Sony RDH-GTK17iP Krachtig audiosysteem met Bluetooth® voor thuis Gebruiksaanwijzing

Add to my manuals
2 Pages

advertisement

Sony RDH-GTK17iP Krachtig audiosysteem met Bluetooth® voor thuis Gebruiksaanwijzing | Manualzz
4-418-233-51 (1)
Plaats van de
bedieningselementen
Voorbereidingen
De klok instellen
1 Druk op   om het systeem in te schakelen.
2 Druk op TIMER MENU  om de klokinstelfunctie te selecteren.
Apparaat (bovenkant)
 Voeding
HOME AUDIO
DOCKING SYSTEM
Steek de stekker in het stopcontact.
De demonstratie wordt afgebeeld op het display . Wanneer u   indrukt,
wordt het systeem ingeschakeld en wordt de demonstratie automatisch beëindigd.
Als de bijgeleverde stekkeradapter niet in het stopcontact past, haalt u deze van de
stekker af (alleen voor modellen voorzien van een stekkeradapter).
Gebruiksaanwijzing
 Audio in L/R (DVD/PC IN-aansluitingen)
 Antennes
Apparaat (voorkant)
©2012 Sony Corporation
Printed in China
FST-GTK33iP/GTK11iP
RDH-GTK33iP/GTK11iP
Verwijdering van oude
batterijen (van toepassing
in de Europese Unie
en andere Europese
landen met afzonderlijke
inzamelingssystemen)
WAARSCHUWING
Om de kans op brand te verkleinen, mag u de
ventilatieopeningen van het apparaat niet afdekken
met een krant, tafelkleed, gordijn, enz. Plaats ook geen
voorwerpen met open vuur, brandende kaarsen, op het
apparaat.
Om de kans op brand of elektrische schokken te
verkleinen, mag u het apparaat niet blootstellen aan
druppels of spetters, en mogen geen voorwerpen die met
een vloeistof zijn gevuld, zoals een vaas, op het apparaat
worden gezet.
Installeer de stereo-installatie niet in een krappe ruimte,
zoals een boekenkast of ingebouwde kast.
Aangezien de hoofdstekker wordt gebruikt om het
apparaat los te koppelen van het elektriciteitsnet, sluit
u het apparaat aan op een gemakkelijk bereikbaar
stopcontact. Mocht u een abnormale situatie van
het apparaat ontdekken, dan trekt u de netstekker
onmiddellijk uit het stopcontact.
Stel batterijen of apparaten waarin batterijen worden
gebruikt niet bloot aan buitensporige hitte, zoals zonlicht,
vuur en dergelijke.
Het apparaat is niet losgekoppeld van het elektriciteitsnet
zolang de stekker in het stopcontact zit, ondanks dat het
apparaat zelf is uitgeschakeld.
Kennisgeving aan klanten: de volgende
informatie is alleen van toepassing op
apparaten verkocht in landen waarin de
EU-richtlijnen geldig zijn.
De fabricant van dit product is Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan.
De geauthoriseerde vertegenwoordiging voor EMC
en produkt veiligheid is Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Duitsland.
Voor service- of garantiezaken verwijzen wij u graag
naar de addressen in de afzonderlijke service/garantie
documenten.
Voor klanten in Europa en Australië
Verwijdering van oude
elektrische en elektronische
apparaten
(van toepassing in de Europese
Unie en andere Europese
landen met gescheiden
inzamelingssystemen)
Dit symbool op het product of op de verpakking
wijst erop dat dit product niet als huishoudelijk afval
mag worden behandeld. Het moet echter naar een
inzamelingspunt worden gebracht waar elektrische en
elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor
zorgt dat dit product op de correcte manier wordt
verwerkt, helpt u mogelijke negatieve gevolgen voor
mens en milieu die zouden kunnen veroorzaakt worden
in geval van verkeerde afvalbehandeling te voorkomen.
Het recycleren van materialen draagt bij tot het behoud
van natuurlijke bronnen. Voor meer details in verband
met het recyclen van dit product, kan u contact opnemen
met de gemeentelijke instanties, de organisatie belast met
de verwijdering van huishoudelijk afval of de winkel waar
u het product hebt gekocht.
Dit betreft de accessoires: Afstandsbediening
Wanneer u de stekker van de FM-draadantenne/AM-raamantenne erin steekt, let
u erop dat deze in de juiste richting wordt gehouden.
Zoek een locatie en een richting met een goede ontvangst wanneer u de antennes
plaatst.
Houd de antennes uit de buurt van het netsnoer om te voorkomen dat ruis wordt
opgevangen.
NL
Europe Only
Achter
Dit symbool op de batterij of op de verpakking wijst erop
dat de batterij, meegeleverd met van dit product niet als
huishoudelijk afval behandeld mag worden.
Op sommige batterijen kan dit symbool gebruikt worden
in combinatie met een chemisch symbool. Het chemisch
symbool voor kwik (Hg) of lood (Pb) wordt toegevoegd
wanneer de batterij meer dan 0,0005 % kwik of 0,004 %
lood bevat.
Door deze batterijen op juiste wijze af te voeren, helpt
u mogelijke negatieve gevolgen voor mens en milieu
die zouden kunnen veroorzaakt worden in geval van
verkeerde afvalbehandeling te voorkomen. Het recycleren
van materialen draagt bij tot het behoud van natuurlijke
bronnen.
In het geval dat de producten om redenen van veiligheid,
prestaties dan wel in verband met data-integriteit een
permanente verbinding met een ingebouwde batterij
vereisen, mag deze batterij enkel door gekwalificeerd
servicepersoneel vervangen te worden. Om ervoor
te zorgen dat de batterij op een juiste wijze zal
worden behandeld, dient het product aan het eind
van zijn levenscyclus overhandigd te worden aan het
desbetreffende inzamelingspunt voor de recyclage van
elektrisch en elektronisch materiaal.
Voor alle andere batterijen verwijzen we u naar het
hoofdstuk over hoe de batterij veilig uit het product
te verwijderen. Overhandig de batterij aan het
desbetreffende inzamelingspunt voor de recyclage van
batterijen.
Voor meer details in verband met het recyclen van
dit product of batterij, kan u contact opnemen met de
gemeentelijke instanties, de organisatie het belast met de
verwijdering van huishoudelijk afval of de winkel waar u
het product hebt gekocht.
Licentie en handelsmerken
 iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano en iPod touch zijn
handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de VS
en andere landen.
 MPEG Layer-3 audio-codeertechnologie en -patenten
gebruikt onder licentie van Fraunhofer IIS en Thomson.
 Windows Media is een gedeponeerd handelsmerk of
een handelsmerk van Microsoft Corporation in de
Verenigde Staten en/of andere landen.
 Dit apparaat bevat technologie die onderhevig is aan
bepaalde intellectueel-eigendomsrechten van Microsoft.
Het gebruik of de distributie van deze technologie
buiten dit product is verboden zonder de betreffende
licentie(s) van Microsoft.
 Alle andere handelsmerken en gedeponeerde
handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve
houders. In deze handleiding worden de symbolen
en niet vermeld.
®
™
3 Druk herhaaldelijk op /  om het uur in te stellen, en druk daarna op
4 Op dezelfde manier kunt u de minuten instellen.
.
