4-283-813-54(1)
Locatie van bedieningsfuncties
Voorbereidingen
6 Druk op de toets  om uw programma van tracks
Bediening
Apparaat (voorkant)
Weergave van een cd/MP3-disc
Micro HI-FI
Component System
1 Kies de cd-functie.
of
Druk herhaaldelijk op FUNCTION +/.
2 Plaats een disc.
Druk op  op het apparaat en plaats een disc met
het label naar boven in de disclade.
Druk op  op het apparaat om de disclade te sluiten.
NL Gebruiksaanwijzing
3 Start de weergave.
Druk op .
Zwart
(Achterkant)
©2011 Sony Corporation
Naar stopcontact
Raamantenne
FM-draadantenne (strek deze horizontaal uit.)
Sluit de bruine kant aan.
75‑ohm coaxkabel met F-type mannelijke aansluiting (niet
Verwijdering van oude
batterijen (in de Europese
Unie en andere Europese
landen met afzonderlijke
inzamelingssystemen)
Om de kans op brand te verkleinen, mag u de
ventilatieopeningen van het apparaat niet afdekken
met een krant, tafelkleed, gordijn, enz. Plaats ook geen
voorwerpen met open vuur, brandende kaarsen, op het
apparaat.
Om de kans op brand of elektrische schokken te
verkleinen, mag u het apparaat niet blootstellen aan
druppels of spetters, en mogen geen voorwerpen die met
een vloeistof zijn gevuld, zoals een vaas, op het apparaat
worden gezet.
Installeer de stereo-installatie niet in een krappe ruimte,
zoals een boekenkast of ingebouwde kast.
Aangezien de hoofdstekker wordt gebruikt om het
apparaat los te koppelen van het elektriciteitsnet, sluit
u het apparaat aan op een gemakkelijk bereikbaar
stopcontact. Mocht u een abnormale situatie van
het apparaat ontdekken, dan trekt u de netstekker
onmiddellijk uit het stopcontact.
Stel batterijen of apparaten waarin batterijen worden
gebruikt niet bloot aan buitensporige hitte, zoals
zonlicht, vuur en dergelijke.
Het apparaat is niet losgekoppeld van het elektriciteitsnet
zolang de stekker in het stopcontact zit, ondanks dat het
apparaat zelf is uitgeschakeld.
VOORZICHTIG
Het gebruik van optische instrumenten met dit apparaat
zal de kans op oogbeschadiging vergroten.
Dit apparaat is
geclassificeerd als een
KLASSE 1 LASER product.
Deze aanduiding bevindt
zich aan de achterkant van
het apparaat.
Kennisgeving aan klanten: de volgende
informatie is alleen van toepassing op
apparaten verkocht in landen waarin de
EU-richtlijnen geldig zijn.
De fabricant van dit product is Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan.
De geauthoriseerde vertegenwoordiging voor EMC
en produkt veiligheid is Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Duitsland.
Voor service- of garantiezaken verwijzen wij u graag
naar de addressen in de afzonderlijke service/garantie
documenten.
Verwijdering van oude
elektrische en elektronische
apparaten
(Toepasbaar in de Europese
Unie en andere Europese
landen met gescheiden
inzamelingssystemen)
Het symbool op het product of op de verpakking wijst
erop dat dit product niet als huishoudelijk afval mag
worden behandeld. Het moet echter naar een plaats
worden gebracht waar elektrische en elektronische
apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat
dit product op de correcte manier wordt verwerkt,
voorkomt u voor mens en milieu negatieve gevolgen die
zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde
afvalbehandeling. De recycling van materialen draagt
bij tot het vrijwaren van natuurlijke bronnen. Voor meer
details in verband met het recyclen van dit product,
neemt u contact op met de gemeentelijke instanties,
het bedrijf of de dienst belast met de verwijdering van
huishoudafval of de winkel waar u het product hebt
gekocht.
Dit betreft de accessoires: Afstandsbediening
Dit symbool op de batterij of verpakking wijst erop
dat de meegeleverde batterij van dit product niet als
huishoudelijk afval behandeld mag worden.
Op sommige batterijen kan dit symbool voorkomen in
combinatie met een chemisch symbool. De chemische
symbolen voor kwik (Hg) of lood (Pb) worden
toegevoegd als de batterij meer dan 0,0005 % kwik of
0,004 % lood bevat.
Door deze batterijen op juiste wijze af te voeren,
voorkomt u voor mens en milieu negatieve gevolgen die
zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde
afvalbehandeling. Het recycleren van materialen draagt
bij tot het vrijwaren van natuurlijke bronnen.
In het geval dat de producten om redenen van veiligheid,
prestaties dan wel in verband met data-integriteit een
permanente verbinding met batterij vereisen, dient
deze batterij enkel door gekwalificeerd servicepersoneel
vervangen te worden. Om ervoor te zorgen dat de batterij
op een juiste wijze zal worden behandeld, dient het
product aan het eind van zijn levenscyclus overhandigd
te worden aan het desbetreffende inzamelingspunt voor
de recyclage van elektrisch en elektronisch materiaal.
Voor alle andere batterijen verwijzen we u naar het
gedeelte over hoe de batterij veilig uit het product
te verwijderen. Overhandig de batterij bij het
desbetreffende inzamelingspunt voor de recyclage van
batterijen.
Voor meer details in verband met het recyclen van
dit product of batterij, neemt u contact op met de
gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast
met de verwijdering van huishoudafval of de winkel waar
u het product hebt gekocht.
bijgeleverd) (alleen CMT‑G1BiP)
 Αntennes
 -toets (aan/uit)
STANDBY-lampje
Disclade
Display
 -toets (openen)
Weergavetoetsen (/)
TUNING +/-knoppen / -toetsen (achteruit/vooruit)
/ -toetsen (snel achteruit/snel vooruit)
 (USB)-poort
PHONES-aansluiting
BASS/TREBLE-knoppen
FUNCTION-knop
VOLUME-knop
Afstandsbedieningssensor
AUDIO IN 1/2-aansluitingen
SPEAKERS-aansluitingen
AC IN-aansluiting
ANTENNA DAB 75 Ω-aansluiting (alleen
CMT-G1BiP)
ANTENNA FM 75 Ω COAXIAL-aansluiting
ANTENNA AM-aansluiting
Afstandsbediening
Buitensporige geluidsdruk van oortelefoons of een
hoofdtelefoon kan leiden tot gehoorbeschadiging.
Zoek een positie en een richting waarbij een goede
ontvangst mogelijk is en plaats daarna de antenne.
Houd de antennes uit de buurt van de luidsprekerkabels
en het netsnoer om te voorkomen dat ze ruis oppikken.
 DAB-antenne (alleen CMT‑G1BiP)
Met een externe DAB-antenne (niet bijgeleverd) kunt
u een hogere geluidskwaliteit krijgen bij DAB/DAB+uitzendingen. We raden u aan de DAB-draadantenne
(bijgeleverd) slechts tijdelijk te gebruiken totdat u een
externe DAB-antenne installeert.
 Voeding
Sluit het netsnoer aan op een stopcontact.
Wanneer u op  drukt, wordt het systeem
ingeschakeld.
 Luidsprekers
Haal eerst de bekleding van het uiteinde van de
luidsprekerkabel.
Sluit het andere uiteinde van de luidsprekerkabels op de
aansluitingen op de luidsprekers aan, zoals hieronder
afgebeeld.
Zet de luidsprekerkabel stevig vast met de schroeven op
de SPEAKERS-aansluitingen.
Wanneer u dit systeem draagt
Gebruik knoppen op het apparaat.
1 Verwijder een disc ter bescherming van het
cd-mechanisme.
2 Selecteer de cd-functie met de knop FUNCTION.
3 Druk op  en houd 5 seconden of langer ingedrukt.
4 Nadat "LOCK" verschijnt, haalt u het netsnoer uit het
stopcontact.
Gebruik van de afstandsbediening
In deze gebruiksaanwijzing wordt voornamelijk de
bediening uitgelegd met de afstandsbediening, maar
dezelfde handelingen kunnen ook uitgevoerd worden
met de gelijknamige of soortgelijke toetsen op het
apparaat.
Batterijen plaatsen
Verschuif en verwijder het deksel van het
batterijcompartiment en plaats de twee R03 (formaat
AAA) batterijen (bijgeleverd), met de kant  eerst, in
overeenstemming met de polen die hieronder worden
weergegeven.
Opmerkingen over het gebruik van de afstandsbediening
 Bij normaal gebruik gaan de batterijen ongeveer 6 maanden mee.
 Gebruik geen combinatie van oude en nieuwe batterijen of een
combinatie van verschillende batterijtypen.
Een DualDisc is een tweezijdige disc, waarop aan de
ene kant dvd-materiaal is opgenomen en aan de andere
kant digitaal audiomateriaal. Aangezien de kant met het
audiomateriaal echter niet voldoet aan de Compact Disc
(cd)-norm, wordt een juiste weergave op dit apparaat
niet gegarandeerd.
