Sony | MEX-BT2700 | Sony MEX-BT2700 Инструкции за експлоатация

4-125-798- 21 (1)
Bluetooth ®
Аудио Система
Ръководство за експлоатация
За да отмените режима на демонстрация (DEMO), вижте стр. 7.
MEX-BT2700
©2009 Sony Corporation
BG
За ваша безопасност се уверете, че сте инсталирали устройството в таблото на автомобила.
Относно инсталирането и връзките вижте
приложените ръководства за инсталация/
свързване.
Този етикет се намира от долната страна на
устройството.
С това ръководство Sony Corp. заявява, че това
устройство, модел MEX-BT3700U, отговаря на
изискванията и останалите клаузи на Директива
1999/5/ЕС.
За подробности, моля, обърнете се към следния
интернет адрес:
http://www.compliance.sony.de/
Използването на това радио оборудване в радиус,
по-малък от 20 km от центъра на Ny-Alesund,
Svalbard, Норвегия, е забранено.
Забележка за потребители: следната
информация касае потребители от
страни, които попадат под директивите на Европейския съюз
Производителят на този продукт е Sony
Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, Токио, Япония.
Оторизираният представител за този продукт
за ЕМС и безопасност на продукта е Sony Германия, GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Щутгарт,
Германия. Относно сервизирането и при проблеми
с гаранцията, моля, обръщайте се към адресите,
които са указани в отделните сервизни книжни и
гаранционни карти.
2
Изхвърляне на старо електрическо
и електронно оборудване (Приложимо за страните от Европейския
съюз и други европейски страни,
използващи система за разделно
събиране на отпадъци)
Този символ на устройството или на неговата
опаковка показва, че този продукт не трябва да се
третира като домашен отпадък. Вместо това, той
трябва да бъде предаден в съответните пунктове
за рециклиране на електрически и електронни уреди.
Изхвърляйки този продукт на правилното място,
вие предотвратявате потенциални негативни последици за околната среда и човешкото здраве, които
в противен случай, при неправилното изхвърляне
на продукта, могат да се случат. Рециклирането на
материалите ще помогне за запазването на естествените ресурси. За по-подробна информация относно
рециклирането на този продукт, моля, свържете
се с местния градски офис, службата за изхвърляне
на отпадъци или с магазина, от който сте закупили
продукта.
Допълнителни аксесоари: Устройство за
дистанционно управление
Изхвърляне на използвани батерии
(приложимо за страните от Европейския съюз и други европейски
страни, използващи система за
разделно събиране на отпадъци)
Този символ на батериите или на тяхната опаковка
показва, че този продукт не трябва да се третира
като домашен отпадък. Изхвърлянето на използваните батерии на правилното място ще предотврати
потенциални негативни последици за околната среда
и човешкото здраве, които в противен случай, при
неправилното изхвърляне на продукта, могат да се
случат. Рециклирането на материалите ще помогне
за запазването на естествените ресурси. В случай, че
поради мерки за безопасност или интегритет на данните продуктът трябва постоянно да бъде свързан
с батерията, то отстраняването на батерията от
устройството трябва да се извършва единствено в
квалифициран сервиз. За да се уверите, че батерията
ще бъде правилно изхвърлена, когато животът на
батериите изтече, предайте батериите в правилния
събирателен пункт за рециклиране на електрическо и
електронно оборудване.
Относно всички други видове батерии, моля, прегледайте частта, която касае безопасното сваляне
на батериите от продукта. Предайте продукта
в правилния събирателен пункт за рециклиране на
батерии.
За по-подробна информация относно рециклирането на този продукт, моля, свържете се с местния
градски офис, службата за изхвърляне на отпадъци или
с магазина, от който сте закупили продукта.
Забележка за литиевата батерия
Не излагайте батерията на прекалено високи температури, като например на въздействието на пряка
слънчева светлина, пожар или подобни.
Марката Bluetooth и нейното лого са притежание
на Bluetooth SIG, Inc. и използването на тези марки
от Sony Corporation се извършва под лиценз.
Всички други търговски марки и имена са притежание на съответните им компании.
Windows Media и логото на
Windows са регистрирани
търговски марки на Microsoft
Corporation в САЩ и/или
други държави.
MPEG Layer-3 технологията за аудио кодиране и
патентите са лицензирани от Fraunhofer US и
Тhomson.
Този продукт е защитен от определени авторски
права на интелектуалната собственост на Microsoft
Corporation. Използването или разпространението на
тези технологии извън този продукт и без лиценз от
Microsoft или упълномощен представител на Microsoft
е забранена.
Предупреждение, ако вашият автомобил
няма ACC позиция
Уверете се, че сте активирали функцията за
автоматично изключване (стр. 20).
Устройството автоматично ще се изключи
в предварително зададеното от вас време,
което ще предотврати изразходване на
акумулатора. Ако не сте задали функцията за
автоматично изключване, всеки път, когато
изключвате автомобила от контакт, трябва
да натиснете и задържате(OFF)докато
дисплеят изчезне.
3
Съдържание
Подготовка за експлоатация
Дискове, които можете да възпроизвеждате
на това устройство ..........................................6
Забележки за Bluetooth.........................................6
Нулиране на устройството .............................7
Отмяна на режима DEMO................................7
Подготовка на устройството за
дистанционно управление .................................8
Сверяване на часовника ......................................8
Сваляне на предния панел ..................................8
Прикрепяне на предния панел ..................9
Местоположение на бутоните и
основни операции
Основно тяло ............................................10
Картово устройство за дистанционно
управление RM-X304 .................................12
Радио
Запазване и приемане на станции ..................13
Автоматично запазване на станции –
BTM ..............................................................13
Ръчно запазване на станции ...................13
Приемане на запазени станции ..............13
Автоматична настройка.......................13
RDS ........................................................................13
Преглед .........................................................13
Настройка на AF (Алтернативни честоти) и TA (Съобщения за трафик) .........14
Избор на PTY (Програмен вид) ..............14
Настройка на CT (Време на часовника)15
CD
Опции на дисплея ...............................................15
Повторно и разбъркано възпроизвеждане..15
Bluetooth функция (Хендсфрий разговор и музикален поток)
Операции с Bluetooth.........................................16
Сдвояване.............................................................16
Относно Bluetooth иконите .................16
Свързване ............................................................17
За да включите Bluetooth изходния сигнал
на това устройството .........................17
4
Свързване с мобилен телефон ...............17
Свързване към аудио устройство ........17
Хендсфрий разговор ...........................................17
Приемане на разговор...............................17
Провеждане на разговор ..........................18
Трансфер на разговор ................................18
Активиране на функцията за гласово
набиране .......................................................18
Музикален поток ...............................................18
Слушане на музика от аудио
оборудване ..................................................18
Работа с аудио устройство чрез това
устройство................................................19
Изтриване на регистрацията на всички
сдвоени устройства .........................................19
Други функции
Промяна на настройките на звука ...............19
Настройка на характеристиките на
звука ..............................................................19
Настройка на кривата на еквалайзера
– EQ3 ............................................................20
Настройка на опциите – SET ........................20
Използване на допълнителни устройства .21
Допълнително аудио оборудване..........21
CD чейнджър ..............................................21
Въртящо се устройство за дистанционно управление RM-X4S .............................22
Допълнителна информация
Предпазни мерки ................................................23
Забележки за дисковете ...........................23
Ред на възпроизвеждане на МР3/WMA
файлове.........................................................23
Относно Bluetooth функцията .............24
Поддръжка ...........................................................25
Изваждане на устройството ........................26
Спецификации .....................................................26
Видове проблеми и тяхното
отстраняване .....................................................27
Съобщения с грешки/ Съобщения ........29
Интернет страница за поддръжка
Ако имате въпроси, или за да получите информация относно поддръжката на
този продукт, моля, постете следната интернет страница:
http://support.sony-europe.com/
Предлага ви информация за:
• Модели и производители на съвместими мобилни телефони и често задавани въпроси за
Bluetooth функцията.
5
Подготовка за експлоатация
Дискове, които можете да възпроизвеждате на това устройство
Можете да възпроизвеждате CD-DA (съдържащ
също и CD TEXT) и CD-R/CD-RW (MP3/WMA
файлове (стр. 23)).
Видове дискове
CD-DA
Етикет на диска
Забележки за Bluetooth
Внимание
SONY НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА СЛУЧАЙНИ, ИНДИРЕКТНИ ИЛИ СЛЕДСТВЕНИ
ПОВРЕДИ, ИЛИ ЗА ПОВРЕДИ, ВКЛЮЧВАЩИ
ЗАГУБА НА ПЕЧАЛБИ, ПРИХОДИ, ДАННИ,
НЕВЪЗМОЖНОСТ ЗА РАБОТА С ПРОДУКТА
ИЛИ ДРУГО СВЪРЗАНО С НЕГО ОБОРУДВАНЕ, КОИТО СА СЛЕДСТВИЕ ОТ РАБОТАТА С
ТОЗИ ПРОДУКТ, НЕГОВИЯ ХАРДУЕР И/ИЛИ
СОФТУЕР.
ВАЖНА ЗАБЕЛЕЖКА!
Безопасна и полезна употреба
MP3
WMA
Възможно е промени или модификации, които не са
изрично одобрени от Sony, да попречат на работата на потребителя с това устройство.
Моля, преди да използвате този продукт, проверете за изключения, породени от изисквания
в съответната държава, или за ограничения при
употребата на Bluetooth оборудването.
Шофиране
Запознайте се със законите и правилниците за
употреба на мобилни телефони и хендсфрий оборудване в областта, в която шофирате.
