Sony MHC-EC609iP MHC-EC609i Mini Hi-Fi system with dock for iPod and iPhone Gebruiksaanwijzing

Add to my manuals
2 Pages

advertisement

Sony MHC-EC609iP MHC-EC609i Mini Hi-Fi system with dock for iPod and iPhone Gebruiksaanwijzing | Manualzz
4-409-772-61(1)
Mini HI-FI
Component System
Opmerkingen over discs
Dit product is ontworpen voor het afspelen van
discs die voldoen aan de CD-norm (Compact Disc).
DualDiscs en sommige muziekdiscs die gecodeerd zijn
met auteursrechtenbeschermingstechnologie voldoen
niet aan de Compact Disc (CD)-standaard. Deze discs
kunnen daarom mogelijk niet worden weergegeven op
dit apparaat.
Plaats van de
bedieningselementen
Hoofdapparaat
Licentie en handelsmerken
Gebruiksaanwijzing
© 2012 Sony Corporation
Printed in China
NL
MHC-EC609iP
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano en iPod touch zijn
handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de VS
en andere landen.
"Made for iPod" en "Made for iPhone" betekenen dat
een elektronisch accessoire speciaal is ontworpen om
aan te sluiten op, respectievelijk, een iPod of iPhone
en dat de ontwikkelaar van het accessoire verklaart
dat het voldoet aan de prestatienormen van Apple.
Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit
apparaat of voor het voldoen ervan aan de veiligheidsen overheidsvoorschriften. Merk op dat het gebruik
van dit accessoire met een iPod of iPhone de draadloze
prestaties kan beïnvloeden.
MPEG Layer-3 audio-codeertechnologie en -patenten
gebruikt onder licentie van Fraunhofer IIS en Thomson.
Alle andere handelsmerken en gedeponeerde
handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve
houders. In deze handleiding worden de symbolen TM
en niet vermeld.
®
Voorbereidingen
De luidsprekerkussentjes bevestigen
VOORZICHTIG
Ontwikkeling van hitte
Warmteophoping in het apparaat tijdens gebruik is normaal en geen reden voor bezorgdheid.
Raak de behuizing niet aan als het systeem gedurende langere tijd, op een hoog volumeniveau, continu in gebruik is
geweest, aangezien de behuizing dan warm kan worden.
Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen niet geblokkeerd worden.
 Naar linkerluidspreker
 Naar rechterluidspreker
 AM-raamantenne
 FM-draadantenne (Strek deze horizontaal uit.)
 Naar het stopcontact
De iPod/iPhone gebruiken
Plaats een dockadapter in de dock alvorens te gebruiken.
Dockadapter
Om de dockadapter te
verwijderen trekt u deze
met uw nagel of een plat
voorwerp omhoog aan
de gleuf binnenin de
dockadapter.
iPod/iPhone-aansluiting
Afstandsbediening
Verwijdering van oude
elektrische en elektronische
apparaten
(van toepassing in de Europese
Unie en andere Europese
landen met gescheiden
inzamelingssystemen)
Opmerking
Om de kans op brand te verkleinen, mag u de
ventilatieopeningen van het apparaat niet afdekken
met een krant, tafelkleed, gordijn, enz. Plaats ook geen
voorwerpen met open vuur, brandende kaarsen, op het
apparaat.
Om de kans op brand of elektrische schokken te
verkleinen, mag u het apparaat niet blootstellen aan
druppels of spetters, en mogen geen voorwerpen die met
een vloeistof zijn gevuld, zoals een vaas, op het apparaat
worden gezet.
Installeer de stereo-installatie niet in een krappe ruimte,
zoals een boekenkast of ingebouwde kast.
Aangezien de hoofdstekker wordt gebruikt om het
apparaat los te koppelen van het elektriciteitsnet, sluit
u het apparaat aan op een gemakkelijk bereikbaar
stopcontact. Mocht u een abnormale situatie van
het apparaat ontdekken, dan trekt u de netstekker
onmiddellijk uit het stopcontact.
Stel batterijen of apparaten waarin batterijen worden
gebruikt niet bloot aan buitensporige hitte, zoals zonlicht,
vuur en dergelijke.
Het apparaat is niet losgekoppeld van het elektriciteitsnet
zolang de stekker in het stopcontact zit, ondanks dat het
apparaat zelf is uitgeschakeld.
Alleen voor gebruik binnenshuis.
VOORZICHTIG
Het gebruik van optische instrumenten met dit apparaat
zal de kans op oogbeschadiging vergroten.
Kennisgeving voor klanten in
Europa
Dit apparaat is
geclassificeerd als een
KLASSE 1 LASER
product. Deze aanduiding
bevindt zich aan de
achterkant van het
apparaat.
Kennisgeving aan klanten: de
volgende informatie is alleen van
toepassing op apparaten verkocht
in landen waarin de EU-richtlijnen
geldig zijn.
De fabricant van dit product is Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan.
De geauthoriseerde vertegenwoordiging voor EMC
en produkt veiligheid is Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Duitsland.
Voor service- of garantiezaken verwijzen wij u graag
naar de addressen in de afzonderlijke service/garantie
documenten.
*Modellen met een
Spanningskeuzeschakelaar zijn
alleen verkrijgbaar in bepaalde
gebieden.
Dit symbool op het product of op de verpakking
wijst erop dat dit product niet als huishoudelijk afval
mag worden behandeld. Het moet echter naar een
inzamelingspunt worden gebracht waar elektrische en
elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor
zorgt dat dit product op de correcte manier wordt
verwerkt, helpt u mogelijke negatieve gevolgen voor
mens en milieu die zouden kunnen veroorzaakt worden
in geval van verkeerde afvalbehandeling te voorkomen.
Het recycleren van materialen draagt bij tot het behoud
van natuurlijke bronnen. Voor meer details in verband
met het recyclen van dit product, kan u contact opnemen
met de gemeentelijke instanties, de organisatie belast met
de verwijdering van huishoudelijk afval of de winkel waar
u het product hebt gekocht.
Dit betreft de accessoires: Afstandsbediening
Deze gebruiksaanwijzing legt voornamelijk de bediening
uit met behulp van de afstandsbediening, doch dezelfde
handelingen kunnen ook uitgevoerd worden met de
gelijknamige of soortgelijke toetsen op het apparaat.
