Sony | SLV-SE800E | Sony SLV-SE800E Gebruiksaanwijzing

010COV.book Page 1 Tuesday, January 25, 2000 5:47 AM
3-868-273-52 (1)
Video Cassette
Recorder
Gebruiksaanwijzing
PAL NTSC4.43
SLV-SE600A/E
SLV-SX600E
SLV-SE650D
SLV-SE700D1/D2/E1/E2
SLV-SX700D/E
SLV-SE800D1/D2/E
SLV-SX800D
© 2000 Sony Corporation
filename[010cov.fm] model name1[SLV-SE600A/E] model name2[SLV-SX600E]
model name3[SLV-SE650D] model name4[SLV-SE700D1/D2/E1/E2] model name5[SLV-SX700D/E]
model name6[SLV-SE800D1/D2/E] model name7[SLV-SX800D]
[3-868-273-52 (1)]
010COV.book Page 2 Tuesday, January 25, 2000 5:47 AM
WAARSCHUWING
Stel het apparaat niet bloot aan regen of vocht om
brand of een elektrische schok te voorkomen.
Open om dezelfde reden ook nooit de behuizing van
het apparaat. Laat eventuele reparaties over aan
bevoegd vakpersoneel.
Het netsnoer mag alleen worden vervangen bij een
erkende vakhandel.
Voorzorgsmaatregelen
Veiligheid
• Dit toestel werkt op 220 – 240 V AC, 50 Hz.
Controleer of de voedingsspanning van het
toestel overeenstemt met de plaatselijke
netspanning.
• Indien er vloeistof of een voorwerp in de
behuizing terechtkomt, moet u de stekker uit het
stopcontact trekken en het toestel eerst door een
deskundige laten nakijken alvorens het weer in
gebruik te nemen.
• Zolang de stekker van het toestel in een
stopcontact zit, staat het onder spanning, ook al is
het toestel zelf uitgeschakeld.
• Trek de stekker uit het stopcontact als u denkt het
toestel geruime tijd niet te gebruiken. Trek altijd
aan de stekker zelf en nooit aan het snoer.
Plaatsing
• Zorg voor voldoende luchtcirculatie om interne
oververhitting te voorkomen.
• Zet het toestel niet op een ondergrond (kleedje,
deken, enz.) of bij materialen (gordijnen,
overgordijnen) waardoor de ventilatie-openingen
geblokkeerd kunnen worden.
• Plaats het toestel niet in de buurt van
warmtebronnen zoals radiatoren of
warmeluchtkanalen. Zet het ook niet in de volle
zon, op een stoffige plaats of ergens waar het
blootstaat aan mechanische trillingen of
schokken.
• Plaats het toestel niet schuin. Het is uitsluitend
ontworpen voor gebruik in horizontale stand.
• Hou het toestel en cassettes uit de buurt van
apparatuur met krachtige magneten, zoals
magnetronovens of grote luidsprekers.
• Plaats geen zware voorwerpen op het toestel.
• Als het toestel van een koude in een warme
ruimte wordt gebracht, kan er vocht in
condenseren waardoor de videokop en de cassette
kunnen worden beschadigd. Wacht daarom
ongeveer drie uur alvorens het toestel in gebruik
te nemen wanneer u het voor de eerste maal
installeert of wanneer u het van een koude in een
warme ruimte brengt.
2
Opgelet
Televisieprogramma’s, films, videocassettes en
ander beeldmateriaal kunnen auteursrechtelijk zijn
beschermd. Het zonder toestemming opnemen van
dergelijk materiaal kan derhalve strafbaar zijn.
Tevens kan voor het gebruik van deze videorecorder
in combinatie met kabeltelevisie toestemming nodig
zijn van de kabeltelevisiemaatschappij en/of
eigenaar van de rechten op het programma.
Compatibele kleursystemen
Deze videorecorder is bedoeld voor opname met het
PAL (B/G) kleursysteem en weergave met het PAL
(B/G) en NTSC 4.43 kleursysteem. Een correcte
opname van videobronnen die met andere
kleursystemen werken, kan niet worden
gegarandeerd.
SHOWVIEW is een handelsmerk van Gemstar
Development Corporation. Het SHOWVIEW systeem
wordt gefabriceerd onder licentie van Gemstar
Development Corporation.
Voor de Klanten in Nederland
Bij dit product zijn batterijen geleverd.
Wanneer deze leeg zijn, moet u ze niet
weggooien maar inleveren als KCA.
WAARSCHUWING
filename[010war.fm] model name1[SLV-SE600A/E] model name2[SLV-SX600E]
model name3[SLV-SE650D] model name4[SLV-SE700D1/D2/E1/E2] model name5[SLV-SX700D/E]
model name6[SLV-SE800D1/D2/E] model name7[SLV-SX800D]
[3-868-273-52 (1)]
010COV.book Page 3 Tuesday, January 25, 2000 5:47 AM
Inhoud
4
5
9
13
16
19
24
26
30
36
Voorbereidingen
Voorbereidingen
Stap 1 : Uitpakken
Stap 2 : De afstandsbediening instellen
Stap 3 : De videorecorder aansluiten
Stap 4 : Uw TV afstemmen op de videorecorder
Stap 5 : De videorecorder instellen met Automatische Instelling
Stap 6 : Instellen van de klok
Taal kiezen
Kanalen voorinstellen
Programmaposities wijzigen/desactiveren
Instellen van de betaal-/abonnee-TV decoder
(niet beschikbaar op SLV-SE600A)
Basishandelingen
41 Een band afspelen
44 TV-programma’s opnemen
48 TV-programma’s opnemen met Dial
Timer
(alleen SLV-SE800D1/D2/E en
SX800D)
53 TV-programma’s opnemen met het
ShowView systeem
(niet beschikbaar op SLV-SE600A/E
en SX600E)
57 TV-programma’s opnemen met de
timer
Bijkomende handelingen
61 Weergave/zoeken met verschillende
snelheden
64 De opnameduur instellen
65 Synchroonopname
(alleen SLV-SE800D1/D2/E en
SX800D)
68 Timerinstellingen controleren/
wijzigen/wissen
70 Stereo en tweetalige programma’s
opnemen
72 Zoeken met de Smart Search functie
75 Zoeken met de index-functie
76 Het beeld regelen
78 Menu-opties wijzigen
Montage
80 Aansluiting op een videorecorder of
stereo installatie
82 Basismontage
83 Geluid kopiëren
(alleen SLV-SE800D1/D2/E en
SX800D)
Aanvullende informatie
85 Verhelpen van storingen
89 Technische gegevens
90 Onderdelen en bedieningselementen
Achterflap
Index
Inhoud
3
filename[010COVtoc.fm] model name1[SLV-SE600A/E] model name2[SLV-SX600E]
model name3[SLV-SE650D] model name4[SLV-SE700D1/D2/E1/E2] model name5[SLV-SX700D/E]
model name6[SLV-SE800D1/D2/E] model name7[SLV-SX800D]
[3-868-273-52 (1)]
010COV.book Page 4 Tuesday, January 25, 2000 5:47 AM
Voorbereidingen
Stap 1 : Uitpakken
Controleer of u de volgende onderdelen hebt ontvangen bij de videorecorder:
• Afstandsbediening
• Antennekabel
• R6 (AA) batterijen
Controleer het modeltype
Deze gebruiksaanwijzing geldt voor de volgende 14 modellen: SLV-SE600A, SE600E,
SX600E, SE650D, SE700D1, SE700D2, SE700E1, SE700E2, SX700D, SX700E,
SE800D1, SE800D2, SE800E en SX800D. Het modeltype staat vermeld op het
achterpaneel van uw videorecorder.
SLV-SE800E is het model dat telkens is afgebeeld. Eventuele afwijkingen in de bediening
worden in de tekst duidelijk aangegeven, bijvoorbeeld “alleen SLV-SE700E1”.
4
Uitpakken
filename[010get.fm] model name1[SLV-SE600A/E] model name2[SLV-SX600E]
model name3[SLV-SE650D] model name4[SLV-SE700D1/D2/E1/E2] model name5[SLV-SX700D/E]
model name6[SLV-SE800D1/D2/E] model name7[SLV-SX800D]
[3-868-273-52 (1)]
010COV.book Page 5 Tuesday, January 25, 2000 5:47 AM
Stap 2 : De afstandsbediening instellen
Voorbereidingen
De batterijen plaatsen
Plaats twee R6 (AA) batterijen met
de + en – polen volgens de
aanduidingen op de binnenzijde
van de batterijhouder.
Breng eerst de (–) kant in en druk
de batterij omlaag tot de (+) kant
vastklikt.
Gebruik van de
afstandsbediening
Met deze afstandsbediening kunt u
zowel deze videorecorder als een
Sony TV bedienen. De toetsen op
de afstandsbediening voorzien van
een stip (•) kunnen worden
gebruikt om uw Sony TV te
bedienen. Als er naast de
afstandsbedieningssensor op de
TV geen
symbool staat, kan de
TV niet met deze
afstandsbediening worden
bediend.
Afstandsbedieningssensor
[TV] /
[VIDEO]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
Voor het bedienen van
Zet [TV] / [VIDEO] op
de videorecorder
[VIDEO] en richt de afstandsbediening op de
afstandsbedieningssensor van de videorecorder
een Sony TV
[TV] en richt de afstandsbediening op de
afstandsbedieningssensor van de TV
wordt vervolgd
De afstandsbediening instellen
5
filename[010get.fm] model name1[SLV-SE600A/E] model name2[SLV-SX600E]
model name3[SLV-SE650D] model name4[SLV-SE700D1/D2/E1/E2] model name5[SLV-SX700D/E]
model name6[SLV-SE800D1/D2/E] model name7[SLV-SX800D]
[3-868-273-52 (1)]
010COV.book Page 6 Tuesday, January 25, 2000 5:47 AM
?/1
1
WIDE
/
AUDIO MONITOR
a
FASTEXT toetsen
t TV/VIDEO
DISPLAY
1
2
3
4
5
6
7
8
9
-
Programmanummertoetsen
0
PROG +/–/
c/C
C
2 +/–
TV-bedieningstoetsen
6
Om
Druk op
De TV in de wachtstand te zetten
?/1
Een signaalbron te kiezen via de antenne- of lijningang
t TV/VIDEO
De programmapositie op de TV te kiezen
Programmanummertoetsen, -,
PROG +/–
De afstandsbediening instellen
filename[010get.fm] model name1[SLV-SE600A/E] model name2[SLV-SX600E]
model name3[SLV-SE650D] model name4[SLV-SE700D1/D2/E1/E2] model name5[SLV-SX700D/E]
model name6[SLV-SE800D1/D2/E] model name7[SLV-SX800D]
[3-868-273-52 (1)]
010COV.book Page 7 Tuesday, January 25, 2000 5:47 AM
Druk op
Het volume van de TV te regelen
2 +/–
Over te schakelen naar TV (teletekst uit)*
a (TV)
Over te schakelen naar teletekst*
/ (Teletext)
Het geluid te kiezen
AUDIO MONITOR
Gebruik FASTEXT*
FASTEXT toetsen
Het schermmenu op te roepen
DISPLAY
Van teletekstpagina te veranderen*
c/C
Wide mode van een Sony breedbeeld-TV in of uit te
schakelen. (Voor breedbeeld-TV’s van andere merken, zie
“Andere TV’s bedienen met de afstandsbediening (niet
beschikbaar op SLV-SE600A/E, SX600E en SE650D)”
hieronder.)
WIDE
Voorbereidingen
Om
Opmerkingen
• Bij normaal gebruik gaan de batterijen ongeveer drie tot zes maanden mee.
• Als u de afstandsbediening langere tijd niet gaat gebruiken, verwijder dan de batterijen om
beschadiging door batterijlekkage te voorkomen.
• Gebruik geen nieuwe en oude batterijen samen.
• Gebruik geen verschillende batterijtypes samen.
• Sommige toetsen werken niet met bepaalde Sony TV’s.
* niet beschikbaar op SLV-SE600A/E, SX600E en SE650D
Andere TV’s bedienen met de afstandsbediening
(niet beschikbaar op SLV-SE600A/E, SX600E en SE650D)
De afstandsbediening is voorgeprogrammeerd om niet-Sony TV’s te bedienen. Als
uw TV in de onderstaande tabel is vermeld, moet u het corresponderende
fabricagecodenummer instellen.
1 Zet [TV] / [VIDEO] bovenaan de afstandsbediening op [TV].
?/1 ingedrukt en voer het codenummer van uw TV in met de
2 Hou
programmanummertoetsen. Laat dan ?/1 los.
Uw TV kan nu worden bediend met de volgende TV-bedieningstoetsen:
?/1, t TV/VIDEO, programmanummertoetsen, - (tientallen), PROG +/–,
2 +/–, a (TV), / (Teletext), FASTEXT toetsen, WIDE*, MENU*, M/m/</
,* en OK*.
* Deze toetsen werken niet met alle TV’s.
wordt vervolgd
De afstandsbediening instellen
7
filename[010get.fm] model name1[SLV-SE600A/E] model name2[SLV-SX600E]
model name3[SLV-SE650D] model name4[SLV-SE700D1/D2/E1/E2] model name5[SLV-SX700D/E]
model name6[SLV-SE800D1/D2/E] model name7[SLV-SX800D]
[3-868-273-52 (1)]
010COV.book Page 8 Tuesday, January 25, 2000 5:47 AM
Codenummers van bedienbare TV’s
Als er meer dan één codenummer in de lijst staat, moet u deze één na één invoeren tot
u het codenummer vindt dat bij uw TV past.
Voor breedbeeldinstellingen, zie de voetnoten onder deze tabel voor de betreffende
codenummers.
Merk
Codenummer
Merk
Codenummer
Sony
01*1, 02
Panasonic
17*1, 49
Akai
68
Philips
06*1, 07*1, 08*1
Ferguson
52
Saba
12, 13
1
1
Grundig
10* , 11*
Samsung
22, 23
Hitachi
24
Sanyo
25
JVC
33
Sharp
29
Loewe
45
Telefunken
36
Mivar
09, 70
Thomson
43*2
NEC
66
Toshiba
38
Nokia
15, 16, 69*3
*1 Druk op WIDE om de breedbeeld-mode aan en uit te schakelen.
*2 Druk op WIDE en vervolgens op 2 +/– om het gewenste breedbeeld te kiezen.
*3 Druk op WIDE. Het menu verschijnt op het TV-scherm. Druk vervolgens op M/m/</,
om het gewenste breedbeeld te kiezen en druk op OK.
Tip
• Als u het codenummer van uw TV correct instelt terwijl de TV is aangeschakeld, schakelt de
TV automatisch uit.
Opmerkingen
• Als u een nieuw codenummer invoert, wordt het vorige gewist.
• Als de TV werkt met een ander afstandsbedieningssysteem dan wat is voorgeprogrammeerd
om met de videorecorder te werken, kunt u uw TV niet bedienen met de afstandsbediening.
• Als u de batterijen van de afstandsbediening vervangt, kan het codenummer veranderen. Stel
het juiste codenummer in telkens wanneer u de batterijen vervangt.
8
De afstandsbediening instellen
filename[010get.fm] model name1[SLV-SE600A/E] model name2[SLV-SX600E]
model name3[SLV-SE650D] model name4[SLV-SE700D1/D2/E1/E2] model name5[SLV-SX700D/E]
model name6[SLV-SE800D1/D2/E] model name7[SLV-SX800D]
[3-868-273-52 (1)]
010COV.book Page 9 Tuesday, January 25, 2000 5:47 AM
Stap 3 : De videorecorder aansluiten
Als uw TV niet is voorzien van een Scart (EURO-AV)
aansluiting
Voorbereidingen
Als uw TV is voorzien van een Scart (EURO-AV) aansluiting, zie pagina 10.
AERIAL IN
AERIAL OUT
Netsnoer
naar
stopcontact
AERIAL IN
Antennekabel
(meegeleverd)
: Signaalverloop
1
2
3
Koppel de antennekabel los van uw
TV en sluit hem aan op AERIAL IN
op het achterpaneel van de
videorecorder.
Sluit AERIAL OUT van de
videorecorder aan op de antenneingang van uw TV met behulp van de
meegeleverde antennekabel.
AERIAL
ANTENNE
IN
ENTREE
OUT
SORTIE
AERIAL
ANTENNE
IN
ENTREE
OUT
SORTIE
Sluit het netsnoer aan op een stopcontact.
Opmerking
• Als de videorecorder alleen met een antennekabel is aangesloten op uw TV, moet u uw TV
afstemmen op de videorecorder (zie pagina 13).
wordt vervolgd
De videorecorder aansluiten
9
filename[010get.fm] model name1[SLV-SE600A/E] model name2[SLV-SX600E]
model name3[SLV-SE650D] model name4[SLV-SE700D1/D2/E1/E2] model name5[SLV-SX700D/E]
model name6[SLV-SE800D1/D2/E] model name7[SLV-SX800D]
[3-868-273-52 (1)]
010COV.book Page 10 Tuesday, January 25, 2000 5:47 AM
Als uw TV is voorzien van een Scart (EURO-AV) aansluiting
AERIAL IN
i LINE-1
(TV)
Netsnoer
AERIAL OUT
AERIAL IN
naar
stopcontact
Antennekabel
(meegeleverd)
Scart
(EURO-AV)
: Signaalverloop
Scart kabel (niet meegeleverd)
1
2
3
Koppel de antennekabel los van uw
TV en sluit hem aan op AERIAL IN
op het achterpaneel van de
videorecorder.
Sluit AERIAL OUT van de
videorecorder aan op de antenneingang van uw TV met behulp van de
meegeleverde antennekabel.
AERIAL
ANTENNE
IN
ENTREE
OUT
SORTIE
AERIAL
ANTENNE
IN
ENTREE
OUT
SORTIE
Sluit LINE-1 (TV) van de
videorecorder aan op de Scart (EUROAV) aansluiting van de TV met behulp
van de los verkrijgbare Scart kabel.
Deze aansluiting verbetert de beelden geluidskwaliteit. Wanneer u het
videobeeld wilt bekijken, druk dan op
t TV/VIDEO om de VIDEO
indicator in het uitleesvenster te laten
verschijnen.
4
Sluit het netsnoer aan op een stopcontact.
Opmerking
• Als de TV is aangesloten op LINE-1 (TV) zet u het RF kanaal best op OFF. In de stand OFF,
wordt alleen het antennesignaal uitgevoerd via AERIAL OUT (zie pagina 15).
10
De videorecorder aansluiten
filename[010get.fm] model name1[SLV-SE600A/E] model name2[SLV-SX600E]
model name3[SLV-SE650D] model name4[SLV-SE700D1/D2/E1/E2] model name5[SLV-SX700D/E]
model name6[SLV-SE800D1/D2/E] model name7[SLV-SX800D]
[3-868-273-52 (1)]
010COV.book Page 11 Tuesday, January 25, 2000 5:47 AM
Betreffende SMARTLINK
(niet beschikbaar op SLV-SE600A/E en SX600E)
• Voorinstellingen laden
U kunt de voorinstellingen van de TV tuner naar deze videorecorder laden en de
videorecorder via Automatische Instelling afstemmen op basis van die gegevens.
Dat maakt de procedure voor Automatische Instelling een stuk eenvoudiger. Zorg
ervoor dat er tijdens de procedure geen kabels losraken of de functie Automatische
Instelling wordt beëindigd.
Zie “De videorecorder instellen met Automatische Instelling” op pagina 16.
• Directe TV Opname
U kunt makkelijk hetgeen wat u op TV bekijkt opnemen. Voor details, zie
“Opnemen wat u op TV aan het bekijken bent (Directe TV Opname) (niet
beschikbaar op SLV-SE600A/E en SX600E)” op pagina 47.
• Eéntoetsweergave
Met ééntoetsweergave kunt u de weergave automatisch starten zonder de TV aan te
zetten. Voor details, zie “De weergave automatisch starten met één druk op de
toets (Eéntoetsweergave) (niet beschikbaar op SLV-SE600A/E en SX600E)” op
pagina 43.
• Eéntoetsmenu
U kunt de videorecorder en de TV aanschakelen, de TV afstemmen op het
videokanaal en het timergestuurde opnamemenu automatisch laten verschijnen
door op MENU op de afstandsbediening te drukken.
• Eéntoetstimer
U kunt de videorecorder en de TV aanschakelen, de TV afstemmen op het
videokanaal en het timergestuurde opnamemenu (TIMER INSTELLING menu,
TIMER menu of SHOWVIEW menu) automatisch laten verschijnen door op
TIMER op de afstandsbediening te drukken.
Met TIMEROPTIES in het OPTIES-2 menu kunt u bepalen welk timergestuurd
opnamemenu verschijnt (zie pagina 79).
• Automatische uitschakeling
U kunt de videorecorder automatisch laten uitschakelen wanneer hij niet wordt
gebruikt nadat u de TV heeft afgezet.
Voorbereidingen
Als de aangesloten TV compatibel is met
SMARTLINK
SMARTLINK, MEGALOGIC*1,
EASYLINK*2, Q-Link*3, EURO VIEW
LINK*4 of T-V LINK*5, start de
videorecorder automatisch de
SMARTLINK nadat u de stappen op de vorige pagina heeft uitgevoerd (de
SMARTLINK indicator verschijnt in het uitleesvenster van de videorecorder wanneer
u de TV aanzet). U beschikt over de volgende SMARTLINK mogelijkheden.
*1 “MEGALOGIC” is een geregistreerd handelsmerk van Grundig Corporation.
*2 “EASYLINK” is een handelsmerk van Philips Corporation.
*3 “Q-Link” is een handelsmerk van Panasonic Corporation.
*4 “EURO VIEW LINK” is een handelsmerk van Toshiba Corporation.
*5 “T-V LINK” is een handelsmerk van JVC Corporation.
Opmerking
• Niet alle TV’s zijn geschikt voor de bovengenoemde functies.
wordt vervolgd
De videorecorder aansluiten
11
filename[010get.fm] model name1[SLV-SE600A/E] model name2[SLV-SX600E]
model name3[SLV-SE650D] model name4[SLV-SE700D1/D2/E1/E2] model name5[SLV-SX700D/E]
model name6[SLV-SE800D1/D2/E] model name7[SLV-SX800D]
[3-868-273-52 (1)]
010COV.book Page 12 Tuesday, January 25, 2000 5:47 AM
Aanvullende aansluitingen
Op een stereo installatie
(niet beschikbaar op
SLV-SE600A/E en SX600E)
U kunt de geluidskwaliteit
verbeteren door een stereo
installatie aan te sluiten op
AUDIO OUT R/L zoals rechts
afgebeeld.
AUDIO OUT
R/L
LINE IN
Audiokabel (niet meegeleverd)
: Signaalverloop
Op een satelliet- of digitale
tuner met Line Through
(niet beschikbaar op
SLV-SE600A)
DECODER/
LINE OUT
t LINE-3 IN*1
Met de Line Through functie
of DECODER/
kunt u met de TV programma’s
t LINE-2 IN*2
bekijken van een satelliet- of
digitale tuner die op deze
videorecorder is aangesloten,
ook al staat de videorecorder af.
Scart kabel (niet meegeleverd)
Als u de satelliet- of digitale
: Signaalverloop
tuner aanschakelt, stuurt deze
videorecorder automatisch het
signaal van de satelliet- of
digitale tuner naar de TV zonder eerst zelf aan te schakelen.
de satelliet- of digitale tuner aan op DECODER/LINE-3 IN*
1 Sluit
(or DECODER/LINE-2 IN* ) zoals hierboven afgebeeld.
Zet DECODER/LINE3* (of DECODER/LINE2* ) in het OPTIES-2 menu op
2 LINE3
* (of LINE2* ).
Zet SPAARSTAND in het OPTIES-2 menu op UIT.
3
de videorecorder af.
4 Zet
Zet de satelliet- of digitale tuner en de TV aan om een programma te bekijken.
1
2
1
1
2
2
Opmerking
• Tijdens het opnemen kunt u geen programma’s bekijken op de TV, tenzij u een satelliet- of
digitaal programma opneemt.
