Sony | DSX-A40UI | Sony DSX-A40UI A40UI Аудио система за автомобил с USB/AUX Инструкции за експлоатация

4-468-988-11(1)
IIH6
FM/MW/LW
Цифров плейър
Ръководство за употреба
За да отмените режима на демонстрация (DEMO), вижте стр. 19.
DSX-A42UI/DSX-A40UI
BG
1
За по-голяма безопасност монтирайте това
устройство на автомобилното табло.
За информация относно монтажа и
свързването вижте приложеното ръководство
за монтаж/свързване.
Забележка за потребители: следната
информация се отнася само за
продуктите, продавани в държави, които
прилагат директивите на Европейския
съюз.
Производител: Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku
Tokyo, 108-0075 Japan.
За запитвания относно съвместимостта на
продукта със законодателството на Европейския
съюз: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Germany.
Изхвърляне на изтощени
батерии (приложимо за
страните от Европейския съюз
и други европейски страни със
системи за разделно събиране
на отпадъци)
Този символ на батерията или на нейната опаковка
показва, че този продукт не трябва да се третира
като домакински отпадък. При някои видове
батерии този символ може да е в комбинация
със символ на химичен елемент. Символите на
химичните елементи за живака (Hg) или оловото
(Pb) се добавят, ако батерията съдържа повече от
0.0005% живак или 0.004% олово. Като предадете
батерията на правилното място, вие ще помогнете
за предотвратяване на негативните последствия
за околната среда и човешкото здраве, които биха
възникнали при изхвърлянето й на неподходящо
място. Рециклирането на материалите ще спомогне
да се съхранят природните ресурси. В случай, че
поради мерки за безопасност или интегритет на
данните продуктът трябва постоянно да бъде
свързан с батерията, то отстраняването на
батерията от устройството трябва да се извършва
единствено в квалифициран сервиз. За да се
уверите, че батерията ще бъде правилно изхвърлена,
предайте я в пункт за рециклиране на електрическо
2BG
и електронно оборудване, когато животът й
изтече. Относно всички други видове батерии, моля,
прегледайте частта относно безопасното сваляне
на батериите от продукта.
Предайте батерията в пункт за рециклиране на
изтощени батерии. За подробна информация относно
рециклирането на този продукт можете да се
обърнете към местната градска управа, фирмата
за събиране на битови отпадъци или магазина,
откъдето сте закупили продукта.
Забележка за литиева батерия
Не излагайте батерията на прекалени горещини
като например на пряка слънчева светлина, на
въздействието на пожар или подобни.
Предупреждение, ако запалването на колата
ви няма позиция ACC.
Уверете се, че сте задали функцията AUTO
OFF (стр. 19). Устройството автоматично ще
се изключи напълно в зададеното време след
загасването на автомобила, което предотвратява
изтощаване на акумулатора. Ако не сте задали
функцията AUTO OFF, всеки път, когато загасяте
колата, натискайте и задържайте бутона OFF,
докато дисплеят изчезне.
Монтаж/Свързване




x2
A
B
C
*
Необходима е подготовка на кабелите
на задните говорители.
BG
3
*1 В зависимост от вида на автомобила, ако конекторът
на антената не съвпада, използвайте адаптер (не е
приложен в комплекта).
*2 RCA pin кабел (не е приложен в комплекта)
*3 Възможно е да е необходим отделен адаптер.
*4 Импеданс на говорителя: 4 – 8 ома х 4
1
+
Говорител, заден, десен
–
Говорител, заден, десен
+
Говорител, преден, десен
Лилав
2
3
Сив
4
–
Говорител, преден, десен
5
+
Говорител, преден, ляв
Бял
*2
6
–
Говорител, преден, ляв
7
+
Говорител, заден, ляв
–
Говорител, заден, ляв
Зелен
8
Позиции 2, 4, 6, и 8 с отрицателен поляритет имат кабели с цветни ивици.
*1от автомобилна
антена (ефирна)
4
Жълт
непрекъснато захранване
5
Син
Управление на електрическа антена (ефирна)
7
Червен
превключващо захранване
8
Черен
земя (заземен)
Позиции 1, 2, 3 и 6 не разполагат с щифтове.
Бушон (10 А)

Максимален захранващ ток 0.3 A
*4
от конектора за говорители на автомобила
AMP REM
Кабел със синя/бяла ивица
от конектора за захранване на
автомобила
За подробности вижте “Диаграма на връзките на захранването () на стр. 8.
Оборудване, използвано в илюстрациите (не е приложено в комплекта)
Преден говорител
Усилвател на мощност
Предупреждения
Уверете се, че сте инсталирали това
устройство в таблото на автомобила,
защото задната част на уреда се нагрява
по време на работа.
 Това устройство е проектирано единствено за
работа с отрицателно заземяване 12 V DC.
 Внимавайте да не прищипете кабелите под
4BG
Заден говорител
винтове или движещи се части (например релсите
на седалката).
 Преди да извършите свързването, изключете
автомобила от контакт, за да избегнете риска от
късо съединение.
 Включете захранващия свързващ кабел  към
устройството и говорителите преди да го
свържете към допълнителен захранващ конектор.
 Свържете всички заземяващи кабели към една
заземяваща точка.
 За ваша безопасност се уверете, че сте изолирали
всички свободни и несвързани кабели с изолирбанд.
Забележки за кабела на захранването (жълт)
 Когато свързвате това устройство с друг стерео
компонент, мощността на свързаната
автомобилна верига трябва да е по-голяма от
сумата на мощността на бушоните на всеки
компонент.
