Sony | DCR-HC17E | Sony DCR-HC17E Gebruiksaanwijzing

2-586-501-83 (1)
Digital Video Camera Recorder
Bedieningshandleiding
DCR-HC17E/HC19E/
HC21E/HC22E
© 2005 Sony Corporation
Voorbereidingen
8
Opnemen/ 18
afspelen
Het menu gebruiken
32
Kopiëren/bewerken
47
Een computer gebruiken
53
Problemen oplossen
63
Aanvullende informatie
77
Lees dit eerst
Voordat u het apparaat gebruikt, moet
u deze gebruiksaanwijzing aandachtig
doorlezen. Bewaar de gebruiksaanwijzing
voor het geval u deze later als
referentiemateriaal nodig hebt.
WAARSCHUWING
Voor de klanten in Nederland
Stel het apparaat niet bloot aan regen
of vocht. Dit kan brand of elektrische
schokken tot gevolg hebben.
Voor de klanten in Nederland
Gooi de batterij niet weg maar lever deze in als
klein chemisch afval (KCA).
VOOR KLANTEN IN EUROPA
WAARSCHUWING
De elektromagnetische velden kunnen bij de
opgegeven frequenties het beeld en het geluid van
de camcorder beïnvloeden.
Dit product is getest en voldoet aan de
beperkingen die zijn uiteengezet in de
EMC-richtlijn voor het gebruik van een
verbindingskabel van minder dan 3 meter.
Kennisgeving
Als de gegevensoverdracht halverwege wordt
onderbroken (mislukt) door statische elektriciteit of
elektromagnetische storing, moet u de toepassing
opnieuw starten of de verbindingskabel (USB,
enzovoort) loskoppelen en opnieuw aansluiten.
2
Verwijdering van
Oude Elektrische
en Elektronische
Apparaten (Toepasbaar
in de Europese Unie
en andere Europese
landen met gescheiden
ophaalsystemen)
Het symbool op het product of op de verpakking
wijst erop dat dit product niet als huishoudafval
mag worden behandeld. Het moet echter naar
een plaats worden gebracht waar elektrische en
elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als
u ervoor zorgt dat dit product op de correcte
manier wordt verwijderd, voorkomt u mogelijk
voor mens en milieu negatieve gevolgen die zich
zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde
afvalbehandeling. De recyclage van materialen
draagt bij tot het vrijwaren van natuurlijke
bronnen. Voor meer details in verband met het
recyclen van dit product, neemt u het best contact
op met de gemeentelijke instanties, het bedrijf
of de dienst belast met de verwijdering van
huishoudafval of de winkel waar u het product
hebt gekocht.
Geldt ook voor deze accessoires:
afstandsbediening (DCR-HC19E/HC21E/HC22E)
Opmerkingen bij het gebruik
Bij de camcorder worden twee
bedieningshandleidingen geleverd.
– "Bedieningshandleiding" (deze
handleiding)
– "Eerste kennismaking" (First Step
Guide) met informatie over het gebruik
van de meegeleverde software (op de
meegeleverde CD-ROM)
Informatie over de typen
opnamemedia die u in de camcorder
kunt gebruiken
Een mini-DV-band met de aanduiding
(mini-DV-banden met Cassette
Memory zijn niet geschikt) (p. 77).
Informatie over het gebruik van de
camcorder
• Houd de camcorder niet vast bij de
volgende onderdelen:
Beeldzoeker
LCD-scherm
Informatie over de menu-items, het
LCD-scherm, de beeldzoeker en de lens
• Een menu-item dat grijs wordt
weergegeven, is niet beschikbaar
in de huidige opname- of
afspeelomstandigheden.
• Het LCD-scherm en de beeldzoeker
van de camcorder zijn vervaardigd met
precisietechnologie, zodat minstens
99,99% van de beeldpunten voor gebruik
beschikbaar is. Soms kunnen er zwarte
stipjes en/of heldere stipjes (wit, rood,
blauw of groen) verschijnen op het LCDscherm of in de beeldzoeker. Deze stipjes
duiden niet op fabricagefouten en hebben
geen enkele invloed op de opnamen.
• Als het LCD-scherm, de beeldzoeker en
de lens langdurig worden blootgesteld
aan direct zonlicht, kunnen deze worden
beschadigd.
• Richt de camcorder nooit direct naar
de zon. Als u dit wel doet, kan dit een
storing van de camcorder veroorzaken.
Neem de zon alleen op als het licht niet
fel is, zoals tijdens de schemering.
Informatie over opnemen
Batterij
• Als u de camcorder met een USB- of
i.LINK-kabel wilt aansluiten op een ander
apparaat, moet u ervoor zorgen dat u de
stekker in de juiste richting plaatst. Als
u de stekker met kracht in de verkeerde
richting plaatst, kan de aansluiting
worden beschadigd of kan dit een storing
van de camcorder veroorzaken.
• Voordat u begint met opnemen, test u de
opnamefunctie om te controleren of het
beeld en het geluid zonder problemen
worden opgenomen.
• Opnamen worden niet vergoed, zelfs
niet als er niet wordt opgenomen of
weergegeven wegens een storing
van de camcorder, problemen met de
opslagmedia, enzovoort.
• Televisiekleursystemen verschillen,
afhankelijk van de landen/regio’s. Als u de
opnamen van deze camcorder wilt bekijken
op een televisie, moet u een televisie met
het PAL-kleursysteem hebben.
• Televisieprogramma’s, films,
videobanden en ander beeldmateriaal zijn
wellicht beschermd door auteursrechten.
Het zonder toestemming opnemen van
dergelijk materiaal kan in strijd zijn met
de auteursrechten.
3
Informatie over deze handleiding
• De afbeeldingen van het LCDscherm en de beeldzoeker die in deze
handleiding worden gebruikt voor
illustratiedoeleinden, zijn gemaakt
met een digitale camera en kunnen dus
afwijken van wat u ziet.
• De schermdisplays in de plaatselijke
taal worden gebruikt om de
bedieningsprocedures te illustreren.
Wijzig desgewenst de schermtaal voordat
u de camcorder gebruikt (p. 45).
• De afbeeldingen in deze
gebruiksaanwijzing zijn gebaseerd op het
model DCR-HC22E.
Informatie over de Carl Zeiss-lens
De camcorder is uitgerust met een Carl
Zeiss-lens. Deze lens is gezamenlijk
ontwikkeld door Carl Zeiss, in Duitsland,
en Sony Corporation en zorgt voor een
superieure beeldkwaliteit. De lens maakt
gebruik van het MTF*-meetsysteem
voor videocamera’s en levert de kwaliteit
waardoor Carl Zeiss-lenzen bekend zijn
geworden.
* MTF staat voor Modulation Transfer
Function. De waarde geeft aan hoeveel licht
van een onderwerp in de lens valt.
4
Inhoud
Voorbereidingen
Stap 1: Bijgeleverde onderdelen controleren ............................................8
Stap 2: De accu opladen ...........................................................................9
Stap 3: De stroom inschakelen en de camcorder stevig vasthouden ....13
Stap 4: Het LCD-scherm en de beeldzoeker aanpassen ........................14
Stap 5: Het aanraakscherm gebruiken ....................................................15
De taalinstelling wijzigen................................................................................15
De schermaanduidingen controleren (weergavehulp) ..................................15
Stap 6: Datum en tijd instellen.................................................................16
Stap 7: Een band plaatsen .....................................................................17
Opnemen/afspelen
Gemakkelijk opnemen/afspelen (Easy Handycam).................................18
Opnemen.................................................................................................20
Afspelen ..................................................................................................21
Functies voor opnemen/afspelen ............................................................22
Opnemen
De zoomfunctie gebruiken
Opnemen in een donkere omgeving (NightShot plus)
De belichting voor onderwerpen met tegenlicht aanpassen
Scherpstellen op een onderwerp dat niet in het midden staat (SPOT FOCUS)
De belichting voor het geselecteerde onderwerp vastleggen
(Flexibele spotmeter)
Opnemen in spiegelstand
Een statief gebruiken
Afspelen
De beelden afspelen met toegevoegde speciale effecten
Opnemen/afspelen
De resterende acculading controleren (Informatie over de accu)
Het bevestigingsgeluid voor een bewerking uitschakelen
De instellingen herstellen
Overige onderdelen en functies
Aanduidingen die worden weergegeven tijdens het opnemen/afspelen .24
Het beginpunt zoeken .............................................................................26
De laatste scène van de meest recente opname zoeken (END SEARCH) ...26
Handmatig zoeken (EDIT SEARCH) ..............................................................26
De laatst opgenomen scènes controleren (opnamecontrole) .......................26
Wordt vervolgd 
5
Afstandsbediening(DCR-HC19E/HC21E/HC22E)...................................28
Snel de gewenste scène zoeken (nulpuntgeheugen-terugkeerfunctie) ........28
Een scène zoeken op opnamedatum (datumzoekfunctie) ............................29
Zoeken naar een stilstaand beeld (Foto zoeken) ..........................................29
Stilstaande beelden op volgorde afspelen (Fotoscan) ..................................29
Het beeld op een televisie afspelen ........................................................30
Het menu gebruiken
De menu-items gebruiken ......................................................32
Bedieningstoetsopdrachten .....................................................................33
Menu-items..............................................................................................38
Het menu HANDM INST. .................................................................40
– BEL. PROG./B EFFECT, enzovoort
Het menu CAMERA INS ..................................................................42
– D ZOOM/BR.B.SEL./STEADYSHOT, etc.
Het menu SPLR INST./
VCR INST. ..........................................43
– HiFi GEL./AUDIO MIX
Het menu LCD/BZ INST...................................................................44
– LCD VERL./LCD KLEUR/LICHT BZ, enz.
Het menu BAND INST..........................................................................................45
– OPN STND/AUDIO FUNC/RESTANT
Het SETUP MENU...........................................................................45
– KLOK INST./USB STREAM/LANGUAGE, enz.
Het menu ANDERE .........................................................................46
– WERELDTIJD/PIEPTOON enz.
Kopiëren/bewerken
Aansluiten op een videorecorder of televisie...........................................47
Kopiëren naar andere opnameapparaten ...............................................48
Beelden opnemen van een videorecorder (DCR-HC21E/HC22E) .........49
Geluid kopiëren naar een band met opnamen .......................................50
Aansluitingen om externe apparaten aan te sluiten ................................52
Een computer gebruiken
Voordat u "Eerste kennismaking" (First Step Guide) raadpleegt op
uw computer ............................................................................................53
De software en "Eerste kennismaking" installeren op een computer ......55
"Eerste kennismaking" weergeven ..........................................................59
Een DVD maken (Directe toegang tot "Click to DVD") ............................60
6
Problemen oplossen
Problemen oplossen................................................................................63
Waarschuwingen en berichten ................................................................74
Aanvullende informatie
De camcorder gebruiken in het buitenland..............................................77
Aanbevolen banden ................................................................................77
Informatie over de "InfoLITHIUM"-accu...................................................78
Informatie over i.LINK..............................................................................80
Onderhoud en voorzorgsmaatregelen.....................................................81
De handgreepband als polsband gebruiken............................................85
De schouderband bevestigen (DCR-HC19E/HC21E/HC22E) ................85
Technische gegevens .............................................................................86
Register ...................................................................................................88
7
Stap 1: Bijgeleverde onderdelen controleren
Controleer of de volgende onderdelen in
de verpakking van de camcorder aanwezig
zijn.
Het getal tussen haakjes geeft het
bijgeleverde aantal van het onderdeel aan.
Netspanningsadapter (1) (p. 9)
USB-kabel (1) (p. 53)
(DCR-HC19E/HC21E/HC22E)
• Er wordt geen USB-kabel geleverd bij het
model DCR-HC17E. U kunt desgewenst een
USB 2.0-kabel aanschaffen (Type A tot Type
B-mini.). Het wordt aangeraden een Sonyproduct aan te schaffen.
Schouderband (1) (p. 85)
(DCR-HC19E/HC21E/HC22E)
Netsnoer (1) (p. 9)
Oplaadbare accu NP-FP30 (1) (p. 9, 78)
CD-ROM "Picture Package Ver.1.5" (1)
(p. 53)
Handycam Station (1) (p. 9)
(DCR-HC22E)
21-polige verloopstekker (1) (p. 31)
(DCR-HC22E)
Alleen voor de modellen met het
-teken aan
de onderkant.
Schoendeksel (1)
Bevestigd op de camcorder.
Draadloze afstandsbediening (1)
(p. 28)
(DCR-HC19E/HC21E/HC22E)
Er is al een lithiumknoopcelbatterij geïnstalleerd.
A/V-kabel (1) (p. 30, 47)
8
Bedieningshandleiding
(deze handleiding) (1)
Stap 2: De accu opladen
U kunt de "InfoLITHIUM"-accu (P-serie)
(p. 78) opladen nadat u de accu in de
camcorder hebt geplaatst.
Voor DCR-HC22E:
Stekker
Handycam
Station
Naar het
stopcontact
DC INaansluiting
Netspanningsadapter
Voor DCR-HC17E/HC19E/HC21E:
POWER-schakelaar
richting van de pijl te schuiven
totdat de accu vastklikt.
Voorbereidingen
POWERschakelaar
1 Bevestig de accu door deze in de
2 Schuif de POWER-schakelaar
omhoog naar OFF (CHG). (Dit is
de standaardinstelling.)
3 Sluit de netspanningsadapter aan
op de DC IN-aansluiting van het
Handycam Station voor de DCRHC22E of op uw camcorder voor
de DCR-HC17E/HC19E/HC21E.
Voor DCR-HC22E:
DC INaansluiting
Naar het
stopcontact
Stekker
Met de
aanduiding 
naar boven
gericht
DC IN-aansluiting
Netspanningsadapter
Wordt vervolgd 
9
Voor DCR-HC17E/HC19E/HC21E:
CHG (opladen)-lampje
DC IN-aansluiting
Met de aanduiding
 naar boven
gericht
4 Voor DCR-HC22E:
Sluit het netsnoer aan op de
netspanningsadapter en het
stopcontact. Plaats de camcorder
stevig en volledig in het
Handycam Station.
CHG (opladen)-lampje
Het lampje CHG (opladen) gaat
branden en het opladen begint.
5 Het CHG-lampje (opladen)
gaat uit als de accu volledig
is opgeladen. Koppel de
netspanningsadapter los van de
DC IN-aansluiting.
Voor DCR-HC22E:
Koppel de netspanningsadapter los van
de DC IN-aansluiting. Houd hierbij
zowel het Handycam Station als de
stekker vast.
De accu verwijderen
Het lampje CHG (opladen) gaat
branden en het opladen begint.
• Sluit het klepje van de DC IN-aansluiting
wanneer u de camcorder in het Handycam
Station plaatst.
Schakel de stroom uit, druk op de PUSHtoets en verwijder de accu.
PUSH-toets POWER schakelaar
Voor DCR-HC17E/HC19E/HC21E:
Sluit het netsnoer aan op de
netspanningsadapter en het
stopcontact.
De accu opbergen
Ontlaad de accu volledig voordat u deze
voor langere tijd opbergt (p. 79).
10
Voor DCR-HC22E:
De accu met alleen de
netspanningsadapter opladen
Als u de camcorder van stroom wilt
voorzien via een stopcontact, moet u
dezelfde aansluitingen maken als wanneer
u de accu oplaadt. In dit geval wordt de
accu niet ontladen.
Duur van opladen
Vereiste tijd in minuten (bij benadering) als
u een volledig ontladen accu helemaal wilt
opladen.
Accu
DC INaansluiting
Met de aanduiding  naar
boven gericht
Duur van opladen
NP-FP30
(bijgeleverd)
115
NP-FP50
125
NP-FP70
155
NP-FP90
220
Voorbereidingen
Schakel de stroom uit en sluit de
netspanningsadapter aan op de DC INaansluiting van de camcorder.
• U kunt uw camcorder gebruiken wanneer
deze is aangesloten op een stroombron,
zoals bijvoorbeeld een stopcontact. Dit
wordt in de afbeelding geïllustreerd.
In dit geval wordt de accu niet ontladen.
Voor DCR-HC17E/HC19E/HC21E:
Een externe stroombron gebruiken
Opnameduur
Naar het
stopcontact
Netspanningsadapter
Beschikbare tijd in minuten (bij
benadering) wanneer u een volledig
opgeladen accu gebruikt.
Accu
Doorlopende
opnameduur
Normale
opnameduur*
Voor DCR-HC22E:
Uw camcorder verwijderen uit het
Handycam Station
NP-FP30
(bijgeleverd)
80
105
40
50
Schakel de stroom uit en verwijder de
camcorder uit het Handycam Station,
waarbij u zowel uw camcorder als het
Handycam Station vasthoudt.
NP-FP50
115
150
55
75
NP-FP70
240
310
120
155
NP-FP90
435
550
215
275
• Alle tijden zijn onder de volgende
omstandigheden gemeten:
Bovenste waarde: Opname met het LCDscherm Onderste waarde: Opname met de
beeldzoeker en het LCD-scherm gesloten.
* Normale opnameduur verwijst naar de
opnametijd wanneer u herhaaldelijk begint of
ophoudt met opnemen, wanneer u de stroom
in- of uitschakelt en de zoomfuncties gebruikt.
Wordt vervolgd 
11
Speelduur
Beschikbare tijd in minuten (bij benadering)
wanneer u een volledig opgeladen accu
gebruikt.
Accu
NP-FP30
(bijgeleverd)
LCDscherm
geopend
LCDscherm
gesloten
95
120
NP-FP50
135
170
NP-FP70
280
350
NP-FP90
500
620
Informatie over de accu
• Voordat u de accu vervangt, schuift u de
schakelaar POWER omhoog naar OFF (CHG).
• In de volgende gevallen knippert het
CHG-lampje tijdens het opladen of wordt
de informatie over de accu (p. 23) niet juist
weergegeven.
– De accu is niet correct in de camcorder
geplaatst.
– De accu is beschadigd.
– De accu is volledig ontladen. (Geeft alleen
informatie over de accu).
• De stroom wordt niet geleverd via de accu als
de netspanningsadapter is aangesloten op de
DC IN-aansluiting van de camcorder of het
Handycam Station dat bij de DCR-HC22E
is geleverd, zelfs niet als het netsnoer van de
netspanningsadapter uit het stopcontact is
gehaald.
Informatie over de oplaad-/opname-/
speelduur
• De opname- en speelduur zijn korter als u de
camcorder bij lage temperaturen gebruikt.
• De opname- en speelduur kunnen korter zijn,
afhankelijk van de gebruiksomstandigheden van
de camcorder.
• Tijden gemeten met de camcorder bij 25°C. (Een
temperatuur van 10-30°C wordt aanbevolen.)
12
Informatie over de netspanningsadapter
• Gebruik de netspanningsadapter in de buurt
van een stopcontact. Haal de stekker van de
netspanningsadapter onmiddellijk uit het
stopcontact als er een storing optreedt wanneer
u de camcorder gebruikt.
• Plaats de netspanningsadapter niet in een smalle
ruimte, dus bijvoorbeeld niet tussen een wand
en een meubelstuk.
• Zorg ervoor dat de stekker van de
netspanningsadapter en het contactpunt van
de accu niet in aanraking komen met metalen
voorwerpen. Dit kan kortsluiting tot gevolg
hebben. Dit kan een storing veroorzaken.
VOORZICHTIG
• Zelfs als de camcorder is uitgeschakeld,
ontvangt het apparaat nog steeds stroom als het
met de netspanningsadapter is aangesloten op
een stopcontact.
Stap 3: De stroom inschakelen en de camcorder
stevig vasthouden
Als u wilt opnemen of afspelen, verschuift
u de schakelaar POWER herhaaldelijk om
het gewenste lampje in te schakelen.
Als u de camcorder voor het eerst
gebruikt, wordt het scherm [KLOK INST.]
weergegeven (p. 16).
LENS COVER-schakelaar
Lampjes die gaan branden
CAMERA: opnemen op een band.
PLAY/EDIT: beelden afspelen of
bewerken.
• Wanneer u de POWER-schakelaar verschuift
om het CAMERA-lampje in te schakelen,
worden de huidige datum en tijd ongeveer
5 seconden op het scherm weergegeven.
handgreepband.
Voorbereidingen
3 Steek uw pols door de
POWER-schakelaar
1 Schuif de LENS COVERschakelaar naar OPEN.
2 Schuif de POWER-schakelaar
herhaaldelijk in de richting van de
pijl om het gewenste lampje in te
schakelen.
Als de schakelaar POWER op OFF (CHG)
is gezet, schuift u de schakelaar omlaag
terwijl u het groene knopje ingedrukt houdt.
U kunt de lengte van de handgreepband
aanpassen.
4 Houd de camcorder op de
hieronder geïllustreerde manier
vast.
De stroom uitschakelen
 Schuif de POWER-schakelaar omhoog
naar OFF (CHG).
 Zet de LENS COVER-schakelaar op CLOSE.
• Bij aankoop is de camcorder zo ingesteld dat de
camcorder automatisch wordt uitgeschakeld als
u deze ongeveer 5 minuten laat staan zonder een
handeling uit te voeren. Dit wordt gedaan om de
acculading te sparen. ([A.UITS UIT], p. 46).
13
Stap 4: Het LCD-scherm en de beeldzoeker
aanpassen
De beeldzoeker
Het LCD-scherm
Open het LCD-scherm 90 graden ten
opzichte van de camcorder (). Draai
vervolgens het LCD-scherm in de gewenste
hoek om op te nemen of af te spelen ().
U kunt beelden bekijken met de
beeldzoeker wanneer u het LCD-scherm
sluit, bijvoorbeeld om de acculading te
sparen.
180 graden
(max.)
Beeldzoeker
2
1
90 graden (max.)
90 graden ten
opzichte van de
camcorder
• Druk niet per ongeluk op de toetsen op de rand
van het LCD-scherm wanneer u het LCD-scherm
opent of aanpast.
• Wanneer u het LCD-scherm 180 graden
draait, kunt u het LCD-scherm sluiten met het
venster naar buiten gericht. Dit is handig voor
handelingen tijdens het afspelen. Wanneer de
POWER-schakelaar in de CAMERA-stand is
gezet
, verschijnt op het LCD-scherm.
• Wanneer u het LCD-scherm 180 graden draait,
ziet u het beeld in de beeldzoeker.
• Zie [LCD HELD] (p. 36) voor informatie over
het aanpassen van de helderheid van het LCDscherm.
14
Scherpstelknopje voor de beeldzoeker
Beweeg het knopje tot het beeld duidelijk wordt.
• U kunt de helderheid van de
achtergrondverlichting van de beeldzoeker
aanpassen door
(LCD/BZ INS.) [LCD VERL.] te selecteren (p. 44).
Stap 5: Het aanraakscherm gebruiken
U kunt opgenomen beelden afspelen (p. 21)
of de instellingen wijzigen (p. 32) met het
aanraakscherm.
1 Raak
aan.
60min
DISP/BATT INFO
PAG2
SPOT
FOCUS
FOCUS
MENU
0:00:00
SPOT
METER
FADER EINDE
ZOEK
WRG.
HULP
BELICHT
2 Raak [WEERG.HULP] aan.
Voorbereidingen
Ondersteun de achterkant van het
LCD-scherm met uw hand. Raak
vervolgens de toetsen aan die op het
scherm worden weergegeven.
STBY
PAG1
Kies gebied voor hulp.
END
WEERG.HULP
Raak de toets op het LCD-scherm aan.
• Voer dezelfde handelingen uit als hierboven
worden beschreven wanneer u op de toetsen op
de rand van het LCD-scherm drukt.
• Zorg ervoor dat u niet per ongeluk op de toetsen
op de rand van het LCD-scherm drukt wanneer
u het aanraakscherm gebruikt.
De aanduiding verschilt afhankelijk van
de instellingen.
3 Raak het gebied aan met de
aanduiding die u wilt controleren.
WEERG.HULP
STBY
END
1/3
BELICHTING:
HANDMATIG
FOCUS:
HNDM.(NABIJ)
BACK LIGHT:
AAN
PAG.
PAG.
TRG
De schermaanduidingen verbergen
Druk op DISP/BATT INFO om de
schermaanduidingen (zoals de tijdcode) in
of uit te schakelen.
De taalinstelling wijzigen
U kunt de schermdisplays wijzigen zodat
berichten in een bepaalde taal worden
weergegeven. Selecteer de schermtaal bij [
LANGUAGE] in het
(SETUP MENU)
(p. 32, 45).
De schermaanduidingen
controleren (weergavehulp)
U kunt gemakkelijk de betekenis van elke
aanduiding op het LCD-scherm controleren.
De betekenis van de aanduidingen
in het gebied wordt op het scherm
weergegeven. Als u de gewenste
aanduiding niet kunt vinden, raakt
u [PAG.]/[PAG.] aan om over te
schakelen.
Wanneer u [ TRG] aanraakt, keert het
scherm terug naar de weergave waarin u
het gebied kunt selecteren.
De bewerking voltooien
Raak [END] aan.
15
Stap 6: Datum en tijd instellen
Stel de datum en tijd in wanneer u de
camcorder voor het eerst gebruikt. Als u de
datum en tijd niet instelt, wordt het scherm
[KLOK INST.] elke keer weergegeven dat
u de camcorder inschakelt.
3 Selecteer [KLOK INST.] met
/
en raak [UITV.] aan.
KLOK INST.
• Als u de camcorder ongeveer 3 maanden
niet gebruikt, loopt de ingebouwde oplaadbare
accu leeg en worden de instellingen voor datum
en tijd wellicht uit het geheugen gewist. In dit
geval moet u de oplaadbare accu opladen en
vervolgens de datum en tijd opnieuw instellen
(p. 83).
J
M
2005 1
D
1
U
M
0 : 00
OK
4 Stel [J] (jaar) in met
en raak
/
aan.
U kunt elk gewenste jaar instellen tot
het jaar 2079.
KLOK INST.
J
M
2005 1
D
1
U
M
0 : 00
POWER-schakelaar
Ga verder met stap 4 als u de klok voor het
eerst instelt.
1 Raak

