Sony | MHC-EX600 | Sony MHC-EX600 Krachtig audiosysteem voor thuis Gebruiksaanwijzing

4-267-386-51(1)
Mini HI-FI
Component System
Gebruiksaanwijzing
MHC-EX99/EX88/EX66
MHC-EX900/EX700/EX600
Voorbereidingen
Bedieningen
Aanvullende informatie
VOORZICHTIG
WAARSCHUWING
Om de kans op brand te verkleinen, mag u de
ventilatieopeningen van het apparaat niet
afdekken met een krant, tafelkleed, gordijn, enz.
Plaats ook geen voorwerpen met open vuur,
brandende kaarsen, op het apparaat.
Om de kans op brand of elektrische
schokken te verkleinen, mag u het apparaat
niet blootstellen aan druppels of spetters, en
mogen geen voorwerpen die met een
vloeistof zijn gevuld, zoals een vaas, op het
apparaat worden gezet.
Aangezien de hoofdstekker wordt gebruikt
om het apparaat los te koppelen van het
elektriciteitsnet, sluit u het apparaat aan op
een gemakkelijk bereikbaar stopcontact.
Mocht u een abnormale situatie van het
apparaat ontdekken, dan trekt u de netstekker
onmiddellijk uit het stopcontact.
Installeer de stereo-installatie niet in een
krappe ruimte, zoals een boekenkast of
ingebouwde kast.
Stel batterijen of apparaten waarin batterijen
worden gebruikt niet bloot aan buitensporige
hitte, zoals zonlicht, vuur en dergelijke.
Het apparaat is niet losgekoppeld van het
elektriciteitsnet zolang de stekker in het
stopcontact zit, ondanks dat het apparaat zelf
is uitgeschakeld.
Buitensporige geluidsdruk van oortelefoons
of een hoofdtelefoon kan leiden tot
gehoorbeschadiging.
2NL
Het gebruik van optische instrumenten met
dit apparaat zal de kans op oogbeschadiging
vergroten.
Dit apparaat is geclassificeerd als een
KLASSE 1 LASER product. Deze
aanduiding bevindt zich aan de achterkant
van het apparaat.
Kennisgeving aan klanten: de
volgende informatie is alleen
van toepassing op apparaten
verkocht in landen waarin de
EU-richtlijnen geldig zijn.
De fabricant van dit product is Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japan. De geauthoriseerde
vertegenwoordiging voor EMC en produkt
veiligheid is Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Duitsland. Voor service- of garantiezaken
verwijzen wij u graag naar de addressen in de
afzonderlijke service/garantie documenten.
Verwijdering van oude
elektrische en
elektronische
apparaten
(Toepasbaar in de
Europese Unie en
andere Europese
landen met
gescheiden
inzamelingssystemen)
Het symbool op het product of op de
verpakking wijst erop dat dit product niet als
huishoudelijk afval mag worden behandeld.
Het moet echter naar een plaats worden
gebracht waar elektrische en elektronische
apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor
zorgt dat dit product op de correcte manier
wordt verwerkt, voorkomt u voor mens en
milieu negatieve gevolgen die zich zouden
kunnen voordoen in geval van verkeerde
afvalbehandeling. De recycling van
materialen draagt bij tot het vrijwaren van
natuurlijke bronnen. Voor meer details in
verband met het recyclen van dit product,
neemt u contact op met de gemeentelijke
instanties, het bedrijf of de dienst belast met
de verwijdering van huishoudafval of de
winkel waar u het product hebt gekocht.
Dit betreft de accessoires:
Afstandsbediening
Verwijdering van oude
batterijen (in de
Europese Unie en
andere Europese
landen met
afzonderlijke
inzamelingssystemen)
Dit symbool op de batterij of verpakking
wijst erop dat de meegeleverde batterij van
dit product niet als huishoudelijk afval
behandeld mag worden. Op sommige
batterijen kan dit symbool voorkomen in
combinatie met een chemisch symbool. De
chemische symbolen voor kwik (Hg) of lood
(Pb) worden toegevoegd als de batterij meer
dan 0,0005 % kwik of 0,004 % lood bevat.
Door deze batterijen op juiste wijze af te
voeren, voorkomt u voor mens en milieu
negatieve gevolgen die zich zouden kunnen
voordoen in geval van verkeerde
afvalbehandeling. Het recycleren van
materialen draagt bij tot het vrijwaren van
natuurlijke bronnen.
In het geval dat de producten om redenen van
veiligheid, prestaties dan wel in verband met
data-integriteit een permanente verbinding
met batterij vereisen, dient deze batterij
enkel door gekwalificeerd servicepersoneel
vervangen te worden. Om ervoor te zorgen
dat de batterij op een juiste wijze zal worden
behandeld, dient het product aan het eind van
zijn levenscyclus overhandigd te worden aan
het desbetreffende inzamelingspunt voor de
recyclage van elektrisch en elektronisch
materiaal.
Voor alle andere batterijen verwijzen we u
naar het gedeelte over hoe de batterij veilig
uit het product te verwijderen. Overhandig
de batterij bij het desbetreffende
inzamelingspunt voor de recyclage van
batterijen.
3NL
Voor meer details in verband met het
recyclen van dit product of batterij, neemt u
contact op met de gemeentelijke instanties,
het bedrijf of de dienst belast met de
verwijdering van huishoudafval of de winkel
waar u het product hebt gekocht.
Bericht over DualDiscs
Een DualDisc is een tweezijdige disc,
waarop aan de ene kant DVD-materiaal is
opgenomen en aan de andere kant digitaal
audiomateriaal. Echter, aangezien de kant
met het audiomateriaal niet voldoet aan de
Compact Disc (CD)-norm, wordt een juiste
weergave op dit apparaat niet gegarandeerd.
Muziekdiscs die zijn
gecodeerd met copyrightbeveiligingstechnologieën
Dit product is ontworpen voor het afspelen
van discs die voldoen aan de CD-norm
(Compact Disc). Onlangs hebben
platenmaastschappijen muziekdiscs op de
markt gebracht die zijn gecodeerd met
copyright-beveiligingstechnologieën. Houd
er rekening mee dat sommige van deze discs
niet voldoen aan de CD-norm en wellicht
niet met dit product kunnen worden
afgespeeld.
Opmerking over
auteursrechtelijk beschermde
inhoud
De overgebrachte muziek is uitsluitend
bedoeld voor privégebruik. Voor gebruik
van de muziek buiten deze beperking is
toestemming vereist van de
auteursrechtenhouders.
4NL
Licentie en handelsmerken
• MPEG Layer-3 audio-codeertechnologie
en -patenten gebruikt onder licentie van
Fraunhofer IIS en Thomson.
• Windows Media is een gedeponeerd
handelsmerk of een handelsmerk van
Microsoft Corporation in de Verenigde
Staten en/of andere landen.
• Dit apparaat bevat technologie die
onderhevig is aan bepaalde intellectueeleigendomsrechten van Microsoft. Het
gebruik of de distributie van deze
technologie buiten dit product is verboden
zonder de betreffende licentie(s) van
Microsoft.
Inhoudsopgave
Overzicht van de plaats van de
onderdelen en
bedieningstoetsen .........................6
Voorbereidingen
Het systeem stevig aansluiten ....10
Instellen van de klok ..................11
Aanvullende informatie
Voorzorgsmaatregelen .............. 24
Verhelpen van storingen ........... 25
Meldingen ................................. 32
Technische gegevens................. 33
Bedieningen
Weergave van een
cd/MP3-disc ...............................12
Luisteren naar de radio...............13
Alvorens een USB-apparaat te
gebruiken....................................14
Muziek overbrengen van een disc
naar een USB-apparaat ..............16
Een bestand vanaf het
USB-apparaat weergeven...........18
Uw eigen programma
samenstellen (PROGRAMweergavefunctie)........................19
Optionele geluidscomponenten
gebruiken....................................20
Regeling van het geluid .............21
De displayinformatie
veranderen..................................21
De helderheid van de verlichting
veranderen..................................22
De timers gebruiken ...................22
5NL
Overzicht van de plaats van de onderdelen en
bedieningstoetsen
Deze gebruiksaanwijzing legt voornamelijk de bediening uit met behulp van de
afstandsbediening, doch dezelfde handelingen kunnen ook uitgevoerd worden met de
gelijknamige of soortgelijke toetsen op het apparaat.
Hoofdapparaat
De toetsen op het apparaat vergrendelen (kinderbeveiligingsfunctie)
U kunt de toetsen op het apparaat, behalve ?/1, vergrendelen om te voorkomen dat ze per
ongeluk worden bediend.
Houd x ingedrukt op het apparaat totdat "CHILD LOCK ON" of "CHILD LOCK OFF"
wordt afgebeeld op het display. De toetsen behalve ?/1 op het apparaat worden
vergrendeld of ontgrendeld.
Merk op dat de kinderbeveiliging wordt geannuleerd wanneer het netsnoer wordt
losgekoppeld.
6NL
Afstandsbediening
F DSGX toets (pag. 21)
Druk hierop om het geluidseffect te
kiezen.
G ENTER toets
Druk hierop om de instellingen in te
voeren/vast te leggen.
H TUNING + toets
Druk hierop om op een gewenste
zender af te stemmen.
> (spring-vooruit-)toets
Druk hierop om een track of bestand
te kiezen.
M (versneld-voorwaarts-)
toets
Druk hierop om een bepaald punt in
een track of bestand te zoeken.
I VOLUME-regelaar
Draai hieraan om het volumeniveau
in te stellen.
J
(USB-) poort
Sluit een optioneel USB-apparaat
aan.
1 ?/1 (aan/wachtstand)toets
Druk hierop om het systeem in of uit
te schakelen.
B Afstandsbedieningssensor
C Z (openen/sluiten-)toets
Druk hierop om een disc te plaatsen
of eruit te halen.
D x (stop-)toets
Druk hierop om het weergeven of
overbrengen te stoppen.
E REC TO USB toets (pag. 16)
Druk hierop om muziek vanaf een
disc over te brengen naar het
aangesloten, optionele USBapparaat.
K PHONES-aansluiting
Voor aansluiting van de
hoofdtelefoon.
