Sony GTK-N1BT Draadloze speaker met BLUETOOTH®-technologie Gebruiksaanwijzing

Add to my manuals
2 Pages

advertisement

Sony GTK-N1BT Draadloze speaker met BLUETOOTH®-technologie Gebruiksaanwijzing | Manualzz
4-471-163-52 (1)
Personal Audio System
Gebruiksaanwijzing
©2013 Sony Corporation
Printed in China
NL
GTK-N1BT
Verwijdering van oude
elektrische en elektronische
apparaten (Toepasbaar
in de Europese Unie
en andere Europese
landen met gescheiden
inzamelingssystemen)
WAARSCHUWING
Om het risico op brand te voorkomen, zorgt
u dat de ventilatieopening van het apparaat
niet wordt afgedekt met kranten, tafelkleden,
gordijnen, enz.
Stel het apparaat ook niet bloot aan open vuur
(zoals kaarsen).
Om het risico op een elektrische schok of brand
te voorkomen, zorgt u dat het apparaat niet
wordt blootgesteld aan vloeistoffen. Plaats dus
geen objecten gevuld met vloeistof, zoals een
vaas, op het apparaat.
Installeer de stereo-installatie niet in een krappe
ruimte, zoals een boekenkast of ingebouwde
kast.
Aangezien de hoofdstekker wordt gebruikt
om het apparaat los te koppelen van het
elektriciteitsnet, sluit u het apparaat aan op een
gemakkelijk bereikbaar stopcontact. Mocht u een
abnormale situatie van het apparaat ontdekken,
dan trekt u de netstekker onmiddellijk uit het
stopcontact.
Het apparaat is niet losgekoppeld van het
elektriciteitsnet zolang de stekker in het
stopcontact zit, ondanks dat het apparaat zelf is
uitgeschakeld.
Stel batterijen of apparaten met batterijen niet
bloot aan extreme hitte, zoals direct zonlicht en
vuur.
Na te zijn getest is gebleken dat dit apparaat
voldoet aan de eisen die gesteld worden in
de EMC-richtlijn voor het gebruik van een
aansluitkabel korter dan 3 meter.
Kennisgeving aan klanten: de
volgende informatie is alleen van
toepassing op apparaten verkocht in
landen waarin de EU-richtlijnen geldig
zijn.
Dit product werd geproduceerd door of in
opdracht van Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Vragen met
betrekking tot product conformiteit gebaseerd
op EU-wetgeving kunnen worden gericht aan
de gemachtigde vertegenwoordiger, Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Duitsland. Voor service- of
garantiezaken verwijzen wij u door naar de
adressen in de afzonderlijke service of garantie
documenten.
Hierbij verklaart Sony Corp. dat het toestel in
overeenstemming is met de essentiële eisen
en de andere relevante bepalingen van richtlijn
1999/5/EG.
Nadere informatie kunt u vinden op:
http://www.compliance.sony.de/
Het symbool op het product of op de verpakking
wijst erop dat dit product niet als huishoudelijk
afval mag worden behandeld. Het moet
echter naar een plaats worden gebracht waar
elektrische en elektronische apparatuur wordt
gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op
de correcte manier wordt verwerkt, voorkomt u
voor mens en milieu negatieve gevolgen die zich
zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde
afvalbehandeling. De recycling van materialen
draagt bij tot het vrijwaren van natuurlijke
bronnen. Voor meer details in verband met het
recyclen van dit product, neemt u contact op
met de gemeentelijke instanties, het bedrijf
of de dienst belast met de verwijdering van
huishoudafval of de winkel waar u het product
hebt gekocht.
Licentie en opmerking over
handelsmerken
ˎiPhone,
ˎ
iPod, iPod classic, iPod nano en iPod
touch zijn gedeponeerde handelsmerken van
Apple Inc. in de V.S. en andere landen.
ˎDe
ˎ MPEG Layer-3 audiocoderingstechnologie
en patenten zijn onder licentie van Fraunhofer
IIS en Thomson.
ˎWindows
ˎ
Media is een gedeponeerd
handelsmerk of een handelsmerk van Microsoft
Corporation in de Verenigde Staten en/of
andere landen.
ˎHet
ˎ
woordmerk BLUETOOTH® en de
bijbehorende logo’s zijn gedeponeerde
handelsmerken van BLUETOOTH SIG, Inc. en
het gebruik van dergelijke merken door Sony
is onder licentie. Overige handelsmerken en
namen zijn eigendom van de overeenkomende
eigenaren.
ˎDe
ˎ N-markering is een handelsmerk of
gedeponeerd handelsmerk van Forum, Inc. in
de Verenigde Staten en in andere landen.
ˎ©
ˎ 2012 CSR plc en haar dochterondernemingen.
De aptX® markering en het aptX logo
zijn handelsmerken van CSR plc of een
van haar dochterondernemingen en zijn
mogelijk geregistreerd in één of meerdere
rechtsgebieden.
ˎAndroid
ˎ
is een handelsmerk van Google Inc.
ˎDit
ˎ product wordt beschermd door bepaalde
intellectuele-eigendomsrechten van Microsoft
Corporation. Gebruik of distributie van
dergelijke technologie buiten dit product om
is verboden zonder licentie van Microsoft of
een geautoriseerde dochteronderneming van
Microsoft.
ˎDe
ˎ systeem- en productnamen in
deze handleiding zijn in het algemeen
handelsmerken of gedeponeerde
handelsmerken van de fabrikant. ™ en de
®-markeringen zijn in deze handleiding
weggelaten.
Plaats van
bedieningsknoppen
Aan de slag
Bediening
Gebruik van de BLUETOOTHfunctie
Apparaat (voorkant)
U kunt naar muziek luisteren van uw "WALKMAN"
of een BLUETOOTH-apparaat over een draadloze
verbinding.
Voordat u de BLUETOOTH-functie gebruikt, dient
u pairing uit te voeren om uw BLUETOOTHapparaat te registreren.
Het systeem ondersteunt registratie en
verbinding van het BLUETOOTH-apparaat en
NFC, waarmee datacommunicatie mogelijk
is door gewoon een opgegeven locatie aan
te raken. Zie voor meer informatie over NFC
"Verbinden met one-touch (NFC)".
 Naar stopcontact
 FM-draadantenne
(horizontaal strekken.)
Apparaat (rechterkant wanneer
horizontaal geplaatst)
 Stroom
Steek de stekker van het netsnoer  in een stopcontact.
De demonstratie verschijnt op het display . Door een druk op   wordt het systeem ingeschakeld
en stopt de demonstratie automatisch.
Als de bijgeleverde stekkeradapter niet in het stopcontact past, haalt u deze van de stekker af (alleen
voor modellen voorzien van een stekkeradapter).
 Antenne
Steek de stekker van de FM-draadantenne  beslist in de juiste richting in de aansluiting.
Zoek een locatie en een richting met een goede ontvangst wanneer u de antenne plaatst.
Houd de antenne uit de buurt van het netsnoer om te voorkomen dat ruis wordt opgevangen.
 AUDIO IN (externe ingang)-aansluiting
Opmerking
Hoofdtelefoonuitvoer is niet beschikbaar omdat dit systeem
niet is uitgerust met een hoofdtelefoonaansluiting.
Afstandsbediening
Verbind optionele externe apparatuur middels een audiokabel (niet bijgeleverd).
 USB-poort
Verbind een iPod/iPhone of USB-apparaat middels een USB-kabel (niet bijgeleverd).
Het systeem opstellen
Uitsluitend
Europa
Verticale opstelling
Verwijdering van oude
batterijen (van toepassing
in de Europese Unie
en andere Europese
landen met afzonderlijke
inzamelingssystemen)
Dit symbool op de batterij of op de verpakking
wijst erop dat de batterij, meegeleverd met
van dit product niet als huishoudelijk afval
behandeld mag worden.
Op sommige batterijen kan dit symbool gebruikt
worden in combinatie met een chemisch
symbool. Het chemisch symbool voor kwik (Hg)
of lood (Pb) wordt toegevoegd wanneer de
batterij meer dan 0,0005 % kwik of 0,004 % lood
bevat.
Door deze batterijen op juiste wijze af te voeren,
helpt u mogelijke negatieve gevolgen voor
mens en milieu die zouden kunnen veroorzaakt
worden in geval van verkeerde afvalbehandeling
te voorkomen. Het recycleren van materialen
draagt bij tot het behoud van natuurlijke
bronnen.
In het geval dat de producten om redenen van
veiligheid, prestaties dan wel in verband met
data-integriteit een permanente verbinding
met een ingebouwde batterij vereisen, mag
deze batterij enkel door gekwalificeerd
servicepersoneel vervangen te worden.
Om ervoor te zorgen dat de batterij op een
juiste wijze zal worden behandeld, dient het
product aan het eind van zijn levenscyclus
overhandigd te worden aan het desbetreffende
inzamelingspunt voor de recyclage van
elektrisch en elektronisch materiaal.
Voor alle andere batterijen verwijzen we u naar
het hoofdstuk over hoe de batterij veilig uit het
product te verwijderen. Overhandig de batterij
aan het desbetreffende inzamelingspunt voor de
recyclage van batterijen.
Voor meer details in verband met het recyclen
van dit product of batterij, kan u contact
opnemen met de gemeentelijke instanties,
de organisatie het belast met de verwijdering
van huishoudelijk afval of de winkel waar u het
product hebt gekocht.
In deze handleiding worden voornamelijk de
bedieningsfuncties met de afstandsbediening
uitgelegd, maar dezelfde functies kunnen ook
worden uitgevoerd met de toetsen op het
apparaat met dezelfde of soortgelijke namen.
De BLUETOOTH-apparaten die met elkaar
moeten worden verbonden, moeten van
tevoren bij elkaar worden geregistreerd. Pairing
is de bewerking van het registreren van twee
apparaten. Wanneer het koppelen eenmaal is
uitgevoerd, hoeft dit niet opnieuw te gebeuren.
In de volgende situaties moet een pairing echter
opnieuw worden uitgevoerd:
ˎˎDe pairinginformatie werd gewist toen het
BLUETOOTH-apparaat werd gerepareerd.
ˎˎU probeert een pairing tussen het systeem
en meer dan 10 BLUETOOTH-apparaten uit
te voeren. Dit systeem kan een pairing met
maximaal 9 BLUETOOTH-apparaten hebben.
Als u een pairing met een ander BLUETOOTHapparaat uitvoert nadat u een pairing met
9 apparaten hebt uitgevoerd, wordt de
pairinginformatie van het apparaat dat het
eerst met het systeem werd verbonden,
overschreven door de informatie van het
nieuwe apparaat.