Opmerking
De klokinstellingen worden teruggesteld wanneer u de stekker uit het stopcontact trekt of een stroomstoring optreedt.
De klok afbeelden terwijl het systeem is uitgeschakeld
Sluit een optionele component aan, zoals een digitale-audiospeler of een apparaat
met analoge audio-uitgangsaansluitingen, met behulp van een in de winkel
verkrijgbare audio-ingangskabel met tulpstekkers.
 Naar het stopcontact
 AM-raamantenne
 Naar de DVD/PC IN L-aansluiting
 Naar de DVD/PC IN R-aansluiting
 FM-draadantenne (horizontaal
strekken.)
Als "PLAY SET" knippert, drukt u herhaaldelijk op /  om "CLOCK" te selecteren, en drukt u daarna op
(invoeren) .
Het systeem opstellen
De afstandsbediening gebruiken
Het systeem kan verticaal of horizontaal worden opgesteld. Kies de
opstellingsrichting van uw voorkeur (behalve voor gebruikers van een iPod nano).
Merk op dat de horizontale opstellingsrichting verplicht is bij gebruik van een iPod
nano.
Plaats de twee (bijgeleverde) R6-batterijen (AA-formaat) met de polen in de juiste richting,
zoals hieronder aangegeven.
Druk op DISPLAY . De klok wordt gedurende 8 seconden afgebeeld.
De iPod/iPhone gebruiken
Om te voorkomen dat de iPod/iPhone valt, klemt u de iPod/iPhone altijd vast met de klemarm wanneer u de iPod/
iPhone met dit systeem gebruikt. Bij het verwijderen van de iPod/iPhone, tilt u de klemarm op tot deze op zijn plaats
vastklikt en verwijdert u daarna de iPod/iPhone vanaf de iPod/iPhone-aansluiting.
1 Plaats de iPod/iPhone op de iPod/iPhone-aansluiting.
2 Druk op de PUSH-knop tot de klemarm losklikt.
De klemarm klapt uit en klemt de iPod/iPhone vast.
PUSH-knop
Klemarm
Verticale opstelling
Horizontale opstelling
iPod/iPhoneaansluiting
Opmerking
Hoofdtelefoonuitvoer is niet beschikbaar omdat dit systeem niet is
uitgerust met een hoofdtelefoonaansluiting.
Opmerkingen over het gebruik van de afstandsbediening
 Bij normaal gebruik moeten de batterijen ongeveer 6 maanden meegaan.
 Gebruik geen combinatie van oude en nieuwe batterijen of een combinatie van verschillende batterijtypen.
 Als u van plan bent om de afstandsbediening voor langere duur niet te gebruiken, moet u de batterijen
verwijderen om eventuele schade door lekkage van batterijen en corrosie te voorkomen.
Afstandsbediening
Opmerking voor gebruikers van een iPod nano
U mag het systeem NIET verticaal opstellen als u een iPod nano gebruikt. Een iPod nano kan vanwege zijn hoogte niet met de klemarm worden
vastgeklemd. Stel het systeem horizontaal op.
Opmerking over het dragen van het systeem
Draag het systeem NIET terwijl een iPod/iPhone is aangesloten. Als u dat doet, kan de iPod/iPhone vallen en beschadigd worden. Sony kan geen
aansprakelijkheid accepteren voor enige schade die is veroorzaakt door onjuist gebruik.
Opmerkingen
 Wanneer een in de winkel verkrijgbare beschermtasje voor een iPod/iPhone wordt gebruikt, herkent het systeem de aangesloten iPod/iPhone
mogelijk niet. Als dit gebeurt, verwijdert u het beschermtasje vanaf de iPod/iPhone en sluit u deze opnieuw aan op de iPod/iPhone-aansluiting.
 Wanneer u een verticaal opgesteld systeem gebruikt, controleert u of de aangesloten iPod/iPhone recht blijft staan en niet scheef zakt.
Bediening
Weergeven met de iPod/iPhone
1 Kies de iPod-functie.
Druk herhaaldelijk op FUNCTION +/ .
2 Plaats de iPod/iPhone op de iPod/iPhoneaansluiting .
Deze gebruiksaanwijzing legt voornamelijk de bediening
uit met behulp van de afstandsbediening, doch dezelfde
handelingen kunnen ook uitgevoerd worden met de
gelijknamige of soortgelijke toetsen op het apparaat.
De toetsen op het apparaat vergrendelen
(kinderbeveiligingsfunctie)
U kunt de toetsen op het apparaat, behalve  (aan/
wachtstand)  , vergrendelen om te voorkomen dat ze
per ongeluk worden bediend.
Houd   op het apparaat ingedrukt totdat "CHILD
LOCK ON" of "CHILD LOCK OFF" wordt afgebeeld op
het display . De toetsen op het apparaat, behalve 
, worden vergrendeld of ontgrendeld.
Opmerking
De kinderbeveiliging wordt geannuleerd wanneer het netsnoer wordt
losgekoppeld.
Tip
Bedieningen met de toetsen op de afstandsbediening zijn mogelijk
ondanks dat de kinderbeveiligingsfunctie is ingeschakeld.
3 Druk op de PUSH-knop om de iPod/iPhone vast te
klemmen.
4 Start de weergave.
Druk op de toets  .
De iPod/iPhone bedienen
Om
De weergave te
pauzeren
Een track of
hoofdstuk van het
gesproken boek
of de podcast te
selecteren
Een punt in een
track of hoofdstuk
van het gesproken
boek of de podcast
te zoeken
Het geselecteerde
onderdeel te
kiezen
De iPod-menu's
omhoog/omlaag te
scrollen
Terug te keren
naar het vorige
menu of om een
menu te selecteren
Drukt u op
 (pauzeren) / (stop) .
 (achteruit)/ (vooruit) .
Om vooruit of achteruit te spoelen,
houdt u de toets ingedrukt.
Houd tijdens weergave 
(achteruit)/ (vooruit) 
ingedrukt en laat de toets op het
gewenste punt los.
(invoeren) .
/ .
TOOL MENU /RETURN 
(terug) .
Het systeem gebruiken als een acculader
U kunt het systeem gebruiken als een acculader voor
een iPod/iPhone, ongeacht of het systeem is in- of
uitgeschakeld.
Als de iPod/iPhone moet worden opgeladen terwijl het
systeem is ingeschakeld, zorgt u ervoor dat een andere
functie dan de USB-functie is geselecteerd.
Het opladen begint zodra de iPod/iPhone op de iPod/
iPhone-aansluiting  wordt geplaatst. De laadstatus
wordt afgebeeld op het display van de iPod/iPhone. Om
de iPod/iPhone op te laden plaatst u de iPod/iPhone op
de aansluiting terwijl de iPod/iPhone in de stopstand
staat.
Voor meer informatie leest u de gebruiksaanwijzing van
uw iPod/iPhone.
Het opladen van een iPod/iPhone stoppen
Haal de iPod/iPhone van het apparaat af.
Opmerkingen over het opladen van een iPod/iPhone
 Als het systeem is ingeschakeld en de USB-functie is geselecteerd,
kunt u de iPod/iPhone niet opladen.
 Als de demonstratie- of klok-weergavefunctie is ingesteld, kunt
u de iPod/iPhone niet opladen, zelfs niet wanneer het systeem is
uitgeschakeld.
