Sony CMT-V11iP Gebruiksaanwijzing

Add to my manuals
2 Pages

advertisement

Sony CMT-V11iP  Gebruiksaanwijzing | Manualzz
4-462-381-51 (2)
Locatie van bedieningselementen
 Mappen zonder MP3-bestanden worden overgeslagen.
 Het systeem kan alleen maar MP3-bestanden met de extensie ".mp3"
weergeven.
 Als een bestandsnaam de extensie ".mp3" heeft terwijl het werkelijke
bestand geen MP3-bestand is, kan het weergeven van dit bestand
een hard geluid genereren dat het systeem kan beschadigen en een
defect kan veroorzaken in het systeem.
 Het maximale aantal:
mappen is 255* (inclusief de hoofdmap).
MP3-bestanden is 512.
MP3-bestanden in één map is 512.
mapniveaus (in de bestandsstructuur) is 9.
 Compatibiliteit met alle MP3-codeer-/MP3schrijfsoftwareprogramma's, branders en opnamemedia kan niet
gegarandeerd worden. MP3-discs die niet compatibel zijn, kunnen
ruis of onderbroken muziek produceren of kunnen in het geheel niet
weergegeven worden.
Bediening
Apparaat (bovenkant)
Afstandsbediening
Een CD/MP3-disc weergeven
1 Selecteer de CD-functie.
Druk op CD FUNCTION  op de afstandsbediening
of druk herhaaldelijk op FUNCTION  op het
apparaat.
Personal Audio System
2 Open de CD-deur.
Druk op  (Openen/Sluiten)  op het apparaat.
 (Openen/Sluiten) 
NL Gebruiksaanwijzing
 Displayscherm
* Dit is inclusief mappen die geen MP3-bestanden of andere
bestanden bevatten. Afhankelijk van de mapstructuur, is het aantal
mappen dat het systeem kan herkennen, mogelijk lager dan het
werkelijke aantal mappen.
Wanneer het systeem wordt gestart, verschijnt de instelstatus op het displayscherm.
Wanneer het systeem naar de stand-byfunctie schakelt, verdwijnt de instelstatus van het displayscherm.
Uw eigen programma samenstellen
(geprogrammeerde weergave)
Apparaat (voorkant)
Afstandsbedieningssensor
©2013 Sony Corporation
Printed in China
1 Selecteer de CD-functie.
Druk op CD FUNCTION  op de afstandsbediening
of druk herhaaldelijk op FUNCTION  op het
apparaat.
Afstandsbedieningslampje
CMT-V11iP
2 Selecteer de weergavefunctie.
3 Plaats een disc.
Uitsluitend
Europa
WAARSCHUWING
Om de kans op brand te verkleinen, mag u de
ventilatieopeningen van het apparaat niet afdekken
met een krant, tafelkleed, gordijn, enz. Plaats ook geen
voorwerpen met open vuur, brandende kaarsen, op het
apparaat.
Om de kans op brand of elektrische schokken te
verkleinen, mag u het apparaat niet blootstellen aan
druppels of spetters, en mogen geen voorwerpen die met
een vloeistof zijn gevuld, zoals een vaas, op het apparaat
worden gezet.
Installeer de stereo-installatie niet in een krappe ruimte,
zoals een boekenkast of ingebouwde kast.
Aangezien de hoofdstekker van de netadapter wordt
gebruikt om de netadapter los te koppelen van het
elektriciteitsnet, sluit u deze aan op een gemakkelijk
bereikbaar stopcontact. Mocht u merken dat er iets
vreemds mee aan de hand is, trek de stekker dan
onmiddellijk uit het stopcontact.
Stel batterijen of apparaten waarin batterijen worden
gebruikt niet bloot aan buitensporige hitte, zoals zonlicht,
vuur en dergelijke.
De netadapter is niet losgekoppeld van het
elektriciteitsnet zolang de stekker in het stopcontact zit,
ondanks dat het hoofdapparaat zelf is uitgeschakeld.
Het naamplaatje bevindt zich aan de onderzijde buiten
op het hoofdapparaat en op de buitenzijde van de
netadapter.
VOORZICHTIG
Het gebruik van optische instrumenten met dit apparaat
zal de kans op oogbeschadiging vergroten.
Dit apparaat is
geclassificeerd als een
KLASSE 1 LASER
product. Deze markering
bevindt zich onder aan
de buitenkant van het
hoofdapparaat.
Kennisgeving aan klanten: de volgende
informatie is alleen van toepassing op
apparaten verkocht in landen waarin de
EU-richtlijnen geldig zijn.
Dit product werd geproduceerd door of in opdracht
van Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japan. Vragen met betrekking tot product
conformiteit gebaseerd op EU-wetgeving kunnen worden
gericht aan de gemachtigde vertegenwoordiger, Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Duitsland. Voor service- of garantiezaken
verwijzen wij u door naar de adressen in de afzonderlijke
service of garantie documenten.
Voor klanten in Europa en Australië
Verwijdering van oude
elektrische en elektronische
apparaten
(Toepasbaar in de Europese
Unie en andere Europese
landen met gescheiden
inzamelingssystemen)
Het symbool op het product of op de verpakking wijst
erop dat dit product niet als huishoudelijk afval mag
worden behandeld. Het moet echter naar een plaats
worden gebracht waar elektrische en elektronische
apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit
product op de correcte manier wordt verwerkt, voorkomt
u voor mens en milieu negatieve gevolgen die zich zouden
kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalbehandeling.
De recycling van materialen draagt bij tot het vrijwaren
van natuurlijke bronnen. Voor meer details in verband met
het recyclen van dit product, neemt u contact op met de
gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast met
de verwijdering van huishoudafval of de winkel waar u het
product hebt gekocht.
Dit betreft de accessoires: Afstandsbediening
Druk met twee vingers op het midden van de disc totdat
de disc op zijn plaats klikt.
CD-deur
(CD-compartiment)
Verwijdering van oude
batterijen (van toepassing
in de Europese Unie
en andere Europese
landen met afzonderlijke
inzamelingssystemen)
Dit symbool op de batterij of op de verpakking wijst erop
dat de batterij, meegeleverd met van dit product niet als
huishoudelijk afval behandeld mag worden.
Op sommige batterijen kan dit symbool gebruikt worden
in combinatie met een chemisch symbool. Het chemisch
symbool voor kwik (Hg) of lood (Pb) wordt toegevoegd
wanneer de batterij meer dan 0,0005 % kwik of 0,004 %
lood bevat.
Door deze batterijen op juiste wijze af te voeren, helpt
u mogelijke negatieve gevolgen voor mens en milieu
die zouden kunnen veroorzaakt worden in geval van
verkeerde afvalbehandeling te voorkomen. Het recycleren
van materialen draagt bij tot het behoud van natuurlijke
bronnen.
In het geval dat de producten om redenen van veiligheid,
prestaties dan wel in verband met data-integriteit een
permanente verbinding met een ingebouwde batterij
vereisen, mag deze batterij enkel door gekwalificeerd
servicepersoneel vervangen te worden. Om ervoor
te zorgen dat de batterij op een juiste wijze zal
worden behandeld, dient het product aan het eind
van zijn levenscyclus overhandigd te worden aan het
desbetreffende inzamelingspunt voor de recyclage van
elektrisch en elektronisch materiaal.
Voor alle andere batterijen verwijzen we u naar het
hoofdstuk over hoe de batterij veilig uit het product
te verwijderen. Overhandig de batterij aan het
desbetreffende inzamelingspunt voor de recyclage van
batterijen.
Voor meer details in verband met het recyclen van
dit product of batterij, kan u contact opnemen met de
gemeentelijke instanties, de organisatie het belast met de
verwijdering van huishoudelijk afval of de winkel waar u
het product hebt gekocht.
