Sony | CMT-A50 | Sony CMT-A50 Gebruiksaanwijzing

2-318-613-51 (1)
Personal
Component
System
Gebruiksaanwijzing
blz. 2NL
NL
In deze handleiding wordt beschreven hoe u de speler kunt gebruiken.
Raadpleeg "Installatiegids/Gebruiksaanwijzing" voor meer informatie over
de bijgeleverde SonicStage-software.
PT
Manual de instruções página 2PT
Este manual de instruções descreve como utilizar o leitor. Para obter
informações sobre o software SonicStage fornecido, consulte “Instalação/
Manual de Instruções”.
CMT-A50
CMT-A70
©2004 Sony Corporation
WAARSCHUWING
Betreffende deze handleiding
Stel het apparaat niet bloot aan
regen of vocht, om gevaar voor
brand of een elektrische schok
te voorkomen.
De instructies in deze handleiding zijn bestemd
voor de modellen CMT-A50 en CMT-A70.
Controleer het modelnummer voordat u de
handleiding doorleest. In de afbeeldingen wordt
het model CMT-A70 getoond.
Open de behuizing niet, om
gevaar voor elektrische
schokken te vermijden. Laat
reparaties aan de erkende
vakhandel over.
Opmerking
De naam van de toets waarmee Repeat Play wordt
gestart, is als volgt:
"REP/RDS": Europees model
"REPEAT": overige modellen
WAARSCHUWING
Plaats het apparaat niet in een gesloten ruimte,
zoals een boekenrek of ingebouwde kast.
Plaats geen met vloeistof gevulde voorwerpen
zoals bijvoorbeeld een vaas op het toestel om
elektrocutie of brand te voorkomen.
Voor de Klanten in Nederland
Gooi de batterij niet weg maar
lever deze in als klein chemisch
afval (KCA).
2NL
Inhoud
Eigen ATRAC-CD’s maken ........................... 4
Basishandelingen
Een CD afspelen ............................................. 6
Luisteren naar de radio ................................. 10
Een cassette afspelen .................................... 12
Opnemen op cassette .................................... 14
De timer
De klok gelijkzetten ...................................... 33
Ontwaken met muziek .................................. 34
Timergestuurde opname van
radioprogramma’s ..................................... 35
In slaap vallen met muziek ........................... 37
Opstelling
Het systeem aansluiten ................................. 38
Het contrast van het display aanpassen ........ 40
Optionele componenten aansluiten ............... 40
CD-speler
Het display gebruiken ................................... 17
Een bepaalde track zoeken ........................... 18
Zoeken naar favoriete tracks/bestanden ....... 19
Een bepaalde groep afspelen
(alleen ATRAC-CD/MP3-CD) ................. 20
Eén track afspelen
(Single Track Play) ................................... 21
Tracks afspelen in willekeurige volgorde
(Shuffle Play) ........................................... 21
Favoriete tracks afspelen door bladwijzers
toe te voegen (Bookmark Track Play) ...... 22
Favoriete afspeellijsten afspelen
(m3u play list play) (alleen MP3-CD) ...... 23
Uw eigen programma samenstellen
(Programme Play) ..................................... 24
Tracks herhaaldelijk afspelen
(Repeat Play) ............................................ 25
De instelling voor Resume Play wijzigen .... 26
Aanvullende informatie
Voorzorgsmaatregelen .................................. 42
Verhelpen van storingen ............................... 43
Onderhoud .................................................... 45
Technische gegevens .................................... 46
Index ............................................................. 47
NL
Radio
Radiozenders vooraf instellen ...................... 27
Vooraf ingestelde radiozenders beluisteren .. 28
RDS (Radio Data System) gebruiken
(alleen voor het Europese model) ............. 28
Akoestiekregeling
De akoestiekregeling selecteren ................... 32
3NL
Eigen ATRAC-CD’s maken
Naast gewone audio-CD’s kunt u originele CD’s, zogenaamde "ATRAC-CD’s", afspelen die u
kunt maken met de bijgeleverde software, SonicStage. Met SonicStage kunt u ongeveer 30
audio-CD’s* opnemen op één CD-R of CD-RW.
Hierna wordt kort uitgelegd hoe u naar muziek op een ATRAC-CD kunt luisteren.
Installeer SonicStage op de computer.
SonicStage is software die gedownloade muziek van
audio-CD’s en internet gebruikt om originele CD’s te
maken. U kunt deze software installeren vanaf de
bijgeleverde CD-ROM.
Maak een ATRAC-CD.
ATRAC-CD
Als u uw favoriete liedjes hebt geselecteerd uit de
muziek die op de computer is opgeslagen, kunt u deze
met SonicStage op een CD-R/CD-RW opnemen.
Audio-CD’s
MP3-bestanden
Internet
Luister naar de liedjes met deze CD-speler.
U kunt genieten van veel liedjes op uw originele CD.
Raadpleeg de bijgeleverde "Installatiegids/Gebruiksaanwijzing" voor meer informatie over het
installeren van SonicStage en het maken van ATRAC-CD’s.
* Als de totale speelduur van één CD (album) is geschat op 60 minuten en u opneemt op een 700 MB CDR/CD-RW met 48 kbps in ATRAC3plus-indeling.
4NL
Discs die met deze CD-speler kunnen worden
afgespeeld
Audio-CD’s:
CD’s in CDDA-indeling
ATRAC-CD’s:
CD-R’s/CD-RW’s waarop gecomprimeerde audiogegevens in de
ATRAC3plus- en/of ATRAC3-indeling zijn opgenomen*
ATRAC3 (Adaptive Transform Acoustic Coding3) is een audiocompressietechnologie
die een hoge geluidskwaliteit combineert met een hoge compressieratio. ATRAC3plus
is een audiocompressietechnologie die is ontwikkeld uit de ATRAC3-indeling. Met
deze technologie kunnen audiobestanden tot ongeveer 1/20 van het originele formaat
worden gecomprimeerd bij 64 kbps.
U kunt een ATRAC-CD maken met SonicStage.
Eigen ATRAC-CD’s maken
CDDA (Compact Disc Digital Audio) is een opnamestandaard
die wordt gebruikt voor audio-CD’s.
MP3-CD’s:
CD-R’s/CD-RW’s waarop gecomprimeerde audiogegevens in de
MP3-indeling zijn opgenomen*
MP3 (MPEG-1 Audio Layer3) is een audiocompressietechnologie waarmee audiobestanden
kunnen worden gecomprimeerd tot ongeveer 1/10 van het originele formaat.
CD-R’s/CD-RW’s waarop gecomprimeerde audiogegevens in zowel de ATRAC3plus-/
ATRAC3-indeling als de MP3-indeling zijn opgenomen met andere software dan SonicStage,
kunnen ook worden afgespeeld.
Met SonicStage kunt u geen CD’s maken waarop audiogegevens in beide indelingen zijn
opgenomen.
* Alleen discs in de indeling ISO 9660 Level 1/2 en de uitgebreide indeling Joliet kunnen worden
afgespeeld.
Opmerking
Hieronder vindt u een overzicht van de tekens die op deze CD-speler kunnen worden weergegeven:
– A-Z
– a-z
– 0-9
–!"#$%&'()*+,-./:;<=>?@[\]^_`{|}~
Als u andere tekens op de computer gebruikt met software zoals SonicStage, worden deze weergegeven als
"–" op deze CD-speler.
Muziekdiscs die zijn gecodeerd met copyright-beveiligingstechnologieën
Dit product is ontworpen voor het afspelen van discs die voldoen aan de CD-norm (Compact
Disc). Onlangs hebben platenmaatschappijen muziekdiscs op de markt gebracht die zijn gecodeerd
met copyright-beveiligingstechnologieën. Houd er rekening mee dat sommige van deze discs niet
voldoen aan de CD-norm en wellicht niet met dit product kunnen worden afgespeeld.
ATRAC, ATRAC3, ATRAC3plus, SonicStage en de bijbehorende logo’s zijn handelsmerken van Sony
Corporation.
5NL
Basishandelingen
Een CD afspelen
1, 2
3
Voor aansluiting, zie pagina 38 - 39.
1
Druk op Z OPEN/CLOSE (directe
inschakeling) en leg de CD op de
CD-lade.
Met het label naar boven
2
6NL
Druk op Z OPEN/CLOSE om de
CD-lade te sluiten.
3
Druk op CD u (u op de afstandsbediening).
De speler speelt alle tracks één keer af.
Display
Audio-CD
Tracknaam*
Bestandsnaam
Speelduur
* Wanneer u een audio-CD met
tekstinformatie, zoals CD-TEXT,
afspeelt, wordt de tracknaam in het
display weergegeven.
Opmerking
Voordat een ATRAC-CD/
MP3-CD wordt afgespeeld,
leest deze speler alle
bestands- en
groepsinformatie op de CD.
Afhankelijk van de
bestandsstructuur kan het
lezen meer dan een minuut
duren. Tijdens het lezen van
de gegevens wordt
"Reading" weergegeven.
Bestandsnummer Speelduur
**Wanneer u een MP3-CD afspeelt,
wordt "MP3" weergegeven in het
display.
Basishandelingen
Tracknummer
ATRAC-CD/MP3-CD**
Gebruik deze toetsen voor aanvullende
handelingen
?/1
CD u
–, +
STOP x
VOLUME
M/>
./m
Tips
• Als u het geluid via de
hoofdtelefoon wilt
beluisteren, sluit u de
hoofdtelefoon aan op de i
(hoofdtelefoon) aansluiting.
• Het afspelen wordt gestart
vanaf de track waar u het
afspelen hebt gestopt
(Resume Play). In de
stopstand wordt het
tracknummer weergegeven
dat moet worden
afgespeeld.
Om het afspelen te starten
vanaf het begin van de
eerste track, drukt u op
STOP x in de stopstand.
Zie pagina 26 als u Resume
Play wilt annuleren.
Z OPEN/CLOSE
Actie
Het volume
aanpassen
Het afspelen
stoppen
Het afspelen
onderbreken
Handeling
Draai de VOLUME regelaar. (Druk op
VOL +*1, – op de afstandsbediening.)
Druk op STOP x (x op de afstandsbediening).
Naar de vorige
track gaan
Druk op ./m.
Druk op CD u*2 (u op de afstandsbediening).
De afspeeltijd van de huidige track/het huidige
bestand knippert in het display.
Druk nogmaals op de toets om het afspelen
te hervatten.
Naar de volgende Druk op M/>.
track gaan
*1 De toets is voorzien van een voelstip.
*2 Er zit een voelstip naast de CD u schakelaar op het apparaat
zelf.
wordt vervolgd
7NL
Een CD afspelen (vervolg)
Actie
Druk op
Een groep selecteren*
3
+ om vooruit te gaan en
om terug te gaan
–
Een bestand selecteren*3
M/> om vooruit te gaan en
./m om terug te gaan
De CD verwijderen
Z OPEN/CLOSE*4
De speler in-/uitschakelen
?/1
*3 U kunt deze handeling uitvoeren tijdens het afspelen van
ATRAC-CD’s/MP3-CD’s.
*4 Wanneer u de CD-houder opent, begint het afspelen
automatisch vanaf het begin van de eerste track.
Opmerkingen
• Als er ATRAC3plus-/
ATRAC3-bestanden en
MP3-bestanden op dezelfde
CD zijn opgenomen, speelt
deze CD-speler alleen de
ATRAC3plus-/ATRAC3bestanden af.
• De afspeelmogelijkheid van
deze CD-speler kan
verschillen, afhankelijk van
de kwaliteit van de disc en
de status van het
opnameapparaat.
• Hieronder vindt u een
overzicht van de tekens die
op deze CD-speler kunnen
worden weergegeven:
– A-Z
– a-z
– 0-9
–!"#$%&'()*+,-./:
;<=>?@[\]^_`{|}
~
Als u andere tekens op de
computer gebruikt met
software zoals SonicStage,
worden deze weergegeven
als "–" op deze CD-speler.
• Op een disc met
ATRAC3plus-/ATRAC3-/
MP3-bestanden moet u
geen bestanden in andere
indelingen opslaan en geen
onnodige groepen maken.
8NL
De structuur van ATRAC-CD’s/MP3-CD’s
ATRAC-CD’s/MP3-CD’s bestaan uit "bestanden" en
"groepen". Een "bestand" is vergelijkbaar met een "track"
van een audio-CD. Een "groep" is een verzameling
bestanden en is vergelijkbaar met een "album".
Voor MP3-CD’s herkent deze CD-speler een MP3-map als
"groep", zodat ATRAC-CD’s en MP3-CD’s op dezelfde
manier kunnen worden gebruikt.
Afspeelvolgorde van ATRAC-CD’s en MP3CD’s
Bij ATRAC-CD’s worden bestanden afgespeeld in de
volgorde die in SonicStage is geselecteerd.
Bij MP3-CD’s kan de afspeelvolgorde verschillen,
afhankelijk van de methode waarmee de MP3-bestanden op
de disc zijn opgenomen. In het volgende voorbeeld worden
de bestanden afgespeeld in de volgorde van 1 tot 7.
Groep
Bestand
ATRAC-CD
MP3-CD
Opmerkingen over ATRAC-CD’s
• Maximumaantal groepen: 255
Maximumaantal bestanden: 999
• CD-R’s/CD-RW’s die zijn opgenomen in de ATRAC3plus-/
ATRAC3-indeling, kunnen niet worden afgespeeld op de
computer.
Basishandelingen
Opmerkingen over MP3-CD’s
• Maximumaantal groepen: 100
Maximumaantal bestanden: 400
Maximumaantal directoryniveaus: 8
• Een groep die geen MP3-bestanden bevat, wordt overgeslagen.
• Voeg de bestandsextensie "mp3" toe aan de bestandsnaam. Als u
echter de bestandsextensie "mp3" toevoegt aan een bestand dat
geen MP3-bestand is, kan de speler het bestand niet goed
herkennen.
• Met deze speler kunnen bitsnelheden van 16 tot 320 kbps worden
afgespeeld en bemonsteringsfrequenties van 32/44,1/48 kHz.
Bestanden met VBR (variabele bitsnelheid) kunnen ook worden
afgespeeld.
• Als u een bron in een MP3-bestand wilt comprimeren, kunt u de
compressieparameters het beste instellen op "44,1 kHz", "128
kbps" en "Constant Bit Rate".
• Als u de maximale hoeveelheid gegevens wilt opnemen, stelt u
de schrijfsoftware in op "halting of writing".
• Wilt u in één keer de maximale hoeveelheid gegevens opnemen
op een medium waarop nog geen opnamen zijn gemaakt, dan
stelt u de schrijfsoftware in op "Disc at Once".
9NL
Luisteren naar de radio
1
2
Voor aansluiting, zie pagina 38 - 39.
1
2
Druk herhaaldelijk op TUNER
BAND•AUTO PRESET (BAND op
de afstandsbediening) tot de
gewenste band in het display wordt
weergegeven (directe inschakeling).
Houd TUNING + of TUNING –
ingedrukt tot de frequentie in het
display wordt gewijzigd.
De speler zoekt automatisch naar de
radiofrequenties en stopt bij zenders
die duidelijk worden ontvangen.
Als u niet kunt afstemmen op een
zender, drukt u herhaaldelijk op
TUNING + of TUNING – om de
frequentie stapsgewijs te wijzigen.
10NL
Display
Geeft een stereoFM-uitzending aan
Gebruik deze toetsen voor aanvullende
handelingen
?/1
MODE/DIR
Tips
• Wanneer een FMuitzending is gestoord, druk
dan op MODE/DIR
(MODE op de
afstandsbediening) tot
"Mono" verschijnt in het
display en het radiogeluid
mono wordt.
• Zie pagina 39 als u het AMafsteminterval moet
wijzigen.
• Wanneer u afstemt op een
FM-zender die RDSdiensten (Radio Data
System) biedt, worden
"R•D•S" en de naam van de
zender in het display
weergegeven (alleen voor
het Europese model). Zie
pagina 28-31 voor meer
informatie.
Actie
Handeling
Het volume aanpassen
Draai de VOLUME regelaar. (Druk op
VOL +*, – op de afstandsbediening.)
De radio in-/uitschakelen
Druk op ?/1.
Basishandelingen
VOLUME
* De toets is voorzien van een voelstip.
De ontvangst verbeteren
FM
Houd de FM-draadantenne zo horizontaal mogelijk en
wijzig de richting van de antenne (zie pagina 38).
AM
Houd de AM-kaderantenne zo ver mogelijk van de speler
en wijzig de richting van de antenne (zie pagina 38).
11NL
Een cassette afspelen
1, 2
3
Voor aansluiting, zie pagina 38 - 39.
1
2
3
Druk op Z PUSH OPEN/CLOSE om
de cassettehouder te openen en plaats
een cassette met opnamen. Gebruik
uitsluitend TYPE I (normal)
cassettes.
Druk op Z PUSH OPEN/CLOSE om
de cassettehouder te sluiten.
Druk op TAPE Y (Y op de
afstandsbediening).
De speler wordt ingeschakeld
(directe inschakeling) en het
afspelen wordt gestart.
12NL
Met de kant die u wilt
beluisteren naar boven
Display
Gebruik deze toetsen voor aanvullende
handelingen
?/1
TAPE Y
STOP x
VOLUME
./m, M/>
Basishandelingen
Z PUSH OPEN/
CLOSE
MODE/DIR
Actie
Handeling
Het volume aanpassen
Draai de VOLUME regelaar.
(Druk op VOL +*, – op de
afstandsbediening.)
Het afspelen stoppen
Druk op STOP x (x op de
afstandsbediening).
De andere kant van de
cassette afspelen
Druk op TAPE Y (Y op de
afstandsbediening).
De cassette snel vooruitof terugspoelen
Druk op M/> of ./m.
De cassette uitwerpen
Druk op Z PUSH OPEN/CLOSE.
De speler in-/uitschakelen
Druk op ?/1.
* De toets is voorzien van een voelstip.
De afspeelrichting van de cassette
veranderen
Druk herhaaldelijk op MODE/DIR (MODE op de
afstandsbediening).
Voor de weergave van
In het display
verschijnt
één cassettekant
g
beide cassettekanten, van de
voor- naar de achterkant
h
beide cassettekanten herhaaldelijk
j
13NL
Opnemen op cassette
4
2
5
1
2 3, 6
Voor aansluiting, zie 38 - 39. Om op te nemen op een MiniDisc of
DAT, moet u een geschikte recorder aansluiten (zie pagina 40).
1
Druk op Z PUSH OPEN/CLOSE om
de cassettehouder te openen en plaats Met de kant waarop u wilt
een lege cassette. Gebruik uitsluitend opnemen naar boven
TYPE I (normal) cassettes.
Druk nogmaals op Z PUSH OPEN/
CLOSE om de cassettehouder te
sluiten.
2
Kies de programmabron waarvan u
wilt opnemen.
Opnemen vanaf de CD-speler: plaats
een CD (zie pagina 6) en druk
herhaaldelijk op FUNCTION tot
"CD" wordt weergegeven. Selecteer
een track die u wilt opnemen (zie
pagina 18-20).
Opnemen van de radio: stem af op de
gewenste zender (zie pagina 10).
14NL
Display
3
Druk op REC (z/X op de
afstandsbediening).
4
5
"DUB" wordt niet
weergegeven als u
halverwege een track
begint met opnemen of
als u radioprogramma’s
opneemt.
Terwijl "REC" knippert, druk
herhaaldelijk op MODE/DIR
(MODE op de afstandsbediening) tot
g wordt weergegeven om op één
kant op te nemen of h om op beide
kanten op te nemen.
Basishandelingen
"REC" en "DUB" worden
weergegeven in het display en het
cassettedeck staat stand-by voor een
opname.
Drukt herhaaldelijk op TAPE Y
(Y op de afstandsbediening) om de
opnamekant te selecteren.
Als u op beide kanten of alleen op de
bovenkant wilt opnemen, drukt u op
TAPE Y tot "G" wordt
weergegeven. Als u op de achterkant
wilt opnemen, drukt u nogmaals op
TAPE Y tot "g" wordt
weergegeven.
6
Druk nogmaals op REC (op de
afstandsbediening houdt u z/X
ingedrukt en drukt u op Y).
