Sony | HDR-SR12E | Sony HDR-SR12E Gebruiksaanwijzing

3-286-590-33(1)
Genieten van de
camcorder
9
Aan de slag
15
Digitale HD-videocamera
Handycam-handboek
HDR-SR11E/SR12E
Opnemen/afspelen 26
Bewerken
50
Opnamemedia gebruiken
65
De camcorder aanpassen
69
Problemen oplossen
93
Aanvullende informatie 106
Naslag 118
© 2008 Sony Corporation
Lees dit door voordat u de camcorder gebruikt
Voordat u het apparaat gebruikt, moet u dit
handboek aandachtig lezen. Bewaar het
voor het geval u dit later als
referentiemateriaal nodig hebt.
"Memory Stick"
(dit formaat kan niet worden gebruikt met
de camcorder.)
Opmerkingen bij het gebruik
In "Handycam-handboek" (dit
handboek)
De bediening en het gebruik van de
camcorder worden beschreven. Raadpleeg
ook de "Bedieningshandleiding" (het
afzonderlijke document).
De beelden die met de camcorder zijn
opgenomen, verwerken op de
computer
Raadpleeg de "Gids voor PMB" die is
opgeslagen op de bijgeleverde CD-ROM.
Typen "Memory Stick" die u in de
camcorder kunt gebruiken
• Voor het opnemen van films kunt u het
beste een "Memory Stick PRO Duo" van
1 GB of groter gebruiken die is
gemarkeerd met:
–
("Memory Stick
PRO Duo")*
–
("Memory Stick
PRO-HG Duo")
* Zowel Memory Sticks gemarkeerd als niet
gemarkeerd met Mark2 kunnen worden
gebruikt.
• Zie pagina 25 voor de opnameduur op een
"Memory Stick PRO Duo".
"Memory Stick PRO Duo"/"Memory Stick
PRO-HG Duo"
(dit formaat kan worden gebruikt met de
camcorder.)
• In deze handleiding wordt zowel naar de
"Memory Stick PRO Duo" als naar de
"Memory Stick PRO-HG Duo" verwezen
als "Memory Stick PRO Duo".
• U kunt geen ander type geheugenkaart
gebruiken dan de typen die hierboven
worden vermeld.
• "Memory Stick PRO Duo" kan alleen
worden gebruikt met "Memory Stick
PRO"-compatibele apparatuur.
• Plak geen etiket of iets dergelijks op een
"Memory Stick PRO Duo" of een
Memory Stick Duo-adapter.
• Plaats de "Memory Stick PRO Duo" in de
Memory Stick Duo-adapter wanneer u een
"Memory Stick PRO Duo" gebruikt met
"Memory Stick"-compatibele apparatuur.
De camcorder gebruiken
• Houd de camcorder niet vast bij de
volgende onderdelen of bij de
afdekkingen van de aansluitingen.
Beeldzoeker
Accu
2
LCD-scherm
Schoendeksel
• De camcorder is niet stofbestendig,
spatbestendig of waterbestendig. Zie
"Informatie over het gebruik van de
camcorder" (p. 113).
• Voer geen van de volgende handelingen
uit wanneer het
-lampje (film)/ lampje (stilstaand beeld) (p. 20) of het
ACCESS-lampje (p. 30) brandt of
knippert.
Als u dit wel doet, kan het medium
worden beschadigd, kunnen opgenomen
beelden verloren gaan of kunnen er andere
storingen optreden.
– De "Memory Stick PRO Duo" uit de
camcorder verwijderen
– De accu of netspanningsadapter van de
camcorder verwijderen
– De camcorder blootstellen aan
mechanische schokken of trillingen
• Wanneer u de camcorder met een kabel
aansluit op een ander apparaat, moet u
ervoor zorgen dat u de stekker op de juiste
manier aansluit. Als u de stekker met
kracht in de aansluiting duwt, kan de
aansluiting worden beschadigd. Dit kan
een storing in de camcorder tot gevolg
hebben.
• Sluit kabels aan op het Handycam Station
wanneer u de camcorder wilt gebruiken
terwijl deze op het Handycam Station is
geplaatst. Sluit de kabels niet tegelijk aan
op het Handycam Station en de
camcorder.
• Als u de netspanningsadapter wilt
loskoppelen van het Handycam Station,
moet u zowel het Handycam Station als de
stekker vasthouden.
• Draai de POWER-schakelaar naar OFF
(CHG) wanneer u de camcorder op het
Handycam Station aansluit of de
camcorder hiervan loskoppelt.
Informatie over de menu-items, het
LCD-scherm, de beeldzoeker en de
lens
• Een menu-item dat grijs wordt
weergegeven, is niet beschikbaar in de
huidige opname- of
afspeelomstandigheden.
• De beeldzoeker en het LCD-scherm zijn
vervaardigd met precisietechnologie,
zodat minstens 99,99% van de pixels voor
gebruik beschikbaar is. Soms kunnen er
zwarte stipjes en/of heldere stipjes (wit,
rood, blauw of groen) verschijnen in de
beeldzoeker en op het LCD-scherm. Deze
stipjes duiden niet op fabricagefouten en
hebben geen enkele invloed op de
opnamen.
Zwart stipje
Wit, rood, blauw of
groen stipje
• Als het LCD-scherm, de beeldzoeker en
de lens langdurig worden blootgesteld aan
direct zonlicht, kunnen deze worden
beschadigd.
• Richt de camcorder nooit direct naar de
zon. Als u dit wel doet, kan dit een storing
van de camcorder veroorzaken. Neem de
zon alleen op als het licht niet fel is, zoals
tijdens de schemering.
Informatie over het wijzigen van de
taalinstelling
• De schermdisplays in de plaatselijke taal
worden gebruikt om de
bedieningsprocedures te illustreren.
Wijzig desgewenst de schermtaal voordat
u de camcorder gebruikt (p. 21).
3
Informatie over opnemen
Informatie over dit Handboek
• Voordat u begint met opnemen, test u de
opnamefunctie om te controleren of het
beeld en het geluid zonder problemen
worden opgenomen.
• Opnamen worden niet vergoed, zelfs niet
als er niet kan worden opgenomen of
afgespeeld wegens een storing van de
camcorder, problemen met het
opslagmedium, enzovoort.
• Televisiekleursystemen verschillen,
afhankelijk van het land/de regio. Als u
uw opnamen op een televisie wilt
weergeven, hebt u een televisie met het
PAL-systeem nodig.
• Televisieprogramma's, films,
videobanden en ander beeldmateriaal zijn
wellicht beschermd door copyright. Het
zonder toestemming opnemen van
dergelijk materiaal kan in strijd zijn met
de copyrightwetgeving.
• De afbeeldingen van de beeldzoeker en
het LCD-scherm die in dit handboek ter
illustratie worden gebruikt, zijn
vastgelegd met een digitale camera en
kunnen er dus anders uitzien dan in het
echt.
• In dit handboek worden de vaste schijf
van de camcorder en de "Memory Stick
PRO Duo" "media" genoemd.
• Wijzigingen in ontwerp en technische
gegevens van de camcorder en accessoires
voorbehouden zonder voorafgaande
kennisgeving.
Informatie over het afspelen van
opgenomen beelden op andere
apparaten
• De camcorder is compatibel met MPEG-4
AVC/H.264 High Profile voor opnamen
in HD-beeldkwaliteit (high definition).
Het is niet mogelijk om opnamen in
HD-beeldkwaliteit (high definition) af te
spelen op uw camcorder met de volgende
apparaten:
– Andere apparaten die compatibel zijn met
de AVCHD-indeling en die niet
compatibel zijn met High Profile
– Apparaten die niet compatibel zijn met de
AVCHD-indeling
4
Informatie over de Carl Zeiss-lens
De camcorder is uitgerust met een Carl
Zeiss-lens. Deze lens is gezamenlijk
ontwikkeld door Carl Zeiss in Duitsland en
Sony Corporation, en zorgt voor een
superieure beeldkwaliteit. De lens maakt
gebruik van het MTF-meetsysteem voor
videocamera's en levert de kwaliteit
waardoor Carl Zeiss-lenzen bekend zijn
geworden. De lens voor de camcorder heeft
een T -laag om ongewenste reflecties te
onderdrukken en kleuren waarheidsgetrouw
weer te geven.
MTF= Modulation Transfer Function. De
waarde geeft aan hoeveel licht van een
onderwerp in de lens valt.
Opmerkingen over het gebruik van de Handycam
met vaste schijf
Sla uw opgenomen beeldgegevens op
• Om te voorkomen dat uw beeldgegevens
verloren gaan, kunt u het beste de opgenomen
beelden regelmatig opslaan op een extern
medium. U kunt de beeldgegevens het beste met
de computer opslaan op een disc zoals een
DVD-R (p. 49). U kunt uw beeldgegevens ook
opslaan met een videorecorder of een DVD/
HDD-recorder (p. 60).
Stel de camcorder niet bloot aan
schokken of trillingen
• De vaste schijf van de camcorder wordt
mogelijk niet herkend of het opnemen of
afspelen is niet mogelijk.
• Stel de camcorder vooral niet bloot aan
schokken tijdens het opnemen/afspelen. Stel na
het opnemen de camcorder niet bloot aan
trillingen of schokken wanneer het ACCESSlampje brandt.
• Wanneer u een schouderriem gebruikt
(optioneel), moet u ervoor zorgen dat de
camcorder niet ergens tegenaan slaat.
• Gebruik de camcorder niet op plaatsen waar het
erg lawaaiig is.
Informatie over de valsensor
• Om de interne vaste schijf te beschermen tegen
schokken doordat de camcorder valt, beschikt
de camcorder over een valsensor (p. 84).
Wanneer de camcorder valt of in situaties
zonder zwaartekracht, wordt het blokkeergeluid
dat aangeeft dat deze functie van de camcorder
wordt geactiveerd, mogelijk ook opgenomen.
Als de valsensor meerdere keren achtereen een
val registreert, wordt het opnemen/afspelen
mogelijk gestopt.
Opmerkingen over de accu/
netspanningsadapter
• Zorg ervoor dat u de accu of de
netspanningsadapter verwijdert voordat u de
POWER-schakelaar uitschakelt.
Opmerking over
bedieningstemperaturen
• Als de temperatuur van de camcorder zeer hoog
of zeer laag wordt, kunt u mogelijk niet
opnemen of afspelen met de camcorder. Dit
gebeurt ter beveiliging van de camcorder. In dit
geval wordt een bericht weergegeven in de
beeldzoeker of op het LCD-scherm (p. 102).
Wanneer de camcorder is
aangesloten op een computer
• Formatteer de vaste schijf van de camcorder niet
met een computer. Als u dit wel doet, werkt de
camcorder mogelijk niet correct.
Opmerking over het gebruik van de
camcorder op grote hoogtes
• Gebruik de camcorder niet in gebieden met een
lage luchtdruk, waar de hoogte meer dan
3.000 meter bedraagt. Wanneer u dit doet, raakt
de vaste schijf van de camcorder beschadigd.
Opmerking over weggooien/
overdragen
• Als u [MEDIA FORMATT.] (p. 66) uitvoert of
de vaste schijf van de camcorder formatteert,
worden de gegevens mogelijk niet volledig van
de vaste schijf verwijderd. Wanneer u de
camcorder overdraagt aan iemand anders, kunt u
het beste [
LEEG] (p. 67) uitvoeren om te
voorkomen dat iemand anders uw gegevens kan
herstellen.
Wanneer u de camcorder weggooit, kunt u het
beste ook de behuizing van de camcorder
vernietigen.
Als u geen beelden kunt opnemen/
afspelen, voert u [MEDIA FORMATT.]
uit
• Als u gedurende een langere tijd herhaaldelijk
beelden opneemt/verwijdert, treedt fragmentatie
van de gegevens op het medium op. Er kunnen
dan geen beelden meer worden opgeslagen of
opgenomen. In dit geval moet u de beelden eerst
op een extern medium opslaan en vervolgens
[MEDIA FORMATT.] uitvoeren (p. 66).
Fragmentatie 1 Verklarende woordenlijst
(p. 127)
5
Inhoud
Lees dit door voordat u de camcorder
gebruikt ......................................... 2
Opmerkingen over het gebruik van de
Handycam met vaste schijf .......... 5
Voorbeelden van onderwerpen en
oplossingen .................................. 8
Genieten van de camcorder
Procedures ..................................... 9
"
HOME" en " OPTION"
- Profiteren van twee menutypen
.................................................... 12
Aan de slag
Stap 1: Bijgeleverde onderdelen
controleren ................................. 15
Stap 2: De accu opladen .............. 16
Stap 3: De stroom inschakelen en de
datum en tijd instellen ................. 20
De taalinstelling wijzigen ............. 21
Stap 4: De instellingen aanpassen
voordat u opneemt ..................... 21
Stap 5: Het medium selecteren .... 23
Opnemen/afspelen
Eenvoudig opnemen en afspelen
(gebruik van Easy Handycam) ... 26
Opnemen ..................................... 30
Zoomen ....................................... 32
Geluid opnemen met meer
aanwezigheid (5,1ch surroundopname) ................................... 32
Snel beginnen met opnemen
(QUICK ON) .............................. 33
Stilstaande beelden van hoge
kwaliteit opnemen tijdens het
opnemen van films (Dual Rec)
................................................... 33
Opnemen in een donkere omgeving
(NightShot) ................................ 33
6
De belichting voor onderwerpen met
tegenlicht aanpassen ............... 34
Opnemen in spiegelstand ........... 34
Snel bewegende onderwerpen in
slow-motion opnemen
(VL.LNGZ.OPN.) ....................... 34
De beeldinstellingen handmatig
opgeven met de CAM CTRLschakelaar ................................ 35
Afspelen ....................................... 37
Gewenste scène per miniatuur
zoeken (Filmrolindex) ................ 39
Gewenste scène per gezicht zoeken
(Gezichtsindex) ......................... 39
Gewenste beelden zoeken op datum
(Datumindex) ............................ 40
Weergavezoom gebruiken .......... 41
Een reeks stilstaande beelden
afspelen (Diavoorstelling) ......... 41
Het beeld op een televisie afspelen
..................................................... 42
Beelden opslaan ........................... 49
Bewerken
De categorie
(OVERIG) ........... 50
Beelden verwijderen ..................... 51
Een stilstaand beeld vastleggen uit
een film ....................................... 53
Beelden kopiëren naar een "Memory
Stick PRO Duo" met de camcorder
..................................................... 54
Een film splitsen ........................... 56
De afspeellijst maken ................... 57
Kopiëren naar andere apparaten
..................................................... 60
Opgenomen stilstaande beelden
afdrukken (PictBridge-compatibele
printer) ........................................ 63
Opnamemedia gebruiken
De categorie
(MEDIA BEHEREN)
..................................................... 65
De gegevens van het medium
controleren .................................. 65
Alle beelden verwijderen
(formatteren) ............................... 66
Voorkomen dat gegevens op de vaste
schijf van de camcorder kunnen
worden hersteld .......................... 67
Het beelddatabasebestand repareren
..................................................... 68
De camcorder aanpassen
Wat u kunt doen met de categorie
(INSTELLINGEN) van het
HOME MENU ......................... 69
Gebruik van het HOME MENU ... 69
Lijst met items in de categorie
(INSTELLINGEN) ................ 70
FILMINST.CAMERA ..................... 71
(Items voor het opnemen van films)
FOTO-INSTELL. ........................... 76
(Items voor het opnemen van
stilstaande beelden)
INS.BLDWEERG. ......................... 78
(Items om het scherm aan te passen)
INS.GELUID/WRGV ..................... 80
(Items om de pieptoon en het
scherm aan te passen)
Functies activeren met het
OPTION MENU ......................85
Gebruik van het OPTION MENU
................................................... 85
Opname-items in het OPTION MENU
................................................... 86
Weergave-items in het OPTION
MENU ....................................... 86
Functies ingesteld in het
OPTION
MENU .........................................87
Problemen oplossen
Problemen oplossen .....................93
Zelfdiagnose/waarschuwingen
................................................. 102
Aanvullende informatie
De camcorder gebruiken in het
buitenland .................................106
Bestandsstructuur/mapstructuur op
de vaste schijf van de camcorder en
de "Memory Stick PRO Duo" ....108
Onderhoud en voorzorgsmaatregelen
...................................................110
Informatie over de AVCHD-indeling
................................................. 110
Informatie over de "Memory Stick"
................................................. 110
Informatie over de "InfoLITHIUM"accu ........................................ 112
Informatie over x.v.Color ........... 113
Informatie over het gebruik van de
camcorder .............................. 113
UITVOERINSTELL. ...................... 81
(Items voor aansluiting op andere
apparaten)
KLOK/
TAALINS. ...................... 82
(Items om de klok en de taal in te
stellen)
ALGEMENE INST. ....................... 83
(Andere items)
Naslag
Onderdelen en bedieningselementen
...................................................118
Aanduidingen die worden
weergegeven tijdens het opnemen/
afspelen ....................................124
Verklarende woordenlijst ............127
Index ...........................................128
7
Voorbeelden van onderwerpen en oplossingen
Uw golfswing
controleren
B VL.LNGZ.OPN. .......................... 34
Stilstaande
beelden
vastleggen tijdens
het opnemen van
een film
B Dual Rec ................................... 33
Bloemen van
dichtbij
B PORTRET.................................. 89
B FOCUS ...................................... 87
B TELEMACRO............................. 88
Scherpstellen op
de hond aan de
linkerkant van het
scherm
B FOCUS ...................................... 87
B SPOTFOCUS ............................. 87
8
Een mooie
opname van een
skipiste of strand
maken
B Tegenlicht..................................34
B STRAND ....................................89
B SNEEUW ...................................89
Een kind onder
een spotlight op
het podium
B SPOTLIGHT ...............................89
Vuurwerk met
schitterende
details
B VUURWERK ..............................89
B FOCUS.......................................87
Een slapend kind
onder gedimd
licht
B NightShot ..................................33
B COLOR SLOW SHTR .................90
Genieten van de camcorder
Procedures
U kunt het medium (vaste schijf of "Memory Stick PRO Duo") voor het opnemen van films en
het opnemen van stilstaande beelden afzonderlijk selecteren (p. 23).
b Opmerkingen
Genieten van de camcorder
• Wanneer u het medium voor films selecteert, moet u ook de beeldkwaliteit (HD (high definition) of SD
(standard definition)) selecteren.
• De standaardinstelling is:
– Films worden opgenomen op de vaste schijf met HD-beeldkwaliteit (high definition).
– Stilstaande beelden worden opgenomen op de vaste schijf.
• Het medium en de beeldkwaliteit die u selecteert, gelden voor handelingen betreffende opname/weergave/
bewerking.
B Klaar om te beginnen (p. 15).
x Het medium selecteren (p. 23)
B Opnemen met HD-beeldkwaliteit (high definition)
(p. 30).
De camcorder is compatibel met AVCHD-indeling
"1920 × 1080/50i" (p. 110), wat prachtige,
gedetailleerde beelden oplevert.
b Opmerkingen
• De standaardinstelling is [HD SP], wat overeenkomt met
AVCHD-indeling "1440 × 1080/50i" (p. 71).
• "AVCHD 1080i-indeling" wordt afgekort tot "AVCHD" in deze handleiding, behalve wanneer dit
gedetailleerder moet worden beschreven.
B De beelden weergeven.
x Weergeven op het LCD-scherm van uw camcorder
(p. 37)
x Weergeven op een HD-televisie (high definition)
(p. 44)
U kunt kijken naar zeer gedetailleerde HD-films (high
definition) met fantastische kwaliteit.
z Tips
• U kunt de [TV-AANSLUITGIDS] (p. 42) die op het scherm wordt weergegeven, raadplegen voor
meer informatie over het aansluiten van de televisie en de camcorder.
• U kunt de opnamen weergeven op een televisie met SD-beeldkwaliteit (standard definition).
9
B Opgenomen beelden opslaan.
x Beelden kopiëren van de interne vaste schijf naar een
"Memory Stick PRO Duo" (p. 54)
x Kopiëren naar andere apparaten (p. 60)
De beeldkwaliteit van het kopiëren (HD (high
definition)/SD(standard definition)) is afhankelijk van
het aangesloten apparaat. Zie pagina 60 voor meer
informatie.
x Bewerken op een computer (p. 49)
U kunt beelden met HD-beeldkwaliteit (high definition) importeren op een computer
of beelden opslaan op een disc. Raadpleeg de "Gids voor PMB" voor meer
informatie.
B Beelden verwijderen.
Als het medium vol is, kunt u geen nieuwe beelden
opnemen. Verwijder de beeldgegevens die op uw
computer of een disc zijn opgeslagen. Als u de beelden
verwijdert, kunt u weer nieuwe beelden opslaan op de
vrije ruimte op het medium.
x Geselecteerde beelden verwijderen (p. 51)
x Alle beelden verwijderen ([MEDIA FORMATT.], p. 66)
10
Opnameduur voor films (interne vaste schijf)
Opnamestand
Geschatte opnameduur (uur minuut)
HDR-SR11E
HDR-SR12E
AVC HD 16M (FH)
(hoogste kwaliteit)*
7 u 10 m
14 u 40 m
AVC HD 9M (HQ)
(hoge kwaliteit)**
14 u 40 m
29 u 40 m
AVC HD 7M (SP)
(standaardkwaliteit)**
17 u 50 m
36 u
AVC HD 5M (LP)
(long play)**
22 u 50 m
48 u
Genieten van de camcorder
HD-beeldkwaliteit (high definition)
AVCHD-indeling
* Films worden opgenomen met AVCHD-indeling 1920 × 1080/50i.
** Films worden opgenomen met AVCHD-indeling 1440 × 1080/50i.
SD-beeldkwaliteit (standard definition)
MPEG2-indeling
Opnamestand
Geschatte opnameduur (uur minuut)
HDR-SR11E
HDR-SR12E
SD 9M (HQ) (hoge kwaliteit)
14 u 40 m
29 u 40 m
SD 6M (SP) (standaardkwaliteit)
21 u 50 m
44 u
SD 3M (LP) (long play)
41 u 50 m
84 u 20 m
z Tips
• Getallen als 16M in de tabel geven de gemiddelde bitsnelheid aan. M staat voor Mbps.
• Zie pagina 25 voor informatie over de opnameduur van de "Memory Stick PRO Duo".
• U kunt films opnemen met maximaal 3.999 scènes met HD-beeldkwaliteit (high definition) en met
maximaal 9.999 scènes met SD-beeldkwaliteit (standard definition).
• U kunt maximaal 9.999 stilstaande beelden opnemen op de vaste schijf. Zie pagina 77 voor de "Memory
Stick PRO Duo".
• De maximale doorlopende opnameduur is ongeveer 13 uur.
De camcorder maakt gebruik van de VBR-indeling (Variable Bit Rate) om de beeldkwaliteit automatisch
aan te passen aan de scène die wordt opgenomen. Deze technologie heeft afwijkingen in de opnameduur
van het medium tot gevolg.
Films met snel bewegende en complexe onderwerpen worden met een hogere bitsnelheid opgenomen.
Hierdoor neemt de totale opnameduur af.
11
Genieten van de camcorder
" HOME" en " OPTION"
- Profiteren van twee menutypen
"
HOME MENU" - het startpunt voor bewerkingen met de camcorder
(HELP)
Een beschrijving van het item weergeven (p. 13)
STBY
VERWIJDEREN
FOTO VASTLEGGEN
FILM KOPIËREN
FOTO KOPIËREN
OVERIG
Categorie
B Categorieën en items van het HOME MENU
De categorie
(OPNEMEN)
Item
Item
Pagina
FILM*
31
FOTO*
31
VL.LNGZ.OPN.
34
Pagina
USB-AANSLTING
50
TV-AANSLUITGIDS*
43
De categorie
(MEDIA BEHEREN)
Item
De categorie
(BEELDEN WEERGEVEN)
Item
Pagina
23
FOTOMEDIA INST.*
23
37
MEDIA-INFO
65
INDEX*
39
MEDIA FORMATT.*
66
INDEX*
39
BLD.DB.BEST.REP.
68
AFSPEELLIJST
57
VISUAL INDEX*
De categorie
(OVERIG)
Item
12
Pagina
FILMMEDIA INST.*
Pagina
VERWIJDEREN*
51
FOTO VASTLEGGEN
53
FILM KOPIËREN
54
FOTO KOPIËREN
55
BWRK
56
AFSP.LIJST BWRK.
57
AFDRUKKEN
63
De categorie
(INSTELLINGEN)
Hiermee kunt u de camcorder aanpassen
(p. 69)*.
* U kunt deze items ook instellen wanneer Easy
Handycam wordt gebruikt (p. 26). Zie pagina 70
voor de items die beschikbaar zijn in de
categorie
(INSTELLINGEN).
Gebruik van het HOME MENU
4 Raak het gewenste item aan.
Voorbeeld: [BWRK]
1 Houd het groene knopje
VERWIJDEREN
VERWIJDEREN
SPLITSEN
BWRK
5 Volg de aanwijzigen op het
scherm om de bewerking te
voltooien.
Genieten van de camcorder
ingedrukt en draai de POWERschakelaar in de richting van de
pijl om het apparaat in te
schakelen.
Het scherm HOME MENU verbergen
Raak
2 Druk op
(HOME) A (of B).
(HOME) B
aan.
B Wanneer u iets wilt weten over de
functie van elk item in het HOME
MENU - HELP
1 Druk op
(HOME).
Het HOME MENU wordt weergegeven.
STBY
FILM
FOTO
VL.LNGZ.OPN.
(HOME) A
OPNEMEN
3 Raak de gewenste categorie aan.
Voorbeeld: de categorie
(OVERIG)
STBY
VERWIJDEREN
FOTO VASTLEGGEN
FILM KOPIËREN
FOTO KOPIËREN
2 Raak
(HELP) aan.
Het onderste gedeelte van het
vraagteken
(HELP) wordt oranje.
STBY
FILM
FOTO
OVERIG
VL.LNGZ.OPN.
OPNEMEN
13
3 Raak het item aan waarover u
meer wilt weten.
STBY
FILM
Een film opnemen.
OPNEMEN
JA
Activeren?
NEE
Wanneer u een item aanraakt, wordt de
beschrijving van het item op het scherm
weergegeven.
Als u de optie wilt gebruiken, raakt u
[JA] aan. Zo niet, dan raakt u [NEE]
aan.
De "HELP" uitschakelen
Raak
(HELP) nogmaals aan in stap 2.
Gebruik van het OPTION MENU
U hoeft het scherm maar één keer aan te
raken tijdens het opnemen of afspelen en
alle functies die op dat moment beschikbaar
zijn, worden weergegeven. U kunt
eenvoudiger instellingen opgeven. Zie
pagina 85 voor meer informatie.
(OPTION)
14
Aan de slag
Stap 1: Bijgeleverde onderdelen controleren
Controleer of de volgende onderdelen in de
verpakking van de camcorder aanwezig
zijn.
Het getal tussen haakjes geeft het
bijgeleverde aantal van het onderdeel aan.
Netspanningsadapter (1) (p. 16)
Draadloze afstandsbediening (1) (p. 122)
Er is al een lithiumknoopcelbatterij geïnstalleerd.
Oplaadbare accu NP-FH60 (1) (p. 16, 112)
Aan de slag
Netsnoer (1) (p. 16)
21-polige verloopstekker (p. 47)
Alleen voor modellen met de markering
de onderkant.
Handycam Station (1) (p. 16, 121)
aan
CD-ROM "Handycam Application
Software" (1)
– Picture Motion Browser (software)
– Gids voor PMB
– Handycam-handboek (dit handboek)
"Bedieningshandleiding" (1)
A/V-componentkabel (1) (p. 44)
A/V-kabel (1) (p. 46, 60)
USB-kabel (1) (p. 61, 63)
15
Stap 2: De accu opladen
5
/CHG-lampje
(opladen)
4
3
5
Accu
1
2
DC IN-aansluiting
POWER-schakelaar
Stekker
Naar het
stopcontact
Netspanningsadapter
Netsnoer
U kunt de "InfoLITHIUM"-accu (Hserie) (p. 112) opladen nadat u de
accu in de camcorder hebt geplaatst.
b Opmerkingen
• U kunt geen andere "InfoLITHIUM"-accu dan
een accu uit de H-serie in de camcorder
plaatsen.
1 Sluit de netspanningsadapter aan
3 Draai de POWER-schakelaar in de
richting van de pijl naar OFF
(CHG) (dit is de
standaardinstelling).
4 Bevestig de accu door de accu in
de richting van de pijl in de
camcorder te schuiven tot deze
vastklikt.
op de DC IN-aansluiting van het
Handycam Station.
Zorg ervoor dat de markering v op de
stekker naar boven is gericht.
2 Sluit het netsnoer aan op de
netspanningsadapter en het
stopcontact.
16
5 Plaats de camcorder stevig en zo
ver mogelijk in het Handycam
Station.
Het /CHG-lampje (opladen) gaat
branden en het opladen begint. Als het
/CHG-lampje (opladen) uitgaat, is de
accu volledig opgeladen.
b Opmerkingen
De accu verwijderen
• Wanneer u de camcorder in het Handycam
Station plaatst, sluit u de afdekking van de DC
IN-aansluiting.
Draai de POWER-schakelaar naar OFF
(CHG). Schuif de BATT-knop
(accuontgrendeling) en verwijder de accu.
De camcorder verwijderen uit het
Handycam Station
BATT-knop
(accuontgrendeling)
Aan de slag
Schakel het apparaat uit en verwijder de
camcorder uit het Handycam Station terwijl
u zowel de camcorder als het Handycam
Station vasthoudt.
b Opmerkingen
• Wanneer u de accu verwijdert of de
netspanningsadapter loskoppelt, moet het
-lampje (Film)/
-lampje (Stilstaand
beeld) (p. 20)/ACCESS-lampje (p. 30) zijn
uitgeschakeld.
• Ontlaad de accu volledig voor u deze gedurende
lange tijd opbergt (zie pagina 112 voor meer
informatie over het opbergen).
De accu opladen met alleen de
netspanningsadapter
Schakel de stroom uit en sluit vervolgens de
netspanningsadapter aan op de DC INaansluiting op de camcorder.
POWER-schakelaar
Een stopcontact als stroombron
gebruiken
Sluit de accu op dezelfde manier aan als
wanneer u de accu oplaadt. In dit geval
wordt de accu niet ontladen.
De resterende accuduur controleren
(Battery Info)
Zet de POWER-schakelaar op OFF (CHG)
en druk op DISP/BATT INFO.
Met het teken
v naar rechts
Stekker
DC IN-aansluiting
Open de afdekking
van de aansluiting
b Opmerkingen
• Koppel de netspanningsadapter los van de DC
IN-aansluiting. Houd hierbij zowel de
camcorder als de stekker vast.
17
Na enige tijd worden de opnameduur bij
benadering en de toestand van de accu
gedurende ongeveer 7 seconden
weergegeven. U kunt de informatie over de
accu gedurende 20 seconden weergeven
door nogmaals op DISP/BATT INFO te
drukken terwijl de informatie wordt
weergegeven.
Resterende accuduur (bij benadering)
Accu
Doorlopende Normale
opnameduur opnameduur*
Beeldkwaliteit
HD
SD
HD
SD
NP-FH60
(bijgeleverd)
90
110
40
50
100
115
50
50
NP-FH70
150
180
70
90
160
190
80
90
340
405
170
200
370
430
180
210
NP-FH100
BATTERIJLADING
Wanneer de "Memory Stick PRO
Duo" is geselecteerd als medium:
BESCHIKB.OPNAMEDUUR
60
LCD-SCHERM
BLDZOEKER
65
Opnamecapaciteit (bij benadering)
Oplaadduur
Accu
Oplaadduur
NP-FH50
Beeldkwaliteit
HD
NP-FH60 (bijgeleverd)
135
NP-FH70
170
NP-FH100
390
SD
30
40
75
90
30
40
110
40
50
100
120
50
60
NP-FH70
150
180
70
90
160
195
80
90
340
405
170
200
370
440
180
220
* Bij normale opnameduur wordt de tijd
weergegeven wanneer u de opname
herhaaldelijk start en stopt, de stroom in- en
uitschakelt en in- en uitzoomt.
b Opmerkingen
Wanneer de vaste schijf is
geselecteerd als medium:
Accu
Doorlopende Normale
opnameduur opnameduur*
Beeldkwaliteit
HD
HD
HD
80
90
NP-FH100
Beschikbare tijd in minuten (bij
benadering) wanneer u een volledig
opgeladen accu gebruikt.
"HD" staat voor high definitionbeeldkwaliteit en "SD" staat voor
standaardbeeldkwaliteit.
SD
SD
70
NP-FH60
(bijgeleverd)
135
Opnameduur
18
Doorlopende Normale
opnameduur opnameduur*
NP-FH50
Vereiste tijd in minuten (bij benadering) als
u een volledig ontladen accu volledig wilt
opladen.
NP-FH50
Accu
SD
70
80
30
40
75
85
30
40
• Alle tijden zijn gemeten onder de volgende
omstandigheden:
– [OPNAMESTAND]: SP
– Bovenste waarde: als de
achtergrondverlichting van het LCD-scherm
is ingeschakeld.
Onderste waarde: wanneer u opneemt met de
beeldzoeker terwijl het LCD-scherm is
gesloten.
Speelduur
• U kunt het beste een NP-FH70- of NP-FH100accu gebruiken wanneer u een optionele
videolamp aansluit.
• Het gebruik van een NP-FH30-accu met de
camcorder wordt afgeraden, omdat de opnameen speelduur hiermee erg kort zijn.
Beschikbare tijd in minuten (bij
benadering) wanneer u een volledig
opgeladen accu gebruikt.
"HD" staat voor high definitionbeeldkwaliteit en "SD" staat voor
standaardbeeldkwaliteit.
Beeldkwaliteit
NP-FH50
HD
SD
LCD-scherm
gesloten
HD
SD
95
95
100
100
105
105
115
115
NP-FH60
(bijgeleverd)
130
130
135
135
140
140
150
150
NP-FH70
200
200
205
205
230
230
245
245
NP-FH100
470
470
500
500
515
515
555
555
• Bovenste waarde: wanneer de vaste schijf is
ingesteld als medium.
Onderste waarde: wanneer de "Memory Stick
PRO Duo" is ingesteld als medium.
* Als de achtergrondverlichting van het LCDscherm is ingeschakeld.
Informatie over de accu
• Wanneer u de accu verwijdert of de
netspanningsadapter loskoppelt, draait u de
POWER-schakelaar naar OFF (CHG) en
schakelt u het
-lampje (Film)/
-lampje
(Stilstaand beeld) (p. 20)/ACCESS-lampje
(p. 30) uit.