 Als u op DISPLAY  drukt terwijl het systeem uitgeschakeld
is, stopt het systeem met het opladen van de iPod/iPhone. Om
het opladen van de iPod/iPhone te herstarten, sluit u de iPod/
iPhone opnieuw aan terwijl de displayfunctie is ingesteld op de
energiebesparingsstand.
Opmerkingen
 Schakel de functie "Schud voor shuffle" uit op de iPod/iPhone om
te voorkomen dat tracks onverwachts wisselen tijdens het luisteren
naar muziek op een hoog volume.
 Als de batterij van de iPod/iPhone leeg is, kan het systeem hem
mogelijk niet herkennen. In dat geval, laadt u hem op met behulp
van een computer, enz., en sluit u hem daarna aan op dit systeem.
 De prestaties van het systeem kunnen variëren afhankelijk van de
specificaties van uw iPod/iPhone.
 Wanneer u de iPod/iPhone op het apparaat plaatst of eruit haalt,
houdt u de iPod/iPhone onder dezelfde hoek als de iPod/iPhoneaansluiting van het apparaat, en verdraait of kantelt u de iPod/
iPhone niet om beschadiging van de aansluiting te voorkomen.
 Draag het apparaat niet terwijl een iPod/iPhone op de aansluiting is
geplaatst. Als u dit doet kan een storing ontstaan.
 Bij het erop plaatsen of eraf halen van de iPod/iPhone, houdt u het
apparaat met één hand vast en let u erop niet per ongeluk op de
toetsen van de iPod/iPhone te drukken.
 Voordat u de iPod/iPhone van het apparaat afhaalt, stopt u de
weergave.
 Houd /  ingedrukt om snel achteruit (snel vooruit) te
spoelen tijdens het weergeven van video in het geval / 
niet werkt.
 Om het volumeniveau te veranderen, drukt u op VOLUME +/
. Het volumeniveau verandert niet wanneer u dit instelt op de
iPod/iPhone.
 Dit systeem is uitsluitend bedoeld voor iPod/iPhone. U kunt geen
andere draagbare audiospelers aansluiten op de iPod/iPhoneaansluiting.
 Voor het bedienen van de iPod/iPhone raadpleegt u de
gebruiksaanwijzing van de iPod/iPhone.
 Sony kan geen aansprakelijkheid accepteren in het geval gegevens
opgenomen op de iPod/iPhone verloren gaan of beschadigd raken
bij gebruik van een iPod/iPhone met dit systeem.
Een bestand vanaf het USB-apparaat
weergeven
Het audioformaat dat op dit systeem kan worden
weergegeven is MP3/WMA*/AAC*.
* Bestanden voorzien van DRM (Digital Rights Management)-
auteursrechtenbescherming en bestanden die zijn gedownload
vanaf een online muziekwinkel kunnen niet worden weergegeven
op dit systeem. Als u een dergelijk bestand probeert weer te geven,
geeft het systeem het volgende onbeveiligde muziekbestand weer.
Kijk op de onderstaande websites voor informatie over
compatibele USB-apparaten.
Voor klanten in Latijns-Amerika:
<http://esupport.sony.com/LA>
Voor klanten in Europa en Rusland:
<http://support.sony-europe.com/>
Voor klanten in andere landen en gebieden:
<http://www.sony-asia.com/support>
1 Kies de USB-functie.
Druk herhaaldelijk op FUNCTION +/ .
2 Sluit het USB-apparaat aan op de
.
(USB-) poort
3 Start de weergave.
Druk op de toets  .
Andere bedieningsmogelijkheden
Om
De weergave te
pauzeren
De weergave te
stoppen
Een map te kiezen
Een bestand te
kiezen
Een punt in een
bestand te zoeken
Drukt u op
 (pauzeren) . Druk nog een
keer op de toets om de weergave te
hervatten.
 (stop) . Om de weergave
te hervatten, drukt u op 
(weergave) *1. Om de
hervattingsweergavefunctie te
annuleren, drukt u nogmaals op 
*2.
+/  herhaaldelijk.
 (achteruit)/ (vooruit) .
Houd tijdens weergave 
(achteruit)/ (vooruit) 
ingedrukt en laat de toets op het
gewenste punt los.
Herhaalde
REPEAT  herhaaldelijk tot " "
weergave te kiezen (alle tracks herhalen) of "
" (één
track herhalen) wordt afgebeeld.
*1Bij het weergeven van een MP3/WMA-bestand met VBR, kan het
apparaat de weergave hervatten vanaf een ander punt.
*2De hervattingsweergave keert terug naar het bovenste mapniveau.
De weergavefunctie wijzigen
Druk herhaaldelijk op PLAY MODE . U kunt de
normale weergavefunctie (voor weergave op volgorde
van alle bestanden op het USB-apparaat), de mapweergavefunctie ("FLDR" voor alle bestanden in de
opgegeven map op het USB-apparaat) of de willekeurige
weergavefunctie ("SHUF") selecteren.
Opmerkingen over de weergavefunctie
 Wanneer u de willekeurige weergavefunctie ("SHUF") selecteert,
geeft het systeem alle audiobestanden op het aangesloten USBapparaat weer in een willekeurige volgorde. In de willekeurige
weergavefunctie kan hetzelfde bestand meerdere keren worden
weergegeven.
 Wanneer de weergavefunctie is ingesteld op de mapweergavefunctie, is "
" niet beschikbaar.
 Wanneer de weergavefunctie is ingesteld op de willekeurige
weergavefunctie, is de herhaalde weergavefunctie niet beschikbaar.
 Wanneer herhaalde weergave is ingesteld, is de willekeurige
weergavefunctie niet beschikbaar. Wanneer herhaalde weergave is
ingesteld op "
", is de map-weergavefunctie niet beschikbaar.
 Wanneer u het systeem uitschakelt, wordt de geselecteerde
willekeurige weergavefunctie ("SHUF") geannuleerd en keert de
weergavefunctie terug naar de normale weergavefunctie.
Opmerking over herhaalde weergave
Als u " " selecteert terwijl het systeem in de normale weergavefunctie
staat, voert het systeem de herhaalde weergave uit van alle
audiobestanden op het USB-apparaat tot u de weergave stopt. Als u
" " selecteert terwijl het systeem in de map-weergavefunctie staat,
voert het systeem de herhaalde weergave uit van alle audiobestanden
in de geselecteerde map tot u de weergave stopt.
Opmerkingen
 Als een USB-kabelverbinding noodzakelijk is, sluit u de USBkabel aan die bij het USB-apparaat werd geleverd. Raadpleeg de
gebruiksaanwijzing die bij het USB-apparaat werd geleverd voor
informatie over de bedieningsmethode.
 Het kan ongeveer 10 seconden duren voordat "READING" wordt
afgebeeld, afhankelijk van het type USB-apparaat dat is aangesloten.
 Sluit het systeem en het USB-apparaat niet aan via een USB-hub.
 Nadat het USB-apparaat op de aansluiting is geplaatst, leest het
systeem alle bestanden op het USB-apparaat. Als er veel mappen of
bestanden op het USB-apparaat staan, kan het lezen ervan erg lang
duren.