 Когато в автомобила няма вериги с достатъчно
голяма мощност, свържете устройството
директно към акумулатора.
Списък с части ( )
 Цифрите в списъка са свързани с тези в
инструкциите.
 Шината  и предпазната рамка  са прикрепени
към устройството, преди то да бъде пуснато в
продажба. Преди да монтирате устройството,
използвайте освобождаващите ключове , за да
свалите шината  от устройството. За
подробности прочетете “Сваляне на предпазната
рамка и шината ()” на стр. 7.
 Запазете за бъдеща употреба ключовете за
освобождаване , защото те ще ви бъдат
необходими, ако се наложи да свалите
устройството от вашия автомобил.
Внимание
Хващайте шината  внимателно, за да не
порежете пръстите си.
Пример за свързване ( )
Лесно свързване на субуфер (-C)
Можете да използвате субуфер без усилвател,
когато е свързан към кабела на задните
говорители
* Не свързвайте говорител с тази връзка.
Забележки
 Не забравяйте да свържете заземяващия проводник преди да
свържете усилвателя (-A).
 Аларменият сигнал ще се задейства само ако използвате
вградения усилвател (-A).
 Уверете се, че сте свързали 4-8 омов субуфер. Не свързвайте
говорител към другия кабел за заден говорител (-C).
Диаграма на връзката ( )
 Към AMP REMOTE IN на допълнителния усилвател
Тази връзка е само за усилватели. Свързването на
всякакви други системи може да повреди
устройството.
Предупреждение
Ако имате антена без разпределителна кутия,
свързването на това устройство с приложения
свързващ захранващ кабел  може да причини
повреда в антената.
Забележки за контролните и захранващите кабели
 Проводникът за антената REM OUT (синьо/бяло райе) подава +12 V
DC, когато включите устройството.
 Когато използвате допълнителен усилвател, свържете проводника
REM OUT (синьо/бяло райе) или захранващия проводник за аксесоар
(червен) към AMP REMOTE IN.
 Ако вашият автомобил има вградена FM/MW/LW антена в задното/
страничното стъкло, свържете проводника REM OUT на антената
(синьо/бяло райе) или входящия захранващ проводник на аксесоара
(червен) към захранващия терминал на съществуващия усилвател
за антената. За подробности се консултирайте с вашия
доставчик.
 Не можете да използвате с това устройство електрическа
антена (ефирна) без релейна кутия.
Връзка за запазване на паметта
Когато входният жълт захранващ проводник бъде свързан към
веригата, отговаряща за паметта, винаги ще се подава захранване,
дори когато автомобилът не е на контакт.
Забележки за връзките на говорителите
 Изключете устройството преди да свържете говорителите.
 Използвайте говорители с импеданс от 4 до 8 ома и с подходящо
захранване, за да предотвратите потенциална повреда.
 Не свързвайте терминалите на говорителите към шасито на
автомобила и не свързвайте терминалите на десните говорители
с тези на левите говорители.
 Не свързвайте заземяващия проводник на това устройство към
отрицателния (-) терминал на говорителя.
 Не се опитвайте да свържете говорителите паралелно.
 Свързвайте само пасивни говорители. Свързването на активни
говорители (с вграден усилвател) към терминалите на говорителя
може да повреди устройството.
 За да предотвратите повреда, не използвайте проводници от
инсталираните в автомобила ви вградени говорители, ако
устройството използва един и същ отрицателен (-) проводник за
левия и десния говорители.
 Не свързвайте проводниците за говорителите на устройството
един към друг.
Забележки за свръзването
Ако говорителят и усилвателят не са свързани правилно, на дисплея
се извежда индикация “ERROR”. В този случай се уверете, че
говорителят и усилвателят са правилно свързани.
BG
5
1


2




Поставете ключовете с кукичките навътре.
1
2
Табло
3


182 mm
53 mm
Захващане

6BG
Зъбци
A
B
OFF

1
Червен
Червен
Жълт
Жълт
Допълнителен захранващ конектор
Бушон (10 А)
2
Червен
Червен
3
Червен
4
Жълт
продължително захранване
7
Червен
превключвател на захранването
Червен
за автомобил без АСС позиция
Жълт
Жълт
4
Жълт
превключвател на захранването
7
Червен
продължително захранване
Жълт
Предпазни мерки
 Изберете внимателно местоположението за
инсталация, така че устройството да не пречи на
нормалното шофиране.
 Избягвайте да монтирате устройството на
места, изложени на прах, мръсотия, силни вибрации
или високи температури – например на пряка
слънчева светлина или в близост до отоплителни
въздуховоди.
 За да бъде монтажът безопасен и надежден,
използвайте само монтажните елементи,
приложени в комплекта.
Жълт
Монтирайте устройството под ъгъл,
по-малък от 45°.
Сваляне на предпазната рамка и
шината ( )
Преди да монтирате устройството свалете
предпазната рамка  и шината  от
устройството.
1
Свалете предпазната рамка .
Хванете с пръсти двата края на предпазната
рамка  и после я изтеглете навън.
2
Свалете шината .
BG
7
 Пъхнете заедно двата ключа за освобождаване
 между устройството и шината  , докато
щракнат.
 Изтеглете шината надолу , а след това
изтеглете устройството нагоре, за да ги
разделите.
