Sony | PMC-MD55 | Sony PMC-MD55 Gebruiksaanwijzing

3-866-600-41(1)
Personal MiniDisc System
Personal MiniDisc
System
Gebruiksaanwijzing pagina 2NL
NL
Manual de instruções página 2PT
PT
PMC-MD55
PMC-MD55
1999 by Sony Corporation
Waarschuwing
VOORZICHTIG
Stel het apparaat niet bloot aan regen
of vocht om gevaar voor brand of een
elektrische schok te voorkomen.
• U kunt dit apparaat uitsluitend op het
lichtnet aansluiten. Het werkt niet op
batterijen.
Wanneer u deze speler voor het eerst
gebruikt, of wanneer u hem lange tijd
niet meer gebruikt heeft, sluit hem dan
gedurende ongeveer een uur aan op de
netstroom om de ingebouwde
reservebatterij op te laden voor de klok,
timer, vooringestelde radiozenders, enz.
Tijdens het opladen kan u de speler
gebruiken. De speler zal de batterij
opladen zolang hij op een stroombron
aangesloten is.
Wanneer u de stekker uit het
stopcontact trekt na het laden, dient u
ervoor te zorgen de speler eerst uit te
schakelen. Wanneer volledig opgeladen
zal de reservebatterij ongeveer 30
minuten meegaan zonder aansluiting op
een stroombron.
Indien de opgeslagen gegevens gewist
zijn, dient u ze opnieuw in te voeren
wanneer u de speler weer gebruikt.
• Steek geen vreemde voorwerpen in het
kanaal van de super woofer. Mocht er
een voorwerp terechtkomen in het
kanaal van de super woofer, zet dan de
stroom af en neem contact op met uw
dichtstbijzijnde Sony dealer.
• De luidsprekers, de super woofer en de
speler zijn ontworpen om als een geheel
te functioneren. Sluit nooit de
luidsprekers, de super woofer en de
speler aan op verschillende toestellen.
Daardoor kan de werking van de
aangesloten toestellen verstoord raken.
Open de behuizing niet om
elektrische schokken te voorkomen.
Laat eventuele reparaties over aan
bevoegd vakpersoneel.
Informatie
Deze CD-/MD-speler is geklassificeerd als
een KLASSE 1 LASER product.
Het label met de vermelding CLASS 1 LASER
PRODUCT bevindt zich onderaan op het
toestel.
Waarschuwing
Installeer het toestel niet in een beperkte
ruimte zoals een boekenrek of een
inbouwkast.
2NL
Inleiding
Inhoudsopgave
Basishandelingen
6 Een hele CD opnemen (Gesynchroniseerde opname)
8 Een MD afspelen
10 Luisteren naar de radio
Opgenomen muziekstukken
op de MD monteren
De CD-speler•De MD-speler
12
16
18
19
20
22
Gebruik van het uitleesvenster
Tekstinformatie op een CD
controleren
Muziekstukken zoeken
Muziekstukken herhaalde malen
afspelen
(Repeat Play)
Afspelen van muziekstukken in een
bepaalde volgorde
(Programme Play)
Afspelen van muziekstukken in
willekeurige volgorde
(Shuffle Play)
De radio
23
25
26
Radiozenders voorinstellen
Vooringestelde radiozenders
beluisteren
Gebruik van het Radio Data System
(RDS)
Opnemen
33
34
36
38
Het muziekstuk dat u beluistert
opnemen
(Gesynchroniseerde opname van
een muziekstuk - REC IT)
Geprogrammeerde muziekstukken
opnemen
(Gesynchroniseerde opname
van geprogrammeerde
muziekstukken)
Opnemen van de radio of een CD
Opnemen op een voorbespeelde
MD
39
41
44
46
48
49
Voor het monteren
Opnames wissen (Erase-functie)
Opgenomen muziekstukken
splitsen (Divide-functie)
Opgenomen muziekstukken
samenvoegen (Combine-functie)
Opgenomen muziekstukken
verplaatsen (Move-functie)
Opnames benoemen (Name-functie)
Basishandelingen
4 Een CD afspelen
NL
De timer
53
55
57
59
Gelijkzetten van de klok
Ontwaken met muziek
Timergestuurde opname van
radioprogramma’s
In slaap vallen met muziek
Opstelling
60
66
68
69
Het systeem aansluiten
Optionele componenten aansluiten
Gebruik van de super woofer
De akoestiek-instelling kiezen
Aanvullende informatie
70
72
74
76
79
80
82
Voorzorgsmaatregelen
Systeembeperkingen van de MD
Wat is een MD?
Verhelpen van storingen
Foutmeldingen
Technische gegevens
Index
Inleiding
3NL
Basishandelingen
Een CD afspelen
2
1
Voor aansluiting, zie pagina 60 - 65.
1
Druk op 6 CD OPEN/CLOSE
(direct power-on) en plaats de CD
op de CD-houder.
Met het label naar boven
2
Uitleesvenster
Druk op CD ^ (CD ( op
de afstandsbediening).
Het deksel van de CD-houder
sluit en alle muziekstukken
worden eenmaal afgespeeld.
Muziekstuknummer
Speelduur
Aanwijzer
4NL
Basishandelingen
Gebruik deze toetsen voor bijkomende functies
OPERATE CD ^
CD p
VOL +, –
Jog knop
Tips
• Om de volgende maal
een CD te beluisteren,
drukt u gewoon op
CD ^. Het toestel
schakelt automatisch
aan en de CD begint te
spelen.
• Waarvoor dient de
aanwijzer in het
uitleesvenster?
Geeft de
weergavepositie aan.
• Let er bij het openen of
sluiten van het deksel
van de CD-houder op
dat er geen vingers e.d.
geklemd raken tussen
het deksel en de speler.
Als dat toch gebeurt,
druk dan nogmaals op
6 CD OPEN/CLOSE
om het deksel te
openen.
Om
Handeling
het volume te regelen
Druk op VOL +, –.
de weergave te stoppen
Druk op CD p.
de weergave tijdelijk
te onderbreken
Druk op CD ^ (CD P op
de afstandsbediening).
Druk nogmaals op de toets
om de weergave te
hervatten.
naar het volgende
muziekstuk te gaan
Draai de jog knop rechtsom.
(Druk op + op de
afstandsbediening.)
naar het vorige
muziekstuk te gaan
Draai de jog knop linksom.
(Druk op = op de
afstandsbediening.)
de CD te verwijderen
Druk op 6 CD OPEN/
CLOSE.
het toestel aan/uit
te schakelen
Druk op OPERATE.
Basishandelingen
Basishandelingen
6 CD
OPEN/CLOSE
5NL
Een hele CD opnemen
(Gesynchroniseerde opname)
4
5
3
2
1
Voor aansluiting, zie pagina 60 - 65.
1
Een opneembare MD inbrengen
(direct power-on).
Uitleesvenster
Met het label
naar boven
In de richting van het
pijltje inbrengen
2
Na “TOC Reading”
verschijnt de disc-naam
als die is benoemd.
Druk op 6 CD OPEN/CLOSE en
plaats de CD op de CD-houder.
Druk nogmaals op 6 CD OPEN/
CLOSE om de CD-houder te
sluiten.
Met het label naar boven
3
6NL
Basishandelingen
Druk op CD p.
4
Druk op HIGH SPEED om op te nemen met hoge snelheid.
De indicator op de toets licht op.
5
Druk op SYNCHRO REC
CD ( MD.
Aanwijzer (toont de
weergavepositie op de CD en
de opnamepositie op de MD)
Het toestel begint
automatisch op te nemen.
Als er al opnames op de
MD staan, begint de
opname vanaf de laatste
opnamepositie.
Opmerkingen
•
Na het
stoppen van
de opname
mag u de stekker niet
uittrekken en het
toestel niet verplaatsen
terwijl “TOC EDIT”
knippert in het
uitleesvenster. De
opname kan dan immers
mislukken.
• Tijdens het opnemen van
een hele CD kunt u de
opname niet tijdelijk
onderbreken.
Tips
• Regeling van het volume
en het geluid (zie pagina
69) heeft geen invloed op
het opnameniveau. Zet
het volume niet te hoog
om te voorkomen dat het
geluid verspringt.
• Om over een vorige
opname op te nemen, zie
pagina 38.
• Wanneer de klok is
ingesteld, worden de
opnamedatum en -tijd
automatisch aangebracht
(pagina 53).
• U kunt een MD of een
muziekstuk benoemen
tijdens het opnemen
(pagina 49).
Basishandelingen
Sla deze stap over voor opname met normale snelheid.
Muziekstuknummer Resterende
van de MD
opnameduur MD
Gebruik deze toetsen voor bijkomende functies
OPERATE MD p CD p
YES
ENTER
NO
CANCEL
Om
Druk op
te stoppen met opnemen
MD p of CD p
het toestel aan/uit te schakelen
OPERATE
“CD>MD OK?” en de tijd verschijnen afwisselend in het
uitleesvenster.
Er is onvoldoende plaats op de MD om de CD volledig op te
nemen.
Druk op YES•ENTER om zoveel mogelijk en sommige
muziekstukken niet op te nemen. Druk op NO•CANCEL
om te stoppen met opnemen.
Als andere berichten verschijnen, zie pagina 79.
Basishandelingen
7NL
Een MD afspelen
2
1
Voor aansluiting, zie pagina 60 - 65.
1
Breng de MD in (direct poweron).
Uitleesvenster
Met het label
naar boven
In de richting van het
pijltje inbrengen
2
Na “TOC Reading”
verschijnt de disc-naam
als die is benoemd.
Druk op MD ^ (MD ( op de Muziekstuknaam verschijnt
indien benoemd.
afstandsbediening).
Alle muziekstukken worden
eenmaal afgespeeld.
Muziekstuknummer Speelduur
8NL
Basishandelingen
Gebruik deze toetsen voor bijkomende functies
OPERATE MD ^ MD p
6 MD EJECT
Jog knop
Basishandelingen
VOL +, –
DISPLAY
Tip
Om de volgende maal
een MD te beluisteren,
drukt u gewoon op
MD ^. Het toestel
schakelt automatisch
aan en de MD begint te
spelen.
Om
Handeling
het volume te regelen
Druk op VOL +, –.
de weergave te stoppen
Druk op MD p.
de weergave tijdelijk te
onderbreken
Druk op MD ^ (MD P op de
afstandsbediening).
Druk nogmaals op de toets om
de weergave te hervatten.
naar het volgende
muziekstuk te gaan
Draai de jog knop rechtsom.
(Druk op + op de
afstandsbediening.)
naar het vorige
muziekstuk te gaan
Draai de jog knop linksom.
(Druk op = op de
afstandsbediening.)
de MD te verwijderen
Druk op 6 MD EJECT.
het toestel aan/uit
te schakelen
Druk op OPERATE.
de weergavepositie te
controleren via de
aanwijzer in het
uitleesvenster
Druk op DISPLAY.
Basishandelingen
9NL
Luisteren naar de radio
1
2
Voor aansluiting, zie pagina 60 - 65.
1
Druk op RADIO BAND tot de
gewenste band verschijnt in het
uitleesvenster (direct power-on).
Uitleesvenster
“FM”, “MW” of “LW”
verschijnt
2
Hou TUNE + of TUNE –
ingedrukt tot de frequentieaanduiding in het uitleesvenster
begint te veranderen.
Het toestel tast de
radiofrequenties automatisch af
en stopt wanneer een zender
goed wordt ontvangen.
Als u niet kunt afstemmen op een
zender, druk dan herhaaldelijk op
TUNE + of TUNE – om de
frequentie stap voor stap te
wijzigen.
10NL
Basishandelingen
Duidt op FM stereoontvangst.
Gebruik deze toetsen voor bijkomende functies
OPERATE
Basishandelingen
VOL +, –
MONO/ST
Tips
• Als de FM-ontvangst is
gestoord, druk dan op
MONO/ST (MODE op
de afstandsbediening)
tot “Mono” verschijnt in
het uitleesvenster en het
radiogeluid mono is.
• Om de volgende maal
naar de radio te
luisteren, drukt u
gewoon op RADIO
BAND. Het toestel
wordt automatisch
aangeschakeld en de
zender waarop was
afgestemd begint te
spelen.
Om
Druk op
het volume te regelen
VOL +, –.
de radio aan/uit te schakelen
OPERATE
De ontvangst te verbeteren
FM:
Hou de FM-draadantenne zo horizontaal mogelijk en
richt ze.
Als de FM-ontvangst nog altijd is gestoord, koppelt u
de FM-draadantenne los en sluit u de FMbuitenantenne (niet meegeleverd) aan (pagina 65).
MG/LG:
Hou de MG/LG-kaderantenne zo ver mogelijk van
het toestel en richt ze.
Als de ontvangst nog altijd is gestoord, sluit dan een
buitenantenne aan (pagina 65).
Basishandelingen
11NL
De CD-speler•De MD-speler
Gebruik van het
uitleesvenster
DISPLAY
Via het uitleesvenster wordt u
geïnformeerd over de CD en de MD.
Tip
Bij het afspelen van een
CD met tekstinformatie,
verschijnen de discnaam, de
artiestennaam, enz. in
het uitleesvenster
(pagina 16).
In de stopstand (CD)
Het totale aantal muziekstukken en de speelduur
worden aangegeven.
CD-indicatie
Aanwijzer
Totale speelduur
Totaal aantal
Muziekkalender
muziekstukken
Als er meer dan 20 muziekstukken op de CD staan,
verschijnt “OVER 20” in het uitleesvenster.
12NL
De CD-speler•De MD-speler
In de weergavestand (CD)
Het huidige muziekstuknummer en de speelduur
worden aangegeven. Na de weergave verdwijnen de
muziekstuknummers in de muziekkalender.
De resterende speelduur controleren
Druk op DISPLAY.
Voor weergave van
Druk op DISPLAY
het huidige muziekstuknummer
en de resterende speelduur van
het huidige muziekstuknummer
eenmaal
het aantal resterende
muziekstukken en de resterende
speelduur van de CD
tweemaal
het huidige muziekstuknummer
en de speelduur
driemaal
De CD-speler•De MD-speler
Opmerking
Tijdens herhaalde
weergave (pagina 19),
geprogrammeerde
weergave (pagina 20)
en willekeurige
weergave (pagina 22)
verschijnen het aantal
resterende
muziekstukken en de
resterende speelduur
van de CD niet.
vervolg
De CD-speler•De MD-speler
13NL
Gebruik van het uitleesvenster (vervolg)
Tip
De disc- of
muziekstuknaam
verschijnt alleen bij
MD’s die elektronisch
zijn benoemd.
In de stopstand (MD)
Het totale aantal muziekstukken en de speelduur
worden aangegeven.
MD-indicatie
Disc-naam
Totale speelduur
Totaal aantal
Muziekkalender
muziekstukken
Als er meer dan 20 muziekstukken op de MD staan,
verschijnt “OVER 20” in het uitleesvenster.
De resterende opnameduur op de MD controleren
Druk op DISPLAY.
De aanwijzer verschijnt ook in het uitleesvenster.
14NL
De CD-speler•De MD-speler
In de weergavestand (MD)
Het huidige muziekstuknummer, de speelduur en de
muziekstuknaam worden aangegeven. Na de
weergave verdwijnen de muziekstuknummers in de
muziekkalender.
De resterende speelduur, opnamedatum en -tijd,
enz. controleren.
Druk op DISPLAY.
Voor weergave van
Druk op DISPLAY
het huidige muziekstuknummer, de
resterende speelduur van het huidige
muziekstuknummer en de aanwijzer
eenmaal
het aantal resterende muziekstukken,
de resterende speelduur van de MD
en de disc-naam
tweemaal
opnamedatum en -tijd*
driemaal
het huidige muziekstuknummer,
speelduur en muziekstuknaam
viermaal
De CD-speler•De MD-speler
Opmerking
Tijdens herhaalde
weergave (pagina 19),
geprogrammeerde
weergave (pagina 20)
en willekeurige
weergave (pagina 22)
verschijnen het aantal
resterende
muziekstukken en de
resterende speelduur
van de MD niet.
* Wanneer de klok is ingesteld, worden de opnamedatum
en -tijd automatisch aangebracht (pagina 53).
De CD-speler•De MD-speler
15NL
Tekstinformatie
op een CD
controleren
DISPLAY
Bij het afspelen van een CD met
tekstinformatie, verschijnt die informatie
(disc-naam, artiestennaam,
muziekstuknaam, enz.) in het
uitleesvenster.
Tips
•
Dit
merkteken
staat op de
CD, het CD-doosje, enz.
wanneer de CD
tekstinformatie bevat.
• Deze speler kan
maximum 1.500
tekstinformatietekens
per CD weergeven. Als
een CD meer dan 1.500
tekens bevat, worden er
slechts 1.500 getoond.
In de stopstand (CD)
Het totale aantal muziekstukken en de speelduur
verschijnen.
CD tekstinformatie
Disc-naam/artiestennaam*
Totale speelduur
Totaal aantal
Muziekkalender
muziekstukken
* Als u eenmaal op DISPLAY drukt, verschijnt de
positie-aanwijzer. Als u tweemaal drukt, keert de
originele indicatie terug.
16NL
De CD-speler•De MD-speler
Tijdens de weergave (CD)
Naam van het huidige muziekstuk, nummer van het
huidige muziekstuk en speelduur verschijnen.
Voor weergave van
Druk op DISPLAY
positie-aanwijzer, huidig
muziekstuknummer en resterende
duur huidig muziekstuk
eenmaal
disc-/artiestennaam, aantal resterende muziekstukken en resterende
speelduur op de CD
tweemaal
naam van het huidige muziekstuk,
nummer van het huidige
muziekstuk en speelduur
driemaal
De CD-speler•De MD-speler
De CD-speler•De MD-speler
Als u op DISPLAY drukt, veranderen de
aanduidingen in het uitleesvenster als volgt:
17NL
Muziekstukken
zoeken
U kunt snel een muziekstuk op een CD
of MD zoeken met behulp van de
cijfertoetsen op de afstandsbediening.
U kunt ook een bepaald punt in een
muziekstuk zoeken terwijl u een CD of
MD afspeelt.
Cijfertoetsen
=, +
18NL
Opmerking
U kunt geen bepaald
muziekstuk zoeken als
“REP PGM”, “REP
SHUF”, “PGM” of
“SHUF” oplicht in het
uitleesvenster. Verwijder
de indicatie door op p te
drukken.
Om
Druk op
een bepaald muziekstuk
rechtstreeks te zoeken
de cijfertoets van het muziekstuk.
een bepaald punt te
zoeken tijdens het
luisteren
+ (vooruit) of = (achteruit)
tijdens de weergave tot u het hebt
gevonden.
(gebruik ) of 0 op het
toestel.)
Tips
• Om een muziekstuk met
een nummer hoger dan
10 te zoeken, drukt u
eerst op >10 en
vervolgens op de
betreffende cijfertoetsen.
Voorbeeld:
Om muziekstuknummer
23 af te spelen, drukt u
eerst op >10 en
vervolgens op 2 en 3.
Om muziekstuknummer
10 af te spelen, kunt u
zowel de 0/10 toets als
de >10, 1 en 0 toetsen
gebruiken.
• Om een muziekstuk op
een MD met een
nummer hoger dan 100
af te spelen, drukt u
tweemaal op >10 en
vervolgens op de
betreffende cijfertoetsen.
een bepaald punt te
zoeken via het
uitleesvenster
+ (vooruit) of = (achteruit)
in de pauzestand tot u het hebt
gevonden.
(gebruik ) of 0 op het
toestel.)
De CD-speler•De MD-speler
Muziekstukken
herhaalde malen
afspelen
MD ^
CD ^
(Repeat Play)
Op de
afstandsbediening
Druk in de stopstand
herhaaldelijk op MODE
tot “REP 1”, “REP
ALL”, “REP SHUF” of
“REP PGM” verschijnt
in het uitleesvenster.
Speel dan de CD of de
MD af.
Tijdens het afspelen
kunt u ook “REP 1” of
“REP ALL” kiezen.
REPEAT
SHUF/PGM
Voor het herhalen
van
Handeling
een muziekstuk
1 Speel het gewenste muziekstuk af.
2 Druk op REPEAT tot
“REP 1” verschijnt in het
uitleesvenster.
alle muziekstukken
1 Start normale weergave.
2 Druk op REPEAT tot
“REP ALL” verschijnt in het
uitleesvenster.
muziekstukken in
willekeurige
volgorde
1 Start willekeurige weergave
(pagina 22).
2 Druk op REPEAT tot
“REP SHUF” verschijnt in
het uitleesvenster.
geprogrammeerde
muziekstukken
1 Start geprogrammeerde weergave
(pagina 20).
2 Druk op REPEAT tot
“REP PGM” verschijnt in het
uitleesvenster.
De CD-speler•De MD-speler
Muziekstukken kunnen worden
herhaald bij weergave in normale,
willekeurige of geprogrammeerde
volgorde (pagina 20).
Herhaalde weergave annuleren
Stop eerst het afspelen. Druk vervolgens op REPEAT
tot “REP” verdwijnt in het uitleesvenster.
De CD-speler•De MD-speler
19NL
Afspelen van
muziekstukken
in een bepaalde
volgorde
MD ^
CD ^
(Programme Play)
Jog knop
YES
ENTER
U kunt zelf de afspeelvolgorde van
maximum 20 muziekstukken op een
CD of MD bepalen.
SHUF/PGM
NO
CANCEL
Op de
afstandsbediening
Druk op MODE tot
“PGM” verschijnt in
het uitleesvenster en
druk vervolgens op de
cijfertoets om het
muziekstuk te kiezen.
Controleer eerst of de CD- of MD-speler in de
stopstand staat.
1
Druk op SHUF/PGM tot “PGM” verschijnt in het
uitleesvenster.
2
Draai aan de jog knop om het muziekstuk te kiezen
dat u wilt programmeren en druk op YES•ENTER.
Herhaal deze stap.
Tip
Als u zich vergist, druk
dan op NO•CANCEL
en voer het
muziekstuknummer
opnieuw in door aan de
jog knop te draaien, en
druk op YES•ENTER.
Geprogrammeerde muziekstukken verschijnen in
de muziekkalender.
(Bij een CD)
Afspeelvolgorde Totale geprogrammeerde
tijd
(Bij een MD)
Muziekstuknummer
Afspeelvolgorde Totale geprogrammeerde
tijd
Muziekstuknummer
3
20NL
De CD-speler•De MD-speler
Druk op CD ^ ( of MD ^) om
geprogrammeerde weergave te starten.
Geprogrammeerde weergave annuleren
Stop eerst de weergave. Druk vervolgens op SHUF/
PGM tot “PGM” verdwijnt in het uitleesvenster.
De volgorde van de muziekstukken controleren
voor de weergave
Druk op YES•ENTER voor het begin van de
geprogrammeerde weergave.
“PGM Check” verschijnt in het uitleesvenster. Bij elke
druk op YES•ENTER verschijnt het
muziekstuknummer in de geprogrammeerde
volgorde.
Het huidige programma wijzigen
Wijzigen voor de geprogrammeerde weergave start.
Om
Handeling
het laatste muziekstuk
van een programma
te wissen
1 Druk op NO•CANCEL. Het
laatst geprogrammeerde
muziekstuk wordt gewist.
2 Voer muziekstuknummers
opnieuw in door aan de jog
knop te draaien en op
YES•ENTER te drukken.
het hele programma
te wijzigen
1 Druk op p om het hele
programma te wissen.
2 Maak een nieuw programma
aan de hand van de
programmeerprocedure.
De CD-speler•De MD-speler
De CD-speler•De MD-speler
Tips
• Na afloop van
geprogrammeerde
weergave, wordt het
programma bewaard.
U kunt het programma
herhalen door op ^
te drukken.
• Het programma wordt
gewist:
– wanneer u het
deksel van de CDhouder opent of
– wanneer u de MD
verwijdert.
• Tijdens de weergave
kan de totale
programmaduur niet
worden aangegeven.
21NL
Afspelen van
muziekstukken
in willekeurige
volgorde
MD ^
CD ^
SHUF/PGM
(Shuffle Play)
U kunt muziekstukken afspelen in
willekeurige volgorde
22NL
Tip
Tijdens willekeurige
weergave kunt u het
vorige muziekstuk niet
kiezen door aan de jog
knop te draaien (of
door op = op de
afstandsbediening te
drukken).
1
Druk op SHUF/PGM tot “SHUF” verschijnt in het
uitleesvenster.
2
Druk op CD ^ (of MD ^) om willekeurige
weergave te starten.
Op de
afstandsbediening
Druk op MODE tot
“SHUF” verschijnt in
het uitleesvenster.
Willekeurige weergave annuleren
Stop eerst de weergave. Druk vervolgens op SHUF/
PGM tot “SHUF” verdwijnt in het uitleesvenster.
De CD-speler•De MD-speler
Controleer eerst of de CD- of MD-speler in de
stopstand staat.
De radio
Radiozenders
voorinstellen
RADIO BAND
U kunt radiozenders vastleggen in het
geheugen. Er kunnen maximum 30
radiozenders worden vastgelegd, 10
voor elke band in elke volgorde.
AUTO
PRESET/
RDS
De radio
Jog
knop
YES
ENTER
1
Druk op RADIO BAND tot de gewenste band
verschijnt in het uitleesvenster.
2
Hou AUTO PRESET/RDS ingedrukt totdat “Auto
Preset” knippert in het uitleesvenster.
De zenders worden vanaf de laagste frequenties
opgeslagen (vanaf voorinstelnummer 1 in
numerieke volgorde) op voorwaarde dat het
signaal voldoende krachtig is.
Na het voorinstellen wordt automatisch afgestemd
op de zender die is opgeslagen onder
voorinstelnummer 1.
Op de
afstandsbediening
1 Druk op BAND tot
de gewenste band
verschijnt in het
uitleesvenster.
2 Druk op TUNE + of –
om af te stemmen op
de gewenste zender.
3 Hou de cijfertoets
voor de gewenste
zender ongeveer 2
seconden ingedrukt.
Als een zender niet automatisch kan worden
vooringesteld.
Een zwakke zender moet handmatig worden
vooringesteld. Ook wanneer u een vooringestelde
zender wilt vervangen door een andere, gaat u als
volgt tewerk:
1
Druk op RADIO BAND tot de gewenste band
verschijnt in het uitleesvenster.
2
Druk herhaaldelijk op TUNE + of TUNE – tot is
afgestemd op de gewenste zender en hou dan
YES•ENTER 2 seconden ingedrukt.
3
Kies het voorinstelnummer waaronder u de
nieuwe zender wilt opslaan door aan de jog knop
te draaien.
4
Druk op YES•ENTER.
