Sony | DSC-W120 | Sony DSC-W120 Gebruiksaanwijzing

VKLIK!
Inhoud
Basisbedieningen
De opnamefuncties
gebruiken
Digitale camera
Cyber-shot-handboek
DSC-W110/W115/W120/W125/
W130
Alvorens het apparaat te bedienen, leest u dit
handboek, de "Gebruiksaanwijzing" en de
"Geavanceerde Cyber-shot-handleiding"
aandachtig door en bewaart u deze voor
latere naslag.
De weergavefuncties
gebruiken
De instellingen
veranderen
Beelden weergeven op
een televisie
De camera met uw
computer gebruiken
Stilstaande beelden
afdrukken
Problemen oplossen
Overige
Index
© 2008 Sony Corporation
3-700-777-72(1)
NL
Opmerkingen over het gebruik van de camera
Opmerkingen over de typen "Memory
Stick" die u kunt gebruiken (niet
bijgeleverd)
"Memory Stick Duo":
U kunt een "Memory Stick
Duo" gebruiken met de
camera.
"Memory Stick":
U kunt geen
"Memory Stick"
gebruiken met de
camera.
Andere geheugenkaarten kunnen niet
worden gebruikt.
• Voor verdere informatie over de "Memory Stick
Duo", zie pagina 124.
Carl Zeiss-lens
De camera is uitgerust met een lens van
Carl Zeiss die in staat is scherpe beelden
met een uitstekend contrast te reproduceren.
De lens van de camera is geproduceerd
onder een kwaliteitsborgingssysteem dat is
gecertificeerd door Carl Zeiss in
overeenstemming met de kwaliteitsnormen
van Carl Zeiss in Duitsland.
Opmerkingen over het LCD-scherm en
de lens
• Het LCD-scherm is vervaardigd met behulp van
uiterste precisietechnologie zodat meer dan
99,99% van de beeldpunten effectief werkt.
Echter, enkele kleine zwarte en/of heldere
punten (wit, rood, blauw of groen) kunnen
zichtbaar zijn op het LCD-scherm. Deze punten
zijn een normaal gevolg van het productieproces
en hebben géén invloed op de opnamen.
Bij gebruik van een "Memory Stick Duo"
in een "Memory Stick"-compatibel
apparaat
U kunt de "Memory Stick Duo" gebruiken
door deze in de Memory Stick Duo-adapter
(niet bijgeleverd) te steken.
Memory Stick Duoadapter
Opmerkingen over de accu
• Laad de accu (bijgeleverd) op voordat u de
camera voor het eerst gebruikt.
• U kunt de accu opladen ook als deze niet
volledig leeg is. Bovendien, zelfs als de accu
niet volledig is opgeladen, kunt u de
gedeeltelijke lading van de accu gebruiken.
• Als u de accu gedurende een lange tijd niet
denkt te gaan gebruiken, verbruikt u de
resterende acculading, haalt u de accu uit de
camera, en bewaart u de accu op een koele,
droge plaats. Dit dient om de functies van de
accu te behouden.
• Voor verdere informatie over bruikbare accu’s,
zie pagina 126.
2
Zwarte, witte, rode,
blauwe of groene
puntjes
• Als het LCD-scherm of de lens langdurig wordt
blootgesteld aan direct zonlicht, kan dit tot
defecten leiden. Wees voorzichtig wanneer u de
camera bij een venster of buiten neerzet.
• Druk niet op het LCD-scherm. Het scherm kan
dan verkleuren, waardoor een storing wordt
veroorzaakt.
• In een koude omgeving kunnen de beelden op
het LCD-scherm nasporen vertonen. Dit is
normaal.
• Wees voorzichtig dat u niet tegen de
beweegbare lens stoot en let erop dat er geen
kracht op wordt uitgeoefend.
De beelden in dit handboek
De beelden die in dit handboek gebruikt worden als
voorbeeld, zijn gereproduceerde beelden die niet
daadwerkelijk met deze camera zijn opgenomen.
Over de afbeeldingen
De afbeeldingen in deze gebruiksaanwijzing zijn
van de DSC-W120, behalve indien anderszins
vermeld.
Inhoud
Opmerkingen over het gebruik van de camera .........................................2
Basistechnieken voor betere beelden .......................................................7
Scherpstellen – Het onderwerp met succes scherpstellen............................... 7
Belichting – De lichtintensiteit instellen ............................................................. 9
Kleur – Over het effect van de lichtbron.......................................................... 10
Kwaliteit – Over "beeldkwaliteit" en "beeldformaat" ......................................... 11
Flitser – Over het gebruik van de flitser........................................................... 14
Plaats van de onderdelen........................................................................15
Indicators op het scherm .........................................................................17
Het scherm veranderen...........................................................................21
Het interne geheugen gebruiken .............................................................23
Basisbedieningen
De functiekeuzeknop gebruiken ..............................................................24
Beelden opnemen (Autom. instellen-functie) ..........................................25
Opnemen van stilstaande beelden (Scènekeuze)...................................29
Beelden bekijken .....................................................................................34
Stilstaande beelden als een diavoorstelling bekijken ..............................36
Beelden wissen .......................................................................................39
Meer informatie over de verschillende functies – HOME/Menu ..............41
Menuonderdelen .....................................................................................44
3
Inhoud
De opnamefuncties gebruiken
Menu voor opnemen ............................................................................... 45
Scènekeuze: De scènekeuzefunctie selecteren
Beeldformaat: Het beeldformaat selecteren
Flitser: De flitser instellen
Gezichtsherkenning: Het gezicht van het onderwerp herkennen
Lach-herkenning: De lach-herkenningsfunctie instellen
Lach-herkenn.gevoeligheid: De gevoeligheid van de lach-herkenningsfunctie instellen
Opn.functie: De ononderbroken opnamefunctie kiezen
EV: De lichtintensiteit instellen
ISO: De lichtgevoeligheid kiezen
Lichtmeetfunctie: De lichtmeetfunctie kiezen
Scherpstellen: De scherpstellingsmethode veranderen
Witbalans: De kleurtinten instellen
Flitsniveau: De hoeveelheid flitslicht instellen
Rode-ogeneffect: De rode-ogeneffectvermindering instellen
Kleurfunctie: De levendigheid van het beeld veranderen of speciale effecten toevoegen
SteadyShot: De antiwaasfunctie selecteren (alleen DSC-W120/W125/W130)
(Opname-instellingn): De opname-instellingen selecteren
De weergavefuncties gebruiken
Menu voor weergeven ............................................................................ 58
(Wissen): Beelden wissen
(Diavoorstelling): Een serie beelden weergeven
(Bijwerken): Stilstaande beelden bewerken (alleen DSC-W130)
(Formaat wijzigen): Het beeldformaat veranderen overeenkomstig het gebruik
(alleen DSC-W130)
(Beveiligen): Per ongeluk wissen voorkomen
: Een afdrukmarkering aanbrengen
(Afdrukken): Beelden afdrukken met een printer
(Roteren): Beelden roteren
(Map kiezen): De map selecteren voor het weergeven van beelden
4
Inhoud
De instellingen veranderen
De geheugenbeheerfunctie en de instellingen veranderen.....................66
Geheugen beheren...........................................................................68
Geheugen-tool — Memory Stick-tool................................................68
Formatteren
Opnamemap maken
Opnamemap wijz.
Kopiëren
Geheugen-tool — Intern geheugen-tool ...........................................70
Formatteren
Instellingen........................................................................................71
Hoofdinstellingen — Hoofdinstellingen 1 ..........................................71
Pieptoon
Functiegids
Initialiseren
Hoofdinstellingen — Hoofdinstellingen 2 ..........................................72
USB-aansluiting
COMPONENT
Video-uit
Breed-zoombeeld
Opname-instellingn — Opname-instellingen 1 .................................74
AF-verlicht.
Stramienlijn
AF-functie
Digitale zoom
Conversielens
Opname-instellingn — Opname-instellingen 2 .................................77
Autom. Oriëntatie (alleen DSC-W120/
W125/W130)
Auto Review
Klokinstellingen .................................................................................78
Language Setting..............................................................................79
Beelden weergeven op een televisie
Beelden weergeven op een televisie.......................................................80
5
Inhoud
De camera met uw computer gebruiken
Werken met uw Windows-computer ....................................................... 84
De software (bijgeleverd) installeren....................................................... 86
Over "Picture Motion Browser" (bijgeleverd)........................................... 88
Beelden naar een computer kopiëren met "Picture Motion Browser" ..... 90
Beelden naar een computer kopiëren zonder "Picture Motion
Browser" ................................................................................................. 94
Beeldbestanden bekijken die zijn opgeslagen op een computer door ze
naar de "Memory Stick Duo" van de camera te kopiëren ....................... 97
"Music Transfer" (bijgeleverd) gebruiken ................................................ 98
Uw Macintosh-computer gebruiken ........................................................ 99
De "Geavanceerde Cyber-shot-handleiding" raadplegen ..................... 101
Stilstaande beelden afdrukken
Stilstaande beelden afdrukken.............................................................. 102
Rechtstreeks beelden afdrukken op een PictBridge-compatibele
printer.................................................................................................... 103
Beelden afdrukken in een winkel .......................................................... 106
Problemen oplossen
Problemen oplossen ............................................................................. 108
Foutcodes en meldingen....................................................................... 119
Overige
Uw camera in het buitenland gebruiken — Stroomvoorziening ............ 123
Informatie over de "Memory Stick Duo" ................................................ 124
Informatie over de accu ........................................................................ 126
Informatie over de acculader ................................................................ 127
Index
Index ..................................................................................................... 128
6
Basistechnieken voor betere beelden
Scherpstellen
Belichting
Kleur
Kwaliteit
Flitser
Dit gedeelte beschrijft de basishandelingen
voor het gebruik van uw camera. Hier wordt
het gebruik beschreven van verschillende
camerafuncties, zoals de functiekeuzeknop
(pagina 24), het HOME-scherm (pagina 41)
en de menu’s (pagina 43).
Scherpstellen
Het onderwerp met succes scherpstellen
Als u de ontspanknop tot halverwege indrukt, stelt de camera automatisch scherp
(Automatische scherpstelling). Vergeet niet dat de ontspanknop slechts tot halverwege
ingedrukt moet worden.
Druk de ontspanknop niet
gelijk helemaal in.
Druk de ontspanknop
tot halverwege in.
AE/AFvergrendelingsindicator
knippert , licht op/piept
Druk daarna de
ontspanknop
helemaal in.
Als scherpstellen moeilijk is t [Scherpstellen] (pagina 51)
Als het beeld zelfs na scherpstellen wazig is, kan dit komen doordat de camera is bewogen.
t Zie "Tips om wazige beelden te voorkomen" hierna.
7
Basistechnieken voor betere beelden
Tips om wazige beelden te voorkomen
De camera werd per ongeluk bewogen toen u een beeld opnam. Dit heet de
"camerabeweging". Het kan ook zijn dat het onderwerp bewoog toen u het beeld opnam.
Dit heet dan "onderwerpbeweging".
Camerabeweging
Oorzaak
Uw hand of lichaam bewoog terwijl u de camera
vasthield en op de ontspanknop drukte, waardoor
het gehele beeld wazig is geworden.
Wat u moet doen om wazige beelden te
voorkomen
• Gebruik een statief of plaats de camera op een
vlakke ondergrond zodat de camera stevig staat.
• Neem op met een zelfontspanner met een
vertraging van 2 seconden en stabiliseer de
camera door uw armen stevig tegen uw zij te
drukken nadat u op de ontspanknop hebt gedrukt.
Onderwerpbeweging
Oorzaak
Ondanks dat de camera stil wordt gehouden, kan
het onderwerp bewegen tijdens de belichtingstijd
nadat op de ontspanknop is gedrukt, waardoor het
onderwerp wazig is.
Wat u moet doen om wazige beelden te
voorkomen
• Selecteer
(Hoge gevoeligheid) als de
scènekeuzefunctie.
• Selecteer een hogere ISO-gevoeligheid om de
sluitertijd korter te maken, en druk op de
ontspanknop voordat het onderwerp beweegt.
Opmerkingen
• De antiwaasfunctie is in de fabriek als standaardinstelling ingeschakeld zodat camerabewegingen
automatisch worden verminderd. Dit helpt echter niet tegen onderwerpbewegingen (alleen
DSC-W120/W125/W130).
• Bovendien treden camerabewegingen en onderwerpbewegingen vaak op bij zwakke belichting of
lange sluitertijden, zoals die optreden wanneer
(Schemer) of
(Schemer-portret) is gekozen als
de scènekeuzefunctie. In dergelijke gevallen houdt u bij het opnemen de bovenstaande tips in
gedachten.
8
Basistechnieken voor betere beelden
Belichting
De lichtintensiteit instellen
U kunt diverse beelden creëren door de belichting en de ISO-gevoeligheid in te stellen.
Belichting is de hoeveelheid licht die door de lens in de camera valt wanneer u de
ontspanknop indrukt.
Belichting:
Sluitertijd = De tijdsduur gedurende welke het licht in
de camera valt
Diafragma = De grootte van de opening waardoor het
licht in de camera valt
ISO-gevoeligheid (aanbevolenbelichtingsindex)
= Gevoeligheid van het opnamemedium
Overbelichting
= te veel licht
Te licht beeld
Juiste belichting
Onderbelichting
= te weinig licht
Te donker beeld
In de automatische instelfunctie wordt de
belichting automatisch ingesteld op de
juiste waarde. U kunt deze echter ook
handmatig instellen met behulp van de
hieronder beschreven functies.
Belichtingswaarde (EV) aanpassen:
Hiermee kunt u de belichting aanpassen
die door de camera is ingesteld
(pagina 49).
Lichtmeetfunctie:
Hiermee kunt u het gedeelte van het
onderwerp wijzigen dat wordt gemeten om
de belichting in te stellen (pagina 50).
9
Basistechnieken voor betere beelden
ISO-gevoeligheid aanpassen (aanbevolen-belichtingsindex)
De ISO-gevoeligheid is een snelheidswaarde voor opnamemedia die gebruik maken van een
beeldsensor die het licht opvangt. Zelfs wanneer de belichting hetzelfde is, zullen de beelden
verschillen afhankelijk van de ISO-gevoeligheid.
Om de ISO-gevoeligheid aan te passen, raadpleegt u pagina 50.
Hoge ISO-gevoeligheid
Neemt een helder beeld op, zelfs op donkere plaatsen, door een kortere
sluitertijd in te stellen om onderwerpbeweging tegen te gaan.
Het beeld wordt echter korrelig.
Lage ISO-gevoeligheid
Neemt een vloeiender beeld op.
Echter, als de belichting onvoldoende is, kan het beeld donkerder worden.
Kleur
Over het effect van de lichtbron
De natuurlijke kleur van het onderwerp wordt beïnvloed door de belichtingsomstandigheden.
Voorbeeld: De kleur van een beeld wordt beïnvloed door de lichtbronnen
Weer/lichtbron
Eigenschappen van
het licht
Daglicht
Bewolkt
Fluorescerend
Gloeilamp
Wit (standaard)
Blauwachtig
Groengetint
Roodachtig
In de automatische instelfunctie worden de kleurtinten automatisch ingesteld.
U kunt de kleurtinten echter ook handmatig instellen met [Witbalans] (pagina 53).
10
Basistechnieken voor betere beelden
Kwaliteit
Over "beeldkwaliteit" en "beeldformaat"
Een digitaal beeld is samengesteld uit een groot aantal kleine puntjes, genaamd pixels.
Als een beeld uit veel pixels bestaat, zal het beeld groot zijn, meer geheugenruimte in beslag
nemen, en met scherpe details worden weergegeven. Het "Beeldformaat" wordt aangegeven
met het aantal pixels. Ondanks dat u op het scherm van de camera het verschil niet kunt zien,
verschillen de kleine details en de verwerkingstijd wanneer het beeld wordt afgedrukt of
weergegeven op een computerscherm.
Beschrijving van de pixels en het beeldformaat
1 Beeldformaat: 8M (alleen DSC-W130)
3264 pixels × 2448 pixels = 7.990.272 pixels
2 Beeldformaat: 7M (alleen DSC-W110/W115/W120/
W125)
3072 pixels × 2304 pixels = 7.077.888 pixels
3 Beeldformaat: VGA
640 pixels × 480 pixels = 307.200 pixels
Pixels
Het gewenste beeldformaat selecteren (pagina 12)
Pixel
Veel pixels (Hoge
beeldkwaliteit en
groot bestand)
Weinig pixels (Lage
beeldkwaliteit en klein
bestand)
Voorbeeld: Afdrukken
tot A3-formaat
Voorbeeld: Beeld
versturen als bijlage
bij e-mailberichten
11
Basistechnieken voor betere beelden
DSC-W130
De standaardinstellingen worden aangegeven met
.
Beeldformaat
Aanwijzingen voor gebruik
8M
(3264×2448)
Voor afdrukken tot A3
3:2 (7M)*1
(3264×2176)
Met beeldverhouding 3:2
opnemen
5M
(2592×1944)
Voor afdrukken tot A4
3M
(2048×1536)
Voor afdrukken tot 10×15 cm
of 13×18 cm
VGA
(640×480)
Klein beeldformaat opnemen
voor verzenden per e-mail
16:9 (6M)*2
(3264×1840)
Weergeven op HDTV’s en
afdrukken tot A4
16:9 (2M)*2
(1920×1080)
Weergeven op HDTV’s
Aantal beelden
Afdrukken
Minder
Fijn
Meer
Grof
Minder
Fijn
Meer
Grof
*1) De beelden worden opgenomen met een beeldverhouding 3:2, net als afgedrukte foto’s, ansichtkaarten,
enz.
*2) Beide randen van het beeld kunnen worden afgesneden tijdens het afdrukken (pagina 116).
12
Basistechnieken voor betere beelden
DSC-W110/W115/W120/W125
De standaardinstellingen worden aangegeven met
.
Beeldformaat
Aanwijzingen voor gebruik
Aantal beelden
7M
(3072×2304)
Voor afdrukken tot A3
3:2 (6M)*1
(3072×2048)
Met beeldverhouding 3:2
opnemen
5M
(2592×1944)
Voor afdrukken tot A4
3M
(2048×1536)
Voor afdrukken tot 10×15 cm
of 13×18 cm
VGA
(640×480)
Klein beeldformaat opnemen
voor verzenden per e-mail
16:9 (5M)*2
(3072×1728)
Weergeven op HDTV’s en
afdrukken tot A4
16:9 (2M)*2
(1920×1080)
Weergeven op HDTV’s
Afdrukken
Minder
Fijn
Meer
Grof
Minder
Fijn
Meer
Grof
*1) De beelden worden opgenomen met een beeldverhouding 3:2, net als afgedrukte foto’s, ansichtkaarten,
enz.
*2) Beide randen van het beeld kunnen worden afgesneden tijdens het afdrukken (pagina 116).
DSC-W110/W115/W120/W125/W130
De standaardinstellingen worden aangegeven met
.
Videoformaat
Frames/seconde
Aanwijzingen voor gebruik
640(Fijn) (640×480)
Ong. 30
Bewegend beelden van hoge kwaliteit opn.
voor TV-weerg
640(Standaard)
(640×480)
Ong. 17
Bewegende beelden van std. kwaliteit opn.
voor TV-weerg
320 (320×240)
Ong. 8
Klein formaat opnemen voor verzenden per
e-mail
• Hoe groter het beeldformaat, hoe hoger de beeldkwaliteit.
• Hoe hoger het aantal frames per seconde, hoe vloeiender het weergavebeeld.
13
Basistechnieken voor betere beelden
Flitser
Over het gebruik van de flitser
De ogen van het onderwerp kunnen in het beeld rood zijn, of wazige, witte, ronde vlekken
kunnen in het beeld verschijnen. Dit fenomeen kan worden tegengegaan door de volgende
stappen te nemen.
Het "rode-ogeneffect"
Pupillen worden groter in een donkere omgeving. Het flitslicht wordt gereflecteerd door de
bloedvaten op de achterkant van het oog (het netvlies) waardoor het "rode-ogeneffect"
optreedt.
Camera
Oog
Netvlies
Hoe kunt u het "rode-ogeneffect" verminderen?
• Stel [Rode-ogeneffect] in op [Aan] (pagina 55).
• Selecteer
(Hoge gevoeligheid)* als de scènekeuzefunctie (pagina 30). (De flitser wordt automatisch
uitgeschakeld.)
• Als de ogen van het onderwerp in het beeld rood zijn, corrigeert u het beeld met behulp van [Bijwerken]
in het weergavemenu (alleen DSC-W130) (pagina 58) of met behulp van het bijgeleverde
softwareprogramma "Picture Motion Browser".
De "witte, ronde vlekken"
Dit wordt veroorzaakt door deeltjes (stof, pollen, enz.) die dichtbij de lens zweven. Wanneer
deze worden belicht door het flitslicht van de camera, worden ze zichtbaar als witte, ronde
vlekken.
Camera
Onderwerp
Deeltjes (stof,
pollen, enz.) in
de lucht
Hoe kunt u de "witte, ronde vlekken" tegengaan?
• Verlicht het vertrek en neem het onderwerp zonder flitser op.
• Selecteer
(Hoge gevoeligheid)* als de scènekeuzefunctie. (De flitser wordt automatisch
uitgeschakeld.)
* Ondanks dat u
(Hoge gevoeligheid) hebt geselecteerd als de scènekeuzefunctie, kan de sluitertijd
langer zijn bij zwakke belichting of op donkere plaatsen. In dergelijke gevallen gebruikt u een statief of
houdt u uw armen stevig tegen uw zij gedrukt nadat u op de ontspanknop hebt gedrukt.
14
Plaats van de onderdelen
Nadere bijzonderheden over de bediening
vindt u op de tussen haakjes vermelde
pagina’s.
A POWER-toets
B Ontspanknop (25)
C POWER-lampje
D Flitser (27)
E Microfoon
F Lens
G Luidspreker
H Zoekervenster
I Zelfontspannerlampje (28)/
Lach-sluiterlamp (32)/
AF-verlichting (74)
A AE/AF-vergrendelingslampje (groen)
B Flitseroplaadlampje/Opnamelampje
(oranje)
C Zoeker
D LCD-scherm (21)
E MENU-toets (43)
F
(weergave-)toets (34)
G Voor opnemen: W/T-zoomknop (27)
Voor weergeven: /
(weergavezoom-)toets/
(index-)toets
(34, 35)
H Oog voor polsriem
I Functiekeuzeknop (24)
J HOME-toets (41)
15
Plaats van de onderdelen
K Besturingsknop
Menu inschakelen: v/V/b/B/z (43)
Menu uitschakelen: DISP/ / / (21,
27, 28)
L
(diavoorstelling-)toets (36)
M Multifunctionele aansluiting
(onderkant)
Wordt gebruikt in de volgende situaties:
• Bij het tot stand brengen van een USBverbinding tussen de camera en de
computer.
• Bij het aansluiten op de audio/videoingangsaansluitingen van de televisie.
• Bij het aansluiten op een PictBridgecompatibele printer.
N Schroefgat voor statief (onderkant)
• Gebruik een statief met een schroef van
minder dan 5,5 mm lang. Als de schroef te
lang is, kunt u de camera niet stevig
bevestigen en kan de camera worden
beschadigd.
O Accu/"Memory Stick Duo"-deksel
(onderkant)
P Accu-insteekgleuf
Q Gleuf voor de "Memory Stick Duo"
R Toegangslampje
S Accu-uitwerphendel
16
Indicators op het scherm
Iedere keer wanneer u op v (DISP) op de
besturingsknop drukt, verandert het scherm
(pagina 21).
Nadere bijzonderheden over de bediening
vindt u op de tussen haakjes vermelde
pagina’s.
Bij opname van stilstaande beelden
Indicator
Betekenis
Functiekeuzeknop/menu
(Scènekeuze) (29)
P
Functiekeuzeknop (Autom.
Programma) (24)
Witbalans (53)
Burst-functie/Bracketfunctie (alleen DSC-W130)
(48)
Lichtmeetfunctie (50)
Gezichtsherkenning (46)/
Lach-herkenning (47)
• De indicators worden niet allemaal afgebeeld in
de eenvoudig-opnemen-functie.
Bij opname van bewegende beelden
SteadyShot (alleen DSCW120/W125/W130) (57)
• Als in de
standaardinstelling de
ontspanknop tot halverwege
wordt ingedrukt, wordt één
van deze indicators
afgebeeld, afhankelijk van
de instelling van
SteadyShot.
Trillingswaarschuwing
A
Indicator
Betekenis
Resterende acculading
Waarschuwing voor
zwakke accu (119)
Beeldformaat (45)
•
is alleen voor
DSC-W130.
•
is alleen voor
DSC-W110/W115/W120/
W125.
• Geeft aan dat trillingen
kunnen verhinderen dat de
beelden scherp worden
opgenomen als gevolg van
onvoldoende belichting.
Zelfs als de
trillingswaarschuwing
wordt afgebeeld, kunt u
toch het beeld opnemen.
Wij adviseren u echter de
antiwaasfunctie in te
schakelen, de flitser te
gebruiken om een betere
belichting te verkrijgen, of
een statief te gebruiken om
de camera te stabiliseren
(pagina 8).
17
Indicators op het scherm
Indicator
Betekenis
Lach-herkenningsgevoeligheidindicator/
aantal beelden (32)
C
Indicator
Betekenis
Opnamemap (68)
• Dit wordt niet afgebeeld
wanneer het interne
geheugen wordt gebruikt.
96
Aantal opneembare beelden
Opnamemedium
("Memory Stick Duo",
intern geheugen)
Zoomvergroting (27, 75)
00:25:05
Kleurfunctie (56)
Opneembare tijd
(uren : minuten : seconden)
AF-verlichting (74)
Vermindering van het rodeogeneffect (55)
B
Indicator
Betekenis
z
AE/AFvergrendelingsindicator
(26)
OPNMN.
Standby
Opnemen/standby van
bewegende beelden
ISO400
ISO-nummer (49)
NR lange-sluitertijd
• Als de sluitertijd onder
zwakke belichting langer
wordt dan een bepaalde
tijdsduur, treedt
automatische NR
(ruisonderdrukking) langesluitertijdfunctie in werking
om de beeldruis te
verminderen.
