Sony | MEX-1GP | Sony MEX-1GP Инструкции за експлоатация

Добре дошли !
Благодарим В за покупката на тази мрежова аудио
система на Sony. Можете да се наслаждавате на следните функции на устройството докато шофирате.
Преден панел с вградена флаш памет
- GIGA PANEL
Можете да възпроизвеждате MP3/WMA файлове,
запазени на предния панел с вградената 1 GB флаш
памет. Аудио файловете могат да бъдат прехвърлени от Вашия компютър към предния панел с висока
скорост като използвате USB връзка (Възможните
операционни системи са Windows XP и Windows
2000).
CD възпроизвеждане:
Можете да възпроизвеждате CD-DA (съдържащ CD
TEXT*), CD-R/CD-RW (MP3/WMA файлове, съдържащи Multi Session (стр. 15)) и ATRAC CD (ATRAC3
и ATRAC3plus формат (стр. 16)).
Видове дискове
Етикет на диска
Предупреждение ако Вашият автомобил
няма ACC позиция.
След като изключите автомобила, уверете се, че
сте натиснали и задържали
на устройството, докато дисплеят изчезне.
В противен случай, дисплеят не се изключва и
това причинява изразходване на акумулатора.
Sony не носи отговорност за повредени данни
заради проблеми с GIGA PANEL или с компютъра.
Този етикет се намира от долната страна на
устройството.
Изхвърляне на стари електрически и електронни
уреди (Приложимо за страните от Европейския съюз
и други европейски страни, използващи разделителна
система за отпадъци)
Радио приемане:
- Можете да запазвате до 6 станции за всеки
обхват (FM1, FM2, FM3, MW и LW).
- Функция BTM (Best Tuning Memory): устройството избира станции със силен сигнал и ги запазва.
Настройка на звука
- EQ3 стъпка 2: можете да изберете крива на
еквалайзера за 7 музикални вида.
- DSО (Динамичен звуков организатор): създава позаобикалящо звуково поле, като използва виртуални високоговорители, за да увеличи звука от
високоговорителите, дори ако високоговорителите са инсталирани ниско във вратите.
- BBE MP: Подобрява цифрово компресирания звук,
като например МР3. (Само когато възпроизвеждате CD на това устройство.)
Допълнителни операции с устройството
Освен управлението на това устройство, можете
да контролирате допълнителни CD/MD чейнджъри и допълнителни портативни устройства
на Sony.
* CD TEXT диск е CD-DA диск, който включва информация
за името на диска, изпълнителя и имената на песните.
За инсталация и връзки вижте приложеното
ръководство за инсталация/свързване.
Произведен по лиценз на BBE
Sound, Inc.
Процесът BBE MP подобрява
цифрово компресирания звук, например МР3, като
възстановява и увеличава високите хармонични честоти, изгубени при компресията. Функцията BBE
MP генерира хармонични звуци от първоизточника и
ефективно възстановява топлотата, детайлите и
нюансите на звука.
SonicStage и логото му са търговски марки на Sony
Corporation.
ATRAC, ATRAC3, ATRAC3plus и техните логота са
търговски марки на Sony Corporation.
Microsoft, Windows Media и логото Windows са
търговски марки или запазени търговски марки на
Microsoft Corporation в САЩ и/или други държави.
Този символ на устройството или на неговата
опаковка показва, че този продукт не трябва да се
третира като домашен отпадък. Вместо това, той
трябва да бъде предаден в съответните пунктове
за рециклиране на електрически и електронни уреди.
Изхвърляйки този продукт на правилното място,
Вие предотвратявате потенциални негативни
последици за околната среда и човешкото здраве,
които могат да се случат при неправилното изхвърляне на продукта. Рециклирането на материалите ще
помогне за запазването на естествените ресурси. За
по-подробна информация относно рециклирането на
този продукт, моля, свържете се с местния градски
офис, службата за изхвърляне на отпадъци или с
магазина, от който сте закупили продукта.
Допълнителни аксесоари: Устройство за дистанционно управление
Съдържание
Подготовка за експлоатация
Други функции
Нулиране на устройството...............................................4
Сверяване на часовника ........................................................4
Откачане на предния панел ................................................4
Прикрепяне на предния панел ......................................5
Зареждане на диск в устройството................................5
Изваждане на диск............................................................5
Промяна на настройките на звука ................................ 12
Настройка на характеристиките на звука
- BAL/FAD/SUB.............................................................. 12
Настройка на кривата на еквалайзера
- EQ3.................................................................................. 12
Настройка на опциите – SET ......................................... 12
Използване на допълнителни устройства ................. 13
CD/MD чейнджър ........................................................ 13
Въртящо се устройство за
дистанционно управление RM-X4S ........................ 13
Допълнително аудио оборудване ............................ 14
Местоположение на бутоните и основни
операции
Основно тяло .........................................................................6
Устройство за дистанционно
управление RM-X151 ..............................................................6
CD/GIGA PANEL
Опции на дисплея....................................................................8
Повторно и разбъркано възпроизвеждане ....................8
Прехвърляне на аудио файлове към GIGA PANEL ........8
Преди да използвате GIGA PANEL ...................................8
Прехвърляне на аудио файлове от компютър към
GIGA PANEL .............................................................................8
Изтриване на аудио файлове в GIGA PANEL ................9
Радио
Запазване и приемане на станции......................................9
Автоматично запазване на станции – BTM..........9
Ръчно запазване .................................................................9
Приемане на запазените станции ..............................9
Автоматична настройка ...........................................9
RDS ........................................................................................... 10
Преглед ............................................................................ 10
Настройка на AF (алтернативни честоти)
и TA (трафик съобщения)/TP
(трафик програма)....................................................... 10
Избор на PTY (програмен вид) ................................ 11
Настройка на CT (време на часовника) ............... 11
Допълнителна информация
Предпазни мерки .................................................................. 15
Забележки за дисковете .............................................. 15
МР3/WMA файлове ..................................................... 15
ATRAC CD ...................................................................... 16
Поддръжка ............................................................................. 17
Изваждане на устройството ......................................... 17
Спецификации ....................................................................... 18
Видове проблеми и тяхното отстраняване............ 19
Съобщения с грешки/Съобщения ........................... 20
Относно EzRecover ............................................................ 22
Инсталация на EzRecover ........................................... 22
Форматиране на GIGA PANEL ................................ 22
Подготовка за експлоатация
Нулиране на устройството
Преди да започнете работа с устройството за
първи път, или когато сменяте акумулатора на
автомобила, или сменяте връзките, трябва да нулирате устройството.
Свалете предния панел и натиснете бутона RESET с
остър предмет, като например химикалка.
бутон
RESET
Забележка
Когато натиснете бутона RESET, настройката за часовника и други запазени настройки ще бъдат изтрити.
Сваляне на предния панел
Можете да свалите предния панел на устройството,
за да го предпазите от кражба.
Аларма за внимание
Когато загасите автомобила без да сте извадили
предния панел, алармата за внимание започва да издава
звукови сигнали в продължение на няколко секунди.
Ако свържете допълнителен усилвател и не използвате вградения, звуковият сигнал се изключва.
Натиснете --.
Устройството се изключва.
Натиснете --.
Предният панел пада.
Издърпайте леко предния панел в дясно, след
което леко издърпайте левия край на предния панел.
Сверяване на часовника
Часовникът използва 24-часова цифрова индикация
Натиснете и задръжте бутона за избор.
Появява се дисплеят с настройките.
Натиснете бутона за избор неколкократно,
докато се появи индикация “CLOCK-ADJ”.
Натиснете
.
Индикацията за час мига.