Europe Only
De afstandsbediening gebruiken
Verwijdering van oude
batterijen (van toepassing
in de Europese Unie
en andere Europese
landen met afzonderlijke
inzamelingssystemen)
Dit symbool op de batterij of op de verpakking wijst
erop dat de batterij, meegeleverd met van dit product
niet als huishoudelijk afval behandeld mag worden. Op
sommige batterijen kan dit symbool gebruikt worden in
combinatie met een chemisch symbool. Het chemisch
symbool voor kwik (Hg) of lood (Pb) wordt toegevoegd
wanneer de batterij meer dan 0,0005 % kwik of 0,004
% lood bevat. Door deze batterijen op juiste wijze af te
voeren, helpt u mogelijke negatieve gevolgen voor mens
en milieu die zouden kunnen veroorzaakt worden in
geval van verkeerde afvalbehandeling te voorkomen. Het
recycleren van materialen draagt bij tot het behoud van
natuurlijke bronnen.
In het geval dat de producten om redenen van veiligheid,
prestaties dan wel in verband met data-integriteit een
permanente verbinding met een ingebouwde batterij
vereisen, mag deze batterij enkel door gekwalificeerd
servicepersoneel vervangen te worden. Om ervoor
te zorgen dat de batterij op een juiste wijze zal
worden behandeld, dient het product aan het eind
van zijn levenscyclus overhandigd te worden aan het
desbetreffende inzamelingspunt voor de recyclage van
elektrisch en elektronisch materiaal.
Voor alle andere batterijen verwijzen we u naar het
hoofdstuk over hoe de batterij veilig uit het product
te verwijderen. Overhandig de batterij aan het
desbetreffende inzamelingspunt voor de recyclage van
batterijen.
Voor meer details in verband met het recyclen van
dit product of batterij, kan u contact opnemen met de
gemeentelijke instanties, de organisatie het belast met de
verwijdering van huishoudelijk afval of de winkel waar u
het product hebt gekocht.
 Luidsprekers
 Voeding
Sluit de luidsprekersnoeren aan op de SPEAKERSaansluitingen.
Steek de stekker in het stopcontact.
Als de stekker niet in het stopcontact past, haalt u de
bijgeleverde stekkeradapter eraf (alleen voor modellen
voorzien van een stekkeradapter).
 Spanningskeuzeschakelaar
Op modellen met een spanningskeuzeschakelaar, voordat
u de stekker van het netsnoer in een stopcontact steekt,
stelt u VOLTAGE SELECTOR in op de plaatselijke
netspanning.
Plaats de twee R6-batterijen (AA-formaat) (niet
bijgeleverd) met de polen in de juiste richting, zoals
hieronder aangegeven.
1 Kies de CD-functie.
Druk herhaaldelijk op FUNCTION +/  (of op CD
 op het apparaat).
Bij normaal gebruik moeten de batterijen ongeveer zes maanden
meegaan.
Gebruik geen combinatie van oude en nieuwe batterijen of een
combinatie van verschillende batterijtypen.
Als u van plan bent om de afstandsbediening voor langere duur niet
te gebruiken, moet u de batterijen verwijderen om eventuele schade
door lekkage van batterijen en corrosie te voorkomen.
Apparaten waarin batterijen worden gebruikt mogen niet worden
blootgesteld aan buitensporige hitte, zoals zonlicht, vuur en
dergelijke.
U kunt de toetsen op het apparaat, behalve  (aan/
wachtstand) , vergrendelen om te voorkomen dat ze
per ongeluk worden bediend.
Houd   op het apparaat ingedrukt totdat "CHILD
LOCK ON" of "CHILD LOCK OFF" wordt afgebeeld op
het display. De toetsen op het apparaat, behalve  ,
worden vergrendeld of ontgrendeld.
De dockadapter wordt niet bij het systeem geleverd. Gebruik de
adapter die bij uw iPod werd geleverd bij gebruik van een bepaald
iPod-model. Bij gebruik van iPhone-modellen, schaft u een
compatibele dockadapter aan bij Apple Inc. Voor informatie over
de dockadapters, raadpleeg u de gebruiksaanwijzing die bij de
dockadapters is geleverd.
Het volumeniveau instellen
Druk op VOLUME +/ (of draai VOLUME op het
apparaat) .
De kinderbeveiliging wordt geannuleerd wanneer het netsnoer
wordt losgekoppeld.
De disc kan worden verwijderd uit de dischouder, zelfs wanneer de
kinderbeveiliging is ingeschakeld terwijl er een disc in de cd-houder
zit.
De klok instellen
Gebruik de toetsen op de afstandsbediening om de klok
in te stellen.
1 Druk op   om het systeem in te schakelen.
2 Druk op TIMER MENU  om de klokinstelfunctie te
selecteren.
Als "PLAY SET" knippert, drukt u herhaaldelijk op
/  om "CLOCK" te selecteren, en drukt u daarna
op
(invoeren) .
3 Druk herhaaldelijk op /  om het uur in te
stellen, en druk daarna op
.
4 Op dezelfde manier kunt u de minuten instellen.
Opmerking
De tijdinstelling gaat verloren als u de stekker uit het stopcontact trekt
of als er een stroomstoring optreedt.
De klok afbeelden terwijl het systeem is
uitgeschakeld
Druk op DISPLAY . De klok wordt gedurende
8 seconden afgebeeld.
 Antennes
Zoek een locatie en een richting met een goede ontvangst
wanneer u de antennes plaatst.
Houd de antennes uit de buurt van de luidsprekersnoeren
en het netsnoer om te voorkomen dat ruis wordt
opgevangen.
Bedieningen
Weergave van een cd/MP3-disc
Opmerkingen over het gebruik van de afstandsbediening
De toetsen op het apparaat vergrendelen
(kinderbeveiligingsfunctie)
Opmerkingen
Voor klanten in Europa en Australië
WAARSCHUWING
Bevestig de bijgeleverde luidsprekerkussentjes op de
onderkant van de voorluidsprekers om te voorkomen dat
ze verschuiven.
2 Plaats een disc.
Druk op  PUSH OPEN/CLOSE  op het apparaat,
en leg een disc met de labelkant omhoog gericht in de
dischouder.
Druk op  PUSH OPEN/CLOSE  op het apparaat
om de dischouder te sluiten.
 PUSH OPEN/CLOSE
De weergavefunctie wijzigen
Druk herhaaldelijk op PLAY MODE  terwijl de speler
in de stopstand staat. U kunt kiezen uit normale weergave
(" " voor alle MP3-bestanden in de map op de disc),
willekeurige weergave ("SHUF" of " SHUF*" voor
willekeurige weergave van de map) en geprogrammeerde
weergave ("PGM").
*Tijdens het weergeven van een cd-da-(audio)disc, werkt de
(SHUF) weergave op dezelfde manier als de normale (SHUF)
weergave.
Opmerking over de dischouder
Open de dischouder niet wanneer "READING" wordt afgebeeld
of tijdens weergave aangezien hierdoor een storing kan worden
veroorzaakt.
Opmerking over herhaalde weergave
"REP1" geeft aan dat een enkele track of bestand wordt herhaald tot
het wordt gestopt.
