Sony CMT-BT80W Gebruiksaanwijzing

Add to My manuals
80 Pages

advertisement

Sony CMT-BT80W  Gebruiksaanwijzing | Manualzz
Personal Audio
System
Aan de slag
Handelingen
Netwerkverbindingen
Gebruiksaanwijzing
Aanvullende informatie
Problemen oplossen
Voorzorgsmaatregelen/
Technische gegevens
CMT-BT80W/BT80WB
WAARSCHUWIN
Om het risico op brand te
voorkomen, zorgt u dat de
ventilatieopening van het
apparaat niet wordt afgedekt
met kranten, tafelkleden,
gordijnen, enz. Stel het apparaat
ook niet bloot aan open vuur
(zoals kaarsen).
Om het risico op een elektrische
schok of brand te voorkomen,
zorgt u dat het apparaat niet
wordt blootgesteld aan
vloeistoffen. Plaats dus geen
objecten gevuld met vloeistof,
zoals een vaas, op het apparaat.
Aangezien de hoofdstekker
wordt gebruikt om het apparaat
los te koppelen van het
elektriciteitsnet, sluit u het
apparaat aan op een
gemakkelijk bereikbaar
stopcontact. Mocht u een
abnormale situatie van het
apparaat ontdekken, dan trekt u
de netstekker onmiddellijk uit
het stopcontact.
Installeer de stereo-installatie
niet in een krappe ruimte, zoals
een boekenkast of ingebouwde
kast.
Stel batterijen of apparaten met
batterijen niet bloot aan extreme
hitte, zoals direct zonlicht en
vuur.
Het apparaat is niet
losgekoppeld van het
elektriciteitsnet zolang de
stekker in het stopcontact zit,
ondanks dat het apparaat zelf is
uitgeschakeld.
Het naamplaatje bevindt zich
onder aan de buitenkant van.
Na te zijn getest is gebleken dat
dit apparaat voldoet aan de
eisen die gesteld worden in de
EMC-richtlijn voor het gebruik
van een aansluitkabel korter dan
3 meter.
2NL
VOORZICHTIG
Het gebruik van optische
instrumenten met dit apparaat
zal de kans op oogbeschadiging
vergroten.
Dit apparaat is geclassificeerd als
een KLASSE 1 LASER-product.
Deze aanduiding bevindt zich
onder aan de buitenkant.
Voor klanten in Europa
Deugdelijk afgeschermde en
geaarde kabels en stekkers
moeten worden gebruikt voor
verbindingen met
hostcomputers en/of
randapparatuur.
Kennisgeving aan klanten:
de volgende informatie is
alleen van toepassing op
apparaten verkocht in
landen waarin de EUrichtlijnen geldig zijn.
Dit product werd geproduceerd
door of in opdracht van Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minatoku Tokyo, 108-0075 Japan.
Vragen met betrekking tot
product conformiteit gebaseerd
op EU-wetgeving kunnen
worden gericht aan de
gemachtigde
vertegenwoordiger, Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Duitsland. Voor service- of
garantiezaken verwijzen wij u
door naar de adressen in de
afzonderlijke service of garantie
documenten.
Hierbij verklaart Sony Corp. dat het
toestel in overeenstemming is met
de essentiële eisen en de andere
relevante bepalingen van richtlijn
1999/5/EG.
Nadere informatie kunt u vinden
op:
http://www.compliance.sony.de/
Verwijdering
van oude
elektrische en
elektronische
apparaten
(Toepasbaar in
de Europese Unie en
andere Europese landen
met gescheiden
inzamelingssystemen)
Uitsluitend Europa
Het symbool op het product of
op de verpakking wijst erop dat
dit product niet als huishoudelijk
afval mag worden behandeld.
Het moet echter naar een plaats
worden gebracht waar
elektrische en elektronische
apparatuur wordt gerecycled. Als
u ervoor zorgt dat dit product op
de correcte manier wordt
verwerkt, voorkomt u voor mens
en milieu negatieve gevolgen
die zich zouden kunnen
voordoen in geval van verkeerde
afvalbehandeling. De recycling
van materialen draagt bij tot het
vrijwaren van natuurlijke
bronnen. Voor meer details in
verband met het recyclen van dit
product, neemt u contact op met
de gemeentelijke instanties, het
bedrijf of de dienst belast met de
verwijdering van huishoudafval
of de winkel waar u het product
hebt gekocht.
Dit symbool op de batterij of op
de verpakking wijst erop dat de
batterij, meegeleverd met van
dit product niet als huishoudelijk
afval behandeld mag worden.
Op sommige batterijen kan dit
symbool gebruikt worden in
combinatie met een chemisch
symbool. Het chemisch symbool
voor kwik (Hg) of lood (Pb) wordt
toegevoegd wanneer de batterij
meer dan 0,0005 % kwik of
0,004 % lood bevat.
Door deze batterijen op juiste
wijze af te voeren, helpt u
mogelijke negatieve gevolgen
voor mens en milieu die zouden
kunnen veroorzaakt worden in
geval van verkeerde
afvalbehandeling te voorkomen.
Het recycleren van materialen
draagt bij tot het behoud van
natuurlijke bronnen.
In het geval dat de producten
om redenen van veiligheid,
prestaties dan wel in verband
met data-integriteit een
permanente verbinding met een
ingebouwde batterij vereisen,
mag deze batterij enkel door
gekwalificeerd servicepersoneel
vervangen te worden. Om ervoor
te zorgen dat de batterij op een
juiste wijze zal worden
behandeld, dient het product
aan het eind van zijn
levenscyclus overhandigd te
worden aan het desbetreffende
inzamelingspunt voor de
recyclage van elektrisch en
elektronisch materiaal.
Voor alle andere batterijen
verwijzen we u naar het
hoofdstuk over hoe de batterij
veilig uit het product te
verwijderen. Overhandig de
batterij aan het desbetreffende
inzamelingspunt voor de
recyclage van batterijen.
Voor meer details in verband
met het recyclen van dit product
of batterij, kan u contact
opnemen met de gemeentelijke
Verwijdering van
oude batterijen
(van toepassing
in de Europese
Unie en andere
Europese landen
met afzonderlijke
inzamelingssystemen)
instanties, de organisatie het
belast met de verwijdering van
huishoudelijk afval of de winkel
waar u het product hebt
gekocht.
3NL
Voordat u dit systeem in gebruik neemt
Gebreken die bij normaal gebruik van
het systeem optreden, worden door
Sony gerepareerd conform de
voorwaarden zoals omschreven in de
beperkte garantie voor dit systeem. Sony
is echter niet aansprakelijk voor
gevolgschade die voortkomt uit een
afspeelstoring door een beschadigd of
defect systeem.
Muziekdiscs die zijn gecodeerd
met
auteursrechtenbeveiligingstechnologieen
Dit product is ontworpen voor het afspelen
van discs die voldoen aan de Compact Disc
(CD)-norm. Onlangs hebben sommige
platenmaatschappijen diverse muziekdiscs
op de markt gebracht die zijn gecodeerd
met
auteursrechtenbeveiligingstechnologieën.
Houd er rekening mee dat sommige van
deze discs niet voldoen aan de CD-norm en
wellicht niet met dit product kunnen
worden afgespeeld.
Opmerking over DualDiscs
Een DualDisc is een tweezijdige disc,
waarop aan de ene kant DVD-materiaal is
gebrand en aan de andere kant digitaal
audiomateriaal. Aangezien de kant met het
audiomateriaal niet voldoet aan de
Compact Disc (CD)-norm, kan het afspelen
op dit product niet worden gegarandeerd.
4NL
Inhoudsopgave
Voordat u dit systeem in gebruik neemt ............................................... 4
Functies van dit systeem ....................................................................... 8
Genieten van muziek van diverse bronnen ........................................ 8
Genieten van muziek via netwerken ................................................. 8
Aan de slag
Locatie en functie van bedieningselementen....................................... 9
Apparaat (bovenkant) ..................................................................... 9
Afstandsbediening ........................................................................10
Aansluitingen........................................................................................ 12
De antennes en het netsnoer aansluiten .......................................... 12
De iPod/iPhone/iPad aansluiten ..................................................... 13
De batterijen plaatsen .......................................................................... 14
De klok instellen.................................................................................... 15
Handelingen
Een CD-DA-/MP3-disc afspelen ........................................................... 16
Uw eigen geprogrammeerde volgorde samenstellen (in
geprogrammeerde volgorde afspelen) ............................................ 19
Een iPod/iPhone/iPad afspelen ........................................................... 21
Compatibele iPod/iPhone/iPad-modellen ....................................... 21
Een iPod/iPhone/iPad opladen .......................................................22
Een bestand op een USB-apparaat afspelen....................................... 24
Een USB-apparaat opladen ............................................................ 26
Voorbereiding voor een BLUETOOTH-verbinding................................27
Pairing tussen dit systeem en een BLUETOOTH-apparaat .................. 28
Verbinden via aanraken (NFC) ........................................................ 30
Naar muziek luisteren via een BLUETOOTH-verbinding ......................32
5NL
Netwerkverbindingen
Verbinding maken met uw netwerk .................................................... 34
Een draadloos netwerk instellen ......................................................... 35
Optie 1: methode voor het gebruik van een toepassing voor
smartphones of tablets (Android-apparaat/iPhone/
iPod touch/iPad) ...................................................................... 35
Optie 2: handmatige instelmethode op basis van het scannen van
een toegangspunt (voor pc/Mac). .............................................. 36
Optie 3: methode voor gebruik van een WPS-drukknop bij het
toegangspunt dat WPS ondersteunt........................................... 38
Bekabelde netwerken instellen ........................................................... 39
Optie 4: DHCP-methode ................................................................ 39
Luisteren naar audiocontent met DLNA (Digital Living Network
Alliance) ............................................................................................40
Naar audiocontent op een computer luisteren met Windows 8 ...........41
Naar audiocontent op een computer luisteren met Windows 7 .......... 44
Naar audiocontent luisteren op een computer met Windows Vista/
Windows XP ............................................................................. 47
AirPlay gebruiken................................................................................. 49
Gebruik van de “WALKMAN” toepassing op een Xperia/Xperia
tablet..................................................................................................51
Aanvullende informatie
Luisteren naar de radio ........................................................................ 52
Afstemmen op een radiozender ..................................................... 52
Radiozenders vooraf instellen ........................................................ 53
De automatische DAB-scan handmatig uitvoeren (alleen op de CMTBT80WB) ................................................................................. 53
Optionele audiocomponenten gebruiken .......................................... 55
De automatische stand-byfunctie instellen ........................................ 56
De BLUETOOTH-/netwerkstand-bystand instellen............................. 57
De software bijwerken ......................................................................... 58
Het geluid aanpassen .......................................................................... 59
De display wijzigen .............................................................................. 60
De timers gebruiken .............................................................................61
De slaaptimer instellen ...................................................................61
De afspeeltimer instellen ................................................................61
Problemen oplossen
Problemen oplossen............................................................................ 64
Berichten.............................................................................................. 70
6NL
Voorzorgsmaatregelen/Technische gegevens
Voorzorgsmaatregelen ........................................................................72
BLUETOOTH draadloze technologie.....................................................74
Technische gegevens ...........................................................................76
7NL
Functies van dit systeem
Genieten van muziek van diverse bronnen
pagina 16
pagina 21
pagina 24
Muziek-cd
iPod/iPhone/iPad
USB-apparaat
Externe component
FM/AM/DAB*
pagina 55
pagina 52
* AM is alleen beschikbaar voor CMT-BT80W en DAB alleen voor CMT-BT80WB.
Genieten van muziek via netwerken
Dit systeem is uitgerust met de DSEE-functie om duidelijke hoge tonen te reproduceren,
ongeacht de afname van de geluidskwaliteit als gevolg van compressie.
Het geeft zeer gecomprimeerde bronnen zoals MP3 met een natuurlijk en ruimtelijk geluid
weer, dicht in de buurt van het geluid van het origineel.
De DSEE-functie wordt automatisch geactiveerd als de indeling van de geluidsbron wordt
herkend.
pagina 49
AirPlay
Xperia/Xperia tablet
BLUETOOTH/NFC
DLNA
pagina 27
8NL
pagina 51
pagina 40
Aan de slag
Locatie en functie van bedieningselementen
Aan de slag
Apparaat (bovenkant)
Opmerking over de automatische stand-byfunctie
De stand-bystand van dit systeem wordt na ongeveer 30 minuten automatisch geactiveerd
als er geen bewerking wordt uitgevoerd of er geen audio-uitgangssignaal is. Standaard is de
automatische stand-byfunctie geactiveerd. Zie pagina 56 voor het deactiveren van de
functie.
9NL
Afstandsbediening
 -knop (afspelen/pauze)
Hiermee start of pauzeert u het afspelen
van een CD-DA- of MP3-disc of een
bestand op de aangesloten iPod/
iPhone/iPad, of het aangesloten USB- of
BLUETOOTH-apparaat.
 -knop (stop)
Hiermee stopt u het afspelen van een
CD-DA- of MP3-disc of een bestand op
de aangesloten iPod/iPhone/iPad, of het
aangesloten USB- of BLUETOOTHapparaat.
 Knoppen voor het vooraf instellen van
radiozenders vooraf instellen/afspelen
van muziek
In deze handleiding worden voornamelijk
de bedieningsfuncties met de
afstandsbediening uitgelegd, maar
dezelfde functies kunnen ook worden
uitgevoerd met de knoppen op het
apparaat met dezelfde of soortgelijke
namen.
 STANDBY-aanduiding
Gaat branden wanneer het apparaat
wordt uitgeschakeld. De aanduiding
knippert wanneer het apparaat een
storing waarneemt. Zie "Als de
STANDBY-aanduiding knippert"
(pagina 64).
 /-knop (aan/uit)
Hiermee schakelt u het apparaat in of uit.
 FUNCTION-knop(pen)
Apparaat: FUNCTION-knop
Door iedere druk op de knop wordt de
functie afwisselend veranderd naar CD,
USB, BLUETOOTH, DAB*, FM, AM* en
AUDIO IN.
* AM is alleen beschikbaar voor CMT-BT80W
en DAB alleen voor CMT-BT80WB.
Afstandsbediening: FUNCTIONknoppen CD, USB, BLUETOOTH, TUNER
en AUDIO IN
Druk op de bijbehorende functieknop die
u wilt activeren.
10NL
Apparaat: TUNE +/–- en /knoppen
• TUNE +/–-knoppen
Hiermee kunt u afstemmen op een
