Sony MHC-GT5D Krachtig audiosysteem met BLUETOOTH®-technologie voor thuis Gebruiksaanwijzing

Add to My manuals
92 Pages

advertisement

Sony MHC-GT5D Krachtig audiosysteem met BLUETOOTH®-technologie voor thuis Gebruiksaanwijzing | Manualzz
Home Audio System
Gebruiksaanwijzing
Voorbereidingen
Disc/USB-weergave
USB-overdracht
Tuner
BLUETOOTH
Geluidsinstellingen
Overige bedieningen
Aanvullende informatie
MHC-GT5D
WAARSCHUWING
Om de kans op brand te verkleinen,
mag u de ventilatieopeningen van het
apparaat niet afdekken met een krant,
tafelkleed, gordijn, enz.
Stel het apparaat niet bloot aan
open vuur (bijvoorbeeld brandende
kaarsen).
Om de kans op brand of elektrische
schokken te verkleinen, mag u
het apparaat niet blootstellen aan
druppels of spetters, en mogen geen
voorwerpen die met een vloeistof
zijn gevuld, zoals een vaas, op het
apparaat worden gezet.
Aangezien de hoofdstekker wordt
gebruikt om het apparaat los te
koppelen van het elektriciteitsnet, sluit
u het apparaat aan op een gemakkelijk
bereikbaar stopcontact. Mocht u een
abnormale situatie van het apparaat
ontdekken, dan trekt u de netstekker
onmiddellijk uit het stopcontact.
Installeer de stereo-installatie niet
in een krappe ruimte, zoals een
boekenkast of ingebouwde kast.
Stel batterijen of apparaten waarin
batterijen worden gebruikt niet bloot
aan buitensporige hitte, zoals zonlicht
of vuur.
Het apparaat is niet losgekoppeld van
het elektriciteitsnet zolang de stekker
in het stopcontact zit, ondanks dat het
apparaat zelf is uitgeschakeld.
Alleen voor gebruik binnenshuis.
VOORZICHTIG
Het gebruik van optische instrumenten
met dit apparaat zal de kans op
oogbeschadiging vergroten.
2NL
Voor klanten in Europa
Dit apparaat is geclassificeerd als
een KLASSE 1 LASER product. Deze
aanduiding bevindt zich aan de
achterkant van het apparaat.
Verwijdering van oude
batterijen, elektrische en
elektronische apparaten (van
toepassing in de Europese
Unie en andere Europese
landen met afzonderlijke
inzamelingssystemen)
Dit symbool op het
product, de batterij of op
de verpakking wijst erop
dat het product en de
batterij, niet als
huishoudelijk afval
behandeld mag worden. Op sommige
batterijen kan dit symbool gebruikt
worden in combinatie met een
chemisch symbool. Het chemisch
symbool voor kwik (Hg) of lood (Pb)
wordt toegevoegd wanneer de batterij
meer dan 0,0005 % kwik of 0,004 %
lood bevat. Door deze producten en
batterijen op juiste wijze af te voeren,
vermijdt u mogelijke negatieve
gevolgen voor mens en milieu die
zouden kunnen veroorzaakt worden in
geval van verkeerde afvalbehandeling.
Het recycleren van materialen draagt
bij tot het behoud van natuurlijke
bronnen.
In het geval dat de producten om
redenen van veiligheid, prestaties dan
wel in verband met data-integriteit
een permanente verbinding met
een ingebouwde batterij vereisen,
mag deze batterij enkel door
gekwalificeerd servicepersoneel
vervangen worden. Om ervoor te
zorgen dat de batterij, het elektrisch
en het elektronische apparaat op een
juiste wijze zal worden behandeld,
dienen deze producten aan het eind
van zijn levenscyclus overhandigd
te worden aan het desbetreffende
inzamelingspunt voor de recyclage
van elektrisch en elektronisch
materiaal. Voor alle andere batterijen
verwijzen we u naar het hoofdstuk
over hoe de batterij veilig uit het
product te verwijderen. Overhandig
de batterij aan het desbetreffende
inzamelingspunt voor de recyclage
van batterijen.
Voor meer details in verband met het
recycleren van dit product of batterij,
kan u contact opnemen met de
gemeentelijke instanties, de organisatie
belast met de verwijdering van
huishoudelijk afval of de winkel waar u
het product of batterij hebt gekocht.
Kennisgeving aan klanten: de
volgende informatie is alleen
van toepassing op apparaten
verkocht in landen waarin de
EU-richtlijnen geldig zijn.
Dit product werd geproduceerd door
of in opdracht van Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075
Japan. Vragen met betrekking tot
product conformiteit gebaseerd op EUwetgeving kunnen worden gericht aan
de gemachtigde vertegenwoordiger,
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Duitsland.
Voor service- of garantiezaken
verwijzen wij u door naar de adressen
in de afzonderlijke service of garantie
documenten.
Hierbij verklaart Sony Corp. dat het
toestel in overeenstemming is met
de essentiële eisen en de andere
relevante bepalingen van richtlijn
1999/5/EG.
Nadere informatie kunt u vinden op:
http://www.compliance.sony.de/
De geldigheid van de CE-markering is
beperkt tot alleen die landen waarin
dit wettelijk verplicht is, hoofdzakelijk
in de EEA-landen (European Economic
Area).
Na te zijn getest is gebleken dat dit
apparaat voldoet aan de eisen die
gesteld worden in de EMC-richtlijn
voor het gebruik van een aansluitkabel
korter dan 3 meter.
Het systeem is ontworpen om te
worden gebruikt voor de volgende
doeleinden:
•• Weergeven van muziek-, videoen fotobronnen op discs of USBapparaten
•• Overbrengen van muziek naar
USB-apparaten
•• Luisteren naar een radiozender
•• Luisteren naar het televisiegeluid
•• Weergeven van muziekbronnen
op BLUETOOTH-apparaten
•• Genieten van sociale
ontmoetingen met de "Party
Chain"-functie
3NL
Licentie en handelsmerken
••
is een handelsmerk van DVD
Format/Logo Licensing Corporation.
•• "DVD+RW", "DVD-RW", "DVD+R",
"DVD-R", "DVD VIDEO" en het "CD"logo's zijn handelsmerken.
•• WALKMAN® en het WALKMAN®-logo
zijn gedeponeerde handelsmerken
van Sony Corporation.
•• MPEG Layer-3 audiocodeertechnologie en -patenten
gebruikt onder licentie van
Fraunhofer IIS en Thomson.
•• Windows Media is een gedeponeerd
handelsmerk of een handelsmerk
van Microsoft Corporation in de
Verenigde Staten en/of andere
landen.
•• Dit product wordt beschermd
door bepaalde intellectueleeigendomsrechten van Microsoft
Corporation. Gebruik of distributie
van dergelijke technologie
buiten dit product om is
verboden zonder licentie van
Microsoft of een geautoriseerde
dochteronderneming van Microsoft.
•• Dit systeem is uitgerust met Dolby*
Digital.
* Gefabriceerd onder licentie van Dolby
Laboratories. Dolby en het symbool
double-D zijn handelsmerken van
Dolby Laboratories.
4NL
•• Het BLUETOOTH®-woordmerk
en de BLUETOOTH®-logo's zijn
gedeponeerde handelsmerken
in eigendom van Bluetooth SIG,
Inc. en ieder gebruik hiervan door
Sony Corporation geschiedt onder
licentie. Overige handelsmerken en
handelsnamen zijn in eigendom van
hun respectieve eigenaren.
•• De N-markering is een handelsmerk
of gedeponeerd handelsmerk van
NFC Forum, Inc. in de Verenigde
Staten en in andere landen.
•• Android™ is een handelsmerk van
Google Inc.
•• Google Play™ is een handelsmerk
van Google Inc.
•• Apple, het Apple-logo, iPhone en
iPod touch zijn handelsmerken van
Apple Inc., gedeponeerd in de VS
en andere landen. App Store is een
servicemerk van Apple Inc.
•• "Made for iPod" en "Made for
iPhone" betekenen dat een
elektronisch accessoire speciaal
is ontworpen om aan te sluiten
op, respectievelijk, een iPod of
iPhone en dat de ontwikkelaar van
het accessoire verklaart dat het
voldoet aan de prestatienormen
van Apple. Apple is niet
verantwoordelijk voor de werking
van dit apparaat of voor het voldoen
ervan aan de veiligheids- en
overheidsvoorschriften. Merk op dat
het gebruik van dit accessoire met
een iPod of iPhone de draadloze
prestaties kan beïnvloeden.
•• DIT PRODUCT IS GEDEPONEERD
ONDER DE MPEG-4-VISUEELPATENTENPORTFOLIOLICENTIE
VOOR HET PERSOONLIJKE EN NIETCOMMERCIËLE GEBRUIK VAN EEN
GEBRUIKER OM
(i) VIDEO TE CODEREN
OVEREENKOMSTIG DE MPEG4-VISUEEL-NORM ("MPEG-4VIDEO")
EN/OF
(ii)MPEG-4-VIDEO TE DECODEREN
DIE WERD GECODEERD DOOR
EEN GEBRUIKER MET BETREKKING
TOT EEN PERSOONLIJKE EN
NIET-COMMERCIËLE ACTIVITEIT
EN/OF WERD VERKREGEN VAN
EEN VIDEO-LEVERANCIER DIE IS
GEAUTORISEERD OM MPEG-4VIDEO TE LEVEREN.
ER ZAL GEEN LICENTIE WORDEN
TOEGEKEND OF GEÏMPLICEERD
VOOR ENIG ANDER GEBRUIK. U
KUNT AANVULLENDE INFORMATIE,
WAARONDER INFORMATIE
OVER PROMOTIONEEL, INTERN
EN COMMERCIEEL GEBRUIK
EN BIJBEHORENDE LICENTIES,
VERKRIJGEN BIJ MPEG LA, L.L.C.
HTTP://WWW.MPEGLA.COM
•• Alle andere handelsmerken zijn
in eigendom van hun respectieve
eigenaren.
•• In deze handleiding worden de
symbolen ™ en ® niet vermeld.
Deze handleiding
•• Deze gebruiksaanwijzing
beschrijft de bediening
hoofdzakelijk met behulp van de
afstandsbediening, maar u kunt
de bedieningen ook uitvoeren
met behulp van de toetsen op de
subwoofer die dezelfde of een
soortgelijke naam hebben.
•• De pictogrammen die u bovenaan
iedere beschrijving ziet afgebeeld,
zoals
, geven het type media
aan dat kan worden gebruikt met
de functie die wordt beschreven.
•• Sommige afbeeldingen
worden gepresenteerd als
concepttekeningen en kunnen
verschillen van het werkelijke
apparaat.
•• De onderdelen die op het
televisiescherm worden
weergegeven kunnen verschillen
afhankelijk van het gebied.
•• De standaardinstelling is
onderstreept.
•• De tekst tussen haken ([--])
wordt weergegeven op het
televisiescherm en de tekst tussen
dubbele aanhalingstekens ("--")
wordt afgebeeld op het display.
5NL
Inhoudsopgave
Deze handleiding.................... 5
Discs/bestanden op discs/
USB-apparaat die kunnen
worden weergegeven............ 8
Websites voor compatibele
apparaten..............................12
Overzicht van de onderdelen
en bedieningsorganen..........13
Voorbereidingen
Uitpakken...............................19
Het systeem opstellen...........19
Het systeem goed
aansluiten............................. 25
De demonstratie
uitschakelen......................... 27
Batterijen plaatsen............... 27
Het televisiegeluid
voorbereiden........................ 28
Het systeem verplaatsen...... 30
Het kleursysteem
veranderen............................31
Quick Setup uitvoeren...........31
De klok instellen................... 32
De displayfunctie
veranderen........................... 32
6NL
Disc/USB-weergave
Alvorens een USB-apparaat
te gebruiken.......................... 33
Basisweergave...................... 33
Overige
weergavebedieningen......... 35
De weergavefunctie
gebruiken.............................. 38
De weergave van de disc
beperken............................... 42
Informatie over een disc of
USB-apparaat afbeelden...... 43
Het instelmenu gebruiken....44
USB-overdracht
Alvorens een USB-apparaat
te gebruiken..........................48
Muziek overbrengen............48
Tuner
Luisteren naar de radio......... 53
BLUETOOTH
Overige bedieningen
Over de draadloze
BLUETOOTH-technologie..... 54
De Party Chain-functie
gebruiken..............................64
Dit systeem paren met een
BLUETOOTH-apparaat.......... 55
Meezingen: Karaoke............. 67
Luisteren naar muziek op
een BLUETOOTHapparaat............................... 56
One-touch BLUETOOTHverbinding met NFC.............. 57
De BLUETOOTHaudiocodecs instellen........... 59
BLUETOOTH in de standbystand zetten...................... 59
Het BLUETOOTH-signaal inen uitschakelen.....................60
"SongPal" gebruiken via
BLUETOOTH..........................60
Geluidsinstellingen
Naar muziek luisteren met
feestverlichting en
luidsprekerverlichting...........68
De timers gebruiken.............68
Een optioneel apparaat
gebruiken.............................. 70
De toetsen op de subwoofer
uitschakelen (kinderslot)...... 70
De automatische standbyfunctie instellen.................71
De software updaten.............71
Aanvullende informatie
Verhelpen van storingen...... 72
Voorzorgsmaatregelen......... 83
Regeling van het geluid.........61
Technische gegevens...........86
Het subwooferniveau
instellen.................................61
Taalcodelijst..........................90
De virtueel-voetbalfunctie
selecteren............................. 62
Uw eigen geluidseffect
maken................................... 62
Een feestsfeer creëren
(DJ EFFECT)............................ 63
7NL
Discs/bestanden op
discs/USB-apparaat die
kunnen worden
weergegeven
Discs die kunnen worden
weergegeven
•• DVD VIDEO
•• DVD-R/DVD-RW in het DVD
VIDEO-formaat of de videofunctie
•• DVD+R/DVD+RW in het DVD
VIDEO-formaat
•• VIDEO CD (Versie 1.0, 1.1 en 2.0
discs)
•• Super VCD
•• CD-R/CD-RW/CD-ROM in het
VIDEO CD-formaat of super VCDformaat
•• AUDIO CD
•• CD-R/CD-RW in het AUDIO CDformaat
Bestanden op discs/USBapparaat die kunnen worden
weergegeven
1)2) (.mp3),
•• Muziek: MP3-bestanden
WMA-bestanden2)3) (.wma), AACbestanden2)3) (.m4a/.mp4/.3gp)
4)
•• Foto: JPEG-bestanden (.jpg/
.jpeg/.jpe)
5)
•• Video: MPEG4-bestanden
(.mp4/.m4v), Xvid-bestanden
(.avi)
8NL
Opmerkingen
•• De discs moeten zijn opgenomen in het
volgende formaat:
—— CD-ROM/-R/-RW in het DATA CDformaat, met daarop MP3-1)2),
JPEG-4), MPEG4-5) en Xvidbestanden, en overeenkomstig
ISO 96606) Level 1/Level 2 of Joliet
(uitbreidingsformaat).
—— DVD-ROM/-R/-RW/+R/+RW in
DATA DVD-formaat, met daarop
MP3-1)2), JPEG-4), MPEG4-5) en Xvidbestanden, en overeenkomstig UDF
(Universal Disk Format).
•• Het systeem zal proberen alle data
met de bovenstaande extensies
weer te geven, zelfs als ze niet in het
MP3-/WMA-/AAC-/JPEG-/MPEG4-/
Xvid-formaat zijn. Door dergelijke
bestanden weer te geven, kan een hard
geluid worden voortgebracht dat uw
luidsprekersysteem kan beschadigen.
1)MP3 (MPEG 1 Audio Layer 3) is een
standaardformaat gedefinieerd door
ISO/MPEG voor gecomprimeerde
audiodata. MP3-bestanden moeten
voldoen aan het MPEG 1 Audio Layer
3-formaat.
2)Bestanden voorzien van
auteursrechtenbescherming (Digital
Rights Management) kunnen niet
worden weergegeven op het systeem.
3)Alleen USB-apparaat.
4)JPEG-bestanden moeten voldoen aan
het DCF-beeldbestandsformaat.
(DCF = "Design rule for Camera
File System" (ontwerpregels voor
bestandsystemen op camera's):
Beeldnormen voor digitale camera's
ontwikkeld door Japan Electronics and
Information Technology Industries
Association (JEITA).)
5)MPEG4-bestanden moeten
zijn opgenomen in het MP4bestandsformaat. Ondersteunde
videocodec en audiocodec zijn de
volgende:
—— Videocodec: MPEG4 Simple Profile
(AVC wordt niet ondersteund.)
—— Audiocodec: AAC-LC (HE-AAC wordt
niet ondersteund.)
6)Een logisch formaat van bestanden en
mappen op CD-ROM's, gedefinieerd
door de ISO (International Organization
for Standardization).
Discs/bestanden die niet
kunnen worden weergegeven
•• U kunt de volgende discs niet
weergeven
—BD's
—
(Blu-ray-discs)
—CD-ROM's
—
opgenomen in
PHOTO CD-formaat
—Data-gedeelte
—
van CD-Extra's of
Mixed Mode CD's*
—CD
— Graphics-discs
—Super
—
Audio CD's
—DVD
—
Audio's
—DATA
—
CD's en DATA DVD's die
zijn opgenomen in het Packet
Write-formaat
—DVD-RAM's
—
—DATA
—
CD's en DATA DVD's die
niet correct zijn afgesloten
—CPRM
—
(Content Protection for
Recordable Media)-compatibele
DVD-R's/-RW's die zijn
opgenomen in Copy-Onceprogramma's
—Discs
—
met een andere dan
de standaard vorm (bijv.
hartvormig, vierkant, stervormig,
enz.)
—Discs
—
met plakband, papier of
stickers erop
•• U kunt de volgende bestanden
niet weergeven
—JPEG-bestanden
—
die groter zijn
dan 3.072 (breedte) × 2.048
(hoogte) pixels in de normale
functie, of meer dan 3.300.000
pixels hebben in de progressieve
JPEG-functie, die hoofdzakelijk
worden gebruikt voor websites
op het internet.
—Videobestanden
—
die groter zijn
dan 720 (breedte) × 576 (hoogte)
pixels.
—Beeld—
en videobestanden
die een hoge breedtelengteverhouding hebben.
—WMA-bestanden
—
in het WMA
DRM-, WMA Lossless- of WMA
PRO-formaat.
—AAC-bestanden
—
in het AAC
DRM- of AAC Lossless-formaat.
—AAC-bestanden
—
die zijn
gecodeerd met 96 kHz.
—Bestanden
—
die zijn versleuteld of
beveiligd met een wachtwoord.
—Bestanden
—
voorzien van
auteursrechtenbescherming
(DRM, Digital Rights
Management).
—MP3
—
PRO-audiobestanden
kunnen worden weergegeven
als MP3-bestanden.
—Het
— is mogelijk dat dit apparaat
een Xvid-bestand niet kan
weergeven als dit bestand is
gecombineerd uit twee of meer
Xvid-bestanden.
—Het
— apparaat kan bepaalde
Xvid-bestanden die langer dan
2 uur duren niet weergeven.
* Mixed Mode CD: In dit formaat worden
de data opgenomen op de eerste track
en het geluid (AUDIO CD-data) op
het tweede en verdere tracks van een
sessie.
9NL
Opmerkingen over CD-R's/
‑RW's en DVD-R's/-RW's/+R's/
+RW's
Opmerking over de
weergavefuncties van DVD
VIDEO en VIDEO CD
•• In bepaalde gevallen kunnen
Sommige weergavefuncties
van DVD VIDEO's of VIDEO
CD's kunnen opzettelijk door
softwareproducenten zijn
beperkt. Daarom zijn mogelijk
sommige weergavefuncties niet
beschikbaar. Lees in dat geval de
gebruiksaanwijzing van de DVD
VIDEO of VIDEO CD.
CD‑R's/-RW's en DVD-R's/-RW's/
+R's/+RW's niet in dit apparaat
worden weergegeven vanwege
de opnamekwaliteit of fysieke
toestand van de disc, of
vanwege de eigenschappen
van het opnameapparaat en
de schrijfsoftware. Voor meer
informatie, raadpleegt u de
gebruiksaanwijzing van het
opnameapparaat.
•• Sommige weergavefuncties
werken niet met bepaalde
DVD+R's/+RW's, ook niet als deze
correct zijn afgesloten. In dat geval
geeft u de disc weer in de normale
weergavefunctie.
Opmerkingen over discs
•• Dit apparaat is ontworpen voor
het weergeven van discs die
voldoen aan de Compact Disc
(CD)-norm.
•• DualDiscs en sommige muziekdiscs die gecodeerd zijn met
auteursrechtenbeschermingstechnologie voldoen niet aan de
CD-norm. Daarom zijn deze discs
mogelijk niet compatibel met dit
apparaat.
Opmerking over discs met
meerdere sessies
Dit systeem kan meerdere sessies
op een disc achtereenvolgend
weergeven wanneer ze zijn
opgenomen in hetzelfde formaat als
de eerste sessie. De weergave kan
echter niet worden gegarandeerd.
10NL
Opmerkingen over bestanden
die kunnen worden
weergegeven
•• Het kan langer duren voordat de
weergave start wanneer:
—een
—
DATA CD/DATA DVD/USBapparaat is opgenomen met een
ingewikkelde boomstructuur.
—de
— audiobestanden,
beeldbestanden of
videobestanden in een andere
map net zijn weergegeven.
•• Het systeem kan een DATA CD,
DATA DVD of USB-apparaat
weergeven onder de volgende
voorwaarden:
—maximaal
—
8 mappen diep
—maximaal
—
300 mappen
—maximaal
—
999 bestanden op
een disc
—maximaal
—
2.000 bestanden op
een USB-apparaat
—maximaal
—
650 bestanden in een
map
Deze aantallen kunnen verschillen
afhankelijk van de bestands- of
mapstructuur.
•• Mappen waarin geen
audiobestanden, beeldbestanden
of videobestanden zitten worden
overgeslagen.
•• Bestanden die zijn overgebracht
door een apparaat zoals een
computer worden mogelijk niet
weergegeven in dezelfde volgorde
als waarin ze zijn overgebracht.
•• De weergavevolgorde is mogelijk
niet van toepassing, afhankelijk
van de gebruikte software voor
het maken van het audiobestand,
beeldbestand of videobestand.
•• Het is niet mogelijk compatibiliteit
te garanderen met alle
softwareprogramma's voor het
schrijven/coderen van MP3/
WMA/AAC/MPEG4/Xvid,
opnameapparaten en
opnamemedia.