Винаги шофирайте много внимателно, и отбийте
от пътя и паркирайте, ако ви се налага да проведете разговор, ако условията на пътя налагат
подобно действие.
Свързване с други устройства
За да се запознаете с подробности относно безопасността на работа, когато свързвате към друго
устройство, моля, прочетете ръководството
за експлоатация, приложено към устройството,
което ще свързвате.
6
Радио честота
Възможно е RF сигналите да повлияят на неправилно инсталирана или на незащитена електронна
система във вашия автомобил, като например,
на електронната впръсквателна система за
горивото, електронната система за спирачките,
електронния контрол на скоростометъра или еърбег системата. За инсталация или работа с това
устройство, моля, консултирайте се с производителя на вашия автомобил или с негов представител. Неправилна инсталация или употреба може
да създаде опасност и да наруши гаранцията на
това устройство.
Консултирайте се с производителя на вашия
автомобил, за да сте сигурни, че работата с
мобилен телефон в автомобила не би повлияла на
електронните системи на автомобила.
Регулярно проверявайте безжичните устройства
във вашия автомобил, за да се уверите, че са
поставени и работят правилно.
Спешни разговори
Това Bluetooth хендсфрий устройство за автомобила и електронното устройство, свързано към
хендсфрий, работят посредством радио сигнали,
мобилни и наземни мрежи, както и програмирани
от потребителя функции, които не могат да
гарантират връзка във всички случаи.
Ето защо не се доверявайте единствено на
електронното устройство, ако ви се наложи да
провеждате спешен разговор (като например при
медицински спешен случай).
За да проведете разговор, хендсфрий и електронното устройство трябва да бъдат включени в
област на обслужване, в която силата на сигнала е
достатъчно голяма.
Спешните разговори не са гарантирани за всички
мобилни мрежи или когато използвате определени
мобилни услуги и/ или функции на телефона.
Консултирайте се вашия местен доставчик.
Нулиране на устройството
Преди да започнете работа с устройството за
първи път или когато сменяте акумулатора на
автомобила, или при смяна на връзките, трябва да
нулирате устройството.
Свалете предния панел (стр. 8) и натиснете
бутона RESET (стр. 10) с остър предмет, като
например с химикалка.
Забележка
Когато натиснете бутона RESET, настройката
за часовника и други запазени настройки ще бъдат
изтрити.
Отмяна на режима DEMO
Можете да отмените дисплея с демонстрация,
който се извежда при изключване.
1
Натиснете и задръжте бутона за
избор.
Извежда се дисплеят с настройки.
2
3
4
Неколкократно натиснете бутона
за избор, докато се изведе индикация
„DEMO”.
Завъртете контролния диск, за да
изберете “DEMO-OFF”.
Натиснете и задръжте бутона за
избор.
Настройката приключва и дисплеят се
връща в режим на нормално възпроизвеждане/
приемане.
7
Подготовка на устройството за
дистанционно управление
Свалете изолационната лента.
Сваляне на предния панел
Можете да свалите предния панел на устройството, за да го предпазите от кражба.
Предупредителна аларма
Съвет
За начина на подмяна на батерията вижте стр. 25.
Ако загасите автомобила без да сте извадили предния панел, алармата за внимание започва да издава
звукови сигнали, които продължават няколко
секунди.
Алармата ще звучи, само ако се използва вградения
усилвател.
1 Натиснете (OFF).
Устройството се изключва.
2
Сверяване на часовника
Натиснете , след това изтеглете
предния панел към вас.
Часовникът използва 24-часова цифрова индикация.
1
Натиснете и задръжте бутона за
избор.
Появява се дисплеят с настройки.
2
3
Натиснете бутона за избор неколкократно, докато се появи “CLOCK-ADJ”.
Натиснете (SEEK) +.
Индикацията за часа започва да мига.
4
Завъртете диска за регулиране силата
на звука, за да настроите часа и минутата.
За да преместите цифровата индикация,
натиснете (SEEK) –/+.
5
След като зададете минутата, натиснете бутона за избор.
Настройката е приключила и часовникът се
стартира.
За да изведете часа, натиснете (DSPL). Натиснете (DSPL) отново, за да се върнете към
предишния дисплей.
Съвет
Можете да сверите часовника автоматично с помощта на функцията RDS. (стр. 15).
8
Забележки
• Не изпускайте и не прилагайте прекалено силен
натиск върху предния панел и екрана на дисплея.
• Не излагайте предния панел на горещина/високи
температури или влага. Избягвайте поставянето
на предния панел върху предното или задното табло
в автомобил, паркиран на пряка слънчева светлина.
Прикрепване на предния панел
Поставете частта A на предния панел към
частта B на устройството, както е показано на
илюстрацията, след това леко натиснете лявата
страна навътре докато щракне.
A
B
Забележка
Не поставяйте нищо върху вътрешната повърхност
на предния панел.
9
Местоположение на бутоните и основни операции
Основно тяло
1 2345
6
7
89
OFF
SOURCE
SEEK
DSPL
BLUETOOTH
AUX
BT
SCRL
SEEK
PTY
MODE
PUSH SELECT /
q; qa
qs
qh
RESET
AF/TA
ALBUM
1
qd
2
REP
SHUF
MIC
PAUSE
3
4
5
6
qf
qj
qg
В тази част са описани инструкциите и
местоположенията на бутоните, както и
основните операции.
За повече информация се обърнете към указаните страници.
Бутоните на устройството за дистанционно управление и на самото устройство,
които имат аналогични означения, управляват
едни и същи функции.
A Бутон OFF
За да изключите; за да спрете източника.
Свален преден панел
B Бутони SEEK +/CD/USB:
За да пропускате записи (натиснете)/
за продължително пропускане на записи
(натиснете, след това отново натиснете
в рамките на 1 секунда и задръжте); за да
превъртате бързо напред или назад (натиснете и задръжте).
Радио:
За да извършвате автоматична настройка на радио станции (натиснете)/за ръчно
откриване на станции (натиснете и
задръжте).
Bluetooth аудио устройство*2:
За да пропускате записи (натиснете).
C Бутон SOURCE
За включване на захранването; за смяна
на източника*1 (Радио/CD/USB/AUX/
Bluetooth аудио/Bluetooth телефон)*1.
D Бутон BT (BLUETOOTH) стр. 16
За да включите/ изключите Bluetooth
сигнала; за да извършите сдвояване.
E Диск за регулиране на нивото на
силата на звука/ бутон за избор/
(хендсфрий)
10
За да настроите нивото на силата на
звука (завъртете); за да изберете опция
(натиснете и завъртете); за да приемете/
откажете обаждане (натиснете).
F Отделение за диска
За зареждане на диск (с етикета нагоре). Възпроизвеждането автоматично стартира.
O Приемник на устройството за дистанционно управление
G Прозорец на дисплея
P Бутон RESET (намира се зад предния
панел) стр. 7
H Входен AUX жак стр. 21
Q Микрофон стр. 17
За свързване на преносимо аудио устройство.
I Бутон Z (изваждане)
За да извадите диска.
J Бутон DSPL (дисплей)/ SCRL (скрол)
стр. 13, 15
За да промените опция в дисплея (натиснете);
за да прегледате опция (натиснете и задръжте)
K Бутон (освобождаване на предния
панел) стр. 8
L Бутон MODE стр. 13
Забележка
Не покривайте микрофона, защото това може
да причини неправилната работа на хендсфрий
функцията.
*1 В случай, че сте свързали CD чейнджър, когато натиснете (SOURCE) и в зависимост от свързаното устройство, на дисплея ще се изведе индикация
“SD” и номерът на устройството. Ако натиснете
(MODE), можете да промените чейнджъра.
*2 Когато е свързано Bluetooth аудио устройство
(поддържа AVRCP или Bluetooth технология) и в
зависимост от устройството, възможно е определени операции да бъдат невъзможни.
За да изберете радио честота (FM/MW/LW)*2
M Бутон AF (Алтернативна честота)/
Бутон ТА (Трафик на съобщения)/ Бутон PTY (Програмен вид) стр. 14
За да зададете AF (Алтернативна честота) и
ТА (Трафик на съобщения) (натиснете); за да
изберете PTY (Програмен вид) (натиснете и
задръжте) в RDS.
N Бутони с цифри
CD/USB:
(1)/(2): ALBM -/+ (по време на MP3/WMA/
AAC възпроизвеждане)
За да пропускате албуми (натиснете); за
да пропускате албуми продължително
(натиснете и задръжте).
(3): REР стр. 15
(4): SHUF стр. 15
(6): PAUSE
Въвежда режим на пауза при възпроизвеждане. Натиснете отново, за да
отмените.
Радио:
За да приемате станции (натиснете)/за да
запазвате желани радио станции (натиснете и
задръжте).
Bluetooth аудио оборудване*2:
(6): PAUSE
Въвежда режим на пауза при възпроизвеждане. Натиснете отново, за да
отмените.
Bluetooth телефон:
(5): MIC стр. 17
11
Картово устройство за дистанционно управление RM-X304
1
3
qk
OFF
SOURCE
ATT
SEL
MODE
wa
qs
ws
+
wd
–
ql
w;
wf
SCRL
DSPL
1
2
3
4
5
6
wg
+
VOL
–
Някои от следните бутони на устройството за
дистанционно управление имат различни функции
от тези на устройството. Преди употреба
свалете изолационната лента (стр. 8).
r Бутони
За да контролирате CD/ USB/ Bluetooth аудио,
същите като (SEEK) -/+ на устройството.
