Sony | DCR-DVD7E | Sony DCR-DVD7E Gebruiksaanwijzing

2-597-463-81 (1)
Digital Video Camera Recorder
Bedieningshandleiding
Gebruiksmogelijkheden
van de DVD Handycam
10
Voorbereidingen
16
Easy
25
Handycam
Opnemen/
30
afspelen
Afspelen op DVD-apparatuur
40
De opgenomen disc
gebruiken
46
De Setup-items
gebruiken
48
Bewerkingen met de DVD
Handycam
66
Kopiëren
72
Een computer
gebruiken
75
Problemen oplossen
80
Aanvullende informatie
97
DCR-DVD7E
© 2005 Sony Corporation
Lees dit eerst
Lees deze handleiding zorgvuldig voordat
u het apparaat gaat bedienen. Bewaar de
handleiding voor later gebruik.
WAARSCHUWING
Stel het apparaat niet bloot aan
regen of vocht. Dit kan brand of
elektrische schokken tot gevolg
hebben.
Voor de klanten in Europa
WAARSCHUWING
De elektromagnetische velden kunnen bij
de opgegeven frequenties het beeld en het geluid
van de camcorder beïnvloeden.
Dit product is getest en voldoet aan
de beperkingen die zijn uiteengezet in
de EMC-richtlijn voor het gebruik van
een aansluitsnoer van minder dan 3 meter.
Kennisgeving
Als de gegevensoverdracht halverwege
wordt onderbroken (mislukt) door statische
elektriciteit of elektromagnetische storing,
moet u de toepassing opnieuw starten of
de communicatiekabel (USB, enzovoort)
loskoppelen en opnieuw aansluiten.
Verwijdering van Oude Elektrische en
Elektronische Apparaten (Toepasbaar
in de Europese Unie en andere
Europese landen met gescheiden
ophaalsystemen)
2
Het symbool op het product of op de
verpakking wijst erop dat dit product niet
als huishoudafval mag worden behandeld.
Het moet echter naar een plaats worden
gebracht waar elektrische en elektronische
apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor
zorgt dat dit product op de correcte manier
wordt verwijderd, voorkomt u mogelijk
voor mens en milieu negatieve gevolgen
die zich zouden kunnen voordoen in
geval van verkeerde afvalbehandeling. De
recyclage van materialendraagt bij tot het
vrijwaren van natuurlijke bronnen. Voor
meer details in verband met het recyclen
van dit product, neemt u het best contact op
met de gemeentelijke instanties, het bedrijf
of de dienst belast met de verwijdering
van huishoudafval of de winkel waar u het
product hebt gekocht.
Geldt ook voor deze accessoires:
afstandsbediening.
Voor de klanten in Nederland
Dit apparaat bevat een vast ingebouwde
batterij die niet vervangen hoeft te worden
tijdens de levensduur van het apparaat.
Raadpleeg uw leverancier indien de batterij
toch vervangen moet worden.
De batterij mag alleen vervangen worden
door vakbekwaam sevicepersoneel.
Gooi de batterij niet weg maar lever deze in
als klein chemisch afval (KCA).
Lever het apparaat aan het einde van de
levensduur in voor recycling, de batterij zal
dan op correcte wijze verwekt worden.
Opmerkingen bij het gebruik
Bij de camcorder worden 2
bedieningshandleidingen geleverd.
– Bedieningshandleiding (deze handleiding)
– Eerste kennismaking voor gebruik bij de
bijgeleverde software (op de bijgeleverde
CD-ROM)*
Informatie over het gebruik van
de camcorder
• Houd de camcorder niet vast bij
de volgende onderdelen:
Batterijklep
Discklep
• Let bij gebruik van de camcorder vanaf
een tafel of iets dergelijks erop dat het
apparaat stevig staat en niet kan vallen.
Het gebruik van de meegeleverde stand
(p. een6) wordt aanbevolen.
• Om te voorkomen dat discs kapot gaan of
opgenomen beelden verloren gaan, moet
u als volgt te werk gaan als het lampje
van de POWER-schakelaar (p. 20) of het
ACCESS-lampje (p. 23) brandt:
− Verwijder de accu of de
netspanningsadapter niet van de
camcorder.
− Stel het apparaat niet bloot aan
mechanische schokken of trillingen.
• Als u de camcorder met een USB-kabel
of een andere kabel wilt aansluiten op
een ander apparaat, moet u ervoor zorgen
dat u de stekker in de juiste richting
plaatst. Als u de stekker met kracht in
de verkeerde richting plaatst, kan de
aansluiting worden beschadigd of kan dit
een storing van de camcorder veroorzaken.
Opmerkingen over Setup-items, het
LCD-scherm en de lens
• een Setup-item dat grijs wordt weergegeven,
is niet beschikbaar in de huidige opname- of
afspeelomstandigheden.
• Het LCD-scherm van de camcorder is
vervaardigd met precisietechnologie,
zodat minstens 99,99% van de
beeldpunten voor gebruik beschikbaar is.
Soms kunnen er zwarte stipjes en/of heldere
stipjes (wit, rood, blauw of groen) op het
LCD-scherm verschijnen.
• Als het LCD-scherm, de beeldzoeker
en de lens langdurig worden blootgesteld
aan direct zonlicht, kunnen deze
beschadigd raken. Wees voorzichtig
wanneer u de camera buiten of bij een
raam neerlegt.
• Als u de lens laat schokken of de
camcorder blootstelt aan trillingen, kan
het beeld enige tijd vervormd zijn.
• Richt de camcorder nooit direct naar
de zon. Dit kan een storing in de camcorder
veroorzaken. Neem de zon alleen op als het
licht niet fel is, zoals tijdens de schemering.
Informatie over opnemen
• Voordat u begint met opnemen, test u de
opnamefunctie om te controleren of het
beeld en het geluid zonder problemen
worden opgenomen. Als u beelden hebt
opgenomen op een DVD-R, kunt u deze
niet verwijderen. Gebruik een DVD-RW/
DVD+RW (niet meegeleverd) voor het
maken van proefopnamen (p. een3).
• Opnamen worden niet vergoed, zelfs
niet als er niet wordt opgenomen
of weergegeven wegens een storing
van de camcorder, problemen met
de opslagmedia, enzovoort.
• Het kleursysteem voor televisie verschilt
per land/regio. Als u de opnamen
van deze camcorder wilt bekijken op
een televisie, moet u een televisie met het
kleursysteem PAL hebben.
3
Lees dit eerst (vervolg)
• Televisieprogramma’s, films, videobanden
en ander beeldmateriaal kunnen
zijn beschermd door auteursrechten.
Het zonder toestemming opnemen van
dergelijk materiaal kan in strijd zijn
met de geldende auteursrechtwetten.
U kunt geen software die door
auteursrechten wordt beschermd naar uw
camcorder kopiëren.
Informatie over deze handleiding
• De beelden van het LCD-scherm die in
deze gebruiksaanwijzing worden gebruikt,
zijn opgenomen met een digitale camera en
kunnen dus verschillen van de beelden die u
ziet.
• De schermweergaven in de
geselecteerde taal worden gebruikt om
de bedieningsprocedures te illustreren.
Wijzig desgewenst de schermtaal voordat
u de camcorder gebruikt (p. 63).
Informatie over de Carl Zeiss-lens
De camcorder is uitgerust met een Carl
Zeiss-lens. Deze lens is gezamenlijk
ontwikkeld door Carl Zeiss, in Duitsland,
en Sony Corporation en zorgt voor een
superieure beeldkwaliteit. De lens maakt
gebruik van het meetsysteem MTF* voor
videocamera’s en levert de kwaliteit
waardoor Carl Zeiss-lenzen bekend
zijn geworden.
* MTF staat voor Modulation Transfer
Function. De waarde geeft aan hoeveel
licht van een onderwerp in de lens valt.
4
Informatie over discs
•
U kunt alleen 8cm DVD-R-, DVD-RWen DVD+RW-discs gebruiken. Gebruik een
disc met een van de onderstaande symbolen.
Behandeling en opslag van discs
•
•
•
Voor optimale betrouwbaarheid en
duurzaamheid bij het opnemen en
afspelen is het aan te raden schijven van
Sony te gebruiken of schijven met het
* for VIDEO CAMERA
teken
voor DVD Handycam. Als u een andere
disc gebruikt, kunnen er fouten optreden
bij het opnemen of afspelen, of kan de
disc mogelijk niet uit de DVD Handycam
worden uitgeworpen.
*Afhankelijk van de plaats waar u de
disc hebt gekocht, heeft deze het teken
.
Houd de disc schoon om de kwaliteit
van de audio- en videogegevens
te beschermen.
Maak de disc schoon met de bijgeleverde
reinigingsdoek.
Maak een vegende beweging vanuit het
midden. Vuile discs kunt u schoonmaken
met een zachte, vochtig gemaakte
doek, waarna u het vocht vewijdert
met een zachte, droge doek. Gebruik
geen oplosmiddelen zoals benzine,
schoonmaakmiddelen die zijn bedoeld
voor vinyl LP’s of antistatische spray,
aangezien deze middelen storingen op
de disc kunnen veroorzaken.
Informatie over het gebruik
•
•
•
•
Houd de disc aan de rand vast terwijl
u het gat in het midden lichtjes
ondersteund. Raak de opnamekant
(de niet-bedrukte kant van een
enkelzijdige disc) niet aan.
Verwijder voordat u opnamen gaat maken
stof en vingerafdrukken van de disc met
behulp van de bij de camcorder geleverde
reinigingsdoek.
Anders kunt u de disc mogelijk niet
gebruiken voor opnemen of afspelen.
Wanneer u de disc in de camcorder
plaatst, drukt u er stevig op totdat
u een klik hoort. Als het bericht [C:
een3:] op het LCD-scherm verschijnt,
opent u de klep en plaatst u de disc
opnieuw.
Bevestig geen stickers op een disc. Doet
u dit wel, dan wordt de disc mogelijk
asymmetrisch, waardoor de disc of
de camcorder niet goed meer functioneert.
•
•
•
Stel de disc niet bloot aan direct
zonlicht en bewaar de disc niet op
een vochtige plaats.
Plaats de disc in het doosje als u deze
meeneemt of opbergt.
Wanneer u een enkelzijdige disc wilt
beschrijven, beschrijf dan alleen
de bedrukte zijde met een markeerstift op
oliebasis, en raak de disc pas aan wanneer
de inkt is opgedroogd. Verhit de disc
niet en gebruik geen materiaal met een
scherpe punt, zoals een balpen. Droog het
oppervlak niet door het te verwarmen.
Dubbelzijdige discs kunnen niet worden
beschreven.
5
Inhoudsopgave
Gebruiksmogelijkheden van de DVD Handycam
Wat kunt u doen met uw DVD Handycam ...............................................10
Een disc kiezen .......................................................................................13
Voorbereidingen
Stap 1: Bijgeleverde onderdelen controleren .......................................... 16
Stap 2: De accu opladen ........................................................................ 17
Stap 3: De camcorder inschakelen en vasthouden .................................20
Stap 4: Het aanraakscherm gebruiken ....................................................21
Stap 5: De datum en tijd instellen ........................................................... 22
Stap 6: 1 disc plaatsen ............................................................................23
Easy Handycam
– uw camcorder gebruiken met automatische instellingen
Gemakkelijk opnemen met uw camcorder ..............................................25
Gemakkelijk opnemen .............................................................................26
Gemakkelijk afspelen ..............................................................................27
Voorbereiding voor afspelen op een DVD-speler (finaliseren).................28
Opnemen/afspelen
Opnemen.................................................................................................30
Afspelen ..................................................................................................31
Functies voor opnemen/afspelen ............................................................32
Opnemen
Zoomfunctie gebruiken
Belichting voor onderwerpen met tegenlicht aanpassen
Scherpstellen op een onderwerp dat niet in het midden staat
De belichting voor het geselecteerde onderwerp vastleggen
Speciale effecten gebruiken
Een statief gebruiken
6
Afspelen
De beelden op volgorde afspelen
De WEERG.ZOOM gebruiken
Opnemen/afspelen
De resterende accuduur controleren
Het bevestigingsgeluid voor een bewerking uitschakelen
De instellingen herstellen
Overige onderdelen en functies
De laatste scène controleren/verwijderen
(Controleren/Verwijderen controleren) ....................................................34
Aanduidingen die worden weergegeven tijdens opnemen/afspelen .......35
Afstandsbediening ..................................................................................37
Het beeld afspelen op een televisie ........................................................38
Afspelen op DVD-apparatuur
De disc geschikt maken voor DVD-spelers
of DVD-stations (Finaliseren) ..................................................................40
Een disc afspelen op DVD-spelers enzovoort. ........................................44
Een disc afspelen op een computer met een DVD-station ......................44
De opgenomen disc gebruiken (DVD-RW/DVD+RW)
Extra scènes opnemen na finaliseren .....................................................46
Alle scènes op de disc verwijderen (Formatteren) ..................................47
7
Inhoudsopgave (vervolg)
De Setup-items gebruiken
De Setup-items gebruiken ....................................................... 48
Setup-items .............................................................................................50
CAMERA INST. ..................................................................................52
Instellingen voor het aanpassen van de camcorder
aan de opnameomstandigheden
(BELICHTING/WITBALANS/STEADYSHOT, enz.)
STILST INST. .....................................................................................56
Instellingen voor stilstaande beelden
(KWALITEIT/NUMMER BEST.)
BEELD PROG. .................................................................................57
Speciale effecten voor beelden of aanvullende functies voor
opnemen/afspelen (DIG EFFECT/B EFFECT/SLIDE SHOW, enz.)
DISC INST..........................................................................................59
Instellingen voor discs
(FORMAT/FINALISEREN/UNFINALIZE, enz.)
STANDRD INST................................................................................59
Instellingen voor het opnemen op een disc of andere
algemene instellingen
(OPNAMESTAND/LCD/USB-SNELHEID, enz.)
TIJD/LANGU. ....................................................................................63
(KLOK INSTEL./GEBIED INST./LANGUAGE, enz.)
Aanpassen Persoonlijk menu ..................................................................64
Bewerkingen met de DVD Handycam (DVD-RW: VR-stand)
De oorspronkelijke gegevens bewerken ..................................................66
De afspeellijst maken ..............................................................................68
De afspeellijst afspelen ...........................................................................71
8
Kopiëren
Aansluiten op een videorecorder of televisie ...........................................72
Aansluitingen voor externe apparaten
Kopiëren naar videorecorders/DVD-apparaten .......................................73
Beelden van een televisie of videorecorder/DVD-apparaat opnemen .....74
Een computer gebruiken
Voordat u de “Eerste kennismaking” raadpleegt op de computer............75
De software installeren ............................................................................76
“Eerste kennismaking” bekijken ...............................................................79
Problemen oplossen
Problemen oplossen................................................................................80
Waarschuwingen en aanduidingen .........................................................93
Aanvullende informatie
De camcorder gebruiken in het buitenland ..............................................97
Informatie over de “InfoLITHIUM”-accu ...................................................99
Onderhoud en voorzorgsmaatregelen ...................................................101
Technische gegevens ............................................................................105
Index ......................................................................................................107
9
Gebruiksmogelijkheden van de DVD Handycam
Wat kunt u doen met uw DVD Handycam
Met uw DVD Handycam kunt u beelden opnemen op een 8cm DVD*-disc.
Dit maakt het gemakkelijker om beelden op te nemen en te bekijken.
Een scherm met een VISUAL INDEX
waarin de discinhoud overzichtelijk
wordt weergegeven
Films en stilstaande beelden worden opgenomen
op dezelfde disc. Dankzij deze index kunt u snel de
gewenste scène vinden (p. 27, 31).
Een diavoorstelling waarmee
stilstaande beelden één voor één
worden afgespeeld
U kunt stilstaande beelden één voor één afspelen
met de functie Slide show (voor diavoorstellingen).
U kunt diavoorstellingen ook afspelen op een DVDspeler als u de schijf finaliseert**(p. 28, 40).
De DVD Handycam gebruiken
Voorbereiden
(p. 16)
10
Opnemen
(p. 26, 30)
Afspelen
op de DVD
Handycam
(p. 27, 31)
Afspelen op
DVD-spelers
(De disc
finaliseren**)
(p. 28, 40)
Een disc kan worden afgespeeld op andere
DVD-spelers of op het DVD-station van
een computer als u de disc finaliseert**.
U kunt ook een DVD-menu maken waarmee
u het gewenste beeld snel kunt vinden in een lijst
met miniaturen (p. 28, 40).
Gebruiksmogelijkheden van de DVD Handycam
De opgenomen disc afspelen op
andere DVD-apparaten
Een disc bewerken met de
meegeleverde software
U kunt uw eigen DVD-schijven maken en speciale
effecten of muziek aan de beelden toevoegen met
behulp van de software van Picture Package die bij
de camcorder is geleverd (p. 75).
*
**
DVD (Digital Versatile Disc) is een optische disc met een hoge capaciteit waarmee u beelden kunt
opnemen. In deze handleiding wordt met ‘disc’ een 8cm DVD-disc bedoeld.
Finaliseren houdt in dat een opgenomen disc wordt geconverteerd zodat deze kan worden afgespeeld
op andere DVD-afspeelapparaten (p. 28, 40). Na het finaliseren van een disc kunt u alleen nieuwe
opnamen op de disc maken met de DVD Handycam als u het juiste disctype en de juiste opnameindeling gebruikt (p. 13).
11
Wat kunt u doen met uw DVD Handycam (vervolg)
DVD-functies die afwijken van de functies van tapemedia.
Eenvoudig opnamen maken
en vervolgens afspelen zonder
terugspoelen
U kunt de opname starten en de opgenomen beelden
controleren zonder terugspoelen of vooruitspoelen.
Beelden worden automatisch op de beschikbare
ruimte op de disc opgeslagen. Zo kunt u niet per
ongeluk belangrijke beelden overschrijven.
Gegevens met hoge snelheid naar
de computer overbrengen
Het importeren van gegevens naar de computer kost
minder tijd dan de opnameduur. Als uw computer
High-Speed USB (USB2.0) ondersteunt, kunt
u gegevens nog sneller overbrengen.
De beeldkwaliteit aanpassen
Bij het opnemen van beelden op een disc wordt
de disccapaciteit effectiever benut dankzij het VBRcoderingssysteem*, waarmee de beeldkwaliteit
automatisch wordt aangepast aan de
opnameomstandigheden.
Als u een object wilt opnemen dat snel beweegt,
hebt u meer discruimte nodig. Dit kan ervoor
zorgen dat de beschikbare opnameduur korter
is dan normaal.
* VBR staat voor Variable Bit Rate. Met deze functie kan de bit rate (opnamecapaciteit per tijdseenheid)
automatisch worden aangepast aan de verschillende scènes die worden opgenomen.
12
Gebruiksmogelijkheden van de DVD Handycam
Een disc kiezen
Welke soorten discs kan ik gebruiken?
Disctype en opname-indeling
8cm DVD-R
8cm DVD-RW
VIDEO-stand
8cm DVD+RW
VR-stand
Gebruikte tekens in deze
handleiding
Kenmerken
Dit disctype
kan slechts
eenmaal
worden
beschreven.
• Gebruik discs van Sony of discs met het teken
disc hebt gekocht, heeft deze het teken
Verschillen in de opnameindeling op DVD-RW’s
is in het algemeen compatibel
met andere spelers.
(Video-opnamestand). In deze
stand kunt u bewerkingen uitvoeren (zoals
het verwijderen of opdelen van scènes) op
het materiaal dat u met de DVD Handycam
hebt opgenomen. Wanneer de disc is
gefinaliseerd, kunt u deze afspelen op een
DVD-speler die de VR-stand ondersteunt.
• Raadpleeg de documentatie bij uw
afspeelapparatuur voor aanvullende informatie
over compatibiliteit.
Dit disctype kan meerdere keren worden
beschreven, zelfs wanneer de disc vol is,
door de disc te formatteren*.
Gebruiksmogelijkheden van de DVD Handycam
In uw DVD Handycam kunt u de volgende discs gebruiken.
Als u een DVD-RW gebruikt, kunt u voor de opname-indeling kiezen uit de VIDEO-stand en
de VR-stand.
. Afhankelijk van de plaats waar u de
.
Opmerking over DVD+RW
Als u een DVD+RW afspeelt die is opgenomen
in [16:9 BREED] (p. 55) op een DVD-speler
die is aangesloten op een 4:3-televisie zonder
ondersteuning voor 16:9-beeld, wordt het beeld in
de lengterichting gecomprimeerd weergegeven.
Als de DVD+RW is opgenomen met de
standaardinstelling, wordt het beeld weergegeven
in de verhouding 4:3 als deze wordt afgespeeld
onder de bovenstaande omstandigheden.
Voorbeelden van
incompatibele discs
• 12cm DVD-R
• CD
• 12cm DVD-RW
• CD-R
• 12 cm DVD+RW
• CD-ROM
• DVD+R
• CD-RW
• DVD-RAM
• DVD-ROM
* Als u een disc formatteert, bereidt u deze voor op opnemen. Bij het formatteren worden ook alle
beeldgegevens verwijderd die eerder zijn opgenomen, zodat u weer de volledige capaciteit van de disc
kunt gebruiken. Zodoende kunt u de disc meerdere malen gebruiken (p. 47).
13
Een disc kiezen (vervolg)
Heeft elke disc weer andere mogelijkheden?
Wat u met een disc kunt doen, is afhankelijk van het disctype en de gebruikte
opname-indeling.
De getallen tussen haakjes verwijzen naar de pagina met meer informatie.
Type disc
1)
Films en stilstaande beelden opnemen
(26, 30)




De laatste scène direct afspelen
(34)




De laatste scène direct verwijderen
(34)
–



Opnamen afspelen op andere DVD-spelers
als u de disc finaliseert1)
(28, 40)




Opnamen afspelen op andere DVD-spelers,
ook als u de disc niet finaliseert1)
(40)
–
–
–
2)
Het DVD-menu maken wanneer
u de disc finaliseert
(41)


–

Extra scènes opnemen na het finaliseren
van een disc
(46)
–
3)

4)
De disc meerdere malen gebruiken door
deze te formatteren
(47)
–



Beelden bewerken op de DVD Handycam
(66)
–
–

–
Opgenomen scènes overbrengen naar
de computer en de beelden daar bewerken
(75)