gewenste radiozender of een vooraf
ingesteld nummer van de
geregistreerde radiozender selecteren.
• /-knoppen
Hiermee gaat u naar het begin van een
track of bestand. Terwijl u de knop
ingedrukt houdt, kunt u snel
vooruitspoelen of terugspoelen in de
track of het bestand.
Afstandsbediening: TUNE +/–- /
 en /-knoppen
• TUNE +/–-knoppen
Hiermee kunt u afstemmen op een
gewenste radiozender of een vooraf
ingesteld nummer selecteren van de
radiozender waarop u afgestemd bent.
• /-knoppen
Hiermee gaat u naar het begin van een
track of bestand.
• /-knoppen
Hiermee kunt u snel vooruitspoelen of
terugspoelen in een track of bestand.
 -knop (uitwerpen)
Hiermee kunt u een CD-DA- of MP3-disc
uitwerpen (pagina 16).
 BLUETOOTH-aanduiding
Geeft de BLUETOOTH-status aan. Zie
voor meer informatie "Informatie over de
BLUETOOTH-aanduiding" (pagina 27).
 BLUETOOTH-knop
Hiermee kunt u verbinding maken/de
verbinding verbreken met een
BLUETOOTH-apparaat of een pairing
uitvoeren (pagina 29, 33).
 -knop (effectaanduiding)
Hiermee zet u de effectaanduiding aan/
uit .
 BASS BOOST-knop
Hiermee kunt u de lage-tonen-boost inof uitschakelen (pagina 59).
 Volumeknop(pen)
Apparaat: VOL +/–-knoppen
Afstandsbediening: VOLUME +/–-knop
Hiermee regelt u het volume.
 N-markering
Houd een smartphone met de NFCfunctie dicht bij deze markering om de
BLUETOOTH-registratie, de verbinding of
het verbreken van de verbinding via één
keer aanraken (one-touch) uit te voeren.
Voor deze bewerking moet u vooraf een
instelling verrichten (pagina 30).
 Disc-sleuf
Hiermee kunt u een CD-DA- of MP3-disc
plaatsen (pagina 16).
 Afstandsbedieningsssensor
 Effectaanduiding
Hier wordt de gebruiksstatus van dit
systeem weergegeven.
 TIMER MENU-knop
Hiermee kunt u de klok of afspeeltimer
instellen (pagina 15, 62).
 SLEEP-knop
Hiermee kunt u de slaaptimer instellen
(pagina 61).
 TUNING MODE-knop
Hiermee kunt u de afstemmodus
instellen. Elke keer dat u op de knop
drukt, verandert de modus, naar AUTO,
PRESET of MANUAL (pagina 52).
 FM MODE-knop
Hiermee kunt u de FM-stereo- of monoontvangst instellen (pagina 52).
 TUNER MEMORY-knop
Hiermee kunt u radiozenders vooraf
instellen (pagina 53).
 Bedieningsknoppen
• ///-knoppen
Hiermee kunt u een optie selecteren of
de instelling wijzigen.
•
+/–-knoppen
Aan de slag
 Display
Hier worden de instelgegevens van het
apparaat weergegeven.
Hiermee kunt u een map (album)
selecteren op een MP3-disc of USBapparaat.
 RETURN-knop
Hiermee kunt u terugkeren naar een
vorige status.
 REPEAT-knop
Hiermee kunt u herhaaldelijk afspelen
selecteren (pagina 17, 25).
 PLAY MODE-knop
Hiermee kunt u de afspeelmodus
selecteren (pagina 17, 19, 20, 25).
 DISPLAY-knop
Hiermee kunt u de informatie wijzigen
die op de display wordt weergegeven
(pagina 15, 33, 60).
 BASS +/–-knoppen
Hiermee kunt u de lage tonen instellen
(pagina 59).
 TREBLE +/–-knoppen
Hiermee kunt u de hoge tonen instellen
(pagina 59).
 CLEAR-knop
Hiermee verwijdert u een
geprogrammeerde track of map
(pagina 20).
 -knop (effectaanduiding)
Hiermee zet u de effectaanduiding aan/
uit.
 -knop (enter)
Hiermee voert u een geselecteerde optie
of instelling in.
 OPTION-knop
Hiermee geeft u een optiemenu weer.
Druk op /  om het volgende
optiemenu te selecteren.
DEL LINK: Voor het verwijderen van de
BLUETOOTH pairinggegevens
(pagina 29).
BTNW:STBY: Voor het instellen van de
BLUETOOTH/netwerk-stand-bystand
(pagina 57).
AUTO:STBY: Voor het instellen van de
automatische stand-bystand (pagina 56).
WPS: Voor het verbinden met een
netwerk via een WPS-compatibel
netwerkapparaat (pagina 38).
NW RESET: Voor het initialiseren van de
netwerkverbinding (pagina 36, 50).
UPDATE: Voor het updaten van de
software (pagina 58).
De beschikbare menu's kunnen
verschillen, afhankelijk van de gebruikte
functie.
11NL
Aansluitingen
De antennes en het netsnoer aansluiten
AAntennes
A DAB/FM-draadantenne (bijgeleverd)
(alleen op de CMT-BT80WB)
B FM-draadantenne (bijgeleverd)
(alleen op de CMT-BT80W)
C AM-raamantenne (bijgeleverd)
(alleen op de CMT-BT80W)
Sluit de antennes aan om radiouitzendingen te ontvangen.
Bepaal een plaats en richting waarbij de
ontvangst goed is en bevestig de antennes
vervolgens op een stabiel oppervlak (raam,
muur, etc.).
Houd de antennes uit de buurt van het
apparaat, het netsnoer en andere AVcomponenten om het oppikken van ruis te
voorkomen.
Zet het uiteinde van de FM-antenne met
plakband vast.
12NL
BNetspanningsingang (AC IN)
Nadat alle apparatuur is aangesloten, sluit u
het netsnoer D op het stopcontact aan.
CAUDIO IN-aansluiting (externe ingang)
Sluit hier optionele externe apparatuur met
een audiokabel (niet bijgeleverd) op aan.
DLAN-aansluiting
Sluit hierop een netwerkkabel (niet
bijgeleverd) aan.
De AM-raamantenne voorbereiden
Wikkel het antennesnoer los dat rond
de antenne is gewikkeld en zet de
antennestandaard omhoog.
Zet de antenne rechtop en
zet deze aan de sleuf vast
totdat deze vastklikt.
Aan de slag
De iPod/iPhone/iPad aansluiten
 USB-poort
Verbind een iPod/iPhone/iPad* met de
USB-poort middels de USB-kabel  die bij
uw iPod/iPhone/iPad is geleverd.
* Zie voor de iPod/iPhone/iPad die u met dit
systeem kunt gebruiken "Compatibele iPod/
iPhone/iPad-modellen" (pagina 21).
13NL
De batterijen plaatsen
Plaats twee bijgeleverde R6 (AA-formaat)
batterijen, met de -zijde eerst, in
overeenstemming met de hieronder
weergegeven polariteiten.
Opmerkingen
• Bij normaal gebruik gaan de batterijen ongeveer
6 maanden mee.
• Gebruik geen oude batterij in combinatie met
•
14NL
een nieuwe of een combinatie van verschillende
batterijtypen.
Als u de afstandsbediening langere tijd niet
gebruikt, moet u de batterijen verwijderen om
eventuele schade door lekkage van batterijen
en corrosie te voorkomen.
De klok instellen
4
Stel via dezelfde procedure de
minuten in.
Opmerking
De klokinstellingen worden teruggezet op de
beginwaarden als u het netsnoer uit het
stopcontact trekt of als er een stroomstoring
optreedt.
Aan de slag
Stel de klok in met de knoppen op de
afstandsbediening.
De klok weergeven wanneer het
systeem uit is
Druk enkele keren op DISPLAY  om de
klok weer geven. De klok wordt ongeveer 8
seconden lang weergegeven.
Als het systeem in de BLUETOOTH-/
netwerkstand-bystand staat, verschijnt de
klok niet als u op DISPLAY  drukt.
1
Druk op / (aan/uit)  om het
systeem in te schakelen.
2
Druk op TIMER MENU  om de
modus voor het instellen van de
klok te selecteren.
Als "PLAY SET" knippert, drukt u enkele
keren op /  om "CLOCK" te
selecteren en drukt u vervolgens op
(enter) .
3
Druk enkele keren op /  om
het uur in te stellen en druk
vervolgens op
(enter) .
15NL
Handelingen
Een CD-DA-/MP3-disc afspelen
Het afspelen begint automatisch nadat
"READING" verdwijnt.
Als u van een andere functie overstapt naar
de CD-functie terwijl er al een disc in de
discsleuf is geplaatst, drukt u op   om
met afspelen te beginnen.
Wanneer "NO DISC" in de display verschijnt
Er is geen disc in de discsleuf geplaatst of er
is een disc geplaatst die niet op dit systeem
kan worden afgespeeld. Zie
"Voorzorgsmaatregelen" (pagina 72) en
plaats een afspeelbare disc.
Opmerkingen
• Discs van 8 cm kunnen niet in dit systeem
worden gebruikt.
1
Druk op CD FUNCTION .
Druk enkele keren op FUNCTION  op
het apparaat totdat "CD" op de display
 verschijnt.
• Plaats geen disc van 8 cm met een adapter in de
•
•
2
Schuif een disc in de discsleuf
met de labelzijde naar voren.
Labelzijde
(bedrukte kant)
•
•
•
 (uitwerpen) 
Werp een disc uit.
•
•
16NL
sleuf. Hierdoor kan het systeem storingen
vertonen.
U kunt geen disc in de discsleuf plaatsen wanneer
"NO DISC" niet op de display  verschijnt.
Probeer de disc niet naar binnen te duwen.
Als u zelfs geen disc in de discsleuf kunt
plaatsen wanneer "NO DISC" op de display 
verschijnt, zit er mogelijk al een disc in de sleuf.
Druk op   en houd deze knop ingedrukt om
een dergelijke disc met geweld uit te werpen.
Neem contact op met de dichtstbijzijnde Sonyleverancier als de disc niet door het systeem
wordt uitgeworpen.
Als u een disc niet uit kunt werpen en "LOCKED"
op de display verschijnt, dient u contact op te
nemen met de dichtstbijzijnde Sony-leverancier.
Plaats geen discs met afwijkende vormen
(bijvoorbeeld een hart, een vierkant, een ster) in
de sleuf. De disc kan in het apparaat vallen en
onherstelbare schade veroorzaken.
Schakel het systeem niet uit als er een disc voor
de helft in de discsleuf is gestoken. De disc kan
dan vallen.
Gebruik geen disc met tape, zegels of pasta
erop, want dit kan storingen veroorzaken.
Wanneer u een disc uitwerpt, dient u het
oppervlak van de disc niet aan te raken.
Andere bewerkingen
willekeurige volgorde "SHUF".
Wanneer "PUSH STOP" verschijnt
Actie
Handeling:
Afspelen
onderbreken
Druk op  . Druk
opnieuw op de knop om
verder te gaan met
afspelen.
U kunt de afspeelmodus niet wijzigen
tijdens het afspelen. Stop met afspelen en
verander dan de afspeelmodus.
Opmerking over de afspeelmodus
Druk op  .
Een track of
bestand
selecteren
Druk op / .
Opmerkingen over herhaaldelijk afspelen
Een punt in een
track of
bestand
zoeken
Houd /  (of
/  op het
apparaat) ingedrukt
tijdens het afspelen en
laat de knop op het
gewenste punt los.
Herhaaldelijk
afspelen
selecteren
Druk enkele keren op
REPEAT  totdat
" "(alle tracks of
bestanden) of " 1" (één
track of bestand)
verschijnt.
• "
Een map op
een MP3-disc
selecteren
Druk enkele keren op
+/ .
Een disc
uitwerpen
Druk op   op het
apparaat.
De afspeelmodus wijzigen
Druk enkele keren op PLAY MODE  terwijl
de speler gestopt is. U kunt de modus voor
normaal afspelen (geen indicatie of "FLDR"*
verschijnt), de modus voor het in
willekeurige volgorde afspelen ("SHUF" of
"FLDR SHUF"* verschijnt) of de modus voor
het in geprogrammeerde volgorde afspelen
("PGM" verschijnt) selecteren.
Afspeelmodus
" geeft aan dat alle tracks of
bestanden worden herhaald totdat u
stopt met afspelen.
• " 1" geeft aan dat één track of bestand
wordt herhaald totdat u stopt met
afspelen.
• Indien het netsnoer wordt ontkoppeld
wanneer het systeem is ingeschakeld,
wordt de herhaalde afspeelmodus
uitgeschakeld.
Handelingen
Afspelen
stoppen
Indien het netsnoer wordt ontkoppeld
wanneer het systeem is ingeschakeld, wordt
de normale afspeelmodus weer
geactiveerd.
Opmerkingen over het afspelen in
willekeurige volgorde
• Wanneer het afspelen in willekeurige
volgorde is ingesteld op "SHUF", speelt
het systeem alle tracks of bestanden op
de disc in willekeurige volgorde af.
Wanneer de modus voor het afspelen in
willekeurige volgorde op "FLDR SHUF"
wordt ingesteld, speelt het systeem alle
tracks of bestanden in de geselecteerde
map in willekeurige volgorde af.
• Wanneer u het systeem uitschakelt,
wordt de geselecteerde modus voor in
willekeurige volgorde afspelen ("SHUF" of
" FLDR SHUF") gewist en keert de
afspeelmodus terug naar de normale
afspeelmodus (geen indicatie of "FLDR").
Opmerkingen over het afspelen van MP3discs
• Sla geen onnodige mappen of bestanden
op een disc met MP3-bestanden op.
• Mappen zonder MP3-bestanden worden
niet door dit systeem herkend.
• Het systeem kan alleen maar MP3* Wanneer "FLDR" of "FLDR SHUF" verschijnt,
worden alle bestanden in de geselecteerd map
op de MP3-disc afgespeeld.
Wanneer u een CD-DA-disc afspeelt, voert het
systeem dezelfde bewerking uit als bij normaal
afspelen (geen indicatie) of bij afspelen in
bestanden met de bestandsextensie
".mp3" afspelen.
• Zelfs wanneer de bestandsnaam de
bestandsextensie “.mp3” heeft, kan het
afspelen van dit bestand, wanneer het
17NL
geen MP3-audiobestand is, een hard
geluid geven en schade aan het systeem
veroorzaken.
• Het maximumaantal MP3-mappen en
-bestanden dat compatibel is met dit
systeem, is:
– 999* mappen (inclusief de hoofdmap)
– 999 bestanden
– 250 bestanden in één map
– 8 mapniveaus (in de mappenstructuur
van bestanden)
• Compatibiliteit met alle MP3-codeer-/
-schrijfsoftware, CD-R/RW-stations en
opnamemedia kan niet worden
gegarandeerd. MP3-discs die niet
compatibel zijn, kunnen ruis of
onderbroken geluid voortbrengen of in
het geheel niet worden afgespeeld.
* Hiertoe behoren ook mappen die geen MP3bestanden of andere bestanden hebben. Het
aantal mappen dat het systeem kan herkennen,
kan minder zijn dan het werkelijke aantal
mappen, afhankelijk van de mappenstructuur.
18NL
Uw eigen geprogrammeerde volgorde
samenstellen (in geprogrammeerde
volgorde afspelen)
 als u alle bestanden in
de map wilt programmeren.
• Druk op
Programmeer de geselecteerde tracks of
bestanden met de knoppen op de
afstandsbediening.
Selecteer het gewenste track- of
bestandsnummer.
Druk enkele keren op / 
totdat het gewenste track- of
bestandsnummer verschijnt.
Geselecteerde trackof bestandsnummer
1
2
3
Druk enkele keren op FUNCTION  op
het apparaat totdat "CD" op de display
 verschijnt .
Druk enkele keren op PLAY
MODE  totdat "PGM" verschijnt
om de modus voor in
geprogrammeerde volgorde
afspelen te selecteren terwijl de
speler gestopt is.
Selecteer een map (alleen MP3disc).
• Druk enkele keren op
+/  om
Totale afspeeltijd van
de gekozen track of het
gekozen bestand
5
Druk op
6
Herhaal stap 3 tot en met 5 om
extra tracks of bestanden te
programmeren.
Druk op CD FUNCTION .
Handelingen
4
.
"- -.- -" verschijnt wanneer de totale
afspeeltijd langer is dan 100 minuten
voor een CD-DA-disc of wanneer u
MP3-bestanden programmeert.
U kunt maximaal 25 tracks of
bestanden programmeren.
Als "FULL" verschijnt
U hebt geprobeerd 26 tracks of
bestanden te programmeren.
Verwijder een geprogrammeerde track
of een geprogrammeerd bestand en
programmeer de nieuwe track of het
nieuwe bestand opnieuw.
Zie "Het programma verwijderen"
(pagina 20).
de gewenste map te selecteren.
19NL
7
Druk op  .
Uw programma van tracks of
bestanden wordt afgespeeld.
• Het programma blijft beschikbaar
totdat u de disc uit de discsleuf haalt
of het netsnoer uit het stopcontact.
• Druk op   om de
geprogrammeerde volgorde opnieuw
af te spelen.
In geprogrammeerde volgorde
afspelen annuleren
Druk enkele keren op PLAY MODE  totdat
"PGM" verdwijnt terwijl de speler gestopt is.
Het programma verwijderen
Druk enkele keren op CLEAR  terwijl de
speler gestopt is. Elke keer dat u op de knop
drukt, wordt de laatste geprogrammeerde
track of het laatste geprogrammeerde
bestand verwijderd. Wanneer alle
geprogrammeerde tracks of bestanden
verwijderd zijn, verschijnt "NO STEP".
Opmerkingen
• Alle geprogrammeerde tracks of bestanden
•
20NL
worden verwijderd wanneer u de disc uitwerpt
na het programmeren.
Indien het netsnoer wordt ontkoppeld wanneer
het systeem is ingeschakeld, worden alle
geprogrammeerde tracks of bestanden
verwijderd.
Een iPod/iPhone/iPad afspelen
U kunt een iPod/iPhone/iPad afspelen door
deze op het systeem aan te sluiten. U kunt
uw iPod/iPhone/iPad bedienen met de
knoppen op dit systeem.
Compatibel
model
USBaansluiting
AirPlayaansluiting