ˎˎPairingregistratie-informatie van dit systeem
wordt van het aangesloten apparaat gewist.
ˎˎAls u het systeem initialiseert of de
pairinghistorie van het systeem wist, wordt alle
pairinginformatie gewist.
Meer over de BLUETOOTH-aanduiding
Het systeem kan verticaal of horizontaal worden opgesteld. Kies de gewenste installatierichting.
Horizontale opstelling
Wat is pairing?
Met de BLUETOOTH-aanduiding in het midden
van de BLUETOOTH-toets  kunt u de
BLUETOOTH-status controleren.
Systeemstatus
Status aanduiding
Het systeem staat op
BLUETOOTH-stand-by
(wanneer het systeem
ingeschakeld is).
Tijdens koppeling met
BLUETOOTH
Het systeem probeert
verbinding te maken
met een BLUETOOTHapparaat.
Het systeem heeft
verbinding gemaakt
met een BLUETOOTHapparaat.
Knippert langzaam
blauw.
Knippert snel blauw.
Knippert blauw.
Plaats de twee (bijgeleverde) R6-batterijen (AA-formaat) met de polen in de juiste richting, zoals
hieronder aangegeven.
Brandt blauw.
U kunt gegevens in de AAC-codecindeling van
een BLUETOOTH-apparaat ontvangen. Stel
dit in het optiemenu in om de ontvangst in te
schakelen.
1 Druk op BLUETOOTH FUNCTION  op de
afstandsbediening of op BLUETOOTH  op
het apparaat totdat "BT AUDIO" op het display
 verschijnt.
2 Druk op OPTIONS  om het instelmenu te
tonen.
3 Druk herhaaldelijk op /  om "BT AAC" te
selecteren en druk vervolgens op
.
4 Druk herhaaldelijk op /  om "ON" of
"OFF" te selecteren en druk vervolgens op
.
Opmerkingen met betrekking tot het gebruik van de afstandsbediening
ˎBij
ˎ normaal gebruik gaan de batterijen ongeveer 6 maanden mee.
ˎGebruik
ˎ
geen oude batterij in combinatie met een nieuwe of een combinatie van verschillende batterijtypen.
ˎAls
ˎ u de afstandsbediening langere tijd niet gebruikt, moet u de batterijen verwijderen om eventuele schade door lekkage
van batterijen en corrosie te voorkomen.
De klok instellen
1 Druk op   om het systeem in te schakelen.
2 Druk op TIMER MENU  om de klokinstelfunctie te selecteren.
Wanneer "PLAY SET" knippert, drukt u herhaaldelijk op /  om "CLOCK" te selecteren en drukt u
vervolgens op
(enter) .
3 Druk herhaaldelijk op /  om het uur in te stellen en druk vervolgens op
verbinding wilt maken, binnen 1 meter van het
systeem.
2 Druk op BLUETOOTH FUNCTION  op de
afstandsbediening of op BLUETOOTH  op
het apparaat totdat "BT AUDIO" op het display
 verschijnt.
ˎˎDe BLUETOOTH-aanduiding  knippert
langzaam blauw.
ˎˎIndien het systeem hiervoor reeds
automatisch met het BLUETOOTH-apparaat
werd verbonden, drukt u op BLUETOOTH
 op het apparaat om de verbinding te
annuleren zodat "BT AUDIO" op het display
 verschijnt.
3 Houd BLUETOOTH  op het apparaat ten
minste 2 seconden ingedrukt.
De BLUETOOTH-aanduiding  knippert snel
blauw en "PAIRING" knippert op het display
.
Het systeem staat in de koppelingsmodus.
4 Voer de koppeling met het BLUETOOTH-
apparaat uit en zoek naar dit systeem met het
BLUETOOTH-apparaat.
Wanneer het zoeken voltooid is, verschijnt er
een lijst met de gevonden apparaten op de
display van het BLUETOOTH-apparaat.
ˎˎDit systeem verschijnt als "SONY:GTK-N1BT".
Als het niet verschijnt, voert u de procedure
opnieuw uit vanaf stap 1.
ˎˎWanneer u een verbinding tot stand
brengt met dit systeem, selecteert u
het audioprofiel (A2DP, AVRCP) op het
BLUETOOTH-apparaat.
ˎˎAls het BLUETOOTH-apparaat AVRCP
(Audio Video Remote Control Profile) niet
ondersteunt, kunt u niet afspelen en geen
andere bedieningen met het systeem
uitvoeren.
ˎˎZie voor meer informatie over bewerkingen
op het BLUETOOTH-apparaat dat u wilt
aansluiten, de gebruiksaanwijzing van het
BLUETOOTH-apparaat.
5 Selecteer "SONY:GTK-N1BT" in het display van
het BLUETOOTH-apparaat.
Als u wordt gevraagd een wachtwoord in te
voeren op het BLUETOOTH-apparaat, voert u
"0000" in.
6 Bedien het BLUETOOTH-apparaat en breng de
BLUETOOTH-verbinding tot stand.
Wanneer het koppelen voltooid is en er een
verbinding met het BLUETOOTH-apparaat tot
stand is gebracht, verandert het display 
van "PAIRING" naar "BT AUDIO" en knippert de
BLUETOOTH-aanduiding  langzaam blauw.
ˎˎAfhankelijk van het type BLUETOOTHapparaat kan de verbinding automatisch
beginnen nadat het koppelen is uitgevoerd.
Opmerkingen
Ontvangst van AAC-codec mogelijk
De afstandsbediening gebruiken
1 Plaats het BLUETOOTH-apparaat waarmee u
ON: voor ontvangst van het
AAC-codecformaat
OFF: voor ontvangst van het SBC- of
aptX-codecformaat
Opmerkingen
ˎAls
ˎ u de setup instelt wanneer een BLUETOOTH-verbinding
is gemaakt, wordt de verbinding verbroken.
ˎVoor
ˎ
gebruik van een Apple-product, moet u dit systeem
met de laatste softwareversie updaten. Raadpleeg voor
meer informatie over het updaten de gebruiksaanwijzing
die bij uw Apple-product is geleverd.
ˎAls
ˎ het geluid wordt onderbroken tijdens ontvangst in
AAC-codecformaat, stelt u het BT AAC-menu in op "OFF".
Dit systeem aan een BLUETOOTHapparaat koppelen
.
4 Stel via dezelfde procedure de minuten in.
Opmerking
De klokinstellingen worden teruggesteld als u het netsnoer uit het stopcontact trekt of als er een stroomstoring optreedt.
De klok weergeven wanneer het systeem uit is
Druk op DISPLAY . De klok wordt ongeveer 8 seconden weergegeven.
BLUETOOTH-apparaat zoals
b.v. een "WALKMAN"
ˎ"Passkey"
ˎ
kan afhankelijk van het apparaat worden
aangeduid als "activeringscode", "PIN-code", "PINnummer", "wachtwoord" enzovoort.
ˎDe
ˎ stand-bystatus voor het koppelen van het systeem
wordt na ongeveer 5 minuten geannuleerd. Als het
koppelen mislukt, voert u de procedure opnieuw uit vanaf
stap 1.
ˎAls
ˎ u aan verschillende BLUETOOTH-apparaten wilt
koppelen, voert u de procedure van stap 1 tot en met 6
afzonderlijk uit voor elk BLUETOOTH-apparaat.
Verbinden met one-touch (NFC)
NFC maakt datacommunicatie mogelijk door
met uw apparaat een opgegeven locatie aan te
raken.
Compatibele smartphones zijn uitgerust met
de NFC-functie (compatibel besturingssysteem:
Android versie 2.3.3 of later, met uitzondering
van Android 3.x).
Raadpleeg de onderstaande website voor
informatie over compatibele apparaten.
http://support.sony-europe.com/
Voorbereiding op uw smartphone
(Android)
Een NFC-compatibele toepassing moet op
uw smartphone zijn geïnstalleerd. Als deze
niet geïnstalleerd is, kunt u "NFC eenvoudig
verbinden" downloaden van Google Play.
ˎˎIn sommige landen en regio’s kunnen NFCcompatibele toepassingen niet worden
gedownload.
ˎˎOp sommige smartphones kan deze functie
beschikbaar zijn zonder dat u "NFC eenvoudig
verbinden" hoeft te downloaden. In dit geval
kunnen de bediening en de specificaties van
de smartphone afwijken van de beschrijving in
deze handleiding.
1 Installeer de toepassing.
Als u toegang krijgt via de 2D-code
Gebruik de toepassing voor de 2D-codelezer.
U kunt het koppelen uitvoeren of proberen een
BLUETOOTH-verbinding te maken met een ander
BLUETOOTH-apparaat terwijl de BLUETOOTH-verbinding
tot stand wordt gebracht met één BLUETOOTH-apparaat.
De momenteel ingestelde BLUETOOTH-verbinding wordt
geannuleerd wanneer met succes een BLUETOOTHverbinding met een ander apparaat tot stand is gebracht.
Zoek "NFC eenvoudig verbinden" op Google
Play indien u de toepassing niet op de
bovengenoemde website kunt vinden en
installeer vervolgens de toepassing.
2 Stel uw smartphone zo in dat de NFC-functie
ingeschakeld is.
Raadpleeg voor meer informatie de
gebruiksaanwijzing die bij uw smartphone is
geleverd.
Informatie over de toepassing "NFC
eenvoudig verbinden"
Dit is een gratis toepassing die speciaal voor
Android wordt gebruikt. Zoek op het internet
meer informatie over "NFC eenvoudig verbinden"
en download de toepassing.
ˎˎIn sommige landen en regio's kunnen NFCcompatibele toepassingen niet worden
gedownload.
Een verbinding maken met uw
smartphone via one-touch
Raak gewoon met uw smartphone het
systeem aan. Het systeem wordt automatisch
ingeschakeld en het koppelen en de
BLUETOOTH-verbinding worden tot stand
gebracht.
1 Start de toepassing "NFC eenvoudig verbiden"
op uw smartphone.
Controleer of het display van de toepassing
verschijnt.
Raak met uw smartphone de N-mark  op
het apparaat aan en houd contact totdat de
smartphone gaat trillen.
"DEL LINK" knippert.
3 Druk op
.
"COMPLETE" verschijnt en alle informatie van
het koppelen wordt gewist.
Opmerkingen
ˎAls
ˎ u de informatie van het koppelen gewist hebt, kunt u
geen BLUETOOTH-verbinding maken tenzij het koppelen
opnieuw wordt uitgevoerd. Om na deze bediening weer
met een BLUETOOTH-apparaat te verbinden, moet u de
passkey of het wachtwoord weer invoeren.