125
Sluitertijd
F3.5
Diafragmawaarde
+2.0EV
Belichtingswaarde (49)
0:12
Tijdstip van opname
(minuten : seconden)
Indicator van AFbereikzoekerframe (51)
1.0m
Semi-handmatige waarde
(52)
Macro (27)
18
Flitsfunctie (27)
Opladen flitser
Conversielens (76)
D
Indicator
Betekenis
Zelfontspanner (28)
C:32:00
Zelfdiagnosefunctie (119)
Dradenkruis van de
lichtmeting (50)
AF-bereikzoekerframe (51)
Histogram (21)
Indicators op het scherm
Bij weergave van stilstaande beelden
A
Indicator
Betekenis
Resterende acculading
Waarschuwing voor
zwakke accu (119)
Beeldformaat (45)
•
is alleen voor
DSC-W130.
•
is alleen voor
DSC-W110/W115/W120/
W125.
Bij weergave van bewegende beelden
Beveiliging (63)
VOL.
Volume (34)
Afdrukmarkering (DPOF)
(106)
PictBridge-aansluiting
(103)
Zoomvergroting (34)
PictBridge-aansluiting
(105)
• Koppel de kabel voor de
multifunctionele aansluiting
niet los terwijl het
pictogram wordt afgebeeld.
B
Indicator
Betekenis
N
Weergave (34)
Weergavebalk
0:00:12
Teller
101-0012
Map-bestandsnummer (65)
2008 1 1
9:30 AM
Opgenomen datum/tijd van
het weergavebeeld
z STOP
z PLAY
Functiegids voor het
weergeven van beelden
BACK/
NEXT
Beelden selecteren
V VOLUME
Volume instellen
Histogram (21)
•
wordt afgebeeld
wanneer het histogram is
uitgeschakeld.
19
Indicators op het scherm
C
Indicator
Betekenis
Weergavemap (65)
• Dit wordt niet afgebeeld
wanneer het interne
geheugen wordt gebruikt.
8/8 12/12
Beeldnummer/aantal
beelden opgenomen in de
gekozen map
Weergavemedium
("Memory Stick Duo",
intern geheugen)
Map veranderen (65)
• Dit wordt niet afgebeeld
wanneer het interne
geheugen wordt gebruikt.
Lichtmeetfunctie (50)
Flitser
Witbalans (53)
20
C:32:00
Zelfdiagnosefunctie (119)
ISO400
ISO-nummer (50)
+2.0EV
Belichtingswaarde (49)
500
Sluitertijd
F3.5
Diafragmawaarde
Het scherm veranderen
v (DISP)
(schermweergave)
toets
Iedere keer wanneer u op v (DISP) op de
besturingsknop drukt, verandert het scherm
als volgt:
Indicators aan
Indicators aan*
Histogram aan*
Tijdens weergave
wordt de
beeldinformatie
afgebeeld.
• Als u de beelden in helder licht buiten wilt
bekijken, moet u de helderheid van de LCDachterverlichting hoog instellen.
Echter, bij deze instelling wordt de acculading
sneller verbruikt.
• Het histogram wordt in de volgende gevallen
niet afgebeeld wanneer:
Tijdens het opnemen
– het menu wordt afgebeeld.
– bewegende beelden worden opgenomen.
Tijdens het weergeven
– het menu wordt afgebeeld.
– de camera in de indexweergavefunctie staat.
– u de weergavezoom gebruikt.
– u stilstaande beelden roteert.
– bewegende beelden worden weergegeven.
• Tijdens het weergeven kunt u het LCD-scherm
niet uitschakelen.
• Er kan een groot verschil optreden tussen de
histogrammen die worden afgebeeld tijdens het
opnemen en tijdens het weergeven, wanneer:
– de flitser afgaat.
– de sluitertijd lang of kort is.
• Het histogram wordt misschien niet afgebeeld
voor beelden opgenomen op andere camera’s.
• Wanneer u het LCD-scherm uitschakelt, werkt
de digitale-zoomfunctie niet. Als u
(flitserfunctie)/
(zelfontspanner)/
(macro) selecteert, wordt het beeld
gedurende ongeveer twee seconden afgebeeld.
• Als u de camera uitschakelt en weer inschakelt
terwijl het LCD-scherm is uitgeschakeld, zullen
de indicators ingeschakeld worden.
Histogramscherm
(pagina 22)
Indicators uit*
LCD-scherm uit
* De helderheid van de LCD-achterverlichting is
hoog ingesteld.
21
Het scherm veranderen
z De EV (Belichtingswaarde) aanpassen
door een histogram af te beelden
A
B
Donker
Helder
Een histogram is een grafiek die de
helderheid van een beeld weergeeft. Druk
herhaaldelijk op v (DISP) op de
besturingsknop om het histogram op het
scherm af te beelden. De grafiek duidt op
een helder beeld wanneer de rechterkant
ervan hoog is, en op een donker beeld
wanneer de linkerkant ervan hoog is.
A Aantal pixels
B Helderheid
• Het histogram wordt tevens afgebeeld bij
weergave van een enkelbeeld, doch u kunt de
belichting hiervan niet instellen.
22
Het interne geheugen gebruiken
De camera heeft een intern geheugen van ongeveer 15 MB. Dit geheugen kan niet uit de
camera worden verwijderd. Zelfs als geen "Memory Stick Duo" in de camera is geplaatst, kunt
u beelden opnemen in dit interne geheugen.
• Bewegende beelden met beeldformaat [640(Fijn)] kunnen niet worden opgenomen in het interne
geheugen.
Als een "Memory Stick Duo" is geplaatst
[Opnemen]: De beelden worden op de "Memory Stick
Duo" opgenomen.
[Weergave]: De beelden op de "Memory Stick Duo"
worden weergegeven.
[Menu, Instellingen, enz.]: Diverse functies kunnen
worden toegepast op de beelden op de "Memory Stick
Duo".
B
Als geen "Memory Stick Duo" is geplaatst
B
Intern
geheugen
[Opnemen]: De beelden worden in het interne geheugen
opgenomen.
[Weergave]: De beelden die in het interne geheugen zijn
opgeslagen worden weergegeven.
[Menu, Instellingen, enz.]: Diverse functies kunnen
worden toegepast op de beelden die in het interne
geheugen zijn opgeslagen.
Over beeldgegevens die in het interne geheugen zijn opgeslagen
Wij adviseren u altijd een reservekopie (back-up) te maken van de beeldgegevens met behulp
van een van de onderstaande methoden.
Een reservekopie (back-up) maken op een "Memory Stick Duo"
Bereid een "Memory Stick Duo" voor met voldoende vrije geheugencapaciteit en volg
vervolgens de procedure beschreven onder [Kopiëren] (pagina 69).
Een reservekopie (back-up) maken op de vaste schijf van de computer
Volg de procedure op pagina’s 90, 91 of 94, 95 zonder dat een "Memory Stick Duo" in de
camera is geplaatst.
• U kunt beeldgegevens op een "Memory Stick Duo" niet kopiëren naar het interne geheugen.
• Door de camera aan te sluiten op een computer met behulp van de kabel voor de multifunctionele
aansluiting, kunt u de beeldgegevens die in het interne geheugen zijn opgeslagen kopiëren naar een
computer. U kunt beeldgegevens echter niet kopiëren van de computer naar het interne geheugen.
23
Basisbedieningen
De functiekeuzeknop gebruiken
Zet de functiekeuzeknop op de gewenste functie.
Functiekeuzeknop
:
Automatische instelfunctie
Voor opnemen met automatisch gemaakte instellingen. t pagina 25
:
Eenvoudig-opnemen-functie
Voor opnemen van stilstaande beelden met minimaal benodigde functies
en gemakkelijk af te lezen indicators. t pagina 26
P :
Automatische programmafunctie*
Voor opnemen met automatisch ingestelde belichting (zowel de sluitertijd
als de diafragmawaarde).
:
Bewegende beeldn
Voor opnemen van bewegende beelden met geluid. t pagina 25
/
/
/
/
/SCN: Scènekeuzefunctie
Voor opnemen met vooraf gemaakte instellingen, afhankelijk van de scène.
U kunt kiezen uit ,
, ,
op het menu wanneer de
functiekeuzeknop in de stand SCN staat. t pagina 29
* U kunt diverse instellingen selecteren met behulp van het menu. (Voor verdere informatie over de
beschikbare functies t pagina 44)
24
Beelden opnemen (Autom. instellen-functie)
Ontspanknop
Macrotoets
DISP-toets
Zoomtoetsen
Zelfontspannertoets
z toets
v/V/b/B toets
Besturingsknop
Basisbedieningen
Functiekeuzeknop
MENU-toets
Flitsertoets
1 Selecteer de gewenste functie met behulp van de functiekeuzeknop.
Bij opname van stilstaande beelden (Autom. instellen-functie): Kies
Bij opname van bewegende beelden: Kies
.
.
2 Houd de camera vast met uw ellebogen tegen uw lichaam gedrukt om stevig
te staan.
Plaats het onderwerp
in het midden van het
scherpstellingsframe.
25
Beelden opnemen (Autom. instellen-functie)
3 Neem op met de ontspanknop.
Bij opname van stilstaande beelden:
1Houd de ontspanknop tot halverwege ingedrukt om scherp te stellen.
De z (AE/AF-vergrendelings-)indicator knippert (groen), een pieptoon klinkt, de indicator stopt
met knipperen en blijft aan.
AE/AF-vergrendelingsindicator
2Druk de ontspanknop helemaal in.
Bij opname van bewegende beelden:
Druk de ontspanknop helemaal in.
Om met het opnemen te stoppen, drukt u de sluiterknop nogmaals helemaal in.
Een stilstaand beeld opnemen van een onderwerp waarop moeilijk scherpgesteld kan
worden
• De minimale opnameafstand is ongeveer 4 cm (W-kant) of 50 cm (T-kant) (vanaf de lens).
• Als de camera niet automatisch op het onderwerp kan scherpstellen, verandert de AE/AFvergrendelingsindicator naar langzaam knipperen en klinkt geen pieptoon. Bovendien gaat het AFbereikzoekerframe uit. Stel het beeld opnieuw samen en stel opnieuw scherp.
In de volgende situaties kan het moeilijk zijn scherp te stellen:
–
–
–
–
–
–
Als het donker is en het onderwerp ver weg is.
Als het contrast tussen het onderwerp en de achtergrond slecht is.
Als het onderwerp door glas wordt opgenomen.
Als het onderwerp snel beweegt.
Bij reflecterend licht of glimmende oppervlakken.
Als het onderwerp van achteren wordt belicht of als er een zwaailicht in de buurt is.
De eenvoudig-opnemen-functie gebruiken
Zet de functiekeuzeknop in de stand
.
De tekst wordt groter en de indicators zijn gemakkelijker te zien. De camera neemt op met de
optimale instellingen, zodat u alleen de instellingen Beeldformaat (Groot/Klein) (pagina 46),
Flitser (Autom./Uit) (pagina 46) en Zelfontspanner (10 sec/uit) kunt veranderen.
• De acculading wordt sneller verbruikt omdat de helderheid van de LCD-achterverlichting automatisch
wordt verhoogd.
26
Beelden opnemen (Autom. instellen-functie)
De zoom gebruiken W/T
Druk op T om in te zoomen en druk op W om uit te zoomen.
• Als de zoomvergroting hoger is dan 4×, gebruikt de camera de digitale-zoomfunctie.
Voor informatie over de [Digitale zoom]-instellingen en de beeldkwaliteit, zie pagina 75.
• U kunt de zoomvergrotingsfactor niet veranderen tijdens het opnemen van bewegende beelden.
Flitser (een flitsfunctie selecteren voor stilstaande beelden)
Druk herhaaldelijk op B ( ) op de besturingsknop totdat de gewenste functie is geselecteerd.
Basisbedieningen
(Geen indicator): De flitser werkt volautomatisch
Knippert wanneer er onvoldoende licht of achterverlichting is (standaardinstelling).
: Altijd flitsen
: Langzame synchro (altijd flitsen)
Op donkere plaatsen is de sluitertijd lang om de achtergrond die buiten het bereik van het flitslicht valt
toch helder op te nemen.
: Niet flitsen
• De flitser gaat tweemaal af. De eerste keer is om de lichthoeveelheid in te stellen.
• Tijdens het opladen van de flitser wordt
afgebeeld.
Macro (Een close-up opnemen)
Druk herhaaldelijk op b (
) op de besturingsknop totdat de gewenste functie is geselecteerd.
(Geen indicator): Autom.
De camera stelt automatisch scherp van ver verwijderde onderwerpen tot close-ups.
Zet de camera normaal gesproken in deze functie.
: Macro
De camera stelt scherp met voorrang op onderwerpen dichtbij. Schakel de macrofunctie in wanneer u
onderwerpen dichtbij opneemt.
• De snelheid van de automatische scherpstelling is lager bij het scherpstellen in de macrofunctie.
• Wij adviseren de zoom in te stellen op de uiterste groothoekstand (W).
27
Beelden opnemen (Autom. instellen-functie)
De zelfontspanner gebruiken
Druk herhaaldelijk op V (
) op de besturingsknop totdat de gewenste functie is geselecteerd.
(Geen indicator): Zelfontspanner buiten gebruik
: Zelfontspanner instellen op een vertraging van 10 seconden
: Zelfontspanner instellen op een vertraging van 2 seconden
Als u op de ontspanknop drukt, knippert het zelfontspannerlampje en klinkt een pieptoon
totdat de sluiter wordt ontspannen.
Zelfontspannerlampje
Druk nogmaals op V (
) om te annuleren.
• Gebruik de zelfontspanner met een vertraging van 2 seconden om wazige beelden te
voorkomen. Twee seconden nadat u op de ontspanknop hebt gedrukt wordt de sluiter
ontspannen, waardoor camerabeweging als gevolg van het drukken op de ontspanknop
wordt verminderd.
• In de eenvoudig-opnemen-functie kunt u alleen
(10 sec) of
(uit) selecteren.
28
Opnemen van stilstaande beelden (Scènekeuze)
MENU-toets
Ontspanknop
z toets
v/V/b/B toets
Basisbedieningen
Besturingsknop
Functiekeuzeknop
Selecteer de functie (
/ /
/
/
) met de functiekeuzeknop
1 Selecteer de gewenste stand van de scènekeuzefunctie (
/
/
/
/
)
met de functiekeuzeknop.
2 Neem op met de ontspanknop.
Selecteer de functie ( /
/ / ) van SCN
1 Selecteer SCN met de functiekeuzeknop.
2 Druk op de MENU-toets en selecteer uit
/
/
/
met v/V/b/B op de
besturingsknop (pagina 45).
3 Neem op met de ontspanknop.
• Voor informatie over de functie, zie de volgende pagina.
De scènekeuzefunctie annuleren
Zet de functiekeuzeknop in een andere stand dan de Scènekeuzefunctie.
29
Opnemen van stilstaande beelden (Scènekeuze)
Scènekeuzefuncties
De volgende functies zijn vooraf ingesteld overeenkomstig veelvoorkomende
scèneomstandigheden.
Functies die u kunt selecteren met de
functiekeuzeknop
Hoge gevoeligheid
Hiermee kunt u beelden opnemen
zonder flitser onder zwakke
belichting en vermindert
wazigheid.
Functies die u kunt selecteren op het
menuscherm
Schemer*
Hiermee kunt u nachtscènes van
veraf opnemen met behoud van de
donkere atmosfeer van de
omgeving.
Strand
Lach-sluiter
Wanneer de camera een lachende
mond herkent, kunt u hiermee de
sluiter automatisch ontspannen.
Voor verdere informatie zie
pagina 32.
Soft Snap
Hiermee kunt u beelden opnemen
in een zachtere sfeer voor
portretopnamen, bloemen, enz.
Hiermee kunt u de blauwe kleur
van het water helder vastleggen
bij het opnemen van zee- en
waterscènes.
Sneeuw
Hiermee kunt u scherpe beelden
opnemen en ingezakte kleuren
voorkomen in sneeuwscènes of
ander plaatsen waarbij het hele
scherm wit lijkt.
Vuurwerk*
Hiermee kunt u vuurwerkscènes
opnemen in al hun pracht.
Landschap
Hiermee kunt u alleen
scherpstellen op een onderwerp
ver weg voor het opnemen van
landschappen, enz.
Schemer-portret*
Hiermee kunt u scherpe beelden
opnemen van mensen met een
nachtscène in de achtergrond
zonder de atmosfeer geweld aan te
doen.
* Wanneer u beelden opneemt in de stand
(Schemer-portret), (Schemer) of
(Vuurwerk), wordt de
sluitertijd langer en het beeld vaak wazig, zodat het gebruik van een statief wordt aanbevolen.
30
Opnemen van stilstaande beelden (Scènekeuze)
Functies die u kunt gebruiken in een scènekeuzefunctie
Om afhankelijk van de scène, het beeld op de juiste wijze op te nemen, bepaalt de camera de
meest geschikte combinatie van functie-instellingen. Sommige functies kunnen niet worden
ingesteld, afhankelijk van de gekozen scènekeuzefunctie.
( : u kunt de gewenste instelling kiezen)
Macro
—
/
Gezichtsherkenning
—
*2
—
/
—
/
—
—
Lachherkenning
—
—
—
—
—
—
—
—
Lach-herkenn.
gevoeligheid
—
—
—
—
—
—
—
—
Burst
—
—
—
—
—
Bracket
(alleen
DSC-W130)
—
—
—
—
—
—
—
Basisbedieningen
Flitser
—
EV
Witbalans
Rodeogeneffect
Zelfontspanner
*1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
*1 [Flitser] kan niet worden geselecteerd voor [Witbalans].
*2 [Uit] kan niet worden geselecteerd voor [Gezichtsherkenning].
31
Opnemen van stilstaande beelden (Scènekeuze)
Opnemen in de lach-sluiterfunctie
Wanneer de camera een lachende mond herkent, kunt u hiermee de sluiter automatisch
ontspannen.
1 Selecteer
(Lach-sluiter) met de functiekeuzeknop.
2 Richt de camera op het onderwerp en druk de ontspanknop tot halverwege in om scherp te
stellen.
3 Druk de ontspanknop helemaal in om de lach-herkenningsfunctie te gebruiken.
De lach-herkenningsfunctie staat standby.
Lach-herkenningsindicator/aantal beelden
Lach-herkenningskader (oranje)
Lach-herkenningsgevoeligheidindicator
Dit geeft het huidige niveau van de lach-herkenning aan.
Wanneer het niveau van de lach-herkenning overeenkomt met de ingestelde lachherkenningsgevoeligheid (aangegeven door b), ontspant de camera automatisch de sluiter en
neemt maximaal zes beelden op. Nadat het beeld is opgenomen, gaat de lach-sluiterlamp
branden.(pagina 15).
4 Druk de ontspanknop nogmaals helemaal in om de lach-herkenningsfunctie te verlaten.
• Wanneer de lach-herkenningsfunctie standby staat, knippert het opnamelampje (oranje).
• Het opnemen in de lach-herkenningsfunctie wordt automatisch beëindigd wanneer de "Memory Stick
Duo" of het interne geheugen vol raakt, of wanneer zes beelden zijn opgenomen.
• U kunt het onderwerp selecteren dat voorrang heeft bij de lach-herkenning met [Lach-herkenning]
(pagina 47).
• Als geen lach wordt herkend, stelt u het [Lach-herkenn.gevoeligheid] in (pagina 48).
• U kunt de camera het beeld automatisch laten opnemen zodra een persoon binnen het
lachherkenningskader (oranje) lacht nadat de ontspanknop helemaal is ingedrukt.
• Het is mogelijk dat het beeld niet scherpgesteld is als de afstand tussen de camera en het onderwerp is
veranderd nadat de ontspanknop helemaal werd ingedrukt. Het is mogelijk dat geen geschikte belichting
kan worden verkregen als de helderheid van de omgeving is veranderd.
• Het is mogelijk dat de gezichten niet goed worden herkend wanneer:
– Het te donker of te helder is.
– Een gezicht gedeeltelijk verborgen is achter een zonnebril, masker, hoofddeksel, enz.
– De onderwerpen niet naar de camera kijken.
• Het is mogelijk dat een lach niet goed wordt herkend, afhankelijk van de omstandigheden.
• U kunt de digitale-zoomfunctie niet gebruiken.
• U kunt de zoomvergroting niet veranderen wanneer de lach-herkenningsfunctie standby staat.
32
Opnemen van stilstaande beelden (Scènekeuze)
z Tips voor het goed herkennen van een lachende mond
Basisbedieningen
1 Bedek de ogen niet met uw pony.
2 Probeer het gezicht naar de camera te richten en kijk recht vooruit. Het herkenningspercentage zal
hoger zijn wanneer de ogen iets toegeknepen zijn.
3 Lach duidelijk en met een open mond. De lach is gemakkelijker te herkennen wanneer de tanden
zichtbaar zijn.
33
Beelden bekijken
(weergavezoom-)toets
(weergavezoom-)/
(index-)toets
MENU-toets
z toets
v/V/b/B toets
(weergave-)toets
Besturingsknop
1 Druk op
(weergave-)toets.
• Als u op de
(weergave-)toets drukt terwijl de camera is uitgeschakeld, wordt de camera
automatisch ingeschakeld en ingesteld op de weergavefunctie. Om over te schakelen naar de
opnamefunctie, drukt u nogmaals op de
(weergave-)toets.
2 Selecteer een beeld met b/B op de besturingsknop.
Bewegend beeld:
Druk op z om bewegende beelden weer te geven. (Druk nogmaals op z om de weergave
te stoppen.)
Druk op B om vooruit te spoelen, of op b om achteruit te spoelen. (Druk op z om terug te
keren naar de normale weergave.)
Druk op V om het volumeregelingsscherm af te beelden, en druk daarna op b/B om het
volumeniveau in te stellen.
• Bewegende beelden met beeldformaat [320] worden op een kleiner formaat weergegeven.
/
Een beeld vergroot weergeven (weergavezoom)
Druk op
terwijl een stilstaand beeld wordt weergegeven.
Om terug te keren naar de normale weergave, drukt u op .
Selecteert het vergrote gebied met v/V/b/B.
Om de weergavezoomfunctie te annuleren, drukt u op z.
Geeft het weergegeven gebied aan binnen het
volledige beeld
In dit geval wordt het midden vergroot.
• Om een vergroot beeld op te slaan, zie [Trimmen] (alleen DSC-W130) (pagina 59).
34
Beelden bekijken
Een indexweergavescherm weergeven
Druk op
(index) om het indexweergavescherm af te beelden terwijl een stilstaand beeld
wordt weergegeven.
Selecteert een beeld met v/V/b/B.
Druk op z om terug te keren naar het enkelbeeldscherm.
Beeldindex] te selecteren bij
(Beelden bekijken) op het HOME-scherm.
• Iedere keer wanneer u op
(index) drukt, wordt het aantal beelden op het
indexweergavescherm hoger.
• Bij gebruik van een "Memory Stick Duo", waarop meerdere mappen staat, selecteert u de
mapkeuzebalk met b, en selecteert u daarna de gewenste map met v/V.
Basisbedieningen
• U kunt het indexweergavescherm ook afbeelden door [
Mapkeuzebalk
35
Stilstaande beelden als een diavoorstelling
bekijken
Beelden worden automatisch achter elkaar weergegeven tezamen met effecten en muziek.
Besturingsknop
z toets
v/V/b/B toets
(weergave-)toets
1 Druk op de
(diavoorstelling-)toets
(diavoorstelling-)toets.
Het instellingenscherm wordt afgebeeld.
2 Druk nogmaals op de
(diavoorstelling-)toets.
De diavoorstelling begint.
• De instelling wordt onthouden totdat deze wordt veranderd.
• U kunt bewegende beelden niet weergeven.
De diavoorstelling stoppen
Druk op de
(diavoorstelling-)toets.
• U kunt de diavoorstelling niet pauzeren.
Het volumeniveau van de muziek instellen
Druk op V om het volumeregelingsscherm af te beelden, en druk daarna op b/B om het
volumeniveau in te stellen.
36
Stilstaande beelden als een diavoorstelling bekijken
De instellingen veranderen
Selecteer in het instellingenscherm van stap 1 ieder onderdeel met v/V, en druk daarna op z.
De volgende onderdelen kunnen worden ingesteld.
De standaardinstellingen worden aangegeven met
.
Beeld
Dit kunt u alleen selecteren wanneer een "Memory Stick Duo" (niet bijgeleverd) wordt gebruikt.
Alle stilstaande beelden op de "Memory Stick Duo" worden weergegeven.
Map
Alle stilstaande beelden in de geselecteerde map worden weergegeven.
Effecten
Simpel
Een eenvoudige diavoorstelling met een vooraf ingesteld interval tussen
de stilstaande beelden
Basis
Een standaarddiavoorstelling die geschikt is voor een grote diversiteit aan
scènes
Nostalgisch
Een stemmige diavoorstelling die de sfeer van een filmscène oproept
Stijlvol
Een stijlvolle diavoorstelling die op een middelmatige snelheid uitgevoerd
wordt
Actief
Een snelle diavoorstelling die geschikt is voor actieve scènes
Basisbedieningen
Alle beelden
Muziek
De muziek die wordt weergegeven wordt bepaald door het effect dat u hebt geselecteerd. U kunt
naar wens eigen muziek instellen voor ieder effect. Het is ook mogelijk te kiezen uit meerdere
soorten achtergrondmuziek (BGM).
Music1
De standaardinstelling voor een [Simpel]-diavoorstelling
Music2
De standaardinstelling voor een [Basis]-diavoorstelling
Music3
De standaardinstelling voor een [Nostalgisch]-diavoorstelling
Music4
De standaardinstelling voor een [Stijlvol]-diavoorstelling
Music5
De standaardinstelling voor een [Actief]-diavoorstelling
Music6
U kunt de standaardinstellingen veranderen.
Music7
Music8
Uit
Gebruikt geen BGM.
Terug
Keert terug naar het instelscherm.
37
Stilstaande beelden als een diavoorstelling bekijken
Interval
1 sec
3 sec
Het weergave-interval van beelden voor een diavoorstelling met
effectinstelling [Simpel] instellen.
5 sec
10 sec
Autom.
Het interval wordt zodanig ingesteld dat het geschikt is voor het
geselecteerde onderdeel bij [Effecten].
De instelling ligt vast op [Autom.] wanneer [Simpel] niet is geselecteerd bij
[Effecten].
Herhalen
Aan
Geeft alle beelden weer in een continu herhaalde weergave.
Uit
Nadat alle beelden zijn weergegeven, eindigt de diavoorstelling.
z Muziekbestanden toevoegen/wijzigen
U kunt een gewenst muziekstuk kopiëren vanaf een cd of mp3-bestand naar de camera om af te spelen
tijdens een diavoorstelling. U kunt muziek kopiëren met behulp van [ Muziek-tool] onder
(Diavoorstelling) op het HOME-scherm of met behulp van het softwareprogramma "Music Transfer"
(bijgeleverd) geïnstalleerd op een computer. Voor meer informatie, zie de pagina’s 98 en 100.