Пример за монтаж ( )
Монтиране на таблото
Забележки
 Преди да започнете монтаж се уверете, че закопчалките от
двете страни на шината  са завити 2 mm навътре. Ако
закопчалките са изправени или завити навън, устройството няма
да бъде монтирано стабилно и може да изскочи навън (-1).
 Ако е необходимо, огънете скобите навън, за да застопорите
плътно устройството (-2).
 Уверете се, че четирите закопчалки на предпазната рамка  са
здраво захванати към процепите на устройството (-3).
Как да поставяте и сваляте
предния панел ( )
Преди да монтирате устройството свалете
предния панел.
-А Сваляне
Преди да свалите предния панел, не
забравяйте да натиснете и задържите бутона
OFF. Натиснете , и дръпнете панела към
вас.
-B Поставяне
Закачете частта  на предния панел
към частта  на устройството, както
е показано на илюстрацията, и след това
притиснете лявата част на мястото й,
докато щракне.
Предупреждение, ако
запалването на колата ви няма
позиция АСС
Уверете се, че сте задали функцията Auto Off.
Устройството ще се изключи напълно
и автоматично в зададеното време
след загасването на автомобила, което
предотвратява изтощаване на акумулатора.
Ако не сте задали функцията Auto Off, всеки
път, когато гасите колата, натискайте и
8BG
задържайте бутона OFF, докато дисплеят
изчезне.
Смяна на бушона ( )
Когато сменяте бушона, внимавайте новият
да е със същия ампераж като указания на
оригиналния бушон. Ако бушонът изгори,
проверете свързването на захранващите
кабели и сменете бушона. Ако той отново
изгори, след като сте го сменили, вероятно
има вътрешна повреда. В такъв случай се
обърнете към най-близкия представител на
Sony.
Диаграма на връзките
на захранването ( )
Конекторът за допълнително захранване може
да се различава в зависимост от автомобила.
Разгледайте диаграмата на конектора за
допълнително захранване на вашия автомобил,
за да се уверите, че проводниците са свързани
правилно. Съществуват три основни вида
(-1, -2, -3). Може да се наложи
да промените позициите на червения и
жълтия проводник в захранващия кабел за
автомобилната стерео уредба.
След като свържете правилно проводниците
и кабелите за превключващо захранване,
свържете устройството към захранването на
автомобила. Ако имате въпроси или проблеми
относно свързването на устройството,
които не са описани в това ръководство,
се консултирайте с вносителя на вашия
автомобил.
Съдържание
Упътване за частите и бутоните за
управление ............................................................10
Подготовка за включване
Сваляне на предния панел .................................. 12
Сверяване на часовника ..................................... 13
Свързване на iPod/USB устройство ................ 13
Свързване на друго преносимо аудио
устройство .......................................................... 13
Слушане на радио
Слушане на радио ................................................14
Използване на системата за радио данни
(RDS) ..................................................................... 15
Възпроизвеждане
Възпроизвеждане на iPod/USB устройство....16
Търсене и възпроизвеждане на песни .............. 17
Настройки
Отмяна на режима DEMO .................................19
Операции с основни настройки ........................19
Общи настройки .................................................19
Звукови настройки ..............................................20
EQ3 PRST (Предварителни EQ3
настройки) .....................................................20
EQ3 LOW, EQ3 MID, EQ3 HIGH ......................20
Допълнителна информация
Предпазни мерки ............................................21
Поддръжка ......................................................22
Технически характеристики .......................22
Отстраняване на проблеми ........................24
BG
9
Упътване за частите и бутоните за управление
Основно тяло
Бутонът 2/ALBUM  има релефна точка.
 Бутон
(търсене) (стр. 18)
За да влезете в режим на търсене по
време на възпроизвеждане.
 Бутон SOURCE
Включете захранването.
Сменете източника
-OFF
Натиснете и задръжте за 1 секунда, за да
изключите захранването.
Натиснете и задръжте за повече от 2
секунди, за да изключите захранването и
дисплея. Ако устройството и дисплеят са
изключени, работата с устройството за
дистанционно управление е невъзможна.
10BG
 Диск за управление
Завъртете, за да регулирате силата на
звука.
ENTER
Въвежда избраната опция.
SELECT
Въвежда настройката за звук.
Натиснете и задръжте, за да отворите
менюто с общи настройки.
 Бутон MODE (стр. 14, 17)
 Прозорец на дисплея
(назад)
 Бутон
Връща към предходния дисплей.
 Бутон (освобождаване на предния
панел)
 Бутони SEEK +/За автоматична настройка на радиостанции.
Натиснете и задръжте, за да настроите ръчно.
Устройство за дистанционно
управление RM-X211
/ (предходен/следващ), /
(превъртане назад/напред)
 Датчик за устройството за
дистанционно управление
 Бутон AF (Алтернативни честоти)/TA
(Съобщения за трафик)
Задава AF и TA в RDS.
-PTY (Програмен вид)
Натиснете и задръжте, за да изберете PTY в
RDS.
 Бутони с цифри
За да приемате запаметени станции.
Натиснете и задръжте, за да запаметите
станции.
ALBUM /
За да прескачате албуми. Натиснете
и задръжте, за да прескачате албуми
неколкократно.
PAUSE
SHUF (разбъркано възпроизвеждане)
 Бутон DSPL (дисплей)
За да променяте опциите на дисплея.
Бутонът VOL (сила на звука) + има релефна точка.
Преди употреба отстранете предпазното фолио.
Бутон -SCRL (обхождане)
Натиснете и задръжте, за да обходите
изведената опция.
 USB порт
 Входен жак AUX
 Бутон ATT (намаляване)
Намалява звука. Натиснете отново, за да
отмените намаления звук.