Zwart
Opmerkingen over het schoonmaken van de luidsprekers
 Veeg deze met een zachte, droge (niet-gesteven) doek af. (Schrob
nooit met een harde borstel of een spons).
 Wrijf om ervoor te zorgen dat de kast zijn glans behoudt, niet direct
Muziekdiscs die zijn gecodeerd met
copyright-beveiligingstechnologieën
hard over de kast heen, maar borstel eerst het stof weg met een
zachte borstel of een duster voordat u de kast met een zachte droge
doek afveegt.
 Als er vlekken van olie of vingerafdrukken op de kast zitten, adem
dan op het oppervlak en veeg het met een zachte, droge doek af.
 Als de vlek lastig te verwijderen is, veegt u deze af met een zachte
doek, gespoeld in lauwwarm sop. (Gebruik hiervoor geen neutrale
reinigingsmiddelen).
 Gebruik geen thinner, benzeen, alcohol of shampoo, want deze
kunnen het oppervlak beschadigen.
 Zorg dat u niet over de kast krast.
 Laat geen brandende sigaret of lucifer op de kast vallen, want deze
kunnen het oppervlak beschadigen.
Dit product is ontworpen voor het afspelen van discs
die voldoen aan de Compact Disc (cd)-norm. Onlangs
hebben platenmaatschappijen muziekdiscs op de
markt gebracht die zijn gecodeerd met copyrightbeveiligingstechnologieën. Houd er rekening mee dat
sommige van deze discs niet aan de cd-norm voldoen en
wellicht niet met dit product kunnen worden afgespeeld.
Licenties en handelsmerken
 iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano en iPod touch zijn
handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de VS
en andere landen.
 MPEG Layer-3 audiocodeertechnologie en -patenten
worden gebruikt onder licentie van Fraunhofer IIS en
Thomson.
 Windows Media is een gedeponeerd handelsmerk of
een handelsmerk van Microsoft Corporation in de
Verenigde Staten en/of andere landen.
 Dit product wordt beschermd door bepaalde
intellectuele eigendomsrechten van Microsoft
Corporation. Het gebruik of de verspreiding van
dergelijke technologie buiten dit product om is
verboden zonder een licentie van Microsoft of van een
erkend dochterbedrijf van Microsoft.
 Alle andere handelsmerken en gedeponeerde
handelsmerken zijn het eigendom van hun
respectievelijke houders. In deze handleiding worden
de symbolen en niet vermeld.
Naar externe DAB-antenne (niet bijgeleverd) (alleen CMT‑G1BiP)
DAB-draadantenne (Strek deze horizontaal uit.) (Alleen CMT‑G1BiP)
Sluit de witte kant aan.
Naar linkerluidspreker
Naar rechterluidspreker
 Als u de afstandsbediening lange tijd niet gebruikt, moet u de
Opmerking over DualDiscs
™ ®
of
Printed in China
CMT‑G1iP/G1BiP
WAARSCHUWING
of
Bevestiging van de luidsprekerkussentjes
 -toets (aan/uit)
/ -toetsen (achteruit/vooruit) +/-toetsen (afstemming)
/ -toetsen (snel achteruit/snel vooruit)
 +/-toetsen (map selecteren)
Weergavetoetsen (//)
FUNCTION +/-toets
VOLUME +/-toets
EQ-toets
TIMER MENU-toets
TOOL MENU-toets
///-toetsen
RETURN-toets
ENTER-toets
CLEAR-toets
TUNER MEMORY-toets
REPEAT/FM MODE-toets
PLAY MODE/TUNING MODE-toets
SLEEP-toets
DISPLAY-toets
Bevestig de luidsprekerkussentjes (bijgeleverd) aan de
onderkant van de luidsprekers om te voorkomen dat het
apparaat wegschuift.
batterijen verwijderen om eventuele schade door lekkage van
batterijen en corrosie te voorkomen.
 Batterijen die in de afstandsbediening zijn geplaatst, mogen niet aan
te veel hitte, zoals zon, vuur en dergelijke, worden blootgesteld.
De klok instellen
1 Druk op  om het systeem in te schakelen.
2 Druk op TIMER MENU om de klokinstelfunctie te
selecteren.
Als "PLAY SET?" knippert, drukt u herhaaldelijk op
/ om "CLOCK SET?" te selecteren, en drukt u
daarna op ENTER.
3 Druk herhaaldelijk op / om het uur in te stellen,
en druk daarna op ENTER.
4 Op dezelfde manier kunt u de minuten instellen.
Opmerking
Sluit de iPod/iPhone op de
(USB)-poort aan met een
USB-kabel die bij uw iPod/iPhone is geleverd.
+/ herhaaldelijk.
/.
Houd tijdens de weergave /
ingedrukt en laat de toets op het
gewenste punt los.
REPEAT/FM MODE herhaaldelijk
totdat "REP" of "REP1" verschijnt.
De weergavefunctie wijzigen
Druk herhaaldelijk op de toets PLAY MODE/TUNING
MODE terwijl de speler in de stopstand staat. U kunt
kiezen uit de normale weergavefunctie (" "
voor alle MP3-bestanden in de map op de disc), de
willekeurige weergavefunctie ("SHUF" of " SHUF*"
voor willekeurige weergave van een map) of de
geprogrammeerde weergavefunctie ("PGM").
*Tijdens het weergeven van een cd-da-disc (audio)
werkt
de weergavefunctie (SHUF) op dezelfde manier als de normale
weergavefunctie (SHUF).
Opmerking over herhaalde weergave
"REP1" geeft aan dat één track of één bestand wordt herhaald tot de
weergave wordt gestopt.
Opmerkingen over de willekeurige weergavefunctie
 Wanneer de willekeurige weergavefunctie is ingesteld op "SHUF",
worden alle tracks of bestanden op de disc op willekeurige volgorde
weergegeven. Wanneer de willekeurige weergavefunctie is ingesteld
op "
SHUF", worden alle tracks of bestanden in de geselecteerde
map op willekeurige volgorde weergegeven.
 Wanneer u het systeem uitschakelt, wordt de geselecteerde
willekeurige weergavefunctie ("SHUF" of " SHUF") geannuleerd
en keert het systeem terug naar de normale weergavefunctie (" ").
Opmerkingen over weergave van MP3-discs
 Sla geen andere soorten tracks of bestanden, of overbodige mappen
op een disc met MP3-bestanden op.
 Mappen zonder MP3-bestanden worden overgeslagen.
 MP3-bestanden worden weergegeven in de volgorde waarin ze op
de disc opgenomen zijn.
 Het systeem kan alleen maar MP3-bestanden met de extensie
".mp3" weergeven.
 Zelfs als de bestandsnaam de extensie ".mp3" heeft, als het
werkelijke bestand geen mp3-bestand is, kan het weergeven van dit
bestand een hard geluid genereren dat het luidsprekersysteem kan
beschadigen en een storing kan veroorzaken in het systeem.
 Het maximale aantal:
 mappen is 255 (inclusief de hoofdmap).
 MP3-bestanden is 511.
 MP3-bestanden en mappen die op één disc kunnen staan is 512.
 mapniveaus (bestandsstructuur) is 8.
 Compatibiliteit met alle MP3-codeer-/MP3schrijfsoftwareprogramma's, branders en opnamemedia kan niet
gegarandeerd worden. MP3-discs die niet compatibel zijn, kunnen
ruis of onderbroken geluid produceren of kunnen in het geheel niet
weergegeven worden.
Opmerkingen over weergave van multisessiediscs
 Als de eerste sessie op de disc een cd-da-sessie is, worden de andere
sessies op de disc mogelijk niet herkend, ongeacht het formaat van
de sessie. Alleen de cd-da-tracks in de eerste sessie kunnen worden
weergegeven.
 Als het formaat van de eerste sessie op de disc een cd-rom-sessie
is en de volgende sessies in hetzelfde formaat zijn opgenomen, zal
het systeem doorgaan met het weergeven van MP3-bestanden in
meerdere sessies tot het systeem een andere sessie tegenkomt die is
opgenomen in een ander formaat.
Uw eigen programma samenstellen
(geprogrammeerde weergavefunctie)
De klok weergeven terwijl het systeem is
uitgeschakeld
1 Kies de cd-functie.
Ontvangst van DAB/DAB+-radiozender
(alleen CMT‑G1BiP)
Gebruik van de iPod/iPhone
Drukt u op
. Druk nog een keer op de toets
om de weergave te hervatten.
.
De klokinstellingen worden teruggezet op de beginwaarden als u
het netsnoer uit het stopcontact haalt of als er een stroomstoring
optreedt.
Druk op DISPLAY. De klok wordt gedurende 8 seconden
op de display weergegeven.