Завъртете диска за сила на звука, за да
настроите часа и минутата.
За да преместите цифровата индикация,
натиснете
.
Натиснете бутона за избор.
Часовникът се стартира и се появява следващият
дисплей.
Натиснете и задръжте бутона за избор.
Настройката е приключила.
За да изведете часа, натиснете
. Натиснетe
отново, за да върнете дисплея в режим на
нормално възпроизвеждане.
Ако използвате картата за дистанционно управление
На стъпка 4, за да зададете часа и минута, натиснете или .
Съвет
Можете да сверите часовника автоматично с помощта на функцията RDS (стр. 11).
Забележки
Не изпускайте и не прилагайте прекалено силен
натиск върху предния панел и прозореца на дисплея.
Не излагайте предния панел на горещина/високи
температури или влага. Избягвайте поставянето
му върху предното или задното табло в автомобил, паркиран на пряка слънчева светлина.
Закрепяне на предния панел
Поставете частта A на предния панел върху частта B на устройството, след това леко натиснете
лявата страна навътре докато щракне.
Натиснете
на устройството (или заредете диск), за да работите с устройството.
Зареждане на диск в устройството
1 Натиснете
.
2 Заредете диска с етикета нагоре.
3 Затворете предния панел.
Възпроизвеждането започва автоматично.
Изваждане на диска
1 Натиснете
2 Натиснете
.
.
Дискът се изважда.
3 Затворете предния панел.
Забележка
Не поставяйте нищо върху вътрешността на предния
панел.
Местоположение на бутоните и основни операции
Основно тяло
Свален преден панел
Карта за дистанционно управление
RM-X151
За повече информация се обърнете към указаните
страници. Бутоните със на картата за дистанционно управление имат същите функции като тези на
устройството, ако имат аналогични означения.
Бутон OFF
За да изключите; спрете източник
Диск за регулиране силата на звука/Бутон за
избор 12
За да настроите силата на звука (завъртете); за
да изберете опция (натиснете и завъртете).
Приемник за картата за дистанционно
управление
Бутон PTY (програмен вид) 11
За да изберете PTY в RDS.
Прозорец на дисплея
Бутон DSO 2
За да изберете DSO режим (1, 2, 3 или OFF).
Колкото по-голям е номерът, толкова по-голям
е ефектът.
Бутон OPEN 5
1
2
3
Бутони GP* /ALBM* +/-*
За да прескачате групи/албуми (натиснете); за
да прескачате групи/албуми продължително
(натиснете и задръжте)
Бутони SEEK -/+
CD:
За да пропускате записи (натиснете)/за да пропускате записи продължително (натиснете,
след това отново натиснете в рамките на 1
секунда и задръжте); за да превъртате бързо
напред или назад (натиснете и задръжте).
Радио:
За да настройвате автоматично радио станции (натиснете)/за да откривате станции
ръчно (натиснете и задръжте).
Жак USB (мини-B) 8
За свързване към компютър.
Бутон SENS/BTM 9
За да подобрите слабо приемане: LOCAL/
MONO (натиснете); за да стартирате BTM
функция (натиснете и задръжте).
Бутон SOURCE
Захранване включено; смяна на източник (GPL
(GIGA PANEL)/Радио/CD/MD*4/AUX).
Бутон MODE 9, 13
Избор на радио обхват (FM/MW/LW)/ избор на
устройство*5.
Бутон AF (алтернативни честоти)/Бутон
ТА (трафик съобщения) 10
За да зададете AF и TA/TP в RDS.
Бутони с цифри
CD/MD*4:
REР 8
SHUF 8
BBE MP*6 3
За да включите функцията BBE MP,
задайте “BBEMP-ON”. За да отмените,
задайте “BBEMP-OFF”.
PAUSE*7
За да въведете пауза при възпроизвеждане.
За да отмените, натиснете отново.
Радио:
За да приемате станции (натиснете)/запазвате
желани радио станции (натиснете и задръжте)
Бутон EQ3 (еквалайзер) 12
За да изберете крива на еквалайзера (XPLOD,
VOCAL, EDGE, CRUISE, SPACE, GRAVITY,
CUSTOM или OFF).
Бутон DSPL (режим на извеждане) 8
За да промените опцията на дисплея.
Бутон RESET
4
Бутон (изваждане)
За да извадите диска.
5
Отделение за диска 5
За да заредите диска.
Следните бутони на картата за дистанционно
управление имат различни бутони/функции от тези
на устройството.
Бутони
За контрол на радио/CD, същите като
-/+ на устройството
Бутон VOL (сила на звука) +/За да регулирате силата на звука.
Бутон ATT (намаляване)
За да намалите звука. За да отмените, натиснете отново.
Бутон SEL (избор)
Изпълнява същата функция като бутона за избор
на устройството.
Бутони
За да контролирате CD, същите като
+/- на устройството.
Бутон SCRL 8
За да прегледате опцията на дисплея.
Бутони с номера
За да приемате станции (натиснете); за да запазвате станции (натиснете и задръжте).
*1 Когато възпроизвеждате ATRAC CD.
*2 Когато възпроизвеждате MP3/WMA диск.
*3 Ако сте свързали чейнджър, операциите са
различни; вижте стр. 13.
*4 Когато сте свързали MD чейнджър.
*5 Когато сте свързали CD/MD чейнджър.
*6 Само когато възпроизвеждате CD на това
устройство.
*7 Когато възпроизвеждате на това устройство.
Забележка
Ако устройството бъде изключено и дисплеят изчезне,
не можете да работите с картата за дистанционно
управление, освен ако не натиснете
на устройството или първо не заредите диск, за да включите
устройството.
Съвет
За подробности относно смяната на батерията вижте
“Смяна на литиевата батерия на картата за дистанционно управление” на стр. 17.
CD/GIGA PANEL
За подробности относно свързването на CD/MD
чейнджър вижте стр. 13.
Забележка
GIGA PANEL възпроизвежда само МР3 и WMA файлове.
*1
*2
*3
*4
Когато възпроизвеждате MP3/WMA.
Когато възпроизвеждате ATRAC CD.
Когато възпроизвеждате CD.
Когато възпроизвеждате GIGA PANEL.
За да се върнете в режим на нормално възпроизвеждане, изберете “REP-OFF” или “SHUF-OFF”.
Прехвърляне на аудио файлове
към GIGA PANEL
Опции на дисплея
Системни изисквания
OS:
Windows XP
Windows 2000
(Други операционни системи не могат да поддържат
GIGA PANEL)
Преди да използвате GIGA PANEL
ATRAC CD индикация
Източник
WMA/MP3/BBE MP индикация
Номер на записа/възпроизведено време, диск/име
на изпълнителя, номер на албума/групата*1, име на
албума/групата, име на записа, текстова информация*2, часовник
Инсталирайте EzRecover на Вашия компютър преди
да прехвърляте аудио файлове от компютър на GIGA
PANEL.
EzRecover е софтуер, който преструктурира формата на GIGA PANEL, ако по някаква причина по време
на трансфера на файлове данните се повредят. За
подробности относно инсталацията и употребата
на EzRecover, вижте стр. 22.
*1 Номерът на групата/албума се появява само когато
групата/албумът бъде променен.
*2 Когато възпроизвеждате MP3 се извежда ID3 етикет, а когато възпроизвеждате ATRAC CD, се
извежда текстова информация, записана от
SonicStage. Когато възпроизвеждате WMA, извежда
се WMA етикет.
За да промените опциите на дисплея , натиснете
; за да преминете през опциите на дисплея
, натиснете
на картата за дистанционно
управление или задайте “A.SCRL-ON” (стр. 13).
