Sony | DPF-D70 | Sony DPF-D70 D70 Digitale fotolijst Gebruiksaanwijzing

3-300-258-42 (1)
Voorafgaand aan
ingebruikname
Digitale
Fotolijst
Eenvoudige
bedieningshandelingen
Geavanceerde
bedieningshandelingen
DPF-D70
Aansluiten op een computer
Foutmeldingen
Oplossen van problemen
Aanvullende informatie
Gebruiksaanwijzing
Wij verzoeken u, voordat u dit apparaat in gebruik neemt, deze
handleiding grondig door te lezen en de handleiding te bewaren
zodat u deze later ook nog kunt raadplegen.
© 2008 Sony Corporation
WAARSCHUWING
Om het gevaar van brand of
elektrische schokken te verkleinen,
mag het apparaat niet worden
blootgesteld aan regen of vocht.
Stel de batterijen niet bloot aan
overmatige hitte zoals zonlicht, vuur
en dergelijke.
LET OP
U moet de batterij alleen vervangen
door een batterij van het opgegeven
type. Als u dit niet doet, kan dit brand
of letsel tot gevolg hebben.
Waarschuwing voor klanten in
Europa
Dit product is getest en voldoet aan de beperkingen
die zijn uiteengezet in de EMC-richtlijn voor het
gebruik van een verbindingskabel van minder dan 3
meter.
Let op
De elektromagnetische velden bij de specifieke
frequenties kunnen het beeld en het geluid van dit
apparaat beïnvloeden.
Kennisgeving
Als de gegevensoverdracht halverwege wordt
onderbroken (mislukt) door statische elektriciteit of
elektromagnetische storing, moet u de toepassing
opnieuw starten of de verbindingskabel (USB,
enzovoort) loskoppelen en opnieuw aansluiten.
Verwijdering van oude elektrische en
elektronische apparaten (Toepasbaar
in de Europese Unie en andere
Europese landen met gescheiden
ophaalsystemen)
Het symbool op het product
of op de verpakking wijst
erop dat dit product niet als
huishoudelijk afval mag
worden behandeld. Het moet
echter naar een plaats
worden gebracht waar
elektrische en elektronische
apparatuur wordt
gerecycled. Als u ervoor
zorgt dat dit product op de
correcte manier wordt
2 NL
verwijderd, voorkomt u voor mens en milieu
negatieve gevolgen die zich zouden kunnen voordoen
in geval van verkeerde afvalbehandeling. De
recycling van materialen draagt bij tot het vrijwaren
van natuurlijke bronnen. Voor meer details in verband
met het recyclen van dit product, neemt u contact op
met de gemeentelijke instanties, het bedrijf of de
dienst belast met de verwijdering van huishoudafval
of de winkel waar u het product hebt gekocht.
Verwijdering van oude batterijen (in
de Europese Unie en andere
Europese landen met afzonderlijke
inzamelingssystemen)
Dit symbool op de batterij of verpakking
wijst erop dat de meegeleverde batterij
van dit product niet als huishoudelijk
afval behandeld mag worden.
Door deze batterijen op juiste wijze af te
voeren, voorkomt u voor mens en milieu
negatieve gevolgen die zich zouden
kunnen voordoen in geval van verkeerde
afvalbehandeling. Het recycleren van materialen draagt
bij tot het vrijwaren van natuurlijke bronnen.
In het geval dat de producten om redenen van
veiligheid, prestaties dan wel in verband met
dataintegrite iteen permanente verbinding met batterij
vereisen, dient deze batterij enkel door gekwalificeerd
servicepersoneel vervangen te worden. Om ervoor te
zorgen dat de batterij op een juiste wijze zal worden
behandeld, dient het product aan het eind van zijn
levenscyclus overhandigd te worden aan het
desbetreffende inzamelingspunt voor de recyclage
van elektrisch en elektronisch materiaal.
Voor alle andere batterijen verwijzen we u naar het
gedeelte over hoe de batterij veilig uit het product te
verwijderen. Overhandig de batterij bij het
desbetreffende inzamelingspunt voor de recyclage
van batterijen.
Voor meer details in verband met het recyclen van dit
product of batterij, neemt u contact op met de
gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst
belast met de verwijdering van huishoudafval of de
winkel waar u het product hebt gekocht.
Kennisgeving voor klanten in de
landen waar EU-richtlijnen van
toepassing zijn
De fabrikant van dit product is Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. De
geautoriseerde vertegenwoordiger voor EMC en
productveiligheid is Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Duitsland.
Voor kwesties met betrekking tot service of garantie
kunt u het adres in de afzonderlijke service- en
garantiedocumenten gebruiken.
Het kopiëren, bewerken of afdrukken van CD's,
televisieprogramma's, auteursrechtelijk
beschermde materialen, zoals beelden en
publicaties, en alle andere materialen met
uitzondering van eigen opnamen en creaties is
beperkt tot huishoudelijk of privé-gebruik. Tenzij u
in het bezit bent van de auteursrechten of
toestemming hebt van de houder van de
auteursrechten om deze materialen te kopiëren, kan
gebruik van deze materialen een overtreding van
de auteursrechtwetten betekenen en moet u
wellicht schadevergoeding betalen aan de houder
van de auteursrechten.
Als u foto's gebruikt met deze Digitale Fotolijst,
moet u ervoor zorgen dat u de auteursrechtwetten
niet overtreedt. Ongeoorloofd gebruik of
aanpassing van portretten van andere personen kan
ook een inbreuk op hun rechten betekenen.
Op bepaalde demonstraties, optredens en
tentoonstellingen is het nemen van foto's niet
toegestaan.
van de pixels effectief bruikbaar is. Deze punten
duiden niet op fabricagefouten en hebben geen
enkele invloed op de afdrukken.
• In een koude omgeving kunnen de beelden op het
LCD-scherm nasporen vertonen. Dit is normaal.
Handelsmerken en auteursrechten
•
•
Reservekopiëen
•
U kunt het beste een reservekopie van uw gegevens
opslaan om gegevensverlies door een
bedieningsfout of storing van de Digitale Fotolijst
te voorkomen.
•
•
Informatie
IN GEEN GEVAL IS DE VERKOPER
AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE DIRECTE OF
INCIDENTELE SCHADE OF
GEVOLGSCHADE VAN WELKE SOORT DAN
OOK, OF VOOR VERLIEZEN OF KOSTEN ALS
GEVOLG VAN EEN DEFECT PRODUCT OF
HET GEBRUIK VAN EEN PRODUCT.
Sony is niet aansprakelijk voor enige incidentele
schade of gevolgschade of verlies van opgenomen
gegevens als gevolg van het gebruik van of een
storing aan de Digitale Fotolijst of de
geheugenkaart.
, Cyber-shot,
, "Memory
, "Memory Stick Duo",
, "MagicGate Memory
Stick", "Memory Stick PRO",
, "Memory Stick PRO Duo",
, "Memory Stick PRO-HG
Duo",
, "Memory Stick
Micro",
,
, "Memory StickROM",
, "MagicGate", en
zijn handelsmerken van Sony
Corporation.
Microsoft, Windows en Windows Vistazijn
geregistreerde handelsmerken of handelsmerken
van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten
en/of andere landen.
Macintosh en Mac OS zijn gedeponeerde
handelsmerken van Apple Inc. in de Verenigde
Staten en/of andere landen.
Intel en Pentium zijn gedeponeerde handelsmerken
of handelsmerken van Intel Corporation.
CompactFlash is een handelsmerk van SanDisk
Corporation in de V.S.
Stick",
•
of xD-Picture CardTM is een handelsmerk
van FUJIFILM Corporation.
• Bevat bitmap-lettertypen van Monotype
Imaging Inc.
• Alle andere bedrijven en productnamen die hierin
worden vermeld, kunnen de handelsmerken of
gedeponeerde handelsmerken zijn van hun
respectieve bedrijven. Bovendien worden "™" en
"®" niet elke keer vermeld in deze
gebruiksaanwijzing.
Opmerkingen over het LCD-scherm
• Het weergegeven beeld heeft niet dezelfde
beeldkwaliteit en kleuren als het afgedrukte beeld
omdat de fosformethoden en -profielen anders zijn.
U moet het weergegeven beeld beschouwen als
indicatie.
• Druk niet op het LCD-scherm. Het scherm kan dan
verkleuren, waardoor een storing wordt
veroorzaakt.
• Als het LCD-scherm langdurig wordt blootgesteld
aan direct zonlicht, kan dit tot defecten leiden.
• Het LCD-scherm is vervaardigd met behulp van
precisietechnologie, waardoor meer dan 99,99%
3 NL
Kennisgeving voor
gebruikers
Programma © 2008 Sony Corporation
Documentatie © 2008 Sony Corporation
Alle rechten voorbehouden. Deze handleiding en de
software die hierin wordt beschreven, geheel of
gedeeltelijk, mogen niet worden gereproduceerd,
vertaald of omgezet in een machineleesbare vorm
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van
Sony Corporation.
IN GEEN GEVAL IS SONY CORPORATION
AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE INCIDENTELE
OF SPECIALE SCHADE OF GEVOLGSCHADE
HETZIJ ONDER DWANG, CONTRACT OF
ANDERSZINS VOORTKOMEND UIT OF IN
VERBAND MET DEZE HANDLEIDING, DE
SOFTWARE OF ANDERE INFORMATIE DIE
HIERIN WORDT VERMELD OF HET GEBRUIK
ERVAN.
Door het zegel van de CD-ROM-verpakking te
verbreken, accepteert u alle bepalingen en
voorwaarden van deze overeenkomst. Als u deze
bepalingen en voorwaarden niet accepteert,
retourneert u de ongeopende CD-ROM-verpakking
samen met de rest van het pakket aan de handelaar bij
wie u het pakket hebt gekocht.
Sony Corporation behoudt zich het recht voor om te
allen tijde deze handleiding of de informatie in deze
handleiding te wijzigen zonder voorafgaande
kennisgeving.
De software die hierin wordt beschreven, kan ook
vallen onder de bepalingen van een afzonderlijke
gebruiksrechtovereenkomst.
Ontwerpgegevens, zoals de voorbeelden in deze
software, mogen uitsluitend voor persoonlijk gebruik
worden aangepast of gekopieerd. Het ongeoorloofd
kopiëren van deze software is volgens de
auteursrechtwetten verboden.
Houd er rekening mee dat het ongeoorloofd kopiëren
of aanpassen van portretten van andere personen of
van auteursrechtelijk beschermd werk een inbreuk op
de rechten van de houders van de auteursrechten kan
betekenen.