ˎDe
ˎ BLUETOOTH-stand-bystatus wordt uitgeschakeld
wanneer u de informatie van het koppelen wist.
1 Druk op BLUETOOTH FUNCTION  op de
afstandsbediening of op BLUETOOTH  op
het apparaat totdat "BT AUDIO" op het display
 verschijnt.
2 Maak een BLUETOOTH-verbinding met het
BLUETOOTH-apparaat.
Nadat de verbinding is gemaakt, verschijnt
"LINKED" op het display  en vervolgens
wordt de naam getoond van het BLUETOOTHapparaat dat met het BLUETOOTH-apparaat is
ingesteld.
Indien het BLUETOOTH-apparaat al eerder
met dit systeem werd verbonden, kan het
automatisch opnieuw worden verbonden
zonder dat u iets hoeft te doen.
3 Druk op   op de afstandsbediening of op
  op het apparaat om de weergave te
starten.
Afhankelijk van het BLUETOOTH-apparaat
moet u mogelijk tweemaal op   of  
drukken.
Afhankelijk van het BLUETOOTH-apparaat
moet u mogelijk de AV-toepassing op het
BLUETOOTH-apparaat van tevoren starten.
afstandsbediening of verdraai de volumeschijf
 op het apparaat om het volume in te
stellen.
Voltooi de verbinding met uw smartphone
door de instructies op het scherm te volgen.
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw
smartphone voor het gedeelte van uw
smartphone dat u als aanraakcontact moet
gebruiken.
ˎˎU verbreekt de gemaakte verbinding door met
uw smartphone de N-mark  op het apparaat
aan te raken.
ˎˎWanneer u het apparaat aanraakt met een
NFC-compatibele smartphone terwijl een
ander BLUETOOTH-apparaat met dit systeem
is verbonden, wordt het BLUETOOTHapparaat ontkoppeld en het systeem met de
smartphone verbonden.
ˎˎAls u met de smartphone die met dit systeem
is verbonden, een andere NFC-compatibele
BLUETOOTH-hoofdtelefoon of luidspreker
aanraakt, wordt de verbinding tussen het
systeem en de smartphone verbroken en wordt
een verbinding gemaakt met het aangeraakte
BLUETOOTH-apparaat.
schakelen.
Wanneer "BT STBY" op "ON" is gezet, wordt
het systeem ingeschakeld en kunt u naar
muziek luisteren door de BLUETOOTHverbinding op de aangesloten component in
te schakelen.
App Remote via draadloze
BLUETOOTH-technologie
(Android-telefoon)
U moet de "App Remote" toepassing van Google
Play downloaden voor een Android-telefoon.
Nadat de toepassing is gedownload op een
Android-telefoon die met het apparaat is
verbonden, beschikt u over de volgende
functies:
—Bediening van het apparaat voor het starten
en regelen van compatibele toepassingen op
de Android-telefoon.
—Bediening van de Android-telefoon met
eenvoudige vingerbewegingen voor het
regelen van de bron van het apparaat.
—Tonen van gedetailleerde broninformatie
(titel, artiestnaam, albumart, etc.) op de
Android-telefoon.
—Automatisch lezen van binnenkomende
tekstberichten/SMS.
De beschikbare bedieningen zijn afhankelijk
van de toepassing. Ga voor details aangaande
beschikbare toepassingen naar de volgende site:
http://support.sony-europe.com/
Installeren van de toepassing
Als u toegang krijgt via de 2D-code
Gebruik de toepassing voor de 2D-codelezer.
Overige bedieningen
Actie
Handeling:
Afspelen
pauzeren
Druk op   op de
afstandsbediening of op
  op het apparaat.*
Afspelen
stoppen
Een map
selecteren
Druk op  .
+/  (
Druk op
 op het apparaat).
+/
Een bestand
Druk op / .
selecteren
Een punt in een Houd /  (of
bestand zoeken /  op het apparaat)
tijdens weergave even
ingedrukt en laat de toets los
op het gewenste punt.
Zoek "App Remote" op Google Play indien u
de toepassing niet op de bovengenoemde
website kunt vinden en installeer vervolgens de
toepassing.
Opmerkingen
De "App Remote" toepassing via de BLUETOOTH-functie
is alleen beschikbaar voor Android-telefoons waarop
Android 2.2, 2.3, 4.0 of 4.1 is geïnstalleerd.
Het automatisch lezen van SMS is alleen mogelijk met
Android-telefoons waarop TTS Engine is geïnstalleerd.
Twee-weg muziekregeling met
Android-telefoon
Verlaag het volume van het apparaat alvorens
het mobiele apparaat te verbinden.
Opmerking
1 Verbind dit apparaat en het mobiele apparaat
Deze bewerking is mogelijk niet beschikbaar voor bepaalde
BLUETOOTH-apparaten. Daarnaast kunnen de werkelijke
bewerkingen verschillen, afhankelijk van het aangesloten
BLUETOOTH-apparaat.
Het adres van een aangesloten
BLUETOOTH-apparaat controleren
Druk op DISPLAY  terwijl de naam van het
BLUETOOTH-apparaat die met het verbonden
BLUETOOTH-apparaat is ingesteld op het
display  wordt getoond. Het adres van het
BLUETOOTH-apparaat verschijnt in twee delen
8 seconden op de display.
De BLUETOOTH-stand-bystand
instellen
Wanneer de BLUETOOTH-stand-bystand
ingeschakeld is, gaat het systeem naar de
wachtstand voor de BLUETOOTH-verbinding,
zelfs als het systeem uitgeschakeld is. Als
het systeem een afspeelopdracht van het
aangesloten BLUETOOTH-apparaat ontvangt,
wordt het ingeschakeld en wordt muziek
afgespeeld. De BLUETOOTH-stand-bystand
wordt standaard uitgeschakeld.
1 Druk op BLUETOOTH FUNCTION  op de
afstandsbediening of op BLUETOOTH  op
het apparaat totdat "BT AUDIO" op het display
 verschijnt.
2 Druk op OPTIONS  om het instelmenu te
tonen.
3 Druk herhaaldelijk op /  om "BT STBY" te
selecteren en druk vervolgens op
.
4 Druk herhaaldelijk op /  om "ON" of
"OFF" te selecteren en druk vervolgens op
.
Overige bedieningen
Actie
Afspelen
pauzeren
Afspelen
stoppen
Drukt u op
Druk op   op de
afstandsbediening of op
  op het apparaat. Druk
nogmaals op de toets om het
afspelen te hervatten.
 (stop) . Druk voor
het voortzetten van de
weergave op   op de
afstandsbediening of op
  op het apparaat.*1
Voor het annuleren van het
voortzetten van weergave,
drukt u nogmaals op  *2.
Een map
selecteren
Herhaaldelijk
+/ 
+/  op het apparaat).
(
Een bestand
 (achterwaarts)/
selecteren
(voorwaarts) .
Een punt in een Houd  (terug)/ (snel
bestand zoeken voorwaarts)  (/ 
op het apparaat) tijdens
weergave even ingedrukt
en laat de toets los op het
gewenste punt.
Herhaaldelijk
REPEAT  herhaaldelijk totdat
afspelen
" " (alle tracks herhalen) of
selecteren
" (één track herhalen)
"
wordt getoond.
*1Wanneer u een MP3/WMA-bestand met variabele
bitsnelheid (VBR) afspeelt, hervat het systeem het
afspelen mogelijk vanaf een ander punt.
2
* De weergave wordt vanaf de bovenste map voortgezet.
De weergavefunctie veranderen
Druk herhaaldelijk op PLAY MODE . U kunt
de normale weergavefunctie (voor weergave
op volgorde van alle bestanden op het USBapparaat), de map-weergavefunctie ("FLDR"
voor alle bestanden in de opgegeven map
op het USB-apparaat) of de willekeurige
weergavefunctie ("SHUF") selecteren.
Opmerkingen over de weergavefunctie
* Afhankelijk van het BLUETOOTH-apparaat moet u
mogelijk tweemaal op   op het apparaat drukken.
Druk op BLUETOOTH  op het apparaat.
"UNLINKED" verschijnt op het display .
Afhankelijk van het BLUETOOTH-apparaat kan
de verbinding automatisch geannuleerd worden
wanneer u stopt met afspelen.
1 Druk op BLUETOOTH FUNCTION  op de
2 Druk op CLEAR .
U kunt een BLUETOOTH-apparaat bedienen
door het systeem en BLUETOOTH-apparaat te
verbinden via AVRCP.
Controleer het volgende voordat u muziek gaat
afspelen:
ˎˎDe BLUETOOTH-functie van het BLUETOOTHapparaat is ingeschakeld.
ˎˎHet koppelen is voltooid.
De verbinding met het BLUETOOTHapparaat annuleren
De informatie van het koppelen
wissen
afstandsbediening of op BLUETOOTH  op
het apparaat totdat "BT AUDIO" op het display
 verschijnt.
Wanneer het systeem verbonden is met
een BLUETOOTH-apparaat, verschijnt
de apparaatnaam die is ingesteld voor
het verbonden BLUETOOTH-apparaat op
het display  van het systeem. Druk op
BLUETOOTH  op het apparaat om de
verbinding met dat BLUETOOTH-apparaat te
annuleren en vervolgens weer "BT AUDIO" te
tonen.
5 Druk op /  om het systeem uit te
4 Druk op VOLUME +/  op de
2 Raak met uw smartphone het apparaat aan.
Tip
Luisteren naar muziek via een
BLUETOOTH-verbinding
via de BLUETOOTH-functie.
2 Start de "App Remote" toepassing.
Indien de functie van het apparaat niet op
de toepassing verschijnt, moet u BLUETOOTH
 op het apparaat langer dan 2 seconden
ingedrukt houden.
Bepaalde weergavebedieningen van het
apparaat kunnen met het mobiele apparaat
worden uitgevoerd. Zie de help van de
toepassing voor details aangaande de
bediening met het mobiele apparaat.
Een bestand vanaf het USBapparaat weergeven
Het audioformaat dat op dit systeem kan worden
weergegeven is MP3/WMA*/AAC*/WAV.
* Bestanden voorzien van DRM (Digital Rights
Management)-auteursrechtenbescherming en bestanden
die zijn gedownload vanaf een online muziekwinkel
kunnen niet worden weergegeven op dit systeem. Als u
een van deze bestanden probeert af te spelen, speelt het
systeem het volgende onbeveiligde audiobestand af.