Het opnemen begint 8 seconden later
als u opneemt vanaf de CD.
Het opnemen begint onmiddellijk als
u opneemt vanaf de radio.
wordt vervolgd
15NL
Opnemen op cassette (vervolg)
Tips
• (Alleen als "DUB" wordt
weergegeven)
Als h is geselecteerd als
richting voor de cassette:
Als de cassette is
omgedraaid en de opname
is niet voltooid, wordt de
track vanaf het begin
nogmaals opgenomen op de
achterkant.
Als g is geselecteerd als
richting voor de cassette:
Als het einde van de
cassette wordt bereikt, stopt
de speler.
• Als u het volume of de
akoestiekregeling (pagina
32) aanpast, wordt het
opnameniveau niet
beïnvloed.
• Als de AM-radio een
fluitend geluid maakt nadat
u op REC hebt gedrukt in
stap 6, drukt u op MODE/
DIR (MODE op de
afstandsbediening) om de
positie van de ISS
(Interference Suppress
Switch) te selecteren om de
ruis zo veel mogelijk te
beperken.
• Als u een bepaalde track van
de CD wilt opnemen, drukt
u op MODE/DIR (MODE
op de afstandsbediening) in
de stopstand om "1" weer te
geven. Vervolgens drukt u
twee keer op REC (op de
afstandsbediening houdt u
z/X ingedrukt en drukt u
op Y).
16NL
Gebruik deze toetsen voor bijkomende
handelingen
?/1
CD u
STOP x
REC
MODE/DIR
Actie
Druk op
Het opnemen stoppen
STOP x (x in het gedeelte voor
cassettes op de afstandsbediening)
Het opnemen
onderbreken*
Eén keer op REC (z/X op de
afstandsbediening) tijdens het
opnemen
Druk nogmaals op de toets om het
opnemen te hervatten.
De speler in-/
uitschakelen
?/1
* De opnamepauzestand is alleen beschikbaar als u de opname
start in de pauzestand of als u radioprogramma’s opneemt.
Een CD opnemen halverwege een track
1 Onderbreek het afspelen halverwege de track op het punt
waar u de opname wilt starten.
2 Voer stap 3-6 op pagina 15 uit.
Het opnemen wordt direct gestart.
3 Druk op CD u om het afspelen te hervatten.
Een opname wissen
1 Plaats de cassette met de opname die u wilt wissen in de
cassettehouder met de kant die u wilt wissen naar boven
gericht.
2 Op de speler: druk twee keer op REC.
Op de afstandsbediening: houd z/X ingedrukt en druk
op Y.
CD-speler
Het display gebruiken
U kunt informatie over de CD bekijken in
het display.
DISPLAY
De informatie van een ATRACCD/MP3-CD bekijken
Druk op DISPLAY. Het display wordt als
volgt gewijzigd:
Als u een MP3-CD met bestanden met een
ID3 tag* afspeelt, wordt de informatie van
de ID3 tag weergegeven.
De informatie van een audioCD bekijken
Druk op DISPLAY. Het display wordt als
volgt gewijzigd:
t Het huidige tracknummer en de
speelduur
r
Het huidige tracknummer en de
resterende speelduur van de huidige track
r
Het resterende aantal tracks en de
resterende speelduur van de CD
r
Het totaalaantal tracks en de totale
speelduur van de CD
CD-speler
* Een ID3 tag is een indeling voor het toevoegen
van bepaalde informatie (tracknaam,
albumnaam, artiestennaam, enzovoort) aan
MP3-bestanden. Deze speler is compatibel met
versie 1.0/1.1/2.3 van de ID3 tag-indeling
(alleen voor MP3-bestanden).
t De groepsnaam*1, de bestandsnaam, het
huidige bestandsnummer en de
speelduur
r
De artiestennaam*2, de
overdrachtssnelheid/frequentie, het
huidige bestandsnummer en de
resterende duur van het huidige bestand
r
Totaalaantal groepen, totaalaantal
bestanden
*1 Als het bestand geen deel uitmaakt van een
groep, wordt de groepsnaam weergegeven als
"Root".
*2 Heeft het bestand geen artiestennaam, dan
wordt "– – – –" weergegeven.
Tip
Als u een audio-CD met tekstinformatie, zoals
CD-TEXT, afspeelt, wordt de informatie
weergegeven.
17NL
Een bepaalde track
zoeken
U kunt snel een track op een CD zoeken met
de cijfertoetsen op de afstandsbediening.
U kunt ook snel een bepaald punt in een
track zoeken terwijl u een CD afspeelt.
Cijfertoetsen
./m, M/>
x
Zoeken
Een bepaalde track
Een punt tijdens
het beluisteren
van geluid
Een punt terwijl
u het display
bekijkt
18NL
Druk op
De cijfertoets voor de track
M/> (vooruit) of
./m (terug) tijdens het
afspelen en houd deze
ingedrukt tot het gewenste
punt
M/> (vooruit) of
./m (terug) in de
pauzestand en houd deze
ingedrukt tot het gewenste
punt
Opmerkingen
• Als u een bepaalde track wilt zoeken met de
cijfertoetsen, is dit alleen mogelijk voor de
tracks in de geselecteerde groep.
• U kunt niet zoeken naar een bepaalde track als
"SHUF", " ", " " of "PGM" brandt in het
display. Druk op x om de aanduiding uit te
schakelen.
• Als u een bepaald punt in een bestand vindt
tijdens het afspelen van ATRAC3plus-/
ATRAC3-/MP3-bestanden, kan het enkele
seconden duren voordat u het geluid hoort.
Tips
• Als u een track met een nummer hoger dan 10
wilt zoeken, drukt u eerst op >10 en vervolgens
op de gewenste cijfertoetsen.
Voorbeeld: als u track 23 wilt afspelen, drukt u
eerst op >10 en vervolgens op 2 en 3.
• Wilt u een track met een nummer hoger dan 100
selecteren, dan drukt u twee keer op >10 en
vervolgens op de gewenste cijfertoetsen.
Zoeken naar favoriete
tracks/bestanden
FUNCTION
Druk herhaaldelijk op FUNCTION tot
"CD" wordt weergegeven in het display
als de speler niet in de CD-stand staat.
2
Als het afspelen is gestopt, draait u de
instelknop omhoog of omlaag om de
gewenste groep te selecteren. Druk
vervolgens op de instelknop om de
selectie in te voeren.
3
Draai de instelknop omhoog of omlaag
om het gewenste bestand te selecteren.
Druk vervolgens op de instelknop om
de selectie in te voeren.
Druk herhaaldelijk op FUNCTION tot
"CD" wordt weergegeven in het display
als de speler niet in de CD-stand staat.
Draai de instelknop omhoog of omlaag
om de gewenste track te selecteren.
Druk vervolgens op de instelknop om
de selectie in te voeren.
Er wordt vanaf de geselecteerde track
afgespeeld.
CD-speler
2
1
Instelknop
(PUSH ENTER/
MEMORY)
Een track op een audio-CD
zoeken
1
Een bestand op een ATRAC-CD/
MP3-CD zoeken
Er wordt vanaf het geselecteerde
bestand afgespeeld.
Het zoeken naar bestanden
annuleren
1 Draai de instelknop omhoog of omlaag tot
" :" wordt weergegeven en druk
vervolgens op de knop om de selectie in te
voeren.
2 Draai de instelknop tot "CANCEL" wordt
weergegeven en druk vervolgens op de
knop.
Het zoeken naar tracks
annuleren
Draai de instelknop tot "CANCEL" wordt
weergegeven en druk vervolgens op de knop
om de selectie in te voeren.
wordt vervolgd
19NL
Zoeken naar favoriete tracks/
bestanden (vervolg)
Tip
U kunt ook naar een bestand zoeken tijdens het
afspelen van een ATRAC-CD/MP3-CD. Als u de
instelknop draait tijdens het afspelen, wordt de
bestandslijst van de groep met het huidige bestand
weergegeven. Wilt u een bestand in een andere
groep selecteren, dan draait u de instelknop
omhoog of omlaag tot " :" wordt weergegeven.
Druk op de instelknop om de groep te selecteren
en draai de instelknop om het gewenste bestand te
selecteren.
Een bepaalde groep
afspelen (alleen ATRAC-CD/MP3-CD)
U kunt alle bestanden in een bepaalde groep
afspelen en de speler automatisch laten
stoppen.
MODE/DIR
FUNCTION
–, +
CD u
Opmerking
Als u een ATRAC-CD gebruikt, kunnen maximaal
400 bestandsnamen of maximaal 100
groepsnamen worden weergegeven. Zijn er meer
bestanden of groepen, dan wordt een
bestandsnaam als "401– – – – –" of een
groepsnaam als "101– – – – –" weergegeven in
plaats van de namen.
1
Druk herhaaldelijk op FUNCTION tot
"CD" wordt weergegeven in het display
als de speler niet in de CD-stand staat.
2
Druk in de stopstand herhaaldelijk op
MODE/DIR tot " " in het display
wordt weergegeven.
3
Druk op + of – om de groep te
selecteren die u wilt afspelen.
4
Druk op CD u.
Het afspelen van groepen
annuleren
Stop eerst het afspelen. Druk vervolgens
herhaaldelijk op MODE/DIR tot " " uit het
display verdwijnt.
20NL
Eén track afspelen
Tracks afspelen in
willekeurige volgorde
(Single Track Play)
U kunt een track één keer afspelen en de
speler automatisch laten stoppen.
FUNCTION
U kunt tracks in willekeurige volgorde
afspelen.
./m
CD u
M/>
MODE/DIR
FUNCTION
1
Druk herhaaldelijk op FUNCTION tot
"CD" wordt weergegeven in het display
als de speler niet in de CD-stand staat.
2
Druk in de stopstand herhaaldelijk op
MODE/DIR tot "1" in het display wordt
weergegeven.
3
4
Druk op ./m of M/> om de
track te selecteren die u wilt afspelen.
CD u
Alle tracks op een CD in
willekeurige volgorde
afspelen
1
Druk herhaaldelijk op FUNCTION tot
"CD" wordt weergegeven in het display
als de speler niet in de CD-stand staat.
2
Druk in de stopstand herhaaldelijk op
MODE/DIR tot "SHUF" in het display
wordt weergegeven.
3
Druk op CD u om Shuffle Play te
starten.
Druk op CD u.
Op de afstandsbediening
U kunt de gewenste track rechtstreeks selecteren
met de cijfertoetsen.
–, +
CD-speler
MODE/DIR
(Shuffle Play)
Single Track Play annuleren
Stop eerst het afspelen. Druk vervolgens
herhaaldelijk op MODE/DIR tot "1" uit het
display verdwijnt.
wordt vervolgd
21NL
Tracks afspelen in willekeurige
volgorde (Shuffle Play) (vervolg)
Alle bestanden in een
geselecteerde groep in
willekeurige volgorde afspelen
Favoriete tracks
afspelen door
bladwijzers toe te
voegen (Bookmark Track Play)
(alleen ATRAC-CD/MP3-CD)
1
Druk herhaaldelijk op FUNCTION tot
"CD" wordt weergegeven in het display
als de speler niet in de CD-stand staat.
2
Druk herhaaldelijk op MODE/DIR in de
stopstand totdat " " en "SHUF"
worden weergegeven in het display.
3
Druk op + of – om de groep te
selecteren die u wilt afspelen.
4
Druk op CD u om Shuffle Play te
starten.
U kunt bladwijzers toevoegen aan maximaal
99 tracks (audio-CD), maximaal 999
bestanden (ATRAC-CD) of maximaal 400
bestanden (MP3-CD) voor een CD.
Wanneer u de CD-houder opent, worden alle
bladwijzers in het geheugen gewist.
FUNCTION
MODE/DIR
CD u
Shuffle Play annuleren
Stop eerst het afspelen. Druk herhaaldelijk
op MODE/DIR totdat "SHUF" of " " en
"SHUF" verdwijnen uit het display.
Tip
Tijdens Shuffle Play kunt u niet op ./m
drukken om de vorige track te selecteren.
Bladwijzers toevoegen
1
Speel de track af waaraan u een
bladwijzer wilt toevoegen en houd
CD u ingedrukt tot "Bookmark Set"
in het display wordt weergegeven.
Als de bladwijzer is toegevoegd,
knippert " " langzamer.
2
Herhaal stap 1 om bladwijzers aan
andere tracks toe te voegen.
Op de afstandsbediening
Gebruik BOOKMARK in plaats van CD u.
22NL
Tracks met bladwijzers
afspelen
1
Favoriete afspeellijsten
afspelen (m3u play list play)
Druk herhaaldelijk op FUNCTION tot
"CD" wordt weergegeven in het display
als de speler niet in de CD-stand staat.
(alleen MP3-CD)
2
Druk in de stopstand herhaaldelijk op
MODE/DIR tot " " en "Bookmark" in
het display worden weergegeven.
3
Druk op CD u.
De tracks met bladwijzers worden
afgespeeld.
* Een "m3u-afspeellijst" is een bestand waarin een
afspeelvolgorde van MP3-bestanden is
gecodeerd. Als u de functie voor afspeellijsten
wilt gebruiken, moet u MP3-bestanden op een
CD-R/CD-RW opnemen met coderingssoftware
die de m3u-indeling ondersteunt.
U kunt uw favoriete m3u-afspeellijsten*
afspelen.
MODE/DIR
CD-speler
FUNCTION
Instelknop
(PUSH ENTER/
MEMORY)
Bladwijzers verwijderen
Speel een track met een bladwijzer af en
houd CD u (BOOKMARK op de
afstandsbediening) ingedrukt tot "Bookmark
Cancel" in het display wordt weergegeven.
Tracks met bladwijzers
controleren
Tijdens het afspelen van tracks met
bladwijzers, knippert " " langzaam in het
display.
Opmerkingen
• Tijdens het afspelen van tracks met bladwijzers
worden de tracks afgespeeld in de volgorde van
de tracknummers en niet in de volgorde waarin u
de bladwijzers hebt toegevoegd.
• Wanneer u de CD-houder opent, worden alle
bladwijzers in het geheugen gewist.
• U kunt een track met een bladwijzer niet
rechtstreeks selecteren met de cijfertoetsen op de
afstandsbediening.
1
Druk herhaaldelijk op FUNCTION tot
"CD" wordt weergegeven in het display
als de speler niet in de CD-stand staat.
2
Druk in de stopstand herhaaldelijk op
MODE/DIR tot " " in het display
wordt weergegeven.
3
Draai de instelknop omhoog of omlaag
om de gewenste afspeellijst te
selecteren en druk op de instelknop om
de selectie op te geven.
wordt vervolgd
23NL
Favoriete afspeellijsten afspelen
(m3u play list play) (alleen MP3CD) (vervolg)
Op de afstandsbediening
1 Druk herhaaldelijk op FUNCTION tot "CD" in
het display wordt weergegeven.
2 Druk in de stopstand herhaaldelijk op MODE tot
" " in het display wordt weergegeven.
3 Druk op ./m of M/> om de
gewenste afspeellijst te selecteren en druk op
u.
Het afspelen van m3uafspeellijsten annuleren
U moet eerst het afspelen stoppen. Druk
herhaaldelijk op MODE/DIR tot " "
verdwijnt uit het display.
Uw eigen programma
samenstellen (Programme Play)
U kunt de afspeelvolgorde van maximaal 20
tracks of bestanden op een CD vastleggen.
Instelknop
(PUSH ENTER/
MEMORY)
FUNCTION
MODE/DIR
CD u
STOP x
Opmerking
U kunt alleen de bovenste twee afspeellijsten
afspelen als er twee of meer afspeellijsten zijn
opgeslagen.
1
Druk herhaaldelijk op FUNCTION tot
"CD" wordt weergegeven in het display
als de speler niet in de CD-stand staat.
2
Druk in de stopstand herhaaldelijk op
MODE/DIR tot "PGM" in het display
wordt weergegeven.
3
Draai de instelknop omhoog of omlaag
en druk op de instelknop bij de tracks of
bestanden die u in de gewenste volgorde
wilt programmeren.
Audio-CD
Afspeelvolgorde
Geprogrammeerde
track
ATRAC-CD/
MP3-CD*
Afspeelvolgorde
Geprogrammeerd
bestand
24NL
*U kunt ook een andere groep selecteren met
+ of
–.
4
Druk op CD u om Programme Play te
starten.
U kunt tracks herhaaldelijk afspelen in de
normale afspeelstand en andere
afspeelstanden.
FUNCTION
REP/RDS
(of REPEAT)
CD-speler
Op de afstandsbediening
1 Druk herhaaldelijk op FUNCTION tot "CD" in
het display wordt weergegeven.
2 Druk herhaaldelijk op MODE tot "PGM" in het
display wordt weergegeven.
3 Druk op de cijfertoetsen of ./m,
M/> voor de tracks of bestanden (of druk
op
+ of
– voor de groep) die u wilt
programmeren in de gewenste volgorde.
4 Druk op u.
Tracks herhaaldelijk
afspelen (Repeat Play)
Programme Play annuleren
Stop eerst het afspelen. Druk vervolgens op
MODE/DIR tot "PGM" uit het display
verdwijnt.
De volgorde van de tracks
controleren vóór het afspelen
Druk na stap 2 op de instelknop.
Als u op de instelknop drukt, wordt het
track- of bestandsnummer in de
geprogrammeerde volgorde weergegeven.
Het huidige programma wijzigen
Druk na stap 2 één keer op STOP x. Het
huidige programma wordt gewist. Voer de
programmeerprocedure opnieuw uit om een
nieuw programma te maken.
Tips
• U kunt hetzelfde programma opnieuw afspelen,
omdat het programma wordt bewaard tot u de
CD-lade opent.
• U kunt uw eigen programma opnemen. Nadat u
het programma hebt gemaakt, plaatst u een lege
cassette in de cassettehouder en start u de
opname (zie pagina 15).
1
Druk herhaaldelijk op FUNCTION tot
"CD" wordt weergegeven in het display
als de speler niet in de CD-stand staat.
2
Speel de CD af.
U kunt tracks herhaaldelijk afspelen in
de normale afspeelstand en andere
afspeelstanden (zie pagina 21–25).
3
Druk op REP/RDS (of REPEAT) tot
" " in het display wordt weergegeven.
Repeat Play annuleren
Druk op REP/RDS (of REPEAT) tot " " uit
het display verdwijnt.
25NL
De instelling voor
Resume Play wijzigen
De speler is oorspronkelijk ingesteld om het
afspelen te starten vanaf het punt waar u het
afspelen voor het laatst hebt gestopt
(Resume Play) (zie pagina 7).
Als u Resume Play annuleert, begint de
speler altijd bij de eerste track.
Instelknop
(PUSH ENTER/
MEMORY)
DISPLAY
1
Druk op DISPLAY als de speler is
uitgeschakeld.
2
Draai de instelknop om "CD RESUME
OFF" te selecteren.
"OFF" knippert in het display.
3
Druk op de instelknop om de selectie op
te geven.
Druk nogmaals op de instelknop om
terug te gaan naar de klok.
Resume Play opnieuw instellen
Draai bij stap 2 de instelknop totdat “CD
RESUME ON” wordt weergegeven en druk
twee keer op de instelknop.
26NL
Radio
Radiozenders vooraf
instellen
U kunt radiozenders opslaan in het geheugen
van de speler. U kunt maximaal 30
radiozenders, 20 voor FM en 10 voor AM in
elke gewenste volgorde opslaan.
PRESET –
PRESET +
TUNING –
TUNER
BAND
AUTO PRESET
TUNING +
1
Druk op TUNER BAND•AUTO
PRESET om de band te selecteren.
2
Houd TUNER BAND•AUTO PRESET
ingedrukt tot "Auto Preset" gaat
knipperen in het display.
3
Druk op de instelknop.
De zenders worden in het geheugen
opgeslagen vanaf de laagste frequentie
tot de hoogste frequentie.
Radio
Instelknop
(PUSH ENTER/
MEMORY)
Als een zender niet automatisch
kan worden ingesteld
U moet een zender met een zwak signaal
handmatig instellen.
1 Druk op TUNER BAND•AUTO PRESET
om de band te selecteren.
2 Stem af op de gewenste zender met
TUNING + of TUNING –.