iPad 2


iPad


per april 2013
Compatibele iPod/iPhone/
iPad-modellen
U kunt op dit systeem de volgende iPod/
iPhone/iPad-modellen gebruiken:
Compatibel
model
USBaansluiting
AirPlayaansluiting
iPod touch
(5e generatie)


iPod touch
(4e generatie)


iPod touch
(3e generatie)


iPod nano
(7e generatie)

×
iPod nano
(6e generatie)

×
iPod nano
(5e generatie)

×
iPod nano
(4e generatie)

×
iPod classic

×
iPhone 5


iPhone 4S


iPhone 4


iPhone 3GS


iPad
(4e generatie)


iPad mini


Handelingen
iPad
(3e generatie)
De aanduidingen "Made for iPod", "Made for
iPhone" en "Made for iPad" betekenen dat
een elektronisch accessoire specifiek
ontworpen is voor aansluiting op een iPod,
iPhone of iPad en volgens de certificering
van de ontwikkelaar voldoet aan de
prestatienormen van Apple. Apple is niet
verantwoordelijk voor het functioneren van
dit apparaat of de naleving van
veiligheidsnormen en wettelijke
voorschriften. Houd er rekening mee dat het
gebruik van dit accessoire met een iPod,
iPhone of iPad invloed kan hebben op
draadloze prestaties.
21NL
1
Druk op USB FUNCTION .
Druk enkele keren op FUNCTION  op
het apparaat totdat "USB" op de display
 verschijnt.
Opmerkingen
• De prestaties van het systeem kunnen variëren
•
•
2
3
Sluit de USB-kabel die
bijgeleverd wordt bij de iPod/
iPhone/iPad op de USB-poort op
het apparaat aan.
•
•
Sluit de USB-kabel die
bijgeleverd wordt bij de iPod/
iPhone/iPad op de iPod/iPhone/
iPad-poort op het apparaat aan.
afhankelijk van de specificaties van uw iPod/
iPhone/iPad.
Draag het systeem niet terwijl er een iPod/
iPhone/iPad op het systeem aangesloten is. Als
u dit wel doet, kan een storing optreden.
U past het volumeniveau aan met VOLUME +/
 op de afstandsbediening of VOL +/  op
het apparaat.
Raadpleeg voor het gebruik van een iPod/
iPhone/iPad de gebruikershandleiding van de
iPod/iPhone/iPad.
Sony kan niet aansprakelijk worden gesteld
wanneer gegevens die op de iPod/iPhone/iPad
zijn opgenomen, verloren gaan of beschadigd
raken wanneer u een iPod/iPhone/iPad gebruikt
met dit apparaat.
De functie-aanduiding op de display 
verandert van "USB" in "iPod".
4
Druk wanneer “iPod” op de
display  verschijnt, op  
om het afspelen te starten.
Andere bewerkingen
U kunt de volgende bewerkingen uitvoeren
met de knoppen op de afstandsbediening
of het apparaat zelf.
22NL
Actie
Handeling:
Afspelen
onderbreken
Druk op  . Druk
opnieuw op de knop
om verder te gaan met
afspelen.
Afspelen
stoppen
Druk op  .
Een track of
hoofdstuk van
een audioboek/
podcast
selecteren
Druk op / .
Een punt in een
track of
hoofdstuk van
een audioboek/
podcast zoeken
Houd / 
(/  op het
apparaat) ingedrukt
tijdens het afspelen en
laat de knop op het
gewenste punt los.
Een iPod/iPhone/iPad
opladen
Het opladen begint automatisch wanneer u
een iPod/iPhone/iPad op dit systeem
aansluit en het systeem ingeschakeld
wordt.
1
Schakel het systeem in.
2
Sluit de iPod/iPhone/iPad aan op
de USB-poort op het apparaat.
Druk op / (aan/uit)  om het
systeem in te schakelen.
Zie pagina 13 voor details over de
aansluiting.
Het opladen van de iPod/iPhone/iPad
begint. Raadpleeg voor meer
informatie de gebruikershandleiding
van de iPod/iPhone/iPad.
Stoppen met opladen van de iPod/iPhone/
iPad
Druk op /  om het systeem uit te
schakelen en ontkoppel vervolgens de
iPod/iPhone/iPad.
Opmerkingen over het opladen
• U kunt een iPod/iPhone/iPad niet opladen
wanneer het systeem uitstaat.
• Als het systeem naar de stand-bystand gaat
Handelingen
•
tijdens het opladen van een iPod/iPhone/iPad,
wordt het opladen onderbroken. Schakel
voordat u gaat opladen de automatische
standbyfunctie uit. Zie voor meer informatie "De
automatische stand-byfunctie instellen"
(pagina 56).
Controleer het batterijpictogram op de display
van de iPod/iPhone/iPad om te zien of het
apparaat wel of niet wordt opgeladen.
23NL
Een bestand op een USB-apparaat
afspelen
U kunt audiobestanden die op een USBapparaat zijn opgeslagen, op dit systeem
afspelen door een USB-geheugen of USBapparaat op het systeem aan te sluiten.
U kunt op dit systeem de audio-indelingen
MP3*/WMA*/AAC* afspelen.
Raadpleeg de onderstaande websites voor
informatie over compatibele USBapparaten.
Voor klanten in Europa:
http://support.sony-europe.com/
Voor klanten in andere landen/regio's:
http://www.sony-asia.com/support
* Bestanden met DRM (Digital Rights
Management) auteursrechtenbeveiliging die
van een online muzieksite zijn gedownload,
kunnen niet op dit systeem worden afgespeeld.
Als u een van deze bestanden probeert af te
spelen, speelt het systeem het volgende
onbeveiligde audiobestand af.
24NL
1
Druk op USB FUNCTION .
Druk enkele keren op FUNCTION  op
het apparaat totdat "USB" op de display
 verschijnt.
2
Verbind het USB-apparaat direct
of via de USB-kabel die bij het
USB-apparaat is geleverd met de
USB-poort op het apparaat.
3
Druk op   om het afspelen
te starten.
Andere bewerkingen
U kunt de volgende bewerkingen uitvoeren
met de knoppen op de afstandsbediening
of het apparaat zelf.
Actie
Handeling:
Afspelen
onderbreken
Druk op  . Druk
opnieuw op de knop om
verder te gaan met
afspelen.
Afspelen
stoppen
Druk op  . Druk op 
*1 om het afspelen te
hervatten. Druk opnieuw
op  *2 om het
hervatten van het afspelen
te annuleren.
Een map
selecteren
Druk enkele keren op
+/ .
Een bestand
selecteren
Druk op / .
*2
Handeling:
Opmerking over de afspeelmodus in
willekeurige volgorde
Een punt in
een bestand
zoeken
Houd /  (/
  op het apparaat)
ingedrukt tijdens het
afspelen en laat de knop
op het gewenste punt los.
Wanneer u het systeem uitschakelt, wordt
de geselecteerde modus voor in
willekeurige volgorde afspelen ("SHUF" of "
FLDR SHUF") gewist en keert de
afspeelmodus terug naar de normale
afspeelmodus (geen indicatie of "FLDR").
Herhaaldelijk
afspelen
selecteren
Druk enkele keren op
REPEAT  totdat " "(alle
audiobestanden) of " 1"
(één audiobestand)
verschijnt.
Wanneer u een MP3/WMA-bestand met
variabele bitsnelheid afspeelt, hervat het
systeem het afspelen mogelijk vanaf een ander
punt.
Het hervatten van het afspelen gaat terug naar
het aantal mappen.
Opmerkingen
• De afspeelvolgorde voor het systeem kan
•
•
De afspeelmodus wijzigen
Druk enkele keren op PLAY MODE  terwijl
de speler gestopt is. U kunt de modus voor
normaal afspelen selecteren (geen indicatie
of "FLDR" verschijnt*1) of de modus voor het
in willekeurige volgorde afspelen ("SHUF" of
"FLDR SHUF" verschijnt*2).
*1
*2
Wanneer er geen indicatie is geselecteerd,
worden alle bestanden op het USB-apparaat
afgespeeld. Wanneer "FLDR" is geselecteerd,
worden alle bestanden in de geselecteerde
map op het USB-apparaat afgespeeld.
Wanneer "SHUF" is geselecteerd, worden alle
audiobestanden op het USB-apparaat in een
willekeurige volgorde afgespeeld. Wanneer
"FLDR SHUF" is geselecteerd, worden alle
audiobestanden in de geselecteerde map in
willekeurige volgorde afgespeeld.
•
•
•
•
•
Opmerking over de afspeelmodus
Indien het netsnoer wordt ontkoppeld
wanneer het systeem is ingeschakeld, wordt
de normale afspeelmodus weer
geactiveerd.
Opmerkingen over herhaaldelijk afspelen
• "
" geeft aan dat alle bestanden worden
herhaald totdat u stopt met afspelen.
• " 1" geeft aan dat een enkel bestand
wordt herhaald totdat u stopt met
afspelen.
• Indien het netsnoer wordt ontkoppeld
wanneer het systeem is ingeschakeld,
wordt de herhaalde afspeelmodus
uitgeschakeld.
•
verschillen van de afspeelvolgorde van de
aangesloten digitale muziekspeler.
Schakel het systeem uit voordat u het USBapparaat verwijdert. Als u het USB-apparaat
verwijdert terwijl het systeem ingeschakeld is,
kunnen de gegevens op het USB-apparaat
beschadigd raken.
Als het noodzakelijk is een USB-kabel aan te
sluiten, sluit u de USB-kabel aan die met het aan
te sluiten USB-apparaat is meegeleverd.
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing die met het
USB-apparaat is meegeleverd voor meer
informatie.
Het kan even duren voordat "READING" na het
aansluiten verschijnt, afhankelijk van het soort
aangesloten USB-apparaat.
Sluit het USB-apparaat niet aan via een USBhub.
Nadat het USB-apparaat is aangesloten, leest
het systeem alle bestanden op het USBapparaat. Als er veel mappen of bestanden op
het USB-apparaat staan, kan het lang duren
voordat het lezen van het USB-apparaat is
voltooid.
Bij sommige aangesloten USB-apparaten kan
het lang duren om signalen van het systeem te
verzenden of voordat het lezen van het USBapparaat klaar is.
Compatibiliteit met alle codeer-/schrijfsoftware
kan niet worden gegarandeerd. Als
audiobestanden op het USB-apparaat
oorspronkelijk werden gecodeerd met
incompatibele software, zullen deze bestanden
ruis of een onjuiste werking veroorzaken.
Het maximumaantal mappen en bestanden op
het USB-apparaat die compatibel zijn met dit
systeem, is:
– 1000* mappen (inclusief de hoofdmap)
– 3000 bestanden
– 250 bestanden in één map
– 8 mapniveaus (in de mappenstructuur van
bestanden)
Handelingen
*1
Actie
* Dit is inclusief mappen die geen afspeelbare
audiobestanden hebben en lege mappen. Het
aantal mappen dat het systeem kan herkennen,
kan minder zijn dan het werkelijke aantal
mappen, afhankelijk van de mappenstructuur.
• Dit systeem ondersteunt niet noodzakelijkerwijs
alle functies van een aangesloten USB-apparaat.
25NL
• Mappen zonder audiobestanden worden niet
herkend.
• U kunt op dit systeem luisteren naar de
volgende audio-indelingen:
– MP3: bestandsextensie ".mp3"
– WMA: bestandsextensie ".wma"
– AAC: bestandsextensie ".m4a", ".mp4" of
".3gp"
Houd er rekening mee dat ook wanneer de
bestandsnaam de juiste bestandsextensie heeft,
maar het werkelijke bestand anders is, het
systeem ruis kan voortbrengen of er een storing
kan optreden.
Een USB-apparaat opladen
Het opladen begint automatisch wanneer u
een USB-apparaat op dit systeem aansluit
en het systeem ingeschakeld wordt.
1
2
Schakel het systeem in.
Druk op / (aan/uit)  om het
systeem in te schakelen.
Sluit een USB-apparaat aan op
de USB-poort op het apparaat.
Zie pagina 13 voor details over de
aansluiting.
Stoppen met opladen van het USB-apparaat
Druk op /  om het systeem uit te
schakelen en ontkoppel vervolgens de USBkabel.
Opmerkingen over het opladen
• U kunt een USB-apparaat niet opladen
wanneer het systeem is uitgeschakeld.
Bepaalde USB-apparaten kunnen
vanwege hun karakteristieken mogelijk
niet worden opgeladen.
• Als het systeem naar de stand-bystand
gaat tijdens het opladen van een USBapparaat, wordt het opladen
onderbroken. Schakel voordat u gaat
opladen, de automatische standbyfunctie
uit. Zie voor meer informatie "De
automatische stand-byfunctie instellen"
(pagina 56).
26NL
Voorbereiding voor een BLUETOOTHverbinding
Het systeem ondersteunt registratie en
verbinding van het BLUETOOTH-apparaat
en NFC, waarmee datacommunicatie
mogelijk is door gewoon een opgegeven
locatie aan te raken. Zie voor meer
informatie over NFC "Verbinden via
aanraken (NFC)" (pagina 30).
Wat is pairing?
De BLUETOOTH-apparaten die met elkaar
moeten worden verbonden, moeten van
tevoren bij elkaar worden geregistreerd.
Pairing is de bewerking van het registreren
van twee apparaten.
Wanneer een pairing eenmaal is uitgevoerd,
hoeft dit niet opnieuw te gebeuren. In de
volgende situaties moet een pairing echter
opnieuw worden uitgevoerd:
• De pairinginformatie werd gewist toen
het BLUETOOTH-apparaat werd
gerepareerd.
• U probeert een pairing tussen het
systeem en meer dan 10 BLUETOOTHapparaten uit te voeren.
Dit systeem kan een pairing met
maximaal 9 BLUETOOTH-apparaten
hebben. Als u een pairing met een ander
BLUETOOTH-apparaat uitvoert nadat u
een pairing met 9 apparaten hebt
uitgevoerd, wordt de pairinginformatie
van het apparaat dat het eerst met het
systeem werd verbonden, overschreven
door de informatie van het nieuwe
apparaat.
• Pairingregistratie-informatie van dit
systeem wordt van het aangesloten
apparaat gewist.
• Als u het systeem initialiseert of de
pairinghistorie van het systeem wist,
wordt alle pairinginformatie gewist.
De BLUETOOTH-aanduiding
Via de BLUETOOTH-aanduiding  kunt u de
BLUETOOTH-status controleren.
Systeemstatus
Kleur
aanduidi
ng
Status
aanduiding
Het systeem
staat in
BLUETOOTHstand-by
(wanneer het
systeem aan is)
Blauw
Knippert traag.
Tijdens
BLUETOOTHpairing
Blauw
Knippert snel.
Het systeem
probeert
verbinding te
maken met een
BLUETOOTHapparaat
Blauw
Knippert.
Het systeem
heeft verbinding
gemaakt met
een
BLUETOOTHapparaat
Blauw
Brandt.
Handelingen
U kunt naar muziek luisteren van uw iPod/
iPhone/iPad of een BLUETOOTH-apparaat
over een draadloze verbinding.
Voordat u de BLUETOOTH-functie gebruikt,
dient u pairing uit te voeren om uw
BLUETOOTH-apparaat te registreren.
Dit systeem ondersteunt BLUETOOTH A2DP
(Advanced Audio Distribution Profile) en
AVRCP (Audio Video Remote Control
Profile). Zie voor meer informatie
"Draadloze BLUETOOTH-technologie"
(pagina 74).
Opmerkingen
• Zie voor meer informatie over bewerkingen op
het BLUETOOTH-apparaat dat u wilt aansluiten,
de bedieningshandleiding van het BLUETOOTHapparaat.
27NL
• Het BLUETOOTH-apparaat waarmee verbinding
wordt gemaakt, moet A2DP (Advanced Audio
Distribution Profile) ondersteunen.
Ontvangst van AAC-codec
inschakelen
U kunt gegevens in AAC-codecindeling van
een BLUETOOTH-apparaat ontvangen. Stel
dit in het optiemenu in om de ontvangst in
te schakelen.
1
Druk op OPTIONS  om het instelmenu
weer te geven.
2
Druk enkele keren op /  om "BT
AAC" te selecteren en druk vervolgens op
.
3
Druk enkele keren op /  om "ON" of
"OFF" te selecteren en druk vervolgens op
.
ON: voor ontvangst in AAC-codecindeling
OFF: voor ontvangst in SBC-codecindeling
Opmerkingen
• Als u de setup instelt tijdens het verbinden met
BLUETOOTH, wordt de verbinding verbroken.
• Voor gebruik van een Apple-product, moet u dit
•
systeem met de laatste softwareversie updaten.
Raadpleeg voor meer informatie over het
updaten de gebruikershandleiding die bij uw
Apple-product is geleverd.
Als het geluid wordt onderbroken tijdens
ontvangst in AAC-codecformaat, stelt u het BT
AAC-menu in op "OFF".
Pairing tussen dit systeem
en een BLUETOOTHapparaat
1
Plaats het BLUETOOTH-apparaat
waarmee u verbinding wilt
maken, binnen 1 meter van het
systeem.
2
Druk op BLUETOOTH FUNCTION
.
Verbindingsvoorbeeld
BLUETOOTH-apparaat zoals
een "WALKMAN"
28NL
De BLUETOOTH-aanduiding knippert
traag in blauw.
• Druk enkele keren op FUNCTION 
op het apparaat totdat "BT AUDIO" op
de display  verschijnt.
• Als het systeem in het verleden
automatisch verbinding heeft
gemaakt met het BLUETOOTHapparaat, drukt u op BLUETOOTH 
op het apparaat om de verbinding te
verbreken en "BT AUDIO" op de
display  weer te geven.
3
apparaat tot stand is gebracht,
verandert de display  van "PAIRING"
in "BT AUDIO" en knippert de
BLUETOOTH-aanduiding traag in
blauw.
• Afhankelijk van het type BLUETOOTHapparaat kan de verbinding
automatisch beginnen nadat de
pairing voltooid is.
Druk op BLUETOOTH  op het
apparaat en houd de knop 2
seconden of langer ingedrukt.
De BLUETOOTH-aanduiding knippert
snel in blauw en "PAIRING" knippert op
de display .
Het systeem staat in de pairingmodus.
Opmerkingen
4
Wanneer het zoeken voltooid is,
verschijnt er een lijst met de gevonden
apparaten op de display van het
BLUETOOTH-apparaat.
• "Passkey" kan worden aangeduid als
•
•
• Dit systeem verschijnt als “SONY:CMT-
•
•
•
BT80W (Bluetooth)” of “SONY:CMTBT80WB (Bluetooth)”. Voer de procedure
weer vanaf stap 1 uit indien het niet
verschijnt.
Wanneer u een verbinding tot stand
brengt met dit systeem, selecteert u het
audioprofiel (A2DP, AVRCP) op het
BLUETOOTH-apparaat.
Als het BLUETOOTH-apparaat AVRCP
(Audio Video Remote Control Profile) niet
ondersteunt, kunt u niet afspelen en geen
andere bewerkingen uitvoeren met het
systeem.
Zie voor meer informatie over
bewerkingen op het BLUETOOTH-apparaat
dat u wilt aansluiten, de
