Sony | DCR-HC37E | Sony DCR-HC37E Gebruiksaanwijzing

2-319-524-41(1)
Digitale camcorder
Voorbereidingen
Bedieningshandleiding
DCR-HC37E/HC38E/
HC45E
© 2007 Sony Corporation
7
Opnemen/
16
afspelen
Het menu gebruiken
27
Kopiëren/bewerken
43
Een computer gebruiken
48
Problemen oplossen
52
Aanvullende informatie
60
Compleet overzicht
71
Lees dit eerst
Voordat u het apparaat gebruikt, moet u
deze gebruiksaanwijzing aandachtig
doorlezen. Bewaar de gebruiksaanwijzing
voor het geval u deze later als
referentiemateriaal nodig hebt.
WAARSCHUWING
Om het gevaar van brand of
elektrische schokken te verkleinen,
mag het apparaat niet worden
blootgesteld aan regen of vocht.
LET OP
U moet de batterij alleen vervangen
door een batterij van het opgegeven
type. Als u dit niet doet, kan dit
brand of letsel tot gevolg hebben.
VOOR KLANTEN IN EUROPA
WAARSCHUWING
De elektromagnetische velden kunnen bij de
opgegeven frequenties het beeld en het geluid van
de camcorder beïnvloeden.
Dit product is getest en voldoet aan de
beperkingen die zijn uiteengezet in de EMCrichtlijn voor het gebruik van een
verbindingskabel van minder dan 3 meter.
Kennisgeving
Als de gegevensoverdracht halverwege wordt
onderbroken (mislukt) door statische elektriciteit
of elektromagnetische storing, moet u de
toepassing opnieuw starten of de
verbindingskabel (USB, enzovoort) loskoppelen
en opnieuw aansluiten.
Verwijdering van oude
elektrische en
elektronische apparaten
(Toepasbaar in de
Europese Unie en andere
Europese landen met
gescheiden
ophaalsystemen)
Het symbool op het product of op de verpakking
wijst erop dat dit product niet als huishoudelijk
afval mag worden behandeld. Het moet echter
naar een plaats worden gebracht waar elektrische
en elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als
u ervoor zorgt dat dit product op de correcte
manier wordt verwijderd, voorkomt u voor mens
en milieu negatieve gevolgen die zich zouden
kunnen voordoen in geval van verkeerde
afvalbehandeling. De recycling van materialen
draagt bij tot het vrijwaren van natuurlijke
bronnen. Voor meer details in verband met het
recyclen van dit product, neemt u contact op met
de gemeentelijke instanties, het bedrijf of de
dienst belast met de verwijdering van
huishoudafval of de winkel waar u het product
hebt gekocht.
Geldt ook voor deze accessoires:
afstandsbediening (DCR-HC45E)
VOOR DE KLANTEN IN
NEDERLAND
Dit apparaat bevat een
vast ingebouwde batterij
die niet vervangen hoeft
te worden tijdens de
levensduur van het
apparaat.
Raadpleeg uw leverancier indien de batterij
toch vervangen moet worden.
De batterij mag alleen vervangen worden
door vakbekwaam servicepersoneel.
Gooi de batterij niet weg maar lever deze in
als klein chemisch afval (KCA).
Lever het apparaat aan het einde van de
levensduur in voor recycling, de batterij zal
dan op correcte wijze verwerkt worden.
2
Opmerkingen bij het gebruik
Bij de camcorder worden twee
bedieningshandleidingen geleverd.
– "Bedieningshandleiding" (deze
handleiding)
– "Eerste kennismaking (First Step Guide)"
om de camcorder aan te sluiten op een
computer en over het gebruik van de
meegeleverde software (op de
meegeleverde CD-ROM)
Informatie over de banden die u in uw
camcorder kunt gebruiken
• U kunt alleen mini-DV-banden gebruiken
met de aanduiding
. De camcorder
is niet compatibel met de Cassette
Memory functie (p. 61).
Informatie over het gebruik van de
camcorder
• Houd de camcorder niet vast bij de
volgende onderdelen.
• Als u de camcorder met een USB- of
i.LINK-kabel wilt aansluiten op een ander
apparaat, moet u ervoor zorgen dat u de
stekker in de juiste richting plaatst. Als u
de stekker met kracht in de verkeerde
richting plaatst, kan de aansluiting worden
beschadigd of kan dit een storing van de
camcorder veroorzaken.
• Voor DCR-HC45E:
Sluit de A/V-verbindingskabel aan op de
A/V OUT-aansluiting van het Handycam
Station wanneer u de camcorder
gekoppeld aan het Handycam Station
gebruikt om audio- en videosignalen uit te
voeren.
• Voor DCR-HC45E:
Koppel de netstroomadapter los van het
Handycam Station terwijl u het
Handycam Station en de
gelijkstroomstekker vasthoudt.
• Voor DCR-HC45E:
Schuif de POWER-schakelaar naar
OFF(CHG) als u de camcorder in het
Handycam Station steekt of de camcorder
eruit verwijdert.
Informatie over de menu-items, het
LCD-scherm, de beeldzoeker en de
lens
Beeldzoeker
Accu
LCD-scherm
• De camcorder is niet stof-, druipwater- of
waterbestendig.
Zie "Gebruik en onderhoud" (p. 64).
• Een menu-item dat grijs wordt
weergegeven, is niet beschikbaar in de
huidige opname- of
afspeelomstandigheden.
• Het LCD-scherm en de beeldzoeker van
de camcorder zijn vervaardigd met
precisietechnologie, zodat minstens
99,99% van de beeldpunten voor gebruik
beschikbaar is. Soms kunnen er zwarte
stipjes en/of heldere stipjes (wit, rood,
blauw of groen) verschijnen op het LCDscherm of in de beeldzoeker. Deze stipjes
duiden niet op fabricagefouten en hebben
geen enkele invloed op de opnamen.
Wordt vervolgd ,
3
Lees dit eerst (vervolg)
• Televisieprogramma's, films,
videobanden en ander beeldmateriaal zijn
wellicht beschermd door auteursrechten.
Het zonder toestemming opnemen van
dergelijk materiaal kan in strijd zijn met
de auteursrechten.
Informatie over deze handleiding
Zwart stipje
Wit, rood, blauw
of groen stipje
• Als het LCD-scherm, de beeldzoeker en
de lens langdurig worden blootgesteld aan
direct zonlicht, kunnen deze worden
beschadigd.
• Richt de camcorder nooit direct naar de
zon. Als u dit wel doet, kan dit een storing
van de camcorder veroorzaken. Neem de
zon alleen op als het licht niet fel is, zoals
tijdens de schemering.
De taalinstelling
• De schermdisplays in de plaatselijke taal
worden gebruikt om de
bedieningsprocedures te illustreren.
Wijzig desgewenst de schermtaal voordat
u de camcorder gebruikt (p. 13).
Informatie over opnemen
• Voordat u begint met opnemen, test u de
opnamefunctie om te controleren of het
beeld en het geluid zonder problemen
worden opgenomen.
• Opnamen worden niet vergoed, zelfs niet
als er niet wordt opgenomen of
weergegeven wegens een storing van de
camcorder, problemen met de
opslagmedia, enzovoort.
• Televisiekleursystemen verschillen
afhankelijk van het land of de regio. Als u
de opnamen van deze camcorder wilt
bekijken op een televisie, moet u een
televisie met het PAL-kleursysteem
hebben.
4
• De afbeeldingen van het LCD-scherm en
de beeldzoeker die in deze handleiding
worden gebruikt voor
illustratiedoeleinden, zijn gemaakt met
een digitale camera en kunnen dus
afwijken van wat u ziet.
• De afbeeldingen in deze
gebruiksaanwijzing zijn gebaseerd op het
model DCR-HC38E. De modelnaam is
onderaan de camcorder aangegeven.
• Wijzigingen in ontwerp en technische
gegevens van opnamemedia en
accessoires voorbehouden zonder
voorafgaande kennisgeving.
Informatie over de Carl Zeiss lens
De camcorder is uitgerust met een Carl
Zeiss-lens. Deze lens is gezamenlijk
ontwikkeld door Carl Zeiss, in Duitsland,
en Sony Corporation en zorgt voor een
superieure beeldkwaliteit. De lens maakt
gebruik van het MTF* -meetsysteem voor
videocamera's en levert de kwaliteit
waardoor Carl Zeiss lenzen bekend zijn
geworden.
* MTF staat voor Modulation Transfer
Function. De waarde geeft aan hoeveel licht
van een onderwerp in de lens valt.
Inhoud
Lees dit eerst .................................. 2
Voorbereidingen
Stap 1: Bijgeleverde onderdelen
controleren .................................... 7
Stap 2: De accu opladen
.......................................................8
Stap 3: De stroom inschakelen en de
datum en tijd instellen ................. 12
De taalinstelling wijzigen
................................................... 13
Stap 4: Instellingen aanpassen voor
het opnemen ............................... 14
Stap 5: Een band plaatsen ........... 15
Het menu gebruiken
De menu-items gebruiken ... 27
Bedieningstoetsopdrachten ..........28
Menu-items ...................................35
HANDM INST menu .............36
– B EFFECT
CAMERA INS menu .............37
– D ZOOM/BR.B.SEL./
STEADYSHOT, enz.
SPLR INST./
VCR INST.
menu ...........................................38
– AUDIO MIX
LCD/BZ INS menu ................39
– LCD VERL./LCD KLEUR/LICHT BZ,
enz.
BAND INST. menu ................40
– OPN STND/AUDIO FUNC/
RESTANT
Opnemen/afspelen
SETUP MENU menu ............41
– USB STREAM/LANGUAGE, enz.
Gemakkelijk opnemen/afspelen
(Easy Handycam) ....................... 16
Opnemen ...................................... 18
Zoomen ....................................... 19
Opnemen in donkere omgevingen
(NightShot plus) ........................ 19
De belichting aanpassen voor
voorwerpen met tegenlicht ....... 20
Opnemen in spiegelstand .......... 20
Afspelen ........................................ 21
De helpfuncties gebruiken
(GEBRUIKGIDS) ........................ 22
Het beginpunt zoeken ................... 23
De laatste scène van de meest
recente opname zoeken (END
SEARCH) .................................. 23
Handmatig zoeken (EDIT SEARCH)
................................................... 23
De laatste opgenomen scènes
controleren (opnamecontrole)
................................................... 24
ANDERE menu .....................41
– WERELDTIJD, enz.
Kopiëren/bewerken
Kopiëren naar videorecorder of DVD/
HDD-recorder ..............................43
Beelden opnemen van een televisie
of videorecorder, enz. (DCRHC38E) .......................................46
Een computer gebruiken
Wat kunt u doen met een Windows
computer .....................................48
De "Eerste kennismaking" en
software installeren .....................49
Bekijken "Eerste kennismaking" ...51
Het beeld op een televisie afspelen
..................................................... 25
Wordt vervolgd ,
5
Problemen oplossen
Problemen oplossen .................... 52
Waarschuwingen en berichten ..... 58
Aanvullende informatie
De camcorder gebruiken in het
buitenland ................................... 60
Onderhoud en voorzorgsmaatregelen
.................................................... 61
Aanbevolen banden .................... 61
Informatie over de "InfoLITHIUM" accu .......................................... 62
Informatie over i.LINK .................. 63
Het gebruik van uw camcorder ... 64
Technische gegevens .................. 68
Compleet overzicht
Onderdelen en functies ................ 71
Aanduidingen die worden
weergegeven tijdens het opnemen/
afspelen ...................................... 75
Register ........................................ 77
6
Voorbereidingen
Stap 1: Bijgeleverde onderdelen controleren
Controleer of de volgende onderdelen in de
verpakking van de camcorder aanwezig
zijn.
Het getal tussen haakjes geeft het
bijgeleverde aantal van het onderdeel aan.
Netspanningsadapter (1) (p. 8)
USB-kabel (1)
(DCR-HC45E) (p. 72, 74)
• Er wordt geen USB-kabel geleverd bij de
modellen DCR-HC37E/HC38E. U kunt
desgewenst een USB 2.0-kabel
aanschaffen (Type A tot Type B-mini.).
Het wordt aangeraden een Sony-product
aan te schaffen.
Voorbereidingen
Oplaadbare accu NP-FH30 (1) (p. 8, 62)
Netsnoer (1) (p. 8)
Handycam Station (1)
(DCR-HC45E) (p. 8, 74)
CD-ROM "Handycam Application
Software" (1) (p. 48)
21-polige verloopstekker (1) (DCRHC45E) (p. 26)
Bedieningshandleiding (deze handleiding)
(1)
Draadloze afstandsbediening (1)
(DCR-HC45E) (p. 74)
Er is al een lithiumknoopcelbatterij geïnstalleerd.
A/V-kabel (1) (p. 25, 43)
7
Stap 2: De accu opladen
2
1
2
3
1
Met de v aanduiding
omlaag gericht
Accu
POWERschakelaar
DC IN-aansluiting
4
Naar het stopcontact
Netspanningsadapter
Netsnoer
U kunt de "InfoLITHIUM" accu (Hserie) (p. 62) opladen nadat u de
accu in de camcorder hebt geplaatst.
b Opmerkingen
• U kunt geen andere "InfoLITHIUM" accu dan
de H-serie in uw camcorder plaatsen.
Voor DCR-HC45E
Sluit de netspanningsadapter aan
op de DC IN-aansluiting van het
Handycam Station.
DC IN-aansluiting
1 Breng de aansluitingen van de
accu en de camcorder 1
tegenover elkaar en plaats de
accu door hem vast te klikken 2.
2 Schuif de schakelaar POWER in
de richting van de pijl naar
OFF(CHG). (Dit is de
standaardinstelling.)
3 Voor DCR-HC37E/HC38E
Sluit de netspanningsadapter aan
op de DC IN-aansluiting van uw
camcorder.
8
Met de v aanduiding naar
boven gericht
4 Voor DCR-HC37E/HC38E:
Sluit het netsnoer aan op de
netspanningsadapter en het
stopcontact.
CHG (opladen)-lampje
5 Het lampje CHG (opladen) gaat uit
als de accu volledig is opgeladen.
Koppel de netstroomadapter los
van de DC IN-aansluiting.
Het lampje CHG (opladen) gaat branden
en het opladen begint.
Voor DCR-HC45E:
Sluit het netsnoer aan op de
netspanningsadapter en het
stopcontact. Steek de camcorder
helemaal in het Handycam
Station.
CHG (opladen)-lampje
Voorbereidingen
Voor DCR-HC45E:
Koppel de netspanningsadapter los van
de DC IN-aansluiting. Houd hierbij
zowel het Handycam Station als de
stekker vast.
b Opmerkingen
• Voor DCR-HC45E:
Als u de camcorder in het Handycam Station
steekt, sluit u de afdekking van de DC INaansluiting.
Voor DCR-HC45E:
De accu alleen met de
netspanningsadapter opladen
Schuif de schakelaar POWER omhoog naar
OFF(CHG). Sluit daarna de
netspanningsadapter rechtstreeks aan op de
DC IN-aansluiting van de camcorder.
POWER-schakelaar
Het lampje CHG (opladen) gaat branden
en het opladen begint.
DC IN-aansluiting
Stekker
z Tips
• U kunt uw camcorder gebruiken wanneer deze
is aangesloten op een stroombron zoals een
stopcontact, zoals aangegeven in de illustratie.
In dit geval wordt de accu niet ontladen.
Wordt vervolgd ,
9
Stap 2: De accu opladen (vervolg)
Voor DCR-HC45E:
Uw camcorder verwijderen uit het
Handycam Station
De accu opbergen
Schakel de stroom uit en verwijder de
camcorder uit het Handycam Station,
waarbij u zowel de camcorder als het
Handycam Station vasthoudt.
De resterende acculading controleren
(informatie over de accu)
Voor DCR-HC37E/HC38E:
Een externe stroombron gebruiken
Na verloop van tijd wordt ongeveer 7
seconden lang de geschatte opnametijd en
de informatie over de accu weergegeven.
U kunt de informatie over de accu
gedurende 20 seconden weergeven door
nogmaals op DISP/BATT INFO te
drukken, terwijl de informatie wordt
weergegeven.
Als u de camcorder van stroom wilt
voorzien via een stopcontact, moet u
dezelfde aansluitingen maken als wanneer u
de accu oplaadt. In dit geval wordt de accu
niet ontladen.
Ontlaad de accu volledig voordat u deze
voor langere tijd opbergt (p. 62).
Zet de schakelaar POWER op OFF(CHG)
en druk op DISP/BATT INFO.
Resterende accuduur (bij benadering)
BATTERY INFO
De accu verwijderen
BATTERIJLADING
0%
50%
100%
1 Schakel de stroom uit en druk op PUSH.
BESCHIKB. OPNAMEDUUR
LCD-SCHERM: 85 min
BLDZOEKER : 99 min
2 Verwijder de accu in de richting van de
pijl.
POWER-schakelaar
Opnamecapaciteit (bij benadering)
Op het LCD-scherm kunt u de resterende
acculading controleren.
Aanduiding
1
Voldoende capaciteit over
2
Accu is bijna leeg, het
opname/afspeelproces zal
spoedig stoppen.
PUSH
10
Status
Vervang de accu door een
volledig opgeladen accu of
laad deze op.
Oplaadduur
Vereiste tijd in minuten (bij benadering) als
u een volledig ontladen accu volledig wilt
opladen.
Accu
Oplaadduur
115
NP-FH50
135
NP-FH70
170
NP-FH100
390
Opnameduur
Beschikbare tijd in minuten (bij
benadering) wanneer u een volledig
opgeladen accu gebruikt.
Accu
Doorlopende Normale
opnameduur opnameduur*
NP-FH30
(bijgeleverd)
95
45
110
55
NP-FH50
155
75
180
90
NP-FH70
330
165
395
195
NP-FH100
760
380
890
445
* Bij normale opnameduur wordt de tijd
weergegeven wanneer u de opname
herhaaldelijk start en stopt, de stroom in- en
uitschakelt en in- en uitzoomt.
b Opmerkingen
• Alle tijden zijn onder de volgende
omstandigheden gemeten:
Bovenste waarde: Opname met LCD-scherm.
Onderste waarde: Opname met de beeldzoeker
en het LCD-scherm gesloten.
Speelduur
Beschikbare tijd in minuten (bij
benadering) wanneer u een volledig
opgeladen accu gebruikt.
LCD-scherm
geopend
LCDscherm
gesloten
NP-FH30
(bijgeleverd)
105
135
NP-FH50
170
220
NP-FH70
370
465
NP-FH100
845
1065
Informatie over de accu
• Voordat u de accu vervangt, schuift u de
schakelaar POWER naar OFF(CHG).
• In de volgende gevallen knippert het lampje
CHG (opladen) tijdens het opladen of wordt de
informatie over de accu (p. 10) niet correct
weergegeven.
– De accu is niet correct in de camcorder
geplaatst.
– De accu is beschadigd.
– De accu is versleten (alleen voor informatie
over de accu).
• De stroom wordt niet geleverd via de accu als de
netspanningsadapter is aangesloten op de DC
IN-aansluiting van de camcorder of het
Handycam Station geleverd bij de DCRHC45E, zelfs niet als het netsnoer van de
netspanningsadapter is losgekoppeld van het
stopcontact.
