Sony | DCR-HC62E | Sony DCR-HC62E HC62 Standard Definition DV Tape camcorder Gebruiksaanwijzing

3-278-986-41(2)
Digitale camcorder
Voorbereidingen
Bedieningshandleiding
DCR-HC62E
© 2008 Sony Corporation
8
Opnemen/
18
afspelen
Het menu gebruiken
33
Kopiëren/bewerken
56
Een computer gebruiken
64
Problemen oplossen
69
Aanvullende informatie
79
Snelgids
92
Lees dit eerst
Voordat u het apparaat gebruikt, moet u
deze gebruiksaanwijzing aandachtig
doorlezen. Bewaar de gebruiksaanwijzing
voor het geval u deze later als
referentiemateriaal nodig hebt.
WAARSCHUWING
Om het gevaar van brand of
elektrische schokken te verkleinen,
mag het apparaat niet worden
blootgesteld aan regen of vocht.
Stel de batterijen niet bloot aan
overmatige hitte zoals zonlicht, vuur
en dergelijke.
LET OP
U moet de batterij alleen vervangen
door een batterij van het opgegeven
type. Als u dit niet doet, kan dit
brand of letsel tot gevolg hebben.
VOOR KLANTEN IN EUROPA
Let op
De elektromagnetische velden bij de specifieke
frequenties kunnen het beeld en het geluid van dit
apparaat beïnvloeden.
Dit product is getest en voldoet aan de
beperkingen die zijn uiteengezet in de EMCrichtlijn voor het gebruik van een
verbindingskabel van minder dan 3 meter.
Kennisgeving
Als de gegevensoverdracht halverwege wordt
onderbroken (mislukt) door statische elektriciteit
of elektromagnetische storing, moet u de
toepassing opnieuw starten of de
verbindingskabel (USB, enzovoort) loskoppelen
en opnieuw aansluiten.
2
Verwijdering van oude
elektrische en
elektronische apparaten
(Toepasbaar in de
Europese Unie en andere
Europese landen met
gescheiden
ophaalsystemen)
Het symbool op het product of op de
verpakking wijst erop dat dit product niet
als huishoudelijk afval mag worden
behandeld. Het moet echter naar een plaats
worden gebracht waar elektrische en
elektronische apparatuur wordt gerecycled.
Als u ervoor zorgt dat dit product op de
correcte manier wordt verwijderd,
voorkomt u voor mens en milieu negatieve
gevolgen die zich zouden kunnen voordoen
in geval van verkeerde afvalbehandeling.
De recycling van materialen draagt bij tot
het vrijwaren van natuurlijke bronnen. Voor
meer details in verband met het recyclen
van dit product, neemt u contact op met de
gemeentelijke instanties, het bedrijf of de
dienst belast met de verwijdering van
huishoudafval of de winkel waar u het
product hebt gekocht.
Geldt ook voor deze accessoires:
afstandsbediening
Verwijdering van oude
batterijen (in de Europese
Unie en andere Europese
landen met afzonderlijke
inzamelingssystemen)
Dit symbool op de batterij of verpakking
wijst erop dat de meegeleverde batterij van
dit product niet als huishoudelijk afval
behandeld mag worden. Door deze
batterijen op juiste wijze af te voeren,
voorkomt u voor mens en milieu negatieve
gevolgen die zich zouden kunnen voordoen
in geval van verkeerde afvalbehandeling.
Het recycleren van materialen draagt bij tot
het vrijwaren van natuurlijke bronnen. In
het geval dat de producten om redenen van
veiligheid, prestaties dan wel in verband
met data-integriteit een permanente
verbinding met batterij vereisen, dient deze
batterij enkel door gekwalificeerd
servicepersoneel vervangen te worden. Om
ervoor te zorgen dat de batterij op een juiste
wijze zal worden behandeld, dient het
product aan het eind van zijn levenscyclus
overhandigd te worden aan het
desbetreffende inzamelingspunt voor de
recyclage van elektrisch en elektronisch
materiaal. Voor alle andere batterijen
verwijzen we u naar het gedeelte over hoe
de batterij veilig uit het product te
verwijderen. Overhandig de batterij bij het
desbetreffende inzamelingspunt voor de
recyclage van batterijen. Voor meer details
in verband met het recyclen van dit product
of batterij, neemt u contact op met de
gemeentelijke instanties, het bedrijf of de
dienst belast met de verwijdering van
huishoudafval of de winkel waar u het
product hebt gekocht.
Kennisgeving voor klanten in de
landen waar EU-richtlijnen van
toepassing zijn
De fabrikant van dit product is Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan.
De geautoriseerde vertegenwoordiger voor EMC
en productveiligheid is Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Duitsland. Voor kwesties met betrekking tot
service of garantie kunt u het adres in de
afzonderlijke service- en garantiedocumenten
gebruiken.
– "Eerste kennismaking (First Step Guide)"
om de camcorder op een computer aan te
sluiten en over het gebruik van de
bijgeleverde software (op de bijgeleverde
CD-ROM)
Informatie over de banden die u in uw
camcorder kunt gebruiken
U kunt alleen mini-DV-banden gebruiken
met de markering
. De camcorder is
niet compatibel met de Cassette Memoryfunctie (p. 80).
Soorten "Memory Stick" die u in uw
camcorder kunt gebruiken
U kunt een "Memory Stick" met de
onderstaande logo's gebruiken (p. 81).
–
("Memory Stick Duo")
–
("Memory Stick
PRO Duo")
–
("Memory Stick
PRO-HG Duo")
"Memory Stick Duo"
(Dit formaat kan worden gebruikt met uw
camcorder.)
"Memory Stick"
(Dit formaat kan niet met uw camcorder
worden gebruikt.)
Opmerkingen bij het gebruik
Bij uw camcorder worden twee
verschillende handleidingen geleverd
– "Bedieningshandleiding" (deze
handleiding)
• U kunt als geheugenkaart alleen een
"Memory Stick Duo" gebruiken.
• "Memory Stick PRO Duo" kan alleen
worden gebruikt met "Memory Stick
PRO"-compatibele apparatuur.
• Plak geen etiket of dergelijke op een
"Memory Stick Duo" of een Memory
Stick Duo-adapter.
Wordt vervolgd ,
3
Lees dit eerst (vervolg)
Een "Memory Stick Duo" gebruiken
met "Memory Stick"-compatibele
apparatuur
Informatie over de menu-items, het
LCD-scherm, de beeldzoeker en de
lens
Steek de "Memory Stick Duo" in de
Memory Stick Duo-adapter.
• Een menu-item dat grijs wordt
weergegeven, is niet beschikbaar in de
huidige opname- of
afspeelomstandigheden.
• Het LCD-scherm en de beeldzoeker van
de camcorder zijn vervaardigd met
precisietechnologie, zodat minstens
99,99% van de beeldpunten voor gebruik
beschikbaar is. Soms kunnen er zwarte
stipjes en/of heldere stipjes (wit, rood,
blauw of groen) verschijnen op het LCDscherm of in de beeldzoeker. Deze stipjes
duiden niet op fabricagefouten en hebben
geen enkele invloed op de opnamen.
Memory Stick Duo-adapter
Informatie over het gebruik van de
camcorder
• Houd de camcorder niet vast bij de
volgende onderdelen.
Beeldzoeker
Accu
Zwart stipje
Wit, rood, blauw
of groen stipje
LCD-scherm
• De camcorder is niet bestand tegen stof,
waterspatten of water.
Zie "Gebruik en onderhoud" (p. 84).
• Wanneer u de camcorder met
verbindingskabels aansluit op een ander
apparaat, moet u ervoor zorgen dat u de
stekker op de juiste manier plaatst.
Als u de stekker met kracht in de
aansluiting duwt, kan de aansluiting
worden beschadigd. Dit kan een storing in
de camcorder veroorzaken.
4
• Als het LCD-scherm, de beeldzoeker en
de lens langdurig worden blootgesteld aan
direct zonlicht, kunnen deze worden
beschadigd.
• Richt de camcorder nooit direct naar de
zon. Als u dit wel doet, kan dit een storing
van de camcorder veroorzaken. Neem de
zon alleen op als het licht niet fel is, zoals
tijdens de schemering.
De taalinstelling wijzigen
• De schermdisplays in de plaatselijke taal
worden gebruikt om de
bedieningsprocedures te illustreren.
Wijzig desgewenst de schermtaal voordat
u de camcorder gebruikt (p. 14).
gebruik van het MTF-meetsysteem voor
videocamera's en levert de kwaliteit
waardoor Carl Zeiss-lenzen bekend zijn
geworden.
MTF= Modulation Transfer Function
De waarde geeft aan hoeveel licht van een
onderwerp in de lens valt.
Informatie over opnemen
• Voordat u begint met opnemen, test u de
opnamefunctie om te controleren of het
beeld en het geluid zonder problemen
worden opgenomen.
• Opnamen worden niet vergoed, zelfs niet
als er niet wordt opgenomen of
weergegeven wegens een storing van de
camcorder, problemen met de
opslagmedia, enzovoort.
• Kleursystemen van televisies verschillen
afhankelijk van het land/de regio. Om uw
opnames op een televisie te bekijken hebt
u een televisie nodig die op het PALsysteem is gebaseerd.
• Televisieprogramma's, films,
videobanden en ander beeldmateriaal zijn
wellicht beschermd door auteursrechten.
Het zonder toestemming opnemen van
dergelijk materiaal kan in strijd zijn met
de auteursrechten.
Informatie over deze handleiding
• De afbeeldingen van het LCD-scherm en
de beeldzoeker die in deze handleiding
worden gebruikt voor
illustratiedoeleinden, zijn gemaakt met
een digitale camera en kunnen dus
afwijken van wat u ziet.
• Wijzigingen in ontwerp en technische
gegevens van opnamemedia en
accessoires voorbehouden zonder
voorafgaande kennisgeving.
Over de Carl Zeiss-lens
• De camcorder is uitgerust met een Carl
Zeiss-lens. Deze lens is gezamenlijk
ontwikkeld door Carl Zeiss, in Duitsland,
en Sony Corporation en zorgt voor een
superieure beeldkwaliteit. De lens maakt
5
Inhoudsopgave
Lees dit eerst .................................. 2
Opmerkingen bij het gebruik ........ 3
Voorbereidingen
Stap 1: Bijgeleverde onderdelen
controleren ................................... 8
Stap 2: De accu opladen ................ 9
Stap 3: De stroom inschakelen en de
datum en de tijd instellen ............ 13
De taalinstelling wijzigen.............. 14
Stap 4: Instellingen aanpassen voor
de opname ................................. 15
Stap 5: Plaatsing van een band of een
"Memory Stick Duo" ................... 16
Snel de gewenste scène zoeken
(Nulpuntgeheugenterugkeerfunctie) ....................... 29
Een scène zoeken op opnamedatum
(datumzoekfunctie) ................... 30
Het beeld op een televisie afspelen
..................................................... 31
Het menu gebruiken
De menu-items gebruiken ...33
Menu-items ................................... 34
Het menu
CAMERA INST. ...... 36
Instellingen om uw camcorder aan te
passen aan de
opnameomstandigheden
Het menu
Opnemen/afspelen
Het menu
Gemakkelijk opnemen/afspelen
(Easy Handycam) ....................... 18
Opnemen ..................................... 20
Zoom ........................................... 22
In een donkere omgeving opnemen
(NightShot plus) ........................ 22
Belichting voor onderwerpen met
tegenlicht aanpassen ............... 23
In spiegelstand opnemen ........... 23
De breedte-/hoogteverhouding (16:9
of 4:3) selecteren van het
opgenomen beeld .................... 23
Afspelen ....................................... 25
GEH.INST. ............ 41
Instellingen voor de "Memory Stick
Duo"
BEELD PROG. ..... 44
Speciale effecten voor beelden of
bijkomende functies voor
opnemen/afspelen
Het menu
BEW.&AFSP. ....... 49
Instellingen voor bewerken of
afspelen in verschillende standen
Het menu
STANDRD INST ... 51
Instellingen tijdens opnemen op een
band of andere basisinstellingen
Het menu
TIJD/LANGU. ........ 54
Het persoonlijke menu aanpassen
..................................................... 54
PB zoom gebruiken ..................... 27
De gidsfuncties gebruiken
(GEBRUIKSGIDS) ...................... 27
Het beginpunt zoeken .................. 28
De laatste scène van de meest
recente opname zoeken (END
SEARCH) .................................. 28
Handmatig zoeken (EDIT SEARCH)
................................................... 29
De laatst opgenomen scènes
controleren (opnamecontrole)
................................................... 29
6
Kopiëren/bewerken
Kopiëren naar videorecorders of
DVD/HDD-recorders ................... 56
Beelden opnemen vanaf een
videorecorder, enzovoort ............ 58
Beelden kopiëren van een band naar
een "Memory Stick Duo" ............. 60
Opgenomen beelden verwijderen van
de "Memory Stick Duo" ............... 60
Beelden op de "Memory Stick Duo"
markeren met specifieke informatie
(Afdrukteken/Beeldbeveiliging) ... 61
Opgenomen beelden afdrukken
(PictBridge-compatibele printer)
..................................................... 62
Een computer gebruiken
Snelgids
Onderdelen en bedieningselementen
identificeren .................................92
Aanduidingen die worden
weergegeven tijdens het opnemen/
afspelen ......................................96
Index .............................................99
Wat u kunt doen met een Windowscomputer ..................................... 64
De "Eerste kennismaking" en
software installeren ..................... 66
Weergave van de "Eerste
kennismaking" ............................ 67
Een Macintosh-computer gebruiken
..................................................... 68
Problemen oplossen
Problemen oplossen ..................... 69
Waarschuwingen en berichten ..... 76
Aanvullende informatie
De camcorder gebruiken in het
buitenland ................................... 79
Onderhoud en voorzorgsmaatregelen
..................................................... 80
Aanbevolen banden ................... 80
Informatie over de "Memory Stick"
................................................... 81
Informatie over de "InfoLITHIUM"accu .......................................... 82
Informatie over i.LINK ................. 83
De camcorder gebruiken ............ 84
Technische gegevens ................... 89
7
Voorbereidingen
Stap 1: Bijgeleverde onderdelen controleren
Controleer of de volgende onderdelen in de
verpakking van de camcorder aanwezig
zijn.
Het getal tussen haakjes geeft het
bijgeleverde aantal van het onderdeel aan.
Oplaadbare accu NP-FH40 (1) (p. 9, 82)
Netspanningsadapter (1) (p. 9)
CD-ROM "Handycam Application
Software" (1) (p. 64)
Bedieningshandleiding (deze handleiding)
(1)
Netsnoer (1) (p. 9)
Draadloze afstandsbediening (1) (p. 95)
Er is al een lithiumknoopcelbatterij geïnstalleerd.
A/V-kabel (1) (p. 31, 56)
USB-kabel (1) (p. 62)
8
Stap 2: De accu opladen
2
1
2
3
Voorbereidingen
1
Stekker
Accu
POWERschakelaar
DC IN-aansluiting
4
Naar het
stopcontact
Netspanningsadapter
Netsnoer
U kunt de "InfoLITHIUM"-accu
(H-serie) (p. 82) opladen nadat u de
accu in de camcorder hebt geplaatst.
4 Sluit het netsnoer aan op de
netspanningsadapter en het
stopcontact.
b Opmerkingen
• U kunt alleen een "InfoLITHIUM"-accu van de
H-serie in uw camcorder plaatsen.
1 Breng de aansluitingen van de
accu en de camcorder 1
tegenover elkaar en plaats de
accu door deze vast te klikken 2.
2 Schuif de POWER-schakelaar in
de richting van de pijl naar
OFF(CHG) (de
standaardinstelling).
3 Sluit de netspanningsadapter aan
op de DC IN-aansluiting van de
camcorder. Houd hierbij de vmarkering op de stekker naar
boven gericht.
CHG-lampje (opladen)
Het CHG-lampje (opladen) gaat
branden en het opladen begint. Het
CHG-lampje (opladen) gaat uit als de
accu volledig is opgeladen. Koppel de
netspanningsadapter los van de DC INaansluiting.
b Opmerkingen
• Koppel de netspanningsadapter los van de DC
IN-aansluiting. Houd hierbij zowel de
camcorder als de stekker vast.
Wordt vervolgd ,
9
Stap 2: De accu opladen (vervolg)
Een externe stroombron gebruiken
U kunt de camcorder gebruiken op stroom
via het stopcontact door dezelfde
aansluitingen te maken als wanneer u de
accu oplaadt. In dit geval wordt de accu niet
ontladen.
De resterende acculading controleren
(informatie over de accu)
Zet de POWER-schakelaar op OFF (CHG)
en druk op DISP/BATT INFO.
De accu verwijderen
1 Schakel de stroom uit en druk op PUSH.
2 Verwijder de accu in de richting van de
pijl.
POWER-schakelaar
DISP/BATT INFO-toets
Na een tijd verschijnt de geschatte
opnametijd en accu-informatie gedurende
ongeveer 7 seconden. U kunt de informatie
over de accu gedurende 20 seconden
weergeven door nogmaals op DISP/BATT
INFO te drukken terwijl de informatie
wordt weergegeven.
1
2
PUSH
Resterende accuduur (bij benadering)
BATTERY INFO
De accu opbergen
0%
Ontlaad de accu volledig voordat u deze
voor langere tijd opbergt (p. 83).
BESCHIKB. OPNAMEDUUR
60 min
LCD-SCHERM:
65 min
BLDZOEKER :
BATTERIJLADING
50%
100%
Opnamecapaciteit (bij benadering)
U kunt de resterende batterijlading op het
LCD-scherm controleren.
Aanduiding
Status
Voldoende resterende lading
Lage acculading, opnemen/
afspelen zal binnen korte tijd
stoppen.
Vervang de accu met een
volledig opgeladen accu, of
laad de accu op.
10
Oplaadduur
Vereiste tijd in minuten (bij benadering) als
u een volledig ontladen accu volledig wilt
opladen.
Accu
LCD-scherm
geopend
LCDscherm
gesloten
120
150
125
NP-FH50
140
170
135
NP-FH70
300
370
NP-FH70
170
NP-FH100
695
845
NP-FH100
390
Oplaadduur
NP-FH40 (bijgeleverd)
NP-FH50
Opnameduur
Beschikbare tijd in minuten (bij
benadering) wanneer u een volledig
opgeladen accu gebruikt.
Doorlopende
opnameduur
Normale
opnameduur*
NP-FH40
(bijgeleverd)
100
110
50
55
NP-FH50
115
130
55
65
NP-FH70
245
280
120
140
NP-FH100
565
635
280
315
Accu
* Bij normale opnameduur wordt de tijd
weergegeven wanneer u de opname
herhaaldelijk start en stopt, de stroom in- en
uitschakelt en in- en uitzoomt.
b Opmerkingen
• Alle tijden zijn onder de volgende
omstandigheden gemeten:
Bovenste waarde: Opname met het LCDscherm.
Onderste waarde: Opname met de beeldzoeker
terwijl het LCD-scherm gesloten is.
Speelduur
Beschikbare tijd in minuten (bij
benadering) wanneer u een volledig
opgeladen accu gebruikt.
Informatie over de accu
• Voordat u de accu vervangt, schuift u de
POWER-schakelaar naar OFF (CHG).
• In de volgende gevallen knippert het CHGlampje (opladen) tijdens het opladen of wordt de
informatie over de accu (p. 10) niet correct
weergegeven.
– De accu is niet correct in de camcorder
geplaatst.
– De accu is beschadigd.
– De accu is versleten (alleen voor informatie
over de accu).
• De stroom wordt niet geleverd via de accu als de
netspanningsadapter is aangesloten op de DC
IN-aansluiting van de camcorder, zelfs niet als
het netsnoer is losgekoppeld van het
stopcontact.
Voorbereidingen
NP-FH40
(bijgeleverd)
Accu
Informatie over de oplaad-/opname-/
speelduur
• Tijden gemeten met de camcorder bij 25°C.
(10 °C - 30 °C wordt aanbevolen.)
• De opname- en speelduur zijn korter als u de
camcorder bij lage temperaturen gebruikt.
• De opname- en speelduur kunnen korter zijn,
afhankelijk van de gebruiksomstandigheden van
de camcorder.
Informatie over de netspanningsadapter
• Gebruik de netspanningsadapter in de buurt van
een stopcontact. Haal de stekker van de
netspanningsadapter onmiddellijk uit het
stopcontact als er een storing optreedt wanneer
u de camcorder gebruikt.
• Plaats de netspanningsadapter niet in een smalle
ruimte, dus bijvoorbeeld niet tussen een wand
en een meubelstuk.
Wordt vervolgd ,
11
Stap 2: De accu opladen (vervolg)
• Zorg ervoor dat de stekker van de
netspanningsadapter of het contactpunt van de
accu niet in aanraking komen met metalen
voorwerpen. Dit kan kortsluiting tot gevolg
hebben. Dit kan een storing veroorzaken.
• Zelfs als de camcorder is uitgeschakeld,
ontvangt het apparaat nog steeds stroom als het
met de netspanningsadapter is aangesloten op
een stopcontact.
12
Stap 3: De stroom inschakelen en de datum en
de tijd instellen
Stel de datum en tijd in wanneer u de
camcorder voor het eerst gebruikt. Als u de
datum en tijd niet instelt, wordt het scherm
[KLOK INSTEL.] elke keer weergegeven
dat u de camcorder inschakelt of als u de
stand van de POWER-schakelaar wijzigt.
3 Ga naar [M] (maand) met
stel deze in met
/
en
.
4 Ga naar [D] (dag) met
5 Zorg ervoor dat de datum en tijd
correct zijn ingesteld en raak
aan.
Raak de toets op het
LCD-scherm aan.
Voorbereidingen
en stel
deze in met
/
. Herhaal deze
procedure voor het uur en de
minuten.
De klok begint te lopen.
POWER-schakelaar
De stroom uitschakelen
Schuif de POWER-schakelaar omhoog naar
OFF (CHG).
1 Houd het groene knopje
ingedrukt en schuif de POWERschakelaar in de richting van de
pijl om het gewenste lampje in te
schakelen.
CAMERA-TAPE: Opnemen op een
band.
CAMERA-MEMORY: Opnemen op
een "Memory Stick Duo".
PLAY/EDIT: Beelden afspelen of
bewerken.
Het scherm [KLOK INSTEL.]
verschijnt.
–:––:––
KLOK INSTEL.
J
M
D
2008 - 1 - 1
0: 00
Datum en tijd opnieuw stellen
U kunt de gewenste datum en tijd instellen
door
t
/
t [KLOK
INSTEL.] aan te raken (p. 33).
b Opmerkingen
• Als u de camcorder ongeveer 3 maanden
niet gebruikt, loopt de ingebouwde oplaadbare
batterij leeg en worden de instellingen voor
datum en tijd wellicht uit het geheugen gewist.
In dit geval moet u de oplaadbare batterij
opnieuw opladen en vervolgens de datum en tijd
opnieuw instellen (p. 88).
• Bij aankoop is de camcorder zo ingesteld dat de
camcorder automatisch wordt uitgeschakeld als
u deze ongeveer 5 minuten aan laat staan zonder
een handeling uit te voeren. Dit wordt gedaan
om de acculading te sparen ([AUTOM. UIT],
p. 53).
OK
2 Stel [J] (jaar) in met
/
.
U kunt elk gewenst jaar instellen tot het
jaar 2079.
Wordt vervolgd ,
13
Stap 3: De stroom inschakelen en de datum en de tijd instellen (vervolg)
z Tips
• De datum en de tijd worden niet weergegeven
tijdens de opname, maar ze worden automatisch
opgenomen op de cassette en ze kunnen tijdens
het afspelen worden weergegeven (zie pagina 52
voor [GEGEVENSCODE] (Tijdens Easy
Handycam-bewerking kunt u alleen [DATUM/
TIJD] instellen)).
• Als de toetsen op het aanraakscherm niet goed
werken, stelt u het aanraakscherm op nieuw in
bij (KALIBRATIE) (p. 87).
De taalinstelling wijzigen
U kunt de schermdisplays wijzigen zodat
berichten in een bepaalde taal worden
weergegeven.
Raak
t [MENU] t
(TIJD/
LANGU.) t [LANGUAGE] aan en
selecteer vervolgens de gewenste taal.
14
Stap 4: Instellingen aanpassen voor de opname
De lensbescherming openen
Schuif de LENS COVER-schakelaar naar
OPEN.
• Zie [LCD/BZ INST.] - [LCD HELDER] (p. 51)
om de helderheid van het LCD-scherm aan te
passen.
• Druk op DISP/BATT INFO om de
schermaanduidingen (zoals de informatie over
de accu) in of uit te schakelen.
De beeldzoeker
Beeldzoeker
Voorbereidingen
Na de opname zet u de LENS COVERschakelaar op CLOSE om de
lensbescherming te sluiten.
U kunt beelden bekijken met de
beeldzoeker om de acculading te sparen, of
als het beeld op het LCD-scherm zwak is.
Het LCD-scherm
Open het LCD-scherm 90 graden ten
opzichte van de camcorder (1).
Vervolgens draait u het LCD-scherm in de
gewenste hoek om op te nemen of af te
spelen (2).
Scherpstelknopje voor
de beeldzoeker
Beweeg het knopje tot het
beeld duidelijk wordt.
DISP/BATT INFO
180 graden
(max.)
2
z Tips
2
90 graden
(max.)
1
90 graden ten
opzichte van de
camcorder
b Opmerkingen
• U kunt de helderheid van de
achtergrondverlichting van de beeldzoeker
aanpassen door [LCD/BZ INST.] - [LICHT BZ]
te selecteren (p. 51).
Handgreepband
Maak de handgreepband vast en houd uw
camcorder correct vast.
• Druk niet per ongeluk op de toetsen onder het
LCD-scherm wanneer u het LCD-scherm opent
of aanpast.
z Tips
• Als u het LCD-scherm 180 graden draait, kunt u
het LCD-scherm sluiten met het venster naar
buiten gericht. Dit is handig voor handelingen
tijdens het afspelen.
4
1
2
3
15
Stap 5: Plaatsing van een band of een "Memory
Stick Duo"
b Opmerkingen
Band
U kunt alleen mini-DVgebruiken (p. 80).
• Forceer de band niet met kracht in de
houder door op {DO NOT PUSH} te
drukken terwijl de bandhouder in de
camcorder schuift. Dit kan een
storing veroorzaken.
banden
1 Schuif de
OPEN/EJECTschakelaar in de richting van de
pijl en houd de schakelaar vast.
Open de klep.
OPEN/EJECT-schakelaar
3 Sluit de klep.
De band uit de camcorder verwijderen
Open de klep op dezelfde manier zoals
beschreven in stap 1 en verwijder de band.
z Tips
• De opnameduur is afhankelijk van [
STAND] (p. 51).
"Memory Stick Duo"
Klep
De bandhouder wordt automatisch uit
de camcorder geschoven en geopend.
2 Plaats een band in de camcorder
met het venstergedeelte naar
buiten gericht en druk op
.
Druk zachtjes op het midden van
de achterkant van de band.
Venster
Bandhouder
De bandhouder wordt
automatisch weer in de
camcorder geschoven.
16
OPNM
U kunt een "Memory Stick" met de
onderstaande logo's gebruiken (p. 81).