Прехвърляне на аудио файлове от компютър към GIGA PANEL
1 Свалете предния панел на основното
устройство (стр. 4).
2 Свържете предния панел на Вашия
компютър.
Свържете малкия конектор на приложения USB
кабел към USB жака на предния панел, след това
свържете големия конектор към USB порта на
Вашия компютър.
Съвет
Изведените опции се различават, в зависимост от вида
на диска и формата на запис и настройките. За подробности относно MP3/WMA вижте стр. 15; за подробности относно ATRAC CD вижте стр. 16.
Повторно и разбъркано възпроизвеждане
1 По време на възпроизвеждане, неколко-
кратно натиснете
(REP) или
(SHUF),
докато желаната настройка се появи.
Изберете
За да възпроизведете
REP-TRACK
запис неколкократно.
REP-ALBM*1
албум неколкократно.
REP-GP*2
група неколкократно.
SHUF-ALBM*1
албум разбъркано.
SHUF-GP*2
група в случаен ред.
SHUF-DISC*3
диск в случаен ред.
SHUF-ALL*4
GIGA PANEL в случаен ред.
Лампичка за достъп
GIGA PANEL се разпознава като допълнително
дисково устройство (Sony GIGA PANEL USB
устройство).
3
Изтеглете аудио файловете, които желаете
да прехвърлите към GIGA PANEL и ги пуснете в иконката на устройството.
Можете да прехвърляте аудио файлове и към GIGA
PANEL, като изтеглите цяла папка.
Съвет
Лампичката за достъп на предния панел мига докато
прехвърляте аудио файлове.
4 Изключете предния панел от Вашия компютър.
Уверете се, че следвате метода на работа на Вашия
компютър или операционна система, когато изключвате предния панел от компютъра.
Пример за Windows XP
Щракнете върху иконата
на лентата със
задачи. Появява се съобщението “Safely remove
USB Mass Storage Device” (Изключете устройството безопасно).
Щракнете върху “Safely Remove USB Mass
Storage Device”.
Появява се съобщението “The USB Mass
Storage Device can now be safely removed from
the system” (Устройството може да бъде
изключено от системата безопасно).
Изключете USB кабела.
5
Прикрепете предния панел към основното
тяло (стр. 5).
Забележки за USB кабела
Не свързвайте USB кабела, когато предният панел е
прикрепен към основното тяло.
Не прикрепяйте предния панел към основното тяло
чрез свързан USB кабел.
Не изключвайте USB кабела или не изваждайте предния
панел, докато аудио файловете се прехвърлят.
Използването на GIGA PANEL с USB хъб или USB удължител не е гарантирано. Винаги свързвайте GIGA
PANEL към Вашия компютър директно посредством
приложения USB кабела.
Изтриване на аудио файлове в GIGA PANEL
Свържете GIGA PANEL към Вашия компютър и
изтрийте аудио файловете, които желаете, както
бихте го направили от свързано допълнително
устройство към компютъра (GIGA PANEL).
Радио
Запазване и приемане на станции
Внимание
Когато настройвате радио станции докато шофирате, използвайте функцията Best Tuning Memory
(BTM), за да предотвратите произшествия.
Автоматично запазване на станции - BTM
1 Натиснете
неколкократно, докато
се появи индикация “TUN”.
За да смените обхвата, натиснете
неколкократно. Можете да изберете от FM1, FM2,
FM3, MW или LW.
2 Натиснете и задръжте
, докато “BTM”
започне да мига.
Устройството запазва станциите, като ги подрежда по честота - по една за всеки от бутоните
с цифри.
Когато настройката е запазена, се чува кратък
звуков сигнал.
Ръчно запазване
1 Докато приемате дадена станция, която
желаете да запазите, натиснете и задръжте
бутон с цифра (
до
) докато се появи
индикация “MEM”.
На дисплея се появява индикация с номера на бутона.
Забележка
Ако се опитате да запазите друга станция на същия
бутон с номер, предишната запазена станция ще бъде
сменена.
Съвет
Когато запазвате RDS станция, настройката за AF/TA
също се запазва (стр. 10).
Приемане на запазени станции
1 Изберете честотен обхват, след това натиснете бутон с цифра (от
до
).
Автоматична настройка
1 Изберете обхват, след това натиснете
-/+, за да потърсите станция.
Сканирането спира автоматично, когато устройството получи сигнал от радио станция. Повторете тази процедура докато желаната станция
бъде настроена.
Съвет
Ако знаете честотата на радио станцията, която
желаете да слушате, натиснете и задръжте
-/+,
за да откриете приблизителната честота, след това
натиснете
-/+ неколкократно, за да настроите
фино желаната честота (ръчна настройка).
RDS
Преглед
FM станциите, които използват системата за
радио данни (RDS), изпращат цифрова информация
заедно с обикновения програмен сигнал.
Опции, които се извеждат
Радио честота, Функция
ТА/ТР*1
Честота*2 (Име на станцията), Номер на станцията, Часовник, RDS данни
*1 “ТА” мига по време на информация за трафик. “ТР”
светва, когато приемате такава станция.
*2 Докато приемате RDS станция, в ляво от честотата се извежда индикация “*”.
Забележки
В зависимост от страната/региона, възможно е не
всички RDS функции да са достъпни.
Възможно е RDS да не работи правилно, ако сигналът
е слаб или ако станцията, на която сте включили, не
предава RDS данни.
Задаване на AF (алтернативни честоти) и TA
(трафик съобщения)/TP (трафик програма)
1 Натиснете
неколкократно, докато
се появи желаната настройка.
Изберете
За да
AF-ON
включите AF и изключите TA.
TA-ON
включите TA и изключите AF.
AF, TA-ON
включите и AF, и TA.
AF, TA-OFF
изключите и AF, и TA.
Запазване на RDS станции с AF и ТА
настройка
Можете да настроите предварително станции,
заедно с AF/TA настройка. Ако използвате функция
ВТМ, само RDS станциите се запазват със същата
настройка за AF/TA.
Ако настройвате ръчно, можете да настроите RDS
станции и станции без RDS с AF/TA настройка за
всяка от станциите.
За да промените опциите на дисплея C , натиснете
.
1 Задайте AF/TA, след това запазете станцията с
BTM или ръчно.
RDS услуги
Настройка на силата на звука на съобщенията за трафик
Това устройство автоматично предава RDS услугите, както следва:
AF (алтернативни честоти)
Избира и пренастройва станцията с най-силен
сигнал в мрежата. Като използвате тази функция,
Вие можете продължително да слушате една и съща
програма по време на дълги пътувания, без да се налага
да настройвате станцията ръчно.
Можете да задавате сила на звука за съобщения за
трафик, за да сте сигурни, че ще ги чуете.
1 Завъртете диска за сила на звука, за да регулирате
силата на звука.
2 Натиснете и задръжте -- докато се появи индикация “TA”.
Приемане на спешни съобщения
TA (съобщения за трафик)/ТР (Програма за трафик)
Предлага информация за трафика/програми за трафик. Всяка информация/програма, която приемате,
ще прекъсне избрания от Вас източник.
PTY (програмни видове)
Извежда приемания в момента програмен вид. Също
така търси за избран от Вас програмен вид.
CT (Време на часовника)
Данните за CT от RDS предаването, сверяват
часовника.
Ако сте включили функциите AF или ТА, спешните
съобщения автоматично ще прекъснат възпроизвеждането от избрания източник.
Оставане с една регионална програма
- REG
Когато функцията AF е включена: настройките
по подразбиране на устройството ограничават
приемането в рамките на определена област, така
че няма да се получи нежелано превключване на друга
регионална станция с по-силна честота.