L DVD/PC IN L/R (audio in L/R-)
aansluitingen
Sluit een audiocomponent
(draagbare muziekspeler, enz.) aan.
M TUNING – toets
Druk hierop om op een gewenste
zender af te stemmen.
. (spring-achteruit-)toets
Druk hierop om een track of bestand
te kiezen.
m (versneld-achterwaarts-)
toets
Druk hierop om een bepaald punt in
een track of bestand te zoeken.
7NL
N OPTIONS toets (pag. 15, 17, 22)
V
Druk hierop om de optiemenu’s op te
roepen of te verlaten.
Druk hierop om een map te
selecteren.
O EQ toets (pag. 21)
Druk hierop om het geluidseffect te
kiezen.
W VOLUME +/– toets
Druk hierop om het volumeniveau in
te stellen.
P FUNCTION toets
Druk hierop om de functie te kiezen.
Q NX (weergave-/pauze-)toets
Druk hierop om de weergave te
starten of pauzeren.
R CLOCK/TIMER SELECT toets
(pag. 23)
CLOCK/TIMER SET toets
(pag. 11, 23)
Druk hierop om de klok en de
weergavetimer in te stellen.
S REPEAT/FM MODE toets
(pag. 12, 13, 18)
Druk hierop om herhaaldelijk te
luisteren naar een disc, een USBapparaat, een enkele track of een
bestand.
Druk hierop om de FMontvangstfunctie (mono of stereo) te
kiezen.
T TUNER/BAND toets
Druk hierop om de tunerfunctie te
selecteren. Druk hierop om FM- of
AM-ontvangst te kiezen.
U m/M (terugspoelen/snel
vooruitspoelen) toets
Druk hierop om een bepaald punt in
een track of bestand te zoeken.
T/t toets
Druk hierop om een menuonderdeel
te kiezen.
+ (map kiezen) toets
(pag. 12, 18, 19)
X
– (map kiezen) toets
(pag. 12, 18, 19)
Druk hierop om een map te
selecteren.
Y CLEAR toets (pag. 20)
Druk hierop om een vooraf
geprogrammeerde track of bestand te
wissen.
Z N (weergave-)toets
Druk hierop om de weergave te
starten.
X (pauze-)toets
Druk hierop om de weergave te
pauzeren.
wj ./> (spring-achteruit/
spring-vooruit-)toets
Druk hierop om een track of bestand
te kiezen.
+/– (afstem-)toets
Druk hierop om op een gewenste
zender af te stemmen.
wk USB toets
Druk hierop om de USB-functie te
kiezen.
wl CD toets
Druk hierop om de CD-functie te
kiezen.
e; TUNER MEMORY toets
(pag. 13)
Druk hierop om een voorkeurzender
te programmeren.
8NL
ea PLAY MODE/TUNING MODE
toets (pag. 12, 13, 19)
Druk hierop om de weergavefunctie
te kiezen van een cd, MP3-disc of
USB-apparaat.
Druk hierop om de afstemfunctie te
kiezen.
es DISPLAY toets (pag. 11, 20, 21)
Druk hierop om de informatie op het
display te veranderen.
ed SLEEP toets (pag. 22)
Druk hierop om de slaaptimer in te
stellen.
9NL
Voorbereidingen
Het systeem stevig aansluiten
A AM-raamantenne
B FM-draadantenne (Strek
deze horizontaal uit.)
C Naar rechterluidspreker
D Naar het stopcontact
E Luidsprekersnoer (Rood/3)
F Luidsprekersnoer (Zwart/#)
G Naar linkerluidspreker
H Subwoofersnoer
I Naar subwoofer
De subwoofer
loskoppelen
A Voeding
Steek de stekker in het stopcontact.
Als de stekker niet in het stopcontact past,
haalt u de bijgeleverde stekkeradapter eraf
(alleen voor modellen voorzien van een
stekkeradapter).
B Antennes
Zoek een locatie en een richting met een
goede ontvangst wanneer u de antennes
plaatst.
Houd de antennes uit de buurt van de
luidsprekersnoeren, het netsnoer en de
USB-kabel om te voorkomen dat ruis
wordt opgevangen.
C Luidsprekers
Steek alleen het bloot gemaakte deel van
het snoer erin.
10NL
D Subwoofer (alleen MHC-EX99/
EX900)
Sluit de subwoofer met behulp van het
subwooferkabel aan op de
SUBWOOFER-aansluiting.
Voor een betere weergave van de lage
tonen moet u de subwoofer in een
verticale positie plaatsen. Bovendien,
plaats de subwoofer:
– op een stabiele ondergrond waar
geen resonantie kan optreden.
– tenminste een paar centimeter van
de muur verwijderd.
– uit het midden van de kamer of
elimineer de oorzaak van de staande
golf, door bijvoorbeeld een
boekenplank tegen de muur te
plaatsen.
Batterijen plaatsen
Plaats de twee bijgeleverde R6-batterijen
(AA-formaat) met de polen in de juiste
richting, zoals hieronder aangegeven.
Instellen van de klok
Gebruik de toetsen op de
afstandsbediening om de klok in te
stellen.
1 Druk op ?/1 om het systeem in te
schakelen.
Opmerkingen
• Gebruik geen combinatie van oude en nieuwe
batterijen of een combinatie van verschillende
batterijtypen.
• Als u van plan bent om de afstandsbediening
voor langere duur niet te gebruiken, moet u de
batterijen verwijderen om eventuele schade
door lekkage van batterijen en corrosie te
voorkomen.
• Apparaten waarin batterijen worden gebruikt
mogen niet worden blootgesteld aan
buitensporige hitte, zoals zonlicht, vuur en
dergelijke.
Bij verplaatsing van dit
systeem
Verwijder de disc, indien geplaatst,
schakel het systeem uit en trek vervolgens
de stekker uit het stopcontact.
Als "PLAY SET" knippert, drukt u
herhaaldelijk op ./> om
"CLOCK" te selecteren en drukt u
daarna op ENTER.
3 Druk herhaaldelijk op ./>
om het uur in te stellen, en druk
daarna op ENTER.
Voorbereidingen
2 Druk op CLOCK/TIMER SET.
4 Op dezelfde manier kunt u de
minuten instellen.
Opmerking
De tijdinstelling gaat verloren als u de stekker
uit het stopcontact trekt of als er een
stroomstoring optreedt.
De klok afbeelden terwijl het
systeem is uitgeschakeld
Druk herhaaldelijk op de toets DISPLAY
totdat de tijd wordt afgebeeld. De klok
wordt gedurende 8 seconden afgebeeld.
11NL
De weergavefunctie wijzigen
Bedieningen
Weergave van een cd/
MP3-disc
1 Kies de CD-functie.
Druk op CD (of herhaaldelijk op
FUNCTION).
2 Plaats een disc.
Druk op de toets Z op het apparaat en
plaats een disc met de labelkant
omhoog op de disclade.
Druk op de toets Z op het apparaat om
de disclade dicht te doen.
3 Start de weergave.
Druk op N (of NX op het
apparaat).
Andere bedieningsmogelijkheden
Om
Drukt u op
De weergave te
pauzeren
X (of NX op het
apparaat). Druk
nogmaals op deze toets
om de weergave te
hervatten.
De weergave te
stoppen
x.
Een map op een
MP3-disc te
kiezen
+/– herhaaldelijk.
Een track of
./>.
bestand te kiezen
12NL
Een punt in een
track of bestand
te zoeken
m/M en houdt u de
toets ingedrukt tijdens
weergave, en laat de toets
op het gewenste punt los.
Herhaalde
weergave te
kiezen
REPEAT herhaaldelijk
totdat "REP" of "REP1"
wordt afgebeeld.
Druk herhaaldelijk op PLAY MODE
terwijl de speler in de stopstand staat. U
kunt kiezen uit normale weergave (" "
voor alle MP3-bestanden in de map op de
disc), willekeurige weergave ("SHUF" of
"
SHUF*" voor willekeurige weergave
van de map) en geprogrammeerde
weergave ("PGM").
* Tijdens het weergeven van een cd-da(audio)disc, werkt de
(SHUF) weergave
op dezelfde manier als de normale (SHUF)
weergave.
Opmerking over herhaalde weergave
Met de instelling "REP1" wordt aangegeven dat
een enkele track of bestand herhaald wordt
weergegeven, totdat u het stopt.
Opmerking over de willekeurige
weergavefunctie
Wanneer u het systeem uitschakelt, wordt de
geselecteerde willekeurige weergavefunctie
("SHUF" of "
SHUF") geannuleerd en keert
de weergavefunctie terug naar de normale
weergavefunctie.
Opmerkingen over weergave van
MP3-discs
• Zorg ervoor dat op een MP3-disc geen andere
soorten bestanden of onnodige mappen staan.
• Mappen zonder MP3-bestanden worden
overgeslagen.
• MP3-bestanden worden weergegeven in de
volgorde waarmee ze op de disc geplaatst zijn.
• Het systeem kan alleen maar MP3-bestanden
met de extensie ".mp3" weergeven.
• Zelfs als de bestandsnaam de ".mp3"-extensie
heeft, als het werkelijke bestand anders is, kan
het weergeven van dit bestand een hard geluid
genereren dat het luidsprekersysteem kan
beschadigen en een storing kan veroorzaken
in het apparaat.
• Het maximale aantal:
– mappen is 255 (inclusief de rootmap).
– MP3-bestanden is 512.
– mapniveaus (bestandsstructuur) is 8.
• Compatibiliteit met alle MP3-codeer-/MP3schrijfsoftwareprogramma's, branders en
opnamemedia kan niet gewaarborgd worden.
MP3-discs die niet compatibel zijn, kunnen
ruis of onderbroken muziek produceren of
kunnen in het geheel niet weergegeven
worden.
Opmerkingen over weergave van
multisessie-discs
• Als de eerste sessie op de disc een cd-dasessie is, kunnen de andere sessies op de disc
niet worden herkend, ongeacht het formaat
van de sessie. Uitsluitend cd-da-tracks in de
eerste sessie kunnen worden weergegeven.
