Sony | CMT-V50IP | Sony CMT-V50iP CMT-V50iP Gebruiksaanwijzing

4-418-712-54 (1)
Locatie van bedieningselementen
Voorbereidingen
Bediening
Apparaat (bovenkant)
Een CD/MP3-disc weergeven
* In de fabriek is het systeem zo ingesteld dat
er een bevestigingspieptoon klinkt wanneer
u op een toets op het aanraakpaneel van
het apparaat drukt. U kunt de pieptoon
uitschakelen.
Aanraakpaneel*
Micro HI-FI
Component System
1 Selecteer de cd-functie.
Druk op CD FUNCTION  op de afstandsbediening
of druk herhaaldelijk op FUNCTION  op het
apparaat.
Het functielampje gaat geel branden.
1 Selecteer de CD-functie.
Druk op CD FUNCTION  op de afstandsbediening
of druk herhaaldelijk op FUNCTION  op het
apparaat.
Het functielampje gaat geel branden.
2 Selecteer de weergavefunctie.
2 Plaats een disc.
Plaats een disc met het label naar voren gericht in de
discsleuf.
NL Gebruiksaanwijzing
Uw eigen programma samenstellen
(geprogrammeerde weergave)
Plaats een disc met
het label naar voren
gericht.
Druk terwijl de speler in de stopstand staat
herhaaldelijk op PLAY MODE  totdat "PGM"
verschijnt.
3 Selecteer een map (alleen MP3-disc).
Druk herhaaldelijk op
+/  om de gewenste
map te selecteren. Als u alle bestanden in de map wilt
.
programmeren, drukt u op
4 Selecteer het gewenste track- of bestandsnummer.
Druk herhaaldelijk op /  totdat het
gewenste track- of bestandsnummer verschijnt.
©2012 Sony Corporation
 Display
 (USB-)poort
 Discsleuf
Printed in China
CMT-V50iP
 Een disc uitwerpen
De weergave begint automatisch nadat "READING" is
verdwenen.
Apparaat (voorkant)
het bedrijf of de dienst belast met de verwijdering van
huishoudafval of de winkel waar u het product hebt
gekocht.
Dit betreft de accessoires: Afstandsbediening
Uitsluitend
Europa
WAARSCHUWING
Om de kans op brand te verkleinen, mag u de
ventilatieopeningen van het apparaat niet afdekken
met een krant, tafelkleed, gordijn, enz. Plaats ook geen
voorwerpen met open vuur, brandende kaarsen, op het
apparaat.
Om de kans op brand of elektrische schokken te
verkleinen, mag u het apparaat niet blootstellen aan
druppels of spetters, en mogen geen voorwerpen die met
een vloeistof zijn gevuld, zoals een vaas, op het apparaat
worden gezet.
Installeer de stereo-installatie niet in een krappe ruimte,
zoals een boekenkast of ingebouwde kast.
Aangezien de hoofdstekker wordt gebruikt om het
apparaat los te koppelen van het elektriciteitsnet, sluit
u het apparaat aan op een gemakkelijk bereikbaar
stopcontact. Mocht u een abnormale situatie van
het apparaat ontdekken, dan trekt u de netstekker
onmiddellijk uit het stopcontact.
Stel batterijen of apparaten waarin batterijen worden
gebruikt niet bloot aan buitensporige hitte, zoals zonlicht,
vuur en dergelijke.
Het apparaat is niet losgekoppeld van het elektriciteitsnet
zolang de stekker in het stopcontact zit, ondanks dat het
apparaat zelf is uitgeschakeld.
Het naamplaatje bevindt zich onder aan de buitenkant
van het apparaat.
Zeer hoge geluidsdruk van oortelefoons en
hoofdtelefoons kan gehoorbeschadiging veroorzaken.
VOORZICHTIG
Het gebruik van optische instrumenten met dit apparaat
zal de kans op oogbeschadiging vergroten.
Dit apparaat is
geclassificeerd als een
KLASSE 1 LASER
product. Deze markering
bevindt zich onder aan
de buitenkant van het
apparaat.
Kennisgeving aan klanten: de volgende
informatie is alleen van toepassing op
apparaten verkocht in landen waarin de
EU-richtlijnen geldig zijn.
Dit product werd geproduceerd door of in opdracht
van Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japan. Vragen met betrekking tot product
conformiteit gebaseerd op EU-wetgeving kunnen worden
gericht aan de gemachtigde vertegenwoordiger, Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Duitsland. Voor service- of garantiezaken
verwijzen wij u door naar de adressen in de afzonderlijke
service of garantie documenten.
Voor klanten in Europa en Australië
Verwijdering van oude
elektrische en elektronische
apparaten
(Toepasbaar in de Europese
Unie en andere Europese
landen met gescheiden
inzamelingssystemen)
Het symbool op het product of op de verpakking wijst
erop dat dit product niet als huishoudelijk afval mag
worden behandeld. Het moet echter naar een plaats
worden gebracht waar elektrische en elektronische
apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat
dit product op de correcte manier wordt verwerkt,
voorkomt u voor mens en milieu negatieve gevolgen die
zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde
afvalbehandeling. De recycling van materialen draagt
bij tot het vrijwaren van natuurlijke bronnen. Voor meer
details in verband met het recyclen van dit product,
neemt u contact op met de gemeentelijke instanties,
Wanneer u overschakelt naar de CD-functie vanaf
een andere functie, terwijl er al een disc zit in de
discsleuf, drukt u op   op de afstandsbediening
of drukt u op   op het apparaat om de weergave
te beginnen.
Functielampje
Opmerkingen
Afstandsbedieningssensor
Verwijdering van oude
batterijen (van toepassing
in de Europese Unie
en andere Europese
landen met afzonderlijke
inzamelingssystemen)
Dit symbool op de batterij of op de verpakking wijst erop
dat de batterij, meegeleverd met van dit product niet als
huishoudelijk afval behandeld mag worden.
Op sommige batterijen kan dit symbool gebruikt worden
in combinatie met een chemisch symbool. Het chemisch
symbool voor kwik (Hg) of lood (Pb) wordt toegevoegd
wanneer de batterij meer dan 0,0005 % kwik of 0,004 %
lood bevat.
Door deze batterijen op juiste wijze af te voeren, helpt
u mogelijke negatieve gevolgen voor mens en milieu
die zouden kunnen veroorzaakt worden in geval van
verkeerde afvalbehandeling te voorkomen. Het recycleren
van materialen draagt bij tot het behoud van natuurlijke
bronnen.
In het geval dat de producten om redenen van veiligheid,
prestaties dan wel in verband met data-integriteit een
permanente verbinding met een ingebouwde batterij
vereisen, mag deze batterij enkel door gekwalificeerd
servicepersoneel vervangen te worden. Om ervoor
te zorgen dat de batterij op een juiste wijze zal
worden behandeld, dient het product aan het eind
van zijn levenscyclus overhandigd te worden aan het
desbetreffende inzamelingspunt voor de recyclage van
elektrisch en elektronisch materiaal.
Voor alle andere batterijen verwijzen we u naar het
hoofdstuk over hoe de batterij veilig uit het product
te verwijderen. Overhandig de batterij aan het
desbetreffende inzamelingspunt voor de recyclage van
batterijen.
Voor meer details in verband met het recyclen van
dit product of batterij, kan u contact opnemen met de
gemeentelijke instanties, de organisatie het belast met de
verwijdering van huishoudelijk afval of de winkel waar u
het product hebt gekocht.
 AM-raamantenne
 FM-draadantenne (Strek deze horizontaal uit.)
 Naar netadapter
iPod/iPhone/iPad-aansluiting
Docklampje
Het gebruik van de afstandsbediening
Het functielampje 
Afhankelijk van de functie, brandt het functielampje
in een andere kleur. Aan de hand van de kleur van het
lampje ziet u welke functie momenteel geselecteerd is.
De kleur van het lampje komt voor elke functie overeen
met de kleur van de desbetreffende FUNCTION-toets op
de afstandsbediening.
Functie
Toets op de
afstandsbediening
Kleur van het
lampje
FM
FM
Roze
AM
AM
Hemelsblauw
AUDIO IN
AUDIO IN
Oranje
CD
CD
Geel
iPod
iPod
Wit
USB
USB
Blauw
Afstandsbediening
Verschuif en verwijder het deksel van het batterijvak en
plaats de twee bijgeleverde R6-batterijen (AA-formaat),
met de  kant eerst en de polen in de hieronder
aangegeven richting.
  (hoofdtelefoon) aansluiting
Sluit de hoofdtelefoon aan.
 AUDIO IN-aansluiting
Sluit een optionele geluidscomponent aan.
 Voeding (DC IN 19.5 V)
Opmerkingen over het gebruik van de afstandsbediening
 Bij normaal gebruik gaan de batterijen ongeveer 6 maanden mee.