 Бутон SOUND
За да изведете менюто SOUND директно.
Бутон -MENU
Натиснете и задръжте, за да отворите менюто
с общи настройки.
BG
11
 Бутони  ()/ (+)/ (–)/ ()/
ENTER
Задаването на настройки и др. може да се
извършва с / //.
 Бутон VOL (сила на звука) +/-
Подготовка за включване
Сваляне на предния панел
Можете да свалите предния панел на устройство, за
да предотвратите кражбата на плейъра.
1 Натиснете и задръжте .
Устройството се изключва.
2 Натиснете
 и след това
издърпайте панела към вас.
Предупредителен алармен сигнал
Ако загасите автомобила, без да свалите предния
панел, в продължение на няколко секунди ще звучи
предупредителен алармен сигнал. Той ще се
задейства само ако използвате вградения усилвател.
Поставяне на предния панел
12BG
Сверяване на часовника
1 Натиснете и задръжте SELECT
Извежда се дисплеят с настройки.
2 Свържете iPod/USB устройството
към плейъра.
За да свържете iPod/iPhone, използвайте
USB свързващ кабел за iPod (не е приложен в
комплекта).
Когато свързвате iPhone
2 Завъртете диска за управление, за да
изберете [CLOCK-ADJ], и след това го
натиснете.
Извежда се индикацията за час.
3 Завъртете диска за управление, за да
зададете часа и минутата.
За да преместите цифровата индикация,
натиснете SEEK +/-.
4 След като зададете минутите,
натиснете SELECT.
Настройката приключва и часовникът
стартира.
За да изведете часовника, натиснете DSPL.
Свързване на друго преносимо
аудио устройство
1 Изключете преносимото аудио
устройство.
Свързване на iPod/USB
устройство
1 Намалете силата на звука на плейъра.
2 Намалете силата на звука на
устройството.
3 Свържете преносимото аудио
устройство към входния AUX жак
(стерео мини жак) на плейъра
посредством свързващ кабел (не е
приложен в комплекта)*.
*Използвайте кабел с прав щекер.
4 Натиснете SOURCE, за да изберете [AUX].
BG
13
За да изравните нивото на силата
на звука на свързаното устройство
с други източници
Слушане на радио
Започнете възпроизвеждане на преносимото аудио
устройство със средна сила на звука и задайте
желаната сила с плейъра.
Слушане на радио
Натиснете SELECT и завъртете диска за
управление, за да изберете [AUX VOL] (стр. 20).
За да слушате радио, натиснете SOURCE, за да
изберете [TUNER].
Автоматично запазване на станции (BTM)
1 Натиснете MODE, за да смените
обхвата.
2 Натиснете и задръжте SELECT (FM1,
FM2, FM3, MW или LW).
Извежда се дисплеят с настройки.
3 Завъртете диска за управление,
за да изберете [BTM], и после го
натиснете.
Устройството запаметява станциите към
бутоните с цифри, следвайки поредността на
честотите.
Настройка
1 Натиснете MODE, за да смените
обхвата (FM1, FM2, FM3, MW или LW).
2 Извършете настройката
Ръчно търсене
Натиснете и задръжте SEEK +/-, за да
откриете приблизителната честота, след
това неколкократно натиснете SEEK +/-, за да
настроите фино желаната честота.
Автоматично търсене
Натиснете SEEK +/-.
Сканирането спира, когато устройството
открие станция. Повторете тази процедура,
докато откриете желаната радиостанция.
14BG
Ръчно запаметяване
1 Докато приемате станцията, която
желаете да запаметите, натиснете и
задръжте бутон с цифра (от 1 до 6),
докато се появи индикация [MEM].
Приемане на запаметените станции
1 Изберете обхвата, а след това
натиснете бутон с цифра (от 1 до 6).
Използване на системата
за радио данни (RDS)
Когато регулирате силата на звука по
време на трафик на съобщения
Това ниво ще бъде запазено в паметта за следващи
трафик съобщения независимо какво е обичайното
ниво на звука.
Оставане на една и съща регионална
програма (REGIONAL)
Когато функциите AF и REGIONAL са включени,
няма да се получи нежелано превключване на друга
регионална станция с по-силна честота. Ако
напуснете района на приемане на тази регионална
програма, задайте [REG-OFF] в общите настройки по
време на FM приемане (стр. 20).
Тази функция не работи във Великобритания и някои
други региони.
Избор на програмен вид (PTY)
Използвайте PTY, за да изведете или търсите желан
тип програма.
1 Натиснете и задръжте PTY по време
Задаване на алтернативни честоти
(AF) и съобщения за трафик (TA).
AF постоянно пренастройва станцията с най-силен
сигнал в дадена мрежа, а TA предоставя актуална
трафик информация или трафик програми (TP), ако
такива се приемат.
1 Натиснете AF/TA, за да изберете
[AF-ON], [TA-ON], [AF/TA-ON] или
[AF/TA-OFF].
Запаметяване на RDS станции с АF и TA
настройки
Можете да запаметите RDS станции заедно
с AF/TA настройка. Задайте AF/TA, след това
запаметете станциите с BTM или ръчно. Ако
настройвате станциите ръчно, можете да
запаметите и станции без RDS.
Приемане на спешни съобщения
Ако настройката AF или TA е активирана, спешните
съобщения автоматично ще прекъснат избрания в
момента източник.
на FM приемане.
2 Завъртете диска за управление,
докато се изведе желаният програмен
вид, а след това натиснете диска.