Wanneer u voor het eerst "TUNER DAB" selecteert nadat
u het systeem hebt aangeschaft, wordt de automatische
DAB-scan automatisch gestart en wordt dan er een
lijst met beschikbare services gemaakt. Tijdens de
automatische DAB-scan verschijnt "    ". Druk niet
op een toets op het apparaat of de afstandsbediening
tijdens de automatische DAB-scan. Het scannen wordt
onderbroken en de lijst met services wordt mogelijk
niet goed gemaakt. Als u de automatische DAB-scan
met de hand wilt uitvoeren, voert u de procedure "De
automatische DAB-scan handmatig uitvoeren" in "Naar
de radio luisteren" uit. Als u naar een andere regio bent
verhuisd, dient u de automatische DAB-scan handmatig
uit te voeren en de inhoud van uitzendingen opnieuw te
registreren.
Uitschakelen van de geprogrammeerde
weergavefunctie
Druk als de speler in de stopstand staat herhaaldelijk op
de toets PLAY MODE/TUNING MODE totdat "PGM"
van de display verdwijnt.
Druk herhaaldelijk op FUNCTION +/.
2 Selecteer de weergavefunctie.
Druk als de speler in de stopstand staat herhaaldelijk
op de toets PLAY MODE totdat "PGM" op de display
verschijnt.
3 Selecteer het gewenste track- of bestandsnummer.
Druk herhaaldelijk op de toets / totdat het
gewenste track- of bestandsnummer op de display
verschijnt.
Druk bij het programmeren van audiobestanden
herhaaldelijk op
+/ om de gewenste map te
selecteren, en selecteer daarna het gewenste bestand.
Gekozen track- of bestandsnummer Totale weergavetijd van de gekozen
track of het gekozen bestand
4 Programmeer de geselecteerde track of het
geselecteerde bestand.
Druk op ENTER om de geselecteerde track of het
geselecteerde bestand in te voeren.
5 Herhaal stap 3 tot en met 4 om extra tracks of
bestanden te programmeren tot maximaal 25 tracks
of bestanden.
6 Om een voorkeurzender op te roepen, drukt u
herhaaldelijk op de toets PLAY MODE/TUNING
MODE totdat "PRESET" op de display verschijnt, en
drukt u vervolgens herhaaldelijk op de toets +/
om het gewenste voorkeurzendernummer te kiezen.
Weergeven met de iPod/iPhone
1 Kies de USB-functie.
Druk herhaaldelijk op FUNCTION +/.
2 Sluit de iPod/iPhone op de
(USB)-poort aan met
de USB-kabel die bij uw iPod/iPhone is geleverd.
Laatste track of laatste bestand van het
programma wissen
3 Start de weergave.
Programma-informatie bekijken
De iPod/iPhone bedienen
Druk als de speler in de stopstand staat op de toets CLEAR.
Andere bedieningsmogelijkheden
Om
De weergave te
pauzeren
De weergave te
stoppen
Een map op een
MP3-disc te kiezen
Een track of
bestand te kiezen
Een punt in een
track of bestand te
zoeken
Herhaalde
weergave te kiezen
of bestanden weer te geven.
Het programma blijft beschikbaar totdat u de disc uit
de disclade verwijdert of de stekker van het netsnoer
uit het stopcontact haalt.
Om het programma nog een keer weer te geven, drukt
u op de toets .
Druk herhaaldelijk op DISPLAY als de speler in de
stopstand staat.
Naar de radio luisteren
Afstemming op DAB/DAB+- is alleen beschikbaar op de
CMT‑G1BiP.
1 Kies "TUNER DAB", "TUNER FM" of "TUNER AM".
Druk herhaaldelijk op FUNCTION +/.
2 Stem af op een kanaal.
Voor automatisch scannen
Druk herhaaldelijk op PLAY MODE/TUNING
MODE totdat "AUTO" op de display verschijnt,
en druk daarna op +/. Het scannen stopt
automatisch wanneer er op een zender is afgestemd,
waarna "TUNED" en "STEREO" (alleen voor
stereoprogramma's) op de display gaan branden.
Als "TUNED" niet brandt en het scannen naar FM- of
AM-zenders niet stopt, drukt u op  om het scannen
te stoppen, en stemt u vervolgens handmatig af (zie
hieronder).
Als u afstemt op een DAB/DAB+-zender of een
FM-zender die de RDS-diensten aanbiedt, wordt
er informatie zoals de servicenaam of zendernaam
meegezonden met de uitzending.
Voor handmatige afstemming (alleen
FM/AM-band)
Druk herhaaldelijk op PLAY MODE/TUNING
MODE totdat "AUTO" en "PRESET" verdwijnen, en
druk daarna herhaaldelijk op +/ om op de gewenste
zender af te stemmen.
Opmerkingen over DAB/DAB+-zenders
 Wanneer u afstemt op een DAB/DAB+-zender, kan het enkele
seconden duren voordat u geluid hoort.
 De primaire service wordt automatisch ontvangen wanneer de
secundaire service afloopt.
 Deze tuner ondersteunt geen dataservices.
Tip
Om de statische ruis op een zwakke FM-stereozender te verminderen,
drukt u herhaaldelijk op FM MODE totdat "MONO" op de display
verschijnt om de stereo-ontvangst uit te schakelen.
De automatische DAB-scan handmatig
uitvoeren
1 Kies "TUNER DAB".
Druk herhaaldelijk op FUNCTION +/.
2 Druk op TOOL MENU om de automatische DAB-scan
te starten.
"Init Scan?" en "Push ENTER" verschijnen.
3 Druk op ENTER om de scan uit te voeren.
Het scannen begint. Het scanproces wordt aangeduid
met lopende blokjes (    ). Afhankelijk van de
DAB/DAB+-services die in uw regio beschikbaar zijn,
kan het scannen enkele minuten duren.
Druk op .
Om
De weergave te
pauzeren
Een track of
hoofdstuk van een
gesproken boek
of een podcast te
selecteren
Een punt in een
track of hoofdstuk
van een gesproken
boek of een
podcast te zoeken
Het geselecteerde
onderdeel te kiezen
In de iPod-menu's
omhoog/omlaag te
scrollen
Terug te keren
naar het vorige
menu of om een
menu te selecteren
Drukt u op
/.
/. Om snel vooruit of
achteruit te spoelen, houdt u de
toets ingedrukt.
Houd tijdens de weergave /
ingedrukt en laat de toets op het
gewenste punt los.
ENTER.
/.
TOOL MENU of RETURN.
Het systeem als acculader gebruiken
U kunt het systeem als acculader voor de iPod/iPhone
gebruiken als het systeem is ingeschakeld.
Sluit de iPod/iPhone op de (USB)-poort aan met
een USB-kabel die bij uw iPod/iPhone is geleverd. De
oplaadstatus verschijnt op de display van de iPod/iPhone.
Lees voor meer informatie de gebruiksaanwijzing van de
iPod/iPhone.
Het opladen van de iPod/iPhone stoppen
Haal de iPod/iPhone van het apparaat af. Als u het
systeem uitschakelt, wordt ook het laden van de iPod/
iPhone gestopt.
Opmerkingen
 Als de accu van de iPod/iPhone leeg is, herkent het systeem deze
mogelijk niet. Laad deze in dit geval met een computer enzovoort
op en sluit hem dan weer aan op het systeem.
 De prestaties van het systeem kunnen verschillen, afhankelijk van de
specificaties van de aangesloten iPod/iPhone.
 Draag het apparaat niet terwijl er een iPod/iPhone op is aangesloten.
Als u dit doet kan er een storing ontstaan.
 Voordat u de iPod/iPhone van het apparaat haalt, pauzeert u de
weergave.
 Houd / ingedrukt om snel vooruit (snel achteruit) te
spoelen tijdens het weergeven van video in het geval / niet
werkt.
 Wanneer de iPhone is aangesloten op het systeem en u een
telefoongesprek ontvangt tijdens het weergeven, wordt de weergave
gepauzeerd zodat u het binnenkomende gesprek kunt aannemen.
 Om het volumeniveau te veranderen, gebruikt u VOLUME +/.
Zoniet verandert het volumeniveau niet, zelfs niet als u dit instelt op
de iPod/iPhone.
 Raadpleeg voor het gebruik van een iPod/iPhone de
gebruiksaanwijzing van de iPod/iPhone.
 Sony is niet aansprakelijk wanneer gegevens die zijn opgenomen op
de iPod/iPhone verloren gaan of beschadigd raken bij gebruik van
een iPod/iPhone met dit systeem.
Een bestand afspelen van het
USB-apparaat
Het audioformaat dat op dit systeem kan worden
weergegeven is MP3/WMA*/AAC*.
