Sony | PMC-DR45L | Sony PMC-DR45L Gebruiksaanwijzing

3-044-713-33 (1)
Personal
Component
System
Gebruiksaanwijzing pagina 2NL
NL
Manual de instruções página 2PT
PT
PMC-DR45L
© 2000 Sony Corporation
Waarschuwing
OPGELET
Stel het apparaat niet bloot aan regen
of vocht, om gevaar voor brand of
een elektrische schok te voorkomen.
• Dit toestel werkt uitsluitend op
netstroom en niet op batterijen.
Wanneer u het toestel voor het eerst
gebruikt of wanneer u het gedurende
lange tijd niet hebt gebruikt, laat het
dan gedurende ongeveer een uur
aangesloten op het stopcontact om de
ingebouwde noodbatterij voor klok,
timer, voorinstelzenders, enz. op te
laden. De speler kan tijdens het opladen
worden gebruikt. De batterij wordt
opgeladen zolang de stekker in het
stopcontact zit.
Wanneer u na het opladen de stekker uit
het stopcontact trekt, moet u eerst het
toestel afzetten. Een volledig opgeladen
noodbatterij gaat ongeveer 30 minuten
mee zonder dat het toestel op een
andere spanningsbron is aangesloten.
Indien opgeslagen gegevens zijn gewist,
moet u ze opnieuw invoeren wanneer u
het toestel opnieuw in gebruik neemt.
• Luidsprekers en speler zijn bedoeld om
samen te worden gebruikt. Sluit de
luidsprekers en speler dan ook nooit aan
op andere apparatuur. Indien u dat toch
doet, kan de werking van de
aangesloten apparatuur worden
verstoord.
Open nooit de ombouw van enig
apparaat om elektrische schokken te
voorkomen. Laat eventuele reparaties
over aan bevoegd vakpersoneel.
Informatie
Voor klanten in Europa
Deze Compact Disc speler is geklasseerd als
CLASS 1 LASER product.
CLASS 1 LASER PRODUCT staat vermeld
achteraan op het toestel.
Waarschuwing
Plaats het apparaat niet in een gesloten
ruimte, zoals een boekenrek of ingebouwde
kast.
2NL
Inleiding
Inhoud
Basishandelingen
Basishandelingen
4 Een CD afspelen
6 Luisteren naar de radio
8 Een cassette afspelen
10 Opnemen op cassette
De CD-speler
13 Gebruik van het uitleesvenster
14 Een bepaald muziekstuk zoeken
15 Muziekstukken herhaaldelijk
afspelen
(Repeat Play)
16 Muziekstukken afspelen in
willekeurige volgorde
(Shuffle Play)
17 Uw eigen programma
samenstellen
(Programme Play)
De timer
29 De klok gelijkzetten
31 Ontwaken met muziek
34 Timergestuurde opname van
radioprogramma’s
37 In slaap vallen met muziek
NL
Opstelling
38 Het systeem aansluiten
43 Stroom sparen
44 Los verkrijgbare componenten
aansluiten
De radio
19 Radiozenders voorinstellen
20 Vooringestelde radiozenders
beluisteren
21 Gebruik van het Radio Data
System (RDS)
Het cassettedeck
Aanvullende informatie
47
49
52
53
54
Voorzorgsmaatregelen
Verhelpen van storingen
Onderhoud
Technische gegevens
Index
27 Zoeken naar het begin van een
muziekstuk
Akoestiekregeling
28 De akoestiekregeling kiezen
(SOUND/MEGA BASS)
Inleiding
3NL
Basishandelingen
Een CD afspelen
2
1
Voor aansluiting, zie pagina 38 - 42.
1
Druk op Z CD OPEN/CLOSE
(direct power-on) en leg de CD
op de CD-lade.
Met het label naar boven
2
Druk op u.
(Drup op N van het CD-gedeelte
op de afstandsbediening.)
De CD-lade gaat dicht en alle
muziekstukken worden eenmaal
gespeeld.
4NL
Basishandelingen
Uitleesvenster
Muziekstuk- Speelduur
nummer
Gebruik deze toetsen voor bijkomende
handelingen
OPERATE
u
., >
VOLUME +, –
Basishandelingen
x
Z CD
OPEN/CLOSE
Tip
Wanneer u nog eens een
CD wilt beluisteren,
drukt u gewoon op u.
De speler schakelt dan
automatisch aan en de
CD begint af te spelen.
Om
Drukt op
het volume te regelen
VOLUME +, –
(VOL +, – op de
afstandsbediening)
de weergave te stoppen
x
de weergave tijdelijk te
onderbreken
u
(X op de afstandsbediening)
Druk nogmaals om de
weergave na de onderbreking
te hervatten.
naar het volgende
muziekstuk te gaan
>
naar het vorige
muziekstuk te gaan
.
de CD te verwijderen
Z CD OPEN/CLOSE
het toestel aan/af te zetten O P E R A T E
Basishandelingen
5NL
Luisteren naar de radio
1
2
Voor aansluiting, zie pagina 38 - 42.
1
2
Druk op BAND•AUTO PRESET
tot de gewenste band verschijnt
in het uitleesvenster (direct
power-on).
Hou TUNE TIME SET + of –
(TUNE + of – op de
afstandsbediening) ingedrukt tot
de frequentiecijfers in het
uitleesvenster beginnen te
veranderen.
De speler loopt de
radiofrequenties automatisch af
en stopt wanneer hij een zender
goed kan ontvangen.
Wanneer u niet op een zender
kunt afstemmen, druk dan
herhaaldelijk op de toets om de
frequentie stap voor stap te
wijzigen.
6NL
Basishandelingen
Uitleesvenster
Duidt op een FM
stereo-uitzending.
Gebruik deze toetsen voor bijkomende
handelingen
OPERATE
VOLUME +, –
Tips
• De “FM1” en “FM2”
band hebben dezelfde
functie. Zenders kunnen
afzonderlijk worden
opgeslagen onder
“FM1” en “FM2”.
• Wanneer een FMuitzending is gestoord,
druk dan op MODE tot
“MONO” verschijnt in
het uitleesvenster en het
radiogeluid is mono.
• Wanneer u de volgende
keer naar de radio wilt
luisteren, drukt u
gewoon op de
BAND•AUTO PRESET
toets. Het toestel
schakelt dan
automatisch aan en de
vorige zender begint te
spelen.
Om
Druk op
het volume te regelen
VOLUME +, –
(VOL +, – op de
afstandsbediening)
de radio aan/af te zetten
OPERATE
Basishandelingen
MODE
De ontvangst verbeteren
FM:
Hou de FM-draadantenne zo horizontaal mogelijk en
richt ze.
Indien de FM-ontvangst nog altijd is gestoord, koppel
dan de FM-draadantenne los en sluit een FMbuitenantenne aan (niet meegeleverd) (pagina 42).
AM/LG:
Hou de AM/LG-kaderantenne zo ver mogelijk van
het toestel en richt ze.
Basishandelingen
7NL
Een cassette afspelen
3
1, 2
Voor aansluiting, zie pagina 38 - 42.
1
2
3
Druk op Z PUSH OPEN/CLOSE
om de cassettehouder te openen
en breng een voorbespeelde
cassette in. Gebruik TYPE I
(normal), TYPE II (high position)
en TYPE IV (metal) cassettes.
Druk op Z PUSH OPEN/CLOSE
om de cassettehouder te sluiten.
Druk op N.
(Druk op TAPE N op de
afstandsbediening.)
Het toestel schakelt aan (direct
power-on) en begint te spelen.
8NL
Basishandelingen
Met de kant die u wilt
beluisteren naar boven
Uitleesvenster
Bandteller
Gebruik deze toetsen voor bijkomende
handelingen
OPERATE
TAPE m, M
Z PUSH OPEN/CLOSE
n
VOLUME +, –
Basishandelingen
x
COUNTER RESET
DIR MODE
Tips
• Druk op COUNTER
RESET om de teller
terug te stellen op “000”.
• Wanneer u dan de
volgende keer een
cassette wilt beluisteren,
drukt u gewoon op N
of n. Het toestel
schakelt automatisch
aan en de cassette begint
te spelen.
Om
Druk op
het volume te regelen
VOLUME +, –
(VOL +, – op de
afstandsbediening)
de weergave te stoppen
x
de achterkant af te spelen
n
de cassette snel vooruit of
achteruit te spoelen
TAPE Mof m
de cassette uit te werpen
Z PUSH OPEN/CLOSE
het toestel aan/af te zetten
OPERATE
De afspeelrichting van de cassette veranderen
Druk herhaaldelijk op DIR MODE.
Voor de weergave van
In het uitleesvenster
verschijnt
één cassettekant
beide cassettekanten, van de
voor- naar de achterkant
beide cassettekanten herhaaldelijk
Basishandelingen
9NL
Opnemen op cassette
3
3
3
1
Voor aansluiting, zie pagina 38 - 42. Om op te nemen op een
MiniDisc of DAT, moet u een geschikte recorder aansluiten
(zie pagina 44).
1
2
Druk op Z PUSH OPEN/CLOSE
om de cassettehouder te openen
en breng een onbespeelde cassette
in. Gebruik uitsluitend TYPE I
(normal) cassettes.
Druk nogmaals op Z PUSH
OPEN/CLOSE om de
cassettehouder te sluiten.
Kies de programmabron waarvan
u wilt opnemen.
Om op te nemen van de CDspeler, brengt u een CD in (zie
pagina 4) en drukt u op x van het
CD-gedeelte.
Opnemen van de radio: stem af
op de gewenste zender (zie
pagina 6).
10NL
Basishandelingen
Met de kant waarop u
wilt opnemen naar boven
Uitleesvenster
3
Start de opname.
Wanneer
Basishandelingen
Een hele CD opnemen
Druk op CD DUBBING.
verschijnt:
Wanneer de cassette wordt
omgedraaid terwijl het
muziekstuk niet helemaal is
opgenomen, wordt het
muziekstuk aan de achterkant
opnieuw van voor af aan
opgenomen.
Bij weergave
van:
Als de cassette ten einde is,
schakelt de speler uit.
Opnemen van de radio
(De volgende procedure is ook
geschikt om een CD op te
nemen. Begin de CD af te
spelen nadat de cassette begint
op te nemen.)
Druk op z/X en vervolgens op
N.
Druk op n om op te nemen op
de achterkant.
(Druk op TAPE N of n terwijl
u z/X op de afstandsbediening
ingedrukt houdt.)
m
wordt vervolgd
Basishandelingen
11NL
Opnemen op cassette (vervolg)
Gebruik deze toetsen voor bijkomende
handelingen
OPERATE
z/X
x
n, N
MODE
DIR MODE
Tips
• De volume- of
akoestiekregeling
(pagina 28) heeft geen
invloed op het
opnameniveau.
• Als
of
verschijnt, wordt op
beide kanten van de
cassette opgenomen. Om
op één kant op te nemen,
drukt u op DIR MODE
om
te laten
verschijnen.
• Als de AM/LG radio een
fluittoon produceert
nadat u in stap 3 op
z/X hebt gedrukt, druk
dan op MODE om de
positie te kiezen waarin
de fluittoon het meest
wordt onderdrukt
Opmerking
Wanneer u de opname
start met behulp van CD
DUBBING, kan niet
worden overgeschakeld
naar de pauzestand.
12NL
Basishandelingen
Om
Druk op
de opname te stoppen
xop het cassettegedeelte
de opname tijdelijk
te onderbreken
z / X
Druk nogmaals op de toets
om de opname te hervatten.
de speler aan/af te zetten
OPERATE
Om een opname te wissen, gaat u als volgt tewerk:
1 Plaats de cassette die u wilt wissen in het cassettedeck en
druk op x van het cassettegedeelte.
2 Op de speler: druk op z/X en vervolgens op N.
Op de afstandsbediening: hou z/X ingedrukt en druk
op TAPE N.
De CD-speler
Gebruik van het
uitleesvenster
DISPLAY
De CD-speler
Via het uitleesvenster kan informatie
over de CD worden gecontroleerd.
Het totale aantal muziekstuknummers en de
speelduur controleren
Druk op DISPLAY in de stopstand.
Totaal aantal
muziekstuknummers
Totale speelduur
De resterende speelduur controleren
Druk op DISPLAY tijdens het afspelen van een CD.
Voor de weergave van
Druk op DISPLAY
het huidige muziekstuknummer
en de resterende speelduur van het
huidige muziekstuk*
eenmaal
het aantal resterende
muziekstukken en de resterende
speelduur op de CD
tweemaal
het huidige muziekstuknummer
en de speelduur
driemaal
* Voor een muziekstuknummer hoger dan 20 verschijnt de
resterende speelduur als “– –:– –”.
De CD-speler
13NL
Een bepaald
muziekstuk
zoeken
Cijfertoetsen
U kunt snel een muziekstuk zoeken met
behulp van de cijfertoetsen. Tijdens het
afspelen van een CD kunt u ook een
bepaald punt in een muziekstuk zoeken.
., >
Opmerking
U kunt geen bepaald
muziekstuk zoeken als
“SHUF” of “PGM” in
het uitleesvenster staat.
Zet de indicatie af door
op x op het CDgedeelte te drukken.
Tip
Om een
muziekstuknummer
hoger dan 10 te zoeken,
drukt u eerst op >10 en
vervolgens op de
betreffende
cijfertoetsen.
Voorbeeld:
om
muziekstuknummer 23
af te spelen, drukt u
eerst op >10 en dan op
2 en 3.
14NL
De CD-speler
Voor het zoeken van
Druk op
een bepaald muziekstuk
de cijfertoets van het
muziekstuk.
een bepaald punt tijdens
het beluisteren
. of > tijdens de
weergave tot u het punt hebt
gevonden.
een bepaald punt via
het uitleesvenster
. of > in de
pauzestand tot u het punt
hebt gevonden.
Muziekstukken
herhaaldelijk
afspelen
., >
(Repeat Play)
x
Op de
afstandsbediening
• Gebruik N in plaats
van u.
• Als u “REP 1” heeft
gekozen, kies het
muziekstuk dan met
behulp van de
cijfertoetsen.
1
u
De CD-speler
Muziekstukken kunnen herhaaldelijk
worden afgespeeld in de normale,
enkelvoudige, willekeurige of
geprogrammeerde weergavestand (zie
pagina 16 - 18).
MODE
Druk op x op het CD-gedeelte.
“CD” verschijnt in het uitleesvenster.
2
Ga als volgt tewerk:
Herhalen van
Handeling
één enkel muziekstuk 1 Druk op MODE tot “REP 1”
verschijnt.
2 Kies het muziekstuk door op
. of > te drukken, en
druk vervolgens opu.
alle muziekstukken
1 Druk op MODE tot “REP
ALL” verschijnt.
2 Druk op u.
muziekstukken in
1 Druk op MODE tot “REP” en
willekeurige volgorde
“SHUF” verschijnen.
2 Druk op u.
geprogrammeerde
muziekstukken
1 Druk op MODE tot “REP” en
“PGM” verschijnen.
2 Programmeer de
muziekstukken (zie stap 3 op
pagina 17).
3 Druk op u.
Herhaalde weergave annuleren
Druk op MODE tot “REP” verdwijnt in het
uitleesvenster.
De CD-speler
15NL
Muziekstukken
afspelen in
willekeurige
volgorde
x
(Shuffle Play)
u
U kunt muziekstukken afspelen in
willekeurige volgorde.
Op de
afstandsbediening
Gebruik N in plaats
van u.
1
MODE
Druk op x op het CD-gedeelte.
“CD” verschijnt in het uitleesvenster.
2
Druk op MODE tot “SHUF” verschijnt in het
uitleesvenster.
3
Druk op u.
Shuffle Play annuleren
Druk op MODE tot “SHUF” verdwijnt in het
uitleesvenster.
16NL
De CD-speler
Uw eigen
programma
samenstellen
u
., >
x
U kunt de afspeelvolgorde van
maximum 20 muziekstukken op een CD
bepalen.