• Als het formaat van de eerste sessie op de disc
een CD-ROM-sessie is, en de volgende
sessies in hetzelfde formaat zijn opgenomen,
zal het systeem doorgaan met het weergeven
van MP3-bestanden in meerdere sessies tot
het systeem een andere sessie tegenkomt die
is opgenomen in een andere formaat.
"TUNER AM".
Druk herhaaldelijk op TUNER/BAND
(of FUNCTION).
2 Stem af.
Voor automatisch scannen
Druk herhaaldelijk op TUNING
MODE totdat "AUTO" wordt
afgebeeld en druk daarna op +/– (of op
TUNING +/– op het apparaat). Nadat
een zender is gevonden, stopt het
scannen automatisch, waarna
"TUNED" en "ST" (alleen voor
stereoprogramma’s) op het display
branden.
Als "TUNED" niet brandt en het
scannen niet stopt, drukt u op x om het
scannen te stoppen, en stemt u
vervolgens handmatig af (zie
hieronder).
Als u hebt afgestemd op een
radiozender die RDS-diensten
aanbiedt, wordt de zendernaam
afgebeeld op het display.
Druk herhaaldelijk op TUNING
MODE totdat "MANUAL" wordt
afgebeeld en druk daarna herhaaldelijk
op +/– (of op TUNING +/– op het
apparaat) om op de gewenste zender af
te stemmen.
Tip
Voor het verminderen van statische ruis bij
ontvangst van een zwakke FM-stereozender,
druk herhaaldelijk op de toets FM MODE totdat
"MONO" wordt afgebeeld om de stereoontvangst uit te schakelen.
Een radiozender opslaan als
voorkeurzender
Gebruik de toetsen van de
afstandsbediening om de
voorkeurzenders in te stellen.
Bedieningen
Luisteren naar de radio
1 Selecteer "TUNER FM" of
Voor handmatige afstemming
1 Stem af op de gewenste zender.
2 Druk op TUNER MEMORY om de
tunergeheugenfunctie te
selecteren.
Voorkeurzendernummer
3 Druk herhaaldelijk op +/– om het
gewenste
voorkeurzendernummer te
kiezen.
Als reeds een andere zender is
toegewezen aan het geselecteerde
voorkeurzendernummer, wordt deze
zender vervangen door de nieuwe
zender.
4 Druk op ENTER om de zender op
te slaan.
13NL
5 Herhaal de stappen 1 t/m 4 om
andere zenders in het geheugen
vast te leggen.
U kunt maximaal 20 FM- en 10 AMradiozenders als voorkeurzender
instellen. Wanneer de stekker uit het
stopcontact wordt getrokken of indien
er een stroomonderbreking optreedt,
blijven de voorkeurzenders nog een
halve dag in het geheugen bewaard.
6 Om een voorkeurzender op te
roepen, drukt u herhaaldelijk op
TUNING MODE totdat "PRESET"
wordt afgebeeld, en drukt u
daarna herhaaldelijk op +/– om
het gewenste
voorkeurzendernummer te
selecteren.
14NL
Alvorens een USBapparaat te gebruiken
Kijk op de onderstaande websites voor
informatie over compatibele USBapparaten.
Voor klanten in Europa en Rusland:
<http://support.sony-europe.com/>
Voor klanten in Latijns-Amerika:
<http://www.sony-latin.com/index.crp>
Voor klanten in andere landen en
gebieden:
<http://www.sony-asia.com/support>
Opmerkingen
• Als een USB-kabelverbinding noodzakelijk
is, gebruikt u de USB-kabel die bij het USBapparaat werd geleverd.
• Nadat het USB-apparaat is aangesloten, wordt
"READING" afgebeeld en brandt "USB
MEMORY" op het display.
• Het kan ongeveer 10 seconden duren voordat
"READING" wordt afgebeeld, afhankelijk
van het type USB-apparaat dat is aangesloten.
• Sluit het systeem en het USB-apparaat niet
aan via een USB-hub.
• Als het USB-apparaat is aangesloten, leest het
systeem alle bestanden op het USB-apparaat.
Als er veel mappen of bestanden op het USBapparaat staan, kan het lezen ervan erg lang
duren.
• Bij sommige aangesloten USB-apparaten kan
na een bediening een korte vertraging
optreden voordat deze wordt uitgevoerd door
het systeem.
• Compatibiliteit met alle codeer-/
schrijfsoftware kan niet worden
gegarandeerd. Als audiobestanden op het
USB-apparaat oorspronkelijk werden
gecodeerd met incompatibele software,
kunnen dergelijke bestanden ruis of
onderbroken geluid voortbrengen, of in het
geheel niet kunnen worden weergeven.
Het geheugen selecteren op het
USB-apparaat
Als het USB-apparaat meer dan één
geheugen heeft (bijvoorbeeld een intern
geheugen en een geheugenkaart), kunt u
selecteren welk geheugen moet worden
gebruikt en vervolgens het weergeven of
overbrengen starten.
U kunt niet het geheugen selecteren
tijdens het weergeven of overbrengen.
Zorg ervoor dat u een geheugen selecteert
voordat u het weergeven of overbrengen
start.
1
Druk op USB (of herhaaldelijk op
FUNCTION) om de USB-functie te
selecteren.
2
Sluit het USB-apparaat aan op de
(USB-) poort.
3
Druk in de stopstand op OPTIONS
op het apparaat.
"MEM SEL" wordt afgebeeld. Als een
audiobestand of een map is
geselecteerd, wordt in plaats daarvan
"ERASE" afgebeeld. Druk
herhaaldelijk op ./> om "MEM
SEL" te selecteren.
4
5
Druk op ENTER.
6
Druk op ENTER.
Druk herhaaldelijk op ./> om
een geheugennummer te
selecteren.
Ga verder naar stap 6 als slechts één
geheugen kan worden geselecteerd.
Om de bediening te annuleren, drukt u
op OPTIONS.
Het systeem gebruiken als een
acculader
Wanneer het systeem is ingeschakeld kunt
u het systeem als acculader gebruiken
voor USB-apparaten die zijn uitgerust met
een oplaadfunctie.
Het opladen begint wanneer het USBapparaat is aangesloten op de
(USB-)
poort van het apparaat. De laadstatus
wordt afgebeeld op het display van het
USB-apparaat. Voor meer informatie,
raadpleegt u de gebruiksaanwijzing van
uw USB-apparaat.
Bedieningen
• Dit systeem kan in de volgende gevallen de
muziek op een disc niet overbrengen of de
audiobestanden op het USB-apparaat niet
weergeven.
– Wanneer het aantal audiobestanden in een
map hoger is dan 999.
– Wanneer het totaalaantal audiobestanden op
een USB-apparaat hoger is dan 5.000.
– Wanneer het aantal mappen op een USBapparaat hoger is als 255 (inclusief de
mappen "ROOT" en "MUSIC", maar
exclusief lege mappen).
Deze aantallen kunnen verschillen afhankelijk
van de bestands- en mapstructuur. Sla geen
andere typen bestanden of overbodige
mappen op een USB-apparaat op waarop
audiobestanden staan.
Opmerking over het opladen van een
USB-apparaat met dit systeem
In de volgende gevallen kunt u het systeem niet
gebruiken als acculader.
– De cd-speler of het USB-apparaat is
uitgeschakeld en de tunerfunctie is
geselecteerd. Zie "De laadprestaties van
discs verhogen" (pag. 30).
– Bij uitgeschakeld systeem.
15NL
Muziek overbrengen
van een disc naar een
USB-apparaat
U kunt een optioneel USB-apparaat
aansluiten op de
(USB-)poort van het
apparaat en muziek overbrengen vanaf
een disc naar het USB-apparaat.
U kunt alleen overbrengen vanaf een cdda-disc of een MP3-disc.
Het audioformaat van bestanden die zijn
overgebracht door dit apparaat is MP3.
De benodigde hoeveelheid vrije ruimte op
het USB-apparaat is ongeveer 1 MB per
minuut bij het overbrengen van muziek
vanaf een cd. De benodigde vrije ruimte
kan groter zijn het overbrengen van
muziek vanaf een MP3-disc.
U kunt gemakkelijk alle muziek op een
disc overbrengen naar een USB-apparaat
(CD SYNC). U kunt tevens een track of
MP3-bestand overbrengen dat op dat
moment wordt weergegeven (REC1).
1 Sluit het USB-apparaat aan op
de
(USB-) poort.
2 Kies de CD-functie.
Druk op CD (of herhaaldelijk op
FUNCTION).
3 Plaats een disc.
4 Zet het USB-apparaat in de
standby-stand voor
overbrengen.
Gesynchroniseerd overbrengen
(CD SYNC):
Druk op REC TO USB op het
apparaat.
Om uw favoriete cd-tracks en MP3bestabnden over te brengen, maakt u
van tevoren uw eigen programma (zie
"Uw eigen programma samenstellen"
(pag. 19)).
Om alleen MP3-bestanden over te
brengen die zijn opgeslagen in een
bepaalde map op de MP3-disc, drukt u
terwijl de speler in de stopstand staat
herhaaldelijk op PLAY MODE totdat
" " wordt afgebeeld, en drukt u
daarna herhaaldelijk op
+/– om de
gewenste map te selecteren voordat u
met het overbrengen start.
REC1:
Begin met het weergeven van de track
of het MP3-bestand dat u wilt
overbrengen, en druk daarna op REC
TO USB op het apparaat.
5 Druk op ENTER om het
overbrengen te starten.
Bij gebruik van CD SYNC
Nadat het overbrengen klaar is,
stoppen automatisch de toegang tot het
USB-apparaat en de cd-speler.
Bij gebruik van REC1
Nadat het overbrengen klaar is, stopt
de toegang tot het USB-apparaat
automatisch en blijft de cd-speler
weergeven.
Het overbrengen stoppen
Druk op x.
16NL
Audiobestanden of mappen wissen
vanaf het USB-apparaat
Merk op dat u audiobestanden en mappen
niet kunt wissen in de willekeurige
weergavefunctie of de geprogrammeerde
weergavefunctie.
1
Sluit het USB-apparaat aan op de
(USB-) poort.
2
Kies de USB-functie.
Druk op USB (of herhaaldelijk op
FUNCTION).