Voorbereidingen
NP-FH30
(bijgeleverd)
Accu
Informatie over de oplaad-/opname-/
speelduur
• Tijden gemeten met de camcorder bij 25 °C.
(10 °C tot 30 °C wordt aanbevolen.)
• De opname- en speelduur zijn korter als u de
camcorder bij lage temperaturen gebruikt.
• De opname- en speelduur kunnen korter zijn,
afhankelijk van de gebruiksomstandigheden van
de camcorder.
Informatie over de netspanningsadapter
• Gebruik de netspanningsadapter in de buurt van
een stopcontact. Haal de stekker van de
netspanningsadapter onmiddellijk uit het
stopcontact als er een storing optreedt wanneer
u de camcorder gebruikt.
• Plaats de netspanningsadapter niet in een smalle
ruimte, dus bijvoorbeeld niet tussen een wand
en een meubelstuk.
Wordt vervolgd ,
11
Stap 2: De accu opladen (vervolg)
• Zorg ervoor dat de stekker van de
netspanningsadapter of het contactpunt van de
accu niet in aanraking komt met metalen
voorwerpen. Dit kan kortsluiting tot gevolg
hebben en een storing veroorzaken.
• Zelfs als de camcorder is uitgeschakeld,
ontvangt het apparaat nog steeds stroom als het
met de netspanningsadapter is aangesloten op
een stopcontact.
Stap 3: De stroom
inschakelen en de
datum en tijd
instellen
Stel de datum en tijd in wanneer u de
camcorder voor het eerst gebruikt. Als u de
datum en de tijd niet instelt, wordt het
scherm [KLOK INST.] elke keer
weergegeven als u de camcorder inschakelt
of als u de stand van de schakelaar POWER
wijzigt.
Raak de toets op het
LCD-scherm aan.
POWER-schakelaar
1 Schuif, terwijl u de groene knop
indrukt, de schakelaar POWER in
de richting van de pijl om het
gewenste lampje in te schakelen.
CAMERA: opnemen op een band.
PLAY/EDIT: beelden afspelen of
bewerken.
Het [KLOK INST.] scherm verschijnt.
KLOK INST.
J
M
2007 1
D
U
1
M
0 : 00
OK
2 Stel [J] (jaar) in met
en raak
/
aan.
U kunt elk gewenst jaar instellen tot het
jaar 2079.
12
3 Stel [M] (maand) in en druk op
en herhaal deze stap voor
[D] (dag), [U] (uur) en [M]
(minuut).
De klok begint te lopen.
Schuif de schakelaar POWER omhoog naar
OFF(CHG).
De datum en tijd resetten
U kunt de schermdisplays wijzigen zodat
berichten in een bepaalde taal worden
weergegeven. Raak
t [MENU] t
(SETUP MENU) t [
LANGUAGE] aan en selecteer daarna de
gewenste taal.
Voorbereidingen
De stroom uitschakelen
De taalinstelling wijzigen
U kunt de gewenste datum en tijd instellen
door het aanraken van de
t
[PAG2] t [KLOK INST.] (p. 27).
b Opmerkingen
• Als u de camcorder ongeveer 3 maanden
niet gebruikt, loopt de ingebouwde oplaadbare
batterij leeg en worden de instellingen voor
datum en tijd wellicht uit het geheugen gewist.
In dit geval moet u de oplaadbare batterij
opnieuw opladen en vervolgens de datum en tijd
opnieuw instellen (p. 67).
• Bij aankoop is de camcorder zo ingesteld dat de
camcorder automatisch wordt uitgeschakeld als
u deze ongeveer 5 minuten laat staan zonder een
handeling uit te voeren. Dit wordt gedaan om de
acculading te sparen ([A.UITS UIT], p. 41).
z Tips
• De datum en tijd worden niet weergegeven
tijdens het opnemen, maar ze worden
automatisch opgenomen op de band en kunnen
tijdens het afspelen worden weergegeven (zie
pagina 32 voor [GEGEV CODE] (Tijdens Easy
Handycam, kunt u alleen [DATUM TIJD]
instellen)).
• Als de toetsen op het aanraakscherm niet goed
werken, regelt u het aanraakscherm bij
(KALIBRATIE) (p. 66).
13
Stap 4: Instellingen aanpassen voor het
opnemen
De lensdop openen
Schuif de schakelaar LENS COVER naar
OPEN.
• Druk op DISP/BATT INFO om de
schermaanduidingen (zoals informatie over de
accu) in of uit te schakelen.
De beeldzoeker
U kunt beelden bekijken met de
beeldzoeker om de acculading te sparen, of
als het beeld op het LCD-scherm zwak is.
Beeldzoeker
Stel na het opnemen de schakelaar LENS
COVER in op CLOSE, om de lensdop te
sluiten.
Het LCD-scherm
Open het LCD-scherm 90 graden ten
opzichte van de camcorder (1).
Vervolgens draait u het LCD-scherm in de
gewenste hoek om op te nemen of af te
spelen (2).
Scherpstelknopje voor
de beeldzoeker
Beweeg het knopje tot het
beeld duidelijk wordt.
DISP/BATT INFO
180 graden
(max.)
z Tips
2
• U kunt de helderheid van de
achtergrondverlichting van de beeldzoeker
aanpassen door
(LCD/BZ INS) - [LICHT
BZ] (p. 39).
1
90 graden
(max.)
90 graden ten
opzichte van de
camcorder
De handgreepband
Maak de handgreepband vast en houd uw
camcorder correct vast.
b Opmerkingen
• Druk niet per ongeluk op de toetsen op de rand
van het LCD-scherm wanneer u het LCDscherm opent of aanpast.
z Tips
• Als u het LCD-scherm 180 graden draait, kunt u
het LCD-scherm sluiten met het venster naar
buiten gericht. Dit is handig voor handelingen
tijdens het afspelen.
• Zie [LCD HELD] (p. 32) voor informatie over
het aanpassen van de helderheid van het LCDscherm.
14
4
1
2
3
Stap 5: Een band plaatsen
U kunt alleen mini-DVgebruiken (p. 61).
b Opmerkingen
banden
1 Schuif de schakelaar
OPEN/
EJECT in de richting van de pijl
en houd de schakelaar vast. Open
de klep.
• Plaats de band niet met kracht in de
houder door op {DO NOT PUSH} te
drukken terwijl de bandhouder in de
camcorder schuift. Dit kan een
storing veroorzaken.
De band uit de camcorder verwijderen
Open de klep zoals beschreven in stap 1 en
verwijder de band.
Voorbereidingen
3 Sluit de klep.
OPEN/EJECT-schakelaar
z Tips
• De opnameduur is afhankelijk van [OPN
STND] (p. 40).
Klep
De bandhouder wordt automatisch uit
de camcorder geschoven en geopend.
2 Plaats een band in de camcorder
met het venstergedeelte naar
buiten gericht en druk op
.
Druk zachtjes op het
midden van de achterkant
Venster
van de band.
Bandhouder
De bandhouder wordt
automatisch weer in de
camcorder geschoven.
15
Opnemen/afspelen
Gemakkelijk opnemen/afspelen (Easy
Handycam)
Met de functie Easy Handycam worden de meeste camera-instellingen automatisch
geoptimaliseerd, zodat u geen gedetailleerde aanpassingen hoeft uit te voeren. Het formaat
van het schermlettertype wordt vergroot, zodat de informatie gemakkelijk kan worden
gelezen.
De lensdop openen (p. 14)
A
B
E
D
C
Opnemen
1 Schuif de schakelaar POWER A herhaaldelijk in de richting van de pijl om
het lampje CAMERA in te schakelen.
Als de schakelaar POWER A op OFF(CHG) is
gezet, schuift u de schakelaar omlaag terwijl u
het groene knopje ingedrukt houdt.
2 Druk op EASY C.
EASY
verschijnt op het scherm D.
3 Druk op REC START/STOP B (of E) om de opname te starten.*
De aanduiding (A) wordt gewijzigd van
[STBY] in [OPN]. Als u de opname wilt
stoppen, druk dan nogmaals op REC START/
STOP.
* Tijdens Easy Handycam, kunt u alleen opnemen in de SP stand.
16
60min
OPN 0:00:00
A
GIDS
FN
Afspelen
Schuif de schakelaar POWER A herhaaldelijk in de richting van de pijl om het
lampje PLAY/EDIT in te schakelen. Raak de toetsen op het scherm D als volgt
aan.
Raak achtereenvolgens
en
aan om het afspelen te
starten.
Als de schakelaar
POWER op OFF(CHG) is
gezet, schuift u de
schakelaar omlaag terwijl
u het groene knopje
ingedrukt houdt.
A
GIDS
C
A GIDS (p. 22)
B Stoppen
C Afspelen/onderbreken; de functie
wordt gewijzigd als u de toets aanraakt
D Terugspoelen/snel vooruitspoelen
Opnemen/afspelen
B
D
x De functie Easy Handycam annuleren
Druk nogmaals op EASY C.
verdwijnt van het scherm D.
x Aanpasbare menu-instellingen in de functie Easy Handycam
Als u
aanraakt, worden de aanpasbare menu-instellingen weergegeven. Zie pagina 27
voor meer informatie over de instelling.
• Bijna alle instellingen keren automatisch terug naar hun standaard instelling (p. 35).
• Annuleer de functie Easy Handycam als u effecten of instellingen op de beelden wenst toe te passen.
x Niet beschikbare toets tijdens Easy Handycam
Tijdens Easy Handycam, is de knop BACK LIGHT (p. 20) niet beschikbaar. [Ongeldig tijdens
Easy Handycam stand] verschijnt als een handeling niet beschikbaar is in de Easy Handycam
stand.
17
Opnemen
De lensdop openen (p. 14).
POWER-schakelaar
REC START/
STOP A
REC START/STOP B
Schuif de schakelaar POWER herhaaldelijk in de richting van de
pijl om het lampje CAMERA in te schakelen.
Als de schakelaar POWER op OFF(CHG) is gezet,
schuift u de schakelaar omlaag terwijl u het groene
knopje ingedrukt houdt.
Druk op REC START/STOP A (of B).
STBY
OPN
GIDS
GIDS
[STBY]
[OPN]
Als u de opname wilt stoppen, druk dan nogmaals op REC START/STOP.
18
Zoomen
U kunt beelden tot 40 keer vergroten ten
opzichte van de originele afmeting met de
motorzoomknop of de zoomtoetsen op de
rand van het LCD-scherm.
z Tips
• U kunt [D ZOOM] (p. 37) instellen als u meer
dan 40 × wilt inzoomen.
Opnemen in donkere
omgevingen (NightShot plus)
Opnemen/afspelen
Grote weergavehoek:
(groothoek)
Infraroodpoort
Zet de NIGHTSHOT PLUS-schakelaar op
ON. (
en ["NIGHTSHOT PLUS"]
worden weergegeven.)
b Opmerkingen
Kleine weergavehoek: (tele-opnamen)
Als u de motorzoomknop voorzichtig
draait, kunt u langzaam in- en uitzoomen op
het onderwerp. Draai de motorzoomknop
verder voor een snellere zoombeweging.
b Opmerkingen
• [STEADYSHOT] vermindert niet het onscherpe
beeld zoals gewenst, als de motorzoomknop is
ingesteld op de T (tele-opnamen).
• Houd uw vinger op de motorzoomknop. Als u
uw vinger van de motorzoomknop haalt, kan het
werkgeluid van de motorzoomknop ook worden
opgenomen.
• U kunt de zoomsnelheid niet aanpassen met de
zoomtoetsen op de rand van het LCD-scherm.
• De minimale afstand tussen de camcorder en het
onderwerp voor een goede scherpstelling is
ongeveer 1 cm voor groothoekopnamen en
ongeveer 80 cm voor tele-opnamen.
• De functie NightShot plus maakt gebruik van
infraroodlicht. Bedek daarom de infraroodpoort
niet met uw vingers of andere voorwerpen.
Verwijder de voorzetlens (optioneel) als deze is
bevestigd.
• Pas de scherpinstelling handmatig aan
([FOCUS], p. 28) als er moeilijk automatisch
kan worden scherpgesteld.
• Gebruik de functie NightShot plus niet in een
heldere omgeving. Dit kan een storing
veroorzaken.
Wordt vervolgd ,
19
Opnemen (vervolg)
De belichting aanpassen voor
voorwerpen met tegenlicht
Als u de belichting voor voorwerpen met
tegenlicht wilt aanpassen, drukt u op BACK
LIGHT om . weer te geven. Druk
nogmaals op BACK LIGHT om de
tegenlichtfunctie te annuleren.
Opnemen in spiegelstand
Open het LCD-scherm 90 graden ten
opzichte van de (1) en draai het
vervolgens 180 graden in de richting van de
lens (2).
z Tips
• Er verschijnt een spiegelbeeld van het
onderwerp op het LCD-scherm, maar het beeld
wordt normaal opgenomen.
20
Afspelen
Schuif de schakelaar POWER herhaaldelijk in de richting van de
pijl om het lampje PLAY/EDIT in te schakelen.
Als de schakelaar POWER op OFF(CHG) is gezet,
schuift u de schakelaar omlaag terwijl u het groene
knopje ingedrukt houdt.
Start het afspelen.
Afspelen/onderbreken*, de functie wordt
gewijzigd als u de toets aanraakt
GIDS
Stoppen
Opnemen/afspelen
Raak
aan om de band terug te spoelen tot aan de gewenste plaats en raak
aan om het afspelen te starten.
Terugspoelen/snel vooruitspoelen
* Het afspelen wordt automatisch gestopt als de camcorder langer dan 3 minuten in de pauzestand staat.
Het volume aanpassen
Raak achtereenvolgens
te passen.
t [PAG1] t [VOL.] en
/
aan om het volume aan
Een scène zoeken tijdens het afspelen
Blijf
/
aanraken tijdens het afspelen (beeldzoekfunctie) of
snel vooruitspoelen of terugspoelen van de band (snelzoekfunctie).
/
tijdens het
z Tips
• U kunt afspelen in verschillende standen ([V.SNL WG.], p. 33).
21
De helpfuncties gebruiken (GEBRUIKGIDS)
Met de helpfuncties kunt u gemakkelijk de
gewenste instelschermen selecteren
(GEBRUIKGIDS).
Niet beschikbare instellingen tijdens
Easy Handycam
Tijdens Easy Handycam zijn sommige
items niet beschikbaar. Als een instelling
niet beschikbaar is, maar wel gewenst, raak
dan [INST.] aan, om een instructie op het
scherm weer te geven. Volg de instructie
om de Easy Handycam te annuleren en
selecteer vervolgens de instelling.
GIDS
z Tips
Uw camcorder heeft 2 helpfuncties, zie
hieronder.
OPN. GIDS: De instelschermen met
betrekking tot de opname
worden weergegeven.
WRG. HULP: Hierdoor kunt u de
betekenis van elke
aanduiding op het LCDscherm controleren. Zie
pagina 76 voor meer
informatie.
1 Raak [GIDS] aan.
2 Selecteer het gewenste item.
bijvoorbeeld om nachtopnamen te
maken
Raak [OPN. GIDS] t [SCENE SEL.]
t [PAG.r]/[PAG.R] aan om [De sfeer
van een nachtelijke scène behouden]
weer te geven.
3 Raak [INST.] aan.
Het gewenste instelscherm verschijnt.
Pas de instellingen aan uw wensen aan.
22
• If [INST.] wordt niet weergegeven in stap 3,
volg de instructie op het scherm.
Het beginpunt zoeken
Controleer of het lampje CAMERA
brandt (p. 18).
De laatste scène van de meest
recente opname zoeken
(END SEARCH)
Handmatig zoeken
(EDIT SEARCH)
U kunt zoeken naar het beginpunt om de
volgende opname te starten terwijl u de
beelden op het scherm bekijkt. Het geluid
wordt niet afgespeeld tijdens het zoeken.
[EINDE ZOEK] (END SEARCH) werkt
niet als u de band uit de camcorder
verwijdert nadat u op de band hebt
opgenomen.
1 Raak
Raak
t [PAG1] aan en
vervolgens [EINDE ZOEK].
2 Selecteer
(CAMERA INS) met
en raak [UITV.] aan.
/
0:00:00
PAG1
PAG2
SPOT
FOCUS
FOCUS
SPOT
METER
WRG.
HULP
MENU SCÈNE
KEUZE
EINDE
ZOEK
BELICHT
3 Selecteer [BEW. ZOEK] met
Raak deze toets nogmaals aan om de
bewerking te annuleren.
/
en raak [UITV.] aan.
4 Selecteer [AAN] met
60min
BEWRK
b Opmerkingen
• [EINDE ZOEK] werkt niet correct als er een
leeg gedeelte staat tussen de opnamen op de
band.
z Tips
• De functie is ook beschikbaar als de schakelaar
POWER op PLAY/EDIT is gezet.
/
aan.
en raak [UITV.] t
De laatste scène van de meest recente
opname wordt ongeveer 5 seconden
afgespeeld en de camcorder schakelt
over naar de wachtstand op het moment
dat de laatste opname is voltooid.
STBY
GIDS
Opnemen/afspelen
60min
t [PAG1] t [MENU]
aan.
0:00:00
FN
5 Blijf
(teruggaan)/
(vooruitgaan) aanraken totdat u
het gewenste punt hebt gevonden
waar u wilt beginnen met
opnemen.
Wordt vervolgd ,
23
Het beginpunt zoeken (vervolg)
De laatste opgenomen scènes
controleren (opnamecontrole)
U kunt enkele seconden bekijken van de
scène die u hebt opgenomen voordat u de
band hebt gestopt.
1 Raak
t [PAG1] t [MENU]
aan.
2 Selecteer
(CAMERA INS) met
en raak [UITV.] aan.
/
3 Selecteer [BEW. ZOEK] met
/
en raak [UITV.] aan.
4 Selecteer [AAN] met
/
aan.
en raak [UITV.] t
60min
STBY
BEWRK
5 Raak
GIDS
0:00:00
FN
aan.
De laatste seconden van de laatst
opgenomen scène worden afgespeeld.
De camcorder wordt hierna in de
wachtstand gezet.
24
Het beeld op een televisie afspelen
U kunt de camcorder aansluiten op de ingang van een televisie of een videorecorder met de
A/V-kabel (1) of de A/V-kabel met S VIDEO (2). Voor deze bewerking moet de
camcorder op het stopcontact zijn aangesloten met de bijgeleverde netspanningsadapter (p. 8).
Raadpleeg ook de gebruiksaanwijzing van de apparaten die u wilt aansluiten.
