Sony | MHS-PM1 | Sony MHS-PM1 Gebruiksaanwijzing

Draagbare HD
Snap-camera
Gebruik een computer om "Handleiding voor
draagbare HD Snap-camera" te raadplegen op de
bijgeleverde CD-ROM voor meer informatie over de
geavanceerde functies.
Gebruiksaanwijzing
Lees alvorens het apparaat in gebruik te nemen deze handleiding aandachtig door en bewaar ze als
naslagwerk.
MHS-PM1
© 2009 Sony Corporation
4-135-531-43(1)
Belangrijk
WAARSCHUWING
Om het gevaar van brand of
elektrische schokken te verkleinen,
mag het apparaat niet worden
blootgesteld aan regen of vocht.
BELANGRIJKE
VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
-BEWAAR DEZE
INSTRUCTIES
GEVAAR
OM HET RISICO OP
BRAND OF ELEKTRISCHE
SCHOKKEN TE
VERMINDEREN, DIENT U
DEZE INSTRUCTIES
NAUWLETTEND TE
VOLGEN
Als de vorm van de stekker niet in het stopcontact
past, dient u een aansluitingsadapter te gebruiken
die in het stopcontact past.
LET OP
[ ACCU
Als de accu verkeerd wordt gebruikt, kan deze
barsten en brand of zelfs chemische brandwonden
veroorzaken. Respecteer volgende
waarschuwingen.
• Demonteer de accu niet.
• Deuk de accu niet in en stel deze niet bloot aan
schokken of druk zoals gehamer, het laten
vallen van de accu of erop staan.
• Veroorzaak geen kortsluiting en zorg ervoor dat
er geen metalen voorwerpen in contact komen
met de contactpunten van de accu.
2
• Stel de accu niet bloot aan temperaturen hoger
dan 60°C zoals in direct zonlicht of in een auto
die in de zon is geparkeerd.
• Verbrand de accu niet en gooi deze niet in vuur.
• Raak beschadigde of lekkende lithium-ionaccu's
niet met de blote hand aan.
• Laad de accu op met een Sony-oplader of een
toestel dat de accu kan opladen.
• Houd de accu buiten het bereik van kleine
kinderen.
• Houd de accu droog.
• Vervang de accu enkel door hetzelfde type of
door een gelijkwaardige accu aangeraden door
Sony.
• Gooi de gebruikte accu's onmiddellijk weg zoals
beschreven in de instructies.
U moet de batterij alleen vervangen door een
batterij van het opgegeven type. Als u dit niet
doet, kan dit brand of letsel tot gevolg hebben.
[ Acculader
Sluit de netspanningsadapter aan op een
gemakkelijk bereikbaar stopcontact.
Zelfs als het CHARGE-lampje niet brandt, is de
acculader niet losgekoppeld van de
wisselstroombron zolang de stekker ervan in het
stopcontact zit. Als zich een probleem voordoet
tijdens het gebruik van de acculader, onderbreekt
u de stroomvoorziening onmiddellijk door de
stekker uit het stopcontact te trekken.
Voor klanten in Europa
[ Kennisgeving voor klanten in de
landen waar EU-richtlijnen van
toepassing zijn
De fabrikant van dit product is Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan.
De geautoriseerde vertegenwoordiger voor EMC
en productveiligheid is Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Duitsland. Voor kwesties met betrekking tot
service of garantie kunt u het adres in de
afzonderlijke service- en garantiedocumenten
gebruiken.
Dit product is getest en voldoet aan de
beperkingen die zijn uiteengezet in de EMCrichtlijn voor het gebruik van een
verbindingskabel van minder dan 3 meter.
[ Let op
De elektromagnetische velden bij de specifieke
frequenties kunnen het beeld en het geluid van dit
apparaat beïnvloeden.
[ Kennisgeving
Als de gegevensoverdracht halverwege wordt
onderbroken (mislukt) door statische elektriciteit
of elektromagnetische storing, moet u de
toepassing opnieuw starten of de
verbindingskabel (USB, enzovoort) loskoppelen
en opnieuw aansluiten.
[ Verwijdering van oude
elektrische en elektronische
apparaten (Toepasbaar in de
Europese Unie en andere
Europese landen met gescheiden
ophaalsystemen)
Het symbool op het product of op de verpakking
wijst erop dat dit product niet als huishoudelijk
afval mag worden behandeld. Het moet echter
naar een plaats worden gebracht waar elektrische
en elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als
u ervoor zorgt dat dit product op de correcte
manier wordt verwijderd, voorkomt u voor mens
en milieu negatieve gevolgen die zich zouden
kunnen voordoen in geval van verkeerde
afvalbehandeling. De recycling van materialen
draagt bij tot het vrijwaren van natuurlijke
bronnen. Voor meer details in verband met het
recyclen van dit product, neemt u contact op met
de gemeentelijke instanties, het bedrijf of de
dienst belast met de verwijdering van
huishoudafval of de winkel waar u het product
hebt gekocht.
[ Verwijdering van oude batterijen
(in de Europese Unie en andere
Europese landen met
afzonderlijke
inzamelingssystemen)
Dit symbool op de batterij of verpakking wijst
erop dat de meegeleverde batterij van dit product
niet als huishoudelijk afval behandeld mag
worden. Door deze batterijen op juiste wijze af te
voeren, voorkomt u voor mens en milieu
negatieve gevolgen die zich zouden kunnen
voordoen in geval van verkeerde
afvalbehandeling. Het recycleren van materialen
draagt bij tot het vrijwaren van natuurlijke
bronnen. In het geval dat de producten om
redenen van veiligheid, prestaties dan wel in
verband met data-integriteit een permanente
verbinding met batterij vereisen, dient deze
batterij enkel door gekwalificeerd
servicepersoneel vervangen te worden. Om ervoor
te zorgen dat de batterij op een juiste wijze zal
worden behandeld, dient het product aan het eind
van zijn levenscyclus overhandigd te worden aan
het desbetreffende inzamelingspunt voor de
recyclage van elektrisch en elektronisch
materiaal. Voor alle andere batterijen verwijzen
we u naar het gedeelte over hoe de batterij veilig
uit het product te verwijderen. Overhandig de
batterij bij het desbetreffende inzamelingspunt
voor de recyclage van batterijen. Voor meer
details in verband met het recyclen van dit product
of batterij, neemt u contact op met de
gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst
belast met de verwijdering van huishoudafval of
de winkel waar u het product hebt gekocht.
3
Opmerkingen over het gebruik van
de camera
[ Reservekopieën van het interne
geheugen en de "Memory Stick
PRO Duo"
Schakel de camera niet uit en verwijder de
"Memory Stick PRO Duo" niet wanneer het
toegangslampje brandt. Doet u dit wel, dan
kunnen de gegevens in het interne geheugen of op
de "Memory Stick PRO Duo" beschadigd raken.
Bescherm uw gegevens door er een reservekopie
van te maken.
[ Soorten "Memory Stick" die u
met de camera kunt gebruiken
• Voor het opnemen van films is het aangeraden
een "Memory Stick PRO Duo" van 512 MB of
meer te gebruiken met de aanduiding:
–
*
–
* Zowel Memory Sticks gemarkeerd als niet
gemarkeerd met Mark2 kunnen worden gebruikt.
• Een "Memory Stick PRO Duo" tot
16 GB werkt correct met deze camera.
• Raadpleeg pagina 30 voor informatie over de
opnameduur van een "Memory Stick PRO
Duo".
• In deze handleiding wordt zowel naar "Memory
Stick PRO Duo" als naar "Memory Stick PROHG Duo" verwezen met "Memory Stick PRO
Duo".
[ Opmerkingen over opnemen/
afspelen
• Maak een proefopname om te controleren of de
camera correct werkt voordat u begint met
opnemen.
• De camera is niet stofdicht, spatbestendig of
waterdicht. Lees "Voorzorgsmaatregelen"
(pagina 34) voor u de camera gebruikt.
• Zorg ervoor dat de camera niet nat wordt.
Wanneer er water binnendringt in de camera kan
dit storingen veroorzaken die in sommige
gevallen niet kunnen gerepareerd worden.
• Als u de lens naar binnen draait wanneer de
camera verbonden is met een ander apparaat via
de USB-kabel, is het mogelijk dat het
opgenomen beeld verloren gaat.
4
• Richt de camera niet naar de zon of een andere
felle lichtbron. Dit kan leiden tot storingen in de
camera.
• Gebruik de camera niet in de buurt van sterke
radiogolven of straling. In een dergelijke
omgeving kan de camera mogelijk niet correct
opnemen of afspelen.
• Als u de camera op zanderige of stoffige
plaatsen gebruikt, kunnen storingen optreden.
• Schakel de camera bij condensvorming uit en
wacht ongeveer een uur voordat u deze weer
gebruikt (pagina 35).
• Schud de camera niet en sla er niet tegen.
Hierdoor kunnen storingen worden veroorzaakt,
kunt u mogelijk niet langer opnames maken, kan
het opnamemedium onbruikbaar worden of
kunnen beeldgegevens beschadigd of verloren
raken.
• Bij het plaatsen of uitwerpen van de "Memory
Stick PRO Duo", dient u voorzichtig te zijn dat
de "Memory Stick PRO Duo" niet uit de
camcorder valt.
• Zorg ervoor dat u de stekker in de juiste richting
in de camera steekt wanneer u de camera via een
kabel aansluit op een ander apparaat. Als u de
stekker met kracht in de aansluiting duwt, kan
de aansluiting worden beschadigd. Dit kan een
storing in de camera veroorzaken.
• Het afspelen van films die niet werden
opgenomen, bewerkt of samengesteld met deze
camera kan niet worden gegarandeerd.