bedieningshandleiding van het
BLUETOOTH-apparaat.
"activeringscode", "PIN-code", "PIN-nummer",
"wachtwoord" enzovoort.
De stand-bystatus voor pairing van het systeem
wordt na ongeveer 5 minuten geannuleerd. Als
de pairing mislukt, voert u de procedure
opnieuw uit vanaf stap 1.
Als u een pairing met verschillende BLUETOOTHapparaten wilt uitvoeren, voert u de procedure
van stap 1 tot en met 6 afzonderlijk uit voor elk
BLUETOOTH-apparaat.
Tip
U kunt een pairing uitvoeren of proberen een
BLUETOOTH-verbinding te maken met een ander
BLUETOOTH-apparaat terwijl de BLUETOOTHverbinding tot stand wordt gebracht met één
BLUETOOTH-apparaat. De momenteel ingestelde
BLUETOOTH-verbinding wordt geannuleerd
wanneer met succes een BLUETOOTH-verbinding
met een ander apparaat tot stand is gebracht.
De pairingregistratie-informatie
wissen
1 Druk op BLUETOOTH FUNCTION .
• Druk enkele keren op FUNCTION  op het
•
5
Selecteer "SONY:CMT-BT80W
(Bluetooth)" of “SONY:CMTBT80WB (Bluetooth)” op de
display van het BLUETOOTHapparaat.
Als u wordt gevraagd een wachtwoord
in te voeren op het BLUETOOTHapparaat, voert u "0000" in.
6
Bedien het BLUETOOTH-apparaat
en breng de BLUETOOTHverbinding tot stand.
Handelingen
Voer de pairing op het
BLUETOOTH-apparaat uit en
zoek naar dit systeem met het
BLUETOOTH-apparaat.
apparaat totdat "BT AUDIO" op de display
verschijnt .
Wanneer het systeem verbonden is met een
BLUETOOTH-apparaat, verschijnt de
apparaatnaam die is ingesteld voor het
verbonden BLUETOOTH-apparaat in de
display  van het systeem. Druk op
BLUETOOTH  op het apparaat om de
verbinding met dat BLUETOOTH-apparaat te
annuleren zodat “BT AUDIO” op de display 
verschijnt.
2
Druk op OPTIONS  om het instelmenu
weer te geven.
3
Druk enkele keren op /  om "DEL
LINK" te selecteren en druk vervolgens op
.
4
Druk enkele keren op /  om "OK" te
selecteren en druk vervolgens op
.
"COMPLETE" verschijnt op de display  en alle
pairinginformatie wordt gewist.
Wanneer de pairing voltooid is en er
een verbinding met het BLUETOOTH-
29NL
Als u toegang krijgt via de 2D-code
Gebruik de 2D-codelezer.
Opmerking
Als u de pairinginformatie gewist hebt, kunt u
geen BLUETOOTH-verbinding maken tenzij de
pairing opnieuw wordt uitgevoerd. Als u weer
verbinding wilt maken met een BLUETOOTHapparaat, moet u het wachtwoord op het
BLUETOOTH-apparaat invoeren.
2
Verbinden via aanraken
(NFC)
NFC is een technologie voor draadloze
communicatie over korte afstanden tussen
verschillende apparaten zoals een mobiele
telefoon en een IC-tag.
NFC maakt datacommunicatie mogelijk
door met uw apparaat een opgegeven
locatie aan te raken.
Compatibele smartphones zijn uitgerust
met de NFC-functie (compatibel
besturingssysteem: Android versie 2.3.3 of
later, met uitzondering van Android 3.x).
Raadpleeg de onderstaande website voor
informatie over compatibele apparaten.
Voor klanten in Europa:
http://support.sony-europe.com/
Voor klanten in andere landen/regio's:
http://www.sony-asia.com/support
Raadpleeg voor meer informatie de
gebruikershandleiding van uw smartphone.
Informatie over de toepassing "NFC Easy
Connect"
Dit is een gratis toepassing die speciaal voor
Android wordt gebruikt. Zoek op internet
gedetailleerde informatie over "NFC Easy
Connect" en download de toepassing.
• In sommige landen en regio's kunnen NFCcompatibele toepassingen niet worden
gedownload.
Een verbinding maken met uw
smartphone via one-touch
Raak gewoon met uw smartphone het
systeem aan. Het systeem wordt
automatisch ingeschakeld en de pairing en
de BLUETOOTH-verbinding worden tot
stand gebracht.
1
Voorbereiding op uw smartphone (Android)
Een NFC-compatibele toepassing moet op
uw smartphone zijn geïnstalleerd. Als er
geen geïnstalleerd is, kunt u "NFC Easy
Connect" downloaden van Google Play.
• In sommige landen en regio's kunnen
NFC-compatibele toepassingen niet
worden gedownload.
• Op sommige smartphones kan deze
functie beschikbaar zijn zonder dat u "NFC
Easy Connect" hoeft te downloaden. In dit
geval kunnen de bediening en de
specificaties van de smartphone afwijken
van de beschrijving in deze handleiding.
Raadpleeg voor meer informatie de
gebruikershandleiding van uw
smartphone.
1
30NL
Installeer de toepassing.
Stel uw smartphone zo in dat de NFCfunctie ingeschakeld is.
Start de toepassing "NFC Easy Connect"
op uw smartphone.
Controleer of de display van de toepassing
verschijnt.
2
Raak met uw smartphone het apparaat
aan.
Raak met uw smartphone de N-markering op
het apparaat aan en houd contact totdat de
smartphone gaat trillen.
Voltooi de verbinding met uw smartphone door
de instructies op het scherm te volgen.
Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw
smartphone voor het gedeelte van uw
smartphone dat u voor het aanraakcontact
moet gebruiken.
Verbinding verbreken via one-touch
U verbreekt de gemaakte verbinding door
met uw smartphone de N-markering op het
apparaat aan te raken.
Overschakelen naar een verbonden apparaat
via one-touch
Handelingen
Wanneer u met een NFC-compatibele
smartphone het apparaat aanraakt terwijl
een ander BLUETOOTH-apparaat met het
systeem is verbonden, wordt de verbinding
met het BLUETOOTH-apparaat verbroken en
wordt het systeem met de smartphone
verbonden.
Als u met de smartphone die met dit
systeem is verbonden, een ander NFCcompatibele BLUETOOTH-headset of
luidspreker aanraakt, wordt de verbinding
tussen het systeem en de smartphone
verbroken en wordt een verbinding
gemaakt met het aangeraakte BLUETOOTHapparaat.
31NL
Naar muziek luisteren via een BLUETOOTHverbinding
U kunt een BLUETOOTH-apparaat dat een
pairing heeft met het systeem bedienen en
muziek afspelen via de BLUETOOTHverbinding.
U kunt het volume van het systeem
aanpassen en afspelen/stoppen met het
verbonden BLUETOOTH-apparaat.
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing die met
uw BLUETOOTH-apparaat is meegeleverd
voor meer informatie over de bediening.
2
Maak een BLUETOOTHverbinding met het BLUETOOTHapparaat.
Wanneer de verbinding is gemaakt,
verschijnt "LINKED" op de display  en
vervolgens de naam die is ingesteld op
het verbonden BLUETOOTH-apparaat.
• Als het BLUETOOTH-apparaat in het
verleden met dit systeem verbonden
is geweest, kan het automatisch
worden verbonden zonder dat de
gebruiker iets hoeft te doen.
• Zie voor meer informatie over
bewerkingen op het BLUETOOTHapparaat de bedieningshandleiding
van het BLUETOOTH-apparaat.
Controleer het volgende voordat u muziek
gaat afspelen:
• De BLUETOOTH-functie van het
BLUETOOTH-apparaat is ingeschakeld.
• De pairing met het systeem is uitgevoerd.
3
Druk op   om het afspelen
te starten.
• Afhankelijk van het BLUETOOTHapparaat moet u mogelijk de
muziekspeler op het BLUETOOTHapparaat van tevoren starten.
• Afhankelijk van het BLUETOOTHapparaat moet u mogelijk twee keer
op   drukken.
4
Druk op VOLUME +/  om het
volume aan te passen.
Druk op VOL +/  op het apparaat.
Andere bewerkingen
1
Druk op BLUETOOTH FUNCTION
.
De BLUETOOTH-aanduiding knippert
traag in blauw.
• Druk enkele keren op FUNCTION 
op het apparaat totdat "BT AUDIO" op
de display  verschijnt.
32NL
U kunt de volgende bewerkingen uitvoeren
met de knoppen op de afstandsbediening
of het apparaat zelf.
Actie
Handeling:
Afspelen
onderbreken
Druk op  *.
Afspelen
stoppen
Druk op  .
Een map
selecteren
Druk op
Een bestand
selecteren
Druk op / .
Een punt in
een bestand
zoeken
Houd /  (of
/  op het
apparaat) ingedrukt
tijdens het afspelen en laat
de knop op het gewenste
punt los.
+/ .
Handelingen
* Afhankelijk van het BLUETOOTH-apparaat moet
u mogelijk twee keer op   drukken.
Opmerking
De bewerkingen die in deze handleiding worden
beschreven, zijn op bepaalde BLUETOOTHapparaten mogelijk niet beschikbaar. Daarnaast
kunnen de werkelijke bewerkingen verschillen,
afhankelijk van het aangesloten BLUETOOTHapparaat.
Het adres van een aangesloten BLUETOOTHapparaat controleren
Druk op DISPLAY  terwijl de naam die op
het aangesloten BLUETOOTH-apparaat is
ingesteld, op de display  wordt
weergegeven. Het adres van het
BLUETOOTH-apparaat verschijnt in twee
delen 8 seconden op de display.
De verbinding met het BLUETOOTH-apparaat
annuleren
Druk op BLUETOOTH  op het apparaat.
"UNLINKED" verschijnt in de display .
Afhankelijk van het BLUETOOTH-apparaat
kan de verbinding automatisch geannuleerd
worden wanneer u stopt met afspelen.
33NL
Netwerkverbindingen
Verbinding maken met uw netwerk
Stel het netwerk in nadat u uw
netwerkomgeving hebt gecontroleerd.
Raadpleeg de volgende beschrijvingen.
Een draadloos netwerk instellen
Selecteer de geschikte methode en begin
met het instellen van de
netwerkinstellingen. Verbind geen
netwerkkabel (LAN) met het systeem.
• Optie 1: methode voor het gebruik van
een toepassing voor smartphones of
tablets (Android-apparaat/iPhone/iPod
touch/iPad) (pagina 35)
• Optie 2: handmatige instelmethode op
basis van het scannen van een
toegangspunt (voor pc/Mac) (pagina 36)
• Optie 3: methode voor gebruik van een
WPS-drukknop bij het toegangspunt dat
WPS ondersteunt (pagina 38)
Een bekabeld netwerk instellen
• Optie 4: DHCP-methode (pagina 39)
Tip
Voor het verbinden van het vaste IP-adres en het
instellen van de proxy-server, gebruikt u het
scherm in stap 8 van "Optie 2". handmatige
instelmethode op basis van het scannen van een
toegangspunt (voor pc/Mac)" (pagina 36).
34NL
Een draadloos netwerk instellen
Opmerking
SSID (naam van draadloos netwerk)
Wanneer u een draadloos netwerk instelt, hebt u
mogelijk de SSID (de naam van het draadloze
netwerk) en de beveiligingssleutel (WEP- of WPAsleutel) nodig. Een beveiligingssleutel (of
netwerksleutel) is coderingssleutel die wordt
gebruikt om het aantal apparaten te beperken
waarmee kan worden gecommuniceerd. Deze
wordt gebruikt om te zorgen voor een hogere
beveiliging voor apparaten die communiceren via
een draadloze netwerkrouter/draadloos
toegangspunt.
Beveiligingssleutel (WEP- of WPA-sleutel)
2
Optie 1: methode voor het
gebruik van een toepassing
voor smartphones of tablets
(Android-apparaat/iPhone/
iPod touch/iPad)
Opmerkingen
• Voordat u begint met deze procedure, dient u er
•
•
1
rekening mee te houden dat uw Wi-Fi-netwerk
pas weer beveiligd is als de instelling voltooid is.
Nadat de instelling voltooid is, is uw Wi-Finetwerk weer beveiligd wanneer u de
beveiliging voor het draadloze netwerk instelt.
De volgende procedure moet binnen 30
minuten worden uitgevoerd. Als u deze niet
kunt uitvoeren, schakelt u het systeem uit en
begint u opnieuw vanaf stap 1.
In geval van problemen tijdens de instelling van
het netwerk begint u opnieuw vanaf stap 1.
Download de "NS Setup"
toepassing.
Netwerkverbindingen
Raadpleeg voor meer informatie de
gebruiksaanwijzing van de draadloze
LAN-router/het toegangspunt voor de
SSID en beveiligingssleutel.
U kunt de gratis toepassing
downloaden van "Google Play" voor
Android-apparaten of "App Store" voor
iPhone/iPod touch/iPad.
Als u toegang krijgt via de 2D-code
Gebruik de 2D-codelezer.
Android
Zorg dat u ter referentie de naam
van het draadloze netwerk (SSID)
en de beveiligingssleutel van de
draadloze LAN-router/het
toegangspunt die u gaat
gebruiken heeft.
35NL
iOS
8
Voer de setup uit door de
instructies op het scherm te
volgen.
Wanneer de setup voltooid is, drukt u
op de knop "Play test sound" om de
werking van het systeem te controleren
door het testgeluid af te spelen.
U kunt de toepassing gemakkelijk
zoeken als u "NS Setup" in het
zoekscherm intypt.
Opmerkingen
• Indien “Sony_Wireless_Audio_Setup” niet
3
Druk op ?/1 (aan/uit)  om het
systeem in te schakelen.
4
Druk op OPTIONS  om het
instelmenu weer te geven.
5
Druk enkele keren op /  om
"NW RESET" te selecteren en druk
vervolgens op
. Druk op
 wanneer "OK" op het
display verschijnt.
Het systeem wordt automatisch
uitgeschakeld.
6
Druk op ?/1 (aan/uit)  om het
systeem in te schakelen.
Wanneer
op de display  knippert,
voert u de volgende bewerking uit.
•
Optie 2: handmatige
instelmethode op basis van
het scannen van een
toegangspunt (voor pc/
Mac).
Opmerking
Houd er rekening mee dat uw Wi-Fi-netwerk pas
weer beveiligd is als de instelling voltooid is.
Nadat de instelling voltooid is, is uw Wi-Fi-netwerk
weer beveiligd wanneer u een beveiliging voor
een draadloos netwerk instelt.
1
Instelling met een iPhone/iPod touch/
iPad
Ga vanuit het startscherm naar
[Settings] - [Wi-Fi] en selecteer
“Sony_Wireless_Audio_Setup”.
Beveiligingssleutel (WEP- of WPA-sleutel)
Raadpleeg voor meer informatie de
gebruiksaanwijzing van de draadloze
LAN-router/het toegangspunt voor de
SSID en beveiligingssleutel.
Start de "NS Setup" toepassing.
2
36NL
Zorg dat u ter referentie de naam
van het draadloze netwerk (SSID)
en de beveiligingssleutel van de
draadloze LAN-router/het
toegangspunt die u gaat
gebruiken heeft.
SSID (naam van draadloos netwerk)
Als "Sony_Wireless_Audio_Setup" niet
verschijnt, wacht u tot
op de display
 knippert en voert u de zoekopdracht
opnieuw uit.
7
verschijnt, herhaal dan stap 4 en de
daaropvolgende stappen.
Sluit de netwerkkabel (LAN-kabel) niet aan.
Druk op OPTIONS  om het
instelmenu weer te geven.
3
Druk enkele keren op /  om
"NW RESET" te selecteren en druk
vervolgens op
.
4
Druk op ?/1 (aan/uit)  om het
5
Sluit het apparaat en een Mac of
PC aan.
Selecteer het pictogram
of
onder aan het scherm.
Selecteer
[Sony_Wireless_Audio_Setup] in de
netwerklijst.
Voor Windows Vista
Schakel de pc in.
Klik op het pictogram
onder aan
het scherm.
Selecteer [Connect to a network].
Selecteer
[Sony_Wireless_Audio_Setup] in de
netwerklijst.
systeem in te schakelen.
6
Ga naar het scherm [Sony
Network Device Setting].
Voor Mac
Start Safari en selecteer [Bonjour] onder
([bladwijzer]) en selecteer
vervolgens [SONY:CMT-BT80W(B)
XXXXXX].
Voor Windows 8 UI
Schakel de pc in.
Verplaats de muiswijzer naar de hoek
rechtsboven (of rechtsonder) van het
startscherm om de charms te tonen
en selecteer [Settings].
In geval van een aanraakpaneel,
toont u de charms door vanaf de
rechterkant van het startscherm te
vegen en selecteert u [Settings].
Netwerkverbindingen
Voor Mac OS X
Schakel de Mac in.
Selecteer het pictogram
boven
aan het scherm.
Selecteer
[Sony_Wireless_Audio_Setup] in de
netwerklijst.
Voor pc
Start de browser en voer een van de
volgende URL's in de adresbalk van de
browser in.
7
Selecteer de gewenste taal
wanneer het scherm [Language
Setup] verschijnt.
Selecteer of tik op het pictogram
of
.
Selecteer
[Sony_Wireless_Audio_Setup] in de
netwerklijst.
Voor Windows 7/Windows 8
Schakel de pc in.
Klik of tik op het bureaublad op het
startscherm.
37NL
8
Selecteer [Network Settings] in
het menu.
1
Controleer of de netwerkkabel
(LAN-kabel) (niet bijgeleverd)
ontkoppeld is.
Ontkoppel de netwerkkabel (LANkabel) terwijl de netspanning
ontkoppeld is als de netwerkkabel
(LAN-kabel) aangesloten is.
Netwerkinstellingen
9
Selecteer de SSID van de
draadloze LAN-router/het
toegangspunt en voer
vervolgens de beveiligingssleutel
in (indien van toepassing).
2
Druk op OPTIONS  om het
instelmenu weer te geven.
3
Druk enkele keren op /  om
"WPS" te selecteren en druk
vervolgens op
.
"OK" verschijnt in de display .
• Druk voor het annuleren van de
instelling op /  om “CANCEL” te
selecteren en druk vervolgens op
.
SSID
10 Selecteer [Apply].
11
4
Druk op
5
Houd de WPS-knop op het
toegangspunt langer dan 3
seconden ingedrukt.
Selecteer [OK] in het
weergegeven venster.
Het systeem wordt automatisch
opnieuw opgestart.
12
WPS-knop*
Verbind de Mac of computer met
de te gebruiken draadloze LANrouter/het toeganspunt.
* De positie en de vorm van de WPS-knop
zijn verschillend, afhankelijk van het
model van het toegangspunt.
Opmerking
Deze procedure moet binnen 30 minuten worden
uitgevoerd. Als u deze niet kunt voltooien, begin
dan opnieuw vanaf stap 3.
Optie 3: methode voor
gebruik van een WPSdrukknop bij het
toegangspunt dat WPS
ondersteunt
38NL