•• Afhankelijk van het Xvid-bestand,
kan het beeld onscherp zijn of het
geluid overslaan.
•• Bij sommige aangesloten USB-
apparaten kan een vertraging
optreden voordat de bediening
wordt uitgevoerd door dit
systeem.
•• De weergavevolgorde van het
systeem kan verschillen van
de weergavevolgorde op het
aangesloten USB-apparaat.
•• Alvorens een USB-apparaat te
gebruiken, verzekert u uzelf ervan
dat de bestanden op het USBapparaat niet besmet zijn met
virussen.
Regiocode
Uw systeem heeft een regiocode en
zal alleen DVD VIDEO's weergeven
waarop dezelfde regiocode of
wordt vermeld.
Opmerkingen over USBapparaten
•• Wij kunnen niet garanderen dat
dit systeem kan werken met alle
USB-apparaten.
•• Er bestaat een grote
verscheidenheid aan complexe
functies voor USB-apparaten,
maar de afspeelbare contents
op een USB-apparaat dat is
aangesloten op dit systeem
is alleen muziek-, foto- en
videocontents. Voor meer
informatie, raadpleegt u de
gebruiksaanwijzing van het USBapparaat.
•• Nadat een USB-apparaat erin is
gestoken, leest het apparaat alle
bestanden op het USB-apparaat.
Als er veel mappen of bestanden
op het USB-apparaat staan, kan
het lezen ervan erg lang duren.
•• Sluit het systeem en het USBapparaat niet aan via een USBhub.
11NL
Websites voor
compatibele apparaten
Kijk op de onderstaande websites
voor de meest recente informatie
over compatibele USB- en
BLUETOOTH-apparaten.
Voor klanten in Latijns-Amerika:
<http://esupport.sony.com/LA>
Voor klanten in Europa en
Rusland:
<http://www.sony.eu/support>
Voor klanten in andere landen en
gebieden:
<http://www.sony-asia.com/
support>
Over BLUETOOTH-communicatie
voor iPhone en iPod touch
Gemaakt voor
•• iPhone 6 Plus
•• iPhone 6
•• iPhone 5s
•• iPhone 5c
•• iPhone 5
•• iPhone 4s
•• iPhone 4
•• iPhone 3GS
•• iPod touch (5e generatie)
•• iPod touch (4e generatie)
12NL
Overzicht van de onderdelen en
bedieningsorganen
U kunt de toetsen op de subwoofer, behalve  (aan/wachtstand),
vergrendelen om te voorkomen dat ze per ongeluk worden bediend
(pagina 70).
Actieve subwoofer
Luidsprekerverlichting*
(pagina 68)
Feestverlichting*
(pagina 68)
* Kijk niet rechtstreeks in de lichtgevende delen wanneer de luidsprekerverlichting en
feestverlichting zijn ingeschakeld.
13NL
Luidsprekersysteem
 (aan/wachtstand-)toets
Druk hierop om het systeem
in te schakelen of in de standbystand te zetten.
PARTY LIGHT-toets
(pagina 68)
 (weergave-)1)toets
Druk hierop om de weergave te
starten.
Houd  op de subwoofer
ingedrukt gedurende langer dan
2 seconden om de ingebouwde
geluidsdemonstratie weer
te geven. Druk op  om de
demonstratie te stoppen.
 (stop-)toets
——Druk hierop om de weergave
te stoppen. Als u twee
keer hierop drukt, wordt
de hervattingsweergave
geannuleerd.
——Druk hierop om het
overbrengen te stoppen tijdens
het overbrengen van muziek.
——Druk hierop om
de ingebouwde
geluidsdemonstratie te
stoppen.
BLUETOOTH-PAIRING-toets
14NL
——Druk hierop om de
BLUETOOTH-functie te
selecteren.
——Houd ingedrukt om
BLUETOOTH-paren
te activeren in de
BLUETOOTH-functie.
BLUETOOTH-indicator
(pagina 54)
MEGA BASS-toets
(pagina 61)
MEGA BASS-indicator
(pagina 61)
FUNCTION2)-toets
SOUND FIELD2)-toets
LIGHT MODE-toets
(pagina 68)
ENTER-toets
Druk hierop om de instellingen
in te voeren/vast te leggen.
MULTI CONTROL-knop
Draai hieraan om een
functie, geluidsveld of
verlichtingspatroon te
selecteren.
FLANGER-, ISOLATOR-,
SAMPLER-, DJ OFF-toets
(pagina 63)
REC TO USB-toets
Druk hierop om muziek over te
brengen naar het USB-apparaat
dat is aangesloten op de (USB)
2-poort.
PARTY CHAIN-toets
(pagina 66)
 (USB) 1 (PLAY)-poort
Gebruik dit om een USBapparaat aan te sluiten. Deze
USB-poort kan alleen worden
gebruikt voor weergave.
FOOTBALL-toets
(pagina 62)
Druk herhaaldelijk hierop om
een stadiongejuich-functie te
selecteren wanneer u kijkt naar
een voetbalwedstrijduitzending.
(USB) 2 (REC/PLAY)-poort
Gebruik dit om een USBapparaat aan te sluiten. Deze
USB-poort kan zowel worden
gebruikt voor weergave als voor
het overbrengen van muziek.

 (openen/sluiten-)toets
Druk hierop om de disclade te
openen of te sluiten.
VOLUME/DJ CONTROL-knop
——Draai hieraan om het
volumeniveau in te stellen. U
kunt deze knop niet gebruiken
om het volumeniveau in te
stellen wanneer DJ EFFECT of
SAMPLER wordt afgebeeld.
——Draai hieraan om het
FLANGER- en ISOLATOR-effect
in te stellen of om het
SAMPLER-geluidseffect
continu uit te voeren
(pagina 63).
(N-markering)
(pagina 58)
Display
MIC 1/2-aansluiting
Gebruik dit om de microfoon(s)
aan te sluiten.
VOCAL FADER-toets
(pagina 67)
MIC ECHO-toets
(pagina 67)
MIC LEVEL (MIN/MAX)-knop
(pagina 67)
Afstandsbedieningssensor
Disclade
1)

+/– (map selecteren) toets
Druk hierop om een map te
selecteren op een datadisc of
een USB-apparaat.
S1-, S2-toetsen (pagina 63)
/ (achteruit-/
vooruit-)toets
De  toets op de subwoofer is
voorzien van een voelstip. Gebruik
de voelstip als referentiepunt bij de
bediening van het systeem.
2)
Nadat u op de FUNCTION- of
SOUND FIELD-toets hebt gedrukt,
draait u de MULTI CONTROL-knop om
de gewenste functie of het gewenste
geluidsveld te selecteren, en drukt u
daarna op de ENTER-toets.
Druk hierop om een track of
bestand te selecteren.
TUNING+/– toets
(pagina 53)
S3-, S4-toetsen (pagina 63)
15NL
Afstandsbediening
DISPLAY-toets
Druk hierop om de informatie op
het display te veranderen.
DISPLAY1)-toets
Druk hierop om de
beeldschermaanduidingen af te
beelden of te verbergen.
SLEEP-toets (pagina 68)
TIMER MENU1)-toets
(pagina 32 en 69)
 (aan/wachtstand-)toets
Druk hierop om het systeem
in te schakelen of in de standbystand te zetten.
PARTY LIGHT-toets
(pagina 68)
LIGHT MODE-toets
(pagina 68)
PLAY MODE-toets
(pagina 38)
REPEAT/FM MODE-toets
(pagina 41 en 53)
SOUND FIELD-toetsen (MUSIC,
VIDEO, FOOTBALL)
(pagina 61)
16NL
Cijfertoetsen1) 2)
DVD TOP MENU-toets
——Druk hierop om een track,
hoofdstuk of bestand
te selecteren met zijn
itemnummer.
——Druk hierop om nummers of
waarden in te voeren.
Druk hierop om de DVDtitel af te beelden op het
televisiescherm.
SUBTITLE-toets (pagina 37)
RETURN-toets (pagina 35)
AUDIO2)-toets (pagina 37
en 43)
OPTIONS-toets
ANGLE-toets (pagina 36)
SETUP-toets (pagina 44)
MEDIA MODE-toets
Druk hierop om het medium
te selecteren dat moet worden
weergegeven op een datadisc of
USB-apparaat.
CLEAR-toets (pagina 35 en
40)
VOCAL FADER-toets
(pagina 67)
DVD/TUNER MENU-toets
(pagina 34, 36 en 54)
Druk hierop om het optiemenu
op te roepen of te verlaten.
/ / / toets
Druk hierop om een
menuonderdeel te selecteren.
toets
Druk hierop om de instellingen
in te voeren/vast te leggen.
MEGA BASS-toets
(pagina 61)
FUNCTION +/– toets
Druk hierop om een functie te
selecteren.
MIC ECHO-toets
(pagina 67)
SEARCH-toets (pagina 35
en 36)
SCORE-toets (pagina 68)
SHIFT1)-toets
+/– (map selecteren) toets
Druk hierop om een map te
selecteren op een datadisc of
USB-apparaat.
KEY CONTROL / toets
(pagina 67)
Houd dit ingedrukt om de
toetsen met roze symbolen/
tekst te selecteren.
 +/–2) toets
Druk hierop om het
volumeniveau in te stellen.
17NL
/ (achteruitspoel-/
vooruitspoel-)toetsen
(pagina 35)
Druk hierop om een punt in
een track of bestand te zoeken
tijdens het weergeven.
/ (vertraagd achteruit-/
vertraagd vooruit-)toets
(pagina 35)
Druk hierop om vertraagde
weergave te bekijken.
TUNING+/– toets
(pagina 53)
 (weergave-)2)toets
Druk hierop om de weergave te
starten.
/ (achteruit-/
vooruit-)toets
Druk hierop om een track of
bestand te selecteren.
PRESET+/– toets
(pagina 54)
 (pauze-)toets
Druk hierop om de weergave te
pauzeren. Om de weergave te
hervatten, drukt u op .
 (stop-)toets
——Druk hierop om de weergave
te stoppen. Als u twee
keer hierop drukt, wordt
de hervattingsweergave
geannuleerd.
——Druk hierop om het
overbrengen te stoppen
tijdens het overbrengen van
muziek.
——Druk hierop om
de ingebouwde
geluidsdemonstratie te
stoppen.
18NL
1)Deze toets is roze bedrukt op de
afstandsbediening. Om deze toets te
gebruiken, houdt u de SHIFT-toets ()
ingedrukt en drukt u op deze toets.
2)De cijfertoetsen 2/AUDIO,  + en 
toetsen op de afstandsbediening zijn
voorzien van een voelstip. Gebruik
de voelstip als referentiepunt bij de
bediening van het systeem.
Voorbereidingen
Uitpakken
raamantenne (1)
Onderstaande afbeeldingen
zijn voorbeelden van mogelijke
opstellingen van het systeem.
•• De luidsprekers met behulp van
de bijgeleverde luidsprekervoeten
(pagina 20) verticaal opstellen
aan beide zijkanten van de
televisie op een meubel
•• Netsnoer (1)
•• Optische digitale kabel (1)
•• Videokabel (1)
•• Stekkeradapter* (1) (wordt alleen
in bepaalde gebieden bijgeleverd)
* Deze stekkeradapter is niet voor
gebruik in Chili, Paraguay en Uruguay.
Gebruik deze stekkeradapter in de
landen waarin hij nodig is.
Het systeem bestaat uit:
•• Actieve subwoofer: SA-WGT5D (1)
•• Luidsprekersysteem: SS-GT5DB (2)
Opmerking
Voorbereidingen
•• Afstandsbediening (1)
•• R03-batterijen (AAA-formaat) (2)
•• Luidsprekervoeten (2)
•• Luidsprekersnoer (1)
•• Luidsprekerkussentjes (8)
•• FM-draadantenne/AM-
Het systeem opstellen
•• De luidsprekers (in de vorm van
een Soundbar) combineren en
de gecombineerde eenheid in
een televisiemeubel monteren
(pagina 21)
Zorg ervoor dat bij het uitpakken van de
doos twee mensen de subwoofer dragen.
Als u de subwoofer laat vallen, kan
persoonlijk letsel worden veroorzaakt en/
of materiële schade ontstaan.
•• Beide luidsprekers als een
gecombineerde eenheid (in de
vorm van een Soundbar) aan de
muur monteren (pagina 22)
19NL
•• De luidsprekers op de stang van
de subwoofer (verticaal naast
elkaar) monteren (pagina 23)
•• Plaats de subwoofer minstens 8 cm
van de muur af om te voorkomen
dat het uitstekende netsnoer wordt
beschadigd.
8 cm
Opmerkingen
•• Laat geen kleuters of kinderen in de
buurt van het systeem.
•• Plaats het systeem niet op een hellende
ondergrond.
•• Tref de volgende voorzorgsmaatregelen
bij het opstellen van het
luidsprekersysteem en de subwoofer.
—— Dek de ventilatieopeningen op de
achterkant van de subwoofer niet af.
—— Stel het luidsprekersysteem en de
subwoofer niet op in een metalen
kast.
—— Plaats niet een voorwerp zoals
een aquarium tussen het
luidsprekersysteem en de subwoofer.
—— Stel de subwoofer dicht bij het
luidsprekersysteem op in hetzelfde
vertrek.
•• Wanneer het luidsprekersysteem
wordt opgesteld vóór een televisie,
let u erop dat het televisiescherm of
de afstandsbedieningssensor van
de televisie niet wordt geblokkeerd.
Als de afstandsbedieningssensor
van de televisie wordt geblokkeerd
door het luidsprekersysteem, kan de
afstandsbediening mogelijk niet de
televisie bedienen.
De luidsprekervoeten
bevestigen
Bevestig de luidsprekervoeten
zoals hieronder is afgebeeld. Zorg
ervoor dat u de bijbehorende
luidsprekervoet gebruikt voor de
linker- en rechterluidsprekers.
 Voor de linkerluidspreker
Steek het verhoogde deel van de
luidsprekervoet in de opening van
de luidspreker en schuif de voet in
de richting van de pijl  tot hij op
zijn plaats wordt vergrendeld.
-markering
Door het schuiven grijpen de haken
van de voet en de luidspreker in
elkaar.
20NL
 Voor de rechterluidspreker
Steek het verhoogde deel van de
luidspreker in de opening van de
luidsprekervoet en schuif de voet in
de richting van de pijl  tot hij op
zijn plaats wordt vergrendeld.
2 Steek het verhoogde deel van
de rechterluidspreker in de
opening van de
linkerluidspreker.
Linkerluidspreker
Rechterluidspreker
richting van de pijl tot hij op zijn
plaats wordt vergrendeld.
-markering
Door het schuiven grijpen de haken
van de voet en de luidspreker in
elkaar.
De luidsprekervoeten
verwijderen
Schuif de voet in de
tegenovergestelde richting van de
pijl .
De luidsprekers combineren
(in de vorm van een Soundbar)
Voorbereidingen
3 Schuif de linkerluidspreker in de
Door de linkerluidspreker te
schuiven, grijpen de haken op de
steunen in elkaar en worden beide
luidspreker aan elkaar vergrendeld.
De luidsprekers scheiden
Terwijl u de ontgrendelknop in de
richting van pijl  duwt, schuift u de
linkerluidspreker in de richting van
pijl .
1 Bevestig de bijgeleverde
luidsprekerkussentjes op de
luidsprekers om te voorkomen
dat ze wegglijden.
Linkerluidspreker
Ontgrendelknop
Rechterluidspreker
21NL
Beide luidsprekers als een
gecombineerde eenheid (in de
vorm van een Soundbar) aan
de muur monteren
3 Bevestig de schroeven in de
wand.
De schroeven moeten 6 mm tot
7 mm uit de muur steken.
387 mm
Opmerkingen
•• Gebruik schroeven die geschikt zijn
voor het materiaal van de wand en het
gewicht van het luidsprekersysteem.
Aangezien een wand van gipsplaten
bijzonder breekbaar is, bevestigt u
de schroeven stevig in een houten
scheidingswand. Bevestig het
luidsprekersysteem aan een verticaal
en vlak verstevigd deel van de wand.
•• Laat het bevestigen uitvoeren door
uw Sony-dealer of een gediplomeerd
aannemer, en let met name goed op
de veiligheidsaspecten tijdens het
bevestigen.
•• Sony is niet aansprakelijk voor
ongelukken of schade veroorzaakt
door verkeerde montage, een
onvoldoende stevige wand,
onvakkundige bevestiging aan de
wand, natuurrampen, enz.
6 mm tot 7 mm
4Hang het luidsprekersysteem
aan de schroeven.
Lijn de gaten in de achterkant van
het luidsprekersysteem uit met de
schroeven en hang het
luidsprekersysteem vervolgens aan
de 2 schroeven.
1 Combineer de luidsprekers (in
de vorm van een Soundbar)
(pagina 21).
2 Bereid schroeven (niet
bijgeleverd) voor die geschikt
zijn voor de gaten in de
achterkant van het
luidsprekersysteem.
4 mm
Meer dan 25 mm
Gat in de achterkant van
het luidsprekersysteem
5 mm
10 mm
22NL
Opmerking
Houd beide luidsprekers goed vast. De
gecombineerde luidsprekers kunnen
los raken van elkaar als u het slechts
aan één uiteinde vasthoudt.
De luidsprekers op de stang
van de subwoofer (verticaal
naast elkaar) monteren
Opmerking
Koppel van te voren alle USB-apparaten
los van het systeem om te voorkomen
dat ze beschadigd raken wanneer de
luidsprekers per ongeluk vallen.
voordat u de luidsprekers eraan
bevestigt.
•• Wees voorzichtig dat uw hand niet
bekneld raakt wanneer u de stang
terugzet in de ingeschoven positie.
2 Bevestig de luidsprekers op de
bevestigingen.
Open de vergrendelhendel.
omhoog uit de subwoofer.
Ontgrendel de stopper en houd
de ontgrendelknop ingedrukt
terwijl u de stang omhoog trekt.
Lijn de steun van de luidspreker
uit met de steun van de
luidsprekerbevestiging en schuif
de luidspreker vervolgens
omlaag om hem te bevestigen.
Voorbereidingen
1 Trek de bevestigingsstang
Opmerkingen
•• Las de positie van de stang aan
Stopper
Ontgrendelknop
Laat de ontgrendelknop los om
de stang te laten stoppen op de
gewenste hoogte. De stang kan
op twee posities stoppen
overeenkomstig de gaten in de
stang. Vergrendel de stopper en
controleer of de stang stevig vast
zit.
23NL
Sluit de vergrendelhendel.
3 Stel de hoek van de luidsprekers
af.
Draai de knop los en stel de
luidsprekers af onder de gewenste
hoek.
Na het afstellen draait u de knop
vast om de luidsprekers in die stand
te vergrendelen.
De luidsprekers eraf halen
Open de vergrendelhendel en schuif
de luidsprekers naar boven om ze
eraf te halen.
24NL
Het systeem goed aansluiten
Voorbereidingen
-markering
Wit
Naar stopcontact
Grijs
Wit
-markering
Rood
25NL
 Antenne
Zoek een locatie en een richting met
een goede ontvangst wanneer u de
antennes plaatst.
Houd de antennes uit de buurt
van het netsnoer en de USB-kabel
om te voorkomen dat ruis wordt
opgevangen.
•• AUDIO IN/PARTY CHAIN IN L/R-
aansluitingen
—Sluit
—
aan op de audiouitgangsaansluitingen van
een televisie of een audiovideoapparaat. Het geluid wordt
uitgevoerd via dit systeem.
—Sluit
—
aan op een ander
audiosysteem om te genieten
van de Party Chain-functie
(pagina 64).
 Video-uitgangsaansluiting
Strek de FM-draadantenne
horizontaal uit
Gebruik een videokabel om
aan te sluiten op de videoingangsaansluiting van een televisie
of recorder.
AMraamantenne
 Optische ingangsaansluiting
(OPT IN)
Gebruik de optische digitale
kabel (bijgeleverd) om aan te
sluiten op de digitale (optische)
uitgangsaansluiting van een
televisie wanneer u wilt luisteren
naar het televisiegeluid op dit
systeem (pagina 28) .
 Audo-ingangs- en audiouitgangsaansluitingen
Gebruik een audiokabel (niet
bijgeleverd) om beide aansluitingen
als volg te maken:
•• AUDIO OUT/PARTY CHAIN OUT
L/R-aansluitingen
—Sluit
—
aan op de audioingangsaansluitingen van een
optioneel apparaat.
—Sluit
—
aan op een ander
audiosysteem om te genieten
van de Party Chain-functie
(pagina 64).
26NL
Opmerking
Sluit dit systeem niet aan op de televisie
via het videodeck.
 Luidsprekers
Gebruik het luidsprekersnoer
(bijgeleverd) om aan te sluiten op de
luidsprekers.
Opmerkingen
•• Sluit uitsluitend aan op de bijgeleverde
luidsprekers.
•• Steek de stekker van het
luidsprekersnoer recht in de
luidsprekeraansluiting.
Het luidsprekersnoer
loskoppelen
Houd de vergrendellip ingedrukt en
trek de stekker uit de aansluiting.
V
oeding
Sluit het netsnoer (bijgeleverd) aan
op het systeem en daarna op het
stopcontact.
Nadat het netsnoer is aangesloten,
start de demonstratie (pagina 32)
automatisch. Als u op  drukt om
het systeem in te schakelen, stopt
de demonstratie.
Om de demonstratie uit te
schakelen terwijl het systeem
uitgeschakeld is, drukt u
herhaaldelijk op DISPLAY om
energiebesparingsstand te
selecteren (pagina 32).
Plaats de twee bijgeleverde R03batterijen (AAA-formaat) met de
polen in de juiste richting, zoals
hieronder aangegeven.
Opmerkingen
•• Gebruik niet tegelijkertijd een oude en
een nieuwe batterij, of verschillende
typen batterijen.
•• Als u de afstandsbediening gedurende
een lange tijd niet gaat gebruiken,
haalt u de batterijen eruit om schade
als gevolg van een lekkende batterij en
corrosie te voorkomen.
Voorbereidingen
De demonstratie
uitschakelen
Batterijen plaatsen
De subwoofer bedienen met de
afstandsbediening
Richt de afstandsbediening op de
afstandsbedieningssensor van de
subwoofer.
Afstandsbedieningssensor
27NL
Het televisiegeluid voorbereiden
U kunt naar het televisiegeluid luisteren via dit systeem door de subwoofer
en de televisie met behulp van de optische digitale kabel (bijgeleverd) aan te
sluiten zoals hieronder is afgebeeld.