Raadpleeg de onderstaande website voor
informatie over compatibele USB-apparaten.
http://support.sony-europe.com/
1 Druk op USB FUNCTION  op de
afstandsbediening of druk herhaaldelijk op
FUNCTION  op het apparaat totdat "USB" op
het display  verschijnt.
2 Verbind het USB-apparaat met de USB-poort
 op het apparaat.
Indien het systeem het USB-apparaat niet
herkent, moet u het USB-apparaat even
ontkoppelen en vervolgens weer aansluiten.
3 Druk op   op de afstandsbediening of op
  op het apparaat om de weergave te
starten.
ˎWanneer
ˎ
u de willekeurige weergavefunctie ("SHUF")
selecteert, geeft het systeem alle audiobestanden op
het aangesloten USB-apparaat weer in een willekeurige
volgorde. In de willekeurige weergavefunctie kan
hetzelfde bestand meerdere keren worden weergegeven.
ˎWanneer
ˎ
de weergavefunctie is ingesteld op de mapweergavefunctie, is "
" niet beschikbaar.
ˎWanneer
ˎ
de weergavefunctie is ingesteld op de
willekeurige weergavefunctie, is de herhaalde
weergavefunctie niet beschikbaar.
ˎWanneer
ˎ
herhaalde weergave is ingesteld, is de
willekeurige weergavefunctie niet beschikbaar. Wanneer
de herhaalde weergavefunctie is ingesteld op de mapweergavefunctie, is "
" niet beschikbaar.
ˎWanneer
ˎ
u het systeem uitschakelt, wordt de
geselecteerde willekeurige weergavefunctie ("SHUF")
geannuleerd en keert de weergavefunctie terug naar de
normale weergavefunctie.
Opmerking over herhaalde weergave
Als u " " selecteert terwijl het systeem in de normale
weergavefunctie staat, voert het systeem de herhaalde
weergave uit van alle audiobestanden op het USB-apparaat
tot u de weergave stopt. Als u " " selecteert terwijl het
systeem in de map-weergavefunctie staat, voert het
systeem de herhaalde weergave uit van alle bestanden in
de opgegeven map tot u de weergave stopt.
Opmerkingen
ˎAls
ˎ een USB-kabelverbinding noodzakelijk is, sluit
u de USB-kabel aan die bij het USB-apparaat werd
geleverd. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing die bij het
USB-apparaat werd geleverd voor informatie over de
bedieningsmethode.
ˎHet
ˎ
kan ongeveer 10 seconden duren voordat "READING"
wordt afgebeeld, afhankelijk van het type USB-apparaat
dat is aangesloten.
ˎSluit
ˎ
het systeem en het USB-apparaat niet aan via een
USB-hub.
ˎNadat
ˎ
het USB-apparaat is aangesloten, leest het systeem
alle bestanden op het USB-apparaat. Als er veel mappen
of bestanden op het USB-apparaat staan, kan het lang
duren voordat het lezen van het USB-apparaat is voltooid.
ˎBij
ˎ sommige aangesloten USB-apparaten kan na een
bediening een korte vertraging optreden voordat deze
wordt uitgevoerd door het systeem.
ˎCompatibiliteit
ˎ
met alle codeer-/schrijfsoftware kan
niet worden gegarandeerd. Als audiobestanden op het
USB-apparaat oorspronkelijk werden gecodeerd met
incompatibele software, kunnen dergelijke bestanden ruis
of onderbroken geluid voortbrengen, of mogelijk in het
geheel niet worden weergegeven.
ˎDit
ˎ systeem kan geen audiobestanden op het USBapparaat weergeven in de volgende gevallen:
wanneer het totaal aantal audiobestanden in een map
hoger is dan 256.
wanneer het totaal aantal audiobestanden op een USBapparaat hoger is dan 65.536.
wanneer het totaal aantal mappen op een USB-apparaat
hoger is dan 256 (inclusief de "ROOT"-map en lege
mappen).
Deze aantallen kunnen verschillen afhankelijk van de
bestands- en mapstructuur. Sla geen andere typen
bestanden of overbodige mappen op een USB-apparaat
op waarop audiobestanden staan.
ˎHet
ˎ
systeem kan slechts weergeven tot 8 mapniveaus
diep.
ˎDit
ˎ systeem ondersteunt niet noodzakelijkerwijs alle
functies van het aangesloten USB-apparaat.
ˎDe
ˎ hervattingsweergave wordt geannuleerd wanneer het
netsnoer wordt losgekoppeld.
ˎMappen
ˎ
waarop geen audiobestanden staan worden
overgeslagen.
ˎU
ˎ kunt met dit systeem luisteren naar de volgende audioindelingen:
MP3: bestandsextensie ".mp3"
WMA: bestandsextensie ".wma"
AAC: bestandsextensie ".m4a"
WAV: bestandsextensie ".wav"
Houd er rekening mee dat ook wanneer de bestandsnaam
de juiste bestandsextensie heeft, maar het werkelijke
bestand anders is, het systeem ruis kan produceren of er
een storing kan optreden.
ˎOntkoppel
ˎ
het USB-apparaat na het stoppen van de
weergave.
Het systeem gebruiken als een acculader
Wanneer het systeem is ingeschakeld kunt
u het systeem als acculader gebruiken voor
USB-apparaten die zijn uitgerust met een
oplaadfunctie.
Druk op USB FUNCTION  op de
afstandsbediening of druk herhaaldelijk op
FUNCTION  op het apparaat totdat "USB" op
het display  verschijnt.
Het opladen start wanneer het USB-apparaat is
verbonden met de USB-poort . De laadstatus
wordt afgebeeld op het display van het USBapparaat. Voor meer informatie leest u de
gebruiksaanwijzing van uw USB-apparaat.
Weergeven met de iPod/iPhone
1 Druk op USB FUNCTION  op de
afstandsbediening of druk herhaaldelijk op
FUNCTION  op het apparaat totdat "USB" op
het display  verschijnt.
2 Verbind de iPod/iPhone met de USB-poort
Indien het scannen niet stopt, drukt u op
  om het te stoppen en handmatig af te
stemmen (zie hieronder).
Wanneer u afstemt op een FM-zender
met RDS-diensten, wordt informatie
zoals de servicenaam en de zendernaam
meegezonden met het zendsignaal.
Voor handmatig afstemmen
Druk herhaaldelijk op TUNING MODE  totdat
"MANUAL" wordt getoond en druk vervolgens
herhaaldelijk op TUNING +/  om op de
gewenste zender af te stemmen.
Tip
Om statische ruis bij een zwakke FM-stereozender te
verminderen, drukt u herhaaldelijk op FM MODE  totdat
"MONO" verschijnt om de stereo-ontvangst uit te schakelen.
U verliest het stereo-effect, maar de ontvangst is beter.
Radiozenders vooraf instellen
1 Stem af op de gewenste zender.
2 Druk op TUNER MEMORY  om de
tunergeheugenfunctie te selecteren.
 op het apparaat met gebruik van de bij de
iPod/iPhone geleverde USB-kabel.
"USB" op het display  verandert naar "iPod".
Indien het display niet naar "iPod" verandert,
moet u de iPod/iPhone even ontkoppelen en
vervolgens weer aansluiten.
3 Druk op   op de afstandsbediening of op
  op het apparaat om de weergave te
starten.
De iPod/iPhone bedienen
Actie
Afspelen
pauzeren
Afspelen
stoppen
Een track of
hoofdstuk van
het gesproken
boek of de
podcast te
selecteren
Een punt in
een track of
hoofdstuk van
het gesproken
boek of de
podcast te
zoeken
Drukt u op
Druk op   op de
afstandsbediening of op 
 op het apparaat.
 (stop) .
 (achterwaarts)/
(voorwaarts) .
Houd  (terug)/ (snel
voorwaarts)  (/
 op het apparaat) tijdens
weergave even ingedrukt
en laat de toets los op het
gewenste punt.
Voorkeurnummer
3 Druk herhaaldelijk op TUNING +/  of /
 om het gewenste voorkeurnummer te
kiezen.
Als er al een andere zender is toegewezen
aan het geselecteerde voorkeurnummer,
wordt deze zender vervangen door de nieuwe
zender.
4 Druk op  om de zender op te slaan.
5 Herhaal stap 1 t/m 4 om andere zenders vast
te leggen.
U kunt maximaal 20 FM-zenders opslaan.
Afstemmen op een vooraf ingestelde
radiozender
Indien u een radiozender heeft vastgelegd onder
voorkeurnummer 1 t/m 6, wordt op deze zender
afgestemd door een druk op TUNER MEMORY
NUMBER (1 t/m 6)  wanneer FM als bron is
gekozen.
Indien u eenradiozender heeft vastgelegd
onder voorkeurnummer 7 of hoger, moet u
herhaaldelijk op TUNING MODE  drukken
totdat "PRESET" wordt getoond en drukt u
daarna herhaaldelijk op TUNING +/  om het
gewenste voorkeurnummer te selecteren.
Het systeem gebruiken als een acculader
U kunt het systeem gebruiken als een acculader
(batterijlader) voor een iPod/iPhone, ongeacht of
het systeem is in- of uitgeschakeld.
Druk op USB FUNCTION  op de
afstandsbediening of druk herhaaldelijk op
FUNCTION  op het apparaat totdat "USB" op
het display  verschijnt.
Verbind de iPod/iPhone met de USB-poort 
wanneer de weergave van de iPod/iPhone is
gestopt en de batterij wordt opgeladen. De
laadstatus wordt afgebeeld op het display van
de iPod/iPhone.
Voor meer informatie leest u de
gebruiksaanwijzing van uw iPod/iPhone.
Het opladen van een iPod/iPhone stoppen
Haal de iPod/iPhone van het apparaat af.
Opmerkingen over het opladen van een iPod/iPhone
U kunt de iPod/iPhone niet opladen wanneer het systeem
is uitgeschakeld. Bepaalde iPod/iPhone modellen worden
mogelijk niet opgeladen vanwege hun kenmerken.
Opmerkingen
ˎSchakel
ˎ
de functie "Schud voor shuffle" uit op de iPod/
iPhone om te voorkomen dat tracks onverwachts wisselen
tijdens het luisteren naar muziek op een hoog volume.
ˎAls
ˎ de batterij van de iPod/iPhone leeg is, kan het systeem
hem mogelijk niet herkennen. In dat geval, laadt u hem op
met behulp van een computer, enz., en sluit u hem daarna
aan op dit systeem.