.
“WPS” knippert.
6
"CONNECT" licht na "WPS" een
paar tiende van een seconde op
de display van het systeem op.
Controleer dat
oplicht nadat
een verbinding is gemaakt.
Tip
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de
router/het toegangspunt voor uw draadloze
netwerk voor meer informatie over de WPSknop.
Bekabelde netwerken instellen
Optie 4: DHCP-methode
1
Controleer of uw computer en
router ingeschakeld zijn.
2
Sluit het systeem en de router
aan met een netwerkkabel (LANkabel) (niet bijgeleverd)
3
Sluit de router en uw computer
aan met een tweede
netwerkkabel (LAN-kabel) (niet
bijgeleverd) of met een
draadloze LAN-verbinding.
Netwerkverbindingen
Gewoonlijk wordt de DHCP-instelling op
AAN gezet wanneer u uw computer op het
netwerk aansluit.
Probeer de volgende methode als u een
bekabeld netwerk gebruikt.
Stel de DHCP-instelling van uw computer
van tevoren in op AAN.
Netwerkkabel (LAN)
(niet bijgeleverd) of een
draadloze LAN-verbinding
Netwerkkabel (LANkabel)
(niet bijgeleverd)
4
Schakel het systeem in.
licht op de display  op wanneer
de verbinding is gemaakt.
39NL
Luisteren naar audiocontent met DLNA
(Digital Living Network Alliance)
U kunt audiocontent op DLNA-compatibele
servers zoals uw computer,
netwerkrecorder, enzovoort, op dit systeem
afspelen door de server te besturen met de
toepassing "Network Audio Remote". U hebt
een DLNA-compatibel besturingssysteem
(een afstandsbediening enzovoort) nodig
voor de bediening.
U kunt Windows 7/Windows 8 als server en
als besturingssysteem gebruiken.
Het systeem kan audiocontent op de server
afspelen in MP3-, Linear PCM-, WMA- en
AAC*-indeling. Audiocontent met DRMauteursrechtenbeveiliging (Digital Rights
Management) kan niet op dit systeem
worden afgespeeld.
* Het systeem kan alleen AAC-bestanden met de
extensie ".m4a", ".mp4", of ".3gp" afspelen.
Opmerkingen
• Over het algemeen kan het even duren voordat
Apparaat met Network Audio Remote*
of DLNA-besturingssysteem
•
Besturing
Via het netwerk
bestuurde speler
(dit systeem)
Server
Toegang
Afspelen
* Network Audio Remote is een toepassing voor
iOS en Android. Sony levert de toepassing
"Network Audio Remote" gratis.
Als u toegang krijgt via de 2D-code
Gebruik de 2D-codelezer.
Android
iOS
U kunt de toepassing gemakkelijk opzoeken
door "Network Audio Remote" op het
zoekscherm in te voeren.
40NL
•
een DLNA-compatibel apparaat wordt herkend
dat momenteel wordt gebruikt wanneer u via
een thuisnetwerk naar audiocontent luistert.
Dit systeem kan geen bestanden in WMAindeling met DRM-auteursrechtenbeveiliging
afspelen. Als een WMA-bestand niet kan
worden afgespeeld op dit systeem, geeft u de
eigenschappen van dat bestand weer op uw
computer om te controleren of het bestand
auteursrechtelijk beschermd is met DRM.
Open een map of een volume waarin het WMAbestand is opgeslagen en klik met de
rechtermuisknop op het bestand om het venster
[Property] weer te geven. Als het tabblad
[Licence] zichtbaar is, is het bestand
auteursrechtelijk beschermd met DRM en kan
het niet worden afgespeeld op dit systeem.
U kunt sommige content mogelijk niet afspelen
met DLNA CERTIFIED-producten.
Tip
De netwerkfunctie is beschikbaar door
audiocontent op een DLNA -compatibele server of
controller af te spelen, maar u kunt het niet
selecteren met gebruik van de functieknop(pen)
op het apparaat van dit systeem.
Naar audiocontent op een
computer luisteren met
Windows 8
2
Selecteer het pictogram
.
Windows 8 ondersteunt DLNA1.5. U kunt
Windows 8 als server en als
besturingssysteem gebruiken. U kunt
gemakkelijk naar audiocontent op de server
luisteren met de functie [Play To] van
Windows 8.
3
Rechtsklik op de naam van het
verbonden netwerk of houd
ingedrukt en selecteer [Turn
sharing on or off].
4
Selecteer [Yes, turn on sharing
and connect to devices].
of
Besturen en
afspelen
Via het netwerk
bestuurde speler
(dit systeem)
Netwerkverbindingen
DLNA -besturingssysteem/
server (computer met
Windows 8)
Opmerking
De opties die op de computer worden
weergegeven, kunnen anders zijn dan de opties
die in dit gedeelte worden weergegeven,
afhankelijk van de versie van het
besturingssysteem of de computeromgeving.
Raadpleeg de Help van uw computer voor meer
informatie.
Een computer met Windows 8
instellen
1
Verplaats de muiswijzer naar de
hoek rechtsboven (of
rechtsonder) van het startscherm
om de charms te tonen en
selecteer [Settings].
In geval van een aanraakpaneel, toont
u de charms door vanaf de rechterkant
van het startscherm te vegen.
41NL
Naar audiocontent luisteren op
een computer met Windows 8
4
Gebruik van “Music” van Windows 8 UI
1
Selecteer [SONY:CMT-BT80W(B)
XXXXXX].
Het systeem schakelt in de
netwerkfunctiemodus en de
geselecteerde audiocontent wordt
afgespeeld.
Selecteer [Music] op het
startscherm.
Gebruik van Windows Media Player
2
3
Selecteer de gewenste
audiocontent en speel af.
Verplaats de muiswijzer naar de
hoek rechtsboven (of
rechtsonder) van het startscherm
om de charms te tonen en
selecteer [Devices].
In geval van een aanraakpaneel, toont
u de charms door vanaf de rechterkant
van het startscherm te vegen en
selecteert u [Devices].
42NL
1
Rechtsklik op het startscherm.
In geval van een aanraakpaneel, veegt
u vanaf de onderkant naar boven over
het startscherm en selecteert u [All
apps] rechtsonder op het scherm.
2
4
5
Selecteer [SONY:CMT-BT80W(B)
XXXXXX].
Het systeem schakelt in de
netwerkfunctiemodus en de
geselecteerde audiocontent wordt
afgespeeld.
Rechtsklik op de gewenste
audiocontent of houd ingedrukt.
Instellen van de DLNA-controller voor gebruik
van een computer
Netwerkverbindingen
3
Selecteer [Windows Media
Player].
Selecteer [Play To] in het menu.
1
Rechtsklik op het startscherm.
In geval van een aanraakpaneel, veegt
u vanaf de onderkant naar boven over
het startscherm en selecteert u [All
apps] rechtsonder op het scherm.
De lijst met apparaten verschijnt.
43NL
2
scherm. Selecteer [Allow all the PCs and
Media Devices].
Selecteer [Windows Media
Player].
5
Selecteer [OK] om het scherm te
sluiten.
De instelling is nu voltooid. U kunt de in
uw computer opgeslagen muziek met
gebruik van de DLNA-controller
beluisteren.
3
Klik of tik op [Stream] en
selecteer [More streaming
options].
Naar audiocontent op een
computer luisteren met
Windows 7
Windows 7 ondersteunt DLNA1.5. U kunt
Windows 7 als server en als
besturingssysteem gebruiken. U kunt
gemakkelijk naar audiocontent op de server
luisteren met de functie [Play To] van
Windows 7.
Besturen en
afspelen
DLNA -besturingssysteem/
server (computer met
Windows 7)
4
Controleer of alle apparaten
toegestaan zijn.
Via het netwerk
bestuurde speler
(dit systeem)
Opmerking
De opties die op de computer worden
weergegeven, kunnen anders zijn dan de opties
die in dit gedeelte worden weergegeven,
afhankelijk van de versie van het
besturingssysteem of de computeromgeving.
Raadpleeg de Help van uw computer voor meer
informatie.
Een computer met Windows 7
instellen
1
Zo niet, selecteer dan [Allow All] en
open het [Allow All Media Devices]
44NL
Ga naar [Start] - [Control Panel]
en selecteer [View network
status and tasks] onder [Network
and Internet].
5
Selecteer [Change advanced
sharing settings].
6
Selecteer [Choose media
streaming options...] onder
[Media streaming].
7
Als [Media streaming is not
turned on] in het scherm met de
opties voor mediastreaming
wordt weergegeven, selecteert u
[Turn on media streaming].
Het scherm [Network and Sharing
Center] verschijnt.
Tip
Mocht de gewenste optie niet op het scherm
verschijnen, wijzig dan het gebruikte
weergavetype van het Control Panel.
2
Selecteer [Public network] onder
[View your active networks].
Als iets anders dan [Public network]
wordt weergegeven, ga dan naar stap
5.
Netwerkverbindingen
Het scherm [Set Network Location]
verschijnt.
3
4
Selecteer [Home network] of
[Work network], afhankelijk van
de omgeving waarin het systeem
wordt gebruikt.
Volg de instructies die op het
scherm verschijnen, afhankelijk
van de omgeving waarin het
systeem wordt gebruikt.
Wanneer de wijziging is voltooid,
controleert u of de optie onder [View
your active networks] gewijzigd is naar
[Home network] of [Work network] in
het scherm [Network and Sharing
Center].
45NL
8
Selecteer [Allow All].
Het scherm [Allow All Media Devices]
opent. Als alle apparaten in het lokale
netwerk zijn ingesteld op [Allowed]
voor toegang tot uw netwerk,
selecteert u [OK] en sluit u het scherm.
9
3
Selecteer [Play To] in het menu.
De lijst met apparaten verschijnt.
4
Selecteer [SONY:CMT-BT80W(B)
XXXXXX].
Selecteer [Allow all computers
and media devices].
[OK] om het scherm te
10 Selecteer
sluiten.
Naar audiocontent luisteren op
een computer met Windows 7
46NL
1
Start [Windows Media Player] in
Windows 7.
2
Selecteer de gewenste
audiocontent en klik vervolgens
op de rechtermuisknop.
Het systeem schakelt in de
netwerkfunctiemodus en de
geselecteerde audiocontent wordt
afgespeeld.
Naar audiocontent luisteren
op een computer met
Windows Vista/Windows XP
3
Wanneer
verschijnt,
selecteert u [Networking...].
U moet Windows Media Player 11 instellen
om naar de muziek te luisteren door
Windows Vista/Windows XP* als server te
gebruiken.
*
Het scherm [Network and Sharing
Center] verschijnt.
4
Selecteer [Customize].
Opmerking
De opties die op de computer worden
weergegeven, kunnen anders zijn dan de opties
die in dit gedeelte worden weergegeven,
afhankelijk van de versie van het
besturingssysteem of de computeromgeving.
Raadpleeg de Help van uw computer voor meer
informatie.
Netwerkverbindingen
Windows Media Player 11 wordt door de
fabrikant niet in Windows XP geïnstalleerd. Ga
naar de website van Microsoft, download het
installatieprogramma en installeer vervolgens
Windows Media Player 11 op uw computer.
Update de softwareversie van uw computer naar
Windows XP Service Pack 2 of later en installeer
vervolgens Windows Media Player 11. U kunt
Windows Media Player 11 niet installeren op
versies van Windows XP vóór Service Pack 2.
Een computer met Windows
Vista/Windows XP instellen
1
Ga naar [Start] - [All Programs] en
selecteer [Windows Media
Player].
Windows Media Player 11 wordt
opgestart.
2
Het scherm [Set Network Location]
verschijnt.
5
Voeg een vinkje toe naast
[Private] en selecteer [Next].
Selecteer [Media Sharing...] in het
menu [Library].
Gebruikt u Windows XP, ga dan naar
stap 8.
47NL
6
Controleer of [Location type] is
gewijzigd in [Private] en
selecteer [Close].
7
Controleer of [(Private network)]
wordt weergegeven in het
scherm [Network and Sharing
Center] en sluit het scherm.
8
Als er geen vinkje is toegevoegd
naast [Share my media] in het
scherm [Media Sharing] dat in
stap 2 wordt weergegeven,
voegt u een vinkje toe naast
[Share my media] en selecteert u
vervolgens [OK].
een vinkje toe naast [Allow
10 Voeg
new devices and computers
automatically] en selecteer [OK].
Opmerking
Schakel deze optie uit nadat u hebt gecontroleerd
of het systeem verbinding kan maken met de
computer en audiogegevens met het systeem kan
afspelen.
Naar audiocontent luisteren op
een computer met Windows
Vista/Windows XP
U kunt audiocontent afspelen met de DLNAcontroller.
Er wordt een lijst met aansluitbare
apparaten weergegeven.
9
48NL
Selecteer [Settings...] dat naast
[Share my media to:] wordt
weergegeven.
AirPlay gebruiken
U kunt op een Mac of computer opgeslagen
muziek of muziek van een iTunes, iPhone,
iPod touch, iPad op dit systeem afspelen
met gebruik van AirPlay.
U kunt de muziek draadloos afspelen,
zonder het systeem met een ander
apparaat te verbinden.
2
Selecteer in de rechteronderhoek
van de display van de iPhone,
iPod touch of iPad of in het
iTunes-venster het pictogram
.
Besturen & streamen
Compatibele iPhone/iPod touch/
iPad-modellen
Netwerkverbindingen
iPhone, iPod touch of iPad
iPod touch (5e generatie), iPod touch (4e
generatie), iPod touch (3e generatie),
iPhone 5, iPhone 4S, iPhone 4, iPhone 3GS,
iPad (4e generatie), iPad mini, iPad (3e
generatie), iPad 2, iPad: iOS4.3.3 of later
Opmerkingen
• Raadpleeg “Compatibele iPhone/iPod touch/
•
•
1
iPad-modellen” op deze pagina voor meer
informatie over de ondersteunde versies van iOS
of iTunes.
Update iOS of iTunes naar de nieuwste versie
voordat u deze toepassing gebruikt in
combinatie met het systeem.
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw
apparaat voor meer informatie over het gebruik
van de iPhone, de iPod touch, de iPad, iTunes of
AirPlay.
Start de toepassing op uw
iPhone, iPod touch, iPad of in
iTunes.
iTunes
3
Selecteer [SONY:CMT-BT80W(B)
XXXXXX] in het AirPlay-menu van
iTunes of uw iPhone, iPod touch
of iPad.
49NL
iPhone, iPod touch of iPad
iTunes
4
Begin met het afspelen van
audiocontent op een iPhone,
iPod touch, iPad of in iTunes.
Het systeem schakelt in de AirPlayfunctiemodus en de geselecteerde
audiocontent wordt afgespeeld.
Bevestigen/veranderen van de naam van het
apparaat
U kunt de naam van dit systeem bevestigen
of veranderen met gebruik van het
instelscherm op de browser.
Zie het Device Details-scherm van stap 8
van het “Meer informatie over het apparaat
scherm" (pagina 38) voor details.
De veranderde naam van het apparaat kan
worden teruggesteld met “NW RESET”
(pagina 36).
Tips
• Als het afspelen niet wordt gestart, voert u het
proces opnieuw uit vanaf stap 1.
• Dit systeem kan zeer luid geluid voortbrengen
•
•
•
50NL
wanneer u het volume te hoog instelt op de
iPhone, de iPod touch, de iPad of in iTunes.
Raadpleeg de Help van iTunes voor meer
informatie over het gebruik van iTunes.
Het volumeniveau van de iPhone, de iPod touch,
de iPad of iTunes wordt mogelijk niet altijd
gekoppeld aan het volumeniveau van dit
systeem.
AirPlay is beschikbaar door audiocontent op een
iPhone/iPod touch/iPad af te spelen, maar u
kunt het niet selecteren met gebruik van de
functieknop(pen) op het apparaat van dit
systeem.
Gebruik van de “WALKMAN” toepassing op
een Xperia/Xperia tablet
U kunt op een Xperia/Xperia Tablet
opgeslagen muziek met dit systeem
afspelen met gebruik van de “WALKMAN”
toepassing.
Xperia/Xperia tablet
Netwerkverbindingen
Besturen en streamen
• Update het Android-besturingssysteem naar de
•
1
2
3
nieuwste versie voordat u het in combinatie met
dit systeem gebruikt.
Raadpleeg voor meer informatie de
gebruiksaanwijzing van uw Xperia/Xperia tablet.
Start de “WALKMAN” toepassing
op de Xperia/Xperia tablet.
4
Selecteer het pictogram
rechtsboven op de Xperia/Xperia
tablet.
Selecteer [SONY:CMT-BT80W(B)
XXXXXX] op het in stap 2
getoonde scherm.
Druk op de weergaveknop en
start het afspelen van de
audiocontent op de Xperia/
Xperia tablet.
Het systeem schakelt in de
netwerkfunctiemodus en de
geselecteerde audiocontent wordt
afgespeeld.
Tips
• Als het afspelen niet begint, voert u de
procedure opnieuw uit vanaf stap 1.
• Raadpleeg de Help van het Android•
•
besturingssysteem voor meer informatie over
het gebruik van het Android-besturingssysteem.
De netwerkfunctie is beschikbaar door
audiocontent op een Xperia/Xperia Tablet af te
spelen, maar u kunt het niet selecteren met
gebruik van de functieknop(pen) op het
apparaat van dit systeem.
Dit systeem kan muziek afspelen die is
opgeslagen op sommige "WALKMAN"-modellen
met de functie Music Throw. Raadpleeg voor
meer informatie over de functie Music Throw de
gebruikershandleiding die bij uw "WALKMAN"
geleverd wordt.
51NL
Aanvullende informatie
Luisteren naar de radio
3
Druk op TUNE +/– .
De frequentie-indicatie in de display 
begint te veranderen.
Het afstemmen stopt automatisch
wanneer op een radiozender wordt
afgestemd en "ST" op de display
verschijnt (wanneer een uitzending in
FM-stereo wordt ontvangen)
(automatisch scannen).
Handmatig afstemmen
Druk enkele keren op TUNING MODE 
totdat "MANUAL" op de display 
verschijnt en druk vervolgens enkele
keren op TUNE +/–  om op de
gewenste zender af te stemmen.