Digitale
uitgangsaansluiting
(optisch)
Optische digitale
kabel (bijgeleverd)
Televisie
Luisteren naar het televisiegeluid met een digitale, optische
aansluiting
Schakel de televisie in en druk daarna herhaaldelijk op FUNCTION +/– om de
optische functie te selecteren.
Opmerking
Het systeem kan automatisch in de stand-bystand worden gezet als het volumeniveau
van de aangesloten televisie te laag is. Stel het volumeniveau van de televisie in. Als u de
automatische stand-byfunctie wilt uitschakelen, raadpleegt u "De automatische standbyfunctie instellen" (pagina 71).
Tips
•• U kunt ook een extern apparaat aansluiten (dvd-speler, enz.) op de OPT IN-aansluiting.
Als u een dergelijke apparaat aansluit, sluit u de OPT IN-aansluiting en de digitale
(optische) uitgangsaansluiting van het apparaat aan op dezelfde manier als hierboven
is afgebeeld. Voor meer informatie, raadpleegt u de gebruiksaanwijzing van uw
apparaat.
•• Als het audio-uitgangsniveau van het systeem laag is terwijl een extern apparaat is
aangesloten, probeert u de audio-uitgangsinstellingen op het aangesloten apparaat
in te stellen. Hierdoor kan het audio-uitgangsniveau verbeteren. Voor meer informatie,
raadpleegt u de gebruiksaanwijzing van uw apparaat.
Als "CODE 01" en "SIGNAL ERR" worden afgebeeld op het display
van de subwoofer
Wanneer de audio-ingangssignalen naar het systeem anders zijn dan
2-kanaals lineaire PCM-signalen, worden de mededelingen "CODE 01" en
"SIGNAL ERR" (aangevende dat de ingevoerde audiosignalen niet worden
ondersteund) afgebeeld op het display van de subwoofer.
Selecteer in dat geval de juiste audio-uitgangsfunctie op de televisie of het
externe apparaat om 2-kanaals lineaire PCM-audiosignalen uit te voeren.
28NL
Als geen televisiegeluid hoorbaar is via het systeem
Als de mededelingen "CODE 01" en "SIGNAL ERR" worden afgebeeld op
het display en geen televisiegeluid hoorbaar is uit de subwoofer en het
luidsprekersysteem, controleert u de volgende punten en voert u de
corrigerende handelingen uit op de televisie.
•• Controleer of de luidsprekeruitgangsinstelling is ingesteld op het
gebruik van externe luidsprekers.
Voorbeeld: KDL-42W800B
selecteer daarna het instelitem.
2 Selecteer de geluidsinstelling en selecteer daarna de
luidsprekerinstelling.
3 Selecteer de externe-luidsprekeruitgangsfunctie.
•• Controleer de audio-uitgangsinstelling, en als de automatische functie is
geselecteerd, verandert u dit naar de PCM-uitgangsfunctie. Dit systeem
ondersteunt alleen 2-kanaals lineaire PCM-formaten.
Voorbereidingen
1 Druk op de HOME-toets op de afstandsbediening van de televisie, en
Voorbeeld: KDL-42W800B
1 Druk op de HOME-toets op de afstandsbediening van de televisie, en
selecteer daarna het instelitem.
2 Selecteer de geluidsinstelling en selecteer daarna de digitale
audio-uitgangsinstelling.
3 Selecteer de PCM-uitgangsfunctie.
Opmerking
De hierboven vermelde informatie is gebaseerd op een Sony-televisie. In geval van
een andere televisie of extern apparaat, controleert u soortgelijke instellingen. Voor
meer informatie, raadpleegt u de gebruiksaanwijzing van uw televisie of extern
apparaat.
29NL
Opmerkingen
Het systeem
verplaatsen
•• De zwenkwieltjes mogen alleen
De subwoofer heeft zwenkwieltjes
en een uitklapbaar handvat op de
stang zodat u hem gemakkelijk
kan wegrollen. Normaal gesproken
adviseren wij u de subwoofer op
deze manier te verplaatsen over een
vlakke ondergrond.
Alvorens de subwoofer te
verplaatsen, koppelt u alle kabels los
en haalt u de luidsprekers eraf.
Wanneer het
handvat helemaal
omhoog geklapt
is wordt het
automatisch
vergrendeld.
Het handvat omlaag klappen
Duw de stopper naar rechts en klap
het handvat omlaag.
op een vlakke ondergrond worden
gebruikt. Til in geval van een onvlakke
ondergrond, de subwoofer met twee
personen op. Een correcte plaatsing
van uw handen tijdens het verplaatsen
van de subwoofer is zeer belangrijk
om persoonlijk letsel en schade aan
eigendommen te voorkomen.
•• Wees uiterst voorzichtig wanneer
u de subwoofer over een hellende
ondergrond verplaatst.
•• Til de subwoofer niet op aan het
uitklapbare handvat op de stang.
•• Draag de combinatie van luidsprekers
in de vorm van een Soundbar niet
aan slechts één uiteinde omdat de
luidsprekers los kunnen raken van
elkaar.
•• Verplaats de subwoofer niet terwijl
de luidsprekers eraan bevestigd zijn
(verticaal naast elkaar) omdat de
luidsprekers eraf kunnen vallen.
30NL
•• Verplaats de subwoofer niet met een
persoon, bagage, enz. erop.
•• Laat geen kleuters of kinderen in
de buurt terwijl het systeem wordt
verplaatst.
•• Dit systeem is niet spat- en waterdicht.
Draag het systeem niet op een natte
plaats.
Quick Setup uitvoeren
Alvorens het systeem te gebruiken,
kunt u de minimale basisinstellingen
maken in Quick Setup.
1 Schakel uw televisie in en
selecteer de video-ingang.
(Behalve de modellen voor LatijnsAmerika, Europa en Rusland)
Stel het kleursysteem in op PAL
of NTSC afhankelijk van het
kleursysteem van uw televisie.
Elke keer wanneer u de
onderstaande procedure uitvoert,
verandert het kleursysteem als
volgt:
NTSC  PAL
Gebruik de toetsen op de subwoofer
om deze bediening uit te voeren.
1 Druk op  om het systeem in
te schakelen.
2 Druk op  om het systeem in
te schakelen.
3 Druk herhaaldelijk op
FUNCTION +/– om "DVD/CD",
"USB 1" of "USB 2" te selecteren.
De begeleidende tekst [Druk op
ENTER voor snelle instelling.] wordt
onderaan het televisiescherm
afgebeeld.
Voorbereidingen
Het kleursysteem
veranderen
4Druk op
zonder een disc te
plaatsen of een USB-apparaat
aan te sluiten.
[TAALKEUZE] wordt op het
televisiescherm afgebeeld. De
afgebeelde onderden kunnen
verschillen afhankelijk van het land
of de regio.
2 Druk op FUNCTION, draai de
MULTI CONTROL-knop om
"DVD/CD" te selecteren, en druk
daarna op ENTER.
3 Houd MIC ECHO en ENTER
gedurende langer dan
3 seconden ingedrukt.
"COLOR NTSC" of "COLOR PAL"
wordt op het display afgebeeld.
5 Druk herhaaldelijk op
/ om
de taal te selecteren, en druk
daarna op .
[VIDEO-INSTELLING] wordt op het
televisiescherm afgebeeld.
31NL
6Druk herhaaldelijk
/ om de
instelling te selecteren die
overeenkomt met uw type
televisie, en druk daarna op .
Nadat [Snelle instelling is klaar.]
wordt afgebeeld op het
televisiescherm, is het systeem
klaar voor weergave.
De instelling handmatig
veranderen
Zie "Het instelmenu gebruiken"
(pagina 44).
Quick Setup verlaten
Druk op SETUP.
Opmerking
De begeleidende tekst wordt afgebeeld
wanneer u het systeem de eerste keer
inschakelt of na het uitvoeren van
[HERSTELLEN] (zie "De instellingen
van het instelmenu terugstellen op de
standaardinstellingen" op pagina 80).
De klok instellen
1 Druk op  om het systeem in
te schakelen.
2 Houd SHIFT ingedrukt en druk
op TIMER MENU.
Als "PLAY SET" wordt afgebeeld op
het display, drukt u herhaaldelijk op
/ om "CLOCK SET" te selecteren,
en drukt u vervolgens op .
3 Druk herhaaldelijk op
/ om
het uur in te stellen, en druk
daarna op .
4Druk herhaaldelijk op
/ om
de minuten in te stellen, en druk
daarna op .
32NL
Opmerking
U kunt de klok niet instellen in de
energiebesparingsstand.
De displayfunctie
veranderen
Druk herhaaldelijk op DISPLAY
terwijl het systeem is
uitgeschakeld.
Bij iedere druk op de toets, verandert
de displayfunctie als volgt:
Demonstratie
Over het display lopen
mededelingen over de belangrijkste
functies van dit systeem met de
verlichting ingeschakeld.
Om de verlichting uit te schakelen,
drukt u op PARTY LIGHT.
Geen aanduidingen
(energiebesparingsstand)
Het display wordt uitgeschakeld om
energie te besparen. De timer en
klok blijven werken.
Klok
De klok wordt gedurende
enkele seconden afgebeeld,
waarna het systeem in de
energiebesparingsstand wordt
gezet.
Disc/USB-weergave
Alvorens een USBapparaat te gebruiken
Voor USB-functie:
Sluit een USB-apparaat aan op de
(USB) 1- of (USB) 2-poort
afhankelijk van uw keuze in stap 1.
(USB)
1-poort
(USB)
2-poort
Basisweergave
1 Druk herhaaldelijk op
FUNCTION +/– om "DVD/CD",
"USB 1" of "USB 2" te selecteren.
U kunt ook de toetsen op de
subwoofer gebruiken. Druk op
FUNCTION, draai de
MULTI CONTROL-knop om
"DVD/CD", "USB 1" of "USB 2" te
selecteren, en druk daarna op
ENTER.
2 Bereid de weergavebron voor.
Voor DVD/CD-functie:
Druk op  op de subwoofer om de
disclade te openen en plaats een
disc op de disclade met de
labelkant naar boven gericht.
Opmerking
U kunt een USB-adapter (niet
bijgeleverd) gebruiken om het
USB-apparaat aan te sluiten op de
subwoofer als het USB-apparaat
niet kan worden aangesloten op de
(USB)-poort.
Disc/USB-weergave
Zie "Websites voor compatibele
apparaten" voor de compatibele
USB-apparaten (pagina 12).
(U kunt uw Apple-apparaten alleen
met dit systeem gebruiken via een
BLUETOOTH-verbinding.)
Druk nogmaals op  op de
subwoofer om de disclade te
sluiten.
Duw de disclade niet met kracht
dicht omdat hierdoor een storing
kan optreden.
3 (alleen
)
Druk herhaaldelijk op
MEDIA MODE om het gewenste
mediatype ([MUZIEK]/[VIDEO]/
[FOTO]) te selecteren.
4Druk op  om de weergave te
starten.
Als u een disc met een diameter
van 8 cm weergeeft, bijvoorbeeld
een cd-single, plaatst u deze in de
binnenste cirkel van de disclade.
33NL
Overige bedieningen
Om
Doet u het volgende
De weergave
te stoppen
Druk op .
De weergave
te pauzeren
Druk op .
De weergave Druk op .
te hervatten of
naar de
normale
weergave
terug te keren
Het hervattingspunt te
annuleren
Druk tweemaal op .
Een track,
bestand,
hoofdstuk of
scène te
selecteren
Druk tijdens de
weergave op  of
.
Of houd SHIFT
ingedrukt, druk op de
cijfertoetsen en druk
daarna op .
(De bediening kan
verboden worden
door de disc of het
USB-apparaat.)
3 Druk herhaaldelijk op
/ om
het gewenste geheugen te
selecteren, en druk daarna op
.
Druk op OPTIONS om het optiemenu
te verlaten.
Weergeven vanaf een bepaald
audio- of videobestand
1 Druk herhaaldelijk op
MEDIA MODE om [MUZIEK] of
[VIDEO] te selecteren.
2 Druk op SEARCH om de maplijst
af te beelden.
3 Druk herhaaldelijk op
/ om de
gewenste map te selecteren.
4 Druk op
om de bestandslijst af
te beelden.
Een USB-geheugen selecteren
U kunt selecteren welk
geheugen moet worden
gebruikt als weergavebron of
overdrachtsbestemming als een
USB-apparaat een intern geheugen
en een geheugenkaart heeft.
Zorg ervoor dat u een geheugen
selecteert voordat u het weergeven
of overbrengen start.
1 Druk op OPTIONS.
2 Druk herhaaldelijk op
/ om
"MEM SEL" te selecteren, en druk
daarna op .
34NL
5 Druk herhaaldelijk op
/ om
het gewenste bestand te
selecteren, en druk daarna op
Weergeven vanaf een bepaald
beeldbestand (diavoorstelling)
1 Druk herhaaldelijk op
MEDIA MODE om [FOTO] te
selecteren.
.
2 Druk op DVD/TUNER MENU.
De miniaturen van de eerste 16
JPEG-beeldbestanden in de
geselecteerde map worden
afgebeeld op het televisiescherm.
3 Druk herhaaldelijk op
/ / /
om het gewenste bestand te
selecteren, en druk daarna op .
Overige
weergavebedieningen
Afhankelijk van het type disc of
bestand, werkt de functie mogelijk
niet.
Om
Doet u het volgende
Het DVD-menu Druk op
af te beelden DVD/TUNER MENU.
De maplijst of Druk op SEARCH.
bestandslijst af Druk nogmaals op
te beelden
SEARCH om de
maplijst of
bestandslijst te
verlaten.
Druk op RETURN.
Vanaf de
bestandslijst
terug te keren
naar de
maplijst
Doet u het volgende
Snel een punt
te vinden met
vooruit of
achteruit
spoelen
(zoekvergrendeling)
Druk tijdens weergave
op  of .
Bij iedere druk op 
of , verandert de
weergavesnelheid.
Beeld voor
beeld te
bekijken
(vertraagde
weergave)
Druk op , en druk
daarna op
of .
Bij iedere druk op
of , verandert de
weergavesnelheid.
Beelden in
Druk op
miniatuurDVD/TUNER MENU.
weergave weer
te geven
In de
miniatuurweergave te
navigeren
Druk op / / / .
Disc/USB-weergave
Als er meer dan 16 beeldbestanden
in de geselecteerde map zitten,
wordt aan de rechterkant een
schuifbalk afgebeeld.
Om
Een enkel
Druk in de
beeld weer te miniatuurweergave op
.
geven
Een
Druk op .
diavoorstelling U kunt het interval van
van de beelden de diavoorstelling
te starten
veranderen
(pagina 46), en
effecten aan de
diavoorstelling
toevoegen
(pagina 46).
Een
Druk op .
diavoorstelling
van de beelden
te stoppen
Het volgende Druk op  of .
of vorige beeld
in een
diavoorstelling
weer te geven
Het beeld 90
graden te
roteren
Druk tijdens weergave
van een beeld op / .
Druk op CLEAR om
terug te keren naar de
originele weergave.
35NL
Een bepaalde track zoeken
Houd SHIFT ingedrukt, druk op de
cijfertoetsen om de track die u wilt
weergeven te selecteren, en druk
daarna op .
Zoeken met behulp van de
SEARCH-toets
1 Druk op SEARCH om de tracklijst
af te beelden.
2 Druk herhaaldelijk op
/ om de
track die u wilt weergeven te
selecteren, en druk daarna op .
Een bepaalde titel/hoofdstuk/
scène/track/index zoeken
1 Druk tijdens weergave
herhaaldelijk op SEARCH om de
zoekfunctie te selecteren.
2 Houd SHIFT ingedrukt, druk op
de cijfertoetsen om de titel, het
hoofdstuk, de scène, de track of
de index die u zoekt in te
voeren, en druk daarna op .
Zoeken naar een bepaald punt
met behulp van tijdcode
1 Druk tijdens weergave
herhaaldelijk op SEARCH om de
tijdzoekfunctie te selecteren.
2 Houd SHIFT ingedrukt, druk op
de cijfertoetsen om de tijdcode in
te voeren, en druk daarna op .
Voorbeeld: Om een scène te zoeken
op 2 uur, 10 minuten en 20 seconden
vanaf het begin, houdt u SHIFT
ingedrukt en drukt u daarna op 2, 1,
0, 2, 0 ([2:10:20]).
Als u een fout maakt, drukt u op
CLEAR om het nummer te wissen.
Zoeken met behulp van het
DVD-menu
1 Druk op DVD/TUNER MENU.
2 Druk op / / / , of houd SHIFT
ingedrukt en druk op de
cijfertoetsen, om de titel of het
item die/dat u wilt weergeven te
selecteren, en druk daarna op .
De camerahoek veranderen
De weergave begint.
Opmerkingen
•• Voor VIDEO CD met PBC-weergave,
drukt u op SEARCH om de scène te
zoeken.
•• Voor VIDEO CD zonder PBC-weergave,
drukt u op SEARCH om de track en index
te zoeken.
36NL
Druk tijdens weergave
herhaaldelijk op ANGLE om het
gewenste camerahoek te
selecteren.
De ondertitelinstelling
selecteren
SUPER VIDEO CD
•• [1:STEREO]: Het stereogeluid van
geluidsspoor 1.
•• [1:1/L]/[1:2/R]: Het monogeluid
Druk tijdens weergave
herhaaldelijk op SUBTITLE om de
gewenste taal van de
ondertiteling te selecteren of om
de ondertiteling uit te schakelen.
Druk tijdens weergave
herhaaldelijk op AUDIO om het
gewenste audioformaat of de
gewenste audiofunctie te
selecteren.
DVD VIDEO
U kunt het audioformaat of de
taal selecteren in het geval de
bron meerdere audioformaten of
meertalige audio bevat.
Als 4 cijfers worden afgebeeld,
geven zij een taalcode aan. Zie
"Taalcodelijst" (pagina 90) om na
te gaan welke taal wordt bedoeld
met de code. Als dezelfde taal
tweemaal of vaker wordt afgebeeld,
is de DVD VIDEO opgenomen in
meerdere audioformaten.
VIDEO CD/AUDIO CD/DATA CD/
DATA DVD (MP3-bestand) of
USB-apparaat (audiobestand)
U kunt u de geluidsuitvoer
veranderen.
•• [STEREO]: Het
standaardstereogeluid.
•• [1/L]/[2/R]: Het monogeluid van
het linker- of rechterkanaal.
Een VIDEO CD met PBC-functies
weergeven
U kunt het PBC-menu
(weergaveregelmenu) afbeelden
om te genieten van de interactieve
functies van VIDEO CD (VIDEO CD
Versie 2.0 en Super VCD).
Disc/USB-weergave
De taal/het geluid veranderen
van het linker- of rechterkanaal
van geluidsspoor 1.
•• [2:STEREO]: Het stereogeluid van
geluidsspoor 2.
•• [2:1/L]/[2:2/R]: Het monogeluid
van het linker- of rechterkanaal
van geluidsspoor 2.
1 Druk op  om een VIDEO CD
met PBC-functies weer te geven.
Het PBC-menu wordt op het
televisiescherm afgebeeld.
2 Houd SHIFT ingedrukt, druk op
de cijfertoetsen om het
gewenste itemnummer te
selecteren, en druk daarna op
.
3 Ga verder met het weergeven
volgens de aanwijzingen op het
menu.
Opmerking
PBC-weergave wordt geannuleerd
wanneer de herhaalde weergavefunctie
wordt ingeschakeld.
37NL
De PBC-weergave annuleren
1 Druk in de stopstand op  of
, of houd SHIFT ingedrukt en
druk op de cijfertoetsen, om een
track te selecteren.
2 Druk op  of
.
De weergave start vanaf de
geselecteerde track.
Terugkeren naar de PBCweergave
Druk tweemaal op , en druk
daarna op .
Hervattingsweergave op
meerdere discs
Dit apparaat kan voor maximaal 6
discs het weergavehervattingspunt
opslaan en de weergave vanaf het
opgeslagen hervattingspunt starten
wanneer de betreffende disc weer
wordt geplaatst. Als u voor een 7e
disc een hervattingspunt opslaat,
wordt het hervattingspunt van de
eerste disc gewist.
Om deze functie uit te schakelen,
stelt u [MULTI-DISC RESUME] in
[SYSTEEMINSTELLING] op [AAN]
(pagina 47).
Opmerking
Om vanaf het begin van de disc te
beginnen met weergeven, drukt u
tweemaal op , en drukt u daarna op .
38NL
De weergavefunctie
gebruiken
Weergeven op volgorde
(normale weergave)
Druk in de stopstand herhaaldelijk
op PLAY MODE.
 Bij weergave van een disc
•• [DISC]: geeft alle tracks/bestanden
op volgorde weer.
•• [MAP]*: geeft alle compatibele
bestanden in de opgegeven map
op een disc weer.
* Kan niet worden geselecteerd voor
AUDIO CD.
 Bij weergave van een USBapparaat
•• [ALLE USB-APPARATEN]: geeft alle
compatibele bestanden op beide
USB-apparaten op volgorde weer.
•• [ÉÉN USB-APPARAAT]: geeft alle
compatibele bestanden op één
USB-apparaat op volgorde weer.
•• [MAP]: geeft alle compatibele
bestanden in de opgegeven map
op het USB-apparaat weer.
Weergeven in willekeurige
volgorde (willekeurige
weergave)
Druk in de stopstand herhaaldelijk
op PLAY MODE.
* Kan niet worden geselecteerd voor
AUDIO CD.
 Bij weergave van een USBapparaat
•• [ALLE USB-APPARATEN (SHUFFLE)]:
geeft alle audiobestanden
op beide USB-apparaten in
willekeurige volgorde weer.
•• [ÉÉN USB-APPARAAT (SHUFFLE)]:
geeft alle audiobestanden op
één USB-apparaat in willekeurige
volgorde weer.
•• [MAP (SHUFFLE)]: geeft alle
audiobestanden in de opgegeven
map op het USB-apparaat in
willekeurige volgorde weer.
worden gebruikt voor beeld- en
videobestanden.
•• De willekeurige weergave wordt
geannuleerd wanneer u:
—— het systeem uitschakelt.
—— de disclade opent.
—— overbrenging van USB 1 naar USB 2
uitvoert (behalve REC1-overdracht).
—— overbrenging van disc naar USBapparaat uitvoert (behalve REC1overdracht).
—— MEDIA MODE verandert.
—— het geselecteerde USB-geheugen
verandert.
•• Willekeurige weergave kan worden
geannuleerd wanneer u een map of een
track selecteert om weer te geven.