–
("Memory Stick Duo")
–
("Memory Stick
PRO Duo")
–
("Memory Stick
PRO-HG Duo")
1 Open het LCD-scherm.
2 Steek de "Memory Stick Duo" in
de juiste richting in de Memory
Stick Duo-sleuf tot deze vastklikt.
z Tips
• Het aantal beelden dat kan worden opgenomen,
is afhankelijk van de beeldkwaliteit en het
beeldformaat. Zie pagina 42 voor meer
informatie.
Toegangslampje
Voorbereidingen
Met de v-markering naar
het LCD-scherm gericht
Verwijderen van een "Memory Stick
Duo"
Druk één keer lichtjes in en schuif de
"Memory Stick Duo" langs de behuizing
van de camcorder.
b Opmerkingen
• Als het toegangslampje brand of knippert,
worden gegevens gelezen/geschreven met de
camcorder. Stel de camcorder niet bloot aan
trillingen of schokken, schakel de stroom niet
uit en verwijder de "Memory Stick Duo" of de
accu niet uit de camcorder. Als u dit wel doet,
kunnen de beeldgegevens worden beschadigd.
• Als u de "Memory Stick Duo" in de verkeerde
richting in de sleuf duwt, kunnen de "Memory
Stick Duo", de Memory Stick Duo-sleuf of de
beeldgegevens beschadigd raken.
• Oefen geen kracht uit met uw vingers terwijl u
de "Memory Stick Duo" verwijdert, want
hierdoor zou deze beschadigd kunnen raken.
• Wanneer u de "Memory Stick Duo" plaatst of
uitwerpt, moet u goed opletten dat de "Memory
Stick Duo" niet uit de sleuf springt en valt.
17
Opnemen/afspelen
Gemakkelijk opnemen/afspelen (Easy
Handycam)
Met de functie Easy Handycam worden de meeste camera-instellingen automatisch geoptimaliseerd, zodat u geen gedetailleerde aanpassingen hoeft uit te voeren. Het formaat van het
schermlettertype wordt vergroot, zodat de informatie gemakkelijk kan worden gelezen.
E
De lensbescherming openen (p. 15).
B
Als de POWER-schakelaar
op OFF (CHG) is gezet,
schuift u de schakelaar
omlaag terwijl u het groene
knopje ingedrukt houdt.
A
D
F
C
Films
Stilstaande beelden (4:3)
1 Verschuif de
1 Verschuif de
POWER-schakelaar
E om het CAMERATAPE-lampje in te schakelen.
2 Druk op EASY A.
EASY
2 Druk op EASY A.
verschijnt op het
scherm B.
3 Druk op REC START/STOP F (of
C) om de opname te starten.*
60min
EASY
POWER-schakelaar
E om het CAMERAMEMORY-lampje in te schakelen.
OPN
GIDS
EASY
verschijnt op het
scherm B.
3 Druk op PHOTO D om op te
nemen.**
Pieptoon
60min EASY
1,0M
30
Sluiterklik
MENU
GIDS
De aanduiding wordt gewijzigd
van [STBY] in [OPN].
Druk nogmaals op REC START/STOP
om de opname te stoppen.
MENU
Knippert t Aan
Houd de toets enigszins Druk de toets
ingedrukt om de
volledig in om op te
scherpstelling aan te
nemen.
passen.
* Selecteer deze optie om op te nemen op een band in de stand SP (Standard Play).
** Stilstaande beelden worden in de kwaliteit [FIJN] opgenomen op een "Memory Stick Duo".
18
Films/stilstaande beelden afspelen
Verschuif de POWER-schakelaar E om het PLAY/EDIT-lampje in te schakelen.
Raak de toetsen op het scherm B als volgt aan.
Films
Stilstaande beelden
Raak achtereenvolgens
en
aan om het
afspelen te starten.
Raak
t
/
aan om een beeld te
selecteren.
GIDS
A
B
GIDS
D
A
MENU
D
A GIDS (p. 27)
B Terugspoelen/snel
vooruitspoelen
C Stoppen
D Afspelen/onderbreken
schakelt om
B
C
A GIDS (p. 27)
B Band afspelen
C Vorige/volgende
D Verwijderen (p. 60)
Opnemen/afspelen
C
x De functie Easy Handycam annuleren
Druk nogmaals op EASY A.
verdwijnt van het scherm.
x Aanpasbare menu-instellingen in de functie Easy Handycam
Raak [MENU] aan om de aanpasbare menu-instellingen weer te geven. Zie pagina 33 voor
meer informatie over de instellingen.
• Bijna alle instellingen keren automatisch terug naar de standaardinstellingen (p. 34).
•
wordt niet weergegeven tijdens de functie Easy Handycam.
• Annuleer de functie Easy Handycam als u effecten of instellingen op de beelden wenst toe te passen.
x Niet beschikbare toetsen tijdens Easy Handycam
Tijdens de functie Easy Handycam zijn de volgende toetsen niet beschikbaar. [Ongeldig
tijdens Easy Handycam stand] kan worden weergegeven als u tijdens het gebruik van Easy
Handycam een bewerking probeert uit te voeren die niet beschikbaar is.
• . (tegenlicht)-toets (p. 23)
• WIDE SELECT-toets (in de stand CAMERA-MEMORY) (p. 23)
• PHOTO-toets (in de stand CAMERA-TAPE) (p. 20)
19
Opnemen
De lensbescherming openen (p. 15).
PHOTO
POWER-schakelaar
REC START/
STOP A
REC START/
STOP B
Films opnemen
Films worden op een band opgenomen.
Schuif de POWER-schakelaar herhaaldelijk in de richting van de
pijl om het CAMERA-TAPE-lampje in te schakelen.
Als de POWER-schakelaar op OFF (CHG) is gezet,
schuift u de schakelaar omlaag terwijl u het groene
knopje ingedrukt houdt.
Druk op REC START/STOP A (of B).
60min
STBY
60min
GIDS
60min
P-MENU
[STBY]
OPN
60min
GIDS
P-MENU
[OPN]
Druk nogmaals op REC START/STOP A (of B) om de opname te stoppen.
b Opmerkingen
• U kunt films niet op een "Memory Stick Duo" opnemen met de camcorder.
z Tips
• Terwijl u films opneemt op een band of in de wachtstand kunt u een stilstaand beeld op een "Memory
Stick Duo" opnemen door PHOTO volledig in te drukken. Stilstaande beelden worden vastgelegd met het
beeldformaat [0,2M] op een 16:9-scherm of [VGA(0,3M)] op een 4:3-scherm (p. 42).
20
Stilstaande beelden opnemen
Stilstaande beelden worden op de "Memory Stick Duo" opgenomen.
Schuif de POWER-schakelaar herhaaldelijk in de richting van de
pijl om het CAMERA-MEMORY-lampje in te schakelen.
Als de POWER-schakelaar op OFF (CHG) is gezet,
schuift u de schakelaar omlaag terwijl u het groene
knopje ingedrukt houdt.
Pieptoon
min
Sluiterklik
1,0M
GIDS
min
P-MENU
Opnemen/afspelen
Houd PHOTO enigszins ingedrukt om de scherpstelling aan te
passen en druk de toets dan volledig in.
1,0M
GIDS
P-MENU
Knippert bGaat branden
U hoort een sluitergeluid. Als
verdwijnt, is het beeld opgenomen.
De laatste opname controleren op een "Memory Stick Duo"
Raak
aan. Als u het beeld wilt verwijderen, raakt u
t aan [JA].
z Tips
• Zie pagina 42 voor details over de beeldkwaliteit, de beeldgrootte of het aantal beelden dat kan worden
opgenomen.
Wordt vervolgd ,
21
Opnemen (vervolg)
Zoom
U kunt beelden vergroten tot 25 keer de
oorspronkelijke grootte met de
motorzoomknop of de zoomtoetsen onder
het LCD-scherm.
z Tips
• U kunt [DIGITAL ZOOM] (p. 40) instellen als
u meer dan 25 × wilt inzoomen.
In een donkere omgeving
opnemen (NightShot plus)
Infraroodpoort
Grote weergavehoek:
(Groothoek)
Zet de NIGHTSHOT PLUS-schakelaar op
ON. (
en ["NIGHTSHOT PLUS"]
worden weergegeven.)
b Opmerkingen
Als u de motorzoomknop voorzichtig
draait, kunt u langzamer in- en uitzoomen
op het onderwerp. Draai de
motorzoomknop verder voor een snellere
zoombeweging.
• De functies NightShot plus en Super NightShot
plus maken gebruik van infraroodlicht. U mag
de infraroodpoort daarom niet bedekken met uw
vingers of andere voorwerpen. Verwijder de
voorzetlens (optioneel) als deze is bevestigd.
• Pas de scherpstelling handmatig aan ([FOCUS],
p. 39) als er moeilijk automatisch kan worden
scherpgesteld.
• Gebruik de functies NightShot plus en Super
NightShot plus niet in een heldere omgeving.
Dit kan een storing veroorzaken.
b Opmerkingen
z Tips
• [STEADYSHOT] kan de wazigheid van het
beeld mogelijk niet zoals gewenst verminderen
als de motorzoomknop op T (tele-opnamen) is
ingesteld.
• Houd uw vinger op de motorzoomknop. Als u
uw vinger van de motorzoomknop haalt, kan het
werkgeluid van de motorzoomknop ook worden
opgenomen.
• U kunt de zoomsnelheid niet aanpassen met de
zoomtoetsen onder het LCD-scherm.
• De minimale afstand tussen de camcorder en het
onderwerp voor een goede scherpstelling is
ongeveer 1 cm voor groothoekopnamen en
ongeveer 80 cm voor tele-opnamen.
• Als u een beeld helderder wilt opnemen,
gebruikt u de functie Super NightShot plus
(p. 39). Als u een beeld dichter bij de originele
kleuren wenst op te nemen, gebruikt u de functie
Color Slow Shutter (p. 40).
Kleine weergavehoek: (tele-opnamen)
22
Belichting voor onderwerpen
met tegenlicht aanpassen
De breedte-/hoogteverhouding
(16:9 of 4:3) selecteren van het
opgenomen beeld
WIDE SELECT
In spiegelstand opnemen
De breedte-/hoogteverhouding voor
films selecteren
1 Zet de POWER-schakelaar op
CAMERA-TAPE.
2 Druk herhaaldelijk op WIDE SELECT
om de gewenste breedte-/
hoogteverhouding voor het scherm te
selecteren.
Opnemen/afspelen
Als u de belichting voor onderwerpen met
tegenlicht wilt aanpassen, drukt u op .
(tegenlicht) om . weer te geven. Druk
nogmaals op . (tegenlicht) om de
tegenlichtfunctie te annuleren.
POWER-schakelaar
z Tips
2
z Tips
• Verschillen in 4:3- en 16:9-beeldweergaven zijn
afhankelijk van de zoompositie bij opnamen.
• Als u een beeld afspeelt op een televisie, stelt u
[TV-TYPE] in om te kunnen afspelen met de
breedte-/hoogteverhouding van de televisie
(p. 32).
• Wanneer u beelden die met de breedte-/
hoogteverhouding 16:9 zijn opgenomen, bekijkt
met [TV-TYPE] ingesteld op [4:3], kunnen de
beelden enigszins onduidelijk zijn, afhankelijk
van het onderwerp (p. 32).
• Er verschijnt een spiegelbeeld van het
onderwerp op het LCD-scherm, maar het beeld
wordt normaal opgenomen.
De breedte-/hoogteverhouding voor
stilstaande beelden selecteren
1
Open het LCD-scherm 90 graden ten
opzichte van de camcorder (1) en draai het
vervolgens 180 graden in de richting van de
lens (2).
1 Zet de POWER-schakelaar op
CAMERA-MEMORY.
De breedte-/hoogteverhouding van het
beeld wordt gewijzigd in 4:3.
2 Druk op WIDE SELECT om de
gewenste breedte-/hoogteverhouding
voor het scherm te selecteren.
Wordt vervolgd ,
23
Opnemen (vervolg)
b Opmerkingen
• Stilstaande beelden worden vastgelegd met het
beeldformaat [0,7M] ( 0,7M ) in de stand 16:9
(groothoek). In de stand 4:3 kunt u een
beeldformaat selecteren tot maximaal [1,0M]
( 1,0M ).
z Tips
• Zie pagina 42 voor het aantal beelden dat kan
worden opgenomen.
24
Afspelen
Schuif de POWER-schakelaar herhaaldelijk in de richting van de pijl
om het PLAY/EDIT-lampje in te schakelen.
Als de POWER-schakelaar op OFF (CHG) is gezet,
schuift u de schakelaar omlaag terwijl u het groene
knopje ingedrukt houdt.
Films afspelen
en
aan om het afspelen te starten.
Wisselt tussen afspelen en onderbreken bij aanraking van*
60min
60min
Opnemen/afspelen
Raak achtereenvolgens
GIDS
P-MENU
Stoppen**
Terugspoelen/snel vooruitspoelen
* Het afspelen wordt automatisch gestopt als de camcorder langer dan 3 minuten in de pauzestand staat.
**
wordt weergegeven in plaats van
wanneer u een "Memory Stick Duo" met opgenomen
beelden invoert zonder dat er een band wordt afgespeeld.
Het volume aanpassen
Raak achtereenvolgens
aan te passen.
t [VOLUME] en vervolgens
/
aan om het volume
z Tips
• Als u [VOLUME] niet kunt vinden in
, raakt u [MENU] aan (p. 33).
Een scène zoeken tijdens het afspelen
Blijf
/
aanraken tijdens het afspelen (beeldzoekfunctie) of
snel vooruitspoelen of terugspoelen van de band (snelzoekfunctie).
/
tijdens het
z Tips
• U kunt afspelen in verschillende standen ([
V.SNLH.WG.], p. 49).
Wordt vervolgd ,
25
Afspelen (vervolg)
Stilstaande beelden weergeven
Raak
aan.
Het laatst opgenomen beeld wordt weergegeven.
1,0M
MEMORY PLAY
GIDS
Wissel tussen
afspeelmedia*
P-MENU
Vorige/volgende
*
Ga naar het indexscherm
wordt weergegeven op het scherm voor het afspelen van banden.
Beelden op een "Memory Stick Duo" weergeven op het indexscherm
Raak
aan. Raak een van de beelden aan om terug te keren naar de weergavestand voor
één beeld.
END
A
B
A Vorige/volgende 6 beelden
B Het beeld dat werd weergegeven voordat er is overgeschakeld naar het indexscherm.
Als u beelden in andere mappen wilt bekijken, raakt u
t
selecteert u een map met
/
en raakt u
aan (p. 44).
26
t [WRGV MAP] aan,
PB zoom gebruiken
U kunt het opgenomen beeld vergroten van
ongeveer 1,1 tot 5 keer het oorspronkelijke
formaat.
De vergroting kan worden aangepast met de
motorzoomknop of de zoomtoetsen onder
het LCD-scherm.
De gidsfuncties
gebruiken
(GEBRUIKSGIDS)
U kunt eenvoudig de gewenste
instelschermen selecteren met behulp van
de gidsfuncties (GEBRUIKSGIDS).
60min
STBY
GIDS
P-MENU
Uw camcorder heeft de volgende 3
gidsfuncties.
1 Speel het beeld af dat u wilt vergroten.
2 Vergroot het beeld met T (teleopnamen).
Het scherm is omkaderd.
3 Raak het scherm aan op het punt dat u in
het midden van het weergegeven beeld
wenst weer te geven.
REF. GIDS: Brengt u naar de
instelschermen voor
basisbewerkingen.
WEERG.
HULP:
Biedt u de mogelijkheid
om de betekenis van elke
aanduiding op het LCDscherm te controleren. Zie
pagina 98 voor meer
details.
4 Pas de vergroting aan met W
(groothoekopnamen)/T (tele-opnamen).
1 Raak [GIDS] aan.
Als u de bewerking wilt annuleren, raakt u
[END] aan.
2 Selecteer het gewenste item.
b Opmerkingen
• U kunt de zoomsnelheid niet aanpassen met de
zoomtoetsen onder het LCD-scherm.
Opnemen/afspelen
OPN. GIDS: Brengt u naar de
instelschermen voor
opnamen.
bv. om nachtopnamen te maken
Raak [OPN. GIDS] t [SCENE SEL.]
t
/
aan om [De sfeer van een
nachtelijke scène behouden] weer te
geven.
3 Raak [INST] aan.
Het gewenste instelscherm verschijnt.
Wijzig de instellingen volgens uw
behoeften.
Wordt vervolgd ,
27
De gidsfuncties gebruiken
(GEBRUIKSGIDS) (vervolg)
Niet beschikbare instellingen tijdens
Easy Handycam
Tijdens de functie Easy Handycam zijn
bepaalde items niet beschikbaar. Als een
instelling die u wilt toepassen niet
beschikbaar is, raakt u [INST] aan om een
instructie op het scherm weer te geven.
Volg de instructie om de functie Easy
Handycam te annuleren en selecteer de
instelling.
z Tips
Het beginpunt zoeken
De laatste scène van de meest
recente opname zoeken (END
SEARCH)
[EINDE ZOEKEN] werkt niet als u de band
uit de camcorder verwijdert nadat u op de
band hebt opgenomen.
Controleer of het CAMERA-TAPElampje brandt (p. 20).
Raak
• Als [INST] niet wordt weergegeven in stap 3,
volgt u de instructie op het scherm.
t
60min
EINDE ZOEKEN
aan.
1
0:00:00
BEZIG
ANNUL.
Raak deze toets aan om de bewerking
te annuleren.
De laatste scène van de meest recente
opname wordt ongeveer 5 seconden
afgespeeld en de camcorder schakelt
over naar de wachtstand op het moment
dat de laatste opname is voltooid.
b Opmerkingen
• [EINDE ZOEKEN] werkt niet correct als er een
leeg gedeelte staat tussen de opnamen op de
band.
z Tips
• U kunt de functie [EINDE ZOEKEN] ook
selecteren in het menu. Wanneer het PLAY/
EDIT-lampje gaat branden, selecteert u de
snelkoppeling [EINDE ZOEKEN] in het
persoonlijke menu (p. 33).
28
Handmatig zoeken
(EDIT SEARCH)
U kunt zoeken naar het beginpunt om de
volgende opname te starten terwijl u de
beelden op het scherm bekijkt. Het geluid
wordt niet afgespeeld tijdens het zoeken.
Controleer of het CAMERA-TAPElampje brandt (p. 20).
1 Raak
Snel de gewenste scène zoeken
(Nulpuntgeheugenterugkeerfunctie)
Controleer of het PLAY/EDIT-lampje
brandt (p. 25).
aan.
STBY
0:00:00
mREW
BEWRK
PLAY
STOP
2 Blijf
(teruggaan)/
(vooruitgaan) aanraken totdat u
het gewenste punt hebt gevonden
waar u wilt beginnen met
opnemen.
De laatst opgenomen scènes
controleren (opnamecontrole)
U kunt ongeveer 2 seconden bekijken van
de scène die u hebt opgenomen voordat u
de band hebt gestopt.
Controleer of het CAMERA-TAPElampje brandt (p. 20).
Opnemen/afspelen
60min
De laatste 2 seconden (bij benadering)
van de laatst opgenomen scène worden
afgespeeld. De camcorder wordt hierna
in de wachtstand gezet.
DISPLAY
ZERO SET MEMORY
1 Druk tijdens het afspelen op de
toets ZERO SET MEMORY van de
afstandsbediening op het punt
dat u later wilt terugvinden.
De bandteller wordt weer op "0:00:00"
gezet en
wordt op het scherm
weergegeven.
60min
0:00:00
GIDS
P-MENU
Raak
t
60min
aan.
STBY
0:00:00
Druk op DISPLAY als de bandteller
niet wordt weergegeven.
2 Druk op STOP als u het afspelen
BEWRK
wilt stoppen.
Wordt vervolgd ,
29
Het beginpunt zoeken (vervolg)
3 Druk op mREW.
1 Druk op SEARCH M. op de
De band wordt automatisch gestopt als
de bandteller "0:00:00" bereikt.
afstandsbediening.
De bandteller keert terug naar de
weergave van de tijdcode; de weergave
van de nulpuntgeheugenterugkeerfunctie verdwijnt.
2 Druk op .(vorige)/
>(volgende) om een
opnamedatum te selecteren.
60 min
4 Druk op PLAY.
0:00:00:00
30 min
DATUM -01
ZOEKEN
GIDS
Het afspelen wordt gestart vanaf het
punt dat wordt aangegeven met
"0:00:00" op de bandteller.
P-MENU
De bewerking annuleren
De bewerking annuleren
Druk op STOP.
Druk nogmaals op ZERO SET MEMORY
voor u terugspoelt.
b Opmerkingen
b Opmerkingen
• De datumzoekfunctie werkt niet correct als er
een leeg gedeelte staat tussen de opnamen op de
band.
• Er kan een afwijking van enkele seconden zijn
tussen de tijdcode en de bandteller.
• De nulpuntgeheugen-terugkeerfunctie werkt
niet correct als er een leeg gedeelte staat tussen
de opnamen op de band.
Een scène zoeken op
opnamedatum
(datumzoekfunctie)
U kunt het punt zoeken waar de
opnamedatum wordt gewijzigd.
Controleer of het PLAY/EDIT-lampje
brandt (p. 25).
SEARCH M.
./>
STOP
30
Het beeld op een televisie afspelen
U kunt de camcorder aansluiten op de ingang van een televisie of een videorecorder met de
A/V-kabel (1) of de A/V-kabel met S VIDEO (2). Voor deze bewerking moet de
camcorder op het stopcontact zijn aangesloten met de bijgeleverde netspanningsadapter (p. 9).
Raadpleeg ook de gebruiksaanwijzing van de apparaten die u wilt aansluiten.
Apparaat zonder
een S VIDEOaansluiting
Apparaat met een S
VIDEO-aansluiting
(zwart)
(wit)
1
(wit)
A/V Raansluiting
(rood)
Opnemen/afspelen
(geel)
(geel)
(rood)
Videorecorders
of televisies
2
: Signaalverloop
A A/V-kabel (bijgeleverd)
Sluit deze aan op de ingang van een ander
apparaat.
B A/V-kabel met S VIDEO
(optioneel)
Als u een verbinding maakt met een ander
apparaat via de S VIDEO-aansluiting met
behulp van de A/V-kabel met een S VIDEOkabel, kunnen beelden natuurgetrouwer
worden gereproduceerd dan met de
bijgeleverde A/V-kabel.
Sluit de witte en rode stekkers (audio links/
rechts) en de S VIDEO-stekker (S VIDEOkanaal) van een A/V-kabel aan. In dit geval
hoeft u de gele stekker (standaardvideo) niet
aan te sluiten. Met alleen de S VIDEOaansluiting wordt geen audio uitgevoerd.
z Tips
• U kunt de tijdcode op het scherm van de
televisie weergeven door [DISPLAY] in te
stellen op [V-UIT/LCD] (p. 53).
Als de televisie is aangesloten op een
videorecorder
Sluit de camcorder aan op de LINE INingang op de videorecorder. Zet de
ingangskeuzeschakelaar van de
videorecorder op LINE (VIDEO 1, VIDEO
2, enzovoort) als de videorecorder over een
ingangskeuzeschakelaar beschikt.
Wordt vervolgd ,
31
Het beeld op een televisie afspelen (vervolg)
De breedte-/hoogteverhouding
instellen op basis van de aangesloten
televisie (16:9/4:3)
Als de televisie/videorecorder een 21polige verloopstekker
(EUROCONNECTOR) heeft
Wijzig de breedte-/hoogteverhouding van
het beeld op basis van het schermformaat
van uw televisie.
U dient de camcorder via de 21-polige
verloopstekker (optioneel) aan te sluiten op
een televisie om uw opnamen te kunnen
afspelen. Deze verloopstekker is alleen
geschikt voor uitvoer.
1 Verschuif de POWER-schakelaar
herhaaldelijk om het PLAY/EDIT-lampje
in te schakelen.
2 Raak
t [MENU] t
(STANDRD INST) t [TV-TYPE] t
[16:9] of [4:3] t
aan.
b Opmerkingen
• Wanneer u [TV-TYPE] instelt op [4:3] of
wanneer de breedte-/hoogteverhouding van het
beeld wordt omgeschakeld tussen 16:9 en 4:3,
kan het beeld trillen.
• Op bepaalde 4:3-televisies wordt een stilstaand
beeld dat met de breedte-/hoogteverhouding 4:3
is opgenomen, wellicht niet volledig op het
scherm weergegeven. Dit duidt niet op een
storing.
• Wanneer u een beeld dat met de breedte-/
hoogteverhouding 16:9 is opgenomen, afspeelt
op een 4:3-televisie die niet compatibel is met
het 16:9-signaal, stelt u [TV-TYPE] in op [4:3].
Als de televisie mono is (Als de
televisie slechts één audio-ingang
heeft)
Sluit de gele stekker van de A/V-kabel aan
op de video-ingang en sluit de witte stekker
(linkerkanaal) of rode stekker
(rechterkanaal) aan op de audio-ingang van
de televisie of videorecorder.
32
Televisie/
videorecorder
Het menu gebruiken
De menu-items gebruiken
1 Schuif de POWER-schakelaar herhaaldelijk in de richting
van de pijl om het gewenste lampje in te schakelen.
CAMERA-TAPE-lampje:
instellingen op een band
CAMERA-MEMORY-lampje:
Stick Duo"
instellingen op een "Memory
PLAY/EDIT-lampje: instellingen voor weergeven/bewerken
2 Raak het LCD-scherm aan om het menu-item te selecteren.
Items die niet beschikbaar zijn, worden grijs weergegeven.
x De snelkoppelingen van het
persoonlijke menu gebruiken
z Tips
• U kunt het persoonlijke menu naar wens
aanpassen (p. 54).
1 Raak
aan.
STBY
60min
1/3
0:00:00
MENU
WEERG.
HULP
SCÈNEKEUZE
LCD
HELDER
TELEMACRO
FADER
2 Raak het gewenste item aan.
Als het gewenste item niet wordt
weergegeven op het scherm, raakt u
/
aan totdat het item wordt
weergegeven.
3 Selecteer de gewenste instelling en raak
aan.
U kunt menu-items aanpassen die niet
aan het persoonlijke menu zijn
toegevoegd.
1 Raak
t [MENU] aan.
2 Selecteer het gewenste menu.
Raak
/
aan om het item te
selecteren en raak
aan. (De
procedure in stap 3 is dezelfde als die
in stap 2.)
3 Selecteer het gewenste item.
U kunt het item ook direct aanraken om
dit te selecteren.
4 Pas het item aan.
Nadat u de instellingen hebt gewijzigd,
raakt u
t
(sluiten) aan om
het menuscherm te sluiten.
Als u de instelling niet wijzigt, raakt u
aan om terug te keren naar het
vorige scherm.
Het menu gebruiken
Snelkoppelingen voor menu-items die u
vaak gebruikt, worden toegevoegd aan
het persoonlijke menu.
x Menu-items gebruiken
x Menu-items gebruiken tijdens
Easy Handycam-werking
wordt niet weergegeven tijdens
de functie Easy Handycam. Raak
[MENU] aan om het indexscherm van
het menu weer te geven.
33
Menu-items
De beschikbare menu-items (z) verschillen afhankelijk van het lampje
dat is geselecteerd.
Tijdens de functie Easy Handycam worden volgende instellingen
automatisch toegepast (p. 18).
TAPE
Het menu
SCÈNEKEUZE
SPOTMETER
BELICHTING
WITBALANS
AUTO LGZ.SL.