• In de volgende gevallen knippert het /CHGlampje (opladen) tijdens het opladen of wordt
Battery Info (p. 17) niet correct weergegeven:
– De accu is niet correct in de camcorder
geplaatst.
– De accu is beschadigd.
– De accu is versleten (alleen voor Battery
Info).
• De stroom wordt niet geleverd via de accu als de
netspanningsadapter is aangesloten op de DC
IN-aansluiting van de camcorder of het
Handycam Station, zelfs niet als het netsnoer
van de netspanningsadapter is losgekoppeld van
het stopcontact.
Informatie over de oplaad-/opname-/
speelduur
• Tijden gemeten bij gebruik van de camcorder
bij 25 °C (10 °C tot 30 °C wordt aanbevolen).
• De opname- en speelduur zijn korter als u de
camcorder bij lage temperaturen gebruikt.
• De opname- en speelduur kunnen korter zijn,
afhankelijk van de gebruiksomstandigheden van
de camcorder.
Aan de slag
Accu
LCD-scherm
geopend*
Informatie over de netspanningsadapter
• Gebruik een stopcontact dat niet ver is
verwijderd van de netspanningsadapter. Haal de
stekker van de netspanningsadapter
onmiddellijk uit het stopcontact als er een
storing optreedt wanneer u de camcorder
gebruikt.
• Gebruik de netspanningsadapter niet in een
nauwe ruimte, zoals tussen een muur en
meubilair.
• Zorg ervoor dat de stekker van de
netspanningsadapter of het contactpunt van de
accu niet in aanraking komt met metalen
voorwerpen. Dit kan een storing veroorzaken.
• Zelfs als de camcorder is uitgeschakeld,
ontvangt het apparaat nog steeds stroom als het
via de netspanningsadapter is aangesloten op
een stopcontact.
19
Stap 3: De stroom inschakelen en de datum en
tijd instellen
Stel de datum en tijd in wanneer u de
camcorder voor het eerst gebruikt. Als u de
datum en tijd niet instelt, wordt het scherm
[KLOK INSTEL.] elke keer weergegeven
wanneer u de camcorder inschakelt of de
stand van de POWER-schakelaar wijzigt.
STBY
GEBIED INST.
Lissabon
Londen
Berlijn
Parijs
Helsinki
KLOK INSTEL.
VOLGENDE
(HOME)
3 Selecteer de gewenste regio met
/
en raak [VOLGENDE] aan.
4 Stel [ZOMERTIJD] in en raak
[VOLGENDE] aan.
Raak de toets op het
LCD-scherm aan.
5 Stel [J] (jaar) in met
/
.
STBY
POWER-schakelaar
J
M
D
KLOK INSTEL.
1 Houd het groene knopje
ingedrukt en draai de POWERschakelaar herhaaldelijk in de
richting van de pijl tot het
betreffende lampje gaat branden.
(film): films opnemen
(stilstaand beeld): stilstaande
beelden opnemen
Ga verder naar stap 3 als u de
camcorder voor het eerst inschakelt.
VOLGENDE
6 Selecteer [M] met
de maand in met
/
/
en stel
.
7 Stel [D] (dag), uur en minuten op
dezelfde manier in en raak
[VOLGENDE] aan.
8 Controleer of de klok correct is
2 Raak
(HOME) t
(INSTELLINGEN) t [KLOK/
TAALINS.] t [KLOK INSTEL.]
aan.
ingesteld en raak
aan.
De klok begint te lopen.
U kunt elk gewenst jaar instellen tot het
jaar 2037.
Het scherm [KLOK INSTEL.] wordt
weergegeven.
Het apparaat uitschakelen
Draai de POWER-schakelaar naar OFF
(CHG).
20
b Opmerkingen
z Tips
• De datum en tijd worden niet weergegeven
tijdens het opnemen, maar ze worden
automatisch opgenomen op het medium. U kunt
de datum en tijd weergeven tijdens het afspelen
(zie pagina 78 voor [GEGEVENSCODE]).
• Zie pagina 107 voor informatie over
"Tijdsverschillen in de wereld".
• Als de toetsen op het aanraakscherm niet goed
werken, past u het aanraakscherm aan
(KALIBRATIE) (p. 114).
De taalinstelling wijzigen
U kunt de schermdisplays wijzigen zodat
berichten in een bepaalde taal worden
weergegeven. Als u de schermtaal wilt
(HOME) t
selecteren, raakt u
(INSTELLINGEN) t [KLOK/
TAALINS.] t [
TAALINSTELL.] aan
(p. 82).
Het LCD-scherm aanpassen
Open het LCD-scherm 90 graden ten
opzichte van de camcorder (1).
Vervolgens draait u het LCD-scherm in de
gewenste hoek om op te nemen of af te
spelen (2).
190 graden ten opzichte
van de camcorder
Aan de slag
• Als u de camcorder gedurende ongeveer 3
maanden niet gebruikt, loopt de ingebouwde
oplaadbare batterij leeg en worden de
instellingen voor datum en tijd in het geheugen
wellicht gewist. In dit geval moet u de
ingebouwde oplaadbare batterij opnieuw
opladen en vervolgens de datum en tijd opnieuw
instellen (p. 115).
• Nadat de camcorder is ingeschakeld, duurt het
enkele seconden voordat de camcorder gereed is
om op te nemen. U kunt de camcorder
gedurende deze tijd niet gebruiken.
• De lensdop gaat automatisch open wanneer de
camcorder wordt ingeschakeld. Deze sluit
wanneer het weergavescherm wordt
geselecteerd of wanneer de camcorder wordt
uitgeschakeld.
• Bij aankoop is de camcorder zo ingesteld dat de
camcorder automatisch wordt uitgeschakeld als
u deze ongeveer 5 minuten laat staan zonder een
handeling uit te voeren. Dit wordt gedaan om de
acculading te sparen ([AUTOM. UIT], p. 83).
Stap 4: De
instellingen
aanpassen voordat u
opneemt
290 graden
(max.)
DISP/BATT INFO
2180 graden
(max.)
De achtergrondverlichting van het
LCD-scherm uitschakelen zodat de
accu langer meegaat
Houd DISP/BATT INFO enkele seconden
ingedrukt tot
verschijnt.
Deze instelling is handig wanneer u de
camcorder in een heldere omgeving
gebruikt of als u de acculading wilt sparen.
Het opgenomen beeld wordt niet beïnvloed
door deze instelling. Als u de
achtergrondverlichting van het LCDscherm wilt inschakelen, houdt u DISP/
BATT INFO enkele seconden ingedrukt tot
verdwijnt.
b Opmerkingen
• Let op dat u niet op de toetsen op de rand van
het LCD-scherm drukt wanneer u het LCDscherm opent of aanpast.
21
z Tips
• Als u het LCD-scherm 180 graden draait, kunt u
het LCD-scherm sluiten met het scherm naar
buiten gericht. Dit is handig voor handelingen
tijdens het afspelen.
• Raak
(HOME) t
(INSTELLINGEN)
t [INS.GELUID/WRGV] t [LCD
HELDER] (p. 80) aan en pas de helderheid van
het LCD-scherm aan.
• De informatie wordt weergegeven of verborgen
(weergeven y niet weergeven) telkens
wanneer u op DISP/BATT INFO drukt.
De beeldzoeker aanpassen
U kunt beelden weergeven met de
beeldzoeker terwijl het LCD-scherm is
gesloten om te voorkomen dat de accu leeg
raakt, of wanneer het beeld op het LCDscherm slecht is.
Beeldzoeker
Zoekerscherpstelknopje
Beweeg dit tot het
beeld helder is.
z Tips
• U kunt de helderheid van de
achtergrondverlichting van de beeldzoeker
aanpassen door
(HOME) t
(INSTELLINGEN) t [INS.GELUID/
WRGV] t [LICHT BZ] (p. 81) aan te raken.
22
De handgreepband vastmaken
Bevestig de handgreepband en houd de
camcorder op de juiste manier vast.
Stap 5: Het medium selecteren
U kunt de vaste schijf of de "Memory Stick
PRO Duo" selecteren als medium voor
opname/weergave/bewerking op de
camcorder. Selecteer het medium voor
films en stilstaande beelden afzonderlijk.
De standaardinstelling voor films en
stilstaande beelden is de vaste schijf.
2 Raak het gewenste medium en de
gewenste beeldkwaliteit aan.
staat voor HD-beeldkwaliteit (high
definition) en
staat voor SDbeeldkwaliteit (standard definition).
Vaste schijf
Film
aan.
Het medium voor films is gewijzigd.
Stilstaand
beeld
b Opmerkingen
• U kunt handelingen betreffende opname/
weergave/bewerking uitvoeren voor het
geselecteerde medium. Wanneer u het medium
wilt wijzigen, moet u het medium opnieuw
selecteren.
z Tips
• Zie pagina 11 en 25 voor informatie over de
opnameduur.
• Zie pagina 54 voor informatie over kopiëren
tussen twee media.
Aan de slag
3 Raak [JA] t
"Memory Stick"
Het medium voor stilstaande
beelden selecteren
1 Raak
(HOME) t
(MEDIA
BEHEREN) t [FOTOMEDIA
INST.] aan op het LCD-scherm
van de camcorder.
Het scherm voor het instellen van het
medium voor stilstaande beelden
verschijnt.
Het medium voor films
selecteren
HDD
1 Raak
MEMORY STICK
FOTOMEDIA INST.
(HOME) t
(MEDIA
BEHEREN) t [FILMMEDIA INST.]
aan op het LCD-scherm van de
camcorder.
Het scherm voor het instellen van het
medium voor films verschijnt.
HDD
HDD
MEMORY STICK
MEMORY STICK
Selecteer de media.
2 Raak het gewenste medium aan.
3 Raak [JA] t
aan.
Het medium voor stilstaande beelden is
gewijzigd.
FILMMEDIA INST.
Selecteer de media en beeldkwaliteit.
23
De media-instelling controleren
1 Draai de POWER-schakelaar herhaaldelijk
om het
-lampje (film)/
-lampje
(stilstaand beeld) in te schakelen,
afhankelijk van het medium dat u wilt
controleren.
2 Controleer het mediumpictogram op het
scherm.
STBY
2 Als u "Memory Stick PRO Duo"
als medium voor films hebt
geselecteerd, draait u de POWERschakelaar tot het
-lampje
(film) gaat branden.
Als de POWER-schakelaar op OFF
(CHG) is gezet, moet u deze
inschakelen terwijl u het groene knopje
ingedrukt houdt.
Mediumpictogram
: vaste schijf
: "Memory Stick PRO Duo"
Een "Memory Stick PRO Duo"
plaatsen
Bereid een "Memory Stick PRO Duo" voor
als u "Memory Stick PRO Duo" hebt
geselecteerd als medium.
Zie pagina 2 voor de typen "Memory Stick"
die u in de camcorder kunt gebruiken.
1 Plaats de "Memory Stick PRO
Duo".
Het scherm [Nieuw
beelddatabasebestand maken.]
verschijnt op het LCD-scherm wanneer
u een nieuwe "Memory Stick PRO Duo"
plaatst.
Er is geen beelddatabasebestand.
Kan geen films opnemen of afspelen.
Nieuw bestand maken?
GESCH.VERWRK.TIJD:10s
JA
NEE
Nieuw beelddatabasebestand maken.
1 Open het klepje van de Memory Stick
Duo in de richting van de pijl.
2 Plaats de "Memory Stick PRO Duo" in
de juiste richting in de Memory Stick
Duo-sleuf totdat deze vastklikt.
3 Sluit het klepje van de Memory Stick
Duo.
3 Raak [JA] aan.
Raak [NEE] aan als u alleen stilstaande
beelden wilt opnemen op een "Memory
Stick PRO Duo".
De "Memory Stick PRO Duo"
uitwerpen
ACCESS-lampje ("Memory
Stick PRO Duo")
24
Open het klepje van de Memory Stick Duo
en druk voorzichtig één keer op de
"Memory Stick PRO Duo".
SD-beeldkwaliteit (standard definition)
b Opmerkingen
De capaciteit en de geschatte
opnameduur van de "Memory Stick
PRO Duo" (eenheid: min.)
SD 9M
(HQ)
SD 6M
(SP)
SD 3M
(LP)
1GB
10
(10)
20
(10)
35
(25)
2GB
25
(25)
40
(25)
80
(50)
4GB
55
(50)
80
(50)
160
(105)
8GB
115
(100)
170
(100)
325
(215)
Aan de slag
• Open het klepje van de Memory Stick Duo niet
tijdens een opname.
• Als u de "Memory Stick PRO Duo" in de
verkeerde richting in de sleuf duwt, kunnen de
"Memory Stick PRO Duo", de Memory Stick
Duo-sleuf of de beeldgegevens worden
beschadigd.
• Als [Het maken van een nieuw
beelddatabasebestand is mislukt. Er is mogelijk
niet voldoende vrije ruimte beschikbaar.] wordt
weergegeven in stap 3, formatteert u de
"Memory Stick PRO Duo" (p. 66). Als u de
"Memory Stick PRO Duo" formatteert, worden
alle gegevens gewist.
• Bij het plaatsen of uitwerpen van de "Memory
Stick PRO Duo" moet u erop letten dat de
"Memory Stick PRO Duo" niet uit de camcorder
springt en op de grond valt.
b Opmerkingen
• De getallen in de tabel zijn gebaseerd op basis
van gebruik van een "Memory Stick PRO Duo"
van Sony Corporation. De opnameduur is
afhankelijk van de opnameomstandigheden en
het onderwerp, de instelling voor
[OPNAMESTAND] (p. 71) en het type
"Memory Stick".
z Tips
Het getal tussen ( ) is de minimale
opnameduur.
• Zie pagina 77 voor het aantal stilstaande
beelden dat kan worden opgenomen.
HD-beeldkwaliteit (high definition)
AVC
HD
16M
(FH)
AVC
HD
9M
(HQ)
AVC
HD
7M
(SP)
AVC
HD
5M
(LP)
1GB
6
(6)
10
(9)
15
(10)
20
(15)
2GB
10
(10)
25
(20)
30
(20)
40
(35)
4GB
25
(25)
55
(40)
65
(45)
85
(70)
8GB
55
(55)
115
(80)
140
(100)
180
(145)
25
Opnemen/afspelen
Eenvoudig opnemen en afspelen
(gebruik van Easy Handycam)
Met Easy Handycam worden bijna alle instellingen automatisch ingesteld, zodat u kunt
opnemen of afspelen zonder gedetailleerde instellingen op te geven. Daarnaast wordt het
formaat van het schermlettertype vergroot, zodat de tekst beter leesbaar is. De beelden worden
opgenomen op het geselecteerde medium (p. 23).
Als de POWER-schakelaar op OFF (CHG)
is gezet, moet u deze draaien terwijl u het
groene knopje ingedrukt houdt.
Films opnemen
Stilstaande beelden
opnemen
1 Draai de POWER-
1 Draai de POWER-
schakelaar G in de
richting van de pijl
totdat het
-lampje
(film) gaat branden.
schakelaar G in de
richting van de pijl
totdat het
-lampje
(stilstaand beeld) gaat branden.
2 Druk op EASY A.
EASY
wordt op het LCDscherm weergegeven.
3 Druk op START/STOP H (of D)
om te beginnen met opnemen.*
OPN
[30min]
2 Druk op EASY A.
EASY
wordt op het LCDscherm weergegeven.
3 Druk voorzichtig op PHOTO F om
de scherpstelling aan te passen A
(er klinkt een pieptoon) en druk de
toets daarna volledig in B (er
klinkt een sluitergeluid).
10,2M
[STBY] b [OPN]
Druk nogmaals op START/STOP om te
stoppen met opnemen.
Knippert b Gaat branden
* De instelling [OPNAMESTAND] is vast ingesteld op [HD SP] of [SD SP] (p. 71).
26
z Tips
• Tijdens het gebruik van de Easy Handycam worden gevonden gezichten aangegeven met kaders
([GEZICHTSDETECTIE], p. 75).
Opgenomen films/stilstaande beelden afspelen
1 Draai de POWER-schakelaar G om de camcorder in te schakelen.
2 Druk op
(BEELDEN WEERGEVEN) I (of E).
Wordt weergegeven bij het beeld op elk tabblad dat het laatst is afgespeeld/opgenomen
(B voor stilstaande beelden die op een "Memory Stick PRO Duo" zijn opgenomen).
Beelden zoeken op
datum (p. 40)
HOME MENU
Opnemen/afspelen
Het VISUAL INDEX-scherm wordt weergegeven op het LCD-scherm (dit kan een paar
seconden duren).
Vorige 6 beelden
Volgende 6 beelden
HDD
Terug naar het
opnamescherm
1
2
3
4
*
: naar het Filmrolindex-scherm gaan.
: naar het Gezichtsindex-scherm gaan.
: films met HD-beeldkwaliteit (high definition) weergeven.*
: stilstaande beelden weergeven.
wordt weergegeven wanneer u een film selecteert met SD-beeldkwaliteit (standard definition) in
[FILMMEDIA INST.] (p. 23).
27
3 Begin met afspelen.
Films:
Raak het tabblad
of
aan en selecteer vervolgens de film die u wilt afspelen.
Schakelen tussen afspelen en onderbreken als u de toets aanraakt
Teruggaan (naar het
VISUAL INDEXscherm)
Volgende film
Begin van de film/
vorige film
De opnamedatum en
-tijd*
Stoppen (naar het
VISUAL INDEXscherm gaan)
Terug-/vooruitspoelen
* De instelling [GEGEVENSCODE] is vast ingesteld op [DATUM/TIJD] (p. 78).
z Tips
• Wanneer u geselecteerde films afspeelt en de laatste film wordt bereikt, gaat u terug naar het VISUAL
INDEX-scherm.
• U kunt de afspeelsnelheid verlagen door
/
aan te raken in de pauzestand.
• U kunt het volume aanpassen door
(HOME) t
(INSTELLINGEN) t [INSTELL.GELUID]
t [VOLUME] aan te raken en vervolgens
/
aan te raken.
Stilstaande beelden:
Raak het tabblad
aan en selecteer het stilstaande beeld dat u wilt weergeven.
Diavoorstelling (p. 41)
Teruggaan (naar het
VISUAL INDEXscherm)
10,2M
De opnamedatum
en -tijd*
Naar het VISUAL
INDEX-scherm gaan
Vorige/volgende
* De instelling [GEGEVENSCODE] is vast ingesteld op [DATUM/TIJD] (p. 78).
z Tips
• Om het medium te wijzigen, selecteert u het medium in [FILMMEDIA INST.]/[FOTOMEDIA INST.]
(p. 23).
28
Easy Handycam annuleren
Druk nogmaals op EASY A.
verdwijnt van het LCD-scherm.
Menu-instellingen bij gebruik van
Easy Handycam
Druk op
(HOME) C (of B) om de
menu-items weer te geven die kunnen
worden gewijzigd (p. 12, 69).
b Opmerkingen
Opnemen/afspelen
• De meeste menu-items worden automatisch
teruggezet op de standaardinstellingen. De
instellingen voor bepaalde menu-items zijn vast
ingesteld. Zie pagina 94 voor meer informatie.
• U kunt het MENU
(OPTION) niet
gebruiken.
• Annuleer Easy Handycam als u effecten wilt
toevoegen aan beelden of instellingen wilt
wijzigen.
Ongeldige toetsen bij gebruik van
Easy Handycam
U kunt bepaalde toetsen/functies niet
gebruiken wanneer Easy Handycam wordt
gebruikt, omdat deze automatisch worden
ingesteld (p. 94). Als u een ongeldige
bewerking instelt, kan het bericht [Ongeldig
tijdens Easy Handycam stand] worden
weergegeven.
29
Opnemen
De beelden worden opgenomen op het medium geselecteerd in de media-instelling (p. 23).
In de standaardinstelling worden zowel films als stilstaande beelden opgenomen op de vaste
schijf.
(HOME) A
(HOME) D
PHOTO E
Lensdop
Wordt automatisch
geopend wanneer u het
apparaat inschakelt.
START/STOP B
/CHG-lampje
(opladen)
START/
STOP F
-lampje (film)/
lampje (stilstaand beeld)
ACCESS-lampje
(vaste schijf)
ACCESS-lampje ("Memory
Stick PRO Duo")
POWER-schakelaar C
Als de POWER-schakelaar op OFF (CHG) is gezet, moet u deze draaien terwijl u
het groene knopje ingedrukt houdt.
30
b Opmerkingen
z Tips
• Als het ACCESS-lampje brandt of knippert
nadat de opname is voltooid, betekent dit dat er
nog gegevens naar het medium worden
geschreven. Stel de camcorder niet bloot aan
schokken of trillingen en verwijder de accu of
netspanningsadapter niet.
• Wanneer een filmbestand groter wordt dan
2 GB, wordt automatisch een nieuw filmbestand
gemaakt.
• Zie pagina 2 voor de typen "Memory Stick" die
u in de camcorder kunt gebruiken.
• U kunt de opnameduur en de beschikbare ruimte
controleren door
(HOME) A (of D) t
(MEDIA BEHEREN) t [MEDIA-INFO]
(p. 65) aan te raken.
Films opnemen
Stilstaande beelden
opnemen
1 Draai de POWER-schakelaar C in
de richting van de pijl totdat het
-lampje (film) gaat branden.
2 Druk op START/STOP F (of B).
OPN
1 Draai de POWER-schakelaar C in
de richting van de pijl totdat het
-lampje (stilstaand beeld) gaat
branden.
2 Druk PHOTO E enigszins in om
[STBY] b [OPN]
10,2M
Druk nogmaals op START/STOP F
(of B) om te stoppen met opnemen.
Opnemen/afspelen
de scherpstelling aan te passen
A (er klinkt een pieptoon) en druk
de toets vervolgens volledig in B
(er klinkt een sluitergeluid).
Knippert b Gaat branden
wordt weergegeven naast
of
. Als
verdwijnt, is het beeld
opgenomen.
z Tips
• Zie pagina 11, 25 en 77 voor de opnameduur en
het aantal beelden dat kan worden opgenomen.
• U kunt stilstaande beelden opnemen tijdens het
opnemen van een film door te drukken op
PHOTO E ([Dual Rec], p. 33).
• Een kader wordt weergegeven rond het
gevonden gezicht en het gevonden
gezichtsbeeld wordt automatisch
geoptimaliseerd ([GEZICHTSDETECTIE],
p. 75).
• Wanneer een gezicht wordt gevonden tijdens het
opnemen van een film, knippert
en het
gevonden gezicht wordt opgeslagen in de index.
U kunt een gewenste scène zoeken via een
gezichtsbeeld tijdens het afspelen
([Gezichtsindex], p. 39).
• U kunt stilstaande beelden vastleggen uit
opgenomen films (p. 53).
• U kunt de opnamestand wijzigen door
(HOME) A (of D) t
(OPNEMEN) t [FILM] of [FOTO] aan
te raken.
• Het LCD-scherm van uw camcorder kan
opgenomen beelden weergeven op het volledige
scherm (volledige pixelweergave). Dit kan er
echter voor zorgen dat de boven-, onder-, linkeren rechterzijde van beelden enigszins kunnen
worden bijgesneden wanneer de beelden worden
afgespeeld op een televisie die niet compatibel
is met volledige pixelweergave. Stel in dit geval
[HULPKADER] in op [AAN] (p. 74) en neem
beelden op met het buitenste kader weergegeven
op het scherm als een richtlijn.
31
Zoomen
U kunt de motorzoomknop of de
zoomtoetsen op de rand van het LCDscherm gebruiken om beelden te vergroten
tot maximaal 12 keer het oorspronkelijke
formaat.
z Tips
• U kunt [DIGITAL ZOOM] instellen (p. 73) als
u meer dan 12× wilt inzoomen wanneer u films
opneemt.
Geluid opnemen met meer
aanwezigheid (5,1ch surroundopname)
Dolby Digital 5.1ch surround sound kan
worden opgenomen met de ingebouwde
microfoon. U kunt genieten van realistisch
geluid bij het afspelen van de film op
apparaten die 5,1-kanaals surround sound
ondersteunen.
Ingebouwde microfoon
Grote weergavehoek:
(groothoekopnamen)
Dolby Digital 5.1 Creator, 5,1ch surround sound
Verklarende woordenlijst (p. 127)
Kleine weergavehoek:
(tele-opnamen)
Als u de motorzoomknop voorzichtig
verschuift, kunt u langzaam in- en
uitzoomen op het onderwerp. Verschuif de
motorzoomknop verder voor een snellere
zoombeweging.
b Opmerkingen
• Houd uw vinger op de motorzoomknop. Als u
uw vinger van de motorzoomknop haalt, kan het
bedieningsgeluid van de motorzoomknop ook
worden opgenomen.
• U kunt de zoomsnelheid niet aanpassen met de
zoomtoetsen op de rand van het LCD-scherm.
• Voor een goede scherpstelling is de minimale
afstand tussen de camcorder en het onderwerp
ongeveer 1 cm voor groothoekopnamen en
ongeveer 80 cm voor tele-opnamen.
32
b Opmerkingen
• Als u 5,1-kanaals geluid afspeelt op de camcorder,
wordt het 5,1-kanaals geluid automatisch
omgezet naar en uitgevoerd in 2-kanaals geluid.
• Als u wilt genieten van 5,1-kanaals surround
sound dat met HD-beeldkwaliteit (high
definition) is opgenomen, hebt u een apparaat
met AVCHD-indeling nodig dat compatibel is
met 5,1-kanaals surround sound.
• Als u de camcorder aansluit met een HDMI-kabel
(optioneel), wordt het geluid van films met
HD-beeldkwaliteit (high definition) automatisch
uitgevoerd als 5,1-kanaals geluid.
Het geluid van films die zijn opgenomen met
SD-beeldkwaliteit (standard definition), wordt
geconverteerd naar 2-kanaals geluid.
• U kunt de bijgeleverde software gebruiken om
de films die u op met uw camcorder hebt
opgenomen, via de computer op een disc te
zetten. Als u de disc afspeelt op een 5,1-kanaals
surround systeem, kunt u genieten van een
realistisch geluid.
z Tips
• Als opnamegeluid kunt u [5.1ch SURROUND]
(
) of [2ch STEREO] (
)
([AUDIOSTAND], p. 72) selecteren.
Snel beginnen met opnemen
(QUICK ON)
Stilstaande beelden van hoge
kwaliteit opnemen tijdens het
opnemen van films (Dual Rec)
U kunt stilstaande beelden van hoge
kwaliteit opnemen tijdens het opnemen van
een film door te drukken op PHOTO.
b Opmerkingen
z Tips
Wanneer u op QUICK ON drukt, schakelt
de camcorder over naar de slaapstand
(energiebesparingsstand) in plaats van uit te
schakelen. Het QUICK ON-lampje blijft
knipperen in de slaapstand. Druk nogmaals
op QUICK ON om opnieuw te beginnen
met opnemen. De camcorder keert na
ongeveer 1 seconde terug naar de
opnamewachtstand.
z Tips
• Tijdens de slaapstand verbruikt de accu
ongeveer de helft zoveel energie als tijdens
normale opnamen. Zo kunt u de acculading
sparen.
• De camera schakelt automatisch uit indien u de
camcorder gedurende een bepaalde tijd niet
gebruikt in de slaapstand. U kunt de gewenste
tijd instellen dat de camcorder ingeschakeld
blijft voor het apparaat automatisch uitschakelt
in de slaapstand ([SNEL AAN STBY], p. 83).
• Wanneer de POWER-schakelaar op
(film)
is gezet, hebben de stilstaande beelden de
grootte [
7,6M] (16:9-breedbeeld) of
[5,7M] (4:3).
• Het opnemen van stilstaande beelden wanneer
het opnemen is onderbroken verloopt op
dezelfde manier als wanneer het
-lampje
(stilstaand beeld) is ingeschakeld. U kunt ook
opnemen met de flitser.
Opnemen/afspelen
• U kunt de flitser niet gebruiken tijdens het
opnemen van films.
•
kan worden weergegeven wanneer de
capaciteit van het opnamemedium te klein is of
wanneer u stilstaande beelden doorlopend
opneemt. U kunt geen stilstaande beelden
opnemen wanneer
wordt weergegeven.
Opnemen in een donkere
omgeving (NightShot)
Infraroodpoort
Als u de NIGHTSHOT-schakelaar op ON
zet, verschijnt
. U kunt beelden
opnemen in een donkere omgeving.
33
b Opmerkingen
• De functies NightShot en Super NightShot
maken gebruik van infraroodlicht. Bedek de
infraroodpoort daarom niet met uw vingers of
andere voorwerpen.
• Verwijder de conversielens (optioneel).
• Pas de scherpstelling handmatig aan ([FOCUS],
p. 87) als er moeilijk automatisch kan worden
scherpgesteld.
• Gebruik de functies NightShot en Super
NightShot niet in een heldere omgeving. Dit kan
een storing veroorzaken.
z Tips
• Als u een helderder beeld wilt opnemen,
gebruikt u de functie Super NightShot (p. 91).
Als u een beeld wilt opnemen met kleuren die
dicht bij de originele kleuren liggen, gebruikt u
de functie Color Slow Shutter (p. 90).
De belichting voor onderwerpen
met tegenlicht aanpassen
Als u de belichting voor onderwerpen met
tegenlicht wilt aanpassen, drukt u op
. (tegenlicht) om . weer te geven op het
scherm. Druk nogmaals op . (tegenlicht)
om de tegenlichtfunctie te annuleren.
Opnemen in spiegelstand
Open het LCD-scherm 90 graden ten
opzichte van de camcorder (1) en draai het
vervolgens 180 graden in de richting van de
lens (2).
z Tips
• Er verschijnt een spiegelbeeld van het
onderwerp op het LCD-scherm, maar het beeld
wordt normaal opgenomen.
Snel bewegende onderwerpen
in slow-motion opnemen
(VL.LNGZ.OPN.)
Snel bewegende onderwerpen en acties die
onder normale omstandigheden niet kunnen
worden opgenomen, kunnen gedurende
ongeveer 3 seconden worden opgenomen in
vloeiende langzame beweging.
Dit is interessant om snelle acties, zoals een
golfswing of tennisslag, op te nemen.
1 Raak
(HOME) t
(OPNEMEN)
t [VL.LNGZ.OPN.] aan.
STBY
VL.LNGZ.OPN.
2 Druk op START/STOP.
Een film van ongeveer 3 seconden wordt
opgenomen als een slow-motion film van
12 seconden.
[Opnemen···] verdwijnt als de opname is
voltooid.
34
Raak
aan om vloeiend langzaam
opnemen te annuleren.
De instellingen wijzigen
Raak
(OPTION) t tabblad
aan en
selecteer de instelling die u wilt wijzigen.
• [TIJD]
Selecteer het beginpunt voor het opnemen
nadat u op START/STOP hebt gedrukt.
De standaardinstelling is [3sec NA].
De beeldinstellingen handmatig
opgeven met de CAM CTRLschakelaar
U kunt één menu-item dat u vaak gebruikt,
toewijzen aan de CAM CTRL-schakelaar.
Aangezien de scherpstelling in de
standaardinstellingen is toegewezen aan de
CAM CTRL-schakelaar, wordt in de
onderstaande procedure aangegeven hoe u
de scherpstelling kunt aanpassen met de
schakelaar.
[3sec VOOR]
• [GELUID OPNEMEN]
Selecteer [AAN] (
) om geluiden zoals
conversatie toe te voegen aan slowmotion films (de standaardinstelling is
[UIT]). De camcorder neemt gedurende
ongeveer 12 seconden geluid op wanneer
[Opnemen···] wordt weergegeven in stap
2.
b Opmerkingen
• Tijdens het opnemen van een film van ongeveer
3 seconden kan er geen geluid worden
opgenomen.
• De beeldkwaliteit van [VL.LNGZ.OPN.] is niet
zo goed als bij normale opnamen.
• De functie [VL.LNGZ.OPN.] kan niet worden
gebruikt als Easy Handycam wordt gebruikt.
Annuleer Easy Handycam.
MANUAL
Opnemen/afspelen
[3sec NA]
CAM CTRL-schakelaar
1 Druk op MANUAL om de stand voor
handmatige aanpassing in te schakelen.
Als u op MANUAL drukt, wordt de stand
geschakeld tussen automatisch en
handmatig.
2 Draai de CAM CTRL-schakelaar om de
scherpstelling aan te passen.
Items die u kunt toewijzen aan de
CAM CTRL-schakelaar
– [FOCUS] (p. 87)
– [BELICHTING] (p. 88)
– [AE KEUZE] (p. 72)
– [WB-VERSCH.] (p. 72)
35
De menu-items toewijzen aan de CAM
CTRL-schakelaar
1 Houd MANUAL enkele seconden
ingedrukt.
Het scherm [REGELAARINSTELL.]
wordt weergegeven.
STBY
REGELAARINSTELL.
FOCUS
BELICHTING
AE KEUZE
WB-VERSCH.
HERSTEL
[MANUAL]:UITV.
2 Draai de CAM CTRL-schakelaar en
selecteer het item dat u wilt toewijzen.
3 Druk op MANUAL.
b Opmerkingen
• De handmatige instellingen worden behouden,
zelfs wanneer u het toegewezen item van de
CAM CTRL-schakelaar wijzigt. Als u echter
[BELICHTING] instelt nadat u [AE KEUZE]
handmatig hebt ingesteld, krijgt
[BELICHTING] voorrang op [AE KEUZE].
• Als u [HERSTEL] selecteert in stap 2, worden
alle items die handmatig zijn aangepast, weer
ingesteld op de standaardinstellingen.
z Tips
• De functies van de items die kunnen worden
toegewezen aan de CAM CTRL-schakelaar, zijn
gelijk aan die in het menu.
• U kunt ook menu-items toewijzen aan de CAM
CTRL-schakelaar door
(HOME) t
(INSTELLINGEN) t
[FILMINST.CAMERA]/[FOTO-INSTELL.]
t [REGELAARINSTELL.] (p. 75) aan te
raken.
36
Opnemen/afspelen
Afspelen
U kunt de beelden op het medium geselecteerd in de media-instelling afspelen (p. 23). In de
standaardinstelling worden de beelden op de vaste schijf afgespeeld.
Lensdop
Wordt gesloten wanneer een INDEX-scherm wordt
weergegeven.
(HOME) A
Motorzoomknop D
POWER-schakelaar
E
(HOME) B
(BEELDEN WEERGEVEN) C
Opnemen/afspelen
(BEELDEN
WEERGEVEN) F
1 Draai de POWER-schakelaar E om de camcorder in te schakelen.
2 Druk op
(BEELDEN WEERGEVEN) F (of C).
Het VISUAL INDEX-scherm wordt weergegeven op het LCD-scherm (dit kan een paar
seconden duren).