3 Houd de instelknop ongeveer 2 seconden
ingedrukt.
4 Druk op PRESET + of PRESET – tot het
gewenste voorinstelnummer voor de
zender gaat knipperen.
5 Druk op de instelknop.
De oude zender wordt vervangen door de
nieuwe zender.
Op de afstandsbediening
1 Druk op BAND tot de gewenste band in het
display wordt weergegeven.
2 Druk op TUNING + of TUNING – om af te
stemmen op de gewenste zender.
3 Houd de cijfertoetsen waaronder u de nieuwe
zender wilt instellen, ongeveer 2 seconden
ingedrukt.
Als u een voorinstelnummer hoger dan 10 wilt
selecteren, drukt u eerst op >10 en vervolgens op
de gewenste cijfertoetsen. U moet de laatste
cijfertoets ongeveer 2 seconden ingedrukt
houden om het nummer in te voeren.
(Voorbeeld: als u 12 wilt selecteren, drukt u
eerst op >10 en 1 en houdt u vervolgens 2
ongeveer 2 seconden ingedrukt.)
27NL
Vooraf ingestelde
radiozenders
beluisteren
Als u de zenders hebt ingesteld, gebruikt u
PRESET + of PRESET – op de speler of de
cijfertoetsen op de afstandsbediening om af
te stemmen op uw favoriete zenders.
PRESET –
PRESET +
1
2
TUNER
BAND
AUTO PRESET
(alleen voor het Europese model)
Wat is RDS?
RDS (Radio Data System) is een
uitzenddienst waardoor radiozenders extra
informatie kunnen verzenden met het
gewone programmasignaal. Deze speler
biedt RDS-functies, zoals de weergave van
de zendernaam, de locatie van zenders op
programmatype, enzovoort. RDS is alleen
beschikbaar op FM-zenders.*
Opmerking
RDS werkt mogelijk niet goed als de zender
waarop u hebt afgestemd, het RDS-signaal niet
goed uitzendt of als het signaal zwak is.
* Niet alle FM-zenders bieden RDS-diensten of ze
bieden niet dezelfde soorten diensten. Als u niet
vertrouwd bent met het RDS-systeem, kunt u
contact opnemen met de lokale radiozenders
voor meer informatie over RDS-diensten in uw
omgeving.
Druk op TUNER BAND•AUTO
PRESET om de band te selecteren.
Druk op PRESET + of PRESET – om
af te stemmen op de opgeslagen zender.
Op de afstandsbediening
1 Druk op BAND tot de gewenste band in het
display wordt weergegeven.
2 Druk op de cijfertoets om af te stemmen op een
opgeslagen zender.
Als u wilt afstemmen op een ingestelde zender
met een nummer hoger dan 10, drukt u eerst op
>10 en vervolgens op de gewenste cijfertoetsen.
(Voorbeeld: als u wilt afstemmen op de
ingestelde zender 12, drukt u eerst op >10 en 1
en drukt u vervolgens op 2.)
28NL
RDS (Radio Data System)
gebruiken
Voordat u RDS-uitzendingen
ontvangt
Stel de FM-zenders in met de procedure op
pagina 27.
Instelknop
(PUSH ENTER/
MEMORY)
TUNER
BAND
AUTO PRESET
PRESET +
PRESET –
DISPLAY
REP/RDS
RDS-uitzendingen ontvangen
Selecteer gewoon een zender op de FMband.
Wanneer u afstemt op een zender die RDSdiensten biedt, worden "R•D•S" en de
zendernaam in het display weergegeven.
Een zender kiezen op
programmatype (PTY)
U kunt een zender zoeken door een
programmatype te selecteren.
Druk op REP/RDS.
De lijst met programmatypen wordt in
het display weergegeven.
2
De RDS-informatie bekijken
Druk op DISPLAY. Elke keer dat u op
DISPLAY drukt, wordt de aanduiding als
volgt gewijzigd:
PS (zendernaam, maximaal 8 tekens) t
PTY (programmatype) tRT
(radiotekstgegevens, maximaal 64 tekens)
tnormaal display
Draai de instelknop en selecteer het
gewenste programmatype.
Zie de lijst met programmatypen (PTY)
op pagina 30-31.
3
Opmerkingen
• Als de RDS-uitzending niet wordt ontvangen,
verschijnen de zendernaam, het programmatype
en de radiotekst wellicht niet in het display.
Bovendien wordt de bovenstaande informatie bij
slechte ontvangst mogelijk niet goed
weergegeven in het display.
• Wanneer u een zender ontvangt die geen
gegevens over de zendernaam biedt, wordt de
naam niet weergegeven als u "PS" selecteert.
• Wanneer u hebt afgestemd op een zender die
geen informatie over het programmatype
uitzendt, wordt "NONE" weergegeven als u
"PTY" selecteert.
• Wanneer u hebt afgestemd op een zender die
geen radiotekst uitzendt, wordt "NO RT"
weergegeven als u "RT" selecteert.
Druk op de instelknop om de selectie op
te geven.
De speler gaat zoeken naar het
programmatype in de 20
voorinstelzenders en de 30 zenders die u
in het verleden hebt ontvangen. "PTY
SEARCH" knippert tijdens het zoeken.
Wanneer de speler het gewenste
programmatype vindt, wordt het zoeken
gestopt.
Opmerking
"NO PTY" wordt weergegeven wanneer het
gekozen programmatype momenteel niet wordt
uitgezonden.
RDS-informatie
Radio
1
wordt vervolgd
29NL
RDS (Radio Data System)
gebruiken (vervolg)
Popmuziek (POP M)
Lijst met programmatypen (PTY)
De aanduidingen in het display staan tussen
haakjes.
Rockmuziek (ROCK M)
Nieuws (NEWS)
Korte verslagen van feiten, evenementen
en meningen, reportages en actualiteit.
Actualiteiten (AFFAIRS)
Actualiteitenprogramma’s waarin dieper
wordt ingegaan op de actualiteit,
doorgaans met een andere stijl en concept,
met debatten en analyses.
Informatie (INFO)
Informatieve programma’s in de ruimste
betekenis van het woord.
Sport (SPORT)
Programma’s over alle aspecten van sport.
Educatieve programma’s (EDUCATE)
Programma’s met een educatieve waarde.
Drama (DRAMA)
Alle hoorspelen en radiofeuilletons.
Commerciële populaire muziek, die vaak
uit huidige of vorige hitlijsten staat.
Moderne muziek, meestal geschreven en
gespeeld door jongeren.
M.O.R.-muziek (MOR M)
(Middle of the Road Music). Een ander
woord voor “easy-listening” muziek, in
tegenstelling tot pop, rock of klassiek.
Muziek in deze categorie is vaak maar niet
altijd van vocale aard en meestal van korte
duur.
Licht klassiek (LIGHT M)
Klassieke muziek voor een breed publiek.
Voorbeelden zijn instrumentale, vocale en
koormuziek.
Zwaar klassiek (CLASSICS)
Optredens van grote orkesten,
kamermuziek, opera, enzovoort.
Andere muziek (OTHER M)
Muziek die in geen enkele andere
categorie thuishoort, zoals rythm & blues
en reggae.
Weer (WEATHER)
Cultuur (CULTURE)
Programma’s over nationale of regionale
cultuur, taal, theater, enzovoort.
Wetenschap (SCIENCE)
Programma’s over natuurwetenschappen
en technologie.
Variété (VARIED)
Hoofdzakelijk gesproken programma’s,
meestal licht ontspannend en die niet thuis
horen in een andere categorie.
Voorbeelden: kwissen, panelspelletjes,
interviews met bekende personen.
30NL
Weerberichten en weersvoorspellingen.
Financieel (FINANCE)
Beursberichten, handel, enzovoort.
Kinderprogramma’s (CHILDREN)
Programma’s bedoeld voor een jong
publiek, in hoofdzaak voor ontspanning en
interesse veeleer dan met educatieve
bedoelingen.
Sociale zaken (SOCIAL)
Programma’s over mensen en dingen die
ze individueel of in groep beïnvloeden.
Met inbegrip van sociologie, geschiedenis,
aardrijkskunde, psychologie en
maatschappij.
Alle aspecten van geloof in God of Goden,
het bestaan en ethiek.
Phone In (PHONE IN)
Programma’s waarin de mensen kunnen
bellen en hun mening geven via de
telefoon of in een panel.
Reizen (TRAVEL)
Huidige populaire muziek van het land of
de streek en in de landstaal, in
tegenstelling tot internationale “pop” die
meestal Amerikaans of Brits geïnspireerd
is en in het Engels wordt gezongen.
Oldies (OLDIES)
Muziek uit de zogenaamde “gouden jaren”
van de popmuziek.
Folk-muziek (FOLK M)
Muziek die is geworteld in de
muziekcultuur van een bepaald land en
vaak op akoestische instrumenten wordt
gespeeld. De tekst verhaalt soms over
historische gebeurtenissen of figuren.
Radio
Religie (RELIGION)
Nationale muziek (NATION M)
Documentaire (DOCUMENT)
Programma’s waarin bepaalde
onderwerpen grondig worden uitgediept
en onderzocht.
Programma’s over reizen, reistips en
mogelijkheden.
Ontspanning (LEISURE)
Programma’s over vrijetijdsbestedingen
zoals tuinieren, hengelen, antiek, koken,
wijn, enzovoort.
Jazz (JAZZ)
Polyfone, syncopatische muziek
gekenmerkt door improvisatie.
Country-muziek (COUNTRY)
Liedjes die afkomstig zijn van of de
muzikale traditie voortzetten van de
zuidelijke Amerikaanse staten.
Gekenmerkt door een eenvoudige melodie
en een verhalende tekst.
31NL
Akoestiekregeling
De akoestiekregeling
selecteren
Lage tonen versterken
Druk op MEGA BASS op de
afstandsbediening om "MEGABASS" weer
te geven.
U kunt de akoestiekregeling aanpassen van
het geluid waarnaar u luistert.
MEGA BASS
Het geluidskenmerk
selecteren
Druk herhaaldelijk op SOUND om de
gewenste akoestiekregeling te selecteren.
SOUND
Als u het normale geluid wilt herstellen,
drukt u nogmaals op de toets zodat
"MEGABASS" uit het display verdwijnt.
Selecteer
32NL
Voor
Krachtige, duidelijke
geluiden met de nadruk
op audio met laag en
hoog bereik
Lichte, heldere geluiden
met de nadruk op audio
met hoog en gemiddeld
bereik
Percussiegeluiden met
nadruk op audio met
basgeluid
De aanwezigheid van
zang met nadruk op
audio met gemiddeld
bereik
Het volledig
dynamische bereik voor
muziek, zoals bij
klassieke muziek
De timer
De klok gelijkzetten
"– –:– –" verschijnt in het display tot de klok
gelijk is gezet.
Instelknop
(PUSH ENTER/
MEMORY)
CLOCK
Opmerking
Als u het netsnoer loskoppelt, keert de
klokweergave terug naar "– –:– –". In dit geval
moet u de klok nogmaals instellen.
Tip
De tijd wordt als volgt weergegeven op de speler:
Koreaans model (12-uurssysteem):
AM 12:00 = middernacht
PM 12:00 = ‘s middags
Overige modellen (24-uurssysteem):
0:00 = middernacht
De timer
De huidige tijd controleren
Druk op CLOCK om de klok weer te geven.
Als u naar de vorige weergave wilt
teruggaan, drukt u nogmaals op deze toets.
Sluit het systeem aan voor u begint (zie
pagina 38 - 39).
1
Houd CLOCK ingedrukt tot de uren
knipperen.
2
Zet de klok gelijk.
1 Draai de instelknop om het uur in te
stellen en druk op de knop.
2 Draai de instelknop om de minuten in
te stellen en druk op de knop.
3
Druk op de instelknop.
De klok begint te lopen vanaf 00
seconden.
33NL
Ontwaken met muziek
4
U kan zich dagelijks op een bepaald tijdstip
laten wekken met muziek. Daarvoor moet u
eerst de klok gelijkzetten (zie "De klok
gelijkzetten" op pagina 33).
Instelknop
(PUSH ENTER/
MEMORY)
STANDBY
TIMER
5
Draai de instelknop om de muziekbron
die u wilt afspelen ("CD", "TAPE",
"TUNER" of "LINE") te selecteren en
druk op de instelknop om de selectie in
te voeren.
Stel de timer in op het uur en de
minuten waarop u de muziek wilt
starten.
1 Draai de instelknop om het uur in te
stellen en druk op de knop.
2 Draai de instelknop om de minuten in
te stellen en druk op de knop.
Controleer eerst of (klok) niet oplicht in
het display. Druk op STANDBY wanneer
dat het geval is.
1
Maak de muziekbron klaar die u wil
afspelen.
Bron
CD
TAPE
TUNER
LINE
34NL
Handeling
Plaats een CD.
Plaats een cassette.
Stem af op een zender.
Zet de apparatuur aan die is
aangesloten op LINE IN.
2
Druk op TIMER.
De aanduiding en het display met
instellingen worden weergegeven.
3
Draai de instelknop om "PB" te
selecteren en druk op de instelknop om
de selectie in te voeren.
6
Stel de timer in op het uur en de
minuten waarop u de muziek wilt
stoppen. (Doe dit op dezelfde wijze als
in stap 5.)
7
Draai de instelknop om het gewenste
volume in te stellen.
8
Druk op STANDBY.
De aanduiding gaat branden, de
stroom wordt uitgeschakeld en de speler
schakelt over naar de wachtstand.
Op de vooraf ingestelde tijd wordt de
stroom ingeschakeld en wordt de
muziek afgespeeld. Vervolgens wordt
de stroom op de vooraf ingestelde tijd
uitgeschakeld en wordt de speler weer
in de wachtstand gezet.
De instellingen voor de wektimer
controleren/wijzigen
Druk op TIMER om de instelling te
controleren.
Als u de instelling wilt wijzigen, geeft u de
gewenste instelling weer en selecteert u het
instelitem door op TUNING + of TUNING –
of de instelknop te drukken en voert u de
instelling opnieuw in.
U kunt de timer instellen om op een bepaald
tijdstip op te nemen van de radio. Met de
timer kan ook worden opgenomen van een
component die is aangesloten op LINE IN.
Controleer of u de klok gelijk hebt gezet (zie
"De klok gelijkzetten" op pagina 33).
MODE/DIR
Instelknop
(PUSH ENTER/
FUNCTION MEMORY)
STANDBY
De timer
Het apparaat gebruiken voor
timergestuurde weergave begint
Wanneer u het apparaat inschakelt, kunt u
het op de gewone manier bedienen (wanneer
u een andere radiozender beluistert dan deze
waarop in stap 1 op pagina 34 werd
afgestemd, begint die zender op het
ingestelde tijdstip te spelen.) Schakel het
apparaat uit voor het ingestelde tijdstip.
Timergestuurde opname
van radioprogramma’s
De weergave stoppen
Schakel het apparaat uit.
Opmerking
U kunt de wektimer en opnametimer niet instellen
op hetzelfde tijdstip.
Tips
• Om de STANDBY stand te verlaten, drukt u op
STANDBY om
uit het display te laten
verdwijnen.
• De voorinstellingen blijven behouden tot u ze
wijzigt.
• Als u op STANDBY drukt tijdens het afspelen,
wordt de stroom uitgeschakeld en wordt de
speler in de wachtstand gezet.
Controleer eerst of (klok) niet oplicht in
het display. Druk op STANDBY wanneer
dat het geval is.
1
Stem af op een radiozender en plaats
een onbespeelde cassette in de
cassettehouder met de kant waarop u
wilt opnemen naar boven.
2
Druk herhaaldelijk op FUNCTION tot
"TAPE" wordt weergegeven in het
display.
3
Druk op MODE/DIR om de
opnamerichting te kiezen.
Een kant
Beide kanten
Display
g
h
wordt vervolgd
35NL
Timergestuurde opname van
radioprogramma’s (vervolg)
4
Druk op TIMER om de aanduiding
weer te geven. Het display met
instellingen wordt weergegeven.
5
Draai de instelknop om "REC" te
selecteren en druk op de instelknop om
de selectie in te voeren.
6
Draai de instelknop om "TUNER" of
"LINE" te selecteren en druk op de
instelknop om de selectie in te voeren.
7
Stel de timer in op het uur en de
minuten waarop u de opname wilt
starten.
1 Draai de instelknop om het uur in te
stellen en druk op de knop.
2 Draai de instelknop om de minuten in
te stellen en druk op de knop.
8
9
36NL
Stel de timer in op het uur en de
minuten waarop u de opname wilt
stoppen. (Doe dit op dezelfde wijze als
in stap 7.)
Draai de instelknop om het gewenste
volume in te stellen.
10 Druk op STANDBY.
De stroom wordt uitgeschakeld en de
speler schakelt over naar de wachtstand.
De en "REC" aanduidingen worden
weergegeven.
Op de vooraf ingestelde tijd wordt de
stroom ingeschakeld en wordt de
opname gestart. Vervolgens wordt de
stroom op de vooraf ingestelde tijd
uitgeschakeld en wordt de speler weer
in de wachtstand gezet.
De timerinstellingen voor
opnemen controleren/wijzigen
Druk op TIMER om de instelling te
controleren.
Als u de instelling wilt wijzigen, geeft u de
gewenste instelling weer, selecteert u het
instelitem door op TUNING + of TUNING –
of de instelknop te drukken en voert u de
instelling opnieuw in.
De speler gebruiken vóór een
timeropname wordt gestart
Als u de speler inschakelt, kunt u deze zoals
normaal gebruiken (in het geval van de
radio: als u naar een andere zender luistert
dan de zender die u in stap 1 op pagina 35
hebt ingesteld, wordt deze zender
opgenomen op de vooraf ingestelde tijd.)
Schakel de speler uit vóór de vooraf
ingestelde tijd.
Opmerking
U kunt de opnametimer en wektimer (pagina 34)
niet instellen op hetzelfde tijdstip.
Tips
• Als u het AM-programma ontvangt in stap 1,
drukt u op REC om te controleren of u ruis
hoort. Als dit het geval is, drukt u op MODE/
DIR om de positie van de ISS (Interference
Suppress Switch) te selecteren waardoor de ruis
het meest wordt verminderd.
• Als u de wachtstand wilt uitschakelen, drukt u
één keer op STANDBY om de
en "REC"
aanduidingen te verwijderen.
• De vooraf ingestelde instellingen worden
bewaard tot u deze opnieuw instelt.
• Als u op beide kanten opneemt, stopt het opnemen
nadat op beide kanten is opgenomen. Zo wordt
voorkomen dat er per ongeluk wordt opgenomen.
In slaap vallen met
muziek
U kunt het apparaat instellen om automatisch
uit te schakelen na 10, 20, 30, 60, 90 en 120
minuten, zodat u gerust in slaap kunt vallen
terwijl u muziek beluistert.
SLEEP
Laat de gewenste muziekbron spelen.
2
Druk op SLEEP om "SLEEP" te laten
verschijnen.
3
Druk op SLEEP om het aantal minuten
in te stellen waarna het apparaat
automatisch moet uitschakelen.
Bij elke druk op de toets verandert de
indicatie als volgt:
"60" t "90" t "120" t "OFF" t
"10" t "20" t "30".
De vooraf ingestelde tijd
wijzigen
Voer stap 2 en 3 opnieuw uit.
Tips
• De achtergrondverlichting van het display wordt
uitgeschakeld als de slaaptimer is ingeschakeld.
• U kunt de wektimer combineren met de
slaaptimer. Stel eerst de wektimer in (pagina
34), schakel het apparaat in en stel vervolgens de
slaaptimer in.
• U kunt verschillende muziek klaarzetten voor de
wektimer en de slaaptimer, maar u kunt geen
verschillende radiozenders opslaan.
• U kunt een verschillend volume instellen voor
de wektimer en de slaaptimer. Zo kunt u
bijvoorbeeld in slaap vallen met een laag volume
en ontwaken met een hoog volume.
De timer
1
De slaapfunctie annuleren
Druk herhaaldelijk op SLEEP tot "SLEEP
OFF" wordt weergegeven in het display.
Wanneer 4 seconden zijn verstreken
nadat u op SLEEP hebt gedrukt, worden
de minuten in het display opgeslagen in
het geheugen.