 Gebruik geen combinatie van oude en nieuwe batterijen of een
combinatie van verschillende batterijtypen.
 Als u de afstandsbediening lange tijd niet gebruikt, moet u de
batterijen verwijderen om eventuele schade door lekkage van
batterijen en corrosie te voorkomen.
™ ®
Om
De weergave te
pauzeren
 Antennes
Zoek een positie en richting waarbij een goede ontvangst
mogelijk is en plaats daarna de antennes.
Houd de antennes uit de buurt van het netsnoer om te
voorkomen dat ze ruis oppikken.
Gebruik van de iPod/iPhone/iPad
1 Open het dock door in het midden op het dock te
Beschermkussen
Bepaal de bevestigingspositie van het beschermkussen op
basis van uw iPod/iPhone/iPad.
De klok instellen
1 Druk op   om het systeem in te schakelen.
2 Houd SHIFT  en TIMER MENU  ingedrukt om de
klokinstelfunctie te selecteren.
3
Dock
2 Plaats de iPod/iPhone/iPad.
Als "PLAY SET" knippert, drukt u herhaaldelijk op
/  om "CLOCK" te selecteren, en drukt u daarna
op
(invoeren) .
Druk herhaaldelijk op /  om het uur in te
stellen en druk daarna op
(invoeren) .
4 Op dezelfde manier kunt u de minuten instellen.
Opmerking
De klokinstellingen worden teruggezet op de beginwaarden als u
de stekker van het netsnoer uit het stopcontact trekt of als er een
stroomstoring optreedt.
De klok weergeven terwijl het systeem
uitgeschakeld is
Druk op DISPLAY . De klok wordt gedurende
8 seconden op de display weergegeven.
Muziekdiscs die zijn gecodeerd met
copyright-beveiligingstechnologieën
 iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano en iPod touch zijn
handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de VS
en andere landen. iPad is een handelsmerk van Apple
Inc.
 MPEG Layer-3 audiocodeertechnologie en -patenten
worden gebruikt onder licentie van Fraunhofer IIS en
Thomson.
 Windows Media is een gedeponeerd handelsmerk of
een handelsmerk van Microsoft Corporation in de
Verenigde Staten en/of andere landen.
 Dit product wordt beschermd door bepaalde
intellectuele eigendomsrechten van Microsoft
Corporation. Het gebruik of de verspreiding van
dergelijke technologie buiten dit product om is
verboden zonder een licentie van Microsoft of van een
erkend dochterbedrijf van Microsoft.
 Alle andere handelsmerken en gedeponeerde
handelsmerken zijn het eigendom van hun
respectievelijke houders. In deze handleiding worden
de symbolen en niet vermeld.
Andere bedieningsmogelijkheden
netsnoer vervolgens op een stopcontact aan.
duwen.
Een DualDisc is een tweezijdige disc, waarop aan de
ene kant dvd-materiaal is opgenomen en aan de andere
kant digitaal audiomateriaal. Aangezien de kant met het
audiomateriaal echter niet voldoet aan de Compact Disc
(cd)-norm, wordt een juiste weergave op dit apparaat niet
gegarandeerd.
Licenties en handelsmerken
Bevestig het bijgeleverde beschermkussen om te
voorkomen dat een iPod/iPhone/iPad in contact komt
met de voorzijde van het systeem.
U kunt de voorzijde en uw iPod/iPhone/iPad beschermen
tegen krassen door het bijgeleverde beschermkussen te
bevestigen.
1 Sluit het netsnoer op de netadapter aan.
2 Sluit de netadapter op het apparaat aan en sluit het
Opmerking over DualDiscs
Dit product is ontworpen voor het afspelen van discs
die voldoen aan de Compact Disc (cd)-norm. Onlangs
hebben platenmaatschappijen muziekdiscs op de
markt gebracht die zijn gecodeerd met copyrightbeveiligingstechnologieën. Houd er rekening mee dat
sommige van deze discs niet aan de cd-norm voldoen en
wellicht niet met dit product kunnen worden afgespeeld.
Een beschermkussen bevestigen
 Wanneer u het systeem inschakelt, wordt de disc pas de discsleuf in
getrokken als "NO DISC" op de display verschijnt. Probeer de disc
niet in de sleuf te duwen als "NO DISC" nog niet is verschenen.
 Als u geen disc kunt plaatsen in de discsleuf, zelfs als "NO DISC" op
de display verschijnt, zit er mogelijk al een disc in de sleuf. Houd 
 ingedrukt om een dergelijke disc gedwongen uit te werpen. Als
het systeem zelfs dan de disc niet uitwerpt, neemt u contact op met
uw dichtstbijzijnde Sony-dealer.
 Als u de disc niet kunt uitwerpen en "LOCKED" verschijnt op de
display, neemt u contact op met uw dichtstbijzijnde Sony-dealer.
 Plaats geen discs met een ongewone vorm (bijvoorbeeld hartvormig,
vierkant of stervormig) in de sleuf. De disc kan in het systeem vallen
en onherstelbare schade veroorzaken.
 Wanneer u op   op het apparaat drukt en u de disc die in de
discsleuf verschijnt vervolgens opnieuw wilt gebruiken, mag u niet
de disc gewoon in de sleuf drukken. Haal de disc uit de discsleuf en
plaats deze vervolgens opnieuw in de sleuf.
 Schakel het systeem niet uit als er een disc voor de helft in de
discsleuf zit. Hierdoor kan de disc vallen.
 Gebruik geen disc met tape, verzegelingen of lijm erop, want deze
kan storingen veroorzaken.
 Wanneer u een disc uitwerpt, dient u deze bij de rand vast te pakken.
Raak het oppervlak niet aan.
 Plaats geen disc van 8 cm met een adapter. Hierdoor kan het systeem
storingen gaan vertonen.
De weergave te
stoppen
Een map op een
MP3-disc te
selecteren
Een track of
bestand te
selecteren
Een punt in een
track of bestand te
zoeken
Herhaalde
weergave te
selecteren
Een disc uit te
werpen
Drukt u op
 (of   op het apparaat).
Druk nog een keer op de toets om
de weergave te hervatten.
 .
+/ .
Druk tijdens de weergave op
/  (of /  op
het apparaat), houd uw vinger op de
toets en laat de toets op het gewenste
punt los.
REPEAT  herhaaldelijk totdat
" " of " 1" verschijnt.
  op het apparaat.
De weergavefunctie wijzigen
Druk terwijl de speler in de stopstand staat herhaaldelijk
op PLAY MODE . U kunt kiezen uit de normale
weergavefunctie ("FLDR" voor alle MP3-bestanden in
de map op de disc), de willekeurige weergavefunctie
("SHUF" of "FLDR SHUF*" voor willekeurige weergave
van een map) of de geprogrammeerde weergavefunctie
("PGM").
*Tijdens het weergeven van een cd-da-disc (audio) werkt de
weergavefunctie FLDR of FLDR SHUF op dezelfde manier als de
normale of SHUF-weergavefunctie.
 " " geeft aan dat alle tracks of bestanden worden herhaald totdat u
de weergave stopt.
 " 1" geeft aan dat één track of één bestand wordt herhaald totdat u
de weergave stopt.
Opmerkingen over de willekeurige weergavefunctie
 Toets  (Verlichting)
 Als de willekeurige weergavefunctie op "SHUF" wordt ingesteld,
geeft het systeem alle tracks of bestanden op de disc willekeurig
weer. Als de willekeurige weergavefunctie op "FLDR SHUF"
wordt ingesteld, geeft het systeem alle tracks of bestanden in de
geselecteerde map weer.
 Wanneer u het systeem uitschakelt, wordt de geselecteerde
willekeurige weergavefunctie ("SHUF" of "FLDR SHUF")
geannuleerd en keert het systeem terug naar de normale of FLDRweergavefunctie.
Schakel het docklampje  in/uit.
 Toets DISPLAY
*2
 In deze gebruiksaanwijzing wordt voornamelijk de
bediening uitgelegd met de afstandsbediening, maar
dezelfde handelingen kunnen ook uitgevoerd worden
met de gelijknamige of soortgelijke toetsen op het
apparaat.
 De functie die op de afstandsbediening wordt
aangegeven in het roze, kan worden geactiveerd met
SHIFT . Als u de functie wilt gebruiken die wordt
aangegeven in het roze, houdt u SHIFT  ingedrukt
en drukt u op de toets van de functie die wordt
aangegeven in het roze. Als u op de toets drukt zonder
SHIFT  ingedrukt te houden, activeert het systeem
de functie die wordt aangegeven in het wit.
Opmerkingen over weergave van MP3-discs
Opmerking
Ga voorzichtig te werk zodat u de iPod/iPhone/iPad niet laat vallen
wanneer u het toestel uit de iPod/iPhone/iPad-aansluiting neemt.