4 NL
Inhoudsopgave
Voorafgaand aan
ingebruikname
Beleef op verschillende manieren
plezier aan uw fotolijst ....................6
Functies ..........................................7
Controle van de inbegrepen
artikelen ..........................................8
Aanduiding van de onderdelen .......8
Eenvoudige
bedieningshandelingen
De afstandsbediening klaarmaken
voor gebruik .................................10
Aansluiten op de netspanning .......11
De standaard opzetten ..................12
De fotolijst aanzetten ....................13
De klok instellen ...........................13
Een geheugenkaart plaatsen en
afbeeldingen bekijken ...................14
Een geheugenkaart plaatsen ...........14
Afbeeldingen weergeven .................16
Geavanceerde
bedieningshandelingen
Opgeven waar vanaf wordt
afgespeeld ....................................21
Het formaat en de positie van de
afbeelding aanpassen ...................21
Een afbeelding vergroten ................21
Een afbeelding draaien ...................21
Toevoegen aan het interne
geheugen ......................................22
Een afbeelding exporteren ............24
Een afbeelding verwijderen ...........25
Veranderen van de diverse
instellingen ...................................26
Instellingsprocedure ...................... 26
In te stellen items ........................... 27
Aansluiten op een computer
Aansluiten op een computer .........29
Systeemvereisten ........................... 29
Aansluiten op een computer om
afbeeldingen uit te wisselen ........... 29
Foutmeldingen
Als een foutmelding verschijnt .....31
Oplossen van problemen
Als er problemen zijn ....................33
Aanvullende informatie
Voorzorgsmaatregelen ..................37
Voor veiligheid ............................... 37
Over de installatie .......................... 37
Over het reinigen ............................ 38
Over de beperkingen op het
kopiëren ......................................... 38
Over de geheugenkaarten .............38
"Memory Stick" .............................. 38
SD-geheugenkaart ......................... 39
xD-Picture Card ............................. 40
CompactFlash-kaart ....................... 40
Opmerkingen over het gebruik van een
geheugenkaart ................................ 40
Specificaties .................................41
Index ............................................43
5 NL
Voorafgaand aan ingebruikname
Beleef op verschillende manieren plezier aan uw fotolijst
Gemakkelijke weergave van afbeeldingen op een geheugenkaart
Diverse weergavefuncties
Behalve diavoorstellingen eenvoudig kunnen genieten van verschillende
weergavestanden, waaronder enkele afbeelding, index, een klok en kalenderstanden.
(.pagina 16)
Belangrijke afbeeldingen toevoegen aan een album (opslaan in het
interne geheugen)
Afbeeldingen die zijn toegevoegd aan het album worden opgeslagen in het interne
geheugen. U kunt deze afbeeldingen ook exporteren naar een geheugenkaart.
Aansluiten op uw computer
Afbeeldingen kunnen eenvoudig van een computer worden gekopieerd. U kunt
afbeeldingen in het album ook als back-up op een computer opslaan. Afbeeldingen
uitwisselen met een geheugenkaart is ook mogelijk.
Invoer naar de fotolijst
6 NL
Zoals u aan de linkerkant kunt zien, geeft de
fotolijst voorrang aan de aansluiting met de
computer als computer en geheugenkaart zijn
aangesloten op of geplaatst in de fotolijst. Als
meerdere geheugenkaarten zijn geplaatst,
worden de afbeeldingen van de geheugenkaart
die u het eerste hebt geplaatst, weergegeven.
Functies
7 NL
Voorafgaand aan ingebruikname
De Sony DPF-D70 is een digitale fotolijst
waarmee u eenvoudig afbeeldingen kunt
weergeven die met een digitale camera of ander
apparaat zijn gemaakt, zonder dat daarbij een
computer nodig is.
x Ondersteuning voor diverse
geheugenkaarten
Ondersteunt diverse geheugenkaarten die
worden gebruikt door digitale camera’s en
andere apparaten, zoals een "Memory Stick",
CompactFlash-kaart, SD-geheugenkaart en
xD-Picture Card™. U hoeft maar een
geheugenkaart die u uit een digitale camera
of een ander apparaat hebt gehaald te
plaatsen, en u kunt de afbeeldingen
onmiddellijk bekijken.
x Diverse standen
U kunt de weergave van de afbeeldingen
automatisch wisselen alsof u zelf de
bladzijden van een album omslaat. U kunt
kiezen uit diverse standen waar onder alleen
afbeeldingen, klok- en kalenderweergave. U
kunt ook de weergave-instellingen wijzigen,
zoals de weergavevolgorde.
x Diverse weergavefuncties
U kunt genieten van diverse
weergavestanden, zoals de weergave van een
analoge of digitale klok of kalender. En de
fotolijst kan afbeeldingen afzonderlijk of als
indexweergave weergeven, in- of uitzoomen
of passend maken aan het scherm.
x Automatisch draaien van
afbeeldingen
De fotolijst draait afbeeldingen automatisch
in de juiste stand. De afbeeldingen worden
ook automatisch gedraaid wanneer de
fotolijst in de portret- of landschapstand
wordt gezet.
x Eenvoudige bediening door een
afstandsbediening
x Afbeeldingen aan het interne
geheugen toevoegen
De afbeeldingen die u toevoegt aan het
album, worden opgeslagen in het interne
geheugen.
x Afbeeldingen exporteren
U kunt afbeeldingen in het album exporteren
naar een geheugenkaart.
x Aansluiten op een computer om
afbeeldingen uit te wisselen
Controle van de
inbegrepen artikelen
Aanduiding van de
onderdelen
Controleer of volgende artikelen zijn geleverd.
Zie voor nadere bijzonderheden de bladzijden
die tussen haakjes worden genoemd.
•
•
•
•
•
Digitale fotolijst (1)
Afstandsbediening (1)
Netspanningsadapter (1)
Gebruiksaanwijzing (deze handleiding) (1)
Garantie (1)
(In sommige regio's wordt geen garantie
bijgeleverd.)
Voorzijde
A LCD-scherm
B Sensor van de afstandsbediening
Wanneer u de geleverde afstandsbediening
gebruikt, richt deze dan op deze sensor.
Achterzijde
A
USB miniB-aansluiting
(.pagina 29)
Sluit een USB-kabel aan wanneer u de
fotolijst met een computer wilt gebruiken.
B DC IN 12 V-aansluiting
(.pagina 11)
8 NL
Steek de stekker van de geleverde
netspanningsadapter in deze aansluiting en
sluit het netsnoer aan op het stopcontact.
Afstandsbediening
C Standaard (.pagina 12)
Toont het menu.
Functies zoals [Diashow], [Draaien], [Aan
album toevoegen] en [Klok] kunnen vanaf de
behuizing van de fotolijst worden uitgevoerd.
VIEW MODE-toets
(klok)-toets
(diashow)-toets
MENU-toets
BACK-toets
1 schakelaar (aan/stand-by)
(toevoegen aan album)-toets
toetsen (inzoomen)/
(uitzoomen)
I
(index)-toets
Met deze toets schakelt u over van het
voorbeeldscherm afbeeldingen naar het
scherm indexweergave.
J Pijltoetsen (B/b/v/V)
K
(enter)-toets
L
(rotatie)-toets (.pagina 21)
J Pijltoetsen (v/V)
Met deze toetsen verplaatst u de cursor.
K
ENTER-toets
L Resetschakelaar
M SD-geheugenkaart/MMC/xDPicture Card sleuf (.pagina 14)
9 NL
Voorafgaand aan ingebruikname
D VIEW MODE-toets
E Lampje Lezen/Schrijven
(.pagina 14)
F "Memory Stick PRO" (Standaard/
Duo) sleuf (.pagina 14)
G CompactFlash kaart/Microdrive
sleuf (.pagina 14)
H 1 schakelaar (aan/stand-by)/
(stand-by)-lampje
I MENU-toets
A
B
C
D
E
F
G
H
Eenvoudige bedieningshandelingen
De afstandsbediening
klaarmaken voor
gebruik
De geleverde lithiumbatterij (CR2025) is al in
de afstandsbediening geplaatst. Trek vóór
gebruik het beschermende vel naar buiten,
zoals de afbeelding laat zien.
De batterij van de
afstandsbediening vervangen
Als de afstandsbediening niet meer werkt,
vervang dan de batterij (CR2025
lithiumbatterij) door een nieuwe.
1
Trek de batterijhouder naar buiten.
Druk de tab van de batterijhouder in en
trek de batterijhouder naar buiten.
Beschermend vel
De afstandsbediening gebruiken
Wijs met de bovenzijde van de
afstandsbediening naar de sensor van de
afstandsbediening op de fotolijst.
Sensor
van de
afstandsbe
diening
2
Neem de oude batterij uit de
batterijhouder en plaats een nieuwe
batterij.
Zet de batterij zo in dat "+" naar boven
wijst.
3
Plaats de batterijhouder weer in de
afstandsbediening.
Opmerkingen
• Wanneer u een andere dan de opgegeven batterij
gebruikt kan dat leiden tot het openbarsten van de
batterij.
• Ruim gebruikte batterijen op volgens de
voorschriften van de lokale autoriteiten.
• Laat de afstandsbediening niet op een zeer hete en
vochtige plaats liggen.
• Let erop dat er geen vreemde voorwerpen in de
afstandsbediening komen wanneer u bijvoorbeeld
de batterij vervangt.
10 NL
• Onjuist gebruik van de batterij kan lekkage en
corrosie tot gevolg hebben.
– Laad de batterij niet opnieuw op.
– Wanneer u de afstandsbediening langere tijd
niet gebruikt, kunt u beter de batterij uit de
afstandsbediening halen om te voorkomen dat
deze gaat lekken en corroderen.
Aansluiten op de
netspanning
1
– Wanneer u de batterij verkeerd inzet, kortsluit,
uit elkaar haalt of verhit of in het vuur gooit, kan
dit er toe leiden dat de batterij openbarst en lekt.
2
Sluit de netspanningsadapter op
een stopcontact aan.
Eenvoudige bedieningshandelingen
Over de beschrijvingen in deze
handleiding
Steek de stekker van de
netspanningadapter in de
DC IN 12 V-aansluiting aan de
achterzijde van de fotolijst.
De bedieningshandelingen die worden
beschreven in deze handleiding gaan uit van
het gebruik van de afstandsbediening. Wanneer
een bedieningshandeling met de
afstandsbediening verschilt van die met de
toetsen op de fotolijst, wordt dat uitgelegd in
een tip.
Netspanningsadapter
Naar stopcontact
Opmerkingen
• Het stopcontact dient zo dichtbij mogelijk te zijn en
makkelijk bereikbaar.
• Zet de fotolijst niet op een instabiele plaats, zoals
een ongelijk tafelblad of een schuin oppervlak.
• Sluit de netspanningsadapter aan op een
gemakkelijk bereikbaar en dichtbij stopcontact. Als
er iets misgaat bij het gebruik van de adapter,
verbreek dan onmiddellijk de netspanning door de
stekker uit het stopcontact te trekken.
• Sluit de stekker van de netspanningsadapter niet
kort met een metalen voorwerp. Als u dat doet, zou
dat een storing tot gevolg kunnen hebben.
• Plaats de netspanningsadapter niet in een smalle
ruimte, dus bijvoorbeeld niet tussen een wand en
een meubelstuk.