De nieuwe zender vervangt de oude.
vervolg
De radio
23NL
Radiozenders voorinstellen (vervolg)
Tekens die u kunt
invoeren
• Grote letters:
ABCD.....WXYZ’,/:
(spatie)
• Kleine letters:
abcd.....wxyz’,/:
(spatie)
• Cijfers en symbolen:
0123456789!”#$%&()*.;
<=>? @_‘+ –’,/:
(spatie)
Een vooringestelde zender benoemen
1 Volg de procedure op pagina 25 om af te stemmen
op de zender die u wilt benoemen.
2
Hou EDIT 2 seconden ingedrukt.
3
Voer de naam van de zender in (maximum 8
tekens).
Voor details, zie stap 3 op pagina 50.
4
24NL
De radio
Om
Handeling
de cursor te verplaatsen
Druk op ¿ of ÷.
tekens te kiezen
Draai aan de jog knop
tekens te wissen
Druk op DELETE.
tekens in te voegen
Gebruik INSERT.
Druk op YES•ENTER.
Vooringestelde
radiozenders
beluisteren
RADIO BAND
Jog knop
Op de
afstandsbediening
1 Druk op BAND tot
de gewenste band
verschijnt in het
uitleesvenster.
2 Druk op een
cijfertoets om af te
stemmen op een
opgeslagen zender.
De radio
Eens uw favoriete zenders zijn
vooringesteld, kunt u erop afstemmen
met behulp van de cijfertoetsen op de
afstandsbediening of de jog knop op het
toestel.
1
Druk op RADIO BAND tot de gewenste band
verschijnt in het uitleesvenster.
2
Draai aan de jog knop om het voorinstelnummer
van de gewenste zender te laten verschijnen.
De radio
25NL
Gebruik van het
Radio Data
System (RDS)
RADIO BAND
Radio Data System (RDS) is een
service die radiozenders in staat
stelt om samen met het gewone
signaal extra informatie mee te
sturen. Deze speler heeft handige
RDS-functies zoals het weergeven
van de zendernaam, het zoeken
naar zenders volgens
programmatype, enz.. RDS werkt
alleen met FM-zenders.
Opmerkingen
• Niet alle FM-zenders
bieden RDS-diensten
en ze bieden evenmin
allemaal dezelfde
diensten aan. Als u niet
vertrouwd bent met
RDS, informeer dan bij
uw lokale radiozenders
omtrent RDS-diensten
in uw streek.
• RDS kan minder goed
functioneren als de
zender waarop is
afgestemd geen
behoorlijk RDS-signaal
uitzendt of als het
signaal te zwak is.
26NL
De radio
Jog
knop
AUTO
PRESET/
RDS
YES
ENTER
Voor het ontvangen van RDS-uitzendingen
Controleer of de FM-zenders zijn vooringesteld zoals
beschreven op pagina 23.
RDS-uitzendingen ontvangen
Kies gewoon een FM-zender.
Wanneer u afstemt op
een zender met RDSdiensten, verschijnt “ ”
links van de frequentie.
RDS informatie controleren
Druk op DISPLAY.
Bij elke druk op de toets verandert de indicatie in het
uitleesvenster als volgt
Indicatie
Getoonde informatie
PS disp
Zendernaam, max. 8 tekens
PTY disp
Programmatype
RT disp
Radiotekst, max. 64 tekens
(normale weergave)
—
De radio
Opmerkingen
• Als geen RDSuitzending wordt
ontvangen, kunnen de
zendernaam, het
programmatype en de
radiotekst niet
verschijnen in het
uitleesvenster.
Ook bij slechte
ontvangst kan de
bovenstaande
informatie eventueel
niet verschijnen in het
uitleesvenster.
• Bij ontvangst van een
zender zonder radiotekstinformatie,
verschijnt “NoRT” niet
wanneer u “RT disp”
kiest.
vervolg
De radio
27NL
Gebruik van het Radio Data System (RDS) (vervolg)
Verkeersinformatie, nieuws of weerberichten
ontvangen (EON)
Met de Enhanced Other Networks (EON) functie kan
de speler automatisch overschakelen naar zenders die
verkeersinformatie, nieuws of weerberichten
uitzenden. Na het programma wordt weer
automatisch overgeschakeld naar de zender die u op
dat ogenblik beluisterde.
1
Stem af op een zender met EON-functie.
Bij ontvangst van een
EON-zender, verschijnt
E in het
uitleesvenster.
2
3
Druk op AUTO PRESET/RDS.
4
5
Druk op YES•ENTER.
Draai aan de jog-knop tot “EON Wait” verschijnt
in het uitleesvenster.
Draai aan de jog-knop tot de gewenste informatie
verschijnt in het uitleesvenster.
De indicatie in het uitleesvenster verandert als
volgt: “Traffic” n “News” n “Weather” n “Off”
6
Druk op YES•ENTER.
De speler wacht tot de EON-zenders de gewenste
informatie uitzenden.
Licht op terwijl u op de
gekozen informatie wacht
en begint te knipperen
wanneer de informatie
wordt ontvangen.
“T” voor “Traffic”
“N” voor “News”
“W” voor “Weather”
Wanneer een zender de gekozen informatie begint
uit te zenden, wordt automatisch overgeschakeld
naar die zender.
28NL
De radio
Verkeersinformatie (TA) ontvangen
Druk op TA SEARCH op de afstandsbediening.
Wanneer u op dat ogenblik niet naar de radio luistert,
schakelt die automatisch aan.
Wanneer de zender die de speler heeft gevonden EON
aanbiedt, schakelt de speler automatisch over naar een
andere zender in het netwerk wanneer die
verkeersinformatie uitzendt.
De radio
De speler begint te zoeken naar een zender die
verkeersinformatie uitzendt. Wanneer hij die vindt,
schakelt hij automatisch over naar die zender en wacht
hij op de verkeersinformatie. Om een andere zender te
kiezen, drukt u nogmaals op TA SEARCH.
vervolg
De radio
29NL
Gebruik van het Radio Data System (RDS) (vervolg)
Opmerking
“No memory”
verschijnt wanneer het
programmatype dat u
hebt gekozen
momenteel niet wordt
uitgezonden.
Een zender zoeken volgens programmatype
(PTY)
U kunt een zender zoeken door een programmatype
te kiezen.
1
Druk op AUTO PRESET/RDS tijdens het luisteren
naar de radio.
2
Draai aan de jog-knop tot “PTY Search” verschijnt
in het uitleesvenster.
3
4
Druk op YES•ENTER.
Draai aan de jog-knop tot het gewenste
programmatype verschijnt in het uitleesvenster.
Een lijst van programmatypes (PTY) vindt u op
pagina 31 en 32.
5
Druk op YES•ENTER.
De speler begint een vooringestelde RDS-zender te
zoeken die het gekozen programma uitzendt.
“PTY Search” knippert tijdens het zoeken.
Wanneer de speler het gewenste programma heeft
gevonden, stopt hij met zoeken.
30NL
De radio
Lijst van programmatypes (PTY)
De vermeldingen tussen haakjes verwijzen naar de aanduidingen in het
uitleesvenster.
Popmuziek (Pop M)
Commerciële populaire muziek, vaak uit
huidige of vorige hitlijsten.
Duiding (Affairs)
Duidingsprogramma’s waarin dieper
wordt ingegaan op de actualiteit,
doorgaans met een andere stijl en
concept, met debatten en analyses.
Rockmuziek (Rock M)
Moderne muziek, meestal geschreven en
gespeeld door jongeren.
Informatie (Info)
Informatieve programma’s in de ruimste
betekenis van het woord.
Sport (Sport)
Programma’s over alle aspecten van
sport.
Educatieve programma’s (Educate)
Programma’s met een educatieve waarde.
Drama (Drama)
Alle hoorspelen en radiofeuilletons.
Cultuur (Culture)
Programma’s over nationale of regionale
cultuur, taal, theater, enz.
Wetenschap (Science)
Programma’s over natuurwetenschappen
en technologie.
Variété (Varied)
Hoofdzakelijk gesproken programma’s,
meestal licht ontspannend en die niet
thuis horen in een andere categorie.
Voorbeelden: kwissen, panelspelletjes,
interviews van personaliteiten.
M.O.R.-muziek (M.o.R. M)
(Middle of the Road Music). Een ander
woord voor “easy-listening” muziek, in
tegenstelling tot pop, rock of klassiek.
Muziek in deze categorie is vaak maar
niet altijd van vocale aard en meestal van
korte duur.
De radio
Nieuws (News)
Korte verslagen van feiten, evenementen
en meningen, reportages en actualiteit.
Licht klassiek (Light M)
Klassieke muziek voor een breed publiek.
Voorbeelden zijn instrumentale, vocale en
koormuziek.
Zwaar klassiek (Classics)
Optredens van grote orkesten,
kamermuziek, opera, enz.
Andere muziek (Other M)
Muziek die in geen enkele andere
categorie thuishoort, zoals rythm & blues
en reggae
Weer (Weather)
Weerberichten en weersvoorspellingen
Financieel (Finance)
Beursberichten, handel, enz.
vervolg
De radio
31NL
Gebruik van het Radio Data System (RDS) (vervolg)
Kinderprogramma’s (Children)
Programma’s bedoeld voor een jong
publiek, in hoofdzaak voor ontspanning
en interesse veeleer dan met educatieve
bedoelingen.
Sociale zaken (Social)
Programma’s over mensen en dingen die
ze individueel of in groep beïnvloeden.
Met inbegrip van sociologie,
geschiedenis, aardrijkskunde,
psychologie en maatschappij.
Religie (Religion)
Alle aspecten van geloof in God of
Goden, het bestaan en ethiek.
Phone In (Phone In)
Programma’s waarin de mensen kunnen
bellen en hun mening geven of in een
panel zetelen
Reizen (Travel)
Programma’s over reizen, reistips en
mogelijkheden. Niet voor berichten over
problemen, vertragingen en
wegwerkzaamheden die worden
opgespoord door TP/TA.
Ontspanning (Leisure)
Programma’s over vrijetijdsbestedingen
zoals tuinieren, hengelen, antiek, koken,
wijn, enz.
Jazz (Jazz)
Polyfone, syncopatische muziek
gekenmerkt door improvisatie.
Country-muziek (Country)
Liedjes die afkomstig zijn van of de
muzikale traditie voortzetten van de
zuidelijke Amerikaanse staten.
Gekenmerkt door een eenvoudige
melodie en een verhalende tekst.
32NL
De radio
Nationale muziek (Nation M)
Huidige populaire muziek van het land
of de streek en in de landstaal, in
tegenstelling tot internationale “pop” die
meestal Amerikaans of Brits geïnspireerd
is en in het Engels wordt gezongen.
Oldies (Oldies)
Muziek uit de zogenaamde “gouden
jaren” van de popmuziek.
Folk-muziek (Folk M)
Muziek die is geworteld in de
muziekcultuur van een bepaald land en
vaak op akoestische instrumenten wordt
gespeeld. De tekst verhaalt soms over
historische gebeurtenissen of figuren.
Documentaire (Document)
Programma’s waarin bepaalde
onderwerpen grondig worden uitgediept
en onderzocht.
PTY ongedefinieerd (None)
Alle programma’s behalve
bovengenoemde.
Opnemen
Het muziekstuk
dat u beluistert
opnemen
REC IT
TO TOP
TO END HIGH SPEED
(Gesynchroniseerde opname
van een muziekstuk - REC IT)
Opmerkingen
•
Na het
stoppen van
de opname
mag u de stekker niet
uittrekken en het
toestel niet
verplaatsen terwijl
“TOC EDIT” knippert
in het uitleesvenster.
De opname kan dan
immers mislukken.
• Zet het volume niet te
hoog om te voorkomen
dat het geluid
verspringt.
Tips
• Om over een vorige
opname op te nemen,
zie pagina 38.
• Wanneer de klok is
ingesteld, worden de
opnamedatum en -tijd
automatisch
aangebracht (pagina
53).
• U kunt een muziekstuk
benoemen tijdens het
opnemen (pagina 49).
Opnemen
Met de TO TOP of TO END toets kunt u
het muziekstuk dat u beluistert vanaf het
begin opnemen.
1
2
Breng een opneembare MD in.
3
Druk op HIGH SPEED om op te nemen met hoge
snelheid.
Breng de CD in en speel het muziekstuk dat u wilt
opnemen.
De indicator op de toets licht op.
Sla deze stap over voor opname met normale
snelheid.
4
Druk op TO TOP of TO END van REC IT.
De speler gaat naar het begin van het muziekstuk
dat u beluistert en begint op te nemen.
Bij gebruik van een voorbespeelde MD:
druk op TO TOP om op te nemen voor de huidige
opname.
druk op TO END om op te nemen na de huidige
opname.
Bij gebruik van een nieuwe MD:
Druk op TO TOP of TO END.
Na het opnemen stopt de MD-speler automatisch
maar blijft de CD verder spelen.
Opnemen
33NL
Geprogrammeerde
muziekstukken
opnemen
SYNCHRO REC
CD(MD
CD p
(Gesynchroniseerde opname
van geprogrammeerde
muziekstukken)
Jog knop
YES
ENTER
U kunt geprogrammeerde
muziekstukken opnemen.
SHUF/
PGM
NO
CANCEL
Tip
Als u zich hebt vergist,
druk dan op
NO•CANCEL en voer
het
muziekstuknummer
opnieuw in met de jog
knop en YES•ENTER.
1
2
Breng een opneembare MD in.
3
Druk op SHUF/PGM tot “PGM” verschijnt in het
uitleesvenster.
4
Draai aan de jog knop om het muziekstuk te
kiezen dat u wilt programmeren en druk op
YES•ENTER.
Breng de CD in die u wilt opnemen en druk op
CD p.
Herhaal deze stap.
Geprogrammeerde muziekstukken verschijnen in
de muziekkalender.
Afspeelvolgorde
Totaal geprogrammeerde
tijd
Geprogrammeerd
muziekstuk
5
Druk op SYNCHRO REC CD ( MD.
De speler begint automatisch op te nemen.
Als er al is opgenomen op de MD, begint de
opname vanaf de laatste opnamepositie.
Wanneer de opname is beëindigd, schakelen zowel de
MD-speler als de CD-speler automatisch uit.
34NL
Opnemen
“CD>MD OK?” en de tijd verschijnen afwisselend in
het uitleesvenster.
Er is onvoldoende plaats op de MD om het
programma volledig op te nemen.
Druk op YES•ENTER om zoveel mogelijk en sommige
muziekstukken niet op te nemen. Druk op
NO•CANCEL om te stoppen met opnemen.
Als andere berichten verschijnen, zie pagina 79.
Opnemen
Opmerkingen
•
Na het
stoppen van
de opname
mag u de stekker niet
uittrekken en het
toestel niet
verplaatsen terwijl
“TOC EDIT” knippert
in het uitleesvenster.
De opname kan dan
immers mislukken.
• Zet het volume niet te
hoog om te voorkomen
dat het geluid
verspringt.
Tips
• Om over een vorige
opname op te nemen,
zie pagina 38.
• Wanneer de klok is
ingesteld, worden de
opnamedatum en -tijd
automatisch
aangebracht (pagina
53).
• U kunt een MD of een
muziekstuk benoemen
tijdens het opnemen
(pagina 49).
Opnemen
35NL
Opnemen van de
radio of een CD
REC
RADIO BAND
MD ^
CD p
U kunt opnemen van de radio of een CD
op een MD met behulp van de REC
toets. De opname kan op elk moment
worden gestart of gestopt. U kunt de
opname ook tijdelijk onderbreken.
CD ^
Jog
knop
Opmerkingen
•
Na het
stoppen van
de opname
mag u de stekker niet
uittrekken en het
toestel niet
verplaatsen terwijl
“TOC EDIT” knippert
in het uitleesvenster.
De opname kan dan
immers mislukken.
• Tijdens het opnemen
vanaf de radio kunt u
niet van zender
veranderen.
• Zet het volume niet te
hoog om te voorkomen
dat het geluid verspringt.
Tips
• Om over een vorige
opname op te nemen,
zie pagina 38.
• Om
muziekstukmarkeringen
tijdens het opnemen toe
te voegen, drukt u op
REC waar u markeringen
wilt aanbrengen.
• Om
muziekstukmarkeringen
toe te voegen na het
opnemen, zie
“Opgenomen
muziekstukken
splitsen” op pagina 44.
36NL
Opnemen
Opnemen van de radio
Bij goede ontvangst worden automatisch
muziekstukmarkeringen aangebracht op de MD:
– als er tijdens het opnemen geen geluid wordt
ingevoerd gedurende meer dan 2 seconden
– als er tijdens het opnemen een stille passage komt
– als u de opname tijdelijk onderbreekt.
Ongewenste muziekstukmarkeringen kunnen na het
opnemen worden gewist (zie “Opgenomen
muziekstukken samenvoegen” op pagina 46).
1
2
3
Stem af op de zender waarvan u wilt opnemen.
Breng een opneembare MD in.
Druk op REC (r op de afstandsbediening).
De speler schakelt over naar de
opnamewachtstand.
4
Druk op MD ^ (MD ( of MD P op de
afstandsbediening).
De opname start vanaf de laatste opnamepositie.
Stoppen met opnemen
Druk op MD p.
Opmerkingen
•
Na het
stoppen van
de opname
mag u de stekker niet
uittrekken en het
toestel niet
verplaatsen terwijl
“TOC EDIT” knippert
in het uitleesvenster.
De opname kan dan
immers mislukken.
• Zet het volume niet te
hoog om te voorkomen
dat het geluid
verspringt.
Tips
• Om over een vorige
opname op te nemen,
zie pagina 38.
• Om
muziekstukmarkeringen
tijdens het opnemen
toe te voegen, drukt u
op REC waar u
markeringen wilt
aanbrengen.
• Om
muziekstukmarkeringen
toe te voegen na het
opnemen, zie
“Opgenomen
muziekstukken
splitsen” op pagina 44.
De opname tijdelijk onderbreken
Druk op MD ^ (MD P op de afstandsbediening).
Druk nogmaals op de toets om de opname te
hervatten.
Opnemen van een CD
Muziekstukmarkeringen op de CD worden op
dezelfde plaats opgenomen op de MD.
Muziekstukmarkeringen worden ook automatisch
aangebracht op de MD wanneer u de opname tijdelijk
onderbreekt.
Ongewenste muziekstukmarkeringen kunnen na het
opnemen worden gewist (zie “Opgenomen
muziekstukken samenvoegen” op pagina 46).
1
2
3
4
Opnemen
Tip
Wanneer u een
programma opneemt
van een zender
waarvan de naam in
deze speler steekt,
wordt de naam van de
zender automatisch
opgeslagen als een
muziekstuknummernaam
(tot 50 namen) (pagina
24).
Breng een CD in.
Druk op CD p om de CD-speler aan te schakelen.
Breng een opneembare MD in.
Druk op REC (r op de afstandsbediening).
De speler schakelt over naar de
opnamewachtstand.
5
Druk op MD ^ (MD ( of MD P op de
afstandsbediening).
De opname start vanaf de laatste opnamepositie.
6
Druk op CD ^.
Stoppen met opnemen
Druk op MD p.
De opname tijdelijk onderbreken
Druk op MD ^ (MD P op de afstandsbediening).
Druk nogmaals op de toets om de opname te
hervatten.
Opnemen
37NL
Opnemen op een voorbespeelde MD
Opnemen op een voorbespeelde MD
kan op twee manieren.
• Opnemen naast de bestaande opname.
De vorige opname blijft behouden.
• Opnemen over de bestaande opname.
De vorige opname wordt gewist.
Opnemen naast de bestaande
opname (de vorige opname blijft
behouden)
Breng een voorbespeelde MD in en start
de opname (pagina 6, 36 en 37). De
opname begint vanaf de laatste
opnamepositie.
Als er onvoldoende ruimte vrij is op
de MD voor opname
Bij het opnemen van een hele CD
verschijnt “CD>MD OK?” in het
uitleesvenster (pagina 7). Bij het
opnemen van de radio of een CD drukt
u op DISPLAY om de resterende
speelduur op de MD te controleren.
Opnemen over de bestaande
opname (de vorige opname wordt
gewist)
Opnemen vanaf het begin van de MD
nadat alle muziekstukken op de MD
zijn gewist
Wis eerst alle muziekstukken op de MD
(pagina 42). U kunt de MD dan
gebruiken als een nieuwe MD. Neem op
zoals gebruikelijk.
Opnemen vanaf een bepaald punt op
de MD
1 Speel de MD af en druk op MD ^
om de weergave tijdelijk te
onderbreken in het punt waar u de
opname wilt starten.
2 Druk op REC om de speler over te
schakelen naar de wachtstand.
3 Laat de geluidsbron spelen.
4 Druk op MD ^ om de opname te
starten.
Opmerking
Bij het opnemen vanaf een specifiek punt
op de MD:
Als de nieuwe opname korter is dan de
vorige opname blijft er nog een stukje van
de vorige opname bestaan. Wanneer u
vaak op deze manier opneemt, blijven er
veel van die stukjes over op de MD. Wij
raden u dan ook aan alle ongewenste
muziekstukken op de MD te wissen
(pagina 42) en pas dan op te nemen.
38NL
Opnemen
Opgenomen muziekstukken op de MD monteren
Voor het monteren
De positie van toe te voegen
muziekstukmarkeringen verschilt
naargelang van het soort opname of
de opnamevoorwaarden.
Soort opname
Positie van de toe te
voegen
muziekstukmarkeringen
Een hele CD
opnemen
(pagina 6)
Dezelfde posities op de
bron-CD
Opnemen van
een CD met
behulp van de
REC toets
(pagina 37)
• Dezelfde posities op de
bron-CD
• Positie waarin de
opname tijdelijk wordt
onderbroken
• Positie waarin u op REC
drukt
U kunt muziekstukmarkeringen na het
opnemen toevoegen of wissen. Als u
bijvoorbeeld opneemt van een radio of
andere apparatuur die is aangesloten op
het toestel, kunnen
muziekstukmarkeringen worden
aangebracht op ongewenste posities. Die
kunt u achteraf dan wijzigen.
Muziekstukmarkeringen wijzigen
• Een muziekstukmarkering wissen n
“Opgenomen muziekstukken
samenvoegen (Combine-functie)”
(pagina 46): u kunt twee
muziekstukken samenvoegen tot één
muziekstuk door de
muziekstukmarkering tussen de twee
muziekstukken te wissen.
• Een muziekstukmarkering toevoegen
n “Opgenomen muziekstukken
splitsen (Divide-functie)” (pagina 44):
u kunt een muziekstuk opsplitsen in
twee muziekstukken door een
muziekstukmarkering toe te voegen.
Opgenomen muziekstukken op de MD monteren
Op de MD zijn tussen de muziekstukken
markeringen aangebracht. Aan de hand
van deze muziekstukmarkeringen kunt u
snel het begin van muziekstukken zoeken.
U kunt muziekstukmarkeringen ook
verplaatsen. Zo kunt u bijvoorbeeld een
muziekstuk opsplitsen in verschillende
muziekstukken door
muziekstukmarkeringen toe te voegen.
Door bepaalde muziekstukmarkeringen te
wissen kunt u ook muziekstukken
samenvoegen tot een nieuw, langer
muziekstuk.
vervolg
Opnemen van • Als er geen geluid
de radio of
wordt ingevoerd of als
andere
er tijdens de opname
apparatuur die
een stil geluid van meer
is aangesloten
dan 2 seconden is.
op het toestel
• Posities waarin de
(pagina 36 en 67) opname tijdelijk wordt
onderbroken
• Positie waarin u op REC
drukt
Opgenomen muziekstukken op de MD monteren
39NL
Voor het monteren (vervolg)
U kunt ook de volgende functies
gebruiken
• Eén enkel muziekstuk wissen n
“Opnames wissen (Erase-functie)”
(pagina 41)
• Alle muziekstukken op een MD
wissen n “Opnames wissen (Erasefunctie)” (pagina 42)
• De volgorde van muziekstukken
wijzigen n “Opgenomen
muziekstukken verplaatsen (Movefunctie)” (pagina 48)
• Snel een punt in een muziekstuk
zoeken n “Opgenomen
muziekstukken splitsen (Dividefunctie)” (pagina 44)
• Verschillende opnames samenvoegen
tot één muziekstuk n “Opnames
wissen (Erase-functie)” (pagina 41) en
“Opgenomen muziekstukken
samenvoegen (Combine-functie)”
(pagina 46)
Opmerking
Na het stoppen van de opname
mag u de stekker niet
uittrekken en het toestel niet
verplaatsen terwijl “TOC EDIT” knippert
in het uitleesvenster. De opname kan dan
immers mislukken.
40NL
Opgenomen muziekstukken op de MD monteren
Opnames wissen
EDIT
(Erase-functie)
YES
ENTER
U kunt snel opgenomen muziekstukken of
een ongewenst deel van een muziekstuk
wissen. In tegenstelling tot een
cassetterecorder blijft er na het wissen geen
blanco stuk achter.
Opnames wissen kan op drie manieren:
• één enkel muziekstuk wissen
• een deel van een muziekstuk wissen
Opmerkingen
• Als “Protected”
verschijnt in het
uitleesvenster, bevindt
het nokje van de MD
zich in de
opnamebeveiligingsstand
(pagina 71).
•
Na het
stoppen van
de opname
mag u de stekker niet
uittrekken en het
toestel niet
verplaatsen terwijl
“TOC EDIT” knippert
in het uitleesvenster.
De opname kan dan
immers mislukken.
Een muziekstuk wissen
U kunt snel een muziekstuk wissen. Wanneer u een
muziekstuk wist, vermindert het totale aantal
muziekstukken op de MD met één en worden alle
muziekstukken na het gewiste muziekstuk
hernummerd.
1
2
Speel het muziekstuk dat u wilt wissen.
3
Druk op YES•ENTER.
Druk herhaaldelijk op EDIT tot “Track Erase”
verschijnt in het uitleesvenster.
“Erase OK?” verschijnt in het uitleesvenster en
herhaalde weergave van een muziekstuk start.
Eens een muziekstuk is gewist, kunt u het niet
meer herstellen. Controleer altijd goed een
muziekstuk alvorens het te wissen.
Opgenomen muziekstukken op de MD monteren
• alle muziekstukken op een MD wissen
Als u de wisfunctie nu wilt annuleren:
Druk op NO•CANCEL of MD p.
4
Druk op YES•ENTER.
“Complete” verschijnt enkele seconden in het
uitleesvenster en het huidige muziekstuk wordt
gewist.
vervolg
Opgenomen muziekstukken op de MD monteren
41NL
Opnames wissen (Erase-functie) (vervolg)
Opmerking
Na het
stoppen van
de opname
mag u de stekker niet
uittrekken en het
toestel niet
verplaatsen terwijl
“TOC EDIT” knippert
in het uitleesvenster.
De opname kan dan
immers mislukken.
Alle muziekstukken op een MD wissen
Bij het wissen worden de disc-naam, alle opgenomen
muziekstukken en titels gewist. Nadat u alle
muziekstukken op een MD hebt gewist, kunt u die als
een nieuwe MD gebruiken.