[ Opmerkingen over het LCDscherm en de lens
• Het LCD-scherm is vervaardigd met
precisietechnologie, zodat minstens 99,99% van
de beeldpunten kan worden gebruikt. Soms
kunnen er zwarte stipjes en/of heldere stipjes
(wit, rood, blauw of groen) verschijnen op het
LCD-scherm. Dit is normaal en heeft geen
enkele invloed op het opgenomen beeld.
[ Opmerking over weggooien/
overdragen
Wanneer u software gebruikt die in de camera is
geïntegreerd, is het mogelijk dat persoonlijke
informatie, zoals uw identiteit en e-mailadres,
worden opgeslagen in het interne geheugen van de
camera. Wanneer u de camera overdraagt aan
iemand anders of de camera wegwerpt, is het dus
aan te raden eerst deze informatie te wissen.
[ De taalinstelling wijzigen
[ Beveiliging tegen oververhitting
De schermdisplays in de plaatselijke taal worden
gebruikt om de bedieningsprocedures te
illustreren. Wijzig desgewenst de schermtaal
voordat u de camera gebruikt (pagina 13).
Afhankelijk van de temperatuur van het toestel of
de accu is het mogelijk dat het toestel automatisch
wordt uitgeschakeld om het te beschermen. In dat
geval wordt een bericht weergegeven op het
scherm voor het toestel wordt uitgeschakeld.
Als de boodschap "De camera is oververhit. Laat
de camera eerst afkoelen" wordt weergegeven, is
de cameratemperatuur te hoog. Het toestel wordt
automatisch uitgeschakeld. Plaats de camera in
een koele ruimte tot de cameratemperatuur gezakt
is.
[ Over deze handleiding
• De foto's die in deze handleiding als
voorbeelden worden gebruikt, zijn
gereproduceerde beelden die niet daadwerkelijk
met deze camera zijn opgenomen.
• Wijzigingen in ontwerp en technische gegevens
van opnamemedia en andere accessoires
voorbehouden zonder voorafgaande
kennisgeving.
• De screenshots zijn genomen in Windows XP.
De scènes kunnen verschillen naargelang het
besturingssysteem van de computer.
[ Compatibiliteit van
beeldgegevens
• Deze camera gebruikt het "MP4-formaat" voor
filmbestanden. Als gevolg hiervan kunnen films
die werden opgenomen met deze camera niet
worden afgespeeld op apparaten die het "MP4formaat" niet ondersteunen.
• Deze camera ondersteunt het "AVCHDformaat" niet en kan dus geen beelden in het
"AVCHD-formaat" (zoals beelden van een
digitale HD-camcorder) opnemen of afspelen.
• Stilstaande beelden die met deze camera werden
genomen, worden gecomprimeerd/opgenomen
in het JPEG-formaat*1. De bestandsextensie is
".JPG".
• De camera voldoet aan de universele standaard
DCF*2 die is vastgelegd door de JEITA*3.
• Het afspelen van stilstaande beelden/films van
uw camera op andere apparaten en het
weergeven van stilstaande beelden opgenomen
of bewerkt met andere apparatuur op deze
camera kan niet worden gegarandeerd.
*1 Joint Photographic Experts Group
*2 Design rule for Camera File system
*3 Japan Electronics and Information
Technology Industries Association
[ Waarschuwing voor
auteursrechten
Televisieprogramma's, films, videobanden en
ander materiaal zijn mogelijk beschermd door
auteursrechten. Het opnemen van dergelijk
materiaal zonder toestemming kan in strijd zijn
met de auteursrechtwetgeving.
[ Geen vergoeding bij verlies van
opnames
Opnames worden niet vergoed als het opnemen of
afspelen niet mogelijk blijkt wegens een storing
van de camera of de opslagmedia, enz.
5
Inhoud
Belangrijk .................................................................................................. 2
Opmerkingen over het gebruik van de camera ........................................ 4
De camera gebruiken ...................................................................... 7
Aan de slag ...................................................................................... 9
De bijgeleverde accessoires controleren ................................................. 9
1 De accu voorbereiden ......................................................................... 10
2 De accu/"Memory Stick PRO Duo" plaatsen (los verkrijgbaar) ............ 11
3 De camera inschakelen/de klok instellen ............................................ 13
De taal wijzigen ................................................................................... 13
Gemakkelijk beelden opnemen .................................................... 14
Nuttige functies voor het opnemen ......................................................... 16
Beelden bekijken/bewerken ......................................................... 18
De instellingen wijzigen – Menu/Setup ....................................... 21
Menu-items ............................................................................................. 21
Uw computer gebruiken ............................................................... 22
De "Handleiding voor draagbare HD Snap-camera" (PDF) raadplegen
................................................................................................................. 22
Mogelijkheden van een Windows-computer .......................................... 22
Uw Macintosh-computer gebruiken ....................................................... 26
Aanduidingen op het scherm ....................................................... 27
Levensduur van de accu en geheugencapaciteit ...................... 29
Levensduur van de accu en beschikbare opname- en weergaveduur
................................................................................................................. 29
Aantal stilstaande beelden en opnameduur voor films .......................... 30
Problemen oplossen ..................................................................... 31
Batterij en stroombron ............................................................................ 31
Stilstaande beelden/films opnemen ....................................................... 31
Beelden weergeven ................................................................................ 32
Computers .............................................................................................. 32
Voorzorgsmaatregelen ................................................................. 34
Technische gegevens ................................................................... 36
6
De camera gebruiken
High definition-beelden bekijken
De films opgenomen met deze camera worden opgenomen in MPEG-4 AVC/H.264 Main
Profile, aan ongeveer 30 frames per seconde, Progressive, AAC LC, "MP4-formaat".
– MPEG: Movie Picture Experts Group
– AVC: Advanced Video Codec
Wat is "MPEG-4 AVC/H.264"?
MPEG-4 AVC/H.264 is een standaardcamera die uiterst efficiënte codeertechnologie
voor beeldcompressie gebruikt om HD (high definition)-beelden op te nemen. In
vergelijking met bestaande codeertechnologie voor beeldcompressie, kan MPEG-4
AVC/H.264 beelden nog beter comprimeren.
• In de MPEG-4 AVC/H.264, ondersteunt de camera high definition-beelden met efficiënte
scanlijnen van 1080 of 720. Het aantal opgenomen beeldpixels is 1440×1080 of 1280×720, en
het beeld wordt opgenomen in de progressive-stand*.
Progressief afspelen
De camera ondersteunt de progressive-stand*, die wordt gebruikt in computers en is daarom
geschikt voor het afspelen van beelden op computers.
Opnemen in een beeldkwaliteit die overeenstemt met het
doel van uw opnames
De camera ondersteunt zowel de algemene en veel gebruikte VGA (640×480)-beeldkwaliteit
als de HD (high definition)-beeldkwaliteit. Kies de VGA (640×480)-beeldkwaliteit om de
opgenomen beelden te uploaden naar websites of om aan mails te bevestigen zonder de
beeldkwaliteit te converteren.
Filmformaat dat u kunt kiezen met deze camera
Filmformaat
Gebruiksrichtlijnen
1080 30P
Films opnemen in HD-kwaliteit (high definition) in formaten die geschikt
zijn om weer te geven op een computerscherm of een HD-tv
720 30P
Films opnemen in HD-kwaliteit (high definition) in formaten die geschikt
zijn om weer te geven op een computerscherm
VGA 30P
Films opnemen in SD-kwaliteit (standard definition) in formaten die
geschikt zijn om te uploaden naar websites
* De progressive-stand is een opnamemethode die alle beeldpixels tegelijk leest.
7
Gebruiksschema
B Aan de slag
Zie pagina 4 voor de soorten "Memory Stick PRO Duo" die u met de camera kunt
gebruiken.
B Opnemen in HD (high definition)-beeldkwaliteit
Kies het beeldformaat dat overeenstemt met het doel van uw opnames. zie pagina 16
voor het beeldformaat en de beeldkwaliteit.
B Het opgenomen beeld bekijken
x Afspelen op een high definition-tv (pagina 19)
U kunt beelden bekijken in een levendige en precieze HD (high definition)beeldkwaliteit.
x Beelden uploaden naar uw pc of websites*
U kunt beelden uploaden op netwerkdiensten, enz. U kunt de beelden gemakkelijk
uploaden door met de camera beelden te markeren met Sharemarks.
B Het opgenomen beeld opslaan*
Als de capaciteit van de "Memory Stick PRO Duo" van de camera vol is, kan de
camera geen nieuwe beelden meer opnemen. Het is aanbevolen om constant
opgenomen beelden op te slaan op computers en back-ups te maken.
* U kunt beelden uploaden en opslaan met de bijgeleverde software "PMB (Picture Motion Browser)". U
kunt ook de "PMB Portable"-software gebruiken die is ingebouwd in de camera om beelden buitenshuis te
uploaden. Raadpleeg het Help-menu van de software voor meer details over het gebruik van de software.
8
Aan de slag
De bijgeleverde accessoires controleren
• Batterijlader BC-CSK/BC-CSKA (1)
• Netsnoer (1)
(niet bijgeleverd in de Verenigde Staten en
Canada)
• A/V-componentkabel (1)
• A/V-kabel (1)
• USB-kabel (1)
• Herlaadbare accu NP-BK1 (1)
• Polsriem (1)
• CD-ROM (1) (pagina 22)
– PMB (Picture Motion Browser) met Gids
voor PMB (pagina 24)
– Handleiding voor draagbare HD Snapcamera (PDF)
• Gebruiksaanwijzing (deze handleiding) (1)
Bevestig de band en steek uw hand
door de lus om te voorkomen dat de
camera valt en zo wordt beschadigd.