Wordt weergegeven bij het beeld op het tabblad dat het laatst is afgespeeld/opgenomen
(B voor stilstaande beelden die op een "Memory Stick PRO Duo" zijn opgenomen).
Beelden
selecteren op
datum (p. 40)
HOME MENU
Vorige 6 beelden
Volgende
6 beelden
Terug naar het
opnamescherm
1
2
3
4
HDD
(OPTION)
: naar het Filmrolindex-scherm gaan (p. 39).
: naar het Gezichtsindex-scherm gaan (p. 39).
: films met HD-beeldkwaliteit (high definition) weergeven.*
: stilstaande beelden weergeven.
37
*
wordt weergegeven wanneer u een film selecteert met SD-beeldkwaliteit (standard definition) in
[FILMMEDIA INST.] (p. 23).
z Tips
• U kunt in het VISUAL INDEX-scherm aangeven hoeveel beelden moeten worden weergegeven
(6 y 12) door de motorzoomknop D te bewegen. Als u dit aantal wilt vastleggen, drukt u op
(HOME) B (of A) t
(INSTELLINGEN) t [INS.BLDWEERG.] t [
WEERGEVEN]
(p. 79).
3 Begin met afspelen.
Films afspelen
Raak het tabblad
wilt afspelen.
of
aan en selecteer vervolgens de film die u
Schakelen tussen afspelen en onderbreken als u de toets aanraakt
Teruggaan (naar het
INDEX-scherm)
Begin van de film/
vorige film
Volgende film
Stoppen (naar het INDEXscherm gaan)
(OPTION)
Terug-/vooruitspoelen
z Tips
• Wanneer u geselecteerde films afspeelt en de laatste film wordt bereikt, gaat u terug naar het INDEXscherm.
/
aan in de pauzestand om de film langzaam af te spelen.
• Raak
• Als u
/
één keer aanraakt, wordt er ongeveer 5 keer sneller terug-/vooruitgespoeld. Als u het
item 2 keer aanraakt, wordt er ongeveer 10 keer sneller terug-/vooruitgespoeld. Bij 3 keer aanraken wordt
dit ongeveer 30 keer sneller, bij 4 keer aanraken ongeveer 60 keer sneller.
Stilstaande beelden weergeven
Raak het tabblad
weergeven.
aan en selecteer het stilstaande beeld dat u wilt
Teruggaan (naar het
VISUAL INDEXscherm)
10,2M
Diavoorstelling (p. 41)
Naar het VISUAL INDEXscherm gaan
(OPTION)
Vorige/volgende
38
Het volume aanpassen
Raak
(OPTION) t tabblad
t
[VOLUME] aan en pas het volume aan met
/
.
z Tips
• U kunt de weergavestand wijzigen door
(HOME) B (of A) t
(BEELDEN
WEERGEVEN) t [VISUAL INDEX] aan te
raken.
Gewenste scène per miniatuur
zoeken (Filmrolindex)
1 Draai de POWER-schakelaar om
de camcorder in te schakelen en
druk op
(BEELDEN
WEERGEVEN).
Het VISUAL INDEX-scherm wordt
weergegeven.
2 Raak
(Filmrolindex) aan.
Terug naar het
VISUAL INDEX-scherm
/
aan om de gewenste
film te selecteren.
4 Raak
/
aan om de gewenste
scène te zoeken en raak
vervolgens de scène aan die u
wilt weergeven.
Het afspelen wordt gestart vanaf de
geselecteerde scène.
z Tips
• U kunt het scherm [Filmrolindex]weergeven
door
(HOME) t
(BEELDEN
WEERGEVEN) t [
INDEX] aan te raken.
Gewenste scène per gezicht
zoeken (Gezichtsindex)
Opnemen/afspelen
Films kunnen worden opgedeeld op een
ingesteld tijdsinterval en de eerste scène
van elk gedeelte wordt weergegeven op het
INDEX-scherm. U kunt een film afspelen
via de geselecteerde miniatuur.
Selecteer het medium dat de film bevat die
u wilt afspelen voordat u de bewerking
uitvoert (p. 23).
3 Raak
De gezichtsbeelden die werden gevonden
tijdens het opnemen van een film worden
weergegeven in het indexscherm.
U kunt de film afspelen via het
geselecteerde gezichtsbeeld.
Selecteer het medium dat de film bevat die
u wilt afspelen voordat u de bewerking
uitvoert (p. 23).
1 Draai de POWER-schakelaar om
de camcorder in te schakelen en
druk op
(BEELDEN
WEERGEVEN).
Het VISUAL INDEX-scherm wordt
weergegeven.
HDD
:3sec
Het interval instellen waarop miniaturen
worden gemaakt van scènes in een film.
39
2 Raak
(Gezichtsindex) aan.
Hiermee keert u terug naar het VISUAL
INDEX-scherm
HDD
3 Raak
/
aan om de gewenste
film te selecteren.
Gewenste beelden zoeken op
datum (Datumindex)
U kunt gewenste beelden efficiënt zoeken
op datum.
Selecteer het medium dat het beeld bevat
dat u wilt weergeven voordat u de
bewerking uitvoert (p. 23).
b Opmerkingen
• U kunt de functie Datumindex niet gebruiken
voor stilstaande beelden op de "Memory Stick
PRO Duo".
1 Draai de POWER-schakelaar om
4 Raak
/
aan en raak
vervolgens het gewenste
gezichtsbeeld aan om de scène te
bekijken.
de camcorder in te schakelen en
druk op
(BEELDEN
WEERGEVEN).
Het VISUAL INDEX-scherm wordt
weergegeven.
Het afspelen begint vanaf het begin van
de scène met het gekozen gezichtsbeeld.
2 Als u films wilt zoeken, raakt u het
b Opmerkingen
• Gezichten worden niet altijd herkend. Dit is
afhankelijk van de opnameomstandigheden.
Voorbeeld: personen die een bril of een hoed
dragen of die niet met hun gezicht naar de
camera staan.
• Stel [
INDEX INST.] in op [AAN]
(standaardinstelling) voordat u opneemt om af te
spelen vanuit [
INDEX] (p. 76). Controleer
of
knippert tijdens het opnemen en of
gevonden gezichten worden opgeslagen in
[Gezichtsindex].
tabblad
of
aan. Als u
stilstaande beelden wilt zoeken,
raakt u het tabblad
aan.
3 Raak de datum aan op het
scherm.
De opnamedatums van de beelden
worden op het scherm weergegeven.
Teruggaan naar het VISUAL
INDEX-scherm
z Tips
• U kunt het scherm [Gezichtsindex] weergeven
door
(HOME) t
(BEELDEN
WEERGEVEN) t [
INDEX] aan te raken.
DATUM
40
4 Raak
/
aan om de datum van
het gewenste beeld te selecteren
en raak vervolgens
aan.
Een reeks stilstaande beelden
afspelen (Diavoorstelling)
De beelden van de geselecteerde datum
worden op het VISUAL INDEX-scherm
weergegeven.
z Tips
Weergavezoom gebruiken
U kunt stilstaande beelden vergroten van
ongeveer 1,1 tot 5 keer het oorspronkelijke
formaat.
De vergroting kan worden aangepast met de
motorzoomknop of de zoomtoetsen op de
rand van het LCD-scherm.
Raak
aan op het scherm voor het
afspelen van stilstaande beelden.
De diavoorstelling wordt gestart vanaf het
geselecteerde stilstaande beeld.
Raak
aan om de diavoorstelling te
stoppen.
Raak
nogmaals aan om de
diavoorstelling opnieuw te starten.
Opnemen/afspelen
• U kunt in het scherm [Filmrolindex]/
[Gezichtsindex] de functie Datumindex
gebruiken door de stap 3 tot en met 4 uit te
voeren.
b Opmerkingen
• U kunt weergavezoom niet gebruiken tijdens de
diavoorstelling.
z Tips
1 Geef het stilstaande beeld weer dat u
wilt vergroten.
• U kunt de diavoorstelling ook afspelen door
(OPTION) t tabblad
t [SLIDE
SHOW] in het scherm VISUAL INDEX aan te
raken.
• U kunt de diavoorstelling doorlopend
weergeven door
(OPTION) t
tabblad
t [SLIDE SHOW-INST.] te
selecteren. De standaardinstelling is [AAN]
(doorlopende weergave).
2 Vergroot het stilstaande beeld met
T (tele-opnamen).
Er wordt een kader om het scherm
weergegeven.
3 Raak het scherm aan op het punt dat u in
het midden van het weergegeven beeld
wilt weergeven.
4 Pas de vergroting aan met W
(groothoekopnamen)/T (tele-opnamen).
Als u wilt annuleren, raakt u
aan.
41
Het beeld op een televisie afspelen
De verbindingsmethoden en de kwaliteit
van het beeld (HD (high definition)/SD
(standard definition)) op de televisie zijn
afhankelijk van het type televisie en de
gebruikte aansluitingen.
Gebruik de bijgeleverde
netspanningsadapter als stroombron (p. 16).
Raadpleeg ook de gebruiksaanwijzing bij
het apparaat dat u wilt aansluiten.
b Opmerkingen
• Als u opneemt, stelt u [X.V.COLOR] in op
[AAN] om af te spelen op een x.v.Colortelevisie (p. 73). Bepaalde instellingen op de
televisie moeten mogelijk worden aangepast
voor het afspelen. Raadpleeg de handleiding die
bij uw televisie is geleverd voor meer
informatie.
Procedures
A/V Raansluiting
U kunt de camcorder gemakkelijk
aansluiten op de televisie aan de hand van
de instructies die op het LCD-scherm
worden weergegeven, [TVAANSLUITGIDS].
Schakel de invoer op de televisie
over naar de aangesloten
aansluiting.
Raadpleeg de handleiding bij de televisie.
r
Sluit de camcorder en de televisie
aan de hand van [TVAANSLUITGIDS] aan.
r
Geef op de camcorder de
benodigde uitvoerinstellingen op
(p. 44).
42
b Opmerkingen
• De camcorder en het Handycam Station zijn
beide uitgerust met A/V R-aansluiting en A/V
OUT-aansluiting (p. 118, 121). Sluit de A/Vkabel of A/V-componentkabel aan op het
Handycam Station of op de camcorder. Sluit de
A/V-kabels of A/V-componentkabel niet
tegelijkertijd op het Handycam Station en uw
camcorder aan, aangezien dit beeldvervorming
kan veroorzaken.
De beste aansluiting selecteren
- TV-AANSLUITGIDS
Uw camcorder geeft aan op welke manier u
de televisie het beste kunt aansluiten.
1 Schakel de camcorder in en druk
op
(HOME) t
(OVERIG) t
[TV-AANSLUITGIDS].
2 Raak het antwoord op de vraag
op het scherm aan.
Opnemen/afspelen
Als het item niet op het scherm wordt
weergegeven, raakt u
/
aan om
een andere pagina weer te geven.
Selecteer het TV-type.
High Definition TV
16:9 of 4:3 TV
TV-AANSLUITGIDS
Ondertussen sluit u de camcorder op de
juiste manier aan op de televisie.
43
Aansluiten op een HD-televisie (high definition)
Beelden die met HD-beeldkwaliteit (high definition) zijn opgenomen, worden ook met HDbeeldkwaliteit (high definition) afgespeeld. Beelden die met SD-beeldkwaliteit (standard
definition) zijn opgenomen, worden ook met SD-beeldkwaliteit (standard definition)
afgespeeld.
t (p. 44)
t (p. 45)
: Signaalverloop
Type
A
Camcorder
1
Kabel
A/V-componentkabel
(bijgeleverd)
Televisie
(Groen) Y
(Blauw) PB/CB
HOME MENU-instelling
(INSTELLINGEN)
t
[UITVOERINSTELL.]
t [COMPONENT] t
[1080i/576i] (p. 82)
(Rood) PR/CR
(wit)
(rood)
b Opmerkingen
• Wanneer u alleen de componentvideokabel aansluit, worden audiosignalen niet uitgevoerd. Sluit de witte
en rode stekkers aan om audiosignalen uit te voeren.
44
: Signaalverloop
Type
B
Camcorder
2
Kabel
Televisie
HDMI-kabel (optioneel)
HOME MENU-instelling
HDMI
IN
b Opmerkingen
Opnemen/afspelen
• Gebruik een HDMI-kabel met het HDMI-logo.
• Gebruik een HDMI mini-aansluiting aan het ene uiteinde (voor de camcorder) en aan het andere uiteinde
een stekker die geschikt is voor uw televisie.
• Beelden met copyrightbeveiligingssignalen worden niet uitgevoerd via de HDMI OUT-aansluiting van de
camcorder.
• Bepaalde televisies functioneren niet naar behoren (bijvoorbeeld geen geluid of beeld) met deze
aansluiting.
• Sluit de HDMI OUT-aansluiting van de camcorder en de HDMI OUT-aansluiting van het externe
apparaat niet op elkaar aan met de HDMI-kabel. Dit kan een storing veroorzaken.
• Als het aangesloten apparaat compatibel is met 5,1-kanaals-surround sound, worden films die zijn
opgenomen met HD-beeldkwaliteit (high definition) automatisch uitgevoerd met 5,1-kanaals-surround
sound. Films die zijn opgenomen met SD-beeldkwaliteit (standard definition) worden geconverteerd naar
2-kanaals geluid.
Aansluiten op een niet-HD-televisie met het formaat 16:9 (breedbeeld)
of 4:3
Beelden die met HD-beeldkwaliteit (high definition) zijn opgenomen, worden geconverteerd
naar SD-beeldkwaliteit (standard definition) en vervolgens afgespeeld. Beelden die met SDbeeldkwaliteit (standard definition) zijn opgenomen, worden ook met SD-beeldkwaliteit
(standard definition) afgespeeld.
t (p. 46)
t (p. 46)
t (p. 46)
De breedte-/hoogteverhouding instellen op basis van de aangesloten televisie
(16:9/4:3)
Stel [TV-TYPE] in op [16:9] of [4:3], afhankelijk van uw televisie (p. 81).
45
b Opmerkingen
• Als u een film die met SD-beeldkwaliteit (standard definition) is opgenomen, afspeelt op een 4:3-televisie
die niet compatibel is met het 16:9-signaal, raakt u
(HOME) t
(INSTELLINGEN) t
[FILMINST.CAMERA] t [BR.BLD.SEL.] t [4:3] aan op de camcorder wanneer u een beeld opneemt
(p. 73).
: Signaalverloop
Type
C
Camcorder
1
Kabel
Televisie
A/V-componentkabel
(bijgeleverd)
(Groen) Y
(Blauw) PB/CB
HOME MENU-instelling
(INSTELLINGEN)
t
[UITVOERINSTELL.]
t [COMPONENT] t
[576i] (p. 82)
(Rood) PR/CR
(wit)
(rood)
(INSTELLINGEN)
t
[UITVOERINSTELL.]
t [TV-TYPE] t
[16:9]/[4:3]* (p. 81)
b Opmerkingen
• Wanneer u alleen de componentvideokabel aansluit, worden audiosignalen niet uitgevoerd. Sluit de witte
en rode stekkers aan om audiosignalen uit te voeren.
D
(INSTELLINGEN)
t
[UITVOERINSTELL.]
t [TV-TYPE] t
[16:9]/[4:3]* (p. 81)
A/V-kabel met S VIDEO
(optioneel)
1
(wit)
(rood)
(geel)
b Opmerkingen
• Wanneer de S VIDEO-stekker (S VIDEO-kanaal) is aangesloten, worden er geen audiosignalen
uitgevoerd. Als u audiosignalen wilt uitvoeren, sluit u de witte en rode stekkers aan op de audio-ingang
van uw televisie.
• Deze aansluiting produceert in vergelijking met de A/V-kabel beelden met een hogere resolutie (type
).
E
1
A/V-kabel (bijgeleverd)
(geel)
(wit)
(rood)
* Stel [TV-TYPE] in op basis van de televisie.
46
(INSTELLINGEN)
t
[UITVOERINSTELL.]
t [TV-TYPE] t
[16:9]/[4:3]* (p. 81)
Wanneer u de televisie aansluit via
een videorecorder
Sluit uw camcorder aan op de LINE INingang van de videorecorder met de A/Vkabel. Zet de ingangskeuzeschakelaar van
de videorecorder op LINE (VIDEO 1,
VIDEO 2, enzovoort).
Als de televisie mono is (als de
televisie slechts één audio-ingang
heeft)
Als de televisie/videorecorder een
21-polige verloopstekker
(EUROCONNECTOR) heeft
Gebruik de 21-polige verloopstekker die bij
de camcorder is geleverd (alleen bij
modellen met de markering
aan de
onderkant). Deze verloopstekker is alleen
geschikt voor uitgangen.
b Opmerkingen
De camcorder is compatibel met "PhotoTV
HD". "PhotoTV HD" zorgt voor een
gedetailleerde, fotografische weergave van
subtiele texturen en kleuren. Door de Sonyapparaten die compatibel zijn met PhotoTV
HD aan te sluiten met een HDMI-kabel* of
een A/V-componentkabel**, gaat er een
volledig nieuwe fotowereld voor u open in
een adembenemende full-HD-kwaliteit.
* De televisie schakelt automatisch over naar de
juiste stand bij het weergeven van foto's.
** Het is nodig de televisie hiervoor in te stellen.
Raadpleeg de handleiding van uw PhotoTV
HD-compatibele televisie voor meer
informatie.
"BRAVIA" Sync gebruiken
U kunt de afspeelfunctie uitvoeren met de
afstandsbediening van uw televisie door uw
camcorder door middel van de HDMI-kabel
aan te sluiten op een "BRAVIA" Synccompatibele televisie die op de markt is
gebracht in 2008 of later.
Opnemen/afspelen
Sluit de gele stekker van de A/V-kabel aan
op de video-ingang en sluit de witte stekker
(linkerkanaal) of rode stekker
(rechterkanaal) aan op de audio-ingang van
de televisie of videorecorder.
Informatie over "PhotoTV HD"
HDMI-kabel
• Als de A/V-kabel wordt gebruikt om beelden uit
te voeren, worden de beelden uitgevoerd met
SD-beeldkwaliteit (standard definition).
z Tips
• Als u de camcorder aansluit op de televisie en u
meerdere soorten kabels gebruikt voor het
uitvoeren van beelden, verloopt de prioriteit van
de televisie-ingangen als volgt:
HDMI t component t S VIDEO t video.
• HDMI (High Definition Multimedia Interface)
is een interface waarmee zowel video- als
audiosignalen worden verzonden. Met de HDMI
OUT-aansluiting worden beelden en digitale
audiosignalen van hoge kwaliteit uitgevoerd.
1 Sluit de camcorder met een HDMIkabel (optioneel) aan op een
televisie die compatibel is met
"BRAVIA" Sync*.
47
2 Schakel de camcorder in.
De televisie-invoer wordt automatisch
gewijzigd en het beeld van uw
camcorder wordt weergegeven op de
televisie.
3 Gebruik de afstandsbediening
van de televisie.
U kunt de volgende handelingen
uitvoeren:
–
(BEELDEN WEERGEVEN) of
(HOME) weergeven door op de SYNC
MENU-toets te drukken
– Een INDEX-scherm weergeven, zoals het
VISUAL INDEX-scherm, door te drukken
op de toets omhoog/omlaag/links/rechts/
enter op de afstandsbediening van uw TV en
de gewenste films of stilstaande beelden
weergeven
b Opmerkingen
• Om de camcorder in te stellen, raakt u
(HOME) t
(INSTELLINGEN) t
[ALGEMENE INST.] t [CTRL.VOOR
HDMI] t [AAN] (standaardinstelling) aan.
• Stel ook uw televisie in. Raadpleeg de
handleiding die bij uw televisie is geleverd voor
meer informatie.
z Tips
• Wanneer u de televisie uitschakelt, wordt de
camcorder tegelijkertijd uitgeschakeld.
48
Beelden opslaan
De beelden worden opgenomen op het medium geselecteerd in de media-instelling (p. 23).
Omdat de capaciteit van het medium beperkt is, moet u de beeldgegevens opslaan op een
extern medium, zoals een DVD-R of een computer.
z Tips
• U kunt de beelden op de vaste schijf met de camcorder kopiëren naar de "Memory Stick PRO Duo"
(p. 54).
Beelden opslaan op een computer
Een disc maken met One Touch (One Touch Disc Burn)
U kunt beelden die zijn opgenomen op de vaste schijf van de
camcorder, eenvoudig rechtstreeks opslaan op een DVD door op de
toets
(DISC BURN) te drukken.
Opnemen/afspelen
Door gebruik te maken van "Picture Motion Browser" op de bijgeleverde CD-ROM, kunt u de
beelden op de camcorder opslaan met HD-beeldkwaliteit (high definition) of SDbeeldkwaliteit (standard definition).
U kunt films zo nodig opnieuw met HD-beeldkwaliteit (high definition) van uw computer
naar uw camcorder schrijven. Raadpleeg de "Gids voor PMB" voor meer informatie.
Beelden opslaan op een computer (Easy PC Back-up)
U kunt beelden die met de camcorder zijn opgenomen, opslaan op de
vaste schijf van een computer.
Een disc maken met geselecteerde beelden
U kunt de beelden die u naar de computer hebt gekopieerd, opslaan op
een disc. U kunt deze beelden ook bewerken.
Raadpleeg de bijgeleverde "Bedieningshandleiding".
Beelden opslaan door de camcorder aan te sluiten op andere apparaten
Aansluiten met de A/V-kabel
U kunt films met SD-beeldkwaliteit (standard definition) kopiëren.
Aansluiten met de USB-kabel
U kunt films met HD-beeldkwaliteit (high definition) of SDbeeldkwaliteit (standard definition) kopiëren.
Zie pagina 60.
49
Bewerken
De categorie
(OVERIG)
Deze categorie stelt u in staat de beelden op
het medium te bewerken. U kunt uw
camcorder ook aansluiten op andere
apparaten.
STBY
VERWIJDEREN
FOTO VASTLEGGEN
FILM KOPIËREN
FOTO KOPIËREN
OVERIG
De categorie
(OVERIG)
Itemlijst
VERWIJDEREN
U kunt beelden op het medium verwijderen
(p. 51).
FOTO VASTLEGGEN
U kunt een frame geselecteerd uit een
opgenomen film opslaan als stilstaand
beeld (p. 53).
FILM KOPIËREN
U kunt films die zijn opgenomen op de
vaste schijf, kopiëren naar een "Memory
Stick PRO Duo" (p. 54).
FOTO KOPIËREN
U kunt stilstaande beelden die zijn
opgenomen op de vaste schijf, kopiëren
naar een "Memory Stick PRO Duo" (p. 55).
BWRK
U kunt de beelden bewerken (p. 56).
AFSP.LIJST BWRK.
U kunt een afspeellijst maken en bewerken
(p. 57).
AFDRUKKEN
U kunt stilstaande beelden afdrukken op
een aangesloten PictBridge-printer (p. 63).
50
USB-AANSLTING
U kunt de camcorder aansluiten op een
computer, enzovoort via de USB-kabel.
Raadpleeg de "Bedieningshandleiding"
voor informatie over aansluiten op de
computer.
TV-AANSLUITGIDS
De camcorder helpt u bij het selecteren van
de juiste aansluiting voor het apparaat
(p. 42).
Beelden verwijderen
U kunt beelden die op het medium zijn
opgenomen, verwijderen met de camcorder.
2 Raak [
VERWIJDEREN] aan.
b Opmerkingen
• U kunt beelden niet herstellen nadat deze zijn
verwijderd.
• Verwijder de accu of de netspanningsadapter
niet van de camcorder terwijl u beelden
verwijdert. Hierdoor kan het medium worden
beschadigd.
• Verwijder de "Memory Stick PRO Duo" niet
terwijl u beelden van de "Memory Stick PRO
Duo" verwijdert.
• Wanneer met een ander apparaat
schrijfbeveiliging is ingesteld voor de beelden op
de "Memory Stick PRO Duo", kunt u geen
beelden van de "Memory Stick PRO Duo"
verwijderen.
• U kunt tot 100 beelden in een keer selecteren.
• U kunt een beeld op het weergavescherm
verwijderen uit
(OPTION) MENU.
• Als u alle beelden wilt verwijderen die op het
medium zijn opgenomen en alle beschikbare
opnameruimte op het medium wilt herstellen,
formatteert u het medium (p. 66).
Films verwijderen
U kunt ruimte op het medium vrijmaken
door beeldgegevens van de camcorder te
verwijderen.
U kunt de vrije ruimte op het medium
nagaan door [MEDIA-INFO] (p. 65) te
gebruiken.
Selecteer het medium dat de film bevat die
u wilt verwijderen voordat u de bewerking
uitvoert (p. 23).
b Opmerkingen
• Belangrijke gegevens moeten op een extern
medium worden opgeslagen (p. 49).
[
VERWIJDEREN] of
VERWIJDEREN] aan.
4 Raak de film aan die u wilt
verwijderen.
VERWIJDEREN
Houd ingedrukt:VRBLD
De geselecteerde film wordt gemarkeerd
met .
Blijf de film aanraken op het
LCD-scherm om de film te bevestigen.
Raak
aan om naar het vorige scherm
te gaan.
5 Raak
t [JA] t
aan.
Alle films in één keer verwijderen
Raak in stap 3 [
ALLES VERW.]/
[
ALLES VERW.] t [JA] t [JA] t
aan.
Alle films die op dezelfde dag zijn
opgenomen in één keer verwijderen
1 Raak in stap 3 [
VRW.op datum]/
[
VRW.op datum] aan.
18 19 217 18 21 30 -
1 Raak
(HOME) t
(OVERIG)
t [VERWIJDEREN] aan.
Bewerken
z Tips
3 Raak [
1 - 2008
1 - 2008
2 - 2008
3 - 2008
3 - 2008
3 - 2008
3 - 2008
VRW.op datum
51
2 Raak
/
aan om de opnamedatum
van de gewenste film te selecteren en
raak vervolgens
aan.
De films van de geselecteerde datum
worden op het scherm weergegeven.
Raak de film aan op het LCD-scherm
om de film te bevestigen. Raak
aan
om naar het vorige scherm te gaan.
3 Raak
t [JA] t
aan.
b Opmerkingen
• Als de verwijderde film is opgenomen in de
afspeellijst (p. 57), wordt de film die is
toegevoegd aan de afspeellijst ook verwijderd
uit de afspeellijst.
Stilstaande beelden verwijderen
Selecteer het medium dat het stilstaande
beeld bevat dat u wilt verwijderen voordat u
de bewerking uitvoert (p. 23).
5 Raak
3 Raak [
VERWIJDEREN] aan.
4 Raak het stilstaande beeld aan
dat u wilt verwijderen.
Alle stilstaande beelden die op
dezelfde dag zijn opgenomen, in één
keer verwijderen
Deze functie is alleen beschikbaar wanneer
de interne vaste schijf is geselecteerd als
medium.
1 Raak in stap 3 [
aan.
18 19 217 18 21 30 -
Houd ingedrukt:VRBLD
Het geselecteerde stilstaande beeld wordt
gemarkeerd met .
Raak het stilstaande beeld aan op het
LCD-scherm om het beeld te bevestigen.
Raak
aan om naar het vorige scherm
te gaan.
52
VERW.op datum]
1 - 2008
1 - 2008
2 - 2008
3 - 2008
3 - 2008
3 - 2008
3 - 2008
VERW.op datum
2 Raak
/
aan om de opnamedatum
van het gewenste stilstaande beeld te
selecteren en raak vervolgens
aan.
De stilstaande beelden van de
geselecteerde datum worden op het
scherm weergegeven.
Raak het stilstaande beeld aan op het
LCD-scherm om het stilstaande beeld te
bevestigen. Raak
aan om naar het
vorige scherm te gaan.
3 Raak
VERWIJDEREN
ALLES VERW.] t
aan.
Raak in stap 3 [
[JA] t [JA] t
(HOME) t
(OVERIG)
t [VERWIJDEREN] aan.
VERWIJDEREN] aan.
aan.
Alle stilstaande beelden in één keer
verwijderen
1 Raak
2 Raak [
t [JA] t
t [JA] t
aan.
Een stilstaand beeld vastleggen uit een film
U kunt een frame geselecteerd uit een
opgenomen film opslaan als stilstaand
beeld.
Selecteer het medium dat films bevat en het
medium waar u stilstaande beelden wilt
opslaan voordat u de bewerking uitvoert
(p. 23).
Doorgaan met vastleggen
Raak
aan en volg stap 3 tot en met 4.
Als u een stilstaand beeld uit een andere
film wilt vastleggen, raakt u
aan en
volgt u stap 2 tot en met 4.
Het vastleggen voltooien
Raak
1 Raak
(HOME) t
(OVERIG)
t [FOTO VASTLEGGEN] aan.
Het scherm [FOTO VASTLEGGEN]
wordt weergegeven.
2 Raak de film aan die u wilt
De geselecteerde film wordt afgespeeld.
3 Raak
aan op het punt dat u
wilt vastleggen.
Het afspelen van de film wordt
onderbroken.
FOTO VASTLEGGEN
4 Raak
0:00:24
aan.
• De beeldgrootte wordt vastgesteld op basis van
de beeldkwaliteit van de film:
–[
2,1M] met HD-beeldkwaliteit (high
definition)
–[
0,2M] in 16:9 (breedbeeld) met
SD-beeldkwaliteit (standard definition)
– [VGA(0,3M)] in 4:3 met SD-beeldkwaliteit
(standard definition)
• Het medium waar u stilstaande beelden wilt
opslaan, dient voldoende vrije ruimte te hebben.
• De opnamedatum en -tijd van vastgelegde
stilstaande beelden zijn dezelfde als de
opnamedatum en -tijd van de films.
• Als de film waaruit u beelden vastlegt, niet over
een gegevenscode beschikt, zullen de
opnamedatum en -tijd van het stilstaande beeld
gelijk zijn aan de datum en tijd die u hebt
vastgelegd uit de film.
Bewerken
vastleggen.
t
b Opmerkingen
9999
aan.
Het vastgelegde stilstaande beeld wordt
opgeslagen op het medium dat is
geselecteerd in [FOTOMEDIA INST.]
(p. 23).
Als het vastleggen voltooid is, keert het
scherm terug naar de pauzestand.
53
Beelden kopiëren naar een "Memory Stick PRO
Duo" met de camcorder
Films kopiëren
2 Raak de beeldkwaliteit aan van de
U kunt films die zijn opgenomen op de
interne vaste schijf van uw camcorder
kopiëren naar een "Memory Stick PRO
Duo".
Plaats een "Memory Stick PRO Duo" in de
camcorder voordat u de bewerking uitvoert.
b Opmerkingen
• Wanneer u voor het eerst een film opneemt op
een "Memory Stick PRO Duo", maakt u het
beelddatabasebestand door
(HOME) t
(MEDIA BEHEREN) t
[BLD.DB.BEST.REP.] (p. 68) aan te raken.
• Sluit de camcorder aan op het stopcontact met
de bijgeleverde netspanningsadapter om te
voorkomen dat de accu van de camcorder
tijdens het kopiëren leeg raakt.
z Tips
• De originele film wordt niet verwijderd na het
kopiëren.
• Alle beelden in een afspeellijst worden
gekopieerd.
• De beelden die zijn opgenomen met deze
camcorder en zijn opgeslagen op het medium,
worden "origineel" genoemd.
1 Raak
(HOME) t
(OVERIG)
t [FILM KOPIËREN] aan.
Het scherm [FILM KOPIËREN] wordt
weergegeven.
KOP.
film die u wilt kopiëren.
[
t
KOP.]: de films met
HD-beeldkwaliteit (high definition)
kopiëren
[
t
KOP.]: de films met
SD-beeldkwaliteit (standard definition)
kopiëren
3 Raak het kopieertype aan.
[KOP.op selectie]: films selecteren en
kopiëren
[KOPIËREN op datum]: alle films van
een bepaalde datum kopiëren
[
ALLE KOPIËREN]: de
afspeellijsten met HD-beeldkwaliteit
(high definition) kopiëren
[
ALLE KOPIËREN]: de
afspeellijsten met SD-beeldkwaliteit
(standard definition) kopiëren
Volg de instructies op het scherm
wanneer u afspeellijst selecteert als
kopieerbron.
4 Selecteer de film die u wilt
kopiëren.
[KOP.op selectie]: raak de film aan die
u wilt kopiëren. De geselecteerde film
wordt gemarkeerd met . U kunt
meerdere films selecteren.
KOP.
FILM KOPIËREN
KOPIËREN op selectie
Houd ingedrukt:VRBLD
Beschikbare ruimte op
"Memory Stick PRO Duo"
54
z Tips
• Raak het beeld aan op het LCD-scherm om
het beeld te bevestigen. Raak
aan om
naar het vorige scherm te gaan.
[KOPIËREN op datum]: selecteer de
opnamedatum van de film die u wilt
kopiëren en raak vervolgens
aan.
Het is niet mogelijk meerdere datums te
selecteren.
1 Raak
(HOME) t
(OVERIG)
t [FOTO KOPIËREN] aan.
Het scherm [FOTO KOPIËREN] wordt
weergegeven.
KOP.op selectie
KOPIËREN op datum
KOPIËREN
KOPIËREN op datum
[KOP.op selectie]: stilstaande beelden
selecteren en kopiëren
t [JA] aan.
Het kopiëren begint.
z Tips
• Om de gekopieerde films te controleren nadat
het kopiëren is afgelopen, selecteert u
[
MEMORY STICK]/[
MEMORY
STICK] in [FILMMEDIA INST.] en speelt u de
films af (p. 23).
Stilstaande beelden kopiëren
[KOPIËREN op datum]: alle stilstaande
beelden van een bepaalde datum
kopiëren
Bewerken
5 Raak
2 Raak het kopieertype aan.
3 Selecteer het stilstaande beeld
dat u wilt kopiëren.
[KOP.op selectie]: raak het stilstaande
beeld aan dat u wilt kopiëren. Het
geselecteerde stilstaande beeld wordt
gemarkeerd met . U kunt meerdere
stilstaande beelden selecteren.
U kunt stilstaande beelden kopiëren van de
interne vaste schijf van de camcorder naar
een "Memory Stick PRO Duo".
Plaats een "Memory Stick PRO Duo" in de
camcorder voordat u de bewerking uitvoert.
KOPIËREN
Houd ingedrukt:VRBLD
b Opmerkingen
z Tips
• Sluit de camcorder aan op het stopcontact met
de bijgeleverde netspanningsadapter om te
voorkomen dat de accu van de camcorder
tijdens het kopiëren leeg raakt.
• Raak het beeld aan op het scherm om het
beeld te bevestigen. Raak
aan om naar
het vorige scherm te gaan.