DCR-HC37E/HC38E:
Apparaat zonder een
S VIDEO-aansluiting
Apparaat met een
S VIDEO-aansluiting
(zwart)
Opnemen/afspelen
(geel)
1
(wit)
(wit)
A/V OUTaansluiting
(rood)
(rood)
(geel)
A/V OUT
: Signaalverloop
2
Videorecorders
of televisies
DCR-HC45E:
Apparaat zonder een
S VIDEO-aansluiting
Apparaat met een
S VIDEO-aansluiting
(zwart)
(geel)
(wit)
1
A/V OUTaansluiting
(wit)
(rood)
(rood)
(geel)
A/V OUT
: Signaalverloop
2
Videorecorders
of televisies
Wordt vervolgd ,
25
Het beeld op een televisie afspelen (vervolg)
A A/V kabel (bijgeleverd)
Voor DCR-HC45E:
Het Handycam Station en uw camcorder zijn
uitgerust met A/V OUT-aansluitingen (p. 73,
74). Verbind de A/V-kabel met het Handycam
Station of de camcorder, afhankelijk van uw
configuratie.
B A/V kabel met S VIDEO-kabel
(optioneel)
Als u een verbinding maakt met een ander
apparaat via de S VIDEO-aansluiting met
behulp van de A/V-kabel met een S VIDEOkabel, kunnen beelden natuurgetrouwer
worden gereproduceerd dan met de
bijgeleverde A/V-kabel.
Sluit de witte en rode stekkers (audio links/
rechts) en de S VIDEO-stekker (S VIDEOkanaal) van een A/V-kabel aan. In dit geval
hoeft u de gele stekker (standaardvideo) niet
aan te sluiten. Met alleen de S VIDEOaansluiting wordt geen audio uitgevoerd.
b Opmerkingen
• Voor DCR-HC45E:
Sluit de A/V-kabel niet tegelijk aan op het
Handycam Station en de camcorder, want dit
kan beeldstoringen veroorzaken.
z Tips
• U kunt de tijdcode op het scherm van de
televisie weergeven door [DISPLAY] in te
stellen op [V-UIT/LCD] (p. 42).
Als de televisie is aangesloten op een
videorecorder
Sluit de camcorder aan op de LINE INingang op de videorecorder. Zet de
ingangskeuzeschakelaar van de
videorecorder op LINE (VIDEO 1, VIDEO
2, enz.) als de videorecorder over een
ingangskeuzeschakelaar beschikt.
26
Als de televisie mono is (als de
televisie slechts één audio-ingang
heeft)
Sluit de gele stekker van de A/V-kabel aan
op de video-ingang en sluit de witte stekker
(linkerkanaal) of rode stekker
(rechterkanaal) aan op de audio-ingang van
de televisie of videorecorder.
Als de televisie/videorecorder een 21polige verloopstekker
(EUROCONNECTOR) heeft
U dient de camcorder via de 21-polige
verloopstekker aan te sluiten op een
televisie om uw opnamen te kunnen
afspelen. Deze verloopstekker is alleen
geschikt voor uitvoer. Deze verloopstekker
wordt geleverd bij het DCR-HC45E model,
maar niet bij de modellen DCR-HC37E/
HC38E.
Televisie/
videorecorder
Het menu gebruiken
De menu-items gebruiken
1 Schuif de schakelaar POWER herhaaldelijk in de richting
van de pijl om het gewenste lampje in te schakelen.
CAMERA-lampje: instellingen voor opnemen naar band
PLAY/EDIT-lampje: instellingen voor weergeven/bewerken
2 Raak het LCD-scherm aan om het menu-item te selecteren.
Items die niet beschikbaar zijn, worden grijs weergegeven.
x De bedieningstoetsen gebruiken
op PAG1/PAG2/PAG3
Voor meer informatie over deze toetsen,
zie pagina 28.
b Opmerkingen
• Voor bepaalde instellingen hoeft u
niet aan te raken.
x Menu-items gebruiken
Ga naar pagina 35 voor nadere
informatie over de items.
1 Raak
t [MENU] aan [PAG1].
Het indexscherm van het menu wordt
weergegeven.
Het menu gebruiken
1 Raak
aan.
2 Raak de gewenste pagina aan.
3 Raak de gewenste toets aan.
4 Selecteer de gewenste instelling en raak
t
(Sluiten) aan.
2 Selecteer het gewenste menu.
Raak
/
aan om het item te
selecteren en raak [UITV.] aan. (De
procedure in stap 3 en 4 is dezelfde
als in stap 2.)
3 Selecteer het gewenste item.
4 Pas het item aan.
Nadat u de instellingen hebt gewijzigd,
raakt u
(sluiten) aan om het
menuscherm te sluiten.
Steeds als u [
TRG] aanraakt, wordt
het vorige scherm afgebeeld.
x Menu-items gebruiken tijdens
Easy Handycam-werking
1 Raak
aan.
2 Selecteer de gewenste toets.
3 Pas het item aan.
Nadat u de instellingen hebt gewijzigd,
raakt u
(sluiten) aan.
b Opmerkingen
• Annuleer de Easy Handycam-werking om
menu-items op de normale wijze te
gebruiken.
27
Bedieningstoetsopdrachten
Welke bedieningstoetsen beschikbaar zijn,
is afhankelijk van welk lampje brandt en
van de weergave (PAG).
De standaardinstellingen worden aangeduid
met B.
De aanduidingen tussen haakjes worden
weergegeven als de items zijn geselecteerd.
De tijdens de Easy Handycam-bewerking
beschikbare functies zijn gemarkeerd met
"*".
Zie pagina 27 voor informatie over
het selecteren van toetsitems.
Wanneer het CAMERA-lampje
brandt
[PAG1]
SPOT FOCUS
U kunt het brandpunt selecteren en
aanpassen om het brandpunt te richten op
een onderwerp dat zich niet in het midden
van het scherm bevindt.
60min
SPOTFOCUS
STBY
0:00:00
Raak dit aan
U kunt de scherpstelling handmatig
aanpassen. Selecteer deze optie als u gericht
wilt scherpstellen op een bepaald
onderwerp.
1 Raak [HANDMATIG] aan.
9 wordt weergegeven.
2 Raak
(scherpstellen op onderwerpen
in de buurt)/
(scherpstellen op
onderwerpen op afstand) aan om scherper
te stellen.
wordt weergegeven als u niet
dichterbij kunt scherpstellen en
wordt
weergegeven als u niet verder weg kunt
scherpstellen.
Als u de scherpstelling handmatig wilt
aanpassen, raakt u [AUTO] aan in stap 1.
b Opmerkingen
• De minimale afstand tussen de camcorder en het
onderwerp is voor een goede scherpstelling
ongeveer 1 cm voor groothoekopnamen en
ongeveer 80 cm voor tele-opnamen.
z Tips
AUTO
END
Raak in het kader het punt aan waarop u
wilt scherpstellen.
9 wordt weergegeven.
Als u automatisch wilt scherpstellen, raak
[AUTO] aan of stel [FOCUS] in op
[AUTO].
b Opmerkingen
• Als u [SPOT FOCUS], [FOCUS] instelt, wordt
deze automatisch ingesteld op [HANDMATIG].
28
FOCUS
• Het is eenvoudiger om scherp te stellen op het
onderwerp door de motorzoomknop naar T
(tele-opnamen) te draaien om de scherpstelling
aan te passen en deze knop vervolgens naar W
(groothoek) te draaien om de zoomfunctie aan te
passen voor de opname. Om een onderwerp van
dichtbij te filmen, beweegt u de zoomschakelaar
naar W (groothoek) en stelt u vervolgens scherp.
B AUTO
SPOT METER
(Flexibele spotmeter)
U kunt de belichting aanpassen en
vastleggen voor het onderwerp, zodat het
onderwerp wordt opgenomen met de meest
geschikte helderheid, zelfs als er een scherp
contrast is tussen het onderwerp en de
achtergrond, zoals bij personen in het
spotlight op het toneel.
60min
SPOT METER
STBY
Selecteer deze optie om beelden
automatisch op efficiënte wijze op te
nemen zonder de functie [SCÈNE
KEUZE].
SCHEMER* (
)
Selecteer deze optie om de donkere sfeer
van de verre omgeving in schermerscènes
vast te leggen.
0:00:00
Raak dit aan
AUTO
END
Selecteer deze optie om de sfeer van
bepaalde situaties, zoals zonsopgangen en
zonsondergangen vast te leggen.
Als u de instelling wilt terugzetten op
automatische belichting, raakt u [AUTO]
aan of stelt u [BELICHT] in op [AUTO].
LANDSCHAP* (
b Opmerkingen
• Als u [SPOT METER], [BELICHT] instelt,
wordt deze automatisch ingesteld op
[HANDMATIG].
WRG. HULP (Weergavehulp)*
Het menu gebruiken
Raak het punt waar u de scherpstelling wilt
vastleggen en aanpassen, aan op het
scherm.
wordt weergegeven.
ZONOP & OND.* (Zonsopgang en
zonsondergang) ( )
)
Selecteer deze optie om onderwerpen op
afstand duidelijk op te nemen. Met deze
instelling voorkomt u dat de camera
scherpstelt op glas of metalen gaas in
ramen dat tussen de camcorder en het
onderwerp staat.
Zie pagina 76.
MENU
Zie pagina 35.
SCÈNE KEUZE
U kunt beelden op efficiënte wijze
opnemen in verschillende omstandigheden
met de functie SCENE SEL..
PORTRET (portretprogramma) (
)
Selecteer deze optie om het onderwerp,
zoals personen of bloemen, naar voren te
halen en een zachte, diffuse achtergrond te
maken.
Wordt vervolgd ,
29
Bedieningstoetsopdrachten (vervolg)
SPOTLIGHT** (
)
Selecteer deze optie om te voorkomen dat
gezichten van personen zeer wit lijken
wanneer u de onderwerpen opneemt bij fel
licht.
BELICHT
U kunt de helderheid van een beeld
handmatig vastleggen. Pas de helderheid
aan als het onderwerp te helder of te donker
is.
60min
STBY
0:00:00
OK
SPORT** (sportprogramma) (
)
Selecteer deze optie om trillingen te
beperken wanneer u snelbewegende
onderwerpen opneemt.
HANDMATIG
AUTO
1
BELICHTING
2
1 Raak [HANDMATIG] aan.
wordt weergegeven.
2 Pas de belichting aan door
/
te raken.
SNW** (
)
Selecteer deze optie als u in erg lichte,
witte omstandigheden opnamen wilt
maken, zoals op een skipiste, anders lijken
de beelden te donker.
aan
Als u de instelling wilt terugzetten op
automatische belichting, raakt u [AUTO]
aan.
[PAG2]
FADER
U kunt de volgende effecten toevoegen aan
beelden die u op dit moment opneemt.
STRND** (
)
Selecteer deze optie om te voorkomen dat
gezichten van ’ personen te donker lijken
als u opneemt bij fel of reflecterend licht,
zoals op het strand in de zomer.
* Scherpstellen op onderwerpen die zich op
afstand bevinden.
**Niet scherpstellen op onderwerpen die
dichtbij zijn.
1 Selecteer het gewenste effect in wachtstand
(om in te faden) of opnamestand (om uit te
faden), raak dan
t
aan.
2 Druk op REC START/STOP.
De faderaanduiding stopt met knipperen en
verdwijnt als het faden is voltooid.
Als u [FADER] wilt annuleren voor de
bewerking wordt gestart, raakt u [UIT] aan
in stap 1.
Als u één keer op REC START/STOP
drukt, wordt de instelling geannuleerd.
Uitfaden
EINDE ZOEK (END SEARCH)
Zie pagina 23.
30
Infaden
WIT
EEN DRUK (
ZWART
MOZ. FADER
WIT BAL (witbalans)
U kunt de witbalans aanpassen aan de
helderheid van de opnameomgeving.
B AUTO
De witbalans wordt automatisch
aangepast.
)
De witbalans wordt afgeregeld voor
volgende opnameomstandigheden:
– Buiten
– Nachtopnamen, neonreclames en vuurwerk
– Zonsopgang of zonsondergang
– Onder fluorescerende lampen
BINNEN (n)
De witbalans wordt afgeregeld voor
volgende opnameomstandigheden:
– Binnen
– Op feestjes en in studio's waar de
lichtomstandigheden snel veranderen
– Onder videolampen in een studio, of onder
natriumlampen of gloeilampachtige
kleurlampen
b Opmerkingen
• Stel [WIT BAL] in op [AUTO] of [EEN
DRUK] onder witte of koelwitte fluorescerende
lampen.
• Wanneer u [EEN DRUK] selecteert, dient u het
witte object binnen het kader te houden terwijl
snel knippert.
•
knippert langzaam als [EEN DRUK] niet
kan worden ingesteld.
• Wanneer [EEN DRUK] is geselecteerd, als
blijft knipperen na het aanraken van
,
stel [WIT BAL] in op [AUTO].
Het menu gebruiken
MONOTOON
Bij het infaden wordt het beeld langzaam
gewijzigd van zwart-wit in kleur. Bij het
uitfaden wordt het beeld langzaam
gewijzigd van kleur in zwart-wit.
BUITEN (
)
De witbalans wordt aangepast aan het
omgevingslicht.
1 Raak [EEN DRUK] aan.
2 Geef een wit voorwerp, zoals een vel
papier, volledig weer op het scherm
onder dezelfde lichtomstandigheden als
waarmee u het onderwerp wilt
opnemen.
3 Raak
aan.
knippert snel. Als de witbalans is
aangepast en opgeslagen in het
geheugen, knippert de aanduiding niet
meer.
z Tips
• Wanneer u de accu vervangt terwijl [AUTO] is
geselecteerd of wanneer u uw camcorder van
binnen naar buiten brengt terwijl u binnen de
optie [BELICHT] hebt ingesteld (of vice versa),
dient u [AUTO] te selecteren en de camcorder
ongeveer 10 seconden op een wit voorwerp in
de buurt te richten, voor een betere aanpassing
van de kleurbalans.
• Als de witbalans is ingesteld met [EEN DRUK],
als u de instellingen [SCÈNE KEUZE] wijzigt
of uw camcorder van binnen naar buiten brengt
of vice versa, moet u de [EEN DRUK]procedure opnieuw uitvoeren om de witbalans
aan te passen.
PIEPTOON*
B AAN
U hoort een pieptoon wanneer u de
opname start/stopt of het aanraakscherm
gebruikt.
Wordt vervolgd ,
31
Bedieningstoetsopdrachten (vervolg)
UIT
B UIT
Annuleert de pieptoon en het sluitergeluid.
De gegevenscode wordt niet weergegeven.
CAM GEGEV (onder)
KLOK INST.*
Hiermee worden gegevens over de
camera-instellingen weergegeven.
Zie pagina 12.
DATUM TIJD
Hiermee worden de datum en tijd
weergegeven.
LCD HELD (LCD helder)
U kunt de helderheid van het LCD-scherm
aanpassen. Het opgenomen beeld wordt niet
beïnvloed door deze instelling.
Pas de helderheid aan met
/
.
60min
1
2
3
100 AWB
F1, 8 9dB
FN
/
[PAG1]
MENU
Zie pagina 35.
VOL.* (volume)
Zie pagina 21.
EINDE ZOEK (END SEARCH)
Zie pagina 23.
WRG. HULP (Weergavehulp)*
Zie pagina 76.
6
GEGEV CODE*
Met deze optie kunt u de gegevens
weergeven die automatisch tijdens de
opname zijn opgenomen (gegevenscode).
5
4
A SteadyShot uit
B Belichting
C Witbalans
D Gevoeligheid
E Sluitertijd
F Diafragma
b Opmerkingen
• Op het gegevensscherm voor [DATUM TIJD]
worden de datum en tijd in hetzelfde gedeelte
weergegeven. Als u beelden opneemt zonder de
klok in te stellen, worden [-- -- ----] en [--:--:--]
weergegeven.
• Tijdens Easy Handycam-bewerking, kunt u
enkel [DATUM TIJD] instellen.
PIEPTOON*
Zie pagina 31.
KLOK INST.
Zie pagina 12.
[PAG2]
32
AUTO
GIDS
Wanneer het PLAY/EDIT-lampje
gaat branden
U kunt de videobedieningstoetsen (
/
/
) op iedere PAG
gebruiken.
0:00:00:00
[PAG3]
b Opmerkingen
• U hoort het opgenomen geluid niet. U ziet
wellicht ook mozaïekpatronen van eerder
afgespeelde beelden.
V.SNL WG.
(Versnelde weergave)
U kunt afspelen in verschillende standen
terwijl u films bekijkt.
1 Raak de volgende toetsen aan tijdens het
afspelen.
Actie
Aanraken
De
afspeelrichting
wijzigen*
(frame)
De interne stereomicrofoon (p. 71)
gebruiken. U kunt geluid toevoegen aan een
band waarop al opnamen zijn gemaakt in de
12-bits stand (p. 40) zonder dat het
oorspronkelijke geluid wordt gewist.
b Opmerkingen
[yLANGZ]
In omgekeerde
richting:
(frame) t
[yLANGZ]
De band 2 keer
zo snel afspelen
(dubbele
snelheid)
(dubbele
snelheid)
In omgekeerde
richting:
(frame) t
(dubbele snelheid)
Frame voor
frame afspelen
(frame) in de
afspeelpauzestand.
In omgekeerde
richting:
(frame) tijdens
het afspelen van
frames.
* Er kunnen horizontale lijnen verschijnen
aan de boven- of onderkant of in het midden
van het scherm. Dit duidt niet op een
storing.
**Beelden die worden uitgevoerd via de
DV-interface (i.LINK), kunnen niet
vloeiend worden afgespeeld in de
vertraagde stand.
TRG] t
• U kunt geen extra audiosignalen opnemen:
– Op een band die is opgenomen in de 16-bits
stand (p. 40).
– Op een band die is opgenomen in de stand LP.
– Wanneer de camcorder is aangesloten met een
i.LINK-kabel.
– Als een band is opgenomen in de stand 4CH
MIC op andere camcorders.
– Op lege gedeelten van de band.
– Op een band die is opgenomen in een
televisiekleursysteem dat afwijkt van het
kleursysteem van de camcorder (p. 60).
– Als het wispreventienokje van de band is
ingesteld op SAVE (p. 61).
– Op gedeelten die in HDV-indeling zijn
opgenomen.
• Wanneer u geluid toevoegt, wordt er geen beeld
uitgevoerd via de A/V OUT-aansluiting.
Controleer het beeld op het LCD-scherm of in
de beeldzoeker.
• U kunt alleen aanvullend geluid opnemen op
een band die met de camcorder is opgenomen.
Het geluid wordt mogelijk slechter wanneer u
geluid op een band opneemt die is opgenomen
met andere camcorders (inclusief andere
camcorders (DCR-HC37E/HC38E/HC45E)).
Het menu gebruiken
Vertraagd
afspelen**
2 Raak [
A KP. REGEL (geluidsopnamen
invoegen)
aan.
Als u wilt terugkeren naar de normale
afspeelstand, raakt u
(afspelen/
onderbreken) twee keer aan (één keer voor
het afspelen van frames).
Wordt vervolgd ,
33
Bedieningstoetsopdrachten (vervolg)
Opnamegeluid
Plaats van tevoren een band met opnamen
in de camcorder.
1 Verschuif de schakelaar POWER
herhaaldelijk om het lampje PLAY/EDIT
in te schakelen.
2 Raak
(afspelen/onderbreken) aan om
de band af te spelen en raak de toets
opnieuw aan op het punt waar u het geluid
wilt opnemen.
3 Raak
t [PAG3] t [A KP.
REGEL] t [AUDIO KOP] aan.