Можете да управлявате настройките, опциите на звука и др. посредством < ,.
s Бутон DSPL (режим на извеждане)
За да промените опцията на дисплея.
t Бутон VOL (сила на звука) +/За да регулирате нивото на силата на звука.
u Бутон ATT (намаляване)
За да намалите нивото на силата на звука. За
да отмените, натиснете бутона отново.
v Бутон SEL (избор )/
(хендсфрий)
Изпълнява същата функция като бутона за
избор на устройството.
w Бутони M (+)/m (-)
За да контролирате CD/USB, същите като
(1)/(2)(ALBUM -/+) на устройството.
Можете да управлявате настройките, опциите на звука и др. посредством Mm.
12
x Бутон SCRL (скрол)
За да прегледате опциите на дисплея.
y Бутони с цифри
За да приемате станции (натиснете); за да
запазвате станции (натиснете и задръжте).
Забележка
Ако устройството е изключено и дисплеят изчезне
няма да можете да командвате посредством устройството за дистанционно управление освен ако сте
натиснали (SOURCE) на устройството или е поставен диск, който да активира устройството.
Радио
Запазване и приемане на станции
Внимание
Ако се налага да настройвате радио станции,
докато шофирате, използвайте функцията Best
Tuning Memory (BTM), за да предотвратите
произшествия.
RDS
Преглед
FM станциите, които използват системата за
радио данни (RDS), изпращат цифрова информация
заедно с обикновения програмен сигнал.
Опции, които се извеждат
Автоматично запазване на станции
- BTM
1
Неколкократно натиснете (SOURCE)
докато се изведе индикация “TUNER”.
За да смените обхвата, неколкократно натиснете (MODE). Можете да изберете от
FM1, FM2, FM3, MW или LW.
2
Натиснете и задръжте бутона за
избор.
Появява се дисплеят за настройка.
3
4
Натиснете неколкократно бутона за
избор, докато се появи “BTM”.
Натиснете (SEEK) +.
Устройството запазва станциите, като
ги подрежда по честота по една за всеки от
бутоните с цифри.
Когато настройката е запазена, се чува кратък звуков сигнал.
Ръчно запазване
1
Докато приемате станция, която
желаете да запазите, натиснете и
задръжте бутон с цифра ((1) до (6))
докато се изведе индикация „MEM”.
Забележка
Ако се опитате да запазите друга станция на същия
бутон с цифра, предишната запазена станция ще
бъде сменена.
A ТА/ТР*1
B Радио честота, Функция
C Честота*2 (Име на програмата), Номер, Часовник, RDS данни
*1
*2
“ТА” мига по време на информация за трафик. “ТР”
светва, когато приемате такава станция.
Докато приемате RDS станция, вляво от честотата се извежда индикация “*”.
За да промените опциите на дисплея C, натиснете (DSPL).
RDS услуги
Това устройство автоматично предава RDS
услугите, както следва:
AF (Алтернативни честоти)
Избира и пренастройва станцията с най-силен
сигнал в мрежата. Като използвате тази функция,
можете продължително да слушате една и съща
програма по време на дълги пътувания, без да се
налага да настройвате станцията ръчно.
TA (Съобщения за трафик)/ТР (Програма за
Съвет
Когато запазвате RDS станция, настройката за AF/
(стр. 14).
трафик)
Предлага текуща информация/програма за трафика. Всяка информация/програма, която приемате,
ще прекъсне избрания от вас източник.
Приемане на запазени станции
PTY (Програмни видове)
1
Изберете честотен обхват, след това
натиснете бутон с цифра (от (1) до (6)).
Автоматична настройка
1
Изберете обхват, след това натиснете (SEEK)-/+, за да потърсите
станция.
Сканирането автоматично спира, когато
устройството получи сигнал от радио станция. Повторете докато желаната станция
бъде настроена.
Съвет
Ако знаете честотата на радио станцията, която
желаете да слушате, натиснете и задръжте (SEEK)
–/+, за да откриете приблизителната честота, след
това неколкократно натиснете (SEEK) –/+, за да
извършите фина настройка на честотата (ръчна
настройка).
Извежда приемания в момента програмен вид.
Освен това, търси за избран от вас програмен вид.
CT (Часовник)
Данните за CT от RDS предаването сверяват
часовника.
Забележки
• В зависимост от страната/региона, не всички RDS
функции са достъпни.
• Възможно е RDS да не работи правилно, ако
сигналът е слаб или ако станцията, на която сте
включили, не предава RDS данни.
13
Настройка на AF (Алтернативни честоти) и TA (Съобщения за трафик)
1
1
Неколкократно натиснете (AF/TA)
докато се изведе желаната настройка.
Изберете
За да
AF-ON
активирате AF и изключите TA.
TA-ON
активирате TA и изключите AF.
AF/TA-ON
активирате AF и TA.
AF/TA-OFF
изключите AF и TA.
Запазване на RDS станции с AF и ТА
настройка
Можете предварително да настроите RDS станции, заедно с AF/TA настройка. Ако използвате
BTM функцията, само RDS станциите се запазват
със същата настройка за AF/TA.
Ако извършвате ръчна настройка, можете да
настроите RDS станции и станции без RDS с
AF (Алтернативни честоти)/ ТА (Съобщения за
трафик) настройка за всяка от станциите.
1 Задайте AF/TA, след това запазете станцията с
BTM или ръчно.
Приемане на спешни съобщения
Ако сте включили функциите AF и ТА, спешните
съобщения автоматично ще прекъснат възпроизвеждането от избрания източник.
Съвет
Ако регулирате нивото на силата на звука за съобщения за трафик, нивото се запазва в паметта за
следващи съобщения за трафик, независимо каква е
силата на звука в момента.
Оставане с една регионална програма
– REG
Когато функцията AF е включена: Настройките
на устройството, които са зададени по подразбиране, ограничават приемането на дадена станция в
рамките на определена област, така че не би могло
да се получи нежелано превключване на друга регионална станция, която е с по-силна честота.
Ако напуснете района на приемане на определената
регионална програма, по време на FM приемане
задайте в настройките “REG-OFF” (стр. 20).
Забележка
Тази функция не работи във Великобритания и други
райони.
14
Избор на PTY (Ппрограмен вид)
Натиснете и задръжте (AF/TA) (PTY)
по време на FM приемане.
Ако станцията предава PTY данни, се извежда
програмният вид.
2
Неколкократно натиснете (AF/TA),
докато се изведе желаният програмен
вид.
3
Натиснете (SEEK) +/-.
Устройството започва да търси станции,
които предават избрания програмен вид.
Програмни видове
NEWS (Новини), AFFAIRS (Събития), INFO
(Информация), SPORT (Спорт), EDUCATE
(Образование), DRAMA (Драма), CULTURE (Култура), SCIENCE (Наука), VARIED (Разни), POP M
(Популярна музика), ROCK M (Рок музика), EASY
M (Лека музика), LIGHT M (Лека класическа музика),
CLASSICS (Класическа музика), OTHER M (Друг
музикален вид), WEATHER (Време), FINANCE (Финанси), CHILDREN (Програми за деца), SOCIAL A
(Социални въпроси), RELIGION (Религия), PHONE
IN (Телефонно шоу), TRAVEL (Пътувания),
LEISURE (Свободно време), JAZZ (Джаз музика),
COUNTRY (Кънтри музика), NATION M (Национална музика), OLDIES (Ретро музика), FOLK M
(Фолк музика), DOCUMENT (Документални)
Забележка
Не можете да използвате тази функция в някои страни/ региони, в които не се поддържа функцията за PTY
(избор на програмен вид) данни.
Настройка на CT (Време на часовника)
1
Задайте “CT-ON” в настройките (стр.
20).
CD
Опции на дисплея
Забележки
• Възможно е функцията CT да не работи, дори ако
приемате RDS станции.
• Възможно е да съществува разлика между времето,
зададено с функцията CT, и реалното време.
A Източник
B Име на записа*1, Име на диска/ изпълнителя*1,
Име на изпълнителя*1, Номер на албума*2, Име
на албума*1, Номер на записа/ Възпроизведено
време, Часовник
*1
*2
Извежда се информацията за CD TEXT, MP3/WMA/
AАC.
Номерът на албума се извежда, само когато албумът бъде променен.
За да промените опциите на дисплея B, натиснете (DSPL).
Съвет
Изведените опции се различават в зависимост от
модела, вида на диска, формата на запис и настройките. За подробности относно МР3/WMA вижте стр.
23.
Повторно и разбъркано възпроизвеждане
1
По време на възпроизвеждане натиснете (3) (REP) или (4) (SHUF) неколкократно, докато желаната настройка се изведе.
Изберете
За да възпроизведете
Track
запис неколкократно.
Album*1
албум неколкократно.
Shuffle Album*
албум в случаен ред.
Shuffle Disc
диск в случаен ред.
* Когато възпроизвеждате MP3/WMA
За да се върнете в режим на нормално възпроизвеждане, изберете “ OFF” или “SHUFFLE OFF”.
15
Bluetooth функция (Хендсфрий
разговор и музикален поток)
Операции с Bluetooth
DR-BT30Q
XPLOD
XXXXXXX
За да използвате функцията Bluetooth е нужно да
извършите следната процедура.
1 Сдвояване:
Когато свързвате Bluetooth устройства за
първи път, трябва да ги регистрирате. Този
процес се нарича “сдвояване”. Извършването на
регистрацията (операцията “сдвояване”) е нужно само първия път, тъй като това устройство и другите устройства автоматично ще
се разпознаят при последващото им използване.