 Afstandsbedieningslampje
Brandt oranje bij ontvangst van een signaal van de afstandsbediening.
 Bij normaal gebruik gaan de batterijen ongeveer 6 maanden mee.
 Gebruik geen combinatie van oude en nieuwe batterijen of een
combinatie van verschillende batterijtypen.
 Als u de afstandsbediening lange tijd niet gebruikt, moet u de
batterijen verwijderen om eventuele schade door lekkage van
batterijen en corrosie te voorkomen.
 /  en
(invoeren)  op het hoofdtoestel en/of op de
meegeleverde afstandsbediening werken alleen bij Apple-apparaten
(iPhone/iPod touch) waarop iOS 6 of vroeger is geïnstalleerd.
De functies werken niet onder iOS 7 of later. Voer in dat geval de
functies direct uit op het scherm van het Apple-apparaat.
Voorbereidingen
Aansluiten op de iPod/iPhone
Sluit een iPod/iPhone aan op de
(USB)-poort  met
behulp van een USB-kabel die wordt meegeleverd bij uw
iPod/iPhone.
De klok instellen
1 Druk op   om het systeem in te schakelen.
2 Druk op TIMER MENU  om de klokinstelfunctie te
selecteren.
Een DualDisc is een tweezijdige disc, waarop aan de
ene kant dvd-materiaal is opgenomen en aan de andere
kant digitaal audiomateriaal. Aangezien de kant met het
audiomateriaal echter niet voldoet aan de Compact Disc
(cd)-norm, wordt een juiste weergave op dit apparaat niet
gegarandeerd.
3
4 Op dezelfde manier kunt u de minuten instellen.
Opmerking
De klokinstellingen worden teruggezet op de beginwaarden als u
de stekker van het netsnoer uit het stopcontact trekt of als er een
stroomstoring optreedt.
Muziekdiscs die zijn gecodeerd met
copyright-beveiligingstechnologieën
De klok weergeven terwijl het systeem
uitgeschakeld is
Dit product is ontworpen voor het afspelen van discs
die voldoen aan de Compact Disc (cd)-norm. Onlangs
hebben platenmaatschappijen muziekdiscs op de
markt gebracht die zijn gecodeerd met copyrightbeveiligingstechnologieën. Houd er rekening mee dat
sommige van deze discs niet aan de cd-norm voldoen en
wellicht niet met dit product kunnen worden afgespeeld.
Druk op DISPLAY . De klok wordt ongeveer 8 seconden
weergegeven.
bestand.
Druk herhaaldelijk op /  totdat het
gewenste track- of bestandsnummer verschijnt.
Gekozen track- of
Totale weergavetijd
bestandsnummer
De totale weergavetijd van alle geprogrammeerde tracks
of bestanden, inclusief de geselecteerde track of het
bestand, wordt rechts op het scherm weergegeven.
4 Sluit de CD-deur.
5 Programmeer de geselecteerde track of het
Druk op  (Openen/Sluiten)  op het apparaat.
"READING" verschijnt.
5 Start de weergave.
Druk op   op de afstandsbediening of druk op 
 op het apparaat.
Een disc uitwerpen
 Voeding (DC IN 9.5 V)
1 Sluit de netadapter op het apparaat aan.
2 Sluit de netadapter op een stopcontact aan.
 AUDIO IN-aansluiting
Sluit een externe geluidscomponent aan.
 Antennes
Zoek een positie en richting waarbij een goede ontvangst
mogelijk is en plaats daarna de AM-antenne.
Houd de antenne uit de buurt van het netsnoer om te
voorkomen dat hij ruis oppikt.
geselecteerde bestand.
 om de geselecteerde track of het
Druk op
geselecteerde bestand in te voeren.
"--.--" verschijnt wanneer de totale weergaveduur
100 minuten bereikt voor een cd, of wanneer u
MP3-bestanden programmeert.
Druk op  (Openen/Sluiten)  op het apparaat en neem
de disc uit door de rand van de disc op te trekken terwijl u
een vinger tegen de spil houdt.
6 Herhaal stap 3 tot en met 5 om extra tracks of
Opmerkingen
7 Om uw programma van tracks of bestanden weer
 Het systeem sluit de CD-deur automatisch  wanneer er enkele
minuten verstrijken zonder bediening terwijl de CD-deur open staat.
 Plaats geen discs met een ongewone vorm (bijvoorbeeld hartvormig,
vierkant of stervormig). De disc kan in het systeem vallen en
onherstelbare schade veroorzaken.
 Als u op /  drukt terwijl de CD-deur open is, sluit het systeem
automatisch de CD-deur.
 Gebruik geen disc met tape, verzegelingen of lijm erop, want deze
kan storing veroorzaken.
 Wanneer u een disc uitneemt, dient u deze bij de rand vast te
pakken. Raak het oppervlak niet aan.
Andere bedieningsmogelijkheden
Om
De weergave te
pauzeren
De weergave te
stoppen
Een map op een
MP3-disc te
selecteren
Een track of
bestand te
selecteren
Een punt in een
track of bestand te
zoeken
Drukt u op
  (of   op het apparaat).
Druk nog een keer op de toets om de
weergave te hervatten.
 .
bestanden te programmeren tot maximaal 25 tracks
of bestanden.
te geven, drukt u op   (of   op het
apparaat).
Het programma blijft beschikbaar totdat u de disc uit
het disccompartiment  verwijdert of de stekker van
het netsnoer uit het stopcontact trekt.
Om hetzelfde programma nogmaals weer te geven,
drukt u op   (of   op het apparaat).
De geprogrammeerde weergave uitschakelen
4 Druk op  om de zender te registreren.
5 Herhaal stap 1 tot en met 4 om andere zenders te
registreren.
U kunt maximaal 20 FM-zenders en 10 AM-zenders als
voorkeurzender instellen.
Afstemmen op een voorkeurzender
Als u een radiozender hebt geregistreerd onder een
voorkeuzenummer van 1 tot 6, wordt er, wanneer het
systeem op FM of AM staat, afgestemd op de radiozender
als u drukt op TUNER MEMORY NUMBER (1 tot 6) .
Als u een radiozender hebt geregistreerd onder
voorkeuzenummer 7 of hoger, drukt u herhaaldelijk
op TUNING MODE  totdat "PRESET" verschijnt en
drukt u daarna herhaaldelijk op +/  om het gewenste
voorkeuzenummer te selecteren.
Een bestand van het USB-apparaat
weergeven
Het audioformaat dat op dit systeem kan worden
weergegeven is MP3/WMA*.
* Bestanden voorzien van auteursrechtenbescherming (DRM, Digital
Rights Management) of bestanden die zijn gedownload van een
online muziekwinkel, kunnen niet worden weergegeven op dit
systeem. Als u een van deze bestanden probeert weer te geven,
wordt het volgende onbeveiligde audiobestand weergegeven.
Kijk op de onderstaande websites voor informatie over
compatibele USB-apparaten.
<http://support.sony-europe.com/>
1 Selecteer de USB-functie.
Druk op USB FUNCTION  op de afstandsbediening
of druk herhaaldelijk op FUNCTION  op het
apparaat.
REPEAT  herhaaldelijk totdat "
of " 1" verschijnt.
"
*Tijdens het weergeven van een cd-da-disc (audio) werkt de
weergavefunctie FLDR (SHUF) op dezelfde manier als de normale
(SHUF)-weergavefunctie.
Opmerkingen over de willekeurige weergavefunctie
 Als de willekeurige weergavefunctie op "SHUF" wordt ingesteld,
geeft het systeem alle tracks of bestanden op de disc willekeurig
weer. Als de willekeurige weergavefunctie op "FLDR SHUF"
wordt ingesteld, geeft het systeem alle tracks of bestanden in de
geselecteerde map willekeurig weer.