X wordt weergegeven.
60min
A KP. REG.
0:00:00:00
TRG
AUDIO
KOP
4 Raak
(afspelen) aan.
Uw camcorder start de audio-opnamen via
de interne stereomicrofoon.
verschijnt terwijl het nieuwe geluid in
stereo 2 (ST 2) wordt opgenomen tijdens
het afspelen van de band.
5 Raak
(stoppen) aan als u wilt stoppen
met opnemen.
Als u wilt kopiëren over andere scènes,
herhaalt u stap 2 om de scènes te
selecteren en raakt u [AUDIO KOP] aan.
6 Raak [
TRG] t
aan.
Het opgenomen geluid controleren
1 Speel de band af waarop u geluid hebt
opgenomen (p. 21).
2 Raak
t [PAG1] t [MENU] aan.
3 Selecteer
(SPLR INST.) voor de
DCR-HC37E/HC45E of
(VCR
INST.) voor de DCR-HC38E en raak
vervolgens
/
aan om
[AUDIO MIX] te selecteren en raak dan
[UITV.] aan.
34
VCR INST.
AUDIO MIX
ST 1
ST 2
UITV.
TRG
4 Raak
/
aan om de balans
tussen het oorspronkelijke geluid (ST 1) en
het nieuwe geluid (ST 2) aan te passen en
raak [UITV.] aan.
b Opmerkingen
• Bij de standaardinstelling wordt het
oorspronkelijke geluid (ST 1) uitgevoerd.
OPN. REGEL (opnameregeling)
(DCR-HC38E)
Zie pagina 46.
LCD HELD (LCD helder)
Zie pagina 32.
Menu-items
• De beschikbare menu-items (z) verschillen afhankelijk van het lampje dat is geselecteerd.
• In de functie Easy Handycam worden de volgende instellingen automatisch toegepast (p. 16).
CAMERA
PLAY/EDIT
Easy Handycam
z
z
UIT
z
z
z
z
z
–
–
–
–
–
UIT
4:3
AAN
UIT
AAN
–
z
–
z
z
z
z
z
z
z
z
LICHT NML
–
LICHT NML
–
z
z
z
z
–
z
–
z
SP
SP
12BIT
AUTO
z
z
z
z
z
–
UIT
z
AAN
z
z
z
z
z
z
z
z
–*
5 min
AAN
LCD
HANDM INST menu (p. 36)
B EFFECT
CAMERA INS menu (p. 37)
D ZOOM
BR.B.SEL.
STEADYSHOT
BEW. ZOEK
N.O. LAMP
SPLR INST. (DCR-HC37E/HC45E)/
VCR INST. (DCR-HC38E) menu (p. 38)
AUDIO MIX
LCD/BZ INS menu (p. 39)
BAND INST. menu (p. 40)
OPN STND (DCR-HC37E/HC45E)
OPN STND (DCR-HC38E)
AUDIO FUNC
RESTANT
Het menu gebruiken
LCD VERL.
LCD KLEUR
LICHT BZ
BREEDBEELD
SETUP MENU menu (p. 41)
USB STREAM
LANGUAGE
DEMOFUNC.
ANDERE menu (p. 41)
WERELDTIJD
A.UITS UIT
BEDIENING (DCR-HC45E)
DISPLAY
* De waarde die werd ingesteld voor de Easy Handycam-bewerking blijft behouden tijdens de Easy
Handycam-bewerking.
35
HANDM INST menu
– B EFFECT
De standaardinstelling wordt aangeduid
met B.
De aanduidingen tussen haakjes worden
weergegeven als de items zijn geselecteerd.
Zie pagina 27 voor meer informatie
over het selecteren van menu-items.
B EFFECT (beeldeffecten)
U kunt speciale effecten toevoegen aan een
beeld tijdens het opnemen of afspelen.
wordt weergegeven.
B UIT
Gebruik niet de instelling [B EFFECT].
KLEURNEG.
De kleur en helderheid worden omgekeerd.
MOZAIEK*
Beelden worden weergegeven als een
mozaïekpatroon.
* Niet beschikbaar tijdens weergave.
b Opmerkingen
• Effecten toegevoegd aan de weergegeven
beelden worden niet uitgestuurd via de DVinterface (i.LINK). Alleen de originele beelden
kunnen worden uitgestuurd.
• Voor DCR-HC38E:
U kunt geen effecten toevoegen aan beelden die
via externe bronnen worden ingevoerd.
z Tips
• U kunt beelden opnemen die met speciale
effecten werden bewerkt op een andere
videorecorder/DVD enzovoort (p. 43).
SEPIA
Beelden worden in sepia weergegeven.
ZWART-WIT
Beelden worden in zwart-wit
weergegeven.
ZONLICHT
Beelden worden weergegeven als een
illustratie met scherpe contrasten.
PASTEL*
Beelden worden weergegeven als een
lichte tekening in pastelkleuren.
36
CAMERA INS menu
– D ZOOM/BR.B.SEL./STEADYSHOT, enz.
De standaardinstellingen worden aangeduid
met B.
De aanduidingen tussen haakjes worden
weergegeven als de items zijn geselecteerd.
Zie pagina 27 voor meer informatie
over het selecteren van menu-items.
D ZOOM (digitaal zoomen)
U kunt het maximale zoomniveau
selecteren als u meer dan 40 × (de
standaardinstelling) wilt zoomen tijdens het
opnemen op een band. De beeldkwaliteit
vermindert als u de digitale zoomfunctie
gebruikt.
B 4:3
Standaardinstelling (om beelden op te
nemen voor weergave op een 4:3televisie).
16:9 BREED (
)
Neemt beelden op voor weergave op het
volledige scherm van een 16:9breedbeeldtelevisie.
Bij weergave op het LCD-scherm/de beeldzoeker
met [16:9 BREED] geselecteerd.
Bij weergave op een 16:9breedbeeldtelevisie*
De rechterkant van de zoombalk toont het
digitale zoombereik. Het zoombereik
wordt weergegeven als u het zoomniveau
selecteert.
B UIT
Zoomen tot maximaal 40 × wordt optisch
uitgevoerd.
80 ×
Zoomen tot maximaal 40 × wordt optisch
uitgevoerd en daarna wordt zoomen tot
maximaal 80 × digitaal uitgevoerd.
2000 ×
Zoomen tot maximaal 40 × wordt optisch
uitgevoerd en daarna wordt zoomen tot
maximaal 2.000 × digitaal uitgevoerd.
BR.B.SEL. (groothoek)
U kunt beelden opnemen in een verhouding
die geschikt is voor het scherm waarop de
beelden worden weergegeven.
Raadpleeg ook de gebruiksaanwijzing bij
de televisie voor meer informatie.
* Het beeld wordt volledig op het scherm
weergegeven als de breedbeeldtelevisie
overschakelt naar de stand voor volledig
scherm.
** Afgespeeld in stand 4:3. Als u een beeld
weergeeft in de breedbeeldstand, verschijnt het
beeld zoals dit wordt weergegeven op het LCDscherm of in de beeldzoeker.
Het menu gebruiken
Bij weergave op een
standaardtelevisie**
STEADYSHOT
U kunt cameratrillingen onderdrukken (de
standaardinsteling is [AAN]). Stel
[STEADYSHOT] in op [UIT] ( ) als u
een statief (optioneel) of een voorzetlens
(optioneel) gebruikt, dan krijgt u een
natuurlijk beeld.
BEW. ZOEK
B UIT
Geeft
of
LCD-scherm.
niet weer in het
Wordt vervolgd ,
37
CAMERA INS menu (vervolg)
AAN
Geeft
en
weer in het LCDscherm en schakelt de functies EDIT
SEARCH en Opnamecontrole in (p. 23).
SPLR INST./
VCR INST. menu
– AUDIO MIX
Het menu SPLR INST. is voor de DCRHC37E/HC45E en het menu VCR INST. is
voor de DCR-HC38E.
N.O. LAMP (NightShot-lamp)
Wanneer u de functie NightShot plus
(p. 19) gebruikt om op te nemen, kunt u
heldere beelden opnemen door [N.O.
LAMP], waarmee infraroodlicht wordt
uitgestraald (onzichtbaar), in te stellen op
[AAN] (de standaardinstelling).
b Opmerkingen
• Bedek de infraroodpoort niet met uw vingers of
andere voorwerpen (p. 71).
• Verwijder de voorzetlens (optioneel) als deze is
bevestigd.
• De maximale opnameafstand met [N.O. LAMP]
is ongeveer 3 m.
z Tips
• Als u onderwerpen op donkere plaatsen
opneemt, zoals 's nachts of bij maanlicht, stelt u
[N.O. LAMP] in op [UIT]. U kunt de kleuren
van het beeld zo dieper maken.
38
AUDIO MIX
Zie pagina 34.
LCD/BZ INS menu
– LCD VERL./LCD KLEUR/LICHT BZ, enz.
De standaardinstellingen worden aangeduid
met B.
Zie pagina 27 voor meer informatie
over het selecteren van menu-items.
LICHT
Het scherm van de beeldzoeker helderder
maken.
b Opmerkingen
LCD VERL.
(achtergrondverlichting van het
LCD-scherm)
U kunt de helderheid van de
achtergrondverlichting van het LCDscherm aanpassen. Het opgenomen beeld
wordt niet beïnvloed door deze instelling.
B LICHT NML
Standaardhelderheid.
Het LCD-scherm helderder maken.
b Opmerkingen
• Wanneer u de camcorder aansluit op externe
stroombronnen, wordt [LICHT] automatisch
geselecteerd voor de instelling.
• Wanneer u [LICHT] selecteert, wordt de
levensduur van de accu iets verminderd bij het
opnemen.
LCD KLEUR
BREEDBEELD (breedbeeld)
U kunt selecteren hoe een beeld met de
breedte-/hoogteverhouding 16:9 wordt
weergegeven in de beeldzoeker en op het
LCD-scherm door [BR.B.SEL.] op [16:9
BREED] te zetten. Het opgenomen beeld
wordt niet beïnvloed door deze instelling.
B LETTERBOX
Normale instelling (standaarddisplaytype)
SAMENDRUK
Het menu gebruiken
LICHT
• Wanneer u de camcorder aansluit op externe
stroombronnen, wordt [LICHT] automatisch
geselecteerd voor de instelling.
• Wanneer u [LICHT] selecteert, wordt de
levensduur van de accu iets verminderd bij het
opnemen.
Het beeld wordt verticaal uitgerekt
wanneer zwarte banden worden
weergegeven aan de boven- en onderkant
van het scherm bij de breedte-/
hoogteverhouding 16:9.
U kunt de kleur op het LCD-scherm
aanpassen met
/
. Het
opgenomen beeld wordt niet beïnvloed
door deze instelling.
Fletser
Feller
LICHT BZ (helderheid van de
beeldzoeker)
U kunt de helderheid van de beeldzoeker
aanpassen. Het opgenomen beeld wordt niet
beïnvloed door deze instelling.
B LICHT NML
Standaardhelderheid.
39
BAND INST. menu
– OPN STND/AUDIO FUNC/RESTANT
De standaardinstellingen worden aangeduid
met B.
De aanduidingen tussen haakjes worden
weergegeven als de items zijn geselecteerd.
Zie pagina 27 voor meer informatie
over het selecteren van menu-items.
OPN STND (opnamestand)
B SP (SP)
Selecteer deze optie om op te nemen op
een band in de stand SP (Standard Play).
LP (LP)
Selecteer deze optie om de opnametijd ten
opzichte van de stand SP tot 1,5 keer te
vergroten (Long Play).
b Opmerkingen
• Als u opneemt in de stand LP, kan er een
mozaïekachtig beeld verschijnen of kan het
geluid worden onderbroken als u de band op
andere camcorders of videorecorders afspeelt.
• Als u met zowel de stand SP als de stand LP
opneemt op één band, kan er bij weergave
vervorming van het beeld optreden of kan de
tijdcode tussen de scènes niet juist worden
aangebracht.
AUDIO FUNC
B 12BIT
Selecteer deze optie om op te nemen in de
12-bits stand (met 2 stereogeluidskanalen).
16BIT (
)
Selecteer deze optie om op te nemen in de
16-bits stand (voor 1 stereogeluid met
hoge kwaliteit).
RESTANT
B AUTO
Hiermee wordt de aanduiding voor de
resterende bandlengte ongeveer 8
seconden weergegeven in de volgende
gevallen.
40
• Wanneer u de schakelaar POWER op
PLAY/EDIT of CAMERA zet terwijl er een
band in de camcorder is geplaatst.
• Wanneer u
(afspelen/onderbreken)
aanraakt.
AAN
Hiermee wordt de aanduiding voor de
resterende bandlengte altijd weergegeven.
SETUP MENU
menu
– USB STREAM/LANGUAGE, enz.
Zie pagina 27 voor meer informatie
over het selecteren van menu-items.
USB STREAM
U kunt de beelden op het scherm van de
camcorder weergeven op de computer
(USB streaming) via de USB-kabel. Zie
"Eerste kennismaking" op de meegeleverde
CD-ROM voor meer informatie (p. 51).
LANGUAGE
• De camcorder biedt de optie [ENG[SIMP]]
(vereenvoudigd Engels) als uw eigen taal niet
beschikbaar is.
DEMOFUNC.
De standaardinstelling is [AAN], zodat u de
demonstratie ongeveer 10 minuten nadat u
de band uit de camera hebt verwijderd kunt
bekijken en de schakelaar POWER hebt
verschoven om het lampje CAMERA in te
schakelen.
z Tips
• In de onderstaande gevallen wordt de
demonstratie onderbroken.
– Als u het scherm aanraakt tijdens de
demonstratie. (De demonstratie wordt na
ongeveer 10 minuten opnieuw gestart.)
– Als een band wordt geplaatst.
– Als de schakelaar POWER op een andere
stand dan CAMERA is gezet.
– WERELDTIJD, enz.
De standaardinstellingen worden aangeduid
met B.
Zie pagina 27 voor meer informatie
over het selecteren van menu-items.
WERELDTIJD
Wanneer u de camcorder in het buitenland
gebruikt, kunt u het tijdsverschil instellen
door
/
aan te raken. Zo wordt
de klok automatisch aangepast op basis van
het tijdsverschil.
Als u het tijdsverschil instelt op 0, keert de
klok terug naar de oorspronkelijk ingestelde
tijd.
A.UITS UIT (automatische
uitschakeling)
B 5 min
De camcorder wordt automatisch
uitgeschakeld wanneer u de camcorder
langer dan ongeveer 5 minuten niet
gebruikt.
Het menu gebruiken
U kunt de taal voor het LCD-scherm
selecteren.
ANDERE menu
NOOIT
De camcorder wordt nooit automatisch
uitgeschakeld.
b Opmerkingen
• Als u de camcorder aansluit op een stopcontact,
wordt [A.UITS UIT] automatisch ingesteld op
[NOOIT].
BEDIENING (DCR-HC45E)
De standaardinstelling is [AAN], zodat u de
afstandsbediening kunt gebruiken (p. 74).
z Tips
• Selecteer [UIT] om te voorkomen dat de
camcorder reageert op een opdracht die met de
afstandsbediening van een andere videorecorder
wordt verzonden.
Wordt vervolgd ,
41
ANDERE menu (vervolg)
DISPLAY (display output)
B LCD
Hiermee worden weergaven, zoals de
tijdcode, op het LCD-scherm en in de
beeldzoeker weergegeven.
V-UIT/LCD
Hiermee worden weergaven, zoals de
tijdcode, op het televisiescherm, op het
LCD-scherm en in de beeldzoeker
weergegeven.
42
Kopiëren/bewerken
Kopiëren naar videorecorder of DVD/HDDrecorder
U kunt beelden kopiëren die afgespreeld worden op uw camcorder voor andere opnameapparaten, zoals videorecorders of DVD/HDD-recorders.
U kunt uw camcorder aansluiten op videorecorders of DVD/HDD-recorders met de
meegeleverde A/V-kabel (1), de A/V-kabel met S VIDEO (2) of de i.LINK-kabel (3).
Voor deze bewerking moet de camcorder op het stopcontact zijn aangesloten met de
bijgeleverde netspanningsadapter (p. 8). Raadpleeg ook de gebruiksaanwijzing bij de
apparaten die u wilt aansluiten.
DCR-HC37E/HC38E:
Apparaat zonder een
S VIDEO-aansluiting
Apparaat met een
S VIDEO-aansluiting
(zwart)
Kopiëren/bewerken
(geel)
1
(wit)
(wit)
A/V OUTaansluiting
(rood)
(rood)
(geel)
A/V OUT
2
DV
3
Naar DV of
DV OUT-interface (i.LINK)
Naar i.LINKaansluiting
Videorecorders of
DVD/HDD-recorders
: Signaalverloop
Wordt vervolgd ,
43
Kopiëren naar videorecorder of DVD/HDD-recorder (vervolg)
DCR-HC45E:
Apparaat zonder een
S VIDEO-aansluiting
Apparaat met een
S VIDEO-aansluiting
(zwart)
(geel)
1
(wit)
(wit)
A/V OUTaansluiting
(rood)
(rood)
(geel)
A/V OUT
2
DV OUT
Naar DV OUT
-interface (i.LINK)
3
Naar i.LINKaansluiting
Videorecorders of
DVD/HDD-recorders
: Signaalverloop
A A/V kabel (bijgeleverd)
Voor DCR-HC45E:
Het Handycam Station en uw camcorder zijn
uitgerust met A/V OUT-aansluitingen (pagina
73, 74). Verbind de A/V-kabel met het
Handycam Station of de camcorder,
afhankelijk van uw configuratie.
B A/V kabel met S VIDEO-kabel
(optioneel)
Als u een verbinding maakt met een ander
apparaat via de S VIDEO-aansluiting met
behulp van de A/V-kabel met een S VIDEOkabel, kunnen beelden natuurgetrouwer
worden gereproduceerd dan met de
bijgeleverde A/V-kabel. Sluit de witte en rode
stekkers (audio links/rechts) en de S VIDEOstekker (S VIDEO-kanaal) van een A/V-kabel
aan. In dit geval hoeft u de gele stekker
(standaardvideo) niet aan te sluiten. Met
44
alleen de S VIDEO-aansluiting wordt geen
audio uitgevoerd.
C i.LINK -kabel (optioneel)
Gebruik een i.LINK-kabel om de camcorder
aan te sluiten op een ander apparaat dat
voorzien is van een i.LINK-aansluiting. De
video- en geluidssignalen worden digitaal
verzonden, waardoor de beelden en het geluid
van hoge kwaliteit zijn. Houd er rekening mee
dat u het beeld en het geluid niet afzonderlijk
kunt opnemen.
b Opmerkingen
• Wanneer u de camcorder aansluit op een
apparaat met monogeluid, sluit u de gele stekker
van de A/V-kabel aan op de videoaansluiting en
de rode (rechterkanaal) of de witte stekker
(linkerkanaal) op de audioaansluiting van het
apparaat.
• Als u een apparaat aansluit met een A/V-kabel,
stelt u [DISPLAY] in op [LCD] (de
standaardinstelling) (p. 42).
1 Maak de camcorder gereed voor
afspelen.