DVD-discs die zijn opgenomen met de Sony DVD Handycam kunnen worden afgespeeld op gewone
DVD-spelers, DVD-opnameapparatuur en DVD-stations op de computer. DVD-RW’s die in de VR-stand
zijn opgenomen, kunnen alleen worden afgespeeld op DVD-afspeelapparatuur waarop de VR-stand
wordt ondersteund. Niet alle discs kunnen op alle DVD-spelers, DVD-opnameapparaten en DVD-stations
van computers worden afgespeeld. Raadpleeg de documentatie bij uw afspeelapparatuur voor
aanvullende informatie over compatibiliteit.
2)
Probeer deze discs niet af te spelen in het DVD-ROM-station van uw computer. Dit kan
een storing veroorzaken.
3)
Het finaliseren moet ongedaan worden gemaakt (p. 46).
4)
Er wordt een venster weergegeven waarin wordt gevraagd of u nog meer materiaal wilt opnemen (p. 46).
14
De juiste disc kiezen
Gebruik het volgende schema bij uw keuze van de juiste disc.
Nee. Ik wil gemaakte
opnamen niet verwijderen.
Ja. Ik wil de disc meerdere
keren gebruiken.
Wat wilt u met de beschreven disc doen?
Ik wil de disc bewerken,
bijvoorbeeld door
beelden te verdelen
of te verwijderen.
Gebruiksmogelijkheden van de DVD Handycam
Wilt u de disc meerdere keren gebruiken?
Ik wil de disc afspelen
op verschillende
DVD-afspeelapparaten.
En ik wil de disc
afspelen op
verschillende
DVDafspeelapparaten.
En ik wil de disc
afspelen zonder
deze te finaliseren.
Hebt u een geschikt disctype gevonden?
Dan wensen wij u veel plezier met uw DVD Handycam.
15
Stap 1: Bijgeleverde onderdelen controleren
Controleer of de volgende onderdelen
in de verpakking van de camcorder
aanwezig zijn.
Het getal tussen haakjes geeft het
bijgeleverde aantal van het onderdeel aan.
Polsband (1)
De polsband
bevestigen
8 cm DVD-R DMR30 (1) (p. 13)
Netspanningsadapter (1) (p. 17)
Stand (1)
De camcorder op de stand
plaatsen
Netsnoer (1) (p. 17)
A/V-kabel (1) (p. 38, 72)
USB-kabel (1) (p. 75)
Reinigingsdoek (1)
LCD-beschermlaag (2) (p. 102)
Draadloze afstandsbediening (1) (p. 37)
Oplaadbare accu NP-FA50 (1) (p. 17)
CD-ROM Picture Package Ver.1.8 (1)
(p. 75)
Er is al een lithiumknoopcelbatterij geïnstalleerd.
16
Bedieningshandleiding
(deze handleiding) (1)
Stap 2: De accu opladen
U kunt de accu opladen wanneer u de
‘InfoLITHIUM’-accu (A-serie) (p. 99) in
de camcorder hebt geplaatst.
Stekker
van de netspanningsadapter
apparaat, met het teken  naar
buiten gericht.
Voorbereidingen
Klepje van
DC INaansluiting
DC INaansluiting
2 Plaats de accu geheel in het
POWERschakelaar
Netspanningsadapter
Netsnoer
In het stopcontact
1 Schuif de knop op het klepje voor
3 Sluit het klepje voor de accu.
Zorg ervoor dat u het klepje volledig
sluit.
4 Schuif de POWER-schakelaar
in de richting van de pijl
om de schakelaar in te
stellen op OFF (CHG). (Dit is
de standaardinstelling.)
de accu in de richting van de pijl
1, schuif het klepje voor de accu
in de richting van de pijl 2. Open
het klepje voor de accu 3.
5 Sluit de netspanningsadapter
OPEN-schakelaar
voor klepje
van de accu
1
2
Klepje voor
de accu
aan op de DC IN-aansluiting van
de camcorder.
Open het klepje van de
DC IN-aansluiting om de
netspanningsadapter aan te sluiten.
Laat het teken  op de
stekker samenvallen
met het teken  op de
camcorder.
Klepje van DC
IN-aansluiting
17
Stap 2: De accu opladen (vervolg)
6 Sluit de netspanningsadapter
Een externe stroombron gebruiken
met de stekker aan op het
stopcontact.
Ga op dezelfde manier te werk als wanneer
u de accu oplaadt. In dit geval blijft de
accu opgeladen.
Het lampje CHG (opladen) gaat aan en
het opladen wordt gestart.
Oplaadduur (voor volledig opladen)
Geschatte benodigde tijd in minuten als
u een geheel lege accu volledig wilt opladen.
Accu
7 Het lampje CHG (opladen) wordt
uitgeschakeld als de batterij
volledig is opgeladen.
Verwijder de netspanningsadapter uit de DC IN-aansluiting
van de camcorder.
Houd zowel de stekker als de camcorder
vast als u de netspanningsadapter
verwijdert.
De accu verwijderen
Schuif de knop op het klepje voor de accu
in dezelfde richting als bij het plaatsen van
een accu. Verwijder de accu wanneer het
klepje voor de accu is geopend.
• Let bij het verwijderen van de accu erop dat
geen van de lampjes van de POWER-schakelaar
(p. 20) brandt.
Oplaadduur
NP-FA50 (bijgeleverd)
125
NP-FA70
155
Opnameduur
Geschatte beschikbare tijd in minuten
wanneer u een volledig opgeladen
accu gebruikt.
Accu
Doorlopende
opnameduur
Normale
opnameduur
NP-FA50
(bijgeleverd)
90
100
40
45
NP-FA70
170
190
80
90
Als u opnamen maakt bij de volgende
omstandigheden:
Bovenste waarde: als de achtergrondverlichting
van het LCD-scherm is ingeschakeld.
Onderste waarde: als de achtergrondverlichting
van het LCD-scherm is uitgeschakeld.
Weergaveduur
Geschatte beschikbare tijd in minuten
wanneer u een volledig opgeladen
accu gebruikt.
Accu
De accu opbergen
Maak de accu helemaal leeg als u de accu
voor langere tijd wilt opbergen (p.99).
18
LCDLCDverlichting aan verlichting uit
NP-FA50
(bijgeleverd)
100
115
NP-FA70
190
215
Voorbereidingen
Informatie over de accu
• Voordat u de accu vervangt, schuift u de
POWER-schakelaar naar OFF (CHG).
• In de volgende gevallen is het mogelijk dat het
CHG-lampje (opladen) tijdens het opladen
knippert of dat de BATTERY INFO (p. 33) niet
correct wordt weergegeven:
– De accu is niet correct in de camcorder
geplaatst.
– De accu is beschadigd.
– De accu is helemaal leeg.
(Alleen BATTERY INFO over de accu.)
• De stroom wordt niet geleverd via de accu als
de netspanningsadapter is aangesloten op de
DC IN-aansluiting van de camcorder, zelfs niet
als het netsnoer van de netspanningsadapter is
losgekoppeld van het stopcontact.
Informatie over de oplaad-/opname-/
speelduur
• Tijden zijn gemeten bij 25 °C. (een temperatuur
van 10-30°C wordt aanbevolen.)
• De beschikbare opname- en speelduur
zijn korter als u de camcorder bij lage
temperaturen gebruikt.
• De beschikbare opname- en speelduur kunnen
korter zijn, afhankelijk van de omstandigheden
waarin de camcorder wordt gebruikt.
Informatie over de netspanningsadapter
• Gebruik de netspanningsadapter als er
een stopcontact in de buurt is. Haal de stekker
van de netspanningsadapter onmiddellijk uit het
stopcontact als er een storing optreedt wanneer
u de camcorder gebruikt.
• Gebruik de netspanningsadapter niet als
er weinig ruimte rond het stopcontact is,
bijvoorbeeld tussen een muur en meubilair.
• Zorg ervoor dat de stekker van de netspannin
gsadapter en het contactpunt van de accu niet
in aanraking komen met metalen voorwerpen.
Dit kan een storing veroorzaken.
VOORZICHTIG
• Zelfs als de camcorder is uitgeschakeld,
ontvangt het apparaat nog steeds stroom als
het via de netspanningsadapter is aangesloten
op een stopcontact.
19
Stap 3: De camcorder inschakelen en vasthouden
Als u wilt opnemen of afspelen, verschuift
u de POWER-schakelaar om het gewenste
lampje in te schakelen.
Als u de camcorder voor het eerst gebruikt,
wordt het scherm [KLOK INSTEL.]
weergegeven (p. 22).
(Film): Voor het opnemen van films.
(Stilstaand beeld): Voor het opnemen
van stilstaande beelden.
(Play/Edit): Voor het afspelen
van beelden op de camcorder, of voor het
bewerken van beelden (alleen mogelijk op
DVD-RW’s in de VR-stand).
• Wanneer u de camcorder inschakelt nadat
u de datum en tijd hebt ingesteld ([KLOK
INSTEL.], p. 22), worden de huidige datum
en tijd een aantal seconden op het LCDscherm weergegeven.
POWERschakelaar
3
1 Open de lensklep
Houd de camcorder op de juiste
manier vast.
Schuif de
schakelaar in
de richting
van de pijl.
2 Schakel de camcorder in door
de POWER-schakelaar in de
richting van de pijl te schuiven
terwijl u het groene knopje in het
midden ingedrukt houdt.
Tijdens het opnemen kunt u de stand
veranderen door de POWER-schakelaar
in de richting van de pijl te schuiven tot
het gewenste lampje oplicht.
20
Groene knop
De camcorder uitschakelen
Schuif de POWER-schakelaar naar de
stand OFF (CHG).
• Bij aankoop is de camcorder zo ingesteld dat de
camcorder automatisch wordt uitgeschakeld als
u deze ongeveer 5 minuten laat staan zonder een
handeling uit te voeren. Dit wordt gedaan om de
acculading te sparen. ([AUTOM. UIT], p. 62).
Stap 4: Het aanraakscherm gebruiken
U kunt opgenomen beelden afspelen
(p. 27,31) of de instellingen wijzigen
(p. 48) met het aanraakscherm.
Raak de toets op het
LCD-scherm aan.
U kunt de schermdisplays wijzigen zodat
berichten in een bepaalde taal worden
weergegeven. Selecteer de schermtaal bij
[LANGUAGE] in het menu
TIJD/
LANGU. (p. 63).
Voorbereidingen
Houd de camcorder stevig vast en
raak het LCD-scherm aan zoals
wordt aangegeven.
De taalinstelling wijzigen
De schermaanduidingen verbergen
Druk op DISP/BATT INFO om de
schermaanduidingen in of uit te schakelen.
Het LCD-scherm donkerder maken
Houd DISP/BATT INFO een aantal
seconden ingedrukt totdat
verschijnt.
Deze instelling is handig wanneer
u de camcorder in een heldere omgeving
gebruikt of als u de acculading wilt sparen.
Het opgenomen beeld wordt niet beïnvloed
door deze instelling. Houd DISP/BATT
INFO ingedrukt totdat
verschijnt
om af te sluiten.
• Zie [LCD INSTEL.] - [LCD HELDER]
(p. 60) voor informatie over het aanpassen
van de helderheid van het LCD-scherm.
21
Stap 5: De datum en tijd instellen
Stel de datum en tijd in wanneer
u de camcorder voor het eerst gebruikt.
Als u de datum en tijd niet hebt ingesteld,
wordt het scherm [KLOK INSTEL.] telkens
weergegeven wanneer u de camcorder
inschakelt of de POWER-schakelaar naar
beneden schuift.
• Als u de camcorder ongeveer 2 maanden
niet gebruikt, loopt de ingebouwde oplaadbare
batterij leeg en kunnen de instellingen voor
datum en tijd uit het geheugen worden gewist.
In dat geval moet u de oplaadbare batterij
opnieuw opladen en vervolgens de datum
en tijd opnieuw instellen (p. 103).
3 Selecteer [KLOK INSTEL.] met
/
en raak
aan.
4 Selecteer het gewenste
geografische gebied met
en raak
aan.
/
K LOK INS T E L.
G E B IE D 1
G MT
L is s abon, L onden
ZOME R TIJD
DAT UM
J
UIT
M
D
5 Stel [ZOMERTIJD] in op [AAN]
met
/
aan.
, en raak indien nodig
K LOK INS T E L.
G E B IE D 1
G MT
L is s abon, L onden
ZOME R T IJ D
DAT UM
J
UIT
M
D
POWER -schakelaar
Ga verder met stap 4 als u de klok voor het
eerst instelt.
6 Stel [J] (jaar) in met
en raak
1 Raak
 [SETUP] aan.
min
/
aan.
U kunt elk gewenst jaar instellen tot het
jaar 2079.
K LOK INS T E L.
G E B IE D 1
CAMERA INST.
2 Selecteer het menu
LANGU. met
aan.
/
G MT
L is s abon, L onden
BELICHT.PROG
SPOTMETER
BELICHTING
ZOME R T IJ D
UIT
DAT UM
J
M
D
TIJD/
en raak
7 Stel [M] (maand), [D] (dag), het uur
en de minuten in en raak
min
DIS P LAY
aan.
De klok begint te lopen.
DR AAI S E TUP
AUTOM. UIT
KLOK INSTEL.
GEBIED I --: --: -ZOME R T IJ D
22
• Zie pagina 98 voor informatie over tijdzones.
Stap 6: Een disc plaatsen
Een nieuwe DVD-R, DVD-RW, of
DVD+RW van 8 cm is vereist voor het
maken van opnamen (p. 13).
ACCESS-lampje
OPEN-schakelaar
van discklep
Laserlens
Voorbereidingen
• Verwijder van tevoren stof of
vingerafdrukken met behulp
van de reingingsdoek die bij
de camcorder is geleverd (p. 5).
OPENschakelaar
van discklep
Zodra de discklep openspringt,
kunt u deze verder openen.
• Zorg ervoor dat u het openen of sluiten van
POWER-schakelaar
1 Controleer of de camcorder
is ingeschakeld.
• U kunt de disc verwijderen wanneer
de camcorder is aangesloten op
een stroombron, ook al is de camcorder
uitgeschakeld. Het proces voor
discherkenning (stap 4) wordt echter
niet gestart.
de diskklep niet belemmert met uw handen
of een voorwerp.
• Let erop dat de polsband niet beklemd raakt
bij het sluiten van de diskklep. Dit kan een
storing in de werking van de camcorder
veroorzaken.
3 Plaats de disc met de opnamekant
naar de camcorder gericht
en druk op het midden van
de disc totdat u een klik hoort.
2 Schuif de OPEN-schakelaar
voor de discklep in de richting
van de pijl (OPEN).
[BEZIG MET OPENEN] wordt
weergegeven op het LCD-scherm.
Vervolgens krijgt u de openingsmelodie
een keer te horen en klinkt er
een pieptoon. Na de pieptoon wordt
de discklep automatisch opengeklapt.
Plaats de disc met het label naar
buiten gericht wanneer u een
enkelzijdige disc gebruikt.
• Raak de opnamekant van de disc
of de laserlens niet aan. Zie pagina 103 voor
meer informatie over de laserlens.
23
Step 6: Een disc plaatsen (vervolg)
4 Sluit de discklep.
De camcorder herkent de geplaatste disc.
Het kan enige tijd duren voordat de disc
wordt herkend, afhankelijk van het
disctype en de omstandigheden.
DVD-R
U kunt direct beginnen met opnemen
zodra [TOEGANG TOT DISC] niet
meer op het LCD-scherm wordt
weergegeven. De stappen na stap 5
hoeft u niet uit te voeren.
DVD-RW
Selecteer de opname-indeling
en formatteer de disc. Ga door met
stap 5.
DVD+RW
Het venster [FORMAT] verschijnt.
Ga door met stap 6.
• Als u werkt met Easy Handycam (p. 25),
verschijnt het bericht [De disc formatteren?
Indien niet, werp de disc uit.] Raak
aan en ga door met stap 7.
die de VR-stand ondersteunen.
6 Raak [JA]  [JA] aan.
7 Raak
aan zodra [Voltooid]
verschijnt.
Wanneer het formatteren is voltooid,
kunt u beginnen met opnemen op
de DVD-RW of DVD+RW.
• Houd er rekening mee dat u tijdens het
formatteren de accu niet mag verwijderen
en de netspanningsadapter niet los mag
koppelen.
De disc verwijderen
Voer de stappen 1 en 2 uit om de discklep
te openen en verwijder de disc.
Het kan enige tijd duren voordat de disc
kan worden verwijderd, afhankelijk van
de toestand van de disc of het opgenomen
materiaal.
• Stel de camcorder niet bloot aan schokken of
5 Selecteer de opname-indeling
voor een DVD-RW en raak
aan.
F OR MAT :
K an afs pelen op DV Dapparaten. K an niet
bewerken in C amcorder.
VIDEO-stand
Als u de disc finaliseert, kunt u deze
op de meeste DVD-spelers afspelen.
VR-stand
U kunt afbeeldingen bewerken of
verwijderen, of films verdelen op uw
camcorder (p. 66). Wanneer u de disc
finaliseert, kan deze echter alleen
worden afgespeeld op DVD-spelers
24
trillingen terwijl het ACCESS-lampje oplicht
of knippert of [TOEGANG TOT DISC] of
[BEZIG MET OPENEN] op het LCD-scherm
wordt weergegeven.
• Als u de discklep sluit terwijl de disc niet goed
is geplaatst, functioneert de camcorder mogelijk
niet goed.
• Nadat uw camcorder de disc heeft herkend,
worden gedurende circa 8 seconden
discgegevens weergegeven, zoals de datum
waarop u de disc in gebruik hebt genomen
en informatie over de locatie van eerder
gemaakte opnamen. De informatie over
de locatie van eerder gemaakte opnamen wordt
mogelijk niet juist weergegeven, afhankelijk
van de toestand van de disc.
• Zie ‘Alle scènes op de disc verwijderen
(formatteren)’ op pagina 47 als u alle eerder
opgenomen beelden wilt verwijderen
van een DVD-RW/DVD+RW, om de disc
vervolgens te gebruiken voor het opnemen
van nieuwe beelden.
Easy Handycam – uw camcorder gebruiken met automatische instellingen
Gemakkelijk opnemen met uw camcorder
Met de functie Easy Handycam worden de meeste camera-instellingen automatisch
geoptimaliseerd, zodat u geen gedetailleerde aanpassingen hoeft uit te voeren.
Alleen de basisfuncties zijn beschikbaar en de tekengrootte van het schermlettertype wordt
vergroot zodat dit gemakkelijk kan worden gelezen. Zo kunnen zelfs personen die voor het
eerst een camcorder gebruiken, gemakkelijk handelingen uitvoeren.
Voer de voorbereidingen uit die worden beschreven in de stappen 1 tot en met 6 (p. 16 tot en
met 23) voordat u gaat opnemen.
• Wanneer u een nieuwe DVD-RW plaatst, wordt deze geformatteerd op de VIDEO-stand.
• Als u een DVD-RW gebruikt die is geformatteerd in de VR-stand, kunt u geen bewerkingsfuncties
Als u niet van plan bent de Easy Handycam-functie te gebruiken, gaat u naar
pagina 30.
1 Schakel de stroom in door de POWER schakelaar
in de richting van de pijl te schuiven terwijl u het
groene knopje in het midden ingedrukt houdt.
EASY-knop
POWER-schakelaar
Groene knop
POWER-schakelaar
2 Druk op EASY.
E AS Y
E asy Handycam
wordt gestart.
De functie Easy Handycam annuleren
Druk nogmaals op EASY.
Het EASY-lampje gaat uit.
• Als u de voeding uitschakelt zonder de functie
Easy Handycam te annuleren, wordt de functie
Easy Handycam automatisch weer geactiveerd
wanneer u de voeding weer inschakelt.
Easy Handycam – uw camcorder gebruiken met automatische instellingen
gebruiken (p. 66).

Probeer nu op te nemen
Terwijl de functie Easy Handycam
actief is, geldt het volgende:
• U kunt bepaalde toetsen en schakelaars niet
gebruiken (p. 26, 27), evenmin als bepaalde
Setup-items (p. 50).
• Als u een ongeldige instelling opgeeft, wordt [Ongeldig
tijdens Easy Handycam stand] weergegeven.
25
Easy Handycam – uw camcorder gebruiken met automatische instellingen (vervolg)
Gemakkelijk opnemen
Als u de functie Easy Handycam gebruikt, worden [OPNAMESTAND] voor films en
[KWALITEIT] voor stilstaande beelden ingesteld op de standaardinstellingen (p. 56, 59).
1 Schuif de POWER-schakelaar  herhaaldelijk om het lampje
(Film) of
(Stilstaand beeld) in te schakelen.
Controleer of het lampje EASY blauw gaat branden. Als dit niet gebeurt, drukt u op
EASY (p. 25).
Films
opnemen
REC
START/STOP
(PHOTO)
Stilstaande
beelden
opnemen
2 Start de opname.
Als u films of stilstaande beelden wilt opnemen, drukt u op REC START/STOP (PHOTO) .
Films
Stilstaande beelden
Druk op REC START/STOP
(PHOTO) 
min
OPN
Druk licht op REC START/STOP
(PHOTO)  o. om scherp te
stellen () en druk deze knop
vervolgens volledig in ().
Pieptoon
min
Klikken
van sluiter

[STBY]  [OPN]
Druk nogmaals op deze knop om het
opnemen te stoppen.
De volgende beelden opnemen
Voer stap 2 uit.
• Als er nog ruimte over is, kunt u blijven
26
opnemen op dezelfde disc, tenzij deze niet is
gefinaliseerd (p. 28), wanneer:
– u de stroom uitschakelt en vervolgens weer
inschakelt.
– u een disc uit de camcorder verwijdert en
deze vervolgens weer terugplaatst.

Knippert  Gaat branden
U hoort het sluitergeluid. Wanneer
verdwijnt, is het beeld opgenomen.
• Wanneer u opneemt terwijl de Easy Handycam-
functie actief is, kunt u de volgende functies
niet gebruiken:
– BACK LIGHT (p. 32)
– De achtergrondverlichting van het LCDscherm uitschakelen (p. 21)
– De laatste scène controleren/verwijderen
(p. 34)
Gemakkelijk afspelen
1 Schuif de POWER-schakelaar  herhaaldelijk om het lampje
(Play/Edit)
in te schakelen.
De VISUAL INDEX wordt weergegeven op het LCD-scherm.
Controleer of het lampje EASY blauw gaat branden. Als dit niet gebeurt, drukt u op
EASY (p. 25).
Scherm VISUAL INDEX
Afspelen
Volgende
6 beelden
Tab Film
Tab voor
stilstaand beeld
Wordt weergegeven in het
beeld dat het laatst op de
tab werd afgespeeld.
2 Start het afspelen.
Films
Stilstaande beelden
Raak de tab Film aan en
vervolgens de film die u wilt
afspelen.
Hiermee schakelt
Raak de tab Stilstaand beeld aan
en vervolgens het stilstaande
beeld dat u wilt afspelen.
u tussen de
Begin van de
functies Afspelen Volgende
scène/vorige scène en Onderbreken scène
12
Stop (ga naar het
scherm VISUAL
INDEX)
15
1 2005
Terug-/
Opnamevooruitspoelen datum/-tijd
Vorige/volgende
1 2005
Opnamedatum/
-tijd
Naar het scherm
VISUAL INDEX
Easy Handycam – uw camcorder gebruiken met automatische instellingen
Vorige 6
beelden
Als de geselecteerde film helemaal is
afgespeeld, wordt het scherm met de
VISUAL INDEX weer weergegeven.
• Raak
/
aan in de pauzestand om
vertraagd af te spelen.
• Wanneer u een film aanraakt die gemarkeerd is
met , kunt u deze afspelen vanaf het punt
waar u eerder bent gestopt.
Wanneer u een nieuw beeld opneemt, wordt
 in het beeld weergegeven.
• Wanneer u afspeelt terwijl de Easy Handycam-
functie actief is, kunt u de volgende functies
niet gebruiken:
– WEERG.ZOOM (p. 33)
– De achtergrondverlichting van het LCDscherm uitschakelen (p. 21)
27
Easy Handycam – uw camcorder gebruiken met automatische instellingen (vervolg)
Voorbereiding voor afspelen op een DVD-speler (finaliseren)
Als de Easy Handycam-functie actief is, worden de volgende opties automatisch ingesteld.
U kunt een disc zo heel gemakkelijk finaliseren.
– een DVD-menu maken waarmee beelden als miniaturen op een DVD-speler kunnen worden
weergegeven (p. 41).
– Een fotofilm maken om stilstaande beelden op een DVD-speler af te spelen (p. 42).
Als u de instellingen voor deze opties wilt aanpassen en een disc wilt finaliseren, annuleert
u de Easy Handycam-functie en finaliseert u de disc op de gebruikelijke manier (p. 40).
• Een DVD-R kan niet meer worden overschreven als u deze hebt gefinaliseerd, zelfs niet
als er nog wel ruimte op de DVD beschikbaar is.
• Als u een DVD-RW (VIDEO-stand)/DVD+RW finaliseert, kan de disc kan niet meer worden
beschreven wanneer u de Easy Handycam-functie gebruikt. Annuleer de functie Easy
Handycam en volg de procedure op pagina 46.
1 Zet de camcorder in een stabiele positie. Sluit de netspanningsadapter aan
op de DC IN-aansluiting van de camcorder.
EASY-knop
DC INaansluiting
Netspanningsadapter
POWER-schakelaar
Naar stopcontact
• Gebruik de netspanningsadapter om er zeker van te zijn dat de accu van de camcorder niet leegraakt
tijdens het finaliseren.
2 Zet de camcorder aan en controleer of het EASY-lampje gaat branden.
Als het EASY-lampje uit is, drukt u op EASY om de Easy Handycam-functie te activeren.
3 Plaats de disc die u wilt finaliseren.
Zie ‘Stap 6: Een disc plaatsen’ op pagina 23 voor meer informatie.
28
4 Raak bij de volgende stappen het LCD-scherm aan.


Raak
aan

FINALISEER
Raak
aan


Weet u het zeker?
Raak
aan
JA
Voltooid.
Raak
aan
Raak
aan
NEE
NEE
JA
• Stel de camcorder niet bloot aan schokken of trillingen en koppel tijdens het finaliseren de
netspanningsadapter niet los.
• Hoe minder materiaal u hebt opgenomen, des te langer zal het finaliseren duren.
5 Verwijder de disc uit de camcorder.
U kunt beelden op de DVD-speler bekijken.
Raadpleeg de documentatie bij de DVD-spelers en dergelijke.
Alle scènes na het afspelen verwijderen (formatteren)
(DVD-RW:VIDEO-stand/DVD+RW)
Als u de disc formatteert, kan deze weer worden gebruikt voor nieuwe opnamen.
Als u een DVD-RW opnieuw wilt gebruiken om in de VR-stand op te nemen, formatteert
u de disc nadat u de Easy Handycam-functie hebt geannuleerd (p. 47).
• Als u een scène verwijdert, kunt u deze niet meer herstellen.
Easy Handycam – uw camcorder gebruiken met automatische instellingen

Raak
aan
Raak bij de volgende stappen het LCD-scherm aan.
 [SETUP]
 [FORMAT]
 [JA]
 [JA]

29
Opnemen
Open de lensklep
door de schakelaar
in de richting van de
pijl te schuiven
A REC START/STOP
(PHOTO)
POWER-schakelaar
1 Schuif de POWER-schakelaar herhaaldelijk omlaag om het desbetreffende
lampje in te schakelen.
: afspelen en/of bewerken
: stilstaande beelden opnemen
: films opnemen
Schuif de POWER-schakelaar
in de richting van de pijl
terwijl u het groene knopje
ingedrukt houdt als de POWERschakelaar in de stand OFF
(CHG) staat.
2 Start de opname.
Als u films of stilstaande beelden wilt opnemen, drukt u op REC START/STOP (PHOTO) A.
Films
Stilstaande beelden
Druk op REC START/STOP
(PHOTO) 
min
Druk licht op REC START/STOP
(PHOTO) A om scherp te stellen
() en druk deze knop vervolgens
volledig in ().
Pieptoon
OPN
Klikken
van sluiter
min


P-MENU
[STBY]  [OPN]
Druk nogmaals op deze knop om het
opnemen te stoppen.
De laatste opname controleren of
verwijderen (Controleren/Verwijderen
controleren)
Zie pagina 34.
30
P-MENU
Knippert Gaat branden
U hoort het sluitergeluid. Wanneer
verdwijnt, is het beeld opgenomen.
Een nieuw film of nieuwe stilstaande
beelden opnemen
Zelfs als u de disc eens hebt verwijderd,
kunt u blijven opnemen als er nog ruimte
op de disc beschikbaar is.
Voer stap 2 uit.
Afspelen
1 Schuif de POWER-schakelaar herhaaldelijk omlaag om het lampje
(Play/Edit) in te schakelen.
De VISUAL INDEX wordt weergegeven op het LCD-scherm.
Type disc
Vorige
6 beelden
Volgende
6 beelden
Tab Film
P-MENU
Wordt weergegeven
in het beeld dat op
elke tab het laatst
werd afgespeeld.
Opnemen/afspelen
Tab voor
stilstaand beeld
2 Start het afspelen.
Films
Stilstaande beelden
Raak de tab Film aan en vervolgens
de film die u wilt afspelen.
Hiermee schakelt
u tussen de
functies Afspelen Volgende
Begin van de
scène/vorige scène en Onderbreken scène
Raak de tab Stilstaand beeld aan
en vervolgens het stilstaande
beeld dat u wilt afspelen.
P-MENU
P-MENU
Stop (ga naar het
scherm VISUAL
INDEX)
Terug-/
vooruitspoelen
Vorige/volgende
Naar het scherm
VISUAL INDEX
Als de geselecteerde film helemaal is
afgespeeld, wordt het scherm met de
VISUAL INDEX weer weergegeven.
• Raak
/
aan in de pauzestand om
vertraagd af te spelen.
• Bij eenmaal aanraken gaat het terugspoelen/snel
vooruitspoelen ongeveer vijf keer zo snel, en bij
tweemaal aanraken ongeveer tien keer zo snel*.
* Ongeveer 8 keer sneller bij een DVD+RW.
• Wanneer u een film aanraakt die gemarkeerd
is met i kunt u deze afspelen vanaf het punt
waar u eerder bent gestopt.
Wanneer u een nieuw beeld opneemt, wordt
i in het beeld weergegeven.
Het volume bijstellen
Raak
aan met
 [VOLUME] aan en pas het
/
.
• Als u [VOLUME ] niet kunt vinden in
,
moet u [SETUP] aanraken (p. 59).
De disc afspelen op andere DVDapparaten
Zie pagina 40.
31
Functies voor opnemen/afspelen






Opnemen
Zoomfunctie gebruiken ................ 1
Als u de motorzoomknop 1 voorzichtig
draait, kunt u langzaam in- en uitzoomen op
het onderwerp. Draai de motorzoomknop
verder voor een snellere zoombeweging.
Grotere
weergavehoek:
(Groothoek)
Kleine
weergavehoek:
(Tele-opname)
• Houd uw vinger op de zoomknop tijdens



het zoomen. Anders kan het geluid van de
zoomknop worden opgenomen.
• De minimale afstand tussen de camcorder en
het onderwerp voor een goede scherpstelling
is ongeveer 1 cm voor groothoekopnamen en
ongeveer 80 cm voor tele-opnamen.
• U kunt [DIGITAL ZOOM] (p. 55) instellen als
u meer dan 10× wilt inzoomen.
Belichting aanpassen voor
onderwerpen met tegenlicht .......... 2


Als u de belichting voor onderwerpen met
tegenlicht wilt aanpassen, drukt u op BACK
LIGHT 2 zodat  wordt weergegeven.
Druk nogmaals op BACK LIGHT om de
tegenlichtfunctie uit te schakelen.
Scherpstellen op een onderwerp dat
niet in het midden staat ............... 3
Zie [SPOTFOCUS] op pagina 54 voor
meer informatie.
De belichting van het geselecteerde
onderwerp vastleggen ................. 3
Zie [SPOTMETER] op pagina 53 voor
meer informatie.
Speciale effecten gebruiken .......... 3
Zie
32
BEELD PROG. op pagina 57.
Een statief gebruiken ................... 4
Bevestig het statief (optioneel: de schroef
mag niet langer dan 5,5 mm zijn) met een
statiefschroef op het bevestigingspunt voor
het statief 4.
Het bevestigingsgeluid voor een
bewerking uitschakelen................ 3
Zie [PIEPTOON] (p. 62) voor meer
informatie over het instellen van het
bevestigingsgeluid.
De instellingen initialiseren .......... 0
Afspelen
De beelden op volgorde afspelen .... 3
Zie [SLIDE SHOW] op pagina 58 voor
meer informatie.
U kunt beelden vergroten van ongeveer 1,1
tot 5 keer het oorspronkelijke formaat.
U kunt het vergrotingsniveau aanpassen
met de motorzoomknop 1.