Druk herhaaldelijk op ./> of
+/– om het audiobestand of de
map te selecteren die u wilt wissen.
4
Druk in de stopstand op OPTIONS
op het apparaat.
5
Druk herhaaldelijk op ./> om
"ERASE" te selecteren, en druk
daarna op ENTER.
Om de wisbediening te annuleren,
drukt u op de toets OPTIONS.
6
Druk op ENTER.
Regels voor het aanmaken van
mappen en bestanden
Wanneer u voor het eerst muziek
overbrengt naar een USB-apparaat, wordt
in de map "ROOT" een map "MUSIC"
aangemaakt en wordt in de map "MUSIC"
een specifiek voor het overbrengen
gebruikte map ("CD-DA", "CD-MP3",
"REC1" of "PROGRAM") aangemaakt.
Mappen en bestanden worden als volgt
gegenereerd in de specifiek voor het
overbrengen gebruikte mappen.
Muziekbron Mapnaam
Bestandsnaam
MP3
Hetzelfde als de muziekbron2)
Cd-da
"CDDA001"3) "TRACK001"4)
REC1
Muziekbron Mapnaam
Bestandsnaam
MP3
Hetzelfde als de
muziekbron2)
"REC1"5)
Cd-da
"TRACK001"4)
1)
In de geprogrammeerde weergavefunctie is de
mapnaam "PGM_xxx", en is de naam
afhankelijk van de muziekbron (cd-da-disc of
MP3-disc).
2) Maximaal 32 tekens van de naam worden
toegewezen.
3)
De mapnummers worden daarna op volgorde
toegewezen tot het maximum van 999.
4)
De bestandsnummers worden daarna op
volgorde toegewezen.
5) Een nieuw bestand wordt aangemaakt in de
map "REC1" iedere keer wanneer een REC1opname wordt uitgevoerd.
Bedieningen
3
CD SYNC1)
Opmerkingen
• Bij het overbrengen van muziek vanaf een cd,
worden de tracks overgebracht als MP3bestanden van 128 kbps. Bij het overbrengen
van muziek vanaf een MP3-disc, worden de
MP3-bestanden overgebracht op dezelfde
bitsnelheid als de originele MP3-bestanden.
• Als u het overbrengen start tijdens de
willekeurige weergavefunctie, herhaalde
weergavefunctie of geprogrammeerde
weergavefunctie (zonder dat tracks of MP3bestanden zijn geprogrammeerd), wordt de
geselecteerde weergavefunctie geannuleerd
en verandert de weergavefunctie automatisch
naar de normale weergavefunctie.
• Tijdens het overbrengen van muziek vanaf
een MP3-disc, wordt geen geluid uitgevoerd
en wordt "HI-SPEED" afgebeeld.
• Cd-tekstinformatie wordt niet overgebracht in
de aangemaakte MP3-bestanden.
• Als u het overbrengen van muziek tussentijds
annuleert, wordt een onvolledig MP3-bestand
aangemaakt tot op het punt waarop het
overbrengen werd gestopt.
17NL
• Het overbrengen stopt automatisch als:
– het USB-apparaat vol raakt.
– het aantal audiobestanden op het USBapparaat het maximumaantal bereikt dat dit
apparaat kan herkennen.
• Als de map die u wilt wissen audiobestanden
met een ander bestandsformaat dan MP3,
WMA of AAC of submappen bevat, worden
deze niet gewist.
• Als een map of bestand dat u probeert over te
brengen reeds op het USB-apparaat bestaat
onder dezelfde naam, wordt een volgnummer
toegevoegd aan de naam, zonder dat de
originele map of het originele bestand wordt
overschreven.
• Verwijder het USB-apparaat niet en koppel
het netsnoer niet los tijdens het overbrengen
of wissen. Als u dit doet, kunnen de gegevens
op het USB-apparaat beschadigd worden of
kan het USB-apparaat zelf beschadigd
worden.
Een bestand vanaf het
USB-apparaat
weergeven
De audioformaten die op dit systeem
kunnen worden weergegeven zijn:
MP3, WMA* en AAC*
* Bestanden voorzien van
auteursrechtenbescherming (DRM, Digital
Rights Management) kunnen niet worden
weergegeven op dit systeem.
Het is mogelijk dat bestanden die vanaf een
online muziekwinkel zijn gedownload niet
kunnen worden weergegeven op dit systeem.
1 Kies de USB-functie.
Druk op USB (of herhaaldelijk op
FUNCTION).
2 Sluit een USB-apparaat aan op
de
(USB-) poort.
Wanneer het USB-apparaat wordt
aangesloten, verandert het display als
volgt:
"READING" t "STORAGE*"
* Als een USB-apparaat is aangesloten,
wordt daarna de volumelabel afgebeeld,
indien aanwezig.
3 Start de weergave.
Druk op N (of NX op het
apparaat).
Andere bedieningsmogelijkheden
Om
Drukt u op
De weergave te
pauzeren
X (of NX op het
apparaat). Druk
nogmaals op deze toets
om de weergave te
hervatten*.
De weergave te
stoppen
x.
Een map te
selecteren
+/– herhaaldelijk.
Een bestand te
kiezen
./>.
Een punt in een
bestand te
zoeken
m/M en houdt u de
toets ingedrukt tijdens
weergave, en laat de toets
op het gewenste punt los.
Herhaalde
weergave te
kiezen
REPEAT herhaaldelijk
totdat "REP" of "REP1"
wordt afgebeeld.
* Bij het weergeven van een MP3-bestand met
VBR, kan het apparaat de weergave
hervatten vanaf een ander punt.
De weergavefunctie wijzigen
Druk herhaaldelijk op PLAY MODE
terwijl het USB-apparaat in de stopstand
staat. U kunt kiezen uit normale weergave
(" " voor alle bestanden in de map op
het USB-apparaat), willekeurige
weergave ("SHUF" of "
SHUF") en
geprogrammeerde weergave ("PGM").
18NL
Opmerking over herhaalde weergave
"REP" geeft aan dat alle audiobestanden op een
USB-apparaat herhaald worden weergegeven
totdat u de weergave stopt.
Uw eigen programma
samenstellen
Opmerking over de willekeurige
weergavefunctie
(PROGRAM-weergavefunctie)
Wanneer u het systeem uitschakelt, wordt de
geselecteerde willekeurige weergavefunctie
("SHUF" of "
SHUF") geannuleerd en keert
de weergavefunctie terug naar de normale
weergavefunctie (" ").
Gebruik de toetsen op de
afstandsbediening om uw eigen
programma samen te stellen.
Opmerkingen
CD
Druk op CD (of herhaaldelijk op
FUNCTION) om de CD-functie te
selecteren.
USB
Druk op USB (of herhaaldelijk op
FUNCTION) om de USB-functie te
selecteren.
Bedieningen
• De volgende situaties kunnen de benodigde
voorbereidingstijd voor het weergeven
verlengen:
– een USB-apparaat waarop een
ingewikkelde boomstructuur is opgenomen.
– de geheugencapaciteit extreem is.
• Het systeem kan slechts weergeven tot
8 mapniveaus diep.
• Dit systeem ondersteunt niet
noodzakelijkerwijs alle functies van een
aangesloten USB-apparaat.
• De hervattingsweergavefunctie wordt
geannuleerd wanneer u het systeem
uitschakelt.
• Bestanden en mappen worden afgebeeld in de
volgorde van aanmaken op het USB-apparaat.
• De weergavevolgorde van het systeem kan
verschillen van de volgorde op het
aangesloten USB-apparaat.
• Mappen waarop geen audiobestanden staan
worden overgeslagen.
• De bestandsformaten die dit apparaat kan
weergeven zijn de volgende:
– MP3: bestandsextensie ".mp3"
– WMA: bestandsextensie ".wma"
– AAC: bestandsextensie ".m4a", ".mp4" of
".3gp"
Merk op dat zelfs als de bestandsnamen de
bovenstaande bestandsextensies hebben, als
de werkelijke bestanden anders zijn, kan het
weergeven van deze bestanden een hard
geluid genereren dat het luidsprekersysteem
kan beschadigen en een storing kan
veroorzaken in het apparaat.
1 Selecteer de gewenste functie.
2 Selecteer de weergavefunctie.
Druk terwijl de speler in de stopstand
staat herhaaldelijk op PLAY MODE
totdat "PGM" wordt afgebeeld.
3 Selecteer het gewenste track- of
bestandsnummer.
Druk herhaaldelijk op de toets ./
> totdat het gewenste track- of
bestandsnummer wordt afgebeeld.
Druk bij het programmeren van MP3/
WMA/AAC-bestanden herhaaldelijk
op
+/– om de gewenste map te
selecteren, en selecteer daarna het
gewenste bestand.
Gekozen track- of bestandsnummer
Totale weergavetijd van de/het
gekozen track of bestand
19NL
4 Programmeer het geselecteerde
track- of bestandsnummer.
Druk op ENTER om het geselecteerde
track of bestand in te voeren.
CD
"– –.– –" verschijnt als de totale duur
van het programma langer is dan
100 minuten voor een cd of als u een
MP3-audiotrack kiest.
USB
De totale programmaduur kan niet
worden afgebeeld, en dus wordt
"– –.– –" afgebeeld.
5 Herhaal de stappen 3 t/m 4 om
aanvullende tracks of bestanden
te programmeren tot een
maximum van 25 tracks of
bestanden.
6 Druk op de toets N om uw
programma van tracks en
bestanden weer te geven.
Het programma blijft beschikbaar
totdat u de disclade opent. Om
hetzelfde programma nogmaals weer
te geven, selecteert u de CD-functie en
drukt u daarna op N.
Uitschakelen van de programmaweergave
Druk terwijl de speler in de stopstand staat
herhaaldelijk op PLAY MODE totdat
"PGM" uitgaat.
Wissen van de laatste track of
bestand van het programma
Druk met de speler in de stopstand op de
toets CLEAR.
Bekijken van informatie over het
programma, zoals het aantal tracks
in het programma
Druk herhaaldelijk op de toets DISPLAY.
20NL
Optionele
geluidscomponenten
gebruiken
1 Bereid de geluidsbron voor.
Sluit een extra audiocomponent aan
met behulp van een analoge kabel (niet
bijgeleverd) op de DVD/PC IN L/Raansluiting van het apparaat.