SPOTFOCUS
FOCUS
TELEMACRO
SUPER NSPLUS
NS LAMP
COLOR SLOW S
Z.ONTSPANNER
DIGITAL ZOOM
STEADYSHOT
Het menu
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z*1
z
z
z
z
z
z
–
z
z
z
–
z
–
z
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
AUTO
–
AUTO
AUTO
AAN
–
AUTO
UIT
UIT
AAN
UIT
z*2
UIT
AAN
–
–
–
–
–
–
–
z
–
z
z
z
z
–
z
z
z
z
z
z
z
UIT/FIJN/z
z
–
SERIE
–
–*3
–*3
–
–
–
–
–
z
–
–
–
–
z
z
z
–
–
–
z
z
UIT
–
UIT
UIT
–
UIT
AAN
–
z
BEELD PROG. (p. 44)
FADER
SLIDE SHOW
DIG EFFECT
B EFFECT
VL.INT.OPN.
INT.OPN.-ST
DEMOFUNCTIE
PictBridge AFDR.
USB SELECT.
34
Easy Handycam
GEH.INST. (p. 41)
STILST INST.
ALLES WIS.
FORMAT
NUMMER BEST.
NIEUWE MAP
OPNAMEMAP
WEERGAVEMAP
Het menu
MEMORY PLAY/EDIT
CAMERA INST. (p. 36)
z
–
z
z
z
–
z
–
–
TAPE
Het menu
V.SNLH.WG.
REC CTRL
AUD DUB REG.
EINDE ZOEKEN
Het menu
MEMORY PLAY/EDIT
Easy Handycam
BEW.&AFSP. (p. 49)
–
–
–
z
–
–
–
–
z
z
z
z
–
–
–
–
STANDRD INST (p. 51)
z
z
–
–
–
–
–
–
z
–
z
z
LCD/BZ INST.
z
z
z
TV-TYPE
USB-CAMERA
WEERGAVEHULP
HULPKADER
GEGEVENSCODE
RESTANT
EXTERNE CTRL
PIEPTOON
DISPLAY
MENU DRAAIEN
AUTOM. UIT
KALIBRATIE
z
z
z
z
–
z
z
z
z
z
z
–
z
–
z
z
–
–
z
z
z
z
z
–
z
–
z
–
z
z
z
z
z
z
z
z
SP
12BIT
z
–
– /NORMAAL/ – /
NORMAAL
–*3
UIT
z
UIT
z
AUTO
AAN
z
LCD
–
5 min
–
z
z
z
z
z
z
z
–*3
–*3
Het menu
Het menu gebruiken
OPNM STAND
AUDIOFUNC.
VOLUME
AUDIO MIX
TIJD/LANGU. (p. 54)
KLOK INSTEL.
WERELDTIJD
LANGUAGE
z
z
z
*1 Deze instelling is alleen beschikbaar bij de opname van een stilstaand beeld.
*2 De instelling wordt alleen weergegeven als de POWER-schakelaar op CAMERA-MEMORY staat.
*3 De waarde die was ingesteld voordat de functie Easy Handycam werd geactiveerd, blijft behouden.
35
Het menu
INST.
CAMERA
Instellingen om uw camcorder aan te
passen aan de opnameomstandigheden
De standaardinstellingen worden aangeduid
met B.
De aanduidingen tussen haakjes worden
weergegeven als de items zijn geselecteerd.
Zie pagina 33 voor meer informatie
over het selecteren van menu-items.
SCÈNEKEUZE
U kunt beelden op efficiënte wijze
opnemen in verschillende omstandigheden
met de functie SCÈNEKEUZE.
VUURWERK* (
)
Selecteer deze optie om alle pracht van
vuurwerk op te nemen.
LANDSCHAP* (
)
Selecteer deze optie om onderwerpen op
afstand duidelijk op te nemen. Met deze
instelling voorkomt u dat de camera
scherpstelt op glas of metalen gaas in
ramen tussen de camcorder en het
onderwerp.
B AUTO
Selecteer deze optie om beelden
automatisch op efficiënte wijze op te
nemen zonder de functie
[SCÈNEKEUZE].
SCHEMER* (
)
PORTRET (portretprogramma) (
)
Selecteer deze optie om het onderwerp,
zoals personen of bloemen, naar voren te
halen en een zachte, diffuse achtergrond te
maken.
Selecteer deze optie om de duistere sfeer
van op afstand gelegen omgevingen in
schemerscènes te behouden.
SPOT LIGHT** (
KAARSLICHT ( )
Selecteer deze optie om de schemerige
sfeer van een kaarslichtscène te behouden.
)
Selecteer deze optie om te voorkomen dat
gezichten van personen zeer wit lijken
wanneer u de onderwerpen opneemt bij fel
licht.
SPORT** (sportprogramma) (
ZONSOP&OND.* (Zonsopgang &
zonsondergang) (
)
Selecteer deze optie om de sfeer van
bepaalde situaties, zoals zonsondergangen
en zonsopgangen, te behouden.
36
)
Selecteer deze optie om trillingen te
beperken wanneer u snelbewegende
onderwerpen opneemt.
STRAND** (
)
Selecteer deze optie om te voorkomen dat
gezichten van personen te donker lijken als
u opneemt met fel of gereflecteerd licht,
zoals op een strand in de zomer.
Als u de instelling wilt terugzetten op
automatische belichting, raakt u [AUTO]
t [END] aan.
b Opmerkingen
• Als u [SPOTMETER] instelt, wordt
[BELICHTING] automatisch ingesteld op
[HANDMATIG].
SNEEUW** (
)
Selecteer deze optie bij opnamen in erg
heldere, witte omstandigheden, zoals op
een skipiste, anders kan het beeld te donker
lijken.
BELICHTING
U kunt de helderheid van een beeld
handmatig vastleggen. Past de helderheid
aan als het onderwerp te helder of te donker
is.
* Aangepast om alleen op onderwerpen
scherp te stellen die ver weg liggen.
** Aangepast om niet op onderwerpen scherp
te stellen die op een korte afstand liggen.
b Opmerkingen
• Als u [SCÈNEKEUZE] instelt, wordt de
instelling [WITBALANS] geannuleerd.
SPOTMETER (flexibele spotmeter)
U kunt de belichting aanpassen en
vastleggen voor het onderwerp, zodat het
onderwerp wordt opgenomen met de meest
geschikte helderheid, zelfs als er een scherp
contrast is tussen het onderwerp en de
achtergrond, zoals bij personen in de
spotlight op het toneel.
SPOTMETER
STBY
60min
BELICHTING:
AUTO
STBY
0:00:00
HANDMATIG
HANDMATIG
OK
1
3
1 Raak [HANDMATIG] aan.
wordt weergegeven.
2 Pas de belichting aan door
/
te raken.
3 Raak
aan.
aan
Het menu gebruiken
2
Als u de instelling wilt terugzetten op
automatische belichting, raakt u [AUTO]
t
aan.
b Opmerkingen
• Als u de POWER-schakelaar bedient of de
instelling [SCÈNEKEUZE] wijzigt, kan de
helderheid van een beeld wijzigen, zelfs als u dit
hebt aangepast in [BELICHTING].
0:00:00
1
WITBALANS (witbalans)
AUTO
END
2
1 Raak het punt waar u de scherpstelling wilt
vastleggen en aanpassen, aan op het
scherm.
wordt weergegeven.
2 Raak [END] aan.
U kunt de witbalans aanpassen aan de
helderheid van de opnameomgeving.
B AUTO
De witbalans wordt automatisch
aangepast.
BUITEN (
)
De witbalans wordt afgeregeld voor
volgende opnameomstandigheden:
Wordt vervolgd ,
37
Het menu
CAMERA INST. (vervolg)
– Buiten
– Nachtopnamen, neonreclames en vuurwerk
– Zonsopgang of zonsondergang
– Onder fluorescerende lampen
BINNEN (n)
De witbalans wordt afgeregeld voor
volgende opnameomstandigheden:
– Binnen
– Op feestjes en in studio's waar de
lichtomstandigheden snel veranderen
– Onder videolampen in een studio, of onder
natriumlampen of gloeilampachtige
kleurlampen
EEN DRUK (
)
De witbalans wordt aangepast aan het
omgevingslicht.
1 Raak [EEN DRUK] aan.
2 Geef een wit voorwerp, zoals een vel
papier, volledig weer op het scherm
onder dezelfde lichtomstandigheden als
waarmee u het onderwerp wilt
opnemen.
3 Raak [
] aan.
knippert snel. Als de witbalans is
aangepast en opgeslagen in het
geheugen, knippert de aanduiding niet
meer.
b Opmerkingen
• Stel [WITBALANS] in op [AUTO] of [EEN
DRUK] onder witte of koelwitte fluorescerende
lampen.
• Blijf een wit voorwerp weergeven als
snel
knippert wanneer u [EEN DRUK] selecteert.
•
knippert langzaam als [EEN DRUK] niet
kan worden ingesteld.
• Als, na selectie van [EEN DRUK],
blijft
knipperen nadat u
hebt aangeraakt, stelt u
[WITBALANS] in op [AUTO].
• Als u [WITBALANS] instelt, wordt
[SCÈNEKEUZE] ingesteld op [AUTO].
z Tips
• Wanneer u de accu vervangt terwijl [AUTO] is
geselecteerd, wanneer u de camcorder naar
buiten brengt na gebruik binnen (of vice versa)
terwijl u een vastgelegde [BELICHTING]
gebruikt, moet u [AUTO] selecteren en de
camcorder ongeveer 10 seconden op een wit
voorwerp in de buurt richten voor een betere
aanpassing van de kleurbalans.
• Wanneer de witbalans is ingesteld met [EEN
DRUK] en u de instellingen voor
[SCÈNEKEUZE] wijzigt of de camcorder van
buiten naar binnen brengt (of omgekeerd), moet
u de procedure voor [EEN DRUK] nogmaals
uitvoeren om de witbalans opnieuw aan te
passen.
AUTO LGZ.SL. (automatische
langzame sluitertijd)
Als u [AUTO LGZ.SL.] op [AAN] instelt
wordt de sluitersnelheid automatisch
vertraagd tot 1/25 in een donkere
omgeving.
SPOTFOCUS
U kunt het brandpunt selecteren en het
brandpunt aan een onderwerp aanpassen dat
zich niet in het midden van het scherm
bevindt.
SPOTFOCUS
STBY
0:00:00
1
AUTO
END
2
1 Raak het onderwerp aan op het scherm.
9 wordt weergegeven.
2 Raak [END] aan.
Als u de scherpstelling automatisch wilt
aanpassen, raakt u [AUTO] t [END] aan.
b Opmerkingen
• Als u [SPOTFOCUS] instelt, wordt [FOCUS]
automatisch ingesteld op [HANDMATIG].
38
FOCUS
onderwerpen op een korte afstand
opnemen, tot op ongeveer 38 cm.
U kunt de scherpstelling handmatig
aanpassen. Selecteer deze optie als u gericht
wilt scherpstellen op een bepaald
onderwerp.
Als u de bewerking wilt annuleren, raakt u
[UIT] aan of verplaatst u de zoomfunctie
naar de W-zijde (groothoekopnamen).
Als u de scherpstelling automatisch wilt
aanpassen, raakt u [AUTO] t
aan.
b Opmerkingen
• De minimale afstand tussen de camcorder en het
onderwerp voor een goede scherpstelling is
ongeveer 1 cm voor groothoekopnamen en
ongeveer 80 cm voor tele-opnamen.
z Tips
• Het is eenvoudiger om scherp te stellen op het
onderwerp door de motorzoomknop naar T
(tele-opnamen) te draaien om de scherpstelling
aan te passen en deze knop vervolgens naar W
(groothoek) te draaien om de zoomfunctie aan te
passen voor de opname. Om een onderwerp van
dichtbij te filmen, beweegt u de zoomschakelaar
naar W (groothoek) en stelt u vervolgens scherp.
TELEMACRO
Dit is handig als u kleine onderwerpen,
zoals bloemen of insecten, wilt opnemen. U
kunt de achtergrond waziger maken en de
onderwerpen naar voren halen.
Wanneer u [TELEMACRO] instelt op
[AAN] ( ), wordt de zoomfunctie (p. 22)
automatisch naar de bovenkant van de Tzijde (tele-opnamen) verplaatst en kunt u
b Opmerkingen
• Wanneer u een onderwerp op afstand wilt
opnemen, kunt u wellicht moeilijk scherpstellen
op het onderwerp en kan het scherpstellen enige
tijd in beslag nemen.
• Pas de scherpstelling handmatig aan ([FOCUS],
p. 39) als er moeilijk automatisch kan worden
scherpgesteld.
SUPER NSPLUS (Super NightShot
plus)
Het beeld wordt opgenomen met maximaal
16 keer de gevoeligheid van NightShot
plus-opnamen als u [SUPER NSPLUS]
instelt op [AAN] terwijl de NIGHTSHOT
PLUS-schakelaar (p. 22) ook op ON is
gezet.
en ["SUPER NIGHTSHOT PLUS"]
worden op het scherm weergegeven.
Het menu gebruiken
1 Raak [HANDMATIG] aan.
9 wordt weergegeven.
2 Raak
(scherpstellen op onderwerpen
in de buurt)/
(scherpstellen op
onderwerpen op afstand) aan om scherper
te stellen.
wordt weergegeven als u niet
dichterbij kunt scherpstellen en
wordt
weergegeven als u niet verder weg kunt
scherpstellen.
3 Raak
aan.
Om de instelling te annuleren, stelt u
[SUPER NSPLUS] in op [UIT] of zet u de
NIGHTSHOT-schakelaar op OFF.
b Opmerkingen
• Gebruik NightShot plus/[SUPER NSPLUS] niet
in een heldere omgeving. Dit kan een storing
veroorzaken.
• Bedek de infraroodpoort niet met uw vingers of
andere voorwerpen (p. 92).
• Verwijder de voorzetlens (optioneel) als deze is
bevestigd.
• Pas de scherpstelling handmatig aan ([FOCUS],
p. 39) als er moeilijk automatisch kan worden
scherpgesteld.
• De sluitertijd van de camcorder wordt gewijzigd
afhankelijk van de helderheid. Op dit moment
kan de beweging van het beeld worden
vertraagd.
Wordt vervolgd ,
39
Het menu
CAMERA INST. (vervolg)
NS LAMP (NightShot-lamp)
Met de opnamefuncties NightShot plus
(p. 22) en [SUPER NSPLUS] (p. 39) kunt u
helderdere beelden opnemen door [NS
LAMP], waarmee infraroodlicht
(onzichtbaar) wordt uitgestraald, op [AAN]
in te stellen (standaardinstelling).
b Opmerkingen
• Bedek de infraroodpoort niet met uw vingers of
andere voorwerpen (p. 92).
• Verwijder de voorzetlens (optioneel) als deze is
bevestigd.
• De maximale opnameafstand met [NS LAMP]
is ongeveer 3 m.
z Tips
• Als u onderwerpen op donkere plaatsen (zoals
's nachts of bij maanlicht) opneemt, stelt u [NS
LAMP] in op [UIT]. U kunt de kleuren van het
beeld zo dieper maken.
COLOR SLOW S (Color Slow
Shutter)
Wanneer u [COLOR SLOW S] instelt op
[AAN], kunt u een beeld helderder
opnemen in kleur, zelfs in donkere
omgevingen.
en [COLOR SLOW SHUTTER]
worden op het scherm weergegeven.
Als u [COLOR SLOW S] wilt annuleren,
raakt u [UIT] aan.
b Opmerkingen
• Pas de scherpstelling handmatig aan ([FOCUS],
p. 39) als er moeilijk automatisch kan worden
scherpgesteld.
• De sluitertijd van de camcorder wordt gewijzigd
afhankelijk van de helderheid. Op dit moment
kan de beweging van het beeld worden
vertraagd.
Z.ONTSPANNER
Wanneer u [Z.ONTSPANNER] instelt op
[AAN] ( ), begint de zelfontspanner met
opnemen ongeveer 10 seconden nadat u op
PHOTO hebt gedrukt om stilstaande
beelden op te nemen.
Om het aftellen te annuleren, raakt u
[HERST.] aan.
Als u [Z.ONTSPANNER] wilt annuleren,
raakt u [UIT] aan.
z Tips
• U kunt de zelfontspanner ook gebruiken met de
toets PHOTO op de afstandsbediening (p. 95).
DIGITAL ZOOM
U kunt het maximale zoomniveau
selecteren als u meer dan 25 × (de
standaardinstelling) wilt zoomen tijdens het
opnemen op een band. De beeldkwaliteit
vermindert als u de digitale zoomfunctie
gebruikt.
De rechterkant van de zoombalk toont het
digitale zoombereik. Het zoombereik
wordt weergegeven als u het zoomniveau
selecteert.
B UIT
Zoomen tot maximaal 25 × wordt optisch
uitgevoerd.
50 ×
Zoomen tot maximaal 25 × wordt optisch
uitgevoerd en daarna wordt zoomen tot
maximaal 50 × digitaal uitgevoerd.
2000 ×
Zoomen tot maximaal 25 × wordt optisch
uitgevoerd en daarna wordt zoomen tot
maximaal 2.000 × digitaal uitgevoerd.
40
Het menu
GEH.INST.
STEADYSHOT
U kunt cameratrillingen onderdrukken (de
standaardinstelling is [AAN]).
Stel [STEADYSHOT] in op [UIT] ( ) als
u een statief (optioneel) of een voorzetlens
(optioneel) gebruikt. Zo krijgt u een
natuurlijk beeld.
Instellingen voor de "Memory Stick Duo"
De standaardinstellingen worden aangeduid
met B.
De aanduidingen tussen haakjes worden
weergegeven als de items zijn geselecteerd.
Zie pagina 33 voor meer informatie
over het selecteren van menu-items.
STILST INST.
x
BURST
U kunt verschillende stilstaande beelden
één voor één opnemen als u op PHOTO
drukt.
B UIT
NORMAAL (
)
Neemt continu stilstaande beelden op met
een interval van ongeveer 0,5 seconden.
Het maximumaantal beelden wordt
opgenomen wanneer u PHOTO volledig
ingedrukt houdt.
Het menu gebruiken
Selecteer deze optie als u niet doorlopend
opneemt.
Bij de breedte-/hoogteverhouding 4:3:
Neem continu tot 4 beelden (1,0Mformaat) of 13 beelden (VGA-formaat) op.
Bij de breedte-/hoogteverhouding 16:9:
Neem continu tot 4 beelden (0,7Mformaat) op.
BEL KOPPLN (
)
Met deze instelling worden
achtereenvolgens 3 beelden opgenomen
met verschillende belichtingen met
intervallen van ongeveer 0,5 seconden. U
kunt de 3 beelden vergelijken en een beeld
selecteren dat met de beste belichting is
opgenomen.
b Opmerkingen
• [BURST] kan alleen worden ingesteld als de
POWER-schakelaar op CAMERA-MEMORY
staat.
• [BURST] kan niet worden ingesteld tijdens de
functie Easy Handycam.
Wordt vervolgd ,
41
Het menu
GEH.INST. (vervolg)
• Het maximumaantal beelden wordt opgenomen
in de stand voor de zelfontspanner of wanneer u
de afstandsbediening gebruikt.
• [BEL KOPPLN] werkt niet als er ruimte voor
minder dan 3 beelden overblijft op de "Memory
Stick Duo".
x
KWALITEIT
B FIJN (
)
1,0M
256MB
445
1000
1400
3550
512MB
910
2050
2900
7300
1GB
1850
4250
6000
14500
2GB
3750
8600
12000
30000
STANDAARD (
4GB
7400
17000
23500
59500
8GB
15000
34000
48000
115000
)
b Opmerkingen
• De beeldkwaliteit wordt tijdens de functie Easy
Handycam automatisch vastgelegd op [FIJN].
Bij de breedte-/hoogteverhouding 16:9
0,7M
(1152 × 648)
BEELDFORM.
0,7M
B 1,0M ( 1,0M )
Met deze instelling kunt u meer stilstaande
beelden relatief duidelijk opnemen.
VGA(0,3M) (
b Opmerkingen
• [BEELDFORM.] kan alleen worden ingesteld
als de POWER-schakelaar op CAMERAMEMORY staat.
• Als u een breedte-/hoogteverhouding 16:9
(breedbeeld) instelt, wordt [BEELDFORM.]
automatisch ingesteld op [0,7M] (p. 23).
Capaciteit van de "Memory Stick Duo"
en aantal op te nemen beelden
Bij de breedte-/hoogteverhouding 4:3
1,0M
(1152 × 864)
VGA
(640 × 480)
1,0M
128MB
245
600
780
1970
0,2M*
(640 × 360)
0,2M
128MB
325
780
980
1970
256MB
590
1400
1750
3550
512MB
1200
2900
3650
7300
1GB
2450
6000
7500
14500
2GB
5000
12000
15000
30000
4GB
9900
23500
29500
59500
8GB
20000
48000
60000
115000
)
Met deze instelling kunt u het
maximumaantal beelden opnemen.
42
VGA
(640 × 480)
Met deze instelling worden stilstaande
beelden opgenomen met fijne
beeldkwaliteit.
Met deze instelling worden stilstaande
beelden opgenomen met
standaardbeeldkwaliteit.
x
1,0M
(1152 × 864)
* Wanneer u een stilstaand beeld opneemt op een
"Memory Stick Duo" terwijl de POWERschakelaar op CAMERA-TAPE staat, wordt
[BEELDFORM.] automatisch vastgelegd op
[0,2M]. U kunt [0,2M] niet selecteren voor het
beeldformaat in [STILST INST.].
b Opmerkingen
• Alle waarden gemeten met volgende
instellingen:
Bovenste waarde: [FIJN] is geselecteerd als
beeldkwaliteit.
Onderste waarde: [STANDAARD] is
geselecteerd als beeldkwaliteit.
• Wanneer u de "Memory Stick Duo" van Sony
Corporation gebruikt.
Het aantal beelden dat u kunt opnemen, is
afhankelijk van de opnameomgeving en de
opnamemedia.
ALLES WIS.
Met deze instelling worden alle beelden op
een "Memory Stick Duo" zonder
beeldbeveiliging of in de geselecteerde map
verwijderd.
b Opmerkingen
• Bij gebruik van een "Memory Stick Duo" met
wispreventienokje ingeschakeld, schakel
beeldbescherming vooraf uit door het nokje
terug te schuiven (p. 81).
• De map wordt niet verwijderd, zelfs niet als u
alle beelden uit de map verwijdert.
• Terwijl [
Alle gegevens wissen...] wordt
weergegeven, mag u de volgende bewerkingen
niet uitvoeren:
– De POWER-schakelaar/bedieningstoetsen
gebruiken.
– De "Memory Stick Duo" uitwerpen.
FORMAT
De "Memory Stick Duo" is geformatteerd
in de fabriek en hoeft niet te worden
geformatteerd bij de aankoop.
Om de formattering uit te voeren, raakt u
[JA] twee keer aan t
.
Het formatteren is voltooid en alle beelden
worden verwijderd.
• Terwijl [
Formatteren...] wordt
weergegeven, mag u de volgende bewerkingen
niet uitvoeren:
– De POWER-schakelaar/bedieningstoetsen
gebruiken.
– De "Memory Stick Duo" uitwerpen.
• Bij het formatteren wordt alles op de "Memory
Stick Duo" gewist, ook de beveiligde
beeldgegevens en nieuwe mappen.
NUMMER BEST.
B SERIE
Met deze instelling worden
bestandsnummers op volgorde
toegewezen, zelfs als de "Memory Stick
Duo" wordt vervangen door een andere.
Het bestandsnummer wordt echter
opnieuw ingesteld als u een nieuwe map
maakt of de opnamemap vervangt door een
andere.
HERSTEL
Met deze instelling wordt het
bestandsnummer opnieuw ingesteld op
0001 als de "Memory Stick Duo" wordt
vervangen.
Het menu gebruiken
1 Selecteer [ALLE BSTNDN] of [HUIDGE
MAP (huidige map)].
[ALLE BSTNDN]: met deze instelling
worden alle beelden op de "Memory Stick
Duo" verwijderd.
[HUIDGE MAP (huidige map)]: met
deze instelling worden alle beelden in de
geselecteerde map verwijderd.
2 Raak [JA] twee keer aan t
.
b Opmerkingen
NIEUWE MAP
U kunt een nieuwe map (102MSDCF tot en
met 999MSDCF) maken op een "Memory
Stick Duo". Wanneer 9.999 beelden zijn
opgeslagen in de huidige map, wordt
automatisch een nieuwe map gemaakt om
de volgende beelden op te slaan.
Raak [JA] aan t
.
b Opmerkingen
• U kunt de gemaakte mappen niet verwijderen
met de camcorder. U moet de "Memory Stick
Duo" formatteren (p. 43) of de mappen
verwijderen op de computer.
• Het aantal beelden dat kan worden opgenomen
op de "Memory Stick Duo", kan afnemen als er
meer mappen worden gemaakt.
Wordt vervolgd ,
43
Het menu
GEH.INST. (vervolg)
OPNAMEMAP (opnamemap)
Selecteer de gewenste map met
raak
aan.
/
en
b Opmerkingen
• De beelden worden standaard opgeslagen in de
map 101MSDCF.
• Wanneer u een beeld opneemt in een map,
wordt deze map ingesteld als
standaardweergavemap.
/
BEELD
Speciale effecten voor beelden of
bijkomende functies voor opnemen/
afspelen
De standaardinstellingen worden aangeduid
met B.
De aanduidingen tussen haakjes worden
weergegeven als de items zijn geselecteerd.
Zie pagina 33 voor meer informatie
over het selecteren van menu-items.
FADER
WEERGAVEMAP (weergavemap)
Selecteer de weergavemap met
raak
aan.
Het menu
PROG.
en
U kunt de volgende effecten toevoegen aan
beelden die u op dit moment opneemt.
1 Selecteer het gewenste effect in wachtstand
(om in te faden) of opnamestand (om uit te
faden), raak dan
aan.
Wanneer [OVERLAP], [OVERLOOP] of
[PUNT FADER] geselecteerd is, wordt het
scherm blauw tijdens het opslaan van het
beeld; daarna wordt het beeld op een band
opgeslagen als een stilstaand beeld.
2 Druk op REC START/STOP.
De faderaanduiding stopt met knipperen en
verdwijnt als het faden is voltooid.
Als u [FADER] wilt annuleren voor de
bewerking wordt gestart, raakt u [UIT] aan
in stap 1.
Als u één keer op REC START/STOP
drukt, wordt de instelling geannuleerd.
STBY
Uitfaden
FADER WIT
FADER ZWART
MOZ. FADER
44
REC
Infaden
MONOTOON
Bij het infaden wordt het beeld langzaam
gewijzigd van zwart-wit in kleur. Bij het
uitfaden wordt het beeld langzaam
gewijzigd van kleur in zwart-wit.
OVERLAP (alleen infaden)
z Tips
• U kunt het eerste beeld voor de diavoorstelling
selecteren met
/
voordat u [START]
aanraakt.
DIG EFFECT (digitaal effect)
U kunt digitale effecten toevoegen aan de
opnamen.
OVERLOOP (alleen infaden)
PUNT FADER (alleen infaden)
1 Raak het gewenste effect aan.
2 Pas het effect aan met
/
aan.