*Bestanden voorzien van auteursrechtenbescherming (DRM, Digital
Rights Management) of bestanden die zijn gedownload van een online
muziekwinkel, kunnen niet worden weergegeven op dit systeem. Als
u een van deze bestanden probeert weer te geven, wordt het volgende
onbeveiligde audiobestand weergegeven.
Wanneer het scannen is voltooid, wordt er een lijst
met beschikbare services gemaakt.
Opmerkingen
 Als er in uw land of regio geen DAB/DAB+-uitzendingen worden
ondersteund, verschijnt "No Service".
 Met deze procedure wist u alle eerder opgeslagen voorkeurzenders.
 Voordat u de DAB-draadantenne of FM-draadantenne ontkoppelt,
dient u ervoor te zorgen dat het systeem uitgeschakeld is om uw
eigen DAB/DAB+-instellingen op te slaan.
Radiozenders voorprogrammeren
Kijk op de onderstaande websites voor informatie over
compatibele USB-apparaten.
Voor klanten in Europa:
<http://support.sony-europe.com/>
1 Kies de USB-functie.
Druk herhaaldelijk op FUNCTION +/.
2 Sluit het USB-apparaat op de
3 Start de weergave.
(USB)-poort aan.
Druk op .
1 Stem af op de gewenste radiozender.
2 Druk op TUNER MEMORY om de
Andere bedieningsmogelijkheden
3 Druk herhaaldelijk op +/ om het gewenste
Een map te
selecteren
Een bestand te
kiezen
Een punt in een
bestand te zoeken
tunergeheugenfunctie te selecteren.
voorkeurzendernummer te selecteren.
Als er al een andere zender is toegewezen aan het
geselecteerde voorkeurzendernummer, wordt deze
zender vervangen door de nieuwe zender.
4 Druk op ENTER om de zender op te slaan.
5 Herhaal stap 1 tot en met 4 om andere zenders in
het geheugen op te slaan.
U kunt maximaal 20 DAB-zenders, 20 FM-zenders en
10 AM-zenders als voorkeurzender instellen.
Om
De weergave te
pauzeren
De weergave te
stoppen
Drukt u op
. Druk nog een keer op de toets
om de weergave te hervatten.
. Druk op *1 om de weergave
te hervatten. Druk opnieuw op *2
om het hervatten van de weergave te
annuleren.
+/ herhaaldelijk.
/.
Houd tijdens de weergave /
ingedrukt en laat de toets op het
gewenste punt los.
Herhaalde
REPEAT/FM MODE herhaaldelijk
weergave te kiezen totdat "REP" of "REP1" verschijnt.
*1 Bij het weergeven van een MP3/WMA-bestand met VBR, kan het
apparaat de weergave hervatten vanaf een ander punt.
*2 Bij het hervatten van de weergave wordt teruggekeerd naar de
bovenste map.
De weergavefunctie wijzigen
Druk herhaaldelijk op PLAY MODE/TUNING MODE.
U kunt kiezen uit de normale weergavefunctie (alle
bestanden op het USB-apparaat op volgorde afspelen),
de mapweergavefunctie (" " voor alle bestanden in de
opgegeven map op het USB-apparaat) of de willekeurige
weergavefunctie ("SHUF").
Opmerkingen over de weergavefunctie
 Wanneer u de willekeurige weergavefunctie "SHUF" kiest, geeft het
systeem alle audiobestanden in het aangesloten USB-apparaat op
willekeurige volgorde weer. Bij de willekeurige weergavefunctie kan
hetzelfde bestand herhaaldelijk worden afgespeeld.
 Wanneer de weergavefunctie is ingesteld op de mapweergavefunctie,
is "REP1" niet beschikbaar.
 Wanneer de weergavefunctie is ingesteld op de willekeurige
weergavefunctie, is de herhaalde weergavefunctie niet beschikbaar.
 Wanneer de herhaalde weergavefunctie is ingesteld, is de
willekeurige weergavefunctie niet beschikbaar. Wanneer
de herhaalde weergavefunctie is ingesteld op "REP1", is de
mapweergavefunctie niet beschikbaar.
 Wanneer u het systeem uitschakelt, wordt de geselecteerde
willekeurige weergavefunctie ("SHUF") geannuleerd en keert de
weergavefunctie terug naar de normale weergavefunctie.
Opmerking over herhaalde weergave
Als u "REP" selecteert in de normale weergavefunctie, voert het
systeem een herhaalde weergave uit van alle audiobestanden die op
het USB-apparaat zijn opgeslagen.
Als u "REP" selecteert in de mapweergavefunctie, voert het
systeem een herhaalde weergave uit van alle audiobestanden in de
geselecteerde map.
Opmerkingen
 Als u een USB-kabel moet aansluiten, sluit u de USB-kabel aan
die bij het aan te sluiten USB-apparaat is geleverd. Raadpleeg de
gebruiksaanwijzing die bij het aan te sluiten USB-apparaat werd
geleverd voor informatie over de werkwijze.
 Het kan ongeveer 10 seconden duren voordat "Reading" verschijnt,
afhankelijk van het type USB-apparaat dat is aangesloten.
 Sluit het systeem en het USB-apparaat niet aan via een USB-hub.
 Als het USB-apparaat is aangesloten, leest het systeem alle
bestanden op het USB-apparaat. Als er veel mappen of bestanden op
het USB-apparaat staan, kan het lezen ervan erg lang duren.
 Bij sommige aangesloten USB-apparaten kan na een bediening een
korte vertraging optreden voordat deze wordt uitgevoerd door het
systeem.
 Compatibiliteit met alle codeer-/schrijfsoftware kan niet
worden gegarandeerd. Als audiobestanden op het USB-apparaat
oorspronkelijk werden gecodeerd met incompatibele software,
kunnen deze bestanden ruis of onderbroken geluid voortbrengen, of
helemaal niet worden weergeven.
 Dit systeem kan de audiobestanden op het USB-apparaat in de
volgende gevallen niet weergeven:
 wanneer het totale aantal audiobestanden in een map hoger is
dan 100.
 wanneer het totale aantal audiobestanden op een USB-apparaat
hoger is dan 10000.
 wanneer het totale aantal mappen op een USB-apparaat hoger is
dan 100 (inclusief de "ROOT"-map en lege mappen).
Deze aantallen kunnen verschillen, afhankelijk van de bestandsen mapstructuur. Sla geen andere typen bestanden of overbodige
mappen op een USB-apparaat op waarop audiobestanden staan.
 Het tracknummer wordt weergegeven als "---" wanneer het aantal
audiobestanden op een USB-apparaat hoger is dan 1000.
 Het systeem kan slechts weergeven tot 8 mapniveaus diep.
 Dit systeem ondersteunt niet altijd alle functies van een aangesloten
USB-apparaat.
 Mappen waarin geen audiobestanden staan, worden overgeslagen.
 U kunt met dit systeem naar de volgende audioformaten luisteren:
 MP3: bestandsextensie ".mp3"
 WMA: bestandsextensie ".wma"
 AAC: bestandsextensie ".m4a"
Ook wanneer de bestandsnaam de juiste extensie heeft, maar het
werkelijke bestand een andere inhoud heeft, kan het systeem ruis
voortbrengen of kan er een storing ontstaan.
Het systeem als acculader gebruiken
Wanneer het systeem is ingeschakeld, kunt u het systeem
als acculader gebruiken voor de USB-apparaten die zijn
uitgerust met een oplaadfunctie.
Het opladen begint wanneer het USB-apparaat is
aangesloten op de
(USB)-poort. De oplaadstatus
verschijnt op de display van het USB-apparaat. Lees
voor meer informatie de gebruiksaanwijzing van uw
USB-apparaat.
Optionele geluidscomponenten
gebruiken
1 Bereid de geluidsbron voor.
Sluit een extra geluidscomponent op de AUDIO
IN 1- of AUDIO IN 2-aansluiting van het apparaat
aan met behulp van een analoge geluidskabel (niet
bijgeleverd).
2 Verlaag het volumeniveau.
Druk op VOLUME .
3 Selecteer de functie AUDIO IN 1 of AUDIO IN 2.
Druk herhaaldelijk op FUNCTION +/.
4 Start de weergave.
Start de weergave op de aangesloten component en
stel het volumeniveau in.
Opmerking
De displayinformatie veranderen
Om
De informatie
op de display te
veranderen*1
De displayfunctie
te veranderen (zie
hieronder).
Drukt u op
DISPLAY herhaaldelijk bij
ingeschakeld systeem.
DISPLAY herhaaldelijk als het
systeem is uitgeschakeld.*2
* U kunt bijvoorbeeld informatie over een cd/MP3-disc of het USBapparaat bekijken, zoals;
 track- of bestandsnummer
 track- of bestandsnaam (" ")
 artiestnaam (" ")
 album- of mapnaam ("
")
 totale weergavetijd en totaal aantal tracks op de cd-da-disc
(alleen wanneer de normale weergavefunctie is geselecteerd en
de speler in de stopstand staat).
 totaal aantal mappen (albums) op de MP3-disc (alleen wanneer
de normale weergavefunctie is geselecteerd en de speler in de
stopstand staat).
 volumenaaminformatie als deze bestaat op de MP3-disc (alleen
wanneer de normale weergavefunctie is geselecteerd en de speler
in de stopstand staat).
