Sony | XM-GTX6020 | Sony XM-GTX6020 Инструкции за експлоатация

4-160-635-11 (1)
Стерео
усилвател
Stereo Power
Amplifier
Amplificador
Инструкции за експлоатация
Operating instructions
Mode d’emploi
Manual de instrucciones
XM-GTX6020
©2009 Sony Corporation Printed in Thailand
Функции
• Максималното изходно напрежение е 110
W на канал (4) (при 4 ).
• Това устройство може да бъде използвано
като усилвател с максимална изходна
мощност от 350 W.
• Възможност за връзка в двоен режим за
система с няколко говорителя.
• Вграден нискочестотен филтър (80 Hz, 18
dB/oct).
• Наличие на защитна верига и индикатори.
• Високочувствителната функция за
включване позволява устройството да бъде
включено дори без наличие на REMOTE
връзка.
• Импулсно електрическо захранване* за
стабилна и регулирана изходна мощност.
• Възможност за извършване на директна
връзка с изходите за говорители на
автомобилната аудио система, ако
оборудването не е снабдено с линеен изход
(високо ниво на входни връзки).
2
* Импулсно захранване
Това устройство притежава вграден захранващ
регулатор, който преобразува захранването,
подавано от 12 V DC акумулатора на
автомобила, във високоскоростни импулси
посредством използването на полупроводников
ключ. Тези импулси се повишават от вградения
импулсен трансформатор и се отделят
както в положително, така и в отрицателно
захранване, преди отново да се преобразуват в
директен ток. Това регулира колебанията във
волтажа на автомобилния акумулатор. Тази
лека захранваща система предоставя високоефикасно захранване с изход с нисък импеданс.
Технически характеристики
Верига
OTL (изходна без трансформатор) верига
Импулсно захранване
Входове
Жакове RCA
Високо ниво на входен конектор
Обхват на настройка на входното ниво
0.3 – 6 V (RCA жакове)
2.8 – 12 V (високо ниво на вход)
Изходи
Терминали на говорителите
Импеданс на говорителите
2 – 8 (стерео)
4 – 8 (когато използвате като
усилвател)
Максимална изходна мощност
110 W x 2 (при 4 )
350 W (BTL, при 4 )
Номинална мощност
(волтаж при 14.4 V, 20 Hz – 20 kHz, 1 % THD)
60 W х 4 (при 4 )
75 W х 4 (при 2 )
150 W (BTL) (при 4 )
Честотен обхват 5 Hz – 50 kHz ( dB)
Изкривяване на хармониците
0.05% или по-малко (при 1 kHz, 4 )
Нискочестотен филтър
80 Hz, 18 dB/oct
Изисквания към захранването
12 V DC автомобилен акумулатор
(отрицателно заземяване)
Волтаж на захранването
10.5 – 16 V
Електрически поток, измерен при изхода: 15 А
(4 , 60 W x 4)
Отдалечен вход: 1 mA
Размери
Прибл. 312 х 55 х 200 mm (ш/в/д) като не
са включени издадените части и
контролни бутони.
Тегло
Прибл. 1.8 kg без да са включени
аксесоарите
Приложени аксесоари
Винтове за монтаж (4)
Кабел от високо ниво (1)
Защитно капаче (1)
Дизайнът и техническите характеристики подлежат
на промяна без предупреждение.
• Опаковъчният пълнеж е от хартия.
• При производството на корпуситe не са използвани халогенни
елементи, които биха попречили в случай на възпламеняване.
• При производството на някои печатни платки не са използвани
халогенни елементи, които биха попречили в случай на
възпламеняване.
Размери
Устройство: mm
251
Unit: mm
Unité: mm
Unidad: mm
200
55
182
312
251
ø6
3
Отстраняване на проблеми
Следният списък ще ви помогне да се справите с проблемите, с които е възможно да се сблъскате, докато работите с устройството.
Преди да прегледате списъка по-долу, проверете връзките и процедурите за работа.
Проблем
Причина/Решение
Индикаторът POWER/PROTECTOR
