Sony MHC-EC719iP Gebruiksaanwijzing

Add to My manuals
36 Pages

advertisement

Sony MHC-EC719iP  Gebruiksaanwijzing | Manualzz
4-467-786-51(1)
Home Audio System
Gebruiksaanwijzing
Voorbereidingen
Disc
Tuner
iPod/iPhone
USB-apparaat
Overige bedieningen
Aanvullende informatie
MHC-EC919iP/EC719iP
WAARSCHUWING
Om de kans op brand te verkleinen,
mag u de ventilatieopeningen van het
apparaat niet afdekken met een krant,
tafelkleed, gordijn, enz.
Stel het apparaat niet bloot aan open
vuur (bijvoorbeeld brandende kaarsen).
Om de kans op brand of elektrische
schokken te verkleinen, mag u het
apparaat niet blootstellen aan druppels
of spetters, en mogen geen voorwerpen
die met een vloeistof zijn gevuld, zoals
een vaas, op het apparaat worden gezet.
Installeer de stereo-installatie niet in een
krappe ruimte, zoals een boekenkast of
ingebouwde kast.
Aangezien de hoofdstekker wordt
gebruikt om het apparaat los te
koppelen van het elektriciteitsnet, sluit
u het apparaat aan op een gemakkelijk
bereikbaar stopcontact. Mocht u een
abnormale situatie van het apparaat
ontdekken, dan trekt u de netstekker
onmiddellijk uit het stopcontact.
Stel batterijen of apparaten waarin
batterijen worden gebruikt niet bloot
aan buitensporige hitte, zoals zonlicht
of vuur.
Het apparaat is niet losgekoppeld van
het elektriciteitsnet zolang de stekker
in het stopcontact zit, ondanks dat het
apparaat zelf is uitgeschakeld.
VOORZICHTIG
Het gebruik van optische instrumenten
met dit apparaat zal de kans op
oogbeschadiging vergroten.
Behalve voor klanten in de VS en
Canada
Dit apparaat is geclassificeerd als
een KLASSE 1 LASER product. Deze
aanduiding bevindt zich aan de
achterkant van het apparaat.
2NL
Kennisgeving aan klanten: de
volgende informatie is alleen van
toepassing op apparaten verkocht
in landen waarin de EU-richtlijnen
geldig zijn.
Dit product werd geproduceerd door
of in opdracht van Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075
Japan. Vragen met betrekking tot product
conformiteit gebaseerd op EU-wetgeving
kunnen worden gericht aan de
gemachtigde vertegenwoordiger, Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse
61, 70327 Stuttgart, Duitsland. Voor
service- of garantiezaken verwijzen wij u
door naar de adressen in de afzonderlijke
service of garantie documenten.
Voor klanten in Europa en Australië
Verwijdering van
oude elektrische en
elektronische apparaten
(van toepassing in
de Europese Unie
en andere Europese
landen met gescheiden
inzamelingssystemen)
Dit symbool op het product of op de
verpakking wijst erop dat dit product
niet als huishoudelijk afval mag worden
behandeld. Het moet echter naar een
inzamelingspunt worden gebracht waar
elektrische en elektronische apparatuur
wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat
dit product op de correcte manier wordt
verwerkt, helpt u mogelijke negatieve
gevolgen voor mens en milieu die
zouden kunnen veroorzaakt worden in
geval van verkeerde afvalbehandeling
te voorkomen. Het recycleren van
materialen draagt bij tot het behoud
van natuurlijke bronnen. Voor meer
details in verband met het recyclen van
dit product, kan u contact opnemen
met de gemeentelijke instanties, de
organisatie belast met de verwijdering
van huishoudelijk afval of de winkel waar
u het product hebt gekocht.
Dit betreft de accessoires:
Afstandsbediening
Europe Only Verwijdering van oude
batterijen (van toepassing
in de Europese Unie en
andere Europese landen
met afzonderlijke
inzamelingssystemen)
Dit symbool op de batterij of op de
verpakking wijst erop dat de batterij,
meegeleverd met van dit product niet
als huishoudelijk afval behandeld mag
worden.
Op sommige batterijen kan dit symbool
gebruikt worden in combinatie met
een chemisch symbool. Het chemisch
symbool voor kwik (Hg) of lood (Pb)
wordt toegevoegd wanneer de batterij
meer dan 0,0005 % kwik of 0,004 % lood
bevat.
Door deze batterijen op juiste wijze af
te voeren, helpt u mogelijke negatieve
gevolgen voor mens en milieu die
zouden kunnen veroorzaakt worden in
geval van verkeerde afvalbehandeling
te voorkomen. Het recycleren van
materialen draagt bij tot het behoud van
natuurlijke bronnen.
In het geval dat de producten om
redenen van veiligheid, prestaties dan
wel in verband met data-integriteit
een permanente verbinding met een
ingebouwde batterij vereisen, mag
deze batterij enkel door gekwalificeerd
servicepersoneel vervangen te worden.
Om ervoor te zorgen dat de batterij op
een juiste wijze zal worden behandeld,
dient het product aan het eind van zijn
levenscyclus overhandigd te worden
aan het desbetreffende inzamelingspunt
voor de recyclage van elektrisch en
elektronisch materiaal.
Voor alle andere batterijen verwijzen we
u naar het hoofdstuk over hoe de batterij
veilig uit het product te verwijderen.
Overhandig de batterij aan het
desbetreffende inzamelingspunt voor de
recyclage van batterijen.
Voor meer details in verband met het
recyclen van dit product of batterij, kan u
contact opnemen met de gemeentelijke
instanties, de organisatie het belast met
de verwijdering van huishoudelijk afval
of de winkel waar u het product hebt
gekocht.
Bericht over DualDiscs
Een DualDisc is een tweezijdige
disc, waarop aan de ene kant DVDmateriaal is opgenomen en aan de
andere kant digitaal audiomateriaal.
Echter, aangezien de kant met het
audiomateriaal niet voldoet aan de
Compact Disc (CD)-norm, wordt een
juiste weergave op dit apparaat niet
gegarandeerd.
Muziekdiscs die zijn gecodeerd met
copyright-beveiligingstechnologieën
Dit product is ontworpen voor het
afspelen van discs die voldoen aan
de CD-norm (Compact Disc). Onlangs
hebben platenmaatschappijen
muziekdiscs op de markt gebracht
die zijn gecodeerd met copyrightbeveiligingstechnologieën. Houd er
rekening mee dat sommige van deze
discs niet voldoen aan de CD-norm en
wellicht niet met dit product kunnen
worden afgespeeld.
3NL
Inhoudsopgave
Overzicht van de onderdelen en
bedieningsorganen.................... 5
Voorbereidingen
Het systeem goed aansluiten.... 9
Batterijen plaatsen................... 10
De klok instellen....................... 10
Disc
Een cd/MP3-disc weergeven.... 11
Tuner
Luisteren naar de radio.............13
iPod/iPhone
Weergeven met de
iPod/iPhone.............................. 14
USB-apparaat
Alvorens een USB-apparaat te
gebruiken.................................. 16
Muziek overbrengen vanaf een
disc.............................................17
Een bestand weergeven.......... 18
Overige bedieningen
Optionele audiocomponenten
gebruiken...................................21
Regeling van het geluid............21
De displayinformatie
veranderen............................... 22
De timers gebruiken................. 22
4NL
Aanvullende informatie
Met dit systeem compatibele
apparaten................................. 24
Verhelpen van storingen.......... 24
Meldingen................................. 29
Voorzorgsmaatregelen.............30
Technische gegevens................31
Licentie en handelsmerken...... 33
Overzicht van de onderdelen en bedieningsorganen
Deze gebruiksaanwijzing beschrijft de bediening hoofdzakelijk met behulp van de
afstandsbediening, maar u kunt de bedieningen ook uitvoeren met behulp van de
toetsen op het apparaat die dezelfde of een soortgelijke naam hebben.
Apparaat
Over de kinderslotfunctie
U kunt de toetsen op het apparaat, behalve  (aan/wachtstand), vergrendelen
om te voorkomen dat ze per ongeluk worden bediend. Houd  (stop) op het
apparaat ingedrukt totdat "LOCK ON" of "LOCK OFF" wordt afgebeeld op het
display. De toetsen op het apparaat, behalve , worden vergrendeld of
ontgrendeld.
5NL
Afstandsbediening

Apparaat: ENTER-toets
Afstandsbediening: -toets
Druk hierop om de instellingen in te
voeren/vast te leggen.

TUNING+/TUNING-toets
Druk hierop om op een gewenste
zender af te stemmen.
 (spring-achteruit-)/
 (spring-vooruit-)toets
Druk hierop om een track of bestand
te selecteren.
 (versneld-achterwaarts-)/
 (versneld-voorwaarts-)toets
Druk hierop om een punt in een track
of bestand te zoeken.
Afstandsbediening: PRESET+/
PRESET toets
Druk hierop om een voorkeurzender te
selecteren.


 (aan/wachtstand-)toets
Druk hierop om het systeem in of uit
te schakelen.

OPTIONS-toets (pag. 19)
Druk hierop om de optiemenu’s op te
roepen of te verlaten.

Afstandsbedieningssensor

Lightning-aansluiting
Sluit hierop een iPhone 5, iPod touch
(5e generatie) of iPod nano (7e
generatie) aan.