1
Druk met het toestel in de stopstand herhaaldelijk
op EDIT tot “All Erase” verschijnt in het
uitleesvenster.
2
Druk op YES•ENTER.
“Erase OK?” verschijnt in het uitleesvenster. Eens
een muziekstuk is gewist, kunt u het niet meer
herstellen. Controleer altijd goed een muziekstuk
alvorens het te wissen.
Als u de wisfunctie nu wilt annuleren:
Druk op NO•CANCEL of MD p.
3
Druk op YES•ENTER.
Nadat “TOC EDIT” is verdwenen in het
uitleesvenster, verschijnt “Blank Disc” in het
uitleesvenster, en wordt de hele inhoud van de
MD gewist.
42NL
Opgenomen muziekstukken op de MD monteren
Opmerking
Na het
stoppen van
de opname
mag u de stekker niet
uittrekken en het
toestel niet
verplaatsen terwijl
“TOC EDIT” knippert
in het uitleesvenster.
De opname kan dan
immers mislukken.
Een muziekstuk gedeeltelijk wissen
Met behulp van de Divide (pagina 44), Erase (pagina
41) en Combine (pagina 46) functies kunt u bepaalde
gedeelten van een muziekstuk wissen.
Voorbeeld: muziekstuk A gedeeltelijk wissen
muziekstuknummern 1
te wissen
gedeelte
2
3
B
A
Splits A op in drie delen (pagina 44).
1
2
A#1
2
A#3
B
C
Wis A#2 (pagina 41).
1
2
A#1
3
A#2
5
4
3
3
A#3
4
B
C
Voeg A#1 en A#3 samen (pagina 46).
1
2
A(#1+#3)
3
B
C
Opgenomen muziekstukken op de MD monteren
Opgenomen muziekstukken op de MD monteren
1
C
43NL
Opgenomen
muziekstukken
splitsen
EDIT
YES
ENTER
MD ^
(Divide-functie)
Bij het opnemen van de radio, enz. kunnen
muziekstukmarkeringen soms niet juist
worden aangebracht. Zo kunnen verschillende
muziekstukken tot één muziekstuk zijn
samengevoegd. Dergelijke muziekstukken
kunnen worden opgesplitst in verschillende
muziekstukken waarbij elk muziekstuk wordt
voorzien van een markering. Alle
muziekstukken die volgen op de gesplitste
muziekstukken worden dan hernummerd.
Tips
• Om gesplitste
muziekstukken samen
te voegen, zie
“Opgenomen
muziekstukken
samenvoegen” op
pagina 46.
• Om een muziekstuk
tijdens het opnemen te
splitsen, drukt u op
REC in het punt waar u
de
muziekstukmarkering
wilt toevoegen.
Voorbeeld: muziekstuk 1 splitsen in drie
muziekstukken
muziekstuk1
nummer
splitsen
44NL
B
C
D
muziekstuk 1 wordt gesplitst en
muziekstukmarkeringen 2 en 3 worden
toegevoegd.
1
2 3
4
A
1
Opmerking
Als “Sorry” verschijnt
in het uitleesvenster,
kunt u het muziekstuk
niet splitsen.
Bij herhaald monteren
op de MD, is het
mogelijk dat u een
muziekstuk niet kunt
splitsen. Dit is te wijten
aan de
systeembeperkingen
van de MD (pagina 72)
en wijst niet op een
defect.
2
A
B
C
D
Druk tijdens het afspelen van een MD op MD ^
in het punt waar u een nieuw muziekstuk wilt
maken.
Het toestel schakelt over naar de pauzestand.
2
Druk herhaaldelijk op EDIT tot “Divide” verschijnt
in het uitleesvenster.
3
Druk op YES•ENTER.
“Divide OK?” verschijnt in het uitleesvenster.
Als u de splitsfunctie nu wilt annuleren:
Druk op NO•CANCEL of MD p.
Opgenomen muziekstukken op de MD monteren
Opmerking
Na het
stoppen van
de opname
mag u de stekker niet
uittrekken en het
toestel niet
verplaatsen terwijl
“TOC EDIT” knippert
in het uitleesvenster.
De opname kan dan
immers mislukken.
4
Druk op YES•ENTER.
“Complete” verschijnt na het splitsen van het
muziekstuk gedurende enkele seconden in het
uitleesvenster. Het originele muziekstuk is
benoemd en het nieuwe muziekstuk niet (enkel
wanneer het originele muziekstuk was benoemd).
Eén muziekstuk wordt toegevoegd aan de
muziekkalender.
Opgenomen muziekstukken op de MD monteren
Opgenomen muziekstukken op de MD monteren
45NL
Opgenomen
muziekstukken
samenvoegen
YES
ENTER
EDIT
(Combine-functie)
Twee aangrenzende muziekstukken
kunnen tot één enkel muziekstuk
worden samengevoegd. Met de
Combine-functie kunt u gedeeltelijke
opnames samenvoegen of ongewenste
muziekstukmarkeringen wissen. Alle
muziekstukken die volgen op het
samengevoegde muziekstuk worden
hernummerd.
Opmerkingen
• Als “Sorry” verschijnt
in het uitleesvenster,
kunt u geen
muziekstukken
samenvoegen.
Bij herhaald monteren
op de MD, is het
mogelijk dat u
muziekstukken niet
kunt samenvoegen. Dit
is te wijten aan de
systeembeperkingen
van de MD (pagina 72)
en wijst niet op een
defect.
• Als “Cannot Edit”
verschijnt in het
uitleesvenster, probeert
u misschien het eerste
muziekstuk samen te
voegen. Het eerste
muziekstuk kan niet
worden
samengevoegd.
Voorbeeld: muziekstuk B en C samenvoegen.
muziekstuk1
nummer
2
A
samenvoegen
4
C
D
B en C worden samengevoegd tot één
muziekstuk
1
2
A
1
3
B
3
B
C
D
Speel het muziekstuk dat u wilt samenvoegen.
Voorbeeld: speel muziekstuk C om muziekstukken
B en C samen te voegen.
2
Druk herhaaldelijk op EDIT tot “Combine”
verschijnt in het uitleesvenster.
3
Druk op YES•ENTER.
“Combine OK?” verschijnt in het uitleesvenster;
het toestel schakelt over naar de weergavepauzestand.
Als u de samenvoegfunctie nu wilt annuleren:
Druk op NO•CANCEL of MD p.
46NL
Opgenomen muziekstukken op de MD monteren
Opmerkingen
Na het
stoppen van
de opname
mag u de stekker niet
uittrekken en het
toestel niet
verplaatsen terwijl
“TOC EDIT” knippert
in het uitleesvenster.
De opname kan dan
immers mislukken.
4
Druk op YES•ENTER.
“Complete” verschijnt na het samenvoegen van de
muziekstukken gedurende enkele seconden in het
uitleesvenster. Als de samengevoegde
muziekstukken allebei waren benoemd, wordt de
naam van het laatste muziekstuk gewist. Het totale
aantal muziekstukken in de muziekkalender
vermindert met één.
Opgenomen muziekstukken op de MD monteren
Opgenomen muziekstukken op de MD monteren
47NL
Opgenomen
muziekstukken
verplaatsen
EDIT
YES
ENTER
Jog knop
(Move-functie)
U kunt de volgorde van de
muziekstukken wijzigen. Na het
verplaatsen van een muziekstuk worden
de muziekstuknummers automatisch
hernummerd.
Opmerking
Voorbeeld: C verplaatsen naar muziekstuk positie 1
Na het
stoppen van
de opname
mag u de stekker niet
uittrekken en het
toestel niet
verplaatsen terwijl
“TOC EDIT” knippert
in het uitleesvenster.
De opname kan dan
immers mislukken.
muziekstuk1
nummer
2
A
verplaatsen
3
B
4
C
D
het muziekstuknummer van C verandert
in 1
1
2
C
3
A
4
B
D
1
2
Speel het muziekstuk dat u wilt verplaatsen.
3
Druk op YES•ENTER.
Druk herhaaldelijk op EDIT tot “Track Move”
verschijnt in het uitleesvenster.
“nTrack 003?” verschijnt in het uitleesvenster en
de herhaalde weergave van een muziekstuk
begint.
4
Draai aan de jog knop om de nieuwe
muziekstukpositie te kiezen.
Als u de verplaatsfunctie nu wilt annuleren:
Druk op NO•CANCEL of MD p.
5
Druk op YES•ENTER.
“Complete” verschijnt enkele seconden na het
verplaatsen in het uitleesvenster.
48NL
Opgenomen muziekstukken op de MD monteren
Opnames
benoemen
EDIT
DELETE
¿
INSERT
Jog knop
÷
(Name-functie)
U kunt opgenomen MD’s en
muziekstukken tijdens de opname of
erna benoemen met letters, cijfers en
symbolen. Per MD kunnen tot 1.700
tekens worden ingevoerd.
YES
ENTER
Benoemen tijdens het opnemen
• U kunt MD’s en muziekstukken benoemen tijdens
de gesynchroniseerde opname van een CD (pagina
6) of geprogrammeerde muziekstukken (pagina 34).
• U kunt muziekstukken alleen benoemen tijdens de
gesynchroniseerde opname van een enkel
muziekstuk - REC IT opname (pagina 33).
Opmerkingen
• Bij het opnemen van
een CD die
tekstinformatie bevat,
verschijnt bij het
benoemen een
muziekstuknaam in het
uitleesvenster. Wijzig
eventueel de naam
zoals beschreven in
stap 3 op pagina 50, en
druk vervolgens op
YES• ENTER. De
muziekstukken die
werden benoemd op
een CD worden niet
opgenomen op een MD
tot u op YES•ENTER
drukt ter bevestiging.
• Sommige tekens in de
CD tekstinformatie (É,
å, ñ, ç, ß, [,], enz.)
kunnen niet worden
opgenomen en worden
als blanco’s op de MD
geregistreerd.
Tijdens de gesynchroniseerde opname van een CD
of geprogrammeerde muziekstukken
U kunt een MD of een muziekstuk benoemen met
maximum 50 tekens. U kunt maximum 30
muziekstukken benoemen. Om meer dan 30
muziekstukken te benoemen, moet u die na het
opnemen benoemen (pagina 52).
1
Opgenomen muziekstukken op de MD monteren
DISPLAY
Druk tijdens het opnemen herhaaldelijk op EDIT
tot “Disc Name” of “Track Name” verschijnt in het
uitleesvenster, en druk op YES•ENTER.
Kies “Disc Name” om een MD te benoemen.
Kies “Track Name” om een muziekstuk te
benoemen.
2
Om een muziekstuk te benoemen, draait u aan de
jog-knop om een muziekstuknummer te kiezen en
drukt u vervolgens op YES•ENTER.
Ga naar stap 3 bij het benoemen van een MD.
vervolg
Opgenomen muziekstukken op de MD monteren
49NL
Opnames benoemen (Name-functie) (vervolg)
Tekens die u kunt
invoeren
• Grote letters:
ABCD.....WXYZ’,/:
(spatie)
• Kleine letters:
abcd.....wxyz’,/:
(spatie)
• Cijfers en symbolen:
0123456789!”#$%&()*.;
<=>? @_‘+ –’,/:
(spatie)
3
Voer de tekens in met de jog-knop.
Draai de jog-knop
rechtsom of linksom
om een teken te
kiezen en druk op ÷
om de cursor naar
rechts te verplaatsen.
Cursor
Behalve de jog-knop kunt u ook de volgende
toetsen gebruiken:
Opmerking
Na het
stoppen van
de opname
mag u de stekker niet
uittrekken en het
toestel niet
verplaatsen terwijl
“TOC EDIT” knippert
in het uitleesvenster.
De opname kan dan
immers mislukken.
4
5
Toetsen
Functie
DISPLAY
Bij elke druk op de toets verandert het
teken als volgt:
Grote letters n Kleine letters n Cijfers
en symbolen.
¿, ÷
Verplaatst de cursor naar links of naar
rechts.
DELETE
Wist het teken waarop de cursor staat.
INSERT
Een spatie aanbrengen tussen de tekens.
Herhaal stap 3 om een naam te vervolledigen.
Druk op YES•ENTER.
De MD is nu benoemd.
50NL
Uitleesvenster
Opgenomen muziekstukken op de MD monteren
Tijdens REC IT opname
U kunt alleen een muziekstuk benoemen. De naam
kan uit maximum 100 tekens bestaan.
1
Druk tijdens het opnemen op EDIT.
Het uitleesvenster wacht tot er tekens worden
ingevoerd.
2
Benoem een muziekstuk zoals beschreven in stap 3
en 4 op page 50.
3
Druk op YES•ENTER.
Opgenomen muziekstukken op de MD monteren
Opmerkingen
• Bij het opnemen van
een CD die
tekstinformatie bevat,
verschijnt bij het
benoemen een
muziekstuknaam in het
uitleesvenster. Wijzig
eventueel de naam
zoals beschreven in
stap 3 op pagina 50, en
druk vervolgens op
YES• ENTER. De
muziekstukken die
werden benoemd op
een CD worden niet
opgenomen op een MD
tot u op YES•ENTER
drukt ter bevestiging.
• Sommige tekens in de
CD tekstinformatie (É,
å, ñ, ç, ß, [,], enz.)
kunnen niet worden
opgenomen en worden
als blanco’s op de MD
geregistreerd.
De naam wordt geregistreerd op de MD.
vervolg
Opgenomen muziekstukken op de MD monteren
51NL
Opnames benoemen (Name-functie) (vervolg)
Benoemen na het opnemen
Om een MD of een muziekstuk te benoemen, gaat u
als volgt tewerk. Een naam kan maximum uit 100
tekens bestaan.
1
Om een MD te benoemen, brengt u de MD in die u
wilt benoemen en stopt u de werking.
Om een muziekstuk te benoemen, speelt u het
muziekstuk af dat u wilt benoemen.
Tip
Bij het opnemen van
een MD die al is
benoemd, verschijnt bij
het benoemen een
muziekstuknaam in het
uitleesvenster. Wijzig
eventueel de naam
zoals beschreven in
stap 3 op pagina 50, en
druk vervolgens op
YES• ENTER om de
nieuwe naam te
bevestigen.
2
Druk herhaaldelijk op EDIT tot “Disc Name” of
“Track Name” verschijnt in het uitleesvenster, en
druk op YES•ENTER.
Kies “Disc Name” om een MD te benoemen.
Kies “Track Name” om een muziekstuk te
benoemen.
3
Benoem een MD of een muziekstuk zoals
beschreven in stap 3 en 4 op pagina 50.
4
Druk na het benoemen op YES• ENTER.
De naam wordt geregistreerd op de MD.
Een naam wijzigen
Maak de disc- of muziekstuknaam die u wilt laten
verschijnen in het uitleesvenster zoals beschreven in
stap 1 op deze pagina. Vervang de oude naam door
een nieuwe en druk op YES•ENTER.
52NL
Opgenomen muziekstukken op de MD monteren
De timer
Gelijkzetten van
de klok
CLOCK
YES
ENTER
Jog knop
“- -y - -m - -d” en “- -:- -” verschijnen in
het uitleesvenster tot u de klok gelijk
hebt gezet.
Wanneer de klok is ingesteld, worden de
opnamedatum en -tijd automatisch
aangebracht (pagina 7, 33 en 35).
1
Hou CLOCK ingedrukt
tot de jaren knipperen.
2
Stel de datum in.
1 Draai aan de jog knop
om het jaar in te
stellen en druk op
YES•ENTER.
2 Draai aan de jog knop
om de maand in te
stellen en druk op
YES•ENTER.
De timer
Tips
• Dit toestel geeft de tijd
aan volgens het 24uren systeem.
• De klok kan altijd
worden ingesteld, of
het toestel nu aan dan
wel af staat.
.
.
3 Draai aan de jog knop
om de dag in te stellen
en druk op
YES•ENTER.
3
Stel de tijd in.
1 Draai aan de jog knop om de uren in te stellen
en druk op YES•ENTER.
2 Draai aan de jog knop om de minuten in te
stellen.
vervolg
De timer
53NL
Gelijkzetten van de klok (vervolg)
4
Druk op YES•ENTER.
De klok begint te lopen
vanaf 00 seconden.
De tijd laten verschijnen
Druk op CLOCK. Druk nogmaals op CLOCK om
terug te gaan naar de vorige aanduiding. Zolang het
toestel uitgeschakeld blijft, wordt de tijd aangegeven.
54NL
De timer
Ontwaken met
muziek
STANDBY
Jog knop
TIMER
YES
ENTER
U kunt zich op een bepaald tijdstip laten
wekken met muziek.
Zorg ervoor dat de klok gelijk is gezet.
(zie “Gelijkzetten van de klok” op
pagina 53).
Controleer eerst of “TIMER PLAY” of “TIMER REC”
niet in het uitleesvenster staan. Druk op STANDBY als
dat wel het geval is.
1
2
De timer
Opmerkingen
• U kunt de wektimer en
opnametimer (pagina
57) niet tegelijkertijd
instellen.
• Raadpleeg de
gebruiksaanwijzing
van de component die
op de speler is
aangesloten via LINE
IN om die component
te beluisteren.
Maak de geluidsbron klaar die u wilt beluisteren.
Bron
Handeling
CD
Breng een CD in.
MD
Breng een MD in.
RADIO
Stem af op een zender.
LINE
Zet het toestel aan dat is aangesloten
op LINE IN.
Druk op TIMER.
“TIMER PLAY” of
“TIMER REC” knippert
in het uitleesvenster.
Verricht de volgende instellingen aan de hand van
de indicaties in het uitleesvenster.
3
Draai aan de jog knop tot “TIMER PLAY” knippert
in het uitleesvenster, en druk op YES•ENTER.
“MD”, “CD”, “RADIO” of “LINE” knippert in het
uitleesvenster.
4
Draai aan de jog knop tot de gewenste geluidsbron
(“MD”, “CD”, “RADIO” of “LINE”) verschijnt in
het uitleesvenster, en druk op YES•ENTER.
vervolg
De timer
55NL
Ontwaken met muziek (vervolg)
Tip
Als u een fout hebt
gemaakt, druk dan op
NO•CANCEL.
De laatste instelling
wordt gewist. Voer ze
opnieuw in.
5
Stel de timer in op het uur en de minuten waarop
u de muziek wilt laten beginnen spelen.
1 Draai aan de jog
knop om de uren in
te stellen en druk op
YES•ENTER.
2 Draai aan de jog
knop om de minuten in te stellen en druk op
YES•ENTER.
Tips
• Om de pauzestand te
verlaten drukt u op
STANDBY om “TIMER
PLAY” in het
uitleesvenster te laten
verdwijnen.
• De instellingen blijven
bewaard tot u ze wist.
• Zolang de indicatie t
in het uitleesvenster
staat, is de timer
geactiveerd.
6
Stel de timer in op het uur en de minuten waarop
u de muziek wilt laten stoppen (ga tewerk zoals in
stap 5.)
7
Draai aan de jog knop
om het gewenste
volume in te stellen en
druk op YES•ENTER.
8
Druk op STANDBY.
“TIMER PLAY” licht op; het toestel schakelt over
naar de wachtstand.
Op het vooringestelde tijdstip schakelt het toestel
aan en speelt de muziek. Het toestel schakelt dan
op het vooringestelde tijdstip uit en de speler
schakelt over naar de wachtstand.
Het tijdstip waarop de weergave start controleren/
wijzigen
Druk op TIMER en vervolgens op YES•ENTER. Bij elke
druk op YES•ENTER licht een opgeslagen instelling op
in de instelvolgorde. Om de instelling te wijzigen, laat
u ze verschijnen en voert u ze opnieuw in.
De speler gebruiken voor een timergestuurde
weergave begint
Wanneer u het toestel aanzet, kunt u het gebruiken op
de gewone manier (wanneer u in het geval van de
radio luistert naar een andere zender dan deze waarop
u in stap 1 op pagina 55 hebt afgestemd, hoort u die
zender op het vooringestelde tijdstip). Zet de speler
voor het vooringestelde tijdstip af.
De weergave stoppen
Zet het toestel af.
56NL
De timer
Timergestuurde
opname van
radioprogramma’s
STANDBY
TIMER
Jog knop
YES
ENTER
U kunt de timer instellen om op een
bepaald tijdstip een radioprogramma op
te nemen. U kunt ook opnemen van een
component die is aangesloten op LINE
IN van het toestel.
Opmerkingen
• U kunt de wektimer en
opnametimer (pagina
55) niet tegelijkertijd
instellen.
• Bij opname van de
component die is
aangesloten op LINE
IN van het toestel moet
u de
gebruiksaanwijzing
van die component
raadplegen.
Controleer eerst of “TIMER PLAY” of “TIMER REC”
niet in het uitleesvenster staan. Druk op STANDBY als
dat wel het geval is.
1
2
De timer
Zorg ervoor dat de klok gelijk is gezet.
(zie“Gelijkzetten van de klok” op pagina
53).
Stem af op de radiozender en breng een MD in.
Druk op TIMER.
“TIMER PLAY” of
“TIMER REC” knippert
in het uitleesvenster.
Verricht de volgende
instellingen aan de hand van de indicaties in het
uitleesvenster.
3
Draai aan de jog knop tot “TIMER REC” knippert
in het uitleesvenster, en druk op YES•ENTER.
4
Draai aan de jog knop tot “RADIO” knippert in het
uitleesvenster, en druk op YES•ENTER.
Bij opname van de component die is aangesloten
op LINE IN van het toestel, draait u aan de jog
knop tot “LINE” knippert in het uitleesvenster, en
drukt u op YES•ENTER.
Tip
Als u een fout hebt
gemaakt, druk dan op
NO•CANCEL.
De laatste instelling
wordt gewist. Voer ze
opnieuw in.
5
Stel de timer in op het uur en de minuten waarop
u de opname wilt laten starten.
1 Draai aan de jog
knop om de uren
in te stellen en
druk op
YES•ENTER.
2 Draai aan de jog knop om de minuten in te
stellen en druk op YES•ENTER.
vervolg
De timer
57NL
Timergestuurde opname van radioprogramma’s (vervolg)
Tips
• Om de pauzestand te
verlaten drukt u op
STANDBY om “TIMER
REC” in het
uitleesvenster te laten
verdwijnen.
• De instellingen blijven
behouden tot u ze
wijzigt.
• Zolang de indicatie t
in het uitleesvenster
staat, is de timer
geactiveerd.
6
Stel de timer in op het uur en de minuten waarop u
de opname wilt laten stoppen (ga tewerk zoals in
stap 5.)
7
Draai aan de jog knop
om het gewenste
volume in te stellen en
druk op YES•ENTER.
8
Druk op STANDBY.
“TIMER REC” licht op; het toestel schakelt over
naar de wachtstand.
Op het vooringestelde tijdstip schakelt het toestel
aan en start de opname. Het toestel schakelt dan op
het vooringestelde tijdstip uit en de speler schakelt
over naar de wachtstand.
Het tijdstip waarop de opname start controleren/
wijzigen
Druk op TIMER en vervolgens op YES•ENTER. Bij
elke druk op YES•ENTER licht een opgeslagen
instelling op in de instelvolgorde. Om de instelling te
wijzigen, laat u ze verschijnen en voert u ze opnieuw
in.
De speler gebruiken voor een timergestuurde
opname begint
Wanneer u het toestel aanzet, kunt u het gebruiken op
de gewone manier (wanneer u in het geval van de
radio luistert naar een andere zender dan deze waarop
u in stap 1 op pagina 57 hebt afgestemd, hoort u die
zender op het vooringestelde tijdstip). Zet de speler
voor het vooringestelde tijdstip af.
Timergestuurde opname stoppen
Zet het toestel af.
58NL
De timer
In slaap vallen
met muziek
SLEEP
U kunt de speler zo instellen dat hij
automatisch uitschakelt na 10, 20, 30, 60,
90 en 120 minuten, zodat u gerust in
slaap kunt vallen terwijl u muziek
beluistert.
1
2
Laat de gewenste geluidsbron spelen.
3
Druk op SLEEP om de minuten te selecteren voor
de slaaptimer.
Druk op SLEEP tot “SLEEP” verschijnt in het
uitleesvenster.
De timer
Tips
• U kunt de wektimer en
de slaaptimer
combineren. Stel eerst
de wektimer in (pagina
55), zet het toestel aan
en stel de slaaptimer
in.
• U kunt verschillende
geluidsbronnen
gebruiken voor de
wektimer en de
slaaptimer. U kunt
echter geen
verschillende
radiozenders opslaan.
• U kunt een
verschillend volume
instellen voor de
wektimer en de
slaaptimer. Zo kunt u
bijvoorbeeld inslapen
met een laag volume
en ontwaken met een
hoger volume.
Bij elke druk op de
toets verandert de
indicatie als volgt:
“60” n “90” n “120”
n geen indicatie n
“10” n “20” n “30”.
4 seconden nadat u op SLEEP hebt gedrukt,
worden de minuten in het uitleesvenster
opgeslagen in het geheugen.
Als de vooringestelde tijd is verstreken wordt het
toestel automatisch uitgeschakeld.
De sluimerfunctie uitschakelen
Druk op SLEEP om “SLEEP” in het uitleesvenster te
laten verdwijnen.
De vooringestelde tijd wijzigen
Herhaal de stappen 2 - 3.
De timer
59NL
Opstelling
Het systeem
aansluiten
4 FM-draadantenne
Maak alle kabels goed vast
zoals de afbeelding laat
zien. Door verkeerde
aansluitingen kan de
werking worden
verstoord.
Sluit het
netsnoer als
laatste aan.
2 Audiokabel
4 MG/LG-kaderantenne
2 Voedingskabel
Super woofer
Rechter
luidspreker
Linker
luidspreker
2 Luidsprekerkabel
3 Audiokabel
5 Voedingskabel
Opmerking
Zet altijd eerst het
toestel af alvorens de
stekker in het
stopcontact te steken/
uit het stopcontact te
trekken.
60NL
Opstelling
naar een
stopcontact
5 Netsnoer
1 De super woofer en de luidsprekers
opstellen
Laat altijd wat ruimte tussen de speler, de super
woofer en de luidsprekers. Als u dit niet doet, kunnen
trillingen afkomstig van de super woofer het geluid
doen springen.
Opmerking
Sluit de meegeleverde
luidsprekers aan op de
speler. Door andere
luidsprekers of
apparatuur aan te
sluiten, kan de werking
worden verstoord.
2 De luidsprekers aansluiten
Verbind POWER OUTPUT op de linker
luidspreker met POWER INPUT op de speler met
behulp van de voedingskabel.
2
Sluit de audiokabel (meegeleverd) aan op SIGNAL
OUTPUT op de speler en SIGNAL INPUT op de
linker luidspreker.
Opstelling
1
Steek de witte stekkers in de L (links)
aansluitingen en de rode stekkers in de R (rechts)
aansluitingen.
vervolg
Opstelling
61NL
Het systeem aansluiten (vervolg)
3
Sluit de luidsprekerkabel van de rechter
luidspreker aan op SPEAKER OUTPUT van de
linker luidspreker.