*1 alleen SLV-SE800D1/D2/E en SX800D
*2 alleen SLV-SE600E, SX600E, SE650D, SE700D1/D2/E1/E2 en SX700D/E
12
De videorecorder aansluiten
filename[010get.fm] model name1[SLV-SE600A/E] model name2[SLV-SX600E]
model name3[SLV-SE650D] model name4[SLV-SE700D1/D2/E1/E2] model name5[SLV-SX700D/E]
model name6[SLV-SE800D1/D2/E] model name7[SLV-SX800D]
[3-868-273-52 (1)]
010COV.book Page 13 Tuesday, January 25, 2000 5:47 AM
Stap 4 : Uw TV afstemmen op de
videorecorder
Als uw TV niet is voorzien van een Scart (EURO-AV)
aansluiting
Volg de onderstaande procedure zodat uw TV de videosignalen correct ontvangt van
uw videorecorder.
?/1
1 ON/STANDBY
Voorbereidingen
Als uw TV is voorzien van een Scart (EURO-AV) aansluiting, zie pagina 15.
RF CHANNEL
PROGRAM +/–
1
ON/STANDBY
2
AUTO
SET UP
Druk op ?/1 ON/STANDBY om de videorecorder aan te zetten.
Druk lichtjes op RF CHANNEL op de videorecorder.
Het in de fabriek ingestelde RF kanaal verschijnt in het uitleesvenster.
Het videorecordersignaal wordt via dit kanaal naar de TV gestuurd.
RF CHANNEL
3
Zet uw TV aan en kies een programmapositie voor de videorecorder.
Deze programmapositie fungeert nu als videokanaal.
wordt vervolgd
Uw TV afstemmen op de videorecorder
13
filename[010get.fm] model name1[SLV-SE600A/E] model name2[SLV-SX600E]
model name3[SLV-SE650D] model name4[SLV-SE700D1/D2/E1/E2] model name5[SLV-SX700D/E]
model name6[SLV-SE800D1/D2/E] model name7[SLV-SX800D]
[3-868-273-52 (1)]
010COV.book Page 14 Tuesday, January 25, 2000 5:47 AM
4
Stem de TV af op hetzelfde kanaal dat is
aangegeven in het uitleesvenster van de
videorecorder zodat het rechts afgebeelde
TV-beeld duidelijk verschijnt.
SONY VIDEO CASSETTE RECORDER
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw
TV voor de afstemprocedure.
Als het beeld niet helder is, zie “Een helder
beeld van de videorecorder verkrijgen”
hieronder.
5
AUTO
SET UP
Druk op RF CHANNEL.
Uw TV is nu afgestemd op de videorecorder. Stem de TV af op het
videokanaal om een cassette af te spelen.
RF CHANNEL
Controleren of de TV-afstemming juist is
Stem de TV af op het videokanaal en druk op PROGRAM +/– op de videorecorder.
Als het TV-beeld een ander kanaal toont telkens wanneer u op PROGRAM +/– drukt,
is de TV goed afgestemd.
Een helder beeld van de videorecorder verkrijgen
Als er in stap 4 hierboven geen helder beeld verschijnt, druk dan op PROGRAM +/–
zodat een ander RF kanaal verschijnt. Stem dan de TV af op het nieuwe RF kanaal
tot een helder beeld verschijnt.
14
Uw TV afstemmen op de videorecorder
filename[010get.fm] model name1[SLV-SE600A/E] model name2[SLV-SX600E]
model name3[SLV-SE650D] model name4[SLV-SE700D1/D2/E1/E2] model name5[SLV-SX700D/E]
model name6[SLV-SE800D1/D2/E] model name7[SLV-SX800D]
[3-868-273-52 (1)]
010COV.book Page 15 Tuesday, January 25, 2000 5:47 AM
Als uw TV is voorzien van een Scart (EURO-AV) aansluiting
?/1
1 ON/STANDBY
RF CHANNEL
1
ON/STANDBY
2
AUTO
SET UP
Druk op ?/1 ON/STANDBY om de videorecorder aan te zetten.
Druk lichtjes op RF CHANNEL op de videorecorder.
Het in de fabriek ingestelde RF kanaal verschijnt in het uitleesvenster.
RF CHANNEL
3
Voorbereidingen
PROGRAM +/–
PROGRAM
Het videorecordersignaal wordt via dit kanaal naar de TV gestuurd.
Druk op PROGRAM +/– om het RF kanaal op OFF te zetten en druk
nogmaals op RF CHANNEL.
TRACKING
AUTO
SET UP
Het RF kanaal is ingesteld.
RF CHANNEL
Uw TV afstemmen op de videorecorder
15
filename[010get.fm] model name1[SLV-SE600A/E] model name2[SLV-SX600E]
model name3[SLV-SE650D] model name4[SLV-SE700D1/D2/E1/E2] model name5[SLV-SX700D/E]
model name6[SLV-SE800D1/D2/E] model name7[SLV-SX800D]
[3-868-273-52 (1)]
010COV.book Page 16 Tuesday, January 25, 2000 5:47 AM
Stap 5 : De videorecorder instellen met
Automatische Instelling
Vooraleer u de videorecorder voor het eerst gebruikt, moet u die instellen met
Automatische Instelling. Met deze functie kunt u de taal voor het schermmenu, de
TV-kanalen, de gidskanalen voor het ShowView systeem* en de klok van de
videorecorder* automatisch instellen.
AUTO SET UP
PROGRAM +/–
1
AUTO
SET UP
RF CHANNEL
2
PROGRAM
Hou AUTO SET UP op de videorecorder langer dan drie seconden
ingedrukt.
De videorecorder schakelt automatisch aan en de landsafkorting verschijnt
in het uitleesvenster.
Druk op PROGRAM +/– om de afkorting voor uw land in de tabel te kiezen
op pagina 17.
Voor sommige landen kunt u kiezen uit verschillende talen.
TRACKING
16
Kies ELSE als uw land niet verschijnt.
De videorecorder instellen met Automatische Instelling
filename[010get.fm] model name1[SLV-SE600A/E] model name2[SLV-SX600E]
model name3[SLV-SE650D] model name4[SLV-SE700D1/D2/E1/E2] model name5[SLV-SX700D/E]
model name6[SLV-SE800D1/D2/E] model name7[SLV-SX800D]
[3-868-273-52 (1)]
010COV.book Page 17 Tuesday, January 25, 2000 5:47 AM
3
AUTO
SET UP
Druk lichtjes op AUTO SET UP.
De videorecorder begint te zoeken naar alle ontvangbare kanalen en
programmeert ze (in de juiste volgorde voor uw streek*).
RF CHANNEL
Als u gebruik maakt van de SMARTLINK aansluiting (niet beschikbaar op
SLV-SE600A/E en SX600E), dan start de functie Voorinstellingen Laden en
knippert de SMARTLINK indicator in het uitleesvenster tijdens het laden.
Voorbereidingen
Om de volgorde van de kanalen te veranderen of ongewenste
programmaposities te deactiveren, zie “Programmaposities wijzigen/
desactiveren” op pagina 30.
Na het zoeken of laden, verschijnt de huidige tijd in het uitleesvenster voor
alle zenders die een tijdsignaal versturen (niet beschikbaar op SLV-SE600A/
E en SX600E).
De afkortingen voor de landen en talen zijn als volgt:
Afkorting
Land
Taal
Afkorting
Land
Taal
A
Oostenrijk
Duits
I
Italië
Italiaans
B-D
België
Duits
L-D
Luxemburg
Duits
B-F
België
Frans
L-F
Luxemburg
Frans
B-N
België
Nederlands
N
Noorwegen
Deens
CH-D
Zwitserland
Duits
NL
Nederland
Nederlands
CH-F
Zwitserland
Frans
P
Portugal
Portugees
CH-I
Zwitserland
Italiaans
S
Zweden
Zweeds
D
Duitsland
Duits
SF
Finland
Fins
DK
Denemarken
Deens
ELSE
Engels
E
Spanje
Spaans
Andere
landen
GR
Griekenland
Grieks
wordt vervolgd
De videorecorder instellen met Automatische Instelling
17
filename[010get.fm] model name1[SLV-SE600A/E] model name2[SLV-SX600E]
model name3[SLV-SE650D] model name4[SLV-SE700D1/D2/E1/E2] model name5[SLV-SX700D/E]
model name6[SLV-SE800D1/D2/E] model name7[SLV-SX800D]
[3-868-273-52 (1)]
010COV.book Page 18 Tuesday, January 25, 2000 5:47 AM
Automatische Instelling annuleren
Druk op AUTO SET UP.
Tip
• Om een andere taal voor het schermmenu te kiezen dan deze die is vooringesteld met
Automatische Instelling, zie pagina 24.
Opmerkingen
• Als u Automatische Instelling stopt tijdens stap 3, moet u de instelling herhalen vanaf stap 1.
• Wanneer u Automatische Instelling gebruikt, worden sommige instellingen (ShowView*,
timer, enz.) teruggesteld. Deze instellingen moeten dan opnieuw worden verricht.
* niet beschikbaar op SLV-SE600A/E en SX600E
18
De videorecorder instellen met Automatische Instelling
filename[010get.fm] model name1[SLV-SE600A/E] model name2[SLV-SX600E]
model name3[SLV-SE650D] model name4[SLV-SE700D1/D2/E1/E2] model name5[SLV-SX700D/E]
model name6[SLV-SE800D1/D2/E] model name7[SLV-SX800D]
[3-868-273-52 (1)]
010COV.book Page 19 Tuesday, January 25, 2000 5:47 AM
Stap 6 : Instellen van de klok
0
Automatische Klokinstelling (niet
beschikbaar op SLV-SE600A/E en SX600E)
werkt alleen wanneer een zender een
tijdsignaal verstuurt. Als de klok met
Automatische Instelling niet correct werd
ingesteld, moet u dat met een andere zender
proberen voor Automatische Klokinstelling.
MENU
Voorbereidingen
Voor timergestuurde opname moeten de tijd
en de datum op de videorecorder correct zijn
ingesteld.
M/m/</,
OK
De klok handmatig instellen
Voor u begint…
• Zet de videorecorder en de TV aan.
• Stem de TV af op het videokanaal.
1
MENU
Druk op MENU en vervolgens op M/m om
INSTELLINGEN te laten oplichten en
druk op OK.
INSTELLINGEN
TUNER
KLOK
TAAL
TERUG
PLAY
KIEZEN
INSTELLEN
OK
:
: OK
VERLATEN : MENU
Druk op M/m om KLOK te laten oplichten
en druk vervolgens op OK.
2
PLAY
OK
Bij de SLV-SE600A/E en SX600E
verschijnt alleen het klokinstelmenu. Sla
de volgende stap over en ga naar 4.
KLOK
AUTO KLOK
PROGRAMMA KLOK
HANDM. INSTELLEN
1 . 1 . 2000
KIEZEN
INSTELLEN
UIT
ZA
0 : 00
:
: OK
VERLATEN : MENU
wordt vervolgd
Instellen van de klok
19
filename[010get.fm] model name1[SLV-SE600A/E] model name2[SLV-SX600E]
model name3[SLV-SE650D] model name4[SLV-SE700D1/D2/E1/E2] model name5[SLV-SX700D/E]
model name6[SLV-SE800D1/D2/E] model name7[SLV-SX800D]
[3-868-273-52 (1)]
010COV.book Page 20 Tuesday, January 25, 2000 5:47 AM
3
PLAY
Druk op M/m om HANDM. INSTELLEN
te laten oplichten en druk vervolgens
op OK.
OK
KLOK
AUTO KLOK
PROGRAMMA KLOK
HANDM. INSTELLEN
1 . 1 . 2000
KIEZEN
INSTELLEN
BEVESTIGEN
UIT
ZA
0 : 00
:
:
: OK
VERLATEN : MENU
Druk op M/m om de dag in te stellen.
4
KLOK
PLAY
AUTO KLOK
PROGRAMMA KLOK
HANDM. INSTELLEN
28 . 1 . 2000
OK
KIEZEN
INSTELLEN
BEVESTIGEN
UIT
VR
0 : 00
:
:
: OK
VERLATEN : MENU
5
PLAY
Druk op , om de maand te laten
oplichten en stel die in door op M/m te
drukken.
OK
KLOK
AUTO KLOK
PROGRAMMA KLOK
HANDM. INSTELLEN
28 . 9 . 2000
KIEZEN
INSTELLEN
BEVESTIGEN
UIT
DO
0 : 00
:
:
: OK
VERLATEN : MENU
6
PLAY
OK
Stel achtereenvolgens het jaar, het uur en
de minuten in door op , te drukken om
ze te laten oplichten, en druk vervolgens op
M/m om de cijfers te kiezen.
De dag van de week wordt automatisch
ingesteld.
KLOK
AUTO KLOK
PROGRAMMA KLOK
HANDM. INSTELLEN
28 . 9 . 2000
KIEZEN
INSTELLEN
BEVESTIGEN
UIT
DO
18 : 00
:
:
: OK
VERLATEN : MENU
7
Druk op OK om de klok te starten.
KLOK
PLAY
OK
AUTO KLOK
PROGRAMMA KLOK
HANDM. INSTELLEN
28 . 9 . 2000
KIEZEN
INSTELLEN
UIT
DO
18 : 00
:
: OK
VERLATEN : MENU
20
Instellen van de klok
filename[010get.fm] model name1[SLV-SE600A/E] model name2[SLV-SX600E]
model name3[SLV-SE650D] model name4[SLV-SE700D1/D2/E1/E2] model name5[SLV-SX700D/E]
model name6[SLV-SE800D1/D2/E] model name7[SLV-SX800D]
[3-868-273-52 (1)]
010COV.book Page 21 Tuesday, January 25, 2000 5:47 AM
8
MENU
Druk op MENU om het menu te verlaten.
Opmerking
• Het menu verdwijnt automatisch als u enkele minuten lang niets doet.
Voorbereidingen
Tips
• Om de cijfers tijdens het instellen te wijzigen, drukt u op < om terug te keren naar het punt
dat u wilt wijzigen en kiest u de cijfers door op M/m te drukken.
• Om terug te keren naar het vorige menu, laat u TERUG oplichten en drukt u op OK.
wordt vervolgd
Instellen van de klok
21
filename[010get.fm] model name1[SLV-SE600A/E] model name2[SLV-SX600E]
model name3[SLV-SE650D] model name4[SLV-SE700D1/D2/E1/E2] model name5[SLV-SX700D/E]
model name6[SLV-SE800D1/D2/E] model name7[SLV-SX800D]
[3-868-273-52 (1)]
010COV.book Page 22 Tuesday, January 25, 2000 5:47 AM
Veranderen van zender voor
Automatische Klokinstelling
(niet beschikbaar op
SLV-SE600A/E en SX600E)
0
MENU
Voor u begint…
• Zet de videorecorder en de TV aan.
• Stem de TV af op het videokanaal.
M/m
OK
1
MENU
Druk op MENU en vervolgens op M/m om
INSTELLINGEN te laten oplichten en
druk op OK.
INSTELLINGEN
TUNER
KLOK
TAAL
TERUG
PLAY
KIEZEN
INSTELLEN
OK
:
: OK
VERLATEN : MENU
Druk op M/m om KLOK te laten oplichten
en druk vervolgens op OK.
2
PLAY
OK
AUTO KLOK licht op.
KLOK
AUTO KLOK
PROGRAMMA KLOK
HANDM. INSTELLEN
28 . 9 . 2000
KIEZEN
INSTELLEN
AAN
1
DO
AAB
18 : 00
:
: OK
VERLATEN : MENU
3
Druk op OK.
KLOK
PLAY
OK
AUTO KLOK
PROGRAMMA KLOK
HANDM. INSTELLEN
28 . 9 . 2000
KIEZEN
BEVESTIGEN
AAN
UIT
DO
18 : 00
:
: OK
VERLATEN : MENU
22
Instellen van de klok
filename[010get.fm] model name1[SLV-SE600A/E] model name2[SLV-SX600E]
model name3[SLV-SE650D] model name4[SLV-SE700D1/D2/E1/E2] model name5[SLV-SX700D/E]
model name6[SLV-SE800D1/D2/E] model name7[SLV-SX800D]
[3-868-273-52 (1)]
010COV.book Page 23 Tuesday, January 25, 2000 5:47 AM
Druk op M/m om AAN te laten oplichten
en druk vervolgens op OK.
4
PLAY
KLOK
AUTO KLOK
PROGRAMMA KLOK
HANDM. INSTELLEN
28 . 9 . 2000
OK
DO
AAB
18 : 00
:
: OK
VERLATEN : MENU
Druk op m om PROGRAMMA KLOK te
laten oplichten en druk vervolgens op OK.
5
PLAY
KLOK
AUTO KLOK
PROGRAMMA KLOK
HANDM. INSTELLEN
28 . 9 . 2000
OK
KIEZEN
BEVESTIGEN
1
DO
Voorbereidingen
KIEZEN
INSTELLEN
AAN
1
AAB
18 : 00
:
: OK
VERLATEN : MENU
6
PLAY
OK
7
Druk herhaaldelijk op M/m tot de
programmapositie van de zender met het
tijdsignaal verschijnt.
Als de videorecorder van geen enkele
zender een tijdsignaal ontvangt, wordt
AUTO KLOK automatisch ingesteld
op UIT.
KLOK
AUTO KLOK
PROGRAMMA KLOK
HANDM. INSTELLEN
28 . 9 . 2000
KIEZEN
BEVESTIGEN
2
DO
CDE
18 : 00
:
: OK
VERLATEN : MENU
Druk op MENU om het menu te verlaten.
MENU
Tips
• Als u AUTO KLOK op AAN zet, wordt Automatische Klokinstelling geactiveerd wanneer de
videorecorder wordt uitgeschakeld. De tijd wordt automatisch ingesteld op basis van het
tijdsignaal dat wordt verstuurd door de zender waarvan de programmapositie is aangegeven
in de rij “PROGRAMMA KLOK”. Kies UIT wanneer u Automatische Klokinstelling niet
nodig hebt.
• Om terug te keren naar het vorige menu, laat u TERUG oplichten en drukt u op OK.
Opmerking
• Het menu verdwijnt automatisch als u enkele minuten lang niets doet.
Instellen van de klok
23
filename[010get.fm] model name1[SLV-SE600A/E] model name2[SLV-SX600E]
model name3[SLV-SE650D] model name4[SLV-SE700D1/D2/E1/E2] model name5[SLV-SX700D/E]
model name6[SLV-SE800D1/D2/E] model name7[SLV-SX800D]
[3-868-273-52 (1)]
010COV.book Page 24 Tuesday, January 25, 2000 5:47 AM
Taal kiezen
De schermmenutaal die met Automatische
Instelling werd gekozen, kan worden
gewijzigd.
0
Voor u begint…
• Zet de videorecorder en de TV aan.
• Stem de TV af op het videokanaal.
MENU
M/m/</,
OK
1
MENU
Druk op MENU en vervolgens op M/m om
INSTELLINGEN te laten oplichten en
druk op OK.
INSTELLINGEN
TUNER
KLOK
TAAL
TERUG
PLAY
KIEZEN
INSTELLEN
OK
:
: OK
VERLATEN : MENU
Druk op M/m om TAAL te laten oplichten
en druk vervolgens op OK.
2
PLAY
OK
TAAL
ENGLISH
DEUTSCH
FRANÇAIS
ITALIANO
ESPAÑOL
PORTUGUÊS
KIEZEN
INSTELLEN
NEDERLANDS
DANSK / NORSK
SVENSKA
SUOMI
:
: OK
VERLATEN : MENU
24
Taal kiezen
filename[010get.fm] model name1[SLV-SE600A/E] model name2[SLV-SX600E]
model name3[SLV-SE650D] model name4[SLV-SE700D1/D2/E1/E2] model name5[SLV-SX700D/E]
model name6[SLV-SE800D1/D2/E] model name7[SLV-SX800D]
[3-868-273-52 (1)]
010COV.book Page 25 Tuesday, January 25, 2000 5:47 AM
Druk op M/m/</, om de gewenste taal te laten oplichten en druk
vervolgens op OK.
3
PLAY
OK
Druk op MENU om het menu te verlaten.
MENU
Tip
• Om terug te keren naar het vorige menu, laat u TERUG oplichten en drukt u op OK.
Voorbereidingen
4
Opmerking
• Het menu verdwijnt automatisch als u enkele minuten lang niets doet.
Taal kiezen
25
filename[010get.fm] model name1[SLV-SE600A/E] model name2[SLV-SX600E]
model name3[SLV-SE650D] model name4[SLV-SE700D1/D2/E1/E2] model name5[SLV-SX700D/E]
model name6[SLV-SE800D1/D2/E] model name7[SLV-SX800D]
[3-868-273-52 (1)]
010COV.book Page 26 Tuesday, January 25, 2000 5:47 AM
Kanalen voorinstellen
Kanalen die niet met Automatische Instelling
konden worden vooringesteld, kunt u
handmatig voorinstellen.
Voor u begint…
• Zet de videorecorder en de TV aan.
• Stem de TV af op het videokanaal.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Programmanummertoetsen
0
PROG +/–
MENU
M/m/</,
OK
1
MENU
Druk op MENU en vervolgens op M/m om
INSTELLINGEN te laten oplichten en
druk op OK.
INSTELLINGEN
TUNER
KLOK
TAAL
TERUG
PLAY
OK
KIEZEN
INSTELLEN
:
: OK
VERLATEN : MENU
26
Kanalen voorinstellen
filename[010get.fm] model name1[SLV-SE600A/E] model name2[SLV-SX600E]
model name3[SLV-SE650D] model name4[SLV-SE700D1/D2/E1/E2] model name5[SLV-SX700D/E]
model name6[SLV-SE800D1/D2/E] model name7[SLV-SX800D]
[3-868-273-52 (1)]
010COV.book Page 27 Tuesday, January 25, 2000 5:47 AM
Druk op M/m om TUNER te laten
oplichten en druk vervolgens op OK.
2
PLAY
TUNER
PROG.
NORMAAL / S-KAN
KANAALKEUZE
PAY - TV / CANAL+
AUTOM FIJNAFST
FIJNAFSTEMMING
TERUG
OK
:
: OK
VERLATEN : MENU
Druk op M/m om NORMAAL/S-KAN te
laten oplichten en druk vervolgens op OK.
3
PLAY
TUNER
PROG.
NORMAAL / S-KAN
KANAALKEUZE
PAY - TV / CANAL+
AUTOM FIJNAFST
FIJNAFSTEMMING
TERUG
OK
KIEZEN
BEVESTIGEN
1
NORMAAL
S-KAN
Voorbereidingen
KIEZEN
INSTELLEN
1
NORMAAL
C1 2
AAB
UIT
AAN
AAN
:
: OK
VERLATEN : MENU
Druk op M/m om NORMAAL te laten
oplichten en druk vervolgens op OK.
4
PLAY
OK
Om S-KAN (kabeltelevisie) kanalen
voorin te stellen, laat u S-KAN oplichten.
TUNER
PROG.
NORMAAL / S-KAN
KANAALKEUZE
PAY - TV / CANAL+
AUTOM FIJNAFST
FIJNAFSTEMMING
TERUG
KIEZEN
INSTELLEN
1
NORMAAL
C1 2
AAB
UIT
AAN
:
: OK
VERLATEN : MENU
5
• PROG
Druk op PROG +/– om de
programmapositie te kiezen.
Gekozen programmapositie
TUNER
PROG.
NORMAAL / S-KAN
KANAALKEUZE
PAY - TV / CANAL+
AUTOM FIJNAFST
FIJNAFSTEMMING
TERUG
KIEZEN
INSTELLEN
4
NORMAAL
C1 2
AAB
UIT
AAN
:
: OK
VERLATEN : MENU
Druk op M/m om KANAALKEUZE te
laten oplichten en druk vervolgens op OK.
6
PLAY
OK
TUNER
PROG.
NORMAAL / S-KAN
KANAALKEUZE
PAY - TV / CANAL+
AUTOM FIJNAFST
FIJNAFSTEMMING
TERUG
KIEZEN
BEVESTIGEN
C1 2
4
AAB
AAN
:
: OK
VERLATEN : MENU
wordt vervolgd
Kanalen voorinstellen
27
filename[010get.fm] model name1[SLV-SE600A/E] model name2[SLV-SX600E]
model name3[SLV-SE650D] model name4[SLV-SE700D1/D2/E1/E2] model name5[SLV-SX700D/E]
model name6[SLV-SE800D1/D2/E] model name7[SLV-SX800D]
[3-868-273-52 (1)]
010COV.book Page 28 Tuesday, January 25, 2000 5:47 AM
Druk herhaaldelijk op M/m tot het gewenste kanaal verschijnt.
