Sony | XS-GS1621C | Sony XS-GS1621C 16 см (6,3 инча) 2-лентови компонентни високоговорители Инструкции за експлоатация

4-538-097-22(1)
Съобщение за клиентите: следната информацията
е приложима само за оборудване, продавано
в държави, прилагащи директивите на ЕС
Производител: Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075, Япония
Съвместимост с продукти за ЕС: Sony Belgium,
bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1,
1935 Zaventem, Белгия
Система от
2-лентови
компонентни
високоговорители
Инструкции
Списък с части


Изхвърляне на старо електрическо
и електронно оборудване
(приложимо за държавите от
Европейския съюз и други страни
в Европа със системи за разделно
събиране на отпадъците)
Този символ върху продукта или опаковката му
показва, че той не трябва да се изхвърля заедно
с битовите отпадъци. Вместо това продуктът трябва
да бъде предаден в подходящ пункт за рециклиране
на електрическо и електронно оборудване. Като
осигурите правилното изхвърляне на този продукт,
ще помогнете за предотвратяването на
евентуалните негативни последици за околната
среда и човешкото здраве, които иначе биха могли
да възникнат при неподходящо третиране след
изхвърлянето му. Рециклирането на материалите
ще спомогне за запазването на природните
ресурси. За по-подробна информация относно
рециклирането на този продукт се обърнете към
местната администрация, към службата за събиране
на битови отпадъци или към магазина, от който сте
закупили продукта.
BG
(× 2)

(× 2)

ø4
(× 12)


(× 2)

(× 2)

ø4
(× 2)
(× 2)
(× 2)

Предпазни мерки
Не използвайте непрекъснато системата
от високоговорители над капацитета й за
приемана пикова мощност.
Пазете записани ленти, часовници и
лични кредитни карти, които използват
магнитно покритие, далеч от системата
от високоговорители, за да ги предпазите
срещу повреда, причинена от магнитите
във високоговорителите.
Моля, обърнете внимание на следното,
когато инсталирате устройствата;
в противен случай това може да доведе
до неизправност и/или влошаване на
качеството на звука.
––Не докосвайте мембраните и/или
конусите на високоговорителите с ръка
или с инструменти.
––Не поставяйте пръстите си през отворите
на рамката.
––Не пускайте чужди предмети
в устройствата.

(× 2)
(× 2)
Високоговорител за високи честоти
Пример



Внимание
Когато използвате високоговорителите с усилвател
или усилвател на мощността, който ползва системата
BTL (балансиран трансформатор), не забравяйте да
свържете кабелите на системата от високоговорители
директно към кабелите на високоговорителя
с усилвател. Ако връзката е направена чрез вече
съществуващи кабели за високоговорители, които
имат общ проводник  както за левия, така и за
десния канал, има възможност да не чувате звук
и усилвателят да се повреди.
©2014 Sony Corporation
XS-GS1621C
Размери
Единица: mm (in)
Високоговорител
7,8 (5/16)

1
40,6 (1 5/8)
ø
(
,6
48
15
/16
Тип високоговорител,
2-лентов:
Уфър 16,5 cm
(6 5/8 in) тип конус
Високоговорител за
високи честоти 2,5 cm
(1 in) куполен тип
Краткосрочна максимална мощност*1
320 W*2
Номинална мощност
75 W*2
CEA 2031 RMS мощност
120 W
Номинален импеданс
4Ω
Ниво на налягане на изходящия звук
87±2 dB (1 W, 1 m)*2
Ефективен честотен обхват 30 – 30 000 Hz*2
Честота на кросоувър
5000 Hz
ТеглоУфър:
Прибл. 1010 g (2 lb 4 oz)
за високоговорител
Високоговорител за
високи честоти:
Прибл. 60 g (3 oz) за
високоговорител
Мрежа на пасивен
кросоувър:
Прибл. 330 g (12 oz)
за високоговорител
Приложени аксесоари
Части за монтаж
)




Референтна равнина
Референтна точка

Референтна ос
57,9 (2 3/8)
7,8 (5/16)
Уфър

ø1
ø 90 (3 5/8)
ø 128,5 (5 1/8)
ø 158 (6 1/4)
84
ø


Референтна точка

Референтна равнина

Референтна ос
Мрежа на пасивен кросоувър
117 (4 5/8)
68,6 (2 3/4)
30 (1 3/16)
1
6 (7 1
/4)
ø 42 (1 11/16)
Единица: mm (in)
Вземете решение относно метода на монтаж на устройството в зависимост от типа автомобил и мястото на монтаж.