1 Druk op het lipje om de aansluiting te openen.
2 Sluit de rode draad aan op (+) en de zwarte
draad op (–).
3 Druk op het lipje van de zwarte aansluiting.
3 De super woofer aansluiten
Sluit de audiokabel (meegeleverd) aan op SIGNAL
OUTPUT (WOOFER) op de speler en SIGNAL INPUT
(WOOFER) op de super woofer.
62NL
Opstelling
4 Antennes aansluiten
1
Alleen voor de MG/LG-kaderantenne: strip het
uiteinde van de kabel en twist de draden.
2
Sluit de draden van de MG/LG-kaderantenne en
de FM-draadantenne aan.
Sluit de MG/LG-kaderantenne als volgt aan.
Opstelling
1 Druk op het lipje van de aansluiting.
2 Sluit de draden aan.
3 Laat het lipje van de aansluiting los.
Opmerking
Hou de MG/LGkaderantenne zo ver
mogelijk van het toestel
om storing van het
geluid te vermijden.
MG/LG-kaderantenne*
(meegeleverd)
FM-draadantenne**
(meegeleverd)
* Richt de antenne voor een optimale ontvangst.
** Hou de antenne zo horizontaal mogelijk.
De MG/LG-kaderantenne opstellen
vervolg
Opstelling
63NL
Het systeem aansluiten (vervolg)
Tip
De geluidskwaliteit kan
variëren volgens de
polariteit van de
stekker. Steek de
stekker anders in en
controleer de
geluidskwaliteit.
5 Netsnoer aansluiten
Sluit de voedingskabel van de linker luidspreker aan
op AC OUTLET MAX 35 W van de super woofer.
Steek vervolgens de stekker van de super woofer in
een stopcontact.
naar een stopcontact
6 Batterijen in de afstandsbediening
plaatsen
Plaats twee R6 (AA) batterijen (niet meegeleverd)
De batterijen vervangen
Bij normaal gebruik gaan de batterijen ongeveer zes
maanden mee. Wanneer het toestel niet langer goed
met de afstandsbediening kan worden bediend,
moeten de batterijen worden vervangen door nieuwe.
64NL
Opstelling
Belangrijk
Sluit een buitenantenne
aan op de massa y ter
beveiliging tegen
blikseminslag. Sluit de
aardingsdraad nooit
aan op een gasleiding
om explosiegevaar te
voorkomen.
De FM-ontvangst verbeteren
Om de FM-ontvangst te verbeteren, kunt u een FMbuitenantenne (niet meegeleverd) aansluiten.
Eventueel kunt u ook aansluiten op het distributienet.
Aarding
IEC-aansluiting
(niet meegeleverd)
De MG/LG-ontvangst verbeteren
Koppel een 6 tot 15 meter lange geïsoleerde draad
(niet bijgeleverd) aan de MW/LW ANTENNA
aansluiting. Hou de draad zo horizontaal mogelijk ter
hoogte van een venster of deur. De meegeleverde
MG/LG-kaderantenne hoeft niet te worden
losgekoppeld.
Opstelling
FM-buitenantenne
(niet meegeleverd)
Aarding
Geïsoleerde draad
(niet meegeleverd)
Opstelling
65NL
Optionele
componenten
aansluiten
LINE/LINE LEVEL
LINE IN
U kunt het geluid van een videorecorder
of TV beluisteren via de luidsprekers van
dit toestel.
Zet altijd elke component af alvorens
aansluitingen te verrichten. Meer details
vindt u in de gebruiksaanwijzing van de
betreffende component.
Opmerking
Sluit alle kabels goed
aan.
Een TV aansluiten of een videorecorder
RK-G129 (niet
meegeleverd), enz.
TV,
videorecorder,
enz.
TV,
videorecorder,
enz.
naar lijnuitgang
Voorpaneel van
deze speler
RK-G136 (niet
meegeleverd),
enz.
naar hoofdtelefoonaansluiting
naar
LINE IN
Zet het toestel na het verrichten van de aansluitingen
aan en druk op LINE/LINE LEVEL op het
bovenpaneel om “LINE” te laten verschijnen.
66NL
Opstelling
Tip
Als er tijdens het
opnemen een stilte
van meer dan 2
minuten valt, wordt
automatisch een
muziekstukmarkering
aangebracht.
Het geluid van aangesloten componenten
opnemen.
1
Breng een opneembare MD in.
2
Druk op LINE/LINE LEVEL op het bovenpaneel
om “LINE” te laten verschijnen.
3
Druk op REC.
De speler schakelt over naar de
opnamewachtstand.
4
Druk op MD ^.
De opname begint.
5
Start de weergave met de optionele component die
is aangesloten op LINE IN van het toestel.
Opstelling
Opstelling
Als het volume van de component aangesloten op
LINE IN te hoog is.
Druk herhaaldelijk op LINE/LINE LEVEL om “Level:
High” (“Level: Normal” in normale
omstandigheden)te laten verschijnen of het volume
van de aangesloten component te verlagen.
67NL
Gebruik van de
super woofer
OPERATE
LEVEL regelaar
Met de meegeleverde super
woofer kunt u lage tonen extra
versterken.
Het wooferniveau regelen
1
Druk op OPERATE om het toestel aan te
schakelen.
De super woofer wordt automatisch
aangeschakeld.
Tip
Regel het wooferniveau
aan de hand van een
muziekstuk dat u goed
kent. Een muziekstuk
met veel lage tonen,
bijvoorbeeld met een
basgitaar, is ook zeer
geschikt.
2
Speel uw favoriet muziekstuk met het
gebruikelijke volume.
3
Regel de instelling van de super woofer met
behulp van de LEVEL regelaar.
Draai de regelaar langzaam rechtsom tot de lage
tonen iets meer zijn versterkt. Regel de lage tonen
naar uw voorkeur.
Als u de lage tonen eenmaal heeft ingesteld naar
uw voorkeur, hoeft u geen verdere aanpassingen
te maken. Het volume van de super woofer zal
mee veranderen wanneer u het volume op het
toestel bijregelt.
68NL
Opstelling
De akoestiekinstelling kiezen
BASS/
TREBLE
MEGA BASS
U kunt de lage tonen versterken of de
lage/hoge tonen regelen.
Opstelling
Bass-geluid versterken
Druk op MEGA BASS tot “MEGA BASS On”
verschijnt in het uitleesvenster.
Uitleesvenster
Op de
afstandsbediening
1 Druk op BASS/
TREBLE.
2 Regel het geluid met
de + of – toets.
Lage/hoge tonen regelen
1
Druk op BASS/TREBLE tot “BASS” of “TREBLE”
verschijnt in het uitleesvenster.
2
Regel de lage of hoge tonen met de jog-knop.
Opmerking
Bij een te hoog volume
kan de akoestiekinstelling niet goed
werken.
Door aan de jog-knop te draaien,
beweegt de cursor naar links of naar
rechts.
Het niveau stijgt naarmate de cursor naar
rechts beweegt en daalt naarmate de
cursor naar links beweegt.
Opstelling
69NL
Aanvullende informatie
Voorzorgsmaatregelen
Veiligheid
• De laserstraal in het CD- en MDgedeelte van dit toestel is schadelijk
voor de ogen, zodat u de behuizing
niet mag openen. Laat dat over aan
bevoegd personeel.
• Mocht er vloeistof of een klein
voorwerp in het toestel terechtkomen,
verbreek dan de aansluiting op het
stopcontact en laat het eerst door een
deskundige nakijken alvorens deze
weer in gebruik te nemen.
Stroombronnen
• Zolang het netsnoer op het
stopcontact aangesloten is, blijft het
toestel onder spanning staan, ook al is
het toestel zelf uitgeschakeld.
• Als de batterijen niet worden gebruikt,
moet u ze verwijderen om schade als
gevolg van batterijlekkage en corrosie
te voorkomen.
• Het kenplaatje met vermelding van
voedingsspanning, stroomverbruik,
enz. bevindt zich onderaan op het
toestel.
Opstelling
• Stel het toestel niet bloot aan
warmtebronnen, directe
zonnestraling, overmatig stof of
mechanische schokken.
• Hou minstens 10 mm rond het toestel
vrij. De ventilatie-openingen van het
toestel moeten vrij blijven voor een
probleemloze werking en een lange
levensduur van de onderdelen.
70NL
Aanvullende informatie
• Wanneer u de wagen in de zon
parkeert, moet u erop letten dat het
toestel niet blootstaat aan
rechtstreekse zonnestraling.
• De luidsprekers zijn voorzien van een
krachtige magneet. Hou credit cards
met magneetstrook of horloges met
opwindmechanisme dan ook uit de
buurt van het toestel om beschadiging
door de magneet te voorkomen.
Werking
• Wanneer het toestel rechtstreeks van
een koude in een warme omgeving
wordt gebracht, of als deze in een erg
vochtige kamer wordt geplaatst, kan
op de lens binnenin het CD- of MDgedeelte vocht uit de lucht
condenseren. Als dit zich voordoet,
zal de CD-speler niet functioneren.
Verwijder de CD of MD en laat het
apparaat ongeveer een uur aanstaan,
zodat alle condens verdwijnt.
Mocht u vragen hebben of problemen
met de bediening, aarzel dan niet
contact op te nemen met de
dichtstbijzijnde Sony handelaar.
Opmerkingen betreffende CD’s
• Veeg voor het afspelen de compact
disc schoon met een zacht
reinigingsdoekje. Veeg licht over het
oppervlak van het midden naar de
rand van de disc.
• Gebruik voor het reinigen geen
oplosmiddelen zoals benzine of
spiritus, noch in de handel
verkrijgbare vloeistoffen of antistatische spray bestemd voor het
reinigen van conventionele
grammofoonplaten.
• Stel compact discs niet bloot aan direct
zonlicht of warmte van een kachel of
radiator. Laat ook geen discs achter in
een in de zon geparkeerde auto,
aangezien de temperatuur hierin
bijzonder hoog kan oplopen.
• Kleef niets op een CD en kras ook het
oppervlak niet.
• Vergeet niet de compact disc na
gebruik weer in het bijbehorende
doosje op te bergen.
Een kras, vuil of vingerafdrukken op een
compact disc kunnen leiden tot
sporingsfouten.
De lens reinigen
Wanneer de lens vuil is, kan het geluid
verspringen bij het afspelen van een CD.
Maak de lens schoon met een in de
handel verkrijgbare blazer.
Reinigen van de behuizing
Reinig de behuizing en de
bedieningsorganen met een zachte doek,
licht bevochtigd met een mild
schoonmaakmiddel. Gebruik geen
schuurspons, schuurmiddel of
oplosmiddelen zoals alcohol of benzine.
Opmerkingen betreffende MD’s
• Schuif de sluiter nooit open om een
MD te openen. Sluit de sluiter
onmiddellijk indien deze zou
opengaan.
Sluiter Cartridge
• Maak de disc-houder schoon met een
droge doek.
Een opgenomen MD beveiligen
Om een opgenomen MD te beveiligen,
verschuift u het nokje om de gleuf te
openen.
Er kan dan niet worden opgenomen op
de MD. Om op te nemen op de MD,
schuift u het nokje weer in de andere
richting.
Lens
Nokje verschuiven
Aanvullende informatie
71NL
Systeembeperkingen van de MD
Het opnamesysteem van uw MD deck
verschilt sterk van dat van cassette- en
DAT decks en heeft beperkingen die
hieronder beschreven staan. Bemerk
evenwel dat deze beperkingen inherent
zijn aan het MD-opnamesysteem en
geen mechanische oorzaak hebben.
“Disc Full” verschijnt in het
uitleesvenster nog voor de maximum
opnameduur is bereikt (60, 74 of 80
minuten).
Wanneer 254 muziekstukken op de disc
werden opgenomen, verschijnt “Disc
Full”, ongeacht de totale opnameduur.
Er kunnen niet meer dan 254
muziekstukken op één disc worden
opgenomen. Om voort te kunnen
opnemen, moet u overbodige
muziekstukken wissen.
“Disc Full” verschijnt in het
uitleesvenster nog voor het maximum
aantal muziekstukken (254) of de
maximum opnameduur is bereikt.
Door herhaaldelijk opnemen en wissen
kunnen gegevens worden verdeeld en
verspreid. Die gegevens kunnen worden
uitgelezen maar elk fragment wordt wel
als een muziekstuk beschouwd.
Daardoor kan het aantal oplopen tot 254
zodat verdere opname onmogelijk is.
Wis in dat geval ongewenste
muziekstukken.
De resterende opnameduur verhoogt
niet na het wissen van veel korte
muziekstukken.
Muziekstukken van minder dan 12
seconden worden niet geteld, zodat de
opnameduur niet verhoogt wanneer ze
worden gewist.
72NL
Aanvullende informatie
Sommige muziekstukken kunnen niet
met andere worden samengevoegd.
Muziekstukken van minder dan 12
seconden kunnen eventueel niet
worden samengevoegd.
De totale opnameduur en de
resterende speelduur van de MD
kunnen soms minder bedragen dan
de maximum opnameduur (60, 74 of
80 minuten).
De opname gebeurt in stukken van
minstens 2 seconden, hoe kort het
materiaal ook is. De inhoud van de
opname kan dus korter zijn dan de
maximum opnamecapaciteit. De disccapaciteit kan ook verder worden
verminderd door krassen.
Bij het zoeken kan het geluid in
bewerkte muziekstukken soms
wegvallen.
In bewerkte muziekstukken kan het
geluid tijdens het zoeken soms
wegvallen doordat het zoeken enige tijd
in beslag neemt wanneer de
muziekstukken over de disc zijn
verspreid.
Gids bij het Serial Copy
Management System
Met digitale audiocomponenten zoals
CD’s, MD’s en DAT’s kunnen makkelijk
kwaliteitsopnames worden gemaakt
omdat deze digitale produkten muziek
verwerken in de vorm van digitale
signalen. Om auteursrechtelijk
beschermde programma’s te beveiligen,
werkt dit toestel met het Serial Copy
Management System waarmee via een
digitaal/digitaal-verbinding slechts één
enkele kopie kan worden gemaakt van
een digitale bron.
Opmerking
Deze beperking geldt niet wanneer een
digitaal signaal wordt opgenomen als
analoog signaal (bij opname via analoog/
analoog-verbinding).
* Een eerste generatie-kopie betekent een
digitale opname van een digitaal signaal
gemaakt met behulp van digitale audioapparatuur en een digitaal/digitaalverbinding.
Tijdens het opnemen verschijnt “DIGITAL
REC” in het uitleesvenster op dit toestel.
Dit toestel werkt met dat systeem.
Via een digitaal/digitaalverbinding kan slechts een eerste
generatie-kopie* worden
gemaakt.
Dit betekent dat:
1 U kunt een in de handel verkrijgbaar
digitaal geluidsprogramma (b.v. een
CD en MD) kopiëren maar u kunt een
eerste generatie-kopie niet nogmaals
kopiëren.
2 U kunt een digitaal signaal van een
digitaal opgenomen analoog
geluidsprogramma (b.v. een analoge
plaat en een muziekcassette) of van
een digitale satellietuitzending
kopiëren maar u kunt hiervan geen
tweede kopie maken.
Aanvullende informatie
73NL
Wat is een MD?
Structuur
Soorten discs
De 2,5 inch MiniDisc (MD) is compact
en gebruiksvriendelijk en vergt minder
zorg wegens de plastic cartridge die
oogt als een 3,5 inch diskette (zie
onderstaande afbeelding).
Er zijn twee soorten MiniDiscs (MD):
voorbespeelde (volle) en opneembare
(lege). Er kan niet opgenomen of
opnieuw opgenomen worden op
voorbespeelde MD’s zoals bij cassettes.
Om op te kunnen nemen moet u gebruik
maken van een “opneembare MD”.
Onderdelen van een MiniDisc
Plastic cartridge
Disc
Voorbespeelde MD’s
Voorbespeelde MD’s worden net zo
opgenomen en afgespeeld als de
normale CD’s. Een laserstraal tast de
putjes af op het oppervlak van de MD en
geeft de informatie terug aan de lens in
de recorder. De recorder zet de signalen
vervolgens om in muziek.
Sluiter
Opneembare MD’s
Opneembare MD’s maken gebruik van
magneto-optische (MO) technologie en
kunnen steeds opnieuw worden
bespeeld. De laser binnen in de recorder
stuurt warmte naar de MD, waardoor de
magnetische laag van de MD wordt
gedemagnetiseerd. Vervolgens geeft de
recorder een magnetische lading mee
aan de laag. Deze magnetische laag
komt exact overeen met het
audiosignaal dat wordt geproduceerd
door de geluidsbron. (“+” en “–” komt
overeen met “1” en “0” digitaal). De
gedemagnetiseerde MD neemt de
polariteit aan van het magnetische veld,
wat resulteert in een bespeelde MD.
74NL
Aanvullende informatie
Kenmerken
Lange opnameduur
De MiniDisc maakt gebruik van een
nieuwe digitale audio compressie
technologie die ATRAC (Adaptive
TRansform Acoustic Coding) wordt
genoemd. Om zoveel mogelijk geluid op
een zo klein mogelijk oppervlak te
kunnen opslaan, selecteert en codeert
ATRAC alleen die
frequentiecomponenten die werkelijk
hoorbaar zijn voor het menselijk oor.
Snelle toegang
Net zoals op een CD kan op een MD
direct het begin van een muziekstuk
worden teruggevonden. Voorbespeelde
MD’s bevatten een adressering die
correspondeert met elk afzonderlijk
muziekstuk.
Schokbestendig geheugen
Een belangrijk nadeel van optische
leessystemen is dat ze stukken kunnen
overslaan of dat het geluid weg kan
vallen als er teveel trilling aanwezig is.
Het MD systeem lost dit probleem op
door gebruik te maken van een
geheugenbuffer waarin de
audiogegevens worden bewaard.
Aanvullende informatie
75NL
Verhelpen van storingen
Oplossing
Geen geluid.
• Druk op OPERATE om het toestel aan te zetten.
• Sluit het netsnoer goed aan.
• Sluit de voedingskabel aan op POWER INPUT op het
toestel (pagina 61).
• Sluit de audiokabel correct aan (pagina 61).
• Regel het volume.
• Koppel de hoofdtelefoon los van de 2 aansluiting bij
het beluisteren via de luidsprekers.
• Wacht tot “TOC Reading” verdwijnt in het
uitleesvenster.
TV-beelden zijn gestoord.
• Plaats het toestel verder van de TV af.
Er is ruis te horen.
• Iemand gebruikt een GSM of een ander apparaat dat
radiogolven produceert in de buurt van de speler. n
Verwijder de GSM, enz uit de buurt van de speler.
De CD speelt niet./”No
Disc” licht op in het
uitleesvenster ook al is er een
CD aangebracht.
•
•
•
•
Het geluid valt weg.
• Verlaag het volume.
• Reinig de CD of vervang hem als de CD zwaar is
beschadigd.
• Installeer het toestel op een trillingsvrije plaats.
Een onvolledig ingebrachte
MD kan niet worden
verwijderd.
• De MD zit vast in het zelfblokkeersysteem van de
MD-speler. Breng de MD volledig in en druk
vervolgens op 6 MD EJECT.
“Disc Error” licht op in het
uitleesvenster en het toestel
werkt niet.
• Verwijder de MD en breng hem weer in. Als “Disc
Error” blijft staan, moet u de MD vervangen. Probeer
alle muziekstukken op de MD te wissen (pagina 42).
“– – –:– –” verschijnt in het
uitleesvenster in plaats van
speelduur of resterende tijd.
• Deze speler kan een tijdsduur tot 159 minuten en 59
seconden weergeven. Een langere tijdsduur wordt
weergegeven als “– – –:– –”.
De MD werkt niet.
• Verwijder de MD en laat het toestel enkele uren op
een warme plaats staan tot alle vocht is verdampt.
• De MD is verkeerd ingebracht. Schuif de MD in de
disc-houder met het label naar boven en het pijltje
naar de opening gericht tot hij door het toestel wordt
gegrepen.
• De MD is misschien blanco (de muziekkalender
verschijnt niet). Vervang de disc door een
voorbespeeld exemplaar.
MD-speler
CD-speler
Algemeen
Probleem
76NL
Aanvullende informatie
Controleer of de CD-houder is gesloten.
Plaats de CD met het label naar boven.
Reinig de CD.
Verwijder de CD en laat de CD-houder ongeveer een
uur open om het condensvocht te laten verdampen.
Oplossing
De MD neemt niet op.
• De MD is beveiligd tegen opname (“Protected”
verschijnt). Sluit het opnamebeveiligingsgleufje.
• Het muziekstuk werd beveiligd met een andere
MD recorder (“Trk Protect” verschijnt). Zet de
muziekstukbeveiliging af met diezelfde MD
recorder.
• Het toestel is niet goed aangesloten op de
geluidsbron. Zorg ervoor dat het goed is
aangesloten.
• Er is een voorbespeelde MD ingebracht.
Vervang die door een opneembare MD.
• Er is niet genoeg ruimte meer vrij op de MD.
Vervang hem door een MD met voldoende
ruimte of wis ongewenste muziekstukken.
• De stroom is uitgevallen of het netsnoer werd
losgekoppeld. Opnamegegevens kunnen
verloren zijn gegaan. Herhaal de
opnameprocedure.
Het opgenomen geluid valt weg.
• Er werd opgenomen met een te hoog volume.
Herhaal de opname met een lager volume.
Een stereo programma wordt
niet in stereo ontvangen.
• Druk op MONO/ST tot “Stereo” verschijnt in
het uitleesvenster (pagina 11).
Geluid is zwak of van slechte
kwaliteit.
• De FM stereo-uitzending kan gestoord zijn
(pagina 11).
• Zet het toestel verder van de TV af.
• Als u de afstandsbediening gebruikt bij het
beluisteren van een MG/LG-zender, kan het
geluid worden gestoord. Dat is onvermijdelijk.
• Zet de MG/LG-kaderantenne verder van het
toestel af.
De timer werkt niet.
• Controleer of de klok correct is ingesteld.
• Controleer of de stroom is uitgevallen.
• Controleer of “TIMER REC” of “TIMER PLAY”
verschijnt in het uitleesvenster.
• Controleer en wijzig de vooringestelde start-/
stoptijd als die op hetzelfde moment zijn
ingesteld.
Timer
Radio
MD-speler
Probleem
vervolg
Aanvullende informatie
77NL
Verhelpen van storingen (vervolg)
Oplossing
De afstandsbediening werkt niet.
• Vervang alle batterijen in de afstandsbediening
door nieuwe indien deze uitgeput zijn (pagina
64).
• Zorg ervoor dat de afstandsbediening recht op
de afstandsbedieningssensor van het toestel
wordt gericht.
• Zorg ervoor dat er zich geen obstakels bevinden
tussen het toestel en de afstandsbediening.
• Stel het apparaat zo op dat de infrarood sensor
niet blootstaat aan krachtige verlichting zoals
rechtstreeks zonlicht of fluorescentieverlichting.
• Ga dichterbij het toestel staan wanneer u de
afstandsbediening gebruikt.
Afstandsbediening
Probleem
Het toestel is uitgerust met een ingebouwde microcomputer die de diverse functies stuurt. Bij
andere problemen dan deze die hierboven beschreven staan, trekt u de stekker uit het
stopcontact en steekt u die na 20 seconden opnieuw in. Als het probleem hiermee nog niet
is opgelost, drukt u met een puntig voorwerp op RESET onderaan op het toestel (de klok,
de timer en de vooringestelde radiozenders worden dan teruggesteld. Stel die desgevallend
opnieuw in). Als het probleem nog steeds niet is opgelost, raadpleeg dan uw dichtstbijzijnde
Sony handelaar.
RESET
78NL
Aanvullende informatie
Foutmeldingen
Als het toestel geen MD- of CD-bewerking kan uitvoeren, kan één van de
onderstaande berichten knipperen in het uitleesvenster.
Dit bericht knippert
als
Blank Disc
u een MD wilt afspelen die leeg is.
Cannot Edit
u het eerste muziekstuk van de MD wilt samenvoegen.
Disc Error
u hebt een beschadigde MD of een MD zonder TOC (opnameinformatie) ingebracht.
Disc Full
er onvoldoende ruimte op de MD is voor opname of montage.
(Zie “Systeembeperkingen van de MD” op pagina 72.)
Name Full
de benoemingslimiet van de MD is bereikt. Een label kan uit
maximum 100 tekens bestaan. Per MD kunnen ongeveer 1.700
tekens worden ingevoerd.
No Disc
u probeert af te spelen of op te nemen zonder dat er een CD of
MD in het toestel zit.
No MD
u probeert af te spelen of op te nemen zonder dat er een MD in
het toestel zit (bij gesynchroniseerde opname, enz.)
PB Disc
u probeert op te nemen of te monteren op een voorbespeelde
MD (PB staat voor playback - weergave).
Protected
u probeert op te nemen of te monteren op een MD die is
beveiligd tegen opname.
Sorry
u probeert te monteren zonder rekening te houden met de
systeembeperkingen van de MD.
Trk Protect
u een muziekstuk probeert op te nemen of te monteren dat al
met andere MD recorders is beveiligd.
No Text
u hebt een muziekstuk gekozen dat geen tekstinformatie bevat
bij het afspelen van een CD met CD-tekstinformatie.
Aanvullende informatie
79NL
Technische gegevens
CD-speler
MD-speler
Systeem
Compact disc digital audio system
Laserdiode-eigenschappen
Materiaal: GaAlAs
Golflengte: 785 nm
Emissieduur: continu
Laser-uitgangsvermogen: minder dan 44,6 µW
(Gemeten op een afstand van 200 mm van het
lensoppervlak van het optische blok bij een
opening van 7 mm).
Toerental
200 tot 500 t/min (CLV)
Aantal programmaposities
2
Frequentiebereik
20 - 20.000 Hz +1/–1 dB
Snelheidsfluctuaties
Beneden meetbare grens
Systeem
Minidisc digital audio system
Disc
MiniDisc
Laser diode-eigenschappen
Materiaal: GaAlAs
Golflengte: 785 nm
Emissieduur: continu
Laser-uitgangsvermogen: minder dan 44,6 µW
(Gemeten op een afstand van 200 mm van het
lensoppervlak van het optische blok bij een
opening van 7 mm).