REC TO USB-toets (pag. 17)
Druk hierop om muziek vanaf een disc
over te brengen naar het aangesloten,
optionele USB-apparaat.
6NL
+/
 (map kiezen) toets
(pag. 11, 18)
Druk hierop om een map te selecteren.
Apparaat: PRESET+/PRESET toets
Druk hierop om een voorkeurzender te
selecteren.
Afstandsbediening: /// toets
Druk hierop om het menu van de
iPod/iPhone te bedienen.

 OPEN/CLOSE-toets
Druk hierop om de disclade te openen
of te sluiten.

Apparaat: VOLUME-regelaar
Draai hieraan om het volumeniveau in
te stellen.
Afstandsbediening: VOLUME +*/
toets
Druk hierop om het volumeniveau in
te stellen.

(USB-)poort
Sluit hierop een optioneel USBapparaat aan.

TUNING MODE-toets (pag. 13)
Druk hierop om de afstemfunctie te
selecteren.

AUDIO IN-aansluiting
Sluit hierop een externe
audiocomponent aan.

PLAY MODE-toets (pag. 11, 19)
Druk hierop om de weergavefunctie te
kiezen van een cd, MP3-disc of USBapparaat.

BASS BOOST-toets (pag. 21)
Druk hierop om een dynamischer
geluid te krijgen.

Apparaat: EQ-toets
Afstandsbediening: EQ +/EQ  toets
(pag. 21)
Druk hierop om het geluidseffect te
selecteren.

 (stop-)toets
Druk hierop om de weergave te
stoppen.

Apparaat:  (weergave/pauze-)
toets
Druk hierop om de weergave te
starten of pauzeren.
Afstandsbediening:  (weergave-)*
toets
Druk hierop om de weergave te
starten.
Afstandsbediening:  (pauze-)toets
Druk hierop om de weergave te
pauzeren.

REPEAT-toets (pag. 11, 18)
Druk hierop om de herhaalde
weergavefunctie in te schakelen.
FM MODE-toets (pag. 13)
Druk hierop om de FMontvangstfunctie te selecteren (mono
of stereo).

CLEAR-toets (pag. 20)
Druk hierop om de laatste stap op de
programmalijst te wissen.

RETURN-toets (pag. 14)
Druk hierop om terug te gaan naar het
vorige menu op de iPod/iPhone.

TUNER MEMORY-toets (pag. 13)
Druk hierop om een zender in te
stellen als voorkeurzender.

TUNER MEMORY NUMBER-toets
(pag. 13)
Druk hierop om op een
voorkeurzender af te stemmen.

FUNCTION-toets
Druk hierop om de functie te
selecteren.
7NL

CD-toets
Druk hierop om de CD-functie te
selecteren.
USB-toets
Druk hierop om de USB-functie te
selecteren.
AUDIO IN-toets
Druk hierop om de AUDIO IN-functie
te selecteren.
TUNER-toets
Druk hierop om de tunerfunctie (FM/
AM) te selecteren.
iPod-toets
Druk hierop om de iPod-functie te
selecteren.

DISPLAY-toets (pag. 22)
Druk hierop om de informatie op het
display te veranderen.

SLEEP-toets (pag. 22)
Druk hierop om de slaaptimer in te
stellen.

TIMER MENU-toets (pag. 10, 22)
Druk hierop om de klok en de
weergavetimer in te stellen.
* De VOLUME + en  toetsen op de
afstandsbediening zijn voorzien van
een voelstip. Gebruik de voelstip als
referentiepunt bij de bediening van het
systeem.
8NL
Voorbereidingen
Het systeem goed aansluiten
Voor MHC-EC719iP
Voorbereidingen
 Naar subwoofer
 Naar linkerluidspreker
 Naar rechterluidspreker
 Luidsprekerkabel (Rood/)
 Luidsprekerkabel (Zwart/)
 FM-draadantenne (horizontaal
strekken.)
 AM-raamantenne
 Naar stopcontact
 SUBWOOFER (alleen MHC-EC919iP)
 ANTENNA
Sluit het subwoofersnoer aan op de
SUBWOOFER-aansluiting. Plaats de
subwoofer verticaal om een betere
lagetonenweergave te verkrijgen.
Plaats bovendien de subwoofer:
op een massieve vloer waarop
resonantie onwaarschijnlijk is.
minstens enkele centimeters los van
de muur.
uit het midden van het vertrek, of
plaats een boekenplank tegen de
muur, om te voorkomen dat een
staande golf ontstaat.
Wanneer u de stekker van de FMdraadantenne of AM-raamantenne
erin steekt, let u erop dat deze in de
juiste richting wordt gehouden.
Zoek een locatie en richting met
een goede ontvangst wanneer u de
antennes plaatst.
Houd de antenne uit de buurt van de
luidsprekersnoeren en het netsnoer
om te voorkomen dat ruis wordt
opgevangen.
 FRONT SPEAKERS (MHC-EC919iP)/
SPEAKERS (MHC-EC719iP)
 Netsnoer
Steek de stekker in het stopcontact.
Sluit aan op de luidsprekersnoeren.
9NL
De luidsprekerkussentjes
bevestigen
Bevestig de bijgeleverde
luidsprekerkussentjes op de onderkant
van de voorluidsprekers en de
subwoofer om te voorkomen dat ze
verschuiven.
Batterijen plaatsen
Plaats een (bijgeleverde) R6-batterij
(AA-formaat) met de polen in de juiste
richting, zoals hieronder aangegeven.
Opmerkingen over het gebruik van de
afstandsbediening
Bij verplaatsing van dit systeem
Zorg ervoor dat geen disc is geplaatst,
geen USB-apparaat en geen iPod/
iPhone is aangesloten, en trek de
stekker van het netsnoer uit het
stopcontact.
Bij normaal gebruik moet de batterij
ongeveer zes maanden meegaan.
Als u de afstandsbediening gedurende
een lange tijd niet gaat gebruiken, haalt
u de batterij eruit om schade als gevolg
van lekkende batterij en corrosie te
voorkomen.
De klok instellen
1 Druk op  om het systeem
in te schakelen.
2 Druk op TIMER MENU om
de klokinstelfunctie te
selecteren.
Als "SELECT" wordt afgebeeld,
drukt u herhaaldelijk op /
om "CLOCK" te selecteren, en drukt
u daarna op (ENTER).
3 Druk herhaaldelijk op
/// om de uren in te
stellen, en druk daarna op
.
4 Op dezelfde manier kunt u de
minuten instellen.
Opmerking
De tijdinstelling gaat verloren als u de
stekker uit het stopcontact trekt of als er
een stroomstoring optreedt.
De klok weergeven terwijl het
systeem is uitgeschakeld
Druk op DISPLAY. De klok wordt
gedurende enkele seconden
afgebeeld.
10NL
Disc
Een cd/MP3-disc
weergeven
1 Kies de CD-functie.
Druk op CD.
2 Plaats een disc.
3 Druk op  OPEN/CLOSE op
het apparaat om de disclade
te sluiten.
De weergave start automatisch
nadat u de disclade hebt gesloten.
Als de weergave niet automatisch
start, drukt u op  (weergave).
Andere bedieningsmogelijkheden
Om
Drukt u op
De weergave
te pauzeren
. Om de weergave
te hervatten, drukt u
op .
De weergave
te stoppen
. Om de weergave
te hervatten, drukt
u op . Om
de hervattings­
weergavefunctie te
annuleren, drukt u
nogmaals op .
Een map op
+/