[MENU] aan.
UITV.
/
--:--:--
UITV.
16
TRG
(SETUP MENU) met
en raak [UITV.] aan.
SETUP MENU
KLOK INST.
USB STREAM
LANGUAGE
DEMOFUNC.
5 Stel [M] (maand), [D] (dag),
[U] (uur) en [M] (minuten) in en
raak
aan.
De klok begint te lopen.
HANDM INST
BEL. PROG.
B EFFECT
FLITSFUNC.
FLITSNIV.
AUTO SLUIT
2 Selecteer
OK
TRG
Stap 7: Een band plaatsen
U kunt alleen mini-DVgebruiken (p. 77).
banden
• De opnameduur is afhankelijk van [OPN
3 Sluit de klep.
STND] (p. 45).
De band verwijderen
1 Schuif de OPEN/EJECTOPEN/EJECTschakelaar
en open het
Klep
Voorbereidingen
schakelaar
deksel.
Voer dezelfde handelingen uit als wanneer
u een band in de camcorder plaatst.
De bandhouder wordt automatisch uit
de camcorder geschoven en geopend.
2 Plaats een band met het
venstergedeelte naar buiten
gericht en druk op
.
Venstergedeelte
Druk zachtjes op het midden van de
achterkant van de band.
De bandhouder wordt automatisch weer
in de camcorder geschoven. Druk de
band niet met kracht in de houder. Dit
kan een storing veroorzaken.
17
Gemakkelijk opnemen/afspelen
(Easy Handycam)
Met de functie Easy Handycam worden de meeste
camera-instellingen automatisch geoptimaliseerd, zodat
u geen gedetailleerde aanpassingen hoeft uit te voeren.
Alleen de basisfuncties zijn beschikbaar en het formaat
van het schermlettertype wordt vergroot zodat dit
gemakkelijk kan worden gelezen. Zo kunnen zelfs
personen die voor het eerst een camcorder gebruiken,
gemakkelijk handelingen uitvoeren.
Lees de procedures die worden beschreven in stap 1 tot D
en met 7 (p. 8 tot 17) voordat u de camcorder gebruikt.
De lensdop openen.
A
C
Gemakkelijk opnemen
1 Schuif de POWER-schakelaar  in de richting van de pijl om het lampje
CAMERA in te schakelen.
Als de POWER-schakelaar  op
OFF (CHG) is gezet, schuift u de
schakelaar omlaag terwijl u het
groene knopje ingedrukt houdt.
2 Druk op EASY .
Het lampje
EASY gaat
blauw branden.
Easy Handycam
wordt gestart.
Het bericht wordt
weergegeven.
3 Start de opname.
Druk op REC START/STOP  (of ).
De aanduiding () wordt gewijzigd van
[STBY] in [OPN].
Als u de opname wilt stoppen, drukt
u nogmaals op  (of ).
Het beeld wordt opgenomen in de stand SP (p. 45).
18
B
60min
OPN 0:00:00
A
FN
Gemakkelijk afspelen
1 Schuif de POWER-schakelaar  herhaaldelijk in de
richting van de pijl om het PLAY/EDIT-lampje in te schakelen.
2 Druk op EASY .
Easy Handycam
wordt gestart.
Het bericht wordt
weergegeven.
Opnemen/afspelen
Het lampje EASY
gaat blauw branden.
3 Start het afspelen.
Raak achtereenvolgens
en
A
C
aan om het afspelen te starten.
 Stoppen
 Afspelen/onderbreken; de functie wordt
gewijzigd als u de toets aanraakt
B
 Terugspoelen/snel vooruitspoelen
De functie Easy Handycam annuleren
Druk nogmaals op EASY .
Het lampje EASY gaat uit en alle instellingen worden teruggezet op de vorige waarden.
• Als u
en MENU aanraakt wanneer u Easy Handycam gebruikt, worden alleen de beschikbare
functies weergegeven in het venster. De functies die niet verschijnen, gaan terug naar de standaardinstelling
(p. 34, 38).
• U kunt de volgende functies gebruiken tijdens het afspelen:
– Het beeld op een televisie afspelen (p. 30)
– Kopiëren naar andere opnameapparaten (p. 48)
• Tijdens de Easy Handycam-bediening zijn de volgende toetsen niet beschikbaar.
– BACK LIGHT
– PHOTO
• [Ongeldig tijdens Easy Handycam stand] wordt weergegeven als u tijdens het gebruik van Easy
Handycam probeert een bewerking uit te voeren die niet beschikbaar is in Easy Handycam.
19
Opnemen
LENSDOP
Schuif de LENS COVERschakelaar naar OPEN.
PHOTO
POWERschakelaar
REC START/
STOP 
REC START/
STOP 
1 Schuif de POWER-schakelaar in de richting van de pijl om het lampje
CAMERA in te schakelen.
Als de schakelaar POWER op OFF (CHG) is gezet,
schuift u de schakelaar omlaag terwijl u het groene
knopje ingedrukt houdt.
2 Start de opname.
Films
Stilstaande beelden
Druk op REC START/STOP 
(of ).
OPN
Houd PHOTO enigszins ingedrukt
om het beeld te controleren ()
en druk de toets () volledig in.
A
De aanduiding verschijnt
Pieptoon
Sluitergeluid
VASTL.
De aanduiding () wordt gewijzigd van
[STBY] in [OPN].
A
B
U hoort het sluitergeluid en het beeld
wordt 7 seconden opgenomen met
geluid.
Het opnemen van films stoppen
Druk nogmaals op REC START/STOP.
•
20
verschijnt wanneer foto-opnamefunctie
niet werkt.
Afspelen
1 Schuif de POWER-schakelaar herhaaldelijk in
de richting van de pijl om het lampje
PLAY/EDIT in te schakelen.
2 Start het afspelen.
Raak achtereenvolgens
en
aan om het afspelen te starten.
C
B
 Stoppen
 Afspelen/onderbreken; de functie wordt gewijzigd als u de toets aanraakt
 Terugspoelen/snel vooruitspoelen
• Het afspelen wordt automatisch gestopt als de camcorder langer dan 3 minuten in de pauzestand
Opnemen/afspelen
A
staat.
Het volume aanpassen
Raak achtereenvolgens
te passen.

[PAG.1]  [VOL.] en
/
aan om het volume aan
Een scène zoeken tijdens het afspelen
Blijf
/
aanraken tijdens het afspelen (beeldzoekfunctie) of
snel vooruitspoelen of terugspoelen van de band (snelzoekfunctie).
/
tijdens het
• U kunt afspelen in verschillende standen ([V.SNL WG.], p.37).
21
Functies voor opnemen/afspelen
• De minimale afstand tussen de camcorder
en het onderwerp die u nodig hebt om het
onderwerp goed scherp te krijgen is ongeveer
1 cm voor groothoekopnamen en ongeveer
80 cm voor tele-opnamen.
• U kunt [D ZOOM] instellen als u meer dan
20 keer wilt zoomen (p. 42).
1
2
3
4
5
6
7
Opnemen in een donkere
omgeving (NightShot plus) ..........
qa
Zet de NIGHTSHOT PLUS-schakelaar 
op ON. ( en ["NIGHTSHOT PLUS"]
worden weergegeven.)
qs
8
9
0
• NightShot plus maakt gebruik van
infraroodlicht. U moet de infraroodpoort 
daarom niet bedekken met uw vingers of
voorwerpen.
• Pas de scherpstelling handmatig aan ([FOCUS],
p. 33) als er moeilijk automatisch kan worden
scherpgesteld.
• Gebruik deze functies niet in een heldere
omgeving. Dit kan een storing veroorzaken.
De belichting voor onderwerpen
met tegenlicht aanpassen ...........
qd
Opnemen
De zoomfunctie gebruiken ...... ,
Als u de motorzoomknop  voorzichtig
draait, kunt u langzaam in- en
uitzoomen op het onderwerp. Draai de
motorzoomknop verder voor een snellere
zoombeweging.
Grote weergavehoek: (groothoek)
Als u de belichting voor onderwerpen
met tegenlicht wilt aanpassen, drukt u op
BACK LIGHT  om  weer te geven.
Druk nogmaals op BACK LIGHT om de
tegenlichtfunctie te annuleren.
Scherpstellen op een onderwerp
dat niet in het midden staat
(SPOT FOCUS).........................
Zie [SPOT FOCUS] op pagina 33 voor
meer informatie.
De belichting voor het
geselecteerde onderwerp
vastleggen (Flexibele spotmeter) ...
Zie [SPOT METER] op pagina 33 voor
meer informatie.
Kleine weergavehoek: (tele-opnamen)
22
• U kunt ook de zoomtoetsen op het LCD-scherm
 gebruiken. U kunt de zoomsnelheid niet
aanpassen met deze toetsen.
Resterende accuduur (bij benadering)
Opnemen in spiegelstand ...........
Open het LCD-scherm  tot dit in een
hoek van 90 graden staat ten opzichte
van de camcorder () en draai het
scherm vervolgens 180 graden naar het
onderwerp ().
BATTERY INFO
BATTERIJLADING
0%
50%
100%
BESCHIKB. OPNAMEDUUR
LCD-SCHERM: 64 min
BLDZOEKER : 84 min
Opnamecapaciteit (bij benadering)
2
1
Het bevestigingsgeluid voor
een bewerking uitschakelen ........
• Er verschijnt een spiegelbeeld van het
onderwerp op het LCD-scherm, maar het beeld
wordt normaal opgenomen.
Een statief gebruiken .................
Bevestig het statief (optioneel: de
schroef mag niet langer zijn dan 5,5 mm)
gemeten vanaf het bevestigingspunt voor
een statief .
De instellingen herstellen ...........
Druk op RESET  om alle instellingen te
herstellen, waaronder de instelling voor de
datum en tijd.
Overige onderdelen en functies

Opnemen/afspelen
Zie [PIEPTOON] op pagina 46 voor meer
informatie.
Luidspreker
Geluid wordt weergegeven via de
luidspreker.
• Zie pagina 21 voor meer informatie over
Afspelen
De beelden afspelen met
toegevoegde speciale effecten .....
Zie [B EFFECT] op pagina 40 voor meer
informatie.
het aanpassen van het volume.

REC-lampje (opnamelampje)
Het REC-lampje gaat rood branden
tijdens de opname (p. 46).

Afstandsbedieningssensor
(DCR-HC19E/HC21E/HC22E)
Richt de afstandsbediening (p. 28) op
de afstandsbedieningssensor om de
camcorder te bedienen.

Interne stereomicrofoon
Opnemen/afspelen
De resterende acculading controleren
(Informatie over de accu)............
Zet de POWER-schakelaar op OFF (CHG)
en druk op DISP/BATT INFO . De
informatie over de accu wordt ongeveer
7 seconden weergegeven. Houd de toets
ingedrukt om de informatie ongeveer
20 seconden weer te geven.
23
Aanduidingen die worden weergegeven tijdens
het opnemen/afspelen
Bekijken
Opnemen
1
2
3
4
5
1
2
7
4
5
OPN
6
6
 Aanduiding voor bandtransport
 Opnamestand ( of ) (45)
 Videobedieningstoetsen (19, 21)
 Opnamestatus ([STBY] (wachtstand)
of [OPN] (opnemen))
 Tijdcode (uur: minuut: seconde: frame)
of bandteller (uur: minuut: seconde)
of foto-opnamefunctie (20)
 Opnamecapaciteit van de band
(bij benadering) (45)
 Functietoets (32)
Gegevenscode tijdens het
afspelen
De datum/tijd en gegevens over de
camera-instellingen worden automatisch
opgenomen. Deze gegevens worden niet
op het LCD-scherm of in de beeldzoeker
weergegeven tijdens de opname, maar u
kunt ze controleren met [GEGEV CODE]
tijdens het afspelen (p. 36).
24
8
 Resterende accuduur (bij benadering)
( ) is een referentiepagina.
De aanduidingen die tijdens het opnemen worden weergegeven, worden niet opgenomen.
Onderkant
Aanduidingen wanneer u
wijzigingen aanbrengt
Aanduiding
De volgende aanduiding wordt
weergegeven wanneer u de instelling
wijzigt tijdens het opnemen of afspelen.
Linksboven
Rechtsboven
60min
STBY
Betekenis
Flexibele spotmeter (33)/
Handmatige belichting (34)

Handmatig scherpstellen
(33)

Tegenlicht (22)
BEL. PROG. (40)
0:00:00
60min
Beeldeffect (40)
/
BEWRK
+
FN
Onderkant
Groothoek (42)
Midden
SteadyShot uit (42)
Panel off (34)
Linksboven
Aanduiding
Witbalans (35)
Betekenis
AUDIO FUNC (45)
• Raadpleeg de [WRG.HULP] (p. 15) voor meer
informatie over de functies van de aanduidingen
op het LCD-scherm.
Opnemen/afspelen

FLITSFUNC. (41)/
FLITSNIV. (41)
Rechtsboven
Aanduiding
Betekenis
DV-ingang (49)
Nulpuntgeheugenterugkeerfunctie (28)
Midden
Aanduiding
Betekenis
Opnemen met
zelfontspanner (35)
NightShot plus (22)

Waarschuwing (74)
25
Het beginpunt zoeken
Controleer of het lampje CAMERA brandt.
De laatste scène van de meest recente
opname zoeken (END SEARCH)
De functie [EINDE ZOEK] (END SEARCH)
werkt niet als u de band uit de camcorder
verwijdert nadat u op de band hebt
opgenomen.
2 Selecteer
(CAMERA INS) met
en raak [UITV] aan.
/
3 Selecteer [BEW. ZOEK] met
/
en raak [UITV.] aan.
4 Selecteer [AAN] met
/
aan.
en raak [UITV.] 
Raak
 [PAG.1] aan en daarna
[EINDE ZOEK].
60min
60min
STBY
0:00:00
PAG1
PAG2
SPOT
FOCUS
FOCUS
SPOT
METER
WRG.
HULP
MENU
FADER
EINDE
ZOEK
BELICHT
BEWRK
Raak deze toets nogmaals aan om de
bewerking te annuleren.
De laatste scène van de meest recente
opname wordt ongeveer 5 seconden
afgespeeld en de camcorder schakelt
over naar de wachtstand op het moment
dat de laatste opname is voltooid.
• De functie [EINDE ZOEK] werkt niet
correct als er een leeg gedeelte staat tussen
de opnamen op de band.
• U kunt deze bewerking uitvoeren wanneer
het PLAY/EDIT lampje brandt.
Handmatig zoeken (EDIT SEARCH)
U kunt zoeken naar het beginpunt om de
volgende opname te starten terwijl u de
beelden op het scherm bekijkt. Het geluid
wordt niet afgespeeld tijdens het zoeken.
1 Raak
 [PAG.1] 
[MENU] aan.
26
0:00:00
FN
5 Blijf
(teruggaan) /
(vooruitgaan) aanraken totdat u
het gewenste punt hebt gevonden
waar u wilt beginnen met
opnemen.
De laatst opgenomen scènes
controleren (opnamecontrole)
U kunt enkele seconden bekijken van de
scène die u hebt opgenomen voordat u de
band hebt gestopt.
1 Raak
 [PAG.1] 
[MENU] aan.
2 Selecteer
/
(CAMERA INS) met
en raak [UITV.] aan.
3 Selecteer [BEW. ZOEK] met
/
en raak [UITV.] aan.
4 Selecteer [AAN] met
/
aan.
en raak [UITV.] 
5 Raak
aan.
60min
0:00:00
FN
De laatste seconden van de laatst
opgenomen scène worden afgespeeld. De
camcorder wordt hierna in de wachtstand
gezet.
Opnemen/afspelen
BEWRK
STBY
27
Afstandsbediening
(DCR-HC19E/HC21E/HC22E)
Verwijder het isolatievel voordat u de
afstandsbediening gebruikt.
• Zie pagina 84 voor meer informatie over het
vervangen van de accu.
Snel de gewenste scène zoeken
(nulpuntgeheugen-terugkeerfunctie)
Isolatievel
6
1
7
2
8
1 Druk tijdens het afspelen op
ZERO SET MEMORY  bij het
punt dat u later wilt terugvinden.
De bandteller wordt weer op "0:00:00"
gezet en
wordt op het scherm
weergegeven.
60min
0:00:00
3
4
5
FN
9
Druk op DISPLAY  als de bandteller
niet wordt weergegeven.
2 Druk op STOP  als u het
 PHOTO* (p. 20)
Als u op deze toets drukt, wordt het beeld
dat op het scherm wordt weergegeven,
opgenomen als stilstaand beeld.
 SEARCH M.*
  *
 Videobedieningstoetsen (Terugspoelen,
Afspelen, Snel vooruitspoelen, Onderbreken,
Stoppen, Vertraagd) (p. 19, 21)
 ZERO SET MEMORY*
 Zender
 REC START/STOP (p. 18, 20)
 Motorzoom (p. 22)
 DISPLAY (p. 15)
Druk op deze toets om alle indicatoren op het
scherm te verbergen.
* Deze toetsen zijn niet beschikbaar tijdens de
Easy Handycam-bewerking.
28
• Richt de afstandsbediening op de afstandsbedieningssensor om de camcorder te bedienen (p. 23).
afspelen wilt stoppen.
3 Druk op REW .
De band wordt automatisch gestopt als
de bandteller "0:00:00" bereikt.
4 Druk op PLAY .
Het afspelen wordt gestart vanaf
het punt dat wordt aangegeven met
"0:00:00" op de bandteller.
• Er kan een afwijking van enkele seconden zijn
tussen de tijdcode en de bandteller.
• De nulpuntgeheugen-terugkeerfunctie werkt
niet correct als er een leeg gedeelte staat tussen
de opnamen op de band.
De bewerking annuleren
Druk nogmaals op ZERO SET MEMORY .
Een scène zoeken
op opnamedatum
(datumzoekfunctie)
2 Druk op SEARCH M.  om
[DATUM ZOEKEN] te selecteren.
U kunt het punt zoeken waar de
opnamedatum wordt gewijzigd.
1 Schuif de POWER-schakelaar
herhaaldelijk omlaag om
het PLAY/EDIT-lampje in te
schakelen.
[DATUM ZOEKEN] te selecteren.
3 Druk op  (vorige)/
 (volgende)  om een
opnamedatum te selecteren.
Als u op  of  drukt, zoekt uw
camcorder naar de vorige of volgende
datum vanaf het huidige punt op de band.
60min
0:00:00:00
 (volgende)  om een
opnamedatum te selecteren.
Als u op  of  drukt, zoekt uw
camcorder naar het stilstaande beeld
voor of na het huidige punt op de band.
De bewerking annuleren
Druk op STOP .
• De fotozoekfunctie functioneert niet correct als
er een leeg gedeelte staat tussen de opnamen op
de band.
Stilstaande beelden op volgorde
afspelen (Fotoscan)
Opnemen/afspelen
2 Druk op SEARCH M.  om
3 Druk op  (vorige)/
U kunt stilstaande beelden ook één voor
één zoeken en elk beeld automatisch
ongeveer 5 seconden weergeven.
30min
DATUM -01
ZOEKEN
1 Schuif de POWER-schakelaar
herhaaldelijk omlaag om
het PLAY/EDIT-lampje in te
schakelen.
De bewerking annuleren
Druk op STOP .
• De datumzoekfunctie werkt niet correct als er
een leeg gedeelte staat tussen de opnamen op de
band.
Zoeken naar een stilstaand
beeld (Foto zoeken)
Uw camcorder kan automatisch naar
stilstaande beelden zoeken, ongeacht de
opnamedatum.
1 Schuif de POWER-schakelaar
herhaaldelijk omlaag om het
PLAY/EDIT-lampje in te schakelen.
2 Druk op SEARCH M.  om
[FOTOSCAN] te selecteren.
3 Druk op  (vorige)/
 (volgende) .
De bewerking annuleren
Druk op STOP .
• De fotoscanfunctie functioneert niet correct als
er een leeg gedeelte staat tussen de opnamen op
de band.
29
Het beeld op een televisie afspelen
Gebruik een van de aansluitingen die in de volgende afbeelding worden weergegeven. Voor
deze bewerking moet de camcorder op het stopcontact zijn aangesloten met de bijgeleverde
netspanningsadapter (p. 9). Raadpleeg ook de gebruiksaanwijzing bij de apparaten die u wilt
aansluiten.
A/V OUT-aansluiting
1
(geel)
(wit)
(rood)
IN
Videorecorders of
televisies
: Signaalverloop
 A/V-kabel (bijgeleverd)
Sluit deze aan op de ingang van het andere
apparaat.
 A/V-kabel met S VIDEO-kabel
(optioneel)
Als u een verbinding maakt met een ander
apparaat via de S VIDEO-aansluiting door de
A/V-kabel te gebruiken met een S VIDEOkabel (optioneel), kunnen beelden getrouwer
worden weergegeven dan bij gebruik van een
A/V-kabel.
Sluit de witte en rode aansluiting aan
(audio links/rechts) en de S VIDEO-stekker
(S VIDEO-kanaal) van een A/V-kabel
(optioneel). In dit geval is het niet nodig
om de gele stekker (standaardvideostekker)
aan te sluiten. Als alleen een S VIDEOaansluiting wordt gebruikt, wordt er geen
geluid voortgebracht.
30
2
Als de televisie is aangesloten op een
videorecorder
Sluit de camcorder aan op de LINE
IN-ingang op de videorecorder. Zet
de ingangskeuzeschakelaar van de
videorecorder op LINE.
Als de televisie mono is (als de
televisie slechts één audio-ingang
heeft)
Sluit de gele stekker van de A/V-kabel
aan op de video-ingang en sluit de witte
stekker (linkerkanaal) of rode stekker
(rechterkanaal) aan op de audio-ingang van
de televisie of videorecorder.
Als de televisie/videorecorder
een 21-polige verloopstekker
(EUROCONNECTOR) heeft
U dient uw camera via de 21-polige
verloopstekker aan te sluiten op een
televisie om uw opnamen te kunnen
afspelen. Deze verloopstekker is alleen
geschikt voor uitvoer en wordt geleverd
bij het DCR-HC22E-model met het etiket
aan de onderzijde. De modellen DCRHC17E/HC19E/HC21E worden zonder
deze stekker geleverd.
• Voor DCR-HC22E:
U kunt de A/V-kabel ook aansluiten op de A/V
OUT-aansluiting van uw camcorder (p. 52),
maar u dient deze kabels niet tegelijkertijd aan
te sluiten op uw camcorder en op het Handycam
Station. Doet u dit wel, dan zou u het beeld
kunnen beschadigen.
• U kunt de tijdcode op de televisie weergeven
door [DISPLAY] in te stellen op [V-UIT/LCD]
(p. 46).
Opnemen/afspelen
Televisie/
videorecorder
31
De menu-items gebruiken
Volg de onderstaande instructies als u de menu-items wilt gebruiken die na deze pagina
worden beschreven.
1 Schuif de POWER-schakelaar omlaag om het betreffende lampje in te
schakelen.
[CAMERA]-lampje: instellingen voor opnemen naar band
[PLAY/EDIT]-lampje: instellingen voor weergeven/bewerken
2 Raak het LCD-scherm aan om het item te selecteren.
Items die niet beschikbaar zijn, worden grijs weergegeven.
 De bedieningstoetsen op PAG.1/PAG.2/PAG.3 gebruiken
Ga naar pagina 33 voor nadere informatie over deze toetsen.
 Raak
aan.
 Raak de gewenste pagina aan.
 Raak de gewenste knop aan.
 Selecteer de gewenste instelling en raak

(Sluiten) aan.
• Voor bepaalde instellingen hoeft u
niet aan te raken.
 Menu-items gebruiken
Ga naar pagina 40 voor nadere informatie over de items.