Opname-/weergaveduur
Maximum 80 minuten (met MDW-80)
Toerental
400 tot 900 t/min (CLV)
Foutcorrectie
Advanced Cross Interleave Reed Solomon Code
(ACIRC)
Bemonsteringsfrequentie
44,1 kHz
Codering
Adaptive TRansform Acoustic Coding (ATRAC)
Modulatiesysteem
EFM (Eight-to-Fourteen Modulation)
Aantal programmaposities
2 stereo programmaposities
Frequentiebereik
20 - 20.000 Hz +1/–2 dB
Signaal/ruis-verhouding
meer dan 80 dB (bij weergave)
Snelheidsfluctuaties
Beneden meetbare grens
Radiogedeelte
Afstembereik
FM: 87,5 - 108 MHz
MG: 531 - 1.602 kHz
LG: 153 - 279 kHz
IF FM: 10,7 MHz
MG/LG: 450 kHz
Antennes
FM: draadantenne
MG/LG: kaderantenne
Super woofer
Luidspreker
Woofer: 10 cm diam., 4,0 ohm, conustype
Uitgangsvermogen
30 W (bij 100 Hz)
Verbruik
28 W wisselstroom
Afmetingen (incl. uitstekende onderdelen)
Ong. 172 × 181 × 231 mm (b/h/d)
Gewicht
Ong. 3,6 kg
80NL
Aanvullende informatie
Algemeen
Luidspreker
Breedband : 8 cm diam., 4 ohm conustype (2)
Ingangen
LINE IN (stereo mini-aansluiting): gevoeligheid
436 mV/870 mV
Uitgangen
Hoofdtelefoonaansluiting (stereo mini-aansluiting)
(1):
Voor hoofdtelefoon met impedantie van 32 ohm
Maximum uitgangsvermogen
7W+7W
Spanningsvereisten
Voor personal minidisc system:
230 V AC, 50 Hz
Voor afstandsbediening:
3 V DC, 2 R6 (AA) batterijen
Stroomverbruik
34 W
Afmetingen (incl. uitstekende onderdelen)
Speler: ong. 152 × 189 × 235 mm (b/h/d)
Linker luidspreker: ong. 139 × 181 × 235 mm
(b/h/d)
Rechter luidspreker: ong. 139 × 181 × 235 mm
(b/h/d)
Gewicht
Speler: ong. 2,9 kg
Linker luidspreker: ong. 2,8 kg
Rechter luidspreker: ong. 1,4 kg
Meegeleverde toebehoren
Afstandsbediening (1)
FM-draadantenne (1)
MG/LG-kaderantenne (1)
Audiokabel (2)
Los verkrijgbare toebehoren
Sony MDR hoofdtelefoon
Amerikaanse en buitenlandse patenten in licentie van
Dolby Laboratories Licensing Corporation.
Wijzigingen in ontwerp en specificaties voorbehouden,
zonder kennisgeving.
Aanvullende informatie
81NL
Index
A
H, I, J
S
Aansluiten
antennes 63, 65
luidsprekers 61
netsnoer 64
optionele componenten
66
super woofer 62
systeem 60
Afstelling
hoge tonen 69
lage tonen 69
volume 5, 9, 11
ATRAC 75
AUTO PRESET 23
Herhaalde weergave 19
HIGH SPEED 7, 33
Serial copy management
system 73
Spanningsbronnen 64
Speelduur controleren
van een CD 12
van een MD 14
Super woofer 62, 68
Systeembeperkingen 72
K
Klok 53
L
Luisteren naar de radio 10
M
MD-speler 12
MEGA BASS 69
Monteren 39
Move-functie 48
B
Batterijen
voor afstandsbediening
64
C
N
Name-functie 49
O
TA 29
Tekstinformatie op een CD
16
Timer
opname 57
weergave 55
U
Uitleesvenster 12-15
Opnemen
een CD 6, 37
op een MD 6, 37, 38
Opstelling 60
V
Divide-functie 44
P, Q
W, X, Y
E
Programma samenstellen 20
PTY 30
EON 28
Erase-functie 41
R
Wat is een MD? 74
Weergave
CD 4
MD 8
muziekstukken
herhaaldelijk 19
vooringestelde
radiozenders 25
Willekeurige weergave 22
CD-speler 12
Combine-functie 46
D
F
Foutmelding 79
G
Gebruik
van het uitleesvenster
12-15
Geprogrammeerde
weergave 20
82NL
T
Aanvullende informatie
Radio-ontvangst verbeteren
11
Radiozenders
beluisteren 10
voorinstellen 23
RDS 26
Reiniging 71
Verhelpen van storingen 76
Voorinstellen van
radiozenders 23
Z
Zoeken naar een bepaald
muziekstuk 18
Zoeken naar een bepaald
punt in een muziekstuk 18
Aanvullende informatie
83NL
Advertência
CUIDADO
Para evitar incêndios ou choques
eléctricos, não exponha o leitor à
chuva ou humidade.
• Este aparelho só pode ser ligado à rede
(CA); não funciona a pilhas.
Quando utilizar o leitor pela primeira
vez ou depois de um longo período de
inactividade, ligue-o à rede de corrente
CA durante cerca de uma hora, para
carregar a pilha que contém os dados do
relógio, do temporizador, das estações
memorizadas, etc.. Pode utilizar o leitor
durante a carga. Este carrega
automaticamente a pilha desde que
esteja ligado a uma fonte de
alimentação. Depois de terminada a
carga da pilha, desligue primeiro o
interruptor de corrente e depois o cabo
de alimentação de corrente CA. Depois
de carregada totalmente, a pilha
conserva os dados memorizados cerca
de 30 minutos sem ser necessário estar
ligada a uma fonte de alimentação. Se
os dados forem apagados, volte a
memorizá-los quando utilizar de novo o
leitor.
• Não introduza objectos estranhos no
“super woofer”. Se deixar cair um
objecto estranho para dentro do “super
woofer”, desligue o aparelho da tomada
de corrente e entre imediatamente em
contacto com o centro de assistência
técnica da Sony mais próximo.
• As colunas, o “super woofer” e o leitor
destinam-se a ser utilizados como um
conjunto. Nunca ligue as colunas, o
“super woofer” e o leitor a outro
equipamento. Se o fizer, pode avariar o
equipamento a que os ligar.
Para evitar choques eléctricos, não
abra a caixa. Os serviços de
assistência só devem ser prestados
por técnicos qualificados.
Informações
Este leitor de discos compactos/minidiscos
está classificado como produto CLASS 1
LASER.
A etiqueta CLASS 1 LASER PRODUCT está
localizada no fundo do aparelho.
AVISO
Não instale o aparelho num espaço sem
ventilação adequada como uma estante ou
um armário embutido.
2PT
Introduçao
Índice
Operações básicas
6 Gravar todo o CD (Gravação sincronizada)
8 Reproduzir um MD
10 Ouvir rádio
O leitor de CD•O leitor de
MD
12
16
18
19
20
22
Utilizar o visor
Ver as informações de texto de um
CD
Localizar uma faixa específica
Reproduzir faixas repetidamente
(Reprodução repetitiva)
Criar o seu próprio programa
(Reprodução de programa)
Reproduzir as faixas por ordem
aleatória
(Reprodução aleatória)
Montar as faixas gravadas no MD
39
41
44
46
48
49
Antes de montar
Apagar gravações
(Função Apagar)
Dividir faixas gravadas
(Função Dividir)
Combinar faixas gravadas
(Função Combinar)
Mover faixas gravadas
(Função Mover)
Identificar as gravações
(Função Nome)
Operações básicas
4 Reproduzir um CD
PT
O temporizador
O rádio
23
25
26
Memorizar estações de rádio
Ouvir estações de rádio
memorizadas
Utilizar o sistema de dados de
rádio (RDS)
53
55
57
59
Acertar o relógio
Acordar com música
Gravação temporizada de programas
de rádio
Adormecer com música
Instalação
Gravar
33
34
36
38
Gravar a faixa que está a ouvir
(Gravação sincronizada só de uma
faixa - REC IT)
Gravar as faixas que programou
(Gravação sincronizada das faixas
que programou)
Gravar a partir do rádio ou de um
CD
Gravar num MD já gravado
60
66
68
69
Ligar o sistema
Ligar equipamentos opcionais
Utilizar o super woofer
Regular a intensificação do som
Informações adicionais
70 Precauções
72 Limitações dos MD
74 Familiarizar-se com o MD
76 Detecção de avarias
79 Mensagens de erro
80 Características técnicas
Última capa
Índice remissivo
Introduçao
3PT
Operações básicas
Reproduzir um CD
2
1
Para obter instruções sobre a ligação, consulte as páginas
60 - 65.
1
Carregue em 6 CD OPEN/
CLOSE (ligação directa) e coloque
o CD no compartimento.
Com a etiqueta virada para cima
2
Carregue em CD ^ (CD (
no telecomando).
Visor
A tampa do compartimento de
CD fecha-se e o leitor reproduz
todas as faixas uma vez.
Indicador Número Tempo de
de posição da faixa reprodução
4PT
Operações básicas
Utilize estas teclas para executar operações
adicionais
CD p
6 CD
OPEN/CLOSE
VOL +, –
Operações básicas
OPERATE CD ^
Anel jog
Sugestões
Quando quiser voltar a
ouvir um CD, basta
carregar em CD ^. O
leitor liga-se
automaticamente e
inicia a reprodução do
CD.
• Qual a função do
indicador de posição
que aparece no visor?
Mostra o ponto da faixa
do CD que está a ser
reproduzido.
• Quando abrir ou fechar
a tampa do
compartimento de CD,
tenha cuidado para não
entalar os dedos entre a
tampa e o leitor. Se se
entalar, carregue de
novo em 6 CD OPEN/
CLOSE para abrir a
tampa.
Para
Faça o seguinte
regular o volume
Carregue em VOL +, –.
parar a reprodução
Carregue em CD p.
fazer uma pausa na
reprodução
Carregue em CD ^ (CD P
no telecomando).
Carregue de novo na tecla
para retomar a reprodução
depois de uma pausa.
ir para a faixa seguinte
Rode o anel jog no sentido
dos ponteiros do relógio.
(No telecomando, carregue
em +.)
voltar à faixa anterior
Rode o anel jog no sentido
contrário ao dos ponteiros
do relógio. (No telecomando,
carregue em =.)
retirar o CD
Carregue em 6 CD OPEN/
CLOSE.
ligar/desligar o leitor
Carregue em OPERATE.
Operações básicas
5PT
Gravar todo o CD
(Gravação sincronizada)
4
5
3
2
1
Para obter instruções sobre a ligação, consulte as páginas
60 - 65.
1
Visor
Introduza um MD gravável
(ligação directa).
Com a etiqueta
virada para cima
Introduza na direcção
indicada pela seta
2
O nome do disco aparece
a seguir à indicação “TOC
Reading” se o MD estiver
identificado.
Carregue em 6 CD OPEN/CLOSE
e coloque o CD no compartimento.
Carregue de novo em 6 CD
OPEN/CLOSE para fechar o
compartimento de CD.
Com a etiqueta virada para cima
3
6PT
Operações básicas
Carregue em CD p.
4
Para gravar a alta velocidade, carregue em HIGH SPEED.
O indicador da tecla acende-se.
5
Indicador de posição (que
mostra a posição de
reprodução do CD e a posição
de gravação do MD)
Carregue em SYNCHRO
REC CD ( MD.
O leitor começa
automaticamente a gravar.
Se o MD já estiver gravado,
a gravação começa no ponto
em que terminou a
gravação anterior.
Número
da faixa
do MD
Notas
•
Depois de
parar a
gravação, não
desligue o cabo de
alimentação de CA nem
mova o leitor enquanto
a indicação “TOC EDIT”
estiver a piscar no visor.
Se o fizer, a gravação
pode não ficar bem feita.
• Quando gravar todo o
CD, não pode
interromper a gravação.
Sugestões
A regulação do volume
ou a intensificação do
som (página 69) não
afectam o nível de
gravação. Mantenha o
volume a um nível
moderado para evitar
saltos no som.
• Para gravar por cima da
gravação anterior,
consulte a página 38.
• Depois de acertar o
relógio, a data e hora da
gravação são
automaticamente
registadas (página 53).
• Pode identificar um MD
ou uma faixa durante a
gravação (página 49).
Operações básicas
Para gravar à velocidade normal, salte este passo.
Tempo de
reprodução
restante do MD
Utilize estas teclas para executar operações
adicionais
OPERATE
MD p CD p
YES
ENTER
NO
CANCEL
Para
Carregue em
parar a gravação
MD p ou CD p
ligar/desligar o leitor
OPERATE
Se “CD>MD OK?” alternar com o visor da hora
Isso significa que o MD não tem espaço suficiente para
gravar todo o CD.
Se quiser gravar o mais que puder e cancelar a gravação de
algumas faixas, carregue em YES•ENTER. Para parar a
gravação, carregue em NO•CANCEL.
Se aparecerem outras mensagens, consulte a página 79.
Operações básicas
7PT
Reproduzir um MD
2
1
Para obter instruções sobre a ligação, consulte as páginas
60 - 65.
1
Introduza o MD (ligação directa). Visor
Com a etiqueta
virada para cima
Introduza na direcção
indicada pela seta
2
Carregue em MD ^ (MD (
no telecomando).
O nome do disco aparece
a seguir à indicação “TOC
Reading” se o MD estiver
identificado.
O nome da faixa aparece
se esta estiver identificada.
O leitor reproduz todas as
faixas uma vez.
Número
da faixa
8PT
Operações básicas
Tempo de
reprodução
Utilize estas teclas para executar operações
adicionais
MD ^ MD p
VOL +, –
6 MD EJECT
Operações básicas
OPERATE
Anel jog
DISPLAY
Sugestão
Quando quiser voltar a
ouvir um MD, basta
carregar em MD ^. O
leitor liga-se
automaticamente e
inicia a reprodução do
MD.
Para
Faça o seguinte
regular o volume
Carregue em VOL +, –.
parar a reprodução
Carregue em MD p.
fazer uma pausa na
reprodução
Carregue em MD ^
(MD P no telecomando).
Carregue de novo na tecla
para retomar a reprodução
depois de uma pausa.
ir para a faixa seguinte
Rode o anel jog no sentido
dos ponteiros do relógio.
(No telecomando, carregue
em +.)
voltar à faixa anterior
Rode o anel jog no sentido
contrário ao dos ponteiros
do relógio. (No telecomando,
carregue em =.)
retirar o MD
Carregue em 6 MD EJECT.
ligar/desligar o leitor
Carregue em OPERATE.
verificar a posição de
reprodução no visor
utilizando o indicador
de posição
Carregue em DISPLAY.
Operações básicas
9PT
Ouvir rádio
1
2
Para obter instruções sobre a ligação, consulte as páginas
60 - 65.
1
Carregue em RADIO BAND até
aparecer no visor a banda
pretendida (ligação directa).
Visor
As indicações “FM”, “MW”
ou “LW” aparecem
2
Carregue sem soltar em
TUNE + o TUNE – até os dígitos
da frequência começarem a
passar no visor.
O leitor faz automaticamente o
varrimento das frequências de
rádio e pára quando localizar
uma estação com um sinal forte.
Se não conseguir sintonizar uma
estação, carregue várias vezes em
TUNE + ou TUNE – para mudar
a frequência passo a passo.
10PT
Operações básicas
Indica uma emissão de
FM estéreo.
Utilize estas teclas para executar operações
adicionais
Operações básicas
OPERATE
VOL +, –
MONO/ST
Sugestões
• Se a emissão de FM tiver
muitas interferências,
carregue em MONO/ST
(MODE no
telecomando) até a
indicação “Mono”
aparecer no visor. O
rádio passa a transmitir
em mono.
• Quando quiser voltar a
ouvir rádio, basta
carregar em RADIO
BAND. O leitor liga-se
automaticamente e
reproduz a estação
anterior.
Para
Carregue em
regular o volume
VOL +, –
ligar/desligar o rádio
OPERATE
Para melhorar a recepção da emissão
FM:
Mantenha a antena FM na horizontal e reoriente-a.
Se a emissão de FM continuar com interferências,
desligue o cabo da antena de FM e ligue a antena
exterior de FM (não fornecida) (página 65).
MW/LW:
Afaste o mais possível a antena em anel de MW/LW
do leitor e volte a orientá-la.
Se a emissão continuar com muitas interferências,
ligue uma antena exterior (página 65).
Operações básicas
11PT
O leitor de CD•O leitor de MD
Utilizar o visor
DISPLAY
Pode ver as informações sobre o CD
e o MD no visor.
Sugestão
Quando utilizar um CD
que contenha
informações de texto, o
nome do disco, o nome
do artista, etc. aparece
no visor (página 16).
Leitor parado (CD)
Aparecem o número total de faixas e o tempo de
reprodução.
Indicação de CD
Indicador de posição
Tempo total de
reprodução
Número total de
faixas
Lista de músicas
Se o CD tiver mais de 20 faixas, a indicação “OVER
20” aparece no visor.
12PT
O leitor de CD•O leitor de MD
Durante a reprodução (CD)
Aparecem o número da faixa actual e o tempo de
reprodução. Os números das faixas desaparecem da
lista de músicas depois de serem reproduzidos.
Para verificar o tempo restante
Carregue em DISPLAY.
Para ver
Carregue em DISPLAY
O número e o tempo
restante da faixa actual
uma vez
o número de faixas que
faltam e o tempo restante
do CD
duas vezes
O número da faixa actual
e o tempo de reprodução
três vezes
O leitor de CD•O leitor de MD
Nota
Durante a reprodução
repetitiva (página 19), a
reprodução de
programa (página 20) e
a reprodução aleatória
(página 22), o número
de faixas que faltam e o
tempo restante do CD
não aparecem.
continua
O leitor de CD•O leitor de MD
13PT
Utilizar o visor (continuação)
Sugestão
O nome do disco ou da
faixa só aparece nos
MDs identificados
electronicamente.
Leitor parado (MD)
Aparecem o número total de faixas e o tempo de
reprodução.
Indicação
de MD
Nome do disco
Número total
de faixas
Tempo total de
reprodução
Lista de músicas
Se o MD tiver mais de 20 faixas, a indicação “OVER
20” aparece no visor.
Para verificar o tempo de gravação que resta no
MD
Carregue em DISPLAY.
O indicador de posição também aparece no visor.
14PT
O leitor de CD•O leitor de MD
Durante a repropdução (MD)
Aparecem o número da faixa actual, o tempo de
reprodução e o nome da faixa. Os números das faixas
desaparecem da lista de músicas depois de serem
reproduzidos.
Para verificar o tempo restante, a data e a hora da
gravação, etc.
Carregue em DISPLAY.
Para ver
Carregue em DISPLAY
o número da faixa actual,
o tempo restante da faixa
actual e o indicador de
posição
uma vez
o número de faixas que
faltam, o tempo restante
do MD e o nome do disco
duas vezes
a data e a hora da gravação*
três vezes
o número da faixa actual,
o tempo de reprodução
e o nome da faixa
quatro vezes
O leitor de CD•O leitor de MD
Nota
Durante a reprodução
repetitiva (página 19), a
reprodução de
programa (página 20) e
a reprodução aleatória
(página 22), o número
de faixas que faltam e o
tempo restante do MD
não aparecem.
* Depois de acertar o relógio, a data e hora da gravação são
automaticamente registadas (página 53).
O leitor de CD•O leitor de MD
15PT
Ver as
informações de
texto de um CD
DISPLAY
Pode ver as informações de texto de um
CD (o nome do disco, o nome do artista,
o nome da faixa, etc.) se essas
informações estiverem gravadas no CD.
Sugestões
•
Se o CD
contiver
informações
de texto, esta marca
aparece no CD, na caixa
do CD, etc.
• Neste leitor, as
informações de texto de
cada CD podem ter no
máximo 1.500
caracteres. Se as
informações de texto
do CD ultrapassarem
os 1.500 caracteres, os
caracteres excedentes
não aparecem.
Leitor parado (CD)
Aparecem o número total de faixas e o tempo de
reprodução.
Indicação de
informações de texto
do CD
Nome do disco/nome
do artista*
Tempo total de
reprodução
Número total de
faixas
Lista de músicas
* Se carregar uma vez em DISPLAY aparece o
indicador de posição. Se carregar duas vezes, volta
ao visor inicial.
16PT
O leitor de CD•O leitor de MD
Durante a reprodução (CD)
Aparecem o nome e o número da faixa actual e o
tempo de reprodução.
Para ver
Carregue em DISPLAY
o indicador de posição, o número
da faixa actual e o tempo restante
da faixa actual
uma vez
o nome do disco/o nome do artista, duas vezes
o número de faixas que faltam e
tempo restante do CD
o nome da faixa actual, o número
da faixa actual e o tempo de
reprodução
três vezes
O leitor de CD•O leitor de MD
O leitor de CD•O leitor de MD
Se carregar em DISPLAY, as indicações do visor
mudam da maneira seguinte:
17PT
Localizar uma
faixa específica
Pode localizar rapidamente qualquer
faixa de um CD ou MD utilizando as
teclas numéricas do telecomando.
Também pode localizar um ponto
específico de uma faixa durante a
reprodução de um CD ou MD.
Teclas
numéricas
=, +
Nota
Não pode localizar uma
faixa específica se a
indicação “REP PGM”,
“REP SHUF”, “PGM” ou
“SHUF” estiver acesa no
visor. Desactive a
indicação carregando em
p.
Sugestões
• Para localizar uma faixa
com um número
superior a 10, carregue
primeiro em >10 e
depois nas teclas
numéricas correspondentes.
Exemplo:
Para reproduzir a faixa
número 23, carregue
primeiro em >10 e
depois nas teclas 2 e 3.
Para reproduzir a faixa
número 10 tanto pode
utilizar a tecla 0/10
como >10, 1 e 0.
• Para seleccionar uma
faixa de um MD com o
número 100 ou superior,
carregue duas vezes em
>10 e depois nas teclas
numéricas correspondentes.
18PT
O leitor de CD•O leitor de MD
Para localizar
Carregue
uma faixa específica
directamente
na tecla com o número da faixa.
um ponto enquanto
ouve o som
em + (para a frente) ou em =
(para trás) durante a reprodução e
não solte até localizar o ponto
desejado.
(No leitor, utilize ) ou 0.)
um ponto enquanto
observa o visor
em + (para a frente) ou em =
(para trás) no modo de pausa e
não solte até encontrar o ponto
desejado.
(No leitor, utilize ) ou 0.)
Reproduzir
faixas
repetidamente
MD ^
CD ^
(Reprodução repetitiva)
No telecomando
Com o aparelho
parado, carregue várias
vezes em MODE até a
indicação “REP 1”,
“REP ALL”, “REP
SHUF” ou “REP PGM”
aparecer no visor.
Depois reproduza o CD
ou MD.
Também pode
seleccionar “REP 1” ou
“REP ALL” durante a
reprodução.
REPEAT
SHUF/PGM
Para repetir
Faça o seguinte
uma só faixa
1 Reproduza a faixa desejada.
2 Carregue em REPEAT
até a indicação “REP 1” aparecer
no visor.
todas as faixas
1 Inicie a reprodução normal.
2 Carregue em REPEAT
até a indicação “REP ALL”
aparecer no visor.
faixas por ordem
aleatória
1 Inicie a reprodução aleatória
(página 22).
2 Carregue em REPEAT
até a indicação “REP SHUF”
aparecer no visor.
O leitor de CD•O leitor de MD
Pode reproduzir faixas
repetidamente nos modos de
reprodução normal, aleatória ou de
programa (página 20).
as faixas programadas 1 Inicie a reprodução de programa
(página 20).
2 Carregue em REPEAT
até a indicação “REP PGM”
aparecer no visor.
Para cancelar a Reprodução repetitiva
Primeiro interrompa a reprodução. Depois, carregue
em REPEAT até a indicação “REP” desaparecer do
visor.
O leitor de CD•O leitor de MD
19PT
Criar o seu
próprio
programa
MD ^
CD ^
(Reprodução de
programa)
Anel jog
Pode definir a ordem de
reprodução de 20 faixas de um
CD ou MD.
YES
ENTER
SHUF/PGM
NO
CANCEL
No telecomando
Carregue em MODE
até a indicação “PGM”
aparecer no visor e
depois carregue na
tecla com o número da
faixa para a seleccionar.
Antes de começar, verifique se o leitor de CD ou MD
não está no modo de paragem.
1
Carregue em SHUF/PGM até a indicação “PGM”
aparecer no visor.
2
Rode o anel jog para seleccionar a faixa que
pretende programar e depois carregue em
YES•ENTER.
Sugestão
Se se enganar, carregue
em NO•CANCEL e
volte a introduzir o
número da faixa
rodando o anel jog e
carregando em
YES•ENTER.
Repita este passo.
As faixas programadas aparecem na lista de músicas.
(Se se tratar de um CD)
Ordem de Tempo total
reprodução programado
Número da faixa
(Se se tratar de um MD)
Ordem de Tempo total
reprodução programado
Número da faixa
3
20PT
O leitor de CD•O leitor de MD
Carregue em CD ^ ( ou MD ^) para iniciar a
reprodução de programa.
Para cancelar a Reprodução de programa
Primeiro interrompa a reprodução. Depois, carregue
em SHUF/PGM até a indicação “PGM” desaparecer
do visor.
Para verificar a ordem das faixas antes da
reprodução
Antes de iniciar a reprodução do programa, carregue
em YES•ENTER.
A indicação “PGM Check” aparece no visor. Sempre
que carregar em YES•ENTER, o número da faixa
aparece pela ordem programada.
Para alterar o programa actual
Altere antes de iniciar a reprodução de programa.
Para
Faça o seguinte
apagar a última
faixa do programa
1 Carregue em NO•CANCEL. A
última faixa que programou é
apagada.
2 Reintroduza os números das faixas
rodando o anel jog e carregando
em YES•ENTER.
alterar todo o
programa
1 Carregue em p para apagar todo o
programa.
2 Crie um novo programa seguindo
o procedimento de programação.
O leitor de CD•O leitor de MD
O leitor de CD•O leitor de MD
Sugestões
• Depois de terminada a
reprodução do
programa, o sistema
guarda o programa. Se
quiser reproduzir
novamente o mesmo
programa, carregue em
^.
• O programa é
eliminado:
– se abrir a tampa da
compartimento de
CD ou
– se retirar o MD.
• Durante a reprodução
não pode ver o tempo
total programado.
21PT
Reproduzir as
faixas por
ordem
aleatória
MD ^
CD ^
SHUF/PGM
(Reprodução aleatória)
Pode reproduzir faixas por ordem
aleatória.
Sugestão
Durante a reprodução
aleatória, não pode
seleccionar a faixa
anterior rodando o
anel jog (ou carregando
em = no
telecomando).
No telecomando
Carregue em MODE
até a indicação
“SHUF” aparecer no
visor.
22PT
O leitor de CD•O leitor de MD
Antes de começar, verifique se o leitor de CD ou MD
não está no modo de paragem.
1
Carregue em SHUF/PGM até a indicação “SHUF”
aparecer no visor.
2
Carregue em CD ^ (ou em MD ^) para iniciar
a reprodução aleatória.
Para cancelar a reprodução aleatória
Primeiro interrompa a reprodução. Depois, carregue
em SHUF/PGM até a indicação “SHUF” desaparecer
do visor.
O rádio
Memorizar
estações de rádio
RADIO BAND
Pode memorizar estações de rádio no
leitor. Pode memorizar no máximo 30
estações, 10 para cada banda por
qualquer ordem.