Plaats de band met opnamen.
Verschuif de schakelaar POWER
herhaaldelijk om het lampje PLAY/
EDIT in te schakelen.
2 Plaats de opnamemedia in het
opnameapparaat.
3 Sluit uw camcorder aan op het
opnameapparaat (videorecorder
of DVD/HDD-recorder) met de
A/V-kabel (bijgeleverd) 1, een
A/V-kabel met S VIDEO
(optioneel) 2 of een i.LINK-kabel
(optioneel) 3.
• Wilt u de datum/tijd en camera-instellingen
opnemen wanneer de aansluiting uitgevoerd is
met de A/V-kabel, dan moet u deze weergeven
op het scherm (p. 32).
• De volgende gegevens kunnen niet worden
uitgevoerd via de DV-interface (i.LINK):
– Aanduidingen
– Beelden die bewerkt zijn met [B EFFECT]
(p. 36)
• Wanneer u de i.LINK-kabel gebruikt, wordt het
opgenomen beeld onscherp als de beelden
worden onderbroken op de camcorder terwijl u
opneemt.
• Wanneer u de i.LINK-kabel gebruikt, wordt de
gegevenscode (datum/tijd/datum camerainstellingen) eventueel niet weergegeven of
opgenomen, afhankelijk van het apparaat of de
toepassing.
Kopiëren/bewerken
Als het opnameapparaat beschikt over
een ingangskeuzeschakelaar, zet u deze
in de invoerstand (bijvoorbeeld videoingang 1, video-ingang 2).
b Opmerkingen
Sluit uw camcorder aan op de ingang
van het opnameapparaat.
4 Start de weergave op de
camcorder en de opname op het
opnameapparaat.
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing bij
het opnameapparaat voor meer
informatie.
5 Als het kopiëren voltooid is, stopt
u de camcorder en het
opnameapparaat.
45
Beelden opnemen van een televisie of
videorecorder, enz. (DCR-HC38E)
Met een i.LINK-kabel (optioneel) kunt u beelden of televisieprogramma's van een televisie of
videorecorder, enz., opnemen op een band.
Plaats van tevoren een voor opnemen geschikte band in de camcorder.
U kunt uw camcorder aansluiten op een televisie, videorecorder of een i.LINK-compatibel
apparaat met de i.LINK-kabel (optioneel).
Voor deze bewerking moet de camcorder op het stopcontact zijn aangesloten met de
bijgeleverde netspanningsadapter (p. 8). Raadpleeg ook de gebruiksaanwijzing van de
apparaten die u wilt aansluiten.
b Opmerkingen
• U kunt geen beelden op uw camcorder opnemen vanaf een televisie of videorecorder die
niet over een i.LINK-aansluiting beschikt.
• U kunt beelden en geluid niet gescheiden naar het toestel voeren.
• De camcorder kan alleen opnemen van een PAL-bron. Franse videobeelden of televisieprogramma's
(SECAM) kunnen bijvoorbeeld niet juist worden opgenomen. Zie pagina 60 voor meer informatie over
televisiekleursystemen.
Naar i.LINKaansluiting
DV
Naar DV-interface
(i.LINK)
: Signaalverloop
Als u uw camcorder aansluit op een ander
apparaat met een i.LINK-kabel, worden de
video- en audiosignalen digitaal verzonden,
waardoor de beelden en het geluid van hoge
kwaliteit zijn. Houd er rekening mee dat u
het beeld en het geluid niet afzonderlijk
kunt opnemen.
1 Sluit de televisie of videorecorder
met een i.LINK-kabel aan op de
camcorder.
46
Televisies of
videorecorders
i.LINK
i.LINK-kabel (optioneel)
2 Als u opneemt van een
videorecorder, dient u een band
in het apparaat te plaatsen.
3 Verschuif de schakelaar POWER
herhaaldelijk om het lampje
PLAY/EDIT in te schakelen.
4 Plaats de camcorder in de
opnamepauzestand.
Raak
t [PAG3] t [OPN.
REGEL] t [OPN. PAUZE] aan.
5 Beelden opnemen van een
videorecorder:
Speel de band af op de
videorecorder.
Beelden opnemen van een
televisie:
Kies een televisieprogramma.
De beelden die worden afgespeeld op
het aangesloten apparaat, verschijnen op
het LCD-scherm van de camcorder.
beginnen met opnemen.
7 Stop het opnemen.
Raak
aan.
8 Raak [
Kopiëren/bewerken
6 Raak [OPN. START] aan als u wilt
(stoppen) of [OPN. PAUZE]
TRG] t
aan.
b Opmerkingen
• De aanduiding
verschijnt wanneer u de
camcorder en andere apparaten aansluit via een
i.LINK-kabel. (Deze aanduiding verschijnt
mogelijk ook op het aangesloten apparaat.)
47
Een computer gebruiken
Wat kunt u doen met een Windows computer
Als u het programma "Picture Motion
Browser" op een Windows computer
installeert, vanaf de meegeleverde CDROM, kunt u de volgende bewerkingen
uitvoeren.
b Opmerkingen
• U kunt niet de meegeleverde software "Picture
Motion Browser" op een Macintosh computer
installeren.
Informatie over "Eerste
kennismaking (First Step
Guide)"
De "Eerste kennismaking" is een
gebruiksaanwijzing die u kunt raadplegen
op de computer.
Hierin worden de algemene handelingen
beschreven vanaf de eerste keer dat u de
camcorder aansluit op de computer en het
opgeven van instellingen. Daarnaast wordt
de algemene bediening beschreven van de
eerste keer dat u de software "Picture
Motion Browser", die opgeslagen is op de
CD-ROM (bijgeleverd), gebruikt.
Zie "De installatie "Eerste kennismaking""
(p. 49), start de "Eerste kennismaking" en
volg de instructies.
Informatie over de helpfunctie
van de software
Hoofdfuncties
x Films importeren en bekijken die
gemaakt zijn op uw camcorder
U kunt films beheren op datum en tijd of
opname en films selecteren die u als
miniaturen wilt bekijken. Deze miniaturen
kunnen worden vergroot en worden
afgespeeld in een diavoorstelling.
x Films bewerken die geïmporteerd
zijn naar een computer
U kunt geïmporteerde films op een
computer bewerken.
x Films exporteren van uw computer
naar uw camcorder
U kunt films exporteren die geïmporteerd
zijn op een computer via uw camcorder en
weer terug naar uw camcorder.
De helpgids beschrijft alle functies van alle
softwaretoepassingen. Zie de helpgids voor
meer informatie, nadat u de "Eerste
kennismaking" aandachtig hebt
doorgelezen.
Klik op het scherm op [?] om de helpgids
weer te geven.
Systeemvereisten
Bij gebruik van "Picture Motion Browser"
Besturingssysteem: Microsoft
Windows 2000 Professional, Windows
XP Home Edition, Windows XP
Professional of Windows XP Media
Center Edition standaardinstallatie
vereist.
De werking kan niet worden
gegarandeerd als het bovenstaande
besturingssysteem een bijgewerkt
besturingssysteem is of zich in een
multi-boot-omgeving bevindt.
CPU: Intel Pentium III 800 MHz of sneller
48
Toepassing: DirectX 9.0c of hoger (dit
product is gebaseerd op DirectXtechnologie. DirectX moet zijn
geïnstalleerd.)
Geluidssysteem: Direct Sound
compatibel geluidskaart
Geheugen: 256 MB of meer
Vaste schijf: Vereiste capaciteit voor de
installatie: ongeveer 350 MB
Display: DirectX 7 of latere compatibel
videokaart, minimum 1024 × 768
beeldpunten, hoge kleuren (16-bits
kleur)
Overige: USB-poort (deze moet
standaard aanwezig zijn), DV Interface
(IEEE1394, i.LINK) (voor aansluiting
via een i.LINK-kabel), schijfstation (u
hebt een CD-ROM-station nodig om de
"Picture Motion Browser" te
installeren.)
• De werking kan niet worden gegarandeerd in
alle aanbevolen omgevingen.
Bijvoorbeeld andere openstaande of op de
achtergrond draaiende toepassingen beperken
momenteel de prestatie van het product.
U moet eerst de "Eerste kennismaking" en
software installeren op uw Windows
computer , voordat u de camcorder
aansluit op de computer. De installatie
is alleen de eerste keer vereist.
De geïnstalleerde inhoud en procedures zijn
afhankelijk van uw besturingssysteem.
De installatie "Eerste
kennismaking"
1 Controleer of de camcorder niet
is aangesloten op de computer.
2 Schakel de computer in.
• Log voor de installatie in als beheerder
• Sluit alle geopende toepassingen op de
computer voordat u de software installeert.
3 Plaats de bijgeleverde CD-ROM in
het schijfstation van de computer.
Het installatiescherm verschijnt.
Een computer gebruiken
b Opmerkingen
De "Eerste
kennismaking" en
software installeren
Het venster wordt niet
weergegeven
1 Klik op [Start] en dan op [My
Computer]. (Voor Windows 2000
dubbelklik op [My Computer].)
2 Dubbelklik op [SONYPICTUTIL (E:)]
(CD-ROM) (schijfstation).*
* Stationsnamen (zoals (E:)) kunnen
verschillen afhankelijk van de
computer.
4 Klik op [FirstStepGuide].
Wordt vervolgd ,
49
De "Eerste kennismaking" en software installeren (vervolg)
5 Selecteer in het pull-down-menu
de gewenste taal en het type van
uw camcorder.
4 Controleer het land/regio en klik
op [Next].
5 Lees de [License Agreement],
selecteer [I accept the terms of
the license agreement] als u
akkoord gaat met de voorwaarden
en klik op [Next].
6 Klik op [FirstStepGuide(HTML)].
De installatie start.
Als [Save is complete] verschijnt, klik
op [OK] om de installatie te voltooien.
6 Volg de instructies op het scherm
om de software te installeren.
De "Eerste kennismaking" bekijken in
PDF
Afhankelijk van de computer, kan het
zijn dat u een derde-partij-software
moet installeren (zie hieronder). Als het
installatiescherm verschijnt, dient u de
instructies te volgen om de vereiste
software te installeren.
Klik in stap 6 op, [FirstStepGuide(PDF)].
x Microsoft DirectX 9.0c
Installeer de software "Adobe
Reader", om het PDF-bestand te
bekijken.
Klik in stap 6 op [Adobe(R) Reader(R)].
De software installeren
De vereiste software om films te
bewerken
Start de computer opnieuw op, indien
dit noodzakelijk is om de installatie te
voltooien.
De snelkoppelingen, zoals [ ]
(Picture Motion Browser) verschijnen
op het bureaublad.
1 Voer in "De installatie "Eerste
kennismaking"" (p. 49) stap 1 t/m
3 uit.
2 Klik op [Install].
3 Selecteer de taal voor de
toepassing die u wilt installeren
en klik op [Next].
50
7 Verwijder de CD-ROM uit het
schijfstation van de computer.
Bekijken "Eerste
kennismaking"
Nadat u de software hebt
geïnstalleerd, wordt er een
snelkoppeling op uw
bureaublad aangemaakt van
de website (klantenregistratie).
• Als u zich op de website heeft
geregistreerd, krijgt u veilige en handige
ondersteuning.
http://www.sony.net/registration/di/
Om "Eerste kennismaking" op uw
computer te kunnen bekijken, wordt
Microsoft Internet Explorer Ver.6.0 of later
aanbevolen.
Dubbelklik op het bureaublad op de
snelkoppeling "Eerste kennismaking".
z Tips
Een computer gebruiken
• U kunt ook starten door achtereenvolgens de
volgende opties te selecteren [Start] t
[Programs] ([All Programs] voor Windows XP)
t [Sony Picture Utility] t [FirstStepGuide]
t, uw camcordermap t "Eerste
kennismaking" in HTML.
• Om "Eerste kennismaking" in HTML te
bekijken zonder installatie, dient u de gewenste
taalmap van de [FirstStepGuide] map op de CDROM te kopiëren en vervolgens dubbel te
klikken op [Index.html].
• Zie in de volgende gevallen de "Eerste
kennismaking" in PDF:
– Als u de gewenste onderwerpen van "Eerste
kennismaking" wilt afdrukken
– Als "Eerste kennismaking" niet correct wordt
weergegeven tengevolge van een
browserinstelling, zelfs in een aanbevolen
omgeving.
– Als de HTML-versie van "Eerste
kennismaking" niet geïnstalleerd kan worden.
51
Problemen oplossen
Problemen oplossen
Als er problemen optreden bij het gebruik
van de camcorder, kunt u de volgende tabel
gebruiken om het probleem op te lossen.
Als het probleem blijft optreden, verwijdert
u de stroombron en neemt u contact op met
de Sony-handelaar.
• Algemene werking/Easy Handycam/
Afstandsbediening ................................ 52
• Accu/Stroombronnen ........................... 53
• LCD-scherm/beeldzoeker..................... 53
• Banden.................................................. 54
• Opnemen .............................................. 55
• Afspelen ............................................... 56
• Kopiëren/bewerken/aansluiten op andere
apparaten .............................................. 56
• Aansluiten op een computer ................. 57
• Functies die niet tegelijk kunnen worden
gebruikt................................................. 57
Algemene werking/Easy
Handycam/Afstandsbediening
De stroom wordt niet ingeschakeld.
• Plaats een opgeladen accu in de camcorder
(p. 8).
• Gebruik de netspanningsadapter om de
camcorder aan te sluiten op een stopcontact
(p. 8).
• Voor DCR-HC45E:
Plaats de camcorder op de juiste manier in
het Handycam Station (p. 9).
De camcorder functioneert niet, zelfs
niet als de stroom is ingeschakeld.
• Trek de stekker van de netspanningsadapter
uit het stopcontact of verwijder de accu en
sluit deze na 1 minuut weer aan.
• Druk met een puntig voorwerp op de
RESET-toets (p. 72). (Als u op de RESETtoets drukt, worden alle instellingen
opnieuw ingesteld.)
52
De toetsen werken niet.
• Tijdens de functie Easy Handycam werken
niet alle toetsen (p. 17).
De instellingen worden gewijzigd als
u de functie Easy Handycam
gebruikt.
• Als u de functie Easy Handycam gebruikt,
worden de instellingen van de functies die
niet op het scherm worden weergegeven,
teruggezet op de standaardwaarden (p. 16,
35).
De instellingen van de menu-items
zijn onverwachts veranderd.
• De volgende instellingen worden
automatisch teruggezet naar
standaardinstellingen, als u de schakelaar
POWER langer dan 12 uur op OFF(CHG)
laat staan.
– BACK LIGHT
– [SPOT FOCUS]
– [FOCUS]
– [SPOT METER]
– [SCÈNE KEUZE]
– [BELICHT]
– [WIT BAL]
– [AUDIO MIX]
De camcorder wordt warm.
• De camcorder wordt warm tijdens het
gebruik. Dit duidt niet op een storing.
De bijgeleverde afstandsbediening
werkt niet (DCR-HC45E).
• Stel [BEDIENING] in op [AAN] (p. 41).
• Verwijder eventuele obstructies tussen de
afstandsbediening en de
afstandsbedieningssensor.
• Zorg dat de afstandsbedieningssensor niet
wordt blootgesteld aan felle lichtbronnen,
zoals direct zonlicht of TL-licht. Anders
functioneert de afstandsbediening wellicht
niet goed.
• Plaats een nieuwe accu in de accuhouder,
zodat de polen + en – samenvallen met de
tekens + en – in de houder (p. 68).
Er treedt storing bij een andere
videorecorder op wanneer u de
bijgeleverde afstandsbediening
gebruikt (DCR-HC45E).
• Selecteer voor de videorecorder een andere
stand voor de afstandsbediening dan VTR
2.
• Bedek de sensor op de videorecorder met
zwart papier.
Accu/Stroombronnen
De stroom wordt plotseling
uitgeschakeld.
Het lampje CHG (opladen) gaat niet
branden als u de accu oplaadt.
• Schuif de schakelaar POWER omhoog naar
OFF(CHG) (p. 8).
• Plaats de accu op de juiste manier in de
camcorder (p. 8).
• Steek de stekker goed in het stopcontact
(p. 8).
• Het opladen van de accu is voltooid (p. 9).
• Voor DCR-HC45E:
Plaats de camcorder op de juiste manier in
het Handycam Station (p. 9).
• Plaats de accu op de juiste manier in de
camcorder (p. 8). Als het probleem blijft
optreden, trekt u de stekker van de
netspanningsadapter uit het stopcontact en
neemt u contact op met de Sony-handelaar.
De accu is versleten.
De aanduiding voor de resterende
accuduur geeft niet de juiste tijd aan.
• De omgevingstemperatuur is te hoog of te
laag of de accu is niet voldoende
opgeladen. Dit duidt niet op een storing.
• Laad de accu nogmaals volledig op. Als het
probleem niet verholpen is, is de accu
wellicht beschadigd. Vervang de accu (p. 8,
62).
• De aangegeven tijd is wellicht niet correct
afhankelijk van de omgeving waarin de
camcorder wordt gebruikt. Als u
bijvoorbeeld het LCD-scherm opent of
sluit, duurt het ongeveer 1 minuut voordat
de juiste resterende accuduur wordt
weergegeven.
De accu raakt snel leeg.
• De omgevingstemperatuur is te hoog of te
laag of de accu is niet voldoende
opgeladen. Dit duidt niet op een storing.
• Laad de accu nogmaals volledig op. Als het
probleem niet verholpen is, is de accu
wellicht beschadigd. Vervang de accu (p. 8,
62).
Problemen oplossen
• Als er ongeveer 5 minuten zijn verstreken
waarin u de camcorder niet hebt gebruikt,
wordt de camcorder automatisch
uitgeschakeld (A.UITS UIT). Wijzig de
instelling voor [A.UITS UIT] (p. 41),
schakel de stroom weer in (p. 12) of
gebruik de netspanningsadapter.
• Laad de accu op (p. 8).
• De accu is volledig leeg of bijna leeg.
Het lampje CHG (opladen) knippert
als u de accu oplaadt.
LCD-scherm/beeldzoeker
Als u het LCD-scherm aanraakt,
verschijnt er een wazig patroon op
het scherm.
• Dit duidt niet op een storing. Raak het
LCD-scherm dus niet hard aan.
Wordt vervolgd ,
53
Problemen oplossen (vervolg)
De toetsen verschijnen niet op het
aanraakscherm.
• Raak het LCD-scherm zachtjes aan.
• Druk op de camcorder op DISP/BATT
INFO (of op DISPLAY op de
afstandsbediening die bij de DCR-HC45E
wordt geleverd) (p. 72, 74).
De toetsen op het aanraakscherm
werken niet correct of werken
helemaal niet.
• Stel het aanraakscherm ([KALIBRATIE])
(p. 66) in.
Menu-items worden grijs
weergegeven.
• U kunt items die grijs worden
weergegeven, niet selecteren in de huidige
stand voor opnemen/afspelen.
Het beeld in de beeldzoeker is niet
duidelijk.
• Verplaats het scherpstelknopje voor de
beeldzoeker tot het beeld duidelijk is
(p. 14).
Het beeld in de beeldzoeker is
verdwenen.