55
Een film splitsen
[KOPIËREN op datum]: selecteer de
opnamedatum van het stilstaande beeld
dat u wilt kopiëren en raak vervolgens
aan. Het is niet mogelijk meerdere
datums te selecteren.
Selecteer het medium dat de film bevat die
u wilt splitsen voordat u de bewerking
uitvoert (p. 23).
1 Raak
(HOME) t
t [BWRK] aan.
KOP.op dat.
4 Raak
t [JA] aan.
Het beeld wordt gekopieerd.
z Tips
• Om de gekopieerde stilstaande beelden te
controleren nadat het kopiëren is afgelopen,
selecteert u [MEMORY STICK] in
[FOTOMEDIA INST.] en geeft u de beelden
weer (p. 23).
(OVERIG)
2 Raak [SPLITSEN] aan.
3 Raak de film aan die u wilt
splitsen.
De geselecteerde film wordt afgespeeld.
4 Raak
aan op het punt waar u
de film in scènes wilt splitsen.
Het afspelen van de film wordt
onderbroken.
Het splitsingspunt preciezer aanpassen nadat
het splitsingspunt is geselecteerd met
.
SPLITSEN
Terug naar het begin van de
geselecteerde film.
Schakelen tussen afspelen en
onderbreken wanneer u op
5 Raak
56
t [JA] t
drukt.
aan.
De afspeellijst maken
b Opmerkingen
• U kunt films niet herstellen nadat deze zijn
gesplitst.
• Verwijder de accu of de netspanningsadapter
niet van de camcorder terwijl u de film splitst.
Hierdoor kan het medium worden beschadigd.
Verwijder ook de "Memory Stick PRO Duo"
niet terwijl u films op de "Memory Stick PRO
Duo" splitst.
• Er kan een klein verschil ontstaan tussen het
punt waar u
aanraakt en het punt waar de
film wordt gesplitst. De camcorder selecteert het
splitsingspunt op basis van stappen van
ongeveer een halve seconde.
• Als u de originele film splitst, is de film die is
toegevoegd aan de afspeellijst ook gesplitst.
De afspeellijst is een lijst met miniaturen
van de films die u hebt geselecteerd.
De oorspronkelijke films worden niet
gewijzigd, zelfs niet wanneer u de films die
zijn toegevoegd aan de afspeellijst bewerkt
of verwijdert.
Selecteer het medium waarop u een
afspeellijst wilt maken, afspelen of
bewerken voordat u de bewerking uitvoert
(p. 23).
b Opmerkingen
• Beelden met HD-beeldkwaliteit (high
definition) en met SD-beeldkwaliteit (standard
definition) worden aan een afzonderlijke
afspeellijst toegevoegd.
(HOME) t
(OVERIG)
t [AFSP.LIJST BWRK.] aan.
Bewerken
1 Raak
2 Raak [
[
TOEVOEGEN] of
TOEVOEGEN] aan.
3 Raak de film aan die u wilt
toevoegen aan de afspeellijst.
TOEVOEGEN
Houd ingedrukt:VRBLD
De geselecteerde film wordt gemarkeerd
met .
Blijf de film aanraken op het
LCD-scherm om de film te bevestigen.
Raak
aan om naar het vorige scherm
te gaan.
4 Raak
t [JA] t
aan.
57
Alle films die op dezelfde dag zijn
opgenomen, in één keer toevoegen
1 Raak in stap 2 [
TOEV.op datum]/
[
TOEV.op datum] aan.
De opnamedatums van de films worden
op het scherm weergegeven.
De afspeellijst afspelen
Selecteer het medium waarop u een
afspeellijst wilt maken, afspelen of
bewerken voordat u de bewerking uitvoert
(p. 23).
1 Raak
(HOME) t
(BEELDEN WEERGEVEN) t
[AFSPEELLIJST] aan.
Het scherm met de afspeellijst wordt
weergegeven.
TOEV.op datum
2 Raak
/
aan om de opnamedatum
van de gewenste film te selecteren.
3 Raak
aan wanneer de geselecteerde
opnamedatum is gemarkeerd.
De films van de geselecteerde datum
worden op het scherm weergegeven.
Raak de film aan op het LCD-scherm
om de film te bevestigen. Raak
aan
om naar het vorige scherm te gaan.
4 Raak
t [JA] t
aan.
b Opmerkingen
• Verwijder de accu of de netspanningsadapter
niet van de camcorder terwijl u toevoegt aan de
afspeellijst. Hierdoor kan het medium worden
beschadigd. Verwijder ook de "Memory Stick
PRO Duo" niet terwijl u films op de "Memory
Stick PRO Duo" bewerkt.
• U kunt geen stilstaande beelden toevoegen aan
de afspeellijst.
• U kunt geen afspeellijst maken die zowel HDbeeldkwaliteit (high definition) als SDbeeldkwaliteit (standard definition) bevat.
z Tips
• U kunt maximaal 999 films met HDbeeldkwaliteit (high definition) of 99 films met
SD-beeldkwaliteit (standard definition) aan de
afspeellijst toevoegen.
• U kunt een film toevoegen op het
weergavescherm of het INDEX-scherm door
(OPTION) aan te raken.
• U kunt de afspeellijst zo naar een disc kopiëren
met de bijgeleverde software.
58
HDD
2 Raak de film aan die u wilt
afspelen.
De afspeellijst wordt afgespeeld vanaf
de geselecteerde film tot het einde. Het
scherm keert vervolgens terug naar het
scherm met de afspeellijst.
Onnodige films verwijderen uit de
afspeellijst
1 Raak
(HOME) t
(OVERIG)
t [AFSP.LIJST BWRK.] aan.
2 Raak [
WISSEN]/[
WISSEN]
aan.
Als u alle films wilt verwijderen uit de
afspeellijst, raakt u [
ALLES
WISSEN]/[
ALLES WISSEN] t
[JA] t [JA] t
aan.
3 Selecteer de film die u wilt verwijderen
uit de lijst.
5 Selecteer de bestemming met
/
.
VERPLTSEN
WISSEN
Houd ingedrukt:VRBLD
De geselecteerde film wordt
gemarkeerd met .
Blijf de film aanraken op het
LCD-scherm om de film te bevestigen.
Raak
aan om naar het vorige
scherm te gaan.
4 Raak
t [JA] t
aan.
1 Raak
(HOME) t
(OVERIG)
t [AFSP.LIJST BWRK.] aan.
6 Raak
t [JA] t
aan.
z Tips
• Als u meerdere films selecteert, worden de films
verplaatst in de volgorde waarin ze in de
afspeellijst voorkomen.
Bewerken
De volgorde van de afspeellijst
wijzigen
Bestemmingsbalk
2 Raak [
VERPLTSEN]/
[
VERPLTSEN] aan.
3 Selecteer de film die u wilt verplaatsen.
VERPLTSEN
Houd ingedrukt:VRBLD
De geselecteerde film wordt
gemarkeerd met .
Blijf de film aanraken op het
LCD-scherm om de film te bevestigen.
Raak
aan om naar het vorige
scherm te gaan.
4 Raak
aan.
59
Bewerken
Kopiëren naar andere apparaten
Aansluiten met de A/V-kabel
U kunt beelden die worden afgespeeld op de camcorder, kopiëren naar andere
opnameapparaten, zoals videorecorders of DVD/HDD-recorders. Sluit het apparaat op een
van de volgende manieren aan.
Voor deze bewerking moet de camcorder op het stopcontact zijn aangesloten met de
bijgeleverde netspanningsadapter (p. 16). Raadpleeg ook de gebruiksaanwijzing bij de
apparaten die u wilt aansluiten.
Selecteer het medium dat de beelden bevat die u wilt kopiëren voordat u de bewerking
uitvoert (p. 23).
b Opmerkingen
• Films die met HD-beeldkwaliteit (high definition) zijn opgenomen, worden gekopieerd met
SD-beeldkwaliteit (standard definition).
• Als u een film die met HD-beeldkwaliteit (high definition) is opgenomen, wilt kopiëren, moet u de
toepassingssoftware (bijgeleverd) op de computer installeren en de beelden naar een disc in de computer
kopiëren.
• Aangezien het kopiëren wordt uitgevoerd via analoge gegevensoverdracht, kan de beeldkwaliteit
verslechteren.
A/V OUT-aansluiting
(geel)
(wit)
IN
(rood)
IN
(geel)
S VIDEO
VIDEO
AUDIO
Apparaten met een S VIDEO-aansluiting
: video-/signaalverloop
A A/V-kabel (bijgeleverd)
De camcorder en het Handycam Station
zijn beide uitgerust met A/V Raansluiting of A/V OUT-aansluiting
(p. 118, 121). Sluit de A/V-kabel aan op
het Handycam Station of op de
camcorder, afhankelijk van de
instellingen.
60
Videorecorders of
DVD/HDD-recorders
(wit)
VIDEO
(rood)
AUDIO
Apparaten zonder een
S VIDEO-aansluiting
B A/V-kabel met S VIDEO
(optioneel)
Als u de camcorder op een ander
apparaat aansluit via de S VIDEOaansluiting door een A/V-kabel met een
S VIDEO-kabel (optioneel) te
gebruiken, kunnen beelden met hogere
kwaliteit worden geproduceerd dan met
een A/V-kabel. Sluit de witte en rode
stekkers (links/rechts audio) en de S
VIDEO-stekker (S VIDEO-kanaal) van
de A/V-kabel aan met S VIDEO
(optioneel) aan. U hoeft de gele stekker
niet aan te sluiten. Als u alleen de S
VIDEO-aansluiting gebruikt, wordt er
geen audio uitgevoerd.
b Opmerkingen
1 Schakel de camcorder in en druk
op
(BEELDEN WEERGEVEN).
Stel [TV-TYPE] in op basis van het
weergaveapparaat (p. 81).
camcorder en neem de beelden
op met het opnameapparaat.
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing bij
het opnameapparaat voor meer
informatie.
5 Wanneer het kopiëren is voltooid,
stopt u het opnameapparaat en
vervolgens de camcorder.
Aansluiten met de USB-kabel
Verbind de camcorder met een DVDwriter, enzovoort die compatibel is met het
kopiëren van films via een USB-verbinding
om te kopiëren zonder verlies van
beeldkwaliteit.
Sluit de camcorder aan op het stopcontact
met de bijgeleverde netspanningsadapter
(p. 16). Raadpleeg ook de
gebruiksaanwijzing bij het apparaat dat u
wilt aansluiten.
Bewerken
• U kunt niet kopiëren naar recorders die zijn
aangesloten met een HDMI-kabel.
• Als u de schermaanduidingen (zoals een teller,
enzovoort) op het scherm van het aangesloten
apparaat wilt verbergen, raakt u
(HOME)
t
(INSTELLINGEN) t
[UITVOERINSTELL.] t [DISPLAY] t
[LCD] (de standaardinstelling) in het HOME
MENU (p. 82) aan. Als u de datum/tijd en de
gegevens van de camera-instellingen wilt
opnemen, geeft u deze weer op het scherm
(p. 78).
• Wanneer u de camcorder aansluit op een
apparaat met monogeluid, sluit u de gele stekker
van de A/V-kabel aan op de videoaansluiting
van het apparaat en de rode (rechterkanaal) of de
witte stekker (linkerkanaal) op de
audioaansluiting van het apparaat.
4 Start het afspelen op de
2 Plaats het opnamemedium in het
opnameapparaat.
Als het opnameapparaat beschikt over
een ingangskeuzeschakelaar, zet u deze
in de invoerstand.
3 Sluit de camcorder aan op het
opnameapparaat (videorecorder
of DVD/HDD-recorder) met de
A/V-kabel (bijgeleverd) 1 of een
A/V-kabel met S VIDEO
(optioneel) 2.
1 Schakel de camcorder in.
Sluit de camcorder aan op de ingangen
van het opnameapparaat.
61
Opgelet
2 Verbind de
(USB)-aansluiting
van de camcorder en een DVDwriter, enzovoort met de
bijgeleverde USB-kabel (p. 118).
Het scherm [USB SELECT.] wordt
automatisch weergegeven.
STBY
USB-AANSLTING
AFDRUKKEN
USB-AANSLTING
DISC BURN
USB SELECT.
3 Raak [
USB-AANSLTING] of
[
USB-AANSLTING] aan
afhankelijk van het medium met
de film die u wilt kopiëren.
4 Bedien het apparaat dat u wilt
aansluiten en start de opname.
Raadpleeg voor meer informatie ook de
gebruiksaanwijzing bij het apparaat dat
u wilt aansluiten.
5 Raak na het kopiëren [END] t
[JA] aan en koppel de USB-kabel
los.
62
Met deze camcorder worden high definition
beelden in de AVCHD-indeling
opgenomen. High definition beelden
kunnen naar DVD-media worden
gekopieerd. DVD-media met beelden in de
AVCHD-indeling moeten echter niet
worden gebruikt met DVD-spelers of
-recorders, aangezien de DVD-speler/
recorder de media wellicht niet meer kan
uitwerpen en de inhoud zonder
waarschuwing kan wissen. DVD-media met
beelden in de AVCHD-indeling kunnen
worden afgespeeld op een compatibele Bluray Disc™-speler/recorder of een ander
compatibel apparaat.
z Tips
• Als het scherm [USB SELECT.] niet verschijnt,
raakt u
(HOME) t
(OVERIG) t
[USB-AANSLTING] aan.
Opgenomen stilstaande beelden afdrukken
(PictBridge-compatibele printer)
U kunt stilstaande beelden afdrukken met
een PictBridge-compatibele printer zonder
de camcorder aan te sluiten op een
computer.
Sluit de camcorder aan op de
netspanningsadapter om de camcorder van
stroom te voorzien via het stopcontact
(p. 16). Schakel de printer in.
Selecteer het medium dat het stilstaande
beeld bevat dat u wilt afdrukken voordat u
de bewerking uitvoert (p. 23).
Als u stilstaande beelden op een "Memory
Stick PRO Duo" wilt afdrukken, plaatst u
de "Memory Stick PRO Duo" met deze
beelden in de camcorder.
4 Raak [AFDRUKKEN] aan.
Als de aansluiting is voltooid, verschijnt
(PictBridge-aansluiting) op het scherm.
AFDRUKKEN
UITV.
Houd ingedrukt:VRBLD
U kunt een stilstaand beeld op het
scherm selecteren.
dat u wilt afdrukken.
1 Sluit het Handycam Station aan
op een stopcontact met de
bijgeleverde
netspanningsadapter.
AFDRUKKEN
UITV.
2 Plaats de camcorder stevig in het
Handycam Station en schakel de
camcorder in.
3 Sluit de
-aansluiting (USB) van
het Handycam Station aan op de
printer met de USB-kabel (p. 121).
Bewerken
5 Raak het stilstaande beeld aan
Houd ingedrukt:VRBLD
Het geselecteerde stilstaande beeld
wordt gemarkeerd met .
Raak het stilstaande beeld aan op het
LCD-scherm om het beeld te
bevestigen.
Raak
aan om naar het vorige
scherm te gaan.
[USB SELECT.] verschijnt automatisch
op het scherm.
63
6 Raak
(OPTION) aan, stel de
volgende opties in en raak
aan.
[AANTAL]: stel het aantal exemplaren
in dat moet worden afgedrukt van het
stilstaande beeld. U kunt maximaal
20 exemplaren instellen.
[DATUM/TIJD]: selecteer [DATUM],
[DAG&TIJD] of [UIT] (geen datum/tijd
afdrukken).
[FORMAAT]: selecteer het
papierformaat.
Als u de instelling niet wijzigt, gaat u
naar stap 7.
7 Raak [UITV.] t [JA] t
aan.
Het scherm voor het selecteren van
stilstaande beelden wordt opnieuw
weergegeven.
• Als de printer plotseling ophoudt met
afdrukken, koppelt u de USB-kabel los, schakelt
u de printer uit en weer in en voert u de
handeling nogmaals vanaf het begin uit.
• U kunt alleen papierformaten selecteren waarop
de printer kan afdrukken.
• Bij sommige printermodellen worden de
boven-, onder-, linker- en rechterzijde van het
beeld bijgesneden. Als u een stilstaand beeld
afdrukt dat met de breedte-/hoogteverhouding
16:9 (breedbeeld) is opgenomen, worden de
linker- en rechterzijde van het stilstaande beeld
wellicht afgesneden.
• Bepaalde printermodellen bieden wellicht geen
ondersteuning voor de functie voor het
afdrukken van de datum. Raadpleeg de
gebruiksaanwijzing van de printer voor meer
informatie.
• De onderstaande stilstaande beelden worden
mogelijk niet afgedrukt:
– Stilstaande beelden bewerkt op een computer
– Stilstaande beelden opgenomen met andere
apparaten
– Stilstaande beeldbestanden groter dan 4 MB
– Stilstaande beeldbestanden groter dan 3.680 ×
2.760 pixels
z Tips
Het afdrukken voltooien
Raak in stap 4
aan op het scherm voor
het selecteren van beelden.
b Opmerkingen
• We kunnen alleen de werking garanderen van
modellen die compatibel zijn met PictBridge.
• Raadpleeg ook de gebruiksaanwijzing voor de
printer die moet worden gebruikt.
• Voer de volgende handelingen niet uit als
op
het scherm wordt weergegeven. De handelingen
kunnen wellicht niet goed worden uitgevoerd.
– De POWER-schakelaar bedienen
– Op
(BEELDEN WEERGEVEN)
drukken
– De camcorder verwijderen uit het Handycam
Station
– De USB-kabel loskoppelen van de camcorder,
het Handycam Station of de printer
– De "Memory Stick PRO Duo" verwijderen uit
de camcorder tijdens het afdrukken van
stilstaande beelden die zijn opgeslagen op de
"Memory Stick PRO Duo"
64
• PictBridge is een industrienorm van de
Camera & Imaging Products Association
(CIPA). U kunt stilstaande beelden afdrukken
zonder een computer te gebruiken door een
printer direct aan te sluiten op een digitale
videocamera of een digitale camera, ongeacht
de fabrikant of het model.
• U kunt een stilstaand beeld op het
weergavescherm voor stilstaande beelden
afdrukken uit
(OPTION) MENU.
Opnamemedia gebruiken
De categorie
(MEDIA BEHEREN)
De gegevens van het
medium controleren
Met deze categorie kunt u de vaste schijf of
een "Memory Stick PRO Duo" gebruiken
voor verschillende doeleinden.
U kunt de resterende opnameduur
controleren voor elke opnamestand van het
medium geselecteerd in [FILMMEDIA
INST.] (p. 23), evenals de geschatte vrije en
gebruikte ruimte op het medium.
STBY
FILMMEDIA INST.
FOTOMEDIA INST.
MEDIA-INFO
MEDIA FORMATT.
De categorie
BEHEREN)
b Opmerkingen
• Als Easy Handycam actief is, kunt u de
gegevens van het medium niet controleren.
Annuleer Easy Handycam (p. 29).
MEDIA BEHEREN
(MEDIA
Itemlijst
Raak
(HOME) t
(MEDIA
BEHEREN) t [MEDIA-INFO] aan.
De resterende opnameduur voor elke
opnamestand wordt weergegeven.
U kunt het medium voor films selecteren
(p. 23).
z Tips
FOTOMEDIA INST.
• U kunt de beschikbare opnameruimte,
enzovoort controleren door
aan te raken
in de rechterbenedenhoek van het scherm.
U kunt het medium voor stilstaande beelden
selecteren (p. 23).
MEDIA-INFO
Het scherm uitschakelen
U kunt informatie over het medium zoals de
opnameduur, enzovoort weergeven (p. 65).
Raak
MEDIA FORMATT.
U kunt het medium formatteren en
beschikbare opnameruimte herstellen
(p. 66).
BLD.DB.BEST.REP.
U kunt de beheerinformatie van het
medium repareren (p. 68).
aan.
b Opmerkingen
• De berekening voor ruimte op het medium is:
1 MB = 1.048.576 bytes. Hoeveelheden van
minder dan 1MB worden genegeerd wanneer de
ruimte op het medium wordt weergegeven.
De weergegeven totale grootte van de vaste
schijf zal iets kleiner zijn dan de hieronder
getoonde grootte, hoewel zowel de vrije en
gebruikte schijfruimte wordt weergegeven.
– HDR-SR11E:
60.000 MB
– HDR-SR12E:
120.000 MB
• Vanwege de ruimte die wordt ingenomen door
bestandsbeheer wordt de gebruikte schijfruimte
niet weergegeven als 0 MB, zelfs niet wanneer u
[MEDIA FORMATT.] uitvoert (p. 66).
Opnamemedia gebruiken
FILMMEDIA INST.
z Tips
• Alleen de informatie van het medium dat
geselecteerd is in [FILMMEDIA INST.] wordt
weergegeven. Wijzig indien nodig de mediainstelling (p. 23).
65
Alle beelden verwijderen (formatteren)
Tijdens het formatteren worden alle beelden
gewist om schijfruimte voor opnamen vrij te
maken.
Voor deze bewerking moet de camcorder op
het stopcontact zijn aangesloten met de
bijgeleverde netspanningsadapter (p. 16).
De "Memory Stick PRO Duo"
formatteren
1 Plaats de "Memory Stick PRO
Duo" die u wilt formatteren in de
camcorder.
b Opmerkingen
• Als u belangrijke beelden niet wilt kwijtraken,
moet u deze opslaan (p. 49) voordat u de functie
[MEDIA FORMATT.] uitvoert.
• Terwijl [MEDIA FORMATT.] wordt
uitgevoerd, moet u de netspanningsadapter niet
loskoppelen.
2 Raak
(HOME) t
(MEDIA
BEHEREN) t [MEDIA
FORMATT.] t [MEMORY STICK]
aan.
De vaste schijf formatteren
1 Raak
(HOME) t
(MEDIA
BEHEREN) t [MEDIA
FORMATT.] t [HDD] aan.
JA
NEE
FORMAT
3 Raak [JA] t [JA] aan.
Formatteren?
Alle gegevens
worden verwijderd.
GESCH.VERWRK.TIJD:12s
JA
De Memory Stick formatteren?
Alle gegevens
worden verwijderd.
GESCH.VERWRK.TIJD:12s
NEE
4 Wanneer [Voltooid.] wordt
FORMAT
weergegeven, raakt u
aan.
2 Raak [JA] t [JA] aan.
b Opmerkingen
3 Wanneer [Voltooid.] wordt
weergegeven, raakt u
66
aan.
• Verwijder de "Memory Stick PRO Duo" niet uit
de camcorder terwijl het ACCESS-lampje
brandt.
• Zelfs stilstaande beelden die op een ander
apparaat zijn beveiligd tegen per ongeluk
wissen, worden verwijderd.
• Voer de volgende handelingen niet uit als
[Uitvoeren…] op het scherm wordt
weergegeven:
– De POWER-schakelaar of toetsen bedienen
– De "Memory Stick PRO Duo" verwijderen
Voorkomen dat gegevens op de vaste schijf van
de camcorder kunnen worden hersteld
Met [
LEEG] kunt u onbegrijpelijke
gegevens naar de vaste schijf van de
camcorder schrijven. Op deze manier wordt
het moeilijker om originele gegevens te
herstellen. Wanneer u de camcorder
wegdoet of aan anderen overdraagt, wordt u
aangeraden [
LEEG] uit te voeren.
4 Houd . (tegenlicht) enkele
seconden ingedrukt (p. 119).
Het scherm [
weergegeven.
LEEG] wordt
"
LEEG" uitvoeren?
Gegevens kunnen niet worden
hersteld als "
LEEG" is uitgevoerd.
GESCH.VERWRK.TIJD:59m29s
b Opmerkingen
JA
NEE
LEEG
5 Raak [JA] t [JA] aan.
6 Wanneer [Voltooid.] wordt
weergegeven, raakt u
aan.
b Opmerkingen
1 Sluit de netspanningsadapter aan
op de DC IN-aansluiting van de
camcorder en het stopcontact.
2 Schakel de camcorder in.
3 Raak
(HOME) t
(MEDIA
BEHEREN) t [MEDIA
FORMATT.] t [HDD] aan.
Het scherm [
weergegeven.
• De werkelijke tijd voor de uitvoering van
[
LEEG] is als volgt:
– HDR-SR11E:
ongeveer 60 minuten
– HDR-SR12E:
ongeveer 120 minuten
• Als u [
LEEG] stopt terwijl [Uitvoeren…]
wordt weergegeven, moet u de bewerking wel
voltooien door de volgende keer dat u de
camcorder gebruikt, [MEDIA FORMATT.] of
[
LEEG] uit te voeren.
Opnamemedia gebruiken
• Als u [
LEEG] uitvoert, worden alle beelden
verwijderd. Als u belangrijke beelden niet wilt
kwijtraken, moet u deze opslaan (p. 49) voordat
u[
LEEG] uitvoert.
• U kunt [
LEEG] alleen uitvoeren wanneer u
de netspanningsadapter aansluit op het
stopcontact.
• Koppel alle kabels los, behalve de
netspanningsadapter. Koppel de
netspanningsadapter niet los tijdens de
bewerking.
• Stel de camcorder tijdens het uitvoeren van
[
LEEG] niet bloot aan trillingen of
schokken.
FORMAT] wordt
Formatteren?
Alle gegevens
worden verwijderd.
GESCH.VERWRK.TIJD:12s
JA
NEE
FORMAT
67
Het beelddatabasebestand repareren
Met deze functie worden de
beheerinformatie en de consistentie van
films en stilstaande beelden op het medium
gecontroleerd en worden eventuele
inconsistenties gerepareerd.
1 Raak
(HOME) t
(MEDIA
BEHEREN) t
[BLD.DB.BEST.REP.] t [HDD] of
[MEMORY STICK] aan.
Wilt u het beelddatabasebestand controleren?
JA
NEE
BLD.DB.BEST.REP.
2 Raak [JA] aan.
De controle van het beheerbestand
wordt gestart. Raak
aan en sluit de
controle van het beheerbestand af als er
geen inconsistenties worden gevonden.
Inconsistenties in beelddatabasebestand.
Wilt u het beelddatabasebestand repareren?
GESCH.VERWRK.TIJD: 1m
JA
NEE
BLD.DB.BEST.REP.
3 Raak [JA] aan.
4 Nadat [Voltooid.] is weergegeven,
raakt u
68
aan.
b Opmerkingen
• Stel de camcorder niet bloot aan mechanische
schokken of trillingen en verwijder de
netspanningsadapter of accu niet tijdens de
bewerking.
• Verwijder de "Memory Stick PRO Duo" niet
tijdens het repareren van het
beelddatabasebestand van de "Memory Stick
PRO Duo".
• De beelddatabasebestanden van de vaste schijf
en de "Memory Stick PRO Duo" worden
afzonderlijk gerepareerd.
De camcorder aanpassen
Wat u kunt doen met de categorie
(INSTELLINGEN) van het
HOME MENU
U kunt de opnamefuncties en de
bedieningsinstellingen aan uw wensen
aanpassen.
Gebruik van het HOME MENU
3 Raak het gewenste instelitem aan.
Als het item niet op het scherm wordt
weergegeven, raakt u /
aan om
een andere pagina weer te geven.
STBY
1 Schakel de camcorder in en druk
op
OPNAMESTAND
AUDIOSTAND
AE KEUZE
WB-VERSCH.
NIGHTSHOT-LAMP
BR.BLD.SEL.
1/4
(HOME).
FILMINST.CAMERA
(HOME)
4 Raak het gewenste item aan.
Als het item niet op het scherm wordt
weergegeven, raakt u /
aan om
een andere pagina weer te geven.
(HOME)
STBY
STBY
FOTO
VL.LNGZ.OPN.
OPNAMESTAND
De kwaliteit van films instellen.
OPNEMEN
De categorie
(INSTELLINGEN)
5 Wijzig de instelling en raak
2 Raak
aan.
(INSTELLINGEN) aan.
De camcorder aanpassen
FILM
STBY
FILMINST.CAMERA
FOTO-INSTELL.
INS.BLDWEERG.
INS.GELUID/WRGV
INSTELLINGEN
69
Lijst met items in de categorie
(INSTELLINGEN)
FILMINST.CAMERA (p. 71)
Pagina
ZEBRA
74
FLITSFUNCTIE*
75
FLITSNIVEAU
75
Items
Pagina
RODE-OGENR.
75
OPNAMESTAND
71
REGELAARINSTELL.
75
AUDIOSTAND
72
GEZICHTSDETECTIE
75
AE KEUZE
72
CONVERSIELENS
76
WB-VERSCH.
72
NIGHTSHOT-LAMP
72
BR.BLD.SEL.
73
DIGITAL ZOOM
73
STEADYSHOT
73
AUTO LGZ.SLUITER
73
X.V.COLOR
73
HULPKADER
74
ZEBRA
74
Items
Pagina
74
VOLUME*
80
74
PIEPTOON*
80
75
LCD HELDER
80
75
NIV.AV.LCD
80
75
LCD KLEUR
80
REGELAARINSTELL.
75
LICHT BZ
81
GEZICHTSDETECTIE
75
INDEX INST.*
76
CONVERSIELENS
78
REST INSTELLEN
SUBTTL.DATUM
FLITSFUNCTIE*
FLITSNIVEAU
RODE-OGENR.
FOTO-INSTELL. (p. 76)
Items
BEELDFORM.*
70
Items
Pagina
76
INS.BLDWEERG. (p. 78)
Items
Pagina
GEGEVENSCODE
78
WEERGEVEN
79
INS.GELUID/WRGV** (p. 80)
UITVOERINSTELL. (p. 81)
Items
Pagina
TV-TYPE
81
DISPLAY
82
COMPONENT
82
KLOK/
TAALINS. (p. 82)
NUMMER BEST.
77
AE KEUZE
72
Items
Pagina
WB-VERSCH.
72
KLOK INSTEL.*
20
NIGHTSHOT-LAMP
72
GEBIED INST.
82
STEADYSHOT
73
ZOMERTIJD
82
HULPKADER
74
TAALINSTELL.*
82
FILMINST.CAMERA
(Items voor het opnemen van films)
ALGEMENE INST. (p. 83)
STBY
Items
Pagina
DEMOFUNCTIE
83
OPNAMELAMP
83
KALIBRATIE
114
AUTOM. UIT
83
SNEL AAN STBY
83
EXTERNE CTRL
83
VALSENSOR
84
CTRL.VOOR HDMI
84
* U kunt deze items ook instellen wanneer Easy
Handycam wordt gebruikt (p. 26).
** De menunaam verandert in
[INSTELL.GELUID] tijdens het gebruik van
Easy Handycam.
FILMINST.CAMERA
FOTO-INSTELL.
INS.BLDWEERG.
INS.GELUID/WRGV
INSTELLINGEN
Raak 1 en vervolgens 2 aan.
Als het item niet op het scherm wordt
weergegeven, raakt u
/
aan om een
andere pagina weer te geven.
Instellen
(HOME MENU) t pagina 69
(OPTION MENU) t pagina 85
De standaardinstellingen worden aangeduid
met B.
OPNAMESTAND
HD FH (
)
Hiermee neemt u op met de hoogste
kwaliteit.
(AVC HD 16M (FH)).
HD HQ (
)
De camcorder aanpassen
U kunt kiezen uit 4 verschillende niveaus
voor de opnamestand om een film met
HD-beeldkwaliteit (high definition) op te
nemen.
Hiermee neemt u op met hoge kwaliteit.
(AVC HD 9M (HQ)).
B HD SP (
)
Hiermee neemt u op met
standaardkwaliteit.
(AVC HD 7M (SP)).
HD LP (
)
Hiermee kunt u de opnameduur verlengen
(Long Play) (AVC HD 5M (LP)).
U kunt kiezen uit 3 verschillende niveaus
voor de opnamestand om een film met
SD-beeldkwaliteit (standard definition) op
te nemen.
71
SD HQ (
)
z Tips
Hiermee neemt u op met hoge kwaliteit.
(SD 9M (HQ)).
B SD SP (
)
Hiermee neemt u op met
standaardkwaliteit.
(SD 6M (SP)).
SD LP (
)
Hiermee kunt u de opnameduur verlengen
(Long Play).
(SD 3M (LP)).
b Opmerkingen
• Als u opneemt in de LP-stand, kan de kwaliteit
van films afnemen of kunnen scènes met snelle
bewegingen worden weergegeven met blokruis
wanneer u het beeld afspeelt.
z Tips
• Zie pagina 11 en 25 voor meer informatie over
de verwachte opnameduur voor elke
opnamestand.
• U kunt de [OPNAMESTAND] voor elk
medium apart selecteren.
AUDIOSTAND
U kunt de indeling van het opnamegeluid
wijzigen.
B 5.1ch SURROUND (
)
Neemt geluid op in 5,1-kanaals surround.
2ch STEREO (
)
Neemt geluid op in 2-kanaals stereogeluid.
b Opmerkingen
•
verschijnt tijdelijk ongeacht de instelling
wanneer u films afspeelt opgenomen met de
instelling [GELUID OPNEMEN] op [UIT]
onder [VL.LNGZ.OPN.].
AE KEUZE
Selecteer [AAN] om de belichting aan te
passen met
(donker)/
(licht).
en de waarde van de instelling worden
weergegeven op het scherm (de
standaardinstelling is [UIT]).
72
• Raak
aan als het onderwerp wit is of de
achtergrondverlichting helder is, of raak
aan als het onderwerp zwart is en het licht zwak.
• U kunt het automatische belichtingsniveau
aanpassen en lichter of donkerder maken als
[BELICHTING] is ingesteld op [AUTO].
• U kunt de instelling ook handmatig aanpassen
met de CAM CTRL-schakelaar (p. 35).
WB-VERSCH.
(Witbalansverschuiving)
Selecteer [AAN] om de witbalans aan te
passen aan de gewenste instelling met
/
.
en de waarde van de instelling worden
weergegeven op het scherm (de
standaardinstelling is [UIT]).
z Tips
• Wanneer de witbalans is ingesteld op een lagere
waarde, worden beelden met een blauwe tint
weergegeven. Wanneer de witbalans is ingesteld
op een hogere waarde, worden beelden met een
rode tint weergegeven.
• U kunt de instelling ook handmatig aanpassen
met de CAM CTRL-schakelaar (p. 35).
NIGHTSHOT-LAMP
Wanneer u de functie NightShot (p. 33) of
[SUPER NIGHTSHOT] (p. 91) gebruikt
om op te nemen, kunt u helderdere beelden
opnemen door [NIGHTSHOT-LAMP],
waarmee infraroodlicht (onzichtbaar) wordt
uitgestraald, in te stellen op [AAN] (de
standaardinstelling).
b Opmerkingen
• Bedek de infraroodpoort niet met uw vingers of
andere voorwerpen (p. 33).