 Wanneer u het systeem uitschakelt, wordt de geselecteerde
willekeurige weergavefunctie ("SHUF" of "FLDR SHUF")
geannuleerd en keert het systeem terug naar de normale
weergavefunctie ("FLDR").
Opmerkingen over herhaalde weergave
 " " geeft aan dat alle tracks of bestanden worden herhaald totdat u
de weergave stopt.
 " 1" geeft aan dat één track of één bestand wordt herhaald totdat u
de weergave stopt.
Opmerkingen over weergave van MP3-discs
 Sla geen andere soorten tracks of bestanden, of overbodige mappen
op een disc met MP3-bestanden op.
Om
De weergave te
pauzeren
De weergave te
stoppen
Een map te
selecteren
Een bestand te
selecteren
Een punt in een
bestand te zoeken
Herhaalde
weergave te
selecteren
Drukt u op
  (of   op het apparaat).
Druk nog een keer op de toets om de
weergave te hervatten.
 . Om de weergave te hervatten,
drukt u op  * (of   op
het apparaat). Om het hervatten van
de weergave te annuleren, drukt u
opnieuw op  .
+/  herhaaldelijk.
/ // .
Druk tijdens de weergave op
/  of /  (of
/  op het apparaat), houd
uw vinger op de toets en laat de toets
op het gewenste punt los.
REPEAT  herhaaldelijk totdat "
of " 1" verschijnt.
De weergavefunctie wijzigen
Druk terwijl de speler in de stopstand staat op CLEAR .
Naar de radio luisteren
Voor automatisch scannen
Druk herhaaldelijk op TUNING MODE  totdat
"AUTO" verschijnt, en druk daarna op +/ . Het
scannen stopt automatisch wanneer er op een zender is
afgestemd, waarna "TUNED" en "STEREO" (alleen voor
stereoprogramma's) op de display gaan branden.
  op het apparaat.
Druk terwijl de speler in de stopstand staat herhaaldelijk
op PLAY MODE . U kunt kiezen uit de normale
weergavefunctie ("Normal" of "FLDR" voor alle MP3bestanden in de map op de disc), de willekeurige
weergavefunctie ("SHUF" of "FLDR SHUF*" voor
willekeurige weergave van een map) of de
geprogrammeerde weergavefunctie ("PGM").
Andere bedieningsmogelijkheden
Laatste track of laatste bestand van het
programma wissen
2 Stem af op een zender.
Druk tijdens de weergave op
/  (of /  op
het apparaat), houd uw vinger op de
toets en laat de toets op het gewenste
punt los.
Druk op   op de afstandsbediening of druk op
  op het apparaat.
*1Bij het weergeven van een MP3/WMA-bestand met VBR, kan het
systeem de weergave hervatten vanaf een ander punt.
Druk herhaaldelijk op TUNER FM/AM FUNCTION
 op de afstandsbediening of druk herhaaldelijk op
FUNCTION  op het apparaat.
/ // .
(USB-)poort .
Druk terwijl de speler in de stopstand staat herhaaldelijk
op PLAY MODE  totdat "PGM" verdwijnt.
1 Selecteer de TUNER-functie.
+/ .
De weergavefunctie wijzigen
 Naar netadapter
 AM-raamantenne
 FM-draadantenne (Strek deze horizontaal uit.)
het gewenste voorkeuzenummer te selecteren.
Als er al een andere zender is toegewezen aan het
geselecteerde voorkeurzendernummer, wordt deze
zender vervangen door de nieuwe zender.
2 Sluit het USB-apparaat aan op de
3 Start de weergave.
Herhaalde
weergave te
selecteren
Een disc uit te
werpen
Licenties en handelsmerken
™ ®
Als "PLAY SET" knippert, drukt u herhaaldelijk op /
 om "CLOCK" te selecteren, en drukt u daarna op
(invoeren) .
Druk herhaaldelijk op /  om het uur in te
stellen en druk daarna op
(invoeren) .
+/  om de gewenste map
4 Selecteer de gewenste track of het gewenste
Verwijder het deksel van het batterijvak en plaats de twee
bijgeleverde R6-batterijen (AA-formaat), met de  kant
eerst en de polen in de hieronder aangegeven richting.
Opmerkingen over het gebruik van de afstandsbediening
3 Selecteer een map (alleen MP3-disc).
Druk herhaaldelijk op
te selecteren.
Het gebruik van de afstandsbediening
Opmerking over DualDiscs
 iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano en iPod touch zijn
gedeponeerde handelsmerken van Apple Inc. in de V.S.
en andere landen.
 MPEG Layer-3 audiocodeertechnologie en -patenten
worden gebruikt onder licentie van Fraunhofer IIS en
Thomson.
 Windows Media is een gedeponeerd handelsmerk of
een handelsmerk van Microsoft Corporation in de
Verenigde Staten en/of andere landen.
 Dit product wordt beschermd door bepaalde
intellectuele eigendomsrechten van Microsoft
Corporation. Het gebruik of de verspreiding van
dergelijke technologie buiten dit product om is
verboden zonder een licentie van Microsoft of van een
erkend dochterbedrijf van Microsoft.
 Alle andere handelsmerken en gedeponeerde
handelsmerken zijn het eigendom van hun
respectievelijke houders. In deze handleiding worden
de symbolen en niet vermeld.
Plaats een disc met
het label naar voren
gericht.
In deze gebruiksaanwijzing wordt voornamelijk de
bediening uitgelegd met de afstandsbediening, maar
dezelfde handelingen kunnen ook uitgevoerd worden met
de gelijknamige of soortgelijke toetsen op het apparaat.
Druk terwijl de speler in de stopstand staat herhaaldelijk
op PLAY MODE  totdat "PGM" verschijnt.
3 Druk herhaaldelijk op +/  of ///  om
Als "TUNED" niet brandt en het scannen niet stopt,
drukt u op   om het scannen te stoppen, en stemt u
vervolgens handmatig af (zie hieronder).
Als u afstemt op een zender die RDS-diensten aanbiedt
(alleen het Europese model), wordt er informatie zoals
de servicenaam of zendernaam meegezonden met de
uitzending.
Voor handmatig afstemmen
Druk herhaaldelijk op TUNING MODE  totdat
"MANUAL" verschijnt, en druk daarna herhaaldelijk op
+/  om op de gewenste zender af te stemmen.
Tip
Om de statische ruis van een zwakke FM-stereozender te
verminderen, drukt u herhaaldelijk op FM MODE  totdat "MONO"
verschijnt om de stereo-ontvangst uit te schakelen.
Radi ozenders voorprogrammeren
1 Stem af op de gewenste zender.
2 Druk op TUNER MEMORY  om de
tunergeheugenfunctie te selecteren.
Voorkeurzendernummer
"
Druk terwijl de speler in de stopstand staat herhaaldelijk
op PLAY MODE . U kunt kiezen uit de normale
weergavefunctie (alle bestanden op het USB-apparaat op
volgorde weergeven), de mapweergavefunctie ("FLDR"
voor alle bestanden in de opgegeven map op het USBapparaat), de willekeurige weergavefunctie ("SHUF" of
"FLDR SHUF" voor willekeurige weergave van een map) of
de geprogrammeerde weergavefunctie ("PGM").
Opmerkingen over de willekeurige weergavefunctie
 Als de willekeurige weergavefunctie op "SHUF" wordt ingesteld,
geeft het systeem alle audiobestanden op het USB-apparaat
willekeurig weer. Als de willekeurige weergavefunctie op "FLDR
SHUF" wordt ingesteld, geeft het systeem alle audiobestanden in de
geselecteerde map willekeurig weer.