• U kunt maximaal acht muziekstukken kopiëren naar de camera (de acht vooraf ingestelde muziekstukken
(Music 1 t/m 8) zullen worden vervangen door de gekopieerde muziekstukken).
• De maximumlengte van ieder muziekbestand dat door de camera kan worden afgespeeld, is ongeveer
5 minuten.
• Als weergave van een muziekbestand, door beschadiging van het muziekbestand of andere storingen, niet
mogelijk is moet u [Format. muz.] (pagina 98) uitvoeren en de muziek nog een keer naar de camera
kopiëren.
38
Beelden wissen
(index-)toets
MENU-toets
(weergave-)toets
Besturingsknop
1 Druk op
(weergave-)toets.
Basisbedieningen
z toets
v/V/b/B toets
2 Druk op de MENU-toets tijdens weergave in de enkelbeeldweergavefunctie
of indexweergavefunctie.
3 Selecteer
(Wissen) met v/V op de besturingsknop.
4 Selecteer de gewenste verwijderingsmethode met b/B uit [Dit beeld],
[Meerdere beelden] en [Alle in deze map], en druk daarna op z.
• Het afgebeelde onderdeel verschilt afhankelijk van de geselecteerde weergavefunctie
(enkelbeeldweergavefunctie of indexweergavefunctie).
39
Beelden wissen
Als u [Dit beeld] selecteert
U kunt het geselecteerde beeld wissen.
Kies [OK] met v en druk daarna op z.
Als u [Meerdere beelden] selecteert
U kunt meerdere beelden tegelijkertijd selecteren en wissen.
1 Selecteer de beelden die u wilt wissen, en druk daarna op z.
De markering
wordt afgebeeld in het selectievakje van het beeld.
Enkelbeeldweergave
Indexweergave
2 Druk op de MENU-toets.
3 Kies [OK] met v en druk daarna op z.
Als u [Alle in deze map] selecteert
U kunt alle beelden in een geselecteerde map wissen.
Kies [OK] met v en druk daarna op z.
• U kunt ook alle beelden in een map wissen nadat u [Meerdere beelden] hebt geselecteerd op
het indexweergavescherm. Selecteer de mapkeuzebalk met b en breng een markering
aan op de map.
40
Meer informatie over de verschillende functies –
HOME/Menu
Het HOME-scherm gebruiken
Het HOME-scherm is het beginscherm voor alle functies van de camera en kan worden
opgeroepen ongeacht de ingestelde (opname-/weergave-)functie.
HOME-toets
Basisbedieningen
z toets
v/V/b/B toets
Besturingsknop
1 Druk op de HOME-toets om het HOME-scherm af te beelden.
Categorie
Onderdeel
Gids
2 Selecteer een categorie met b/B op de besturingsknop.
3 Selecteer een onderdeel met v/V, en druk daarna op z.
• U kunt het HOME-scherm niet afbeelden terwijl een PictBridge-verbinding of een USB-
verbinding bestaat.
• De camera wordt in de opname- of weergavefunctie gezet door nogmaals op de HOME-toets
te drukken.
41
Meer informatie over de verschillende functies – HOME/Menu
De onderdelen op het HOME-scherm
Door op de HOME-toets te drukken, worden de volgende onderdelen afgebeeld. Informatie
over de onderdelen wordt op het scherm afgebeeld door de gids.
Categorieën
Opnemen*1
Beelden bekijken
Onderdelen
Opnemen (pagina 24)
Enkelbeeld
Beeldindex
Diavoorstelling
Diavoorstelling (pagina 36)
Muziek-tool (pagina 98)
Downl. muz.
Afdrukken
Geheugen beheren
Format. muz.
Afdrukken (pagina 103)
Geheugen-tool
Memory Stick-tool (pagina 68)
Formatteren
Opnamemap maken
Opnamemap wijz.
Kopiëren
Intern geheugen-tool (pagina 70)
Formatteren
Instellingen
Hoofdinstellingen
Hoofdinstellingen 1 (pagina 71)
Pieptoon
Functiegids
Initialiseren
Hoofdinstellingen 2 (pagina 72)
USB-aansluiting
COMPONENT
Video-uit
Breed-zoombeeld
Opname-instellingn
Opname-instellingen 1 (pagina 74)
AF-verlicht.
Stramienlijn
AF-functie
Digitale zoom
Conversielens
Opname-instellingen 2 (pagina 77)
Autom. Oriëntatie*2
Auto Review
Klokinstellingen (pagina 78)
Language Setting (pagina 79)
*1 De
*2
42
opnamefunctie die met de functiekeuzeknop is geselecteerd wordt gebruikt.
Alleen DSC-W120/W125/W130.
Meer informatie over de verschillende functies – HOME/Menu
De menuonderdelen gebruiken
z toets
v/V/b/B toets
Besturingsknop
1 Druk op de MENU-toets om het menu af te beelden.
Basisbedieningen
MENU-toets
Functiegids
Als u [Functiegids] instelt op [Uit] wordt de
functiegids uitgeschakeld (pagina 71).
• Het menu wordt alleen afgebeeld tijdens de opname- en weergavefuncties.
• Afhankelijk van de geselecteerde functie worden andere onderdelen afgebeeld.
2 Selecteer het gewenste onderdeel met v/V op de besturingsknop.
• Als het gewenste onderdeel verborgen is, blijft u op v/V drukken totdat het onderdeel op het scherm
wordt afgebeeld.
3 Selecteer een instelling met b/B.
• Als de gewenste instelling verborgen is, blijft u op b/B drukken totdat de instelling op het scherm
wordt afgebeeld.
• In de weergavefunctie, kies en instelling en druk op z.
4 Druk op de MENU-toets om het menu te verlaten.
43
Menuonderdelen
De beschikbare menuonderdelen verschillen afhankelijk van de ingestelde functie (opnemen/
weergeven) en de stand van de functiekeuzeknop in de opnamefunctie. Alleen de beschikbare
menuonderdelen worden op het scherm afgebeeld.
(
Stand van functiekeuzeknop:
: beschikbaar)
P
Scène
—
*2
Menu voor opnemen (pagina 45)
Scènekeuze
—
—
*
Beeldformaat
Flitser
*1
—
Gezichtsherkenning
—
1
—
—
—
—
*2
—
Lach-herkenning
—
—
—
*2
—
Lach-herkenn.gevoeligheid
—
—
—
*2
—
*2
—
Opn.functie
—
EV
—
ISO
—
—
—
Lichtmeetfunctie
—
—
—
—
Scherpstellen
—
—
Witbalans
—
—
Flitsniveau
—
—
Rode-ogeneffect
*2
—
—
—
SteadyShot
(alleen DSC-W120/W125/
W130)
—
—
(Opname-instellingn)
—
*2
—
Kleurfunctie
—
—
—
—
*1
De onderdelen die kunnen worden geselecteerd zijn aan beperkingen onderhevig in
vergelijking met de andere functies (pagina 26).
*2 De bediening is aan beperkingen onderhevig afhankelijk van de geselecteerde
scènekeuzefunctie (pagina 31).
Menu voor weergeven (pagina 58)
(Wissen)
(Bijwerken) (alleen DSC-W130)
(Diavoorstelling)
(Formaat wijzigen) (alleen DSC-W130)
(Beveiligen)
(Afdrukken)
(Map kiezen)
44
(Roteren)
De opnamefuncties gebruiken
Menu voor opnemen
De functies die in de opnamefunctie met MENU kunnen worden gebruikt worden hieronder
beschreven.
Voor informatie over de bediening van het menu, zie pagina 43.
Een functie die geselecteerd kan worden wordt wit afgebeeld.
Niet beschikbaar
Functies die op het menuscherm kunnen worden geselecteerd
wanneer de functiekeuzeknop in de stand SCN staat.
.
Scènekeuze: De scènekeuzefunctie selecteren
U kunt de scènekeuzefunctie op het menu selecteren.
U kunt beelden opnemen met instellingen die vooraf zijn gemaakt overeenkomstig diverse
scèneomstandigheden (pagina 29).
De opnamefuncties gebruiken
De standaardinstellingen worden aangegeven met
Beeldformaat: Het beeldformaat selecteren
Voor meer informatie, zie de pagina’s 11 en 12.
Voor stilstaande beelden
(alleen DSC-W130)
(alleen DSC-W110/
W115/W120/W125)
U kunt het beeldformaat voor het opnemen van stilstaande
beelden selecteren.
45
Menu voor opnemen
Voor informatie over de bediening
1 pagina 43
Voor de Eenvoudig opnemen-functie
U kunt het beeldformaat voor de Eenvoudig opnemen-functie selecteren.
Groot
De beelden worden opgenomen in het beeldformaat [8M]
(alleen DSC-W130) of [7M] (alleen DSC-W110/W115/
W120/W125).
Klein
De beelden worden opgenomen in het beeldformaat [3M].
Voor bewegende beelden
(Fijn)
(Standaard)
U kunt het beeldformaat voor het opnemen van bewegende
beelden selecteren.
Flitser: De flitser instellen
U kunt de instelling van de flitser in de Eenvoudig opnemen-functie selecteren.
Autom.
De flitser gaat af wanneer er onvoldoende belichting of
tegenlicht is.
Uit
De flitser gaat niet af.
Gezichtsherkenning: Het gezicht van het onderwerp herkennen
U kunt selecteren of de gezichtsherkenningsfunctie moet worden gebruikt of niet, en u kunt
tevens de onderwerpen selecteren die voorrang moeten krijgen bij het scherpstellen wanneer
de functie wordt gebruikt.
Hiermee herkent de camera de gezichten van uw onderwerpen en stelt automatisch de
scherpstelling, flitser, belichting, witbalans en rode-ogeneffectvermindering in.
(Uit)
De gezichtsherkenningsfunctie wordt niet gebruikt.
(Autom.)
U kunt het gezicht selecteren waarop de camera automatisch
moet scherpstellen.
Gezichtsherkenningsindicator
Gezichtsherkenningskader
(oranje)
Gezichtsherkenningskader
(wit)
46
Menu voor opnemen
•
•
•
•
•
•
•
•
(Voorkeur voor
kinderen)
Herkent de gezichten van kinderen en neemt deze met
voorrang op.
(Voorkeur voor
volwassenen)
Herkent de gezichten van volwassenen en neemt deze met
voorrang op.
De Gezichtsherkenningsfunctie werkt niet tijdens gebruik van de digitale-zoomfunctie.
In de
(Soft Snap)-functie, wordt de Gezichtsherkenningsfunctie ingeschakeld.
In de
(Soft Snap)-functie, is de standaardinstelling [Autom.].
Wanneer de functiekeuzeknop in de stand
(Eenvoudig opnemen) staat, staat de instelling
onveranderbaar op [Autom.], maar wordt het gezichtsherkenningskader niet afgebeeld.
Maximaal 8 gezichten van uw onderwerpen kunnen worden herkend. Echter, slechts maximaal
4 gezichten van het onderwerp kunnen worden herkend wanneer de
(Soft Snap)-functie is
geselecteerd als de scènekeuzefunctie.
Wanneer de camera meer dan één onderwerp herkent, beoordeelt de camera welke het primaire
onderwerp is en stelt daarop scherp. Het gezichtsherkenningskader rond het hoofdonderwerp is oranje.
Het gezichtsherkenningskader waarop wordt scherpgesteld wordt groen wanneer de ontspanknop tot
halverwege wordt ingedrukt.
Het is mogelijk dat de gezichten niet goed worden herkend wanneer:
– Het te donker of te helder is.
– Een gezicht gedeeltelijk verborgen is achter een zonnebril, masker, hoofddeksel, enz.
– De onderwerpen niet naar de camera kijken.
Afhankelijk van de omstandigheden is het mogelijk dat de gezichten van kinderen en volwassenen niet
juist worden herkend.
De opnamefuncties gebruiken
•
Voor informatie over de bediening
1 pagina 43
Lach-herkenning: De lach-herkenningsfunctie instellen
U kunt het onderwerp selecteren dat voorrang moet krijgen in de Lach-sluiterfunctie. Voor
informatie over de lach-sluiter, zie pagina 32.
(Autom.)
Herkent lachende gezichten en neemt deze automatisch op.
(Voorkeur voor
kinderen)
Herkent de gezichten van kinderen en neemt deze met
voorrang op.
(Voorkeur voor
volwassenen)
Herkent de gezichten van volwassenen en neemt deze met
voorrang op.
• Het is mogelijk dat een lach niet goed wordt herkend, afhankelijk van de omstandigheden.
47
Menu voor opnemen
Voor informatie over de bediening
1 pagina 43
Lach-herkenn.gevoeligheid: De gevoeligheid van de lach-herkenningsfunctie instellen
Hiermee kunt u het niveau van de lach-herkenning instellen wanneer
(pagina 32) is geselecteerd als de scènekeuzefunctie.
(Laag)
Een schaterlach wordt herkend.
(Normaal)
Een normale lach wordt herkend.
(Hoog)
Zelfs een glimlachje wordt herkend.
(Lach-sluiter)
• Het is mogelijk dat een lach niet goed wordt herkend, afhankelijk van de omstandigheden.
Opn.functie: De ononderbroken opnamefunctie kiezen
Met deze instelling kunt u kiezen of de camera meerdere beelden achter elkaar opneemt of
niet wanneer u op de ontspanknop drukt. (De Exposure Bracket-instellingen zijn alleen voor
de DSC-W130)
(Normaal)
(Burst)
Hiermee worden niet meerdere beelden achter elkaar
opgenomen.
Neemt 100 beelden achter elkaar op wanneer u de
ontspanknop ingedrukt houdt.
• De flitser staat op
BRK±0,3EV
BRK±0,7EV
BRK±1,0EV
(niet flitsen).
Hiermee wordt een serie van drie beelden opgenomen met de
belichtingswaarden automatisch iets verschoven (Exposure
Bracket).
Hoe groter de bracket-stapwaarde, hoe groter de verschuiving
van de belichtingswaarde.
• Als u de juiste belichting niet kunt kiezen, neemt u op in de
Exposure Bracket-functie waarin de belichtingswaarde wordt
verschoven. U kunt het beeld met de beste belichting later kiezen.
• Wanneer de functiekeuzeknop in de stand
Exposure Bracket-functie niet beschikbaar.
• De flitser staat op
(niet flitsen).
48
staat, is de
Menu voor opnemen
Voor informatie over de bediening
1 pagina 43
Over Burst
• Als u opneemt met de zelfontspanner, wordt een serie van maximaal vijf beelden opgenomen.
• Het opname-interval is ongeveer 0,5 seconde (DSC-W130) of 0,7 seconde (DSC-W110/W115/W120/
W125). Het opname-interval wordt langer afhankelijk van de instelling van het beeldformaat.
• Als de acculading laag is, of wanneer het interne geheugen of de "Memory Stick Duo" vol is, stopt de
Burst-functie.
• De scherpstelling, witbalans en belichting liggen vast op de waarden ingesteld voor de eerste opname.
Over Exposure Bracket (alleen DSC-W130)
EV: De lichtintensiteit instellen
Met deze instelling kunt u de belichting handmatig instellen.
Naar –
De opnamefuncties gebruiken
• De scherpstelling en de witbalans worden ingesteld voor het eerste beeld en deze instellingen worden
tevens gebruikt voor de andere beelden.
• Als u de belichting handmatig instelt (pagina 49), wordt de belichting verschoven gebaseerd op de
ingestelde helderheid.
• Het opname-interval is hetzelfde als voor de Burst-functie, maar wordt langer afhankelijk van de
opnameomstandigheden.
• Als het onderwerp te helder of te donker is, kan het onmogelijk zijn goede opnamen te maken met de
geselecteerde bracket-stapwaarde.
Naar +
–2.0EV
Naar –: Maakt het beeld donkerder.
0EV
De belichting wordt door de camera automatisch ingesteld.
+2.0EV
Naar +: Maakt het beeld helderder.
• Voor informatie over de belichting, zie pagina 9.
• De compensatiewaarde kan worden ingesteld in stappen van 1/3EV.
• Als u een onderwerp opneemt onder extreem heldere of donkere omstandigheden, of als u de flitser
gebruikt, is het mogelijk dat de belichtingsinstelling niet effectief is.
49
Menu voor opnemen
Voor informatie over de bediening
1 pagina 43
ISO: De lichtgevoeligheid kiezen
U kunt de ISO-gevoeligheid selecteren.
Lage ISO-gevoeligheid
(Autom.)
Hoge ISO-gevoeligheid
U kunt voorkomen dat beelden opgenomen in donkere
plaatsen of van bewegende onderwerpen wazig worden door
de ISO-gevoeligheid te verhogen (een hogere waarde in te
stellen). Hogere ISO-gevoeligheidswaarden veroorzaken
echter meer ruis in de beelden. Selecteer de ISOgevoeligheidswaarde aan de hand van de
opnameomstandigheden.
• Voor informatie over de ISO-gevoeligheid, zie pagina 9.
• U kunt alleen kiezen uit [ISO AUTO], [ISO 100] t/m [ISO 400] wanneer de Burst-functie of Exposure
Bracket-functie (alleen DSC-W130) is ingesteld.
Lichtmeetfunctie: De lichtmeetfunctie kiezen
Met deze instelling kunt u de lichtmeetfunctie kiezen die bepaalt welk deel van het onderwerp
wordt gemeten voor de berekening van de belichting.
50
(Multi)
Hiermee wordt het beeld onderverdeeld in meerdere delen en
wordt op ieder deel een lichtmeting uitgevoerd. De camera
bepaalt een goed afgewogen belichting (lichtmeting met
meerdere patronen).
(Midden)
Hiermee wordt het midden van het beeld gemeten en wordt
de belichting bepaald aan de hand van de helderheid van dat
deel van het onderwerp (lichtmeting met nadruk op het
midden).
Menu voor opnemen
(Punt)
(Alleen voor stilstaande
beelden)
Voor informatie over de bediening
1 pagina 43
Hiermee wordt slechts een deel van het onderwerp gemeten
(puntlichtmeting).
• Deze functie is handig wanneer het onderwerp van achteren
wordt belicht of wanneer er een sterk contrast is tussen het
onderwerp en de achtergrond.
Dradenkruis van de
puntlichtmeting
Plaats dit op het onderwerp.
Scherpstellen: De scherpstellingsmethode veranderen
Met deze instelling kunt u de scherpstellingsmethode veranderen. Gebruik het menu als het
moeilijk is goed scherp te stellen met de automatische-scherpstellingsfunctie.
(Multi-AF)
De opnamefuncties gebruiken
• Voor informatie over de belichting, zie pagina 9.
• Bij gebruik van puntlichtmeting of lichtmeting met nadruk op het midden, adviseren wij u [Scherpstellen]
in te stellen op [Midden-AF] om scherp te stellen op de plaats van de lichtmeting (pagina 51).
• U kunt de lichtmeetfunctie alleen selecteren wanneer [Gezichtsherkenning] is ingesteld op [Uit].
Hiermee wordt automatisch scherpgesteld op een onderwerp
in alle bereiken van het zoekerframe.
• Deze functie is handig wanneer het onderwerp zich niet in het
midden van het frame bevindt.
AF-bereikzoekerframe
(Alleen voor stilstaande
beelden)
Indicator van AFbereikzoekerframe
(Midden-AF)
Hiermee wordt automatisch scherpgesteld op een onderwerp
in het midden van het zoekerframe.
• Door tezamen met de AF-vergrendelingsfunctie te gebruiken,
kunt u het beeld naar wens samenstellen.
AF-bereikzoekerframe
Indicator van AFbereikzoekerframe
51
Menu voor opnemen
(Punt-AF)
Voor informatie over de bediening
1 pagina 43
U kunt automatisch scherpstellen op een extreem klein
onderwerp of een smal gebied.
• Door tezamen met de AF-vergrendelingsfunctie te gebruiken,
kunt u het beeld naar wens samenstellen. Houd de camera stil
zodat het onderwerp niet uit het AF-bereikzoekerframe raakt.
AF-bereikzoekerframe
Indicator van AFbereikzoekerframe
0.5 m
1.0 m
3.0 m
7.0 m
(oneindige afstand)
Stelt automatisch en snel scherp op het gebied rond een
vooraf ingestelde afstand (semi-handmatig).
• U kunt semi-handmatig scherpstellen op een onderwerp in alle
bereiken van het zoekerframe.
• Deze functie is handig wanneer u herhaaldelijk een onderwerp
op dezelfde afstand opneemt.
• Gebruik "semi-handmatig" als het moeilijk is scherp te stellen
met de automatische scherpstelling, zoals bij het opnemen van
een onderwerp door een net of ruit.
• AF betekent Auto Focus (automatische scherpstelling).
• Als u de digitale-zoomfunctie of AF-verlichting gebruikt, is het AF-bereikzoekerframe uitgeschakeld en
wordt met een stippellijn afgebeeld. In dit geval zal de camera scherpstellen op de onderwerpen rondom
het midden van het scherm.
• U kunt de scherpstellingsmethode alleen selecteren wanneer [Gezichtsherkenning] is ingesteld op [Uit].
• U kunt alleen [Multi-AF] of [ ] instellen voor het opnemen van bewegende beelden.
• De semi-handmatige afstandsinstelling bevat een foutmarge en deze foutmarge wordt groter wanneer de
zoomknop naar de T-kant wordt gehouden of de lens omhoog of omlaag wordt gekanteld.
z Als het onderwerp niet scherpgesteld is
Als u opneemt met het onderwerp aan de rand van het frame (of het scherm), of wanneer u [Midden-AF] of
[Punt-AF] gebruikt, is het mogelijk dat de camera het onderwerp niet scherpstelt.
In dat geval gaat u als volgt te werk:
52
Menu voor opnemen
Voor informatie over de bediening
1 pagina 43
1 Stel het beeld opnieuw samen, zodat het onderwerp zich in het midden van het AFbereikzoekerframe bevindt en druk de sluiterknop tot halverwege in om op het onderwerp scherp
te stellen (AF-vergrendeling).
AF-bereikzoekerframe
AE/AF-vergrendelingsindicator
Zolang u de sluiterknop maar niet helemaal indrukt, kunt u deze procedure zo vaak als u wilt
herhalen.
2 Wanneer de indicator van de AE/AF-vergrendeling stopt met knipperen en aan blijft, keert u
terug naar het volledig samengestelde beeld en drukt u de sluiterknop helemaal in.
De opnamefuncties gebruiken
Witbalans: De kleurtinten instellen
Hiermee stelt u de kleurtinten in overeenkomstig het omgevingslicht. Gebruik deze functie als
de beeldkleuren onnatuurlijk lijken.
(Autom.)
(Daglicht)
Hiermee wordt de witbalans automatisch gecompenseerd.
Hiermee wordt gecompenseerd voor omstandigheden
buitenshuis onder een heldere lucht, bij zonsondergang, voor
nachtscènes, in aanwezigheid van neonreclame, met
vuurwerk, enz.
53
Menu voor opnemen
Voor informatie over de bediening
1 pagina 43
(Bewolkt)
Hiermee wordt gecompenseerd voor een bewolkte lucht of
een schaduwrijke plaats.
(Fluorescerend licht 1)/
(Fluorescerend licht 2)/
(Fluorescerend licht 3)
[Fluorescerend licht 1]: Hiermee wordt gecompenseerd voor
witte, fluorescerende verlichting.
[Fluorescerend licht 2]: Hiermee wordt gecompenseerd voor
natuurlijk witte, fluorescerende verlichting.
[Fluorescerend licht 3]: Hiermee wordt gecompenseerd voor
dagwitte, fluorescerende verlichting.
n (Gloeilamp)
(Flitser)
Hiermee wordt gecompenseerd voor plaatsen onder een
gloeilamp of onder felle verlichting, zoals in een fotostudio.
Hiermee wordt gecompenseerd voor de flitser.
• U kunt dit onderdeel niet kiezen als u bewegende beelden
opneemt.
• Voor meer informatie over de witbalans, zie pagina 10.
• Onder fluorescerende verlichting die flikkert, is het mogelijk dat de witbalans niet correct functioneert,
ondanks dat u [Fluorescerend licht 1], [Fluorescerend licht 2] of [Fluorescerend licht 3] hebt ingesteld.
• Wanneer u beelden opneemt met behulp van de flitser, wordt de [Witbalans] ingesteld op [Autom.],
behalve in de [Flitser]-functies.
54
Menu voor opnemen
Voor informatie over de bediening
1 pagina 43
Flitsniveau: De hoeveelheid flitslicht instellen
Hiermee kunt u de hoeveelheid flitslicht instellen.
(–)
Hiermee wordt het flitsniveau lager.
(Normaal)
(+)
Hiermee wordt het flitsniveau hoger.
• Om de flitsfunctie te veranderen, zie pagina 27.
• Als het onderwerp te licht of te donker is kan het effect van deze aanpassing teniet gedaan worden.
De flitser gaat twee of meer keer af voordat de
opname wordt gemaakt om het rode-ogeneffect dat
optreedt bij het gebruik van de flitser te
verminderen.
(Autom.)
De flitser gaat automatisch af om het rode-ogeneffect te
verminderen wanneer de gezichtsherkenningsfunctie is
ingeschakeld.
(Aan)
De flitser gaat altijd af om het rode-ogeneffect te
verminderen.
(Uit)
Hiermee wordt de rode-ogeneffectvermindering niet gebruikt.
De opnamefuncties gebruiken
Rode-ogeneffect: De rode-ogeneffectvermindering instellen
• Om wazige beelden te voorkomen, moet u de camera stevig vasthouden totdat de sluiter is ontspannen.
Dit duurt normaal gesproken een seconde nadat u op de ontspanknop hebt gedrukt. Zorg er tevens voor
dat het onderwerp niet beweegt gedurende deze periode.
• Het is mogelijk dat de rode-ogeneffectvermindering niet het gewenste resultaat oplevert. Dit is
afhankelijk van individuele verschillen en omstandigheden, zoals de afstand tot het onderwerp, en of het
onderwerp weg keek van de voorflits. In dergelijke gevallen kunt u na het opnemen het rode-ogeneffect
verminderen met [Bijwerken] op het weergavemenu (alleen DSC-W130) (pagina 59).
• Als de gezichtsherkenningsfunctie niet wordt gebruikt, gaat de flitser niet af om het rode-ogeneffect te
verminderen, ook niet wanneer [Autom.] is geselecteerd.
55
Menu voor opnemen
Voor informatie over de bediening
1 pagina 43
Kleurfunctie: De levendigheid van het beeld veranderen of speciale effecten toevoegen
Door toepassing van kleureffecten kunt u de kleurinstelling van het beeld veranderen.
(Normaal)
Hiermee wordt het beeld ingesteld op de standaardkleur.