не свети.
Предпазителят е изгорял.
Сменете предпазителя с нов.
Заземяващият кабел не е свързан здраво.
Свържете здраво заземяващия кабел към метална точка в автомобила.
Волтажът, който преминава към терминала за дистанционно управление, е
твърде нисък.
• Свързаната автомобилна аудио система не е включена.
Включете автомобилната аудио система.
• Системата включва твърде много усилватели.
Използвайте реле.
Проверете волтажа на автомобилния акумулатор (10.5 – 16 V).
Индикаторът POWER/PROTECTOR
се променя от зелен в червен.
Изключете ключа на захранването. Изходите на говорителите са дали на
късо.
Отстранете причината за окъсяването.
Изключете захранващия ключ. Уверете се, че кабелът на говорителите и
заземяващият кабел са здраво свързани.
• Устройството се нагрява
необичайно силно.
• Звукът прекъсва.
Чува се шум от алтернатора.
Устройството се нагрява прекалено.
• Използвайте говорители с подходящ импеданс.
2 – 8 (стерео), 4 – 8 (когато използвате като усилвател).
• Уверете се, че сте поставили устройството на място с добра вентилация.
Намалете нивото на силата на звука.
Термалният протектор се включва.
Кабелите на захранването са инсталирани твърде близо до RCA кабелите.
Отдалечете захранващите кабели от RCA кабелите.
Заземяващият кабел не е здраво свързан.
Стегнете заземяващия кабел здраво към метална точка на автомобила.
Отрицателни кабели на говорителите се докосват до корпуса на автомобила.
Отдалечете кабелите от корпуса на автомобила.
4
Звукът е заглушен.
Ключът LPF е зададен в позиция “ON”.
Ключът LPF е зададен в позиция “ON” по подразбиране.
Когато свързвате говорители с пълен обхват, задайте позиция “OFF”.
Звукът е твърде нисък.
Настройката за LEVEL не е подходяща. Завъртете контрола за LEVEL по
посока на часовниковата стрелка.
Местоположение и функция на контролните бутони
Индикатор POWER/PROTECTOR
Светва в зелено по време на операция.
Когато PROTECTOR е включен, индикаторът се
променя от зелен в червен.
Когато включите PROTECTOR, се обърнете към
раздела Отстраняване на проблеми.
Контрол за настройка на LEVEL
С този контролен бутон можете да регулирате
входното ниво.
Когато изходното ниво на автомобилната аудио
система е твърде ниско, завъртете бутона по
посока на часовниковата стрелка.
Ключ LPF
Когато ключът LPF е зададен в позиция ON,
нискочестотният филтър (80 Hz) е включен.
LPF
(80Hz)
POWER/
PROTECTOR
OFF
1 ON
2
0.5
4
6
0.3V
LEVEL
5
Предпазни мерки
• Това устройство е проектирано за работа само с
отрицателно заземяване 12 V DC.
• Използвайте говорители с импеданс от 2 до 8 (4
до 8 , когато използвате като усилвател).
• Не свързвайте активни говорители (с вграден
усилвател) към терминалите за говорителите на
устройството. Ако го направите, това може да
повреди говорителите.
• Избягвайте инсталирането на устройството на
места, изложени на:
– високи температури, като например директна
слънчева светлина или гореща въздушна струя от
климатик,
– дъжд или влага,
– прах или мръсотия.
• Ако вашият автомобил е паркиран на директна
слънчева светлина и ако температурата във
вътрешността на автомобила значително се
повиши, оставете устройството да се охлади преди
да започнете работа с него.
• Когато инсталирате устройството в хоризонтална
позиция се уверете, че не сте покрили ребрата с
подовата настилка и др.
• Ако устройството бъде поставено в близост до
автомобилна аудио система или антена, възможно