Luisteren naar de radio
1 Kies de tunerfunctie (FM/AM).
Druk herhaaldelijk op FUNCTION +/  (of op
TUNER/BAND  op het apparaat).
2 Stem af.
Voor automatisch scannen
Druk herhaaldelijk op TUNING MODE  totdat
"AUTO" wordt afgebeeld, en druk daarna op + /
 (of TUNING + /  op het apparaat). Het
scannen stopt automatisch, waarna "TUNED" en "ST"
(alleen voor stereoprogramma's) op het display gaan
branden wanneer een zender is gevonden.
Opmerking over de willekeurige weergavefunctie
Wanneer u het systeem uitschakelt, wordt de geselecteerde
willekeurige weergavefunctie ("SHUF" of "
SHUF") geannuleerd
en keert de weergavefunctie terug naar de normale weergavefunctie
("
").
Opmerkingen over weergave van MP3-discs
3 Start de weergave.
Druk op  (weergave) (of  (weergave/pauze)
op het apparaat) .
Om
De weergave te
pauzeren
De weergave te
stoppen
Een map op een
MP3-disc te kiezen
Drukt u op
 (pauze) (of  (weergave/
pauze) op het apparaat) . Druk
nogmaals op deze toets om de
weergave te hervatten.
 (stop) .
(map kiezen) + / .
Een track of bestand  (ga terug) / (ga
te kiezen
verder)  (of  / 
op het apparaat).
Een punt in een
track of bestand te
zoeken
Houd tijdens weergave 
(achteruit) / (vooruit) 
ingedrukt en laat de toets op het
gewenste punt los.
Herhaalde weergave
te kiezen
herhaaldelijk op REPEAT 
totdat "REP" of "REP1" wordt
afgebeeld.
Sla geen andere typen tracks of bestanden, of overbodige mappen op
een disc met MP3-bestanden op.
Mappen zonder MP3-bestanden worden overgeslagen.
MP3-bestanden worden weergegeven in de volgorde waarmee ze op
de disc geplaatst zijn.
Het systeem kan alleen MP3-bestanden weergeven met de
bestandsextensie ".mp3".
Zelfs als de bestandsnaam de ".mp3"-extensie heeft, als het
werkelijke bestand anders is, kan het weergeven van dit bestand een
hard geluid genereren dat het luidsprekersysteem kan beschadigen
en een storing kan veroorzaken in het apparaat.
Het maximale aantal:
mappen is 255 (inclusief de rootmap).
MP3-bestanden is 512.
mapniveaus (bestandsstructuur) is 8.
Compatibiliteit met alle MP3-codeer-/MP3schrijfsoftwareprogramma's, branders en opnamemedia kan niet
gewaarborgd worden. MP3-discs die niet compatibel zijn, kunnen
ruis of onderbroken muziek produceren of kunnen in het geheel niet
weergegeven worden.
Opmerkingen over weergave van multisessie-discs
Als de disc begint met een cd-da- (of MP3-)sessie, wordt deze
herkend als een cd-da- (of MP3-)disc en gaat de weergave door tot
het apparaat een andere sessie tegenkomt.
Een disc met een gemengd cd-formaat wordt herkend als een cd-dadisc.
Als "TUNED" niet brandt en het scannen niet stopt,
drukt u op   om het scannen te stoppen, en stemt
u vervolgens handmatig af (zie hieronder).
Voor handmatige afstemming
Druk herhaaldelijk op TUNING MODE  totdat
"MANUAL" wordt afgebeeld, en druk daarna
herhaaldelijk op + /  (of TUNING + /
 op het apparaat) om op de gewenste zender af te
stemmen.
Tip
Om de statische ruis van een zwakke FM-stereozender te verlagen,
drukt u herhaaldelijk op FM MODE  totdat "MONO" wordt
afgebeeld om de stereo-ontvangst uit te schakelen. U verliest het
stereo-effect, maar de ontvangst is beter.
Voorkeurzenders instellen
Gebruik de toetsen van de afstandsbediening om de
voorkeurzenders in te stellen.
1 Stem af op de gewenste zender.
2 Druk op TUNER MEMORY  om de
tunergeheugenfunctie te selecteren.
Voorkeurzendernummer
3 Druk herhaaldelijk op + /  om het gewenste
voorkeurzendernummer te selecteren.
Als reeds een andere zender is toegewezen aan het
geselecteerde voorkeurzendernummer, wordt deze
zender vervangen door de nieuwe zender.
4 Druk op  om de zender op te slaan.
5 Herhaal de stappen 1 tot en met 4 om ook andere
radiozenders op te slaan.
U kunt maximaal 20 FM- en 10 AM-voorkeurzenders
opslaan. Wanneer de stekker uit het stopcontact
wordt getrokken of indien er een stroomonderbreking
optreedt, blijven de voorkeurzenders nog een halve
dag in het geheugen bewaard.
6 Om een voorkeurzender op te roepen, drukt
u herhaaldelijk op TUNING MODE  totdat
"PRESET" wordt afgebeeld, en drukt u daarna
herhaaldelijk op + /  om het gewenste
voorkeurzendernummer te selecteren.
Weergeven met de iPod/iPhone
1 Kies het iPod-functie.
Druk herhaaldelijk op FUNCTION +/  (of op
iPod/iPhone  op het apparaat).
2 Plaats de iPod/iPhone.
Uw eigen programma samenstellen
(geprogrammeerde weergave)
Gebruik de toetsen op de afstandsbediening om uw eigen
programma samen te stellen.
1 Kies de CD-functie.
Druk herhaaldelijk op FUNCTION +/ .
2 Selecteer de weergavefunctie.
Druk herhaaldelijk op PLAY MODE  totdat "PGM"
wordt afgebeeld terwijl de speler in de stopstand staat.
3 Selecteer het gewenste track- of bestandsnummer.
Druk herhaaldelijk op  /  totdat het
gewenste track- of bestandsnummer wordt afgebeeld.
Druk bij het programmeren van MP3-bestanden
herhaaldelijk op
+ /  om de gewenste
map te selecteren, en selecteer daarna het gewenste
bestand.
3 Start de weergave.
Druk op  (of op  op het apparaat) .
De iPod/iPhone bedienen
Gekozen track- of bestandsnummer
U kunt de iPod/iPhone bedienen met behulp van de
volgende toetsen op de afstandsbediening of het apparaat.
Om
De weergave te
pauzeren
De iPod-menu's
omhoog/omlaag te
scrollen
Een track of
hoofdstuk van het
gesproken boek
of de podcast te
selecteren
Het geselecteerde
onderdeel kiezen
Een punt in een
track of hoofdstuk
van het gesproken
boek of de podcast
te zoeken
Terug te keren naar
het vorige menu
of om een menu te
selecteren
Drukt u op
 (pauze) (of  (weergave/
pauze) op het apparaat)  of 
(stop) .