ENTER
MEMORY
De CD-speler
(Programme Play)
MODE
Op de
afstandsbediening
1 Druk op x.
2 Druk op MODE tot
“PGM” in het
uitleesvenster
verschijnt.
3 Druk op de
cijfertoetsen voor de
muziekstukken die u
in de gewenste
volgorde wilt
programmeren.
4 Druk N.
1
Druk op x op het CD-gedeelte.
“CD” verschijnt in het uitleesvenster.
2
Druk op MODE tot “PGM” verschijnt in het
uitleesvenster.
3
Druk op . of > om het muziekstuk te kiezen
dat u wilt beluisteren en druk op ENTER
MEMORY.
Herhaal deze stap.
Muziekstuknummer
4
Afspeelvolgorde
Druk op u.
wordt vervolgd
De CD-speler
17NL
Uw eigen programma samenstellen (Programme Play)
(vervolg)
Tips
• Wanneer de CD-lade
wordt geopend, wordt
het programma gewist.
• U kunt uw eigen
programma opnemen.
1 Stel het programma
samen en steek een
blanco cassette in de
cassettehouder.
2 Druk op CD
DUBBING.
Programme Play annuleren
Druk op MODE tot “PGM” verdwijnt in het
uitleesvenster.
De volgorde van muziekstukken controleren voor
de weergave
Druk op ENTER MEMORY op het toestel.
Bij elke druk op de toets, verschijnt het
muziekstuknummer in de geprogrammeerde
volgorde.
Het huidige programma wijzigen
Druk eenmaal op x op het CD-gedeelte nadat de CD
is gestopt en tweemaal terwijl de CD speelt. Het
huidige programma wordt gewist. Stel dan een nieuw
programma samen door de programmeerprocedure te
volgen.
18NL
De CD-speler
De radio
Radiozenders
voorinstellen
BAND
AUTO PRESET
TUNE TIME SET –, +
Tip
Wanneer de “FM1” of
“FM2” band
automatisch wordt
vooringesteld, worden
10 radiozenders
opgeslagen in de
“FM1” band en 10 in de
“FM2” band.
PRESET –, +
ENTER
MEMORY
1
Druk op BAND•AUTO PRESET om de band te
kiezen.
2
Hou BAND•AUTO PRESET 2 seconden ingedrukt
tot “AUTO” knippert in het uitleesvenster.
3
Druk op ENTER MEMORY.
De radio
U kunt radiozenders opslaan in het
toestelgeheugen. Er kunnen tot 40
radiozenders worden opgeslagen, 10
voor elke band in om het even welke
volgorde.
De zenders worden in oplopende volgorde van
frequentie opgeslagen in het geheugen.
Op de
afstandsbediening
1 Druk op BAND om
de band te kiezen.
2 Druk op TUNE + of –
om de gewenste
frequentie te kiezen.
3 Hou de cijfertoets
voor de nieuwe
zender die u wilt
voorinstellen
ingedrukt gedurende
2 seconden.
Wanneer een zender niet automatisch kan
worden vooringesteld
Zenders met een zwak signaal moeten handmatig
worden vooringesteld.
1 Druk op BAND•AUTO PRESET tot de gewenste
band verschijnt in het uitleesvenster.
2 Druk op TUNE TIME SET + of – om de gewenste
frequentie in te stellen.
3 Hou ENTER MEMORY gedurende 2 seconden
ingedrukt.
4 Druk op PRESET + of – tot het gewenste
voorinstelnummer (1 tot 10) voor de zender
knippert in het uitleesvenster.
5 Druk nogmaals op ENTER MEMORY.
De radio
19NL
Vooringestelde
radiozenders
beluisteren
BAND
AUTO PRESET
Nadat de zenders zijn vooringesteld,
kunt u erop afstemmen met behulp van
PRESET +, – op het toestel of de
cijfertoetsen op de afstandsbediening.
Op de
afstandsbediening
1 Druk op BAND om
de band te kiezen.
2 Druk op de
cijfertoets om het
voorinstelnummer
van de gewenste
zender te kiezen.
PRESET –, +
1
Druk op BAND•AUTO PRESET om de band te
kiezen.
2
Druk op PRESET + of – om het voorinstelnummer
van de gewenste zender te laten verschijnen.
Voorinstelnummer
20NL
De radio
Gebruik van het
Radio Data
System (RDS)
BAND
AUTO PRESET
., >
RDS
Opmerkingen
• Niet alle FM-zenders
bieden een RDS service
en ook de diensten
verschillen soms. Bent
u niet vertrouwd met
RDS, vraag dan meer
informatie bij uw lokale
radiozenders.
• RDS werkt eventueel
niet naar behoren
wanneer de zender
waarop u hebt
afgestemd het RDSsignaal niet goed of te
zwak uitzendt.
ENTER
MEMORY
DISPLAY
De radio
Radio Data System (RDS) is een service
die radiozenders in staat stelt om samen
met het gewone signaal extra informatie
mee te sturen. Deze speler heeft handige
RDS-functies zoals weergeven van de
zendernaam, het zoeken naar zenders
volgens programmatype, enz. RDS
werkt alleen met FM-zenders.
Voor de ontvangst van RDS-uitzendingen
Stel de FM-zenders voorin aan de hand van de
procedure op pagina 19.
RDS-uitzendingen ontvangen
Kies gewoon een zender uit de FM band.
Wanneer u afstemt op
een RDS-zender,
verschijnt “RDS”.
wordt vervolgd
De radio
21NL
Gebruik van het Radio Data System (RDS) (vervolg)
Opmerkingen
• Indien geen RDSuitzending wordt
ontvangen, is het
mogelijk dat de
zendernaam, het
programmatype en
radio text niet in het
uitleesvenster
verschijnen.
Bij slechte ontvangst
kan de bovenstaande
informatie bovendien
niet correct in het
uitleesvenster
verschijnen.
• Bij ontvangst van een
zender die geen
zendernaam meestuurt
met het signaal,
verschijnt “NO PS”
wanneer u “PS DISP”
kiest.
• Bij ontvangst van een
zender die geen
programmatype
meestuurt met het
signaal, verschijnt “NO
PTY” wanneer u “PTY
DISP” kiest.
• Bij ontvangst van een
zender die geen radio
text meestuurt met het
signaal, verschijnt “NO
RT” wanneer u “RT
DISP” kiest.
• Sommige tekens (!, ?, &,
enz.) verschijnen niet.
In plaats van deze
tekens verschijnen er
blanco’s.
22NL
De radio
De RDS-informatie controleren
Druk op DISPLAY.
Bij elke druk op de toets verandert de indicatie in het
uitleesvenster als volgt:
Indicatie
Welke informatie verschijnt
PS DISP
zendernaam maximum 10 tekens
PTY DISP
programmatype
RT DISP
radio text, maximum 64 tekens
(normale weergave)
—
Opmerkingen
• Tijdens het opnemen
werkt de EON-functie
niet.
• De speler kan alleen
overschakelen naar
vooringestelde EON
zenders.
Verkeersinformatie, nieuws of weerberichten
ontvangen (EON)
1
Stem af op een EON-zender.
De radio
Met de Enhanced Other Networks (EON) functie kan
het toestel automatisch overschakelen naar een zender
die verkeersinformatie, nieuws of weerberichten
uitzendt. Na afloop van het programma schakelt het
toestel terug naar de zender die u op dat ogenblik
beluisterde.
Bij ontvangst van
een EON-zender,
verschijnt “EON”.
Tip
Om de EON functie uit
te zetten, drukt u
minstens 2 seconden
lang op RDS.
2
Druk op RDS tot “EON WAIT” verschijnt in het
uitleesvenster.
3
4
Druk op ENTER MEMORY.
Druk op . of > tot de gewenste informatie
verschijnt in het uitleesvenster.
In het uitleesvenster verschijnt achtereenvolgens:
“TRAFFIC” t “NEWS” t “WEATHER” t
“OFF”
5
Druk op ENTER MEMORY.
Het toestel wacht tot de EON-zenders de gekozen
informatie beginnen uit te zenden.
Licht op terwijl wordt
gewacht op de gekozen
informatie en begint te
knipperen wanneer de
informatie wordt
ontvangen.
“T” voor “TRAFFIC”
“N” voor “NEWS”
“W” voor “WEATHER”
Als er geen EON-zender
wordt ontvangen,
verschijnt “*”.
Wanneer een bepaalde zender de informatie
uitzendt die u hebt gekozen, wordt automatisch
overgeschakeld naar die zender.
wordt vervolgd
De radio
23NL
Gebruik van het Radio Data System (RDS) (vervolg)
Opmerkingen
• “NOT FOUND”
verschijnt wanneer het
gekozen
programmatype
momenteel niet wordt
uitgezonden.
• De speler vindt alleen
vooringestelde zenders.
Een zender zoeken volgens programmatype
(PTY)
U kunt een zender zoeken door een bepaald
programmatype te kiezen.
1
Druk op RDS tot “PTY SEARCH” verschijnt in het
uitleesvenster.
2
3
Druk op ENTER MEMORY.
Druk op . of > tot het gewenste
programmatype verschijnt in het uitleesvenster.
Raadpleeg de lijst van programmatypes (PTY) op
pagina 25 en 26.
4
Druk op ENTER MEMORY.
De speler begint de vooringestelde RDS-zenders
voor het programma te zoeken. “PTY SEARCH”
knippert tijdens het zoeken.
Wanneer de speler het gewenste programmatype
vindt, stopt hij met zoeken.
24NL
De radio
Lijst van programmatypes (PTY)
De aanduidingen in het uitleesvenster staan tussen haakjes.
Popmuziek (POP M)
Commerciële populaire muziek, die vaak
uit huidige of vorige hitlijsten staat.
Duiding (AFFAIRS)
Duidingsprogramma’s waarin dieper
wordt ingegaan op de actualiteit,
doorgaans met een andere stijl en
concept, met debatten en analyses.
Rockmuziek (ROCK M)
Moderne muziek, meestal geschreven en
gespeeld door jongeren.
Informatie (INFO)
Informatieve programma’s in de ruimste
betekenis van het woord.
Sport (SPORT)
Programma’s over alle aspecten van
sport.
Educatieve programma’s (EDUCATE)
Programma’s met een educatieve waarde.
Drama (DRAMA)
Alle hoorspelen en radiofeuilletons.
Cultuur (CULTURE)
Programma’s over nationale of regionale
cultuur, taal, theater, enz.
Wetenschap (SCIENCE)
Programma’s over natuurwetenschappen
en technologie.
Variété (VARIED)
Hoofdzakelijk gesproken programma’s,
meestal licht ontspannend en die niet
thuis horen in een andere categorie.
Voorbeelden: kwissen, panelspelletjes,
interviews van personaliteiten.
M.O.R.-muziek (MOR M)
(Middle of the Road Music). Een ander
woord voor “easy-listening” muziek, in
tegenstelling tot pop, rock of klassiek.
Muziek in deze categorie is vaak maar
niet altijd van vocale aard en meestal van
korte duur.
De radio
Nieuws (NEWS)
Korte verslagen van feiten, evenementen
en meningen, reportages en actualiteit.
Licht klassiek (LIGHT M)
Klassieke muziek voor een breed publiek.
Voorbeelden zijn instrumentale, vocale en
koormuziek.
Zwaar klassiek (CLASSICS)
Optredens van grote orkesten,
kamermuziek, opera, enz.
Andere muziek (OTHER M)
Muziek die in geen enkele andere
categorie thuishoort, zoals rythm & blues
en reggae
Weer (WEATHER)
Weerberichten en weersvoorspellingen
Financieel (FINANCE)
Beursberichten, handel, enz.
wordt vervolgd
De radio
25NL
Gebruik van het Radio Data System (RDS) (vervolg)
Kinderprogramma’s (CHILDREN)
Programma’s bedoeld voor een jong
publiek, in hoofdzaak voor ontspanning
en interesse veeleer dan met educatieve
bedoelingen.
Sociale zaken (SOCIAL)
Programma’s over mensen en dingen die
ze individueel of in groep beïnvloeden.
Met inbegrip van sociologie,
geschiedenis, aardrijkskunde,
psychologie en maatschappij.
Religie (RELIGION)
Alle aspecten van geloof in God of
Goden, het bestaan en ethiek.
Phone In (PHONE IN)
Programma’s waarin de mensen kunnen
bellen en hun mening geven of in een
panel zetelen
Reizen (TRAVEL)
Programma’s over reizen, reistips en
mogelijkheden. Niet voor berichten over
problemen, vertragingen en
wegwerkzaamheden die worden
opgespoord door TP/TA.
Ontspanning (LEISURE)
Programma’s over vrijetijdsbestedingen
zoals tuinieren, hengelen, antiek, koken,
wijn, enz.
Jazz (JAZZ)
Polyfone, syncopatische muziek
gekenmerkt door improvisatie.
26NL
De radio
Country-muziek (COUNTRY)
Liedjes die afkomstig zijn van of de
muzikale traditie voortzetten van de
zuidelijke Amerikaanse staten.
Gekenmerkt door een eenvoudige
melodie en een verhalende tekst.
Nationale muziek (NATION M)
Huidige populaire muziek van het land
of de streek en in de landstaal, in
tegenstelling tot internationale “pop” die
meestal Amerikaans of Brits geïnspireerd
is en in het Engels wordt gezongen.
Oldies (OLDIES)
Muziek uit de zogenaamde “gouden
jaren” van de popmuziek.
Folk-muziek (FOLK M)
Muziek die is geworteld in de
muziekcultuur van een bepaald land en
vaak op akoestische instrumenten wordt
gespeeld. De tekst verhaalt soms over
historische gebeurtenissen of figuren.
Documentaire (DOCUMENT)
Programma’s waarin bepaalde
onderwerpen grondig worden uitgediept
en onderzocht.
Verkeersinformatie (TRAFFIC)
Verkeersinformatie
PTY onbekend (NONE)
Elk programma dat hierboven niet
beschreven staat.
Het cassettedeck
Zoeken naar het
begin van een
muziekstuk
TAPE m, M
Opmerkingen
• Om het begin van een
muziekstuk precies te
zoeken, is een blanco
van ongeveer 4
seconden tussen
muziekstukken
noodzakelijk.
• Een stille passage van
enkele seconden in een
muziekstuk kan door
de speler worden
geïnterpreteerd als een
blanco tussen
muziekstukken.
• Als u op TAPE M of
m drukt zonder
geluid in het
muziekstuk, kan deze
functie niet werken
zoals het hoort.
Druk tijdens het afspelen van een cassette op TAPE
M of m.
Weergavekant
Het begin van
het volgende
muziekstuk
Het begin van
het vorige
muziekstuk
Voorkant (N)
M
m
Achterkant (n)
m
M
Het cassettedeck
De speler detecteert blanco’s tussen de
muziekstukken en zoekt zo naar het
begin van een volgend/vorig
muziekstuk.
De cassette wordt naar het begin van het volgende of
het vorige muziekstuk gespoeld en de weergave start
automatisch.
Het cassettedeck
27NL
Akoestiekregeling
De
akoestiekregeling
kiezen
MEGA BASS
SOUND
(SOUND/MEGA BASS)
U kunt de akoestiekregeling instellen
van de muziek die u beluistert.
De geluidskarakteristiek kiezen
Druk op SOUND om de gewenste akoestiekregeling te
kiezen.
Kies
Voor
ROCK
krachtig, strak geluid, met nadruk op het
lage en hoge frequentiebereik
POP
licht, helder geluid, met nadruk op het hoge
en middelhoge frequentiebereik
JAZZ
percussie, met nadruk op bass-geluid
VOCAL
stemgeluid, met nadruk op het middelhoge
frequentiebereik
OFF
volledige dynamiek voor bijvoorbeeld
klassieke muziek
Het bass-geluid versterken
Druk op MEGA BASS.
“MEGA BASS” verschijnt in het uitleesvenster. Druk
nogmaals op de toets om terug te keren naar normaal
geluid.
28NL
Akoestiekregeling
De timer
De klok
gelijkzetten
CLOCK
TUNE TIME SET –, +
“– –:– –” verschijnt in het uitleesvenster
tot de klok gelijk is gezet.