1
*2 Het STANDBY-lampje op het apparaat brandt als het systeem
uitgeschakeld is.
Het systeem kent de volgende displayfuncties.
Displayfunctie
Bij uitgeschakeld systeem *1,
Energiebesparings- De display is uitgeschakeld om
functie*2
energie te besparen. De timer en de
klok blijven werken.
Klok*3
De klok wordt weergegeven.
* Het STANDBY-lampje op het apparaat brandt als het systeem
uitgeschakeld is.
*2 U kunt de klok niet instellen in de energiebesparingsfunctie.
3
* De klokweergave schakelt na 8 seconden automatisch over naar de
energiebesparingsfunctie.
1
Opmerkingen over de informatie op de display
 Leestekens die niet kunnen worden weergegeven op de display,
verschijnen als "_".
 De volgende gegevens verschijnen niet op de display:
 totale weergaveduur van een MP3-disc en een USB-apparaat.
 resterende weergaveduur, behalve in het geval van een cd‑da-disc.
 De volgende gegevens worden niet juist weergegeven op de display:
 de verstreken weergavetijd van een MP3-bestand dat gecodeerd is
met VBR (variabele bitsnelheid).
 namen van mappen en bestanden die niet voldoen aan de norm
ISO9660 niveau 1, niveau 2 of Joliet in het expansieformaat.
 De volgende gegevens verschijnen wel op de display:
 resterende weergaveduur voor een track op een cd-da-disc.
 ID3-taginformatie voor MP3-bestanden wanneer ID3-tags van
versie 1 en versie 2 worden gebruikt (de weergave van ID3taginformatie van versie 2 heeft voorrang wanneer ID3-tags
van zowel versie 1 als versie 2 worden gebruikt voor hetzelfde
MP3-bestand).
Opmerking over de weergave van DAB/
DAB+-informatie (alleen CMT‑G1BiP)
De volgende gegevens verschijnen ook op de display:
maximaal 8 tekens van de naam van de service,
maximaal 128 tekens van DLS (Dynamic Label Segment)
en maximaal 16 tekens van de ensembleaanduiding.
Er wordt een waarde tussen 0 en 100 als aanduiding van
de signaalkwaliteit weergegeven.
De timers gebruiken
Het systeem kent 2 timerfuncties. Bij gebruik van beide
timers heeft de slaaptimer voorrang.
Slaaptimer:
U kunt met muziek in slaap vallen. Deze functie werkt
zelfs als de klok niet is ingesteld.
Druk herhaaldelijk op SLEEP.
Weergavetimer:
3 Druk herhaaldelijk op / om "PLAY SEL?" te kiezen
en druk daarna op ENTER.
De timer uitschakelen
Herhaal dezelfde procedure als hierboven tot
"TIMER OFF?" verschijnt in stap 3, en druk daarna op
ENTER.
De instelling wijzigen
Begin opnieuw bij stap 1.
Opmerking
Als u een USB-apparaat als timer selecteert en er veel bestanden
of mappen op dat apparaat staan, duurt het even voordat het USBapparaat is gelezen en veroorzaakt dit enige vertraging voordat de
weergave begint als reactie op de timer.
2 Selecteer de timerinstelfunctie.
Druk op TIMER MENU.
3 Stel de weergavetimer in.
Druk herhaaldelijk op / om "PLAY SET?" te kiezen
en druk daarna op ENTER.
4 Stel het tijdstip in waarop de weergave moet
beginnen.
Druk herhaaldelijk op / om het uur in te stellen
en druk daarna op ENTER. Volg de bovenstaande
procedure om de minuten in te stellen.
5 Volg dezelfde procedure als in stap 4 om de tijd in
te stellen waarop de weergave moet stoppen.
7 Schakel het systeem uit.
Druk herhaaldelijk op / tot de gewenste
geluidsbron op de display verschijnt, en druk daarna
op ENTER.
Druk op . Het systeem wordt automatisch
ingeschakeld vóór het ingesteld tijdstip.
Als het systeem bij het bereiken van de ingestelde tijd
ingeschakeld is, zal de weergavetimer niet in werking
treden. Gebruik het systeem niet vanaf het moment
waarop het systeem wordt ingeschakeld tot het
moment waarop het weergeven begint.
plaats ze elk op een aparte standaard. Het overslaan
van het geluid kan veroorzaakt worden door de
luidsprekertrillingen op een hoog volumeniveau.
Weergave begint niet bij de eerste track.
 Druk om terug te keren naar de normale
weergavestand herhaaldelijk op de toets PLAY MODE/
TUNING MODE totdat de aanduidingen "PGM" en
"SHUF" allebei verdwijnen.
De weergave begint later dan normaal.
 De volgende discs kunnen de benodigde
voorbereidingstijd voor het weergeven verlengen:
 een disc met een ingewikkelde mapstructuur.
 een multisessiedisc.
 een disc die nog niet gefinaliseerd is (een disc
waaraan nog gegevens toegevoegd kunnen worden).
 een disc met veel mappen.
Foutieve display
 Stuur de muziekgegevens nogmaals naar het USB-
apparaat, aangezien de gegevens die in het USBapparaat zijn opgeslagen, beschadigd kunnen zijn.
 De tekens die op de display van dit apparaat kunnen
worden weergegeven, zijn alleen letters en cijfers.
Overige tekens worden niet juist weergegeven.
Het USB-apparaat wordt niet herkend.
 Schakel het systeem uit, sluit vervolgens het USB-
apparaat opnieuw aan en schakel tenslotte het systeem
weer in.
 Controleer de informatie op de websites over
compatibele USB-apparaten aan de hand van de
URL's vermeld onder "Een bestand afspelen van het
USB-apparaat".
 Het USB-apparaat werkt niet goed. Raadpleeg de
gebruiksaanwijzing van het USB-apparaat voor
informatie over hoe u dit probleem kunt oplossen.
iPod/iPhone
van de weergavetimer.
Er is geen geluid.
de status van de aangesloten iPod/iPhone.
 Controleer of de iPod/iPhone op de juiste wijze is
apparaat opnieuw aan en schakel tenslotte het systeem
weer in.
 Controleer de informatie op de websites over
compatibele USB-apparaten aan de hand van de
URL's vermeld onder "Een bestand afspelen van het
USB-apparaat".
 Druk op  om te beginnen met de weergave.
Opmerkingen voor de iPod/iPhone-gebruiker
 Zorg ervoor dat de iPod/iPhone niets weergeeft tijdens het gebruik
 De weergavetimer wordt mogelijk niet geactiveerd, afhankelijk van
Tip
De weergavetimerinstelling blijft gehandhaafd zolang de instelling
niet handmatig wordt geannuleerd.
Storingen verhelpen
1 Controleer of het netsnoer en de luidsprekerkabels
op de juiste wijze en stevig zijn aangesloten.
2 Zoek uw probleem op in de onderstaande
controlelijst en voer de aangegeven corrigerende
handeling uit.
Neem als het probleem blijft bestaan, contact op met
uw dichtstbijzijnde Sony-dealer.
aangesloten.
 Zorg ervoor dat de iPod/iPhone muziek weergeeft.
 Controleer of de iPod/iPhone is bijgewerkt met de
meest recente softwareversie. Zo niet, update de iPod/
iPhone dan voordat u deze met het systeem gebruikt.
 Stel het volumeniveau in.
Het geluid is vervormd.
 Controleer of de iPod/iPhone op de juiste wijze is
Het systeem is onverwacht in de stand-bystand
gezet.
 Dit is geen storing. Het systeem wordt automatisch
in de stand-bystand gezet wanneer er gedurende
30 minuten geen bediening plaatsvindt of geen
geluidssignaal wordt verzonden. Zie "De automatische
stand-byfunctie uitschakelen".
De klokinstelling of de
weergavetimerbediening is onverwacht
geannuleerd.
 Als er ongeveer een minuut verstrijkt zonder dat
er op knoppen of toetsen wordt gedrukt, wordt
de klokinstelling of de weergavetimerinstelling
automatisch geannuleerd. Voer de bediening opnieuw
uit vanaf het begin.
 Maken de draden + en  van de luidsprekerkabels
kortsluiting?
 Maakt u alleen gebruik van de bijgeleverde
Geluidsweergave uit slechts één kanaal of de
geluidssterkte van het linker- en rechterkanaal
is niet gelijk.
 Plaats de luidsprekers zo symmetrisch mogelijk.
 Sluit alleen de bijgeleverde luidsprekers aan.