Устройството започва да търси станции, които
предават избрания тип програма.
Типове програми
NEWS (Новини), AFFAIRS (Текущи събития),
INFO (Информация), SPORT (Спорт), EDUCATE
(Образование), DRAMA (Драма), CULTURE
(Култура), SCIENCE (Наука), VARIED (Разни),
POP M (Популярна музика), ROCK M (Рок
музика), EASY M (M.O.R. музика), LIGHT M (Лека
класическа музика), CLASSICS (Класическа
музика), OTHER M (Друг музикален вид),
WEATHER (Време), FINANCE (Финанси),
CHILDREN (Програми за деца), SOCIAL A
(Социални въпроси), RELIGION (Религия),
PHONE IN (Телефонно шоу), TRAVEL
(Пътувания), LEISURE (Свободно време), JAZZ
(Джаз музика), COUNTRY (Кънтри музика),
NATION M (Национална музика), OLDIES (Ретро
музика), FOLK M (Фолк музика), DOCUMENT
(Документални)
BG
15
Сверяване на часа (CT)
Възпроизвеждане
CT данните от RDS предаването сверяват
часовника.
1 Задайте [CT-ON] в общите настройки
(стр. 19).
Възпроизвеждане на iPod/
USB устройство
В това ръководство за употреба “iPod” се
използва като общ термин за функциите
на iPod и iPhone, освен ако в текста или
илюстрациите не е упоменато друго.
За подробности относно съвместимостта на
вашия iPod вижте “iPod” (стр. 21) или посетете
Интернет страницата за поддръжка, указана
на стр. 27.
Можете да използвате USB устройства от
типа MSC (Mass Storage Class) (като например
USB флаш памети, цифрови плейъри, Android™
телефони), съвместими с USB стандарта.
В зависимост от цифровия плейър или Android
телефона е възможно да се наложи да зададете
USB режима в положение MSC.
Забележки
 За подробности относно съвместимостта на
вашето USB устройство посетете Интернет
страницата за поддръжка, указана на стр. 27.
 Възпроизвеждането на следните MP3/WMA файлове
не се поддържа.
 файлове без загуба на качеството
 файлове със защита от презаписване
 DRM (Digital Rights Management) файлове
 Многоканални аудио файлове
1 Свържете iPod/USB устройството
към USB порта (стр. 13).
Възпроизвеждането стартира.
Ако вече има свързано устройството за
възпроизвеждане, натиснете SOURCE, за да
изберете [USB].
2 Регулирайте силата на звука на
устройството.
16BG
За да спрете възпроизвеждането
Натиснете и задръжте OFF за 1 секунда.
За да изключите устройството
Спрете възпроизвеждането, след това
изключете устройството.
Внимание за iPhone
Когато свържете iPhone посредством USB,
силата на звука на телефона се контролира
от самия iPhone, а не от плейъра. За да
предотвратите внезапен пик на звука след
приключване на обаждането, не увеличавайте
силата на звука на устройството, докато
провеждате телефонен разговор.
Директни операции с iPod
устройството
(Passenger Control)
Натиснете и задръжте MODE, докато
възпроизвеждате, за да изведете [IPOD] и
да включите директните операции с iPod
устройството.
Обърнете внимание, че силата на звука може
да бъде регулирана само от плейъра.
За да излезете от passenger control
Натиснете и задръжте MODE, докато се
изведе [AUDIO].
Търсене и възпроизвеждане
на песни
Повторно и разбъркано
възпроизвеждане
Повторно възпроизвеждане
1 Докато възпроизвеждате,
натиснете и задръжте бутона
SELECT.
2 Завъртете диска за управление, за
да изберете [REPEAT], и след това го
натиснете.
3 Завъртете диска за управление, за
да изберете желания режим, и след
това го натиснете.
4 Натиснете
(назад), за да се
върнете към предходния дисплей.
Разбъркано възпроизвеждане
1 Докато възпроизвеждате,
неколкократно натиснете SHUF,
за да изберете желания режим на
възпроизвеждане.
Стартирането на възпроизвеждането в
избрания режим може да отнеме известно
време.
Наличните режими за възпроизвеждане
се различават в зависимост от избрания
източник на звук.
BG
17
Търсене на песен по име
(Quick-BrowZer™)
1 При USB възпроизвеждане,
натиснете (търсене)*, за да
изведете списъка с категории.
Когато списъкът с песните се изведе,
неколкократно натиснете
(назад), докато
се изведе желаната категория за търсене.
* Докато възпроизвеждате натиснете
(търсене) за повече от 2 секунди, за да се
върнете директно към началото на списъка с
категории.
2 Завъртете диска за управление, за
да изберете желаната категория за
търсене, и после натиснете диска, за
да потвърдите избора си.
3 Повторете стъпка 2, за да намерите
желаната песен.
Възпроизвеждането започва.
За да излезете от режим Quick-BrowZer
Натиснете
(търсене).
Търсене чрез прескачане на опции
(Режим Прескачане)
1 Натиснете (търсене).
2 Натиснете SEEK +.
3 Завъртете диска за управление, за да
изберете опцията.
Опциите в списъка се прескачат на стъпки
от по 10%.
18BG
4 Натиснете ENTER, за да се върнете
към режим Quick-BrowZer.
Извежда се избраната опция.
5 Завъртете диска за управление, за
да изберете желаната опция, и след
това натиснете диска.
Възпроизвеждането започва.