een MP3-disc herhaaldelijk.
selecteren
Een track of
bestand te
kiezen
/.
Een punt in
een track of
bestand te
zoeken
Houd tijdens weergave
/ ingedrukt en
laat de toets op het
gewenste punt los.
Herhaalde
weergave te
kiezen
REPEAT/FM MODE
herhaaldelijk tot "REP
ONE*1", "REP FLDR*2"
of "REP ALL*3" wordt
afgebeeld.
Drukt u op
De weergavefunctie te
veranderen
PLAY MODE
herhaaldelijk terwijl de
speler in de stopstand
staat. U kunt de
normale weergave
("FLDR" voor alle
MP3-bestanden in
de map op de disc),
willekeurige weergave
("SHUF" of "FLDRSHUF"
voor willekeurige
weergave van de map)
en geprogrammeerde
weergave
("PROGRAM")
selecteren.
Disc
Druk op  OPEN/CLOSE op het
apparaat om de disclade te
openen, plaats vervolgens een disc
op de disclade met de labelkant
naar boven gericht.
Om
*1 "REP ONE": De huidige track of het
huidige bestand wordt herhaald.
*2"REP FLDR" (alleen MP3-disc): De huidige
map wordt herhaald.
*3"REP ALL": Herhaalt alle tracks of
bestanden.
Opmerkingen over het weergeven van
MP3-discs
Sla geen andere typen bestanden of
overbodige mappen op een disc op
waarop MP3-bestanden staan.
Mappen die geen MP3-bestanden
bevatten, worden overgeslagen.
De MP3-bestanden worden weergegeven
in de volgorde waarin ze op de disc zijn
opgenomen.
Het systeem kan alleen MP3-bestanden
weergeven met de bestandsextensie
".mp3".
Zelfs als de bestandsnaam de juiste
bestandsextensie heeft, als het werkelijke
bestand anders is, kan het weergeven van
dit bestand een hard geluid genereren
waardoor een storing in het apparaat kan
optreden.
Het maximumaantal:
 mappen is 256 (inclusief de rootmap).
 MP3-bestanden is 999.
 mapniveaus (de boomstructuur van
bestanden) is 8.
Het is niet mogelijk compatibiliteit te
garanderen met alle MP3-codeer-/
MP3-schrijfsoftwareprogramma's,
opnameapparaten en opnamemedia.
Incompatibele MP3-discs kunnen ruis
veroorzaken of het geluid onderbreken of
in het geheel niet worden weergegeven.
11NL
Opmerking over het weergeven van
discs waarop meerdere sessies zijn
opgenomen
Het systeem kan continue sessies op
een disc weergeven wanneer ze zijn
opgenomen in hetzelfde sessieformaat
als de eerste sessie. Wanneer een sessie
opgenomen in een andere sessieformaat
wordt gevonden, kunnen die sessie en
alle daaropvolgende sessies niet worden
weergegeven. Merk op dat zelfs wanneer
de sessies in hetzelfde formaat zijn
opgenomen, sommige sessies mogelijk niet
worden weergegeven.
Uw eigen programma
samenstellen (PROGRAMweergavefunctie)
1 Kies de CD-functie.
Druk op CD.
2 Selecteer de weergavefunctie.
Druk herhaaldelijk op PLAY
MODE totdat "PROGRAM" wordt
afgebeeld terwijl de speler in de
stopstand staat.
3 Selecteer het gewenste trackof bestandsnummer.
Druk herhaaldelijk op /
totdat het gewenste track- of
bestandsnummer wordt afgebeeld.
Druk bij het programmeren van
MP3-bestanden in een bepaalde
 +/
map herhaaldelijk op
  om de gewenste map te
selecteren, en selecteer daarna het
gewenste bestand.
4 Programmeer het
geselecteerde track- of
bestandsnummer.
Druk op om de geselecteerde
track of het geselecteerde bestand
in te voeren.
Gekozen
track- of
bestandsnummer
12NL
Totale
weergaveduur van
de geselecteerde
track (alleen CDDA-disc)
5 Herhaal de stappen 3 t/m
4 om aanvullende tracks of
bestanden te programmeren
tot een maximum van
64 tracks of bestanden.
6 Om uw eigen programma van
tracks en bestanden weer te
geven, drukt u op .
Het programma wordt gewist
wanneer u de disclade opent of het
netsnoer loskoppelt.
Om hetzelfde programma
nogmaals weer te geven, drukt u
op .
Uitschakelen van de PROGRAMweergavefunctie
Druk op PLAY MODE.
De laatste stap op de
programmalijst wissen
Druk in de stopstand op CLEAR.
Tuner
Luisteren naar de radio
2 Druk op TUNER MEMORY om
de tunergeheugenfunctie te
selecteren.
1 Selecteer de tunerfunctie
(FM/AM).
Druk herhaaldelijk op TUNER (of op
FUNCTION op het apparaat).
2 Stem af.
Voor automatisch scannen
op PRESET+/PRESET
om het gewenste
voorkeurzendernummer te
selecteren.
Als reeds een andere zender is
toegewezen aan het geselecteerde
voorkeurzendernummer, wordt
deze zender vervangen door de
nieuwe zender.
4 Druk op
om de zender op
Tuner
Druk herhaaldelijk op TUNING
MODE totdat "AUTO" wordt
afgebeeld, en druk daarna op
TUNING+/TUNING. Het scannen
stopt automatisch nadat een
zender is gevonden.
3 Druk herhaaldelijk
te slaan.
Als het scannen niet stopt, drukt u
op  om het scannen te stoppen,
en stemt u vervolgens handmatig
af (zie hieronder).
Voor handmatige afstemming
Druk herhaaldelijk op TUNING
MODE totdat "MANUAL" wordt
afgebeeld, en druk daarna
herhaaldelijk op TUNING+/
TUNING om op de gewenste
zender af te stemmen.
Als u hebt afgestemd op een
radiozender die RDS-diensten
aanbiedt, wordt de zendernaam
afgebeeld op het display (alleen
het model voor Europa).
Tip
Om de statische ruis van een zwakke
FM-stereozender te verlagen, drukt u
herhaaldelijk op REPEAT/FM MODE totdat
"MONO" wordt afgebeeld om de stereoontvangst uit te schakelen. U verliest het
stereo-effect, maar de ontvangst is beter.
Voorprogrammeren van
radiozenders
5 Herhaal de stappen 1 t/m 4
om andere zenders in het
geheugen vast te leggen.
U kunt maximaal 20 FM- en 10 AMvoorkeurzenders opslaan. Wanneer
de stekker uit het stopcontact
wordt getrokken of indien er een
stroomonderbreking optreedt,
blijven de voorgeprogrammeerde
zenders nog een halve dag in het
geheugen bewaard.
Op een voorkeurzender afstemmen
Als u een zender hebt opgeslagen
onder voorkeurzendernummer 1
tot en met 4, kunt u op de zender
afstemmen door gewoon op TUNER
MEMORY NUMBER (1 tot en met 4)
te drukken terwijl de functie van het
systeem is ingesteld op FM of AM.
Als u een zender hebt opgeslagen
onder voorkeurzendernummer 5
of hoger, drukt u herhaaldelijk op
TUNING MODE totdat "PRESET"
wordt afgebeeld, en drukt u
vervolgens herhaaldelijk op
PRESET+/PRESET om het gewenste
voorkeurzendernummer te selecteren.
1 Stem af op de gewenste
zender.
13NL
iPod/iPhone
Weergeven met de iPod/
iPhone
De Lightning-aansluiting werkt
met een iPhone 5, iPod touch (5e
generatie) en iPod nano (7e generatie).
USB werkt met iPhone 5, iPhone 4S,
iPhone 4, iPhone 3GS, iPod touch
(3e, 4e en 5e generatie), iPod classic
en iPod nano (4e tot en met 7e
generatie).
Raadpleeg tevens pagina 24.
1 Selecteer de functie.
Voor iPhone 5, iPod touch (5e
generatie) of iPod nano (7e
generatie)
Druk op iPod.
Voor andere iPod/iPhone-modellen
Druk op USB.
Andere bedieningsmogelijkheden
Om
Drukt u op
De weergave
te pauzeren
/.
Te stoppen
.
Een track te
selecteren
/.
Een punt in
een track te
zoeken
Houd tijdens weergave
/ ingedrukt en
laat de toets op het
gewenste punt los.
Het geselecteerde
onderdeel te
kiezen
/. U kunt het
geselecteerde
onderdeel op
soortgelijke wijze
kiezen als bij bediening
van de middenknop of
aanraakbediening van
de iPod/iPhone.
De menu's
omhoog/
omlaag te
scrollen
/. U kunt op
soortgelijke wijze
omhoog en omlaag
scrollen door de
menu's als bij
bedieningen met
het "klikwiel" of de
omhoog/omlaagsleepbedieningen van
de iPod/iPhone.
Terug te
keren naar
het vorige
menu*
/RETURN.
2 Sluit de iPod/iPhone aan.
Voor iPhone 5, iPod touch (5e
generatie) of iPod nano (7e
generatie)
Sluit de iPod/iPhone aan op de
Lightning-aansluiting.
Voor andere iPod/iPhone-modellen
Sluit de iPod/iPhone aan op de
(USB-)poort met behulp van de
USB-kabel die bij de iPod/iPhone
werd geleverd.
3 Start de weergave.
Druk op .
14NL
* Deze bediening kan ongeldig zijn in
sommige toepassingen.
Opmerkingen
Het systeem gebruiken als een
acculader
U kunt het systeem gebruiken als een
acculader voor een iPod/iPhone als
het systeem is ingeschakeld.
1 Selecteer de functie.
Voor iPhone 5, iPod touch (5e
generatie) of iPod nano (7e
generatie)
Druk op iPod.
Voor andere iPod/iPhone-modellen
Druk op USB.
2 Sluit de iPod/iPhone aan.
Voor iPhone 5, iPod touch (5e
generatie) of iPod nano (7e
generatie)
Sluit de iPod/iPhone aan op de