Speel het beeld af dat u wilt vergroten.

Vergroot het beeld met T (Teleopname). Er verschijnt een kader op het
LCD-scherm.

Raak het scherm aan op het punt in het
weergegeven kader dat u wilt vergroten.

Pas de vergroting aan met W
(groothoekopname)/T (Tele-opname).
Als u de bewerking wilt annuleren, raakt u
[END] aan.
Overige onderdelen en functies
6
Ingebouwde stereomicrofoon
7
Afstandsbedieningssensor
Richt de afstandsbediening (p. 37) op
de afstandsbedieningssensor om de
camcorder te bedienen.
8
Opnamelampje
Het opnamelampje gaat rood branden
tijdens de opname (p. 62).
9
Luidspreker
Geluid wordt weergegeven via de
luidspreker.
Opnemen/afspelen
De WEERG.ZOOM gebruiken .......... 1
Druk op RESET 0 om alle instellingen te
herstellen, waaronder de instelling voor
de datum en tijd. (Aangepaste Setup-items
in het persoonlijke menu worden niet
hersteld.)
• Zie pagina 31 voor meer informatie over het
bijstellen van het volume.
Opnemen/afspelen
De resterende accuduur controleren...... 5
Zet de POWER-schakelaar op UIT (CHG) en
druk op DISP/BATT INFO 5. Druk eenmaal
op deze toets om de informatie over de accu
ongeveer 7 seconden op het scherm weer te
geven. Wanneer u de knop langer ingedrukt
houdt, wordt deze informatie ongeveer 20
seconden weergegeven.
BATTERIJLADING
BESCHIKB. OPNAMEDUUR
LCD-SCHERM:
min
Opnamecapaciteit
(bij benadering)
Resterende
accuduur (bij
benadering)
33
De laatste scène controleren/verwijderen
(Controleren/Verwijderen controleren)
U kunt de laatst opgenomen scène
controleren of verwijderen.
U kunt deze scène echter niet verwijderen
als u:
– de disc hebt verwijderd.
– nieuwe scènes hebt opgenomen.
De laatste scène controleren
(Controleren)
1 Schuif de schakelaar POWER
om het lampje
(Film) of
(Stilstaand beeld) in te schakelen
en raak
aan.
De laatste scène wordt afgespeeld.
Film
min
De laatste scène verwijderen
(Verwijderen controleren)
(alleen DVD-RW/DVD+RW)
Als u de gecontroleerde scène niet nodig
hebt, kunt u deze direct verwijderen.
Gegevens die op DVD-R zijn opgenomen,
kunnen niet worden verwijderd.
1 Druk tijdens de controle op
.
min
CONTR OLE R E N
Ve rwijde re n?
JA
NE E
2 Raak [JA] aan.
CONTROLE R E N
• Als u een scène eenmaal hebt verwijderd, kunt
u deze niet meer herstellen.
Raak deze toets aan om de
onderstaande toetsen weer te
geven.
: terug naar het begin van
de film die wordt afgespeeld.
/
: volume aanpassen.
Stilstaand
beeld
min
CONTROLEREN
30/30
VIDEO
100-0001
Terugkeren naar opnemen
Raak
aan.
• De opnamegegevens (GEGEVENSCODE)
verschijnen niet op het controlescherm.
34
• U kunt alleen de scène verwijderen die u het
laatst hebt opgenomen. Als
grijs wordt
weergegeven, kunt u de scène om een van de
volgende redenen niet verwijderen.
– U hebt de laatst opgenomen scène al
verwijderd.
– U hebt een film of een stilstaand beeld
opgenomen vlak vóór de scène die nu wordt
afgespeeld.
Aanduidingen die worden weergegeven tijdens
opnemen/afspelen
() is een referentiepagina.
De aanduidingen tijdens de opname worden niet opgenomen.
Stilstaande beelden opnemen
Films opnemen
1 2 3 4 5
6
1
OPN 0:00:00
[30min] VIDEO
60min
0 qa 5
min
FINE
7
qs
8
P-MENU
8
9
 Resterende accuduur (ongeveer) (33)
 Opnamestand ( of  of ) (59)
[OPN] (opnemen)
 Teller (uur: minuut: seconde)
P-MENU
9
 Kwaliteit ([FIJN] of [STANDAARD])
(56)
 Het aantal opgenomen stilstaande beelden
 Het aantal opneembare stilstaande beelden
(ongeveer) (61)
 Type disc (13)
 Opname-indeling van de DVD-RW (13)
 Resterende capaciteit van de disc
Opnemen/afspelen
 Opnamestatus [STBY] (wachtstand) of
6
7
[1530] VIDEO
(ongeveer) (61)
 Controletoets (34)
Geeft het beeld weer dat het laatst is
opgenomen. Raak
aan om terug te keren
naar de wachtstand.
 Persoonlijk menu (toets) (64)
Films weergeven
Stilstaande beelden weergeven
1 2 qd 4 5 6
min
1
qj 5
min
0:00:00
6
12/30
VIDEO
VIDEO
qf
qg
0001
qk
100-0001
P-MENU
qh
P-MENU
9
 Afspeelstand
w;
Totaal aantal opgenomen stilstaande
beelden
 Vorig/Volgend beeld (toets) (27, 31)
 Aantal scènes
 Videobedieningstoetsen (27, 31)
ql 9
 Aantal afgespeelde stilstaande beelden/

Bestandsnaam

VISUAL INDEX (toets) (27, 31)

Vorige/Volgende (toets) (27, 31)
35
Aanduidingen die worden weergegeven tijdens opnemen/
afspelen(vervolg)
( ) is een referentiepagina.
Aanduidingen op het LCDscherm
Wanneer u de Setup-items kunt wijzigen,
of tijdens opnemen of afspelen, worden de
volgende indicatoren weergegeven.
Middenboven Rechtsboven
Linksboven
S TBY
60 min
W
T
0:00:00
min V IDE O
OVERLAP
Midden
Aanduiding
Betekenis
Color Slow Shutter (54)

 
Waarschuwing (93)
Onderkant
Aanduiding
Betekenis
Beeldeffecten (58)
Digitale effecten (58)

P.ME NU
Midden
Onder
Linksboven
Aanduiding
Betekenis
Opnemen met
zelfontspanner (55)
MICR.NIVEAU laag (60)
Betekenis
Herhalen van
diavoorstelling (58)
Rechtsboven
Aanduiding
WIT
Betekenis
ZWART
OVER
LOOP
In-/uitfaden (57)
Achtergrondverlichting van
het LCD-scherm uit (21)
36
BELICHT.PROG (52)

Tegenlicht (32)

Witbalans (53)
BR.BLD.SEL. (55)
SteadyShot uit (56)
Flexibele spotmeter
(53)/Belichting (53)
Middenboven
Aanduiding
Handmatig scherpstellen
(54)
GEGEVENSCODE tijdens
opnemen
De opnamegegevens (datum/tijd of de
instellingen die worden gebuikt tijdens
de opname) worden automatisch op
de disc geregistreerd. Deze gegevens
worden tijdens het opnemen niet
weergegeven. U kunt de gegevens tijdens
het afspelen controleren met behulp van
[GEGEVENSCODE] (p. 61).
Afstandsbediening
Verwijder het isolatievel voordat u de
afstandsbediening gebruikt.

DATA CODE (p. 61)

PHOTO (p. 27, 31)
Als u op deze toets drukt, wordt het beeld
dat op het scherm wordt weergegeven,
opgenomen als stilstaand beeld.
Isolatievel

SCAN/SLOW (p. 27, 31)
 
(Vorige/volgende) (p. 27, 31)
PLAY (p. 27, 31)

STOP (p. 27, 31)

DISPLAY (p. 21)

Zender

START/STOP (p. 26, 30)

Motorzoom (p. 32, 33)

PAUSE (p. 27, 31)

VISUAL INDEX (p. 27, 31)
Als u hierop drukt, wordt bij het afspelen een
VISUAL INDEX weergegeven.
  /  /  / /
Opnemen/afspelen

ENTER
Als u op een toets drukt, verschijnt het
oranje kader op het LCD-scherm. Selecteer
de gewenste toets of het item met  /  / 
/  en druk op ENTER om uw keuze in te
voeren.
Als er gedurende een bepaalde periode
geen opdrachten zijn verzonden via de
afstandsbediening, verdwijnt het oranje kader.
Als u op  /  /  /  of ENTER drukt,
verschijnt het kader op de plaats waar dit het
laatst werd weergegeven.
• Wijs met de afstandsbediening naar de
afstandsbedieningssensor om de camcorder te
gebruiken (p. 33).
• Zie pagina 104 voor meer informatie over het
vervangen van de batterij.
37
Het beeld afspelen op een televisie
Voor deze bewerking moet de camcorder op het stopcontact zijn aangesloten met de
bijgeleverde netspanningsadapter (p. 17). Raadpleeg ook de documentatie bij de apparaten
die u wilt aansluiten.
1
(geel)
(wit)
A/Vaansluiting
S VIDEO VIDEO
: Signaalverloop

A/V-kabel (bijgeleverd)
Sluit hiermee de camcorder aan op de ingang
van het andere apparaat.

A/V-kabel met S VIDEO (optioneel)
Als u een verbinding maakt met een ander
apparaat via de S VIDEO-aansluiting met een
audio/video-aansluitkabel met een S VIDEOkabel (optioneel), kunnen beelden van hogere
kwaliteit worden gemaakt dan met een audio/
video-kabel. Sluit de witte en rode stekker
(linker-/rechterkanaal) en de S VIDEOstekker (S VIDEO-kanaal) van de A/V-kabel
aan op een S VIDEO-kabel (optioneel). Het is
niet nodig de gele stekker aan te sluiten.
Als de televisie is aangesloten op een
videorecorder
Sluit de camcorder aan op de LINE
IN-ingang op de videorecorder. Stel
de ingangskeuzeschakelaar van de
videorecorder in op LINE.
38
(rood)
AUDIO
Videorecorders of
televisietoestellen
2
Als u een mono-televisie hebt (als de
televisie slechts één audio-ingang heeft)
Sluit de gele stekker van de A/V-kabel
aan op de video-ingang en sluit de witte
stekker (linkerkanaal) of rode stekker
(rechterkanaal) aan op de audio-ingang van
de televisie of videorecorder.
• U kunt de teller op de televisie weergeven door
[DISPLAY] in te stellen op [V-UIT/LCD]
(p. 62).
Als de televisie/videorecorder
een 21-polige verloopstekker
(EUROCONNECTOR) heeft
Gebruik een 21-polige verloopstekker
(optioneel) als u de beelden wilt bekijken.
Televisie/
videorecorder
39
De disc geschikt maken voor DVD-spelers of
DVD-stations (Finaliseren)
Als u de opgenomen disc finaliseert, kan deze worden afgespeeld op andere DVD-spelers,
DVD-recorders of het DVD-station van uw computer. De finaliseringsprocedure is
afhankelijk van het type disc.
• Het is mogelijk dat de discs niet op alle typen spelers kunnen worden afgespeeld.
Het finaliseren is vereist.
Als u de disc eenmaal hebt gefinaliseerd, kan deze niet meer worden
overschreven, zelfs niet als er nog ruimte op de disc is.
Het finaliseren is vereist.
Als u het finaliseren ongedaan maakt (p. 46), kan de disc worden overschreven
op uw camcorder. U moet de disc opnieuw finaliseren als u deze wilt afspelen
op andere DVD-spelers.
Het finaliseren is vereist.
Als u de disc hebt gefinaliseerd, kunt u deze afspelen op DVD-spelers die de
VR-stand ondersteunen.
Het is niet nodig om het finaliseren ongedaan te maken als u extra materiaal
op de disc wilt opnemen. Als u extra materiaal hebt opgenomen, hoeft u de
disc niet opnieuw te finaliseren.
U kunt de disc afspelen op DVD-spelers zonder hem te finaliseren. U moet de
disc echter in de volgende gevallen finaliseren:
– Als u een DVD-menu wilt maken (p. 41).
– Als u een fotofilm wilt maken (p. 42).
– Als u beelden wilt afspelen op een DVD-station van een computer.
– Als de opnametijd als volgt is:
HQ-stand: minder dan 5 minuten.
SP-stand: minder dan 8 minuten.
LP-stand: minder dan 15 minuten.
Als u bij het finaliseren een DVD-menu of fotofilm hebt gemaakt, verschijnt
er een bevestigingsvenster wanneer u extra materiaal opneemt. Aangezien
het DVD-menu of de fotofilm bij het opnemen van extra materiaal wordt
verwijderd, moet u de disc opnieuw finaliseren als u een DVD-menu of
fotofilm erop wilt maken.
40
Stappen voor het finaliseren
Voer de volgende procedure uit.
• Het finaliseren kan een minuut tot een
paar uur duren. Hoe minder materiaal
u hebt opgenomen, hoe langer het
finaliseren zal duren.
• Gebruik een externe voedingsbron om
er zeker van te zijn dat de accu van de
camcorder niet leegraakt tijdens het
finaliseren.
• Als u een dubbelzijdige disc finaliseert, moet u
elke zijde van de disc finaliseren.
Als u het DVD-menu hebt
ingesteld, kunt u een menuscherm
maken waarop de miniaturen als
een lijst worden weergegeven
wanneer u de disc afspeelt op
DVD-apparaten.
Stap 3: Een fotofilm aanpassen*
1 Zet de camcorder in een
stabiele positie. Sluit de
netspanningsadapter aan op
de DC IN-aansluiting van de
camcorder.
2 Schakel de camcorder in door de
POWER-schakelaar te schuiven.
3 Plaats de disc die u wilt finaliseren.
4 Raak
FINALISEREN]
[INSTELLEN] aan.
FINALISEREN
END
DVDMENU
FOTOFILM
DISCTITEL
(p. 42)
U kunt een fotofilm maken
waarmee u stilstaande beelden
kunt weergeven op andere DVDapparaten.
Stap 4: De disctitel wijzigen
(p. 42)
U kunt elke disc een titel geven.
Standaard krijgt de disc als titel
de datum waarop de disc voor het
eerst werd gebruikt.
Stap 5: Een disc finaliseren
(p. 43)
* U kunt dit niet doen met een DVD-RW (VRstand).
Afspelen op DVD-apparatuur
Stap 1: Het finaliseren voorbereiden
(p. 41)
Stap 2: Een DVD-menu aanpassen*
(p. 41)
Stap 1: Het finaliseren
voorbereiden
Stap 2: Een DVD-menu
aanpassen
Wat is een DVD-menu?
Een DVD-menu is een menuscherm
waarop een index wordt weergegeven.
U kunt zo gemakkelijk de inhoud van de
disc controleren of de gewenste scènes
selecteren. Als u het DVD-menu op uw
camcorder gebruikt, worden de eerste
scènes van elke film als miniaturen
weergegeven met de datum.
• U kunt geen DVD-menu maken als u een DVDRW (VR-stand) gebruikt.
41
De disc geschikt maken voor DVD-spelers of DVD-stations (Finaliseren)
(vervolg)
1 Raak [DVD-MENU] aan.
1 Raak [FOTOFILM] aan.
2 Selecteer een van de vier typen
2 Raak [JA] aan.
met
/
.
DVD-MENU :
STIJL1
Raak [NEE] aan als u geen fotofilm wilt
maken.
GESCH.VERWRK.TIJD:10m
STIJL1
STIJL2
STIJL3
STIJL4
GEEN MENU
Selecteer [GEEN MENU] als u geen
DVD-menu wilt maken.
3 Raak
aan.
Stap 3: Een fotofilm aanpassen
Wat is een fotofilm?
Bij een fotofilm worden stilstaande beelden
in JPEG-indeling geconverteerd naar films
in MPEG-indeling, zodat ze op andere
DVD-spelers of op uw computer kunnen
worden afgespeeld. De originele stilstaande
beelden blijven in de JPEG-indeling op de
disc staan.
De geconverteerde stilstaande beelden
worden achter elkaar afgespeeld in de
vorm van een diavoorstelling. De resolutie
(in pixels) van de geconverteerde fotofilm
is echter lager dan die van de originele
stilstaande beelden.
• Het finaliseren van een fotofilm kan langer
duren; dit is afhankelijk van het aantal
stilstaande beelden dat op de disc staat.
• U kunt de stilstaande beelden in de JPEGindeling via het DVD-station van uw computer
bekijken zonder dat u een fotofilm hoeft te
maken (p. 44).
• U kunt bij deze stap geen fotofilm maken op
een DVD-RW (VR-stand). U kunt de gegevens
aanpassen via het [BWRK]-scherm (p. 70).
3 Raak
aan.
Stap 4: De disctitel wijzigen
Ga verder met stap 5: “Een disc finaliseren”
(p. 42) als u de disctitel niet wilt wijzigen.
1 Raak [DISCTITEL] aan.
2 U kunt overbodige tekens
verwijderen door [] aan te
raken.
De gele cursor verschuift en de tekens
worden vanaf het einde verwijderd.
3 Selecteer het type teken en raak
dan het gewenste teken aan.
DISCTITEL
ESC
Een teken wissen: Raak [] aan.
Spatie invoegen: Raak [] aan.
4 Raak [] aan om een teken in
te voeren en naar de volgende
invoerpositie te gaan.
• U kunt maximaal 20 tekens invoeren.
42
5 Wanneer u de tekens hebt
ingevoerd, raakt u
aan.
De ingevoerde disctitel wordt gebruikt.
6 Raak [END] aan.
• Als de disc een titel heeft die al door een ander
apparaat is ingesteld, worden het 21e en de
daarop volgende tekens door deze bewerking
verwijderd.
Stap 5: Een disc finaliseren
de stappen 2 tot en met 4 op het
LCD-scherm hebt uitgevoerd.
FINALISEREN
Inst.finaliseren
GESCH.VERWRK.TIJD:10m
DISCTITEL :
FOTOFILM : JA
DVD-MENU : STIJL1
aan wanneer [Voltooid]
verschijnt.
Als u een DVD-R/DVD-RW (VIDEOstand)/DVD+RW gebruikt, knippert
 nadat het finaliseren is voltooid
wanneer de POWER-schakelaar
is ingesteld op
(Film) of
(Stilstaand beeld). Verwijder de disc uit
de camcorder.
• Wanneer u hebt aangegeven dat u een
DVD-menu wilt maken op DVD-R/DVDRW (VIDEO-stand)/DVD+RW en de disc
vervolgens finaliseert, verschijnt het DVDmenu gedurende een paar seconden tijdens het
finaliseren.
• U kunt een fotofilm niet op uw camcorder
bekijken als u gebruikmaakt van DVD-R/DVDRW (VIDEO-stand).
• Nadat u een disc hebt gefinaliseerd, worden
de discaanduiding en de opname-indeling
weergegeven, zoals hierna is aangegeven:
DVD-R
DVD-RW (VIDEO-stand)
2 Raak
aan.
3 Raak [JA]  [JA] aan.
Afspelen op DVD-apparatuur
1 Bevestig de instellingen die u in
4 Raak
DVD-RW (VR-stand)
DVD+RW
De disc wordt gefinaliseerd.
• Stel de camcorder niet bloot aan schokken
of trillingen en koppel tijdens het finaliseren
de netspanningsadapter niet los.
Als u de netspanningsadapter moet
loskoppelen, moet u controleren of de
voeding van de camcorder is uitgeschakeld.
Verder moet u de adapter loskoppelen nadat
het lampje CHG (opladen) is uitgegaan.
Het finaliseren wordt gestart als u de
netspanningsadapter weer aansluit en de
camcorder inschakelt.
U kunt de disc pas verwijderen als het
finaliseren is voltooid.
43
Een disc afspelen op
DVD-spelers enzovoort.
• Gebruik de 8cm CD-adapter niet met
een 8cm DVD, omdat dit fouten kan
veroorzaken.
• Zorg dat een verticaal DVD-apparaat zo
is geplaatst dat de disc horizontaal kan
worden geplaatst.
1 Plaats een disc in het DVDapparaat.
• Gebruik de 8cm CD-adapter niet met
een 8cm DVD, omdat dit fouten kan
veroorzaken.
• Zelfs als u een DVD+RW gebruikt moet
u de disc finaliseren, omdat er anders
fouten kunnen optreden.
Films afspelen
2 Speel de disc af.
De afspeelprocedure is afhankelijk van
het DVD-apparaat. Raadpleeg voor
meer informatie de documentatie bij uw
DVD-apparaat.
Als u een DVD-menu hebt gemaakt
(DVD-R/DVD-RW:VIDEO-stand/
DVD+RW),
kunt u de gewenste scène selecteren in het
menu.
Fotofilms worden aangegeven na alle
andere films in het menu.
00:00
Fotofilm
• Bij sommige DVD-apparaten kunnen discs
mogelijk niet worden afgespeeld, wordt het
afspelen onderbroken of zijn bepaalde functies
niet beschikbaar.
• Stilstaande beelden worden afgespeeld als
fotofilm, waarbij om de 3 seconden een ander
beeld wordt weergegeven.
44
Een disc afspelen op een
computer met een DVDstation
Gebruik een DVD-station dat 8cm discs
ondersteunt. Er moet een toepassing voor
het afspelen van DVD’s op de computer
zijn geïnstalleerd.
1 Plaats de gefinaliseerde disc in
het DVD-station van de computer.
2 Speel de disc af in de juiste
toepassing.
• Het is mogelijk dat de disc niet op alle
computers kan worden afgespeeld. Raadpleeg
de documentatie bij de computer voor meer
informatie.
• Films die u hebt gekopieerd van de disc naar
de vaste schijf van de computer, kunt u niet
afspelen of bewerken. Raadpleeg de “First Step
Guide” op de CD-ROM voor meer informatie
over het importeren van films .
Stilstaande beelden afspelen
Stilstaande beelden zijn op de disc
opgeslagen in JPEG-indeling.
U gebruikt bij deze bewerking de originele
gegevens op de disc. Let erop dat deze
per ongeluk kunnen worden gewist of
gewijzigd.
De datum waarop de disc voor het
eerst werd gebruikt, is geregistreerd
in het volumelabel van de disc.
Bijvoorbeeld
Als de disc om 6:00 uur op 1 januari 2005 voor
het eerst werd gebruikt, staat hier:
2005_01_01_06H00M_PM
1 Plaats de gefinaliseerde disc in
het DVD-station van de computer.
Volumelabel
2 Klik op [Start]  [My Computer].
3 Klik met de rechtermuisknop op
het DVD-station waarin u de disc
hebt geplaatst en klik vervolgens
op [Open].
Beelden worden opgeslagen in de
volgende mappen op de disc.
Films
DVD-R/DVD-RW(VIDEO-stand)/DVD+RW:
Map VIDEO_TS
DVD-RW (VR-stand):
Map DVD_RTAV
4 Dubbelklik op [DCIM] 
Stilstaande beelden
5 Dubbelklik op het gewenste
Bijvoorbeeld
De map voor gegevens op DVD-R’s/DVD-RW’s
(VIDEO-stand)/DVD+RW’s
Als u Windows XP gebruikt:
[100MSDCF].
bestand.
Map DCIM\100MSDCF
Afspelen op DVD-apparatuur
U kunt ook dubbelklikken op [My
Computer] op het bureaublad.
Het geselecteerde stilstaande beeld
wordt op het scherm weergegeven.
Map voor
stilstaande
beelden
45
Extra scènes opnemen na finaliseren
Als er op de disc voldoende ruimte
beschikbaar is, kunt u op de gefinaliseerde
DVD-RW’s (VIDEO-stand)/DVD+RW’s
extra materiaal opnemen door de
onderstaande procedure uit te voeren.
U kunt op de gefinaliseerde DVD-RW
(VR-stand) zonder verdere stappen uit te
voeren extra materiaal opnemen.
• Gebruik een externe voedingsbron om er zeker
van te zijn dat de accu van de camcorder niet
leegraakt tijdens het finaliseren.
• Stel de camcorder niet bloot aan schokken
of trillingen en koppel tijdens het gebruik de
netspanningsadapter niet los.
• DVD-menu’s en fotofilms die tijdens het
finaliseren zijn gemaakt, worden verwijderd.
• Als u een dubbelzijdige disc gebruikt, zijn de
volgende procedures vereist voor beide zijden.
Als u een DVD-RW (VIDEO-stand)
gebruikt (Finaliseren opheffen)
1 Sluit de netspanningsadapter aan
op de DC IN-aansluiting op de
camcorder, en sluit vervolgens het
netsnoer aan op het stopcontact.
2 Schakel de camcorder in door de
Als u een DVD+RW gebruikt
Als u een fotofilm of een
DVD-menu hebt gemaakt bij het finaliseren
(p. 40), zijn de volgende stappen vereist.
1 Sluit de netspanningsadapter aan
op de DC IN-aansluiting op de
camcorder, en sluit vervolgens
het netsnoer aan op het
stopcontact.
2 Schuif de POWER-schakelaar
om het lampje
(Film) of
(Stilstaand beeld) in te schakelen.
3 Plaats de gefinaliseerde disc in
de camcorder.
Er wordt een dialoogvenster
weergegeven waarin wordt gevraagd of
u extra scènes wilt opnemen.
NWE OPN.TVGN
Disc opneembaar maken?
DVD-menu en fotofilm
worden verwijderd.
OPGENOMEN GEDEELTE
JA
NEE
POWER-schakelaar te schuiven.
3 Plaats de gefinaliseerde disc in
de camcorder.
4 Raak
 [SETUP] aan.
5 Raak
DISC INST. 
[UNFINALIZE] aan.
6 Raak [JA]  [JA] aan en raak
vervolgens
aan als [Voltooid]
wordt weergegeven.
46
4 Raak [JA]  [JA] aan.
[Voltooid] wordt weergegeven
en vervolgens verschijnt het
opnamescherm.
Alle scènes op de disc verwijderen
(Formatteren)
Bij formatteren worden alle gegevens
van de disc verwijderd, zodat u deze
helemaal opnieuw kunt gebruiken. De
opnamecapaciteit wordt geheel hersteld.
De formatteringsprocedure is afhankelijk
van het type disc.
U kunt dit type disc niet
formatteren. Gebruik een
nieuwe disc.
Dit type disc kunt u formatterenen
opnieuw gebruiken.
Als u de disc hebt
gefinaliseerd, wordt het
finaliseren opgeheven.
Dit type disc kunt u formatteren
en opnieuw gebruiken.
Dit type disc kunt u formatteren
en opnieuw gebruiken.
Als u de disc hebt gefinaliseerd,
blijven de oorspronkelijke
finaliseringsgegevens
op de disc aanwezig.
• Gebruik een netspanningsadapter om
er zeker van te zijn dat de accu van de
camcorder niet leegraakt tijdens het
formatteren.
• Stel de camcorder niet bloot aan schokken of
trillingen en koppel tijdens het formatteren
de netspanningsadapter niet los.
• Als u een dubbelzijdige disc gebruikt, moet
u beide zijden van de disc formatteren.
1 Sluit de netspanningsadapter aan
op de DC IN-aansluiting op de
camcorder, en sluit vervolgens het
netsnoer aan op het stopcontact.
POWER-schakelaar te schuiven.
3 Plaats de te formatteren disc in
de camcorder.
4 Raak
 [FORMAT] aan.
DVD-RW
Selecteer de opname-indeling en
formatteer de disc. Ga door met stap 5.
DVD+RW
Het scherm [FORMAT] verschijnt.
Ga door met stap 6.
5 Selecteer de opname-indeling
voor een DVD-RW en raak
aan.
Zie pagina 13 voor meer informatie
over opname-indelingen.
F OR MAT :
K an afs pelen op DV Dapparaten. K an niet
bewerken in C amcorder.
6 Raak [JA]  [JA] aan en raak
vervolgens
aan als [Voltooid]
wordt weergegeven.
• Als u de Easy Handycam-functie gebruikt
(p. 25), wordt het scherm in stap 5 niet
weergegeven, zelfs niet wanneer u een
DVD–RW in de camcorder plaatst. Ga verder
met stap 6.
• Een disc die via andere apparatuur is beveiligd,
kunt u niet formatteren. Annuleer de beveiliging
met behulp van de oorspronkelijke apparatuur
en formatteer de disc vervolgens.
De opgenomen disc gebruiken (DVD-RW/DVD+RW)
Als u de disc hebt
gefinaliseerd, blijven
de oorspronkelijke
finaliseringsgegevens op de
disc aanwezig.
2 Schakel de camcorder in door de
47
De Setup-items gebruiken
1 Schuif de POWER-schakelaar om het gewenste lampje in te schakelen.
: Instellingen voor
weergeven/bewerken
: Instellingen voor
stilstaande beelden
: Instellingen
voor films
Verschuif de POWERschakelaar terwijl u
de groene knop in
het midden vasthoudt
wanneer de POWERschakelaar op OFF
(CHG) staat.
2 Raak het LCD-scherm aan om het Setup-item te selecteren.
Items die niet beschikbaar zijn, worden grijs weergegeven.
 De snelkoppelingen van het persoonlijke menu gebruiken
Snelkoppelingen voor Setup-items die u vaak gebruikt, worden toegevoegd aan het
persoonlijke menu.
• U kunt het persoonlijke menu naar wens aanpassen (p. 64).
 Raak
min
aan.
STBY
SETUP
FINALISEER
BELCHT
SPOT
FOCUS
FADER
SPOT
METER
 Raak het gewenste item aan.
Als het gewenste item niet wordt weergegeven op het scherm, raakt u
item wordt weergegeven.
 Selecteer de gewenste instelling en raak
aan.
/
aan totdat het
 Setup-items gebruiken
U kunt Setup-items aanpassen die niet aan het persoonlijke menu zijn toegevoegd.