Bevestigingsoog
9
1 De accu voorbereiden
Voor klanten in de Verenigde
Staten en Canada
Stekker
Voor klanten buiten de Verenigde Staten en
Canada
1
2
2
1
CHARGE-lampje
CHARGE-lampje
Netsnoer
1 Plaats de accu in de acculader.
• Plaats de accu zover mogelijk in de acculader en druk daarna op de achterkant van de accu tot u een
klik hoort.
2 Sluit de acculader aan op een stopcontact.
Het CHARGE-lampje gaat branden en de accu wordt opgeladen.
Wanneer het CHARGE-lampje uitgaat, is het opladen voltooid (normale lading). Het CHARGE-lampje
kan ook uitgaan wanneer de temperatuur buiten de aangeraden bedrijfstemperatuur ligt (10 tot 30°C). In
dat geval activeert de lader de stand-bystand.
[ Oplaadduur
Volledige oplaadduur
Ongeveer 300 min.
• Tijd die nodig is om een volledig ontladen batterij op te laden bij een temperatuur van 25°C. Het opladen
kan langer duren in bepaalde omstandigheden.
• Zie pagina 30 voor het aantal beelden dat kan worden opgenomen.
10
2 De accu/"Memory Stick PRO Duo" plaatsen (los verkrijgbaar)
Klep voor accu/"Memory
Stick Duo"
Plaats de "Memory
Stick Duo" met de
contactpunten naar het
LCD-scherm gericht tot
deze vastklikt.
Plaats de v-markering van
de accusleuf op een lijn met
de v-markering op de accu.
Houd de
accuontgrendelknop
ingedrukt en plaats de accu.
1 Open de klep voor de accu/"Memory Stick Duo".
2 Plaats de "Memory Stick PRO Duo" (los verkrijgbaar) in het toestel totdat
deze vastklikt.
3 Sluit de klep voor de accu/"Memory Stick Duo".
[ Als er geen "Memory Stick PRO Duo" is geplaatst
De camera neemt beelden op/speelt beelden af met het interne geheugen (ongeveer 12 MB).
11
[ De "Memory Stick PRO Duo" verwijderen
Open de klep voor de accu/"Memory Stick Duo".
Ga na of het toegangslampje
niet brandt en druk één keer op
de "Memory Stick PRO Duo".
• Verwijder de "Memory Stick PRO Duo" nooit wanneer het toegangslampje brandt. Hierdoor kunnen de
gegevens op de "Memory Stick PRO Duo" worden beschadigd.
12
3 De camera inschakelen/de klok instellen
MENU-toets
1 ON/OFF-toets
1 LCD-scherm
2
2 Navigatietoets
/
/
:
1 Verdraai de lens.
Als u de lens draait in de richting van de pijl, wordt de camera ingeschakeld. Draai de lens terug naar
binnen om de camera uit te schakelen.
• U kunt de camera ook inschakelen door op de ON/OFF-toets te drukken.
• U kunt de lens 0 tot 270 graden draaien.
2 Stel de klok in met de navigatietoets.
1 Selecteer de datumnotatie met v/V en druk vervolgens op de navigatietoets.
2 Selecteer elk item met b/B en stel de numerieke waarde in met v/V.
3 Selecteer [OK] met B en druk op de navigatietoets.
Het toestel uitschakelen
Druk op de ON/OFF-toets.
• U kunt de camera ook uitschakelen door de lens naar binnen te draaien.
[ De datum en tijd wijzigen
Druk op MENU en selecteer [Klokinstel.] in
2
(Setup 2) (pagina 21).
[ De taal wijzigen
Druk op MENU en selecteer [ Taal] in
(Setup 1) (pagina 21).
• U kunt de pieptonen uitschakelen door [Pieptoon] te kiezen in
(Setup 1) (pagina 21).
1
1
13
Gemakkelijk beelden opnemen
MENU-toets
Aan/uit-lampje
ON/OFF-toets
MOVIE-toets
Zoomhendel
PHOTO-toets
-toets (afspelen)
Navigatietoets
1 Draai de lens naar buiten om de camera in te schakelen.
U kunt de camera ook inschakelen door op ON/OFF te drukken.
2 Bevestig de compositie.
Plaats het onderwerp in het midden van het scherm.
3 Start de opname.
Bij opname van stilstaande beelden:
Druk op PHOTO.
In de wachtstand
Wanneer u drukt op PHOTO (4:3)
• Wanneer u PHOTO half indrukt, kunt u alleen de kijkhoek controleren. Druk PHOTO volledig in om
een stilstaand beeld te nemen.
• De kijkhoek schakelt over naar de juiste breedte-/hoogteverhouding (4:3 of 3:2) afhankelijk van het
opnameformaat van het stilstaande beeld.
14
• In de volgende gevallen verschijnen er zwarte strepen boven en onder het beeld:
–Wanneer het beeldformaat is ingesteld op [1080 30P] of [720 30P].
–Bij de breedte-/hoogteverhouding 3:2.
• U kunt geen stilstaande beelden nemen terwijl u films opneemt.
• Wanneer u stilstaande beelden neemt, wijzigt de kijkhoek van deze in de wachtstand tijdens het
opnemen.
Bij opname van films:
Druk op MOVIE.
Om de opname te stoppen, drukt u nogmaals op MOVIE.
• Er verschijnen zwarte banden boven en onder op het scherm bij het beeldformaat [1080 30P] of
[720 30P].
• Serieopnamen zijn ongeveer 25 minuten lang mogelijk.
15
Nuttige functies voor het opnemen
[ W/T De zoom gebruiken
Beweeg de zoomhendel naar T om in te
zoomen en naar W om uit te zoomen.
• Met deze camera kunt u alleen digitaal zoomen.
• Wanneer u de zoom gebruikt, is het mogelijk dat
de zoombeweging niet vlot verloopt.
• Als de film is opgenomen in het formaat [1080
30P], zal de totale zoomvergrotingsfactor van de
camera ongeveer 2× zijn.
• Als de film is opgenomen in het formaat [1080
30P] of [720 30P] en de camera tegelijk op een
tv enz. is aangesloten met de A/Vcomponentkabel, is de zoomfunctie niet
beschikbaar.
[
De zelfontspanner gebruiken
Kantel de navigatietoets naar V (
).
(Geen aanduiding): De zelfontspanner niet
gebruiken
: de zelfontspanner gebruiken
Wanneer u drukt op PHOTO wordt de
aftelklok weergegeven. De camera neemt
de foto nadat u snelle piepgeluiden hebt
gehoord.
[ Opnemen in de spiegelstand
• Het is mogelijk dat het beeld vervormd wordt
wanneer u de lens draait van de voorkant naar
de kant waar het LCD-scherm zich bevindt of in
de omgekeerde richting.
[ De schermweergave wijzigen
Telkens wanneer u de navigatietoets naar
v (DISP) beweegt, wijzigen de
aanduidingen op het scherm als volgt.
Histogram aan*
r
Aanduidingen uit
r
Aanduidingen aan
* Tijdens de weergave worden de beeldgegevens
weergegeven.
[ Het beeldformaat kiezen
Druk op de toets
(Beeldformaat) om
(Fotoformaat) of
(Filmformaat) te
kiezen door de navigatietoets te kantelen
naar b/B. Kies daarna het gewenste
beeldformaat met v/V.
Druk opnieuw op de
(Beeldformaat)-toets om het menu
beeldformaat uit te schakelen.
(Fotoformaat):
5M:
Voor afdrukken tot A4
3:2:
Met breedte-/hoogteverhouding 3:2
3M:
Voor afdrukken tot 10×15 cm of 13×18 cm
2M:
Draai de lens naar de kant waar het LCDscherm zich bevindt.
• Er verschijnt een spiegelbeeld van het
onderwerp op het LCD-scherm, maar het beeld
wordt normaal opgenomen.
• In de weergavestand verschijnt op het LCDscherm het beeld zoals het werd opgenomen in
plaats van het spiegelbeeld.
16
Voor afdrukken tot 10×15 cm
VGA:
Klein beeldformaat opnemen voor verzenden
per e-mail
(Filmformaat):
1080 30P:
Films opnemen in HD-kwaliteit (high
definition) in formaten die geschikt zijn om
weer te geven op een computerscherm of een
HD-tv
720 30P:
Films opnemen in HD-kwaliteit (high
definition) in formaten die geschikt zijn om
weer te geven op een computerscherm
VGA 30P:
Films opnemen in SD-kwaliteit (standard
definition) in formaten die geschikt zijn om te
uploaden naar websites
[ Een opnamestand selecteren
Druk op MENU, en selecteer het gewenste
item in
(Camera) (pagina 21).
Autom.:
Laat gemakkelijk opnemen met automatisch
afgestemde instellingen toe.
Scènekeuze:
Laat u toe om op te nemen met de
vooringestelde instellingen in
overeenstemming met de scène.
Scènekeuze
. Tegenlicht
Voor het opnemen van scènes met een sterk
tegenlicht.
Weinig licht
Voor het opnemen op donkere plaatsen.
Landschap
Voor het scherpstellen op een onderwerp in
de verte.
Sport
Voor het opnemen van bewegende
onderwerpen buiten of op andere helder
verlichte plaatsen.
17
Beelden bekijken/bewerken
MENU-toets
Aan/uit-lampje
ON/OFF-toets
-toets (wissen)
-toets (Sharemark)
Zoomhendel
-toets (afspelen)
Navigatietoets
1 Draai de lens naar buiten om de camera in te schakelen.
U kunt de camera ook inschakelen door op ON/OFF te drukken.
2 Druk op de
-toets (afspelen) om de weergavestand te activeren.