Uw eigen programma
samenstellen
(geprogrammeerde weergave)
Disc/USB-weergave
 Bij weergave van een disc
•• [DISC (SHUFFLE)]: geeft alle
audiobestanden op de disc in
willekeurige volgorde weer.
•• [MAP (SHUFFLE)]*: geeft alle
audiobestanden in de opgegeven
map op een disc in willekeurige
volgorde weer.
Opmerkingen
•• Willekeurige weergave kan niet
U kunt een programma maken van
maximaal 25 stappen in de volgorde
waarin u deze wilt weergeven.
U kunt alleen de audiobestanden/
tracks op de disc of USB 1
programmeren.
1 Druk herhaaldelijk op
FUNCTION +/– om "DVD/CD" of
"USB 1" te selecteren.
2 (alleen
)
Druk herhaaldelijk op
MEDIA MODE om [MUZIEK] te
selecteren.
3 Druk in de stopstand
herhaaldelijk op PLAY MODE
om [PROGRAMMEREN] te
selecteren.
39NL
4Druk op SEARCH.
De maplijst of bestandslijst wordt
op het televisiescherm afgebeeld.
5 (alleen
)
Druk herhaaldelijk op / om
de gewenste map te selecteren,
en druk daarna op .
De bestandslijst wordt op het
televisiescherm afgebeeld.
6Druk herhaaldelijk op
/ om
de gewenste track of het
gewenste bestand te
selecteren, en druk daarna op
.
Het programmastapnummer wordt
afgebeeld aan de linkerkant van de/
het geselecteerde track/bestand.
7 Om andere tracks of
audiobestanden in dezelfde
map te programmeren, herhaalt
u stap 6.
Om bestanden in andere mappen
te programmeren, drukt u op
RETURN om terug te keren naar de
maplijst en herhaalt u de stappen 5
en 6.
8Druk op  om de
geprogrammeerde weergave te
starten.
De programmalijst wordt op het
televisiescherm afgebeeld.
Nadat het programma klaar is, kunt
u hetzelfde programma nogmaals
weergeven door op  te drukken.
Een geprogrammeerde stap
wissen
1 Gebruik dezelfde procedure als
in stap 4 en stap 5 van "Uw eigen
programma samenstellen
(geprogrammeerde weergave)".
40NL
2 Druk herhaaldelijk op
/ om de
track of het bestand dat u wilt
wissen te selecteren, en druk
daarna op .
Het programmastapnummer
verdwijnt.
De laatste stap op de
programmalijst wissen
Druk op CLEAR.
De geprogrammeerde weergave
annuleren
Druk in de stopstand herhaaldelijk
op PLAY MODE om de andere
weergavefuncties te selecteren.
De programmalijst afbeelden
Houd SHIFT ingedrukt en druk
herhaaldelijk op DISPLAY.
Opmerkingen
•• Geprogrammeerde weergave kan
niet worden gebruikt voor beeld- en
videobestanden.
•• De geprogrammeerde weergave wordt
geannuleerd wanneer u:
—— de disclade opent.
—— MEDIA MODE verandert.
—— het geselecteerde USB-geheugen
verandert.
•• (alleen DVD/CD-functie) De
programmalijst wordt gewist wanneer
de disclade wordt geopend.
•• (alleen USB-functie) De programmalijst
wordt gewist wanneer u:
—— de wisbediening uitvoert.
—— het USB-apparaat verwijdert.
—— het geselecteerde USB-geheugen
verandert.
•• (alleen USB-functie) Geprogrammeerde
weergave is alleen beschikbaar
wanneer het USB-apparaat is
aangesloten op de (USB) 1-poort.
Herhaaldelijk weergeven
(herhaalde weergave)
" licht op het display op wanneer
herhaalde weergave is ingesteld op
[ALLES] of [DISC].
" licht op het display op wanneer
•• "
herhaalde weergave is ingesteld op
[TITEL], [HOOFDSTUK], [MUZIEKSTUK] of
[BESTAND].
•• U kunt de herhaalde weergave niet
gebruiken met een VIDEO CD tijdens
PBC-weergave.
•• Afhankelijk van de DVD VIDEO, kunt u
niet herhaald weergeven.
•• De herhaalde weergave wordt
geannuleerd wanneer u
—— de disclade opent.
—— het systeem uitschakelt (alleen DVD
VIDEO en VIDEO CD).
—— de functie verandert (alleen DVD
VIDEO en VIDEO CD).
—— overbrenging van USB 1 naar USB 2
uitvoert (behalve REC1-overdracht).
—— overbrenging van disc naar USBapparaat uitvoert (behalve REC1overdracht).
—— MEDIA MODE verandert.
—— het geselecteerde USB-geheugen
verandert.
Disc/USB-weergave
Druk herhaaldelijk op REPEAT.
Afhankelijk van het type disc of
bestand, zijn sommige instellingen
mogelijk niet beschikbaar.
•• [UIT]: geeft niet herhaaldelijk weer.
•• [ALLES]: geeft alle tracks of
bestanden in de geselecteerde
weergavefunctie herhaald weer.
•• [DISC]: geeft de gehele inhoud
weer (alleen DVD VIDEO en VIDEO
CD).
•• [TITEL]: geeft de huidige titel
herhaald weer (alleen DVD VIDEO).
•• [HOOFDSTUK]: geeft het huidige
hoofdstuk herhaald weer (alleen
DVD VIDEO).
•• [MUZIEKSTUK]: geeft de huidige
track herhaald weer.
•• [BESTAND]: geeft het huidige
videobestand herhaald weer.
Opmerkingen
•• "
De herhaalde weergave
annuleren
Druk herhaaldelijk op REPEAT om
[UIT] te selecteren.
41NL
De weergave van de
disc beperken
(Kinderslot)
U kunt de weergave van DVD
VIDEO's beperken tot een vooraf
bepaald niveau. Scènes kunnen
worden overgeslagen of vervangen
door andere scènes.
1 Druk in de stopstand op SETUP.
2 Druk herhaaldelijk op / om
[SYSTEEMINSTELLING] te
selecteren, en druk daarna op
.
3 Druk herhaaldelijk op
/ om
[KINDERBEVEILIGING] te
selecteren, en druk daarna op
.
4Voer uw 4-cijferig wachtwoord
(opnieuw) in met behulp van de
cijfertoetsen, en druk daarna op
.
5 Druk herhaaldelijk op
/ om
[STANDAARD] te selecteren, en
druk daarna op .
6Druk herhaaldelijk op
/ om
een geografisch gebied te
selecteren als het
weergavebeperkingsniveau, en
druk daarna op .
Het gebied wordt geselecteerd.
Als u [ANDERE] selecteert, voert u
met behulp van de cijfertoetsen de
gebiedscode in van het gewenste
geografische gebied volgens
"Kinderbeveiliging-regiocode"
(pagina 91).
42NL
7 Druk herhaaldelijk op
/ om
[NIVEAU] te selecteren, en druk
daarna op .
8Druk herhaaldelijk op
/ om
het gewenste niveau te
selecteren, en druk daarna op
.
Hoe lager de waarde des te groter
de beperking.
Het kinderslot uitschakelen
Stel [NIVEAU] in op [UIT] in stap 8.
Een disc weergeven waarvoor
het kinderslot is ingesteld
1 Plaats de disc en druk op .
Het scherm voor het invoeren van
uw wachtwoord wordt op het
televisiescherm afgebeeld.
2 Voer uw 4-cijferig wachtwoord in
met behulp van de cijfertoetsen,
en druk daarna op .
Het apparaat start de weergave.
Als u uw wachtwoord vergeten
bent
Verwijder de disc en herhaal de
stappen 1 tot en met 3 van "De
weergave van de disc beperken"
(pagina 42). Voer het wachtwoord
"199703" in met behulp van de
cijfertoetsen, en druk daarna op
. Volg de aanwijzingen op het
scherm en voer een nieuw 4-cijferig
wachtwoord in. Plaats daarna de
disc en druk op . U moet uw
nieuwe wachtwoord nogmaals
invoeren.
Informatie over een
disc of USB-apparaat
afbeelden
Informatie op het
televisiescherm
tag heeft, beeldt het systeem de
albumnaam, titel of artiestennaam af
uit de ID3-taginformatie. Het systeem
biedt ondersteuning voor de ID3tagversies 1.0, 1.1, 2.2 en 2.3.
3)Als de bestandsnaam of mapnaam
tekens bevat die niet kunnen worden
afgebeeld, worden deze tekens
afgebeeld als "_".
Opmerkingen
•• Afhankelijk van de bron die wordt
weergegeven,
—— is het mogelijk dat sommige
informatie niet wordt afgebeeld.
—— kunnen sommige tekens niet worden
afgebeeld.
•• Afhankelijk van de weergavefunctie,
kan de afgebeelde informatie
verschillen.
De audioformaatinformatie in
DVD VIDEO's en videobestanden
afbeelden
 Weergave-informatie
Weergaveduur, resterende tijd
en datuminformatie1)
 Overdrachtssnelheid
 Bestandstype
 Weergavestatus
 Titel2)/tracknaam/
bestandsnaam3)
 Album2)/mapnaam3)/
hoofdstuk/indexnummer
Artiestennaam2)3)
Wordt afgebeeld tijdens
weergave van een
audiobestand.
1)Datuminformatie wordt afgebeeld
wanneer de Exif (Exchangeable Image
File Format) is opgenomen in het
JPEG-beeldbestand. Exif (Exchangeable
Image File Format = uitwisselbaar
beeldbestandsformaat) is een digitalecameraformaat ontwikkeld door de
Japan Electronics and Information
Technology Industries Association
(JEITA).
Disc/USB-weergave
Houd tijdens de weergave SHIFT
ingedrukt en druk herhaaldelijk
op DISPLAY.
2)Als een audiobestand een ID3-
(alleen DVD VIDEO en
videobestanden)
Druk, tijdens het weergeven,
herhaaldelijk op AUDIO.
Informatie op het display
Druk herhaaldelijk op DISPLAY
terwijl het systeem is
ingeschakeld.
U kunt de volgende informatie
bekijken:
—weergaveduur,
—
resterende tijd van
een track, titel, hoofdstuk
—scènenummer
—
—bestandsnaam,
—
mapnaam
—informatie
—
over titel, artiest en
album
43NL
Opmerkingen
•• De discnaam of tracknaam wordt
mogelijk niet afgebeeld afhankelijk van
de gebruikte tekens.
•• Het is mogelijk dat de weergaveduur
van audiobestanden en
videobestanden niet juist wordt
afgebeeld.
•• De verstreken weergaveduur van
een audiobestand dat is gecodeerd
met behulp van VBR (variabele
overdrachtsnelheid) wordt niet correct
afgebeeld.
3 Druk herhaaldelijk op
/ om
het gewenste onderdeel te
selecteren, en druk daarna op
.
4Druk herhaaldelijk op
/ om
de gewenste instelling te
selecteren, en druk daarna op
.
De instelling is gemaakt en het
instellen is klaar.
Het menu verlaten
Het instelmenu
gebruiken
U kunt diverse instellingen maken
voor bijvoorbeeld het beeld en
geluid.
De afgebeelde onderdelen
verschillen afhankelijk van het land
of de regio.
Opmerking
De weergave-instellingen die op de
disc zijn opgeslagen hebben voorrang
boven de instellingen op het instelmenu.
Daardoor is het mogelijk dat sommige
instellingen op het instelmenu niet
kunnen worden uitgevoerd.
1 Druk in de stopstand op SETUP.
Het instelmenu wordt op het
televisiescherm afgebeeld.
2 Druk herhaaldelijk op
/ om
[TAALKEUZE],
[VIDEO-INSTELLING],
[AUDIO INSTELLING] of
[SYSTEEMINSTELLING] te
selecteren, en druk daarna op
.
44NL
Druk op SETUP.
D
e taal instellen
– [TAALKEUZE]
[SCHERMDISPL.]
Stelt de taal voor de
beeldschermaanduidingen in.
[MENU]
Stelt de taal van het DVD-menu in.
[GELUID]
Verandert de taal van het
geluidsspoor.
Wanneer u [ORIGINEEL] selecteert,
wordt de voorkeurstaal op de disc
geselecteerd.
[ONDERTITELING]
Verandert de taal van de
ondertiteling opgenomen op de
DVD VIDEO.
Wanneer u [ALS GELUID]
selecteert, verandert de taal van de
ondertiteling overeenkomstig de
taal die u hebt geselecteerd voor het
geluidsspoor.
Opmerking
Als u [ANDERE] selecteert in [MENU],
[GELUID] en [ONDERTITELING], voert
u met behulp van de cijfertoetsen een
taalcode in vanaf de "Taalcodelijst"
(pagina 90).
H
et televisiescherm
instellen
– [VIDEO-INSTELLING]
[16:9]: Selecteer dit wanneer u een
breedbeeldtelevisie of een televisie
met breedbeeldfunctie aansluit.
[4:3 LETTER BOX]: Selecteer
dit wanneer u een televisie met
schermverhouding 4:3 aansluit dat
geen breedbeeldfunctie heeft. Deze
instelling geeft een breed beeld
weer met zwarte randen aan de
boven- en onderkant.
[4:3 PAN&SCAN]: Selecteer dit
wanneer u een televisie met
schermverhouding 4:3 aansluit dat
geen breedbeeldfunctie heeft. Deze
instelling geeft een beeld over de
volledige hoogte van het scherm
weer, met bijgesneden zijkanten.
(Behalve de modellen voor LatijnsAmerika, Europa en Rusland)
Stelt het kleursysteem (PAL of
NTSC) in wanneer u een VIDEO CD
weergeeft.
[AUTO]: Voert het videosignaal uit
overeenkomstig het kleursysteem
van de disc. Selecteer deze instelling
wanneer uw televisie het DUALsysteem gebruikt.
[PAL]: Verandert het videosignaal
van een NTSC-disc en voert dit
uit overeenkomstig het PALkleursysteem.
[NTSC]: Verandert het videosignaal
van een PAL-disc en voert dit
uit overeenkomstig het NTSCkleursysteem.
Raadpleeg voor meer informatie
"Het kleursysteem veranderen"
(pagina 31).
Disc/USB-weergave
[TV TYPE]
[KLEURSYSTEEM(VIDEO CD)]
[ZWARTNIVEAU]
(Alleen modellen voor LatijnsAmerika)
Selecteert het zwartniveau
(instelniveau) voor de videosignalen
die worden uitgevoerd via de
VIDEO OUT-aansluiting.
[AAN]: Stelt het zwartniveau van
de uitgangssignalen in op het
standaardniveau.
[UIT]: Verlaagt het
standaardzwartniveau. Gebruik dit
wanneer het beeld te wit wordt.
45NL
[PAUZESTAND]
[AUTO]: Het beeld, met
onderwerpen die dynamisch
bewegen, wordt uitgevoerd zonder
haperingen. Selecteer normaal
gesproken dit.
[BEELD]: Het beeld, met
onderwerpen die niet dynamisch
bewegen, wordt uitgevoerd met een
hoge resolutie.
[FOTO-EFFECT]
(alleen JPEG-beeldbestanden)
Selecteer een effect voor de
diavoorstelling.
[MODUS 1]: Het beeld vult het
scherm van boven naar beneden.
[MODUS 2]: Het beeld vult het
scherm van links naar rechts.
[MODUS 3]: Het beeld vult het
scherm vanuit het midden.
[MODUS 4]: Het beeld wordt
weergegeven met een willekeurig
wisselend effect.
[MODUS 5]: Het volgende beeld
schuift over het huidige beeld.
[UIT]: Schakelt de effecten uit.
[FOTO-INTERVAL]
(alleen JPEG-beeldbestanden)
Selecteer het interval van de
diavoorstelling.
[NORMAAL]: Stelt het interval in op
de standaard tijdsduur.
[SNEL]: Stelt het interval in op korter
dan [NORMAAL].
[LANGZAAM 1 ]: Stelt het interval in
op langer dan [NORMAAL].
[LANGZAAM 2]: Stelt het interval in
op langer dan [LANGZAAM 1 ].
46NL
D
e opties voor het geluid
instellen
– [AUDIO INSTELLING]
[AUDIO DRC]
(Compressie van het dynamisch bereik)
Handig voor het kijken naar films bij
een laag volume 's avonds laat.
[UIT]: Geen compressie van het
dynamisch bereik.
[STANDAARD]: Het dynamisch
bereik wordt gecomprimeerd zoals
bedoeld door de opnametechnicus.
[MUZIEKSTUKKEUZE]
Geeft voorrang aan het
geluidsspoor met het hoogste
aantal kanalen wanneer u een DVD
VIDEO weergeeft waarop meerdere
audioformaten (PCM, MPEG-audio
of Dolby Digital) zijn opgenomen.
[UIT]: Geeft geen voorrang.
[AUTO]: Geeft voorrang.
[SCOREMODUS]
Selecteer de scorefunctie voor
beoordeling van uw zang in de
karaokefunctie.
[BEGINNER 1]: Beginnersniveau.
De score wordt tijdens het zingen
afgebeeld.
[BEGINNER 2]: Beginnersniveau.
[EXPERT 1]: Geavanceerd niveau.
De score wordt tijdens het zingen
afgebeeld.
[EXPERT 2]: Geavanceerd niveau.
[DEMO]: Demonstratiefunctie. De
score wordt afgebeeld, ongeacht of
wordt gezongen.
[A/V SYNC]
(alleen videobestanden)
Stelt de vertraging in tussen het
beeld en geluid wanneer het geluid
niet synchroon loopt met het
weergegeven beeld.
[UIT]: Stelt niet in.
[AAN]: Stelt de vertraging in tussen
het beeld en het geluid.
[DOWN MIX]
Hiermee kiest u de achtergrondkleur
of het achtergrondbeeld dat
moet worden afgebeeld op het
televisiescherm.
[HOESBEELD]: De omslagfoto
(stilstaand beeld) die op de disc is
opgenomen wordt weergegeven in
de achtergrond.
[GRAFISCH]: Een vooraf in het
systeem opgeslagen beeld wordt
weergegeven.
[BLAUW]: De achtergrondkleur is
blauw.
[ZWART]: De achtergrondkleur is
zwart.
[KINDERBEVEILIGING]
U kunt de weergavebeperkingen
instellen. Raadpleeg voor meer
informatie "De weergave van de disc
beperken" (pagina 42).
Disc/USB-weergave
Selecteer het audio-uitgangssignaal
voor het weergeven van audio met
meerdere kanalen.
[NORMAAL]: Voert audio met
meerdere kanalen uit als een
2-kanaals stereosignaal.
[DOLBY SURROUND]: Voert audio
met meerdere kanalen uit als een
2-kanaals surroundsignaal.
[ACHTERGROND]
[MULTI-DISC RESUME]
H
et systeem instellen
– [SYSTEEMINSTELLING]
[SCHERMBEVEILIGING]
De schermbeveiliging helpt
voorkomen dat het beeldscherm
beschadigd raakt (echobeelden).
Druk op een willekeurige toets om
de schermbeveiliging te verlaten.
[AAN]: Het schermbeveiligingsbeeld
wordt weergegeven als u het
systeem gedurende ongeveer
15 minuten niet bedient.
[UIT]: Schakelt de functie uit. Het
schermbeveiligingsbeeld wordt niet
afgebeeld.
[AAN]: Slaat het hervattingspunt
voor maximaal 6 discs op in het
geheugen.
[UIT]: Slaat de hervattingspunten
niet op het geheugen. Alleen voor
de huidige disc in het apparaat
wordt de weergave gestart vanaf
het hervattingspunt.
.
[HERSTELLEN]
Stelt de instellingen van
het instelmenu terug op
de standaardinstellingen.
Raadpleeg voor meer informatie
"De instellingen van het
instelmenu terugstellen op
de standaardinstellingen"
(pagina 80).
47NL
USB-overdracht
Alvorens een USBapparaat te gebruiken
Zie "Websites voor compatibele
apparaten" voor de compatibele
USB-apparaten (pagina 12).
(U kunt uw Apple-apparaten alleen
met dit systeem gebruiken via een
BLUETOOTH-verbinding.)
Muziek overbrengen
U kunt muziek vanaf een
geluidsbron overbrengen naar een
USB-apparaat dat is aangesloten op
de (USB) 2-poort.
Audioformaten die door het
overbrengen worden
aangemaakt
 Geluidsbron: Discs, radio of
optioneel apparaat dat is
aangesloten op de
AUDIO IN L/R-aansluitingen
De overgebrachte bestanden
worden aangemaakt in het MP3formaat.
 Geluidsbron: USB-apparaat dat
is aangesloten op de (USB)
1-poort
De overgebrachte bestanden
worden aangemaakt in hetzelfde
formaat (MP3, WMA of AAC) als de
bronaudiobestanden.
48NL
Opmerkingen
•• Verwijder het USB-apparaat niet tijdens
het overbrengen of wissen. Als u dit
doet, kunnen de gegevens op het USBapparaat beschadigd worden of kan het
USB-apparaat zelf beschadigd worden.
•• MP3/WMA/AAC-bestanden
worden overgebracht met dezelfde
overdrachtsnelheid als de originele
bestanden.
•• USB-overdracht- en wisbedieningen
zijn geblokkeerd terwijl de disclade
open staat.
Opmerking over auteursrechtelijk
beschermde inhoud
De overgebrachte muziek is uitsluitend
bedoeld voor privégebruik. Voor
gebruik van de muziek buiten deze
beperking is toestemming vereist van de
auteursrechtenhouders.
Een USB-geheugen selecteren
Zie pagina 34.
De overdrachtsnelheid selecteren
U kunt een hogere
overdrachtsnelheid selecteren om
muziek in een hogere kwaliteit over
de brengen.
1 Druk op OPTIONS.
2 Druk herhaaldelijk op
/ om
"BIT RATE" te selecteren, en druk
daarna op .
3 Druk herhaaldelijk op
/ om de
gewenste overdrachtsnelheid te
selecteren, en druk daarna op .
•• 128 KBPS: gecodeerde MP3bestanden hebben een
kleinere bestandsgrootte en
lagere geluidskwaliteit.
•• 256 KBPS: gecodeerde MP3bestanden hebben een grotere
bestandsgrootte, maar een
hogere geluidskwaliteit.
Druk op OPTIONS om het optiemenu
te verlaten.
2 Selecteer de functie.
Opmerking
De overdrachtsnelheid kan alleen worden
veranderd wanneer de geluidsbron CDDA-tracks op AUDIO CD's, radiogeluid of
optioneel apparaat dat is aangesloten op
de AUDIO IN L/R-aansluitingen is.