Ако напуснете района на приемане на тази регионална
програма, задайте “REG-OFF” в настройките (стр. 13).
Забележка
Тази функция не работи във Великобритания и други
райони.
Програмни видове
NEWS (Новини), AFFAIRS (Събития), INFO (Информация), SPORT (Спорт), EDUCATE (Образование),
DRAMA (Драма), CULTURE (Култура), SCIENCE (Наука), VARIED (Разни), POP M (Популярна музика), ROCK
M (Рок музика), EASY M (Лека музика), LIGHT M (Лека
класическа музика), CLASSICS (Класическа музика),
OTHER M (Друг музикален вид), WEATHER (Време),
FINANCE (Финанси), CHILDREN (Програми за деца),
SOCIAL A (Социални въпроси), RELIGION (Религия),
PHONE IN (Телефонно шоу), TRAVEL (Пътувания),
LEISURE (Свободно време), JAZZ (Джаз музика),
COUNTRY (Кънтри музика), NATION M (Национална
музика), OLDIES (Ретро музика), FOLK M (Фолк
музика), DOCUMENT (Документални)
Забележка
Не можете да използвате тази функция в някои страни/
региони, които не поддържат PTY (избор на програмен
вид) данни.
Настройка на СТ (време на часовника)
Избор на PTY(програмни видове)
1 Натиснете
по време на FM приемане.
Появява се програмният вид, ако станцията
предава PTY данни.
2 Натиснете
неколкократно, докато се
появи желаният програмен вид.
3 Натиснете
-/+.
Устройството започва да търси станции, които
предават избрания програмен вид.
1 Задайте “CT-ON” в настройките (стр. 12).
Забележки
Възможно е функцията CT да не работи дори ако приемате RDS станции.
Възможно е да съществува разлика между времето,
зададено с функцията CT, и реалното време.
Други функции
Промяна на настройките на звука
Настройка на опциите – SET
1 Натиснете и задръжте бутона за избор.
Появява се дисплеят с настройките.
Настройка на характеристиките на звука
– BAL/FAD/SUB
Можете да регулирате баланса и фейдъра и силата на
звука на субуфера.
1 Натиснете неколкократно бутона за избор
2 Натиснете бутона за избор неколкократно
докато се появи желаната опция.
3 Завъртете диска за сила на звука, за да изберете настройка (например “ON” или “OFF”).
докато се появят индикации “BAL”, “FAD” или
“SUB”.
Настройките се променят както следва:
4 Натиснете и задръжте бутона за избор.
LOW*1 MID*1 HI*1 BAL (ляв-десен) FAD
(преден–заден) SUB (сила на звука на субуфера)*2
AUX*3
Забележка
Изведените опции се различават в зависимост от
източника и настройката.
*1 Когато EQ3 е активиран (стр. 12).
*2 Когато аудио изходът е зададен в положение “SUB”
Ако използвате картата за дистанционно управление
На стъпка 3, натиснете
или , за да изберете
настройка.
(стр. 12).
Индикация “АТТ” се извежда за най-ниската настройка и може да се задават до 20 стъпки.
*3 Когато източникът AUX е активиран (стр. 14).
2 Завъртете диска за сила на звука, за да
настроите избраната опция.
Настройката приключва след 3 секунди и дисплеят
се връща към режим на нормално възпроизвеждане/
приемане.
Настройката е приключила и дисплеят се връща в
режим на нормално възпроизвеждане/приемане.
Могат да бъдат настройвани следните опции (за
информация вижте страниците в скоби):
“ ” е означение за настройка по подразбиране.
CLOCK-ADJ (настройка на часовника)
(стр. 4)
CT (време на часовника)
За да зададете “CT-ON” или “CT-OFF” ( ) (стр. 10, 11).
BEEP
За да зададете “BEEP-ON” ( ) или “BEEP-OFF”.
Настройка на кривата на еквалайзера
- EQ3
AUX-A*1 (AUX аудио)
За да включите дисплея на източника “AUX-A-ON” ( )
или “AUX-A-OFF” (стр. 14).
1 Изберете източник, след това натиснете
SUB/REAR*1
За превключите аудио изхода.
- “SUB-OUT” ( ): изходът за субуфер.
- “REAR-OUT”: изходът за усилвателя.
Можете да задавате Ваши собствени настройки за
еквалайзера чрез “CUSTOM” в EQ3.
неколкократно, за да изберете
“CUSTOM”.
2 Натиснете неколкократно бутона за избор
докато се появят индикации “LOW”, “MID” или
“HI”.
3 Завъртете диска
за сила на звука, за да
настроите избраната опция.
Силата на звука се настройва на стъпки от 1 dB от
–10 dB до +10 dB.
DIM (димер)
За да промените осветеността на дисплея.
- “DIM-AT”( ): за да затъмните дисплея автоматично,
когато включите светлините.
- “DIM-ON”: за да потъмните дисплея.
- “DIM-OFF”: за да изключите димера.
CONTRAST
За да регулирате контраста на дисплея.
Нивото на контраста се регулира на 7 стъпки.
Повторете стъпки 2 и 3, за да регулирате кривата
на еквалайзера.
За да върнете настройките на кривата на еквалайзера в положенията им по подразбиране, натиснете
и задръжте бутона за избор преди настройката да
приключи.
Настройката приключва след 3 секунди и дисплеят
се връща в режим на нормално възпроизвеждане/приемане.
Съвет
Можете да настроите и други видове на еквалайзера.
M.DSPL (Motion Display)
За да изберете режим на движещ се дисплей.
- “M.DSPL-SA” ( ): за да изведете движещи се картини
и спектралния анализ.
- “M.DSPL-ON”: за да изведете движещи се картини.
- “M.DSPL-OFF”: за да изключите Motion Display.
DEMO*1 (демонстрация)
За да зададете “DEMO-ON” ( ) или “DEMO-OFF”.
A.SCRL (автоматичен скрол)
За да прегледате автоматично всички опции, когато
диска/групата/записа/албума бъде променен.
- “A.SCRL-ON”: за да прегледате опциите.
- “A.SCRL-OFF” ( ): за да не преглеждате.
Повторно и разбъркано възпроизвеждане
REG*2 (регион)
За да зададете “REG-ON” (--) или “REG-OFF” (стр. 11).
Изберете
LPF*3 (нискочестотен филтър)
За да изберете честота на отрязване на субуфера
“LPFOFF” ( ), “LPF125 Hz” или “LPF78 Hz”.
*1 Когато устройството е изключено
*2 Когато приемате FM.
*3 Когато аудио изходът е зададен в положение “SUB”.
Използване на допълнителни устройства
1 По време на възпроизвеждане натиснете -- (REP)
или -- (SHUF) неколкократно докато се появи
желаната настройка.
За да възпроизведете
1
REP-DISC*
диск неколкократно.
SHUF-CHGR*1
записи в устройството в
произволен ред.
SHUF-ALL*2
записи във всички устройства
в произволен ред.
*1 Когато сте свързали един или повече CD/MD чейнджъри.
*2 Когато сте свързали 1 или повече CD чейнджъри или
два или повече MD чейнджъра.
За да се върнете в режим на нормално възпроизвеждане, изберете “REP-OFF” или “SHUF-OFF”.
CD/MD чейнджър
Избор на чейнджър
1 Натиснете
неколкократно докато се
появи индикация “CD” или “MD”.
2 Натиснете
неколкократно докато се
появи желаният чейнджър.
Номер на устройството
Съвет
“SHUF-ALL” не разбърква записи между различните CD
устройства и MD чейнджъри.