7
De kanalen verschijnen in de onderstaande
volgorde:
PLAY
OK
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
8
9
28
TUNER
PROG.
4
NORMAAL / S-KAN
KANAALKEUZE
PAY - TV / CANAL+
AUTOM FIJNAFST
FIJNAFSTEMMING
TERUG
C2 7
• VHF E2 – E12
AAN
• Italiaanse VHF-kanalen A - H
• UHF E21 - E69
• S-KAN S1 – S20
:
KIEZEN
BEVESTIGEN : OK
VERLATEN : MENU
• HYPER S21 - S41
• S-KAN S01 – S05
Als u het nummer van het gewenste kanaal kent, kunt u dat invoeren met de
programmanummertoetsen. Zo drukt u bijvoorbeeld voor kanaal 5 eerst op
“0” en vervolgens op “5”.
Herhaal stap 5 tot 7 om een andere programmapositie voorin te stellen.
Druk op MENU om het menu te verlaten.
MENU
Kanalen voorinstellen
filename[010get.fm] model name1[SLV-SE600A/E] model name2[SLV-SX600E]
model name3[SLV-SE650D] model name4[SLV-SE700D1/D2/E1/E2] model name5[SLV-SX700D/E]
model name6[SLV-SE800D1/D2/E] model name7[SLV-SX800D]
[3-868-273-52 (1)]
010COV.book Page 29 Tuesday, January 25, 2000 5:47 AM
Als het beeld onscherp is
Normaal stemt de functie Automatische Fijnafstemming (AUTOM FIJNAFST)
automatisch nauwkeurig af op kanalen. Als het beeld onscherp is, kunt u echter ook
handmatig afstemmen.
TUNER
PROG.
NORMAAL / S-KAN
KANAALKEUZE
PAY - TV / CANAL+
AUTOM FIJNAFST
FIJNAFSTEMMING
TERUG
INSTELLEN
4
NORMAAL
C2 7
UIT
Voorbereidingen
op PROG +/– of de programmanummertoetsen om de programmapositie te
1 Druk
kiezen waarvoor u geen scherp beeld kunt bekomen.
2 Druk op MENU, kies vervolgens INSTELLINGEN en druk op OK.
3 Kies TUNER en druk op OK.
FIJNAFSTEMMING en druk op OK.
4 Kies
De fijnafstemmeter verschijnt.
Gekozen
programmapositie
:
VERLATEN : MENU
op </, om een scherp beeld te bekomen en druk vervolgens op MENU
5 Druk
om het menu te verlaten.
Merk op dat AUTOM FIJNAFST (automatische fijnafstemming) naar UIT
schakelt.
Tip
• Om terug te keren naar het vorige menu, laat u TERUG oplichten en drukt u op OK.
Opmerkingen
• Het menu verdwijnt automatisch als u enkele minuten lang niets doet.
• Bij het gebruik van FIJNAFSTEMMING kan het menu moeilijk leesbaar zijn doordat het
wordt gestoord door het ontvangstbeeld.
Kanalen voorinstellen
29
filename[010get.fm] model name1[SLV-SE600A/E] model name2[SLV-SX600E]
model name3[SLV-SE650D] model name4[SLV-SE700D1/D2/E1/E2] model name5[SLV-SX700D/E]
model name6[SLV-SE800D1/D2/E] model name7[SLV-SX800D]
[3-868-273-52 (1)]
010COV.book Page 30 Tuesday, January 25, 2000 5:47 AM
Programmaposities wijzigen/desactiveren
Na het instellen van de zenders kunt u de
programmaposities naar believen wijzigen.
Ongebruikte of ongewenste
programmaposities kunt u desactiveren.
0
U kunt ook de zendernamen wijzigen (niet
beschikbaar op SLV-SE600A/E en SX600E).
Zendernamen die niet verschijnen kunnen
handmatig worden ingevoerd.
MENU
Programmaposities wijzigen
M/m/,
OK
Voor u begint…
• Zet de videorecorder en de TV aan.
• Stem de TV af op het videokanaal.
1
MENU
Druk op MENU en vervolgens op M/m om
OVERZICHTEN te laten oplichten en druk
op OK.
OVERZICHTEN
ZENDERTABEL
TIMER OVERZICHT
TERUG
PLAY
KIEZEN
INSTELLEN
OK
:
: OK
VERLATEN : MENU
Druk op M/m om ZENDERTABEL te laten
oplichten en druk vervolgens op OK.
2
PLAY
OK
ZENDERTABEL
PROG
1
2
3
4
5
KIEZEN
VERPLAATSEN
WIS PROG.
KAN
C1 2
C0 3
C5 6
C2 7
C0 9
NAAM
AAB
CDE
FGH
:
:
: CLEAR
VERLATEN : MENU
30
Programmaposities wijzigen/desactiveren
filename[010get.fm] model name1[SLV-SE600A/E] model name2[SLV-SX600E]
model name3[SLV-SE650D] model name4[SLV-SE700D1/D2/E1/E2] model name5[SLV-SX700D/E]
model name6[SLV-SE800D1/D2/E] model name7[SLV-SX800D]
[3-868-273-52 (1)]
010COV.book Page 31 Tuesday, January 25, 2000 5:47 AM
3
PLAY
OK
Druk op M/m om de rij waarin u de
programmapositie wilt wijzigen te laten
oplichten en druk vervolgens op ,.
PROG
1
2
3
4
5
KAN
C1 2
C0 3
C5 6
C2 7
C0 9
KIEZEN
NAAM WIJZIGEN
BEVESTIGEN
:
:
: OK
NAAM
AAB
CDE
FGH
VERLATEN : MENU
Druk op M/m tot de gekozen kanaalrij naar
de gewenste programmapositie gaat.
4
PLAY
OK
Het gekozen kanaal wordt opgeslagen
onder de nieuwe programmapositie en de
tussenliggende kanalen schuiven op.
ZENDERTABEL
PROG
1
2
3
4
5
KAN
C0 3
C5 6
C1 2
C2 7
C0 9
KIEZEN
NAAM WIJZIGEN
BEVESTIGEN
:
:
: OK
NAAM
CDE
Voorbereidingen
Om andere pagina’s voor
programmapositie 6 tot 60 te laten
verschijnen, drukt u herhaaldelijk op M/m.
ZENDERTABEL
AAB
FGH
VERLATEN : MENU
5
Druk op OK om de instelling te bevestigen.
PLAY
OK
6
7
Herhaal stap 3 tot 5 om de programmapositie van een andere zender te
wijzigen.
Druk op MENU om het menu te verlaten.
MENU
Tip
• Om terug te keren naar het vorige menu, laat u TERUG oplichten en drukt u op OK.
Opmerking
• Het menu verdwijnt automatisch als u enkele minuten lang niets doet.
wordt vervolgd
Programmaposities wijzigen/desactiveren
31
filename[010get.fm] model name1[SLV-SE600A/E] model name2[SLV-SX600E]
model name3[SLV-SE650D] model name4[SLV-SE700D1/D2/E1/E2] model name5[SLV-SX700D/E]
model name6[SLV-SE800D1/D2/E] model name7[SLV-SX800D]
[3-868-273-52 (1)]
010COV.book Page 32 Tuesday, January 25, 2000 5:47 AM
Ongewenste
programmaposities
desactiveren
Na het voorinstellen van kanalen kunnen
ongebruikte programmaposities worden
desactiveren. De gedesactiveerde posities
worden dan overgeslagen wanneer u op de
PROG +/– toetsen drukt.
CLEAR
Voor u begint…
• Zet de videorecorder en de TV aan.
• Stem de TV af op het videokanaal.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
MENU
M/m
OK
1
MENU
Druk op MENU en vervolgens op M/m om
OVERZICHTEN te laten oplichten en druk
op OK.
OVERZICHTEN
ZENDERTABEL
TIMER OVERZICHT
TERUG
PLAY
KIEZEN
INSTELLEN
OK
:
: OK
VERLATEN : MENU
Druk op M/m om ZENDERTABEL te laten
oplichten en druk vervolgens op OK.
2
PLAY
OK
ZENDERTABEL
PROG
1
2
3
4
5
KIEZEN
VERPLAATSEN
WIS PROG.
KAN
C1 2
C0 3
C5 6
C2 7
C0 9
NAAM
AAB
CDE
FGH
:
:
: CLEAR
VERLATEN : MENU
32
Programmaposities wijzigen/desactiveren
filename[010get.fm] model name1[SLV-SE600A/E] model name2[SLV-SX600E]
model name3[SLV-SE650D] model name4[SLV-SE700D1/D2/E1/E2] model name5[SLV-SX700D/E]
model name6[SLV-SE800D1/D2/E] model name7[SLV-SX800D]
[3-868-273-52 (1)]
010COV.book Page 33 Tuesday, January 25, 2000 5:47 AM
Druk op M/m om de rij te laten oplichten
die u wilt desactiveren.
3
PLAY
ZENDERTABEL
PROG
1
2
3
4
5
OK
NAAM
AAB
CDE
FGH
:
:
: CLEAR
VERLATEN : MENU
4
CLEAR
Druk op CLEAR.
ZENDERTABEL
De gekozen rij wordt gewist zoals
hiernaast afgebeeld.
PROG
1
2
3
4
5
KIEZEN
VERPLAATSEN
WIS PROG.
KAN
C1 2
C0 3
NAAM
AAB
CDE
C2 7
C0 9
FGH
Voorbereidingen
KIEZEN
VERPLAATSEN
WIS PROG.
KAN
C1 2
C0 3
C5 6
C2 7
C0 9
:
:
: CLEAR
VERLATEN : MENU
5
6
Herhaal stap 3 en 4 voor andere programmaposities die u wilt desactiveren.
Druk op MENU om het menu te verlaten.
MENU
Tip
• Om terug te keren naar het vorige menu, laat u TERUG oplichten en drukt u op OK.
Opmerkingen
• Het menu verdwijnt automatisch als u enkele minuten lang niets doet.
• Kies de programmapositie die u wilt desactiveren zorgvuldig. Als u een programmapositie
per vergissing desactiveert, moet u dit kanaal weer handmatig instellen.
wordt vervolgd
Programmaposities wijzigen/desactiveren
33
filename[010get.fm] model name1[SLV-SE600A/E] model name2[SLV-SX600E]
model name3[SLV-SE650D] model name4[SLV-SE700D1/D2/E1/E2] model name5[SLV-SX700D/E]
model name6[SLV-SE800D1/D2/E] model name7[SLV-SX800D]
[3-868-273-52 (1)]
010COV.book Page 34 Tuesday, January 25, 2000 5:47 AM
Zendernamen wijzigen
(niet beschikbaar op SLVSE600A/E en SX600E)
0
U kunt zendernamen wijzigen (maximum 5
tekens). De videorecorder moet
kanaalinformatie (bijvoorbeeld
SMARTLINK informatie) ontvangen om
zendernamen automatisch te laten
verschijnen.
MENU
Voor u begint…
• Zet de videorecorder en de TV aan.
• Stem de TV af op het videokanaal.
1
MENU
Druk op MENU en vervolgens op M/m om
OVERZICHTEN te laten oplichten en druk
op OK.
M/m/</,
OK
OVERZICHTEN
ZENDERTABEL
TIMER OVERZICHT
TERUG
PLAY
KIEZEN
INSTELLEN
OK
:
: OK
VERLATEN : MENU
Druk op M/m om ZENDERTABEL te laten
oplichten en druk vervolgens op OK.
2
PLAY
ZENDERTABEL
PROG
1
2
3
4
5
OK
KIEZEN
VERPLAATSEN
WIS PROG.
KAN
C1 2
C0 3
C5 6
C2 7
C0 9
NAAM
AAB
CDE
FGH
:
:
: CLEAR
VERLATEN : MENU
3
PLAY
OK
Druk op M/m om de rij waarin u de
zendernaam wilt wijzigen te laten
oplichten en druk vervolgens op ,.
Om andere pagina’s voor
programmapositie 6 tot 60 te laten
verschijnen, drukt u herhaaldelijk op M/m.
ZENDERTABEL
PROG
1
2
3
4
5
KAN
C1 2
C0 3
C5 6
C2 7
C0 9
KIEZEN
NAAM WIJZIGEN
BEVESTIGEN
:
:
: OK
NAAM
AAB
CDE
FGH
VERLATEN : MENU
34
Programmaposities wijzigen/desactiveren
filename[010get.fm] model name1[SLV-SE600A/E] model name2[SLV-SX600E]
model name3[SLV-SE650D] model name4[SLV-SE700D1/D2/E1/E2] model name5[SLV-SX700D/E]
model name6[SLV-SE800D1/D2/E] model name7[SLV-SX800D]
[3-868-273-52 (1)]
010COV.book Page 35 Tuesday, January 25, 2000 5:47 AM
Druk op ,.
4
ZENDERTABEL
PLAY
PROG
1
2
3
4
5
OK
KAN
C1 2
C0 3
C5 6
C2 7
C0 9
FGH
:
:
: OK
VERLATEN : MENU
5
Voer de zendernaam in.
PLAY
OK
ZENDERTABEL
1 Druk op M/m om een teken te kiezen.
Bij elke druk op M verandert het teken
zoals hieronder afgebeeld.
AtBt…tZtatbt…tz
t 0 t 1 t … t 9 t (symbolen) t
(spatie) t A
PROG
1
2
3
4
5
SELECTEER TEKEN
DOORGAAN
BEVESTIGEN
KAN
C1 2
C0 3
C5 6
C2 7
C0 9
NAAM
CAB
CDE
Voorbereidingen
SELECTEER TEKEN
DOORGAAN
BEVESTIGEN
NAAM
AAB
CDE
FGH
:
:
: OK
VERLATEN : MENU
2 Druk op , om het volgende teken in te
stellen.
De volgende positie licht op.
Om een teken te corrigeren, drukt u op </, tot het teken dat u wilt
corrigeren oplicht en verander het dan.
Een zendernaam kan maximum 5 tekens lang zijn.
6
Druk op OK om de nieuwe naam te bevestigen.
PLAY
OK
7
Druk op MENU om het menu te verlaten.
MENU
Tip
• Om terug te keren naar het vorige menu, laat u TERUG oplichten en drukt u op OK.
Opmerkingen
• Het menu verdwijnt automatisch als u enkele minuten lang niets doet.
• Als u in stap 5 een symbool invoert, verschijnt het als spatie in het uitleesvenster.
Programmaposities wijzigen/desactiveren
35
filename[010get.fm] model name1[SLV-SE600A/E] model name2[SLV-SX600E]
model name3[SLV-SE650D] model name4[SLV-SE700D1/D2/E1/E2] model name5[SLV-SX700D/E]
model name6[SLV-SE800D1/D2/E] model name7[SLV-SX800D]
[3-868-273-52 (1)]
010COV.book Page 36 Tuesday, January 25, 2000 5:47 AM
Instellen van de betaal-/abonnee-TV
decoder
(niet beschikbaar op SLV-SE600A)
U kunt betaal-/abonnee-TV programma’s bekijken of opnemen wanneer een decoder
(niet meegeleverd) op de videorecorder is aangesloten.
Een decoder aansluiten
Scart kabel
(meegeleverd met decoder)
DECODER/tLINE-3 IN*1
of
DECODER/tLINE-2 IN*2
i LINE-1 (TV)
Betaal-/abonnee-TV
decoder
Scart
(EURO-AV)
AERIAL OUT
Antennekabel
(meegeleverd) AERIAL IN
Scart kabel (niet meegeleverd)
Scart
(EURO-AV)
: Signaalverloop
36
Instellen van de betaal-/abonnee-TV decoder (niet beschikbaar op SLV-SE600A)
filename[010get.fm] model name1[SLV-SE600A/E] model name2[SLV-SX600E]
model name3[SLV-SE650D] model name4[SLV-SE700D1/D2/E1/E2] model name5[SLV-SX700D/E]
model name6[SLV-SE800D1/D2/E] model name7[SLV-SX800D]
[3-868-273-52 (1)]
010COV.book Page 37 Tuesday, January 25, 2000 5:47 AM
Betaal-/abonnee-TV kanalen
instellen
0
Om betaal-/abonnee-TV programma’s te
bekijken of op te nemen, stelt u uw
videorecorder via het schermmenu in om
deze kanalen te ontvangen.
PROG +/–
Volg de onderstaande procedure om de
kanalen correct in te stellen.
Voor u begint…
M/m
OK
• Zet de videorecorder, de TV en de decoder
aan.
• Stem de TV af op het videokanaal.
1
MENU
Druk op MENU en vervolgens op M/m om
OPTIES te laten oplichten en druk op OK.
Voorbereidingen
MENU
OPTIES
OPTIES - 1
OPTIES - 2
TERUG
PLAY
KIEZEN
INSTELLEN
OK
:
: OK
VERLATEN : MENU
Druk op M/m om OPTIES-2 te laten
oplichten en druk vervolgens op OK.
2
PLAY
OPTIES - 2
DECODER / LINE3
TIMEROPTIES
SPAARSTAND
DIRECTE TV OPNAME
RR
TERUG
OK
KIEZEN
INSTELLEN
DECODER
VARIABEL
UIT
AAN
NORMAAL
:
: OK
VERLATEN : MENU
3
PLAY
OK
Druk op M/m om DECODER/LINE3*1 (of
DECODER/LINE2*2) te laten oplichten en
druk vervolgens op OK.
OPTIES - 2
DECODER / LINE3
TIMEROPTIES
SPAARSTAND
DIRECTE TV OPNAME
RR
TERUG
KIEZEN
BEVESTIGEN
DECODER
LINE3
AAN
NORMAAL
:
: OK
VERLATEN : MENU
wordt vervolgd
Instellen van de betaal-/abonnee-TV decoder (niet beschikbaar op SLV-SE600A)
37
filename[010get.fm] model name1[SLV-SE600A/E] model name2[SLV-SX600E]
model name3[SLV-SE650D] model name4[SLV-SE700D1/D2/E1/E2] model name5[SLV-SX700D/E]
model name6[SLV-SE800D1/D2/E] model name7[SLV-SX800D]
[3-868-273-52 (1)]
010COV.book Page 38 Tuesday, January 25, 2000 5:47 AM
Druk op M/m om DECODER te laten
oplichten en druk vervolgens op OK.
4
PLAY
OPTIES - 2
DECODER / LINE3
TIMEROPTIES
SPAARSTAND
DIRECTE TV OPNAME
RR
TERUG
OK
KIEZEN
INSTELLEN
DECODER
VARIABEL
UIT
AAN
NORMAAL
:
: OK
VERLATEN : MENU
5
MENU
6
MENU
Druk op MENU om het menu te verlaten.
Het menu verdwijnt van het TV-scherm.
Druk nogmaals op MENU. Druk
vervolgens op M/m om INSTELLINGEN
te laten oplichten en druk op OK.
INSTELLINGEN
TUNER
KLOK
TAAL
TERUG
PLAY
KIEZEN
INSTELLEN
OK
:
: OK
VERLATEN : MENU
Druk op M/m om TUNER te laten
oplichten en druk vervolgens op OK.
7
PLAY
TUNER
PROG.
NORMAAL / S-KAN
KANAALKEUZE
PAY - TV / CANAL+
AUTOM FIJNAFST
FIJNAFSTEMMING
TERUG
OK
KIEZEN
INSTELLEN
1
NORMAAL
C1 2
AAB
UIT
AAN
:
: OK
VERLATEN : MENU
Druk op M/m om NORMAAL/S-KAN te
laten oplichten en druk vervolgens op OK.
8
PLAY
OK
TUNER
PROG.
NORMAAL / S-KAN
KANAALKEUZE
PAY - TV / CANAL+
AUTOM FIJNAFST
FIJNAFSTEMMING
TERUG
KIEZEN
BEVESTIGEN
1
NORMAAL
S-KAN
AAN
:
: OK
VERLATEN : MENU
38
Instellen van de betaal-/abonnee-TV decoder (niet beschikbaar op SLV-SE600A)
filename[010get.fm] model name1[SLV-SE600A/E] model name2[SLV-SX600E]
model name3[SLV-SE650D] model name4[SLV-SE700D1/D2/E1/E2] model name5[SLV-SX700D/E]
model name6[SLV-SE800D1/D2/E] model name7[SLV-SX800D]
[3-868-273-52 (1)]
010COV.book Page 39 Tuesday, January 25, 2000 5:47 AM
Druk op M/m om NORMAAL te laten
oplichten en druk vervolgens op OK.
9
PLAY
OK
Om S-KAN (kabeltelevisie) kanalen
voorin te stellen, laat u S-KAN oplichten.
TUNER
PROG.
NORMAAL / S-KAN
KANAALKEUZE
PAY - TV / CANAL+
AUTOM FIJNAFST
FIJNAFSTEMMING
TERUG
:
: OK
VERLATEN : MENU
10
• PROG
Druk op PROG +/– om de gewenste
programmapositie te kiezen.
Gekozen
programmapositie
Voorbereidingen
KIEZEN
INSTELLEN
1
NORMAAL
C1 2
AAB
UIT
AAN
TUNER
PROG. 1 5
NORMAAL / S-KAN
KANAALKEUZE
PAY - TV / CANAL+
AUTOM FIJNAFST
FIJNAFSTEMMING
TERUG
KIEZEN
INSTELLEN
NORMAAL
C1 2
AAB
UIT
AAN
:
: OK
VERLATEN : MENU
Druk op M/m om KANAALKEUZE te
laten oplichten en druk vervolgens op OK.
11
PLAY
TUNER
PROG. 1 5
NORMAAL / S-KAN
KANAALKEUZE
PAY - TV / CANAL+
AUTOM FIJNAFST
FIJNAFSTEMMING
TERUG
OK
KIEZEN
BEVESTIGEN
C1 2
AAB
AAN
:
: OK
VERLATEN : MENU
12
PLAY
Druk op M/m om betaal-/abonnee-TV
kanalen te kiezen en druk vervolgens
op OK.
OK
TUNER
PROG. 1 5
NORMAAL / S-KAN
KANAALKEUZE
PAY-TV / CANAL+
AUTOM FIJNAFST
FIJNAFSTEMMING
TERUG
KIEZEN
INSTELLEN
NORMAAL
C0 2
LMN
UIT
AAN
:
: OK
VERLATEN : MENU
Druk op M/m om PAY-TV/CANAL+ te
laten oplichten en druk vervolgens op OK.
13
PLAY
OK
TUNER
PROG. 1 5
NORMAAL / S-KAN
KANAALKEUZE
PAY - TV / CANAL+
AUTOM FIJNAFST
FIJNAFSTEMMING
TERUG
KIEZEN
BEVESTIGEN
NORMAAL
AAN
UIT
:
: OK
VERLATEN : MENU
wordt vervolgd
Instellen van de betaal-/abonnee-TV decoder (niet beschikbaar op SLV-SE600A)
39
filename[010get.fm] model name1[SLV-SE600A/E] model name2[SLV-SX600E]
model name3[SLV-SE650D] model name4[SLV-SE700D1/D2/E1/E2] model name5[SLV-SX700D/E]
model name6[SLV-SE800D1/D2/E] model name7[SLV-SX800D]
[3-868-273-52 (1)]
010COV.book Page 40 Tuesday, January 25, 2000 5:47 AM
Druk op M/m om AAN te laten oplichten
en druk vervolgens op OK.
14
PLAY
TUNER
PROG. 1 5
NORMAAL / S-KAN
KANAALKEUZE
PAY - TV / CANAL+
AUTOM FIJNAFST
FIJNAFSTEMMING
TERUG
OK
KIEZEN
INSTELLEN
NORMAAL
C0 2
LMN
AAN
AAN
:
: OK
VERLATEN : MENU
15
Druk op MENU om het menu te verlaten.
MENU
Tip
• Om terug te keren naar het vorige menu, laat u TERUG oplichten en drukt u op OK.