60min

STBY
60min

STBY
0:00:00
AUTO SLUITER

STBY
min
VIDEO
STBY
min
UIT
AAN
SPOTFOCUS
FOCUS
CAMERA INST.
BELICHT.PROG
SPOTMETER
BELICHTING
COLOR SLOW S
DIGITAL ZOOM
BR.BLD.SEL.
48
UIT
Z.ONTSPANNERUIT
OK
AAN
UIT
AAN
 Raak
 [SETUP] aan.
 Raak het gewenste Setup-item aan.
Raak
/
aan om het item te selecteren en raak
aan.
 Selecteer het gewenste item. Raak het gewenste Setup-item aan.
Raak
/
aan om het item te selecteren en raak
aan.
• U kunt het item ook direct aanraken om het te selecteren.
 Pas het item aan.
Nadat u de instellingen hebt gewijzigd, raakt u

(Sluiten) aan om het
SETUP-scherm te sluiten.
Als u de instelling niet wijzigt, raakt u
aan om terug te keren naar het vorige scherm.
• Als u de functie Easy Handycam gebruikt, (p. 25) worden de beschikbare Setup-items
weergegeven wanneer u [SETUP] op het LCD-scherm aanraakt.
De Setup-items gebruiken
49
Setup-items
Lampje dat
brandt:
Film
Stilstaand beeld
BELICHT. PROG


SPOTMETER


BELICHTING


WITBALANS


AUTO SLUITER

–
SPOTFOCUS


FOCUS


COLOR SLOW S

–
Z.ONTSPANNER


DIGITAL ZOOM

BR.BLD.SEL.

STEADYSHOT

–
–
–
Play/edit
Easy
Handycam
CAMERA INST. (p. 52)
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
AUTO
–
–
FIJN
AUTO
AUTO
AUTO
AAN
AUTO
AUTO
UIT
UIT
UIT
4:3
AAN
STILST INST. (p. 56)
–
–

FADER


B EFFECT

–
–
–
UIT
DIG EFFECT

–
–
AAN
KWALITEIT
NUMMER BEST.

–*
BEELDPROG. (p. 63)
SLIDE SHOW
–
–
DEMOFUNCTIE

–
–
–
–
–
–
FORMAT




FINALISEREN




UNFINALIZE



–
DISCTITEL



–
OPN.REGELING

UIT
UIT
–
DISC INST. (p. 59)
50
Welke Setup-items beschikbaar zijn () is afhankelijk
van de positie van een lamp.
*Deze functies zijn beschikbaar als u de functie Easy Handycam gebruikt.
Lampje dat
brandt:
Easy
Handycam
Film
Stilstaand beeld
Play/edit

–
SP

*
–
NORMAAL
STANDRD INST (p. 65)
MEERK GELUID
–
–
MICR.NIVEAU

–
–
–
–
LCD INSTEL.



USB-SNELHEID
–
–

–*
GEGEVENSCODE
–
–
–/
NORMAAL
/–*
RESTANT DISC


–
AUTO
EXTERNE CTRL





–
AAN
OPNAMELAMP
PIEPTOON



*
DISPLAY



LCD-SCHERM
DRAAI SETUP



–
AUTOM. UIT



–
–
5 min

–
KLOK INSTEL.



*
GEBIED INST.



–*
ZOMERTIJD



–*
LANGUAGE



*
OPNAMESTAND
VOLUME

STEREO
–
AAN
TIJD/LANGU. (p. 63)
De Setup-items gebruiken
KALIBRATIE

51
CAMERA INST.
Instellingen waarmee u de
camcorder kunt aanpassen aan de
opnameomstandigheden
(BELICHTING/WITBALANS/
STEADYSHOT, enz.)
STRAND&SKI*( )
De standaardinstellingen zijn
aangeduid met .
De aanduidingen tussen haakjes worden
weergegeven als de items zijn geselecteerd.
Zie pagina 48 voor meer informatie
over het selecteren van Setup-items.
Selecteer deze optie om te voorkomen
dat gezichten er te donker uitzien onder
fel of gereflecteerd licht, zoals op het
strand in de zomer of op de wintersport
in de sneeuw.
ZONSON MAAN**(
)
BELICHT.PROG
U kunt beelden op efficiënte wijze
opnemen in verschillende omstandigheden
met de functie BELICHT.PROG.
 AUTO
Selecteer deze optie om beelden
automatisch op te nemen zonder
de functie [BELICHT.PROG].
SPOTLIGHT*(
LANDSCHAP**(
)
)
Selecteer deze optie om te voorkomen
dat gezichten er bleek uitzien bij
felle belichting.
PORTRET (portretprogramma) (
)
Selecteer deze optie om het onderwerp,
zoals personen of bloemen, naar
voren te halen en een zachte, diffuse
achtergrond te maken.
SPORT* (Sportprogramma) ( )
Selecteer deze optie om trillingen
te beperken wanneer u snelbewegende
onderwerpen opneemt.
52
Selecteer deze optie om de sfeer van
bepaalde situaties, zoals een zonsopgang,
een donkere nacht of vuurwerk,
vast te leggen.
Selecteer deze optie om onderwerpen
op afstand duidelijk op te nemen. Met
deze instelling voorkomt u dat de camera
scherpstelt op het glas of de tralies voor
de ramen die zich tussen de camcorder
en het onderwerp bevinden.
• Items met 1 sterretje (*) kunnen worden
aangepast zodat niet wordt scherpgesteld
op onderwerpen die dichtbij zijn.
Items met twee sterretjes (**) kunnen
worden aangepast om scherp te stellen
op onderwerpen die verweg zijn.
• De instelling [AUTO] wordt hersteld
wanneer u de stroombron langer dan
5 minuten loskoppelt van de camcorder.
SPOTMETER (flexibele spotmeter)
U kunt de belichting van een onderwerp
aanpassen en vastleggen, zodat het
onderwerp wordt opgenomen met de
meest geschikte helderheid, zelfs als er een
scherp contrast is tussen het onderwerp
en de achtergrond, zoals bij personen die in
de spotlight op het toneel staan.
SPOTMETER
Als u de instelling wilt terugzetten op
automatische belichting, raakt
u [AUTO] 
aan.
• De instelling [AUTO] wordt hersteld wanneer
u de stroombron langer dan 5 minuten
loskoppelt van de camcorder.
WITBALANS (witbalans)
U kunt de witbalans aanpassen aan
de helderheid van de opnameomgeving.
STBY
 AUTO
END
AUTO
 Bepaal waar u de scherpstelling wilt
aanpassen en vastleggen, en raak dit punt
aan op het scherm.
wordt weergegeven.
 Raak [END] aan.
De witbalans wordt automatisch aangepast.
BUITEN( )
De witbalans wordt ingesteld op
de helderheid van de buitenomgeving of
het daglicht onder TL-buizen.
BINNEN ()
De witbalans wordt ingesteld op
de helderheid van TL-buizen met warm,
wit licht.
• Als u [SPOTMETER] instelt, wordt
Een DRUK (
[BELICHTING] automatisch ingesteld
op [HANDMATIG].
• De instelling [AUTO] wordt hersteld wanneer
u de stroombron langer dan 5 minuten
loskoppelt van de camcorder.
De witbalans wordt aangepast aan het
omgevingslicht.
 Raak [EEN DRUK] aan.
 Vul het scherm met een wit object,
zoals een vel papier, met dezelfde
lichtomstandigheden als waarmee u het
onderwerp wilt opnemen.
 Raak [
] aan.
knippert snel. Als de witbalans is
aangepast en opgeslagen in het geheugen,
knippert de aanduiding niet meer.
BELICHTING
U kunt de helderheid van een beeld
handmatig vastleggen. Als u bijvoorbeeld
op een heldere dag binnen opneemt,
kunt u voorkomen dat er schaduw van
het tegenlicht valt op personen naast het
raam door de belichting vast te leggen op
de muur van de kamer.
60min
BELICHTING:
AUTO
STBY
HANDMATIG
HANDMATIG
 Raak [HANDMATIG] aan.
wordt weergegeven.
 Pas de belichting aan met
/
 Raak
.
aan.
)
De Setup-items gebruiken
Als u de instelling wilt terugzetten
op automatische belichting, raakt
u [AUTO][END] aan.
• Stel de camcorder niet bloot aan
trillingen als
snel knippert.
knippert langzaam als de witbalans
niet kan worden ingesteld.
• Als
blijft knipperen, zelfs als u
hebt aangeraakt, stelt u [WITBALANS]
in op [AUTO].
•
• Wanneer u de accu vervangt terwijl [AUTO] is
geselecteerd of wanneer u de camcorder van binnen
naar buiten brengt terwijl u een vastgelegde belichting
gebruikt, moet u [AUTO] selecteren en de camcorder
ongeveer 10 seconden richten op een wit voorwerp in
de buurt voor een betere aanpassing van de kleurbalans.
53
CAMERA INST. (vervolg)
• Voer de procedure voor [EEN DRUK] nogmaals uit
als u de instellingen voor [BELICHT.PROG] wijzigt
of als u de camcorder van buiten naar binnen brengt of
omgekeerd terwijl [EEN DRUK] is ingeschakeld.
• Stel [WITBALANS] in op [AUTO] of [EEN DRUK]
onder TL-buizen met wit of koel, wit licht.
• De instelling [AUTO] wordt hersteld wanneer
u de stroombron langer dan 5 minuten loskoppelt
van de camcorder.
AUTO SLUITER
Stel deze optie in op [AAN]
(de standaardinstelling) om de elektronische
sluiter automatisch te activeren voor het
aanpassen van de sluitertijd wanneer
u opneemt in heldere omstandigheden.
SPOTFOCUS
U kunt het brandpunt selecteren en richten
op een onderwerp dat zich niet in het
midden van het scherm bevindt.
SPOTFOCUS
AUTO
STBY
END
 Raak het onderwerp aan op het scherm.
 wordt weergegeven.
 Raak [END] aan.
Als u de scherpstelling automatisch wilt
aanpassen, raakt u [AUTO]  [END] aan.
• Als u [SPOTFOCUS] instelt, wordt [FOCUS]
automatisch ingesteld op [HANDMATIG].
• De instelling [AUTO] wordt hersteld wanneer
u de stroombron langer dan 5 minuten
loskoppelt van de camcorder.
FOCUS
U kunt de scherpstelling handmatig
aanpassen. Selecteer deze optie als
u gericht wilt scherpstellen op een
bepaald onderwerp.
54
Raak [HANDMATIG] aan.
 wordt weergegeven.
(scherpstellen op onderwerpen
dichtbij)/
(scherpstellen op
onderwerpen veraf) aan om scherper
te stellen. wordt weergegeven als u
niet dichterbij kunt scherpstellen en
wordt weergegeven als u niet verder weg
kunt scherpstellen.
 Raak
aan.
 Raak
Als u de scherpstelling automatisch wilt
aanpassen, raakt u [AUTO] 
[END]
aan in stap .
• U kunt eenvoudiger scherpstellen als u de
motorzoomknop naar T (tele-opnamen) draait
om de scherpstelling aan te passen en deze
knop vervolgens naar W (groothoek) draait
om de zoomfunctie aan te passen voor de
opname. Wanneer u een onderwerp van dichtbij
wilt opnemen, draait u de motorzoomknop
naar W (groothoek) en past u vervolgens de
scherpstelling aan.
• De minimale afstand tussen de camcorder en
het onderwerp voor een goede scherpstelling
is ongeveer 1 cm voor groothoekopnamen en
ongeveer 80 cm voor tele-opnamen.
• De instelling [ON] wordt hersteld wanneer u de
stroombron langer dan 5 minuten loskoppelt
van de camcorder.
COLOR SLOW S
(Color Slow Shutter)
Wanneer u [COLOR SLOW S] instelt
op [AAN], kunt u zelfs in donkere
omgevingen opnamen met intensere
kleuren maken.
en [COLOR SLOW SHUTTER]
knipperen op het scherm.
Als u [COLOR SLOW S] wilt annuleren,
raakt u [UIT] aan.
• Pas de scherpstelling handmatig aan
([FOCUS], p. 55) als er moeilijk automatisch
kan worden scherpgesteld.
• De sluitertijd van de camcorder wordt
gewijzigd afhankelijk van de helderheid.
Op dit moment kan de beweging van het beeld
worden vertraagd.
Z.ONTSPANNER
De zelfontspanner begint met opnemen
na ongeveer 10 seconden.
 Raak
 [SETUP] 
CAMERA
INST.  [Z.ONTSPANNER]  [AAN]

aan.
wordt weergegeven.
 Druk op REC START/STOP (PHOTO) om
films of stilstaande beelden op te nemen.
BR.BLD.SEL.
U kunt een beeld opnemen met de breedte-/
hoogteverhouding die past bij het scherm
waarop u het beeld wilt bekijken.
 4:3
Standaardinstelling (om beelden op te
nemen voor weergave op een 4:3-televisie).
16:9 BREED
Beelden opnemen voor weergave
op volledig scherm op een 16:9breedbeeldtelevisie.
Als u de zelfontspanner wilt annuleren,
selecteert u [UIT] in stap .
• U kunt de zelfontspanner ook gebruiken met de
afstandsbediening (p. 37).
Bij weergave op het LCD-scherm
met [16:9 BREED] geselecteerd.
DIGITAL ZOOM
Bij weergave op een 16:9breedbeeldtelevisie*1
U kunt het maximale zoomniveau
selecteren als u een zoomfactor van meer
dan 10 × wilt bij de vergrotingsniveaus
voor optische zoom.
Houd er rekening mee dat de
beeldkwaliteit vermindert als u de digitale
zoomfunctie gebruikt.
Bij weergave op
een standaardtelevisie (4:3 breed)*2
De rechterkant van de zoombalk toont het
digitale zoombereik. Het zoombereik wordt
weergegeven als u het zoomniveau selecteert.
 UIT
Zoomen tot maximaal 10 × wordt
optisch uitgevoerd.
20 ×
Zoomen tot maximaal 10 × wordt optisch
uitgevoerd en daarna wordt zoomen tot
maximaal 20 × digitaal uitgevoerd.
120 ×
Zoomen tot maximaal 10 × wordt optisch
uitgevoerd en daarna wordt zoomen tot
maximaal 120 × digitaal uitgevoerd.
De Setup-items gebruiken
Wanneer een televisie met een 16:9breedbeeldscherm overschakelt naar de stand
voor volledig scherm, wordt het beeld in de
juiste verhoudingen op het televisiescherm
weergegeven.
*2
Wanneer u beelden afspeelt op een televisie
(met een 4:3-scherm), zijn de beelden
mogelijk gecomprimeerd. Als u afspeelt in de
breedbeeldstand, verschijnt het beeld zoals dit
wordt weergegeven op het LCD-scherm.
• In de volgende gevallen kunt u de breedte/hoogteverhouding niet aanpassen:
– tijdens het opnemen van een film.
– wanneer [DIG EFFECT] is ingesteld op
[OUDE FILM] (p. 58).
• Wanneer u opnamen maakt op een DVD-R/
DVD-RW (VIDEO-stand)/DVD+RW, wordt
de beschikbare opnameduur in de volgende
omstandigheden bekort:
– u hebt opgenomen beelden gewijzigd van
[16:9 BREED] naar [4:3] en vice versa.
– wanneer u [OPNAMESTAND] wijzigt in
[4:3] (p. 59).
*1
55
STILST INST.
Instellingen voor stilstaande beelden
(KWALITEIT/NUMMER BEST., enz.)
Beelden die worden afgespeeld op
een TV die is aangesloten op een
DVD-apparaat.
De manier waarop u beelden op het
televisiescherm ziet, is afhankelijk van de
DVD-speler die u gebruikt. Raadpleeg voor
meer informatie de documentatie bij de
apparaten die u gebruikt.
• Wanneer u beelden afspeelt die in
[16:9 BREED] zijn opgenomen op een
DVD+RW met een DVD-speler of een
DVD-opnameapparaat, kunnen ze worden
gecomprimeerd in de lengterichting.
STEADYSHOT
U kunt beelden opnemen met
[STEADYSHOT] (de standaardinstelling is
[AAN]). Stel [STEADYSHOT] in op [UIT]
( ) als u een statief (optioneel) of een
voorzetlens (optioneel) gebruikt.
De standaardinstellingen zijn
aangeduid met .
De aanduidingen tussen haakjes worden
weergegeven als de items zijn geselecteerd.
Zie pagina 48 voor meer informatie
over het selecteren van Setup-items.
KWALITEIT
 FIJN (
)
Met deze instelling worden stilstaande
beelden opgenomen met fijne beeldkwaliteit.
STANDAARD (
)
Met deze instelling worden
stilstaande beelden opgenomen met
standaardbeeldkwaliteit.
De grootte van stilstaande beelden (kB)
[FIJN] : ca. 150 kB
[STANDAARD] : ca. 60 kB
Aantal stilstaande beelden dat
naar schatting op een disc kan
worden opgenomen
DVD-R
DVD-RW (VIDEO-stand)
DVD-RW (VR-stand)
DVD+RW
5100
8100
5400
8600
5400
8600
2950
3800
Bovenste waarde: [FIJN]
Onderste waarde: [STANDAARD]
• Stilstaande beelden worden met de camcorder
opgenomen op 640×480.
• De tabel bevat een benadering van het aantal
beelden dat kan worden opgenomen. De
waarden zijn van toepassing op een enkelzijdige
disk en worden verdubbeld voor dubbelzijdige
disks.
56
BEELD PROG.
NUMMER BEST.
 SERIE
Met deze optie worden bestandsnummers
op volgorde toegewezen ook wanneer
de disc intussen is gewisseld.
HERSTEL
Met deze optie wordt de
bestandsnummering teruggezet op 0001
telkens wanneer de disc wordt gewisseld.
Speciale effecten voor beelden
of aanvullende functies voor
opnemen/afspelen
(DIG EFFECT/B EFFECT/SLIDE SHOW, enz.)
De standaardinstellingen zijn aangeduid
met .
De aanduidingen tussen haakjes worden
weergegeven als de items zijn geselecteerd.
Zie pagina 48 voor meer informatie
over het selecteren van Setup-items.
FADER
U kunt de volgende effecten toevoegen
aan beelden die u op dit moment opneemt.
 Selecteer de gewenste instelling en raak
aan.
Wanneer u [OVERLAP] of [OVERLOOP]
selecteert, wordt het beeld opgeslagen als
stilstaand beeld. (Tijdens het opslaan van
het beeld wordt het scherm blauw.)
 Druk op REC START/STOP (PHOTO).
De faderaanduiding stopt met knipperen
en verdwijnt als het faden is voltooid.
STBY
Uitfaden
OPN
Infaden
FADER WIT
De Setup-items gebruiken
Raak om de bewerking te annuleren [UIT]
aan in stap .
FADER ZWART
OVERLAP (alleen infaden)
OVERLOOP (alleen infaden)
57
DIG EFFECT (digitaal effect)
MOZAIEK
U kunt digitale effecten toevoegen
aan de opnamen.
verschijnt.
 Raak het gewenste effect aan.
 Selecteer [LUMINANTIE], pas het effect
aan met
/
, en raak
aan.
Het beeld dat wordt weergegeven wanneer
u
aanraakt, wordt opgeslagen als
een stilstaand beeld.
 Raak
aan.
wordt weergegeven.
Als u [DIG EFFECT] wilt annuleren, raakt
u [UIT] aan in stap .
LUMINANTIE (helderheid)
Met deze optie wordt een helder gedeelte
van een eerder opgenomen stilstaand beeld
(bijvoorbeeld een persoon) vervangen
door een film.
OUDE FILM
Met deze optie wordt het effect van oude
films aan beelden toegevoegd.
B EFFECT (Beeldeffect)
U kunt speciale effecten toevoegen aan
een beeld tijdens het opnemen.
wordt
weergegeven.
 UIT
De optie [B EFFECT] wordt niet gebruikt.
OPN.REGELING
Zie pagina 74.
SLIDE SHOW
Met deze optie worden alle beelden die op
een disc zijn opgeslagen, op volgorde
afgespeeld (diavoorstelling).
Zodra u [START] aanraakt, verandert het
stilstaande beeld dat wordt weergegeven in
het volgende beeld, dat op zijn beurt weer
verandert in het volgende beeld en zo verder.
Als u [SLIDE SHOW] wilt annuleren, raakt
u [END] aan. Raak [PAUZE] aan om de
voorstelling te onderbreken. Raak [START]
nogmaals aan om de voorstelling opnieuw
te starten.
• U kunt het eerste beeld voor de diavoorstelling
selecteren met
/
voordat
u [START] aanraakt.
• U kunt de diavoorstelling herhalen door
te raken.
De standaardinstelling is [AAN]
(diavoorstelling herhalen).
Zwart-wit
Beelden worden in zwart-wit weergegeven.
• In de onderstaande gevallen wordt
Beelden worden in sepia weergegeven.
PASTEL
Beelden worden weergegeven als
een lichte tekening in pastelkleuren.
aan
DEMOFUNCTIE
De standaardinstelling is [AAN] zodat
de demonstratie ongeveer 10 minuten
wordt weergegeven nadat u de POWERschakelaar hebt ingesteld op
(Film)
zonder een schijf te plaatsen.
SEPIA
58
Beelden worden weergegeven in
een mozaïekpatroon.
de demonstratie onderbroken.
– Als u het venster aanraakt tijdens de
demonstratie. (De demonstratie wordt na
ongeveer 10 minuten opnieuw gestart.)
– Als u de OPEN-schakelaar voor de discklep
verschuift.
– Als de POWER-schakelaar op een andere
stand dan
(Film) wordt gezet.
DISC INST.
Instellingen voor discs
(FORMAT/FINALISEREN/UNFINALIZE, enz.)
Zie pagina 48 voor meer informatie
over het selecteren van Setup-items.
FORMAT
Zie pagina 47.
FINALISEREN
Zie pagina 40.
UNFINALIZE
Zie pagina 46.
De DISCTITEL wijzigen
U kunt elke disc een titel geven. Standaard
krijgt de disc als titel de datum waarop de
disc voor het eerst werd gebruikt.
 Raak
Als u het bewerken van de titel wilt
annuleren, raakt u [ESC] aan in stap .
De standaardinstellingen zijn
aangeduid met .
De aanduidingen tussen haakjes worden
weergegeven als het item is geselecteerd.
Zie pagina 48 voor meer informatie
over het selecteren van Setup-items.
OPNAMESTAND
Voor de beeldkwaliteit van de film kunt
u kiezen uit drie niveaus.
HQ ()
Opnamen maken met hoge kwaliteit
(maximale opnameduur ca. 20 minuten).
 SP ()
Opnamen maken met standaardkwaliteit
(maximale opnameduur ca. 30 minuten).
LP ()
Selecteer deze optie om de opnameduur
te verhogen (lang afspelen) (maximale
opnameduur ca. 60 minuten).
• De tijd tussen haakjes geeft aan
hoeveel opnameduur er naar schatting
beschikbaar is wanneer u alleen een
film opneemt op een enkelzijdige disc.
Wanneer u een opname maakt op een
dubbelzijdige disc, geldt deze waarde
voor elke zijde afzonderlijk.
• Uw camcorder heeft een
VBR-coderingssysteem (p. 12).
Wanneer u een onderwerp opneemt
dat snel beweegt, kan de beschikbare
opnameduur daardoor korter zijn.
• Als u opnamen maakt in de LP-stand (lang
afspelen), kan de kwaliteit van de scènes minder
zijn, of kunnen scènes met snelle bewegingen
zogenoemde block noise (ongewenste digitale
neveneffecten, zoals beeldruis) bevatten
wanneer u de disc afspeelt.
De Setup-items gebruiken
 [SETUP] 
DISC
INST.  [DISCTITEL] 
aan.
 Typ een titel voor de disc.
Volg de stappen 2 t/m 5 in ‘Stap 4:
De disctitel wijzigen’ van ‘De schijf
compatibel maken voor afspelen op
DVD-spelers of DVD-stations (finaliseren)’
(p. 44).
STANDRD INST
Instellingen tijdens het opnemen op
disc of andere algemene instellingen
(OPNAMESTAND/LCD INSTEL./USBSNELHEID, enz.)
VOLUME
Zie pagina 31.
59
STANDRD INST (vervolg)
MEERK GELUID
U kunt selecteren of u geluid dat op andere
apparaten is opgenomen, wilt afspelen met
dubbel geluidsspoor of met stereogeluid.
 STEREO
Selecteer deze optie om af te spelen
met het eerste en tweede geluidsspoor
(of stereogeluid).
1
Selecteer deze optie om af te spelen met
het eerste geluidsspoor of het geluid van
het linkerkanaal.
2
Selecteer deze optie om af te spelen met
het tweede geluidsspoor of het geluid van
het rechterkanaal.
• De instelling [STEREO] wordt hersteld
wanneer u de stroombron langer dan 5 minuten
loskoppelt van de camcorder.
MICR.NIVEAU
U kunt het microfoonniveau selecteren
voor het opnemen van geluid.
Selecteer [LAAG] wanneer u opwindend
en krachtig geluid wilt opnemen,
bijvoorbeeld in een concertzaal.
 NORMAAL
Bij deze optie worden verschillende
omgevingsgeluiden opgenomen
en geconverteerd naar hetzelfde niveau.
LAAG
Bij deze optie wordt omgevingsgeluid
natuurgetrouw opgenomen. Deze
instelling is niet geschikt voor het
opnemen van gesprekken.
• De instelling [NORMAAL] wordt hersteld
wanneer u de stroombron langer dan 5 minuten
loskoppelt van de camcorder.
LCD INSTEL.
Het opgenomen beeld wordt niet beïnvloed
wanneer u de instelling wijzigt.
60
 LCD HELDER
U kunt de helderheid van het LCD-scherm
aanpassen.
 Pas de helderheid aan met
 Raak
aan.
/
.
 NIV. AV. LCD
U kunt de helderheid van de achtergrond/
verlichting van het LCD-scherm aanpassen.
 NORMAAL
Standaardhelderheid.
LICHT
Het LCD-scherm helderder maken.
• Wanneer u een netspanningsadapter gebruikt
als stroombron, is de instelling [LICHT]
automatisch geselecteerd.
• Wanneer u [LICHT] selecteert, wordt de
levensduur van de accu enigszins verminderd
tijdens opnamen.
 LCD KLEUR
U kunt de kleur op het LCD-scherm
aanpassen met
/
.
Fletser
Feller
 BREEDBEELD
U kunt selecteren hoe een beeld met de
breedte-/hoogteverhouding 16:9 wordt
weergegeven op het LCD-scherm.
 LETTERBOX
Normale instelling (standaardweergavetype)
SAMENDRUK (samendrukken)
Het beeld wordt verticaal uitgerekt wanneer
zwarte banden worden weergegeven aan de
boven- en onderkant van het scherm bij een
breedte-/hoogteverhouding van 16:9.
• Wanneer u de POWER-schakelaar instelt op
(stilstaand beeld), wordt [BREEDBEELD]
niet weergegeven.
USB-SNELHEID
U kunt een snelheid kiezen voor de
overdracht van gegevens naar uw computer.
 AUTO
Bij deze optie worden gegevens verzonden
door automatisch te schakelen tussen
Hi-Speed USB (USB2.0) en de snelheid
die hoort bij USB 1.1 (overdracht op
volle snelheid).