2 Stel het volumeniveau in op het
minimum.
Druk herhaaldelijk op VOLUME – (of
draai de VOLUME-regelaar op het
apparaat) totdat "VOL MIN" wordt
afgebeeld op het display.
3 Selecteer de PC-functie.
Druk herhaaldelijk op de toets
FUNCTION.
4 Start de weergave.
Begin met het weergeven van de
aangesloten component en stel het
volumeniveau in.
Opmerkingen
• Het systeem kan automatisch in de standbystand worden gezet als het volumeniveau
van de aangesloten component te laag is. Stel
het volumenivau van de component in. Zie
"De automatische stand-byfunctie
uitschakelen" (pag. 31).
• Zorg ervoor dat u het volumeniveau verlaagt
naar het minimumniveau voordat u een
audiocomponent aansluit of loskoppelt. Als u
dat niet doet, kan ruis worden gegenereerd,
kan een storing in het systeem optreden of kan
"PROTECT" worden afgebeeld op het display
(pag. 25).
Regeling van het geluid
Om
Drukt u op
Een dynamischer DSGX op het apparaat.
geluid te
produceren
(Dynamic Sound
Generator X-tra)
Een geluidseffect EQ.
in te stellen
1
2
Druk op OPTIONS op het apparaat.
3
Druk herhaaldelijk op ./> om
"SW ON" te selecteren, en druk
daarna op ENTER.
Om de subwoofer uit te schakelen,
selecteert u eerst "SW OFF" en drukt u
daarna op ENTER.
Druk herhaaldelijk op ./> om
"S-WOOFER" te selecteren, en
druk daarna op ENTER.
Om
Drukt u op
De informatie
op het display te
veranderen*
DISPLAY herhaaldelijk
wanneer het systeem is
ingeschakeld.
De displayfunctie DISPLAY herhaaldelijk
te veranderen
wanneer het systeem is
(Zie hieronder.) uitgeschakeld.
* U kunt bijvoorbeeld informatie over een cd/
MP3-disc of het USB-apparaat bekijken,
zoals:
– het track- of bestandsnummer tijdens
normale weergave.
– de track- of bestandsnaam (" ") tijdens
normale weergave.
– de artiestennaam (" ") tijdens normale
weergave.
– de album- of mapnaam ("
") tijdens
normale weergave.
– totale weergavetijd en totaalaantal tracks op
de cd-da-disc (alleen wanneer de normale
weergavefunctie is geselecteerd en de speler
in de stopstand staat).
– totaalaantal mappen (albums) op de MP3disc (alleen wanneer de normale
weergavefunctie is geselecteerd en de speler
in de stopstand staat).
– volumelabel indien aanwezig op de disc of
het USB-apparaat (alleen wanneer de
normale weergavefunctie is geselecteerd en
het USB-apparaat in de stopstand staat).
Bedieningen
De subwoofer inschakelen (alleen
MHC-EX99/EX900)
De displayinformatie
veranderen
21NL
Het systeem kent de volgende
displayfuncties.
Displayfunctie
Bij uitgeschakeld
systeem:
Demonstratie
De demonstratie wordt
afgebeeld.
Energiebesparings Het display is
uitgeschakeld om
-functie1)
energie te besparen. De
timer en de klok blijven
werken.
Tijd2)
1)
De helderheid van de
verlichting veranderen
Om
Doet u het volgende
De helderheid
van de verlichting
rondom de
VOLUMEregelaar te
veranderen
1
Druk op OPTIONS op
het apparaat.
2
Druk herhaaldelijk op
./> om
"ILLUMI" te
selecteren, en druk
daarna op ENTER.
3
Druk herhaaldelijk op
./> om de
gewenste functie te
selecteren, en druk
daarna op ENTER.
De tijd wordt afgebeeld.
U kunt de klok niet instellen in de
energiebesparingsfunctie.
tijd-displayfunctie schakelt automatisch
over naar de energiebesparingsfunctie na
8 seconden.
2) De
Opmerkingen over de informatie op
het display
• Leestekens die niet kunnen worden afgebeeld,
verschijnen als "_".
• De volgende gegevens worden niet afgebeeld:
– totale weergavetijd voor een MP3-disc en
USB-apparaat.
– resterende weergavetijd van een bestand.
• De volgende gegevens worden niet juist
afgebeeld:
– verstreken weergavetijd van een MP3bestand dat gecodeerd is door middel van
een variabele bitsnelheid (VBR).
– namen van mappen en bestanden die niet
voldoen aan de norm ISO9660 niveau 1,
niveau 2 of Joliet in het expansieformaat.
• Het volgende wordt afgebeeld:
– resterende weergavetijd van een track.
– ID3-taginformatie voor MP3-bestanden
wanneer ID3-tags van versie 1 en versie 2
worden gebruikt (De weergave van ID3
(versie 2)-taginformatie heeft voorrang
wanneer ID3-tags van zowel versie 1 als
versie 2 worden gebruikt voor hetzelfde
MP3-bestand).
– maximaal 15 tekens aan ID3-taginformatie, WMA-taginformatie en AACtaginformatie bestaande uit hoofdletters (A
t/m Z), cijfers (0 t/m 9) en symbolen (” $ %
’ ( ) * + , – . / < = > @ [ \ ] _ ` { | } ! ? ^).
22NL
De timers gebruiken
Het systeem kent twee timerfuncties. Bij
gebruik van beide timers, heeft de
slaaptimer voorrang.
Gebruik de toetsen op de
afstandsbediening om de timerfuncties te
gebruiken.
Slaaptimer:
U kunt met muziek in slaap vallen.
Druk herhaaldelijk op de toets
SLEEP.
Als u "AUTO" selecteert, schakelt het
systeem automatisch uit nadat de disc of
het USB-apparaat die/dat wordt
weergegeven is gestopt, of binnen
100 minuten.
Weergavetimer:
U kunt op een vooraf ingesteld tijdstip
worden gewekt door muziek van een cd,
FM/AM-zender of USB-apparaat.
Zorg ervoor dat de tijd is ingesteld.
1 Bereid de geluidsbron voor.
7 Schakel het systeem uit.
Druk op ?/1.
Het systeem wordt 15 seconden vóór
de ingestelde tijd ingeschakeld. Als het
systeem reeds is ingeschakeld op de
ingestelde begintijd, zal de
weergavetimer niet in werking treden.
Bedien het systeem niet vanaf het
moment waarop het systeem wordt
ingeschakeld tot het moment waarop
de weergave begint.
Bereid de geluidsbron voor en druk
daarna op de toets VOLUME +/– om
het volumeniveau in te stellen.
Om te beginnen vanaf een bepaalde
cd-track of audiobestand, maakt u uw
eigen programma (pag. 19).
2 Selecteer de timerinstelfunctie.
Druk op CLOCK/TIMER SET.
3 Stel de weergavetimer in.
4 Stel het tijdstip in waarop u
Controleren van de instellingen
1
2
Druk op CLOCK/TIMER SELECT.
Druk herhaaldelijk op ./> om
"PLAY SEL" te selecteren, en druk
daarna op ENTER.
Bedieningen
Druk herhaaldelijk op ./> om
"PLAY SET" te selecteren, en druk
daarna op ENTER.
De aanduiding "ON TIME" wordt
afgebeeld en het uurgetal knippert.
gewekt wilt worden.
Druk herhaaldelijk op ./> om
het uur in te stellen, en druk daarna op
ENTER.
Op dezelfde manier kunt u de minuten
instellen.
"OFF TIME" wordt afgebeeld en de
uur-aanduiding knippert op het
display.
5 Stel het tijdstip in waarop de
Uitschakelen van de timer
Herhaal dezelfde procedure als hierboven
tot "OFF" wordt afgebeeld in stap 2 van
"Controleren van de instellingen", en druk
daarna op ENTER.
Wijzigen van de timerinstellingen
Begin opnieuw vanaf stap 1 van "De
timers gebruiken".
weergave moet eindigen.
Gebruik dezelfde procedure als in stap
4.
6 Kies de geluidsbron.
Druk herhaaldelijk op de toets ./
> totdat de gewenste geluidsbron
wordt afgebeeld, en druk daarna op de
toets ENTER. Op het display wordt de
instelling van de timer afgebeeld.
23NL
Aanvullende informatie
Voorzorgsmaatregelen
Discs die WEL met dit systeem
kunnen worden weergegeven
• Audio-cd
• Cd-r/cd-rw (audiodata/MP3bestanden)
Discs die NIET met dit systeem
kunnen worden weergegeven
• Cd-rom
• Cd-r/cd-rw discs die op een andere
manier zijn gebrand dan met het
muziek-cd-formaat of MP3-formaat
volgens ISO9660 niveau 1/niveau 2,
Joliet
• Cd-r/cd-rw discs die gebrand zijn in
multisessie en waarvan de sessie niet
"gesloten" is
• Cd-r/cd-rw discs van een slechte
opnamekwaliteit, cd-r/cd-rw discs
waarop krassen zitten of die vuil zijn,
of cd-r/cd-rw discs die zijn gebrand op
een incompatibel opnameapparaat
• Cd-r/cd-rw discs die niet op de juiste
wijze gesloten zijn
• Discs die andere bestanden dan
MPEG 1 Audio Layer-3 (MP3bestanden) bevatten
• Discs met een ongewone vorm
(bijvoorbeeld hartvormig, vierkant of
stervormig)
• Discs waarop plakband, papier of een
sticker zit
• Verhuur- of tweedehandse discs
waarop een sticker zit en waarvan de
lijm onder de sticker uitkomt
• Discs voorzien van een label, waarvan
de inkt plakkerig aanvoelt
24NL
Opmerkingen over discs
• Veeg alvorens de disc weer te geven de
disc schoon met een reinigingsdoekje
vanuit het midden naar de rand.
• Maak de discs niet schoon met
oplosmiddelen zoals wasbenzine,
verdunner of in de handel verkrijgbaar
reinigingsmiddel of antistatische spray
voor grammofoonplaten.