HANDM INST
BEL. PROG.
B EFFECT
FLITSFUNC.
FLITSNIV.
AUTO SLUIT
UITV.
 Raak

ANDERE
WERELDTIJD
PIEPTOON
A.UITS UIT
BEDIENING
DISPLAY
OPNAMELAMP
STBY
TRG
STBY
0 UUR
UITV.
TRG

ANDERE
WERELDTIJD
PIEPTOON
A.UITS UIT
BEDIENING
DISPLAY
OPNAMELAMP
STBY
ANDERE
WERELDTIJD
PIEPTOON
A.UITS UIT
BEDIENING
DISPLAY
OPNAMELAMP
AAN
UIT
UITV.
TRG
STBY
UIT
UITV.
 [MENU] aan op PAG.1.
Het indexscherm van het menu wordt weergegeven.
 Selecteer het gewenste menu.
Raak
/
aan om het item te selecteren en raak [UITV.] aan. (De procedure in
stap  en  is dezelfde als die in stap ).
 Selecteer het gewenste item.
 Pas het item aan.
Nadat u de instellingen hebt gewijzigd, raakt u
(Sluiten) aan om het menuscherm
te sluiten.
Steeds als u [ TRG] aanraakt, wordt het vorige scherm afgebeeld.
32
TRG
Bedieningstoetsopdrachten
Welke bedieningstoetsen beschikbaar zijn,
is afhankelijk van welk lampje brandt en
van de weergave (PAG.).
De standaardinstellingen worden aangeduid
met . De aanduidingen tussen haakjes
worden weergegeven als de items zijn
geselecteerd.
De tijdens de Easy Handycam-bediening
beschikbare functies zijn gemarkeerd met *.
Zie pagina 32 voor informatie over
het selecteren van toetsitems.
Wanneer het CAMERA-lampje
brandt
SPOT FOCUS
U kunt het brandpunt selecteren en
aanpassen om het brandpunt te richten op
een onderwerp dat zich niet in het midden
van het scherm bevindt.
60min
SPOTFOCUS
STBY
 wordt weergegeven.
aanraken (scherpstellen
op onderwerpen in de buurt) of
(scherpstellen op onderwerpen op afstand)
totdat het beeld op de juiste wijze is
scherpgesteld. wordt weergegeven als
u niet dichterbij kunt scherpstellen en
wordt weergegeven als u niet verder weg
kunt scherpstellen.
 Blijf
Raak [ AUTO] aan als u de scherpstelling
automatisch wilt aanpassen.
• Het is eenvoudiger om scherp te stellen op het
onderwerp door de motorzoomknop naar T
(teleopnamen) te draaien om de scherpstelling
aan te passen en deze knop vervolgens naar
W (groothoek) te draaien om de zoomfunctie
aan te passen voor de opname. Als u een
onderwerp van dichtbij wilt opnemen, draait u
de motorzoomknop naar W (groothoek). Pas
vervolgens de scherpstelling aan.
Het menu gebruiken
[PAG.1]
 Raak [HANDMATIG] aan.
0:00:00
SPOT METER (Flexibele spotmeter)
Raak dit aan.
AUTO
OK
Raak in het kader het punt aan waarop u
wilt scherpstellen.
 wordt weergegeven.
Raak [ AUTO] aan of stel [FOCUS]
in op [ AUTO] als u automatisch wilt
scherpstellen.
• Als u [SPOT FOCUS] instelt, wordt [FOCUS]
automatisch ingesteld op [HANDMATIG].
FOCUS
U kunt de scherpstelling handmatig
aanpassen. Selecteer deze optie als u
gericht wilt scherpstellen op een bepaald
onderwerp.
U kunt de belichting aanpassen en
vastleggen voor het onderwerp, zodat
het onderwerp wordt opgenomen met de
meest geschikte helderheid, zelfs als er een
scherp contrast is tussen het onderwerp en
de achtergrond, zoals bij personen in de
spotlight op het toneel.
60min
SPOT METER
STBY
0:00:00
Raak dit aan.
AUTO
OK
Raak op het scherm het punt aan waar u de
belichting wilt vastleggen en aanpassen.
De balkaanduiding wordt weergegeven.
Wordt vervolgd 
33
Als u de instelling wilt terugzetten op
automatische belichting, raakt u [ AUTO]
aan of stelt u [BELICHT] in op [ AUTO].
• Als u [SPOT METER] instelt, wordt [BELICHT]
automatisch ingesteld op [HANDMATIG].
WEERG.HULP (Weergavehulp)*
Zie pagina 15.
Menu*
Zie pagina 38.
FADER
U kunt de volgende effecten toevoegen aan
beelden die u op dit moment opneemt.
 Raak het gewenste effect aan.
 Druk op REC START/STOP.
De faderaanduiding stopt met knipperen en
verdwijnt als het faden is voltooid.
Raak [ UIT] aan om de bewerking te
annuleren.
Uitfaden
FADER WIT
Infaden
MONOTOON FADER
Bij het infaden wordt het beeld langzaam
gewijzigd van zwart-wit in kleur. Bij
het uitfaden wordt het beeld langzaam
gewijzigd van kleur in zwart-wit.
• U kunt [BELCHT] en [FADER] aanpassen
wanneer u de beeldzoeker gebruikt door het
LCD-scherm 180 graden te draaien en dit
vervolgens te sluiten met het venster naar
buiten gericht.
1 Controleer of het CAMERA-lampje brandt.
2 Sluit het LCD-scherm met het venster naar
buiten gericht.
wordt weergegeven.
3 Raak
aan.
4 Raak
aan.
Het LCD-scherm wordt uitgeschakeld.
5 Raak het LCD-scherm aan terwijl u de
weergave in de beeldzoeker controleert.
[BELICHT], enzovoort worden weergegeven.
6 Raak de toets aan die u wilt instellen.
[BELICHT]: pas de belichting aan met
/
en raak
aan.
[FADER]: raak deze optie herhaaldelijk aan
om het gewenste effect te selecteren.
: Het LCD-scherm wordt ingeschakeld.
Wilt u de toetsen verbergen, raak dan
aan.
EINDE ZOEK (END SEARCH)
Zie pagina 26.
BELICHT
FADER ZWART
MOZ. FADER
34
U kunt de helderheid van een beeld
handmatig vastleggen. Als u bijvoorbeeld
op een heldere dag binnen opneemt, kunt
u voorkomen dat er schaduw van het
tegenlicht valt op personen naast het raam
door de belichting vast te leggen op de
muur van de kamer.
60min
STBY
1
0:00:00
 Raak
aan.
knippert snel. Als de witbalans
is aangepast en opgeslagen in het
geheugen, knippert de aanduiding niet
meer.
OK
AUTO
HANDMATIG
BELICHTING
2
• Stel de camcorder niet bloot aan
 Raak [HANDMATIG] aan.
De balkaanduiding wordt weergegeven.
 Pas de belichting aan door
/
aan te raken.
Als u de instelling wilt terugzetten op
automatische belichting, raakt u [ AUTO]
aan.
[PAG.2]

AUTO
De witbalans wordt automatisch
aangepast.
BUITEN (
)
De witbalans wordt ingesteld op een
geschikte instelling voor buitenopnamen
of voor opnamen bij fluorescerende
verlichting.
BINNEN ()
De witbalans wordt ingesteld op de
helderheid van TL-buizen met warm, wit
licht.
EEN DRUK (
)
De witbalans wordt aangepast aan het
omgevingslicht.
 Raak [EEN DRUK] aan.
 Geef een wit voorwerp, zoals een vel
papier, volledig weer op het scherm
onder dezelfde lichtomstandigheden
als waarmee u het onderwerp wilt
opnemen.
• Wanneer u de accu vervangt terwijl [ AUTO]
is geselecteerd of wanneer u de camcorder
van binnen naar buiten brengt terwijl u een
vastgelegde belichting gebruikt, dient u
[ AUTO] te selecteren en de camcorder
ongeveer 10 seconden op een wit voorwerp in
de buurt te richten voor een betere aanpassing
van de kleurbalans.
• Voer de procedure voor [EEN DRUK]
nogmaals uit als u de instellingen voor
[BEL.PROG.] wijzigt of als u de camcorder van
buiten naar binnen brengt of omgekeerd.
• Stel [WITBAL] in op [ AUTO] of
[EEN DRUK] onder witte of fluorescerende
lampen.
• De instelling keert terug naar [ AUTO]
wanneer u de stroombron langer dan 5 minuten
loskoppelt van de camcorder.
Het menu gebruiken
WITBAL (Witbalans)
U kunt de witbalans aanpassen aan de
helderheid van de opnameomgeving.
trillingen als
snel knippert.
knippert langzaam als de witbalans
niet kan worden ingesteld.
• Als
blijft knipperen, zelfs als
u
hebt aangeraakt, stelt u
[WITBAL] in op [ AUTO].
•
Z.-ONTSP
De zelfontspanner begint met opnemen na
ongeveer 10 seconden.
 Raak
 [PAG2]  [Z.-ONTSP] aan.
wordt weergegeven.
 Raak
aan.
 Druk op REC START/STOP om films op
te nemen of op PHOTO om stilstaande
beelden op te nemen.
Als u het aftellen tijdens filmopnamen wilt
annuleren, drukt u op REC START/STOP.
Voer stap  nogmaals uit als u de
zelfontspanner wilt annuleren.
• Voor DCR-HC19E/HC21E/HC22E:
U kunt de zelfontspanner ook gebruiken met de
afstandsbediening (p. 28).
Wordt vervolgd 
35
CAM GEGEV (hieronder)
LCD HELD (LCD helder)
U kunt de helderheid van het LCD-scherm
aanpassen. Het opgenomen beeld wordt
niet beïnvloed door deze instelling.
Pas de helderheid aan met
/
Hiermee worden gegevens over de
camera-instellingen weergegeven.
60min
0:00:00:00
1
.
2
AUTO
Wanneer het PLAY/EDIT-lampje
gaat branden
U kunt de videobedieningstoetsen
(
/
/
/
) op iedere
PAG. gebruiken.
[PAG.1]
Menu*
Zie pagina 38.
VOL. (Volume)
Zie pagina 21.
Wanneer u de functie Easy Handycam
gebruikt, wordt [VOLUME] weergegeven.
EINDE ZOEK (END SEARCH)
Zie pagina 26.
WRG.HULP (Weergavehulp)*
Zie pagina 15.
[PAG2]
GEGEV CODE*
Met deze optie kunt u de gegevens
weergeven die automatisch tijdens de
opname zijn opgenomen (gegevenscode).

UIT
De gegevenscode wordt niet weergegeven.
DATUM/TIJD
Hiermee worden de datum en tijd
weergegeven.
36
3
100 AWB
F1. 8
9dB
FN
6
5
4





SteadyShot uitgeschakeld
Belichting
Witbalans
Gevoeligheid
Sluitertijd
 Diafragma
• Op het gegevensscherm voor datum/tijd
worden de datum en tijd in hetzelfde gedeelte
weergegeven. Als u een beeld opneemt zonder
de klok in te stellen, worden [-- -- ---- ] en
[--:--:--] weergegeven.
LCD HELD (LCD helder)
U kunt de helderheid van het LCD-scherm
aanpassen. Het opgenomen beeld wordt
niet beïnvloed door deze instelling.
Pas de helderheid aan met
/
.
BRAND DVD
Als de camcorder is aangesloten op een
Sony-computer uit de VAIO-serie, kunt
u het beeld dat is opgenomen op de band
eenvoudig branden op een DVD (Direct
Access to "Click to DVD"). (p. 60)
BRAND VCD
Als de camcorder is aangesloten op een
computer, kunt u het beeld dat is opgenomen
op de band eenvoudig branden op een CD-R
(Direct Access to Video CD Burn).
In de handleiding "Eerste kennismaking"
op de meegeleverde CD-ROM vindt u
nadere informatie.
[PAG.3]
V.SNL WG.
(Various speed playback)
U kunt afspelen in verschillende standen
terwijl u films bekijkt.
 Raak de volgende toetsen aan tijdens het
A KP. REGEL (geluidsopnamen
invoegen)
Zie pagina 50.
OPN. REGEL (opname-element)
Zie pagina 49.
afspelen.
Actie
Aanraken
De
afspeelrichting
wijzigen*
(frame)
[ LANGZ]
In omgekeerde
richting:
(frame) 
[ LANGZ]
De band 2 keer
zo snel afspelen
(dubbele
snelheid)
(dubbele snelheid)
De richting wijzigen:
(frame) 
(dubbele snelheid)
Frame voor
frame afspelen
(frame) in de
afspeelpauzestand
De richting wijzigen:
(frame) tijdens het
afspelen van frames
Het menu gebruiken
Vertraagd
afspelen**
* Er kunnen horizontale lijnen verschijnen
aan de boven- of onderkant of in het
midden van het scherm. Dit duidt niet op
een storing.
**Beelden die worden uitgevoerd via de
DV-interface, kunnen niet vloeiend
worden afgespeeld in de vertraagde stand.
 Raak [
TRG] 
aan.
Als u wilt terugkeren naar de normale
afspeelstand, raakt u
(afspelen/
onderbreken) twee keer aan (één keer voor
het afspelen van frames).
• U hoort het opgenomen geluid niet. U ziet
wellicht ook mozaïekpatronen van eerder
afgespeeld beelden.
37
Menu-items
Lampje dat brandt:
CAMERA
PLAY/EDIT
BEL. PROG.

×
B EFFECT


FLITSFUNC.

FLITSNIV.

AUTO SLUIT

×
×
×
Het menu HANDM INST (p. 40)
Het menu CAMERA INS (p. 42)
D ZOOM

BR.B.SEL

STEADYSHOT

BEW. ZOEK

N.O.LAMP

×
×
×
×
×
Het menu SPLR INST. (DCR-HC17E/HC19E)/
VCR INST. (DCR-HC21E/HC22E) (p. 43)
×
×

LCD VERL.


LCD KLEUR


LICHT BZ


BREEDBEELD


HiFi GEL.
AUDIO MIX

Het menu LCD/BZ INS (p. 44)
Het menu BAND INST. (p. 45)
OPN STND (DCR-HC17E/HC19E)

×
OPN STND (DCR-HC21E/HC22E)


AUDIO FUNC

×
RESTANT


KLOK INST.*


USB STREAM





×
Het SETUP MENU (p. 45)
LANGUAGE*
DEMOFUNC.
38
De beschikbare menu-items () verschillen afhankelijk van het lampje dat is geselecteerd.
* Deze functies zijn beschikbaar als u de functie Easy Handycam gebruikt.
Lampje dat brandt:
CAMERA
PLAY/EDIT
WERELDTIJD


PIEPTOON*


A.UITS UIT


BEDIENING (DCR-HC19E/HC21E/HC22E)