Можете да извършите сдвояване на максимум
8 устройства. (В зависимост от устройството, възможно е да се наложи да въведете парола
за всяка от връзките.)
4
Ако се налага въвеждането на парола*,
въведете “0000”.
XXXX
2 Връзка
Въведете
парола.
“0000”
Това устройство и Bluetooth устройството
запаметяват информацията едно за друго и
когато сдвояването приключи, устройството е готово за връзка.
Понякога сдвояването ви позволява да извършите автоматично свързване. За да използвате
устройството след като сте извършили
сдвояване, стартирайте връзката.
3 Хендсфрий разговор/ Музикален поток
Можете да провеждате разговор по мобилния
телефон и да слушате музика, когато извършите връзка.
Интернет страница за поддръжка
http://support.sony-europe.com/
Първо регистрирайте (“сдвоете”) Bluetooth
устройството (мобилен телефон и др.) заедно с
това устройство. Можете да сдвоите максимум
8 устройства. След като връзката е осъществена,
повторно извършване на сдвояване между устройствата не е необходимо.
2
5
Задайте Bluetooth устройство за
свързване с това устройство.
Когато връзката е осъществена, се извежда
индикация “ ” или “ ”.
Сдвояване
1
Индикацията “ ” мига и след това светва,
когато сдвояването приключи.
Поставете Bluetooth устройството
на 1 m от това устройство.
Натиснете и задръжте (BT) докато
мига (около 5 секунди).
Устройството влиза в режим на готовност
за сдвояване.
* В зависимост от устройството, паролата може да
е “passkey”, “PIN code”, “PIN number” или “Password”
и др.
Забележка
Режимът на готовност за сдвояване не се освобождава докато не осъществите връзка.
Относно Bluetooth иконите
Следните икони се използват от това устройство
свети:
Включен Bluetooth сигнал
мига:
Режим на готовност за сдвояване
изключен: Изключен Bluetooth сигнал
свети:
Успешна връзка
мига:
Свързва се
изключен: Няма връзка
мига
3
16
Задайте търсене на това устройство
на Bluetooth устройството.
В дисплея на свързаното устройство се извежда списък с разпознати устройства. Устройството се извежда на дисплея на свързаното
устройство като “XPLOD”.
свети:
Успешна връзка
мига:
Свързва се
изключен: Няма връзка
Свързване
Сързване към аудио устройство
Ако процесът по сдвояване е вече осъществен,
стратирайте операцията от тук.
1
За да включите Bluetooth изходния
сигнал на това устройство
2
За да използвате Bluetooth функцията, включете
Bluetooth изходния сигнал на това устройство.
1
Уверете се, че и двете устройства - и
това устройство, и аудио оборудването, са с включен Bluetooth сигнал.
Свържете към това устройство,
като използвате аудио оборудване.
Когато връзката е осъществена, се извежда
индикация “ ”.
Натиснете и задръжте (BT), докато индикацията “ ” светне (около 3
секунди).
Bluetooth сигналът се включва.
Свързване на последно-свързаното аудио оборудване от това устройство.
1 Уверете се, че това устройство и аудио оборудването са с включен Bluetooth сигнал.
Свързване с мобилен телефон
2
3
Уверете се, че това устройство и
мобилният телефон са с включен
Bluetooth сигнал.
Свържете това устройство, като
използвате мобилен телефон.
2 Неколкократно натиснете (SOURCE), докато се изведе индикация “BT AUDIO”.
3 Натиснете (6).
Индикацията “ ” мига докато връзката се осъществява. Когато връзката бъде осъществена,
светва индикация “ ”.
Когато връзката е осъществена, се извежда
индикация “ ”.
Хендсфрий разговор
Уверете се, че устройството и мобилният телефон са свързани предварително.
Свързване на последно-свърза ния мобилен телефон към това устройство
1 Уверете се, че това устройство и мобилният
телефон са с включен Bluetooth сигнал.
2 Неколкократно натиснете (SOURCE) докато се изведе индикация “BT PHONE”.
3 Натиснете (хендсфрий).
Индикацията “ ” мига, когато осъществявате връзка. Когато връзката се осъществи,
индикацията “ ” светва.
Забележка
Когато възпроизвеждате Bluetooth аудио, не можете
да свързвате от това устройство към мобилен телефон. В този случай се свържете към това устройство от мобилния телефон. Възможно е върху възпроизвеждания звук да се чуе звука от свързването.
Съвет
Когато Bluetooth сигналът е включен: когато
автомобилът е запален, това устройство автоматично осъществява връзка към последно-свързания
мобилен телефон. Автоматичната връзка зависи и
от спецификациите на мобилния телефон. Ако това
устройство не се свърже автоматично, извършете
свързването ръчно.
Приемане на разговор
Когато приемате разговор, от високоговорителите на автомобила се чува звънене.
1
Натиснете (хендсфрий), когато
приемате обаждане.
Телефонният разговор започва.
За да прекъснете разговор
Натиснете отново
(OFF).
(хендсфрий) или натиснете
За да откажете разговор, натиснете и за две секунди задръжте (хендсфрий).
Настройка на нивото на микрофона
По време на обаждане можете да превключите
между двете нива на силата на звука (“LOW” или
“HI”), за да зададете подходящо ниво за другата
страна.
1 Натиснете (5) по време на обаждане.
Опцията се променя както следва:
MIC-LOW y MIC-HI
Забележка
Микрофонът на това устройство се намира в задната част на предния панел (стр. 11). Не закривайте
микрофона.
17
Провеждане на разговор
В случай на провеждане на разговори от това
устройство, използвайте опцията за пренабиране.
1
2
Неколкократно натиснете докато се
изведе индикация “BT PHONE”.
Натиснете и задръжте (хендсфрий)
за три или повече секунди.
Разговорът започва.
За да приключите разговор
Отново натиснете
(хендсфрий) или (OFF).
За да се обадите по друг телефон, използвайте
вашия мобилен телефон и след това прехвърлете
разговора.
За подробности относно прехвърлянето на разговора вижте следното.
Трансфер на ра зговор
За да включите/ изключите правилното устройство (това устройство/ мобилен телефон),
проверете следното.
1
Натиснете и задръжте (хендсфрий) или
използвайте вашия мобилен телефон.
За подробности относно работата с мобилния
телефон се обърнете към ръководството за
експлоатация, приложено към него.
Забележка
В зависимост от мобилния телефон, възможно е
хендсфрий връзката да прекъсне, когато опитате да
прехвърлите разговор.
Активиране на функцията за гласово
набиране
Можете да активирате функцията за гласово
набиране с мобилен телефон, свързан към това
устройство, като изкажете гласовата парола,
запазена в мобилния телефон; след това извършете
обаждането.
1
Неколкократно натиснете (SOURCE),
докато се изведе индикация “BT
PHONE”.
2
Натиснете
(хендсфрий).
Мобилният телефон влиза в режим на гласово
избиране.
3
Изкажете гласовата парола, запазена
на мобилния телефон.
Вашият глас се разпознава и обаждането се
осъществява.
18
Забележки
• Уврете се, че устройството и мобилният телефон
са предварително включени.
• Предварително запазете гласова парола на вашия
мобилен телефон.
• Ако активирате гласовото набиране с мобилен телефон, свързан към устройството, възможно е тази
функция да не работи във всички случаи.
• Възможно е различни шумове, като работата на
двигателя, да попречат на разпознаването на гласа.
За да подобрите разпознаването, работете при
условия, когато шумовете са малко.
• В зависимост от ефективността на функцията
за разпознаване на мобилния телефон, възможно e
гласовото набиране да не работи в някои ситуации.
За подробности вижте интернет страницата за
поддръжка (стр. 27).
Съвети
• Де-активирайте гласовата парола, като я изговорите гласово по същия начин, по който сте я изказали,
когато сте я записвали.
• Запазете гласовата парола, като използвате това
устройство докато сте в седнало положение в
автомобила и при избран “BT PHONE” източник.
Музикален поток
Слушане на музика от аудио
оборудване
Можете да слушате на това устройство музика
от аудио оборудване, ако аудио оборудването поддържа A2DP (профил за допълнително разпространение на звука) от Bluetooth технологията.
1
2
3
4
Намалете нивото на силата на звука
на това устройство.
Неколкократно натиснете (SOURCE),
докато се изведе “BT AUDIO”.
Работете с аудио устройството, за
да започнете възпроизвеждане.
Регулирайте нивото на силата на
звука на това устройство.
Настройка на силата на звука
Нивото на силата на звука се регулира за всяка
разлика между устройството и Bluetooth аудио
устройството.
1 Започнете възпроизвеждането на Bluetooth
аудио устройството като нивото на сила на
звука е зададено в средно положение.
2 Задайте нивото на силата на звука за устройството в обичайната й стойност.
3 Неколкократно натиснете бутона за избор,
докато се изведе индикация “BTA”, и завъртете
диска за контрол на силата на звука, за да регулирате входното ниво (-8 dB до +18 dB).
Други функции
Работа с аудио устройство чрез
това устройство
Ако аудио оборудването поддържа AVRCP (профил
за дистанционно управление на аудио-видео) от
Bluetooth технологията, можете да извършите следните операции на това устройство.
(Операцията се различава в зависимост от аудио
устройството.)
За да
Натиснете
Възпроизвеждате
(PAUSE)* на това
устройство.
Въведете режим на
пауза
(6) (PAUSE)* на това
Пропускате песни
SEEK -/+ (./>)
[веднъж за всяка песен].