/ . U kunt omhoog en
omlaag scrollen door de iPodmenu's op soortgelijke wijze
als bij de klikwiel-bedieningen
van de iPod of de omhoog-enomlaag-sleep-bedieningen van de
iPod touch/iPhone.
 (ga terug) / (ga
verder)  (of  / 
op het apparaat). Om vooruit of
achteruit te spoelen, houdt u de
toets ingedrukt.
(invoeren) . U kunt
het geselecteerde onderdeel
selecteren op soortgelijke wijze
als met de middentoets van de
iPod of de aanraakbediening van
de iPod touch/iPhone.
Houd tijdens weergave
 (achteruit) / (vooruit)
 ingedrukt en laat de toets op
het gewenste punt los.
TOOL MENU / RETURN
. U kunt terugkeren naar
het vorige menu of een menu
selecteren op soortgelijke wijze
als met de Menu-toets van de
iPod of de aanraakbediening van
de iPod touch/iPhone.
Het systeem gebruiken als een acculader
U kunt het systeem gebruiken als acculader voor de
iPod/iPhone.
Het opladen begint zodra de iPod/iPhone op de iPod/
iPhone-aansluiting  wordt geplaatst. De laadstatus
wordt afgebeeld op het display van de iPod/iPhone. Voor
meer informatie leest u de gebruiksaanwijzing van uw
iPod/iPhone.
Het opladen van de iPod/iPhone stoppen
Verwijder de iPod/iPhone.
Het opladen stopt en de klok wordt afgebeeld als op
DISPLAY  wordt gedrukt in de stand-bystand.
Opmerkingen over het opladen van een iPod/iPhone
Als de klok-displayfunctie is ingesteld, kunt u de iPod/iPhone niet
opladen, zelfs niet wanneer het systeem is uitgeschakeld.
Als een iPod/iPhone wordt opgeladen terwijl het systeem is
uitgeschakeld, zal nadat het opladen klaar is het systeem automatisch
in de energiebesparingsfunctie worden gezet.
De maximale oplaadtijd bij uitgeschakeld systeem is 4 uur. Echter,
afhankelijk van uw iPod/iPhone kan het systeem blijven opladen
ondanks dat de iPod/iPhone volledig opgeladen is.
Als u op DISPLAY  drukt terwijl het systeem uitgeschakeld
is, stopt het systeem met het opladen van de iPod/iPhone. Om
het opladen van de iPod/iPhone te herstarten, sluit u de iPod/
iPhone opnieuw aan terwijl de displayfunctie is ingesteld op de
energiebesparingsfunctie.
Opmerkingen
Wanneer u de iPod/iPhone op het apparaat plaatst of eruit haalt,
houdt u de iPod/iPhone onder dezelfde hoek als de iPod/iPhoneaansluiting van het apparaat, en verdraait of kantelt u de iPod/
iPhone niet om beschadiging van de aansluiting te voorkomen.
Draag het apparaat niet terwijl een iPod/iPhone op de aansluiting is
geplaatst. Als u dit doet kan een storing ontstaan.
Bij het erop plaatsen of eraf halen van de iPod/iPhone, houdt u het
apparaat met één hand vast en let u erop niet per ongeluk op de
toetsen van de iPod/iPhone te drukken.
Voordat u de iPod/iPhone van het apparaat afhaalt, stopt u de
weergave.
"CONNECT" knippert en de toetsen op de afstandsbediening en
het apparaat zijn niet beschikbaar zolang het systeem bezig is de
iPod/iPhone te herkennen.
De toetsen op de afstandsbediening en het apparaat werken mogelijk
niet afhankelijk van uw iPod/iPhone.
Tijdens het weergeven van een video, kunt u  /  niet
gebruiken. U kunt achteruitspoelen (vooruitspoelen) door 
/  (of  /  op het apparaat) ingedrukt te
houden.
Wanneer de iPhone is aangesloten op het systeem en u een
telefoongesprek ontvangt tijdens het weergeven, wordt de weergave
onderbroken zodat u het binnenkomende gesprek kunt aannemen.
Om het volumeniveau te veranderen, gebruikt u VOLUME +/
(of de VOLUME-regelaar op het apparaat) . Het volumeniveau
verandert niet, ook niet wanneer u dit instelt op de iPod/iPhone.
Dit systeem is uitsluitend bedoeld voor iPod/iPhone. U kunt geen
enkele andere draagbare audiospeler erop aansluiten.
Om een iPod/iPhone te gebruiken, raadpleegt u de
gebruiksaanwijzing van de iPod/iPhone.
Sony kan geen aansprakelijkheid accepteren in het geval gegevens
opgenomen op de iPod/iPhone verloren gaan of beschadigd raken
bij gebruik van een iPod/iPhone met dit systeem.
Verhelpen van storingen
De timers gebruiken
Het systeem kent twee timerfuncties. Bij gebruik van
beide timers, heeft de slaaptimer voorrang.
Gebruik de toetsen op de afstandsbediening om de
timerfuncties te gebruiken.
Slaaptimer:
U kunt met muziek in slaap vallen. Deze functie werkt
ook als de klok niet is ingesteld.
Druk herhaaldelijk op SLEEP . Als u "AUTO"
selecteert, schakelt het systeem automatisch uit nadat
de huidige disc is gestopt of nadat 100 minuten zijn
verstreken.
Weergavetimer:
U kunt op een vooraf ingesteld tijdstip worden gewekt
door muziek vanaf een cd, radiozender, iPod of iPhone.
Zorg ervoor dat de tijd is ingesteld.
1 Bereid de geluidsbron voor.
Bereid de geluidsbron voor en druk daarna op
VOLUME +/  om het volumeniveau in te stellen.
Om te beginnen vanaf een bepaalde cd-track of
bepaald audiobestand, maakt u uw eigen programma.
2 Selecteer de timerinstelfunctie.
Totale weergavetijd van de/het
gekozen track of bestand
4 Programmeer het geselecteerde track of bestand.
 om de/het geselecteerde track of
Druk op
bestand in te voeren.
5 Herhaal de stappen 3 en 4 om andere tracks of
bestanden te programmeren tot een maximum van
25 tracks of bestanden.
6 Om uw eigen programma van tracks en bestanden
weer te geven, drukt u op  .
Het programma blijft beschikbaar totdat u de
dischouder opent. Om hetzelfde programma
nogmaals weer te geven, selecteert u de CD-functie en
drukt u op  .
Uitschakelen van de programma-weergave
Druk herhaaldelijk op PLAY MODE  totdat "PGM"
uitgaat terwijl de speler in de stopstand staat.
Wissen van de laatste track of bestand van het
programma
Druk op CLEAR  terwijl de speler in de stopstand
staat.