 Wanneer u het systeem uitschakelt, wordt de geselecteerde
willekeurige weergavefunctie ("SHUF" of "FLDR SHUF")
geannuleerd en keert het systeem terug naar de normale
weergavefunctie ("FLDR").
Opmerkingen over herhaalde weergave
 Als u " " selecteert wanneer het systeem in de normale
weergavefunctie staat, voert het systeem een herhaalde weergave
uit van alle audiobestanden op het USB-apparaat totdat u de
weergave stopt. Als u " " selecteert wanneer het systeem in de
mapweergavefunctie staat, voert het systeem een herhaalde weergave
uit van alle audiobestanden in de geselecteerde map totdat u de
weergave stopt.
 Als u " 1" selecteert, speelt het systeem het geselecteerde bestand
herhaald af tot u het afspelen stopt.
Opmerkingen
 De weergavevolgorde voor het systeem kan afwijken van de
weergavevolgorde van de aangesloten digitale muziekspeler.
 Zorg ervoor dat u het systeem uitschakelt voordat u het USBapparaat verwijdert. Als u het USB-apparaat verwijdert terwijl het
systeem ingeschakeld is, kunnen de gegevens op het USB-apparaat
beschadigd raken.
 Als u een USB-kabel wilt aansluiten, gebruik dan de USB-kabel die
bij het aan te sluiten USB-apparaat werd meegeleverd. Raadpleeg
de gebruiksaanwijzing die bij het aan te sluiten USB-apparaat werd
meegeleverd voor informatie over de werkwijze.
 Het kan enige tijd duren voordat "READING" verschijnt, afhankelijk
van het type USB-apparaat dat is aangesloten.
 Het systeem biedt geen ondersteuning voor een USB-hub. Sluit USBapparaten niet via een USB-hub aan.
 Als het USB-apparaat wordt aangesloten, leest het systeem alle
bestanden op het USB-apparaat. Als er veel mappen of bestanden op
het USB-apparaat staan, kan het lezen ervan lang duren.
 Bij sommige aangesloten USB-apparaten kan na een bediening een
korte vertraging optreden voordat deze wordt uitgevoerd door het
systeem.
 Compatibiliteit met alle codeer-/schrijfsoftware kan niet
worden gegarandeerd. Als audiobestanden op het USB-apparaat
oorspronkelijk werden gecodeerd met incompatibele software,
kunnen deze bestanden ruis of onderbroken geluid voortbrengen, of
helemaal niet worden weergegeven.
 Dit systeem kan de audiobestanden op het USB-apparaat in de
volgende gevallen niet weergeven:
wanneer het totale aantal audiobestanden in een map hoger is dan
999
wanneer het totale aantal audiobestanden op een USB-apparaat
hoger is dan 3000
wanneer het totale aantal mappen op een USB-apparaat hoger is
dan 1000 (inclusief de "ROOT"-map en lege mappen)
Deze aantallen kunnen verschillen, afhankelijk van de bestandsen mapstructuur. Sla geen andere typen bestanden of overbodige
mappen op een USB-apparaat op waarop audiobestanden staan.
 Het systeem kan slechts weergeven tot 9 mapniveaus diep (inclusief
de "ROOT"-map).
 Dit systeem ondersteunt niet altijd alle functies van een aangesloten
USB-apparaat.
 Mappen waarin geen audiobestanden staan, worden overgeslagen.
 U kunt met dit systeem naar de volgende audioformaten luisteren:
MP3: bestandsextensie ".mp3"
WMA: bestandsextensie ".wma"
Ook wanneer de bestandsnaam de juiste extensie heeft, maar het
werkelijke bestand een andere inhoud heeft, kan het systeem ruis
voortbrengen of kan er een storing ontstaan.
Het systeem als acculader gebruiken
Wanneer het systeem ingeschakeld is, kunt u het systeem
als acculader gebruiken voor USB-apparaten die zijn
uitgerust met een oplaadfunctie.
Het opladen begint wanneer het USB-apparaat wordt
aangesloten op een
(USB-)poort . De oplaadstatus
verschijnt op de display van het USB-apparaat. Lees voor
meer informatie de gebruiksaanwijzing van het USBapparaat.
Het opladen van het USB-apparaat stoppen
Regeling van het geluid
Om
Het volume in te
stellen
Een dynamischer
geluid te
produceren
Een geluidseffect
in te stellen
Om
De informatie
op de display te
veranderen1)
De displayfunctie
te veranderen (zie
hieronder).
(USB)-poort  van het apparaat.
2 Selecteer de USB-functie.
Druk op USB FUNCTION  op de afstandsbediening
of druk herhaaldelijk op FUNCTION  op het
3 Start de weergave als "iPod" op het scherm wordt
weergegeven.
Druk op   op de afstandsbediening of druk op
  op het apparaat.
De iPod/iPhone bedienen
Om
De weergave te
pauzeren
Te pauzeren
Een track of
hoofdstuk van een
gesproken boek
of een podcast te
selecteren
Een punt in een
track of hoofdstuk
van een gesproken
boek of een
podcast te zoeken
Het geselecteerde
onderdeel te kiezen
In de iPod-menu's
omhoog/omlaag te
scrollen
Terug te keren naar
het vorige menu
Drukt u op
 /  (of   op het
apparaat).

/ . Om snel vooruit of
snel achteruit te spoelen, houdt u uw
vinger op de toets.
Houd tijdens de weergave /
 ingedrukt en laat de toets op het
gewenste punt los.
/  .
/ .
RETURN /  .
Het systeem als acculader gebruiken
U kunt het systeem als acculader voor de iPod/iPhone
gebruiken terwijl het systeem is ingeschakeld.
Kijk naar het batterijpictogram op de display van de iPod/
iPhone, als u wilt zien of de accu wordt opgeladen. In het
"iPod/iPhone-gedeelte" van de "Technische gegevens" vindt
u een lijst met iPod-/iPhonemodellen die geschikt zijn voor
dit systeem.
Het opladen van de iPod/iPhone stoppen
Ontkoppel de aangesloten iPod/iPhone van het apparaat.
Opmerkingen
 De prestaties van het systeem kunnen verschillen, afhankelijk van de
specificaties van de aangesloten iPod/iPhone.
 Als een iPod/iPhone op het apparaat wordt aangesloten via een
USB-poort, wordt eerst "Connect" en vervolgens "iPod"
weergegeven.
 Draag het systeem niet terwijl er een iPod/iPhone op de aansluiting
geplaatst is. Als u dit doet, kan er een storing ontstaan.
 Bij het aansluiten of loskoppelen van de iPod/iPhone houdt u het
systeem met één hand vast en let u erop dat u niet per ongeluk op de
toetsen van de iPod/iPhone drukt.
 Raadpleeg voor het gebruik van de iPod/iPhone de
gebruiksaanwijzing van de iPod/iPhone.
 Sony is niet aansprakelijk wanneer gegevens die zijn opgenomen op
de iPod/iPhone verloren gaan of beschadigd raken bij gebruik van
een iPod/iPhone met dit systeem.
Optionele geluidscomponenten
gebruiken
1 Bereid de geluidsbron voor.
Sluit een extra geluidscomponent aan op de AUDIO
IN-aansluiting  van het apparaat met behulp van een
analoge geluidskabel (niet bijgeleverd).
2 Verlaag het volumeniveau.
Druk op VOLUME  .
3 Selecteer de AUDIO IN-functie.
Druk op AUDIO IN FUNCTION  op de
afstandsbediening of druk herhaaldelijk op FUNCTION
 op het apparaat.
4 Start de weergave.
Start de weergave op de aangesloten component en stel
het volumeniveau in.
Opmerking
Het systeem kan automatisch naar de stand-byfunctie overschakelen
als het volumeniveau van de aangesloten component te laag is. Stel
het volumeniveau van de component in. Zie "De automatische standbyfunctie uitschakelen".