• Sluit het LCD-scherm. Het beeld wordt niet
weergegeven in de beeldzoeker als het
LCD-scherm is geopend (p. 14).
Gestreepte punten verschijnen op
het LCD-scherm.
• Dit duidt niet op een storing. Deze punten
worden niet opgenomen.
54
Banden
De band kan niet worden
uitgeworpen uit de houder.
• Controleer of de stroombron (accu of
netspanningsadapter) correct is aangesloten
(p. 8).
• Er is vocht in de camcorder gecondenseerd
(p. 65).
De aanduiding voor Cassette
Memory of de titelweergave
verschijnt niet als u een band met
Cassette Memory gebruikt.
• Deze camcorder biedt geen ondersteuning
voor Cassette Memory, dus de aanduiding
wordt niet weergegeven.
De resterende bandlengte wordt niet
weergegeven.
• Zet [
RESTANT] op [AAN] om altijd
de resterende bandlengte weer te geven
(p. 40).
De band maakt veel lawaai tijdens
het terugspoelen of snel
vooruitspoelen.
• Wanneer u de netspanningsadapter
gebruikt, neemt de snelheid voor
terugspoelen/snel vooruitspoelen toe
(vergeleken met de snelheid wanneer u de
accu gebruikt). De hogere snelheid zorgt
voor meer lawaai. Dit duidt niet op een
storing.
Opnemen
De band wordt niet gestart als u op
REC START/STOP drukt.
• Verschuif de schakelaar POWER
herhaaldelijk om het lampje CAMERA in
te schakelen (p. 18).
• Het einde van de band is bereikt. Spoel de
band terug of plaats een nieuwe band in de
camcorder.
• Zet het wispreventienokje op REC of plaats
een nieuwe band in de camcorder (p. 61).
• De band blijft aan de koptrommel kleven
vanwege gecondenseerd vocht. Verwijder
de band uit de camcorder en laat de
camcorder ten minste 1 uur staan. Plaats de
band vervolgens weer in de camcorder
(p. 65).
U kunt geen vloeiende overgang op
een band opnemen van de laatst
opgenomen scène naar de volgende
scène.
• Stel [FOCUS] in op [AUTO] (p. 28).
• De opnameomstandigheden zijn niet
geschikt voor automatisch scherpstellen.
Pas de scherpstelling handmatig aan
(p. 28).
[STEADYSHOT] werkt niet.
• Stel [STEADYSHOT] in op [AAN] (p. 37).
De BACK LIGHT-functie werkt niet.
• In de volgende instellingen is de BACK
LIGHT-functie geannuleerd.
– [HANDMATIG] of [BELICHT]
– [SPOT METER]
• De BACK LIGHT-functie werkt niet als u
de functie Easy Handycam gebruikt (p. 17).
Er verschijnt een verticale streep
wanneer u kaarslicht of elektrische
verlichting opneemt in het donker.
• Dit gebeurt wanneer het contrast tussen het
onderwerp en de achtergrond te groot is.
Dit duidt niet op een storing.
Er verschijnt een verticale streep
wanneer u een helder onderwerp
opneemt.
Problemen oplossen
• Voer [EINDE ZOEK] (p. 23) uit.
• Verwijder de band niet uit de camcorder.
(Het beeld wordt zonder onderbreking
opgenomen, zelfs als u de stroom
uitschakelt.)
• Neem beelden niet in zowel de stand SP als
de stand LP op dezelfde band op.
• Onderbreek het opnemen van een film in de
stand LP niet.
Automatisch scherpstellen
functioneert niet.
• Dit wordt het vlekeffect genoemd. Dit duidt
niet op een storing.
[EINDE ZOEK] werkt niet.
• De band is uit de camcorder verwijderd na
de opname (p. 23)
• De band bevat geen opnamen.
• Er staat een leeg gedeelte tussen
opgenomen gedeelten van de band. Dit
duidt niet op een storing.
De kleur van het beeld wordt niet
correct weergegeven.
• Schakel de functie NightShot plus uit
(p. 19).
Het beeld is helder op het scherm en
het onderwerp wordt niet
weergegeven.
• Schakel de functie NightShot plus uit
(p. 19) of annuleer de BACK LIGHTfunctie (p. 20).
Wordt vervolgd ,
55
Problemen oplossen (vervolg)
Het beeld flikkert.
• Dit probleem treedt op als u beelden
opneemt onder een TL-buis, natriumlamp
of kwiklamp met [PORTRET] of [SPORT].
Dit duidt niet op een storing.
Er verschijnen zwarte strepen als u
een televisiescherm of
computerscherm opneemt.
• Stel [STEADYSHOT] in op [UIT] (p. 37).
[Lensdop wellicht gesloten.
Controleer de dop.] verschijnt op het
scherm als de lensdop open is.
• Er is onvoldoende licht of de lens wordt
afgedekt door uw vinger of een ander
voorwerp.
Afspelen
U kunt geen band afspelen.
• Verschuif de schakelaar POWER
herhaaldelijk om het lampje PLAY/EDIT in
te schakelen (p. 21).
• Spoel de band terug (p. 21).
Er worden horizontale strepen
weergegeven in het beeld. De
weergegeven beelden zijn niet
helder of verschijnen niet.
• Reinig de koppen met een
reinigingscassette (optioneel) (p. 65).
U hoort geen of zacht geluid.
• Zet het volume hoger (p. 21).
• Stel de [AUDIO MIX] af tot het geluid
duidelijk hoorbaar is (p. 34).
• Als u een S VIDEO-stekker gebruikt, moet
u controleren of de rode en witte stekkers
van de A/V-kabel ook zijn aangesloten
(p. 25).
56
Het geluid wordt onderbroken.
• Reinig de koppen met een
reinigingscassette (optioneel) (p. 65).
"---" wordt weergegeven op het
scherm.
• De band die u afspeelt, is opgenomen
zonder ingestelde datum en tijd.
• Er wordt een leeg gedeelte op de band
afgespeeld.
• De gegevenscode op een band met krassen
of ruis kan niet worden gelezen.
Er treedt ruis op en
wordt
weergegeven op het scherm.
• De band is opgenomen met een
televisiekleursysteem dat afwijkt van het
kleursysteem van de camcorder (PAL). Dit
duidt niet op een storing (p. 60).
wordt weergegeven op het
scherm.
• De band die u afspeelt, is opgenomen op
een ander apparaat met een 4ch-microfoon
(4CH MIC REC). De camcorder is niet
compatibel met opnamen die met een 4chmicrofoon worden gemaakt.
Kopiëren/bewerken/aansluiten
op andere apparaten
Het beeld van uw camcorder wordt
niet weergegeven op het scherm van
het apparaat dat op de camcorder is
aangesloten. (DCR-HC45E)
• Wanneer u de camcorder aansluit op het
Handycam Station, sluit u het klepje van de
DC IN-aansluiting van de camcorder en
plaatst u de camcorder stevig en volledig in
het Handycam Station (p. 9).
De tijdcode en andere gegevens
worden weergegeven op het display
van het aangesloten apparaat.
• Stel de [DISPLAY] in op [LCD] terwijl
deze is aangesloten met een A/V-kabel
(p. 42).
Er kan niet goed worden gekopieerd
met de A/V-kabel.
• De A/V-kabel is niet goed aangesloten.
Zorg ervoor dat de A/V-kabel is
aangesloten op de ingang van een ander
apparaat waarop u het beeld van de
camcorder wilt opnemen (p. 43).
Nieuw geluid dat is toegevoegd aan
de band met opnamen, is niet
hoorbaar.
• Stel de [AUDIO MIX] af tot het geluid
duidelijk hoorbaar is (p. 34).
• Het ingevoerde signaal is geen PAL-signaal
(p. 60).
U kunt niet de meegeleverde
software "Picture Motion Browser",
op een Macintosh computer
installeren.
• U kunt "Picture Motion Browser" alleen
installeren op een Windows computer.
Functies die niet tegelijk kunnen
worden gebruikt
Afhankelijk van de functies, kunt u deze
niet tegelijk gebruiken. In de volgende lijst
worden voorbeelden weergegeven die niet
tegelijkertijd kunnen worden gebruikt.
Niet beschikbaar
Als deze functie is ingesteld
BACK LIGHT
[SPOT METER],
[BELICHT]
[SPOT FOCUS] [SCÈNE KEUZE]
[SPOT METER] NightShot plus
Het beeld wordt vervormd of donker
weergegeven, of het geluid is
vervormd. (DCR-HC45E)
• A/V-kabels zijn tegelijkertijd aangesloten
op de camcorder en het Handycam Station.
Koppel een van de A/V-kabels los.
[SCÈNE
KEUZE]
NightShot plus
[BELICHT]
NightShot plus
[WIT BAL]
NightShot plus
Problemen oplossen
Beelden van aangesloten apparaten
worden niet goed weergegeven.
• Koppel alle USB-apparaten, behalve het
toetsenbord, de muis en de camcorder, los
van de (USB) aansluiting op de
computer.
• Koppel de kabel los van de computer en de
camcorder, start de computer opnieuw op
en sluit de kabel weer goed aan.
Aansluiten op een computer
De camcorder wordt niet herkend op
de computer.
• Installeer de "Picture Motion Browser"
(p. 49).
• Het kan zijn dat de computer uw camcorder
tijdelijk niet herkent, nadat u deze hierop
hebt aangesloten. Wacht dan even.
• Voor DCR-HC45E:
Plaats de camcorder op de juiste manier in
het Handycam Station (p. 9).
57
Waarschuwingen en berichten
Zelfdiagnose/waarschuwingen
Als aanduidingen op het LCD-scherm of in
de beeldzoeker worden weergegeven,
controleert u de volgende punten.
U kunt bepaalde problemen zelf oplossen.
Als het probleem blijft optreden nadat u
herhaaldelijk hebt geprobeerd dit op te
lossen, neemt u contact op met de Sonyhandelaar of een plaatselijke, door Sony
erkende onderhoudsdienst.
C:(of E:) ss:ss (Zelfdiagnose)
C:04:ss
• De accu is geen "InfoLITHIUM" accu
(H-serie). Gebruik een
"InfoLITHIUM" accu (H-serie) (p. 62).
• Sluit de stekker van de
netspanningsadapter aan op de DC INaansluiting van de camcorder (p. 8).
C:21:ss
• Er is vocht in de camcorder
gecondenseerd. Verwijder de band uit
de camcorder en laat de camcorder ten
minste 1 uur staan. Plaats de band
vervolgens weer in de camcorder
(p. 65).
C:22:ss
• Reinig de koppen met een
reinigingscassette (optioneel) (p. 65).
C:31:ss / C:32:ss
• Er treden problemen op die hierboven
niet zijn beschreven. Verwijder de
band, plaats deze opnieuw en gebruik
de camcorder weer. Voer deze
procedure niet uit als er
condensvorming optreedt (p. 65).
• Verwijder de stroombron. Sluit de
stroombron weer aan en gebruik de
camcorder weer.
• Vervang de band. Druk op RESET
(p. 72) en gebruik de camcorder weer.
E:61:ss / E:62:ss
• Neem contact op met de Sonyhandelaar of een plaatselijke, door
Sony erkende onderhoudsdienst. Geef
hierbij de 5-cijferige code door die
begint met "E".
E (waarschuwing met betrekking
tot accuniveau)
• De accu is bijna leeg.
• Afhankelijk van de
gebruiksomstandigheden, de omgeving
of de accu kan E knipperen, zelfs als
de accu nog 5 tot 10 minuten kan
worden gebruikt.
% (waarschuwing met betrekking tot
condensvorming)*
• Verwijder de band uit de camcorder,
verwijder de stroombron en laat de
camcorder ongeveer 1 uur staan met de
bandhouder geopend (p. 65).
Q (waarschuwing met betrekking
tot de band)
Langzaam knipperend:
• Er is nog minder dan 5 minuten over op
de band.
• Er is geen band in de camcorder
geplaatst.*
• Het wispreventienokje van de band is
vergrendeld (p. 61).*
Snel knipperend:
• Het einde van de band is bereikt.*
Z (waarschuwing met betrekking tot
uitwerpen van de band)*
Langzaam knipperend:
• Het wispreventienokje van de band is
vergrendeld (p. 61).
Snel knipperend:
• Er is vocht in de camcorder
gecondenseerd (p. 65).
58
• De zelfdiagnosecode wordt
weergegeven (p. 58).
* U hoort een melodie als de waarschuwingen op
het scherm verschijnen (p. 31).
Voorbeelden van
waarschuwingsberichten
Als er berichten op het scherm verschijnen,
moet u de instructies volgen.
%Z Condensvorming. Verwijder de
band. (p. 65)
% Condensvorming. Schakel camera
1 uur uit. (p. 65)
Z Plaats de band opnieuw. (p. 15)
• Controleer of de band is beschadigd.
Problemen oplossen
QZ Band vergrendeld. Controleer
het nokje. (p. 61)
59
Aanvullende informatie
De camcorder gebruiken in het buitenland
Voeding
U kunt de camcorder met de bijgeleverde
netspanningsadapter gebruiken in alle
landen/regio's met een lichtnetspanning van
100 V tot 240 V wisselstroom, 50/60 Hz.
Informatie over
televisiekleursystemen
Deze camcorder werkt met het PALkleursysteem. Als u de weergegeven
beelden op een televisie wilt bekijken, moet
dit een televisie met het PAL-systeem zijn
en met een AUDIO/VIDEO-ingang.
60
Systeem
Wordt gebruikt in
PAL
Australië, Oostenrijk, België,
China, Tsjechische Republiek,
Denemarken, Finland,
Duitsland, Nederland,
Hong Kong, Hongarije, Italië,
Koeweit, Maleisië,
Nieuw-Zeeland, Noorwegen,
Polen, Portugal, Singapore,
Slovaakse Republiek, Spanje,
Zweden, Zwitserland, Thailand,
Groot-Brittannië, enz.
PAL - M
Brazilië
PAL - N
Argentinië, Paraguay, Uruguay.
SECAM
Bulgarije, Frankrijk, Guyana,
Irak, Iran, Monaco, Rusland,
Oekraïne, enzovoort
NTSC
Bahama's, Bolivië, Canada,
Chili, Colombia, Ecuador,
Guyana, Jamaica, Japan, Korea,
Mexico, Midden-Amerika,
Peru, Suriname, Taiwan,
de Filippijnen, Venezuela,
Verenigde Staten, enzovoort
Eenvoudig overschakelen op een
andere tijdzone
U kunt de klok eenvoudig instellen op de
plaatselijke tijd, door een tijdsverschil in te
stellen tussen waar u woont en waar u bent.
Selecteer [WERELDTIJD] in het menu
(ANDERE) en stel het tijdsverschil in
(p. 41).
Onderhoud en voorzorgsmaatregelen
Aanbevolen banden
U kunt alleen mini-DV-banden gebruiken.
Gebruik een band met de aanduiding
.
De camcorder is niet compatibel met de
Cassette Memory functie.
Voorkomen dat een leeg gedeelte op
de band ontstaat
Ga in de volgende gevallen met END
SEARCH (p. 23) naar het einde van het
opgenomen gedeelte voordat u met de
volgende opname begint:
• U hebt de band afgespeeld.
• U hebt EDIT SEARCH gebruikt.
Kopieerbeveiligingssignaal
x Bij het afspelen
Als de band die u afspeelt op de camcorder,
kopieerbeveiligingssignalen bevat, kunt u
de band niet kopiëren naar een band in een
andere videocamera die is aangesloten op
de camcorder.
Opmerkingen bij het gebruik
x Wanneer u de camcorder langere tijd
niet gebruikt
Verwijder de band uit de camcorder en berg
deze op.
REC: Er kan worden
opgenomen op de band.
SAVE: Er kan niet worden
opgenomen op de band
(schrijfbeveiliging).
REC
SAVE
x Etiketten op de band plakken
Plak etiketten alleen op de plaatsen die in
de volgende afbeelding zijn aangegeven om
storingen in de camcorder te voorkomen.
Plak geen
etiketten langs
deze rand.
Plaats van het
etiket
x Na het gebruik van de band
Spoel de band helemaal terug om
vervorming van het beeld en het geluid te
voorkomen. Berg de band vervolgens op in
het bijbehorende hoesje en bewaar de band
rechtop.
x De goudkleurige aansluiting reinigen
Over het algemeen moet u de goudkleurige
aansluiting van de band om de 10 keer dat u
de band uit de camcorder verwijdert,
schoonmaken met een wattenstaafje.
Als de goudkleurige aansluiting van de
band stoffig of vuil is, wordt de aanduiding
voor de resterende bandlengte wellicht niet
correct weergegeven.
Aanvullende informatie
x Voor DCR-HC38E:
Bij het opnemen
U kunt op deze camcorder geen software
opnemen die is beveiligd met een
kopieerbeveiligingssignaal. [Kan niet
opnemen vanwege copyright- beveiliging.]
verschijnt op het LCD-scherm of op de
beeldzoeker wanneer u probeert dergelijke
software te kopiëren.
Kopieerbeveiligingssignalen worden door
de camcorder niet op de band opgenomen
tijdens het opnemen.
x Per ongeluk wissen voorkomen
Schuif het wispreventienokje op de band
naar SAVE.
Goudkleurige aansluiting
Wordt vervolgd ,
61
Onderhoud en voorzorgsmaatregelen (vervolg)
Informatie over de
"InfoLITHIUM" -accu
Deze camcorder is geschikt voor de
"InfoLITHIUM"-accu (H-serie).
Deze camcorder werkt alleen met een
"InfoLITHIUM"-accu.
"InfoLITHIUM"-accu's van de H-serie zijn
voorzien van het
symbool.
Wat is een "InfoLITHIUM"-accu?
Een "InfoLITHIUM"-accu is een lithiumion accu die informatie over de
gebruikstoestand kan doorgeven tussen de
camcorder en een optionele
netspanningsadapter/lader.
De "InfoLITHIUM"-accu meet het
stroomverbruik op basis van de
gebruikstoestand van de camcorder en geeft
de resterende accuduur weer in minuten.
De accu opladen
• Zorg dat de accu is opgeladen voordat u de
camcorder gebruikt.
• U kunt de accu het best opladen bij een
omgevingstemperatuur tussen 10°C en 30°C tot
het lampje CHG (opladen) uitgaat. Als u de accu
oplaadt bij een temperatuur buiten dit bereik,
wordt de accu wellicht niet efficiënt opgeladen.
• Als u de accu oplaadt terwijl de
netspanningsadapter op de camcorder is
aangesloten, koppelt u de kabel los van de DC
IN-aansluiting op uw camcorder of verwijdert u
de accu als de accu volledig opgeladen is.
De accu efficiënt gebruiken
• De prestatie van de accu neemt af wanneer de
omgevingstemperatuur 10°C of lager is. Ook
kunt u de accu minder lang gebruiken. In dit
geval voert u een van de volgende procedures
uit zodat u de accu langer kunt gebruiken.
– Bewaar de accu in een binnenzak om deze
warm te houden en plaats de accu pas in de
camcorder vlak voordat u gaat opnemen.
– Gebruik zo mogelijk een accu met hoge
capaciteit: NP-FH70/FH100 (optioneel).