SteadyShot UIT
Belichting
Witbalans
Gevoeligheid
Sluitertijd
Diafragma
Belichting.PROG
DATUM/TIJD
60min
0:00:00
VIDEO
MAX.SNELH.
Bij deze optie worden gegevens verzonden
met de snelheid van USB1.1 (overdracht
op maximale snelheid).
• De gegevenscode wordt op het televisiescherm
Met deze optie kunt u de gegevens
weergeven die automatisch tijdens de het
afspelen zijn opgenomen (gegevenscode).
 UIT
De gegevenscode wordt niet weergegeven.
Met deze optie worden gegevens over
de camera-instellingen van opgenomen
beelden weergegeven.
DATUM/TIJD
Met deze optie worden de datum en tijd
van opgenomen beelden weergegeven.
weergegeven als u de camcorder op
een televisie aansluit.
• De aanduiding schakelt tussen de volgende
opties als u op GEGEVENSCODE op de
afstandsbediening drukt: DATUM/TIJD
CAMERAGEGEV.  UIT (geen aanduiding)
• Afhankelijk van de toestand van de disc worden
er streepjes [--:--:--] weergegeven.
• De instelling [UIT] wordt hersteld wanneer u de
stroombron langer dan 5 minuten loskoppelt
van de camcorder.
RESTANT DISC
 AUTO
Hiermee wordt in de volgende gevallen de
aanduiding voor de resterende disclengte
gedurende 8 seconden weergegeven.
CAMERAGEGEV.
60min
• Wanneer u de resterende disclengte
0:00:00
VIDEO
5
controleert door de POWER-schakelaar te
schuiven naar
(film) of
(stilstaand
beeld).
• Wanneer u de POWER-schakelaar instelt
op
(film) of
(stilstaand beeld)
en vervolgens op DISP/BATT INFO drukt
om de aanduiding in te schakelen.
• Wanneer er minder dan 5 minuten
discruimte beschikbaar is voor
(film) of minder dan 30 beelden voor
(stilstaand beeld).
• Wanneer u begint met opnemen vanaf
de LINE IN-ingang.
6
AAN
AUTO
100
F1. 8
60min
AWB
9dB
10/10
VIDEO
7
OEV
60
F1. 8
De Setup-items gebruiken
CAMERAGEGEV.
Stilstaand
beeld
9
 Datum
 Tijd
GEGEVENSCODE
Film
8
1 1 2005
11:23:45
Hiermee wordt de aanduiding voor de
resterende disclengte altijd weergegeven.
61
STANDRD INST (vervolg)
EXTERNE CTRL (afstandsbediening)
De standaardinstelling is [AAN], zodat
u de afstandsbediening kunt gebruiken
(p. 37).
• Selecteer [UIT] om te voorkomen dat de
camcorder reageert op een opdracht die met de
afstandsbediening van een ander apparaat wordt
verzonden.
• De instelling [AAN] wordt hersteld wanneer
u de stroombron langer dan 5 minuten
loskoppelt van de camcorder.
OPNAMELAMPJE (Opnamelampje)
De opnamelamp van de camera gaat niet
branden tijdens de opname als u deze optie
instelt op [UIT]. (De standaardinstelling
is [AAN].)
PIEPTOON
 AAN
U hoort een melodie wanneer u de opname
start/stopt of het aanraakscherm gebruikt.
UIT
De melodie wordt uitgeschakeld.
DISPLAY
 LCD-SCHERM
Hiermee geeft u displays zoals de teller
weer op het LCD-scherm.
V-UIT/LCD
Hiermee geeft u de display ook op het
televisiescherm weer.
62
DRAAI SETUP
 NORMAAL
Selecteer deze optie om de Setup-items
naar beneden te schuiven door
aan
te raken.
TEGENGEST.
Selecteer deze optie om de Setup-items naar
boven te schuiven door
aan te raken.
AUTOM. UIT
(automatisch afsluiten)
 5 min
De camcorder wordt automatisch
uitgeschakeld wanneer u de camcorder
langer dan ongeveer 5 minuten
niet gebruikt.
NOOIT
De camcorder wordt nooit automatisch
uitgeschakeld.
• Als u de camcorder met de netspanningsadapter
gebruikt, wordt [AUTOM. UIT] automatisch
ingesteld op [NOOIT].
KALIBRATIE
Zie pagina 102.
TIJD/LANGU.
(KLOK INSTEL./GEBIED INST./
LANGUAGE, enz.)
De standaardinstellingen zijn aangeduid
met .
De aanduidingen tussen haakjes worden
weergegeven als het item is geselecteerd.
Zie pagina 48 voor meer informatie
over het selecteren van Setup-items.
KLOK INSTEL.
Zie pagina 22.
GEBIED INST.
Stel het juiste gebied in met / wanneer
u de camcorder in een ander deel van de
wereld gebruikt.
Zie pagina 98 voor een overzicht van
de tijdzones in de wereld.
SUMMERTIME
 UIT
AAN
De zomertijd wordt ingesteld
(energiebesparing).
U kunt de gewenste tijdzone instellen
met [GEBIED INST.] en [ZOMERTIJD]
zonder de klok te stoppen.
LANGUAGE
De Setup-items gebruiken
De zomertijd wordt niet ingesteld
(energiebesparing).
U kunt de taal voor het LCD-scherm
selecteren.
U kunt kiezen uit Engels, vereenvoudigd
Engels, traditioneel Chinees,
vereenvoudigd Chinees, Frans, Spaans,
Portugees, Duits, Nederlands, Italiaans,
Grieks, Russisch, Arabisch,
Iranees of Thais.
•
De camcorder biedt de optie
[ENG [SIMP]] (vereenvoudigd Engels)
als uw eigen taal niet beschikbaar is.
63
Aanpassen Persoonlijk menu
U kunt de gewenste Setup-items aan
het persoonlijke menu toevoegen en
de instellingen in het persoonlijke
menu aanpassen voor elke stand van de
POWER-schakelaar. Dit is handig als
u Setup-items die u vaak gebruikt, aan het
persoonlijke menu toevoegt.
Een Setup-item toevoegen
U kunt maximaal 27 Setup-items toevoegen
voor elke stand van de POWER-schakelaar.
Verwijder minder belangrijke Setup-items uit
het menu als u meer items wilt toevoegen.
1 Raak
 [P-MENU INST.] 
[TOEVOEGEN] aan.
60min
STBY
0:00:00
Selecteer de categorie.
Een Setup-item verwijderen
1 Raak
Als het gewenste Setup-item niet wordt
weergegeven, raakt u
/
aan.
60min
STBY
Sel toets voor verw.
1/3
0:00:00
SETUP
FINALISEER
BELCHT
SPOT
FOCUS
FADER
SPOT
METER
END
2 Raak het Setup-item aan dat
u wilt verwijderen.
60min
END
[P-MENU INST.] 

[VERW.] aan.
STBY
0:00:00
VERW.
Wilt u deze verwijderen
uit P-MENU van de
modus
CAMERA INST.
BEELD PROG.
DISC INST.
STANDRD INST
TIJD/LANGU.
JA
NEE
OK
2 Raak
/
aan om een
Setup-categorie te selecteren
en raak
aan.
60min
STBY
Selecteer het item.
0:00:00
END
BELICHT.PROG
SPOTMETER
BELICHTING
WITBALANS
AUTO SLUITER
OK
3 Raak
/
aan om een
Setup-item te selecteren en raak
 [JA] 
aan.
Het Setup-item wordt aan het einde van
de lijst toegevoegd.
64
3 Raak [JA] 
aan.
• U kunt [SETUP], [FINALISEREN]
en [P-MENU INST.] niet verwijderen.
De volgorde aanpassen
van Setup-items die in het
persoonlijk menu worden
weergegeven
1 Raak

[P-MENU INST.] 
[SORT.] aan.
Als het gewenste Setup-item niet wordt
weergegeven, raakt u
/
aan.
2 Raak het Setup-item aan dat
u wilt verplaatsen.
3 Raak
/
aan om het
Setup-item te verplaatsen naar
de gewenste locatie.
aan.
Als u meer items wilt sorteren, herhaalt
u de stappen 2 tot en met 4.
5 Raak [END] 
aan.
• U kunt [P-MENU INST.] niet verplaatsen.
De Setup-items gebruiken
4 Raak
De instellingen van het
persoonlijke menu herstellen
(Herstellen)
Raak
 [P-MENU INST.] 
[HERST.]  [JA]  [JA] 
aan.
65
De oorspronkelijke gegevens bewerken
Deze functie is alleen beschikbaar voor DVDDW’s (VR-stand).
Met ‘oorspronkelijke gegevens’ worden
opgenomen films en stilstaande beelden op
de disc bedoeld.
Als u DVD-RW’s gebruikt in de VRstand, kunt u de oorspronkelijke beelden
bewerken op uw camcorder.
• U kunt meerdere films en stilstaande
beelden tegelijk selecteren.
6 Raak
Beelden verwijderen
1 Schuif de POWER-schakelaar
herhaaldelijk om het lampje
(Play/Edit) in te schakelen.
2 Plaats de disc met opnamen in de
camcorder.
 [JA] aan.
• U kunt een beeld niet meer herstellen nadat
u het hebt verwijderd.
Alle films of stilstaande beelden op
de disc tegelijk verwijderen
Raak [ALLES VERW.] aan in stap 4.
• Als u een oorspronkelijke film die is
3 Selecteer de tab
(film) of
de tab
(stilstaand beeld)
waarin het beeld staat dat u wilt
verwijderen en raak [BWRK] aan.
60min
BWRK
VERW.
ALLES
VERW.
SPLITSEN
ALLE
TOEVGN
Een film splitsen
1 Schuif de POWER-schakelaar
5 Raak het beeld aan dat moet
worden verwijderd.
:
VERW.
Houd ingedrukt:VOORBEELD
opgenomen in een afspeellijst verwijdert (p.68),
wordt deze ook uit de afspeellijst verwijderd.
• Het is mogelijk dat het verwijderen van scènes
niet voldoende ruimte vrijmaakt om extra films
of stilstaande beelden op te nemen.
• Formatteer de disc om alle beelden op de
disc te verwijderen en de oorspronkelijke
opnamecapaciteit te herstellen (p. 47).
END
4 Raak [VERW.] aan.
BWRK
De geselecteerde scène wordt
gemarkeerd met .
Houd het beeld op het LCD-scherm
enige tijd ingedrukt om het beeld te
bevestigen. Raak
aan om naar het vorige scherm
terug te keren.
END
herhaaldelijk om het lampje
(Play/Edit) in te schakelen.
2 Plaats de disc met de opgenomen
films in de camcorder.
3 Raak de tab
[BWRK].
66
(film) aan 
4 Raak [SPLITSEN] aan.
5 Raak de scène aan die moet
worden gesplitst.
Het afspelen van de geselecteerde film
wordt gestart.
7 Raak
 [JA] aan.
• Als u een film hebt gesplitst, kunt u deze
niet meer in de oorspronkelijke staat
herstellen.
• Als een film wordt toegevoegd aan de
afspeellijst, heeft dit geen invloed op de
oorspronkelijke film in de afspeellijst.
6 Raak
aan op het punt waar u
de film wilt splitsen in scènes.
Het afspelen van de film wordt
onderbroken.
60min
SPLITSEN
0:00:52
VR
OK
001
0:20
Als u
aanraakt, worden de
onderstaande bewerkingstoetsen
weergegeven.
60min
SPLITSEN
0:00:52
VR
OK
001
Het volume
aanpassen
0:20
Hiermee kunt u het splitspunt
nauwkeurig bepalen nadat het
splitspunt is geselecteerd.
Als u de toetsen wilt verbergen, raakt u
aan.
• Met
schakelt u tussen de functies Afspelen
en Onderbreken.
• Er kan zich een klein verschil voordoen tussen
het moment waarop u
aanraakt en het
feitelijke splitspunt omdat de camcorder het
splitspunt selecteert op basis van stappen van
een halve seconde.
Bewerkingen met de DVD Handycam (DVD-RW: VR-stand)
Terug naar het begin van de
geselecteerde film
67
De afspeellijst maken
Deze functie is alleen beschikbaar voor DVDRW’s (VR-stand).
Een afspeellijst is een lijst met miniaturen
van de stilstaande beelden en films die u
hebt geselecteerd. Als u scènes bewerkt
of verwijdert in de afspeellijst, worden de
oorspronkelijke scènes niet gewijzigd.
• U kunt maximaal 999 scènes toevoegen aan de
afspeellijst.
• Verwijder de accu of de netspanningsadapter
niet tijdens het bewerken van de afspeellijst.
Hierdoor kan de disc worden beschadigd.
1 Schuif de POWER-schakelaar
herhaaldelijk om het lampje
(Play/Edit) in te schakelen.
2 Plaats de disc met opnamen in de
camcorder.
3 Selecteer de tab
(film) of
de tab
(stilstaand beeld)
waarin de scène staat die u wilt
toevoegen aan de afspeellijst en
raak [BWRK] aan.
60min
BWRK
4 Raak [
VERW.
ALLES
VERW.
SPLITSEN
ALLE
TOEVGN
END
TOEVOEGEN] aan.
Raak
/
aan om [
TOEVOEGEN] weer te geven als
[ TOEVOEGEN] niet wordt
weergegeven.
5 Raak de scène aan die u wilt
toevoegen aan de afspeellijst.
68
BWRK
:
TOEVOEGEN
Houd ingedrukt:VOORBEELD
END
De geselecteerde scène wordt
gemarkeerd met .
Houd het beeld op het LCD-scherm
enige tijd ingedrukt om het beeld te
bevestigen. Raak
aan om naar het
vorige scherm terug te keren.
• U kunt meerdere films en stilstaande
beelden tegelijk selecteren.
6 Raak
 [JA] aan.
• Als u stilstaande beelden toevoegt aan
een afspeellijst, worden deze automatisch
geconverteerd naar een film en toegevoegd
aan de tab Film.
Een film die bestaat uit stilstaande beelden,
wordt weergegeven met het pictogram
.
De oorspronkelijke stilstaande beelden
blijven op de disc staan.
De resolutie van de geconverteerde film kan
lager zijn dan die van de oorspronkelijke
stilstaande beelden.
Alle films op de disc tegelijk
toevoegen
Raak [
ALLE TOEVGN] aan in stap 4.
Alle stilstaande beelden op de disc
tegelijk toevoegen aan een afspeellijst
U kunt het beste eerst een fotofilm maken
(p. 70) en deze vervolgens aan een
afspeellijst toevoegen.
Ongewenste scènes uit de
afspeellijst verwijderen
1 Schuif de POWER-schakelaar
herhaaldelijk omlaag om het
lampje
(Play/Edit) in te
schakelen.
2 Plaats de disc met beelden die zijn
toegevoegd aan een afspeellijst.
3 Raak de tab
(afspeellijst)
aan  [BWRK].
60min
De volgorde van de afspeellijst
wijzigen
1 Schuif de POWER-schakelaar
herhaaldelijk om het lampje
(Play/Edit) in te schakelen.
BWRK
WISSEN
ALLES
WISSEN
VERPLAATS
SPLITSEN
END
toegevoegd aan een afspeellijst.
4 Raak [WISSEN] aan.
5 Raak de scène aan die u wilt
verwijderen uit de afspeellijst.
BWRK
:
WISSEN
2 Plaats de disc met films die zijn
END
Houd ingedrukt:VOORBEELD
3 Raak de tab
(afspeellijst)
aan  [BWRK].
4 Raak [VERPLAATS] aan.
5 Raak de scène aan die u wilt
verwijderen uit de afspeellijst.
BWRK
:
VERPLTSEN
END
Houd ingedrukt:VOORBEELD
• U kunt meerdere films en stilstaande
beelden tegelijk selecteren.
6 Raak
 [JA] aan.
Alle scènes tegelijk wissen
Raak [ ALLES WISSEN] aan in
stap 4  [JA].
• De oorspronkelijke scènes worden niet
gewijzigd als u de scènes wist uit de afspeellijst.
De geselecteerde scène wordt
gemarkeerd met .
Houd het beeld op het LCD-scherm
enige tijd ingedrukt om het beeld te
bevestigen. Raak
aan om naar het
vorige scherm terug te keren.
• U kunt meerdere films en stilstaande
beelden tegelijk selecteren.
6 Raak
aan.
Bewerkingen met de DVD Handycam (DVD-RW: VR-stand)
De geselecteerde scène wordt
gemarkeerd met .
Houd het beeld op het LCD-scherm
enige tijd ingedrukt om het beeld
te bevestigen. Raak
aan om naar het
vorige scherm terug te keren.
69
De afspeellijst maken (vervolg)
7 Selecteer de gewenste positie
met []/[].
BWRK
:
VERPLTSEN
END
Houd ingedrukt:VOORBEELD
6 Raak
aan op het punt waar
u de film wilt splitsen in scènes.
Het afspelen van de film wordt
onderbroken.
60min
SPLITSEN
0:00:52
VR
OK
Verplaatsingsbalk
8 Raak
001
 [JA] aan.
• Als u meerdere scènes hebt geselecteerd,
worden deze verplaatst in de volgorde
waarin ze in de afspeellijst verschijnen.
0:20
Hiermee geeft u de
functietoetsen weer.
Zie pagina 67 voor meer informatie.
• U kunt schakelen tussen afspelen
en onderbreken met
.
• Er kan een klein verschil zijn tussen het
Een film in Een afspeellijst
splitsen
1 Schuif de POWER-schakelaar
herhaaldelijk om het lampje
(Play/Edit) in te schakelen.
2 Plaats de disc met films die zijn
toegevoegd aan een afspeellijst.
3 Raak de tab
(afspeellijst)
aan  [BWRK].
4 Raak [SPLITSEN] aan.
5 Raak de scène aan die moet
worden verwijderd.
Het afspelen van de geselecteerde film
wordt gestart.
70
moment waarop u
aanraakt en het
feitelijke splitspunt omdat de camcorder het
splitspunt selecteert op basis van stappen
van een halve seconde.
7 Raak
 [JA] aan.
• U wijzigt de oorspronkelijke scènes niet door
de scènes in de afspeellijst te splitsen.
Alle stilstaande beelden op
een disc converteren naar een
filmbestand (Fotofilm)
Met de functie Fotofilm worden
stilstaande beelden op een disc
(JPEG-indeling) geconverteerd naar
een film (MPEG-indeling) die kan worden
afgespeeld op andere DVD-spelers of
op de computer. De bestanden worden
op de disc opgeslagen als een fotofilm.
Geconverteerde stilstaande beelden worden
op volgorde afgespeeld, zoals in een
diavoorstelling. De resolutie (in pixels)
van de geconverteerde fotofilm kan echter
lager zijn dan die van de oorspronkelijke
stilstaande beelden.
Aangezien de functie Fotofilm stilstaande
beelden categoriseert als een film, kunt u
De afspeellijst
afspelen
meer beelden toevoegen aan de afspeellijst.
1 Schuif de POWER-schakelaar
herhaaldelijk om het lampje
(Play/Edit) in te schakelen.
2 Plaats de disc met de opgenomen
stilstaande beelden
in de camcorder.
3 Raak de tab
(stilstaand beeld)
aan  [BWRK]  [FOTOFILM].
4 Raak
aan.
Alle stilstaande beelden op de
disc worden geconverteerd naar
één afzonderlijk filmbestand en daarna
toegevoegd aan de tab Film. een film
die bestaat uit stilstaande beelden,
wordt weergegeven met rechtsboven
het pictogram
.
Deze functie is alleen beschikbaar voor DVDRW’s (VR-stand).
1 Schuif de POWER-schakelaar
herhaaldelijk om het lampje
(Play/Edit) in te schakelen.
2 Plaats de disc waarop
de afspeellijst is toegevoegd
aan de camcorder.
3 Raak de tab
(afspeellijst) aan.
Er wordt een lijst weergegeven
met de scènes die zijn toegevoegd
aan de afspeellijst.
BWRK
beginnen met afspelen.
• Het duurt langer om een fotofilm te maken
als de disc veel stilstaande beelden bevat.
• Stilstaande beelden die niet compatibel
zijn met de camcorder, kunnen niet worden
geconverteerd naar een fotofilm. Het gaat hier
bijvoorbeeld om beelden die zijn vastgelegd
met een digitale fotocamera en vervolgens naar
een computer zijn gekopieerd.
U keert terug naar de VISUAL INDEX
als de afspeellijst is afgespeeld vanaf
de geselecteerde scène tot het einde.
Bewerkingen met de DVD Handycam (DVD-RW: VR-stand)
4 Raak het beeld aan waar u wilt
71
Aansluiten op een videorecorder of televisie
Voor deze bewerking moet de camcorder op het stopcontact zijn aangesloten met de
bijgeleverde netspanningsadapter (p. 17). Raadpleeg ook de documentatie bij de apparaten
die u wilt aansluiten.
1
(wit)
(geel)
(rood)
A/Vaansluiting
S VIDEO VIDEO
AUDIO
Videorecorders
of televisietoestellen
: Video/Signaalverloop

Audio/-video-aansluitkabel
(bijgeleverd)
Sluit hiermee de camcorder aan op de ingang
van het andere apparaat.