Totale weergavetijd van de gekozen
track of het gekozen bestand
5 Programmeer de geselecteerde track of het
geselecteerde bestand.
 om de geselecteerde track of het
Druk op
geselecteerde bestand in te voeren.
"--.--" verschijnt wanneer de totale weergaveduur
langer is dan 100 minuten voor een cd of wanneer u
MP3-bestanden programmeert.
6 Herhaal stap 3 tot en met 5 om extra tracks of
bestanden te programmeren tot maximaal 25 tracks
of bestanden.
7 Om uw programma van tracks of bestanden weer
te geven, drukt u op   (of   op het
apparaat).
Het programma blijft beschikbaar totdat u de disc
uit de discsleuf  verwijdert of de stekker van het
netsnoer uit het stopcontact trekt. Om hetzelfde
programma nog een keer weer te geven, drukt u op
  (of   op het apparaat).
De geprogrammeerde weergave uitschakelen
Druk terwijl de speler in de stopstand staat herhaaldelijk
op PLAY MODE  totdat "PGM" verdwijnt.
Laatste track of laatste bestand van het
programma wissen
Houd terwijl de speler in de stopstand staat SHIFT  en
CLEAR  ingedrukt.
Naar de radio luisteren
1 Selecteer de TUNER-functie.
Druk op FM of AM FUNCTION  op de
afstandsbediening of druk herhaaldelijk op
FUNCTION  op het apparaat.
Het functielampje gaat roze (FM) of hemelsblauw
(AM) branden.
2 Stem af op een zender.
Voor automatisch scannen
/ .
Opmerkingen over herhaalde weergave
*1
Gekozen track- of
bestandsnummer
 Sla geen andere soorten tracks of bestanden, of overbodige mappen
op een disc met MP3-bestanden op.
 Mappen zonder MP3-bestanden worden overgeslagen.
 Het systeem kan alleen maar MP3-bestanden met de extensie ".mp3"
weergeven.
 Als de bestandsnaam de extensie ".mp3" heeft maar het werkelijke
bestand geen MP3-bestand is, kan het weergeven van dit bestand
een hard geluid genereren dat het systeem kan beschadigen en een
storing kan veroorzaken in het systeem.
 Het maximale aantal:
999* mappen (inclusief de hoofdmap)
999 MP3-bestanden
250 MP3-bestanden in één map
8 mapniveaus (in de bestandsstructuur)
 Compatibiliteit met alle MP3-codeer-/MP3schrijfsoftwareprogramma's, branders en opnamemedia kan niet
gegarandeerd worden. MP3-discs die niet compatibel zijn, kunnen
ruis of onderbroken muziek produceren of kunnen in het geheel niet
weergegeven worden.
* Dit is inclusief mappen die geen MP3-bestanden of andere
bestanden bevatten. Afhankelijk van de mapstructuur, is het aantal
mappen dat het systeem kan herkennen, mogelijk lager dan het
werkelijke aantal mappen.
Druk herhaaldelijk op TUNING MODE  totdat
"AUTO" verschijnt, en druk daarna op +/ . Het
scannen stopt automatisch wanneer er op een zender
is afgestemd, waarna "TUNED" en "STEREO" (alleen
voor stereoprogramma's) op de display gaan branden.
Als "TUNED" niet brandt en het scannen niet stopt,
drukt u op   om het scannen te stoppen, en stemt
u vervolgens handmatig af (zie hieronder).
Als u afstemt op een zender die RDS-diensten
aanbiedt, wordt er informatie zoals de servicenaam of
zendernaam meegezonden met de uitzending.
Voor handmatig afstemmen
Druk herhaaldelijk op TUNING MODE  totdat
"MANUAL" verschijnt, en druk daarna herhaaldelijk
op +/  om op de gewenste zender af te stemmen.
Tip
Om de statische ruis van een zwakke FM-stereozender te
verminderen, drukt u herhaaldelijk op FM MODE  totdat "MONO"
verschijnt om de stereo-ontvangst uit te schakelen.
Het AM-afsteminterval veranderen
(behalve voor Europese en Russische
modellen)
De standaardinstelling voor het AM-afsteminterval is
9 kHz (of 10 kHz voor sommige gebieden). Gebruik de
toetsen op het apparaat om deze bediening uit te voeren.
1 Druk op AM FUNCTION  op de afstandsbediening
of druk herhaaldelijk op FUNCTION  op het
apparaat om de AM-zender te selecteren.
2 Druk op /  om het systeem uit te schakelen.
3 Houd VOL +  ingedrukt en druk op /  op het
apparaat.
"STEP 9K" of "STEP 10K" verschijnt op de display.
Wanneer u het interval verandert, worden alle AMvoorkeurzenders gewist.
Radiozenders voorprogrammeren
1 Stem af op de gewenste zender.
2 Druk op TUNER MEMORY  om de
tunergeheugenfunctie te selecteren.
Voorkeurzendernummer
3 Druk herhaaldelijk op +/  om het gewenste
voorkeurzendernummer te selecteren.
Als er al een andere zender is toegewezen aan het
geselecteerde voorkeurzendernummer, wordt deze
zender vervangen door de nieuwe zender.
4 Druk op  om de zender te registreren.
5 Herhaal stap 1 tot en met 4 om andere zenders te
registreren.
U kunt maximaal 20 FM-zenders en 10 AM-zenders
als voorkeurzender instellen.
Afstemmen op een voorkeurzender
Als u een radiozender hebt geregistreerd onder een
voorkeuzenummer van 1 tot 6, wordt er, wanneer het
systeem op AM of FM staat, afgestemd op de radiozender
als u drukt op TUNER MEMORY NUMBER (1 tot 6) .
Als u een radiozender hebt geregistreerd
onder voorkeurzendernummer 7 of een hoger
voorkeurzendernummer, drukt u herhaaldelijk op
TUNING MODE  totdat "PRESET" verschijnt en
drukt u daarna herhaaldelijk op +/  om het gewenste
voorkeurzendernummer te selecteren.
Weergeven met de iPod/iPhone/iPad
1 Selecteer de iPod-functie.
Druk op iPod FUNCTION  op de
afstandsbediening of druk herhaaldelijk op
FUNCTION  op het apparaat.
Het functielampje gaat wit branden.
2 Plaats de iPod/iPhone/iPad.
3 Start de weergave.
Druk op   op de afstandsbediening of druk op
  op het apparaat.
De iPod/iPhone/iPad bedienen
Om
De weergave te
pauzeren
Een track of
hoofdstuk van een
gesproken boek
of een podcast te
selecteren
Een punt in een
track of hoofdstuk
van een gesproken
boek of een
podcast te zoeken
Het geselecteerde
onderdeel te
kiezen
In de iPod-menu's
omhoog/omlaag te
scrollen
Terug te keren
naar het vorige
menu of om een
menu te selecteren
Herhaalde
weergave te
selecteren
+/  herhaaldelijk.
4 Start de weergave.
Start de weergave op de aangesloten component en
stel het volumeniveau in.
Opmerking
Het systeem kan automatisch naar de stand-byfunctie overschakelen
als het volumeniveau van de aangesloten component te laag is. Stel
het volumeniveau van de component in. Zie "De automatische standbyfunctie uitschakelen".
/ .
Regeling van het geluid
Druk tijdens de weergave op
/  (of /  op
het apparaat), houd uw vinger op de
toets en laat de toets op het gewenste
punt los.
REPEAT  herhaaldelijk totdat
" " of " 1" verschijnt.
Om
Het volume in te
stellen
Een dynamischer
geluid te
produceren
Een geluidseffect
in te stellen
* Bij het weergeven van een MP3/WMA-bestand met VBR, kan het
systeem de weergave hervatten vanaf een ander punt.
*2Bij het hervatten van de weergave wordt teruggekeerd naar de
bovenste map.
1
De weergavefunctie wijzigen
Druk terwijl de speler in de stopstand staat herhaaldelijk
op PLAY MODE . U kunt kiezen uit de normale
weergavefunctie (alle bestanden op het USB-apparaat op
volgorde weergeven), de mapweergavefunctie ("FLDR"
voor alle bestanden in de opgegeven map op het USBapparaat) of de willekeurige weergavefunctie ("SHUF" of
"FLDR SHUF" voor willekeurige weergave van een map).
Opmerking over de weergavefunctie
/ . Om snel vooruit of
snel achteruit te spoelen, houdt u uw
vinger op de toets.
Houd tijdens de weergave /
 ingedrukt en laat de toets op het
gewenste punt los.
.
/ .
 Als de willekeurige weergavefunctie op "SHUF" wordt ingesteld,
geeft het systeem alle audiobestanden op het USB-apparaat
willekeurig weer. Als de willekeurige weergavefunctie op "FLDR
SHUF" wordt ingesteld, geeft het systeem alle audiobestanden in de
geselecteerde map willekeurig weer.