ENTER
MEMORY
Tip
Deze speler geeft de
tijd aan volgens het 24urensysteem.
Sluit het systeem aan voor u begint (zie pagina 38 - 42).
1
Hou CLOCK ingedrukt tot de uren knipperen.
2
Zet de klok gelijk
1 Druk op TUNE TIME
SET + of – om de uren
in te stellen en druk op
ENTER MEMORY.
2 Druk op TUNE TIME
SET + of – om de
minuten in te stellen.
timer
Akoestiekregeling/De
De timer
SUMMER
TIME
m
3
Druk op SUMMER TIME wanneer de zomertijd
van kracht is.
4
Druk op ENTER MEMORY.
De klok begint te lopen vanaf 00 seconden.
wordt vervolgd
De timer
29NL
De klok gelijkzetten (vervolg)
Overschakelen naar zomertijdweergave
Hou SUMMER TIME 2 seconden lang ingedrukt.
“SUMMER ON” verschijnt enkele seconden in het
uitleesvenster.
De zomertijdweergave annuleren
Hou SUMMER TIME opnieuw ingedrukt.
“SUMMER OFF” verschijnt enkele seconden in het
uitleesvenster.
30NL
De timer
Ontwaken met
muziek
SNOOZE
TUNE TIME SET –, +
U kan zich dagelijks op een bepaald
tijdstip laten wekken met muziek.
Daarvoor moet u eerst de klok
gelijkzetten (zie “De klok gelijkzetten”
op pagina 29).
STANDBY
TIMER
Controleer eerst of (klok) niet oplicht in het
uitleesvenster. Druk op STANDBY wanneer dat het
geval is.
1
2
De timer
ENTER
MEMORY
Maak de muziekbron klaar die u wil afspelen.
Bron
Handeling
CD
Plaats een CD.
RADIO
Stem af op een zender.
TAPE
Breng een cassette in.
LINE
Zet de apparatuur aan die is
aangesloten op LINE IN.
Druk op TIMER om
verschijnen.
in het uitleesvenster te laten
Verricht de volgende handelingen terwijl u de
indicaties in het uitleesvenster controleert.
3
Druk op TUNE TIME SET + of – tot de gewenste
muziekbron (“CD”, “TAPE”, “RADIO” of
“LINE”) verschijnt in het uitleesvenster, en druk
op ENTER MEMORY.
wordt vervolgd
De timer
31NL
Ontwaken met muziek (vervolg)
4
Stel de timer in op de uren en de minuten waarop
u de muziekweergave wilt laten beginnen.
1 Druk op TUNE TIME
SET + of – om de uren
in te stellen en druk op
ENTER MEMORY.
2 Druk op TUNE TIME SET + of – om de minuten
in te stellen en druk op ENTER MEMORY.
Tips
• Om de wacht mode te
verlaten, drukt u op
STANDBY om in het
uitleesvenster te laten
verdwijnen.
• De voorinstellingen
blijven behouden tot u
ze wijzigt.
5
Stel de timer in op de uren en de minuten waarop
u de muziekweergave wilt laten beginnen. (Ga
tewerk zoals in stap 4.)
6
Druk op TUNE TIME SET + of – om het gewenste
volume in te stellen en druk op ENTER MEMORY.
7
Druk op STANDBY.
De aanduiding in het uitleesvenster licht op, het
toestel schakelt over naar de wacht mode.
Op het ingestelde tijdstip schakelt het toestel aan
en begint de muziek te spelen. Op het ingestelde
tijdstip stopt de weergave en schakelt de speler
weer over naar de wacht mode.
De wektijdinstelling controleren/wijzigen
Druk op TIMER en vervolgens op ENTER MEMORY.
Bij elke druk op ENTER MEMORY verschijnt een
opgeslagen instelling in de instelvolgorde. Om een
instelling te wijzigen, laat u die in het uitleesvenster
verschijnen en voert u ze opnieuw in.
Het toestel gebruiken voor timergestuurde
weergave begint
Wanneer u het toestel aanschakelt, kunt u het op de
gewone manier bedienen (wanneer u een andere
radiozender beluistert dan deze waarop in stap 1 op
pagina 31 werd afgestemd, begint die zender op het
ingestelde tijdstip te spelen.) Zet het toestel af voor het
ingestelde tijdstip.
32NL
De timer
De weergave stoppen
Zet het toestel af.
Note
Om de sluimerfunctie
te activeren, moet u
ervoor zorgen dat er
minstens 6 minuten
overblijven voor de
ingestelde tijd om de
muziek te doen
stoppen.
Nog enkele minuten sluimeren
Druk op SNOOZE.
“SNOOZE” verschijnt in het uitleesvenster en het
toestel schakelt uit. Het toestel schakelt automatisch
aan na 5 minuten. U kan deze procedure herhalen
door op SNOOZE te drukken.
De timer
De timer
De sluimerfunctie annuleren
Druk op OPERATE om het toestel aan te schakelen.
33NL
Timergestuurde
opname van
radioprogramma’s
DIR MODE
TUNE TIME SET –, +
U kunt de timer instellen om op een
bepaald tijdstip op te nemen van de
radio. Met de timer kan ook worden
opgenomen van een component die is
aangesloten op LINE IN. Controleer of u
de klok gelijk hebt gezet (zie “De klok
gelijkzetten” op pagina 29).
Opmerking
De opname- en
wektimer (pagina 31)
kunnen niet samen
worden ingesteld.
Tip
Wanneer u in stap 1
een AM/LGprogramma ontvangt,
druk dan op z/X om
na te gaan of er ruis
hoorbaar is. Indien dat
het geval is, druk dan
op MODE om de
positie te kiezen waarin
de fluittoon het meest
wordt onderdrukt.
STANDBY
TIMER
ENTER
MEMORY
Controleer eerst of (klok) niet oplicht in het
uitleesvenster. Druk op STANDBY wanneer dat het
geval is.
1
Stem af op een radiozender en plaats een
onbespeelde cassette in de cassettehouder met de
kant waarop u wilt opnemen naar boven.
2
Druk op DIR MODE
om de opnamerichting
Een kant
te kiezen.
Uitleesvenster
Beide kanten
3
Druk op TIMER om
verschijnen.
in het uitleesvenster te laten
Verricht de volgende handelingen terwijl u de
indicaties in het uitleesvenster controleert.
4
34NL
De timer
Druk op TUNE TIME SET + of – om “RADIO”
“REC” te laten verschijnen, en druk op ENTER
MEMORY.
5
Stel de timer in op de uren en minuten waarop u
de opname wil starten.
1 Druk op TUNE TIME SET + of – om de uren in
te stellen en druk op ENTER MEMORY.
2 Druk op TUNE TIME SET + of – om de
minuten in te stellen en druk op ENTER
MEMORY.
Stel de timer in op de uren en minuten waarop u
de opname wil stoppen. (Zoals in stap 5.)
7
Druk op TUNE TIME SET + of – om het gewenste
volume in te stellen en druk op ENTER MEMORY.
8
Druk op STANDBY.
De timer
Tips
• Om de wacht mode te
verlaten, drukt u
tweemaal op
STANDBY om de
indicatie te doen
verdwijnen.
• De voorinstellingen
blijven behouden tot u
ze opnieuw instelt.
• Wanneer u op beide
kanten opneemt, stopt
de opname nadat beide
kanten vol zijn, zodat
er niets per ongeluk
wordt gewist.
6
Het toestel schakelt uit en schakelt over naar de
wacht mode. De indicatie en de opnamekant
van de cassette (voorkant N of achterkant n)
verschijnen in het uitleesvenster. Wanneer de
indicatie n verschijnt, druk dan op STANDBY
om de opnamekant te veranderen in N.
Op het vooringestelde tijdstip schakelt het toestel
aan en start de opname. Daarna schakelt het toestel
op het vooringestelde tijdstip ook uit en weer over
naar de wacht mode.
wordt vervolgd
De timer
35NL
Timergestuurde opname van radioprogramma’s (vervolg)
De instellingen voor timergestuurde opname
controleren/wijzigen
Druk op TIMER en vervolgens op ENTER MEMORY.
Bij elke druk op ENTER MEMORY verschijnt een
opgeslagen instelling in de instelvolgorde. Om een
instelling te wijzigen, laat u die in het uitleesvenster
verschijnen en voert u ze opnieuw in.
Het toestel gebruiken voor timergestuurde
weergave begint
Wanneer u het toestel aanschakelt, kunt u het op de
gewone manier bedienen. Stem voor het ingestelde
tijdstip af op de zender die u wilt opnemen en schakel
het toestel uit.
Opmerking
Tijdens een
timergestuurde opname
werkt de SNOOZEfunctie niet.
36NL
De timer
Timergestuurde opname stoppen
Zet het toestel af.
In slaap vallen
met muziek
SLEEP
U kunt het toestel instellen om
automatisch uit te schakelen na 10, 20,
30, 60, 90 en 120 minuten, zodat u gerust
in slaap kunt vallen terwijl u muziek
beluistert.
1
2
3
De timer
Tips
• Wanneer de slaaptimer
aan staat, is het
uitleesvenster minder
fel verlicht.
• U kunt de wektimer
combineren met de
slaaptimer. Stel eerst de
wektimer in (pagina
31), schakel het toestel
aan en stel vervolgens
de slaaptimer in.
• U kunt verschillende
muziek klaarzetten
voor de wektimer en de
slaaptimer, maar u
kunt geen verschillende
radiozenders opslaan.
• U kunt een verschillend
volume instellen voor
de wektimer en de
slaaptimer. Zo kunt u
bijvoorbeeld inslapen
met een laag volume en
ontwaken met een
hoog volume.
Laat de gewenste muziekbron spelen.
Druk op SLEEP om “SLEEP” te laten verschijnen.
Druk op SLEEP om het aantal minuten in te stellen
waarna het toestel automatisch moet uitschakelen.
Bij elke druk op de toets
verandert de indicatie als
volgt:
“60” t “90” t “120” t
geen indicatie t “10” t “20” t “30”.
Wanneer 4 seconden zijn verstreken nadat u op
SLEEP hebt gedrukt, worden de minuten in het
uitleesvenster opgeslagen in het geheugen.
Wanneer de vooringestelde tijd is verstreken, stopt
de muziek en schakelt het toestel automatisch uit.
De sluimerfunctie annuleren
Druk op SLEEP om “SLEEP” in het uitleesvenster te
laten verdwijnen.
De vooringestelde tijd wijzigen
Herhaal stap 2 en 3.
De timer
37NL
Opstelling
Het systeem
aansluiten
2 AM/LG-kaderantenne
2 FM-draadantenne
1 Voedingskabel
Sluit de snoeren stevig aan zoals de
afbeeldingen laten zien. Slechte
aansluitingen kunnen de werking
verstoren. Steek de stekker als
laatste in het stopcontact.
Rechter
luidspreker
Linker
luidspreker
naar een
stopcontact
1 Audiokabel
3 Netsnoer
1 Luidsprekersnoer
Opmerkingen
• Zet altijd eerst het
toestel af alvorens het
netsnoer aan/los te
koppelen.
• Sluit de meegeleverde
luidsprekers aan op dit
toestel. Indien u andere
luidsprekers aansluit,
kan de werking worden
verstoord.
38NL
Opstelling
1 Sluit de luidsprekers aan
1
Sluit de voedingskabel van POWER OUTPUT op
de linker luidspreker aan op POWER IN op het
toestel.
2
Sluit de audiokabel (meegeleverd) aan op SIGNAL
OUTPUT op het toestel en SIGNAL INPUT op de
linker luidspreker.
Sluit de witte stekkers aan op L (links) en de rode
stekkers op R (rechts).
Opstelling
3
Sluit het luidsprekersnoer van de rechter
luidspreker aan op SPEAKER OUTPUT R-ch van
de linker luidspreker.
1 Duw het lipje van de aansluiting omlaag.
2 Sluit de rode draad aan op (+) en de zwarte
draad op (–).
3 Laat het lipje van de aansluiting los.
wordt vervolgd
Opstelling
39NL
Het systeem aansluiten (vervolg)
Opmerking
Hou de AM/LGkaderantenne zo ver
mogelijk van het
toestel. Indien u dat
niet doet, kan er ruis
optreden.
2 Sluit de antennes aan
1
Alleen voor de AM/LG kaderantenne: strip de
bekleding van het uiteinde van de kabel en twist de
draden.
2
Sluit de AM/LG-kaderantenne en de FMdraadantenne aan op het toestel.
Sluit de AM/LG-kaderantenne aan als volgt.
1 Duw het lipje van de aansluiting omlaag.
2 Sluit de draden aan.
3 Laat het lipje van de aansluiting los.
AM/LG-kaderantenne*
(meegeleverd)
FM-antenne** (meegeleverd)
* Draai de antenne totdat u de beste ontvangst krijgt.
** Houd de antenne zo horizontaal mogelijk.
De AM/LG-kaderantenne installeren
40NL
Opstelling
Tip
De geluidskwaliteit kan
verschillen naargelang
van de polariteit van de
stekker. Controleer de
geluidskwaliteit door
de stekker anders in het
stopcontact te steken.
3 Sluit het netsnoer aan
Sluit het netsnoer van de rechter luidspreker aan op
een stopcontact.
Opstelling
naar een
stopcontact
4 Plaats batterijen in de afstandsbediening
Plaats twee R6 (AA) batterijen (niet meegeleverd)
Batterijen vervangen
Bij normaal gebruik gaan de batterijen ongeveer zes
maanden mee. Wanneer het toestel niet langer met de
afstandsbediening kan worden bediend, moeten alle
batterijen worden vervangen.
wordt vervolgd
Opstelling
41NL
Het systeem aansluiten (vervolg)
Belangrijk
Bij gebruik van een
buitenantenne moet u
de aansluiting aarden
ter bescherming tegen
blikseminslag. Verbind
de aardingsdraad niet
met een gasleiding om
gasexplosies te
voorkomen.
De FM-ontvangst verbeteren
Sluit een FM-buitenantenne (niet meegeleverd) aan.
Met behulp van een verdeler kunt u ook gebruik
maken van de TV-antenne.
FM-buitenantenne
(niet meegeleverd)
IEC-stekker
(niet meegeleverd)
Aarding
AM/LG ontvangst verbeteren
Sluit een 6 tot 15 meter lange geïsoleerde draad (niet
meegeleverd) aan op de AM/LG-antenneaansluiting.
Hou de draad zo horizontaal mogelijk nabij een
venster of buiten. U hoeft de meegeleverde AM/LGkaderantenne niet los te koppelen.
Geïsoleerde draad
(niet meegeleverd)
42NL
Opstelling
Aarding
Stroom sparen
DISPLAY
Zelfs wanneer hij volledig is
uitgeschakeld, verbruikt de speler toch
nog 7,4 W voor de werking van klok,
timer en afstandsbediening. Met de
stroomspaarfunctie kan het
stroomverbruik worden beperkt tot
minder dan 1W.
Opstelling
Zet de speler en af en hou DISPLAY ongeveer 2
seconden lang ingedrukt.
De speler schakelt over naar de stroomspaarstand.
Om de tijd opnieuw weer te geven, houdt u DISPLAY
ongeveer 2 seconden ingedrukt terwijl de speler is
uitgeschakeld.
Opstelling
43NL
Los verkrijgbare
componenten
aansluiten
LINE
U kunt een CD opnemen op een
MiniDisc of het geluid van een
videorecorder, TV of MiniDisc player/
recorder beluisteren via de luidsprekers
van dit toestel.
Zet altijd eerst een component af
alvorens aansluitingen te verrichten.
Meer details vindt u in de
gebruiksaanwijzing van de betreffende
component.
Opmerking
Sluit de kabels goed
aan om te voorkomen
dat de werking wordt
verstoord.
Een CD opnemen op een MiniDisc of DAT
recorder
naar OPTICAL
DIGITAL OUT (CD)
MiniDisc
recorder, DAT
recorder, enz.