Lightning-aansluiting.
Voor andere iPod/iPhone-modellen
Sluit de iPod/iPhone aan op de
(USB-)poort met behulp van de
USB-kabel die bij de iPod/iPhone
werd geleverd.
iPod/iPhone
De prestaties van het systeem kunnen
variëren afhankelijk van de specificaties
van uw iPod/iPhone.
Bedien de iPod/iPhone rechtstreeks
als u de iPod/iPhone niet normaal kunt
bedienen met dit systeem.
Bij het aansluiten of loskoppelen van
de iPod/iPhone, houdt u het systeem
met één hand vast en let u erop niet
per ongeluk op de toetsen van de iPod/
iPhone te drukken.
Voordat u de iPod/iPhone van het
systeem afhaalt, pauzeert u de weergave.
Om het volumeniveau te veranderen,
drukt u op VOLUME +/. Het
volumeniveau verandert niet wanneer u
dit instelt op de iPod/iPhone.
Sony kan geen aansprakelijkheid
accepteren in het geval gegevens
opgenomen op de iPod/iPhone verloren
gaan of beschadigd raken bij gebruik van
een iPod/iPhone met dit systeem.
Het opladen begint zodra de
iPod/iPhone is aangesloten op
de Lightning-aansluiting of de
 (USB-)poort. De laadstatus wordt
afgebeeld op het display van de
iPod/iPhone. Voor meer informatie
leest u de gebruiksaanwijzing van
uw iPod/iPhone.
Het opladen van een iPod/iPhone
stoppen
Koppel de iPod/iPhone los. Als het systeem
wordt uitgeschakeld, stopt ook het opladen
van de iPod/iPhone.
15NL
USB-apparaat
Alvorens een USBapparaat te gebruiken
Controleer de informatie op websites
voor compatibele USB-apparaten aan
de hand van de URL's vermeld onder
"USB-apparaten" in "Met dit systeem
compatibele apparaten" (pag. 24).
Voor informatie over het gebruik van
het USB-apparaat raadpleegt u de
gebruiksaanwijzing die bij het USBapparaat werd geleverd.
Opmerkingen
Als een USB-kabelverbinding noodzakelijk
is, sluit u de USB-kabel aan die bij het aan
te sluiten USB-apparaat werd geleverd.
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing die
bij het aan te sluiten USB-apparaat
werd geleverd voor informatie over de
bedieningsmethode.
Het kan lang duren voordat "SEARCH"
wordt afgebeeld, afhankelijk van het type
aangesloten USB-apparaat.
Sluit het systeem en het USB-apparaat
niet aan via een USB-hub.
Nadat het USB-apparaat erin is gestoken,
leest het apparaat alle bestanden op
het USB-apparaat. Als er veel mappen of
bestanden op het USB-apparaat staan,
kan het lezen ervan erg lang duren.
Na bediening van sommige aangesloten
USB-apparaten, kan een vertraging
optreden voordat de bediening wordt
uitgevoerd door dit systeem.
Compatibiliteit met alle codeer-/
schrijfsoftware kan niet worden
gegarandeerd. Als audiobestanden
op het USB-apparaat oorspronkelijk
werden gecodeerd met incompatibele
software, kunnen dergelijke bestanden
ruis of onderbroken geluid voortbrengen,
of in het geheel niet kunnen worden
weergeven.
Dit systeem ondersteunt niet
noodzakelijkerwijs alle functies van het
aangesloten USB-apparaat.
Verwijder het USB-apparaat niet tijdens
het overbrengen of wissen. Als u dit doet,
kunnen de gegevens op het apparaat
beschadigd worden of kan het apparaat
zelf beschadigd worden.
16NL
Het systeem gebruiken als een
acculader
Wanneer het systeem is ingeschakeld
kunt u het systeem als acculader
gebruiken voor USB-apparaten die zijn
uitgerust met een oplaadfunctie.
1 Kies de USB-functie.
Druk op USB.
2 Sluit het USB-apparaat aan op de
(USB-)poort.
Het opladen begint zodra het
USB-apparaat is aangesloten op
de (USB-)poort van het systeem.
Voor meer informatie leest u de
gebruiksaanwijzing van uw USBapparaat.
Muziek overbrengen
vanaf een disc
U kunt muziek overbrengen vanaf een
disc (CD-DA-disc of MP3-disc) door de
volgende overdrachtfuncties van het
systeem te gebruiken.
CD SYNC-overdracht: Overbrengen
van alle CD-DA-tracks vanaf de CDDA-disc.
MP3-mapoverdracht: Overbrengen
van MP3-bestanden in een bepaalde
map vanaf de MP3-disc.
REC1-overdracht: Overbrengen van
de track of het MP3-bestand die/dat
op dit moment wordt weergegeven
vanaf de disc.
1 Kies de CD-functie.
Druk op CD.
de (USB-)poort.
3 Plaats de disc die u wilt
overbrengen.
Als de weergave automatisch
begint, drukt u tweemaal op .
4 Bereid het overbrengen voor.
Ga door naar stap 5 in geval van CD
SYNC-overdracht.
Voor MP3-mapoverdracht
Om de MP3-bestanden in een
bepaalde map over de brengen,
drukt u herhaaldelijk op
+/
 om de gewenste map
te selecteren. Start daarna de
weergave en druk eenmaal op .
Controleer of de verstreken
weergaveduur is gestopt op het
display.
Druk op / om de track of
het MP3-bestand te selecteren die/
dat u wilt overbrengen, en start
daarna de weergave.
Om een MP3-bestand in een
bepaalde map over te brengen,
+/
drukt u herhaaldelijk op
 om de gewenste map te
selecteren, en druk daarna op
/ om het MP3-bestand te
selecteren dat u wilt overbrengen.
Start tenslotte de weergave.
5 Druk op REC TO USB op het
apparaat.
"READY" wordt afgebeeld op het
display.
6 Druk op
.
Het overbrengen start, waarna
"USB REC" wordt afgebeeld op het
display.
Verwijder het USB-apparaat niet
totdat het overbrengen voltooid is.
Nadat het overbrengen voltooid
is, wordt "COMPLETE" afgebeeld
op het display en worden
audiobestanden in MP3-formaat
aangemaakt.
USB-apparaat
2 Sluit het USB-apparaat aan op
Voor REC1-overdracht
Regels voor het aanmaken van
mappen en bestanden
Wanneer voor het eerst wordt
overgebracht naar een USB-apparaat,
wordt rechtstreeks onder de "ROOT"
een map ("CDDA001*", "MP3_REC1" of
"CD_REC1") aangemaakt (in het geval
van een MP3-mapoverdracht, wordt
een map met dezelfde naam als de
overdrachtbron aangemaakt onder de
"ROOT").
Mappen en bestanden worden als
volgt gegenereerd.
CD SYNC-overdracht
Over­dracht­ Mapnaam
bron
"CDDA001"*
CD-DA
Bestands­
naam
"TRACK001"*
17NL
MP3-mapoverdracht
Over­dracht­ Mapnaam Bestands­
bron
naam
MP3
Hetzelfde als de
overdrachtbron
REC1-overdracht
Over­dracht­ Mapnaam
bron
"MP3_REC1"
MP3
CD-DA
"CD_REC1"
Bestands­
naam
Hetzelfde
als de overdrachtbron
"TRACK001"*
* De map- en bestandsnummers worden
daarna op volgorde toegewezen.
Opmerkingen
Als u begint met overbrengen in de
willekeurige weergavefunctie of herhaalde
weergavefunctie, wordt de geselecteerde
weergavefunctie automatisch veranderd
naar de normale weergavefunctie.
CD-TEXT-informatie wordt niet
overgebracht in de aangemaakte
MP3-bestanden. Dit systeem biedt
geen ondersteuning voor de CD-TEXTstandaard.
Het overbrengen stopt automatisch als:
 de beschikbare ruimte op het
USB-apparaat opraakt tijdens het
overbrengen.
 het aantal audiobestanden en
mappen op het USB-apparaat het
maximumaantal heeft bereikt dat het
systeem kan herkennen.
Als de map of het bestand die/dat
u probeert over te brengen reeds
op het USB-apparaat bestaat onder
dezelfde naam, wordt een volgnummer
toegevoegd aan de naam, zonder dat de
originele map of het originele bestand
wordt overschreven.
Bedien de toetsen op de
afstandsbediening of het apparaat niet
tijdens het overbrengen om te voorkomen
dat het overbrengen wordt gestopt.
Opmerking over auteursrechtelijk
beschermde inhoud
De overgebrachte muziek is uitsluitend
bedoeld voor privégebruik. Voor
gebruik van de muziek buiten deze
beperking is toestemming vereist van de
auteursrechtenhouders.
18NL
Een bestand weergeven
Het audioformaat dat op dit systeem
kan worden weergegeven is MP3/
WMA*.
* Bestanden voorzien van
auteursrechtenbescherming (DRM, Digital
Rights Management) kunnen niet worden
weergegeven op dit systeem.
Het is mogelijk dat bestanden die vanaf
een online muziekwinkel zijn gedownload
niet kunnen worden weergegeven op dit
systeem.
1 Kies de USB-functie.
Druk op USB.
2 Sluit het USB-apparaat aan op
de (USB-)poort.
3 Start de weergave.
Druk op .
Andere bedieningsmogelijkheden
Om
Drukt u op
De weergave . Om de weergave
te pauzeren te hervatten, drukt u
op .
De weergave . Om de weergave te
te stoppen
hervatten, drukt u op
 *1. Om de hervattingsweergavefunctie
te annuleren, drukt u
nogmaals op .
Een map te
selecteren
+/