DISPLAY


OPNAMELAMP

×
Het menu ANDERE (p. 46)
Het menu gebruiken
39
Het menu HANDM INST
– BEL. PROG./B EFFECT, enzovoort
De standaardinstellingen worden aangeduid
met .
De aanduidingen tussen haakjes worden
weergegeven als de items zijn geselecteerd.
Zie pagina 32 voor informatie over
het selecteren van menu-items.
BEL. PROG.
U kunt beelden op efficiënte wijze
opnemen in verschillende omstandigheden
met de functie BEL. PROG.
STRAND&SKI*( )
Selecteer deze optie om te voorkomen dat
gezichten er te donker uitzien onder fel of
gereflecteerd licht, zoals op het strand in
de zomer of op een skipiste.
SUNSETMOON**(
)
 AUTO
Selecteer deze optie om beelden
automatisch op efficiënte wijze op te
nemen zonder de functie [BEL. PROG.].
SPOTLIGHT*( )
Selecteer deze optie om de sfeer van
bepaalde situaties, zoals een zonsopgang,
buitenopnamen ‘s nachts of vuurwerk,
vast te leggen.
LANDSCHAP**(
Selecteer deze optie om te voorkomen dat
gezichten van personen zeer wit lijken
wanneer u de opnamen maakt bij fel licht.
PORTRET (portretprogramma) (
)
Selecteer deze optie om het onderwerp,
zoals personen of bloemen, naar voren te
halen en een zachte, diffuse achtergrond
te maken.
SPORT* (sportprogramma) ( )
)
Selecteer deze optie om onderwerpen
op afstand duidelijk op te nemen. Met
deze instelling voorkomt u dat de camera
scherpstelt op glas of metalen gaas in
ramen dat tussen de camcorder en het
onderwerp staat.
• Items met één sterretje (*) kunnen
worden aangepast om scherp te stellen
op onderwerpen die dichtbij zijn. Items
met twee sterretjes (**) kunnen worden
aangepast om scherp te stellen op
onderwerpen op afstand.
B EFFECT (Beeldeffecten)
Selecteer deze optie om trillingen te
beperken wanneer u snelbewegende
onderwerpen opneemt.
U kunt speciale effecten toevoegen aan een
beeld tijdens het opnemen of afspelen.
wordt weergegeven.
 UIT
Maakt niet gebruik van de instelling
[B EFFECT].
40
KLEURNEG.
FLITSFUNC.
Deze instellingen functioneren niet met
niet-ondersteunde flitsen.
 AAN
Flits gaat altijd af.
De kleur en helderheid worden
omgekeerd.
AUTO
SEPIA
Flitst automatisch.
Beelden worden in sepia weergegeven.
ZWART-WIT
Beelden worden in zwart-wit
weergegeven.
ZONLICHT
FLITSNIV. (Flitsniveau)
Deze instellingen functioneren niet met
niet-ondersteunde flitsen.
HOOG
Hiermee wordt het flitsniveau verhoogd.
LAAG
Beelden worden weergegeven als een
illustratie met scherpe contrasten.
PASTEL
Hiermee wordt het flitsniveau verlaagd.
• De instelling keert terug naar [NORMAAL]
wanneer u de stroombron langer dan 5 minuten
loskoppelt van de camcorder.
Het menu gebruiken
 NORMAAL
AUTO SLUIT (Automatische
sluitertijd)
Beelden worden weergegeven als een
lichte tekening in pastelkleuren.*
MOZAIEK
Stel deze optie in op AAN (de
standaardinstelling) om de elektronische
sluiter automatisch te activeren voor het
aanpassen van de sluitertijd wanneer u
opneemt in heldere omstandigheden.
Beelden worden weergegeven als een
mozaïekpatroon.*
* Niet beschikbaar tijdens het afspelen.
• DCR-HC21E/HC22E:
U kunt geen effecten toevoegen aan beelden die
via externe bronnen worden ingevoerd. U kunt
ook geen beelden uitvoeren die zijn bewerkt
met beeldeffecten via de DV-interface.
• U kunt beelden opnemen die zijn bewerkt met
behulp van effecten op een andere band (p. 48).
41
Het menu CAMERA INS
– D ZOOM/BR.B.SEL./STEADYSHOT, etc.
De standaardinstellingen worden aangeduid
met .
De aanduidingen tussen haakjes worden
weergegeven als de items zijn geselecteerd.
Zie pagina 32 voor informatie over
het selecteren van menu-items.
D ZOOM (Digitaal zoomen)
U kunt het maximale zoomniveau
selecteren als u meer dan 20 × (de
standaardinstelling) wilt zoomen tijdens het
opnemen op een band. De beeldkwaliteit
vermindert als u de digitale zoomfunctie
gebruikt.
BR.B.SEL. (Groothoek)
U kunt beelden opnemen in een verhouding
die geschikt is voor het scherm waarop de
beelden worden weergegeven.
 4:3
Standaardinstelling (om beelden op te
nemen voor weergave op een 4:3televisie).
16:9 BREED (
)
Neemt beelden op voor weergave op
het volledige scherm van een 16:9breedbeeldtelevisie.
Bij weergave op het LCD-scherm/de
beeldzoeker met [16:9 BREED (
)]
geselecteerd.
Bij weergave op een 16:9breedbeeldtelevisie*
De rechterkant van de zoombalk toont het
digitale zoombereik. Het zoombereik wordt
weergegeven als u het zoomniveau selecteert.
Bij weergave op een
standaardtelevisie**
 UIT
Zoomen tot maximaal 20 × wordt optisch
uitgevoerd.
40 ×
Zoomen tot maximaal 20 × wordt optisch
uitgevoerd en daarna wordt zoomen tot
maximaal 40 × digitaal uitgevoerd.
640 × (DCR-HC17E)
Zoomen tot maximaal 20 × wordt optisch
uitgevoerd en daarna wordt zoomen tot
maximaal 640 × digitaal uitgevoerd.
800 × (DCR-HC19E/HC21E/HC22E)
Zoomen tot maximaal 20 × wordt optisch
uitgevoerd en daarna wordt zoomen tot
maximaal 800 × digitaal uitgevoerd.
42
* Het beeld wordt volledig op het scherm
weergegeven als de breedbeeldtelevisie
overschakelt naar de stand voor volledig
scherm.
**Afgespeeld in stand 4:3. Als u een beeld
weergeeft in de breedbeeldstand, verschijnt
het beeld zoals dit wordt weergegeven op het
LCD-scherm of in de beeldzoeker.
STEADYSHOT
U kunt cameratrillingen compenseren
(de standaardinstelling is [AAN]). Stel
[STEADYSHOT] in op [UIT] ( ) als u
een statief (optioneel) of een voorzetlens
(optioneel) gebruikt.
Het menu SPLR INST./
VCR INST.
BEW. ZOEK
 UIT
Geeft
/ – of + niet weer in het
LCD-scherm.
AAN
Geeft
/ – en + weer in het LCDscherm en schakelt de functies EDIT
SEARCH en Opnamecontrole in (p. 26).
N.O. LAMP (NightShot-lamp)
• Bedek de infraroodpoort niet met uw vingers of
andere voorwerpen.
• De maximale reikwijdte van de stralen is
ongeveer 3 m wanneer [N.O. LAMP] wordt
gebruikt. Als u onderwerpen op donkere
plaatsen (zoals ‘s nachts of bij maanlicht)
opneemt, stelt u [N.O. LAMP] in op [UIT]. U
kunt de kleuren van het beeld zo dieper maken.
Het menu SPLR INST. is van toepassing
op de DCR-HC17E/HC19E en het menu
VCR INST. is van toepassing op de
DCR-HC21E/HC22E.
De standaardinstellingen worden aangeduid
met .
De aanduidingen tussen haakjes worden
weergegeven als de items zijn geselecteerd.
Zie pagina 32 voor informatie over
het selecteren van menu-items.
HiFi GEL.
U kunt selecteren of u geluid dat op andere
apparaten is opgenomen, wilt afspelen met
dubbel geluidsspoor of met stereogeluid.
 STEREO
Selecteer deze optie om af te spelen
met eerste en twee geluidsspoor (of
stereogeluid).
1
Het menu gebruiken
Wanneer u de functie NightShot plus
(p. 22) gebruikt om op te nemen, kunt u
helderdere beelden opnemen door [N.O.
LAMP], waarmee infraroodlicht wordt
uitgestraald (onzichtbaar), in te stellen op
[AAN] (de standaardinstelling).
– HiFi GEL./AUDIO MIX
Selecteer deze optie om af te spelen met
het eerste geluidsspoor of het geluid van
het linkerkanaal.
2
Selecteer deze optie om af te spelen met
het tweede geluidsspoor of het geluid van
het rechterkanaal.
• U kunt een band met dubbel geluidsspoor op de
camcorder afspelen, maar u kunt geen band met
dubbel geluidsspoor opnemen.
• De instelling keert terug naar [STEREO]
wanneer u de stroombron langer dan 5 minuten
loskoppelt van de camcorder.
AUDIO MIX
Zie pagina 51.
43
Het menu LCD/BZ INST.
– LCD VERL./LCD KLEUR/LICHT BZ, enz.
De standaardinstellingen worden aangeduid
met .
De aanduidingen tussen haakjes worden
weergegeven als de items zijn geselecteerd.
Zie pagina 32 voor informatie over
het selecteren van menu-items.
LCD VERL. (achtergrondverlichting
van het LCD-scherm)
U kunt de helderheid van de
achtergrondverlichting van het
LCD-scherm aanpassen.
 LICHT NML
Standaardhelderheid.
LICHT
LICHT BZ (helderheid van de
beeldzoeker)
U kunt de helderheid van de beeldzoeker
aanpassen.
 LICHT NML
Standaardhelderheid.
LICHT
Het scherm van de beeldzoeker helderder
maken.
• Wanneer u de camcorder aansluit op externe
stroombronnen, wordt [LICHT] automatisch
geselecteerd voor de instelling.
• Wanneer u [LICHT] selecteert, wordt
de levensduur van de accu met ongeveer
10 procent verminderd bij het opnemen.
Het LCD-scherm helderder maken.
• Wanneer u de camcorder aansluit op externe
stroombronnen, wordt [LICHT] automatisch
geselecteerd voor de instelling.
• Wanneer u [LICHT] selecteert, wordt
de levensduur van de accu met ongeveer
10 procent verminderd bij het opnemen.
LCD KLEUR
44
U kunt selecteren hoe een beeld met de
breedte-/hoogteverhouding 16:9 wordt
weergegeven in de beeldzoeker en in het
LCD-scherm door [BR.B.SEL.] op [16:09
FRMT ( )] te zetten.
 LETTERBOX
U kunt de kleur op het LCD-scherm
aanpassen met
/
. Het
opgenomen beeld wordt niet beïnvloed
door deze instelling.
Fletser
BREEDBEELD
Feller
Normale instelling (standaarddisplaytype)
SAMENDRUK
Het beeld wordt verticaal uitgerekt
wanneer zwarte banden worden
weergegeven aan de boven- en onderkant
van het scherm bij de breedte-/
hoogteverhouding 16:9.
Het menu BAND INST.
Het SETUP MENU
– OPN STND/AUDIO FUNC/RESTANT
– KLOK INST./USB STREAM/LANGUAGE, enz.
De standaardinstellingen worden aangeduid
met .
De aanduidingen tussen haakjes worden
weergegeven als de items zijn geselecteerd.
Zie pagina 32 voor informatie over
het selecteren van menu-items.
De standaardinstellingen worden aangeduid
met .
De aanduidingen tussen haakjes worden
weergegeven als de items zijn geselecteerd.
Zie pagina 32 voor informatie over
het selecteren van menu-items.
OPN STND (Opnamestand)
 SP ()
Selecteer deze optie om op te nemen op
een band in de stand SP (Standard Play).
LP ()
Selecteer deze optie om de opnametijd tot
1,5 keer te vergroten ten opzichte van de
stand SP.
AUDIOFUNC.
 12BIT
Selecteer deze optie om op te nemen in de
12-bits stand (met 2 stereogeluidskanalen).
16BIT (
)
Selecteer deze optie om op te nemen in
de 16-bits stand (voor 1 stereogeluid met
hoge kwaliteit).
RESTANT
 AUTO
Hiermee wordt de aanduiding voor de
resterende bandlengte ongeveer 8 seconden
weergegeven in de volgende gevallen.
• Wanneer u de POWER-schakelaar op
PLAY/EDIT of CAMERA zet terwijl er een
band in de camcorder is geplaatst.
• Wanneer u
(afspelen/onderbreken)
aanraakt.
AAN
Hiermee wordt de aanduiding voor de
resterende bandlengte altijd weergegeven.
USB STREAM
U kunt de beelden op het scherm van de
camcorder weergeven op de computer
(USB Streaming) via de USB-kabel. Zie
pagina 59.
LANGUAGE
U kunt de taal voor het LCD-scherm
selecteren.
U kunt kiezen uit Engels, vereenvoudigd
Engels, traditioneel Chinees,
vereenvoudigd Chinees, Frans, Spaans,
Portugees, Duits, Nederlands, Italiaans,
Grieks, Russisch, Arabisch of Iranees.
Het menu gebruiken
• In de stand SP kunt u ongeveer 510 beelden
opnemen en in de stand LP ongeveer
765 beelden op een band van 60 minuten.
• Als u opneemt in de stand LP, kan er een
mozaïekachtige storing optreden of kan het
geluid worden onderbroken als u de band op
andere camcorders of videorecorders afspeelt.
• Als u met zowel de stand SP als de stand LP
opneemt op één band, kan er bij weergave
vervorming van het beeld optreden of kan de
tijdcode tussen de scènes niet juist worden
aangebracht.
KLOK INST.
Zie pagina 16.
• De camcorder biedt de optie [ENG [SIMP]]
(vereenvoudigd Engels) als uw eigen taal niet
beschikbaar is.
DEMOFUNC.
De standaardinstelling is [AAN], zodat u
de demonstratie kunt bekijken ongeveer
10 minuten nadat u de band uit de
camcorder hebt verwijderd en de POWERschakelaar naar beneden hebt geschoven
om het CAMERA-lampje in te schakelen.
• In de onderstaande gevallen wordt de
demonstratie onderbroken.
– Als u het venster aanraakt tijdens de
demonstratie. (De demonstratie wordt na
ongeveer 10 minuten opnieuw gestart.)
– Als een band wordt geplaatst.
– Als de POWER-schakelaar op een andere
stand dan CAMERA is gezet.
– Als NIGHTSHOT PLUS wordt ingesteld
op ON.
45
Het menu ANDERE
– WERELDTIJD/PIEPTOON enz.
De standaardinstellingen worden aangeduid
met .
De aanduidingen tussen haakjes worden
weergegeven als de items zijn geselecteerd.
Zie pagina 32 voor informatie over
het selecteren van menu-items.
WERELDTIJD
Als u uw camcorder in het buitenland
gebruikt, kunt u het tijdsverschil instellen
door
/
aan te raken. De klok
wordt afgesteld in overeenstemming met
het tijdsverschil.
Als u het tijdsverschil instelt op 0, keert
de klok terug naar de oorspronkelijke
ingestelde tijd.
BEDIENER
(DCR-HC19E/HC21E/HC22E)
De standaardinstelling is [AAN], zodat u de
afstandsbediening kunt gebruiken (p. 28).
• Selecteer [UIT] om te voorkomen dat de
camcorder reageert op een opdracht die met de
afstandsbediening van een andere videorecorder
wordt verzonden.
• De instelling keert terug naar [AAN] wanneer u
de stroombron langer dan 5 minuten loskoppelt
van de camcorder.
DISPLAY (Display output)
 LCD
PIEPTOON
Hiermee worden weergaven, zoals de
tijdcode, op het LCD-scherm en in de
beeldzoeker weergegeven.
 AAN
V-UIT/LCD
U hoort een melodie wanneer u de opname
start/stopt of het aanraakscherm gebruikt.
UIT
Hiermee worden weergaven, zoals de
tijdcode, op het televisiescherm, op
het LCD-scherm en in de beeldzoeker
weergegeven.
De melodie wordt uitgeschakeld.
A.UITS UIT (automatische
uitschakeling)
 5 min
De camcorder wordt automatisch
uitgeschakeld wanneer u de camcorder
langer dan ongeveer 5 minuten niet
gebruikt.
NOOIT
De camcorder wordt nooit automatisch
uitgeschakeld.
• Als u de camcorder aansluit op het stopcontact,
wordt [A.UITS UIT] automatisch ingesteld op
[NOOIT].
46
OPNAMELAMP
De opnamelamp van de camera gaat niet
branden tijdens de opname als u deze optie
instelt op [UIT]. (De standaardinstelling is
[AAN].)
Aansluiten op een videorecorder of televisie
Gebruik een van de aansluitingen die in de volgende afbeelding worden weergegeven. Voor
deze bewerking moet de camcorder op het stopcontact zijn aangesloten met de bijgeleverde
netspanningsadapter (p. 9). Raadpleeg ook de gebruiksaanwijzing bij de apparaten die u wilt
aansluiten.
A/V OUT-aansluiting 1
(geel)
(wit)
(rood)
2
DV-interface
Naar i.LINKaansluiting
(IEEE1394)
i.LINK-compatibel
apparaat
Kopiëren/bewerken
Videorecorders
of televisies
3
: Signaalverloop
* Voor DCR-HC21E/HC22E:
 A/V-kabel (bijgeleverd)
 A/V-kabel met S VIDEO-kabel
(optioneel)
Als u een verbinding maakt met ander apparaat
via de S VIDEO-aansluiting met een A/V-kabel
met een S VIDEO-kabel (optioneel), kunnen
beelden getrouwer worden weergegeven dan bij
gebruik van een A/V-kabel.
Sluit de witte en rode aansluiting aan (audio
links/rechts) en de S VIDEO-stekker (S
VIDEO-kanaal) van een A/V-kabel (optioneel).
In dit geval is het niet nodig om de gele stekker
(standaardvideostekker) aan te sluiten. Als
alleen een S VIDEO-aansluiting wordt gebruikt,
wordt er geen geluid voortgebracht.
 i.LINK-kabel (optioneel)
Gebruik een i.LINK-kabel om de camcorder
aan te sluiten op een ander apparaat. De videoen geluidssignalen worden digitaal verzonden,
waardoor de beelden van hoge kwaliteit zijn.
Houd er rekening mee dat u het beeld en het
geluid niet afzonderlijk kunt opnemen.
• Voor DCR-HC17E/HC19E:
De DV-interface van de camcorder is alleen
geschikt voor uitvoer. De camcorder accepteert
geen invoer van het aangesloten apparaat.
Voor DCR-HC21E/HC22E:
De DV-interface van de camcorder is
alleen geschikt voor invoer/uitvoer.
Wordt vervolgd 
47
Kopiëren naar andere
opnameapparaten
Als de televisie mono is (als de televisie
slechts één audio-ingang heeft)
Sluit de gele stekker van de A/V-kabel
aan op de video-ingang en sluit de witte
stekker (linkerkanaal) of rode stekker
(rechterkanaal) aan op de audio-ingang van
de televisie of videorecorder.
• Als u een apparaat aansluit met een A/Vkabel (bijgeleverd), stelt u [DISPLAY] in op
[LCD] (de standaardinstelling) (p. 46) om te
voorkomen dat het beeld ook op het scherm
wordt weergegeven.
• Voor DCR-HC22E:
U kunt de A/V-kabel ook aansluiten op de A/V
OUT-aansluiting van uw camcorder (p. 52),
maar u dient deze kabels niet tegelijkertijd aan
te sluiten op uw camcorder en op het Handycam
Station. Doet u dit wel, dan zou u het beeld
kunnen beschadigen.
U kunt de beelden die worden afgespeeld
op de camcorder, kopiëren naar andere
opnameapparaten, zoals videorecorders.
1 Sluit de videorecorder aan op de
camcorder als opnameapparaat.
Zie pagina 47 voor meer informatie
over aansluitingen.
• Gebruikt u een A/V-kabel, sluit deze dan
aan op de invoeraansluiting van het andere
apparaat.
2 Maak de videorecorder gereed
voor opnemen.
Als u kopieert naar de videorecorder,
plaatst u een band voor de opnamen.
Als u kopieert naar de DVD-recorder,
plaatst u een DVD voor de opnamen.
Als het opnameapparaat beschikt over
een ingangskeuzeschakelaar, zet u deze
in de invoerstand.
3 Maak de camcorder gereed voor
afspelen.
Plaats de band met opnamen.
Schuif de schakelaar POWER omlaag
om het lampje PLAY/EDIT in te
schakelen.
4 Start het afspelen op de
camcorder en neem op met de
videorecorder.
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing
bij het opnameapparaat voor meer
informatie.
48
5 Wanneer het kopiëren is voltooid,
stopt u de camcorder en de
videorecorder.
U kunt beelden van een videorecorder
opnemen op een band. Plaats dan van
tevoren een voor opnemen geschikte band
in de camcorder.
1 Sluit de videorecorder aan op de
camcorder.
Gebruik daar een i.LINK-kabel voor.
Zie pagina 47 voor meer informatie
over aansluitingen.
• De aanduiding
verschijnt wanneer u
de camcorder en andere apparaten aansluit
via een i.LINK-kabel.
2 Schuif de POWER-schakelaar
omlaag om het PLAY/EDIT-lampje
in te schakelen.
3 Zet de camcorder in de
opnamepauzestand.
Raak
 [PAG.3] 
[OPN. REGEL]  [OPN. PAUZE] aan.
Kopiëren/bewerken
• Als u een apparaat aansluit met een A/Vkabel (bijgeleverd), stelt u [DISPLAY] in op
[LCD] (de standaardinstelling) (p. 46) om te
voorkomen dat het beeld ook op het scherm
wordt weergegeven.
• Wilt u de datum/tijd en de camera-instellingen
opnemen met gebruik van de A/V-kabel, dan
moet u deze weergeven op het scherm (p. 36).
• De volgende gegevens kunnen niet worden
uitgevoerd via de DV-interface:
- Titels die zijn opgenomen op andere
camcorders.
– Aanduidingen
– [B EFFECT]
• Wanneer u de i.LINK-kabel gebruikt, wordt
het opgenomen beeld onscherp als de beelden
worden onderbroken op de camcorder terwijl u
opneemt met de videorecorder.
Beelden opnemen van een
videorecorder (DCR-HC21E/
HC22E)
4 Speel de band af op de
videorecorder.
De beelden die worden afgespeeld op
het aangesloten apparaat, verschijnen
op het LCD-scherm van de camcorder.
5 Raak [OPN.START] aan als u wilt
beginnen met opnemen.
6 Raak
7 Raak [
(stoppen) aan.
TRG.] 
aan.
49
Geluid kopiëren naar
een band met opnamen
U kunt geluid toevoegen aan een band
waarop al opnamen zijn gemaakt in
de 12-bits stand (p. 45) zonder dat het
oorspronkelijke geluid wordt gewist.
Interne microfoon
Opnamegeluid
Plaats van tevoren een band met opnamen
in de camcorder.
1 Schuif de POWER-schakelaar
omlaag om het PLAY/EDIT-lampje
in te schakelen.
2 Raak
U kunt geluid opnemen met gebruik van de
interne microfoon.
• U kunt geen extra audiosignalen opnemen:
– Op een band die is opgenomen in de 16-bits
stand (p. 45).
– Op een band die is opgenomen in de
stand LP.
– Wanneer de band is opgenomen op een ander
apparaat met een 4ch-microfoon (4CH MIC
REC).
– Wanneer de band is opgenomen met een
televisiekleursysteem dat afwijkt van het
kleursysteem van de camcorder.
– Wanneer de camcorder is aangesloten met
een i.LINK-kabel.
– Op lege gedeelten van de band.
– Als het wispreventienokje van de band is
ingesteld op SAVE.
• Wanneer u geluid toevoegt, wordt er geen
beeld uitgevoerd via de A/V OUT-aansluiting.
Controleer het beeld op het LCD-scherm of in
de beeldzoeker.
• Voor DCR-HC22E:
Sluit de A/V-kabels niet tegelijkertijd aan op
uw camcorder en op het Handycam Station.
Het geluid is wellicht vervormd.
(afspelen/onderbreken)
aan om de band af te spelen en
raak de toets opnieuw aan op
het punt waar u het geluid wilt
opnemen.
3 Raak
 [PAG.3]  [A KP.
REGEL]  [AUDIO KOPIE] aan.
 wordt weergegeven
60min
A KP. REG.
0:00:00:00
TRG
AUDIO
KOPIE
4 Raak
(afspelen) aan en begin
tegelijkertijd met het afspelen van
het geluid dat u wilt opnemen.
verschijnt terwijl het nieuwe geluid
in stereo 2 (ST2) wordt opgenomen
tijdens het afspelen van de band.
5 Raak
(stoppen) aan wanneer
u de opname wilt stoppen.
Wilt u kopiëren over andere scènes,
herhaal dan stap 2 om de scènes te
selecteren en raakt u [AUDIO KOPIE]
aan.
50
6 Raak [
TRG.] 
aan.
• Voor DCR-HC19E/HC21E/HC22E:
Als u een eindpunt wilt instellen voor het
kopiëren van geluid, drukt u eerst op ZERO
SET MEMORY op de afstandsbediening bij
de scène waarbij u het kopiëren van geluid
wilt stoppen tijdens het afspelen. Na stap 2 tot
en met 4 stopt de opname automatisch bij de
geselecteerde scène.
• U kunt alleen aanvullend geluid opnemen op
een band die met de camcorder is opgenomen.
Het geluid wordt mogelijk slechter wanneer u
geluid op een band opneemt die is opgenomen
met andere camcorders (waaronder andere
(DCR-HC17E/HC19E/HC21E/HC22Ecamcorders).
 Speel de band af waarop u geluid hebt
opgenomen (p. 21).
 [PAG.1]  [MENU] aan.
 Selecteer
(SPLR INST.) voor de
DCR-HC17E/HC19E of
(VCR INST.)
voor de DCR-HC21E/HC22E en raak
/
aan om [AUDIO MIX] te
selecteren. Raak vervolgens [UITV.] aan.
 Raak
VCR INST.
HiFi GEL.
AUDIO MIX
ST1
ST2
UITV.
TRG
Kopiëren/bewerken
Het opgenomen geluid controleren
 Raak
/
aan om de balans
tussen het oorspronkelijke geluid (ST1) en
het aanvullende geluid (ST2) aan te passen
en raak [UITV.] aan.
• Bij de standaardinstelling wordt het
oorspronkelijke geluid (ST1) uitgevoerd.
• De aangepaste geluidsbalans wordt weer
teruggezet op de standaardinstelling
ongeveer 5 minuten nadat de accu of andere
stroombronnen zijn losgekoppeld.
51
Aansluitingen om externe apparaten aan te sluiten
Camcorder
 Accessoireschoen
• Verwijder het schoendeksel als u een
accessoire wilt gebruiken.
• De accessoireschoen heeft een
veiligheidssluiting zodat de geïnstalleerde
accessoires stevig zijn bevestigd. Als u
een accessoire wilt aansluiten, drukt u dit
op de schoen en schuift u het naar achter.
Vervolgens draait u de schroef vast. Als u
een accessoire wilt verwijderen, draait u
de schroef los. Vervolgens drukt u op het
accessoire en schuift u dit uit de schoen.
1
DCR-HC17E/
HC19E/HC21E
2
3

(USB)-aansluiting (p. 53)
 Voor DCR-HC17E/HC19E:
DV OUT interface-aansluiting
(p. 47, 60)
4
Voor DCR-HC21E/HC22E:
DV-interface-aansluiting (p. 47, 60)
5
 A/V OUT-aansluiting (audio/video)
(p. 30, 47)