Digitale verbindingskabel*
POC-5AB (niet meegeleverd)
naar digitale
ingang
* Kies een verbindingskabel volgens het type digitale ingang
van de aan te sluiten recorder. Meer details vindt u in de
gebruiksaanwijzing van de betreffende component. De
OPTICAL DIGITAL OUT (CD) aansluiting van deze speler
is van het rechthoekige type.
44NL
Opstelling
Type aansluiting
aan te sluiten component
Modelnummer
verbindingskabel
Optische ministekker
(MiniDisc recorder, enz.)
POC-5AB, POC-10AB,
POC-15AB
7-pin connector type L
(DAT recorder, enz.)
POC-DA12P
Vierkante optische
connector (MiniDisc recorder,
DAT recorder, enz.)
POC-10A, POC-15A
Opmerkingen
• Zolang “CD” in het
uitleesvenster staat, is
de optisch digitale
uitgang actief en licht
de aansluiting zelfs op
met de CD in de
stopstand.
• Bij het afspelen van een
CD-ROM die niet voor
geluidsweergave is
bedoeld, kan er ruis
hoorbaar zijn.
1
Verwijder het dopje van de OPTICAL DIGITAL
OUT (CD) aansluiting van dit toestel en verbind
die met de digitale ingang van de MiniDisc
recorder of een andere component met behulp van
een digitale verbindingskabel (niet meegeleverd) .
2
3
4
Zet dit toestel en de aangesloten component aan.
Maak de aangesloten component opnameklaar.
Start de weergave van een CD met dit toestel.
Het geluid van een TV, videorecorder en
MiniDisc player/recorder beluisteren
Audioverbindingskabel
Voor MiniDisc recorder:
RK-G136 (1,5 m)
(niet meegeleverd)
Voor TV, videorecorder:
RK-G129 (1,5 m)
(niet meegeleverd)
Tip
U kunt het geluid van
een aangesloten
component opnemen.
Plaats een onbespeelde
cassette in de
cassettehouder, druk
op z/X en vervolgens
op N (pagina 11).
TV,
videorecorder,
MiniDisc
player/
recorder, enz.
Opstelling
naar LINE IN
naar digitale
lijnuitgang
1
Sluit LINE IN van dit toestel aan op de lijnuitgang
van een MiniDisc speler of andere component met
behulp van de audioverbindingskabel (niet
meegeleverd).
2
3
Zet dit toestel en de aangesloten component aan.
Druk op LINE en start de weergave met de
aangesloten component.
Het geluid van de aangesloten component is
hoorbaar via de luidsprekers.
wordt vervolgd
Opstelling
45NL
Los verkrijgbare componenten aansluiten (vervolg)
Luisteren via de luidsprekers van andere
audio-apparatuur.
Versterker
naar LINE
OUT
46NL
Opstelling
Audioverbindingskabel
RK-G129 (1,5 m)
(niet meegeleverd)
naar analoge
lijningang
1
Sluit LINE OUT van dit toestel aan op de analoge
lijningang van de versterker met behulp van de
audioverbindingskabel (niet meegeleverd).
2
Zet dit toestel en de versterker aan en start de
weergave met dit toestel.
Aanvullende informatie
Voorzorgsmaatregelen
Veiligheid
• De laserstraal in dit toestel is
schadelijk voor de ogen, zodat u de
behuizing niet mag openen. Laat dat
over aan bevoegd personeel.
• Mocht er vloeistof of een klein
voorwerp in het toestel terechtkomen,
verbreek dan de aansluiting op het
stopcontact en laat het toestel eerst
door een deskundige nakijken
alvorens het weer in gebruik te
nemen.
Stroombronnen
• Zolang het netsnoer op het
stopcontact aangesloten is, blijft het
toestel onder spanning staan, ook al is
het toestel zelf uitgeschakeld.
• Als de batterijen niet worden gebruikt,
moet u ze verwijderen om schade als
gevolg van batterijlekkage en corrosie
te voorkomen.
• Het kenplaatje met vermelding van
voedingsspanning, stroomverbruik,
enz. bevindt zich achteraan op de
linker luidspreker.
Opstelling
• Stel het toestel niet bloot aan
warmtebronnen, directe
zonnestraling, overmatig stof of
mechanische schokken.
• Wanneer u de wagen in de zon
parkeert, moet u erop letten dat het
toestel niet blootstaat aan
rechtstreekse zonnestraling.
• De luidsprekers zijn voorzien van een
krachtige magneet. Hou credit cards
met magneetstrook of horloges met
opwindmechanisme dan ook uit de
buurt van het toestel om beschadiging
door de magneet te voorkomen.
Werking
• Wanneer het toestel rechtstreeks van
een koude in een warme omgeving
wordt gebracht, of als deze in een erg
vochtige kamer wordt geplaatst, kan
op de lens binnenin de CD-speler
vocht uit de lucht condenseren. Als dit
zich voordoet, zal de CD-speler niet
functioneren. Verwijder de CD en laat
het apparaat ongeveer een uur
aanstaan, zodat alle condens
verdwijnt.
• Is het apparaat een tijdlang niet
gebruikt, zet het dan in de
weergavestand en laat het zonder
cassette enkele minuten warmdraaien
alvorens het te gebruiken.
Mocht u vragen hebben of problemen
met de bediening, aarzel dan niet
contact op te nemen met de
dichtstbijzijnde Sony handelaar.
• Plaats het toestel niet op een schuine
of onstabiele ondergrond.
• Hou minstens 10 mm rond het toestel
vrij. De ventilatie-openingen van het
toestel moeten vrij blijven voor een
probleemloze werking en een lange
levensduur van de onderdelen.
wordt vervolgd
Aanvullende informatie
47NL
Voorzorgsmaatregelen (vervolg)
Opmerkingen betreffende CD’s
• Veeg voor het afspelen de compact
disc schoon met een zacht
reinigingsdoekje. Veeg licht over het
oppervlak van het midden naar de
rand van de disc.
Opmerkingen betreffende cassettes
• Om een cassette tegen abusievelijk
wissen te beschermen, breekt u het
wispreventienokje uit voor de
cassettekant waarvan u de opnamen
wilt beveiligen (A of B). Als u een
beveiligde cassette later weer voor
opname geschikt wilt maken, dient u
de ontstane opening(en) met een
stukje plakband te bedekken.
Kant A
• Gebruik voor het reinigen geen
oplosmiddelen zoals benzine of
spiritus, noch in de handel
verkrijgbare vloeistoffen of antistatische spray bestemd voor het
reinigen van conventionele
grammofoonplaten.
• Stel compact discs niet bloot aan direct
zonlicht of warmte van een kachel of
radiator. Laat ook geen discs achter in
een in de zon geparkeerde auto,
aangezien de temperatuur hierin
bijzonder hoog kan oplopen.
Nokje voor kant B
Nokje voor kant A
• Let erop dat de detectiegleuven voor
TYPE II (high position) of TYPE IV
(metal) cassettes niet zijn afgesloten.
Indien dat wel het geval is, werkt het
automatisch bandkiessysteem niet
behoorlijk.
• Kleef niets op compact discs en zorg
ervoor dat ze niet worden gekrast.
• Vergeet niet de compact disc na
gebruik weer in het bijbehorende
doosje op te bergen.
Een kras, vuil of vingerafdrukken op
een compact disc kunnen leiden tot
sporingsfouten.
48NL
Aanvullende informatie
TYPE II (high
position)
detectiegleuven
TYPE IV (metal)
detectiegleuven
• Het gebruik van cassettes met een
speelduur van meer dan 90 minuten is
niet aangeraden, tenzij voor
langdurige, ononderbroken opname
of weergave.
Verhelpen van storingen
Symptoem
Oplossing
Geen geluid.
• Druk op OPERATE om het toestel aan te zetten.
Algemeen
• Steek de stekker goed in een stopcontact.
• Sluit de voedingskabel aan op POWER IN op de
speler (zie pagina 38).
• Sluit de audiokabel correct aan (zie pagina 39).
• Regel het volume.
• Koppel de hoofdtelefoon los wanneer
luidsprekers zijn aangesloten.
Ruis hoorbaar.
• Iemand gebruikt een draagbare telefoon of
andere apparatuur die radiogolven uitzendt in
de buurt van het toestel. t
Breng de draagbare
telefoon en dergelijke verder uit de buurt van
het toestel.
“NO DISC“ licht op in het
uitleesvenster, ook al is er geen CD
ingebracht.
• Breng de CD in met het label naar boven.
De CD speelt niet.
• Controleer of de CD-lade is gesloten.
CD-speler
• Plaats de CD met het label naar boven.
• Reinig de CD.
• Verwijder de CD en laat de CD-lade ongeveer
een uur open om het condensvocht te laten
opdrogen.
• Druk op x op het CD-gedeelte om over te
schakelen naar “CD”.
Het geluid valt weg.
• Verlaag het volume.
• Reinig de CD of vervang hem als hij zwaar is
beschadigd.
• Installeer het toestel op een trillingsvrije plaats.
• Bij een CD die werd opgenomen met een
personal computer (CD-R, enz.) kan het geluid
wegvallen of kan er ruis optreden.
wordt vervolgd
Aanvullende informatie
49NL
Radio
Verhelpen van storingen (vervolg)
Symptoom
Oplossing
Het geluid is zwak of slecht van
kwaliteit.
• Plaats het toestel verder af van de TV.
Geen stereo geluid.
• Druk op MODE op het toestel tot “STEREO”
verschijnt.
Het TV-beeld is onstabiel.
• Bij het beluisteren van een FM-zender in de
buurt van een TV met een binnenantenne, moet
u het toestel verder van de TV af plaatsen.
• Wanneer u de afstandsbediening gebruikt
terwijl u een AM/LG-zender beluistert, kan er
ruis hoorbaar zijn. Dit is onvermijdelijk.
De zendernaam verschijnt niet in het • De RDS-functie van dit toestel wordt niet
uitleesvenster, ook al beluistert u
geactiveerd wanneer de zender waarop is
een FM-programma.
afgestemd geen RDS-diensten aanbiedt.
De band wordt niet getransporteerd • Sluit de cassettehouder zorgvuldig.
wanneer een bedieningstoets wordt
ingedrukt.
De z/X toets werkt niet/De
cassette speelt niet.
• Controleer of het wispreventienokje van de
cassette intact is.
Cassettespeler
• Druk op x op het TAPE gedeelte om over te
schakelen naar “TAPE”.
De cassette wordt niet helemaal
gewist.
• Reinig de wiskop (zie pagina 52).
De cassette neemt niet op.
• Controleer of de cassette goed is ingebracht.
• Er wordt een cassette afgespeeld die werd
opgenomen in de stand TYPE II (high position)
of TYPE IV (metal). Neem de cassette op in de
stand TYPE I (normal) en speel ze af.
• Controleer of het wispreventienokje van de
cassette intact is.
Zwak geluid/Slechte
geluidskwaliteit.
• Reinig de koppen, klemrollen en capstans (zie
pagina 52).
• Demagnetiseer de koppen met een
demagnetiseerset (zie pagina 52).
Tijdens de weergave kan het
cassettedeck niet in de pauzestand
worden gebracht.
50NL
Aanvullende informatie
• De cassettespeler kan alleen tijdens de opname
in de pauzestand worden gebracht.
Symptoom
Oplossing
De timer werkt niet.
• Controleer of de klok de juiste tijd aangeeft.
Timer
• Controleer of de stroomvoorziening werd
onderbroken.
• Controleer of de cassette niet helemaal is
teruggespoeld.
• Controleer of de
Afstandsbediening
De afstandsbediening werkt niet.
(klok) indicatie zichtbaar is.
• Vervang alle batterijen in de afstandsbediening
als ze zijn verzwakt.
• Richt de afstandsbediening altijd op de
afstandsbedieningssensor van het toestel.
• Verwijder eventuele obstakels tussen de
afstandsbediening en het toestel.
• Zorg ervoor dat de afstandsbedieningssensor
niet is blootgesteld aan fel licht zoals directe
zonnestraling of TL-verlichting.
• Breng de afstandsbediening dichter bij het
toestel.
Raadpleeg de dichtstbijzijnde Sony handelaar als het probleem na het verrichten van de
bovenstaande handlingen nog niet is opgelost.
Aanvullende informatie
51NL
Onderhoud
De bandkoppen en -baan reinigen
Reinig de bandkoppen, de klemrollen en
de capstans na elke 10 uren gebruik met
een lichtjes in reinigingsvloeistof of
alcohol gedrenkte vloeistof voor een
optimale weergave- en opnamekwaliteit.
Reinig altijd de bandkoppen en -baan
alvorens een belangrijke opname te
maken.
De bandkoppen demagnetiseren
Na verloop van tijd heeft er zich op de
bandkoppen voldoende restmagnetisme
gevormd om verlies aan hoge
frequenties en ruis te veroorzaken.
Demagnetiseer daarom de koppen en de
metalen onderdelen van het
bandloopwerk na 20 tot 30 gebruiksuren
met behulp van een
demagnetiseercassette.
Klemrol
Capstan
Wiskop
Opname-/weergavekop
Breng pas een cassette in wanneer alle
oppervlakken helemaal droog zijn.
52NL
Aanvullende informatie
De behuizing reinigen
Maak de behuizing, het
bedieningspaneel en de
bedieningselementen schoon met een
zachte doek die in een zacht zeepsopje is
gedrenkt. Gebruik geen schuursponsje,
schuurpoeder noch solventen zoals
alcohol of benzine.
Technische gegevens
CD-spelergedeelte
Algemeen
Systeem
Compact disc digital audiosysteem
Laser diode-eigenschappen
Materiaal: GaAlAs
Golflengte: 780 nm
Emissieduur: continu
Laservermogen: minder dan 44,6 µW (Deze waarde
voor het uitgangsvermogen is gemeten op een
afstand van 200 mm van het levensoppervlak van
het optische blok met opening van 7 mm).
Astoerental
200 t/min tot 500 t/min (CLV)
Aantal kanalen
2
Frequentiebereik
20 - 20.000 Hz +0/–1 dB
Snelheidsfluctuaties
Niet meetbaar
Luidspreker
Breedband: 8 cm diam., 4 ohm,
conustype × 2
Ingang
LINE IN aansluiting (stereo miniaansluiting)
Minimum ingangsniveau 440 mV
Uitgangen
Hoofdtelefoonaansluiting (stereo miniaansluiting)
Voor een hoofdtelefoon met een impedantie
van 16 - 64 ohm
LINE OUT aansluiting (stereo miniaansluiting)
Nom. uitgangsniveau 330 mV bij een
belastingsimpedantie van 47 kohm
OPTICAL DIGITAL OUT (CD) (optische uitgang)
Golflengte: 760 - 880 nm
Maximum uitgangsvermogen
15 W + 15 W
Voeding
Personal Component System:
230V AC, 50 Hz
Afstandsbediening:
3 V DC, 2 R6 (AA) batterijen
Stroomverbruik
AC 45 W
Afmetingen (incl. uitstekende onderdelen)
Speler: ong. 137 × 202 × 212 mm (b/h/d)
Linker luidspreker: ong. 137 × 202 × 212 mm
(b/h/d)
Rechter luidspreker: ong. 137 × 202 × 180 mm
(b/h/d)
Gewicht
Speler: ong. 1,8 kg
Linker luidspreker: ong. 3 kg
Rechter luidspreker: ong. 1,5 kg
Meegeleverde toebehoren
Afstandsbediening (1)
FM-draadantenne (1)
AM/LG-kaderantenne (1)
Audiokabel (1)
Radiogedeelte
Afstembereik
FM
87,5 - 108 MHz
AM
531 - 1.602 kHz
LG
153 - 279 kHz
IF
FM: 10,7 MHz
AM/LG: 450 kHz
Antennes
FM: Draadantenne
AM/LG: Kaderantenne
Cassettedeck
Opnamesysteem
4 sporen 2 kanalen stereo
Snelterugspoeltijd
Ong. 120s (s) met Sony cassette C-60
Frequentiebereik
TYPE I (normal): 50 - 14.000 Hz
Wijzigingen in ontwerp en technische gegevens
voorbehouden zonder voorafgaande kennisgeving.