AUTO
PRESET/
RDS
O rádio
Anel jog
YES
ENTER
1
Carregue em RADIO BAND até aparecer no visor
a banda desejada.
2
Carregue sem soltar em AUTO PRESET/RDS até a
indicação “Auto Preset” piscar no visor.
As estações são memorizadas a partir das
frequências mais baixas (começando no número 1
e por ordem numérica) desde que as estações
tenham um sinal suficientemente forte.
Quando terminar a programação, a estação que
memorizou no número 1 é automaticamente
sintonizada.
No telecomando
1 Carregue em BAND
até aparecer no visor
a banda desejada.
2 Carregue em
TUNE + ou – até
sintonizar a estação
desejada.
3 Carregue sem soltar
durante 2 segundos
na tecla númerica em
que quer memorizar
a nova estação.
Se não conseguir memorizar automaticamente uma
estação
As estações com sinal fraco têm de ser programadas
manualmente. Quando quiser substituir uma estação
memorizada por outra, faça o seguinte:
1
Carregue em RADIO BAND até aparecer, no visor,
a banda desejada.
2
Carregue várias vezes em TUNE + ou em TUNE –
até sintonizar a estação desejada e depois carregue
sem soltar em YES•ENTER durante 2 segundos.
3
Seleccione o número em que quer memorizar a
nova estação rodando o anel jog.
4
Carregue em YES•ENTER.
A nova estação substitui a anterior.
continua
O rádio
23PT
Memorizar estações de rádio (continuação)
Caracteres que pode
introduzir
• Letras maiúsculas:
ABCD.....WXYZ’,/:
(espaço)
• Letras minúsculas:
abcd.....wxyz’,/:
(espaço)
• Números e símbolos:
0123456789!”#$%&()*.;
<=>? @_‘+ –’,/:
(espaço)
Para identificar uma estação memorizada
1 Sintonize a estação que quer identificar seguindo o
procedimento descrito na página 25.
2
Carregue sem soltar EDIT durante 2 segundos.
3
Introduza o nome da estação (8 caracteres no
máximo).
Para obter mais informações, consulte o passo
3 na página 50.
4
24PT
O rádio
Para
Faça o seguinte
mover o cursor
Carregue em ¿ ou ÷.
seleccionar os caracteres
Rode o anel jog.
apagar os caracteres
Carregue em DELETE.
inserir os caracteres
Utilize INSERT.
Carregue em YES•ENTER.
Ouvir estações de
rádio
memorizadas
RADIO BAND
Anel jog
No telecomando
1 Carregue em BAND
até aparecer no visor
a banda desejada.
2 Carregue na tecla
numérica para
sintonizar uma
estação memorizada.
O rádio
Depois de memorizar as estações utilize
o anel jog do leitor ou as teclas
numéricas no telecomando para
sintonizar as suas estações preferidas.
1
Carregue em RADIO BAND até aparecer no visor
a banda desejada.
2
Rode o anel jog para ver o número da estação
desejada.
O rádio
25PT
Utilizar o
sistema de
dados de rádio
(RDS)
RADIO BAND
O sistema de dados de rádio (RDS) é
um serviço de difusão que permite
que as estações de rádio transmitam
informações adicionais juntamente
com o sinal de programação normal.
Este leitor está equipado com
funções RDS muito úteis, por
exemplo, a visualização do nome da
estação, a localização das estações
por tipo de programa, etc. O sistema
RDS só está disponível nas estações
de FM.
Notas
• Nem todas as estações
de FM fornecem
serviços RDS ou o
mesmo tipo de
serviços. Se não estiver
familiarizado com o
sistema RDS, informese sobre os serviços
RDS da sua zona junto
das estações de rádio
locais.
• O sistema RDS pode
não funcionar
correctamente se a
estação que sintonizou
não estiver a transmitir
bem o sinal RDS ou se
o sinal for fraco.
26PT
O rádio
Anel jog
AUTO
PRESET/
RDS
YES
ENTER
Antes de receber as transmissões RDS
Verifique se memorizou as estações de FM de acordo
com o descrito na página 23.
Transmissões RDS
Basta seleccionar uma estação na banda FM.
Quando sintonizar uma
estação que transmita
serviços RDS, a indicação
“ ” aparece à esquerda
da indicação de
frequência.
PPara ver as informações RDS
Carregue em DISPLAY.
Sempre que carregar na tecla, as indicações do visor
mudam da maneira seguinte:
Indicação
Informação mostrada
PS disp
Nome da estação, no máximo 8
caracteres
PTY disp
Tipo de programa
RT disp
Texto, no máximo 64 caracteres
(visor normal)
—
O rádio
Notas
• Se não houver
transmissão RDS, o
nome da estação, o tipo
de programa e o texto
de rádio podem não
aparecer no visor.
Além disso, se as
condições de recepção
não forem boas, as
informações
apresentadas acima
podem não aparecer
correctamente no visor.
• Se estiver a ouvir uma
estação que não forneça
informações de texto,
quando seleccionar
“RT disp”a indicação
“NoRT” aparece no
visor.
continua
O rádio
27PT
Utilizar o sistema de dados de rádio (RDS) (continuação)
Acompanhar as informações de trânsito, as
notícias ou as informações sobre o tempo
(EON)
Através da função EON (Enhanced Other Networks),
o leitor pode mudar automaticamente para uma
estação que esteja a transmitir informações de trânsito,
notícias ou informações meteorológicas. Quando o
programa terminar, o leitor volta à estação que estava
a ouvir.
1
Sintonize uma estação que suporte a função EON.
Quando sintonizar
uma estação EON,
a indicação E
aparece no visor.
2
3
Carregue em AUTO PRESET/RDS.
4
5
Carregue em YES•ENTER.
Rode o anel jog até aparecer a indicação “EON
Wait” no visor.
Rode o anel jog até aparecer a informação desejada
no visor.
O visor muda da maneira seguinte: “Traffic” n
“News” n “Weather” n “Off”
6
Carregue em YES•ENTER.
O leitor fica em espera até detectar estações EON
que iniciem a transmissão das informações que
seleccionou.
Acende-se enquanto
está à espera das
informações que
seleccionou e começa a
piscar quando receber
as informações.
“T” para “Trânsito”
“N” para “Notícias”
“W” para “Tempo”
28PT
O rádio
Quando uma estação iniciar a transmissão das
informações que seleccionou, o aparelho muda
automaticamente para essa estação.
Acompanhar as informações sobre o trânsito
(TA)
Carregue em TA SEARCH no telecomando.
Se não estiver a ouvir rádio, o aparelho liga-se
automaticamente.
O rádio
O leitor começa a procurar uma estação que transmita
informações de trânsito. Quando localizar a estação, o
leitor muda automaticamente para essa estação e fica à
espera das informações sobre o trânsito. Se quiser
seleccionar outra estação, carregue de novo em TA
SEARCH.
Se a estação localizada pelo leitor tiver a função EON,
o leitor muda automaticamente para outra estação da
rede quando essa estação iniciar a transmissão de
informações sobre o trânsito.
continua
O rádio
29PT
Utilizar o sistema de dados de rádio (RDS) (continuação)
Nota
A indicação ”No
memory” aparece se o
tipo de programa que
seleccionou não estiver
a ser transmitido.
Localizar uma estação por tipo de programa
(PTY)
Pode localizar a estação desejada seleccionando um
tipo de programa.
1
Enquanto estiver a ouvir rádio, carregue em
AUTO PRESET/RDS.
2
Rode o anel jog até a indicação “PTY Search”
aparecer no visor.
3
4
Carregue em YES•ENTER.
Rode o anel jog até o tipo de programa desejado
aparecer no visor.
Consulte a lista de tipos de programas (PTY) nas
páginas 31 e 32.
5
Carregue em YES•ENTER.
O leitor começa a procurar as estações RDS
memorizadas que estejam a transmitir o programa.
A indicação ”PTY Search” pisca durante a procura.
Quando o leitor localizar o tipo de programa
desejado, interrompe a procura.
30PT
O rádio
Lista dos tipos de programas (PTY)
Os caracteres entre parêntesis mostram as indicações que aparecem no visor.
Negócios (Affairs)
Programa de tópicos cuja dimensão
depende das notícias, geralmente
apresentado num estilo ou com um
conceito diferente, incluindo debates ou
análises.
Informação (Info)
Programa que tem por objectivo
comunicar conselhos de âmbito alargado.
Desporto (Sport)
Programa sobre todos os tipos de
desportos.
Educação (Educate)
Programa destinado sobretudo à
educação, em que é fundamental o
elemento formal.
Teatro (Drama)
Séries e peças radiofónicas.
Cultura (Culture)
Programas dedicados a todos os aspectos
da cultura nacional ou regional incluindo
a língua, teatro etc.
Ciência (Science)
Programas sobre ciências naturais e
tecnologia.
Diversos (Varied)
Utilizado sobretudo para programas
baseados na expressão oral, geralmente
de entretenimento, não abrangidos nas
outras categorias. Exemplos: Concursos,
jogos, entrevistas a personalidades.
Música Pop (Pop M)
Música comercial, geralmente
considerada como popular, que estão
geralmente nas tabelas de vendas.
Música Rock (Rock M)
Música moderna contemporânea,
geralmente composta e executada por
músicos jovens.
O rádio
Notícias (News)
Descrições curtas de factos,
acontecimentos ou outros pontos de vista
expressos publicamente, reportagens e
actualidades.
Música para ouvir em viagem (M.o.R. M)
(Música para ouvir em viagem). Termo
comum que descreve a música
considerada como de “fácil audição”, em
oposição à música clássica, rock e pop.
Nesta categoria a música é muitas vezes,
embora nem sempre vocal e quase
sempre de curta duração.
Clássica ligeira (Light M)
Música clássica apreciada pelo público
em geral mais do que por melómanos.
Temos nesta categoria a música
instrumental, trabalhos vocais ou coros.
Clássica erudita (Classics)
Interpretações de grandes orquestras,
sinfonias, música de câmara, etc.,
incluindo a ópera
Outras músicas (Other M)
Estilos musicais que não se enquadram
em nenhuma das outras categorias. São
exemplos disto, músicas de Rhythm &
Blues e Reggae.
Meteorologia (Weather)
Boletins e previsões e informação
meteorológica.
Financeiros (Finance)
Relatórios sobre o mercado bolsista,
comércio, etc.
continua
O rádio
31PT
Utilizar o sistema de dados de rádio (RDS) (continuação)
Programas’ infantis (Children)
Programas destinados a uma audiência
jovem, sobretudo com uma vertente de
entretenimento e não educativa.
Assuntos sociais (Social)
Programas sobre pessoas ou coisas
influentes a nível individual ou em
grupo. Inclui sociologia, história,
geografia, psicologia e sociedade.
Religião (Religion)
Todos os aspectos de crenças ou fés
envolvendo Deus ou Deuses, a natureza
da existência e a ética.
Telefone toca (Phone In)
Programas onde a opinião pública
expressa as suas ideias por telefone, ou
num fórum público.
Viagens (Travel)
Programas relacionados com viagens
para destinos próximos ou longínquos,
tours, ideias para viagens e
oportunidades. Não deve ser utilizada
para divulgação de problemas, atrasos
ou obras que afectem a viagem,
situações essas em que deve ser
utilizado o serviço TP/TA.
Lazer (Leisure)
Programas de recreio e actividades em
que o ouvinte pode participar. Exemplos:
jardinagem, pesca, coleccionar
antiguidades, culinária, alimentação &
vinhos, etc.
Música de jazz (Jazz)
Música polifónica, sincopada
caracterizada pelo improviso.
Música Country (Country)
Canções que têm origem ou continuam a
tradição musical do sul dos Estados
Unidos. A melodia é simples e a letra
narra uma história.
32PT
O rádio
Música nacional (Nation M)
Música popular dos respectivos países ou
regiões em oposição à música pop
internacional geralmente inspirada na
música dos Estados Unidos ou do Reino
Unido ‘Pop’ em inglês.
Música dos velhos tempos (Oldies)
Música da chamada “era dourada “ da
música popular.
Música Folk (Folk M)
Música com raízes na cultura musical de
um determinado país geralmente tocada
com instrumentos acústicos. A narrativa
ou a história pode basear-se em
acontecimentos históricos ou pessoas.
Documentais (Document)
Programa sobre assuntos factuais
apresentados num estilo de investigação.
PTY undefinido (None)
Todos os programas não definidos acima.
Gravar
Gravar a faixa que
está a ouvir
(Gravação sincronizada só de
uma faixa - REC IT)
REC IT
TO TOP
TO END HIGH SPEED
Pode gravar, desde o princípio, a faixa
que está a ouvir utilizando a tecla
TO TOP ou TO END.
Gravar
Notas
•
Depois de
terminar a
gravação,
não desligue o cabo
de alimentação de CA
nem mova o leitor
enquanto a indicação
“TOC EDIT” estiver a
piscar no visor. Se o
fizer, a gravação pode
não ficar bem feita.
• Se o volume estiver alto
demais podem ocorrer
saltos no som.
1
2
Introduza um MD gravável
3
Para gravar a alta velocidade, carregue em HIGH
SPEED.
Introduza o CD e reproduza a faixa que quer
gravar.
O indicador na tecla acende-se.
Para gravar à velocidade normal, salte este passo.
4
Carregue em TO TOP ou TO END de REC IT.
O leitor volta ao princípio da faixa que está a ouvir
e começa a gravar.
Se estiver a utilizar um MD já gravado:
Sugestões
• Para gravar por cima
da gravação anterior,
consulte a página 38.
• Depois de acertar o
relógio, a data e hora
da gravação são
automaticamente
registadas (página 53).
• Pode identificar uma
faixa durante a
gravação (página 49).
Para gravar antes do ponto em que iniciou a
gravação anterior, carregue em TO TOP.
Para gravar a seguir ao ponto em que terminou a
gravação anterior, carregue em TO END.
Se estiver a utilizar um MD novo:
Carregue em TO TOP ou em TO END.
Quando a gravação terminar, o leitor de MD pára
automaticamente mas o leitor de CD continua a
funcionar.
Gravar
33PT
Gravar as faixas
que programou
SYNCHRO REC
CD(MD
CD p
(Gravação sincronizada das
faixas que programou)
Anel jog
Pode gravar as faixas que
programou.
YES
ENTER
SHUF/
PGM
NO
CANCEL
Sugestão
Se se enganar, carregue
em NO•CANCEL e
volte a introduzir o
número da faixa
utilizando o anel jog e
YES•ENTER.
1
2
Introduza um MD gravável
3
Carregue em SHUF/PGM até a indicação “PGM”
aparecer no visor.
4
Rode o anel jog para seleccionar a faixa que quer
programar e depois carregue em YES•ENTER.
Introduza o CD que quer gravar e carregue em
CD p.
Repita este passo.
As faixas programadas aparecem na lista de
músicas.
Ordem de
reprodução
Tempo total
programado
Faixa programada
5
Carregue em SYNCHRO REC CD ( MD.
O leitor começa automaticamente a gravar.
Se o MD já estiver gravado, a gravação começa a
partir do ponto em que terminou a gravação
anterior.
Quando a gravação terminar, o leitor de MD e o leitor
de CD param automaticamente.
34PT
Gravar
Notas
•
Se “CD>MD OK?” alternar com o visor da hora
Isso significa que o MD não tem espaço suficiente para
gravar todo o programa.
Se quiser gravar o mais que puder e cancelar a
gravação de algumas faixas, carregue em
YES•ENTER. Para parar a gravação, carregue em
NO•CANCEL.
Se aparecerem outras mensagens, consulte a página
79.
Gravar
Depois de
parar a
gravação,
não desligue o cabo
de alimentação de CA
nem mova o leitor
enquanto a indicação
“TOC EDIT” estiver a
piscar no visor. Se o
fizer, a gravação pode
não ficar bem feita.
• Se o volume estiver alto
demais podem surgir
saltos no som.
Sugestões
• Para gravar por cima
da gravação anterior,
consulte a página 38.
• Depois de acertar o
relógio, a data e hora
da gravação são
automaticamente
registadas (página 53).
• Pode identificar um
MD ou uma faixa
durante a gravação
(página 49).
Gravar
35PT
Gravar a partir do
rádio ou de um
CD
REC
RADIO BAND
MD ^
CD p
Pode gravar um MD a partir do rádio ou
de um CD utilizando a tecla REC. Pode
começar ou terminar a gravação em
qualquer ponto. Também pode
interromper a gravação.
Notas
•
Depois de
parar a
gravação,
não desligue o cabo
de alimentação de CA
nem mova o leitor
enquanto a indicação
“TOC EDIT” estiver a
piscar no visor. Se o
fizer, a gravação pode
não ficar bem feita.
• Se estiver a gravar a
partir do rádio não
pode mudar de estação.
• Se o volume estiver alto
demais podem surgir
saltos no som.
Sugestões
• Para gravar por cima
da gravação anterior,
consulte a página 38.
• Para adicionar faixas
durante a gravação,
carregue em REC no
ponto em que quer
adicionar as marcas de
faixa.
• Para adicionar marcas
de faixa depois da
gravação, consulte
“Dividir faixas
gravadas” na página
44.
36PT
Gravar
CD ^
Anel jog
Gravar programas de rádio
Se as condições de recepção estiverem boas, as marcas
de faixa são automaticamente adicionadas no MD:
– se, durante a gravação, não houver entrada de som
durante mais de 2 segundos.
– se, um som suave, por exemplo um pianissimo,
continuar durante a gravação.
– se fizer uma pausa na gravação.
Se adicionar marcas de faixa desnecessárias, apague-as
depois da gravação (consulte “Combinar faixas
gravadas” na página 46).
1
2
3
Sintonize a estação cujo programa quer gravar.
Introduza um MD gravável
Carregue em REC (r no telecomando).
O leitor entra em modo de espera de gravação.
4
Carregue em MD ^ (MD ( ou MD P no
telecomando).
A gravação começa a partir do ponto em que
terminou a última gravação.
Para parar a gravação
Carregue em MD p.
Notas
•
Depois de
parar a
gravação,
não desligue o cabo
de alimentação de CA
nem mova o leitor
enquanto a indicação
“TOC EDIT” estiver a
piscar no visor. Se o
fizer, a gravação pode
não ficar bem feita.
• Se o volume estiver alto
demais podem surgir
saltos no som.
Sugestões
• Para gravar por cima
da gravação anterior,
consulte a página 38.
• Para adicionar faixas
durante a gravação,
carregue em REC no
ponto em que quer
adicionar as marcas de
faixa.
• Para adicionar marcas
de faixa depois da
gravação, consulte
“Dividir faixas
gravadas” na página
44.
Para interromper a gravação
Carregue em MD ^ (MD P no telecomando).
Carregue novamente na tecla para retomar a gravação.
Gravar a partir de um CD
As marcas de faixa do CD fonte são gravadas nas
mesmas posições no MD. As marcas de faixa também
são adicionadas automaticamente no MD se
interromper a gravação.
Se adicionar marcas de faixa desnecessárias, apague-as
depois da gravação (consulte “Combinar faixas
gravadas” na página 46).
1
2
3
4
Gravar
Sugestão
Quando gravar um
programa transmitido
por uma estação cuja
identificação exista
neste leitor, o nome da
estação é gravado
automaticamente como
nome de faixa (até ao
máximo de 50 nomes)
(página 24).
Coloque um CD.
Carregue em CD p para activar o leitor de CD.
Introduza um MD gravável
Carregue em REC (r no telecomando).
O leitor entra em modo de espera de gravação.
5
Carregue em MD ^ (MD ( ou MD P no
telecomando).
A gravação começa a partir do ponto onde
terminou a última gravação.
6
Carregue em CD ^.
Para parar de gravar
Carregue em MD p.
Para interromper a gravação
Carregue em MD ^ (MD P no telecomando).
Carregue novamente na tecla para retomar a gravação.
Gravar
37PT
Gravar num MD já gravado
Existem duas formas de gravar um MD
já gravado.
Gravar sobre a gravação anterior
(a gravação anterior é apagada)
• Gravar a seguir à gravação anterior. A
gravação anterior permanece.
Para gravar a partir do início do MD
depois de apagar todas as faixas do
MD
Primeiro, apague todas as faixas no MD
(página 42). Pode utilizar o MD como se
utilizasse um novo. Depois, grave o MD
da forma normal.
• Gravar por cima da gravação anterior.
A gravação anterior é apagada.
Adicionar uma gravação (a
gravação anterior permanece)
Introduza o MD gravado e comece a
gravar (páginas 6, 36 e 37). A gravação
começa no ponto em que terminou a
última gravação.
Se não houver espaço suficiente no
MD para a gravação
Quando gravar um CD completo, a
indicação “CD>MD OK?” aparece no
visor (página 7). Quando gravar a partir
do rádio ou de um CD, carregue em
DISPLAY para verificar o tempo de
gravação que resta no MD.
Para gravar por cima de um ponto
específico no MD
1 Reproduza o MD e carregue em
MD ^ para interromper a
reprodução no ponto em que quer
iniciar a gravação.
2 Carregue em REC para que o leitor
entre em modo de espera.
3 Reproduza a fonte do programa.
4 Carregue em MD ^ para iniciar a
gravação.
Nota
Se gravar por cima de um ponto específico
no MD:
Se a nova gravação for mais curta do que a
gravação anterior, parte da gravação
anterior permanecerá no disco. Se repetir
este tipo de gravação, permanecerão no
MD muitos fragmentos de gravações
anteriores. Apague todas as faixas do MD
(página 42) se não precisar delas. Depois
inicie a gravação no MD que desgravou.
38PT
Gravar
Montar as faixas gravadas no MD
Antes de montar
A posição das marcas de faixa a
adicionar difere com o tipo e
condições de gravação
Tipo de
gravação
Posição das marcas de
faixa a adicionar
Gravar todo o
CD (página 6)
As mesmas posições que
no CD fonte
Gravar de um
CD utilizando
a tecla REC
(página 37)
• As mesmas posições que
no CD fonte
• A posição onde fizer
uma pausa na gravação
• A posição onde carregar
em REC
Pode adicionar ou apagar marcas de
faixa depois de terminada a gravação. Se
estiver a gravar, por exemplo, a partir
do rádio ou de um equipamento ligado
ao leitor, as marcas podem não ficar
colocadas nas posições correctas. Se isso
acontecer, mude as marcas para a
posição desejada.
Como alterar as marcas de faixa
correctamente
• Para apagar uma marca de faixa n
“Combinar faixas gravadas (Função
Combinar)” (página 46): pode
combinar duas faixas criando uma só,
apagando a marca de faixa existente
entre elas.
• Para adicionar uma marca de faixa n
“Dividir faixas gravadas (Função
Dividir)” (página 44): pode dividir
uma faixa em duas faixas adicionando
uma marca de faixa.
Montar as faixas gravadas no MD
No MD, as marcas de faixa são inseridas
entre as faixas. As marcas de faixa,
permitem-lhe localizar rapidamente o
início das faixas. Também é possível
alterar as posições das marcas de faixa.
Pode, por exemplo, dividir uma
determinada faixa em várias faixas
adicionando marcas de faixa. Apagando
algumas marcas de faixa, pode combinar
várias faixas e criar uma faixa mais
comprida.
continua
Gravar a partir • Se não houver nenhuma
do rádio ou de
entrada de som ou se na
outro
gravação, existir um
equipamento
som suave e contínuo
ligado ao leitor
com uma duração
(páginas 36 e 67) superior a 2 segundos
• As posições em que fizer
uma pausa na gravação
• As posições em que
carregar em REC
Montar as faixas gravadas no MD
39PT
Antes de montar (continuação)
Também pode utilizar as funções
seguintes
• Apagar uma faixa n “Apagar
gravações (Função Apagar)” (página
41)
• Apagar todas as faixas de um MD n
“Apagar gravações (Função Apagar)”
(página 42)
• Alterar a ordem das faixas n “Mover
faixas gravadas (Função Mover)”
(página 48)
• Localizar rapidamente um ponto de
uma faixa n “Dividir faixas gravadas
(Função Dividir)” (página 44)
• Combinar, numa só faixa, várias
partes gravadas separadamente n
“Apagar gravações (Função Apagar)”
(página 41) e “Combinar faixas
gravadas (Função Combinar)” (página
46)
Nota
Quando terminar a gravação,
não desligue o cabo de
alimentação de CA nem mova o
leitor enquanto a indicação “TOC EDIT”
estiver a piscar no visor. Se o fizer, a
gravação pode ficar mal feita.
40PT
Montar as faixas gravadas no MD
Apagar gravações
YES
ENTER
EDIT
(Função Apagar)
Pode apagar rapidamente as faixas que
gravou ou as partes de que não precisa. Ao
contrário do que acontece no gravador de
cassetes, depois de apagar um espaço em
branco, este desaparece.
Existem três modos de apagar gravações:
• Apagar apenas uma faixa.
• Apagar uma parte de uma faixa.
Notas
• Se a indicação
“Protected” aparecer
no visor, isso significa
que a patilha do MD
está na posição de
protecção contra
desgravação (página
71).
•
Depois de
terminada a
gravação,
não desligue o cabo
de alimentação de CA
nem mova o leitor
enquanto a indicação
“TOC EDIT” estiver a
piscar no visor. Se o
fizer, a gravação pode
ficar mal feita.
Apagar apenas uma faixa
Pode apagar, rapidamente, uma faixa inteira. Quando
apagar uma faixa, o número total de faixas do MD
diminui um número e todas as faixas que se seguem à
faixa apagada são renumeradas.
1
2
Reproduza a faixa que quer apagar.
3
Carregue em YES•ENTER.
Carregue várias vezes em EDIT até a indicação
“Track Erase” aparecer no visor.
Montar as faixas gravadas no MD
• Apagar todas as faixas de um MD
A indicação “Erase OK?” aparece no visor e a
reprodução só de uma faixa começa. Depois de
apagar uma faixa não é possível recuperá-la.
Verifique o conteúdo da faixa que vai apagar.
Se não quiser apagar a faixa:
Carregue em NO•CANCEL ou em MD p.
4
Carregue em YES•ENTER.
A indicação “Complete” aparece no visor durante
alguns segundos e a faixa actual é apagada.
continua
Montar as faixas gravadas no MD
41PT
Apagar gravações (Função Apagar) (continuação)
Nota
Depois de
terminada a
gravação,
não desligue o cabo
de alimentação de CA
nem mova o leitor
enquanto a indicação
“TOC EDIT” estiver a
piscar no visor. Se o
fizer, a gravação pode
ficar mal feita.
Apagar todas as faixas de um MD
Pode apagar simultaneamente o nome do disco, todas
as faixas gravadas e os respectivos títulos. Depois de
ter apagado todas as faixas do MD pode utilizá-lo
como um MD novo.
1
Com o leitor parado, carregue várias vezes em
EDIT até a indicação “All Erase” aparecer no visor.