устройство.
* В зависимост от устройството, възможно е да се
наложи да натиснете съответния бутон два пъти.
Промяна на настройките на звука
Настройка на характеристиките на
звука
1
2
Неколкократно натиснете бутона
за избор, докато се изведе желаната
опция.
Завъртете диска за контрол на силата на звука, за да настроите избраната опция.
След 5 секунди настройката приключва и
дисплеят се връща в режим на нормално
възпроизвеждане/приемане.
Можете да настройвате следните опции (за
информация вижте страниците в скоби):
EQ3
Операции, различни от гореспоменатите, трябва
да бъдат извършвани на аудио устройството.
Изберете кривата на еквалайзера от 7 музикални
вида.
Забележка
• По време възпроизвеждане на свързаното аудио оборудване не се извежда информация, като например
номер на песента/ време, състояние на възпроизвеждането и др.
• Дори ако източникът бъде променен на това устройство, възпроизвеждането на аудио оборудването не спира.
LOW*1, MID*1, HI*1 (стр. 20)
Съвет
Можете да свържете мобилен телефон, който
поддържа A2DP (профил за допълнително разпространение на звука), като аудио оборудване и да слушате
музика.
Изтриване на регистрацията на
всички сдвоени устройства
1
2
3
4
5
Натиснете (OFF).
BAL (баланс)
За да регулирате баланса между десния и левия
високоговорители.
SUB*2 (сила на звука на субуфера)
За да регулирате силата на звука на субуфера
(Kато най-ниска настройка се извежда индикация
“ATT”.)
AUX*3 (AUX ниво)
За да регулирате нивото на силата на звука за всеки
свързан допълнителен компонент: “+18 dB” - “0
dB” (-) - “-8 dB”
Тази настройка обезсмисля нуждата от настройка
на силата на звука между източниците.
Това устройство се изключва.
BTA*4 (BT-аудио ниво)
Ако светне индикацията “ ”, натиснете и задръжте (BT) докато индикацията “ ” се изключи.
Натиснете и задръжте бутона за
избор.
Неколкократно натиснете бутона за
избор, докато се изведе индикация “BT
INIT”.
За да регулирате нивото на силата на звука за
всяко свързано Bluetooth аудио устройство.Тази
настройка обезсмисля нуждата от настройка на
силата на звука между източниците (стр. 18).
Възможно ниво за регулиране: : “+18 dB” - “0 dB”
(--) - “-8 dB”
Натиснете (SEEK) +.
Инициирането започва.
Отмяната на всички регистрации отнема
около 3 секунди.
Не изключвайте захранването докато индикацията “INITIAL” мига.
*1
Когато EQ3 е активиран.
Когато аудио извеждането е в настройка “SUBOUT” (стр. 20)
*3
Когато източникът AUX е активиран.
*4
Когато е активиран Bluetooth аудио източник
(стр. 18).
*2
19
Настройка на кривата на еквалайзера
– EQ3
Можете да регулирате и запазвате настройките за
еквалайзера посредством “CUSTOM” в EQ3.
1
2
3
4
Изберете източник, след това неколкократно натиснете бутона за избор,
за да изберете “EQ3”.
Завъртете диска за контрол на силата на звука, за да изберете “CUSTOM”.
Неколкократно натиснете бутона за
избор, докато се изведат индикации
“LOW”, “MID” или “HI”.
Завъртете диска за контрол на силата на звука, за да настроите избраната опция.
Силата на звука се настройва на стъпки от 1
dB от –10 dB до +10 dB.
Можете да настройвате следните опции (за
информация вижте страниците в скоби):
CLOCK-ADJ (Настройка на часовника) (стр. 8)
CT (Време на часовника) (стр. 13, 15)
BEEP
Включете кратък звуков сигнал: “ON”, “OFF”
AUX-A*1 За да включите дисплея на източника
AUX:”ON”, “OFF” (стр. 21).
A.OFF (Aвтоматично изключване)
За да изключите автоматично след желан период
от време, когато устройството бъде изключено:
“NO”, “30S” (секунди), “30M” (минути) или “60M”
(минути).
SUB/REAR*1
За да превключите аудио извеждането : “SUBOUT” (събуфер), “REAR-OUT” (усилвател).
DEMO (Демонстрация)
Включва режима на демонстрация: “ON”, “OFF”
Повторете стъпки 3 и 4, за да регулирате
кривата на еквилайзера.
За да върнете настройките в стойностите
им по подразбиране, натиснете и задръжте
бутона за избор преди настройката да
приключи.
След 5 секунди настройката е завършена и
дисплеят се връща към нормално възпроизвеждане/прием.
Съвет
Можете да зададете други видове криви на еквалайзера.
Настройка на опциите – SET
1
Натиснете и задръжте бутона за
избор.
Извежда се дисплеят с настройките.
2
3
4
Неколкократно натиснете бутона
за избор, докато се изведе желаната
опция.
Завъртете диска за контрол на силата на звука, за да изберете настройка
(например “ON” или “OFF”).
Натиснете и задръжте бутона за
избор.
Настройката е приключила и дисплеят се
връща в режим на нормално възпроизвеждане/
приемане.
Забележка
Изведените опции се различават в зависимост от
източника и настройката.
DIM (Димер)
За да промените осветеността на дисплея: “ON”,
“OFF”
A.SCRL (Автоматичен скрол)
За да прегледате автоматично всички опции:
“ON”, “OFF”
LOCAL (Режим на местно търсене)
- ON: Настройка на станции със силни сигнали.
- OFF: Нормална настройка.
MONO*2 (Моно режим)
За да подобрите слабо FM приемане, изберете
режим на моно приемане: “ON”, “OFF”
REG*2 (Регион) (стр. 14)
LPF*3 (Low Pass Filter)
За да изберете честота на субуфера: “OFF”,
“80Hz”, “100Hz”, “120Hz”, “140Hz”, “160Hz”.
LPF NORM/REV (Low Pass Filter Normal/Reverse)
Избира фаза, когато LPF е включен: “NORM”,
“REV”
HPF (High Pass Filter)
Избира честота на предните/ задните високоговорители: “OFF”, “80Hz”, “100Hz”, “120Hz”,
“140Hz”, “160Hz”.
LOUD (Сила на звука)
Позволява ви да чувате звука, дори ако нивото на
силата на звука е ниско: “ON”, “OFF”.
BTM (стр. 13)
BT INIT*1 (стр. 19)
*1
*2
20
*3
Когато устройството е изключено.
Когато приемате FM.
Когато аудио извеждането е в позиция “SUB-OUT”.
Използване на допълнителни
устройства
Допълнително аудио оборудване
Свържете допълнително преносимо аудио оборудване към входния жак AUX (стерео мини жак)
на устройството и след това просто изберете
източника – вече можете да изведете звука от
високоговорителите във вашия автомобил. Силата на звука се настройва за всяка разлика между
устройството и преносимото аудио оборудване.
Следвайте процедурата, описана по-долу:
CD чейнджър
Избор на чейнджър
1 Неколкократно натиснете (SOURCE), докато се изведе индикация “CD”.
2 Неколкократно натиснете (MODE), докато
се изведе желаният чейнджър.
Номер на
Номер на диска
устройството
Свързване на прен осимо аудио устройство
1 Изключете преносимото аудио устройство.
2 Намалете нивото на силата на звука на
устройството.
3 Свържете устройството.
Възпроизвеждането започва
Пропускане на групи и дискове
1 По време на възпроизвеждане натиснете (1)/
(2) (ALBUM -/+).
AUX
AUX
Свързващ кабел*
(не е приложен в
комплекта)
За да
прескочите
Натиснете (1)/(2)
(ALBM -/+)
албум
и освободете (задръжте за
момент).
няколко албума
в рамките на 2 секунди от
първото освобождаване.
дискове
неколкократно.
няколко диска
след това отново натиснете в рамките на 2 секунди и
задръжте.
Повторно и разбъркано възпроизвеждане
1
* Уверете се, че използвате правилния щекер.
По време на възпроизвеждане неколкократно
натиснете (3) (REP) или (4) (SHUF), докато се изведе желаната настройка.
Настройка на нивото за силата на звука
Уверете се, че преди възпроизвеждане сте регулирали нивото на силата на звука за всяко свързано
аудио оборудване.
Изберете
1 Намалете нивото на силата на звука на
SHUF-CHANGER
записи в устройството в
произволен ред.
SHUF ALL
всички записи в произволен
ред
2
3
4
5
устройството.
Неколкократно натиснете (SOURCE), докато се изведе индикацията “AUX”.
Извежда се индикация “AUX FRONT IN”.
Започнете възпроизвеждането на портативното аудио оборудване като зададете нивото
на силата на звука в обичайната стойност.
Задайте нормалната сила на звука за устройството.
Регулирайте входното ниво (стр. 19).
DISC
За да възпроизведете
диск неколкократно.
За да се върнете в режим на нормално възпроизвеждане, изберете “ OFF” или “SHUF OFF”.
21
Въртящо се устройство за дистанционно управление RM-X4S
Прикрепяне на етикета
Първо прибавете подходящия етикет в зависимост от това как желаете да бъде монтирано
въртящото се устройство за дистанционно
управление.
Промяна на оперативната посока на
управление
Посоката на управление на контролния бутон е
зададена фабрично, както е показано по-долу.
За да увеличите
За да намалите
SEL
MODE
DSPL
DSPL
MODE
SEL
Местоположение на бутоните
Бутоните на се устройството и на въртящото се устройство за дистанционно управление,
които имат аналогични наименования, управляват
еднакви функции.