Los verkrijgbare toebehoren
Sony MDR hoofdtelefoon
Aanvullende informatie
53NL
Index
A
L
S
Aansluiting
antennes 40
los verkrijgbare
toebehoren 44
luidsprekers 38
netsnoer 41
systeem 38
Akoestiekregeling 28
Luisteren
naar de radio 6
naar een TV,
videorecorder en MDspeler 45
via de luidsprekers van
andere apparatuur 46
Shuffle Play 16
SNOOZE 33
SOUND 28
SUMMER TIME 29
B
MEGA BASS 28
Bandkoppen
demagnetiseren 52
Batterijen voor
afstandsbediening 41
C, D
Cassettedeck 27
CD-speler 13
E, F
Eigen programma
samenstellen 17
EON 23
G, H, I, J
Gebruik van het
uitleesvenster 13
Gelijkzetten van de klok 29
K
Kiezen van
de akoestiekregeling 28
de bandlooprichting 9
54NL
Aanvullende informatie
M, N
O
Ontvangst verbeteren 7
Opname
op een cassette 10
op een MD of DAT 44
van alle muziekstukken
op een CD 11
van geprogrammeerde
muziekstukken 18
van radioprogramma’s,
timergestuurd 34
Opstelling 38
P, Q
Programme Play 17
PTY 24
R
Radiozenders
beluisteren 6
voorinstellen 19
RDS 21
Reiniging
bandkoppen en -baan 52
behuizing 52
Repeat Play 15
T
Timer
In slaap vallen met
muziek 37
Ontwaken met muziek 31
Timergestuurde opname
van radioprogramma’s 34
U, V
Uitleesvenster 13
Verhelpen van storingen 49
Voorinstellen van
radiozenders 19
W, X, Y
Weergave
van een cassette 8
van een CD 4
van muziekstukken,
herhaaldelijk 15
van muziekstukken, in
willekeurige volgorde 16
van vooringestelde
radiozenders 20
Z
Zoeken
naar een bepaald
muziekstuk 5, 14
naar het begin van een
muziekstuk 27
Aviso
ATENÇÃO
Para evitar incêndios ou choques
eléctricos, não exponha o leitor à
chuva ou humidade.
• Só pode ligar este leitor à rede de
corrente CA. Não funciona a pilhas.
Quando utilizar este leitor pela primeira
vez ou depois de um longo período de
inactividade, ligue-o a uma tomada de
corrente durante cerca de uma hora para
carregar a pilha que contém os dados do
relógio, do temporizador, das estações
de rádio memorizadas, etc. Pode utilizar
o leitor enquanto a pilha carrega. Este
carrega automaticamente a pilha desde
que esteja ligado a uma fonte de
alimentação.
Depois de terminada a carga da pilha,
desligue primeiro o leitor e depois o
cabo de alimentação. A pilha de backup
totalmente carregada conserva os dados
memorizados durante cerca de 30
minutos sem ser necessário estar ligada
a uma fonte de alimentação.
Se os dados forem apagados, volte a
memorizá-los quando utilizar de novo o
leitor.
• As colunas e o leitor destinam-se a ser
utilizados como um conjunto. Nunca
ligue as colunas e o leitor a outro
equipamento. Se o fizer pode provocar
avarias no equipamento a que os ligar.
Para evitar choques eléctricos, não
abra a caixa do aparelho. Os serviços
de assistência só devem ser prestados
por técnicos qualificados.
Informações
Para os clientes da Europa
Este leitor de discos compactos está
classificado como produto LASER da
CLASSE 1.
A etiqueta CLASS 1 LASER PRODUCT está
localizada na parte de trás do leitor.
Advertência
Não instale o aparelho num espaço fechado,
como por exemplo, uma estante ou um
armário.
2PT
Introdução
Índice
Operações básicas
Operações básicas
4 Reproduzir um CD
6 Ouvir rádio
8 Reproduzir uma cassete
10 Gravar numa cassete
O leitor de CD
13 Utilizar o visor
14 Localizar uma faixa específica
15 Reproduzir faixas repetidamente
(Reprodução repetitiva)
16 Reproduzir faixas por ordem
aleatória
(Reprodução aleatória)
17 Criar o seu próprio programa
(Reprodução de programa)
O rádio
19 Memorizar estações de rádio
20 Ouvir as estações de rádio
memorizadas
21 Utilizar o sistema de dados de
rádio (RDS)
O leitor de cassetes
O temporizador
29 Acertar o relógio
31 Acordar com música
34 Gravar programas de rádio com
o auxílio do temporizador
37 Adormecer com música
PT
Instalação
38 Ligar o sistema
43 Poupar energia
44 Ligar componentes opcionais
Informações adicionais
47
49
52
53
54
Precauções
Resolução de problemas
Manutenção
Características técnicas
Índice
27 Localizar o início de uma faixa
Intensificação do som
28 Seleccionar a intensificação do
som
(SOUND/MEGA BASS)
Introdução
3PT
Operações básicas
Reproduzir um CD
2
1
Para obter instruções sobre a ligação, consulte as páginas 38 - 42.
1
Carregue em Z CD OPEN/
CLOSE (ligação automática) e
coloque o CD no tabuleiro.
Com a etiqueta virada para cima
2
Carregue em u.
(No telecomando, carregue em
N na secção do leitor de CD.)
O tabuleiro de CD fecha-se e o
leitor reproduz todas as faixas
uma vez.
4PT
Operações básicas
Visor
Número da
faixa
Tempo de
reprodução
Utilize estes botões para executar operações
adicionais
OPERATE
u
., >
VOLUME +, –
Operações básicas
x
Z CD
OPEN/CLOSE
Sugestão
Quando quiser voltar a
ouvir um CD, basta
carregar em u. O
leitor liga-se
automaticamente e
começa a reproduzir o
CD.
Para
Faça o seguinte
regular o volume
VOLUME +, –
(VOL +, – no telecomando)
parar a reprodução
x
fazer uma pausa na
reprodução
u
(X no telecomando)
Volte a carregar para
retomar a reprodução após a
pausa.
passar para a faixa seguinte
>
voltar à faixa anterior
.
retirar o CD
Z CD OPEN/CLOSE
ligar/desligar o leitor
OPERATE
Operações básicas
5PT
Ouvir rádio
1
2
Para obter instruções sobre a ligação, consulte as páginas 38 - 42.
1
2
Carregue em BAND•AUTO
PRESET até a banda pretendida
aparecer no visor (ligação
automática).
Carregue sem soltar TUNE TIME
SET + ou – (TUNE + ou – no
telecomando) para percorrer as
frequências .
O leitor executa automaticamente
o varrimento das frequências de
rádio e pára quando localizar
uma estação com um sinal forte.
Se não conseguir sintonizar uma
estação, carregue várias vezes no
botão e mude a frequência passo
a passo.
6PT
Operações básicas
Visor
Indica uma transmissão
de FM estéreo.
Utilize estes botões para executar operações
adicionais
OPERATE
MODE
Sugestões
• As bandas “FM1” e
“FM2” têm as mesmas
funções. Pode guardar
as estações que pretende
separadamente em
“FM1” e “FM2”.
• Se a emissão de FM tiver
muitas interferências,
carregue em MODE até
a indicação “MONO”
aparecer no visor e o
rádio passa a transmitir
em mono.
• Quando quiser voltar a
ouvir rádio, carregue em
BAND•AUTO PRESET.
O leitor liga-se
automaticamente e
transmite a última
estação seleccionada.
Para
Carregue em
regular o volume
VOLUME +, –
(VOL +, – no telecomando)
ligar/desligar o rádio
OPERATE
Operações básicas
VOLUME +, –
Para melhorar a recepção da emissão
FM:
Coloque o cabo da antena de FM o mais possível na
horizontal e volte a orientá-la.
Se a emissão de FM continuar com interferências,
desligue o cabo da antena de FM e ligue uma antena
de FM exterior (não fornecida) (página 42).
MW/LW:
Afaste, o mais possível, a antena quadrangular de
MW/LW do leitor e volte a orientá-la.
Operações básicas
7PT
Reproduzir uma cassete
3
1, 2
Para obter instruções sobre a ligação, consulte as páginas 38 - 42.
1
2
3
Carregue em Z PUSH OPEN/
CLOSE para abrir o
compartimento das cassetes e
introduza uma cassete gravada.
Utilize cassetes TYPE I (normal),
TYPE II (high position) e TYPE IV
(metal).
Carregue em Z PUSH OPEN/
CLOSE para fechar o
compartimento.
Carregue em N.
(No telecomando, carregue em
TAPE N.)
O leitor liga-se (ligação
automática) e inicia a reprodução.
8PT
Operações básicas
Com o lado que quer
ouvir voltado para cima
Visor
Contador de fita
Utilize estes botões para executar operações
adicionais
OPERATE
TAPE m, M
Z PUSH OPEN/CLOSE
n
VOLUME +, –
COUNTER RESET
Operações básicas
x
DIR MODE
Sugestões
• Carregue em
COUNTER RESET para
repor o contador em
“000.”
• Quando quiser voltar a
ouvir uma cassete, basta
carregar em N ou n.
O leitor liga-se
automaticamente e
começa a reproduzir a
cassete.
Para
Carregue em
regular o volume
VOLUME +, –
(VOL +, – no telecomando)
parar a reprodução
x
reproduzir o outro lado
da cassete
n
fazer avançar rapidamente
ou rebobinar a cassete
TAPE Mou m
ejectar a cassete
Z PUSH OPEN/CLOSE
ligar/desligar o leitor
OPERATE
Para seleccionar a direcção da fita
Carregue várias vezes em DIR MODE.
Para reproduzir
O visor mostra
um lado da cassete
ambos os lados da cassete começando
pelo lado da frente e terminando no
princípio do outro lado
ambos os lados da cassete várias vezes
Operações básicas
9PT
Gravar numa cassete
3
3
3
1
Para obter instruções sobre a ligação, consulte as páginas 38 42. Para gravar num MiniDisc ou num gravador de DAT,
ligue o componente (consulte a página 44).
1
2
Carregue em Z PUSH OPEN/
CLOSE para abrir o
compartimento de cassetes e
introduza uma cassete não
gravada. Utilize apenas cassetes
TYPE I (normal).
Carregue novamente em Z PUSH
OPEN/CLOSE para fechar o
compartimento.
Seleccione a fonte de programa
que quer gravar.
Para gravar a partir do leitor de
CD: Coloque um CD (consulte a
página 4) e carregue em x na
secção do leitor de CD.
Para gravar a partir do rádio:
Sintonize a estação desejada
(consulte a página 6).
10PT
Operações básicas
Com o lado que quer
gravar virado para cima
Visor
3
Comece a gravar.
Quando aparecer
Operações básicas
Para gravar o CD inteiro
Carregue em CD DUBBING.
:
Se a cassete mudar de lado sem
ter terminado a gravação da faixa,
o leitor volta a gravar a faixa no
princípio do outro lado.
Quando aparecer
:
Se a cassete chegar ao fim, o leitor
pára.
Para gravar um programa de
rádio
(Também pode gravar o CD
executando as operações
seguintes. Reproduza o CD
quando a cassete começar a
gravar.)
Carregue em z/X e depois em
N.
Para gravar no outro lado,
carregue em n.
(No telecomando, carregue sem
soltar em z/X e carregue em
TAPE N ou n.)
m
continua
Operações básicas
11PT
Gravar numa cassete (continuação)
Utilize estes botões para executar operações
adicionais
OPERATE
z/X
x
n, N
MODE
DIR MODE
Sugestões
• A regulação do volume
ou a intensificação do
som (página 28) não
afectam o nível de
gravação.
• Quando aparecer
ou
no visor, a
gravação é feita nos dois
lados da cassete. Para
gravar apenas num dos
lados, carregue em DIR
MODE para fazer
aparecer
.
• Se, depois de ter
carregado em z/X no
passo 3, a transmissão em
MW/LW tiver muito
ruído, carregue em
MODE para seleccionar a
posição em que se ouve
menos ruído.
Nota
Se começar a gravar
utilizando a função CD
DUBBING, não pode
colocar o leitor no modo
de pausa.
12PT
Operações básicas
Para
Carregue em
parar a gravação
carregue em xna secção do
leitor de cassetes
fazer uma pausa na gravação z / X
Carregue de novo no botão
para retomar a gravação.
ligar/desligar o leitor
OPERATE
Para apagar uma gravação, faça o seguinte:
1 Coloque no deck a cassete cuja gravação quer apagar e
carregue em x na secção do leitor de cassetes.
2 No leitor: carregue em z/X e depois em N.
No telecomando: Carregando sem soltar z/X e carregue
em TAPE N.
O leitor de CD
Utilizar o visor
DISPLAY
Pode utilizar o visor para verificar as
informações sobre o CD.
O leitor de CD
Para verificar o número total de faixas e o
tempo total de reprodução
Carregue em DISPLAY no modo de paragem.
Número total de faixas
Tempo total de reprodução
Verificar o tempo restante
Carregue em DISPLAY durante a reprodução.
Para ver
Carregue em DISPLAY
o número da faixa actual
e o tempo restante
da faixa actual*
uma vez
o número restante de faixas
e tempo restante do CD
duas vezes
o número da faixa actual
e o tempo de reprodução
três vezes
* Se o número da faixa for superior a 20, o tempo restante
aparece indicado como “– –:– –”.
O leitor de CD
13PT
Localizar uma
faixa específica
Pode localizar rapidamente qualquer
faixa, utilizando os botões numéricos.
Também pode localizar um ponto
específico de uma faixa, enquanto ouve
um CD.
Botões
numéricos
., >
Nota
Não é possível localizar
uma faixa específica se
a indicação “SHUF” ou
“PGM” estiver acesa no
visor. Para fazer
desaparecer a indicação
carregue em x na
secção do leitor de CD.
Sugestão
Para localizar uma
faixa com um número
superior a 10, carregue
primeiro em >10 e
depois nos botões
numéricos
correspondentes.
Exemplo:
Para reproduzir a faixa
número 23, carregue
primeiro em >10 e
depois nos botões 2 e 3.
14PT
O leitor de CD
Para localizar
Carregue
directamente uma faixa
específica
no botão correspondente
ao número da faixa.
um ponto, enquanto ouve
a música
em . ou > durante a
reprodução e não solte até
localizar o ponto desejado.
um ponto enquanto
observa o visor
em . ou > no modo de
pausa e não solte até
localizar o ponto desejado.
Reproduzir faixas
repetidamente
., >
(Reprodução repetitiva)
x
u
MODE
No telecomando
• Utilize N em vez de
u.
• Depois de seleccionar
“REP 1”, seleccione a
faixa carregndo nas
teclas numéricas.
1
O leitor de CD
Pode reproduzir faixas repetidamente
nos modos de reprodução normal, uma
só faixa ou programada (consulte as
páginas 16 - 18).
Carregue em x na secção do leitor de CD.
A indicação “CD” aparece no visor.
2
Execute as operações abaixo:
Para repetir
Faça o seguinte
uma faixa
1 Carregue em MODE até
aparecer a indicação “REP 1”.
2 Seleccione a faixa carregando
em . ou > e depois
carregue em u.
todas as faixas
1 Carregue em MODE até
aparecer a indicação “REP
ALL”.
2 Carregue em u.
faixas por ordem
aleatória
1 Carregue em MODE até
aparecerem as indicações
“REP” e “SHUF”.
2 Carregue em u.
as faixas programadas 1 Carregue em MODE até
aparecerem as indicações
“REP” e “PGM”.
2 Programe as faixas (consulte
o passo 3 na página 17).
3 Carregue em u.
Para cancelar a Reprodução repetitiva
Carregue em MODE até a indicação “REP”
desaparecer do visor.
O leitor de CD
15PT
Reproduzir faixas
por ordem
aleatória
(Reprodução aleatória)
x
Pode reproduzir as faixas por ordem
aleatória.
u
MODE
No telecomando
Utilize N em vez de
u.