Opmerkingen
• Het menu verdwijnt automatisch als u enkele minuten lang niets doet.
• Om ondertitels op het scherm te laten verschijnen bij het bekijken van betaal-/abonnee-TV
programma’s, dienen decoder en videorecorder alsook de videorecorder en de TV te zijn
aangesloten met 21-pins Scart kabels die compatibel zijn met RGB-signalen. U kunt geen
ondertitels opnemen met de videorecorder.
• Wanneer u betaal-/abonnee-TV programma’s bekijkt via de RFU ingang van de TV, druk dan
op t TV/VIDEO zodat de VIDEO indicator verschijnt in het uitleesvenster.
*1 alleen SLV-SE800D1/D2/E en SX800D
*2 alleen SLV-SE600E, SX600E, SE650D, SE700D1/D2/E1/E2 en SX700D/E
40
Instellen van de betaal-/abonnee-TV decoder (niet beschikbaar op SLV-SE600A)
filename[010get.fm] model name1[SLV-SE600A/E] model name2[SLV-SX600E]
model name3[SLV-SE650D] model name4[SLV-SE700D1/D2/E1/E2] model name5[SLV-SX700D/E]
model name6[SLV-SE800D1/D2/E] model name7[SLV-SX800D]
[3-868-273-52 (1)]
010COV.book Page 41 Tuesday, January 25, 2000 5:47 AM
Basishandelingen
Een band afspelen
Z EJECT
DISPLAY
CLEAR
2
3
4
5
6
7
8
9
Basishandelingen
1
0
H PLAY
X PAUSE
M
FF
x STOP
m
REW
NTSC PB
1
Zet de TV aan en stem af op het videokanaal.
2
Breng een cassette in.
De videorecorder schakelt aan en start
automatisch de weergave van een cassette
waarvan het wispreventienokje werd
verwijderd.
wordt vervolgd
Een band afspelen
41
filename[010bas.fm] model name1[SLV-SE600A/E] model name2[SLV-SX600E]
model name3[SLV-SE650D] model name4[SLV-SE700D1/D2/E1/E2] model name5[SLV-SX700D/E]
model name6[SLV-SE800D1/D2/E] model name7[SLV-SX800D]
[3-868-273-52 (1)]
010COV.book Page 42 Tuesday, January 25, 2000 5:47 AM
Druk op H PLAY.
3
PLAY
Als de band ten einde is, wordt hij automatisch teruggespoeld.
OK
Bijkomende handelingen
Om
Druk op
De weergave te stoppen
x STOP
De weergave tijdelijk te
onderbreken
X PAUSE
De weergave na een pauze te
hervatten
X PAUSE of H PLAY
De band snel vooruit te spoelen
M
FF in de stopstand
De band achteruit te spoelen
m
REW in de stopstand
De cassette uit te werpen
Z EJECT
Een NTSC-cassette afspelen
Stel NTSC PB achteraan op de videorecorder in volgens het kleursysteem van uw TV.
Als uw TV
Zet NTSC PB op
alleen van het type PAL is
ON PAL TV
Van het type PAL en NTSC is
NTSC 4.43
De bandteller gebruiken
Druk op CLEAR op het punt dat u later op de band wilt terugvinden. De teller in het
uitleesvenster wordt teruggesteld op “0:00:00”. Zoek dan achteraf het punt met
behulp van de teller.
SP VIDEO
OPC
Druk op
42
DISPLAY om de teller op het TV-scherm te laten verschijnen.
Een band afspelen
filename[010bas.fm] model name1[SLV-SE600A/E] model name2[SLV-SX600E]
model name3[SLV-SE650D] model name4[SLV-SE700D1/D2/E1/E2] model name5[SLV-SX700D/E]
model name6[SLV-SE800D1/D2/E] model name7[SLV-SX800D]
[3-868-273-52 (1)]
010COV.book Page 43 Tuesday, January 25, 2000 5:47 AM
Opmerkingen
• De teller wordt teruggesteld op “0:00:00” telkens wanneer een cassette wordt ingebracht.
• De teller stopt met tellen wanneer een onbespeeld gedeelte wordt bereikt.
• De tijdteller verschijnt niet op het TV-scherm wanneer u een NTSC-cassette gebruikt.
• Afhankelijk van uw TV kan het volgende zich voordoen bij het afspelen van een
NTSC-cassette:
– Het beeld wordt zwart/wit.
– Het beeld trilt.
– Er verschijnt geen beeld op het TV-scherm.
– Er verschijnen horizontale zwarte strepen op het TV-scherm.
– De kleurintensiteit neemt toe of af.
• Bij weergave van een cassette in de LP of EP stand volgens het NTSC systeem, is het geluid
mono.
• Terwijl het menu op het TV-scherm wordt ingesteld, werken de weergavetoetsen op de
afstandsbediening niet.
Als u gebruik maakt van de SMARTLINK aansluiting, kunt u de videorecorder en de
TV aanzetten, de TV afstemmen op het videokanaal en de weergave automatisch
starten met één druk op de toets.
een cassette in.
1 Breng
De videorecorder schakelt automatisch aan.
Basishandelingen
De weergave automatisch starten met één druk op de toets
(Eéntoetsweergave)
(niet beschikbaar op SLV-SE600A/E en SX600E)
Als u een cassette inbrengt waarvan het wispreventienokje is verwijdert, schakelt
de TV aan en wordt die automatisch afgestemd op het videokanaal. De weergave
start automatisch.
Druk op H PLAY.
2 De TV schakelt aan en wordt automatisch afgestemd op het videokanaal. De
weergave start.
Tip
• Als er een cassette in de videorecorder zit, schakelen de videorecorder en de TV aan, wordt
de TV afgestemd op het videokanaal en start de weergave automatisch wanneer u op
H PLAY drukt.
Opmerking
• Als u gebruik maakt van Eéntoetsweergave, moet u de TV aan of in de wachtstand laten.
Een band afspelen
43
filename[010bas.fm] model name1[SLV-SE600A/E] model name2[SLV-SX600E]
model name3[SLV-SE650D] model name4[SLV-SE700D1/D2/E1/E2] model name5[SLV-SX700D/E]
model name6[SLV-SE800D1/D2/E] model name7[SLV-SX800D]
[3-868-273-52 (1)]
010COV.book Page 44 Tuesday, January 25, 2000 5:47 AM
TV-programma’s opnemen
COUNTER/
REMAIN
DISPLAY
SP/LP
t TV/VIDEO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
PROG +/–
z REC
x STOP
44
1
Zet de TV aan en stem af op het videokanaal.
2
Breng een cassette in waarvan het wispreventienokje intact is.
Om op te nemen van een decoder, moet u die aanzetten.
TV-programma’s opnemen
filename[010bas.fm] model name1[SLV-SE600A/E] model name2[SLV-SX600E]
model name3[SLV-SE650D] model name4[SLV-SE700D1/D2/E1/E2] model name5[SLV-SX700D/E]
model name6[SLV-SE800D1/D2/E] model name7[SLV-SX800D]
[3-868-273-52 (1)]
010COV.book Page 45 Tuesday, January 25, 2000 5:47 AM
3
• PROG
Druk op PROG +/– om de programmapositie of zendernaam*1 te kiezen die
u wilt opnemen.
SP VIDEO
OPC
4
SP / LP
Druk op SP/LP om de bandsnelheid te kiezen - SP of LP.
In de stand LP (Long Play) is de opnameduur dubbel zo lang als in de stand
SP. SP (Standard Play) geeft een betere beeld- en geluidskwaliteit.
VIDEO
LP
5
REC
OPC
Druk op z REC om de opname te starten.
De opname-indicator licht rood op in het uitleesvenster.
Basishandelingen
Opname-indicator
VIDEO
LP
OPC
Stoppen met opnemen
Druk op x STOP.
De resterende bandlengte controleren
Druk op
DISPLAY. Druk met het uitleesvenster aan op COUNTER/REMAIN
om de resterende bandlengte te controleren. Bij elke druk op COUNTER/REMAIN
verschijnen de tijdteller en de resterende bandlengte afwisselend. De
indicator
geeft de resterende tijd aan.
SP
0 : 00 : 22
Tijdteller
1 : 46
Resterende tijd
Voor een correcte indicatie van de resterende bandlengte, moet u BANDLENGTE in
het OPTIES-1 menu juist instellen (zie pagina 79).
wordt vervolgd
TV-programma’s opnemen
45
filename[010bas.fm] model name1[SLV-SE600A/E] model name2[SLV-SX600E]
model name3[SLV-SE650D] model name4[SLV-SE700D1/D2/E1/E2] model name5[SLV-SX700D/E]
model name6[SLV-SE800D1/D2/E] model name7[SLV-SX800D]
[3-868-273-52 (1)]
010COV.book Page 46 Tuesday, January 25, 2000 5:47 AM
Een ander TV-programma bekijken tijdens de opname
op t TV/VIDEO om de VIDEO indicator in het uitleesvenster te laten
1 Druk
verdwijnen.
2 Kies een andere programmapositie op de TV.
Een opname beveiligen
Om te voorkomen dat een opname per ongeluk
wordt gewist, verwijdert u het wispreventienokje
zoals de afbeelding laat zien. Wilt u toch iets
opnemen op een videocassette waarvan het
wispreventienokje is verwijderd, plak dan de
opening af.
Wispreventienokje
Tips
• U kunt een programmapositie kiezen met behulp van de programmanummertoetsen op de
afstandsbediening. Voor tweecijferige getallen drukt u op - (tientallen) en vervolgens op de
programmanummertoetsen.
• Als u extra apparatuur aansluit via LINE, kunt u het ingangssignaal kiezen met behulp van de
INPUT SELECT of PROG +/– toetsen.
• De
DISPLAY informatie op het TV-scherm over de cassette wordt niet opgenomen.
• Als u geen televisie wilt kijken tijdens de opname, kunt u de TV afzetten. Wanneer u een
decoder gebruikt, moet u die aan laten staan.
Opmerkingen
• De
DISPLAY informatie verschijnt niet bij stilstaand beeld of vertraagde weergave.
• De
DISPLAY informatie verschijnt niet bij de weergave van een NTSC-cassette.
• Als de band PAL- en NTSC-gedeelten bevat, werkt de teller niet juist. De afwijking is te
wijten aan het verschil tussen de telcycli van beide videosystemen.
• U kunt niet naar een betaal-/abonnee-TV programma kijken terwijl u een ander betaal-/
abonnee-TV programma opneemt.*2
• Als u een niet-standaard cassette inbrengt, is het mogelijk dat de resterende bandlengte niet
klopt.
• De resterende bandlengte is slechts een ruwe indicatie.
• Ongeveer 30 seconden na het inbrengen van de cassette verschijnt de resterende speelduur.
• Als de videorecorder geen zendernaamsignalen ontvangt, kan de zendernaam*1 eventueel niet
verschijnen.
*1 niet beschikbaar op SLV-SE600A/E en SX600E
*2 niet beschikbaar op SLV-SE600A
46
TV-programma’s opnemen
filename[010bas.fm] model name1[SLV-SE600A/E] model name2[SLV-SX600E]
model name3[SLV-SE650D] model name4[SLV-SE700D1/D2/E1/E2] model name5[SLV-SX700D/E]
model name6[SLV-SE800D1/D2/E] model name7[SLV-SX800D]
[3-868-273-52 (1)]
010COV.book Page 47 Tuesday, January 25, 2000 5:47 AM
Opnemen wat u op TV aan het bekijken bent
(Directe TV Opname)
(niet beschikbaar op SLV-SE600A/E en SX600E)
Als u gebruik maakt van de SMARTLINK aansluiting, kunt u datgene wat u op TV
aan het bekijken bent makkelijk opnemen (behalve cassettes die met deze
videorecorder worden afgespeeld).
1 Breng een cassette in waarvan het wispreventienokje intact is.
op z REC tijdens het bekijken van een TV-programma of een externe bron.
2 Druk
De videorecorder schakelt automatisch aan, de TV indicator licht op en de
videorecorder begint het programma dat u op TV aan het bekijken bent op te
nemen.
Opmerkingen
• Met deze functie kunt u niet opnemen wat u aan het bekijken bent wanneer de videorecorder
in de volgende standen staat: pauze, timer standby, tuner preset, Automatische Instelling en
opname.
• Als de TV indicator oplicht in het uitleesvenster, mag u de TV niet uitschakelen noch de TVprogrammapositie wijzigen. Als de TV indicator niet oplicht, gaat de opname van het
programma door, zelfs wanneer u de TV-programmapositie op de TV verandert.
TV-programma’s opnemen
Basishandelingen
Tips
• Na het indrukken van z REC verschijnt de TV indicator in het uitleesvenster in de volgende
omstandigheden:
– bij het bekijken van een bron die is aangesloten op de lijningang van de TV, of
– als de tunergegevens van TV en videorecorder niet overeenstemmen.
• Als u een cassette inbrengt waarvan het wispreventienokje intact is, schakelt de videorecorder
aan en start automatisch de opname van wat u op de TV aan het bekijken bent wanneer u op
z REC drukt.
• Directe TV Opname kan AAN en UIT worden gezet via het OPTIES-2 menu (zie pagina 79).
47
filename[010bas.fm] model name1[SLV-SE600A/E] model name2[SLV-SX600E]
model name3[SLV-SE650D] model name4[SLV-SE700D1/D2/E1/E2] model name5[SLV-SX700D/E]
model name6[SLV-SE800D1/D2/E] model name7[SLV-SX800D]
[3-868-273-52 (1)]
010COV.book Page 48 Tuesday, January 25, 2000 5:47 AM
TV-programma’s opnemen met Dial Timer
(alleen SLV-SE800D1/D2/E en SX800D)
Met Dial Timer (kiestimer) kunt u
timergestuurde opnamen maken van
programma’s zonder uw TV aan te zetten. U
kunt tot acht programma’s, met inbegrip van
instellingen verricht met andere
timermethodes, opnemen die in de komende
maand worden uitgezonden. De
opnamestart- en -stoptijden kunnen worden
ingesteld om de minuut.
?/1
1 ON/STANDBY
DIAL TIMER x STOP
PROGRAM +/–
X
Voor u begint…
• Breng een cassette in waarvan het
wispreventienokje intact is. Controleer of
de band langer is dan de totale
opnameduur.
• Om op te nemen van een decoder, moet u
die aanzetten.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
INPUT
SELECT
0
1
DIAL TIMER
Druk op DIAL TIMER.
“DATE” en “TODAY” verschijnen afwisselend in het uitleesvenster.
Indien datum en tijd niet zijn ingesteld, verschijnt “DAY”. Zie stap 2 in het
volgende hoofdstuk “De klok instellen” om datum en tijd in te stellen.
SP VIDEO
OPC
SP VIDEO
OPC
48
TV-programma’s opnemen met Dial Timer (alleen SLV-SE800D1/D2/E en SX800D)
filename[010bas.fm] model name1[SLV-SE600A/E] model name2[SLV-SX600E]
model name3[SLV-SE650D] model name4[SLV-SE700D1/D2/E1/E2] model name5[SLV-SX700D/E]
model name6[SLV-SE800D1/D2/E] model name7[SLV-SX800D]
[3-868-273-52 (1)]
010COV.book Page 49 Tuesday, January 25, 2000 5:47 AM
2
DIAL TIMER
Draai aan DIAL TIMER om de opnamedatum in te stellen.
SP VIDEO
OPC
3
DIAL TIMER
Druk op DIAL TIMER.
“START” en de huidige tijd verschijnen afwisselend in het uitleesvenster.
SP VIDEO
OPC
SP VIDEO
OPC
DIAL TIMER
Draai aan DIAL TIMER om de opnamestarttijd in te stellen.
U kunt de opnamestarttijd instellen om de 15 minuten of de tijd instellen
met tussenpozen van een minuut door op de PROGRAM +/– toetsen te
drukken.
PROGRAM
SP VIDEO
Basishandelingen
4
OPC
TRACKING
5
DIAL TIMER
Druk op DIAL TIMER.
“STOP” en de opnamestoptijd verschijnen afwisselend in het uitleesvenster.
SP VIDEO
OPC
SP VIDEO
OPC
wordt vervolgd
TV-programma’s opnemen met Dial Timer (alleen SLV-SE800D1/D2/E en SX800D)
49
filename[010bas.fm] model name1[SLV-SE600A/E] model name2[SLV-SX600E]
model name3[SLV-SE650D] model name4[SLV-SE700D1/D2/E1/E2] model name5[SLV-SX700D/E]
model name6[SLV-SE800D1/D2/E] model name7[SLV-SX800D]
[3-868-273-52 (1)]
010COV.book Page 50 Tuesday, January 25, 2000 5:47 AM
6
DIAL TIMER
Draai aan DIAL TIMER om de opnamestoptijd in te stellen.
U kunt de opnamestoptijd instellen om de 15 minuten of de tijd instellen
met tussenpozen van een minuut door op de PROGRAM +/– toetsen te
drukken.
SP VIDEO
PROGRAM
OPC
TRACKING
7
DIAL TIMER
Druk op DIAL TIMER.
De programmapositie of de zendernaam verschijnt in het uitleesvenster.
SP VIDEO
OPC
8
DIAL TIMER
Draai aan DIAL TIMER om de programmapositie in te stellen.
Om op te nemen van een decoder of een andere bron die is aangesloten op
één of meer LINE ingangen, draait u aan DIAL TIMER of drukt u op
INPUT SELECT om de aangesloten ingang in het uitleesvenster te laten
verschijnen.
SP VIDEO
INPUT SELECT
9
DIAL TIMER
OPC
Druk op DIAL TIMER om de instelling te voltooien.
“OK” verschijnt gedurende ongeveer vijf seconden in het uitleesvenster.
De
indicator verschijnt in het uitleesvenster en de videorecorder schakelt
over naar de opnamepauzestand.
Om op te nemen van een decoder of een andere bron, moet u de aangesloten
apparatuur aan laten staan.
Terugkeren naar de vorige stap
Om terug te keren naar de vorige stap, drukt u tijdens het instellen van de Dial Timer
tegelijk op de PROGRAM + en – toetsen op de videorecorder.
Stoppen met opnemen
Druk op x STOP om de videorecorder te stoppen tijdens het opnemen.
50
TV-programma’s opnemen met Dial Timer (alleen SLV-SE800D1/D2/E en SX800D)
filename[010bas.fm] model name1[SLV-SE600A/E] model name2[SLV-SX600E]
model name3[SLV-SE650D] model name4[SLV-SE700D1/D2/E1/E2] model name5[SLV-SX700D/E]
model name6[SLV-SE800D1/D2/E] model name7[SLV-SX800D]
[3-868-273-52 (1)]
010COV.book Page 51 Tuesday, January 25, 2000 5:47 AM
De videorecorder gebruiken na het instellen van de timer
Om de videorecorder te gebruiken voor een timergestuurde opname begint, drukt u
gewoon op ?/1. De
indicator dooft en de videorecorder schakelt aan. Vergeet
niet weer op ?/1 te drukken om de videorecorder na gebruik terug te stellen.
Terwijl de videorecorder opneemt kunt u ook de volgende taken verrichten:
•
•
•
•
De teller terugstellen (pagina 42).
Informatie over de cassette laten verschijnen op het TV-scherm (pagina 45).
De timerinstellingen controleren (pagina 68).
Een ander TV-programma bekijken (pagina 46).
De klok instellen
Basishandelingen
1 Draai aan DIAL TIMER zodat “CLOCK” verschijnt in het uitleesvenster.
op DIAL TIMER.
2 Druk
“DAY” verschijnt in het uitleesvenster.
3 Draai aan DIAL TIMER om de dag in te stellen.
op DIAL TIMER.
4 Druk
“MONTH” verschijnt in het uitleesvenster.
aan en druk op DIAL TIMER om de maand en vervolgens het jaar in te stellen.
5 Draai
Nadat het jaar is ingesteld, verschijnt “CLOCK” weer in het uitleesvenster.
6 Draai aan en druk op DIAL TIMER om de uren en de minuten in te stellen.
7 Druk na het instellen van de tijd op DIAL TIMER om de klok te laten lopen.
Tips
• Om een Dial Timer-instelling te annuleren, drukt u tijdens het instellen op x STOP op de
videorecorder.
• Het programma wordt opgenomen met de ingestelde bandsnelheid. Om de bandsnelheid te
wijzigen, drukt u op SP/LP voor u de instelling voltooit in stap 9.
• Als u een programma opneemt in de SP stand en de resterende bandlengte wordt korter dan
de opnametijd, wordt de bandsnelheid automatisch omgeschakeld naar de LP stand. Merk op
dat het beeld enigszins is gestoord in het punt waar de bandsnelheid verandert. Om de
bandsnelheid te behouden, moet u AUTO LONG PLAY in het OPTIES-1 menu op UIT
zetten (pagina 79).
• Om de programma-instelling te controleren, te wijzigen of te annuleren, zie
“Timerinstellingen controleren/wijzigen/wissen” (pagina 68).
Opmerkingen
• Indien er al acht programma’s werden ingesteld met ShowView of het TIMER menu,
verschijnt “FULL” gedurende ongeveer vijf seconden in het uitleesvenster.
indicator knippert in het uitleesvenster wanneer u de instelling in stap 9 voltooit
• De
zonder dat er een cassette is ingebracht.
• Als u de klok instelt met de automatische instelfunctie en AUTO KLOK staat op AAN, wordt
de klok ingesteld op het ontvangen tijdsignaal, ongeacht de instelling verricht met Dial Timer.
Zorg ervoor dat Automatische Klokinstelling correct is ingesteld.
• Als de videorecorder geen zendernaamsignalen ontvangt, kan de zendernaam eventueel niet
verschijnen.
wordt vervolgd
TV-programma’s opnemen met Dial Timer (alleen SLV-SE800D1/D2/E en SX800D)
51
filename[010bas.fm] model name1[SLV-SE600A/E] model name2[SLV-SX600E]
model name3[SLV-SE650D] model name4[SLV-SE700D1/D2/E1/E2] model name5[SLV-SX700D/E]
model name6[SLV-SE800D1/D2/E] model name7[SLV-SX800D]
[3-868-273-52 (1)]
010COV.book Page 52 Tuesday, January 25, 2000 5:47 AM
Betreffende de demonstratiestand
De Dial Timer functie heeft een demonstratiestand waarmee bijvoorbeeld verkopers
meer dan acht voorbeelden van timerinstellingen kunnen invoeren om de werking van
Dial Timer te demonstreren. Dit annuleert de FULL indicatie die verschijnt wanneer
er al acht programma’s werden ingesteld. Gebruik de demonstratiestand niet voor
timergestuurde opnamen. Hierdoor kunnen de instellingen onnauwkeurig zijn.
De demonstratiestand activeren
Druk op X (pauze) op de videorecorder terwijl u aan DIAL TIMER draait. “DEMO”
verschijnt gedurende enkele seconden in het uitleesvenster.
De demonstratiestand annuleren
Zet het toestel af en trek de stekker uit het stopcontact. Hoewel de demonstratiestand
is geannuleerd, blijven de timerinstellingen die in de demonstratiestand werden
ingevoerd, behouden. Annuleer altijd handmatig de timerinstellingen voor u de Dial
Timer of een andere timermethode gebruikt nadat u de stekker weer in het
stopcontact hebt gestoken (zie pagina 68).
52
TV-programma’s opnemen met Dial Timer (alleen SLV-SE800D1/D2/E en SX800D)
filename[010bas.fm] model name1[SLV-SE600A/E] model name2[SLV-SX600E]
model name3[SLV-SE650D] model name4[SLV-SE700D1/D2/E1/E2] model name5[SLV-SX700D/E]
model name6[SLV-SE800D1/D2/E] model name7[SLV-SX800D]
[3-868-273-52 (1)]
010COV.book Page 53 Tuesday, January 25, 2000 5:47 AM
TV-programma’s opnemen met het
ShowView systeem
(niet beschikbaar op SLV-SE600A/E en SX600E)
Het ShowView systeem is een functie
waarmee makkelijk timergestuurde opnamen
kunnen worden geprogrammeerd. Hiertoe
voert u gewoon het ShowView nummer in dat
vermeld staat in TV-programmagidsen.