За да се върнете към предходния дисплей
Настройки
Натиснете
(назад)
Отмяна на режима DEMO
Общи настройки
Можете да отмените дисплея с демонстрация,
който се стартира, когато изключите
устройството.
CLOCK-ADJ (Сверяване на часовника) (стр. 13)
1 Натиснете и задръжте SELECT.
Извежда се дисплеят с настройки.
2 Завъртете диска за управление, за
да изберете [DEMO], и след това
натиснете диска.
3 Завъртете диска за управление, за
да изберете [DEMO-OFF], и след това
натиснете диска.
Настройката приключва.
4 Натиснете
(назад).
Дисплеят се връща в режим на нормално
приемане/възпроизвеждане.
Операции с основни
настройки
Можете да задавате опции в менюто
чрез следната процедура.
CT (Час)
Активира функцията CT: [ON], [OFF].
BEEP
Активира звуковия сигнал: [ON], [OFF]
CAUT ALM (Предупредителен алармен сигнал)
Активира предупредителния алармен сигнал:
[ON], [OFF] (стр. 12) (Работи само когато
устройството е изключено.)
AUX-A (Допълнителен аудио източник)
Активира дисплея за AUX допълнителен
източник: [ON], [OFF] (Работи само когато
устройството е изключено.)
AUTO OFF
Когато изключите устройството, тази
функция автоматично ще го спре след
зададеното време: [NO], [30S] (30 секунди),
[30M] (30 минути), [60M] (60 минути).
DEMO (Демонстрация)
Активира режима на демонстрация: [ON],
[OFF].
DIMMER
Променя яркостта на дисплея: [ON], [OFF].
В зависимост от източника и настройката
можете да зададете следните опции.
AUTO SCR (Автоматично обхождане)
Автоматично обхожда дългите индикации на
дисплея: [ON], [OFF].
1 Натиснете SELECT, за да настроите
REPEAT (стр. 17)
звука, или натиснете и задръжте
SELECT, за да извършите общите
настройки.
2 Завъртете диска за управление, за
REGIONAL
Ограничава приемането до определен регион:
[ON], [OFF] (Работи само когато се приема
FM станция).
да изберете желаната опция, и след
това натиснете диска.
3 Завъртете диска за управление, за
да изберете опцията, и след това
натиснете диска.
BG
19
LOUDNESS (динамична сила на звука)
Подсилва басите и високите честоти за
постигане на по-ясно звучене при намалена
сила на звука: [ON], [OFF].
BTM (стр. 14)
Звукови настройки
EQ3 PRST (Предварителни EQ3 настройки)
Можете да изберете крива на еквалайзера
измежду 7 режима или можете да изключите
настройката: [XPLOD], [VOCAL], [EDGE],
[CRUISE], [SPACE], [GRAVITY], [CUSTOM],
[OFF].
Настройката за крива на еквалайзера може
да бъде запаметена за всеки източник.
EQ3 LOW, EQ3 MID, EQ3 HIGH
Задайте [CUSTOM] за EQ3,
Регулира кривата на еквалайзера.
Силата на звука се регулира на стъпки от
1dB, в диапазон от -10 dB до +10 dB.
BALANCE
Регулира баланса на звука: [RIGHT-15 (R15)] –
[CENTER (0)] – [LEFT-15 (L15)].
FADER
Регулира относителното ниво: [FRONT-15
(F15)] – [CENTER (0)] – [REAR-15 (R15)].
AUX VOL (сила на звука от допълнителния
източник)
Регулира нивото на звука за всяко свързано
допълнително устройство: [+18 dB] – [0 dB] –
[-8 dB].)].
Благодарение на тази настройка не е нужно
да регулирате силата на звука за отделните
източници.
BTA VOL (сила на звука от BLUETOOTH
устройството)
Регулира нивото на звука за всяко свързано
BLUETOOTH устройство: [+18 dB] – [0 dB] –
[-8 dB].
Благодарение на тази настройка не е нужно
да регулирате силата на звука на отделните
източници.
20BG
Допълнителна информация
Предпазни мерки
 Предварително охладете устройството,
ако автомобилът ви е бил паркиран на пряка
слънчева светлина.
 Не оставяйте предния панел на
устройството или други аудио устройства
в автомобил, паркиран на пряка слънчева
светлина, защото може да се повредят от
високата температура.
 Електрическата антена (ефирна) се изтегля
автоматично.
За да поддържате високо качество на
звука
Внимавайте да не разлеете течност върху
устройството.
Ред на възпроизвеждане на MP3/
WMA файлове
About iPod
Можете да свържете следните iPod модели. Преди
употреба обновете вашите iPod устройства с найновия софтуер.
Създаден за
iPod touch (5th generation)
iPod touch (четвърто поколение)
iPod touch (трето поколение)
iPod touch (второ поколение)
iPod classic
iPod nano (седмо поколение)
iPod nano (шесто поколение)
iPod nano (пето поколение)
iPod nano (четвърто поколение)
iPod nano (трето поколение)
iPod nano (второ поколение)
iPod nano (първо поколение)*
iPhone 5
iPhone 4S
iPhone 4
iPhone 3GS
iPhone 3G
*Passenger control не работи за iPod nano (първо
поколение).
MP3/WMA
Папка (албум)
MP3/WMA файл (песен)
“Made for iPod” и “Made for iPhone” означават,
че електронният аксесоар е проектиран за
връзка с iPod или iPhone и е сертифициран от
разработчика така, че да съответства със
стандартите за работа на Apple. Apple не носи
отговорност за операциите на това устройство
или за съответствието му със стандартите
за безопасност и регулация. Моля, обърнете
внимание, че използването на този аксесоар с
iPod или iPhone може да повлияе на безжичната
връзка.