herhaaldelijk.
Een bestand
te kiezen
/.
Een punt in
een bestand
te zoeken
Houd tijdens weergave
/ ingedrukt en
laat de toets op het
gewenste punt los.
Herhaalde
weergave te
kiezen
REPEAT/FM MODE
herhaaldelijk tot "REP
ONE*2", "REP FLDR*3"
of "REP ALL*4" wordt
afgebeeld.
Om
Drukt u op
De weergavefunctie te
veranderen
PLAY MODE
herhaaldelijk terwijl
het USB-apparaat in de
stopstand staat. U kunt
de normale weergave
("FLDR" voor alle
bestanden in de map
op het USB-apparaat),
willekeurige weergave
("SHUF" of "FLDRSHUF"
voor willekeurige
weergave van de map)
en geprogrammeerde
weergave ("PROGRAM")
selecteren.
Opmerkingen
Dit systeem kan geen audiobestanden
op het USB-apparaat weergeven in de
volgende gevallen:
 wanneer het aantal audiobestanden in
een map hoger is dan 999.
 wanneer het totaalaantal
audiobestanden op een USB-apparaat
hoger is dan 999.
 wanneer het aantal mappen op een
USB-apparaat hoger is als 256 (inclusief
de "ROOT"-map en lege mappen).
Deze aantallen kunnen verschillen
afhankelijk van de bestands- en
mapstructuur. Sla geen andere typen
bestanden of overbodige mappen op een
USB-apparaat op waarop audiobestanden
staan.
Audiobestanden of mappen wissen
vanaf het USB-apparaat
1 Kies de USB-functie.
Druk op USB.
2 Sluit het USB-apparaat aan op de
(USB-)poort.
3 Druk herhaaldelijk op / of
+/
 om het audiobestand
of de map te selecteren die u
wilt wissen, en start daarna de
weergave.
USB-apparaat
*1 Bij het weergeven van een MP3- of
WMA-bestand met VBR, kan het apparaat
de weergave hervatten vanaf een ander
punt.
*2"REP ONE": Het huidige bestand wordt
herhaald.
*3"REP FLDR": De huidige map wordt
herhaald.
*4"REP ALL": Alle bestanden op een USBapparaat worden herhaald.
Het apparaat kan slechts weergeven tot 8
mapniveaus diep.
Bestanden en mappen worden afgebeeld
in de volgorde van aanmaken op het USBapparaat.
Mappen waarin geen audiobestanden
zitten worden overgeslagen.
De audioformaten waarnaar u met dit
systeem kunt luisteren zijn de volgende:
 MP3: bestandsextensie ".mp3"
 WMA: bestandsextensie ".wma"
Merk op dat ook wanneer de
bestandsnaam de juiste extensie heeft,
maar het werkelijke bestand anders is,
het systeem ruis kan voortbrengen of een
storing kan ontstaan.
4 Druk op OPTIONS op het apparaat.
5 Druk op / om "ERASE" te
selecteren en druk daarna op .
"FO ERASE" of "FI ERASE" wordt
afgebeeld op het display.
6 Druk op
.
"COMPLETE" wordt afgebeeld op
het display.
19NL
Uw eigen programma
samenstellen (PROGRAMweergavefunctie)
1 Kies de USB-functie.
Druk op USB.
2 Selecteer de weergavefunctie.
Druk herhaaldelijk op PLAY
MODE totdat "PROGRAM" wordt
afgebeeld terwijl de speler in de
stopstand staat.
3 Selecteer het gewenste
bestandsnummer.
Druk herhaaldelijk op
/ totdat het gewenste
bestandsnummer wordt afgebeeld.
Druk bij het programmeren van
MP3- of WMA-bestanden in een
bepaalde map herhaaldelijk op
 +/
  om de gewenste map
te selecteren, en selecteer daarna
het gewenste bestand.
4 Programmeer het
geselecteerde bestand.
Druk op om het geselecteerde
bestand in te voeren.
Geselecteerde bestandsnummer
5 Herhaal de stappen 3 en
4 om andere bestanden
te programmeren tot een
maximum van 64 bestanden.
6 Om uw eigen programma van
bestanden weer te geven,
drukt u op .
Het programma wordt gewist
wanneer u de disclade opent of het
netsnoer loskoppelt.
Om hetzelfde programma
nogmaals weer te geven, drukt u
op .
20NL
Uitschakelen van de PROGRAMweergavefunctie
Druk op PLAY MODE.
De laatste stap op de
programmalijst wissen
Druk in de stopstand op CLEAR.
Overige bedieningen
Optionele
audiocomponenten
gebruiken
1 Bereid de geluidsbron voor.
Sluit een extra audiocomponent
aan met behulp van een analoge
kabel (niet bijgeleverd) op de
AUDIO IN-aansluiting van het
apparaat.
2 Druk herhaaldelijk op
Regeling van het geluid
Om
Drukt u op
De geluidssterkte in te
stellen
VOLUME +/.
Een
dynamischer
geluid te
genereren
BASS BOOST.
Een
geluidseffect
in te stellen
EQ +/EQ 
herhaaldelijk tot het
gewenste geluidseffect
wordt afgebeeld.
VOLUME  tot "VOL MIN"
wordt afgebeeld op het
display.
3 Selecteer de AUDIO INfunctie.
4 Start de weergave.
Begin met het weergeven van de
aangesloten component en stel het
volumeniveau in.
Opmerking
Het systeem kan automatisch in de standbystand worden gezet als het volumeniveau
van de aangesloten component te laag is.
Stel het volumeniveau van de component
in. Zie "De automatische stand-bystand
uitschakelen" (pag. 29).
Overige bedieningen
Druk op AUDIO IN.
21NL
De displayinformatie
veranderen
Om
Drukt u op
De informatie DISPLAY herhaaldelijk
op het
terwijl het systeem is
display te
ingeschakeld.
veranderen*
* Bijvoorbeeld, u kunt informatie bekijken,
zoals een tracknummer, bestand-/
mapnaam, albumnaam en artiestennaam.
Het systeem biedt de volgende
displayfunctie.
Display­
functie
Wanneer het
apparaat is
uitgeschakeld
Energie­
besparings­
stand
Het display wordt
uitgeschakeld om
energie te besparen.
De timer en klok
blijven werken.
Opmerkingen over de informatie op
het display
Tekens die niet kunnen worden afgebeeld,
worden afgebeeld als "-".
Het volgende wordt niet afgebeeld:
 de totale weergaveduur van een MP3disc en een USB-apparaat.
 de resterende weergaveduur van een
MP3/WMA-bestand.
Het volgende wordt niet juist afgebeeld:
 de verstreken weergaveduur van een
MP3/WMA-bestand dat gecodeerd is
met VBR (variabele overdrachtsnelheid).
 de map- en bestandsnamen die zich
niet houden aan ISO9660 Level 1/Level
2 in het uitbreidingsformaat.
De timers gebruiken
Het systeem kent twee timerfuncties.
Bij gebruik van beide timers, heeft de
slaaptimer voorrang.
Slaaptimer:
U kunt met muziek in slaap vallen. De
functie werkt zelfs als de tijd nog niet
is ingesteld.
Druk herhaaldelijk op SLEEP. Als
u "AUTO" selecteert, schakelt het
systeem automatisch uit nadat de disc
of het USB-apparaat die/dat wordt
weergegeven is gestopt, of binnen
100 minuten.
Weergavetimer:
U kunt op een vooraf ingesteld tijdstip
worden gewekt door muziek van een
cd, FM/AM-zender, iPod/iPhone of
USB-apparaat.
Zorg ervoor dat de tijd is ingesteld.
1 Bereid de geluidsbron voor.
Bereid de geluidsbron voor en druk
daarna op VOLUME +/ om het
volumeniveau in te stellen.
Om te beginnen vanaf een
bepaalde CD-DA-track of
audiobestand, maakt u uw eigen
programma (pag. 12, 20).
2 Selecteer de
timerinstelfunctie.
Druk op TIMER MENU.
Als de klok niet is ingesteld, zal
het systeem in de klokinstelfunctie
staan. In dat geval stelt u de klok in.
3 Stel de weergavetimer in.
Druk herhaaldelijk op / om
"PLAY SET" te selecteren en druk
daarna op .
4 Stel het tijdstip in waarop u
gewekt wilt worden.
Druk herhaaldelijk op ///
om de uren in te stellen, en druk
daarna op . Volg dezelfde
procedure om de minuten in te
stellen.
22NL
5 Volg dezelfde procedure als in
stap 4 om de tijd in te stellen
waarop de weergave moet
stoppen.
6 Kies de geluidsbron.
Druk herhaaldelijk op / tot
de gewenste geluidsbron wordt
afgebeeld, en druk daarna op .
7 Schakel het systeem uit.
Druk op . Het systeem wordt
automatisch ingeschakeld vóór het
ingesteld tijdstip.
Als het systeem reeds is
ingeschakeld op de ingestelde
begintijd, zal de weergavetimer
niet in werking treden. Bedien het
systeem niet vanaf het moment
waarop het systeem wordt
ingeschakeld tot het moment
waarop het weergeven begint.
Controleren van de instellingen
2 Druk herhaaldelijk op /
om "SELECT" te selecteren, en druk
daarna op .
3 Druk herhaaldelijk op /
om "PLAY SEL" te selecteren en
druk daarna op .
Uitschakelen van de timer
Overige bedieningen
1 Druk op TIMER MENU.
Herhaal dezelfde procedure als in
"Controleren van de instellingen" tot
"OFF" wordt afgebeeld in stap 3, en
druk daarna op .
Wijzigen van de timerinstellingen
Begin opnieuw vanaf stap 1 van "De
timers gebruiken".
Opmerkingen voor de gebruiker van
een iPod/iPhone
Zorg ervoor dat de iPod/iPhone niet
weergeeft tijdens het gebruik van de
weergavetimer.
De weergavetimer wordt mogelijk niet
geactiveerd, afhankelijk van de status van
