Sony | XM-GTX6040 | Sony XM-GTX6040 Инструкции за експлоатация

4-151-109-11 (1)
Стерео
усилвател
Stereo Power
Amplifier
Amplificador
Инструкции за експлоатация
Operating instructions
Mode d’emploi
Manual de instrucciones
Бележка
на потребителя
Owner’s Record
Моделът
и серийните номера се намират от долната страна на устройството.
The model and serial numbers are located on the bottom of the unit.
Запишете
номер
в мястото
по-долу.
Record the серийния
serial number
in the
space provided
below.
Обръщайте
към тези
номера,you
когато
се обаждате
вашия
доставчик
на Sony във връзка с този продукт.
Refer to theseсеnumbers
whenever
call upon
your Sonyна
dealer
regarding
this product.
Номер
на XM-GTX6040
модела XM-GTX6040
Model No.
Serial No.Сериен номер __________________________________
XM-GTX6040
©2009 Sony Corporation Printed in Thailand
Функции
• Максималното изходно напрежение е 150
W на канал (4) (при 4 ).
• Това устройство може да бъде използвано
като усилвател с максимална изходна
мощност от 300 W.
• Вграден нискочестотен филтър (80 Hz, 18
dB/oct) и високочестотен филтър (80 Hz,
12 dB/oct).
• Наличие на защитна верига и индикатори.
• Високочувствителната функция за
включване позволява устройството да бъде
включено дори без наличие на REMOTE
връзка.
• Импулсно електрическо захранване* за
стабилна и регулирана изходна мощност.
• Възможност за извършване на директна
връзка с изходите за говорители на
автомобилната аудио система, ако
оборудването не е снабдено с линеен изход
(високо ниво на входни връзки).
2
* Импулсно захранване
Това устройство притежава вграден захранващ
регулатор, който преобразува захранването,
подавано от 12V DC акумулатора на
автомобила, във високоскоростни импулси
посредством използването на полупроводников
ключ. Тези импулси се повишават от вградения
импулсен трансформатор и се отделят
както в положително, така и в отрицателно
захранване, преди отново да се преобразуват в
директен ток. Това регулира колебанията във
волтажа на автомобилния акумулатор. Тази
лека захранваща система предоставя високоефикасно захранване с изход с нисък импеданс.
Технически характеристики
ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА АУДИО ЗАХРАНВАНЕТО
ЗАХРАНВАНЕ И ОБЩИ ХАРМОНИЧНИ СМУЩЕНИЯ
60 вата на канал минимално, продължително, средно захранване от 4 ома; и двата канала са от по 20 Hz
до 20 kHz, с не повече от 1% общи хармонични смущения спрямо стандартите на Ad Hoc организацията
за автомобилни аудио системи.
Други технически характеристики
Верига
OTL (изходна без трансформатор) верига
Импулсно захранване
Входове
RCA жакове
Високо ниво на входен конектор
Обхват на настройка на входното ниво
0.3 – 6 V (RCA жакове)
2.8 – 12 V (високо ниво на вход)
Изходи
Терминали на говорителите
Импеданс на говорителите
2 – 8 (стерео)
4 – 8 (когато използвате като
усилвател)
Максимална изходна мощност
4 говорителя: 110 W x 4 (при 4 )
3 говорителя: 150 W х 2 (при 2 ) + 300
W x 1 (BTL, при 4 )
Номинална мощност
(волтаж при 14.4 V, 20 Hz – 20 kHz, 1 % THD)
4 говорителя:
60 W х 4 (при 4 )
70 W х 4 (при 2 )
Честотен обхват 5 Hz – 50 kHz ( dB)
Изкривяване на хармониците
0.05% или по-малко (при 1 kHz, 4 )
Нискочестотен филтър 80 Hz, 18 dB/oct
Високочестотен филтър
80 Hz, 12 dB/oct
Изисквания към захранването
12 V DC автомобилен акумулатор
(отрицателно заземяване)
Волтаж на захранването
10.5 – 16 V
Електрически поток, измерен при изхода: 33 А
(4 , 60 W x 4)
Отдалечен вход: 1 mA
Размери
Прибл. 384 х 55 х 252 mm (ш/в/д) като не
са включени издадените части и контролни бутони.
Тегло
Прибл. 2.9 kg без да са включени
аксесоарите
Приложени аксесоари
Винтове за монтаж (4)
Кабел от високо ниво (1)
Защитно капаче (1)
Дизайнът и техническите характеристики подлежат на
промяна без предупреждение.
Стандарт CEA 2006
Изходна мощност: 60 вата RMS х 4 при 4 ома
< 1% THD+N