62
• Bij regelmatig gebruik van het LCD-scherm of
veelvuldig wisselen tussen afspelen,
vooruitspoelen en terugspoelen raakt de accu
sneller leeg.
Wij raden u aan een accu te gebruiken met hoge
capaciteit: NP-FH70/FH100 (optioneel).
• Zet de schakelaar POWER op OFF(CHG) als u
niet opneemt of afspeelt met de camcorder. De
accu raakt ook leeg wanneer de camcorder in de
opnamepauzestand of afspeelpauzestand staat.
• Houd voldoende reserveaccu's bij de hand voor
twee of drie keer de verwachte opnameduur en
maak testopnamen voordat u de uiteindelijke
opname maakt.
• Stel de accu niet bloot aan water. De accu is niet
waterbestendig.
Informatie over de aanduiding voor de
resterende accuduur
• Wanneer de stroom wordt uitgeschakeld terwijl
de aanduiding voor de resterende accuduur
aangeeft dat er voldoende stroom is, laadt u de
accu nogmaals volledig op. De aanduiding voor
de resterende accuduur wordt correct
weergegeven. Soms kan de juiste aanduiding
echter niet worden weergegeven als de accu
geruime tijd achtereen aan hitte is blootgesteld
of lang in volledig opgeladen toestand is blijven
liggen of als de accu erg intensief is gebruikt.
Gebruik de aanduiding voor de resterende
accuduur als richtlijn om de geschatte
opnameduur te bepalen.
• De aanduiding E geeft aan dat de accu bijna
leeg is, hoewel deze nog 5 tot 10 minuten kan
worden gebruikt, afhankelijk van de
omstandigheden en de temperatuur.
De accu bewaren
• Als de accu langere tijd niet wordt gebruikt,
moet u de accu één keer per jaar volledig
opladen en ontladen met de camcorder zodat de
accu goed blijft werken. Als u de accu wilt
opbergen, verwijdert u deze uit de camcorder en
bewaart u deze op een droge, koele plaats.
• Als u de accu volledig wilt ontladen met de
camcorder, stelt u [A.UITS UIT] in op [NOOIT]
in het menu
(ANDERE) en laat u de
camcorder in de opnamepauzestand staan tot de
stroom wordt uitgeschakeld (p. 41).
Informatie over de levensduur van de
accu
• De capaciteit van de accu neemt na verloop van
tijd en door herhaald gebruik af. Als de
autonomie tussen de ladingen veel te klein is
geworden, dient u vermoedelijk een nieuwe
accu aan te schaffen.
• De levensduur van elke accu is afhankelijk van
de omstandigheden waaronder deze wordt
bewaard en gebruikt.
Informatie over i.LINK
De DV-interface op deze camcorder is een
i.LINK-compatibel DV-interface.
Hieronder volgt een beschrijving van de
i.LINK-norm en de mogelijkheden ervan.
Wat is i.LINK?
• Gewoonlijk wordt slechts één apparaat met de
i.LINK-kabel aangesloten op deze camcorder.
Wanneer u deze camcorder wilt aansluiten op
een i.LINK-compatibel apparaat met twee of
meer DV-interfaces, moet u de
gebruiksaanwijzing van het aan te sluiten
apparaat raadplegen.
• i.LINK is een door Sony voorgestelde naam
voor de IEEE 1394-aansluiting voor
gegevensoverdracht en wordt door veel
ondernemingen erkend als handelsmerk.
Informatie over de i.LINKoverdrachtsnelheid
i.LINK'De maximale overdrachtsnelheid
kan verschillen per apparaat. Er zijn drie
soorten.
S100 (ongeveer 100 Mbps*)
S200 (ongeveer 200 Mbps)
S400 (ongeveer 400 Mbps)
De overdrachtsnelheid wordt vermeld bij de
"technische gegevens" in de
gebruiksaanwijzing van elk apparaat.
Daarnaast wordt de overdrachtsnelheid op
bepaalde apparaten ook aangegeven naast
de i.LINK-interface.
De overdrachtsnelheid kan afwijken van de
weergegeven waarde als het apparaat wordt
aangesloten op een apparaat met een andere
maximale overdrachtsnelheid.
* Wat is Mbps?
Mbps staat voor "megabit per seconde", dat
wil zeggen de hoeveelheid gegevens die in
één seconde kan worden verzonden of
ontvangen. Met een overdrachtsnelheid van
100 Mbps wordt bijvoorbeeld aangeduid
dat in één seconde 100 megabit aan
gegevens kan worden overgebracht.
i.LINK-functies op deze camcorder
gebruiken
Aanvullende informatie
i.LINK is een digitale seriële interface voor
het overbrengen van digitale video- en
audiogegevens en andere gegevens naar
andere i.LINK-compatibele apparaten. Via
i.LINK kunt u ook andere apparaten
bedienen.
i.LINK-compatibele apparaten kunnen
worden aangesloten met een i.LINK-kabel.
Mogelijke toepassingen zijn bediening en
gegevensoverdracht tussen verschillende
digitale A/V-apparaten.
Als er twee of meer i.LINK-compatibele
apparaten serieel zijn aangesloten op deze
camcorder, is de bediening mogelijk met
elk apparaat in de seriële ketting. Houd er
rekening mee dat de bedieningsmethode
soms afwijkt vanwege de kenmerken en
specificaties van het aangesloten apparaat.
• IEEE 1394 is een internationale norm,
vastgesteld door het Institute of Electrical and
Electronics Engineers.
Zie pagina 43, 46 voor meer informatie
over kopiëren wanneer deze camcorder is
aangesloten op andere videoapparaten met
een DV-interface.
Deze camcorder kan ook worden
aangesloten op andere i.LINK-compatibele
apparaten (DV-interface) van Sony
(bijvoorbeeld een computer uit de VAIOserie) en videoapparaten.
Wordt vervolgd ,
63
Onderhoud en voorzorgsmaatregelen (vervolg)
Bepaalde i.LINK-compatibele
videoapparaten, zoals digitale televisies,
DVD-recorders/-spelers, MICROMVrecorders/-spelers of HDV-recorders/spelers, zijn niet compatibel met DVapparaten. Voordat u de camcorder op
andere apparaten aansluit, moet u
controleren of het apparaat compatibel is
met DV-apparaten. Voor meer informatie
over voorzorgsmaatregelen en compatibele
software raadpleegt u de handleiding van
het apparaat dat u wilt aansluiten.
•
•
b Opmerkingen
• Als u uw camcorder aansluit op een ander
i.LINK-compatibel apparaat, moet u de stroom
van het apparaat uitschakelen en de
netspanningsadapter uit het stopcontact trekken,
voordat u de i.LINK-kabel aansluit of
loskoppelt.
•
•
Informatie over de vereiste i.LINKkabel
Gebruik de Sony i.LINK 4-pins-naar-4-pins
kabel (tijdens DV het kopiëren).
•
Het gebruik van uw camcorder
64
Gebruik en onderhoud
•
• Gebruik of bewaar de camcorder en accessoires
niet onder de volgende omstandigheden.
– Op extreem hete, koude of vochtige plaatsen
Laat de camcorder en de accessoires nooit
achter op plaatsen waar de temperatuur tot
boven 60°C kan oplopen, zoals in direct
zonlicht, bij de verwarming of in een auto die
in de zon staat geparkeerd. Er kunnen
storingen optreden of de camcorder en de
accessoires kunnen vervormen.
– In de buurt van sterk magnetische velden of
mechanische trillingen. Er kunnen storingen
in de camcorder optreden.
– In de buurt van sterke radiogolven of straling.
De camcorder kan wellicht niet goed
opnemen.
– In de buurt van AM-radio-ontvangers en
videoapparatuur. Er kan ruis optreden.
•
•
•
•
•
•
– Op zandstranden en in stoffige omgevingen.
Zand en stof kunnen storingen in de
camcorder veroorzaken. Soms kunnen deze
storingen niet meer worden hersteld.
– Bij ramen of buiten waar het LCD-scherm, de
beeldzoeker of de lens aan direct zonlicht
wordt blootgesteld. Hierdoor kunnen de
beeldzoeker en het LCD-scherm worden
beschadigd.
Gebruik de camcorder op 6,8 V/7,2 V
gelijkstroom (accu) of 8,4 V gelijkstroom
(netspanningsadapter).
Gebruik voor werking op gelijkstroom of
wisselstroom alleen de accessoires die in deze
gebruiksaanwijzing worden vermeld.
Zorg dat de camcorder niet nat wordt,
bijvoorbeeld door regen of zeewater. Als de
camcorder nat wordt, kunnen er storingen
optreden. Soms kunnen deze storingen niet meer
worden hersteld.
Als er een voorwerp of vloeistof in de behuizing
van de camcorder terechtkomt, moet u de
camcorder loskoppelen van het stopcontact en
de camcorder eerst door een Sony-handelaar
laten nakijken voordat u de camcorder weer
gebruikt.
Vermijd ruwe behandeling, demontage,
aanpassing en schokken door op het toestel te
kloppen, het te laten vallen of erop te trappen.
Wees vooral voorzichtig met de lens.
Zorg dat de schakelaar POWER op OFF(CHG)
staat zolang u de camcorder niet gebruikt.
Wikkel de camcorder tijdens gebruik nooit in
textiel, zoals een handdoek. De binnenkant van
de camcorder kan hierdoor ernstig oververhit
raken.
Als u het netsnoer loskoppelt, moet u aan de
stekker en niet aan het snoer trekken.
Beschadig het netsnoer niet door er een zwaar
voorwerp op te plaatsen.
Houd de metalen contactpunten goed schoon.
Houd de afstandsbediening bij de DCR-HC45E
en de knoopcel buiten het bereik van kinderen.
Raadpleeg meteen een arts als de batterij per
ongeluk wordt ingeslikt.
Als er elektrolytische vloeistof uit de accu is
gelekt,
– neemt u contact op met een plaatselijke, door
Sony erkende onderhoudsdienst.
– spoelt u de vloeistof af die op uw huid is
terechtgekomen.
– als er vloeistof in uw ogen is gekomen, spoelt
u uw ogen met veel water. Raadpleeg zo snel
mogelijk een arts.
x Wanneer u de camcorder langere tijd
niet gebruikt
• Schakel de camcorder af en toe in en laat een
band ongeveer 3 minuten afspelen.
• Ontlaad de accu volledig voordat u deze
opbergt.
Condensvorming
Als de camcorder rechtstreeks van een
koude in een warme omgeving wordt
gebracht, kan vocht condenseren in de
camcorder, op het oppervlak van de band of
op de lens. Als deze situatie zich voordoet,
kan de band aan de koptrommel blijven
plakken. Dit kan schade aan de camcorder
of storing in de werking van de camcorder
tot gevolg hebben. Als er vocht in de
camcorder is aangetroffen verschijnt het
bericht [%Z Condensvorming. Verwijder
de band.] of [% Condensvorming. Schakel
camera 1 uur uit.]. Dit bericht wordt niet
weergegeven wanneer er vocht is
gecondenseerd op de lens.
• De waarschuwing verschijnt niet als de
camcorder wordt ingeschakeld.
• % noch Z knippert als een band wordt
ingestoken en de videobedieningstoetsen
worden aangeraakt.
Als vocht begint te condenseren, kan de
condensvorming soms niet worden
vastgesteld. Als dit gebeurt, duurt het soms
meer dan 10 seconden voordat de band
wordt uitgeworpen nadat de bandhouder is
geopend. Dit duidt niet op een storing. Sluit
de bandhouder niet tot de band is
uitgeworpen.
• Als u de camcorder van een skipiste meeneemt
naar een verwarmde ruimte.
• Als u de camcorder op een hete zomerdag
vanuit een koele ruimte of een auto met
airconditioning mee naar buiten neemt.
• Als u de camcorder onmiddellijk na een
regenbui gebruikt.
• Als u de camcorder op een warme en vochtige
plaats gebruikt.
x Condensvorming voorkomen
Voordat u de camcorder van een koude
omgeving naar een warme omgeving
brengt, plaatst u de camcorder eerst in een
plastic zak die u goed (luchtdicht) afsluit.
Haal de camcorder pas uit de plastic zak
wanneer de lucht in de zak dezelfde
temperatuur heeft als de omringende warme
lucht (na ongeveer een uur).
Videokop
• Als de videokoppen vuil zijn, kan het beeld of
het geluid vervormd zijn.
• Als een van de volgende problemen optreedt,
moet u de videokoppen 10 seconden reinigen
met de reinigingscassette DVM-12CLD van
Sony (optioneel).
– Er verschijnt een mozaïekpatroon in het
weergegeven beeld of er wordt een blauw
scherm weergegeven.
Aanvullende informatie
x Als er condensvorming is opgetreden
De functies van de camcorder werken niet,
behalve het uitwerpen van de band.
Verwijder de band, schakel de camcorder
uit en laat het apparaat vervolgens ongeveer
een uur lang staan, met de bandhouder
open. De camcorder kan weer worden
gebruikt als aan volgende twee
voorwaarden is voldaan:
x Opmerking over condensvorming
Er kan vocht in de camcorder condenseren
wanneer u de camcorder van een koude
omgeving naar een warme omgeving brengt
(of omgekeerd) of wanneer u de camcorder
in een vochtige omgeving gebruikt, zoals
hieronder wordt aangegeven.
– De weergegeven beelden bewegen niet.
– De beelden worden niet weergegeven of het
geluid wordt onderbroken.
– [x
Videokop is vuil. Gebruik een
reinigingscas.] wordt tijdens het opnemen/
afspelen weergegeven op het scherm.
Wordt vervolgd ,
65
Onderhoud en voorzorgsmaatregelen (vervolg)
• De videokoppen slijten na langdurig gebruik.
Als het beeld nog steeds niet helder is nadat u
een reinigingscassette (optioneel) hebt gebruikt,
zijn de videokoppen wellicht versleten. Neem
contact op met de Sony-handelaar of een
plaatselijke, door Sony erkende
onderhoudsdienst om de videokoppen te laten
vervangen.
2 Raak "×" op het scherm aan met de hoek
van de bijgeleverde "Memory Stick" of een
vergelijkbaar voorwerp.
KALIBRATIE
LCD-scherm
• Druk niet te hard op het LCD-scherm. Dit kan
schade veroorzaken.
• Wanneer u de camcorder gebruikt in een koude
omgeving, kunnen er nabeelden op het LCDscherm verschijnen. Dit duidt niet op een
storing.
• Tijdens het gebruik van de camcorder kan de
achterkant van het LCD-scherm warm worden.
Dit duidt niet op een storing.
x Het LCD-scherm reinigen
Als het LCD-scherm vuil is door stof of
vingerafdrukken, kunt u het schoonmaken
met een zachte doek. Wanneer u de speciale
reinigingsset voor het LCD-scherm
gebruikt (optioneel), mag u het
reinigingsmiddel niet direct op het LCDscherm aanbrengen. Gebruik
reinigingspapier dat vochtig is gemaakt met
het reinigingsmiddel.
x Informatie over het aanpassen van het
aanraakscherm (KALIBRATIE)
Het is mogelijk dat de toetsen op het
aanraakscherm niet goed functioneren. Als
dit gebeurt, moet u de onderstaande
procedure uitvoeren. U kunt het beste de
camcorder tijdens de bewerking met de
bijgeleverde netspanningsadapter
aansluiten op het stopcontact.
1 Schakel de stroom uit en verschuif dan de
schakelaar POWER herhaaldelijk om het
lampje PLAY/EDIT in te schakelen terwijl
u DISP/BATT INFO op de camcorder
ingedrukt houdt. Houd DISP/BATT INFO
ongeveer 5 seconden ingedrukt.
66
De positie van de "×" wordt gewijzigd. Als
u niet het juiste punt hebt aangeraakt, moet
u opnieuw beginnen vanaf stap 2.
• U kunt het LCD-scherm niet kalibreren als dit is
gedraaid.
Informatie over de behuizing
• Als de behuizing van de camcorder vuil is,
reinigt u deze met een zachte, vochtige doek en
veegt u de behuizing vervolgens droog met een
zachte, droge doek.
• Voorkom de volgende situaties waardoor de
afwerking van de behuizing kan worden
beschadigd.
– Gebruik van chemische middelen, zoals
thinner, benzine, alcohol, chemische
reinigingsdoekjes, insectenwerende middelen,
insecticiden en zonnecrème.
– Het apparaat gebruiken met de bovenstaande
substanties op uw handen.
– Langdurige blootstelling van de behuizing
aan rubber of vinyl.
Verzorging en opslag van de lens
• Veeg het oppervlak van de lens in de volgende
gevallen schoon met een zachte doek:
– Als er vingerafdrukken op de lens zitten.
– Op erg warme of vochtige plaatsen.
– Wanneer de lens aan zoute lucht is
blootgesteld, zoals aan zee.
• Bewaar de lens op een goed geventileerde plaats
met weinig stof en vuil.
• Maak de lens regelmatig schoon om
schimmelvorming te voorkomen. U kunt het
best de camcorder ongeveer één keer per maand
gebruiken zodat deze langere tijd in goede staat
blijft.
Stof verwijderen aan de binnenkant
van de beeldzoeker
6 Breng de oogkap weer op de
beeldzoeker aan en druk hiertegen tot u
een klik hoort
1 Trek de beeldzoeker eruit.
2 Tijdens het indrukken van het nokje aan
de zijkant met een scherp voorwerp,
zoals een pen, dient u het oogkapblokje
eruit te trekken in de richting van de pijl
en te verwijderen.
Nokje
b Opmerkingen
• De oogkap is een precisie-onderdeel.
Demonteer hem niet verder.
• Raak niet de lens van de oogkap aan.
De vooraf geïnstalleerde oplaadbare
accu opladen
3 Verwijder het stof uit de oogkap met
een cameraluchtblazer, enz.
5 Verwijder met een cameraluchtblazer de
stof aan de binnenkant, op de plek waar
de oogkap was bevestigd met de
camcorder.
Aanvullende informatie
4 Druk de beeldzoeker op de behuizing
van de camcorder.
De camcorder bevat een vooraf
geïnstalleerde oplaadbare batterij zodat de
datum, tijd en andere instellingen worden
bewaard als de schakelaar POWER op
OFF(CHG) is gezet. De vooraf
geïnstalleerde oplaadbare batterij wordt
opgeladen wanneer de camcorder via de
netspanningsadapter aangesloten is op het
stopcontact of terwijl de accu aangesloten
is. De oplaadbare batterij raakt binnen
ongeveer 3 maanden volledig leeg als u
de camcorder helemaal niet gebruikt, de
netspanningsadapter niet aangesloten is of
de accu niet bevestigd is. Gebruik de
camcorder nadat de vooraf geïnstalleerde
oplaadbare batterij werd opgeladen.
Als de vooraf geïnstalleerde oplaadbare
batterij niet is opgeladen, heeft dit echter
geen invloed op het gebruik van de camera
zolang u de datum niet opneemt.
x Procedures
Sluit de camcorder aan op een stopcontact
met de bijgeleverde netspanningsadapter en
laat de camcorder meer dan 24 uur zo staan
met de schakelaar POWER op OFF(CHG).