(Levendig)
Hiermee krijgt het beeld heldere en diepe kleuren.
(Sepia)
Hiermee wordt het beeld ingesteld op sepia-kleuren.
(Z-W)
Hiermee wordt het beeld ingesteld op zwart-wit.
• U kunt alleen [Normaal], [Sepia] of [Z-W] instellen voor het opnemen van bewegende beelden.
56
Menu voor opnemen
Voor informatie over de bediening
1 pagina 43
SteadyShot: De antiwaasfunctie selecteren (alleen DSC-W120/W125/W130)
Hiermee kunt u de antiwaasfunctie inschakelen.
(Opnemen)
Hiermee wordt de antiwaasfunctie ingeschakeld als de
ontspanknop tot halverwege ingedrukt wordt.
(Continu)
Hiermee is de antiwaasfunctie altijd ingeschakeld. Stabiele
beelden zijn mogelijk, zelfs als er ingezoomd is op een ver
verwijderd onderwerp.
• Er wordt meer acculading verbruikt dan in de [Opnemen]
functie.
De antiwaasfunctie wordt niet gebruikt.
• In de automatische instelfunctie en de eenvoudig-opnemen-functie is [SteadyShot] ingesteld op
[Opnemen].
• Voor bewegende beelden kunt u alleen [Continu] of [Uit] instellen.
De standaardinstelling is [Continu].
• Het is mogelijk dat de antiwaasfunctie in volgende gevallen niet naar behoren werkt.
– Als de bewegingen met de camera te hevig zijn.
– Bij een te lange sluitertijd, bijvoorbeeld bij het opnemen van nachtelijke scènes.
De opnamefuncties gebruiken
(Uit)
(Opname-instellingn): De opname-instellingen selecteren
Hiermee selecteert u de instellingen voor de opnamefunctie. De onderdelen die in dit menu
worden weergegeven zijn dezelfde als die van [
Opname-instellingn] op het HOMEscherm. Zie pagina’s 42 en 71.
57
De weergavefuncties gebruiken
Menu voor weergeven
In dit gedeelte worden de menuonderdelen beschreven die beschikbaar zijn wanneer u op de
MENU-toets drukt in de weergavefunctie. Voor informatie over het gebruik van het menu, zie
pagina 43.
(Wissen): Beelden wissen
Hiermee kunt u beelden op het enkelbeeldweergavescherm of indexweergavescherm
selecteren en wissen (zie pagina 39).
(Dit beeld)
Hiermee wist u het huidig geselecteerde beeld.
(Meerdere beelden)
Hiermee selecteert en wist u meerdere beelden.
(Alle in deze map)
Hiermee wist u alle beelden in de geselecteerde map.
(Diavoorstelling): Een serie beelden weergeven
Dit onderdeel heeft dezelfde werking als wanneer u op de
Zie pagina 36.
(Diavoorstelling)-toets drukt.
(Bijwerken): Stilstaande beelden bewerken (alleen DSC-W130)
U kunt effecten toevoegen aan of correcties aanbrengen in een opgenomen beeld en dit
opnemen als een nieuw bestand. Het oorspronkelijke beeld blijft behouden.
Stilstaande beelden bijwerken
1 Selecteer de beelden die u wilt bijwerken terwijl deze worden weergegeven in de
enkelbeeldweergavefunctie.
2 Druk op MENU-toets.
3 Selecteer [Bijwerken] met v/V op de besturingknop, en druk daarna op z nadat u de gewenste
functie hebt geselecteerd met b/B.
4 Werk het beeld bij door de onderstaande instructies te volgen voor iedere bijwerkfunctie.
58
Menu voor weergeven
(Trimmen)
Voor informatie over de bediening
1 pagina 43
Hiermee neemt u het ingezoomde weergavebeeld op.
1 Druk op de W/T-zoomknop om in te zoomen op het bij te
snijden gebied.
2 Stel het gebied in met v/V/b/B, en druk daarna op de
MENU-toets.
3 Kies [Beeldformaat] met v/V en druk daarna op z.
Selecteer een beeldformaat waarin u wilt opnemen met v/V,
en druk daarna nogmaals op z.
4 Kies [OK] met v/V en druk daarna op z.
(Rode-ogen-correctie)
Hiermee corrigeert u het rode-ogeneffect dat wordt veroorzaakt
door de flitser.
Kies [OK] met v/V en druk daarna op z.
• Het is mogelijk dat het rode-ogeneffect niet geheel kan worden
gecorrigeerd, afhankelijk van het beeld.
(Onscherpte repareren)
De weergavefuncties gebruiken
• Het beeldformaat dat u kunt trimmen kan verschillen afhankelijk van
het beeld.
• De beeldkwaliteit van getrimde beelden kan verslechteren.
Maakt het beeld scherper binnen een gekozen kader.
1 Bepaal het gebied (kader) van het gewenste beeld dat u wilt
bijwerken met v/V/b/B, en druk daarna op de MENU-toets.
2 Kies [OK] met v/V en druk daarna op z.
• Afhankelijk van het beeld is het mogelijk dat niet voldoende
reparatie kan worden verkregen en de beeldkwaliteit verslechtert.
59
Menu voor weergeven
(Lagere beeldscherpte)
Voor informatie over de bediening
1 pagina 43
Maakt de omgeving van een gekozen punt in het beeld wazig om
nadruk te leggen op een onderwerp.
1 Stel het middelpunt in van het gewenste beeld dat u wilt
bijwerken met v/V/b/B, en druk daarna op de MENU-toets.
2 Selecteer [Niveau] met v/V en druk daarna op z.
Selecteer het niveau voor bijwerken met v/V, en druk daarna
nogmaals op z.
3 Stel het gewenste bereik in dat u wilt bijwerken met de W/Tzoomknop.
4 Kies [OK] met v/V en druk daarna op z.
(Gedeeltelijk kleur)
Hiermee wordt de omgeving van een gekozen punt monochroom
weergegeven om een onderwerp eruit te laten springen.
1 Stel het middelpunt in van het gewenste beeld dat u wilt
bijwerken met v/V/b/B, en druk daarna op de MENU-toets.
2 Stel het gewenste bereik in dat u wilt bijwerken met de W/Tzoomknop.
3 Kies [OK] met v/V en druk daarna op z.
(Vissenooglens)
Hiermee past u een vissenoogeffect toe rondom een gekozen
punt.
1 Stel het middelpunt in van het gewenste beeld dat u wilt
bijwerken met v/V/b/B, en druk daarna op de MENU-toets.
2 Selecteer [Niveau] met v/V en druk daarna op z.
Selecteer het niveau voor bijwerken met v/V, en druk daarna
nogmaals op z.
3 Kies [OK] met v/V en druk daarna op z.
60
Menu voor weergeven
(Stereffect)
Voor informatie over de bediening
1 pagina 43
Hiermee voegt u een stereffect toe aan de lichtbronnen in het
beeld.
1 Selecteer [Niveau] met v/V en druk daarna op z.
Selecteer het niveau voor bijwerken met v/V, en druk daarna
nogmaals op z.
2 Stel het gewenste lengte in dat u wilt bijwerken met de W/Tzoomknop.
3 Kies [OK] met v/V en druk daarna op z.
(Radiale waas)
Hiermee bepaalt u het middelpunt vanwaaruit de beweging in het
stilstaande beeld voelbaar is.
(Retro)
Het beeld wordt zachter door de beeldscherpte te verminderen en
het omgevingslicht te verlagen zodat het lijkt alsof het beeld is
opgenomen met een oude camera.
De weergavefuncties gebruiken
1 Stel het middelpunt in van het gewenste beeld dat u wilt
bijwerken met v/V/b/B, en druk daarna op de MENU-toets.
2 Stel het gewenste bereik in dat u wilt bijwerken met de W/Tzoomknop.
3 Kies [OK] met v/V en druk daarna op z.
1 Kies [Niveau] met v/V en druk daarna op z.
Selecteer het niveau voor bijwerken met v/V, en druk daarna
nogmaals op z.
2 Stel het gewenste bereik in dat u wilt bijwerken met de W/Tzoomknop.
3 Kies [OK] met v/V en druk daarna op z.
61
Menu voor weergeven
Voor informatie over de bediening
1 pagina 43
(Formaat wijzigen): Het beeldformaat veranderen overeenkomstig het gebruik
(alleen DSC-W130)
U kunt de beeldverhouding en het beeldformaat van de opgenomen beelden veranderen en
deze vervolgens opnemen als nieuwe bestanden.
U kunt het beeldformaat van beelden veranderen naar 16:9 voor high-definitionweergave, en
naar het VGA-formaat voor opname in een blog of verzenden als e-mailbijlage.
HDTV (
)
Blog / E-mail (
U kunt de beeldverhouding veranderen van 4:3 of 3:2 naar 16:9,
en het beeld opslaan op 2M-formaat.
)
U kunt de beeldverhouding veranderen van 16:9 of 3:2 naar 4:3,
en het beeld opslaan op VGA-formaat.
1 Geef het beeld weer dat u wilt veranderen.
2 Druk op de MENU-toets en selecteer daarna
besturingsknop.
(Formaat wijzigen) met v/V op de
3 Kies het gewenste formaat met b/B en druk daarna op z.
4 Geef het gebied aan dat u wilt bijsnijden met de W/T-zoomknop.
5 Stel het punt in met v/V/b/B en druk daarna op de MENU-toets.
6 Kies [OK] met v/V en druk daarna op z.
•
•
•
•
62
Voor meer informatie over het beeldformaat, zie pagina’s 12 en 13.
U kunt het beeldformaat van bewegende beelden niet veranderen.
U kunt het beeldformaat niet veranderen van VGA naar
(HDTV).
Door het beeld te vergroten of het formaat te wijzigen kan de beeldkwaliteit achteruit gaan.
Menu voor weergeven
Voor informatie over de bediening
1 pagina 43
(Beveiligen): Per ongeluk wissen voorkomen
Met deze instelling kunt u de beelden beveiligen tegen per ongeluk wissen. De indicator
wordt afgebeeld op het beveiligde beeld.
(Dit beeld)
Hiermee beveiligt/ontgrendelt u het huidig geselecteerde beeld.
(Meerdere beelden)
Hiermee selecteert en beveiligt/ontgrendelt u meerdere beelden.
Een beeld beveiligen
1 Selecteer de beelden die u wilt beveiligen terwijl deze worden weergegeven in de
enkelbeeldweergavefunctie.
2 Druk op de MENU-toets.
3 Selecteer [Beveiligen] met v/V op de besturingsknop, selecteer [Dit beeld] met b/B, en druk
daarna op z.
1 Druk op de MENU-toets in de enkelbeeldweergavefunctie of indexweergavefunctie.
2 Selecteer [Beveiligen] met v/V, selecteer [Meerdere beelden] met b/B, en druk daarna op z.
In de enkelbeeldweergavefunctie:
De weergavefuncties gebruiken
Beelden selecteren en beveiligen
3 Selecteer het beeld dat u wilt beveiligen met b/B, en druk daarna op z.
De markering
wordt op het geselecteerde beeld geprojecteerd.
4 Druk op b/B om ander beelden die u wilt beveiligen weer te geven, en druk daarna op z.
5 Druk op de MENU-toets.
6 Kies [OK] met v en druk daarna op z.
In de indexweergavefunctie:
3 Kies het beeld dat u wilt beveiligen met v/V/b/B en druk daarna op z.
De markering
wordt op het geselecteerde beeld geprojecteerd.
4 Als u nog andere beelden wilt beveiligen, herhaalt u stap 3.
5 Om alle beelden in een map te selecteren, selecteert u de mapkeuzebalk met b, en drukt u daarna
op z.
De markering
wordt op de geselecteerde map geprojecteerd.
6 Druk op de MENU-toets.
7 Kies [OK] met v en druk daarna op z.
63
Menu voor weergeven
Voor informatie over de bediening
1 pagina 43
• Merk op dat door het formatteren alle gegevens worden gewist die op het opnamemedium zijn
opgeslagen, zelfs als de beelden beveiligd zijn, en deze beelden kunnen niet worden hersteld.
• Het activeren van de beveiliging van een beeld kan enige tijd duren.
De beveiliging annuleren
Selecteer het beeld waarvan u de beveiliging wilt annuleren en ontgrendel het door dezelfde
procedure te volgen als bij het instellen van de beveiliging.
De indicator
(Beveiligen) verdwijnt van het beeld.
: Een afdrukmarkering aanbrengen
U kunt een afdrukmarkering (
Zie pagina 106.
) aanbrengen op het beeld dat u wilt afdrukken.
(Dit beeld)
Brengt een DPOF-markering aan op het beeld dat nu wordt
geselecteerd. De DPOF-markering wordt verwijderd wanneer op
het geselecteerde beeld reeds een DPOF-markering was
aangebracht.
(Meerdere beelden)
U kunt beelden selecteren en er DPOF-markeringen op
aanbrengen. De DPOF-markering wordt verwijderd als deze
reeds was aangebracht.
(Afdrukken): Beelden afdrukken met een printer
U kunt de beelden afdrukken die met deze camera zijn opgenomen.
Zie pagina 103.
(Roteren): Beelden roteren
Hiermee kunt u een stilstaand beeld roteren.
1 Geef het beeld weer dat u wilt roteren.
2 Druk op de MENU-toets om het menu af te beelden.
3 Selecteer [Roteren] met v/V op de besturingsknop en druk daarna op z.
4 Selecteer [
] en roteer vervolgens het beeld met b/B.
5 Kies [OK] met v/V en druk daarna op z.
• U kunt beveiligde beelden en bewegende beelden niet roteren.
• Beelden die met andere camera’s zijn opgenomen, kunnen soms niet worden geroteerd.
• Wanneer u beelden op een computer weergeeft, is het afhankelijk van de gebruikte software mogelijk dat
de beeldrotatie-informatie niet tot uitdrukking komt.
64
Menu voor weergeven
Voor informatie over de bediening
1 pagina 43
(Map kiezen): De map selecteren voor het weergeven van beelden
U kunt de map selecteren waarin het beeld zit dat u wilt weergeven wanneer u de camera
gebruikt met een "Memory Stick Duo".
1 Kies de gewenste map met b/B op de besturingsknop.
2 Kies [OK] met v en druk daarna op z.
Het selecteren van de map annuleren
Selecteer [Sluiten] in stap 2 en druk daarna op z.
De weergavefuncties gebruiken
z Over mappen
De camera slaat de opgenomen beelden op in een opgegeven map op de "Memory Stick Duo". U kunt de
map veranderen of een nieuwe aanmaken.
• Om een nieuwe map voor opgenomen beelden aan te maken t [Opnamemap maken] (pagina 68)
• Om de map voor opgenomen beelden te veranderen t [Opnamemap wijz.] (pagina 69)
• Wanneer meerdere mappen zijn aangemaakt in de "Memory Stick Duo" en het eerste of laatste beeld in de
map wordt weergegeven, worden de volgende indicators afgebeeld.
: U kunt naar de voorgaande map gaan
: U kunt naar de volgende map gaan
: Hiermee kunt u naar de voorgaande of volgende mappen gaan
65
De instellingen veranderen
De geheugenbeheerfunctie en de
instellingen veranderen
U kunt de standaardinstellingen veranderen met behulp van
(Instellingen) op het HOME-scherm.
(Geheugen beheren) of
HOME-toets
z toets
v/V/b/B toets
Besturingsknop
1 Druk op de HOME-toets om het HOME-scherm af te beelden.
2 Selecteer
(Geheugen beheren) of
besturingsknop.
(Instellingen) met b/B op de
3 Selecteer een onderdeel met v/V, en druk daarna op z.
4 Selecteer het gewenste onderdeel met v/V, en druk daarna op z.
• Het HOME-scherm wordt afgebeeld als u op b drukt.
66
De geheugenbeheerfunctie en de instellingen veranderen
5 Selecteer een instelling met v/V, en druk daarna op z.
Het veranderen van de instelling annuleren
Druk op [Annul.] als dit als keuzemogelijkheid op het scherm wordt afgebeeld, en druk daarna
op z.
Zo niet, druk dan op b.
• Deze instelling blijft ook na het uitschakelen van de camera bewaard.
• De camera wordt in de opname- of weergavefunctie gezet door nogmaals op de HOME-toets te drukken.
De instellingen veranderen
67
Geheugen beheren
Voor informatie over de bediening
1 pagina 66
Geheugen-tool — Memory Stick-tool
Dit menuonderdeel wordt alleen afgebeeld als een "Memory Stick Duo" in de camera is
geplaatst.
Formatteren
Hiermee formatteert u de "Memory Stick Duo". Een in de handel verkrijgbare "Memory Stick
Duo" is reeds geformatteerd en kan onmiddellijk worden gebruikt.
• Vergeet niet dat het formatteren alle gegevens op een "Memory Stick Duo" permanent zal wissen,
inclusief de beveiligde beelden.
1 Selecteer [Formatteren] met v/V op de besturingsknop en druk daarna op z.
De melding "Alle data in de Memory Stick wordt gewist" wordt afgebeeld.
2 Kies [OK] met v en druk daarna op z.
Het formatteren begint.
Het formatteren annuleren
Selecteer [Annul.] in stap 2 en druk daarna op z.
Opnamemap maken
Hiermee kunt u een map aanmaken op een "Memory Stick Duo" om opgenomen beelden in op
te slaan.
1 Selecteer [Opnamemap maken] met v/V op de besturingsknop en druk daarna op z.
Het map-aanmaakscherm wordt afgebeeld.
2 Kies [OK] met v en druk daarna op z.
Een nieuwe map wordt aangemaakt met een nummer dat één hoger is dan het hoogste nummer,
en de nieuwe map wordt ingesteld als de huidige opnamemap.
Het aanmaken van de map annuleren
Selecteer [Annul.] in stap 2 en druk daarna op z.
•
•
•
•
68
Wanneer u geen nieuwe map aanmaakt, wordt de map de "101MSDCF" gekozen als de opnamemap.
U kunt mappen aanmaken tot en met nummer "999MSDCF".
U kunt een map niet vanaf de camera wissen. Als u een map wilt wissen, doet u dit vanaf een computer, enz.
De beelden worden opgenomen in de nieuw aangemaakte map totdat u een andere map aanmaakt of een
andere opnamemap selecteert.
Geheugen beheren
Voor informatie over de bediening
1 pagina 66
• Maximaal 4.000 beelden kunnen in een map worden opgeslagen. Wanneer de capaciteit van de map is
opgebruikt, wordt automatisch een nieuwe map aangemaakt.
• Voor meer informatie, zie "Beeldbestand-geheugenlocaties en bestandsnamen" (pagina 93).
Opnamemap wijz.
Hiermee kunt u de huidig ingestelde opnamemap veranderen.
1 Selecteer [Opnamemap wijz.] met v/V op de besturingsknop en druk daarna op z.
Het map-keuzescherm wordt afgebeeld.
2 Selecteer de gewenste map met b/B, en [OK] met v en druk daarna op z.
Het veranderen van de opnamemap annuleren
Selecteer [Annul.] in stap 2 en druk daarna op z.
Kopiëren
Hiermee kunt u alle beelden die in het interne geheugen zijn opgeslagen kopiëren naar een
"Memory Stick Duo".
1 Plaats een "Memory Stick Duo" van voldoende vrije geheugenruimte.
2 Selecteer [Kopiëren] met v/V op de besturingsknop en druk daarna op z.
De melding "Alle data in het intern geheug. gekopieerd" wordt afgebeeld.
De instellingen veranderen
• U kunt de map "100MSDCF" niet kiezen als de opnamemap.
• U kunt opgenomen beelden niet verplaatsen naar een andere map.
3 Kies [OK] met v en druk daarna op z.
Het kopiëren begint.
Het kopiëren annuleren
Selecteer [Annul.] in stap 3 en druk daarna op z.
• Gebruik een volledig opgeladen accu. Als u probeert beeldbestanden te kopiëren met de accu als voeding
terwijl slechts weinig acculading resteert, kan de accu tijdens het kopiëren leeg raken, waardoor het
kopiëren mislukt en/of de gegevens beschadigd raken.
• U kunt geen beelden selecteren om te kopiëren.
• De oorspronkelijke beelden blijven ook na het kopiëren bewaard in het interne geheugen. Om de inhoud
van het interne geheugen te wissen, haalt u na het kopiëren de "Memory Stick Duo" uit de camera, en
formatteert u het interne geheugen ([Formatteren] in [Intern geheugen-tool]) (pagina 70).
• Een nieuwe map wordt aangemaakt op de "Memory Stick Duo" en alle gegevens worden ernaar
gekopieerd. U kunt niet een bepaalde map kiezen en er beelden naar kopiëren.
• De markering
(afdrukmarkering) op de beelden worden niet gekopieerd.
69
Geheugen beheren
Voor informatie over de bediening
1 pagina 66
Geheugen-tool — Intern geheugen-tool
Dit menuonderdeel wordt niet afgebeeld als een "Memory Stick Duo" in de camera is
geplaatst.
Formatteren
Hiermee wordt het interne geheugen geformatteerd.
• Merk op dat door te formatteren alle gegevens in het interne geheugen permanent zullen worden gewist,
ook de beveiligde beelden.
1 Selecteer [Formatteren] met v/V op de besturingsknop en druk daarna op z.
De melding "Alle data in het intern geheugen wordt gewist" wordt afgebeeld.
2 Kies [OK] met v en druk daarna op z.
Het formatteren begint.
Het formatteren annuleren
Selecteer [Annul.] in stap 2 en druk daarna op z.
70
Instellingen
Voor informatie over de bediening
1 pagina 66
Hoofdinstellingen — Hoofdinstellingen 1
De standaardinstellingen worden aangegeven met
.
Pieptoon
U kunt het geluid kiezen dat klinkt wanneer u de camera bedient.
Sluiter
Hiermee wordt het sluitergeluid, dat klinkt als u de
ontspanknop indrukt, ingeschakeld.
Aan
Hiermee schakelt u de pieptoon/het sluitergeluid in dat klinkt
wanneer u op de besturingsknop/ontspanknop drukt.
Uit
Hiermee worden de pieptoon en het sluitergeluid
uitgeschakeld.
Functiegids
Aan
Hiermee wordt het afbeelden van de functiegids
ingeschakeld.
Uit
Hiermee wordt het afbeelden van de functiegids
uitgeschakeld.
Initialiseren
De instellingen veranderen
Wanneer u de camera bedient, wordt de functiegids afgebeeld.
Hiermee kunt u alle instellingen terugstellen op de standaardinstellingen. Zelfs als u deze
functie uitvoert, blijven de beelden opgeslagen in het interne geheugen behouden.
1 Selecteer [Initialiseren] met v/V op de besturingsknop en druk daarna op z.
De melding "Alle instellingen initialiseren" wordt afgebeeld.
2 Kies [OK] met v en druk daarna op z.
Alle instellingen worden teruggesteld op de standaardinstellingen.
Het initialiseren annuleren
Selecteer [Annul.] in stap 2 en druk daarna op z.
• Let erop dat de elektriciteitsvoorziening van de camera niet wordt onderbroken tijdens het initialiseren.
71
Instellingen
Voor informatie over de bediening
1 pagina 66
Hoofdinstellingen — Hoofdinstellingen 2
De standaardinstellingen worden aangegeven met
.
USB-aansluiting
U kunt de USB-functie selecteren wanneer de camera met behulp van kabel voor de
multifunctionele aansluiting is aangesloten op een computer of een PictBridge-compatibele
printer.
Autom.
De camera herkent automatisch en stelt de communicatie met
een computer of PictBridge-compatibele printer in
(pagina’s 90 en 103).
• Als u de camera niet kunt aansluiten op een PictBridgecompatibele printer in de instelling [Autom.], selecteert u
[PictBridge].
• Als u de camera niet kunt aansluiten op een computer of een
USB-apparaat in de instelling [Autom.], selecteert u [Mass
Storage].
PictBridge
Hiermee wordt de camera aangesloten op een PictBridgecompatibele printer (pagina 103).
PTP/MTP
Wanneer u de camera aansluit op een computer, start de
wizard kopiëren automatisch op en worden de beelden in de
opnamemap in de camera gekopieerd naar de computer. (met
Windows Vista/XP, Mac OS X)
Mass Storage
Brengt een Mass Storage-verbinding tot stand tussen de
camera en een computer of ander USB-apparaat (pagina 90).
COMPONENT
Selecteer het type video-uitgangssignaal uit SD en HD(1080i), overeenkomstig de
aangesloten televisie (pagina 80).
72
HD(1080i)
Selecteer deze instelling wanneer u de camera aansluit op een
high-definitiontelevisie compatibel met 1080i-signalen.
SD
Selecteer deze instelling om de camera aan te sluiten op een
televisie die niet compatibel is met HD(1080i)-signalen.
Instellingen
Voor informatie over de bediening
1 pagina 66
Video-uit
Hiermee kunt u de videosignaaluitgang instellen overeenkomstig het televisiekleursysteem of
het aangesloten videoapparaat. Het kleursysteem van de televisie verschilt afhankelijk van het
land of gebied.
Om de beelden op het televisiescherm te kunnen bekijken, controleert u het kleursysteem van
de televisie in het land of gebied waarin u zich bevindt (pagina 82).
NTSC
Hiermee wordt het video-uitgangssignaal ingesteld op de
NTSC-functie (bijv. voor de VS en Japan).
PAL
Hiermee wordt het video-uitgangssignaal ingesteld op de
PAL-functie (bijv. voor Europa).
Breed-zoombeeld
Hiermee kunt u stilstaande beelden met beeldverhouding 4:3 en 3:2 weergegeven met
beeldverhouding 16:9 op een high-definitiontelevisie. In dit geval wordt van de boven- en
onderrand van het beeld een klein stukje afgesneden.
Weergave met beeldverhouding 16:9.
Uit
Het breed-zoombeeld wordt niet gebruikt.
• De enige beelden die kunnen worden weergegeven in breed-zoombeeld zijn beelden met beeldverhouding
4:3 en 3:2. Bewegende beelden, beelden met beeldverhouding 16:9 en beelden met portret-oriëntatie
kunnen niet worden gezoomd.
• Het beeld dat op het LCD-scherm van de camera wordt weergegeven verandert niet.
De instellingen veranderen
Aan
73
Instellingen
Voor informatie over de bediening
1 pagina 66
Opname-instellingn — Opname-instellingen 1
De standaardinstellingen worden aangegeven met
.
AF-verlicht.
De AF-verlichting levert vullicht om gemakkelijker te kunnen scherpstellen op een onderwerp
in een donkere omgeving.