Въртящо се устройство за дистанционно управление RM-X4S
Прикрепяне на етикета
Прибавете подходящия етикет в зависимост от
това как желаете да бъде монтирано въртящото се
устройство за дистанционно управление.
Номер на диска
Възпроизвеждането започва
Пропускане на групи и дискове
1 По време на възпроизвеждане натиснете
+/-.
За да прескочите Натиснетe
албум
и отпуснете (задръжте за
момент).
няколко албума
в рамките на 2 секунди след
първото отпускане.
дискове
няколко диска
неколкократно.
след което натиснете отново в рамките на 2 секунди и
задръжте.
Местоположение на бутоните
Съответстващите бутони на устройството и
на въртящото се устройство за дистанционно
управление имат едни и същи функции
Следните бутони на въртящото се устройството за дистанционно управление изискват различно
опериране от тези на устройството.
продължава на следващата страница
PRESET/DISC
Същите като -- +/- на устройството (натиснете
и завъртете).
VOL (сила на звука)
Същата функция като диска за сила на звука на
устройството (завъртете).
SEEK/AMS
Същата функция като
-/+ на устройството
(завъртете, или завъртете и задръжте).
Промяна на посоката на управление
Посоката на управление на контролните бутони е
зададена фабрично, както е показано по-долу.
Допълнително аудио оборудване
Можете да свържете допълнително Sony портативно устройство към BUS AUDIO IN/AUX IN терминала на устройството. Ако чейнджърът или друго
устройство не е свързан към терминала, устройството Ви позволява да слушате портативно устройство през високоговорителите в автомобила Ви.
Забележка
Когато свържете портативно устройство, уверете се
че BUS CONTROL IN не е свързан. Ако устройството е
свързано към BUS CONTROL IN, “AUX” не може да бъде
избран като източник.
Съвет
Когато свързвате и портативно устройство, и чейнджър, използвайте допълнителен AUX-IN селектор.
За да увеличите
Избор на допълнително оборудване
За да намалите
Ако се налага да монтирате въртящото се устройство за дистанционно управление от дясната
страна на волана, можете да смените посоката на
управление.
1 Натиснете и задръжте
, като едновременно
с това натискате бутона за сила на звука VOL.
1 Натиснете
неколкократно, докато
“AUX AUDIO” се появи.
Работете с бутоните на самото портативно
устройство.
Настройка на нивото за силата на звука
Преди възпроизвеждане се уверете, че сте регулирали
силата на звука за всяко свързано аудио оборудване
преди възпроизвеждане.
1 Намалете силата на звука на устройството.
2 Натиснете
неколкократно докато се
появи индикация “AUX AUDIO”.
3 Започнете възпроизвеждането на портативното
аудио оборудване с нормално ниво на силата на звука.
4 Задайте нормална сила на звука за устройството.
5 Натиснете бутона за избор неколкократно докато
се появи индикация “AUX” и завъртете диска за сила
на звука, за да регулирате входното ниво (± 6dB).
Допълнителна информация
Предпазни мерки
Ако Вашият автомобил е паркиран на пряка слънчева светлина, оставете устройството да се
охлади преди да работите с него.
Антената се изважда автоматично, когато
устройството работи.
Конденз на влага
По време на дъждовен ден или на много влажно място, по повърхността на лещите и дисплея може да
кондензира влага. Ако това се случи, устройството
няма да работи правилно. В този случай извадете
диска и изчакайте около 1 час, за да се изпари влагата.
Поддръжка на високо качество на звука
Внимавайте да не разлеете сок или други течности
върху устройството или дисковете.
Забележки за дисковете
За да запазите диска чист, не докосвайте повърхността му - хващайте го само по ръбовете.
След употреба прибирайте диска в кутията му.
Не излагайте диска на горещини/високи температури. Не оставяйте дискове върху предното или
задното табло в автомобил, паркиран на пряка
слънчева светлина.
Не залепвайте етикети и не използвайте дискове
с лепкаво мастило или лепкави остатъци от етикети. Възможно е такива дискове да спрат да се въртят и да повредят устройството или диска.
Преди да възпроизвеждате, почиствайте диска с парче плат. Почиствайте го от центъра към периферията. Не използвайте разтвори
като бензин, разредител, почистващи вещества от търговската
мрежа или антистатичен спрей,
предназначен за грамофонни плочи.
Забележки за CD-R (записващи дискове)/
CD-RW (презаписващи дискове)
Някои CD-R/CD-RW дискове (в зависимост от
оборудването, използвано за запис или състоянието на диска) може да не се възпроизвеждат на това
устройство.
Не можете да възпроизвеждате CD-R/CD-RW
дискове, които не са финализирани.
Музикални дискове, кодирани с помощта
на технологиите за защита на авторското право
Този продукт е проектиран да възпроизвежда дискове, които съответстват на компакт диск (CD)
стандарта. Напоследък някои музикални компании
произвеждат дискове, кодирани посредством технологиите за защита на авторското право. Някои
от тези дискове не съответстват на компакт диск
стандарта и не могат да бъдат възпроизвеждани на
това устройство.
Забележки за DualDiscs
DualDisc е диск с две страни, който поддържа DVD
материали от едната страна и цифрови аудио
материали от другата. Обърнете внимание, че е възможно аудио страната на този вид дискове да не се
възпроизведе на този продукт, защото тези дискове
не съответстват със CD стандарта.
Относно МР3/WMA файлове
Не използвайте дискове с прикрепени етикети или
стикери.
При използване на такива дискове е възможно да се
получат следните неизправности:
- Невъзможност да се извади дискът (етикетът
или стикерът са се отлепили и са задръстили
механизма за изваждане).
- Невъзможност да се четат правилно аудио данни
(например прескачане при възпроизвеждане или възпроизвеждането е невъзможно), защото етикетът се е набръчкал, предизвиквайки деформиране
на диска.
Дискове с нестандартни форми (сърце, карта,
звезда) не могат да бъдат възпроизвеждани на това
устройство. Ако се опитвате да го направите,
може да повредите устройството. Не използвайте такива дискове.
Не можете да възпроизвеждате 8 см дискове.
MP3 (MPEG-1 Audio Layer–3) е стандартна технология и формат за компресиране на звук. Файлът се
компресира до 1/10 от оригиналния си размер.
WMA (Windows Media Audio) е друг формат за компресиране на музикални файлове. Той компресира аудио
CD данните до приблизително 1/22* от оригиналния им размер.
* само за 64 kbps
CD
Това устройство е съвместимо с ISO level 1/level 2
формат, Joliet/Romeo в разширения формат и Multi
Session.
Максимален брой:
- папки (албуми): 150 (включително основната и
празните папки).
- МР3/WMA файлове (записи) и папки, които могат
да се съхраняват на един диск:300 (когато име на
файла/папката съдържа множество символи,
броят може да се окаже по-малък от 300).
- символите, които могат да се възпроизвеждат за
име на папка/файл са 32 (Joilet) или 64 (Romeo);
продължава на следващата страница
ID3 tag версиите 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 и 2.4 работят само
за МР3 файлове. ID3 tag е 15/30 символа (1.0 и 1.1) или
63/126 символа (2.2, 2.3 и 2.4). WMA tag е 63 символа.
GIGA PANEL
Максимален брой:
- папки (албуми): 200 (включително основната и
празните папки).
- MP3/WMA файлове (записи) и папки: 500 (ако имената на папките/файловете имат много символи,
броят може да е по-малък от 500).
- символи, които се извеждат за име на папката/
файла: 64
ID3 tag версиите 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 и 2.4 работят само
за МР3 файлове. ID3 tag е 15/30 символа (1.0 и 1.1)
или 63/126 символа (2.2, 2.3 и 2.4). WMA tag е 63
символа.