Wanneer de vooringestelde tijd is
verstreken, stopt de muziek en schakelt
het apparaat automatisch uit.
37NL
Opstelling
Het systeem aansluiten
Schakel de stroom uit voordat u aansluitingen maakt.
2 Aansluiting voor FM-antenne
2 Aansluiting voor AM-antenne
FM-antenne
AM-kaderantenne
Rechter
luidspreker
Linker
luidspreker
Luidsprekersnoer
3 naar het stopcontact
3 Netsnoeraansluiting
1 Luidsprekeraansluiting
1 De luidsprekers aansluiten
Sluit het luidsprekersnoer van de
rechterluidspreker aan op de
linkerluidspreker. Sluit de witte draad
aan op de rode aansluiting en de zwarte
draad op de andere aansluiting.
2 Sluit de antennes aan
FM-antenne*
(bijgeleverd)
AM-kaderantenne**
(bijgeleverd)
* Houd de antenne zo horizontaal mogelijk.
** Draai de antenne totdat u de beste ontvangst
krijgt.
38NL
De AM-kaderantenne installeren
3 Het netsnoer aansluiten
1 Sluit het netsnoer van de
linkerluidspreker aan op de
SPEAKER OUT (POWER IN)
aansluiting aan de achterkant van de
speler.
Nadat u het afsteminterval hebt gewijzigd,
moet u de AM-radiozenders opnieuw
instellen.
Opstelling
Het AM-afsteminterval wijzigen
De fabrieksinstelling voor het AMafsteminterval is 9 kHz.
Als u het AM-afsteminterval wilt wijzigen,
voert u de volgende procedure uit:
1 Druk op TUNER BAND•AUTO PRESET
totdat "AM" wordt weergegeven.
2 Druk 2 seconden op de instelknop.
3 Druk 2 seconden op TUNER
BAND•AUTO PRESET.
"AM 9kHz" of "AM 10kHz" knippert.
4 Druk op ./m of M/> als u
"AM 9kHz" wilt selecteren voor een
interval van 9 kHz of "AM 10kHz" voor
een interval van 10 kHz.
5 Druk op de instelknop om de selectie op te
geven.
4 De batterijen in de afstandsbediening
2 Sluit het netsnoer van de
linkerluidspreker aan op het
stopcontact.
Opmerking
Als u het netsnoer loskoppelt of als de stroom is
uitgevallen, worden de klokinstelling en andere
vooraf opgegeven instellingen mogelijk teruggezet
naar de oorspronkelijke instellingen. In dit geval
moet u de klok opnieuw instellen en/of andere
vooraf opgegeven instellingen opnieuw opgeven.
plaatsen
Plaats twee R03 (AAA) batterijen
De batterijen vervangen
Normaal gaan de batterijen ongeveer 6
maanden mee. Wanneer het apparaat niet
meer op de afstandsbediening reageert, moet
u alle batterijen vervangen door nieuwe.
39NL
Het contrast van het
display aanpassen
Instelknop
(PUSH ENTER/
MEMORY)
+
DISPLAY
Optionele componenten
aansluiten
U kunt een audio-CD opnemen op een
MiniDisc of luisteren naar het geluid van een
videorecorder, televisie of MiniDisc-speler/recorder via de luidsprekers van deze speler.
Schakel alle componenten uit voordat u de
aansluitingen maakt.
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de
component die u wilt aansluiten voor meer
informatie.
FUNCTION
LINE IN
1
OPTICAL
DIGITAL
OUT (CD)
Druk op DISPLAY als de speler is
uitgeschakeld.
Het MENU display wordt weergegeven.
2
Druk op de instelknop of op
+ om
"CONTRAST" te selecteren.
De cijfers voor het contrast (1-32)
knipperen in het display.
Een audio-CD opnemen op een
MiniDisc- of DAT-recorder
MiniDisc-recorder,
DAT-recorder,
enzovoort
40NL
3
Draai de instelknop om het gewenste
getal voor het contrast te selecteren
terwijl u naar het display kijkt.
4
Druk op de instelknop om de selectie in
te voeren.
naar
digitale
ingang
naar OPTICAL
DIGITAL OUT
(CD)
Digitale
verbindingskabel* POC15AB (niet
bijgeleverd)
* Kies een verbindingskabel volgens het type
digitale ingang van de aan te sluiten recorder.
Meer details vindt u in de gebruiksaanwijzing
van de betreffende component. De OPTICAL
DIGITAL OUT (CD) aansluiting van dit
apparaat is van het vierkante type.
Type aansluiting
op de aan te
sluiten component
Optische ministekker
(MiniDisc-recorder,
enzovoort)
Vierkante optische
connector (MiniDiscrecorder, DAT-recorder,
enzovoort)
Modelnummer
verbindingskabel
POC-15AB
POC-15A
Luisteren naar een televisie,
videorecorder of MiniDiscspeler/-recorder
Televisie,
videorecorder,
MiniDisc-speler/recorder, enzovoort
naar
lijnuitgang
1
2
Zet deze speler en de aangesloten
component aan.
3
Maak de aangesloten component klaar
voor opname.
4
Speel een audio-CD af op deze speler.
Opmerking
U kunt een ATRAC-CD/MP3-CD niet opnemen.
Audiokabel*
(niet
bijgeleverd)
* Voor een MiniDisc-recorder: kabel met stereoministekker aan beide uiteinden.
Voor een televisie of videorecorder: kabel met
stereo-ministekker aan het ene uiteinde en twee
phonostekkers aan het andere uiteinde.
1
Sluit de LINE IN aansluiting aan op de
lijnuitgang van de MiniDisc-speler of
op een andere component met het
audio-aansluitsnoer (niet bijgeleverd).
2
Zet deze speler en de aangesloten
component aan.
3
Druk op FUNCTION om "LINE" weer
te geven en geluid af te spelen op het
aangesloten apparaat.
Het geluid van het aangesloten apparaat
wordt uitgevoerd via de luidsprekers.
Opstelling
Sluit de OPTICAL DIGITAL OUT
(CD) aansluiting aan op de digitale
ingang van de MiniDisc-recorder of op
een andere component met het digitale
aansluitsnoer (niet bijgeleverd).
naar LINE IN
aansluiting
Opmerking
Sluit de snoeren stevig aan om storingen te
voorkomen.
Tip
U kunt het geluid van het aangesloten apparaat
opnemen. Plaats een lege cassette in de
cassettehouder en druk twee keer op REC (druk
op Y op de afstandsbediening terwijl u z/X
ingedrukt houdt) (zie pagina 15 en 16).
41NL
Aanvullende informatie
Voorzorgsmaatregelen
Veiligheid
• De laserstraal in dit apparaat is schadelijk
voor de ogen, zodat u de behuizing niet
mag openen. Laat dat over aan bevoegd
personeel.
• Mocht er vloeistof of een klein voorwerp
in een van de componenten terechtkomen,
verbreek dan de aansluiting op het
stopcontact en laat de betreffende
component eerst door een deskundige
nakijken alvorens deze weer in gebruik te
nemen.
• Discs met afwijkende vormen (b.v. hart,
vierkant, ster) kunnen niet met dit
apparaat worden afgespeeld. Indien u dat
wel doet, kan het apparaat worden
beschadigd. Gebruik geen dergelijke discs.
Netspanning
• Zolang het netsnoer op het stopcontact
aangesloten is, blijft de stereo-installatie
onder spanning staan, ook al is de
installatie zelf uitgeschakeld.
• Het typeplaatje met bedrijfsspanning,
stroomverbruik, enzovoort bevindt zich
achteraan.
Plaatsing
• Plaats het apparaat niet in de buurt van een
warmtebron of waar het blootstaat aan
rechtstreeks zonnelicht, overmatig stof of
schokken.
• Plaats het apparaat op een vlakke, stabiele
ondergrond.
• Plaats niets binnen 10 mm van de zijkant.
De ventilatie-openingen moeten vrij
blijven voor een correcte werking en een
lange levensduur van de componenten.
• Wanneer het apparaat wordt achtergelaten
in een auto die in de zon geparkeerd staat,
moet u ervoor zorgen dat het niet bloot
wordt gesteld aan rechtstreekse
zonnestraling.
42NL
• Aangezien er een sterke magneet wordt
gebruikt in de luidsprekers, dient u creditcards met een magnetische codering en
horloges met een opwindmechanisme uit
de buurt van het apparaat te houden om
eventuele beschadiging door de magneet
te voorkomen.
Bediening
• Wanneer de CD-speler rechtstreeks van
een koude in een warme omgeving wordt
gebracht, of als deze in een erg vochtige
kamer wordt geplaatst, kan op de lens
binnenin het apparaat vocht uit de lucht
condenseren. Als dit zich voordoet, zal de
CD-speler niet functioneren. Verwijder de
disc en laat het apparaat ongeveer een uur
aanstaan, zodat alle condens verdwijnt.
• Is het apparaat een tijdlang niet gebruikt,
zet het dan in de weergavestand en laat het
zonder cassette enkele minuten
warmdraaien alvorens het te gebruiken.
Opmerkingen over CD’s
• Veeg voor het afspelen de CD schoon met
een zacht reinigingsdoekje. Veeg licht
over het oppervlak van het midden naar de
rand van de disc.
• Gebruik voor het reinigen geen
oplosmiddelen zoals benzine of thinner,
noch in de handel verkrijgbare
vloeistoffen of antistatische spray bestemd
voor het reinigen van conventionele
grammofoonplaten.
• Stel compact discs niet bloot aan direct
zonlicht of warmte van een kachel of
radiator. Laat ook geen discs achter in een
in de zon geparkeerde auto, aangezien de
temperatuur hierin bijzonder hoog kan
oplopen.
• Plak geen papier of stickers op de CD en
kras er niet op.
• Vergeet niet de compact disc na gebruik
weer in het bijbehorende doosje op te
bergen.
Een kras, vuil of vingerafdrukken op een
compact disc kunnen leiden tot
sporingsfouten.
Betreffende CD-R’s/CD-RW’s
U kunt met deze CD-speler CD-R’s/RW’s
afspelen die zijn opgenomen met de indeling
ATRAC3plus/ATRAC3, MP3 of CDDA*.
De afspeelmogelijkheden kunnen
verschillen, afhankelijk van de kwaliteit van
de disc en de staat van het opname-apparaat.
* CDDA is de afkorting van Compact Disc Digital
Audio. Het is een opnamestandaard die wordt
gebruikt voor audio-CD’s.
Opmerkingen betreffende
cassettes
• Om een cassette tegen per ongeluk wissen
te beschermen, breekt u het
wispreventienokje af voor de cassettekant
waarvan u de opnamen wilt beveiligen (A
of B). Als u een beveiligde cassette later
weer voor opname geschikt wilt maken,
dient u de ontstane opening(en) met een
stukje plakband te bedekken.
Kant A
Nokje voor
kant B
Nokje voor kant A
• Gebruik geen cassettes met een langere
speelduur dan 90 minuten. De tape van
dergelijke cassettes is erg dun en wordt
gemakkelijk uitgerekt. Dit kan storingen
van het apparaat of verminderde
geluidskwaliteit tot gevolg hebben.
Mocht u vragen hebben of problemen met de
bediening, aarzel dan niet contact op te
nemen met de dichtstbijzijnde Sonyhandelaar.
Verhelpen van storingen
Algemeen
Het apparaat kan niet ingeschakeld worden.
• Sluit het netsnoer stevig aan op het
stopcontact.
Geen geluid.
• Druk op ?/1 om de speler in te schakelen.
• Pas het volume aan.
• Verbreek de aansluiting van de hoofdtelefoon
als u via de luidsprekers wilt luisteren.
Er is ruis te horen.
• Iemand gebruikt een GSM of een ander
apparaat dat radiogolven produceert in de
buurt van de speler. t Verwijder de GSM,
enzovoort uit de buurt van de speler.
CD-speler
In het display staat "No Disc", ook al is er
een CD aanwezig.
• Plaats de CD met het label naar boven.
• De CD-R/CD-RW werd niet gefinaliseerd.
Finaliseer de CD-R/CD-RW met het opnameapparaat.
• Er is een probleem met de kwaliteit van de
CD-R/CD-RW, de opname-apparatuur of de
toepassingssoftware.
• De CD-R/CD-RW is leeg.
De CD wordt niet afgespeeld.
• Plaats de CD met het label naar boven
gericht.
• Reinig de CD.
• Haal de CD uit het apparaat en laat de CDhouder ongeveer een uur open staan tot het
condensvocht is verdampt.
Wegvallend geluid.
• Verlaag het volume.
• Maak de CD schoon of vervang de CD als
deze erg beschadigd is.
• Zet het apparaat op een trillingsvrije plaats.
• Reinig de lens met een in de handel
verkrijgbare blazer.
wordt vervolgd
43NL
Verhelpen van storingen (vervolg)
• Bij het gebruik van CD-R’s/CD-RW’s van
slechte kwaliteit of een probleem met de
opname-apparatuur of toepassingssoftware,
kan het geluid wegvallen of ruis hoorbaar zijn.
"No File" wordt weergegeven.
• U probeert een CD-R/CD-RW zonder
ATRAC-bestanden of MP3-bestanden af te
spelen. (pagina 4)
Radio
Het geluid klinkt zwak of de kwaliteit is
beneden peil.
• Zet het apparaat verder van de televisie vandaan.
Het beeld van uw televisie wordt gestoord.
• Wanneer u een FM-uitzending beluistert met
het apparaat in de buurt van een televisie met
binnenhuisantenne, moet u het apparaat
verder van de televisie vandaan zetten.
Cassettespeler
De cassette beweegt niet als u op een
bewerkingstoets drukt.
• Plaats de cassette correct en sluit de
cassettehouder stevig.
De REC toets werkt niet/De cassette wordt
niet afgespeeld.
• Controleer of het wispreventienokje van de
cassette in de cassettehouder op de juiste
positie staat. Als dit niet het geval is, wordt
"No Tab" weergegeven.
• Druk op FUNCTION om de speler over te
schakelen naar de functie "TAPE".
De cassette wordt niet helemaal gewist.
• Reinig de wiskop (zie pagina 45).
• Er wordt een cassette afgespeeld die werd
opgenomen in de stand TYPE II (high position)
of TYPE IV (metal). Neem de cassette op in de
stand TYPE I (normal) en speel ze af.
Er wordt niet opgenomen op de cassette.
• Controleer of de cassette juist is geplaatst.
Als dit niet het geval is, wordt "No Tape"
weergegeven.
• Controleer of het wispreventienokje van de
cassette in de cassettehouder op de juiste
positie staat. Als dit niet het geval is, wordt
"No Tab" weergegeven.
44NL
Zwak geluid/Slechte geluidskwaliteit.
• Reinig de koppen, klemrollen en capstans
(zie pagina 45).
• Demagnetiseer de koppen met een
demagnetiseerset (zie pagina 45).
De cassettespeler kan niet in de
pauzestand worden gezet tijdens het
afspelen.
• De cassettespeler kan alleen tijdens de
opname in de pauzestand worden gezet.
Timer
De timer werkt niet.
• Controleer of de klok de juiste tijd aangeeft.
• Controleer of de stroomvoorziening werd
onderbroken.
• Controleer of de cassette niet helemaal is
teruggespoeld.
• Controleer of de (klok) indicatie zichtbaar
is.
Afstandsbediening
De afstandsbediening werkt niet.
• Vervang alle batterijen in de
afstandsbediening door nieuwe als ze zijn
uitgeput.
• Richt de afstandsbediening op de
afstandsbedieningssensor van de speler.
• Verwijder eventuele obstakels tussen
afstandsbediening en speler.
• Zorg ervoor dat er geen krachtig licht zoals
direct zonlicht of licht van
fluorescentielampen op de
afstandsbedieningssensor valt.
• Houd de afstandsbediening dichter bij de
speler.
Als de problemen blijven optreden nadat u de
bovenstaande oplossingen hebt geprobeerd,
koppelt u het netsnoer los. Als alle aanduidingen
van het display zijn verdwenen, sluit u het
netsnoer opnieuw aan. Blijft het probleem
optreden, dan neemt u contact op met de
dichtstbijzijnde Sony-handelaar. Neem in dat
geval de linkerluidspreker (met het gedeelte voor
de stroomtoevoer) mee met de hoofdeenheid
(CMT-A50/A70).
Onderhoud
De bandkoppen en -baan
reinigen
Reinig de bandkoppen, de klemrollen en de
capstans na elke 10 uren gebruik met een
lichtjes in reinigingsvloeistof of alcohol
gedrenkte vloeistof voor een optimale
weergave- en opnamekwaliteit. Reinig altijd
de bandkoppen en -baan alvorens een
belangrijke opname te maken.
Capstan
De bandkoppen demagnetiseren
Na verloop van tijd heeft er zich op de
bandkoppen voldoende restmagnetisme
gevormd om verlies aan hoge frequenties en
ruis te veroorzaken. Demagnetiseer daarom
de koppen en de metalen onderdelen van het
bandloopwerk na 20 tot 30 gebruiksuren met
behulp van een demagnetiseercassette.
De behuizing reinigen
Maak de behuizing, het bedieningspaneel en
de bedieningselementen schoon met een
zachte doek die in een zacht zeepsopje is
gedrenkt. Gebruik geen schuursponsje,
schuurpoeder of oplosmiddelen zoals alcohol
of benzine.
Opname-/
weergavekop
Wiskop
Klemrol
Plaats pas een cassette als alle oppervlakken
helemaal droog zijn.
45NL
Technische gegevens
CD speler
Systeem
Compact disc digitaal audiosysteem
Eigenschappen van de laserdiode
Materiaal: GaAlAs
Golflengte: 780 nm
Emissietijd: continu
Uitgangsvermogen laser: minder dan 44,6 µW
(Deze waarde voor het uitgangsvermogen is gemeten op
een afstand van ca. 200 mm van het lensopperviak van
het optische blok met een diafragma van 7 mm.)
Draaisnelheid
400 t/min (rpm) tot 1 000 t/min (rpm) (CLV)
Aantal kanalen
2
Frequentiebereik
20 - 20 000 Hz +0/–1 dB
Snelheidsfluctuaties
Beneden meetbare limiet
Radio
Frequentiebereik
FM 87,5 - 108 MHz
AM 531 - 1 611 kHz (9 kHz stap)
530 - 1 610 kHz (10 kHz stap)
IF
FM: 10,7 MHz
AM: 450 kHz
Antennes
FM: Draadantenne
AM: Kaderantenne
Cassettedeck
Opnamesysteem
4 sporen 2 kanalen stereo
Snelterugspoeltijd
Ong. 112s (s) met Sony cassette C-60
Frequentiebereik
TYPE I (normal): 50 - 15 000 Hz
Algemeen
Luidspreker
Tweeter: 4 cm dia., 6 Ω
Woofer: 13 cm dia., 6 Ω
Passieve radiator: 10 cm dia. (alleen CMT-A50)
Ingang
LINE IN aansluiting (stereo mini-aansluiting):
Minimaal ingangsniveau 430 mV
Uitgangen
Hoofdtelefoonaansluiting (stereo mini-aansluiting):
Voor hoofdtelefoons met een impedantie van 8-64 Ω
OPTICAL DIGITAL OUT (CD) (optische uitgang):
Golflengte 630-690 nm
Maximaal uitgangsvermogen
CMT-A50: 20 W
CMT-A70: 60 W
Stroomvereisten
Voor Personal Component System:
Koreaans model: 220 V wisselstroom, 60 Hz
Overige modellen: 230 V wisselstroom, 50 Hz
Voor de afstandsbediening:
3 V gelijkstroom, 2 R03-batterijen (AAA-formaat)
Energieverbruik
CMT-A50: 50 W
CMT-A70: 100 W
Afmetingen
Speler:
Ongeveer 136 × 151,8 × 204 mm (b/h/d) (inclusief
uitstekende delen)
Luidspreker:
CMT-A50: Ongeveer 128 × 287 × 215 mm (b/h/d)
(inclusief uitstekende delen)
CMT-A70: Ongeveer 164 × 267 × 255 mm (b/h/d)
(inclusief uitstekende delen)
Gewicht
CMT-A50:
Speler: Ongeveer 1,6 kg
Linkerluidspreker: Ongeveer 4,3 kg
Rechterluidspreker: Ongeveer 2,2 kg
CMT-A70:
Speler: Ongeveer 1,6 kg
Linkerluidspreker: Ongeveer 5,6 kg
Rechterluidspreker: Ongeveer 2,9 kg
Bijgeleverde accessoires
Afstandsbediening (1)
RO3 (AAA) batterijen (2)
FM-draadantenne (1)
AM-kaderantenne (1)
CD-ROM (SonicStage) (1)
Installatiegids/Gebruiksaanwijzing van SonicStage (1)
Octrooien in de Verenigde Staten en in andere landen vallen
onder de licentie van Dolby Laboratories.