1
Carregue em x na secção do leitor de CD.
A indicação “CD” aparece no visor.
2
Carregue em MODE até a indicação “SHUF”
aparecer no visor.
3
Carregue em u.
Para cancelar a Reprodução aleatória
Carregue em MODE até a indicação “SHUF”
desaparecer do visor.
16PT
O leitor de CD
Criar o seu
próprio programa
u
., >
(Reprodução de programa)
x
ENTER
MEMORY
MODE
No telecomando
1 Carregue em x.
2 Carregue em MODE
até a indicação
“PGM” aparecer no
visor.
3 Carregue nas teclas
numéricas referentes
às faixas que quer
programar pela
ordem desejada.
4 Carregue em N.
1
O leitor de CD
Pode organizar a ordem de reprodução
de um máximo de 20 faixas num CD.
Carregue em x na secção do leitor de CD.
A indicação “CD” aparece no visor.
2
Carregue em MODE até a indicação “PGM”
aparecer no visor.
3
Carregue em . ou > para seleccionar a faixa
que quer programar e carregue em ENTER
MEMORY.
Repita este passo.
Número da
faixa
4
Ordem de
reprodução
Carregue em u.
continua
O leitor de CD
17PT
Criar o seu próprio programa (Reprodução de programa)
(continuação)
Sugestões
• Se abrir o tabuleiro de
CD, apaga o programa.
• Pode gravar o seu
próprio programa.
1 Depois de ter criado o
programa, introduza
uma cassete por
gravar no
compartimento de
cassetes.
2 Carregue em CD
DUBBING.
Para cancelar a reprodução do programa
Carregue em MODE até a indicação “PGM”
desaparecer do visor.
Para verificar a ordem das faixas antes da
reprodução
Carregue em ENTER MEMORY no leitor.
Sempre que carregar no botão, o número da faixa
aparece pela ordem programada.
Para alterar o programa actual
Carregue uma vez em x na secção de leitor de CD se
não estiver a ouvir o CD e duas vezes se estiver a
ouvi-lo. O programa actual é apagado. Depois crie um
novo programa executando as operações seguintes.
18PT
O leitor de CD
O rádio
Memorizar
estações de
rádio
BAND
AUTO PRESET
TUNE TIME SET –, +
PRESET –, +
Sugestão
Se programar
automaticamente a
banda “FM1” ou
“FM2”, memoriza 10
estações de rádio na
banda “FM1” e outras
10 na banda “FM2”.
ENTER
MEMORY
1
Carregue em BAND•AUTO PRESET para
seleccionar a banda.
2
Carregue sem soltar em BAND•AUTO PRESET
durante 2 segundos até a indicação “AUTO”
começar a piscar no visor.
3
Carregue em ENTER MEMORY.
O rádio
Pode memorizar estações de rádio
no leitor. Pode memorizar um
máximo de 40 estações de rádio, 10
para cada banda em qualquer
ordem.
As estações são memorizadas partindo das
frequências mais baixas para as mais altas.
No telecomando
1 Carregue em BAND
para seleccionar a
banda.
2 Carregue em TUNE
+ ou – para
memorizar a
frequência da estação
desejada.
3 Carregue sem soltar,
durante 2 segundos,
no botão com o
número em que quer
memorizar a nova
estação.
Se não conseguir memorizar
automaticamente uma estação
Se a estação emitir um sinal fraco, tem de memorizá-la
manualmente.
1 Carregue em BAND•AUTO PRESET até a banda
desejada aparecer no visor.
2 Carregue em TUNE TIME SET + ou – para
memorizar a frequência da estação desejada.
3 Carregue sem soltar em ENTER MEMORY durante
2 segundos.
4 Carregue em PRESET + ou – até o número (1 a 10)
em que quer memorizar a estação começar a piscar
no visor.
5 Carregue de novo em ENTER MEMORY.
O rádio
19PT
Ouvir as estações
de rádio
memorizadas
Depois de memorizar as estações,
utilize PRESET +, – do leitor ou os
botões numéricos do telecomando para
sintonizar as suas estações preferidas.
No telecomando
1 Carregue em BAND
para seleccionar a
banda.
2 Carregue no botão
numérico para ver o
número em que
memorizou a estação
desejada.
BAND
AUTO PRESET
PRESET –, +
1
Carregue em BAND•AUTO PRESET para
seleccionar a banda.
2
Carregue em PRESET + ou – para ver o número
em que memorizou a estação desejada.
Número memorizado
20PT
O rádio
Utilizar o sistema
de dados de rádio
(RDS)
BAND
AUTO PRESET
., >
RDS
Notas
• Nem todas as estações
de FM fornecem
serviços RDS e nem
todas fornecem o
mesmo tipo de
serviços. Se não estiver
familiarizado com o
sistema RDS, informese sobre os serviços
RDS da sua zona junto
das estações de rádio
locais.
• O serviço RDS pode
não funcionar bem se a
estação que sintonizou
não estiver a transmitir
o sinal RDS
correctamente ou se a
intensidade do sinal for
fraca.
ENTER
MEMORY
O rádio
O sistema de dados de rádio (RDS) é um
serviço de difusão que permite que as
estações de rádio transmitam
informações adicionais juntamente com
o sinal de programação normal. Este
leitor está equipado com funções RDS
muito úteis, por exemplo, a visualização
do nome da estação, a localização das
estações por tipo de programa, etc. O
sistema RDS só está disponível nas
estações de FM.
DISPLAY
Antes de receber as transmissões RDS
Verifique se memorizou as estações de FM de acordo
com o descrito na página 19.
Transmissões RDS
Basta seleccionar uma estação na banda FM.
Quando sintonizar uma
estação que forneça
serviços RDS, a
indicação “RDS”
aparece.
continua
O rádio
21PT
Utilizar o sistema de dados de rádio (RDS) (continuação)
Notas
• Se não receber a
transmissão RDS, o
nome da estação, o tipo
de programa e o texto
de rádio podem não
aparecer no visor.
Além disso, se as
condições de recepção
não forem boas, as
informações indicadas
acima podem não
aparecer correctamente.
• Se sintonizar uma
estação que não
transmita o nome
respectivo, quando
seleccionar “PS DISP”
aparece a indicação
“NO PS” .
• Se sintonizar uma
estação que não
transmita as
informações sobre o
tipo de programa,
quando seleccionar
“PTY DISP” aparece a
indicação “NO PTY” .
• Se sintonizar uma
estação que não forneça
informações de texto de
rádio, quando
seleccionar “RT DISP”
aparece a indicação
“NO RT”.
• Alguns caracteres (!, ?,
&, etc.) podem não
aparecer. Em vez destes
caracteres são
introduzidos espaços
em branco.
22PT
O rádio
Para consultar as informações sobre os serviços
RDS
Carregue em DISPLAY.
Sempre que carregar no botão, a indicação do visor
muda da maneira seguinte:
Indicação
O que mostra
PS DISP
Nome da estação, com o
máximo de 10 caracteres
PTY DISP
Tipo de programa
RT DISP
Texto de rádio, com o
máximo de 64 caracteres
(visor normal)
—
Notas
• Durante uma gravação
a função EON não
funciona.
• O leitor só pode mudar
para as estações EON
memorizadas.
Acompanhar as informações de trânsito, as
notícias ou as informações sobre o tempo
(EON)
1
O rádio
A função Enhanced Other Networks (EON), permite
ao leitor mudar automaticamente para uma estação da
rede que esteja a transmitir informações de trânsito,
noticiários ou informações sobre o tempo. Depois do
programa terminar, o leitor volta à estação que estava
a ouvir.
Sintonize uma estação que suporte a função EON.
Quando sintonizar uma
estação EON, aparece a
indicação “EON”.
Sugestão
Para desactivar a
função EON, carregue
em RDS durante 2
segundos ou mais.
2
Carregue em RDS até a indicação “EON WAIT”
aparecer no visor.
3
4
Carregue em ENTER MEMORY.
Carregue em . ou > até a informação
desejada aparecer no visor.
O visor muda da maneira seguinte: “TRAFFIC” t
“NEWS” t “WEATHER” t “OFF”
5
Carregue em ENTER MEMORY.
O leitor fica à espera que uma estação EON comece
a transmitir as informações que seleccionou.
Acende-se enquanto
espera a transmissão das
informações
seleccionadas e começa
a piscar quando recebe
as informações.
“T” para “TRAFFIC”
“N” para “NEWS”
“W” para “WEATHER”
Se estiver a receber uma
estação EON, aparece a
indicação “*”.
Quando uma determinada estação começar a
transmitir as informações que seleccionou, o
aparelho muda automaticamente para essa
estação.
continua
O rádio
23PT
Utilizar o sistema de dados de rádio (RDS) (continuação)
Notas
• A indicação “NOT
FOUND” aparece se o
tipo de programa que
seleccionou não estiver
a ser transmitido.
• O leitor só pode
localizar as estações
memorizadas.
Localizar uma estação por tipo de programa
(PTY)
Pode localizar uma estação seleccionando o tipo de
programa.
1
Carregue em RDS até a indicação “PTY SEARCH”
aparecer no visor.
2
3
Carregue em ENTER MEMORY.
Carregue em . ou > até o tipo de programa
desejado aparecer no visor.
Consulte a lista de tipos de programa (PTY) nas
páginas 25 e 26.
4
Carregue em ENTER MEMORY.
O leitor começa a procurar o programa nas
estações RDS memorizadas. A indicação “PTY
SEARCH” pisca durante a procura.
Quando o leitor encontrar o tipo de programa
desejado, interrompe a procura.
24PT
O rádio
Lista de tipos de programa (PTY)
Os caracteres entre parêntesis mostram as indicações que aparecem no visor.
Temas da actualidade (AFFAIRS)
Programa sobre temas da actualidade,
geralmente com um estilo de
apresentação ou concepção diferente,
incluindo debates ou análises.
Informação (INFO)
Programa destinado a dar conselhos num
âmbito alargado.
Desporto (SPORT)
Programa sobre qualquer aspecto do
desporto.
Educação (EDUCATE)
Programa destinado sobretudo a educar,
em que os elementos formais são
fundamentais.
Teatro (DRAMA)
Séries e peças radiofónicas.
Cultura (CULTURE)
Programas sobre qualquer aspecto da
cultura nacional ou regional, incluindo a
língua, teatro, etc.
Ciência (SCIENCE)
Programas sobre ciências da natureza e
tecnologia.
Vários (VARIED)
Programas baseados sobretudo nas
palavras, destinados a entreter as pessoas
e não abrangidos nas outras categorias.
Exemplos: concursos, jogos e entrevistas
com personalidades conhecidas.
Música Pop (POP M)
Música comercial, geralmente
considerada como popular, que está
geralmente nas tabelas de vendas.
Música Rock (ROCK M)
Música moderna contemporânea,
geralmente composta e executada por
músicos jovens.
O rádio
Noticiários (NEWS)
Descrições curtas de factos,
acontecimentos ou outros pontos de vista
expressos publicamente, reportagens e
actualidades.
Música para ouvir em viagem (MOR M)
(Música para ouvir em viagem). Palavra
usada normalmente para descrever
música considerada como “ligeira”, por
oposição à música Pop, Rock ou Clássica.
Nesta categoria a música é muitas vezes
vocal e quase sempre de curta duração.
Clássica ligeira (LIGHT M)
Música clássica apreciada pelo público
em geral mais do que por melómanos.
Temos nesta categoria a música
instrumental, trabalhos vocais ou coros.
Clássica (CLASSICS)
Grandes orquestras, sinfonias, música de
câmara, etc., incluindo ópera.
Outra música (OTHER M)
Estilos musicais que não se enquadram
em nenhuma das outras categorias. São
exemplos disto, músicas de Rhythm &
Blues e Reggae.
Meteorologia (WEATHER)
Boletins, previsões e informações
meteorológicas.
Finanças (FINANCE)
Relatórios sobre o mercado bolsista,
comércio, etc.
continua
O rádio
25PT
Utilizar o sistema de dados de rádio (RDS) (continuação)
Programas para crianças (CHILDREN)
Programas destinados a crianças,
preferencialmente de entretenimento e
interesse geral e sem objectivos
educativos.
Música Country (COUNTRY)
Canções que têm origem ou continuam a
tradição musical do sul dos Estados
Unidos. A melodia é simples e a letra
narra uma história.
Assuntos sociais (SOCIAL)
Programas sobre as pessoas e as coisas
que os influenciam individualmente ou
em grupo. Inclui: sociologia, história,
geografia, psicologia e sociedade.
Música nacional (NATION M)
Música popular actual do país ou região,
na língua respectiva, por oposição à
música popular internacional,
normalmente de inspiração americana
ou inglesa e cantada em inglês.
Religião (RELIGION)
Todos os aspectos de crenças ou fés
envolvendo Deus ou Deuses, a natureza
da existência e a ética.
Programas com intervenção do ouvinte
(PHONE IN)
Programas onde a opinião pública
expressa as suas ideias por telefone, ou
num fórum público.
Viagens (TRAVEL)
Programas relacionados com viagens para
destinos próximos ou longínquos, “tours”
bem como ideias de viagens e
oportunidades.Não deve ser utilizada
para divulgação de problemas, atrasos
ou obras que afectem a viagem,
situações essas em que deve ser
utilizado o serviço TP/TA.
Lazer (LEISURE)
Programas relacionados com actividades
de recreio em que o ouvinte pode
participar. Exemplos: jardinagem, pesca,
coleccionar antiguidades, Culinária,
Alimentação & Vinhos, etc.
Música de Jazz (JAZZ)
Música polifónica, sincopada
caracterizada pelo improviso.
26PT
O rádio
Músicas dos velhos tempos (OLDIES)
Música da chamada “época de ouro” da
música popular.
Música Folk (FOLK M)
Música com raízes na cultura musical de
um determinado país geralmente tocada
com instrumentos acústicos. A narrativa
ou a história pode basear-se em
acontecimentos históricos ou pessoas.
Documentários (DOCUMENT)
Programa sobre assuntos factuais,
apresentados em estilo de investigação.
Avisos sobre o trânsito (TRAFFIC)
Informações sobre o trânsito.
PTY indefinido (NONE)
Todos os programas não definidos
acima.
O leitor de cassetes
Localizar o início
de uma faixa
TAPE m, M
O aparelho detecta um espaço em branco
entre as faixas e localiza o início da faixa
seguinte.
Durante a reprodução da cassete, carregue em TAPE
M ou m.
Lado que está
a ouvir
O início da faixa
seguinte
O leitor de cassetes
Notas
• Para localizar
correctamente o início
de uma faixa, é
necessário um espaço
em branco de cerca de 4
segundo entre as faixas.
• Se uma faixa tiver um
som muito suave, por
exemplo um
pianíssimo, com alguns
segundos, o leitor pode
começar a reproduzir a
faixa seguinte.
• Se carregar em TAPE
M ou m quando não
houver som numa
faixa, esta função não
funciona
correctamente.
O início da faixa
actual
Lado virado para
cima (N)
M
m
Outro lado (n)
m
M
A cassete é bobinada ou rebobinada até ao início da
faixa actual ou seguinte e a reprodução começa
automaticamente.
O leitor de cassetes
27PT
Intensificação do som
Seleccionar a
intensificação do
som
MEGA BASS
SOUND
(SOUND/MEGA BASS)
Pode regular a intensificação do som que
está a ouvir.
Seleccionar as características do som
Carregue em SOUND para seleccionar a intensificação
de som pretendida.
Seleccione
Para obter
ROCK
sons potentes e cristalinos, intensificando
as gamas de frequências alta e baixa
POP
suaves e vivos intensificando as gamas
de frequência média e alta
JAZZ
sons de percussão, intensificando os
graves
VOCAL
a presença de voz, intensificando a gama
de frequência média
OFF
todo o intervalo dinâmico para música
clássica
Reforçar os sons graves
Carregue em MEGA BASS.
A indicação “MEGA BASS” aparece no visor. Para
voltar ao som normal, carregue de novo no botão.