• Verwijder de conversielens (optioneel).
• De maximale opnameafstand met
[NIGHTSHOT-LAMP] is ongeveer 3 meter.
BR.BLD.SEL.
Wanneer u opneemt met SD-beeldkwaliteit
(standard definition), kunt u de breedte-/
hoogteverhouding selecteren op basis van
de aangesloten televisie. Raadpleeg ook de
gebruiksaanwijzing bij de televisie.
B 16:9 BREED
Neemt beelden in het volledige scherm op
een 16:9-televisie (breedbeeld) op.
4:3 (
)
Neemt beelden in het volledige scherm op
een 4:3-televisie op.
b Opmerkingen
• Stel [TV-TYPE] in op basis van de televisie die
is aangesloten voor weergave (p. 81).
DIGITAL ZOOM
U kunt cameratrillingen onderdrukken (de
standaardinstelling is [AAN]). Stel
[STEADYSHOT] in op [UIT] ( ) als u
een statief (optioneel) gebruikt, zodat u een
natuurlijk beeld krijgt.
AUTO LGZ.SLUITER
(Automatisch langzame
sluitertijd)
Wanneer u opneemt in een donkere
omgeving wordt de sluitertijd automatisch
teruggebracht tot 1/25 seconde (de
standaardinstelling is [AAN]).
X.V.COLOR
Stel deze optie tijdens het opnemen in op
[AAN] om een groter kleurenbereik vast te
leggen. Bepaalde kleuren zoals de heldere
kleuren van bloemen of de blauwe kleur
van de zee worden waarheidsgetrouwer
gereproduceerd.
b Opmerkingen
Zoomen tot maximaal 12 × wordt optisch
uitgevoerd.
• Stel [X.V.COLOR] in op [AAN] wanneer de
opgenomen inhoud wordt afgespeeld op een
televisie die compatibel is met x.v.Color.
• Als u een film die is opgenomen met deze
functie ingesteld op [AAN] afspeelt op een
televisie die niet compatibel is met x.v.Color,
worden de kleuren mogelijk niet correct
gereproduceerd.
• [X.V.COLOR] kan niet worden ingesteld op
[AAN]:
– Als u opneemt met SD-beeldkwaliteit
(standard definition)
– Als u een film opneemt
24 ×
z Tips
Zoomen tot maximaal 12 × wordt optisch
uitgevoerd en daarna wordt zoomen tot
24 × digitaal uitgevoerd.
• Het LCD-scherm is compatibel met x.v.Color.
De rechterkant van de zoombalk toont
het digitale zoombereik. Het
zoombereik wordt weergegeven als u
het zoomniveau selecteert.
B UIT
De camcorder aanpassen
U kunt het maximale zoomniveau
selecteren als u tijdens het opnemen verder
wilt inzoomen dan de vergroting 12 ×. De
beeldkwaliteit vermindert als u de digitale
zoomfunctie gebruikt.
STEADYSHOT
150 ×
Zoomen tot maximaal 12 × wordt optisch
uitgevoerd en daarna wordt zoomen tot
150 × digitaal uitgevoerd.
73
HULPKADER
Als u [HULPKADER] instelt op [AAN],
kunt u het hulpkader weergeven en
controleren of het onderwerp horizontaal of
verticaal is.
Het kader wordt niet opgenomen. Druk op
DISP/BATT INFO om het kader te
verbergen (de standaardinstelling is [UIT]).
z Tips
• Als u het onderwerp in het kruispunt van het
hulpkader plaatst, krijgt u een evenwichtige
compositie.
• Het buitenste kader van [HULPKADER] geeft
het weergavegedeelte weer van een televisie die
niet compatibel is met volledige pixelweergave.
ZEBRA
Diagonale strepen verschijnen in delen van
het scherm waar de helderheid gelijk is aan
een vooraf ingesteld niveau.
Deze optie is handig als richtlijn wanneer u
de helderheid aanpast. Als u de
standaardinstelling wijzigt, wordt
weergegeven. Het zebrapatroon wordt niet
opgenomen.
• IRE geeft de helderheid van het scherm aan.
REST INSTELLEN
B AAN
Hiermee wordt de aanduiding voor de
resterende schijfruimte altijd weergegeven.
AUTO
Hiermee wordt in de volgende gevallen de
aanduiding voor de resterende
opnameduur voor films ongeveer
8 seconden weergegeven.
– Als de camcorder de resterende
mediacapaciteit herkent terwijl het
-lampje (film) brandt
– Wanneer u op DISP/BATT INFO drukt
om de aanduiding in te schakelen terwijl
het
-lampje (film) brandt
– Wanneer u de opnamestand voor films
selecteert in het HOME MENU
b Opmerkingen
• Als de resterende opnameduur voor films
minder dan 5 minuten bedraagt, wordt de
aanduiding constant op het scherm
weergegeven.
SUBTTL.DATUM (datum
ondertiteling)
Het zebrapatroon wordt weergegeven bij
een helderheidsniveau op het scherm van
ongeveer 70 IRE.
Wanneer u dit instelt op [AAN]
(standaardinstelling), kunt u de
opnamedatum en -tijd weergeven tijdens
het afspelen van de beelden die zijn
opgenomen op de camcorder, op apparaten
die compatibel zijn met de functie
ondertitels weergeven. Raadpleeg ook de
handleiding bij het weergaveapparaat.
100
b Opmerkingen
Het zebrapatroon wordt weergegeven bij
een helderheidsniveau op het scherm van
ongeveer 100 IRE of hoger.
• Beelden die met HD-beeldkwaliteit (high
definition) zijn opgenomen, kunnen alleen
worden afgespeeld op apparaten die compatibel
zijn met de AVCHD-indeling.
• [SUBTTL.DATUM] kan niet worden ingesteld
voor SD-beeldkwaliteit (standard definition).
B UIT
Het zebrapatroon wordt niet weergegeven.
70
b Opmerkingen
• Gedeelten van het scherm waar de helderheid
ongeveer 100 IRE of hoger is, kunnen
overbelicht lijken.
74
z Tips
FLITSFUNCTIE
U kunt de flitserinstelling selecteren
wanneer u stilstaande beelden opneemt met
de ingebouwde flitser of een externe flitser
(optioneel) die geschikt is voor de
camcorder.
B AUTO
Er wordt automatisch geflitst bij een tekort
aan omgevingslicht.
AAN ( )
De flitser wordt altijd gebruikt, ongeacht
de helderheid van de omgeving.
UIT (
)
Er wordt zonder flitser opgenomen.
b Opmerkingen
FLITSNIVEAU
U kunt deze functie instellen als u de
ingebouwde flitser of een externe flitser
(optioneel) gebruikt die geschikt is voor de
camcorder.
HOOG(
U kunt deze functie instellen wanneer u
stilstaande beelden opneemt met de
ingebouwde flitser of een externe flitser
(optioneel) die geschikt is voor de
camcorder.
Als u [RODE-OGENR.] op [AAN] instelt
en vervolgens [FLITSFUNCTIE] instelt op
[AUTO] of [AAN], verschijnt . U kunt
rode ogen voorkomen door de voorflitser te
activeren voordat de flitser flitst.
b Opmerkingen
• De beperking van rode ogen kan soms niet het
gewenste resultaat geven vanwege individuele
verschillen en andere omstandigheden.
REGELAARINSTELL.
U kunt een item selecteren dat u wilt
toewijzen aan de CAM CTRL-schakelaar.
Zie pagina 35 voor meer informatie.
GEZICHTSDETECTIE
Herkent gezichten en past de scherpstelling,
het kleur en de belichting automatisch aan.
Het gezichtsbeeld wordt ook
geoptimaliseerd.
B AAN (
)
De camcorder aanpassen
• De aanbevolen afstand tot het onderwerp is
ongeveer 0,3 tot 2,5 m als u de ingebouwde
flitser gebruikt.
• Verwijder eventueel stof van de flitser voordat u
deze gebruikt. Het effect van de flitser kan
worden verminderd als het licht van de lamp
wordt geblokkeerd door hitteverkleuring of stof.
• Het /CHG-lampje (opladen) knippert tijdens
het opladen en blijft branden als het opladen is
voltooid.
• Als u de flitser gebruikt in een heldere
omgeving, bijvoorbeeld bij het opnemen van
onderwerpen met tegenlicht, werkt de flitser
wellicht niet goed.
RODE-OGENR.
Herkent een gezicht en plaatst er een kader
rond. Het gevonden gezichtsbeeld wordt
automatisch geoptimaliseerd.
Kader gezichtsdetectie
OPN
)
Hiermee wordt het flitsniveau verhoogd.
B NORMAAL( )
LAAG(
)
Aanduiding gezichtsdetectie
Hiermee wordt het flitsniveau verlaagd.
75
FOTO-INSTELL.
(Items voor het opnemen van stilstaande
beelden)
AAN[GEEN KADER] (
)
Herkent een gezicht zonder er een kader
rond te plaatsen. Het gevonden
gezichtsbeeld wordt automatisch
geoptimaliseerd.
UIT
De functie [GEZICHTSDETECTIE]
wordt niet gebruikt.
b Opmerkingen
• Gezichten worden niet altijd herkend. Dit is
afhankelijk van de opnameomstandigheden.
• [GEZICHTSDETECTIE] werkt mogelijk niet
goed afhankelijk van de
opnameomstandigheden. Stel in dit geval
[GEZICHTSDETECTIE] in op [UIT].
INDEX INST.
De standaardinstelling is [AAN], zodat u
automatisch naar gezichten kunt zoeken en
het [Gezichtsindex]-scherm kunt
weergeven (p. 39).
Gezichtspictogrammen en
betekenissen
: bij de instelling [AAN]
: dit pictogram knippert wanneer de
camcorder een gezicht herkent. Het
pictogram stopt met knipperen wanneer het
gezicht is opgenomen in [Gezichtsindex].
: dit pictogram verschijnt wanneer
gezichten niet kunnen worden opgenomen
in [Gezichtsindex].*
* Het aantal gezichten dat kan worden gevonden
is beperkt.
CONVERSIELENS
Wanneer u een conversielens (optioneel)
gebruikt, gebruik dan deze functie om op te
nemen waarbij u de optimale compensatie
gebruikt voor cameratrillingen voor elke
lens.
U kunt [GROOTHOEKCONV.] ( ) of
[TELECONVERSIE] ( ) selecteren. De
standaardinstelling is [UIT].
76
STBY
FILMINST.CAMERA
FOTO-INSTELL.
INS.BLDWEERG.
INS.GELUID/WRGV
INSTELLINGEN
Raak 1 en vervolgens 2 aan.
Als het item niet op het scherm wordt
weergegeven, raakt u /
aan om een
andere pagina weer te geven.
Instellen
(HOME MENU) t pagina 69
(OPTION MENU) t pagina 85
De standaardinstellingen worden aangeduid
met B.
BEELDFORM.
B 10,2M (
10,2M )
Met deze instelling worden stilstaande
beelden opgenomen met de hoogste
kwaliteit (3.680 × 2.760).
7,6M (
7,6M )
Met deze instelling worden stilstaande
beelden opgenomen met de hoogste
kwaliteit met de breedte-/
hoogteverhouding 16:9 (breedbeeld)
(3.680 × 2.070).
6,1M (
6,1M )
Met deze instelling worden stilstaande
beelden duidelijk opgenomen
(2.848 × 2.136).
1,9M (
1,9M )
Met deze instelling kunt u meer stilstaande
beelden relatief duidelijk opnemen
(1.600 × 1.200).
VGA(0,3M) (
)
Met deze instelling kunt u het maximum
aantal stilstaande beelden opnemen
(640 × 480).
b Opmerkingen
• De geselecteerde beeldgrootte blijft in werking
zolang het
-lampje (stilstaand beeld) brandt.
Capaciteit van de "Memory Stick PRO
Duo" en het aantal stilstaande
beelden dat kan worden opgenomen
(eenheid: aantal beelden)*
Als u de POWER-schakelaar op
(Stilstaand beeld) zet
10,2M
3680 × 2760
10,2M
1GB
230
2GB
475
4GB
930
8GB
1900
b Opmerkingen
• Bij gebruik van een "Memory Stick PRO Duo"
van Sony Corporation. Het aantal stilstaande
beelden dat kan worden opgenomen, verschilt
afhankelijk van de opnameomgeving of het type
"Memory Stick".
• U kunt maximaal 9.999 stilstaande beelden
opnemen op de vaste schijf.
• De unieke pixelindeling van de Sony ClearVid
CMOS-sensor en het beeldverwerkingssysteem
(BIONZ) maken een resolutie voor stilstaande
beelden mogelijk die overeenkomt met de
beschreven waarden.
z Tips
• U kunt ook een "Memory Stick Duo" gebruiken
met een capaciteit van minder dan 1 GB voor
het opnemen van stilstaande beelden.
B SERIE
Hiermee worden stilstaande beelden op
volgorde genummerd, zelfs als de
"Memory Stick PRO Duo" wordt
vervangen. De bestandsnummering begint
opnieuw wanneer een nieuwe map wordt
gemaakt of als de opnamemap wordt
vervangen.
HERSTEL
Hiermee worden bestanden op volgorde
genummerd, waarbij verder wordt
genummerd vanaf het hoogste
bestandsnummer op het huidige
opnamemedium.
AE KEUZE
Zie pagina 72.
WB-VERSCH.
(Witbalansverschuiving)
Zie pagina 72.
NIGHTSHOT-LAMP
Zie pagina 72.
De camcorder aanpassen
* Het weergegeven aantal stilstaande beelden dat
kan worden opgenomen, geldt voor de
maximale beeldgrootte van de camcorder. Het
werkelijke aantal stilstaande beelden dat kan
worden opgenomen, wordt weergegeven op het
LCD-scherm tijdens de opname (p. 124).
NUMMER BEST.
(bestandsnummer)
STEADYSHOT
Zie pagina 73.
HULPKADER
Zie pagina 74.
ZEBRA
Zie pagina 74.
FLITSFUNCTIE
Zie pagina 75.
77
INS.BLDWEERG.
(Items om het scherm aan te passen)
FLITSNIVEAU
STBY
Zie pagina 75.
RODE-OGENR.
Zie pagina 75.
REGELAARINSTELL.
Zie pagina 75.
GEZICHTSDETECTIE
Zie pagina 75.
CONVERSIELENS
FILMINST.CAMERA
FOTO-INSTELL.
INS.BLDWEERG.
INS.GELUID/WRGV
INSTELLINGEN
Raak 1 en vervolgens 2 aan.
Als het item niet op het scherm wordt
weergegeven, raakt u /
aan om een
andere pagina weer te geven.
Instellen
(HOME MENU) t pagina 69
(OPTION MENU) t pagina 85
De standaardinstellingen worden aangeduid
met B.
Zie pagina 76.
GEGEVENSCODE
Met deze optie kunt u de gegevens
weergeven die automatisch tijdens de
opname zijn opgenomen (gegevenscode).
B UIT
De gegevenscode wordt niet weergegeven.
DATUM/TIJD
Hiermee worden de datum en tijd
weergegeven.
CAMERAGEGEV.
Hiermee worden gegevens over de
camera-instellingen weergegeven.
DATUM/TIJD
A Datum
B Tijd
78
CAMERAGEGEV.
WEERGEVEN
Film
U kunt het aantal miniaturen selecteren dat
op het VISUAL INDEX-scherm wordt
weergegeven.
Miniatuur
F1,8
Verklarende woordenlijst (p. 127)
B ZOOMLINK
U kunt het aantal miniaturen (6 of 12)
wijzigen met de motorzoomknop op de
camcorder.*
Stilstaand beeld
6BEELDEN
10,2M
Hiermee worden miniaturen voor
6 beelden weergegeven.
12BEELDEN
Hiermee worden miniaturen voor
12 beelden weergegeven.
z Tips
•
wordt weergegeven voor een beeld dat met
de flitser is opgenomen.
• De gegevenscode wordt op de televisie
weergegeven als u de camcorder aansluit op een
televisie.
• Wanneer u op DATA CODE op de
afstandsbediening drukt, geeft de aanduiding
achtereenvolgens het volgende weer: [DATUM/
TIJD] t [CAMERAGEGEV.] t [UIT] (geen
aanduiding).
• Afhankelijk van de staat van het medium
kunnen streepjes [--:--:--] worden weergegeven.
De camcorder aanpassen
C SteadyShot uit
D Helderheid
E Witbalans
F Gevoeligheid
G Sluitertijd
H Diafragma
I Belichting
* U kunt de bewerking ook uitvoeren met de
zoomtoetsen op de rand van het LCDscherm of op de afstandsbediening.
79
INS.GELUID/WRGV
(Items om de pieptoon en het scherm aan
te passen)
NIV.AV.LCD (niveau
achtergrondverlichting
van het LCD-scherm)
STBY
FILMINST.CAMERA
FOTO-INSTELL.
INS.BLDWEERG.
INS.GELUID/WRGV
U kunt de helderheid van de
achtergrondverlichting van het LCDscherm aanpassen.
INSTELLINGEN
B NORMAAL
Raak 1 en vervolgens 2 aan.
Als het item niet op het scherm wordt
weergegeven, raakt u
/ aan om een
andere pagina weer te geven.
Standaardhelderheid.
LICHT
Het LCD-scherm helderder maken.
Instellen
b Opmerkingen
(HOME MENU) t pagina 69
(OPTION MENU) t pagina 85
De standaardinstellingen worden aangeduid
met B.
VOLUME
Raak
/
passen (p. 39).
aan om het volume aan te
PIEPTOON
• Wanneer u de camcorder op het stopcontact
aansluit met de bijgeleverde
netspanningsadapter, wordt [LICHT]
automatisch gekozen als instelling.
• Wanneer u [LICHT] selecteert, wordt de
levensduur van de accu iets verminderd bij het
opnemen.
• Als u het LCD-scherm 180 graden opent om het
scherm naar buiten te richten en vervolgens het
LCD-scherm tegen de camcorder klapt, wordt
de instelling automatisch op [NORMAAL]
gezet.
z Tips
B AAN
U hoort een melodie wanneer u de opname
start/stopt of het aanraakscherm gebruikt.
• Deze aanpassing is niet van invloed op de
opgenomen beelden.
LCD KLEUR
UIT
Hiermee zet u de melodie uit.
U kunt de kleur op het LCD-scherm
aanpassen met
/
.
LCD HELDER
U kunt de helderheid van het LCD-scherm
aanpassen met
/
.
1 Pas de helderheid aan met
2 Raak
/
aan.
z Tips
• Deze aanpassing is niet van invloed op de
opgenomen beelden.
80
.
Fletser
Feller
z Tips
• Deze aanpassing is niet van invloed op de
opgenomen beelden.
UITVOERINSTELL.
(Items voor aansluiting op andere
apparaten)
LICHT BZ
STBY
U kunt de helderheid van de beeldzoeker
aanpassen.
UITVOERINSTELL.
B NORMAAL
Standaardhelderheid.
LICHT
Het scherm van de beeldzoeker helderder
maken.
b Opmerkingen
• Als u de camcorder aansluit op externe
stroombronnen, wordt [LICHT] automatisch
geselecteerd voor deze instelling.
• Wanneer u [LICHT] selecteert, wordt de
levensduur van de accu iets verminderd bij het
opnemen.
z Tips
• Deze aanpassing is niet van invloed op de
opgenomen beelden.
KLOK/
TAALINS.
ALGEMENE INST.
INSTELLINGEN
Raak 1 en vervolgens 2 aan.
Als het item niet op het scherm wordt
weergegeven, raakt u
/
aan om een
andere pagina weer te geven.
Instellen
(HOME MENU) t pagina 69
(OPTION MENU) t pagina 85
De standaardinstellingen worden aangeduid
met B.
TV-TYPE
B 16:9
Selecteer deze stand om uw beelden weer
te geven op een 16:9-televisie
(breedbeeld).
16:9-beelden
(breedbeeld)
De camcorder aanpassen
Als u het beeld wilt afspelen, moet u het
signaal converteren op basis van de
aangesloten televisie. De opgenomen
beelden worden afgespeeld zoals in de
volgende illustraties.
4:3-beelden
4:3
Selecteer deze stand om uw beelden weer
te geven op een standaard 4:3-televisie.
16:9-beelden
(breedbeeld)
4:3-beelden
81
KLOK/ TAALINS.
(Items om de klok en de taal in te stellen)
b Opmerkingen
STBY
• De breedte-/hoogteverhouding van een beeld dat
met HD-beeldkwaliteit (high definition) is
opgenomen, is 16:9.
UITVOERINSTELL.
KLOK/
TAALINS.
ALGEMENE INST.
INSTELLINGEN
DISPLAY
B LCD
Hiermee worden aanduidingen, zoals de
tijdcode, in de beeldzoeker en op het
LCD-scherm weergegeven.
V-UIT/LCD
Hiermee worden aanduidingen, zoals de
tijdcode, in de beeldzoeker, op het
televisiescherm en het LCD-scherm
weergegeven.
Raak 1 en vervolgens 2 aan.
Als het item niet op het scherm wordt
weergegeven, raakt u /
aan om een
andere pagina weer te geven.
Instellen
(HOME MENU) t pagina 69
(OPTION MENU) t pagina 85
KLOK INSTEL.
COMPONENT
Selecteer [COMPONENT] wanneer u de
camcorder aansluit op een televisie via de
componentingang.
576i
Selecteer deze instelling wanneer u de
camcorder aansluit op een televisie via de
componentingang.
B 1080i/576i
Selecteer deze instelling wanneer u de
camcorder aansluit op een televisie met
een componentingang die het 1080isignaal kan weergeven.
Zie pagina 20.
GEBIED INST.
U kunt het tijdsverschil aanpassen zonder
de klok stil te zetten.
Stel het gewenste gebied in met
/
wanneer u de camcorder in andere tijdzones
gebruikt.
Zie pagina 107 voor meer informatie over
tijdsverschillen in de wereld.
ZOMERTIJD
U kunt deze instelling wijzigen zonder de
klok stil te zetten.
Stel deze optie in op [AAN] om de tijd
1 uur vooruit te zetten.
TAALINSTELL.
U kunt de taal voor het LCD-scherm
selecteren.
z Tips
• De camcorder biedt de optie
[ENG[SIMP]] (vereenvoudigd Engels) als
uw eigen taal niet beschikbaar is.
82
ALGEMENE INST.
(Andere items)
STBY
UITVOERINSTELL.
KLOK/
TAALINS.
AUTOM. UIT
(Automatische
uitschakeling)
ALGEMENE INST.
INSTELLINGEN
Raak 1 en vervolgens 2 aan.
Als het item niet op het scherm wordt
weergegeven, raakt u
/
aan om een
andere pagina weer te geven.
Instellen
(HOME MENU) t pagina 69
(OPTION MENU) t pagina 85
De standaardinstellingen worden aangeduid
met B.
DEMOFUNCTIE
z Tips
• In de onderstaande gevallen wordt de
demonstratie onderbroken.
– Als u op START/STOP of PHOTO drukt.
– Als u het scherm aanraakt tijdens de
demonstratie (de demonstratie wordt na
ongeveer 10 minuten opnieuw gestart).
– Als u de POWER-schakelaar op
(Stilstaand beeld) zet.
– Als u op
(HOME) of
(BEELDEN
WEERGEVEN) drukt.
OPNAMELAMP
Het cameraopnamelampje aan de voorkant
van de camcorder gaat branden, aangezien
de standaardinstelling [AAN] is.
De camcorder wordt automatisch
uitgeschakeld wanneer u de camcorder
langer dan ongeveer 5 minuten niet
gebruikt.
NOOIT
De camcorder wordt nooit automatisch
uitgeschakeld.
b Opmerkingen
• Als u de camcorder aansluit op een stopcontact,
wordt [AUTOM. UIT] automatisch ingesteld op
[NOOIT].
SNEL AAN STBY
(Wachtstand voor snel
inschakelen)
U kunt de gewenste tijd instellen dat de
camcorder ingeschakeld blijft voor het
apparaat uitschakelt in de slaapstand
(p. 33). De standaardinstelling is [10min].
b Opmerkingen
• [AUTOM. UIT] werkt niet tijdens de
slaapstand.
De camcorder aanpassen
De standaardinstelling is [AAN], waarmee
de demonstratie wordt geactiveerd
ongeveer 10 minuten nadat u de POWERschakelaar op
(Film) hebt gezet.
B 5min
EXTERNE CTRL
(Afstandsbediening)
De standaardinstelling is [AAN], zodat u de
bijgeleverde afstandsbediening kunt
gebruiken (p. 122).
z Tips
• Selecteer [UIT] om te voorkomen dat de
camcorder reageert op een opdracht die met de
afstandsbediening van een andere videorecorder
wordt verzonden.
KALIBRATIE
Zie pagina 114.
83
VALSENSOR
Wanneer de valsensor heeft geregistreerd
dat de camcorder is gevallen, kan het
opnemen of afspelen van opgenomen
beelden worden uitgeschakeld om de
interne vaste schijf te beschermen. De
standaardinstelling is [AAN]. Als een val
wordt geregistreerd, wordt
weergegeven.
b Opmerkingen
• Stel de valsensor in op [AAN] wanneer u de
camcorder gebruikt. Als u dit niet doet, kan de
interne vaste schijf worden beschadigd als u de
camcorder laat vallen.
• In situaties met verminderde zwaartekracht
wordt de valsensor ingeschakeld. Wanneer u
beelden opneemt terwijl u bijvoorbeeld in een
achtbaan zit of parachutespringt, kunt u
[VALSENSOR] op [UIT] (
) zetten, zodat
de valsensor niet wordt ingeschakeld.
CTRL.VOOR HDMI
(controle voor HDMI)
De standaardinstelling is [AAN]. Hiermee
kunt u de afspeelfunctie controleren via de
afstandsbediening van uw televisie door de
camcorder via een HDMI-kabel aan te
sluiten op een televisie die compatibel is
met "BRAVIA" Sync (p. 47).
84
Functies activeren met het
Het
(OPTION) MENU wordt op
dezelfde manier weergegeven als het popupvenster dat wordt weergegeven wanneer
u met de rechtermuisknop klikt op een
computer.
Het menu bevat verschillende functies.
OPTION MENU
3 Wijzig de instelling en raak
aan.
b Opmerkingen
Gebruik van het OPTION MENU
1 Raak
(OPTION) aan op het
scherm terwijl u de camcorder
gebruikt.
STBY
FOCUS
AUTO
SPOTFOCUS
AUTO
TELEMACRO
UIT
OPNEMEN
Tabblad
De camcorder aanpassen
(OPTION)
• De tabbladen en items die op het scherm worden
weergegeven, zijn afhankelijk van de opname-/
weergavestatus van de camcorder.
• Bepaalde items worden zonder tabblad
weergegeven.
• Het
(OPTION) MENU kan niet worden
gebruikt als Easy Handycam wordt gebruikt.
2 Raak het gewenste item aan.
Als u het gewenste item niet kunt
vinden, raakt u een ander tabblad aan
om naar een andere pagina te gaan.
STBY
AUTO
HANDMATIG
FOCUS
De scherpstellingsmethode selecteren.
Als u het item helemaal niet kunt
vinden, is de functie niet beschikbaar in
de huidige situatie.
85
Opname-items in het OPTION
MENU
Weergave-items in het OPTION
MENU
Items
Items
*
Pagina
Tabblad
*
Pagina
Tabblad
FOCUS
–
87
VERWIJDEREN
a
51
SPOTFOCUS
–
87
VERWIJD.op datum
a
51
TELEMACRO
–
88
ALLES VERW.
a
51
BELICHTING
–
88
SPOTMETER
–
88
Tabblad
AE KEUZE
a
72
SPLITSEN
a
56
SCÈNEKEUZE
–
88
ALLES WISSEN
a
58
WITBALANS
–
90
VERPLTSEN
a
59
WB-VERSCH.
a
72
COLOR SLOW SHTR
–
90
SUPER NIGHTSHOT
–
91
-- (het tabblad is afhankelijk van de
situatie/geen tabblad)
TOEVOEGEN**
a
58
Tabblad
TOEVOEGEN**
a
58
FADER
91
TOEV.op datum**
a
58
91
TOEV.op datum**
a
58
AFDRUKKEN
a
63
SLIDE SHOW
–
41
Tabblad
VOLUME
a
80
OPNAMESTAND
71
GEGEVENSCODE
a
78
91
SLIDE SHOW-INST.
–
41
92
TOEVOEGEN
a
57
76
TOEVOEGEN
a
57
92
TOEV.op datum
a
58
75
TOEV.op datum
a
58
35
AANTAL
–
63
35
DATUM/TIJD
–
63
FORMAAT
–
63
WISSEN
a
58
DIG EFFECT
B EFFECT
INT.ZOOMMICR.
MICR.NIVEAU
BEELDFORM.
Z.ONTSPANNER
FLITSFUNCTIE
TIJD
GELUID OPNEMEN
–
–
–
a
–
–
a
–
a
–
–
91
* Items die ook beschikbaar zijn in het HOME
MENU.
* Items die ook beschikbaar zijn in het HOME
MENU.
** Items die ook beschikbaar zijn in het HOME
MENU, maar de itemnamen zijn anders.
86
Functies ingesteld in het
Items die u alleen in het
(OPTION)
MENU kunt instellen, worden hierna
beschreven.
De standaardinstellingen worden aangeduid
met B.
FOCUS
U kunt de scherpstelling handmatig
aanpassen. Selecteer deze optie als u gericht
wilt scherpstellen op een bepaald
onderwerp.
OPTION MENU
• De informatie over de brandpuntsafstand (de
afstand waarop wordt scherpgesteld op het
onderwerp, in gevallen waarin het donker is en
moeilijk om de scherpstelling aan te passen)
wordt in de volgende gevallen enkele seconden
weergegeven (deze informatie wordt niet correct
weergegeven als u een conversielens (optioneel)
gebruikt).
– Wanneer de scherpstellingsstand wordt
overgeschakeld van automatisch naar
handmatig
– Wanneer u handmatig scherpstelt
• U kunt de scherpstelling ook handmatig
aanpassen met de CAM CTRL-schakelaar
(p. 35).
SPOTFOCUS
Als u de scherpstelling automatisch wilt
aanpassen, raakt u [AUTO] t
aan in
stap 1.
b Opmerkingen
• Voor een goede scherpstelling is de minimale
afstand tussen de camcorder en het onderwerp
ongeveer 1 cm voor groothoekopnamen en
ongeveer 80 cm voor tele-opnamen.
U kunt het brandpunt selecteren en
aanpassen om het brandpunt te richten op
een onderwerp dat zich niet in het midden
van het scherm bevindt.
END
STBY
S P OT F O C U S
AUTO
1 Raak het onderwerp aan op het scherm.
9 wordt weergegeven.
2 Raak [END] aan.
Als u de scherpstelling automatisch wilt
aanpassen, raakt u [AUTO] t [END] aan
in stap 1.
De camcorder aanpassen
1 Raak [HANDMATIG] aan.
9 wordt weergegeven.
2 Raak
(scherpstellen op onderwerpen
in de buurt)/
(scherpstellen op
onderwerpen op afstand) aan om scherper
te stellen.
wordt weergegeven als u niet
dichterbij kunt scherpstellen en
wordt
weergegeven als u niet verder weg kunt
scherpstellen.
3 Raak
aan.
b Opmerkingen
z Tips
• Het is eenvoudiger om scherp te stellen op het
onderwerp door de motorzoomknop naar
T (tele-opnamen) te draaien om de
scherpstelling aan te passen en deze knop
vervolgens naar W (groothoekopnamen) te
draaien om de zoomfunctie aan te passen voor
de opname. Om een onderwerp van dichtbij op
te nemen, beweegt u de motorzoomknop naar
W (groothoekopnamen) en stelt u vervolgens
scherp.
• Als u [SPOTFOCUS] instelt, wordt [FOCUS]
automatisch ingesteld op [HANDMATIG].
87
TELEMACRO
Dit is handig als u kleine onderwerpen,
zoals bloemen of insecten, wilt opnemen. U
kunt de achtergrond waziger maken en het
onderwerp naar voor halen.
Wanneer u [TELEMACRO] instelt op
[AAN] ( ), wordt de zoomfunctie (p. 32)
automatisch naar de bovenkant van de
T-zijde (tele-opnamen) verplaatst en kunt u
onderwerpen van dichtbij opnemen tot op
een afstand van ongeveer 47 cm.
Als u de bewerking wilt annuleren, raakt u
[UIT] aan of verplaatst u de zoomfunctie
naar de W-zijde (groothoekopnamen).
Als u de instelling wilt terugzetten op
automatische belichting, raakt u [AUTO]
t
aan in stap 1.
z Tips
• U kunt de instelling ook handmatig aanpassen
met de CAM CTRL-schakelaar (p. 35).
SPOTMETER (Flexibele
spotmeter)
U kunt de belichting aanpassen en
vastleggen voor het onderwerp, zodat het
onderwerp wordt opgenomen met de meest
geschikte helderheid, zelfs als er een scherp
contrast is tussen het onderwerp en de
achtergrond, zoals bij personen in de
spotlight op het toneel.
END
STBY
SPOTMETER
b Opmerkingen
• Wanneer u een onderwerp op afstand wilt
opnemen, kunt u wellicht moeilijk scherpstellen
op het onderwerp en kan het scherpstellen enige
tijd in beslag nemen.
• Pas de scherpstelling handmatig aan ([FOCUS],
p. 87) als er moeilijk automatisch kan worden
scherpgesteld.
BELICHTING
U kunt de helderheid van een beeld
handmatig aanpassen. Pas de helderheid
aan wanneer het beeld te helder of te donker
is.
Als u de instelling wilt terugzetten op
automatische belichting, raakt u [AUTO]
t [END] aan in stap 1.
b Opmerkingen
• Als u [SPOTMETER] instelt, wordt
[BELICHTING] automatisch ingesteld op
[HANDMATIG].
STBY
AUTO
AUTO
1 Raak het punt waar u de scherpstelling wilt
vastleggen en aanpassen, aan op het
scherm.
wordt weergegeven.
2 Raak [END] aan.
HANDMATIG
SCÈNEKEUZE
BELICHTING
Helderheid wordt handmatig aangepast.
1 Raak [HANDMATIG] aan.
wordt weergegeven.
2 Pas de belichting aan door
/
te raken.
3 Raak
aan.
88
U kunt op een effectieve manier beelden in
verschillende omstandigheden opnemen.
aan
B AUTO
Selecteer deze optie om beelden
automatisch op een effectieve manier op te
nemen zonder de functie
[SCÈNEKEUZE].
SCHEMER* (
)
PORTRET (zacht portret) (
Selecteer deze optie om in schemerige
omstandigheden de donkere sfeer van
contouren veraf te behouden.