Wijzigingen in ontwerp en technische gegevens
voorbehouden zonder kennisgeving.
Optionele accessoires
Sony MDR stereo-hoofdtelefoon (serie)
46NL
Index
A
Aansluiten
netsnoer 39
optionele componenten 40
systeem. Zie Aansluiting systeem
Aansluiting
antennes 38
luidsprekers 38
systeem 38
Afspelen
cassette 12
CD 6
een bepaalde groep 20
één track 20
tracks herhaaldelijk 25
tracks in willekeurige
volgorde 21
vooraf ingestelde
radiozenders 28
Akoestiekregeling 32
ATRAC-CD
afspeelvolgorde 8
display 17
informatie over ATRAC3 5
B
Batterijen voor de
afstandsbediening 39
Bookmark Track Play 22
C
Cassettespeler 12
CDDA-indeling 5
CD-ROM (SonicStage) 4
CD-speler 6
D
De instelling voor Resume Play
wijzigen 26
De klok gelijkzetten 33
Display 17
Display gebruiken 17
E, F, G
Eén track afspelen 21
H
Het contrast van het display
aanpassen 40
I, J
ID3 tag 17
In slaap vallen met muziek 37
Instellen 38
R
Radiozenders
afspelen 28
vooraf instellen 27
Reiniging
behuizing 45
koppen en baan 45
Repeat Play 25
Resume Play 7, 26
RDS 28
K
Koppen demagnetiseren 45
L
Luisteren
naar de radio 10
naar de televisie,
videorecorder en MDspeler/-recorder 41
S
Selecteren
akoestiekregeling 32
tracks 19
Shuffle Play 21
SonicStage 4
SOUND 32
T
M, N
m3u-afspeellijst afspelen 23
MEGA BASS 32
MP3
afspeelvolgorde 8
display 17
informatie over MP3 5
O
Onderhoud 45
Ontvangst verbeteren 11
Opnemen
alle tracks op een CD 14
geprogrammeerde tracks 25
op een cassette 14
op een MD of DAT 41
radioprogramma’s
opnemen met timer 35
P, Q
Problemen oplossen 43
Program Play 24
PTY 29
Technische gegevens 46
Timer
In slaap vallen met muziek
37
Radioprogramma’s
opnemen met timer 35
Wakker worden met
muziek 34
U
Uw eigen programma maken
24
V, W, X, Y
Vinden bepaalde track 18
Vooraf ingestelde radiozenders
27
Voorzorgsmaatregelen 42
Z
Zoeken 19
47NL
Advertência
Sobre o manual
Para evitar o risco de incêndio
ou de choque eléctrico, não
exponha o leitor à chuva nem à
humidade.
As instruções contidas neste manual referem-se
aos modelos CMT-A50 e CMT-A70. Antes de
começar a ler o manual, verifique o número do seu
modelo. O modelo CMT-A70 é utilizado para fins
ilustrativos.
Para evitar descargas
eléctricas, não abra o aparelho.
Solicite assistência somente a
técnicos especializados.
Nota
O nome do botão que inicia a reprodução
repetitiva está indicado abaixo:
“REP/RDS”: modelo europeu
“REPEAT”: outros modelos
Advertência
Não instale o aparelho num espaço fechado, como
por exemplo, uma estante ou um armário.
Para evitar o risco de incêndio ou choque
eléctrico, não coloque recipientes com líquidos,
como jarras, em cima do aparelho.
2PT
Índice
Criar os seus próprios ATRAC CDs .............. 4
Operações básicas
Ouvir um CD .................................................. 6
Ouvir rádio ................................................... 10
Reproduzir uma cassete ................................ 12
Gravar numa cassete ..................................... 14
O temporizador
Acertar o relógio ........................................... 33
Acordar com música ..................................... 34
Gravar programas de rádio com o auxílio
do temporizador ........................................ 35
Adormecer com música ................................ 37
Instalação
Ligar o sistema ............................................. 38
Regular o contraste do visor ......................... 40
Ligar equipamentos opcionais ...................... 40
O leitor de CD
Utilizar o visor .............................................. 17
Localizar uma faixa específica ..................... 18
Procurar as faixas/ficheiros preferidos ......... 19
Reproduzir um grupo específico
(Só para ATRAC CD/CD MP3) ............... 20
Reproduzir uma única faixa
(Reprodução de uma única faixa) ............. 21
Reproduzir faixas por ordem aleatória
(Reprodução aleatória) ............................. 21
Reproduzir as suas faixas preferidas
adicionando marcadores (Reprodução
de faixas com marcadores) ....................... 22
Reproduzir as suas listas de músicas
preferidas (Reprodução da lista de
música m3u) (Só para CD MP3) .............. 23
Criar o seu próprio programa
(Reprodução de programa) ....................... 24
Repetir a reprodução de faixas
(Reprodução repetitiva) ............................ 25
Alterar a programação de retomar a
reprodução ................................................ 26
Informações adicionais
Precauções .................................................... 42
Resolução de problemas ............................... 43
Manutenção .................................................. 45
Especificações .............................................. 46
Índice remissivo ........................................... 47
PT
O rádio
Memorizar estações de rádio ........................ 27
Ouvir as estações de rádio programadas ...... 28
Utilizar o RDS (Sistema de dados de rádio)
(só no modelo europeu) ............................ 28
Intensificação do som
Seleccionar a intensificação do som ............. 32
3PT
Criar os seus próprios ATRAC CDs
Para além dos CDs de áudio normais, pode reproduzir um CD original, designado por
“ATRAC CD,” que pode criar com o software SonicStage fornecido. Com o SonicStage, pode
gravar cerca de 30 CDs* de áudio num CD-R ou CD-RW.
Segue-se uma breve descrição sobre como ouvir música de um ATRAC CD.
Instale o SonicStage no computador.
O SonicStage é um programa de software que permite
transferir música de CDs de áudio e da Internet no
computador e criar CDs originais. Pode instalá-lo a
partir do CD-ROM fornecido.
Crie um ATRAC CD.
ATRAC CD
Depois de seleccionar as suas canções preferidas
guardadas no computador, grave-as num CD-R/CD-RW
utilizando o SonicStage.
CDs de áudio
Ficheiros MP3
Internet
Reproduza-as neste leitor de CD.
Pode divertir-se ouvindo as várias canções do seu CD
original.
Consulte o “Instalação/Manual de Instruções” para saber como instalar o SonicStage e como
criar ATRAC CDs.
* Se o tempo total de reprodução estimado de um CD (álbum) for de 60 minutos e estiver a gravar num
CD-R/CD-RW de 700MB a 48 kbps no formato ATRAC3plus.
4PT
Que discos pode reproduzir neste leitor de CD?
CDs de áudio:
CDs de formato CDDA
ATRAC CDs:
CD-R/CD-RW onde foram gravados* dados de áudio comprimidos
no formato ATRAC3plus ou/e ATRAC3
“ATRAC3” (Adaptive Transform Acoustic Coding3) é uma tecnologia de compressão
de áudio que permite obter um som de alta qualidade e taxas de compressão elevadas.
ATRAC3plus é uma tecnologia de compressão de áudio desenvolvida a partir do
formato ATRAC3, capaz de comprimir ficheiros de áudio para cerca de 1/20 do
respectivo tamanho original a 64kbps.
Pode criar um ATRAC CD com o SonicStage.
CDs MP3:
CD-R/CD-RW onde foram gravados* dados de áudio comprimidos
no formato MP3
MP3 (MPEG-1 Audio Layer3) é uma tecnologia de compressão de áudio capaz de
comprimir ficheiros de áudio para cerca de 1/10 do respectivo tamanho original.
Criar os seus próprios ATRAC CDs
CDDA (Disco compacto de áudio digital) é uma norma de
gravação utilizada para os CDs de áudio.
Também pode reproduzir um CD-R/CD-RW onde foram gravados os dados de áudio
misturados comprimidos nos formatos ATRAC3plus/ATRAC3 ou MP3 com um software
diferente do SonicStage.
Com o SonicStage, não pode criar um CD que contenha dados de áudio misturados.
* Só pode reproduzir discos de formato de extensão Joliet e em conformidade com a ISO 9660 Nível 1/2.
Nota
A lista abaixo mostra os caracteres que pode ver neste leitor de CD.
–AaZ
–aaz
–0a9
–!"#$%&'()*+,-./:;<=>?@[\]^_`{|}~
Se utilizar outros caracteres no computador com um software como o SonicStage, os caracteres aparecem
como “–” neste leitor de CD.
Discos de música codificados com tecnologias de protecção de
direitos de autor
Este equipamento destina-se a reproduzir discos que respeitem a norma de discos compactos
(CD). Actualmente, algumas editoras discográficas comercializam vários discos de música
codificados com tecnologias de protecção de direitos de autor. No entanto, alguns destes
discos não respeitam a norma de CD e pode não conseguir reproduzi-los neste equipamento.
ATRAC, ATRAC3, ATRAC3plus, SonicStage e respectivos logótipos são marcas comerciais da Sony
Corporation.
5PT
Operações básicas
Ouvir um CD
1, 2
3
Para obter instruções sobre a ligação, consulte as páginas 38 - 39.
1
Carregue em Z OPEN/CLOSE
(ligação automática) e coloque o CD
no tabuleiro.
Com a etiqueta virada
para cima
2
6PT
Carregue em Z OPEN/CLOSE para
fechar o tabuleiro de CDs.
3
Carregue em CD u (u no telecomando).
O leitor reproduz todas as faixas uma vez.
Número da
faixa
ATRAC CD/CD MP3**
Nome do ficheiro
Tempo de
reprodução
* Quando reproduzir um CD de
áudio com informação de texto,
como CD-TEXT, o nome da faixa
aparece no visor.
Nota
Antes de reproduzir um
ATRAC CD/CD MP3, o
leitor lê todas as
informações dos ficheiros e
dos grupos do CD.
Dependendo da estrutura
dos ficheiros, a leitura pode
demorar mais do que um
minuto. Durante este
período, aparece “Reading”
no visor.
Número do
ficheiro
Tempo de
reprodução
**Durante a reprodução de um CD
MP3, aparece no visor a indicação
“MP3”.
Operações básicas
Visor
CD de áudio
Nome da faixa*
Utilize estes botões para as operaçöes
adicionais
?/1
CD u
–, +
STOP x
VOLUME
M/>
./m
Z OPEN/CLOSE
Sugestões
• Para ouvir com
auscultadores, ligue os
auscultadores à tomada i
(auscultadores).
• A reprodução começa a
partir da faixa em que parou
pela última vez (Retomar a
reprodução). Durante a
paragem, aparece o número
da faixa a reproduzir.
Para começar a reproduzir
do início da primeira faixa,
carregue em STOP x no
modo de paragem.
Para cancelar a função
retomar a reprodução,
consulte a página 26.
Para
Faça o seguinte
regular o volume
Rode o controlo VOLUME. (Carregue
em VOL +*1 , – no telecomando).
interromper a reprodução Carregue em STOP x (x no telecomando).
fazer uma pausa na
reprodução
Carregue em CD u*2 (u no
telecomando).
O tempo de reprodução da faixa/ficheiro
actual pisca no visor.
Carregue de novo no botão para retomar
a reprodução depois de uma pausa.
ir para a faixa seguinte
Carregue em M/>.
voltar à faixa anterior
Carregue em ./m.
1
* O botão tem um ponto em relevo.
*2 Existe um ponto em relevo junto de CD u na unidade
principal.
continuação
7PT
Ouvir um CD (continua)
Para
Carregue em
3
seleccionar um grupo*
+ para avançar e
– para recuar.
seleccionar um ficheiro*3
M/> para avançar e ./m
para recuar.
retirar o CD
Z OPEN/CLOSE*4
ligar/desligar o leitor
?/1
*3 Pode utilizar durante a reprodução de ATRAC CDs/CDs MP3.
*4 Depois de abrir o compartimento de CDs, o ponto de início da
reprodução muda para o princípio da primeira faixa.
Notas
• Se forem gravados ficheiros
ATRAC3plus/ATRAC3 e
MP3 no mesmo CD, este
leitor de CD reproduz
apenas os ficheiros
ATRAC3plus/ATRAC3.
• A capacidade de reprodução
deste leitor de CD pode
variar consoante a
qualidade do disco e as
condições do dispositivo de
gravação.
• A lista abaixo mostra os
caracteres que pode ver
neste leitor de CD.
–AaZ
–aaz
–0a9
–!"#$%&'()*+,-./:
;<=>?@[\]^_`{|}
~
Se utilizar outros caracteres
no computador com um
software como o
SonicStage, os caracteres
aparecem como “–” neste
leitor de CD.
• Num disco que contenha
ficheiros ATRAC3plus/
ATRAC3/MP3, não guarde
ficheiros noutros formatos
nem crie grupos
desnecessários.
8PT
A estrutura dos ATRAC CDs/CDs MP3
Os ATRAC CDs/CDs MP3 são constituídos por “ficheiros”
e “grupos”. Um “ficheiro” equivale a uma “faixa” de um
CD de áudio. Um “grupo” é um conjunto de ficheiros e
equivale a um “álbum”.
Nos CDs MP3, este leitor de CD reconhece uma pasta MP3
como um “grupo” de forma a reproduzir os ATRAC CDs e
os CDs MP3 da mesma maneira.
Ordem de reprodução dos ATRAC CDs e
CDs MP3
Nos ATRAC CDs, os ficheiros são reproduzidos pela
ordem seleccionada no SonicStage.
Nos CDs MP3, a ordem de reprodução pode diferir
dependendo do método utilizado para gravar ficheiros MP3
no disco. No exemplo a seguir, os ficheiros são
reproduzidos pela ordem de 1 a 7.
Grupo
Ficheiro
ATRAC CD
CD MP3
Notas sobre os ATRAC CDs
• Número máximo de grupos: 255
Número máximo de ficheiros: 999
• Não pode reproduzir CD-Rs/ CD-RWs gravados no formato
ATRAC3plus/ATRAC3 no computador.
Operações básicas
Notas sobre os CDs MP3
• Número máximo de grupos: 100
Número máximo de ficheiros: 400
Nível máximo de directórios: 8
• Os grupos que não contenham um ficheiro MP3 são ignorados.
• Certifique-se de que adiciona a extensão “mp3” ao nome do
ficheiro. No entanto, se adicionar a extensão “mp3” a um
ficheiro que não seja MP3, o leitor não consegue reconhecer o
ficheiro correctamente.
• Este leitor consegue reproduzir a uma velocidade de
transferência de bits de 16 a 320 kbps e frequências de
amostragem de 32/44,1/ 48 kHz. Também pode reproduzir
ficheiros com um fluxo de bits variável (VBR).
• Para comprimir uma fonte para um ficheiro MP3, deve definir os
parâmetros de compressão para “44,1 kHz”, “128 kbps” e
“Constant Bit Rate”.
• Para gravar até à capacidade máxima, defina o software de
gravação para “halting of writing” (Paragem da gravação).
• Para gravar de uma só vez até à capacidade máxima num suporte
de gravação sem nada gravado, defina o software de gravação
para “Disc at Once”.
9PT
Ouvir rádio
1
2
Para obter instruções sobre a ligação, consulte as páginas 38 - 39.
1
2
Carregue várias vezes em TUNER
BAND•AUTO PRESET (BAND no
telecomando) até a banda desejada
aparecer no visor (ligação directa).
Visor
Carregue sem soltar TUNING + ou
TUNING – até os dígitos da
frequência começarem a mudar no
visor.
Indica uma
transmissão FM estéreo
O leitor procura automaticamente as
frequências de rádio e pára quando
localizar uma estação com um sinal
forte.
Se não conseguir sintonizar uma
estação, carregue várias vezes em
TUNING + ou TUNING – para
alterar a frequência passo a passo.
10PT
Utilize estes botões para as operações
adicionais
?/1
MODE/DIR
Sugestões
• Se a emissão de FM tiver
muitas interferências,
carregue em MODE/DIR
(MODE no telecomando)
até a indicação “Mono”
aparecer no visor e o rádio
passa a transmitir em mono.
• Se tiver de alterar o
intervalo de sintonização de
AM, consulte a página 39.
• Quando sintonizar uma
estação FM que forneça
serviços RDS (sistema de
dados de rádio), a indicação
“R•D•S” e o nome dessa
estação aparecem no visor
(só no modelo europeu).
Para mais informações,
consulte as páginas 28 - 31.
Para
Faça o seguinte
regular o volume
Rode o controlo VOLUME. (Carregue
em VOL +*, – no telecomando).
ligar/desligar o rádio
Carregue em ?/1.
Operações básicas
VOLUME
* O botão tem um ponto em relevo.
Para melhorar a recepção da emissão
FM
Coloque o cabo da antena de FM o mais possível na
horizontal e volte a orientá-la (página 38).
AM
Afaste, o mais possível, a antena quadrangular de AM do
leitor e volte a orientá-la (página 38).
11PT
Reproduzir uma cassete
1, 2
3
Para obter instruções sobre a ligação, consulte as páginas 38 - 39.
1
2
3
Carregue em Z PUSH OPEN/
CLOSE para abrir o compartimento
das cassetes e introduza uma cassete
gravada. Utilize apenas cassetes
TYPE I (normal).
Carregue em Z PUSH OPEN/
CLOSE para fechar o
compartimento.
Carregue em TAPE Y.
Visor
(No telecomando, carregue em Y.)
O leitor liga-se (ligação automática) e
inicia a reprodução.
12PT
Com o lado que quer
ouvir voltado para cima
Utilize estes botões para executar
operações adicionais
?/1
TAPE Y
STOP x
VOLUME
./m, M/>
MODE/DIR
Para
Faça o seguinte
regular o volume
Rode o controlo VOLUME.
(Carregue em VOL +*, – no
telecomando).
parar a reprodução
Carregue em STOP x (x no
telecomando).
reproduzir o lado inverso
Carregue em TAPE Y (Y no
telecomando).
avançar rapidamente ou
rebobinar a cassete
Carregue em M/> ou ./m.
ejectar a cassete
Carregue em Z PUSH OPEN/CLOSE.
ligar/desligar o leitor
Carregue em ?/1.
Operações básicas
Z PUSH OPEN/
CLOSE
* O botão tem um ponto em relevo.
Para seleccionar a direcção da fita
Carregue várias vezes em MODE/DIR (MODE no
telecomando).
Para reproduzir
O visor mostra
um lado da cassete
g
ambos os lados da cassete começando
pelo lado da frente e terminando no
princípio do outro lado
h
ambos os lados da cassete várias vezes
j
13PT
Gravar numa cassete
4
2
5
1
2 3, 6
Para obter instruções sobre a ligação, consulte as páginas 38 - 39.
Para gravar num MiniDisc ou num gravador de DAT, ligue o
componente (consulte a página 40).
1
Carregue em Z PUSH OPEN/
CLOSE para abrir o compartimento
de cassetes e introduza uma cassete
não gravada. Utilize apenas cassetes
TYPE I (normal).
Com o lado que quer
ouvir voltado para cima
Carregue novamente em Z PUSH
OPEN/CLOSE para fechar o
compartimento.
2
Seleccione a fonte de programa que
quer gravar.
Para gravar a partir do leitor de CD:
Introduza um CD (consulte a página
6) e carregue várias vezes em
FUNCTION até aparecer a indicação
“CD”. Seleccione a faixa que deseja
gravar (consulte as páginas 18 - 20).
Para gravar a partir do rádio:
Sintonize a estação desejada
(consulte a página 10).
14PT
Visor
3
Carregue em REC (z/X no
telecomando).