Zware brom of ruis.
 Houd het systeem uit de buurt van ruisbronnen.
 Sluit het systeem aan op een ander stopcontact.
 Monteer een ruisfilter (niet bijgeleverd) op het
netsnoer.
De afstandsbediening werkt niet.
 Verwijder elk obstakel tussen de afstandsbediening en
de afstandsbedieningssensor op het apparaat en houd
het apparaat uit de buurt van fluorescerende lampen.
 Richt de afstandsbediening op de
afstandsbedieningssensor op het systeem.
 Breng de afstandsbediening dichter naar het systeem.
De aanduiding STANDBY blijft branden nadat
de stekker uit het stopcontact is getrokken.
 Het is mogelijk dat de aanduiding STANDBY
niet onmiddellijk uitgaat nadat de stekker uit het
stopcontact is getrokken. De indicator gaat na ongeveer
40 seconden uit. Dit is geen storing.
Cd/MP3-speler
Het geluid slaat over of weergave van de disc is
niet mogelijk.
 Maak de disc schoon en plaats deze daarna weer in het
systeem.
 Zet het systeem op een plaats neer waar geen trillingen
optreden (bijvoorbeeld op een stabiele standaard).
weergavefunctie.
 De gegevens zijn niet opgeslagen in het
 Als de accu van de iPod/iPhone leeg is, werkt deze
De iPod/iPhone kan niet worden opgeladen.
 Is het netsnoer aangesloten?
 Stel de weergavefunctie in op de normale
De iPod/iPhone werkt niet.
Het systeem wordt niet ingeschakeld.
Trek onmiddellijk de stekker van het netsnoer uit het
stopcontact en controleer de onderstaande punten.
 Maken de draden + en  van de luidsprekerkabels
kortsluiting?
 Worden de ventilatieopeningen van het systeem
ergens door geblokkeerd?
Nadat het STANDBY-lampje stopt met knipperen,
sluit u het netsnoer weer aan en schakelt u het
systeem in. Neem als het probleem blijft bestaan,
contact op met uw dichtstbijzijnde Sony-dealer.
Weergave begint niet bij de eerste track.
De bestanden kunnen niet worden
weergegeven.
Algemeen
Als het STANDBY-lampje knippert
 Schakel het systeem uit, sluit vervolgens het USB-
aangesloten.
 Verlaag het volumeniveau.
 Stel de instelling "EQ" van de iPod/iPhone in op "Off "
of "Flat".
mogelijk niet op het systeem. Laad deze in dit geval
met een computer enzovoort op en sluit hem dan weer
aan op het systeem.
 Sluit eventuele andere iOS-toepassingen die op de
iPod/iPhone worden uitgevoerd. Raadpleeg voor meer
informatie de gebruiksaanwijzing van uw iPod/iPhone.
 Controleer of de iPod/iPhone op de juiste wijze is
aangesloten.
 Controleer of de iPod/iPhone is bijgewerkt met de
meest recente softwareversie. Zo niet, update de iPod/
iPhone dan voordat u deze met het systeem gebruikt.
 Omdat de bediening van het systeem anders is dan
die van de iPod/iPhone, kunt u de iPod/iPhone niet
bedienen met de toetsen op de afstandsbediening of
het apparaat. Gebruik in dit geval de toetsen op de
iPod/iPhone.
luidsprekers?
 Worden de ventilatieopeningen van het systeem ergens
door geblokkeerd?
 De opgegeven zender zendt mogelijk tijdelijk niet uit.
Bereid de geluidsbron voor, en druk daarna op
VOLUME +/ om het volumeniveau in te stellen.
Op basis van een bepaalde cd-track of een bepaald
audiobestand, maakt u uw eigen programma.
 Plaats de luidsprekers uit de buurt van het systeem of
De weergave begint niet.
1 Bereid de geluidsbron voor.
Regeling van het geluid
EQ herhaaldelijk om "BASS" of
"TREBLE" te selecteren, en druk
vervolgens op / om het niveau
aan te passen.
kiezen en druk daarna op ENTER.
Er is geen geluid.
6 Kies de geluidsbron.
Drukt u op
VOLUME +/.
1 Druk op TIMER MENU.
2 Druk herhaaldelijk op / om "TIMER SEL?" te
U kunt op een vooraf ingesteld tijdstip worden gewekt
door muziek vanaf een cd, FM-zender, AM-zender,
DAB/DAB+-zender (alleen CMT‑G1BiP) of USBapparaat. Zorg ervoor dat de klok is ingesteld.
Het systeem kan automatisch in de stand-bystand worden gezet als
het volumeniveau van de aangesloten component te laag is. Stel het
volumeniveau van de component in. Zie "De automatische standbyfunctie uitschakelen".
Om
Het volume in te
stellen
Een geluidseffect
in te stellen
De instelling controleren
 Als de accu van de iPod/iPhone leeg is, kan het systeem
deze mogelijk niet opladen, zelfs niet als u deze op
het systeem aansluit. Laad deze in dit geval met een
computer enzovoort op en sluit hem dan weer aan op
het systeem.
 Controleer of de iPod/iPhone op de juiste wijze is
aangesloten.
 U kunt het systeem alleen als acculader voor de iPod/
iPhone gebruiken als het systeem is ingeschakeld.
Het volumeniveau van de beltoon van de
iPhone verandert niet.
 Stel het volumeniveau van de beltoon in op de iPhone.
USB-apparaat
Gebruikt u een ondersteund USB-apparaat?
 Als u een niet-ondersteund USB-apparaat aansluit,
kunnen de volgende problemen optreden. Controleer
de informatie op de websites over compatibele USBapparaten aan de hand van de URL's vermeld onder
"Een bestand afspelen van het USB-apparaat".
 Het USB-apparaat wordt niet herkend.
 Bestands- of mapnamen verschijnen niet op dit
systeem.
 Weergave is niet mogelijk.
 Het geluid slaat over.
 Er is ruis.
 Het geluid is vervormd.
Er is geen geluid.
 Het USB-apparaat is niet op de juiste wijze aangesloten.
Schakel het systeem uit en sluit het USB-apparaat
vervolgens weer aan.
Er is ruis hoorbaar, het geluid slaat over of het
is vervormd.
 Schakel het systeem uit en sluit het USB-apparaat weer
aan.
 De muziekgegevens zelf bevatten ruis, of het geluid
is vervormd. Mogelijk is ruis opgenomen tijdens
het maken van de muziekgegevens als gevolg van
de omstandigheden van de computer. Maak de
muziekgegevens opnieuw.
 Voor het coderen van de bestanden werd een lage
bitsnelheid gebruikt. Stuur bestanden gecodeerd met
een hogere bitsnelheid naar het USB-apparaat.
 Het audiobestand heeft niet de extensie ".mp3", ".wma"
of ".m4a".
MP3/WMA/AAC-formaat.
 Een USB-opslagmedium dat is geformatteerd in een
ander bestandssysteem dan FAT16 of FAT32 wordt niet
ondersteund.*
 Als u een USB-opslagmedium met partities gebruikt,
kunnen alleen de bestanden in de eerste partitie
worden weergegeven.
 Bestanden die zijn gecodeerd, met een wachtwoord
beveiligd enzovoort, kunnen niet worden weergegeven.
*Dit systeem ondersteunt de bestandssystemen FAT16 en FAT32, maar
sommige USB-opslagmedia ondersteunen niet al deze systemen.
Voor meer informatie raadpleegt u de gebruiksaanwijzing van ieder
USB-opslagmedium of neemt u contact op met de fabrikant.
Tuner
Zware brom of ruis, of ontvangst van
radiozenders is niet mogelijk. (De aanduiding
"TUNED" of "STEREO" knippert op de display).
 Sluit de antenne op de juiste wijze aan.
 Zoek een positie en richting waarbij een goede
ontvangst mogelijk is en stel daarna de antenne weer op.
 Houd de antennes uit de buurt van de luidsprekerkabels
en het netsnoer om te voorkomen dat ze ruis oppikken.
 Schakel elektrische apparatuur in de buurt uit.
DAB/DAB+-radiozender wordt niet goed
ontvangen (alleen CMT‑G1BiP).
 Controleer alle antenne-aansluitingen en voer
vervolgens de automatische DAB-scanprocedure uit
(zie "Ontvangst van DAB/DAB+-radiozender").
 De huidige DAB/DAB+-service is mogelijk niet
beschikbaar. Druk op +/ om een andere service te
selecteren.
 Als u naar een ander gebied bent verhuisd, kunnen
sommige services/frequenties zijn gewijzigd en kunt u
mogelijk niet afstemmen op uw gebruikelijke zender.
Voer de automatische DAB-scanprocedure uit om
de inhoud van uitzendingen opnieuw te registreren.
(Met deze procedure wist u alle eerder opgeslagen
voorkeurzenders).