Vervolg
11 NL
• Trek na gebruik de netspanningsadapter uit de
DC IN 12 V-aansluiting van de fotolijst en trek de
stekker van het Netspanningsadapter uit het
stopcontact.
De standaard opzetten
De standaard openen
Stel de fotolijst op door de standaard te openen,
zoals hieronder wordt getoond.
Opstellen in de stand Portret of
Landschap (staand of liggend)
U kunt de fotolijst in de stand Portret of
Landschap zetten door de fotolijst te draaien
zonder de standaard te verplaatsen.
Wanneer de fotolijst in de portretstand is gezet,
wordt de afbeelding ook automatisch in de
juiste stand gedraaid.
Opmerkingen
• Sluit de standaard wanneer u de fotolijst draagt.
• Controleer of de standaard stabiel staat. Als u de
standaard niet goed neerzet, kan de fotolijst
omvallen.
• Wanneer de fotolijst in de portretstand wordt
gedraaid, draaien het menu, de informatie over de
afbeelding en de indexweergave niet mee.
12 NL
De klok instellen
De stroom inschakelen
De klok van de fotolijst moet op tijd worden
gezet zodat de juiste tijd wordt weergegeven in
de weergavestanden van de klok en de
kalender.
Wanneer u de eerste keer de stroom inschakelt,
start de demostand automatisch. In de
demostand kunt u de klok niet instellen.
Plaats een geheugenkaart met geldige
fotogegevens om de demostand op te heffen.
Na het opheffen van de demostand kunt u de
klok gaan instellen.
Druk op 1 (aan/stand-by) op de fotolijst of
afstandsbediening om de stroom in te
schakelen, en het stand-by-lampje verandert
van rood naar groen.
1
Druk op MENU op de
afstandsbediening.
Het menuscherm wordt weergegeven.
2
Opmerking
• Het stand-by-lampje brandt rood, wanneer u de
netspanningsadapter op de fotolijst aansluit.
3
Druk op v/V, selecteer [Datum-/
tijdinstell.] en druk daarna op
om
het scherm Datum-/tijdinstell. weer
te geven.
Druk op v/V, selecteer [Datum-/
tijdinstell.] en druk daarna op
.
Het scherm Datum-/tijdinstell. wordt
weergegeven.
De stroom uitschakelen
Houd 1 (aan/stand-by) op de fotolijst of
afstandsbediening ingedrukt totdat de fotolijst
wordt uitgeschakeld. Het stand-by-lampje
verandert van groen in rood.
Opmerking
• Trek de netspanningsadapter niet uit de fotolijst
voordat het stand-by-lampje rood is. Anders kan de
fotolijst beschadigen.
4
Selecteer de indeling van de datum.
1 Druk op v/V, selecteer [Volgorde
datumwrg.] en druk daarna op
.
v/V, selecteer een indeling en
druk daarna op
.
• J/M/D
• M/D/J
• D/M/J
2 Druk op
Vervolg
13 NL
Eenvoudige bedieningshandelingen
De fotolijst aanzetten
5
Pas de datum aan.
1 Druk op v/V, selecteer [Datum] en druk
daarna op
.
2 Druk op v/V, selecteer een waarde en
druk daarna op
.
6
Pas de tijd aan.
1 Druk op v/V, selecteer [Tijd] en druk
daarna op
.
2 Druk op v/V, selecteer een waarde en
druk daarna op
.
Stel de tijd in in de volgorde uren,
minuten en seconden.
7
Stel voor de kalender de dag in
waarmee de week begint.
U kunt de dag instellen die uiterst links
verschijnt wanneer de kalender wordt
weergegeven.
1 Druk op v/V, selecteer [Begindag] en
druk daarna op
.
2 Druk op v/V, selecteer [Zondag] of
[Maandag] en druk daarna op
.
8
Een geheugenkaart
plaatsen en
afbeeldingen bekijken
In dit hoofdstuk worden beschreven het
plaatsen van een geheugenkaart en de algemene
bedieningshandelingen voor het weergeven van
afbeeldingen in een diavoorstelling.
Een geheugenkaart plaatsen
Plaats een geheugenkaart stevig in de daarvoor
bestemde sleuf met de zijde met de label naar u
toe (gezien van de achterzijde van de fotolijst).
Op de pagina's 38 tot 40 vindt u de nadere
bijzonderheden van geheugenkaarten die u bij
deze fotolijst kunt gebruiken.
Lampje Lezen/Schrijven
Druk op MENU.
Het menuscherm wordt gesloten.
Plaats een geheugenkaart stevig in de daarvoor
bestemde sleuf met de zijde met de label naar u
toe. De volgorde van de sleuven van boven af is
"Memory Stick" ("Memory Stick Duo"),
CompactFlash-kaart, SD-geheugenkaart en xDPicture Card.
14 NL
Een geheugenkaart uitnemen
U kunt een geheugenkaart uit de sleuf nemen in
tegengestelde richting als u deze hebt geplaatst.
Opmerkingen
Eenvoudige bedieningshandelingen
• Bij het plaatsen van een geheugenkaart kan deze
niet in zijn geheel worden ingebracht; probeer dit
dus niet te forceren want dat zou de geheugenkaart
en/of de fotolijst kunnen beschadigen.
• Deze fotolijst is voorzien van een standaard
"Memory Stick"-sleuf en van een sleuf die geschikt
is voor kaarten van de Duo-afmeting, dus u hebt
geen Memory Stick-adapter nodig.
• De sleuf met dubbele functie voor zowel de SDgeheugenkaart als de xD-Picture Card detecteert
automatisch het kaarttype.
• Zie "Over de geheugenkaarten" op pagina 38
voordat u een geheugenkaart gaat gebruiken.
Weergaveprioriteit van afbeeldingen
Als een geheugenkaart wordt geplaatst, worden de
afbeeldingen van de geheugenkaart automatisch
weergegeven. Als u zelf wilt overschakelen naar een
andere geheugenkaart, kunt u dat doen in het menu
[Apparaat selecteren] (pagina 21).
De fotolijst geeft de afbeeldingen van de
geheugenkaart uitgaande van de volgende
prioriteiten weer.
• Als meerdere geheugenkaarten zijn geplaatst
wanneer u de fotolijst aanzet, krijgen de
afbeeldingen van de eerst geplaatste geheugenkaart
prioriteit en worden weergegeven.
• Als meerdere geheugenkaarten zijn geplaatst
wanneer u de fotolijst uitzet, en daarna weer
aanzet, is de volgorde voor prioriteit van de
weergave als volgt.
"Memory Stick" b CompactFlash-kaart
b SD-geheugenkaart/xD-Picture Card
• Als er geen geheugenkaart is geplaatst, worden
de afbeeldingen weergegeven, die zijn opgeslagen
in het album in het interne geheugen.
Vervolg
15 NL
Afbeeldingen weergeven
x Overzicht van het scherm
U kunt op de toetsen op de afstandsbediening
drukken om van weergave te wisselen.*
Klokweergave
(pagina 19)
Weergave diavoorstelling
(pagina 17)
Weergave één enkele
afbeelding (pagina 18)
Tips*
• Als de fotolijst aanstaat en er is geen geheugenkaart
geplaats, worden de afbeeldingen die in het interne
geheugen staan, weergegeven. Als er geen
afbeeldingen zijn opgeslagen in het interne
geheugen, wordt de demonstratiestand automatisch
gestart. De demonstratiestand wordt beëindigd, als
u een geheugenkaart plaatst.
• De weergavestand blijft ongewijzigd wanneer u de
fotolijst uit en weer aanzet.
16 NL
Indexweergave
(pagina 19)
x Weergave diavoorstelling
Afbeeldingen op een geheugenkaart worden
automatisch opeenvolgend weergegeven.
Stand weergave meer afbeeldingen
Geeft meerdere afbeeldingen tegelijkertijd
weer.
De diavoorstelling starten
• Druk op
(diashow) op de
afstandsbediening, als u een diavoorstelling
wilt starten vanuit de weergave van één
enkele afbeelding, de klok of een index.
Tip
Er zijn diverse standen voor de diavoorstelling.
Door op VIEW MODE te drukken wijzigt u de
standen in de volgende volgorde.
Stand klokweergave
Geeft afbeeldingen met opnamedatum en –tijd
weer.
Tip
In de stand enkele weergave of kalenderweergave
kunt u de interval in het menu [Slideshow Settings]
instellen (pagina 27). In de stand enkele weergave
kunt u ook het effect en de volgorde in dit menu
instellen.
Stand weergave één enkele afbeelding
Afbeeldingen worden opeenvolgend in een
enkel scherm weergegeven met het effect dat in
het menu [Inst. Diashow] is geselecteerd.
Stand kalenderweergave
Geeft afbeeldingen na elkaar weer terwijl een
kalender in beeld is.
Stand willekeurige weergave
Geeft afbeeldingen weer terwijl willekeurig
wordt overgeschakeld tussen de vier hierboven
genoemde patronen van de diavoorstelling.
Vervolg
17 NL
Eenvoudige bedieningshandelingen
Als u deze bedieningshandeling wilt verrichten met
de toetsen van de fotolijst, drukt u op
ENTER
tijdens de weergave van één enkele afbeelding.
x Weergave één enkele
afbeelding
Een afbeelding weergeven die u wilt
weergeven
• Tijdens een diavoorstelling drukt u op
bij
een afbeelding die u wilt weergeven.
• Tijdens de indexweergave drukt u op
B/b/v/V en selecteert u een afbeelding die u
wilt weergeven en drukt daarna op
.U
kunt ook op drukken (inzoomen).
Stand passend (schermvullend)
Geeft een afbeelding weer over het hele
scherm.
U kunt de afbeeldingen die u wilt weergeven,
wisselen door te drukken op B/b.
Tip
U kunt deze bedieningshandeling uitvoeren op de
fotolijst door op
ENTER te drukken bij een
afbeelding die u wilt weergeven en die verschijnt in
een diavoorstelling. In de indexweergave drukt u op
de pijltjestoetsen, selecteert een afbeelding en drukt
op
ENTER.
Door op VIEW MODE te drukken wijzigt u de
standen in de volgende volgorde.
Stand informatie afbeelding
Geeft informatie over de afbeelding weer, zoals
het nummer van de afbeelding, de
bestandsnaam en de datum van opname. U kunt
de afbeeldingen die u wilt weergeven, wisselen
door te drukken op B/b.
Tip
U kunt de stand voor de weergave van afbeeldingen,
behalve de stand informatie afbeelding, instellen met
[Weerg.mod.] in het menu [Diverse instellingen]
(pagina 27). Niet alle afbeeldingen kunnen [Passend]
worden weergegeven.
Stand weergave gehele afbeelding
Geeft een complete afbeelding weer op het
scherm. U kunt de afbeeldingen die u wilt
weergeven, wisselen door te drukken op B/b.
De volgende informatie wordt weergegeven.