 Bij sommige aangesloten USB-apparaten kan na een bediening een
korte vertraging optreden voordat deze wordt uitgevoerd door het
systeem.
 Compatibiliteit met alle codeer-/schrijfsoftware kan niet
worden gegarandeerd. Als audiobestanden op het USB-apparaat
oorspronkelijk werden gecodeerd met incompatibele software,
kunnen dergelijke bestanden ruis of onderbroken geluid
voortbrengen, of in het geheel niet kunnen worden weergegeven.
 Dit systeem kan geen audiobestanden op het USB-apparaat
weergeven in de volgende gevallen:
wanneer het totaalaantal audiobestanden in een map hoger is dan
100.
wanneer het totaalaantal audiobestanden op een USB-apparaat
hoger is dan 10.000.
wanneer het totaalaantal mappen op een USB-apparaat hoger is
dan 100 (inclusief de "ROOT"-map en lege mappen).
Deze aantallen kunnen verschillen afhankelijk van de bestands- en
mapstructuur. Sla geen andere typen bestanden of overbodige
mappen op een USB-apparaat op waarop audiobestanden staan.
 Het systeem kan slechts weergeven tot 8 mapniveaus diep.
 Dit systeem ondersteunt niet noodzakelijkerwijs alle functies van het
aangesloten USB-apparaat.
 De hervattingsweergave wordt geannuleerd wanneer het netsnoer
wordt losgekoppeld.
 Mappen waarop geen audiobestanden staan worden overgeslagen.
 De audioformaten waarnaar u met dit systeem kunt luisteren zijn
de volgende:
MP3: bestandsextensie ".mp3"
WMA: bestandsextensie ".wma"
AAC: bestandsextensie ".m4a"
Merk op dat ook wanneer de bestandsnaam de juiste extensie
heeft, maar het werkelijke bestand anders is, het systeem ruis kan
voortbrengen of een storing kan ontstaan.
Het systeem gebruiken als een acculader
Wanneer het systeem is ingeschakeld kunt u het systeem
als acculader gebruiken voor USB-apparaten die zijn
uitgerust met een oplaadfunctie.
Druk herhaaldelijk op FUNCTION +/  om de USBfunctie te kiezen.
Het opladen begint wanneer het USB-apparaat is
aangesloten op de
(USB-) poort  van het systeem.
De laadstatus wordt afgebeeld op het display van
het USB-apparaat. Voor meer informatie leest u de
gebruiksaanwijzing van uw USB-apparaat.
Luisteren naar de radio
1 Kies de tunerfunctie (TUNER FM/TUNER AM).
Druk herhaaldelijk op FUNCTION +/ .
2 Stem af.
Voor automatisch scannen
Druk herhaaldelijk op TUNING MODE  totdat
"AUTO" wordt afgebeeld, en druk daarna op +/ .
Het scannen stopt automatisch, waarna "TUNED" en
"ST" (alleen voor stereoprogramma’s) op het display
 gaan branden wanneer een zender is gevonden.
Als "TUNED" niet brandt en het scannen niet stopt,
drukt u op   om het scannen te stoppen, en stemt
u vervolgens handmatig af (zie hieronder).
Wanneer u afstemt op een FM-zender met RDSdiensten, wordt informatie zoals de servicenaam en de
zendernaam meegezonden met het zendsignaal.
Voor handmatig afstemmen
Druk herhaaldelijk op TUNING MODE  totdat
"AUTO" en "PRESET" uitgaan, en druk daarna
herhaaldelijk op +/  om op de gewenste zender af
te stemmen.
Tip
Om de statische ruis van een zwakke FM-stereozender te verlagen,
drukt u herhaaldelijk op FM MODE  totdat "MONO" wordt
afgebeeld om de stereo-ontvangst uit te schakelen. U verliest het
stereo-effect, maar de ontvangst is beter.
Voorprogrammeren van radiozenders
1 Stem af op de gewenste zender.
2 Druk op TUNER MEMORY  om de
tunergeheugenfunctie te selecteren.
3 Druk herhaaldelijk op +/  om het gewenste
voorkeurzendernummer te selecteren.
Als reeds een andere zender is toegewezen aan het
geselecteerde voorkeurzendernummer, wordt deze
zender vervangen door de nieuwe zender.
4 Druk op  om de zender op te slaan.
5 Herhaal de stappen 1 t/m 4 om andere zenders in
het geheugen vast te leggen.
U kunt maximaal 20 FM- en 10 AM-voorkeurzenders
opslaan.
6 Om een voorkeurzender op te roepen, drukt u
herhaaldelijk op de toets TUNING MODE  totdat
de aanduiding "PRESET" wordt afgebeeld, en drukt
u vervolgens herhaaldelijk op de toets +/  om
het gewenste voorkeurzendernummer te kiezen.
Optionele geluidscomponenten
gebruiken
1 Bereid de geluidsbron voor.
Sluit een extra audiocomponent aan met behulp van
een analoge kabel (niet bijgeleverd) op de DVD/PC IN
L/R-aansluitingen  van het apparaat.
2 Stel het volumeniveau in op het minimum.
Druk herhaaldelijk op VOLUME   tot "VOL
MIN" wordt afgebeeld op het display .
3 Kies de DVD/PC-functie.
Druk herhaaldelijk op FUNCTION +/ .
4 Start de weergave.
Begin met het weergeven van de aangesloten
component en stel het volumeniveau in.
Opmerking
Het systeem kan automatisch in de standby-stand worden gezet als
het volumeniveau van de aangesloten component te laag is. Stel het
volumenivau van de component in. Zie "De automatische standbyfunctie uitschakelen".
Regeling van het geluid
Om
Het volumeniveau
in te stellen
Een dynamischer
geluid te genereren
Een geluidseffect
in te stellen
Drukt u op
VOLUME +/ .
BASS BOOST  herhaaldelijk om
"BASS ON" te selecteren.
EQ  herhaaldelijk.
Opmerkingen over de informatie op het display
 Leestekens die niet kunnen worden afgebeeld, verschijnen als "_".
 De totale weergaveduur van een USB-apparaat wordt niet afgebeeld.
 De volgende gegevens worden niet juist afgebeeld:
de verstreken weergavetijd van een MP3-bestand dat gecodeerd is
met VBR (variabele overdrachtsnelheid).
namen van mappen en bestanden die niet voldoen aan de norm
ISO9660 niveau 1, niveau 2 of Joliet in het expansieformaat.
 De ID3-taginformatie voor MP3-bestanden wordt afgebeeld
wanneer ID3-tags van versie 1 en versie 2 worden gebruikt (De
weergave van ID3 (versie 2)-taginformatie heeft voorrang wanneer
ID3-tags van zowel versie 1 als versie 2 worden gebruikt voor
hetzelfde MP3-bestand).
Druk herhaaldelijk op LED SPEAKER .
Bij iedere druk op deze toets, verandert het patroon.
Het luidsprekerlamppatroon uitschakelen
Druk herhaaldelijk op LED SPEAKER  totdat "LED
OFF" wordt afgebeeld.
De displayinformatie veranderen
Om
De informatie op
het display  te
veranderen1)
De displayfunctie
te veranderen (Zie
hieronder.)
Drukt u op
DISPLAY  herhaaldelijk bij
ingeschakeld systeem.