Onderkant
6
LANC-aansluiting (blauw)
• De LANC-aansluiting is bestemd voor
de bediening van het bandtransport van
videoapparaten en randapparatuur die
hierop zijn aangesloten.
 Voor DCR-HC22E:
Interface-aansluiting
7
 (USB) ON/OFF-schakelaar
Handycam Station (DCR-HC22E)
• Stel deze instelling in op ON om de
USB-verbinding te gebruiken.
6
4
7
3
2
8
52
 DC IN-aansluiting (p. 9)
Voordat u "Eerste kennismaking" (First Step
Guide) raadpleegt op uw computer
Als u de Picture Package-software
installeert op een Windows-computer
vanaf de bijgeleverde CD-ROM, kunt u de
volgende bewerkingen uitvoeren als u de
camcorder op de computer aansluit.
Raadpleeg "Eerste kennismaking" voor
informatie over aansluitingen.
U kunt uw favoriete films en stilstaande
beelden selecteren uit beelden die zijn
opgeslagen op de computer en eenvoudig
een korte film of diavoorstelling maken met
toegevoegde muziek en visuele stijlen.
Functie voor automatische
muziekvideo’s
U kunt gemakkelijk eigen video’s met
toegevoegde muziek en effecten maken
waarbij u beelden die op een band zijn
opgenomen, kunt gebruiken.
Band kopiëren naar video-CD
U kunt de volledige inhoud van een band
importeren om een reservekopie van een
video-CD te maken.
De beelden op CD-R opslaan
U kunt beelden die naar de computer zijn
gekopieerd, opslaan op een CD-R.
Video-CD branden
U kunt een video-CD samenstellen met een
menu met video’s en diavoorstellingen.
ImageMixer VCD2 is compatibel met
stilstaande beelden met hoge resolutie.
Functie voor USB Streaming
Een computer gebruiken
• Software en functies die beschikbaar zijn
voor Macintosh-computers, verschillen
van de mogelijkheden voor Windowscomputers. Raadpleeg hoofdstuk 6 van "Eerste
kennismaking" op de CD-ROM voor nadere
informatie. In het volgende hoofdstuk vindt u
informatie over "Eerste kennismaking".
• U kunt de camcorder op 2 manieren op een
computer aansluiten.
– USB-kabel
Deze methode is geschikt als u opgenomen
beelden en geluid van een band naar de
computer wilt kopiëren.
Er wordt geen USB-kabel geleverd bij het
model DCR-HC17E. U kunt desgewenst een
USB 2.0-kabel aanschaffen (Type A tot Type
B-mini.). Het wordt aangeraden een Sonyproduct aan te schaffen.
– i.LINK-kabel
Deze methode is geschikt als u beelden en geluid
wilt kopiëren die op een band zijn opgenomen.
Beeldgegevens worden nauwkeuriger
overgebracht dan met een USB-kabel.
Functie voor muziekvideo’s/
diavoorstellingen
U kunt het op band opgenomen beeld dat
wordt afgespeeld door de camcorder of dat
u momenteel in de beeldzoeker ziet, op de
computer weergeven.
Functie voor video’s opnemen
U kunt de volledige inhoud van een band
importeren naar een computer.
Video en beelden op de computer
bekijken
U kunt de beelden die van de camcorder
zijn gekopieerd, bekijken door miniaturen
te selecteren. Stilstaande beelden en films
worden opgeslagen in mappen op datum.
• De CD-ROM (bijgeleverd) bevat de volgende
software.
– USB-stuurprogramma
– "Eerste kennismaking"
– ImageMixer VCD2
– Picture Package Ver.1.5
Wordt vervolgd 
53
Informatie over "Eerste
kennismaking"
"Eerste kennismaking" is een
gebruiksaanwijzing die u kunt raadplegen
op de computer.
In "Eerste kennismaking" worden de
algemene handelingen beschreven, van
de eerste keer dat u de camcorder aansluit
op de computer en het opgeven van
instellingen tot de algemene bediening
bij de eerste keer dat u de software op
de CD-ROM (bijgeleverd) gebruikt.
Nadat u de software op de CD-ROM
en "De software installeren" en "Eerste
kennismaking" hebt geïnstalleerd op een
computer" (p. 55), opent u de "Eerste
kennismaking" en volgt u de aanwijzingen.
Informatie over de Help-functie
van de software
In de Help worden alle functies van de
toepassingen uitgelegd. Raadpleeg de Help
voor gedetailleerdere procedures nadat u
"Eerste kennismaking" aandachtig hebt
doorgelezen. Klik op [?] op het scherm om
de Help weer te geven.
Systeemvereisten
 Voor Windows-gebruikers
Bij gebruik van Picture Package
54
Besturingssyteem: Microsoft
Windows 98, Windows 98SE,
Windows 2000 Professional,
Windows Millennium Edition,
Windows XP Home Edition
of Windows XP Professional
Standaardinstallatie is vereist.
De werking kan niet worden
gegarandeerd als het bovenstaande
besturingssysteem een bijgewerkt
besturingssysteem is.
In Windows 98 wordt USB Streaming
niet ondersteund.
In Windows 98 en Windows 98SE wordt
DV-opname niet ondersteund.
Processor: Intel Pentium III 500 MHz
of sneller (800 MHz of sneller wordt
aanbevolen) (Als u ImageMixer VCD2
wilt gebruiken, wordt Intel Pentium III
800 MHz of sneller aanbevolen)
Toepassing: DirectX 9.0c of later
(Dit product is gebaseerd op DirectXtechnologie. DirectX moet zijn
geïnstalleerd.)
Windows Media Player 7.0 of hoger
Macromedia Flash Player 6.0 of hoger
Geluidssysteem: 16-bits
stereogeluidskaart en stereoluidsprekers
Geheugen: 64 MB of meer
Vaste schijf: Vereiste vrije schijfruimte
voor installatie: 500 MB of meer
Aanbevolen vrije schijfruimte: 6 GB of
meer (afhankelijk van de grootte van de
beeldbestanden die u wilt bewerken)
Weergave: 4 MB VRAM-videokaart,
minimaal 800 × 600 punten met
hoge kleuren (16-bits kleuren,
65.000 kleuren), geschikt voor
DirectDraw videostuurprogramma
(bij minder dan 800 × 600 beeldpunten
of minder dan 256 kleuren werkt dit
product niet goed.)
Overigen: USB-poort (deze moet als
standaardonderdeel worden geleverd),
DV-interface (IEEE1394, i.LINK)
(voor aansluiting via een i.LINK-kabel),
schijfstation (u hebt een CD-R-station
nodig om video-CD’s te maken.
Informatie over compatibele stations
vindt u op de volgende URL:
http://www.ppackage.com/)
 Voor Macintosh-gebruikers
Bij gebruik van ImageMixer VCD2
Besturingssysteem: Mac OS X
(v10.1.5 of hoger)
Processor: iMac, eMac, iBook,
PowerBook, PowerMac G3/G4/G5
series
Geheugen: 128 MB of meer
Vaste schijf: 250 MB of meer vrije
schijfruimte vereist voor installatie
Aanbevolen vrije schijfruimte: 4 GB of
meer (afhankelijk van de grootte van de
beeldbestanden die u wilt bewerken)
Weergave: Minimaal 1.024 × 768
beeldpunten, 32.000 kleuren (bij
1.024 × 768 beeldpunten of minder of
256 kleuren of minder werkt dit product
niet goed.)
Toepassing: QuickTime 4 of hoger
(QuickTime 5 wordt aanbevolen)
Overige: schijfstation
• Als u de camcorder met een USB-kabel aansluit
op een Macintosh-computer, kunt u beelden op
een band niet kopiëren naar de computer. Als
u opnamen op een band wilt kopiëren, sluit u
de camcorder met een i.LINK-kabel aan op de
computer en gebruikt u de standaardsoftware in
het besturingssysteem.
De software en "Eerste
kennismaking" installeren
op een computer
U moet de software, enzovoort op de
computer installeren met de bijgeleverde
CD-ROM voordat u de camcorder
aansluit op de computer. Als u de
software hebt geïnstalleerd, hoeft u later
geen software meer te installeren.
De software die moet worden gebruikt, is
afhankelijk van het besturingssysteem dat
u gebruikt.
Windows-computer: Picture Package
(inclusief ImageMixer VCD2)
Macintosh-computer: ImageMixer VCD2
Raadpleeg "Eerste kennismaking" voor
meer informatie over de software.
Installeren op een Windowscomputer
Meld u aan als beheerder voor installatie
onder Windows 2000/Windows XP.
losgekoppeld van de computer.
2 Schakel de computer in.
Sluit alle geopende toepassingen op
de computer voordat u de software
installeert.
Een computer gebruiken
1 Controleer of de camcorder is
3 Plaats de CD-ROM in het
schijfstation van de computer.
Het installatiescherm verschijnt.
Het venster wordt niet weergegeven
 Dubbelklik op [My Computer].
Wordt vervolgd 
55
 Dubbelklik op [PICTUREPACKAGE]
(schijfstation).*
* Stationsnamen (zoals (E:)) kunnen
verschillen, afhankelijk van de computer.
4 Klik op [Install].
Afhankelijk van het besturingssysteem
kan een bericht worden weergegeven
dat "Eerste kennismaking" niet
automatisch op de computer
kan worden geïnstalleerd met de
InstallShield Wizard. In dit geval
kopieert u "Eerste kennismaking"
handmatig naar de computer volgens de
instructies in het bericht.
5 Selecteer de taal voor de
toepassing die u wilt installeren
en klik op [Next].
7 Lees [License Agreement],
schakel het selectievakje [I
accept the terms of the license
agreement] in en klik op [Next].
8 Geef de locatie op waar u de
software wilt opslaan en klik op
[Next].
9 Klik op [Install] in het venster
[Ready to Install the Program].
De installatie van Picture Package
wordt gestart.
6 Klik op [Next].
56
10 Selecteer de taal waarin "Eerste
kennismaking" moet worden
geïnstalleerd en klik op [Next].
Afhankelijk van de computer wordt dit
bericht wellicht niet weergegeven. Ga
in dit geval verder met stap 12.
13 Als het venster [Installing
Microsoft (R) DirectX(R)] wordt
weergegeven, voert u de
onderstaande stappen uit om
DirectX 9.0c te installeren. Zo
niet, ga dan door naar stap 14.
 Lees [License Agreement] en klik op
[Next].
11Klik op [Next] om de "Eerste
kennismaking" te installeren.
 Klik op [Next].
Een computer gebruiken
 Klik op [Finish].
12 Klik op [Next] en volg de
instructies op het scherm om
ImageMixer VCD2 te installeren.
14 Controleer of het selectievakje
[Yes, I want to restart my
computer now.] is ingeschakeld
en klik op [Finish].
Wordt vervolgd 
57
De computer wordt uitgeschakeld
en wordt automatisch opnieuw
opgestart (opnieuw opstarten).
De snelkoppelingen voor [Picture
Package Menu] en [Picture Package
Menu destination Folder] (en "Eerste
kennismaking" als deze is geïnstalleerd
in stap 11 en 12) verschijnen op het
bureaublad.
5 Kopieer [FirstStepGuide.pdf] naar de
computer. Dit bestand is opgeslagen
in de map [FirstStepGuide] voor de
gewenste taal.
6 Installeer vervolgens ImageMixer
VCD2.
7 Kopieer [IMXINST.SIT] in de map
[MAC] van de CD-ROM naar de
gewenste map.
15 Verwijder de CD-ROM uit het
schijfstation van de computer.
• Zie pagina 59 voor contactgegevens als u vragen
hebt over Picture Package.
Installeren op een Macintoshcomputer
1 Controleer of de camcorder is
losgekoppeld van de computer.
2 Schakel de computer in.
Sluit alle geopende toepassingen op
de computer voordat u de software
installeert.
3 Plaats de CD-ROM in het
schijfstation van de computer.
4 Dubbelklik op het pictogram van
de CD-ROM.
58
8 Dubbelklik op [IMXINST.SIT] in de
map waarnaar u dit bestand hebt
gekopieerd.
9 Dubbelklik op het uitgepakte
bestand [ImageMixerVCD2_Install].
10 Als het venster met de
gebruiksovereenkomst wordt
weergegeven, voert u uw naam
en wachtwoord in.
De installatie van ImageMixer VCD2
wordt gestart.
• Raadpleeg de on line Help bij de software voor
informatie over het gebruik van ImageMixer
VCD2.
"Eerste kennismaking"
weergeven
"Eerste kennismaking"
weergeven
Openen op een Windows-computer
Voor weergave op een Windows-computer,
wordt Microsoft Internet Explorer versie
6.0 of hoger aanbevolen.
Dubbelklik op het pictogram
op het
bureaublad.
Als u de PDF-versie wilt weergeven,
hebt u Adobe Reader nodig. Als dit
programma niet op de computer is
geïnstalleerd, kunt u het downloaden
van de webpagina van Adobe Systems:
http://www.adobe.com/
Meer informatie over deze
software
Gebruikersondersteuning voor Pixela
• Als u "Eerste kennismaking" in HTMLindeling wilt weergeven op de computer zonder
deze automatisch te installeren, kopieert u
de map voor de gewenste taal uit de map
[FirstStepGuide] op de CD-ROM naar de
computer, en dubbelklikt u vervolgens op
"index.html."
• Kijk in de volgende gevallen in
"FirstStepGuide.pdf":
– Als u "Eerste kennismaking" afdrukt
– Als "Eerste kennismaking" door de
browserinstellingen niet juist wordt
weergegeven, zelfs niet in een aanbevolen
omgeving.
– Als de HTML-versie van "Eerste
kennismaking" niet automatisch wordt
geïnstalleerd.
Openen op een Macintosh-computer
Dubbelklik op "First Step Guide.pdf".
Informatie over auteursrecht
Muziekstukken, geluidsopnamen of
andere muzikale bestanden van derden die
u van CD’s, internet of andere bronnen
kunt halen (de "Muzikale werken"), zijn
eigendom van de respectieve eigenaars en
worden beschermd door auteursrechtwetten
en andere toepasselijke wetgeving
in alle landen/regio’s. Behalve voor
zover uitdrukkelijk is toegestaan onder
de toepasselijke wetgeving, mag u de
Muzikale werken niet gebruiken (inclusief,
maar niet beperkt tot, kopiëren, aanpassen,
reproduceren, uploaden, verzenden
of op een extern netwerk plaatsen
dat toegankelijk is voor het publiek,
overbrengen, distribueren, uitlenen, in
licentie geven, verkopen en publiceren)
zonder goedkeuring of toestemming van de
respectieve eigenaars van deze Muzikale
werken. De licentie voor Picture Package
van Sony Corporation geeft u op geen
enkele wijze recht op het gebruik van de
Muzikale werken.
Een computer gebruiken
U kunt ook achtereenvolgens op [Start],
[Programs] ([All Programs] voor
Windows XP), [Picture Package] en
[First Step Guide] klikken om [First
Step Guide] te openen.
Pixela-startpagina
Windows: http://www.ppackage.com/
Macintosh: http://www.ImageMixer.com/
– Noord-Amerika (Los Angeles)
telefoonnummer:
+1-213-341-0163
– Europa (V.K.) telefoonnummer:
+44-1489-564-764
– Azië (Filippijnen) telefoonnummer:
+63-2-438-0090
59
Een DVD maken (Directe
toegang tot "Click to DVD")
U kunt DVD’s maken als u de camcorder
aansluit op een Sony VAIO-computer* die
ondersteuning biedt voor "Click to DVD"
via een i.LINK-kabel (optioneel). Het beeld
wordt automatisch gekopieerd en naar een
DVD geschreven.
In de volgende procedures wordt
beschreven hoe u een DVD kunt maken
van beelden die op een band zijn
opgenomen. Ga naar de volgende URL
voor meer informatie over systeem- en
functievereisten:
– Europa
http://www.vaio-link.com/
– VS
http://www.ita.sel.sony.com/support/
dvimag/
– Zuidoost-Azië en Australië
http://www.css.ap.sony.com/
– Korea
http://scs.sony.co.kr/
– Taiwan
http://vaio-online.sony.com/tw/vaio/
– China
http://www.sonystyle.com.cn/vaio/
– Thailand
http://www.sony.co.th/vaio/index.html
– Latijns-Amerika
http://vaio-online.sony.com/
i.LINK-kabel
(optioneel)
naar i.LINKaansluiting
(IEEE1394)
naar
DV-interface
• U kunt alleen een i.LINK-kabel gebruiken
voor deze bewerking. U kunt geen USBkabel gebruiken.
* Houd er rekening mee dat u een Sony
VAIO-computer nodig hebt met een
DVD-station dat kan worden gebruikt
om DVD’s te schrijven. Bovendien
moet "Click to DVD Ver.1.2" (originele
software van Sony) of hoger op de
computer zijn geïnstalleerd.
De functie Directe toegang tot "Click
to DVD" voor de eerste keer gebruiken
Met de functie Directe toegang tot "Click
to DVD" kunt u beelden die op een
band zijn opgenomen, gemakkelijk naar
een DVD kopiëren als de camcorder is
aangesloten op een computer. Voordat u
de functie Directe toegang tot "Click to
DVD" gebruikt, voert u de onderstaande
procedure uit om "Click to DVD Automatic
Mode Launcher" te starten.
 Schakel de computer in.
 Klik op [Start] en kies [All Programs].
 Selecteer [Click to DVD] bij de
programma’s die worden weergegeven en
klik op [Click to DVD Automatic Mode
Launcher].
[Click to DVD Automatic Mode
Launcher] wordt gestart.
• Als u [Click to DVD Automatic Mode
Launcher] voor de eerste keer hebt
gestart, wordt deze functie vervolgens
automatisch gestart als u de computer
inschakelt.
• [Click to DVD Automatic Mode
Launcher] wordt ingesteld voor elke
gebruiker van Windows XP.
1 Schakel de computer in.
Sluit alle toepassingen die met i.LINK
worden uitgevoerd.
60
2 Bereid de stroombron voor de
camcorder voor en schuif de
POWER schakelaar naar beneden
om het PLAY/EDIT-lampje in te
schakelen.
Gebruik de bijgeleverde
netspanningsadapter als stroombron,
aangezien het enige uren duurt om een
DVD te maken.
3 Plaats een band met opnamen in
de camcorder.
4 Sluit de camcorder met een
i.LINK-kabel (optioneel) aan op
een computer (p. 52, 60).
aansluit, moet u de stekker in de juiste
richting plaatsen. Als u de stekker met
kracht plaatst, kan deze worden beschadigd.
Dit kan een storing in de camcorder tot
gevolg hebben.
• Raadpleeg "Eerste kennismaking" voor
nadere informatie.
5 Raak
 [PAG.2] 
[BRAND DVD] 
aan.
"Click to DVD" wordt gestart en er
worden instructies op het scherm
weergegeven.
de camcorder aan.
0:00:00:00
60min
BRAND DVD
START
DVD MAKEN?
De status van de bewerking op de
computer wordt weergegeven op het
LCD-scherm op de camcorder.
VASTLEGGEN: het beeld dat op de
band is opgenomen, wordt naar de
computer gekopieerd.
CONVERT.: het beeld wordt
geconverteerd naar MPEG2-indeling.
SCHRIJVEN: het beeld wordt naar de
DVD geschreven.
• Als u een DVD-RW/+RW gebruikt waarop
andere gegevens zijn opgeslagen, wordt
het bericht [This is a recorded disc. Delete
and overwrite?] weergegeven op het
LCD-scherm van de camcorder. Wanneer
u [UITV.] aanraakt, worden de bestaande
gegevens overschreven en worden de
nieuwe gegevens naar de disc geschreven.
8 Raak [
EINDE] aan om de DVD
te voltooien.
60min
0:00:00:00
BRAND DVD
VOLTOOID
Nog een kopie
maken?
Disclade
openen.
UITV.
6 Plaats een beschrijfbare DVD
in het schijfstation van de
computer.
ANNULEREN
UITV.
Een computer gebruiken
• Als u de camcorder op een computer
7 Raak [UITV.] op het scherm van
EINDE
De disclade wordt automatisch
uitgeschoven. Als u nog een DVD met
dezelfde inhoud wilt maken, raakt u
[UITV.] aan.
De disclade wordt uitgeschoven. Plaats
een nieuwe beschrijfbare DVD in het
schijfstation. Herhaal stap 7 en 8.
Wordt vervolgd 
61
De bewerking annuleren
Raak [ANNUL.] aan op het LCD-scherm
van de camcorder.
• U kunt de bewerking niet meer annuleren nadat
[Bezig met DVD finaliseren.] is weergegeven
op het LCD-scherm van de camcorder.
• Koppel de i.LINK-kabel niet los en zet de
schakelaar POWER op de camcorder niet in een
andere stand voordat het beeld volledig naar de
computer is gekopieerd.
• Als [CONVERT.] of [SCHRIJVEN] wordt
weergegeven op het scherm, is het opnemen
van beelden voltooid. Zelfs als u op dit moment
de i.LINK-kabel loskoppelt of de camcorder
uitschakelt, gaat het maken van de DVD verder
op de computer.
• In de volgende gevallen wordt het kopiëren
van het beeld geannuleerd. Er wordt een DVD
gemaakt met de gegevens tot het punt waar
de bewerking is geannuleerd. Raadpleeg de
Help-bestanden voor "Click to DVD Automatic
Mode Launcher" voor meer informatie.
– Er staat een leeg gedeelte van ten minste
10 seconden op de band.
– De gegevens van de band bevatten een datum
vóór de opnamedatum van de latere beelden.
– Er staan beelden met normaal formaat en
breedbeeldformaat op dezelfde band.
• In de volgende situaties kunt u de camcorder
niet bedienen:
– U speelt een band af.
– U hebt "Click to DVD" gestart vanaf de
computer.
62
Problemen oplossen
Als er problemen optreden bij het gebruik van de camcorder, kunt u de volgende tabel
gebruiken om het probleem op te lossen. Als het probleem blijft optreden, verwijdert u de
stroombron en neemt u contact op met de Sony-handelaar.
Algemene werking/Easy Handycam
De stroom wordt niet ingeschakeld.
• De accu is leeg, bijna leeg of niet in de camcorder geplaatst.
• Plaats een opgeladen accu in de camcorder.
• Gebruik de netspanningsadapter om de camcorder aan te sluiten op een stopcontact (p. 9).
• Voor DCR-HC22E:
Plaats de camcorder op de juiste manier op het Handycam Station (p. 9).
De camcorder functioneert zelfs niet als de stroom is ingeschakeld.
• Trek de stekker van de netspanningsadapter uit het stopcontact of verwijder de accu en
sluit deze na 1 minuut weer aan. Als de functies nog steeds niet werken, drukt u met een
puntig voorwerp op de RESET-toets (p. 23). (Als u op de RESET-toets drukt, worden alle
instellingen, waaronder de klokinstelling, opnieuw ingesteld.)
U kunt de functie Easy Handycam niet inschakelen.
• Tijdens de opname of communicatie met een ander apparaat via een USB-kabel kunt u de
functie Easy Handycam niet inschakelen.
De instellingen worden gewijzigd als u de functie Easy Handycam gebruikt.
[DEMOFUNC.] wordt niet gestart.
• U kunt de demonstratie niet bekijken als de NIGHTSHOT PLUS-schakelaar is ingesteld op ON.
• Verwijder de band uit de camcorder (p. 17).
Problemen oplossen
• Als u de functie Easy Handycam gebruikt, worden de instellingen van de functies die niet
op het scherm worden weergegeven, teruggezet op de standaardwaarden. Eerder opgegeven
instellingen worden hersteld wanneer u de functie Easy Handycam annuleert.
De camcorder wordt warm.
• De camcorder is al langere tijd ingeschakeld. Dit duidt niet op een storing.
Accu/stroombronnen
De stroom wordt plotseling uitgeschakeld.
• Als er ongeveer 5 minuten zijn verstreken waarin u de camcorder niet hebt gebruikt, wordt
de camcorder automatisch uitgeschakeld (A.UITS UIT). Wijzig de instelling voor [A.UITS
UIT] (p. 46), schakel de stroom weer in of gebruik de netspanningsadapter.
• Laad de accu op (p. 9).
Wordt vervolgd 
63
Het lampje CHG (opladen) gaat niet branden als u de accu oplaadt.
• Schuif de POWER-schakelaar omhoog naar OFF (CHG) (p. 9).
• Plaats de accu op de juiste manier in de camcorder (p. 9).
• Er wordt geen stroom geleverd via het stopcontact (p. 9).
• Voor DCR-HC22E:
Plaats de camcorder op de juiste manier op het Handycam Station (p. 9).
• Het opladen van de accu is voltooid (p. 9).
Het lampje CHG (opladen) knippert als u de accu oplaadt.
• Plaats de accu op de juiste manier in de camcorder. Als het probleem blijft optreden, trekt
u de stekker van de netspanningsadapter uit het stopcontact en neemt u contact op met de
Sony-handelaar. De accu is wellicht beschadigd.
De camcorder wordt vaak uitgeschakeld, terwijl de aanduiding voor de
resterende accuduur aangeeft dat de accu nog voldoende stroom kan leveren.
• Er is een probleem opgetreden met de aanduiding voor de resterende accuduur of de accu
is niet voldoende opgeladen. Laad de accu nogmaals volledig op om de aanduiding te
corrigeren (p. 9).
De aanduiding voor de resterende accuduur geeft niet de juiste tijd aan.
• De omgevingstemperatuur is te hoog of te laag of de accu is niet voldoende opgeladen. Dit
duidt niet op een storing.
• Laad de accu nogmaals volledig op. Blijft het probleem optreden vervang dan de accu door
een nieuwe accu. De accu is wellicht beschadigd (p. 9, 78).
• De aangegeven tijd is wellicht niet correct afhankelijk van de omgeving waarin de
camcorder wordt gebruikt. Als u het LCD-scherm opent of sluit, duurt het ongeveer
1 minuut voordat de juiste resterende accuduur wordt weergegeven.
De accu raakt snel leeg.
• De omgevingstemperatuur is te hoog of te laag of de accu is niet voldoende opgeladen. Dit
duidt niet op een storing.
• Laad de accu nogmaals volledig op. Blijft het probleem optreden vervang dan de accu door
een nieuwe accu. De accu is wellicht beschadigd (p. 9, 78).
Er treedt een probleem op als de camcorder is aangesloten op de
netspanningsadapter.
• Schakel de stroom uit en trek de stekker van de netspanningsadapter uit het stopcontact.
Sluit de netspanningsadapter weer aan.
LCD-scherm/beeldzoeker
Als u het LCD-scherm aanraakt, verschijnt er een wazig patroon op het
scherm.
• Dit duidt niet op een storing. Raak het LCD-scherm dus niet hard aan.
64
Er verschijnt een onbekend beeld op het LCD-scherm of in de beeldzoeker.
• De [DEMOFUNC.] van de camcorder is geactiveerd (p. 45). Raak het LCD-scherm aan of
plaats een band om [DEMOFUNC.] te annuleren.
Er verschijnt een onbekende aanduiding op het scherm.
• Raadpleeg de lijst met aanduidingen (p. 74).
Het beeld blijft op het LCD-scherm staan.
• Dit gebeurt als u de stekker van de netspanningsadapter uit het stopcontact haalt of de accu
verwijdert zonder eerst de stroom uit te schakelen. Dit duidt niet op een storing.
De toetsen verschijnen niet op het aanraakscherm.
• Raak het LCD-scherm zachtjes aan.
• Druk op DISP/BATT INFO op de camcorder (of op DISPLAY op de afstandsbediening die
bij de DCR-HC19E/HC21E/HC22E wordt geleverd) (p. 15).
De toetsen op het aanraakscherm werken niet correct of werken helemaal niet.
• Pas het scherm aan ([KALIBRATIE]) (p. 83).
Het beeld in de beeldzoeker is niet duidelijk.
• Gebruik het scherpstelknopje voor de beeldzoeker om de lens aan te passen (p. 14).
• Sluit het LCD-scherm. Het beeld wordt niet weergegeven in de beeldzoeker als het
LCD-scherm is geopend (p. 14).
Banden
De band kan niet worden uitgeworpen uit de houder.
• Controleer of de stroombron (accu of netspanningsadapter) correct is aangesloten (p. 9).