Bekijken van informatie over het programma,
zoals het aantal tracks in het programma
Druk herhaaldelijk op de toets DISPLAY .
Regeling van het geluid
Om
Een dynamischer geluid te
produceren (Dynamic Sound
Generator X-tra)
Drukt u op
DSGX  op het
apparaat.
Een geluidseffect in te stellen
EQ  herhaaldelijk.
De displayinformatie veranderen
Om
De informatie
op het display te
veranderen*
De displayfunctie
veranderen (zie
hieronder.)
Drukt u op
DISPLAY  herhaaldelijk wanneer
het systeem is ingeschakeld.
DISPLAY  herhaaldelijk wanneer
het systeem is uitgeschakeld.
*U kunt bijvoorbeeld informatie over een cd/MP3-disc bekijken,
zoals:
het track- of bestandsnummer tijdens normale weergave.
de track- of bestandsnaam (" ") tijdens normale weergave.
de artiestennaam (" ") tijdens normale weergave.
de album- of mapnaam ("
") tijdens normale weergave.
de totale weergaveduur terwijl de speler in de stopstand staat
(alleen cd).
Het systeem kent de volgende displayfuncties.
Displayfunctie
Bij uitgeschakeld systeem:
Energiebesparings- Het display is uitgeschakeld om
functie1)
energie te besparen. De timer en de
klok blijven werken.
Klok2)
De klok wordt afgebeeld.
U kunt de klok niet instellen in de energiebesparingsfunctie.
De klokweergave verandert automatisch na 8 seconden naar de
energiebesparingsfunctie.
1)
2)
Opmerkingen over de informatie op het display
Leestekens die niet kunnen worden afgebeeld, verschijnen als "_".
Het volgende wordt niet afgebeeld:
de totale weergaveduur van een MP3-disc.
de resterende weergaveduur van een MP3-bestand.
Het volgende wordt niet correct afgebeeld:
de verstreken weergavetijd van een MP3-bestand dat gecodeerd is
met VBR (variabele overdrachtsnelheid).
namen van mappen en bestanden die niet voldoen aan de norm
ISO9660 niveau 1, niveau 2 of Joliet in het expansieformaat.
Het volgende wordt afgebeeld:
resterende weergavetijd van een track.
ID3-taginformatie voor MP3-bestanden wanneer ID3-tags van
versie 1 en versie 2 worden gebruikt (De weergave van ID3 (versie
2)-taginformatie heeft voorrang wanneer ID3-tags van zowel
versie 1 als versie 2 worden gebruikt voor hetzelfde MP3-bestand).
maximaal 15 tekens aan ID3-tag-informatie bestaande uit
hoofdletters (A t/m Z), cijfers (0 t/m 9) en symbolen (˝ $ % ’ ( ) * ,
+ – . / < = > @ [ \ ] _ ` { | } ! ? ^).
op de juiste wijze en stevig zijn aangesloten.
2 Zoek uw probleem op in de onderstaande
controlelijst en voer de aangegeven corrigerende
handeling uit.
Als het probleem blijft bestaan, moet u contact
opnemen met uw dichtstbijzijnde Sony-dealer.
Als "PROTECT" op het display wordt
afgebeeld
Trek onmiddellijk de stekker van het netsnoer
uit het stopcontact en controleer of iets de
ventilatieopeningen op het achterpaneel van het
systeem afdekt nadat "PROTECT" is uitgegaan.
Nadat u de ventilatieopeningen hebt gecontroleerd
en goedbevonden, sluit u het netsnoer weer aan
en schakelt u het systeem in. Als het probleem
blijft bestaan, moet u contact opnemen met uw
dichtstbijzijnde Sony-dealer.
Algemeen
Druk op TIMER MENU .
Het systeem wordt niet ingeschakeld.
3 Stel de weergavetimer in.
Druk herhaaldelijk op /  om "PLAY SET" te
.
selecteren en druk daarna op
"ON TIME" wordt afgebeeld en de uur-aanduiding
knippert.
4 Stel het tijdstip in waarop u gewekt wilt worden.
Druk herhaaldelijk op /  om het uur in te stellen,
. De minuten-aanduiding
en druk daarna op
knippert. Stel volgens bovenstaande procedure de
minuten in.
"OFF TIME" wordt afgebeeld en de uur-aanduiding
knippert op het display.
5 Volg dezelfde procedure als in stap 4 om de tijd in te
stellen waarop de weergave moet stoppen.
6 Kies de geluidsbron.
Druk herhaaldelijk op /  tot de gewenste
geluidsbron wordt afgebeeld, en druk daarna op
. Op het display wordt de instelling van de timer
afgebeeld.
7 Schakel het systeem uit.
Druk op  .
Het systeem wordt 15 seconden vóór de ingestelde tijd
ingeschakeld. Als het systeem reeds is ingeschakeld op
de ingestelde begintijd, zal de weergavetimer niet in
werking treden.
Bedien het systeem niet vanaf het moment waarop het
systeem wordt ingeschakeld tot het moment waarop
de weergave begint.
Controleren van de instellingen
1 Druk op TIMER MENU .
"SELECT" knippert op het display.
2 Druk op .
3 Druk herhaaldelijk op /  om "PLAY SEL" te
selecteren en druk daarna op
1 Controleer of het netsnoer en de luidsprekersnoeren
.
Uitschakelen van de timer
Herhaal dezelfde procedure als hierboven tot "OFF"
.
wordt afgebeeld in stap 3, en druk daarna op
Wijzigen van de timerinstellingen
Begin opnieuw bij stap 1 van "De timers gebruiken".
Opmerkingen voor de iPod/iPhone-gebruiker
Is het netsnoer aangesloten?
Staat de spanningskeuzeschakelaar goed ingesteld
overeenkomstig de plaatselijke netspanning? (Alleen
voor modellen met een spanningskeuzeschakelaar)
Het systeem is onverwacht in de stand-bystand
gezet.
Dit is geen storing. Het systeem wordt automatisch in
de stand-bystand gezet wanneer gedurende 30 minuten
geen bediening plaatsvindt en geluidssignaal wordt
uitgevoerd (alleen het model voor Europa). Zie "De
automatische stand-byfunctie uitschakelen".
Er is geen geluid.
Maakt u alleen gebruik van de bijgeleverde
luidsprekers?
Worden de ventilatieopeningen aan de achterzijde van
het systeem geblokkeerd?
Geluidsweergave van slechts één kanaal of de
geluidssterkte van het linker- en rechterkanaal
is niet gelijk.
Plaats de luidsprekers zo symmetrisch mogelijk.
Sluit alleen de bijgeleverde luidsprekers aan.
Zware brom of ruis.
Houd het systeem uit de buurt van ruisbronnen.
Sluit het systeem aan op een ander stopcontact.