Ред на възпроизвеждане на MP3/WMA
файлове.
CD
MP3/WMA
Забележки за МР3 файлове
Преди да използвате диск в устройството, уверете се,
че сте финализирали файла.
Ако възпроизвеждате високо-честотен МР3 запис,
например 320 кbps, звукът може да бъде нестабилен.
Забележки за WMA файлове
Файловете, който са създадени без компресия, не се
възпроизвеждат.
Файлове със защита от копиране не се възпроизвеждат.
Папка
(албум)
Относно ATRAC CD
MP3/WMA
файл (запис)
ATRAC3plus формат
GIGA PANEL
MP3/WMA
Когато дискът е записан във формат Multi Session,
само първият запис от първата сесия се разпознава и
се възпроизвежда (други формати се пропускат).
Приоритетът, по който се възпроизвеждат файловете,
е CD-DA, ATRAC CD и MP3/WMA.
- Когато първият запис е CD-DA, възпроизвеждат се
само данните за CD-DA от първата сесия.
- Когато първият запис не е CD-DA, възпроизвеждат
се данни за ATRAC CD или МР3/WMA. Ако на диска
няма данни в някои от тези формати, извежда се
индикация ”NO MUSIC”.
Когато възпроизвеждате GIGA PANEL, възможно е редът на възпроизвеждане да не се появи както се появява в Windows Explorer.
ATRAC3 означава “Adaptive Transform Acoustic
Coding3”(адаптивно трансформирано акустично
кодиране3). Това е технология за звукова компресия.
ATRAC3 форматът може да компресира музика до
1/10 от нейния първоначален размер. ATRAC3plus
форматът, който е разширена версия на ATRAC3
формата, може да компресира музика до 1/20 от нейния първоначален размер. Това устройство поддържа
и двата формата.
ATRAC CD
Папка
(албум)
MP3/WMA
файл (запис)
ATRAC CD е записан аудио диск с данни, компресирани в ATRAC3 или ATRAC3plus формата, като използвате лицензиран софтуер, като например SonicStage
2.0 или по-нова версия или SonicStage Simple Burner.
Максимален брой:
- папки (групи): 255
- файлове (записи): 999
Извеждат се символите за име на папката/файла
или текстовата информация, записана от
SonicStage.
За подробности относно ATRAC CD, вижте ръководството SonicStage Simple Burner или ръководството за SonicStage.
Забележки
Когато преименувате MP3 файл/WMA файл, уверете
се, че прибавяте разширението “.mp3”/“.wma” към
името на файла.
Когато възпроизвеждате МР3/WMA файл с VBR (варираща честота) или превъртате бързо напред/назад,
възможно е възпроизведеното време да на се изведе
правилно.
Забележка
Уверете се, че сте създали ATRAC CD с помощта на
лицензиран софтуер, като например SonicStage 2.0 или
по-нова версия, или SonicStage Simple Burner 1.0 или 1.1,
които са приложени към Sony продуктите.
Ако имате въпроси или проблеми, свързани с устройството, които това ръководство не покрива,
консултирайте се с най-близкия сервиз на Sony.
Поддръжка
Смяна на литиевата батерия на картата
за дистанционно управление
При нормални обстоятелства батерията издържа
приблизително една година. (Животът на батерията може да бъде по-кратък, в зависимост от
условията на работа.)
Когато батерията се изтощи, обхватът на
картата за дистанционно управление става по-къс.
Сменете батерията с нова CR2025 литиева батерия. Използването на друга батерия може да причини
пожар или експлозия.
Страната
+ отгоре
Почистване на конекторите
Възможно е устройството да не работи правилно,
ако конекторите между него и предния панел не са
чисти. За да предотвратите това, свалете предния
панел (стр. 4) и почистете конекторите с памуче,
навлажнено с алкохол. Не прилагайте излишна сила. В
противен случай може да повредите конекторите.
Основно тяло
Задна част на
предния панел
Забележки
За безопасност, преди да почистите конекторите,
загасете автомобила и извадете ключа.
Не докосвайте конекторите директно с пръсти или
метални предмети.
Забележки за литиевата батерия
Пазете литиевата батерия от деца. Ако батерията
бъде погълната, веднага се консултирайте с лекар.
Почистете батерията със сухо парче плат, за да
осигурите по-добър контакт.
Когато поставяте батерията, уверете се, че се
съобразявате с поляритета й.
Не хващайте батерията с метални пинсети, за да не
причините късо съединение.
Изваждане на устройството
1 Свалете защитната рамка.
Свалете предния панел (стр. 4).
Поставете ключовете за освобождаване
заедно със защитната рамка.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Ако не работите правилно с батерията, тя може
да експлодира.
Не презареждайте, разглобявайте и не изхвърляйте
батерията в огън.
Смяна на бушона
Когато сменяте бушона,
уверете се, че използвате
бушон, който отговаря
на ампеража, указан на
оригиналния бушон. Ако
бушонът изгори, проверете
връзките на захранването
и сменете бушона. Ако
бушонът изгори отново
след като сте го сменили,
възможно е да се е получила
повреда във вътрешността.
В този случай се консултирайте
с най-близкия сервиз на Sony.
Поставете ключовете за освобождаване
както е показано.
Дръпнете ключовете за освобождаване, за да
свалите защитната рамка.
Бушон (10А)
продължава на следващата страница
2 Извадете устройството.
Усилвател
Вкарайте и двата ключа за освобождаване
навътре, докато щракнат.
Насочете кукичките
навътре.
Дръпнете ключовете за освобождаване, за да
извадите устройството.
Издърпайте устройството от отделението.
Спецификации
CD плейър
Съотношение сигнал към шум: 120 dB
Честотен обхват: 10 – 20,000 Hz
Виене и свистене: Под измерения лимит
GIGA PANEL
Съотношение сигнал към шум: 120 dB
Честотен обхват: 10 – 20,000 Hz
Тунер
FM
Обхват на настройка: 87.5 – 108.0 MHz
Терминал за антена: Външен конектор за антена
Междинна честота: 10.7 MHz/450 kHz
Чувствителност: 9 dBf
Избор: 75 dB за 400 kHz
Съотношение сигнал към шум: 67 dB (стерео), 69
dB (моно)
Хармонично разстройване на 1kHz: 0.5 % (стерео),
0.3 % (моно)
Разделяне: 35 dB за 1 kHz
Честотен обхват: 30 – 15,000 Hz
MW/LW
Обхват на настройка:
MW: 531 – 1,602 kHz
LW: 153 – 279 kHz
Терминал за антена: Външен конектор за антена
Междинна честота: 10.7 MHz/450 kHz
Чувствителност: MW: 30 --V, LW: 40 --V
Изходи: Изходи за високоговорители (конектори)
Импеданс на високоговорителя: 4 – 8 ома
Максимално изходно напрежение: 52 W x 4
(на 4 ома)
Общи характеристики
Изходи:
Аудио изходи (преден, суб/задни превключватели)
Контролен терминал за захранване на антената
Контролен терминал за захранване на усилвателя
Входове:
Контролен терминал за телефон АТТ
Контролен терминал за осветяване
Контролен входен терминал BUS
Аудио входен терминал BUS/AUX IN
Входен терминал за устройство за дистанционно
управление
Входен терминал за антена
USB жак (мини-В)
Контрол на звука:
Нисък: -- 10 dB за 60 Hz (XPLOD)
Междинен: -- 10 dB за 1 kHz (XPLOD)
Висок: -- 10 dB за 10 kHz (XPLOD)
Изисквания към захранването: 12V DC захранване
от автомобила (акумулатора) (минусово заземяване)
Размери: Прибл. 178 x 50 x 181 мм (ш/в/д)
Размери при монтиране: Прибл. 182 x 53 x 162 мм
(ш/в/д)
Тегло: Прибл. 1, 2 кг.