Instelmogelijkheden
STILSTAAND
U kunt het
transparantieniveau
instellen van het
stilstaande beeld dat u
over een film wilt leggen.
FLITS
Het interval voor framevoor-frame afspelen.
LUMINANTIE
U kunt het kleurschema
selecteren voor het
gedeelte van het
stilstaande beeld dat u
wilt omwisselen met een
film.
1 Raak
t [WRGV MAP] aan.
2 Selecteer [ALLE BSTNDN ( )] of
[HUIDGE MAP ( , huidige map)] en
raak vervolgens
aan.
Als u [HUIDGE MAP ( , huidige map)]
selecteert, worden alle beelden in de
huidige weergavemap die is geselecteerd
bij [WEERGAVEMAP] (p. 44), op
volgorde afgespeeld.
3 Raak [HERHALEN] aan.
4 Selecteer [AAN] of [UIT] en vervolgens
.
Als u de diavoorstelling wilt herhalen,
selecteert u [AAN] (
).
Als u de diavoorstelling slechts één keer
wilt afspelen, selecteert u [UIT].
5 Raak [END] aan t [START].
NABEELD
U kunt de tijdsduur voor
het faden van de
nabeelden instellen.
LGZM SL.*
Sluitertijd (1 is 1/25, 2 is
1/12, 3 is 1/6, 4 is 1/3).
OUDE FILM*
U hoeft geen wijzigingen
aan te brengen.
Als u [SLIDE SHOW] wilt annuleren, raakt
u [END] aan. Raak [PAUZE] aan om te
onderbreken.
Het menu gebruiken
Effect
SLIDE SHOW
Met deze optie worden beelden die zijn
opgeslagen op een "Memory Stick Duo" of
in een map, op volgorde afgespeeld
(diavoorstelling).
en raak
* Alleen mogelijk tijdens opname op een band.
3 Raak
aan.
wordt weergegeven.
Als u [DIG EFFECT] wilt annuleren, raakt
u [UIT] aan.
B UIT
Maakt geen gebruik van de instelling [DIG
EFFECT].
Wordt vervolgd ,
45
Het menu
BEELD PROG. (vervolg)
STILSTAAND
z Tips
Met deze optie wordt een film opgenomen
terwijl deze over een eerder opgeslagen
stilstaand beeld wordt gelegd door op
[STILSTAAND] te drukken.
• U kunt beelden die zijn bewerkt met speciale
effecten, opslaan op een "Memory Stick Duo"
(p. 60) of deze opnemen op een andere
videorecorder/DVD-recorder, enzovoort (p. 56).
B EFFECT (beeldeffect)
FLITS (intervalopname)
Met deze optie wordt een film opgenomen
met het effect van een reeks stilstaande
beelden (stroboscoopeffect).
LUMINANTIE (luminantie-toets)
Met deze optie wordt een helder gedeelte
van een stilstaand beeld dat is opgeslagen
terwijl [LUMINANTIE] was geselecteerd,
vervangen door een film.
U kunt speciale effecten toevoegen aan een
beeld tijdens het opnemen of afspelen.
wordt weergegeven.
B UIT
Maakt geen gebruik van de instelling [B
EFFECT].
KLEURNEG.
De kleur en helderheid worden omgekeerd.
NABEELD
SEPIA
Tijdens het opnemen worden er nabeelden
achtergelaten in het beeld.
Beelden worden in sepia weergegeven.
LGZM SL. (langzame sluitertijd)
Beelden worden in zwart-wit
weergegeven.
De sluitertijd wordt verlaagd. Deze optie is
vooral geschikt als u een onderwerp
helderder wilt opnemen in een donkere
omgeving.
ZWARTWIT
ZONLICHT
OUDE FILM
Met deze optie wordt het effect van een
oude film met sepiatinten toegevoegd aan
beelden.
Beelden worden weergegeven als een
illustratie met scherpe contrasten.
PASTEL*
b Opmerkingen
• Pas de scherpstelling handmatig aan en gebruik
een statief (optioneel), omdat het moeilijk is de
scherpstelling automatisch aan te passen als
[LGZM SL.] is geselecteerd. ([FOCUS], p. 39)
• U kunt 16:9/4:3 niet selecteren als breedte-/
hoogteverhouding voor [OUDE FILM].
• Effecten die aan weergegeven beelden worden
toegevoegd worden niet uitgevoerd via de
DV-interface (i.LINK). Alleen originele beelden
kunnen worden uitgevoerd.
• U kunt geen effecten toevoegen aan beelden die
via externe bronnen worden ingevoerd.
46
Beelden worden weergegeven als een
lichte tekening in pastelkleuren.
MOZAIEK*
Beelden worden weergegeven als een
mozaïekpatroon.
* Niet beschikbaar tijdens weergave.
b Opmerkingen
• Effecten die aan weergegeven beelden worden
toegevoegd worden niet uitgevoerd via de
DV-interface (i.LINK). Alleen originele beelden
kunnen worden uitgevoerd.
• U kunt geen effecten toevoegen aan beelden die
via externe bronnen worden ingevoerd.
• Tijdens opname met vloeiende intervallen kan
uw camcorder de functie END SEARCH
gebruiken om het einde van de opnamen op de
band te zoeken nadat verschillende frames zijn
opgenomen.
• Schakel de stroom niet uit en koppel de
stroombron niet los als een bericht wordt
weergegeven op het scherm.
• De camcorder neemt verschillende frames op
voor de eerste en laatste opnamen voor
opnemen met vloeiende intervallen.
• De functie voor opname met vloeiende
intervallen wordt onderbroken als er ongeveer
12 uur is verstreken nadat de opname is gestart.
• Geluiden worden niet opgenomen.
• De laatste frames worden wellicht niet
opgenomen als de accu leeg is of de band vol is.
• Er kunnen afwijkingen in het interval optreden.
z Tips
• U kunt beelden die zijn bewerkt met speciale
effecten, opslaan op een "Memory Stick Duo"
(p. 60) of deze opnemen op een andere
videorecorder/DVD-recorder, enzovoort (p. 56).
VL.INT.OPN. (bandopname met
vloeiende intervallen)
Er wordt 1 frame opgenomen van het beeld
op een geselecteerd interval en dit wordt
opgeslagen in het geheugen totdat er
verschillende frames zijn opgeslagen. Deze
functie is handig om de beweging van
wolken of veranderingen in het daglicht
waar te nemen. Deze beelden worden
vloeiend weergegeven bij het afspelen.
Voor deze bewerking moet de camcorder
op het stopcontact zijn aangesloten met de
bijgeleverde netspanningsadapter.
z Tips
• Als u handmatig scherpstelt, kunt u heldere
beelden opnemen, zelfs als het licht verandert
([FOCUS], p. 39).
• U kunt de opnamepieptoon uitschakelen met
[PIEPTOON] (p. 53).
INT.OPN.-ST (intervalfotoopname)
[a]: Opname
[b]: Interval
U kunt stilstaande beelden op de "Memory
Stick Duo" opnemen met het geselecteerde
interval. Deze functie is handig om de
beweging van wolken of veranderingen in
het daglicht waar te nemen.
1 Raak
t
/
aan voor het
gewenste interval (1 tot 120 seconden) t
.
2 Raak [OPN. START] aan.
Het opnemen wordt gestart en z wordt
rood.
[a]: Opname
[b]: Interval
Als u de opname wilt onderbreken, raakt u
[OPN. STOP] aan.
Wilt u doorgaan, dan raakt u [OPN.
START] aan.
Als u de opname wilt annuleren, raakt u
[OPN. STOP] en vervolgens [END] aan.
Het menu gebruiken
b Opmerkingen
1 Raak
aan t voor het gewenste
interval (1, 5 of 10 minuten) t
t
[AAN] (
)t
t
.
2 Druk PHOTO volledig in.
houdt op met knipperen en de
intervalopname voor stilstaande beelden
wordt gestart.
Wordt vervolgd ,
47
Het menu
BEELD PROG. (vervolg)
Als u [INT.OPN.-ST] wilt annuleren,
selecteert u [UIT].
DEMOFUNCTIE
De standaardinstelling is [AAN], zodat u de
demonstratie kunt bekijken ongeveer 10
minuten nadat u de band en de "Memory
Stick Duo" uit de camera hebt verwijderd
en de POWER-schakelaar hebt verschoven
om het CAMERA-TAPE-lampje in te
schakelen.
z Tips
• In de onderstaande gevallen wordt de
demonstratie onderbroken.
– Als u het scherm aanraakt tijdens de
demonstratie. (De demonstratie wordt na
ongeveer 10 minuten opnieuw gestart.)
– Als een band of een "Memory Stick Duo"
wordt geplaatst.
– Als de POWER-schakelaar op een andere
stand dan CAMERA-TAPE is gezet.
PictBridge AFDR.
Zie pagina 62.
USB SELECT.
U kunt de camcorder met behulp van een
USB-kabel aansluiten op een computer en
de beelden bekijken op de computer. U kunt
de camcorder met deze functie ook
aansluiten op een PictBridge-compatibele
printer.
Memory Stick
Selecteer deze optie wanneer u beelden op
een "Memory Stick Duo" wenst te
bekijken op de computer of wenst te
importeren naar de computer. In de
handleiding "Eerste kennismaking" op de
bijgeleverde CD-ROM vindt u meer
informatie.
48
PictBridge AFDR.
Selecteer deze optie wanneer u de
camcorder aansluit op een PictBridgecompatibele printer om rechtstreeks af te
drukken (p. 62).
STREAM
Selecteer deze optie wanneer u films op
een band wilt bekijken op de computer.
b Opmerkingen
• Tijdens de functie Easy Handycam kan [
STREAM] niet worden ingesteld.
Het menu
BEW.&AFSP.
Instellingen voor bewerken of afspelen in
verschillende standen
Zie pagina 33 voor meer informatie
over het selecteren van menu-items.
V.SNLH.WG.
(afspelen met verschillende
snelheden)
U kunt afspelen in verschillende standen
terwijl u films bekijkt.
1 Raak de volgende toetsen aan tijdens het
afspelen.
Actie
vertraagd
afspelen**
t
aan.
Als u wilt terugkeren naar de normale
afspeelstand, raakt u
(afspelen/
onderbreken) twee keer aan (één keer voor
het afspelen van frames).
b Opmerkingen
• U hoort het opgenomen geluid niet. U ziet
wellicht ook mozaïekpatronen van eerder
afgespeelde beelden.
REC CTRL
(opname-element voor films)
Zie pagina 58.
Aanraken
(frame)
In omgekeerde
richting:
(frame) t
de band 2 keer
zo snel afspelen
(dubbele
snelheid)
(dubbele
snelheid)
In omgekeerde
richting:
(frame) t
(dubbele snelheid)
frame voor
frame afspelen
(frame) in de
afspeelpauzestand.
In omgekeerde
richting:
(frame) tijdens
het afspelen van
frames.
* Er kunnen horizontale lijnen verschijnen
aan de boven- of onderkant of in het midden
van het scherm. Dit duidt niet op een
storing.
**Beelden die worden uitgevoerd via de
DV-interface (i.LINK), kunnen niet
vloeiend worden afgespeeld in de
vertraagde stand.
AUD DUB REG. (geluidsopnamen
invoegen)
U kunt de interne stereomicrofoon
gebruiken (p. 92) om geluid toevoegen aan
een band waarop al opnamen zijn gemaakt
in de 12-bits stand (p. 51) zonder dat het
oorspronkelijke geluid wordt gewist.
Het menu gebruiken
de
afspeelrichting
wijzigen*
2 Raak
b Opmerkingen
• U kunt geen extra audiosignalen opnemen:
– Op een band die is opgenomen in de 16-bits
stand (p. 51).
– Op een band die is opgenomen in de stand LP.
– Wanneer de camcorder is aangesloten met een
i.LINK-kabel.
– Op een band die is opgenomen in de stand
4CH MIC op andere camcorders.
– Op lege gedeelten van de band.
– Op een band die is opgenomen in een
televisiekleursysteem dat afwijkt van het
kleursysteem van de camcorder (p. 79).
– Als het wispreventienokje van de band is
ingesteld op SAVE (p. 80).
– Op gedeelten die in HDV-indeling zijn
opgenomen.
• Als u geluid toevoegt, wordt het beeld niet via
de A/V R-aansluiting uitgevoerd. Controleer het
beeld op het LCD-scherm of in de beeldzoeker.
Wordt vervolgd ,
49
Het menu
BEW.&AFSP. (vervolg)
• U kunt alleen aanvullend geluid opnemen op
een band die met de camcorder is opgenomen.
Het geluid wordt mogelijk slechter wanneer u
geluid op een band opneemt die is opgenomen
met andere camcorders (waaronder andere
DCR-HC62E-camcorders).
Opnamegeluid
1 Speel de band af waarop u geluid hebt
opgenomen (p. 25).
2 Raak
t [MENU] t
(STANDRD INST) t
t [AUDIO
MIX] t
aan.
60min
Plaats van tevoren een band met opnamen
in de camcorder.
1 Verschuif de POWER-schakelaar
herhaaldelijk om het PLAY/EDIT-lampje
in te schakelen.
2 Raak
(afspelen/onderbreken) aan om
de band af te spelen en raak de toets
opnieuw aan op het punt waar u het geluid
wilt opnemen.
3 Raak
t [MENU] t
(BEW.&AFSP.) t
t [AUD DUB
REG.] t
t [AUDIO KOP] aan.
X wordt weergegeven.
60min
AUD DUB REG.
Het opgenomen geluid controleren
0:00:00:00
0:00:00:00
AUDIO MIX
ST1
ST2
3 Raak
/
aan om de balans tussen
het oorspronkelijke geluid (ST1) en het
nieuwe geluid (ST2) aan te passen en raak
aan.
b Opmerkingen
• Bij de standaardinstelling wordt het
oorspronkelijke geluid (ST1) uitgevoerd.
EINDE ZOEKEN
UITVOER.
AUDIO
KOP
4 Raak
(afspelen) aan.
Uw camcorder begint de audio-opname via
de interne stereomicrofoon.
verschijnt terwijl het nieuwe geluid in
stereo 2 (ST2) wordt opgenomen tijdens
het afspelen van de band.
5 Raak
(stoppen) aan als u wilt stoppen
met opnemen.
Als u wilt kopiëren over andere scènes,
herhaalt u stap 2 om de scènes te
selecteren en raakt u [AUDIO KOP] aan.
6 Raak
t
aan.
z Tips
• Als u een eindpunt wilt instellen voor het
kopiëren van geluid, drukt u eerst op ZERO
SET MEMORY op de afstandsbediening bij de
scène waarbij u het kopiëren van geluid wilt
stoppen tijdens het afspelen. Na stap 2 tot en
met 4 stopt de opname automatisch bij de
geselecteerde scène.
50
Het laatst opgenomen beeld wordt
ongeveer 5 seconden weergegeven en stopt
vervolgens automatisch.
ANNUL.
Stopt [EINDE ZOEKEN].
b Opmerkingen
• Na het uitwerpen van de cassette is de functie
END SEARCH niet beschikbaar.
Het menu
STANDRD INST
Instellingen tijdens opnemen op een band
of andere basisinstellingen
AUDIO MIX
Zie pagina 50.
De standaardinstellingen worden aangeduid
met B.
De aanduidingen tussen haakjes worden
weergegeven als de items zijn geselecteerd.
Zie pagina 33 voor meer informatie
over het selecteren van menu-items.
OPNM STAND (opnamestand)
B SP (SP)
Selecteer deze optie om op te nemen op
een band in de stand SP (Standard Play).
LP (LP)
Het opgenomen beeld wordt niet beïnvloed
door deze instelling.
x LCD HELDER
U kunt de helderheid van het LCD-scherm
aanpassen.
1 Pas de helderheid aan met
2 Raak
aan.
/
.
x NIV.AV.LCD
U kunt de helderheid van de
achtergrondverlichting van het LCDscherm aanpassen.
B NORMAAL
b Opmerkingen
• Als u opneemt in de stand LP, kan er een
mozaïekachtige storing optreden in beelden of
kan het geluid worden onderbroken als u de
band op andere camcorders of videorecorders
afspeelt.
• Als u met zowel de stand SP als de stand LP
opneemt op één band, kan er bij weergave
vervorming van het beeld optreden of kan de
tijdcode tussen de scènes niet juist worden
aangebracht.
AUDIOFUNC.
B 12BIT
Selecteer deze optie om op te nemen in de
12-bits stand (met 2 stereogeluidskanalen).
16BIT (
)
Selecteer deze optie om op te nemen in de
16-bits stand (voor 1 stereogeluid met
hoge kwaliteit).
VOLUME
Zie pagina 25.
Standaardhelderheid.
LICHT
Het LCD-scherm helderder maken.
Het menu gebruiken
Selecteer deze optie om de opnametijd tot
1,5 keer te vergroten ten opzichte van de
stand SP (Long Play).
LCD/BZ INST.
b Opmerkingen
• Wanneer u de camcorder aansluit op externe
stroombronnen, wordt [LICHT] automatisch
geselecteerd voor de instelling.
• Wanneer u [LICHT] selecteert, wordt de
levensduur van de accu iets verminderd bij het
opnemen.
x LCD KLEUR
U kunt de kleur op het LCD-scherm
aanpassen met
/
.
Fletser
Feller
x LICHT BZ
U kunt de helderheid van de beeldzoeker
aanpassen.
B NORMAAL
Standaardhelderheid.
LICHT
Het scherm van de beeldzoeker helderder
maken.
Wordt vervolgd ,
51
Het menu
STANDRD INST (vervolg)
b Opmerkingen
• Wanneer u de camcorder aansluit op externe
stroombronnen, wordt [LICHT] automatisch
geselecteerd voor de instelling.
• Wanneer u [LICHT] selecteert, wordt de
levensduur van de accu iets verminderd bij het
opnemen.
TV-TYPE
B UIT
De gegevenscode wordt niet weergegeven.
DATUM/TIJD
Hiermee worden de datum en tijd
weergegeven.
CAMERAGEGEV. (hieronder)
Hiermee worden gegevens over de
camera-instellingen weergegeven.
Zie pagina 32.
60min
USB-CAMERA
0:00:00:00
AUTO
100 AWB
F1, 8
9dB
Wanneer u [
STREAM] instelt en de
camcorder op de computer aansluit via de
USB-kabel, kunt u het beeld van de
camcorder net zoals bij een live-camera
weergeven op de computer.
U kunt het beeld ook importeren naar de
computer. In de handleiding "Eerste
kennismaking" op de bijgeleverde CDROM vindt u meer informatie (p. 67).
WEERGAVEHULP
Zie pagina 98.
HULPKADER
U kunt het kader weergeven en controleren
of het onderwerp horizontaal of verticaal is
door [HULPKADER] in te stellen op
[AAN].
Het kader wordt niet opgenomen. Druk op
DISP/BATT INFO om het kader te
verbergen.
z Tips
• Als u het onderwerp op het kruispunt van het
hulpkader plaatst, verkrijgt u een gebalanceerde
beeldcompositie.
GEGEVENSCODE
Met deze optie kunt u de gegevens
weergeven die automatisch tijdens de
opname zijn opgenomen (gegevenscode).
52
1
2
GIDS
3
4
6 5
A SteadyShot uit
B Belichting
C Witbalans
D Gevoeligheid
E Sluitertijd
F Diafragma
b Opmerkingen
• De aanpassingswaarde voor de belichting
(0EV), de sluitertijd en de diafragmawaarde
worden weergegeven wanneer stilstaande
beelden op een "Memory Stick Duo" worden
afgespeeld.
• Op het gegevensscherm voor [DATUM/TIJD]
worden de datum en tijd in hetzelfde gedeelte
weergegeven. Als u beelden opneemt zonder de
klok in te stellen, worden [-- -- ----] en [--:--:--]
weergegeven.
• Tijdens Easy Handycam-bewerking kunt u
alleen [DATUM/TIJD] instellen.
RESTANT
B AUTO
Hiermee wordt de aanduiding voor de
resterende bandlengte ongeveer 8
seconden weergegeven in de volgende
gevallen.
• Wanneer u de POWER-schakelaar op
PLAY/EDIT of CAMERA-TAPE zet
terwijl er een band in de camcorder is
geplaatst.
• Wanneer u
aanraakt.
(afspelen/onderbreken)
AAN
Hiermee wordt de aanduiding voor de
resterende bandlengte altijd weergegeven.
EXTERNE CTRL
(afstandsbediening)
TEGENGEST.
Selecteer deze optie om de menu-items
naar boven te schuiven door
aan te
raken.
AUTOM. UIT (automatische
uitschakeling)
B 5 min
De camcorder wordt automatisch
uitgeschakeld wanneer u de camcorder
langer dan ongeveer 5 minuten niet
gebruikt.
z Tips
NOOIT
• Selecteer [UIT] om te voorkomen dat de
camcorder reageert op een opdracht die met de
afstandsbediening van een andere videorecorder
wordt verzonden.
De camcorder wordt nooit automatisch
uitgeschakeld.
PIEPTOON
B AAN
U hoort een pieptoon wanneer u de
opname start/stopt of het aanraakscherm
gebruikt.
b Opmerkingen
• Als u de camcorder aansluit op een stopcontact,
wordt [AUTOM. UIT] automatisch ingesteld op
[NOOIT].
KALIBRATIE
Het menu gebruiken
De standaardinstelling is [AAN], zodat u de
bijgeleverde afstandsbediening kunt
gebruiken (p. 95).
Zie pagina 87.
UIT
Deze optie annuleert de pieptoon en het
sluitergeluid.
DISPLAY
B LCD
Hiermee worden weergaven, zoals de
tijdcode, op het LCD-scherm en in de
beeldzoeker weergegeven.
V-UIT/LCD
Hiermee worden weergaven, zoals de
tijdcode, op het televisiescherm, op het
LCD-scherm en in de beeldzoeker
weergegeven.
MENU DRAAIEN
B NORMAAL
Selecteer deze optie om de menu-items
naar beneden te schuiven door
aan te
raken.
53
Het menu
LANGU.
TIJD/
Zie pagina 33 voor meer informatie
over het selecteren van menu-items.
KLOK INSTEL.
Zie pagina 13.
WERELDTIJD
Wanneer u de camcorder in het buitenland
gebruikt, kunt u het tijdsverschil instellen
door
/
aan te raken. Zo wordt de
klok automatisch aangepast op basis van
het tijdsverschil.
Als u het tijdsverschil instelt op 0, keert de
klok terug naar de oorspronkelijk ingestelde
tijd.
LANGUAGE
Het persoonlijke menu
aanpassen
U kunt de gewenste menu-items toevoegen
aan het persoonlijke menu dat bij de
lampposities hoort die momenteel branden.
Dit is handig als u menu-items die u vaak
gebruikt, aan het persoonlijke menu
toevoegt.
Een menu-item toevoegen
U kunt maximaal 28 menu-items toevoegen
voor elk persoonlijk menu. Verwijder
minder belangrijke menu-items uit het
menu als u meer items wilt toevoegen.
1 Raak
t [P-MENU INST.] t
[TOEVOEGEN] aan.
Als het gewenste menu-item niet wordt
weergegeven, raakt u
/
aan.
U kunt de taal voor het LCD-scherm
selecteren.
60min
STBY
Selecteer de categorie.
0:00:00
END
CAMERA INST.
BEELD PROG.
BEW.&AFSP.
STANDRD INST
TIJD/LANGU.
b Opmerkingen
• De camcorder biedt de optie [ENG[SIMP]]
(vereenvoudigd Engels) als uw eigen taal niet
beschikbaar is.
OK
2 Raak
/
aan om een
menucategorie te selecteren en
raak
aan.
60min
STBY
Selecteer het item.
0:00:00
END
SCÈNEKEUZE
SPOTMETER
BELICHTING
WITBALANS
AUTO LGZ. SL.
OK
3 Raak
/
aan om een menuitem te selecteren en raak
t
[JA] t
aan.
Het menu-item wordt aan het einde van
de lijst toegevoegd.
54
Een menu-item verwijderen
1 Raak
t [P-MENU INST.] t
[VERW.] aan.
Als het gewenste menu-item niet wordt
weergegeven, raakt u
/
aan.
60min
STBY
Sel toets voor verw.
1/3
De volgorde van menu-items die
in het persoonlijke menu
worden weergegeven
aanpassen
1 Raak
t [P-MENU INST.] t
[SORT.] aan.
0:00:00
MENU
WEERG.
HULP
SCÈNEKEUZE
LCD
HELDER
TELEMACRO
FADER
END
Als het gewenste menu-item niet wordt
weergegeven, raakt u
/
aan.
2 Raak het menu-item aan dat u wilt
verplaatsen.
verwijderen.
60min
VERWIJDEREN
3 Raak
STBY
0:00:00
Wilt u deze verwijderen
uit P-MENU van de
modus CAMERA-TAPE?
JA
3 Raak [JA] aan t
NEE
/
aan om het menuitem te verplaatsen naar de
gewenste locatie.
4 Raak
aan.
Het menu gebruiken
2 Raak het menu-item aan dat u wilt
Als u meer items wilt sorteren, herhaalt
u stap 2 tot en met 4.
.
5 Raak [END] aan t
.
b Opmerkingen
• U kunt [MENU] en [P-MENU INST.] niet
verwijderen.
b Opmerkingen
• U kunt [P-MENU INST.] niet verplaatsen.
De instellingen voor het
persoonlijke menu initialiseren
(herstellen)
Raak
t [P-MENU INST.] t
[HERST.] t [JA] t [JA] t
aan.
Als het gewenste menu-item niet wordt
weergegeven, raakt u
/
aan.
55
Kopiëren/bewerken
Kopiëren naar videorecorders of DVD/HDDrecorders
U kunt de beelden die worden afgespeeld op uw camcorder, kopiëren naar andere
opnameapparaten zoals videorecorders of DVD/HDD-recorders.
U kunt de camcorder met de bijgeleverde A/V-kabel (1), de A/V-kabel met S VIDEO (2)
of de i.LINK-kabel (3) aansluiten op videorecorders of DVD/HDD-recorder.
Voor deze bewerking moet de camcorder op het stopcontact zijn aangesloten met de
bijgeleverde netspanningsadapter (p. 9). Raadpleeg ook de gebruiksaanwijzing van de
apparaten die u wilt aansluiten.
Apparaat zonder
een S VIDEOaansluiting
Apparaat met
een S VIDEOaansluiting
(zwart)
(geel)
(wit)
1
(wit)
A/V Raansluiting
(rood)
(geel)
(rood)
2
DV
Naar i.LINK-
Naar DV-interface
(i.LINK)
3 aansluiting
Videorecorders
of DVD/HDDrecorders
: Signaalverloop
A A/V-kabel (bijgeleverd)
Sluit deze aan op de ingang van een ander
apparaat.
B A/V-kabel met S VIDEO
(optioneel)
Als u een verbinding maakt met een ander
apparaat via de S VIDEO-aansluiting met
behulp van de A/V-kabel met een S VIDEOkabel, kunnen beelden natuurgetrouwer
worden gereproduceerd dan met de
56
bijgeleverde A/V-kabel. Sluit de witte en rode
stekkers (audio links/rechts) en de S VIDEOstekker (S VIDEO-kanaal) van een A/V-kabel
aan. In dit geval hoeft u de gele stekker
(standaardvideo) niet aan te sluiten. Met
alleen de S VIDEO-aansluiting wordt geen
audio uitgevoerd.