Monteer een ruisfilter (los verkrijgbaar) op het
netsnoer.
De afstandsbediening werkt niet.
Verwijder alle obstakels tussen de afstandsbediening en
de afstandsbedieningssensor  in het apparaat, en stel
het apparaat op uit de buurt van tl-verlichting.
Richt de afstandsbediening op de
afstandsbedieningssensor op het systeem.
Breng de afstandsbediening dichter naar het systeem.
Geen enkele toets op het apparaat werkt,
behalve  , en "CHILD LOCK" wordt
afgebeeld op het display.
De kinderbeveiligingsfunctie is ingeschakeld. Om
de kinderbeveiliging uit te schakelen, houdt u  
ingedrukt op het apparaat totdat "CHILD LOCK OFF"
wordt afgebeeld op het display.
Zorg ervoor dat de iPod/iPhone niet weergeeft tijdens het gebruik
van de weergavetimer.
De weergavetimer wordt mogelijk niet geactiveerd, afhankelijk van
de status van de aangesloten iPod/iPhone.
Cd/MP3-speler
Tip
Maak de disc schoon en plaats hem daarna weer in het
systeem.
Verplaats het systeem naar een positie waar geen
trillingen optreden (bijvoorbeeld op een stabiel rek).
Plaats de luidsprekers uit de buurt van het systeem of
plaats ze elk op een aparte standaard. Het overslaan
van het geluid kan veroorzaakt worden door de
luidsprekertrillingen op een hoog volumeniveau.
De weergavetimerinstelling blijft gehandhaafd zolang de instelling niet
handmatig wordt geannuleerd.
Het geluid slaat over of weergave van de disc is
niet mogelijk.
De weergave begint niet bij de eerste track.
Keer terug naar de normale weergavefunctie door
herhaaldelijk op PLAY MODE  te drukken totdat
zowel "PGM" als "SHUF" uit zijn.
Het opstarten van de weergave duurt langer dan
normaal.
De volgende discs kunnen de benodigde
voorbereidingstijd voor het weergeven verlengen:
een disc waarop een ingewikkelde boomstructuur is
opgenomen.
een disc waarop meerdere sessies zijn opgenomen.
een disc die niet is afgesloten (een disc waaraan nog
gegevens kunnen worden toegevoegd).
een disc waarop veel mappen staan.
Tuner
Zware brom of ruis, of ontvangst van
radiozenders is niet mogelijk. ("TUNED" of "ST"
knippert op het display.)
Sluit de antenne op de juiste wijze aan.
Probeer de antenne op een andere plaats of in
een andere richting te plaatsen voor een betere
signaalontvangst.
Houd de antenne uit de buurt van de
luidsprekersnoeren en het netsnoer om te voorkomen
dat ruis wordt opgevangen.
Schakel alle dichtbij geplaatste elektrische apparatuur
uit.
iPod/iPhone
Er is geen geluid.
1 Haal de stekker uit het stopcontact, steek de stekker
daarna weer terug in het stopcontact en schakel het
systeem in.
Controleer dat de iPod/iPhone op de juiste wijze is
aangesloten.
Zorg ervoor dat de iPod/iPhone muziek weergeeft.
Controleer of de iPod/iPhone is bijgewerkt met de
meest recente softwareversie. Zo niet, update de iPod/
iPhone voordat u deze met het systeem gebruikt.
Stel het volumeniveau in.
2 Houd CD  ingedrukt en druk op   tot
Het geluid is vervormd.
Dit systeem is uitgerust met een automatische standbyfunctie (alleen het model voor Europa). In deze functie
wordt het systeem automatisch in de stand-bystand
gezet wanneer gedurende 30 minuten geen bediening
plaatsvindt en geluidssignaal wordt uitgevoerd.
In de standaardinstelling is de automatische standbyfunctie ingeschakeld.
Druk op de toetsen op het apparaat om de automatische
standby-functie uit te schakelen.
Controleer dat de iPod/iPhone op de juiste wijze is
aangesloten.
Verlaag het volumeniveau.
Stel de "Equalizer"-instelling van de iPod/iPhone in op
"Uit" of "Neutraal".
De iPod/iPhone werkt niet.
Als de batterij van de iPod/iPhone leeg is, werkt deze
mogelijk niet met dit systeem. In dat geval, laadt u hem
op met behulp van een computer, enz., en sluit u hem
daarna aan op dit systeem.
Sluit alle draaiende toepassingen af op uw iPod of
iPhone voordat u hem met dit systeem gebruikt. Voor
meer informatie raadpleegt u de gebruiksaanwijzing
van de iPod/iPhone.
Controleer dat de iPod/iPhone op de juiste wijze is
aangesloten.
Controleer of de iPod/iPhone is bijgewerkt met de
meest recente softwareversie. Zo niet, update de iPod/
iPhone voordat u deze met het systeem gebruikt.
Omdat de bediening van het systeem anders is dan
die van de iPod/iPhone, kunt u de iPod/iPhone niet
bedienen met behulp van de bedieningselementen van
de afstandsbediening of het apparaat. Gebruik in dit
geval de bedieningselementen van de iPod/iPhone.
De iPod/iPhone kan niet worden opgeladen.
Als de batterij van de iPod/iPhone leeg is, kan het
systeem hem mogelijk niet opladen, zelfs niet als u hem
aansluit op het systeem. In dat geval, laadt u hem op
met behulp van een computer, enz.
Controleer dat de iPod/iPhone op de juiste wijze is
aangesloten.
Als de iPod/iPhone wordt opgeladen terwijl het systeem
is uitgeschakeld (stand-bystand), laadt het systeem
mogelijk niet op als de iPod/iPhone al volledig is
opgeladen.
Het volumeniveau van de beltoon van de
iPhone verandert niet.
Stel het volumeniveau van de beltoon af op de iPhone.
De afstandsbediening werkt niet.
Controleer dat de iPod/iPhone op de juiste wijze is
aangesloten.
Update uw iPod/iPhone met de meest recente
softwareversie voordat u hem met dit systeem gebruikt.
De toetsen op de afstandsbediening werken mogelijk
niet afhankelijk van uw iPod/iPhone.
"OVER CURRENT" wordt afgebeeld.
Er is een probleem vastgesteld met betrekking tot
het niveau van de elektrische stroom in de iPod/
iPhone-aansluiting. Verwijder de iPod/iPhone uit
de iPod/iPhone-aansluiting. Zorg ervoor dat er geen
probleem met de iPod/iPhone is. Als dit displaypatroon
aanhoudt, neemt u contact op met uw dichtstbijzijnde
Sony-handelaar.
De AM-frequentiestap veranderen (behalve
het model voor Europa)
Het AM-afsteminterval is in de fabriek ingesteld op een
standaardinstelling van 9 kHz of 10 kHz.
