Sony | DPF-D830L | Sony DPF-D830L D830L Digitaal fotolijstalbum Gebruiksaanwijzing

4-265-301-42 (1)
Voorafgaand aan
ingebruikname
Digitale
Fotolijst
Eenvoudige
bedieningshandelingen
Geavanceerde
bedieningshandelingen
DPF-D830L
Gebruik met een computer
Foutmeldingen
Oplossen van problemen
Aanvullende informatie
Handboek Digitale Fotolijst
© 2010 Sony Corporation
Inhoudsopgave
Voorafgaand aan
ingebruikname
Beleef op verschillende manieren
plezier aan uw fotolijst ....................4
Functies ..........................................5
Aanduiding van de onderdelen .......7
x Digitale fotolijst ........................... 7
x Afstandsbediening ...................... 8
Eenvoudige
bedieningshandelingen
De afstandsbediening klaar voor
gebruik maken ................................9
De fotolijst aanzetten ....................10
De actuele tijd instellen .................11
Een geheugenkaart plaatsen .........12
Een andere weergave kiezen .........14
Diashow-weergave .......................15
Klok en Kalender -weergave .........16
Weergave 1 afb.-stand (weergave van
één enkele afbeelding) ..................17
Index-weergave ............................18
Een videobestand afspelen ..........20
Geavanceerde
bedieningshandelingen
Genieten van een
diavoorstelling ..............................21
2 NL
De instellingen van de diavoorstelling
wijzigen ..........................................21
Een diavoorstelling afspelen de
achtergrondmuziek .......................24
Een muziekbestand importeren .......24
Een muziekbestand selecteren dat u
wilt afspelen ...................................24
Achtergrondmuziek afspelen bij een
diavoorstelling ................................25
Stand Verversen ...........................26
Importeren van afbeeldingen naar het
interne geheugen ..........................26
Opgeven waar vanaf wordt
afgespeeld ....................................28
Exporteren van een afbeelding van het
interne geheugen ..........................29
Een afbeelding verwijderen ...........30
Een merkteken registreren ............32
Afbeeldingen sorteren (Filteren) ...33
Formaat en oriëntatie van de
afbeelding aanpassen ...................34
Een afbeelding vergroten/
verkleinen .......................................34
Een afbeelding draaien ...................35
De instellingen van de functie Auto
Aan/Uit wijzigen ............................36
Veranderen van de instellingen .....38
Instellingsprocedure .......................38
In te stellen items ...........................39
Een afbeelding weergeven die is
opgeslagen op een USB
geheugenapparaat ........................41
Gebruik met een computer
Aansluiten op een computer .........42
Systeemvereisten ...........................42
Aansluiten op een computer voor de
uitwisseling van afbeeldingen ........42
Uw computer loskoppelen ..............43
Foutmeldingen
Als een foutmelding verschijnt .....44
Oplossen van problemen
Als er problemen zijn ....................46
Aanvullende informatie
Over de geheugenkaarten .............51
"Memory Stick" ..............................51
SD-geheugenkaart ..........................52
Opmerkingen over het gebruik van een
geheugenkaart ................................52
Index ............................................54
Over de illustraties en
schermafbeeldingen die in deze
handleiding worden gebruikt
De illustraties en schermafbeeldingen die in deze
handleiding worden gebruikt zijn mogelijk niet
dezelfde als die welke werkelijk worden gebruikt
of weergegeven.
3 NL
Voorafgaand aan ingebruikname
Beleef op verschillende manieren plezier aan uw
fotolijst
Met deze Sony digitale fotolijst kunt gemakkelijk, zonder computer, afbeeldingen weergeven die zijn
gemaakt met een digitale camera of een ander apparaat.
4 NL
Functies
x Dankzij de ingebouwde batterij kan de
fotolijst overal in huis worden
gebruikt.
x Diverse Diashow-stijlen
U kunt de weergave van de afbeeldingen
automatisch wisselen alsof u zelf de
bladzijden van een album omslaat. U kunt
kiezen uit diverse stijlen voor
diavoorstelling, ook met weergave van een
klok of kalender. U kunt ook de weergaveinstellingen wijzigen, zoals de
weergavevolgorde. (pagina 21)
x Afbeeldingen op een geheugenkaart
weergeven en importeren naar het
interne geheugen
Plaats gewoon een geheugenkaart, zoals een
"Memory Stick"- en SD-geheugenkaart, die
u uit een digitale camera of een ander
apparaat hebt gehaald en u kunt de
afbeeldingen onmiddellijk bekijken.
De afbeeldingen op de geheugenkaart
kunnen dan worden geïmporteerd en
opgeslagen in het interne geheugen.
(pagina 26)
* Een miniSD/miniSDHC 1, microSD/
microSDHC 2 of "Memory Stick Micro"
3 moet u altijd in een geschikte adapter
plaatsen.
Vervolg
5 NL
Voorafgaand aan ingebruikname
x Diverse weergavefuncties
Er zijn diverse weergavemodi, zoals
Diashow-weergave, Klok en Kalenderweergave, Weergave 1 afb.-weergave en
Index-weergave. (pagina 14)
x Afbeeldingen exporteren
U kunt afbeeldingen in het interne geheugen
exporteren naar een geheugenkaart.
(pagina 29)
x Automatisch draaien van
afbeeldingen
De fotolijst draait afbeeldingen automatisch
in de juiste stand. De afbeeldingen worden
ook automatisch gedraaid wanneer de
fotolijst in de portret- of landschapstand
wordt gezet*. (meegeleverde
Gebruiksaanwijzing – "Standaard")
* Een videobestand wordt niet automatisch
gedraaid, ook niet als u de oriëntatie van de
fotolijst wijzigt.
* Een miniSD/miniSDHC 1, microSD/
microSDHC 2 of "Memory Stick Micro"
3 moet u altijd in een geschikte adapter
plaatsen.
x Weergave van videobestanden/
weergave van achtergrondmuziek
(BGM) bij de foto’s
U kunt behalve van foto’s ook genieten van
een videobestand dat met uw digitale camera
is opgenomen en achtergrondmuziek aan de
afbeeldingen toevoegen (pagina’s 20, 24).
x Sorteerfunctie
U kunt afbeeldingen sorteren op datum, map,
beeldoriëntatie, markering en video’s/foto’s
(pagina 33).
6 NL
Aanduiding van de onderdelen
x Digitale fotolijst
Voorzijde
Voorafgaand aan ingebruikname
LCD-scherm
Afstandsbedieningssensor
Sony-logo (pagina 10)
Achterzijde
VIEW MODE-toets (pagina 14)
RESET-schakelaar
MENU-toets
B/b/v/V (Richting)/
(Enter)-toetsen
BACK-toets
1 (Aan/Standby)-toets / Standby-indicator
Lampje Lezen/Schrijven
Geheugenkaartsleuf (pagina 12)
Connector EXT INTERFACE (USB A)
USB mini B-connector (pagina 42)
I/O-afdekking
Luidspreker
DC IN 12 V-aansluiting
Standaard
Vervolg
7 NL
x Afstandsbediening
VIEW MODE-toetsen
1 (Aan/Standby)-toets
SLIDE-SHOW-toets (
)
CLOCK-toets (
)
SINGLE-toets
MENU-toets
INDEX-toets (
)
Inzoom-toets ( )
Pijltoetsen (B/b/v/V)
BACK-toets
ENTER-toets (
)
Uitzoom-toets ( )
MARKING-toets (
)
IMPORT-toets (
SORT-knop
DELETE-toets (
SELECT DEVICE-knop
ROTATE-toets (
)
)
)
Over de beschrijvingen in deze handleiding
De bedieningshandelingen die in deze handleiding staan beschreven, gebeuren met de toetsen op
de fotolijst.
Wanneer een bedieningshandeling, bijvoorbeeld met de afstandsbediening, verschilt van die met
de toetsen op de fotolijst, wordt dat uitgelegd in een tip.
8 NL
Eenvoudige bedieningshandelingen
De afstandsbediening
klaar voor gebruik
maken
De geleverde lithiumbatterij (CR2025) is al in
de afstandsbediening geplaatst. Trek vóór
gebruik het beschermende vel naar buiten,
zoals de afbeelding laat zien.
ingebouwde batterij wordt gevoed. Gebruik de 1
(standby)-toets op de fotolijst.
De batterij van de
afstandsbediening vervangen
Als de afstandsbediening niet meer werkt,
vervang dan de batterij (CR2025
lithiumbatterij) door een nieuwe.
Druk het lipje in.
2
Trek de batterijhouder naar buiten.
Beschermend
vel
De afstandsbediening gebruiken
Wijs met het voorste uiteinde van de
afstandsbediening naar de sensor van de
afstandsbediening op de fotolijst.
Sensor
van de
afstandsbediening
3
Plaats een nieuwe batterij en schuif
de batterijhouder weer in de
afstandsbediening.
Zet de batterij zo in dat "+" naar boven
wijst.
Opmerkingen
Opmerking
De 1 (standby)-toets op de afstandsbediening kan niet
worden gebruikt wanneer de fotolijst met uitsluitend de
• Wanneer u een andere dan de opgegeven batterij
gebruikt, kan dat leiden tot het openbarsten van de
batterij.
• Verwijder gebruikte batterijen volgens de
voorschriften van de lokale autoriteiten.
• Laat de afstandsbediening niet op een zeer hete en
vochtige plaats liggen.
• Let erop dat er geen vreemde voorwerpen in de
afstandsbediening komen wanneer u bijvoorbeeld
de batterij vervangt.
Vervolg
9 NL
Eenvoudige bedieningshandelingen
1
• Onjuist gebruik van de batterij kan lekkage en
corrosie tot gevolg hebben.
– Laad de batterij niet opnieuw op.
– Wanneer u de afstandsbediening langere tijd
niet gebruikt, kunt u beter de batterij uit de
afstandsbediening halen om te voorkomen dat
deze gaat lekken en corroderen.
– Wanneer u de batterij verkeerd inzet, kortsluit,
uit elkaar haalt, verhit of in het vuur gooit, kan
dit er toe leiden dat de batterij openbarst of lekt.
De fotolijst aanzetten
De fotolijst inschakelen
Druk op 1 (Aan/Standby) op de fotolijst om de
fotolijst aan te zetten. Het standby-lampje
verandert van rood in groen. Het Sony-logo op
het voorpaneel gaat branden.
De afstandsbediening gebruiken
U kunt de fotolijst aan-/uitzetten met de 1
(Aan/Standby)-toets op de afstandsbediening.
Bij gebruik van de fotolijst met
de ingebouwde batterij
Schakel de fotolijst in met de 1 (Standby)toets op de fotolijst om de fotolijst.
De 1 (Standby)-toets op de afstandsbediening
werkt niet wanneer de fotolijst met uitsluitend
de ingebouwde batterij wordt gevoed.
De fotolijst uitzetten
Houd 1 (Aan/Standby) op de fotolijst of
afstandsbediening ingedrukt totdat de fotolijst
wordt uitgeschakeld. Het standby-lampje
verandert van groen in rood.
Opmerking
Zet de fotolijst niet uit en trek niet de stekker van de
netspanningsadapter uit het stopcontact of uit te
fotolijst. Anders kan de fotolijst beschadigd raken.
10 NL
Bedieningshandelingen in het
beginstadium
Wanneer u de fotolijst inschakelt, verschijnt
onderstaande begin-display op het scherm.
De actuele tijd instellen
1
2
3
4
Druk op B/b om het tabblad
(Instellingen) te selecteren.
Druk op v/V en selecteer [Datum/
tijdinstell.] en druk daarna op ENTER.
Pas de datum aan.
1 Druk op v/V om [Datum] te selecteren
en druk op ENTER.
2 Druk op B/b om maand, dag en jaar te
selecteren, druk op v/V om een waarde
te selecteren en druk daarna op ENTER.
5
Pas de tijd aan.
1 Druk op v/V om [Tijd] te selecteren en
druk op ENTER.
2 Druk op B/b om uren, minuten en
seconden te selecteren, druk op v/V om
een waarde te selecteren en druk daarna
op ENTER.
6
Selecteer de indeling van de datum.
1 Druk op v/V om [Volgorde datumwrg.]
te selecteren en druk daarna op ENTER.
v/V om een indeling te
selecteren en druk daarna op ENTER.
• J-M-D
• M-D-J
• D-M-J
2 Druk op
Vervolg
11 NL
Eenvoudige bedieningshandelingen
Als u gedurende 10 seconden geen
bedieningshandelingen op de fotolijst uitvoert,
wordt de stand Demo weergegeven. Als u een
andere toets dan de Aan/Uit-toets indrukt,
wordt de begin-display weer op het scherm
weergegeven.
Druk eerst op MENU tijdens de eerste
weergave en stel vervolgens de datum en de
tijd in.
Druk op MENU.
7
Stel voor de kalender de dag in
waarmee de week begint.
U kunt de dag van de week instellen die
uiterst links verschijnt wanneer de
kalender wordt weergegeven.
1 Druk op v/V om [Eerste weekdag] te
selecteren en druk op ENTER.
2 Druk op v/V en selecteer [Zondag] of
[Maandag] en druk daarna op ENTER.
8
Selecteer de tijdweergave.
1 Druk op v/V om [12u/24u-weerg.] te
selecteren en druk op ENTER.
2 Druk op v/V om [12 uur] of [24 uur] te
selecteren en druk daarna op ENTER.
9
Druk op MENU.
Het menuscherm wordt gesloten.