2
Carregue em YES•ENTER.
A indicação “Erase OK?” aparece no visor. Depois
de apagar uma faixa não é possível recuperá-la.
Verifique o conteúdo da faixa que vai apagar.
Se não quiser apagar a faixa:
Carregue em NO•CANCEL ou em MD p.
3
Carregue em YES•ENTER.
Depois da indicação “TOC EDIT” desaparecer do
visor, aparece a indicação “Blank Disc” e todo o
conteúdo do MD é apagado.
42PT
Montar as faixas gravadas no MD
Nota
Depois de
terminada a
gravação,
não desligue o cabo
de alimentação de CA
nem mova o leitor
enquanto a indicação
“TOC EDIT” estiver a
piscar no visor. Se o
fizer, a gravação pode
ficar mal feita.
Apagar uma parte de uma faixa
Utilizando as funções Dividir (página 44), Apagar
(página 41) e Combinar (página 46) pode apagar
partes específicas de uma faixa.
Exemplo: Apagar uma parte da faixa A
Número
da faixa n 1
Parte que
quer apagar
2
3
B
A
Dividir A em três partes (página 44).
1
2
A#1
2
A#3
B
C
Apagar A#2 (página 41).
1
2
A#1
3
A#2
5
4
3
3
A#3
4
B
C
Combinar A#1 e A#3 (página 46).
1
2
A(#1+#3)
3
B
Montar as faixas gravadas no MD
1
C
C
Montar as faixas gravadas no MD
43PT
Dividir faixas
gravadas
EDIT
YES
ENTER
MD ^
(Função Dividir)
Quando gravar a partir do rádio, etc., as
marcas de faixa podem não ficar na
posição correcta. Podem ficar várias
faixas juntas numa só. Pode dividir
essas faixas em várias faixas e adicionar
uma nova marca de faixa a cada faixa.
Todas as faixas que estiverem a seguir
às faixas que dividiu são renumeradas.
Sugestões
• Para juntar as faixas
que dividiu, consulte
“Combinar faixas
gravadas” na página
46.
• Para dividir uma faixa
durante a gravação,
carregue em REC no
ponto em que quer
adicionar a marca de
faixa.
Nota
Se a indicação “Sorry”
aparecer no visor não
pode dividir a faixa.
Se fizer muitas
montagens no MD
pode deixar de
conseguir dividir uma
faixa. Isto deve-se às
limitações dos MD
(página 72) mas não é
sinal de avaria.
44PT
Montar as faixas gravadas no MD
Exemplo: Dividir a faixa 1 em três faixas
Número
da faixa
2
1
A
Dividir
C
D
A faixa 1 é dividida e são adicionadas as
marcas de faixa 2 e 3.
1
2
A
1
B
4
3
B
C
D
Durante a reprodução do MD, carregue em
MD ^ no ponto em que quer criar a nova faixa.
O leitor faz uma pausa.
2
Carregue várias vezes em EDIT até a indicação
“Divide” aparecer no visor.
3
Carregue em YES•ENTER.
A indicação “Divide OK?” aparece no visor.
Se quiser cancelar a função Dividir nesta altura:
Carregue em NO•CANCEL ou em MD p.
Nota
Depois de
terminada a
gravação,
não desligue o cabo
de alimentação de CA
nem mova o leitor
enquanto a indicação
“TOC EDIT” estiver a
piscar no visor. Se o
fizer, a gravação pode
ficar mal feita.
4
Carregue em YES•ENTER.
A indicação “Complete” aparece no visor durante
alguns segundos depois da faixa ser dividida. A
faixa original fica com o nome da faixa e a nova
faixa fica sem nome (isto só acontece se a faixa que
dividiu tiver um nome). É adicionada uma faixa à
lista de músicas.
Montar as faixas gravadas no MD
Montar as faixas gravadas no MD
45PT
Combinar faixas
gravadas
YES
ENTER
EDIT
(Função Combinar)
Pode combinar duas faixas adjacentes
numa só faixa. Utilizando a função
Combinar, pode combinar diversos
fragmentos de gravações ou apagar as
marcas de faixa desnecessárias. Todas as
faixas que estiverem a seguir à faixa
combinada são renumeradas.
Notas
• Se a indicação “Sorry”
aparecer no visor não
pode combinar as
faixas.
Se fizer muitas
montagens no MD
pode deixar de
conseguir combinar as
faixas. Isto deve-se às
limitações dos MD
(página 72) mas não é
sinal de avaria.
• Se a indicação “Cannot
Edit” aparecer no visor
isso significa que está a
tentar combinar as
faixas na primeira
faixa. Não pode utilizar
a função Combinar na
primeira faixa.
Exemplo: Combinar as faixas B e C
Número
da faixa
1
2
A
3
B
4
C
D
Combinar
B e C são combinadas numa só faixa.
1
2
A
1
3
B
C
D
Reproduza a faixa que quer combinar.
Exemplo: Para combinar as faixas B e C reproduza
a faixa C.
2
Carregue várias vezes em EDIT até a indicação
“Combine” aparecer no visor.
3
Carregue em YES•ENTER.
A indicação “Combine OK?” aparece no visor; o
leitor entra no modo de pausa de reprodução .
Se quiser cancelar a função Combinar nesta
altura:
Carregue em NO•CANCEL ou em MD p.
46PT
Montar as faixas gravadas no MD
Nota
Depois de
terminada a
gravação,
não desligue o cabo
de alimentação de CA
nem mova o leitor
enquanto a indicação
“TOC EDIT” estiver a
piscar no visor. Se o
fizer, a gravação pode
ficar mal feita.
4
Carregue em YES•ENTER.
Depois das faixas serem combinadas, a indicação
“Complete” aparece no visor durante alguns
segundos. Se ambas as faixas combinadas tiverem
nome de faixa, o nome da última faixa é apagado.
O número total de faixas da lista de músicas
diminui um número.
Montar as faixas gravadas no MD
Montar as faixas gravadas no MD
47PT
Mover faixas
gravadas
EDIT
YES
ENTER
Anel jog
(Função Mover)
Pode alterar a ordem das faixas. Depois
de mover a faixa, os números das faixas
são renumerados automaticamente.
Nota
Exemplo: Mover C para a posição da faixa 1
Depois de
terminada a
gravação,
não desligue o cabo
de alimentação de CA
nem mova o leitor
enquanto a indicação
“TOC EDIT” estiver a
piscar no visor. Se o
fizer, a gravação pode
ficar mal feita.
Número
da faixa
1
2
A
3
B
4
C
D
Mover
O número da faixa de C muda para 1
1
2
C
3
A
4
B
1
2
Reproduza a faixa que quer mover.
3
Carregue em YES•ENTER.
D
Carregue várias vezes em EDIT até a indicação
“Track Move” aparecer no visor.
A indicação “nTrack 003?” aparece no visor e a
reprodução de repetição de uma só faixa inicia-se.
4
Rode o anel jog para seleccionar a nova posição de
faixa.
Se quiser cancelar a função Mover nesta altura:
Carregue em NO•CANCEL ou em MD p.
5
Carregue em YES•ENTER.
Depois de ter movido a faixa, a indicação
“Complete” aparece no visor durante alguns
segundos.
48PT
Montar as faixas gravadas no MD
Identificar as
gravações
EDIT
DELETE
¿
INSERT
Anel jog
÷
(Função Nome)
Tanto durante a gravação como
depois da gravação pode identificar
os MDs e as faixas que gravou
utilizando letras, números e símbolos.
Pode introduzir cerca de 1.700
caracteres em cada MD.
YES
ENTER
Identificar durante a gravação
• Pode identificar os MDs e as faixas durante a
gravação sincronizada de um CD completo (página
6) ou das faixas que programou (página 34).
• Só pode identificar as faixas durante a gravação
sincronizada de uma faixa – gravação REC IT
(página 33).
Notas
• Se gravar um CD que
contenha informações
de texto, na altura da
identificação, aparece o
nome da faixa no visor.
Se necessário, mude o
nome de acordo com o
descrito no passo 3 na
página 50 e depois
carregue em YES•
ENTER. Os nomes das
faixas registados no CD
não serão gravados no
MD até os confirmar
carregando em
YES•ENTER.
• Alguns caracteres das
informações de texto
(É, å, ñ, ç, ß, [,], etc.)
não podem ser
utilizados na
identificação do MD.
Estes caracteres
aparecem como
espaços em branco no
MD.
Durante a gravação sincronizada de um CD
completo ou das faixas que programou
Pode identificar um MD ou uma faixa com o máximo
de 50 caracteres. Pode identificar no máximo 30 faixas.
Se quiser identificar mais de 30 faixas, tem de o fazer
depois da gravação (página 52).
1
Montar as faixas gravadas no MD
DISPLAY
Durante a gravação, carregue várias vezes em
EDIT até a indicação “Disc Name” ou “Track
Name” aparecer no visor e depois carregue em
YES•ENTER.
Quando identificar um MD, seleccione “Disc
Name”.
Quando identificar uma faixa, seleccione “Track
Name”.
2
Quando identificar uma faixa, rode o anel jog para
seleccionar um número de faixa do CD e carregue
em YES•ENTER.
Quando identificar um MD, vá para o passo 3.
continua
Montar as faixas gravadas no MD
49PT
Identificar as gravações (Função Nome) (continuação)
Caracteres que pode
introduzir
• Letras maiúsculas:
ABCD.....WXYZ’,/:
(espaço)
• Letras minúsculas:
abcd.....wxyz,/:
(espaço)
• Números e símbolos:
0123456789!”#$%&()*.;
<=>? @_‘+ –’,/:
(espaço)
3
Introduza os caracteres utilizando o anel jog.
Rode o anel jog no
sentido dos ponteiros
do relógio ou no
sentido contrário ao
dos ponterios do
relógio para
seleccionar os
caracteres e depois
carregue em ÷ para
deslocar o cursor para
a direita.
Nota
Depois de
parar de
gravar, não
desligue o cabo de
alimentação nem
mova o leitor
enquanto a indicação
“TOC EDIT” estiver a
piscar no visor. Se o
fizer, a gravação pode
não ficar bem feita.
Visor
Cursor
Para além do anel jog pode utilizar as teclas
seguintes:
4
Teclas a utilizar
Função
DISPLAY
Sempre que carregar na tecla, os
caracteres mudam da forma seguinte:
Letras maiúsculas n Letras
minúsculas n números e símbolos.
¿, ÷
Move o cursor para a esquerda ou
para a direita.
DELETE
Apaga o caracter indicado pelo
cursor.
INSERT
Introduz um espaço entre os
caracteres.
Repita o passo 3 para completar a introdução do
nome.
5 Carregue em YES•ENTER.
O nome fica registado no MD.
50PT
Montar as faixas gravadas no MD
Durante a gravação REC IT
Só pode identificar o nome de uma faixa. Pode
introduzir no máximo 100 caracteres.
1
Durante a gravação, carregue em EDIT.
O visor espera pela introdução dos caracteres.
2 Identifique a faixa executando os passos 3 e 4
descritos na página 50.
3 Carregue em YES•ENTER.
Montar as faixas gravadas no MD
Notas
• Se gravar um CD que
contenha informações
de texto, na altura da
identificação, aparece o
nome da faixa no visor.
Se necessário, mude o
nome de acordo com o
descrito no passo 3 na
página 50 e depois
carregue em YES•
ENTER. Os nomes das
faixas registados no CD
não serão gravados no
MD até os confirmar
carregando em
YES•ENTER.
• Alguns caracteres das
informações de texto
(É, å, ñ, ç, ß, [,], etc.)
não podem ser
utilizados na
identificação do MD.
Estes caracteres
aparecem como
espaços em branco no
MD.
O nome fica gravado no MD.
continua
Montar as faixas gravadas no MD
51PT
Identificar as gravações (Função Nome) (continuação)
Identificar depois da gravação
Para identificar um MD ou uma faixa, faça o seguinte.
Pode introduzir um máximo de 100 caracteres para
cada identificação.
1
Quando identificar um MD, introduza o MD que
quer identificar e pare o leitor.
Quando identificar uma faixa, reproduza a faixa
que quer identificar.
Sugestão
Quando utilizar um
MD já identificado, na
altura da identificação
aparece o nome do
disco ou de uma faixa
no visor. Se necessário,
mude o nome de
acordo com o descrito
no passo 3 na página 50
e depois carregue em
YES• ENTER para
confirmar o novo
nome.
2
Carregue várias vezes em EDIT até a indicação
“Disc Name” ou “Track Name” aparecer no visor e
carregue em YES•ENTER.
Quando identificar um MD, seleccione “Disc
Name”.
Quando identificar uma faixa, seleccione “Track
Name”.
3
Identifique o MD ou a faixa seguindo os passos 3 e
4 descritos na página 50.
Depois de completar a introdução do nome,
carregue em YES• ENTER.
4
O nome fica gravado no MD.
Para alterar o nome
Faça aparecer o nome do disco ou da faixa que quer
alterar no visor da forma descrita no passo 1 desta
página. Substitua o nome antigo pelo novo e carregue
em YES•ENTER.
52PT
Montar as faixas gravadas no MD
O temporizador
Acertar o relógio
CLOCK
YES
ENTER
Anel jog
As indicações “- -y - -m - -d” e “- -:- -”
aparecem no visor até acertar o relógio.
Depois de acertar o relógio, a data e hora
da gravação ficam automaticamente
registadas (páginas 7, 33 e 35).
1
Carregue sem soltar em
CLOCK até aparecerem a
piscar os dígitos do ano.
2
Acertar a data.
1 Rode o anel jog para
acertar o ano e
carregue em
YES•ENTER.
2 Rode o anel jog para
acertar o mês e
carregue em
YES•ENTER.
O temporizador
Sugestões
• A hora neste leitor é
indicada no sistema de
24 horas.
• Pode acertar o relógio
deste leitor com o
aparelho ligado ou
desligado.
.
.
3 Rode o anel jog para
acertar o dia e
carregue em
YES•ENTER.
3
Acertar a hora.
1 Rode o anel jog para acertar a hora e carregue
em YES•ENTER.
2 Rode o anel jog para acertar os minutos.
continua
O temporizador
53PT
Acertar o relógio (continuação)
4
Carregue em
YES•ENTER.
O relógio começa a
funcionar a partir de 00
segundos.
Para ver a hora
Carregue em CLOCK. Para voltar ao visor anterior,
carregue de novo em CLOCK. Enquanto o aparelho
estiver desligado, a indicação da hora aparece.
54PT
O temporizador
Acordar com
música
STANDBY
TIMER
Anel jog
YES
ENTER
Pode acordar com música ou com um
programa de rádio a uma hora préprogramada.
Verifique se acertou o relógio (consulte
“Acertar o relógio” na página 53).
Antes de começar, verifique se a indicação “TIMER
PLAY” ou “TIMER REC” não está presente no visor.
Se isso acontecer, carregue em STANDBY.
1
2
O temporizador
Notas
• Não pode programar o
temporizador do
despertar e o de
gravação temporizada
(página 57) ao mesmo
tempo.
• Quando reproduzir o
som do componente
ligado à ficha LINE IN
do leitor, consulte as
instruções que
acompanham o
componente.
Prepare a fonte de música que quer ouvir.
Fonte
Faça o seguinte
CD
Coloque um CD.
MD
Introduza um MD.
RADIO
Sintonize a estação.
LINE
Ligue o equipamento que estiver
ligado a LINE IN.
Carregue em TIMER.
A indicação “TIMER
PLAY” ou “TIMER REC”
pisca no visor.
Execute as regulações indicadas abaixo observando
as indicações que aparecem no visor.
3
Rode o anel jog até a indicação “TIMER PLAY”
piscar no visor e carregue em YES•ENTER.
A indicação “MD”, “CD”, “RADIO” ou “LINE”
pisca no visor.
4
Rode o anel jog até a fonte de música que quer
reproduzir (“MD”, “CD”, “RADIO” ou “LINE”)
aparecer no visor e carregue em YES•ENTER.
continua
O temporizador
55PT
Acordar com música (continuação)
Sugestão
Se se enganar, carregue
em NO•CANCEL.
A última programação
introduzida é apagada.
Volte a introduzi-la.
5
Programe o temporizador para a hora e minutos a
que quer que a música comece a tocar.
1 Rode o anel jog para
acertar a hora e
carregue em
YES•ENTER.
2 Rode o anel jog para
acertar os minutos e carregue em YES•ENTER.
Sugestões
• Para sair do modo de
espera, carregue em
STANDBY para fazer
desaparecer a indicação
“TIMER PLAY” do
visor.
• As programações de
fábrica mantêm-se até
serem reinicializadas.
• Enquanto a indicação
t permanecer no visor,
o leitor está em modo
de temporizador.
6
Programe o temporizador para a hora e minutos a
que quer que a música se desligue (proceda como
no passo 5).
7
Rode o anel jog para
regular o volume
pretendido e carregue
em YES•ENTER.
8
Carregue em STANDBY.
A indicação “TIMER PLAY” acende-se; o leitor
entra no modo de espera.
À hora programada, a corrente liga-se e a música
começa a tocar. Pouco depois, novamente à hora
programada, a corrente desliga-se e o leitor entra
outra vez no modo de espera.
Para verificar/alterar as programações do
despertador
Carregue em TIMER e depois em YES•ENTER.
Sempre que carregar em YES•ENTER, aparece uma
das programações memorizadas pela ordem programada.
Para alterar uma programação, localize a programação
pretendida e volte a memorizá-la depois de a alterar.
Para utilizar o leitor antes do início de uma
reprodução temporizada
Se ligar o leitor, pode utilizá-lo normalmente (no caso
do rádio, se estiver a ouvir uma estação diferente da
que sintonizou no passo 1 na página 55, ouvirá essa
estação à hora programada). Desligue o leitor antes da
hora programada.
56PT
O temporizador
Para parar a reprodução
Desligue o leitor.
Gravação
temporizada de
programas de rádio
STANDBY
TIMER
Anel jog
YES
ENTER
Pode programar o temporizador para
gravar um programa de rádio a uma
determinada hora. Também pode gravar a
partir do componente ligado à ficha LINE
IN do leitor.
Verifique se acertou o relógio (consulte
“Acertar o relógio” na página 53).
Antes de começar, verifique se a indicação “TIMER
PLAY” ou “TIMER REC” não está presente no visor.
Se isso acontecer, carregue em STANDBY.
1
2
Sintonize a estação de rádio e introduza um MD.
O temporizador
Notas
• Não pode programar o
temporizador do
despertar com música
e uma gravação
temporizada (página
55) ao mesmo tempo.
• Quando estiver a
gravar a partir do
componente ligado à
ficha LINE IN do leitor,
consulte o manual de
instruções do
componente.
Carregue em TIMER.
A indicação “TIMER
PLAY” ou “TIMER REC”
pisca no visor.
Execute as regulações
indicadas abaixo observando as indicações que
aparecem no visor.
3
Rode o anel jog até a indicação “TIMER REC”
piscar no visor e carregue em YES•ENTER.
4
Rode o anel jog até a indicação “RADIO” piscar no
visor e carregue em YES•ENTER.
Se estiver a gravar a partir do componente ligado à
ficha LINE IN do leitor, rode o anel jog até a
indicação “LINE” aparecer no visor e carregue em
YES•ENTER.
Sugestão
Se se enganar, carregue
em NO•CANCEL.
A última programação
introduzida é apagada.
Volte a introduzi-la.
5
Programe o temporizador para a hora e minutos a
que quer começar a gravar.
1 Rode o anel jog
para acertar a hora
e carregue em
YES•ENTER.
2 Rode o anel jog para
acertar os minutos e carregue em YES•ENTER.
continua
O temporizador
57PT
Gravação temporizada de programas de rádio (continuação)
Sugestões
• Para sair do modo de
espera, carregue em
STANDBY para fazer
desaparecer a
indicação “TIMER
REC” do visor.
• As programações de
fábrica mantêm-se até
serem reinicializadas.
• Enquanto a indicação
t permanecer no
visor, o leitor está em
modo de
temporizador.
6
Programe o temporizador para a hora e minutos a
que quer parar de gravar. (Proceda como no passo
5.)
7
Rode o anel jog para
regular o volume
pretendido e carregue
em YES•ENTER.
8
Carregue em STANDBY.
A indicação “TIMER REC” aparece no visor e o
leitor entra no modo de espera.
À hora programada, a corrente liga-se e a gravação
começa. Pouco depois, novamente à hora
programada, a corrente desliga-se e o leitor entra
outra vez no modo de espera.
Para verificar/alterar as programações da gravação
temporizada
Carregue em TIMER e depois em YES•ENTER.
Sempre que carregar em YES•ENTER, aparece uma
das programações memorizadas pela ordem
programada. Para alterar uma programação, localize a
programação pretendida e volte a memorizá-la depois
de a alterar.
Para utilizar o leitor antes de começar a gravação
temporizada
Se ligar o leitor, pode utilizá-lo normalmente (no caso
do rádio, se estiver a ouvir uma estação diferente da
que sintonizou no passo 1 na página 57, ouvirá essa
estação à hora programada). Desligue o leitor antes da
hora programada.
Para parar a gravação temporizada
Desligue o leitor.
58PT
O temporizador
Adormecer com
música
SLEEP
Pode programar o leitor para que
desligue automaticamente passados 10,
20, 30, 60, 90 e 120 minutos, o que lhe dá
a possibilidade de adormecer ao som da
música.
1
2
Ponha a tocar a música escolhida.
3
Carregue em SLEEP para seleccionar o período
(em minutos) que quer programar para ouvir
música antes de adormecer.
Carregue em SLEEP atá a indicação “SLEEP”
aparecer no visor.
O temporizador
Sugestões
• Pode combinar as
funções do despertar e
do adormecer com
música. Programe
primeiro o acordar
(página 55), ligue o
leitor e depois
programe o adormecer.
• Pode programar
músicas diferentes
para o acordar e o
adormecer. No
entanto, não pode
memorizar estações de
rádio diferentes
• Pode programar níveis
de volume diferentes
para o acordar e o
adormecer com
música. Pode, por
exemplo, adormecer
com o som mais baixo
e acordar com o som
mais alto.
Sempre que carregar
na tecla, a indicação
muda pela ordem
seguinte:
“60” n “90” n “120”
n sem indicação n
“10” n “20” n “30”.
4 segundos depois de ter carregado em SLEEP o
sistema memoriza os minutos.
Passada a hora programada, o leitor desliga-se
automaticamente.
Para cancelar a função adormecer
Carregue em SLEEP para que a indicação “SLEEP”
desapareça do visor.
Para alterar a hora programada
Execute novamente os passos 2 e 3.
O temporizador
59PT
Instalação
Ligar o
sistema
4 Antena de fio para FM
Ligue os cabos como se
mostra nas ilustrações.
Ligações mal feitas
podem provocar
avarias. O cabo de
ligação à corrente só
deve ser ligado depois
de terminadas todas as
outras ligações.
4 Antena em anel para
MW/LW
2 Cabo de ligação
audio
2 Cabo de
alimentação
Super woofer
Altifalante
direito
Altifalante
esquerdo
2 Cabo do
altifalante
3 Cabo de ligação
audio
5 Cabo de
alimentação
Nota
Antes de ligar/desligar
o cabo de alimentação
de CA, desligue o
leitor.
60PT
Instalação
à rede eléctrica
5 Cabo de ligação
à rede eléctrica
1 Instalar o super woofer e os altifalantes
Deixe um pequeno espaço entre o leitor, o
superwoofer e os altifalantes. Se não o fizer, a vibração
do super woofer pode provocar saltos no som.
Nota
Ligue os altifalantes
fornecidos a este leitor.
Se ligar outros
altifalantes ou
equipamento, pode
provocar o mau
funcionamento do
aparelho.
2 Ligar os altifalantes
Ligue o cabo de alimentação de POWER OUTPUT
do altifalante esquerdo ao jack POWER INPUT do
leitor.
2
Ligue o cabo de ligação audio (fornecido) aos jacks
SIGNAL OUTPUT do leitor e os jacks SIGNAL
INPUT do altifalante esquerdo.
Instalação
1
Ligue as fichas brancas aos jacks L (esquerda) e as
fichas vermelhas aos jacks R (direita).
continua
Instalação
61PT
Ligar o sistema (continuação)
3
Ligue o cabo de altifalante do altifalante direito aos
terminais SPEAKER OUTPUT do altifalante
esquerdo.
1 Retire para fora a patilha do terminal.
2 Ligue o fio vermelho ao terminal mais (+) e o
fio preto ao terminal (–) menos.
3 Empurre para dentro a patilha do terminal
3 Ligar o super woofer
Ligue o cabo de ligação audio (fornecido) à tomada
SIGNAL OUTPUT (WOOFER) do leitor e à tomada
SIGNAL INPUT (WOOFER) do super woofer.
62PT
Instalação
4 Ligar as antenas
1
Apenas para a antena em anel para MW/LW:
Retire o revestimento da extremidade do cabo e
torça os fios.
2
Ligue os fios da antena em anel para MW/LW e a
antena de fio para FM aos terminais.
1 Carregue sem soltar a patilha do terminal.
2 Ligue os fios ao terminal.
3 Solte a patilha do terminal.
Nota
Afaste o mais possível a
antena de MW/LW em
anel do leitor. Se não o
fizer, podem haver
interferências.
Instalação
Ligue a antena em anel MW/LW de acordo com os
procedimentos seguintes.
Antena em anel para MW/LW*
(fornecida)
Antena de fio para FM**
(fornecida)
* Reoriente a antena para melhorar a recepção da
transmissão.
** Mantenha a antena o mais horizontalmente possível.
Instalar a antena de MW/LW em anel
continua
Instalação
63PT
Ligar o sistema (continuação)
Sugestões
A qualidade do som
pode ser alterada,
dependendo da
polaridade da ficha.
Altere a direcção de
introdução da ficha e
verifique a qualidade
do som.
5 Ligar o cabo de ligação à rede eléctrica
Ligue o cabo de alimentação do altifalante esquerdo
ao jack AC OUTLET MAX 35 W do super woofer.
Depois ligue o cabo de ligação à rede de corrente do
super woofer à tomada de parede.
à rede eléctrica
6 Colocar as pilhas no telecomando
Coloque duas pilhas R6 (tamanho AA) (não fornecidas)
Substituir as pilhas
Em condições normais de utilização, as pilhas devem
durar cerca de seis meses. Quando o telecomando
deixar de comandar o leitor, substitua todas as pilhas
por outras novas.
64PT
Instalação
Importante
Se utilizar uma antena
exterior verifique se
ligou o terminal y a
terra para protecção
contra descargas
eléctricas. Para evitar
explosões de gás, não
ligue o cabo de ligação
a terra a um cano de
gás
Para melhorar a recepção de FM
Ligue a antena exterior de FM (não fornecida). Se
utilizar um distribuidor, também pode utilizar a
antena do televisor.