Het indexscherm wordt weergegeven.
3 Selecteer het beeld dat u wilt weergeven door de navigatietoets te kantelen
naar v/V/b/B.
Stilstaand beeld:
Druk op de navigatietoets.
• Een stilstaand beeld wordt weergegeven.
Film:
Druk op de navigatietoets om een film te pauzeren of af te spelen.
Kantel de navigatietoets naar B om snel vooruit te spoelen en naar b om terug te spoelen. (Druk op de
navigatietoets om terug te keren naar de normale weergave.)
Kantel de navigatietoets naar V om het scherm voor volumeregeling weer te geven en pas vervolgens
het volume aan met b/B.
• Wanneer u opnames maakt van snel bewegende onderwerpen, zoals een sportscène, is het mogelijk
dat de film niet vloeiend wordt weergegeven bij het afspelen.
• Wanneer het afspelen van de eerste film eindigt, wordt automatisch de volgende film afgespeeld. Het
afspelen stopt als de laatste film beëindigd is.
[ Een vergroot beeld weergeven (weergavezoom)
Beweeg de zoomhendel naar de T-kant tijdens de weergave van een stilstaand beeld.
Om opnieuw uit te zoomen, beweegt u de zoomhendel naar de W-kant.
Pas de positie aan: v/V/b/B
Weergavezoom annuleren: druk op de navigatietoets.
Terugkeren naar het indexscherm
Beweeg de zoomhendel naar
(index) wanneer een stilstaand beeld wordt weergegeven of
de filmweergave gepauzeerd is.
[ Om beelden te wissen
1 Druk op de
-toets (afspelen) om de weergavestand te activeren.
Het indexscherm wordt weergegeven.
18
2 Druk op
(wissen) en selecteer [Kiezen] met v/V. Druk daarna op de navigatietoets.
3 Selecteer de beelden die u wilt verwijderen met v/V/b/B en druk daarna op de
navigatietoets om de
-aanduiding (wissen) weer te geven bij het geselecteerde beeld.
4 Druk op
(wissen).
5 Selecteer [OK] met B en druk op de navigatietoets.
• Om alle beelden in de map te wissen, selecteert u [Alle in deze map] met v/V in stap 2 in plaats van
[Kiezen]. Druk vervolgens op de navigatietoets.
Beelden wissen wanneer één beeld wordt weergegeven
1 Druk op
(wissen).
2 Selecteer [Wissen] met v en druk op de navigatietoets.
[ Om beelden op het tv-scherm te bekijken
De verbinding of de beeldkwaliteit (HD (high definition)/SD (standard definition)) varieert
afhankelijk van het type tv of de ingangen waarop de camera is aangesloten.
Aansluiten op een high-definitiontelevisie
Beelden die zijn opgenomen met HD-beeldkwaliteit (high definition) worden weergegeven
met HD-beeldkwaliteit (high definition). Beelden opgenomen met SD-beeldkwaliteit
(standard definition) worden weergegeven met SD-beeldkwaliteit (standard definition).
Groen/blauw/rood
Wit/rood
A/V OUT-aansluiting
A/V-componentkabel
(bijgeleverd)
• Wanneer u enkel de componentvideostekkers aansluit, worden audiosignalen niet uitgevoerd. Sluit de
witte en rode stekker aan om audiosignalen uit te voeren.
• De uitvoerinstellingen wijzigen automatisch afhankelijk van de weergegeven beelden. Het beeld kan
daardoor vervormd zijn wanneer u de stand op de aangesloten tv wijzigt.
• Als u films opneemt in HD-beeldkwaliteit (high definition) [1080 30P]/[720 30P] wanneer de camera is
aangesloten op een high-definition-tv via een componentkabel, worden de beelden op de tv weergegeven
in SD-beeldkwaliteit.
19
Aansluiten op een 16:9-televisie (breedbeeld) of 4:3-televisie die niet compatibel is
met high-definition
Beelden opgenomen met HD-kwaliteit (high definition) worden omgezet naar SD-kwaliteit
(standard definition) en weergegeven. Beelden opgenomen met SD-beeldkwaliteit (standard
definition) worden weergegeven met SD-beeldkwaliteit (standard definition).
Geel/wit/rood
A/V-kabel (bijgeleverd)
A/V OUT-aansluiting
OUT• Tijdens het afspelen van een HD-film (high definition) op een SD-televisie (standard definition), wordt de
film weergegeven met zwarte banden aan de boven- en onderkant.
[ Beelden kiezen om te uploaden naar een website (Sharemark)
1 Druk op de
-toets (afspelen) om de weergavestand te activeren.
Het indexscherm wordt weergegeven.
2 Druk op de toets
(Sharemark) en selecteer [Kiezen] met v/V. Druk daarna op de
navigatietoets.
3 Selecteer de beelden die u wilt uploaden naar een website met v/V/b/B en druk daarna
op de navigatietoets om de
-aanduiding weer te geven bij het geselecteerde beeld.
4 Druk op
(Sharemark).
5 Selecteer [OK] met B en druk op de navigatietoets.
De
-aanduiding (Sharemark) wordt wit.
• Om alle beelden in de map te selecteren, selecteert u in plaats van [Kiezen] [Alle in deze map] met
v/V in stap 2. Druk vervolgens op de navigatietoets.
• Het bestandsformaat van films die werden opgenomen in HD (high definition) is erg groot, dus kan
het uploaden even duren. Om een film te plaatsen op een website wordt het formaat [VGA 30P]
aangeraden.
• Om beelden te kiezen die u wilt uploaden naar een website terwijl een enkel beeld wordt
weergegeven, geeft u het beeld dat u wilt uploaden weer en drukt u op de
(Sharemark)-toets. Het
geselecteerde beeld wordt gemarkeerd met
.
• Om de Sharemark van een beeld te verwijderen, selecteert u het beeld met de Sharemark en voert u
dezelfde stappen uit als bij het toevoegen van een Sharemark aan een beeld.
• Met de software "PMB Portable" die geïntegreerd is in de camera kunt u eenvoudig beelden uploaden
die gemarkeerd zijn met Sharemarks (pagina 24).
20
De instellingen wijzigen – Menu/Setup
MENU-toets
Navigatietoets
1 Druk op MENU om het menu weer
te geven.
Menu-items
De beschikbare menu-items zijn
afhankelijk van de opnamestand.
Het opnamemenu is alleen beschikbaar in
de opnamestand en het weergavemenu is
alleen beschikbaar in de weergavestand.
Raadpleeg "Handleiding voor draagbare
HD Snap-camera" (PDF) voor meer
informatie over de menu-items.
[ Opnamemenu
Camera
2 Selecteer het gewenste menuitem door de navigatietoets te
kantelen naar b/B.
Setup
[ Weergavemenu
(Map)
(Beveiligen)
DPOF
(Dia)
(Roteren)
(Opdelen)
(Setup)
[ Setup-items
Camera
• In de opnamestand wordt
/
aangeduid. U kunt geen item instellen als de
/ -aanduiding grijs is.
• In de weergavestand drukt u op de
navigatietoets nadat u een item hebt ingesteld.
3 Selecteer een instelling met v/V.
Functiegids
Auto Review
Memory Stick tool
Formatteren
Opnamemap wijz.
Opnamemap maken Kopiëren
Intern geheugen-tool
4 Druk op MENU om het menu uit te
schakelen.
[ Om een Setup-item te kiezen
1 Druk op MENU.
2 Selecteer
(Setup) in stap 2 en
kantel vervolgens de navigatietoets
naar B.
3 Kies het beeld dat u wilt instellen
met v/V/b/B en kantel vervolgens
de navigatietoets naar B.
Flikkeren ann.
Formatteren
1
Setup 1
LCD-verlicht
Pieptoon
2
Taal
Initialiseren
Setup 2
Bestandsnr.
USB-aansl.
Video-uit
Klokinstel.
21
Uw computer gebruiken
De "Handleiding voor draagbare HD
Snap-camera" (PDF) raadplegen
Mogelijkheden van een Windowscomputer
Raadpleeg "Handleiding voor draagbare
HD Snap-camera" (PDF) voor meer
informatie over het geavanceerde gebruik
van de camera.
Om "Handleiding voor draagbare HD Snapcamera" (PDF) te kunnen raadplegen, moet
u Adobe Reader installeren op uw
computer.
Sluit de camera aan op een Windowscomputer op een van de volgende manieren
en gebruik de functies.
[ Voor Windows-gebruikers
1 Schakel de computer in.
2 Plaats de CD-ROM (bijgeleverd) in het
schijfstation van uw computer.
Het kiesscherm voor installatie verschijnt.
3 Klik op [Handbook (PDF)].
Het installatiescherm voor "Handleiding
voor draagbare HD Snap-camera" (PDF)
verschijnt.
4 Kies de gewenste taal en de modelnaam
van uw camera. Klik vervolgens op
[Handbook (PDF)].
De installatie begint. Wanneer de
installatie is voltooid, verschijnt de
snelkoppeling voor "Handleiding voor
draagbare HD Snap-camera" op het
bureaublad van uw computer.
• De modelnaam van de camera is op de
onderkant gedrukt.
5 Klik op [Exit] t [Exit] en verwijder de
CD-ROM uit het schijfstation van uw
computer.
[ Voor Macintosh-gebruikers
1 Schakel de computer in.
2 Plaats de CD-ROM (bijgeleverd) in het
schijfstation van uw computer.
3 Open de [Handbook]-map op de CDROM, dubbelklik op de [NL]-map en
sleep het bestand "Handbook.pdf" naar
de computer.
Dubbelklik op "Handbook.pdf" om de
handleiding te bekijken.