Muziek overbrengen vanaf een
disc, een USB-apparaat of een
analoge geluidsbron
Discs:
Druk herhaaldelijk op FUNCTION +/–
om "DVD/CD" te selecteren. Na het
selecteren van de functie, plaatst u
de disc.
Als het systeem de weergave
automatisch start, drukt u tweemaal
op  om de weergave volledig te
stoppen.
USB:
1 Sluit het USB-apparaat van de
overdrachtsbestemming aan op
de (USB) 2-poort.
(USB)
2-poort
Opmerking
U kunt een USB-adapter (niet
bijgeleverd) gebruiken om het
USB-apparaat aan te sluiten op de
subwoofer als het USB-apparaat
niet kan worden aangesloten op de
(USB)-poort.
Druk herhaaldelijk op FUNCTION +/–
om "USB 1" te selecteren. Na het
selecteren van de functie, sluit u het
USB-apparaat waarop de
audiobestanden staan die u wilt
overbrengen, aan op de (USB)
1-poort.
Analoge geluidsbron:
Druk herhaaldelijk op FUNCTION +/–
om de bron die u wilt overbrengen
te selecteren ("TUNER FM"/
"TUNER AM"/"AUDIO IN").
USB-overdracht
U kunt als volgt muziek overbrengen
naar het USB-apparaat dat is
aangesloten op de (USB) 2-poort:
•• Gesynchroniseerd overbrengen:
Brengt alle muziek op een disc of
USB 1 over naar USB 2.
•• REC1-overdracht: Brengt tijdens
weergave een enkele track of
enkel audiobestand over.
•• Analoog overbrengen: Brengt
audio over vanaf de radio
of vanaf optioneel apparaat
dat is aangesloten op de
AUDIO IN L/R-aansluitingen.
3 Bereid de geluidsbron voor.
Gesynchroniseerd
overbrengen:
Druk in de stopstand herhaaldelijk
op PLAY MODE om de gewenste
weergavefunctie te selecteren.
Opmerking
Als u begint over te brengen in
de willekeurige weergavefunctie,
herhaalde weergavefunctie of
geprogrammeerde weergavefunctie
zonder stappen, verandert de
geselecteerde weergavefunctie
automatisch naar de normale
weergavefunctie.
REC1-overdracht:
Selecteer de track of het
audiobestand dat u wilt
overbrengen, en start daarna de
weergave.
49NL
Analoog overbrengen:
Om een radioprogramma over te
brengen, zie "Luisteren naar de
radio" (pagina 53) om af te
stemmen op de gewenste zender.
Om geluid over te brengen vanaf
het optionele apparaat dat is
aangesloten op de
AUDIO IN L/R-aansluitingen, zie
"Een optioneel apparaat gebruiken"
(pagina 70) om de weergave op
het aangesloten apparaat te
starten.
4Druk op REC TO USB op de
subwoofer.
"PUSH ENTER" wordt afgebeeld op
het display.
5 Druk op
.
Het overbrengen start wanneer
"DO NOT REMOVE" wordt afgebeeld
op het display. Verwijder het
USB-apparaat niet totdat het
overbrengen voltooid is.
Nadat het overbrengen voltooid is,
handelt het systeem als volgt:
Gesynchroniseerd
overbrengen:
Nadat het overbrengen voltooid is,
stopt de disc of het USB-apparaat
automatisch.
REC1-overdracht:
Het overbrengen wordt
automatisch voltooid, maar de disc
of het USB-apparaat blijven het
volgende track of bestand
weergeven.
Analoog overbrengen:
Het overbrengen gaat door totdat
op  is gedrukt.
Het overbrengen stoppen
Druk op .
50NL
Geluid overbrengen als een
nieuw MP3-bestand tijdens
analoog overbrengen
Druk op REC TO USB op de
subwoofer tijdens analoog
overbrengen.
"NEW TRACK" wordt afgebeeld op
het display.
Opmerkingen over analoog
overbrengen
•• Terwijl een MP3-bestand wordt
aangemaakt, is overbrengen
uitgeschakeld.
•• Als u na enkele seconden nogmaals
op REC TO USB op de subwoofer drukt,
kan een nieuw MP3-bestand worden
aangemaakt.
•• Een nieuw MP3-bestand wordt
automatisch aangemaakt ongeveer
1 uur nadat het analoog overbrengen is
begonnen.
Opmerkingen over overbrengen
•• U kunt geen audiobestanden op
een UDF (Universal Disk Format)
geformatteerde disc overbrengen naar
een USB-apparaat.
•• Tijdens het overbrengen (behalve
analoog overbrengen) wordt geen
geluid uitgevoerd.
•• CD-TEXT-informatie wordt niet
overgebracht naar de aangemaakte
MP3-bestanden.
•• Het overbrengen stopt automatisch als:
—— de beschikbare ruimte op het
USB-apparaat opraakt tijdens het
overbrengen.
—— het aantal audiobestanden of
mappen op het USB-apparaat het
maximumaantal heeft bereikt dat het
systeem kan herkennen.
•• Als de map of het bestand die/dat
u probeert over te brengen reeds
op het USB-apparaat bestaat onder
dezelfde naam, wordt een volgnummer
toegevoegd aan de naam, zonder
dat de originele map of het originele
bestand wordt overschreven.
•• U kunt de volgende bedieningen niet
Regels voor het aanmaken van
mappen en bestanden
Maximumaantal
audiobestanden dat kan worden
aangemaakt
•• 298 mappen
•• 650 bestanden in een map
•• 650 bestanden in een REC1-CD- of
REC1-MP3-map.
Deze aantallen kunnen verschillen
afhankelijk van de bestands- of
mapstructuur.
Gesynchroniseerd overbrengen
 Bij het overbrengen van
CD-DA-tracks vanaf een AUDIO
CD
Mapnaam: "CDDA0001"*
Bestandsnaam: "TRACK001"*
 Bij het overbrengen van
MP3-bestanden vanaf een disc
of MP3/WMA/AAC-bestanden
vanaf een USB-apparaat
Mapnaam: Hetzelfde als de bron
Bestandsnaam: Hetzelfde als de
bron
REC1-overdracht
 Bij het overbrengen van een
CD-DA-track vanaf een AUDIO
CD
Mapnaam: "REC1-CD"
Bestandsnaam: "TRACK001"*
USB-overdracht
uitvoeren tijdens het overbrengen:
—— De disc uitwerpen.
—— Een andere track of bestand
selecteren.
—— De weergave pauzeren of een punt in
een track of bestand zoeken.
—— De functie of frequentieband
veranderen.
•• Wanneer u muziek overbrengt naar
een Walkman® met behulp van
"Media Manager for WALKMAN", zorgt
u ervoor dat de muziek in het MP3formaat wordt overgebracht.
•• Als u een Walkman® aansluit op dit
systeem, sluit u deze aan nadat de
mededeling "Creating Library" of
"Creating Database"op de Walkman® is
uitgegaan.
 Bij het overbrengen van een
MP3-bestand vanaf een disc of
MP3/WMA/AAC-bestand vanaf
een USB-apparaat
Mapnaam: "REC1-MP3"
Bestandsnaam: Hetzelfde als de
bron
Bij overbrengen naar een USBapparaat wordt een "MUSIC"-map
aangemaakt direct onder de
"ROOT". Mappen en bestanden
worden als volgt aangemaakt in
deze "MUSIC"-map afhankelijk van
de overdrachtsmethode en bron:
51NL
Analoog overbrengen
 Bij het overbrengen van een
FM-programma
Mapnaam: "TUFM0001"*
Bestandsnaam: "TRACK001"*
 Bij het overbrengen van een
AM-programma
Mapnaam: "TUAM0001"*
Bestandsnaam: "TRACK001"*
 Bij het overbrengen van geluid
vanaf een optioneel apparaat
dat is aangesloten op de
AUDIO IN L/R-aansluitingen
Mapnaam: "EXAU0001"*
Bestandsnaam: "TRACK001"*
* De map- en bestandsnummers worden
daarna op volgorde toegewezen.
Tip
In de geprogrammeerde weergavefunctie
is de mapnaam "PGM_xxxx", en
is de bestandsnaam afhankelijk
van de muziekbron (AUDIO CD of
audiobestanden).
Audiobestanden of mappen
wissen vanaf het USB-apparaat
1 Druk herhaaldelijk op
FUNCTION +/– om "USB 1" of
"USB 2" te selecteren.
2 Druk herhaaldelijk op
MEDIA MODE om [MUZIEK] te
selecteren.
3 Druk in de stopstand op
OPTIONS.
52NL
4Druk herhaaldelijk op
/ om
"ERASE" te selecteren, en druk
daarna op .
De maplijst wordt op het
televisiescherm afgebeeld.
5 Druk herhaaldelijk op
/ om
een map te selecteren, en druk
daarna op .
6Druk herhaaldelijk op
/ om
een audiobestand dat u wilt
wissen te selecteren, en druk
daarna op .
Als u alle audiobestanden in de
map wilt wissen, selecteert u
[ALLE MUZIEKSTUKKEN] op de lijst.
"FLDR ERASE" of "TRK ERASE" en
"PUSH ENTER" worden op het
display afgebeeld.
Om het wissen te annuleren, drukt u
op .
7 Druk op
.
"COMPLETE" wordt afgebeeld op
het display.
Druk op OPTIONS om het
optiemenu te verlaten.
Opmerkingen
•• U kunt geen audiobestanden
of mappen wissen wanneer de
willekeurige weergavefunctie of
geprogrammeerde weergavefunctie is
geselecteerd. Stel de weergavefunctie
in op de normale weergavefunctie
voordat u wist.
•• Een map waarin niet-MP3/WMA/AAC
geformatteerde audiobestanden of
submappen zitten, kan niet worden
gewist.
•• De wisbediening is niet mogelijk
wanneer de disclade open staat.
Tuner
Luisteren naar de radio
1 Druk herhaaldelijk op
FUNCTION +/– om de
tunerfunctie ("TUNER FM" of
"TUNER AM") te selecteren.
U kunt ook de toetsen op de
subwoofer gebruiken. Druk op
FUNCTION, draai de
MULTI CONTROL-knop om
"TUNER FM" of "TUNER AM" te
selecteren, en druk daarna op
ENTER.
Voor automatisch scannen:
Houd TUNING+/– ingedrukt tot de
frequentie begint te veranderen op
het display.
Het scannen stopt automatisch en
zodra een zender is gevonden gaat
"TUNED" branden op het display.
Als "TUNED" niet gaat branden en
het scannen niet stopt, drukt u op 
om het scannen te stoppen. Voer
daarna handmatig afstemmen uit
(zie hieronder).
Voor handmatig afstemmen:
Druk herhaaldelijk op TUNING+/–
om af te stemmen op de gewenste
zender.
Het AM-afsteminterval
veranderen
(Behalve voor de Europese en
Russische modellen)
De standaardinstelling voor het AMafsteminterval is 9 kHz (of 10 kHz in
sommige gebieden).
Merk op dat u het AMafsteminterval niet kunt veranderen
in de energiebesparingsstand.
Gebruik de toetsen op de subwoofer
om deze bediening uit te voeren.
1 Druk op FUNCTION, draai de
Tuner
2 Stem af op een zender.
Tip
Om statische ruis van een zwakke FMstereozender te verminderen, drukt u
herhaaldelijk op FM MODE tot "MONO"
gaat branden op het display. U verliest het
stereo-effect, maar de ontvangst is beter.
MULTI CONTROL-knop om
"TUNER AM" te selecteren, en
druk daarna op ENTER.
2 Druk op  om het systeem uit
te schakelen.
3 Houd ENTER ingedrukt en druk
op FOOTBALL.
"9K STEP" of "10K STEP" wordt op het
display afgebeeld.
Als u het afsteminterval verandert,
worden alle AM-voorkeurzenders
gewist.
Opmerking
Wanneer u afstemt op een FM-zender
met RDS-diensten, wordt informatie
zoals de servicenaam en de zendernaam
meegezonden met het zendsignaal. U
kunt de RDS-informatie controleren door
herhaaldelijk op DISPLAY te drukken.
53NL
Voorkeurzenders instellen
U kunt maximaal 20 FM-zenders
en 10 AM-zenders opslaan als uw
favoriete zenders.
1 Stem af op de gewenste zender.
2 Druk op DVD/TUNER MENU.
3 Druk herhaaldelijk op / om
het gewenste
voorkeurzendernummer te
selecteren, en druk daarna op
.
"COMPLETE" wordt afgebeeld op
het display en de zender is
opgeslagen.
Als reeds een andere zender is
opgeslagen onder het
geselecteerde
voorkeurzendernummer, wordt die
zender vervangen door de nieuwe
zender.
Naar een voorkeurzender
luisteren
Druk herhaaldelijk op
PRESET+/– om het gewenste
voorkeurzendernummer te
selecteren.
U kunt ook SHIFT ingedrukt houden,
op de cijfertoetsen drukken en
daarna op
drukken om een
voorkeurzender te selecteren.
54NL
BLUETOOTH
Over de draadloze
BLUETOOTH-technologie
De draadloze BLUETOOTHtechnologie is een korteafstanddraadloze-technologie die
draadloze datacommunicatie
mogelijk maakt tussen
digitale apparaten. Draadloze
BLUETOOTH-technologie werkt
binnen een bereik van ongeveer
10 meter.
Ondersteunde versie, profielen
en codecs van BLUETOOTH
Raadpleeg voor meer informatie
"BLUETOOTH-gedeelte"
(pagina 87).
Compatibele BLUETOOTHapparaten
Raadpleeg voor meer informatie
"Websites voor compatibele
apparaten" (pagina 12).
Over de BLUETOOTH-indicator
De BLUETOOTH-indicator op de
subwoofer brandt of knippert blauw
om de BLUETOOTH-status aan te
geven.
Systeem-status
Status-indicator
BLUETOOTH
stand-by
BLUETOOTH bezig
met paren
BLUETOOTHverbinding tot
stand gebracht
Knippert
langzaam
Knippert snel
Brandt
Dit systeem paren met
een BLUETOOTHapparaat
Paren is een bediening waarmee
BLUETOOTH-apparaten zich van
tevoren bij elkaar registreren.
Wanneer een paringsbediening
eenmaal is uitgevoerd, hoeft dit niet
opnieuw te worden gedaan.
Als uw apparaat een NFCcompatibele smartphone is, is de
handmatige paringsprocedure
niet noodzakelijk. (Zie "One-touch
BLUETOOTH-verbinding met NFC"
(pagina 57).)
binnen een afstand van 1 meter
van het systeem.
2 Druk op BLUETOOTH op de
subwoofer om de BLUETOOTHfunctie te selecteren.
"BLUETOOTH" wordt afgebeeld op
het display.
Tips
•• Wanneer er geen paringsinformatie
over het systeem is (bijvoorbeeld
wanneer u de BLUETOOTH-functie
voor het eerst na aanschaf gebruikt),
knippert "PAIRING" op het display en
roept het systeem de paringsfunctie
op. Ga verder naar stap 4.
•• Als het systeem is verbonden met
een BLUETOOTH-apparaat, drukt u
op BLUETOOTH op de subwoofer
om het BLUETOOTH-apparaat los te
koppelen.
3 Houd PAIRING op de subwoofer
ingedrukt gedurende
2 seconden of langer.
"PAIRING" knippert op het display.
op het BLUETOOTH-apparaat.
Voor meer informatie, raadpleegt u
de gebruiksaanwijzing van uw
BLUETOOTH-apparaat.
5 Selecteer de naam van het
systeem (bijvoorbeeld
"MHC-GT5D") op het display van
het BLUETOOTH-apparaat.
Voer deze stap binnen 5 minuten uit
omdat anders het paren wordt
geannuleerd. Herhaal in dat geval
vanaf stap 3.
Opmerking
Als een wachtwoord gevraagd wordt
door het BLUETOOTH-apparaat,
voert u "0000" in. "Wachtwoord"
kan ook worden genoemd "Sleutel",
"PIN-code", "PIN-nummer" of
"Toegangscode".
6Breng de BLUETOOTH-
verbinding tot stand op het
BLUETOOTH-apparaat.
BLUETOOTH
1 Plaats het BLUETOOTH-apparaat
4Voer de paringsprocedure uit
Nadat het paren voltooid is en de
BLUETOOTH-verbinding tot stand is
gebracht, wordt de naam van het
BLUETOOTH-apparaat afgebeeld op
het display.
Afhankelijk van het BLUETOOTHapparaat, kan de verbinding
automatisch starten nadat het
paren is voltooid.
U kunt het adres van het
BLUETOOTH-apparaat controleren
door herhaaldelijk op DISPLAY te
drukken.
Opmerkingen
•• U kunt maximaal 9
BLUETOOTH-apparaten paren. Wanneer
het 10e BLUETOOTH-apparaat wordt
gepaard, wordt het oudste gepaarde
apparaat verwijderd.
•• Als u een ander BLUETOOTH-apparaat
wilt paren, herhaalt u de stappen 1 tot
en met 6.
55NL
De paringsbediening annuleren
Houd PAIRING op de subwoofer
ingedrukt gedurende 2 seconden of
langer totdat "BLUETOOTH" wordt
afgebeeld op het display.
Paringsinformatie wissen
Gebruik de toetsen op de subwoofer
om deze bediening uit te voeren.
1 Druk op BLUETOOTH om de
BLUETOOTH-functie te
selecteren.
"BLUETOOTH" wordt afgebeeld op
het display.
Als het systeem is verbonden met
een BLUETOOTH-apparaat, wordt de
naam van het BLUETOOTH-apparaat
afgebeeld op het display. Druk op
BLUETOOTH om de
BLUETOOTH-verbinding te
verbreken.
2 Houd ENTER en
– gedurende
ongeveer 3 seconden ingedrukt.
"BT HISTORY CLEAR" worden
afgebeeld op het display en alle
paringsinformatie wordt gewist.
Luisteren naar muziek
op een BLUETOOTHapparaat
U kunt een BLUETOOTH-apparaat
bedienen door het systeem en het
BLUETOOTH-apparaat met elkaar te
verbinden met behulp van AVRCP.
Controleer het volgende voordat u
muziek weergeeft:
—Is
— de BLUETOOTH-functie van
het BLUETOOTH-apparaat
ingeschakeld?
—Is
— het paren voltooid
(pagina 55)?
Nadat het systeem en het
BLUETOOTH-apparaat zijn
verbonden, kunt u de weergave
bedienen door op , , ,
/ en / te drukken.
1 Druk op BLUETOOTH op de
subwoofer om de BLUETOOTHfunctie te selecteren.
"BLUETOOTH" wordt afgebeeld op
het display.
2 Breng een BLUETOOTH-
verbinding tot stand met het
BLUETOOTH-apparaat.
Druk op BLUETOOTH op de
subwoofer om een verbinding tot
stand te brengen met het laatst
verbonden BLUETOOTH-apparaat.
Breng de BLUETOOTH-verbinding
tot stand vanaf het
BLUETOOTH-apparaat als het
apparaat niet wordt verbonden.
Nadat de verbinding tot stand is
gebracht, wordt de naam van het
BLUETOOTH-apparaat afgebeeld op
het display.
56NL
3 Druk op  om de weergave te
starten.
Afhankelijk van het BLUETOOTHapparaat,
——moet u mogelijk twee keer op 
drukken.
——moet u mogelijk een geluidsbron
op het BLUETOOTH-apparaat
weergeven.
4Stel het volumeniveau goed in.
Stel eerst het volumeniveau van het
BLUETOOTH-apparaat in. Als het
volumeniveau daarna nog steeds te
laag is, stelt u het volumeniveau in
op het systeem.
Opmerkingen
•• Wanneer het systeem niet is verbonden
NFC (Near Field Communication)
is een technologie die draadloze
communicatie over een korte
afstand mogelijk maakt tussen
verschillende apparaten, zoals
smartphones en IC-tags.
Wanneer u het systeem aanraakt
met een NFC-compatibele
smartphone, zal het systeem
automatisch:
—worden
—
ingeschakeld in de
BLUETOOTH-functie.
—het
— paren en de BLUETOOTHverbinding voltooien.
Compatibele smartphones
Smartphones met ingebouwde
NFC-functie (OS: Android™ 2.3.3
of hoger, exclusief Android 3.x)
BLUETOOTH
met enig BLUETOOTH-apparaat, zal het
systeem automatisch een verbinding
tot stand brengen met het laatst
verbonden BLUETOOTH-apparaat
wanneer u op BLUETOOTH op de
subwoofer of op  drukt.
•• Als u probeert om een ander
BLUETOOTH-apparaat met het
systeem te verbinden, wordt het huidig
verbonden BLUETOOTH-apparaat
losgekoppeld.
One-touch
BLUETOOTH-verbinding
met NFC
De BLUETOOTH-verbinding
verbreken
Druk op BLUETOOTH op de
subwoofer. "BLUETOOTH" wordt
afgebeeld op het display.
Afhankelijk van het BLUETOOTHapparaat, kan de BLUETOOTHverbinding automatisch worden
verbroken wanneer u de weergave
stopt.
57NL
Opmerkingen
•• Het systeem kan slechts één NFC-
compatibele smartphone tegelijkertijd
herkennen en er verbinding mee
maken. Als u probeert om een andere
NFC-compatibele smartphone met
het systeem te verbinden, wordt de
huidig verbonden NFC-compatibele
smartphone losgekoppeld.
•• Afhankelijk van uw NFC-compatibele
smartphone, moet u mogelijk de
volgende stappen op uw NFCcompatibele smartphone van tevoren
uitvoeren.
—— Schakel de NFC-functie in. Voor
meer informatie, raadpleegt u de
gebruiksaanwijzing van de NFCcompatibele smartphone.
—— Als uw NFC-compatibele
smartphone een OS-versie heeft
die ouder is dan Android 4.1.x,
downloadt en start u de applicatie
"NFC eenvoudig verbinden".
"NFC eenvoudig verbinden" is
een gratis app voor Androidsmartphones die verkrijgbaar is op
Google Play™. (Het is mogelijk dat
de applicatie niet beschikbaar zijn in
bepaalde landen en gebieden.)
1 Raak met de smartphone de
N-markering op de subwoofer
aan tot de smartphone trilt.
Voltooi de verbinding door de
instructies te volgen die worden
afgebeeld op de smartphone.
Nadat de BLUETOOTH-verbinding
tot stand is gebracht, wordt de
naam van het BLUETOOTH-apparaat
afgebeeld op het display.
58NL
2 Start de weergave van een
geluidsbron op de smartphone.