• Aanduidingen invoer/instelling
Er worden aanduidingen voor de invoer en
informatie over de instellingen voor een
afbeelding weergegeven.
PictoBetekenis
grammen
"Memory Stick"-invoer
invoer SD-geheugenkaart
CompactFlash-invoer
invoer xD-Picture Card
invoer hetinterne geheugen
Aanduiding beveiliging
18 NL
PictoBetekenis
grammen
Aanduiding bijbehorend bestand
(Wordt weergegeven wanneer er
een bijbehorend bestand is zoals
een bestand met bewegende
beelden of een miniatuur e-mailbeeldbestand.)
Eenvoudige bedieningshandelingen
• Volgorde weergave afbeeldingen/
Totaalaantal afbeeldingen
• Afbeeldingsnummer (map-bestandsnummer)
Dit wordt weergegeven als de afbeelding
geschikt is voor DCF.
• Opnamedatum
• Bijzonderheden van afbeelding
– Bestandsindeling (JPEG, RAW)
– Aantal pixels (breedte × hoogte)
– Naam van fabrikant van invoerapparaat
afbeelding
– Modelnaam van invoerapparaat
afbeelding
– Sluitersnelheid (bijv.: 1/8)
– Diafragmawaarde (bijv.: F2.8)
– Belichtingswaarde (bijv.: +0.0EV)
Stand kleine miniaturen
Geeft een lijst weer van kleine miniaturen
(5 rijen × 6 kolommen).
U kunt een afbeelding selecteren door op
B/b/v/V te drukken.
Stand grote miniaturen
Geeft een lijst weer van grote miniaturen
(3 rijen × 4 kolommen).
U kunt een afbeelding selecteren door op
B/b/v/V te drukken.
x Indexweergave
De lijst van afbeeldingen op de geselecteerde
geheugenkaart of het interne geheugen wordt
weergegeven.
De indexweergave tonen vanuit de
weergave van een diavoorstelling, de
klok of één enkele afbeelding
Druk op
(index). U kunt ook drukken op
(uitzoomen) vanuit de weergave van één enkele
afbeelding.
Tip
Als u deze bedieningshandeling wilt verrichten met
de toetsen van de fotolijst, selecteert u de
indexweergave tijdens de weergave van één enkele
afbeelding.
Opmerking
• In de indexweergave worden afbeeldingen niet
automatisch gedraaid wanneer de fotolijst in de
portretstand wordt gezet.
x Klokweergave
Geeft een klok of kalender weer. Er wordt geen
afbeelding weergegeven.
De klokweergave tonen vanuit de
weergave van een diavoorstelling, één
enkele afbeelding of de index.
Druk op
(klok) op de afstandsbediening.
Druk op VIEW MODE als u tussen de standen
van de indexweergave wilt wisselen.
Vervolg
19 NL
Tip
Als u deze bedieningshandeling wilt verrichten met
de toetsen van de fotolijst, selecteert u de
klokweergave tijdens de weergave van één enkele
afbeelding.
Druk op VIEW MODE als u tussen de standen
van de klokweergave wilt wisselen.
Stand kalender
Geeft een kalender voor de actuele maand
weer. U kunt een kalender voor de vorige of de
volgende maand weergeven door op v/V te
drukken. U kunt in het menu [Datum-/
tijdinstell.] ook de eerste dag van de week voor
de kalender instellen.
Stand analoge klok
Geeft de tijd weer op een analoge klok.
Tip
Er zijn zwart-witte achtergrondtypes voor elke
analoge of digitale klok en de kalenderweergave.
Stand digitale klok
Geeft de tijd weer op een digitale klok.
20 NL
Geavanceerde bedieningshandelingen
Opgeven waar vanaf
wordt afgespeeld
U kunt opgeven van welke geheugenkaart
afbeeldingen moeten worden weergegeven.
1
Een afbeelding vergroten
Druk op MENU.
Het menu wordt weergegeven.
2
Het formaat en de
positie van de
afbeelding aanpassen
1
Druk op v/V, selecteer [Apparaat
selecteren] en druk daarna op
.
Het venster voor het selecteren van een
apparaat wordt weergegeven.
Druk op (inzoomen) op de
afstandsbediening als u een
afbeelding wilt vergroten. Druk op
(uitzoomen) als u een afbeelding
wilt verkleinen.
Opmerkingen
Tip
Plaats het apparaat tijdens deze procedure
indien nog geen apparaat is geplaatst.
3
Druk op v/V, selecteer het apparaat
dat u wilt weergeven en druk daarna
op
.
De afbeeldingen van het geselecteerde
apparaat worden weergegeven.
Tip
Wilt u deze bedieningshandeling vanaf de fotolijst
uitvoeren, druk dan op MENU, selecteer het apparaat
dat uw wilt weergeven met de pijltoetsen en druk
daarna op
ENTER.
• Wanneer u een afbeelding vergroot, kan dat,
afhankelijk van de grootte van de afbeelding, ten
koste gaan van de kwaliteit.
• Een afbeelding vergroten met de toetsen op de
fotolijst is niet mogelijk.
• Afhankelijk van de afbeeldingen, is 2× de
maximale vergroting.
Een afbeelding draaien
1
Druk op
(draaien) op de
afstandsbediening.
Met iedere druk op de knop draait de
afbeelding 90 graden naar links.
Vervolg
21 NL
Geavanceerde bedieningshandelingen
Iedere keer dat u op de toets drukt,
wordt de afbeelding verder vergroot. U
kunt een afbeelding maximaal 4 keer de
oorspronkelijke schaal vergroten. U kunt
een vergrote afbeelding omhoog, omlaag,
naar links en naar rechts verplaatsen.
De bedieningshandeling
uitvoeren vanuit het menu van
de afstandsbediening
1
Druk op MENU.
Het menu wordt weergegeven.
2
Druk op v/V, selecteer [Draaien] en
druk daarna op
.
Het menu Draaien wordt weergegeven.
Toevoegen aan het
interne geheugen
U kunt de fotolijst als digitaal album gebruiken
en belangrijke afbeeldingen in het interne
geheugen opslaan.
Tip
In [Beeldbestandgrootte] van het menu kunt u van
tevoren instellen of u de afmeting van afbeeldingen
wilt optimaliseren of afbeeldingen wilt opslaan zoals
ze zijn, zonder ze te comprimeren wanneer u ze
opslaat in het album.
1
3
Selecteer de draairichting van de
afbeelding door op v/V te drukken
en druk daarna op
.
Druk op
(toevoegen aan album)
op de afstandsbediening.
Het menu Aan album toevoegen wordt
weergegeven.
Weergave één enkele afbeelding
•
:
Draait de afbeelding 90 graden naar
rechts.
•
:
Draait de afbeelding 90 graden naar
links.
4
Druk op v/V, selecteer [OK] en druk
daarna op
.
Tip
Wilt u deze bedieningshandeling vanaf de fotolijst
uitvoeren, druk dan op MENU, selecteer het item met
de pijltoetsen en druk daarna op
ENTER.
22 NL
Weergave diavoorstelling
Indexweergave
3
Als u [Gesel. afb.] hebt
geselecteerd, geef dan de
afbeelding op die u wilt toevoegen.
1 Druk op B/b/v/V, selecteer de
afbeelding die u aan het album wilt
toevoegen, druk daarna op
.
Elke geselecteerde afbeelding krijgt een
vinkje. Herhaal
dezebedieningshandeling als u
meerdere afbeeldingen tegelijk wilt
toevoegen.
Tips
• Afbeeldingen uit het interne geheugen
kunnen niet aan het album worden
toegevoegd.
2
Maak de selectie ongedaan door de
afbeeldingen die u wilt annuleren te
selecteren en druk dan op
om het
vinkje te verwijderen.
2 Druk op MENU.
Het bevestigingsscherm voor het
opslaan wordt weergegeven.
Druk op v/V, selecteer [Deze
afbeeld.], [Gesel. afb.] of [Alle
afbeeld.] en druk daarna op
.
[Deze afbeeld.]: Voegt de afbeelding toe
die op dat moment wordt weergegeven*.
[Gesel. afb.]: Voegt de geselecteerde
afbeeldingen van de indexweergave toe.
[Alle afbeeld.]: Voegt alle afbeeldingen
toe van het apparaat waarvan op dat
moment de afbeeldingen worden
weergegeven.
Door [Gesel. afb.] te selecteren toont u de
indexweergave van het apparaat waarvan
op dat moment de afbeeldingen worden
weergegeven.
Als u [Deze afbeeld.] of [Alle afbeeld.]
selecteert, bevestig dan de
bedieningshandeling door naar stap 4 te
gaan.
4
Druk op v/V, selecteer [Ja] en druk
daarna op
.
De afbeelding wordt opgeslagen in het
interne geheugen.
* Het is niet mogelijk om [Deze afbeeld.] te
selecteren tijdens de weergave
diavoorstelling.
23 NL
Geavanceerde bedieningshandelingen
• U kunt deze bedieningshandeling uitvoeren
vanuit het menu door te drukken op MENU
op de afstandsbediening waardoor het
menu verschijnt, druk op v/V, selecteer
[Aan album toevoegen] en druk daarna op
.
Een afbeelding
exporteren
4
1 Druk op B/b/v/V, selecteer een
afbeelding die u wilt exporteren en druk
dan op
.
Elke geselecteerde afbeelding krijgt een
vinkje. Herhaal deze
bedieningshandeling als u meerdere
afbeeldingen tegelijk wilt exporteren.
Maak de selectie ongedaan door de
afbeeldingen die u wilt annuleren te
om het
selecteren en druk dan op
vinkje te verwijderen.
2 Druk op MENU.
Het scherm voor het selecteren van het
apparaat waar naartoe u wilt exporteren,
wordt weergegeven.
U kunt de afbeeldingen in het album exporteren
naar een geheugenkaart.
1
Druk op MENU.
Het menu wordt weergegeven.
2
Druk op v/V, selecteer [Exporteren]
en druk daarna op
.
Het menu Exporteren wordt weergegeven.
5
3
Als u [Gesel. afb.] hebt
geselecteerd, geef dan de
afbeelding op die u wilt exporteren.
Selecteer het apparaat waar
naartoe u de afbeelding wilt
exporteren door op v/V te drukken
en druk daarna op
.
Druk op v/V, selecteer [Deze
afbeeld.], [Gesel. afb.] of [Alle
afbeeld.] en druk daarna op
.
[Deze afbeeld.]: Exporteert de afbeelding
die op dat moment wordt weergegeven.*
[Gesel. afb.]: Exporteert de geselecteerde
afbeelding van de indexweergave.
[Alle afbeeld.]: Exporteert alle
afbeeldingen uit het album.
Door [Gesel. afb.] te selecteren toont u de
indexweergave van afbeeldingen in het
album.
Als u [Deze afbeeld.] of [Alle afbeeld.]
selecteert, ga dan naar stap 5 en selecteer
het apparaat waar naartoe wilt exporteren.