Монтаж
Преди монтаж
31,578
(1 1/4)
2
*1"Краткосрочната максимална мощност" може
да бъде наречена и "Пикова мощност".
*2Тестово състояние: IEC 60268-5 (2003-05)
* В зависимост от мястото на закрепване стойността на размерите може да се различава.

Премахнете вътрешния панел на вратата.
Дизайнът и спецификациите са предмет на промяна
без предизвестие.
12,3
(1/2)
2 (3/32)
25,2 (1)
29,3
(1 3/16)
ø 50,8 (2)
56,5
(2 1/4)
1
Спецификации
Високоговорител за високи честоти
14,3 (19/32)
Ако не можете да намерите подходящо
място за поставяне, се консултирайте
с търговеца си на автомобили или
с най-близкия търговец на Sony, преди
да монтирате.
7(
15
/4
)
Необходима е дълбочина от поне 56,5 mm
(2 1/4 in) за монтиране на уфъра. Измерете
дълбочината на зоната, където ще монтирате
високоговорителя, и проверете дали няма да
пречи на други части на автомобила. Имайте
предвид следното, когато избирате място за
монтаж:
Уверете се, че няма препятствия около
мястото на монтаж на вратата (предна
или задна), където ще монтирате
високоговорителя.
Отворът за монтаж може вече да е
изрязан от вътрешния панел на вратата
(предна или задна). В този случай трябва
само да промените дъската.
Ако ще монтирате тази система от
високоговорители на вратата (предна
или задна), се уверете, че изводите на
високоговорителите, рамката или
магнитите не допират вътрешни
елементи, например механизмът на
прозорците във вратата (когато отваряте
или затваряте прозореца) и т.н. Освен
това се уверете, че решетката на
високоговорителя не се докосва до
вътрешни елементи например ръчките
на прозорците, дръжките на вратите,
подлакътниците, джобовете на вратите,
лампите или седалките и т.н.
Подходящото място за монтаж на
високоговорителите за високи честоти
варира в зависимост от типа на
автомобила. Изберете място, което
е подходящо за Вашия автомобил.






Уфър
1
Връзки
Стандартна връзка
Обозначете 4-те отвора за болтовете и ги направете с диаметър 3,2 mm (5/32 in).
Уфър (ляв)
Уфър (десен)
ø 129 (5 1/8)
ø 3,2 (5/32)
Единица: mm (in)
Кабел за високоговорител (не е включен в комплекта)
Панел на вратата
2
Високоговорител за високи честоти (десен)
Високоговорител за високи честоти (ляв)
Премахнете мрежата на решетката.
Кабел за високоговорител
(не е включен в комплекта)
Кабел за високоговорител
(не е включен в комплекта)


3
ИЗВОД НА
ВИСОКОГОВОРИТЕЛЯ

ИЗВОД НА
ВИСОКОГОВОРИТЕЛЯ
Усилвател (не е включен в комплекта)

4

Натиснете и поставете краищата на мрежата на решетката.

Основна връзка


*1Заден десен
високоговорител
*2Преден десен
високоговорител
*3Заден ляв
високоговорител
*4Преден ляв
високоговорител
*1
*2
Автомобилна аудио система
*3
Как се премахва мрежата на решетката.
*4
Допълнителен усилвател
За да разширите нискочестотния диапазон (баси), свържете допълнителен усилвател към изводите LOW на високоговорителите.
Мрежа на пасивен кросоувър
Премахнете капака на кутията за свързване ръчно.

*1
Регулиране на звуковото налягане на високоговорителя за високи честоти
Можете да превключите налягането на звука на 0 dB или –3 dB.
*2
Усилвател на мощността
*3
0 dB
0 dB
*4
-3 dB
*1Заден десен
високоговорител
-3 dB
Автомобилна аудио система
*2Преден десен
високоговорител
*3Заден ляв
високоговорител
*4Преден ляв
високоговорител
Download PDF

advertising