Voor meer informatie, raadpleegt u
de gebruiksaanwijzing van uw
BLUETOOTH-apparaat.
Tip
Als het paren en de BLUETOOTHverbinding mislukken, doet u het
volgende:
—— Haal de smartphone uit zijn hoesje als
u een los aangeschaft telefoonhoesje
gebruikt.
—— Raak met de smartphone nogmaals
N-markering op de subwoofer aan.
—— Start de applicatie
"NFC eenvoudig verbinden" opnieuw
op.
De BLUETOOTH-verbinding
verbreken
Raak met de smartphone nogmaals
N-markering op de subwoofer aan.
De BLUETOOTHaudiocodecs instellen
BLUETOOTH in de
stand-bystand zetten
U kunt een BLUETOOTH-audiocodec
selecteren uit AAC of SBC. AAC
kan alleen worden geselecteerd
wanneer het BLUETOOTH-apparaat
ondersteuning biedt voor AAC.
De stand-bystand van BLUETOOTH
stelt het systeem in staat om
automatisch ingeschakeld te
worden wanneer u de BLUETOOTHverbinding met een BLUETOOTHapparaat tot stand brengt.
1 Druk op OPTIONS.
2 Druk herhaaldelijk op
/ om
"BT AAC" te selecteren, en druk
daarna op .
3 Druk herhaaldelijk op
/ om
de instelling te selecteren, en
druk daarna op .
Opmerkingen
•• U kunt genieten van geluid van hoge
kwaliteit als AAC is geselecteerd. Als
u met uw apparaat niet naar AACgeluid kunt luisteren, of als het geluid
onderbrekingen heeft, selecteert u
"BT AAC OFF".
•• Als u deze instelling verandert terwijl
het systeem is verbonden met een
BLUETOOTH-apparaat, wordt het
BLUETOOTH-apparaat losgekoppeld.
Om een verbinding tot stand te brengen
met het BLUETOOTH-apparaat, brengt
u opnieuw de BLUETOOTH-verbinding
tot stand.
/ om
"BT STBY" te selecteren, en druk
daarna op .
3 Druk herhaaldelijk op
/ om
de instelling te selecteren, en
druk daarna op .
•• ON: Het systeem wordt
automatisch ingeschakeld, zelfs
wanneer het systeem in de
stand-bystand staat.
•• OFF: Deze functie wordt
uitgeschakeld.
Druk op OPTIONS om het
optiemenu te verlaten.
BLUETOOTH
•• BT AAC ON: AAC is beschikbaar.
•• BT AAC OFF: AAC is niet
beschikbaar en SBC wordt in
plaats daarvan ingeschakeld.
Druk op OPTIONS om het
optiemenu te verlaten.
1 Druk op OPTIONS.
2 Druk herhaaldelijk op
59NL
Het BLUETOOTH-signaal
in- en uitschakelen
"SongPal" gebruiken
via BLUETOOTH
Wanneer het BLUETOOTH-signaal
van het systeem is ingeschakeld,
kunt u in alle functies een
verbinding met het systeem tot
stand brengen vanaf een gepaard
BLUETOOTH-apparaat. Het
BLUETOOTH-signaal is standaard
ingeschakeld.
Over de app
Gebruik de toetsen op de subwoofer
om deze bediening uit te voeren.
U kunt het systeem bedienen met
behulp van de gratis app "SongPal"
die verkrijgbaar is op zowel Google
Play als in de App Store. Zoek naar
"SongPal" of scan de QR-code
hieronder en download de app om
meer te weten te komen over de
handige functies.
Houd ENTER en + gedurende
ongeveer 3 seconden ingedrukt.
"BT ON" of "BT OFF" wordt op het
display afgebeeld.
Opmerkingen
•• U kunt de volgende bedieningen
niet uitvoeren wanneer het
BLUETOOTH-signaal is uitgeschakeld:
—— Paren en/of verbinden met een
BLUETOOTH-apparaat
—— De paringsinformatie wissen
—— "SongPal" gebruiken via BLUETOOTH
—— De BLUETOOTH-audiocodecs
veranderen
•• Als u de N-markering op de subwoofer
aanraakt met een NFC-compatibele
smartphone, of de BLUETOOTH-standbystand instelt, wordt het
BLUETOOTH-signaal automatisch
ingeschakeld.
60NL
Opmerking
Als de applicatie "SongPal" niet goed
werkt, drukt u op BLUETOOTH op de
subwoofer om de BLUETOOTH-verbinding
te beëindigen, en brengt u opnieuw een
BLUETOOTH-verbinding tot stand zodat
de BLUETOOTH-verbinding normaal
werkt.
Geluidsinstellingen
Regeling van het geluid
Doet u het volgende
De lage tonen
te versterken
en een
krachtiger
geluid te
creëren
Druk herhaaldelijk op
MEGA BASS om
"BASS ON" te
selecteren.
De MEGA BASSindicator op de
subwoofer brandt.
Druk op MUSIC of
VIDEO. U kunt ook de
toetsen op de
subwoofer gebruiken.
Druk op SOUND FIELD,
draai de
MULTI CONTROL-knop
om het gewenste
geluidseffect te
selecteren, en druk
daarna op ENTER.
Om het vooraf
ingestelde
geluidseffect te
annuleren, drukt u
herhaaldelijk op
MUSIC om "FLAT" te
selecteren. U kunt ook
de toetsen op de
subwoofer gebruiken
om "FLAT" te
selecteren.
Een vooraf
ingesteld
geluidseffect
te selecteren
1 Druk op OPTIONS.
2 Druk herhaaldelijk op
/ om
"SUBWOOFER" te selecteren, en
druk daarna op .
3 Druk herhaaldelijk op
/ om het
subwooferniveau te selecteren,
en druk daarna op .
Druk op OPTIONS om het
optiemenu te verlaten.
Geluidsinstellingen
Om
Het subwooferniveau
instellen
61NL
De virtueelvoetbalfunctie
selecteren
U kunt tijdens het kijken naar een
voetbalwedstrijduitzending het
gevoel nabootsen dat u in het
voetbalstadion zit.
Merk op dat u alleen de virtueelvoetbalfunctie kunt selecteren
tijdens gebruik van de audioingangsfunctie en optische functie.
Druk herhaaldelijk op FOOTBALL
terwijl u kijkt naar een
voetbalwedstrijduitzending.
• ON NARRATION: Door
stadiongejuich toe te voegen krijgt
u het overweldigende gevoel dat u
in het voetbalstadion zit.
• OFF NARRATION: Door naast
stadiongejuich toe te voegen ook
het volumeniveau van de
commentaarstem te verlagen, krijgt
u nog intenser het overweldigende
gevoel dat u in het voetbalstadion
zit.
De virtueel-voetbalfunctie
annuleren
Druk herhaaldelijk op MUSIC om
"FLAT" te selecteren.
Opmerkingen
•• Wij adviseren u de virtueel-
voetbalfunctie te selecteren
tijdens het kijken naar een
voetbalwedstrijduitzending.
•• Als u onnatuurlijke geluiden in de
content hoort terwijl "OFF NARRATION"
is geselecteerd, adviseren wij u
"ON NARRATION" te selecteren.
•• Deze functie biedt geen ondersteuning
voor monogeluid.
62NL
Uw eigen geluidseffect
maken
U kunt de niveaus van specifieke
frequentiebereiken verhogen of
verlagen, en daarna deze instelling
in het geheugen opslaan als
"CUSTOM EQ".
1 Druk op OPTIONS.
2 Druk herhaaldelijk op
/ om
"EQ EDIT" te selecteren, en druk
daarna op .
3 Druk herhaaldelijk op
/ om
het toonregelaarniveau in te
stellen, en druk daarna op .
4Herhaal stap 3 om het niveau
van andere frequentiebanden
en andere surroundeffecten in
te stellen.
Druk op OPTIONS om het
optiemenu te verlaten.
Een eigen toonregelaarinstelling
selecteren
Druk herhaaldelijk op MUSIC om
"CUSTOM EQ" te selecteren.
Een feestsfeer creëren
(DJ EFFECT)
Gebruik de toetsen op de subwoofer
om deze bediening uit te voeren.
1 Druk op de volgende toets om
het type effect te selecteren.
•• FLANGER: Creëert een diep
flanger-effect dat soortgelijk is
aan het gebulder van een
straaljagermotor.
•• ISOLATOR: Isoleert een specifieke
frequentieband door de andere
frequentiebanden aan te passen.
Dit is nuttig wanneer u wilt
concentreren op de zang.
•• SAMPLER: Levert een reeks
speciale geluidseffecten.
Opmerkingen
•• Het DJ EFFECT wordt automatisch
uitgeschakeld wanneer u:
—— het systeem uitschakelt
—— de functie verandert
—— de frequentieband verandert
—— de Party Chain-functie in- of
uitschakelt
—— de virtueel-voetbalfunctie inschakelt
•• Het DJ EFFECT heeft geen invloed op
de overgebrachte audiobestanden.
Overgebrachte audiobestanden
worden aangemaakt zonder het
DJ EFFECT, zelfs wanneer dit is
ingeschakeld.
•• U kunt VOLUME/DJ CONTROL op de
subwoofer niet gebruiken om het
volumeniveau in te stellen wanneer
het DJ EFFECT is ingeschakeld. Druk op
 +/– op de afstandsbediening om het
volumeniveau in te stellen.
2 Verander het geluidseffect.
Draai de VOLUME/DJ CONTROL-knop
om het effectniveau in te stellen.
Voor SAMPLER:
Druk herhaaldelijk op SAMPLER om
"SAMPLER1" of "SAMPLER2" te
selecteren, druk daarna op
S1/S2/S3/S4 om het samplergeluidseffect uit te voeren.
Om een ander samplergeluidseffect continu uit te voeren,
draait u de
VOLUME/DJ CONTROL-knop.
Geluidsinstellingen
Voor FLANGER en ISOLATOR:
Het effect uitschakelen
Druk op DJ OFF of nogmaals op de
knop van het geselecteerde effect
(alleen voor FLANGER en ISOLATOR).
63NL
Overige bedieningen
De Party Chain-functie gebruiken
U kunt meerdere audiosystemen in een keten aansluiten om een interessantere
party-omgeving te creëren en een hoger uitgangsvermogen te produceren.
Een geactiveerd systeem in de keten is de groepgastheer en deelt de muziek.
Andere systemen worden de groepgasten en geven dezelfde muziek weer als
wordt weergegeven door de groepgastheer.
De Party Chain instellen
Stel een Party Chain in door alle systemen op elkaar aan te sluiten met
audiokabels (niet bijgeleverd).
Alvorens de kabels aan te sluiten, moet u de stekker van het netsnoer uit het
stopcontact trekken.
 Als alle systemen zijn uitgerust met de Party Chain-functie
Voorbeeld: Bij aansluiten met dit systeem als het eerste systeem
Eerste systeem
Vervolg de
aansluiting tot
en met het
laatste systeem
Tweede systeem
Laatste
systeem
•• Het laatste systeem moet zijn aangesloten op het eerste systeem.
•• Elk systeem kan de groepgastheer worden.
•• U kunt de groepgastheer veranderen naar een ander systeem in de keten.
64NL
Raadpleeg voor meer informatie "Een nieuwe groepgastheer selecteren"
(pagina 66).
 Als een van de systemen niet is uitgerust met de Party Chainfunctie
Voorbeeld: Bij aansluiten met dit systeem als het eerste systeem
Eerste systeem
Vervolg de
aansluiting tot
en met het
laatste systeem
Tweede systeem
Laatste
systeem*
•• Het laatste systeem is niet aangesloten op het eerste systeem.
•• U moet het eerste systeem selecteren als groepgastheer zodat alle
systemen dezelfde muziek weergeven wanneer de Party Chain-functie
wordt ingeschakeld.
Overige bedieningen
* Sluit het systeem dat niet is uitgerust met de Party Chain-functie aan als het
laatste systeem. Zorg ervoor dat op dit laatste systeem de audio-ingangsfunctie is
geselecteerd.
65NL
Luisteren naar de Party Chain
1 Steek de stekker van het
netsnoer van alle systemen in
het stopcontact en schakel ze in.
2 Stel het volumeniveau in op elk
systeem.
3 Schakel de Party Chain-functie
in op het systeem dat wordt
gebruikt als de groepgastheer.
Voorbeeld: Bij gebruik van dit
systeem als de groepgastheer
Druk herhaaldelijk op FUNCTION +/–
om de gewenste functie te
selecteren (behalve wanneer de
audio-ingangsfunctie wordt
gebruikt in de verbinding 
(pagina 64)). Start de weergave
van muziek, en druk daarna op
PARTY CHAIN op de subwoofer.
"PARTY CHAIN" wordt afgebeeld op
het display. De groepgastheer start
de Party Chain en de andere
systemen worden automatisch
groepgasten. Alle systemen geven
dezelfde muziek weer als wordt
weergegeven door de
groepgastheer.
Opmerkingen
•• Afhankelijk van het totale aantal
systemen dat is aangesloten, kan het
enige tijd duren voordat een groepgast
de muziek begint weer te geven.
•• Als op de groepgastheer het
volumeniveau of geluidseffect wordt
veranderd, heeft dat geen effect op de
uitvoer naar de groepgasten.
•• De groepgasten blijven de muziekbron
vanaf de groepgastheer weergeven,
zelfs wanneer u de functie op een
van de groepgasten verandert.
U kunt echter op elke groepgast
het volumeniveau instellen en het
geluidseffect veranderen.
•• Als u de microfoon op de
groepgastheer gebruikt, wordt
het geluid niet uitgevoerd door de
groepgasten.
•• Wanneer een van de systemen in de
keten een USB-overdracht uitvoert,
wacht u tot het systeem daarmee klaar
is of breek het overbrengen af voordat u
de Party Chain-functie inschakelt.
•• Voor meer informatie over de bediening
van de andere systemen, raadpleegt
u de gebruiksaanwijzing van die
systemen.
Een nieuwe groepgastheer
selecteren
Herhaal stap 3 van "Luisteren naar
de Party Chain" op het systeem
dat de nieuwe groepgastheer
moet worden. De huidige
groepgastheer wordt automatisch
een groepgast. Alle systemen geven
dezelfde muziek weer als wordt
weergegeven door de nieuwe
groepgastheer.
Opmerkingen
•• U kunt pas een ander systeem
66NL
selecteren als de nieuwe groepgastheer
nadat de Party Chain-functie op alle
systemen in de keten is ingeschakeld.
•• Als het geselecteerde systeem niet
binnen enkele seconden de nieuwe
groepgastheer wordt, herhaalt u stap 3
onder "Luisteren naar de Party Chain".
De Party Chain-functie
uitschakelen
Druk op PARTY CHAIN op de
groepgastheer.
Opmerking
Als de Party Chain-functie niet binnen
enkele seconden wordt uitgeschakeld,
drukt u opnieuw op PARTY CHAIN op de
groepgastheer.
Meezingen: Karaoke
Voorbereiden op karaoke
1 Draai MIC LEVEL op de
subwoofer naar MIN om het
volumeniveau van de
microfoon te verlagen.
Volumebereik van microfoon
Opmerkingen
•• De karaokefunctie is ingeschakeld
wanneer de microfoons zijn
aangesloten in de DVD/CD- of USBfunctie.
•• Als rondzingen optreedt:
—— houdt u de microfoon uit de buurt
van het systeem.
—— verandert u de richting van de
microfoon.
—— verlaagt u het volumeniveau van de
microfoon.
—— drukt u op  – om het volumeniveau
te verlagen of drukt u herhaaldelijk
op MIC ECHO om het echoniveau te
verlagen.
•• Het microfoongeluid wordt niet
overgebracht naar het USB-apparaat
tijdens USB-overdracht.
De zangonderdrukker
gebruiken
U kunt het geluid van de zang in de
stereobron onderdrukken.
2 Sluit een optionele microfoon
aan op de MIC 1- of MIC 2aansluiting van de subwoofer.
Sluit een andere optionele
microfoon aan als u een duet wilt
zingen.
3 Start de weergave van de
muziek en stel het
volumeniveau van de
microfoon in. Druk herhaaldelijk
op MIC ECHO om het echo-effect
in te stellen.
4Begin met de muziek mee te
zingen.
Om het zangonderdrukkereffect te
annuleren, drukt u herhaaldelijk op
VOCAL FADER om "V,FADER OFF" te
selecteren.
Opmerking
Om de zangonderdrukker te gebruiken
in de DVD/CD- of USB-functie, schakelt u
de karaokefunctie in door een microfoon
aan te sluiten.
Overige bedieningen
Druk herhaaldelijk op
VOCAL FADER om "V,FADER ON" te
selecteren.
De toonsoort aanpassen
(klankregeling)
Druk op KEY CONTROL /
overeenkomstig uw stembereik in
de karaokefunctie.
67NL
De scorefunctie selecteren
(scorefunctie)
Als de karaokefunctie is
ingeschakeld, kunt u de scorefunctie
selecteren.
Uw score wordt berekend op een
schaal van 0 tot en met 99 door
uw stem te vergelijken met de
muziekbron.
Druk herhaaldelijk op PARTY LIGHT
om "LED OFF" te selecteren.
Opmerking
Als de helderheid van de verlichting
verblindt, doet u het licht in het vertrek
aan of schakelt u de verlichting uit.
1 Start de weergave van de
De timers gebruiken
2 Druk op SCORE alvorens een
Het systeem kent drie timerfuncties.
U kunt de weergavetimer en de
opnametimer niet tegelijkertijd
inschakelen. Als u de één ervan
tegelijk met de slaaptimer gebruikt,
heeft de slaaptimer voorrang.
muziek.
song te zingen in de
karaokefunctie.
3 Na meer dan een minuut te
hebben gezongen, drukt u
nogmaals op SCORE om uw
score te bekijken.
De beoordeling door de
scorefunctie instellen
Zie [SCOREMODUS] in "De
opties voor het geluid instellen –
[AUDIO INSTELLING]" (pagina 46).
Naar muziek luisteren
met feestverlichting en
luidsprekerverlichting
1 Druk herhaaldelijk op
PARTY LIGHT om "LED ON" te
selecteren.
2 Druk herhaaldelijk op
LIGHT MODE om de
verlichtingsfunctie te
veranderen.
68NL
De feestverlichting en
luidsprekerverlichting
uitschakelen
Slaaptimer
Het systeem wordt na de vooraf
ingestelde tijd automatisch
uitgeschakeld.
Druk herhaaldelijk op SLEEP om de
gewenste tijd te selecteren.
Om de slaaptimer te annuleren, drukt
u herhaaldelijk op SLEEP om "OFF" te
selecteren.
Tip
Om de resterende tijd te controleren
voordat het systeem wordt uitgeschakeld,
drukt u op SLEEP.
Weergavetimer/opnametimer
Zorg ervoor dat de klok is ingesteld
(pagina 32).
Weergavetimer:
U kunt wakker worden met de
muziek van een disc, de tuner of
een USB-apparaat op een vooraf
ingestelde tijdstip.
Opnametimer:
U kunt muziek overbrengen vanaf
voorkeurzender naar een USBapparaat op een ingesteld tijdstip.
1 Bereid de geluidsbron voor.
Weergavetimer:
Bereid de geluidsbron voor en druk
daarna op  +/– om het
volumeniveau in te stellen.
Als de geluidsbron een disc of
USB-apparaat is en u de weergave
wilt starten vanaf een bepaalde
track of bestand, maakt u uw eigen
programma (pagina 39).
Opnametimer:
Stem af op de zender
(pagina 53).
2 Houd SHIFT ingedrukt, en druk
daarna op TIMER MENU.
3 Druk herhaaldelijk op
4Stel het tijdstip in waarop het
weergeven of overbrengen
moet starten.
Druk herhaaldelijk op / om het
uur/de minuten in te stellen, en
druk daarna op .
5 Volg dezelfde procedure als in
stap 4 om het tijdstip in te
stellen waarop het weergeven
of overbrengen moet stoppen.
/ om
de gewenste geluidsbron te
selecteren, en druk daarna op
.
Voor de opnametimer, sluit een
USB-apparaat aan op de (USB)
2-poort nadat de geluidsbron is
geselecteerd.
7 Druk op  om het systeem uit
te schakelen.
Opmerking
Als het systeem ingeschakeld blijft, zullen
de timers niet in werking treden.
De timerinstelling controleren of
de timer opnieuw inschakelen
1 Houd SHIFT ingedrukt en druk op
TIMER MENU.
"TIMER SEL" knippert op het display.
2 Druk op .
3 Druk herhaaldelijk op
/ om
"PLAY SEL" of "REC SEL" te
selecteren, en druk daarna op
.
Uitschakelen van de timer
Herhaal dezelfde procedure als
"De timerinstelling controleren of
de timer opnieuw inschakelen" en
selecteer "TIMER OFF" in stap 3, en
druk daarna op .
Overige bedieningen
/ om
"PLAY SET" of "REC SET" te
selecteren, en druk daarna op
.
6Druk herhaaldelijk op
Opmerkingen
•• Het systeem wordt ingeschakeld vóór
het ingesteld tijdstip. Als het systeem
reeds is ingeschakeld op het vooraf
ingestelde tijdstip of als "STANDBY"
knippert op het display, zullen de
weergavetimer en de opnametimer niet
in werking treden.
•• Bedien het systeem niet vanaf het
moment waarop het systeem wordt
ingeschakeld tot het moment waarop
het weergeven of overbrengen begint.
69NL
Een optioneel apparaat
gebruiken
1 Druk herhaaldelijk op  – tot
"VOLUME MIN" wordt afgebeeld
op het display.
2 Sluit een optioneel apparaat
aan (pagina 25).
3 Druk herhaaldelijk op
FUNCTION +/– om de functie te
selecteren die overeenkomt
met het aangesloten apparaat.
4Start de weergave op het
aangesloten apparaat.
5 Druk herhaaldelijk op  + om
het volumeniveau in te stellen.
Opmerking
Het systeem kan automatisch in de
stand-bystand worden gezet als het
volumeniveau van de aangesloten
apparaat te laag is. Stel het volumeniveau
van het apparaat in.
Als u de automatische stand-byfunctie
wilt uitschakelen, raadpleegt u "De
automatische stand-byfunctie instellen"
(pagina 71).
70NL
De toetsen op de
subwoofer
uitschakelen
(kinderslot)
U kunt de toetsen op de subwoofer
uitschakelen (behalve ) om
onbedoelde bediening, bijvoorbeeld
door kinderen, te voorkomen.
Houd  op de subwoofer
gedurende 5 seconden ingedrukt.
"CHILD LOCK ON" wordt afgebeeld op
het display.