Datum, tijd en programmapositie van dit
programma worden dan automatisch
ingesteld. U kunt maximum acht
programma’s voorinstellen, met inbegrip van
instellingen verricht met andere
timermethoden.
• Controleer of de klok van de videorecorder
juist is ingesteld.
• Breng een cassette in waarvan het
wispreventienokje intact is. Controleer of
de band langer is dan de totale
opnameduur.
• Om op te nemen van een decoder, moet u
die aanzetten.
• Zet de TV aan en stem af op het
videokanaal.
• Zet TIMEROPTIES in het OPTIES-2
menu op SHOWVIEW of VARIABEL (zie
pagina 79).
CLEAR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
Programmanummertoetsen
INPUT
SELECT
Basishandelingen
Voor u begint…
?/1
1
MENU
TIMER
M/m/</,
OK
x STOP
wordt vervolgd
TV-programma’s opnemen met het ShowView systeem (niet beschikbaar op SLV-SE600A/E en
SX600E)
53
filename[010bas.fm] model name1[SLV-SE600A/E] model name2[SLV-SX600E]
model name3[SLV-SE650D] model name4[SLV-SE700D1/D2/E1/E2] model name5[SLV-SX700D/E]
model name6[SLV-SE800D1/D2/E] model name7[SLV-SX800D]
[3-868-273-52 (1)]
010COV.book Page 54 Tuesday, January 25, 2000 5:47 AM
1
TIMER
Druk op
TIMER.
• Als u TIMEROPTIES op VARIABEL
hebt gezet.
Het TIMER INSTELLING menu
verschijnt op het TV-scherm. Druk op
M/m om SHOWVIEW te laten oplichten
en druk vervolgens op OK.
PLAY
OK
TIMER INSTELLING
STANDAARD
SHOWVIEW
KIEZEN
INSTELLEN
:
: OK
VERLATEN : MENU
• Als u TIMEROPTIES op SHOWVIEW
hebt gezet.
Het SHOWVIEW menu verschijnt op
het TV-scherm.
SHOWVIEW
2 8 . 9 DO
SHOWVIEW NR.
–––––––––
: 0–9
INSTELLEN
VERLATEN : MENU
2
1
2
3
4
5
6
8
9
7
0
Druk op de programmanummertoetsen om
het ShowView nummer in te voeren.
SHOWVIEW
2 8 . 9 DO
SHOWVIEW NR.
1246–––––
Als u zich vergist, druk dan op CLEAR en
voer het juiste nummer opnieuw in.
: 0–9
: OK
: CLEAR
INSTELLEN
BEVESTIGEN
ANNULEREN
CLEAR
VERLATEN : MENU
3
Druk op OK.
TIMER
PLAY
OK
INPUT SELECT
CLEAR
54
De datum, start- en stoptijden,
programmapositie of zendernaam,
bandsnelheid en VPS/PDC-instelling
verschijnen op het TV-scherm.
2 8 . 9 DO
DATUM
VANDAAG
SP / LP
TIJD
19 : 00 20 : 00
SP
VPS / PDC
PROG.
35
UIT
OVERZICHT
KIEZEN
:
• Als “– –” verschijnt in de “PROG.”
INSTELLEN
:
ANNULEREN : CLEAR
VERLATEN : MENU
(programma) kolom (dit kan gebeuren
bij lokale uitzendingen), moet u de juiste
programmapositie handmatig instellen.
Druk op M/m om de gewenste programmapositie te kiezen.
Om op te nemen van een decoder of een andere bron die is aangesloten
op één of meer LINE ingangen, drukt u op INPUT SELECT om de
aangesloten lijn onder “PROG.” te laten verschijnen.
U hoeft dit slechts eenmaal te doen voor het betreffende kanaal. De
videorecorder slaat de instelling op.
• Als u A (Oostenrijk), CH (Zwitserland) of D (Duitsland) hebt gekozen
met Automatische Instelling, wordt de VPS/PDC functie automatisch op
AAN gezet.
Voor details omtrent VPS/PDC, zie “Timergestuurde opname met VPS/
PDC signalen” op pagina 55.
Als u zich vergist, drukt u op CLEAR om de instelling te wissen.
TV-programma’s opnemen met het ShowView systeem (niet beschikbaar op SLV-SE600A/E en
SX600E)
filename[010bas.fm] model name1[SLV-SE600A/E] model name2[SLV-SX600E]
model name3[SLV-SE650D] model name4[SLV-SE700D1/D2/E1/E2] model name5[SLV-SX700D/E]
model name6[SLV-SE800D1/D2/E] model name7[SLV-SX800D]
[3-868-273-52 (1)]
010COV.book Page 55 Tuesday, January 25, 2000 5:47 AM
4
Om de datum, de bandsnelheid en de VPS/
PDC-instelling te wijzigen:
PLAY
OK
TIMER
2 8 . 9 DO
1 Druk op </, om het item dat u wilt
wijzigen te laten oplichten.
DATUM
VANDAAG
SP / LP
TIJD
19 : 00 20 : 00
SP
VPS / PDC
PROG.
35
AAN
OVERZICHT
2 Druk op M/m om het terug te stellen.
KIEZEN
:
INSTELLEN
:
ANNULEREN : CLEAR
VERLATEN
• Hetzelfde programma dagelijks of
wekelijks opnemen, zie “Dagelijks/
wekelijks opnemen” op pagina 55.
• Om de VPS/PDC-functie te gebruiken, zet u VPS/PDC op AAN.
5
Druk op MENU om het menu te verlaten.
MENU
Druk op ?/1 om de videorecorder af te zetten.
De
indicator verschijnt in het uitleesvenster en de videorecorder schakelt
over naar de opnamepauzestand.
Om op te nemen van een decoder of een andere bron, moet u de aangesloten
apparatuur aan laten staan.
Stoppen met opnemen
Druk op x STOP om de videorecorder te stoppen tijdens het opnemen.
Basishandelingen
6
: MENU
Dagelijks/wekelijks opnemen
Druk in stap 4 hierboven op m om het opnamepatroon te kiezen. Bij elke druk op m
verandert het teken zoals hieronder afgebeeld. Druk op M om de indicatie omgekeerd
te wijzigen.
VANDAAG t ZO-ZA (zondag tot zaterdag) t MA-ZA (maandag tot zaterdag) t
MA-VR (maandag tot vrijdag) t ZA (elke zaterdag) ..... t MA (elke maandag) t
ZO (elke zondag) t 1 maand later t (datum telt af) t MORGEN t VANDAAG
Timergestuurde opname met VPS/PDC signalen
Sommige zenders versturen VPS (Video Programme System) of PDC (Programme
Delivery Control) signalen samen met de TV-programma’s. Deze signalen zorgen
ervoor dat de timergestuurde opnamen altijd worden uitgevoerd, ook wanneer ze
vroeger of later beginnen of worden onderbroken (als de VPS of PDC indicator in het
uitleesvenster brandt).
Om de VPS/PDC functie te gebruiken, zet u VPS/PDC op AAN in stap 4 hierboven.
U kunt de VPS/PDC functie ook gebruiken voor een bron die is aangesloten op één of
meer LINE ingangen.
wordt vervolgd
TV-programma’s opnemen met het ShowView systeem (niet beschikbaar op SLV-SE600A/E en
SX600E)
55
filename[010bas.fm] model name1[SLV-SE600A/E] model name2[SLV-SX600E]
model name3[SLV-SE650D] model name4[SLV-SE700D1/D2/E1/E2] model name5[SLV-SX700D/E]
model name6[SLV-SE800D1/D2/E] model name7[SLV-SX800D]
[3-868-273-52 (1)]
010COV.book Page 56 Tuesday, January 25, 2000 5:47 AM
Satellietuitzendingen opnemen
Als u een satelliettuner en de videorecorder aansluit, kunt u satellietprogramma’s
opnemen.
1 Zet de satelliettuner aan.
2 Kies het satellietprogramma dat u timergestuurd wilt opnemen met de satelliettuner.
3 Volg stap 1 tot 6 hierboven.
de satelliettuner aan staan tot de videorecorder het satellietprogramma heeft
4 Laat
opgenomen.
De videorecorder gebruiken na het instellen van de timer
Om de videorecorder te gebruiken voor een timergestuurde opname begint, drukt u
gewoon op ?/1. De indicator dooft en de videorecorder schakelt aan. Vergeet niet
weer op ?/1 te drukken om de videorecorder na gebruik terug te stellen.
Terwijl de videorecorder opneemt kunt u ook de volgende taken verrichten:
•
•
•
•
De teller terugstellen (pagina 42).
Informatie over de cassette laten verschijnen op het TV-scherm (pagina 45).
De timerinstellingen controleren (pagina 68).
Een ander TV-programma bekijken (pagina 46).
Tips
• De programmapositie kunt u ook instellen met de PROG +/– of programmanummertoetsen.
• Voor tweecijferige programmaposities drukt u op - (tientallen) en vervolgens op de
programmanummertoetsen.
• De lijningang kan ook worden gekozen met de PROG +/– toetsen.
• De bandsnelheid kan ook worden ingesteld met de SP/LP toets.
• Als u een programma opneemt in de SP stand en de resterende bandlengte wordt korter dan
de opnametijd, wordt de bandsnelheid automatisch omgeschakeld naar de LP stand. Merk op
dat het beeld enigszins is gestoord in het punt waar de bandsnelheid verandert. Om de
bandsnelheid te behouden, moet u AUTO LONG PLAY in het OPTIES-1 menu op UIT
zetten (pagina 79).
• Om de programmeerinstelling te controleren, te wijzigen of te annuleren, drukt u op </,
om OVERZICHT te kiezen en drukt u vervolgens in step 4 op OK. Voor meer details, zie
stap 3 in “Timerinstellingen controleren/wijzigen/wissen” (pagina 68).
Opmerkingen
• Als het VPS/PDC signaal te zwak is of de zender geen VPS/PDC signalen uitzendt, start de
videorecorder de opname op het ingestelde tijdstip zonder gebruik te maken van de VPS/PDC
functie.
• De
indicator knippert in het uitleesvenster als u op ?/1 drukt terwijl er geen cassette is
ingebracht.
• Als u TIMEROPTIES in het OPTIES-2 menu op STANDAARD zet, verschijnt het
SHOWVIEW menu niet op het TV-scherm. Kies SHOWVIEW of VARIABEL.
• De VPS/PDC functie wordt automatisch op UIT gezet voor een timergestuurde opname van
een satellietprogramma.
• Als de videorecorder geen zendernaamsignalen ontvangt, kan de zendernaam eventueel niet
verschijnen.
56
TV-programma’s opnemen met het ShowView systeem (niet beschikbaar op SLV-SE600A/E en
SX600E)
filename[010bas.fm] model name1[SLV-SE600A/E] model name2[SLV-SX600E]
model name3[SLV-SE650D] model name4[SLV-SE700D1/D2/E1/E2] model name5[SLV-SX700D/E]
model name6[SLV-SE800D1/D2/E] model name7[SLV-SX800D]
[3-868-273-52 (1)]
010COV.book Page 57 Tuesday, January 25, 2000 5:47 AM
TV-programma’s opnemen met de timer
U kunt maximum acht programma’s
voorinstellen, met inbegrip van instellingen
verricht met andere timermethoden.
?/1
1
Voor u begint…
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
INPUT
SELECT
MENU
TIMER
Basishandelingen
• Controleer of de klok van de videorecorder
juist is ingesteld.
• Breng een cassette in waarvan het
wispreventienokje intact is. Controleer of
de band langer is dan de totale
opnameduur.
• Om op te nemen van een decoder, moet u
die aanzetten.
• Zet de TV aan en stem af op het
videokanaal.
• Zet TIMEROPTIES in het OPTIES-2
menu op STANDAARD of VARIABEL
(zie pagina 79).*
M/m/</,
OK
x STOP
wordt vervolgd
TV-programma’s opnemen met de timer
57
filename[010bas.fm] model name1[SLV-SE600A/E] model name2[SLV-SX600E]
model name3[SLV-SE650D] model name4[SLV-SE700D1/D2/E1/E2] model name5[SLV-SX700D/E]
model name6[SLV-SE800D1/D2/E] model name7[SLV-SX800D]
[3-868-273-52 (1)]
010COV.book Page 58 Tuesday, January 25, 2000 5:47 AM
1
TIMER
Druk op
TIMER.
Voor SLV-SE600A/E en SX600E:
Het TIMER menu verschijnt op het
TV-scherm.
TIMER
2 8 . 9 DO
DATUM
VANDAAG
SP / LP
PLAY
TIJD
–– : –– –– : ––
PROG.
––
SP
OVERZICHT
OK
KIEZEN
:
INSTELLEN
:
ANNULEREN : CLEAR
VERLATEN : MENU
Voor SLV-SE650D, SE700D1/D2/E1/E2,
SX700D/E, SE800D1/D2/E en SX800D:
• Als u TIMEROPTIES op VARIABEL
hebt gezet.
Het TIMER INSTELLING menu
verschijnt op het TV-scherm. Druk op
M/m om STANDAARD te kiezen en
druk vervolgens op OK.
TIMER INSTELLING
STANDAARD
SHOWVIEW
KIEZEN
INSTELLEN
:
: OK
VERLATEN : MENU
• Als u TIMEROPTIES op STANDAARD
hebt gezet.
Het TIMER menu verschijnt op het
TV-scherm.
TIMER
2 8 . 9 DO
DATUM
VANDAAG
SP / LP
TIJD
–– : –– –– : ––
SP
PROG.
––
VPS / PDC
UIT
OVERZICHT
KIEZEN
:
INSTELLEN
:
ANNULEREN : CLEAR
VERLATEN : MENU
2
PLAY
OK
Stel de datum, start- en stoptijden,
programmapositie of zendernaam*,
bandsnelheid en VPS/PDC functie* in.
1 Druk op , om de items één na één te
laten oplichten.
INPUT SELECT
2 Druk op M/m om elk item in te stellen.
TIMER
2 8 . 9 DO
DATUM
VANDAAG
SP / LP
TIJD
19 : 00 20 : 00
SP
VPS / PDC
PROG.
35
UIT
OVERZICHT
KIEZEN
:
INSTELLEN
:
ANNULEREN : CLEAR
VERLATEN : MENU
Om een instelling te corrigeren, drukt u op
< om ernaar terug te keren en stelt u opnieuw in.
• Hetzelfde programma dagelijks of wekelijks opnemen, zie “Dagelijks/
wekelijks opnemen” op pagina 59.
• Om de VPS/PDC functie* te gebruiken, zet u VPS/PDC op AAN. Voor
details omtrent VPS/PDC, zie “Timergestuurde opname met VPS/PDC
signalen” op pagina 55.
• Om op te nemen van een decoder of een andere bron die is aangesloten
op één of meer LINE ingangen, drukt u op INPUT SELECT om de
aangesloten lijn onder “PROG.” te laten verschijnen.
58
TV-programma’s opnemen met de timer
filename[010bas.fm] model name1[SLV-SE600A/E] model name2[SLV-SX600E]
model name3[SLV-SE650D] model name4[SLV-SE700D1/D2/E1/E2] model name5[SLV-SX700D/E]
model name6[SLV-SE800D1/D2/E] model name7[SLV-SX800D]
[3-868-273-52 (1)]
010COV.book Page 59 Tuesday, January 25, 2000 5:47 AM
3
Druk op MENU om het menu te verlaten.
MENU
Druk op ?/1 om de videorecorder af te zetten.
4
De
indicator verschijnt in het uitleesvenster en de videorecorder schakelt
over naar de opnamepauzestand.
Om op te nemen van een decoder of een andere bron, moet u de aangesloten
apparatuur aan laten staan.
Stoppen met opnemen
Druk op x STOP om de videorecorder te stoppen tijdens het opnemen.
Dagelijks/wekelijks opnemen
VANDAAG t ZO-ZA (zondag tot zaterdag) t MA-ZA (maandag tot zaterdag) t
MA-VR (maandag tot vrijdag) t ZA (elke zaterdag) ..... t MA (elke maandag) t
ZO (elke zondag) t 1 maand later t (datum telt af) t MORGEN t VANDAAG
Satellietuitzendingen opnemen
Als u een satelliettuner en de videorecorder aansluit, kunt u satellietprogramma’s
opnemen.
Basishandelingen
Druk in stap 2 hierboven op m om het opnamepatroon te kiezen. Bij elke druk op m
verandert het teken zoals hieronder afgebeeld. Druk op M om de indicatie omgekeerd
te wijzigen.
1 Zet de satelliettuner aan.
het satellietprogramma dat u timergestuurd wilt opnemen met de
2 Kies
satelliettuner.
3 Volg stap 1 tot 4 hierboven.
de satelliettuner aan staan tot de videorecorder het satellietprogramma heeft
4 Laat
opgenomen.
De videorecorder gebruiken na het instellen van de timer
Om de videorecorder te gebruiken voor een timergestuurde opname begint, drukt u
gewoon op ?/1. De indicator dooft en de videorecorder schakelt aan. Vergeet niet
weer op ?/1 te drukken om de videorecorder na gebruik terug te stellen.
Terwijl de videorecorder opneemt kunt u ook de volgende taken verrichten:
•
•
•
•
De teller terugstellen (pagina 42).
Informatie over de cassette laten verschijnen op het TV-scherm (pagina 45).
De timerinstellingen controleren (pagina 68).
Een ander TV-programma bekijken (pagina 46).
wordt vervolgd
TV-programma’s opnemen met de timer
59
filename[010bas.fm] model name1[SLV-SE600A/E] model name2[SLV-SX600E]
model name3[SLV-SE650D] model name4[SLV-SE700D1/D2/E1/E2] model name5[SLV-SX700D/E]
model name6[SLV-SE800D1/D2/E] model name7[SLV-SX800D]
[3-868-273-52 (1)]
010COV.book Page 60 Tuesday, January 25, 2000 5:47 AM
Tips
• De programmapositie kunt u ook instellen met de PROG +/– of programmanummertoetsen.
• Voor tweecijferige programmaposities drukt u op - (tientallen) en vervolgens op de
programmanummertoetsen.
• De lijningang kan ook worden gekozen met de PROG +/– toetsen.
• De bandsnelheid kan ook worden ingesteld met de SP/LP toets.
• Als u een programma opneemt in de SP stand en de resterende bandlengte wordt korter dan
de opnametijd, wordt de bandsnelheid automatisch omgeschakeld naar de LP stand. Merk op
dat het beeld enigszins is gestoord in het punt waar de bandsnelheid verandert. Om de
bandsnelheid te behouden, moet u AUTO LONG PLAY in het OPTIES-1 menu op UIT
zetten (pagina 79).
• Ook wanneer TIMEROPTIES* in het OPTIES-2 menu op SHOWVIEW staat, kunt u de
timer handmatig instellen. Druk op MENU om TIMER te kiezen en ga naar stap 2.
• Om de programmeerinstelling te controleren, te wijzigen of te annuleren, drukt u op </,
om OVERZICHT te kiezen en drukt u vervolgens in stap 2 op OK. Voor meer details, zie
stap 3 in “Timerinstellingen controleren/wijzigen/wissen” (pagina 68).
Opmerkingen
• Om de timer in te stellen met VPS/PDC* signalen, moet u de start- en stoptijden precies
invoeren zoals ze vermeld staan in de TV-programmagids. Indien u dat niet doet, werkt de
VPS/PDC functie niet.
• Als het VPS/PDC* signaal te zwak is of de zender geen VPS/PDC signalen uitzendt, start de
videorecorder de opname op het ingestelde tijdstip zonder gebruik te maken van de VPS/PDC
functie.
• De
indicator knippert in het uitleesvenster als u op ?/1 drukt terwijl er geen cassette is
ingebracht.
• De VPS/PDC functie* wordt automatisch op UIT gezet voor een timergestuurde opname van
een satellietprogramma.
• Als de videorecorder geen zendernaamsignalen ontvangt, kan de zendernaam* eventueel niet
verschijnen.
* niet beschikbaar op SLV-SE600A/E en SX600E
60
TV-programma’s opnemen met de timer
filename[010bas.fm] model name1[SLV-SE600A/E] model name2[SLV-SX600E]
model name3[SLV-SE650D] model name4[SLV-SE700D1/D2/E1/E2] model name5[SLV-SX700D/E]
model name6[SLV-SE800D1/D2/E] model name7[SLV-SX800D]
[3-868-273-52 (1)]
010COV.book Page 61 Tuesday, January 25, 2000 5:47 AM
Bijkomende handelingen
Weergave/zoeken met verschillende
snelheden
×2
SLV-SE800D1/D2/E, SX800D
y SLOW
H PLAY
Shuttle ring
JOG
2
3
4
5
6
7
8
9
Bijkomende handelingen
1
0
m
M
SLV-SE600A/E, SX600E, SE650D,
SE700D1/D2/E1/E2, SX700D/E
H PLAY
m
M
FF
m
REW
M
Weergavemogelijkheden
Handeling
Snel vooruit/achteruit spoelen
met beeld
Hou M
FF/M ingedrukt tijdens snel vooruit spoelen. Hou
m
REW/m ingedrukt tijdens snel achteruit spoelen.
wordt vervolgd
Weergave/zoeken met verschillende snelheden
61
filename[010addo.fm] model name1[SLV-SE600A/E] model name2[SLV-SX600E]
model name3[SLV-SE650D] model name4[SLV-SE700D1/D2/E1/E2] model name5[SLV-SX700D/E]
model name6[SLV-SE800D1/D2/E] model name7[SLV-SX800D]
[3-868-273-52 (1)]
010COV.book Page 62 Tuesday, January 25, 2000 5:47 AM
Weergavemogelijkheden
Handeling
Weergave met hoge snelheid
• Druk tijdens de weergave op M
afstandsbediening.
FF of m
REW op de
• Hou M
FF/M or m
REW/m. Als u de toets loslaat,
wordt de normale weergave hervat.
Weergave met dubbele snelheid
Druk tijdens de weergave op ×2.
Vertraagde weergave
Druk tijdens de weergave op y SLOW.
Beeld-per-beeld weergave
Druk in de pauzestand op M
FF of m
afstandsbediening. Hou M
FF of m
een beeld per seconde af te spelen.
Achteruit spoelen en de
weergave starten
Druk in de stopstand op H PLAY op de videorecorder terwijl u m
op de videorecorder ingedrukt houdt.
REW op de
REW ingedrukt om
Terugkeren naar normale weergave
Druk op H PLAY.
Met de shuttle ring
(alleen SLV-SE800D1/D2/E en SX800D)
Met de shuttle ring kunnen diverse weergavefuncties worden bediend. De shuttle
ring kan op twee manieren worden gebruikt – normal mode en jog mode.
Gebruik van de shuttle ring in normal mode
Draai de shuttle ring in de weergave- of pauzestand rechts- of linksom. Bij elke
verandering in de positie van de shuttle ring verandert de weergavestand
overeenkomstig.
Pauze
Vertraagd
achteruit
Achteruit met
normale snelheid
Achteruit met
dubbele snelheid
Achteruit met
hoge snelheid
62
Vertraagd
Normale snelheid
(Initiële snelheid)
Dubbele snelheid
Hoge
snelheid
Weergave/zoeken met verschillende snelheden
filename[010addo.fm] model name1[SLV-SE600A/E] model name2[SLV-SX600E]
model name3[SLV-SE650D] model name4[SLV-SE700D1/D2/E1/E2] model name5[SLV-SX700D/E]
model name6[SLV-SE800D1/D2/E] model name7[SLV-SX800D]
[3-868-273-52 (1)]
010COV.book Page 63 Tuesday, January 25, 2000 5:47 AM
Gebruik van de shuttle ring in jog mode
Gebruik deze mode voor beeld-per-beeld weergave.
Druk op JOG om over te schakelen naar de jog mode. De JOG toets licht op. Als u
tijdens de weergave overschakelt naar de jog mode, krijgt u een stilstaand beeld te
zien. Bij elke verandering in de stand van de shuttle ring schuift de weergave een
beeld op. Voor beeld-per-beeld weergave achteruit draait u de shuttle ring linksom.
De snelheid waarmee de beelden opschuiven, hangt af van de snelheid waarmee u aan
de shuttle ring draait.
Druk nogmaals op JOG om terug te keren naar de normal mode. De JOG toets dooft.