Съотношение сигнал/шум: 93 dBA (справка:
1 ват в 4 ома)
• Опаковъчният пълнеж е от хартия.
• При производството на корпуситe не са използвани
халогенни елементи, които биха попречили в случай на
възпламеняване.
• При производството на някои печатни платки не са
използвани халогенни елементи, които биха попречили
в случай на възпламеняване.
Размери
Устройство:
Unit: mm (in) mm
55
(2 1/4)
384 (15 1/8)
Unité : mm (po)
Unidad: mm
313 (12 3/8 )
252 (10)
234 (9 1/4)
313 (12 3/8 )
ø 6 (1/4)
3
Отстраняване на проблеми
Следният списък ще ви помогне да се справите с проблемите, с които е възможно да се сблъскате докато работите с устройството.
Преди да прегледате списъка по-долу, проверете връзките и процедурите за работа.
Проблем
Причина/Решение
Индикаторът POWER/PROTECTOR
не светва.
Предпазителят е изгорял.
Сменете предпазителя с нов.
Заземяващият кабел не е свързан здраво.
Свържете здраво заземяващия кабел към метална точка в автомобила.
Волтажът, който преминава към терминала за дистанционно управление, е
твърде нисък.
• Свързаната автомобилна аудио система не е включена.
Включете автомобилната аудио система.
• Системата включва твърде много усилватели.
Използвайте реле.
Проверете волтажа на автомобилния акумулатор (10.5 – 16 V).
Индикаторът POWER/PROTECTOR
се променя от зелен в червен.
Изключете ключа на захранването. Изходите на говорителите са дали на
късо.
Отстранете причината за окъсяването.
Изключете захранващия ключ. Уверете се, че кабелът на говорителите и
заземяващият кабел са здраво свързани.
• Устройството се нагрява
необичайно силно.
• Звукът прекъсва.
Чува се шум от алтернатора.
Устройството се нагрява прекалено.
• Използвайте говорители с подходящ импеданс.
2 – 8 (стерео), 4 – 8 (когато използвате като усилвател).
• Уверете се, че сте поставили устройството на място с добра вентилация.
Намалете нивото на силата на звука.
Термалният протектор се включва.
Кабелите на захранването са инсталирани твърде близо до RCA кабелите.
Отдалечете захранващите кабели от RCA кабелите.
Заземяващият кабел не е здраво свързан.
Стегнете заземяващия кабел здраво към метална точка на автомобила.
Отрицателни кабели на говорителите се докосват до корпуса на автомобила.
Отдалечете кабелите от корпуса на автомобила.
Звукът е заглушен.
Ключът LPF е зададен в позиция “ON”.
Когато свързвате говорители с пълен обхват, задайте позиция “OFF”.
Ключът LPF е зададен в позиция “ON” по подразбиране.
Когато свързвате говорители с пълен обхват, задайте позиция “OFF”.
Звукът е твърде нисък.
4
Настройката за LEVEL не е подходяща. Завъртете контрола за LEVEL по
посока на часовниковата стрелка.
Местоположение и функция на контролните бутони
Индикатор POWER/PROTECTOR
Светва в зелено по време на операция.
Когато PROTECTOR е включен, индикаторът се
променя от зелен в червен.
Когато включите PROTECTOR, се обърнете към
раздела Отстраняване на проблеми.
Контрол за настройка на LEVEL
С този контролен бутон можете да регулирате
входното ниво.
Когато изходното ниво на автомобилната аудио
система е твърде ниско, завъртете бутона по
посока на часовниковата стрелка.
Ключ HPF
Когато ключът HPF е зададен в позиция ON,
високочестотният филтър (80 Hz) е включен.
Ключ LPF
Когато ключът LPF е зададен в позиция ON,
нискочестотният филтър (80 Hz) е включен.
5
Предпазни мерки
• Това устройство е проектирано за работа само с
отрицателно заземяване 12 V DC.
• Използвайте говорители с импеданс от 2 до 8 (4
до 8 , когато използвате като усилвател).
• Не свързвайте активни говорители (с вграден
усилвател) към терминалите за говорителите на
устройството. Ако го направите, това може да
повреди говорителите.
• Избягвайте инсталирането на устройството на
места, изложени на:
– високи температури, като например директна
слънчева светлина или гореща въздушна струя от
климатик,
– дъжд или влага,
– прах или мръсотия.