Aansluitingen voor externe
apparaten
A/V-kabel met S VIDEO (optioneel)
Als u een verbinding maakt met een ander
apparaat via de S VIDEO-aansluiting met
een A/V-kabel met een S VIDEO-kabel
(optioneel), kunnen beelden van hogere
kwaliteit worden gemaakt dan met een audio/
video-kabel. Sluit de witte en rode stekker
(linker-/rechterkanaal) en de S VIDEOstekker (S VIDEO-kanaal) van de A/V-kabel
aan op een S VIDEO-kabel (optioneel). Het is
niet nodig de gele stekker aan te sluiten.
• Sluit de A/V-kabel aan op de uitgang van een
apparaat waarvan u het beeld wilt kopiëren of
op de ingang van een ander apparaat waarnaar
u het beeld van de camcorder wilt kopiëren.
• Wanneer u de camcorder aansluit op een
apparaat met monogeluid, sluit u de gele
stekker van de audio/video-kabel aan op de
videoaansluiting en de rode (rechterkanaal)
of de witte stekker (linkerkanaal) op de
audioaansluiting van de videorecorder
of de televisie.
72
2

DC IN aansluiting (p. 17)

A/V-aansluiting (audio/video) (p. 72)

(USB) aansluiting (p. 75)
Kopiëren naar videorecorders/DVD-apparaten
U kunt de beelden die worden afgespeeld
op de camcorder, kopiëren naar andere
opnameapparaten, zoals videorecorders
of DVD-recorders.
Als u de beelden hebt gekopieerd naar een
videorecorder met een vaste schijf, kunt
u de beelden op deze vaste schijf bekijken.
• Als u geen weergaven (zoals tellers)
wilt weergeven op het scherm van een
apparaat dat is aangesloten via een A/Vkabel, stelt u [DISPLAY] in op [LCD] (de
standaardinstelling, zie p. 68).
1 Sluit de camcorder via
de bijgeleverde A/V-kabel aan
op de videorecorder.
Sluit de camcorder aan op de
ingangen van een videorecorder
of DVD-apparaat. Zie pagina 72 voor
meer informatie over de correcte
aansluitingen.
in de camcorder.
5 Start het afspelen op de
camcorder en neem op met
de videorecorder.
Raadpleeg de documentatie bij het
opnameapparaat voor meer informatie.
6 Als het kopiëren is voltooid,
stopt u de camcorder en het
opnameapparaat.
• Wilt u de datum/tijd en de camerainstellingen opnemen, dan moet u deze
weergeven op het scherm (p. 61).
2 Plaats het gewenste
opnamemedium in de
videorecorder of de DVDrecorder.
Kopiëren
Als het opnameapparaat beschikt over
een ingangskeuzeschakelaar, zet u deze
in de invoerstand.
3 Schuif de POWER-schakelaar
herhaaldelijk om het lampje
(Play/Edit) in te schakelen.
4 Plaats de disc met opnamen
73
Beelden van een televisie of videorecorder/
DVD-apparaat opnemen
Met behulp van de camcorder kunt
u beelden of TV-programma’s van
een videorecorder of televisie op een
disc opnemen.
• U kunt geen TV-programma’s kopiëren die
maar éénmaal kunnen worden opgenomen of
waarvoor een kopieerbescherming is ingesteld
• De camcorder kan alleen opnemen van
een PAL-bron. Franse videobeelden of
televisieprogramma’s (SECAM) kunnen
bijvoorbeeld niet juist worden opgenomen.
Zie pagina 97 voor meer informatie over TVkleursystemen.
• Als u een 21-polige verloopstekker gebruikt om
verbinding te maken met een PAL-bron, hebt
u een bidirectionele 21-polige verloopstekker
(optioneel) nodig.
1 Sluit de camcorder via de
bijgeleverde A/V-kabel aan op
de televisie of de videorecorder/
DVD-recorder.
Sluit de camcorder aan op de uitgangen
van een televisie of videorecorder/
DVD-apparaat. Zie pagina 72 voor
meer informatie over de correcte
aansluitingen.
2 Als u opneemt van een
videorecorder/DVD-apparaat,
plaatst u de videocassette of DVD
in het afspeelapparaat.
3 Schuif de POWER-schakelaar
herhaaldelijk omlaag
om het lampje
(Play/Edit)
in te schakelen.
4 Raak
aan.
74
 [OPN.-REGEL.]
Als u de camcorder aansluit op het
apparaat met de S VIDEO-aansluiting,
raakt u [SET]  [VIDEO INVOER]
 [S VIDEO] 
aan.
• Raak [SET] aan om de opnamestand of het
volume te wijzigen.
• Raak [SET]  [REST. DISC]  [AAN]
als u steeds wilt zien hoeveel ruimte op de
disc nog over is.
5 Plaats een lege disc
in de camcorder.
Formatteer de disc als u een nieuwe
DVD-RW/DVD+RW gebruikt (p. 47).
6 Speel de cassette of de disc
in het afspeelapparaat af
of selecteer het gewenste
TV-programma.
De beelden die worden afgespeeld op
het aangesloten apparaat, verschijnen
op het LCD-scherm van de camcorder.
7 Raak [OPN] aan als u wilt
beginnen met opnemen.
8 Raak
aan op het moment
waarop u het opnemen
wilt beëindigen.
9 Raak [END] aan.
• Er kan een verschil zijn tussen het punt
waarop u op [OPN] drukt en het punt waarop
de opname start/stopt.
• U kunt een beeld niet als stilstaand beeld
opnemen, zelfs niet als u tijdens het opnemen
op de knop REC START/STOP (PHOTO)
drukt.
• U kunt geen beelden opnemen van een televisie
zonder uitgangen.
Voordat u de "Eerste kennismaking" op de
computer raadpleegt
Als u de Picture Package-software
installeert op een Windows-computer vanaf
de bijgeleverde cd-rom, kunt u de volgende
bewerkingen uitvoeren als u de camcorder
op de computer aansluit.
 Een disc dupliceren
• Picture Package-software
biedt geen ondersteuning voor
Macintosh-computers.
•
 Picture Package Duplicator
U kunt de disc kopiëren die u hebt
opgenomen met de camcorder.
De bijgeleverde CD-ROM bevat
de volgende software:
– USB-stuurprogramma
– Picture Package Ver.1.8
– "Eerste kennismaking"
Ongeveer "Eenste kennismarking"
 Beelden bekijken en bewerken
 Programma voor het maken van
muziekvideo’s en diavoorstellingen
 Picture Package Producer2
Selecteer uw favoriete films
en stilstaande beelden en maak
eenvoudig een eigen film met
toegevoegde muziek en effecten.
Informatie over de Help-functie
van de software
In de Help worden alle functies
van de verschillende toepassingen
uitgelegd. Raadpleeg de Help voor
gedetailleerdere procedures nadat u de
"Eerste kennismaking" aandachtig hebt
doorgelezen. Klik op [?] op het scherm om
de Help weer te geven.
Een computer gebruiken
 Picture Package DVD Viewer
U kunt de films en stilstaande beelden
bekijken door miniaturen te selecteren.
Films en stilstaande beelden worden
op datum opgeslagen in mappen.
U kunt ongewenste filmscènes
verwijderen of DVD’s met
menu’s maken.
De "Eerste kennismaking" is
een gebruiksaanwijzing die u kunt
raadplegen op de computer.
Hierin worden de algemene handelingen
beschreven vanaf het voor het eerst
aansluiten van de camcorder op
de computer en het opgeven van
instellingen tot de algemene bediening
wanneer u voor het eerst de software op
de bijgeleverde cd-rom gebruikt. Nadat u
de cd-rom hebt geïnstalleerd met behulp
van Software installeren (p. 76), start u
de "Eerste kennismaking" en volgt u de
instructies.
75
Voordat u de “Eerste kennismaking”
op de computer raadpleegtoblemen
oplossen (vervolg)
Systeemvereisten
Besturingssysteem: Microsoft Windows 2000
Professional, Windows XP Home Edition
of Windows XP Professional
Standaardinstallatie is vereist. De
werking kan niet worden gegarandeerd
als het bovenstaande besturingssysteem
een bijgewerkt besturingssysteem is.
Processor: Intel Pentium III 600 MHz of
sneller (Pentium III 1 GHz of sneller wordt
aanbevolen)
Toepassingen: DirectX 9.0c of hoger
(dit product is gebaseerd op DirectXtechnologie. Installatie van DirectX is
vereist.)/Windows Media Player 7.0 of
hoger/Macromedia Flash Player 6.0 of hoger
Geluidssysteem: 16-bits stereogeluidskaart
en stereoluidsprekers
RAM: 128 MB of meer (256 MB of meer
wordt aangeraden)
Vaste schijf:
Vereiste vrije schijfruimte voor installatie:
250 MB of meer (2 GB of meer als
u Picture Package Duplicator gebruikt)
Aanbevolen vrije schijfruimte: 6 GB of
meer (afhankelijk van de grootte van de
beeldbestanden die u wilt bewerken)
Weergave: 4 MB VRAM-videokaart,
minimaal 800 × 600 beeldpunten met
hoge kleuren (16-bits kleuren, 65.000
kleuren), geschikt voor DirectDrawvideostuurprogramma (bij 800 × 600
beeldpunten of minder of 256 kleuren
of minder werkt dit product niet goed.)
Overige: USB-poort (dit moet de
standaardpoort zijn)
• De camcorder is compatibel met Hi-Speed USB
(USB2.0).
De gegevensoverdracht is sneller op een
computer die compatibel is met High-Speed
USB. Als u een USB-interface aansluit die niet
compatibel is met Hi-Speed USB, is de snelheid
van de gegevensoverdracht gelijk aan USB1.1
(USB full speed).
• Niet alle bewerkingen kunnen in alle
aanbevolen omgevingen worden uitgevoerd.
76
De software
installeren
Installeer de software op een Windowscomputer als u opgenomen beelden
en films wilt kunnen bewerken. U hoeft de
installatie slechts eenmaal uit te voeren.
1 Zorg dat de camcorder niet is
aangesloten op de computer.
2 Schakel de computer in.
Meld u aan als beheerder om de
installatie uit te voeren.
Sluit alle geopende toepassingen
op de computer af voordat u de
software installeert.
3 Plaats de CD-ROM in het
schijfstation van de computer.
Het installatievenster verschijnt.
Doe het volgende als dit venster niet
wordt weergegeven:
 Dubbelklik op [My Computer]
(als u Windows XP gebruikt, klikt u op
[Start] en [My Computer]).
 Dubbelklik op [PICTUREPACKAGE]
(schijfstation).*
* Stationsnamen (zoals E:) kunnen per
computer verschillen.
4 Klik op [Install].
Afhankelijk van het besturingssysteem
kan een bericht worden weergegeven
dat de wizard InstallShield de "Eerste
kennismaking" niet op de computer
kan installeren. In dat geval kopieert
u de "Eerste kennismaking" handmatig
naar de computer volgens de instructies
in het bericht.
5 Selecteer de taal voor de
toepassing die u wilt installeren
en klik op [Next].
software wilt opslaan en klik
op [Next].
9 Selecteer [PAL] en klik op [Install].
10Klik op [Install] in het venster
[Ready to Install the Program].
Een computer gebruiken
6 Klik op [Next].
8 Geef de locatie op waar u de
De installatie van Picture Package
wordt gestart.
7 Lees de [License Agreement],
schakel het selectievakje
[I accept the terms of the license
agreement] in en klik op [Next].
11 Klik op [Next] en volg de
instructies op het scherm om
de "Eerste kennismaking" te
installeren.
77
De software installeren (vervolg)
 Klik op [Finish].
Afhankelijk van de computer wordt dit
bericht wellicht niet weergegeven. Ga
in dat geval verder met stap 12.
12 Klik op [Next] en volg de
14 Controleer of het selectievakje
[Yes, I want to restart my
computer now] is ingeschakeld
en klik op [Finish].
instructies op het scherm
om "ImageMixer EasyStepDVD"
te installeren.
De computer wordt uitgeschakeld
en vervolgens automatisch opnieuw
opgestart. De snelkoppelingen voor
[Picture Package Menu], [Picture
Package Menu destination Folder] (en
de "Eerste kennismaking" als deze
is geïnstalleerd in stap 11), worden
weergegeven op het bureaublad.
13 Als het venster [Installing
Microsoft (R) DirectX(R)]
wordt weergegeven, voert u de
volgende procedure uit om
DirectX 9.0c te installeren. Als dit
venster niet wordt weergegeven,
gaat u verder met stap 14.
 Lees de [License Agreement] en klik
op [Next].
15 Verwijder de CD-ROM uit het
schijfstation van de computer.
 Klik op [Next].
•
78
Als u vragen hebt over Picture Package,
raadpleegt u "Meer informatie over deze
software" (p.79).
"Eerste kennismaking" bekijken
De "Eerste kennismaking"
weergeven
Voor het weergeven van de "Eerste
kennismaking" op de computer wordt
Microsoft Internet Explorer versie 6.0 of
hoger aanbevolen.
Dubbelklik op het pictogram
op
het bureaublad.
Meer informatie over
deze software
Pixela User Support Center
Pixela-introductiepagina:
http://www.ppackage.com/
– Noord-Amerika (Los Angeles)
Telefoonnummer:
+1-213-341-0163
– Europa (V.K.) Telefoonnummer:
+44-1489-564-764
– Azië (Filippijnen) Telefoonnummer:
+63-2-438-0090
Copyrights
U kunt ook achtereenvolgens op
[Start], [Programs] ([All Programs]
voor Windows XP), [Picture Package]
en [First Step Guide] klikken om de
[First Step Guide] te openen.
Een computer gebruiken
Als u de Eerste kennismaking in HTML-indeling
wilt weergeven zonder deze automatisch
te installeren, kopieert u de map voor de
gewenste taal uit de map [FirstStepGuide] op de
CD-ROM naar de computer en dubbelklikt
u op [Index.html].
• Raadpleeg "EersteKennismaking.pdf" in de
volgende gevallen:
– Als u de "Eerste kennismaking" afdrukt.
– Wanneer de "Eerste kennismaking" niet
goed wordt weergegeven wegens de
browserinstellingen, zelfs in een aanbevolen
omgeving.
– Als de HTML-versie van de "Eerste
kennismaking" niet automatisch wordt
geïnstalleerd.
Muziekstukken, geluidsopnamen of
andere muzikale bestanden van derden die
u van CD’s, internet of andere bronnen
kunt halen (de “Muzikale werken”),
zijn eigendom van de respectieve
eigenaren en worden beschermd door
auteursrechtwetten en andere toepasselijke
wetgeving in alle landen/regio’s. Behalve
voor zover uitdrukkelijk is toegestaan
onder de toepasselijke wetgeving, mag u de
Muzikale werken niet gebruiken (inclusief,
maar niet beperkt tot, kopiëren, aanpassen,
reproduceren, uploaden, verzenden
of op een extern netwerk plaatsen
dat toegankelijk is voor het publiek,
overbrengen, distribueren, uitlenen, in
licentie geven, verkopen en publiceren)
zonder goedkeuring of toestemming van
de respectieve eigenaars van deze Muzikale
werken. De licentie voor Picture Package
van Sony Corporation geeft u op geen
enkele wijze recht op het gebruik van de
Muzikale werken.
79
Problemen oplossen
Als er problemen optreden bij het gebruik van de camcorder, kunt u de volgende tabel
gebruiken om het probleem op te lossen. Als het probleem blijft optreden, verwijdert
u de stroombron en neemt u contact op met uw Sony-leverancier.
Algemene werking/Easy Handycam
De camcorder functioneert niet, zelfs niet als de stroom is ingeschakeld.
• Trek
de stekker van de netspanningsadapter uit het stopcontact of verwijder de accu en sluit
deze na 1 minuut weer aan. Als de camcorder nog niet werkt, drukt u met de punt van een
pen op de toets RESET (p. 33). Houd er rekening mee dat bij het indrukken van de toets
RESET alle instellingen, inclusief de klokinstelling en met uitzondering van de items in het
persoonlijke menu, worden teruggezet op de standaardwaarden.
• De temperatuur van de camcorder is extreem hoog. Schakel de camcorder uit en leg deze
enige tijd op een koele plaats.
De toetsen werken niet.
• Als
u de functie Easy Handycam gebruikt, is slechts een beperkt aantal toetsen beschikbaar.
Schakel de functie Easy Handycam uit (p. 25).
U kunt de functie Easy Handycam niet in- of uitschakelen.
• Tijdens het opnemen of tijdens communicatie met een ander apparaat via een USB-kabel kunt u
de functie Easy Handycam niet in- of uitschakelen. Annuleer de functie Easy Handycam (p. 25).
De instellingen worden gewijzigd als u de functie Easy Handycam gebruikt.
• Sommige
instellingen van de camcorder worden teruggezet naar de standaardwaarden als
u de functie Easy Handycam inschakelt (p. 25).
[DEMOFUNCTIE] wordt niet gestart.
•• Verwijder
de disc uit de camcorder (p. 58).
De camcorder trilt.
• Afhankelijk
van de conditie van de gebruikte disc, kan de camcorder enigszins trillen.
Tijdens het gebruik kunt u trillingen voelen of een zacht geluid horen.
• Dit
duidt niet op een storing.
Wanneer u de diskklep sluit zonder een disk te plaatsen, hoort u het
mechanisme van de camcorder.
• De
camcorder controleert of er een disk is geplaatst. Dit duidt niet op een storing.
U hoort af en toe het geluid van het mechanisme van de camcorder.
• Dit
duidt niet op een storing.
De camcorder wordt heet bij langdurig gebruik.
80
• Dit duidt niet op een storing. Schakel de camcorder uit en leg deze enige tijd op een koele plaats.
Accu/Stroombronnen
De stroom wordt niet ingeschakeld.
•
•
•
De accu is niet aangesloten op de camcorder. Plaats een opgeladen accu in de camcorder
(p. 17).
De accu is leeg of bijna leeg. Laad de accu op (p. 17).
De stekker van de netspanningsadapter is niet aangesloten op het stopcontact. Steek
de stekker in het stopcontact (p. 17).
De stroom wordt plotseling uitgeschakeld.
•
•
Als u de camcorder niet gebruikt, schakelt deze zichzelf na 5 minuten automatisch uit
(AUTOM. UIT). Wijzig de instelling voor [AUTOM. UIT] (p. 62 ), schakel de stroom weer
in of gebruik de netspanningsadapter.
De accu is leeg of bijna leeg. Laad de accu op (p. 17).
Het lampje CHG (opladen) gaat niet branden als u de accu oplaadt.
•
•
•
•
Schuif de POWER-schakelaar omhoog naar OFF (CHG) (p. 17).
Plaats de accu op de juiste manier in de camcorder (p. 17).
Er wordt geen stroom geleverd via het stopcontact (p. 17).
Het opladen van de accu is voltooid (p. 17).
Het lampje CHG (opladen) knippert als u de accu oplaadt.
• Plaats de accu op de juiste manier in de camcorder (p. 17). Als het probleem blijft optreden,
trekt u de stekker van de netspanningsadapter uit het stopcontact en neemt u contact op met
de Sony-leverancier. De accu is wellicht beschadigd.
De camcorder schakelt vaak uit, terwijl de aanduiding voor de resterende
accuduur aangeeft dat de accu nog voldoende stroom kan leveren.
•
Er is een probleem opgetreden met de aanduiding voor de resterende accuduur of de accu
is niet voldoende opgeladen. Laad de accu nogmaals volledig op om de aanduiding
te corrigeren (p. 17).
De aanduiding voor de resterende accuduur geeft niet de juiste tijd aan.
•
•
De omgevingstemperatuur is te hoog of te laag. Dit duidt niet op een storing.
De accu is onvoldoende geladen. Laad de accu nogmaals volledig op. Als het probleem blijft
optreden, vervangt u de accu door een nieuwe accu (p. 17).
De aangegeven tijd is wellicht niet correct, afhankelijk van de omgeving waarin
de camcorder wordt gebruikt.
Problemen
oplossen
•
De accu raakt snel leeg.
•
•
De omgevingstemperatuur is te hoog of te laag. Dit duidt niet op een storing.
De accu is onvoldoende geladen. Laad de accu nogmaals volledig op. Als het probleem blijft
optreden, vervangt u de accu door een nieuwe accu (p. 17).
81
Problemen oplossen (vervolg)
Er treedt een probleem op als de camcorder wordt aangesloten
op de netspanningsadapter.
•
Schakel de stroom uit en trek de stekker van de netspanningsadapter uit het stopcontact. Sluit
de netspanningsadapter weer aan.
LCD-scherm
Er verschijnt een onbekend beeld op het scherm.
•
De [DEMOFUNCTIE] van de camcorder is ingeschakeld (p.58). Raak het LCD-scherm aan
of plaats een disc om [DEMOFUNCTIE] te annuleren.
Er verschijnt een onbekende aanduiding op het scherm.
•
Dit kan een waarschuwing zijn (p. 93).
Het beeld blijft op het LCD-scherm staan.
•
Dit gebeurt als u de stekker van de netspanningsadapter uit het stopcontact haalt of de accu
verwijdert zonder eerst de stroom uit te schakelen. Dit duidt niet op een storing.
U kunt de achtergrondverlichting van het LCD-scherm niet uitschakelen.
•
Als u de functie Easy Handycam gebruikt, kunt u de achtergrondverlichting van het LCDscherm niet in- of uitschakelen met DISP/BATT INFO. Annuleer de functie Easy Handycam
(p. 25).
De toetsen verschijnen niet op het aanraakscherm.
•
•
Raak het LCD-scherm zachtjes aan.
Druk op DISP/BATT INFO op de camcorder (of DISPLAY op de afstandsbediening
(p. 21, 37).
De toetsen op het aanraakscherm werken niet correct of werken helemaal niet.
•
•
Pas het scherm ([KALIBRATIE]) aan (p. 102).
Als u de breedte-/hoogteverhouding van het beeld wijzigt, wordt de breedte-/
hoogteverhouding van de toets en aanduidingen op het aanraakscherm aangepast aan de
geselecteerde verhouding (p. 55).
Disc
De disc kan niet worden verwijderd.
•
•
•
•
82
Controleer of de stroombron (accu of netspanningsadapter) correct is aangesloten (p. 17).
Verwijder de accu uit de camcorder en plaats deze opnieuw (p. 17).
Plaats een opgeladen accu in de camcorder (p. 17).
De temperatuur van de camcorder is extreem hoog. Schakel de camcorder uit en leg deze
enige tijd op een koele plaats.
•
•
Er is vocht in de camcorder gecondenseerd. Schakel de camcorder uit en laat deze ongeveer
1 uur staan (p. 101).
Het finaliseren wordt onderbroken als u de camcorder uitschakelt. Schakel de camcorder
in en verwijder de disc nadat het finaliseren is voltooid.
De resterende discruimte wordt niet weergegeven.
•
Stel [RESTANT DISC] in op [AAN] om de resterende ruimte altijd weer te geven (p. 61).
De aanduidingen voor het type disc en de opname-indeling op het LCD-scherm
worden grijs weergegeven.
•
De disc is mogelijk gemaakt met een ander apparaat dan uw camcorder. U kunt de disc
afspelen met de camcorder maar geen extra scènes opnemen.
Opnemen
Raadpleeg Het beeld aanpassen tijdens het opnemen (p. 84).
Als u op REC START/STOP (PHOTO) drukt, worden er geen films of stilstaande
beelden opgenomen.
•
•
•
•
•
•
Schuif de POWER-schakelaar herhaaldelijk om het lampje
(film) of het lampje
(stilstaand beeld) in te schakelen.
De camcorder neemt de scène op die u zojuist hebt vastgelegd. U kunt niet op REC START/STOP
(PHOTO) drukken als [VASTL] of
wordt weergegeven op het LCD-scherm (p. 26, 30).
De disc is vol. Gebruik een nieuwe disc of formatteer de disc (alleen DVD-RW en DVD+RW, p. 47).
The DVD-RW (VIDEO-stand)/DVD+RW is gefinaliseerd. Plaats een nieuwe disc om meer scènes
te kunnen opnemen (p. 47).
De temperatuur van de camcorder is extreem hoog. Schakel de camcorder uit en leg deze enige
tijd op een koele plaats.
Er is vocht in de camcorder gecondenseerd. Schakel de camcorder uit en laat deze ongeveer 1 uur
staan (p. 101).
Het lampje ACCESS is ingeschakeld, zelfs wanneer u geen opname meer
maakt.
•
De camcorder neemt de scène op die u zojuist op de disc hebt vastgelegd.
•
Stel [PIEPTOON] in op [AAN] (p. 62).
Problemen
oplossen
U hoort het sluitergeluid niet wanneer u een stilstaand beeld opneemt.
De daadwerkelijke opnametijd voor een film is korter dan de verwachte
opnametijd.
•
Als u een snelbewegend object opneemt, kan dit de beschikbare opnametijd verkorten (p. 12, 59)
83
Problemen oplossen (vervolg)
De opname is gestopt.
•
•
De temperatuur van de camcorder is extreem hoog. Schakel de camcorder uit en leg deze
enige tijd op een koele plaats.
Er is vocht in de camcorder gecondenseerd. Schakel de camcorder uit en laat deze ongeveer
1 uur staan (p. 101).
Er is een tijdsverschil tussen het moment dat u op de knop REC START/STOP
(PHOTO) drukt en het moment dat het opnemen van de film wordt gestart/
onderbroken.
•
Het is mogelijk dat er op de camcorder een klein tijdsverschil is tussen het moment waarop
u op de knop REC START/STOP (PHOTO) drukt en het moment waarop het opnemen van
de film wordt gestart/onderbroken. Dit duidt niet op een storing.
Het beeld aanpassen tijdens het opnemen
Raadpleeg ook Setup-items (p. 86).
Automatisch scherpstellen functioneert niet.
•
•
Stel [FOCUS] in op [AUTO] (p. 54).
De opnameomstandigheden zijn niet geschikt voor automatisch scherpstellen.
Stel handmatig scherp (p. 54).
[STEADYSHOT] functioneert niet.
•
•
Stel [STEADYSHOT] in op [AAN] (p. 56).
Het is mogelijk dat [STEADYSHOT] niet functioneert bij overmatige trillingen, ook al is de
functie [STEADYSHOT] ingeschakeld.
De tegenlichtfunctie werkt niet.
•
•
De tegenlichtfunctie wordt geannuleerd als u [BELICHTING] instelt op [HANDMATIG]
(p. 56) of als u [SPOTMETER] selecteert (p. 53).
De tegenlichtfunctie werkt niet als u de functie Easy Handycam gebruikt. Annuleer
de functie Easy Handycam (p. 25).
Er verschijnt een verticale streep wanneer u kaarslicht of elektrische
verlichting opneemt in het donker.
•
Dit gebeurt wanneer het contrast tussen het onderwerp en de achtergrond te groot is.
Dit duidt niet op een storing.
Er verschijnt een verticale streep wanneer u een helder onderwerp opneemt.
•
Dit wordt het vlekeffect genoemd. Dit duidt niet op een storing.
Er verschijnen kleine witte, rode, blauwe of groene stippen op het scherm.
•
84
De stippen verschijnen als [COLOR SLOW S] is geactiveerd. Dit duidt niet op een storing.
Het scherm is zo donker dat het beeld niet zichtbaar is.
•
De achtergrondverlichting van het LCD-scherm is uitgeschakeld. Houd DISP/BATT INFO
ingedrukt om de achtergrondverlichting van het LCD-scherm in te schakelen (p. 21).
Het beeld trilt of de kleuren veranderen.
•
Dit probleem treedt op als u beelden opneemt onder een TL-buis, natriumlamp of kwiklamp
met [PORTRET] of [SPORT]. Annuleer [BELICHT.PROG.] in dit geval (p. 52).
Er verschijnen zwarte strepen als u een televisiescherm of
computerscherm opneemt.
•
Stel [STEADYSHOT] in op [UIT] (p. 56).
Afstandsbediening
De bijgeleverde afstandsbediening werkt niet.
•
•
•
•
Stel [EXTERNE CTRL] in op [AAN] (p. 68).
Plaats een batterij in de batterijhouder. Zorg dat de + en – polen samenvallen met
de + en – tekens in de houder (p. 104).
Verwijder eventuele obstakels tussen de afstandsbediening en de afstandsbedieningssensor.
Zorg dat de afstandsbedieningssensor niet wordt blootgesteld aan fel licht, zoals direct
zonlicht of TL-licht. Fel licht kan de werking van de afstandsbediening verstoren.