C i.LINK-kabel (optioneel)
Gebruik een i.LINK-kabel om de camcorder
aan te sluiten op een ander apparaat dat
voorzien is van een i.LINK-aansluiting. De
video- en geluidssignalen worden digitaal
verzonden, waardoor de beelden en het geluid
van hoge kwaliteit zijn. Houd er rekening mee
dat u het beeld en het geluid niet afzonderlijk
kunt opnemen.
b Opmerkingen
1 Maak de camcorder gereed voor
afspelen.
Plaats de band met opnamen.
Verschuif de POWER-schakelaar
herhaaldelijk om het PLAY/EDITlampje in te schakelen.
2 Steek de opnamemedia in het
opnameapparaat.
Als het opnameapparaat beschikt over
een ingangskeuzeschakelaar, zet u deze
in de invoerstand (bijvoorbeeld videoingang 1, video-ingang 2).
4 Start de weergave op de
camcorder en de opname op het
opnameapparaat.
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing bij
het opnameapparaat voor meer
informatie.
5 Als het kopiëren voltooid is, stopt
u de camcorder en het
opnameapparaat.
b Opmerkingen
• Stel [TV-TYPE] in op basis van het
weergaveapparaat (televisie, enzovoort) bij
aansluiting via de A/V-kabel.
• Wilt u de datum/tijd en camera-instellingen
opnemen wanneer de aansluiting uitgevoerd is
met de A/V-kabel, dan moet u deze weergeven
op het scherm (p. 52).
• De volgende gegevens kunnen niet worden
uitgevoerd via de DV-interface (i.LINK):
– Aanduidingen
– Beelden die bewerkt zijn met [B EFFECT]
(p. 46), [DIG EFFECT] (p. 45) of PB zoom
(p. 27).
• Wanneer u de i.LINK-kabel gebruikt, wordt het
opgenomen beeld onscherp als de beelden
worden onderbroken op de camcorder terwijl u
opneemt.
• Wanneer u de i.LINK-kabel gebruikt, wordt de
gegevenscode (datum/tijd/datum camerainstellingen) eventueel niet weergegeven of
opgenomen, afhankelijk van het apparaat of de
toepassing.
Kopiëren/bewerken
• Wanneer u de camcorder aansluit op een
apparaat met monogeluid, sluit u de gele stekker
van de A/V-kabel aan op de video-ingang en de
rode (rechterkanaal) of de witte stekker
(linkerkanaal) op de audio-ingang van het
apparaat.
• Als u een apparaat aansluit met een A/V-kabel,
stelt u [DISPLAY] in op [LCD] (de
standaardinstelling) (p. 53).
• Terwijl de camcorder signalen via een i.LINKkabel naar een ander apparaat stuurt, verschijnt
op het LCD-scherm van de
camcorder.
Sluit de camcorder aan op de ingangen
van het opnameapparaat.
3 U kunt de camcorder met de A/Vkabel (bijgeleverd) 1, een A/Vkabel met S VIDEO (optioneel) 2
of een i.LINK-kabel (optioneel) 3
aansluiten op het
opnameapparaat (videorecorder
of DVD/HDD-recorder).
57
Beelden opnemen vanaf een videorecorder,
enzovoort
Met een optionele i.LINK-kabel kunt u beelden van een videorecorder, enzovoort opnemen op
een band en kunt u ook een scène als stilstaand beeld opnemen op een "Memory Stick Duo".
Plaats van tevoren een voor opnemen geschikte band of "Memory Stick Duo" in de
camcorder.
U kunt de camcorder met de i.LINK-kabel (optioneel) aansluiten op een videorecorder,
enzovoort of een i.LINK-compatibel apparaat.
Voor deze bewerking moet de camcorder op het stopcontact zijn aangesloten met de
bijgeleverde netspanningsadapter (p. 9). Raadpleeg ook de gebruiksaanwijzing van de
apparaten die u wilt aansluiten.
b Opmerkingen
• U kunt geen beelden op de camcorder opnemen vanaf een videorecorder, enzovoort die
niet beschikt over een i.LINK-aansluiting.
DV
Naar i.LINK-aansluiting
A/V-apparaat met
i.LINK-aansluiting
Naar DV-interface
(i.LINK)
i.LINK-kabel (optioneel)
: Signaalverloop
Als u de camcorder met behulp van de
i.LINK-kabel op een ander apparaat
aansluit worden de video- en
geluidssignalen digitaal verzonden,
waardoor de beelden en het geluid van hoge
kwaliteit zijn. Houd er rekening mee dat u
het beeld en het geluid niet afzonderlijk
kunt opnemen.
2 Plaats een band in de
videorecorder.
3 Verschuif de POWER-schakelaar
herhaaldelijk om het PLAY/EDITlampje in te schakelen.
Films opnemen
4 Plaats de camcorder in de
1 Sluit de videorecorder, enzovoort
met een i.LINK-kabel aan op de
camcorder.
58
opnamepauzestand.
Raak
t[
REC CTRL] t
[OPN. PAUZE] aan.
5 Speel de band af op de
videorecorder.
De beelden die worden afgespeeld op
het aangesloten apparaat, verschijnen op
het LCD-scherm van de camcorder.
b Opmerkingen
• De
-aanduiding verschijnt bij het
aansluiten van uw camcorder op een ander
apparaat via een i.LINK-kabel. (Deze
aanduiding kan ook op het aangesloten apparaat
verschijnen.)
6 Raak [OPN. START] aan als u wilt
beginnen met opnemen.
7 Stop het opnemen.
Raak
aan.
8 Raak
(stoppen) of [OPN. PAUZE]
t
aan.
1 Voer stap 1 tot en met 3 van
Kopiëren/bewerken
Stilstaande beelden opnemen
"Films opnemen" uit.
2 Speel de band af op de
videorecorder.
De beelden van de videorecorder
worden op het scherm van de camcorder
weergegeven.
3 Druk licht op PHOTO bij de scène
die u wilt opnemen. Controleer
het beeld en druk de toets
volledig in.
59
Beelden kopiëren van
een band naar een
"Memory Stick Duo"
U kunt een gewenste scène van een film die
u op een band hebt opgenomen, op een
"Memory Stick Duo" opnemen als een
stilstaand beeld. Controleer of er een
opgenomen band en een "Memory Stick
Duo" in de camcorder zijn geplaatst.
1 Verschuif de POWER-schakelaar
Opgenomen beelden
verwijderen van de
"Memory Stick Duo"
1 Verschuif de POWER-schakelaar
herhaaldelijk om het PLAY/EDITlampje in te schakelen.
2 Raak
aan.
60 min
60min
101–0001
0001
101
101–0002
herhaaldelijk om het PLAY/EDITlampje in te schakelen.
1,0M
2 / 10 101
MEMORY PLAY
GIDS
2 Zoek de gewenste scène en neem
P-MENU
deze op.
Raak
(Afspelen) aan om de band
af te spelen en houd PHOTO licht
ingedrukt als de scène die u wilt
opnemen, wordt afgespeeld. Controleer
het beeld en druk de toets volledig in.
b Opmerkingen
• De tijd en de datum waarop het beeld is
opgenomen op de band en opgeslagen op de
"Memory Stick Duo" worden opgenomen. Op
de camcorder worden de datum en de tijd
weergegeven waarop het beeld op de band is
opgenomen. De instelgegevens van de camera
die zijn opgenomen op de band, kunnen niet
worden opgenomen op de "Memory Stick Duo".
• Stilstaande beelden worden vastgelegd met het
beeldformaat [0,2M] als u 16:9-beelden afspeelt
of met het beeldformaat [VGA(0,3M)] als u 4:3beelden afspeelt.
60
3 Selecteer een beeld dat u wilt
verwijderen met
4 Raak
/
.
t [JA] aan.
b Opmerkingen
• De beelden kunnen niet worden hersteld nadat
deze zijn verwijderd.
• Beelden kunnen niet worden verwijderd als het
wispreventienokje op een "Memory Stick Duo"
op de positie voor schrijfbeveiliging staat
(p. 81) of als het geselecteerde beeld is
beveiligd (p. 61).
z Tips
• Als u alle beelden tegelijk wilt verwijderen,
selecteert u [
ALLES WIS.] (p. 43).
• U kunt beelden verwijderen via het indexscherm
(p. 26). U kunt eenvoudig zoeken naar het beeld
dat u wilt verwijderen door 6 beelden
tegelijkertijd weer te geven.
Raak
t [ VERW.] t het beeld dat u
wilt verwijderen t
t [JA] aan.
Beelden op de "Memory Stick Duo" markeren
met specifieke informatie (Afdrukteken/
Beeldbeveiliging)
Als u een "Memory Stick Duo" gebruikt
met een wispreventienokje, moet u ervoor
zorgen dat het wispreventienokje op de
"Memory Stick Duo" niet op de positie
voor schrijfbeveiliging staat (p. 81).
Stilstaande beelden selecteren
voor afdrukken
(afdrukmarkering)
De DPOF-standaard (Digital Print Order
Format) wordt gebruikt om beelden te
selecteren voor afdrukken op de camcorder.
Wanneer u beelden markeert die u wilt
afdrukken, hoeft u deze niet opnieuw te
selecteren wanneer u deze afdrukt. (U kunt
het aantal afdrukken niet opgeven.)
herhaaldelijk om het PLAY/EDITlampje in te schakelen.
2 Raak
t
t
[AFDRUK TEKEN] aan.
t
3 Raak het beeld aan dat u later wilt
afdrukken.
• Als u de afdrukmarkering wilt annuleren, raakt
u het beeld opnieuw aan om de afdrukmarkering
te annuleren in stap 3.
• Markeer geen beelden op de camcorder als de
"Memory Stick Duo" al beelden bevat met een
afdrukteken dat op andere apparaten is
aangebracht. U kunt hierdoor de gegevens
wijzigen van beelden met een afdrukmarkering
die op het andere apparaat is aangebracht.
Per ongeluk wissen voorkomen
(beeldbeveiliging)
U kunt beelden selecteren en markeren om
te voorkomen dat deze per ongeluk worden
gewist.
1 Verschuif de POWER-schakelaar
herhaaldelijk om het PLAY/EDITlampje in te schakelen.
2 Raak
t
[VEILIG] aan.
t
3 Raak het beeld aan dat u wilt
beveiligen.
BEVEILIGING
wordt
weergegeven.
AFDRUKTEKEN
wordt
weergegeven.
101–0002
2/ 10
4 Raak
101
t
Kopiëren/bewerken
1 Verschuif de POWER-schakelaar
b Opmerkingen
101–0002
2/ 10
101
OK
OK
4 Raak
t [END] aan.
t [END] aan.
b Opmerkingen
• Als u de beeldbeveiliging wilt annuleren, raakt u
het beeld nogmaals aan om de beeldbeveiliging
van stap 3 te annuleren.
61
Opgenomen beelden afdrukken
(PictBridge-compatibele printer)
U kunt beelden afdrukken met een
PictBridge-compatibele printer zonder de
camcorder aan te sluiten op een computer.
Sluit de netspanningsadapter aan om met
netstroom te werken (p. 9).
Plaats de "Memory Stick Duo" met de
stilstaande beelden in de camcorder en
schakel de printer in.
De camcorder aansluiten op de
printer
1 Verschuif de POWER-schakelaar
herhaaldelijk om het PLAY/EDITlampje in te schakelen.
2 Sluit de
-aansluiting (USB)
(p. 93) met de USB-kabel aan op
de printer.
[USB SELECT.] verschijnt automatisch
op het scherm.
3 Raak [PictBridge AFDR.] aan.
Als de aansluiting is voltooid, verschijnt
(PictBridge-aansluiting) op het scherm.
1,0M
1 / 10
PictBridge AFDR.
101-0001
-
+
101
END
INSTELLEN
UITV.
Een van de beelden op de "Memory
Stick Duo" wordt weergegeven.
b Opmerkingen
• De werking van modellen die niet compatibel
zijn met PictBridge, kan niet worden
gegarandeerd.
z Tips
• U kunt ook als volgt te werk gaan:
– Raak
t [MENU] t
(BEELD
PROG.) t [USB SELECT.] t [PictBridge
AFDR.] aan
– Raak
t [MENU] t
(BEELD
PROG.) t [PictBridge AFDR.] aan
Afdrukken
1 Selecteer het beeld dat u wilt
afdrukken met
2 Raak
/
.
t [AANTAL] aan.
3 Selecteer het aantal exemplaren
dat u wilt afdrukken met
/
.
Er kunnen maximaal 20 exemplaren van
het beeld worden afgedrukt.
4 Raak
t [END] aan.
Als u de datum en de tijd op het beeld
wilt afdrukken, raakt u
t
[DATUM/TIJD] t [DATUM] of
[DAG&TIJD] t
aan.
5 Raak [UITV.] aan t [JA].
Als het afdrukken is voltooid, verdwijnt
[Afdrukken...] en wordt het scherm voor
het selecteren van beelden opnieuw
weergegeven.
Raak [END] aan wanneer het afdrukken
is voltooid.
62
b Opmerkingen
Kopiëren/bewerken
• Raadpleeg ook de gebruiksaanwijzing voor de
printer die moet worden gebruikt.
• Voer de volgende handelingen niet uit als
op
het scherm wordt weergegeven. De handelingen
kunnen wellicht niet goed worden uitgevoerd.
– De POWER-schakelaar bedienen.
– Het netsnoer loskoppelen.
– De USB-kabel loskoppelen van de camcorder
of de printer.
– De "Memory Stick Duo" uit de camcorder
halen.
• Als de printer plotseling ophoudt met drukken,
koppelt u de USB-kabel los, schakelt u de
printer uit en weer in en voert u de handeling
nogmaals vanaf het begin uit.
• Op bepaalde printermodellen kunnen de boven-,
onder-, linker- en rechterranden van beelden
worden bijgesneden. Als u een stilstaand beeld
afdrukt dat met de breedte-/hoogteverhouding
16:9 (breedbeeld) is opgenomen, worden de
linker- en rechterkant van het beeld wellicht
afgesneden.
• Bepaalde printermodellen bieden wellicht geen
ondersteuning voor de functie voor het
afdrukken van de datum en de tijd. Raadpleeg
de gebruiksaanwijzing van de printer voor meer
informatie.
• Het afdrukken van beelden die zijn opgenomen
op een ander apparaat dan de camcorder, kan
niet worden gegarandeerd.
• PictBridge is een industrienorm van de Camera
& Imaging Products Association (CIPA). U
kunt stilstaande beelden afdrukken zonder een
computer te gebruiken door een printer direct
aan te sluiten op een digitale videocamera of een
digitale camera, ongeacht de fabrikant of het
model.
63
Een computer gebruiken
Wat u kunt doen met een Windows-computer
Als u de "Picture Motion Browser"
installeert op een Windows-computer vanaf
de bijgeleverde CD-ROM, kunt u de
volgende bewerkingen uitvoeren.
b Opmerkingen
• U kunt de bijgeleverde software, "Picture
Motion Browser", niet op een Macintoshcomputer installeren.
Informatie over "Eerste
kennismaking (First Step
Guide)"
De "Eerste kennismaking" is een
gebruiksaanwijzing die u kunt raadplegen
op de computer.
Hierin worden de algemene handelingen
beschreven vanaf de eerste keer dat u de
camcorder aansluit op de computer en het
opgeven van instellingen tot de algemene
bediening de eerste keer dat u de software
"Picture Motion Browser" op de CD-ROM
(bijgeleverd) gebruikt.
Raadpleeg de "Installatie van de "Eerste
kennismaking"" (p. 66), start de "Eerste
kennismaking" en volg de instructies.
Informatie over de helpfunctie
van de software
Hoofdfuncties
x Films weergeven/importeren die u
met uw camcorder hebt gemaakt
U kunt beelden en stilstaande beelden op
datum en tijd van de opname sorteren en
films of stilstaande beelden selecteren die
u als miniaturen wilt zien. Deze miniaturen
kunt u vergroten en afspelen in een
diavoorstelling.
x Beelden bewerken die op een
computer zijn geïmporteerd
U kunt geïmporteerde films en stilstaande
beelden op een computer bewerken.
x Films van uw computer naar uw
camcorder exporteren
U kunt films die van uw camcorder naar
een computer zijn geïmporteerd, terug naar
uw camcorder exporteren.
In de helpgids worden alle functies van de
softwaretoepassingen uitgelegd. Raadpleeg
de helpgids voor gedetailleerdere
procedures nadat u "Eerste kennismaking"
aandachtig hebt doorgelezen.
Klik op [?] op het scherm om de Help weer
te geven.
Systeemvereisten
Bij gebruik van "Picture Motion Browser"
Besturingssysteem: Windows 2000
Professional SP4, Windows XP
SP2*, Windows Vista*
*64-bits versies en Starter (Edition)
worden niet ondersteund.
Standaardinstallatie is vereist.
De werking kan niet worden
gegarandeerd als het bovenstaande
besturingssysteem een bijgewerkt
besturingssysteem is of in een multiboot-systeem.
CPU: Intel Pentium III 800 MHz of
sneller
64
Toepassing: DirectX 9.0c of hoger.
(Dit product is gebaseerd op
DirectX-technologie. DirectX moet
zijn geïnstalleerd.)
Geluidssysteem: Direct Soundcompatibele geluidskaart
Geheugen: 256 MB of meer
Vaste schijf:
Vrije schijfruimte vereist voor
installatie: ongeveer 350 MB
Weergave: Minimum 1024 × 768
pixels
Als u stilstaande beelden die zijn
opgenomen op een "Memory Stick Duo",
afspeelt op een computer
Besturingssysteem: Microsoft
Windows 2000 Professional SP4,
Windows XP SP2* of
Windows Vista*
*Met uitzondering van 64-bits
versies.
Standaardinstallatie is vereist.
De werking kan niet worden
gegarandeerd als het bovenstaande
besturingssysteem een bijgewerkt
besturingssysteem is.
• Werking wordt niet gegarandeerd in een
computeromgeving die niet voldoet aan de
systeemvereisten.
• Werking wordt niet gegarandeerd onder alle
aanbevolen omstandigheden.
Bijvoorbeeld, andere geopende toepassingen of
toepassingen die in de achtergrond actief zijn,
kunnen de prestaties van het product beperken.
• Als u een Notebookcomputer gebruikt, sluit u
deze aan op de netspanningsadapter voor
stroombron. Anders werkt de software niet juist
vanwege de stroombesparingsfunctie van de
computer.
z Tips
• Als uw computer over een Memory Stick-sleuf
beschikt, plaatst u de "Memory Stick Duo"
waarop beelden zijn opgenomen, in de Memory
Stick Duo-adapter (optioneel), waarna u deze in
de Memory Stick-sleuf op uw computer steekt
om stilstaande beelden naar de computer te
kopiëren.
• Bij gebruik van een "Memory Stick PRO Duo"
die niet compatibel is met uw computer, sluit u
de camcorder aan met de USB-kabel, in plaats
van de Memory Stick-sleuf van de computer te
gebruiken.
Een computer gebruiken
Overige: USB-poort (deze moet als
standaardonderdeel voorzien zijn,
Hi-Speed USB (compatibel met
USB 2.0) wordt aanbevolen), DVinterface (IEEE1394, i.LINK) (voor
aansluiting via een i.LINK-kabel),
optisch schijfstation (u hebt een CDROM-station nodig voor de
installatie)
b Opmerkingen
Overige: USB-poort (deze moet als
standaardonderdeel worden
geleverd)
65
De "Eerste kennismaking" en software
installeren
U moet de "Eerste kennismaking" en
software op uw Windows-computer
installeren voordat u de camcorder op
de computer aansluit. De installatie is
alleen de eerste keer nodig.
De te installeren inhoud en procedures
kunnen verschillen afhankelijk van uw
besturingssysteem.
4 Klik op [FirstStepGuide].
5 Kies de gewenste taal en de
modelnaam van uw camcorder uit
het uitvouwmenu.
z Tips
• Zie pagina 68 als u een Macintosh-computer
gebruikt.
Installatie van de "Eerste
kennismaking"
1 Controleer of de camcorder niet
is aangesloten op de computer.
2 Schakel de computer in.
• Meld u aan als beheerder voor installatie.
• Sluit alle geopende toepassingen op de
computer voordat u de software installeert.
6 Klik op [FirstStepGuide(HTML)].
De installatie start.
Klik op [OK] zodra [Save is complete]
verschijnt om de installatie te voltooien.
De "Eerste kennismaking" in PDF
weergeven
In stap 6, klik op [FirstStepGuide(PDF)].
het schijfstation van de computer.
De software "Adobe Reader"
installeren om het PDF-bestand weer
te geven
Het installatiescherm verschijnt.
In stap 6, klik op [Adobe(R) Reader(R)].
3 Plaats de bijgeleverde CD-ROM in
De software installeren
1 Voer stap 1 tot en met 3 van
Het venster wordt niet
weergegeven
1 Klik op [Start] en klik vervolgens op
[My Computer]. (Voor Windows 2000,
dubbelklik op [My Computer].)
2 Dubbelklik op [SONYPICTUTIL (E:)]
(CD-ROM) (schijfstation).*
* Stationsnamen (zoals (E:)) kunnen
verschillen, afhankelijk van de
computer.
66
"Installatie van de "Eerste
kennismaking"" (p. 66) uit.
2 Klik op [Install].
3 Selecteer de taal voor de
toepassing die u wilt installeren
en klik op [Next].
4 Vink uw regio aan en klik
vervolgens op [Next].
5 Lees de [License Agreement],
selecteer [I accept the terms of
the license agreement] als u
akkoord bent en klik op [Next].
6 Als er instructies op het scherm
verschijnen, moet u de software
installeren.
Afhankelijk van de computer moet u
mogelijk software van derden
installeren (zie verder). Volg de
instructies als het installatiescherm
verschijnt om de vereiste software te
installeren.
Software die vereist is voor films
Herstart de computer indien nodig om
de installatie te voltooien.
De snelkoppelingspictogrammen, zoals
[ ] (Picture Motion Browser),
verschijnen op het bureaublad.
Om de "Eerste kennismaking" op uw
computer weer te geven is Microsoft
Internet Explorer Ver.6.0 of hoger vereist.
Dubbelklik op het bureaublad op de
snelkoppeling voor de "Eerste
kennismaking" van de camcorder.
z Tips
• U kunt ook starten met het selecteren van [Start]
t [Programs] ([All Programs] voor Windows
XP) t [Sony Picture Utility] t
[FirstStepGuide] t De map van uw camcorder
t "Eerste kennismaking" in HTML.
• Als u "Eerste kennismaking" in HTML wilt
weergeven zonder te installeren, kopieert u de
map voor de gewenste taal uit de map
[FirstStepGuide] op de CD-ROM naar de
computer en dubbelklikt u op [Index.html].
• Raadpleeg de "Eerste kennismaking" in PDFindeling in de volgende gevallen:
– Wanneer u bepaalde onderwerpen van de
"Eerste kennismaking" wilt afdrukken
– Wanneer "Eerste kennismaking" niet goed
wordt weergegeven wegens de
browserinstelling, zelfs in een aanbevolen
omgeving.
– Als de HTML-versie van de "Eerste
kennismaking" niet kan worden geïnstalleerd.
Een computer gebruiken
x Microsoft DirectX 9.0c
Weergave van de
"Eerste
kennismaking"
7 Verwijder de CD-ROM uit het
schijfstation van de computer.
67
Een Macintosh-computer gebruiken
U kunt de stilstaande beelden van de
"Memory Stick Duo" naar de Macintosh
kopiëren.
Installeer de "Eerste kennismaking" van de
bijgeleverde CD-ROM.
b Opmerkingen
• De bijgeleverde software "Picture Motion
Browser" werkt niet op Mac OS.
• Zie "Eerste kennismaking" voor meer
informatie over het aansluiten van de camcorder
op de computer en het kopiëren van stilstaande
beelden.
Systeemvereisten
Stilstaande beelden kopiëren van
een "Memory Stick Duo"
Besturingssysteem: Mac OS 9.1/9.2 of
Mac OS X (v10.1/v10.2/v10.3/v10.4).
Overige: USB-poort (deze moet als
standaardonderdeel worden geleverd)
Informatie over "Eerste
kennismaking"
De "Eerste kennismaking" is een
gebruiksaanwijzing die u kunt raadplegen
op de computer.
Hierin worden de algemene handelingen
beschreven vanaf de eerste keer dat u de
camcorder aansluit op de computer en het
opgeven van instellingen tot de algemene
bediening de eerste keer dat u de software
gebruikt.
Raadpleeg "Installatie van de "Eerste
kennismaking"", start de "Eerste
kennismaking" en volg de instructies.
De "Eerste kennismaking"
installeren
Kopieer "FirstStepGuide(PDF)" naar de
computer. Dit bestand is opgeslagen in de
map [FirstStepGuide] voor de gewenste
taal.
68
"Eerste kennismaking"
weergeven
Dubbelklik op "FirstStepGuide(PDF)".
Als er geen software op de computer is
geïnstalleerd waarmee u PDF-bestanden
kunt bekijken, downloadt u Adobe Reader
van de volgende website:
http://www.adobe.com/
Problemen oplossen
Problemen oplossen
Als er problemen optreden bij het gebruik
van de camcorder, kunt u de volgende tabel
gebruiken om het probleem op te lossen.
Als het probleem blijft optreden, verwijdert
u de stroombron en neemt u contact op met
de Sony-handelaar.
• Algemene werking/Easy Handycam/
afstandsbediening ..................................69
• Accu/Stroombronnen ............................70
• LCD-scherm/beeldzoeker .....................70
• Banden/"Memory Stick Duo" ...............71
• Opnemen ...............................................72
• Afspelen ................................................74
• Kopiëren/Bewerken/Aansluiten op andere
apparaten ...............................................74
• Aansluiten op een computer..................75
• Functies die niet samen kunnen worden
gebruikt .................................................75
Algemene werking/Easy
Handycam/afstandsbediening
• Plaats een opgeladen accu in de camcorder
(p. 9).
• Gebruik de netspanningsadapter om de
camcorder aan te sluiten op een stopcontact
(p. 9).
De camcorder functioneert niet, zelfs
niet als de stroom is ingeschakeld.
• Trek de stekker van de netspanningsadapter
uit het stopcontact of verwijder de accu en
sluit deze na 1 minuut weer aan.
• Druk met een puntig voorwerp op de
RESET-toets (p. 93). (Als u op de RESETtoets drukt, worden alle instellingen,
behalve items in het persoonlijk menu,
opnieuw ingesteld.)
De toetsen werken niet.
• Tijdens de functie Easy Handycam werken
niet alle toetsen (p. 19).
• Als u de functie Easy Handycam gebruikt,
worden de instellingen van de functies die
niet op het scherm worden weergegeven,
teruggezet op de standaardwaarden
(p. 18, 34).
De instellingen van het menu-item
zijn onverwacht gewijzigd.
• De volgende instellingen worden
automatisch terug op de standaardwaarden
gezet als u de POWER-schakelaar
gedurende meer dan 12 uur op OFF (CHG)
zet.
– tegenlicht
– [SCÈNEKEUZE]
– [SPOTMETER]
– [BELICHTING]
– [WITBALANS]
– [SPOTFOCUS]
– [FOCUS]
– [AUDIO MIX]
De camcorder wordt warm.
• De camcorder wordt warm tijdens het
gebruik. Dit duidt niet op een storing.
De bijgeleverde afstandsbediening
werkt niet.