ATT
SEL
PRESET/
DISC
MODE
OFF
SOURCE
DSPL
VOL
SEEK/AMS
OFF
Следните бутони на въртящото се устройството за дистанционно управление командват
различни функции от съответните бутони на
устройството.
• Бутон ATT (намаляване)
За да намалите нивото на силата на звука. За да
отмените, натиснете го отново.
• Бутон SEL (избор)
Същият като бутона за избор на устройството.
PRESET/DISC
CD/USB: Управляват същите функции като
(1)/(2) (ALBM -/+) на устройството (натиснете и завъртете).
Радио: За да приемате запазени станции (натиснете и завъртете).
• VOL (ниво на силата на звука)
Управлява същата функция като бутона за сила
на звука на устройството (завъртете).
• SEEK/AMS
Управлява същата функция като (SEEK) +/- на
устройството (завъртете, или завъртете и
задръжте).
• Бутон DSPL (дисплей)
За да промените опциите на дисплея.
22
Ако се налага да монтирате въртящото се
устройство за управление от дясната страна на
волана, можете да смените посоката му на управление, за да ви е по-удобно.
1 Докато натискате VOL, натиснете и задръжте (SEL).
Допълнителна информация
Предпазни мерки
• Ако вашият автомобил е паркиран на пряка слънчева светлина, оставете устройството да се охлади
преди да започнете работа с него.
• Антената се изважда автоматично, когато
устройството работи.
Кондензиране на влага
В дъждовен ден или на много влажно място, по
повърхността на лещите и дисплея може да се кондензира влага. Ако това се случи, устройството няма
да работи правилно. В този случай извадете диска и
изчакайте около 1 час, за да се изпари влагата.
• Дискове, които това устройство не може да
възпроизвежда
– CD-R/CD-RW с лошо качество на записа.
– CD-R/CD-RW, записан с несъвместимо устройство за запис.
– CD-R/CD-RW, които са финализирани неправилно.
– CD-R/CD-RW, различен от този, записан в музикален CD формат или MP3 формат, съответстващ с ISO9660 Level 1/Level 2, Joliet/Romeo или
мулти-сесия.
Ред на възпроизвеждане на MP3/WMA
файлове
Папка
MP3/WMA
(албум)
MP3/WMA
файл (запис)
Поддръжка на високо качество на
звука
Внимавайте да не разлеете сок или други течности
върху устройството или дисковете.
Забележки за дисковете
• Не излагайте дисковете на
горещини/ високи температури.
Не оставяйте дискове върху
предното или задното табло в
автомобил, паркиран на пряка
слънчева светлина.
• Преди да започнете възпроизвеждане, почиствайте дисковете с
парче плат. Почиствайте диска
от центъра към периферията. При почистването
на дисковете не използвайте разтвори като бензин,
разредител или почистващи вещества от търговската мрежа.
• Този продукт е проектиран да възпроизвежда дискове, които съответстват на компакт диск (CD)
стандарта. Някои музикални дискове и DualDisc
дисковете не съответстват на компакт диск
стандарта и не могат да бъдат възпроизвеждани на
това устройство.
• Дискове, които това устройство не може да
възпроизвежда
– Дискове с етикети, стикери или тиксо или прикрепена хартия. Това може да причини неизправност или може да повреди дисковете.
– Дискове с нестандартни форми (сърце, карта,
звезда). Ако се опитате да го направите, е възможно да повредите устройството.
– 8 cm дискове.
Забележки за CD-R (записващи дискове)/CD-RW
(презаписващи дискове)
• Максимален брой: (само за CD-R/CD-RW)
– папки (албуми): 150 (включително основната
папкa)
– файлове (записи) и папки: 300 (когато името на
файла/ папката съдържа множество символи,
възможно е броят на файловете (записи) и папки
да се окаже по-малък от 300).
– символи, които могат да се възпроизвеждат за
име на папка/ файл: 32 (Joilet) или 64 (Romeo);
• При Multisession диск, когато първият запис от
първата сесия съдържа CD-DA данни, се възпроизвеждат само данните за CD-DA от първата сесия.
Относно МР3 файлове
• MP3 (MPEG-1 Audio Layer-3) е стандартна технология и формат за компресиране на звук. Файлът се
компресира до 1/10 от оригиналния си размер.
• ID3 tag версии 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 и 2.4 се прилагат само
за MP3. ID tag е 15/30 символа (1.0 и 1.1) или 63/126
символа (2.2, 2.3 и 2.4).
• Когато преименувате MP3 файл, уверете се, че прибавяте разширението “.mp3” към името на файла.
• Когато възпроизвеждате МР3 файл с VBR (варираща
честота) или превъртате бързо напред/назад,
възможно е възпроизведеното време да не се изведе
правилно.
Забележки
Ако възпроизвеждате високо-честотен МР3 запис,
например 320 Kbps, възможно е звукът да бъде нестабилен.
Относно WMA файлове
• WMA (Window Media Audio) е стандартен формат
за компресиране на музикален звук. CD данните се
компресират до 1/22* от оригиналния им размер.
• WMA tag е 63 символа.
• Когато преименувате WMA файл, уверете се, че
прибавяте разширението “.wma” към името на
файла.
• Когато възпроизвеждате WMA файл с VBR (варираща честота) или превъртате бързо напред/назад,
възможно е възпроизведеното време да не се изведе
правилно.
* само за 64 kbps
Забележка
Не можете да възпроизвеждате файлове с компресия
без загуба на качеството.
23
Относно Bluetooth функцията
Какво представлява Bluetooth технологията?
• Безжичната Bluetooth технология е безжична
технология с малък обхват, която позволява
размяна на данни между цифрови устройства,
като например мобилен телефон и слушалки.
Безжичната Bluetooth технология работи в
обхват от около 10 метра. Най-често срещана е
връзката между две устройства, но е възможна и
едновременна връзка между повече устройства.
• Не е нужно да използвате кабел за връзка, тъй
като Bluetooth технологията е безжична. Също
така, не е необходимо и устройствата да са
насочени едно към друго, както при инфрачервената технология. Можете, например, да
използвате устройството докато е в джоба ви
или в чанта.
• Bluetooth технологията е международен стандарт, който се поддържа от милиони компании
от цял свят.
Относно Bluetooth връзка
24
• Безжичната технология Bluetooth работи в
обхват от около 10 метра.
Възможно е максималният обхват на комуникация да се различава в зависимост от препятствията (човек, метал, стена и др.) или
електромагнитната околна среда.
• Възможно е следните условия да влияят на чувствителността на Bluetooth връзката.
– Ако съществува препятствие между устройството и Bluetooth устройството като
например човек, метал или стена.
– Ако близо до устройство се използва оборудване с честота 2.4 GHz, като например LAN
устройство, безжичен телефон или микровълнова фурна.
• Тъй като Bluetooth устройството и безжичното LAN устройство (IEEE802.1lb/g) използват
една и съща честота, възможно е да се получи
вмешателство на микро вълни, което да
причини разминаване в скоростта на връзката,
смущения или невалидна връзка. В този случай
извършете някое от следните действия:
– Използвайте устройството на разстояние
минимум 10 метра от безжичното LAN
устройство.
– Ако устройството бъде използвано в обхват
от 10 метра от безжичното LAN устройство, изключете безжичното LAN устройство.
– Поставете това устройство и Bluetooth
устройството на възможно най-близо разстояние едно до друго.
• Възможно е микровълните, които се излъчват
от Bluetooth устройството, да влияят на работата на електронни медицински оборудвания.
Изключете устройството и другите Bluetooth
устройства на следните места, защото това
може да причини инцидент.
– на места, където има леснозапалими газове, в
болници, влакове, самолети или бензиностанции.
– ако устройството се намира близо до автоматични врати или противопожарни аларми.
• Това устройство поддържа мерки за безопасност
спрямо Bluetooth стандарта, които гарантират
сигурна връзка при използването на безжична
Bluetooth технология. Възможно е, обаче, в
зависимост от настройката, сигурността да не
е достатъчна. Внимавайте при използването на
безжичната Bluetooth технология.
• Не поемаме отговорност за евентуално изтичане на информация при използването на Bluetooth
комуникация.
• Връзката с всички Bluetooth устройства не може
да бъде гарантирана.
– Устройство, което включва Bluetooth функция,
трябва да съответства на Bluetooth стандарта, определен от Bluetooth SIG.
– Дори свързаното устройство да съответства с гореспоменатия Bluetooth стандарт,
възможно е някои устройства да не се свържат
и да не работя правилно в зависимост от
функциите и спецификациите им.
– Когато разговаряте по телефона безжично, в
зависимост от устройството или средата, в
която комуникирате, е възможно да се появят
смущения.
– В зависимост от устройството, което ще
свързвате, възможно е стартирането на връзката да отнеме известно време.
Други
• В зависимост от условията на радио вълните и
местоположението на оборудването, възможно
е използването на Bluetooth устройство с мобилните телефони да се окаже невъзможно.
• Ако почувствате дискомфорт докато или след
като сте използвали Bluetooth устройството,
незабавно прекратете употребата на устройството. Ако проблемът продължи, се консултирайте с най-близкия сервиз на Sony.
Ако имате въпроси или проблеми, свързани с
устройството, които това ръководство не
покрива, се консултирайте с най-близкия сервиз на
Sony.