• Stel een disc niet bloot aan direct
zonlicht of warmtebronnen, zoals
bijvoorbeeld een warmeluchtstroom,
en laat ze niet achter in een auto die in
de volle zon geparkeerd staat.
Voor uw veiligheid
• Trek de stekker uit het stopcontact als
het apparaat langere tijd niet gebruikt
zal worden. Als u de stekker uit het
stopcontact trekt, moet u altijd de
stekker vastpakken. Trek nooit aan het
snoer zelf.
• Mocht er ooit een vast voorwerp of
vloeistof in het systeem komen, dan
schakelt u het systeem uit en laat u het
controleren door gekwalificeerd
personeel, voordat u het weer gaat
gebruiken.
• Het netsnoer mag uitsluitend door een
erkend servicecentrum worden
vernieuwd.
Installeren
• Stel het systeem niet op een hellende
ondergrond op, niet op plaatsen die erg
heet, koud, stoffig, vuil of vochtig zijn
of waar onvoldoende ventilatie is, en
niet op plaatsen met trillingen, direct
zonlicht of een felle verlichting.
• Wees voorzichtig met het plaatsen van
het apparaat of de luidsprekers op een
ondergrond die een speciale
behandeling heeft ondergaan
(bijvoorbeeld met was, olie of
poetsmiddel) aangezien dat tot vlekken
en verkleuringen op het oppervlak kan
leiden.
• Als het systeem rechtstreeks van een
koude naar een warme omgeving wordt
gebracht, of in een zeer vochtige kamer
wordt geplaatst, kan vocht condenseren
op de lens in de cd-speler en dit kan
leiden tot storingen in het systeem. In
dit geval moet u de disc verwijderen en
het systeem, ingeschakeld, een uur
laten staan totdat het vocht verdampt is.
Ontwikkeling van hitte
Luidsprekersysteem
Dit luidsprekersysteem heeft geen
magnetische afscherming en daardoor kan
de beeldweergave op televisietoestellen
die zich dichtbij bevinden magnetisch
vervormd raken. In dat geval schakelt u
het televisietoestel uit, wacht u 15 t/m
30 minuten en schakelt u het daarna weer
in. Als er geen verbetering optreedt, moet
u de luidsprekers ver uit de buurt van het
televisietoestel plaatsen.
Reiniging van de behuizing
Maak het systeem schoon met een zachte
doek die een beetje bevochtigd is met een
oplossing van een licht
schoonmaakmiddel in water. Gebruik
nooit een schuursponsje, schuurpoeder, of
een oplosmiddel zoals verdunner,
wasbenzine of alcohol.
1
Controleer of het netsnoer en de
luidsprekersnoeren op de juiste
wijze en stevig zijn aangesloten.
2
Zoek uw probleem op in de
onderstaande controlelijst en voer
de aangegeven corrigerende
handeling uit.
Als het probleem blijft bestaan, moet u
contact opnemen met uw
dichtstbijzijnde Sony-dealer.
Als "PROTECT" op het display
wordt afgebeeld
Trek onmiddellijk de stekker van het
netsnoer uit het stopcontact en
controleer de onderstaande punten
zodra "PROTECT" uitgaat.
• Zijn de + en de – draden van de
luidsprekersnoeren kortgesloten?
• Worden de ventilatieopeningen aan
de achterzijde van het systeem
geblokkeerd?
Nadat u bovenstaande punten hebt
gecontroleerd en goedbevonden, sluit u
het netsnoer weer aan en schakelt u het
apparaat in. Als het probleem blijft
bestaan, moet u contact opnemen met
uw dichtstbijzijnde Sony-dealer.
Aanvullende informatie
• Warmteophoping in het apparaat
tijdens gebruik is normaal en geen
reden voor bezorgdheid.
• Raak de behuizing niet aan als het
systeem gedurende langere tijd, op een
hoog volumeniveau, continu in gebruik
is geweest, aangezien de behuizing dan
warm kan worden.
• Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen
niet geblokkeerd worden.
Verhelpen van
storingen
25NL
Algemeen
De demonstratie wordt op het display
afgebeeld nadat de stekker van het
netsnoer van het systeem in het
stopcontact is gestoken, ondanks dat
het systeem niet is ingeschakeld.
Druk eenmaal op DISPLAY terwijl het
systeem uitgeschakeld is. De
demonstratie verdwijnt.
Het systeem wordt niet ingeschakeld.
Is het netsnoer aangesloten?
Het systeem is onverwacht in de
stand-bystand gezet.
Dit is geen storing. Het systeem wordt
automatisch in de stand-bystand gezet
wanneer gedurende 30 minuten geen
bediening plaatsvindt en geluidssignaal
wordt uitgevoerd. Zie "De automatische
stand-byfunctie uitschakelen" (pag. 31).
Er is geen geluid.
• Zijn de + en de – draden van de
luidsprekersnoeren kortgesloten?
• Maakt u alleen gebruik van de
bijgeleverde luidsprekers?
• Worden de ventilatieopeningen aan de
achterzijde van het systeem
geblokkeerd?
Geluidsweergave van slechts één
kanaal of de geluidssterkte van het
linker- en rechterkanaal is niet gelijk.
• Plaats de luidsprekers zo symmetrisch
mogelijk.
• Sluit alleen de bijgeleverde
luidsprekers aan.
26NL
Zware brom of ruis.
• Houd het systeem uit de buurt van
ruisbronnen.
• Sluit het systeem aan op een ander
stopcontact.
• Monteer een ruisfilter (los
verkrijgbaar) op het netsnoer.
De afstandsbediening werkt niet.
• Verwijder elk obstakel tussen de
afstandsbediening en de
afstandsbedieningssensor op het
apparaat, en houd het apparaat uit de
buurt van fluorescerende lampen.
• Richt de afstandsbediening op de
afstandsbedieningssensor op het
apparaat.
• Breng de afstandsbediening dichter
naar het systeem.
Geen enkele toets op het apparaat
werkt, behalve ?/1, en "CHILD LOCK"
wordt afgebeeld op het display.
De kinderbeveiligingsfunctie is
ingeschakeld. Om de kinderbeveiliging
uit te schakelen, houdt u x ingedrukt
op het apparaat totdat "CHILD LOCK
OFF" wordt afgebeeld op het display.
Cd/MP3-speler
USB-apparaat
Het geluid slaat over of weergave van
de disc is niet mogelijk.
Het aangesloten USB-apparaat kan
niet worden opgeladen.
• Maak de disc schoon en plaats hem
daarna weer in het systeem.
• Verplaats het systeem naar een positie
waar geen trillingen optreden
(bijvoorbeeld op een stabiel rek).
• Plaats de luidsprekers uit de buurt van
het systeem of plaats ze elk op een
aparte standaard. Het overslaan van het
geluid kan veroorzaakt worden door de
luidsprekertrillingen op een hoog
volumeniveau.
Selecteer een andere functie dan de
tunerfunctie of schakel de cd-speler of het
USB-apparaat in. Zie "De laadprestaties
van discs verhogen" (pag. 30).
Om terug te keren naar normale weergave
moet u herhaaldelijk op de toets PLAY
MODE drukken totdat de aanduidingen
"PGM" en "SHUF" verdwijnen.
Het opstarten van de weergave duurt
langer dan normaal.
De volgende situaties kunnen de
benodigde voorbereidingstijd voor het
weergeven verlengen.
– een disc met een ingewikkelde
mapstructuur
– een multisessie-disc
– een disc die nog niet gesloten is (een
disc waaraan nog gegevens toegevoegd
kunnen worden)
– een disc met te veel mappen
De disclade gaat niet open en
"LOCKED" verschijnt.
Neem contact op met uw Sony-handelaar
of een erkend Sony-servicecentrum in uw
omgeving.
De volgende problemen kunnen zich
hebben voorgedaan.
– Het USB-apparaat is vol.
– Het aantal bestanden en mappen op het
USB-apparaat heeft het maximum
bereikt.
– Het USB-apparaat is schrijfbeveiligd.
Het overbrengen stopt voordat het
klaar is.
• U gebruikt een niet-ondersteund USBapparaat. Controleer de informatie op
de websites over compatibele USBapparaten (pag. 14).
• Het USB-apparaat is niet goed
geformatteerd. Raadpleeg de
gebruiksaanwijzing van het USBapparaat voor informatie over het
formatteren.
• Schakel het systeem uit en verwijder
het USB-apparaat. Als het USBapparaat een aan-uitschakelaar heeft,
verwijdert u het uit dit systeem en
schakelt u vervolgens het USBapparaat uit en weer in. Voer daarna het
overbrengen nogmaals uit.
• Als het overbrengen en wissen
meerdere keren worden uitgevoerd,
wordt de bestandsstructuur binnenin
het USB-apparaat gefragmenteerd.
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van
het USB-apparaat voor informatie over
hoe u dit probleem kunt oplossen.
Aanvullende informatie
Weergave begint niet bij de eerste
track.
U kunt niet beginnen met het
overbrengen naar een USB-apparaat.
27NL
Overbrengen van muziek naar een
USB-apparaat leidt tot een fout.
• U gebruikt een niet-ondersteund USBapparaat. Controleer de informatie op
de websites over compatibele USBapparaten (pag. 14).
• Schakel het systeem uit en verwijder
het USB-apparaat. Als het USBapparaat een aan-uitschakelaar heeft,
verwijdert u het uit dit systeem en
schakelt u vervolgens het USBapparaat uit en weer in. Voer daarna het
overbrengen nogmaals uit.
• Het USB-apparaat werd losgekoppeld
of de voeding werd uitgeschakeld
tijdens het overbrengen. Wis het
gedeeltelijk overgebrachte bestand en
voer het overbrengen opnieuw uit. Als
hiermee het probleem niet is opgelost,
kan het USB-apparaat kapot zijn.
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van
het USB-apparaat voor informatie over
hoe u dit probleem kunt oplossen.
Bestanden of mappen op het USBapparaat kunnen niet worden gewist.
• Controleer of het USB-apparaat
schrijfbeveiligd is.
• Het USB-apparaat werd losgekoppeld
of de voeding werd uitgeschakeld
tijdens het wissen. Wis het gedeeltelijk
gewiste bestand. Als hiermee het
probleem niet is opgelost, kan het
USB-apparaat kapot zijn. Raadpleeg de
gebruiksaanwijzing van het USBapparaat voor informatie over hoe u dit
probleem kunt oplossen.