De instelling controleren
1 Druk op TIMER MENU .
2 Druk herhaaldelijk op /  om "SELECT" te
selecteren, druk dan op
.
DISPLAY  herhaaldelijk wanneer
het systeem uitgeschakeld is.
Herhaal dezelfde procedure als hierboven tot "OFF"
.
verschijnt in stap 3, en druk daarna op
resterende weergaveduur van een track tijdens weergave
totale resterende weergaveduur
MP3-disc/USB-apparaat
track- of bestandsnaam ("
artiestnaam (" ")
albumnaam ("
")
")
Het systeem kent de volgende displayfuncties.
Displayfunctie
Energiebesparingsfunctie1)
Klok2)
Als een FM/AM-zender wordt ingesteld als geluidsbron
voor een timer, wordt het systeem automatisch
15 seconden vóór het ingestelde tijdstip ingeschakeld.
Als CD/USB wordt ingesteld als geluidsbron, wordt het
systeem automatisch 30 seconden vóór het ingestelde
tijdstip ingeschakeld.
3 Druk herhaaldelijk op /  om "PLAY SEL" te
Cd-da-disc
apparaat.
Druk op  . Het systeem wordt automatisch
ingeschakeld vóór het ingestelde tijdstip.
Als het systeem bij het bereiken van het ingestelde
tijdstip ingeschakeld is, zal de weergavetimer niet in
werking treden. Gebruik het systeem niet vanaf het
moment waarop het systeem wordt ingeschakeld tot het
moment waarop het weergeven begint.
Drukt u op
DISPLAY  herhaaldelijk wanneer
het systeem ingeschakeld is.
U kunt bijvoorbeeld informatie over een cd/MP3-disc of het USBapparaat bekijken, zoals:
U kunt een USB-apparaat niet opladen wanneer het systeem
uitgeschakeld is.
aan op de
SOUND EFFECT  herhaaldelijk
totdat het gewenste geluidseffect
wordt weergegeven.
Telkens wanneer u op de knop drukt,
worden geluidseffecten weergegeven
in de volgorde "ROCK"  "POP" 
"JAZZ"  "FLAT".
1)
Opmerking over het opladen van het USB-apparaat
1 Sluit de bij de iPod/iPhone meegeleverde USB-kabel
BASS BOOST .
De displayinformatie veranderen
Verwijder het USB-apparaat.
Weergeven met de iPod/iPhone
Drukt u op
VOLUME +/ .
7 Schakel het systeem uit.
Bij uitgeschakeld
systeem
De display wordt
uitgeschakeld om energie te
besparen. De timer en de klok
blijven werken.
De klok wordt weergegeven.
U kunt de klok niet instellen in de energiebesparingsfunctie.
De klokweergave schakelt na 8 seconden automatisch over naar de
energiebesparingsfunctie.
1)
2)
Opmerkingen over de informatie op de display
 Als de informatie dubbel-byte-tekens bevat, neemt elk dubbel-byteteken 2 bytes ruimte in
 Tekens die niet kunnen worden weergegeven op de display,
verschijnen als "_"
 De volgende gegevens verschijnen niet op de display:
totale weergaveduur voor een MP3-disc en een USB-apparaat
totale resterende weergaveduur voor een MP3-disc en een USBapparaat
resterende weergaveduur voor een MP3-bestand op MP3-disc of
een MP3/WMA-bestand op een USB-apparaat
 De volgende gegevens worden niet juist weergegeven op de display:
de verstreken weergaveduur van een MP3-bestand dat gecodeerd
is met VBR (variabele bitsnelheid)
namen van mappen en bestanden die niet voldoen aan de norm
ISO9660 niveau 1, niveau 2 of Joliet in het expansieformaat
 De volgende gegevens verschijnen wel op de display:
totale weergaveduur voor een cd-da-disc (behalve wanneer de
PGM-functie is geselecteerd en de speler in de stopstand staat)
resterende weergaveduur voor een track op een cd-da-disc
resterende weergaveduur voor een cd-da-disc (alleen tijdens
weergave, wanneer de normale weergavefunctie is geselecteerd)
ID3-taginformatie voor MP3-bestanden wanneer ID3-tags van
versie 1 en versie 2 worden gebruikt (de weergave van ID3taginformatie van versie 2 heeft voorrang wanneer ID3-tags van
zowel versie 1 als versie 2 worden gebruikt voor hetzelfde MP3bestand)
tot 64 tekens voor een ID3-tag, waarbij de volgende tekens zijn
toegestaan: hoofdletters (A tot en met Z), kleine letters (a tot en
met z) (kleine letters worden als hoofdletters weergegeven), cijfers
(0 tot en met 9) en symbolen (˝ $ % ’ ( ) * + , – . / < = > ? @ [ \ ] `)
De timers gebruiken
Het systeem kent 2 timerfuncties. Bij gebruik van beide
timers heeft de slaaptimer voorrang.
Slaaptimer:
U kunt met muziek in slaap vallen. Deze functie werkt zelfs
als de klok niet is ingesteld.
Druk herhaaldelijk op SLEEP .
Iedere keer dat u op SLEEP  drukt, neemt de insteltijd af
met 10 minuten, van maximaal 90 minuten tot minimaal
10 minuten.
Om de slaaptimer uit te schakelen, selecteert u "OFF".
Weergavetimer:
U kunt op een vooraf ingesteld tijdstip worden gewekt door
muziek vanaf een cd, FM/AM-zender, USB-apparaat of
iPod/iPhone. Zorg ervoor dat de klok is ingesteld.
1 Bereid de geluidsbron voor.
Bereid de geluidsbron voor, en druk daarna op
VOLUME +/  om het volumeniveau in te stellen.
U kunt de functie voor cd, USB (inclusief iPod/iPhone),
FM of AM instellen als geluidsbron.
Om van een bepaalde cd-track, een bepaald
audiobestand of radiozender te starten maakt u uw
eigen programma.
2 Selecteer de timerinstelfunctie.
Druk op TIMER MENU .
3 Stel de weergavetimer in.
Druk herhaaldelijk op /  om "PLAY SET" te
.
selecteren, druk dan op
4 Stel het tijdstip in waarop de weergave moet
beginnen.
Druk herhaaldelijk op /  om het uur in te stellen,
. Volg bovenstaande procedure om
druk dan op
de minuten in te stellen.
5 Volg dezelfde procedure als in stap 4 om de tijd in te
stellen waarop de weergave moet stoppen.
6 Selecteer de geluidsbron.
Druk herhaaldelijk op /  tot de gewenste
.
geluidsbron verschijnt, en druk daarna op
selecteren, druk dan op
.
De timer uitschakelen
De instelling wijzigen
Begin opnieuw bij stap 1.
Opmerkingen
 Als u een USB-apparaat als timer selecteert en er veel bestanden
of mappen op dat apparaat staan, duurt het even voordat het USBapparaat is gelezen en veroorzaakt dit enige vertraging voordat de
weergave begint als reactie op de timer.
 Als de geluidsbron voor een weergavetimer staat ingesteld op een
FM/AM-zender waarop via automatische of handmatige scanning
is afgestemd, zal wanneer u de radiozender wijzigt na het instellen
van de weergavetimer, ook de afgestemde radiozender voor de
weergavetimer wijzigen.
 Als een FM/AM-zender met een geregistreerd voorkeuzenummer
wordt ingesteld als geluidsbron voor een weergavetimer, wordt de
radiozender die u instelt voor de weergavetimer vast ingesteld. De
radiozenderinstelling voor de weergavetimer blijft gehandhaafd,
zelfs als u na het instellen van de weergavetimer afstemt op een
andere radiozender.
Opmerkingen voor de iPod/iPhone-gebruiker
 Zorg ervoor dat de iPod/iPhone niets weergeeft tijdens het gebruik
van de weergavetimer.