22
[ Wanneer u verschillende functies
gebruikt
Door de "PMB (Picture Motion Browser)"software op de bijgeleverde CD-ROM te
gebruiken, kunt u de volgende handelingen
gebruiken.
• Beelden opgenomen met de camera
importeren naar een computer
• Geïmporteerde beelden bekijken op een
computer
• Een disc met bewerkte beelden maken
• De weergegeven taal in "PMB Portable"
wijzigen
[ Omgeving voor het gebruik van
"PMB" en "PMB Portable"
Besturingssysteem: Microsoft
Windows XP SP3*1/Windows Vista
SP1*2
*1
64-bits edities en Starter (Edition) worden niet
ondersteund.
Starter (Edition) wordt niet ondersteund.
• Standaardinstallatie is vereist.
• Werking wordt niet verzekerd als het
bovenstaande besturingssysteem werd
geüpgraded of zich in een multi-boot omgeving
bevindt.
• De Webcamera-driver ondersteunt de 64-bits
edities van Windows XP en Vista niet.
*2
CPU: Intel Pentium III 800 MHz of sneller
(Voor het afspelen/bewerken van high
definition-films: Intel Pentium 4 2,8 GHz
of sneller, Intel Pentium D 2,8 GHz of
sneller, Intel Core Duo 1,66 GHz of
sneller, Intel Core 2 Duo 1,20 GHz of
sneller)
Geheugen: 512 MB of meer (Voor het
afspelen/bewerken van high definitionfilms: 1 GB of meer)
Videogeheugen: 32 MB of meer (64 MB
of meer is aanbevolen)
Harde schijf: Vrije schijfruimte nodig
voor installatie: ongeveer 500 MB*
Display: DirectX 7 of compatibele
videokaart, minimum 1.024 × 768 punten
Overige: USB-poort (deze moet
standaard bijgeleverd zijn, Hi-Speed
USB (USB 2.0 compatibel))
Het installatie-menuscherm verschijnt.
* Voor "PMB Portable", is de vrije schijfruimte
die nodig is om het programma tijdelijk te
gebruiken 1 GB.
• Als dit scherm niet verschijnt, dubbelklikt u
op [Computer] (in Windows XP, [My
Computer]) t
(SONYPICTUTIL).
• Het scherm Automatisch afspelen kan
verschijnen. Kies "Run Install.exe." en volg
de instructies op het scherm om verder te gaan
met de installatie.
[ Opmerking over het afspelen van
filmbestanden (MPEG-4 AVC/
H.264)
Om filmbestanden (MPEG-4 AVC/H.264)
die zijn opgenomen met de camera af te
spelen en te bewerken, moet u software op
uw computer installeren die compatibel is
met MPEG-4 AVC/H.264 of "PMB".
• Zelfs in een pc-omgeving waar handelingen zijn
gegarandeerd, kunnen sommige beelden niet
vlot worden weergegeven wegens weggevallen
frames. Merk op dat het overgedragen beeld zelf
niet is aangetast.
• Als u een notebook-pc gebruikt, zorg er dan
voor dat de netspanningsadapter is aangesloten.
Soms zijn normale handelingen niet mogelijk
wegens de energiebesparingsfunctie van de pc.
b Opmerking
• Handelingen zijn niet gegarandeerd zelfs als de
computer voldoet aan de bovenstaande
systeemvereisten. Andere geopende- of
achtergrondtoepassingen die momenteel draaien
bijvoorbeeld, kunnen de productprestaties
beperken.
2 Klik op [Install].
Het "Choose Setup Language"-scherm
verschijnt.
3 Kies de gewenste taal en klik op [Next].
Het "License Agreement"-scherm verschijnt.
4 Lees de overeenkomst aandachtig. Klik
op de radio-toets naast [I accept the terms
of the license agreement] als u de
voorwaarden van de overeenkomst
aanvaardt en klik op [Next].
5 Volg de instructies op het scherm om de
installatie te voltooien.
• Herstart de computer volgens de instructies
op het scherm als de herstartbevestigingsboodschap verschijnt.
• DirectX kan worden geïnstalleerd afhankelijk
van de systeemomgeving van uw computer.
6 Verwijder de CD-ROM als de installatie
voltooid is.
[ Installatie "PMB"
U kunt "PMB" installeren met de volgende
procedure.
• Meld u aan als beheerder.
1 Schakel uw computer in en plaats de CDROM (bijgeleverd) in het CD-ROMstation.
23
[ "PMB" gebruiken/de "Gids voor
PMB" bekijken
Nadat u de software hebt geïnstalleerd,
worden snelkoppelingen voor "PMB" en
"Gids voor PMB" gemaakt op het
bureaublad.
Voor de basiswerking van de "PMB",
raadpleegt u "Gids voor PMB".
Dubbelklik om "PMB" te
starten.
1 Maak een USB-verbinding tussen de
camera en de computer.
De wizard Automatisch afspelen verschijnt als
u de camera en de computer verbindt.
Klik op [×] om de wizard Automatisch afspelen
te sluiten voor onnodige drives.
• Als de gewenste wizard Automatisch afspelen
niet verschijnt, klikt u op [Computer] (in
Windows XP, [My Computer]) t
[PMBPORTABLE] en dubbelklikt u op
"PMB_P.exe".
2 Klik op "PMB Portable" (in Windows
XP, [PMB Portable] t [OK]).
Dubbelklik om "Gids voor
PMB" te starten.
• Als het pictogram niet wordt weergegeven op
het computerscherm, klikt u op [Start] t [All
Programs] t [Sony Picture Utility] t [PMB]
om "PMB" te starten of klikt u op [Start] t
[All Programs] t [Sony Picture Utility] t
[Help] t [PMB Guide]. U kunt "Gids voor
PMB" ook openen via [Help] van "PMB".
[ Bediening van "PMB Portable"
Deze camera is uitgerust met de toepassing
"PMB Portable".
U kunt deze toepassing gebruiken om het
volgende te doen:
• Beelden gemakkelijk uploaden naar een blog of
andere mediaservice.
• De beelden die u wilt uploaden gemakkelijk
selecteren door ze in de camera te markeren als
Sharemark-beelden (pagina 20).
• Beelden uploaden van een computer die is
verbonden met het internet zelfs als u niet thuis
of op kantoor bent.
• Mediaservices (zoals blogs) die u vaak gebruikt,
gemakkelijk registreren.
Raadpleeg de helpfunctie van "PMB
Portable" voor meer informatie over "PMB
Portable".
Als u "PMB Portable" voor het eerst
gebruikt, moet u de taal kiezen. Volg
onderstaande procedure om de keuze te
maken. Als de taalkeuze eenmaal is
gemaakt, zijn stappen 3 tot 5 de volgende
keer dat u "PMB Portable" gebruikt onnodig.
24
Het scherm voor het kiezen van de taal wordt
weergegeven.
3 Kies de gewenste taal en klik op [OK].
Het scherm voor het kiezen van de regio wordt
weergegeven.
4 Kies het juiste [Area] en [Country/
Region] en klik op [OK].
Het gebruikersovereenkomstscherm verschijnt.
5 Lees de overeenkomst aandachtig. Klik
op [I Agree] als u de voorwaarden van de
overeenkomst aanvaardt.
"PMB Portable" start op.
b Opmerkingen
• Maak steeds verbinding met een netwerk als u
"PMB Portable" gebruikt.
• Als u beelden uploadt via het internet, kan de
cache in de gebruikte computer blijven
afhankelijk van de serviceprovider. Dit geldt
ook als de camera hiervoor wordt gebruikt.
• Als er een bug voorkomt in "PMB Portable" of
als u "PMB Portable" per ongeluk wist, kunt u
"PMB Portable" herstellen met "PMB".
Raadpleeg de "Gids voor PMB" voor meer
informatie (pagina 24).
[ Opmerkingen over "PMB Portable"
"PMB Portable" maakt het mogelijk om
URL's van een aantal websites te
downloaden van de door Sony beheerde
server (de "Sony server").
Om "PMB Portable" te gebruiken om van
de voordelen van de uploadservice voor
beelden en andere diensten gebruik te
maken (de "services") geleverd door deze
en andere websites, moet u met het
volgende akkoord gaan.
• Sommige websites eisen registratieprocedures
en/of tarieven voor het gebruik van hun service.
Om gebruik te maken van deze services, moet u
akkoord gaan met de voorwaarden van de
betreffende websites.
• Services kunnen worden beëindigd of gewijzigd
als de websitebeheerders dit wensen. Sony kan
niet aansprakelijk worden gehouden voor
geschillen tussen gebruikers en derden of voor
het ongemak voor de gebruikers ten gevolge van
het gebruik van de services met inbegrip van het
beëindigen of wijzigen van deze services.
• Om de website te bekijken, wordt u doorgestuurd
door de Sony-server. Het kan voorkomen dat u
geen toegang krijgt tot de website wegens
serveronderhoud of andere redenen.
• Als het gebruik van de Sony-server wordt
stopgezet, zal dit op voorhand worden
aangekondigd op Sony-websites, enz.
• De URL waarnaar u wordt doorgezonden door
de Sony-server, wordt mogelijk geregistreerd ter
verbetering van toekomstige Sony-producten en
-diensten. Er worden hierbij echter geen
persoonlijke gegevens geregistreerd.
• Dubbelklik op de map [APP] in het externe
station (PMBPORTABLE) om het scherm met
de licentieovereenkomst van "PMB Portable"
weer te geven. Dubbelklik op [EULA] en kies
dan de taal naar keuze.
[ Aanbevolen USBkabelverbinding
[ Om de USB-kabel los te koppelen
1 Klik op het pictogram [Unplug or eject
hardware] op de taakbalk onderaan
rechts op het bureaublad.