Gebruikt u een ondersteund USBapparaat?
Als u een niet-ondersteund USB-apparaat
aansluit, kunnen enkele problemen
optreden. Controleer de informatie op de
websites over compatibele USBapparaten (pag. 14).
28NL
"OVER CURRENT" wordt afgebeeld.
Er is een probleem vastgesteld met het
stroomsterkteniveau van de
(USB-)
poort. Schakel het systeem uit en koppel
het USB-apparaat los van de
(USB-)
poort. Verzeker u ervan dat er geen
probleem is met het USB-apparaat.
Er is geen geluid.
Het USB-apparaat is niet op de juiste
wijze aangesloten. Schakel het systeem
uit en sluit vervolgens het USB-apparaat
weer aan. Schakel het systeem weer in en
controleer of "USB MEMORY" brandt op
het display.
Ruis is hoorbaar, het geluid slaat over
of het is vervormd.
• Schakel het systeem uit, sluit
vervolgens het USB-apparaat aan en
schakel tenslotte het systeem weer in.
• De muziekgegevens zelf bevatten ruis,
of het geluid is vervormd. Tijdens het
overbrengen kan ruis zijn ontstaan. Wis
het bestand en probeer het overbrengen
nogmaals.
• De instelling van de
overdrachtsnelheid voor het coderen
van het audiobestand was laag. Stuur
bestanden gecodeerd met een hoge
bitsnelheid naar het USB-apparaat.
Het USB-apparaat kan niet worden
aangesloten op de
(USB-) poort.
Het USB-apparaat wordt achterstevoren
aangesloten. Sluit het USB-apparaat in de
juiste richting aan.
"READING" wordt langdurig
afgebeeld, of het duurt erg lang
voordat de weergave begint.
Het leesproces kan lang duren in de
volgende gevallen.
– Er staan veel bestanden of mappen op
het USB-apparaat.
– De bestandsstructuur is uitermate
complex.
– De geheugencapaciteit is extreem.
– Het interne geheugen is
gefragmenteerd.
Daarom adviseert Sony de volgende
richtlijnen.
– Totaalaantal mappen op het USBapparaat: 100 of minder
– Totaalaantal bestanden per map: 100 of
minder
Foutief display
• Stuur de muziekgegevens nogmaals
naar het USB-apparaat aangezien de
gegevens die in het USB-apparaat zijn
opgeslagen vervormd kunnen zijn.
• Dit systeem kan alleen cijfers en
alfabetische tekens afbeelden. Overige
tekens worden niet juist afgebeeld.
• Schakel het systeem uit, sluit
vervolgens het USB-apparaat aan en
schakel tenslotte het systeem weer in.
• Controleer de informatie op de
websites over compatibele USBapparaten (pag. 14).
• Het USB-apparaat werkt niet goed.
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van
het USB-apparaat voor informatie over
hoe u dit probleem kunt oplossen.
De weergave start niet.
• Schakel het systeem uit, sluit
vervolgens het USB-apparaat aan en
schakel tenslotte het systeem weer in.
• Controleer de informatie op de
websites over compatibele USBapparaten (pag. 14).
• Druk op N (of NX op het apparaat)
om de weergave te starten.
• Het audiobestand heeft niet de extensie
".mp3", ".wma", ".m4a", ".mp4" of
".3gp".
• Het audiobestand heeft meerdere
audiobestandsformaten.
• Het bestand is een videobestand.
• De gegevens zijn niet opgeslagen in het
MP3/WMA/AAC-formaat.
• De gegevens zijn opgeslagen in het
WMA Lossless-/AAC Losslessformaat.
• Een USB-opslagmedium dat is
geformatteerd in een ander
bestandssysteem dan FAT16 of FAT32
wordt niet ondersteund.*
• Als u een USB-opslagmedium met
partities gebruikt, kunnen alleen de
bestanden op de eerste partitie worden
weergegeven.
• Maximaal 8 niveaus kunnen afgespeeld
worden.
• Het aantal mappen is hoger dan 255.
• Het aantal bestanden is hoger dan
5.000.
• Bestanden die zijn gecodeerd, met een
wachtwoord beveiligd, enz., kunnen
niet worden weergegeven.
Aanvullende informatie
Het USB-apparaat wordt niet herkend.
De bestanden kunnen niet worden
weergegeven.
* Dit systeem ondersteunt de
bestandssystemen FAT16 en FAT32, maar
sommige USB-opslagmedia ondersteunen
niet al deze systemen. Voor meer informatie
raadpleegt u de gebruiksaanwijzing van ieder
USB-apparaat of neemt u contact op met de
fabrikant.
De weergave begint niet bij de eerste
track.
Om terug te keren naar normale weergave
moet u herhaaldelijk op de toets PLAY
MODE drukken totdat de aanduidingen
"PGM" en "SHUF" verdwijnen.
29NL
Tuner
De laadprestaties van discs
verhogen
Zware brom of ruis, of ontvangst van
radiozenders is niet mogelijk.
("TUNED" of "ST" knippert op het
display.)
Schakel de cd-speler of het USB-apparaat
in met behulp van de
voedingbeheerfunctie van de cd-speler of
het USB-apparaat. Standaard wordt de cdspeler of het USB-apparaat uitgeschakeld.
• Sluit de antenne op de juiste wijze aan.
• Verander de locatie en richting van de
antenne om een goede ontvangst te
krijgen.
• Houd de antennes uit de buurt van de
luidsprekersnoeren, het netsnoer en de
USB-kabel om te voorkomen dat ruis
wordt opgevangen.
• Indien de bijgeleverde AMantennedraad is losgeraakt van de
kunststof standaard, dient u contact op
te nemen met uw dichtstbijzijnde
Sony-dealer.
• Schakel elektrische apparatuur in de
buurt uit.
Om het AM-afsteminterval te
veranderen
(Behalve voor de modellen voor Europa,
Rusland en Saoedie-Arabië)
Het AM-afsteminterval is in de fabriek
ingesteld op een standaardinstelling van
9 kHz of 10 kHz.
30NL
1
Stem af op een willekeurige AMzender en schakel daarna het
systeem uit.
2
Druk op DISPLAY om de klok af te
beelden.
3
Terwijl u TUNING + ingedrukt houdt
op het apparaat, drukt u op ?/1 op
het apparaat.
Alle instellingen van de AMvoorkeurzenders worden gewist.
Herhaal de procedure om het
afsteminterval weer terug te
veranderen naar de fabrieksinstelling.
1
Druk herhaaldelijk op de toets
FUNCTION om de CD-functie te
kiezen.
2
Druk op ?/1 om het systeem uit te
schakelen.
3
Nadat "STANDBY" stopt met
knipperen, drukt u op DISPLAY om
de klok af te beelden en drukt u
daarna op ?/1 op het apparaat
terwijl u x ingedrukt houdt op het
apparaat.
"CD/USB PWR ON" wordt afgebeeld.
Door de cd-speler of het USB-apparaat
in te schakelen, wordt de toegangstijd
tot de disc korter en worden de
laadprestaties beter.
Als de tunerontvangst slecht is terwijl
de cd-speler of het USB-apparaat is
ingeschakeld, zet u deze instelling
terug op de standaardinstelling.
Om de stroomvoorziening van de cdspeler/het USB-apparaat uit te
schakelen, herhaalt u de procedure tot
"CD/USB PWR OFF" wordt
afgebeeld. Merk op dat wanneer u de
cd-speler/het USB-apparaat in de
tunerfunctie uitschakelt, het USBapparaat niet wordt gevoed en het
apparaat daarom niet wordt herkend en
niet wordt opgeladen door het systeem,
ondanks dat het is aangesloten.
Het systeem terugstellen op de
fabrieksinstellingen
Als het systeem nog steeds niet naar
behoren functioneert, moet u het systeem
terugstellen op de fabrieksinstellingen.
Als het systeem in de energiebesparingsfunctie staat, kunt u het niet terugstellen
op de fabrieksinstellingen.
Gebruik de toetsen op het apparaat om het
systeem terug te stellen op de
fabrieksinstellingen.
Haal de stekker uit het stopcontact,
steek de stekker daarna weer terug
in het stopcontact en schakel het
systeem in.
2
Druk tegelijkertijd op x,
FUNCTION en ?/1.
Alle door de gebruiker gemaakte
instellingen, zoals de voorkeurzenders,
timer en de tijd, worden gewist.
De automatische stand-byfunctie
uitschakelen
Dit systeem is uitgerust met een
automatische stand-byfunctie. In deze
functie wordt het systeem automatisch in
de standby-stand gezet wanneer
gedurende 30 minuten geen bediening
plaatsvindt en geluidssignaal wordt
uitgevoerd.
In de standaardinstelling is de
automatische stand-byfunctie
ingeschakeld.
Druk op de toetsen op het apparaat om de
automatische standby-functie uit te
schakelen.
Om de functie in te schakelen, herhaalt u
de procedure totdat "AutoSTBY ON"
wordt afgebeeld.
Opmerkingen
• De mededeling "AUTOSTBY" begint te
knipperen op het display ongeveer 2 minuten
voordat het systeem in de stand-bystand wordt
gezet.
• De automatische stand-bystand is niet
beschikbaar in de FM/AM-tunerfunctie.
• Mogelijk wordt het systeem niet automatisch
in de stand-bystand gezet in de volgende
gevallen:
– wanneer een audiosignaal is gedetecteerd.
– als een USB-apparaat is aangesloten.
– tijdens weergave van audiotracks of
bestanden.
– terwijl de vooraf ingestelde weergavetimer
of slaaptimer wordt uitgevoerd.
Aanvullende informatie
1
Terwijl het systeem is
ingeschakeld, houdt u ?/1
ingedrukt totdat "AutoSTBY OFF"
wordt afgebeeld.
31NL
NO DISC
Meldingen
Een van de volgende mededelingen kan
tijdens gebruik op het display worden
afgebeeld of knipperen.
COMPLETE
• Het programmeren van een
voorkeurzender is met succes
afgerond.