 De weergavetimer wordt mogelijk niet geactiveerd, afhankelijk van
de status van de aangesloten iPod/iPhone.
Tip
De weergavetimerinstelling blijft gehandhaafd zolang de instelling niet
handmatig wordt geannuleerd en de klokinstelling is voltooid.
Storingen verhelpen
1 Zorg dat het netsnoer goed is aangesloten.
2 Zoek uw probleem op in de onderstaande
controlelijst en voer de aangegeven corrigerende
handeling uit.
Neem als het probleem blijft bestaan, contact op met uw
dichtstbijzijnde Sony-dealer.
Algemeen
Het systeem wordt niet ingeschakeld.
 Is het netsnoer op de juiste wijze aangesloten?
Het systeem is onverwacht naar de standbyfunctie overgeschakeld.
 Dit is geen storing. Het systeem schakelt automatisch
over naar de stand-byfunctie wanneer er gedurende
30 minuten geen bediening plaatsvindt of geen
geluidssignaal wordt verzonden. Zie "De automatische
stand-byfunctie uitschakelen".
De klokinstelling of de
weergavetimerbediening is onverwacht
geannuleerd.
 Als ongeveer een minuut verstrijkt zonder dat er op
toetsen wordt gedrukt, wordt de klokinstelling of de
weergavetimerinstelling automatisch geannuleerd. Voer
de bediening opnieuw uit vanaf het begin.
Cd/MP3-disc
Het geluid slaat over of weergave van de disc is
niet mogelijk.
 Maak de disc schoon en plaats deze daarna weer in het
systeem.
 Zet het systeem op een plaats neer waar geen trillingen
optreden (bijvoorbeeld op een stabiele standaard).
De weergave begint niet bij de eerste track.
 Druk herhaaldelijk op PLAY MODE  om terug te
keren naar de normale weergave totdat de aanduidingen
"PGM" en "SHUF" allebei verdwijnen.
De weergave begint later dan normaal.
 De volgende discs kunnen de benodigde
voorbereidingstijd voor het weergeven verlengen:
een disc met een ingewikkelde mapstructuur
een disc met veel mappen
Foutieve display.
 De gegevens op de cd-da-disc of MP3-disc zijn mogelijk
beschadigd. Breng de muziekgegevens opnieuw over.
 De volgende tekens kunnen worden weergegeven door
dit systeem:
Hoofdletters (A t/m Z)
Kleine letters (a t/m z) (kleine letters worden als
hoofdletters weergegeven)
Cijfers (0 t/m 9)
Symbolen (˝ $ % ’ ( ) * + , – . / < = > ? @ [ \ ] `)
Andere tekens verschijnen als "_"
USB-apparaat
Gebruikt u een ondersteund USB-apparaat?
 Als u een niet-ondersteund USB-apparaat aansluit,
kunnen de volgende problemen optreden. Controleer
de informatie op de websites over compatibele USBapparaten aan de hand van de URL's vermeld onder "Een
bestand van het USB-apparaat weergeven".
Het USB-apparaat wordt niet herkend
Bestands- of mapnamen verschijnen niet op dit
systeem
Weergave is niet mogelijk
Het geluid slaat over
Er is ruis
Het geluid is vervormd
Er is geen geluid.
 Het USB-apparaat is niet op de juiste wijze aangesloten.
Schakel het systeem uit en sluit het USB-apparaat weer
aan.
Er is ruis hoorbaar, het geluid slaat over of het
is vervormd.
 U gebruikt een niet-ondersteund USB-apparaat.
Controleer de informatie op de websites over compatibele
USB-apparaten.
 Schakel het systeem uit, sluit vervolgens het USBapparaat opnieuw aan en schakel ten slotte het systeem
weer in.
 De muziekgegevens zelf bevatten ruis, of het geluid
is vervormd. Mogelijk is ruis opgenomen tijdens de
overdracht. Verwijder en probeer de muziekgegevens
opnieuw over te brengen.
 Voor het coderen van de audiobestanden werd een
lage bitsnelheid gebruikt. Stuur audiobestanden naar
het USB-apparaat die gecodeerd zijn met een hogere
bitsnelheid.
"READING" verschijnt lange tijd, of het duurt
erg lang voordat de weergave begint.
 Het leesproces kan lang duren in de volgende gevallen:
Er staan veel bestanden of mappen op het USBapparaat
De bestandsstructuur is uitermate complex
De geheugencapaciteit is extreem
Het interne geheugen is gefragmenteerd
Foutieve display.
 Druk op VOLUME +  om het volumeniveau te
verhogen.
 Zorg ervoor dat extra geluidscomponenten op de juiste
wijze aangesloten zijn.
 Zorg ervoor dat het systeem ingesteld is op de AUDIO
IN-functie.
 Worden de ventilatieopeningen van het systeem ergens
door geblokkeerd?
 De opgegeven zender zendt tijdelijk mogelijk niet uit.
 De gegevens op het USB-apparaat zijn mogelijk
beschadigd. Breng de muziekgegevens opnieuw over.
 De volgende tekens kunnen worden weergegeven door
dit systeem:
Hoofdletters (A t/m Z)
Kleine letters (a t/m z) (kleine letters worden als
hoofdletters weergegeven)
Cijfers (0 t/m 9)
Symbolen (˝ $ % ’ ( ) * + , – . / < = > ? @ [ \ ] `)
Andere tekens verschijnen als "_"
Zware brom of ruis.
Het USB-apparaat wordt niet herkend.
Er is geen geluid.
 Houd het systeem uit de buurt van ruisbronnen.
 Sluit het systeem aan op een ander stopcontact.
 Monteer een ruisfilter (niet bijgeleverd) op het netsnoer.
De afstandsbediening werkt niet.
 Verwijder elk obstakel tussen de afstandsbediening en de
afstandsbedieningssensor  op het apparaat en houd het
apparaat uit de buurt van fluorescerende lampen.
 Richt de afstandsbediening op de
afstandsbedieningssensor .
 Breng de afstandsbediening dichter naar het systeem.
 Schakel het systeem uit, sluit vervolgens het USBapparaat opnieuw aan en schakel ten slotte het systeem
weer in.
 Controleer de informatie op de websites over compatibele
USB-apparaten.
 Het USB-apparaat werkt niet op de juiste wijze.
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing die werd meegeleverd
bij het USB-apparaat voor informatie over hoe u dit
probleem kunt verhelpen.
De weergave begint niet.
 Schakel het systeem uit, sluit vervolgens het USBapparaat opnieuw aan en schakel ten slotte het systeem
weer in.
 Controleer de informatie op de websites over compatibele
USB-apparaten.
De weergave begint niet bij het eerste bestand.
 Stel de weergavefunctie in op de normale
weergavefunctie.
Audiobestanden kunnen niet worden
weergegeven.
 MP3-bestanden in het MP3 PRO-formaat kunnen niet
worden weergegeven.
 WMA-bestanden in het formaat Windows Media Audio
zonder kwaliteitsverlies en het formaat Windows Media
Audio Pro kunnen niet worden weergegeven.
 Een USB-apparaat dat geformatteerd is in een ander
bestandssysteem dan FAT16 of FAT32, wordt niet
ondersteund.*
 Als er meerdere partities zijn op het USB-apparaat
dat wordt gebruikt, worden bestanden mogelijk niet
weergegeven.
 Het systeem kan slechts weergeven tot 9 mapniveaus
diep.
 Bestanden die gecodeerd zijn, beveiligd zijn met
een wachtwoord enzovoort, kunnen niet worden
weergegeven.
 Bestanden met auteursrechtenbescherming (DRM,
Digital Rights Management) kunnen niet worden
weergegeven door dit systeem.