U kunt het systeem alleen
bedienen met de toetsen op de
afstandsbediening.
Om de kinderslotfunctie uit te
schakelen, houdt u  op de subwoofer
gedurende langer dan 5 seconden
ingedrukt totdat "CHILD LOCK OFF"
wordt afgebeeld op het display.
Opmerkingen
•• De kinderslotfunctie wordt automatisch
uitgeschakeld wanneer u de stekker van
het netsnoer uit het stopcontact trekt.
•• De kinderslotfunctie kan niet worden
ingeschakeld als u de disclade opent.
De automatische standbyfunctie instellen
Het systeem wordt automatisch
in de stand-bystand gezet
wanneer gedurende 15 minuten
geen bediening plaatsvindt of
audiosignaal wordt uitgevoerd.
In de standaardinstellingen is de
automatische stand-byfunctie
ingeschakeld.
1 Druk op OPTIONS.
2 Druk herhaaldelijk op
/ om
"AUTO STBY" te selecteren, en
druk daarna op .
3 Druk herhaaldelijk op
/ om
"ON" of "OFF" te selecteren, en
druk daarna op .
De software updaten
De software van dit systeem kan in
de toekomst worden geüpdatet.
U kunt de software updaten op de
onderstaande websites.
Voor klanten in Latijns-Amerika:
<http://esupport.sony.com/LA>
Voor klanten in Europa en
Rusland:
<http://www.sony.eu/support>
Voor klanten in andere landen en
gebieden:
<http://www.sony-asia.com/
support>
Volg de online instructies om de
software te updaten.
Druk op OPTIONS om het
optiemenu te verlaten.
ongeveer 2 minuten voordat het
systeem in de stand-bystand wordt
gezet.
•• De automatische stand-byfunctie werkt
niet in de volgende gevallen:
—— tijdens de tunerfunctie.
—— wanneer de timer is ingeschakeld.
—— wanneer een microfoon is
aangesloten.
Overige bedieningen
Opmerkingen
•• "AUTO STBY" knippert op het display
71NL
Aanvullende informatie
Verhelpen van
storingen
Mocht zich een probleem voordoen
met uw systeem, dan zoekt u uw
probleem op in de onderstaande
controlelijst en voert u de
corrigerende handelingen uit.
Als het probleem aanhoudt, neemt
u contact op met uw dichtstbijzijnde
Sony-dealer.
Denk eraan dat wanneer de
reparateur tijdens de reparatie
onderdelen vervangt, deze
onderdelen kunnen worden
ingenomen.
Als "PROTECT XX" (X is een
nummer) wordt afgebeeld op
het display
Trek onmiddellijk de stekker van
het netsnoer uit het stopcontact
en controleer de onderstaande
punten.
•• Worden de
ventilatieopeningen van
de subwoofer door iets
geblokkeerd?
•• Zit er kortsluiting in de USBaansluiting?
Nadat u bovenstaande punten
hebt gecontroleerd en geen
problemen hebt gevonden,
sluit u het netsnoer weer aan
en schakelt u het apparaat in.
Als het probleem blijft bestaan,
moet u contact opnemen met uw
dichtstbijzijnde Sony-dealer.
72NL
Algemeen
Het apparaat wordt niet
ingeschakeld.
•• Controleer of de stekker van het
netsnoer stevig in het stopcontact
is gestoken.
Het systeem kan niet worden
uitgeschakeld, zelfs niet wanneer
op  wordt gedrukt.
•• Mogelijk hebt u onbedoeld
het display ingesteld op de
demonstratiefunctie. Druk
herhaaldelijk op DISPLAY om
de energiebesparingsstand te
selecteren (pagina 32).
Het systeem is in de stand-bystand
gezet.
•• Dit is geen defect. Het systeem
wordt automatisch in de
stand-bystand gezet wanneer
gedurende 15 minuten geen
bediening plaatsvindt of
audiosignaal wordt uitgevoerd
(pagina 71).
De klok of timerinstelling is
geannuleerd.
•• Het netsnoer is losgekoppeld of
een stroomstoring is opgetreden.
Stel de klok (pagina 32) en
timer (pagina 68) opnieuw in.
Er is geen geluid.
•• Stel het volumeniveau goed in.
•• Controleer de
luidsprekeraansluitingen
(pagina 25).
•• Controleer de aansluiting van
het optionele apparaat, indien
aanwezig (pagina 25).
•• Schakel het aangesloten apparaat
in.
•• Er is geen audio-uitgangssignaal
beschikbaar tijdens gebruik van
de opnametimer.
•• Trek de stekker van het netsnoer
uit het stopcontact, steek hem er
weer in en schakel het systeem in.
Er is geen microfoongeluid.
•• Stel het volumeniveau van de
microfoon in.
•• Controleer dat de microfoon
goed is aangesloten op de
MIC 1- of MIC 2-aansluiting op de
subwoofer.
•• Controleer dat de microfoon is
ingeschakeld.
bronnen van de ruis.
•• Sluit het systeem aan op een
ander stopcontact.
•• Monteer een ruisfilter (verkrijgbaar
in de winkel) aan het netsnoer.
•• Schakel elektrische apparatuur in
de buurt uit.
•• Het geluid dat door de
koelventilatoren van het systeem
wordt gegenereerd, kan hoorbaar
zijn wanneer het systeem in de
stand-bystand staat of tijdens het
weergeven. Dit is geen defect.
De timer werkt niet.
•• Controleer de timerinstelling en
stel de juiste tijd in (pagina 68).
•• Annuleer de slaaptimerfunctie
(pagina 68).
De afstandsbediening werkt niet.
•• Verwijder de obstakels tussen
de afstandsbediening en de
subwoofer.
•• Houd de afstandsbediening
dichter bij de subwoofer.
•• Richt de afstandsbediening op de
afstandsbedieningssensor op de
subwoofer.
•• Vervang de batterijen (R03/AAA).
•• Plaats de subwoofer verder weg
van de tl-verlichting.
Er is akoestische weerkaatsing.
•• Verlaag het volumeniveau.
•• Houd de microfoon verder weg
van het systeem of verander de
richting van de microfoon.
Aanvullende informatie
Als geen televisiegeluid hoorbaar
is via het systeem.
"CODE 01" en "SIGNAL ERR"
worden op het display afgebeeld.
•• Dit systeem ondersteunt
alleen 2-kanaals lineaire
PCM-formaten. Controleer de
audio-uitgangsinstelling op de
televisie, en verander dit naar
de PCM-uitgangsfunctie in het
geval de automatische functie is
geselecteerd (pagina 29).
•• Controleer of de
luidsprekeruitgangsinstelling
op de televisie is ingesteld op
gebruik van externe luidsprekers
(pagina 29).
Ernstig gebrom of ruis is hoorbaar.
•• Plaats het systeem verder weg van
73NL
De kleuren op een televisiescherm
blijven onregelmatig.
•• Schakel de televisie onmiddellijk
uit en schakel deze na 15 tot
30 minuten weer in. Als de
kleurvervorming blijft optreden,
plaatst u het systeem verder weg
van de televisie.
"CHILD LOCK" wordt afgebeeld
wanneer u op een willekeurige
toets op de subwoofer drukt.
•• Schakel de kinderslotfunctie uit
(pagina 70).
Een klikkend geluid is hoorbaar
wanneer het systeem wordt
ingeschakeld.
•• Dit is een bedieningsgeluid en
treedt bijvoorbeeld op wanneer
het systeem wordt in- of
uitgeschakeld. Dit is geen defect.
Discspeler
De disclade opent niet en "LOCKED"
wordt afgebeeld op de display.
•• Neem contact op met uw
dichtstbijzijnde Sony-dealer of
het plaatselijke, erkende Sonyservicecentrum.
De disclade kan niet worden
gesloten.
•• Plaats de disc correct.
De disc wordt niet uitgeworpen.
•• U kunt de disc niet uitwerpen
tijdens CD-USB gesynchroniseerd
overbrengen en REC1-overdracht.
Druk op  om het overbrengen te
annuleren, en druk daarna op 
op de subwoofer om de disc uit te
werpen.
•• Neem contact op met uw
dichtstbijzijnde Sony-dealer.
74NL
De weergave begint niet.
•• Veeg de disc schoon
(pagina 83).
•• Plaats de disc opnieuw.
•• Plaats een disc die door
dit systeem kan worden
weergegeven (pagina 8).
•• Werp de disc uit en veeg het vocht
van de disc af. Laat daarna het
systeem enkele uren ingeschakeld
staan totdat het vocht is verdampt.
•• De regiocode op de DVD VIDEO
komt niet overeen met die van het
systeem.
Het geluid slaat over.
•• Veeg de disc schoon
(pagina 83).
•• Plaats de disc opnieuw.
•• Verplaats de subwoofer naar een
plek zonder trillingen.
De weergave begint niet bij de
eerste track.
•• Stel de weergavefunctie in op de
normale weergave (pagina 38).
•• De hervattingsweergave is
geselecteerd. Druk tweemaal
op . Druk daarna op  om de
weergave te starten.
U kunt bepaalde functies niet
gebruiken, zoals stoppen,
zoekvergrendeling, vertraagde
weergave, herhaalde weergave,
willekeurige weergave of
geprogrammeerde weergave.
•• Afhankelijk van de disc, kan het
voorkomen dat enige, hierboven
genoemde, bedieningsfuncties
niet beschikbaar zijn. Raadpleeg
de gebruiksaanwijzing die bij de
disc werd geleverd.
De DATA CD/DATA DVD (MP3, JPEG,
MPEG4 of Xvid) kan niet worden
weergegeven.
•• De data is niet opgeslagen in het
ondersteunde formaat.
•• Controleer of u de correcte Media
Mode hebt geselecteerd voordat u
weergeeft.
De mapnaam, tracknaam,
bestandsnaam en tekens van de
ID3-tag worden niet correct
afgebeeld.
•• De ID3-versie is niet Versie 1
(1.0/1.1) of Versie 2 (2.2/2.3).
•• De volgende tekens kunnen door
dit apparaat worden afgebeeld:
—Hoofdletters
—
(A t/m Z)
—Nummers
—
(0 t/m 9)
—Symbolen
—
(< > * +, [ ] \ _)
Overige tekens worden afgebeeld
als "_".
Het overbrengen leidt tot een fout.
•• U gebruikt een niet-ondersteund
USB-apparaat. Controleer de
informatie op de website over
compatibele USB-apparaten
(pagina 12).
•• Het USB-apparaat is niet correct
geformatteerd. Raadpleeg de
gebruiksaanwijzing van het USBapparaat voor informatie over het
formatteren.
•• Schakel het systeem uit en
verwijder het USB-apparaat. Als
het USB-apparaat een aanuitschakelaar heeft, verwijdert u
het uit het systeem en schakelt
u vervolgens het USB-apparaat
uit en weer in. Voer daarna het
overbrengen nogmaals uit.
•• Als het overbrengen en
wissen meerdere keren
worden uitgevoerd, wordt de
bestandsstructuur binnenin het
USB-apparaat gefragmenteerd.
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing
van het USB-apparaat voor
informatie over hoe u dit
probleem kunt oplossen.
•• Het USB-apparaat werd
losgekoppeld of de voeding
werd uitgeschakeld tijdens het
overbrengen. Wis het gedeeltelijk
overgebrachte bestand en
voer het overbrengen opnieuw
uit. Als hiermee het probleem
niet is opgelost, kan het USBapparaat kapot zijn. Raadpleeg de
gebruiksaanwijzing van het USBapparaat voor informatie over hoe
u dit probleem kunt oplossen.
Aanvullende informatie
Het geluid verliest het stereoeffect wanneer een AUDIO CD,
VIDEO CD, audiobestand,
videobestand of DVD VIDEO wordt
weergegeven.
•• Koppel alle microfoons los. " "
gaat uit op het display.
•• Controleer dat het apparaat op de
juiste wijze is aangesloten.
•• Controleer de
luidsprekeraansluitingen
(pagina 25).
USB-apparaat
75NL
Audiobestanden of mappen op
het USB-apparaat kunnen niet
worden gewist.
•• Controleer of het USB-apparaat
schrijfbeveiligd is.
•• Het USB-apparaat werd
losgekoppeld of de voeding
werd uitgeschakeld tijdens het
wissen. Verwijder het gedeeltelijk
gewiste bestand. Als hiermee
het probleem niet is opgelost,
kan het USB-apparaat kapot zijn.
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing
van het USB-apparaat voor
informatie over hoe u dit
probleem kunt oplossen.
Er is geen geluid.
•• Het USB-apparaat is niet goed
aangesloten. Schakel het systeem
uit en sluit vervolgens het USBapparaat weer aan. Schakel
daarna het systeem weer in en
controleer of "USB 1" of "USB 2"
wordt afgebeeld op het display.
76NL
Ruis is hoorbaar, het geluid slaat
over of het is vervormd.
•• U gebruikt een niet-ondersteund
USB-apparaat. Controleer de
informatie op de website over
compatibele USB-apparaten
(pagina 12).
•• Schakel het systeem uit, sluit
vervolgens het USB-apparaat
opnieuw aan en schakel tenslotte
het systeem weer in.
•• De muziekgegevens zelf bevatten
ruis, of het geluid is vervormd.
Tijdens het overbrengen kan ruis
zijn ontstaan. Wis het bestand
en probeer het overbrengen
nogmaals.
•• De overdrachtsnelheid die werd
gebruikt bij het coderen van een
audiobestand was laag. Sla een
audiobestand met een hogere
overdrachtsnelheid op in het USBapparaat.
"READING" wordt langdurig
afgebeeld, of het duurt erg lang
voordat de weergave begint.
•• De leesprocedure kan lang duren
in de volgende gevallen.
—Er
— staan veel bestanden of
mappen op het USB-apparaat
(pagina 10).
—De
— bestandsstructuur is
uitermate complex.
—De
— geheugencapaciteit is
extreem.
—Het
— interne geheugen is
gefragmenteerd.
"NO FILE" wordt afgebeeld op het
display.
•• Het systeem heeft de softwareupdatefunctie opgeroepen, en
alle toetsen (behalve ) zijn
geblokkeerd. Druk op  op
de subwoofer om de softwareupdate te annuleren.
"OVER CURRENT" wordt afgebeeld
op het display.
•• Er is een probleem vastgesteld
met betrekking tot het niveau
van de elektrische stroom vanaf
de (USB) 1-poort of de (USB)
2-poort. Schakel het systeem uit
en verwijder het USB-apparaat
vanaf de poort. Verzeker u ervan
dat er geen probleem is met het
USB-apparaat. Als de aanduiding
op het display afgebeeld blijft,
neemt u contact op met uw
dichtstbijzijnde Sony-dealer.
Verkeerde displayaanduidingen.
•• De gegevens opgeslagen op
het USB-apparaat zijn mogelijk
beschadigd. Voer het overbrengen
nogmaals uit.
•• De volgende tekens kunnen door
dit apparaat worden afgebeeld:
—Hoofdletters
—
(A t/m Z)
—Nummers
—
(0 t/m 9)
—Symbolen
—
(< > * +, [ ] \ _)
Overige tekens worden afgebeeld
als "_".
Het USB-apparaat wordt niet
herkend.
•• Schakel het systeem uit, sluit
vervolgens het USB-apparaat
opnieuw aan en schakel tenslotte
het systeem weer in.
•• Controleer de informatie op de
website over compatibele USBapparaten (pagina 12).
•• Het USB-apparaat werkt niet goed.
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing
van het USB-apparaat voor
informatie over hoe u dit
probleem kunt oplossen.
De weergave begint niet bij het
eerste bestand.
•• Stel de weergavefunctie in op de
normale weergave (pagina 38).
* Dit systeem ondersteunt de
bestandssystemen FAT16 en
FAT32, maar sommige USBapparaten ondersteunen niet al
deze bestandssystemen. Voor
meer informatie raadpleegt u de
gebruiksaanwijzing van ieder USBapparaat of neemt u contact op met de
fabrikant.
Beeld
Er is geen beeld.
•• Controleer of het systeem goed is
aangesloten.
•• Als de videokabel beschadigd is,
vervangt u hem door een nieuwe.
•• Controleer of de subwoofer
is aangesloten op de videoingangsaansluiting van de
televisie (pagina 26).
•• Zorg ervoor dat de televisie is
ingeschakeld en op de juiste wijze
wordt bediend.
•• Zorg ervoor dat u het videoingangskanaal op de televisie
selecteert zodat u de beelden van
het systeem kunt bekijken.
•• (Behalve de modellen voor LatijnsAmerika, Europa en Rusland) Zorg
ervoor dat het kleursysteem goed
is ingesteld overeenkomstig het
kleursysteem van uw televisie.
Aanvullende informatie
De weergave begint niet.
•• Schakel het systeem uit, sluit
vervolgens het USB-apparaat
opnieuw aan en schakel tenslotte
het systeem weer in.
•• Controleer de informatie op de
website over compatibele USBapparaten (pagina 12).
Bestanden kunnen niet worden
weergegeven.
•• Controleer of u de correcte Media
Mode hebt geselecteerd voordat u
weergeeft.
•• USB-apparaten die zijn
geformatteerd in een ander
bestandssysteem dan FAT16 of
FAT32 worden niet ondersteund.*
•• Als u een USB-apparaat met
partities gebruikt, kunnen alleen
de bestanden op de eerste partitie
worden weergegeven.
77NL
Beeldruis wordt weergegeven.
•• Veeg de disc schoon
(pagina 83).
•• Als het videosignaal van dit
apparaat door de videorecorder
naar de televisie moet gaan,
kan de kopieerbeveiliging
van bepaalde DVD VIDEOprogramma's de beeldkwaliteit
nadelig beïnvloeden.
•• (Behalve de modellen voor
Latijns-Amerika, Europa en
Rusland) Wanneer u een VIDEO CD
weergeeft die is opgenomen in
een ander kleursysteem dan dat
ingesteld is op het systeem, kan
het beeld vervormd zijn (pagina's
31 en 45).
•• (Behalve de modellen voor
Latijns-Amerika, Europa en
Rusland) Stel het kleursysteem
in overeenkomstig uw televisie
(pagina's 31 en 45).
De beeldverhouding van het
televisiescherm kan niet worden
veranderd.
•• De beeldverhouding van de DVD
VIDEO en het videobestand kan
niet worden veranderd.
•• Afhankelijk van de televisie
kan het onmogelijk zijn de
beeldverhouding te veranderen.
De taal van het geluidsspoor kan
niet worden veranderd.
•• Op de DVD VIDEO die wordt
weergegeven zijn geen meertalige
geluidssporen opgenomen.
•• De DVD VIDEO staat niet toe dat
de taal van het geluidsspoor wordt
veranderd.
78NL
De taal van de ondertiteling kan
niet worden veranderd.
•• Op de DVD VIDEO die wordt
weergegeven zijn geen meertalige
ondertitels opgenomen.
•• De DVD VIDEO staat niet toe dat
de ondertitels worden veranderd.
De ondertiteling kan niet worden
uitgeschakeld.
•• De DVD VIDEO staat niet toe
dat de ondertitels worden
uitgeschakeld.
De camerahoek kan niet worden
veranderd.
•• Op de DVD VIDEO die wordt
weergegeven zijn geen meerdere
camerahoeken opgenomen.
•• De DVD VIDEO staat niet toe dat
de camerahoek wordt veranderd.
Tuner*
Ernstig gebrom of ruis is hoorbaar,
of zenders kunnen niet worden
ontvangen. ("TUNED" of "STEREO"
knippert op het display.)
•• Sluit de antenne op de juiste wijze
aan.
•• Verander de locatie en richting
van de antenne om een goede
ontvangst te krijgen.
•• Raadpleeg uw dichtstbijzijnde
Sony-dealer in het geval de
bijgeleverde AM-antenne losraakt
van de kunststofvoet.
•• Schakel dichtbij geplaatste
elektrische apparatuur uit.
* Radio-ontvangst kan onmogelijk zijn
afhankelijk van de kwaliteit van de
radiogolven en de bebouwing in uw
omgeving.
BLUETOOTH-apparaat
Het paren kan niet worden
uitgevoerd.
•• Plaats het BLUETOOTH-apparaat
dichter bij het systeem.
•• Paren kan onmogelijk zijn als
andere BLUETOOTH-apparaten
aanwezig zijn in de buurt van het
systeem. Schakel in dat geval de
andere BLUETOOTH-apparaten uit.
•• Zorg ervoor dat het correcte
wachtwoord wordt ingevoerd bij
het selecteren van de naam van
het systeem (dit systeem) op het
BLUETOOTH-apparaat.
Het BLUETOOTH-apparaat kan het
systeem niet detecteren, of
"BT OFF" wordt afgebeeld op het
display.
•• Stel het BLUETOOTH-signaal in op
"BT ON" (pagina 60).
Het geluid van het
BLUETOOTH-apparaat is niet
hoorbaar op dit systeem.
•• Verhoog eerst het volumeniveau
op uw BLUETOOTH-apparaat, en
stel daarna het volumeniveau in
met +/–.
Ernstig gebrom, ruis of vervormd
geluid is hoorbaar.
•• Als er obstakels zijn
tussen het systeem en het
BLUETOOTH-apparaat, verwijdert
of omzeilt u de obstakels.
•• Als er apparatuur in de buurt
staat die elektromagnetische
straling veroorzaakt, zoals een
draadloos-LAN, een ander
BLUETOOTH-apparaat of een
magnetron, plaatst u deze verder
weg.
•• Verlaag het volumeniveau van het
BLUETOOTH-apparaat.
Aanvullende informatie
Verbinding is niet mogelijk.
•• Het BLUETOOTH-apparaat
waarmee u een verbinding tot
stand probeerde te brengen, biedt
geen ondersteuning voor A2DP en
kan niet worden verbonden met
het systeem.
•• Schakel de BLUETOOTH-functie
van het BLUETOOTH-apparaat in.
•• Breng een verbinding tot stand
vanaf het BLUETOOTH-apparaat.
•• De paringsregistratie-informatie is
gewist. Voer de paringsbediening
nogmaals uit.
•• Wis de paringsregistratieinformatie van een
BLUETOOTH-apparaat
(pagina 56) en voer het paren
nogmaals uit (pagina 55).
Het geluid slaat over of fluctueert,
of de verbinding wordt verbroken.
•• Het systeem en het
BLUETOOTH-apparaat zijn te ver
van elkaar verwijderd.
•• Als er obstakels zijn
tussen het systeem en het
BLUETOOTH-apparaat, verwijdert
of omzeilt u de obstakels.