SCHEMERPORTRET (
)
Selecteer deze optie om het onderwerp,
zoals personen of bloemen, naar voren te
halen en een zachte, diffuse achtergrond te
maken.
)
Selecteer deze optie om het onderwerp op
de voorgrond 's nachts op te nemen.
SPOTLIGHT**(
)
Selecteer deze optie om te voorkomen dat
gezichten van personen zeer wit lijken
wanneer u de onderwerpen opneemt bij fel
licht.
KAARSLICHT ( )
Selecteer deze optie om de gedempte sfeer
van een met kaarsen verlichte scène te
behouden.
STRAND** (
)
Selecteer deze optie om de heldere blauwe
kleur van de oceaan of een meer op te
nemen.
)
Selecteer deze optie om de sfeer van
scènes als een zonsopgang of
zonsondergang te reproduceren.
SNEEUW** (
)
Selecteer deze optie om heldere opnamen
van een wit landschap te maken.
VUURWERK* (
)
Selecteer deze optie om spectaculaire
opnamen van vuurwerk te maken.
LANDSCHAP*(
)
Selecteer deze optie om onderwerpen op
afstand duidelijk op te nemen. Met deze
instelling voorkomt u dat de camera
scherpstelt op glas of metalen gaas in
ramen dat tussen de camcorder en het
onderwerp staat.
De camcorder aanpassen
ZONSOP&ONDERG.* (
* Aangepast om alleen scherp te stellen op
onderwerpen die verder weg zijn.
** Aangepast om niet scherp te stellen op
onderwerpen die dichtbij zijn.
b Opmerkingen
• Als u [SCÈNEKEUZE] instelt, wordt
[WITBALANS] automatisch geannuleerd.
• Zelfs wanneer u [SCHEMERPORTRET] instelt
terwijl het
-lampje (stilstaand beeld) brandt,
schakelt de instelling over naar [AUTO] zodra
het
-lampje (film) gaat branden.
89
b Opmerkingen
WITBALANS
U kunt de witbalans aanpassen aan de
helderheid van de opnameomgeving.
B AUTO
De witbalans wordt automatisch
aangepast.
BUITEN (
)
De witbalans wordt afgeregeld voor de
volgende opnameomstandigheden:
– Buiten
– Nachtopnamen, neonreclames en vuurwerk
– Zonsopgang of zonsondergang
– Onder fluorescerende lampen
BINNEN (n)
De witbalans wordt afgeregeld voor de
volgende opnameomstandigheden:
– Binnen
– Op feestjes en in studio's waar de
lichtomstandigheden snel veranderen
– Onder videolampen in een studio, of onder
natriumlampen of gloeilampachtige
kleurlampen
EEN DRUK (
)
De witbalans wordt aangepast aan het
omgevingslicht.
1 Raak [EEN DRUK] aan.
2 Geef een wit voorwerp, zoals een vel
papier, volledig weer op het scherm
onder dezelfde lichtomstandigheden als
waarmee u het onderwerp wilt
opnemen.
3 Raak [
] aan.
knippert snel. Als de witbalans is
aangepast en opgeslagen in het
geheugen, knippert de aanduiding niet
meer.
90
• Stel [WITBALANS] in op [AUTO] of pas de
kleur aan bij [EEN DRUK] onder witte of
koelwitte fluorescerende lampen.
• Als u [EEN DRUK] selecteert, blijft u de
camcorder richten op witte voorwerpen terwijl
snel knippert.
•
knippert langzaam als [EEN DRUK] niet
kan worden ingesteld.
• Als
blijft knipperen nadat u
hebt
aangeraakt terwijl [EEN DRUK] is
geselecteerd, stelt u [WITBALANS] in op
[AUTO].
• Als u [WITBALANS] instelt, wordt
[SCÈNEKEUZE] ingesteld op [AUTO].
z Tips
• Wanneer u de accu vervangt terwijl [AUTO]
was geselecteerd, of als u de camcorder van
binnen naar buiten of van buiten naar binnen
brengt, moet u [AUTO] selecteren en de
camcorder ongeveer 10 seconden op een wit
voorwerp in de buurt richten voor een betere
aanpassing van de kleurbalans.
• Wanneer u de witbalans hebt ingesteld op [EEN
DRUK] en u de instellingen voor
[SCÈNEKEUZE] wijzigt, of de camcorder van
binnen naar buiten of van buiten naar binnen
brengt, moet u de procedure voor [EEN DRUK]
herhalen om de witbalans te herstellen.
COLOR SLOW SHTR
(Color Slow Shutter)
Wanneer u [COLOR SLOW SHTR] instelt
op [AAN], wordt
weergegeven en kunt
u een beeld helderder opnemen in kleur,
zelfs in een donkere omgeving.
Als u wilt annuleren, raakt u [UIT] aan.
b Opmerkingen
• Pas de scherpstelling handmatig aan ([FOCUS],
p. 87) als er moeilijk automatisch kan worden
scherpgesteld.
• De sluitertijd van de camcorder wordt gewijzigd
afhankelijk van de helderheid, waardoor de
beweging van het beeld kan worden vertraagd.
FADER ZWART
SUPER NIGHTSHOT
Het beeld wordt opgenomen met maximaal
16 keer de gevoeligheid van opnemen met
de functie NightShot als u [SUPER
NIGHTSHOT] instelt op [AAN] terwijl de
NIGHTSHOT-schakelaar (p. 33) ook op
ON is gezet.
wordt op het scherm weergegeven.
Als u wilt annuleren, raakt u [UIT] aan.
b Opmerkingen
U kunt speciale effecten toevoegen aan een
beeld tijdens het opnemen.
wordt
weergegeven.
B UIT
De instelling [B EFFECT] wordt niet
gebruikt.
Beelden worden in sepia weergegeven.
U kunt volgende effecten toevoegen aan de
overgang tussen twee scènes.
1 Selecteer het gewenste effect in de stand
[STBY] (voor infaden) of [OPN] (voor
uitfaden) en raak
aan.
2 Druk op START/STOP.
De faderaanduiding stopt met knipperen en
verdwijnt als het faden is voltooid.
Raak [UIT] aan in stap 1 om de fader te
annuleren voordat deze wordt gestart.
Als u op START/STOP drukt, wordt de
instelling geannuleerd.
FADER WIT
B EFFECT (Beeldeffecten)
SEPIA
FADER
Uitfaden
Als u [OUDE FILM] selecteert, wordt
weergegeven en kunt u het effect van een
oude film toevoegen aan beelden.
Als u [DIG EFFECT] wilt annuleren, raakt
u [UIT] aan.
Infaden
ZWART-WIT (Zwart-wit)
Beelden worden in zwart-wit
weergegeven.
PASTEL
De camcorder aanpassen
• Gebruik [SUPER NIGHTSHOT] niet in heldere
omgevingen. Dit kan een storing veroorzaken.
• Bedek de infraroodpoort niet met uw vingers of
andere voorwerpen (p. 33).
• Verwijder de conversielens (optioneel).
• Pas de scherpstelling handmatig aan ([FOCUS],
p. 87) als er moeilijk automatisch kan worden
scherpgesteld.
• De sluitertijd van de camcorder wordt gewijzigd
afhankelijk van de helderheid, waardoor de
beweging van het beeld kan worden vertraagd.
DIG EFFECT (Digitale
effecten)
Beelden worden weergegeven als een
lichte tekening in pastelkleuren.
INT.ZOOMMICR.
(ingebouwde
zoommicrofoon)
Wanneer u [INT.ZOOMMICR.] instelt op
[AAN] ( ), kunt u een film opnemen met
gericht geluid als u de motorzoomknop
beweegt of drukt op de zoomtoetsen op de
rand van het LCD-scherm (de
standaardinstelling is [UIT]).
91
MICR.NIVEAU
(microfoonniveau)
U kunt het microfoonniveau voor het
opnemen van geluid selecteren.
Selecteer [LAAG] als u krachtig geluid wilt
opnemen, bijvoorbeeld in een concertzaal.
B NORMAAL
Hiermee kunt u verschillende
omgevingsgeluiden opnemen en
converteren naar het bijpassende niveau.
LAAG (
)
Hiermee wordt het omgevingsgeluid
natuurgetrouw opgenomen. Deze instelling
is niet geschikt voor het opnemen van
gesprekken.
Z.ONTSPANNER
verschijnt wanneer [Z.ONTSPANNER]
is ingesteld op [AAN].
Druk op PHOTO om het aftellen te
beginnen. Een stilstaand beeld wordt na
ongeveer 10 seconden opgenomen.
Als u de opname wilt annuleren, raakt u
[HERST.] aan.
Als u de zelfontspanner wilt annuleren,
selecteert u [UIT].
z Tips
• U kunt deze functie ook gebruiken door op de
afstandsbediening op PHOTO te drukken
(p. 122).
92
Problemen oplossen
Problemen oplossen
Als er problemen optreden bij het gebruik
van de camcorder, kunt u de volgende tabel
gebruiken om het probleem op te lossen.
Als het probleem blijft optreden, verwijdert
u de stroombron en neemt u contact op met
de Sony-handelaar.
• Algemene werking/Easy Handycam/
afstandsbediening ..................................93
• Accu/stroombronnen .............................95
• Beeldzoeker/LCD-scherm.....................95
• "Memory Stick PRO Duo" ....................96
• Opnemen ...............................................96
• Beelden weergeven ............................98
• Beelden afspelen die op andere apparaten
zijn opgeslagen zijn op een "Memory
Stick PRO Duo" ....................................99
• Beelden bewerken op de camcorder .....99
• Weergeven op de televisie ..................100
• Kopiëren/aansluiten op andere
apparaten .............................................100
• Functies die niet tegelijk kunnen worden
gebruikt ...............................................100
• De huidige vaste schijf van de camcorder
moet mogelijk worden geïnitialiseerd of
gewijzigd, afhankelijk van het probleem.
In deze gevallen worden de gegevens die
zijn opgeslagen op de vaste schijf,
verwijderd. Zorg ervoor dat u de gegevens
op de interne vaste schijf (p. 49) opslaat
op een ander medium (back-up) voordat u
de camcorder opstuurt ter reparatie. U
wordt niet gecompenseerd voor verlies
van gegevens op de vaste schijf.
• Tijdens de reparatie wordt mogelijk een
kleine hoeveelheid gegevens op de vaste
schijf gecontroleerd om het probleem te
kunnen onderzoeken. Uw Sony-handelaar
zal echter geen gegevens kopiëren of
bewaren.
De stroom wordt niet ingeschakeld.
• Plaats een opgeladen accu in de camcorder
(p. 16).
• De stekker van de netspanningsadapter is
uit het stopcontact gehaald. Sluit deze aan
op het stopcontact (p. 16).
• Plaats de camcorder stevig op het
Handycam Station (p. 16).
De camcorder functioneert niet, zelfs
niet als de stroom is ingeschakeld.
• Nadat de camcorder is ingeschakeld, duurt
het enkele seconden voordat de camcorder
gereed is om op te nemen. Dit duidt niet op
een storing.
• Trek de stekker van de netspanningsadapter
uit het stopcontact of verwijder de accu en
sluit deze na 1 minuut weer aan. Als de
functies nog steeds niet werken, drukt u de
RESET-toets in (p. 120) met een puntig
voorwerp. (Als u de RESET-toets indrukt,
worden alle instellingen, waaronder de
klokinstellingen, hersteld.)
• De temperatuur van de camcorder is zeer
hoog. Schakel de camcorder uit en laat deze
een tijdje op een koele plaats liggen.
• De temperatuur van de camcorder is zeer
laag. Laat de camcorder enige tijd
ingeschakeld liggen. Schakel de camcorder
uit en breng deze naar een warme
omgeving. Laat de camcorder daar enige
tijd liggen en schakel de camcorder
vervolgens opnieuw in.
Problemen oplossen
Opmerkingen voordat u de camcorder
opstuurt ter reparatie
Algemene werking/Easy
Handycam/afstandsbediening
Toetsen werken niet.
• Als Easy Handycam wordt gebruikt, zijn de
volgende toetsen/functies niet beschikbaar.
– .-toets (tegenlicht) (p. 34)
– CAM CTRL-schakelaar (p. 35)
– Weergavezoom (p. 41)
– De achtergrondverlichting van het LCDscherm in- en uitschakelen (de DISP/
BATT INFO-toets enkele seconden
ingedrukt houden) (p. 21)
93
De -toets (OPTION) wordt niet
weergegeven.
• Het OPTION MENU kan niet worden
gebruikt als Easy Handycam wordt
gebruikt.
De menu-instellingen zijn
automatisch gewijzigd.
• Wanneer u Easy Handycam gebruikt,
worden bijna alle menu-items automatisch
ingesteld op de standaardinstellingen.
• Wanneer u Easy Handycam gebruikt,
worden sommige menu-items als volgt
ingesteld.
– [OPNAMESTAND]: [HD SP] of [SD SP]
– [GEGEVENSCODE]: [DATUM/TIJD]
• De volgende menu-items worden
teruggezet naar de standaardinstellingen als
de POWER-schakelaar gedurende meer
dan 12 uur is ingesteld op OFF (CHG).
– [FLITSFUNCTIE]
– [FOCUS]
– [SPOTFOCUS]
– [BELICHTING]
– [SPOTMETER]
– [SCÈNEKEUZE]
– [WITBALANS]
– [COLOR SLOW SHTR]
– [SUPER NIGHTSHOT]
– [INT.ZOOMMICR.]
– [MICR.NIVEAU]
– [VALSENSOR]
Zelfs als u op EASY drukt, worden de
menu-instellingen niet automatisch
teruggezet naar de
standaardwaarden.
• Wanneer u Easy Handycam gebruikt,
blijven de volgende menu-items ingesteld
op dezelfde waarden als voordat u Easy
Handycam gebruikte.
– [FILMMEDIA INST.]
– [FOTOMEDIA INST.]
– [AUDIOSTAND]
– [BR.BLD.SEL.]
– [X.V.COLOR]
– [SUBTTL.DATUM]
– [FLITSFUNCTIE]
94
– [REGELAARINSTELL.]
–[
INDEX INST.]
– [CONVERSIELENS]
–[
BEELDFORM.]
– [NUMMER BEST.]
–[
WEERGEVEN]
– [VOLUME]
– [PIEPTOON]
– [TV-TYPE]
– [COMPONENT]
– [KLOK INSTEL.]
– [GEBIED INST.]
– [ZOMERTIJD]
–[
TAALINSTELL.]
– [DEMOFUNCTIE]
– [CTRL.VOOR HDMI]
De camcorder wordt warm.
• Dit komt doordat de camcorder gedurende
lange tijd is ingeschakeld. Dit duidt niet op
een storing.
De bijgeleverde afstandsbediening
werkt niet.
• Stel [EXTERNE CTRL] in op [AAN]
(p. 83).
• Plaats een batterij in het batterijvak met de
plus- en minpolen (+/–) bij de
overeenkomende plus- en minmarkeringen
(+/–) (p. 122).
• Verwijder eventuele obstructies tussen de
afstandsbediening en de
afstandsbedieningssensor.
• Richt de afstandsbedieningssensor niet op
felle lichtbronnen, zoals rechtstreeks
zonlicht of bovenverlichting. Anders werkt
de afstandsbediening wellicht niet correct.
Er treedt storing bij een ander
DVD-apparaat op wanneer u de
bijgeleverde afstandsbediening
gebruikt.
• Selecteer een andere stand voor de
afstandsbediening dan DVD 2 voor het
DVD-apparaat of bedek de sensor van het
DVD-apparaat met zwart papier.
Accu/stroombronnen
De stroom wordt plotseling
uitgeschakeld.
• Gebruik de netspanningsadapter.
• Als er in de standaardinstelling ongeveer
5 minuten zijn verstreken waarin u de
camcorder niet hebt gebruikt, wordt de
camcorder automatisch uitgeschakeld
(AUTOM. UIT). Wijzig de instelling voor
[AUTOM. UIT] (p. 83) of schakel de
stroom weer in.
• Wanneer de tijd geselecteerd in [SNEL
AAN STBY] verstreken is tijdens de
slaapstand, wordt de camcorder
automatisch uitgeschakeld (p. 83). Schakel
de camcorder weer in.
• Laad de accu op (p. 16).
Het /CHG-lampje (opladen) gaat
niet branden als u de accu oplaadt.
Het /CHG-lampje (opladen)
knippert wanneer de accu wordt
opgeladen.
• Plaats de accu op de juiste manier in de
camcorder (p. 16). Als het probleem blijft
optreden, trekt u de stekker van de
netspanningsadapter uit het stopcontact en
neemt u contact op met de Sony-handelaar.
De accu is wellicht beschadigd.
De aanduiding voor de resterende
accuduur geeft niet de juiste tijd aan.
• De omgevingstemperatuur is te hoog of te
laag. Dit duidt niet op een storing.
De accu raakt snel leeg.
• De omgevingstemperatuur is te hoog of te
laag. Dit duidt niet op een storing.
• De accu is nog niet voldoende opgeladen.
Laad de accu nogmaals volledig op. Als het
probleem blijft optreden, moet u de accu
vervangen door een nieuwe (p. 16).
Beeldzoeker/LCD-scherm
Menu-items worden grijs
weergegeven.
• U kunt items die grijs worden
weergegeven, niet selecteren in de huidige
stand voor opnemen/afspelen.
• Sommige functies kunt u niet tegelijkertijd
activeren (p. 100).
De toetsen verschijnen niet op het
aanraakscherm.
• Raak het LCD-scherm zachtjes aan.
• Druk op DISP/BATT INFO op de
camcorder (of op DISPLAY op de
afstandsbediening) (p. 21, 122).
Problemen oplossen
• Draai de POWER-schakelaar naar OFF
(CHG) (p. 16).
• Plaats de accu op de juiste manier in de
camcorder (p. 16).
• Sluit het netsnoer correct aan op het
stopcontact.
• Het opladen van de accu is voltooid (p. 16).
• Plaats de camcorder stevig op het
Handycam Station (p. 16).
• De accu is nog niet voldoende opgeladen.
Laad de accu nogmaals volledig op. Als het
probleem blijft optreden, moet u de accu
vervangen door een nieuwe (p. 16).
• De aangegeven tijd is wellicht niet correct
afhankelijk van de omgeving waarin het
apparaat wordt gebruikt.
De toetsen op het aanraakscherm
werken niet correct of werken
helemaal niet.
• Pas het aanraakscherm aan
([KALIBRATIE]) (p. 114).
Het beeld in de beeldzoeker is niet
helder
• Verschuif het zoekerscherpstelknopje tot
het beeld helder is (p. 22).
95
Er wordt geen beeld weergegeven in
de beeldzoeker.
• Sluit het LCD-scherm. Er wordt geen beeld
weergegeven in de beeldzoeker als het
LCD-scherm is geopend (p. 22).
"Memory Stick PRO Duo"
U kunt de functies niet bedienen als
u de "Memory Stick PRO Duo"
gebruikt.
• Als u een "Memory Stick PRO Duo"
gebruikt die is geformatteerd op een
computer, moet u deze opnieuw
formatteren op de camcorder (p. 66).
U kunt opgeslagen beelden op de
"Memory Stick PRO Duo" niet
verwijderen of de "Memory Stick
PRO Duo" formatteren.
• U kunt maximaal 100 stilstaande beelden in
het indexscherm in één keer verwijderen.
• U kunt geen stilstaande beelden
verwijderen die zijn beveiligd op een ander
apparaat.
De bestandsnaam wordt niet correct
weergegeven of deze knippert.
• Het bestand is beschadigd.
• De bestandsindeling wordt niet
ondersteund op de camcorder (p. 110).
Opnemen
Zie ook "Memory Stick PRO Duo" (p. 96).
Wanneer u op START/STOP of
PHOTO drukt, worden er geen
beelden opgenomen.
• Het weergavescherm wordt weergegeven.
Stel de POWER-schakelaar in op
(Film) of
(Stilstaand beeld) (p. 31).
• U kunt geen beelden opnemen in de
slaapstand. Druk op QUICK ON (p. 33)
drukken.
96
• Het beeld dat u zojuist hebt opgenomen,
wordt vastgelegd op het medium. U kunt op
dit moment geen nieuwe opnamen maken.
• Het medium is vol. Verwijder ongewenste
beelden (p. 51).
• Het totale aantal filmscènes of stilstaande
beelden overschrijdt de opnamecapaciteit
van het medium (p. 11). Verwijder
ongewenste beelden (p. 51).
• Wanneer [VALSENSOR] is geactiveerd
(p. 84), kunt u mogelijk geen films/
stilstaande beelden opnemen.
• De temperatuur van de camcorder is zeer
hoog. Schakel de camcorder uit en laat deze
een tijdje op een koele plaats liggen.
• De temperatuur van de camcorder is zeer
laag. Schakel de camcorder uit en breng
deze naar een warme omgeving. Laat de
camcorder daar een tijdje liggen en schakel
de camcorder vervolgens opnieuw in.
U kunt geen stilstaande beelden
opnemen.
• U kunt geen stilstaande beelden opnemen
met:
– [VL.LNGZ.OPN.]
– [FADER]
– [DIG EFFECT]
– [B EFFECT]
Het ACCESS-lampje blijft branden of
knipperen nadat het opnemen is
gestopt.
• De scène die u zojuist hebt opgenomen,
wordt vastgelegd op het medium.
De opnamehoek wijkt af.
• De opnamehoek kan afwijkend lijken
afhankelijk van de toestand van de
camcorder. Dit duidt niet op een storing.
De flitser functioneert niet.
• U kunt in de volgende gevallen niet
opnemen met de flitser:
– Als u stilstaande beelden maakt terwijl u
een film opneemt
– Als een conversielens (optioneel) is
aangesloten
• Zelfs als u de optie voor automatisch flitsen
of
(automatische beperking van rode
ogen) hebt geselecteerd, kunt u de interne
flitser niet gebruiken met:
– NightShot
– [SUPER NIGHTSHOT]
– [SCHEMER], [KAARSLICHT],
[ZONSOP&ONDERG.],
[VUURWERK], [LANDSCHAP],
[SPOTLIGHT], [STRAND] of
[SNEEUW] in [SCÈNEKEUZE]
– [HANDMATIG] in [BELICHTING]
– [SPOTMETER]
De werkelijke opnameduur voor
films is minder dan de verwachte
opnameduur van het medium.
• Afhankelijk van de
opnameomstandigheden kan de
beschikbare opnametijd korter zijn,
bijvoorbeeld bij het opnemen van een snel
bewegend voorwerp, enzovoort (p. 11, 25).
• De temperatuur van de camcorder is zeer
hoog. Schakel de camcorder uit en laat deze
een tijdje op een koele plaats liggen.
• De temperatuur van de camcorder is zeer
laag. Schakel de camcorder uit en breng
deze naar een warme omgeving. Laat de
camcorder daar een tijdje liggen en schakel
de camcorder vervolgens opnieuw in.
• Als u de camcorder blootstelt aan trillingen,
kan het opnemen worden onderbroken.
Er is een tijdsverschil tussen het
punt waarop u op START/STOP
drukt en het punt waarop de
opgenomen film begint/stopt.
• Er kan op de camcorder een klein
tijdsverschil zijn tussen het punt waarop u
op START/STOP drukt en het werkelijke
punt waarop het opnemen van de film
begint/stopt. Dit duidt niet op een storing.
• De breedte-/hoogteverhouding van een film
die met HD-beeldkwaliteit (high definition)
is opgenomen, is 16:9 (breedbeeld).
De automatische scherpstelling
functioneert niet.
• Stel [FOCUS] in op [AUTO] (p. 87).
• De opnameomstandigheden zijn niet
geschikt voor automatisch scherpstellen.
Pas de scherpstelling handmatig aan
(p. 87).
[STEADYSHOT] werkt niet.
• Stel [STEADYSHOT] in op [AAN] (p. 73).
• [STEADYSHOT] kan wellicht niet
compenseren voor extreme trillingen.
De onderwerpen die snel langs het
scherm bewegen, zijn vervormd.
• Dit wordt het brandpuntsvlakfenomeen
genoemd. Dit duidt niet op een storing.
Door de manier waarop het beeldapparaat
(CMOS-sensor) de beeldsignalen leest,
kunnen onderwerpen die snel door het
beeld lopen, afhankelijk van de
opnameomstandigheden vervormd zijn.
Problemen oplossen
Het opnemen wordt gestopt.
De breedte-/hoogteverhouding van
de film (16:9 (breedbeeld)/4:3) kan
niet worden gewijzigd.
Er verschijnen kleine witte, rode,
blauwe of groene stippen op het
scherm.
• De stippen verschijnen wanneer u opneemt
met [SUPER NIGHTSHOT] of [COLOR
SLOW SHTR]. Dit duidt niet op een
storing.
De kleur van het beeld wordt niet
correct weergegeven.
• Zet de NIGHTSHOT-schakelaar op OFF
(p. 33).
97
Het beeld is helder op het scherm en
het onderwerp wordt niet
weergegeven.
• Zet de NIGHTSHOT-schakelaar op OFF
(p. 33).
Het beeld is donker op het scherm
en het onderwerp wordt niet
weergegeven.
• Houd DISP/BATT INFO enkele seconden
ingedrukt om de achtergrondverlichting in
te schakelen (p. 21).
Er verschijnen horizontale strepen
op de beelden.
• Dit probleem treedt op als u beelden
opneemt onder een TL-buis, natriumlamp
of kwiklamp. Dit duidt niet op een storing.
[SUPER NIGHTSHOT] kan niet
worden gebruikt.
• Zet de NIGHTSHOT-schakelaar op ON.
[COLOR SLOW SHTR] werkt niet
goed.
• [COLOR SLOW SHTR] functioneert
wellicht niet juist in volledige duisternis.
Gebruik NightShot of [SUPER
NIGHTSHOT].
U kunt [NIV.AV.LCD] niet aanpassen.
• U kunt [NIV.AV.LCD] in de volgende
gevallen niet aanpassen:
– Het LCD-scherm is gesloten op de
camcorder met het LCD-scherm naar
buiten gericht.
– De stroom wordt geleverd via de
netspanningsadapter.
98
Beelden weergeven
Beelden kunnen niet worden
afgespeeld.
• Selecteer het medium en de beeldkwaliteit
van een film die u wilt afspelen door
(HOME) t
(MEDIA
BEHEREN) t [FILMMEDIA INST.]/
[FOTOMEDIA INST.] (p. 23) aan te raken.
Stilstaande beelden kunnen niet
worden afgespeeld.
• Stilstaande beelden kunnen niet worden
afgespeeld als u de bestanden of mappen
hebt aangepast, of als u de gegevens hebt
bewerkt op een computer. (De
bestandsnaam knippert in dat geval.) Dit
duidt niet op een storing (p. 111).
• Stilstaande beelden die zijn opgeslagen op
andere apparaten, kunnen niet worden
afgespeeld. Dit duidt niet op een storing
(p. 111).
"
" wordt weergegeven op een
beeld op het VISUAL INDEX-scherm.
• Dit wordt wellicht weergegeven op
stilstaande beelden die op andere apparaten
zijn opgenomen, op een computer zijn
bewerkt, enzovoort.
• U hebt de netspanningsadapter of de accu
verwijderd voordat het ACCESS-lampje
uitging na de opname. Hierdoor kunnen de
beeldgegevens zijn beschadigd, waardoor
wordt weergegeven.
"
" wordt weergegeven op een
beeld op het VISUAL INDEX-scherm.
• Voer [BLD.DB.BEST.REP.] uit (p. 68).
Als dit nog steeds wordt weergegeven,
verwijdert u het beeld met
(p. 51).
U hoort geen geluid of bijna geen
geluid tijdens het afspelen.
• Zet het volume hoger (p. 39).
• Er wordt geen geluid uitgevoerd als het
LCD-scherm is gesloten. Open het LCDscherm.
• Als u geluid opneemt met
[MICR.NIVEAU] (p. 92) ingesteld op
[LAAG], is het opgenomen geluid wellicht
slecht hoorbaar.
• Tijdens het opnemen van een film van
ongeveer 3 seconden met
[VL.LNGZ.OPN.] kan er geen geluid
worden opgenomen.
Het geluid dat van links en van
rechts komt, zal ongebalanceerd
worden weergegeven bij het
afspelen op een pc of een ander
apparaat.
Beelden kunnen niet worden
afgespeeld of de "Memory Stick PRO
Duo" wordt niet herkend.
• U kunt een film die is opgenomen met HDbeeldkwaliteit (high definition) op een
"Memory Stick PRO Duo" niet afspelen op
een apparaat dat niet compatibel is met de
AVCHD-indeling.
Beelden bewerken op de
camcorder
Kan niet bewerken.
• Het beeld kan niet bewerkt worden omdat
de staat van het beeld te slecht is.
Beelden kunnen niet worden
toegevoegd aan de afspeellijst.
• Er is geen ruimte beschikbaar op het
medium.
• U kunt aan een afspeellijst maximaal
999 films met HD-beeldkwaliteit (high
definition) of 99 films met
SD-beeldkwaliteit (standard definition)
toevoegen. Verwijder onnodige films uit de
afspeellijst (p. 58).
• U kunt geen stilstaande beelden toevoegen
aan de afspeellijst.
Problemen oplossen
• Dit gebeurt wanneer geluid dat is
opgenomen in 5,1-kanaals surround wordt
geconverteerd naar 2-kanaals geluid
(normaal stereogeluid) door een pc of een
ander apparaat (p. 32). Dit duidt niet op een
storing.
• Wijzig het geluidsconversietype
(downmix-type) bij het afspelen op 2kanaals stereoapparaten. Raadpleeg de
gebruiksaanwijzing van het apparaat dat
wordt gebruikt om af te spelen voor meer
informatie.
• Wijzig het geluid naar 2-kanaals geluid bij
het maken van een disc met de bijgeleverde
software "Picture Motion Browser".
• Neem geluid op met [AUDIOSTAND]
ingesteld op [2ch STEREO] (p. 72).
Beelden afspelen die op andere
apparaten zijn opgeslagen zijn
op een "Memory Stick PRO Duo"
Een film kan niet worden gesplitst.
• Een film die te kort is, kan niet worden
gesplitst.
• Een film die op een ander apparaat is
beveiligd, kan niet worden gesplitst.
Een stilstaand beeld kan niet worden
opgenomen uit een film.
• Het medium waar u stilstaande beelden wilt
opslaan, is vol.
99
Weergeven op de televisie
U kunt het beeld niet weergeven of
het geluid niet horen op de televisie.
• Als u gebruikmaakt van de A/Vcomponentkabel, stelt u [COMPONENT]
in volgens de vereisten van het aangesloten
apparaat (p. 82).
• Als u gebruikmaakt van de
componentvideoaansluiting, moet u de rode
en witte stekkers van de A/V-kabel
aansluiten (p. 44, 45).
• Beelden met copyrightbeveiligingssignalen
worden niet uitgevoerd via de HDMI OUTaansluiting.
• Als u de S VIDEO-stekker gebruikt, moet u
de rode en witte stekkers van de A/V-kabel
aansluiten (p. 45).
De boven-, onder-, linker- en
rechterzijde van de beelden kunnen
enigszins worden bijgesneden als u
de beelden afspeelt op een
aangesloten televisie.
• Het LCD-scherm van uw camcorder kan
opgenomen beelden weergeven op het
volledige scherm (volledige
pixelweergave). Dit kan er echter voor
zorgen dat de boven-, onder-, linker- en
rechterzijde van beelden enigszins kunnen
worden bijgesneden wanneer de beelden
worden afgespeeld op een televisie die niet
compatibel is met volledige pixelweergave.
• U kunt het beste beelden opnemen met het
buitenste kader van [HULPKADER]
(p. 74) als een richtlijn.
Het beeld wordt vervormd
weergegeven op de 4:3-televisie.
• Dit gebeurt wanneer u een beeld dat in de
16:9-stand (breedbeeld) is opgenomen,
weergeeft op een 4:3-televisie. Stel [TVTYPE] correct in (p. 81) en speel het beeld
af.
100
Er zijn zwarte banden zichtbaar aan
de boven- en de onderkant van het
scherm van de 4:3-televisie.
• Dit gebeurt wanneer u een beeld dat in de
16:9-stand (breedbeeld) is opgenomen,
weergeeft op een 4:3-televisie. Dit duidt
niet op een storing.
Kopiëren/aansluiten op andere
apparaten
U kunt de beelden niet goed
kopiëren.
• U kunt beelden niet goed kopiëren met de
HDMI-kabel.
• De A/V-kabel is niet goed aangesloten.
Zorg dat het apparaat is aangesloten op de
ingang van het andere apparaat (p. 42).
Functies die niet tegelijk kunnen
worden gebruikt
In de volgende lijst worden voorbeelden
weergegeven van combinaties van functies
en menu-items die u niet kunt gebruiken.
Kan niet gebruikt
worden
Vanwege de volgende
instellingen
Tegenlicht
[SPOTMETER],
[VUURWERK],
[HANDMATIG] in
[BELICHTING]
[SCÈNEKEUZE] NightShot, [COLOR
SLOW SHTR], [SUPER
NIGHTSHOT],
[FADER], [OUDE
FILM], [TELEMACRO]
[SPOTMETER]
NightShot, [SUPER
NIGHTSHOT]
[BELICHTING]
NightShot, [SUPER
NIGHTSHOT]
[WITBALANS]
NightShot, [SUPER
NIGHTSHOT]
[EEN DRUK] in
[WITBALANS]
[VL.LNGZ.OPN.]
Kan niet gebruikt
worden
Vanwege de volgende
instellingen
Kan niet gebruikt
worden
Vanwege de volgende
instellingen
[SPOTFOCUS]
[SCÈNEKEUZE]
[SUPER
NIGHTSHOT]
[FADER], [DIG
EFFECT]
[GEZICHTSDETECTIE]
NightShot,
[VL.LNGZ.OPN.],
[DIGITAL ZOOM],
[FOCUS],
[SPOTFOCUS],
[BELICHTING],
[SPOTMETER],
[SCHEMER],
[SCHEMERPORTRET],
[KAARSLICHT],
[ZONSOP&ONDERG.],
[VUURWERK],
[LANDSCHAP],
[SPOTLIGHT],
[STRAND], [SNEEUW],
[WITBALANS],
[COLOR SLOW SHTR],
[SUPER NIGHTSHOT],
[DIG EFFECT], [B
EFFECT]
[DISPLAY]
[CTRL.VOOR HDMI]
[COLOR SLOW [FADER], [DIG
SHTR]
EFFECT],
[SCÈNEKEUZE]
[FADER]
[COLOR SLOW SHTR],
[SUPER NIGHTSHOT],
[DIG EFFECT],
[KAARSLICHT],
[VUURWERK]
[DIG EFFECT]
[COLOR SLOW SHTR],
[SUPER NIGHTSHOT],
[FADER],
[SCÈNEKEUZE],
[B EFFECT]
[OUDE FILM]
[SCÈNEKEUZE],
[B EFFECT]
[B EFFECT]
[OUDE FILM]
[TELEMACRO] [SCÈNEKEUZE]
[VL.LNGZ.OPN.],
[SCÈNEKEUZE],
[COLOR SLOW SHTR],
[SUPER NIGHTSHOT],
[FADER], [DIG
EFFECT]
[AE KEUZE]
[VUURWERK],
[HANDMATIG] in
[BELICHTING]
[BR.BLD.SEL.]