28PT
Intensificação do som
O temporizador
Acertar o relógio
CLOCK
TUNE TIME SET –, +
A indicação “– –:– –” aparece no visor
até acertar o relógio.
ENTER
MEMORY
Sugestão
Este leitor utiliza o
sistema de 24 horas.
Antes de começar, ligue o sistema (consulte as páginas
38 - 42).
1
Carregue sem soltar CLOCK até o dígito da hora
aparecer a piscar.
2
Acerte o relógio.
1 Carregue em TUNE
TIME SET + ou – para
acertar a hora e
carregue em ENTER
MEMORY.
Intensificação
do som/O temporizador
O temporizador
SUMMER
TIME
m
2 Carregue em TUNE
TIME SET + ou – para
acertar os minutos.
3
Se estiver no horário de verão, carregue em
SUMMER TIME.
4
Carregue em ENTER MEMORY.
O relógio começa a funcionar a partir de 00
segundos.
continua
O temporizador
29PT
Acertar o relógio (continuação)
Para mudar o visor para a indicação do horário de
verão (hora de verão)
Carregue sem soltar SUMMER TIME durante 2
segundos.
A indicação “SUMMER ON” aparece no visor durante
alguns segundos.
Para cancelar a indicação de horário de verão
Carregue de novo sem soltar em SUMMER TIME.
A indicação “SUMMER OFF” aparece no visor
durante alguns segundos.
30PT
O temporizador
Acordar com
música
SNOOZE
TUNE TIME SET –, +
Pode acordar com música ou com um
programa de rádio a uma hora préprogramada. Não se esqueça de acertar o
relógio (consulte a “Acertar o relógio” na
página 29).
STANDBY
TIMER
Antes de começar, verifique se a indicação (relógio)
não está acesa no visor. Se estiver, carregue em
STANDBY.
1
2
O temporizador
ENTER
MEMORY
Prepare a fonte de música que quer ouvir.
Fonte
Faça o seguinte
CD
Introduza um CD.
RADIO
Sintonize uma estação.
TAPE
Coloque uma cassete.
LINE
Ligue todos os equipamentos a
LINE IN.
Carregue em TIMER para fazer aparecer a
indicação .
Execute as operações a seguir, olhando para o
visor.
3
Carregue em TUNE TIME SET + ou – até a fonte
de música que quer ouvir (“CD”, “TAPE”,
“RADIO” ou “LINE”) aparecer no visor e carregue
em ENTER MEMORY.
continua
O temporizador
31PT
Acordar com música (continuação)
4
Programe o temporizador para a hora e minutos a
que quer que a música comece.
1 Carregue em TUNE
TIME SET + ou – para
acertar a hora e
carregue em ENTER
MEMORY.
2 Carregue em TUNE TIME SET + ou – para acertar
os minutos e carregue em ENTER MEMORY.
Sugestões
• Para sair do modo de
espera, carregue em
STANDBY para fazer
desaparecer a indicação
.
• As programações
memorizadas mantêmse até serem
reinicializadas.
5
Programe o temporizador para a hora e minutos a
que quer que a música pare. (Proceda como no
passo 4.)
6
Carregue em TUNE TIME SET + ou – para regular
o volume e carregue em ENTER MEMORY.
7
Carregue em STANDBY.
A indicação acende-se, o leitor desliga-se e entra
no modo de espera.
À hora programada, o leitor volta a ligar-se e a
música começa a tocar. Pouco depois, novamente à
hora programada, a corrente desliga-se e o leitor
entra outra vez no modo de espera.
Para verificar/alterar as programações do
temporizador do despertar
Carregue em TIMER e depois em ENTER MEMORY.
Sempre que carregar em ENTER MEMORY, aparece
uma programação memorizada pela ordem em que foi
programada. Para alterar uma programação, localize-a
e volte a introduzi-la depois de alterada.
32PT
O temporizador
Para utilizar o leitor antes do temporizador
começar a funcionar
Se ligar o leitor, pode utilizá-lo normalmente (no caso
do rádio, se estiver a ouvir uma estação diferente da
que sintonizou no passo 1 na página 31, ouvirá essa
estação à hora programada.) Desligue o leitor antes da
hora programada.
Para parar a reprodução
Desligue a corrente.
Nota
Para activar a função
“snooze”, tem de
deixar um intervalo de
6 ou mais minutos
antes da hora
programada para a
música parar.
Para alargar o período por mais alguns minutos
Carregue em SNOOZE.
A indicação “SNOOZE” aparece no visor e a corrente
desliga-se. O leitor liga-se automaticamente passados
cerca de 5 minutos. Pode repetir este processo
carregando em SNOOZE.
O temporizador
Para cancelar a função “snooze”
Carregue em OPERATE para ligar o leitor.
continua
O temporizador
33PT
Gravar programas
de rádio com o
auxílio do
temporizador
DIR MODE
TUNE TIME SET –, +
STANDBY
Pode programar o temporizador para
gravar a emissão de rádio a uma
determinada hora. Pode igualmente
gravar o som do equipamento ligado à
tomada LINE IN, utilizando o
temporizador. Não se esqueça de acertar
o relógio (consulte a “Acertar o relógio”
na página 29).
Nota
Não pode préprogramar o
temporizador de
gravação e de despertar
(página 31) ao mesmo
tempo.
Sugestão
Quando receber o
programa MW/LW no
passo 1, carregue em
z/X para verificar se
existe ruído. Se isso
acontecer, carregue em
MODE para seleccionar
a posição com menos
ruído.
TIMER
ENTER
MEMORY
Antes de começar, verifique se a indicação (relógio)
não está acesa no visor. Se estiver, carregue em
STANDBY.
1
Sintonize a estação de rádio e introduza uma
cassete por gravar no compartimento de cassetes,
com o lado que quer gravar voltado para cima.
2
Carregue em DIR
Visor
MODE para
seleccionar a direcção Um lado
de gravação da fita.
Ambos os lados
3
Carregue em TIMER para fazer aparecer a
indicação .
Execute as operações a seguir, olhando para o
visor.
4
34PT
O temporizador
Carregue em TUNE TIME SET + ou – para fazer
aparecer “RADIO” “REC” e carregue em ENTER
MEMORY.
5
Programe o temporizador para a hora e minutos a
que quer que a gravação comece.
1 Carregue em TUNE TIME SET + ou – para
acertar a hora e carregue em ENTER
MEMORY.
Sugestões
• Para sair do modo de
espera, carregue duas
vezes em STANDBY
para fazer desaparecer
a indicação .
• As programações
memorizadas mantêmse até serem
reinicializadas.
• Quando seleccionar a
gravação nos dois
lados, a gravação pára
depois de gravar nos
dois lados para que não
possa ocorrer uma
gravação acidental.
6
Programe o temporizador para a hora e minutos a
que quer que a gravação pare. (Proceda como no
passo 5.)
7
Carregue em TUNE TIME SET + ou – para regular
o volume e carregue em ENTER MEMORY.
8
Carregue em STANDBY.
O temporizador
2 Carregue em TUNE TIME SET + ou – para
acertar os minutos e carregue em ENTER
MEMORY.
A corrente desliga-se e o leitor entra no modo de
espera. A indicação e o lado de gravação da
cassete (lado virado para cima N ou o outro lado
n) aparecem no visor. Se a indicação n
aparecer, carregue em STANDBY para mudar o
lado da gravação para N.
À hora programada, o leitor volta a ligar-se e a
gravação começa. Pouco depois, novamente à hora
programada, a corrente desliga-se e o leitor entra
outra vez no modo de espera.
continua
O temporizador
35PT
Gravar programas de rádio com o auxílio do temporizador
(continuação)
Para verificar/alterar as programações da gravação
temporizada
Carregue em TIMER e depois em ENTER MEMORY.
Sempre que carregar em ENTER MEMORY, aparece
uma definição memorizada pela ordem em que foi
programada. Para alterar uma programação, localize-a
e volte a introduzi-la depois de alterada.
Para utilizar o leitor antes de começar a gravação
temporizada
Se ligar o leitor, pode utilizá-lo normalmente. Antes da
hora programada, sintonize a estação que quer gravar
e desligue a corrente.
Nota
Durante a gravação
temporizada, a função
SNOOZE não funciona.
36PT
O temporizador
Para parar a gravação temporizada
Desligue a corrente.
Adormecer com
música
SLEEP
Pode programar o leitor para que se
desligue automaticamente passados 10,
20, 30, 60, 90 e 120 minutos, o que lhe dá
a possibilidade de adormecer a ouvir
música.
1
2
3
Inicie a reprodução da fonte de música desejada.
Carregue em SLEEP para fazer aparecer “SLEEP.”
Carregue em SLEEP para seleccionar os minutos
que o leitor vai demorar a desligar-se
automaticamente.
O temporizador
Sugestões
• A janela do visor fica
esbatida enquanto o
temporizador estiver
activado.
• Pode combinar o
temporizador do
despertar e o
temporizador do
adormecer. Programe
primeiro o
temporizador do
despertar (página 31),
ligue a corrente e
depois programe o
temporizador do
adormecer.
• Pode preparar músicas
diferentes para o
despertar e o
adormecer. No entanto,
não pode memorizar
estações de rádio
diferentes
• Pode programar
volumes diferentes
para o despertar e o
adormecer. Por
exemplo, pode
adormecer com o som
mais baixo e acordar
com o som mais alto.
Sempre que carregar no
botão, a indicação muda
da seguinte maneira:
“60” t “90” t “120” t
nenhuma indicação t “10” t “20” t “30”.
4 segundos depois de ter carregado em SLEEP, o
sistema memoriza os minutos do visor.
Depois de decorrido o tempo programado, a
música pára e o leitor desliga-se automaticamente.
Para cancelar a função Sleep
Carregue em SLEEP para fazer desaparecer a
indicação “SLEEP” do visor.
Para alterar a hora programada
Execute novamente os passos 2 e 3.
O temporizador
37PT
Instalação
Ligar o sistema
Ligue os cabos como se mostra nas
ilustrações. Ligações mal feitas
podem provocar avarias. Só deve
ligar o cabo de ligação à corrente
depois de ter terminado todas as
outras ligações.
2 Antena quadrangular
2 Antena de FM
MW/LW
de fio
1 Cabo de
alimentação
Coluna
direita
Coluna
esquerda
à rede de
corrente
eléctrica
1 Cabo de ligação
áudio
Notas
• Antes de ligar/desligar
o cabo de ligação à
corrente, desligue o
leitor.
• Ligue as colunas
fornecidas ao leitor. Se
ligar qualquer outro
tipo de coluna ou
equipamento, pode
provocar avarias.
38PT
Instalação
1 Cabo da
coluna
3 Cabo de
ligação à rede
de corrente
eléctrica
1 Ligar as colunas
1
Ligue o cabo de alimentação de POWER OUTPUT
da coluna esquerda à tomada POWER IN do leitor.
2
Ligue o cabo de áudio (fornecido) às tomadas
SIGNAL OUTPUT do leitor e às tomadas SIGNAL
INPUT da coluna esquerda.
Ligue as fichas brancas às tomadas L (esquerda) e
as fichas vermelhas às tomadas R (direita).
Instalação
3
Ligue o cabo da coluna direita aos terminais
SPEAKER OUTPUT R-ch da coluna esquerda.
1 Carregue sem soltar na patilha do terminal.
2 Ligue o fio vermelho ao terminal (+) e o fio
preto ao (–) terminal menos.
3 Solte a patilha do terminal.
continua
Instalação
39PT
Ligar o sistema (continuação)
Nota
Afaste o mais possível a
antena quadrangular
de MW/LW do leitor.
Se não o fizer, podem
provocar interferências.
2 Ligar as antenas
1
Apenas para a antena quadrangular MW/LW:
Descarne a extremidade do cabo e enrole os fios.
2
Ligue os fios da antena quadrangular MW/LW e o
fio da antena de FM aos terminais.
Ligue a antena quadrangular MW/LW, seguindo o
procedimento descrito abaixo.
1 Carregue sem soltar na patilha do terminal.
2 Ligue os fios ao terminal.
3 Solte a patilha do terminal.
Antena quadrangular
MW/LW* (fornecida)
Antena de FM** (fornecida)
* Reoriente a antena para melhorar a recepção.
** Mantenha a antena na horizontal.
Instalar a antena quadrangular MW/LW
40PT
Instalação
Sugestão
A qualidade do som
pode sofrer alterações
dependendo da
polaridade da ficha do
cabo de ligação à
corrente. Mude a
direcção de introdução
da ficha e verifique a
qualidade do som.
3 Ligue o cabo de alimentação
Ligue o cabo de ligação à corrente da coluna direita à
corrente.
Instalação
à rede de
corrente
eléctrica
4 Colocar pilhas no telecomando
Introduza duas pilhas R6 (tamanho AA)
(não fornecidas)
Substituir as pilhas
Em condições normais de utilização, as pilhas devem
durar cerca de seis meses. Quando o telecomando
deixar de comandar o leitor, substitua todas as pilhas
por outras novas.
Instalação
41PT
Ligar o sistema (continuação)
Importante
Quando utilizar uma
antena exterior, não se
esqueça de ligar o
terminal à terra para o
protecção contra as
descargas eléctricas
provocadas pelas
trovoadas. Para
impedir que haja uma
explosão de gás, não
ligue o fio de terra a
uma conduta de gás.
Para melhorar a recepção de FM
Ligue a antena exterior de FM (não fornecida). Se
utilizar um distribuidor, também pode utilizar a
antena do televisor.
Antena exterior de FM
(não fornecida)
Conector de tomada
compatível com a
norma IEC (não
fornecido)
Terra
Para melhorar a recepção de MW/LW
Ligue um fio isolado de 6 a 15 metros (não fornecido)
ao terminal da antena MW/LW. Coloque o fio o mais
possível na horizontal, junto à janela ou no exterior.
Não é necessário desligar a antena quadrangular
MW/LW fornecida.
Fio isolado
(não fornecido)
42PT
Instalação
Terra
Poupar energia
DISPLAY
Mesmo com o leitor desligado, o
funcionamento do relógio, do
temporizador e a recepção do
telecomando têm um consumo cerca de
7,4 W. Se utilizar a função de poupança
de energia pode reduzir este valor para
menos de 1W.
Instalação
Com o aparelho estiver desligado, carregue sem soltar
em DISPLAY durante cerca de 2 segundos.
O leitor entra no modo de espera de baixo consumo de
energia.
Para fazer aparecer a indicação da hora, carregue sem
soltar DISPLAY durante cerca de 2 segundos com o
leitor desligado.
Instalação
43PT
Ligar
componentes
opcionais
LINE
Pode gravar um CD num MiniDisc ou
ouvir o som de um vídeogravador,
televisor ou leitor/gravador de MiniDisc
através das colunas deste leitor.
Tem de desligar todos os equipamentos
antes de fazer as ligações.
Para mais informações, consulte o
manual de instruções do equipamento
que quer ligar.
Nota
Ligue bem os cabos
para evitar o mau
funcionamento do
leitor.
Gravar um CD num gravador de MiniDisc ou
DAT
à tomada OPTICAL
DIGITAL OUT (CD)
Cabo de ligação digital*
POC-5AB (não fornecido)
Gravador de
MiniDisc,
gravador DAT,
etc.
à tomada de
entrada digital
* Seleccione um cabo de ligação de acordo com o tipo de
tomada de entrada digital do gravador que vai ligar. Para
mais informações, consulte o manual de instruções do
equipamento que vai ligar. A tomada OPTICAL DIGITAL
OUT (CD) deste leitor é quadrado.
44PT
Instalação
O tipo de tomada
do componente a ligar
Número do modelo
do cabo de ligação
Minificha óptica
(Gravador de MiniDisc, etc.)
POC-5AB, POC-10AB
POC-15AB
Conector tipo L de 7 pinos
(gravador DAT, etc.)
POC-DA12P
Conector óptico quadrado
(gravador de MiniDisc,
gravador DAT, etc.)
POC-10A, POC-15A
Notas
• Enquanto a indicação
“CD” aparecer no
visor, a tomada de
saída digital óptica está
a funcionar e a tomada
acende-se mesmo que o
CD esteja parado.