4
5
Se começar a gravar no
meio de uma faixa ou a
partir do rádio, a indicação
“DUB” não aparece.
Enquanto “REC” pisca no visor,
carregue várias vezes em MODE/
DIR (MODE no telecomando) até
aparecer g para gravar num lado
ou h para gravar em ambos os
lados.
Operações básicas
“REC” e “DUB” aparecem no
visor e o deck de cassetes fica no
modo de espera de gravação.
Carregue várias vezes em TAPE Y
(Y no telecomando) para
seleccionar o lado de gravação.
Se seleccionar a gravação em ambos
os lados ou no lado superior,
carregue em TAPE Y até aparecer
a indicação “G”. Se gravar no lado
inverso, carregue novamente em
TAPE Y até aparecer a indicação
“g”.
6
Carregue novamente em REC (no
telecomando, carregue sem soltar z/
X e depois em Y).
A gravação começa 8 segundos mais
tarde se gravar a partir do CD.
Se gravar a partir do rádio a gravação
começa imediatamente.
continuação
15PT
Gravar numa cassete (continua)
Sugestões
• (Apenas quando aparecer a
indicação “DUB”)
Quando o modo de direcção
da cassete estiver
seleccionado para h:
Se virar a cassete sem ter
acabado de gravar a faixa, o
leitor grava novamente a
faixa desde o princípio no
lado oposto.
Quando o modo de direcção
da cassete estiver
seleccionado para g:
Se a cassete chegar ao fim,
o leitor pára.
• Pode regular o volume ou a
intensificação do som
(página 32) sem afectar o
nível da gravação.
• Se, depois de ter carregado
em REC no passo 6, o rádio
de AM fizer muito ruído,
carregue em MODE/DIR
(MODE no telecomando)
para seleccionar a posição
de ISS (Interference
Suppress Switch) em que o
ruído é menor.
• Para gravar uma faixa
específica do CD, carregue
em MODE/DIR (MODE no
telecomando) no modo de
paragem, para fazer
aparecer “1” e depois
carregue duas vezes em
REC (no telecomando,
carregue sem soltar z/X e
depois em Y).
Utilize estes botões para executar
operações adicionais
?/1
CD u
STOP x
REC
MODE/DIR
Para
Carregue em
parar a gravação
STOP x (x na secção de
cassetes do telecomando)
fazer uma pausa na
gravação*
REC uma vez (z/X no
telecomando) durante a
gravação
Para retomar a gravação,
carregue novamente no botão.
ligar/desligar o leitor
?/1
* Só pode utilizar a pausa na gravação se começar a gravar no
modo de pausa ou a partir do rádio.
Para gravar um CD a partir do meio de uma
faixa
1 Faça uma pausa na reprodução no ponto da faixa onde
deseja começar a gravar.
2 Execute os passos 3 - 6 da página 15.
A gravação começa imediatamente.
3 Carregue em CD u para retomar a reprodução.
Para apagar uma gravação
1 Introduza a cassete cuja gravação deseja apagar no
compartimento respectivo com o lado a apagar virado
para cima.
2 No leitor: carregue duas vezes em REC.
No telecomando: carregue sem soltar z/X e depois em
Y.
16PT
O leitor de CD
Utilizar o visor
O visor permite-lhe verificar as informações
sobre o CD.
DISPLAY
Verificar as informações de
um ATRAC CD/CD MP3
Carregue em DISPLAY. O ecrã muda da
maneira seguinte:
Quando reproduzir um CD MP3 que
contenha ficheiros com um ID3 tag*,
aparece a informação de ID3 tag.
Verificar as informações de
um CD de áudio
Carregue em DISPLAY. O ecrã muda da
maneira seguinte:
t Número da faixa actual e tempo de
reprodução decorrido
r
O número da faixa actual e o tempo
restante da faixa actual
r
O número de faixas por reproduzir e o
tempo restante do CD
r
O número total de faixas e o tempo total
de reprodução do CD
t O nome do grupo*1, o nome do ficheiro,
o número do ficheiro actual e o tempo
de reprodução
r
O nome do artista*2, a velocidade de
transferência/frequência, o número do
ficheiro actual e o tempo restante do
ficheiro actual
r
Número total de grupos, número total de
ficheiros
O leitor de CD
* ID3 tag é um formato que serve para adicionar
determinadas informações (nome da faixa, nome
do álbum, nome do artista, etc.) aos ficheiros
MP3. Este leitor é compatível com a versão 1.0/
1.1/2.3 do formato ID3 tag (só para ficheiros
MP3).
*1 Se o ficheiro não pertencer a nenhum grupo, o
nome do grupo aparece como “Root”.
*2 Se o ficheiro não tiver um nome de artista,
aparece “– – – –”.
Sugestão
Quando reproduzir um CD de áudio com
informação de texto, como CD-TEXT, as
informações aparecem.
17PT
Localizar uma faixa
específica
Pode localizar qualquer faixa num CD
utilizando os botões numéricos do
telecomando.
Pode igualmente localizar um ponto
específico numa faixa durante a reprodução
de um CD.
Botões numéricos
./m, M/>
x
Para localizar
uma faixa
específica
directamente
um ponto
enquanto ouve
a música
um ponto
enquanto
observa
o visor
18PT
Carregue em
botão numérico da faixa.
M/> (avançar) ou
./m (recuar) durante a
reprodução sem soltar, até
localizar o ponto pretendido.
M/> (avançar) ou
./m (recuar) no modo
de pausa, sem soltar, até
localizar o ponto pretendido.
Notas
• A localização de uma faixa específica com os
botões numéricos só está disponível para as
faixas no grupo seleccionado.
• Não é possível localizar uma faixa específica se
a indicação “SHUF”, “ ”, “ ” ou “PGM”
estiver iluminada no visor. Desactive a indicação
carregando em x.
• Quando localizar um ponto específico num
ficheiro durante a reprodução de ficheiros
ATRAC3plus/ATRAC3/MP3, é possível que o
som seja cortado durante alguns segundos.
Sugestões
• Para localizar uma faixa com um número
superior a 10, carregue primeiro em >10 e
depois nos botões numéricos correspondentes.
Exemplo: Para reproduzir a faixa número 23,
carregue primeiro em >10 e depois em 2 e 3.
• Para localizar uma faixa com um número
superior a 100, carregue duas vezes em >10 e
depois nos botões numéricos correspondentes.
Procurar as faixas/
ficheiros preferidos
FUNCTION
Carregue várias vezes em FUNCTION
até a indicação “CD” aparecer no visor,
quando o leitor não estiver no modo de
CD.
2
Com a reprodução parada, rode o botão
rotativo para cima ou para baixo para
seleccionar o grupo desejado e carregue
no botão para confirmar a selecção.
3
Rode o botão rotativo para cima ou para
baixo para seleccionar o ficheiro
desejado e carregue no botão para
confirmar a selecção.
Carregue várias vezes em FUNCTION
até a indicação “CD” aparecer no visor,
quando o leitor não estiver no modo de
CD.
Rode o botão rotativo para cima ou para
baixo para seleccionar a faixa desejada
e carregue no botão para confirmar a
selecção.
A reprodução começa a partir da faixa
seleccionada.
O leitor de CD
2
1
Botão rotativo
(PUSH ENTER/
MEMORY)
Procurar uma faixa num CD de
áudio
1
Procurar um ficheiro num
ATRAC CD/CD MP3
A reprodução começa a partir do
ficheiro seleccionado.
Para cancelar a procura de
ficheiros
1 Rode o botão rotativo para cima ou para
baixo até aparecer a indicação “ :” e
carregue no botão para confirmar a
selecção.
2 Rode o botão rotativo até a indicação
“CANCEL” aparecer e carregue no botão.
Para cancelar a procura de
faixas
Rode o botão rotativo até a indicação
“CANCEL” aparecer e carregue no botão
para confirmar a selecção.
continuação
19PT
Procurar as faixas/ficheiros
preferidos (continua)
Sugestão
Também pode procurar um ficheiro durante a
reprodução de um ATRAC CD/CD MP3. Se girar
o botão rotativo durante a reprodução, aparece a
lista de ficheiros do grupo onde se encontra o
ficheiro actual. Para seleccionar um ficheiro de
outro grupo, gire o botão rotativo para cima ou
para baixo até a indicação “ :” aparecer e depois
carregue no botão para seleccionar o grupo
primeiro e seleccione o ficheiro pretendido
girando o botão rotativo.
Reproduzir um grupo
específico (Só para ATRAC CD/
CD MP3)
Pode reproduzir todos os ficheiros de um
grupo específico e parar o leitor
automaticamente.
MODE/DIR
–, +
FUNCTION
Nota
Se utilizar um ATRAC CD, pode visualizar até
400 nomes de ficheiros ou até 100 nomes de
grupos. Se o número de ficheiros ou grupos
ultrapassar estes números, em vez dos nomes,
aparece, por exemplo, o nome do ficheiro
“401– – – – –” ou o nome do grupo
“101– – – – –”.
CD u
1
Carregue várias vezes em FUNCTION
até a indicação “CD” aparecer no visor,
quando o leitor não estiver no modo de
CD.
2
Carregue várias vezes em MODE/DIR
no modo de paragem até a indicação
“ ” aparecer no visor.
3
Carregue em + ou – para
seleccionar o grupo que quer reproduzir.
4
Carregue em CD u.
Para cancelar a reprodução de
grupo
Primeiro, pare a reprodução. Em seguida,
carregue várias vezes em MODE/DIR até
que a indicação “ ” desapareça do visor.
20PT
Reproduzir uma única
faixa (Reprodução de uma única
Reproduzir faixas por
ordem aleatória
faixa)
(Reprodução aleatória)
Pode reproduzir uma única faixa apenas uma
vez e depois parar o leitor automaticamente.
Pode reproduzir faixas por ordem aleatória.
MODE/DIR
MODE/DIR
1
2
3
4
FUNCTION
./m
CD u
CD u
M/>
O leitor de CD
FUNCTION
–, +
Reproduzir todas as faixas de
um CD por ordem aleatória
Carregue várias vezes em FUNCTION
até a indicação “CD” aparecer no visor,
quando o leitor não estiver no modo de
CD.
1
Carregue várias vezes em MODE/DIR
no modo de paragem até a indicação “1”
aparecer no visor.
Carregue várias vezes em FUNCTION
até a indicação “CD” aparecer no visor,
quando o leitor não estiver no modo de
CD.
2
Carregue em ./m ou M/>
para seleccionar a faixa que quer
reproduzir.
Carregue várias vezes em MODE/DIR
no modo de paragem até a indicação
“SHUF” aparecer no visor.
3
Carregue em CD u para iniciar a
reprodução aleatória.
Carregue em CD u.
No telecomando
Pode seleccionar directamente a faixa que quiser
através dos botões numéricos.
Para cancelar a reprodução de
uma única faixa
Primeiro, pare a reprodução. Em seguida,
carregue várias vezes em MODE/DIR até
que a indicação “1” desapareça do visor.
continuação
21PT
Reproduzir faixas por ordem
aleatória (Reprodução aleatória)
(continua)
Reproduzir todos os ficheiros
de um grupo seleccionado por
ordem aleatória (só para ATRAC
CD/CD MP3)
1
Carregue várias vezes em FUNCTION
até a indicação “CD” aparecer no visor,
quando o leitor não estiver no modo de
CD.
2
Carregue várias vezes em MODE/DIR
no modo de paragem até as indicações
“ ” e “SHUF” aparecerem no visor.
3
Carregue em + ou – para
seleccionar o grupo que quer reproduzir.
4
Carregue em CD u para iniciar a
reprodução aleatória.
Para cancelar a reprodução
aleatória
Primeiro pare a reprodução. Em seguida,
carregue em MODE/DIR até as indicações
“SHUF” ou “ ” e “SHUF” desaparecerem
do visor.
Sugestão
Durante a reprodução aleatória, não pode
seleccionar a faixa anterior carregando em
./m.
Reproduzir as suas
faixas preferidas
adicionando marcadores
(Reprodução de faixas com marcadores)
Pode adicionar marcadores a um máximo de
99 faixas (CD de áudio), 999 ficheiros
(ATRAC CD) ou 400 ficheiros (CD MP3)
de um CD.
Se abrir o tabuleiro de CDs, todos os
marcadores guardados na memória são
apagados.
FUNCTION
MODE/DIR
CD u
Adicionar marcadores
1
Durante a reprodução da faixa a que
quer adicionar o marcador, carregue
sem soltar CD u até a indicação
“Bookmark Set” aparecer no visor.
Se o marcador tiver sido adicionado
com êxito, “ ” pisca mais lentamente.
2
Repita o passo 1 para adicionar
marcadores às faixas desejadas.
No telecomando
Utilize BOOKMARK em vez de CD u.
22PT
Reproduzir as faixas com
marcadores
1
Reproduzir as suas listas
de músicas preferidas
Carregue várias vezes em FUNCTION
até a indicação “CD” aparecer no visor,
quando o leitor não estiver no modo de
CD.
(Reprodução da lista de música m3u)
2
Carregue várias vezes em MODE/DIR
no modo de paragem até as indicações
“ ” e “Bookmark” aparecerem no
visor.
* Uma “lista de músicas m3u” é um ficheiro em
que a ordem de reprodução de ficheiros MP3
está codificada. Para utilizar a função de lista de
músicas, grave os ficheiros MP3 num CD-R/
CD-RW utilizando o programa de codificação
compatível com o formato m3u.
3
Carregue em CD u.
A reprodução das faixas com
marcadores inicia-se.
(Só para CD MP3)
Pode reproduzir as suas listas de músicas
m3u* preferidas.
MODE/DIR
Botão rotativo
(PUSH ENTER/
MEMORY)
O leitor de CD
FUNCTION
Para retirar marcadores
Durante a reprodução de uma faixa com um
marcador, carregue sem soltar CD u
(BOOKMARK no telecomando) até a
indicação “Bookmark Cancel” aparecer no
visor.
Para ver as faixas com
marcadores
Durante a reprodução das faixas com
marcadores, a indicação “ ” pisca
lentamente no visor.
Notas
• Durante a reprodução de faixas com marcadores,
as faixas são reproduzidas por ordem numérica e
não pela ordem que adicionou os marcadores.
• Se abrir o tabuleiro de CDs, todos os marcadores
guardados na memória são apagados.
• Não é possível seleccionar uma faixa com
marcador directamente com os botões numéricos
do telecomando.
1
Carregue várias vezes em FUNCTION
até a indicação “CD” aparecer no visor,
quando o leitor não estiver no modo de
CD.
2
Carregue várias vezes em MODE/DIR
no modo de paragem até a indicação
“ ” aparecer no visor.
3
Gire o botão rotativo, para cima ou para
baixo, para seleccionar a lista de
músicas pretendida e depois carregue
nesse botão para introduzir a selecção.
continuação
23PT
Reproduzir as suas listas de
músicas preferidas (Reprodução
da lista de música m3u) (Só para
CD MP3) (continua)
No telecomando
1 Carregue várias vezes em FUNCTION até
aparecer a indicação “CD” no visor.
2 Carregue várias vezes em MODE no modo de
paragem até a indicação “ ” aparecer no visor.
3 Carregue em ./m ou M/> para
seleccionar a lista de músicas e depois carregue
em u.
Para cancelar a reprodução da
lista de música m3u
Primeiro, pare a reprodução. Carregue várias
vezes em MODE/DIR até a indicação “ ”
desaparecer do visor.
Criar o seu próprio
programa (Reprodução de
programa)
Pode dispor a ordem de reprodução de no
máximo 20 faixas ou ficheiros de um CD.
Botão rotativo
(PUSH ENTER/
MEMORY)
FUNCTION
MODE/DIR
CD u
STOP x
Nota
Só pode reproduzir as duas primeiras listas de música
se houver duas ou mais listas de música guardadas.
1
Carregue várias vezes em FUNCTION
até a indicação “CD” aparecer no visor,
quando o leitor não estiver no modo de
CD.
2
Carregue várias vezes em MODE/DIR
no modo de paragem até a indicação
“PGM” aparecer no visor.
3
Gire o botão rotativo para cima ou para
baixo e carregue nesse botão para os
ficheiros ou faixas que deseja
programar pela ordem que quiser.
Ordem de
reprodução
CD de áudio
Faixa
programada
Ordem de
reprodução
ATRAC CD/
CD MP3*
Ficheiro
programado
24
PT
*Também pode seleccionar outro grupo
utilizando
+ ou
–.
4
Repetir a reprodução de
faixas (Reprodução repetitiva)
No telecomando
1 Carregue várias vezes em FUNCTION até
aparecer a indicação “CD” no visor.
2 Carregue várias vezes em MODE até a indicação
“PGM” aparecer no visor.
3 Carregue nos botões numéricos ou em ./
m, M/> para os ficheiros ou faixas (ou
carregue em
+ ou
– para os grupos) que
deseja programar pela ordem que quiser.
4 Carregue em u.
Pode reproduzir várias vezes faixas no modo
de reprodução normal e noutros modos de
reprodução que quiser.
FUNCTION
REP/RDS
(ou REPEAT)
Para cancelar a reprodução de
programa
Primeiro, pare a reprodução. Em seguida,
carregue em MODE/DIR até que a indicação
“PGM” desapareça do visor.
Para verificar a ordem das faixas
antes da reprodução
Carregue no botão rotativo depois do passo
2.
Sempre que carregar no botão rotativo, o
número da faixa ou do ficheiro aparece pela
ordem programada.
Para alterar o programa actual
Carregue uma vez em STOP x depois do
passo 2. O programa actual é apagado.
Depois crie um novo programa executando
as operações indicadas abaixo.
Sugestões
• Pode reproduzir outra vez o mesmo programa,
desde que o grave antes de abrir o tabuleiro de
CDs.
• Pode gravar o seu próprio programa. Depois de
ter criado o programa, introduza uma cassete por
gravar no compartimento respectivo e comece a
gravação (consulte a página 15).
1
Carregue várias vezes em FUNCTION
até a indicação “CD” aparecer no visor,
quando o leitor não estiver no modo de
CD.
2
Reproduza o CD.
Pode reproduzir várias vezes faixas no
modo de reprodução normal e noutros
modos de reprodução que quiser
(consulte as páginas 21 - 25).
3
Carregue em REP/RDS (ou REPEAT)
até a indicação “ ” aparecer no visor.
O leitor de CD
Carregue em CD u para iniciar a
reprodução de programa.
Para cancelar a reprodução
repetitiva
Carregue em REP/RDS (ou REPEAT) até a
indicação “ ” desaparecer do visor.
25PT
Alterar a programação
de retomar a reprodução
O leitor vem programado para começar a
reprodução no ponto onde foi interrompida
(retomar reprodução) (consulte a página 7).
Se cancelar o modo retomar reprodução, o
leitor começa sempre na primeira faixa.
Botão rotativo
(PUSH ENTER/
MEMORY)
DISPLAY
1
Carregue em DISPLAY com o leitor
desligado.
2
Rode o botão rotativo para seleccionar
“CD RESUME OFF”.
“OFF” pisca no visor.
3
Carregue no botão rotativo para
confirmar a selecção.
Para voltar à visualização do relógio,
carregue novamente no botão rotativo.
Para reiniciar a função retomar
reprodução
No passo 2 acima rode o botão até aparecer a
indicação “CD RESUME ON” e depois
carregue duas vezes no botão rotativo.
26PT
O rádio
Memorizar estações de
rádio
Pode guardar estações de rádio na memória
do leitor. Pode memorizar um máximo de 30
estações de rádio, 20 para FM e 10 para AM
por qualquer ordem.
TUNING –
TUNING +
1
Carregue em TUNER BAND•AUTO
PRESET para seleccionar a banda.
2
Carregue sem soltar TUNER BAND•
AUTO PRESET até a indicação “Auto
Preset” piscar no visor.
3
Carregue no botão rotativo.
As estações são memorizadas desde as
frequências mais baixas até às mais
altas.
O rádio
Botão rotativo
(PUSH ENTER/
MEMORY)
TUNER
PRESET –
BAND
AUTO PRESET
PRESET +
Se não for possível memorizar
uma estação automaticamente
Terá que memorizar manualmente as
estações com sinal fraco.