Terra
Para melhorar a recepção de MW/LW
Ligue um fio isolado de 6 a 15 metros (não fornecido)
ao terminal MW/LW ANTENNA. Coloque o fio o
mais possível na horizontal junto de uma janela ou no
exterior. Não precisa de desligar a antena de MW/LW
fornecida.
Instalação
antena exterior de FM
(não fornecida)
Conector de tomada
compatível com a norma
IEC (não fornecido)
Terra
Fio isolado
(não fornecido)
Instalação
65PT
Ligar
equipamentos
opcionais
LINE/LINE LEVEL
LINE IN
Pode ouvir o som do televisor ou do
videogravador através dos altifalantes
deste leitor.
Não se esqueça de desligar todos os
equipamentos antes de fazer as ligações.
Para obter mais informações, consulte o
manual de instruções do equipamento
que vai ligar.
Nota
Ligue bem os cabos
para evitar que o
aparelho funcione mal.
Ligar um televisor ou um videogravador
TV,
videogravador,
etc.
RK-G129 (não
fornecido), etc.
Painel frontal
deste leitor
à ficha de saída
de linha
TV,
videogravador,
etc.
RK-G136 (não
fornecido), etc.
à ficha de auscultadores
a LINE IN
Quando terminar as ligações, ligue o leitor e carregue
em LINE/LINE LEVEL no painel superior para
aparecer a indicação “LINE”.
66PT
Instalação
Sugestão
Se não houver
nenhuma entrada de
som num período
superior a 2 segundos
durante a gravação, é
registada
automaticamente uma
marca de faixa.
Gravar o som a partir dos componentes
ligados
1
Introduza um MD gravável.
2
Carregue em LINE/LINE LEVEL no painel
superior para fazer aparecer a indicação “LINE”.
3
Carregue em REC.
O leitor entra em modo de espera de gravação.
4
Carregue em MD ^.
A gravação começa.
5
Reproduza o som do componente opcional ligado
à ficha LINE IN do leitor.
Instalação
Instalação
Se o volume de som do componente ligado à ficha
LINE IN estiver demasiado alto
Carregue várias vezes em LINE/LINE LEVEL até
aparecer “Level: High” (“Level: Normal” em
condições de funcionamento normais ) ou reduza o
volume do equipamento ligado.
67PT
Utilizar o super
woofer
OPERATE
Controlo LEVEL
Pode intensificar o som dos
graves utilizando o super woofer
fornecido.
Regular o nível do woofer
1
Carregue em OPERATE para ligar o leitor.
O super woofer liga-se automaticamente.
Sugestão
Quando regular o nível
dos graves, use como
base um trecho musical
que oiça
frequentemente. Um
trecho com uma gama
de graves forte, por
exemplo, uma música
com uma viola baixo
também serve para
fazer a regulação.
2
Reproduza a sua música preferida com a regulação
de volume habitual.
3
Regule o nível dos graves do super woofer com o
controlo LEVEL.
Rode lentamente o controlo, no sentido contrário
ao dos ponteiros do relógio, para aumentar o som
dos graves. Regule o nível dos graves de acordo
com as suas preferências.
Depois de regular o nível dos graves de forma a
ajustar-se à música, não é necessário fazer mais
regulações. O volume do super woofer altera-se de
acordo com as regulações do volume efectuadas no
leitor.
68PT
Instalação
Regular a
intensificação do
som
BASS/
TREBLE
MEGA BASS
Pode regular a intensificação do som dos
graves ou dos graves/agudos que está a
ouvir.
Carregue em MEGA BASS até aparecer a indicação
“MEGA BASS On” no visor.
Visor
No telecomando
1 Carregue em BASS/
TREBLE.
2 Regule o som
utilizando a tecla +
ou –.
Nota
Se o volume de som
estiver demasiado alto,
as regulações podem
não ser eficazes.
Instalação
Intensificar o som dos graves
Regular o som dos graves/agudos
1
Carregue em BASS/TREBLE até a indicação
“BASS” ou “TREBLE” aparecer no visor.
2
Regule o som dos graves e dos agudos utilizando o
anel jog.
À medida que for rodando o anel jog, o
cursor move-se para a direita ou para a
esquerda.
À medida que vai movendo o cursor para
a direita, o nível de som aumenta.
Quando o mover para a esquerda o nível
de som diminui.
Instalação
69PT
Informações adicionais
Precauções
Segurança
• Como o feixe de laser utilizado nos
leitores de CD e MD é perigoso para
os olhos, não tente desmontar o
aparelho. Os serviços de assistência só
devem ser prestados por técnicos
qualificados.
• Se deixar cair um objecto ou líquido
em cima do leitor, desligue o aparelho
e mande-o verificar por um técnico
especializado antes de voltar a utilizálo.
Fontes de alimentação
• Mesmo que desligue o interruptor de
corrente do leitor, este não fica
desligado da corrente eléctrica CA
(rede eléctrica) enquanto não desligar
a ficha da tomada de parede.
• Se não estiver a utilizar as pilhas,
retire-as do compartimento para evitar
os danos provocados pelo
derramamento do líquido das pilhas
ou corrosão.
• A placa de identificação que indica a
tensão de funcionamento, o consumo
de energia, etc. está localizada no
fundo do aparelho.
Instalação
• Não deixe o leitor perto de fontes de
calor ou exposto à incidência directa
dos raios solares, pó excessivo ou
choques mecânicos.
• Deixe um espaço livre de 10 mm de
ambos os lados do leitor. Para que o
leitor funcione correctamente e para
prolongar a duração dos seus
componentes, não tape os orifícios de
ventilação.
70PT
Informações adicionais
• Se tiver que deixar o leitor dentro de
um automóvel estacionado ao sol,
guarde-o num sítio onde não esteja
exposto à incidência directa dos raios
solares.
• Como os altifalantes têm um íman
forte, não coloque os cartões de
crédito pessoais com códigos
magnéticos ou os relógios de corda
junto do leitor para não serem
danificados pelo íman.
Funcionamento
• Se transportar o leitor directamente de
um local frio para um local quente ou
se o colocar numa sala muito húmida,
pode provocar uma condensação de
humidade na lente existente no
interior do leitor de CD ou de MD. Se
isso acontecer, o leitor não funciona
correctamente. Nesse caso, retire o CD
ou MD e espere cerca de uma hora
para que a humidade se evapore.
Se tiver dúvidas ou problemas
relacionados com o leitor, consulte o
agente da Sony da sua zona.
Notas sobre CDs
• Antes de reproduzir um CD, limpe-o
com um pano de limpeza. Limpe o CD
do centro para fora.
• Não utilize solventes, como benzina,
diluente, produtos de limpeza à venda
no mercado ou sprays antiestáticos
destinados a LPs em vinil.
• Não exponha o CD à luz solar directa
ou a fontes de calor, como saídas de ar
quente do sistema de aquecimento,
nem o deixe dentro de um automóvel
estacionado ao sol, uma vez que a
temperatura pode subir muito no
interior do veículo.
• Não cole papel ou etiquetas
autocolantes no CD, nem risque a
superfície do mesmo.
Limpeza da caixa
Limpe a caixa, o painel e os controlos
com um pano macio ligeiramente
humedecido numa solução de
detergente suave. Não utilize nenhum
tipo de esfregões ou pó de limpeza
abrasivos ou dissolventes como álcool
ou benzina.
Notas sobre MD
• Não abra a protecção metálica para
não expor o disco. Se este se abrir,
feche-o imediatamente.
• Depois de ouvir o CD, guarde-o na
respectiva caixa.
O “tracking” pode dar erro, se o CD
tiver riscos, sujidade ou dedadas.
Limpeza da lente
Se a lente estiver suja pode provocar
saltos no som durante enquanto estiver
a ouvir o CD. Limpe a lente com um
soprador à venda no mercado.
Lente
Protecção metálica Cartridge
• Limpe a cartridge do disco com um
pano seco para retirar o pó.
Proteger um MD gravado
Para proteger um MD contra gravações,
faça deslizar a patilha do MD até ficar
tapada.
Quando a patilha estiver nesta posição,
não pode gravar no MD. Para gravar,
proceda da forma inversa.
Faça deslizar a patilha
Informações adicionais
71PT
Limitações dos MD
O sistema de gravação do gravador de
MiniDisc é totalmente diferente dos
sistemas utilizados nos gravadores de
cassetes ou de DAT e tem as limitações
indicadas abaixo. No entanto, estas
limitações devem-se apenas ao sistema
de gravação de MD e não a factores
mecânicos.
A indicação ”Disc Full” aparece no
visor antes do MD ter atingido o
tempo máximo de gravação (60, 74 ou
80 minutos)
Se tiver gravado 254 faixas no MD, a
indicação ”Disc Full” aparece
independentemente do tempo total de
gravação. Não pode gravar mais de 254
faixas no MD. Para continuar a gravar,
apague as faixas que não quiser
conservar.
A indicação ”Disc Full” aparece no
visor antes do MD ter atingido o
número máximo de faixas ou o tempo
máximo de gravação.
Gravar ou apagar muitas vezes as faixas
pode provocar a fragmentação ou a
dispersão dos dados de gravação.
Embora seja possível ler os dados
dispersos, cada fragmento é contado
como uma faixa. Se isso acontecer, o
número de faixas pode atingir as 254
impossibilitando a gravação de mais
faixas. Para continuar a gravar, apague
as faixas que não quiser conservar.
O tempo restante de gravação não
aumenta, mesmo depois de apagar
várias faixas de curta duração
As faixas com uma duração inferior a 12
segundos não são contadas como faixa e,
por isso, o facto de as apagar, não
aumenta o tempo de gravação.
72PT
Informações adicionais
Não é possível combinar algumas
faixas
Pode não conseguir combinar faixas se
estas tiverem uma duração inferior a 12
segundos.
O tempo total de gravação e o tempo
restante do MD pode não atingir o
tempo de gravação máximo (60, 74
ou 80 minutos)
A gravação é efectuada em unidades
mínimas de 2 segundos qualquer que
seja duração do que quer gravar. Como
tal, o conteúdo gravado pode ser
inferior à capacidade máxima de
gravação. O espaço do disco também
pode ser reduzido por estar riscado.
Pode haver quebras no som durante
o avanço ou a rebobinagem rápida
das faixas montadas.
As faixas montadas podem apresentar
quebras no som durante o avanço ou a
rebobinagem rápida porque, se as faixas
estiverem dispersas, a reprodução a alta
velocidade demora um certo tempo a
procurar as posições no disco.
Guia do Sistema de gestão de
cópias em série
O equipamento audio digital, como
CDs, MDs, DATs, etc., permitem copiar
músicas com facilidade e com uma
qualidade elevada pois processam a
música como sinais digitais. O sistema
de gestão de cópias em série permite
fazer apenas uma cópia de uma fonte
digital gravada através de ligações
digital-a-digital pois os programas
musicais podem estar protegidos por
direitos de autor.
Nota
Não há restrições se o sinal digital for
gravado como um sinal analógico (isto é, se o
sinal digital for gravado através de uma
ligação analógico-a-analógico).
* Uma cópia de primeira geração é uma
gravação digital de um sinal digital feita
num equipamento audio digital utilizando
uma ligação digital-a-digital.
Durante a gravação, a indicação “DIGITAL
REC” aparece no visor deste leitor.
Este leitor está equipado com este
sistema.
Só pode fazer uma cópia de
primeira geração* através de uma
ligação digital-a-digital.
Ou seja :
1 Pode fazer uma cópia de um
programa de som digital à venda no
mercado, como CDs, MDs, etc., mas
não pode fazer uma segunda cópia de
uma cópia de primeira geração.
2 Pode fazer uma cópia de um sinal
digital de um programa de som
analógico gravado digitalmente à
venda no mercado, como um disco
analógico ou uma cassete de música,
etc., de um programa digital
transmitido via satélite, mas não pode
fazer uma segunda cópia.
Informações adicionais
73PT
Familiarizar-se com o MD
Estrutura
Tipos de disco
O Minidisco de 2,5 polegadas (MD) é
compacto é fácil de manusear
requerendo menos cuidados pois está
dentro de uma cartridge de plástico
semelhante a uma disquete de 3,5
polegadas (consulte as figuras abaixo).
Existem dois tipos de MD: pré-gravado
(pre-mastered) e gravável (por gravar).
Os MDs pré-gravados não podem ser
gravados várias vezes como acontece
com as cassetes. Para gravar, tem de
utilizar um a “MD gravável”.
Peças de um MiniDisc
MD Pré-gravados (pre-mastered)
A gravação e reprodução dos MDs prégravados é semelhante à dos CDs
normais. U raio laser foca os “pits” na
superfície do MD e reflecte a informação
para a lente do gravador. O gravador
descodifica os sinais e volta a reproduzilos sob a forma de música.
Cartridge de
plástico
Disco
Protecção
metálica
MDs graváveis
Os Mds graváveis, que utilizam uma
tecnologia óptico-magnética (MO),
podem ser gravados quantas vezes
quiser. O laser existente no interior do
gravador aquece o MD,
desmagnetizando a sua camada
magnética. Depois, o gravador aplica
um campo magnético à camada. Este
campo magnético corresponde com
exactidão aos sinais de audio gerados
pela fonte ligada. (As polaridades norte
e sul equiparam-se ao “1” e “0” digital).
O MD desmagnetizado adopta a
polaridade do campo magnético,
criando um MD gravado.
74PT
Informações adicionais
Funções
Gravação longa
O MD utiliza uma nova tecnologia
digital de compressão do som conhecida
como Adaptive TRansform Acoustic
Coding (ATRAC). Para guardar mais
som em menos espaço, a ATRAC extrai
e codifica apenas os componentes de
frequência realmente perceptíveis pelo
ouvido humano.
Acesso aleatório rápido
Tal como os CDs, os MDs proporcionam
um acesso aleatório imediato ao início
de qualquer faixa de música. Os MD
“Pre-mastered” são gravados com
endereços de localização que
correspondem a cada faixa de música.
Memória anti-choque
Uma das maiores desvantagens dos
sistemas de leitura óptica é o facto de
saltarem ou cortarem o som se sofrerem
vibrações. O sistema MD resolve este
problema utilizando uma memória
temporária que guarda os dados audio.
Informações adicionais
75PT
Detecção de avarias
Solução
Não se ouve o som.
• Carregue em OPERATE para ligar o leitor.
• Ligue bem o cabo de alimentação.
• Ligue o cabo de alimentação a POWER INPUT do
leitor (página 61).
• Ligue bem o cabo de ligação audio (página 61).
• Regule o volume.
• Desligue os auscultadores da ficha 2 se estiver a
ouvir o som através dos altifalantes.
• Espere até a indicação “TOC Reading” desaparecer
do visor.
A imagem do televisor está
instável.
• Afaste o leitor do televisor.
Ouve-se ruído.
• Alguém está a utilizar um telefone portátil ou um
aparelho que transmite ondas de rádio, perto do
leitor. n Afaste o telefone portátil, etc., do leitor.
Não consegue reproduzir o CD./
A indicação “No Disc“ acende-se
no visor mesmo com um CD no
tabuleiro.
•
•
•
•
Há uma quebra no som.
• Reduza o volume.
• Limpe o CD ou substitua-o se estiver seriamente
danificado.
• Coloque o leitor numa superfície sem vibrações.
Não consegue retirar um MD
mal introduzido.
• O sistema de bloqueio automático do leitor prendeu
o MD. Introduza bem o MD e carregue em 6 MD
EJECT.
Leitor de CD
Geral
Problema
Verifique se o compartimento de CD está fechado.
Coloque o CD com a etiqueta voltada para cima.
Limpe o CD.
Retire o CD e deixe o compartimento aberto
durante cerca de uma hora até a humidade secar.
Leitor de MD
A indicação “Disc Error” acende- • Retire o MD e volte a introduzi-lo. Se a indicação
se no visor e o leitor não
“Disc Error” não desaparecer, mude de MD. Tente
funciona.
apagar todas as faixas do MD (página 42).
76PT
A indicação “– – –:– –” aparece
no visor em substituição de
tempo de reprodução ou tempo
restante.
• Este leitor pode mostrar o tempo até 159 minutos e
59 segundos. Se o intervalo de tempo exceder este
limite, aparece como “– – –:– –”.
Não consegue ouvir o MD.
• Retire o MD e deixe o leitor num local aquecido
durante várias horas até que a humidade se
evapore.
• Introduziu o MD ao contrário. Coloque o MD no
compartimento com o lado impresso virado para
cima e a seta apontada para a abertura até o leitor
recolher o disco.
• O MD pode não estar gravado (a lista de músicas
não aparece). Substitua o MD por um MD gravado.
Informações adicionais
Solução
Não consegue gravar o MD.
• O MD está protegido contra desgravação
acidental (A indicação “Protected” aparece).
Feche a ranhura de protecção contra
desgravação.
• A faixa foi protegida noutro gravador de MD (A
indicação “Trk Protect” aparece). Anule a
protecção da faixa no mesmo gravador de MD
em que a activou.
• O leitor não está bem ligado à fonte de som.
Ligue-o correctamente à fonte de som.
• Introduziu um MD pré-gravado. Substitua-o
por um MD gravável
• O MD não tem mais espaço livre para gravação.
Substitua-o por um MD gravável com espaço
suficiente ou apague as faixas que não quiser
conservar.
• Houve um corte de corrente ou desligou-se a
fonte de alimentação. Os dados gravados nesse
ponto podem ter sido apagados. Repita a
gravação.
O som gravado tem quebras.
• O som foi gravado com o volume muito alto.
Volte a gravar com o volume mais baixo.
Não consegue ouvir, em estéreo,
um programa estéreo.
• Carregue em MONO/ST até a indicação
“Stereo” aparecer no visor (página 11).
O som está muito baixo ou é de
má qualidade.
• A emissão de FM estéreo pode ter interferências
(página 11).
• Afaste o leitor do televisor.
• Se utilizar o telecomando enquanto ouve um
programa de rádio em MW/LW, podem ocorrer
interferências. Isso é inevitável.
• Afaste a antena de MW/LW em anel do leitor.
O temporizador não funciona.
• Verifique se o relógio está certo.
• Verifique se houve um corte de corrente.
• Verifique se a indicação “TIMER REC” ou
“TIMER PLAY” aparece no visor.
• Verifique e altere as horas programadas para o
início/fim se estiverem programadas para a
mesma hora.
Temporizador
Radio
Leitor de MD
Problema
continua
Informações adicionais
77PT
Detecção de avarias (continuação)
Solução
O telecomando não funciona.
• Se as pilhas estiverem fracas substitua todas as
pilhas do telecomando por pilhas novas (página
64).
• Verifique se está a apontar o telecomando para
o sensor no leitor.
• Retire qualquer obstáculo existente entre o
telecomando e o leitor.
• Verifique se o sensor não está exposto a luzes
fortes, como a luz solar directa ou uma lâmpada
fluorescente.
• Quando utilizar o telecomando, aproxime-se
mais do leitor.
Telecomando
Problema
A alimentação de corrente ou outras causas podem provocar um funcionamento instável pois
este leitor utiliza um micro-computador para fazer a ligação entre cada uma das operações. Se
ocorrerem problemas não descritos acima, desligue o cabo de alimentação de CA da
tomada de parede e volte a ligá-lo passados cerca de 20 segundos. Se não conseguir
resolver o problema, carregue na tecla RESET localizada no fundo do leitor com um objecto
pontiagudo (neste caso, o relógio, o temporizador ou as estações memorizadas voltam às
regulações iniciais. Volte a programar estes elementos se for necessário). Se o problema persistir,
consulte o agente Sony da sua zona.
RESET
78PT
Informações adicionais
Mensagens de erro
Se o leitor não conseguir executar uma função do MD ou do CD, pode aparecer, na
janela do visor, uma das mensagens indicadas abaixo.
Esta mensagem aparece a piscar
Se
Blank Disc
estiver a tentar reproduzir um MD sem nada gravado.
Cannot Edit
estiver a tentar utilizar a função Combinar na primeira
faixa do MD.
Disc Error
colocou um MD danificado ou um MD sem TOC
(informações sobre o conteúdo da gravação).
Disc Full
não houver mais espaço para gravação ou montagem de
faixas no MD. (Consulte “Limitações dos MD” na página
72.)
Name Full
a capacidade de identificação do MD tiver atingido o
limite máximo. Cada etiqueta pode ter no máximo 100
caracteres. Pode introduzir cerca de 1.700 caracteres em
cada MD.
No Disc
estiver a tentar reproduzir ou gravar sem ter introduzido
um CD ou MD no leitor.
No MD
estiver a tentar reproduzir ou gravar sem ter introduzido
um MD no leitor (no caso da gravação sincronizada, etc.)
PB Disc
estiver a tentar gravar ou montar num MD pré-gravado
(PB significa reprodução).
Protected
estiver a tentar gravar ou montar num MD com a patilha
na posição de protecção contra desgravação.
Sorry
estiver a tentar fazer uma montagem, ignorando as
limitações dos MD.
Trk Protect
estiver a tentar gravar ou montar uma faixa que tenha
sido protegida contra desgravação noutros gravadores de
MD.
No Text
seleccionou uma faixa que não contém informações de
texto durante a reprodução de um CD com informações
de texto.
Informações adicionais
79PT
Características técnicas
Secção do leitor de CD
Leitor de MD
Sistema
Sistema audio digital de disco compacto
Propriedades de díodo de laser
Material: GaAlAs
Comprimento de onda: 785 nm
Duração da emissão: Contínua
Saída de laser: Inferior a 44,6 µW
(Esta saída representa o valor medido a uma
distância de cerca de 200 mm da superfície da lente
da objectiva, existente no bloco de leitura óptica,
com uma abertura de 7 mm.)
Velocidade do eixo
200 r/min (rpm) a 500 r/min (rpm) (CLV)
Número de posições de programa
2
Resposta em frequência
20 - 20.000 Hz +1/–1 dB
Choro e flutuação
Abaixo do limite mensurável
Sistema
Sistema audio digital de Minidisc
Disco
MiniDisc
Propriedades de díodo de laser
Material: GaAlAs
Comprimento de onda: 785 nm
Duração da emissão: Contínua
Saída de laser: Inferior a 44,6 µW
(Esta saída representa o valor medido a uma
distância de cerca de 200 mm da superfície da lente
da objectiva, existente no bloco de leitura óptica,
com uma abertura de 7 mm.)
Tempo de gravação/reprodução
Máximo 80 minuto (com MDW-80)
Rotações
400 rpm a 900 rpm (CLV)
Correcção de erros
Advanced Cross Interleave Reed Solomon Code
(ACIRC)
Frequência de amostragem
44,1 kHz
Codificação
Adaptive TRansform Acoustic Coding (ATRAC)
Sistema de modulação
EFM (Eight-to-Fourteen Modulation)
Número de posições de programa
2 posições de programa estéreo
Resposta em frequência
20 - 20.000 Hz +1/–2 dB
Relação sinal-ruído
Superior a 80 dB (durante a reprodução)
Choro e flutuação
Abaixo do limite mensurável
Secção do rádio
Intervalo de frequências
FM: 87,5 - 108 MHz
MW: 531 - 1.602 kHz
LW: 153 - 279 kHz
IF FM: 10,7 MHz
MW/LW: 450 kHz
Antenas
FM: Antena de fio
MW/LW: Antena em anel
Super woofer
Altifalante
Woofer: 10 cm diâmetro., 4,0 ohms, tipo cone
Potência de saída
30 W (a 100 Hz)
Consumo de energia
CA 28 W
Dimensões (incluindo peças salientes)
Aprox. 172 × 181 × 231 mm (l/a/p)
Peso
Aprox. 3,6 kg
80PT
Informações adicionais
Geral
Colunas
Gama total : 8 cm de diâmetro, 4 ohms tipo cone (2)
Entradas
LINE IN (minificha estéreo): Sensibilidade
436 mV/870 mV
Saídas
Ficha para auscultadores (minificha estéreo) (1):
Para auscultadores com uma impedância de 32
ohms
Potência máxima de saída
7W+7W
Requisitos de energia
Para um sistema pessoal de minidisco:
230 V AC, 50 Hz
Para o telecomando:
Pilhas 3 V DC, 2 R6 (tamanho AA)
Consumo de energia
34 W
Dimensões (incl. peças salientes)
Leitor: aprox. 152 × 189 × 235 mm (w/h/d)
Altifalante esquerdo: aprox. 139 × 181 × 235 mm
(w/h/d)
Altifalante direito: aprox. 139 × 181 × 235 mm
(w/h/d)
Peso
Leitor: aprox. 2,9 kg
Altifalante esuqerdo: aprox. 2,8 kg
Altifalante direito: aprox. 1,4 kg
Acessórios fornecidos
Telecomando (1)
Antena de fio para FM (1)
Antena de MW/LW em anel (1)
Cabo de ligação audio (2)
Acessórios opcionais
Auscultadores da série MDR da Sony
As patentes dos EUA e estrangeiras são registadas pela
Dolby Laboratories Licensing Corporation.
Design e especificações sujeitos a alteração sem aviso
prévio.
Informações adicionais
81PT
Índice remissivo
A, B
L
R
ATRAC 75
AUTO PRESET 23
Leitor de CD 12
Leitor de MD 12
Ligação
do cabo de alimentação
CA 64
do sistema. Consulte Ligar
o sistema
dos componentes
opcionais 66
Ligar
altifalantes 61
antenas 63, 65
cabo de alimentação 64
componentes opcionais
66
o sistema 60
super woofer 62
Limitações do sistema 72
Limpeza 71
Localizar um ponto
específico de uma faixa 18
Localizar uma faixa
específica 18
RDS 26
Regular
o volume 5, 9, 11
os agudos 69
os graves 69
Relógio 53
Reprodução aleatória 22
Reprodução de programa
20
Reprodução repetitiva 19
Reproduzir
as estações memorizadas
25
as faixas várias vezes 19
um CD 4
um MD 8
Resolução de problemas 76
M, N
T
TA 29
Temporizador
para a gravação 57
para a reprodução 55
HIGH SPEED 7, 33
MEGA BASS 69
Melhorar a recepção da
transmissão 11
Memorizar estações de rádio
23
Mensagens de erro 79
Montar 39
I, J, K
O
Informações de texto num
CD 16
Instalação 60
Ouvir rádio 10
C, D
Criar o seu próprio
programa 20
E
EON 28
Estações de rádio
memorizar 23
ouvir 10
F
Familiarizar-se com o MD
74
Fontes de alimentação 64
Função Apagar 41
Função Combinar 46
Função Dividir 44
Função Mover 48
Função Nome 49
G
Gravar
um CD 6, 37
um MD 6, 37, 38
H
P, Q
Pilhas
para o telecomando 64
PTY 30
Corporation
82PTSony
Informações
adicionais
S
Sistema de gestão de cópias
em série 73
Super woofer 62, 68
U
Utilizar
o visor 12-15
V, W, X, Y, Z
Verificar o tempo de
reprodução
do CD 12
do MD 14
Visor 12-15
Download PDF