de aangesloten iPod/iPhone.
Tip
De weergavetimerinstelling blijft
gehandhaafd zolang de instelling niet
handmatig wordt geannuleerd.
23NL
Aanvullende informatie
Met dit systeem
compatibele apparaten
iPod/iPhone
U kunt de volgende iPod/iPhonemodellen met dit systeem gebruiken.
Update uw iPod/iPhone met de meest
recente softwareversie voordat u hem
gebruikt.
Gemaakt voor
 iPhone 5
 iPhone 4S
 iPhone 4
 iPhone 3GS
 iPod touch (5e generatie)
 iPod touch (4e generatie)
 iPod touch (3e generatie)
 iPod classic
 iPod nano (7e generatie)
 iPod nano (6e generatie)
 iPod nano (5e generatie)
 iPod nano (4e generatie)
USB-apparaten
Kijk op de onderstaande websites
voor informatie over compatibele USBapparaten.
Voor klanten in Europa:
http://support.sony-europe.com/
Voor klanten in de Verenigde Staten:
http://esupport.sony.com/
Voor klanten in Canada:
http://esupport.sony.com/CA
Voor klanten in andere landen en
gebieden:
http://www.sony-asia.com/support
24NL
Verhelpen van storingen
1 Controleer of het netsnoer
en de luidsprekersnoeren op
de juiste wijze en stevig zijn
aangesloten.
2 Zoek uw probleem op in de
onderstaande controlelijst
en voer de aangegeven
corrigerende handeling uit.
Als het probleem blijft bestaan,
moet u contact opnemen met uw
dichtstbijzijnde Sony-dealer.
Als "PROTECT" op het display
wordt afgebeeld
Trek onmiddellijk de stekker van
het netsnoer uit het stopcontact en
controleer de onderstaande punten
zodra "PROTECT" uitgaat.
Zijn de + en  luidsprekersnoeren
kortgesloten?
Worden de ventilatieopeningen
van het systeem door iets
geblokkeerd?
Nadat u bovenstaande punten
hebt gecontroleerd en geen
problemen hebt gevonden, sluit u
het netsnoer weer aan en schakelt
u het apparaat in. Als het probleem
blijft bestaan, moet u contact
opnemen met uw dichtstbijzijnde
Sony-dealer.
Als "OVER CURRENT" wordt
afgebeeld op het display
Er is een probleem vastgesteld
met betrekking tot het niveau
van de elektrische stroom vanaf
de (USB-)poort en Lightningaansluiting. Schakel het systeem
uit en verwijder het USB-apparaat
en iPod/iPhone vanaf de (USB-)
poort en Lightning-aansluiting.
Zorg ervoor dat er geen probleem
met het USB-apparaat en de iPod/
iPhone is. Als de aanduiding op het
display afgebeeld blijft, neemt u
contact op met uw dichtstbijzijnde
Sony-dealer.
Algemeen
Het systeem wordt niet ingeschakeld.
Is het netsnoer aangesloten?
Het systeem is onverwacht in de standbystand gezet.
Dit is geen defect. Het systeem
wordt automatisch in de standbystand gezet wanneer gedurende
30 minuten geen bediening
plaatsvindt of geluidssignaal wordt
uitgevoerd. Zie "De automatische
stand-bystand uitschakelen" (pag.
29).
De klokinstelling of de
weergavetimerbediening is
onverwacht geannuleerd.
Als ongeveer een minuut
verstrijkt zonder dat bediening
plaatsvindt wordt de klokinstelling
of de weergavetimerinstelling
automatisch geannuleerd. Voer de
bediening opnieuw uit vanaf het
begin.
Er is geen geluid.
Geluidsweergave van slechts één
kanaal of de geluidssterkte van het
linker- en rechterkanaal is niet gelijk.
Stel de luidsprekers zo symmetrisch
mogelijk op.
Sluit alleen de bijgeleverde
luidsprekers aan.
Zware brom of ruis.
Plaats het systeem verder weg van
bronnen van de ruis.
Sluit het systeem aan op een ander
stopcontact.
Monteer een ruisfilter (los
verkrijgbaar) aan het netsnoer.
Verwijder alle obstakels tussen
de afstandsbediening en de
afstandsbedieningssensor, en stel
het apparaat op uit de buurt van
tl-verlichting.
Richt de afstandsbediening op de
afstandsbedieningssensor op het
apparaat.
Houd de afstandsbediening dichter
bij het systeem.
Geen enkele toets op het apparaat
werkt, behalve , en "LOCK ON"
wordt afgebeeld op het display.
De kinderbeveiligingsfunctie
is ingeschakeld. Om de
kinderbeveiliging uit te schakelen,
houdt u  ingedrukt op het
apparaat totdat "LOCK OFF" wordt
afgebeeld op het display.
Een disc kan niet worden uitgeworpen
en "LOCKED" wordt afgebeeld op het
display.
Neem contact op met uw Sonydealer of het plaatselijke, erkende
Sony-servicecentrum.
CD/MP3-disc
Het geluid slaat over of weergave van
de disc is niet mogelijk.
Veeg de disc schoon of vervang de
disc.
Plaats het systeem op een
trillingsvrije plaats (bijv. bovenop
een tafeltje).
Plaats de luidsprekers verder weg
van het systeem, of plaats ze op
afzonderlijke voeten. Het overslaan
van het geluid kan veroorzaakt
worden door de luidsprekertrillingen
op een hoog volumeniveau.
Aanvullende informatie
Zijn de + en  luidsprekersnoeren
kortgesloten?
Gebruikt u alleen de bijgeleverde
luidsprekers?
Worden de ventilatieopeningen van
het systeem door iets geblokkeerd?
De opgegeven zender heeft
mogelijk het zenden tijdelijk
onderbroken.
De afstandsbediening werkt niet.
De weergave begint niet bij de eerste
track.
Stel de weergavefunctie in op de
normale weergavefunctie.
25NL
Het opstarten van de weergave duurt
langer dan normaal.
De iPod/iPhone kan niet worden
opgeladen.
De volgende discs kunnen de
benodigde voorbereidingstijd voor
het weergeven verlengen:
een disc waarop een ingewikkelde
boomstructuur is opgenomen.
een disc waarop meerdere sessies
zijn opgenomen.
een disc die niet is afgesloten
(een disc waaraan nog gegevens
kunnen worden toegevoegd).
een disc waarop veel mappen
staan.
Controleer of de iPod/iPhone op de
juiste wijze is aangesloten.
Controleer of het systeem is
ingeschakeld.
iPod/iPhone
Er is geen geluid.
Controleer of de iPod/iPhone op de
juiste wijze is aangesloten.
Zorg ervoor dat de iPod/iPhone
muziek weergeeft.
Controleer of de iPod/iPhone is
geüpdatet met de meest recente
softwareversie. Zo niet, update de
iPod/iPhone voordat u deze met het
systeem gebruikt.
Stel het volumeniveau goed in.
Het geluid is vervormd.
Controleer of de iPod/iPhone op de
juiste wijze is aangesloten.
Verlaag het volumeniveau.
Stel de "EQ"-instelling van de iPod/
iPhone in op "Off" of "Flat".
De iPod/iPhone werkt niet.
Schakel alle andere "iOS"toepassingen uit die draaien op de
iPod/iPhone. Voor meer informatie
raadpleegt u de gebruiksaanwijzing
van de iPod/iPhone.
Controleer of de iPod/iPhone op de
juiste wijze is aangesloten.
Omdat de bediening van het
systeem anders is dan die van de
iPod/iPhone, kunt u de iPod/iPhone
niet bedienen met behulp van
de bedieningselementen van de
afstandsbediening of het apparaat.
Voer in dit geval de bedieningen uit
op de iPod/iPhone.
26NL
USB-apparaat
Het aangesloten USB-apparaat kan niet
worden opgeladen.
Controleer dat het USB-apparaat op
de juiste wijze is aangesloten.
Gebruikt u een ondersteund USBapparaat?
Als u een niet-ondersteund USBapparaat aansluit, kunnen de
volgende problemen optreden.
Controleer de informatie op
websites voor compatibele USBapparaten aan de hand van de URL's
vermeld onder "USB-apparaten"
in "Met dit systeem compatibele
apparaten" (pag. 24).
Het USB-apparaat wordt niet
herkend.
Bestands- en mapnamen worden
niet afgebeeld op dit systeem.
Weergave is niet mogelijk.
Het geluid slaat over.
Ruis is hoorbaar.
Een vervormd geluid wordt
voortgebracht.
Er is geen geluid.
Het USB-apparaat is niet goed
aangesloten. Schakel het systeem
uit en sluit het USB-apparaat
opnieuw aan.
Ruis is hoorbaar, het geluid slaat over
of het is vervormd.
Schakel het systeem uit en sluit het
USB-apparaat opnieuw aan.
De muziekgegevens zelf bevatten
ruis, of het geluid is vervormd.
Ruis kan zijn binnengedrongen
tijdens het muziekaanmaakproces
met behulp van het systeem of
de computer. Maak de audiodata
opnieuw aan.
De bitsnelheid die werd gebruikt bij
het opnemen van de bestanden was
laag. Stuur bestanden gecodeerd
met een hoge bitsnelheid naar het
USB-apparaat.
"SEARCH" wordt langdurig afgebeeld,
of het duurt erg lang voordat de
weergave begint.
De leesprocedure kan lang duren in
de volgende gevallen.
Er staan veel bestanden of
mappen op het USB-apparaat.
De bestandsstructuur is uitermate
complex.
De geheugencapaciteit is extreem.
Het interne geheugen is
gefragmenteerd.
Foutief display