• Ако вашият автомобил е паркиран на директна
слънчева светлина и ако температурата във
вътрешността на автомобила значително се
повиши, оставете устройството да се охлади преди
да започнете работа с него.
• Когато инсталирате устройството в хоризонтална
позиция се уверете, че не сте покрили ребрата с
подовата настилка и др.
• Ако устройството бъде поставено в близост до
автомобилна аудио система или антена, възможно
е да се получат смущения. В този случай поставете
усилвателя по-далеч от аудио системата или
антената.
• Ако към автомобилната аудио система не достига
захранване, проверете връзките.
• Този усилвател притежава защитна верига*,
която защитава транзисторите и говорителите в
случай на повреда с усилвателя. Не се опитвайте
да тествате защитната верига, като покривате
вентилационните отвори или като свързвате
устройства с неправилни заряди.
• Не използвайте това устройство със слабо
захранване, защото оптималната му работа зависи
от доброто захранване.
• За ваша безопасност поддържайте нивото на силата
на звука на автомобилната аудио система в средно
ниво, така че да можете да чувате звуците около вас
и автомобила.
Смяна на предпазителя
Ако предпазителят изгори, проверете връзките
на захранването и сменете и двата бушона. Ако
предпазителят отново изгори дори след като сте
го сменили, възможно е във вътрешността на
устройството да се е получила повреда. В този случай
се консултирайте с най-близкия сервиз на Sony.
Забележка за потребители от страните, които
попадат под директивите на Европейския съюз
Производителят на този продукт е Sony Corporation,
1-7-1 Konan, Minato-ku, Токио, Япония.
Оторизираният представител за този продукт за
ЕМС и безопасност на продукта е Sony Германия
GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Щутгарт,
Германия. Относно сервизирането и при проблеми
с гаранцията, моля, обръщайте се към адресите,
които са указани в отделните сервизни книжни и
гаранционни карти.
6
Предупреждение
Когато сменяте предпазителя се уверете, че
използвате такъв, който отговаря на ампреажа,
указан на оригиналния бушон. Никога не
използвайте предпазител с ампераж, по-голям от
този на приложения бушон, защото това може да
повреди устройството.
* Защитна верига
Този усилвател притежава защитна верига, която
сработва в следните случаи:
- когато устройството прегрее.
- когато се генерира променлив ток.
- когато терминалите на говорителите окъсят.
Цветът на индикатора POWER/PROTECTOR ще се
промени от зелен в червен и устройството ще се
изключи.
Ако това се случи, изключете свързаното оборудване,
извадете касетата или диска, и определете
причината за повредата. Ако усилвателят е прегрял,
изчакайте, докато устройството се охлади, преди
отново да го използвате.
Ако имате въпроси или проблеми, свързани с
устройството, които това ръководство не покрива,
консултирайте се с най-близкия сервиз на Sony.
Изхвърляне на старо електрическо
и електронно оборудване
(Приложимо за страните
от Европейския съюз и други
европейски страни, използващи
система за разделно събиране
на отпадъци)
Този символ на устройството или на неговата
опаковка показва, че този продукт не трябва да се
третира като домашен отпадък. Вместо това, той
трябва да бъде предаден в съответните пунктове за
рециклиране на електрически и електронни уреди.
Изхвърляйки този продукт на правилното място, вие
предотвратявате потенциални негативни последици
за околната среда и човешкото здраве, които в
противен случай, при неправилното изхвърляне
на продукта, могат да се случат. Рециклирането
на материалите ще помогне за запазването на
естествените ресурси. За по-подробна информация
относно рециклирането на този продукт, моля,
свържете се с местния градски офис, службата за
изхвърляне на отпадъци или с магазина, от който сте
закупили продукта.
Връзки
Части за инсталация и връзки