Opmerking over DAB/DAB+-zenders
Afstemmen op een
radiozender
1
Druk op TUNER FUNCTION  om
een radiofrequentie te
selecteren.
Druk enkele keren op FUNCTION  op
het apparaat totdat "FM" of "AM" (CMTBT80W), of "DAB" of "FM" (CMTBT80WB) op de display  verschijnt.
2
Druk enkele keren op TUNING
MODE  totdat "AUTO" op de
display  verschijnt.
Elke keer dat u op de knop drukt,
verandert de afstemmodus, in AUTO,
PRESET of MANUAL.
52NL
• Wanneer u afstemt op een zender die
RDS-diensten aanbiedt, wordt informatie
zoals de naam van de dienst of de zender
met de uitzending meegestuurd.
• Wanneer u afstemt op een DAB/DAB+zender, kan het enige seconden duren
voordat u geluid hoort.
• De primaire dienst wordt automatisch
ontvangen wanneer de secundaire dienst
wordt beëindigd.
• Deze tuner ondersteunt geen
gegevensdiensten.
Tip
Als de ontvangst van een FM-uitzending in stereo
veel ruis heeft, drukt u enkele keren op FM MODE
 totdat "MONO" op de display verschijnt om de
mono-ontvangst te selecteren. Hierdoor wordt
ruis verminderd.
Afstemmen op een vooraf
ingestelde radiozender
"MONO" wordt vier seconden weergegeven.
Druk enkele keren op TUNING MODE 
totdat "PRESET" op de display  verschijnt
en druk vervolgens enkele malen op TUNE
+/–  om het nummer te selecteren
waaronder de gewenste zender vooraf is
opgeslagen.
Radiozenders vooraf
instellen
U kunt uw gewenste radiozenders vooraf
instellen.
1
Druk op TUNER MEMORY .
Vooraf ingesteld nummer
Voordat u op DAB/DAB+-zenders kunt
afstemmen, moet u eerst een DAB-scan
uitvoeren.
Wanneer u naar een andere regio bent
verhuisd, voert u de eerste DAB-scan
bovendien handmatig uit om de informatie
over DAB/DAB+-services bij te werken.
1
3
4
Druk enkele malen op TUNE +/–
 om een vooraf ingesteld
nummer te selecteren.
• Als er al een andere zender is
Druk enkele keren op TUNER
FUNCTION  totdat "DAB" op de
display  verschijnt.
Druk enkele keren op FUNCTION  op
het apparaat totdat "DAB" op de
display  verschijnt.
toegewezen aan het geselecteerde
vooraf ingestelde nummer, wordt
deze zender vervangen door de
nieuwe zender.
2
Druk op OPTIONS  om het
instelmenu weer te geven.
Druk op
 om de zender te
registreren.
3
Druk enkele keren op /  om
"INITIAL" te selecteren en druk
vervolgens op
.
4
Druk enkele keren op /  om
"OK" te selecteren en druk
vervolgens op
.
"COMPLETE" verschijnt in de display .
5
Herhaal stap 1 tot en met 4 om
andere zenders te registreren.
Er kunnen maximaal 20 FM-zenders, 10
AM-zenders (CMT-BT80W) en 20 DAB/
DAB+-zenders (CMT-BT80WB) vooraf
worden ingesteld.
Aanvullende informatie
2
Stem af op de zender die u
vooraf wilt instellen.
De automatische DAB-scan
handmatig uitvoeren (alleen
op de CMT-BT80WB)
Het scannen begint. Het scanproces
wordt met sterretjes (*******)
aangeduid. Afhankelijk van de DAB/
DAB+-services die beschikbaar zijn in
53NL
uw regio, kan het scannen enkele
minuten duren.
Wanneer het scannen voltooid is,
wordt er een lijst met beschikbare
diensten gegenereerd.
Opmerkingen
• Als in uw land of regio uitzending in DAB/DAB+
niet wordt ondersteund, verschijnt "NO SERV".
• Met deze procedure worden alle eerder
opgeslagen instellingen gewist.
• Voordat u de DAB/FM-antenne verwijdert, moet
u het systeem uitschakelen om uw eigen DAB/
DAB+-instellingen te behouden.
54NL
Optionele audiocomponenten gebruiken
4
Begin met het afspelen op de
aangesloten component.
Pas het volume op de aangesloten
component aan tijdens het afspelen.
5
Druk op VOLUME +/  om het
volume aan te passen.
De stand-bystand van het systeem wordt mogelijk
automatisch geactiveerd als het volumeniveau van
de aangesloten component te laag is. Pas het
volume van de component aan. Zie "De
automatische stand-byfunctie instellen"
(pagina 56).
1
Aanvullende informatie
Opmerking
Druk op VOLUME   om het
volume te verlagen.
Druk op VOL   op het apparaat.
2
Sluit een extra audiocomponent
aan op de AUDIO IN-aansluiting
 (pagina 12).
Sluit hier optionele externe apparatuur
met een audiokabel (niet bijgeleverd)
op aan.
3
Druk op AUDIO IN FUNCTION .
Druk enkele keren op FUNCTION 
totdat "AUDIO IN" op de display 
verschijnt.
55NL
De automatische stand-byfunctie instellen
Dit systeem is uitgerust met een
automatische stand-byfunctie. Met deze
functie wordt de stand-bystand van dit
systeem na ongeveer 30 minuten
automatisch geactiveerd als er geen
bewerking wordt uitgevoerd of er geen
audio-uitgangssignaal is.
"AUTO:STBY" verschijnt 2 minuten op het
scherm  voordat de stand-bystand van
het systeem wordt geactiveerd.
Standaard is de automatische standbyfunctie ingeschakeld. U kunt de functie
uitschakelen in het optiemenu.
1
Druk op OPTIONS  om het
instelmenu weer te geven.
2
Druk enkele keren op /  om
"AUTO:STBY" te selecteren en
druk vervolgens op
.
3
Druk enkele keren op /  om
"ON" of "OFF" te selecteren en
druk vervolgens op
.
Opmerkingen
• De automatische stand-byfunctie is niet geldig
•
•
56NL
voor de tunerfunctie (FM/AM/DAB), zelfs als u
deze hebt ingeschakeld.
De stand-bystand van het systeem kan niet
automatisch worden geactiveerd in de volgende
gevallen:
– terwijl een audio-signaal wordt gedetecteerd
– tijdens het afspelen van audiotracks of
bestanden
– terwijl de vooraf ingestelde slaaptimer of
afspeeltimer in werking is
Het systeem telt de tijd (30 minuten) opnieuw af
totdat het naar de stand-bystand gaat, zelfs
wanneer de automatische stand-byfunctie is
ingeschakeld in de volgende gevallen:
– wanneer er een USB-apparaat is
aangesloten.
– wanneer er op een knop op de
afstandsbediening of op het apparaat wordt
gedrukt.
De BLUETOOTH-/netwerkstand-bystand
instellen
U kunt de BLUETOOTH-/netwerkstandbystand in- en uitschakelen. Wanneer de
BLUETOOTH-/netwerkstand-bystand
ingeschakeld is, gaat het systeem naar de
wachtstand voor de BLUETOOTH- of
netwerkverbinding, zelfs als het systeem
uitgeschakeld is. De BLUETOOTH-/
netwerkstand-byfunctie is als basisinstelling
uitgeschakeld.
Druk op OPTIONS  om het
instelmenu weer te geven.
2
Druk enkele keren op /  om
“BTNW:STBY” te selecteren en
druk vervolgens op
.
3
Druk enkele keren op /  om
"ON" of "OFF" te selecteren en
druk vervolgens op
.
4
Druk op /  om het systeem
uit te schakelen.
Aanvullende informatie
1
Wanneer "BTNW:STBY" op "ON" is
gezet, wordt het systeem ingeschakeld
en kunt u naar muziek luisteren door de
BLUETOOTH, AirPlay- of DLNAverbinding op de aangesloten
component in te schakelen.
57NL
De software bijwerken
U kunt de software van dit systeem
bijwerken door de laatste versie via een
netwerk te downloaden.
Als het systeem een nieuwe update
waarneemt wanneer het met internet
verbonden is, verschijnt "UPDATE" op de
display . U kunt de software bijwerken
met het optiemenu.
1
Druk op OPTIONS  om het
instelmenu weer te geven.
2
Druk enkele keren op /  om
"UPDATE" te selecteren en druk
vervolgens op
.
3
Druk enkele keren op /  om
"OK" te selecteren en druk
vervolgens op
.
De update begint.
Opmerkingen
• Het kan ongeveer 3 tot 10 minuten duren
•
58NL
voordat het systeem klaar is met de update.
Afhankelijk van de netwerkomstandigheden kan
het zelfs langer duren.
Gebruik het systeem of de afstandsbediening
niet tijdens de update. Schakel het systeem ook
niet uit en ontkoppel het netsnoer niet tijdens
de update.
Het geluid aanpassen
U kunt de lage-tonen-boost instellen of
tonen volgens uw voorkeuren aanpassen.
Druk enkele keren op BASS BOOST  om
"ON" of "OFF" te selecteren.
De lage tonen en hoge tonen aanpassen
Druk op BASS +/–  om de lage tonen aan
te passen of op TREBLE +/–  om de hoge
tonen aan te passen.
Aanvullende informatie
De lage-tonen-boost instellen
Tip
Dit systeem is uitgerust met de DSEE-functie om
duidelijke hoge tonen te reproduceren, ongeacht
de afname van de geluidskwaliteit als gevolg van
compressie.
De DSEE-functie wordt gewoonlijk automatisch
geactiveerd door de geluidsbron te herkennen,
maar wordt mogelijk niet geactiveerd afhankelijk
van de gebruikte functie.
59NL
De display wijzigen
– map- en bestandsnamen die niet voldoen
•
Actie
Handeling:
Informatie op
de display
wijzigen *1
Druk enkele keren op
DISPLAY  wanneer het
systeem ingeschakeld is.
Klok
weergeven
Druk enkele keren op
DISPLAY  wanneer het
systeem uitgeschakeld
is.*2 De klok verschijnt
ongeveer 8 seconden.
*1 U kunt de hieronder beschreven
informatie bekijken tijdens het afspelen
van een CD-DA/MP3-disc.
*2 De informatie verschijnt niet in
BLUETOOTH-/netwerkstand-bymodus.
CD-DA-disc
– resterende afspeelduur van een track
tijdens het afspelen
– totale resterende afspeelduur
MP3-disc
– track- of bestandsnaam
– artiestnaam
– albumnaam
Opmerkingen over de scherminformatie
• Tekens die niet kunnen worden weergegeven,
verschijnen als "_".
• Het volgende wordt niet weergegeven:
– resterende afspeeltijd of totale afspeeltijd
voor een MP3-disc
– resterende afspeeltijd voor een MP3-bestand
• Het volgende wordt niet correct weergegeven:
– verstreken afspeeltijd van een MP3-bestand
dat is gecodeerd met VBR (variabele
bitsnelheid).
60NL
aan de norm ISO9660 niveau 1/niveau 2 of
Joliet in de expansie-indeling.
Het volgende wordt weergegeven:
– totale afspeeltijd voor een CD-DA-disc
(behalve wanneer de PGM-modus is
geselecteerd en de speler is gestopt)
– resterende afspeeltijd voor een track van een
CD-DA-disc
– resterende afspeeltijd voor een CD-DA-disc
(alleen wanneer de modus voor normaal
afspelen tijdens het afspelen is geselecteerd)
– ID3-taginformatie voor MP3-bestanden. ID3taginformatieweergave versie 2 heeft
voorrang wanneer zowel versie 1 als versie 2
ID3-tags voor één MP3-bestand worden
gebruikt.
– tot 64 tekens voor een ID3-tag; toegestane
tekens: hoofdletters (A t/m Z), cijfers (0 t/m
9) en symbolen (˝ $ % ’ ( ) * + , – . / < = > @ [ \
] _ ` { | } ! ? ^ ~)
Opmerkingen over de DAB/DAB+
displayinformatie
Het volgende wordt tevens weergegeven:
– tot 8 tekens voor een servicenaam, tot
128 tekens voor DLS (Dynamic Label
Segment) en tot 16 tekens voor een
ensemblelabel.
– een waarde tussen 0 en 100 toont de
signaalkwaliteit.
De timers gebruiken
Het systeem heeft een slaaptimer en een
afspeeltimer.
De slaaptimer heeft voorrang boven de
afspeeltimer.
Stel de timer in met de knoppen op de
afstandsbediening.
De afspeeltimer instellen
U kunt elke dag op een vooraf ingestelde
tijd naar een CD-DA- of MP3-disc luisteren.
Zorg dat u de klok hebt ingesteld voordat u
de timer instelt.
Aanvullende informatie
De slaaptimer instellen
Het systeem wordt automatisch
uitgeschakeld nadat de tijd die voor de
slaaptimer is ingesteld, is verstreken. De
slaaptimer werkt zelfs als de klok niet is
ingesteld.
1
Druk enkele keren op SLEEP 
om de tijd op te geven.
• Selecteer "30MIN" om het systeem na
30 minuten uit te schakelen.
• Selecteer "OFF" om de slaaptimer te
annuleren.
1
Bereid de geluidsbron voor.
• Bereid de geluidsbron voor en druk
vervolgens op VOLUME +/–  om
het volume aan te passen.
De beschikbare geluidsbronnen zijn
CD, USB en TUNER (FM, AM of DAB)*1
FUNCTION.
• Maak een programma om de
gewenst tracks of bestanden op
alleen de disc af te spelen. Zie "Uw
eigen geprogrammeerde volgorde
samenstellen (in geprogrammeerde
volgorde afspelen)" (pagina 19).
• Als u naar een radioprogramma wilt
luisteren, dient u af te stemmen op
de gewenste zender met
automatisch scannen, handmatig
61NL
afstemmen of afstemmen op een
vooraf ingestelde zender (pagina 52).
*1 FM of AM voor CMT-BT80W, of FM of
DAB voor CMT-BT80WB.
2
Druk op TIMER MENU .
3
Druk enkele keren op /  om
"PLAY SET" te selecteren en druk
vervolgens op
.
7
is, wordt het systeem automatisch
ongeveer 15 seconden (voor FM, AM
of DAB) of ongeveer 90 seconden
(voor een CD-DA-disc of USBapparaat) vóór de ingestelde tijd
ingeschakeld.
• De afspeeltimer werkt niet als het
systeem op de vooraf ingestelde tijd
is ingeschakeld. Gebruik het systeem
pas als het is ingeschakeld en begint
af te spelen met de timer.
De starttijd knippert in de display .
4
Stel de tijd in waarop de
bewerking moet starten.
Druk enkele keren op /  om het
uur in te stellen en druk vervolgens op
. De minutenaanduiding knippert.
Gebruik de bovenstaande procedure
om de minuten in te stellen.
Wanneer de starttijd ingesteld is, gaat
het systeem naar de instelling van de
stoptijd.
5
Gebruik dezelfde procedure als
in stap 4 om de tijd in te stellen
om de bewerking te stoppen.
Als "TIME NG" in de display knippert
De starttijd en stoptijd zijn ingesteld op
dezelfde tijd. Verander de stoptijd.
6
Bereid de geluidsbron voor.
Druk enkele keren op /  totdat de
gewenste geluidsbron verschijnt en
druk vervolgens op
.
De beschikbare geluidsbronnen zijn CD,
USB en TUNER (FM, AM of DAB)*1
FUNCTION.
De instelling controleren
1 Druk op TIMER MENU .
2 Druk enkele keren op /  om "SELECT"
te selecteren en druk vervolgens op
.
3
De timer annuleren
1 Druk op TIMER MENU .
2 Druk enkele keren op /  om "SELECT"
te selecteren en druk vervolgens op
.
3
Druk enkele keren op /  om "OFF" te
selecteren en druk vervolgens op
.
De instelling wijzigen
Voer dezelfde procedures uit om de
instelling van de afspeeltimer te wijzigen.
Opmerkingen
• Wanneer de geluidsbron voor een afspeeltimer
•
62NL
Druk enkele keren op /  om "PLAY
SEL" te selecteren en druk vervolgens op
.
De timerinstelling verschijnt in de display .
*1 FM of AM voor CMT-BT80W, of FM of DAB
voor CMT-BT80WB.
Nadat de geluidsbron geselecteerd is,
verschijnt de bevestigingsdisplay voor
de afspeeltimer.
Druk op /  om het systeem
uit te schakelen.
• Wanneer de afspeeltimer ingesteld
op een radiozender is ingesteld die u hebt
ingesteld met automatisch scannen (AUTO) of
handmatig afstemmen (MANUAL) en u de
radiofrequentie of band wijzigt nadat u de timer
hebt ingesteld, wordt de instelling van de
radiozender voor de timer ook gewijzigd.
Wanneer de geluidsbron voor een afspeeltimer
op een vooraf vastgelegde radiozender (vooraf
ingesteld nummer 1 tot 20) is ingesteld en u de
radiofrequentie of band wijzigt nadat u de timer
hebt ingesteld, wordt de instelling van de
radiozender voor de timer niet gewijzigd. De
afstemming van de radiozender voor de timer
staat vast op de zender die u ervoor hebt
ingesteld.
Tip
De instelling van de afspeeltimer blijft staan zo
lang deze niet handmatig wordt gewijzigd.
Aanvullende informatie
63NL
Problemen oplossen
Problemen oplossen
Als er een probleem optreedt tijdens het
gebruik van het systeem, moet u de
onderstaande stappen uitvoeren voordat u
contact opneemt met de dichtstbijzijnde
Sony-leverancier. Als er een foutbericht
verschijnt, noteert u de inhoud ter
referentie.
1
Controleer of het probleem wordt
beschreven in deze paragraaf
"Problemen oplossen".
2
Controleer de volgende
klantenservicewebsites.
Voor klanten in Europa:
http://support.sony-europe.com/
Voor klanten in Azië:
http://www.sony-asia.com/support
Op deze websites vindt u de meest
recente ondersteuningsinformatie en
antwoorden op veelgestelde vragen.
3
Als u het probleem na stap 1 en 2
nog niet kunt oplossen, neemt u
contact op met de plaatselijke
Sony-leverancier.
Als u al het voorgaande hebt gedaan
en het probleem zich blijft voordoen,
neemt u contact op met de plaatselijke
Sony-leverancier.
Wanneer u het product wegbrengt voor
reparatie, moet u het volledige systeem
meenemen (hoofdtoestel en
afstandsbediening).
Dit product is een systeemproduct,
waardoor het volledige systeem is
vereist om te bepalen welk gedeelte
moet worden gerepareerd.
64NL
Als de STANDBY-aanduiding knippert
Haal het netsnoer onmiddellijk uit het
stopcontact en controleer het volgende:
• Worden de ventilatieopeningen van
het systeem geblokkeerd?
Als de STANDBY-aanduiding ophoudt
met knipperen, sluit u het netsnoer
opnieuw aan en schakelt u het systeem
in. Als het probleem blijft optreden,
neemt u contact op met de
dichtstbijzijnde Sony-leverancier.
Algemeen
Het systeem gaat niet aan.
 Is het netsnoer correct op het stopcontact