Tekens die niet kunnen worden
afgebeeld, worden afgebeeld als "-".
Het USB-apparaat werd
losgekoppeld of de voeding
werd uitgeschakeld tijdens het
overbrengen. Wis het gedeeltelijk
overgebrachte bestand en
voer het overbrengen opnieuw
uit. Als hiermee het probleem
niet is opgelost, kan het USBapparaat kapot zijn. Raadpleeg de
gebruiksaanwijzing van het USBapparaat voor informatie over hoe u
dit probleem kunt oplossen.
Audiobestanden of mappen op het
USB-apparaat kunnen niet worden
gewist.
Het overbrengen leidt tot een fout.
De weergave start niet.
Controleer de informatie op
websites voor compatibele USBapparaten aan de hand van de URL's
vermeld onder "USB-apparaten"
in "Met dit systeem compatibele
apparaten" (pag. 24).
Het USB-apparaat is niet goed
geformatteerd. Raadpleeg de
gebruiksaanwijzing van het USBapparaat voor informatie over het
formatteren.
Schakel het systeem uit en
verwijder het USB-apparaat.
Als het USB-apparaat een aanuitschakelaar heeft, verwijdert u
het uit het systeem en schakelt
u het vervolgens USB-apparaat
uit en weer in. Voer daarna het
overbrengen nogmaals uit.
Schakel het systeem uit, sluit
vervolgens het USB-apparaat
opnieuw aan en schakel tenslotte
het systeem weer in.
Controleer de informatie op
websites voor compatibele USBapparaten aan de hand van de URL's
vermeld onder "USB-apparaten"
in "Met dit systeem compatibele
apparaten" (pag. 24).
Druk op  om de weergave te
starten.
Aanvullende informatie
Schakel het systeem uit, sluit
vervolgens het USB-apparaat
opnieuw aan en schakel tenslotte
het systeem weer in.
Controleer de informatie op
websites voor compatibele USBapparaten aan de hand van de URL's
vermeld onder "USB-apparaten"
in "Met dit systeem compatibele
apparaten" (pag. 24).
Controleer of het USB-apparaat
schrijfbeveiligd is.
Het USB-apparaat werd
losgekoppeld of de voeding werd
uitgeschakeld tijdens het wissen.
Verwijder het gedeeltelijk gewiste
bestand. Als hiermee het probleem
niet is opgelost, kan het USBapparaat kapot zijn. Raadpleeg de
gebruiksaanwijzing van het USBapparaat voor informatie over hoe u
dit probleem kunt oplossen.
Het USB-apparaat wordt niet herkend.
De weergave begint niet bij de eerste
track.
Stel de weergavefunctie in op de
normale weergavefunctie.
27NL
De bestanden kunnen niet worden
weergegeven.
De audiobestanden
hebben mogelijk verkeerde
bestandsextensies. De
bestandsextensies die door dit
systeem worden ondersteund zijn
de volgende:
MP3: bestandsextensie ".mp3"
WMA: bestandsextensie ".wma"
USB-opslagapparaten die zijn
geformatteerd in een ander
bestandssysteem dan FAT16 of
FAT32 worden niet ondersteund.*
Als u een USB-opslagapparaat met
partities gebruikt, kunnen alleen
de bestanden op de eerste partitie
worden weergegeven.
Bestanden die zijn versleuteld of
beveiligd door een wachtwoord,
enz., kunnen niet worden
weergegeven.
* Dit systeem ondersteunt de
bestandssystemen FAT16 en FAT32, maar
sommige USB-apparaten ondersteunen
niet al deze bestandssystemen. Voor
meer informatie raadpleegt u de
gebruiksaanwijzing van ieder USBopslagmedium of neemt u contact op
met de fabrikant.
Tuner
Zware brom of ruis, of ontvangst van
radiozenders is niet mogelijk.
Sluit de antenne op de juiste wijze
aan.
Probeer de antenne op een andere
plaats of in een andere richting
te plaatsen voor een betere
signaalontvangst.
Houd de antenne uit de buurt
van de luidsprekersnoeren en het
netsnoer om te voorkomen dat ruis
wordt opgevangen.
Schakel dichtbij geplaatste
elektrische apparatuur uit.
28NL
Het AM-afsteminterval veranderen
(behalve het model voor Europa)
Het AM-afsteminterval is in de fabriek
ingesteld op een standaardinstelling
van 9 kHz of 10 kHz. Gebruik de
toetsen op het apparaat om het AMafsteminterval te veranderen.
1 Stem af op een willekeurige AMzender.
2 Houd OPTIONS ingedrukt op het
apparaat totdat "530" of "531"
wordt afgebeeld op het display.
Alle AM-voorkeurzenders worden
gewist.
Het systeem terugstellen op de
fabrieksinstellingen
Als het systeem nog steeds niet
naar behoren functioneert, moet
u het systeem terugstellen op de
fabrieksinstellingen.
1 Haal de stekker uit het
stopcontact, steek de stekker
daarna weer terug in het
stopcontact en schakel het
systeem in.
2 Houd  en EQ op het apparaat
ingedrukt totdat "RESET OK" wordt
afgebeeld.
Alle door de gebruiker
gemaakte instellingen, zoals de
voorkeurzenders, timer en de tijd,
worden gewist.
De automatische stand-bystand
uitschakelen
Dit systeem is uitgerust met een
automatische stand-byfunctie. In
deze functie wordt het systeem
automatisch in de stand-bystand
gezet wanneer gedurende 30 minuten
geen bediening plaatsvindt of
geluidssignaal wordt uitgevoerd.
In de standaardinstellingen is de
automatische stand-byfunctie
ingeschakeld.
Druk op de knoppen op het apparaat
om de automatische stand-byfunctie
uit te schakelen.
Houd  ingedrukt terwijl het
systeem is ingeschakeld, totdat
"AUTO STANDBY OFF" wordt
afgebeeld.
Om de functie in te schakelen,
herhaalt u de procedure totdat
"AUTO STANDBY ON" wordt
afgebeeld.
Opmerkingen
DISC ERR
U hebt een disc geplaatst die niet kan
worden weergegeven.
ERROR
Het USB-apparaat is schrijfbeveiligd.
De opslagruimte van het USBapparaat is vol.
FULL
U hebt geprobeerd meer dan 64
tracks of bestanden (stappen) te
programmeren.
NO FILE
Er staan geen bestanden die
weergegeven kunnen worden op
de cd-r/cd-rw-disc of op het USBapparaat.
NO STEP
Alle geprogrammeerde stappen zijn
gewist.
NO USB
Er is geen USB-apparaat aangesloten
of een niet-ondersteund USBapparaat is aangesloten.
Er staan geen bestanden die
weergegeven kunnen worden op
het USB-apparaat.
PLAY SET
U hebt geprobeerd de timer te kiezen
terwijl de weergavetimer nog niet was
ingesteld.
PLS STOP
Aanvullende informatie
De automatische stand-bystand is niet
geldig in de tunerfunctie (FM/AM).
Mogelijk wordt het systeem niet
automatisch in de stand-bystand gezet in
de volgende gevallen:
 wanneer een audiosignaal is
gedetecteerd.
 wanneer een iPod/iPhone is
aangesloten op de Lightningaansluiting.
 tijdens weergave van audiotracks of
bestanden.
 terwijl de vooraf ingestelde
weergavetimer of slaaptimer wordt
uitgevoerd.
Meldingen
U hebt op PLAY MODE gedrukt tijdens
het weergeven.
SELECT
U hebt op TIMER MENU gedrukt
tijdens een timerbediening.
TIME NG
De begin- en eindtijden van de
weergavetimer zijn ingesteld op
hetzelfde tijdstip.
29NL
Voorzorgsmaatregelen
Discs die WEL met dit systeem kunnen
worden weergegeven
Audio-cd's
Cd-r's en cd-rw's (audiodata/MP3bestanden)
Discs die NIET met dit systeem kunnen
worden weergegeven
Cd-rom's
Cd-r's en cd-rw's anders dan die
zijn opgenomen in het muziekcd-formaat die voldoen aan het
ISO9660 Level 1/Level 2
Cd-r's en cd-rw's opgenomen
met meerdere sessies die niet zijn
afgesloten door "sessie afsluiten"
Cd-r's en cd-rw's met een slechte
opnamekwaliteit, cd-r's en cd-rw's
waarop krassen staan of die vuil
zijn, en cd-r's en cd-rw's die zijn
opgenomen op een incompatibel
opnameapparaat
Cd-r's en cd-rw's die niet juist zijn
afgesloten
Discs waarop andere bestanden
staan dan MPEG 1 Audio Layer-3
(MP3)-bestanden
Discs met een andere dan de
standaardvorm (bijv. hartvormig,
vierkant, stervormig, enz.)
Discs met plakband, papier of
stickers erop
Huurdiscs of gebruikte discs waarop
stickers zitten waarvan de lijm onder
de rand vandaan komt
Discs waarop labels geprint zijn
met inkt die bij aanraking kleverig
aanvoelt
Opmerkingen over discs
30NL
Veeg alvorens de disc weer te
geven de disc schoon met een
reinigingsdoekje vanuit het midden
naar de rand.
Reinig discs niet met oplosmiddelen,
zoals benzine, thinner, in de winkel
verkrijgbare schoonmaakmiddelen
of antistatische spray bedoeld voor
langspeelplaten.
Stel een disc niet bloot aan direct
zonlicht of warmtebronnen, zoals
heteluchtkanalen, en laat deze niet
achter in een auto die in de volle zon
geparkeerd staat.
Voor uw veiligheid
Trek de stekker van het netsnoer
uit het stopcontact als het apparaat