BG
21
Поддръжка
Смяна на литиевата батерия на
устройството за дистанционно
управление
Когато батерията се изтощи, обхватът на
работа на устройството за дистанционно
управление намалява. Сменете батерията с
нова CR2025 литиева батерия. Използването
на друга батерия може да причини пожар или
експлозия.
Страната + отгоре
Забележки за литиевата батерия
 Пазете литиевата батерия от деца. Ако
батерията бъде погълната, веднага се
консултирайте с лекар.
 Почистете батерията със суха текстилна
кърпичка, за да осигурите по-добър контакт.
 Когато поставяте батерията, се уверете, че
спазвате правилния поляритет.
 Не хващайте батерията с метални пинсети, за
да не причините късо съединение.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Ако не работите правилно с батерията, тя
може да експлодира.
Не презареждайте, разглобявайте и не
изхвърляйте батерията в огън.
Почистване на конекторите
Възможно е устройството да не работи
правилно, ако конекторите между него
и предния панел не са чисти. За да
предотвратите това, свалете предния
панел (стр. 12) и почистете конекторите
с клечка с памуче. Не прилагайте излишна
сила. В противен случай може да повредите
конекторите.
22BG
Забележки
 За по-голяма безопасност, преди да почистите
конекторите, загасете автомобила и извадете
ключа.
 Не докосвайте конекторите директно с пръсти
или метални предмети.
Технически характеристики
Тунер
FM
Обхват на настройка: 87.5 – 108.0 MHz
Терминал за антена (ефирна):
Външен конектор за ефирна антена
Междинна честота: 25 kHz
Чувствителност: 8 dBf
Селективност: 75 dB при 400 kHz
Съотношение сигнал към шум: 80 dB (стерео)
Разделяне: 50 dB при 1 kHz
Честотен диапазон: 20 – 15 000 Hz
MW/LW
Обхват на настройка:
MW: 531 – 1,602 kHz
LW: 153 – 279 kHz
Терминал за антена (ефирна):
Външен конектор за ефирна антена
Междинна честота:
9,124.5 kHz или 9,115.5 kHz/4.5 kHz
Чувствителност:
MW: 26 μV
LW: 45 μV
USB плейър
Интерфейс: USB (Full-speed)
Максимален ток: 1 A
Максимален брой данни, които могат да бъдат
разпознати
Папки (албуми): 128
Файлове (песни) в папка: 512
Съответстващ кодек:
MP3 (.mp3) и WMA (.wma)
Възможно е вашият доставчик да не успее да
набави всички описани аксесоари. За подробна
информация, моля, обърнете се към вашия
представител.
Дизайнът и техническите характеристики
подлежат на промяна без предупреждение.
Авторски права
Усилвател
Изход: Изходи за говорители
Импеданс на говорителите: 4 – 8 ома
Максимална изходна мощност: 55 W x 4 (при
4 ома)
Общи характеристики
Изходи:
Терминал за аудио изходи (преден, заден)
Контролен терминал за захранване на
антената (ефирна)
Контролен терминал за захранване на
усилвателя
Входове:
Входен терминал за устройство за
дистанционно управление
Входен терминал за антена (ефирна)
Входен жак AUX (стерео мини жак)
USB порт
Изисквания към захранването: 12 V DC захранване
от акумулатора (минусово заземяване)
Размери: Прибл. 178 x 50 x 120 mm (ш/в/д)
Размери при монтиране: Прибл. 182 x 53 x 103 mm
(ш/в/д)
Тегло: Прибл. 0.7 kg
Съдържание на комплекта
Основно тяло (1)
Устройство за дистанционно управление:
RM-X231
Части за монтаж и свързване (един комплект)
Допълнителни аксесоари/оборудване:
USB свързващ кабел за iPod: RC-100IP
Windows Media е запазена марки или търговска
марка на Microsoft Corporation в САЩ и/или други
държави.
Този продукт е защитен от някои авторски права
върху интелектуалната собственост на Microsoft
Corporation. Използването или разпространението
на тези технологии извън този продукт
без лиценз от Microsoft или упълномощен
представител на Microsoft е забранено.
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano и iPod touch са
търговски марки на Apple Inc., регистрирани в
САЩ и други държави.
MPEG Layer-3 технологията за аудио кодиране
и патентите са лицензирани от Fraunhofer IIS и
Тhomson.
Android е търговска марка на Google Inc.
Използването на тази търговска марка е обект
на разрешение от Google.
BG
23
Отстраняване на проблеми
Следният списък ще ви помогне да се справите
с проблемите, които е възможно да възникнат,
докато работите с вашето устройство.
Преди да прегледате списъка по-долу,
проверете връзките и процедурите за работа.
За подробности относно използването на
бушона и изваждането на устройството от
таблото на автомобила прочетете раздела
с информация за монтажа/свързването в
това устройство.
Ако не успеете да отстраните възникналия
проблем, посетете Интернет страницата за
поддръжка, указана на стр 27.
Общи
До устройството не достига захранване.
 Ако устройството е изключено и дисплеят
изгасва, не можете да работите с
устройството за дистанционно управление.
 Включете устройството.
Няма звук.
 Позицията на фейдъра [FADER] не е зададена за
система с 2 говорителя.
По време на възпроизвеждане или приемане
стартира режим на демонстрация.