DISPLAY  herhaaldelijk bij
uitgeschakeld systeem.2)
Het systeem heeft 2 timerfuncties. Bij gebruik van beide
timers, heeft de slaaptimer voorrang.
Slaaptimer:
U kunt met muziek in slaap vallen. De functie werkt zelfs
als de tijd nog niet is ingesteld.
Druk herhaaldelijk op SLEEP  om de gewenste tijd te
selecteren.
Om de slaaptimer te annuleren, drukt u herhaaldelijk op
SLEEP  totdat "OFF" wordt afgebeeld.
Weergavetimer:
U kunt op een vooraf ingesteld tijdstip worden gewekt
door muziek van een FM/AM-zender, iPod/iPhone of
USB-apparaat . Zorg ervoor dat de tijd is ingesteld.
1 Bereid de geluidsbron voor.
Bereid de geluidsbron voor en druk daarna op
VOLUME +/  om het volumeniveau in te stellen.
2 Selecteer de timerinstelfunctie.
De standby-indicator  op het apparaat brandt wanneer het systeem
uit staat.
2)
Het systeem kent de volgende displayfuncties.
Displayfunctie
Demonstratie
Energiebesparingsstand2)
Klok3)
Bij uitgeschakeld systeem1)
De demonstratie is ingeschakeld.
Het display is uitgeschakeld om
energie te besparen. De timer en de
klok blijven werken.
De klok wordt afgebeeld.
De standby-indicator  op het apparaat brandt wanneer het systeem
uit staat.
2)
U kunt de klok niet instellen in de energiebesparingsstand.
3)
De klokweergave verandert automatisch na 8 seconden naar de
energiebesparingsstand.
1)
Het systeem wordt niet ingeschakeld.
Druk op TIMER MENU .
De klokinstelling of de
weergavetimerbediening is onverwacht
geannuleerd.
 Als ongeveer een minuut verstrijkt zonder dat
bediening plaatsvindt wordt de klokinstelling of de
weergavetimerinstelling automatisch geannuleerd. Voer
de bediening opnieuw uit vanaf het begin.
Er is geen geluid.
 Worden de ventilatieopeningen van het systeem door
iets geblokkeerd?
 De opgegeven zender heeft mogelijk het zenden tijdelijk
onderbroken.
 Houd het systeem uit de buurt van ruisbronnen.
 Sluit het systeem aan op een ander stopcontact.
 Monteer een ruisfilter (niet bijgeleverd) aan het
netsnoer.
3 Stel de weergavetimer in.
Druk herhaaldelijk op /  om "PLAY SET" te
.
selecteren en druk daarna op
4 Stel het tijdstip in waarop u gewekt wilt worden.
De afstandsbediening werkt niet.
Druk herhaaldelijk op /  om het uur in te stellen,
. Op dezelfde manier kunt u
en druk daarna op
de minuten instellen.
5 Volg dezelfde procedure als in stap 4 om de tijd in te
stellen waarop de weergave moet stoppen.
6 Kies de geluidsbron.
Druk herhaaldelijk op /  tot de gewenste
geluidsbron wordt afgebeeld, en druk daarna op
.
7 Schakel het systeem uit.
Druk op de toets  . Het systeem wordt
automatisch ingeschakeld vóór het ingesteld tijdstip.
Als het systeem reeds is ingeschakeld op de ingestelde
begintijd, zal de weergavetimer niet in werking treden.
Bedien het systeem niet vanaf het moment waarop het
systeem wordt ingeschakeld tot het moment waarop
het weergeven begint.
Controleren van de instellingen
1 Druk op TIMER MENU .
2 Druk herhaaldelijk op /  om "SELECT" te
selecteren en druk daarna op
 Dit is geen storing. Het systeem wordt automatisch in
de standby-stand gezet wanneer gedurende 30 minuten
geen bediening plaatsvindt of geluidssignaal wordt
uitgevoerd. Zie "De automatische standby-functie
uitschakelen".
Zware brom of ruis.
.
.
Uitschakelen van de timer
Herhaal dezelfde procedure als hierboven tot "OFF"
.
wordt afgebeeld in stap 3, en druk daarna op
 Verwijder elk obstakel tussen de afstandsbediening
en de afstandsbedieningssensor  op het apparaat,
en houd het apparaat uit de buurt van fluorescerende
lampen.
 Richt de afstandsbediening op de
afstandsbedieningssensor  op het systeem.
 Breng de afstandsbediening dichter naar het systeem.
 De batterijen van de afstandsbedieningssensor kunnen
leeg zijn. Vervang de batterijen (R6/AA-formaat) door
nieuwe.
De standby-indicator  blijft branden nadat
de stekker van het netsnoer uit het stopcontact
is getrokken.
 De standby-indicator  gaat misschien niet
onmiddellijk uit nadat de stekker van het netsnoer
uit het stopcontact is getrokken. De indicator gaat na
ongeveer 40 seconden uit. Dit is geen storing.
Geen enkele toets op het apparaat werkt,
behalve  , en "CHILD LOCK" wordt
afgebeeld op het display .
 De kinderbeveiligingsfunctie is ingeschakeld. Om
de kinderbeveiliging uit te schakelen, houdt u  
ingedrukt op het apparaat totdat "CHILD LOCK OFF"
wordt afgebeeld op het display .
iPod/iPhone
Er is geen geluid.
Opmerking
Als u een USB-apparaat selecteert als weergavebron en er veel
bestanden of mappen op dat apparaat staan, duurt het lezen ervan
enige tijd waardoor een kleine vertraging optreedt voordat de weegave
begint nadat de timer is verstreken.
 Controleer of de iPod/iPhone op de juiste wijze is
aangesloten.
 Zorg ervoor dat de iPod/iPhone muziek weergeeft.
 Controleer of de iPod/iPhone is bijgewerkt met de
meest recente softwareversie. Zo niet, update de iPod/
iPhone voordat u deze met het systeem gebruikt.
 Stel het volumeniveau in.
Opmerkingen voor de iPod/iPhone-gebruiker
Het geluid is vervormd.
Wijzigen van de timerinstellingen
Begin opnieuw bij stap 1 van "De timers gebruiken".
 Zorg ervoor dat de iPod/iPhone niet weergeeft tijdens het gebruik
van de weergavetimer.
 De weergavetimer wordt mogelijk niet geactiveerd, afhankelijk van
de status van de aangesloten iPod/iPhone.
Tip
De weergavetimerinstelling blijft gehandhaafd zolang de instelling niet
handmatig wordt geannuleerd.
Verhelpen van storingen
1 Controleer of het netsnoer op de juiste wijze en
stevig is aangesloten.
U kunt bijvoorbeeld de informatie over het USB-apparaat bekijken,
zoals:
track- of bestandsnummer
track- of bestandsnaam (" ")
artiestennaam (" ")
albumnaam (" ")
mapnaam ("
")
1)
 Druk eenmaal op DISPLAY  terwijl het systeem
uitgeschakeld is. De demonstratie verdwijnt.
 Stel de klok in. Zie "De klok instellen".
Het systeem is onverwacht in de standby-stand
gezet.
De timers gebruiken
3 Druk herhaaldelijk op /  om "PLAY SEL" te
U kunt een luidsprekerlamppatroon selecteren uit een
reeks verlichtingspatronen. Het luidsprekerlamppatroon
zorgt voor een verlichtingseffect op het ritme van de
muziekbron.