Er treedt storing bij een ander DVD-apparaat op wanneer u de bijgeleverde
afstandsbediening gebruikt.
•
Selecteer een andere afstandsbedieningsstand dan DVD 2 voor het DVD-apparaat of bedek
de sensor van het DVD-apparaat met zwart papier.
Discs afspelen op de camcorder
De disc kan niet worden afgespeeld.
•
•
•
Problemen
oplossen
•
Schuif de POWER-schakelaar herhaaldelijk om het lampje
(Play/Edit)
in te schakelen.
Controleer de compatibiliteit van de disc (p. 13).
Plaats een disc met de opnamezijde naar de camcorder gericht (p. 23).
Discs die zijn opgenomen op andere apparaten worden mogelijk niet afgespeeld
op de camcorder.
Het weergegeven beeld is vervormd.
•
Maak de disc schoon met de bijgeleverde reinigingsdoek (p. 5).
‘ ? ‘ wordt aangegeven op een beeld op het scherm met de VISUAL INDEX.
•
•
Maak de disc schoon met de bijgeleverde reinigingsdoek (p. 5).
Het laden van gegevens is mislukt. Wellicht worden de gegevens correct weergegeven
wanneer u de stroom uit- en weer inschakelt, of de disc verwijdert en opnieuw plaatst.
85
Problemen oplossen (vervolg)
wordt weergegeven op het LCD-scherm
•
Er zijn 5.1-kanaals opnamen gemaakt op een ander apparaat. Deze camcorder is niet
compatibel met 5.1-kanaals surroundopnamen.
Bij het afspelen van een disc hoort u geen of zacht geluid.
•
•
•
•
Stel [MEERK GELUID] in op [STEREO] (p. 60).
Zet het volume hoger (p. 31).
U hoort geen geluid als het LCD-scherm gesloten is. Open het LCD-scherm.
Als u geluid opneemt met [MICR.NIVEAU] op [LAAG] (p. 60), kan het opgenomen geluid
slecht hoorbaar zijn.
Discs afspelen op andere spelers
De disc wordt niet afgespeeld of de disc word niet herkend.
•
•
•
Maak de disc schoon met de bijgeleverde reinigingsdoek (p. 5).
Finaliseer de disc (p. 40).
Een disc die is opgenomen in VR-stand kan niet worden afgespeeld op apparatuur die niet
compatibel is met de VR-stand. Controleer de compatibiliteit in de documentatie bij het
afspeelapparaat.
Het weergegeven beeld is vervormd.
•
Maak de disc schoon met de bijgeleverde reinigingsdoek (p. 5).
‘ ? ‘ wordt aangegeven op een beeld in het DVD-menu.
•
Het laden van gegevens is mogelijk mislukt toen de disc werd gefinaliseerd. Voor een DVDRW (VIDEO-stand)/DVD+RW maakt u de disc klaar voor opname (p. 46). Finaliseer de
disc vervolgens opnieuw om het DVD-menu opnieuw te maken. Het DVD-menu wordt dan
mogelijk correct weergegeven.
Het afspelen wordt even stilgezet tussen de scènes.
•
Het beeld kan even blijven stilstaan tussen scènes, afhankelijk van de gebruikte DVD-speler.
Tijdens het afspelen keert u niet terug naar de vorige scène
als u op  drukt.
•
Als u aan het begin van de 2e titel van twee automatisch door de camcorder gemaakte titels
op  drukt, keert u mogelijk niet terug naar de vorige scène. Raadpleeg de documentatie
bij het afspeelapparaat voor meer informatie.
Setup-items
Setup-items worden grijs weergegeven.
•
86
Op dit moment kunt geen items selecteren die grijs worden weergegeven.
U kunt [BELICHT.PROG] niet gebruiken.
•
•
U kunt [BELICHT.PROG] niet gebruiken met:
– [COLOR SLOW S]
– [OUDE FILM]
[SPORT] functioneert niet als de schakelaar POWER op
(stilstaand) is ingesteld.
U kunt [SPOTMETER] niet gebruiken.
•
•
U kunt [SPOTMETER] niet gebruiken met [COLOR SLOW S].
Als u [BELICHT.PROG] instelt, wordt [SPOTMETER] automatisch ingesteld op [AUTO].
U kunt [BELICHTING] niet gebruiken.
•
•
U kunt [BELICHTING] niet gebruiken met [COLOR SLOW S].
Als u [BELICHT.PROG] instelt, wordt [BELICHTING] automatisch ingesteld op [AUTO].
U kunt [SPOTFOCUS] niet gebruiken.
•
U kunt [SPOT FOCUS] niet tegelijk gebruiken met with [BELICHT.PROG].
[COLOR SLOW S] functioneert niet correct.
•
•
[COLOR SLOW S] functioneert niet altijd goed in volledige duisternis.
U kunt [COLOR SLOW S] niet gebruiken met:
– [FADER]
– [DIG EFFECT]
– [BELICHT.PROG]
– [BELICHTING]
– [SPOTMETER]
U kunt [ZELF ONTSP.] niet gebruiken.
•
U kunt [ZELF ONTSP.] niet gebruiken met [FADER].
U kunt [FADER] niet gebruiken.
•
Problemen
oplossen
U kunt [FADER] niet gebruiken met:
– [COLOR SLOW S]
– [DIG EFFECT]
87
Problemen oplossen (vervolg)
U kunt [DIG EFFECT] niet gebruiken.
•
•
U kunt [DIG EFFECT] niet gebruiken met:
– [COLOR SLOW S]
– [FADER]
U kunt [OUDE FILM] niet gebruiken met:
– [BELICHT.PROG]
– [B EFFECT]
– [BR.BLD.SEL.]
U kunt [B EFFECT] niet gebruiken
•
U kunt [B EFFECT] niet gebruiken met [OUDE FILM].
U kunt [NIV. AV. LCD] niet aanpassen.
•
U kunt [NIV. AV. LCD] niet aanpassen als de voeding wordt geleverd door de
netspanningsadapter.
Bewerken (DVD-RW:VR-stand)
Bewerken niet mogelijk.
•
•
•
Er zijn geen beelden op de disc opgenomen.
De disc kan niet worden bewerkt vanwege de toestand van het beeld.
U kunt geen beelden bewerken die zijn beveiligd op een ander apparaat.
Scènes kunnen niet aan de afspeellijst worden toegevoegd.
•
De disc is vol of er zijn meer dan 999 toegevoegde scènes. Verwijder ongewenste scènes
of voeg alle stilstaande beelden toe door deze te converteren naar een film (p. 70).
Een film kan niet worden gesplitst.
•
•
•
U kunt een te korte film niet splitsen.
Een film met de markering
kan niet worden gesplitst (p. 66, 70).
Een film die is beveiligd op een ander apparaat, kan niet worden gesplitst.
Een scène kan niet worden verwijderd.
•
Een scène die is beveiligd op een ander apparaat, kan niet worden verwijderd.
Kopiëren/aansluiten op andere apparaten
Beelden van aangesloten apparaten worden niet weergegeven op het
LCD-scherm.
•
88
Raak
[OPN.REGEL.] aan (p. 74).
U kunt niet in- of uitzoomen op beelden van aangesloten apparaten.
•
U kunt niet inzoomen op scènes van een ander apparaat dan de camcorder.
U hoort geen geluid bij het afspelen van een disc.
•
Het geluid wordt niet uitgevoerd als u alleen de S-videostekker aansluit. Sluit ook de witte
en rode stekkers van de A/V-verbindingskabel aan (p. 72).
Er kan niet goed worden gekopieerd met de A/V-kabel.
•
•
Stel [DISPLAY] in op [LCD] (p. 62).
De A/V-kabel is niet goed aangesloten. Controleer of de A/V-kabel is aangesloten op
de juiste aansluiting, dat wil zeggen op de uitgang van een apparaat waarvan u het beeld
wilt opnemen of op de ingang van een ander apparaat waarop u het beeld van de camcorder
wilt opnemen (p. 72).
Overige problemen
Finaliseren niet mogelijk.
•
•
De accu raakt leeg tijdens het finaliseren. Gebruik een netspanningsadapter.
De disc is al gefinaliseerd. Volg de vereiste procedure voor het opnemen van extra materiaal
op de disc als u een DVD-RW (VIDEO-stand)/DVD+RW gebruikt (p. 46).
U kunt geen extra materiaal op een disc opnemen of bewerken met
andere apparaten.
•
Het is mogelijk dat u een disc die is opgenomen op de camcorder niet kunt bewerken met
andere apparaten.
De disctitel kan niet worden gewijzigd.
•
•
•
U kunt geen disctitel opnemen op een gefinaliseerde DVD-R.
De disc is al gefinaliseerd. Volg de vereiste procedure voor het opnemen van extra materiaal
op de disc als u een DVD-RW (VIDEO-stand)/DVD+RW gebruikt (p. 46).
De disctitel kan niet worden gewijzigd op de camcorder omdat deze titel is gemaakt op een
ander apparaat.
•
•
Er zijn geen stilstaande beelden.
Er staan wellicht te veel stilstaande beelden op een disc, waardoor de beschikbare capaciteit
te laag is. Verwijder ongewenste beelden van de disc (p. 66).
Problemen
oplossen
U kunt geen fotofilm maken.
U hoort gedurende 5 seconden een melodietje of pieptoon.
•
•
•
De temperatuur van de camcorder is extreem hoog. Schakel de camcorder uit en leg deze
enige tijd op een koele plaats.
Er is vocht in de camcorder gecondenseerd. Schakel de camcorder uit en laat deze ongeveer
1 uur staan (p. 101).
Er zijn andere storingen in de camcorder opgetreden. Verwijder de disc, plaats deze opnieuw
en neem de camcorder weer in gebruik.
89
Problemen oplossen (vervolg)
Verbinding maken met een computer
De camcorder wordt niet herkend op de computer.
•
•
•
•
•
Installeer de Picture Package-software (p. 76).
Maak de kabel los van de computer en de camcorder en sluit de kabel weer stevig aan.
Koppel alle USB-apparaten, behalve het toetsenbord, de muis en de camcorder,
los van de computer.
Koppel de kabel los van de computer en de camcorder, start de computer opnieuw op en sluit
de kabel weer goed aan.
Controleer met de volgende procedure of het USB-stuurprogramma correct is geïnstalleerd.
Voor Windows XP
1 Klik op [Start] en op [Control Panel].
2 Klik op [Performance and Maintenance] en op [System].
Het venster [System Properties] wordt weergegeven.
3 Klik op het tabblad [Hardware].
4 Klik op [Device Manager].
Het venster [Device Manager] wordt weergegeven.
5 Controleer of [SONY DDX-C1000 USB Device] in [DVD/CD-ROM drives],
[Generic volume] in [Storage volumes] en [USB Mass Storage Device] in
[Universal Serial Bus controllers] worden weergegeven.
Als alle apparaten worden weergegeven, is het USB-stuurprogramma correct
geïnstalleerd. Als een van deze apparaten niet wordt weergegeven, installeert u het
USB-stuurprogramma.
 Plaats de bijgeleverde CD-ROM in het schijfstation van de computer.
 Dubbelklik op [My Computer].
 Klik met de rechtermuisknop op het pictogram [PICTUREPACKAGE] (schijfstation)*
en klik op [Open].
*Stationsnamen (zoals E:) verschillen per computer.
 Dubbelklik op [Driver]  [Setup.exe].
90
Voor Windows 2000
1 Klik achtereenvolgens op [Start], [Settings] en [Control Panel].
2 Klik op [System].
Het venster [System Properties] wordt weergegeven.
3 Klik op het tabblad [Hardware].
4 Klik op [Device Manager].
Het venster [Device Manager] wordt weergegeven.
5 Controleer of [SONY DDX-C1000 USB Device] in [DVD/CD-ROM drives],
[Generic volume] in [Storage volumes] en [USB Mass Storage Device]
in [Universal Serial Bus controllers] worden weergegeven.
Als alle apparaten worden weergegeven, is het USB-stuurprogramma correct
geïnstalleerd. Als een van deze apparaten niet wordt weergegeven, installeert u het
USB-stuurprogramma.
 Plaats de bijgeleverde CD-ROM in het schijfstation van de computer.
 Dubbelklik op [My Computer].
 Klik met de rechtermuisknop op het pictogram [PICTUREPACKAGE] (schijfstation)*
en klik op [Open].
*Stationsnamen (zoals E:) verschillen per computer.
 Dubbelklik op [Driver]  [Setup.exe].
•
Problemen
oplossen
Er wordt een foutbericht weergegeven als u de bijgeleverde CD-ROM
in de computer plaatst.
Stel het computerscherm als volgt in:
– Windows: 800 × 600 punten of meer, hoge kleuren (16-bits, 65.000 kleuren) of meer
U kunt de bijgeleverde CD-ROM niet gebruiken op een Macintosh-computer.
•
De bijgeleverde CD-ROM is niet compatibel met een Macintosh-computer.
91
Problemen oplossen (vervolg)
Het bericht [Kan Easy Handycam niet openen met USB] of [Kan Easy
Handycam niet annuleren met USB aangesloten] wordt op het scherm van de
camcorder weergegeven.
•
U kunt de werking van de functie Easy Handycam niet wijzigen als de USB-kabel is
aangesloten. Koppel eerst de USB-kabel los van de camcorder.
U kunt geen beeldgegevens overbrengen van de camcorder
naar een computer.
•
Stel [USB-SNELHEID] in op [MAX.SNELH.] in de setup-items (p. 60).
De beelden of geluiden van uw camcorder worden niet correct afgespeeld.
•
•
•
Als u de camcorder aansluit op een computer die niet geschikt is voor Hi-Speed USB
(USB 2.0), verloopt het afspelen mogelijk niet correct. Dit heeft echter geen invloed
op de beelden of geluiden die naar de computer zijn overgebracht.
Als u [USB-SNELHEID] instelt op [MAX.SNELH.] (p. 60), verloopt het afspelen mogelijk
niet correct. Dit heeft echter geen invloed op de beelden of geluiden die naar de computer
zijn overgebracht.
Afhankelijk van de gebruikte computer wordt het afspelen van beeld of geluid mogelijk
onderbroken. Dit heeft echter geen invloed op beelden of geluiden die naar de computer
zijn overgebracht.
U kunt geen gegevens van de computer naar een disc in de camcorder
schrijven met de USB-kabel.
•
•
De disc is niet compatibel met de camcorder. Gebruik een disc die compatibel is met
de camcorder (p. 13).
U kunt geen andere gegevens dan de gegevens uit Picture Package naar de disc
in de camcorder schrijven.
Picture Package functioneert niet correct.
•
Sluit Picture Package en start de computer opnieuw op.
Er verschijnt een foutbericht tijdens het gebruik van Picture Package.
•
Sluit eerst Picture Package en zet vervolgens de POWER-schakelaar van de camcorder
in een andere stand.
De "Eerste kennismaking" wordt niet correct weergegeven.
•
92
Raadpleeg het PDF-bestand van de "Eerste kennismaking" (FirstStepGuide.pdf).
Zie pagina 79 voor meer informatie over het kopiëren van PDF-bestanden.
Waarschuwingen en aanduidingen
Zelfdiagnose/waarschuwingen
Als er aanduidingen op het LCD-scherm
worden weergegeven, controleert u de
volgende punten.
U kunt bepaalde problemen zelf oplossen.
Als het probleem blijft optreden nadat
u herhaaldelijk hebt geprobeerd dit op
te lossen, neemt u contact op met de
Sony-leverancier of een plaatselijke, door
Sony erkende onderhoudsdienst.
C:21:00
C:(of E:) : (Zelfdiagnose)
C:04:
•
U gebruikt geen “InfoLITHIUM”-accu.
Gebruik een “InfoLITHIUM”-accu
(p. 99).
C:13:
•
•
De disc is defect. Gebruik een disc die
compatibel is met de camcorder (p.13).
De disc is vuil of er zitten krassen
op. Maak de disc schoon met de
bijgeleverde reinigingsdoek.
C:21:
•
C:32:
•
•
Er treden problemen op die hierboven
niet zijn beschreven. Verwijder de
disc, plaats deze opnieuw en neem de
camcorder weer in gebruik.
Koppel de camcorder los van de
stroombron. Sluit de stroombron weer
aan en gebruik de camcorder weer.
•
Er is een storing opgetreden die u niet
zelf kunt verhelpen. Neem contact
op met de Sony-leverancier of een
plaatselijke, door Sony erkende
onderhoudsdienst. Geef hierbij de
5-cijferige code door die begint met "E".
100-0001 (Waarschuwingsaanduiding voor bestanden)
Knippert langzaam
•
•
Het bestand is beschadigd.
Het bestand is onleesbaar.
(Waarschuwingsaanduiding
voor discs)
Knippert langzaam
•
•
•
Er is geen disc geplaatst.*
De resterende tijd voor het opnemen
van films is minder dan vijf minuten.
De resterende ruimte voor het opnemen
van stilstaande beelden is minder dan
30 beelden.
Knippert snel
•
•
•
•
•
Er is een disc geplaatst die niet
wordt herkend.*
Er wordt een gefinaliseerde DVD-RW
(VIDEO-stand) of DVD+RW geplaatst
wanneer
(film) of
(stilstaand
beeld) is geselecteerd.
De disc is vol.*
Er is een disc geplaatst die niet
kan worden gelezen of beschreven,
bijvoorbeeld een enkelzijdige disc die
omgekeerd is geplaatst.
Er is een disc geplaatst die is
opgenomen met een ander kleursysteem
dan het kleursysteem dat op de
camcorder wordt gebruikt wanneer
(Movie) is geselecteerd.*
Problemen
oplossen
Er is vocht in de camcorder
gecondenseerd. Schakel de camcorder
uit en laat deze ongeveer 1 uur staan (p.
101).
E:20: / E:31: / E:40: /
E:61: / E:62: / E:91: /
E:94:
 U moet de disc verwijderen*
Knippert snel
•
•
•
Er is een disc geplaatst die niet
wordt herkend.
De disc is vol.
Er is mogelijk een fout opgetreden met
het schijfstation op de camcorder.
93
Waarschuwingen en waarschuwingsaanduidingen (vervolg)
 (Waarschuwingsaanduiding voor
het accuniveau)
Oude accu. Gebruik een nieuwe
(p. 99)
Knippert langzaam
•
•
De accu is bijna leeg.
Afhankelijk van de
gebruiksomstandigheden, de omgeving
of de accu kan  knipperen, zelfs
als de accu nog 20 minuten kan
worden gebruikt.
 (Waarschuwingsaanduiding voor
condensvorming)*
 Station
 Stationsfout Schakel stroom weer
in
• Er is mogelijk een probleem met het
schijfstation opgetreden. Schakel het
apparaat uit en weer aan.
Knippert snel
•
Er is vocht in de camcorder
gecondenseerd. Schakel de camcorder
uit en laat deze 1 uur staan.
(Waarschuwingsaanduiding voor
temperatuur)
Knippert langzaam
•
De temperatuur van de camcorder
wordt hoger.
 Condensvorming
 Condensvorming Schakel
camcorder 1 uur uit (p. 101)
 Condensatie Kan niet openen
Probeer later (p. 101)
Knippert snel
•
De temperatuur van de camcorder is
extreem hoog.* Schakel de camcorder
uit en leg deze enige tijd op een koele
plaats.
* U hoort een melodie als de waarschuwingsaand
uidingen op het scherm verschijnen (p. 68).
Beschrijving van
waarschuwingsberichten
 Disc
Oververhit Opnemen
uitgeschakeld
Kan niet openen Probeer later
 Opnemen uitgeschakeld
•
Als er berichten op het scherm verschijnen,
moet u de instructies volgen.
 Accu
Gebruik de “InfoLITHIUM” accu
(p. 99)
De accu is bijna leeg (p. 99)
94
Er is een storing van de disc
opgetreden. Deze kan niet
worden gebruikt.
Filmgedeelte van disc is vol Kan
geen films opnemen
•
Verwijder ongewenste scènes (p. 66).
Aantal scènes vol
•
Verwijder ongewenste scènes (p. 66).
 Discfout Verwijder disc
•
 Disc vol Kan niet opnemen
•
Verwijder ongewenste scènes (p. 66).
Opnemen van films uitgeschakeld
•
Er kunnen geen films worden
opgenomen als gevolg van bepaalde
beperkingen van de disc. U kunt
mogelijk nog wel stilstaande
beelden opnemen.
Opnemen van stilstaande
beelden uitgeschakeld
•
Er kunnen geen stilstaande beelden
worden opgenomen als gevolg
van bepaalde beperkingen van de
disc. U kunt mogelijk nog wel
films opnemen.
Er is een disc geplaatst die niet
compatibel is met de camcorder.
De camcorder herkent de disc niet
vanwege storingen zoals krassen of
de disc is niet goed geplaatst.
 Formatteerfout
•
De disc is opgenomen in een andere
indeling dan die van de camcorder.
Als u de disc formatteert, kunt u de
disc mogelijk wel voor de camcorder
gebruiken (alleen DVD-RW/DVD+RW,
p. 47).
Toegangsfout
•
Er is een fout opgetreden bij het lezen
of schrijven van de disc.
Gegevensfout
• Er is een fout opgetreden bij het lezen
of schrijven van de disc.
Afspelen niet toegestaan
•
U probeert een disc af te spelen die niet
compatibel is met de camcorder.
 Disc gefinaliseerd Kan niet
opnemen op disc
•
U kunt geen opnamen maken op een
gefinaliseerde DVD-R. Gebruik een
nieuwe disc.
•
Als u wilt opnemen op een
gefinaliseerde DVD-RW
(VIDEO-stand), moet u eerst het
finaliseren ongedaan maken (p. 46).
Klep is niet open (p. 20)
 Easy Handycam
Kan Easy Handycam stand niet
starten. (p. 25)
Kan Easy Handycam stand niet
annuleren (p. 25)
Problemen
oplossen
 Eerst finaliseren ongedaan
maken
 Lensdop
Kan Easy Handycam niet openen
met USB (p. 25)
95
Waarschuwingen en waarschuwingsaanduidingen (vervolg)
Kan Easy Handycam niet annuleren
met USB aangesloten (p. 25)
Ongeldig tijdens Easy Handycam
stand (p. 25)
Geen opnamen mogelijk tijdens
Easy Handycam (p. 25)
•
De DVD+RW is gefinaliseerd. Maak de
disc gereed om meer scènes te kunnen
opnemen (p. 46).
 Overige waarschuwingen
 Sluit netspanningsadapter aan
•
U probeert een disc te finaliseren of
formatteren, of geschikt te maken voor
het opnemen van extra materiaal terwijl
de accu bijna leeg is. Gebruik de
netspanningsadapter als voedingsbron
om te voorkomen dat de accu leeg
raakt tijdens deze bewerkingen.
Afspeellijst vol
• U kunt geen afspeellijst maken met
meer dan 999 scènes.
• U kunt geen stilstaande beelden
toevoegen aan een afspeellijst omdat de
disc bijna vol is.
Kan niet splitsen
U kunt een film die is geconverteerd
van stilstaande beelden niet splitsen.
• U kunt een extreem korte film
niet splitsen.
•
Gegevens beveiligd
•
96
De disc is beveiligd op een
ander apparaat.
Kopieerbeveiliging
•
U kunt geen scènes met kopieerbeveili
gingssignaal kopiëren.
Discklep gopend, per ongeluk.
Schakel stroom in weer (p. 20)
Gegevens worden hersteld
Voorkom trillingen
•
Er wordt geprobeerd de gegevens
automatisch te herstellen nadat het
schrijven van gegevens niet correct is
uitgevoerd.
Kan gegevens niet herstellen
•
Het schrijven van gegevens naar de
disc is mislukt. Er is geprobeerd de
gegevens te herstellen, maar dit is
niet gelukt.
De camcorder gebruiken in het buitenland
Voeding
Systeem
Wordt gebruikt in
U kunt de camcorder met de bijgeleverde
netspanningsadapter gebruiken in alle
landen/regio’s met een lichtnetspanning
van 100 V tot 240 V wisselstroom,
50/60 Hz.
NTSC
Bahama’s, Bolivia, Canada,
Chili, Colombia, Ecuador,
Filippijnen, Guyana, Jamaica,
Japan, Korea, Mexico, MiddenAmerika, Peru, Suriname,
Taiwan, Venezuela, Verenigde
Staten, enzovoort.
PAL
Australië, Oostenrijk, België,
China, Tsjechië, Denemarken,
Finland, Duitsland, Nederland,
Hong Kong, Hongarije, Italië,
Koeweit, Maleisië, NieuwZeeland, Noorwegen, Polen,
Portugal, Singapore, Slowakije,
Spanje, Zweden, Zwitserland,
Thailand, Verenigd Koninkrijk,
enzovoort.
PAL - M
Brazilië
PAL - N
Argentinië, Paraguay, Uruguay.
SECAM
Bulgarije, Frankrijk, Guyana,
Irak, Iran, Monaco, Oekraïne,
Rusland, enzovoort.
Televisiekleursystemen
Deze camcorder werkt met het
PAL-kleursysteem. Als u de weergegeven
videobeelden op een televisiescherm wilt
bekijken, moet dit een PAL-televisie zijn
met een AUDIO/VIDEO-ingang.
Aanvullende informatie
97
De camcorder gebruiken in het buitenland (vervolg)
Eenvoudig overschakelen op een andere tijdzone
U kunt de klok eenvoudig instellen op de plaatselijke tijd als u de camcorder in het buitenland
gebruikt door het tijdsverschil in te stellen. Stel [KLOK INSTEL.] en [ZOMERTIJD] in via
het onderdeel
TIJD/LANGU. (p. 63).
Tijdzones
1 2 3 4 6 8 10 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 29 30 31
Gebiedscode
Tijdzoneverschillen
Gebied
Gebiedscode
Tijdzoneverschillen
Gebied
1
GMT
Lissabon, Londen
17
+11:00
Salomonseilanden
2
+01:00
Berlijn, Parijs
18
+12:00
Fiji, Wellington
3
+02:00
Helsinki, Caïro
19
– 12:00
Enewetak, Kwajalein
4
+03:00
Moskou, Nairobi
20
– 11:00
5
+03:30
Teheran
Midwayeilanden,
Samoa
6
+04:00
Abu Dhabi, Baku
21
– 10:00
Hawaii
Kabul
22
– 09:00
Alaska
Karachi, Islamabad
23
– 08:00
Los Angeles, Tijuana
– 07:00
Denver, Arizona
7
8
+05:00
9
+05:30
Calcutta, New Delhi
24
10
+06:00
Alma-Ata, Dhaka
25
– 06:00
Chicago, Mexico City
11
+06:30
Rangoon
26
– 05:00
New York, Bogota
12
+07:00
Bangkok, Jakarta
27
– 04:00
Santiago
13
+08:00
Hongkong, Singapore
28
– 03:30
St. John’s
Seoel, Tokyo
29
– 03:00
Brasilia, Montevideo
30
– 02:00
Fernando de
Noronha-eilanden
31
– 01:00
Azoren
14
98
+04:30
+09:00
15
+09:30
Adelaide, Darwin
16
+10:00
Melbourne, Sydney
Informatie over de “InfoLITHIUM”-accu
Deze camcorder werkt uitsluitend met een
“InfoLITHIUM”-accu en is compatibel met
een “InfoLITHIUM”-accu van de A-serie.
InfoLITHIUM-accu’s van de P-serie
hebben het teken
.
Wat is een “InfoLITHIUM”-accu?
Een “InfoLITHIUM”-accu is een
lithium-ion accu die informatie over
de gebruikstoestand kan doorgeven
tussen de camcorder en een optionele
netspanningsadapter (oplader).
De “InfoLITHIUM”-accu meet
het stroomverbruik op basis van de
gebruikstoestand van de camcorder en geeft
de resterende accuduur weer in minuten.
De accu opladen
• Zorg dat de accu is opgeladen voordat
u de camcorder gebruikt.
• U kunt de accu het beste opladen bij een
omgevingstemperatuur tussen 10°C en 30°C tot
het lampje CHG (opladen) wordt uitgeschakeld.
Als u de accu oplaadt bij een temperatuur
buiten dit bereik, lukt het opladen mogelijk
niet goed.
• Na het opladen maakt u de netspanningsadapter
los van de DC IN-aansluiting van de camcorder
of verwijdert u de accu.
• Zet de POWER-schakelaar altijd op OFF
(CHG) als u niets opneemt af afspeelt
op de camcorder. De accu raakt ook leeg
wanneer de camcorder in de pauzestand
of afspeelpauzestand staat.
• Houd voldoende reserveaccu’s bij de hand voor
twee of drie keer de verwachte opnameduur
en maak testopnamen op een DVD-RW/
DVD+RW (optioneel) voordat u de uiteindelijke
opname maakt.
• Zorg dat de accu niet in aanraking komt met
water. De accu is niet waterbestendig.
Resterende accuduur
• Als de camcorder wordt uitgeschakeld terwijl
de aanduiding voor resterende accuduur
aangeeft dat er nog voldoende spanning over is,
moet u de accu opnieuw volledig opladen zodat
de aanduiding voor resterende accuduur weer
correct is. Soms kan de juiste aanduiding echter
niet worden weergegeven als de accu geruime
tijd achtereen aan hitte is blootgesteld, lang
in volledig opgeladen toestand is blijven liggen
of erg intensief is gebruikt. De aanduiding
voor de resterende accuduur geeft de geschatte
opnameduur weer.
• Soms kan de aanduiding  voor resterende
accuduur gaan knipperen vanwege
de omgevingstemperatuur of andere opnameomstandigheden, zelfs als er nog een resterende
accuduur van 20 minuten is.
Effectief gebruik van de accu
De accu bewaren
• De prestatie van de accu vermindert wanneer
• Als de accu langere tijd niet wordt gebruikt,
moet u deze eenmaal per jaar volledig laden
en weer ontladen, zodat de accu goed blijft
werken. Als u de accu wilt opbergen, verwijdert
u deze uit de camcorder en bewaart u deze
op een droge, koele plaats.
• Als u de accu op de camcorder volledig
wilt ontladen, stelt u [AUTOM. UIT]
in op [NOOIT] onder
STANDRD INST