De DAB/DAB+-uitzending is onderbroken
(alleen CMT-G1BiP)
Verander de positie van het systeem of pas de richting
van de antenne aan om de aangeduide waarde van
de signaalkwaliteit te verhogen. Raadpleeg "De
displayinformatie veranderen" voor meer informatie over
de signaalkwaliteit.
AM-afstemmingsinterval wijzigen
Het AM-afstemmingsinterval is in de fabriek ingesteld
op 9 kHz (of in sommige regio’s op 10 kHz; deze functie
is niet beschikbaar op het Europese model).
Druk op de knoppen op het apparaat om het AMafstemmingsinterval te wijzigen.
1 Stem af op een AM-zender en schakel het systeem
vervolgens uit.
2 Druk op  terwijl u TUNING + ingedrukt houdt.
Alle AM-voorkeurzenders worden gewist.
Herhaal de procedure om het interval op de
fabrieksinstelling terug te zetten.
Het systeem terugzetten op de
fabrieksinstellingen
"Reading" verschijnt lange tijd op de display,
of het duurt erg lang voordat de weergave
begint.
Als het systeem nog steeds niet naar behoren functioneert,
moet u het systeem terugzetten op de fabrieksinstellingen.
Gebruik de toetsen op het apparaat om het systeem terug
te zetten op de fabrieksinstellingen.
 Het leesproces kan lang duren in de volgende gevallen.
1 Haal de stekker uit het stopcontact, steek de stekker
 Er staan veel bestanden of mappen op het
USB-apparaat.
 De bestandsstructuur is uitermate complex.
 De geheugencapaciteit is extreem.
 Het interne geheugen is gefragmenteerd.
daarna weer terug in het stopcontact en schakel het
systeem in.
2 Druk op  en  op het apparaat en houd deze 2 seconden of langer ingedrukt totdat "RESET"
verschijnt.
Alle door de gebruiker geconfigureerde instellingen,
zoals de voorkeurzenders, de timer en de
klokinstelling, worden gewist.
De automatische stand-byfunctie
uitschakelen
Dit systeem is uitgerust met een automatische
stand-byfunctie. Met deze functie wordt het systeem
automatisch in de stand-bystand gezet wanneer
gedurende 30 minuten geen bediening plaatsvindt of
geen geluidssignaal wordt uitgevoerd.
Standaard is de automatische stand-byfunctie
ingeschakeld.
Druk op de knoppen op het apparaat om de
automatische stand-byfunctie uit te schakelen.
Druk op  als het systeem is ingeschakeld en
houd deze 2 seconden of langer ingedrukt totdat
"AUTO STBY OFF" verschijnt.
Om de functie in te schakelen, herhaalt u de procedure
totdat "AUTO STBY ON" op de display verschijnt.
Opmerkingen
 "AUTO STBY" verschijnt gedurende 2 minuten op de display
voordat het systeem in de stand-bystand wordt gezet.
 De automatische stand-byfunctie werkt niet voor de tunerfunctie
(FM/AM/DAB), ook niet wanneer deze is ingeschakeld.
 Mogelijk wordt het systeem niet automatisch in de stand-byfunctie
gezet in de volgende gevallen:
 wanneer er een audiosignaal wordt waargenomen.
 tijdens weergave van audiotracks of bestanden.
 terwijl de vooraf ingestelde weergavetimer of slaaptimer wordt
uitgevoerd.
Meldingen
CD Over : U hebt het einde van de disc bereikt terwijl
u op  hebt gedrukt tijdens het weergeven of in de
pauzestand.
Error : Het USB-apparaat kon niet worden herkend of er
is een onbekend apparaat aangesloten.
LOCKED : De disclade gaat niet open. Neem contact op
met uw dichtstbijzijnde Sony-dealer.
No Device : Er is geen USB-apparaat aangesloten of het
aangesloten USB-apparaat is gestopt.
No Disc : Er is geen disc in de speler geplaatst, of u hebt
een disc geplaatst die niet kan worden weergegeven.
No Memory : Er is geen geheugenmedium in het USBapparaat geplaatst. Of er is een niet-geformatteerd
medium (exFAT enzovoort) in het USB-apparaat
geplaatst.
No Preset (alleen DAB/DAB+) : Er is geen
voorkeurzender opgeslagen.
No Service (alleen DAB/DAB+) : DAB/DAB+uitzendingen worden in uw land of regio niet
ondersteund.
No Step : Alle geprogrammeerde tracks zijn gewist.
No Text (alleen DAB/DAB+) : Er is geen tekstinformatie
aanwezig in de ontvangen service.
No Track : Het afspeelbare bestand op het USB-apparaat
is niet in het systeem geladen.
Not in Use : U hebt geprobeerd een bepaalde bediening
uit te voeren onder omstandigheden waarin die
bediening niet mogelijk is.
Not Supported : Er is een niet-ondersteund USBapparaat of niet-ondersteunde iPod aangesloten of er is
een iPod/iPhone aangesloten waarvan de accu leeg is.
Protect : U hebt geprobeerd de toegestane invoer
van het geluidsniveau naar het versterkergedeelte te
overschrijden.
Dit bericht wordt weergegeven naast de
geluidsonderbreking wanneer u het volume hoger zet
tijdens het afspelen van een cd met een opnameniveau
dat te luid is, of wanneer u een cd afspeelt die
invoersignalen bevat die te sterk zijn. Pas het volume
aan met VOLUME of BASS/TREBLE om het bericht uit
te schakelen. We randen een volumeniveau aan waar
het geluid niet uit de luidsprekers blaast. Als het bericht
"PROTECT" niet verdwijnt, dient u te controleren of de
luidsprekerkabel stevig is aangesloten.
Push STOP! : U hebt tijdens weergave in de cd-functie
op de toets PLAY MODE/TUNING MODE gedrukt.
Step Full! : U hebt geprobeerd om meer dan 25 tracks of
bestanden (stappen) te programmeren.
TIME NG! : De begin- en eindtijden van de
weergavetimer zijn ingesteld op hetzelfde tijdstip.
Voorzorgsmaatregelen
Opmerkingen over discs
Frequentie
Label
Frequentie
Label
174,928 MHz
5A
209,936 MHz
10A
176,640 MHz
5B
211,648 MHz
10B
178,352 MHz
5C
213,360 MHz
10C
180,064 MHz
5D
215,072 MHz
10D
181,936 MHz
6A
216,928 MHz
11A
183,648 MHz
6B
218,640 MHz
11B
185,360 MHz
6C
220,352 MHz
11C
187,072 MHz
6D
222,064 MHz
11D
188,928 MHz
7A
223,936 MHz
12A
190,640 MHz
7B
225,648 MHz
12B
Voor uw veiligheid
192,352 MHz
7C
227,360 MHz
12C
194,064 MHz
7D
229,072 MHz
12D
195,936 MHz
8A
230,784 MHz
13A
197,648 MHz
8B
232,496 MHz
13B
199,360 MHz
8C
234,208 MHz
13C
201,072 MHz
8D
235,776 MHz
13D
202,928 MHz
9A
237,488 MHz
13E
204,640 MHz
9B
239,200 MHz
13F
206,352 MHz
9C
208,064 MHz
9D
 Trek de stekker uit het stopcontact als u het apparaat
langere tijd niet gebruikt. Als u de stekker uit het
stopcontact trekt, moet u altijd de stekker vastpakken.
Trek nooit aan het snoer zelf.
 Mocht er ooit een vast voorwerp of vloeistof in het
systeem komen, dan schakelt u het systeem uit en laat u
het controleren door gekwalificeerd personeel, voordat
u het weer gaat gebruiken.
 Het netsnoer mag alleen vervangen worden door een
erkend onderhoudsbedrijf.
Installeren
 Zet het systeem niet op een hellende ondergrond en
niet op plaatsen die erg heet, koud, stoffig, vuil of
vochtig zijn of waar onvoldoende ventilatie is, en niet
op plaatsen met trillingen, in direct zonlicht of onder
een felle verlichting.
 Wees voorzichtig met het plaatsen van het apparaat
of de luidsprekers op een ondergrond die een speciale
behandeling heeft ondergaan (bijvoorbeeld met was,
olie of poetsmiddel), want dit kan tot vlekken en
verkleuringen op het oppervlak leiden.
 Als het systeem rechtstreeks van een koude naar
een warme omgeving wordt gebracht of in een zeer
vochtige ruimte wordt gezet, kan vocht condenseren op
de lens in de cd-speler, wat kan leiden tot storingen in
het systeem. In dit geval moet u de disc verwijderen en
het systeem ingeschakeld ongeveer een uur laten staan
totdat het vocht verdampt is.
Warmteophoping
 Warmteophoping in het apparaat tijdens gebruik is
normaal en geen reden voor bezorgdheid.