ø 5 × 15 mm
(× 4)
Инсталация
Преди инсталация
• Монтирайте устройството или в багажника, или
под седалката.
• Внимателно изберете местоположението за
инсталация, така че устройството да не пречи
на нормалното шофиране и да не бъде изложено
на директна слънчева светлина или гореща
въздушна струя от климатик.
• Не инсталирайте устройството под подовата
изолация, защото разсейването на топлината от
устройството ще бъде сравнително намалено.

0.2 m
Първо поставете устройството на мястото, където
смятате да го инсталирате, и след това маркирайте
позицията на четирите дупки от винтовете
върху монтажната плоскост (не е приложена
в комплекта). После пробийте 3 mm дупка за
всяка маркировка и поставете устройството на
плоскостта с приложените винтове. Винтовете
за монтаж са дълги 15 mm, затова се уверете, че
монтажната плоскост е по-дебела от 15 mm.

Монтирайте както е показано.
Внимание
• Преди да извършите връзките, изключете
заземяващия терминал на автомобилния
акумулатор, за да предотвратите късо
съединение.
• Уверете се, че използвате говорители с
адекватна мощност. Ако използвате говорители
с малък капацитет, те могат да се повредят.
• Това е фазо-преобразуващ усилвател.
• Не свързвайте терминала на системата
говорители към корпуса на автомобила, и не
свързвайте терминала на десния говорител с
този на левия говорител.
• Инсталирайте входните и изходните кабели
на разстояние от захранването, защото
прокарването им близо един до друг може да
произведе смущения.
• Това устройство е мощен усилвател. То може
да работи с пълния си капацитет, когато
го използвате с кабелите за говорители,
приложени към автомобила.
• Ако вашият автомобил е снабден с
компютърна система за навигация или
друга, не премахвайте заземяващия кабел от
автомобилния акумулатор. Ако изключите
кабела, паметта на компютъра може да се
изтрие. За да предотвратите късо съединение,
когато извършвате връзки, изключете 12 V
захранването, докато всички други кабели са
свързани.
7
Извършете връзките към терминалите, както е показано на илюстрацията по-долу