De AF-verlichting werpt rood licht uit zodat de camera gemakkelijk kan scherpstellen zodra
de ontspanknop tot halverwege ingedrukt wordt gehouden totdat de scherpstelling is
vergrendeld. Op dat moment wordt de indicator
afgebeeld.
Autom.
Hiermee wordt de AF-verlichting gebruikt.
Uit
Hiermee wordt de AF-verlichting niet gebruikt.
• Als de AF-verlichting het onderwerp niet voldoende raakt of als het onderwerp onvoldoende contrast
heeft, kan niet worden scherpgesteld. (Een afstand van maximaal ongeveer 2,5 meter (zoom: W-kant) of
1,5 meter (zoom: T-kant) wordt aanbevolen.)
• De camera kan scherpstellen zolang het licht van de AF-verlichting het onderwerp bereikt, ongeacht of
het licht het midden van het onderwerp al of niet kan bereiken.
• U kunt de AF-verlichting niet gebruiken wanneer:
– Semi-handmatig is ingesteld (pagina 52).
–
(Landschap), (Schemer) of
(Vuurwerk) is geselecteerd als de scènekeuzefunctie.
• Als u de AF-verlichting gebruikt, is het normale AF-bereikzoekerframe uitgeschakeld en wordt met een
stippellijn een nieuw AF-bereikzoekerframe afgebeeld. De automatische scherpstelling werkt met
voorrang op onderwerpen die zich dichtbij het midden van het frame bevinden.
• De AF-verlichting zendt zeer helder licht uit. Ondanks dat er geen gezondheidsrisico’s bestaan, mag u niet
van dichtbij rechtstreeks in de AF-verlichtingslamp kijken.
Stramienlijn
Met behulp van de rasterlijnen kunt u het onderwerp gemakkelijker in een horizontale/
verticale stand brengen.
Aan
Beeldt de rasterlijnen af.
Uit
Beeldt de rasterlijnen niet af.
• De rasterlijnen worden niet opgenomen.
74
Instellingen
Voor informatie over de bediening
1 pagina 66
AF-functie
Hiermee kunt u de werking van de automatische scherpstelling instellen.
Enkelvoudig
Hiermee wordt het beeld automatisch scherpgesteld zodra u
de ontspanknop tot halverwege ingedrukt houdt. Deze functie
is handig bij het opnemen van stilstaande onderwerpen.
Monitor
Hiermee wordt het beeld automatisch scherpgesteld voordat u
de ontspanknop tot halverwege ingedrukt houdt. Door deze
functie wordt de tijdsduur, benodigd voor scherpstelling,
korter.
• Er wordt meer acculading verbruikt dan in de [Enkelvoudig]
functie.
• De instelling van de AF-functie is ongeldig wanneer de gezichtsherkenningsfunctie of de lachherkenningsfunctie is ingeschakeld.
• Wanneer semi-handmatig wordt gebruikt, wordt automatisch [Enkelvoudig] geselecteerd.
Digitale zoom
Slim
(Slimme-zoomfunctie)
(
)
Vergroot het beeld digitaal binnen het bereik waarin het beeld
niet wordt vervormd, overeenkomstig het beeldformaat.
Dit is niet beschikbaar wanneer:
– Het beeldformaat is ingesteld op [8M], [3:2 (7M)] of [16:9
(6M)] (alleen DSC-W130).
– Het beeldformaat is ingesteld op [7M], [3:2 (6M)] of [16:9
(5M)] (alleen DSC-W110/W115/W120/W125).
• De totale zoomvergroting van de slimme-zoomfunctie wordt
aangegeven in de onderstaande tabel.
Nauwkeurig
(Precisie-digitale-zoom)
(
)
Alle beeldformaten worden vergroot met de totale
zoomvergroting van ongeveer 8×, inclusief de optischezoomvergroting van 4×. Merk echter op dat de beeldkwaliteit
verslechtert wanneer de optische-zoomvergroting wordt
overschreden.
Uit
Hiermee wordt de digitale-zoomfunctie niet gebruikt.
De instellingen veranderen
Hiermee kunt u de digitale-zoomfunctie kiezen. De camera vergroot het beeld met behulp van
optische zoom (max. 4×). Zodra de zoomvergrotingsfactor hoger wordt dan 4×, gebruikt de
camera de slimme-zoomfunctie of de precisie-digitale-zoomfunctie.
75
Instellingen
Voor informatie over de bediening
1 pagina 66
Beeldformaat en totale zoomvergroting met gebruik van de slimme-zoomfunctie (inclusief
de optische-zoomvergroting van 4×)
Formaat
Totale zoomvergroting
DSC-W130
DSC-W110/W115/W120/W125
5M
Ong. 5,0×
Ong. 4,7×
Ong. 6,0×
3M
Ong. 6,4×
VGA
Ong. 20×
Ong. 19×
16:9 (2M)
Ong. 6,8×
Ong. 6,4×
• U kunt de digitale-zoomfunctie niet gebruiken wanneer:
–
(Lach-sluiter) is geselecteerd als de scènekeuzefunctie.
– Het LCD-scherm is uitgeschakeld.
Conversielens
Deze instelling zorgt voor een juiste scherpstelling wanneer een conversielens (niet
bijgeleverd) is bevestigd. Bevestig eerst de lensadapter (niet bijgeleverd) en daarna de
conversielens.
Telefoto (
Groothoek (
Uit
)
Voor als een telefoto-conversielens is bevestigd.
)
Voor als een groothoek-conversielens is bevestigd.
Voor als geen conversielens is bevestigd.
• Bij gebruik van de ingebouwde flitser, kan het flitslicht worden geblokkeerd waardoor een schaduw in het
beeld wordt geworpen.
• Controleer tijdens het opnemen de beeldcompositie op het LCD-scherm.
• De macro-instelling ligt vast op [Autom.].
• Het beschikbare zoomgebied is beperkt.
• Het beschikbare scherpstelveld is beperkt.
• De AF-verlichting brandt niet.
• U kunt semi-handmatig niet selecteren.
• Raadpleeg ook de gebruiksaanwijzing van de conversielens.
• Als u beelden opneemt met de conversielens (niet bijgeleverd), kan de camera ook scherpstellen op
onderwerpen dichtbij in de stand
(Landschap) en
(Schemer).
• Als u beelden opneemt met de conversielens (niet bijgeleverd), is het mogelijk dat u de pracht van
vuurwerk niet kunt opnemen.
76
Instellingen
Voor informatie over de bediening
1 pagina 66
Opname-instellingn — Opname-instellingen 2
De standaardinstellingen worden aangegeven met
.
Autom. Oriëntatie (alleen DSC-W120/W125/W130)
Wanneer de camera wordt gedraaid (verticaal) om een portretopname te maken, neemt de
camera deze positiewijziging op en geeft het beeld weer in de portretoriëntatie.
Aan
Hiermee neemt u een beeld op in de juiste oriëntatie.
Uit
Automatische oriëntatie wordt niet gebruikt.
• Aan de linker- en rechterkant van verticaal georiënteerde beelden wordt een zwarte rand afgebeeld.
• Afhankelijk van de opnamehoek van de camera, is het mogelijk dat de oriëntatie van het beeld niet juist
wordt opgenomen. Als een beeld niet in de juiste oriëntatie is opgenomen, kunt u het beeld roteren door
de procedure te volgen op pagina 64.
Auto Review
Aan
Hiermee wordt de Auto Review gebruikt.
Uit
Hiermee wordt de Auto Review niet gebruikt.
• Wanneer u de ontspanknop tot halverwege ingedrukt houdt, gaat het scherm van het opgenomen beeld uit
en kunt u onmiddellijk het volgende beeld opnemen.
De instellingen veranderen
Hiermee kunt u het opgenomen beeld, onmiddellijk nadat een stilstaand beeld is opgenomen,
gedurende twee seconden op het scherm afbeelden.
77
Instellingen
Voor informatie over de bediening
1 pagina 66
Klokinstellingen
Klokinstellingen
Hiermee kunt u de datum en tijd instellen.
1 Selecteer [
Klokinstellingen] bij
(Instellingen) op het HOME-scherm.
2 Druk op z op de regeltoets.
3 Selecteer het datum-weergaveformaat met v/V op de besturingsknop, en druk daarna op z.
4 Selecteer ieder onderdeel met b/B, stel de numerieke waarde in met v/V en druk daarna op z.
5 Selecteer [OK] en druk daarna op z.
• Middernacht wordt afgebeeld als 12:00 AM en twaalf uur ’s morgens als 12:00 PM.
Het instellen van de klok annuleren
Selecteer [Annul.] in stap 5 en druk daarna op z.
78
Instellingen
Voor informatie over de bediening
1 pagina 66
Language Setting
Language Setting
U kunt de taal selecteren waarin de menuonderdelen, waarschuwingen en meldingen moeten
worden afgebeeld.
De instellingen veranderen
79
Beelden weergeven op een televisie
Beelden weergeven op een televisie
U kunt beelden bekijken op een televisiescherm door de camera aan te sluiten op een televisie.
De aansluiting verschilt afhankelijk van het type televisie dat is aangesloten op de camera.
Beelden bekijken door de camera aan te sluiten op een televisie met
behulp van de bijgeleverde kabel voor de multifunctionele aansluiting
Schakel zowel de camera als de televisie uit alvorens de camera aan te sluiten op de televisie.
1 Sluit de camera aan op de televisie met behulp van de kabel voor de
multifunctionele aansluiting (bijgeleverd).
1 Naar de audio/videoingangsaansluitingen
VIDEO AUDIO
Geel
Zwart
(weergave-)toets
Besturingsknop
2 Naar de
multifunctionele
aansluiting
• Als de televisie is uitgerust met stereo-ingangsaansluitingen, sluit u de audiostekker (zwart) van de
kabel voor de multifunctionele aansluiting aan op de linkeraudio-ingangsaansluiting van de televisie.
2 Schakel de televisie in en stel de ingangsbron in.
• Raadpleeg ook de gebruiksaanwijzing van de televisie.
3 Druk op
(weergave-)toets om de camera in te schakelen.
De beelden die met de camera zijn opgenomen worden op het televisiescherm afgebeeld.
Druk op b/B op de besturingsknop om het gewenste beeld te kiezen.
• Als u de camera in het buitenland gebruikt, kan het noodzakelijk zijn het video-uitgangssignaal te
veranderen overeenkomstig de gebruikte televisie (pagina 73).
80
Beelden weergeven op een televisie
Beelden bekijken door de camera aan te sluiten op een HD-televisie
U kunt een beeld dat op de camera is opgenomen op hoge kwaliteit* bekijken door de camera
aan te sluiten op een HD-televisie (high-definitiontelevisie) met behulp van een
componentkabel (niet bijgeleverd).
Schakel zowel de camera als de televisie uit alvorens de camera aan te sluiten op de televisie.
* Beelden opgenomen op beeldformaat [VGA] kunnen niet worden weergegeven in HD-formaat.
• Met [Breed-zoombeeld] kunnen stilstaande beelden met beeldverhouding 4:3 of 3:2 worden weergegeven
met beeldverhouding 16:9 (pagina 73).
• Met [Formaat wijzigen] kan de beeldverhouding worden veranderd naar 16:9 voor highdefinitionweergave (pagina 62).
1 Sluit de camera aan op een HD-televisie (high-definitiontelevisie) met behulp
van een HD-uitgangsadapterkabel (niet bijgeleverd).
1 Naar de audio/videoingangsaansluitingen
AUDIO
(weergave-)toets
Groen/blauw/rood
HDuitgangsadapterkabel
(niet bijgeleverd)
Wit/rood
2 Naar de
multifunctionele
aansluiting
Besturingsknop
Beelden weergeven op een televisie
COMPONENT
VIDEO IN
HOME-toets
2 Schakel de televisie in en stel de ingangsbron in.
• Raadpleeg ook de gebruiksaanwijzing van de televisie.
81
Beelden weergeven op een televisie
3 Druk op
(weergave-)toets om de camera in te schakelen.
De beelden die met de camera zijn opgenomen worden op het televisiescherm afgebeeld.
Druk op b/B op de besturingsknop om het gewenste beeld te kiezen.
• Stel [COMPONENT] in op [HD(1080i)] bij [Hoofdinstellingen 2] door
(Instellingen) te selecteren op
het HOME-scherm (pagina 72).
• Als u de camera in het buitenland gebruikt, kan het noodzakelijk zijn het video-uitgangssignaal te
veranderen overeenkomstig de gebruikte televisie (pagina 73).
• U kunt geen bewegende beelden bekijken die worden uitgevoerd in [HD(1080i)]-signaalformaat. Stel
[COMPONENT] in op [SD] tijdens het weergeven van bewegende beelden.
Over het "PhotoTV HD"
Deze camera is compatibel met de "PhotoTV HD"-norm.
Door Sony-apparaten die compatibel zijn met PhotoTV HD op elkaar aan te sluiten met
behulp van een HD-uitgangsadapterkabel (niet bijgeleverd), kan een compleet nieuwe wereld
aan foto’s worden bekeken in de adembenemende "Volledig HD"-kwaliteit.
PhotoTV HD maakt een uiterst gedetailleerde, foto-achtige weergave mogelijk van subtiele
texturen en kleuren.
• De instellingen moeten ook op de televisie worden gemaakt. Voor meer informatie
raadpleegt u de gebruiksaanwijzing van de televisie.
Televisiekleursystemen
Als u de beelden op een televisiescherm wilt weergeven, hebt u een televisie nodig met een
video-ingangsaansluiting en de kabel voor de multifunctionele aansluiting. Het kleursysteem
van de televisie moet overeenkomen met dat van de digitale camera. Raadpleeg de
onderstaande lijsten voor het televisiekleursysteem van het land of gebied waarin u de camera
gebruikt.
NTSC-systeem
Bahama-eilanden, Bolivia, Canada, Chili, Colombia, Ecuador, Filippijnen, Jamaica, Japan,
Korea, Mexico, Midden-Amerika, Peru, Suriname, Taiwan, Venezuela, Verenigde Staten,
enz.
PAL-systeem
Australië, België, China, Denemarken, Duitsland, Finland, Hongarije, Hongkong, Italië,
Koeweit, Maleisië, Nederland, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal,
Singapore, Slowakije, Spanje, Thailand, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk, Zweden,
Zwitserland, enz.
PAL-M-systeem
Brazilië
82
Beelden weergeven op een televisie
PAL-N-systeem
Argentinië, Paraguay, Uruguay
SECAM-systeem
Bulgarije, Frankrijk, Guyana, Irak, Iran, Monaco, Oekraïne, Rusland, enz.
Beelden weergeven op een televisie
83
De camera met uw computer gebruiken
Werken met uw Windows-computer
Voor informatie over het gebruik van een Macintoshcomputer, leest u "Uw Macintosh-computer gebruiken"
(pagina 99).
De afbeeldingen van computerschermen in dit hoofdstuk zijn
van een Engelstalig besturingssysteem.
Installeer eerst de software (bijgeleverd) (pagina 86)
• Installeer de volgende software:
– "Picture Motion Browser"
– "Music Transfer"
Beelden kopiëren naar uw computer (pagina 90)
• Beelden naar een computer kopiëren met "Picture Motion
Browser".
• Met "Picture Motion Browser" en "Music Transfer" kunt u de
volgende bedieningen uitvoeren:
– Beelden weergeven die op de computer zijn opgeslagen
– Beelden bewerken
– De locaties waar de stilstaande beelden zijn opgenomen
afbeelden op online kaarten
– Een disc maken met de opgenomen beelden (vereist een
cd-schrijver of dvd-schrijver)
– Stilstaande beelden afdrukken of opslaan met de datum
– Muziek aan een diavoorstelling toevoegen/veranderen
(met "Music Transfer")
Extra informatie over dit product en antwoorden op
veelgestelde vragen vindt u op de Sony Customer Supportwebsite voor klantenondersteuning.
http://www.sony.net/
84
Werken met uw Windows-computer
Aanbevolen computeromgeving
Een computer die op de camera wordt
aangesloten dient aan de volgende vereisten
te voldoen.
Aanbevolen computeromgeving voor het
kopiëren van beelden
Besturingssysteem
(voorgeïnstalleerd): Microsoft Windows
2000 Professional SP4, Windows XP*SP2,
Windows Vista*
• De juiste werking kan niet worden
gegarandeerd in een computeromgeving die
is opgewaardeerd tot een van de
bovenstaande besturingssystemen of in een
computeromgeving met meerdere
besturingssystemen (multi-boot).
USB-aansluiting: Dient tot de
standaarduitrusting te behoren
Aanbevolen omgeving voor het gebruik
van "Picture Motion Browser" en "Music
Transfer"
Besturingssysteem
(voorgeïnstalleerd): Microsoft Windows
2000 Professional SP4, Windows XP*SP2,
Windows Vista*
Geheugen: 256 MB of meer (Aanbevolen:
512 MB of meer)
Vaste schijf: Vrije schijfruimte benodigd
voor installatie — ongeveer 400 MB
Computerscherm: Schermresolutie: 1.024
× 768 pixels of meer
* 64-bit versies en Starter (Edition) worden niet
ondersteund.
• De computeromgeving moet tevens voldoen aan
de vereisten van het besturingssysteem.
• Voor alle bovenstaande aanbevolen
computeromgevingen kan een behoorlijke
werking niet worden gegarandeerd.
• Als u twee of meer USB-apparaten tegelijkertijd
aansluit op een enkele computer, is het mogelijk
dat sommige apparaten, waaronder de camera,
niet werken, afhankelijk van de typen USBapparaten die zijn aangesloten.
• Bij gebruik van een USB-hub kan een juiste
werking niet worden gegarandeerd.
• Door de camera aan te sluiten via een USBinterface die compatibel is met Hi-Speed USB
(voldoet aan USB 2.0) wordt geavanceerde
overdracht (overdracht op hoge snelheid)
mogelijk aangezien de camera compatibel is met
Hi-Speed USB (voldoet aan USB 2.0).
• Er zijn vier functies voor een USB-verbinding
bij aansluiten op een computer: de [Autom.]functie (standaardinstelling), de [Mass Storage]functie, de [PictBridge]-functie en de [PTP/
MTP]-functie. In dit gedeelte worden de
functies [Autom.] en [Mass Storage] als
voorbeeld beschreven. Voor verdere informatie
over de [PictBridge]-functie en [PTP/MTP]functie, zie pagina 72.
• Na herstel van een computer vanuit een standby- of slaapstand, is het mogelijk dat de
communicatie tussen de camera en de computer
niet op hetzelfde moment wordt hersteld.
De camera met uw computer gebruiken
CPU: Intel Pentium III 500 MHz of sneller
(Aanbevolen: Intel Pentium III 800 MHz
of sneller)
Opmerkingen over het aansluiten van de
camera op een computer
85
De software (bijgeleverd) installeren
U kunt de software (bijgeleverd) installeren
volgens de onderstaande procedure.
• Log in als beheerder.
1 Schakel de computer in en plaats
de cd-rom (bijgeleverd) in het cdrom-station.
Het installatie-menuscherm wordt
afgebeeld.
4 Lees de overeenkomst
aandachtig door. Als u de
voorwaarden van de
overeenkomst accepteert, vinkt u
het selectievakje naast [I accept
the terms of the license
agreement] (Ik accepteer de
voorwaarden in de licentie
overeenkomst) aan en klikt u
daarna op [Next].
5 Volg de aanwijzingen op het
scherm om het installeren te
voltooien.
• Als het niet wordt afgebeeld, dubbelklikt u
op [Computer] (in Windows XP/2000: [My
Computer] (Mijn computer)) t
(SONYPICTUTIL).
• Onder Windows Vista kan het AutoPlayscherm worden weergegeven. Selecteer
"Run Install.exe." en volg de aanwijzingen
die op het scherm worden afgebeeld om
verder te gaan met de installatie.
2 Klik op [Install] (Installeren).
Het scherm "Choose Setup Language"
(Kies taal voor installatie) verschijnt.
3 Kies de gewenste taal en klik
daarna op [Next] (Volgende).
Het scherm "License Agreement"
(Licentieovereenkomst) verschijnt.
86
• Wanneer de bevestigingsmelding voor
opnieuw opstarten wordt afgebeeld, start u
de computer opnieuw op aan de hand van de
aanwijzingen op het scherm.
• Het is mogelijk dat DirectX wordt
geïnstalleerd, afhankelijk van de
systeemomgeving van de computer.
6 Haal de cd-rom eruit nadat de
installatie voltooid is.
• Installeer de volgende software:
– Picture Motion Browser
– Music Transfer
De software (bijgeleverd) installeren
Nadat u de softwareprogramma’s hebt
geïnstalleerd, staan snelkoppelingen voor
"Picture Motion Browser", "Gids voor
PMB" en "Music Transfer" op het
bureaublad.
Dubbelklik om "Picture
Motion Browser" op te
starten.
Dubbelklik om "Gids
voor PMB" op te starten.
Dubbelklik om "Music
Transfer" op te starten.
De camera met uw computer gebruiken
87
Over "Picture Motion Browser" (bijgeleverd)
Door de software volledig te benutten kunt
u beter dan ooit gebruik maken van de
stilstaande en bewegende beelden van de
camera.
Hieronder wordt "Picture Motion Browser"
in het kort beschreven.
Overzicht van "Picture Motion
Browser"
Met "Picture Motion Browser" kunt u:
• Beelden importeren opgenomen met de camera
en deze weergeven op de computer.
• De beelden op de computer organiseren op een
kalender op opnamedatum voor weergave.
• Beelden kopiëren op de computer naar het
opnamemedium.
• Beelden bijwerken (rode-ogeneffect
verminderen, enz.), afdrukken en versturen van
stilstaande beelden als e-mailbijlage, de
opnamedatum veranderen, en nog veel meer.
• Stilstaande beelden kunnen worden afgedrukt of
opgeslagen met datum.
• U kunt een datadisc maken met behulp van een
cd-schrijver of dvd-schrijver.
• Voor verdere informatie raadpleegt u de "Gids
voor PMB".
De "Gids voor PMB" starten
Dubbelklik op de snelkoppeling
(Gids
voor PMB) op het bureaublad.
Om de "Gids voor PMB" te openen vanuit
het menu Start, klikt u op [Start] t [All
Programs] (Alle programma’s) (in
Windows 2000: [Programs]
(Programma’s)) t [Sony Picture Utility]
t [Help] t [Gids voor PMB].
88
"Picture Motion Browser"
opstarten en afsluiten
"Picture Motion Browser" opstarten
Dubbelklik op het pictogram
(Picture
Motion Browser) op het bureaublad.
Of via het Start-menu: Klik op [Start] t
[All Programs] (Alle programma’s) (in
Windows 2000, [Programs]
(Programma’s)) t [Sony Picture Utility]
t [PMB – Picture Motion Browser].
• Wanneer "Picture Motion Browser" voor de
eerste keer wordt opgestart, wordt de
bevestigingsmelding van de informatiefunctie
op het scherm afgebeeld. Selecteer [Start]. Deze
functie informeert u over nieuws, zoals
software-updates. U kunt de instelling later weer
veranderen.
"Picture Motion Browser" afsluiten
Klik op de toets
van het venster.
in de rechterbovenhoek
Opmerkingen over "Picture
Motion Browser"
Door "Picture Motion Browser" te
gebruiken, gaat u akkoord met het volgende
over het gebruik van de beelduploadservice, enz. (hierna te noemen de
'service') die door de websites (waaronder
de vooraf ingestelde websites) worden
geleverd.
• Afhankelijk van de website kunnen
registratieprocedures of gebruikskosten vereist
zijn voor het gebruik van de service.
• Houd u aan de voorwaarden en bepalingen van
de overeenkomst opgesteld door de website
voor het gebruik van de service.
• Het is mogelijk dat de service wordt beëindigd
of veranderd afhankelijk van specifieke
overwegingen van de websitebeheerder, enz.
Inclusief dergelijke gebeurtenissen, kan Sony
niet aansprakelijk worden gehouden voor enige
geschillen tussen klanten en derden, of voor
enig verlies van klanten door het gebruik van de
service.
Over "Picture Motion Browser" (bijgeleverd)
• Om de website te bereiken, zal u worden
doorgestuurd door een server van Sony (hierna
te noemen de "Sony-server"). Het is mogelijk
dat u de website niet kunt bereiken als gevolg
van onderhoud aan de server, enz.
• In geval het gebruik van de Sony-server wordt
beëindigd, zal de beëindiging van tevoren
worden aangekondigd op Sony-websites, enz.
• De URL waarnaar u wordt doorgestuurd door de
Sony-server, enz., kan worden vastgelegd ter
verbetering van toekomstige Sony-producten en
-diensten. In dat geval worden geen
persoonsgegevens vastgelegd.
De camera met uw computer gebruiken
89
Beelden naar een computer kopiëren met
"Picture Motion Browser"
De camera en de computer
voorbereiden
De camera aansluiten op de
computer
1 Plaats een "Memory Stick Duo"
met daarop opgenomen beelden
in de camera.
• Deze stap is niet nodig wanneer u beelden
kopieert die in het interne geheugen zijn
opgeslagen.
2 Naar de multifunctionele
aansluiting
2 Plaats een voldoende opgeladen
accu in de camera, of sluit de
camera via de
netspanningsadapter (niet
bijgeleverd) en de USB/AV/DC INkabel voor de multifunctionele
aansluiting (niet bijgeleverd) aan
op een stopcontact.
• Als u beelden naar uw computer kopieert
met de accu als voeding terwijl slechts
weinig acculading resteert, kan het kopiëren
mislukken of kunnen de beeldgegevens
beschadigd raken als de accu tussentijds
leeg raakt.
1 Naar de USBaansluiting
Kabel voor de
multifunctionele
aansluiting
"Maakt verbinding…" wordt afgebeeld op
het scherm van de camera.
3 Schakel de computer in en druk
Toegangsindicators*
daarna op de
(weergave-)toets.
Als een USB-verbinding voor het eerst tot
stand wordt gebracht, draait de computer
automatisch een programma om de camera
te herkennen. Wacht een poosje.
*
(weergave-)toets
90
wordt op het scherm afgebeeld tijdens een
communicatiesessie.
Bedien de computer niet terwijl de indicator
wordt afgebeeld. Nadat de indicator is
veranderd in
, mag u de computer weer
bedienen.
• Als "Mass Storage" niet wordt afgebeeld, stelt u
[USB-aansluiting] in op [Mass Storage]
(pagina 72).
Beelden naar een computer kopiëren met "Picture Motion Browser"
Beelden naar een computer
kopiëren
1 Sluit de camera aan op een
2 Beelden importeren.
Klik op de knop [Import] (Importeren)
om het importeren van beelden te
starten.
computer zoals beschreven in
"De camera aansluiten op de
computer".