ˎDe
ˎ prestaties van het systeem kunnen variëren afhankelijk
van de specificaties van uw iPod/iPhone.
ˎHoud
ˎ
/  even ingedrukt voor het snel
achterwaarts (of snel voorwaarts) spoelen tijdens
videoweergave indien /  niet functioneert.
ˎDruk
ˎ
op VOLUME +/  op de afstandsbediening of
verdraai de volumeschijf  op het apparaat om het
volume in te stellen. Het volumeniveau verandert niet
wanneer u dit instelt op de iPod/iPhone.
ˎVoor
ˎ
het bedienen van de iPod/iPhone raadpleegt u de
gebruiksaanwijzing van de iPod/iPhone.
ˎSony
ˎ
kan geen aansprakelijkheid accepteren in het geval
gegevens opgenomen op de iPod/iPhone verloren gaan
of beschadigd raken bij gebruik van een iPod/iPhone met
dit systeem.
Luisteren naar de radio
1 Druk op TUNER FUNCTION  op de
afstandsbediening of druk herhaaldelijk op
FUNCTION  op het apparaat totdat "FM" op
het display  verschijnt.
2 Stem af op een zender.
Voor automatisch scannen
Druk herhaaldelijk op TUNING MODE 
totdat "AUTO" wordt getoond en druk
vervolgens op TUNING +/ . Het scannen
stopt automatisch, waarna "ST" (alleen voor
stereoprogramma’s) op het display  oplicht
wanneer een zender is gevonden.
Optionele audiocomponenten
gebruiken
1 Bereid de geluidsbron voor.
Verbind het extra audiocomponent met de
AUDIO IN-aansluiting  op het apparaat
middels een analoog audiosnoer (niet
bijgeleverd).
2 Stel het volumeniveau in op het minimum.
Druk herhaaldelijk op VOLUME   op de
afstandsbediening of draai de volumeschijf 
op het apparaat linksom totdat "VOL MIN" op
het display  verschijnt.
3 Druk op AUDIO IN FUNCTION  op de
afstandsbediening of druk herhaaldelijk op
FUNCTION  op het apparaat totdat "AUDIO
IN" op het display  verschijnt.
4 Start de weergave.
Begin met het weergeven van de aangesloten
component en stel het volumeniveau in.
Opmerking
De stand-bystand van het systeem wordt mogelijk
automatisch geactiveerd als het volumeniveau van de
aangesloten component te laag is. Stel het volume van
de component in. Zie "De automatische stand-byfunctie
instellen".
De toetsen op het apparaat
vergrendelen (kinderslot)
U kunt de toetsen op het apparaat vergrendelen
(uitgezonderd  ) om ongewenste
bediening, door bijvoorbeeld kinderen, te
voorkomen.
Houd   op het apparaat langer dan
5 seconden ingedrukt. "CHILD" en "LOCK
ON" verschijnen op het display . U kunt
het systeem nu alleen met de toetsen op de
afstandsbediening bedienen.
Houd   op het apparaat weer langer dan
5 seconden ingedrukt totdat "CHILD" en "LOCK
OFF" op het display  verschijnen om de
vergrendeling te annuleren.
Opmerking
Het kinderslot wordt geannuleerd wanneer het netsnoer
wordt ontkoppeld.
Het geluid aanpassen
Actie
Het
volumeniveau
instellen
Een
geluidseffect
instellen
5 Volg dezelfde procedure als in stap 4 om de
Algemeen
6 Selecteer de geluidsbron voor.
De demonstratie verschijnt op het display
 wanneer u de stekker van het netsnoer
in het stopcontact steekt terwijl het
systeem niet is ingeschakeld.
stoptijd voor de weergave in te stellen.
Drukt u op
VOLUME +/  (of draait u
de volumeschijf  op het
apparaat).
Herhaaldelijk op EQ .
Druk herhaaldelijk op /  totdat de
gewenste geluidsbron wordt getoond en druk
.
vervolgens op
7 Schakel het systeem uit.
Druk op  . Het systeem wordt
automatisch ingeschakeld vóór het ingesteld
tijdstip.
Als het systeem reeds is ingeschakeld op de
ingestelde begintijd, zal de weergavetimer
niet in werking treden. Bedien het systeem
niet vanaf het moment waarop het systeem
wordt ingeschakeld tot het moment waarop
het weergeven begint.
Tip
Dit systeem is uitgerust met de DSEE-functie om duidelijke
hoge tonen te reproduceren, ongeacht de afname van de
geluidskwaliteit als gevolg van compressie. De DSEEfunctie wordt gewoonlijk automatisch geactiveerd door
de geluidsbron te herkennen, maar wordt mogelijk niet
geactiveerd afhankelijk van de gebruikte functie.
ˎˎDruk éénmaal op DISPLAY  terwijl het
systeem is uitgeschakeld. De demonstratie
verdwijnt.
ˎˎStel de klok in. Zie "De klok instellen".
Het systeem wordt niet ingeschakeld.
ˎˎIs het netsnoer aangesloten?
Het systeem is onverwacht in de standbystand gezet.
Het luidsprekerlamppatroon
instellen
1 Druk op TIMER MENU .
2 Druk herhaaldelijk op /  om "SELECT" te
ˎˎDit is geen storing. Het systeem wordt
automatisch in de standby-stand gezet
wanneer gedurende 15 minuten geen
bediening plaatsvindt of geluidssignaal wordt
uitgevoerd. Zie "De automatische standbyfunctie instellen".
U kunt een luidsprekerlamppatroon selecteren
uit een reeks verlichtingspatronen. Het
luidsprekerlamppatroon zorgt voor een
verlichtingseffect op het ritme van de
muziekbron.
3
De klokinstelling of de werking van de
afspeeltimer is onverwacht geannuleerd.
Controleren van de instelling
Druk herhaaldelijk op LED SPEAKER .
Bij iedere druk op deze toets, verandert het
patroon.
De timer annuleren
Herhaal dezelfde procedure als hierboven
tot "OFF" in stap 3 wordt getoond en druk
.
vervolgens op
Begin opnieuw bij stap 1 van "De timers
gebruiken".
Druk herhaaldelijk op LED SPEAKER  totdat
"LED OFF" verschijnt.
Het display wijzigen
Opmerking
Als u een USB-apparaat selecteert als weergavebron en er
veel bestanden of mappen op dat apparaat staan, duurt
het lezen ervan enige tijd waardoor een kleine vertraging
optreedt voordat de weegave begint nadat de timer is
verstreken.
Opmerkingen voor de iPod/iPhone-gebruiker
Drukt u op
DISPLAY  herhaaldelijk terwijl
het systeem ingeschakeld is.
DISPLAY  herhaaldelijk terwijl
het systeem is uitgeschakeld.2)
U kunt de volgende informatie zien:
Verstreken weergavetijd, bestandsnaam en mapnaam.
Titel, artiest en albuminformatie.
2)
De STANDBY-aanduiding  op het apparaat is opgelicht
wanneer het systeem is uitgeschakeld.
1)
Het systeem kent de volgende displayfuncties.
Displayfunctie
Demonstratie
.
Druk herhaaldelijk op /  om "PLAY SEL"
.
te selecteren en druk vervolgens op
Veranderen van de instelling
Het luidsprekerlamppatroon
uitschakelen
Actie
Veranderen van
informatie op
het display 1)
De
displayfunctie
veranderen (zie
hieronder.)
selecteren en druk vervolgens op
Bij uitgeschakeld systeem
De demonstratie is
ingeschakeld.
Energiebesparings- Het display is uitgeschakeld om
stand2)
energie te besparen. De timer
en de klok blijven werken.
De klok wordt afgebeeld.
Klok3)
1)
De STANDBY-aanduiding  op het apparaat is opgelicht
wanneer het systeem is uitgeschakeld.
2)
U kunt de klok niet instellen in de energiebesparingsstand.
3)
De klokweergave verandert automatisch na 8 seconden
naar de energiebesparingsstand.
1)
Opmerkingen over de displayinformatie
ˎTekens
ˎ
die niet kunnen worden weergegeven, verschijnen
als "_".
ˎDe
ˎ totale weergaveduur van een USB-apparaat wordt niet
afgebeeld.
ˎDe
ˎ volgende gegevens worden niet juist afgebeeld:
De verstreken weergavetijd van een MP3-bestand dat
gecodeerd is met VBR (variabele overdrachtsnelheid).
Namen van mappen en bestanden die niet voldoen
aan de norm ISO9660 niveau 1, niveau 2 of Joliet in het
expansieformaat.
ˎDe
ˎ ID3-taginformatie voor MP3-bestanden wordt
afgebeeld wanneer ID3-tags van versie 1 en
versie 2 worden gebruikt (de weergave van ID3
versie 2-taginformatie heeft voorrang wanneer ID3-tags
van zowel versie 1 als versie 2 worden gebruikt voor
hetzelfde MP3-bestand).
De timers gebruiken
Het systeem heeft 2 timerfuncties. Bij gebruik
van beide timers, heeft de slaaptimer voorrang.
Slaaptimer:
U kunt met muziek in slaap vallen. De functie
werkt zelfs als de tijd nog niet is ingesteld.
Druk herhaaldelijk op SLEEP  om de gewenste
tijd te kiezen.
Druk om de slaaptimer te annuleren
herhaaldelijk op SLEEP  totdat "OFF" verschijnt.
Weergavetimer:
U kunt op een vooraf ingesteld tijdstip worden
gewekt door muziek van een FM-zender of USBapparaat. Zorg ervoor dat de tijd is ingesteld.
1 Bereid de geluidsbron voor.
Bereid de geluidsbron voor en druk
vervolgens op VOLUME +/  op de
afstandsbediening of draai de volumeschijf 
op het apparaat om het volume in te stellen.
2 Selecteer de timerinstelfunctie.
Druk op TIMER MENU .
3 Stel de weergavetimer in.
Druk herhaaldelijk op /  om "PLAY SET"
.
te selecteren en druk vervolgens op
4 Stel de starttijd voor de weergave in.
Druk herhaaldelijk op /  om het uur in te
. Stel via
stellen en druk vervolgens op
dezelfde procedure de minuten in.
ˎZorg
ˎ
ervoor dat de iPod/iPhone niet weergeeft tijdens het
gebruik van de weergavetimer.
ˎDe
ˎ weergavetimer wordt mogelijk niet geactiveerd,
afhankelijk van de status van de aangesloten iPod/iPhone.
Tip
De instelling van de weergavetimer blijft behouden zo lang
deze niet handmatig wordt geannuleerd.