 Режимът на демонстрация стартира, ако в
рамките на 5 минути не извършите никаква
операция при зададена опция [DEMO-ON].
– Задайте [DEMO-OFF] (стр. 19).
Индикациите изчезват/не се появяват в
прозореца на дисплея.
 Димерът е зададен в положение [DIM-ON] (стр. 19).
 Индикациите изчезват, ако натиснете и
задържите OFF.
– Натиснете OFF на устройството, докато
дисплеят се появи.
 Конекторите са замърсени (стр. 22).
Радио приемане
Станциите не могат да бъдат приемани.
Звукът съдържа шумове.
 Свързването не е правилно.
– Проверете връзката на антената на
автомобила (ефирна).
– Ако автоматичната антена (ефирна) не
се изважда, проверете свързването на
проводника за управление на електрическата
антена (ефирна).
Настройката на станции е невъзможна.
Не се чува кратък звуков сигнал.
 Свързан е допълнителен усилвател и не
използвате вградения усилвател.
 Сигналът на предаване е твърде слаб.
RDS
Съдържанието на паметта е изтрито.
 Захранващият проводник или батерията са били
извадени или не са свързани правилно.
Запазените станции и правилният час се
изтриват.
Бушонът е изгорял.
Издава звук, когато завъртите ключа за
запалване на автомобила.
 Кабелите не са свързани правилно с конектора
за допълнително захранване на автомобила.
24BG
Функцията SEEK (търсене) започва след няколко
секунди.
 Станцията не е TP или е със слаб сигнал.
– Изключете функцията TA (стр. 15).
Не се извеждат съобщения за трафик.
 Активирайте TA (стр. 15).
 Станцията не предава съобщения за трафик,
независимо че е TP.
– Настройте друга станция.
PTY извежда индикация [- - - - - - - -].
 Текущата станция не е RDS.
 Не се получават RDS данни.
 Станцията не извежда типа на програмата.
Името на програмната услуга мига.
 Няма алтернативна честота за текущата
станция.
– Натиснете SEEK +/–, докато името на
програмната услуга мига. Извежда се
индикация [PI SEEK] и устройството започва
да търси друга честота със същите PI
(Идентификация на програмата) данни.
USB възпроизвеждане
Не можете да възпроизвеждате посредством
USB хъб.
 Това устройство не разпознава USB
устройства през USB хъб.
Стартирането на възпроизвеждане от USB
устройството отнема повече време от
обикновено.
 USB устройството съдържа файлове със
сложна дървовидна структура.
Звукът прекъсва.
 Звукът може да прекъсва при битрейт, повисок от 320 kbps.
Индикация за грешки/Съобщения
CHECKING
 Устройството потвърждава свързването на
USB устройство.
– Изчакайте потвърждаването да завърши.
ERROR
 Може да е възникнала вътрешна неизправност.
- Натиснете OFF за повече от 2 секунди
(дисплеят изгасва), и след това отново
натиснете OFF.
ERROR-99
 Може да е възникнала вътрешна неизправност.
- Натиснете OFF за повече от 2 секунди
(дисплеят изгасва), и след това отново
натиснете OFF. Ако индикацията за грешка
остане на дисплея, се консултирайте с найблизкия представител на Sony.
NO AF (няма алтернативни честоти)
 Няма алтернативна честота за текущата
станция.
- Натиснете SEEK +/–, докато името на
програмната услуга мига. Устройството
започва да търси друга честота със същите
PI (Идентификация на програмата) данни
(извежда се индикация [PI SEEK]).
NO MUSIC
 USB устройството не съдържа музикален файл.
- Свържете USB устройство, което съдържа
музикални файлове.
NO NAME
 На USB устройството не е записано име на
албум/изпълнител/песен.
NO SUPRT (не се поддържа)
 Това устройство не поддържа USB хъб.
 Свързаното USB устройство не се поддържа.
За подробности относно съвместимостта на
вашето USB устройство посетете Интернет
страницата за поддръжка, указана на стр. 27.
NO TP (няма съобщения за трафик)
 Устройството ще продължи да търси достъпни
ТР станции.
NO USB
 Избрали сте като източник на сигнала USB,
без да е свързано USB устройство. USB
устройството или USB кабелът са били
изключени по време на възпроизвеждане.
– Свържете USB устройство и USB кабела.
OVERLOAD
 USB устройството е претоварено.
– Изключете USB устройството, а след
това сменете източника на сигнала, като
натиснете OFF.
– Указва, че USB устройството не работи или
че сте свързали устройство, което не се
поддържа.
BG
25
READ
 Плейърът чете цялата информация за песни и
албуми на USB устройството.
– Изчакайте, докато четенето приключи и
възпроизвеждането започне автоматично.
В зависимост от структурата на USB
устройството това може да отнеме повече
от минута.
STOP
 Когато не сте задали опция за повторно
възпроизвеждане, възпроизвеждането
приключва, когато свърши последната песен
от албума.
Музикалното приложение в iPod/iPhone се
затваря.
– Натиснете PAUSE, за да започнете
възпроизвеждането отново.
Ако тези решения не помогнат за подобряване
на ситуацията, се консултирайте с най-близкия
представител на Sony.
26BG
Интернет страница за поддръжка
Ако имате въпроси, или ако искате да прегледате най-новата информация
относно този продукт, посетете Интернет адреса, указан по-долу:
http://support.sony-europe.com/
Регистрирайте продукта си онлайн на адрес:
www.sony-europe.com/myproducts
http://www.sony.net/
© 2013 Sony Corporation
BG
27
Download PDF

advertising