Nadat een USB-verbinding tot stand is
gebracht, wordt het scherm [Import
Media Files] (Mediabestanden
importeren) van "Picture Motion
Browser" automatisch afgebeeld.
Standaard worden de beelden
geïmporteerd in een map aangemaakt in
"Pictures" (Afbeeldingen) (in Windows
XP/2000: "My Pictures" (Mijn
afbeeldingen)) met als naam de datum
van importeren.
• Voor verdere informatie over "Picture
Motion Browser", raadpleegt u de "Gids
voor PMB".
Beelden bekijken op uw
computer
Als het importeren voltooid is wordt de
"Picture Motion Browser" opgestart.
Miniaturen van de geïmporteerde beelden
worden weergegeven.
• De map "Pictures" (Afbeeldingen) (in Windows
XP/2000: "My Pictures") is ingesteld als de
standaardmap in "Viewed folders".
De camera met uw computer gebruiken
• Als u de Memory Stick-gleuf gebruikt,
raadpleet u pagina 94.
• Als de wizard AutoPlay wordt afgebeeld,
sluit u deze.
U kunt de beelden op de computer
organiseren op een kalender op
opnamedatum voor weergave.
91
Beelden naar een computer kopiëren met "Picture Motion Browser"
Voor verdere informatie raadpleegt u de
"Gids voor PMB".
De USB-verbinding verwijderen
Volg de procedures vanaf stap 1 t/m 4
hieronder voordat u de volgende
handelingen uitvoert:
Voorbeeld: Maandweergavescherm
• Loskoppelen van de kabel voor de
multifunctionele aansluiting.
• Eruit halen van een "Memory Stick Duo".
• Een "Memory Stick Duo" in de camera plaatsen
na het kopiëren van beelden uit het interne
geheugen.
• Uitschakelen van de camera.
1 Dubbelklik op het verwijderingspictogram
op de taakbalk.
Windows Vista
Dubbelklik hier
Windows XP/Windows 2000
Dubbelklik hier
2 Klik op
[Stop].
(USB Mass Storage Device) t
3 Controleer of het juiste apparaat wordt
aangegeven in het bevestigingsvenster en
klik op [OK].
4 Klik op [OK].
Het apparaat wordt verwijderd.
• Als op de computer Windows Vista/XP
draait, kunt u stap 4 overslaan.
92
Beelden naar een computer kopiëren met "Picture Motion Browser"
Beeldbestand-geheugenlocaties
en bestandsnamen
De beeldbestanden die met de camera zijn
opgenomen, zijn gegroepeerd als mappen
op de "Memory Stick Duo" of in het interne
geheugen.
Voorbeeld: mappen bekijken in
Windows Vista
B Een map met beeldgegevens die zijn
opgenomen op de camera.
Als geen nieuwe mappen zijn aangemaakt,
zijn de mappen als volgt:
– "Memory Stick Duo": alleen "101MSDCF"
– Intern geheugen: alleen "101_SONY"
• U kunt geen beelden opnemen in de map
"100MSDCF". De beelden in deze map kunnen
alleen worden bekeken.
• U kunt geen beelden opnemen/weergeven in de
map "MISC".
De camera met uw computer gebruiken
A Een map met beeldgegevens die zijn
opgenomen met een camera zonder de
map-aanmaakfunctie.
• Beeldbestandsnamen worden als volgt
weergegeven:
– Stilstaande-beeldbestanden:
DSC0ssss.JPG
– Bewegende-beeldbestanden:
MOV0ssss.MPG
– Indexbeeldbestanden die worden opgenomen
wanneer u bewegende beelden opneemt:
MOV0ssss.THM
ssss betekent ieder willekeurig nummer
van 0001 t/m 9999. Het numerieke deel van
de bestandsnaam van bewegende beelden
opgenomen in de bewegendbeeldopnamefunctie is hetzelfde als dat van
het bijbehorende indexbeeldbestand.
• Voor meer informatie over mappen, zie
pagina’s 65 en 68.
93
Beelden naar een computer kopiëren zonder
"Picture Motion Browser"
U kunt beelden kopiëren naar een computer
zonder "Picture Motion Browser" als volgt:
Voor een computer met een Memory
Stick-gleuf:
Haal de "Memory Stick Duo" uit de camera
en steek deze in een Memory Stick Duoadapter. Steek de Memory Stick Duoadapter in de computer en kopieer de
beelden.
• Zelfs wanneer u Windows 95/98/
98 SecondEdition/NT/Me gebruikt, kunt u
beelden kopiëren door de "Memory Stick Duo"
in de Memory Stick-gleuf van de computer te
steken.
• Als de "Memory Stick PRO Duo" niet wordt
herkend, zie pagina 114.
Voor een computer zonder een Memory
Stick-gleuf:
Breng een USB-verbinding tot stand en
doorloop de fasen om de beelden te
kopiëren.
• De schermen die in dit gedeelte als illustratie
worden gebruikt, zijn voorbeelden voor het
kopiëren van beelden vanaf een "Memory Stick
Duo".
• De camera is niet compatibel met de versies
Windows 95/98/98 SecondEdition/NT/Me van
het Windows-besturingssysteem.
Als u een computer zonder een Memory Stickgleuf gebruikt, gebruikt u een in de handel
verkrijgbare Memory Stick lezer/schrijver om
de beelden op een "Memory Stick Duo" te
kopiëren naar de computer.
Om de beelden in het interne geheugen van de
camera te kopiëren naar een computer, kopieert
u de beelden eerst naar een "Memory Stick
Duo" en daarna naar de computer.
94
Beelden naar een computer
kopiëren –Windows Vista/XP
Dit gedeelte beschrijft een voorbeeld van
het kopiëren van beelden naar de map
"Documents" (Documenten) (in Windows
XP: "My Documents" (Mijn documenten)).
1 Bereid de camera en de computer
voor.
Volg dezelfde procedure als beschreven
in "De camera en de computer
voorbereiden" op pagina 90.
2 Sluit de camera aan op de
computer met behulp van de
kabel voor de multifunctionele
aansluiting.
Volg dezelfde procedure als beschreven
in "De camera aansluiten op de
computer" op pagina 90.
• Als "Picture Motion Browser" reeds is
geïnstalleerd, zal [Import Media Files]
worden gestart in "Picture Motion
Browser", maar selecteert u [Cancel]
(Annuleren) om te beëindigen.
Beelden naar een computer kopiëren zonder "Picture Motion Browser"
3 Klik op [Open folder to view files]
(Map openen om bestanden te
bekijken) (in Windows XP: [Open
folder to view files] (Map openen
om bestanden te bekijken) t
[OK]) aangezien het
wizardvenster automatisch op het
bureaublad verschijnt.
1
2
• Voor informatie over de opslaglocatie van
de beeldbestanden, zie pagina 93.
6 Klik op de map [Documents]
(Documenten) (in Windows XP:
[My Documents] (Mijn
documenten)). Klik daarna met de
rechtermuisknop in het venster
"Documents" (Documenten) om
het menu af te beelden en klik op
[Paste] (Plakken).
• Als het wizardscherm niet automatisch
wordt afgebeeld, volgt u de procedure:
t "Voor Windows 2000".
4 Dubbelklik op [DCIM].
5 Dubbelklik op de map waarin de
beeldbestanden die u wilt
kopiëren zijn opgeslagen. Klik
daarna met de rechtermuisknop
op een beeldbestand zodat het
contextuele menu wordt
afgebeeld en klik op de
menuopdracht [Copy] (Kopiëren).
2
De beeldbestanden worden gekopieerd
naar de map [Documents]
(Documenten) (in Windows XP: [My
Documents] (Mijn documenten)).
De camera met uw computer gebruiken
1
95
Beelden naar een computer kopiëren zonder "Picture Motion Browser"
• Als in de bestemmingsmap al een beeld met
dezelfde bestandsnaam zit, wordt een
bevestigingsmelding voor overschrijven
afgebeeld. Wanneer u het bestaande beeld
overschrijft met een nieuw beeld, wordt het
oorspronkelijke bestand gewist. Om een
beeldbestand naar de computer te kopiëren
zonder te overschrijven, verandert u eerst de
bestandsnaam en kopieert u vervolgens het
beeldbestand. Vergeet echter niet dat
wanneer u de bestandsnaam verandert
(pagina 97), u dat beeld niet meer kunt
weergeven op de camera.
Voor Windows 2000
Dubbelklik op [My Computer] (Mijn
computer) t [Removable Disk]
(Verwijderbare schijven) nadat de camera
is aangesloten op de computer. Voer daarna
stap 4 uit.
96
Beeldbestanden bekijken die zijn opgeslagen op een computer
door ze naar de "Memory Stick Duo" van de camera te kopiëren
Dit gedeelte beschrijft de bediening op een
Windows-computer.
Wanneer een beeldbestand dat naar de
computer is gekopieerd, niet meer op een
"Memory Stick Duo" staat, kunt u dat beeld
weer op de camera weergeven door het
beeldbestand op de computer te kopiëren
naar een "Memory Stick Duo".
• Sla stap 1 over als de bestandnaam ingesteld
door de camera niet is veranderd.
• Afhankelijk van het beeldformaat kan het
onmogelijk zijn bepaalde beelden weer te
geven.
• Sony kan de weergave van beeldbestanden op
de camera niet garanderen als de bestanden zijn
bewerkt op een computer of opgenomen op een
andere camera.
• Als er geen mappen op een "Memory Stick
Duo" staan, maakt u eerst een map aan met de
camera (pagina 68) en kopieert u daarna de
beeldbestanden.
1 Klik met de rechtermuisknop op
het beeldbestand en klik daarna
op [Rename] (Naam wijzigen).
Verander de bestandsnaam in
"DSC0ssss".
1
2
• Als de bevestigingsmelding voor
overschrijven wordt afgebeeld, moet u een
ander nummer invoeren.
2 Kopieer het beeldbestand naar de
map op de "Memory Stick Duo"
volgens de onderstaande
procedure.
1Klik met de rechtermuisknop op het
beeldbestand en klik daarna op [Copy].
2Dubbelklik op [Removable Disk]
(Verwisselbare schijf) of
[SonyMemoryStick] in [Computer] (in
Windows XP: [My Computer] (Mijn
computer)).
3Klik met de rechtermuisknop op de map
[sssMSDCF] in de map [DCIM] en
klik daarna op [Paste].
• sss betekent ieder willekeurig
nummer van 100 t/m 999.
De camera met uw computer gebruiken
Voer een nummer in van 0001 t/m 9999
voor ssss.
• De bestandsextensie kan worden afgebeeld,
afhankelijk van de instelling van de
computer. De bestandsextensie voor
stilstaande beelden is JPG en de
bestandsextensie voor bewegende beelden is
MPG. U mag de bestandsextensie niet
veranderen.
97
"Music Transfer" (bijgeleverd) gebruiken
U kunt de muziekbestanden die in de
fabriek vooraf zijn ingesteld, vervangen
door eigen muziekbestanden met behulp
van "Music Transfer" op de cd-rom
(bijgeleverd). U kunt deze bestanden ook
op elk moment verwijderen of toevoegen.
Muziekbestanden met behulp
van "Music Transfer" toevoegen/
wijzigen
De geluidsbestandsformaten die u met
"Music Transfer" kunt kopiëren zijn
hieronder aangegeven:
• MP3-bestanden die zijn opgeslagen op de vaste
schijf van uw computer
• Muziekbestanden van cd’s
• Vooraf ingestelde muziek die op de camera is
opgeslagen
1 Druk op de HOME-toets om het
HOME-scherm af te beelden.
2 Selecteer
(Diavoorstelling) met
b/B op de besturingsknop,
selecteer daarna [ Muziek-tool]
met v/V, en druk tenslotte op z.
3 Kies [Downl. muz.] met v/V en
druk daarna op z.
De melding "Aansluiten op computer" wordt
afgebeeld.
4 Breng een USB-verbinding tot
stand tussen de camera en de
computer.
5 Start "Music Transfer" op.
98
6 Volg de instructies op het scherm
om muziekbestanden toe te
voegen of te veranderen.
• De door de fabriek ingestelde
muziekbestanden in de camera herstellen:
1 Voer [Format. muz.] uit in stap 3.
2 Voer [Standaardwaarden herstellen] uit in
"Music Transfer".
Alle door de fabriek ingestelde
muziekbestanden worden hersteld en
[Muziek] in het menu [Diavoorstelling]
wordt ingesteld op [Uit].
• U kunt de vooraf ingestelde muziekbestanden
herstellen met behulp van [Initialiseren]
(pagina 71), maar dan worden de andere
instellingen ook teruggesteld.
• Voor meer informatie over het gebruik van
"Music Transfer", raadpleegt u de on line Helpfunctie van "Music Transfer".
Uw Macintosh-computer gebruiken
U kunt beelden kopiëren naar een
Macintosh-computer.
• "Picture Motion Browser" is niet compatibel
met Macintosh-computers.
Aanbevolen computeromgeving
Een computer die op de camera wordt
aangesloten dient aan de volgende vereisten
te voldoen.
Aanbevolen computeromgeving voor het
kopiëren van beelden
Besturingssysteem
(voorgeïnstalleerd): Mac OS 9.1/9.2/ Mac
OS X (v10.1 t/m v10.5)
USB-aansluiting: Dient tot de
standaarduitrusting te behoren
Aanbevolen omgeving voor het gebruik
van "Music Transfer"
Besturingssysteem
(voorgeïnstalleerd): Mac OS X (v10.3 t/m
v10.5)
CPU: iMac, eMac, iBook, PowerBook, Power
Mac G3/G4/G5-serie, Mac mini
Vaste schijf: Vrije schijfruimte benodigd
voor installatie—ongeveer 250 MB
Opmerkingen over het aansluiten van de
camera op een computer
• Voor alle bovenstaande aanbevolen
computeromgevingen kan een behoorlijke
werking niet worden gegarandeerd.
• Als u twee of meer USB-apparaten tegelijkertijd
aansluit op een enkele computer, is het mogelijk
dat sommige apparaten, waaronder de camera,
niet werken, afhankelijk van de typen USBapparaten die zijn aangesloten.
• Bij gebruik van een USB-hub kan een juiste
werking niet worden gegarandeerd.
Beelden kopiëren naar en
weergeven op een computer
1 Bereid de camera en Macintoshcomputer voor.
Volg dezelfde procedure als beschreven
in "De camera en de computer
voorbereiden" op pagina 90.
2 Sluit de camera aan op de
computer met behulp van de
kabel voor de multifunctionele
aansluiting.
Volg dezelfde procedure als beschreven
in "De camera aansluiten op de
computer" op pagina 90.
De camera met uw computer gebruiken
Geheugen: 64 MB of meer (128 MB of meer
wordt aanbevolen)
• Door de camera aan te sluiten via een USBinterface die compatibel is met Hi-Speed USB
(voldoet aan USB 2.0) wordt geavanceerde
overdracht (overdracht op hoge snelheid)
mogelijk aangezien de camera compatibel is met
Hi-Speed USB (voldoet aan USB 2.0).
• Er zijn vier functies voor een USB-verbinding
bij aansluiten op een computer: de [Autom.]functie (standaardinstelling), de [Mass Storage]functie, de [PictBridge]-functie en de [PTP/
MTP]-functie. In dit gedeelte worden de
functies [Autom.] en [Mass Storage] als
voorbeeld beschreven. Voor verdere informatie
over de [PictBridge]-functie en [PTP/MTP]functie, zie pagina 72.
• Na herstel van een computer vanuit een standby- of slaapstand, is het mogelijk dat de
communicatie tussen de camera en de computer
niet op hetzelfde moment wordt hersteld.
99
Uw Macintosh-computer gebruiken
3 Kopieer beeldbestanden naar de
Macintosh-computer.
1Dubbelklik op het nieuw herkende
pictogram t [DCIM] t de map waarin
de beelden die u wilt weergeven zijn
opgeslagen.
2Sleep de beeldbestanden naar het
pictogram van de vaste schijf en zet ze
erop neer.
De beeldbestanden worden naar de
vaste schijf gekopieerd.
• Voor informatie over de opslaglocatie van
de beelden en de bestandsnamen, zie
pagina 93.
4 Geef de beelden weer op de
Muziekbestanden met behulp
van "Music Transfer" toevoegen/
wijzigen
U kunt de muziekbestanden die in de
fabriek vooraf zijn ingesteld vervangen
door eigen muziekbestanden. U kunt deze
bestanden ook op elk moment verwijderen
of toevoegen.
De geluidsbestandsformaten die u met
"Music Transfer" kunt kopiëren zijn
hieronder aangegeven:
• MP3-bestanden die zijn opgeslagen op de vaste
schijf van uw computer
• Muziekbestanden van cd’s
• Vooraf ingestelde muziek die op de camera is
opgeslagen
computer.
"Music Transfer" installeren
Dubbelklik op het pictogram van de
vaste schijf t het gewenste
beeldbestand in de map waarin de
gekopieerde beeldbestanden zijn
opgeslagen, om dat beeldbestand te
openen.
• Sluit alle softwareprogramma’s af die geopend
zijn voordat u "Music Transfer" installeert.
• Om deze software te installeren moet u ingelogd
zijn als beheerder.
1 Schakel de Macintosh-computer in en
plaats de cd-rom (bijgeleverd) in het cdrom-station.
2 Dubbelklik op
De USB-verbinding verwijderen
Sleep het pictogram van het station of het
pictogram van de "Memory Stick Duo"
naar het pictogram van de "Prullenbak"
(Trash) en laat het erin vallen, voordat u de
onderstaande procedures volgt of de camera
loskoppelt van de computer.
• Loskoppelen van de kabel voor de
multifunctionele aansluiting.
• Eruit halen van een "Memory Stick Duo".
• Een "Memory Stick Duo" in de camera plaatsen
na het kopiëren van beelden uit het interne
geheugen.
• Uitschakelen van de camera.
100
(SONYPICTUTIL).
3 Dubbelklik op het [MusicTransfer.pkg]bestand in de [MAC]-map.
De installatie van de software begint.
Muziekbestanden toevoegen/wijzigen
Zie "Muziekbestanden met behulp van
"Music Transfer" toevoegen/wijzigen" op
pagina 98.
Technische ondersteuning
Extra informatie over dit product en
antwoorden op veelgestelde vragen
vindt u op de Sony Customer
Support-website voor
klantenondersteuning.
http://www.sony.net/
De "Geavanceerde Cyber-shot-handleiding"
raadplegen
Wanneer u het "Cyber-shot-handboek"
installeert, wordt tevens de "Geavanceerde
Cyber-shot-handleiding" geïnstalleerd. De
"Geavanceerde Cyber-shot-handleiding"
beschrijft diepgaander het gebruik van de
camera en de optionele accessoires.
Raadplegen op een Windowscomputer
Dubbelklik op
(Step-up Guide) op
het bureaublad.
Om de "Step-up Guide" te openen vanuit
het menu Start, klikt u op [Start] t [All
Programs] (Alle programma’s) (in
Windows 2000: [Programs]
(Programma’s)) t [Sony Picture Utility]
t [Step-up Guide].
Raadplegen op een Macintoshcomputer
1 Kopieer de map [stepupguide] in
de map [stepupguide] naar de
computer.
2 Op de cd-rom (bijgeleverd)
selecteert u [stepupguide],
[language] en daarna de map
[NL], en kopieert u de map [NL]
naar de map [img] in de map
[stepupguide] die u in stap 1 naar
de computer hebt gekopieerd.
(Overschrijf de bestanden in de
map [img] met de bestanden in de
map [NL].)
3 Nadat het kopiëren klaar is,
• Als op de computer geen
softwareprogramma is geïnstalleerd om het
HQX-bestand uit te pakken, installeert u
Stuffit Expander.
De camera met uw computer gebruiken
dubbelklikt u op
"stepupguide.hqx" in de map
[stepupguide] om het
gecomprimeerde bestand uit te
pakken, en dubbelklikt u tenslotte
op het resulterende bestand
"stepupguide".
101
Stilstaande beelden afdrukken
Stilstaande beelden afdrukken
Als u beelden afdrukt die zijn opgenomen in de
[16:9] functie, kunnen beide randen worden
afgesneden. Controleer dus voordat u gaat
afdrukken (pagina 116).
Rechtstreeks beelden afdrukken op een PictBridge-compatibele printer
(pagina 103)
U kunt beelden afdrukken door de camera rechtstreeks aan te
sluiten op een PictBridge-compatibele printer.
Rechtstreeks beelden afdrukken op een "Memory Stick"-compatibele printer
U kunt beelden rechtstreeks afdrukken op een "Memory Stick"compatibele printer.
Voor verdere informatie leest u de gebruiksaanwijzing van de
printer.
Beelden afdrukken met behulp van een computer
U kunt beelden kopiëren naar een computer met behulp van het
bijgeleverde softwareprogramma "Picture Motion Browser" en de
beelden afdrukken.
U kunt de datum in het beeld invoegen en deze afdrukken
(pagina 88).
Beelden afdrukken in een winkel (pagina 106)
U kunt een "Memory Stick Duo", met daarop beelden die met de
camera zijn opgenomen, meenemen naar een winkel met
fotoafdrukservice. U kunt van tevoren de markering
(afdrukmarkering) aanbrengen op de beelden die u later wilt
afdrukken.
102
Rechtstreeks beelden afdrukken op een
PictBridge-compatibele printer
Zelfs als u geen computer hebt, kunt u de
beelden die u hebt opgenomen met uw
camera afdrukken door de camera
rechtstreeks aan te sluiten op een
PictBridge-compatibele printer.
1 Druk op de HOME-toets om het
HOME-scherm af te beelden.
2 Selecteer
• "PictBridge" voldoet aan de CIPA-norm.
(CIPA: Camera & Imaging Products
Association)
• U kunt bewegende beelden niet afdrukken.
• Als de
indicator knippert op het scherm van
de camera (foutmelding), controleert u de
aangesloten printer.
Fase 1: De camera voorbereiden
Bereid de camera voor op aansluiting op de
printer met behulp van de kabel voor de
multifunctionele aansluiting. Als [USBaansluiting] is ingesteld op [Autom.],
herkent de camera automatisch bepaalde
printers zodra deze worden aangesloten.
Als dit het geval is, slaat u fase 1 over.
(Instellingen) met
b/B op de bedieningsknop,
selecteer daarna
[
Hoofdinstellingen] met v/V,
en druk tenslotte op z.
3 Selecteer [Hoofdinstellingen 2]
met v/V en selecteer [USBaansluiting], en druk daarna op z.
4 Selecteer [PictBridge] met v/V en
druk daarna op z.
De USB-functie is nu ingesteld.
MENU-toets
Besturingsknop
HOMEtoets
Stilstaande beelden afdrukken
• Wij adviseren u een volledig opgeladen accu te
gebruiken om te voorkomen dat tijdens het
afdrukken de accu leeg raakt.
103
Rechtstreeks beelden afdrukken op een PictBridge-compatibele printer
Fase 2: De camera aansluiten
op de printer
1 Sluit de camera aan op de printer.
2 Naar de multifunctionele
aansluiting
1 Naar de
USBaansluiting
Kabel voor de
multifunctionele
aansluiting
2 Schakel de printer in. Druk op de
(weergave-)toets om de
camera in te schakelen.
Nadat de verbinding tot stand is
gebracht, wordt de
indicator
afgebeeld.
3 Druk op de MENU-toets, selecteer
[Afdrukken] met v/V op de
besturingsknop, en druk daarna
op z.
De camera wordt in de weergavefunctie
gezet waarna een beeld en het
afdrukmenu op het scherm worden
afgebeeld.
Fase 3: Beelden selecteren die
u wilt afdrukken
Selecteer [Dit beeld] of [Meerdere
beelden] met v/V, en druk daarna op
z.
Als u [Dit beeld] selecteert
U kunt het geselecteerde beeld afdrukken.
Ga verder met Fase 4.
Als u [Meerdere beelden] selecteert
U kunt meerdere geselecteerde beelden
afdrukken.
1 Kies de beelden die u wilt afdrukken met
b/B en druk daarna op z.
wordt op het geselecteerde beeld
afgebeeld.
2 Druk op MENU om het menu te laten
verschijnen.
3 Kies [OK] met v en druk daarna op z.
• Nadat u [Meerdere beelden] hebt geselecteerd
op het indexweergavescherm, kunt u alle
beelden in de map afdrukken door de
mapkeuzebalk te selecteren met b en een
markering
aan te brengen op de map.
104
Rechtstreeks beelden afdrukken op een PictBridge-compatibele printer
Fase 4: Afdrukken
2 Kies [OK] met v en druk daarna
op z.
1 Selecteer de afdrukinstellingen
met v/V/b/B.
Het beeld wordt afgedrukt.
• Koppel de kabel voor de multifunctionele
aansluiting niet los terwijl de
(PictBridge aangesloten) indicator op het
scherm wordt afgebeeld.
indicator
[Aantal]
Hiermee selecteert u het aantal kopieën
van het gemarkeerde beeld dat u wilt
afdrukken.
• Het is mogelijk dat, afhankelijk van het
aantal beelden, niet alle beelden op één blad
passen.
[Opmaak]
Hiermee selecteert u aantal beelden dat
u naast elkaar wilt afdrukken op een vel.
Fase 5: Het afdrukken afronden
Controleer dat het scherm is teruggekeerd
naar Fase 2 en koppel de kabel voor de
multifunctionele aansluiting los van de
camera.
[Formaat]
Selecteer de grootte van het afdrukvel.
[Datum]
Selecteer [Dag&Tijd] of [Datum] om de
datum en tijd op de beelden te
projecteren.
Stilstaande beelden afdrukken
• Als u [Datum] kiest, zal de datum in de
gekozen volgorde worden geprojecteerd
(pagina 78). Het is mogelijk dat deze functie
niet beschikbaar is, afhankelijk van de
printer.
105
Beelden afdrukken in een winkel
U kunt een "Memory Stick Duo", met
daarop beelden die met de camera zijn
opgenomen, meenemen naar een winkel
met fotoafdrukservice. Als de winkel een
fotoafdrukservice heeft die gebruikmaakt
van DPOF, kunt u van tevoren een
afdrukmarkering op de beelden aanbrengen,
zodat u deze niet bij het afdrukken in de
winkel hoeft te kiezen.
Een geselecteerd beeld
markeren
MENUtoets
• U kunt de beelden die in het interne geheugen
zijn opgeslagen niet rechtstreeks vanuit de
camera afdrukken in een afdrukwinkel. Kopieer
de beelden eerst naar een "Memory Stick Duo"
en neem de "Memory Stick Duo" daarna mee
naar de afdrukwinkel.
Besturingsknop
(weergave-)toets
Wat is DPOF?