е да се получат смущения. В този случай поставете
усилвателя по-далеч от аудио системата или
антената.
• Ако към автомобилната аудио система не достига
захранване, проверете връзките.
• Този усилвател притежава защитна верига*,
която защитава транзисторите и говорителите в
случай на повреда с усилвателя. Не се опитвайте
да тествате защитната верига, като покривате
вентилационните отвори или като свързвате
устройства с неправилни заряди.
• Не използвайте това устройство със слабо
захранване, защото оптималната му работа зависи
от доброто захранване.
• За ваша безопасност поддържайте нивото на силата
на звука на автомобилната аудио система в средно
ниво, така че да можете да чувате звуците около вас
и автомобила.
Смяна на предпазителя
Ако предпазителят изгори, проверете връзките
на захранването и сменете и двата бушона. Ако
предпазителят отново изгори дори след като сте
го сменили, възможно е във вътрешността на
устройството да се е получила повреда. В този случай
се консултирайте с най-близкия сервиз на Sony.
Забележка за потребители от страните, които
попадат под директивите на Европейския съюз
Производителят на този продукт е Sony Corporation,
1-7-1 Konan, Minato-ku, Токио, Япония.
Оторизираният представител за този продукт за
ЕМС и безопасност на продукта е Sony Германия
GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Щутгарт,
Германия. Относно сервизирането и при проблеми
с гаранцията, моля, обръщайте се към адресите,
които са указани в отделните сервизни книжни и
гаранционни карти.
6
Предупреждение
Когато сменяте предпазителя се уверете, че
използвате такъв, който отговаря на ампреажа,
указан на оригиналния бушон. Никога не
използвайте предпазител с ампераж, по-голям от
този на приложения бушон, защото това може да
повреди устройството.
* Защитна верига
Този усилвател притежава защитна верига, която
сработва в следните случаи:
- когато устройството прегрее.
- когато се генерира променлив ток.
- когато терминалите на говорителите окъсят.
Цветът на индикатора POWER/PROTECTOR ще се
промени от зелен в червен и устройството ще се
изключи.
Ако това се случи, изключете свързаното оборудване,
извадете касетата или диска, и определете
причината за повредата. Ако усилвателят е прегрял,
изчакайте, докато устройството се охлади, преди
отново да го използвате.
Ако имате въпроси или проблеми, свързани с
устройството, които това ръководство не покрива,
консултирайте се с най-близкия сервиз на Sony.
Изхвърляне на старо електрическо
и електронно оборудване
(Приложимо за страните
от Европейския съюз и други
европейски страни, използващи
система за разделно събиране
на отпадъци)
Този символ на устройството или на неговата
опаковка показва, че този продукт не трябва да се
третира като домашен отпадък. Вместо това, той
трябва да бъде предаден в съответните пунктове за
рециклиране на електрически и електронни уреди.
Изхвърляйки този продукт на правилното място, вие
предотвратявате потенциални негативни последици
за околната среда и човешкото здраве, които в
противен случай, при неправилното изхвърляне
на продукта, могат да се случат. Рециклирането
на материалите ще помогне за запазването на
естествените ресурси. За по-подробна информация
относно рециклирането на този продукт, моля,
свържете се с местния градски офис, службата за
изхвърляне на отпадъци или с магазина, от който сте
закупили продукта.
Връзки
Части за инсталация и връзки