 Raak de behuizing niet aan als het systeem continu op
een hoog volumeniveau in gebruik is geweest, omdat
de behuizing dan warm kan zijn geworden.
 Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen niet
geblokkeerd worden.
Luidsprekersysteem
Dit luidsprekersysteem heeft geen magnetische
afscherming en daardoor kan het beeld op
televisietoestellen die zich dichtbij bevinden
magnetisch vervormd raken. In dat geval schakelt u het
televisietoestel uit, wacht u 15 tot 30 minuten en schakelt
u het daarna weer in.
Als er geen verbetering optreedt, plaatst u de luidsprekers
ver uit de buurt van het televisietoestel.
De behuizing reinigen
Maak dit systeem schoon met een zachte doek die
een beetje bevochtigd is met een oplossing van een
mild schoonmaakmiddel in water. Gebruik nooit een
schuursponsje, schuurpoeder, of een oplosmiddel zoals
thinner, wasbenzine of alcohol.
Technische gegevens
Hoofdapparaat
AUDIOVERMOGENSSPECIFICATIES
VERMOGEN EN TOTALE HARMONISCHE VERVORMING:
(Alleen model voor de Verenigde Staten)
Bij een belasting van 6 ohm, beide kanalen aangestuurd, 120 — 10.000 Hz;
nominaal 50 Watt per kanaal minimaal RMS-vermogen, met niet meer
dan 10% totale harmonische vervorming vanaf 250 mW tot het nominale
vermogen.
Versterker
Europees model:
Uitgangsvermogen (nominaal): 40 W + 40 W (6 ohm bij 1 kHz, 1% THD)
Continu RMS-uitgangsvermogen (referentiewaarde): 50 W + 50 W (6 ohm
bij 1 kHz, 10% THV)
Muziekuitgangsvermogen (referentiewaarde): 60 W + 60 W (6 ohm bij
1 kHz, 10% THV)
Andere modellen:
Uitgangsvermogen (nominaal): 40 W + 40 W (6 ohm bij 1 kHz, 1% THD)
Continu RMS-uitgangsvermogen (referentiewaarde): 50 W + 50 W
(6 ohm bij 1 kHz, 10% THV)
Ingang
Discs die WEL met dit systeem kunnen worden
weergegeven
AUDIO IN : gevoeligheid 700 mV, impedantie
47 kilo-ohm
 Audio-cd
SPEAKERS: geschikt voor een impedantie van 6 - 16 ohm
 Cd-r/cd-rw (audiogegevens/MP3-bestanden)
Discs die NIET met dit systeem kunnen worden
weergegeven
 Cd-rom
 Cd-r/cd-rw-discs die op een andere manier zijn
gebrand dan met het muziek-cd-formaat of MP3formaat volgens ISO9660 niveau 1/niveau 2, Joliet
 Cd-r/cd-rw-discs die gebrand zijn in multisessie en
waarvan de sessie niet "afgesloten" is
 Cd-r/cd-rw-discs van een slechte opnamekwaliteit,
cd-r/cd‑rw-discs waarop krassen zitten of die vuil
zijn, of cd‑r/cd-rw-discs die zijn gebrand op een
incompatibel opnameapparaat
 Cd-r/cd-rw-discs die niet op de juiste wijze
gefinaliseerd zijn
 Discs die andere bestanden dan MPEG 1 Audio
Layer‑3 (MP3-bestanden) bevatten
 Discs met een ongewone vorm (bijvoorbeeld
hartvormig, vierkant of stervormig)
 Discs waarop plakband, papier of een sticker zit
 Verhuurdiscs of tweedehands discs waarop een sticker
zit en waarvan de lijm onder de sticker uitkomt
 Discs waarop een label is afgedrukt, waarvan de inkt
plakkerig aanvoelt
DAB/DAB+-frequentietabel (Band-III)
een schoonmaakdoekje vanuit het midden naar de
rand schoonvegen.
 Reinig discs niet met oplosmiddelen, zoals
wasbenzine, thinner, in de handel verkrijgbare
schoonmaakmiddelen of antistatische sprays bedoeld
voor langspeelplaten.
 Stel een disc niet bloot aan direct zonlicht of
warmtebronnen, zoals bijvoorbeeld een warme
luchtstroom, en laat ze niet achter in een auto die in de
volle zon geparkeerd staat.
 Voordat u een disc gaat weergeven, moet u deze met
Uitgangen
Cd-speler-gedeelte
Systeem: compactdisc- en digitaal audiosysteem
Eigenschappen van de laserdiode
Emissieduur: continu
Laser-uitgangsvermogen*: Minder dan 44,6 µW
*Deze uitvoer is de waarde gemeten op een afstand van 200 mm vanaf
het oppervlak van de objectieflens op het optisch-opnameblok met een
diafragma van 7 mm.
Frequentiebereik: 20 Hz  20 kHz
Signaal-ruisverhouding: meer dan 90 dB
Dynamisch bereik: meer dan 90 dB
Tuner-gedeelte
AM-tuner:
Afstembereik:
Europees model:
531 — 1.602 kHz (met afstemmingsinterval op 9 kHz)
Andere modellen:
530 — 1.710 kHz (met afstemmingsinterval op 10 kHz)
531 — 1.710 kHz (met afstemmingsinterval op 9 kHz)
Antenne: AM-raamantenne
Middenfrequentie: 400 kHz
FM-tuner:
FM-stereo, superheterodyne FM-tuner
Afstembereik:
87,5 MHz — 108,0 MHz (stappen van 50 kHz)
Antenne: FM-draadantenne
Antenne-aansluitingen: 75 ohm asymmetrisch
Middenfrequentie: 200 kHz, 250 kHz, 300 kHz, 350 kHz, 400 kHz
DAB/DAB+-tuner (alleen CMT‑G1BiP)
FM-stereo, superheterodyne DAB/FM-tuner
Frequentiebereik*
Band-III: 174,928 (5A) MHz — 239,200 (13F) MHz
*Zie voor meer informatie "DAB/DAB+-frequentietabel" hieronder.
Antenne: DAB-draadantenne
Antenne-aansluiting: 75 ohm, F vrouwelijk
* Frequenties worden in dit systeem tot op twee decimalen weergegeven.
iPod/iPhone-gedeelte
Compatibele iPod/iPhone-modellen:
 iPod touch 4e generatie
 iPod touch 3e generatie
 iPod touch 2e generatie
 iPod touch 1e generatie
 iPod nano 6e generatie
 iPod nano 5e generatie (videocamera)
 iPod nano 4e generatie (video)
 iPod nano 3e generatie (video)
 iPod nano 2e generatie (aluminium)
 iPod classic
 iPhone 4
 iPhone 3G
 iPhone 3GS
 iPhone
"Made for iPod" en "Made for iPhone" betekenen dat een elektronisch
accessoire speciaal is ontworpen om aan te sluiten op, respectievelijk, een iPod
of iPhone en dat de ontwikkelaar van het accessoire verklaart dat het voldoet
aan de prestatienormen van Apple. Apple is niet verantwoordelijk voor de
werking van dit apparaat of voor het voldoen ervan aan de veiligheids- en
overheidsvoorschriften. Merk op dat het gebruik van dit accessoire met een
iPod of iPhone de draadloze prestaties kan beïnvloeden.
USB-gedeelte
Ondersteunde bitsnelheden:
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3): 32 kbps  320 kbps, VBR
WMA: 48 kbps  192 kbps, VBR
AAC: 48 kbps  320 kbps
Bemonsteringsfrequenties:
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3): 32/44,1/48 kHz
WMA: 44,1 kHz
AAC: 44,1 kHz
(USB)-poort: Type A, maximale stroomsterkte 1A
Luidspreker
Luidsprekersysteem: 2-weg luidsprekersysteem met basreflex
Luidsprekereenheden:
Woofer 130 mm, conustype
Tweeter 25 mm, zachte-koepeltype
Nominale impedantie: 6 ohm
Afmetingen (b/h/d):
ca. 160 mm × 270 mm × 252 mm
Gewicht: ca. 3,8 kg netto per luidspreker
Algemeen
Stroomvereisten:
AC 230 V, 50/60 Hz
Energieverbruik: 50 W
Afmetingen (b/h/d) (zonder luidsprekers):
ca. 220 mm × 133 mm × 335 mm
Gewicht (zonder luidsprekers): ca. 5,3 kg
Bijgeleverde accessoires: afstandsbediening (1), R03-batterijen (formaat
AAA) (2), netsnoer (1), FM-draadantenne (1), AM-raamantenne (1),
DAB-draadantenne (1) (alleen CMT‑G1BiP), luidsprekerkabels (2),
luidsprekerkussentjes (8)
Het ontwerp en de technische gegevens zijn onderhevig aan veranderingen
zonder voorafgaande kennisgeving.
 Stroomverbruik in stand-by: 0,5 W
Download PDF

advertising