Почистване на конекторите
Поддръжка
Смяна на литиевата батерия на устройството за дистанционно управление
При нормални обстоятелства батерията
издържа приблизително една година. (Животът на
батерията може да бъде по-кратък в зависимост
от условията на работа.) Когато батерията
се изтощи, обхватът на устройството за
дистанционно управление става по-къс. Сменете
батерията с нова CR2025 литиева батерия.
Използването на друга батерия може да причини
пожар или експлозия.
страната + отгоре
D
Възможно е устройството да не работи правилно, ако конекторите между него и предния панел
не са чисти. За да предотвратите това, свалете
предния панел (стр. 8) и почистете конекторите
с памуче, навлажнено с алкохол. Не прилагайте излишна сила. В противен случай може да повредите
конекторите.
Основно тяло
Задна част на
предния панел
Забележки
• За постигане на безопасност при работа с устройството, преди да почистите конекторите загасете автомобила и извадете ключа от контакт.
• Не докосвайте конекторите директно с пръсти или
метални предмети.
Забележки за литиевата батерия
• Пазете литиевата батерия от деца. Ако батерията случайно бъде погълната, веднага се консултирайте с лекар.
• Почиствайте батерията със сухо парче плат, за да
постигнете по-добър контакт.
• Когато поставяте батерията, се уверете, че
спазвате поляритета + и -.
• Не хващайте батерията с метални пинсети, за да
не причините късо съединение.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Ако не работите правилно с батерията, тя
може да експлодира.
Не презареждайте, не разглобявайте и не
изхвърляйте батерията в огън.
Смяна на бушона
Когато сменяте бушона,
уверете се, че използвате
бушон, който отговаря
на ампеража, указан на
оригиналния бушон. Ако
бушонът изгори, проверете
връзките на захранването и
го сменете. Ако бушонът изгори отново дори след като
сте го сменили, възможно
е да се е получила повреда във вътрешността на
устройството. В този случай се консултирайте с
най-близкия сервиз на Sony.
Бушон (10А)
25
Изваждане на устройството
1
Спецификации
Свалете защитната рамка.
CD плейър
1 Свалете предния панел (стр. 8).
2 Хванете двата края на защитната рамка и
я издърпайте.
Съотношение сигнал към шум: 120 dB
Честотен обхват: 10 – 20,000 Hz
Виене и свистене: Под измерения лимит
Тунер
FM
Обхват на настройка: 87.5 – 108.0 MHz
Терминал за антена:
Външен конектор за антена
Междинна честота: 150 kHz
Чувствителност: 10 dBf
Избор: 75 dB на 400 kHz
Съотношение сигнал към шум: 70 dB (моно)
Разделяне: 40 dB на 1 kHz
Честотен отговор: 20 – 15,000 Hz
x
MW/LW
2
Извадете устройството.
1 Вкарайте и двата ключа за освобождаване
навътре докато чуете щракване.
Насочете
кукичките
навътре.
2 Дръпнете ключовете за освобождаване, за
да извадите устройството.
3 Издърпайте устройството от отделението.
Обхват на настройка:
MW: 531 – 1,602 kHz
LW: 153 – 279 kHz
Терминал за антена:
Външен конектор за антена
Междинна честота: 25 kHz
Чувствителност: MW: 26 μV, LW: 45 μV
Безжична комуникация
Система за комуникации:
Bluetooth версия 2.0
Изход:
Bluetooth Standard Power Class 2
(max +4 dBm)
Максимално разстояние при комуникация:
Приблизително 10 метра*1
Честотен обхват:
2.4 GHz обхват (2.4000 GHz - 2.4835
GHz)
Начин на модулация: FHSS
Съвместими Bluetooth профили*2:
A2DP (профил за допълнително разпространение на аудио сигнала)
AVRCP (аудио-видео профил за дистанционно управление)
HFP (хендсфрий профил) 1.5
HSP (профил слушалки).
*1 Възможно е указаното разстояние да се различава
в зависимост от различни фактори – например,
препятствия между устройствата, магнитни
полета около микровълнова фурна, статично електричество, чувствителност на приемане, антена,
работна система, софтуер и др.
*2 Профилите на Bluetooth стандарта указват целта
на Bluetooth комуникацията между устройствата.
Усилвател
Изходи: Изходи за високоговорители (конектори)
Импеданс на високоговорителя:
4 – 8 ома
Максимално изходно напрежение:
52 W x 4 (на 4 ома)
26
Общи характеристики
Изходи:
Аудио изходи (заден/ предни)
Изходен терминал за субуфер (моно)
Контролен терминал за захранване на
антената
Контролен терминал за захранване на
усилвателя
Входове:
Входен терминал за дистанционно
управление
Входен терминал за антена
Контролен терминал за телефон АТТ
Контролен входен терминал BUS
Аудио входен терминал BUS
AUX входен терминал (стерео мини
жак)
Контрол на звука:
Нисък: ±10 dB на 60 Hz (XPLOD)
Междинен: ± 10 dB на 1 kHz (XPLOD)
Висок: ± 10 dB на 10 kHz (XPLOD)
Изисквания към захранването: 12V DC
захранване от автомобила (акумулатора) (минусово заземяване)
Размери: Прибл. 178 x 50 x 179 mm (ш/в/д)
Размери при монтиране:
Прибл. 182 x 53 x 162 mm (ш/в/д)
Тегло: Прибл. 1, 2 kg
Приложени аксесоари
Картово устройство за дистанционно
управление RM-X304
Части за инсталация и връзки (един
комплект)
Допълнителни аксесоари
Въртящо се устройство за управление
RM-X4S
BUS кабел (приложен с RCA пин кабел):
RC-61 (1 m), RC-62 (2 m)
CD чейнджър (за 6 диска): CDX-T69
Селектор на източник: XA-C40
Интерфейс адаптер за iPod: XA-120IP
Възможно е вашият доставчик да не успее да ви
набави всички споменати по-горе аксесоари. За
по-подробна информация, моля, обърнете се към
вашия доставчик.
Дизайнът и спецификациите са обект на промяна без
предупреждение.
Видове проблеми и тяхното
отстраняване
Следният списък ще ви помогне да се справите с
проблемите, с които е възможно да се сблъскате
докато работите с устройството. Преди да
прегледате списъка по-долу, проверете връзките и
процедурите за работа.
Ако проблемът не се реши, посетете следната
интернет страница за поддръжка.
Интернет страница за поддръжка
http://support.sony-europe.com/
Общи
До устройството не достига захранване.
• Проверете връзките. Ако всичко е наред, проверете бушона.
• Ако устройството е изключено и дисплеят
изчезне, вие не можете да работите с устройството за дистанционно управление.
t Включете устройството.
Антената на захранването не се изтегля.
Антената на захранването не притежава резервна кутия.
Няма звук.
• Функцията ATT или функцията АТТ за телефон
е включена (когато сте включили интерфейсен
кабел на телефон към АТТ изхода).
• Позицията на фейдъра (FAD) не е зададена за
система с 2 високоговорителя.
• Bluetooth аудио устройството е зададено в
режим на пауза.
t Отменете режима на пауза.
Не се чува кратък звуков сигнал.
• Звуковият сигнал е отменен (стр. 20).
• Свързан е допълнителен усилвател и не използвате вградения усилвател.
Съдържанието на паметта е изтрито.
• Натиснали сте бутона RESET.
t Отново запазете настройките в паметта.
• Захранването или батерията са изключени или
не са свързани правилно.
Запазените станции и правилното време се
изтриват.
Бушонът е изгорял.
Издава звук, когато ключът за запалване на
автомобила е включен.
• При производството на някои печатни платки не са
използвани халогенни елементи, които биха попречили в случай на възпламеняване.
• При производството на корпуситe не са използвани
халогенни елементи, които биха попречили в случай
на възпламеняване.
• Опаковъчният пълнеж е от хартия.
• Кабелите не са свързани правилно със захранващия конектор на автомобила.
По време на възпроизвеждане или приемане се
активира режимът на демонстрация.
Ако не сте извършили операция за 5 минути
и настройката “DEMO-ON” е активирана, се
активира демонстрационният режим.
t Задайте настройка “DEMO-OFF” (стр. 20).
продължава на следващата страница t
27
Дисплеят изчезва/ не се появява в прозореца на
дисплея.
• Димерът е зададен в положение “DIM-ON” (стр. 20).
• Дисплеят изчезва, ако натиснете и задържите
(OFF).
t Отново натиснете и задръжте (OFF), докато
се изведе дисплеят.
• Конекторите са замърсени (стр. 25).
Функцията за автоматично изключване не
работи.
Устройството е включено. Функцията за автоматично изключване се активира след като изключите
устройството.
t Изключете устройството.
CD възпроизвеждане
Дискът не може да бъде зареден.
• Вече е зареден друг диск.
• Дискът е зареден насила наобратно.
Възпроизвеждането не започва.
• Заредили сте дефектен или замърсен CD.
• Опитвате се да възпроизвеждате CD-R/CD-RW, които не са предназначени за аудио употреба (стр. 23).
Не можете да възпроизвеждате МР3/WMA
файлове.
• Дискът не е съвместим с МР3/WMA формата (стр.
23).
Времето за стартиране на възпроизвеждане
на МР3/WMA файлове е по-дълго отколкото
времето за стартиране на възпроизвеждане на
други файлове.
Следните видове дискове изискват повече време, за да
започнат възпроизвеждане:
- дискове със сложна дървовидна структура.
- мултисесийни дискове
- отворени дискове
Опциите в дисплея не могат да бъдат прегледани.
• Това е възможно за дискове с много символи.
• “A.SCRL” е зададен в положение “OFF”.
t Задайте “A.SCRL-ON” (стр. 20).
t Натиснете и задръжте -- (SCRL).