 Wanneer u het systeem uitschakelt, wordt de geselecteerde
willekeurige weergavefunctie ("SHUF" of "FLDR SHUF")
geannuleerd en keert het systeem terug naar de normale
weergavefunctie ("FLDR").
Opmerkingen over herhaalde weergave
 Als u " " selecteert wanneer het systeem in de normale
weergavefunctie staat, voert het systeem een herhaalde weergave
uit van alle audiobestanden op het USB-apparaat totdat u de
weergave stopt. Als u " " selecteert wanneer het systeem in de
mapweergavefunctie staat, voert het systeem een herhaalde weergave
uit van alle audiobestanden in de geselecteerde map totdat u de
weergave stopt.
 Als u " 1" selecteert, speelt het systeem het geselecteerde bestand
herhaald af tot u het afspelen stopt.
Opmerkingen
TOOL MENU /RETURN .
U kunt het systeem als acculader voor de iPod/
iPhone/iPad gebruiken, ongeacht of het systeem in- of
uitgeschakeld is.
Kijk naar het batterijpictogram op de display van iPod/
iPhone/iPad, als u wilt zien of de accu wordt opgeladen.
In het "iPod/iPhone/iPad-gedeelte" van de "Technische
gegevens" vindt u een lijst van de modellen van iPod/
iPhone/iPad die geschikt zijn voor dit systeem.
Het opladen van de iPod/iPhone/iPad stoppen
Verwijder de iPod/iPhone/iPad.
Opmerkingen over het opladen van een iPod/iPhone/iPad
 Wanneer er een USB-functie wordt geselecteerd terwijl het systeem
ingeschakeld is, kunt u geen iPod/iPhone/iPad opladen.
 Als u op DISPLAY  drukt terwijl u oplaadt wanneer het systeem
uitgeschakeld is, stopt het systeem met het opladen van een iPod/
iPhone/iPad. Om het opladen van een iPod/iPhone/iPad opnieuw te
beginnen, sluit u de iPod/iPhone/iPad weer aan wanneer de display
op de energiebesparingsfunctie staat.
Opmerkingen
 De prestaties van het systeem kunnen verschillen, afhankelijk van de
specificaties van de aangesloten iPod/iPhone/iPad.
 Wanneer u de iPod/iPhone/iPad op het apparaat plaatst of van het
apparaat verwijdert, houdt u de iPod/iPhone/iPad onder dezelfde
hoek als de iPod/iPhone/iPad-aansluiting op het apparaat, en draait
of kantelt u de iPod/iPhone/iPad niet om beschadiging van de
aansluiting te voorkomen.
 Draag het systeem niet terwijl er een iPod/iPhone/iPad op de
aansluiting geplaatst is. Als u dit doet, kan er een storing ontstaan.
 Bij het plaatsen of verwijderen van de iPod/iPhone/iPad, houdt u het
systeem met één hand vast en let u erop dat u niet per ongeluk op de
toetsen van de iPod/iPhone/iPad drukt.
 Om het volumeniveau te veranderen, gebruikt u VOLUME +/ .
Het volumeniveau verandert niet als u dit instelt op de iPod/iPhone/
iPad.
 Raadpleeg voor het gebruik van de iPod/iPhone/iPad de
gebruiksaanwijzing van de iPod/iPhone/iPad.
 Sony is niet aansprakelijk wanneer gegevens die zijn opgenomen op
de iPod/iPhone/iPad verloren gaan of beschadigd raken bij gebruik
van een iPod/iPhone/iPad met dit systeem.
Een bestand van het USB-apparaat
weergeven
Het audioformaat dat op dit systeem kan worden
weergegeven is MP3/WMA*/AAC*.
* Bestanden voorzien van auteursrechtenbescherming (DRM, Digital
Rights Management) of bestanden die zijn gedownload van een
online muziekwinkel, kunnen niet worden weergegeven op dit
systeem. Als u een van deze bestanden probeert weer te geven,
wordt het volgende onbeveiligde audiobestand weergegeven.
Kijk op de onderstaande websites voor informatie over
compatibele USB-apparaten.
Voor klanten in Europa:
<http://support.sony-europe.com/>
Voor klanten in andere landen/gebieden:
<http://www.sony-asia.com/support>
1 Selecteer de USB-functie.
Druk op USB FUNCTION  op de
afstandsbediening of druk herhaaldelijk op
FUNCTION  op het apparaat.
Het functielampje gaat blauw branden.
(USB-)poort .
Druk op   op de afstandsbediening of druk op
  op het apparaat.
Andere bedieningsmogelijkheden
Drukt u op
 (of   op het apparaat).
Druk nog een keer op de toets om
de weergave te hervatten.
 De weergavevolgorde voor het systeem kan afwijken van de
weergavevolgorde van de aangesloten digitale muziekspeler.
 Zorg ervoor dat u het systeem uitschakelt voordat u het USBapparaat verwijdert. Als u het USB-apparaat verwijdert terwijl het
systeem ingeschakeld is, kunnen de gegevens op het USB-apparaat
beschadigd raken.
 Als u een USB-kabel wilt aansluiten, sluit u de USB-kabel aan die
bij het aan te sluiten USB-apparaat werd meegeleverd. Raadpleeg
de gebruiksaanwijzing die bij het aan te sluiten USB-apparaat werd
meegeleverd voor informatie over de werkwijze.
 Het kan enige tijd duren voordat "READING" verschijnt, afhankelijk
van het type USB-apparaat dat is aangesloten.
 Sluit het USB-apparaat niet aan via een USB-hub.
 Als het USB-apparaat is aangesloten, leest het systeem alle bestanden
op het USB-apparaat. Als er veel mappen of bestanden op het USBapparaat staan, kan het lezen ervan erg lang duren.
 Bij sommige aangesloten USB-apparaten kan na een bediening een
korte vertraging optreden voordat deze wordt uitgevoerd door het
systeem.
 Compatibiliteit met alle codeer-/schrijfsoftware kan niet
worden gegarandeerd. Als audiobestanden op het USB-apparaat
oorspronkelijk werden gecodeerd met incompatibele software,
kunnen deze bestanden ruis of onderbroken geluid voortbrengen, of
helemaal niet worden weergegeven.
 Dit systeem kan de audiobestanden op het USB-apparaat in de
volgende gevallen niet weergeven:
wanneer het totale aantal audiobestanden in een map hoger is dan
250.
wanneer het totale aantal audiobestanden op een USB-apparaat
hoger is dan 3000.
wanneer het totale aantal mappen op een USB-apparaat hoger is
dan 1000 (inclusief de "ROOT"-map en lege mappen).
Deze aantallen kunnen verschillen, afhankelijk van de bestandsen mapstructuur. Sla geen andere typen bestanden of overbodige
mappen op een USB-apparaat op waarop audiobestanden staan.
 Het systeem kan slechts weergeven tot 8 mapniveaus diep.
 Dit systeem ondersteunt niet altijd alle functies van een aangesloten
USB-apparaat.
 Mappen waarin geen audiobestanden staan, worden overgeslagen.
 U kunt met dit systeem naar de volgende audioformaten luisteren:
MP3: bestandsextensie ".mp3"
WMA: bestandsextensie ".wma"
AAC: bestandsextensie ".m4a"
Ook wanneer de bestandsnaam de juiste extensie heeft, maar het
werkelijke bestand een andere inhoud heeft, kan het systeem ruis
voortbrengen of kan er een storing ontstaan.
Het systeem als acculader gebruiken
Wanneer het systeem ingeschakeld is, kunt u het systeem
als acculader gebruiken voor USB-apparaten die zijn
uitgerust met een oplaadfunctie.
Druk op USB FUNCTION  op de afstandsbediening
of druk herhaaldelijk op FUNCTION  op het apparaat.
Het opladen begint wanneer het USB-apparaat wordt
aangesloten op de
(USB-)poort . De oplaadstatus
verschijnt op de display van het USB-apparaat. Lees voor
meer informatie de gebruiksaanwijzing van het USBapparaat.
Het opladen van het USB-apparaat stoppen
Verwijder het USB-apparaat.
Opmerkingen over het opladen van het USB-apparaat
 U kunt een iPod/iPhone/iPad en het USB-apparaat niet tegelijkertijd
opladen. Wanneer u het USB-apparaat oplaadt, selecteert u de
USB-functie.
 U kunt het USB-apparaat niet opladen wanneer het systeem
uitgeschakeld is.
Optionele geluidscomponenten
gebruiken
1 Bereid de geluidsbron voor.
Sluit een extra geluidscomponent aan op de AUDIO
IN-aansluiting  van het apparaat met behulp van
een analoge geluidskabel (niet bijgeleverd).
2 Verlaag het volumeniveau.
Druk op VOLUME  .
3 Selecteer de AUDIO IN-functie.
Druk op AUDIO IN FUNCTION  op de
afstandsbediening of druk herhaaldelijk op
FUNCTION  op het apparaat.