[OUDE FILM]
Problemen oplossen
[AUTO
LGZ.SLUITER]
[MICR.NIVEAU] [INT.ZOOMMICR.]
101
Problemen oplossen
Zelfdiagnose/waarschuwingen
Als er aanduidingen in de beeldzoeker of op
het LCD-scherm worden weergegeven,
controleert u het volgende.
Als het probleem blijft optreden nadat u
herhaaldelijk hebt geprobeerd dit op te
lossen, neemt u contact op met de Sonyhandelaar of een plaatselijke, door Sony
erkende onderhoudsdienst.
C:04:00
(waarschuwing over de vaste
schijf van de camcorder)*
Snel knipperend
• Er is mogelijk een fout opgetreden met
de vaste schijf in de camcorder.
(waarschuwing over de vaste
schijf van de camcorder)*
Snel knipperend
• De vaste schijf van de camcorder is vol.
• Er is mogelijk een fout opgetreden met
de vaste schijf in de camcorder.
E (waarschuwing voor accuniveau)
Langzaam knipperend
C: (of E:) ss:ss (Zelfdiagnose)
C:04:ss
• De accu is geen "InfoLITHIUM"-accu
(H-serie). Gebruik een
"InfoLITHIUM"-accu (H-serie)
(p.112).
• Sluit de stekker van de
netspanningsadapter stevig aan op de
DC IN-aansluiting van het Handycam
Station of de camcorder (p.16).
C:13:ss / C:32:ss
• Verwijder de stroombron. Sluit de
stroombron weer aan en gebruik de
camcorder weer.
E:20:ss / E:31:ss / E:61:ss /
E:62:ss / E:91:ss / E:94:ss
• Er is een storing opgetreden die u niet
kunt verhelpen. Neem contact op met
de Sony-handelaar of een plaatselijke,
door Sony erkende onderhoudsdienst.
Geef hierbij de 5-cijferige code door
die begint met "E".
101-0001 (waarschuwing voor
bestanden)
Langzaam knipperend
• Het bestand is beschadigd.
• Het bestand is onleesbaar.
102
• De accu is bijna leeg.
• Afhankelijk van de
gebruiksomstandigheden of de accu
kan E knipperen, zelfs als de accu nog
ongeveer 20 minuten kan worden
gebruikt.
(waarschuwing voor hoge
temperatuur)
Langzaam knipperend
• De temperatuur van de camcorder
wordt hoger. Schakel de camcorder uit
en laat deze een tijdje op een koele
plaats liggen.
Snel knipperend*
• De temperatuur van de camcorder is
zeer hoog. Schakel de camcorder uit en
laat deze een tijdje op een koele plaats
liggen.
(waarschuwing voor lage
temperatuur)*
Snel knipperend
• De temperatuur van de camcorder is
zeer laag. Laat de camcorder
opwarmen.
(waarschuwing voor de "Memory
Stick PRO Duo")
Langzaam knipperend
• Beperkte vrije ruimte om beelden op te
nemen. Zie pagina 2 voor de soorten
"Memory Stick" die u in de camcorder
kunt gebruiken.
• Er is geen "Memory Stick PRO Duo"
geplaatst (p. 24).
Snel knipperend
• Er is niet genoeg vrije ruimte om
beelden op te nemen. Verwijder
overbodige beelden of formatteer de
"Memory Stick PRO Duo" nadat u de
beelden op een ander medium hebt
opgeslagen (p. 49, 51, 66).
• Beelddatabasebestand beschadigd
(p. 68).
(waarschuwingen voor het
formatteren van de "Memory Stick
PRO Duo")*
(waarschuwing voor een nietcompatibele "Memory Stick Duo")*
• Er is een niet-compatibele "Memory
Stick Duo" geplaatst (p. 110).
- (waarschuwing voor de
schrijfbeveiliging van de "Memory
Stick PRO Duo")*
• Er is niet voldoende licht, dus
cameratrillingen treden gemakkelijk
op. Gebruik de flitser.
• De camcorder is niet stabiel, dus
cameratrillingen treden gemakkelijk
op. Houd de camcorder stevig vast met
beide handen en neem het beeld op.
Houd er echter rekening mee dat de
waarschuwing voor cameratrillingen
niet verdwijnt.
(waarschuwing voor de
valsensor)
• De valsensor (p. 84) is geactiveerd en
heeft geregistreerd dat de camcorder is
gevallen. De camcorder probeert
daarom de vaste schijf te beschermen.
Hierdoor kan het opnemen/afspelen
worden uitgeschakeld.
• De valsensor is geen garantie dat de
vaste schijf in alle gevallen wordt
beschermd. Gebruik de camcorder
onder stabiele omstandigheden.
(waarschuwing voor opname van
stilstaande beelden)
• Het medium is vol.
• Stilstaande beelden kunnen niet worden
vastgelegd tijdens het verwerken.
Wacht even, en leg vervolgens het
beeld vast.
Problemen oplossen
• De "Memory Stick PRO Duo" is
beschadigd.
• De "Memory Stick PRO Duo" is niet
correct geformatteerd (p. 66, 110).
(waarschuwing voor
cameratrillingen)
* U hoort een melodie als de waarschuwingen op
het scherm verschijnen (p. 80).
• Toegang tot de "Memory Stick PRO
Duo" is beperkt op een ander apparaat.
(waarschuwing voor de flitser)
Snel knipperend*
• Er is een probleem met de flitser.
103
Beschrijving van
waarschuwingsberichten
Als er berichten op het scherm verschijnen,
moet u de instructies volgen.
x Media
Fout bij formatteren HDD.
• De vaste schijf van de camcorder is
anders ingesteld dan de
standaardinstellingen. Wanneer u
[
FORMAT] uitvoert (p. 66), kunt u
de camcorder mogelijk weer gebruiken.
Hiermee worden alle gegevens op de
vaste schijf verwijderd.
Gegevensfout.
• Er is een fout opgetreden tijdens het
lezen of schrijven van de vaste schijf
van de camcorder. Dit probleem treedt
mogelijk op wanneer u de camcorder
blootstelt aan schokken.
Beelddatabasebestand beschadigd.
Nieuw bestand maken?
Beheerinformatie voor HD-film
beschadigd. Nieuwe informatie
maken?
• Het bestand voor beeldbeheer is
beschadigd. Wanneer u [JA] aanraakt,
wordt er een nieuw beheerbestand
gemaakt. De oude opgenomen beelden
op het medium kunnen niet worden
afgespeeld (de beeldbestanden zijn niet
beschadigd). Als u
[BLD.DB.BEST.REP.] uitvoert nadat
er nieuwe informatie is gemaakt, kunt u
eerder opgenomen beelden wellicht
niet meer afspelen. Als dit niet werkt,
kopieert u het beeld met de
bijgeleverde software.
104
Inconsistenties in
beelddatabasebestand. Wilt u het
beelddatabasebestand repareren?
Beelddatabasebestand is
beschadigd. Wilt u het
beelddatabasebestand repareren?
Inconsistenties in
beelddatabasebestand. Kan geen
HD-films opnemen of afspelen. Wilt u
het beelddatabasebestand
repareren?
• Het beelddatabasebestand is
beschadigd en u kunt geen films of
stilstaande beelden opnemen. Raak
[JA] aan om te repareren.
• U kunt stilstaande beelden opnemen op
een "Memory Stick PRO Duo".
Bufferoverloop
• U kunt geen opnamen maken omdat de
valsensor meerdere keren achtereen een
val van de camcorder registreert. Als u
het risico loopt dat u de camcorder
regelmatig laat vallen, stelt u
[VALSENSOR] in op [UIT] zodat u
het beeld opnieuw kunt opnemen
(p. 84).
Gegevens worden hersteld.
• De camcorder probeert gegevens
automatisch te herstellen als het
schrijven van de gegevens niet correct
is uitgevoerd.
Kan gegevens niet herstellen.
• Het schrijven van gegevens naar de
vaste schijf van de camcorder is
mislukt. Er is geprobeerd de gegevens
te herstellen, maar dit is mislukt.
Plaats de Memory Stick opnieuw.
• Plaats de "Memory Stick PRO Duo"
enkele keren opnieuw. Als de
aanduiding daarna nog steeds knippert,
kan de "Memory Stick PRO Duo"
beschadigd zijn. Probeer een andere
"Memory Stick PRO Duo".
Deze Memory Stick is niet juist
geformatteerd.
• Controleer de indeling en formatteer
indien nodig de "Memory Stick PRO
Duo" opnieuw met de camcorder
(p. 66, 110).
Max. aantal mappen op Memory
Stick is bereikt.
Kan stilstaand beeld niet opslaan.
• Wanneer u de Dual Rec-functie
gebruikt, moet u de "Memory Stick
PRO Duo" niet uit de camcorder
verwijderen tot het opnemen is
beëindigd en de stilstaande beelden zijn
opgeslagen (p. 33).
Deze Memory Stick kan mogelijk
geen films opnemen of afspelen.
• Gebruik een "Memory Stick" die wordt
aangeraden voor de camcorder (p. 2).
• Plaats de "Memory Stick PRO Duo"
opnieuw en volg de instructies op het
LCD-scherm.
x PictBridge-compatibele printer
Niet aangesloten op PictBridgecompatibele printer.
• Schakel de printer uit en weer in,
koppel de USB-kabel (bijgeleverd) los
en sluit deze opnieuw aan.
Kan niet afdr. Controleer de printer.
• Schakel de printer uit en weer in,
koppel de USB-kabel (bijgeleverd) los
en sluit deze opnieuw aan.
x Overige
Geen verdere selectie mogelijk.
• U kunt maximaal 100 beelden in één
keer selecteren voor de volgende
handelingen:
– Beelden verwijderen
– Films kopiëren
– Stilstaande beelden kopiëren
– De afspeellijst met HD-films (high
definition) bewerken
– Stilstaande beelden afdrukken
Problemen oplossen
• U kunt geen mappen met een nummer
hoger dan 999MSDCF maken. U kunt
geen mappen maken en geen gemaakte
mappen verwijderen met de camcorder.
• Formatteer de "Memory Stick PRO
Duo" (p. 66) of verwijder de mappen
met de computer.
Verwijder Memory Stick niet tijdens
schrijven.
Gegevens beveiligd.
• U hebt geprobeerd beveiligde gegevens
op een ander apparaat te verwijderen.
Verwijder de beveiliging van de
gegevens op het apparaat waarmee u de
gegevens hebt beveiligd.
Deze Memory Stick kan beelden
mogelijk niet goed opnemen of
afspelen.
• De werking van de "Memory Stick
PRO Duo" verloopt niet goed. Plaats de
"Memory Stick PRO Duo" opnieuw.
105
Aanvullende informatie
De camcorder gebruiken in het buitenland
Voeding
U kunt de camcorder met de bijgeleverde
netspanningsadapter gebruiken in alle
landen/regio's met een lichtnetspanning van
100 V tot 240 V wisselstroom, 50/60 Hz.
Beelden weergeven die met HDbeeldkwaliteit (high definition) zijn
opgenomen
In landen/regio's waar 1080/50i wordt
ondersteund, kunt u de beelden weergeven
met dezelfde HD-beeldkwaliteit (high
definition) als waarmee de beelden zijn
opgenomen. U hebt een televisie (of
monitor) nodig op basis van het PALsysteem die compatibel is met 1080/50i en
die is voorzien van component- en AUDIO/
VIDEO-ingangen. Een A/Vcomponentkabel of een HDMI-kabel
(optioneel) moet aangesloten zijn.
Beelden weergeven die met SDbeeldkwaliteit (standard definition)
zijn opgenomen
Als u beelden die met SD-beeldkwaliteit
(standard definition) zijn opgenomen, wilt
weergeven, hebt u een televisie op basis van
het PAL-systeem nodig met AUDIO/
VIDEO-ingangen. Ook moet een A/Vkabel zijn aangesloten.
106
Informatie over
televisiekleursystemen
De camcorder is gebaseerd op het PALsysteem. Als u de afgespeelde beelden wilt
weergeven op een televisie, moet dit een
PAL-televisie met een AUDIO/VIDEOingang zijn.
Systeem
PAL
Wordt gebruikt in
Australië, België, China,
Denemarken, Duitsland,
Finland, Hongarije, Hongkong,
Italië, Koeweit, Maleisië,
Nederland, Nieuw-Zeeland,
Noorwegen, Oostenrijk, Polen,
Portugal, Singapore, Slowakije,
Spanje, Thailand, Tsjechië,
Verenigd Koninkrijk, Zweden,
Zwitserland, enzovoort.
PAL - M
Brazilië
PAL - N
Argentinië, Paraguay, Uruguay.
NTSC
Bahama's, Bolivia, Canada,
Centraal-Amerika, Chili,
Colombia, Ecuador, Filippijnen,
Guyana, Jamaica, Japan, Korea,
Mexico, Peru, Suriname,
Taiwan, Venezuela, Verenigde
Staten, enzovoort.
SECAM
Bulgarije, Frankrijk, Guyana,
Irak, Iran, Monaco, Rusland,
Oekraïne, enzovoort.
De plaatselijke tijd instellen
U kunt de klok gemakkelijk instellen op de plaatselijke tijd door een tijdsverschil in te stellen
wanneer u de camcorder in het buitenland gebruikt. Raak
(HOME) t
(INSTELLINGEN) t [KLOK/ TAALINS.] t [GEBIED INST.] en [ZOMERTIJD]
(p. 82) aan.
Tijdsverschillen in de wereld
Tijdsverschillen Gebiedsinstelling
Tijdsverschillen Gebiedsinstelling
GMT
Lissabon, Londen
+11:00
+01:00
Berlijn, Parijs
+12:00
Fiji, Wellington
+02:00
Helsinki, Caïro, Istanbul
–12:00
Eniwetok, Kwajalein
+03:00
Moskou, Nairobi
–11:00
Samoa
+03:30
Teheran
–10:00
Hawaii
+04:00
Abu Dhabi, Baku
–09:00
Alaska
+04:30
Kabul
–08:00
Los Angeles, Tijuana
+05:00
Karachi, Islamabad
–07:00
Denver, Arizona
+05:30
Calcutta, New Delhi
–06:00
Chicago, Mexico-stad
+06:00
Alma-Ata, Dhaka
–05:00
New York, Bogota
+06:30
Rangoon
–04:00
Santiago
Bangkok, Jakarta
–03:30
St.John's
+08:00
Hongkong, Singapore, Peking
–03:00
Brasilia, Montevideo
+09:00
Seoel, Tokio
–02:00
Fernando de Noronha
+09:30
Adelaide, Darwin
–01:00
Azoren, Kaapverdische eilanden
+10:00
Melbourne, Sydney
Aanvullende informatie
+07:00
Salomonseilanden
107
Bestandsstructuur/mapstructuur op de vaste
schijf van de camcorder en de "Memory Stick
PRO Duo"
Hieronder worden de bestanden in de mapstructuur weergegeven. U hoeft doorgaans geen
rekening te houden met de mapstructuur wanneer u beelden opneemt/afspeelt met een
camcorder. Zie "Gids voor PMB" als u stilstaande beelden of films wilt bekijken op een
aangesloten computer en gebruik vervolgens de bijgeleverde toepassing.
* Alleen voor de interne vaste schijf
A Bestanden voor beeldbeheer
Wanneer u de bestanden verwijdert,
kunt u geen beelden meer opnemen/
afspelen op de juiste manier. De
bestanden zijn standaard verborgen en
worden gewoonlijk niet weergegeven.
B Map met beheerinformatie voor
HD-films
Deze map bevat gegevens over films die
met HD-beeldkwaliteit (high definition)
zijn opgenomen. Probeer deze map niet
te openen of de inhoud van deze map op
een computer te bekijken. Als u dat
doet, kunnen de beeldbestanden worden
beschadigd of kunt u de beeldbestanden
wellicht niet meer afspelen.
C SD-filmbestanden (MPEG2bestanden)
De extensie van de bestanden is
".MPG". De maximale grootte is 2 GB.
Wanneer de capaciteit van een bestand
groter is dan 2 GB, wordt het bestand
opgedeeld.
108
De nummers van de bestanden lopen
automatisch op. Als het nummer 9999 is
bereikt, wordt een nieuwe map gemaakt
waarin nieuwe filmbestanden worden
opgenomen.
Het nummer in de naam van de map
loopt op: [101PNV01] t [102PNV01]
D Bestanden met stilstaande
beelden (JPEG-bestanden)
De extensie van de bestanden is ".JPG".
De nummers van de bestanden lopen
automatisch op. Als het nummer 9999 is
bereikt, wordt een nieuwe map gemaakt
waarin de nieuwe beeldbestanden
worden opgeslagen.
Het nummer in de naam van de map
loopt op: [101MSDCF] t
[102MSDCF]
• Door
(HOME) t
(OVERIG) t
[USB-AANSLTING] t [
USBAANSLTING]/[
USB-AANSLTING] in te
stellen, hebt u toegang tot het medium vanaf de
computer via de USB-aansluiting.
• Pas de bestanden of mappen op de camcorder
niet aan met de computer. De beeldbestanden
worden dan mogelijk beschadigd of kunnen niet
langer worden afgespeeld.
• De juiste werking kan niet worden gegarandeerd
als u de bovenstaande handeling uitvoert.
• Voer de procedure op pagina 51 uit als u de
beeldbestanden wilt verwijderen. Verwijder de
beeldbestanden van de camcorder niet
rechtstreeks vanaf de computer.
• Formatteer het medium niet met de computer.
De camcorder werkt dan mogelijk niet goed.
• Kopieer de bestanden niet vanaf de computer
naar het medium. De werking wordt dan niet
gegarandeerd.
Aanvullende informatie
109
Onderhoud en voorzorgsmaatregelen
Informatie over de AVCHDindeling
Wat is de AVCHD-indeling?
De AVCHD-indeling is een high definition
indeling voor digitale camcorders die wordt
gebruikt om een HD-signaal (high
definition) volgens de 1080i-specificatie*1
of de 720p-specificatie*2 op te nemen op de
interne vaste schijf, waarbij een efficiënte
gegevenscompressietechnologie wordt
toegepast. De MPEG-4 AVC/H.264indeling wordt gebruikt voor het
comprimeren van videogegevens en het
Dolby Digital- of Linear PCM-systeem
wordt gebruikt voor het comprimeren van
audiogegevens.
Met de MPEG-4 AVC/H.264-indeling kunt
u beelden met een hogere efficiëntie
comprimeren dan bij gebruik van de
conventionele beeldcompressiemethode.
Met de MPEG-4 AVC/H.264-indeling kunt
u een opname van een high definitionvideosignaal op een digitale camcorder
opnemen op 8-cm DVD's, de interne vaste
schijf, het flashgeheugen, de "Memory
Stick PRO Duo", enzovoort.
Opnemen en weergeven op de
camcorder
Op basis van de AVCHD-indeling kan de
camcorder met de hieronder vermelde HDbeeldkwaliteit (high definition) opnemen.
Behalve met de HD-beeldkwaliteit (high
definition) kan de camcorder ook een SDsignaal (standard definition) opnemen in de
conventionele MPEG2-indeling.
Videosignaal*3:
MPEG-4 AVC/H.264 1920 × 1080/50i,
1440 × 1080/50i
Audiosignaal:
Dolby Digital 5.1/2ch
110
Opnamemedium:
Interne vaste schijf, "Memory Stick PRO
Duo"
*1: 1080i-specificatie
Een high definition specificatie die werkt met
1.080 effectieve scanlijnen en het interlacesysteem.
*2: 720p-specificatie
Een high definition specificatie die werkt met 720
effectieve scanlijnen en het progressieve systeem.
*3: gegevens opgenomen in een andere AVCHDindeling dan hierboven vermeld, kunnen niet
worden afgespeeld op de camcorder.
Informatie over de "Memory
Stick"
Een "Memory Stick" is een compact,
draagbaar IC-opnamemedium met een
grote gegevenscapaciteit.
U kunt met de camcorder alleen een
"Memory Stick Duo" gebruiken. Deze is
ongeveer half zo groot als een standaard
"Memory Stick".
We garanderen echter niet de werking van
alle typen "Memory Stick Duo" met uw
camcorder.
Typen "Memory Stick"
Opnemen/
afspelen
"Memory Stick Duo"
(met MagicGate)
–
"Memory Stick PRO Duo"
a
"Memory Stick PRO-HG Duo"
a*
* Dit product ondersteunt geen 8-bits parallelle
gegevensoverdracht maar wel 4-bits parallelle
gegevensoverdracht, wat ook het geval is met de
"Memory Stick PRO Duo".
• Dit product kan geen gegevens opnemen of
afspelen waarvoor "MagicGate"-technologie
wordt gebruikt. "MagicGate" is een
copyrightbeveiligingstechnologie waarmee
gegevens worden opgenomen en overgebracht
in een gecodeerde indeling.
• Een "Memory Stick PRO Duo" die met een
computer (Windows OS/Mac OS) is
geformatteerd, is niet altijd compatibel met de
camcorder.
x Informatie over de Memory Stick Duoadapter
• Als u een "Memory Stick PRO Duo" met een
"Memory Stick"-compatibel apparaat gebruikt,
moet u de "Memory Stick PRO Duo" in een
Memory Stick Duo-adapter plaatsen.
• Wanneer u een "Memory Stick PRO Duo" in
een Memory Stick Duo-adapter plaatst, moet u
de "Memory Stick PRO Duo" in de juiste
richting houden en deze dan zo ver mogelijk in
de adapter schuiven. Houd er rekening mee dat
de camcorder kan worden beschadigd bij onjuist
gebruik. Als u de "Memory Stick PRO Duo" in
de verkeerde richting in de Memory Stick Duoadapter duwt, kan deze worden beschadigd.
• Plaats geen Memory Stick Duo-adapter zonder
een ingevoerde "Memory Stick PRO Duo" in
een "Memory Stick"-compatibel apparaat. Als u
dit wel doet, kan de camcorder worden
beschadigd.
x Informatie over een "Memory Stick PRO
Duo"
• De maximale geheugencapaciteit van een
"Memory Stick PRO Duo" die in de camcorder
kan worden gebruikt, is 8 GB.
Informatie over compatibiliteit van
beeldgegevens
• Beeldgegevens die op een "Memory Stick PRO
Duo" zijn opgenomen met de camcorder,
voldoen aan de algemene norm "Design rule for
Camera File system" die is ontwikkeld door de
JEITA (Japan Electronics and Information
Technology Industries Association).
• U kunt op de camcorder geen stilstaande
beelden afspelen die zijn opgenomen met andere
apparaten (DCR-TRV900E of DSC-D700/
D770) die niet aan deze algemene norm
voldoen. (Deze modellen zijn niet overal
verkrijgbaar.)
• Als u geen "Memory Stick PRO Duo" kunt
gebruiken die met een ander apparaat is
gebruikt, moet u deze met de camcorder
formatteren (p. 66). Bij het formatteren worden
alle gegevens van de "Memory Stick PRO Duo"
verwijderd.
• In de volgende gevallen kunt u wellicht geen
beelden op de camcorder afspelen:
– Als u beeldgegevens afspeelt die op de
computer zijn bewerkt
Aanvullende informatie
• De lees-/schrijfsnelheid voor gegevens is
afhankelijk van de combinatie van de "Memory
Stick PRO Duo" en het "Memory Stick PRO
Duo"-compatibele product dat u gebruikt.
• Beeldgegevens kunnen in de volgende gevallen
worden beschadigd of verloren gaan (deze
gegevens worden niet vergoed):
– Als u de "Memory Stick PRO Duo" uit de
camcorder verwijdert of de camcorder
uitschakelt terwijl de camcorder
beeldbestanden leest of schrijft op de
"Memory Stick PRO Duo" (terwijl het
ACCESS-lampje brandt of knippert).
– Als u de "Memory Stick PRO Duo" in de
buurt van magneten of magnetische velden
gebruikt.
• U kunt het beste een back-up van belangrijke
gegevens maken op de vaste schijf van de
computer.
• Zorg ervoor dat u niet te veel druk uitoefent als
u schrijft op het memogedeelte van een
"Memory Stick PRO Duo".
• Plak geen etiket of iets dergelijks op een
"Memory Stick PRO Duo" of een Memory Stick
Duo-adapter.
• Plaats de "Memory Stick PRO Duo" in het
doosje als u deze wilt meenemen of opbergen.
• Raak de aansluitpunten niet aan en zorg dat er
geen metalen voorwerpen in aanraking komen
met de aansluitpunten.
• Laat de "Memory Stick PRO Duo" niet vallen,
buig deze niet en oefen er geen druk op uit.
• Probeer de "Memory Stick PRO Duo" niet uit
elkaar te halen of aan te passen.
• Laat de "Memory Stick PRO Duo" niet nat
worden.
• Houd de "Memory Stick PRO Duo" buiten het
bereik van kleine kinderen. Er bestaat een kans
dat een kind de "Memory Stick Duo" inslikt.
• Plaats niets anders dan een "Memory Stick PRO
Duo" in de Memory Stick Duo-sleuf. Als u dit
wel doet, kan de werking worden verstoord.
• Gebruik of bewaar de "Memory Stick PRO
Duo" niet op de volgende plaatsen:
– Op plaatsen waar deze wordt blootgesteld aan
extreem hoge temperaturen, zoals in een auto
die in de zomer buiten staat geparkeerd
– Op plaatsen in direct zonlicht
– Op extreem vochtige plaatsen of plaatsen die
worden blootgesteld aan corrosieve gassen
111
– Als u beeldgegevens afspeelt die op andere
apparaten zijn opgenomen
Informatie over de
"InfoLITHIUM"-accu
Deze camcorder werkt alleen met een
"InfoLITHIUM"-accu (H-serie).
"InfoLITHIUM"-accu's van de H-serie zijn
voorzien van het
-teken.
Wat is een "InfoLITHIUM"-accu?
Een "InfoLITHIUM"-accu is een lithiumion accu die informatie over de
gebruikstoestand kan doorgeven tussen de
camcorder en een optionele
netspanningsadapter/lader.
De "InfoLITHIUM"-accu meet het
stroomverbruik op basis van de
gebruikstoestand van de camcorder en geeft
de resterende accuduur weer in minuten.
De accu opladen
• Zorg dat de accu is opgeladen voordat u de
camcorder gebruikt.
• U kunt de accu het beste opladen bij een
omgevingstemperatuur tussen 10 °C en 30 °C
tot het /CHG-lampje (opladen) uitgaat. Als u
de accu oplaadt bij een temperatuur buiten dit
bereik, wordt de accu wellicht niet efficiënt
opgeladen.
De accu efficiënt gebruiken
• De prestatie van de accu neemt af wanneer de
omgevingstemperatuur 10 °C of lager is. Ook
kunt u de accu minder lang gebruiken. In dit
geval voert u een van de volgende procedures
uit zodat u de accu langer kunt gebruiken.
– Bewaar de accu in een binnenzak om deze
warm te houden en plaats de accu pas in de
camcorder vlak voordat u gaat opnemen.
– Gebruik zo mogelijk een accu met grote
capaciteit: NP-FH70/FH100 (optioneel).
• Bij regelmatig gebruik van het LCD-scherm of
veelvuldig afspelen, vooruitspoelen en
terugspoelen raakt de accu sneller leeg.
Gebruik zo mogelijk een accu met grote
capaciteit: NP-FH70/FH100 (optioneel).
112
• Zet de POWER-schakelaar op OFF (CHG)
wanneer u geen beelden opneemt of afspeelt met
de camcorder. De accu raakt ook leeg wanneer
de camcorder in de opnamepauzestand of
weergavepauzestand staat.
• Houd voldoende reserveaccu's bij de hand voor
twee of drie keer de verwachte opnameduur en
maak proefopnamen voordat u de uiteindelijke
opname maakt.
• Stel de accu niet bloot aan water. De accu is niet
waterbestendig.
Informatie over de aanduiding voor de
resterende accuduur
• Wanneer de stroom wordt uitgeschakeld terwijl
de aanduiding voor de resterende accuduur
aangeeft dat er voldoende stroom is, laadt u de
accu nogmaals volledig op. De aanduiding voor
de resterende accuduur wordt correct
weergegeven. Soms kan de juiste aanduiding
echter niet worden weergegeven als de accu
geruime tijd achtereen aan hitte is blootgesteld
of lang in volledig opgeladen toestand is blijven
liggen of als de accu erg intensief is gebruikt.
Gebruik de aanduiding voor de resterende
accuduur als richtlijn om de geschatte
opnameduur te bepalen.
• De aanduiding E geeft aan dat de accu bijna
leeg is, zelfs als deze nog 20 minuten kan
worden gebruikt, afhankelijk van de
omstandigheden en de temperatuur.
Informatie over het bewaren van de
accu
• Als de accu langere tijd niet wordt gebruikt,
moet u de accu één keer per jaar volledig
opladen en ontladen met de camcorder zodat de
accu goed blijft werken. Als u de accu wilt
opbergen, verwijdert u de accu uit de camcorder
en bewaart u deze op een droge, koele plaats.
• Als u de accu volledig wilt ontladen met de
camcorder, raakt u
(HOME) t
(INSTELLINGEN) t [ALGEMENE
INST.] t [AUTOM. UIT] t [NOOIT] in het
HOME MENU aan en laat u de camcorder in de
opnamewachtstand staan tot de camcorder
wordt uitgeschakeld (p. 83).
Informatie over de levensduur van de
accu
• De capaciteit van de accu neemt na verloop van
tijd en door herhaald gebruik af. Als de
gebruiksduur van de accu aanzienlijk is
afgenomen, moet u waarschijnlijk een nieuwe
accu aanschaffen.
• De levensduur van elke accu is afhankelijk van
de omstandigheden waaronder deze wordt
bewaard en gebruikt.
•
•
•
Informatie over x.v.Color
• x.v.Color is een bekendere benaming voor de
xvYCC-standaard die is voorgesteld door Sony
en die een handelsmerk van Sony is.
• xvYCC is een internationale standaard voor
kleurruimte in video's. Met deze standaard kan
een groter kleurenbereik worden uitgedrukt dan
met de veelgebruikte weergavestandaard.
Informatie over het gebruik van
de camcorder
Gebruik en onderhoud
•
•
•
•
•
•
•
•
Aanvullende informatie
• Gebruik of bewaar de camcorder en accessoires
niet onder de volgende omstandigheden.
– Op extreem warme, koude of vochtige
plaatsen. Laat de camcorder en de accessoires
nooit achter op plaatsen waar de temperatuur
tot boven 60 °C kan oplopen, zoals in direct
zonlicht, bij de verwarming of in een auto die
in de zon staat geparkeerd. Er kunnen
storingen optreden of de camcorder en de
accessoires kunnen vervormen.
– In de buurt van sterk magnetische velden of
mechanische trillingen. Er kunnen storingen
in de camcorder optreden.
– In de buurt van sterke radiogolven of straling.
De camcorder kan wellicht niet goed
opnemen.
– In de buurt van AM-radio-ontvangers en
videoapparatuur. Er kan ruis optreden.
– Op zandstranden en in stoffige omgevingen.
Zand en stof kunnen storingen in de
camcorder veroorzaken. Soms kunnen deze
storingen niet meer worden hersteld.
•
– Bij ramen of locaties buitenshuis waar het
LCD-scherm, de beeldzoeker of de lens aan
direct zonlicht wordt blootgesteld. Hierdoor
wordt de binnenkant van de beeldzoeker of
het LCD-scherm beschadigd.
Gebruik de camcorder op 6,8 V/7,2 V
gelijkstroom (accu) of 8,4 V gelijkstroom
(netspanningsadapter).
Gebruik voor werking op gelijkstroom of
wisselstroom alleen de accessoires die in deze
gebruiksaanwijzing worden vermeld.
Zorg dat de camcorder niet nat wordt,
bijvoorbeeld door regen of zeewater. Als de
camcorder nat wordt, kunnen er storingen
optreden. Soms kunnen deze storingen niet meer
worden hersteld.
Als er een voorwerp of vloeistof in de behuizing
van de camcorder terechtkomt, moet u de
camcorder loskoppelen van het stopcontact en
de camcorder eerst door een Sony-handelaar
laten nakijken voordat u de camcorder weer
gebruikt.
Vermijd ruwe behandeling, demontage,
aanpassing en schokken door op het apparaat te
slaan, het te laten vallen of erop te trappen.
Wees vooral voorzichtig met de lens.
Zet de POWER-schakelaar op OFF (CHG)
wanneer u de camcorder niet gebruikt.
Wikkel de camcorder tijdens gebruik nooit in
textiel, zoals een handdoek. De binnenkant van
de camcorder kan hierdoor ernstig oververhit
raken.
Als u het netsnoer loskoppelt, moet u aan de
stekker en niet aan het snoer trekken.
Beschadig het netsnoer niet door er een zwaar
voorwerp op te plaatsen.
Houd de metalen contactpunten goed schoon.
Houd de afstandsbediening en de
knoopcelbatterij buiten het bereik van kinderen.
Raadpleeg meteen een arts als de batterij per
ongeluk wordt ingeslikt.
Als er elektrolytische vloeistof uit de accu is
gelekt, doet u het volgende:
– Neem contact op met een plaatselijke, door
Sony erkende onderhoudsdienst.
– Spoel vloeistof af die op uw huid is
terechtgekomen.
– Als er vloeistof in uw ogen is gekomen, wast
u uw ogen met veel water en raadpleegt u zo
snel mogelijk een arts.
113
x Wanneer u de camcorder langere tijd
niet gebruikt
• Schakel de camcorder zo nu en dan in en
gebruik deze voor het afspelen van beelden of
opnemen gedurende ongeveer 3 minuten.
• Ontlaad de accu volledig voordat u deze
opbergt.
Condensvorming
Als de camcorder rechtstreeks van een
koude in een warme omgeving wordt
gebracht, kan vocht condenseren in de
camcorder. Dit kan een storing in de
camcorder veroorzaken.
x Als er condensvorming is opgetreden
Schakel de camcorder uit en laat deze
ongeveer 1 uur liggen.
x Opmerking over condensvorming
Er kan vocht in de camcorder condenseren
wanneer u de camcorder van een koude
omgeving naar een warme omgeving brengt
(of omgekeerd) of wanneer u de camcorder
in een vochtige omgeving gebruikt, zoals
hieronder wordt beschreven:
• U neemt de camcorder mee van een skipiste
naar een verwarmde ruimte.