Een geheugenkaart
plaatsen
1
2
Open de I/O-afdekking.
Plaats de geheugenkaart stevig in
de daarvoor bestemde sleuf met de
label-zijde naar u toe (gezien van de
achterzijde van de fotolijst).
Het lampje Lezen/Schrijven knippert
wanneer de geheugenkaart goed is
ingezet. Controleer de labelzijde van de
geheugenkaart en zet de geheugenkaart
opnieuw in als het lampje Lezen/Schrijven
niet knippert.
Lampje Lezen/
Schrijven
SDgeheugenkaart
(Sleuf A)
"Memory
Stick"
(Sleuf A)
"Memory
Stick Duo"
(Sleuf B)
I/O-afdekking
12 NL
Opmerking
Een miniSD/miniSDHC 1, microSD/
microSDHC 2 of "Memory Stick Micro" 3
moet u altijd in een geschikte adapter plaatsen.
1
2
• Steek niet tegelijkertijd geheugenkaarten in sleuf A
en B. Indien meerdere geheugenkaarten zijn
geplaatst, werkt de fotolijst niet zoals het hoort.
Tip
• S-Frame roteert niet automatisch wanneer:
– Een beeldbestand is opgenomen met een DSC
die niet geschikt is voor Exif rotatietag-opname.
– Een beeldbestand is bewerkt en opgeslagen met
fotomontage-software die de Exif rotatietag
breekt.
Eenvoudige bedieningshandelingen
3
Voor details over compatibele
geheugenkaarten, zie "Over geheugenkaarten"
(pagina 51). Voor geschikte
bestandsindelingen, zie de gebruiksaanwijzing.
Wanneer u een geheugenkaart plaatst
Wanneer u een geheugenkaart plaatst, worden
de afbeeldingen erop automatisch
weergegeven. Indien u de stroom uitschakelt
terwijl ze worden weergegeven en vervolgens
de stroom weer inschakelt, worden dezelfde
afbeeldingen weergegeven.
Veranderen van weergavetoestel
Zie "Weergavetoestel opgeven" (pagina 28).
Een geheugenkaart uitnemen
Neem de geheugenkaart uit de sleuf in de
tegenstelde richting van die waarin deze was
geplaatst.
Verwijder de geheugenkaart niet terwijl het
lampje Lezen/Schrijven knippert.
Opmerkingen
• De sleuf is geschikt voor kaarten van het type
"Memory Stick" en Duo, zodat u geen "Memory
Stick"-adapter nodig hebt.
• De multifunctionele "Memory Stick" (standaard/
Duo)/SD-geheugenkaart/MMC-sleuf detecteert
automatisch het kaarttype.
13 NL
Een andere weergave
kiezen
Één afbeelding
tonen
(pagina 17)
U kunt de weergave wijzigen door op de VIEW
MODE-toetsen te drukken.
1
Index
(pagina 18)
Druk VIEW MODE herhaaldelijk op
tot u de weergavestand die u wilt
tonen, kunt selecteren.
De afstandsbediening gebruiken
Druk op de VIEW MODE-toets die hoort
bij de weergavestand die u wilt selecteren.
VIEW MODE-toetsen
Het scherm weergavestand verschijnt.
Weergaveselectiegebied
Het geselecteerde scherm weergavestand
verschijnt.
2
Selecteer een stijl met B/b/v/V en
druk op ENTER.
De display gaat over naar de geselecteerde
weergavestijl.
Tips
Stijlselectiegebied
• Wanneer de cursor zich in het
weergaveselectiegebied bevindt, verplaatst
u die naar het stijlselectiegebied door op v
te drukken.
.
Diashow
(pagina 15)
• U kunt de cursor in het stijlselectiegebied
brengen door op de VIEW MODE-toets op
de afstandsbediening te drukken, die bij de
geselecteerde weergavestand hoort (
,
,
of
), of door
herhaaldelijk op VIEW MODE op de
fotolijst te drukken.
Klok en
Kalender
(pagina 16)
Als de fotolijst lange tijd niet ingeschakeld is
geweest, zal de stijl waarop de cursor is
ingesteld, automatisch worden geselecteerd.
Opmerking
14 NL
Diashow-weergave
Weergave
Stijl
Beschrijving
Geeft telkens een scherm weer.
Diashow
Weergave 1 afb.
Weergave meer
afbeeldingen
Geeft afbeeldingen na elkaar weer, terwijl de huidige datum
en tijd in beeld zijn.
Klokweergave
Geeft afbeeldingen na elkaar weer terwijl een kalender in
beeld is. De huidige datum en tijd worden ook weergegeven.
Kalenderweerg.
Geeft afbeeldingen na elkaar weer, terwijl de actuele datum
en tijd in beeld zijn. De actuele datum en tijd worden niet
weergegeven.
Tijdmachine
Willek. weerg.
Toont afbeeldingen terwijl willekeurig wordt
overgeschakeld tussen een aantal verschillende stijlen en
effecten voor de diavoorstelling.
Bij willekeurige weergave van afbeeldingen
Dit is beschikbaar wanneer [Willekeurig] van [Inst.
Diashow] is ingesteld op [Aan] (pagina 23).
Tips
• U kunt het interval, het effect, de weergavevolgorde en het kleureffect instellen wanneer u Diashow-weergave
selecteert. Zie "De instellingen van de diavoorstelling wijzigen" (pagina 21).
• Indien u op ENTER drukt tijdens de diavoorstelling, schakelt de weergave om naar Één afbeelding tonen.
• Indien u de fotolijst tijdens diavoorstelling uitschakelt en weer inschakelt met de 1 (Aan/Standby)-toets, wordt
de diavoorstelling hervat vanaf de laatst weergegeven afbeelding.
15 NL
Eenvoudige bedieningshandelingen
Geeft meerdere afbeeldingen tegelijkertijd weer.
Voor een videobestand wordt alleen het eerste beeldje van
het bestand weergegeven.
Klok en Kalender -weergave
Klok 1
Klok 2
Klok 3
Klok 4
Klok 5
Klok 6
Klok 7
Klok 8
Klok 9
Klok 10
Kalender 1
Kalender 2
Kalender 3
Maankalender
(wanneer u
[Vereenvoudigd
Chinees] selecteert
in [Taalinstelling
(Language)])
Arabische
Kalender
(wanneer u
[Arabisch]
selecteert in
[Taalinstelling
(Language)])
Klok 11
Farsi Kalender
(wanneer u
[Perzisch]
selecteert in
[Taalinstelling
(Language)])
Opmerking
Bij weergave van Klok en Kalender kan enkel het tabblad
16 NL
(Instellingen) worden geselecteerd.
Weergave 1 afb.-stand (weergave van één enkele
afbeelding)
Weergave Stijl
Beschrijving
Geeft een complete afbeelding weer op het scherm.
U kunt de afbeeldingen die u wilt weergeven, wisselen door te
drukken op B/b.
Schermvullend
Hele afb.(+Exif)
Schrmv.(+Exif)
Geeft een afbeelding weer over het hele scherm.
(De rand van de afbeelding wordt mogelijk maar deels
weergegeven afhankelijk van het de beeldverhouding van de
opgenomen afbeelding.)
U kunt de afbeeldingen die u wilt weergeven, wisselen door te
drukken op B/b.
Geeft informatie over de afbeelding weer, zoals het nummer
van de afbeelding, de bestandsnaam en de datum van opname,
terwijl de volledige afbeelding wordt getoond. U kunt de
afbeeldingen die u wilt weergeven, wisselen door te drukken
op B/b.
Zie "Over de informatie die wordt weergegeven op het LCDscherm" (pagina 19) voor nadere bijzonderheden over de
afbeeldingsinformatie.
Geeft informatie over de afbeelding weer, zoals het nummer
van de afbeelding, de bestandsnaam en de datum van opname,
in de stand Schermvullend.
(De rand van de afbeelding wordt mogelijk maar deels
weergegeven afhankelijk van het de beeldverhouding van de
opgenomen afbeelding.)
U kunt de afbeeldingen die u wilt weergeven, wisselen door te
drukken op B/b.
Zie "Over de informatie die wordt weergegeven op het LCDscherm" (pagina 19) voor nadere bijzonderheden over de
afbeeldingsinformatie.
17 NL
Eenvoudige bedieningshandelingen
Hele afb.
Index-weergave
Weergave Stijl
Beschrijving
Toont een lijst van grote miniaturen. Verplaats de cursor
om een afbeelding te selecteren door op B/b/v/V te
drukken.
Index
Index 1
Toont een lijst van miniaturen. Verplaats de cursor om een
afbeelding te selecteren door op B/b/v/V te drukken.
Index 2
Toont een lijst van kleine miniaturen. Verplaats de cursor
om een afbeelding te selecteren door op B/b/v/V te
drukken.
Index 3
Tips
• Miniaturen zijn kleine afbeeldingen voor indexweergave die wordt vastgelegd in de beelden die met een digitale
camera worden gemaakt.
• Bij indexweergave kunt u een afbeelding selecteren door op B/b/v/V en vervolgens op ENTER te drukken. De
weergave schakelt om naar de Weergave 1 afb.-stand.
18 NL
Over de informatie die wordt
weergegeven op het LCDscherm
x Wanneer het videobestand wordt
afgespeeld
– Bestandsformaat (AVI, MOV)
– Aantal pixels (breedte × hoogte)
– Afspeelduur
– Grootte videobestand
4 Instellingsinformatie
PictoBetekenis
grammen
Aanduiding beveiliging
De volgende informatie wordt weergegeven.
1 Display-type (In the Weergave 1 afb.-
stand)
– Hele afb.
– Schermvullend
– Hele afb.(+Exif)
– Schrmv.(+Exif)
2 Rangtelwoord van de weergegeven
afbeelding/Totaalaantal afbeeldingen
Aanduiding van invoermedia voor het
weergegeven beeld wordt als volgt getoond:
PictoBetekenis
grammen
Intern geheugen
"Memory Stick"-invoer
SD-geheugenkaartinvoer
Externe USB-apparaat-invoer
3 Bijzonderheden van afbeelding
x Wanneer de foto wordt
weergegeven
– Bestandsindeling (JPEG(4:4:4),
JPEG(4:2:2), JPEG(4:2:0), BMP, TIFF,
RAW)
– Aantal pixels (breedte × hoogte)
– Naam van fabrikant van invoerapparaat
voor afbeeldingen
– Modelnaam van invoerapparaat voor
afbeeldingen
– Sluitersnelheid (bijv.: 1/8)
– Diafragmawaarde (bijv.: F2,8)
– Belichtingswaarde (bijv.: +0,0EV)
– Informatie over rotatie
Toont een videobestand.
5 Afbeeldingsnummer (map-
bestandsnummer)
Dit wordt weergegeven als de afbeelding
geschikt is voor DCF.
Als de afbeelding niet voldoet aan DCF,
wordt de bestandsnaam ervan weergegeven.
Als u het bestand op uw computer een naam
hebt gegeven of een andere naam hebt
gegeven en de bestandsnaam bevat andere
tekens dan de alfanumerieke tekens, wordt
de bestandsnaam mogelijk niet goed
weergegeven op de fotolijst. Ook kunnen
voor een bestand dat is aangemaakt op een
computer of een ander apparaat maximaal 10
tekens vanaf het begin van de bestandsnaam
worden weergegeven.
Opmerking
Alleen alfanumerieke tekens kunnen worden
weergegeven.
6 Opnamedatum/-tijd
7 Resterende
batterijspanningsindicator
Het peil van de resterende batterijspanning
wordt getoond.
Druk op MENU indien de
batterijspanningsindicator niet op het scherm
wordt getoond. De indicator verschijnt nu
rechtsboven op het scherm.
19 NL
Eenvoudige bedieningshandelingen
Aanduiding bijbehorend
bestand (Wordt weergegeven
wanneer er een bijbehorend
bestand is zoals een bestand met
bewegende beelden of een
miniatuur e-mail-beeldbestand.)
Wordt getoond wanneer u een
merkteken hebt geregistreerd.
Een videobestand
afspelen
Afhankelijk van het videobestand zal het snel
vooruit/achteruit afspelen misschien niet
beschikbaar zijn op de fotolijst.
Afspelen stoppen
De bedieningshandelingen die in deze
handleiding worden beschreven, worden
uitgevoerd met de toetsen op de bijgeleverde
afstandsbediening.
1
Selecteer een videobestand.
1 Druk op SINGLE.
2 Druk op B/b en selecteer de gewenste
stijl en druk daarna op ENTER.
3 Druk op B/b en ga vooruit/achteruit
door de bestanden en selecteer een
videobestand dat u wilt afspelen.
De Index-weergave gebruiken
1 Druk op
(INDEX).
2 Druk B/b/v/V en selecteer een
videobestand dat u wilt afspelen.
2
Druk op ENTER.
Het afspelen van het geselecteerde
videobestand wordt gestart.
Het volume aanpassen
Druk op v/V tijdens het afspelen of tijdens de
pauze van het afspelen van het videobestand.
Het afspelen pauzeren
Druk op ENTER tijdens het afspelen van het
videobestand.
Druk weer op ENTER als u het afspelen wilt
hervatten.
Snel vooruit/achteruit afspelen
Druk op B/b tijdens het afspelen van het
videobestand. Het bestand wordt snel vooruit
of achteruit afgespeeld zolang u de b- of de Bknop ingedrukt houdt. Wanneer u de knop
loslaat, wordt vanaf dat punt het normale
afspelen gestart.
20 NL
Druk op BACK terwijl een videobestand wordt
afgespeeld.