• Verwijder de accu uit de camcorder en plaats de accu weer in de camcorder (p. 10).
• Plaats een opgeladen accu in de camcorder (p. 9).
Problemen oplossen
Het beeld in de beeldzoeker is verdwenen.
De band wordt niet uitgeworpen, zelfs niet als de klep van de bandhouder is
geopend.
• Er treedt condensvorming op in de camcorder (p. 81).
De aanduiding voor Cassette Memory of de titelweergave verschijnt niet als u
een band met Cassette Memory gebruikt.
• Deze camcorder biedt geen ondersteuning voor Cassette Memory, dus de aanduiding wordt
niet weergegeven.
De resterende bandlengte wordt niet weergegeven.
• Stel [
RESTANT] in op [AAN] om de resterende bandlengte altijd weer te geven (p. 45).
Wordt vervolgd 
65
Opnemen
Zie ook "Het beeld aanpassen tijdens de opname" (p. 66).
De band wordt niet gestart als u op REC START/STOP drukt.
• Schuif de schakelaar POWER omlaag om het lampje CAMERA in te schakelen (p. 18, 20).
• Het einde van de band is bereikt. Spoel de band terug of plaats een nieuwe band in de
camcorder.
• Zet het wispreventienokje op REC of plaats een nieuwe band in de camcorder (p. 78).
• De band blijft aan de koptrommel kleven vanwege gecondenseerd vocht. Verwijder de band
uit de camcorder en laat de camcorder ten minste 1 uur staan. Plaats de band vervolgens
weer in de camcorder (p. 81).
U kunt geen vloeiende overgang op een band opnemen van de
laatstopgenomen scène naar de volgende scène.
• Houd rekening met de volgende punten.
– Voer END SEARCH uit (p. 26).
– Verwijder de band niet uit de camcorder. (Het beeld wordt zonder onderbreking
opgenomen, zelfs als u de stroom uitschakelt).
– Neem beelden niet in zowel de stand SP als de stand LP op dezelfde band op.
– Onderbreek het opnemen van een film in de stand LP niet.
U hoort het sluitergeluid niet wanneer u een stilstaand beeld opneemt.
• Stel [PIEPTOON] in op [AAN] (p. 46).
De externe flitser (optioneel) functioneert niet.
• De flitser is niet ingeschakeld of is niet goed bevestigd.
• Er zijn twee of meer flitsers bevestigd. Er kan slechts één externe flitser worden bevestigd.
[EINDE ZOEK] functioneert niet.
• De band is uit de camcorder verwijderd na de opname (p. 26).
• De band is nieuw en bevat geen opnamen.
[EINDE ZOEK] functioneert niet correct.
• Er staat een leeg gedeelte aan het begin of in het midden van de band. Dit duidt niet op een storing.
Het beeld aanpassen tijdens de opname
Zie ook "Menu" voor meer informatie (p. 68).
Automatisch scherpstellen functioneert niet.
• Stel [FOCUS] in op [ AUTO] (p. 33).
• De opnameomstandigheden zijn niet geschikt voor automatisch scherpstellen. Pas de
scherpstelling handmatig aan (p. 33).
[STEADYSHOT] funcioneert niet.
66
• Stel [STEADYSHOT] in op [AAN] (p. 42).
De tegenlichtfunctie werkt niet.
• De tegenlichtfunctie wordt geannuleerd als u [BELICHT] instelt op [HANDMATIG] (p. 34)
of [SPOT METER] selecteert (p. 33).
• De tegenlichtfunctie werkt niet als u de functie Easy Handycam gebruikt.
Er verschijnt een verticale streep wanneer u kaarslicht of elektrische
verlichting opneemt in het donker.
• Dit gebeurt wanneer het contrast tussen het onderwerp en de achtergrond te groot is.
Dit duidt niet op een storing.
Er verschijnt een verticale streep wanneer u een helder onderwerp opneemt.
• Dit wordt het vlekeffect genoemd. Dit duidt niet op een storing.
De kleur van het beeld wordt niet correct weergegeven.
• Schakel de functie NightShot plus uit (p. 22).
Het beeld is te helder op het scherm en het onderwerp wordt niet weergegeven.
• Schakel de functie NightShot plus uit (p. 22).
• Schakel de tegenlichtfunctie uit (p. 22).
Het beeld trilt of de kleuren veranderen.
• Dit probleem treedt op als u beelden opneemt onder een TL-buis, natriumlamp of kwiklamp
met [PORTRET] of [SPORT]. Annuleer [BEL. PROG.] in dit geval (p. 40).
Er verschijnen zwarte strepen als u een televisiescherm of computerscherm opneemt.
• Stel [STEADYSHOT] in op [UIT] (p. 42).
• Schuif de schakelaar POWER omlaag om het lampje PLAY/EDIT in te schakelen.
• Spoel de band terug (p. 21).
Er worden horizontale strepen weergegeven in het beeld. De weergegeven
beelden zijn niet helder of verschijnen niet.
Problemen oplossen
Afspelen
U kunt de band niet afspelen.
• Reinig de koppen met een reinigingscassette (optioneel) (p. 82).
U hoort geen of nauwelijks geluid.
• Stel [HiFi GEL.] in op [STEREO] (p. 43).
• Zet het volume hoger (p. 21).
• Pas [AUDIO MIX] aan vanaf de zijde [ST2] (aanvullend geluid) tot het geluid duidelijk
hoorbaar is (p. 51).
• Als u een S VIDEO-stekker gebruikt, moet u controleren of de rode en witte stekkers van de
A/V-kabel ook zijn aangesloten (p. 30).
Het geluid wordt onderbroken.
• Reinig de koppen met een reinigingscassette (optioneel) (p. 82).
Wordt vervolgd 
67
"---" wordt weergegeven op het scherm.
• De band die u afspeelt, is opgenomen zonder ingestelde datum en tijd.
• Er wordt een leeg gedeelte op de band afgespeeld.
• De gegevenscode op een band met krassen of ruis kan niet worden gelezen.
Er treedt storing op en
wordt op het scherm weergegeven.
• De band is opgenomen met een televisiekleursysteem dat afwijkt van het kleursysteem van
de camcorder (PAL). Dit duidt niet op een storing (p. 77).
wordt weergegeven op het scherm.
• De band die u afspeelt, is opgenomen op een ander apparaat met een 4ch-microfoon (4CH MIC
REC). De camcorder is niet compatibel met opnamen die met een 4ch-microfoon worden gemaakt.
De datumzoekfunctie werkt niet correct. (DCR-HC19E/HC21E/HC22E)
• Als de opname op een dag korter is dan 2 minuten, kan de camcorder het punt waarop de
opnamedatum wordt gewijzigd, niet altijd vinden.
• Er staat een leeg gedeelte aan het begin of in het midden van de band. Dit duidt niet op een storing.
Afstandsbediening (DCR-HC19E/HC21E/HC22E)
De bijgeleverde afstandsbediening werkt niet.
• Stel [BEDIENING] in op [AAN] (p. 46).
• Verwijder eventuele obstructies tussen de afstandsbediening en de afstandsbedieningssensor.
• Zorg dat de afstandsbedieningssensor niet wordt blootgesteld aan felle lichtbronnen, zoals
direct zonlicht of TL-licht. Anders functioneert de afstandsbediening wellicht niet goed.
• Plaats een nieuwe accu in de afstandsbediening. Plaats een accu in de accuhouder zodat de
polen + en – samenvallen met de tekens + en – in de houder. (p. 84).
Er treedt storing bij een andere videorecorder op wanneer u de bijgeleverde
afstandsbediening gebruikt.
• Selecteer een andere afstandsbedieningsstand dan VTR 2 voor de videorecorder of bedek de
sensor op de videorecorder met zwart papier.
Menu
Menu-items worden grijs weergegeven.
• U kunt items die grijs worden weergegeven, niet selecteren in de huidige stand voor opnemen/
afspelen.
U kunt [SPOT METER] niet gebruiken.
• U kunt [SPOT METER] niet gebruiken met NightShot Plus.
• Als u [BEL. PROG.] instelt, wordt [SPOT METER] automatisch ingesteld op [
U kunt [BELICHT] niet gebruiken.
• U kunt [BELICHT] niet gebruiken met NightShot plus.
68
AUTO].
U kunt [WIT BAL] niet gebruiken.
• U kunt [WIT BAL] niet gebruiken als u NightShot plus gebruikt.
U kunt [SPOTFOCUS] niet gebruiken.
• U kunt [SPOTFOCUS] niet gebruiken met [BEL. PROG.].
U kunt [BEL. PROG.] niet gebruiken.
• U kunt [BEL. PROG.] niet gebruiken als de NIGHTSHOT PLUS-schakelaar is ingesteld op ON.
Kopiëren/bewerken/aansluiten op andere apparaten
Het beeld van uw camcorder wordt niet weergegeven op het scherm van het
apparaat dat op de camcorder is aangesloten.
• Sluit het klepje van de DC IN-aansluiting van uw camcorder en plaats de camcorder stevig
en volledig in het Handycom Station (p. 10).
De tijdcode en andere gegevens worden weergegeven op het display van het
aangesloten apparaat.
• Stel [DISPLAY] in op [LCD] als u de camcorder aansluit met een A/V-kabel (p. 46).
Er kan niet goed worden gekopieerd met de A/V-kabel.
Nieuw geluid dat is toegevoegd aan de band met opnamen, is niet hoorbaar.
• Pas [AUDIO MIX] aan vanaf de zijde [ST1] (origineel geluid) tot het geluid duidelijk
hoorbaar is (p. 51).
Beelden van aangesloten apparaten worden niet goed weergegeven.
(DCR-HC21E/HC22E)
Problemen oplossen
• Stel [DISPLAY] in op [LCD] (p. 46).
• De A/V-kabel is niet goed aangesloten. Zorg ervoor dat de A/V-kabel is aangesloten op de
ingang van een ander apparaat waarop u het beeld van de camcorder wilt opnemen.
• Het ingevoerde signaal is geen PAL-signaal.
Het beeld wordt vervormd of donker weergegeven. (DCR-HC22E)
• A/V-kabels zijn tegelijkertijd aangesloten op de camcorder en het Handycam Station.
Koppel een van de A/V-kabels los.
Wordt vervolgd 
69
Aansluiten op een computer
De camcorder wordt niet herkend op de computer.
• Koppel de kabel los van de computer en de camcorder en sluit de kabel weer stevig aan.
• Voor DCR-HC22E:
Zet de (USB) ON/OFF-schakelaar op het Handycam Station op ON.
• Voor DCR-HC22E:
Sluit het Handycam Station stevig aan op de camcorder.
• Koppel alle USB-apparaten, behalve het toetsenbord, de muis en de camcorder, los van de computer.
• Koppel de kabel los van de computer en de camcorder, start de computer opnieuw op en
sluit de kabel weer goed aan.
Er wordt een foutbericht weergegeven als u de bijgeleverde CD-ROM in de
computer plaatst.
• Stel het computerscherm als volgt in:
– Windows: 800 × 600 punten of meer, hoge kleuren (16-bits, 65.000 kleuren) of meer
– Macintosh: 1.024 × 768 punten of meer, 32.000 kleuren of meer
U kunt de beelden die u momenteel in de beeldzoeker van de camcorder ziet,
niet bekijken op de computer.
• Koppel de kabel los van de computer, schakel de camcorder in en sluit de kabel vervolgens
opnieuw aan.
• Schuif de schakelaar POWER omlaag om het lampje CAMERA of [USB STREAM] in te
schakelen (p. 45). (Alleen wanneer u de Windows-computer met een USB-kabel aansluit)
U kunt de beelden op de band niet weergeven op de computer.
• Koppel de kabel los van de computer en sluit de kabel weer aan.
• Schuif de schakelaar POWER omlaag om het lampje PLAY/EDIT of [USB STREAM] in te
schakelen (p. 45). (Alleen wanneer u de Windows-computer met een USB-kabel aansluit)
Het beeld wordt niet weergegeven op het scherm van een Windows-computer
wanneer u de USB-kabel gebruikt.
• Wellicht is het USB-stuurprogramma niet juist geregistreerd omdat de computer is
aangesloten op de camcorder voordat de installatie van het USB-stuurprogramma is
voltooid. Voer de volgende procedure uit om het USB-stuurprogramma correct te
installeren.
 Voor Windows 98/Windows 98SE/Windows Me
Als u beelden op een band kopieert of afspeelt met een computer, wordt de werking niet
gegarandeerd bij Windows 98.
1 Sluit de camcorder aan op een computer.
2 Klik met de rechtermuisknop op [My Computer] en kies [Properties].
Het venster [System Properties] wordt weergegeven.
3 Klik op de tab [Device Manager].
70
4 Als de volgende apparaten al zijn geïnstalleerd, klikt u met de rechtermuisknop op deze
apparaten en kiest u [Remove] om de apparaten te verwijderen.
Beelden op een band kopiëren en weergeven
– [USB Audio Device] in de map [Sound, video and game controllers]
– [USB Device] in de map [Other devices]
– [USB Composite Device] in de map [Universal Serial Bus Controller]
5 Klik op [OK] als het venster [Confirm Device Removal] wordt weergegeven.
6 Schakel de camcorder uit, koppel de USB-kabel los en start de computer opnieuw op.
7 Plaats de bijgeleverde CD-ROM in het schijfstation van de computer.
8 Voer de volgende procedure uit en installeer het USB-stuurprogramma opnieuw.
1 Dubbelklik op [My Computer].
2 Klik met de rechtermuisknop op [PICTUREPACKAGE] (schijfstation)*.
* Stationsnamen (zoals (E:)) kunnen verschillen, afhankelijk van de computer.
3 Klik op [Open].
4 Dubbelklik op [Driver].
5 Dubbelklik op [Setup.exe].
• Als u andere items dan [USB Audio Device], [USB Device] en [USB Composite Device]
verwijdert, kan dit een storing van de computer veroorzaken.
 Voor Windows 2000
Wordt vervolgd 
Problemen oplossen
Meld u aan als beheerder.
1 Sluit de camcorder aan op een computer.
2 Klik met de rechtermuisknop op [My Computer] en kies [Properties].
Het venster [System Properties] wordt weergegeven.
3 Klik op de tab [Hardware]  [Device Manager]  [View]  [Devices by type].
4 Als de volgende apparaten al zijn geïnstalleerd, klikt u met de rechtermuisknop op deze
apparaten en kiest u [Uninstall] om de apparaten te verwijderen.
Beelden op een band kopiëren en weergeven
– [USB Composite Device] in de map [Universal Serial Bus Controller]
– [USB Audio Device] in de map [Sound, video and game controller]
– [Composite USB Device] in de map [Other devices]
5 Klik op [OK] als het venster [Confirm Device Removal] wordt weergegeven.
6 Schakel de camcorder uit, koppel de USB-kabel los en start de computer opnieuw op.
7 Plaats de bijgeleverde CD-ROM in het schijfstation van de computer.
8 Voer de volgende procedure uit en installeer het USB-stuurprogramma opnieuw.
1 Dubbelklik op [My Computer].
2 Klik met de rechtermuisknop op [PICTUREPACKAGE] (schijfstation)*.
* Stationsnamen (zoals (E:)) kunnen verschillen, afhankelijk van de computer.
3 Klik op [Open].
4 Dubbelklik op [Driver].
5 Dubbelklik op [Setup.exe].
• Als u andere items dan [USB Composite Device], [USB Audio Device] en [Composite
USB Device] verwijdert, kan dit een storing van de computer veroorzaken.
71
 Voor Windows XP
Meld u aan als beheerder.
1 Sluit de camcorder aan op een computer.
2 Klik op [Start].
3 Klik met de rechtermuisknop op [My Computer] en kies [Properties].
Het venster [System Properties] wordt weergegeven.
4 Klik op het tabblad [Hardware]  [Device Manager]  [View]  [Devices by type].
5 Als de volgende apparaten al zijn geïnstalleerd, klikt u met de rechtermuisknop op deze
apparaten en kiest u [Uninstall] om de apparaten te verwijderen.
Beelden op een band kopiëren en weergeven
– [USB Composite Device] in de map [Universal Serial Bus Controller]
– [USB Audio Device] in de map [Sound, video and game controller]
– [USB Device] in de map [Other devices]
6 Klik op [OK] als het venster [Confirm Device Removal] wordt weergegeven.
7 Schakel de camcorder uit, koppel de USB-kabel los en start de computer opnieuw op.
8 Plaats de bijgeleverde CD-ROM in het schijfstation van de computer.
9 Voer de volgende procedure uit en installeer het USB-stuurprogramma opnieuw.
1 Dubbelklik op [My Computer].
2 Klik met de rechtermuisknop op [PICTUREPACKAGE] (schijfstation)*.
* Stationsnamen (zoals (E:)) kunnen verschillen, afhankelijk van de computer.
3 Klik op [Open].
4 Dubbelklik op [Driver].
5 Dubbelklik op [Setup.exe].
• Als u andere items dan [USB Composite Device], [USB Audio Device] en [USB Device]
verwijdert, kan dit een storing van de computer veroorzaken.
U hoort geen geluid wanneer de camcorder met een USB-kabel is aangesloten
op de Windows-computer.
• Wijzig de instellingen voor de computeromgeving met de volgende procedure:
1 Selecteer [Start]  [Programs] ([All Programs] voor Windows XP) 
[Picture Package]  [Handycam Tools]  [USB Streaming Tool].
2 Selecteer een ander apparaat in het venster [Select audio device].
3 Volg de instructies op het scherm, klik op [Next] en klik op [Done].
• Geluid wordt niet ondersteund in Windows 98.
De film is niet vloeiend tijdens USB Streaming.
• Wijzig de instellingen met de volgende procedure:
1 Selecteer [Start]  [Programs] ([All Programs] voor Windows XP) 
[Picture Package]  [Handycam Tools]  [USB Streaming Tool].
2 Pas de schuifbalk aan in de richting van (-) bij [Select video quality].
3 Volg de instructies op het scherm, klik op [Next] en klik op [Done].
72
Picture Package functioneert niet correct.
• Sluit Picture Package en start de computer opnieuw op.
Er verschijnt een foutbericht tijdens het gebruik van Picture Package.
• Sluit eerst Picture Package en zet vervolgens de schakelaar POWER van de camcorder in
een andere stand.
Het CD-R-station wordt niet herkend of de gegevens kunnen niet
worden geschreven naar de CD-R in Picture Package Auto Video,
Producer, CD Backup of VCD Maker.
• Informatie over compatibele stations vindt u op de volgende URL:
http://www.ppackage.com/
"Eerste kennismaking" wordt niet correct weergegeven.
Problemen oplossen
• Voer de hieronder beschreven procedure uit en zie "Eerste kennismaking" (FirstStepGuide.pdf).
1 Plaats de bijgeleverde CD-ROM in het schijfstation van de computer.
2 Dubbelklik op [My Computer].
3 Klik met de rechtermuisknop op [PICTUREPACKAGE] (schijfstation)*.
* Stationsnamen (zoals (E:)) kunnen verschillen, afhankelijk van de computer.
4 Klik op [Explorer].
5 Dubbelklik op [FirstStepGuide].
6 Dubbelklik op de map voor de gewenste taal.
7 Dubbelklik op "FirstStepGuide.pdf".
73
Waarschuwingen en berichten
Zelfdiagnose/Waarschuwingen
Als aanduidingen op het LCD-scherm of
in de beeldzoeker worden weergegeven,
controleert u de volgende punten.
U kunt bepaalde problemen zelf oplossen.
Als het probleem blijft optreden nadat u
herhaaldelijk hebt geprobeerd dit op te
lossen, neemt u contact op met de Sonyhandelaar of een plaatselijke, door Sony
erkende onderhoudsdienst.
C:(of E:) : (Zelfdiagnose)
C:04:
• De accu is niet een "InfoLITHIUM"accu. Gebruik een "InfoLITHIUM"accu (p. 78).
C:21:
• Er is vocht in de camcorder
gecondenseerd. Verwijder de band uit
de camcorder en laat de camcorder
ten minste 1 uur staan. Plaats de band
vervolgens weer in de camcorder (p. 81).
C:22:
• Reinig de koppen met een
reinigingscassette (optioneel) (p. 82).
C:31: / C:32:
• Er treden problemen op die hierboven
niet zijn beschreven. Verwijder
de band, plaats deze opnieuw en
gebruik de camcorder weer. Voer
deze procedure niet uit als er
condensvorming optreedt (p. 81).
• Verwijder de stroombron. Sluit de
stroombron weer aan en gebruik de
camcorder weer.
• Vervang de band. Druk op RESET
(p. 23), en gebruik de camcorder weer.
E:61: / E:62:
• Neem contact op met de Sonyhandelaar of een plaatselijke, door
Sony erkende onderhoudsdienst.
Geef de 5-cijferige code door die
begint met "E".
74
 (Waarschuwing met betrekking
tot accuniveau)
•
•
De accu is bijna leeg.
Afhankelijk van de
gebruiksomstandigheden, de omgeving
of de accu kan  knipperen, zelfs
als de accu nog 5 tot 10 minuten kan
worden gebruikt.
 (Waarschuwing met betrekking tot
condensvorming)*
• Verwijder de band uit de camcorder,
verwijder de stroombron en laat de
camcorder ongeveer 1 uur staan met de
bandhouder geopend (p. 81).
 (Waarschuwing met betrekking
tot de band)
Langzaam knipperend:
• Er is nog minder dan 5 minuten over
op de band.
• Er is geen band in de camcorder
geplaatst.*
• Het wispreventienokje van de band is
vergrendeld (p. 78.*
Snel knipperend:
• Het einde van de band is bereikt.*
 (Waarschuwing met betrekking tot
uitwerpen van band)*
Langzaam knipperend:
• Het wispreventienokje van de band is
vergrendeld (p. 78).
Snel knipperend:
• Er is vocht in de camcorder
gecondenseerd (p. 81).
• De zelfdiagnosecode wordt
weergegeven (p. 74).
(Waarschuwing met betrekking tot
de externe flitser)
Langzaam knipperend:
• De flitser wordt nog opgeladen.
Snel knipperend:
• De zelfdiagnosecode wordt
weergegeven (p. 74).*
• Er is een probleem met de flitser.
* U hoort een melodie als de waarschuwingen op
het scherm verschijnen (p. 46).
Beschrijving van
waarschuwingsberichten
Als er berichten op het scherm verschijnen,
moet u de instructies volgen.
 Plaats de band opnieuw.
• Controleer of de band is beschadigd.
 Band vergrendeld. Controleer
het nokje. (p. 77).
 Het einde van de band is bereikt.
• Spoel de band terug of vervang de
band.
 Flitser
Opladen... Kan geen stilstaande
beelden opnemen.
• U probeert een stilstaand beeld op te
nemen terwijl de flitser (optioneel)
wordt opgeladen.
 Overige
Gebruik de "InfoLITHIUM" accu. (p. 78)
Kan niet opnemen vanwege
copyrightbeveiliging. (p. 77).
De accu is bijna leeg.
Kan audio niet toevoegen. (p. 50)
• Vervang de accu (p. 9, 78)
Oude accu. Gebruik een nieuwe. (p. 78)
Kan audio niet toevoegen. Koppel
i.LINK kabel los. (p. 50)
Sluit de stroombron opnieuw aan.
(p. 9)
Niet opgenomen met SP. Kan audio
niet toevoegen. (p. 50)
 Condensvorming
Niet opgenomen in 12-bit audio.
Kan audio niet toevgn. (p. 50)
 Condensvorming. Verwijder de
band. (p. 81)
 Condensvorming. Schakel camera
1 uur uit. (p. 81)
 Cassette/band
 Plaats een band. (p. 17)
Problemen oplossen
 Accu
Kan audio niet toevoegen op leeg
gedeelte van band. (p. 50)
 Videokop is vuil. Gebruik een
reinigingscas. (p. 82)
Kan Easy Handycam stand niet
starten. / Kan Easy Handycam stand
niet annuleren (p. 63)
Wordt vervolgd 
75
Kan Easy Handycam niet openen
met USB
• U kunt de instellingen voor de functie
Easy Handycam niet openen als de
USB-kabel is aangesloten. Koppel de
USB-kabel eerst los van de camcorder.
Kan USB niet gebruiken in Easy
Handycam
•
U kunt de USB-kabel niet aansluiten in
Easy Handycam. raak
aan.
Opgen met HDV. Kan geen audio
toevgn.
•
Deze indeling kan niet worden
afgespeeld op de camcorder. Speel de
band af op de apparatuur waarmee de
band is opgenomen.
Band opgenomen met HDV. Kan
geen geluid tvgn.
•
U kunt met de camcorder geen geluid
toevoegen aan een gedeelte van
een band die in de HDV-indeling is
opgenomen.
Koppel een AV-kabel los.
• A/V-kabels zijn tegelijkertijd aangesloten
op de camcorder en het Handycam
Station. Koppel een van beide los.
• Als u de A/V-kabel alleen hebt
aangesloten op de camcorder, is
de camcorder niet correct op het
Handycam Station aangesloten. Sluit
het Handycam Station correct aan.
76
De camcorder gebruiken
in het buitenland
Aanbevolen banden
Voeding
U kunt alleen mini-DV-banden gebruiken.
Gebruik een band met de aanduiding
.
U kunt de camcorder met de bijgeleverde
netspanningsadapter gebruiken in alle
landen/regio’s met een lichtnetspanning van
100 V tot 240 V wisselstroom, 50/60 Hz.
Informatie over televisiekleursystemen
Deze camcorder werkt met het PALkleursysteem. Als u de weergegeven
beelden op een televisie wilt bekijken,
moet dit een televisie met het PALsysteem zijn (zie de volgende lijst) met een
AUDIO/VIDEO-ingang.
Systeem
Wordt gebruikt in
NTSC
Bahama’s, Bolivia, Canada, Chili,
Colombia, Ecuador, Filippijnen,
Guyana, Jamaica, Japan, Korea,
Mexico, Midden-Amerika, Peru,
Suriname, Taiwan, Venezuela,
Verenigde Staten, etcetera
PAL
PAL-M
Brazilië
PAL-N
Argentinië, Paraguay, Uruguay
SECAM
Bulgarije, Frankrijk, Guyana,
Irak, Iran, Monaco, Oekraïne,
Rusland, etcetera
Eenvoudig overschakelen op een
andere tijdzone
U kunt de klok eenvoudig instellen op de
plaatselijke tijd als u de camcorder in het
buitenland gebruikt door een tijdsverschil
in te stellen. Selecteer [WERELDTIJD]
in het menu
(ANDERE) en stel het
tijdsverschil in (p. 46).
Voorkomen dat een leeg gedeelte op
de band ontstaat
Ga naar het einde van het opgenomen
gedeelte met END SEARCH (p. 26)
voordat u de volgende video-opnamen
maakt:
• U hebt de band afgespeeld.
• U hebt BEW. ZOEKEN gebruikt.
Kopieerbeveiligingssignaal
 Bij afspelen
Als de band die u afspeelt op de camcorder,
kopieerbeveiligingssignalen bevat, kunt u
de band niet kopiëren naar een band in een
andere videocamera die is aangesloten op
de camcorder.
 Voor DCR-HC21E/HC22E:
Bij het opnemen
U kunt op deze camcorder geen
software opnemen die is beveiligd met
een kopieerbeveiligingssignaal. De
aanduiding [Kan niet opnemen vanwege
copyrightbeveiliging.] verschijnt op het
LCD-scherm of op de beeldzoeker wanneer
u probeert dergelijke software op te nemen.
Kopieerbeveiligingssignalen worden niet
op de band opgenomen door de camcorder
tijdens het opnemen.
Aanvullende informatie
Australië, België, China,
Denemarken, Duitsland, Finland,
Hongarije, Hongkong, Italië,
Koeweit, Maleisië, Nederland,
Nieuw-Zeeland, Noorwegen,
Oostenrijk, Polen, Portugal,
Singapore, Slowakije, Spanje,
Thailand, Tsjechië, Verenigd
Koninkrijk, Zweden, Zwitserland,
etcetera
is een handelsmerk.
De camcorder is niet compatibel met
banden met Cassette Memory.
Opmerkingen bij het gebruik
 Wanneer u de camcorder langere tijd
niet gebruikt
Verwijder de band uit de camcorder en
berg deze op.
 Per ongeluk wissen voorkomen
Schuif het wispreventienokje op de band
naar SAVE.
Wordt vervolgd 
77
Informatie over de
"InfoLITHIUM"-accu
REC: er kan worden
opgenomen op de band.
SAVE: er kan niet worden
opgenomen op de band
(schrijfbeveiliging).
REC
SAVE