Звукът прескача.
• Устройството не е поставено правилно.
t Поставете устройството под ъгъл, който е
по-малък от 45 градуса, и го инсталирайте на
стабилно място в автомобила.
• Дискът е дефектен или замърсен.
Настройката е невъзможна.
• Запазете правилната честота в паметта.
• Сигналът на предаване е твърде слаб.
Автоматичната настройка е невъзможна
• Режимът на местно търсене е зададен в неправилна позиция.
t Търсенето спира твърде често:
Задайте “LOCAL-ON” (стр. 20).
t Търсенето не спира на станция:
Задайте “LOCAL-OFF” (стр. 20).
• Сигналът на приемане е твърде слаб.
t -- Извършете ръчна настройка.
Индик аторът “ST” мига по време на FM приемане.
• Настройте честотата правилно.
• Сигналът на приемане е твърде слаб.
t Задайте “MONO-ON” (стр. 20).
Предаването на сигнала на FM програма в
стерео се чува моно.
Устройството е в режим на моно приемане.
t Задайте “MONO-OFF” (стр. 20).
RDS
Търсенето започва след няколко секунди.
Станцията не е TP или е със слаб сигнал.
t Изключете функцията TA (стр. 14).
Не се появяват съобщения за трафик.
• Активирайте TA (стр. 14).
• Станцията не предава съобщения за трафик,
независимо че е TP.
t Настройте друга станция.
PTY извежда индикация “- - - - - - - -”.
• Настоящата станция не е RDS.
• Не се получават RDS данни.
• Станцията не е от същия програмен вид.
Функция Bluetooth
Радио приемане
Свързващото устройство не може да разпознае устройството.
• Преди да извършите сдвояването, задайте устройството в режим на готовност за сдвояване.
• Докато сте свързали към Bluetooth устройство,
това устройство не може да бъде разпознато от
другото. Изключете настоящата връзка и потърсете устройството от другото оборудване.
• Когато сдвояването на устройствата бъде
осъществено, включете изходния Bluetooth сигнал
(стр. 17).
Станциите не могат да бъдат приемани.
Звукът съдържа шумове.
t Свържете антената, захранващия контролен
кабел (син) или допълнителния захранващ кабел
(червен) към захранващия кабел на усилвателя
на автомобила (само ако вашият автомобил
има вградена FM/MW/LW антена на задното/
странично стъкло).
Връзката е невъзможна.
• Свържете към това устройство чрез Bluetooth
устройство или обратно. Връзката се контролира
от едната страна (това устройство или Bluetooth
оборудването), но не и от двете.
• Проверете процедурата по сдвояване и свързване
в ръководството за експлоатация на другото
устройство и извършете процедурата отново.
Операционните бутони не работят. Дискът не
се изважда.
• Натиснете бутона RESET (стр. 7).
28
t Проверете връзката на антената на автомобила.
t Ако автоматичната антена не се изважда,
проверете връзката на захранващия контролен
кабел на антената.
Силата на звука на гласа на говорителя е слаба.
• Регулирайте нивото на силата на звука.
Човекът, с когото си говорите, ви казва, че
силата на звука е твърде ниска или твърде
висока.
• Регулирайте нивото на силата на звука, като използвате нивото на микрофона. (стр. 17)
Докато провеждате телефонни разговори се
чува ехо или шум.
• Намалете нивото на силата на звука.
• Ако има страничен звук, който е различен от
телефонния разговор, и той е силен, опитайте да
намалите смущението.
Например: Ако прозорецът е отворен и чувате
шума на автомобилите, затворете прозореца. Ако
шумът от климатика е силен, намалете интензитета, с който работи климатика.
Телефонът не се свързва.
Когато бъде възпроизведено Bluetooth аудио, телефонът не е свързан дори ако натиснете (хендсфрий).
t Свържете от телефона.
Качеството на звука от телефона е лошо.
Качеството на звука на телефона зависи от условията на прием на мобилния телефон.
t Преместете вашия автомобил на място, където
можете да усилите сигнала на вашия мобилен
телефон, ако приемането е слабо.
Силата на звука на свързаното аудио устройство е слаба (висока).
Силата на звука се различава в зависимост от аудио
оборудването.
t Регулирайте нивото на силата на звука на
свързаното аудио устройство или на това
устройство.
Звукът прескача по време на възпроизвеждане
на Bluetooth аудио оборудване.
• Намалете разстоянието между устройството и
Bluetooth аудио оборудването.
• Ако Bluetooth аудио оборудването е в калъф, който
пречи на сигнала, извадете устройството от
калъфа докато работите с него.
• Наблизо се използват няколко Bluetooth или други
устройства, които излъчват радио вълни.
t Изключете другите устройства.
t Намалете разстоянието от другите устройства.
• Възпроизвежданият звук спира за момент, когато
връзката между устройството и мобилния телефон се осъществява. Това не е неизправност.
Свързаното Bluetooth аудио устройство не
може да бъде контролирано.
Проверете дали свързаното Bluetooth аудио устройство поддържа AVRCP.
Някои фун кции не работят.
Проверете дали свързаното устройство поддържа въпросната функция.
Разговорът се приема автоматично.
Не се извежда звук от високоговорителите на
автомобила по време на обаждане с хендсфрий.
Ако звукът се извежда от мобилен телефон, задайте
изходния сигнал на мобилния телефон да се извежда
през високоговорителите на автомобила.
По време на инициализация се извежда индикация “OFF BT”.
Натиснете и задръжте (BT) докато “ ” се
изключи. След това инициализирайте отново
(стр. 19).
Съобщения с грешки/ Съобщения
ERROR*1
• Дискът е замърсен или зареден наобратно.*2
t Почистете или заредете диска правилно.
• Заредили сте празен диск.
• Дискът не може да бъде възпроизведен заради някакъв проблем.
t Заредете друг диск.
FAILURE
Връзката на високоговорителите не е правилна.
t Вижте ръководството за инсталация на този
модел и проверете връзките.
LOAD
Чейнджърът зарежда диска.
t -- Изчакайте, докато зареждането приключи.
L. SEEK +/Режимът на местно търсене е включен по време на
автоматична настройка.
NO AF
Не съществува алтернативна честота за настоящата станция.
t Натиснете (SEEK) +/-, докато името на
станцията мига. Устройството започва да
търси друга честота със същите PI данни (програмна идентификация). (Извежда се индикация
“PI SEEK”.)
NO DISC
В CD чейнджъра няма зареден диск.
t Заредете диск в чейнджъра.
NO MAG
В CD чейнджъра няма зареден пълнител с дискове.
t Заредете пълнител в устройството.
NO MUSIC
Дискът или USB устройството не съдържат музикални файлове.
t Заредете музикален диск в устройството или в
МР3 чейнджъра с възможност за възпроизвеждане.
NO NAME
Записът няма записано име за диск/ албум/ изпълнител/ песен.
NO TP
Устройството ще продължи да търси ТР станции.
Свързаният телефон е зададен да приема автоматично разговори.
продължава на следващата страница t
29
OFFSET
Съществува вероятност за вътрешна повреда
t Проверете връзките. Ако индикацията за грешка
не изчезне от дисплея, консултирайте се с найблизкия сервиз на Sony.
READ
Устройството чете всички записи и информацията
на диска.
t Изчакайте, докато четенето приключи и възпроизвеждането започва автоматично. В зависимост от структурата на диска/ флаш паметта,
това може да отнеме повече от минута.
RESET
Не можете да работите с CD устройството, CD
чейнджъра или USB устройството заради някакъв
проблем.
t Натиснете бутона RESET (стр. 7).
“
” или “
”
Достигнали сте началото или края на диска по време
на бързо превъртане напред или назад и не можете да
продължите.
“ ”
Символът не може да бъде възпроизведен с това
устройство.
*1 Ако по време на възпроизвеждане на CD се появи
грешка, номерът на CD не се извежда на дисплея.
*2 Номерът на диска, който е причинил грешката, се
извежда на дисплея.
Ако тези решения не помогнат, консултирайте се
с най-близкия сервиз на Sony.
Ако занесете устройството на поправка поради
проблем с възпроизвеждането, занесете и диска,
който сте използвали, когато се е получил проблемът.
30
BG
Изхвърляне на стари електрически и електронни уреди
(Приложимо за страните от Европейския съюз и други
европейски страни, използващи система за разделно
събиране на отпадъци)
Този символ на устройството или на неговата опаковка показва, че този
продукт не трябва да се третира като домашен отпадък. Вместо това,
той трябва да бъде предаден в съответните пунктове за рециклиране на
електрически и електронни уреди. Изхвърляйки този продукт на правилното място, вие предотвратявате потенциални негативни последици
за околната среда и човешкото здраве, които могат да се случат при
неправилното изхвърляне на продукта. Рециклирането на материалите
ще помогне за запазването на естествените ресурси. За по-подробна информация относно рециклирането на този продукт, моля, свържете се с
местния градски офис, службата за изхвърляне на отпадъци или с магазина,
от който сте закупили продукта.
Производителят на този продукт е Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 1080075 Japan. Упълномощеният представител за EMC (електромагнитна съвместимост) и
техническа безопасност на продукта е Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,70327
Stuttgart, Germany. За въпроси, свързани със сервиза и гаранцията, моля обърнете се към адресите в съответните сервизни или гаранционни документи.
Допълнителна информация за този продукт и отговори на често задавани въпроси можете да намерите на нашия уебсайт за клиентска поддръжка.
http://www.sony.bg
Download PDF

advertising