• U neemt de camcorder op een hete zomerdag
vanuit een koele ruimte of een auto met
airconditioning mee naar buiten.
• U gebruikt de camcorder onmiddellijk na een
regenbui.
• U gebruikt de camcorder op een warme en
vochtige plaats.
x Condensvorming voorkomen
Voordat u de camcorder van een koude
omgeving naar een warme omgeving
brengt, plaatst u de camcorder eerst in een
plastic zak die u goed (luchtdicht) afsluit.
Haal de camcorder pas uit de plastic zak
wanneer de lucht in de zak dezelfde
temperatuur heeft als de omringende warme
lucht (na ongeveer 1 uur).
LCD-scherm
• Druk niet te hard op het LCD-scherm. Dit kan
schade veroorzaken.
• Wanneer u de camcorder gebruikt in een koude
omgeving, kunnen er nabeelden op het LCDscherm verschijnen. Dit duidt niet op een
storing.
• Tijdens het gebruik van de camcorder kan de
achterkant van het LCD-scherm warm worden.
Dit duidt niet op een storing.
x Het LCD-scherm reinigen
Als het LCD-scherm vuil is door stof of
vingerafdrukken, kunt u het schoonmaken
met een zachte doek. Wanneer u de speciale
reinigingsset voor het LCD-scherm
gebruikt (optioneel), mag u het
reinigingsmiddel niet direct op het LCDscherm aanbrengen. Gebruik
reinigingspapier dat vochtig is gemaakt met
het reinigingsmiddel.
x Informatie over het aanpassen van het
aanraakscherm (KALIBRATIE)
Het is mogelijk dat de toetsen op het
aanraakscherm niet goed functioneren. Als
dit gebeurt, moet u de onderstaande
procedure uitvoeren. U kunt het beste de
camcorder tijdens de bewerking met de
bijgeleverde netspanningsadapter
aansluiten op het stopcontact.
1 Schakel de camcorder in.
2 Raak
(HOME) t
(INSTELLINGEN) t [ALGEMENE
INST.] t [KALIBRATIE] aan.
3 Raak "×" 3 keer op het scherm aan met de
hoek van de bijgeleverde "Memory Stick
PRO Duo" of een vergelijkbaar voorwerp.
Raak [ANNUL.] aan om te annuleren.
Als u niet het juiste punt hebt aangeraakt,
moet u de kalibratie opnieuw uitvoeren.
114
b Opmerkingen
• Gebruik geen puntig voorwerp om de kalibratie
uit te voeren. Als u dit wel doet, kan het LCDscherm worden beschadigd.
• U kunt het LCD-scherm niet kalibreren als het is
gedraaid of als het is gesloten met het scherm
naar buiten gericht.
Informatie over de behuizing
• Als de behuizing van de camcorder vuil is,
reinigt u deze met een zachte, vochtige doek en
veegt u de behuizing vervolgens droog met een
zachte, droge doek.
• Voorkom de volgende situaties waardoor de
afwerking van de behuizing kan worden
beschadigd:
– Gebruik van chemische middelen, zoals
thinner, benzine, alcohol, chemische
reinigingsdoekjes, insectenwerende middelen,
insecticiden en zonnecrème
– Het apparaat gebruiken met de bovenstaande
substanties op uw handen
– Langdurige blootstelling van de behuizing
aan rubber of vinyl
Informatie over verzorging en opslag
van de lens
De camcorder bevat een vooraf
geïnstalleerde oplaadbare batterij zodat de
datum, tijd en andere instellingen worden
bewaard als de POWER-schakelaar op OFF
(CHG) is gezet. De vooraf geïnstalleerde
oplaadbare batterij wordt opgeladen
wanneer de camcorder via de
netspanningsadapter aangesloten is op het
stopcontact of terwijl de accu bevestigd is.
De oplaadbare batterij loopt volledig leeg in
ongeveer 3 maanden als u de camcorder
helemaal niet gebruikt. Gebruik de
camcorder nadat de vooraf geïnstalleerde
oplaadbare batterij is opgeladen.
Als de vooraf geïnstalleerde oplaadbare
batterij niet is opgeladen, heeft dit echter
geen invloed op het gebruik van de camera
zolang u de datum niet opneemt.
x Procedures
Sluit de camcorder aan op een stopcontact
met de bijgeleverde netspanningsadapter en
laat de camcorder meer dan 24 uur zo staan
met de POWER-schakelaar op OFF (CHG).
Aanvullende informatie
• Veeg het oppervlak van de lens in de volgende
gevallen schoon met een zachte doek:
– Als er vingerafdrukken op de lens zitten
– Op erg warme of vochtige plaatsen
– Wanneer de lens aan zoute lucht is
blootgesteld, zoals aan zee
• Bewaar de lens op een goed geventileerde plaats
met weinig stof en vuil.
• Maak de lens regelmatig schoon om
schimmelvorming te voorkomen. U kunt het
best de camcorder ongeveer één keer per maand
gebruiken zodat deze langere tijd in goede staat
blijft.
Informatie over het opladen van de
vooraf geïnstalleerde oplaadbare
batterij
115
Informatie over handelsmerken
• "Handycam" en
zijn gedeponeerde handelsmerken van Sony
Corporation.
• "AVCHD" en het "AVCHD"-logotype zijn
handelsmerken van Matsushita Electric
Industrial Co., Ltd. en Sony Corporation.
• "Memory Stick", "
", "Memory Stick
Duo", "
", "Memory Stick
PRO Duo", "
",
"Memory Stick PRO-HG Duo",
"
", "MagicGate",
"
", "MagicGate Memory
Stick" en "MagicGate Memory Stick Duo" zijn
handelsmerken of geseponeerde handelmerken
van Sony Corporation.
• "InfoLITHIUM" is een handelsmerk van Sony
Corporation.
• "x.v.Colour" is een handelsmerk van Sony
Corporation.
• "BIONZ" is een handelsmerk van Sony
Corporation.
• "BRAVIA" is een handelsmerk van Sony
Corporation.
• Dolby en het double-D-symbool zijn
handelsmerken van Dolby Laboratories.
• HDMI, het HDMI-logo en High-Definition
Multimedia Interface zijn handelsmerken of
gedeponeerde handelsmerken van HDMI
Licensing LLC.
• Microsoft, Windows, Windows Media,
Windows Vista en DirectX zijn gedeponeerde
handelsmerken of handelsmerken van Microsoft
Corporation in de Verenigde Staten en/of andere
landen.
• Macintosh en Mac OS zijn gedeponeerde
handelsmerken van Apple Inc. in de Verenigde
Staten en andere landen.
• Intel, Intel Core en Pentium zijn handelsmerken
of gedeponeerde handelsmerken van Intel
Corporation of haar dochterondernemingen in
de Verenigde Staten en andere landen.
• Adobe, het Adobe-logo en Adobe Acrobat zijn
gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken
van Adobe Systems Incorporated in de
Verenigde Staten en andere landen.
116
Alle andere productnamen die hierin worden
vermeld, kunnen de handelsmerken of
gedeponeerde handelsmerken zijn van hun
respectieve bedrijven. Bovendien worden ™ en
"®" niet elke keer vermeld in dit Handboek.
Opmerkingen bij de licentie
ELK GEBRUIK VAN DIT PRODUCT,
BEHALVE HET GEBRUIK DOOR
CONSUMENTEN VOOR PERSOONLIJKE
DOELEINDEN, IN OVEREENSTEMMING
MET DE MPEG-2-STANDAARD VOOR HET
CODEREN VAN VIDEOINFORMATIE VOOR
VOORBESPEELDE MEDIA, IS
UITDRUKKELIJK VERBODEN, TENZIJ DE
GEBRUIKER BESCHIKT OVER EEN
LICENTIE ONDER DE PATENTEN VAN
TOEPASSING IN DE MPEG-2PATENTENPORTEFEUILLE. DEZE
LICENTIE IS VERKRIJGBAAR VIA MPEG
LA, L.L.C., 250 STEELE STREET, SUITE 300,
DENVER, COLORADO 80206, VERENIGDE
STATEN.
De software die in aanmerking komt voor de
volgende GNU General Public License (hierna
aangeduid als "GPL") of GNU Lesser General
Public License (hierna aangeduid als "LGPL"), is
in de camcorder opgenomen.
Hiermee wordt aangegeven dat u recht hebt op
toegang tot de broncode voor deze software en
deze mag aanpassen en opnieuw distribueren
volgens de voorwaarden van de bijgeleverde
GPL/LGPL.
U kunt de broncode vinden op internet. Gebruik
de volgende URL om de broncode te downloaden.
Als u de broncode downloadt, selecteert u
DCR-DVD810 als het model van uw camcorder.
http://www.sony.net/Products/Linux/
We stellen het zeer op prijs als u geen contact met
ons opneemt over de inhoud van de broncode.
Lees "license2.pdf" in de map "License" op de
CD-ROM. U vindt hier licenties (in het Engels)
van "GPL" en "LGPL".
Adobe Reader is vereist als u het PDF-bestand
wilt weergeven. Als dit niet op de computer is
geïnstalleerd, kunt u het downloaden van de
webpagina van Adobe Systems:
http://www.adobe.com/
Aanvullende informatie
VOOR DIT PRODUCT IS EEN LICENTIE
VERLEEND CONFORM DE AVCPATENTENPORTEFEUILLE VOOR
PARTICULIER EN NIET-COMMERCIEEL
GEBRUIK DOOR EEN CONSUMENT VOOR
(i) HET CODEREN VAN VIDEO VOLGENS
DE AVC-STANDAARD ("AVC/VIDEO") EN/
OF
(ii) HET DECODEREN VAN EEN AVC-VIDEO
DIE IS GECODEERD DOOR EEN
CONSUMENT TIJDENS EEN PARTICULIERE
EN
NIET-COMMERCIËLE ACTIVITEIT EN/OF
DIE IS VERKREGEN VAN EEN
LEVERANCIER VAN VIDEO'S DIE EEN
LICENTIE HEEFT VOOR HET LEVEREN
VAN AVC-VIDEO'S. VOOR ANDERE
TOEPASSINGEN WORDT GEEN LICENTIE
VERSTREKT EN DEZE IS NIET IMPLICIET
AANWEZIG.
AANVULLENDE INFORMATIE KUNT U
VERKRIJGEN VAN MPEG LA, L.L.C.
ZIE <HTTP://MPEGLA.COM>
Informatie over software waarop GNU
GPL/LGPL van toepassing is
"C Library" "Expat", "zlib" en "libjpeg" zijn
opgenomen in de camcorder. Deze software wordt
geleverd op basis van licentieovereenkomsten met
de houders van het copyright. Op basis van
verzoeken van de houders van het copyright van
deze toepassingen, zijn we verplicht u op de
hoogte te stellen van het volgende. Lees de
volgende gedeelten door.
Lees "license1.pdf" in de map "License" op de
CD-ROM. U vindt hier licenties (in het Engels)
van "C Library", "Expat", "zlib" en "libjpeg".
117
Naslag
Onderdelen en bedieningselementen
De cijfers tussen ( ) zijn referentiepagina's.
A Motorzoomknop (32, 41)
B PHOTO-toets (31)
C Oogdop
D Beeldzoeker (22)
E Zoekerscherpstelknopje (22)
F QUICK ON-toets (33)
G
/CHG-lampje (opladen)
H ACCESS-lampje (Vaste schijf) (30)
I DC IN-aansluiting (16)
J Oogje voor schouderriem
Een schouderriem (optioneel)
bevestigen.
K MIC (PLUG IN POWER)-aansluiting
L i-aansluiting (hoofdtelefoon)
M HDMI OUT-aansluiting (mini) (44)
N A/V R-aansluiting (44)
O -aansluiting (USB) (61, 63)
P Handgreepband (22)
118
De Active Interface Shoe heeft een
veiligheidssluiting, zodat het
geïnstalleerde accessoire stevig is
bevestigd. Als u een accessoire wilt
aansluiten, drukt u dit op de schoen en
schuift u het naar achter. Vervolgens
draait u de schroef vast. Als u een
accessoire wilt verwijderen, draait u de
schroef los. Vervolgens drukt u op het
accessoire en schuift u dit uit de schoen.
• U kunt niet tegelijk een externe flitser
(optioneel) en de ingebouwde flitser
gebruiken.
• Als een externe microfoon (optioneel) is
aangesloten, krijgt deze de voorkeur boven
de ingebouwde microfoon (p. 121).
B Afstandsbedieningssensor/
infraroodpoort
Richt de afstandsbediening (p. 122) op
de afstandsbedieningssensor om de
camcorder te bedienen.
Naslag
A Active Interface Shoe
Via de Active Interface Shoe wordt
stroom geleverd aan optionele
accessoires, zoals een videolamp, flitser
of microfoon. Het accessoire kan
worden in- en uitgeschakeld met de
POWER-schakelaar op de camcorder.
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing die
bij het accessoire is geleverd.
C Cameraopnamelampje (83)
Gaat rood branden tijdens het opnemen.
Knippert als de resterende vasteschijfruimte of acculading laag is.
D .-toets (tegenlicht) (34)
• Schuif het schoendeksel open of dicht zoals
wordt aangegeven met de pijl.
• Als u films opneemt met een externe flitser
(optioneel) op de accessoireschoen, moet u
de stroom van de externe flitser
uitschakelen om te voorkomen dat het
geluid van het opladen wordt opgenomen.
119
A Luidspreker
Weergavegeluid komt uit de
luidspreker. Zie pagina 39 voor meer
informatie over het aanpassen van het
volume.
B NIGHTSHOT-schakelaar (33)
C
-toets (BEELDEN WEERGEVEN)
(37)
D LCD-scherm/aanraakscherm (21)
E
-toets (HOME) (13, 69)
F Zoomtoetsen (32, 41)
G START/STOP-toets (31)
H RESET-toets
Alle instellingen herstellen, waaronder
de instelling voor de datum en tijd.
I ACCESS-lampje ("Memory Stick PRO
Duo") (24)
J Accu (16)
K
-lampje (Film)/ -lampje
(Stilstaand beeld) (20)
L POWER-schakelaar (20)
M Memory Stick Duo-sleuf (24)
120
N
-toets (DISC BURN) (49)
O EASY-toets (26)
P DISP/BATT INFO-toets (17, 21)
Handycam Station
A Ingebouwde microfoon (32)
Een met Active Interface Shoe
compatibele microfoon (optioneel) heeft
voorrang indien aangesloten.
A
B Flitser (75)
C -aansluiting (USB) (63)
C Lens (Carl Zeiss Lens) (4)
D A/V OUT-aansluiting (44)
D MANUAL-toets (35)
E DC IN-aansluiting (16)
F Bevestigingspunt voor statief
Bevestig het statief (optioneel) met een
statiefschroef (optioneel: de schroef
mag niet langer dan 5,5 mm zijn) op het
bevestigingspunt voor het statief.
Naslag
E CAM CTRL-schakelaar (35)
-toets (DISC BURN) (49)
B Interface-aansluiting
Sluit de camcorder aan op het
Handycam Station.
G Interface-aansluiting
Sluit de camcorder aan op het
Handycam Station.
H BATT-knop (accuontgrendeling) (17)
121
Afstandsbediening
M b / B / v / V / ENTER-toetsen
Wanneer u op een van de toetsen drukt op het
scherm [VISUAL INDEX]/[Filmrolindex]/
[Gezichtsindex]/afspeellijst, wordt het oranje
kader op het LCD-scherm weergegeven.
Selecteer een gewenste toets of een item met
b / B / v / V en druk op ENTER om de selectie
op te geven.
b Opmerkingen
• Verwijder het isolatievel voordat u de
afstandsbediening gebruikt.
Isolatievel
A DATA CODE-toets (78)
Als u op deze toets drukt tijdens het afspelen,
worden de datum en tijd of gegevens over de
camera-instellingen voor de opgenomen
beelden weergegeven.
B PHOTO-toets (31)
Als u op deze toets drukt, wordt het beeld dat
op het scherm wordt weergegeven, als
stilstaand beeld opgenomen.
C SCAN/SLOW-toetsen (38)
D . >-toetsen (vorige/volgende)
(38)
E PLAY-toets (38)
F STOP-toets (38)
G DISPLAY-toets (17)
H Zender
I START/STOP-toets (31)
• Richt de afstandsbediening op de
afstandsbedieningssensor om de camcorder te
bedienen (p. 119).
• Als er binnen een bepaalde tijd geen opdrachten
met de afstandsbediening worden verzonden,
verdwijnt het oranje kader. Wanneer u weer op
b / B / v / V of ENTER drukt, wordt het kader
weergegeven op de positie waar dit zich het laatst
bevond.
• Sommige knoppen op het LCD-scherm kunt u
niet selecteren met b / B / v / V.
De batterij van de afstandsbediening
vervangen
1 Houd het nokje ingedrukt en plaats uw
nagel in de uitsparing om de batterijhouder
naar buiten te trekken.
2 Plaats een nieuwe batterij met de pluspool
(+) naar boven gericht.
3 Plaats de batterijhouder terug in de
afstandsbediening tot deze vastklikt.
J Motorzoomtoetsen (32, 41)
K PAUSE-toetsen (38)
L VISUAL INDEX-toets (37)
Geeft een VISUAL INDEX-scherm weer
tijdens het afspelen.
122
Nokje
WAARSCHUWING
Bij onjuist gebruik kan de batterij
ontploffen. Laad de batterij niet op,
demonteer de batterij niet en gooi de
batterij niet in het vuur.
• Naarmate de lithiumbatterij zwakker wordt, kan
de bedieningsafstand van de afstandsbediening
afnemen of functioneert de afstandsbediening
wellicht niet meer correct. In dit geval moet u de
batterij vervangen door een CR2025lithiumbatterij van Sony. Als u een andere
batterij gebruikt, kan dit brand of een
ontploffing tot gevolg hebben.
Naslag
123
Aanduidingen die worden weergegeven tijdens
het opnemen/afspelen
A HOME-toets (13)
Films opnemen
B Resterende accuduur (bij benadering)
(17)
OPN
C Opnamestatus ([STBY] (wachtstand) of
[OPN] (opnemen))
D Opnamekwaliteit (HD/SD) en
opnamestand (FH/HQ/SP/LP) (71)
E Opname-/afspeelmedium
F Teller (uur/minuut/seconde)
Stilstaande beelden opnemen
G Geschatte resterende opnameduur
H OPTION-toets (14)
I GEZICHTSDETECTIE (75)
10,2M
J BEELDEN WEERGEVEN-toets
K Gezichtsindex ingesteld (76)
L 5,1-kanaals surround-opname (32)
M Beeldformaat (76)
N Geschatte aantal stilstaande beelden en
media dat kan worden opgenomen/
Tijdens de opname van stilstaande
beelden
Films weergeven
O Toets voor teruggaan
P Weergavestand
Q Nummer van de film die wordt
afgespeeld/totaal aantal opgenomen
films
R Toets voor vorige/volgende (38)
S Videobedieningstoetsen (38)
Stilstaande beelden weergeven
10,2M
T Nummer van het stilstaande beeld dat
wordt weergegeven/totaal aantal
opgenomen stilstaande beelden
U Afspeelmap
Deze wordt alleen weergegeven als het
afspeelmedium van stilstaande beelden een
"Memory Stick PRO Duo" is.
V Toets voor diavoorstelling (41)
W Bestandsnaam
X VISUAL INDEX-toets (37)
124
Aanduidingen wanneer u
wijzigingen aanbrengt
Rechtsboven
Aanduiding
Fader (91)
De volgende aanduidingen worden tijdens
het opnemen/afspelen weergegeven om de
instellingen van de camcorder aan te geven.
Linksboven
Midden
Betekenis
Achtergrondverlichting
van het LCD-scherm uit
(21)
Rechtsboven
Valsensor uit (84)
STBY
Valsensor geactiveerd
(84)
FADER
WIT
Medium voor stilstaande
beelden (23)
Onderkant
Onderkant
Linksboven
Aanduiding
Betekenis
Gezichtsindex (76)
Aanduiding
Betekenis
GEZICHTSDETECTIE
(75)
AUDIOSTAND (72)
Opnemen met
zelfontspanner (92)
Flitser (75), RODEOGENR. (75)
Beeldeffecten (91)
Digitale effecten (91)
Handmatig scherpstellen
(87)
9
INT.ZOOMMICR. (91)
SCÈNEKEUZE (88)
MICR.NIVEAU laag
(92)
BR.BLD.SEL. (73)
n
Midden
SteadyShot uit (73)
Aanduiding
10,2M
6,1M
7,6M
SPOTMETER (88)/
BELICHTING (88)
Betekenis
BEELDFORM. (76)
AE KEUZE (72)
1,9M
Diavoorstelling ingesteld
(41)
WB-VERSCH. (72)
NightShot (33)
Zebra (74)
Super NightShot (91)
X.V.COLOR (73)
Telemacro (88)
Color Slow Shutter (90)
PictBridge-aansluiting
(63)
E
Witbalans (90)
Naslag
Tegenlicht (34)
.
Waarschuwing (102)
CONVERSIELENS (76)
z Tips
• De indicatoren en hun posities worden bij
benadering weergegeven en verschillen van wat
u in werkelijkheid ziet.
125
Gegevenscode tijdens het
opnemen
De opnamedatum en -tijd worden
automatisch op het medium opgeslagen. Ze
worden niet weergegeven tijdens het
opnemen. U kunt deze echter weergeven als
[GEGEVENSCODE] tijdens het afspelen
(p. 78).
126
Naslag
Verklarende woordenlijst
x 5,1-kanaals surround sound
x MPEG
Een systeem waarbij geluid wordt afgespeeld met
6 luidsprekers: 3 voorluidsprekers (links, rechts
en midden) en 2 achterluidsprekers (rechts en
links) met een extra subwoofer voor lage tonen,
die wordt geteld als een 0,1-kanaal voor
frequenties van 120 Hz of lager.
MPEG staat voor Moving Picture Experts Group,
de normen voor het coderen (beeldcompressie)
van video (film) en audio. De indelingen MPEG1
en MPEG2 zijn beschikbaar. De camcorder neemt
films op met SD-beeldkwaliteit (standard
definition) in MPEG2-indeling.
x AVCHD-indeling
x MPEG-4 AVC/H.264
Een high definition indeling voor digitale
camcorders die wordt gebruikt om een HDsignaal (high definition) op te nemen met de
MPEG-4 AVC/H.264-indeling.
De nieuwste indeling voor beeldcodering die in
2003 is gestandaardiseerd door twee
internationale standaardisatie-organisaties, de
ISO-IEC en de ITU-T. Vergeleken met de gewone
MPEG2-indeling is MPEG-4 AVC/H.264 meer
dan twee keer zo efficiënt. De camcorder maakt
gebruik van MPEG-4 AVC/H.264 om high
definition films te coderen.
x Dolby Digital
Een systeem voor audiocodering (compressie) dat
is ontwikkeld door Dolby Laboratories Inc.
x Dolby Digital 5.1 Creator
Een technologie voor geluidscompressie die is
ontwikkeld door Dolby Laboratories Inc. waarbij
audio efficiënt wordt gecomprimeerd, maar
waarbij de hoge geluidskwaliteit behouden blijft.
Geluiden worden op effectieve manier
gecomprimeerd met geluid van hoge kwaliteit.
Hiermee wordt het produceren van 5,1-kanaals
surround sound mogelijk gemaakt.
x VBR
VBR staat voor Variable Bit Rate, de opnameindeling waarbij de bitsnelheid (het aantal
opnamegegevens in een bepaald tijdsegment)
automatisch wordt geregeld op basis van de scène
die wordt opgenomen. Voor snel bewegende
video's wordt veel mediumruimte gebruikt om een
helder beeld te verkrijgen, waardoor de
opnameduur op het medium korter wordt.
x Fragmentatie
Naslag
De staat van een medium waarop de bestanden
zijn opgedeeld in kleine onderdelen en zijn
verstrooid over het medium. Uw beelden worden
mogelijk niet goed opgeslagen. U kunt dit
probleem oplossen door [MEDIA FORMATT.]
uit te voeren (p. 66).
x JPEG
JPEG staat voor Joint Photographic Experts
Group, een norm voor de compressie van
stilstaande beelden (beperking van
gegevenscapaciteit). De camcorder neemt
stilstaande beelden op in JPEG-indeling.
x Miniatuur
Verkleinde versies van beelden waardoor u veel
beelden in één keer kunt bekijken. [VISUAL
INDEX]/[
INDEX]/[
INDEX] gebruiken
een weergavesysteem met miniaturen.
127
Naslag
Index
Cijfers
1080i/576i.............................82
16:9.......................................81
16:9 BREED.........................73
21-polige verloopstekker......47
4:3...................................73, 81
4:3-televisie ..........................45
A/V R-aansluiting .......... 42, 60
A/V-componentkabel
................................. 15, 44, 46
A/V-kabel................. 15, 46, 60
B
576i.......................................82
B EFFECT (Beeldeffecten)
..................................... 91, 101
5,1-kanaals surround-opname
..............................................32
Back-up ....Zie Beelden opslaan
A
Beelden weergeven op een
televisie ................................ 42
D
Datumindex .......................... 40
DATUM/TIJD ..............78, 126
DC IN-aansluiting ................ 16
DEMOFUNCTIE ................. 83
Diavoorstelling ..................... 41
DIG EFFECT (Digitale
effecten)........................ 91, 101
DIGITAL ZOOM ................. 73
DISPLAY .............................82
Dolby Digital 5.1 Creator..... 32
BEELDFORM. .................... 76
Dual Rec............................... 33
Beheerbestand voor HD-films
........................................... 108
E
4:3-televisie ...................45
BELICHTING ............. 88, 100
EEN DRUK.................. 90, 100
Breedbeeldtelevisie .......45
Belichting voor tegenlicht
aanpassen ............................. 34
EXTERNE CTRL
(Afstandsbediening) .............83
Aanduidingen .....................125
Aansluiting
DVD/HDD-recorders ....60
High definition-televisie
.......................................44
Printer............................63
Bestand............................... 108
Bestanden voor beeldbeheer
........................................... 108
Videorecorder................60
Bevestigingspieptoon voor
bewerking........Zie PIEPTOON
Aantal beelden dat kan worden
opgenomen ...........................77
Bewerken ............................. 50
Accu......................................16
Accu opladen ........................16
Accu ..............................16
Vooraf geïnstalleerde
oplaadbare batterij .......115
AE KEUZE...................72, 101
Afdrukken.............................63
BINNEN .............................. 90
BLD.DB.BEST.REP............ 68
"BRAVIA" Sync.................. 47
Breedbeeldtelevisie.............. 45
BR.BLD.SEL. .............. 73, 101
BUITEN............................... 90
Afspeellijst............................57
Afspelen..........................27, 37
CAM CTRL-schakelaar....... 35
Afstandsbediening ........94, 122
Camcorder vasthouden ........ 30
ALGEMENE INST. .............83
CAMERAGEGEV............... 78
AUDIOSTAND....................72
COLOR SLOW SHTR (Color
Slow Shutter) ............... 90, 101
AUTOM. UIT (Automatische
uitschakeling) .......................83
AVCHD-indeling
..............................11, 110, 127
F
FADER......................... 91, 101
FADER WIT ........................ 91
FADER ZWART..................91
FH......................................... 71
Film
Films kopiëren .............. 54
Opnamestand................. 71
Opnemen ....................... 31
FILMINST.CAMERA .........71
Filmrolindex .........................39
C
AUTO LGZ.SLUITER
(Automatisch langzame
sluitertijd) .....................73, 101
128
A/V OUT-aansluiting .... 44, 60
COMPONENT..................... 82
Computer ............................. 49
Condensvorming ................ 114
CONVERSIELENS ............. 76
CTRL.VOOR HDMI (controle
voor HDMI) ......................... 84
Flitser....................................96
FLITSFUNCTIE ..................75
FLITSNIVEAU ....................75
FOCUS ...........................87, 97
FORMAT
Vaste schijf....................66
"Memory Stick PRO Duo"
....................................... 66
FOTO VASTLEGGEN ........ 53
FOTO-INSTELL.................. 76
Fragmentatie.......................127
G
I
GEBIED INST......................82
"InfoLITHIUM"-accu ........ 112
Gebruik van Easy Handycam
..............................................26
INSTELLINGEN ................. 69
"Memory Stick PRO Duo"
........................................2, 111
INSTELLINGEN (categorie)
.............................................. 69
"Memory Stick PRO-HG Duo"
........................................2, 110
INS.BLDWEERG. ............... 78
MICR.NIVEAU
(microfoonniveau) ................92
Gebruiken in het buitenland
............................................106
Memory Stick Duo-adapter
............................................111
GEGEVENSCODE ......78, 126
INS.GELUID/WRGV .......... 80
GEZICHTSDETECTIE........75
INT.ZOOMMICR.
(ingebouwde zoommicrofoon)
.............................................. 91
Miniatuur ............................127
J
MPEG-4 AVC/H.264 .........127
JPEG........................... 108, 127
N
K
Netsnoer................................16
Gezichtsindex .......................39
Gezichtsindex instellen.........76
Groothoekopnamen...............32
Grote hoogtes..........................5
H
Handelsmerk .......................116
Handgreepband .....................22
KAARSLICHT .................... 89
Handycam Station.................16
KALIBRATIE.................... 114
HD-beeldkwaliteit (high
definition) ...............................9
KLOK INSTEL.................... 20
KLOK/TAALINS. ............... 82
HDD-INFO ...........................65
MPEG .................................127
MPEG2 ...............................108
Netspanningsadapter.............16
NightShot..............................33
NIGHTSHOT-LAMP...........72
NIV.AV.LCD (Niveau
achtergrondverlichting van het
LCD-scherm) ........................80
HDMI OUT-aansluiting........44
L
HDMI-kabel..........................45
LANDSCHAP...................... 89
Help ......................................13
LCD HELDER ..................... 80
High definition-televisie .......44
LCD KLEUR ....................... 80
HOME MENU................12, 69
LCD-scherm......................... 21
ALGEMENE INST. ......83
LCD HELDER.............. 80
FILMINST.CAMERA
.......................................71
LCD KLEUR ................ 80
FOTO-INSTELL. ..........76
LEEG ................................... 67
INSTELLINGEN
(categorie)......................69
LICHT BZ (Helderheid
beeldzoeker) ......................... 81
INS.BLDWEERG. ........78
Lithiumknoopcelbatterij..... 123
Origineel ...............................54
INS.GELUID/WRGV ...80
LP ................................... 71, 72
OUDE FILM ......................101
KLOK/TAALINS..........82
UITVOERINSTELL. ....81
O
Onderhoud ..........................110
Oplaadduur ...........................18
Opnameduur ...................11, 18
OPNAMELAMP ..................83
OPNAMESTAND ................71
Naslag
NIV.AV.LCD................ 80
NUMMER BEST.
(Bestandsnummer)................77
Opnemen.........................26, 30
OPTION MENU...................85
OVERIG (categorie).............50
M
HQ ..................................71, 72
Map .................................... 108
P
HULPKADER ......................74
Media ................................... 23
PAL.....................................106
MEDIA BEHEREN (categorie)
.............................................. 65
PASTEL ...............................91
PictBridge .............................63
Media-instelling ................... 23
"Memory Stick" ............. 2, 110
129
Pictogram
..........Zie Schermaanduidingen
SPOTMETER (Flexibele
spotmeter) .................... 88, 100
PIEPTOON...........................80
Statief ................................. 121
PORTRET (Zacht portret)....89
STEADYSHOT ............. 73, 97
Stilstaande beelden........ 52
Stekker ................................. 16
VISUAL INDEX..................37
Stilstaand beeld
VL.LNGZ.OPN.................... 34
Q
Films .............................51
Op datum.................51, 52
QUICK ON...........................33
BEELDFORM.............. 76
Volledig opladen ..................16
R
Bestanden met stilstaande
beelden........................ 108
VOLUME.............................80
REGELAARINSTELL. .......75
Opnemen....................... 31
RESET................................120
Stilstaande beelden
kopiëren ........................ 55
Rest
Accu ..............................17
"Memory Stick PRO Duo"
.......................................65
Vaste schijf....................65
REST INSTELLEN (film) ...74
Stopcontact........................... 16
STRAND ............................. 89
SUBTTL.DATUM (datum
ondertiteling)........................ 74
SUPER NIGHTSHOT
..................................... 91, 101
Resterende accuduur.............17
RODE-OGENR. ...................75
S
T
TAALINSTELL................... 82
TELEMACRO ............. 88, 101
Volumeaanpassing ............... 39
Vooraf geïnstalleerde
oplaadbare batterij ..............115
VUURWERK....................... 89
W
Waarschuwingen ........102, 104
WB-VERSCH.
(Witbalansverschuiving) ...... 72
Weergavetoets indexscherm
............................................124
Weergavezoom..................... 41
WEERGEVEN ..................... 79
WITBALANS ..............90, 100
S VIDEO-aansluiting ...........60
Tele-opnamen ...................... 32
S VIDEO-kabel ....................46
Televisiekleursysteem........ 106
SCÈNEKEUZE ............88, 100
SCHEMER ...........................89
Tijdsverschillen in de wereld
........................................... 107
SCHEMERPORTRET .........89
TV-AANSLUITGIDS ......... 43
Schermaanduidingen ..........124
TV-TYPE............................. 81
SD-beeldkwaliteit (standard
definition) ...............................9
U
Zelfdiagnose .......................102
SD-filmbestanden ...............108
UITVOERINSTELL............ 81
ZONSOP&ONDERG........... 89
SEPIA...................................91
USB SELECT. ............... 62, 63
Zoom ....................................32
SLIDE SHOW-INST............41
USB-AANSLTING ........... 108
ZOOMLINK.........................79
SNEEUW .............................89
USB-aansluiting................. 121
ZWART-WIT (Zwart-wit) ... 91
SNEL AAN STBY
(Wachtstand voor snel
inschakelen)..........................83
USB-kabel............................ 15
Z.ONTSPANNER ................ 92
SP....................................71, 72
V
VALSENSOR...................... 84
Spiegelstand..........................34
Vaste schijf .................... 5, 108
SPLITSEN............................56
VBR ............................. 11, 127
SPOTLIGHT ........................89
X
X.V.COLOR.................73, 113
Z
ZEBRA................................. 74
Speelduur..............................19
SPOTFOCUS ...............87, 101
130
VERWIJDEREN
http://www.sony.net/
Download PDF

advertising