Problemen oplossen
De stroom wordt niet ingeschakeld.
De instellingen worden gewijzigd als
u de functie Easy Handycam
gebruikt.
• Stel [EXTERNE CTRL] in op [AAN]
(p. 53).
• Verwijder eventuele obstructies tussen de
afstandsbediening en de
afstandsbedieningssensor.
• Zorg dat de afstandsbedieningssensor niet
wordt blootgesteld aan felle lichtbronnen,
zoals direct zonlicht of TL-licht. Anders
functioneert de afstandsbediening wellicht
niet goed.
• Plaats een accu in de accuhouder zodat de
polen + en – samenvallen met de tekens +
en – in de houder (p. 88).
Wordt vervolgd ,
69
Problemen oplossen (vervolg)
Er treedt storing bij een andere
videorecorder op wanneer u de
bijgeleverde afstandsbediening
gebruikt.
• Selecteer voor de videorecorder een andere
stand voor de afstandsbediening dan
VTR 2.
• Bedek de sensor op de videorecorder met
zwart papier.
Accu/Stroombronnen
De stroom wordt plotseling
uitgeschakeld.
• Als er ongeveer 5 minuten zijn verstreken
waarin u de camcorder niet hebt gebruikt,
wordt de camcorder automatisch
uitgeschakeld (AUTOM. UIT). Wijzig de
instelling voor [AUTOM. UIT] (p. 53),
schakel de stroom weer in (p. 13) of
gebruik de netspanningsadapter.
• De accu is volledig opgeladen of bijna leeg.
Laad de accu op (p. 9).
• De omgevingstemperatuur is te hoog of te
laag of de accu is niet voldoende
opgeladen. Dit duidt niet op een storing.
• Laad de accu nogmaals volledig op. Als het
probleem niet verholpen is, is de accu
wellicht beschadigd. Vervang de accu (p. 9,
82).
• De aangegeven tijd is wellicht niet correct
afhankelijk van de omgeving waarin de
camcorder wordt gebruikt. Als u
bijvoorbeeld het LCD-scherm opent of
sluit, duurt het ongeveer 1 minuut voordat
de juiste resterende accuduur wordt
weergegeven.
De accu raakt snel leeg.
• De omgevingstemperatuur is te hoog of te
laag of de accu is niet voldoende
opgeladen. Dit duidt niet op een storing.
• Laad de accu nogmaals volledig op. Als het
probleem niet verholpen is, is de accu
wellicht beschadigd. Vervang de accu (p. 9,
82).
LCD-scherm/beeldzoeker
Het CHG-lampje (opladen) gaat niet
branden als u de accu oplaadt.
• Schuif de POWER-schakelaar omhoog naar
OFF (CHG) (p. 9).
• Plaats de accu op de juiste manier in de
camcorder (p. 9).
• Sluit het netsnoer correct aan op de
netspanningsadapter en het stopcontact.
• Het opladen van de accu is voltooid (p. 9).
Het CHG-lampje (opladen) knippert
als u de accu oplaadt.
• Plaats de accu op de juiste manier in de
camcorder (p. 9). Als het probleem blijft
optreden, trekt u de stekker van de
netspanningsadapter uit het stopcontact en
neemt u contact op met de Sony-handelaar.
De accu is versleten.
De aanduiding voor de resterende
accuduur geeft niet de juiste tijd aan.
70
Als u het LCD-scherm aanraakt,
verschijnt er een wazig patroon op
het scherm.
• Dit duidt niet op een storing. Raak het
LCD-scherm dus niet hard aan.
U kunt de aanduiding niet
uitschakelen.
• U kunt
niet uitschakelen. Raak
aan om de waarschuwingsberichten te
controleren (p. 78).
De toetsen verschijnen niet op het
aanraakscherm.
• Raak het LCD-scherm zachtjes aan.
• Druk op DISP/BATT INFO op de
camcorder (of op DISPLAY op de
afstandsbediening) (p. 93, 95).
De toetsen op het aanraakscherm
werken niet correct of werken
helemaal niet.
• Deze camcorder biedt geen ondersteuning
voor Cassette Memory, dus de aanduiding
wordt niet weergegeven.
• Pas het aanraakscherm aan
([KALIBRATIE]) (p. 87).
De resterende bandlengte wordt niet
weergegeven.
Menu-items worden grijs
weergegeven.
• Zet [
RESTANT] op [AAN] om altijd
de resterende bandlengte weer te geven
(p. 52).
• U kunt items die grijs worden
weergegeven, niet selecteren in de huidige
stand voor opnemen/afspelen.
wordt niet weergegeven.
• Tijdens de functie Easy Handycam werken
niet alle menu-items. Annuleer de functie
Easy Handycam (p. 18).
Het beeld in de beeldzoeker is niet
duidelijk.
• Verplaats het scherpstelknopje voor de
beeldzoeker tot het beeld duidelijk is
(p. 15).
• Sluit het LCD-scherm. Het beeld wordt niet
weergegeven in de beeldzoeker als het
LCD-scherm is geopend (p. 15).
Banden/ "Memory Stick Duo"
De band kan niet worden
uitgeworpen uit de houder.
• Controleer of de stroombron (accu of
netspanningsadapter) correct is aangesloten
(p. 9).
• Er is vocht in de camcorder gecondenseerd
(p. 85).
De aanduiding voor Cassette
Memory of de titelweergave
verschijnt niet als u een band met
Cassette Memory gebruikt.
• Wanneer u de netspanningsadapter
gebruikt, neemt de snelheid voor
terugspoelen/snel vooruitspoelen toe
(vergeleken met de snelheid wanneer u de
accu gebruikt). De hogere snelheid zorgt
voor meer lawaai. Dit duidt niet op een
storing.
U kunt het opgenomen beeld op de
band niet verwijderen.
• U kunt een opgenomen beeld op een band
niet verwijderen; u kunt de band alleen
terugspoelen en opnieuw opnemen. De
nieuwe opname overschrijft de bestaande.
U kunt de functies niet bedienen als
u de "Memory Stick Duo" gebruikt.
• Verschuif de POWER-schakelaar
herhaaldelijk om het CAMERAMEMORY- of PLAY/EDIT-lampje in te
schakelen (p. 21, 25).
• Als u een "Memory Stick Duo" gebruikt die
geformatteerd is op een computer, moet u
deze opnieuw formatteren op de camcorder
(p. 43).
Problemen oplossen
Het beeld in de beeldzoeker is
verdwenen.
De band maakt veel lawaai tijdens
het terugspoelen of snel
vooruitspoelen.
U kunt niet beelden verwijderen of
een "Memory Stick Duo"
formatteren.
• Ontgrendel het wispreventienokje van de
"Memory Stick Duo" (indien aanwezig)
(p. 81).
• Schakel de beeldbeveiliging uit (p. 61).
Wordt vervolgd ,
71
Problemen oplossen (vervolg)
• U kunt maximaal 100 beelden in één keer
in het indexscherm verwijderen.
Beeldbeveiliging kan niet worden
toegepast of u kunt beelden niet
voor afdrukken markeren.
• Ontgrendel het wispreventienokje van de
"Memory Stick Duo" (indien aanwezig)
(p. 81).
• Voer de bewerking nogmaals uit op het
indexscherm (p. 26, 61).
• U kunt maximaal 999 beelden markeren
voor afdrukken.
De bestandsnaam wordt niet correct
weergegeven of flikkert.
• Het bestand is beschadigd.
• Gebruik een bestandsindeling die
compatibel is met de camcorder (p. 81).
Opnemen
Zie ook "Banden/ "Memory Stick Duo""
(p. 71).
De band wordt niet gestart als u op
REC START/STOP drukt.
• Verschuif de POWER-schakelaar
herhaaldelijk om het CAMERA-TAPElampje in te schakelen (p. 20).
• Het einde van de band is bereikt. Spoel de
band terug of plaats een nieuwe band in de
camcorder.
• Zet het wispreventienokje op OPN of plaats
een nieuwe band in de camcorder (p. 80).
• De band blijft aan de koptrommel kleven
vanwege gecondenseerd vocht. Verwijder
de band uit de camcorder en laat de
camcorder ten minste 1 uur staan. Plaats de
band vervolgens weer in de camcorder
(p. 85).
U kunt niet opnemen op de "Memory
Stick Duo".
• De "Memory Stick Duo" is vol. Voer nog
een "Memory Stick Duo" in of formatteer
de "Memory Stick Duo" (p. 43). Of
verwijder ongewenste beelden van de
"Memory Stick Duo" (p. 60).
• Als u [VL.INT.OPN.] instelt op [AAN],
dan kunnen stilstaande beelden niet op een
"Memory Stick Duo" worden opgenomen
tijdens bandopnamen (p. 47).
De opgenomen beeldweergave ziet
er anders uit.
• De opgenomen beeldweergave kan er
anders uitzien, afhankelijk van de staat van
uw camcorder. Dit duidt niet op een storing.
U kunt geen vloeiende overgang op
een band opnemen van de laatst
opgenomen scène naar de volgende
scène.
• Voer [EINDE ZOEKEN] uit (p. 28).
• Verwijder de band niet uit de camcorder.
(Het beeld wordt zonder onderbreking
opgenomen, zelfs als u de stroom
uitschakelt.)
• Neem beelden niet in zowel de stand SP als
de stand LP op dezelfde band op.
• Onderbreek het opnemen van een film in de
stand LP niet.
[EINDE ZOEKEN] functioneert niet.
• De band is uit de camcorder verwijderd na
de opname (p. 28).
• De band bevat geen opnamen.
• Er staat een leeg gedeelte tussen
opgenomen gedeelten van de band. Dit
duidt niet op een storing.
De functie voor opnemen met
vloeiende intervallen/[Opname met
vl. int.is afgebroken wegens een
fout.] verschijnt en het opnemen
stopt.
72
• De videokop is wellicht vuil. Gebruik een
reinigingscassette (optioneel) (p. 86).
• Probeer de bewerking nogmaals vanaf het
begin.
• Gebruik een Sony mini-DV-band.
Automatisch scherpstellen
functioneert niet.
• Stel [FOCUS] in op [AUTO] (p. 39).
• De opnameomstandigheden zijn niet
geschikt voor automatisch scherpstellen.
Pas de scherpstelling handmatig aan
(p. 39).
[STEADYSHOT] functioneert niet.
• Stel [STEADYSHOT] in op [AAN] (p. 41).
De tegenlichtfunctie werkt niet.
Er verschijnt een verticale streep
wanneer u kaarslicht of elektrische
verlichting opneemt in het donker.
• Dit gebeurt wanneer het contrast tussen het
onderwerp en de achtergrond te groot is.
Dit duidt niet op een storing.
Er verschijnt een verticale streep
wanneer u een helder onderwerp
opneemt.
• Dit wordt het vlekeffect genoemd. Dit duidt
niet op een storing.
• Schakel de NightShot plus-functie uit
(p. 22).
Het beeld is helder op het scherm en
het onderwerp wordt niet
weergegeven.
• Schakel de NightShot plus-functie uit
(p. 22) of annuleer de tegenlichtfunctie
(p. 23).
Ongewenst knipperen van het beeld
treedt op.
• Dit probleem treedt op als u beelden
opneemt onder een TL-buis, natriumlamp
of kwiklamp met [PORTRET] of [SPORT].
Dit duidt niet op een storing.
Er verschijnen zwarte strepen als u
een televisiescherm of
computerscherm opneemt.
• Stel [STEADYSHOT] in op [UIT] (p. 41).
[De lensdop is wellicht gesloten.
Controleer de dop.] verschijnt op het
scherm als de lensbescherming
open is.
• Er is onvoldoende licht of de lens wordt
bedekt door uw vinger of een ander object.
Problemen oplossen
• Bij de volgende instellingen wordt de
tegenlichtfunctie geannuleerd.
– [HANDMATIG] van [BELICHTING]
– [SPOTMETER]
• De tegenlichtfunctie werkt niet als u Easy
Handycam gebruikt (p. 19).
De kleur van het beeld wordt niet
correct weergegeven.
U kunt [SUPER NSPLUS] niet
gebruiken.
• Zet de NIGHTSHOT PLUS-schakelaar niet
op ON (p. 22).
[COLOR SLOW S] werkt niet goed.
Er verschijnen kleine witte, rode,
blauwe of groene stippen op het
scherm.
• [COLOR SLOW S] functioneert wellicht
niet correct in volledige duisternis. Gebruik
NightShot plus of [SUPER NSPLUS].
• De stippen verschijnen als u opneemt in
[AUTO LGZ.SL.], [LGZM SL.], [SUPER
NSPLUS], of [COLOR SLOW S]. Dit duidt
niet op een storing.
Wordt vervolgd ,
73
Problemen oplossen (vervolg)
Afspelen
Zie ook de "Banden/ "Memory Stick Duo""
(p. 71).
U kunt de band niet afspelen.
• Verschuif de POWER-schakelaar
herhaaldelijk om het PLAY/EDIT-lampje
in te schakelen (p. 25).
• Spoel de band terug (p. 25).
Beeldgegevens op een "Memory
Stick Duo" kunnen niet worden
afgespeeld.
• Beeldgegevens kunnen niet worden
afgespeeld als u bestands- of mapnamen
hebt gewijzigd of als u de gegevens hebt
bewerkt op een computer (in dit geval
knippert de bestandsnaam). Dit duidt niet
op een storing (p. 82).
• Beelden die op andere apparaten zijn
opgenomen, worden niet altijd op ware
grootte weergegeven of afgespeeld (p. 82).
Er worden horizontale strepen
weergegeven in het beeld. De
weergegeven beelden zijn niet
helder of verschijnen niet.
• Reinig de koppen met een
reinigingscassette (optioneel) (p. 86).
U hoort geen of zacht geluid.
• Zet het volume hoger (p. 25).
• Pas [AUDIO MIX] aan tot het geluid juist
wordt gehoord (p. 50).
• Als u een S VIDEO-stekker gebruikt, moet
u controleren of de rode en witte stekkers
van de A/V-kabel ook zijn aangesloten
(p. 31).
Het geluid wordt onderbroken.
• Reinig de koppen met een
reinigingscassette (optioneel) (p. 86).
74
"---" wordt weergegeven op het
scherm.
• De band die u afspeelt, is opgenomen
zonder ingestelde datum en tijd.
• Er wordt een leeg gedeelte op de band
afgespeeld.
• De gegevenscode op een band met krassen
of ruis kan niet worden gelezen.
Er treedt ruis op en
wordt
weergegeven op het scherm.
• De band is opgenomen met een
televisiekleursysteem dat afwijkt van het
kleursysteem van de camcorder (PAL). Dit
duidt niet op een storing (p. 79).
wordt weergegeven op het
scherm.
• De band die u afspeelt, is opgenomen op
een ander apparaat met een 4ch-microfoon
(4CH MIC REC). De camcorder is niet
compatibel met opnamen die met een 4chmicrofoon worden gemaakt.
De datumzoekfunctie werkt niet
correct.
• Neem in elk geval meer dan 2 minuten op
nadat de datum is gewijzigd. Als de
opname op een dag te kort is, kan de
camcorder het punt waarop de
opnamedatum wordt gewijzigd, niet altijd
vinden.
• Er staat een leeg gedeelte aan het begin of
tussen opgenomen delen van de band. Dit
duidt niet op een storing.
Kopiëren/Bewerken/Aansluiten
op andere apparaten
U kunt niet in- of uitzoomen op
beelden van aangesloten apparaten.
• U kunt op de camcorder niet in- of
uitzoomen op beelden van aangesloten
apparaten (p. 22).
De tijdcode en andere gegevens
worden weergegeven op het display
van het aangesloten apparaat.
• Stel [DISPLAY] in op [LCD] bij
verbinding via een A/V-kabel (p. 53).
Er kan niet goed worden gekopieerd
met de A/V-kabel.
• De A/V-kabel is niet goed aangesloten.
Zorg ervoor dat de A/V-kabel op de ingang
van een ander apparaat is aangesloten voor
het kopiëren van een beeld vanaf uw
camcorder (p. 56).
Nieuw geluid dat is toegevoegd aan
de band met opnamen, is niet
hoorbaar.
• Pas [AUDIO MIX] aan tot het geluid juist
wordt gehoord (p. 50).
• Koppel de kabel los van de computer en de
camcorder, start de computer opnieuw op
en sluit de kabel weer goed aan.
U kunt de bijgeleverde software,
"Picture Motion Browser", niet op
een Macintosh-computer installeren.
• U kunt de "Picture Motion Browser" alleen
op een Windows-computer installeren.
Functies die niet samen kunnen
worden gebruikt
Afhankelijk van de functies, kunt u ze
mogelijk niet samen gebruiken. De
volgende lijst toont voorbeelden van menuitems en functies die niet tegelijkertijd
kunnen worden gebruikt.
Als deze functie is
ingesteld
tegenlicht
[VUURWERK],
[SPOTMETER],
[BELICHTING]
[SCÈNEKEUZE]
NightShot plus,
[TELEMACRO],
[OUDE FILM],
[SUPER NSPLUS],
[COLOR SLOW S]
[KAARSLICHT],
[VUURWERK],
[SPORT]
Indien de POWERschakelaar op
CAMERAMEMORY is
ingesteld.
[SPOTMETER]
NightShot plus,
[SUPER NSPLUS]
De camcorder wordt niet herkend op
de computer.
[BELICHTING]
NightShot plus,
[SUPER NSPLUS]
• Installatie van de "Picture Motion Browser"
(p. 66).
• De computer herkent uw camcorder
mogelijk enkele momenten niet nadat u
deze aansluit. Wacht even.
• Koppel alle USB-apparaten, behalve het
toetsenbord, de muis en de camcorder, los
van de (USB) aansluiting op de
computer.
[WITBALANS]
NightShot plus,
[SUPER NSPLUS]
[SPOTFOCUS]
[SCÈNEKEUZE]
[TELEMACRO]
[SCÈNEKEUZE],
tijdens bandopname
[SUPER NSPLUS]
[FADER], [DIG
EFFECT]
Beelden van aangesloten apparaten
worden niet goed weergegeven.
• Het ingevoerde signaal is geen PAL-signaal
(p. 79).
Stilstaande beelden kunnen niet van
een band naar een "Memory Stick
Duo" worden gekopieerd.
• U kunt niet opnemen of er wordt een
vervormd beeld opgenomen als de band
herhaaldelijk is gebruikt voor opnamen.
Aansluiten op een computer
Wordt vervolgd ,
Problemen oplossen
Niet beschikbaar
75
Problemen oplossen (vervolg)
Niet beschikbaar
Als deze functie is
ingesteld
[COLOR SLOW S]
NightShot plus,
[SCÈNEKEUZE],
[SUPER NSPLUS],
[FADER], [DIG
EFFECT]
[DIGITAL ZOOM]
[TELEMACRO]
[FADER]
[KAARSLICHT],
[VUURWERK],
[SUPER NSPLUS],
[COLOR SLOW S],
[DIG EFFECT]
[DIG EFFECT]
[KAARSLICHT],
[VUURWERK],
[SUPER NSPLUS],
[COLOR SLOW S],
[FADER]
[OUDE FILM]
[B EFFECT],
[SCÈNEKEUZE]
Waarschuwingen en
berichten
Zelfdiagnose/Waarschuwingen
Als aanduidingen op het LCD-scherm of in
de beeldzoeker worden weergegeven,
controleert u de volgende punten.
U kunt bepaalde problemen zelf oplossen.
Als het probleem blijft optreden nadat u
herhaaldelijk hebt geprobeerd dit op te
lossen, neemt u contact op met de Sonyhandelaar of een plaatselijke, door Sony
erkende onderhoudsdienst.
C:(of E:) ss:ss (Zelfdiagnose)
C:04:ss
• De accu is niet een "InfoLITHIUM"accu (H-serie). Gebruik een
"InfoLITHIUM"-accu (H-serie) (p. 82).
• Sluit de stekker van de
netspanningsadapter aan op de DC INaansluiting van de camcorder (p. 9).
C:21:ss
• Er is vocht in de camcorder
gecondenseerd. Verwijder de band uit
de camcorder en laat de camcorder ten
minste 1 uur staan. Plaats de band
vervolgens weer in de camcorder
(p. 85).
C:22:ss
• Reinig de koppen met een
reinigingscassette (optioneel) (p. 86).
C:31:ss / C:32:ss
• Er treden problemen op die hierboven
niet zijn beschreven. Verwijder de
band, plaats deze opnieuw en gebruik
de camcorder weer. Voer deze
procedure niet uit als er
condensvorming optreedt (p. 85).
• Verwijder de stroombron. Sluit de
stroombron weer aan en gebruik de
camcorder weer.
• Vervang de band. Druk op RESET
(p. 93) en gebruik de camcorder weer.
76
E:61:ss / E:62:ss
• Neem contact op met de Sonyhandelaar of een plaatselijke, door
Sony erkende onderhoudsdienst. Geef
hierbij de 5-cijferige code door die
begint met "E".
101-1001 (waarschuwing met
betrekking tot bestanden)
• Het bestand is beschadigd.
• Het bestand is onleesbaar (p. 81).
Q (waarschuwing met betrekking
tot de band)
Langzaam knipperend:
• Er is nog minder dan 5 minuten over op
de band.
• Er is geen band in de camcorder
geplaatst.*
• Het wispreventienokje van de band is
vergrendeld (p. 80).*
Snel knipperend:
• Het einde van de band is bereikt.*
E (waarschuwing met betrekking
tot accuniveau)
• De accu is bijna leeg.
• Afhankelijk van de
gebruiksomstandigheden, de omgeving
of de accu kan E knipperen, zelfs als
de accu nog 5 tot 10 minuten kan
worden gebruikt.
% (waarschuwing met betrekking tot
condensvorming)*
Langzaam knipperend:
• Het wispreventienokje van de band is
vergrendeld (p. 80).
Snel knipperend:
• Er is vocht in de camcorder
gecondenseerd (p. 85).
• De zelfdiagnosecode wordt
weergegeven (p. 76).
- (waarschuwing met betrekking
tot het verwijderen van beelden)*
• Het beeld is beveiligd (p. 61).
(waarschuwing met betrekking
tot "Memory Stick Duo")
• Er is geen "Memory Stick Duo"
geplaatst (p. 16).
(waarschuwing met betrekking
tot het formatteren van de "Memory
Stick Duo")*
• De "Memory Stick Duo" is beschadigd.
• De "Memory Stick Duo" is niet correct
geformatteerd (p. 43, 81).
(waarschuwing met betrekking
tot een incompatibele "Memory Stick
Duo")*
• Er is een incompatibele "Memory Stick
Duo" geplaatst (p. 81).
- (waarschuwing met
betrekking tot de schrijfbeveiliging
van de "Memory Stick Duo")*
Problemen oplossen
• Verwijder de band uit de camcorder,
verwijder de stroombron en laat de
camcorder ongeveer 1 uur staan met de
bandhouder geopend (p. 85).
Z (waarschuwing met betrekking tot
uitwerpen van de band)*
• Het wispreventienokje van de
"Memory Stick Duo" is vergrendeld
(p. 81).
(waarschuwing met betrekking
tot cameratrilling)
• De camcorder is niet stabiel, dus
cameratrillingen treden gemakkelijk
op. Houd de camcorder stevig vast met
beide handen en neem het beeld op.
Houd er echter rekening mee dat de
waarschuwing met betrekking tot
cameratrillingen niet verdwijnt.
Wordt vervolgd ,
77
Waarschuwingen en berichten (vervolg)
* U hoort een melodie als de waarschuwingen op
het scherm verschijnen (p. 53).
Voorbeelden van
waarschuwingsberichten
Als er berichten op het scherm verschijnen,
moet u de instructies volgen.
Max. aantal mappen op Memory
Stick is bereikt.
• U kunt geen mappen met een nummer
hoger dan 999MSDCF maken. U kunt
de gemaakte mappen niet verwijderen
met de camcorder.
• U moet de "Memory Stick Duo"
formatteren (p. 43) of de mappen
verwijderen op de computer.
z Tips
• Als
wordt weergegeven, kan het beeld
worden omgezet in
door
aan te raken.
Raak
aan om het bericht opnieuw weer te
geven.
%Z Condensvorming. Verwijder de
band. (p. 85)
% Condensvorming. Schakel camera
1 uur uit. (p. 85)
Z Plaats de band opnieuw. (p. 16)
• Controleer of de band is beschadigd.
QZ Band vergrendeld. Controleer
het nokje. (p. 80)
Plaats de Memory Stick opnieuw.
(p. 16, 81)
• Plaats de "Memory Stick Duo" enkele
keren opnieuw. Als de aanduiding
daarna nog steeds knippert, kan de
"Memory Stick Duo" beschadigd zijn.
Probeer met een andere "Memory Stick
Duo".
Deze Memory Stick is niet juist
geformatteerd.
• Controleer de formattering en
formatteer de"Memory Stick Duo"
indien nodig (p. 43, 81).
78
Controleer het aangesloten
apparaat.
• Schakel de printer uit en weer in.
Koppel vervolgens de USB-kabel los
en sluit deze weer aan.
Kan niet afdr. Controleer de printer.
• Schakel de printer uit en weer in.
Koppel vervolgens de USB-kabel los
en sluit deze weer aan.
Aanvullende informatie
De camcorder gebruiken in het buitenland
Voeding
U kunt de camcorder met de bijgeleverde
netspanningsadapter gebruiken in alle
landen/regio's met een lichtnetspanning van
100 V tot 240 V wisselstroom, 50/60 Hz.
Informatie over
televisiekleursystemen
Deze camcorder werkt met het PALsysteem. Als u de weergegeven beelden op
een televisie wilt bekijken, moet dit een
televisie met het PAL-systeem zijn en met
een AUDIO/VIDEO-ingang.
Systeem
Wordt gebruikt in
PAL
Australië, Oostenrijk, België,
China, Tsjechische Republiek,
Denemarken, Finland,
Duitsland, Nederland,
Hongkong, Hongarije, Italië,
Koeweit, Maleisië,
Nieuw-Zeeland, Noorwegen,
Polen, Portugal, Singapore,
Slowakije, Spanje, Zweden,
Zwitserland, Thailand, Verenigd
Koninkrijk, enzovoort
Brazilië
PAL - N
Argentinië, Paraguay, Uruguay.
SECAM
Bulgarije, Frankrijk, Guyana,
Irak, Iran, Monaco, Rusland,
Oekraïne, enzovoort
NTSC
Bahama's, Bolivia, Canada,
Chili, Colombia, Ecuador,
Guyana, Jamaica, Japan, Korea,
Mexico, Midden-Amerika,
Peru, Suriname, Taiwan,
de Filippijnen, Venezuela,
Verenigde Staten, enzovoort
U kunt eenvoudig in het buitenland de klok
op de lokale tijd instellen door het
tijdsverschil tussen uw woonplaats en uw
huidige locatie in te voeren. Selecteer
[WERELDTIJD] in het menu
(TIJD/
LANGU.) en stel het tijdsverschil in
(p. 54).
Aanvullende informatie
PAL - M
Eenvoudig overschakelen op een
andere tijdzone
79
Onderhoud en voorzorgsmaatregelen
Aanbevolen banden
U kunt alleen mini-DV-banden gebruiken.
Gebruik een band met de aanduiding
.
De camcorder is niet compatibel met de
functie Cassette Memory.