 Etiketten op de band plakken
Plak etiketten alleen op de plaatsen die in
de volgende afbeelding zijn aangegeven om
storingen in de camcorder te voorkomen.
Plak geen
etiketten langs
deze rand.
Plaats van het
etiket
 Na het gebruik van de band
Spoel de band helemaal terug om
vervorming van het beeld en het geluid te
voorkomen. Berg de band vervolgens op in
het bijbehorende hoesje en bewaar de band
rechtop.
 De goudkleurige aansluiting reinigen
Over het algemeen moet u de goudkleurige
aansluiting van de band om de 10 keer dat
u de band uit de camcorder verwijdert,
schoonmaken met een wattenstaafje.
Als de goudkleurige aansluiting van de
band stoffig of vuil is, wordt de aanduiding
voor de resterende bandlengte wellicht niet
correct weergegeven.
Deze camcorder is geschikt voor de
"InfoLITHIUM"-accu (P-serie).
Deze camcorder werkt alleen met een
"InfoLITHIUM"-accu.
"InfoLITHIUM" batterijen van de P-serie
zijn voorzien van het
-teken.
Wat is een "InfoLITHIUM"-accu?
Een "InfoLITHIUM"-accu is een lithiumionaccu die beschikt over functies voor
het doorgeven van informatie over de
gebruikstoestand tussen de camcorder en
een optionele netspanningsadapter/oplader.
De "InfoLITHIUM"-accu meet het
stroomverbruik op basis van de
gebruikstoestand van de camcorder en geeft
de resterende accuduur weer in minuten.
Met een netspanningsadapter/oplader
(optioneel) worden de resterende accuduur
en de oplaadtijd weergegeven.
De accu opladen
• Zorg ervoor dat de accu is opgeladen voordat u
de camcorder gebruikt.
• U kunt de accu het beste opladen bij een
omgevingstemperatuur tussen 10°C en 30°C tot
het lampje CHG (opladen) wordt uitgeschakeld.
Als u de accu oplaadt bij een temperatuur
buiten dit bereik, wordt de accu wellicht niet
efficiënt opgeladen.
• Na het opladen koppelt u de kabel los van
de DC IN-aansluiting van de camcorder,
verwijdert u de accu en verwijdert u de
camcorder uit het Handycam Station dat bij de
DCR-HC22E is geleverd.
De accu efficiënt gebruiken
Goudkleurige aansluiting
78
• De prestatie van de accu vermindert wanneer
de omgevingstemperatuur 10°C of lager is. Ook
kunt u de accu minder lang gebruiken. Voer in
dit geval een van de volgende procedures uit
zodat u de accu langer kunt gebruiken.
– Bewaar de accu in een binnenzak om deze
warm te houden en plaats de accu pas in de
camcorder vlak voordat u gaat opnemen.
– Gebruik zo mogelijk een accu met hoge
capaciteit: NP-FP50/FP70/FP90 (optioneel).
• Bij regelmatig gebruik van het LCD-scherm
of veelvuldig wisselen tussen afspelen,
vooruitspoelen en terugspoelen raakt de accu
sneller leeg. U kunt het beste een accu met hoge
capaciteit gebruiken: NP-FP50/FP70/FP90
(optioneel).
• Zet de schakelaar POWER op OFF (CHG) als u
niet opneemt of afspeelt met de camcorder. De
accu raakt ook leeg wanneer de camcorder in de
opnamepauzestand of afspeelpauzestand staat.
• Houd voldoende reserveaccu’s bij de hand voor
twee of drie keer de verwachte opnameduur en
maak testopnamen voordat u de uiteindelijke
opname maakt.
• Stel de accu niet bloot aan water. De accu is
niet waterbestendig.
Informatie over de levensduur van
de accu
• De levensduur van de accu is beperkt. Naarmate
u de accu gebruikt, neemt de capaciteit
geleidelijk af. Wanneer de gebruiksduur van
een volledig opgeladen accu aanmerkelijk is
afgenomen, nadert het einde van de levensduur
van de accu. Koop dan een nieuwe accu.
• De levensduur van elke accu is afhankelijk
van de omstandigheden waaronder deze wordt
bewaard en gebruikt.
Informatie over de aanduiding voor de
resterende accuduur
De accu bewaren
• Als de accu langere tijd niet wordt gebruikt,
moet u de accu één keer per jaar volledig
opladen en ontladen met de camcorder zodat
de accu goed blijft werken. Als u de accu wilt
opbergen, verwijdert u deze uit de camcorder en
bewaart u deze op een droge, koele plaats.
• Als u de accu volledig wilt ontladen met
de camcorder, stelt u [A.UITS UIT] in op
[NOOIT] in het menu
(ANDERE) en laat u
de camcorder in de opnamewachtstand staan tot
de stroom wordt uitgeschakeld (p. 46).
Aanvullende informatie
• Wanneer de stroom wordt uitgeschakeld terwijl
de aanduiding voor de resterende accuduur
aangeeft dat er voldoende stroom is, laadt u
de accu nogmaals volledig op. De aanduiding
voor de resterende accuduur wordt correct
weergegeven. Soms kan de juiste aanduiding
echter niet worden weergegeven als de accu
geruime tijd achtereen aan hitte is blootgesteld
of lang in volledig opgeladen toestand is blijven
liggen of als de accu erg intensief is gebruikt.
Gebruik de aanduiding voor de resterende
accuduur als richtlijn om de geschatte
opnameduur te bepalen.
• De aanduiding  geeft aan dat de accu bijna leeg
is, hoewel deze nog 5 tot 10 minuten kan worden
gebruikt, afhankelijk van de omstandigheden, de
temperatuur en de omgeving.
79
Informatie over i.LINK
De DV-interface van deze camcorder is
een i.LINK-compatibele DV-interface.
Hieronder volgt een beschrijving van de
i.LINK-norm en de mogelijkheden ervan.
Wat is i.LINK?
i.LINK is een digitale seriële interface voor
het overbrengen van digitale video- en
audiogegevens en andere gegevens naar
andere i.LINK-compatibele apparaten.
Via i.LINK kunt u ook andere apparaten
bedienen.
i.LINK-compatibele apparaten kunnen
worden aangesloten met een i.LINK-kabel.
Mogelijke toepassingen zijn bediening en
gegevensoverdracht tussen verschillende
digitale A/V-apparaten.
Als er twee of meer i.LINK-compatibele
apparaten serieel zijn aangesloten op
deze camcorder, zijn bediening en
gegevensoverdracht niet alleen mogelijk
met het apparaat waarop de camcorder is
aangesloten, maar ook met andere apparaten
via het rechtstreeks aangesloten apparaat.
Houd er rekening mee dat deze
bedieningsmethode soms afwijkt
vanwege de kenmerken en specificaties
van het aangesloten apparaat. Bovendien
zijn sommige bewerkingen en
gegevensoverdrachten wellicht niet mogelijk
op bepaalde aangesloten apparaten.
* Wat is Mbps?
Mbps staat voor "megabit per seconde",
dat wil zeggen de hoeveelheid gegevens
die in één seconde kan worden verzonden
of ontvangen. Met een overdrachtssnelheid
van 100 Mbps wordt bijvoorbeeld
aangeduid dat in één seconde 100 megabit
aan gegevens kan worden overgebracht.
i.LINK-functies op deze camcorder
gebruiken
De maximale i.LINK-overdrachtssnelheid
kan verschillen per apparaat. Er zijn drie
soorten.
Zie pagina 48 voor meer informatie over
kopiëren wanneer deze camcorder is
aangesloten op andere videoapparaten met
een DV-interface.
Deze camcorder kan ook worden
aangesloten op andere i.LINK-compatibele
apparaten (DV-interface) van Sony
(bijvoorbeeld een computer uit de VAIOserie) en videoapparaten.
Voordat u deze camcorder aansluit op
de computer, moet u ervoor zorgen dat
er op de computer al een toepassing is
geïnstalleerd die ondersteuning biedt voor
de camcorder.
Bepaalde i.LINK-compatibele
videoapparaten, zoals digitale televisies,
DVD-recorders/-spelers, MICROMVrecorders/-spelers of HDV-recorders/spelers, zijn niet compatibel met DVapparaten. Voordat u de camcorder aansluit
op andere apparaten, moet u controleren
of het apparaat compatibel is met DVapparaten. Voor meer informatie over
voorzorgsmaatregelen en compatibele
software raadpleegt u de handleiding van
het apparaat dat u wilt aansluiten.
S100 (ongeveer 100 Mbps*)
S200 (ongeveer 200 Mbps)
S400 (ongeveer 400 Mbps)
Gebruik de 4-pins-naar-4-pins i.LINKkabel van Sony (voor kopiëren via DV).
• Gewoonlijk wordt slechts één apparaat
met de i.LINK-kabel aangesloten op deze
camcorder. Wanneer u deze camcorder wilt
aansluiten op een i.LINK-compatibel apparaat
met twee of meer DV-interfaces, moet u de
gebruiksaanwijzing bij het aan te sluiten
apparaat raadplegen.
• i.LINK is een door Sony voorgestelde
naam voor de IEEE 1394-aansluiting
voor gegevensoverdracht en wordt als
zodanig erkend als handelsmerk door veel
ondernemingen.
• IEEE 1394 is een internationale norm,
vastgesteld door het Institute of Electrical and
Electronic Engineers.
Informatie over de i.LINKoverdrachtssnelheid
80
De overdrachtssnelheid wordt vermeld
bij de technische gegevens in de
gebruiksaanwijzing van elk apparaat.
Daarnaast wordt de overdrachtssnelheid op
bepaalde apparaten ook aangegeven naast
de i.LINK-interface.
De maximale overdrachtssnelheid voor
een apparaat zonder aanduiding, zoals deze
camcorder, is "S100".
De overdrachtssnelheid kan afwijken van
de weergegeven waarde als het apparaat
wordt aangesloten op een apparaat met een
andere maximale overdrachtssnelheid.
Informatie over de vereiste i.LINK-kabel
Onderhoud en
voorzorgsmaatregelen
Gebruik en onderhoud
• Zorg dat de schakelaar POWER op OFF (CHG)
staat zolang u de camcorder niet gebruikt.
• Wikkel de camcorder tijdens gebruik nooit in
textiel, zoals een handdoek. De binnenkant van
de camcorder kan hierdoor ernstig oververhit
raken.
• Als u het netsnoer loskoppelt, moet u aan de
stekker en niet aan het snoer trekken.
• Beschadig het netsnoer niet door er een zwaar
voorwerp op te plaatsen.
• Houd de metalen contactpunten goed schoon.
• Houd de afstandsbediening bij de DCR-HC19E/
HC21E/HC22E en de knoopcel buiten het
bereik van kinderen. Raadpleeg meteen een arts
als de accu per ongeluk wordt ingeslikt.
• Als er elektrolytische vloeistof uit de accu is
gelekt, doet u het volgende:
– Neem contact op met een plaatselijke, door
Sony erkende onderhoudsdienst.
– Spoel vloeistof af die op uw huid is
terechtgekomen.
– Is er vloeistof in uw ogen gekomen, was dan
uw ogen met veel water. Raadpleeg zo snel
mogelijk een arts.
 Wanneer u de camcorder langere tijd
niet gebruikt
• Schakel de camcorder af en toe in en laat deze
lopen, bijvoorbeeld door een band ongeveer
3 minuten af te spelen.
• Ontlaad de accu volledig voordat u deze
opbergt.
Condensvorming
Als de camcorder rechtstreeks van een
koude in een warme omgeving wordt
gebracht, kan vocht condenseren in de
camcorder, op het oppervlak van de
band of op de lens. Als deze situatie zich
voordoet, kan de band aan de koptrommel
blijven plakken. Dit kan schade aan de
camcorder of storing in de werking van
de camcorder tot gevolg hebben. Als er
vocht in de camcorder is aangetroffen,
wordt [ Condensvorming. Verwijder
de band.] of [ Condensvorming. Schakel
camera 1 uur uit.] weergegeven. Dit bericht
wordt niet weergegeven wanneer er vocht
is gecondenseerd op de lens.
Wordt vervolgd 
Aanvullende informatie
• Gebruik of bewaar de camcorder en accessoires
niet onder de volgende omstandigheden.
– Op extreem koude of warme plaatsen. Laat
de camcorder en de accessoires nooit achter
op plaatsen waar de temperatuur tot boven de
60°C kan oplopen, zoals in direct zonlicht,
bij de verwarming of in een auto die in de
zon is geparkeerd. Er kunnen dan storingen
optreden, en de camcorder en de accessoires
kunnen vervormen.
– In de buurt van sterke magnetische velden of
mechanische trillingen. Er kunnen storingen
in de camcorder optreden.
– In de buurt van sterke radiogolven of straling.
De camcorder kan wellicht niet meer goed
opnemen.
– In de buurt van AM-radio-ontvangers en
videoapparatuur. Er kan ruis optreden.
– Op zandstranden en in stoffige omgevingen.
Zand en stof kunnen storingen in de
camcorder veroorzaken. Soms kunnen deze
storingen niet meer worden hersteld.
– Bij ramen of buiten waar het LCD-scherm,
de beeldzoeker of de lens aan direct zonlicht
worden blootgesteld. Hierdoor kunnen de
beeldzoeker en het LCD-scherm worden
beschadigd.
– Op bijzonder vochtige plaatsen.
• Gebruik de camcorder op 7,2 V
gelijkstroom (accu) of 8,4 V gelijkstroom
(netspanningsadapter).
• Gebruik voor werking op gelijkstroom of
wisselstroom alleen de accessoires die in deze
gebruiksaanwijzing worden vermeld.
• Zorg dat de camcorder niet nat wordt,
bijvoorbeeld door regen of zeewater. Als de
camcorder nat wordt, kunnen er storingen
optreden. Soms kunnen deze storingen niet
meer worden hersteld.
• Als er een voorwerp of vloeistof in de
behuizing van de camcorder terechtkomt, moet
u de camcorder loskoppelen van het stopcontact
en de camcorder eerst door een Sony-handelaar
laten nakijken voordat u de camcorder weer
gebruikt.
• Laat het apparaat niet vallen, demonteer of
wijzig het niet en behoed het tegen allerlei
schokken, ook die naar aanleiding van slag,
val of wanneer u erop gaat staan. Wees vooral
voorzichtig met de lens.
81
 Als er vocht in de camcorder is
gecondenseerd
De functies van de camcorder werken
niet, behalve het uitwerpen van de band.
Verwijder de band, schakel de camcorder
uit en laat het apparaat vervolgens
ongeveer een uur lang staan, met de
bandhouder open. De camcorder kan
weer worden gebruikt als de  of de 
aanduiding niet verschijnt als de stroom
weer wordt ingeschakeld.
Als vocht begint te condenseren, kan
de condensvorming soms niet worden
vastgesteld. Als dit gebeurt, duurt het soms
meer dan 10 seconden voordat de band
wordt uitgeworpen nadat de bandhouder
is geopend. Dit duidt niet op een storing.
Sluit de bandhouder niet tot de band is
uitgeworpen.
 Opmerking over condensvorming
Er kan vocht in de camcorder condenseren
wanneer u de camcorder van een koude
omgeving naar een warme omgeving
brengt (of omgekeerd) of wanneer u de
camcorder in een vochtige omgeving
gebruikt, zoals hieronder wordt
aangegeven.
• Als u de camcorder van een skipiste meeneemt
naar een verwarmde ruimte.
• Als u de camcorder op een hete zomerdag
vanuit een koele ruimte of een auto met
airconditioning mee naar buiten neemt.
• Als u de camcorder onmiddellijk na een
regenbui gebruikt.
• Als u de camcorder op een warme en vochtige
plaats gebruikt.
 Condensvorming voorkomen
Voordat u de camcorder van een koude
omgeving naar een warme omgeving
brengt, plaatst u de camcorder eerst in een
plastic zak die u goed (luchtdicht) afsluit.
Haal de camcorder pas uit de plastic
zak wanneer de lucht in de zak dezelfde
temperatuur heeft als de omringende
warme lucht (na ongeveer een uur).
82
Kop
• Wanneer de videokop vuil wordt, kunt u
beelden niet normaal opnemen of wordt het
beeld of het geluid vervormd afgespeeld.
• Als een van de volgende problemen optreedt,
moet u de videokoppen 10 seconden reinigen
met de reinigingscassette DVM-12CLD van
Sony (optioneel).
– Er verschijnt een mozaïekpatroon in het
weergegeven beeld of er wordt een blauw
scherm weergegeven.
– De weergegeven beelden bewegen niet.
– De beelden worden niet weergegeven of het
geluid wordt onderbroken.
– [Videokop is vuil. Gebruik een
reinigingscas.] wordt tijdens het opnemen
weergegeven op het scherm.
– [Videokop is vuil. Gebruik een
reinigingscas.] wordt tijdens het afspelen
weergegeven op het scherm.
• De videokop slijt na langdurig gebruik. Als
het beeld nog steeds niet helder is nadat u een
reinigingscassette hebt gebruikt, is de videokop
wellicht versleten. Neem contact op met de
Sony-handelaar of een plaatselijke, door Sony
erkende onderhoudsdienst om de videokop te
laten vervangen.
LCD-scherm
• Druk niet te hard op het LCD-scherm. Dit kan
schade veroorzaken.
• Wanneer u de camcorder gebruikt in een
koude omgeving, kunnen er nabeelden op het
LCD-scherm verschijnen. Dit duidt niet op een
storing.
• Tijdens het gebruik van de camcorder kan de
achterkant van het LCD-scherm warm worden.
Dit duidt niet op een storing.
 Het LCD-scherm reinigen
Als het LCD-scherm vuil is door stof of
vingerafdrukken, kunt u het schoonmaken
met een zachte doek. Wanneer u de
speciale reinigingsset voor het LCDscherm gebruikt (optioneel), moet u
het reinigingsmiddel niet direct op het
LCD-scherm aanbrengen. Gebruik
reinigingspapier dat vochtig is gemaakt met
het reinigingsmiddel.
 Informatie over het aanpassen van het
LCD-scherm (KALIBRATIE)
Het is mogelijk dat de toetsen op het
aanraakscherm niet goed functioneren.
Als dit gebeurt, moet u de onderstaande
procedure uitvoeren. U kunt het beste de
camcorder tijdens de bewerking aansluiten
op het stopcontact met de bijgeleverde
netspanningsadapter.
 Schuif de POWER-schakelaar omhoog
KALIBRATIE
De positie van de "×" wordt gewijzigd. Als
u niet het juiste punt hebt aangeraakt, moet
u opnieuw beginnen vanaf stap .
• U kunt het LCD-scherm niet kalibreren als dit
is gedraaid.
Informatie over de behuizing
• Als de behuizing van de camcorder vuil is, reinigt
u deze met een zachte, vochtige doek en veegt u
de behuizing vervolgens droog met een zachte,
droge doek.
Verzorging en opslag van de lens
• Veeg het oppervlak van de lens in de volgende
gevallen schoon met een zachte doek:
– Als er vingerafdrukken op de lens zitten.
– Op erg warme of vochtige plaatsen.
– Wanneer de lens aan zoute lucht wordt
blootgesteld, zoals aan zeelucht.
• Bewaar de lens op een goed geventileerde
plaats met weinig stof en vuil.
• Maak de lens regelmatig schoon om
schimmelvorming te voorkomen. U kunt het
beste de camcorder ongeveer één keer per
maand gebruiken zodat deze langere tijd in
goede staat blijft.
De vooraf geïnstalleerde oplaadbare
accu opladen
De camcorder bevat een vooraf geïnstalleerde
oplaadbare accu zodat de datum, tijd en
andere instellingen worden bewaard als
de schakelaar POWER op OFF (CHG) is
gezet. De vooraf geïnstalleerde oplaadbare
accu wordt altijd opgeladen wanneer u de
camcorder gebruikt, maar raakt langzaam
leeg als u de camcorder niet gebruikt. Als u
de camcorder helemaal niet gebruikt, raakt de
oplaadbare accu binnen ongeveer 3 maanden
volledig leeg. Als de vooraf geïnstalleerde
oplaadbare accu niet is opgeladen, heeft dit
echter geen invloed op het gebruik van de
camera zolang u de datum niet opneemt.
Aanvullende informatie
naar OFF (CHG).
 Verwijder de band uit de camcorder
en verwijder alle kabels, behalve de
netspanningsadapter van de camcorder
of het Handycam Station dat bij de DCRHC22E werd meegeleverd.
 Schuif de POWER-schakelaar omlaag om
het PLAY/EDIT- lampje in te schakelen
terwijl u DISP/BATT INFO op uw
camcorder ingedrukt houdt. Houd DISP/
BATT INFO vervolgens ongeveer vijf
seconden ingedrukt.
 Raak "×" op het scherm aan met de hoek
van de bijgeleverde "Memory Stick" of een
vergelijkbaar voorwerp.
• Voorkom de volgende situaties waardoor
de afwerking van de behuizing kan worden
beschadigd.
– Het gebruik van chemische producten,
zoals thinner, benzine, alcohol, chemische
reinigingsdoekjes, insectenwerende middelen
en insecticiden.
– De camcorder gebruiken met de
bovenstaande substanties op uw handen.
– De behuizing langdurig in contact laten
komen met voorwerpen van rubber of vinyl.
 Procedures
Sluit de camcorder aan op een stopcontact
met de bijgeleverde netspanningsadapter en
laat de camcorder meer dan 24 uur zo staan
met de schakelaar POWER op OFF (CHG).
Wordt vervolgd 
83
Het afdanken van de camcorder
Raak de vooraf geïnstalleerde oplaadbare
accu tijdens het gebruik niet aan.
Wanneer de accu is verwijderd, kunt u
deze niet terugplaatsen.
Wanneer u de camcorder weggooit, moet
u de oplaadbare accu uit de camcorder
verwijderen.
Gooi de oplaadbare accu weg en neem
hierbij de geldende richtlijnen voor klein
chemisch afval (KCA) in acht.
Gereedschap: een schroevendraaier of
vergelijkbaar gereedschap
 Zorg ervoor dat de camcorder is
losgekoppeld van de stroombron.
 Open de bandhouder.
De accu van de afstandsbediening
vervangen (DCR-HC19E/HC21E/HC22E)
 Houd het nokje ingedrukt en plaats uw
nagel in de uitsparing om de accuhouder
naar buiten te trekken.
 Plaats een nieuwe accu met de pluspool (+)
naar boven gericht.
 Plaats de accuhouder terug in de
afstandsbediening tot deze vastklikt.
 Plaats de punt van het gereedschap in de
opening van het klepje in de bandhouder
en verwijder het klepje.
Nokje
WAARSCHUWING
Bij onjuist gebruik kan de accu ontploffen.
Laad de accu niet op, demonteer de accu
niet en gooi de accu niet in het vuur.
 Plaats de punt van het gereedschap onder
de oplaadbare accu en verwijder deze.
 Draai de accu en verwijder deze.
Pas op dat u uw vingers niet bezeert.
84
Let op
Er bestaat explosiegevaar als de accu
verkeerd wordt vervangen. Vervang de
accu alleen door hetzelfde accutype of
een vergelijkbaar accutype dat door de
fabrikant wordt aanbevolen.
Gooi de accu’s weg volgende de
aanwijzingen van de fabrikant.
• Er wordt een lithiumknoopcelaccu (CR2025)
gebruikt in de afstandsbediening. Gebruik geen
andere accu’s dan de CR2025.
• Naarmate de lithiumaccu zwakker wordt, kan
de bedieningsafstand van de afstandsbediening
afnemen of functioneert de afstandsbediening
wellicht niet meer correct. In dit geval moet
u de accu vervangen door een CR2025lithiumaccu van Sony. Als u een andere accu
gebruikt, kan dit brand of een ontploffing tot
gevolg hebben.
De handgreepband als
polsband gebruiken
Dit is handig als u de camcorder draagt.
1 Maak het bandje van het
beschermkussen los() en
verwijder dit uit het oogje ().
De schouderband
bevestigen
(DCR-HC19E/HC21E/
HC22E)
U kunt de schouderband bevestigen aan het
oogje voor de schouderband.
Beschermkussen
2 Verplaats het beschermkussen
volledig naar rechts (), en maak
het bandje weer vast ().
2
1
polsband zoals hieronder wordt
aangegeven.
Aanvullende informatie
3 Gebruik de handgreepband als
85
Technische gegevens
Ingangen/uitgangen
Systeem
Videoopnamesysteem
Audioopnamesysteem
Videosignaal
Aanbevolen
banden
Bandsnelheid
Opname-/
weergaveduur
Tijd voor
snel vooruit/terugspoelen
Beeldzoeker
Beeldapparaat
Lens
Kleurtemperatuur
Minimale
lichtsterkte
*1
86
2 roterende koppen,
schuinspoorregistratie
Roterende koppen, PCMsysteem
Quantisering: 12 bits
(Fs 32 kHz, stereo 1, stereo 2),
16 bits (Fs 48 kHz, stereo)
PAL-kleursysteem,
CCIR-normen
Mini-DV-band met de
aanduiding
SP: Ongeveer 18,81 mm/s
LP: Ongeveer 12,56 mm/s
SP: 60 min
LP: 90 min
(met een DVM60-band)
Circa 2 minuten en 40 seconden
(met een DVM60-band)
Elektronische beeldzoeker
(zwart-wit)
3,0 mm (1/6 type) CCD
(Charge Coupled Device)
Totaal: circa 800 000 pixels
Effectieve (film):
circa 400 000 pixels
Carl Zeiss Vario-Tessar
Gecombineerde
motorzoomlens
Filterdiameter: 25 mm
20 × (Optisch), 640 ×
(Digitaal, DCR-HC17E),
800 × (Digitaal, DCR-HC19E/
HC21E/HC22E)
F=1,8 - 3,1
f=2,3 - 46 mm
Volgens de normen van een
35-mm kleinbeeldcamera
In de CAMERA-stand:
44 - 880 mm
[AUTO], [EEN DRUK],
[BINNEN] (3 200 K),
[BUITEN] (5 800 K)
5 lx (lux) (F 1,8) 0 lx (lux) (met
de functie NightShot plus )*1
Voorwerpen die in het donker niet zichtbaar
zijn, kunnen worden opgenomen met
infraroodverlichting.
Audio-/videouitgang
USB-aansluiting
(DCR-HC17E/
HC19E/HC21E)
LANC-aansluiting
10-polige aansluiting
Videosignaal: 1 Vp-p, 75 Ω
(ohm), asymmetrisch
Luminantiesignaal: 1 Vp-p,
75 Ω (ohm), asymmetrisch
Chrominantiesignaal:
0,3 Vp-p, 75 Ω (ohm),
asymmetrisch
Audiosignaal: 327 mV (met
een uitgangsimpedantie van
meer dan 47 kΩ (kilohm)),
uitgangsimpedantie van
minder dan 2,2 kΩ (kilohm)
Mini-B
Stereo mini-aansluiting
(Ø 2,5 mm)
DV ingang/uitgang 4-polige aansluiting
(DCR-HC21E)
DV uitgang (DCR- 4-polige aansluiting
HC17E/HC19E)
LCD-scherm
Beeld
Totaalaantal
beeldpunten
6,2 cm (2,5 type)
123 200 (560 ×220)
Algemeen
Stroomvereisten
7,2 V gelijkstroom (accu)
8,4 V gelijkstroom
(netspanningsadapter)
Gemiddeld
Tijdens camera-opname
stroomverbruik
met de beeldzoeker 1,9 W
Tijdens camera-opname
met het LCD-scherm 2,4 W
Bedrijfstemperatuur 0°C tot 40°C
Opslagtemperatuur -20°C tot + 60°C
Afmetingen
54,7 × 90,0 × 111,7 mm
(ongeveer)
(b/h/d)
Gewicht (ongeveer) 400 g alleen hoofdeenheid
460 g inclusief de
oplaadbare NP-FP30 accu
en DVM60-band.
Bijgeleverde
Zie pagina 8.
accessoires
Handycam Station DCRA-C122
(DCR-HC22E)
Audio-/video-uitgang 10-polige aansluiting
Videosignaal: 1 Vp-p,
75 Ω (ohm), asymmetrisch
Luminantiesignaal:
1 Vp-p, 75 Ω (ohm),
asymmetrisch
Chrominantiesignaal:
0,3 Vp-p, 75 Ω (ohm),
asymmetrisch
Audiosignaal:
327 mV (met een
uitgangsimpedantie
van meer dan
47 kΩ (kilohm)),
uitgangsimpedantie
van minder dan 2,2 kΩ
(kilohm)
USB-aansluiting
Mini-B
DV ingang/uitgang
4-polige aansluiting
Netspanningsadapter AC-L25A/L25B
Stroomvereisten
*2
Zie het etiket op de netspanningsadapter voor
andere specificaties.
8,4 V gelijkstroom
7,2 V gelijkstroom
3.6 Wh (500 mAh)
31,8 × 18,5 × 45,0 mm
(b/h/d)
40 g
0°C tot 40°C
Lithium-ion
Wijzigingen in ontwerp en technische
gegevens voorbehouden zonder
voorafgaande kennisgeving.
Verschillen
DCR-HC
17E
OUT
DV-interface
—
Afstandsbedieningssensor
—
Handycam Station
19E
OUT