Het functielampje gaat oranje branden.
Drukt u op
VOLUME +/ .
BASS BOOST .
SOUND EFFECT  herhaaldelijk
totdat het gewenste geluidseffect
wordt weergegeven.
Als het systeem bij het bereiken van het ingestelde
tijdstip ingeschakeld is, zal de weergavetimer niet in
werking treden. Gebruik het systeem niet vanaf het
moment waarop het systeem wordt ingeschakeld tot
het moment waarop het weergeven begint.
Als een FM/AM-zender wordt ingesteld als
geluidsbron voor een timer, wordt het systeem
automatisch 15 seconden vóór het ingestelde
tijdstip ingeschakeld. Als CD/USB wordt ingesteld
als geluidsbron, wordt het systeem automatisch
90 seconden vóór het ingestelde tijdstip ingeschakeld.
Als iPod/iPhone/iPad wordt ingesteld als geluidsbron,
wordt het systeem automatisch 30 seconden vóór het
ingestelde tijdstip ingeschakeld.
De instelling controleren
1 Houd SHIFT  en TIMER MENU  ingedrukt.
2 Druk herhaaldelijk op /  om "SELECT" te
selecteren en druk daarna op
De displayinformatie veranderen
Om
De informatie
op de display te
veranderen1)
De displayfunctie
te veranderen (zie
hieronder).
Drukt u op
DISPLAY  herhaaldelijk wanneer
het systeem ingeschakeld is.
DISPLAY  herhaaldelijk wanneer
het systeem uitgeschakeld is.2)
U kunt bijvoorbeeld informatie over een cd/MP3-disc of het USBapparaat bekijken, zoals:
1)
Cd-da-disc
resterende weergaveduur van een track tijdens weergave
totale resterende weergaveduur
MP3-disc/USB-apparaat
track- of bestandsnaam ("
artiestnaam (" ")
albumnaam ("
")
")
Het STANDBY-lampje  op het apparaat brandt wanneer het systeem
uitgeschakeld is.
2)
Het systeem kent de volgende displayfuncties.
Displayfunctie
Energiebesparingsfunctie
2)
Klok3)
Bij uitgeschakeld
systeem1)
De display wordt
uitgeschakeld om energie
te besparen. De timer en de
klok blijven werken.
De klok wordt weergegeven.
Het STANDBY-lampje  op het apparaat brandt wanneer het systeem
1)
uitgeschakeld is.
U kunt de klok niet instellen in de energiebesparingsfunctie.
3)
De klokweergave schakelt na 8 seconden automatisch over naar de
energiebesparingsfunctie.
2)
Opmerkingen over de informatie op de display
 Tekens die niet kunnen worden weergegeven op de display,
verschijnen als "_".
 De volgende gegevens verschijnen niet op de display:
totale weergaveduur voor een MP3-disc en een USB-apparaat.
totale resterende weergaveduur voor een MP3-disc en een USBapparaat.
resterende weergaveduur voor een MP3/WMA/AAC-bestand.
 De volgende gegevens worden niet juist weergegeven op de display:
de verstreken weergaveduur van een MP3-bestand dat gecodeerd
is met VBR (variabele bitsnelheid).
namen van mappen en bestanden die niet voldoen aan de norm
ISO9660 niveau 1, niveau 2 of Joliet in het expansieformaat.
 De volgende gegevens verschijnen wel op de display:
totale weergaveduur voor een cd-da-disc (behalve wanneer de
geprogrammeerde weergavefunctie is geselecteerd en de speler in
de stopstand staat).
resterende weergaveduur voor een track op een cd-da-disc.
resterende weergaveduur voor een cd-da-disc (alleen tijdens
weergave, wanneer de normale weergavefunctie is geselecteerd).
ID3-taginformatie voor MP3-bestanden wanneer ID3-tags van
versie 1 en versie 2 worden gebruikt (de weergave van ID3taginformatie van versie 2 heeft voorrang wanneer ID3-tags van
zowel versie 1 als versie 2 worden gebruikt voor hetzelfde MP3bestand).
tot 64 tekens voor een ID3-tag, waarbij de volgende tekens zijn
toegestaan: hoofdletters (A tot en met Z), cijfers (0 tot en met 9)
en symbolen (˝ $ % ’ ( ) * + , – . / < = > @ [ \ ] _ ` { | } ! ? ^ ~).
De timers gebruiken
Het systeem kent 2 timerfuncties. Bij gebruik van beide
timers heeft de slaaptimer voorrang.
Slaaptimer:
U kunt met muziek in slaap vallen. Deze functie werkt
zelfs als de klok niet is ingesteld.
Houd SHIFT  ingedrukt en druk herhaaldelijk op
SLEEP . Iedere keer dat u op SLEEP  drukt terwijl
u SHIFT  ingedrukt houdt, neemt de insteltijd af met
10 minuten, van maximaal 90 minuten tot minimaal 10
minuten.
Om de slaaptimer uit te schakelen, selecteert u "OFF".
Weergavetimer:
U kunt op een vooraf ingesteld tijdstip worden gewekt
door muziek vanaf een cd, FM/AM-zender, iPod/
iPhone/iPad of USB-apparaat . Zorg ervoor dat de klok
is ingesteld.
1 Bereid de geluidsbron voor.
Bereid de geluidsbron voor, en druk daarna op
VOLUME +/  om het volumeniveau in te stellen.
Op basis van een bepaalde cd-track, een bepaald
audiobestand of radiozender maakt u uw eigen
programma.
2 Selecteer de timerinstelfunctie.
Houd SHIFT  en TIMER MENU  ingedrukt.
3 Stel de weergavetimer in.
Druk herhaaldelijk op /  om "PLAY SET" te
.
selecteren en druk daarna op
4 Stel het tijdstip in waarop de weergave moet
beginnen.
Druk herhaaldelijk op /  om het uur in te
. Volg bovenstaande
stellen en druk daarna op
procedure om de minuten in te stellen.
5 Volg dezelfde procedure als in stap 4 om de tijd in te
stellen waarop de weergave moet stoppen.
6 Selecteer de geluidsbron.
Druk herhaaldelijk op /  tot de gewenste
.
geluidsbron verschijnt, en druk daarna op
7 Schakel het systeem uit.
Druk op  . Het systeem wordt automatisch
ingeschakeld vóór het ingestelde tijdstip.
.
3 Druk herhaaldelijk op /  om "PLAY SEL" te
selecteren en druk daarna op
Opmerkingen over de willekeurige weergavefunctie
Het systeem als acculader gebruiken
Om
De weergave te
pauzeren
Een map te
selecteren
Een bestand te
selecteren
Een punt in een
bestand te zoeken
Drukt u op
 . Om de weergave te hervatten,
drukt u op  *1 (of   op
het apparaat). Om het hervatten van
de weergave te annuleren, drukt u
opnieuw op  *2.
Wanneer u het systeem uitschakelt, wordt de geselecteerde
willekeurige weergavefunctie ("SHUF") geannuleerd en schakelt het
systeem weer over naar de normale weergavefunctie.
Drukt u op
 / .
2 Sluit het USB-apparaat aan op de
3 Start de weergave.
Om
De weergave te
stoppen
De timer uitschakelen
.
Herhaal dezelfde procedure als hierboven tot "OFF"
.
verschijnt in stap 3, en druk daarna op
De instelling wijzigen
Begin opnieuw bij stap 1.
Opmerkingen
 Als u een USB-apparaat als timer selecteert en er veel bestanden
of mappen op dat apparaat staan, duurt het even voordat het USBapparaat is gelezen en veroorzaakt dit enige vertraging voordat de
weergave begint als reactie op de timer.
 Als een FM/AM-zender wordt ingesteld als geluidsbron voor een
weergavetimer door af te stemmen op een voorkeurzender, wordt
de radiozender die u instelt voor de weergavetimer, vast ingesteld.
De radiozenderinstelling voor de weergavetimer blijft gehandhaafd,
zelfs als u na het instellen van de weergavetimer afstemt op een
andere radiozender.
 Als een FM/AM-zender wordt ingesteld als geluidsbron voor een
weergavetimer door automatisch te scannen of handmatig af te
stemmen en u na het instellen van de weergavetimer afstemt op een
andere radiozender, wordt de radiozender die u hebt ingesteld voor
de weergavetimer, ook gewijzigd.
Opmerkingen voor de iPod/iPhone/iPad-gebruiker
 Zorg ervoor dat de iPod/iPhone/iPad niets weergeeft tijdens het
gebruik van de weergavetimer.
 De weergavetimer wordt mogelijk niet geactiveerd, afhankelijk van
de status van de aangesloten iPod/iPhone/iPad.
Tip
De weergavetimerinstelling blijft gehandhaafd zolang de instelling niet
handmatig wordt geannuleerd.