1 Carregue em TUNER BAND•AUTO
PRESET para seleccionar a banda.
2 Sintonize a estação pretendida carregando
em TUNING + ou TUNING –.
3 Carregue sem soltar o botão rotativo
durante cerca de 2 segundos.
4 Carregue em PRESET + ou PRESET – até
que o número programado que pretende
atribuir à estação comece a piscar no
visor.
5 Carregue no botão rotativo.
A nova estação substitui a anterior.
No telecomando
1 Carregue em BAND até a banda pretendida
aparecer no visor.
2 Carregue em TUNING + ou TUNING – até
sintonizar a estação pretendida.
3 Durante cerca de 2 segundos, carregue sem
soltar os botões numéricos em que quer
memorizar a nova estação.
Para seleccionar um número programado
superior a 10, carregue primeiro em >10 e
depois nos botões numéricos correspondentes. É
preciso carregar sem soltar, durante cerca de 2
segundos, o último botão numérico que pretende
introduzir. (Exemplo: para seleccionar 12,
carregue primeiro em >10 e 1 e depois carregue
sem soltar 2 durante cerca de 2 segundos.)
27PT
Ouvir as estações de
rádio programadas
Depois de memorizar as estações, utilize o
botão PRESET + ou PRESET – do leitor ou
os botões numéricos do telecomando para
sintonizar as suas estações preferidas.
PRESET –
PRESET +
TUNER
BAND
AUTO PRESET
1
Carregue em TUNER BAND•AUTO
PRESET para seleccionar a banda.
2
Carregue em PRESET + ou PRESET –
para sintonizar a estação memorizada.
No telecomando
1 Carregue em BAND até a banda pretendida
aparecer no visor.
2 Carregue no botão numérico para sintonizar uma
estação memorizada.
Para sintonizar uma estação programada num
número superior a 10, carregue primeiro em >10
e depois nos botões numéricos correspondentes.
(Exemplo: para sintonizar uma estação
programada no número 12, carregue primeiro
em >10 e 1 e depois carregue em 2.)
28PT
Utilizar o RDS (Sistema
de dados de rádio)
(só no modelo europeu)
O que é o RDS (Sistema de
dados de rádio)?
O RDS (Sistema de dados de rádio) é um
serviço de difusão que permite às estações
de rádio enviar informações adicionais
juntamente com o sinal de programa normal.
Este leitor está equipado com várias funções
úteis, como a visualização do nome da
estação, a localização das estações por tipo
de programa, etc. O RDS só está disponível
nas estações de FM.*
Nota
O RDS pode não funcionar correctamente se o
sinal emitido pela estação sintonizada for
incorrecto ou fraco.
* Nem todas as estações de FM fornecem o
serviço RDS nem o mesmo tipo de serviços. Se
não estiver familiarizado com o sistema RDS,
informe-se junto das estações de rádio locais
sobre os serviços RDS da sua área.
Antes de receber emissões RDS
Memorize as estações de FM seguindo o
procedimento da página 27.
Botão rotativo
(PUSH ENTER/
MEMORY)
TUNER
BAND
AUTO PRESET
PRESET +
PRESET –
DISPLAY
REP/RDS
Receber emissões RDS
Basta seleccionar a estação da banda de FM.
Se sintonizar uma estação que forneça
serviços RDS, o nome da estação aparece no
visor.
Informação RDS
Notas
• Se a recepção de RDS não for boa, o nome da
estação, o tipo de programa e o texto de rádio
podem não aparecer no visor.
Além disso, se as condições de recepção não
forem boas, a informação acima pode não
aparecer correctamente no visor.
• Se sintonizar uma estação que não mostre o
nome respectivo, quando seleccionar “PS”
nenhuma indicação aparece no visor.
• Se estiver a ouvir uma estação que não forneça a
informação do tipo de programa, quando
seleccionar “PTY”, aparece a indicação
“NONE”.
• Se estiver a ouvir uma estação que não forneça a
informação de texto de rádio, quando
seleccionar “RT” aparece a indicação “NO RT“.
Pode localizar uma estação seleccionando
um tipo de programa.
1
Carregue em REP/RDS.
A lista de tipos de programas aparece
no visor.
2
Gire o botão rotativo e seleccione o tipo
de programa que quiser.
Consulte a lista de tipos de programas
(PTY) nas páginas 30 e 31.
3
Carregue no botão rotativo para
introduzir a selecção.
O leitor começa a procurar o tipo de
programa nas 20 estações memorizadas
e nas 30 estações que sintonizou
anteriormente. A indicação “PTY
SEARCH” pisca durante a procura.
Quando o leitor encontrar o tipo de
programa que quer, pára de procurar.
O rádio
Para verificar a informação RDS
Carregue em DISPLAY. Sempre que
carregar em DISPLAY, o indicador muda da
maneira seguinte:
PS (Nome da estação, até 8 caracteres) t
PTY (Tipo de programa) tRT (Dados de
texto de rádio, até 64 caracteres) tVisor
normal.
Localizar uma estação por
tipo de programa (PTY)
Nota
A indicação “NO PTY” aparece, se o tipo de
programa que seleccionou não estiver a ser
transmitido.
continuação
29PT
Utilizar o RDS (Sistema de dados
de rádio) (continua)
Lista de tipos de programa (PTY)
Os caracteres entre parêntesis mostram as
indicações que aparecem no visor.
Noticiários (NEWS)
Descrições curtas de factos,
acontecimentos ou outros pontos de vista
expressos publicamente, reportagens e
actualidades.
Temas da actualidade (AFFAIRS)
Programa sobre temas da actualidade,
geralmente com um estilo de apresentação
ou concepção diferente, incluindo debates
ou análises.
Informação (INFO)
Programa destinado a dar conselhos num
âmbito alargado.
Desporto (SPORT)
Programa sobre qualquer aspecto do
desporto.
Educação (EDUCATE)
Programa destinado sobretudo a educar,
em que os elementos formais são
fundamentais.
Teatro (DRAMA)
Séries e peças radiofónicas.
Música Pop (POP M)
Música comercial, geralmente considerada
como popular, que está geralmente nas
tabelas de vendas.
Música Rock (ROCK M)
Música moderna contemporânea,
geralmente composta e interpretada por
músicos jovens.
Música para ouvir em viagem (MOR M)
(Música para ouvir em viagem).
Expressão usada normalmente para
descrever música considerada como
“ligeira”, por oposição à música Pop,
Rock ou Clássica. Nesta categoria a
música é muitas vezes vocal e quase
sempre de curta duração.
Clássica ligeira (LIGHT M)
Música clássica apreciada pelo público em
geral mais do que por melómanos. Temos
nesta categoria a música instrumental,
trabalhos vocais ou coros.
Clássica (CLASSICS)
Grandes orquestras, sinfonias, música de
câmara, etc., incluindo ópera.
Outra música (OHTER M)
Estilos musicais que não se enquadram em
nenhuma das outras categorias. São
exemplos disto, músicas de Rhythm &
Blues e Reggae.
Meteorologia (WEATHER)
Cultura (CULTURE)
Programas sobre qualquer aspecto da
cultura nacional ou regional, incluindo a
língua, teatro, etc.
Ciência (SCIENCE)
Programas sobre ciências da natureza e
tecnologia.
Vários (VARIED)
Programas baseados sobretudo nas
palavras, destinados a entreter as pessoas e
não abrangidos nas outras categorias.
Exemplos: concursos, jogos e entrevistas
com personalidades conhecidas.
30PT
Boletins, previsões e informações
meteorológicas.
Finanças (FINANCE)
Relatórios sobre o mercado bolsista,
comércio, etc.
Programas para crianças (CHILDREN)
Programas destinados a crianças,
preferencialmente de entretenimento e
interesse geral e sem objectivos
educativos.
Assuntos sociais (SOCIAL)
Programas sobre as pessoas e as coisas
que os influenciam individualmente ou em
grupo. Inclui: sociologia, história,
geografia, psicologia e sociedade.
Todos os aspectos de crenças ou fés
envolvendo Deus ou Deuses, a natureza da
existência e a ética.
Programas com intervenção do ouvinte
(PHONE IN)
Programas onde a opinião pública
expressa as suas ideias por telefone ou
num fórum público.
Música popular actual do país ou região,
na língua respectiva, por oposição à
música popular internacional,
normalmente de inspiração americana ou
inglesa e cantada em inglês.
Músicas dos velhos tempos (OLDIES)
Música da chamada “época de ouro” da
música popular.
Música Folk (FOLK M)
Música com raízes na cultura musical de
um determinado país geralmente tocada
com instrumentos acústicos. A narrativa
ou a história pode basear-se em
acontecimentos históricos ou pessoas.
O rádio
Religião (RELIGION)
Música nacional (NATION M)
Documentários (DOCUMENT)
Programa sobre assuntos factuais,
apresentados em estilo de investigação.
Viagens (TRAVEL)
Programas relacionados com viagens para
destinos próximos ou longínquos, “tours”
bem como ideias de viagens e
oportunidades.
Lazer (LEISURE)
Programas relacionados com actividades
de recreio em que o ouvinte pode
participar. Exemplos: jardinagem, pesca,
coleccionar antiguidades, Culinária,
Alimentação & Vinhos, etc.
Música de Jazz (JAZZ)
Música polifónica, sincopada
caracterizada pelo improviso.
Música Country (COUNTRY)
Canções que têm origem ou continuam a
tradição musical do sul dos Estados
Unidos. A melodia é simples e a letra
narra uma história.
31PT
Intensificação do som
Seleccionar a
intensificação do som
Reforçar os graves
Carregue em MEGA BASS no telecomando
para fazer aparecer “MEGABASS”.
Pode regular a intensificação do som que
está a ouvir.
MEGA BASS
Seleccionar as características
do som
Carregue várias vezes em SOUND para
seleccionar a intensificação do som
pretendida.
SOUND
Para voltar ao som normal, carregue
novamente no botão para a indicação
“MEGABASS” desaparecer do visor.
Seleccione
Para obter
um som claro e potente,
com realce dos graves e
agudos
um som leve e vivo
com realce dos agudos
e médios
um som de percussão,
com realce dos graves
a presença de vozes,
com realce dos médios
toda a gama dinâmica
para, por exemplo,
música clássica
32PT
O temporizador
Acertar o relógio
A indicação “– –:– –” aparece no visor até
acertar o relógio.
Botão rotativo
(PUSH ENTER/
MEMORY)
CLOCK
Nota
Se desligar o cabo de alimentação, o visor do
relógio volta a “– –:– –”. Se isso acontecer, acerte
novamente o relógio.
Sugestão
O sistema utilizado pelo relógio do leitor é o
seguinte:
Modelo coreano (sistema de 12 horas):
AM 12:00 = meia-noite
PM 12:00 = meio-dia
Outros modelos (sistema de 24 horas):
0:00 = meia-noite
Antes de começar, ligue o sistema (consulte
as páginas 38 - 39).
1
2
O temporizador
Para verificar a hora
Carregue em CLOCK para fazer aparecer o
relógio e volte a carregar para voltar ao visor
anterior.
Carregue sem soltar CLOCK até o
dígito da hora aparecer a piscar.
Acerte o relógio.
1 Rode o botão rotativo para programar
a hora e carregue no botão.
2 Rode o botão rotativo para programar
os minutos e carregue no botão.
3
Carregue no botão rotativo.
O relógio começa a funcionar a partir de
00 segundos.
33PT
Acordar com música
4
Rode o botão rotativo para seleccionar a
fonte de música que deseja ouvir
(“CD”, “TAPE”, “TUNER” ou “LINE”)
e carregue no botão para confirmar a
selecção.
5
Programe o temporizador para a hora e
minutos a que deseja que a música se
ligue.
1 Rode o botão rotativo para programar
a hora e carregue no botão.
Pode acordar com música ou com um programa
de rádio a uma hora pré-programada. Não se
esqueça de acertar o relógio (consulte “Acertar
o relógio” na página 33).
Botão rotativo
(PUSH ENTER/
MEMORY)
STANDBY
TIMER
2 Rode o botão rotativo para programar
os minutos e carregue no botão.
Antes de começar, verifique se a indicação
(relógio) não está acesa no visor. Se
estiver, carregue em STANDBY.
1
Prepare a fonte de música que quer
ouvir.
Fonte
CD
TAPE
TUNER
LINE
34PT
Faça o seguinte
Introduza um CD.
Coloque uma cassete.
Sintonize uma estação.
Ligue todos os equipamentos a
LINE IN.
2
Carregue em TIMER.
O indicador e o visor de
programação aparecem.
3
Rode o botão rotativo para seleccionar
“PB” e carregue no botão para
confirmar a selecção.
6
Programe o temporizador para a hora e
minutos a que deseja que a música se
desligue. (Faça como no passo 5.)
7
Rode o botão rotativo para programar o
volume.
8
Carregue em STANDBY.
O indicador acende-se e o aparelho
desliga-se; o leitor entra no modo de
espera.
À hora programada o leitor liga-se e a
música começa. À hora programada, o
leitor desliga-se e entra novamente no
modo de espera.
Para verificar/alterar as
programações do temporizador
do acordar (wake up)
Carregue em TIMER para verificar a
programação.
Para alterar, faça aparecer a programação
desejada, seleccione a opção carregando em
TUNING + ou TUNING – ou no botão
rotativo e volte a introduzir a programação.
Pode programar o temporizador para gravar
a emissão de rádio a uma determinada hora.
Pode igualmente gravar o som do
equipamento ligado à tomada LINE IN,
utilizando o temporizador. Não se esqueça
de acertar o relógio (consulte “Acertar o
relógio” na página 33).
MODE/DIR
Botão rotativo
(PUSH ENTER/
FUNCTION MEMORY)
STANDBY
Para parar a reprodução
Desligue o aparelho.
O temporizador
Para utilizar o leitor antes do
temporizador começar a
funcionar
Se ligar o leitor, pode utilizá-lo normalmente
(no caso do rádio, se estiver a ouvir uma
estação diferente da que sintonizou no passo
1 na página 34, ouvirá essa estação à hora
programada.) Desligue o leitor antes da hora
programada.
Gravar programas de
rádio com o auxílio do
temporizador
Nota
Não pode programar o temporizador do acordar e
o temporizador de gravação para a mesma hora.
Sugestões
• Para sair do modo de espera, carregue em
STANDBY para fazer desaparecer a indicação
.
• As programações memorizadas mantêm-se até
serem reinicializadas.
• Se carregar em STANDBY durante a
reprodução, o leitor desliga-se e entra no modo
de espera.
Antes de começar, verifique se a indicação
(relógio) não está acesa no visor. Se
estiver, carregue em STANDBY.
1
Sintonize a estação de rádio e introduza
uma cassete por gravar no
compartimento de cassetes, com o lado
que quer gravar voltado para cima.
2
Carregue várias vezes em FUNCTION até
a indicação “TAPE” aparecer no visor.
3
Carregue em MODE/DIR para seleccionar
a direcção de gravação da fita.
Um lado
Ambos os lados
Visor
g
h
continuação
35PT
Gravar programas de rádio com
o auxílio do temporizador
(continua)
4
Carregue em TIMER para fazer
aparecer o indicador e o visor de
programação aparece.
5
Rode o botão rotativo para seleccionar
“REC” e carregue no botão para
confirmar a selecção.
6
Rode o botão rotativo para seleccionar
“TUNER” ou “LINE” e carregue no
botão para confirmar a selecção.
7
Programe o temporizador para a hora e
minutos a que deseja começar a gravar.
1 Rode o botão rotativo para programar
a hora e carregue no botão.
2 Rode o botão rotativo para programar
os minutos e carregue no botão.
36PT
8
Programe o temporizador para a hora e
minutos a que deseja parar de gravar.
(Faça como no passo 7.)
9
Rode o botão rotativo para programar o
volume.
10 Carregue em STANDBY.
O leitor desliga-se e entra no modo de
espera. O indicador e “REC”
aparecem.
À hora programada o leitor liga-se e a
gravação começa. À hora programada,
o leitor desliga-se e entra novamente no
modo de espera.
Para verificar/alterar as
programações do temporizador
de gravação
Carregue em TIMER para verificar a
programação.
Para alterar, faça aparecer a programação
desejada, seleccione a opção carregando em
TUNING + ou TUNING – ou no botão
rotativo, e volte a introduzir a programação.
Utilizar o leitor antes do
temporizador de gravação se
ligar
Se ligar o leitor, pode utilizá-lo normalmente
( no caso do rádio, se ouvir uma estação
diferente da que sintonizou no passo 1 na
página 35, essa estação é gravada à hora
programada). Desligue o leitor antes da hora
programada.
Nota
Não pode programar o temporizador de gravação
e o temporizador do acordar (página 34) para a
mesma hora.
Sugestões
• Se estiver a receber um programa de AM no
passo 1, carregue em REC para ver se tem ruído.
Se isso acontecer, carregue em MODE/DIR para
seleccionar a posição de ISS (Interference
Suppress Switch) em que o ruído é menor.
• Para sair do modo de espera, carregue uma vez
em STANDBY para fazer desaparecer o
indicador e “REC”.
• As programações predefinidas mantêm-se até as
reprogramar.
• Quando seleccionar a gravação em ambos os
lados, ela pára depois de gravados os dois lados
impedindo que seja feita uma gravação
acidental.
Adormecer com música
Pode programar o leitor para que se desligue
automaticamente passados 10, 20, 30, 60, 90
e 120 minutos, o que lhe dá a possibilidade
de adormecer a ouvir música.
SLEEP
Inicie a reprodução da fonte de música
desejada.
2
Carregue em SLEEP para fazer aparecer
“SLEEP”.
3
Carregue em SLEEP para seleccionar os
minutos que o leitor vai demorar a
desligar-se automaticamente.
Sempre que carregar no botão, a
indicação muda da seguinte maneira:
“60” t “90” t “120” t “OFF” t
“10” t “20” t “30”.
Para alterar a hora programada
Repita os passos 2 e 3.
Sugestões
• Enquanto o temporizador estiver activado, a luz
de fundo do visor está apagada.
• Pode combinar o temporizador do despertar e o
temporizador do adormecer. Programe primeiro
o temporizador do despertar (página 34), ligue o
aparelho e depois programe o temporizador do
adormecer.
• Pode preparar músicas diferentes para o
despertar e o adormecer. No entanto, não pode
memorizar estações de rádio diferentes.
• Pode programar volumes diferentes para o
despertar e o adormecer. Por exemplo, pode
adormecer com o som mais baixo e acordar com
o som mais alto.
O temporizador
1
Para cancelar a função
adormecer (sleep)
Carregue várias vezes em SLEEP até a
indicação “SLEEP OFF” aparecer no visor.
4 segundos depois de ter carregado em
SLEEP, o sistema memoriza os minutos
do visor.
Depois de decorrido o tempo
programado, a música pára e o leitor
desliga-se automaticamente.
37PT
Instalação
Ligar o sistema
Desligue o aparelho antes de fazer qualquer ligação.
2Terminal da antena de FM
2Terminal da antena de AM
Antena de
FM de fio
Antena
quadrangular
AM
Coluna direita
Coluna
esquerda
3à rede de
corrente eléctrica
Cabo de coluna
3Entrada de corrente
1 Terminais para colunas
1 Ligar as colunas
Ligue o cabo da coluna direita à coluna
esquerda; o fio branco ao terminal
vermelho e o fio preto ao outro
terminal.
2 Ligar as antenas
Antena de FM*
(fornecida)
Antena
quadrangular
AM**
(fornecida)
* Mantenha a antena na horizontal.
** Reoriente a antena para melhorar a recepção.
38PT
Instalar a antena quadrangular
AM
3 Ligar o cabo de alimentação de CA
1 Ligue o cabo de alimentação da
coluna esquerda à tomada
SPEAKER OUT (POWER IN)
localizada na parte de trás do leitor.
Instalação
Alterar o intervalo de
sintonização de AM
O intervalo de sintonização de AM vem
definido de fábrica para 9 kHz.
Se tiver de alterar o intervalo de sintonização
de AM, faça o seguinte:
1 Carregue em TUNER BAND•AUTO
PRESET até aparecer a indicação “AM”.
2 Carregue no botão rotativo durante 2
segundos.
3 Carregue em TUNER BAND•AUTO
PRESET durante 2 segundos.