De demonstratie wordt op het display 
afgebeeld nadat de stekker van het netsnoer in
het stopcontact is gestoken, ondanks dat het
systeem niet is ingeschakeld.
 Is het netsnoer aangesloten?
selecteren en druk daarna op
Het luidsprekerlamppatroon
instellen
Algemeen
2 Zoek uw probleem op in de onderstaande
controlelijst en voer de aangegeven corrigerende
handeling uit.
Als het probleem blijft bestaan, moet u contact
opnemen met uw dichtstbijzijnde Sony-dealer.
Als de standby-indicator  knippert
Trek onmiddellijk de stekker van het netsnoer uit het
stopcontact en controleer de onderstaande punten.
 Worden de ventilatieopeningen van het systeem
door iets geblokkeerd?
 Zit er kortsluiting in de iPod/iPhone-aansluiting ?
Nadat de standby-indicator  stopt met knipperen,
sluit u het netsnoer weer aan en schakelt u het
systeem in. Als het probleem blijft bestaan, moet u
contact opnemen met uw dichtstbijzijnde Sonydealer.
 Controleer of de iPod/iPhone op de juiste wijze is
aangesloten.
 Verlaag het volumeniveau.
 Stel de "Equalizer"-instelling van de iPod/iPhone in op
"Uit" of "Neutraal".
Tijdens weergave verandert de track
onverwacht.
 Schakel de functie "Schud voor shuffle" (tracks wisselen
door de iPod/iPhone te schudden) op de iPod/iPhone
uit tijdens het luisteren naar muziek op een hoog
volume. Als deze functie is ingeschakeld, kunnen
tracks onverwacht wisselen als gevolg van de trillingen
die worden veroorzaakt door de geluidsdruk van het
systeem.
De iPod/iPhone werkt niet.
 Als de batterij van de iPod/iPhone leeg is, werkt deze
mogelijk niet met dit systeem. In dat geval, laadt u hem
op met behulp van een computer, enz., en sluit u hem
daarna aan op dit systeem.
 Sluit alle draaiende toepassingen af op uw iPod of
iPhone voordat u hem met dit systeem gebruikt. Voor
meer informatie raadpleegt u de gebruiksaanwijzing
van de iPod/iPhone.
 Controleer of de iPod/iPhone op de juiste wijze is
aangesloten.
 Controleer of de iPod/iPhone is bijgewerkt met de
meest recente softwareversie. Zo niet, update de iPod/
iPhone voordat u deze met het systeem gebruikt.
 Omdat de bediening van het systeem anders is dan
die van de iPod/iPhone, kunt u de iPod/iPhone niet
bedienen met behulp van de bedieningselementen van
de afstandsbediening of het apparaat. Gebruik in dit
geval de bedieningselementen van de iPod/iPhone.
De iPod/iPhone kan niet worden opgeladen.
 Als de batterij van de iPod/iPhone leeg is, kan het
systeem hem mogelijk niet opladen, zelfs niet als u
hem aansluit op het systeem. In dat geval, laadt u hem
op met behulp van een computer, enz., en sluit u hem
daarna aan op dit systeem.
 Controleer of de iPod/iPhone op de juiste wijze is
aangesloten.
 Als de iPod/iPhone wordt opgeladen terwijl het systeem
is uitgeschakeld (standby-stand), laadt het systeem niet
op als de iPod/iPhone al volledig is opgeladen.
 Controleer of het systeem niet in de USB-functie staat.
Een iPod/iPhone kan niet worden opgeladen in de
USB-functie.
 U kunt de iPod/iPhone niet opladen via de
(USB-)
poort  op het apparaat, ook niet met behulp van
de USB-kabel die bij uw iPod/iPhone werd geleverd.
Voor opladen sluit u altijd de iPod/iPhone aan op de
iPod/iPhone-aansluiting  op het apparaat.
Het volumeniveau van de beltoon van de
iPhone verandert niet.
 Stel het volumeniveau van de beltoon af op de iPhone.
USB-apparaat
Wanneer beide apparaten tegelijkertijd zijn
aangesloten, wordt de iPod/iPhone of het USBapparaat niet opgeladen.
 U kunt de iPod/iPhone en het USB-apparaat niet
tegelijkertijd opladen. Selecteer de USB-functie om een
USB-apparaat op te laden.
Gebruikt u een ondersteund USB-apparaat?
 Als u een niet-ondersteund USB-apparaat aansluit,
kunnen de volgende problemen optreden. Controleer
de informatie op de websites over compatibele USBapparaten aan de hand van de URL's vermeldt onder
"Een bestand vanaf het USB-apparaat weergeven".
Het USB-apparaat wordt niet herkend.
Bestands- of mapnamen worden niet afgebeeld.
Weergave is niet mogelijk.
Het geluid slaat over.
Er is ruis.
Een vervormd geluid wordt voortgebracht.
"OVER CURRENT" verschijnt.
 Er is een probleem vastgesteld met betrekking tot het
niveau van de elektrische stroom vanaf de
(USB-)
poort . Schakel het systeem uit en koppel het USBapparaat los van de
(USB-) poort . Verzeker u
ervan dat er geen probleem is met het USB-apparaat.
Als de aanduiding op het display afgebeeld blijft, neemt
u contact op met uw dichtstbijzijnde Sony-dealer.
Er is geen geluid.
 Het USB-apparaat is niet op de juiste wijze aangesloten.
Schakel het systeem uit en sluit het USB-apparaat weer
aan.
Ruis is hoorbaar, het geluid slaat over of het is
vervormd.
 Schakel het systeem uit en sluit het USB-apparaat weer
aan.
 De muziekgegevens zelf bevatten ruis, of het geluid
is vervormd. Mogelijk is ruis opgenomen tijdens het
aanmaken van muziekgegevens als gevolg van de
omstandigheden van de computer. Maak de audiodata
opnieuw aan.
 Voor het coderen van de bestanden werd een lage
bitsnelheid gebruikt. Stuur bestanden gecodeerd met
een hoge bitsnelheid naar het USB-apparaat.
"READING" wordt langdurig afgebeeld, of het
duurt erg lang voordat de weergave begint.
 Het leesproces kan lang duren in de volgende gevallen.
Er staan veel bestanden of mappen op het USBapparaat.
De bestandsstructuur is uitermate complex.
De geheugencapaciteit is extreem.
Het interne geheugen is gefragmenteerd.
Foutief display
 Zend de muziekgegevens opnieuw naar het USBapparaat omdat de gegevens die nu op het USBapparaat zijn opgeslagen mogelijk vervormd zijn.
 De tekens die op het display van dit apparaat kunnen
worden afgebeeld zijn alleen letters en cijfers. Overige
tekens worden niet juist afgebeeld.
Het USB-apparaat wordt niet herkend.
 Schakel het systeem uit, sluit vervolgens het USBapparaat aan en schakel tenslotte het systeem weer in.
 Controleer de informatie op de websites over
compatibele USB-apparaten aan de hand van de URL's
vermeldt onder "Een bestand vanaf het USB-apparaat
weergeven".
Het USB-apparaat werkt niet goed.
 Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het USB-apparaat
voor informatie over hoe u dit probleem kunt oplossen.