Прекарайте кабелите през капачето, свържете кабелите, след това покрийте терминалите с капачето.
Забележка
Когато затягате винта, внимавайте да не прилагате твърде много сила, защото това може да
повреди резбата му.
* Силата на затягане трябва да бъде не по-голяма от 1 N•m.
Захранващи
кабелиde(не
са приложени
комплекта)
Cables
de conexión
alimentación
(noвsuministrados)
to a metal point of
the car
vers un point
métallique de la
carrosserie
към
точка в
a un метална
punto metálico
del automóvil
автомобила
Remote output*1
Télécommande*1
Изход
Salidaзаremota*1
дистанционно
управление*1
Car audio unit
Autoradio
Вход за de
автомобилна
Sistema
audio para
аудио
система
automóvil
less than 450 mm (18 in)
moins de 450 mm (18 po)
по-малко
mm
menos
de от
450450
mm
*2
Fuse (50 A)
Fusible (50 A)
Предпазител
Fusible (50(50
A) А)
+12 V car battery
Batterie de voiture +12 V
+12 V автомобилен
Batería
de automóvil de
акумулатор
+12
V
**11 Ако
сте с оригиналната
аудио
система
илиoriginal
друга система
изход
отделен
усилвател,
свържете
Si dispone
del sistema de audio
para
automóvil
de fábricaбез
o de
otroза
sistema
sin una
salida remota
para elвходния
терминал
(REMOTE)
захранването
наremota
аксесоара.
amplificador,
conecte към
el terminal
de entrada
(REMOTE) a la fuente de alimentación auxiliar.
При
връзка
от високо
ниво,
аудио
да бъде
включена
се налага
En laвходна
conexión
de entrada
de alto
nivel,автомобилната
el sistema de audio
paraсистема
automóvilможе
también
puede
activarseбез
sin да
necesidad
de
REMOTE
Въпреки
това,esta
тази
функция
неgarantiza
е гарантирана
всички
автомобилни
аудио
системи.
conexiónвръзка.
REMOTE.
No obstante,
función
no se
en todosзаlos
sistemas
de audio para
automóvil.
8
Забележки за захранването
• Свържете +12 V кабела на захранването
само след като всички други кабели са
свързани.
• Уверете се, че здраво сте свързали
заземяващия кабел на устройството
към метална точка в автомобила.
Неправилната връзка може да причини
повреда в усилвателя.
• Уверете се, че сте свързали кабела за
устройството за дистанционно управление
на аудио системата към терминала за
дистанционно управление.
• Когато използвате автомобилна аудио
система без изход за усилвател, свържете
входния терминал за дистанционно
управление (REMOTE) към захранването на
усилвателя.
• Използвайте кабела на захранването с
прикрепен бушон (50 А).
• Всички захранващи кабели, свързани към
положителния край на акумулатора,
трябва да бъдат запоени до 450 mm от
клемата на акумулатора, и преди това
трябва да преминат през метал.
• Уверете се, че свързаните кабели на
акумулатора на превозното средство
са с размер, който е равен или е по-голям
от размера на основния захранващ кабел,
свързан от акумулатора към усилвателя.
• По време на работа с пълна мощност през
системата минава ток от 50 А или повече.
Уверете се, че кабелите, които трябва да
свържете към терминалите +12 V и GND
на това устройство, са най малко 10-ти
размер (AWG-10) или със сечение, което е поголямо от 5 mm2.
9
Входни връзки

Line Input Connection
Connexion d’entrée de ligne
Линейни
връзки
Conexiónвходни
de entrada
de línea
Car audio unit
Autoradio
Автомобилна
аудио
Sistema
de audio
para
система
automóvil
LINE OUT
LINE OUT
Front
Avant
Преден
Delanteros

Rear
Arrière
Заден
Traseros
High Level Input Connection
Connexion d’entrée à haut niveau
Входна връзка
с високо
Conexión
de entrada
deниво
alto nivel
Front right speaker output
Sortie du haut-parleur avant droit
Изход
за преден
говорител
Salida del
altavozдесен
delantero
derecho
Rear right speaker output
Sortie du haut-parleur arrière droit
Изход
за заден
десен
говорител
Salida del
altavoz
trasero
derecho
Purple
Mauve
Лилав
Violeta
Grey
Gris
Сив
Gris
Car audio unit
Autoradio
Автомобилна
аудио
Sistema de audio
para
система
automóvil
Striped
Rayé
Con
rayas
На райета
White
Blanc
Бял
Blanco
Striped
Rayé
На райета
Con
rayas
Front left speaker output
Sortie du haut-parleur avant gauche
Изход del
за преден
говорител
Salida
altavoz ляв
delantero
izquierdo

10
Rear left speaker output
Sortie du haut-parleur arrière gauche
Изход del
за заден
ляв
говорител
Salida
altavoz
trasero
izquierdo
Striped
Rayé
На
Conрайета
rayas
Green
Vert
Зелен
Verde
Striped
Rayé
На
Conрайета
rayas
Входен конектор от високо ниво
Grey
Gris
Сив
Gris
Green
Vert
Зелен
Verde
White
Blanc
Бял
Blanco
Purple
Mauve
Лилав
Violeta
Striped/White
Rayé/Blanc
На
райета/Бял
Con
rayas/Blanco
Striped/Purple
Rayé/Mauve
На райета/Лилав
Con
rayas/Violeta
Striped/Grey
Rayé/Gris
На
Conрайета/Сив
rayas/Gris
Striped/Green
Rayé/Vert
На райета/Зелен
Con
rayas/Verde
Връзки на говорителите
Включете или изключете LPF и HPF ключа от задната страна на устройството, както е показано
на илюстрацията по-долу.