Wordt vervolgd ,
67
Onderhoud en
voorzorgsmaatregelen (vervolg)
Technische gegevens
De batterij van de afstandsbediening
vervangen (DCR-HC45E)
Systeem
1 Houd het nokje ingedrukt en plaats uw
nagel in de uitsparing om de batterijhouder
naar buiten te trekken.
2 Plaats een nieuwe batterij met de pluspool
(+) naar boven gericht.
3 Plaats de batterijhouder terug in de
afstandsbediening tot deze vastklikt.
Nokje
WAARSCHUWING
Bij onjuist gebruik kan de batterij
ontploffen. Laad de batterij niet op,
demonteer de batterij niet en gooi de
batterij niet in het vuur.
• Naarmate de lithiumbatterij zwakker wordt, kan
de bedieningsafstand van de afstandsbediening
afnemen of functioneert de afstandsbediening
wellicht niet meer correct. In dit geval moet u de
batterij vervangen door een CR2025lithiumbatterij van Sony. Als u een andere
batterij gebruikt, kan dit brand of een
ontploffing tot gevolg hebben.
68
Video-opnamesysteem
2 roterende koppen,
schuinspoorregistratie
Audio-opnamesysteem
Roterende koppen, PCM-systeem
Quantisering: 12 bits (Fs 32 kHz, stereo
1, stereo 2), 16 bits (Fs 48 kHz, stereo)
Videosignaal
PAL-kleursysteem, CCIR-normen
Aanbevolen banden
Mini-DV-band met de aanduiding
Bandsnelheid
SP: Ongeveer 18,81 mm/s
LP: Ongeveer 12,56 mm/s
Opname-/weergaveduur
SP: 60 min (met een DVM60-band)
LP: 90 min (met een DVM60-band)
Tijd voor snel vooruit-/terugspoelen
Ongeveer 2 minuten en 40 seconden
(met een DVM60-band en oplaadbare
accu)
Ongeveer 1 minuut en 45 seconden
(met een DVM60-band en
netspanningsadapter)
Beeldzoeker
Elektronische zoeker (kleur)
Beeldapparaat
3,0 mm (1/6 type) CCD (Charge
Coupled Device)
Totaal: circa 800 000 pixels
Effectieve (film): circa 400 000 pixels
Lens
Carl Zeiss Vario-Tessar
40 × (optisch), 2 000 × (digitaal)
Brandpuntsafstand
f=1,9 ~ 76 mm
Volgens de normen van een 35-mm
kleinbeeldcamera
In CAMERA: 36 ~ 1 440 mm
F1,8 ~ 4,1
Filterdiameter: 30 mm
Kleurtemperatuur
[AUTO], [EEN DRUK], [BINNEN]
(3 200 K), [BUITEN] (5 800 K)
Minimale lichtsterkte
5 lx (lux) (F 1,8)
0 lx (lux) (tijdens NightShot plus
werking)
Ingangen/uitgangen
LCD-scherm
Beeld
6,2 cm (2,5 type)
Totaal aantal beeldpunten
123 200 (560 × 220)
Algemeen
Stroomvereisten
6,8 V/7,2 V gelijkstroom (accu)
8,4 V gelijkstroom
(netspanningsadapter)
Bijgeleverde accessoires
Zie pagina 7.
Handycam Station DCRA-C156
Uitgangen (DCR-HC45E)
Audio-/video-uitgang
10-polige aansluiting
Videosignaal: 1 Vp-p, 75 Ω (ohm)
Luminantiesignaal: 1 Vp-p, 75 Ω (ohm)
Chrominantiesignaal: 0,3 Vp-p, 75 Ω
(ohm)
Audiosignaal: 327 mV (met een
belastingsimpedantie van 47 kΩ (kiloohm)), uitgangsimpedantie van minder
dan 2,2 kΩ (kilo-ohm)
USB-aansluiting
Mini-B
DV-uitgang
i.LINK-interface (IEEE1394, 4-polige
aansluiting S100)
Wordt vervolgd ,
Aanvullende informatie
Audio-/video-uitgang
10-polige aansluiting
Videosignaal: 1 Vp-p, 75 Ω (ohm)
Luminantiesignaal: 1 Vp-p, 75 Ω (ohm)
Chrominantiesignaal: 0,3 Vp-p, 75 Ω
(ohm)
Audiosignaal: 327 mV (met een
belastingsimpedantie van 47 kΩ (kiloohm)), uitgangsimpedantie van minder
dan 2,2 kΩ (kilo-ohm)
USB-aansluiting (DCR-HC37E/HC38E)
Mini-B
DV ingang/uitgang (DCR-HC38E)
i.LINK-interface (IEEE1394, 4-polige
aansluiting S100)
DV uitgang (DCR-HC37E)
i.LINK-interface (IEEE1394, 4-polige
aansluiting S100)
Gemiddeld stroomverbruik
Tijdens camera-opname met de
beeldzoeker 1,8 W
Tijdens camera-opname met het LCDscherm 2,1 W
Bedrijfstemperatuur
0 °C tot 40 °C
Opslagtemperatuur
-20 °C tot + 60 °C
Afmetingen (ongeveer)
63 × 85 × 114 mm (b/h/d)
inclusief de uitstekende onderdelen
63 × 85 × 115 mm (b/h/d)
inclusief de uitstekende onderdelen met
meegeleverde accu NP-FH30 bevestigd
Gewicht (ongeveer)
390 g alleen hoofdeenheid
450 g inclusief de oplaadbare NP-FH30
accu en DVM60-band.
69
Technische gegevens (vervolg)
Netspanningsadapter AC-L200/L200B
Stroomvereisten
100-240 V wisselstroom, 50/60 Hz
Elektriciteitsverbruik
0,35 - 0,18 A
Stroomverbruik
18 W
Uitgangsspanning
8,4 V gelijkstroom*
Bedrijfstemperatuur
0 °C tot 40 °C
Opslagtemperatuur
-20 °C tot + 60 °C
Afmetingen (ongeveer)
48 × 29 × 81 mm (b/h/d) exclusief
uitstekende delen
Gewicht (ongeveer)
170 g exclusief het netsnoer
* Raadpleeg het label op de
netspanningsadapter voor andere
technische gegevens.
Oplaadbare accu (NP-FH30)
Maximale uitgangsspanning
8,4 V gelijkstroom
Uitgangsspanning
7,2 V gelijkstroom
Capaciteit
3,6 Wh (500 mAh)
Afmetingen (ongeveer)
31,8 × 18,5 × 45,0 mm (b/h/d)
Gewicht (ongeveer)
40 g
Bedrijfstemperatuur
0 °C tot 40 °C
Type
Lithium-ion
Wijzigingen in ontwerp en technische gegevens
voorbehouden zonder voorafgaande
kennisgeving.
70
Verschillen
DCR-HC
37E
DV -interface
OUT
afstandsbedieningssensor
–
Handycam Station
–
DCR-HC
38E
45E
IN/OUT
OUT
afstandsbedieningssensor
–
z
Handycam Station
–
z
DV -interface
z Bijgeleverd
– Niet bijgeleverd
Informatie over handelsmerken
• "Handycam" en
zijn
gedeponeerde handelsmerken van Sony
Corporation.
• "InfoLITHIUM" is een handelsmerk van Sony
Corporation.
• i.LINK en zijn handelsmerken van Sony
Corporation.
•
is een handelsmerk.
• Microsoft, Windows en Windows Media zijn
handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken
van U.S. Microsoft Corporation in de V.S. en
andere landen.
• Macintosh is een gedeponeerd handelsmerk van
Apple Computer, Inc in de VS en andere landen.
• Pentium is een handelsmerk of gedeponeerd
handelsmerk van Intel Corporation.
• Adobe en Adobe Reader zijn gedeponeerde
handelsmerken of handelsmerken van Adobe
Systems Incorporated in de Verenigde Staten
en/of andere landen.
Alle andere productnamen die hierin worden
vermeld, kunnen de handelsmerken of
gedeponeerde handelsmerken zijn van hun
respectieve bedrijven. Bovendien worden ™ en
"®" niet elke keer vermeld in deze handleiding.
Compleet overzicht
Onderdelen en functies
De getallen tussen ( ) zijn referentiepagina's.
A NIGHTSHOT PLUS-schakelaar (19)
B Motorzoomknop (19)
C
OPEN/EJECT-schakelaar (15)
D Haak voor een schouderriem
Bevestigd een schouderriem (optioneel)
E Handgreepband (14)
F Lens (Carl Zeiss Lens) (4)
Compleet overzicht
G LENS COVER-schakelaar (14)
H Voor DCR-HC45E:
Afstandsbedieningssensor
Richt de afstandsbediening (74) op de
afstandsbedieningssensor om de
camcorder te bedienen.
I Interne stereomicrofoon (33)
J Infraroodpoort (19)
Wordt vervolgd ,
71
Onderdelen en functies (vervolg)
A DISP/BATT INFO-toets (10, 14)
B EASY-toets (16)
C RESET-toets
Herstel alle instellingen, inclusief de
instelling van de datum en de tijd.
D LCD-scherm/aanraakscherm (14, 75)
E Zoomtoetsen (19)
F REC START/STOP-toets (16, 18)
G Luidspreker
Geluid wordt weergegeven via de
luidspreker. Zie pagina 21 voor meer
informatie over het aanpassen van het
volume.
H BATT (accu-ontgrendeling) PUSHtoets (10)
I CHG (opladen)-lampje (8)
J Voor DCR-HC37E/HC38E:
(USB)-aansluiting
K BACK LIGHT-toets (20)
72
A POWER-schakelaar (12)
B Beeldzoeker (14)
C Oogkap (67)
Compleet overzicht
D Scherpstelknopje voor de beeldzoeker
(14)
E Voor DCR-HC37E:
DV OUT-interface (43)
Voor DCR-HC38E:
DV-interface (43, 46)
F DC IN-aansluiting (8)
G A/V OUT-aansluiting (25, 43)
H CAMERA, PLAY/EDIT-lamp (12)
I REC START/STOP-toets (16, 18)
J Bevestigingspunt statief
Bevestig het statief (optioneel: de
schroef mag niet langer zijn dan 5,5 mm
met een schroef op het bevestigingspunt
van het statief.
K Voor DCR-HC45E:
Interface-aansluiting
Wordt vervolgd ,
73
Onderdelen en functies (vervolg)
Voor DCR-HC45E:
Handycam Station
1
A Interface-aansluiting
B
(USB)-aansluiting
C
DV OUT-interface (44)
D DC IN-aansluiting (8)
E A/V OUT-aansluiting (25, 44)
2
3
4
5
Voor DCR-HC45E:
Afstandsbediening
1
A Zender
B REC START/STOP-toets (16, 18)
2
C Motorzoomknoppen (19)
3
D Videobedieningstoetsen (Terugspoelen,
Afspelen, Snel vooruitspoelen,
Onderbreken, Stoppen, Vertraagd) (17,
21)
4
E DISPLAY-knop (14)
Druk op deze toets om alle indicatoren
op het scherm te verbergen.
5
b Opmerkingen
Isolatievel
74
• Verwijder het isolatievel voordat u de
afstandsbediening gebruikt.
• Richt de afstandsbediening op de
afstandsbedieningssensor om de camcorder te
bedienen (p. 71).
• Zie pagina 68 voor meer informatie over het
vervangen van de batterij.
Aanduidingen die worden weergegeven tijdens
het opnemen/afspelen
Aanduidingen wanneer u
wijzigingen aanbrengt
Opnemen
1
2
3
4
5
OPN
U kunt [WRG. HULP] (p. 76) gebruiken
om de betekenis van elke aanduiding op het
LCD-scherm te controleren.
b Opmerkingen
• Sommige aanduidingen worden niet
weergegeven als u [WRG. HULP] gebruikt.
GIDS
7
Linksboven
6
Rechtsboven
60min
STBY
0:00:00
60min
A Resterende accuduur (bij benadering)
B Opnamestand (SP of LP) (40)
C Opnamestatus ([STBY] (wachtstand) of
[OPN] (opnemen))
D Opname: Bandteller (uur: minuut:
seconde)
Afspelen: Tijdcode (uur: minuut:
seconde: frame)
E Opnamecapaciteit van de band (bij
benadering) (40)
/
BEWRK
+
GIDS
Onderkant
FN
Midden
Linksboven
Aanduiding
F Functietoets (27)
Betekenis
AUDIO FUNC (40)
G Helpknop (22)
Rechtsboven
1
Aanduiding
2
8
4
Betekenis
DV-ingang (46)
5
Midden
Aanduiding
Betekenis
NightShot plus (19)
7
GIDS
%Z
9
6
H Aanduiding voor bandtransport
I Videobedieningstoetsen (21)
Compleet overzicht
Bekijken
Waarschuwing (58)
Onderkant
Aanduiding
Betekenis
Flexibele spotmeter (29)/
Handmatige belichting
(30)
Wordt vervolgd ,
75
Aanduidingen die worden weergegeven tijdens het opnemen/afspelen
(vervolg)
Aanduiding
Betekenis
9
Handmatig scherpstellen
(28)
.
Tegenlicht (20)
SCÈNE KEUZE (29)
2 Raak het gebied aan met de aanduiding die
u wilt controleren.
De betekenis van de aanduidingen in het
gebied wordt op het scherm weergegeven.
Als u de gewenste aanduiding niet kunt
vinden, raakt u [PAG.r]/[PAG.R] aan om
over te schakelen.
Raak [END] aan, om de bewerking te
voltooien.
Beeldeffecten (36)
Witbalans (31)
n
Groothoek (37)
SteadyShot uit (37)
/
BEWRK
+
BEW. ZOEK (37)
Gegevenscode tijdens het
opnemen
De datum/tijd tijdens opnemen en gegevens
over de camera-instellingen worden
automatisch opgenomen. Deze gegevens
worden niet op het scherm weergegeven
tijdens de opname, maar u kunt ze
controleren met [GEGEV CODE] tijdens
het afspelen (p. 32).
De schermaanduidingen
controleren (WEERGAVEHULP)
U kunt gemakkelijk de betekenis van elke
aanduiding op het LCD-scherm
controleren.
1 Raak [GIDS] t [WRG. HULP] aan.
GIDS
76
z Tips
• Via
t [WRG. HULP] kunt u het
apparaat ook bedienen.
Register
Numeriek
C
I
12BIT....................................40
CAM GEGEV ...................... 32
"InfoLITHIUM"-accu...........62
16BIT....................................40
CAMERA INS menu ........... 37
Installatie ..............................49
16:9 BREED .........................37
CD-ROM.............................. 48
i.LINK ..................................63
21-polige verloopstekker ......26
Computer.............................. 48
i.LINK-kabel ..................44, 46
4:3 .........................................37
Condensvorming .................. 65
A
D
A KP.REGEL
(geluidsopnamen invoegen)
..............................................34
D ZOOM (digitaal zoomen)
.............................................. 37
KLEURNEG.........................36
DATUM TIJD.......... 13, 32, 76
Accu..................................8, 62
Kopiëren ...............................43
DEMOFUNC. ...................... 41
Afspeelrichting wijzigen.......33
DISPLAY (display output)
.............................................. 42
L
ANDERE menu ....................41
E
LANGUAGE ........................41
AUDIO FUNC......................40
Easy Handycam.............. 16, 27
AUDIO MIX.........................34
EEN DRUK.......................... 31
A.UITS UIT (automatische
uitschakeling)........................41
Eerste kennismaking ...... 48, 51
K
Afspelen....................17, 21, 56
Afstandsbediening ..........41, 74
KALIBRATIE ......................66
KLOK INST. ........................12
LANDSCHAP ......................29
LCD ......................................42
LCD HELD (LCD helder)....32
LCD KLEUR........................39
LCD VERL.
(achtergrondverlichting van het
LCD-scherm) ........................39
A/V-kabel .......................26, 44
EINDE ZOEK (END
SEARCH)....................... 23, 55
B
F
B EFFECT (beeldeffecten) ...36
FADER................................. 30
LETTERBOX.......................39
BACK LIGHT ................20, 55
Flexibele spotmeter .............. 29
Band................................15, 61
FOCUS........................... 28, 55
LICHT BZ (helderheid van de
beeldzoeker) .........................39
BAND INST. menu ..............40
Frame voor frame afspelen
.............................................. 33
BEDIENING.........................41
Bedieningstoets.....................27
BELICHT .............................30
BEW. ZOEK...................23, 37
BINNEN ...............................31
BREEDBEELD
(breedbeeld) ..........................39
BR.B.SEL. (groothoek) ........37
BUITEN................................31
G
Gebruiken in het buitenland
.............................................. 60
GEBRUIKGIDS................... 22
GEGEV CODE .............. 32, 76
H
HANDM INST menu........... 36
Handycam Station ............ 8, 74
Het beginpunt zoeken........... 23
LCD/BZ INS menu...............39
LP (Long Play) .....................40
M
Menu...............................27, 35
MONOTOON.......................31
MOZAIEK............................36
Compleet overzicht
Bandteller..............................75
LCD-scherm .........................14
MOZ. FADER ......................31
N
Netspanningsadapter...............8
NightShot plus ......................19
NTSC ....................................60
N.O. LAMP (NightShot-lamp)
..............................................38
Wordt vervolgd ,
77
Register (vervolg)
O
Oplaadduur ...........................11
STRND ................................ 30
SVIDEO-kabel............... 26, 44
OPN STND (opnamestand)
..............................................40
T
Opnamecontrole ...................24
Technische gegevens ........... 68
Opnameduur .........................11
Televisie............................... 25
Opnemen ..................16, 18, 55
Televisiekleursystemen........ 60
OPN.REGEL
(opnameregeling)..................46
Tijdcode ............................... 75
P
U
USB STREAM .................... 41
PAL ................................56, 60
PASTEL ...............................36
V
Picture Motion Browser .......48
VCR INST. menu ................ 38
PIEPTOON...........................31
VOL. (Volume).................... 21
PORTRET (portretprogramma)
..............................................29
Voorbereidingen .................... 7
R
V.SNL WG. (Versnelde
weergave)............................. 33
V-UIT/LCD ......................... 42
Reinigingscassette ................65
RESTANT ............................40
S
Waarschuwingen............ 58, 59
WERELDTIJD..................... 41
SAMENDRUK.....................39
Wispreventienokje ............... 61
SCÈNE KEUZE ...................29
WIT...................................... 31
SCHEMER ...........................29
WIT BAL (witbalans).......... 31
Schermaanduidingen ............75
WRG. HULP (Weergavehulp)
............................................. 76
SEPIA...................................36
SETUP MENU .....................41
SNW .....................................30
Z
SP (Standard Play)................40
ZONLICHT ......................... 36
Speelduur..............................11
ZONOP & OND. (Zonsopgang
en zonsondergang) ............... 29
Spiegelstand..........................20
SPLR INST. menu................38
SPORT (sportprogramma) ...30
SPOT FOCUS ......................28
SPOT METER
.............Zie flexibele spotmeter
SPOTLIGHT ........................30
Statief....................................73
STEADYSHOT..............37, 55
78
W
Zoom .................................... 19
ZWART ............................... 31
ZWART-WIT ...................... 36
NL
http://www.sony.net/
Printed in Japan
Download PDF