De weergave start niet.
 Schakel het systeem uit, sluit vervolgens het USBapparaat aan en schakel tenslotte het systeem weer in.
 Controleer de informatie op de websites over
compatibele USB-apparaten aan de hand van de URL's
vermeldt onder "Een bestand vanaf het USB-apparaat
weergeven".
 Druk op   om de weergave te starten.
Weergave begint niet bij de eerste track.
 Stel de weergavefunctie in op de normale
weergavefunctie.
De bestanden kunnen niet worden
weergegeven.
 Het audiobestand heeft niet de extensie ".mp3", ".wma"
of ".m4a".
 De gegevens zijn niet aangemaakt in het MP3/WMA/
AAC-formaat.
 USB-apparaten die zijn geformatteerd in een ander
bestandssysteem dan FAT16 of FAT32 worden niet
ondersteund.*
 Als u een USB-apparaat met partities gebruikt, kunnen
alleen de bestanden op de eerste partitie worden
weergegeven.
 Bestanden die zijn gecodeerd, met een wachtwoord
beveiligd, enz., kunnen niet worden weergegeven.
* Dit systeem ondersteunt de bestandssystemen FAT16 en
FAT32, maar sommige USB-apparaten ondersteunen niet al
deze bestandssystemen. Raadpleeg voor meer informatie de
bedieningshandleiding van ieder USB-apparaat of neem contact op
met de fabrikant.
Tuner
Zware brom of ruis, of ontvangst van
radiozenders is niet mogelijk. ("TUNED" of "ST"
knippert op het display .)
 Sluit de antenne op de juiste wijze aan.
 Probeer de antenne op een andere plaats of in
een andere richting te plaatsen voor een betere
signaalontvangst.
 Houd de antennes uit de buurt van het netsnoer om te
voorkomen dat ruis wordt opgevangen.
 Schakel alle dichtbij geplaatste elektrische apparatuur
uit.
Het AM-afsteminterval veranderen
(behalve de modellen voor Europa, Rusland
en Saoedi-Arabië)
Het AM-afsteminterval is in de fabriek ingesteld op een
standaardinstelling van 9 kHz of 10 kHz. Gebruik de
toetsen op het apparaat om het AM-afsteminterval te
veranderen.
1 Stem af op een willekeurige AM-zender en schakel
daarna het systeem uit.
2 Druk op DISPLAY  om de klok af te beelden.
3 Houd FUNCTION  ingedrukt en druk op  .
Alle AM-voorkeurzenders worden gewist. Om de
frequentiestap terug te stellen op de fabrieksinstelling,
herhaalt u de procedure.
Het systeem terugstellen op de
fabrieksinstellingen
Als het systeem nog steeds niet naar behoren
functioneert, moet u het systeem terugstellen op de
fabrieksinstellingen.
Gebruik de toetsen op het apparaat om het systeem terug
te stellen op de fabrieksinstellingen.
1 Haal de stekker uit het stopcontact, steek de stekker
daarna weer terug in het stopcontact en schakel het
systeem in.
2 Houd   ingedrukt en druk op   tot
"RESET" wordt afgebeeld.
Alle door de gebruiker gemaakte instellingen, zoals de
voorkeurzenders, timer en de klok, worden gewist.
De automatische standby-functie
uitschakelen
Dit systeem is uitgerust met een automatische standbyfunctie. In deze functie wordt het systeem automatisch in
de standby-stand gezet wanneer gedurende 30 minuten
geen bediening plaatsvindt of geluidssignaal wordt
uitgevoerd.
In de standaardinstellingen is de automatische standbyfunctie ingeschakeld.
Druk op de toetsen op het apparaat om de automatische
standby-functie uit te schakelen.
Houd   ingedrukt terwijl het systeem is
ingeschakeld, totdat "AUTO.STBY OFF" wordt
afgebeeld.
Om de functie in te schakelen, herhaal de procedure
totdat "AUTO.STBY ON" wordt afgebeeld.
Opmerkingen
 De mededeling "AUTO.STBY" begint te knipperen op het display
ongeveer 2 minuten voordat het systeem in de standby-stand wordt
gezet.
 De automatische standby-functie werkt niet in de tunerfunctie
(FM/AM), ook niet wanneer hij is ingeschakeld.
 Mogelijk wordt het systeem niet automatisch in de standby-functie
gezet in de volgende gevallen:
wanneer een audiosignaal is gedetecteerd.
als een USB-apparaat is aangesloten.
tijdens weergave van audiobestanden.
terwijl de vooraf ingestelde weergavetimer of slaaptimer wordt
uitgevoerd.
Meldingen
CHARGING : De iPod/iPhone wordt opgeladen terwijl
het systeem is uitgeschakeld (standby-stand).
CHILD LOCK : De kinderbeveiligingsfunctie is
ingeschakeld. Om de kinderbeveiliging uit te schakelen,
houdt u   ingedrukt op het apparaat totdat
"CHILD LOCK OFF" wordt afgebeeld op het display
.
ERROR : Het USB-apparaat kon niet worden herkend of
een onbekend apparaat is aangesloten.
NoDEVICE : Geen USB-apparaat is aangesloten of het
aangesloten USB-apparaat is verwijderd.
NoMEMORY : Het geheugenmedium is niet in het USBapparaat gestoken.
NO TRACK : Het afspeelbare bestand op het USBapparaat is niet in het systeem geladen.
NOT USED : U probeerde een bepaalde bediening uit te
voeren onder omstandigheden waarin die bediening
niet mogelijk is.
NO SUPPORT : Een niet-ondersteund USB-apparaat of
niet-ondersteunde iPod/iPhone is aangesloten, of de
batterij van de aangesloten iPod/iPhone is leeg.
TIME NG : De begin- en eindtijden van de weergavetimer
zijn ingesteld op hetzelfde tijdstip.
Voorzorgsmaatregelen
Voor uw veiligheid
 Trek de stekker uit het stopcontact als het apparaat
langere tijd niet gebruikt zal worden. Als u de stekker
uit het stopcontact trekt, moet u altijd de stekker
vastpakken. Trek nooit aan het snoer zelf.
 Mocht er ooit een vast voorwerp of vloeistof in het
systeem komen, dan schakelt u het systeem uit en laat u
het controleren door gekwalificeerd personeel, voordat
u het weer gaat gebruiken.
 Het netsnoer mag alleen vervangen worden door een
erkend servicebedrijf.
Installeren
 Stel het systeem niet op een hellende ondergrond
op, niet op plaatsen die erg heet, koud, stoffig, vuil of
vochtig zijn of waar onvoldoende ventilatie is, en niet
op plaatsen met trillingen, direct zonlicht of een felle
verlichting.
 Wees voorzichtig wanneer u het systeem opstelt op
oppervlakken die zijn behandeld (bijvoorbeeld met
was, olie of polish) omdat vlekken in en verkleuring
van het oppervlak kan optreden.
 Condensatie kan optreden op het buitenoppervlak of
binnenin en een storing in het systeem veroorzaken
wanneer het systeem plotseling wordt verplaatst
van een koude naar een warme plaats. Als condens
is gevormd, schakelt u het systeem uit en laat u
het systeem uitgeschakeld staan tot de condens is
verdampt. Gebruik het systeem niet totdat de condens
volledig is verdampt.