DPOF (Digital Print Order Format) is een
functie waarmee u in staat bent een
markering
(afdrukmarkering) aan te
brengen op beelden in de "Memory Stick
Duo" die u later wilt afdrukken.
• U kunt ook beelden met de afdrukmarkering
afdrukken op een PictBridge-compatibele
printer die voldoet aan de DPOF (Digital Print
Order Format)-norm.
• Bewegende beelden kunnen niet worden
voorzien van een afdrukmarkering.
• U kunt de afdrukmarkering
aanbrengen
op maximaal 999 beelden.
Als u een "Memory Stick Duo"
meeneemt naar een winkel
• Vraag aan de fotoafdrukwinkel welke typen
"Memory Stick Duo" ze kunnen verwerken.
• Als een "Memory Stick Duo" niet wordt
ondersteund door uw winkel met
fotoafdrukservice, kopieert u de beelden die u
wilt afdrukken naar een ander medium, zoals
een cd-r en neemt u deze mee naar de winkel.
• Vergeet niet de Memory Stick Duo-adapter mee
te nemen.
• Voordat u beeldgegevens meeneemt naar een
winkel, maakt u altijd eerst een (reserve)kopie
ervan op een vaste schijf.
• U kunt het aantal afdrukken niet instellen.
• Als u de datum op de beelden wilt projecteren,
vraagt u dit aan het personeel in de winkel met
fotoafdrukservice.
106
1 Druk op
(weergave-)toets.
2 Selecteer het beeld dat u wilt
afdrukken.
3 Druk op de MENU-toets om het
menu af te beelden.
4 Selecteer [DPOF] met v/V op de
besturingsknop, selecteer [Dit
beeld] met b/B, en druk daarna
op z.
De markering
(afdrukmarkering)
wordt op het beeld aangebracht.
DPOF
Beelden afdrukken in een winkel
De afdrukmarkering verwijderen
Selecteer het beeld waarvan u de markering
wilt verwijderen, en herhaal daarna de
stappen 3 en 4.
De beelden selecteren en
markeren
5 Kies [OK] met v en druk daarna
op z.
De markering
afgebeeld.
wordt op het scherm
Enkelbeeldweergave
1 Druk op de MENU-toets tijdens
weergave in de
enkelbeeldweergavefunctie of
indexweergavefunctie.
Indexweergave
2 Selecteer [DPOF] met v/V op de
besturingsknop, selecteer
[Meerdere beelden] met b/B, en
druk daarna op z.
3 Selecteer een beeld dat u wilt
De selectie annuleren
markeren met de besturingsknop
en druk daarna op z.
Kies [Sluiten] in stap 5 en druk daarna op
z.
De markering
wordt op het geselecteerde
beeld aangebracht.
De afdrukmarkering verwijderen
Enkelbeeldweergave
Selecteer de beelden waarvan u de
markering wilt verwijderen, en druk daarna
op z in stap 3.
Indexweergave
In stap 3, in de indexweergavefunctie,
verplaats het kader naar de mapkeuzebalk
met b en druk daarna op z.
De markering
wordt aangebracht op de
geselecteerde map en alle beelden.
Stilstaande beelden afdrukken
Alle beelden in de map markeren
4 Druk op de MENU-toets.
107
Problemen oplossen
Problemen oplossen
Als u problemen ondervindt met de camera, probeert u de onderstaande oplossingen.
1 Controleer de punten op pagina’s 109 t/m 118.
Als een code zoals "C/E:ss:ss" op het scherm wordt afgebeeld, raadpleegt u
pagina 119.
2 Haal de accu eruit, wacht ongeveer één minuut, plaats de accu weer terug, en
schakel vervolgens de camera in.
3 Stel de instellingen terug op de standaardinstellingen (pagina 71).
4 Neem contact op met uw Sony-dealer of het plaatselijke erkende Sonyservicecentrum.
Let erop dat door de camera ter reparatie op te sturen u automatisch toestemming geeft de
inhoud van het interne geheugen en de muziekbestanden te controleren.
Klik op een van de volgende onderdelen om te verspringen naar de pagina waarop het
symptoom en de oorzaken of de te nemen corrigerende handeling worden beschreven.
Accu en spanning
108
109
"Memory Stick Duo"
115
Stilstaande beelden/bewegende
beelden opnemen
110
Intern geheugen
116
Beelden bekijken
113
Afdrukken
116
Wissen
114
PictBridge-compatibele printer 117
Computers
114
Overige
118
Problemen oplossen
Accu en spanning
De accu kan niet worden geplaatst.
• Plaats de accu op de juiste wijze om de accu-uitwerphendel in te kunnen duwen.
De camera kan niet worden ingeschakeld.
• Nadat de accu in de camera is geplaatst, kan het enkele momenten duren voordat de camera
van stroom wordt voorzien.
• Plaats de accu op de juiste wijze.
• De accu is leeg. Plaats een opgeladen accu.
• De accu is niet meer bruikbaar (pagina 126). Vervang deze door een nieuwe.
• Gebruik een aanbevolen type accu.
De camera schakelt plotseling uit.
• Als u de camera gedurende drie minuten niet bedient terwijl deze is ingeschakeld, wordt de
camera automatisch uitgeschakeld om te voorkomen dat de accu leeg raakt. Schakel de
camera weer in.
• De accu is niet meer bruikbaar (pagina 126). Vervang deze door een nieuwe.
De resterende-acculadingindicator is onjuist.
• Dit doet zich voor wanneer u de camera op een zeer warme of koude plaats gebruikt.
• Er is een verschil opgetreden tussen de resterende-acculadingindicator en de daadwerkelijk
resterende acculading. Ontlaad de accu eenmaal volledig en laad deze daarna op om de
aanduiding van de resterende-acculadingindicator te corrigeren.
• De accu is leeg. Plaats een opgeladen accu.
• De accu is niet meer bruikbaar (pagina 126). Vervang deze door een nieuwe.
De accu kan niet worden opladen.
• U kunt de accu niet opladen met behulp van een netspanningsadapter (niet bijgeleverd).
Gebruik de acculader om de accu op te laden.
Problemen oplossen
109
Problemen oplossen
Stilstaande beelden/bewegende beelden opnemen
Beelden kunnen niet worden opgenomen.
• Controleer de resterende opslagcapaciteit van het interne geheugen of de "Memory Stick
Duo". Als deze vol is, doet u een van de volgende dingen:
– Wis overbodige beelden (pagina 39).
– Plaats een andere "Memory Stick Duo".
• Tijdens het opladen van de flitser kunt u geen beelden opnemen.
• Zet bij het opnemen van stilstaande beelden de functiekeuzeknop op een andere functie dan
.
• Zet de functiekeuzeknop op
wanneer u bewegende beelden wilt opnemen.
• Het beeldformaat is ingesteld op [640(Fijn)] tijdens het opnemen van bewegende beelden.
Doe het volgende:
– Stel het beeldformaat in op een andere instelling dan [640(Fijn)].
– Plaats een "Memory Stick PRO Duo".
• In de
(Lach-sluiter)functie, worden geen beelden opgenomen als geen lach wordt herkend.
Het onderwerp is niet zichtbaar op het scherm.
• De camera staat in de weergavefunctie. Druk op de
(weergave-)toets om over te
schakelen naar de opnamefunctie (pagina 34).
De antiwaasfunctie werkt niet (alleen DSC-W120/W125/W130).
• De antiwaasfunctie werkt niet wanneer
wordt afgebeeld op het display.
• Het is mogelijk dat de antiwaasfunctie niet goed werkt tijdens het opnemen van nachtscènes.
• Maak de opname nadat u de ontspanknop tot halverwege ingedrukt hebt gehouden. Druk de
ontspanknop niet plotseling helemaal in.
• Controleer of de instelling [Conversielens] correct is (pagina 76).
Het opnemen duurt erg lang.
• De NR lange-sluitertijdfunctie is ingeschakeld (pagina 18). Dit is normaal.
Het beeld is onscherp.
• Het onderwerp bevindt zich te dichtbij. Zorg ervoor dat u tijdens het opnemen de lens verder
van het onderwerp afhoudt dan de minimale opnameafstand, ongeveer 4 cm voor groothoek
(W)/50 cm voor telefoto (T) (pagina 26).
•
(Schemer),
(Landschap) of
(Vuurwerk) is geselecteerd als de scènekeuzefunctie
gedurende het opnemen.
• De semi-handmatig-functie is geselecteerd. Kies de automatische scherpstellingsfunctie
(pagina 51).
• Controleer of de instelling [Conversielens] correct is (pagina 76).
• Lees "Als het onderwerp niet scherpgesteld is" op pagina 52.
110
Problemen oplossen
De zoomfunctie werkt niet.
• U kunt de slimme-zoomfunctie niet gebruiken afhankelijk van het beeldformaat (pagina 75).
• U kunt de digitale-zoomfunctie niet gebruiken tijdens het opnemen van bewegende beelden.
• U kunt de zoomvergrotingsfactor niet veranderen tijdens het opnemen van bewegende
beelden.
• Controleer of de instelling [Conversielens] correct is (pagina 76).
De flitser werkt niet.
• De flitser is ingesteld op
(flitser altijd uit) (pagina 27).
• U kunt de flitser niet gebruiken wanneer:
– [Opn.functie] is ingesteld op [Burst] of Exposure Bracket (alleen DSC-W130) (pagina 48).
–
(Hoge gevoeligheid), (Schemer) of
(Vuurwerk) is geselecteerd als de
scènekeuzefunctie (pagina 31).
– U bewegende beelden opneemt.
• Stel de flitser in op
(flitser altijd aan) wanneer
(Landschap),
(Sneeuw) is geselecteerd als de scènekeuzefunctie (pagina 27).
(Strand) of
Wazige, witte, ronde vlekken verschijnen in beelden opgenomen met de flitser.
• Deeltjes (stof, pollen, enz.) in de lucht weerkaatsten het flitslicht en werden zichtbaar in het
beeld. Dit is geen defect (pagina 14).
De close-up-opnamefunctie (Macro) werkt niet.
•
(Landschap),
(pagina 31).
(Schemer) of
(Vuurwerk) is geselecteerd als de scènekeuzefunctie
De macrofunctie kan niet worden uitgeschakeld.
• Er is geen mogelijkheid om de macrofunctie gedwongen uit te schakelen. In de
(automatisch) functie kunnen telefoto-opnamen gemaakt worden, ondanks dat de
macrofunctie is ingeschakeld.
De datum en tijd worden niet afgebeeld op het LCD-scherm.
• Tijdens het opnemen worden de datum en tijd niet afgebeeld. Deze worden alleen tijdens
Kan de datum niet op het beeld projecteren.
• De camera heeft geen functie om de datum op beelden te projecteren (pagina 116). Door
"Picture Motion Browser" te gebruiken kunt u beelden met de datum erop geprojecteerd
opslaan en afdrukken (pagina 88).
Problemen oplossen
weergave afgebeeld.
De F-waarde en de sluitertijd knipperen wanneer u de ontspanknop tot
halverwege indrukt.
• De belichting is niet goed. Stel de belichting goed in (pagina 49).
111
Problemen oplossen
Het scherm is te donker of te helder.
• Stel de helderheid van de LCD-achterverlichting in (pagina 21).
Het beeld is te donker.
• U neemt een onderwerp met een lichtbron erachter op. Kies de lichtmeetfunctie (pagina 50) of
stel de belichting in (pagina 49).
Het beeld is te licht.
• Regel de belichting (pagina 49).
De kleuren van het beeld zijn niet juist.
• Stel [Kleurfunctie] in op [Normaal] (pagina 56).
Bij het opnemen van een zeer helder onderwerp verschijnen er verticale
strepen.
• Het smeereffect treedt op en witte, zwarte, rode, paarse en andere strepen verschijnen in het
beeld. Dit verschijnsel duidt niet op een defect.
In het beeld verschijnt ruis wanneer u op een donkere plaats naar het scherm
kijkt.
• De camera probeert de zichtbaarheid van het scherm te verhogen door het beeld tijdelijk
helderder te maken onder omstandigheden met een slechte verlichting. Dit is niet van invloed
op het opgenomen beeld.
De ogen van het onderwerp zijn rood.
• Stel [Rode-ogeneffect] in op [Aan] (pagina 55).
• Neem het beeld op met behulp van de flitser vanaf een afstand korter dan het flitsbereik.
• Verlicht het vertrek en neem het onderwerp op.
• Werk het beeld bij met behulp van [Rode-ogen-correctie] (alleen DSC-W130) (pagina 59).
Punten verschijnen en blijven op het scherm.
• Dit is normaal. Deze punten worden niet opgenomen (pagina 2).
Het beeld zoals gezien door de zoeker komt niet overeen met het werkelijke
opnameveld.
• Het fenomeen van de parallax treedt op als het onderwerp dicht bij de camera is. Om het
opnameveld te controleren, gebruikt u het LCD-scherm.
• U kunt de beelden niet controleren in de zoeker terwijl de digitale-zoomfunctie wordt
gebruikt.
112
Problemen oplossen
Beelden kunnen niet continu worden opgenomen.
• Het interne geheugen of de "Memory Stick Duo" is vol. Wis overbodige beelden (pagina 39).
• De accu is bijna leeg. Plaats de opgeladen accu in de camera.
Beelden bekijken
Kan geen beelden weergeven.
• Druk op
(weergave-)toets (pagina 34).
• De map-/bestandsnaam is veranderd op de computer (pagina 97).
• Sony kan de weergave van beeldbestanden op de camera niet garanderen als de bestanden zijn
bewerkt op een computer of opgenomen op een andere camera.
• De camera staat in de USB-functie. Verwijder de USB-verbinding (pagina 92).
De datum en tijd worden niet afgebeeld.
• De aanduidingen op het scherm zijn uit. Beeld de aanduidingen op het scherm af door op v
(DISP) op de besturingsknop te drukken (pagina 21).
Onmiddellijk nadat de weergave is begonnen, ziet het beeld er grof uit.
• Dit kan gebeuren als gevolg van de beeldverwerking. Dit is normaal.
Langs de linker- en rechterzijkanten van het scherm zijn zwarte banden
zichtbaar.
• De [Autom. Oriëntatie] staat op [Aan] (pagina 77).
Er is geen muziek hoorbaar tijdens een diavoorstelling.
• Kopieer de muziekbestanden naar de camera met "Music Transfer" (pagina 98).
• Controleer dat de instellingen van het volumeniveau en de diavoorstelling correct zijn
(pagina 36).
Het beeld verschijnt niet op het televisiescherm.
• Controleer [Video-uit] om te bevestigen dat het video-uitgangssignaal van de camera is
ander apparaat, koppelt u deze los (pagina 92).
• U probeert bewegende beelden weer te geven tijdens HD(1080i) uitvoer. Bewegende beelden
kunnen niet worden bekeken in high-definition-beeldkwaliteit. Stel [COMPONENT] in op
[SD] (pagina 72).
Problemen oplossen
ingesteld op het kleursysteem van de televisie (pagina 73).
• Controleer of de aansluiting juist is (pagina 80).
• Als de USB-stekker van de kabel voor de multifunctionele aansluiting is aangesloten op een
113
Problemen oplossen
Wissen
Beelden kunnen niet worden gewist.
• Annuleer de beveiliging (pagina 64).
Computers
De compatibiliteit van deze camera met het besturingssysteem van de
computer is onbekend.
• Controleer "Aanbevolen computeromgeving" op pagina 85 voor Windows, en op pagina 99
voor Macintosh.
De "Memory Stick PRO Duo" wordt niet herkend door een computer met een
"Memory Stick"-gleuf.
• Controleer dat de computer en de Memory Stick-lezer/schrijver "Memory Stick PRO Duo"
ondersteunen. Gebruikers van computers en Memory Stick-lezers/schrijvers gemaakt door
andere fabrikanten dan Sony dienen contact op te nemen met die fabrikanten.
• Als de "Memory Stick PRO Duo" niet wordt ondersteund, sluit u de camera aan op de
computer (pagina’s 90 en 99). De computer herkent de "Memory Stick PRO Duo".
De computer herkent de camera niet.
• Schakel de camera in.
• Wanneer de accu bijna leeg is, plaatst u een opgeladen accu of gebruikt u een
netspanningsadapter (niet bijgeleverd) (pagina 90).
• Stel [USB-aansluiting] in op [Mass Storage] (pagina 72).
• Gebruik de kabel voor de multifunctionele aansluiting (bijgeleverd) (pagina 90).
• Koppel de kabel voor de multifunctionele aansluiting los van zowel de computer als de
camera, en sluit deze daarna weer stevig aan.
• Koppel alle apparatuur, behalve de camera, het toetsenbord en de muis, los van de USB-
aansluitingen van de computer.
• Sluit de camera rechtstreeks aan op de computer en niet via een USB-hub of ander apparaat
(pagina 90).
Beelden kunnen niet worden gekopieerd.
• Sluit de camera goed aan op de computer door middel van een USB-verbinding (pagina 90).
• Volg de betreffende kopieerprocedure voor uw besturingssysteem (pagina’s 94 en 99).
• Als u beelden opneemt op een "Memory Stick Duo" die werd geformatteerd op een computer,
kan het onmogelijk zijn de beelden naar een computer te kopiëren. Neem op met behulp van
een "Memory Stick Duo" die in deze camera is geformatteerd (pagina 68).
114
Problemen oplossen
Nadat de USB-verbinding tot stand is gekomen, start "Picture Motion Browser"
niet automatisch op.
• Breng de USB-verbinding tot stand nadat de computer is opgestart (pagina 90).
Beelden kunnen niet worden weergegeven op de computer.
• Wanneer u "Picture Motion Browser" gebruikt, raadpleegt u de "Gids voor PMB"
(pagina 88).
• Raadpleeg de fabrikant van de computer of de software.
Hoe moet ik het softwareprogramma "Picture Motion Browser" gebruiken?
• Raadpleeg de "Gids voor PMB" (pagina 88).
Wanneer u bewegende beelden op een computer bekijkt, worden beeld en
geluid onderbroken door storing.
• U geeft de bewegende beelden rechtstreeks weer vanuit het interne geheugen of vanaf de
"Memory Stick Duo". Kopieer de bewegende beelden naar de vaste schijf van de computer en
geef daarna de bewegende beelden weer vanaf de vaste schijf (pagina 94).
Beelden kunnen niet worden afgedrukt.
• Zie de gebruiksaanwijzing van de printer.
Beelden die al een keer naar de computer gekopieerd zijn kunnen niet door de
camera weergegeven worden.
• Kopieer ze naar een map die door de camera wordt herkend, zoals "101MSDCF" (pagina 93).
• Volg de juiste procedures (pagina 97).
"Memory Stick Duo"
De "Memory Stick Duo" kan niet worden geplaatst.
• Plaats ze in de juiste richting.
• Alle gegevens op de "Memory Stick Duo" zijn gewist door het formatteren. U kunt deze niet
meer herstellen.
Problemen oplossen
Ik hebt een "Memory Stick Duo" per ongeluk geformatteerd.
115
Problemen oplossen
Intern geheugen
U kunt geen beelden weergeven of beelden opnemen met behulp van het
interne geheugen.
• Er zit een "Memory Stick Duo" in de camera. Haal deze eruit.
De beeldgegevens in het interne geheugen kunnen niet worden gekopieerd
naar de "Memory Stick Duo".
• De "Memory Stick Duo" is vol. Kopieer het beeld naar een "Memory Stick Duo" met
voldoende vrije geheugenruimte.
Kan de beeldgegevens op de "Memory Stick Duo" of de computer niet kopiëren
naar het interne geheugen.
• Deze functie is niet beschikbaar.
Afdrukken
Zie "PictBridge-compatibele printer" tezamen met de onderstaande punten.
De beelden worden afgedrukt met beide randen afgesneden.
• Afhankelijk van de printer kunnen alle randen van het beeld worden afgesneden. Met name
wanneer u een beeld afdrukt dat is opgenomen met het beeldformaat ingesteld op [16:9],
kunnen de zijranden van het beeld worden bijgesneden.
• Wanneer u beelden afdrukt op uw printer, annuleert u de instellingen van bijsnijden en
afdrukken zonder randen. Vraag de fabrikant van de printer of de printer deze functies heeft of
niet.
• Als u de beelden laat afdrukken in een winkel met fotoafdrukservice, vraagt u aan het
winkelpersoneel of ze de beelden kunnen afdrukken zonder dat de randen worden afgesneden.
U kunt geen beelden afdrukken met de datum erop geprojecteerd.
• Met "Picture Motion Browser" kunt u beelden afdrukken met daarop de datum geprojecteerd
(pagina 88).
• De camera heeft geen functie om de datum op beelden te projecteren. Echter, omdat de
beelden opgenomen op deze camera informatie bevatten over de opnamedatum, kunt u de
beelden afdrukken met daarop de datum geprojecteerd als de printer of de software deze Exifinformatie kan herkennen. Voor eventuele compatibiliteit met Exif-informatie, neemt u
contact op met de fabrikant van de printer of van de software.
• Als u gebruik maakt van een fotoafdrukservice, vraagt u het winkelpersoneel de datum op de
beelden te projecteren.
116
Problemen oplossen
PictBridge-compatibele printer
Het is niet mogelijk een verbinding tot stand te brengen.
• De camera kan niet rechtstreeks op een printer worden aangesloten die niet compatibel is met
PictBridge. Vraag de fabrikant van de printer of uw printer compatibel is met PictBridge of
niet.
• Controleer of de printer is ingeschakeld en op de camera kan worden aangesloten.
• Stel [USB-aansluiting] in op [PictBridge] (pagina 72).
• Koppel de kabel voor de multifunctionele aansluiting los en sluit deze weer aan. Bij het
verschijnen van een foutmelding op de printer, moet u de gebruiksaanwijzing van de printer
raadplegen.
Beelden kunnen niet worden afgedrukt.
• Controleer of de camera op de juiste wijze met behulp van de kabel voor de multifunctionele
aansluiting op de printer is aangesloten.
• Schakel de printer in. Raadpleeg voor verdere informatie de gebruiksaanwijzing van de
printer.
• Als u tijdens het afdrukken [Sluiten] selecteert, is het mogelijk dat de beelden niet worden
afgedrukt. Koppel de kabel voor de multifunctionele aansluiting los en sluit deze weer aan.
Als u de beelden nog steeds niet kunt afdrukken, koppelt u de kabel voor de multifunctionele
aansluiting los, schakelt u de printer uit en weer in, en sluit u de kabel voor de
multifunctionele aansluiting weer aan.
• Bewegende beelden kunnen niet afgedrukt worden.
• Beelden opgenomen op andere camera’s dan deze camera, of beelden die op een computer
bewerkt zijn, kunnen misschien niet worden afgedrukt.
De afdrukopdracht is geannuleerd.
• Controleer dat de kabel voor de multifunctionele aansluiting is losgekoppeld voordat de
(PictBridge aangesloten) indicator uitgaat.
In de indexweergavefunctie kan de datum niet worden geprojecteerd en kunnen
de beelden niet worden afgedrukt.
• De printer heeft deze functies niet. Vraag de fabrikant van de printer of de printer deze
functies heeft of niet.
worden. Vraag het de fabrikant van de printer.
In plaats van de datum wordt "---- -- --" afgedrukt op het beeld.
• Bij het beeld zit geen opname-informatie zodat de datum niet erop kan worden geprojecteerd.
Stel [Datum] in op [Uit] en druk het beeld opnieuw af (pagina 105).
Problemen oplossen
• Afhankelijk van de printer kan de datum in de indexweergavefunctie niet geprojecteerd
Het afdrukformaat kan niet worden ingesteld.
• Vraag de fabrikant van de printer of het gewenste afdrukformaat beschikbaar is op de printer.
117
Problemen oplossen
Het beeld kan niet op het ingestelde formaat worden afgedrukt.
• Als u papier van een ander formaat gebruikt nadat de printer op de camera is aangesloten,
koppelt u de kabel voor de multifunctionele aansluiting los en sluit u deze daarna weer aan.
• De afdrukinstelling van de camera is anders dan die van de printer. Verander de instelling van
de camera (pagina 105) of de printer.
De camera kan niet worden bediend nadat het afdrukken is geannuleerd.
• Wacht enige tijd terwijl de printer de annuleerbediening uitvoert. Dit kan, afhankelijk van de
printer, enige tijd duren.
Overige
Het bestandsnummer kan niet worden teruggesteld.
• Door een opnamemedium te vervangen, worden de bestandsnummers niet teruggesteld door
de camera. Om de bestandsnummers terug te stellen, formatteert u de "Memory Stick Duo"
(pagina’s 68 en 70) of het interne geheugen, en stelt u vervolgens de instellingen terug op de
fabrieksinstellingen (pagina 71). Vergeet echter niet dat alle gegevens op de "Memory Stick
Duo" of in het interne geheugen zullen worden gewist, en dat alle instellingen, inclusief
datum zullen worden teruggesteld op de fabrieksinstellingen.
De camera werkt niet terwijl de lens is uitgeschoven.
• Probeer niet met kracht zelf de lens te bewegen als deze niet door de camera wordt bewogen.
• Plaats een opgeladen accu en schakel daarna de camera opnieuw in.
De lens raakt beslagen.
• Er is condensvorming opgetreden. Schakel de camera uit en laat deze gedurende ongeveer een
uur liggen voordat u deze weer gebruikt.
De lens beweegt niet wanneer u de camera uitschakelt.
• De accu is leeg. Vervang deze door een opgeladen accu.
De camera wordt warm wanneer u deze gedurende een lange tijd gebruikt.
• Dit is normaal.
Het klok-instelscherm wordt afgebeeld nadat de camera is ingeschakeld.
• Stel de datum en tijd opnieuw in (pagina 78).
• De ingebouwde, oplaadbare reservebatterij is leeg. Plaats een opgeladen accu en laat de
camera gedurende 24 uur of langer uitgeschakeld liggen.
Ik wilt de datum of tijd veranderen.
• Stel de datum en tijd opnieuw in (pagina 78).
118
Foutcodes en meldingen
Zelfdiagnosefunctie
Als een code wordt afgebeeld die begint
met een letter uit het alfabet, is de
zelfdiagnosefunctie in werking getreden.
De laatste twee cijfers (hieronder aangeduid
met twee blokjes ss) verschillen
afhankelijk van de toestand van de camera.
Als u de fout niet kunt verhelpen, zelfs niet
nadat u de corrigerende handeling enkele
keren hebt uitgevoerd, kan het noodzakelijk
zijn de camera te laten repareren. Neem
contact op met uw Sony-dealer of de
plaatselijke technische dienst van Sony.