Приложени аксесоари:
Карта за дистанционно управление RM-X151
Части за инсталация и връзки (един комплект)
USB кабел (1)
Допълнителни аксесоари:
Въртящо се устройство за управление: RM-X4S
BUS кабел (приложен с RCA пин кабел): RC-61 (1 м),
RC (2 м)
CD чейнджър (за 10 диска): CDX-757MX
CD чейнджър (за 6 диска): CDX-T70MX, CDX-T69
Селектор на източник: XA-C30, XA-C40
Селектор на AUX-IN: XA-300
Възможно е Вашият доставчик да не успее да набави
всички описани аксесоари. Моля, попитайте Вашия
доставчик за подробна информация.
US и други патенти са лицензирани от Dolby
Laboratories.
MPEG Layer-3 audio кодиращата технология и патентите й са лицензирани от Fraunhofer IIS и Thompson.
Забележка
Това устройство не може да бъде свързано към цифров
усилвател или еквалайзер със съвместима Sony BUS
система.
Дизайнът и спецификациите са обект на промяна без
предупреждение.
Използване на безоловен припой при запояването на
определени части (повече от 80%).
Не са използвани вредни съставки при производството на някои печатни платки.
Не са използвани вредни съставки при производството на корпуситe.
За отпечатване на картона е използвано екологично
чисто мастило на базата на растително масло
Опаковъчният пълнеж не съдържа полистеринова
пяна.
Отстраняване на проблеми
Следният списък ще Ви помогне да се справите с
проблемите, с които е възможно да се сблъскате при
работа с устройството.
Преди да прегледате списъка по-долу, проверете
връзките и процедурите за работа.
Общи
До устройството не достига захранване.
Проверете връзките. Ако всичко е наред, проверете бушона.
Ако устройството е изключено и дисплеят изчезва,
не можете да работите с картата за дистанционно
управление.
Включете устройството.
Антената на захранването не се изтегля.
Антената на захранването не притежава резервна
кутия.
Няма звук.
Силата на звука е ниска.
Функцията ATT или функцията АТТ за телефон е
включена (когато сте включили интерфейсен кабел
на телефон към АТТ изхода).
Позицията на фейдъра “FAD” не е зададена за система с 2 високоговорителя.
CD чейнджърът не е съвместим с формата на диска
(MP3/WMA/ATRAC CD).
Възпроизведете чрез Sony MP3 съвместим CD
чейнджър или с това устройство.
Не се чува кратък звуков сигнал.
Звуковият сигнал е отменен (стр. 12).
Свързан е допълнителен усилвател и не използвате
вградения усилвател.
Съдържанието на паметта е изтрито.
Натиснали сте бутона RESET.
Запазете отново в паметта.
Захранването или батерията са изключени.
Свързващият захранващ кабел не е свързан правилно.
Запазените станции и правилното време се
изтриват.
Бушонът е изгорял.
Издава звук, когато ключът за запалване на
автомобила е включен.
Кабелите не са свързани правилно със захранващия
конектор на автомобила.
Дисплеят изчезва/не се появява в прозореца на
дисплея.
Димерът е зададен в положение “DIM-ON” (стр. 12)
Дисплеят изчезва, ако натиснете и задържите --.
Натиснете и задръжте -- отново, докато
дисплеят се появи.
Конекторите са замърсени (стр. 17).
DSO не работи.
В зависимост от вида на интериора на автомобила
или типа музика, възможно е DSO да няма желания
ефект.
CD/MD възпроизвеждане
Дискът не може да бъде зареден.
Вече е зареден друг диск.
Дискът е зареден насила или наобратно.
Възпроизвеждането не започва.
Заредили сте дефектен или замърсен CD.
Опитвате се да възпроизвеждате CD-R/CD-RW, които не са предназначени за аудио употреба (стр. 15).
Не можете да възпроизвеждате МР3/WMA
файлове.
Дискът не е съвместим с МР3/WMA формата (стр. 15).
Времето за стартиране на възпроизвеждане на
МР3/WMA файлове е по-дълго отколкото за други.
Следните видове дискове изискват повече време, за
да започнат възпроизвеждане:
- дискове със сложна дървовидна структура.
- мултисесийни дискове.
- отворени дискове.
Не можете да възпроизвеждате ATRAC CD
Дискът не е създаден с подходящия софтуер, като
например SonicStage или SonicStage Simple Burner.
Записи, които не са включени в група, не могат да
бъдат възпроизвеждани.
Опциите в дисплея не могат да бъдат прегледани.
Това е възможно за дискове с много символи.
“A.SCRL” е зададен в положение “OFF”.
Натиснете -- на устройството за дистанционно управление или задайте “A.SCRL-ON” (стр. 13).
Звукът прескача.
Устройството не е поставено правилно.
Поставете устройството под ъгъл, по-малък
от 45 градуса и го инсталирайте на стабилно
място в автомобила.
Дискът е дефектен или замърсен.
Операционните бутони не работят.
Дискът не се изважда.
Натиснете бутона RESET (стр. 4).
На дисплея на източника не се появяват
индикации “MS” или “MD”, когато са свързани
оптичен MGS-X1 и MD чейнджър.
Това устройство разпознава MGS-X1 като MD
устройство.
Натиснете
, докато “MS” или “MD” се
появят, след това неколкократно натиснете
.
продължава на следващата страница
GIGA PANEL възпроизвеждане
GIGA PANEL не се разпознава от компютъра,
когато е свързан.
USB кабелът е изключен.
Свържете USB кабела.
Не можете да прехвърляте MP3/WMA файлове
към GIGA PANEL.
USB кабелът не е свързан правилно.
Свържете USB кабела правилно.
На GIGA PANEL няма достатъчно място, за да
прехвърлите аудио файлове.
Изтрийте ненужните аудио файлове или
прехвърлете файловете към Вашия компютър, за
да увеличите свободното място.
Възможно е аудио файлове с ограничено време
за възпроизвеждане да не се прехвърлят, заради
защитата от копиране. За подробности относно
настройката на всеки аудио файл се свържете с
Вашия доставчик.
Броят на аудио файловете, които могат да
бъдат прехвърлени, е ограничен. (Времето за
запис е кратко.)
На GIGA PANEL няма достатъчно място, за да
прехвърлите аудио файлове.
Изтрийте ненужните аудио файлове или
прехвърлете файловете към Вашия компютър, за да
увеличите свободното място.
На GIGA PANEL са запазени данни, които не са в
аудио формат.
Изтрийте тези данни или ги прехвърлете на Вашия компютър, за да увеличите свободното място.
Операциите са нестабилни, когато GIGA
PANEL е свързан към компютър.
Използвате USB хъб или USB кабел.
Свързването чрез USB хъб или USB удължител
не е гарантирано. Свържете приложения USB кабел
директно към компютъра.
Файлът не може да бъде копиран на компютър.
Файлът на GIGA PANEL не може да бъде разпознат от компютъра.
Форматирайте GIGA PANEL като използвате
EzRecover (стр. 22).
GIGA PANEL не възпроизвежда.
Файлът е защитен от DRM (Цифрово управление
на правата).
Файлът е във формат, различен от MP3/WMA.
Радио приемане
Станциите не могат да бъдат приемани.
Звукът съдържа шумове.