Tip
• Regel het beeld met de TRACKING +/– toetsen als:
– er strepen verschijnen bij vertraagde weergave.
– er in de pauzestand stroken bovenaan en onderaan verschijnen.
– het beeld trilt in de wachtstand.
Om de spoorvolging in de neutraalstand te brengen, drukt u beide toetsen (+/–) tegelijkertijd in.
Opmerkingen
• Tijdens deze handelingen valt het geluid weg.
• In de LP stand kan er ruis optreden of kunnen de kleuren wegvallen.
DISPLAY.
Weergave/zoeken met verschillende snelheden
Bijkomende handelingen
• Als de weergavestand-indicator niet verschijnt op het TV-scherm, druk dan op
63
filename[010addo.fm] model name1[SLV-SE600A/E] model name2[SLV-SX600E]
model name3[SLV-SE650D] model name4[SLV-SE700D1/D2/E1/E2] model name5[SLV-SX700D/E]
model name6[SLV-SE800D1/D2/E] model name7[SLV-SX800D]
[3-868-273-52 (1)]
010COV.book Page 64 Tuesday, January 25, 2000 5:47 AM
De opnameduur instellen
Nadat u de opname op de normale manier
hebt gestart, kunt u de videorecorder na een
bepaalde duur automatisch laten stoppen met
opnemen.
z REC
1 Druk tijdens het opnemen op z REC.
De
indicator verschijnt in het uitleesvenster.
SP VIDEO
OPC
Druk herhaaldelijk op z REC om de duur in te stellen.
2 Bij
elke druk wordt de duur met 30 minuten verlengd.
0:30
1:00
5:30
6:00
Normale opname
De bandteller vermindert minuut na minuut tot 0:00, waarna de videorecorder
stopt met opnemen en automatisch uitschakelt.
De duur verlengen
Druk herhaaldelijk op z REC om de nieuwe duur in te stellen.
De duur annuleren
Druk herhaaldelijk op z REC tot de
indicator verdwijnt en de videorecorder
terugkeert naar de normale opnamestand.
Stoppen met opnemen
Druk op x STOP om de videorecorder te stoppen tijdens het opnemen.
Opmerking
• Bij het instellen van de opnameduur kan de huidige tijd niet in het uitleesvenster worden
getoond.
64
De opnameduur instellen
filename[010addo.fm] model name1[SLV-SE600A/E] model name2[SLV-SX600E]
model name3[SLV-SE650D] model name4[SLV-SE700D1/D2/E1/E2] model name5[SLV-SX700D/E]
model name6[SLV-SE800D1/D2/E] model name7[SLV-SX800D]
[3-868-273-52 (1)]
010COV.book Page 65 Tuesday, January 25, 2000 5:47 AM
Synchroonopname
(alleen SLV-SE800D1/D2/E en SX800D)
U kunt de videorecorder automatisch programma’s laten opnemen van apparatuur
zoals bijvoorbeeld een satelliettuner door de apparatuur aan te sluiten op DECODER/
LINE-3 IN. Hiervoor dient de aangesloten apparatuur te zijn uitgerust met een
timerfunctie.
Wanneer de aangesloten apparatuur aanschakelt, schakelt ook de videorecorder
automatisch aan en begint hij op te nemen via DECODER/LINE-3 IN.
Aansluiting voor synchroonopname
Sluit DECODER/LINE-3 IN van de videorecorder aan op TV Scart van de
satelliettuner. Sluit dan LINE-1 (TV) van de TV aan.
Scart kabel (niet
meegeleverd)
Bijkomende handelingen
DECODER/tLINE-3 IN
Satelliettuner, enz.
TV Scart
aansluiting
i LINE-1 (TV)
: Signaalverloop
Scart kabel (niet
meegeleverd)
Scart (EURO-AV)
wordt vervolgd
Synchroonopname (alleen SLV-SE800D1/D2/E en SX800D)
65
filename[010addo.fm] model name1[SLV-SE600A/E] model name2[SLV-SX600E]
model name3[SLV-SE650D] model name4[SLV-SE700D1/D2/E1/E2] model name5[SLV-SX700D/E]
model name6[SLV-SE800D1/D2/E] model name7[SLV-SX800D]
[3-868-273-52 (1)]
010COV.book Page 66 Tuesday, January 25, 2000 5:47 AM
Programma’s opnemen met de
synchroonopnamefunctie
Voor u begint…
• Breng een cassette in waarvan het
wispreventienokje intact is. Controleer of
de band langer is dan de totale
opnameduur.
• Zet DECODER/LINE3 in het OPTIES-2
menu op LINE3 (zie pagina 79).
SP/LP
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
SYNCHRO REC
INPUT
SELECT
PROG +/–
op INPUT SELECT of PROG +/– om “L3” te laten verschijnen in het
1 Druk
uitleesvenster.
de timer van de aangesloten apparatuur in voor het programma dat u wilt
2 Stel
opnemen en zet die dan af.
3 Druk op SP/LP om de bandsnelheid te kiezen.
SYNCHRO REC langer dan twee seconden ingedrukt.
4 Hou
De SYNCHRO REC toets licht op en de videorecorder schakelt over naar de
opnamewachtstand.
De videorecorder schakelt automatisch aan en begint op te nemen wanneer hij
een ingangssignaal van de aangesloten apparatuur ontvangt.
De videorecorder stopt automatisch met opnemen wanneer de band ten einde is
of wanneer de aangesloten apparatuur geen ingangssignaal meer stuurt.
De synchroonopnamefunctie annuleren
Druk op SYNCHRO REC. De SYNCHRO REC toets dooft.
Stoppen met opnemen
Druk tijdens het opnemen op x STOP.
66
Synchroonopname (alleen SLV-SE800D1/D2/E en SX800D)
filename[010addo.fm] model name1[SLV-SE600A/E] model name2[SLV-SX600E]
model name3[SLV-SE650D] model name4[SLV-SE700D1/D2/E1/E2] model name5[SLV-SX700D/E]
model name6[SLV-SE800D1/D2/E] model name7[SLV-SX800D]
[3-868-273-52 (1)]
010COV.book Page 67 Tuesday, January 25, 2000 5:47 AM
Opmerkingen
• Deze functie werkt niet met sommige satelliettunertypes.
• Sommige TV’s of andere apparatuur met timerfuncties schakelen automatisch uit wanneer ze
gedurende een bepaalde tijd niet worden bediend. Synchroonopname stopt dan ook
automatisch.
• De opname start automatisch wanneer de aangesloten apparatuur aanschakelt of wanneer de
SYNCHRO REC toets is verlicht.
• Als de instellingen voor timergestuurde opname en synchroonopname elkaar overlappen,
heeft het programma dat het eerst start voorrang en begint het tweede programma pas nadat
het eerste is beëindigd.
• Automatische Klokinstelling werkt niet met de videorecorder in de
synchroonopnamewachtstand.
Bijkomende handelingen
Synchroonopname (alleen SLV-SE800D1/D2/E en SX800D)
67
filename[010addo.fm] model name1[SLV-SE600A/E] model name2[SLV-SX600E]
model name3[SLV-SE650D] model name4[SLV-SE700D1/D2/E1/E2] model name5[SLV-SX700D/E]
model name6[SLV-SE800D1/D2/E] model name7[SLV-SX800D]
[3-868-273-52 (1)]
010COV.book Page 68 Tuesday, January 25, 2000 5:47 AM
Timerinstellingen controleren/wijzigen/
wissen
Voor u begint…
• Zet de TV aan en stem af op het
videokanaal.
?/1
1
CLEAR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
MENU
M/m/</,
OK
1 Druk op ?/1 om de videorecorder aan te zetten.
op MENU en vervolgens op M/m om OVERZICHTEN te laten oplichten en
2 Druk
druk op OK.
op M/m om TIMER OVERZICHT te laten
3 Druk
oplichten en druk vervolgens op OK:
TIMER OVERZICHT
• Ga naar de volgende stap om een instelling te
wijzigen of te annuleren.
• Als u de instellingen niet wilt wijzigen of
wissen, drukt u op MENU, waarna u de
videorecorder afzet om terug te keren naar de
opnamewachtstand.
68
DATUM
VANDAAG
30 . 9
2 . 10
MA– VR
ZO
–– . ––
19
20
10
14
6
–
TIJD
: 00 20
: 00 21
: 00 11
: 00 15
: 30
7
: ––
–
: 00
: 00
: 30
: 00
: 00
: ––
2 8 . 9 DO
PROG.
35
SP
AAB
LP
CDE
LP
LP
FGH
IJK
SP
––
–
VPS
PDC
VPS
PDC
TERUG
KIEZEN
:
INSTELLEN
: OK
ANNULEREN : CLEAR
VERLATEN : MENU
Timerinstellingen controleren/wijzigen/wissen
filename[010addo.fm] model name1[SLV-SE600A/E] model name2[SLV-SX600E]
model name3[SLV-SE650D] model name4[SLV-SE700D1/D2/E1/E2] model name5[SLV-SX700D/E]
model name6[SLV-SE800D1/D2/E] model name7[SLV-SX800D]
[3-868-273-52 (1)]
010COV.book Page 69 Tuesday, January 25, 2000 5:47 AM
op M/m om de instelling te kiezen die u
4 Druk
wilt wijzigen of wissen en druk vervolgens
TIMER
2 8 . 9 DO
op OK.
DATUM
2 . 10
De gekozen instelling verschijnt in het TIMER
menu.
SP / LP
TIJD
10 : 00 11 : 30
LP
PROG.
CDE
VPS / PDC
AAN
OVERZICHT
KIEZEN
:
INSTELLEN
:
ANNULEREN : CLEAR
VERLATEN : MENU
op </, om de instelling te kiezen die u wilt wijzigen en druk
5 • Druk
vervolgens op M/m om ze terug te stellen.
• Druk op CLEAR om de instelling te wissen.
Druk op MENU om het menu te verlaten.
6 Als er nog instellingen overblijven, zet u de videorecorder af om terug te keren
naar de opnamewachtstand.
Als de timer-instellingen elkaar overlappen
Het programma dat het eerst begint krijgt voorrang en het tweede programma wordt
pas opgenomen nadat het eerste programma is afgelopen. Als de programma’s op
hetzelfde ogenblik starten, krijgt het eerste programma in het menu voorrang.
ongeveer 20 seconden
Programma 2
wordt onderbroken
Programma 1
Programma 2
Bijkomende handelingen
Programma 1
ongeveer 20 seconden
worden afgesneden
Tip
• In stap 6 hierboven kunt u TIMER OVERZICHT controleren door OVERZICHT te kiezen en
op OK te drukken. Druk op MENU om TIMER OVERZICHT te verlaten.
Timerinstellingen controleren/wijzigen/wissen
69
filename[010addo.fm] model name1[SLV-SE600A/E] model name2[SLV-SX600E]
model name3[SLV-SE650D] model name4[SLV-SE700D1/D2/E1/E2] model name5[SLV-SX700D/E]
model name6[SLV-SE800D1/D2/E] model name7[SLV-SX800D]
[3-868-273-52 (1)]
010COV.book Page 70 Tuesday, January 25, 2000 5:47 AM
Stereo en tweetalige programma’s
opnemen
Met ZWEITON (Duitse stereo) systeem
Deze videorecorder is geschikt voor automatische opname van stereo en tweetalige
programma’s volgens het ZWEITON systeem. Bij ontvangst van een stereo of
tweetalig programma, verschijnt de STEREO indicator in het uitleesvenster.
Tweetalig geluid kiezen tijdens de opname
Druk op AUDIO MONITOR om het gewenste geluid te kiezen.
Voor het beluisteren van
Schermmenu
Uitleesvenster
Hoofdgeluid
MAIN
STEREO
Subgeluid
SUB
STEREO
Hoofd- en subgeluid
MAIN/SUB
STEREO
Volgens NICAM systeem
(alleen SLV-SE600E, SX600E, SE700E1/E2, SX700E en
SE800E)
Deze videorecorder is geschikt voor ontvangst en opname van stereo en tweetalige
programma’s volgens het NICAM systeem (de NICAM indicator verschijnt). Bij
ontvangst van een stereo of tweetalig programma, verschijnt de STEREO indicator in
het uitleesvenster.
Om een NICAM programma op te nemen, met TUNER GELUID in het OPTIES-1
menu op NICAM (initiële instelling) staan. Om de menu instelling te controleren, zie
pagina 78 voor details.
Geluid kiezen tijdens de opname
Druk op AUDIO MONITOR om het gewenste geluid te kiezen.
Stereo programma’s
Voor het beluisteren van
Schermmenu
Uitleesvenster
Stereo
STEREO
STEREO
Standaard geluid*
Geen indicator
Geen indicator
* Normaal het gemengde geluid van het linker- en rechterkanaal (mono)
70
Stereo en tweetalige programma’s opnemen
filename[010addo.fm] model name1[SLV-SE600A/E] model name2[SLV-SX600E]
model name3[SLV-SE650D] model name4[SLV-SE700D1/D2/E1/E2] model name5[SLV-SX700D/E]
model name6[SLV-SE800D1/D2/E] model name7[SLV-SX800D]
[3-868-273-52 (1)]
010COV.book Page 71 Tuesday, January 25, 2000 5:47 AM
Tweetalige programma’s
Voor het beluisteren van
Schermmenu
Uitleesvenster
Hoofdgeluid
MAIN
STEREO
Subgeluid
SUB
STEREO
Hoofd- en subgeluid
MAIN/SUB
STEREO
Standaard geluid*
Geen indicator
Geen indicator
* Meestal hoofdgeluid (mono)
Het geluid kiezen tijdens de weergave
Druk op AUDIO MONITOR om het gewenste geluid te kiezen.
Schermmenu
Uitleesvenster
Stereo/hoofd- en subgeluid
(linker- en rechterkanaal)
STEREO
STEREO
Linkerkanaal/hoofdgeluid
LINKS
STEREO
Rechterkanaal/subgeluid
RECHTS
STEREO
Standaard geluid
Geen indicator
Geen indicator
Hoe het geluid wordt opgenomen op een videocassette
De videorecorder neemt geluid op op twee afzonderlijke sporen. Hifi-geluid wordt
samen met het beeld opgenomen op het hoofdspoor. Monogeluid wordt aan de rand
van de band opgenomen op het normale geluidsspoor.
Stereo
Normaal
geluidsspoor (mono)
Tweetalig
Meestal gemengd
linker-/rechterkanaal
Meestal hoofdgeluid
Stereo geluid
(linker-/rechterkanaal)
Hoofd (linkerkanaal)
Sub (rechterkanaal)
Bijkomende handelingen
Voor het beluisteren van
Hifi-geluidsspoor
(hoofdspoor)
Opmerkingen
• Voor stereo weergave moet u de Scart of AUDIO OUT aansluitingen gebruiken.
• Bij weergave van een cassette opgenomen in mono, is het geluid mono, ongeacht de instelling
van AUDIO MONITOR.
• Als de AUDIO MONITOR toets niet werkt, controleer dan of AUDIO MIX in het OPTIES-1
menu op UIT staat (zie pagina 78).
• Als TUNER GELUID* op STANDAARD staat, wordt het geluid opgenomen op het hifi- en
normale geluidsspoor. Door op AUDIO MONITOR te drukken verandert het geluid niet.
* alleen SLV-SE600E, SX600E, SE700E1/E2, SX700E en SE800E
Stereo en tweetalige programma’s opnemen
71
filename[010addo.fm] model name1[SLV-SE600A/E] model name2[SLV-SX600E]
model name3[SLV-SE650D] model name4[SLV-SE700D1/D2/E1/E2] model name5[SLV-SX700D/E]
model name6[SLV-SE800D1/D2/E] model name7[SLV-SX800D]
[3-868-273-52 (1)]
010COV.book Page 72 Tuesday, January 25, 2000 5:47 AM
Zoeken met de Smart Search functie
Bij het maken van verscheidene opnamen op
een cassette kunt u met behulp van de Smart
Search functie (intelligente zoekfunctie)
controleren wat er op de cassette staat. U
kunt informatie zoals datum, tijd en zender
controleren van programma’s die op de
cassette zijn opgenomen. Via het SMART
SEARCH scherm kunt u ook het gekozen
programma meteen afspelen.
Alle programma’s worden op het scherm
aangegeven, ongeacht de manier waarop ze
werden opgenomen.
De gegevens van de laatste cassette die in de
videorecorder werd ingebracht, worden
automatisch opgeslagen in het geheugen.
Om het laatste gegevensscherm op te roepen,
kiest u LAATSTE GEGEVENS in het
SMART SEARCH scherm (zie pagina 73).
?/1
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
Voor u begint…
• Zet de TV aan en stem af op het
videokanaal.
SMART
SEARCH
M/m/</,
OK
1 Druk na het opnemen op ?/1 om de videorecorder aan te zetten.
2 Druk op SMART SEARCH.
op M/m/</, om het programma te
3 Druk
kiezen dat u wilt bekijken.
SMART SEARCH
DATUM
28 . 9
29 . 9
30 . 9
1 . 10
19
14
20
6
TIJD
: 00 20
: 00 15
: 00 21
: 30
7
: 00
: 00
: 00
: 00
1 8 0 MIN.
PROG.
35
FGH
AAB
IJK
LEGE BANDRUIMTE 3 0 MIN.
KIEZEN
INSTELLEN
72
:
: OK
VERLATEN : SMART SEARCH
Zoeken met de Smart Search functie
filename[010addo.fm] model name1[SLV-SE600A/E] model name2[SLV-SX600E]
model name3[SLV-SE650D] model name4[SLV-SE700D1/D2/E1/E2] model name5[SLV-SX700D/E]
model name6[SLV-SE800D1/D2/E] model name7[SLV-SX800D]
[3-868-273-52 (1)]
010COV.book Page 73 Tuesday, January 25, 2000 5:47 AM
op OK.
4 Druk
De videorecorder begint te zoeken en de
SMART SEARCH
1 8 0 MIN.
weergave start automatisch vanaf het begin van
het gekozen programma.
AAN HET ZOEKEN
Stoppen met zoeken
Druk op x STOP.
Het SMART SEARCH scherm verlaten
Druk op SMART SEARCH.
SMART SEARCH
DATUM
29 . 9
30 . 9
1 . 10
TIJD
14 : 00 15 : 00
20 : 00 21 : 00
6 : 30
7 : 00
1 8 0 MIN.
PROG.
FGH
AAB
IJK
LEGE BANDRUIMTE 3 0 MIN.
KIEZEN
INSTELLEN
:
: OK
VERLATEN : SMART SEARCH
Het laatste gegevensscherm oproepen na het verwijderen
van de cassette
U kunt de gegevens van de laatste cassette waarop werd opgenomen weergeven, zelfs
nadat de cassette is verwijderd.
Bijkomende handelingen
Opnemen in een blanco ruimte
Een blanco ruimte op een cassette verschijnt als
blanco rij in het SMART SEARCH scherm. Kies
de laatste blanco rij in stap 3 en druk op OK. De
videorecorder spoelt de cassette achteruit/snel
vooruit naar het begin van de blanco ruimte en
stopt dan. Start de opname. Merk op dat “LEGE
BANDRUIMTE” en de resterende speelduur pas
verschijnen wanneer de laatste blanco ruimte wordt
gekozen.
Als u de cassette opnieuw inbrengt en bijkomende programma’s opneemt, moet u
altijd LAATSTE GEGEVENS kiezen. Zoniet worden alle gegevens voor de cassette
gewist.
1 Breng de laatste cassette in waarop een programma werd opgenomen.
2 Druk op SMART SEARCH.
SMART SEARCH
1 8 0 MIN.
GEEN GEGEVENS
LAATSTE GEGEVENS
KIEZEN
INSTELLEN
:
: OK
VERLATEN : SMART SEARCH
wordt vervolgd
Zoeken met de Smart Search functie
73
filename[010addo.fm] model name1[SLV-SE600A/E] model name2[SLV-SX600E]
model name3[SLV-SE650D] model name4[SLV-SE700D1/D2/E1/E2] model name5[SLV-SX700D/E]
model name6[SLV-SE800D1/D2/E] model name7[SLV-SX800D]
[3-868-273-52 (1)]
010COV.book Page 74 Tuesday, January 25, 2000 5:47 AM
op M/m om LAATSTE GEGEVENS te
3 Druk
laten oplichten.
Om het laatste gegevensscherm terug te stellen,
laat u GEEN GEGEVENS oplichten en drukt u
op OK waarna u een programma opneemt.
SMART SEARCH
DATUM
28 . 9
29 . 9
30 . 9
1 . 10
19
14
20
6
TIJD
: 00 20
: 00 15
: 00 21
: 30
7
: 00
: 00
: 00
: 00
1 8 0 MIN.
PROG.
35
FGH
AAB
IJK
GEEN GEGEVENS
LAATSTE GEGEVENS
KIEZEN
INSTELLEN
:
: OK
VERLATEN : SMART SEARCH
op OK.
4 Druk
De laatste gegevens in het geheugen van de videorecorder verschijnen.
Tips
• In één lijst kan informatie voor maximum 24 programma’s worden opgeslagen.
• Tijdens het opnemen kunt u het SMART SEARCH scherm laten verschijnen met behulp van
de SMART SEARCH toets. Om te stoppen met opnemen, drukt u op SMART SEARCH om
eerst het SMART SEARCH scherm te laten verdwijnen. Druk dan op x STOP.
Opmerkingen
• Deze functie is alleen beschikbaar als de klok is ingesteld.
• Afhankelijk van de cassette kan de totale of resterende duur niet correct worden opgegeven.
• Als er veel korte programma’s op een cassette zijn opgenomen, kunnen verscheidene
programma’s in één blok zijn gegroepeerd. In dit geval verschijnt alleen de laatste
programma-informatie in het SMART SEARCH scherm.
• Een blanco ruimte wordt gemeten vanaf het einde van het laatst opgenomen programma tot
het einde van de cassette. Als u echter de cassette uitwerpt en vervolgens een nieuwe opname
maakt op dezelfde cassette, verschijnen vooraf opgenomen programma’s als blanco ruimte.
• Als er geen informatie is opgeslagen in het geheugen van de videorecorder, verschijnt
LAATSTE GEGEVENS niet in het SMART SEARCH scherm.
• Als de videorecorder geen zendernaamsignalen ontvangt, kan de zendernaam* eventueel niet
verschijnen.
• Als u een programma “D” begint op te nemen halverwege een vooraf opgenomen programma
“A” en in een vooraf opgenomen programma “B”, wordt de Smart Search informatie van het
tweede programma “B” waarover wordt opgenomen, gewist.
Vooraf opgenomen programma’s
A
B
C
Programma “D” opnemen over programma “A” en “B”
A
D
C
* niet beschikbaar op SLV-SE600A/E en SX600E
74
Zoeken met de Smart Search functie
filename[010addo.fm] model name1[SLV-SE600A/E] model name2[SLV-SX600E]
model name3[SLV-SE650D] model name4[SLV-SE700D1/D2/E1/E2] model name5[SLV-SX700D/E]
model name6[SLV-SE800D1/D2/E] model name7[SLV-SX800D]
[3-868-273-52 (1)]
010COV.book Page 75 Tuesday, January 25, 2000 5:47 AM
Zoeken met de index-functie
De videorecorder brengt automatisch een
index-signaal aan bij het begin van elke
opname. Gebruik deze referentiepunten om
een bepaalde opname te zoeken.
./>
INDEX
SEARCH
1
2
3
zoeken.
• Druk op . INDEX SEARCH om achteruit
te zoeken.
INDEX
ZOEKEN
De videorecorder begint te zoeken en de
weergave start automatisch vanaf dat punt.
Bijkomende handelingen
1 Plaats een geïndexeerde cassette in de videorecorder.
op ./> INDEX SEARCH.
2 Druk
• Druk op > INDEX SEARCH om vooruit te
Stoppen met zoeken
Druk op x STOP.
Opmerkingen
• Wanneer de opname start vanuit de opnamepauzestand, wordt geen index-signaal
aangebracht. Indien u echter tijdens de opnamepauzestand van programmapositie verandert,
wordt wel een index-signaal aangebracht.
