Sony | XS-H03 | Sony XS-H03 Инструкции за експлоатация

2.5 cm Туитър
Инсталация/Свързване
Предпазни мерки
• Не използвайте продължително време системата високоговорители над пределното ниво на
работната й мощност.
• Дръжте касети със запис, часовници и лични
кредитни карти, които използват магнитна
технология за кодиране, далеч от системата
високоговорители, за да ги предпазите от
повреда, причинена от силните магнити във
високоговорителите.
2
Свързване
Черен, на ивици
* Пресечна мрежа: Пресечна честота
5,000 Hz
** Бял кабел – Ляв високоговорител
Сив кабел – Десен високоговорител
Внимание
Когато използвате високоговорителите с
усилвател, който включва ВТL (балансираща
без трансформатори) система, уверете се,
че сте свързали кабелите на системата
високоговорители директно към кабелите
за високоговорители на усилвателя. Ако
връзката е осъществена през вече съществуващи
високоговорители, които имат обща – пломба за
десни и леви канали, възможно е да не чуете звук
или дори усилвателят да се повреди.
3
Система за свързване
I
XS-H03
Разделител за канали
Супер ууфър
4
Среден обхват / Ууфър
Забележка
Ако използвате вариант , свържете туитъра
когато пресечната мрежа е отстранена и
нагласете пресечната точка на разделителя
на канали в позиция 5,000 Hz или по-висока.
Спецификации
Високоговорител
2.5 см, балансиран
куполен тип
Краткотрайна максимална мощност
120 W (При свързана
пресечена мрежа)
Номинална мощност 50 W (При свързана
пресечена мрежа)
Номинален импеданс
4 ома
Чувствителност
89 dB/W/m
Ефективен обхват на честотата
3,000 – 22,000 Hz
Пресечена честота:
4,000 Hz
Наклон на филтъра
6 dB/октава
Тегло
Прибл. 30 грама за всеки
високоговорител
Дизайнът и спецификациите са предмет на промяна без предупреждение.
5
Монтаж
Списък с частите
Числата в списъка на комплекта са свързани с
тези в упътването за употреба. Използването
на тези части за инсталиране или създаване на
друг вид свързване зависи от формата на автомобила.
6
Размери
Мерна единица: мм
7
8
9
10
Регулирайте в ъгъла, който желаете.
11
BG
Изхвърляне на стари електрически и електронни уреди
(Приложимо за страните от Европейския съюз и други европейски страни, използващи система за разделно събиране на отпадъци)
Този символ на устройството или на неговата опаковка показва, че този продукт не
трябва да се третира като домашен отпадък. Вместо това, той трябва да бъде предаден
в съответните пунктове за рециклиране на електрически и електронни уреди. Изхвърляйки този продукт на правилното място, вие предотвратявате потенциални негативни
последици за околната среда и човешкото здраве, които могат да се случат при неправилното изхвърляне на продукта. Рециклирането на материалите ще помогне за запазването
на естествените ресурси. За по-подробна информация относно рециклирането на този
продукт, моля, свържете се с местния градски офис, службата за изхвърляне на отпадъци
или с магазина, от който сте закупили продукта.
Производителят на този продукт е Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Упълномощеният представител за EMC (електромагнитна съвместимост) и техническа безопасност на продукта
е Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,70327 Stuttgart, Germany. За въпроси, свързани със сервиза и
гаранцията, моля обърнете се към адресите в съответните сервизни или гаранционни документи.
Допълнителна информация за този продукт и отговори на често задавани въпроси можете да намерите на
нашия уебсайт за клиентска поддръжка.
http://www.sony.bg
Download PDF

advertising