2 Klik op [Safely remove USB Mass
Storage Device].
Koppel de USB-kabel los van de camera
en de computer.
b Opmerkingen
• Koppel de USB-kabel los volgens de juiste
procedures zoals hierboven beschreven, voor u
de camera uitschakelt.
• Koppel de USB-kabel los volgens de juiste
procedures zoals hierboven beschreven. Indien
u dit niet doet, is het mogelijk dat de opgeslagen
bestanden op de "Memory Stick PRO Duo" niet
juist worden bijgewerkt. Het onjuist
loskoppelen van de USB-kabel kan een storing
van de "Memory Stick PRO Duo" veroorzaken.
Verbind uw camera met een computer zoals
hieronder getoond, om de juiste werking
van uw camera te verzekeren.
• Verbind de (USB)-aansluiting van de camera
en een computer met de USB-kabel. Sluit niets
aan op de andere USB-poorten van de computer.
• Als u verbinding maakt met de computer met
een USB-toetsenbord en USB-muis verbonden
als standaarduitrusting, sluit u de camera aan op
een andere USB-poort met de USB-kabel.
b Opmerkingen
• Handelingen worden niet gegarandeerd als
meerdere USB-apparaten zijn aangesloten op de
computer.
• Zorg ervoor dat u de USB-kabel met een USBpoort verbindt. Als de USB-kabel is aangesloten
op een computer via een USB-toetsenbord of
USB-hub, zijn de handelingen niet
gegarandeerd.
25
Uw Macintosh-computer
gebruiken
U kunt beelden kopiëren naar uw
Macintosh-computer.
• "PMB" is niet compatibel met Macintoshcomputers.
Aanbevolen computeromgeving
De volgende omgeving is aanbevolen voor
een computer die met de camera is
verbonden.
Besturingssysteem
(voorgeïnstalleerd): Mac OS 9.1/9.2/
Mac OS X (v10.1 tot v10.5)
USB-aansluiting: Standaard bijgeleverd
b Opmerkingen
• De handelingen zijn niet gegarandeerd voor alle
aanbevolen bovenvermelde
computeromgevingen.
• Als u twee of meer USB-apparaten tegelijk
aansluit op één computer kunnen sommige
apparaten, zoals uw camera, niet werken
afhankelijk van het type USB-apparaat dat u
gebruikt.
• Handelingen worden niet gegarandeerd als u een
USB-hub gebruikt.
• Uw camera aansluiten met een USB-interface
die compatibel is met Hi-Speed USB (USB 2.0
compatibel) maakt geavanceerde overdracht
mogelijk (snelle overdracht) omdat de camera
compatibel is met Hi-Speed USB (USB 2.0
compatibel).
• Enkel [Mass Storage]-stand is beschikbaar voor
de USB-verbinding van deze camera.
• Als uw computer verdergaat na stand-by of
slaapstand, is het mogelijk dat de communicatie
tussen de camera en uw computer niet op
hetzelfde moment wordt hersteld.
Beelden kopiëren en bekijken op een
computer
1 Maak de camera en de Macintoshcomputer klaar en sluit de bijgeleverde
USB-kabel aan.
26
2 Beeldbestanden kopiëren naar een
Macintosh-computer.
1 Dubbelklik op het nieuw herkende
pictogram t [DCIM] (stilstaande
beelden) of [MP_ROOT] (films)
t de map waarin de beelden die u
wilt kopiëren, zijn opgeslagen.
2 Sleep de beeldbestanden naar het
harde schijf-pictogram.
De beeldbestanden worden
gekopieerd naar de harde schijf.
• Raadpleeg "Handleiding voor draagbare HD
Snap-camera" voor meer informatie over de
opslaglocatie van beelden en
bestandsnamen.
3 Beelden bekijken op de computer.
• Dubbelklik op het harde schijf-pictogram
t het gewenste beeldbestand in de map
met de gekopieerde bestanden om het
beeldbestand te openen.
De USB-verbinding annuleren
Voer eerst de onderstaande procedures uit
wanneer u het volgende wilt doen:
• De USB-kabel loskoppelen.
• De "Memory Stick PRO Duo" verwijderen
• Een "Memory Stick PRO Duo" in de camera
plaatsen na het kopiëren van beelden vanuit het
interne geheugen
• De camera uitschakelen
Sleep het pictogram van het station of het
pictogram van de "Memory Stick PRO Duo"
naar het pictogram "Prullenbak".
De camera is losgekoppeld van de computer.
Aanduidingen op het scherm
Telkens wanneer u de navigatietoets naar
v (DISP) beweegt, wijzigen de
aanduidingen op het scherm (pagina 16).
A
Scherm
Aanduiding
Resterende batterijlading
In de stand-bystand tijdens het opnemen
Opnamestand
• Wanneer u overschakelt
naar de opnamestand, wordt
gedurende ongeveer
twee seconden
weergegeven.
Zoomvergrotingsfactor
Tijdens het opnemen van films
.
Opnamestand (scènekeuze)
E
Waarschuwing voor
zwakke batterij
Beeldformaat
Bij weergave van stilstaande beelden
/
/
/
Weergeven/stoppen/
diavoorstelling snel
vooruitspoelen
Snel vooruitspoelen/
achteruit spoelen
00:00:00
Teller
VOL.
Volumeniveau
Bij het afspelen van films
27
B
Scherm
Scherm
Aanduiding
Opnamestand
Beeldformaat
[400]
Sharemark
Opnamestand voor
stilstaande beelden
Afdrukmarkering (DPOF)
Resterend aantal
opneembare beelden
Beveiligen
Menu/bedieningsmenu
DPOF
• Druk op MENU om het
menu/bedieningsmenu in/
uit te schakelen.
D
Scherm
101_0012
Map-bestandsnummer
2009 1 1
9:30 AM
Opnamedatum/-tijd van het
weergegeven beeld
VORIGE/
VOLGENDE
Beelden selecteren
Beeldformaat
Aanduiding
• Dit wordt niet weergegeven
als het interne geheugen
wordt gebruikt.
Opnemen/afspelen
Histogram
•
wordt weergegeven als
het histogramscherm is
uitgeschakeld.
Map wijzigen
• Dit wordt niet weergegeven
als het interne geheugen
wordt gebruikt.
Weergavemap
• Dit wordt niet weergegeven
als het interne geheugen
wordt gebruikt.
28
Belichtingswaarde
[00:28:25]
Resterende opnameduur
Bewegende bldn. opnemen
Volume aanpassen
Opnamemap
12/12
+2.0EV
Witbalans
C
Scherm
Aanduiding
Zelfontspanner
Weergavebalk
VOLUME
Aanduiding
Beeldnummer/aantal
beelden opgenomen in
geselecteerde map
2000
Sluitertijd
F3.6
Diafragmawaarde
ISO400
ISO-waarde
E
Scherm
Aanduiding
Filmopname
00:00:05
Opnameduur
b Opmerking
• De aanduidingen en hun posities worden bij
benadering weergegeven en verschillen van wat
u in werkelijkheid ziet.
Levensduur van de accu en geheugencapaciteit
De resterende capaciteit van de batterij
wordt als volgt aangeduid:
Levensduur van de accu en
beschikbare opname- en
weergaveduur
Voldoende resterende lading
De tabellen tonen de geschatte tijd (min.)
waarin beelden kunnen worden
opgenomen/weergegeven met de accu
volledig opgeladen en bij een
omgevingstemperatuur van 25°C.
Merk op dat de beschikbare opname- en
weergaveduur, afhankelijk van de
gebruiksomstandigheden, lager kunnen
liggen dan aangegeven in de tabel.
• De capaciteit van de accu neemt af na verloop
van tijd en na veelvuldig gebruik.
• De beschikbare opname- en weergaveduur en de
levensduur van de accu nemen af onder de
volgende omstandigheden:
– De omgevingstemperatuur is laag.
– De camera werd vaak aan- en uitgezet.
– De zoom wordt vaak gebruikt.
– [LCD-verlicht] is ingesteld op [Helder].
– De accu is bijna leeg.
o
o
o
Laad de batterij op.
(Het waarschuwingslampje
knippert.)
• Het duurt ongeveer één minuut voordat de juiste
aanduiding voor de resterende batterijlading
wordt weergegeven.
• De weergegeven aanduiding voor de resterende
batterijlading is mogelijk niet correct
afhankelijk van bepaalde omstandigheden.
[ Geschatte opname-/
weergaveduur (min.)
Opnameduur*1
Onafgebroken opnameduur
100
Gewoonlijke opnameduur*2
110
Weergavetijd
*1
*2
150
Onafgebroken filmen met een beeldgrootte van
[720 30P]
Gewoonlijke opnameduur toont de duur als u
herhaaldelijk het opnemen start/stopt, het
apparaat in- en uitschakelt en de zoomfunctie
gebruikt.
[ De resterende batterijlading
controleren
Draai de lens naar buiten of druk op de ON/
OFF-toets om de camera in te schakelen en
de resterende batterijlading op het LCDscherm te controleren.
29
Aantal stilstaande beelden en
opnameduur voor films
Het aantal stilstaande beelden en de
opnameduur voor films zijn afhankelijk van
de opnameomstandigheden.
Geschat aantal stilstaande beelden in de
standaardinstelling
(eenheden: beelden)
Capaciteit
Fotoformaat
5M
Intern geheugen
Ong. 12 MB
3
"Memory Stick PRO Duo" geformatteerd met deze
camera
128 MB
50
256 MB
95
512 MB
190
1 GB
390
2 GB
770
4 GB
1550
8 GB
3100
16 GB
6200
• Als het aantal resterende opneembare beelden
groter is dan 9.999, dan wordt de aanduiding
">9999" weergegeven.