• Als u op . INDEX SEARCH drukt en er niets is opgenomen voor het gekozen indexsignaal, start de weergave eventueel niet precies vanaf het index-signaal.
Zoeken met de index-functie
75
filename[010addo.fm] model name1[SLV-SE600A/E] model name2[SLV-SX600E]
model name3[SLV-SE650D] model name4[SLV-SE700D1/D2/E1/E2] model name5[SLV-SX700D/E]
model name6[SLV-SE800D1/D2/E] model name7[SLV-SX800D]
[3-868-273-52 (1)]
010COV.book Page 76 Tuesday, January 25, 2000 5:47 AM
Het beeld regelen
De spoorvolging regelen
Hoewel de videorecorder de spoorvolging
automatisch regelt tijdens de weergave (de
indicator knippert in het uitleesvenster en dooft
vervolgens), kan er toch vervorming optreden
wanneer de opname in slechte staat verkeert. In dat
geval kunt u de spoorvolging handmatig regelen.
TRACKING
Druk tijdens de weergave op TRACKING +/– om de
spoorvolgingsmeter te laten verschijnen. De
Spoorvolgingsmeter
vervorming moet verdwijnen bij een druk op één van
beide toetsen (de indicator licht op). Werp de
cassette uit en breng ze weer in om terug te keren naar automatische regeling.
Betreffende de Reality Regenerator (RR) functie
(niet beschikbaar op SLV-SE600A/E en SX600E)
De Reality Regenerator (RR) functie (auto-herstelfunctie) herstelt de originele
beeldkwaliteit tijdens de weergave.
Druk op RR om de RR functie te
gebruiken. De RR toets licht op. Via
het OPTIES-2 menu kan RR worden
ingesteld op NORMAL of HOOG
(zie pagina 79).
Druk op RR om de functie uit te
schakelen. De RR toets dooft.
RR
Betreffende de Optimum Picture Control (OPC) functie
De Optimum Picture Control (OPC) functie
verbetert automatisch de opname- en
weergavekwaliteit door de videorecorder af te stellen
op de staat van de videokoppen en de band. Voor
een optimale beeldkwaliteit raden wij u aan OPC in
het OPTIES-1 menu op AAN te zetten (terwijl de
OPC indicator oplicht in het uitleesvenster). Voor
details, zie pagina 78.
OPTIES - 1
OPC
MONTAGE
AUDIO MIX
TUNER GELUID
AUTO LONG PLAY
BANDLENGTE
TERUG
KIEZEN
INSTELLEN
AAN
UIT
UIT
NICAM
UIT
E1 8 0
:
: OK
VERLATEN : MENU
OPC weergave
De OPC functie werkt automatisch met alle cassettetypes, ook met huurcassettes en
cassettes waarop niet met OPC werd opgenomen.
76
Het beeld regelen
filename[010addo.fm] model name1[SLV-SE600A/E] model name2[SLV-SX600E]
model name3[SLV-SE650D] model name4[SLV-SE700D1/D2/E1/E2] model name5[SLV-SX700D/E]
model name6[SLV-SE800D1/D2/E] model name7[SLV-SX800D]
[3-868-273-52 (1)]
010COV.book Page 77 Tuesday, January 25, 2000 5:47 AM
OPC opname
Wanneer u een cassette inbrengt en voor het eerst opneemt, wordt de videorecorder
ingesteld op de band met behulp van de OPC functie (de OPC indicator op de
videorecorder knippert snel) Deze instelling blijft behouden tot de cassette wordt
uitgeworpen.
De OPC functie uitschakelen
Zet OPC in het OPTIES-1 menu op UIT. De OPC indicator in het uitleesvenster
dooft.
Tip
• Om de spoorvolging in de neutraalstand te brengen, drukt u TRACKING + en –
tegelijkertijd in.
Het beeld regelen
Bijkomende handelingen
Opmerkingen
• U kunt de spoorvolging regelen bij een NTSC-cassette maar de spoorvolgingsmeter
verschijnt dan niet.
• Als de Auto Long Play functie is aangeschakeld, werkt de OPC functie alleen in de SP stand.
Als de bandsnelheid automatisch wordt overgeschakeld van SP naar LP, schakelt de OPC
functie uit. Als het programma echter volledig wordt opgenomen in de LP stand, werkt de
OPC functie wel.
• Het duurt ongeveer tien seconden vooraleer de videorecorder effectief begint op de nemen
omdat de videorecorder die tijd nodig heeft om de cassette te analyseren. Om die vertraging
te vermijden, zet u de videorecorder eerst in de opnamepauzestand (de OPC indicator
knippert traag) en drukt u op z REC om de cassette door de videorecorder te laten
analyseren (de OPC indicator knippert snel). Wanneer de OPC indicator stopt met knipperen,
drukt u op X PAUSE om de opname onmiddellijk te starten.
Als u snel wilt beginnen opnemen zonder de OPC functie te gebruiken, zet u de
videorecorder eerst in de opnamewachtstand (de OPC indicator knippert traag) en drukt u
vervolgens nogmaals op X PAUSE om de opname te starten.
77
filename[010addo.fm] model name1[SLV-SE600A/E] model name2[SLV-SX600E]
model name3[SLV-SE650D] model name4[SLV-SE700D1/D2/E1/E2] model name5[SLV-SX700D/E]
model name6[SLV-SE800D1/D2/E] model name7[SLV-SX800D]
[3-868-273-52 (1)]
010COV.book Page 78 Tuesday, January 25, 2000 5:47 AM
Menu-opties wijzigen
op MENU, kies vervolgens OPTIES en
1 Druk
druk op OK.
OPTIES
OPTIES - 1
OPTIES - 2
TERUG
KIEZEN
INSTELLEN
:
: OK
VERLATEN : MENU
op M/m om OPTIES-1 of OPTIES-2 te laten oplichten en druk vervolgens
2 Druk
op OK.
OPTIES - 1
OPC
MONTAGE
AUDIO MIX
TUNER GELUID
AUTO LONG PLAY
BANDLENGTE
TERUG
KIEZEN
INSTELLEN
OPTIES - 2
AAN
UIT
UIT
NICAM
UIT
E1 8 0
:
: OK
DECODER / LINE3
TIMEROPTIES
SPAARSTAND
DIRECTE TV OPNAME
RR
TERUG
KIEZEN
INSTELLEN
DECODER
VARIABEL
UIT
AAN
NORMAAL
:
: OK
VERLATEN : MENU
VERLATEN : MENU
3 Druk op M/m om de optie te kiezen en druk vervolgens op OK.
4 Druk op M/m om de instelling te wijzigen en druk vervolgens op OK.
5 Druk op MENU om terug te keren naar het originele scherm.
Menukeuzes
De oorspronkelijke instellingen zijn vetjes afgedrukt.
OPTIES-1
78
Menu-optie
Zet deze optie op
OPC
• AAN om de OPC (Optimum Picture Control) functie aan te
schakelen en de beeldkwaliteit te verbeteren.
• UIT om OPC af te zetten.
MONTAGE
• AAN voor minimale beeldstoring tijdens het monteren.
• UIT om MONTAGE uit te schakelen.
AUDIO MIX
• AAN om het hifi- en normale geluidsspoor tegelijkertijd te
beluisteren. De AUDIO MONITOR toets werkt niet.
• UIT om het hifi- en normale geluidsspoor afzonderlijk te beluisteren.
Kies het geluid met de AUDIO MONITOR toets.
Als u op Z EJECT drukt, wordt AUDIO MIX weer op UIT gezet. Voor
details, zie pagina 71.
TUNER
GELUID*1
• NICAM om NICAM uitzendingen op te nemen op het
hifi-geluidsspoor.
• STANDAARD om standaard geluid op te noemen op het
hifi-geluidsspoor.
Voor details, zie pagina 70.
Menu-opties wijzigen
filename[010addo.fm] model name1[SLV-SE600A/E] model name2[SLV-SX600E]
model name3[SLV-SE650D] model name4[SLV-SE700D1/D2/E1/E2] model name5[SLV-SX700D/E]
model name6[SLV-SE800D1/D2/E] model name7[SLV-SX800D]
[3-868-273-52 (1)]
010COV.book Page 79 Tuesday, January 25, 2000 5:47 AM
Menu-optie
Zet deze optie op
AUTO LONG
PLAY
• AAN om bij timergestuurde opnamen de bandsnelheid automatisch te
laten omschakelen naar de LP stand wanneer de resterende
bandlengte korter wordt dan de opnameduur. Merk op dat AUTO
LONG PLAY alleen correct kan werken wanneer BANDLENGTE
correct is ingesteld.
• UIT om de ingestelde bandsnelheid te behouden.
BANDLENGTE
•
•
•
•
E180 voor een E-180 of kortere cassette.
E195 voor een E-195 cassette.
E240 voor een E-240 cassette.
E300 voor een E-300 cassette.
OPTIES-2
Zet deze optie op
DECODER/
LINE2*2
• DECODER om DECODER/LINE-2 IN*2 te gebruiken voor de
aansluiting van een betaal-/abonnee-TV decoder.
• LINE2 om de DECODER/LINE-2 IN*2 aansluiting te gebruiken als
lijningang.
DECODER/
LINE3*3
• DECODER om DECODER/LINE-3 IN*3 te gebruiken voor de
aansluiting van een betaal-/abonnee-TV decoder.
• LINE3 om de DECODER/LINE-3 IN*3 aansluiting te gebruiken als
lijningang.
TIMEROPTIES*4
• VARIABEL om het TIMER INSTELLING menu te laten
verschijnen om STANDAARD of SHOWVIEW te kiezen door een
druk op
TIMER toets.
• STANDAARD om het TIMER menu te laten verschijnen door een
druk op de
TIMER toets.
• SHOWVIEW om het SHOWVIEW menu te laten verschijnen door
een druk op de
TIMER toets.
Voor details, zie pagina 53 en 57.
SPAARSTAND
• AAN om de indicatoren in het uitleesvenster uit te schakelen om
stroom te sparen.
• UIT om de indicatoren in het uitleesvenster aan te zetten wanneer de
videorecorder zich in de wachtstand bevindt.
DIRECTE TV
OPNAME*4
• AAN om Directe TV Opname te activeren.
• UIT om ze af te zetten.
RR*4
• NORMAL voor normaal gebruik.
• HOOG voor veel gebruikte videocassettes zoals bijvoorbeeld
huurcassettes.
Gebruik deze optie als NORMAL de beeldkwaliteit niet verbetert.
Bijkomende handelingen
Menu-optie
Opmerkingen
• Wanneer u een timergestuurde opname programmeert, blijven de indicatoren in het
uitleesvenster aan, ook al staat SPAARSTAND op AAN.
• Met MONTAGE op AAN werkt de OPC functie niet.
*1 alleen SLV-SE600E, SX600E, SE700E1/E2, SX700E en SE800E
*2 alleen SLV-SE600E, SX600E, SE650D, SE700D1/D2/E1/E2 en SX700D/E
*3 alleen SLV-SE800D1/D2/E en SX800D
*4 niet beschikbaar op SLV-SE600A/E en SX600E
Menu-opties wijzigen
79
filename[010addo.fm] model name1[SLV-SE600A/E] model name2[SLV-SX600E]
model name3[SLV-SE650D] model name4[SLV-SE700D1/D2/E1/E2] model name5[SLV-SX700D/E]
model name6[SLV-SE800D1/D2/E] model name7[SLV-SX800D]
[3-868-273-52 (1)]
010COV.book Page 80 Tuesday, January 25, 2000 5:47 AM
Montage
Aansluiting op een videorecorder of
stereo installatie
Aansluiting voor opname met deze videorecorder
Verbind de lijnuitgangen van de andere videorecorder met de LINE IN aansluitingen
van deze videorecorder. Bekijk de voorbeelden A tot C en kies de aansluiting die het
best past bij uw videorecorder.
Voorbeeld A
TV
Uw videorecorder (opnametoestel)
i LINE-1 (TV)
Andere videorecorder
(weergavetoestel)
Scart
(EURO-AV)
VMC-2121HG Scart kabel (niet meegeleverd)
: Signaalverloop
Voorbeeld B
Uw videorecorder (opnametoestel)
TV
LINE-2 IN*1
(deksel openen om
aan te sluiten)
LINE OUT
VMC-820HG audio/video-kabel (niet meegeleverd)
: Signaalverloop
80
Andere
videorecorder
(weergavetoestel)
Aansluiting op een videorecorder of stereo installatie
filename[010addo.fm] model name1[SLV-SE600A/E] model name2[SLV-SX600E]
model name3[SLV-SE650D] model name4[SLV-SE700D1/D2/E1/E2] model name5[SLV-SX700D/E]
model name6[SLV-SE800D1/D2/E] model name7[SLV-SX800D]
[3-868-273-52 (1)]
010COV.book Page 81 Tuesday, January 25, 2000 5:47 AM
Voorbeeld C
Uw videorecorder (opnametoestel)
DECODER/
t LINE-3 IN*1
of
DECODER/
t LINE-2 IN*2
TV
Andere videorecorder
(weergavetoestel)
Scart
(EURO-AV)
VMC-2121HG Scart kabel (niet meegeleverd)
: Signaalverloop
Verbind de LINE-2 IN AUDIO L/R aansluitingen van deze videorecorder met de
audio-uitgangen van de stereo installatie met behulp van de RK-C510HG audiokabel.
(niet meegeleverd).
Montage
Aansluiting op een stereo installatie
(alleen SLV-SE800D1/D2/E en SX800D)
Opmerkingen
• Steek de stekkers altijd in de aansluitingen met dezelfde kleur.*1
• Sluit de rode stekkers niet aan bij een videorecorder van het mono type.
• Als u deze videorecorder aansluit op LINE IN en LINE OUT van de andere videorecorder,
moet u de juiste ingang kiezen om gebrom te voorkomen.
• Als de andere videorecorder geen Scart (EURO-AV) aansluiting heeft, moet u de VMC2106HG kabel gebruiken en die aansluiten op de lijnuitgangen van de andere videorecorder.
• Als u een andere videorecorder aansluit op DECODER/LINE-3 IN*1 (of DECODER/LINE-2
IN*2), moet u DECODER/LINE3*1 (of DECODER/LINE2*2) in het OPTIES-2 menu op
LINE3*1 (of LINE2*2) zetten.
*1 alleen SLV-SE800D1/D2/E en SX800D
*2 alleen SLV-SE600E, SX600E, SE650D, SE700D1/D2/E1/E2 en SX700D/E
Aansluiting op een videorecorder of stereo installatie
81
filename[010addo.fm] model name1[SLV-SE600A/E] model name2[SLV-SX600E]
model name3[SLV-SE650D] model name4[SLV-SE700D1/D2/E1/E2] model name5[SLV-SX700D/E]
model name6[SLV-SE800D1/D2/E] model name7[SLV-SX800D]
[3-868-273-52 (1)]
010COV.book Page 82 Tuesday, January 25, 2000 5:47 AM
Basismontage
(bij opname op deze videorecorder)
Voor u begint te monteren
• Zet de TV aan en stem af op het videokanaal.
• Druk op INPUT SELECT om de lijningang in
het uitleesvenster te laten verschijnen.
• Druk op SP/LP om de bandsnelheid te
kiezen - SP of LP.
• Zet MONTAGE in het OPTIES-1 menu van
deze videorecorder op AAN. Doe dat ook bij
de andere videorecorder indien deze met een dergelijke functie is uitgerust.
z REC
X
een broncassette waarvan het wispreventienokje werd verwijderd in de
1 Plaats
andere (weergave) videorecorder. Zoek het punt waarin u de weergave wilt laten
2
3
4
beginnen en schakel over naar de weergavewachtstand.
Plaats een cassette met intact wispreventienokje in deze (opname) videorecorder.
Zoek naar het punt waarin u de opname wilt laten beginnen en druk op X
(pauze).
Druk op z REC op deze videorecorder om die over te schakelen naar de
opnamepauzestand.
Om de montage te starten, drukt u de X (pauze) toetsen op beide videorecorders
tegelijkertijd in.
Stoppen met monteren
Druk op de x STOP toetsen op beide videorecorders.
Tip
• Om ongewenste scènes tijdens het monteren te wissen, drukt u op X (pauze) op deze
videorecorder aan het begin van de betreffende scène. Aan het einde drukt u nogmaals op X
(pauze) om de opname te hervatten.
Opmerking
• Als u de montage start volgens de bovenstaande procedure, begint de videorecorder niet op te
nemen met de OPC functie. Voor opname met de OPC functie drukt u vanuit de
opnamepauzestand nogmaals op z REC in stap 3 zodat de videorecorder de band analyseert.
Druk vervolgens op X (pauze) nadat de OPC indicator stopt met knipperen om de opname te
starten. Als u op X (pauze) drukt voor de OPC indicator stopt met knipperen, wordt de OPC
functie uitgeschakeld.
82
Basismontage
filename[010addo.fm] model name1[SLV-SE600A/E] model name2[SLV-SX600E]
model name3[SLV-SE650D] model name4[SLV-SE700D1/D2/E1/E2] model name5[SLV-SX700D/E]
model name6[SLV-SE800D1/D2/E] model name7[SLV-SX800D]
[3-868-273-52 (1)]
010COV.book Page 83 Tuesday, January 25, 2000 5:47 AM
Geluid kopiëren
(alleen SLV-SE800D1/D2/E en SX800D)
Met deze functie kunt u over het normale
geluidsspoor opnemen. Het vorige mono
geluid wordt vervangen terwijl het originele
hifi-geluid ongewijzigd blijft. Gebruik deze
functie om commentaar in te spreken op een
cassette die werd opgenomen met een
camcorder.
Voor u begint…
• Open het deksel van de LINE-2 IN
AUDIO L/R aansluitingen op het
voorpaneel en sluit een weergavebron aan.
• Zet de TV aan en stem af op het
videokanaal.
CLEAR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
Montage
AUDIO DUB
LINE-2 IN
X
een broncassette in uw stereo installatie (of de weergave-videorecorder).
1 Plaats
Zoek het punt waar u de weergave wilt starten en schakel over naar de
2
3
weergavepauzestand.
Plaats een cassette met intact wispreventienokje in deze (opname) videorecorder.
Zoek het begin van het stuk dat u wilt vervangen en druk op X (pauze).
De viderecorder schakelt over naar de pauzestand.
Druk op AUDIO DUB.
De programmapositie verandert in “L2” en de
uitleesvenster.
indicator verschijnt in het
wordt vervolgd
Geluid kopiëren (alleen SLV-SE800D1/D2/E en SX800D)
83
filename[010addo.fm] model name1[SLV-SE600A/E] model name2[SLV-SX600E]
model name3[SLV-SE650D] model name4[SLV-SE700D1/D2/E1/E2] model name5[SLV-SX700D/E]
model name6[SLV-SE800D1/D2/E] model name7[SLV-SX800D]
[3-868-273-52 (1)]
010COV.book Page 84 Tuesday, January 25, 2000 5:47 AM
te beginnen monteren, drukt u de X (pauze) toetsen op deze videorecorder en
4 Om
de stereo installatie (of andere videorecorder) tegelijkertijd in.
Na het gebruik van deze functie is het geluid in de weergavestand automatisch
mono.
Stoppen met monteren
Druk op x STOP op deze videorecorder en de stereo installatie (of andere
videorecorder).
Hifi- en normaal geluid beluisteren
Zet AUDIO MIX in het OPTIES-1 menu op AAN (pagina 78). Gebruik deze functie
om geluid dat over het originele hifi-geluid is gekopieerd te beluisteren. Als AUDIO
MIX op AAN staat, werkt de AUDIO MONITOR toets niet.
Vergeet niet na het afspelen van een cassette AUDIO MIX op UIT te zetten.
Opmerking
• Als u de cassette uitwerpt of de videorecorder uitschakelt, wordt AUDIO MIX automatisch
op UIT gezet.
84
Geluid kopiëren (alleen SLV-SE800D1/D2/E en SX800D)
filename[010addo.fm] model name1[SLV-SE600A/E] model name2[SLV-SX600E]
model name3[SLV-SE650D] model name4[SLV-SE700D1/D2/E1/E2] model name5[SLV-SX700D/E]
model name6[SLV-SE800D1/D2/E] model name7[SLV-SX800D]
[3-868-273-52 (1)]
010COV.book Page 85 Tuesday, January 25, 2000 5:47 AM
Aanvullende informatie
Verhelpen van storingen
Oplossing
De ?/1 ON/STANDBY
schakelaar werkt niet.
• Sluit het netsnoer aan op een stopcontact.
De stroom is ingeschakeld
maar de videorecorder werkt
niet.
• Er is condensvorming opgetreden. Zet het toestel af, trek de stekker uit
het stopcontact en laat de videorecorder gedurende minstens drie uur
drogen.
De stekker zit in het
stopcontact maar het
uitleesvenster licht niet op.
• Zet SPAARSTAND in het OPTIES-2 menu op UIT (zie pagina 79).
De klok staat stil en “–:– –”
verschijnt in het
uitleesvenster.
• De klok stopt als de stekker van de videorecorder langer dan een uur uit
het stopcontact is getrokken. Stel de klok (en de timer) terug.
Het weergavebeeld verschijnt
niet op het
TV-scherm.
• Controleer of de TV is afgestemd op het videokanaal. Zet hem op de
video-ingang wanneer u gebruik maakt van een monitor.
• Als de videorecorder op de TV is aangesloten met de Scart kabel,
controleer dan of de VIDEO indicator oplicht in het uitleesvenster.
Druk op de t TV/VIDEO toets op de afstandsbediening om de
VIDEO indicator te laten oplichten.
Het beeld is onscherp.
• Als de TV op de videorecorder is aangesloten met een Scart en
antennekabel, moet u controleren of het RF kanaal op OFF staat (zie
pagina 15).
• Bestaande uitzendingen kunnen de werking van de videorecorder
verstoren. Stel de RF kanaaluitgang van uw videorecorder terug.
• Regel de spoorvolging met de TRACKING +/– toetsen.
• De videokoppen zijn vuil (zie laatste pagina van Verhelpen van
storingen). Reinig de videokoppen met de Sony T-25CLD, E-25CLDR
of T-25CLW reinigingscassette. Indien deze reinigingscassettes niet
verkrijgbaar zijn in uw streek, moet u de koppen laten reinigen door
een Sony-handelaar (standaard vergoeding). Gebruik uitsluitend Sonyreinigingscassettes van het natte type, zoniet kunnen de videokoppen
beschadigd worden.
• De videokoppen moeten eventueel worden vervangen. Voor meer
informatie kunt u terecht bij uw Sony-handelaar.
Het beeld rolt verticaal tijdens
zoeken met beeld.
• Regel de verticale instelling van uw TV of monitor.
Beeld maar geen geluid.
• De cassette is defect.
• Controleer de audiokabelaansluiting bij A/V aansluitingen.
Het geluid is onstabiel of
heeft een echo.
• Zorg ervoor dat AUDIO MIX in het OPTIES-1 menu op UIT staat bij
het afspelen van een cassette waarbij hetzelfde geluid is opgenomen op
het hifi- en normaal geluidsspoor.
Het geluid van een cassette
die met de videorecorder werd
opgenomen is niet stereo of de
STEREO indicator in het
uitleesvenster knippert.
• Regel de spoorvolging.
• De videokoppen zijn vuil. Reinig de videokoppen met de Sony
T-25CLD, E-25CLDR of T-25CLW reinigingscassette zoals hierboven
uitgelegd.
Aanvullende informatie
Probleem
Weergave
Klok
Voeding
Indien u nog andere vragen of problemen hebt dan hieronder vermeld, wendt u zich dan tot uw
Sony-handelaar.
wordt vervolgd
Verhelpen van storingen
85
filename[010addi.fm] model name1[SLV-SE600A/E] model name2[SLV-SX600E]
model name3[SLV-SE650D] model name4[SLV-SE700D1/D2/E1/E2] model name5[SLV-SX700D/E]
model name6[SLV-SE800D1/D2/E] model name7[SLV-SX800D]
[3-868-273-52 (1)]
Timergestuurde opname
Opname
010COV.book Page 86 Tuesday, January 25, 2000 5:47 AM
86
Probleem
Oplossing
Er verschijnen geen
TV-programma’s op het
TV-scherm.