aangesloten?
 Is het netsnoer correct op het apparaat
aangesloten?
De stand-bystand van het systeem is
onverwacht geactiveerd.
CD-DA/MP3-speler
De disc wordt niet uitgeworpen en
"LOCKED" verschijnt op de display .
 Raadpleeg de dichtstbijzijnde Sony-leverancier
of het lokale erkende Sony-servicepunt.
De disc kan niet in het apparaat worden
geplaatst.
 Controleer of het systeem is ingeschakeld.
 Dit is geen storing. De stand-bystand van het
systeem wordt na ongeveer 30 minuten
automatisch geactiveerd als er geen bewerking
wordt uitgevoerd of er geen audiouitgangssignaal is. Zie "De automatische
stand-byfunctie instellen" (pagina 56).
De disc of het bestand wordt niet
afgespeeld.
De klokinstelling of de bediening van de
afspeeltimer is onverwacht geannuleerd.
 De disc is niet afgesloten (een CD-R- of CD-RWdisc waaraan gegevens kunnen worden
toegevoegd).
Er is geen geluid.
 Druk op VOLUME +  om het volume hoger te
zetten.
 Controleer dat de extra audiocomponenten
goed zijn verbonden en de functie op AUDIO IN
is gesteld.
 Er zijn mogelijk tijdelijk geen uitzendingen op
de opgegeven zender.
Ernstige bromtoon of ruis.
 Zet het systeem uit de buurt van ruisbronnen.
 Sluit het systeem aan op een ander
stopcontact.
 Het gebruik van een wisselstroom-tap met
ruisfilter (niet bijgeleverd) wordt aanbevolen.
De afstandsbediening werkt niet.
Het geluid verspringt tijdens het afspelen, of
de disc kan niet worden afgespeeld.
 Maak de disc schoon en plaats deze daarna
weer in het systeem.
 Verplaats het systeem naar een locatie waar
geen trillingen optreden (bijvoorbeeld boven
op een stabiel rek).
Problemen oplossen
 Als er ongeveer een minuut verstrijkt zonder
dat u een bewerking uitvoert, wordt de
klokinstelling of de afspeeltimer automatisch
geannuleerd. Voer de bewerking opnieuw uit
vanaf het begin.
U kunt pas een disc in de discsleuf plaatsen
wanneer "NO DISC" in de display  verschijnt.
Het afspelen start niet vanaf de eerste track.
 Ga terug naar normaal afspelen door enkele
keren te drukken op PLAY MODE  totdat
zowel "PGM" als "SHUF" op de display 
verdwijnen.
Het starten van het afspelen duurt langer
dan gebruikelijk.
 De volgende discs kunnen de benodigde
voorbereidingstijd voor het afspelen
verlengen:
• een disc met een ingewikkelde mapstructuur
• en multisessiedisc
• een disc met te veel mappen
iPod/iPhone/iPad
 Verwijder obstakels tussen de
afstandsbediening en de sensor voor de
afstandsbediening op het toestel en plaats het
toestel uit de buurt van TL-lampen.
Er is geen geluid.
 Richt de afstandsbediening op de sensor van
het systeem.
 Controleer of de iPod/iPhone/iPad goed is
aangesloten.
 Breng de afstandsbediening dichter naar het
systeem toe.
 Stop met afspelen en sluit de iPod/iPhone/
iPad op het systeem aan.
 Zorg ervoor dat de iPod/iPhone/iPad is
bijgewerkt met de nieuwste software. Als dit
65NL
niet het geval is, moet u de iPod/iPhone/iPad
bijwerken voordat u deze met het systeem
gebruikt.
 Druk op VOLUME +  om het volume hoger te
zetten.
 De iPod/iPhone/iPad wordt mogelijk niet door
dit systeem ondersteund. Zie "Compatibele
iPod/iPhone/iPad-modellen" (pagina 21).
Het geluid is vervormd.
 Controleer of de iPod/iPhone/iPad goed is
aangesloten.
 Druk op VOLUME   om het volume te
verlagen.
 Stel de "EQ"-instelling van de iPod/iPhone/
iPad in op "Off" of "Flat".
 De iPod/iPhone/iPad wordt mogelijk niet door
dit systeem ondersteund. Zie "Compatibele
iPod/iPhone/iPad-modellen" (pagina 21).
USB-apparaat
Gebruikt u een ondersteund USB-apparaat?
 Als u een niet-ondersteund USB-apparaat
aansluit, kunnen de volgende problemen
optreden. Controleer de informatie op de
websites over compatibele USB-apparaten aan
de hand van de URL's die worden vermeld
onder “Een bestand op een USB-apparaat
afspelen” (pagina 24).
• Het USB-apparaat wordt niet herkend.
• Bestands- of mapnamen worden niet
weergegeven op dit systeem.
• Afspelen is niet mogelijk.
• Het geluid slaat over.
• Er is ruis.
• Een vervormd geluid wordt voortgebracht.
Er is geen geluid.
De iPod/iPhone/iPad werkt niet.
 Sluit alle andere iOS-programma's af die actief
zijn op de iPod/iPhone/iPad. Raadpleeg de
gebruiksaanwijzing die met de iPod/iPhone/
iPad is meegeleverd voor meer informatie.
 Controleer of de iPod/iPhone/iPad goed is
aangesloten.
Er is ruis hoorbaar, het geluid slaat over of
het geluid is vervormd.
 Zorg ervoor dat de iPod/iPhone/iPad is
bijgewerkt met de nieuwste software. Als dit
niet het geval is, moet u de iPod/iPhone/iPad
bijwerken voordat u deze met het systeem
gebruikt.
 Er is een niet-ondersteund USB-apparaat
aangesloten. Sluit een ondersteund USBapparaat aan.
 Omdat de werking van het systeem verschilt
van deze van de iPod/iPhone/iPad, kunt u de
iPod/iPhone/iPad mogelijk niet bedienen via
knoppen op de afstandsbediening of het
toestel. Gebruik in dat geval de
bedieningsknoppen op de iPod/iPhone/iPad.
 De muziekgegevens zelf bevatten ruis, of het
geluid is vervormd. Mogelijk is ruis opgenomen
tijdens het maken van muziekgegevens als
gevolg van de omstandigheden van de
computer. Verwijder in dit geval het bestand en
verzend de muziekgegevens opnieuw.
De iPod/iPhone/iPad kan niet worden
opgeladen.
 Voor het coderen van de bestanden werd een
lage bitsnelheid gebruikt. Stuur bestanden
gecodeerd met hogere bitsnelheden naar het
USB-apparaat.
 Controleer dat de iPod/iPhone/iPad goed is
verbonden met de USB-aansluiting middels de
kabel die is bijgeleverd bij de iPod/iPhone/
iPad.
 De iPod/iPhone/iPad kan niet worden
opgeladen wanneer het systeem is
uitgeschakeld.
66NL
 Het USB-apparaat is niet juist aangesloten.
Schakel het systeem uit en sluit vervolgens het
USB-apparaat opnieuw aan.
 Schakel het systeem uit en sluit vervolgens het
USB-apparaat opnieuw aan.
"READING" wordt langdurig weergegeven,
of het duurt erg lang voordat het afspelen
start.
 Het leesproces kan lang duren in de volgende
gevallen.
• Er staan veel bestanden of mappen op het
USB-apparaat.
• De bestandsstructuur is uitermate complex.
• Er is niet voldoende vrije ruimte in het
geheugen.
• Het interne geheugen is gefragmenteerd.
Foutieve weergave
 Stuur de muziekgegevens nogmaals naar het
USB-apparaat, aangezien de gegevens die in
het USB-apparaat zijn opgeslagen mogelijk
beschadigd zijn.
 U kunt op dit systeem de volgende tekencodes
gebruiken:
• Hoofdletters (A t/m Z).
• Cijfers (0 t/m 9).
• Symbolen (< > * +, [ ] @ \ _).
Andere tekens verschijnen als “_”.
Het USB-apparaat wordt niet herkend.
 Schakel het systeem uit, sluit vervolgens het
USB-apparaat opnieuw aan en schakel
vervolgens het systeem in.
 Controleer de informatie op de websites over
compatibele USB-apparaten aan de hand van
de URL's die worden vermeld onder “Een
bestand op een USB-apparaat afspelen”
(pagina 24).
Het afspelen start niet.
 Schakel het systeem uit, sluit vervolgens het
USB-apparaat opnieuw aan en schakel
vervolgens het systeem in.
 Controleer de informatie op de websites over
compatibele USB-apparaten aan de hand van
de URL's die worden vermeld onder “Een
bestand op een USB-apparaat afspelen”
(pagina 24).
Het afspelen start niet vanaf de eerste track.
 Stel de afspeelmodus in op de modus voor
normaal afspelen.
Het USB-apparaat kan niet worden
opgeladen.
 Controleer of het USB-apparaat goed is
aangesloten.
 Opladen is niet mogelijk wanneer het systeem
is uitgeschakeld.
 Het USB-apparaat wordt mogelijk niet door dit
systeem ondersteund. Controleer de
informatie op de websites over compatibele
USB-apparaten.
Ernstige bromtoon of ruis of zenders
kunnen niet worden ontvangen. ("ST"
knippert op de display.)
 Sluit de antenne op de juiste wijze aan.
 Zoek een locatie en een richting waarbij een
goede ontvangst mogelijk is en plaats de
antenne opnieuw.
 Houd de antennes uit de buurt van het
netsnoer om ruis te voorkomen.
 Schakel elektrische apparaten uit die zich in de
buurt van het toestel bevinden.
U hoort verschillende radiozenders
tegelijkertijd.
 Zoek een locatie en een richting waarbij een
goede ontvangst mogelijk is en plaats de
antenne opnieuw.
 Bundel de antennekabels met bijvoorbeeld in
de handel verkrijgbare kabelklemmetjes en pas
de kabellengtes aan.
DAB/DAB+-radiozender kan niet goed
worden ontvangen.
 DAB/DAB+-radiozender kan niet goed worden
ontvangen.
Problemen oplossen
 Het USB-apparaat werkt niet goed. Raadpleeg
de gebruiksaanwijzing die met het USBapparaat is meegeleverd voor informatie over
hoe u dit probleem kunt oplossen.
Tuner
Controleer alle antenneaansluitingen en voer
dan de automatische DAB-scanprocedure uit.
Zie “De automatische DAB-scan handmatig
uitvoeren (alleen op de CMT-BT80WB)”
(pagina 53).
 De huidige DAB/DAB+-service is niet
beschikbaar.
Druk op TUNE +/–  om een andere service te
selecteren.
 Als u naar een andere regio bent verhuisd, zijn
sommige services/frequenties mogelijk
gewijzigd en kunt u niet meer afstemmen op
de gebruikelijke uitzendingen. Voer de
automatische DAB-scanprocedure uit om de
inhoud van uitzendingen opnieuw te
registreren. (Wanneer u deze procedure
uitvoert, worden alle eerder opgeslagen
instellingen gewist.)
De DAB/DAB+-uitzending is onderbroken.
 Controleer de locatie van het systeem of pas de
richting van de antenne aan om de
aangegeven waarde voor de signaalkwaliteit te
verhogen. Zie "De display wijzigen" (pagina 60)
voor meer informatie over de signaalkwaliteit.
67NL
Netwerkverbinding
Het systeem maakt geen verbinding met
het netwerk. (Andere apparatuur op het
netwerk kan het systeem niet vinden of
herkennen.)
 Controleer dat
.
 Dit systeem wordt mogelijk bestuurd door een
andere component. Als u de besturing wilt
weigeren, stelt u de BLUETOOTH-/
netwerkstand-bymodus in op uit (pagina 57).
Het geluid wordt onderbroken.
is opgelicht op de display
 Het duurt ongeveer een minuut voor het
systeem om een IP-adres in te lezen wanneer
het systeem is ingeschakeld in een
communicatieomgeving zonder een router.
 Wanneer u een vast IP-adres gebruikt, kan
hetzelfde IP-adres door andere apparatuur
worden gebruikt. Gebruik een ander IP-adres.
Verbinding tussen het systeem en het
netwerk via een draadloze
netwerkverbinding is niet mogelijk.
 Als een netwerkkabel (LAN-kabel) op het
systeem is aangesloten, maakt het systeem
automatisch een verbinding met een bekabeld
netwerk. Als u een draadloze
netwerkverbinding wilt gebruiken, dient u geen
netwerkkabel (LAN-kabel) op het systeem aan
te sluiten.
 Controleer de instellingen van de router/het
toegangspunt voor het draadloze netwerk.
Indien de SSID stealth-functie is ingeschakeld
(ON) op het toegangspunt, moet u het
uitschakelen (OFF). Voor informatie over de
instellingen van het toegangspunt raadpleegt
u de gebruiksaanwijzing die is meegeleverd bij
het toegangspunt.
Het systeem kan met WPS geen verbinding
maken met het netwerk.
 Stel uw netwerk in nadat u het toegangspunt
hebt opgezocht met de toegangspuntscan.
 Update de firmware van de draadloze LANrouter/het toegangspunt tot de laatste versie.
Thuisnetwerk (Home
Network)
De controller kan dit systeem niet vinden.
(De controller kan niet door de inhoud van
dit systeem bladeren.)
 Zorg dat de controller op het thuisnetwerk is
aangesloten.
68NL
De muziek is automatisch gestart.
 De DLNA-server is overbelast. Stop alle
geactiveerde toepassingen.
 De draadloze signaalconditie is slecht. Schakel
de magnetronoven uit.
 De communicatiesnelheid van het draadloos
LAN wordt laag bij sommige IEEE802.11ncompatibele draadloze LAN-routers/toegangspunten als de beveiligingsmethode is
ingesteld op WEP of WPA/WPA2-PSK (TKIP).
Als de snelheid lager wordt, moet u de
beveiligingsmethode naar WPA/WPA2-PSK
(AES) veranderen.
Het afspelen start niet.
 Controleer of er iets mis is met het
audiobestand of dat het van de server is
verwijderd. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing
van de server.
 De server probeert het audiobestand af te
spelen in een audio-indeling die het systeem
niet ondersteunt. Controleer de informatie over
de audio-indeling op de server.
 Controleer de multicastinstelling van de router/
het toegangspunt voor het draadloze netwerk.
Als deze ingeschakeld is, kan het enkele
minuten duren om het audiosignaal te
verzenden. Raadpleeg voor meer informatie de
gebruiksaanwijzing van de router/het
toegangspunt voor het draadloze netwerk.
 De toegang vanaf dit systeem wordt door de
server niet toegestaan. Verander de
instellingen op de server om toegang vanaf dit
systeem toe te staan. Raadpleeg voor meer
informatie de gebruiksaanwijzing van de
server.
AirPlay
Het systeem wordt niet gevonden door een
iPhone/iPod Touch/iPad.
 Zie "Netwerkverbinding – het systeem maakt
geen verbinding met het netwerk" (pagina 68).
 Zorg ervoor dat het iOS-apparaat of de
computer met iTunes is verbonden met uw
thuisnetwerk.
 Update iOS of iTunes naar de laatste versie
alvorens met dit systeem te gebruiken.
De muziek is automatisch gestart.
 Dit systeem wordt mogelijk bestuurd door een
andere component. Als u de besturing wilt
weigeren, stelt u de BLUETOOTH-/
netwerkstand-bymodus in op uit (pagina 57).
Het geluid verspringt tijdens het afspelen.
 De server is overbelast. Stop alle werkende
toepassingen.
Dit toestel kan niet worden bediend.
 Werk de softwareversie van de iPhone/iPod
Touch/iPad bij naar de nieuwste versie .
Als het systeem nog steeds niet goed werkt,
zet u het systeem terug op de
fabrieksinstellingen.
Met de knoppen op het toestel kunt u het
systeem terugzetten op de
fabrieksinstellingen.
1
Ontkoppel het netsnoer en controleer dat
de STANDBY-aanduiding niet is opgelicht.
Verbind het netsnoer weer en schakel
vervolgens het systeem in.
2
Druk op   en /  op het apparaat
en houd deze knop ingedrukt totdat
"ALLRESET" op de display verschijnt.
Problemen oplossen
Het systeem terugzetten op de
fabrieksinstellingen
Alle door de gebruiker geconfigureerde
instellingen, zoals de vooraf ingestelde
radiozenders, klok, timer en het netwerk
worden verwijderd.
Als u al het voorgaande hebt gedaan en het
probleem zich blijft voordoen, neemt u contact
op met de plaatselijke Sony-leverancier.
69NL
Berichten
De volgende berichten kunnen verschijnen
of flitsen tijdens gebruik.
CANNOT DOWNLOAD
Het systeem is er niet in geslaagd om de
updategegevens te downloaden tijdens de
software-update. Open het instelmenu en
voer de software-update opnieuw uit.
CANNOT PLAY
Het systeem kan geen audiobestanden
afspelen door een niet-ondersteunde
bestandsindeling of afspeelbeperking.
CAN’T PLAY
U hebt een disc geplaatst die niet kan
worden afgespeeld op dit systeem, zoals
een cd-rom of een dvd.
COMPLETE
Het vooraf instellen van de zender is
normaal beëindigd.
DATA ERROR
U hebt geprobeerd een niet-afspeelbaar
bestand af te spelen.
ERROR
U heeft het systeem tijdens het initialiseren
bediend. Wacht even totdat het initialiseren
is voltooid.
NO CONNECT
Het systeem kan geen verbinding met het
netwerk maken.
NO DEVICE
Er is geen USB-apparaat aangesloten of het
aangesloten USB-apparaat is verwijderd.
NO DISC
Er zit geen disc in de speler, of u hebt een
disc geplaatst die niet kan worden
afgespeeld.
NO MEMORY
De geheugenmedia is niet in het USBapparaat geplaatst of het systeem herkent
de geheugenmedia niet.
NO STEP
Alle geprogrammeerde tracks zijn gewist.
NO SUPPORT
Het systeem ondersteunt niet het
aangesloten USB-apparaat.
NO TRACK
Er zijn geen afspeelbare bestanden op het
USB-apparaat of de disc.
NOT USED
U hebt op een onafspeelbare knop gedrukt.
FULL
OVER CURRENT
U hebt geprobeerd meer dan 25 tracks of
bestanden (stappen) te programmeren.
Haal het USB-apparaat van de poort en
schakel het systeem uit en vervolgens weer
in.
INITIAL
Het systeem initialiseert de netwerkinstellingen. Sommige knoppen van het systeem
kunnen tijdens dit proces niet worden gebruikt.
PUSH STOP
U hebt op PLAY MODE  gedrukt tijdens
het afspelen in de CD- of USB-functie.