Ontwikkeling van hitte
 Warmteophoping in het apparaat tijdens gebruik is
normaal en geen reden voor bezorgdheid.
 Raak de behuizing niet aan als het systeem gedurende
langere tijd, op een hoog volumeniveau, continu in
gebruik is geweest, aangezien de behuizing dan warm
kan worden.
 Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen niet
geblokkeerd worden.
Luidsprekersysteem
Het ingebouwde luidsprekersysteem is niet magnetisch
afgeschermd waardoor het beeld op een televisie die in
de buurt staat magnetisch vervormd kan raken. In dat
geval schakelt u het televisietoestel uit, wacht u 15 t/m
30 minuten en schakelt u het daarna weer in.
Als geen verbetering optreedt, stelt u het systeem verder
van de televisie op.
Reiniging van de behuizing
Maak het systeem schoon met een zachte doek die
een beetje bevochtigd is met een oplossing van een
licht schoonmaakmiddel in water. Gebruik nooit een
schuursponsje, schuurpoeder, of een oplosmiddel zoals
verdunner, wasbenzine of alcohol.
Technische gegevens
Versterker
Onderstaande is gemeten bij 120 V  240 V wisselstroom, 50/60 Hz (modellen
voor Latijns-Amerika (behalve de modellen voor Mexico en Argentinië))
Onderstaande is gemeten bij 127 V wisselstroom, 60 Hz (model voor Mexico)
Onderstaande is gemeten bij 220 V 240 V wisselstroom, 50/60 Hz (modellen
voor Europa, Rusland, Australië en Argentinië)
Onderstaande is gemeten bij 120 V  240 V wisselstroom, 50/60 Hz (andere
modellen)
FST-GTK33iP/RDH-GTK33iP
Uitgangsvermogen (nominaal):
100 W + 100 W (bij 3,5 Ω, 1 kHz, 1% THV)
RMS-uitgangsvermogen (referentie):
210 W + 210 W (per kanaal bij 3,5 Ω, 1 kHz)
FST-GTK11iP/RDH-GTK11iP
Uitgangsvermogen (nominaal):
55 W + 55 W (bij 3 Ω, 1 kHz, 1% THV)
RMS-uitgangsvermogen (referentie):
115 W + 115 W (per kanaal bij 3 Ω, 1 kHz)
Luidspreker-gedeelte
Luidsprekersysteem: 2-weg luidsprekersysteem met basreflex
Luidsprekereenheden:
FST-GTK33iP/RDH-GTK33iP:
Woofer: 200 mm, conus-type
Tweeter: 66 mm, conus-type
FST-GTK11iP/RDH-GTK11iP:
Woofer: 160 mm, conus-type
Tweeter: 40 mm, conus-type
Nominale impedantie:
FST-GTK33iP/RDH-GTK33iP: 3,5 Ω
FST-GTK11iP/RDH-GTK11iP: 3,0 Ω
Ingang
DVD/PC IN (audio in L/R):
FST-GTK33iP/RDH-GTK33iP: Gevoeligheid 1.000 mV, impedantie 47 kΩ
FST-GTK11iP/RDH-GTK11iP: Gevoeligheid 1.500 mV, impedantie 47 kΩ
iPod/iPhone-gedeelte
iPod/iPhone-aansluiting:
Uitgangsspanning: 5 V gelijkstroom
Maximale uitgangsstroomsterkte: 1 A
Compatibele iPod/iPhone-modellen:
iPod touch 4e generatie
iPod touch 3e generatie
iPod touch 2e generatie
iPod nano 6e generatie
iPod nano 5e generatie (videocamera)
iPod nano 4e generatie (video)
iPod nano 3e generatie (video)
iPod classic
iPhone 4S
iPhone 4
iPhone 3GS
iPhone 3G
"Made for iPod" en "Made for iPhone" betekenen dat een elektronisch
accessoire speciaal is ontworpen om aan te sluiten op, respectievelijk, een iPod
of iPhone en dat de ontwikkelaar van het accessoire verklaart dat het voldoet
aan de prestatienormen van Apple. Apple is niet verantwoordelijk voor de
werking van dit apparaat of voor het voldoen ervan aan de veiligheids- en
overheidsvoorschriften. Merk op dat het gebruik van dit accessoire met een
iPod of iPhone de draadloze prestaties kan beïnvloeden.
USB-gedeelte
Ondersteunde bitsnelheden:
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3): 32 kbps  320 kbps, VBR
WMA: 48 kbps  192 kbps, VBR
AAC: 48 kbps  320 kbps
Bemonsteringsfrequentie:
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3): 32/44,1/48 kHz
WMA: 44,1 kHz
AAC: 44,1 kHz
(USB-) poort: Type A, maximale stroomsterkte 500 mA
Tuner-gedeelte
FM-stereo, superheterodyne FM/AM-tuner
Antenne:
FM-draadantenne
AM-raamantenne
FM-tuner-gedeelte:
Afstembereik: 87,5 MHz  108,0 MHz (50 kHz stap)
AM-tuner-gedeelte:
Afstembereik:
Modellen voor Europa, Rusland en Saoedi-Arabië:
531 kHz  1.602 kHz (9 kHz stap)
Modellen voor Latijns-Amerika:
530 kHz  1.710 kHz (10 kHz stap)
531 kHz  1.710 kHz (9 kHz stap)
Model voor Australië:
531 kHz  1.710 kHz (9 kHz stap)
530 kHz  1.710 kHz (10 kHz stap)
Andere modellen:
531 kHz  1.602 kHz (9 kHz stap)
530 kHz  1.610 kHz (10 kHz stap)
Algemeen
Stroomvoorziening:
Modellen voor Latijns-Amerika (behalve de modellen voor Mexico en
Argentinië):
120 V  240 V wisselstroom, 50/60 Hz
Model voor Mexico:
127 V wisselstroom, 60 Hz
Modellen voor Europa, Rusland, Australië en Argentinië:
220 V  240 V wisselstroom, 50/60 Hz
Andere modellen:
120 V  240 V wisselstroom, 50/60 Hz
Stroomverbruik:
FST-GTK33iP/RDH-GTK33iP: 75 W (0,5 W in de energiebesparingsstand)
FST-GTK11iP/RDH-GTK11iP: 45 W (0,5 W in de energiebesparingsstand)
Afmetingen (B/H/D):
FST-GTK33iP/RDH-GTK33iP: Ong. 768,5 mm × 323 mm × 385 mm
FST-GTK11iP/RDH-GTK11iP: Ong. 678,5 mm × 323 mm × 385 mm
Gewicht:
FST-GTK33iP/RDH-GTK33iP: Ong. 14,0 kg
FST-GTK11iP/RDH-GTK11iP: Ong. 12,5 kg
Aantal apparaten: 1 stuk
Bijgeleverde accessoires: Afstandsbediening (1), batterijen R6 (AA-formaat)
(2), FM-draadantenne/AM-raamantenne (1)
Het ontwerp en de technische gegevens zijn onderhevig aan veranderingen
zonder voorafgaande kennisgeving.

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Key Features

  • 2.0 channels
  • 230 W
  • Bluetooth
  • iPhone, iPod
  • FM radio
  • Black

Related manuals

Download PDF

advertisement