Storingen verhelpen
1 Zorg dat het netsnoer goed is aangesloten.
2 Zoek uw probleem op in de onderstaande
controlelijst en voer de aangegeven corrigerende
handeling uit.
Neem als het probleem blijft bestaan, contact op met
uw dichtstbijzijnde Sony-dealer.
Als het STANDBY-lampje knippert
Trek onmiddellijk de stekker van het netsnoer uit het
stopcontact en controleer de onderstaande punten.
 Worden de ventilatieopeningen van het systeem
ergens door geblokkeerd?
 Maakt de iPod/iPhone/iPad-aansluiting 
kortsluiting?
Nadat het STANDBY-lampje  stopt met knipperen,
sluit u het netsnoer weer aan en schakelt u het
systeem in. Neem als het probleem blijft bestaan,
contact op met uw dichtstbijzijnde Sony-dealer.
Algemeen
Het systeem wordt niet ingeschakeld.
 Is het netsnoer op de juiste wijze aangesloten?
Het systeem is onverwacht naar de standbyfunctie overgeschakeld.
 Dit is geen storing. Het systeem schakelt automatisch
over naar de stand-byfunctie wanneer er gedurende
30 minuten geen bediening plaatsvindt of geen
geluidssignaal wordt verzonden. Zie "De automatische
stand-byfunctie uitschakelen".
De klokinstelling of de
weergavetimerbediening is onverwacht
geannuleerd.
 Als ongeveer een minuut verstrijkt zonder dat er op
toetsen wordt gedrukt, wordt de klokinstelling of de
weergavetimerinstelling automatisch geannuleerd. Voer
de bediening opnieuw uit vanaf het begin.
Er is geen geluid.
 Druk op VOLUME +  om het volumeniveau te
verhogen.
 Zorg ervoor dat de hoofdtelefoon niet aangesloten is op
de  (hoofdtelefoon) aansluiting .
 Zorg ervoor dat extra geluidscomponenten op de juiste
wijze aangesloten zijn.
 Zorg ervoor dat het systeem ingesteld is op de AUDIO
IN-functie.
 Worden de ventilatieopeningen van het systeem ergens
door geblokkeerd?
 De opgegeven zender zendt tijdelijk mogelijk niet uit.
Zware brom of ruis.
 Houd het systeem uit de buurt van ruisbronnen.
 Sluit het systeem aan op een ander stopcontact.
 Monteer een ruisfilter (niet bijgeleverd) op het
netsnoer.
De afstandsbediening werkt niet.
 Verwijder elk obstakel tussen de afstandsbediening
en de afstandsbedieningssensor  op het apparaat
en houd het apparaat uit de buurt van fluorescerende
lampen.
 Richt de afstandsbediening op de
afstandsbedieningssensor .
 Breng de afstandsbediening dichter naar het systeem.
Het STANDBY-lampje  blijft branden nadat
de stekker van het netsnoer uit het stopcontact
is getrokken.
 Het is mogelijk dat het STANDBY-lampje  niet
onmiddellijk uitgaat nadat de stekker van het netsnoer
uit het stopcontact is getrokken. Het lampje gaat na
ongeveer 40 seconden uit. Dit is geen storing.
Cd/MP3-disc
Het systeem werpt de disc niet uit en "LOCKED"
verschijnt.
 Raadpleeg uw dichtstbijzijnde Sony-dealer of
plaatselijke erkende Sony-servicedienst.
De disc kan niet worden geplaatst.
 Controleer dat het systeem ingeschakeld is.
 Plaats geen disc in de discsleuf als "NO DISC" nog niet
is verschenen op de display.
 een disc die nog niet gefinaliseerd is (een disc waaraan
nog gegevens toegevoegd kunnen worden).
Het geluid slaat over of weergave van de disc is
niet mogelijk.
 Maak de disc schoon en plaats deze daarna weer in het
systeem.
 Zet het systeem op een plaats neer waar geen trillingen
optreden (bijvoorbeeld op een stabiele standaard).
De weergave begint niet bij de eerste track.
 Druk om terug te keren naar normale weergave
herhaaldelijk op PLAY MODE  totdat de
aanduidingen "PGM" en "SHUF" allebei verdwijnen.
De weergave begint later dan normaal.
 De volgende discs kunnen de benodigde
voorbereidingstijd voor het weergeven verlengen:
een disc met een ingewikkelde mapstructuur.
een disc met veel mappen.
Foutieve display.
 De gegevens op de cd-da-disc of MP3-disc zijn
mogelijk beschadigd. Breng de muziekgegevens
opnieuw over.
 De volgende tekens kunnen worden weergegeven door
dit systeem:
Hoofdletters (A tot en met Z).
Cijfers (0 tot en met 9).
Symbolen (< > * +, [ ] \ _).
Overige tekens verschijnen als "_".
iPod/iPhone/iPad
Er is geen geluid.
 Zorg ervoor dat de iPod/iPhone/iPad op de juiste wijze
aangesloten is.
 Zorg ervoor dat de iPod/iPhone/iPad muziek weergeeft.
 Zorg ervoor dat de iPod/iPhone/iPad bijgewerkt is met
de meest recente softwareversie. Als dat niet het geval
is, update de iPod/iPhone/iPad voordat u deze met het
systeem gebruikt.
 Stel het volume in.
Het geluid is vervormd.
 Zorg ervoor dat de iPod/iPhone/iPad op de juiste wijze
aangesloten is.
 Verlaag het volumeniveau.
 Stel de instelling "EQ" van de iPod/iPhone/iPad in op
"Uit" of "Neutraal".
De iPod/iPhone/iPad werkt niet.
 Sluit eventuele andere iOS-programma's af die op de
iPod/iPhone/iPad actief zijn. Raadpleeg voor meer
informatie de gebruiksaanwijzing van de iPod/iPhone/
iPad.
 Zorg ervoor dat de iPod/iPhone/iPad op de juiste wijze
aangesloten is.
 Zorg ervoor dat de iPod/iPhone/iPad bijgewerkt is met
de meest recente softwareversie. Als dat niet het geval
is, update de iPod/iPhone/iPad voordat u deze met het
systeem gebruikt.
 Omdat de bediening van het systeem anders is dan die
van de iPod/iPhone/iPad, kunt u de iPod/iPhone/iPad
niet bedienen met de toetsen op de afstandsbediening
of het apparaat. Gebruik in dit geval de toetsen op de
iPod/iPhone/iPad.
De iPod/iPhone/iPad kan niet worden
opgeladen.
 Zorg ervoor dat de iPod/iPhone/iPad op de juiste wijze
aangesloten is.
 Zorg ervoor dat het systeem niet ingesteld is op de
USB-functie. Een iPod/iPhone/iPad kan niet worden
opgeladen wanneer de USB-functie geselecteerd is op
het systeem.
 U kunt de iPod/iPhone/iPad niet opladen als u de USBkabel die bij uw iPod/iPhone/iPad werd meegeleverd,
op de USB-aansluiting op het systeem aansluit.
 Als u op DISPLAY  drukt terwijl u oplaadt wanneer
het systeem uitgeschakeld is, stopt het systeem met het
opladen van een iPod/iPhone/iPad. Om het opladen
van een iPod/iPhone/iPad opnieuw te beginnen, sluit u
de iPod/iPhone/iPad weer aan wanneer de display op
de energiebesparingsfunctie staat.
Het volumeniveau van de beltoon van de
iPhone verandert niet.
 Stel het volumeniveau van de beltoon in op de iPhone.
USB-apparaat
De iPod/iPhone/iPad of het USB-apparaat
wordt niet opgeladen wanneer beide
apparaten tegelijkertijd aangesloten zijn.
 U kunt een iPod/iPhone/iPad en het USB-apparaat niet
tegelijkertijd opladen. Selecteer de USB-functie om een
USB-apparaat op te laden.
Gebruikt u een ondersteund USB-apparaat?
 Als u een niet-ondersteund USB-apparaat aansluit,
kunnen de volgende problemen optreden. Controleer
de informatie op de websites over compatibele USBapparaten aan de hand van de URL's vermeld onder
"Een bestand van het USB-apparaat weergeven".
Het USB-apparaat wordt niet herkend.
Bestands- of mapnamen verschijnen niet op dit
systeem.
Weergave is niet mogelijk.
Het geluid slaat over.
Er is ruis.
Het geluid is vervormd.
Er is geen geluid.
 Het USB-apparaat is niet op de juiste wijze aangesloten.
Schakel het systeem uit en sluit het USB-apparaat weer
aan.
Er is ruis hoorbaar, het geluid slaat over of het
is vervormd.
 U gebruikt een niet-ondersteund USB-apparaat.
Controleer de informatie op de websites over
compatibele USB-apparaten.
 Schakel het systeem uit, sluit vervolgens het
USBapparaat opnieuw aan en schakel ten slotte het
systeem weer in.