* Het is niet mogelijk om [Deze afbeeld.] te
selecteren tijdens de weergave
diavoorstelling.
6
Het bevestigingsscherm wordt
weergegeven wanneer het
exporteren is voltooid en dan drukt u
op
.
De afbeelding wordt gekopieerd naar het
opgegeven apparaat.
Opmerking
Zet tijdens het exporteren de fotolijst niet uit en neem
de geheugenkaart niet uit. Als u dat doet, kan de
fotolijst of de geheugenkaart beschadigd raken, of
kunnen de gegevens beschadigen.
Tip
Wilt u deze bedieningshandeling vanaf de fotolijst
uitvoeren, druk dan op MENU, selecteer het item met
de pijltoetsen en druk daarna op
ENTER.
24 NL
Maak de selectie ongedaan door de
afbeeldingen die u wilt annuleren te
om het
selecteren en druk dan op
vinkje te verwijderen.
2 Druk op MENU.
Het bevestigingsscherm voor het
verwijderen wordt weergegeven.
Een afbeelding
verwijderen
1
Druk op MENU.
Het menu wordt weergegeven.
2
Druk op v/V, selecteer [Verwijderen]
en druk daarna op
.
Het menu Verwijderen wordt
weergegeven.
3
Druk op v/V, selecteer [Deze
afbeeld.], [Gesel. afb.] of [Alle
afbeeld.] en druk daarna op
.
4
Druk op v/V, selecteer [Ja] en druk
daarna op
.
De afbeelding wordt verwijderd.
Tip
Wilt u deze bedieningshandeling vanaf de fotolijst
uitvoeren, druk dan op MENU, selecteer het item met
de pijltoetsen en druk daarna op
ENTER.
Interne geheugen formatteren
Wanneer u [Intern geh. formatt.] in het menu
[Diverse instellingen] gebruikt, kunt u het
interne geheugen formatteren.
Als u [Gesel. afb.] hebt
geselecteerd, geef dan de
afbeelding op die u wilt verwijderen.
1 Druk op B/b/v/V, selecteer de
afbeelding die u wilt verwijderen, druk
daarna op
.
Elke geselecteerde afbeelding krijgt een
vinkje. Herhaal deze
bedieningshandeling als u meerdere
afbeeldingen tegelijk wilt verwijderen.
25 NL
Geavanceerde bedieningshandelingen
[Deze afbeeld.]: Verwijdert de afbeelding
die op dat moment wordt weergegeven.
[Gesel. afb.]: Verwijdert de geselecteerde
afbeeldingen uit de lijst van afbeeldingen.
[Alle afbeeld.]: Verwijdert alle
afbeeldingen van het apparaat waarvan op
dat moment de afbeeldingen worden
weergegeven.
Door [Gesel. afb.] te selecteren toont u de
indexweergave van het apparaat waarvan
op dat moment de afbeeldingen worden
weergegeven.
Als u [Deze afbeeld.] of [Alle afbeeld.]
selecteert, bevestig dan de
bedieningshandeling door naar stap 5 te
gaan.
5
Veranderen van de
diverse instellingen
Instellingsprocedure
U kunt de weergave, de diavoorstelling, de
helderheid, de taal en andere instellingen van
de fotolijst wijzigen. Het is ook mogelijk de
instellingen af-fabriek te herstellen en het
interne geheugen te formatteren.
Bijvoorbeeld, wanneer [Inst. Diashow]
wordt geselecteerd.
4
Opmerking
Druk op v/V, selecteer het item dat
u wilt wijzigen en druk daarna op
.
Zo kunt u elk van de items wijzigen
(pagina 27).
Alleen het interne geheugen kan geformatteerd
worden.
Opmerking
1
Druk op MENU.
Wanneer de fotolijst bijvoorbeeld een
diavoorstelling weergeeft, zijn sommige items
niet beschikbaar en kunnen de instellingen niet
worden gewijzigd. Zij worden weergegeven in
grijs en kunnen niet worden geselecteerd.
Het menu wordt weergegeven.
2
Druk op v/V, selecteer [Diverse
instellingen] en druk daarna op
om het scherm Diverse instellingen
weer te geven.
5
Selecteer met een druk op v/V een
instelwaarde en druk daarna op
.
Iedere keer dat u drukt op v/V (v/V vanaf
de fotolijst), verandert de instelwaarde.
Druk in het geval van een numerieke
waarde op V als u de waarde wilt
verhogen en druk op v als u de waarde
wilt verlagen.
Als u drukt op
, wordt de instelling
bevestigd.
3
Druk op v/V, selecteer het item dat
u wilt wijzigen en druk daarna op
.
Het instelscherm van het geselecteerde
item wordt weergegeven.
26 NL
6
Druk op MENU.
Het menu wordt gesloten.
Tips
• Wilt u deze bedieningshandeling vanaf de fotolijst
uitvoeren, druk dan op MENU, selecteer het item
met de pijltoetsen en druk daarna op
ENTER.
• Selecteer, als u de instellingen wilt terugzetten op
de instellingen af-fabriek [Reset] en druk op
.
Aangepaste waarden, behalve de klokinstelling,
worden teruggezet naar de standaardwaarden.
In te stellen items
*: Instellingen af-fabriek
Instelling
Beschrijving
Inst. Diashow
Interval
Stel een waarde in van 3 sec., 10 sec.*, 30 sec., 1 min., 5 min., 30 min.,
1 uur, 3 uur, 12 uur of 24 uur voor de interval voor het wisselen van
afbeeldingen wanneer het patroon is enkele weergave of
kalenderweergave.
Effect
Kruis midden
Gaat over naar de volgende afbeelding alsof de vorige
afbeelding vanuit het midden naar de vier hoeken
wordt geduwd.
Blindering V
Gaat over naar de volgende afbeelding alsof een
jaloezie verticaal wordt neergelaten.
Blindering H
Gaat over naar de volgende afbeelding alsof een
jaloezie horizontaal wordt getrokken.
Vervagen*
Gaat over naar de volgende afbeelding door de huidige
afbeelding uit te faden en in te faden op de volgende
afbeelding.
Ruitenwisser
Gaat over naar de volgende afbeelding alsof de huidige
afbeelding van het scherm wordt geveegd om de
volgende afbeelding te onthullen.
Willek.
Maakt willekeurig gebruik van bovenstaande vijf
effecten.
Op datum*
Geeft afbeeldingen op volgorde van opnamedatum
weer.
Volgorde
Opmerking
Wanneer er meer dan 1.500 afbeeldingen zijn, kunnen
de afbeeldingen niet op datum worden weergegeven.
De afbeeldingen worden in de lijst vermeld op
volgorde van hun bestandsnamen.
Willek.
Scherminstelling
Afbeeldingen worden willekeurig weergegeven.
LCD-achtergr.
Hiermee stelt u de helderheid van de achtergrondverlichting van het LCDscherm in op een niveau van 1 tot 10*.
Helderheid
Hiermee stelt u de luminantie van afbeeldingen in op een niveau 1, 2*, 3.
Weerg.mod.
U kunt de weergavestand voor de weergave van één enkele afbeelding
selecteren.
Opmerking
De oorspronkelijke gegevens van de afbeelding veranderen niet.
Vol.afb.*
Geeft een afbeelding weer in de oorspronkelijke
horizontale en verticale verhouding met marges boven,
onder, links en rechts.
Passend
Zoomt voldoende op het midden van de afbeelding in
om het hele scherm te vullen.
Auto afb.stand
Aan*/Aan: U kunt de fotolijst instellen op het automatisch waarnemen en
draaien van de stand van afbeeldingen.
Autoweerg.stand
Aan*/Aan: Wanneer de fotolijst in de portretstand staat, kunt u instellen
dat de afbeeldingen automatisch in de juiste stand worden waargenomen
en gedraaid.
Vervolg
27 NL
Geavanceerde bedieningshandelingen
Item
Item
Instelling
Beschrijving
Alg.
Instelling.
Auto AAN/UIT
Timer AAN
U kunt de timer instellen (uren/minuten) voor het
automatisch inschakelen. Selecteer [Aan] en stel [Tijd
auto AAN] in.
Timer UIT
U kunt de timer instellen (uren/minuten) voor het
automatisch uitschakelen. Selecteer [Aan] en stel [Tijd
auto UIT] in.
Album*
Comprimeert afbeeldingen en slaat ze op in het interne
geheugen. U kunt meer afbeeldingen opslaan.
Orig.
Slaat afbeeldingen op in het interne geheugen zonder
ze te comprimeren. Er is geen sprake van
verslechtering van de beeldkwaliteit, maar u kunt
minder afbeeldingen opslaan.
Beeldbestandgr
ootte
Sony-logo
Aan*/Aan: U kunt instellen of het Sony-logo van de fotolijst brandt of
niet.
Datum-/
tijdinstell.
Stelt de datum, tijd, eerste dag van een week, enz. in. (.pagina 13)
Taalinstelling
Stelt de taal voor de weergave op het LCD-scherm in.
Japans, Engels*, Frans, Spaans, Duits, Italiaans, Russisch, Chinees (Vereenvoudigd),
Chinees (Traditioneel), Nederlands
Opmerking
In sommige regio’s kan de instelling van de standaardtaal variëren.
Reset
Zet alle instellingen terug op de standaardwaarden af-fabriek, behalve de datum-/
tijdinstelling.
Intern geh.
formatt.
U kunt het interne geheugen formatteren.
Systeeminfo
Versie
Toont de versie van de firmware van de fotolijst.
Intern geh.
Geheugencap.
Duidt de maximum hoeveelheid ruimte aan die
beschikbaar is in het interne geheugen in het
beginstadium.
Rest. cap.
Duidt de hoeveelheid vrije ruimte aan die op dat
moment beschikbaar is in het interne geheugen.
28 NL
Opmerkingen
• Alle afbeeldingen die aan het interne geheugen zijn toegevoegd, worden verwijderd.
• Formatteer het interne geheugen niet met behulp van een aansluiting naar een computer of
ander extern apparaat.
Aansluiten op een computer
Aansluiten op een
computer
U kunt een aansluiting maken met een
computer om afbeeldingen in het interne
geheugen van de fotolijst vanaf de computer te
bekijken en erheen te kopiëren, en u kunt
afbeeldingen van de computer naar de fotolijst
kopiëren.
Systeemvereisten
• Het is aangetoond dat de fotolijst werkt wanneer u
de aansluiting tot stand brengt met een PC of een
digitale fotoprinter van Sony. Het is mogelijk dat,
wanneer u andere apparaten aansluit op de fotolijst,
deze apparaten het interne geheugen van de
fotolijst niet herkennen.
Aansluiten op een computer
om afbeeldingen uit te
wisselen
1
2
Als u een computer wilt aansluiten voor het
gebruik met de fotolijst moet uw computer aan
de volgende aanbevolen systeemvereisten
voldoen.
Sluit de fotolijst aan op de
netspanning. (.pagina 11)
Sluit de computer en de fotolijst op
elkaar aan met een op de markt
verkrijgbare USB-kabel.