Voorkomen dat een leeg gedeelte op
de band ontstaat
Ga in de volgende gevallen met END
SEARCH (p. 28) naar het einde van het
opgenomen gedeelte voordat u met de
volgende opname begint:
• U hebt de band afgespeeld.
• U hebt EDIT SEARCH gebruikt.
Kopieerbeveiligingssignaal
x Bij het afspelen
Als de band die u afspeelt op de camcorder,
kopieerbeveiligingssignalen bevat, kunt u
de band niet kopiëren naar een band in een
andere videocamera die is aangesloten op
de camcorder.
x Bij het opnemen
U kunt op deze camcorder geen software
opnemen die is beveiligd met een
kopieerbeveiligingssignaal. [Kan niet
opnemen vanwege copyright- beveiliging.]
verschijnt op het LCD-scherm of op de
beeldzoeker wanneer u probeert dergelijke
software op te nemen.
Kopieerbeveiligingssignalen worden door
de camcorder niet op de band opgenomen
tijdens het opnemen.
Opmerkingen bij het gebruik
x Wanneer u de camcorder langere tijd
niet gebruikt
Verwijder de band uit de camcorder en berg
deze op.
x Per ongeluk wissen voorkomen
Schuif het wispreventienokje op de band
naar SAVE.
REC: Er kan worden
opgenomen op de band.
SAVE: Er kan niet worden
opgenomen op de band
(schrijfbeveiliging).
REC
SAVE
x Etiketten op de band plakken
Plak etiketten alleen op de plaatsen die in
de volgende afbeelding zijn aangegeven om
storingen in de camcorder te voorkomen.
Plak geen
etiketten langs
deze rand.
Plaats van het
etiket
x Na het gebruik van de band
Spoel de band helemaal terug om
vervorming van het beeld en het geluid te
voorkomen. Berg de band vervolgens op in
het bijbehorende hoesje en bewaar de band
rechtop.
x De goudkleurige aansluiting reinigen
Over het algemeen moet u de goudkleurige
aansluiting van de band om de 10 keer dat u
de band uit de camcorder verwijdert,
schoonmaken met een wattenstaafje.
Als de goudkleurige aansluiting van de
band stoffig of vuil is, wordt de aanduiding
voor de resterende bandlengte wellicht niet
correct weergegeven.
Goudkleurige aansluiting
80
Informatie over de "Memory
Stick"
Een "Memory Stick" is een compact,
draagbaar IC-opnamemedium met een
grote gegevenscapaciteit.
U kunt de volgende typen "Memory Stick"
gebruiken met de camcorder. De werking
van alle typen "Memory Stick" op de
camcorder kan echter niet worden
gegarandeerd. (Zie de onderstaande lijst
voor meer informatie.)
Typen "Memory Stick"
Opnemen/
afspelen
"Memory Stick Duo"
(met MagicGate)
a
"Memory Stick PRO Duo"
a
"Memory Stick PRO-HG Duo"
a
Aanvullende informatie
• Dit product biedt geen ondersteuning voor
gegevensoverdracht met hoge snelheid via een
parallelle interface.
• Dit product kan geen gegevens opnemen of
afspelen waarvoor de "MagicGate"-technologie
wordt gebruikt. "MagicGate" is een
copyrightbeveiligingstechnologie waarmee
gegevens worden opgenomen en overgebracht
in een gecodeerde indeling.
• Dit product is compatibel met "Memory Stick
Micro" ("M2"). "M2" is de afkorting voor de
"Memory Stick Micro".
• Indeling van stilstaande beelden: Deze
camcorder comprimeert en neemt
beeldgegevens op in de JPEG (Joint
Photographic Experts Group)-indeling. De
bestandsextensie is ".JPG".
• Een "Memory Stick Duo" die is geformatteerd
met een computer (Windows/Mac OS), is niet
altijd compatibel met de camcorder.
• De lees-/schrijfsnelheid voor gegevens kan
verschillen, afhankelijk van de combinatie van
de "Memory Stick Duo" en het "Memory Stick
Duo"-compatibele product dat u gebruikt.
• U kunt voorkomen dat beelden per ongeluk
worden gewist door het wispreventienokje op de
"Memory Stick Duo" met een klein, spits
voorwerp naar de wispreventiestand te
schuiven.
• Beeldgegevens die zijn beschadigd of verloren,
worden niet vergoed; dit kan zich voordoen in
volgende gevallen:
– Als u de "Memory Stick Duo" uit de
camcorder verwijdert, de camcorder
uitschakelt of de accu uit de camcorder
verwijdert om deze te vervangen terwijl de
camcorder beeldbestanden leest of schrijft op
de "Memory Stick Duo" (het toegangslampje
brandt of knippert).
– Als u de "Memory Stick Duo" in de buurt van
magneten of magnetische velden gebruikt.
• U kunt het beste een reservekopie van
belangrijke gegevens maken op de vaste schijf
van de computer.
• Zorg ervoor dat u niet te veel druk uitoefent als
u schrijft op het memogedeelte van een
"Memory Stick Duo".
• Plak geen etiket of dergelijke op een "Memory
Stick Duo" of een Memory Stick Duo-adapter.
• Plaats de "Memory Stick Duo" in het doosje als
u deze meeneemt of opbergt.
• Raak de aansluitpunten niet aan en zorg dat er
geen metalen voorwerpen in aanraking komen
met de aansluitpunten.
• Laat de "Memory Stick Duo" niet vallen, buig
deze niet en oefen er geen druk op uit.
• Probeer de "Memory Stick Duo" niet te
demonteren of aan te passen.
• Zorg dat de "Memory Stick Duo" niet nat wordt.
• Houd de "Memory Stick Duo" buiten het bereik
van kleine kinderen. Er bestaat een kans dat een
kind de "Memory Stick Duo" inslikt.
• Plaats niets anders dan een "Memory Stick Duo"
in de Memory Stick Duo-sleuf. Hierdoor kan de
werking worden verstoord.
• Gebruik of bewaar de "Memory Stick Duo" niet
op de volgende plaatsen:
– Op plaatsen waar deze wordt blootgesteld aan
extreem hoge temperaturen, zoals in een auto
die in de zomer buiten staat geparkeerd.
– Op plaatsen in direct zonlicht.
– Op extreem vochtige plaatsen of plaatsen die
worden blootgesteld aan corrosieve gassen.
x Informatie over de Memory Stick Duoadapter
• Als u een "Memory Stick Duo" met een
"Memory Stick"-compatibel apparaat gebruikt,
moet u de "Memory Stick Duo" in een Memory
Stick Duo-adapter plaatsen.
Wordt vervolgd ,
81
Onderhoud en voorzorgsmaatregelen (vervolg)
• Wanneer u een "Memory Stick Duo" in een
Memory Stick Duo-adapter plaatst, moet u de
"Memory Stick Duo" in de juiste richting
houden en deze dan zo ver mogelijk in de
adapter schuiven. Houd er rekening mee dat de
camcorder kan worden beschadigd bij onjuist
gebruik. Als u de "Memory Stick Duo" met
kracht in de verkeerde richting in de "Memory
Stick Duo"-sleuf plaatst, kan deze worden
beschadigd.
• Plaats geen Memory Stick Duo-adapter zonder
"Memory Stick Duo". Als u dit wel doet, kan de
camcorder worden beschadigd.
x Informatie over de "Memory Stick PRO
Duo"
• De maximale geheugencapaciteit van een
"Memory Stick PRO Duo" die in de camcorder
kan worden gebruikt, is 8 GB.
Opmerkingen over het gebruik van
"Memory Stick Micro"
• Als u een "Memory Stick Micro" met de
camcorder wilt gebruiken, hebt u een M2adapter van Duo-formaat nodig. Plaats de
"Memory Stick Micro" in de M2-adapter van
Duo-formaat en plaats de adapter vervolgens in
de Memory Stick Duo-sleuf. Als u een
"Memory Stick Micro" in de camcorder plaatst
zonder een M2-adapter van Duo-formaat te
gebruiken, kunt u deze wellicht niet weer uit de
camcorder verwijderen.
• Houd de "Memory Stick Micro" buiten het
bereik van kleine kinderen. Ze kunnen deze per
ongeluk inslikken.
Informatie over compatibiliteit van
beeldgegevens
• Beeldgegevens die op een "Memory Stick Duo"
zijn opgenomen met de camcorder, voldoen aan
de algemene norm "Design rule for Camera File
system" van de JEITA (Japan Electronics and
Information Technology Industries
Association).
• U kunt op de camcorder geen stilstaande
beelden afspelen die zijn opgenomen op andere
apparaten (DCR-TRV900E of DSC-D700/
D770) die niet aan deze algemene norm
voldoen. (Deze modellen zijn niet overal
verkrijgbaar.)
82
• Als u een "Memory Stick Duo" die met een
ander apparaat is gebruikt, niet kunt gebruiken,
moet u deze in de camcorder formatteren
(p. 43). Houd er rekening mee dat bij het
formatteren alle gegevens van de "Memory
Stick Duo" worden verwijderd.
• In de volgende gevallen kunt u wellicht geen
beelden op de camcorder afspelen:
– Als u beeldgegevens afspeelt die op de
computer zijn bewerkt.
– Als u beeldgegevens afspeelt die met andere
apparaten zijn opgenomen.
Informatie over de
"InfoLITHIUM"-accu
Deze camcorder is geschikt voor een
"InfoLITHIUM"-accu (H-serie).
Deze camcorder werkt alleen met een
"InfoLITHIUM"-accu.
"InfoLITHIUM"-accu's van de H-serie zijn
voorzien van de
-markering.
Wat is een "InfoLITHIUM"-accu?
Een "InfoLITHIUM"-accu is een lithiumion accu die informatie over de
gebruikstoestand kan doorgeven tussen de
camcorder en een optionele
netspanningsadapter/lader.
De "InfoLITHIUM"-accu meet het
stroomverbruik op basis van de
gebruikstoestand van de camcorder en geeft
de resterende accuduur weer in minuten.
De accu opladen
• Zorg ervoor dat de accu is opgeladen voordat u
de camcorder gebruikt.
• U kunt de accu het best opladen bij een
omgevingstemperatuur tussen 10 °C en 30 °C
tot het lampje CHG (opladen) dooft. Als u de
accu oplaadt bij een temperatuur buiten dit
bereik, wordt de accu wellicht niet efficiënt
opgeladen.
• Als u de accu oplaadt terwijl de
netspanningsadapter op de camcorder is
aangesloten, koppelt u de kabel los van de DC
IN-aansluiting op uw camcorder of verwijdert u
de accu als de accu volledig opgeladen is.
De accu efficiënt gebruiken
De accu bewaren
• De prestatie van de accu neemt af wanneer de
omgevingstemperatuur 10 °C of lager is. Ook
kunt u de accu minder lang gebruiken. In dit
geval voert u een van de volgende procedures
uit zodat u de accu langer kunt gebruiken.
– Bewaar de accu in een binnenzak om deze
warm te houden en plaats de accu pas in de
camcorder vlak voordat u gaat opnemen.
– Gebruik een accu met hoge capaciteit: NPFH70/FH100 (optioneel).
• Bij regelmatig gebruik van het LCD-scherm of
veelvuldig wisselen tussen afspelen,
vooruitspoelen en terugspoelen raakt de accu
sneller leeg.
Wij raden u aan een accu met hoge capaciteit te
gebruiken: NP-FH70/FH100 (optioneel).
• Zet de POWER-schakelaar op OFF (CHG) als u
niet opneemt of afspeelt met de camcorder. De
accu raakt ook leeg wanneer de camcorder in de
opnamepauzestand of afspeelpauzestand staat.
• Houd voldoende reserveaccu's bij de hand voor
twee of drie keer de verwachte opnameduur en
maak testopnamen voordat u de uiteindelijke
opname maakt.
• Stel de accu niet bloot aan water. De accu is niet
waterbestendig.
• Als de accu langere tijd niet wordt gebruikt,
moet u de accu één keer per jaar volledig
opladen en ontladen met de camcorder zodat de
accu goed blijft werken. Als u de accu wilt
opbergen, verwijdert u deze uit de camcorder en
bewaart u deze op een droge, koele plaats.
• Als u de accu volledig wilt ontladen met de
camcorder, stelt u [AUTOM. UIT] in op
[NOOIT] in het menu
(STANDRD INST)
en laat u de camcorder in de opnamepauzestand
staan tot de stroom wordt uitgeschakeld (p. 53).
• Wanneer de stroom wordt uitgeschakeld terwijl
de aanduiding voor de resterende accuduur
aangeeft dat er voldoende stroom is, laadt u de
accu nogmaals volledig op. De aanduiding voor
de resterende accuduur wordt correct
weergegeven. Soms kan de juiste aanduiding
echter niet worden weergegeven als de accu
geruime tijd achtereen aan hitte is blootgesteld
of lang in volledig opgeladen toestand is blijven
liggen of als de accu erg intensief is gebruikt.
Gebruik de aanduiding voor de resterende
accuduur als richtlijn om de geschatte
opnameduur te bepalen.
• De aanduiding E geeft aan dat de accu bijna
leeg is, hoewel deze nog 5 tot 10 minuten kan
worden gebruikt, afhankelijk van de
omstandigheden en de temperatuur.
• De capaciteit van de accu neemt na verloop van
tijd en door herhaald gebruik af. Als de
autonomie tussen de ladingen veel te klein is
geworden, moet u waarschijnlijk een nieuwe
accu aanschaffen.
• De levensduur van elke accu is afhankelijk van
de omstandigheden waaronder deze wordt
bewaard en gebruikt.
Informatie over i.LINK
De DV-interface van deze camcorder is een
i.LINK-compatibele DV-interface.
Hieronder volgt een beschrijving van de
i.LINK-norm en de mogelijkheden ervan.
Wat is i.LINK?
i.LINK is een digitale seriële interface voor
het overbrengen van digitale video- en
audiogegevens en andere gegevens naar
andere i.LINK-compatibele apparaten. Via
i.LINK kunt u ook andere apparaten
bedienen.
i.LINK-compatibele apparaten kunnen
worden aangesloten met een i.LINK-kabel.
Mogelijke toepassingen zijn bediening en
gegevensoverdracht tussen verschillende
digitale A/V-apparaten.
Als er twee of meer i.LINK-compatibele
apparaten serieel zijn aangesloten op deze
camcorder, is de bediening mogelijk met
elk apparaat in de seriële ketting. Houd er
rekening mee dat de bedieningsmethode
soms afwijkt vanwege de kenmerken en
specificaties van het aangesloten apparaat.
Wordt vervolgd ,
Aanvullende informatie
Informatie over de aanduiding voor de
resterende accuduur
Informatie over de levensduur van de
accu
83
Onderhoud en voorzorgsmaatregelen (vervolg)
Bovendien zijn sommige bewerkingen en
gegevensoverdrachten wellicht niet
mogelijk op bepaalde aangesloten
apparaten.
b Opmerkingen
• Gewoonlijk wordt slechts één apparaat met de
i.LINK-kabel aangesloten op deze camcorder.
Wanneer u deze camcorder wilt aansluiten op
een i.LINK-compatibel apparaat met twee of
meer DV-interfaces, moet u de
gebruiksaanwijzing bij het aan te sluiten
apparaat raadplegen.
z Tips
• i.LINK is een door Sony voorgestelde naam
voor de IEEE 1394-aansluiting voor
gegevensoverdracht en wordt door veel
ondernemingen erkend als handelsmerk.
• IEEE 1394 is een internationale norm,
vastgesteld door het Institute of Electrical and
Electronic Engineers.
Informatie over de i.LINKoverdrachtsnelheid
De maximale i.LINK-overdrachtsnelheid
kan verschillen per apparaat. Er zijn drie
soorten.
S100 (ongeveer 100 Mbps*)
S200 (ongeveer 200 Mbps)
S400 (ongeveer 400 Mbps)
De overdrachtsnelheid wordt vermeld bij de
technische gegevens in de
gebruiksaanwijzing van elk apparaat.
Daarnaast wordt de overdrachtsnelheid op
bepaalde apparaten ook aangegeven naast
de i.LINK-interface.
De overdrachtsnelheid kan afwijken van de
weergegeven waarde als het apparaat wordt
aangesloten op een apparaat met een andere
maximale overdrachtsnelheid.
* Wat is Mbps?
Mbps staat voor "megabit per seconde", dat
wil zeggen de hoeveelheid gegevens die in
één seconde kan worden verzonden of
ontvangen. Met een overdrachtsnelheid van
84
100 Mbps wordt bijvoorbeeld aangeduid
dat in één seconde 100 megabit aan
gegevens kan worden overgebracht.
i.LINK-functies op deze camcorder
gebruiken
Zie pagina 56, 58 voor meer informatie
over kopiëren wanneer deze camcorder is
aangesloten op andere videoapparaten met
een DV-interface.
Deze camcorder kan ook worden
aangesloten op andere i.LINK-compatibele
apparaten (DV-interface) van Sony
(bijvoorbeeld een computer uit de VAIOserie) en videoapparaten.
Bepaalde i.LINK-compatibele
videoapparaten, zoals digitale televisies,
DVD-recorders/-spelers, MICROMVrecorders/-spelers of HDV-recorders/spelers, zijn niet compatibel met DVapparaten. Voordat u de camcorder op
andere apparaten aansluit, moet u
controleren of het apparaat compatibel is
met DV-apparaten. Voor meer informatie
over voorzorgsmaatregelen en compatibele
software raadpleegt u de handleiding van
het apparaat dat u wilt aansluiten.
b Opmerkingen
• Wanneer u de camcorder aansluit op een ander
i.LINK-compatibel apparaat, moet u ervoor
zorgen dat u de stroom van het apparaat
uitschakelt en de netspanningsadapter
loskoppelt van het stopcontact voordat u de
i.LINK-kabel aansluit of loskoppelt.
Informatie over de vereiste i.LINKkabel
Gebruik de 4-pins-naar-4-pins Sony
i.LINK-kabel (voor kopiëren via DV).
De camcorder gebruiken
Gebruik en onderhoud
• Gebruik of bewaar de camcorder en accessoires
niet onder de volgende omstandigheden.
•
•
•
•
•
•
• Als u het netsnoer loskoppelt, moet u aan de
stekker en niet aan het snoer trekken.
• Beschadig het netsnoer niet door er een zwaar
voorwerp op te plaatsen.
• Houd de metalen contactpunten goed schoon.
• Houd de afstandsbediening en de
knoopcelbatterij buiten het bereik van kinderen.
Raadpleeg meteen een arts als de batterij per
ongeluk wordt ingeslikt.
• Als er elektrolytische vloeistof uit de accu is
gelekt,
– neemt u contact op met een plaatselijke, door
Sony erkende onderhoudsdienst.
– spoelt u de vloeistof af die op uw huid is
terechtgekomen.
– en als er vloeistof in uw ogen is gekomen,
wast u uw ogen met veel water. Raadpleeg zo
snel mogelijk een arts.
x Wanneer u de camcorder langere tijd
niet gebruikt
• Schakel de camcorder af en toe in en laat een
band ongeveer 3 minuten afspelen.
• Ontlaad de accu volledig voordat u deze
opbergt.
Condensvorming
Als de camcorder rechtstreeks van een
koude in een warme omgeving wordt
gebracht, kan vocht condenseren in de
camcorder, op het oppervlak van de band of
op de lens. Als deze situatie zich voordoet,
kan de band aan de koptrommel blijven
plakken. Dit kan schade aan de camcorder
of storing in de werking van de camcorder
tot gevolg hebben. Als er vocht in de
camcorder is aangetroffen, wordt [%Z
Condensvorming. Verwijder de band.] of
[% Condensvorming. Schakel camera 1 uur
uit.] weergegeven. Dit bericht wordt niet
weergegeven wanneer er vocht is
gecondenseerd op de lens.
Aanvullende informatie
•
– Op extreem koude, warme of vochtige
plaatsen. Laat de camcorder en de accessoires
nooit achter op plaatsen waar de temperatuur
tot boven 60 °C kan oplopen, zoals in direct
zonlicht, bij de verwarming of in een auto die
in de zon staat geparkeerd. Er kunnen
storingen optreden of de camcorder en de
accessoires kunnen vervormen.
– In de buurt van sterk magnetische velden of
mechanische trillingen. Er kunnen storingen
in de camcorder optreden.
– In de buurt van sterke radiogolven of straling.
De camcorder kan wellicht niet goed
opnemen.
– In de buurt van AM-radio-ontvangers en
videoapparatuur. Er kan ruis optreden.
– Op zandstranden en in stoffige omgevingen.
Zand en stof kunnen storingen in de
camcorder veroorzaken. Soms kunnen deze
storingen niet meer worden hersteld.
– Bij ramen of buiten waar het LCD-scherm, de
beeldzoeker of de lens aan direct zonlicht
worden blootgesteld. Hierdoor kunnen de
beeldzoeker en het LCD-scherm worden
beschadigd.
Gebruik de camcorder op 6,8 V/7,2 V
gelijkstroom (accu) of 8,4 V gelijkstroom
(netspanningsadapter).
Gebruik voor werking op gelijkstroom of
wisselstroom alleen de accessoires die in deze
gebruiksaanwijzing worden vermeld.
Zorg ervoor dat de camcorder niet nat wordt,
bijvoorbeeld door regen of zeewater. Als de
camcorder nat wordt, kunnen er storingen
optreden. Soms kunnen deze storingen niet meer
worden hersteld.
Als er een voorwerp of vloeistof in de behuizing
van de camcorder terechtkomt, moet u de
camcorder loskoppelen van het stopcontact en
de camcorder eerst door een Sony-handelaar
laten nakijken voordat u de camcorder weer
gebruikt.
Vermijd ruwe behandeling, demontage,
aanpassing en schokken door op het toestel te
kloppen, het te laten vallen of erop te trappen.
Wees vooral voorzichtig met de lens.
Zorg ervoor dat de POWER-schakelaar op OFF
(CHG) staat zolang u de camcorder niet
gebruikt.
Wikkel de camcorder tijdens gebruik nooit in
textiel, zoals een handdoek. De binnenkant van
de camcorder kan hierdoor ernstig oververhit
raken.
x Als er condensvorming is opgetreden
De functies van de camcorder werken niet,
behalve het uitwerpen van de band.
Verwijder de band, schakel de camcorder
uit en laat het apparaat vervolgens ongeveer
een uur lang staan, met de bandhouder
open. De camcorder kan weer worden
Wordt vervolgd ,
85
Onderhoud en voorzorgsmaatregelen (vervolg)
gebruikt als aan volgende twee
voorwaarden is voldaan:
• De waarschuwing verschijnt niet als de
camcorder wordt ingeschakeld.
• % noch Z knippert als een band wordt
ingestoken en de videobedieningstoetsen
worden aangeraakt.
Als vocht begint te condenseren, kan de
condensvorming soms niet worden
vastgesteld. Als dit gebeurt, duurt het soms
meer dan 10 seconden voordat de band
wordt uitgeworpen nadat de bandhouder is
geopend. Dit duidt niet op een storing. Sluit
de bandhouder niet tot de band is
uitgeworpen.
x Opmerking over condensvorming
Er kan vocht in de camcorder condenseren
wanneer u de camcorder van een koude
omgeving naar een warme omgeving brengt
(of omgekeerd) of wanneer u de camcorder
in een vochtige omgeving gebruikt, zoals
hieronder wordt aangegeven.
• Als u de camcorder van een skipiste meeneemt
naar een verwarmde ruimte.
• Als u de camcorder op een hete zomerdag
vanuit een koele ruimte of een auto met
airconditioning mee naar buiten neemt.
• Als u de camcorder onmiddellijk na een
regenbui gebruikt.
• Als u de camcorder op een warme en vochtige
plaats gebruikt.
x Condensvorming voorkomen
Voordat u de camcorder van een koude
omgeving naar een warme omgeving
brengt, plaatst u de camcorder eerst in een
plastic zak die u goed (luchtdicht) afsluit.
Haal de camcorder pas uit de plastic zak
wanneer de lucht in de zak dezelfde
temperatuur heeft als de omringende warme
lucht (na ongeveer een uur).
Videokop
U kunt het beste een reinigingscassette
(optioneel) gebruiken voordat u belangrijke
opnamen gaat maken.
• Als de videokoppen vuil zijn, kan het beeld of
het geluid vervormd zijn.
86
• Als een van de volgende problemen optreedt,
moet u de videokoppen 10 seconden reinigen
met de reinigingscassette DVM-12CLD van
Sony (optioneel).
– Er verschijnt een mozaïekpatroon in het
weergegeven beeld of er wordt een blauw
scherm weergegeven.
– De weergegeven beelden bewegen niet.
– De beelden worden niet weergegeven of het
geluid wordt onderbroken.
– [x
Videokop is vuil. Gebruik een
reinigingscas.] wordt tijdens het opnemen/
afspelen weergegeven op het scherm.
• De videokoppen slijten na langdurig gebruik.
Als het beeld nog steeds niet helder is nadat u
een reinigingscassette (optioneel) hebt gebruikt,
zijn de videokoppen wellicht versleten. Neem
contact op met de Sony-handelaar of een
plaatselijke, door Sony erkende
onderhoudsdienst om de videokoppen te laten
vervangen.
LCD-scherm
• Druk niet te hard op het LCD-scherm. Dit kan
schade veroorzaken.
• Wanneer u de camcorder gebruikt in een koude
omgeving, kunnen er nabeelden op het LCDscherm verschijnen. Dit duidt niet op een
storing.
• Tijdens het gebruik van de camcorder kan de
achterkant van het LCD-scherm warm worden.
Dit duidt niet op een storing.
x Het LCD-scherm reinigen
Als het LCD-scherm vuil is door stof of
vingerafdrukken, kunt u het schoonmaken
met een zachte doek. Wanneer u de speciale
reinigingsset voor het LCD-scherm
gebruikt (optioneel), mag u het
reinigingsmiddel niet direct op het LCDscherm aanbrengen. Gebruik
reinigingspapier dat vochtig is gemaakt met
het reinigingsmiddel.
x Informatie over het aanpassen van het
aanraakscherm (KALIBRATIE)
Het is mogelijk dat de toetsen op het
aanraakscherm niet goed functioneren. Als
dit gebeurt, moet u de onderstaande
procedure uitvoeren.
Het is aanbevolen om tijdens deze
procedure de camcorder op het stopcontact
aan te sluiten met de bijgeleverde
netspanningsadapter.
1 Verschuif de POWER-schakelaar
herhaaldelijk om het PLAY/EDIT-lampje
in te schakelen.
2 Raak
t [MENU] t
(STANDRD INST) t [KALIBRATIE]
t
aan.
Als op het scherm de breedte-/
hoogteverhouding 4:3 wordt gebruikt,
wordt deze verhouding gewijzigd in 16:9.
KALIBRATIE
– Gebruik van chemische middelen, zoals
thinner, benzine, alcohol, chemische
reinigingsdoekjes, insectenwerende middelen,
insecticiden en zonnecrème.
– Het apparaat gebruiken met de bovenstaande
substanties op uw handen.
– Langdurige blootstelling van de behuizing
aan rubber of vinyl.
Verzorging en opslag van de lens
• Veeg het oppervlak van de lens in de volgende
gevallen schoon met een zachte doek:
– Als er vingerafdrukken op de lens zitten.
– Op erg warme of vochtige plaatsen.
– Wanneer de lens aan zoute lucht is
blootgesteld, zoals aan zee.
• Bewaar de lens op een goed geventileerde plaats
met weinig stof en vuil.