 De muziekgegevens zelf bevatten ruis, of het geluid
is vervormd. Mogelijk is ruis opgenomen tijdens de
overdracht. Verwijder en probeer de muziekgegevens
opnieuw over te brengen.
 Voor het coderen van de audiobestanden werd een
lage bitsnelheid gebruikt. Stuur audiobestanden naar
het USB-apparaat die gecodeerd zijn met een hogere
bitsnelheid.
"READING" verschijnt lange tijd, of het duurt
erg lang voordat de weergave begint.
 Het leesproces kan lang duren in de volgende gevallen.
Er staan veel bestanden of mappen op het USBapparaat.
De bestandsstructuur is uitermate complex.
De geheugencapaciteit is extreem.
Het interne geheugen is gefragmenteerd.
Foutieve display.
 De gegevens op het USB-apparaat zijn mogelijk
beschadigd. Breng de muziekgegevens opnieuw over.
 De volgende tekens kunnen worden weergegeven door
dit systeem:
Hoofdletters (A tot en met Z).
Cijfers (0 tot en met 9).
Symbolen (< > * +, [ ] \ _).
Overige tekens verschijnen als "_".
Het USB-apparaat wordt niet herkend.
 Schakel het systeem uit, sluit vervolgens het USBapparaat opnieuw aan en schakel ten slotte het systeem
weer in.
 Controleer de informatie op de websites over
compatibele USB-apparaten.
 Het USB-apparaat werkt niet op de juiste wijze.
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing die werd meegeleverd
bij het USB-apparaat voor informatie over hoe u dit
probleem kunt verhelpen.
De weergave begint niet.
 Schakel het systeem uit, sluit vervolgens het USBapparaat opnieuw aan en schakel ten slotte het systeem
weer in.
 Controleer de informatie op de websites over
compatibele USB-apparaten.
De weergave begint niet bij het eerste bestand.
 Stel de weergavefunctie in op de normale
weergavefunctie.
Audiobestanden kunnen niet worden
weergegeven.
 MP3-bestanden in het MP3 PRO-formaat kunnen niet
worden weergegeven.
 Sommige AAC-bestanden worden mogelijk niet juist
weergegeven.
 Een AAC-bestand met een videostream kan niet
worden weergegeven.
 WMA-bestanden in het formaat Windows Media
Audio zonder kwaliteitsverlies en het formaat Windows
Media Audio Pro kunnen niet worden weergegeven.
 Een USB-apparaat dat geformatteerd is in een ander
bestandssysteem dan FAT16 of FAT32, wordt niet
ondersteund.*
 Als er meerdere partities zijn op het USB-apparaat
dat wordt gebruikt, worden bestanden mogelijk niet
weergegeven.
 Het systeem kan slechts weergeven tot 8 mapniveaus
diep.
 Bestanden die gecodeerd zijn, beveiligd zijn met
een wachtwoord enzovoort, kunnen niet worden
weergegeven.
 Bestanden met auteursrechtenbescherming (DRM,
Digital Rights Management) kunnen niet worden
weergegeven door dit systeem.
* Dit systeem ondersteunt de bestandssystemen FAT16 en
FAT32, maar sommige USB-apparaten ondersteunen niet deze
twee FAT-systemen. Voor meer informatie raadpleegt u de
gebruiksaanwijzing van ieder USB-apparaat of neemt u contact op
met de fabrikant.
Tuner
Zware brom of ruis, of ontvangst van
radiozenders is niet mogelijk. (De aanduiding
"TUNED" of "STEREO" knippert op de display.)
 Sluit de antenne op de juiste wijze aan.
 Zoek een positie en richting waarbij een goede
ontvangst mogelijk is en stel daarna de antenne weer
op.
 Houd de antennes uit de buurt van het netsnoer om te
voorkomen dat ze ruis oppikken.
 Schakel elektrische apparatuur in de buurt uit.
Er zijn meerdere radiozenders tegelijk te horen.
 Zoek een positie en richting waarbij een goede
ontvangst mogelijk is en stel daarna de antenne weer
op.
 Houd de antennekabels samen met bijvoorbeeld in de
handel verkrijgbare kabelklemmen en pas de lengte van
de kabels aan.
Het systeem terugzetten op de
fabrieksinstellingen
Als het systeem nog steeds niet naar behoren
functioneert, moet u het systeem terugzetten op de
fabrieksinstellingen.
Gebruik de toetsen op het apparaat om het systeem terug
te zetten op de fabrieksinstellingen.
1 Trek de stekker van het netsnoer uit het
stopcontact, steek de stekker daarna weer terug in
het stopcontact en schakel het systeem in.
2 Druk op   en /  op het apparaat en houd
uw vinger erop totdat "RESET" verschijnt op de
display.
Alle door de gebruiker geconfigureerde instellingen,
zoals de voorkeurzenders, de timer en de
klokinstelling, worden gewist.
De automatische stand-byfunctie
uitschakelen
Dit systeem is uitgerust met een automatische standbyfunctie. Met deze functie schakelt het systeem
automatisch over naar de stand-byfunctie wanneer er
gedurende 30 minuten geen bediening plaatsvindt of
geen geluidssignaal wordt uitgevoerd.
Standaard is de automatische stand-byfunctie
ingeschakeld.
Gebruik de toetsen op het apparaat om de automatische
stand-byfunctie uit te schakelen.
Houd   ingedrukt terwijl het systeem
ingeschakeld is, totdat "AUTO. STBY OFF" verschijnt.
Om de functie in te schakelen, herhaalt u de
procedure totdat "AUTO. STBY ON" verschijnt.
Opmerkingen
 "AUTO. STBY" verschijnt gedurende 2 minuten op de display
voordat het systeem naar de stand-byfunctie overschakelt.
 De automatische stand-byfunctie werkt niet voor de tunerfunctie
(FM/AM), ook niet wanneer u deze hebt ingeschakeld.
 Mogelijk schakelt het systeem in de volgende gevallen niet
automatisch over naar de stand-byfunctie:
wanneer er een audiosignaal wordt waargenomen.
tijdens weergave van audiotracks of bestanden.
terwijl de vooraf ingestelde slaaptimer of weergavetimer wordt
uitgevoerd.
 In de volgende gevallen begint het systeem het aftellen van de tijd
tot het overschakelt naar de stand-byfunctie opnieuw, zelfs als de
automatische stand-byfunctie ingeschakeld is:
wanneer een iPod/iPhone/iPad wordt aangesloten.
wanneer op een toets op de afstandsbediening of het apparaat
wordt gedrukt.
De pieptoon uitschakelen
In de fabriek is het systeem zo ingesteld dat er een
bevestigingspieptoon weerklinkt telkens als u drukt op
een toets op het aanraakpaneel van het apparaat. U kunt
de pieptoon uitschakelen.
1 Druk op /  om het systeem in te schakelen.
2 Houd   en VOLUME   op het apparaat
langer dan 3 seconden ingedrukt.
Als u de pieptoon wilt inschakelen, volgt u dezelfde
procedure als in stap 1 en 2.
Opmerking
Maar zelfs als de pieptoon is ingeschakeld laat het
systeem de pieptoon niet klinken ter bevestiging van
een toetsaanraking als het Docklampje knippert, hoewel
bediening van het aanraakpaneel wel mogelijk is als het
Docklampje knippert.
Meldingen
CAN’T PLAY : u hebt een disc geplaatst die niet kan
worden weergegeven op dit systeem.
COMPLETE : de bediening van het voorprogrammeren is
normaal beëindigd.
ERROR : onvoorspelbare situaties of er is een onbekend
apparaat aangesloten.
FULL : u hebt geprobeerd om meer dan 25 tracks of
bestanden (stappen) te programmeren.
LOCKED : de discsleuf werkt niet. Neem contact op met
uw dichtstbijzijnde Sony-dealer.
NO DEVICE : er is geen USB-apparaat aangesloten of het
aangesloten USB-apparaat is verwijderd.
NO DISC : er is geen disc in de speler geplaatst, of u hebt
een disc geplaatst die niet kan worden weergegeven.
NO MEMORY : het geheugenmedium is niet in het USBapparaat geplaatst.
NO STEP : alle geprogrammeerde tracks zijn gewist.
NO SUPPORT : er is een niet-ondersteund USB-apparaat
of niet-ondersteunde iPod/iPhone/iPad aangesloten
of er is een iPod/iPhone/iPad aangesloten waarvan de
accu leeg is.
NO TRACK : er staan geen weergeefbare bestanden op het
USB-apparaat of de cd.
NOT USED : u hebt geprobeerd een bepaalde bediening
uit te voeren onder omstandigheden waarin die
bediening niet mogelijk is.
OVER CURRENT : ontkoppel het USB-apparaat van de
poort en schakel het systeem uit en daarna weer in.
PUSH STOP : u hebt op PLAY MODE  gedrukt tijdens
weergave met de CD- of USB-functie.