Aansluiten op een computer
x Windows
Aanbevolen besturingssysteem: Microsoft
Windows Vista, Windows XP Service Pack 2
of Windows 2000 Professional Service Pack 4
(vooraf geïnstalleerd bij verzending uit de
fabriek)
Poort: USB-poort
Naar USB miniB
connector
x Macintosh
Aanbevolen besturingssysteem: Mac OS X
(10.4) of later
(vooraf geïnstalleerd bij verzending uit de
fabriek)
Poort: USB-poort
Computer
Naar USB-connector
Opmerkingen
• Als meerdere USB-apparaten op een computer zijn
aangesloten of als er een hub wordt gebruikt, kan
zich een probleem voordoen.
• U kunt de fotolijst niet bedienen vanaf een ander
USB-apparaat dat tegelijkertijd wordt aangesloten.
• Koppel de USB-kabel niet los tijdens de
datacommunicatie.
• Het is niet zo dat de fotolijst gegarandeerd goed
werkt met alle computers die aan de aanbevolen
systeemvereisten voldoen.
Opmerking
Gebruik een USB-kabel van het type mini
B-van minder dan 3 meter lang.
3
Druk op 1 (aan/stand-by) op de
fotolijst als u de fotolijst wilt
aanzetten.
Vervolg
29 NL
4
Wissel afbeeldingen uit met het
interne geheugen van de fotolijst
door vanaf de computer
bedieningshandelingen uit te
voeren.
Opmerking
Wanneer afbeeldingen van de computer worden
opgeslagen in het interne geheugen van de fotolijst,
worden de bestanden van de afbeeldingen opgeslagen
zonder dat ze worden gecomprimeerd. Een gevolg
daarvan is dat er misschien minder afbeeldingen in
het interne geheugen van de fotolijst kunnen worden
opgeslagen.
30 NL
Foutmeldingen
Als een foutmelding verschijnt
Als zich een fout voordoet, kan één van de volgende foutmeldingen op het LCD-scherm van de
fotolijst worden weergegeven. Volg de bijbehorende hieronder beschreven aanwijzing voor het
oplossen van het probleem.
Foutmelding
Betekenis/Oplossingen
Geen Memory Stick. / Geen
CompactFlash- kaart. / Geen SDgeheugenkaart. / Geen xD-Picture
Card.
• Er is geen geheugenkaart in de sleuf gestoken.
Plaats een geheugenkaart in de bijbehorende sleuf.
(.pagina 14)
Er is een niet- compatibele Memory • Er is een niet-ondersteunde geheugenkaart ingestoken.
Stick geplaatst. / Er is een nietGebruik een geheugenkaart die wordt ondersteund door de
compatibele CompactFlash-kaart
fotolijst.
geplaatst. / Incompatibele SDgeheugenkrt geplaatst. / Er is een
niet- compatibele xD-Picture Card
geplaatst.
• Er zijn geen bestanden van afbeeldingen op de
geheugenkaart. Gebruik een geheugenkaart die bestanden
van afbeeldingen bevat die op de fotolijst kunnen worden
weergegeven.
Kan geen beveiligde afbeelding
verwijderen.
• Als u een bestand dat is beveiligd wilt verwijderen, moet u
de beveiliging ongedaan maken met uw digitale camera.
Beveiligd. Annuleer en probeer
opnieuw.
• De geheugenkaart is tegen schrijven beveiligd. Schuif de
schakelaar voor de schrijfbeveiliging in de stand waarin
wegschrijven van afbeeldingen weer mogelijk is.
(.pagina 39)
De Memory Stick is vol. / De
CompactFlash-kaart is vol. / De
SD-geheugenkaart is vol. / De xDPicture Card is vol.
• En kunnen geen gegevens meer worden opgeslagen omdat
de geheugenkaart vol is. Verwijder afbeeldingen, of
gebruik een geheugenkaart met vrije ruimte.
Fout bij lezen Memory Stick. / Fout • Er heeft zich een fout voorgedaan. Als deze foutmelding
bij lezen CompactFlash-kaart. /
vaak wordt weergegeven, controleer dan de status van de
Fout bij lezen SD-geheugenkaart. /
geheugenkaart met een ander apparaat dan de fotolijst.
Fout bij lezen xD-Picture Card.
Schrijffout in Memory Stick. /
Schrijffout in CompactFlash-kaart. /
Schrijffout in SD-geheugenkaart. /
Schrijffout in xD-Picture Card.
De Memory Stick is alleen-lezen.
• Een beveiligde "Memory Stick-ROM" is geplaatst. Sla de
afbeeldingen op door de aanbevolen "Memory Stick" te
gebruiken (.pagina 38).
Vervolg
31 NL
Foutmeldingen
Geen afbeeldingsbest.
Foutmelding
Betekenis/Oplossingen
De Memory Stick is beveiligd.
• Een beveiligde "Memory Stick" is geplaatst. Als u de
afbeeldingen wilt opslaan of bewerken, gebruik dan het
apparaat om de beveiliging op te heffen.
Indeling niet ondersteund.
• De afbeeldingen kunnen niet worden weergegeven als het
beeldbestand niet wordt ondersteund door de fotolijst.
Kan afbeelding niet openen.
32 NL
Oplossen van problemen
Als er problemen zijn
Probeer, voordat u de fotolijst ter reparatie aanbiedt, de volgende aanwijzingen voor het oplossen van
het probleem. Vraag advies aan uw Sony-dealer of aan het Sony-servicecentrum als het probleem
aanhoudt.
Voeding
Symptoom
Controleer item
Oorzaak/Oplossingen
De fotolijst kan
niet worden
aangezet.
• Is de stekker er wel goed
ingestoken?
c Steek de stekker er goed in.
Afbeeldingen weergeven
Als u de fotolijst aanzet maar er worden geen afbeeldingen weergegeven of de instellingen van het
bedieningsscherm kunnen niet worden geconfigureerd, controleer dan de volgende items.
Controleer item
Oorzaak/Oplossingen
• Is een geheugenkaart goed
geplaatst?
c Plaats correct een geheugenkaart.
(. pagina 14)
• Bevat de geheugenkaart
afbeeldingen die zijn
opgeslagen met een digitale
camera of een ander
apparaat?
c Plaats een geheugenkaart waarop
afbeeldingen staan.
c Controleer welke bestandsindelingen
kunnen worden weergegeven.
(.pagina 41)
• Is de bestandsindeling
geschikt voor de DCF?
c Een bestand dat niet geschikt is voor DCF
kan misschien niet worden weergegeven
met de fotolijst, zelfs als het wel kan
worden weergegeven met een computer.
• Worden de afbeeldingen
weergegeven in de
indexweergave?
c Als de afbeelding wordt weergegeven in
de indexweergave maar niet kan worden
weergegeven als één enkele afbeelding,
kan het zijn dat het bestand van de
afbeelding beschadigd is, ook al zijn de
gegevens van het miniatuurvoorbeeld
goed.
c Een bestand dat niet geschikt is voor DCF
kan misschien niet worden weergegeven
met de fotolijst, zelfs als het wel kan
worden weergegeven met een computer.
Sommige
afbeeldingen
worden niet
weergegeven.
Vervolg
33 NL
Oplossen van problemen
Symptoom
Er worden geen
afbeeldingen
weergegeven op
het scherm.
Symptoom
Controleer item
Sommige
afbeeldingen
worden niet
weergegeven.
• Verschijnt het merkteken dat c Als het merkteken dat links wordt
hieronder wordt
getoond, wordt weergegeven, kan het zijn
dat het beeldbestand niet wordt
weergegeven in de
ondersteund door de fotolijst,
indexweergave?
bijvoorbeeld omdat het een JPEG-bestand
is dat is gemaakt met uw computer. Ook
kan het zijn dat het beeldbestand wordt
ondersteund, maar dat het niet de
• Zijn de afbeeldingen
gegevens van de miniatuur bevat.
gemaakt met een applicatie
Selecteer het merkteken en druk op
op een computer?
om over te schakelen naar het scherm met
weergave van één afbeelding. Als het
merkteken links weer wordt weergegeven,
kan de afbeelding niet worden
weergegeven omdat het beeldbestand niet
wordt ondersteund door de fotolijst.
Oorzaak/Oplossingen
• Verschijnt het merkteken dat c Als het links getoonde merkteken wordt
hieronder wordt
weergegeven, wordt het beeldbestand
weergegeven in de
ondersteund door de fotolijst maar kunnen
indexweergave?
de gegevens van de
miniatuurafbeeeldingen of de
afbeeldingen zelf niet worden geopend.
Selecteer het merkteken en druk op
om over te schakelen naar het scherm met
weergave van één afbeelding. Als het
merkteken dat links wordt getoond, weer
wordt weergegeven, kan de afbeelding
niet worden weergegeven.
34 NL
• Zijn er meer dan 9.999
afbeeldingen opgeslagen op
de geheugenkaart?
c De fotolijst kan tot 9.999 bestanden van
afbeeldingen afspelen, opslaan,
verwijderen of anderszins hanteren.
• Hebt u het bestand met een
computer of een ander
apparaat een andere naam
gegeven?
c Als u het bestand op uw computer een
naam hebt gegeven of een andere naam
hebt gegeven en de bestandsnaam bevat
andere tekens dan de alfanumerieke
tekens, kan de afbeelding misschien niet
worden weergegeven op de fotolijst.
• Heeft de maphiërarchie van
de geheugenkaart acht
niveaus of meer?
c De fotolijst kan geen afbeeldingen
weergeven die zijn opgeslagen in een map
die meer dan acht niveaus diep ligt.
Symptoom
Controleer item
Oorzaak/Oplossingen
De bestandsnaam
wordt niet juist
weergegeven.
• Hebt u het bestand met een
computer of een ander
apparaat een andere naam
gegeven?
c Als u het bestand op uw computer een
naam hebt gegeven of een andere naam
hebt gegeven en de bestandsnaam bevat
andere tekens dan de alfanumerieke
tekens, kan de bestandsnaam misschien
niet goed worden weergegeven op de
fotolijst. Ook kunnen voor een bestand dat
is aangemaakt op een computer of een
ander apparaat maximaal acht tekens
vanaf het begin van de bestandsnaam
worden weergegeven.
Opmerking
Er kunnen alleen alfanumerieke tekens worden
weergegeven.
Er verschijnen
• Is de afbeelding extreem
lege gedeelten aan
hoog of breed?
de boven- en
onderzijde.
c Als een afbeelding extreem hoog of breed
is, kunnen er lege gedeelten verschijnen
door de verhouding tussen de hoogte en de
breedte.
Afbeeldingen opslaan en verwijderen
Controleer item
Oorzaak/Oplossingen
• Is de geheugenkaart tegen
schrijven beveiligd?
c Hef de schrijfbeveiliging op en probeer
nogmaals op te slaan.