READING
LOCKED
De discsleuf is vergrendeld en u kunt de disc
niet verwijderen. Neem contact op met de
dichtstbijzijnde Sony-leverancier.
70NL
Het systeem leest de informatie op de disc
of het USB-apparaat. Sommige knoppen
werken niet tijdens het lezen.
TIME NG
De starttijd en eindtijd van de afspeeltimer
zijn ingesteld op dezelfde tijd.
UPDATE ERROR
Het systeem kan de software niet bijwerken.
Schakel het systeem uit en schakel het
vervolgens weer in. Het systeem probeert
de software bij te werken. Als hetzelfde
bericht blijft verschijnen, neemt u contact
op met de dichtstbijzijnde Sony-leverancier.
Problemen oplossen
71NL
Voorzorgsmaatregelen/Technische gegevens
Voorzorgsmaatregelen
Discs die WEL met dit systeem kunnen worden
afgespeeld
• Audio CD-DA-discs
• CD-R/CD-RW (audiogegevens van
CD-DA-tracks en MP3-bestanden)
Gebruik geen CD-R-/VD-RW-disc waarop
geen data zijn opgeslagen. Dit zou namelijk
de disc kunnen beschadigen.
Discs die NIET met dit systeem kunnen worden
afgespeeld
• CD-ROM
• 8 cm discs
• CD-R/CD-RW-discs die op een andere
•
•
•
•
•
•
•
•
manier zijn gebrand dan met de
muziek-CD-indeling of indeling volgens
ISO9660 niveau 1/niveau 2, Joliet
CD-R/CD-RW-discs in
multisessie-indeling waarbij de sessie
niet afgesloten is
CD-R/CD-RW-discs van een slechte
opnamekwaliteit, CD-R/CD-RW-discs
waarop krassen zitten of die vuil zijn, of
CD-R/CD-RW-discs die zijn gebrand met
behulp van een incompatibele brander
CD-R/CD-RW-discs die niet op de juiste
wijze zijn afgesloten
CD-R/CD-RW-discs die andere bestanden
dan MPEG 1 Audio Layer-3-bestanden
(MP3-bestanden) bevatten
Discs met een ongewone vorm
(bijvoorbeeld hartvormig, vierkant of
stervormig)
Discs waarop plakband, papier of een
sticker zit
Gehuurde of tweedehands discs met een
zegel waarbij de lijm onder het zegel
vandaan komt
Discs voorzien van een label, waarvan de
inkt plakkerig aanvoelt
Opmerkingen over CD-DA-discs
72NL
• Veeg vóór het afspelen de disc met een
reinigingsdoek vanaf het midden naar de
rand af.
• Reinig discs niet met oplosmiddelen,
zoals benzine, thinner of in de handel
verkrijgbare reinigers of antistatische
spray bedoeld voor vinyl lp's.
• Stel discs niet bloot aan zonlicht of
warmtebronnen zoals heteluchtroosters,
en laat ze ook niet in een auto in de volle
zon liggen.
Veiligheid
• Trek het netsnoer uit het stopcontact als
het systeem langere tijd niet gebruikt
wordt. Als u de stekker uit het
stopcontact trekt, moet u altijd de stekker
vastpakken. Trek nooit aan het netsnoer.
• Wanneer er een voorwerp of vloeistof in
het systeem terechtkomt, verwijdert u het
netsnoer uit het stopcontact en moet u
het toestel door gekwalificeerd personeel
laten controleren voordat u het weer in
gebruik neemt.
• Het netsnoer mag alleen worden
vervangen door een gekwalificeerde
serviceleverancier.
Opstelling
• Plaats het systeem niet op een hellende
ondergrond of in extreem warme, koude,
stoffige, vuile of vochtige ruimtes,
ruimtes die niet goed kunnen worden
geventileerd of ruimtes waarin het toestel
wordt blootgesteld aan trillingen, direct
zonlicht of fel licht.
• Wanneer u het systeem installeert op
oppervlakken die zijn behandeld met een
speciale afwerking (bijvoorbeeld met
was, olie of poetsmiddelen), kan dit
resulteren in vlekken op of verkleuring
van het oppervlak.
• Als het systeem van een koude naar een
warme locatie wordt overgebracht of
wordt geïnstalleerd in een zeer vochtige
ruimte, kan vocht condenseren op de lens
in de CD-speler en kan er een storing
optreden. Verwijder in dat geval de disc
en schakel het systeem pas na ongeveer
een uur uit wanneer het vocht is
verdampt.
Ophoping van warmte
• Het is normaal dat het toestel tijdens
gebruik warmer wordt.
• Raak de kast niet aan als het toestel
continu op een hoog volume is gebruikt,
want deze kan heet worden.
• Blokkeer de ventilatieopeningen niet.
Het luidsprekersysteem
Dit luidsprekersysteem is niet magnetisch
afgeschermd en het beeld op televisies in
de nabije omgeving kan mogelijk
magnetisch vervormd raken. Zet in dat
geval de tv uit, wacht 15 tot 30 minuten en
zet de tv weer aan.
De kast reinigen
Voorzorgsmaatregelen/Technische gegevens
Reinig dit systeem met een zachte doek die
licht is bevochtigd met een niet-agressief
reinigingsmiddel. Gebruik nooit
schuursponsjes, schuurpoeder of
oplosmiddelen, zoals thinner, benzine of
alcohol.
73NL
BLUETOOTH draadloze technologie
BLUETOOTH draadloze technologie is een
draadloze technologie voor de korte afstand
voor het verbinden van digitale apparatuur,
zoals personal computers en digitale
fotocamera's. Met de BLUETOOTH
draadloze technologie kunt u de
betreffende apparaten binnen een bereik
van ongeveer 10 meter bedienen.
De BLUETOOTH draadloze technologie
wordt gewoonlijk tussen twee apparaten
gebruikt, maar één apparaat kan op
meerdere apparaten zijn aangesloten.
U hebt geen snoeren voor de aansluiting
nodig, zoals bij een USB-aansluiting, en u
hoeft apparaten niet naar elkaar toe te
richten zoals bij draadloze
infraroodtechnologie. U kunt de technologie
gebruiken met één BLUETOOTH-apparaat in
uw tas of zak.
BLUETOOTH draadloze technologie is een
wereldwijde norm die door duizenden
bedrijven wordt ondersteund. Deze
bedrijven produceren producten die aan de
wereldwijde norm voldoen.
Ondersteunde BLUETOOTH-versies en
profielen
Met een profiel wordt een standaardset
capaciteiten voor diverse
BLUETOOTH-productcapaciteiten bedoeld.
Dit systeem ondersteunt de volgende
BLUETOOTH-versies en -profielen.
Ondersteunde BLUETOOTH-versie:
BLUETOOTH standaardversie 3.0
Ondersteunde BLUETOOTH-profielen:
– A2DP (Advanced Audio Distribution
Profile)
– AVRCP (Audio Video Remote Control
Profile)
Opmerkingen
• Voor het gebruik van een met dit systeem
verbonden BLUETOOTH-apparaat, moet het
apparaat hetzelfde profiel als dit systeem
ondersteunen. Vergeet niet dat ook wanneer
het profiel hetzelfde als dit systeem is, de
functies van het BLUETOOTH-apparaat
74NL
•
afhankelijk van de specificaties van het apparaat
anders kunnen zijn.
Vanwege de eigenschappen van de draadloze
BLUETOOTH-technologie, is de weergave op dit
systeem in verhouding tot de audioweergave
van de zendapparatuur iets vertraagd.
Effectief communicatiebereik
BLUETOOTH-apparaten dienen te worden
gebruikt binnen ongeveer 10 meter
(onbelemmerde afstand) van elkaar. Het
effectieve communicatiebereik kan onder
de volgende omstandigheden korter
worden.
– Wanneer een persoon, metalen
voorwerp, muur of andere blokkade
tussen de apparaten met een
BLUETOOTH-verbinding in zit
– Locaties waar een draadloos netwerk is
geïnstalleerd
– In de buurt van magnetrons die in
gebruik zijn
– Locaties met andere
elektromagnetische golven
Effecten van andere apparaten
BLUETOOTH-apparaten en draadloze
netwerken (IEEE 802.11b/g) gebruiken
dezelfde frequentieband (2,4 GHz).
Wanneer u uw BLUETOOTH-apparaat
gebruikt in de buurt van een apparaat met
draadloze netwerkcapaciteit, kan
elektromagnetische interferentie
plaatsvinden.
Dit zou kunnen leiden tot lagere
gegevensoverdrachtssnelheden, ruis of
onmogelijkheid tot verbinden. Probeer in dit
geval de volgende oplossingen:
– Probeer een verbinding te maken
tussen dit systeem en een mobiele
telefoon met BLUETOOTH of een
BLUETOOTH-apparaat wanneer u op
ten minste 10 meter afstand van de
draadloze netwerkapparatuur bent.
– Schakel de stroom naar de draadloze
netwerkapparatuur uit wanneer u uw
BLUETOOTH-apparaat binnen 10 meter
gebruikt
Effecten op andere apparaten
De radiogolven die worden uitgezonden
door dit systeem, kunnen de werking van
bepaalde medische apparatuur
belemmeren. Aangezien deze interferentie
tot storingen kan leiden, dient u altijd de
stroom van dit systeem, de mobiele
telefoon met BLUETOOTH en het
BLUETOOTH-apparaat uit te schakelen in de
volgende locaties:
– in ziekenhuizen, in treinen, in
vliegtuigen, bij benzinestations en op
plaatsen waar brandbare gassen
aanwezig kunnen zijn
– bij automatische deuren of
brandalarms
Opmerkingen
• Dit systeem ondersteunt beveiligingsfuncties
•
•
•
Voorzorgsmaatregelen/Technische gegevens
•
die voldoen aan de BLUETOOTH-specificatie als
een manier om de beveiliging te garanderen
tijdens communicatie met
BLUETOOTH-technologie. Deze beveiliging kan
echter onvoldoende zijn, afhankelijk van de
inhoud en andere factoren van de instelling, dus
ga altijd zorgvuldig te werk wanneer u de
communicatie uitvoert met
BLUETOOTH-technologie.
Sony kan in geen geval aansprakelijk worden
gehouden voor schade of andere verliezen als
gevolg van informatielekken tijdens de
communicatie met BLUETOOTH-technologie.
BLUETOOTH-communicatie wordt niet
noodzakelijk gegarandeerd met alle
BLUETOOTH-apparaten die hetzelfde profiel
hebben als dit systeem.
BLUETOOTH-apparaten die op dit systeem
aangesloten zijn, moeten voldoen aan de
BLUETOOTH-specificatie die wordt
voorgeschreven door de BLUETOOTH SIG, Inc.
en er moet worden gecertificeerd dat ze
daaraan voldoen. Zelfs wanneer een apparaat
aan de BLUETOOTH-specificatie voldoet, kunnen
er echter gevallen zijn waar de kenmerken of
specificaties van het BLUETOOTH-apparaat het
onmogelijk maken een verbinding te maken of
tot andere bedieningsmethoden, weergave of
werking kan leiden.
Er kan sprake zijn van ruis of het geluid kan
worden onderbroken, afhankelijk van het
BLUETOOTH-apparaat dat op dit systeem is
aangesloten, de communicatieomgeving of de
omgevingsomstandigheden.
75NL
Technische gegevens
Versterker
Frequentiebereik:
20 Hz – 20 kHz
Uitgangsvermogen (nominaal):
Signaal-ruisverhouding:
16 Watt + 16 Watt (8 ohm bij 1 kHz, 1% THV)
Meer dan 90 dB
Continu RMS-uitgangsvermogen
(referentiewaarde):
Dynamisch bereik:
Meer dan 90 dB
20 Watt + 20 Watt (8 ohm bij 1 kHz, 10% THV)
In-/uitgangen
Tunergedeelte
AM-tunergedeelte (alleen op de CMT-BT80W):
AUDIO IN:
Stereoministekker
Gevoeligheid 700 mV, impedantie 47
kilo-ohm
USB:
Ondersteunde bitsnelheid:
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3): 32 kbps – 320
kbps, variabele bitsnelheid
WMA: 48 kbps – 192 kbps, variabele
bitsnelheid
AAC: 48 kbps – 320 kbps
Samplingfrequenties:
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3): 32/44,1/48 kHz
WMA: 44,1 kHz
AAC: 44,1 kHz
USB-poort:
Type A, 5 V DC 2,1 A
CD-DA/MP3-spelergedeelte
Systeem:
CD en digitaal audiosysteem
Eigenschappen van de laserdiode:
Emissieduur: continu
Laseruitgangsvermogen*: minder dan 44,6
μW
* Dit uitgangsvermogen is de waarde gemeten op
een afstand van 200 mm vanaf het oppervlak
van de objectieflens op het
optisch-opnameblok met een diafragma van 7
mm.
76NL
Afstembereik:
531 kHz – 1.602 kHz (bij afsteminterval van 9
kHz)
Antenne:
AM-raamantenne
Tussenfrequentie:
400 kHz
FM-tunergedeelte:
FM-stereo, superheterodyne FM-tuner
Afstembereik:
87,5 MHz – 108,0 MHz (stappen van 50 kHz)
Antenne:
FM-draadantenne
Antenneaansluitingen:
75 ohm, ongebalanceerd
DAB/DAB+-tunergedeelte (alleen
CMT-BT80WB):
FM-stereo, superheterodyne DAB/FM-tuner
Frequentiebereik:
Band-III:
174,928 (5A) MHz – 239,200 (13F) MHz*
Antenne:
DAB/FM-draadantenne:
DAB/DAB+-frequentietabel (Band-III):
Luidspreker
Frequentie
Label
174,928 MHz
5A
176,640 MHz
5B
Luidspreker met volledig bereik
Passieve radiator
178,352 MHz
5C
Nominale impedantie:
180,064 MHz
5D
8 ohm
181,936 MHz
6A
Luidsprekersysteem:
BLUETOOTH-gedeelte
183,648 MHz
6B
185,360 MHz
6C
187,072 MHz
6D
188,928 MHz
7A
190,640 MHz
7B
192,352 MHz
7C
194,064 MHz
7D
Zichtlijn ongeveer 10 m*1
195,936 MHz
8A
Frequentieband:
197,648 MHz
8B
2,4 GHz band (2,4000 GHz - 2,4835 GHz)
199,360 MHz
8C
Modulatiemethode:
201,072 MHz
8D
FHSS
202,928 MHz
9A
Compatibele BLUETOOTH-profielen*2:
204,640 MHz
9B
206,352 MHz
9C
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
208,064 MHz
9D
Ondersteunde contentbeschermingsmethode
209,936 MHz
10A
SCMS-T-methode
211,648 MHz
10B
Transmissiebandbreedte
213,360 MHz
10C
20 Hz – 20.000 Hz (bij 44,1 kHz sampling)
215,072 MHz
10D
11A
218,640 MHz
11B
220,352 MHz
11C
222,064 MHz
11D
BLUETOOTH standaardversie 3.0
Uitgang:
BLUETOOTH standaardvermogensklasse 2
Maximaal communicatiebereik:
*1 Het werkelijke bereik varieert, afhankelijk van
factoren zoals obstakels tussen apparaten,
magnetische velden rond een magnetron,
statische elektriciteit, ontvangstgevoeligheid,
antenneprestaties, besturingssysteem,
softwaretoepassing enzovoort.
2
* BLUETOOTH-standaardprofielen geven het doel
van BLUETOOTH-communicatie tussen
apparaten aan.
223,936 MHz
12A
225,648 MHz
12B
227,360 MHz
12C
Netwerkgedeelte
229,072 MHz
12D
LAN-poort:
230,784 MHz
13A
232,496 MHz
13B
RJ-45
10BASE-T/100BASE-TX
(De communicatiesnelheid kan variëren,
afhankelijk van de communicatieomgeving.)
Dit systeem garandeert de
communicatiesnelheid en kwaliteit van
10BASE-T/100BASE-TX niet.
234,208 MHz
13C
235,776 MHz
13D
237,488 MHz
13E
239,200 MHz
13F
Voorzorgsmaatregelen/Technische gegevens
216,928 MHz
Communicatiesysteem:
* Frequenties worden op dit systeem op twee
decimalen weergegeven.
77NL
Draadloos netwerk:
Compatibele normen:
IEEE 802.11 b/g (WEP 64 bit, WEP 128 bit)
WPA/WPA2-PSK (AES)
WPA/WPA2-PSK (TKIP)
Radiofrequentie:
2,4 GHz
Algemeen
Stroomvereisten:
220 V – 240 V wisselstroom, 50 Hz/60 Hz
Stroomverbruik:
32 Watt
Afmetingen (b/h/d) (incl. uitstekende delen):
Ca. 481 mm × 202 mm × 86 mm
Gewicht:
Ca. 3,0 kg
Bijgeleverde accessoires:
Afstandsbediening (RM-AMU171) (1), R6
(formaat AA) batterijen (2), netsnoer (1), FM/
AM-antenne (1) (alleen CMT-BT80W), DAB/
FM-raamantenne (1) (alleen CMT-BT80WB),
Gids voor snel starten (1)
Ontwerp en technische gegevens kunnen
zonder voorafgaande kennisgeving worden
gewijzigd.
Stroomverbruik in Standby: 0,5 W
78NL
Handelsmerken
• Windows, het Windows-logo en Windows
•
•
•
Media zijn gedeponeerde handelsmerken of
handelsmerken van Microsoft Corporation in de
Verenigde Staten en/of andere landen.
Dit product wordt beschermd door bepaalde
intellectuele-eigendomsrechten van Microsoft
Corporation. Gebruik of distributie van
dergelijke technologie buiten dit product om is
verboden zonder licentie van Microsoft of een
geautoriseerde dochteronderneming van
Microsoft.
AirPlay, het AirPlay-logo, iPad, iPhone, iPod,
iPod classic, iPod nano en iPod touch zijn
gedeponeerde handelsmerken van Apple Inc. in
de V.S. en andere landen.
"
" is een merk van de Wi-Fi Alliance.
• Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Access® en Wi-Fi
•
•
•
•
•
•
•
Voorzorgsmaatregelen/Technische gegevens
•
Alliance® zijn gedeponeerde merken van de
Wi-Fi Alliance.
Wi-Fi CERTIFIED™, WPA™, WPA2™ en Wi-Fi
Protected Setup™ zijn merken van de Wi-Fi
Alliance.
DLNA™, het DLNA-logo en DLNA CERTIFIED™
zijn handelsmerken, servicemerken of
keurmerken van de Digital Living Network
Alliance.
MPEG Layer-3 audiocoderingstechnologie en
patenten gelicentieerd van Fraunhofer IIS and
Thomson.
Het woordmerk BLUETOOTH® en de
bijbehorende logo’s zijn gedeponeerde
handelsmerken van BLUETOOTH SIG, Inc. en het
gebruik van dergelijke merken door Sony is
onder licentie. Overige handelsmerken en
namen zijn eigendom van de overeenkomende
eigenaren.
De N-markering is een handelsmerk of
gedeponeerd handelsmerk van NFC Forum, Inc.
in de Verenigde Staten en in andere landen.
Android is een handelsmerk van Google Inc.
"Xperia" en "Xperia Tablet" zijn handelsmerken
van Sony Mobile Communications AB.
De systeemnamen en productnamen die in deze
handleiding worden vermeld, zijn over het
algemeen de handelsmerken of gedeponeerde
handelsmerken van de betreffende fabrikant.
™- en ®-tekens zijn weggelaten in deze
handleiding.
79NL
©2013 Sony Corporation Printed in China
4-456-703-63(1)

advertisement

Key Features

  • Home audio micro system 40 W White
  • Optical disc player
  • 2-way Built-in speaker(s)
  • Bluetooth
  • USB port Near Field Communication (NFC) DC-in jack
  • MP3 playback
  • Bass adjustment

Related manuals

advertisement