TIME NG : de begin- en eindtijden van de weergavetimer
zijn ingesteld op hetzelfde tijdstip.
Voorzorgsmaatregelen
Discs die WEL met dit systeem kunnen worden
weergegeven
 Audio-cd
 Cd-r/cd-rw (audiogegevens/MP3-bestanden)
Discs die NIET met dit systeem kunnen worden
weergegeven
 Cd-rom
 Cd-r/cd-rw-discs die op een andere manier zijn
gebrand dan met het muziek-cd-formaat of MP3formaat volgens ISO9660 niveau 1/niveau 2, Joliet
 Cd-r/cd-rw-discs van een slechte opnamekwaliteit,
cd-r/cd-rw-discs‑ waarop krassen zitten of die vuil
zijn, of ‑cd-r/cd-rw-discs die zijn gebrand op een
incompatibel opnameapparaat
 Cd-r/cd-rw-discs die niet op de juiste wijze
gefinaliseerd zijn
 Discs die andere bestanden dan MPEG 1 Audio Layer3-bestanden (MP3-bestanden) bevatten
 Discs met een ongewone vorm (bijvoorbeeld
hartvormig, vierkant of stervormig)
 Discs waarop plakband, papier of een sticker zit
 Verhuurdiscs of tweedehands discs waarop een sticker
zit en waarvan de lijm onder de sticker uitkomt
 Discs waarop een label is afgedrukt, waarvan de inkt
plakkerig aanvoelt
Opmerkingen over discs
 Voordat u een disc gaat weergeven, moet u deze met
een schoonmaakdoekje vanuit het midden naar de rand
schoonvegen.
 Reinig discs niet met oplosmiddelen, zoals
wasbenzine, thinner, in de handel verkrijgbare
schoonmaakmiddelen of antistatische sprays bedoeld
voor langspeelplaten.
 Stel een disc niet bloot aan direct zonlicht of
warmtebronnen, zoals bijvoorbeeld een warme
luchtstroom, en laat ze niet achter in een auto die in de
volle zon geparkeerd staat.
Voor uw veiligheid
 Trek de stekker van het netsnoer uit het stopcontact
als u het apparaat langere tijd niet gaat gebruiken. Als
u de stekker uit het stopcontact trekt, moet u altijd de
stekker vastpakken. Trek nooit aan het snoer zelf.
 Mocht er ooit een vast voorwerp of vloeistof in het
systeem komen, dan schakelt u het systeem uit en laat u
het controleren door gekwalificeerd personeel, voordat
u het weer gaat gebruiken.
 Het netsnoer mag alleen vervangen worden door een
erkende servicedienst.
Installeren
 Zet het systeem niet op een hellende ondergrond, niet
op plaatsen die erg heet, koud, stoffig, vuil of vochtig
zijn of waar onvoldoende ventilatie is, en niet op
plaatsen met trillingen, in direct zonlicht of onder een
felle verlichting.
 Wees voorzichtig met het plaatsen van het systeem op
een ondergrond die een speciale behandeling heeft
ondergaan (bijvoorbeeld met was, olie of poetsmiddel),
want dit kan tot vlekken en verkleuringen op het
oppervlak leiden.
 Als het systeem rechtstreeks van een koude naar
een warme omgeving wordt gebracht, of in een zeer
vochtige ruimte wordt gezet, kan vocht condenseren op
de lens in de cd-speler, wat kan leiden tot storingen in
het systeem. In dit geval moet u de disc verwijderen en
het systeem ingeschakeld ongeveer een uur laten staan
totdat het vocht verdampt is.
Warmteophoping
 Warmteophoping in het apparaat tijdens gebruik is
normaal en geen reden voor bezorgdheid.
 Raak de behuizing niet aan als het systeem gedurende
langere tijd op een hoog volumeniveau continu in
gebruik is geweest, omdat de behuizing dan warm kan
zijn geworden.
 Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen niet
geblokkeerd worden.
Luidsprekersysteem
Dit luidsprekersysteem heeft geen magnetische
afscherming en daardoor kan het beeld op
televisietoestellen die zich dichtbij bevinden
magnetisch vervormd raken. In dat geval schakelt u het
televisietoestel uit, wacht u 15 tot 30 minuten en schakelt
u het daarna weer in.
De behuizing reinigen
Maak dit systeem schoon met een zachte doek die
een beetje bevochtigd is met een oplossing van een
mild schoonmaakmiddel in water. Gebruik nooit een
schuursponsje, schuurpoeder of een oplosmiddel zoals
verdunner, wasbenzine of alcohol.
Technische gegevens
Versterkergedeelte
Uitgangsvermogen (nominaal): 16 W + 16 W (8 ohm bij 1 kHz, 1 % THV)
Continu RMS-uitgangsvermogen (referentiewaarde): 20 W + 20 W (8 ohm
bij 1 kHz, 10 % THV)
Ingang
AUDIO IN (stereominiaansluiting): gevoeligheid 700 mV, impedantie
47 kilo-ohm
Uitgangen
PHONES (stereominiaansluiting): geschikt voor een hoofdtelefoon van 8
ohm of meer
Cd-spelergedeelte
Systeem: compactdisc- en digitaal audiosysteem
Eigenschappen van de laserdiode
Emissieduur: continu
Laser-uitgangsvermogen*: Minder dan 44,6 µW
*Deze uitvoer is de waarde gemeten op een afstand van 200 mm vanaf
het oppervlak van de objectieflens op het optisch-opnameblok met een
diafragma van 7 mm.
Frequentiebereik: 20 Hz  20 kHz
Signaal-ruisverhouding: meer dan 90 dB
Dynamisch bereik: meer dan 90 dB
Tunergedeelte
FM-stereo, superheterodyne FM/AM-tuner
Antenne: FM-draadantenne
AM-raamantenne
FM-tunergedeelte
Afstembereik:
Braziliaans model:
87,5 MHz  108,0 MHz (stappen van 100 kHz)
Andere modellen:
87,5 MHz  108,0 MHz (stappen van 50 kHz)
AM-tunergedeelte
Afstembereik:
Europese modellen:
531 kHz  1602 kHz (stappen van 9 kHz)
Modellen voor Latijns-Amerika:
531 kHz  1710 kHz (stappen van 9 kHz)
530 kHz  1710 kHz (stappen van 10 kHz)
Andere modellen:
531 kHz  1602 kHz (stappen van 9 kHz)
530 kHz  1610 kHz (stappen van 10 kHz)
iPod/iPhone/iPad-gedeelte
Compatibele iPod/iPhone/iPad-modellen:
iPod touch 4e generatie
iPod touch 3e generatie
iPod touch 2e generatie
iPod nano 6e generatie
iPod nano 5e generatie (videocamera)
iPod nano 4e generatie (video)
iPod nano 3e generatie (video)
iPod classic 160 GB (2009)
iPhone 4S
iPhone 4
iPhone 3GS
iPhone 3G
iPad2
iPad
"Made for iPod", "Made for iPhone" en "Made for iPad" betekenen dat
een elektronisch accessoire speciaal is ontworpen om aan te sluiten op,
respectievelijk, een iPod, iPhone of iPad en dat de ontwikkelaar van het
accessoire verklaart dat het voldoet aan de prestatienormen van Apple. Apple
is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of voor het voldoen
ervan aan de veiligheids- en overheidsvoorschriften. Merk op dat het gebruik
van dit accessoire met een iPod, iPhone of iPad de draadloze prestaties kan
beïnvloeden.
USB-gedeelte
Ondersteunde bitsnelheid:
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3): 32 kbps  320 kbps, VBR
WMA: 48 kbps  192 kbps, VBR
AAC: 48 kbps  320 kbps
Bemonsteringsfrequenties:
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3): 32/44,1/48 kHz
WMA: 44,1 kHz
AAC: 44,1 kHz
(USB-)poort: Type A, maximale stroomsterkte 500 mA
Luidsprekergedeelte
Luidspreker met volledig bereik: 65 mm, conustype
Passieve radiator: 67 mm × 108 mm
Nominale impedantie: 8 ohm
Algemeen
Stroomvereisten:
Netadapter
Ingangsspanning: 100 V  240 V AC, 50/60 Hz
Uitgangsspanning: DC 19,5 V 3,9 A
Energieverbruik: 32 W
Afmetingen (b/h/d):
Ca. 449 mm × 212 mm × 137 (95) mm (incl. uitstekende delen)
Gewicht: ca. 2,8 kg
Aantal hoofdapparaten: 1 stuk
Bijgeleverde accessoires: afstandsbediening (1), netadapter (1),
netsnoer (1), FM-draadantenne/AM-raamantenne (1), beschermkussen (2),
R6‑batterijen (AA‑formaat) (2)
Het ontwerp en de technische gegevens zijn onderhevig aan veranderingen
zonder voorafgaande kennisgeving.
Stroomverbruik in stand-by: 0,5 W
Download PDF