• Staat de schakelaar voor de
schrijfbeveiliging van de
geheugenkaart in de stand
[LOCK]?
c Schuif de schakelaar voor de
schrijfbeveiliging in de stand waarin
wegschrijven van afbeeldingen weer
mogelijk is. (.pagina 39)
• Is de geheugenkaart vol?
c Vervang de geheugenkaart door één met
voldoende vrije ruimte. Of verwijder
eventueel afbeeldingen die u niet meer
wilt bewaren. (.pagina 25)
• Is het interne geheugen vol?
c Verwijder eventueel afbeeldingen die u
niet meer wilt bewaren. (.pagina 25)
Vervolg
35 NL
Oplossen van problemen
Symptoom
Een afbeelding
opslaan is niet
mogelijk.
Symptoom
Controleer item
Een afbeelding
• Is de geheugenkaart tegen
verwijderen is niet
schrijven beveiligd?
mogelijk.
U hebt per ongeluk
een afbeelding
verwijderd.
Oorzaak/Oplossingen
c Hef de schrijfbeveiliging op met behulp
van het apparaat dat u gebruikt en probeer
opnieuw afbeeldingen te verwijderen.
• Staat de schakelaar voor de
schrijfbeveiliging van de
geheugenkaart in de stand
[LOCK]?
c Schuif de schakelaar voor de
schrijfbeveiliging in de stand waarin
wegschrijven van afbeeldingen weer
mogelijk is. (.pagina 39)
• Gebruikt u "Memory
Stick-ROM"?
c Het is niet mogelijk om een afbeelding
van "Memory Stick-ROM" te verwijderen
of de stick te formatteren.
—
c U kunt een afbeelding wanneer deze is
verwijderd niet meer terughalen.
Een computer aansluiten
Symptoom
Er gebeurt niets
ook niet als de
USB-kabel wordt
losgekoppeld en
daarna weer
aangesloten.
Controleer item
—
Oorzaak/Oplossingen
c Er kan een fout door een spanningspiek
zijn opgetreden met de fotolijst. U kunt
deze fout herstellen door de fotolijst uit te
zetten en daarna weer aan.
Fotolijst
Symptoom
Er gebeurt niets,
ook niet als u de
bediening vanaf de
fotolijst uitvoert.
36 NL
Controleer item
—
Oorzaak/Oplossingen
c Druk de resetschakelaar op de achterzijde
van de fotolijst met een dun voorwerp
zoals een pen in.
Aanvullende informatie
Voorzorgsmaatregelen
Voor veiligheid
• Let er goed op dat u geen zware voorwerpen
op het netsnoer zet of erop laat vallen en let
er goed op dat u het netsnoer niet op een of
andere manier beschadigt. Werk nooit met
deze fotolijst wanneer het netsnoer
beschadigd is.
• Als een vast voorwerp of een vloeistof in de
kast zou vallen, trek de stekker van de
fotolijst dan uit het stopcontact en laat de
fotolijst nazien door vakbekwaam personeel
voordat u de fotolijst weer in gebruik neemt.
• Haal de fotolijst nooit uit elkaar.
• Trek het netsnoer aan de stekker uit het
stopcontact. Trek nooit aan het netsnoer zelf.
• Trek de stekker van het netsnoer uit het
stopcontact wanneer u de fotolijst langere
tijd niet zult gebruiken.
• Behandel de fotolijst met voorzichtigheid.
• Voorkom het risico van een elektrische
schok, trek altijd de stekker van de fotolijst
uit het stopcontact voordat u de fotolijst gaat
reinigen en nazien.
Over de installatie
• Zelfs als de fotolijst is uitgeschakeld, blijft
stroom geleverd worden zolang de
netspanningsadapter op een stopcontact is
aangesloten.
• Het is belangrijk dat u de
netspanningsadapter die bij de fotolijst is
geleverd, gebruikt. Gebruik geen andere
netspanningsadapters omdat dit storingen
zou kunnen veroorzaken.
• Gebruik de meegeleverde
netspanningadapter niet voor andere
apparaten.
• Gebruik geen elektrische transformator
(reisconverter), omdat dat oververhitting of
een storing zou kunnen veroorzaken.
• Als het snoer van de netspanningadapter is
beschadigd, gebruik het dan niet meer,
omdat dat tot een gevaarlijke situatie kan
leiden.
Over vochtcondensatie
Als de fotolijst direct uit een koude ruimte
wordt binnengebracht of in een zeer warme of
vochtige kamer wordt gezet, kan er vocht in het
apparaat condenseren. In dergelijke gevallen
zal de fotolijst waarschijnlijk niet goed werken
en kan de lijst zelfs onklaar raken als u het
apparaat blijft gebruiken. Als er
vochtcondensatie optreedt, trek dan de stekker
van het Netspanningsadapter uit het
stopcontact en gebruik de fotolijst ten minste
één uur niet.
Over transport
Koppel, wanneer u de fotolijst vervoert, de
geheugenkaart, externe apparaten, de
netspanningsadapter en aangesloten kabels los
van de fotolijst en zet de fotolijst en toebehoren
in de oorspronkelijke doos met beschermende
verpakking.
Als u de originele doos en de onderdelen van
de verpakking niet meer hebt, gebruik dan
vergelijkbaar verpakkingsmateriaal zodat de
fotolijst niet beschadigt tijdens het transport.
Vervolg
37 NL
Aanvullende informatie
• U kunt de fotolijst beter niet plaatsen op een
locatie die blootstaat aan:
– trilling
– vocht
– heel veel stof
– direct zonlicht
– extreem hoge of lage temperaturen
• Gebruik geen elektrische apparatuur in de
buurt van de fotolijst. De fotolijst zal niet
goed werken in elektromagnetische velden.
• Plaats geen zware voorwerpen op de
fotolijst.
Over de netspanningsadapter
Over het reinigen
Reinig de fotolijst met een zachte, droge doek
of een zachte doek die u licht vochtig hebt
gemaakt met een milde oplossing van een
schoonmaakmiddel. Gebruik geen oplosmiddel
van welk type dan ook, zoals alcohol of
wasbenzine, omdat dat de afwerklaag zou
kunnen beschadigen.
Over de beperkingen op het
kopiëren
Op tv-programma's, films, videobanden,
portretten van andere mensen of andere
materialen kan een auteursrecht rusten. Het
zonder toestemming gebruiken van dergelijke
materialen kan een overtreding zijn van de
bepalingen van de auteurswet.
Over de
geheugenkaarten
"Memory Stick"
Typen "Memory Stick" die de
fotolijst kan gebruiken
Bij de fotolijst kunt u de volgende typen
"Memory Stick"*1 gebruiken:
Type "Memory
Stick"
Weergeven
Verwijderen/
Opslaan
"Memory Stick"*2
(Niet geschikt
voor
"MagicGate")
OK
OK
"Memory Stick"*2
(Geschikt voor
"MagicGate")
OK*5
OK*5
"MagicGate
Memory Stick"*2
OK*5
OK*5
"Memory Stick
PRO"*2
OK*5
OK*5
"Memory Stick
PRO-HG"*2
OK*5*6
OK*5*6
"Memory Stick
Micro"*3 ("M2"*4)
OK*5
OK*5
*1
*2
*3
*4
38 NL
De fotolijst ondersteunt FAT32. Gebleken is dat de
fotolijst kan worden gebruikt met een "Memory
Stick" met een capaciteit van 8 GB of minder die
geproduceerd is door de Sony Corporation. Wij
garanderen echter niet dat de fotolijst kan worden
gebruikt met alle "Memory Stick"- media.
De fotolijst is uitgerust met een sleuf die geschikt
is voor media van zowel standaardafmeting als van
Duo-afmeting. U kunt zonder een "Memory Stick
Duo"-adaptor zowel een "Memory Stick" van
standaardafmeting als een "Memory Stick Duo"
van compacte afmeting gebruiken.
Plaats, wanneer u een "Memory Stick Micro" met
de fotolijst gebruikt, deze altijd in een M2-adapter.
"M2" is een afkorting van "Memory Stick Micro".
In dit hoofdstuk wordt "M2"gebruikt om de
"Memory Stick Micro" te beschrijven.
*5
*6
De met "MagicGate" auteursrechterlijk
beschermde gegevens kunnen niet worden gelezen/
vastgelegd. "MagicGate" is de algemene naam van
een technologie voor auteursrechterlijke
bescherming die ontwikkeld is door Sony waarbij
gebruik gemaakt wordt van techniek voor het
vaststellen van de authenticiteit en het versleutelen
van gegevens met behulp van encryptie.
De fotolijst ondersteunt geen 8-bit parallelle
gegevensoverdracht.
Het is belangrijk dat u de inhoud van de
"Memory Stick" controleert voordat u
formatteert, zodat u voorkomt dat
belangrijke gegevens per ongeluk worden
gewist.
• U kunt geen gegevens vastleggen, bewerken
of verwijderen als u de schakelaar voor
schrijfbeveiliging in de stand LOCK schuift.
Wispreventienokje
Opmerkingen over gebruik
Schrijfstand
LOCK
Schrijfbeveiligingsstand
LOCK
Plaats het etiket hier.
• Plak niet een ander materiaal dan de
geleverde label op de labelpositie. Wanneer
u de geleverde label vastplakt, is het
belangrijk dat u deze plakt op de labelpositie.
Let er goed op dat de label niet uitsteekt.
SD-geheugenkaart
Met de SD-geheugenkaartsleuf van de fotolijst
kunt u gebruik maken van:
• SD-geheugenkaart*1
• miniSD-kaart, microSD-kaart
(Er is een adapter nodig.)*2
• SDHC-geheugenkaart*3
• MMC standaard geheugenkaart*4
Wij garanderen niet een goed functioneren van
alle typen SD-geheugenkaarten en MMC
standaard geheugenkaarten.
*1
*2
De fotolijst blijkt goed te functioneren met een SDgeheugenkaart met een capaciteit van 2 GB of
minder.
Sommige in de handel verkrijgbare kaartadapters
hebben aan de achterzijde aansluitpunten die
uitsteken. Mogelijk werkt dit type adapter niet
goed met de fotolijst.
Vervolg
39 NL
Aanvullende informatie
• Zie voor de meest recente informatie over de
typen "Memory Stick" die de fotolijst
ondersteunt, de informatie over geschiktheid
van "Memory Stick" op de website van
Sony:
http://www.memorystick.com/en/support/
support.html
(Selecteer de regio waar u uw fotolijst
gebruikt en selecteer daarna "Digital Photo
Frame" op de regiopagina.)
• Plaats niet meer dan één "Memory Stick"
tegelijkertijd, omdat dit moeilijkheden met
de fotolijst kan veroorzaken.
• Plaats, wanneer u een "Memory Stick
Micro" met de fotolijst gebruikt, de
"Memory Stick Micro" altijd in een "M2"adapter.
• Als u een "Memory Stick Micro" plaatst in
de fotolijst zonder een "M2"-adapter, is het
misschien niet mogelijk de "Memory Stick
Micro" uit te nemen.