C:32:ss
E:61:ss
E:62:ss
E:91:ss
• Er is een storing opgetreden in de
camera. Stel alle instellingen terug op
de standaardinstellingen van de camera
(pagina 71) en schakel deze daarna
weer in.
Meldingen
Als een van de onderstaande meldingen
wordt afgebeeld, voert u de vermelde
instructies uit.
• Er is een storing opgetreden in de
hardware van de camera. Schakel het
apparaat uit en daarna weer in.
C:13:ss
• De camera kan geen gegevens lezen
onmiddellijk op. Afhankelijk van de
gebruiksomstandigheden of het soort
accu, kan de indicator knipperen
ondanks dat er nog voor 5 of 10 minuten
acculading over is.
Gebruik uitsluitend een geschikte
batterij
• De geplaatste accu is geen NP-BG1
accu (bijgeleverd) of NP-FG1 accu (niet
bijgeleverd).
Systeemfout
• Schakel de camera uit en weer in.
Fout van intern geheugen
• Schakel de camera uit en weer in.
Problemen oplossen
vanaf of schrijven op de "Memory Stick
Duo". Probeer de camera uit en weer in
te schakelen, of probeer de "Memory
Stick Duo" er meerdere keren uit te
halen en weer in te plaatsen.
• Het interne geheugen heeft een
formatteringsfout begaan, of een nietgeformatteerde "Memory Stick Duo" is
geplaatst. Formatteer het interne
geheugen of de "Memory Stick Duo"
(pagina’s 68 en 70).
• De geplaatste "Memory Stick Duo" kan
niet worden gebruikt in deze camera, of
de gegevens zijn beschadigd. Plaats een
nieuwe "Memory Stick Duo".
• De accu is bijna leeg. Laad de accu
119
Foutcodes en meldingen
Plaats de Memory Stick opnieuw
Geen beelden beschikbaar
• Plaats de "Memory Stick Duo" op de
• Er zijn geen beelden die weergegeven
juiste wijze.
• De geplaatste "Memory Stick Duo" kan
niet worden gebruikt in deze camera
(pagina 124).
• De "Memory Stick Duo" is beschadigd.
• De aansluitpunten van de "Memory
Stick Duo" zijn vuil.
kunnen worden opgenomen in het
interne geheugen.
• Er zijn geen beelden die weergegeven
kunnen worden opgeslagen op de
"Memory Stick Duo".
• De geselecteerde map bevat geen
bestand dat kan worden weergegeven in
een diavoorstelling.
Verkeerd type Memory Stick
• De geplaatste "Memory Stick Duo" kan
niet worden gebruikt in deze camera
(pagina 124).
Geen toegang Memory Stick
Toegang geweigerd
Mapfout
• Een map met dezelfde drie cijfers aan
het begin van de naam bestaat reeds op
de "Memory Stick Duo" (bijvoorbeeld:
123MSDCF en 123ABCDE). Kies een
andere map of maak een andere map
(pagina’s 68 en 69).
• U gebruikt een "Memory Stick Duo"
met beperkte toegang.
Fout bij formatteren Memory Stick
Fout bij formatteren intern geheugen
• Formatteer het medium opnieuw
Kan geen mappen meer maken
• Op de "Memory Stick Duo" staat een
map waarvan de naam begint met
"999". U kunt in dat geval geen mappen
meer aanmaken.
(pagina’s 68 en 70).
Bestandsfout
Memory Stick vergrendeld
• U gebruikt een "Memory Stick Duo"
met een schrijfbeveiligingsschakelaar
terwijl de schrijfbeveiligingsschakelaar
in de stand LOCK staat. Zet de
schrijfbeveiligingsschakelaar in de
stand voor opnemen.
Geen geheugenruimte in het intern
geheugen
Geen geheugenruimte in de Memory
Stick
• Wis overbodige beelden of bestanden
• Tijdens het weergeven van het beeld is
een fout opgetreden. Sony kan de
weergave van beeldbestanden op de
camera niet garanderen als de bestanden
zijn bewerkt op een computer of
opgenomen op een andere camera.
Deze map heeft het kenmerk Alleen
lezen.
• U bent een map geselecteerd die niet
kan worden ingesteld als de
opnamemap op de camera. Selecteer
een andere map (pagina 69).
(pagina 39).
Bestandsbeveiliging
Geheugen voor alleen-lezen
• De camera kan geen beelden opnemen
of wissen op deze "Memory Stick Duo".
120
• Schakel de beveiliging uit (pagina 64).
Foutcodes en meldingen
Te groot beeldformaat
• U probeert een beeld weer te geven met
een formaat dat niet kan worden
weergegeven op de camera.
(Trillingswaarschuwingindicator)
Printer bezet
Papierfout
Geen papier
Inktfout
Inkt bijna op.
Inkt helemaal op.
• Controleer de printer.
• Door onvoldoende licht, is de camera
gevoelig voor beweging. Gebruik de
flitser, schakel de antiwaasfunctie in, of
bevestig de camera op een statief om de
camera vast te zetten.
Printerfout
• Controleer de printer.
• Controleer of het beeld dat u wilt
afdrukken beschadigd is.
640(Fijn) is niet beschikbaar
• Bewegende beelden met beeldformaat
640(Fijn) kunnen alleen worden
opgenomen met behulp van een
"Memory Stick PRO Duo". Plaats een
"Memory Stick PRO Duo" of stel het
beeldformaat in op een ander formaat
dan [640(Fijn)].
• Het is mogelijk dat de
gegevensoverdracht naar de printer nog
niet voltooid is. Koppel de kabel voor
de multifunctionele aansluiting niet los.
Verwerkt…
• De printer annuleert de huidige
Macro is ongeldig
• De macrofunctie is niet beschikbaar
onder de huidige instellingen
(pagina 31).
afdruktaak. U kunt niet afdrukken totdat
dit klaar is. Dit kan, afhankelijk van de
printer, enige tijd duren.
Muziekfout
De flitserfunctie kan niet worden
veranderd
• De flitser is niet beschikbaar onder de
huidige instellingen (pagina 31).
door een normaal muziekbestand.
• Voer [Format. muz.] uit en download
daarna een nieuw muziekbestand.
Muziekgeheugen-formatteringsfout
• Voer [Format. muz.] uit.
• U kunt maximaal 100 beelden
selecteren. Verwijder het vinkje.
Onvoldoende acculading
• Gebruik een volledig opgeladen accu bij
het kopiëren van een beeld opgenomen
in het interne geheugen naar de
"Memory Stick Duo".
Bediening kan niet worden uitgevoerd voor bestand met bew. bldn.
• U hebt een functie geselecteerd die niet
beschikbaar is voor bewegende beelden.
Problemen oplossen
Maximumaantal beelden
geselecteerd
• Wis het muziekbestand of vervang het
121
Foutcodes en meldingen
Bediening kan niet worden uitgevoerd voor niet-onderst. bestanden
• Verwerking en andere
bewerkingsfuncties van de camera
kunnen niet worden uitgevoerd voor
beeldbestanden die zijn bewerkt op een
computer, of beelden die werden
opgenomen op een andere camera.
Bediening kan niet worden uitgevoerd bij een PictBridge-verbinding
• Sommige functies zijn aan beperkingen
onderhevig terwijl de camera is
aangesloten op een PictBridgecompatibele printer.
Bediening kan niet worden uitgevoerd tijdens HD(1080i)-uitvoer
• Sommige functies zijn aan beperkingen
onderhevig terwijl de camera is
aangesloten op een highdefinitiontelevisie.
Kan gezicht voor bewerken niet
vinden
• Het is mogelijk dat het rode-ogeneffect
niet geheel kan worden bijgewerkt,
afhankelijk van het beeld.
Schakel uit en weer in
• De lens is defect.
Zelfontspanner is ongeldig
• De zelfontspanner is niet beschikbaar
bij deze instellingen (pagina 31).
122
Overige
Uw camera in het buitenland gebruiken —
Stroomvoorziening
U kunt de camera, de acculader (bijgeleverd) en de netspanningsadapter AC-LS5K (niet
bijgeleverd) in ieder land of gebied gebruiken met een stroomvoorziening van 100 V t/m
240 V wisselstroom van 50/60 Hz.
• Gebruik geen elektronische transformator (reistrafo), omdat hierdoor een
storing kan optreden.
Overige
123
Informatie over de "Memory Stick Duo"
Een "Memory Stick Duo" is een compact,
draagbaar IC-opnamemedium. De typen
"Memory Stick Duo" die kunnen worden
gebruikt in deze camera worden vermeld in
de onderstaande tabel. Een goede werking
kan echter niet worden gegarandeerd voor
alle functies van de "Memory Stick Duo".
"Memory Stick"-type
Opnemen/
weergeven
Memory Stick Duo
(zonder MagicGate)
a*1
Memory Stick Duo
(met MagicGate)
a*2
MagicGate Memory Stick
Duo
a*1*2
Memory Stick PRO Duo
a*2*3
Memory Stick PRO-HG Duo
a*2*3*4
*1) De camera is niet compatibel met
gegevensoverdracht op hoge snelheid via een
parallelle interface.
*2) "Memory Stick Duo", "MagicGate Memory
Stick Duo" en "Memory Stick PRO Duo" zijn
uitgerust met MagicGate-functies. MagicGate
is een technologie ter bescherming van
auteursrechten waarbij gebruik wordt gemaakt
van versleutelingstechnologie. Deze camera
kan geen gegevens opnemen/weergeven
waarbij MagicGate-functies zijn vereist.
3)
* Bewegende beelden met beeldformaat
[640(Fijn)] kunnen worden opgenomen.
*4) De camera is niet compatibel met 8-bit
parallelle gegevensoverdracht. De camera
ondersteunt 4-bit parallelle
gegevensoverdracht gelijkwaardig aan de
"Memory Stick PRO Duo".
• Deze camera is compatibel met "Memory Stick
Micro" ("M2"). "M2" is een afkorting van
"Memory Stick Micro".
• Wij kunnen niet garanderen dat een "Memory
Stick Duo" die op een computer is
geformatteerd, in deze camera werkt.
• De lees-/schrijfsnelheid van de gegevens
verschilt afhankelijk van de gebruikte "Memory
Stick Duo" en apparatuur.
124
• De "Memory Stick Duo" mag niet worden
verwijderd terwijl deze bezig is met het lezen of
wegschrijven van gegevens.
• De gegevens kunnen in de volgende gevallen
beschadigd zijn:
– wanneer de "Memory Stick Duo" uit de
camera wordt gehaald of de camera wordt
uitgeschakeld tijdens het lezen of schrijven
van gegevens.
– wanneer de "Memory Stick Duo" wordt
gebruikt op plaatsen met statische elektriciteit
of elektrische ruis.
• Wij adviseren u van belangrijke gegevens een
reservekopie te maken op de vaste schijf van
een computer.
• Druk niet hard wanneer u in het
aantekeningenvak schrijft.
• Plak geen stickers op de "Memory Stick Duo"
zelf of op de Memory Stick Duo-adapter.
• Wanneer u de "Memory Stick Duo" draagt of
bewaart, plaatst u deze terug in de houder die
erbij geleverd werd.
• Raak de aansluitingen van de "Memory Stick
Duo" niet aan met uw hand of een metalen
voorwerp.
• Sla niet op de "Memory Stick Duo", verbuig
hem niet en laat hem niet vallen.
• Demonteer of verander de "Memory Stick Duo"
niet.
• Stel de "Memory Stick Duo" niet bloot aan
water.
• Laat de "Memory Stick Duo" niet liggen binnen
het bereik van kleine kinderen. Zij kunnen deze
per ongeluk inslikken.
• Steek niets anders dan een "Memory Stick Duo"
in de Memory Stick Duo-gleuf. Anders kan een
storing optreden.
• Gebruik of bewaar de "Memory Stick Duo" niet
op de volgende plaatsen:
– plaatsen met een hoge temperatuur, zoals in
een hete auto die in de zon is geparkeerd
– plaatsen die zijn blootgesteld aan direct
zonlicht
– op vochtige plaatsen of plaatsen waar zich
corrosieve stoffen bevinden
Informatie over de "Memory Stick Duo"
Opmerkingen over de Memory Stick
Duo-adapter (niet bijgeleverd)
• Als u een "Memory Stick Duo" in een "Memory
Stick"-compatibel apparaat wilt gebruiken, moet
u de "Memory Stick Duo" eerst in een Memory
Stick Duo-adapter steken. Als u een "Memory
Stick Duo" rechtstreeks in een "Memory Stick"compatibel apparaat steekt zonder gebruik te
maken van een Memory Stick Duo-adapter, kan
het onmogelijk zijn deze vervolgens weer uit het
apparaat te halen.
• Wanneer u een "Memory Stick Duo" in een
Memory Stick Duo-adapter steekt, let u er goed
op dat de "Memory Stick Duo" in de juiste
richting erin wordt gestoken, en steek deze
daarna er helemaal in. In de verkeerde richting
insteken kan tot een defect leiden.
• Wanneer u een "Memory Stick Duo", die in een
Memory Stick Duo-adapter is gestoken, in een
"Memory Stick"-compatibel apparaat gebruikt,
moet u er goed opletten dat de Memory Stick
Duo-adapter in de juiste richting wordt
geplaatst. Merk op dat door onjuist gebruik het
apparaat kan worden beschadigd.
• Plaats nooit een Memory Stick Duo-adapter in
een "Memory Stick"-compatibel apparaat
zonder een "Memory Stick Duo" erin. Als u dit
toch doet, kan een storing in het apparaat
optreden.
Opmerking over het gebruik van de
"Memory Stick PRO Duo" (niet
bijgeleverd)
Een "Memory Stick PRO Duo" met een
opslagcapaciteit tot 16 GB is goedgekeurd voor
gebruik in deze camera.
Opmerking over het gebruik van de
"Memory Stick Micro" (niet bijgeleverd)
Overige
• Om een "Memory Stick Micro" in de camera te
gebruiken, moet u de "Memory Stick Micro"
eerst in een "M2"-adapter van het Duo-formaat
steken. Als u een "Memory Stick Micro" in de
camera plaatst zonder een "M2"-adapter van het
Duo-formaat, kan het onmogelijk zijn deze uit
de camera te halen.
• Laat de "Memory Stick Micro" niet liggen
binnen het bereik van kleine kinderen. Zij
kunnen deze per ongeluk inslikken.
125
Informatie over de accu
Opladen van de accu
Levensduur van de accu
Aanbevolen wordt om de accu op te laden bij een
omgevingstemperatuur van 10 °C tot 30 °C. Het is
mogelijk dat de accu niet volledig wordt
opgeladen buiten dit temperatuurbereik.
• De levensduur van de accu is beperkt. De
capaciteit van de accu neemt na verloop van tijd
en na herhaald gebruik af. Als de gebruiksduur
na opladen aanzienlijk korter is geworden, is het
waarschijnlijk tijd de accu te vervangen door
een nieuwe.
• De levensduur van de accu wordt mede bepaald
door de manier waarop deze wordt bewaard,
alsmede de omstandigheden en omgeving
waarin de accu wordt gebruikt.
Doeltreffend gebruik van de accu
• Bij lage temperaturen verminderen de prestaties
van de accu. Op koude plaatsen zal de
gebruiksduur van de accu dus korter zijn. Wij
bevelen het volgende aan om de accu langer
mee te laten gaan:
– Doe de accu in een zak zo dicht mogelijk
tegen uw lichaam om deze op te warmen, en
plaats de accu vlak voordat u gaat opnemen
terug in de camera.
• De accu zal snel leeg raken als u de flitser of
zoom vaak gebruikt.
• Wij bevelen u aan om extra accu’s voor tweetot driemaal de verwachte opnameduur bij de
hand te houden, en om proefopnamen te maken
alvorens u de eigenlijke opnamen gaat maken.
• Laat de accu niet nat worden. De accu is niet
waterdicht.
• Laat de accu niet liggen op zeer warme plaatsen,
zoals in een voertuig of in direct zonlicht.
Bewaren van de accu
• Ontlaad de accu volledig voordat u deze opbergt
en bewaar de accu op een koele, droge plaats.
Om de werking van de accu tijdens bewaring te
behouden, laadt u de accu minstens eenmaal per
jaar volledig op en verbruikt u de lading
volledig in de camera.
• Als u de acculading volledig wilt opgebruiken,
laat u de camera in de diavoorstellingweergavefunctie (pagina 36) staan totdat de
camera wordt uitgeschakeld.
• Om te voorkomen dat de aansluitingen vuil
worden, er kortsluiting ontstaat, enz., moet u de
bijgeleverde accuhouder gebruiken voor
transport en bewaring.
126
Compatibele accu’s
• De accu NP-BG1 (bijgeleverd) kan alleen
worden gebruikt in Cyber-shot-modellen die
compatibel zijn met accu’s van het type G.
• Als u de NP-FG1 accu (niet bijgeleverd)
gebruikt, worden tevens de minuten afgebeeld
achter de resterende-acculadingindicator
(
60 Min).
Informatie over de acculader
Informatie over de acculader
• Laad geen andere accu op dan een accu van het
type NP-BG of NP-FG in de acculader
(bijgeleverd). Als u andere accu’s dan de
bijgeleverde accu probeert op te laden, kunnen
deze gaan lekken, oververhit raken of
exploderen, waardoor gevaar van letsel als
gevolg van elektrocutie en brandwonden
ontstaat.
• Haal de opgeladen accu uit de acculader. Als u
de opgeladen accu in de acculader laat zitten,
kan de levensduur van de accu korter worden.
• Als het CHARGE-lampje brandt, haalt u de
accu die wordt opgeladen uit de acculader en
plaatst u dezelfde accu terug in de acculader
zodat deze op zijn plaats vastklikt. Als het
CHARGE-lampje opnieuw knippert, kan dit
duiden op een storing in de accu of is een
verkeerd type accu geplaatst. Controleer of de
geplaatste accu van het opgegeven type is. Als
de accu van het opgegeven type is, haalt u de
accu eruit, vervangt u deze door een nieuwe of
een andere, en controleert u of de acculader nu
wel goed werkt. Als de acculader nu wel goed
werkt, kan een accufout zijn opgetreden.
Overige
127
Index
Index
A
Bewolkt ................................ 54
F
Aansluiten
Bijwerken............................. 58
Flitser (witbalans)................. 54
Computer.......................90
Breed-zoombeeld ................. 73
Flitsfunctie...................... 27, 46
Printer..........................104
Burst..................................... 48
Flitsniveau ............................ 55
TV .................................80
C
Fluorescerend licht 1, 2, 3 ....54
Accu....................................126
Acculader............................127
AE/AFvergrendelingsindicator
.................................26, 52
Formaat wijzigen..................62
COMPONENT..................... 72
Computer ............................. 84
Aanbevolen omgeving
................................ 85, 99
Formatteren .................... 68, 70
Foutcodes en meldingen..... 119
Functiegids ...........................71
Afdrukmarkering ................106
Beeldbestanden die op
de computer zijn
opgeslagen bekijken op
de camera...................... 97
AF-functie ............................75
Beelden kopiëren .... 90, 99
AF-vergrendeling .................53
Macintosh ..................... 99
Gebruiken, de camera in het
buitenland....................123
AF-verlicht. ..........................74
Software........................ 86
Gedeeltelijk kleur ................. 60
Altijd flitsen..........................27
Windows....................... 84
Geheugen beheren ................ 68
Auto Review.........................77
Conversielens....................... 76
Gezichtsherkenning .............. 46
AF-bereikzoekerframe..........51
Afdrukken.....................64, 102
Autom. instellen ...................25
Functiekeuzeknop................. 24
G
Gloeilamp .............................54
Autom. Oriëntatie .................77
D
Autom. Programma ..............24
Daglicht................................ 53
H
Automatische scherpstelling...7
Datum........................... 78, 105
Histogram .............................21
Diafragma .............................. 9
B
Hoge gevoeligheid................ 30
Diavoorstelling............... 36, 58
HOME ..................................41
Beeldbestandgeheugenlocaties ...........93
Digitale zoom....................... 75
Hoofdinstellingen 1 .............. 71
DirectX................................. 86
Hoofdinstellingen 2 .............. 72
Beeldbestandgeheugenlocaties en
bestandsnamen ..............93
DISP..................................... 21
Downl. muz.......................... 98
I
DPOF ........................... 64, 106
Indexweergavescherm .......... 35
Indicator ............................... 17
Beelden bekijken ..................34
Dradenkruis van de
puntlichtmeting............. 51
Beelden kopiëren naar uw
computer........................90
E
Installeren .............................86
Beelden wissen .....................39
Eenvoudig opnemen ............ 26
Beeldformaat ..................11, 45
Enkelvoudig ......................... 75
Beeldkwaliteit.......................11
EV ........................................ 49
Belichting ...............................9
EV aanpassen ................. 22, 49
Bestandsnaam .......................93
Exposure Bracket................. 49
J
Besturingssysteem ..........85, 99
Extensie................................ 97
JPG ....................................... 93
Beelden afdrukken in een
winkel..........................106
Beveiligen.............................63
128
Format. muz. ........................ 98
Initialiseren...........................71
Instellingen ...........................71
Intern geheugen ....................23
Intern geheugen-tool ............ 70
ISO ............................. 9, 10, 50
Index
K
Menu
Pixel ......................................11
Kabel voor de multifunctionele
aansluiting .............90, 104
Onderdelen.................... 44
Plaats van de onderdelen ......15
Opnemen....................... 45
Precisie-digitale-zoom ..........75
Kleur .....................................10
Weergeven .................... 58
Problemen oplossen............108
Kleurfunctie ..........................56
Menu voor weergeven.......... 58
PTP .......................................72
Klokinstellingen....................78
Midden-AF........................... 51
Punt lichtmeting....................51
Kopiëren ...............................69
Monitor................................. 75
Punt-AF ................................52
MPG ..................................... 93
L
MTP ..................................... 72
R
Lach-herkenn.gevoeligheid
.......................................48
Multi-AF .............................. 51
Radiale waas .........................61
Rechtstreeks afdrukken ......103
Lach-herkenning ...................47
Multifunctionele aansluiting
........................ 80, 90, 104
Lach-sluiter .....................30, 32
Music Transfer ............. 98, 100
Rode-ogen-correctie .............59
Lagere beeldscherpte ............60
Muziek ................................. 37
Rode-ogeneffect ...................55
Landschap .............................30
Muziek-tool .......................... 98
Roteren .................................64
LCD-scherm .........................21
N
S
Levendig ...............................56
Niet flitsen............................ 27
Scènekeuze .....................29, 45
Lgz synchro ..........................27
NR lange-sluitertijd.............. 18
Schemer ................................30
Lichtmeetfunctie ...................50
NTSC ................................... 73
Schemer-portret ....................30
Lichtmeting met meerdere
patronen .........................50
O
Retro .....................................61
Language Setting ..................79
Scherm
Lichtmeting met nadruk op
het midden .....................50
Onderbelichting...................... 9
M
Opn.functie........................... 48
Onscherpte repareren ........... 59
Achtergrondverlichting
van het LCD-scherm .....21
Het weergavescherm
veranderen .....................21
Opname-instellingen 1 ......... 74
Indicator ........................17
Opname-instellingen 2 ......... 77
Scherpstellen...............7, 26, 51
Opnamemap maken.............. 68
Semi-handmatig....................52
Macro....................................27
Opnamemap wijz. ................ 69
Sepia .....................................56
Map
Opnemen
Slimme-zoomfunctie ............75
Macintosh-computer .............99
Aanbevolen omgeving
.......................................99
Bewegende beelden ...... 25
Sluitertijd ................................9
Selecteren ......................65
Stilstaand beeld ............. 25
Sneeuw .................................30
Wijzigen ........................69
Optische zoom................ 27, 75
Soft Snap ..............................30
Map kiezen............................65
Overbelichting........................ 9
Software....................86, 88, 98
Mass Storage.........................72
SteadyShot ............................57
"Memory Stick Duo" ..........124
P
Stereffect...............................61
Memory Stick-tool................68
PAL ...................................... 73
Stramienlijn ..........................74
PictBridge..................... 72, 103
Strand....................................30
Index
Aanmaken......................68
Picture Motion Browser ....... 88
Pieptoon ............................... 71
129
Index
T
Tot halverwege indrukken......7
Trimmen ...............................59
TV.........................................80
U
USB-aansluiting ...................72
V
Vasthouden, de camera.........25
VGA ...............................12, 13
Video-uit...............................73
Vissenooglens.......................60
Volume .................................34
Vuurwerk..............................30
W
Wazige beelden ......................8
Weergavezoom .....................34
Windows-computer ..............84
Aanbevolen omgeving ..85
Wissen ............................39, 58
Formatteren .............68, 70
Witbalans..............................53
Z
Zelfdiagnosefunctie ............119
Zelfontsp...............................28
Zoom ....................................27
Z-W ......................................56
130
Informatie over de licentie
De softwareprogramma’s "C Library",
"Expat" en "zlib" worden in de camera
meegeleverd. Wij leveren deze
softwareprogramma’s op grond van een
licentieovereenkomst met de copyrighthouders ervan. Op grond van een verzoek
van de copyright-houders van deze
softwareprogramma’s zijn wij verplicht u te
informeren over het volgende. Lees a.u.b.
de onderstaande tekst.
Lees "license1.pdf" in de map "License" op
de cd-rom. Hierin vindt u de licenties (in
het Engels) van de softwareprogramma’s
"C Library", "Expat" en "zlib".
Over softwareprogramma’s waarop GNU
GPL/LGPL van toepassing is
De software die geschikt is voor de
volgende GNU General Public License
(hierna "GPL" genoemd) of GNU Lesser
General Public License (hierna "LGPL"
genoemd) worden bij de camera geleverd.
U bent hiermee geïnformeerd dat u het
recht hebt op toegang tot de broncode van
deze softwareprogramma’s, en het recht
hebt de broncode aan te passen en opnieuw
te distribueren onder de voorwaarden van
GPL/LGPL.
De broncode is beschikbaar op het internet.
U kunt deze downloaden vanaf de volgende
URL:
http://www.sony.net/Products/Linux/
Wij stellen het op prijs als u geen contact
met ons opneemt over de inhoud van de
broncode.
Lees "license2.pdf" in de map "License" op
de cd-rom. Hierin vindt u de licenties (in
het Engels) van de softwareprogramma’s
"GPL" en "LGPL".
Om het pdf-bestand te kunnen lezen hebt u
het softwareprogramma Acrobat Reader
nodig. Als dit niet op uw computer
geïnstalleerd is, kunt u het downloaden
vanaf de website van Adobe Systems:
http://www.adobe.com/
131
Extra informatie over deze camera en antwoorden
op veelgestelde vragen vindt u op onze Customer
Support-website voor klantenondersteuning.
Download PDF

advertising