gedurende een lange tijd niet
gebruikt gaat worden. Als u de
stekker uit het stopcontact trekt,
moet u altijd de stekker vastpakken.
Trek nooit aan het snoer zelf.
In het geval een voorwerp of
vloeistof in het systeem terechtkomt,
trekt u de stekker uit het stopcontact
en laat u het systeem controleren
door vakbekwaam servicepersoneel
voordat u het weer gebruikt.
Het netsnoer mag alleen vervangen
worden door een erkend
servicebedrijf.
Installeren
Stel het systeem niet op een
aflopend oppervlak op, of op
plaatsen waar het extreem heet,
koud, stoffig, vuil of vochtig is, of
onvoldoende ventilatie is, of op
plaatsen die worden blootgesteld
aan trillingen, direct zonlicht of zeer
helder licht.
Wees voorzichtig wanneer u het
apparaat of de luidsprekers opstelt
op oppervlakken die zijn behandeld
(bijvoorbeeld met was, olie of polish)
omdat vlekken in en verkleuring van
het oppervlak kan optreden.
Als het systeem rechtstreeks
vanuit een koude naar een warme
omgeving wordt overgebracht of
in een zeer vochtig vertrek wordt
geplaatst, kan vocht condenseren
op de lens binnenin de cd-speler
waardoor het systeem defect
raakt. In dit geval moet u de disc
verwijderen en het systeem,
ingeschakeld, een uur laten staan
totdat het vocht verdampt is.
Ontwikkeling van hitte
Tijdens gebruik is warmteophoping
in het apparaat normaal en geen
reden tot bezorgdheid.
Raak de behuizing niet aan als
het apparaat continu op een hoog
volumeniveau is gebruikt omdat de
behuizing heet kan zijn geworden.
Dek de ventilatieopeningen niet af.
Luidsprekersysteem
Dit luidsprekersysteem heeft geen
magnetische afscherming en
daardoor kan de beeldweergave op
televisietoestellen die zich dichtbij
bevinden magnetisch vervormd raken.
In dat geval schakelt u de televisie uit,
wacht u 15 tot 30 minuten en schakelt
u de televisie weer in.
Als er geen verbetering optreedt, moet
u de luidsprekers ver uit de buurt van
het televisietoestel plaatsen.
Reiniging van de behuizing
Maak het systeem schoon met
een zachte doek die een beetje
bevochtigd is met een oplossing van
een licht schoonmaakmiddel in water.
Gebruik nooit een schuursponsje,
schuurpoeder, of een oplosmiddel
zoals verdunner, wasbenzine of
alcohol.
Technische gegevens
Hoofdapparaat
Versterker-gedeelte
MHC-EC919iP
Model voor de Verenigde Staten:
Voorluidsprekers:
Uitgangsvermogen (referentie):
235 W + 235 W (per kanaal bij
3 ohm, 1 kHz)
Subwoofer:
Uitgangsvermogen (referentie):
230 W (bij 3 ohm, 100 Hz)
Overige modellen:
Voorluidsprekers:
Uitgangsvermogen (nominaal):
60 W + 60 W (bij 3 ohm, 1 kHz, 1%
THV)
Uitgangsvermogen (referentie):
235 W + 235 W (per kanaal bij
3 ohm, 1 kHz)
Subwoofer:
Uitgangsvermogen (referentie):
230 W (bij 3 ohm, 100 Hz)
Model voor de Verenigde Staten:
Uitgangsvermogen (referentie):
235 W + 235 W (per kanaal bij
3 ohm, 1 kHz)
Overige modellen:
Uitgangsvermogen (nominaal):
60 W + 60 W (bij 3 ohm, 1 kHz, 1%
THV)
Uitgangsvermogen (referentie):
235 W + 235 W (per kanaal bij
3 ohm, 1 kHz)
Aanvullende informatie
MHC-EC719iP
Ingang
AUDIO IN (stereo-mini-aansluiting):
Gevoeligheid 800 mV, impedantie
10 kilo-ohm
Uitgangen
FRONT SPEAKERS (MHC-EC919iP)/
SPEAKERS (MHC-EC719iP):
Accepteert een impedantie van
3 ohm
SUBWOOFER (alleen MHC-EC919iP):
Accepteert een impedantie van
3 ohm
31NL
Cd-speler-gedeelte
Systeem: Compactdisc- en digitaal
audiosysteem
Eigenschappen van de laserdiode
Emissieduur: continu
Laser-uitgangsvermogen*: Minder
dan 44,6 µW
* Deze uitvoer is de waarde gemeten
op een afstand van 200 mm vanaf
het oppervlak van de objectieflens
op het optisch-opnameblok met een
diafragma van 7 mm.
Tuner-gedeelte
FM-stereo, superheterodyne FM/AMtuner
Antenne:
FM-draadantenne
AM-raamantenne
FM-tuner-gedeelte:
Afstembereik:
Model voor Noord-Amerika:
87,5 MHz  108,0 MHz
(frequentiestap van 100 kHz)
Overige modellen:
87,5 MHz  108,0 MHz
(frequentiestap van 50 kHz)
AM-tuner-gedeelte:
Afstembereik:
Model voor Europa:
531 kHz  1.602 kHz
(frequentiestap van 9 kHz)
Overige modellen:
531 kHz  1.710 kHz
(frequentiestap van 9 kHz)
530 kHz  1.710 kHz
(frequentiestap van 10 kHz)
Dock-gedeelte
Type aansluiting: Lightning-aansluiting
met 8 pennen*
Uitgangsspanning: 5 V gelijkstroom
Maximale uitgangsstroomsterkte: 1 A
* De Lightning-aansluiting werkt
met een iPhone 5, iPod touch
(5e generatie) en iPod nano
(7e generatie).
USB-gedeelte
(USB-)poort*: Type A, maximale
stroomsterkte van 1 A
* Gebruik de USB-kabel die bij uw
iPod/iPhone werd geleverd wanneer
u hem aansluit op de (USB-)poort
van dit systeem.
32NL
Ondersteunde audioformaten (alleen
MP3-discs en USB-apparaten)
Ondersteunde bitsnelheid:
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32 kbps  320 kbps, VBR
WMA*: 32 kbps  192 kbps, VBR
Bemonsteringsfrequentie:
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32/44,1/48 kHz
WMA*: 44,1 kHz
* Alleen USB-apparaten
Luidspreker
Voorluidsprekers (SS-EC719iP)
Luidsprekersysteem: 2-weg
luidsprekersysteem met basreflex
Luidsprekereenheden:
Woofer: 160 mm, conustype
Tweeter: 40 mm, trompet-type
Nominale impedantie: 3 ohm
Afmetingen (b/h/d): Ong. 230 mm ×
300 mm × 205 mm
Gewicht: Ong. 2,5 kg netto per
luidspreker
Aantal: 2 stuks
Subwoofer (SS-WG919iP) alleen voor
MHC-EC919iP
Luidsprekersysteem: Subwoofersysteem
met basreflex
Luidsprekereenheid: 200 mm, conustype
Nominale impedantie: 3 ohm
Afmetingen (b/h/d): Ong. 280 mm ×
300 mm × 290 mm
Gewicht: Ong. 5,0 kg netto per
luidspreker
Aantal: 1 stuk
Algemeen
Stroomvoorziening:
Model voor Noord-Amerika: 120 V
wisselstroom, 60 Hz
Overige modellen: 120 V  240 V
wisselstroom, 50/60 Hz
Energieverbruik:
MHC-EC919iP: 90 W
MHC-EC719iP: 75 W
(0,5 W in de energiebesparingsstand)
Afmetingen (b/h/d, incl. de grootste
uitsteeksels) (excl. luidsprekers):
MHC-EC919iP: Ong. 193 mm ×
300 mm × 260 mm
MHC-EC719iP: Ong. 193 mm ×
300 mm × 260 mm
Gewicht (excl. luidsprekers):
MHC-EC919iP: Ong. 2,4 kg
MHC-EC719iP: Ong. 2,4 kg
Aantal hoofdapparaten: 1 stuk
Bijgeleverde accessoires:
Afstandsbediening (1), R6-batterij (AAformaat) (1), FM-draadantenne (1), AMraamantenne (1), luidsprekerkussentjes
MHC-EC919iP (12)/MHC-EC719iP (8)
Stroomverbruik in Standby: 0,5 W
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano
en iPod touch zijn handelsmerken
van Apple Inc., geregistreerd in de
VS en andere landen. Lightning is
een handelsmerk van Apple Inc.
"Made for iPod" en "Made for
iPhone" betekenen dat een
elektronisch accessoire speciaal
is ontworpen om aan te sluiten
op, respectievelijk, een iPod of
iPhone en dat de ontwikkelaar van
het accessoire verklaart dat het
voldoet aan de prestatienormen
van Apple. Apple is niet
verantwoordelijk voor de werking
van dit apparaat of voor het voldoen
ervan aan de veiligheids- en
overheidsvoorschriften. Merk op dat
het gebruik van dit accessoire met
een iPod of iPhone de draadloze
prestaties kan beïnvloeden.
MPEG Layer-3 audiocodeertechnologie en -patenten
gebruikt onder licentie van
Fraunhofer IIS en Thomson.
Windows Media is een gedeponeerd
handelsmerk of een handelsmerk
van Microsoft Corporation in de
Verenigde Staten en/of andere
landen.
Dit product wordt beschermd
door bepaalde intellectueleeigendomsrechten van Microsoft
Corporation. Gebruik of distributie
van dergelijke technologie
buiten dit product om is
verboden zonder licentie van
Microsoft of een geautoriseerde
dochteronderneming van Microsoft.
Alle andere handelsmerken en
gedeponeerde handelsmerken zijn
het eigendom van hun respectieve
houders. In deze handleiding
worden de symbolen TM en ® niet
vermeld.
Aanvullende informatie
Het ontwerp en de technische gegevens
zijn onderhevig aan veranderingen
zonder voorafgaande kennisgeving.
Licentie en
handelsmerken
33NL
34NL
Aanvullende informatie
35NL
©2013 Sony Corporation
Printed in China
4-467-786-51(1)

advertisement

Key Features

  • Home audio mini system 235 W Black
  • Optical disc player CD changer
  • 2-way
  • USB port DC-in jack
  • MP3 playback
  • Equalizer Bass adjustment

Related manuals

advertisement