4-Speaker System
Système à 4 haut-parleurs
Система сde
4 говорителя
Sistema
4 altavoces
Left
gauche
Izquierdo
Ляв
Front speaker (min. 2 Ω)
Haut-parleurs avant (min. 2 Ω)
Преден
говорител
)
Altavoces
delanteros(мин.
(mín.2 2 Ω)
HPF(80Hz)
OFF
ON
Right
Droit
Десен
Derecho
LPF(80Hz)
OFF
Left
gauche
Izquierdo
Ляв
ON
Right
Droit
Десен
Derecho
Rear speaker (min. 2 Ω)
Haut-parleurs arrière (min. 2 Ω)
Заден говорител
Altavoces
traseros(мин.
(mín. 22 Ω))
11

Система с 3 говорителя
Left
gauche
Izquierdo
Ляв
Full range speakers (min. 2 Ω)
Hauts-parleurs pleine gamme (min. 2 Ω)
Altavoces
deсgama
completa
(mín. 22Ω) )
Говорител
пълен
обхват (мин.
HPF(80Hz)
OFF
Right
Droit
Derecho
Десен
LPF(80Hz)
ON
OFF
ON
Subwoofer (min. 4 Ω)
Caisson de graves (mín. 4 Ω)
Субуфер
(мин. 4 )de graves (mín. 4 Ω)
Altavoz
potenciador
Забележка
• Notes
В тази система, нивото на силата на звука
Notas
наInсубуфера
контролира
от фейдъра
this system,ще
the се
volume
of the subwoofer
will be на
 En este sistema, el volumen del altavoz potenciador de

автомобилната
система.
graves se controla mediante el control de equilibrio
controlled by the carаудио
audio unit
fader control.
• В In
тази
система,
изходните
на субуфера
ще
entre altavoces del sistema de audio para automóvil.
this system,
the output
signals toсигнали
the subwoofer
will
бъдат
комбинацията
be the combination
of bothот
the жаковете
REAR L and RREAR
INPUTL и R INPUT или
 En este sistema, las señales de salida que recibe el
REAR
конекторни
сигнали signals.
с високо ниво.
altavoz potenciador de graves serán la combinación de
jacksвходните
or the REAR high
level input connector

Двуканална система (с входна връзка)
Left
gauche
Izquierdo
Ляв
Full range speakers (min. 2 Ω)
Hauts-parleurs pleine gamme (min. 2 Ω)
Говорител
пъленcompleta
обхват (мин.
Altavoces deс gama
(mín. 22Ω))
HPF(80Hz)
OFF
ON
Right
Droit
Derecho
Десен
LPF(80Hz)
OFF
Left
gauche
Ляв
Izquierdo
ON
Right
Droit
Десен
Derecho
Subwoofer (min. 2 Ω)
Caisson de graves (min. 2 Ω)
Altavoz
potenciador
Субуфер
(мин. 2 )de graves (mín. 2 Ω)
Забележка
В тази система силата на звука на субуфера ще се контролира от фейдъра на
автомобилната аудио система.
12
BG
Изхвърляне на стари електрически и електронни уреди (Приложимо за
страните от Европейския съюз и други европейски страни, използващи
система за разделно събиране на отпадъци)
Този символ на устройството или на неговата опаковка показва, че този продукт
не трябва да се третира като домашен отпадък. Вместо това, той трябва да бъде
предаден в съответните пунктове за рециклиране на електрически и електронни
уреди. Изхвърляйки този продукт на правилното място, вие предотвратявате
потенциални негативни последици за околната среда и човешкото здраве, които
в противен случай могат да се случат при неправилното изхвърляне на продукта.
Рециклирането на материалите ще помогне за запазването на естествените
ресурси. За подробна информация относно рециклирането на този продукт, моля,
свържете се с местния градски офис, службата за изхвърляне на отпадъци или с
магазина, от който сте закупили продукта.
Download PDF

advertising