ø 5 × 15 mm
(× 4)
Инсталация
Преди инсталация
• Монтирайте устройството или в багажника, или
под седалката.
• Внимателно изберете местоположението за
инсталация, така че устройството да не пречи
на нормалното шофиране и да не бъде изложено
на директна слънчева светлина или гореща
въздушна струя от климатик.
• Не инсталирайте устройството под подовата
изолация, защото разсейването на топлината от
устройството ще бъде сравнително намалено.

0.2 m
Първо поставете устройството на мястото, където
смятате да го инсталирате, и след това маркирайте
позицията на четирите дупки от винтовете
върху монтажната плоскост (не е приложена
в комплекта). После пробийте 3 mm дупка за
всяка маркировка и поставете устройството на
плоскостта с приложените винтове. Винтовете
за монтаж са дълги 15 mm, затова се уверете, че
монтажната плоскост е по-дебела от 15 mm.

Монтирайте както е показано.
Внимание
• Преди да извършите връзките, изключете
заземяващия терминал на автомобилния
акумулатор, за да предотвратите късо
съединение.
• Уверете се, че използвате говорители с
адекватна мощност. Ако използвате говорители
с малък капацитет, те могат да се повредят.
• Това е фазо-преобразуващ усилвател.
• Не свързвайте терминала на системата
говорители към корпуса на автомобила, и не
свързвайте терминала на десния говорител с
този на левия говорител.
• Инсталирайте входните и изходните кабели
на разстояние от захранването, защото
прокарването им близо един до друг може да
произведе смущения.
• Това устройство е мощен усилвател. То може
да работи с пълния си капацитет, когато
го използвате с кабелите за говорители,
приложени към автомобила.
• Ако вашият автомобил е снабден с
компютърна система за навигация или
друга, не премахвайте заземяващия кабел от
автомобилния акумулатор. Ако изключите
кабела, паметта на компютъра може да се
изтрие. За да предотвратите късо съединение,
когато извършвате връзки, изключете 12 V
захранването, докато всички други кабели са
свързани.
7
Извършете връзките към терминалите, както е показано на илюстрацията по-долу
REM

+12V

GND
REM
+12V
GND

Прекарайте кабелите през капачето, свържете кабелите, след това покрийте терминалите с капачето.
Забележка
Когато затягате винта, внимавайте да не прилагате твърде много сила, защото това може да
повреди резбата му.
* Силата на затягане трябва да бъде не по-голяма от 1 N•m.
Захранващи кабели (не са приложени в комплекта)
to a metal point of the car
vers une partie métallique de la
към
метална точка в
carrosserie
a un punto metálico del automóv
автомобила
1
Изход заoutput*
дистанционно
Remote
Sortie
de télécommande*1
управление*1
(REM OUT)
Salida remota*1 (REM OUT)
по-малко
less than от
450450
mmmm
moins de 450 mm
menos de 450 mm
Car audio unit
Вход за Autoradio
автомобилна
аудио
система
Sistema
de audio para
automóvil
*2
Fuse (30 A)
Предпазител
(30 А)
Fusible (30 A)
Fusible (30 A)
+12
V car
+12
V battery
автомобилен
Batterie de voiture +12 V
акумулатор
Batería de automóvil de +12 V
**11 Ако
сте с оригиналната
аудио
система
илиoriginal
друга система
изход
отделен
усилвател,
свържете
Si dispone
del sistema de audio
para
automóvil
de fábricaбез
o de
otroза
sistema
sin una
salida remota
para elвходния
терминал
(REMOTE)
захранването
наremota
аксесоара.
amplificador,
conecte към
el terminal
de entrada
(REMOTE) a la fuente de alimentación auxiliar.
При
връзка
от високо
ниво,
аудио
да бъде
включена
се налага
En laвходна
conexión
de entrada
de alto
nivel,автомобилната
el sistema de audio
paraсистема
automóvilможе
también
puede
activarseбез
sin да
necesidad
de
REMOTE
Въпреки
това,esta
тази
функция
неgarantiza
е гарантирана
всички
автомобилни
аудио
системи.
conexiónвръзка.
REMOTE.
No obstante,
función
no se
en todosзаlos
sistemas
de audio para
automóvil.
8
Забележки за захранването
• Свържете +12 V кабела на захранването
само след като всички други кабели са
свързани.
• Уверете се, че здраво сте свързали
заземяващия кабел на устройството
към метална точка в автомобила.
Неправилната връзка може да причини
повреда в усилвателя.
• Уверете се, че сте свързали кабела за
устройството за дистанционно управление
на аудио системата към терминала за
дистанционно управление.
• Когато използвате автомобилна аудио
система без изход за усилвател, свържете
входния терминал за дистанционно
управление (REMOTE) към захранването на
усилвателя.
• Използвайте кабела на захранването с
прикрепен бушон (30 А).
• Всички захранващи кабели, свързани към
положителния край на акумулатора,
трябва да бъдат запоени до 450 mm от
клемата на акумулатора, и преди това
трябва да преминат през метал.
• Уверете се, че свързаните кабели на
акумулатора на превозното средство
са с размер, който е равен или е по-голям
от размера на основния захранващ кабел,
свързан от акумулатора към усилвателя.
• По време на работа с пълна мощност през
системата минава ток от 50 А или повече.
Уверете се, че кабелите, които трябва да
свържете към терминалите +12 V и GND
на това устройство, са най малко 14-ти
размер (AWG-14) или със сечение, което е поголямо от 2 mm2.
9
Входни връзки