* Dit systeem ondersteunt de bestandssystemen FAT16 en
FAT32, maar sommige USB-apparaten ondersteunen deze
twee FAT-systemen niet. Voor meer informatie raadpleegt u de
gebruiksaanwijzing van ieder USB-apparaat of neemt u contact op
met de fabrikant.
iPod/iPhone
Er is geen geluid.
 Zorg ervoor dat de iPod/iPhone op de juiste wijze
aangesloten is.
 Zorg ervoor dat de iPod/iPhone muziek weergeeft.
 Zorg ervoor dat de iPod/iPhone bijgewerkt is met de meest
recente softwareversie. Update de iPod/iPhone voordat u
deze met het systeem gebruikt, als dat niet het geval is.
 Stel het volume in.
Het geluid is vervormd.
 Zorg ervoor dat de iPod/iPhone op de juiste wijze
aangesloten is.
 Verlaag het volumeniveau.
 Stel de instelling "EQ" van de iPod/iPhone in op "Uit" of
"Neutraal".
De iPod/iPhone werkt niet.
 Sluit eventuele andere iOS-programma's af die op de
iPod/iPhone actief zijn. Raadpleeg voor meer informatie
de gebruiksaanwijzing van de iPod/iPhone.
 Zorg ervoor dat de iPod/iPhone op de juiste wijze
aangesloten is.
 Zorg ervoor dat de iPod/iPhone bijgewerkt is met de
meest recente softwareversie. Update de iPod/iPhone
voordat u deze met het systeem gebruikt, als dat niet het
geval is.
 Omdat de bediening van het systeem anders is dan die
van de iPod/iPhone, kunt u de iPod/iPhone niet bedienen
met de toetsen op de afstandsbediening of het apparaat.
Gebruik in dit geval de toetsen op de iPod/iPhone.
De iPod/iPhone kan niet worden opgeladen.
 Zorg ervoor dat de iPod/iPhone op de juiste wijze
aangesloten is.
 Controleer of het systeem ingeschakeld is.
 Schakel de automatische stand-byfunctie uit en laad
de iPod/iPhone opnieuw op, als u de iPod/iPhone niet
volledig kunt opladen.
Tuner
Zware brom of ruis, of ontvangst van
radiozenders is niet mogelijk. (De aanduiding
"TUNED" of "STEREO" knippert op de display.)
 Sluit de antenne op de juiste wijze aan.
 Zoek een positie en richting waarbij een goede ontvangst
mogelijk is en stel daarna de antenne weer op.
 Houd de antennes uit de buurt van het netsnoer om te
voorkomen dat ze ruis oppikken.
 Schakel elektrische apparatuur in de buurt uit.
Er zijn meerdere radiozenders tegelijk te horen.
 Zoek een positie en richting waarbij een goede ontvangst
mogelijk is en stel daarna de antenne weer op.
 Houd de antennekabels samen met bijvoorbeeld in de
handel verkrijgbare kabelklemmen en pas de lengte van
de kabels aan.
Het systeem terugzetten op de
fabrieksinstellingen
Als het systeem nog steeds niet naar behoren functioneert,
moet u het systeem terugzetten op de fabrieksinstellingen.
Gebruik de toetsen op het apparaat om het systeem terug
te zetten op de fabrieksinstellingen.
1 Trek de stekker van het netsnoer uit het
stopcontact, steek de stekker daarna weer terug in
het stopcontact en schakel het systeem in.
2 Houd   en /  ingedrukt op het apparaat
totdat "RESET" op de display verschijnt.
Alle door de gebruiker geconfigureerde instellingen,
zoals de voorkeurzenders, de timer en de klokinstelling,
worden gewist.
De automatische stand-byfunctie
uitschakelen
Dit systeem is uitgerust met een automatische standbyfunctie. Met deze functie schakelt het systeem
automatisch over naar de stand-byfunctie wanneer er
gedurende 30 minuten geen bediening plaatsvindt of geen
geluidssignaal wordt uitgevoerd.
Standaard is de automatische stand-byfunctie ingeschakeld.
Gebruik de toetsen op het apparaat om de automatische
stand-byfunctie uit te schakelen.
Houd   ingedrukt terwijl het systeem
ingeschakeld is, totdat "AUTO. STBY OFF" verschijnt.
Om de functie in te schakelen, herhaalt u de procedure
totdat "AUTO. STBY ON" verschijnt.
Opmerkingen
 "AUTO. STBY" verschijnt gedurende 2 minuten op de display
voordat het systeem naar de stand-byfunctie overschakelt.
 De automatische stand-byfunctie werkt niet voor de tunerfunctie
(FM/AM), ook niet wanneer u deze hebt ingeschakeld.
 Mogelijk schakelt het systeem in de volgende gevallen niet
automatisch over naar de stand-byfunctie:
wanneer er een audiosignaal wordt waargenomen
tijdens weergave van audiotracks of bestanden
terwijl de vooraf ingestelde slaaptimer of weergavetimer wordt
uitgevoerd
 In de volgende gevallen begint het systeem het aftellen van de tijd
tot het overschakelt naar de stand-byfunctie opnieuw, zelfs als de
automatische stand-byfunctie ingeschakeld is:
als het USB-apparaat of de iPod/iPhone is aangesloten
wanneer op een toets op de afstandsbediening of het apparaat
wordt gedrukt
wanneer een vooraf ingestelde tijd van de slaaptimer of
weergavetimer start
Meldingen
COMPLETE: de bediening van het voorprogrammeren is
normaal beëindigd.
CONNECT: De aangesloten iPod/iPhone voert verificatie
uit.
DEVICE ERROR: onvoorspelbare situatie (of er is een
onbekend apparaat aangesloten).
FULL: u hebt geprobeerd om meer dan 25 tracks of
bestanden (stappen) te programmeren.
NO DEVICE : er is geen USB-apparaat en evenmin een
iPod/iPhone aangesloten.
NO DISC: er is geen disc in de speler geplaatst, of u hebt
een disc geplaatst die niet kan worden weergegeven.
NO STEP: alle geprogrammeerde tracks zijn gewist.
NO SUPPORT: Er is een niet-ondersteund USB-apparaat
aangesloten.
NO TRACK: er staan geen weergeefbare bestanden op het
USB-apparaat of de cd.
NOT USED: u hebt geprobeerd een bepaalde bediening
uit te voeren onder omstandigheden waarin die
bediening niet mogelijk is.
OVER CURRENT: Het systeem heeft een stroomstoring
gedetecteerd bij een aangesloten USB-apparaat of iPod/
iPhone. Ontkoppel het USB-apparaat of de iPod/iPhone
van het systeem, schakel het systeem uit en daarna weer
in. Als het probleem blijft optreden, neem dan contact
op met uw dichtstbijzijnde Sony-dealer.
PROTECT: het systeem heeft een stroomstoring
waargenomen. Ontkoppel de netadapter. Als het
probleem blijft optreden, neem dan contact op met uw
dichtstbijzijnde Sony-dealer.
PUSH STOP: u hebt op PLAY MODE  gedrukt tijdens
weergave met de CD- of USB-functie.
READING: Het systeem leest informatie van de disc, het
USB-apparaat of de iPod/iPhone. Sommige toetsen
werken niet tijdens het lezen.
REMOVED: Het aangesloten USB-apparaat of de
aangesloten iPod/iPhone is verwijderd.
TIME NG: de begin- en eindtijden van de weergavetimer
zijn ingesteld op hetzelfde tijdstip.