•• Als er apparatuur in de buurt
staat die elektromagnetische
straling veroorzaakt, zoals een
draadloos-LAN, een ander
BLUETOOTH-apparaat of een
magnetron, plaatst u deze verder
weg.
79NL
Party Chain
De Party Chain-functie kan niet
worden ingeschakeld.
•• Controleer de aansluitingen
(pagina 64).
•• Controleer of de audiokabels
correct zijn aangesloten.
"PARTY CHAIN" knippert op het
display.
•• U kunt de audio-ingangsfunctie
niet selecteren als u verbinding
 (pagina 64) tot stand brengt
terwijl de Party Chain-functie
wordt gebruikt. Selecteer een
andere functie dan de audioingangsfunctie (pagina 66).
•• Druk op PARTY CHAIN op de
subwoofer.
•• Probeer het systeem uit te
schakelen en daarna weer in te
schakelen.
De Party Chain-functie werkt niet
goed.
•• Schakel het systeem uit. Schakel
het daarna weer in om de Party
Chain-functie in te schakelen.
Het systeem terugstellen
Als het systeem nog steeds niet
goed werkt, stelt u het systeem
terug op de standaardinstellingen
die in de fabriek werden ingesteld.
Gebruik de toetsen op de subwoofer
om deze bediening uit te voeren.
1 Trek de stekker van het netsnoer
uit het stopcontact en steek hem
daarna weer erin.
2 Druk op  om het systeem in te
schakelen.
80NL
3 Houd ENTER en TUNING+/
gedurende ongeveer 3 seconden
ingedrukt.
"RESET" wordt afgebeeld op het
display.
Alle door de gebruiker
geconfigureerde instellingen, zoals
voorkeurzenders, timer en klok,
worden teruggesteld op de
standaardinstellingen die in de
fabriek werden ingesteld.
De instellingen van het
instelmenu terugstellen op de
standaardinstellingen
U kunt de instellingen van het
instelmenu (behalve voor de
[KINDERBEVEILIGING]-instellingen)
terugstellen op de
standaardinstellingen.
1 Druk op SETUP.
2 Druk herhaaldelijk op
/ om
[SYSTEEMINSTELLING] te
selecteren, en druk daarna op
.
3 Druk herhaaldelijk op
/ om
[HERSTELLEN] te selecteren, en
druk daarna op .
4 Druk herhaaldelijk op
/ om [JA]
te selecteren, en druk daarna op
.
Het terugstellen duurt enkele
seconden. Druk niet op  terwijl
het systeem wordt teruggesteld.
Zelfdiagnosefunctie
Wanneer letters/cijfers worden
afgebeeld op het
televisiescherm of het display
Als de zelfdiagnosefunctie is
geactiveerd om storingen in het
systeem te voorkomen, wordt
een servicenummer afgebeeld.
Het servicenummer bestaat uit
een letter en cijfers (bijv. C 13 50).
Raadpleeg de onderstaande tabel
voor de oorzaak en corrigerende
handeling.
Eerste 3
tekens van
het
service­
nummer
Oorzaak en corrigerende
handelingen
C 13
De disc is vuil.
•• Reinig de disc met
een zachte doek
(pagina 83).
C 31
De disc is niet correct
geplaatst.
•• Schakel het systeem uit
E XX
(XX is een
getal)
Om een storing te
voorkomen heeft het
systeem de
zelfdiagnosefunctie
uitgevoerd.
•• Neem contact op met
uw dichtstbijzijnde
Sony-dealer of uw
erkende, plaatselijke
Sony-servicecentrum
en geef het 5-cijferige
servicenummer door.
Voorbeeld: E 61 10
Een van de volgende mededelingen
kan tijdens gebruik op het display
worden afgebeeld of knipperen.
CANNOT PLAY
•• Een disc die niet kan worden
weergegeven, werd geplaatst .
•• Een DVD VIDEO met een regiocode
die niet wordt ondersteund, werd
in het apparaat geplaatst.
CODE 01/SIGNAL ERR
Een niet-ondersteund audiosignaal
wordt door de aangesloten televisie
ingevoerd via de OPT IN-aansluiting.
Zie "Als geen televisiegeluid
hoorbaar is via het systeem"
(pagina 29).
DATA ERROR
•• Het bestand is gemaakt in een
niet-ondersteund formaat.
•• De bestandsextensie komt niet
overeen met het bestandsformaat.
DEVICE ERROR
Het USB-apparaat kon niet worden
herkend of een onbekend apparaat
werd aangesloten.
DEVICE FULL
De opslagruimte van het USBapparaat is vol.
ERASE ERROR
Het wissen van de audiobestanden
of mappen vanaf het USB-apparaat
is mislukt.
Aanvullende informatie
en schakel het daarna
weer in. Plaats de disc
daarna correct.
Meldingen
FATAL ERROR
Het USB-apparaat werd verwijderd
tijdens het overbrengen of wissen
en kan hierdoor zijn beschadigd.
FOLDER FULL
U kunt niet overbrengen naar het
USB-apparaat omdat het aantal
mappen het maximum heeft bereikt.
81NL
GUEST
Het systeem is een groepgast
geworden omdat de Party Chainfunctie is geactiveerd door een
groepgastheer.
HOST
Het systeem heeft de Party Chainfunctie geactiveerd en is een
groepgastheer geworden.
NO DEVICE
Er is geen USB-apparaat
aangesloten.
NO DISC
Er is geen disc in de speler geplaatst.
NO MEMORY
Er is geen geheugenmedium
geplaatst in het geheugen dat is
geselecteerd voor weergeven of
overbrengen op het USB-apparaat
(kaartlezer, enz.).
NO MUSIC
Er zijn geen MP3/WMA/AACbestanden in de weergavebron.
NO PHOTO
Er zijn geen JPEG-bestanden in de
weergavebron.
NO STEP
Alle geprogrammeerde stappen zijn
gewist.
NO VIDEO
Er zijn geen MPEG4/Xvid-bestanden
in de weergavebron.
NOT IN USE
U probeerde een bepaalde
bediening uit te voeren onder
omstandigheden waarin die
bediening niet mogelijk is.
NOT SUPPORTED
Een niet-ondersteund USB-apparaat
is aangesloten, of het USB-apparaat
is via een USB-hub aangesloten.
82NL
OVER CURRENT
Een te hoge stroomsterkte op de
(USB-)poort werd vastgesteld.
PROTECTED
Het USB-apparaat is schrijfbeveiligd.
PUSH STOP
U probeerde een bediening uit
te voeren die alleen kan worden
uitgevoerd terwijl de weergave in de
stopstand staat.
READING
Het systeem leest informatie
vanaf de disc of het USB-apparaat.
Sommige bedieningen zijn niet
mogelijk.
REC ERROR
Het overbrengen is niet begonnen,
is tussentijds gestopt, of kon
anderszins niet worden uitgevoerd.
STEP FULL
U hebt geprobeerd meer dan
25 stappen te programmeren.
TIME NG
De begintijd en eindtijd van de
weergavetimer of opnametimer zijn
hetzelfde.
TRACK FULL
U kunt niet overbrengen naar het
USB-apparaat omdat het aantal
bestanden het maximum heeft
bereikt.
Voorzorgsmaatregelen
De subwoofer verplaatsen
Om beschadiging van het
discmechanisme te voorkomen,
volgt u de volgende procedure
voordat u de subwoofer verplaatst.
Gebruik de toetsen op de subwoofer
om deze bediening uit te voeren.
1 Druk op  om het systeem in te
schakelen.
2 Druk op FUNCTION, draai de
MULTI CONTROL-knop om
"DVD/CD" te selecteren en druk
daarna op ENTER.
3 Verwijder de disc.
Druk op  om de disclade te
openen en te sluiten.
Wacht tot "NO DISC" wordt
afgebeeld op het display.
4 Trek de stekker van het netsnoer
uit het stopcontact.
•• Veeg alvorens de disc weer te geven de
disc schoon met een reinigingsdoekje
vanuit het midden naar de rand.
•• Reinig discs niet met oplosmiddelen,
zoals benzine, thinner, in de winkel
verkrijgbare schoonmaakmiddelen
of antistatische spray bedoeld voor
langspeelplaten.
•• Stel discs niet bloot aan direct
zonlicht of warmtebronnen, zoals
heteluchtkanalen, en laat deze niet
achter in een auto die in de volle zon
geparkeerd staat.
stopcontact als het apparaat gedurende
een lange tijd niet gebruikt gaat
worden. Wanneer u de stekker van het
netsnoer uit het stropcontact trekt, pakt
u altijd de stekker vast. Trek nooit aan
het snoer zelf.
•• In het geval een voorwerp of vloeistof
in het systeem terechtkomt, trekt u de
stekker uit het stopcontact en laat u het
systeem controleren door vakbekwaam
servicepersoneel voordat u het weer
gebruikt.
•• Het netsnoer mag alleen worden
vervangen door een vakbekwame
reparateur.
Over het hanteren van het apparaat
Dit systeem is niet spat- en waterdicht.
Zorg ervoor dat geen water op het
systeem wordt gespetterd en maak het
niet schoon met water.
Installeren
•• Stel het systeem niet op een aflopend
oppervlak op, of op plaatsen waar
het extreem heet, koud, stoffig, vuil of
vochtig is, of onvoldoende ventilatie is,
of op plaatsen die worden blootgesteld
aan trillingen, direct zonlicht of zeer
helder licht.
•• Wees voorzichtig wanneer u het
systeem opstelt op oppervlakken
die zijn behandeld (bijvoorbeeld met
was, olie of polish) omdat vlekken in
en verkleuring van het oppervlak kan
optreden.
•• Als het systeem rechtstreeks vanuit
een koude naar een warme omgeving
wordt overgebracht of in een zeer
vochtig vertrek wordt geplaatst, kan
vocht condenseren op de lens binnenin
de subwoofer waardoor het systeem
defect raakt. Verwijder de disc en laat
het systeem ongeveer een uur aan
staan tot het vocht is verdampt.
Aanvullende informatie
Opmerkingen over discs
Voor uw veiligheid
•• Trek de stekker van het netsnoer uit het
83NL
Ontwikkeling van hitte
Over BLUETOOTH-communicatie
•• Tijdens gebruik is warmteophoping in
•• BLUETOOTH-apparaten moeten
de subwoofer normaal en geen reden
tot bezorgdheid.
•• Raak de behuizing niet aan als
het apparaat continu op een hoog
volumeniveau is gebruikt omdat de
behuizing heet kan zijn geworden.
•• Dek de ventilatieopeningen niet af.
worden gebruikt binnen een afstand
van ongeveer 10 meter (vrij van
obstakels) van elkaar. Het effectieve
communicatiebereik kan korter zijn in
de volgende situaties.
—— Wanneer een persoon, metalen
voorwerp, muur of andere obstakel
zich bevindt tussen de apparaten
met een BLUETOOTH-verbinding
—— Locaties waar een draadloos-LAN
aanwezig is
—— In de buurt van een magnetron die in
gebruik is
—— Locaties waarin andere
elektromagnetische straling wordt
gegenereerd
•• BLUETOOTH-apparaten en voor
draadloos-LAN-apparaten (IEEE
802.11b/g) maken gebruik van
dezelfde frequentieband (2,4 GHz).
Wanneer u uw BLUETOOTH-apparaat
gebruikt in de buurt van een apparaat
met een draadloos-LAN-functie,
kan elektromagnetische storing
optreden. Dit kan leiden tot lagere
gegevensoverdrachtsnelheden, ruis
of problemen bij het maken van een
verbinding. Als dit gebeurt, probeert u
de volgende oplossingen:
—— Gebruik dit systeem op minstens
10 meter afstand van het draadloosLAN-apparaat.
—— Schakel de stroom naar het
draadloos-LAN-apparaat uit wanneer
u uw BLUETOOTH-apparaat dichterbij
dan 10 meter gebruikt.
—— Plaats dit systeem en het
BLUETOOTH-apparaat zo dicht
mogelijk bij elkaar.
Luidsprekersysteem
Dit luidsprekersysteem is niet magnetisch
afgeschermd waardoor het beeld op
een televisie die in de buurt van de
luidsprekers staat magnetisch vervormd
kan raken. In dat geval schakelt u de
televisie uit, wacht u 15 tot 30 minuten
en schakelt u de televisie weer in. Als er
geen verbetering optreedt, plaatst u de
luidsprekers verder weg van de televisie.
BELANGRIJKE OPMERKING
Voorzichtig: Als u een stilstaand beeld
via dit systeem gedurende lange tijd
op uw televisiescherm weergeeft, kan
het televisiescherm onherstelbaar
beschadigd raken. Met name
projectietelevisies zijn hier gevoelig
voor.
Reiniging van de behuizing
Maak het systeem schoon met een
zachte doek die een beetje bevochtigd
is met een oplossing van een licht
schoonmaakmiddel in water.
Gebruik nooit een schuursponsje,
schuurpoeder, of een oplosmiddel zoals
verdunner, wasbenzine of alcohol.
84NL
•• BLUETOOTH-apparaten
worden uitgezonden, kunnen de
werking van sommige medische
apparaten storen. Aangezien deze
storing kan leiden tot een defect,
schakelt u altijd dit systeem en het
BLUETOOTH-apparaat uit op de
volgende locaties:
—— In ziekenhuizen, treinen en
vliegtuigen, bij benzinestations en
op iedere plaats waar brandbare
gassen aanwezig kunnen zijn
—— Vlakbij automatische deuren of
brandalarmen
•• Dit systeem ondersteunt
beveiligingsfuncties die voldoen
aan BLUETOOTH-specificaties om
veilige communicatie met behulp
van BLUETOOTH-technologie te
garanderen. Echter, deze beveiliging
kan onvoldoende zijn afhankelijk
van de gemaakte instellingen en
andere factoren, en dus moet u altijd
voorzichtig te werk gaan wanneer
u communiceert met behulp van
BLUETOOTH-technologie.
•• Sony kan op geen enkele manier
aansprakelijk worden gesteld voor
schade of ander verlies als gevolg
van informatielekken tijdens
communicatie met behulp van
BLUETOOTH-technologie.
•• BLUETOOTH-communicatie wordt
niet noodzakelijkerwijs gegarandeerd
met alle BLUETOOTH-apparaten
die hetzelfde profiel hebben als dit
systeem.
die zijn verbonden met dit
systeem moeten voldoen aan
de BLUETOOTH-specificatie
voorgeschreven door Bluetooth SIG,
Inc., en moeten aldus gecertificeerd zijn.
Echter, wanneer een apparaat voldoet
aan de BLUETOOTH-specificatie,
kunnen zich gevallen voordoen waarin
de eigenschappen of specificaties
van het BLUETOOTH-apparaat het
onmogelijk maken om een verbinding
tot stand te brengen, of kunnen leiden
tot andere bedieningsmethoden,
displayweergaven of werking.
•• Ruis kan optreden of het geluid kan
worden onderbroken afhankelijk
van het BLUETOOTH-apparaat dat
is verbonden met dit systeem,
de communicatieomgeving of
omgevingsomstandigheden.
Aanvullende informatie
•• De radiogolven die door dit systeem
85NL
Technische gegevens
Actieve subwoofer
(SA-WGT5D)
Versterker-gedeelte
Het volgende worden gemeten bij
120 V – 240 V wisselstroom,
50/60 Hz
Uitgangsvermogen (nominaal):
Linker-/rechterkanaal: 400 W +
400 W (bij 4 ohm, 1 kHz, 1% THV)
RMS-uitgangsvermogen (referentie):
Linker-/rechterkanaal: 600 W +
600 W (per kanaal bij 4 ohm,
1 kHz)
Subwoofer: 1.200 W (bij 8 ohm,
100 Hz)
Luidspreker-gedeelte
Luidsprekersysteem:
Subwoofer, Sound Pressure Horn
Luidsprekereenheid:
350 mm, conustype
Nominale impedantie:
8 ohm
Ingangen
AUDIO IN/PARTY CHAIN IN L/R:
Spanning 2 V, impedantie
47 kilo-ohm
OPT IN:
Ondersteund audiosignaal:
2-kanaals lineair PCM
MIC 1, MIC 2:
Gevoeligheid 1 mV, impedantie
10 kilo-ohm
Uitgangen
AUDIO OUT/PARTY CHAIN OUT L/R:
Spanning 2 V, impedantie
1 kilo-ohm
VIDEO OUT:
Max. uitgangsvermogen 1 Vp-p,
asymmetrisch, sync. negatieve
belastingsimpedantie 75 ohm
86NL
Discspeler-gedeelte
Systeem:
Compactdiscspeler en digitaal
audio- en videosysteem
Eigenschappen van de laserdiode
Emissieduur: continu
Laser-uitgangsvermogen*:
Minder dan 44,6 μW
* Deze uitvoer is de waarde
gemeten op een afstand van
200 mm vanaf het oppervlak van
de objectieflens op het optischopnameblok met een diafragma
van 7 mm.
Frequentiebereik:
20 Hz – 20 kHz
Videokleurensysteemformaat:
Model voor Latijns-Amerika:
NTSC
Overige modellen:
NTSC en PAL
USB-gedeelte
Ondersteund USB-apparaat:
Massaopslagklasse
Maximale stroomsterkte:
1 A
USB-poort:
(USB) 1, (USB) 2
Type A
Tuner-gedeelte
BLUETOOTH-gedeelte
FM-stereo, superheterodyne FM/
AM-tuner
Antenne:
FM-draadantenne
AM-raamantenne
Communicatiesysteem:
BLUETOOTH-standaardversie 3.0
Uitgang:
BLUETOOTH-standaardvermogensklasse 2
Maximaal communicatiebereik:
In rechte lijn: ongeveer 10 m1)
Frequentieband:
2,4 GHz-band (2,4000 GHz –
2,4835 GHz)
Modulatiemethode:
FHSS (Freq Hopping Spread
Spectrum)
Compatibele BLUETOOTH-profielen2):
A2DP (Advanced Audio
Distribution Profile)
AVRCP (Audio Video Remote
Control Profile)
SPP (Serial Port Profile)
Ondersteunde codecs:
SBC (Sub Band Codec)
AAC (Advanced Audio Coding)
FM-tuner-gedeelte
Afstembereik:
87,5 MHz – 108,0 MHz
(frequentiestap van 50 kHz)
AM-tuner-gedeelte
1)Het werkelijke bereik kan verschillen
afhankelijk van factoren zoals
obstakels tussen de apparaten,
magnetische velden rondom een
magnetron, statische elektriciteit,
ontvangstgevoeligheid, prestaties
van de antenne, besturingssysteem,
softwareprogramma's, enz.
2)BLUETOOTH-standaardprofielen
geven het doel aan van
BLUETOOTH-communicatie tussen de
apparaten.
Aanvullende informatie
Afstembereik:
Modellen voor Europa en
Rusland:
531 kHz – 1.602 kHz
(frequentiestap van 9 kHz)
Modellen voor Latijns-Amerika en
Australië:
531 kHz – 1.710 kHz
(frequentiestap van 9 kHz)
530 kHz – 1.710 kHz
(frequentiestap van 10 kHz)
Overige modellen:
531 kHz – 1.602 kHz
(frequentiestap van 9 kHz)
530 kHz – 1.610 kHz
(frequentiestap van 10 kHz)
87NL
Ondersteunde audioformaten
Ondersteunde overdrachtsnelheid:
MPEG1 Layer-3:
32 kbps – 320 kbps (VBR)
WMA (alleen USB-apparaten):
48 kbps – 192 kbps (VBR, CBR)
AAC (alleen USB-apparaten):
48 kbps – 320 kbps (VBR, CBR)
Bemonsteringsfrequentie:
MPEG1 Layer-3:
32 kHz/44,1 kHz/48 kHz
WMA (alleen USB-apparaten):
44,1 kHz
AAC (alleen USB-apparaten):
44,1 kHz
Ondersteunde videoformaten
Xvid:
Videocodec: Xvid-video
Overdrachtsnelheid: 4,854 Mbps
(max.)
Resolutie/framesnelheid:
720 × 480, 30 fps
720 × 576, 25 fps (behalve voor
model voor Latijns-Amerika)
Audiocodec: MP3
MPEG4:
Bestandsformaat: MP4bestandsformaat
Videocodec: MPEG4 Simple
Profile (AVC is niet compatibel.)
Overdrachtsnelheid: 4 Mbps
Resolutie/framesnelheid:
720 × 480, 30 fps
720 × 576, 25 fps (behalve voor
model voor Latijns-Amerika)
Audiocodec: AAC-LC (HE-AAC is
niet compatibel.)
DRM: Niet compatibel
88NL
Luidsprekersysteem
(SS-GT5DB)
Luidsprekersysteem:
2-weg, basreflex
Luidsprekereenheid (links):
Tweeter: 50 mm × 1, conustype
Middenbereik: 90 mm × 2,
conustype
Luidsprekereenheid (rechts):
Tweeter: 50 mm × 1, conustype
Middenbereik: 90 mm × 2,
conustype
Nominale impedantie:
4 ohm
Algemeen
Het ontwerp en de technische
gegevens zijn onderhevig aan
veranderingen zonder voorafgaande
kennisgeving.
Aanvullende informatie
Stroomvoorziening:
120 V – 240 V wisselstroom,
50/60 Hz
Energieverbruik:
350 W
Stroomverbruik (in de
energiebesparingsstand):
0,5 W (wanneer "BT STBY" is
ingesteld op "OFF")
2,5 W (wanneer "BT STBY" is
ingesteld op "ON")
Afmetingen (b/h/d) (ong.):
Actieve subwoofer:
450 mm × 728 mm × 503 mm
Luidsprekereenheid (links):
500 mm × 115 mm × 142 mm
Luidsprekereenheid (rechts):
507 mm × 115 mm × 142 mm
Luidsprekereenheden (in de vorm
van een soundbar)
1.000 mm × 115 mm × 142 mm
Gewicht (ong.):
Actieve subwoofer:
32 kg
Luidsprekereenheid (links):
3,2 kg
Luidsprekereenheid (rechts):
3,2 kg
Aantal:
Actieve subwoofer:
1 stuk
Luidsprekereenheid:
2 stuks
89NL
Taalcodelijst
De spelling van de talen is conform de ISO-norm 639:1988 (E/F).
90NL
Kinderbeveiliging-regiocode
Aanvullende informatie
91NL
©2015 Sony Corporation Printed in Malaysia
4-570-734-51(1)

advertisement

Key Features

  • Home audio mini system 2400 W Black
  • Optical disc player
  • 3-way
  • Bluetooth
  • USB port Microphone in Near Field Communication (NFC)
  • MP3 playback

Related manuals

advertisement