Линейни
връзки
връзкиConnection
на говорителите
, ) или
,  or 
Line Inputвходни
Connection
(with(сSpeaker
)
Connexion d’entrée de ligne (avec connexion de haut-parleur ,  ou )
Conexión de entrada de línea (con conexión de altavoces ,  ó )
Car audio unit
Автомобилна
Autoradio
Sistema
audio para
аудиоdeсистема
automóvil
LINE OUT

Линейни
връзки
връзка
на говорителите
)
)
Line
Input входни
Connection
(with(с
Speaker
Connection
Connexion d’entrée de ligne (avec connexion de haut-parleur )
Conexión de entrada de línea (con conexión de altavoces )
Car audio unit
Автомобилна
Autoradio
аудиоdeсистема
Sistema
audio para
automóvil
LINE OUT
Right channel
Десен
канал
Left channel
Ляв
канал
Canal gauche
Canal izquierdo
Canal droit
Canal derecho
L (BTL)

L (BTL)
 or ) или
High Level
Input Connection
(with(сSpeaker
Входна
връзка
с високо ниво
връзкиConnection
на говорителите
Right speaker
output
Изход
за десен
Sortie de haut-parleur droit
говорител
Salida del altavoz derecho
Gray
Сив
Gris
Gris
Striped
На
райета
Rayé
Con rayas
Бял
White
White
Бял
Blanc
Blanco L
White/Black
striped
На
черно/бели
Rayé blanc/noir
райета
Con rayas blancas o
negras
Gray
Сив
Gris
R Gris
Gray/Black
striped
На
сиво/бели
Rayé gris/noir
райета
Con rayas grises o
negras
Car audio unit
Автомобилна
Autoradio
аудио
система
Sistema de audio para
automóvil
Left speaker
output
Изход
за ляв
говорител
Blanc
Blanco
10
)
Connexion d’entrée à haut niveau (avec connexion de haut-parleur  ou )
Conexión de entrada de alto nivel (con conexión de altavoces  ó )
Sortie de haut-parleur gauche
Salida del altavoz izquierdo
НаStriped
райета
Rayé
Con rayas


)
Входна
връзка
високо ниво
(сSpeaker
връзкаConnection
на говорителите
High Level
Input сConnection
(with
Striped
НаRayé
райета
Con rayas
Left speaker output
Sortie deза
haut-parleur
gauche
Изход
ляв говорител
Salida del altavoz izquierdo
Right speaker
output
Изход
за десен
Sortie de haut-parleur droit
говорител
Salida del altavoz derecho
Автомобилна
Car audio unit
Autoradio
аудио
система
Sistema de audio para
automóvil
Striped
На
райета
Rayé
Con rayas


)
Connexion d’entrée à haut niveau (avec connexion de haut-parleur )
Conexión de entrada de alto nivel (con conexión de altavoces )
Striped
Rayéрайета
На
Con rayas
Striped
НаRayé
райета
Con rayas

Входна
връзка
високо ниво
(сSpeaker
връзкаConnection
на говорителите
)
High Level
Input сConnection
(with
)
Connexion d’entrée à haut niveau (avec connexion de haut-parleur )
Conexión de entrada de alto nivel (con conexión de altavoces )
Left speaker
Ляв
говорител
Car audio unit
Haut-parleur gauche
Altavoz izquierdo
Striped
Бял
White
Con rayas
Blanc
Blanco
На райета
Rayé
Автомобилна
Autoradio
Sistema
audio para
аудиоdeсистема
automóvil
Right speaker
Haut-parleur
droit
Десен
говорител
Altavoz derecho
Striped
На райета
Rayé
Con rayas
Gray
Gris
Gris

11
Връзки на говорителите
Включете или изключете LPF ключа от задната страна на устройството, както е показано на
илюстрацията по-долу.