Voorzorgsmaatregelen
Discs die WEL met dit systeem kunnen worden
weergegeven
 Audio-cd
 Cd-r/cd-rw (audiogegevens/MP3-bestanden)
Discs die NIET met dit systeem kunnen worden
weergegeven
 Cd-rom
 Cd-r/cd-rw-discs die op een andere manier zijn gebrand
dan met het muziek-cd-formaat of MP3-formaat volgens
ISO9660 niveau 1/niveau 2, Joliet
 Cd-r/cd-rw-discs van een slechte opnamekwaliteit,
cd-r/cd-rw-discs waarop krassen zitten of die vuil zijn,
of cd-r/cd-rw-discs die zijn gebrand op een incompatibel
opnameapparaat
 Cd-r/cd-rw-discs die niet op de juiste wijze gefinaliseerd
zijn
 Discs die andere bestanden dan MPEG 1 Audio Layer-3bestanden (MP3-bestanden) bevatten
 Discs met een ongewone vorm (bijvoorbeeld hartvormig,
vierkant of stervormig)
 Discs waarop plakband, papier of een sticker zit
 Verhuurdiscs of tweedehands discs waarop een sticker zit
en waarvan de lijm onder de sticker uitkomt
 Discs waarop een label is afgedrukt, waarvan de inkt
plakkerig aanvoelt
Opmerkingen over discs
 Voordat u een disc gaat weergeven, moet u deze met
een schoonmaakdoekje vanuit het midden naar de rand
schoonvegen.
 Reinig discs niet met oplosmiddelen, zoals wasbenzine,
thinner, in de handel verkrijgbare schoonmaakmiddelen
of antistatische sprays bedoeld voor langspeelplaten.
 Stel een disc niet bloot aan direct zonlicht of
warmtebronnen, zoals een warme luchtstroom, en laat ze
niet achter in een auto die in de volle zon geparkeerd staat.
Voor uw veiligheid
 Trek de stekker van het netsnoer uit het stopcontact als
u het apparaat langere tijd niet gaat gebruiken. Als u de
stekker uit het stopcontact trekt, moet u altijd de stekker
vastpakken. Trek nooit aan het snoer zelf.
 Mocht er ooit een vast voorwerp of vloeistof in het
systeem komen, dan schakelt u het systeem uit en laat u
het controleren door gekwalificeerd personeel, voordat u
het weer gaat gebruiken.
 Het netsnoer mag alleen vervangen worden door een
erkende servicedienst.
Installeren
 Zet het systeem niet op een hellende ondergrond, niet op
plaatsen die erg heet, koud, stoffig, vuil of vochtig zijn of
waar onvoldoende ventilatie is, en niet op plaatsen met
trillingen, in direct zonlicht of onder een felle verlichting.
 Wees voorzichtig met het plaatsen van het systeem op
een ondergrond die een speciale behandeling heeft
ondergaan (bijvoorbeeld met was, olie of poetsmiddel),
want dit kan tot vlekken en verkleuringen op het
oppervlak leiden.
 Als het systeem rechtstreeks van een koude naar een
warme omgeving wordt gebracht, of in een zeer vochtige
ruimte wordt gezet, kan vocht condenseren op de lens in
de cd-speler, wat kan leiden tot storingen in het systeem.
In dit geval moet u de disc verwijderen en het systeem
ingeschakeld ongeveer een uur laten staan totdat het
vocht verdampt is.
Warmteophoping
 Warmteophoping in het apparaat tijdens gebruik is
normaal en geen reden voor bezorgdheid.
 Raak de behuizing niet aan als het systeem gedurende
langere tijd op een hoog volumeniveau continu in
gebruik is geweest, omdat de behuizing dan warm kan
zijn geworden.
 Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen niet geblokkeerd
worden.
Luidsprekersysteem
Dit luidsprekersysteem heeft geen magnetische
afscherming en daardoor kan het beeld op
televisietoestellen die zich dichtbij bevinden magnetisch
vervormd raken. In dat geval schakelt u het televisietoestel
uit, wacht u 15 tot 30 minuten en schakelt u het daarna
weer in.
De behuizing reinigen
Maak dit systeem schoon met een zachte doek die
een beetje bevochtigd is met een oplossing van een
mild schoonmaakmiddel in water. Gebruik nooit een
schuursponsje, schuurpoeder of een oplosmiddel zoals
verdunner, wasbenzine of alcohol.
Technische gegevens
Versterkergedeelte
Uitgangsvermogen (nominaal): 4 W + 4 W (8 ohm bij 1 kHz, 1% THV)
Continu RMS-uitgangsvermogen (referentiewaarde): 5 W + 5 W (8 ohm bij
1 kHz, 10% THV)
Ingang
AUDIO IN (stereominiaansluiting): gevoeligheid 900 mV, impedantie
47 kilo-ohm
Cd-spelergedeelte
Systeem: compactdisc- en digitaal audiosysteem
Eigenschappen van de laserdiode
Emissieduur: continu
Laser-uitgangsvermogen*: Minder dan 44,6 µW
*Deze uitvoer is de waarde gemeten op een afstand van 200 mm vanaf
het oppervlak van de objectieflens op het optisch-opnameblok met een
diafragma van 7 mm.
Frequentiebereik: 20 Hz  20 kHz
Signaal-ruisverhouding: meer dan 80 dB
Dynamisch bereik: meer dan 80 dB
Tunergedeelte
Antenne:FM-draadantenne
AM-raamantenne
FM-tunergedeelte
Afstembereik:
87,5 MHz  108,0 MHz (stappen van 50 kHz)
AM-tunergedeelte
Afstembereik:
531 kHz  1602 kHz (stappen van 9 kHz)
USB-gedeelte
Ondersteunde bitsnelheid:
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3): 32 kbps  320 kbps, VBR
WMA: 48 kbps  192 kbps, VBR
Bemonsteringsfrequenties:
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3): 32/44,1/48 kHz
WMA: 44,1 kHz
(USB-)poort: Type A, maximale stroomsterkte 500 mA
iPod/iPhone-gedeelte
USB werkt met:
iPhone 5s
iPhone 5c
iPhone 5
iPhone 4s
iPhone 4
iPhone 3GS
iPod touch (5e generatie)
iPod touch (4e generatie)
iPod touch (3e generatie)
iPod classic
iPod nano (7e generatie)
iPod nano (6e generatie)
iPod nano (5e generatie)
iPod nano (4e generatie)
 De functies / en
(invoeren) werken alleen op de afstandsbediening bij
de iPhone en iPod touch.
 De aanduidingen "Made for iPod" en "Made for iPhone" betekenen dat
een elektronisch accessoire specifiek ontworpen is voor aansluiting op een
iPod of iPhone en volgens de certificering van de ontwikkelaar voldoet
aan de prestatienormen van Apple. Apple is niet verantwoordelijk voor
het functioneren van dit apparaat of de naleving van veiligheidsnormen
en wettelijke voorschriften. Houd er rekening mee dat het gebruik van
dit accessoire met een iPod of iPhone invloed kan hebben op draadloze
prestaties.
Luidsprekergedeelte
Luidspreker met volledig bereik: 80 mm, conustype
Nominale impedantie: 8 ohm
Algemeen
Stroomvereisten:
Netadapter
Ingangsspanning: 110 V  240 V AC, 50/60 Hz
Uitgangsspanning: DC 9,5 V 1,8 A
Energieverbruik: 13 W
Afmetingen (b/h/d):
ca. 400 mm × 197 mm × 114 mm
Gewicht: ca. 2,4 kg
Aantal hoofdapparaten: 1 stuk
Bijgeleverde accessoires: afstandsbediening (1), netadapter (1),
AM-raamantenne (1), R6-batterijen (AA-formaat) (2)
Het ontwerp en de technische gegevens zijn onderhevig aan veranderingen
zonder voorafgaande kennisgeving.
Stroomverbruik in stand-by: 0,5 W

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Key Features

  • 10 W Black
  • Optical disc player
  • 8 Ω
  • USB port
  • MP3 playback

Related manuals

Download PDF

advertisement