Gebruik de toetsen op het apparaat om het AMafsteminterval te veranderen.
1 Stem af op een willekeurige AM-zender en schakel
daarna het systeem uit.
2 Druk op DISPLAY  om de klok af te beelden.
3 Houd TUNER/BAND  ingedrukt en druk op 
.
Alle instellingen van de AM-voorkeurzenders worden
gewist. Herhaal de procedure om het afsteminterval
weer terug te veranderen naar de fabrieksinstelling.
De ontvangst van de tuner verbeteren
Haal de iPod/iPhone uit de iPod/iPhone-aansluiting 
wanneer u de iPod/iPhone met het systeem gebruikt.
Als de radio-ontvangst nog steeds slecht is, schakelt u de
cd-speler uit met behulp van de voedingbeheerfunctie
van het systeem. In de standaardinstellingen is de
stroomvoorziening van de cd-speler ingeschakeld.
Gebruik de toetsen op het apparaat om de ontvangst te
verbeteren.
1 Druk herhaaldelijk op FUNCTION +/  (of op CD
"RESET" wordt afgebeeld.
Alle door de gebruiker gemaakte instellingen, zoals de
voorkeurzenders, timer en de klok, worden gewist.
De automatische stand-byfunctie
uitschakelen
Terwijl het systeem is ingeschakeld, houdt u  
ingedrukt totdat "AUTO.STBY OFF" wordt afgebeeld.
Om de functie in te schakelen, herhaalt u de procedure
totdat "AUTO.STBY ON" wordt afgebeeld.
Opmerkingen
De mededeling "AUTO.STBY" begint te knipperen op het display
ongeveer 2 minuten voordat het systeem in de stand-bystand wordt
gezet.
De automatische stand-bystand is niet beschikbaar in de FM/AMtunerfunctie.
Mogelijk wordt het systeem niet automatisch in de stand-bystand
gezet in de volgende gevallen:
wanneer een audiosignaal is gedetecteerd.
tijdens weergave van audiotracks of bestanden.
terwijl de vooraf ingestelde weergavetimer of slaaptimer wordt
uitgevoerd.
Bij verplaatsing van dit systeem
1 Haal de disc eruit om het cd-mechanisme te
beschermen.
2 Druk op   op het apparaat om het systeem uit
te schakelen en controleer dat "STANDBY" niet meer
knippert.
3 Trek de stekker van het netsnoer uit het stopcontact.
Meldingen
CHARGING : Het systeem laadt de iPod/iPhone op
(terwijl het systeem is uitgeschakeld).
CHILD LOCK : De kinderbeveiligingsfunctie is
ingeschakeld. Om de kinderbeveiliging uit te schakelen,
houdt u   ingedrukt op het apparaat totdat
"CHILD LOCK OFF" wordt afgebeeld op het display.
FULL : U hebt geprobeerd om 25 of meer tracks of
bestanden (stappen) te programmeren.
NO DISC : Er is geen disc in de speler geplaatst, of u hebt
een disc geplaatst waarmee weergave niet mogelijk is.
NO STEP : Alle geprogrammeerde tracks zijn gewist.
OVER : U hebt het einde van de disc bereikt terwijl u op
  hebt gedrukt tijdens het weergeven of in de
pauzestand.
PROTECT : De ventilatieopeningen kunnen afgedekt zijn.
Raadpleeg "Als "PROTECT" op het display wordt
afgebeeld" om te controleren wat u moet doen als deze
melding wordt afgebeeld.
PUSH STOP : U hebt op PLAY MODE  gedrukt
tijdens het weergeven.
TIME NG : De begin- en eindtijden van de weergavetimer
zijn ingesteld op hetzelfde tijdstip.
Voorbeelden van displays
Display
geeft aan
2 (twee)
Discs die NIET met dit systeem kunnen worden
weergegeven
Cd-rom
Cd-r/cd-rw discs die op een andere manier zijn
gebrand dan met het muziek-cd-formaat of MP3formaat volgens ISO9660 niveau 1/niveau 2, Joliet
Cd-r/cd-rw discs die gebrand zijn in multisessie en
waarvan de sessie niet "gesloten" is
Cd-r's en cd-rw's met een slechte opnamekwaliteit,
cd-r's en cd-rw's waarop krassen staan of die vuil
zijn, en cd-r's en cd-rw's die zijn opgenomen op een
incompatibel opnameapparaat
Cd-r/cd-rw discs die niet op de juiste wijze gesloten
zijn
Discs die andere bestanden dan MPEG 1 Audio Layer-3
(MP3-bestanden) bevatten
Discs met een ongewone vorm (bijvoorbeeld
hartvormig, vierkant of stervormig)
Discs waarop plakband, papier of een sticker zit
Verhuur- of tweedehandse discs waarop een sticker zit
en waarvan de lijm onder de sticker uitkomt
Discs voorzien van een label, waarvan de inkt plakkerig
aanvoelt
Opmerkingen over discs
Veeg alvorens de disc weer te geven de disc schoon met
een reinigingsdoekje vanuit het midden naar de rand.
Reinig discs niet met oplosmiddelen, zoals
benzine, thinner, in de winkel verkrijgbare
schoonmaakmiddelen of antistatische spray bedoeld
voor langspeelplaten.
Stel een disc niet bloot aan direct zonlicht
of warmtebronnen, zoals bijvoorbeeld een
warmeluchtstroom, en laat ze niet achter in een auto
die in de volle zon geparkeerd staat.
Trek de stekker uit het stopcontact als het apparaat
langere tijd niet gebruikt zal worden. Als u de stekker
uit het stopcontact trekt, moet u altijd de stekker
vastpakken. Trek nooit aan het snoer zelf.
Mocht er ooit een vast voorwerp of vloeistof in het
systeem komen, dan schakelt u het systeem uit en laat u
het controleren door gekwalificeerd personeel, voordat
u het weer gaat gebruiken.
Het netsnoer mag uitsluitend door een erkend
servicecentrum worden vernieuwd.
Installeren
Stel het systeem niet op een hellende ondergrond
op, niet op plaatsen die erg heet, koud, stoffig, vuil of
vochtig zijn of waar onvoldoende ventilatie is, en niet
op plaatsen met trillingen, direct zonlicht of een felle
verlichting.
Wees voorzichtig met het plaatsen van het apparaat
of de luidsprekers op een ondergrond die een speciale
behandeling heeft ondergaan (bijvoorbeeld met was,
olie of poetsmiddel) aangezien dat tot vlekken en
verkleuringen op het oppervlak kan leiden.
Als het systeem rechtstreeks van een koude naar
een warme omgeving wordt gebracht, of in een zeer
vochtige kamer wordt geplaatst, kan vocht condenseren
op de lens in de cd-speler en dit kan leiden tot
storingen in het systeem. Verwijder de disc en laat het
systeem ongeveer een half uur aan staan tot het vocht is
verdampt.