Система
2 говорителя
(с входни
връзки
или
2-SpeakerсSystem
(with Input
Connection
 or )
)
Système à 2 haut-parleurs (avec connexion d’entrée  ou )
Sistema de 2 altavoces (con conexión de entrada  o )
LPF
(80Hz)
OFF
ON
Left
(min. 2 Ω)
Лявspeaker
говорител
(мин. 2
Haut-parleur gauche (min. 2 Ω)
Altavoz izquierdo (mín. 2 Ω)

)
Right speaker
(min. 2 Ω)
Десен
говорител
(мин. 2 )
Haut-parleur droit (min. 2 Ω)
Altavoz derecho (mín. 2 Ω)
Субуфер
входни
връзки
или
) )
Subwoofer(с(with
Input
Connection
 or
Caisson de graves (avec connexion d’entrée  ou )
Altavoz potenciador de graves (con conexión de entrada  o )
LPF
(80Hz)
OFF
ON
BTL
BTL
Subwoofer (min.
Субуфер
(мин.4 Ω)
4 )
Caisson de graves (min. 4 Ω)
Altavoz potenciador de graves
(mín. 4 Ω)
Забележка
Note
If you
wish to use
subwoofer as the
monaural
Ако
желаете
даaизползвате
субуфера
като
speaker,
connect theсвържете
speaker as illustrated
above.
The е
моно
говорител,
говорителя
както
output signals
to the subwoofer will
be the Изходните
показано
на илюстрацията
по-горе.
combination of both right and left output signals.
сигнали от субуфера ще бъдат комбинация от
десния
и левия изходни сигнали.
Remarque
Afin d’utiliser le caisson de graves comme haut-parleur
12
Nota
Si desea utilizar el altavoz potenciador de graves
como altavoz monoaural, conecte el altavoz tal como
se muestra en la ilustración anterior. Las señales de
salida enviadas al altavoz potenciador de graves
serán una combinación de las señales de salida
derecha e izquierda.

Система
един говорител
(с входна 
връзка
1-SpeakerсSystem
(with Input Connection
or )
или
)
Système à 1 haut-parleur (avec connexion d’entrée  ou )
Sistema de 1 altavoz (con conexión de entrada  o )
LPF
LPF
(80Hz)
OFF
(80Hz)
ON
OFF
ON
BTL
BTL
BTL
BTL
Left
speaker
Ляв
говорител
(min. 4 Ω)
(мин. 4 )
Haut-parleur gauche
(min. 4 Ω)
Altavoz izquierdo
(mín. 4 Ω)
Right speaker
Десен
говорител
(min. 4 Ω)
(мин.
4 )
Haut-parleur droit
(min. 4 Ω)
Altavoz derecho
(mín. 4 Ω)
Забележка
Note
Make sure се,
thatче
theлинейният
line output from
the car
Уверете
изход
отaudio unit
is connected to the jack
marked
“L (BTL)” on
автомобилната
аудио
система
е the unit.
свързан
към
жака,
маркиран
с
“L
(BTL)”
на
Remarque
устройството.
Assurez-vous que la sortie de ligne de l’autoradio est
Nota
Asegúrese de que la salida de línea del sistema de
audio para automóvil está conectada a la toma con la
marca “L (BTL)” de la unidad.
raccordée à la prise marquée « L (BTL) » sur l’appareil.