in het menu [SETUP] en laat u de camcorder
in de opnamewachtstand staan totdat de stroom
wordt uitgeschakeld (p. 62).
Aanvullende informatie
de omgevingstemperatuur 10°C of lager is.
Ook kunt u de accu minder lang gebruiken.
Voer in een dergelijk geval een van de
volgende procedures uit zodat u de accu langer
kunt gebruiken.
– Bewaar de accu in een binnenzak om deze
warm te houden en plaats de accu pas in de
camcorder vlak voordat u gaat opnemen.
– Gebruik zo mogelijk een accu met grote
capaciteit: NP-FA70 (optioneel).
• Bij vooruitspoelen en terugspoelen raakt de
accu sneller leeg. U kunt het beste een accu
met grote capaciteit gebruiken: NP-FA70
(optioneel).
99
De InfoLITHIUM-accu (vervolg)
Levensduur van de accu
• De levensduur van de accu is beperkt.
De capaciteit van de accu neemt tijdens
het gebruik geleidelijk af. Wanneer de
gebruiksduur van een volledig opgeladen accu
aanmerkelijk is afgenomen, nadert het einde
van de levensduur van de accu. Koop dan een
nieuwe accu.
• De levensduur van elke accu is afhankelijk
van de omstandigheden waaronder deze wordt
bewaard en gebruikt.
100
Onderhoud en voorzorgsmaatregelen
Gebruik en onderhoud
• Gebruik of bewaar de camcorder en accessoires
•
•
•
•
•
•
•
•
•
buiten het bereik van kinderen. Raadpleeg meteen
een arts als de batterij per ongeluk wordt ingeslikt.
• Als er elektrolytische vloeistof uit de batterij is
gelekt, doet u het volgende:
– Neem contact op met een plaatselijke, door
Sony erkende onderhoudsdienst.
– Was zorgvuldig de huid die in aanraking is
gekomen met de vloeistof.
– Als er vloeistof in uw ogen is gekomen, spoelt
u uw ogen met veel water. Raadpleeg zo snel
mogelijk een arts.
 Wanneer u de camcorder langere tijd niet
gebruikt
• Schakel de camcorder af en toe in en laat deze
lopen, bijvoorbeeld door een disc ongeveer
3 minuten af te spelen of er iets mee op te nemen.
• Verwijder de disc uit de camcorder.
• Ontlaad de accu volledig voordat u deze opbergt.
Condensvorming
Als de camcorder rechtstreeks van een koude
in een warme omgeving wordt gebracht, kan
vocht condenseren in de camcorder, op het
oppervlak van de disc of op de laserlens.
Dit kan een storing van de camcorder
veroorzaken. Als er vocht is gecondenseerd
in de camcorder, wordt de aanduiding
[%Condensvorming. Schakel camera 1 uur
uit.] of [%Condensatie Kan niet openen
Probeer later] weergegeven.
 Als er vocht in de camcorder is
gecondenseerd
Schakel de camcorder uit en laat deze
ongeveer 1 uur staan.
 Opmerking over condensvorming
Er kan vocht uit de lucht in de camcorder
condenseren wanneer u het apparaat in
een warme, vochtige omgeving gebruikt
of wanneer u de camcorder direct van een
koude omgeving in een warme omgeving
brengt, bijvoorbeeld als volgt:
•
Als u de camcorder van de ijsbaan of de
skihellingen rechtstreeks meeneemt in een
verwarmde ruimte.
• Als u de camcorder op een hete zomerdag vanuit
een koele ruimte of een auto met airconditioning
mee naar buiten neemt.
• Als u de camcorder onmiddellijk na een regenbui
gebruikt.
• Als u de camcorder op een warme en vochtige
plaats gebruikt.
Aanvullende informatie
•
niet onder de volgende omstandigheden:
– Op extreem koude of warme plaatsen. Laat
de camcorder en de accessoires nooit achter
op plaatsen waar de temperatuur tot boven
de 60 °C kan oplopen, zoals in direct zonlicht,
bij de verwarming of in een auto die in de zon
is geparkeerd. Er kunnen storingen optreden
of de camcorder en de accessoires kunnen
vervormen.
– In de buurt van sterk magnetische velden of
mechanische trillingen. Er kunnen storingen in
de camcorder optreden.
– In de buurt van sterke radiogolven of
straling. Dit verstoort de opnamefunctie van
de camcorder.
– In de buurt van AM-ontvangers
en videoapparatuur. Er kan ruis optreden.
– Op zandstranden en in stoffige omgevingen.
Zand en stof kunnen storingen in de
camcorder veroorzaken. Soms kunnen deze
storingen niet meer worden hersteld.
– Bij ramen of buiten waar het LCD-scherm
of de lens aan direct zonlicht worden
blootgesteld. Direct zonlicht kan het LCDscherm beschadigen.
– Op vochtige plaatsen.
Gebruik de camcorder op 7,2 V
gelijkstroom (accu) of 8,4 V gelijkstroom
(netspanningsadapter).
Gebruik voor werking op gelijkstroom of
wisselstroom alleen de accessoires die in deze
gebruiksaanwijzing worden vermeld.
Zorg dat de camcorder niet nat wordt,
bijvoorbeeld door regen of zeewater. Als de
camcorder nat wordt, kunnen er storingen
optreden. Soms kunnen deze storingen niet meer
worden hersteld.
Als er een voorwerp of vloeistof in de behuizing
van de camcorder terechtkomt, moet u de
camcorder loskoppelen van het stopcontact en de
camcorder eerst door een Sony-leverancier laten
nakijken voordat u de camcorder weer gebruikt.
Laat het apparaat niet vallen, timmer er niet op
en ga er niet op staan; demonteer of wijzig het
niet en behoed het tegen mechanische schokken
Wees vooral voorzichtig met de lens.
Zorg dat de POWER-schakelaar op OFF (CHG)
staat wanneer u de camcorder niet gebruikt.
Wikkel de camcorder tijdens gebruik nooit
in textiel, zoals een handdoek. De binnenkant
van de camcorder kan hierdoor ernstig
oververhit raken.
Als u het netsnoer loskoppelt, moet u aan de
stekker en niet aan het snoer trekken.
Beschadig het netsnoer niet door er een zwaar
voorwerp op te plaatsen.
Houd de metalen contactpunten goed schoon.
• Houd de afstandsbediening en de knoopcelbatterij
101
Onderhoud en voorzorgsmaatregelen (vervolg)
 Condensvorming voorkomen
Voordat u de camcorder van een koude
omgeving naar een warme omgeving
brengt, plaatst u de camcorder eerst in een
plastic zak die u goed (luchtdicht) afsluit.
Haal de camcorder pas uit de plastic
zak wanneer de lucht in de zak dezelfde
temperatuur heeft als de omringende
warme lucht (na ongeveer 1 uur).
Informatie over het LCD-scherm
• Druk niet te hard op het LCD-scherm.
Het beeld wordt onduidelijk en er een storing
in de camcorder optreden.
• Wanneer u de camcorder gebruikt in een
koude omgeving, kunnen er nabeelden op het
LCD-scherm verschijnen. Dit duidt niet op
een storing.
• Tijdens het gebruik van de camcorder kan de
achterkant van het LCD-scherm warm worden.
Dit duidt niet op een storing.
 De beschermlaag op het LCD-scherm
aanbrengen
Voordat u de camcorder in gebruik neemt,
is het raadzaam om de bijgeleverde
beschermlaag te plaatsen om het LCDscherm te beschermen tegen krassen en
vuil.
 Veeg het LCD-scherm schoon met de
bijgeleverde reinigingsdoek.
 Verwijder de film van de beschermlaag.
• Let erop dat zich geen vuil of stof op het LCD-
scherm bevindt wanneer u de beschermlaag
plaatst en dat er geen luchtbellen ontstaan
tussen de laag en het scherm.
• Deze beschermlaag beschermt het LCD-scherm
tegen vuil en stof. Het LCD-scherm wordt
hiermee echter niet beschermd tegen hard
drukken.
 Het LCD-scherm reinigen
Als het LCD-scherm vuil is door stof of
vingerafdrukken, kunt u het schoonmaken
met de bijgeleverde reinigingsdoek.
Wanneer u de speciale reinigingsset voor
het LCD-scherm gebruikt (optioneel),
moet u het reinigingsmiddel niet direct
op het LCD-scherm aanbrengen. Gebruik
reinigingspapier dat vochtig is gemaakt met
het reinigingsmiddel.
 Het LCD-scherm kalibreren
Het is mogelijk dat de toetsen op het
aanraakscherm niet goed functioneren.
Als dit gebeurt, moet u de onderstaande
procedure uitvoeren. U kunt het beste de
camcorder tijdens de bewerking aansluiten
op het stopcontact met de bijgeleverde
netspanningsadapter.
 Schuif de POWER-schakelaar om het
lampje
(Play/Edit) in te schakelen.
 Koppel andere kabels dan de kabel
van de netspanningsadapter los van de
camcorder. Verwijder vervolgens de disc
uit de camcorder.
 Raak
 [SETUP] 
STANDRD INST  [KALIBRATIE] aan.
KALIBRATIE
 Plaats de beschermlaag op het LCD-
scherm.
Raak "x" aan
ANNUL.
 Raak de ‘×’ die wordt weergegeven op het
scherm aan met een dun voorwerp.
De positie van de ‘×’ verandert.
Raak [ANNUL.] aan om te annuleren.
Als u het juiste punt niet hebt aangeraakt,
begint u opnieuw met de kalibratie.
102
• Gebruik geen voorwerp met een scherpe punt
om het LCD-scherm te kalibreren.
Hierdoor kan het oppervlak immers worden
beschadigd.
Informatie over de behuizing
• Als de behuizing van de camcorder vuil is,
reinigt u deze met een zachte, vochtige doek en
veegt u de behuizing vervolgens droog met een
zachte, droge doek.
• Probeer te voorkomen dat de behuizing
beschadigt, zoals in de volgende situaties:
– Gebruik geen chemische producten, zoals
benzine, alcohol, thinner, chemische
reinigingsdoekjes, insectenwerende middelen
en insecticiden.
– Raak het apparaat niet aan als een van de
bovenstaande substanties op uw handen zit.
– Zorg dat de behuizing niet langdurig in
contact komt met rubber of vinyl.
Informatie over de laserlens
• Raak de lens onder de discklep niet aan. Open
de discklep alleen als u een disc plaatst of
verwijdert om stof te voorkomen.
• Als de camcorder niet werkt omdat de laserlens
vuil is, reinigt u deze met een blaaskwastje (niet
bijgeleverd). Raak de laserlens nooit direct aan
tijdens het reinigen. De camcorder kan hierdoor
defect raken.
Laserlens
Verzorging en opslag van de lens
• Veeg het oppervlak van de lens in de volgende
gevallen schoon met een zachte doek:
– Als er vingerafdrukken op de lens zitten.
– Op erg warme of vochtige plaatsen.
– Wanneer de lens aan zoute lucht is
blootgesteld, zoals aan zee.
• Bewaar de lens op een goed geventileerde plaats
met weinig stof en vuil.
• Maak de lens regelmatig schoon om
schimmelvorming te voorkomen. U kunt het
beste de camcorder ongeveer één keer per
maand gebruiken zodat deze langere tijd in
goede staat blijft.
De vooraf geïnstalleerde oplaadbare
batterij opladen
De camcorder bevat een vooraf
geïnstalleerde oplaadbare batterij zodat de
datum, tijd en andere instellingen worden
bewaard als de POWER-schakelaar op OFF
(CHG) is gezet. De vooraf geïnstalleerde
oplaadbare batterij wordt altijd opgeladen
wanneer u de camcorder gebruikt, maar
raakt langzaam leeg als u de camcorder
niet gebruikt. Als u de camcorder helemaal
niet gebruikt, is de oplaadbare batterij na
ongeveer 2 maanden volledig leeg.
Als de vooraf geïnstalleerde oplaadbare
batterij niet is opgeladen, heeft dit echter
geen invloed op het gebruik van de camera
zolang u de datum niet opneemt.
 Procedures
Sluit de camcorder met de bijgeleverde
netspanningsadapter aan op een stopcontact
en laat de camcorder meer dan 24 uur staan
met de POWER-schakelaar uitgeschakeld.
Aanvullende informatie
103
Onderhoud en voorzorgsmaatregelen (vervolg)
De batterij van de afstandsbediening
vervangen
 Terwijl u het nokje ingedrukt houdt,
plaatst u uw nagel in de uitsparing om de
batterijhouder naar buiten te trekken.
 Plaats een nieuwe batterij met de pluspool
(+) naar boven gericht.
 Plaats de batterijhouder terug in de
afstandsbediening tot deze vastklikt.
Nokje
WAARSCHUWING
Bij onjuist gebruik kan de batterij
ontploffen. Laad de batterij niet op,
demonteer de batterij niet en gooi
de batterij niet in het vuur.
Let op
Er bestaat explosiegevaar als de batterij
verkeerd wordt vervangen. Vervang
de batterij alleen door hetzelfde
batterijtype of een vergelijkbaar
batterijtype dat door de fabrikant
wordt aanbevolen.
Gooi de batterijen weg volgens de
aanwijzingen van de fabrikant.
• Er wordt een lithiumknoopcelbatterij (CR2025)
gebruikt in de afstandsbediening. Gebruik geen
andere batterijen dan de CR2025.
• Naarmate de lithiumbatterij zwakker wordt, kan
de bedieningsafstand van de afstandsbediening
afnemen of functioneert de afstandsbediening
wellicht niet meer correct. In dat geval
moet u de batterij vervangen door een
CR2025-lithiumbatterij van Sony. Als u een
andere batterij gebruikt, kan dit brand of een
ontploffing tot gevolg hebben.
104
Technische gegevens
Systeem
*
Video
compressie
indeling
MPEG2/JPEG (stilstaande
beelden)
Audiocompressieformaat
Dolby Digital 2-kanaals
Dolby Digital Stereo Creator
Videosignaal
PAL-kleursysteem,
CCIR-normen
Aanbevolen discs 8cm DVD-R/DVD-RW/
DVD+RW
Opnameindeling
Film
DVD-R:DVD-VIDEO
DVD-RW:DVD-VIDEO
(VIDEO-stand), DVDVideoRecording (VR-stand)
DVD+RW:DVD+RW Video
Stilstaande beelden
Exif* Ver.2,2
Opname-/
weergaveduur
HQ: Ongeveer 20 minuten
SP: Ongeveer 30 minuten
LP: Ongeveer 60 minuten
Beeldapparaat
3 mm (1/6 type) CCD (Charge
Coupled Device)
Totaal: Ongeveer 800 000 pixels
Effectief (film):
Ongeveer 400 000 pixels
Effectief (stilstaand):
Ongeveer 400 000 pixels
Lens
Carl Zeiss Vario-Tessar
Gecombineerde motorzoomlens
Optisch: 10×,
Digitaal: 20×, 120×
F=1,7-2,2
Brandpuntsafstand
f=2,3 - 23 mm
Volgens de normen van een
35-mm camera Voor films:
44 - 440 mm
Voor stilstaande beelden:
44 - 440 mm
Minimaal
vereiste
lichtsterkte
5 lx (lux) (F1,7)
Ingangen/uitgangen
Audio/Video
ingang/uitgang
10-polige aansluiting
Automatische schakelaar voor
ingang/uitgang
Videosignaal: 1 Vp-p, 75 Ω
(Ohm), asymmetrisch
Luminantiesignaal: 1 Vp-p,
75 Ω (Ohm), asymmetrisch
Chrominantiesignaal: 0,3 Vp-p,
75 Ω (Ohm), asymmetrisch
Audiosignaal: 327 mV
(bij uitgangsimpedantie van
meer dan 47 kΩ (kilo-ohm),
Ingangsimpedantie van
minder dan 47 kΩ (kilo-ohm),
Uitgangsimpedantie van
minder dan 2,2 kΩ (kilo-ohm)
USB-aansluiting mini-B-aansluiting
LCD-scherm
Beeld
6,2 cm (2,5 type)
Totaal aantal
pixels
123 200 (560 ×220)
Algemeen
Stroomvereisten
7,2 V (accu)
8,4 V (netspanningsadapter)
Gemiddeld
3,0 W
energie-verbruik
(met accu)
Bedrijfstemperatuur
0°C tot + 40°C
Opslagtemperatuur
-20°C tot + 60°C
Afmetingen
(ongeveer)
127 × 101 × 49mm (b×h×d)
Gewicht
(ongeveer)
360 g alleen hoofdeenheid,
420 g inclusief de
NP-FA50-accu en disc
Bijgeleverde
accessoires
Zie pagina 16.
Aanvullende informatie
Kleurtemperatuur [AUTO], [EEN DRUK],
[BINNEN] (3 200 K),
[BUITEN] (5 800 K)
‘Exif’ is een bestandsindeling voor stilstaande
beelden, die is ontwikkeld door de JEITA
(Japan Electronics and Information Technology
Industries Association). Bestanden met deze
indeling kunnen extra informatie bevatten,
zoals de instellingen van de camcorder tijdens
het opnemen.
• Gefabriceerd onder licentie van Dolby
Laboratories.
105
Technische gegevensf (vervolg)
Netspanningsadapter AC-L200
Stroomvereisten AC 100 - 240 V, 50/60 Hz
Stroomverbruik 0,35 - 0,18 A
Energieverbruik 18W
Uitgangsspanning 8,4 V gelijkstroom*
Bedrijfstemperatuur
0°C tot + 40°C
Opslagtemperatuur
-20°C tot + 60°C
Afmetingen
(ongeveer)
48 × 29 × 81 mm
(b/h/d) exclusief uitstekende
onderdelen
Gewicht
(ongeveer)
170 g exclusief het netsnoer
* Zie het label van de netspanningsadapter voor
verdere specificaties.
Oplaadbare accu
(NP-FA50)
Maximale
uitgangsspanning
8,4 V gelijkstroom
Uitgangsspanning 7,2 V gelijkstroom
Capaciteit
4,9 Wh (680 mAh)
Afmetingen
(ongeveer)
47,2 × 6,8 × 75,5 mm
(b×h×d)
Gewicht
(ongeveer)
50 g
Bedrijfstemperatuur
0°C tot + 40°C
Type
Lithium-ionen
Wijzigingen in ontwerp en technische
gegevens voorbehouden zonder voorafgaande
kennisgeving.
106
Index
A
C
A/V-aansluiting .............. 38, 72
A/V-kabel ....................... 38, 72
Aanduidingen in
uitleesvenster.................. 35, 36
Aanraakscherm .................... 21
Aansluiten
TV ........................... 38, 72
Videorecorder ............... 72
Aantal opneembare stilstaande
beelden op een disc .............. 56
Aanvullende opname............ 46
ACCESS, lampje .................. 23
Accu
Accu .............................. 17
BATTERIJ INFO .......... 33
Lithiumknoopcelbatterij
.................................... 104
Resterende accuduur ..... 33
Achtergrondverlichting
van het LCD-scherm ............ 21
Afspeellijst
Splitsen ......................... 70
Toevoegen ..................... 68
Verplaatsen.................... 69
Wissen........................... 68
Afspelen ......................... 27, 31
Afstandbedieningssensor ..... 33
Afstandsbediening................ 37
AUTO SLUITER ................. 54
AUTOM. UIT (automatische
uitschakeling) ....................... 62
CAMERA INST. ................. 52
CAMERAGEGEV. .............. 61
CD-ROM .............................. 75
CHG (opladen), lampje ........ 18
COLOR SLW S
(Color Slow Shutter) ...... 54, 87
Computer.............................. 75
Condensvorming ................ 101
Controleren .......................... 34
Copyright ......................... 4, 79
B
DATUM/TIJD ...................... 61
DC IN-aansluiting ................ 17
De accu opladen ................... 17
Accu .............................. 17
batterij ......................... 103
Vooraf geïnstalleerde
oplaadbare
DEMOFUNCTIE ................. 58
DIG EFFECT
(digitale effecten) ................. 58
DIGITAL ZOOM ................. 55
DISC INST. ......................... 59
Disctitel ................................ 42
DISCTITEL ......................... 59
DISP/BATT INFO.......... 21, 33
DISPLAY ............................. 62
DRAAI SETUP.................... 62
DVD-menu ........................... 41
E
Easy Handycam, bediening.. 25
EASY, toets .......................... 25
EEN DRUK.......................... 53
Eerste kennismaking ...... 75, 79
EXTERNE CTRL
(afstandsbediening) .............. 61
F
FADER ........................... 57, 87
FADER WIT ........................ 57
FADER ZWART .................. 57
H
Handelsmerk ...................... 109
Help ...................................... 75
HERSTEL, knop .................. 33
HQ ........................................ 59
I
In-/uitzoomen ....................... 32
“InfoLITHIUM” .................. 99
Ingebouwde
stereomicrofoon ................... 33
Initialiseren (herstellen) ....... 33
Installeren............................. 76
Isolatievel ............................. 37
J
JPEG .............................. 42, 70
KALIBRATIE .................... 102
KLOK INSTEL. .................. 22
Kopiëren ............................... 73
KWALITEIT ........................ 56
K
KALIBRATIE .................... 102
KLOK INSTEL.................... 22
knop................................ 23, 30
Kopiëren ............................... 73
KWALITEIT ........................ 56
Aanvullende informatie
B EFFECT (beeldeffecten) .. 58
BEELD PROG.
(beeldprogramma) ................ 57
BELICHT.PROG ........... 52, 86
BELICHTING................ 53, 87
Belichting aanpassen
voor tegenlicht...................... 32
Belichting vastleggen ........... 32
Bewerken ............................. 66
BINNEN .............................. 53
BR.BLD.SEL. ..................... 55
BREEDBEELD.................... 60
BUITEN ............................... 53
D
FIJN...................................... 56
Finaliseren ............................ 40
Finaliseren ongedaan
maken ................................... 46
FOCUS................................. 54
Formatteren .......................... 47
Fotofilm .......................... 42, 70
GEBIED INST. ............. 63, 98
Gebruiken in het
buitenland ............................. 97
Gebruikersondersteuning
voor Pixela ........................... 79
GEGEVENSCODE.............. 61
Groothoekopnamen .............. 32
107
Index (vervolg)
L
P
LANDSCHAP...................... 52
Laserlens ............................ 103
LCD HELDER ..................... 60
LCD INSTEL. ..................... 60
LCD KLEUR ....................... 60
LCD-beschermlaag ............ 102
Lensklep ............................... 20
Lithiumknoopcelbatterij..... 104
LP (Long Play)..................... 59
Luidspreker .......................... 33
LUMINANTIE
(luminantie) .......................... 58
PAL ...................................... 97
PASTEL ............................... 58
Herstellen ...................... 65
Persoonlijk menu
Toevoegen ..................... 64
Verwijderen ................... 64
Volgorde aanpassen ...... 65
Persoonlijk menu ........... 48, 64
Persoonlijk menu, toets ........ 35
Pictogram
..... Zie Aanduidingen in display
Picture Package .................... 75
PIEPTOON .......................... 62
Pieptoon na het bevestigen
van een bewerking.
.........................Zie PIEPTOON
P-MENU
................ Zie Persoonlijk menu
PORTRET
(portretprogramma) .............. 52
POWER, schakelaar ............. 17
M
MAX.SNELH. .................... 60
MEERK GELUID................ 60
MICR.NIVEAU ................... 60
MOZAIEK ........................... 58
MPEG ............................ 42, 70
N
NIV. AV. LCD ...................... 60
NTSC ................................... 97
NUMMER BEST.
(bestandsnummer) ................ 57
O
Onderhoud.......................... 101
Oorspronkelijke gegevens
Splitsen ......................... 66
Verwijderen ................... 66
OPEN, schakelaar
voor discklep ........................ 23
Oplaadbare accu .........Zie Accu
Oplaadduur........................... 18
OPNAMELAMP
(opnamelampje) ............. 33, 62
OPNAMESTAND ................ 59
Opnametijd........................... 18
Opnemen ........................ 26, 30
OUDE FILM ........................ 58
OVERLAP ........................... 57
OVERLOOP ........................ 57
108
R
REC START/STOP
(PHOTO) knop ............... 26, 30
Reinigingsdoek ...................... 5
RESTANT DISC .................. 61
Resterende accuduur ............ 33
S
SEPIA .................................. 58
BEELD PROG. ............ 57
Setup-items
CAMERA INST. .......... 52
De Setup-items
gebruiken ...................... 48
DISC INST.................... 59
STANDRD INST .......... 59
STILST INST................ 56
TIJD/LANGU. ............ 63
Setup-items .......................... 48
SLIDE SHOW...................... 58
Software ............................... 76
SP ......................................... 59
Specificaties ....................... 105
SPORT (sportprogramma) ... 52
SPOTFOCUS ....................... 54
SPOTLIGHT ........................ 52
SPOTMETER
(Flexibele spotmeter) ..... 53, 86
STANDAARD ..................... 56
STANDRD INST ................. 59
Statief ................................... 32
STEADYSHOT .................... 56
Stekker ................................. 17
STILST INST. ...................... 56
Stopcontact........................... 17
STRAND&SKI .................... 52
S-videoaansluiting.......... 38, 72
S-videokabel .................. 38, 72
T
TAAL ................................... 63
Telefoto ................................ 32
Televisiekleursysteem .......... 97
Teller .................................... 35
TIJD/LANGU. (taal) ............ 63
Tijdverschillen in de
wereld................................... 98
TV .................................. 38, 72
U
USB1.1 ........................... 60, 76
USB2.0 ..................... 12, 60, 76
USB-aansluiting ................... 72
USB-kabel ............................ 16
USB-SNELHEID ................. 60
V
Verwijderen controleren ....... 34
Videobedieningstoetsen ....... 35
Videorecorder ....................... 72
VISUAL INDEX, knop........ 35
VISUAL INDEX,
scherm ............................ 27, 31
Volume ................................. 31
Vorig/volgend beeld, toets.... 35
W
Informatie over handelsmerken
Waarschuwingen .................. 93
Waarschuwingsberichten ..... 93
WEERG ZOOM................... 33
Weergaveduur....................... 18
WITBALANS (witbalans) ... 53
• Dolby en het dubbele D-symbool zijn
Z
Z.ONTSPANNER ................ 55
Zelfdiagnose......................... 93
Zender .................................. 37
Zomertijd.............................. 63
ZOMERTIJD........................ 63
ZONSON MAAN ................ 52
ZWART-WIT ....................... 58
handelsmerken van Dolby Laboratories.
• Dolby Digital Stereo Creator is een handelmerk
van Dolby Laboratories.
• De logo’s DVD-R, DVD-RW en DVD+RW zijn
handelsmerken.
• “InfoLITHIUM” is een handelsmerk van Sony
Corporation.
• Picture Package is een handelsmerk van Sony
Corporation.
• Windows en Windows Media zijn gedeponeerde
handelsmerken van Microsoft Corporation
in de Verenigde Staten en/of andere landen.
• Macintosh is een handelsmerk van Apple
Computer, Inc.
• Macromedia en Macromedia Flash Player zijn
handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken
van Macromedia, Inc. in de Verenigde Staten
en/of andere landen.
• Pentium is een handelsmerk of gedeponeerd
handelsmerk van Intel Corporation.
Alle andere productnamen die hierin worden
vermeld, kunnen de handelsmerken of
gedeponeerde handelsmerken zijn van hun
respectieve bedrijven. Bovendien worden TM en ®
niet elke keer vermeld in deze handleiding.
Aanvullende informatie
109
http://www.sony.net/
Gedrukt op 100% kringlooppapier met
VOC (vluchtige organische verbinding)vrije inkt op basis van plantaardige olie.
Printed in Japan
Download PDF

advertising