De automatische standbyfunctie instellen
Met de automatische stand-byfunctie
wordt het systeem na ongeveer 15 minuten
automatisch stand-by geschakeld als er geen
bewerking wordt uitgevoerd of er geen audiouitgangssignaal is. "AUTO:STBY" verschijnt op
het display  2 minuten voor het systeem
stand-by wordt geschakeld. Standaard is de
automatische stand-byfunctie ingeschakeld.
Druk op de toetsen op het apparaat om de
automatische stand-byfunctie uit te schakelen.
Houd   ingedrukt terwijl het systeem is
ingeschakeld totdat "AUTO:STBY OFF" verschijnt.
Houd om de functie weer te activeren  
ingedrukt totdat "AUTO:STBY ON" verschijnt.
Opmerkingen
ˎDe
ˎ automatische stand-byfunctie werkt niet in de
tunerfunctie (FM), ook niet wanneer hij is ingeschakeld.
ˎMogelijk
ˎ
wordt het systeem niet automatisch in de
standby-functie gezet in de volgende gevallen:
wanneer een audiosignaal wordt gedetecteerd.
als een USB-apparaat is aangesloten.
tijdens weergave van audiobestanden.
terwijl de vooraf ingestelde weergavetimer of slaaptimer
in werking is.
systeem telt de tijd weer af totdat het stand-by
ˎHet
ˎ
wordt geschakeld, ook wanneer de automatische standbyfunctie is geactiveerd in de volgende gevallen:
als een USB-apparaat is aangesloten.
wanneer op een toets van de afstandsbediening of het
apparaat wordt gedrukt.
Problemen oplossen
1 Controleer of het netsnoer op de juiste wijze
en stevig is aangesloten.
2 Zoek uw probleem op in de onderstaande lijst
en neem de aangegeven maatregel.
Als het probleem blijft optreden, neemt u
contact op met de dichtstbijzijnde Sonyleverancier.
Indien de STANDBY-aanduiding 
knippert
Trek onmiddellijk de stekker van het
netsnoer uit het stopcontact en controleer de
onderstaande punten.
ˎˎWorden de ventilatieopeningen van het
systeem door iets geblokkeerd?
ˎˎMaakt de USB-poort  kortsluiting?
Nadat de STANDBY-aanduiding  stopt te
knipperen, sluit u het netsnoer weer aan
en schakelt u het systeem weer in. Als het
probleem blijft optreden, neemt u contact op
met de dichtstbijzijnde Sony-leverancier.
ˎˎAls er ongeveer een minuut verstrijkt zonder
dat u een bewerking uitvoert, wordt de
klokinstelling of de afspeeltimer automatisch
geannuleerd. Voer de bewerking opnieuw uit
vanaf het begin.
Er is een harde bromtoon of ruis hoorbaar
of het geluid is vervormd.
Het afspelen start niet vanaf de eerste
track.
ˎˎVerwijder of vermijd de obstakels indien
er obstakels tussen het systeem en uw
BLUETOOTH-apparaat zijn.
ˎˎIndien er apparaten in de buurt zijn die
elektromagnetische straling opwekken,
bijvoorbeeld draadloos LAN, een ander
BLUETOOTH-apparaat of een magnetronoven,
moet u deze verder weg plaatsen.
ˎˎVerlaag het volume van het aangesloten
BLUETOOTH-apparaat.
ˎˎStel de afspeelmodus in op de normale
weergavefunctie.
De naam van de toepassing komt niet
overeen met de werkelijke toepassing in
"App Remote".
ˎˎStart de toepassing opnieuw vanaf de "App
Remote" toepassing.
Wanneer de "App Remote" werkt
via BLUETOOTH, schakelt het display
automatisch naar "BT AUDIO".
ˎˎDe "App Remote" toepassing of BLUETOOTHfunctie werkt niet. Start de toepassing opnieuw.
USB-apparaat
Gebruikt u een ondersteund USBapparaat?
ˎˎZet het systeem uit de buurt van ruisbronnen.
ˎˎSluit het systeem aan op een ander
stopcontact.
ˎˎMonteer een ruisfilter (niet bijgeleverd) aan het
netsnoer.
ˎˎAls u een niet-ondersteund USB-apparaat
aansluit, kunnen de volgende problemen
optreden. Controleer de informatie op de
websites over compatibele USB-apparaten aan
de hand van de URL's vermeldt onder "Een
bestand vanaf het USB-apparaat weergeven".
Het USB-apparaat wordt niet herkend.
Bestands- of mapnamen worden niet
getoond.
Afspelen is onmogelijk.
Het geluid slaat over.
Er is ruis.
Het geluid wordt vervormd.
De afstandsbediening werkt niet.
"OVER CURRENT" verschijnt.
Er is geen geluid.
ˎˎWorden de ventilatieopeningen van het
systeem door iets geblokkeerd?
ˎˎEr zijn mogelijk tijdelijk geen uitzendingen op
de opgegeven zender.
Zware brom of ruis.
ˎˎVerwijder obstakels tussen
de afstandsbediening en de
afstandsbedieningssensor  op het apparaat
en plaats het apparaat uit de buurt van
neonverlichting.
ˎˎRicht de afstandsbediening op de
afstandsbedieningssensor  van het systeem.
ˎˎHoud de afstandsbediening dichterbij het
systeem.
ˎˎDe batterijen van de afstandsbediening kunnen
leeg zijn. Vervang de batterijen (R6/AAformaat) door nieuwe.
De STANDBY-aanduiding  blijft opgelicht
nadat de stekker van het netsnoer uit het
stopcontact is getrokken.
ˎˎDe STANDBY-aanduiding  dooft mogelijk niet
direct wanneer de stekker van het netsnoer uit
het stopcontact wordt getrokken. De indicator
gaat na ongeveer 40 seconden uit. Dit is geen
storing.
BLUETOOTH-apparaat
Koppelen onmogelijk.
ˎˎPlaats het BLUETOOTH-apparaat dichterbij het
systeem.
ˎˎKoppelen is misschien onmogelijk indien er
andere BLUETOOTH-apparaten in de buurt
van het systeem zijn. Schakel in dat geval de
andere BLUETOOTH-apparaten uit.
ˎˎVoer het wachtwoord dat op het BLUETOOTHapparaat was ingevoerd juist in.
Verbinden is niet mogelijk.
ˎˎHet BLUETOOTH-apparaat dat u probeert
te verbinden, ondersteunt niet het A2DPprofiel en kan niet met het systeem worden
verbonden.
ˎˎActiveer de BLUETOOTH-functie van het
BLUETOOTH-apparaat.
ˎˎMaak een BLUETOOTH-verbinding met het
BLUETOOTH-apparaat.
ˎˎDe geregistreerde informatie van het koppelen
werd gewist. Voer het koppelen opnieuw uit.
ˎˎDit systeem wordt niet herkend terwijl het met
een BLUETOOTH-apparaat is verbonden en er
kan geen verbinding worden gemaakt met een
ander BLUETOOTH-apparaat dat nog nooit is
gekoppeld.
ˎˎWis de geregistreerde informatie van het
koppelen van een BLUETOOTH-apparaat en
voer het koppelen opnieuw uit.
Het geluid slaat over of fluctueert of de
verbinding wordt verbroken.
ˎˎHet systeem en het BLUETOOTH-apparaat zijn
te ver van elkaar.
ˎˎVerwijder of vermijd de obstakels indien
er obstakels tussen het systeem en uw
BLUETOOTH-apparaat zijn.
ˎˎIndien er apparaten in de buurt zijn die
elektromagnetische straling opwekken,
bijvoorbeeld draadloos LAN, een ander
BLUETOOTH-apparaat of een magnetronoven,
moet u deze verder weg plaatsen.
Het geluid van uw "App Remote" kan niet op
dit systeem worden gehoord.
ˎˎVerhoog het volume op uw BLUETOOTHapparaat en stel vervolgens het volume in met
VOLUME +/–  op de afstandsbediening of de
volumeschijf  op het apparaat.
ˎˎEr is een probleem met het niveau van de
elektrische stroom van de USB-poort .
Schakel het systeem uit en koppel het USBapparaat los van de USB-poort . Verzeker u
ervan dat er geen probleem is met het USBapparaat. Als de aanduiding op het display
afgebeeld blijft, neemt u contact op met uw
dichtstbijzijnde Sony-dealer.
Er is geen geluid.
ˎˎHet USB-apparaat is niet juist aangesloten.
Schakel het systeem uit en sluit het USBapparaat weer aan.
Er is ruis, het geluid slaat over of is
vervormd.
ˎˎSchakel het systeem uit en sluit het USBapparaat weer aan.
ˎˎDe muziekgegevens zelf bevatten ruis,
of het geluid is vervormd. Er is mogelijk
ruis opgenomen tijdens het maken van
muziekgegevens als gevolg van de
omstandigheden van de computer. Maak de
audiodata opnieuw aan.
ˎˎVoor het coderen van de bestanden werd een
lage bitsnelheid gebruikt. Stuur bestanden
gecodeerd met hogere bitsnelheden naar het
USB-apparaat.
"READING" wordt langdurig weergegeven,
of het duurt erg lang voordat het afspelen
start.
ˎˎHet leesproces kan lang duren in de volgende
gevallen.
Er staan veel bestanden of mappen op het
USB-apparaat.
De bestandsstructuur is uitermate complex.
De geheugencapaciteit is extreem.
Het interne geheugen is gefragmenteerd.
Foutief display
ˎˎZend de muziekgegevens opnieuw naar het
USB-apparaat omdat de gegevens die nu op
het USB-apparaat zijn opgeslagen mogelijk
vervormd zijn.
ˎˎDe tekens die op het display van dit apparaat
kunnen worden afgebeeld zijn alleen letters
en cijfers. Overige tekens worden niet juist
afgebeeld.
Het USB-apparaat wordt niet herkend.
ˎˎSchakel het systeem uit en vervolgens weer
in. Verbind vervolgens het USB-apparaat weer
nadat u de "USB" functie heeft gekozen.
ˎˎControleer de informatie op de websites over
compatibele USB-apparaten aan de hand van
de URL's vermeldt onder "Een bestand vanaf
het USB-apparaat weergeven".
Het USB-apparaat werkt niet goed.
ˎˎRaadpleeg de gebruiksaanwijzing van het
USB-apparaat voor informatie over hoe u dit
probleem kunt oplossen.
Het afspelen start niet.
ˎˎSchakel het systeem uit, sluit het USB-apparaat
weer aan en schakel vervolgens het systeem in
ˎˎControleer de informatie op de websites over
compatibele USB-apparaten aan de hand van
de URL’s vermeldt onder "Een bestand vanaf
het USB-apparaat weergeven".