Система
двоен(with
режим
(с включен
субуфер
или
Dual ModeсSystem
a Bridged
Subwoofer
 or )
)
Système double (avec caisson de graves en pont  ou )
Sistema de modo dual (con altavoz potenciador de graves en puente  o )
LPF
(80Hz)
OFF
ON
Left
speaker
Ляв
говорител
Haut-parleur gauche
Altavoz izquierdo
C1
C2
Right speaker
Десен
говорител
Haut-parleur droit
Altavoz derecho
L
Субуфер
Subwoofer
Caisson de graves
Altavoz potenciador de graves
За
относно
Forподробности
details on the values
of C1, C2, L, refer to
“Table of crossover за
values
dB/octave”.
стойностите
C1,for
C2,6 L,
се
обърнете
към “Таблица
с кръстосани
Pour obtenir davantage
d’informations
sur les
valeurs de C1, C2
reportez-vous au « Tableau
стойности
заet6L,dB/октава”
des valeurs de transition pour 6 dB/oct ».
Para obtener más información sobre los valores
de C1, C2 y L, consulte la “Tabla de valores de
cruce para 6 dB/octava”.
13
Таблица
кръстосани
стойности
за 6 dB/октава
Table ofсcrossover
values
for 6 dB/octave
) (Връзка
)
(4(4 Ω)
(Speakerс говорители
Connections )
Crossover
Кръстосана
Frequency
честота
unit: Hz
50
80
100
130
150
200
260
400
600
800
1,000
** Not
не supplied
е приложен
14
C1/C2
L
C1/C2
L (намотка)
(coil)*mH (кондензатор)*
(capacitor)*
мерки:
unit: mH
12.7
8.2
6.2
4.7
4.2
3.3
2.4
1.6
1.0
0.8
0.6
unit: μF F
мерки:
800
500
400
300
270
200
150
100
68
50
39
Забележки
Notes
When using passive
crossover
networks in a multi-speaker
•Внимавайте,
когато
използвате
пасивни
system, care must be taken as the speaker system’s
кръстосани
мрежи с повече от един говорител,
impedance should not be lower than that of the suitable
защото
на говорителите не
impedanceимпедансът
for this unit.
по-нисък
от подходящия
When youда
areбъде
installing
a 12 decibels/octave
system in за
трябва
your car, the following points must be considered. In a 12
устройството.
decibels/octave system where both a choke and capacitor
• Когато инсталирате активна система с 12
are used in series to form a circuit, great care must be
децибела/октави
във вашия
taken when they are connected.
In suchавтомобил,
a circuit, there isтрябва
да
обърнете
внимание
на следните
особености.
going
to be an increase
in the current
which bypasses
the
speaker
with frequencies
around the crossover frequency.
При
система
с 12 децибела/октави,
в която, за да
audio signals continue to be fed into the crossover
сеIf образува
верига последователно се използват
frequency area, it may cause the amplifier to become
едновременно
и кондензатор,
трябва
abnormally hot or стартер
the fuse to blow.
Also if the speaker is
да
се внимава
изключително
много
при by
тяхното
disconnected,
a series-resonant
circuit will
be formed
the choke andПри
the capacitor.
In this
case, the
impedance in има
свързване.
подобни
вериги
съществува
the resonance area will decrease dramatically resulting in
увеличение
на напрежението, което минава
a short circuit situation causing damage to the amplifier.
през
говорителите,
до използване
Therefore,
make sure that aкоето
speaker isводи
connected
to such a
на
честоти
извън обхвата на кръстосаната
circuit
at all times.
честота.
Ако звуковите сигнали продължават да попадат
в областта на кръстосаната честота,
усилвателят може да се нагорещи прекалено
или е възможно предпазителят да изгори. Също
така, ако говорителят бъде изключен, от
стартерът и кондензаторът ще се образува
резонираща верига. В този случай импедансът в
резониращата област ще намалее драстично и
ще доведе до окъсяване и повреда в усилвателя.
Ето защо се уверете, че говорителят е свързан
към подобна верига без прекъсване.
BG
Изхвърляне на стари електрически и електронни уреди (Приложимо за
страните от Европейския съюз и други европейски страни, използващи
система за разделно събиране на отпадъци)
Този символ на устройството или на неговата опаковка показва, че този продукт
не трябва да се третира като домашен отпадък. Вместо това, той трябва да бъде
предаден в съответните пунктове за рециклиране на електрически и електронни
уреди. Изхвърляйки този продукт на правилното място, вие предотвратявате
потенциални негативни последици за околната среда и човешкото здраве, които
в противен случай могат да се случат при неправилното изхвърляне на продукта.
Рециклирането на материалите ще помогне за запазването на естествените
ресурси. За подробна информация относно рециклирането на този продукт, моля,
свържете се с местния градски офис, службата за изхвърляне на отпадъци или с
магазина, от който сте закупили продукта.
Download PDF

advertising