—
DCR-HC
21E
22E
IN/OUT IN/OUT
DV-interface
Afstandsbedieningssensor


—
Handycam Station

 Bijgeleverd
— Niet bijgeleverd
Aanvullende informatie
100-240 V wisselstroom,
50/60 Hz
Elektriciteitsverbruik 0,35-0,18 A
Stroomverbruik
18 W
Uitgangsspanning
8.4V gelijkstroom*2
Bedrijfstemperatuur 0°C tot 40°C
Opslagtemperatuur
-20°C tot + 60°C
Afmetingen
56 × 31 × 100 mm (b/h/d)
(ongeveer)
exclusief uitstekende
delen
Gewicht (ongeveer) 190 g zonder het netsnoer
Oplaadbare accu (NP-FP30)
Maximale
uitgangsspanning
Uitgangsspanning
Capaciteit
Afmetingen
(ongeveer)
Gewicht (ongeveer)
Bedrijfstemperatuur
Type
87
Register
Numeriek
B
21-polige verloopstekker ..... 31
BACK LIGHT ................ 22, 67
Band ............................... 17, 77
A
Plaatsen/uitwerpen ........ 17
A.UITS UIT (automatische
uitschakeling) ....................... 46
Bandteller ............................. 24
A/V-kabel ................. 30, 47, 52
Bedieningstoets .................... 32
Aanduidingen in display ...... 24
Beeldzoeker.......................... 14
BEDIENING ........................ 46
Aanraakscherm .................... 15
Helderheid .................... 44
Deksel .................................. 17
DEMOFUNC. ...................... 45
DISPLAY(Display-uitvoer) ... 46
DISP/BATT INFO-toets ... 15, 23
DV-interface ............. 47, 52, 60
D ZOOM (Digitaal zoomen) ... 42
E
Beeldzoekfunctie.................. 21
EASY-toets........................... 18
Computer ...................... 53
Beginpunt ............................. 26
Easy Handycam ................... 18
TV ........................... 30, 47
Beginpunt zoeken................. 26
EEN DRUK.......................... 35
Aansluiting ........................... 52
BEL. PROG. .................. 40, 69
Eerste geluidsspoor .............. 43
Aan de slag................. 8, 55, 59
BELICHTING................ 34, 68
Eerste kennismaking ...... 53, 59
Accessoireschoen ................. 52
Belichting corrigeren ........... 22
Accu
Beschermkussen................... 85
EINDE ZOEK
(einde zoeken) ...................... 26
Aansluiten
Etiket .................................... 78
Accu ................................ 9
BINNEN .............................. 35
Informatie over de accu ... 23
BR.B.SEL. (Groothoek)....... 42
Resterende accuduur ..... 23
BRAND DVD ...................... 36
F
Accu opladen ......................... 9
BRAND VCD ...................... 36
FADER ................................. 34
Accu ................................ 9
BREEDBLD (Breedbeeld)... 44
Film
Vooraf geïnstalleerde
oplaadbare accu ............ 83
BUITEN ............................... 35
Achtergrondverlichting van
LCD-scherm......................... 14
BEW. ZOEK .................. 26, 43
Afspeeltijd ............................ 12
B EFFECT (Beeldeffect) ..... 40
OPN STND
(Opnamestand).............. 45
FLITSFUNC. ....................... 41
FLITSNIV. (Flitsniveau) ...... 41
C
FN (Functie)-toets .......... 24, 32
Beeldopname
(Beeldopname).............. 37
Camcorder vasthouden......... 13
Foto-opnamefunctie ............. 20
Dubbele snelheid .......... 37
CAM GEGEV. ..................... 36
LANGZAAM ............... 37
CD-ROM .............................. 53
Omgekeerd ................... 37
CHG (opladen)-lampje......... 10
Afspelen met dubbele snelheid... 37
Afstandsbediening................ 28
CNTR.REG
(opname-element) ................ 49
G
Afstandsbedieningssensor .... 23
Computer.............................. 55
Gebruiken in het buitenland . 77
ANDERE, menu .................. 46
Condensvorming .................. 81
Gebruikersondersteuning
voor Pixela ........................... 59
D
Gegevenscode
(GEGEVENSCODE) ........... 36
AUTO SLUIT
(Automatische sluitertijd) .... 41
DATUM/TIJD ...................... 36
Groothoek ............................ 22
A KP. REG.
(Geluidsopnamen invoegen) 37
Datum en tijd instellen ......... 16
Afspelen ............................... 21
AUDIO FUNC ..................... 45
AUDIO MIX ........................ 50
88
DC IN-aansluiting .................. 9
CAMERA INS, menu .......... 42
Datumzoekfunctie ................ 29
FOCUS........................... 33, 66
Fotoscan ............................... 29
Fotoserie ............................... 29
Frame-voor-frame afspelen ... 37
H
Handelsmerk ........................ 91
Handgreepband .................... 85
Handycam Station .................. 9
HANDM INST, menu .......... 40
Help ...................................... 54
Hifi GEL............................... 43
LICHT BZ (helderheid
van de beeldzoeker) ............. 44
Lithiumaccu ......................... 84
LP (langspeel) ...................... 45
Luidspreker .......................... 23
Macintosh....................... 54, 58
ANDERE, menu ........... 46
“InfoLITHIUM”-accu .......... 78
CAMERA INS, menu ... 42
Infraroodpoort ...................... 22
HANDM INST, menu ... 40
Initialiseren (Herstellen) ...... 23
LCD/BZ INS, menu ...... 44
Installeren............................. 55
Menu-items ................... 38
Interne microfoon................. 23
Menu gebruiken ............ 32
Isolatievel ............................. 28
SETUP MENU, menu .. 45
i.LINK .................................. 80
SPLR INST., menu ....... 43
Using the menu ............. 32
K
Omgekeerd afspelen............. 37
Onderhoud............................ 81
OPEN/EJECT-schakelaar..... 17
Oplaadbare accu ................... 84
Oplaadtijd............................. 11
M
Menu .................................... 32
I
O
VCR INST., menu......... 43
KALIBRATIE (Kalibratie) ... 83
MONOTOON FADER......... 34
KLEURNEG. ....................... 41
MOZAIEK ........................... 41
KLOK INST. ........................ 16
MOZAIEK FADER ............ 34
Kop ....................................... 82
Opnamecapaciteit........... 24, 45
Opnamecontrole ................... 26
Opnametijd........................... 11
Opnemen .............................. 20
OPN STND (Opnamestand) ... 45
P
PAL ...................................... 77
PASTEL ............................... 41
PHOTO-toets........................ 20
Picture Package .................... 55
PIEPTOON .......................... 46
Pieptoon na het bevestigen van
een bewerking .Zie PIEPTOON
Polsband ............................... 85
PORTRET
(portretprogramma) .............. 40
N
L
N.O. LAMP
(NightShot-lamp) ................. 43
PUSH-toets .......................... 10
LANC-aansluiting ................ 52
Netsnoer ........................... 8, 10
Netspanningsadapter .............. 8
R
LANDSCHAP...................... 40
LCD-scherm................... 14, 15
NightShot plus ..................... 22
REC-LAMPJE
(Opnamelampje) .................. 46
LCD HELD
(LCD-helderheid) ......... 36
NIGHTSHOT PLUSschakelaar ............................. 22
REC START/STOP .............. 20
LCD KLEUR ................ 44
NTSC ............................. 67, 77
LCD VERL.
(achtergrondverlichting
van het LCD-scherm) ... 44
Nulpuntgeheugenterugkeerfunctie ................... 28
POWER-schakelaar ............. 13
RESET-toets ......................... 23
Aanvullende informatie
Kopiëren ............................... 48
RESTANT ............................ 45
Resterende accuduur ............ 24
Resterende batterijduur ........ 79
LCD/BZ INS, menu ............. 44
LCD HELD (LCD-helder) ... 36
LCD KLEUR ....................... 44
LCD VERL.
(achtergrondverlichting
van het LCD-scherm) ........... 44
LENSDOP............................ 20
Wordt vervolgd 
89
S
V
Schouderband....................... 85
VCR INST., menu ................ 43
SEPIA .................................. 41
Vertraagd afspelen ................ 37
SETUP MENU, menu.......... 45
Videobedieningstoetsen ....... 21
Snelzoekfunctie .................... 21
Volledig opladen .................. 10
Software ............................... 55
Volume ................................. 21
SP (Standard Play) ............... 45
V.SNLH.WG. (afspelen met
verschillende snelheden) ...... 37
Specificaties ......................... 86
Spiegelstand ......................... 23
SPLR INST., menu .............. 43
W
SPORT (Sportprogramma)... 40
Waarschuwingen .................. 74
SPOTFOCUS
(SPOTFOCUS) .............. 33, 69
Waarschuwingsberichten ..... 74
SPOTLIGHT ........................ 40
WEERG.HULP
(Weergavehulp) .................... 15
SPOTMETER
(Flexibele spot meter) .... 33, 68
WERELDTIJD..................... 46
Statief ................................... 23
Wispreventienokje................ 77
STEADYSHOT .............. 42, 66
WITBALANS ................ 35, 69
Stekker ................................... 9
WIT FADER ........................ 34
Windows ........................ 54, 55
STEREO .............................. 43
Stopcontact............................. 9
STRAND&SKI .................... 40
SUNSETMOON .................. 40
Systeemvereiste.................... 54
Z.-ONTSP ............................ 35
Zelfdiagnose......................... 74
Zender .................................. 28
T
ZERO SET MEMORY-toets... 28
TAAL ................................... 45
ZONLICHT.......................... 41
Tele-opnamen ....................... 22
Zoomen ................................ 22
Televisiekleursystemen ........ 77
Zoomknop ............................ 22
Tijdcode ............................... 24
ZWART-WIT ....................... 41
TV .................................. 30, 47
ZWART FADER .................. 34
Tweede geluidsspoor ............ 43
U
USB-aansluiting ................... 52
USB STREAM .................... 45
USB Streaming .................... 45
90
Z
Zoekerscherpstelknopje ....... 14
Handelsmerken
• "InfoLITHIUM" is een handelsmerk van Sony
Corporation.
• i.LINK en zijn handelsmerken van Sony
Corporation.
• Picture Package is een handelsmerk van Sony
Corporation.
•
is een handelsmerk.
• Microsoft, Windows en Windows Media zijn
handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken
van Microsoft Corporation in de Verenigde
Staten en andere landen.
• iMac, iBook, Macintosh, Mac OS, PowerBook
en PowerMac zijn handelsmerken van Apple
Computer, Inc in de Verenigde Staten en andere
landen.
• eMac is een handelsmerk van Apple Computer,
Inc.
• Adobe, het Adobe-logo en Adobe Acrobat zijn
gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken
van Adobe Systems Incorporated in de
Verenigde Staten en in andere landen.
• QuickTime en het QuickTime-logo zijn
handelsmerken van Apple Computer, Inc.
• Roxio is een gedeponeerd handelsmerk van
Roxio, Inc.
• Toast is een handelsmerk van Roxio, Inc.
• Windows Media Player is een handelsmerk van
Microsoft Corporation.
• Macromedia en Macromedia Flash Player zijn
handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken
van Macromedia, Inc. in de Verenigde Staten
en andere landen.
• Pentium is een handelsmerk of gedeponeerd
handelsmerk van Intel Corporation.
Alle andere productnamen die in dit document
worden vermeld, kunnen de handelsmerken
of gedeponeerde handelsmerken zijn van hun
respectieve bedrijven. Bovendien worden TM en
"®" niet elke keer vermeld in deze handleiding.
91
Gedrukt op 100% kringlooppapier met
VOC (vluchtige organische verbinding)vrije inkt op basis van plantaardige olie.
Printed in Japan
Download PDF