• Als u een "Memory Stick Micro" plaatst in
een "M2"-adapter en een "M2"-adapter
plaatst in de "Memory Stick Duo"-adapter,
kan het zijn dat de fotolijst niet goed
functioneert.
• Wanneer u een "Memory Stick" formatteert,
gebruik dan de formatteerfunctie van uw
digitale camera. Als u een "Memory Stick"
formatteert met uw computer, worden de
afbeeldingen misschien niet goed
weergegeven.
• Wanneer u een "Memory Stick" formatteert,
worden alle gegevens van afbeeldingen,
inclusief de beveiligde bestanden, gewist.
*3
*4
De fotolijst blijkt goed te functioneren met een
SDHC-geheugenkaart met een capaciteit van 8 GB
of minder.
De fotolijst blijkt goed te functioneren met een
MMC standaard geheugenkaart met een capaciteit
van 2 GB of minder.
Opmerkingen over gebruik
Het lezen/vastleggen van gegevens waarvoor
auteursrechtbeveiliging nodig is, is niet mogelijk.
xD-Picture Card
Met de xD-Picture Card-sleuf van de fotolijst,
kunt u een xD-Picture Card*5 gebruiken. Niet
alle bedieningsfuncties van geheugenkaarten
worden ondersteund en wij garanderen geen
goede werking voor alle typen xD-Picture
Card.
*5
De fotolijst blijkt goed te functioneren met een
xD-Picture Card met een capaciteit van 2 GB of
minder.
CompactFlash-kaart
Met de CompactFlash-kaartsleuf van de
fotolijst kunt u gebruik maken van:
• CompactFlash-geheugenkaart (Type I/Type
II) en CF+Card (Type I/Type II) geschikte
CompactFlash-kaart*6.
• Microdrive
U kunt ook de Smart Media-kaart gebruiken
met de hulp van een in de handel verkrijgbare
CompactFlash-kaartadapter*7.
Wij garanderen echter niet een goed
functioneren voor alle typen CompactFlashkaarten.
*6
*7
Gebruik een CompactFlash-kaart met een
vermogensspecificatie van 3,3V of 3,3V/5V. U
kunt niet een type voor alleen 3V of 5V gebruiken.
Steek geen andere typen CompactFlash-kaarten in
de insteeksleuf van de fotolijst. De fotolijst kan
dan beschadigd raken. De fotolijst blijkt goed te
functioneren met een CompactFlash-kaart met een
capaciteit van 8 GB of minder.
Wanneer u een in de handel verkrijgbare
CompactFlash- kaartadapter gebruikt, raadpleeg
dan de bedieningsinstructies van de adapter die u
40 NL
gebruikt voor de wijze waarop u de kaart en de
adapter moet installeren. Wanneer u de
CompactFlash-kaartadapter gebruikt, kan het zijn
dat de tegen schrijven beveiligde kaart niet goed
werkt.
Opmerkingen over het gebruik
van een geheugenkaart
• Wanneer u een kaart gebruikt, is het
belangrijk dat u controleert wat de juiste
richting voor het insteken van de kaart en de
juiste insteeksleuf is.
• Bij het plaatsen van een geheugenkaart kan
deze niet in zijn geheel worden ingebracht;
probeer dit dus niet te forceren want dat zou
de geheugenkaart en/of de fotolijst kunnen
beschadigen.
• Verwijder niet een kaart en zet de fotolijst
niet uit terwijl de fotolijst gegevens leest of
schrijft, of wanneer het lampje Lezen/
Schrijven knippert. Anders kan het gebeuren
dat de gegevens onleesbaar worden of
worden gewist.
• Wij adviseren u een reservekopie van
belangrijke gegevens te bewaren.
• De gegevens die met de computer zijn
verwerkt kunnen mogelijk niet met de
fotolijst worden weergegeven.
• Wanneer u een kaartje meeneemt of opbergt,
stop het dan in de verpakking die erbij is
geleverd.
• Raak het aansluitpunt van een kaartje niet
aan met uw hand of met een metalen
voorwerp.
• Stoot niet tegen een kaart, verbuig het niet en
laat het ook niet vallen.
• Haal een kaartje niet uit elkaar en breng er
geen wijzigingen in aan.
• Stel een kaartje niet bloot aan water.
• Gebruik of bewaar een kaartje niet onder de
volgende omstandigheden:
– Plaatsen waar omstandigheden heersen die
verschillen van de vereiste
gebruiksomstandigheden, waaronder het
zeer warme interieur van een auto die in
de zon is geparkeerd en/of ’s zomers in
een geparkeerde auto, buitenshuis in direct
zonlicht of op een plaats in de buurt van
de verwarming.
– Vochtige locaties of locaties waar bijtende
stoffen zijn
– Locaties die blootstaan aan statische
elektriciteit of elektrische ruis
Specificaties
x Fotolijst
Vervolg
41 NL
Aanvullende informatie
LCD-scherm
LCD-paneel: 7 inch, TFT active matrix
Totaal aantal beeldpunten: 1 152 000
(800 × 3 (RGB) × 480) beeldpunten
Aspectverhouding weergave
15:9
Effectief weergavegebied
7 inch
Levensduur LCDachtergrondverlichting
20 000 uur (voordat helderheid van
achtergrondverlichting is gehalveerd)
Maximale omvang decodeerbaar
bestand
100 MB
Aansluitingen Ingang/Uitgang
Connettore USB (miniB, full-speed)
Sleuven
"Memory Stick PRO"-sleuf
SD-geheugenkaart /MMC/
xD-Picture Card-sleuf
CompactFlash-kaart/Microdrive-sleuf
Geschikte bestandsindelingen voor
afbeeldingen
JPEG: Geschikt voor DCF 2.0, geschikt
voor Exif 2.21, JFIF*1
RAW (alleen voorbeeld*2): SRF, SR2,
ARW (2.0 of lagere versie)
(Sommige bestandsindelingen van
afbeeldingen zijn niet geschikt.)
Maximaal aantal pixels dat kan worden
weergegeven
8 000 (H) × 6 000 (V) pixels
Bestandssysteem
FAT12/16/32,
sectorgrootte 2 048 bytes of kleiner
Naam beeldbestand
DCF-indeling, 256 tekens, binnen 8ste
hiërarchie
Maximaal aantal bestanden dat kan
worden gehanteerd
9 999 bestanden voor een geheugenkaart/
een extern apparaat
Capaciteit intern geheugen*3
256 MB (Circa 500*4 afbeeldingen kunnen
worden opgeslagen.)
Eisen die worden gesteld aan de
netspanning
DC IN-aansluiting, DC 12V
Stroomverbruik
7,7 W
Bedrijfstemperatuur
5 °C tot 35 °C
Afmetingen
[Zonder de standaard]
Ongeveer 207 × 137 × 38,5 mm
(breedte/hoogte/diepte)
[Met de standaard uitgezet]
Ongeveer 207 × 137 × 125 mm
(breedte/hoogte/diepte)
Gewicht
Ongeveer 550 g
(exclusief netspanningsadapter)
Bijgeleverde accessoires
Zie "Controle van de inbegrepen
artikelen" op pagina 8.
x Bijgeleverde
netspanningsadapter
Eisen die worden gesteld aan de
netspanning
- 100 V tot 240 V, 50/60 Hz
Nominale uitgangsspanning
12 V 1,2 A
Afmetingen
Ongeveer 34 × 72 × 69 mm
(breedte/hoogte/diepte)
(exclusief uitstekende delen)
Gewicht
Ongeveer 110 g
Zie de label van de netspanningsadapter voor
nadere bijzonderheden.
Ontwerp en specificaties kunnen zonder
kennisgeving worden gewijzigd.
*1
: Baseline JPEG met indeling 4:4:4, 4:2:2 of 4:2:0
: RAW-bestanden worden weergegeven als een
miniatuurvoorbeeld.
*3: De capaciteit wordt berekend als 1 MB wat gelijk
is aan 1 000 000 bytes. De feitelijke capaciteit
wordt verminderd omdat bestanden voor beheer en
applicaties zijn inbegrepen. Ongeveer 200 MB kan
worden gebruikt voor een werkelijke
bedieningshandeling.
*4
: Het geschatte aantal afbeeldingen wordt
weergegeven als afbeeldingen worden opgeslagen
die zijn genomen met een voor 1 500 000 pixels
geschikte camera. De waarde kan afhankelijk van
de opnameconditie variëren.
*2
Homepage voor
klantenondersteuning
De meest recente informatie over ondersteuning is
beschikbaar op het volgende hoofdpagina-adres:
http://www.sony.net/
42 NL
Index
A
Aansluiten Computer 29
Aansluiten op de
netspanning 11
Accessoires 8
Afbeeldingen weergeven 16
Afspeelapparaat 21
Afstandsbediening 10
Auto AAN/UIT 28
Auto afb.stand 27
Autoweerg.stand 27
B
Beeldbestandgrootte 28
D
E
Een afbeelding draaien 21
Een afbeelding exporteren
24
F
Foutmeldingen 31
G
Geheugenkaarten 38
CompactFlash-kaart 40
Memory Stick 38
Opmerkingen over
gebruik 40
SD-geheugenkaart 39
xD-Picture Card 40
I
In de stand Portret of
Landschap zetten 12
Indexweergave 19
Inst. Diashow 27
Intern geh. formatt. 28
Inzoomen op/uitzoomen van
een afbeelding 21
K
Klokweergave 19
Stand analoge klok 20
Stand digitale klok 20
Stand kalender 20
N
S
Schakelaar voor
schrijfbeveiliging 39
Scherminstelling 27
Specificaties 41
Stand 19
Systeeminfo 28
Systeemvereisten
Macintosh 29
Windows 29
T
Taalinstelling 28
Toevoegen aan het interne
geheugen 22
V
Voorzorgsmaatregelen bij
de installatie 37
W
Weerg. afb. 27
Weergave één enkele
afbeelding 18
Stand informatie
afbeelding 18
Stand passend
(schermvullend) 18
Stand weergave volledige
afbeelding 18
Weergaveprioriteit 15
Wijzigen van de instellingen
26
Netspanningsadapter 11
O
Oplossen van problemen 33
Overzicht 6
R
Reinigen 38
Reset 28
43 NL
Aanvullende informatie
Datum-/tijdinstell. 13, 28
DC IN 12 V 11
De batterij van de
afstandsbediening
vervangen 10
De klok instellen 13
De standaard opzetten 12
Diavoorstelling 17
Interval 27
Stand kalenderweergave
17
Stand klokweergave 17
Stand weergave één
enkele afbeelding 17
Stand weergave meer
afbeeldingen 17
Stand willekeurige
weergave 17
Volgorde 27
Een afbeelding verwijderen
25
Een geheugenkaart plaatsen
14
Effect 27
Gedrukt met VOC (vluchtige
organische verbinding)-vrije
inkt op basis van plantaardige
olie.
Sony Corporation
Printed in China
Download PDF

advertising