Luidsprekersysteem
A
B
Reiniging van de behuizing
6 (zes)
8 (acht)
0 (nul)
D
G
H
K
M
O
Q
R
S
Als het systeem nog steeds niet naar behoren
functioneert, moet u het systeem terugstellen op de
fabrieksinstellingen.
Gebruik de toetsen op het apparaat om het systeem terug
te stellen op de fabrieksinstellingen.
Audio-cd
Cd-r/cd-rw (audiodata/MP3-bestanden)
Dit luidsprekersysteem heeft geen magnetische
afscherming en daardoor kan de beeldweergave
op televisietoestellen die zich dichtbij bevinden
magnetisch vervormd raken. In dat geval schakelt u het
televisietoestel uit, wacht u 15 t/m 30 minuten en schakelt
u het daarna weer in.
Als er geen verbetering optreedt, moet u de luidsprekers
ver uit de buurt van het televisietoestel plaatsen.
5 (vijf)
2 Druk op   om het systeem uit te schakelen.
3 Nadat "STANDBY" stopt met knipperen, drukt u eerst
Het systeem terugstellen op de
fabrieksinstellingen
Discs die WEL met dit systeem kunnen worden
weergegeven
Voor uw veiligheid
 op het apparaat) om de CD-functie te selecteren.
op DISPLAY  om de klok af te beelden, en drukt
u vervolgens op   terwijl u   ingedrukt
houdt.
"CD POWER OFF" wordt afgebeeld. Wanneer de
stroomvoorziening van de cd-speler is uitgeschakeld,
is de toegangstijd langer. Om de cd-speler in te
schakelen, herhaalt u de procedure tot "CD POWER
ON" wordt afgebeeld.
Voorzorgsmaatregelen
Z
|
”
$
%
,
.
?
@
^
Maak het systeem schoon met een zachte doek die
een beetje bevochtigd is met een oplossing van een
licht schoonmaakmiddel in water. Gebruik nooit een
schuursponsje, schuurpoeder, of een oplosmiddel zoals
verdunner, wasbenzine of alcohol.
Discs reinigen, reinigingsmiddelen voor discs/
lenzen
Gebruik geen reinigingsdiscs of disc-/lensreinigers
(inclusief vloeistof of spray). Hierdoor kan het apparaat
worden beschadigd.
Technische gegevens
Hoofdapparaat
Versterker
Model voor Amerika:
RMS-uitgangsvermogen (referentie):
50 W (per kanaal bij 12 Ω, 1 kHz, 10% THV)
Model voor Argentinië:
RMS-uitgangsvermogen (nominaal):
30 W + 30 W (bij 12 Ω, 1 kHz, 1% THV)
Andere modellen:
RMS-uitgangsvermogen (nominaal):
30 W + 30 W (bij 12 Ω, 1 kHz, 1% THV)
RMS-uitgangsvermogen (referentie):
50 W (per kanaal bij 12 Ω, 1 kHz, 10% THV)
Uitgangen
SPEAKERS: Impedantie 12 Ω
Cd-speler-gedeelte
Systeem: Compactdisc- en digitaal audiosysteem
Eigenschappen van de laserdiode
Emissieduur: continu
Laser-uitgangsvermogen*: Minder dan 44,6 µW
*Deze uitvoer is de waarde gemeten op een afstand van 200 mm vanaf
het oppervlak van de objectieflens op het optisch-opnameblok met een
diafragma van 7 mm.
Frequentiebereik: 20 Hz  20 kHz
Signaal-ruisverhouding: Meer dan 90 dB
Dynamisch bereik: Meer dan 88 dB
Tuner-gedeelte
FM-stereo, superheterodyne FM/AM-tuner
Antenne:
FM-draadantenne
AM-raamantenne
FM-tuner-gedeelte:
Afstembereik
Model voor Noord-Amerika: 87,5 MHz  108,0 MHz (100 kHz stap)
Andere modellen: 87,5 MHz  108,0 MHz (50 kHz stap)
AM-tuner-gedeelte:
Afstembereik
Modellen voor Noord-Amerika en Latijns-Amerika:
530 kHz  1.710 kHz (10 kHz stap)
531 kHz  1.710 kHz (9 kHz stap)
Model voor Australië:
531 kHz  1.710 kHz (9 kHz stap)
530 kHz  1.710 kHz (10 kHz stap)
Model voor Europa:
531 kHz  1.602 kHz (9 kHz stap)
Luidspreker
Voorluidspreker (SS-EC609iP)
Luidsprekersysteem: 2-weg luidsprekersysteem met basreflex
Speakertypen
Woofer: 130 mm, conus-type
Tweeter: 40 mm, hoorn-type
Nominale impedantie: 12 Ω
Afmetingen (B/H/D): Ong. 192 mm × 302 mm × 195 mm
Gewicht: Ong. 2,1 kg
Algemeen
Stroomvoorziening:
Model voor Noord-Amerika: 120 V wisselstroom, 60 Hz
Model voor Australië: 230 V  240 V wisselstroom, 50/60 Hz
Model voor Europa: 230 V wisselstroom, 50/60 Hz
Model voor Latijns-Amerika (met een spanningskeuzeschakelaar): 120 V,
220 V, 230 V  240 V wisselstroom, 50/60 Hz
Model voor Latijns-Amerika (zonder een spanningskeuzeschakelaar): 220 V
wisselstroom, 50/60 Hz
Stroomverbruik:
85 W
(0,5 W in de energiebesparingsstand)
Afmetingen (B/H/D) (excl. luidsprekers):
Ong. 202 mm × 302 mm × 335 mm
Gewicht (excl. luidsprekers):
Ong. 3,7 kg
Bijgeleverde accessoires: Afstandsbediening (1), FM-draadantenne/AMraamantenne (1), luidsprekerkussentjes (8)
iPod/iPhone-gedeelte
Compatibele iPod/iPhone-modellen:
iPod touch 4e generatie
iPod touch 3e generatie
iPod touch 2e generatie
iPod nano 6e generatie
iPod nano 5e generatie (videocamera)
iPod nano 4e generatie (video)
iPod nano 3e generatie (video)
iPod classic
iPhone 4S
iPhone 4
iPhone 3GS
iPhone 3G
Het ontwerp en de technische gegevens zijn onderhevig aan veranderingen
zonder voorafgaande kennisgeving.

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Key Features

  • Home audio mini system 100 W Black
  • Optical disc player CD changer
  • 2-way Built-in speaker(s) 12 Ω
  • Apple docking
  • MP3 playback
  • Equalizer Integrated timer

Related manuals

Download PDF

advertisement