• Wanneer beelden opgenomen met vroegere
Sony-modellen worden weergegeven op deze
camera, kan de schermweergave verschillen van
de werkelijke beeldgrootte.
• Alle aantallen werden gemeten bij het gebruik
van een "Memory Stick PRO Duo" gefabriceerd
door Sony Corporation. Het aantal stilstaande
beelden en de opnameduur voor films zijn
afhankelijk van de opnameomstandigheden en
het opnamemedium.
• Als u de capaciteit van het medium meet, staat
1 GB gelijk aan 1 miljard bytes, waarvan een
deel wordt gebruikt voor gegevensbeheer.
30
Geschatte opnametijd van films in de
standaardinstelling
Onderstaande tabel toont de maximale
geschatte opnameduur. Dit is de totale duur
voor alle filmbestanden. Serieopnamen zijn
ongeveer 25 minuten lang mogelijk.
(eenheden: uur : minuut : seconde)
Capaciteit
Filmformaat
720 30P
Intern geheugen
Ong. 12 MB
0:00:20
(0:00:10)
"Memory Stick PRO Duo" geformatteerd met deze
camera
512 MB
0:15:00
(0:07:00)
1 GB
0:30:00
(0:15:00)
2 GB
1:00:00
(0:30:00)
4 GB
2:05:00
(1:05:00)
8 GB
4:10:00
(2:10:00)
16 GB
8:30:00
(4:25:00)
• Het cijfer tussen ( ) geeft de minimale
opnameduur weer.
• Alle aantallen werden gemeten bij het gebruik van
een "Memory Stick PRO Duo" gefabriceerd door
Sony Corporation. De opnameduur voor films is
afhankelijk van de opnameomstandigheden,
onderwerpomstandigheden en het type "Memory
Stick".
• Voor de continue opname eindigt, knippert de
aanduiding voor de opnameduur. Na een tijdje
stopt de opname automatisch.
Uw camera gebruikt het VBR-formaat
(Variable Bit Rate) om de beeldkwaliteit
automatisch aan te passen aan de
opnamescène. Deze technologie heeft
afwijkingen in de opnameduur van de
"Memory Stick PRO Duo" tot gevolg. Films
met snelbewegende en complexe beelden
worden opgenomen op een hogere bitsnelheid
en dit vermindert de algemene opnameduur.
Problemen oplossen
Als u problemen ondervindt met de camera,
kunt u de volgende oplossingen proberen.
1 Controleer de onderstaande
items en raadpleeg de
"Handleiding voor draagbare HD
Snap-camera" (PDF).
2 Schakel het toestel uit en weer in
na ongeveer een minuut.
3 Neem contact op met uw Sonyverdeler of de plaatselijke
technische dienst van Sony.
Tijdens de reparatie van de camera wordt
mogelijk een kleine hoeveelheid gegevens
in het interne geheugen gecontroleerd om
het probleem te kunnen oplossen. Uw
Sony-verdeler zal echter geen gegevens
kopiëren of bewaren.
Batterij en stroombron
De camera kan niet worden
ingeschakeld.
• De batterij is ontladen. Laad de batterij
op (pagina 10).
• Controleer of de batterij in de correcte
richting is geplaatst (pagina 11).
De camera wordt plotseling
uitgeschakeld.
• Als de camera is ingeschakeld en u deze
gedurende ongeveer vijf minuten niet
bedient, wordt de camera automatisch
uitgeschakeld om te voorkomen dat de
batterij leegloopt. Schakel de camera
weer in (pagina 13).
• Afhankelijk van de temperatuur van het
toestel of de accu is het mogelijk dat het
toestel automatisch wordt uitgeschakeld
om het te beschermen. In dat geval
wordt een bericht weergegeven op het
scherm voor het toestel wordt
uitgeschakeld.
De aanduiding voor resterende
batterijlading is onjuist.
• Dit kan gebeuren wanneer u de camera
op een zeer warme of koude plaats
gebruikt.
• De weergegeven resterende
batterijlading verschilt van de
werkelijke batterijlading. Ontlaad de
batterij volledig en laad deze weer op
om de juiste lading weer te geven.
• De batterij is ontladen. Laad de batterij
op (pagina 10).
Het lampje CHARGE knippert als u
de accu oplaadt.
• Verwijder de accu die wordt opgeladen
en plaats deze correct terug in de
acculader.
• De temperatuur ligt mogelijk buiten de
aangeraden bedrijfstemperatuur. Laad
de accu op bij een temperatuur tussen
10°C en 30°C. (alleen BC-CSKA)
• Zie pagina 34 voor meer informatie.
Stilstaande beelden/films
opnemen
De camera kan geen beelden
opnemen.
• Controleer de resterende
opslagcapaciteit van het interne
geheugen of de "Memory Stick PRO
Duo" (pagina 30). Als deze vol is, voert
u een van de volgende handelingen uit:
– Verwijder overbodige beelden
(pagina 18).
– Plaats een andere "Memory Stick
PRO Duo".
• Serieopnamen zijn ongeveer 25 minuten
lang mogelijk.
• Druk op de toets
(afspelen) en
activeer de opnamestand om een film of
stilstaand beeld op te nemen.
31
Beelden weergeven
De camera kan geen beelden
weergeven.
• Druk op de
(Afspelen)-toets om de
weergavestand te wijzigen (pagina 18).
• De naam van de map of het bestand is
gewijzigd op de computer.
• Wanneer een beeldbestand is bewerkt
door een computer of wanneer het
beeldbestand is opgenomen met een
ander cameramodel dan het model van
uw camera, kan de weergave ervan op
uw camera niet worden gegarandeerd.
• De camera is ingesteld op de USBmodus. Annuleer de USB-verbinding.
Computers
U kunt "PMB" niet installeren.
• Controleer de vereiste
computeromgeving om "PMB" te
installeren.
• Installeer "PMB" op de juiste manier
(pagina 23).
• Wijzig de USB-stand van de camera in
[Mass Storage].
"PMB Portable" start niet.
• Wijzig de USB-stand van de camera in
[Mass Storage].
• Maak de USB-kabel los van de
computer en de camera en start de
computer opnieuw op. Verbind de
computer opnieuw met de camera op de
juiste manier (pagina 25).
• Zorg ervoor dat de mediacontrole-tool
van de computer is geactiveerd.
Raadpleeg "Gids voor PMB" voor meer
informatie over de mediacontrole-tool
(pagina 24).
• Installeer "PMB" (pagina 23).
Kan de webcamera niet gebruiken
• De camera en de computer zijn
verbonden met een USB-kabel voor het
USB-stuurprogramma is geïnstalleerd.
Volg onderstaande stappen om het
stuurprogramma dat niet correct wordt
herkend, te verwijderen en installeer het
USB-stuurprogramma opnieuw.
Gebruik de gebruikers-id met
beheerdersbevoegdheden om u op de
computer aan te melden.
1 Zorg ervoor dat uw camera op de computer
is aangesloten.
2 Klik op [Start].
3 Klik met de rechtermuisknop op [My
Computer] en klik op [Property].
Het scherm [System Property] verschijnt.
4 Klik op het tabblad [Hardware] en klik op
[Device Manager].
5 Klik op [View] en klik op [Devices by
type].
"PMB" werkt niet correct.
• Beëindig "PMB" en start de computer
opnieuw op.
Uw camera wordt niet herkend door
de computer.
• Koppel andere apparaten van de USB-
aansluiting van de computer los behalve
het toetsenbord, de muis en de camera.
6 Als het onderstaande stuurprogramma dat
niet correct wordt herkend, is
geïnstalleerd, klikt u erop met de
rechtermuisknop en kiest u [Uninstall].
• [Sony Webcam] in [Imaging devices]
7 Klik op [OK] zodra het scherm [Confirm
Device Removal] verschijnt en verwijder
het.
8 Schakel de camera uit, verwijder de USBkabel en start de computer opnieuw op.
9 Plaats de CD-ROM in het station.
32
10 Installeer het USB-stuurprogramma
opnieuw met de volgende stappen.
1Dubbelklik op [My Computer].
2Klik met de rechtermuisknop op
[SONYPICTUTIL(E:)] (schijfstation)*.
* De stationsletter (zoals (E:)) hangt af van
de computer die u gebruikt.
3Klik op [Open], dubbelklik op [USB
Driver] en dubbelklik vervolgens op
[setup.exe].
b Opmerkingen
• De computer werkt mogelijk niet correct als u
andere apparaten verwijdert dan [USB
Composite Device], [USB Audio Device] of
[USB Device].
• Druk op MENU en selecteer
(Setup) t 2
(Setup 2) t [USB-aansl.] t [Webcamera].
Druk daarna op de navigatietoets (pagina 21).
• De webcamera-functie is niet beschikbaar voor
"PMB".
33
Voorzorgsmaatregelen
[ Gebruik/bewaar de camera niet
op de volgende plaatsen
• Op een extreem warme, koude of vochtige
plaats
Op plaatsen zoals in een auto die in de zon
geparkeerd staat, kan de camerabehuizing
worden vervormd. Dit kan een defect
veroorzaken.
• Onder direct zonlicht of naast een
verwarmingstoestel
Hierdoor kan de camerabehuizing verkleuren of
vervormen en dit kan een defect veroorzaken.
• Op plaatsen waar de camera wordt blootgesteld
aan schommelende trillingen
• In de buurt van magnetische voorwerpen
• Op zanderige of stoffige plaatsen
Let erop dat er geen zand of stof in de camera
komt. Dit kan een defect veroorzaken en in
sommige gevallen kan het defect niet meer
worden hersteld.