ˎˎDruk op   op de afstandsbediening of op
  op het apparaat om de weergave te
starten.
De bestanden kunnen niet worden
weergegeven.
ˎˎHet audiobestand heeft niet de extensie
".mp3", ".wma", ".m4a" of ".wav".
ˎˎDe gegevens zijn niet aangemaakt in het MP3/
WMA/AAC/WAV-formaat.
ˎˎUSB-apparaten die zijn geformatteerd in een
ander bestandssysteem dan FAT16 of FAT32
worden niet ondersteund.*
ˎˎAls u een USB-apparaat met partities gebruikt,
kunnen alleen de bestanden op de eerste
partitie worden weergegeven.
ˎˎBestanden die zijn gecodeerd, met een
wachtwoord beveiligd, enz., kunnen niet
worden weergegeven.
* Dit systeem ondersteunt de bestandssystemen FAT16 en
FAT32, maar sommige USB-apparaten ondersteunen niet
al deze FAT-bestandssystemen. Raadpleeg voor meer
informatie de gebruiksaanwijzing van ieder USB-apparaat
of neem contact op met de fabrikant.
Het aflezen duurt lang.
ˎˎVerlaag het aantal mappen of bestanden.
iPod/iPhone
Er is geen geluid.
ˎˎControleer of de iPod/iPhone op de juiste wijze
is aangesloten.
ˎˎZorg ervoor dat de iPod/iPhone muziek
weergeeft.
ˎˎControleer of de iPod/iPhone is bijgewerkt
met de meest recente softwareversie. Zo niet,
update de iPod/iPhone voordat u deze met het
systeem gebruikt.
ˎˎStel het volumeniveau in.
Het geluid is vervormd.
ˎˎControleer of de iPod/iPhone op de juiste wijze
is aangesloten.
ˎˎVerlaag het volumeniveau.
ˎˎStel de "EQ"-instelling van de iPod/iPhone in
op "Off" of "Flat".
Tijdens weergave verandert de track
onverwacht.
ˎˎSchakel de functie "Schud voor shuffle" (tracks
wisselen door de iPod/iPhone te schudden)
op de iPod/iPhone uit tijdens het luisteren
naar muziek op de iPod/iPhone op een hoog
volume. Als deze functie is ingeschakeld,
kunnen tracks onverwacht wisselen als gevolg
van de trillingen die worden veroorzaakt door
de geluidsdruk van het systeem.
De iPod/iPhone werkt niet.
ˎˎAls de batterij van de iPod/iPhone leeg is,
werkt deze mogelijk niet met dit systeem. In
dat geval, laadt u hem op met behulp van een
computer, enz., en sluit u hem daarna aan op
dit systeem.
ˎˎSluit alle draaiende toepassingen af op uw
iPod of iPhone voordat u hem met dit systeem
gebruikt. Voor meer informatie raadpleegt u de
gebruiksaanwijzing van de iPod/iPhone.
ˎˎControleer of de iPod/iPhone op de juiste wijze
is aangesloten.
ˎˎControleer of de iPod/iPhone is bijgewerkt
met de meest recente softwareversie. Zo niet,
update de iPod/iPhone voordat u deze met het
systeem gebruikt.
ˎˎOmdat de bediening van het systeem
anders is dan die van de iPod/iPhone, kunt
u de iPod/iPhone niet bedienen met behulp
van de toetsen van de afstandsbediening
of het apparaat. Gebruik in dit geval de
bedieningselementen van de iPod/iPhone.
De iPod/iPhone kan niet worden
opgeladen.
ˎˎAls de batterij van de iPod/iPhone leeg is, kan
het systeem hem mogelijk niet opladen, zelfs
niet als u hem aansluit op het systeem. In dat
geval, laadt u hem op met behulp van een
computer, enz., en sluit u hem daarna aan op
dit systeem.
ˎˎControleer of de iPod/iPhone op de juiste wijze
is aangesloten.
De iPod/iPhone wordt niet herkend.
ˎˎOntkoppel het netsnoer en sluit het weer aan
nadat de STANDBY-aanduiding  is gedoofd.
Schakel het systeem vervolgens weer in.
Het volumeniveau van de beltoon van de
iPhone verandert niet.
ˎˎStel het volumeniveau van de beltoon af op de
iPhone.
Tuner
Zware brom of ruis, of ontvangst van
radiozenders is niet mogelijk. ("ST"
knippert op het display .)
ˎˎSluit de antenne op de juiste wijze aan.
ˎˎProbeer de antenne op een andere plaats of in
een andere richting te plaatsen voor een betere
signaalontvangst.
ˎˎHoud de antennes uit de buurt van het
netsnoer om te voorkomen dat ruis wordt
opgevangen.
ˎˎSchakel alle dichtbij geplaatste elektrische
apparatuur uit.
Het systeem terugzetten op de
fabrieksinstellingen
Als het systeem nog steeds niet goed werkt, zet
u het systeem terug op de fabrieksinstellingen.
Gebruik de toetsen op het apparaat
om het systeem terug te stellen op de
fabrieksinstellingen.
1 Ontkoppel het netsnoer en sluit het weer aan
nadat de STANDBY-aanduiding  is gedoofd.
Schakel het systeem vervolgens in.
2 Houd   ingedrukt en druk tegelijk op 
.
Houd de twee toetsen tegelijk ingedrukt
totdat "RESET" op het display  verschijnt.
Alle door de gebruiker geconfigureerde
instellingen, zoals de vooraf ingestelde
radiozenders, de timer en de klok worden
verwijderd.
Berichten
CHILD LOCK : De kinderbeveiligingsfunctie
is ingeschakeld. Om het kinderslot uit te
schakelen, houdt u   op het apparaat
ingedrukt totdat "CHILD" en "LOCK OFF" op het
display  worden getoond.
ERROR : Het USB-apparaat kon niet worden
herkend of een onbekend apparaat is
aangesloten.
NoDEVICE : Er is geen USB-apparaat
aangesloten of het aangesloten USB-apparaat
is verwijderd.
NoMEMORY : Het geheugenmedium is niet in
het USB-apparaat gestoken.
NO TRACK : Het afspeelbare bestand op het
USB-apparaat is niet in het systeem geladen.
NOT USED : U probeerde een bepaalde
bediening uit te voeren onder omstandigheden
waarin die bediening niet mogelijk is.
NO SUPPORT : Een niet-ondersteund USBapparaat of niet-ondersteunde iPod/iPhone is
aangesloten, of de batterij van de aangesloten
iPod/iPhone is leeg.
TIME NG : De starttijd en eindtijd van de
afspeeltimer zijn ingesteld op dezelfde tijd.
Voorzorgsmaatregelen
Veiligheid
ˎˎTrek het netsnoer uit het stopcontact als het
systeem langere tijd niet gebruikt wordt. Als
u de stekker uit het stopcontact trekt, moet u
altijd de stekker vastpakken. Trek nooit aan het
netsnoer.
ˎˎWanneer er een voorwerp of vloeistof in het
systeem terechtkomt, verwijdert u het netsnoer
uit het stopcontact en moet u het toestel door
gekwalificeerd personeel laten controleren
voordat u het weer in gebruik neemt.
ˎˎHet netsnoer mag alleen worden vervangen
door een gekwalificeerde serviceleverancier.
Opstelling
ˎˎPlaats het systeem niet op een hellende
ondergrond of in extreem warme, koude,
stoffige, vuile of vochtige ruimtes, ruimtes
die niet goed kunnen worden geventileerd of
ruimtes waarin het toestel wordt blootgesteld
aan trillingen, direct zonlicht of fel licht.
ˎˎWanneer u het systeem installeert op
oppervlakken die zijn behandeld met een
speciale afwerking (bijvoorbeeld met was, olie
of poetsmiddelen), kan dit resulteren in vlekken
op of verkleuring van het oppervlak.
ˎˎCondensatie kan optreden op het
buitenoppervlak of binnenin en een storing in
het systeem veroorzaken wanneer het systeem
plotseling wordt verplaatst van een koude naar
een warme plaats. Als condens is gevormd,
schakelt u het systeem uit en laat u het
systeem uitgeschakeld staan tot de condens is
verdampt. Gebruik het systeem niet totdat de
condens volledig is verdampt.
Ophoping van warmte
ˎˎHet is normaal dat het toestel tijdens gebruik
warmer wordt.
ˎˎRaak de ombouw niet aan als het toestel
continu op een hoog volume is gebruikt, want
deze kan heet worden.
ˎˎBlokkeer de ventilatieopeningen niet.
Het luidsprekersysteem
Het ingebouwde luidsprekersysteem is niet
magnetisch afgeschermd waardoor het beeld
op een televisie die in de buurt staat magnetisch
vervormd kan raken. Zet in dat geval de tv uit,
wacht 15 tot 30 minuten en zet de tv weer aan.
Als geen verbetering optreedt, stelt u het
systeem verder van de televisie op.
De kast reinigen
Reinig dit systeem met een zachte doek die
licht is bevochtigd met een niet-agressief
reinigingsmiddel. Gebruik nooit schuursponsjes,
schuurpoeder of oplosmiddelen, zoals thinner,
benzine of alcohol.
BLUETOOTH draadloze
technologie
BLUETOOTH draadloze technologie is een
draadloze technologie voor de korte afstand
voor het verbinden van digitale apparatuur, zoals
personal computers en digitale fotocamera's.
Met de BLUETOOTH draadloze technologie kunt
u de betreffende apparaten binnen een bereik
van ongeveer 10 meter bedienen.
De BLUETOOTH draadloze technologie wordt
gewoonlijk tussen twee apparaten gebruikt,
maar één apparaat kan op meerdere apparaten
zijn aangesloten.
U hebt geen snoeren voor de aansluiting
nodig, zoals bij een USB-aansluiting, en u hoeft
apparaten niet naar elkaar toe te richten zoals
bij draadloze infraroodtechnologie. U kunt de
technologie gebruiken met één BLUETOOTHapparaat in uw tas of zak.
BLUETOOTH draadloze technologie is een
wereldwijde norm die door duizenden bedrijven
wordt ondersteund. Deze bedrijven produceren
producten die aan de wereldwijde norm
voldoen.
Ondersteunde BLUETOOTH-versies
en -profielen
Met een profiel wordt een standaardset
capaciteiten voor diverse BLUETOOTHproductcapaciteiten bedoeld. Zie "Technische
gegevens" voor details aangaande de
ondersteunde BLUETOOTH-versie en -profielen.