Opmerkingen
• U kunt het volgende type videobestand niet
afspelen:
– Videobestanden die zijn bewerkt met een andere
video-codec dan Motion JPEG
– Videobestanden met een groter aantal
beeldpunten in de breedte of de hoogte dan het
maximale aantal
(Wij kunnen de werking met videobestanden die
hierboven niet worden genoemd, niet garanderen.)
• Snel vooruit/achteruit afspelen en pauzeren van het
afspelen zijn niet beschikbaar tijdens Diashowweergave.
• Video gepauzeerd tijdens snel vooruit/achteruit
afspelen.
Geavanceerde bedieningshandelingen
geselecteerde weergavestand hoort (
,
of
), of door
herhaaldelijk op VIEW MODE op de
fotolijst te drukken.
Genieten van een
diavoorstelling
1
Zie "Diashow-weergave" (pagina 15) voor
nadere bijzonderheden over de
diavoorstellingsstijlen.
Druk herhaaldelijk op VIEW MODE
om
(Diashow) te selecteren in
het weergaveselectiegebied.
(Diashow)
Weergaveselectiegebied
,
De instellingen van de
diavoorstelling wijzigen
1
2
Druk op B/b om het tabblad
(Instellingen) te selecteren.
Druk op v/V om [Inst. Diashow] te
selecteren en druk op ENTER.
Stijlselectiegebied
De afstandsbediening gebruiken
Druk op
(SLIDE-SHOW).
2
Druk op B/b/v/V om de gewenste
stijl te selecteren en druk daarna op
ENTER.
4
Druk op v/V om het item dat u wilt
wijzigen te selecteren en druk
daarna op ENTER.
Raadpleeg de tabellen op de volgende
pagina voor nadere bijzonderheden over
de verschillende instellingen.
Opmerkingen
• Let goed op het volgende wanneer u een
diavoorstelling selecteert met de afbeeldingen die
zijn opgeslagen op de geheugenkaart.
Tips
• Wanneer de cursor zich in het
weergaveselectiegebied bevindt, verplaatst
u die naar het stijlselectiegebied door op v
te drukken.
• U kunt de cursor in het stijlselectiegebied
brengen door op de VIEW MODE-toets op
de afstandsbediening te drukken, die bij de
– Door de eigenschappen van interne geheugens
kunnen bij afbeeldingen die lange tijd zijn
opgeslagen of die vaak zijn ingelezen,
gegevensfouten optreden.
– Laat een diavoorstelling niet gedurende lange
tijd spelen met een klein aantal afbeeldingen.
Hierdoor kan een gegevensfout ontstaan.
Vervolg
21 NL
Geavanceerde bedieningshandelingen
3
Druk op MENU.
– Wij adviseren u vaak een backup van de
afbeeldingen op de geheugenkaart te maken.
• Wanneer de fotolijst bijvoorbeeld een
diavoorstelling weergeeft, is het wijzigen van de
instellingen van sommige items niet mogelijk. Deze
items worden in grijs weergegeven en kunnen niet
worden geselecteerd.
• De diavoorstelling start niet vanaf het punt waar
hiervoor werd gestopt wanneer u de fotolijst
uitschakelt of reset.
• Wanneer het scherm te helder is, kan dat misschien
niet prettig zijn. Let er goed op dat u de instellingen
van de helderheid niet te helder maakt wanneer u de
fotolijst gebruikt.
Item
Instelling
Beschrijving
Inst. Diashow
Foto-interval
Stel de waarde in door een keuze te maken uit 3 sec., 7 sec.*, 20 sec., 1
min., 5 min., 30 min., 1 uur, 3 uur, 12 uur, 24 uur voor de interval tussen
afbeeldingen.
Videoduur
Stel de interval in op basis van de afspeeltijd vanaf het begin van het
bestand.
Stel een waarde in door een keuze te maken uit 1e 10 sec., 1e 15 sec.,
1e 30 sec., 1e min., 1e 3 min. of Voll. afspelen*
Opmerking
Afhankelijk van de stijl van de diavoorstelling, het kleureffect of de grootte van de
afbeelding is het mogelijk dat een afbeelding niet wisselt met de intervallen die u in het menu
hebt ingesteld.
Effect
*: Instellingen af-fabriek
22 NL
Kruis midden
Gaat over naar de volgende afbeelding alsof de vorige
afbeelding vanuit het midden naar de vier hoeken
wordt geduwd.
Blindering V
Gaat over naar de volgende afbeelding alsof een
jaloezie verticaal wordt neergelaten.
Blindering H
Gaat over naar de volgende afbeelding alsof een
jaloezie horizontaal wordt getrokken.
Vervagen*
Gaat over naar de volgende afbeelding door de huidige
afbeelding uit te faden en in te faden op de volgende
afbeelding.
Ruitenwisser
Gaat over naar de volgende afbeelding alsof de huidige
afbeelding van het scherm wordt geveegd om de
volgende afbeelding te onthullen.
Willekeurig
Maakt willekeurig gebruik van bovenstaande vijf
effecten.
Item
Instelling
Inst. Diashow
Willekeurig
Kleureffect
Weerg.mod.
Beschrijving
Aan
Afbeeldingen worden willekeurig weergegeven.
Uit*
Geeft afbeeldingen weer volgens de instelling
[Lijstvolgorde] van [Alg. Instelling.].
Kleur*
Toont een afbeelding in kleur.
Sepia
Toont een afbeelding in de kleur sepia.
Monochroom
Toont een afbeelding in monochroom.
Kies de grootte van de weergave van uw keuze uit:
Opmerkingen
• De oorspronkelijke gegevens van de afbeelding veranderen niet.
• Zolang het videobestand wordt afgespeeld, wordt het videobeeld altijd
weergegeven in de stand Hele afb.
Geeft een gehele afbeelding weer vergroot tot het
juiste formaat. (Een afbeelding kan worden
weergegeven met marges aan de boven- en onderzijde
en aan de linker- en rechterzijde.)
Schermvullend
Laat de afbeelding het hele scherm vullen zonder de
beeldverhouding te wijzigen.
Opmerking
Afhankelijk van de stijl van de diavoorstelling is het
mogelijk dat een afbeelding niet wordt weergegeven in
het formaat dat u in het menu hebt ingesteld.
*: Instellingen af-fabriek
23 NL
Geavanceerde bedieningshandelingen
Hele afb.*
Een diavoorstelling
afspelen de
achtergrondmuziek
Een muziekbestand importeren
1
2
3
4
5
Plaats een geheugenkaart of
verbind een extern USB-apparaat
met daarop een muziekbestand met
de fotolijst.
Druk op MENU, selecteer het
tabblad
(Instellingen) met B/b
en druk daarna op v/V en selecteer
[BGM-instellingen diashow].
Druk op v/V om [Importeer BGM] te
selecteren en druk op ENTER.
Druk op v/V en selecteer de in stap
1 geplaatste geheugenkaart of het
externe verbonden USB-apparaat.
Selecteer met v/V uit de lijst van
muziekbestanden een
muziekbestand dat u wilt importeren
en druk op ENTER.
Er wordt naast het geselecteerde bestand
een vinkje (✔) weergegeven.
6
Herhaal stap 5 wanneer u twee of
meer bestanden wilt selecteren.
Het geselecteerde muziekbestand wordt
geïmporteerd op het interne geheugen van
de fotolijst.
Tip
U kunt een muziekbestand dat is geïmporteerd in het
interne geheugen, wissen door [Verwijder BGM] in
het scherm [Inst. Diashow] te selecteren in stap 2 en
daarna op ENTER te drukken. Druk op v/V en
selecteer uit de muziekbestandenlijst het
muziekbestand dat u wilt wissen en druk op ENTER.
Er wordt naast het geselecteerde bestand een vinkje
weergegeven. Druk op MENU en druk daarna op
ENTER wanneer het bevestigingsscherm wordt
getoond. Het bestand wordt gewist uit de
muziekbestandenlijst.
Opmerkingen
• Weergave van een geïmporteerd muziekbestand is
alleen mogelijk als BGM in een diavoorstelling.
• Alleen muziekbestanden die zijn geïmporteerd in
het interne geheugen, kunnen worden afgespeeld als
BGM.
• Er kunnen tot wel 40 muziekbestanden worden
geïmporteerd in het interne geheugen van de
fotolijst.
• Er kunnen tot wel 200 muziekbestanden op de
geplaatste geheugenkaart worden weergegeven.
• Van een muziekbestand wordt alleen de
bestandsnaam getoond. Het is niet mogelijk een
muziektitel en artiestennaam te tonen.
Een muziekbestand selecteren
dat u wilt afspelen
1
Tip
U kunt de selectie van een bestand ongedaan
maken door het te selecteren en vervolgens op
ENTER te drukken. Het vinkje (✔) naast het
geselecteerde bestand verdwijnt.
7
8
Druk op MENU wanneer u klaar
bent met het selecteren van de
muziekbestanden.
Druk op ENTER als het
bevestigingsscherm wordt getoond.
24 NL
2
3
Druk op MENU, selecteer het
tabblad
(Instellingen) met B/b
en druk daarna op v/V en selecteer
[BGM-instellingen diashow].
Druk op v/V om [Selecteer BGM] te
selecteren en druk op ENTER.
Selecteer met v/V uit de lijst van
geïmporteerde muziekbestanden
een muziekbestand dat u wilt
afspelen en druk op ENTER.
Er wordt naast het geselecteerde bestand
een vinkje (✔) weergegeven.
4
5
Herhaal stap 3 als u twee of meer
bestanden wilt selecteren.
Druk op MENU.
Wanneer u
(Diavoorstelling)
selecteert in het scherm weergavestand,
wordt het muziekbestand dat is aangevinkt
(✔) afgespeeld.
Tip
Achtergrondmuziek afspelen
bij een diavoorstelling
U kunt het volume aanpassen met de begin-display en
tijdens weergave van één afbeelding.
Opmerkingen
2
Druk op MENU, selecteer het
tabblad
(Instellingen) met B/b
en druk daarna op v/V en selecteer
[BGM-instellingen diashow].
Druk op v/V om [BGM AAN/UIT] te
selecteren en druk op ENTER.
[Aan]: Er wordt achtergrondmuziek
afgespeeld tijdens de diavoorstelling.
[Uit]: Er wordt geen achtergrondmuziek
afgespeeld tijdens de diavoorstelling.
• Snel vooruit/achteruit afspelen van
achtergrondmuziek is niet mogelijk. Ook kunt u de
afspeelvolgorde van de bestanden van de
achtergrondmuziek niet wijzigen.
• Achtergrondmuziek kan niet worden afgespeeld bij
het afspelen van de video. Het geluid van het
videobestand wordt bij de video afgespeeld. De
achtergrondmuziek voor de foto die wordt
weergegeven na het afspelen van video, wordt
gestart vanaf het begin van het volgende
muziekbestand.
• Als er niet een muziekbestand is geselecteerd van
de lijst van geïmporteerde muziekbestanden, wordt
er geen achtergrondmuziek afgespeeld, ook niet als
[BGM AAN/UIT] is ingesteld op [Aan].
• De muziekbestanden die in de fabriek zijn
opgeslagen in het interne geheugen BGM1, BGM2
en BGM3 kunnen niet worden verwijderd.
Item
Instelling
Beschrijving
BGMinstellingen
diashow
BGM AAN/
UIT
Aan*
BGM wordt afgespeeld tijdens een diavoorstelling.
Uit
BGM wordt niet afgespeeld tijdens een
diavoorstelling.
Selecteer
BGM
Toont de lijst van muziekbestanden die zijn geïmporteerd op het
interne geheugen en u kunt een BGM selecteren. (BGM1*,
BGM2*, BGM3*)
Importeer
BGM
Importeert muziekbestanden voor BGM, die zijn opgeslagen op
een "Memory Stick", SD-geheugenkaart of een extern USBapparaat in het interne geheugen.
Verwijder
BGM
Wist muziekbestanden die zijn geïmporteerd in het interne
geheugen.
*: Instellingen af-fabriek
25 NL
Geavanceerde bedieningshandelingen
Ga als volgt te werk wanneer u het
muziekbestand dat is geïmporteerd in het
interne geheugen, afspeelt als BMG bij een
diavoorstelling van foto’s.
1
Het volume aanpassen
De aanduiding voor het aanpassen van het
volume verschijnt rechts op het scherm indien
u op v/V drukt.
Voor het verhogen van het volume, drukt u op
V. Voor het verlagen van het volume, drukt u
op v.
Stand Verversen
Één van de eigenschappen van het apparaat
heeft tot gevolg dat er in afbeeldingen die lange
tijd zijn opgeslagen of vaak zijn ingelezen,
gegevensfouten kunnen ontstaan.
Ter voorkoming van deze fouten ververst de
fotolijst automatisch het interne geheugen,
afhankelijk van de status van het interne
geheugen.
Het bevestigingsscherm voor het verversen van
het interne geheugen wordt automatisch
weergegeven wanneer het interne geheugen
moet worden ververst.
Het verversen start automatisch wanneer u [Ja]
selecteert of wanneer gedurende 30 seconden
geen bedieningshandeling wordt uitgevoerd.
Als u [Nee] selecteert, wordt het
bevestigingsscherm weer weergegeven
wanneer het interne geheugen moet worden
ververst.
Importeren van
afbeeldingen naar het
interne geheugen
U kunt de fotolijst als digitaal album gebruiken
door belangrijke afbeeldingen op te slaan in het
interne geheugen.
Tips
• Met [Beeldimp.form.] van het menu kunt u van
tevoren instellen of u de grootte van afbeeldingen
wilt optimaliseren of afbeeldingen wilt opslaan
zoals ze zijn, zonder ze te comprimeren wanneer u
ze opslaat in het interne geheugen (pagina 40).
• Wanneer [Beeldimp.form.] is ingesteld op
[Form.aanpas], kunnen ongeveer 4000 afbeeldingen
worden opgeslagen in het interne geheugen.
Wanneer [Orig.] is ingesteld, varieert het aantal
afbeeldingen dat kan worden opgeslagen mogelijk
afhankelijk van de oorspronkelijke bestandsgrootte
van de afbeeldingen.
1
Druk op MENU wanneer een
afbeelding die is opgeslagen op een
geheugenkaart of extern USBapparaat, op het scherm wordt
getoond.
Het menuscherm wordt weergegeven.
De afstandsbediening gebruiken
Druk op
(IMPORT) wanneer een
afbeelding die is opgeslagen op een
geheugenkaart of extern USB-apparaat, op
het scherm wordt getoond. Het
[Importeren]-scherm beschreven in stap 2
hieronder, wordt weergegeven. Ga naar
stap 3.
Schakel de fotolijst niet uit tijdens het
verversen van het interne geheugen. Dat zou
een storing tot gevolg kunnen hebben.
Het verversen van het interne geheugen kan
ongeveer 5 minuten in beslag nemen.
Opmerkingen
• Wij adviseren u zo nu en dan een back-up van uw
gegevens te maken, zodat u deze niet kunt
verliezen.
• Laat niet een diavoorstelling ononderbroken lopen
met minder dan 10 afbeeldingen en een interval van
3 seconden. Hierdoor zouden beeldgegevens in het
interne geheugen beschadigd kunnen raken.
26 NL
2
Druk op B/b om het tabblad
(Bewerken) te selecteren, selecteer
[Importeren] met v/V en druk op
ENTER.
Weergave 1 afb.-stand
(Één afbeelding tonen-weergave)
selecteren uit de lijst van afbeeldingen. Ga
naar stap 4.
Selecteert u [Alle afb. importeren], dan
wordt een lijst weergegeven met alle
afbeeldingen aangevinkt. Ga naar stap 5.
4
Druk op B/b/v/V, om de afbeelding
uit de lijst die u wilt importeren te
selecteren en druk daarna op
ENTER.
"✔" wordt toegevoegd aan de
geselecteerde afbeelding.
Herhaal deze stap als u meerdere
afbeeldingen tegelijkertijd wilt
importeren.
Diashow-weergave
Om de selectie te wissen, selecteert u de
afbeelding en drukt u op ENTER. "✔"
verdwijnt van de afbeelding.
5
Druk op MENU.
Het mapselectiescherm wordt
weergegeven.
3
6
Druk op v/V, om [Deze afb.
Importeren], [Import. meerdere afb.]
of [Alle afb. importeren] te
selecteren en druk daarna op
ENTER.
Druk op v/V om de map te
selecteren voor opslag en druk op
ENTER.
Het bevestigingsscherm voor het
importeren van afbeeldingen naar het
interne geheugen wordt weergegeven.
Als u [Deze afb. Importeren] selecteert,
wordt de afbeelding die op dat moment
wordt weergegeven geïmporteerd naar het
interne geheugen. Ga naar stap 6. (Dit
item kunt u niet selecteren tijdens de
Diashow-weergave.)
Als u [Import. meerdere afb.] selecteert,
kunt u de afbeelding die u wilt importeren,
Vervolg
27 NL
Geavanceerde bedieningshandelingen
Index-weergave
Tip
Er wordt automatisch een nieuwe map
aangemaakt wanneer u [Nieuwe map]
selecteert.
7
Druk op v/V om [Ja] te selecteren
en druk op ENTER.
De afbeelding wordt opgeslagen in de
opgegeven map in het interne geheugen.
8
Druk op ENTER als het
bevestigingsscherm wordt getoond.
Opgeven waar vanaf
wordt afgespeeld
U kunt bepalen of een geheugenkaart, extern
USB-apparaat of het interne geheugen wordt
weergegeven.
1
Druk op MENU en selecteer het
tabblad
(Sel. Ap. (Select
device)) met B/b.
Opmerkingen
• "Import to the internal memory" is niet beschikbaar
voor afbeeldingen in het interne geheugen.
• Vermijd het volgende terwijl een afbeelding wordt
geïmporteerd naar het interne geheugen. Anders
kunnen de fotolijst, de geheugenkaart, externe
USB-apparaat of de gegevens beschadigd raken:
– De fotolijst uitzetten
– Een geheugenkaart verwijderen
– Een extern USB-apparaat verwijderen
De afstandsbediening gebruiken
Druk op SELECT DEVICE.
– Een andere geheugenkaart plaatsen
• Videobestanden importeren in het interne geheugen
met de knoppen op de fotolijst is niet mogelijk.
Sluit, als u een videobestand wilt importeren, de
fotolijst aan op een computer en kopieer een
videobestand op de computer naar het interne
geheugen van de fotolijst. Zie voor nadere
bijzonderheden "Aansluiten op een computer"
(pagina 42).
Tips
• Plaats de geheugenkaart indien dit nog niet
is gebeurd.
• Verbind het gewenste externe USBapparaat indien dit nog niet is gebeurd.
Opmerking
Tip
U kunt het formaat van de miniaturen voor de lijst van
afbeeldingen wijzigen met [ / ] op de
afstandsbediening.
Wanneer Klok en Kalender wordt weergegeven,
kunt u het tabblad
(Sel. Ap. (Select
device)) niet selecteren.
2
Druk op v/V om het apparaat dat u
wilt weergeven te selecteren en
druk daarna op ENTER.
De afbeeldingen van het geselecteerde
apparaat worden weergegeven.
28 NL
Exporteren van een
afbeelding van het
interne geheugen
selecteren uit de lijst van afbeeldingen. Ga
naar stap 5.
Selecteert u [Alle afb. exporteren], dan
wordt een lijst weergegeven met alle
afbeeldingen aangevinkt. Ga naar stap 6.
5
U kunt afbeeldingen in het interne geheugen
exporteren naar een geheugenkaart of extern
USB-apparaat.
1
3
Druk op MENU wanneer een
afbeelding die in het interne
geheugen is opgeslagen, op het
scherm wordt getoond.
Druk op B/b om het tabblad
(Bewerken) te selecteren.
Druk op v/V om [Exporteren] te
selecteren en druk op ENTER.
Weergave 1 afb.-stand
(Weergave van één enkele
afbeelding)
4
"✔" wordt toegevoegd aan de
geselecteerde afbeelding.
Herhaal deze stap als u meerdere
afbeeldingen tegelijk wilt exporteren.
Om de selectie te wissen, selecteert u de
afbeelding en drukt u op ENTER. "✔"
verdwijnt van de afbeelding.
6
Druk op MENU.
Het selectiescherm voor de geheugenkaart
of externe USB-apparaat waarnaar de
afbeelding wordt geëxporteerd, verschijnt.
7
Druk op v/V om een geheugenkaart
te selecteren waarnaar de
afbeelding wordt geëxporteerd en
druk op ENTER.
Druk op v/V, om [Deze afb.
exporteren], [Export. meerdere afb.]
of [Alle afb. exporteren] te
selecteren en druk daarna op
ENTER.
Als u [Deze afb. exporteren] selecteert,
wordt de afbeelding die op dat moment
wordt getoond, naar het apparaat
geëxporteerd. Ga naar stap 7. (Dit item
kunt u niet selecteren tijdens de Diashowweergave.)
Als u [Export. meerdere afb.] selecteert,
kunt u de afbeelding die u wilt exporteren,
Vervolg
29 NL
Geavanceerde bedieningshandelingen
2
Druk op B/b/v/V om de afbeelding
uit de lijst die u wilt exporteren te
selecteren en druk daarna op
ENTER.
8
Druk op v/V om een doelmap te
selecteren en druk daarna op
ENTER.
Het bevestigingsscherm voor het
exporteren van de afbeelding wordt
getoond.
Een afbeelding
verwijderen
1
Druk op MENU wanneer een
afbeelding die u wilt verwijderen op
het scherm wordt getoond.
De afstandsbediening gebruiken
Druk op
(DELETE) wanneer een
afbeelding die u wilt verwijderen op het
scherm wordt getoond. Het scherm voor
het verwijderen van een afbeelding zoals
beschreven in stap 2 hieronder, wordt
weergegeven. Ga naar stap 3.
Tip
Er wordt automatisch een nieuwe map
aangemaakt wanneer u [Nieuwe map]
selecteert.
9
Druk op v/V om [Ja] te selecteren
en druk op ENTER.
2
3
De afbeelding wordt geëxporteerd.
10 Druk op ENTER als het
bevestigingsscherm wordt getoond.
Opmerking
Vermijd het volgende terwijl een afbeelding wordt
geëxporteerd. Anders kunnen de fotolijst, de
geheugenkaart, externe USB-apparaat of de gegevens
beschadigd raken:
– De fotolijst uitzetten
– Een geheugenkaart verwijderen
– Een andere geheugenkaart plaatsen
Tips
• U kunt het formaat van de miniaturen in de lijst van
afbeeldingen wijzigen met [ / ] op de
afstandsbediening.
• Geheugenkaarten of externe USB-apparaten die niet
door deze fotolijst worden herkend, worden grijs
getoond en kunnen niet worden gekozen.
30 NL
Druk op v/V, om [Deze afb. wissen],
[Wissen meerdere afb.] of [Alle afb.
wissen] te selecteren en druk
daarna op ENTER.
Als u [Deze afb. wissen] selecteert, wordt
de afbeelding die op dat moment wordt
weergegeven, verwijderd. Ga naar stap 6.
(Dit item kunt u niet selecteren tijdens de
Diashow-weergave.)
Als u [Wissen meerdere afb.] selecteert,
kunt u de afbeelding selecteren die u uit de
lijst van afbeeldingen wilt verwijderen. Ga
naar stap 4.
Selecteert u [Alle afb. wissen], dan wordt
een lijst weergegeven met alle
afbeeldingen aangevinkt. Ga naar stap 5.
De afbeelding wordt gekopieerd naar de
opgegeven geheugenkaart of het externe
USB-apparaat.
– Een extern USB-apparaat verwijderen
Druk op B/b om het tabblad
(Bewerken) te selecteren, selecteer
[Verwijderen] met v/V en druk op
ENTER.
4
Druk op B/b/v/V om de afbeelding
uit de lijst die u wilt verwijderen te
selecteren en druk daarna op
ENTER.
"✔" wordt toegevoegd aan de
geselecteerde afbeelding.
Herhaal deze stap als u meerdere
afbeeldingen tegelijk wilt verwijderen.
Om de selectie te wissen, selecteert u de
afbeelding en drukt u op ENTER. "✔"
verdwijnt van de afbeelding.
5
6
Druk op MENU.
Het interne geheugen
formatteren
Het bevestigingsscherm voor het
verwijderen wordt weergegeven.
1
2
Druk op v/V om [Ja] te selecteren
en druk op ENTER.
3
Druk op v/V om [Initialiseren] te
selecteren en druk op ENTER.
4
Druk op v/V om [Intern geh. formatt.] te
selecteren en druk op ENTER.
Het bevestigingsscherm voor het
initialiseren van het interne geheugen
wordt getoond.
5
Druk op v/V om [Ja] te selecteren en
druk op ENTER.
De afbeelding wordt verwijderd.
7
Druk op ENTER als het
bevestigingsscherm wordt getoond.
Opmerkingen
Druk op B/b om het tabblad
(Instellingen) te selecteren.
– De fotolijst uitzetten
– Een geheugenkaart verwijderen
– Een extern USB-apparaat verwijderen
– Een andere geheugenkaart plaatsen
• Wanneer de melding [Kan geen beveiligd bestand
verwijderen.] op het scherm verschijnt, is het
bestand van de afbeelding ingesteld op Read Only
(Alleen lezen) op een computer. Sluit in dat geval
de fotolijst aan op een computer en verwijder dit
bestand met behulp van de computer.
• De totale capaciteit van het interne geheugen is niet
gelijk aan de resterende capaciteit, zelfs niet
onmiddellijk na het initialiseren.
• Als het verwijderen is gestart, kan de verwijderde
afbeelding niet worden teruggehaald, zelfs niet als u
het verwijderen stopt. Verwijder afbeeldingen
alleen nadat u hebt bevestigd dat u ze werkelijk wilt
verwijderen.
Tip
U kunt het formaat van de miniaturen in de lijst van
afbeeldingen wijzigen met [ / ] op de
afstandsbediening.
31 NL
Geavanceerde bedieningshandelingen
• Vermijd het volgende terwijl een afbeelding wordt
verwijderd. Anders kunnen de fotolijst, de
geheugenkaart, externe USB-apparaat of de
gegevens beschadigd raken:
Druk op MENU.
of [Alle afb. markeren] te selecteren
en druk daarna op ENTER.
Een merkteken
registreren
Als u [Deze afb. markeren] selecteert,
wordt de afbeelding die op dat moment
wordt weergegeven, gemarkeerd en
voortaan getoond. (Dit item kan niet
worden geselecteerd in het scherm van de
diavoorstelling.)
Als u [Mark./Oph. meerd. afb.] selecteert,
kunt u de afbeelding waar u een
merkteken op wilt bevestigen, selecteren
uit de lijst van afbeeldingen. Ga naar stap
4.
Als u [Alle afb. markeren] selecteert,
wordt de lijst van afbeeldingen,
weergegeven. Er wordt een vinkje
geplaatst in de selectievakjes van alle
afbeeldingen. Ga naar stap 5.
U kunt alleen een diavoorstelling maken met
afbeeldingen die van tevoren zijn geselecteerd
en zijn gemarkeerd. U kunt gemakkelijk
controleren of er afbeeldingen met merktekens
zijn met de weergave van de indexafbeeldingen
of in de stand voor weergave van één enkele
afbeelding.
1
Druk op MENU wanneer er een
afbeelding op het scherm wordt
getoond.
De afstandsbediening gebruiken
Druk op
(MARKING) wanneer er een
afbeelding op het scherm wordt getoond.
Het Markeringsscherm dat wordt
beschreven in stap 2 hierna, wordt
weergegeven. Ga naar stap 3.
2
3
4
5
"✔" wordt toegevoegd aan de
geselecteerde afbeelding.
Herhaal deze stap als u meerdere
afbeeldingen tegelijk wilt markeren.
Om de selectie te wissen, selecteert u de
afbeelding en drukt u op ENTER. "✔"
verdwijnt van de afbeelding.
Over het sorteren van afbeeldingen in
de lijst van afbeeldingen
Tijdens het sorteren:
Zet alle afbeeldingen die aan de criteria
van het sorteren voldoen, in de lijst.
Niet tijdens het sorteren:
Maakt een lijst van alle afbeeldingen op
het apparaat waarop de op dat moment
getoonde afbeelding staat.
Raadpleeg "Afbeeldingen sorteren
(Filteren)" (pagina 33).
Druk op B/b om het tabblad
(Bewerken) te selecteren, selecteer
[Markeren] met v/V en druk op
ENTER.
Druk op v/V en selecteer het
merkteken van uw keuze en druk
daarna op ENTER.
Druk op v/V, om [Deze afb.
markeren], [Mark./Oph. meerd. afb.]
Druk op B/b/v/V en selecteer uit de
lijst van afbeeldingen de afbeelding
die u wilt markeren en druk daarna
op ENTER.
6
Druk op MENU.
Het bevestigingsscherm verschijnt.
32 NL
7
Druk op v/V en selecteer [Ja] en
druk op ENTER.
Het merkteken wordt op de geselecteerde
afbeelding geplaatst.
De registratie van een
merkteken wissen
Opmerking
Een merkteken wordt alleen opgeslagen wanneer het
is geregistreerd bij een afbeelding in het interne
geheugen. Een merkteken dat bij een afbeelding op
een geheugenkaart of extern USB-apparaat is
geregistreerd, wordt verwijderd wanneer het toestel
wordt uitgeschakeld of als u een ander apparaat
weergeeft.
U kunt afbeeldingen die zijn opgeslagen in het
interne geheugen, in het externe apparaat of op
een geheugenkaart, sorteren op datum, map,
oriëntatie van de afbeelding, merktekens of
video’s/foto’s.
1
Druk op MENU wanneer er een
afbeelding op het scherm wordt
getoond.
De afstandsbediening gebruiken
Druk op SORT wanneer er een afbeelding
op het scherm wordt getoond. Het
[Sorteren (Sort)]-scherm beschreven in
stap 2 hieronder, wordt weergegeven. Ga
naar stap 3.
2
3
Druk op B/b om het tabblad
(Bewerken) te selecteren, selecteer
[Sorteren (Sort)] met v/V en druk op
ENTER.
Selecteer een sorteerstijl met v/V
en druk op ENTER.
Tips
• U kunt voor een merkteken een keuze maken uit 3
typen.
• U kunt het formaat van de miniaturen in de lijst van
afbeeldingen wijzigen met [ / ] op de
afstandsbediening.
• [Sorteren op datum]:
Filtert op opnamedatum.
• [Sorteren op map]:
Filtert op map.
• [Verticaal/horizontaal sorteren]:
Filtert op oriëntatie van de afbeelding.
• [Sorteren op markering]:
Filtert op het merkteken.
Vervolg
33 NL
Geavanceerde bedieningshandelingen
Selecteer [Mark. afb. opheffen] of [Alle
afb.mark. oph.] en druk op ENTER in stap 3. U
kunt de selectie ook annuleren door het
merkteken uit het selectievakje te verwijderen.
• [Mark. afb. opheffen]:
Verwijdert een merkteken van de op dat
moment weergegeven afbeelding. (Dit item
kan niet worden geselecteerd in het scherm
van de diavoorstelling.)
• [Alle afb.mark. oph.]:
Maak de markering ongedaan van alle
afbeeldingen op het apparaat waarop de op
dat moment getoonde afbeelding staat.
Tijdens het sorteren:
Maakt de markering ongedaan van alle
afbeeldingen die aan de criteria van het
sorteren voldoen.
Afbeeldingen sorteren
(Filteren)
• [Sort. op video's/foto's]:
Filtert op bestanden die video’s of foto's
bevatten.
Videobestanden of foto’s worden
gesorteerd.
4
5
Druk op B/b/v/V en selecteer het
item van uw keuze en druk daarna
op ENTER.
Druk op MENU, wanneer u
afbeeldingen in een andere
sorteerstijl wilt sorteren en herhaal
daarna de stappen 3 en 4.
Formaat en oriëntatie
van de afbeelding
aanpassen
Een afbeelding vergroten/
verkleinen
U kunt een afbeelding in de Weergave 1 afb.stand vergroten of verkleinen.
Het sorteren annuleren
1
Druk op MENU terwijl de gesorteerde
afbeeldingen worden weergegeven, selecteer
[Stop sort.(alles tonen)] en druk op ENTER.
2
Een andere sorteerstijl kiezen
3
Druk op BACK terwijl de gesorteerde
afbeeldingen worden weergegeven, selecteer
daarna [Opnieuw selecteren].
4
Opmerkingen
• Schakel de fotolijst niet uit, haal de geheugenkaart
niet uit het toestel of ontkoppel het externe USBapparaat niet tijdens het sorteren. Anders kunnen de
fotolijst en de geheugenkaart beschadigd raken of
de gegevens onbruikbaar worden.
• Sorteren wordt automatisch geannuleerd in de
volgende gevallen:
– Wanneer een ander afspeelapparatuur wordt
gekozen
– Wanneer afbeeldingen op een geheugenkaart
worden gesorteerd en de geheugenkaart wordt
uit het toestel gehaald.
– Wanneer de beelden op een extern USBapparaat worden gesorteerd en het externe USBapparaat wordt verwijderd.
34 NL
Druk op MENU in de Weergave 1
afb.-stand.
Druk op B/b om het tabblad
(Bewerken) te selecteren.
Druk op v/V om [Zoomen] te
selecteren en druk op ENTER.
Druk op v/V om de vergrotingsfactor
te selecteren en druk daarna op
ENTER.
U kunt een afbeelding 1,5 tot maximum 5
keer de oorspronkelijke schaal vergroten.
U kunt een vergrote afbeelding omhoog,
omlaag, naar links en naar rechts
verplaatsen.
De afstandsbediening gebruiken
Druk op (inzoomen) op de
afstandsbediening in de Weergave 1 afb.-stand
om een afbeelding te vergroten. Druk op
(uitzoomen) als u een afbeelding wilt
verkleinen.
Een vergrote of verkleinde afbeelding
opslaan (Bijsn.&opsl.)
1 Druk op MENU terwijl de vergrote of
verkleinde afbeelding wordt weergegeven.
2 Druk op v/V om de opslagmethode te
selecteren.
Als u [Opslaan als nieuwe afb.] selecteert,
wordt een kopie van de afbeelding
opgeslagen. Ga naar stap 3.
Als u [Overschrijven] selecteert, overschrijft
de nieuwe afbeelding de oude. Ga naar stap
5.
3 Druk op v/V en selecteer het apparaat
waarop de afbeelding wordt opgeslagen en
druk op ENTER.
4 Druk op v/V om een doelmap te selecteren
en druk daarna op ENTER.
5 Druk op v/V om [Ja] te selecteren en druk op
ENTER.
De afbeelding wordt opgeslagen.
6 Druk op ENTER wanneer het
bevestigingsscherm wordt getoond.
Tip
Opmerkingen
• U kunt alleen JPEG-bestanden overschrijven
(extensie .jpg).
• Wanneer u een afbeelding vergroot, kan dat,
afhankelijk van de grootte van de afbeelding, ten
koste gaan van de kwaliteit.
• Een videobestand kan niet worden vergroot of
verkleind.
Een afbeelding draaien
U kunt een afbeelding in de Weergave 1 afb.stand draaien.
1
2
4
Druk op v/V om [Draaien] te
selecteren en druk op ENTER.
Druk op v/V om de draaihoek te
selecteren en druk daarna op
ENTER.
U kunt kiezen uit een draaihoek van 90
graden, 180 graden en 270 graden
rechtsom.
De afstandsbediening gebruiken
U kunt een afbeelding ook draaien met
(ROTATE) op de afstandsbediening.
Bij elke druk op de toets draait de
afbeelding 90 graden linksom.
Tips
• Voor een afbeelding in het interne geheugen
worden de gegevens over de beeldrotatie ook
bewaard als de fotolijst wordt uitgezet.
• U kunt ook de afbeelding van de indexweergave
draaien.
Opmerking
U kunt een videobestand niet draaien.
Druk op MENU in de Weergave 1
afb.-stand.
Druk op B/b om het tabblad
(Bewerken) te selecteren.
35 NL
Geavanceerde bedieningshandelingen
Wanneer u de vergrote afbeelding verplaatst met B/b/
v/V en drukt op MENU in stap 1, wordt de
afbeelding bijgesneden op het getoonde formaat en
opgeslagen.
3
De instellingen van de
functie Auto Aan/Uit
wijzigen
Met de timerfunctie kunt u de fotolijst
automatisch in- of uitschakelen wanneer die
aan staat.
1
2
3
5
Druk op v/V om [Tijdinstelling] te
selecteren en druk op ENTER.
[Eenvoudig]
Druk op MENU.
Druk op B/b om het tabblad
(Instellingen) te selecteren.
Druk op v/V om [Auto AAN/UIT] te
selecteren en druk op ENTER.
Het scherm [Auto AAN/UIT] wordt
weergegeven.
4
Opmerking
De functie Auto Aan is uitgeschakeld wanneer
de fotolijst werkt op de ingebouwde batterij.
Druk op v/V om [Instelmethode] te
selecteren en druk op ENTER. Druk
op v/V en selecteer [Eenvoudig],
[Geavanceerd] of [Auto uit] en druk
op ENTER.
[Eenvoudig]:
Stelt de functie Auto Aan/Uit in met
stappen van één minuut.
[Geavanceerd]:
Stelt functie Auto Aan/Uit in op een dag
van de week in stappen van één uur.
[Auto uit]:
Stelt de automatische uitschakeltijd in
wanneer de opgegeven tijd is verstreken
en de ingeschakelde fotolijst niet werd
bediend. U kunt twee of vier uren opgeven
als verstreken tijdsduur.
36 NL
1 Selecteer een item waarvoor u de tijd
wilt instellen.
Druk op v/V en selecteer [Timer AAN]
of [Timer UIT] en druk daarna op
ENTER. Druk op v/V en selecteer
[Inschakelen] en druk op ENTER.
2 Stel de tijd in waarna u Timer AAN of
Timer UIT wilt activeren.
Druk op v/V en selecteer [Tijd auto
AAN] of [Tijd auto UIT] en druk
daarna op ENTER.
Druk op B/b en selecteer het uur of de
minuten en druk op v/V en stel het uur
of de minuten in en druk op ENTER.
3 Stel de dag van de week in waarop u de
timer wilt activeren.
Druk op v/V en selecteer [Dag auto
AAN] of [Dag auto UIT] en druk
daarna op ENTER.
Druk op v/V en selecteer de dag van de
week waarop u de timer wilt activeren
en druk op ENTER. De geselecteerde
dag wordt aangevinkt.
Druk op v/V en verplaats de cursor naar
[OK] en druk op ENTER.
[Geavanceerd]
[Auto uit]
1 Druk op B/b/v/V en selecteer de tijd
Druk op v/V om een tijdsduur te
selecteren waarna u de fotolijst
automatisch wilt laten uitschakelen: 2 uur,
4 uur of Uitschakelen.
Druk daarna op ENTER.
6
Geavanceerde bedieningshandelingen
van uw keuze die u wilt gebruiken voor
de Auto aan/uit-functie.
U kunt deze functie instellen op een dag
van de week in eenheden van één uur.
De kleur van de geselecteerde tijdzone
verandert in blauw wanneer u drukt op
ENTER. De stroomvoorziening van de
fotolijst wordt ingeschakeld wanneer de
tijd van de blauwe tijdzone aanbreekt.
De kleur van de geselecteerde tijdzone
verandert in grijs wanneer u de blauwe
tijdzone selecteert en daarna drukt op
ENTER. De stroomvoorziening van de
fotolijst wordt uitgeschakeld wanneer
de tijd van de grijze tijdzone aanbreekt.
Druk op MENU.
Tip
Het toestel wordt automatisch uitgeschakeld
op het tijdstip dat u hebt ingesteld voor
[Timer UIT] wanneer u de fotolijst gebruikt.
Het toestel wordt automatisch ingeschakeld
op het tijdstip dat u hebt ingesteld voor
[Timer AAN] in stand-by.
2 Druk op B/b/v/V en selecteer [OK] en
druk op ENTER.
37 NL
Veranderen van de
instellingen
Bijvoorbeeld, wanneer [Inst. Diashow]
wordt geselecteerd.
4
U kunt de volgende instellingen veranderen.
Zo kunt u elk van de items wijzigen
(pagina 39).
•
•
•
•
•
Inst. Diashow
BGM-instellingen diashow
Auto AAN/UIT
Datum/tijdinstell.
Alg. Instelling. (Lijstvolgorde, Sony-logo
enz,.)
• Taalinstelling(Language)
• Initialiseren
Opmerking
Wanneer de fotolijst bijvoorbeeld een
diavoorstelling weergeeft, kunnen de
instellingen van sommige items niet worden
gewijzigd. Zij worden grijs weergegeven en
kunnen niet worden geselecteerd.
5
Instellingsprocedure
1
2
Druk op v/V om het item dat u wilt
wijzigen te selecteren en druk
daarna op ENTER.
Druk op v/V om een instelwaarde te
selecteren en druk daarna op
ENTER.
De instelwaarde verandert met elke druk
op v/V. U kunt een cijferwaarde verhogen
door op V te drukken en verlagen door op
v te drukken.
Als u drukt op ENTER, wordt de
instelling uitgevoerd.
Druk op MENU.
Druk op B/b om het tabblad
(Instellingen) te selecteren.
6
Druk op MENU.
Het menu wordt gesloten.
De instellingen terugzetten op
hun fabriekswaarde
3
Druk op v/V om het item dat u wilt
wijzigen te selecteren en druk
daarna op ENTER.
Het instelscherm van het geselecteerde
item wordt weergegeven.
38 NL
1
Druk op MENU en selecteer het tabblad
(Instellingen) door op B/b te drukken.
2
Druk op v/V om [Initialiseren] te
selecteren en druk op ENTER.
3
Druk op v/V om [Instellingen initial.] te
selecteren en druk op ENTER.
Alle aangepaste waarden, behalve de
instellingen van datum/tijd, worden
teruggezet naar hun fabriekswaarde.
In te stellen items
Item
Instelling
Inst. Diashow
Zie "Genieten van een diavoorstelling" (pagina 21).
BGMinstellingen
diashow
Zie "Een diavoorstelling afspelen de achtergrondmuziek" (pagina 24).
Auto AAN/UIT
Geavanceerd*
Auto uit
Stelt functie Auto Aan/Uit in op een dag van de week in eenheden van één
uur.
OK
Keert terug naar het vorige scherm nadat de
bedieningshandeling is bevestigd.
Annuleren
Keert terug naar het vorige scherm nadat de
bedieningshandeling is geannuleerd.
Al trgst.
Wist alle geselecteerde tijden.
Stelt de timer in die de fotolijst automatisch in- en uitschakelt. U kunt de
Auto AAN/UIT-tijd instellen in stappen van één minuut. (pagina 36)
Timer AAN
U kunt de timer zo instellen (tijd/dag van de week) dat
het toestel op een bepaalde tijd automatisch wordt
ingeschakeld.
Timer UIT
U kunt de timer zo instellen (tijd/dag van de week) dat
het toestel op een bepaalde tijd automatisch wordt
uitgeschakeld.
Stelt de timer in die de fotolijst automatisch uitschakelt wanneer de
opgegeven tijd is verstreken en de ingeschakelde fotolijst niet werd
bediend.
Wanneer u [Uitschakelen] selecteert, wordt de Auto uit-functie niet
geactiveerd.
Datum/
tijdinstell.
Stelt de datum, tijd, Eerste weekdag, enz. in. (pagina 11)
Alg. Instelling.
Lijstvolgorde
Stelt de weergavevolgorde in van afbeeldingen. Deze instelling bepaalt de
volgorde in [Inst. Diashow].
Op datum
Geeft afbeeldingen op volgorde van opnamedatum
weer.
Nr.vlg*
Geeft afbeeldingen op volgorde van bestandsnummer
weer.
Autoweerg.stand
Aan*/Uit: U kunt de afbeeldingen automatisch laten draaien volgens de
stand van de fotolijst.
LCD-achtergr.
Stelt de helderheid van de achtergrondverlichting van het LCD-scherm in
op een niveau van 1 tot 10*.
*: Instellingen af-fabriek
Vervolg
39 NL
Geavanceerde bedieningshandelingen
Eenvoudig
Beschrijving
Item
Instelling
Beschrijving
Alg. Instelling.
Beeldimp.form.
Form.aanpas*
Past de grootte van afbeeldingen aan en slaat ze op in
het interne geheugen bij het importeren van
afbeeldingen vanaf een geheugenkaart. U kunt meer
afbeeldingen opslaan. Wanneer de afbeeldingen via
een computer worden weergegeven op een groot
scherm, enz., is de beeldkwaliteit minder goed dan die
van het origineel.
Orig.
Slaat beelden op in het interne geheugen zonder dat ze
worden gecomprimeerd. Er is geen sprake van
verslechtering van de beeldkwaliteit, maar u kunt
minder afbeeldingen opslaan.
Systeeminfo
Taalinstelling
(Language)
Sony-logo
Aan*/Uit: U kunt instellen of het Sony-logo van de fotolijst oplicht of
niet.
Versie
Toont de versie van de firmware van de fotolijst.
Intern geh.
Geheugencap.
Duidt de maximum hoeveelheid ruimte aan die
beschikbaar is in het interne geheugen in het
beginstadium.
Rest. cap.
Duidt de hoeveelheid vrije ruimte aan die op dat
moment beschikbaar is in het interne geheugen.
Stelt de taal voor de weergave op het LCD-scherm in.
Japans, Engels*, Frans, Spaans, Duits, Italiaans, Russisch, Koreaans, Vereenvoudigd
Chinees, Traditioneel Chinees, Nederlands, Portugees, Arabisch, Perzisch, Hongaars, Pools,
Tsjechisch, Thais, Grieks, Turks, Maleisisch, Zweeds, Noors, Deens, Fins
Opmerking
In sommige regio’s kan de instelling van de standaardtaal variëren.
Initialiseren
Intern geh.
formatt.
U kunt het interne geheugen formatteren.
Opmerkingen
• Alle afbeeldingen die aan het interne geheugen zijn toegevoegd,
worden verwijderd.
• Formatteer het interne geheugen niet met behulp van een aansluiting
naar een computer.
Instellingen
initial.
*: Instellingen af-fabriek
40 NL
Zet alle instellingen terug naar de fabriekswaarden, behalve de instelling
voor de huidige datum en tijd [Datum/tijdinstell.].
Een afbeelding
weergeven die is
opgeslagen op een USB
geheugenapparaat
U kunt op het scherm van de fotolijst
afbeeldingen weergeven die zijn opgeslagen op
een USB-geheugenapparaat.
5
Selecteer de [USB]Extern apparaat
in Sel. Ap. (Select device)
(pagina 28).
Er wordt een afbeelding die op het USBgeheugenapparaat staat, op het scherm
weergegeven.
Zie voor nadere informatie over de
diavoorstelling pagina 21. Zie voor nadere
informatie over het toevoegen van
afbeeldingen aan het interne geheugen
pagina 26.
Opmerkingen
• Verbreek de aansluiting van het USB-geheugen niet
en zet de fotolijst niet uit wanneer het lampje Lezen/
Schrijven op de fotolijst knippert. Als u dat doet,
kan dat beschadiging van de gegevens die zijn
opgeslagen in het USB-geheugen, tot gevolg
hebben. Sony aanvaardt geen aansprakelijkheid
voor eventuele beschadiging of eventueel verlies
van gegevens.
• De fotolijst kan niet gegevens in een USB-geheugen
gebruiken die zijn versleuteld of gecomprimeerd
met, bijvoorbeeld, beveiliging met vingerafdrukken
of een wachtwoord.
• Sluit niet een computer aan op de USB-mini-Bconnector op de fotolijst terwijl tegelijkertijd een
USB-geheugen is aangesloten op de connector EXT
INTERFACE (USB A).
• De fotolijst kan mogelijk geen normale toegang
krijgen tot bestanden vanaf een USB-hub of een
USB-apparaat met ingebouwde USB-hub
functioneert mogelijk niet goed.
• De IO-afdekking kan niet worden gesloten wanneer
een USB-geheugenapparaat is geplaatst.
1
2
3
4
Sluit de netspanningsadapter aan
op de fotolijst en steek de stekker
van de netspanningsadapter in een
stopcontact. (Bijgeleverde
Gebruiksaanwijzing – “De fotolijst
aanzetten”).
Zet de fotolijst aan (pagina 10).
Open de I/O-afdekking.
Sluit het USB-geheugenapparaat
aan op de connector EXT
INTERFACE (USB A) op de fotolijst.
USB-memory
41 NL
Geavanceerde bedieningshandelingen
Opmerkingen
• Wij kunnen niet garanderen dat de aansluiting van
alle typen USB-geheugenapparaten goed verloopt.
• Het afspeelapparaat wordt overgeschakeld naar het
externe USB-apparaat als u het USB-geheugen
aansluit op de USB A-aansluiting tijdens het
weergeven van de afbeelding in het interne
geheugen.
Gebruik met een computer
Aansluiten op een
computer
Bij aansluiting op een een computer kunt u
afbeeldingen uit het interne geheugen van de
fotolijst op de computer bekijken en
afbeeldingen naar de computer kopiëren, en u
kunt u ook afbeeldingen vanaf de computer
naar de fotolijst kopiëren.
Systeemvereisten
Als u een computer wilt aansluiten voor het
gebruik met de fotolijst, moet uw computer aan
de volgende aanbevolen systeemvereisten
voldoen.
• Sluit niet een computer aan op de USB-mini-Bconnector op de fotolijst terwijl tegelijkertijd een
USB-geheugen of extern apparaat is aangesloten op
de connector EXT INTERFACE (USB A).
Aansluiten op een computer
voor de uitwisseling van
afbeeldingen
Opmerking
Dit hoofdstuk toont een voorbeeld van een verbinding
voor Windows Vista. De schermweergave en de
procedures kunnen variëren afhankelijk van het
besturingssysteem dat u gebruikt.
1
x Windows
Aanbevolen besturingssysteem: Microsoft
Windows 7/Windows Vista SP2/Windows XP
SP3
Poort: USB-poort
x Macintosh
2
3
Sluit de netspanningsadapter aan
op de fotolijst en steek de stekker
van de netspanningsadapter in een
stopcontact. (meegeleverde
Gebruiksaanwijzing – “De fotolijst
aanzetten”)
Open de I/O-afdekking.
Sluit de computer en de fotolijst op
elkaar aan met een in de handel
verkrijgbare USB-kabel.
Aanbevolen besturingssysteem: Mac OS X
(v10.4 of later)
Poort: USB-poort
Opmerkingen
• Als meerdere USB-apparaten op een computer zijn
aangesloten of als er een hub wordt gebruikt, kan
zich een probleem voordoen. Vereenvoudig de
aansluitingen, als dat het geval is.
• U kunt de fotolijst niet bedienen vanaf een ander
USB-apparaat dat tegelijkertijd wordt gebruikt.
• Koppel de USB-kabel niet los tijdens de
datacommunicatie.
• Het is niet zo dat de fotolijst gegarandeerd goed
werkt met alle computers die aan de aanbevolen
systeemvereisten voldoen.
• Het is aangetoond dat de fotolijst werkt wanneer u
de aansluiting tot stand brengt met een computer of
een digitale fotoprinter van Sony. Het is mogelijk
dat, wanneer u andere apparaten aansluit op de
fotolijst, deze apparaten het interne geheugen van
de fotolijst niet herkennen.
42 NL
Naar USB
mini Bconnector
Naar USB-connector
Computer
Opmerking
Gebruik een USB-kabel van het B-type van
minder dan 3 meter lang.
4
5
Zet de fotolijst op ON (Aan).
(pagina 10)
Wanneer het venster [Automatisch
afspelen] op de computer-display
verschijnt, klikt u op [Map openen en
bestanden weergeven].
Als het venster [Automatisch afspelen]
niet verschijnt, klikt u op [Computer (Mijn
Computer)] in het menu Start en opent u
de verwijderbare disk.
6
Verplaats de cursor in dit venster,
klik rechts en klik daarna op [Nieuw]
- [Map].
Uw computer loskoppelen
7
8
Open de map door op "sony" te
dubbelklikken.
Open de map die de bestanden
bevat van de afbeeldingen die u wilt
kopiëren en kopieer daarna de
bestanden van de afbeeldingen
door middel van slepen-enneerzetten.
Koppel de USB-kabel los of zet de fotolijst uit
nadat u de verbinding met uw computer hebt
verbroken.
1
2
3
Dubbelklik op
op de Taakbalk.
Klik op
(USBMassaopslagapparaat) - [Stoppen].
Klik op [OK] nadat u hebt gekeken
welk station u wilt verwijderen.
43 NL
Gebruik met een computer
Geef deze nieuwe map een naam. In deze
handleiding wordt de mapnaam "sony"
gebruikt als voorbeeld.
Opmerkingen
• Maak, wanneer u afbeeldingen vanaf een computer
opslaat in het interne geheugen, een map aan in het
interne geheugen en sla de afbeeldingen in deze
map op. Als u geen map aanmaakt, kunt u niet meer
dan 512 afbeeldingen opslaan. Daarnaast kan het
aantal afbeeldingen afnemen afhankelijk van de
lengte van de bestandsnaam of het soort tekens.
• Door een beeldbestand te bewerken of op te slaan
op een computer, kan de opnamedatum van het
bestand worden gewijzigd of gewist. In dit geval
worden afbeeldingen mogelijk niet weergegeven in
volgorde van de opnamedatum in de index.
• Wanneer afbeeldingen van de computer worden
opgeslagen in het interne geheugen van de fotolijst,
worden de bestanden van de afbeeldingen
opgeslagen zonder dat ze worden gecomprimeerd.
Een gevolg daarvan is dat er misschien minder
afbeeldingen in het interne geheugen van de
fotolijst kunnen worden opgeslagen.
• Bestanden van afbeeldingen die zijn gemaakt of
bewerkt op een computer worden mogelijk niet
weergegeven. Bestanden van afbeeldingen die zijn
ingesteld op "Alleen lezen" op een computer
kunnen op de fotolijst niet worden verwijderd.
Annuleer "Alleen lezen" voordat u bestanden van
afbeeldingen van een computer opslaat op de
fotolijst.
• De I/O-afdekking kan niet worden gesloten wanneer
de USB-kabel is aangesloten.
Foutmeldingen
Als een foutmelding verschijnt
Als zich een fout voordoet, kan één van de volgende foutmeldingen op het LCD-scherm van de
fotolijst worden weergegeven. Volg de bijbehorende hieronder beschreven aanwijzing voor het
oplossen van het probleem.
Foutmelding
Betekenis/Oplossingen
Geen Memory Stick. / Geen SDgeheugenkaart. / Geen extern
apparaat.
• Er zit geen geheugenkaart in de sleuf. Of er is geen extern
apparaat aangesloten op de EXT INTERFACE-connector.
Steek een geheugenkaart in de betreffende sleuf
(pagina 12). Of sluit een extern apparaat aan. (pagina 41)
Er is een niet- compatibele Memory • Er is een niet-ondersteunde geheugenkaart ingestoken. Of
Stick geplaatst. / Incompatibele
er is een extern apparaat aangesloten op de
SD- geheugenkrt geplaatst. / Er is
EXT INTERFACE-connector dat niet wordt ondersteund.
een niet-compatibel extern apparaat
Gebruik een geheugenkaart of een extern apparaat dat
geplaatst.
wordt ondersteund door de fotolijst.
Geen afbeeldingsbest.
• Er staat op de geheugenkaart geen beeldbestand dat op het
scherm van de fotolijst kan worden weergegeven. Gebruik
een geheugenkaart met beeldbestanden die kunnen worden
weergegeven op de fotolijst.
Kan geen beveiligd bestand
verwijderen.
• Als u een bestand dat is beveiligd wilt verwijderen, moet u
de beveiliging ongedaan maken op uw digitale camera of
computer.
Geheugenkaart is beveiligd.
Annuleer en probeer opnieuw.
• De geheugenkaart is tegen schrijven beveiligd. Schuif de
schakelaar voor de schrijfbeveiliging in de stand waarin
wegschrijven van afbeeldingen weer mogelijk is.
(pagina 52)
De Memory Stick is vol. / De SDgeheugenkaart is vol. / Het extern
apparaat is vol. / Het interne
geheugen is vol.
• Er kunnen geen gegevens meer worden opgeslagen omdat
de geheugenkaart, het interne geheugen of het externe
apparaat vol is. Verwijder afbeeldingen of gebruik een
geheugenkaart of een extern apparaat met vrije ruimte.
44 NL
Foutmelding
Betekenis/Oplossingen
Fout bij lezen Memory Stick. /
Fout bij lezen SD-geheugenkaart. /
Fout bij lezen extern apparaat. /
Fout bij lezen interne geheugen.
• Voor een geheugenkaart:
Er is een storing opgetreden. Controleer of de
geheugenkaart goed is geplaatst. Als deze foutmelding
vaak wordt weergegeven, controleer dan de status van de
geheugenkaart met een ander apparaat dan de fotolijst.
• Voor een extern apparaat:
Een extern apparaat kan tegen schrijven beveiligd zijn.
Annuleer de instelling van de schrijfbeveiliging voor het
apparaat dat u gebruikt.
• Voor het interne geheugen:
Initialiseer het interne geheugen.
Schrijffout in Memory Stick. /
Schrijffout in SD-geheugenkaart. /
Schrijffout in extern apparaat. /
Schrijffout in interne geheugen.
Opmerking
Wanneer u het interne geheugen initialiseert, worden alle
afbeeldingsbestanden die in het interne geheugen zijn geïmporteerd,
verwijderd.
• Er is een "Memory Stick-ROM" geplaatst. Sla de
afbeeldingen op door de aanbevolen "Memory Stick" te
gebruiken.
De Memory Stick is beveiligd.
• Een beveiligde "Memory Stick" is geplaatst. Als u de
afbeeldingen wilt opslaan of bewerken, gebruik dan een
extern apparaat om de beveiliging op te heffen.
Geheugenkaart niet ondersteund.
• In het geval van een geheugenkaart formatteert u deze met
uw digitale camera of een ander apparaat.
• Initialiseer het interne geheugen met de fotolijst.
Opmerking
Wanneer u de geheugenkaart initialiseert, worden alle bestanden van
de geheugenkaart verwijderd.
Kan afbeelding niet openen.
• De fotolijst kan een afbeelding waarvan de indeling niet
wordt ondersteund niet weergeven of openen.
Incompatibel USB-apparaat.
Controleer USB-instelling
• Sluit een apparaat aan dat massaopslag ondersteunt. Als de
USB-instelling van uw apparaat niet goed is, stel dan de
stand massaopslag in in de USB-instelling.
45 NL
Foutmeldingen
De Memory Stick is alleen-lezen.
Oplossen van problemen
Als er problemen zijn
Probeer, voordat u de fotolijst ter reparatie aanbiedt, de volgende aanwijzingen voor het oplossen van
het probleem. Vraag advies aan uw Sony-dealer of aan het Sony-servicecentrum als het probleem
aanhoudt.
Voeding
Symptoom
Controleer item
Oorzaak/Oplossingen
De fotolijst is niet
ingeschakeld.
• Is de netstekker wel goed in
het stopcontact gestoken?
• Is de ingebouwde batterij
leeg?
c Verbind de netspanningsadapter juist.
Afbeeldingen weergeven
Als u de fotolijst aanzet maar er worden geen afbeeldingen weergegeven of de instellingen van het
bedieningsscherm kunnen niet worden geconfigureerd, controleer dan de volgende items.
Symptoom
Controleer item
Oorzaak/Oplossingen
Er worden geen
afbeeldingen
weergegeven op
het scherm.
• Is er wel een geheugenkaart
ingezet of is het externe
apparaat wel goed
aangesloten?
c Zet een geheugenkaart in (pagina 12) of
sluit het externe apparaat (pagina 41) goed
aan.
• Bevat de geheugenkaart
afbeeldingen die zijn
opgeslagen met een digitale
camera of een ander
apparaat?
• Zijn er afbeeldingen
opgeslagen op het externe
apparaat?
c Zet een geheugenkaart in die afbeeldingen
bevat of sluit een extern apparaat aan
waarop afbeeldingen staan.
c Controleer welke bestandsindelingen
kunnen worden weergegeven. (Zie
Gebruiksaanwijzing – "Specificaties")
• Is de bestandsindeling
geschikt voor DCF?
c Een bestand dat niet geschikt is voor DCF
kan misschien niet worden weergegeven
met de fotolijst, zelfs als het wel kan
worden weergegeven met een computer.
Afbeeldingen
• Zijn deze afbeeldingen
worden niet
opgeslagen vanaf een
weergegeven in de
computer?
volgorde van de
• Zijn deze afbeeldingen
datum van
bewerkt op een computer?
opname.
46 NL
c Door een beeldbestand te bewerken of op
te slaan op een computer, werd de
bestandsdatum gewijzigd. Afbeeldingen
worden dan weergegeven in volgorde van
de wijzigingsdatum in plaats van de
opnamedatum.
Symptoom
Controleer item
Oorzaak/Oplossingen
Sommige
afbeeldingen
worden niet
weergegeven.
• Worden de afbeeldingen
weergegeven in de
indexweergave?
c Als de afbeelding wordt weergegeven in
de indexweergave maar niet kan worden
weergegeven als één enkele afbeelding,
kan het zijn dat het bestand van de
afbeelding beschadigd is, ook al zijn de
gegevens van het miniatuurvoorbeeld
goed.
c Een bestand dat niet geschikt is voor DCF
kan misschien niet worden weergegeven
met de fotolijst, zelfs als het wel kan
worden weergegeven met een computer.
• Verschijnt het merkteken dat c Als het links getoonde merkteken wordt
hieronder wordt
weergegeven, wordt het beeldbestand
weergegeven in de
ondersteund door de fotolijst maar kunnen
indexweergave?
de gegevens van de
miniatuurafbeeldingen of de afbeeldingen
zelf niet worden geopend. Selecteer het
merkteken en druk op ENTER. Als het
merkteken dat links wordt getoond, weer
wordt weergegeven, kan de afbeelding
niet worden weergegeven.
• Zijn er meer dan 4.999
beelden in het interne
geheugen, externe apparaat
of op de geheugenkaart?
c De fotolijst kan tot 4.999 beeldbestanden
afspelen, opslaan, verwijderen, enz.
Vervolg
47 NL
Oplossen van problemen
• Verschijnt het merkteken dat c Als het merkteken dat links wordt
hieronder wordt
getoond, wordt weergegeven, kan het zijn
weergegeven in de
dat het beeldbestand niet wordt
indexweergave?
ondersteund door de fotolijst,
bijvoorbeeld omdat het een JPEG-bestand
is dat is gemaakt met uw computer. Ook
kan het zijn dat het beeldbestand wordt
ondersteund, maar dat het geen gegevens
• Zijn de afbeeldingen
van de miniatuur bevat. Selecteer het
gemaakt met een applicatie
merkteken, druk op ENTER om over te
op een computer?
schakelen naar het scherm met weergave
van één afbeelding. Als het merkteken
links weer wordt weergegeven, kan de
afbeelding niet worden weergegeven
omdat het beeldbestand niet wordt
ondersteund door de fotolijst.
Symptoom
Controleer item
Oorzaak/Oplossingen
Sommige
afbeeldingen
worden niet
weergegeven.
• Hebt u het bestand met een
computer of een ander
apparaat een andere naam
gegeven?
c Als u het bestand op uw computer een
naam hebt gegeven of een andere naam
hebt gegeven en de bestandsnaam bevat
andere tekens dan de alfanumerieke
tekens, kan de afbeelding misschien niet
worden weergegeven op de fotolijst.
• Staat er op de geheugenkaart c De fotolijst kan geen afbeeldingen
of op het externe apparaat
weergeven die zijn opgeslagen in een map
een map met een hiërarchie
die meer dan 8 niveaus diep ligt.
van meer dan 8 niveaus?
De bestandsnaam
wordt niet juist
weergegeven.
• Hebt u het bestand met een
computer of een ander
apparaat een andere naam
gegeven?
c Als u het bestand op uw computer een
naam hebt gegeven of een andere naam
hebt gegeven en de bestandsnaam bevat
andere tekens dan de alfanumerieke
tekens, kan de bestandsnaam misschien
niet goed worden weergegeven op de
fotolijst. Ook kunnen voor een bestand dat
is aangemaakt op een computer of een
ander apparaat maximaal 10 tekens vanaf
het begin van de bestandsnaam worden
weergegeven.
Opmerking
Alleen alfanumerieke tekens kunnen worden
weergegeven.
Een videobestand afspelen
Symptoom
Controleer item
Een videobestand
wordt niet
afgespeeld.
• Verschijnt het merkteken dat c Als het merkteken dat links wordt
hieronder wordt
getoond, wordt weergegeven, zal het
weergegeven in de
videobestand misschien niet worden
indexweergave of weergave
ondersteund door de fotolijst. Zie voor
van één enkele afbeelding?
videobestanden die niet kunnen worden
afgespeeld, "Een videobestand afspelen"
(pagina 20).
Snel vooruit/
achteruit afspelen
is niet beschikbaar.
48 NL
–
Oorzaak/Oplossingen
c Snel vooruit/achteruit afspelen van
sommige videobestanden is misschien niet
beschikbaar bij de fotolijst.
Afbeeldingen opslaan en verwijderen
Symptoom
Controleer item
Oorzaak/Oplossingen
Een afbeelding
opslaan is niet
mogelijk.
• Is de geheugenkaart tegen
schrijven beveiligd?
c Hef de schrijfbeveiliging op en probeer
nogmaals op te slaan.
• Staat de schakelaar voor de
schrijfbeveiliging van de
geheugenkaart in de stand
[LOCK]?
c Schuif de schakelaar voor de
schrijfbeveiliging in de stand waarin
wegschrijven van afbeeldingen weer
mogelijk is.
• Is de geheugenkaart vol?
c Vervang de geheugenkaart door één met
voldoende vrije ruimte. Of verwijder
eventueel afbeeldingen die u niet meer
wilt bewaren. (pagina 30)
• Is het interne geheugen vol?
c Verwijder alle afbeeldingen die u niet
meer wilt bewaren. (pagina 30)
• Hebt u afbeeldingen vanaf
een computer opgeslagen in
het interne geheugen zonder
dat u een map hebt
aangemaakt in het interne
geheugen?
c Als u geen map aanmaakt, kunt u niet
meer dan 512 afbeeldingen opslaan.
Daarnaast kan het aantal afbeeldingen dat
u kan opslaan afnemen, afhankelijk van de
lengte van de bestandsnaam of het soort
tekens. Maak, wanneer u afbeeldingen
vanaf een computer opslaat in het interne
geheugen, een map aan in het interne
geheugen en sla de afbeeldingen in deze
map op.
c Hef de schrijfbeveiliging op met behulp
van het apparaat dat u gebruikt en probeer
opnieuw afbeeldingen te verwijderen.
• Staat de schakelaar voor de
schrijfbeveiliging van de
geheugenkaart in de stand
[LOCK]?
c Schuif de schakelaar voor de
schrijfbeveiliging in de stand waarin
wegschrijven van afbeeldingen weer
mogelijk is.
• Gebruikt u een "Memory
Stick-ROM"?
c Het is niet mogelijk een "Memory StickROM" te formatteren of een afbeelding
ervan te verwijderen.
• Is deze afbeelding beveiligd? c Controleer de informatie over de
afbeelding in de Weergave 1 afb.-stand.
(pagina 19)
c Een afbeelding met een
-merkteken
is ingesteld op "Alleen Lezen". U kunt het
niet van de fotolijst verwijderen.
U hebt per ongeluk
een afbeelding
verwijderd.
—
c U kunt een afbeelding wanneer deze is
verwijderd, niet meer terughalen.
Vervolg
49 NL
Oplossen van problemen
Een afbeelding
• Is de geheugenkaart tegen
verwijderen is niet
schrijven beveiligd?
mogelijk.
Fotolijst
Symptoom
Controleer item
Er gebeurt niets,
ook niet als u de
bediening vanaf de
fotolijst uitvoert.
—
Oorzaak/Oplossingen
c De fotolijst uitschakelen (pagina 10) en
weer inschakelen.
c Druk met een dun voorwerp, bijvoorbeeld
een pen, op de RESET-schakelaar.
(pagina 7)
Opmerking
Indien u tijdens het gebruik van de fotolijst op de
RESET-schakelaar drukt, is het mogelijk dat data
van het interne geheugen worden gewist of de
gemaakte instellingen worden teruggesteld.
Afstandsbediening
Symptoom
Controleer item
Oorzaak/Oplossingen
Er gebeurt niets,
ook niet als u de
afstandsbediening
gebruikt.
• Is de batterij goed in de
afstandsbediening gezet?
c Vervang de batterij. (pagina 9)
c Zet een batterij in. (pagina 9)
c Zet een batterij op juiste wijze in.
(pagina 9)
—
c Wijs met het voorste uiteinde van de
afstandsbediening naar de sensor van de
afstandsbediening op de fotolijst.
(pagina 9)
c Verwijder eventuele obstakels tussen de
afstandsbediening en de sensor van de
afstandsbediening.
• Is er een beschermvel
geplaatst?
c Verwijder het beschermvel. (pagina 9)
• Is de netspanningsadapter
juist verbonden?
c De 1 (standby)-toets op de
afstandsbediening kan niet worden
gebruikt wanneer de fotolijst met
uitsluitend de ingebouwde batterij wordt
gevoed. Gebruik de 1 (standby)-toets op
de fotolijst.
Ingebouwde batterij
Symptoom
Controleer item
De ingebouwde
• Is het standby-lampje
batterij kan niet
opgelicht?
worden opgeladen.
50 NL
Oorzaak/Oplossingen
c Indien de interne temperatuur van de
fotolijst veel stijgt vanwege zonlicht, etc.,
kan de batterij niet worden opgeladen. In
dat geval licht het standby-lampje niet op,
maar dit is echter normaal en duidt niet op
een defect van de fotolijst.
Aanvullende informatie
*5
Over de
geheugenkaarten
"Memory Stick"
*6
Typen "Memory Stick" die de
fotolijst kan gebruiken
Bij de fotolijst kunt u de volgende typen
"Memory Stick"*1 gebruiken:
Type "Memory
Stick"
Weergeven
Verwijderen/
Opslaan
"Memory Stick"*2
(Niet geschikt
voor
"MagicGate")
OK
OK
"Memory Stick"*2
(Geschikt voor
"MagicGate")
OK*5
OK*5
"MagicGate
Memory Stick"*2
OK*5
OK*5
"Memory Stick
PRO"*2
OK*5
OK*5
"Memory Stick
PRO-HG"*2
OK*5*6
OK*5*6
"Memory Stick
Micro"*3 ("M2"*4)
OK*5
OK*5
*1
*3
*4
Opmerkingen over gebruik
• Zie voor de meest recente informatie over de
"Memory Stick"-types die de fotolijst
ondersteunt, de informatie over geschiktheid
van "Memory Stick" op de website van
Sony:
http://www.memorystick.com/en/support/
support.html
(Selecteer het gebied waar u de fotolijst wilt
gebruiken en selecteer dan "Digital Photo
Frame" op elke gebiedspagina.)
• Plaats niet meer dan één "Memory Stick"
tegelijkertijd, omdat dit moeilijkheden met
de fotolijst kan veroorzaken.
• Plaats, wanneer u een "Memory Stick
Micro" met de fotolijst gebruikt, de
"Memory Stick Micro" altijd in een "M2"adapter.
• Als u een "Memory Stick Micro" plaatst in
de fotolijst zonder een "M2"-adapter, is het
misschien niet mogelijk de "Memory Stick
Micro" uit te nemen.
• Als u een "Memory Stick Micro" plaatst in
een "M2"-adapter en de "M2"-adapter plaatst
in een "Memory Stick Duo"-adapter, kan het
zijn dat de fotolijst niet goed functioneert.
• Gebruik, wanneer u een "Memory Stick"
initialiseert, de initialisatiefunctie van uw
digitale camera. Als u deze initialiseert met
uw computer, worden de afbeeldingen
misschien niet goed weergegeven.
• Wanneer u een initialisatie uitvoert, worden
alle beveiligde afbeeldingen gewist.
Controleer vooral de inhoud van de
"Memory Stick" voordat u initialiseert, zodat
u voorkomt dat belangrijke gegevens per
ongeluk worden gewist.
Vervolg
51 NL
Aanvullende informatie
*2
De fotolijst ondersteunt FAT32. Het is aangetoond
dat de fotolijst kan worden gebruikt met een
"Memory Stick" met een capaciteit van 32 GB of
minder geproduceerd is door Sony Corporation.
Wij garanderen echter niet dat de fotolijst kan
worden gebruikt met alle "Memory Stick"- media.
De fotolijst is uitgerust met een sleuf die geschikt
is voor media van zowel standaardafmeting als van
Duo-afmeting. U kunt zonder een "Memory Stick
Duo"-adapter zowel een "Memory Stick" van
standaardafmeting als een "Memory Stick Duo"
van compacte afmeting gebruiken.
Wanneer u een "Memory Stick Micro" met de
fotolijst gebruikt, plaats deze dan altijd in een M2adapter.
"M2" is een afkorting van "Memory Stick Micro".
In dit hoofdstuk wordt "M2"gebruikt om de
"Memory Stick Micro" te beschrijven.
De met "MagicGate" auteursrechterlijk
beschermde gegevens kunnen niet worden gelezen/
vastgelegd. "MagicGate" is de algemene naam van
een technologie voor auteursrechterlijke
bescherming die ontwikkeld is door Sony waarbij
gebruik gemaakt wordt van techniek voor het
vaststellen van de authenticiteit en het versleutelen
van gegevens met behulp van encryptie.
De fotolijst ondersteunt geen 8-bit parallelle
gegevensoverdracht.
• U kunt geen gegevens vastleggen, bewerken
of verwijderen als u de schakelaar voor
schrijfbeveiliging in de stand LOCK schuift.
• Plak geen ander materiaal dan de geleverde
label op de labelpositie. Wanneer u de
geleverde label vastplakt, is het belangrijk
dat u deze plakt op de labelpositie. Let er
goed op dat de label niet uitsteekt.
SD-geheugenkaart
Met de SD-geheugenkaartsleuf van de fotolijst
kunt u gebruik maken van:
• SD-geheugenkaart*1
• miniSD-kaart, microSD-kaart
(Een adapter is vereist.)*2
• SDHC-geheugenkaart*3
• miniSDHC-kaart, microSDHC-kaart
(Een adapter is vereist.)*2
• MMC standaard geheugenkaart *4
Wij garanderen geen goed functioneren van
alle typen SD-geheugenkaarten en MMC
standaard geheugenkaarten.
*1
*2
*3
*4
Het is aangetoond dat de fotolijst goed functioneert
met een SD-geheugenkaart met een capaciteit van
2 GB of minder.
Sommige in de handel verkrijgbare kaartadapters
hebben aan de achterzijde aansluitpunten die
uitsteken. Mogelijk werkt dit type adapter niet
goed met de fotolijst.
Het is aangetoond dat de fotolijst goed functioneert
met een SDHC-kaart met een capaciteit van 32 GB
of minder.
Het is aangetoond dat de fotolijst goed functioneert
met een MMC standaard geheugenkaart met een
capaciteit van 2 GB of minder.
Opmerkingen over gebruik
• Het lezen/vastleggen van gegevens waarvoor
auteursrechtbeveiliging nodig is, is niet
mogelijk.
• SDXC-geheugenkaarten worden niet
ondersteund.
52 NL
Opmerkingen over het gebruik
van een geheugenkaart
• Wanneer u een kaart gebruikt, is het
belangrijk dat u controleert hoe die juist
wordt ingebracht. Anders kan de fotolijst
beschadigd raken.
• Wanneer u een geheugenkaart plaatst, kunt u
deze niet geheel insteken, probeer dit dus
niet te forceren want dat zou de
geheugenkaart en/of de fotolijst kunnen
beschadigen.
• Verwijder een geheugenkaart niet en zet de
fotolijst niet uit terwijl de fotolijst gegevens
leest of schrijft, of wanneer het lampje
Lezen/Schrijven knippert. Anders kan het
gebeuren dat de gegevens onleesbaar worden
of worden gewist.
• Wij adviseren u een reservekopie van
belangrijke gegevens te bewaren.
• Gegevens die met de computer zijn verwerkt
kunnen mogelijk niet met de fotolijst worden
weergegeven.
• Wanneer u een kaartje meeneemt of opbergt,
stop het dan in de verpakking die erbij is
geleverd.
• Raak het aansluitpunt van een kaartje niet
aan met uw hand of met een metalen
voorwerp.
• Stoot niet tegen een kaartje, verbuig het niet
en laat het niet vallen.
• Haal een kaartje niet uit elkaar en breng er
geen wijzigingen in aan.
• Stel een kaartje niet bloot aan water.
• Gebruik of bewaar een kaartje niet onder de
volgende omstandigheden:
– Plaatsen waar omstandigheden heersen die
verschillen van de vereiste
gebruiksomstandigheden, waaronder het
zeer warme interieur van een auto die is
geparkeerd in de zon en/of’s zomers,
buitenshuis in direct zonlicht of op een
plaats in de buurt van de verwarming
– Vochtige locaties of locaties waar bijtende
stoffen zijn
– Locaties die blootstaan aan statische
elektriciteit of elektrische ruis
Aanvullende informatie
53 NL
Index
A
Aansluiten
Computer 42
Extern apparaat 41
USB-geheugenapparaat
41
Afbeeldingen sorteren 33
Afspeelapparaat 28
Afstandsbediening 8, 9
Alg. Instelling. 39
Auto AAN/UIT 36, 39
Auto Uit 39
Auto uit 36
Eenvoudig 36, 39
Geavanceerd 36, 39
Een diavoorstelling afspelen
met achtergrondmuziek 24
Een geheugenkaart
uitnemen 13
Een merkteken registreren
32
Een videobestand afspelen
20
Lijstvolgorde 39
F
RESET-schakelaar 7, 50
Foutmeldingen 44
Functies 5
S
G
Geheugenkaarten 12, 51
"Memory Stick" 51
Opmerkingen over
gebruik 52
SD-geheugenkaart 52
Geheugenkaartsleuf 12
B
I
BGM-instellingen
diavoorstelling 39
Bijbehorende bestand 19
Importeren naar het interne
geheugen 26
Importgrootte afbeelding 40
In-/uitschakelen 10
Informatieweergave 19
Initialiseren 40
Inst. Diashow 22, 39
Effect 22
Foto-interval 22
Kleureffect 23
Videoduur 22
Weerg.mod. 23
Willekeurig 23
Instellingen af-fabriek 38,
39, 40
Instellingen initialiseren 40
Intern geh. formatt. 31, 40
C
Connector EXT
INTERFACE 7, 41
D
Datum-/tijdinstell. 11, 39
De batterij van de
afstandsbediening
vervangen 9
E
Een afbeelding draaien 35
Een afbeelding exporteren
29
Een afbeelding vergroten/
verkleinen 34
Een afbeelding verwijderen
30
54 NL
L
Lampje Lezen/Schrijven 7,
12
M
Markeren 32
O
Oplossen van problemen 46
R
Schakelaar voor
schrijfbeveiliging 49, 52
Stand Verversen 26
Stand weergave één enkele
afbeelding 17
Systeeminfo 40
Systeemvereisten
Macintosh 42
Windows 42
T
Taalinstelling (Language)
40
U
USB A-connector 7, 41
USB mini B-connector 7, 42
V
Veranderen van de
instellingen 38
W
Weergave diavoorstelling 15
Weergave
indexafbeeldingen 18
Weergave klok en kalender
16
Sony Corporation
Download PDF

advertising