• Het audiobestand of de map op het
USB-apparaat is gewist.
DATA ERROR
U hebt geprobeerd een bestand dat niet
kan worden weergegeven toch weer te
geven op het USB-apparaat.
Er is geen disc in de speler geplaatst, of u
hebt een disc geplaatst waarmee weergave
niet mogelijk is.
NO MEMORY
Het geheugenmedium dat u hebt
geselecteerd voor weergeven of
overbrengen is niet geplaatst in het USBapparaat.
NO STEP
Alle geprogrammeerde tracks zijn gewist.
NO SUPPORT
Een niet-ondersteund USB-apparaat is
aangesloten.
NO TRACK
DEVICE ERROR
Het afspeelbare bestand op het USBapparaat is niet in het systeem geladen.
Het USB-apparaat kon niet worden
herkend of een onbekend apparaat werd
aangesloten (pag. 28, 29).
NOT USED
DEVICE FULL
Het USB-apparaat is vol.
ERASE ERROR
Het wissen van de audiobestanden of
mappen vanaf het USB-apparaat is
mislukt.
FATAL ERROR
Het USB-apparaat werd losgekoppeld
tijdens het overbrengen of het wissen van
audiobestanden/mappen op het USBapparaat.
FOLDER FULL
Het aantal mappen op het USB-apparaat
heeft het maximum bereikt.
FULL
U hebt geprobeerd om 25 of meer tracks
of bestanden (stappen) te programmeren.
LOCKED
De disclade gaat niet open. U moet
contact opnemen met uw dichtstbijzijnde
Sony-dealer.
U probeerde een bepaalde bediening uit te
voeren onder omstandigheden waarin die
bediening niet mogelijk is.
NoDEVICE
Geen USB-apparaat is verbonden of het
verbonden USB-apparaat is gestopt.
OVER
U hebt het einde van de disc bereikt
terwijl u M ingedrukt houdt tijdens het
afspelen of in de pauzestand.
OVER CURRENT
Een te hoge stroomsterkte vanaf de
(USB-) poort werd vastgesteld.
PROTECT
Zie "Als "PROTECT" op het display
wordt afgebeeld" (pag. 25) om te
controleren wat u moet doen wanneer
deze mededeling wordt afgebeeld.
PROTECTED
U hebt geprobeerd overbrengen of wissen
uit te voeren op een schrijfbeveiligd USBapparaat.
PUSH SELECT
U hebt geprobeerd de klok of timer in te
stellen tijdens een timerbediening.
32NL
PUSH STOP
• U hebt tijdens weergave op PLAY
MODE gedrukt.
• U hebt op toetsen gedrukt waarvan
bediening alleen mogelijk is wanneer
de weergave is gestopt.
Technische gegevens
READING
Onderstaande is gemeten bij 127 V
wisselstroom 60 Hz (model voor Mexico)
Onderstaande is gemeten bij 220 V
wisselstroom 50/60 Hz (model voor
Argentinië)
Onderstaande is gemeten bij 230 V
wisselstroom 50/60 Hz (model voor overige
landen)
• Het systeem is bezig met het inlezen
van de informatie van de disc. Enkele
toetsen zijn niet beschikbaar.
• Het systeem herkent het USB-apparaat.
REC ERROR
REMOVED
Het USB-apparaat is losgekoppeld.
SET CLOCK
U probeerde de timer te kiezen zonder dat
de klok is ingesteld.
SET TIMER
U hebt geprobeerd de timer te kiezen
terwijl de weergavetimer nog niet was
ingesteld.
TIME NG
De begin- en eindtijden van de
weergavetimer zijn ingesteld op hetzelfde
tijdstip.
TRACK FULL
Het aantal bestanden op het USB-apparaat
heeft het maximum bereikt.
Versterker
MHC-EX99/EX900
Voorluidspreker:
Uitgangsvermogen (nominaal):
80 W + 80 W (bij 3 Ω, 1 kHz, 1%
THV)
RMS-uitgangsvermogen (referentie):
135 W + 135 W (per kanaal bij 3 Ω,
1 kHz)
Subwoofer:
RMS-uitgangsvermogen (referentie):
200 W (bij 8 Ω, 100 Hz)
Aanvullende informatie
Het overbrengen is niet begonnen, is
tussentijds gestopt, of kon anderszins niet
worden uitgevoerd (pag. 27).
Hoofdapparaat
MHC-EX88/EX700
Uitgangsvermogen (nominaal):
120 W + 120 W (bij 4 Ω, 1 kHz, 1%
THV)
RMS-uitgangsvermogen (referentie):
200 W + 200 W (per kanaal bij 4 Ω,
1 kHz)
MHC-EX66/EX600
Uitgangsvermogen (nominaal):
50 W + 50 W (bij 4 Ω, 1 kHz, 1%
THV)
RMS-uitgangsvermogen (referentie):
90 W + 90 W (per kanaal bij 4 Ω,
1 kHz)
33NL
Ingangen
Cd-speler-gedeelte
DVD/PC IN L/R (tulpaansluitingen):
Gevoeligheid 700 mV, impedantie
22 kΩ
Systeem:
Compactdisc- en digitaal audiosysteem
Eigenschappen van de laserdiode
Emissieduur: continu
Laser-uitgangsvermogen*: Minder dan
44,6 µW
Uitgangen
PHONES (stereo-mini-aansluiting):
Voor het aansluiten van een
hoofdtelefoon met een impedantie van
8 Ω of meer
SPEAKERS:
MHC-EX99/EX900: impedantie 3 Ω
MHC-EX88/EX700/EX66/EX600:
impedantie 4 Ω
SUBWOOFER (alleen MHC-EX99/
EX900):
Impedantie 8 Ω
USB-gedeelte
Ondersteunde bitsnelheden:
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32 kbps – 320 kbps, VBR
WMA: 48 kbps – 192 kbps
AAC: 48 kbps – 320 kbps
Bemonsteringsfrequentie:
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32/44,1/48 kHz
WMA: 44,1 kHz
AAC: 44,1 kHz
(USB-) poort:
Maximale stroomsterkte: 500 mA
34NL
* Deze uitvoer is de waarde gemeten op
een afstand van 200 mm vanaf het
oppervlak van de objectieflens op het
optisch-opnameblok met een
diafragma van 7 mm.
Frequentiebereik: 20 Hz – 20 kHz
Signaal-ruisverhouding: Meer dan 90 dB
Dynamisch bereik: Meer dan 88 dB
Tuner-gedeelte
FM-stereo, superheterodyne FM/AM-tuner
Antenne:
FM-draadantenne
AM-raamantenne
FM-tuner-gedeelte:
Afstembereik:
87,5 MHz – 108,0 MHz (50 kHz stap)
Middenfrequentie:
200/250/300/350/400 kHz
AM-tuner-gedeelte:
Afstembereik
Latijns-Amerikaanse modellen:
530 kHz – 1.710 kHz (10 kHz stap)
531 kHz – 1.710 kHz (9 kHz stap)
Europese, Russische en Saoedi-Arabische
modellen:
531 kHz – 1.602 kHz (9 kHz stap)
Andere modellen:
531 kHz – 1.602 kHz (9 kHz stap)
530 kHz – 1.610 kHz (10 kHz stap)
Middenfrequentie: 400 kHz
Luidspreker
Voorluidspreker
SS-EX66 voor MHC-EX66
SS-EX600 voor MHC-EX600
Luidsprekersysteem:
2-weg, 2-speaker luidsprekersysteem
met basreflex
Speakertypen:
Woofer: 150 mm, conus-type
Tweeter: 40 mm, hoorn-type
Nominale impedantie: 4 Ω
Afmetingen (B/H/D):
Ong. 202 mm × 306 mm × 210 mm
Gewicht: Ong. 2,5 kg
Aantal: 2 stuks
Stroomvoorziening
Mexicaans model:
127 V wisselstroom, 60 Hz
Modellen voor Europa, Argentinië en
Rusland:
220 V – 240 V wisselstroom, 50/60 Hz
Andere modellen:
120 V – 240 V wisselstroom, 50/60 Hz
Stroomverbruik
MHC-EX99/EX900: 85 W
(0,5 W in de energiebesparingsstand)
MHC-EX88/EX700: 70 W
(0,5 W in de energiebesparingsstand)
MHC-EX66/EX600: 45 W
(0,5 W in de energiebesparingsstand)
Afmetingen (B/H/D) (excl. luidsprekers):
Ong. 210 mm × 312 mm × 375 mm
Gewicht (excl. luidsprekers)
MHC-EX99/EX900/EX88/EX700:
Ong. 3,8 kg
MHC-EX66/EX600: Ong. 3,6 kg
Aantal hoofdapparaten: 1 stuk
Bijgeleverde accessoires: Afstandsbediening
(1), batterijen R6 (AA-formaat) (2), FMdraadantenne/AM-raamantenne (1)
Aanvullende informatie
SS-EX99 voor MHC-EX99
SS-EX900 voor MHC-EX900
SS-EX88 voor MHC-EX88
SS-EX700 voor MHC-EX700
Luidsprekersysteem:
2-weg, 2-speaker luidsprekersysteem
met basreflex
Speakertypen:
Woofer: 180 mm, conus-type
Tweeter: 40 mm, hoorn-type
Nominale impedantie:
MHC-EX99/EX900: 3 Ω
MHC-EX88/EX700: 4 Ω
Afmetingen (B/H/D):
Ong. 230 mm × 340 mm × 210 mm
Gewicht: Ong. 3,0 kg
Aantal: 2 stuks
Algemeen
Het ontwerp en de technische gegevens zijn
onderheving aan veranderingen zonder
voorafgaande kennisgeving.
Stroomverbruik in Standby: 0,5 W
Subwoofer
SS-WG900 voor MHC-EX99/EX900
Luidsprekersysteem:
Subwoofersysteem met basreflex
Speakertypen:
Subwoofer: conustype, 200 mm
Nominale impedantie: 8 Ω
Afmetingen (B/H/D):
Ong. 282 mm × 306 mm × 295 mm
Gewicht: Ong. 4,6 kg
Aantal: 1 stuk
35NL
©2011 Sony Corporation Printed in China
4-267-386-51(1)
Download PDF