• Controleer of de TV is afgestemd op het videokanaal. Zet hem op
de video-ingang wanneer u gebruik maakt van een monitor.
• Als de TV op de videorecorder is aangesloten met een Scart en
antennekabel, moet u controleren of het RF kanaal op OFF staat
(zie pagina 15).
• Bestaande uitzendingen kunnen de werking van de videorecorder
verstoren. Stel de RF kanaaluitgang van uw videorecorder terug.
• Kies de juiste bron met de INPUT SELECT toets. Kies een
programmapositie bij opname van TV-programma’s; kies een
lijningang bij opname van andere apparatuur.
Slechte TV-ontvangst.
• Controleer of de antennekabel goed is aangesloten.
• Stel de antenne af.
De band begint meteen te
spelen wanneer hij wordt
ingebracht.
• Het wispreventienokje werd verwijderd. Plak de opening af om op
te nemen op deze cassette (zie pagina 46).
De cassette wordt
uitgeworpen wanneer u op
z REC drukt.
• Het wispreventienokje werd verwijderd. Plak de opening af om op
te nemen op deze cassette (zie pagina 46).
Er gebeurt niets wanneer u
op z REC drukt.
• Controleer of de band niet ten einde is.
De timer werkt niet.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Het SHOWVIEW of
TIMER menu verschijnt
niet.
• Controleer of TIMEROPTIES in het OPTIES-2 menu correct is
ingesteld (zie pagina 79).
De VPS/PDC functie werkt
niet zoals het hoort.
• Controleer of de klok en de datum correct zijn ingesteld.
• Controleer of de VPS/PDC tijd correct is ingesteld (misschien
staat er een fout in de TV-programmagids). Als samen met de
uitzending die u wilde opnemen niet de correct VPS/PDC
informatie werd verstuurd, begint de videorecorder niet op te
nemen.
• Bij slechte ontvangst kan het VPS/PDC signaal zijn aangetast en
kan de videorecorder niet beginnen op te nemen.
Controleer of de klok juist is ingesteld.
Controleer of een cassette is ingebracht.
Controleer of het wispreventienokje niet is verwijderd.
Controleer of de band niet ten einde is.
Controleer of er een timergestuurde opname is geprogrammeerd.
Controleer of de timer na de huidige tijd is ingesteld.
Controleer of de decoder aan staat.
Controleer of de satelliettuner aan staat.
De klok stopt als de stekker van de videorecorder langer dan een
uur uit het stopcontact is getrokken. Stel de klok en de timer terug.
• Zet het toestel af en trek de stekker uit het stopcontact.
Verhelpen van storingen
filename[010addi.fm] model name1[SLV-SE600A/E] model name2[SLV-SX600E]
model name3[SLV-SE650D] model name4[SLV-SE700D1/D2/E1/E2] model name5[SLV-SX700D/E]
model name6[SLV-SE800D1/D2/E] model name7[SLV-SX800D]
[3-868-273-52 (1)]
Betaal-/abonnee-TV
Synchroonopname
010COV.book Page 87 Tuesday, January 25, 2000 5:47 AM
Oplossing
De SYNCHRO REC toets
dooft tijdens het opnemen of
schakelt niet terug naar de
opnamewachtstand.
• De band is ten einde. Plaats een nieuwe cassette en druk nogmaals
op SYNCHRO REC.
De synchroonopnamefunctie
werkt niet.
• De aangesloten apparatuur werd niet uitgeschakeld.
Schakel de aangesloten apparatuur uit en druk nogmaals op
SYNCHRO REC.
• De stroom is uitgevallen. Druk nogmaals op SYNCHRO REC.
Het programma dat werd
opgenomen met de
synchroonopnamefunctie is
onvolledig.
• Als de instellingen voor timergestuurde opname en
synchroonopname elkaar overlappen, heeft het programma dat het
eerst start voorrang en begint het tweede programma pas nadat het
eerste is beëindigd.
• De stroom is uitgevallen. Druk nogmaals op SYNCHRO REC.
Kanalen kunnen niet als
betaal-/abonnee-TV worden
ingesteld via het TUNER
menu.
• Controleer of DECODER/LINE3 (of DECODER/LINE2) in het
OPTIES-2 menu is ingesteld op DECODER (zie pagina 79).
U kunt geen betaal-/
abonnee-TV programma’s
bekijken met de
videorecorder in de
wachtstand.
• Controleer of DECODER/LINE3 (of DECODER/LINE2) in het
OPTIES-2 menu is ingesteld op DECODER (zie pagina 79).
• Controleer of de betaal-/abonnee-TV Scart kabel goed is
aangesloten.
Een betaal-/abonnee-TV
programma wordt altijd
gecodeerd opgenomen.
• Controleer of de betaal-/abonnee-TV Scart kabel goed is
aangesloten.
• Controleer of DECODER/LINE3 (of DECODER/LINE2) in het
OPTIES-2 menu is ingesteld op DECODER (zie pagina 79).
• Controleer of dit kanaal is ingesteld als betaal-/abonnee-TV via het
TUNER menu (zie pagina 37).
Aanvullende informatie
Probleem
wordt vervolgd
Verhelpen van storingen
87
filename[010addi.fm] model name1[SLV-SE600A/E] model name2[SLV-SX600E]
model name3[SLV-SE650D] model name4[SLV-SE700D1/D2/E1/E2] model name5[SLV-SX700D/E]
model name6[SLV-SE800D1/D2/E] model name7[SLV-SX800D]
[3-868-273-52 (1)]
Andere
010COV.book Page 88 Tuesday, January 25, 2000 5:47 AM
Probleem
Oplossing
Er kan geen cassette worden
ingebracht.
• Controleer of er al geen cassette in de cassettehouder zit.
De afstandsbediening werkt
niet.
• Richt de afstandsbediening goed op de sensor van de
videorecorder.
• Vervang alle batterijen in de afstandsbediening door nieuwe
wanneer die bijna leeg zijn.
• Controleer of de [TV] / [VIDEO] afstandsbedieningsschakelaar
correct is ingesteld.
De gekozen lijningang
verschijnt niet in het
uitleesvenster.
• Controleer of DECODER/LINE3 (of DECODER/LINE2) in het
OPTIES-2 menu is ingesteld op LINE3 (of LINE2) (zie pagina
79).
De SMARTLINK functie
werkt niet.
• Controleer of uw TV compatibel is met SMARTLINK,
MEGALOGIC, EASYLINK, Q-Link, EURO VIEW LINK of
T-V LINK.
• Controleer of uw videorecorder en TV wel degelijk zijn
aangesloten met een Scart kabel.
• Controleer of de Scart kabel goed is aangesloten.
De spoorvolgingsmet er
verschijnt niet op het TVscherm.
• De band is in zeer slechte staat en de spoorvolging kan niet worden
geregeld.
• De spoorvolgingsmeter verschijnt niet bij het afspelen van een
NTSC-cassette.
U kunt geen andere TV’s
bedienen.
• Stel het codenummer van uw TV in. Het codenummer kan
veranderen als u de batterijen van de afstandsbediening vervangt.
Het uitleesvenster is minder
verlicht.
• In de wachtstand of tijdens een timergestuurde opname is het
uitleesvenster automatisch minder verlicht.
De videorecorder moet
worden gereinigd.
• Reinig de behuizing, het bedieningspaneel met een droge, zachte
doek of een zachte doek die lichtjes is bevochtigd met een zacht
zeepsopje. Gebruik geen solventen zoals alcohol noch benzine.
Problemen veroorzaakt door vervuilde videokoppen
• Normaal beeld
• Verbogen beeld
licht vervuild
88
• Onscherp beeld
• Geen beeld (of
Z/W-scherm)
sterk
vervuild
Verhelpen van storingen
filename[010addi.fm] model name1[SLV-SE600A/E] model name2[SLV-SX600E]
model name3[SLV-SE650D] model name4[SLV-SE700D1/D2/E1/E2] model name5[SLV-SX700D/E]
model name6[SLV-SE800D1/D2/E] model name7[SLV-SX800D]
[3-868-273-52 (1)]
010COV.book Page 89 Tuesday, January 25, 2000 5:47 AM
Technische gegevens
Systeem
Kanalen
PAL (B/G)
VHF E2 tot E12
Italiaanse VHF-kanalen A tot H
UHF E21 tot E69
CATV S01 tot S05, S1 tot S20
HYPER S21 tot S41
RF-uitgangssignaal
UHF-kanalen 21 tot 69
Antenne-uitgang
75-ohm asymmetrische antenne-aansluiting
Bandsnelheid
SP: PAL 23,39 mm/s (opname/weergave)
NTSC 33,35 mm/s (alleen weergave)
LP: PAL 11,70 mm/s (opname/weergave)
NTSC 16,67 mm/s (alleen weergave)
EP: NTSC 11,12 mm/s (alleen weergave)
Maximum opname-/weergaveduur
10 h in LP stand (met E300 cassette)
Snel vooruit-/achteruitspoeltijd
Ong. 1 min. (met E180 cassette)
Ingangen en uitgangen
Algemeen
Voeding
220 – 240 V AC, 50 Hz
Verbruik
21 W
Bedrijfstemperatuur
5°C tot 40°C
Opslagtemperatuur
–20°C tot 60°C
Afmetingen inclusief uitstekende onderdelen en
bedieningselementen
Ong. 430 × 100 × 283 mm (b/h/d) (SLV-SE600A/E,
SX600E, SE650D, SE700D1/D2/E1/E2, SX700D/E)
Ong. 430 × 100 × 290 mm (b/h/d) (SLV-SE800D1/D2/
E, SX800D)
Gewicht
Ong. 4,3 kg (SLV-SE600A/E, SX600E, SE650D,
SE700D1/D2/E1/E2, SX700D/E)
Ong. 4,4 kg (SLV-SE800D1/D2/E, SX800D)
Meegeleverde toebehoren
Afstandsbediening (1)
R6 (AA) batterijen (2)
Antennekabel (1)
Wijzigingen in ontwerp en technische gegevens
voorbehouden zonder voorafgaande kennisgeving.
Technische gegevens
Aanvullende informatie
i LINE-1 (TV)
21-pins
Video-ingang: pin 20
Audio-ingang: pinnen 2 en 6
Video-uitgang: pin 19
Audio-uitgang: pinnen 1 en 3
DECODER/t LINE-2 IN (SLV-SE600E, SX600E,
SE650D, SE700D1/D2/E1/E2, SX700D/E)
21-pins
Video-ingang: pin 20
Audio-ingang: pinnen 2 en 6
DECODER/t LINE-3 IN (SLV-SE800D1/D2/E,
SX800D)
21-pins
Video-ingang: pin 20
Audio-ingang: pinnen 2 en 6
LINE-2 IN (SLV-SE800D1/D2/E, SX800D)
VIDEO IN, phono aansluiting (1)
Ingangssignaal: 1 Vp-p, 75 ohm, ongebalanceerd,
negatieve sync
AUDIO IN, phono aansluiting (2)
Ingangsniveau: 327 mVrms
Ingangsimpedantie: meer dan 47 kilohm
AUDIO OUT (SLV-SE650D, SE700D1/D2/E1/E2,
SX700D/E, SE800D1/D2/E, SX800D)
Phono aansluiting (2)
Nominaal uitgangsniveau: 327 mVrms
Belastingsimpedantie: 47 kilohm
Uitgangsimpedantie: minder dan 10 kilohm
89
filename[010addi.fm] model name1[SLV-SE600A/E] model name2[SLV-SX600E]
model name3[SLV-SE650D] model name4[SLV-SE700D1/D2/E1/E2] model name5[SLV-SX700D/E]
model name6[SLV-SE800D1/D2/E] model name7[SLV-SX800D]
[3-868-273-52 (1)]
010COV.book Page 90 Tuesday, January 25, 2000 5:47 AM
Onderdelen en bedieningselementen
Meer details vindt u op de bladzijden tussen haakjes ( ).
Voorpaneel
SLV-SE800D1/D2/E, SX800D
A ?/1 ON/STANDBY (aan/wachtstand)
schakelaar (13)
B Cassettehouder
C Afstandsbedieningssensor (5)
D A EJECT (uitwerpen) toets (42)
E Shuttle ring (62)
F H PLAY (weergave) toets (42) (62)
G JOG toets (63)
M DIAL TIMER (kiestimer) (48)
N PROGRAM (programmeren)/
TRACKING (spoorvolging) +/– toetsen
(16) (63) (76)
O AUTO SET UP (automatische
instelling)/RF (radiofrequentie)
CHANNEL (kanaal) toets (13) (16)
P AUDIO DUB (geluid kopiëren)
toets (83)
H z REC (opname) toets (45) (64) (82)
Q SYNCHRO REC (synchroonopname)
toets (66)
I X (pauze) toets (42) (82)
R RR (auto-herstelfunctie) toets (76)
J x STOP toets (42) (82)
S LINE-2 IN VIDEO/AUDIO L/R (video/
audio lijningang 2 links/rechts)
aansluiting (afgesloten) (80) (81)
K M (snel vooruit spoelen) toets (42) (61)
L m (achteruit spoelen) toets (42) (61)
90
Onderdelen en bedieningselementen
filename[010addi.fm] model name1[SLV-SE600A/E] model name2[SLV-SX600E]
model name3[SLV-SE650D] model name4[SLV-SE700D1/D2/E1/E2] model name5[SLV-SX700D/E]
model name6[SLV-SE800D1/D2/E] model name7[SLV-SX800D]
[3-868-273-52 (1)]
010COV.book Page 91 Tuesday, January 25, 2000 5:47 AM
SLV-SE600A/E, SX600E, SE650D, SE700D1/D2/E1/E2, SX700D/E
A ?/1 ON/STANDBY (aan/wachtstand)
schakelaar (13)
B Cassettehouder
C Afstandsbedieningssensor (5)
D A EJECT (uitwerpen) toets (42)
E H PLAY (weergave) toets (42) (62)
G X (pauze) toets (42) (82)
I M (snel vooruit spoelen) toets (42) (61)
J m (achteruit spoelen) toets (42) (61)
K PROGRAM (programmeren)/
TRACKING (spoorvolging) +/– toetsen
(16) (63) (76)
L AUTO SET UP (automatische
instelling)/RF (radiofrequentie)
CHANNEL (kanaal) toets (13) (16)
M RR (auto-herstelfunctie) toets* (76)
* niet beschikbaar op SLV-SE600A/E en SX600E
Aanvullende informatie
F z REC (opname) toets (45) (64) (82)
H x STOP toets (42) (82)
wordt vervolgd
Onderdelen en bedieningselementen
91
filename[010addi.fm] model name1[SLV-SE600A/E] model name2[SLV-SX600E]
model name3[SLV-SE650D] model name4[SLV-SE700D1/D2/E1/E2] model name5[SLV-SX700D/E]
model name6[SLV-SE800D1/D2/E] model name7[SLV-SX800D]
[3-868-273-52 (1)]
010COV.book Page 92 Tuesday, January 25, 2000 5:47 AM
Uitleesvenster
STEREO SP VIDEO VPS SMARTLINK
NICAM LP
PDC OPC
EP
TV
A Timer indicator (50) (55) (59)
H SMARTLINK indicator*2 (11)
B NICAM indicator*1 (70)
I TV indicator*2 (47)
C STEREO indicator (70)
J Geluid kopiëren indicator*3 (83)
D Bandsnelheidsindicatoren (45)
K Spoorvolgingsindicator (76)
E VIDEO indicator (10) (46)
L Bandteller/klok/lijn/programmapositie
indicator (42) (45) (82)
F VPS (Video Programme System)/PDC
(Programme Delivery Control)
indicator*2 (55)
G OPC (Optimum Picture Control)
indicator (76)
M Resttijdindicator (45)
N Band/opname indicator (45)
*1 alleen SLV-SE600E, SX600E, SE700E1/E2, SX700E en SE800E
*2 niet beschikbaar op SLV-SE600A/E en SX600E
*3 alleen SLV-SE800D1/D2/E en SX800D
92
Onderdelen en bedieningselementen
filename[010addi.fm] model name1[SLV-SE600A/E] model name2[SLV-SX600E]
model name3[SLV-SE650D] model name4[SLV-SE700D1/D2/E1/E2] model name5[SLV-SX700D/E]
model name6[SLV-SE800D1/D2/E] model name7[SLV-SX800D]
[3-868-273-52 (1)]
010COV.book Page 93 Tuesday, January 25, 2000 5:47 AM
Achterpaneel
A Netsnoer (9) (10)
B DECODER/tLINE-2 IN
DECODEUR/t ENTREE LIGNE-2
(decoder/lijningang 2) aansluiting*1 (12)
(36) (81)
C AERIAL IN
ANTENNE ENTREE (antenne-ingang)
aansluiting (9) (10)
E i LINE-1 (TV)
i LIGNE-1 (TV) (lijn 1) aansluiting
(10) (36)
F AUDIO OUT R/L
SORTIE AUDIO D/G (audio-uitgangen
rechts/links) aansluitingen*3 (12)
G NTSC PB (weergave) schakelaar (42)
*1 alleen SLV-SE600E, SX600E, SE650D, SE700D1/D2/E1/E2 en SX700D/E
*2 alleen SLV-SE800D1/D2/E en SX800D
*3 niet beschikbaar op SLV-SE600A/E en SX600E
Aanvullende informatie
DECODER/tLINE-3 IN
DECODEUR/t ENTREE LIGNE-3
(decoder/lijningang 3) aansluiting*2 (12)
(36) (65) (81)
D AERIAL OUT
ANTENNE SORTIE (antenne-uitgang)
aansluiting (9) (10)
wordt vervolgd
Onderdelen en bedieningselementen
93
filename[010addi.fm] model name1[SLV-SE600A/E] model name2[SLV-SX600E]
model name3[SLV-SE650D] model name4[SLV-SE700D1/D2/E1/E2] model name5[SLV-SX700D/E]
model name6[SLV-SE800D1/D2/E] model name7[SLV-SX800D]
[3-868-273-52 (1)]
010COV.book Page 94 Tuesday, January 25, 2000 5:47 AM
A Z EJECT (uitwerpen) toets (42)
Afstandsbediening
B WIDE (breedbeeld) toets (voor TV) (7)
C AUDIO MONITOR (geluidscontrole)
toets (70)
D ×2 toets*1 (62)
E y SLOW (vertraagde weergave) toets*1
(62)
F SP (Standard Play)/LP (Long Play)
toets (45)
G
DISPLAY (uitleesvenster) toets (45)
H - (tientallen) toets (6) (46)
I 2 (volume) +/– toetsen (voor TV) (7)
1
2
3
J z REC (opname) toets (45) (64)
4
5
6
K MENU toets (19) (68)
7
8
9
0
L X PAUSE (pauze)/M toets (19) (42)
x STOP/m toets (19) (42)
m
REW (achteruit spoelen)/<
toets (42) (61)
M
FF (snel vooruit spoelen)/,
toets (42) (61)
H PLAY (weergave)/OK toets (19) (42)
*1 FASTEXT toetsen (voor TV) (niet beschikbaar
op SLV-SE600A/E, SX600E en SE650D)
*2 niet beschikbaar op SLV-SE600A/E, SX600E
en SE650D
94
Onderdelen en bedieningselementen
filename[010addi.fm] model name1[SLV-SE600A/E] model name2[SLV-SX600E]
model name3[SLV-SE650D] model name4[SLV-SE700D1/D2/E1/E2] model name5[SLV-SX700D/E]
model name6[SLV-SE800D1/D2/E] model name7[SLV-SX800D]
[3-868-273-52 (1)]
010COV.book Page 95 Tuesday, January 25, 2000 5:47 AM
M [TV] / [VIDEO]
afstandsbedieningsschakelaar (5)
N ?/1 (aan/wachtstand) schakelaar (6) (55)
O COUNTER (teller)/REMAIN
(resterende tijd) toets (45)
/ (Teletext) toets*2 (voor TV) (7)
P a TV aan/TV standkeuzetoets*2
(voor TV) (6)
Q ./> INDEX SEARCH
(index-zoeken) toetsen*1 (75)
R CLEAR (wissen) toets (42) (54) (69)
S t TV/VIDEO toets (6) (10) (46)
T Programmanummertoetsen (6) (46)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
U INPUT SELECT (ingangskeuze)
toets (46) (58) (82)
V PROG (programmeren) +/– toetsen (6)
(27) (45)
W
TIMER toets (54) (58)
X SMART SEARCH (intelligente
zoekfunctie) toets (72)
*1 FASTEXT toetsen (voor TV) (niet beschikbaar
op SLV-SE600A/E, SX600E en SE650D)
*2 niet beschikbaar op SLV-SE600A/E, SX600E
en SE650D
Onderdelen en bedieningselementen
Aanvullende informatie
c/C Teletekstpagina-oproeptoetsen*2
(voor TV) (7)
95
filename[010addi.fm] model name1[SLV-SE600A/E] model name2[SLV-SX600E]
model name3[SLV-SE650D] model name4[SLV-SE700D1/D2/E1/E2] model name5[SLV-SX700D/E]
model name6[SLV-SE800D1/D2/E] model name7[SLV-SX800D]
[3-868-273-52 (1)]
010COV.book Page 96 Tuesday, January 25, 2000 5:47 AM
Index
A
Kopiëren. Zie Montage
Aansluiting
op een satelliettuner 12
op een stereo installatie 12
op een TV met een Scart
(EURO-AV) aansluiting 10
van de videorecorder en uw
TV 9, 10
Abonnee-TV 36
Afstelling
beeld 29, 76
spoorvolging 76
Antenne aansluiten 9
Auto Long Play 79
AUTOM FIJNAFST
(automatische fijnafstemming)
29
Automatische Instelling 16
Automatische Klokinstelling 22
L
B
Beeld regelen. Zie Afstelling
BETAAL-TV 36
D
Demonstratie 52
Dial Timer 48
E
EP stand 43
LP stand 45
M
Mono 70
Montage 80
N
NICAM uitzendingen 70
Normaal geluidsspoor 71
O
OPC (Optimum Picture
Control) 76
Opname 44
beveiligen 46
duur 64
met Dial Timer 48
met het ShowView systeem
53
stereo programma’s 70
tijdens het bekijken van een
ander programma 46
timerinstelling 57
tweetalige programma’s 70
van wat u op TV aan het
bekijken bent 47
Optionele instelling 78
P
G
Geluid kopiëren 83
Geluidscontrole
tijdens opname 70
tijdens weergave 71
Geluidsspoor 71
PDC (Programme Delivery
Control) 55
Programmaposities
desactiveren 32
Programmaposities wijzigen 30
R
H
Hifi-geluidsspoor 71
I
Index-zoeken 75
K
Kanalen voorinstellen 26
Kleursysteem
compatibele kleursystemen
2
instelling 42
Klok instellen 19
Reality Regenerator 76
RF kanaal 13, 15
S
Scart aansluiting 10
ShowView
opname 53
Smart Search 72
SMARTLINK
Automatische uitschakeling
11
Directe TV Opname 11, 47
Eéntoetsmenu 11
Eéntoetstimer 11
Eéntoetsweergave 11, 43
Voorinstellingen laden 11
SP stand 45
Spaarstand 79
Spoorvolging regelen. Zie
Afstelling
Stereo 70
Synchroonopname 65
T
Taal kiezen 24
Teller 42
Timerinstelling 57
controleren 68
dagelijks/wekelijks
opnemen 55, 59
met Dial Timer 48
met het ShowView systeem
53
wijzigen 68
wissen 68
V
Videokoppen reinigen 85
VPS (Video Programme
System) 55
W
Weergave 41
beeld-per-beeld 62
het geluid kiezen 71
met verschillende
snelheden 61
vertraagd 62
Wispreventienokje 46
Z
Zendernaam wijzigen 34
Zoeken
met de index-functie 75
met de Smart Search
functie 72
met verschillende
snelheden 61
ZWEITON uitzendingen 70
Sony Corporation
filename[010COVix.fm] model name1[SLV-SE600A/E] model name2[SLV-SX600E]
model name3[SLV-SE650D] model name4[SLV-SE700D1/D2/E1/E2] model name5[SLV-SX700D/E]
model name6[SLV-SE800D1/D2/E] model name7[SLV-SX800D]
[3-868-273-52 (1)]
Download PDF

advertising