“AM 9kHz” ou “AM 10kHz” pisca.
4 Carregue em ./m ou M/>
para seleccionar “AM 9kHz” para o
intervalo de 9 kHz ou “AM 10kHz” para o
intervalo de 10 kHz.
5 Carregue no botão rotativo para confirmar
a selecção.
Depois de alterar o intervalo de sintonização,
tem de reiniciar as estações AM.
2 Ligue o cabo de alimentação de CA
da coluna esquerda à tomada de
parede.
Nota
Se desligar o cabo de alimentação ou houver um
corte de corrente, o acerto do relógio e as outras
predefinições podem voltar aos valores iniciais. Se
isso acontecer, volte a acertar o relógio e/ou
programar as outras predefinições.
4 Introduzir as pilhas no telecomando
Introduza duas pilhas R03 (tamanho
AAA)
Substituir pilhas
Em condições de utilização normais, as
pilhas duram cerca de seis meses. Quando já
não conseguir pôr o leitor a funcionar com o
telecomando, substitua todas as pilhas por
novas.
39PT
Regular o contraste do
visor
Botão rotativo
(PUSH ENTER/
MEMORY)
+
DISPLAY
Ligar equipamentos
opcionais
Pode gravar um CD de áudio num MiniDisc
ou ouvir o som de um videogravador,
televisor ou leitor/gravador de MiniDisc
através das colunas deste leitor.
Não se esqueça de desligar todos os
equipamentos antes de fazer as ligações.
Para mais informações, consulte o manual de
instruções do equipamento que quer ligar.
FUNCTION
LINE IN
1
OPTICAL
DIGITAL
OUT (CD)
Carregue em DISPLAY com o leitor
desligado.
O ecrã MENU aparece.
2
Carregue no botão rotativo ou em
+
para seleccionar “CONTRAST”.
Os dígitos do contraste (1 - 32) piscam
no visor.
Gravar um CD de áudio num
gravador de MiniDisc ou de DAT
Gravador de
MiniDisc, gravador
de DAT, etc.
40PT
3
Enquanto observa o visor, gire o botão
rotativo para seleccionar o número que
quer para o contraste.
4
Carregue no botão rotativo para
confirmar a selecção.
ao jack
de
entrada
digital
ao jack
OPTICAL
DIGITAL
OUT (CD)
Cabo de
ligação
digital* POC15AB (não
fornecido)
* Seleccione um cabo de ligação de acordo com o
tipo de jack de entrada digital do gravador que
quer ligar. Para mais informações, consulte o
manual de instruções do equipamento que quer
ligar. O jack OPTICAL DIGITAL OUT (CD)
deste aparelho tem um formato quadrado.
Tipo de jack do
equipamento
que quer ligar
Minificha óptica
(gravador de MiniDisc , etc.)
Conector óptico em forma
de quadrado (gravador de
MiniDisc, gravador de
DAT, etc.)
1
POC-15A
Ligue o jack OPTICAL DIGITAL OUT
(CD) ao jack de entrada digital do
gravador de MiniDisc ou a outro
componente que utilize o cabo de
ligação digital (não fornecido).
Ligue este leitor e o equipamento a ele
ligado.
3
Prepare o equipamento ligado para
iniciar a gravação.
4
Comece a reproduzir um CD de áudio
neste leitor.
Nota
Não pode gravar um CD ATRAC/MP3.
Ouvir o som do televisor,
vídeogravador ou leitor/
gravador de MiniDisc
TV, VCR, leitor/
gravador de
MiniDisc, etc.
ao jack
LINE IN
ao jack
Cabo de
de
ligação de
saída
áudio* (não
de linha
fornecido)
* Para gravador de MiniDisc: um cabo com uma
mini-ficha estéreo em ambas as extremidades.
Para TV, VCR: um cabo com uma mini-ficha
estéreo numa extremidade e duas fichas phono
na outra.
1
Ligue o jack LINE IN ao jack de saída
de linha do leitor de MiniDisc ou a
outro componente que utilize o cabo de
ligação de áudio (não fornecido).
2
Ligue este leitor e o equipamento a ele
ligado.
3
Carregue em FUNCTION para fazer
aparecer “LINE” e reproduza o som do
componente ligado.
O som do componente ligado é
transmitido pelas colunas.
Instalação
2
Número do
modelo do
cabo de
ligação
POC-15AB
Nota
Ligue bem os cabos para garantir um
funcionamento correcto.
Sugestão
Pode gravar o som do componente ligado.
Introduza uma cassete por gravar no
compartimento respectivo e carregue duas vezes
em REC (no telecomando, carregue sem soltar z/
X e depois em Y). (páginas 15 e 16)
41PT
Informações
adicionais
Precauções
Sobre a segurança
• Não desmonte a caixa do leitor de CD
porque o raio laser utilizado neste
aparelho pode provocar lesões ópticas. A
reparação deve ser única e exclusivamente
da responsabilidade de pessoal
qualificado.
• Se deixar cair algum objecto sólido ou
entornar líquidos para dentro do leitor,
desligue-o e mande-o reparar por pessoal
qualificado antes de voltar a utilizá-lo.
• Neste leitor, não é possível ouvir discos
que não tenham formas standard como,
por exemplo, em forma de coração,
quadrado, estrela. Se o fizer, pode
danificar o leitor. Não utilize este tipo de
discos.
Sobre as fontes de alimentação
• Mesmo que tenha desligado o interruptor
de corrente, o leitor só será desligado da
fonte de alimentação CA (rede principal)
depois de o desligar da tomada de parede.
• A placa que indica a tensão de
funcionamento, o consumo de energia,
etc., encontra-se na parte de trás do
aparelho.
Sobre a localização
• Não deixe o leitor perto de fontes de calor
ou em locais expostos à incidência directa
dos raios solares, com muito pó ou
sujeitos a choques mecânicos.
• Não coloque o leitor numa superfície
inclinada ou pouco estável.
• Não coloque nenhum objecto a uma
distância inferior a 10 mm da caixa do
aparelho. As aberturas de ventilação têm
de estar desobstruídas para que o leitor
funcione devidamente e de maneira a
proteger os componentes.
42PT
• Se deixar o leitor num carro estacionado
ao sol, escolha um local dentro do
automóvel onde este não fique exposto à
incidência directa dos raios solares.
• Devido à utilização de um íman potente
nas colunas, mantenha os cartões de
crédito com sistema de código magnético
ou os relógios de corda longe do leitor, de
modo a evitar possíveis danos provocados
pelo referido íman.
Sobre o funcionamento
• A humidade condensa-se na lente interna
do leitor de CD, se o transportar
directamente de um sítio frio para um sítio
quente ou se o colocar numa sala muito
húmida. Se isto acontecer, o leitor deixa
de funcionar devidamente. Neste caso,
retire o CD e aguarde cerca de uma hora
até que a humidade se evapore.
• Se o leitor tiver estado desligado durante
um período prolongado, coloque-o no
modo de reprodução para o aquecer
durante alguns minutos antes de introduzir
uma cassete.
Notas sobre os CD
• Antes de reproduzir um CD, limpe-o com
um pano de limpeza. Limpe-o do centro
para fora.
• Não utilize solventes tais como a benzina,
diluente, produtos de limpeza disponíveis
no mercado ou sprays anti-estáticos
próprios para LPs em vinyl.
• Não exponha o CD à incidência directa
dos raios solares ou a fontes de calor tais
como condutas de ar quente, nem o deixe
dentro de um carro estacionado ao sol
porque poderá ocorrer um aumento
considerável de temperatura no seu
interior.
• Não cole papéis ou autocolantes no CD,
nem risque a sua superfície.
• Depois de reproduzir o CD, guarde-o na
respectiva caixa.
Se o CD estiver sujo, riscado ou com
dedadas, poderão ocorrer erros de tracking.
Os CD-Rs/CD-RWs
Este leitor de CD pode reproduzir CD-Rs/
RWs gravados nos formatos ATRAC3plus/
ATRAC3, MP3 ou CDDA*, mas a
capacidade de reprodução pode variar com a
qualidade do disco e as condições do
dispositivo de gravação.
* CDDA é a abreviatura de Compact Disc Digital
Audio (Disco compacto de áudio digital). É uma
norma de gravação utilizada para os CDs de
áudio.
Notas sobre cassetes
• Quebre a patilha da cassete do lado A ou
B para evitar gravações acidentais. Se
quiser voltar a utilizar essa cassete para
fazer uma gravação, tape a patilha
quebrada com fita adesiva.
Lado A
Patilha do lado B
Patilha do lado A
• Não se recomenda a utilização de uma
cassete com uma duração superior a 90
minutos. As fitas destas cassetes são muito
finas e partem-se muito facilmente. Isto
pode provocar uma avaria ou deteriorar o
som.
Se surgirem problemas ou dúvidas sobre o
funcionamento do leitor, contacte o agente
Sony da sua zona.
Resolução de problemas
Geral
O aparelho não liga.
• Ligue bem o cabo de alimentação à tomada
de corrente.
Não há som.
• Carregue em ?/1 para ligar o leitor.
• Regule o volume.
• Desligue os auscultadores quando estiver a
ouvir através das colunas.
Ouve-se ruído.
• Alguém está a utilizar um telefone portátil ou
um aparelho que transmite ondas de rádio
perto do leitor. t Afaste o telefone portátil,
etc., do leitor.
Leitor de CD
A indicação “No Disc” aparece no visor,
mesmo que haja um CD dentro de um
compartimento.
• Coloque o CD com a face com etiqueta
virada para cima.
• O CD-R/CD-RW não está finalizado.
Finalize-o no dispositivo de gravação.
• Há problemas com a qualidade do CD-R/CDRW, do dispositivo de gravação ou do
programa de aplicação.
• O CD-R/CD-RW não tem nada gravado.
O CD não se ouve.
• Coloque o CD com o lado da etiqueta virado
para cima.
• Limpe o CD.
• Retire o CD e deixe o compartimento de CDs
aberto durante cerca de uma hora para secar a
humidade.
O som desaparece.
• Reduza o volume.
• Limpe o CD ou substitua-o se estiver muito
danificado.
• Coloque o leitor num local sem vibrações.
• Limpe a lente com um soprador à venda no
mercado.
continuação
43PT
Resolução de problemas
(continua)
• O som pode apresentar quebras ou ruído se
utilizar CD-Rs/CD-RWs de má qualidade ou
se o dispositivo de gravação ou o programa
de aplicação tiverem problemas.
Aparece a indicação “No File”.
• Está a tentar reproduzir um CD-R/CD-RW
que não contém nenhum ficheiro ATRAC ou
MP3. (página 4)
Rádio
O som está muito baixo ou não tem qualidade.
• Afaste o leitor do televisor.
A imagem do televisor começa a tremer.
• Se estiver a ouvir um programa em FM perto
de um televisor com antena interna, afaste o
leitor do televisor.
Gravador de cassetes
A cassete não anda quando carrega num
botão.
• Introduza a cassete correctamente e feche
bem a tampa do compartimento respectivo.
O botão REC não funciona/Não consegue
reproduzir a cassete.
• Verifique se a patilha de segurança da cassete
que está dentro do compartimento está na
posição correcta. Se não estiver, aparece a
indicação “No Tab”.
• Carregue em FUNCTION para mudar a
função do leitor para “TAPE”.
Não consegue desgravar completamente a
cassete.
• Limpe a cabeça de eliminação (consulte a
página 45).
• Está a utilizar uma cassete TYPE II (high
position) ou TYPE IV (metal) neste aparelho.
Utilize uma cassete TYPE I (normal) e
reproduza-a.
A cassete não grava.
• Verifique se introduziu a cassete
correctamente. Se a cassete não estiver
correctamente introduzida, aparece a
indicação “No Tape”.
• Verifique se a patilha de segurança da cassete
que está dentro do compartimento está na
posição correcta. Se não estiver, aparece a
indicação “No Tab”.
44PT
O som está fraco/A qualidade do som é
má.
• Limpe as cabeças, os roletes e os cabrestantes
(consulte a página 45).
• Desmagnetize as cabeças utilizando um
desmagnetizador (consulte a página 45).
Não é possível colocar o leitor em
modo de pausa durante a reprodução.
• Só pode parar o gravador de cassetes durante
a gravação.
Temporizador
O temporizador não funciona.
• Verifique se o relógio está certo.
• Verifique se o cabo de alimentação de CA
não está cortado.
• Verifique se a cassete não está no fim.
• Verifique se a indicação
(relógio) está
visível.
Telecomando
O telecomando não funciona.
• Se as pilhas do telecomando estiverem fracas,
substitua-as por novas.
• Aponte o telecomando na direcção do sensor
remoto do leitor.
• Não pode haver obstáculos entre o
telecomando e o leitor.
• Não exponha o sensor remoto a luzes intensas
como, por exemplo, a luz do sol ou a luz de
lâmpadas fluorescentes.
• Se utilizar o telecomando, aproxime-se do
leitor.
Se, depois de tentar as soluções indicadas acima, o
problema persistir, desligue o cabo de alimentação
de CA. Depois de desaparecerem todas as
indicações do visor, volte a ligar o cabo de
alimentação. Se o problema persistir, consulte o
distribuidor Sony mais próximo. Nesse caso, leve
o aparelho e a coluna esquerda pois contém a
secção de alimentação (CMT-A50/A70).
Manutenção
Limpar as cabeças e o percurso
da fita
Para obter uma óptima qualidade de
reprodução e gravação, limpe as cabeças, os
roletes de tracção da fita e os cabrestantes,
com um algodão ligeiramente humedecido
num líquido de limpeza ou em álcool, após
cada 10 horas de funcionamento. No entanto,
para maximizar a qualidade da gravação,
recomendamos que limpe todas as
superfícies por onde passa a fita, antes de
cada gravação.
Desmagnetizar as cabeças
Após 20 a 30 horas de utilização, as cabeças
acumularam já magnetismo residual
suficiente para provocar assobios e quebras
no som de alta frequência. Nessa altura, deve
desmagnetizar as cabeças e todas as peças
metálicas existentes no percurso da fita com
um desmagnetizador de cabeças à venda no
mercado.
Limpeza da caixa
Limpe a caixa, o painel e os controlos com
um pano macio ligeiramente humedecido
numa solução de detergente suave. Não
utilize nenhum tipo de esfregão abrasivo, pó
de limpeza ou solvente, como álcool ou
benzina.
Cabrestante
Cabeça de
gravação/
reprodução
Cabeça de
eliminação
Rolete
Depois da limpeza, deixe secar
completamente as áreas que limpou antes de
colocar uma cassete.
45PT
Especificações
Secção do leitor de CD
Sistema
Sistema áudio digital de CD
Propriedades do diodo laser
Material: GaAlAs
Comprimento de onda: 780 nm
Duração da emissão: contínua
Saída do laser:
menos de 44,6 µW
(Valor de saída medido a uma distância de
aproximadamente 200 mm da superficie da lente da
objectiva no bloco de leitura óptica com uma abertura de
7 mm.)
Rotações
400 r/min (rpm) a 1 000 r/min (rpm) (CLV)
Número de canais
2
Resposta em frequência
20 - 20 000 Hz +0/–1 db
Vibração e oscilação
Inferior ao limite susceptível de ser medido
Secção do rádio
Gama de frequência
FM 87,5 - 108 MHz
AM 531 - 1 611 kHz (passo de 9 kHz)
530 - 1 610 kHz (passo de 10 kHz)
IF
FM: 10,7 MHz
AM: 450 kHz
Antenas
FM: Antena de fio
AM: Antena quadraqular
Gravador de cassetes
Sistema de gravação
4 faixas 2 canais estéreo
Tempo de bobinagem rápida
Aprox. 112s (seg.) com a cassete C-60 da Sony
Resposta em frequência
TYPE I (normal): 50 - 15 000 Hz
Geral
Coluna
Tweeter: 4 cm de diâmetro, 6 Ω
Woofer: 13 cm de diâmetro, 6 Ω
Radiador passivo: 10 cm de diâmetro (só no CMT-A50)
Entrada
Tomada LINE IN (minitomada estéreo)
Nível de entrada mínimo 430 mV
Saídas
Tomada para auscultadores (minitomada estéreo):
Para auscultadores com uma impedância de 8 - 64 Ω
OPTICAL DIGITAL OUT (CD) (conector de saída
óptica):
Comprimento de onda 630 - 690 nm
Potência máxima de saída
CMT-A50: 20 W
CMT-A70: 60 W
Requisitos de energia
Sistema pessoal de componentes:
Modelo coreano: 220 V CA, 60 Hz
Outros modelos: 230 V CA, 50 Hz
Para o telecomando:
2 pilhas R03 (tamanho AAA) de 3 V CC
Consumo de energia
CMT-A50: 50 W
CMT-A70: 100 W
Dimensões
Leitor:
Aprox. 136 × 151,8 × 204 mm (l/a/p) (incluindo
peças salientes)
Coluna:
CMT-A50: aprox. 128 × 287 × 215 mm (l/a/p)
(incluindo peças salientes)
CMT-A70: aprox. 164 × 267 × 255 mm (l/a/p)
(incluindo peças salientes)
Peso
CMT-A50:
Leitor: aprox. 1,6 kg
Coluna esquerda: aprox. 4,3 kg
Coluna direita: aprox. 2,2 kg
CMT-A70:
Leitor: aprox. 1,6 kg
Coluna esquerda: aprox. 5,6 kg
Coluna direita: aprox. 2,9 kg
Acessórios fornecidos
Telecomando (1)
Pilhas R03 (tamanho AAA) (2)
Antenas de FM de fio (1)
Antena quadrangular de AM (1)
CD-ROM (SonicStage) (1)
Instalação/Manual de Instruções do SonicStage (1)
Patentes dos EUA e de outros países licenciadas pela Dolby
Laboratories.
Design e especificações sujeitos a alterações sem aviso prévio.
Acessórios opcionais
Conjunto de auscultadores Sony MDR
46PT
Índice remissivo
A, B
Acertar o relógio 33
Adormecer com música 37
Alterar a programação de
retomar a reprodução 26
ATRAC CD
acerca do ATRAC CD 5
ordem de reprodução 8
visor 17
C
CD-ROM (SonicStage) 4
Criar o seu próprio programa
24
D
Desmagnetizar as cabeças 45
L
Leitor de cassetes 12
Leitor de CD 6
Ligação
das antenas 38
das colunas 38
do sistema 38
Ligar
o cabo de alimentação de
CA 39
o equipamentos opcionais
40
o sistema. Consulte Ligar o
sistema
Limpar
a caixa 45
a cassete, as cabeças e o
percurso da fita 45
Localizar uma faixa específica
18
E
Especificações 46
Estações de rádio
memorizar 27
ouvir 28
F
Formato CDDA 5
G, H
Gravar
faixas programadas 25
programas de rádio com
temporizador 35
todas as faixas do CD 14
uma cassete 14
um MD ou DAT 41
M, N
Manutenção 45
MEGA BASS 32
Melhorar a recepção da
transmissão 11
Memorizar estações de rádio
27
MP3
acerca do MP3 5
ordem de reprodução 8
visor 17
O
Ouvir o som
do rádio 10
do televisor, videogravador
e leitor/gravador de MD
41
I, J, K
ID3 tag 17
Instalação 38
Intensificação do som 32
P, Q
Pilhas para o telecomando 39
Precauções 42
Procurar 19
PTY 29
R
RDS 28
Regular o contraste do visor 40
Reprodução aleatória 21
Reprodução da lista de música
m3u 23
Reprodução de faixas com
marcadores 22
Reprodução de programas 24
Reprodução repetitiva 25
Reproduzir
um CD 6
uma cassete 12
uma única faixa 21
um grupo expecífico 20
estações de rádio
memorizadas 28
faixas por ordem aleatória
21
faixas repetidamente 25
Resolução de problemas 43
Retomar reprodução 7, 26
S
Seleccionar
faixas 19
intensificação do som 32
SonicStage 4
SOUND 32
T
Temporizador
Acordar com música 34
Adormecer com música
37
Gravação temporizada de
programas de rádio 35
U
Utilizar o visor 17
V, W, X, Y, Z
Visor 17
47PT
48PT
49PT
Sony Corporation
Download PDF

advertising