• Se reproduzir uma CDROM que não seja para
utilização de áudio,
pode ouvir ruídos.
1
Retire a tampa da tomada OPTICAL DIGITAL
OUT (CD) do leitor e ligue-a à tomada de entrada
digital do gravador de MiniDisc ou outro
componente utilizando o cabo de ligação digital
(não fornecido) .
2
Ligue a corrente do leitor e do componente que
ligou.
3
4
Prepare o componente para a gravação.
Inicie a reprodução do CD no leitor.
Ouvir o som do televisor, do vídeogravador e
do leitor/gravador de MiniDisc
Cabo de ligação áudio
Para gravador de
MiniDisc:
RK-G136 (1,5 m)
(não fornecido)
Para televisor,
vídeogravador:
RK-G129 (1,5 m)
(não fornecido)
Sugestão
Pode gravar o som do
componente ligado.
Introduza uma cassete
por gravar no
compartimento de
cassetes e carregue em
z/X e depois em N
(página 11).
Televisor,
vídeogravador,
leitor/
gravador de
MiniDisc, etc.
Instalação
à tomada LINE IN
à tomada de
saída de linha
1
Ligue a tomada LINE IN deste leitor à tomada de
saída do leitor de MiniDisc ou outro componente
utilizando o cabo de ligação áudio (não fornecido).
2
3
Ligue o leitor e o componente.
Carregue em LINE e inicie a reprodução do som
no componente que ligou.
O som do componente sai pelas colunas.
continua
Instalação
45PT
Ligar componentes opcionais (continuação)
Ouvir o som através das colunas de outro
equipamento de som
Amplificador
à tomada
LINE OUT
46PT
Instalação
Cabo de ligação
áudio RK-G129
(1,5 m)
(não fornecido)
à tomada de
entrada de
linha analógica
1
Ligue a tomada LINE OUT deste leitor à tomada
de entrada de linha analógica do amplificador
utilizando o cabo de ligação áudio (não fornecido).
2
Ligue primeiro o leitor e o amplificador e inicie a
reprodução neste leitor.
Informações adicionais
Precauções
Segurança
• Não tente desmontar a caixa, uma vez
que o raio laser utilizado pelo leitor de
CD é prejudicial aos olhos. Os serviços
de assistência só devem ser prestados
por técnicos qualificados.
• Se cair algum objecto ou líquido
dentro do leitor, desligue-o da tomada
e mande-o verificar por um técnico
qualificado antes de voltar a utilizá-lo.
Fontes de alimentação
• O leitor só fica desligado da corrente
eléctrica CA depois da ficha ser
retirada da tomada de parede, mesmo
que o leitor propriamente dito esteja
desligado.
• Se não estiver a utilizar as pilhas,
retire-as do compartimento para evitar
danos provocados pelo derramamento
do líquido das pilhas ou corrosão.
• A placa de identificação que indica a
tensão de funcionamento, o consumo
de corrente, etc. está localizada na
parte de trás da coluna esquerda.
Instalação
• Não deixe o leitor num local perto de
fontes de calor ou sujeito à incidência
directa dos raios solares, poeiras
excessivas ou choques mecânicos.
• Se tiver que deixar o leitor dentro de
um automóvel estacionado ao sol,
guarde-o num sítio onde não esteja
sujeito à incidência directa dos raios
solares.
• Como as colunas utilizam um íman
forte, mantenha os cartões de crédito
pessoais com códigos magnéticos ou
os relógios de corda afastados do
leitor, para evitar que o íman os
danifique.
Funcionamento
• Se transportar o leitor directamente de
um local frio para um local quente ou
se o colocar numa sala muito húmida,
a humidade pode condensar-se nas
lentes dentro do leitor de CD,
impedindo o seu funcionamento
correcto. Se isso acontecer, retire o CD
e aguarde cerca de uma hora até que a
humidade evapore.
• Se o leitor tiver estado desligado
durante um período prolongado,
coloque-o no modo de reprodução
para o aquecer durante alguns
minutos antes de introduzir uma
cassete.
Se tiver dúvidas ou problemas
relacionados com o leitor, consulte o
agente da Sony da sua zona.
• Não coloque o leitor sobre uma
superfície inclinada ou instável.
• Tem de haver 10 mm de espaço livre
em ambos os lados da caixa. Para que
o leitor funcione correctamente e para
prolongar a duração dos seus
componentes, não pode haver nada a
obstruir os orifícios de ventilação.
continua
Informações adicionais
47PT
Precauções (continuação)
Notas sobre CD
• Antes de ouvir um CD, limpe-o com
um tecido próprio, do centro para
fora.
Notas sobre cassetes
• Quebre a patilha da cassete do lado A
ou B para evitar gravações acidentais.
Se quiser voltar a utilizar essa cassete
para fazer uma gravação, tape a
patilha quebrada com fita adesiva.
Lado A
• Não utilize solventes, como benzina,
diluente, produtos de limpeza à venda
no mercado ou sprays antiestáticos
destinados a LP em vinil.
• Não exponha o CD à luz solar directa
ou a fontes de calor, como condutas de
ar quente, nem o deixe dentro de um
automóvel estacionado ao sol, uma
vez que a temperatura pode subir
muito no interior do veículo.
Patilha do lado B
Patilha do lado A
• Tenha cuidado para não tapar as
ranhuras do detector nas cassetes
TYPE II (high position) ou TYPE IV
(metal). Se tapar as ranhuras, o
sistema de selecção da cassete deixa
de funcionar correctamente.
• Não cole papéis nem etiquetas no CD,
nem risque a respectiva superfície.
• Depois de ouvir o CD, guarde-o na
respectiva caixa.
O tracking pode dar erro, se o CD tiver
riscos, sujidade ou dedadas.
Ranhuras do
detector da
cassete TYPE II
(high position)
Ranhuras do
detector da
cassete TYPE IV
(metal)
• Não se recomenda a utilização de uma
cassete com mais de 90 minutos,
excepto para gravações ou
reproduções contínuas, muito longas.
48PT
Informações adicionais
Resolução de problemas
Problema
Solução
Não se ouve o som.
• Carregue em OPERATE para ligar o leitor.
• Ligue bem o cabo de alimentação à tomada de
corrente.
Geral
• Ligue o cabo de alimentação a POWER IN no
leitor (consulte a página 38).
• Ligue bem o cabo de áudio (consulte a página
39).
• Regule o volume.
• Desligue os auscultadores quando estiver a
ouvir o som das colunas.
Ouvem-se ruídos.
• Alguém está a utilizar um telefone portátil ou
outro equipamento que emite ondas de rádio,
perto do leitor. t
Afaste o telefone, etc., do
leitor.
A indicação “NO DISC” acende-se
no visor mesmo que esteja um CD
dentro do leitor.
• Introduza o CD com o lado da etiqueta voltado
para cima.
O CD não se ouve.
• Verifique se o tabuleiro de CD está fechado.
Leitor de CD
• Introduza o CD com o lado da etiqueta voltado
para cima.
• Limpe o CD.
• Retire o CD e deixe o tabuleiro aberto durante
cerca de uma hora para que a humidade seque.
• Carregue em x na secção do leitor de CD para
mudar para “CD”.
Há saltos no som.
• Diminua o volume.
• Limpe o CD, ou substitua-o se estiver
danificado
• Instale o leitor num local sem vibrações.
• O som pode saltar ou haver ruído se o CD tiver
sido gravado num computador (CD-R, etc.).
continua
Informações adicionais
49PT
Rádio
Resolução de problemas (continuação)
Problema
Solução
O som está muito baixo ou é de má
qualidade.
• Afaste o leitor do televisor.
O som não é estereofónico.
• Carregue em MODE no leitor até aparecer a
indicação “STEREO” .
• Se estiver a utilizar o telecomando enquanto
ouve um programa de rádio em MW/LW, pode
provocar interferências. Isso é inevitável.
A imagem do televisor fica instável. • Se estiver a ouvir um programa de FM junto do
televisor com uma antena interior, afaste o leitor
do televisor.
O nome da estação não aparece no
visor apesar de estar a ouvir um
programa de FM.
• A função RDS deste leitor não é activada se a
estação que sintonizar não fornecer serviços
RDS.
A cassete não se move quando se
carrega numa tecla de função.
• Feche bem o compartimento de cassetes.
A tecla z/X não funciona/A
cassete não anda.
• Verifique se a patilha de segurança da cassete
está intacta.
Gravador de cassetes
• Carregue em x na secção TAPE para mudar
para “TAPE”.
Não consegue desgravar
completamente a cassete.
• Limpe a cabeça de eliminação (consulte a
página 52).
• Está a utilizar uma cassete TYPE II (high
position) ou TYPE IV (metal) neste aparelho.
Utilize uma cassete TYPE I (normal) e
reproduza-a.
Não consegue gravar.
• Verifique se introduziu bem a cassete.
• Verifique se a patilha de segurança da cassete
está intacta.
O som está fraco/A qualidade do
som é má.
• Limpe as cabeças, os roletes e os cabrestantes
(consulte a página 52).
• Desmagnetize as cabeças utilizando um
desmagnetizador (consulte a página 52).
Não é possível colocar o leitor em
modo de pausa durante a
reprodução.
50PT
Informações adicionais
• Só pode parar o gravador de cassetes durante a
gravação.
Temporizador
Problema
Solução
O temporizador não funciona.
• Verifique se o relógio está certo.
• Verifique se o cabo de alimentação de CA não
está cortado.
• Verifique se a cassete não está no fim.
• Verifique se a indicação
Telecomando
O telecomando não funciona.
(relógio) está visível.
• Substitua todas as pilhas do telecomando por
novas se estiverem fracas.
• Verifique se está a apontar o telecomando para
o sensor remoto do leitor.
• Retire todos os obstáculos que estejam entre o
telecomando e o leitor.
• Verifique se o sensor remoto não está exposto a
uma luz muito forte, à luz solar directa ou à luz
de uma lâmpada fluorescente.
• Aproxime-se do leitor quando utilizar o
telecomando.
Depois de tentar as soluções indicadas acima, se o problema persistir, consulte o agente Sony da
sua zona.
Informações adicionais
51PT
Manutenção
Limpar as cabeças e o percurso da fita
Para obter uma óptima qualidade de
reprodução e gravação, limpe as
cabeças, os roletes de tracção da fita e os
cabrestantes, com um algodão
ligeiramente humedecido num líquido
de limpeza ou em álcool, após cada 10
horas de funcionamento. No entanto,
para maximizar a qualidade da
gravação, recomendamos que limpe
todas as superfícies por onde passa a
fita, antes de cada gravação.
Rolete
Cabrestante
Cabeça de
eliminação
Cabeça de gravação/
reprodução
Depois da limpeza, deixe secar
completamente as áreas que limpou
antes de colocar uma cassete.
52PT
Informações adicionais
Desmagnetizar as cabeças
Após 20 a 30 horas de utilização, as
cabeças acumularam já magnetismo
residual suficiente para provocar
assobios e quebras no som de alta
frequência. Nessa altura, deve
desmagnetizar as cabeças e todas as
peças metálicas existentes no percurso
da fita com um desmagnetizador de
cabeças à venda no mercado.
Limpeza da caixa
Limpe a caixa, o painel e os controlos
com um pano macio ligeiramente
humedecido numa solução de
detergente suave. Não utilize nenhum
tipo de esfregão abrasivo, pó de limpeza
ou solvente, como álcool ou benzina.
Características técnicas
Leitor de CD
Geral
Sistema
Sistema áudio digital de discos compactos
Propriedade de díodo laser
Material: GaAlAs
Comprimento de onda: 780 nm
Duração da emissão: Contínua
Saída de laser: inferior a 44,6 µW (esta saída
corresponde ao valor medido a uma distância de
cerca de 200 mm da superfície da lente da objectiva,
no bloco de leitura óptica com 7 mm de abertura.)
Velocidade do eixo
200 r/min (rpm) a 500 r/min (rpm) (CLV)
Número de canais
2
Resposta em frequência
20 - 20.000 Hz +0/–1 dB
Choro e flutuação
Abaixo do limite mensurável
Coluna
Gama total: diâmetro 8 cm, 4 ohms,
tipo cone × 2
Entrada
Tomada LINE IN (mini-tomada estéreo)
Nível de entrada mínimo 440 mV
Saídas
Tomada para auscultadores (mini-tomada estéreo)
Para auscultadores com impedância de 16 - 64
ohms
Tomada LINE OUT (mini-tomada estéreo)
Nível de saída nominal 330 mV com uma
impedância de carga de 47 kilohms
OPTICAL DIGITAL OUT (CD) (conector de saída
óptica)
Comprimento de onda: 760 - 880 nm
Potência máxima de saída
15 W + 15 W
Requisitos de alimentação
Para o sistemas pessoal de componentes:
230V CA, 50 Hz
Para o telecomando:
Pilhas de 3 V CC, 2 R6 (tamanho AA)
Consumo de energia
CA 45 W
Dimensões (incl. peças salientes)
Leitor: aprox. 137 × 202 × 212 mm (l/a/p)
Coluna esquerda: aprox. 137 × 202 × 212 mm
(l/a/p)
Coluna direita: aprox. 137 × 202 × 180 mm (l/a/p)
Peso
Leitor: aprox. 1,8 kg
Coluna esquerda: aprox. 3 kg
Coluna direita: aprox. 1,5 kg
Acessórios fornecidos
Telecomando (1)
Antenas de FM de fio (1)
Antena quadrangular de MW/LW (1)
Cabo de áudio (1)
Rádio
Gama de frequências
FM
87,5 - 108 MHz
MW
531 - 1.602 kHz
LW
153 - 279 kHz
IF
FM: 10,7 MHz
MW/LW: 450 kHz
Antenas
FM: Antena de fio
MW/LW: Antena quadraqular
Gravador de cassetes
Sistema de gravação
4 faixas 2 canais estéreo
Tempo de bobinagem rápida
Aprox. 120s (seg.) com a cassete C-60 da Sony
Resposta em frequência
TYPE I (normal): 50 - 14.000 Hz
Design e características técnicas sujeitos a alteração sem
aviso prévio.
Acessórios opcionais
Auscultadores da série MDR da Sony
Informações adicionais
53PT
Índice
A, B
L
R
Acertar o relógio 29
Leitor de cassetes 27
Leitor de CD 13
Ligar
as antenas 40
as colunas 38
componentes opcionais
44
o cabo de ligação à
corrente 41
o sistema 38
Limpeza
da caixa 52
das cabeças e percurso da
fita 52
Localizar
o início de uma faixa 27
uma faixa específica 5, 14
RDS 21
Reprodução aleatória 16
Reprodução de programa 17
Reprodução repetitiva 15
Reproduzir
as estações memorizadas
20
as faixas por ordem
aleatória 16
as faixas várias vezes 15
um CD 4
uma cassete 8
Resolução de problemas 49
C
Criar o seu próprio
programa 17
D
Desmagnetizar as cabeças
52
E, F
EON 23
Estações de rádio
memorizar 19
ouvir 6
G, H
Gravar
as faixas programadas 18
num MD ou DAT 44
numa cassete 10
programas de rádio
utilizando o temporizador
34
todas as faixas de um CD
11
I, J, K
Instalação 38
Intensificação do som 28
M, N
MEGA BASS 28
Melhorar a recepção da
transmissão 7
O
Ouvir
através das colunas de
o rádio 6
o televisor, vídeogravador
e leitor de MD 45
outro equipamento de
som 46
P, Q
Pilhas para o telecomando
41
Programar estações de rádio
19
PTY 24
54PT
Informações adicionais
S
Seleccionar
a direcção da fita 9
a intensificação do som 28
SNOOZE 33
SOUND 28
SUMMER TIME 29
T
Temporizador
Acordar com música 31
Adormecer com música
37
Gravar programas de
rádio com o auxílio do
temporizador 34
U
Utilizar o visor 13
V, W, X, Y, Z
Visor 13
Download PDF

advertising