• Maak de lens regelmatig schoon om
schimmelvorming te voorkomen. U kunt het
best de camcorder ongeveer één keer per maand
gebruiken zodat deze langere tijd in goede staat
blijft.
1/3
Raak "x" aan
Stof aan de binnenkant van de
beeldzoeker verwijderen
ANNUL.
1 Trek de beeldzoeker naar buiten.
Als u [KALIBRATIE] wilt annuleren, raakt
u [ANNUL.] aan.
2 Terwijl u met een puntig voorwerp
(zoals een balpen) op het nokje aan de
zijkant drukt, trekt u het
viziercompartiment in de richting van
de pijl om dit te verwijderen.
Nokje
Als u niet het juiste punt hebt aangeraakt,
moet u opnieuw beginnen vanaf stap 3.
Aanvullende informatie
3 Raak "×" op het scherm aan met de hoek
van de bijgeleverde "Memory Stick Duo"
of een vergelijkbaar voorwerp.
De positie van de "×" wordt gewijzigd.
b Opmerkingen
• U kunt het LCD-scherm niet kalibreren als dit is
gedraaid.
Informatie over de behuizing
• Als de behuizing van de camcorder vuil is,
reinigt u deze met een zachte, vochtige doek en
veegt u de behuizing vervolgens droog met een
zachte, droge doek.
• Voorkom de volgende situaties waardoor de
afwerking van de behuizing kan worden
beschadigd.
Wordt vervolgd ,
87
Onderhoud en voorzorgsmaatregelen (vervolg)
3 Verwijder stof uit het
viziercompartiment met een
camerablazer, enzovoort.
4 Druk de beeldzoeker op het camerahuis.
5 Verwijder stof uit de ruimte waar het
viziercompartiment was bevestigd met
een camerablazer, enzovoort.
6 Bevestig het viziercompartiment op de
beeldzoeker door het er recht op te
drukken tot het vastklikt.
De vooraf geïnstalleerde oplaadbare
batterij opladen
De camcorder bevat een vooraf
geïnstalleerde oplaadbare batterij zodat de
datum, tijd en andere instellingen worden
bewaard als de POWER-schakelaar op OFF
(CHG) is gezet. De vooraf geïnstalleerde
oplaadbare batterij wordt opgeladen
wanneer de camcorder via de
netspanningsadapter is aangesloten is op
het stopcontact of terwijl de accu is
geplaatst. De oplaadbare batterij raakt
binnen ongeveer 3 maanden volledig
leeg als u de camcorder helemaal niet
gebruikt, de netspanningsadapter niet
aangesloten is of de accu niet bevestigd is.
Gebruik de camcorder nadat de vooraf
geïnstalleerde oplaadbare batterij is
opgeladen.
Als de vooraf geïnstalleerde oplaadbare
batterij niet is opgeladen, heeft dit echter
geen invloed op het gebruik van de camera
zolang u de datum niet opneemt.
x Procedures
Sluit de camcorder aan op een stopcontact
met de bijgeleverde netspanningsadapter en
laat de camcorder meer dan 24 uur zo staan
met de POWER-schakelaar op OFF (CHG).
De batterij van de afstandsbediening
vervangen
1 Houd het nokje ingedrukt en plaats uw
nagel in de uitsparing om de batterijhouder
naar buiten te trekken.
2 Plaats een nieuwe batterij met de pluspool
(+) naar boven gericht.
3 Plaats de batterijhouder terug in de
afstandsbediening tot deze vastklikt.
b Opmerkingen
• Het viziercompartiment is een precisieonderdeel. Probeer het niet verder te
demonteren.
• Raak de lens van het viziercompartiment niet
aan.
88
Nokje
Technische gegevens
WAARSCHUWING
Bij onjuist gebruik kan de batterij
ontploffen. Laad de batterij niet op,
demonteer de batterij niet en gooi de
batterij niet in het vuur.
b Opmerkingen
• Naarmate de lithiumbatterij zwakker wordt, kan
de bedieningsafstand van de afstandsbediening
afnemen of functioneert de afstandsbediening
wellicht niet meer correct. In dit geval moet u de
batterij vervangen door een CR2025lithiumbatterij van Sony. Als u een andere
batterij gebruikt, kan dit brand of een
ontploffing tot gevolg hebben.
Systeem
Video-opnamesysteem
2 roterende koppen,
schuinspoorregistratie
Opnamesysteem voor stilstaande beelden
Exif Ver. 2.2*
Audio-opnamesysteem
Roterende koppen, PCM-systeem
Quantisering: 12 bits (Fs 32 kHz, stereo
1, stereo 2), 16 bits (Fs 48 kHz, stereo)
Videosignaal
PAL-kleursysteem, CCIR-normen
Aanbevolen banden
Mini-DV-band met de aanduiding
Wordt vervolgd ,
Aanvullende informatie
Bandsnelheid
SP: Ongeveer 18,81 mm/s
LP: Ongeveer 12,56 mm/s
Opname-/weergaveduur
SP: 60 min (met een DVM60-band)
LP: 90 min (met een DVM60-band)
Tijd voor snel vooruit-/terugspoelen
Ongeveer 2 minuten en 40 seconden
(met een DVM60-band en oplaadbare
accu)
Ongeveer 1 minuut en 45 seconden
(met een DVM60-band en
netspanningsadapter)
Beeldzoeker
Elektronische beeldzoeker (0,27 type,
breedte-/hoogteverhouding 16:9,
123 200 punten)
Beeldapparaat
3 mm (1/6 type) CCD (Charge Coupled
Device)
Totaal: circa 1 070 000 pixels
Effectieve (stilstaand beeld): 1 000 000
pixels
Effectieve (film): 690 000 pixels
Lens
Carl Zeiss Vario-Tessar
25 × (optisch), 2 000 × (digitaal)
89
Technische gegevens (vervolg)
Brandpuntsafstand
f=2,5 ~ 62,5 mm
Volgens de normen van een 35-mm
kleinbeeldcamera
In CAMERA-TAPE:
41 ~ 1 189 mm (16:9)
43 ~ 1 075 mm (4:3)
In CAMERA-MEMORY:
36 ~ 900 mm (4:3)
39 ~ 975 mm (16:9)
F1,8 ~ 3,2
Filterdiameter: 30 mm
Kleurtemperatuur
[AUTO], [EEN DRUK], [BINNEN]
(3 200 K), [BUITEN] (5 800 K)
Minimale lichtsterkte
8 lx (lux) (AUTO LGZ.SL. AAN,
sluitertijd 1/25 s)
0 lx (lux) (tijdens NightShot plusfunctie)
* "Exif" is een bestandsindeling voor
stilstaande beelden, die is ontwikkeld door
de JEITA (Japan Electronics and
Information Technology Industries
Association). Bestanden met deze indeling
kunnen extra informatie bevatten, zoals de
instellingen van de camcorder tijdens het
opnemen.
Ingangen/uitgangen
A/V R-aansluiting
10-polige aansluiting
Videosignaal: 1 Vp-p, 75 Ω (ohm)
Luminantiesignaal: 1 Vp-p, 75 Ω (ohm)
Chrominantiesignaal: 0,3 Vp-p, 75 Ω
(ohm)
Audiosignaal: 327 mV (met een
belastingsimpedantie van 47 kΩ (kiloohm)), uitgangsimpedantie van minder
dan 2,2 kΩ (kilo-ohm)
USB-aansluiting
Mini-B
DV-ingang/uitgang
i.LINK-interface (IEEE1394, 4-polige
aansluiting S100)
90
LCD-scherm
Beeld
6,7 cm (2,7 type, breedte-/
hoogteverhouding 16:9)
Totaal aantal beeldpunten
123 200 (560 × 220)
Algemeen
Stroomvereisten
6,8 V/7,2 V gelijkstroom (accu)
8,4 V gelijkstroom
(netspanningsadapter)
Gemiddeld stroomverbruik
Tijdens camera-opname met de
beeldzoeker 2,5 W
Tijdens camera-opname met het LCDscherm 2,8 W
Bedrijfstemperatuur
0 °C tot 40 °C
Opslagtemperatuur
-20 °C tot + 60 °C
Afmetingen (ongeveer)
63 × 85 × 114 mm (b/h/d)
inclusief uitstekende delen
63 × 85 × 115 mm (b/h/d)
inclusief uitstekende delen met de
bijgeleverde NP-FH40-accu
aangesloten
Gewicht (ongeveer)
390 g alleen hoofdeenheid,
455g inclusief de oplaadbare NP-FH40accu en DVM60-band
Bijgeleverde accessoires
Zie pagina 8.
Netspanningsadapter AC-L200/L200B
Stroomvereisten
100 V - 240 V wisselstroom, 50/60 Hz
Elektriciteitsverbruik
0,35 - 0,18 A
Stroomverbruik
18 W
Uitgangsspanning
8,4 V gelijkstroom*
Bedrijfstemperatuur
0 °C tot 40 °C
Opslagtemperatuur
-20 °C tot + 60 °C
Afmetingen (ongeveer)
48 × 29 × 81 mm (b/h/d) exclusief de
uitstekende delen
Gewicht (ongeveer)
170 g exclusief het netsnoer
* Raadpleeg het label op de
netspanningsadapter voor andere
technische gegevens.
Oplaadbare accu NP-FH40
Wijzigingen in ontwerp en technische gegevens
voorbehouden zonder voorafgaande
kennisgeving.
• "Handycam" en
zijn
gedeponeerde handelsmerken van Sony
Corporation.
• "Memory Stick", "
", "Memory Stick
Duo", "
", "Memory Stick
PRO Duo", "
",
"Memory Stick PRO-HG Duo",
"
", "Memory Stick
Micro", "MagicGate", "
",
"MagicGate Memory Stick" en "MagicGate
Memory Stick Duo" zijn handelsmerken van
Sony Corporation.
• "InfoLITHIUM" is een handelsmerk van Sony
Corporation.
• i.LINK en zijn handelsmerken van Sony
Corporation.
•
is een handelsmerk.
• Microsoft, Windows, Windows Media,
Windows Vista en DirectX zijn gedeponeerde
handelsmerken of handelsmerken van Microsoft
Corporation in de Verenigde Staten en/of andere
landen.
• Macintosh en Mac OS zijn gedeponeerde
handelsmerken van Apple Inc. in de Verenigde
Staten en andere landen.
• Intel, Intel Core en Pentium zijn handelsmerken
of gedeponeerde handelsmerken van Intel
Corporation of zijn dochterondernemingen in de
Verenigde Staten en andere landen.
• Adobe, het Adobe-logo en Adobe Acrobat zijn
gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken
van Adobe Systems Incorporated in de
Verenigde Staten en/of andere landen.
Alle andere productnamen die hierin worden
vermeld, kunnen de handelsmerken of
gedeponeerde handelsmerken zijn van hun
respectieve bedrijven. Bovendien worden ™ en
"®" niet elke keer vermeld in deze handleiding.
Aanvullende informatie
Maximale uitgangsspanning
8,4 V gelijkstroom
Uitgangsspanning
7,2 V gelijkstroom
Capaciteit
4,9 Wh (680 mAh)
Afmetingen (ongeveer)
31,8 × 18,5 × 45,0 mm (b/h/d)
Gewicht (ongeveer)
45 g
Bedrijfstemperatuur
0 °C tot 40 °C
Type
Lithium-ion
Informatie over handelsmerken
91
Snelgids
Onderdelen en bedieningselementen
identificeren
De getallen tussen ( ) zijn referentiepagina's.
A NIGHTSHOT PLUS-schakelaar (22)
B PHOTO-toets (18, 21)
C Motorzoomknop (22, 27)
D
OPEN/EJECT-schakelaar (16)
E Haken voor een schouderriem
Bevestig een schouderriem (optioneel).
F Handgreepband (15)
G Lens (Carl Zeiss Lens) (5)
H LENS COVER-schakelaar (15)
I Afstandsbedieningssensor
Richt de afstandsbediening (95) naar de
afstandsbedieningssensor om de
camcorder te bedienen.
J Interne stereomicrofoon (49)
K Infraroodpoort (22)
92
A DISP/BATT INFO-toets (10, 15)
B EASY-toets (18)
Snelgids
C RESET-toets
Alle instellingen herstellen, waaronder
de instelling voor de datum en tijd.
D LCD-scherm/aanraakscherm (15, 96)
E REC START/STOP-toets (18, 20)
F Zoomtoetsen (22, 27)
G WIDE SELECT-toets (23)
H Luidspreker
Geluid wordt weergegeven via de
luidspreker. Zie pagina 25 voor meer
informatie over het aanpassen van het
volume.
I BATT (accuontgrendeling) PUSH-toets
(10)
J CHG (opladen)-lampje (9)
K Toegangslampje (16)
L Memory Stick Duo-sleuf (16)
M
(USB)-aansluiting (62)
N . (tegenlicht)-toets (23)
Wordt vervolgd ,
93
Onderdelen en bedieningselementen identificeren (vervolg)
A POWER-schakelaar (13)
B Beeldzoeker (15)
C Vizier (87)
D Scherpstelknopje voor de beeldzoeker
(15)
E DV-interface (56, 58)
F DC IN-aansluiting (9)
G CAMERA-TAPE-, CAMERAMEMORY-, PLAY/EDIT-lampje (13)
H REC START/STOP-toets (18, 20)
I A/V R-aansluiting (31, 56)
J Statiefbevestigingspunt
Bevestig het statief (optioneel: de lengte van
de schroef mag niet langer dan 5,5 mm zijn)
met een statiefschroef op het bevestigingspunt
voor het statief.
94
Afstandsbediening
7
8
1
2
3
4
9
A PHOTO-toets* (18, 21)
Als u op deze toets drukt, wordt het beeld dat
op het scherm wordt weergegeven, op de
"Memory Stick Duo" opgenomen als
stilstaand beeld.
B Bedieningstoetsen voor geheugen
(Index**, –/+, geheugen afspelen)
(19, 26)
C SEARCH M.-toets (30)**
5
6
q;
Isolatievel
D . > (vorig/volgend)-toetsen
(30)**
E Videobedieningstoetsen (Terugspoelen,
Afspelen, Snel vooruitspoelen,
Onderbreken, Stoppen, Vertraagd)
(19, 25)
F ZERO SET MEMORY-toets (29)**
G Zender
H REC START/STOP-toets (18, 20)
b Opmerkingen
I Motorzoomknoppen (22, 27)
J DISPLAY-toets
De schermaanduidingen (zoals informatie
over de accu) in- of uitschakelen.
* Niet beschikbaar tijdens de functie Easy
Handycam terwijl de POWER-schakelaar op
CAMERA-TAPE staat.
** Niet beschikbaar tijdens de functie Easy
Handycam.
Snelgids
• Verwijder het isolatievel voordat u de
afstandsbediening gebruikt.
• Richt de afstandsbediening op de
afstandsbedieningssensor om de camcorder te
bedienen (p. 92).
• Zie pagina 88 voor meer informatie over het
vervangen van de accu.
95
Aanduidingen die worden weergegeven tijdens
het opnemen/afspelen
A Resterende accuduur (bij benadering)
Films opnemen
1
2
3
4
5
B Opnamestand (SP of LP) (51)
C Opnamestatus ([STBY] (wachtstand) of
[OPN] (opnemen))
OPN
8
D Opname: Bandteller (uur: minuut:
seconde)
Afspelen: Bandteller (uur: minuut:
seconde)/tijdcode (uur: minuut:
seconde: frame)
Stilstaande beelden opnemen
E Opnamecapaciteit van de band (bij
benadering) (52)
GIDS
6
9
1
7
0qa
60min
F Schakeltoets voor END SEARCH/EDIT
SEARCH/Opnamecontrole (29)
qs
11
1,0M FINE
G GIDS-toets (27)
101
H Toets voor persoonlijk menu (33)
I Opnamemap (44)
GIDS
J Beeldformaat (23, 42)
P-MENU
K Kwaliteit (
qd 7 8
Films weergeven
1
2
qf
4
5
of
) (42)
L Aanduiding voor de "Memory Stick
Duo" en het aantal beelden dat kan
worden opgenomen (bij benadering)
M Controletoets (21)
N Aanduiding voor bandtransport
GIDS
7
O Videobedieningstoetsen (25)
P Bestandsnaam
qg
Q Beeldnummer/Totaal aantal opgenomen
beelden in de huidige weergavemap
8
R Weergavemap (44)
Stilstaande beelden weergeven
1
qh q;
S Pictogram voor vorige/volgende map
qj qk
ql
1,0M
MEMORY PLAY
w;
wf wg
GIDS
: Raak
7
wa
96
ws
wd
8
De volgende aanduidingen worden
weergegeven als het eerste of laatste beeld in
de huidige map wordt weergegeven en als er
meerdere mappen op dezelfde "Memory Stick
Duo" staan.
aan om naar de vorige map
te gaan.
aan om naar de volgende
: Raak
map te gaan.
/
aan om naar de
: Raak
vorige of volgende map te gaan.
T Toets voor het verwijderen van beelden
(60)
Aanduiding
Betekenis
i.LINK-aansluiting
(56, 58)
U Selectietoets voor het afspelen van
banden (26)
Nulpuntgeheugenterugkeerfunctie (29, 95)
V Toets vorig/volgend beeld (26)
W Toets voor indexscherm (26)
X Markering voor beeldbeveiliging (61)
Y Afdrukmarkering (61)
Midden
Aanduiding
Diavoorstelling (45)
Aanduidingen wanneer u
wijzigingen aanbrengt
NightShot plus (22)
Super NightShot plus
(39)
U kunt [WEERG.HULP] (p. 98) gebruiken
om de betekenis van elke aanduiding op het
LCD-scherm te controleren.
Color Slow Shutter (40)
PictBridge-aansluiting
(62)
b Opmerkingen
• Sommige aanduidingen worden niet
weergegeven als u [WEERG.HULP] gebruikt.
Linksboven
Betekenis
Rechtsboven
STBY
EZ
Waarschuwing (76)
Onderkant
Aanduiding
Betekenis
Digitale effecten (45)
Onderkant
Handmatig scherpstellen
(39)
9
GIDS
Midden
Snelgids
Beeldeffecten (46)
SCÈNEKEUZE (36)
Linksboven
Aanduiding
Betekenis
AUDIOFUNC. (51)
Doorlopende fotoopname (41)
Tegenlicht (23)
.
n
Opnemen met
zelfontspanner (40)
SteadyShot uit (41)
Telemacro (39)
WIDE SELECT (23)
Flexibele spotmeter (37)/
BELICHTING (37)
Intervalfoto-opname (47)
Rechtsboven
Aanduiding
Witbalans (37)
Andere aanduiding
Betekenis
DV-ingang (58)
Aanduiding
Betekenis
Informatie (78)
DV-uitgang (56)
Wordt vervolgd ,
97
Aanduidingen die worden weergegeven tijdens het opnemen/afspelen
(vervolg)
b Opmerkingen
• De inhoud en de positie van de aanduiding zijn
normaal. Ze kunnen afwijken van de werkelijke
weergave.
Gegevenscode tijdens het
opnemen
De datum/tijd tijdens opnemen en gegevens
over de camera-instellingen worden
automatisch opgenomen. Deze gegevens
worden niet op het scherm weergegeven
tijdens de opname, maar u kunt ze
controleren met [GEGEVENSCODE]
tijdens het afspelen (p. 52).
De schermaanduidingen
controleren (weergavehulp)
U kunt gemakkelijk de betekenis van elke
aanduiding op het LCD-scherm
controleren.
1 Raak [GIDS] aan t [WEERG.HULP].
60min
STBY
GIDS
P-MENU
2 Raak het gebied met de aanduiding die u
wilt controleren aan.
De betekenis van de aanduidingen in het
gebied wordt op het scherm
weergegeven. Als u de gewenste
aanduiding niet kunt vinden, raakt u
/
aan om over te schakelen.
Raak [END] aan om de bewerking te
voltooien.
z Tips
• U kunt de bewerking ook uitvoeren door op
t [WEERG.HULP] te drukken.
98
Index
Cijfers/symbolen
12BIT....................................51
16BIT....................................51
21-polige verloopstekker ......32
A
A/V-kabel .......................31, 56
Aantal op te nemen beelden
..............................................42
Accu..................................9, 82
Afdrukken .............................62
Afdrukteken ..........................61
Afspeelrichting wijzigen.......49
Afspelen..........................19, 25
Afstandsbediening ................95
ALLES WIS. ........................43
AUD DUB REG.
(Geluidsopnamen invoegen)
..............................................50
AUDIO MIX.........................50
AUDIOFUNC.......................51
AUTOM. UIT (Automatische
uitschakeling)........................53
B
FOCUS ...........................39, 73
BUITEN ............................... 37
BURST................................. 41
Frame voor frame afspelen
..............................................49
C
G
CAMERA INST. menu ........ 36
CAMERAGEGEV. .............. 52
Gebruiken in het buitenland
..............................................79
CD-ROM.............................. 64
GEBRUIKSGIDS.................27
COLOR SLOW S (Color Slow
Shutter)........................... 40, 73
GEGEVENSCODE
..................................14, 52, 98
Computer.............................. 64
GEH.INST. menu .................41
Condensvorming .................. 85
FORMAT .......................43, 81
H
D
Het beginpunt zoeken ...........28
DATUM/TIJD.......... 14, 52, 98
HULPKADER ......................52
Datumzoekfunctie ................ 30
DEMOFUNCTIE ................. 48
I
DIG EFFECT (Digitaal effect)
.............................................. 45
i.LINK ..................................83
DIGITAL ZOOM................. 40
"InfoLITHIUM"-accu...........82
DISPLAY............................. 53
Install ....................................66
E
INT.OPN.-ST (Intervalfotoopname) ................................47
Easy Handycam.............. 18, 33
EDIT SEARCH.................... 29
i.LINK-kabel ..................57, 58
K
EEN DRUK.......................... 38
KAARSLICHT.....................36
Eerste kennismaking
.................................. 64, 67, 68
KALIBRATIE ......................87
Band................................16, 80
Bandteller..............................96
EINDE ZOEKEN................. 50
KLOK INSTEL. ...................13
BEELD PROG. menu
(Beeldprogrammamenu) .......44
END SEARCH..................... 28
Kopiëren .........................56, 60
EXTERNE CTRL
(Afstandsbediening) ............. 53
KWALITEIT ........................42
B EFFECT (Beeldeffect) ......46
Beeldbeveiliging ...................61
Beelden verwijderen .............60
BEELDFORM. .....................42
F
Snelgids
AUTO LGZ.SL. (Automatische
langzame sluitertijd) .............38
Breedte-/hoogteverhouding
.............................................. 23
KLEURNEG.........................46
L
LANDSCHAP ......................36
BEL KOPPLN (Belichting
koppelen) ..............................41
FADER................................. 44
LANGUAGE ........................54
FADER WIT ........................ 44
BELICHTING ......................37
LCD ......................................53
FADER ZWART ................. 44
BEW.&AFSP. menu.............49
LCD HELDER .....................51
FIJN...................................... 42
BINNEN ...............................38
LCD KLEUR........................51
Film .................... 18, 19, 20, 25
Breed (16:9) ..........................23
LCD/BZ INST. .....................51
Flexibele spotmeter .............. 37
LCD-scherm .........................15
FLITS (intervalopname) ...... 46
LCD HELDER ..............51
Wordt vervolgd ,
99
Index (vervolg)
OPNM STAND
(Opnamestand)..................... 51
SPOTMETER
............ Zie Flexibele spotmeter
OUDE FILM........................ 46
STANDAARD ..................... 42
OVERLAP ........................... 45
STANDRD INST. menu ...... 51
LGZM SL. (Langzame
sluitertijd) .............................46
OVERLOOP ........................ 45
Statief ................................... 94
LICHT BZ (Helderheid
beeldzoeker) .........................51
P
LP (Long Play) .....................51
P.MENU
...............Zie Persoonlijk menu
LCD KLEUR ................51
NIV.AV.LCD (Niveau
achtergrondverlichting van
het LCD-scherm)...........51
LUMINANTIE (Luminantietoets) .....................................46
STILST INST. ......................41
STILSTAAND ..................... 46
PAL................................ 74, 79
Stilstaand beeld
............................ 18, 19, 21, 26
PASTEL............................... 46
STRAND .............................. 37
M
PB zoom............................... 27
Macintosh .............................68
Persoonlijk menu ........... 33, 54
SUPER NSPLUS (Super
NightShot plus) ..............39, 73
"Memory Stick"....................81
PictBridge AFDR................. 62
"Memory Stick Duo"............16
Picture Motion Browser....... 64
Menu...............................33, 34
PIEPTOON .......................... 53
Technische gegevens............ 89
MENU DRAAIEN ...............53
PORTRET (portretprogramma)
............................................. 36
Tegenlicht.......................23, 73
PUNT FADER..................... 45
Televisie ............................... 31
MONOTOON.......................45
MOZ.FADER .......................44
T
TELEMACRO ..................... 39
Televisiekleursystemen ........ 79
MOZAIEK............................46
R
N
REC CTRL (Opnameregeling)
............................................. 58
NABEELD ...........................46
Reinigingscassette................ 86
NIEUWE MAP.....................43
RESTANT ........................... 52
NORMAAL..........................41
U
Resterende accuduur ...... 10, 96
USB SELECT. ..................... 48
NS LAMP (NightShot-lamp)
..............................................40
NTSC....................................79
Nulpuntgeheugenterugkeerfunctie....................29
NUMMER BEST.
(Bestandsnummer)................43
S
TIJD/LANGU. menu............ 54
Tijdcode................................ 96
TV-TYPE .............................32
USB-CAMERA....................52
S VIDEO-kabel.............. 31, 56
V
SCHEMER........................... 36
V.SNLH.WG. (Afspelen met
verschillende snelheden) ...... 49
Schermaanduidingen............ 96
SCÈNEKEUZE.................... 36
SEPIA .................................. 46
VL.INT.OPN. (Bandopname
met vloeiende intervallen) ....47
SLIDE SHOW ..................... 45
VOLUME.............................25
Onderhoud en
voorzorgsmaatregelen ..........80
SNEEUW............................. 37
Voorbereidingen..................... 8
SP (Standard Play) ............... 51
V-UIT/LCD .......................... 53
Oplaadduur ...........................11
Speelduur ............................. 11
VUURWERK....................... 36
Opnamecontrole ...................29
Spiegelstand ......................... 23
Opnameduur .........................11
SPORT (sportprogramma)
............................................. 36
O
OPNAMEMAP (Opnamemap)
..............................................44
Opnemen ........................18, 20
100
STEADYSHOT..............41, 73
SPOT LIGHT....................... 36
SPOTFOCUS....................... 38
W
Waarschuwingen ..................76
WEERG.HULP
(Weergavehulp) ....................98
WEERGAVEMAP
(Weergavemap).....................44
WERELDTIJD .....................54
Windows ...............................65
Wispreventienokje ................80
WITBALANS (Witbalans)
..............................................37
Z
Z.ONTSPANNER ................40
ZONLICHT ..........................46
ZONSOP&OND. ..................36
Zoom.....................................22
ZWART WIT........................46
Snelgids
101
NL
Extra informatie over dit product en antwoorden op
veelgestelde vragen vindt u op onze website voor
klantenondersteuning.
http://www.sony.net/
Gedrukt op 70% of hoger kringlooppapier
met VOC (vluchtige organische verbinding)vrije inkt op basis van plantaardige olie.
Printed in Japan
Download PDF

advertising