[ Bij het dragen van de camera
Ga niet neerzitten in een stoel of andere plaats met
de camera in de achterzak van uw broek of rok.
Dit kan een defect veroorzaken of de camera
beschadigen.
[ Informatie over de accu
• Vermijd ruwe behandeling, demontage,
aanpassing en schokken door op de accu te
kloppen, deze te laten vallen of erop te trappen.
• Gebruik geen vervormde of beschadigde accu.
[ De acculader
• Laad geen andere accu's dan de NP-BK-accu in
de acculader geleverd bij de camera. Andere
batterijen kunnen lekken, oververhit geraken of
ontploffen als u ze probeert op te laden. Dit kan
leiden tot elektrocutie en brandwonden.
• Verwijder de opgeladen accu uit de acculader.
Als u de opgeladen accu in de lader laat zitten,
kan de levensduur van de accu worden verkort.
• Het CHARGE-lampje van de bijgeleverde
acculader knippert als volgt:
– Snel knipperen: het lampje knippert met een
interval van 0,15 seconden.
– Traag knipperen: het lampje knippert met een
interval van 1,5 seconden. (alleen BC-CSKA)
34
• Als het CHARGE-lampje snel knippert,
verwijdert u de accu die wordt opgeladen en
plaatst u deze correct terug in de acculader.
Als het CHARGE-lampje nog steeds snel
knippert, kan dit betekenen dat er zich een
accufout heeft voorgedaan of dat een verkeerd
type batterij werd geplaatst. Controleer of de
geplaatste accu van het opgegeven type is.
Als de accu van het opgegeven type is, haalt u
de accu uit de lader, vervangt u deze door een
nieuwe of een andere en controleert u of de
acculader goed werkt. Als de acculader goed
werkt, kan een accufout zijn opgetreden.
• Als het CHARGE-lampje traag knippert,
betekent dit dat de acculader het laden tijdelijk
heeft onderbroken. De acculader stopt het laden
en schakelt automatisch over naar de wachtstand
wanneer de temperatuur zich buiten het
aangeraden bereik bevindt.
Wanneer de temperatuur zich opnieuw binnen
het aangeraden bereik bevindt, hervat de
acculader het laden en gaat het CHARGElampje weer branden. We raden u aan de accu
op te laden bij een omgevingstemperatuur
tussen 10°C en 30°C. (alleen BC-CSKA)
[ Bij het schoonmaken
Het LCD-scherm schoonmaken
Veeg het schermoppervlak schoon met een LCDreinigingsset (los verkrijgbaar) om
vingerafdrukken, stof enz. te verwijderen.
De lens schoonmaken
Veeg de lens schoon met een zachte doek om
vingerafdrukken, stof, enz. te verwijderen.
Het cameraoppervlak schoonmaken
Maak het cameraoppervlak schoon met een zachte
doek die lichtjes is bevochtigd met water en veeg
het oppervlak daarna schoon met een droge doek.
Gebruik de volgende producten niet om schade
aan de afwerking of de behuizing te voorkomen.
• Chemische producten zoals thinner, benzine,
alcohol, wegwerpdoekjes, insectenwerend
middel, zonnebrandcrèmes of insecticide, enz.
• Raak de camera niet aan met een van de
bovenstaande middelen op uw handen.
• Laat de camera niet te lang in contact met
rubber of vinyl.
[ Werkingstemperaturen
De camera is ontworpen voor gebruik bij
temperaturen tussen 0°C en 40°C. Het is niet
aanbevolen om opnames te maken op extreem
koude of warme plaatsen die dit bereik
overschrijden.
[ Condensvorming
Als de camera vanuit een koude naar een warme
plaats wordt gebracht, kan er vocht aan de binnenof buitenkant van de camera condenseren.
Condensvorming kan een defect veroorzaken.
Als er condensvorming is
Schakel de camera uit en wacht ongeveer een uur
tot alle vocht is verdampt. Als u opnames maakt
met vocht in de lens, kunt u geen heldere beelden
opnemen.
[ De accu weggooien
Neem contact op met de dichtstbijzijnde Sonyhandelaar als u de accu wilt weggooien.
[ Interne oplaadbare
reservebatterij
Deze camera is uitgerust met een interne
oplaadbare batterij waarmee de datum en tijd en
andere instellingen blijven behouden, ongeacht of
de camera is ingeschakeld.
Deze oplaadbare batterij wordt tijdens het gebruik
van de camera voortdurend opgeladen. Als u de
camera echter alleen voor korte perioden gebruikt,
raakt deze batterij geleidelijk uitgeput. Als u de
camera helemaal niet gebruikt, is de batterij na
ongeveer één week volledig uitgeput. In dat geval
moet u deze oplaadbare batterij opladen voordat u
de camera gaat gebruiken.
Zelfs als u de oplaadbare batterij niet oplaadt,
kunt u de camera toch gebruiken, maar de datum
en tijd worden niet weergegeven.
Oplaadmethode voor de interne
oplaadbare reservebatterij
Plaats een opgeladen accu in de camera en laat de
camera 24 uur of langer uitgeschakeld liggen.
35
Technische gegevens
Camera
[Systeem]
Beeldapparaat: 7,13 mm (1/2,5 type) CMOSsensor
Totaal pixelaantal van de camera:
Ong. 5 040 000 (2 592 × 1 944) pixels
Effectief pixelaantal van de camera:
Ong. 5 040 000 (2 592 × 1 944) pixels
(stilstaande beelden), ong. 2 074 000 ([1080
30P]-film)
Lens: F3,6
f = 7,0 mm
omgezet naar een 35mm-fotocamera
Voor films: 47 mm (16:9)
Voor stilstaande beelden: 42 mm (4:3)
Belichtingsbediening: Automatische belichting,
Scènekeuze (4 standen)
Bestandsindeling:
Stilstaande beelden: Exif Ver. 2.21 JPEG
compatibel, DCF compatibel
Films: MPEG-4 compatibel (.MP4)
Videocodec-type: MPEG-4 AVC/
H.264 Main Profile
Audiocodec-type: AAC LC
Opnamemedium: intern geheugen (ongeveer
12 MB), "Memory Stick PRO Duo"
[Ingangen en uitgangen]
USB-aansluiting: mini B, Hi-Speed USB (USB
2.0 compatibel)
A/V OUT-aansluiting: mini-jack, video out, audio
out (mono)
[LCD-scherm]
LCD-paneel: 4,6 cm (type 1,8) TFT drive
Totaal aantal punten: 230 400 (960 × 240) punten
[Stroom, algemeen]
Voeding: herlaadbare accu NP-BK1, 3,6 V
Netspanningsadapter AC-LS5K
(los verkrijgbaar), 4,2 V
Stroomverbruik: 2,0 W (bij een beeldformaat voor
films van [720 30P])
Werkingstemperatuur: 0 tot 40°C
Opslagtemperatuur: –20 tot +60 °C
Afmetingen: ong. 23,5 × 103,3 × 55,3 mm
(B/H/D, exclusief uitstekende delen)
Gewicht: ong. 120 g (inclusief NP-BK1-accu
enz.)
Microfoon: mono
Luidspreker: mono
36
Exif Print: compatibel
PRINT Image Matching III: Compatibel
Batterijlader BC-CSK/BC-CSKA
Voeding: 100 V tot 240 V wisselstroom,
50 Hz/60 Hz, 2,2 W (BC-CSK)/2,3 W
(BC-CSKA)
Uitgangsspanning: 4,2 V gelijkstroom, 0,33 A
(BC-CSK)/0,30 A (BC-CSKA)
Werkingstemperatuur: 0 tot 40°C
Opslagtemperatuur: –20 tot +60°C
Afmetingen: ong. 62 × 24 × 91 mm (B/H/D)
Gewicht: ong. 75 g (BC-CSK)/ong. 70 g
(BC-CSKA)
Oplaadbare accu NP-BK1
Gebruikte accu: Lithium-ionaccu
Maximaal uitgangsvoltage: 4,2 V gelijkstroom
Gemiddeld uitgangsvoltage: 3,6 V gelijkstroom
Maximaal laadvoltage: 4,2 V gelijkstroom
Maximale laadstroom: 1,4 A
Capaciteit:
typisch: 3,4 Wh (970 mAh)
minimaal: 3,3 Wh (930 mAh)
Ontwerp en technische gegevens kunnen
zonder voorafgaande kennisgeving worden
gewijzigd.
Handelsmerken
• "Memory Stick",
, "Memory Stick PRO",
, "Memory Stick Duo",
, "Memory Stick PRO
Duo",
, "Memory
Stick Micro", "MagicGate" en
zijn handelsmerken van
Sony Corporation.
• Microsoft, Windows, Windows Vista en
DirectX zijn gedeponeerde handelsmerken of
handelsmerken van Microsoft Corporation in de
Verenigde Staten en/of andere landen.
• Macintosh, Mac OS, iMac, iBook, PowerBook,
Power Mac en eMac zijn handelsmerken of
gedeponeerde handelsmerken van Apple Inc.
• Intel, MMX en Pentium zijn handelsmerken of
gedeponeerde handelsmerken van Intel
Corporation.
Bovendien zijn alle systeem- en productnamen in
deze handleiding in het algemeen handelsmerken
of gedeponeerde handelsmerken van hun
respectieve ontwikkelaars of fabrikanten. De
aanduidingen ™ of ® worden in deze handleiding
niet in alle gevallen gebruikt.
37
Extra informatie over dit product en antwoorden op
veelgestelde vragen vindt u op onze website voor
klantenondersteuning.
Gedrukt op 70% of hoger kringlooppapier met VOC
(vluchtige organische verbinding)-vrije inkt op basis van
plantaardige olie.
Printed in China
Download PDF

advertising