Свържете захранващия контролен кабел (син)
или допълнителния захранващ кабел (червен) към
захранващия кабел на усилвателя на автомобила
(само ако Вашият автомобил има вградена FM/
MW/LW антена на задното/странично стъкло).
Проверете връзката на антената на автомобила.
Автоматичната антена не се изважда.
Проверете връзката на захранващия контролен
кабел на антената.
Проверете честотата.
Когато DSO режимът е включен, звукът понякога
съдържа шум.
Задайте DSO режима в положение “OFF” (стр. 6).
Настройката е невъзможна.
Запазете правилната честота в паметта.
Сигналът на предаване е твърде слаб.
Автоматичната настройка е невъзможна.
Режимът на местно търсене е зададен в неправилна
позиция.
Търсенето спира твърде често:
Натискайте
докато се появи индикация
“LOCAL-ON”.
Търсенето не спира на станция:
Натиснете
неколкократно докато се
появят индикации “MONO-ON”, “MONO-OFF”
(FM) или “LOCAL-OFF” (MW/LW).
Сигналът на приемане е твърде слаб.
Извършете ръчна настройка.
Индикаторът “ST” мига по време на FM приемане.
Настройте честотата правилно.
Сигналът на приемане е твърде слаб.
Натиснете
, за да зададете режим на
приемане моно в положение “MONO-ON”.
Предаването на сигнала на FM програма в
стерео се чува моно.
Устройството е в режим на моно приемане.
Натискайте
докато се появи индикация
“MONO-OFF”.
RDS
Функцията SEEK (търсене) започва след няколко
секунди.
Станцията не е TP или е със слаб сигнал.
Изключете функцията TA (стр. 10).
Не се появяват съобщения за трафик.
Активирайте TA (стр. 10).
Станцията не предава съобщения за трафик,
независимо че е TP.
Настройте друга станция.
PTY извежда индикация “- - - - -”.
Настоящата станция не е RDS.
Не се получават RDS данни.
Станцията не е от същия програмен вид.
Съобщения за грешки/Съобщения
BLANK*1
Записите не са записани на MD.*2
Възпроизведете MD със запис.
ERROR*1
Дискът е замърсен или зареден наобратно.*2
Почистете или заредете диска правилно.
Заредили сте празен диск.
Дискът не може да бъде възпроизведен заради
някакъв проблем.
Заредете друг диск.
FAILURE
Връзката на високоговорителите/усилвателя не е
правилна.
Вижте ръководството за инсталация на този
модел и проверете връзките.
FAT-ERROR
Има проблем със системата от файлове на флаш
паметта.
Форматирайте флаш паметта (стр. 22). Ако
проблемът продължава, консултирайте се с най-близкия сервиз на Sony.
FS ERROR
Използвате файлова система, различна от EzRecover с
флаш паметта.
Форматирайте флаш паметта (стр. 22).
RESET
Не можете да работите с устройството или CD/
MD чейнджъра заради някакъв проблем.
Натиснете бутона RESET (стр. 4).
LOAD
Чейнджърът зарежда диска.
Изчакайте докато зареждането приключи.
L. SEEK +/Режимът на местно търсене е включен по време на
автоматична настройка.
NO AF
Не съществува алтернативна честота за настоящата станция.
Натиснете
-/+ докато името на станцията мига. Устройството започва да търси друга
честота със същите PI данни (програмна идентификация) (появява се индикация “PI SEEK”).
или
Ако сте достигнали началото или края на диска по
време на бързо превъртане напред или назад, не можете да продължите.
NO DISC
В CD/MD устройството няма зареден диск.
Заредете диск в CD/MD устройството.
Ако тези решения не помогнат, консултирайте се с
най-близкия сервиз на Sony.
Ако занесете устройството за поправка заради проблем с възпроизвеждането, занесете и диска, който
сте използвали, когато се е получил проблемът.
NO ID3
На МР3 файловете не е записана ID3 tag информация.
NO INFO
На ATRAC3/ATRAC3plus файловете или MWA файла
няма записана текстова информация.
NO MAG
В устройството няма зареден пълнител с дискове.
Заредете пълнител в устройството.
NO MUSIC
Дискът не е музикален.
Заредете музикален диск в устройството или
МР3 чейнджър с възможност за възпроизвеждане.
Във флаш паметта няма музикални файлове.
Прехвърлете музикални файлове от Вашия компютър.
NO NAME
Записът няма записано име за трак/албум/група/диск
NO TP
Устройството ще продължи да търси за достъпни
ТР станции.
NOT READ
Информацията за диска не е прочетена от устройството.
Заредете диска, след което го изберете в списъка.
NOTREADY
Капачето на MD чейнджъра е отворено или MD не е
заредено правилно.
Затворете капачето или заредете MD правилно.
OFFSET
Съществува вероятност за вътрешна повреда.
Проверете връзките. Ако индикацията за грешка
не изчезне от дисплея, консултирайте се с най-близкия сервиз на Sony.
READ
Устройството чете всички записи и информацията
за албуми/групи на диска/флаш паметта.
Изчакайте докато четенето приключи и възпроизвеждането започне автоматично. В зависимост
от структурата на диска/флаш паметта това
може да отнеме повече от минута.
Символът не може да бъде възпроизведен с това
устройство.
Ако по време на възпроизвеждане на CD или MD се
появи грешка, номерът на CD или MD не се появява на дисплея.
Номерът на диска, който е причинил грешката, се
появява на дисплея.
Относно EzRecover
Забележки
EzRecover е инсталиран в GIGA PANEL. Уверете се, че
преди да прехвърлите първия файл че сте инсталирали
EzRecover на Вашия компютър. Ако файлът се повреди,
EzRecover не може да се инсталира на компютъра.
Аудио файловете не могат да се възстановяват с
EzRecover.
Когато форматирате чрез EzRecover, всички файлове в
GIGA PANEL ще бъдат изтрити.
Системни изисквания
Операционна система: Windows XP, Windows 2000
Език:
Английски, немски, Френски,
италиански, холандски, испански, корейски, китайски (опростен), китайски (традиционен)
Инсталация на EzRecover
1 Свържете GIGA PANEL към Вашия компютър
като използвате приложения USB кабел.
2 Когато прозорецът за Removable disk се отвори,
“EzRecover” в GIGA PANEL се копира на компютъра.
Ако прозорецът Removable Disk не се отвори,
щракнете върху “My Computer” - “Removable Disk”
на Вашия компютър.
3 Щракнете два пъти върху “Ez-Recover” на Вашия
компютър.
Появява се диалоговият прозорец “EzRecover
– InstallShield Wizard” на Вашия компютър.
4 Щракнете върху “Next --“.
5 Щракнете върху “I accept the terms of this license
agreement.” (“Приемам условията на лицензното
споразумение.”).
6 Щракнете върху “Next --“.
Инсталацията на програмата започва.
7 Щракнете върху “Finish”.
Деинсталация на EzRecover
1 Щракнете два пъти върху “EzRecover” на компютъра.
2 Следвайте инструкциите на екрана, за да деинста
лирате EzRecover.
Форматиране на GIGA PANEL
1 Щракнете върху “Start”, посочете “All Programs”
– “Sony EzRecover” и след това щракнете върху
“EzRecover”.
2 Свържете GIGA PANEL към Вашия компютър като
използвате приложения USB кабел.
3 Отбележете “Format Disk”.
4 Щракнете върху “ОК”.
Форматирането започва.
Когато форматирането приключи, изключете
EzRecover и USB кабела.
Съвет
Ако изтриете EzRecover, можете да го свалите от
следния интернет адрес.
http://support.sony-europe.com
Download PDF

advertising