Opmerkingen
ˎAls
ˎ u een BLUETOOTH-apparaat wilt gebruiken dat op
dit systeem aangesloten is, moet het apparaat hetzelfde
profiel ondersteunen als dit systeem. De functies van het
BLUETOOTH-apparaat kunnen verschillen, afhankelijk van
de specificaties van het apparaat, zelfs als het hetzelfde
profiel heeft als dit systeem.
ˎVanwege
ˎ
de eigenschappen van draadloze BLUETOOTHtechnologie is het afspelen op dit systeem enigszins
vertraagd vergeleken met het afspelen van audio op het
verzendende apparaat.
Effectief communicatiebereik
BLUETOOTH-apparaten dienen te worden
gebruikt binnen ongeveer 10 meter
(onbelemmerde afstand) van elkaar. Het
effectieve communicatiebereik kan onder de
volgende omstandigheden korter worden.
Wanneer een persoon, metalen voorwerp,
muur of andere blokkade tussen de
apparaten met een BLUETOOTH-verbinding
zit
Locaties waar een draadloos LAN is
geïnstalleerd
In de buurt van magnetrons die in gebruik
zijn
Locaties met andere elektromagnetische
golven
Effecten van andere apparaten
BLUETOOTH-apparaten en draadloze
LAN's (IEEE 802.11b/g) gebruiken dezelfde
frequentieband (2,4 GHz). Wanneer u uw
BLUETOOTH-apparaat gebruikt in de buurt van
een apparaat met draadloze LAN-capaciteit,
kan elektromagnetische interferentie
plaatsvinden. Dit zou kunnen leiden tot lagere
gegevensoverdrachtssnelheden, ruis of
onmogelijkheid tot verbinden. Probeer in dit
geval de volgende oplossingen:
Probeer een verbinding te maken tussen
dit systeem en een BLUETOOTH mobiele
telefoon of een BLUETOOTH-apparaat
wanneer u op ten minste 10 meter afstand
van de draadloze LAN-apparatuur bent.
Schakel de stroom naar de draadloze LANapparatuur uit wanneer u uw BLUETOOTHapparaat binnen 10 meter gebruikt.
Effecten op andere apparaten
De radiogolven die worden uitgezonden
door dit systeem, kunnen de werking van
bepaalde medische apparatuur belemmeren.
Aangezien deze interferentie tot storingen
kan leiden, dient u altijd de stroom van dit
systeem, de BLUETOOTH mobiele telefoon en
het BLUETOOTH-apparaat uit te schakelen in de
volgende locaties:
in ziekenhuizen, treinen en vliegtuigen
bij automatische deuren of brandalarms
Opmerkingen
ˎDit
ˎ systeem ondersteunt beveiligingsfuncties die voldoen
aan de BLUETOOTH-specificatie als een manier om de
beveiliging te garanderen tijdens communicatie met
BLUETOOTH-technologie. Deze beveiliging kan echter
onvoldoende zijn, afhankelijk van de inhoud en andere
factoren van de instelling, dus ga altijd zorgvuldig te werk
wanneer u de communicatie uitvoert met BLUETOOTHtechnologie.
ˎSony
ˎ
kan in geen geval aansprakelijk worden
gehouden voor schade of andere verliezen als gevolg
van informatielekken tijdens de communicatie met
BLUETOOTH-technologie.
ˎBLUETOOTH-communicatie
ˎ
wordt niet noodzakelijk
gegarandeerd met alle BLUETOOTH-apparaten die
hetzelfde profiel hebben als dit systeem.
ˎBLUETOOTH-apparaten
ˎ
die op dit systeem aangesloten
zijn, moeten voldoen aan de BLUETOOTH-specificatie
die wordt voorgeschreven door BLUETOOTH SIG, Inc. en
er moet worden gecertificeerd dat ze daaraan voldoen.
Zelfs wanneer een apparaat aan de BLUETOOTHspecificatie voldoet, kunnen er echter gevallen zijn waar
de kenmerken of specificaties van het BLUETOOTHapparaat het onmogelijk maken een verbinding te maken
of tot andere bedieningsmethoden, weergave of werking
kunnen leiden.
ˎEr
ˎ kan sprake zijn van ruis of het geluid kan
worden onderbroken, afhankelijk van het
BLUETOOTH-apparaat dat op dit systeem is
aangesloten, de communicatieomgeving of de
omgevingsomstandigheden.
Het BLUETOOTH-signaal in- en
uitschakelen
Wanneer het BLUETOOTH-signaal van het
systeem is ingeschakeld, kunt u in alle functies
een verbinding met het systeem tot stand
brengen vanaf een gepaard BLUETOOTHapparaat. Het BLUETOOTH-signaal is standaard
ingeschakeld.
Gebruik de toetsen op het paneel voor het
uitvoeren van deze bediening.
Houd   en BLUETOOTH  op het apparaat
ongeveer 3 seconden ingedrukt.
"BT ON" of "BT OFF" wordt op het display
afgebeeld.
Opmerkingen
ˎU
ˎ kunt de volgende bedieningen niet uitvoeren wanneer
het BLUETOOTH-signaal is uitgeschakeld:
—Paren met een BLUETOOTH-apparaat
—De paringsinformatie wissen
—Gebruik van "App Remote" via BLUETOOTH
—De BLUETOOTH-stand-bystatus op "ON" stellen
—De BT AAC ON/OFF-instelling veranderen
ˎWanneer
ˎ
het BLUETOOTH-signaal is uitgeschakeld,
kan dit systeem niet worden gedetecteerd en kan
geen verbinding tot stand worden gebracht vanaf een
BLUETOOTH-apparaat.
ˎIndien
ˎ
u de N-Mark op het paneel aanraakt met een NFCcompatibele smartphone, wordt het BLUETOOTH-signaal
automatisch ingeschakeld.
ˎWanneer
ˎ
de stroom wordt uitgeschakeld met de   toets, blijft de BLUETOOTH ON/OFF-instelling bewaard.
Wanneer het netsnoer wordt ontkoppeld en vervolgens
weer wordt aangesloten, wordt de BLUETOOTH-instelling
ingeschakeld.
Technische gegevens
Versterker
Uitgangsvermogen (nominaal):
Linker-/rechterkanaal: 16 W + 16 W (bij 8 Ω, 1 kHz, 1% THV)
Uitgangsvermogen (referentiewaarde):
Linker-/rechterkanaal: 20 W + 20 W (per kanaal bij 8 Ω, 1 kHz)
Subwoofer: 60 W (bij 3 Ω, 100 Hz)
Luidsprekergedeelte
Luidsprekersysteem: Full range luidspreker + subwoofer
Nominale impedantie:
Links/rechts: 8 Ω
Subwoofer: 3 Ω
In-/uitgangen
AUDIO IN (stereo-mini-aansluiting):
Gevoeligheid 800 mV, impedantie 47 kΩ
USB-gedeelte
Ondersteunde bitsnelheid:
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3): 32 kbps – 320 kbps, variabele
bitsnelheid
WMA: 48 kbps – 192 kbps, variabele bitsnelheid
AAC: 48 kbps – 320 kbps
WAV: 16 bit PCM
Samplingfrequenties:
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3): 32/44,1/48 kHz
WMA: 44,1 kHz
AAC: 44,1 kHz
WAV: 8 kHz – 48 kHz
USB-poort: Type A, 5 V DC 1,0 A
iPod/iPhone-gedeelte
Compatibele iPod/iPhone-modellen
iPhone 5
iPhone 4S
iPhone 4
iPhone 3GS
iPod touch (5e generatie)
iPod touch (4e generatie)
iPod touch (3e generatie)
iPod classic
iPod nano (7e generatie)
iPod nano (6e generatie)
iPod nano (5e generatie)
iPod nano (4e generatie)
De aanduidingen "Made for iPod" en "Made for iPhone" betekenen
dat een elektronisch accessoire specifiek ontworpen is voor
aansluiting op een iPod of iPhone en volgens de certificering van
de ontwikkelaar voldoet aan de prestatienormen van Apple. Apple
is niet verantwoordelijk voor het functioneren van dit apparaat of
de naleving van veiligheidsnormen en wettelijke voorschriften.
Houd er rekening mee dat het gebruik van dit accessoire met een
iPod of iPhone invloed kan hebben op draadloze prestaties.
Tunergedeelte
FM-stereo, superheterodyne FM-tuner
Antenne: FM-draadantenne
Afstembereik: 87,5 MHz  108,0 MHz (stappen van 50 kHz)
BLUETOOTH-sectie
Communicatiesysteem:
BLUETOOTH-standaardversie 3.0
Uitgang:
BLUETOOTH-standaardvermogensklasse 2
Maximaal communicatiebereik:
Zichtveld ongeveer 10 m*1
Frequentieband:
2,4 GHz band (2,4000 GHz - 2,4835 GHz)
Modulatiemethode:
FHSS
Compatibele BLUETOOTH-profielen*2:
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
Ondersteunde contentbeschermingsmethode:
SCMS-T-methode
Ondersteunde codering:
SBC (Sub Band Codec), AAC, aptX
Transmissiebandbreedte:
20 Hz – 20.000 Hz (bij 44,1 kHz sampling)
Het werkelijke bereik varieert, afhankelijk van factoren zoals
obstakels tussen apparaten, magnetische velden rond een
magnetron, statische elektriciteit, ontvangstgevoeligheid,
antenneprestaties, besturingssysteem, softwaretoepassing
enzovoort.
*2
BLUETOOTH-standaardprofielen geven het doel van
BLUETOOTH-communicatie tussen apparaten aan.
*1
Algemeen
Stroomvereisten:
220 V - 240 V wisselstroom, 50 Hz/60 Hz
Stroomverbruik:
38 W
Afmetingen (b/h/d):
Ca. 554 mm × 213 mm × 280 mm
Gewicht:
Ca. 9,0 kg
Bijgeleverde accessoires: Afstandsbediening (1), Batterijen R6
(AA-formaat) (2), FM-draadantenne (1), Garantie (1),
Gebruiksaanwijzing (deze handleiding) (1)
Ontwerp en technische gegevens kunnen zonder voorafgaande
kennisgeving worden gewijzigd.
Stroomverbruik in stand-by (in energiebesparingsstand):
0,5 W (met BLUETOOTH-stand-bystatus uitgeschakeld)
6 W (met BLUETOOTH-stand-bystatus ingeschakeld)
(BLUETOOTH-stand-bystatus – alle aansluitingen en
netwerken verbonden): 6,0 W

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement