Sony | SLV-SE620E | Sony SLV-SE620E Gebruiksaanwijzing

1/
9LGHR&DVVHWWH
5HFRUGHU
*HEUXLNVDDQZLM]LQJ
3$/
6/96('(
6/96((
6/96;'
6/96('(
6/96;'(
6/96('(
6/96('
‹6RQ\&RUSRUDWLRQ
Master Page : Left
WAARSCHUWING
Stel het apparaat niet bloot aan regen of vocht om
brand of een elektrische schok te voorkomen.
Open om dezelfde reden ook nooit de behuizing van
het apparaat. Laat eventuele reparaties over aan
bevoegd vakpersoneel.
Het netsnoer mag alleen worden vervangen bij een
erkende vakhandel.
Voorzorgsmaatregelen
Veiligheid
• Dit toestel werkt op 220 – 240 V wisselstroom,
50 Hz. Controleer of de bedrijfsspanning van het
toestel overeenstemt met de plaatselijke
netspanning.
• Indien een voorwerp in de behuizing
terechtkomt, moet u de stekker uit het stopcontact
trekken en het toestel eerst door een deskundige
laten nakijken alvorens het weer in gebruik te
nemen.
• Zolang de stekker van het toestel in een
stopcontact zit, staat het onder spanning, ook al is
het toestel zelf uitgeschakeld.
• Trek de stekker uit het stopcontact als u denkt het
toestel geruime tijd niet te gebruiken. Trek altijd
aan de stekker zelf en nooit aan het snoer.
• Om gevaar van brand of elektrische schok te
voorkomen, mogen er geen met water gevulde
voorwerpen zoals vazen op het apparaat worden
geplaatst.
Plaatsing
• Zorg voor voldoende luchtcirculatie om interne
oververhitting te voorkomen.
• Zet het toestel niet op een ondergrond (kleedje,
deken, enz.) of bij materialen (gordijnen,
overgordijnen) waardoor de ventilatie-openingen
geblokkeerd kunnen worden.
• Plaats het toestel niet in de buurt van
warmtebronnen zoals radiatoren of
warmeluchtkanalen. Zet het ook niet in de volle
zon, op een stoffige plaats of ergens waar het
blootstaat aan mechanische trillingen of
schokken.
• Plaats het toestel niet in een hellende positie. Het
is uitsluitend ontworpen voor gebruik in
horizontale stand.
• Houd het toestel en cassettes uit de buurt van
apparatuur met krachtige magneten, zoals
magnetronovens of grote luidsprekers.
• Plaats geen zware voorwerpen op het toestel.
• Als het toestel van een koude in een warme
ruimte wordt gebracht, kan er vocht in
condenseren waardoor de videokop en de band
kunnen worden beschadigd. Wacht daarom
ongeveer drie uur alvorens het toestel in gebruik
te nemen wanneer u het voor de eerste maal
installeert of wanneer u het van een koude in een
warme ruimte brengt.
2
Opgelet
Televisieprogramma’s, films, videobanden en ander
beeldmateriaal kunnen auteursrechtelijk zijn
beschermd. Het zonder toestemming opnemen van
dergelijk materiaal kan derhalve strafbaar zijn.
Tevens kan voor het gebruik van deze videorecorder
in combinatie met kabeltelevisie toestemming nodig
zijn van de kabeltelevisiemaatschappij en/of
eigenaar van de rechten op het programma.
Compatibele kleursystemen
Deze videorecorder is bedoeld voor opname met het
PAL (B/G) kleursysteem en weergave met het PAL
(B/G) kleursysteem. Een correcte opname van
videobronnen die met andere kleursystemen
werken, kan niet worden gegarandeerd.
SHOWVIEW is een handelsmerk van Gemstar
Development Corporation. Het SHOWVIEW systeem
wordt gefabriceerd onder licentie van Gemstar
Development Corporation.
Gooi de batterij niet weg maar lever
deze in als klein chemisch afval
(KCA).
WAARSCHUWING
filename[010WAR.fm] model name1[SLV-SE820D/E] model name2[SLV-SE727E]
model name3[SLV-SX727D] model name4[SLV-SE720D/E] model name5[SLV-SX720D/E]
model name6[SLV-SE620D/E] model name7[SLV-SE220D]
[3-073-151-51 (1) NL]
Master Page : Right
Voorbereidingen
4 Onderdelen en
bedieningselementen
11 Stap 1 : Uitpakken
12 Stap 2 : De afstandsbediening
instellen
16 Stap 3 : De videorecorder
aansluiten
20 Stap 4 : De videorecorder
instellen met Automatische
Instelling
23 Instellen van de klok
25 Laden van de voorinstellingen van
de TV-tuner (niet beschikbaar op de
SLV-SE620D/E en de SE220D)
26 Taal kiezen
27 Kanalen voorinstellen
30 Programmaposities wijzigen/
deactiveren
35 Instellen van de betaal-/abonneeTV decoder (niet beschikbaar op de
SLV-SE620D)
Basisbediening
38 Een band afspelen
40 TV-programma’s opnemen
44 TV-programma’s opnemen met
Dial Timer (alleen bij de SLVSE820D/E)
49 TV-programma’s opnemen met het
ShowView® systeem (niet
beschikbaar op de SLV-SE620D/E)
53 TV-programma’s opnemen met de
timer
Aanvullende bediening
56 Weergeven/zoeken met
verschillende snelheden
58 De opnameduur instellen
59 Timerinstellingen controleren/
wijzigen/wissen
61 Opnemen van stereo- en tweetalige
programma’s (niet beschikbaar op de
SLV-SE220D)
64 Zoeken met de index-functie (niet
beschikbaar op de SLV-SE220D)
66 Het beeld regelen
67 Het stroomverbruik van de
videorecorder beperken
68 Menu-opties wijzigen
Voorbereidingen
Inhoudsopgave
Montage
70 Aansluiting op een videorecorder
of stereo-installatie
72 Basismontage
73 Geluid kopiëren (alleen bij de
SLV-SE820D/E)
Aanvullende informatie
74 Verhelpen van storingen
78 Technische gegevens
79 Index
Omslag
Beknopte gebruiksaanwijzing
Inhoudsopgave
3
filename[010COVTOC.fm] model name1[SLV-SE820D/E] model name2[SLV-SE727E]
model name3[SLV-SX727D] model name4[SLV-SE720D/E] model name5[SLV-SX720D/E]
model name6[SLV-SE620D/E] model name7[SLV-SE220D]
[3-073-151-51 (1) NL]
Voorbereidingen
Onderdelen en bedieningselementen
Meer details vindt u op de tussen haakjes ( ) aangegeven bladzijden.
Voorpaneel
Voor SLV-SE820D/E
A ?/1 (aan/wachtstand) schakelaar
B Afstandsbedieningssensor (12)
C Cassettehouder
D A (verwijderen) toets (38)
E Shuttle ring (56)
F H (weergave) toets* (38) (56)
G JOG knop (56)
H x (stop) toets* (22) (38) (72) (73)
I REC z (opname) toets (41) (58)
(72)
J X (pauze) toets (38) (48) (72) (73)
K M (snel vooruitspoelen) toets (38)
(56)
4
L m (achteruitspoelen) toets (38)
(56)
M
DIAL TIMER (kiestimer) (44)
N PROGRAM +/– (programmeren +/–)
toetsen* (45) (57) (66)
O AUDIO DUB (geluid kopiëren) toets
(73)
P t LINE-2 L (lijn 2 links) o R
(rechts) aansluitingen (afgedekt)*
(70) (71) (73)
De aansluitingsklep openen
1 Duw onderaan op de klep.
2 Haak uw vinger over de bovenkant van de
klep en trek deze open.
* De H (weergave), x (stop) en
PROGRAM + toetsen en afdekkingen van
de aansluitingen hebben een aftastpunt.
Onderdelen en bedieningselementen
filename[010GET.fm] model name1[SLV-SE820D/E] model name2[SLV-SE727E]
model name3[SLV-SX727D] model name4[SLV-SE720D/E] model name5[SLV-SX720D/E]
model name6[SLV-SE620D/E] model name7[SLV-SE220D]
[3-073-151-51 (1) NL]
Master Page : Right
Voor SLV-SE727E, SX727D, SE720D/E, SX720D/E en SE620D/E
Voorbereidingen
A ?/1 (aan/wachtstand) schakelaar
H X (pauze) toets (38) (72) (73)
B Afstandsbedieningssensor (12)
I M (snel vooruitspoelen) toets (38)
(56)
C Cassettehouder
D A (verwijderen) toets (38)
E H (weergave) toets* (38) (56)
F x (stop) toets* (22) (38) (72) (73)
G REC z (opname) toets (41) (58)
(72)
J m (achteruitspoelen) toets (38)
(56)
K PROGRAM +/– (programmeren +/–)
toetsen* (57) (66)
* De H (weergave), x (stop) en
PROGRAM + toetsen hebben een
aftastpunt.
wordt vervolgd
Onderdelen en bedieningselementen
5
filename[010GET.fm] model name1[SLV-SE820D/E] model name2[SLV-SE727E]
model name3[SLV-SX727D] model name4[SLV-SE720D/E] model name5[SLV-SX720D/E]
model name6[SLV-SE620D/E] model name7[SLV-SE220D]
[3-073-151-51 (1) NL]
Master Page : Left
Voor SLV-SE220D
A ?/1 (aan/wachtstand) schakelaar
H X (pauze) toets (38) (72) (73)
B A (verwijderen) toets (38)
I M (snel vooruitspoelen) toets (38)
(56)
C Afstandsbedieningssensor (12)
D Cassettehouder
E H (weergave) toets* (38) (56)
F x (stop) toets* (22) (38) (72) (73)
G REC z (opname) toets (41) (58)
(72)
6
J m (achteruitspoelen) toets (38)
(56)
K PROGRAM +/– (programmeren +/–)
toetsen* (57) (66)
* De H (weergave), x (stop) en
PROGRAM + toetsen hebben een
aftastpunt.
Onderdelen en bedieningselementen
filename[010GET.fm] model name1[SLV-SE820D/E] model name2[SLV-SE727E]
model name3[SLV-SX727D] model name4[SLV-SE720D/E] model name5[SLV-SX720D/E]
model name6[SLV-SE620D/E] model name7[SLV-SE220D]
[3-073-151-51 (1) NL]
Master Page : Right
Uitleesvenster
1
2
8 7
3
4
5
6
A Bandindicaor
E TV indicator (43)
B VIDEO indicator (17) (41)
F STEREO indicator (61)
C Tijdteller/klok/lijn/
programmapositie indicator (38) (40)
(72)
G Bandsnelheidsindicatoren (40)
D
Voorbereidingen
Voor SLV-SE820D/E, SE727E, SX727D, SE720D/E en SX720D/E
H Timer/opname-indicator (41) (46)
(51) (54)
(smartlink) indicator (18)
Voor SLV-SE620D/E en SE220D
A Bandindicaor
D Opname-indicator (41)
B Tijdteller/klok/lijn/
programmapositie indicator (38) (40)
(72)
E STEREO indicator* (61)
C Timer indicator (46) (51) (54)
G Weergave-indicator
F VIDEO indicator (17) (41)
* niet beschikbaar op de SLV-SE220D
wordt vervolgd
Onderdelen en bedieningselementen
7
filename[010GET.fm] model name1[SLV-SE820D/E] model name2[SLV-SE727E]
model name3[SLV-SX727D] model name4[SLV-SE720D/E] model name5[SLV-SX720D/E]
model name6[SLV-SE620D/E] model name7[SLV-SE220D]
[3-073-151-51 (1) NL]
Master Page : Left
Achterpaneel
Voor SLV-SE820D/E, SE727E, SX727D, SE720D/E, SX720D/E en
SE620D/E
Voor SLV-SE220D
A
(antenne-ingang) aansluiting (16)
(17)
B LINE-3 (DEC/EXT) (lijn 3
(decoder)) aansluiting*1
LINE-2 (DEC/EXT) (lijn 2
(decoder)) aansluiting*2 (19) (35)
(71)
C Netsnoer (16) (17)
D AUDIO (OUT/SORTIE) R/D
(rechtergeluidsuitgang) L/G (linker)
aansluitingen*3 (19)
8
E LINE-1 (lijn 1) (EURO AV)
aansluiting (17) (35) (70)
F
(uitgang naar tv) aansluiting (16)
(17)
*1 Alleen bij de SLV-SE820D/E
*2 Alleen bij de SLV-SE727E, SX727D,
SE720D/E, SX720D/E, SE620E en
SE220D
*3 niet beschikbaar op de SLV-SE620D/E
Onderdelen en bedieningselementen
filename[010GET.fm] model name1[SLV-SE820D/E] model name2[SLV-SE727E]
model name3[SLV-SX727D] model name4[SLV-SE720D/E] model name5[SLV-SX720D/E]
model name6[SLV-SE620D/E] model name7[SLV-SE220D]
[3-073-151-51 (1) NL]
Master Page : Right
A Z (verwijderen) toets (38)
Afstandsbediening
(breedbeeld) toets (voor TV) (14)
(15)
C
DISPLAY (uitleesvenster) toets
(14) (38) (41)
D COUNTER (teller)/REMAIN
(resterende opnameduur) toets (41)
1
2
3
E Programma-nummertoetsen*1 (13)
(42)
4
5
6
F - (tientallen) toets (13) (42)
7
8
9
G / (Teletext) toets (voor TV)*2 (14)
0
Voorbereidingen
B
H 2 (volume) +/– toetsen (voor TV)
(13)
I a TV inschakelen/TV
moduskeuzetoets (voor TV)*2 (13)
J z REC (opname) toets (41) (58)
K SP (Standard Play)/LP (Long Play)
toets*3 (40)
L MENU toets (23) (59)
M X (pauze)/M toets (23) (38)
x (stop)/m toets (23) (38)
m (achteruitspoelen)/< toets (23)
(38) (56)
M (snel vooruitspoelen)/, toets
(23) (38) (56)
H (weergave)/OK toets*1 (23) (38)
(56)
*1 De H (weergave), AUDIO MONITOR,
nummer 5 en PROG + toetsen hebben een
aftastpunt.
*2 Alleen bij de SLV-SE820D/E, SE727E en
SX727D
*3 niet beschikbaar op de SLV-SE220D
wordt vervolgd
Onderdelen en bedieningselementen
9
filename[010GET.fm] model name1[SLV-SE820D/E] model name2[SLV-SE727E]
model name3[SLV-SX727D] model name4[SLV-SE720D/E] model name5[SLV-SX720D/E]
model name6[SLV-SE620D/E] model name7[SLV-SE220D]
[3-073-151-51 (1) NL]
Master Page : Left
N [TV] / [VIDEO]
afstandsbedieningsschakelaar (12)
O ?/1 (aan/wachtstand) schakelaar
(13) (14) (51)
P AUDIO MONITOR (geluid
controleren) toets*1*3 (14) (62)
Q t TV/VIDEO toets (13) (17) (41)
R CLEAR (gewist) toets (38) (50) (59)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S INPUT SELECT (ingang kiezen)
toets (40) (54) (72)
T PROG (programmeren) +/– toetsen*1
(13) (40)
0
c ⁄ C Teletekstpaginaopvraagtoetsen (voor TV)*2 (14)
U y SLOW (vertraagde weergave)
toets*4 (56)
V ×2 toets*4 (56)
W ./> (index-zoeken)
toetsen*3*4 (64)
X
TIMER toets (49) (53)
*1 De H (weergave), AUDIO MONITOR,
nummer 5 en PROG + toetsen hebben een
aftastpunt.
*2 Alleen bij de SLV-SE820D/E, SE727E en
SX727D
*3 niet beschikbaar op de SLV-SE220D
*4 FASTEXT toetsen (voor TV) (alleen bij
de SLV-SE820D/E, SE727E en SX727D)
10
Onderdelen en bedieningselementen
filename[010GET.fm] model name1[SLV-SE820D/E] model name2[SLV-SE727E]
model name3[SLV-SX727D] model name4[SLV-SE720D/E] model name5[SLV-SX720D/E]
model name6[SLV-SE620D/E] model name7[SLV-SE220D]
[3-073-151-51 (1) NL]
Master Page : Right
Voorbereidingen
Stap 1 : Uitpakken
Controleer of u de volgende onderdelen hebt ontvangen bij de videorecorder:
• Afstandsbediening
• R6 (AA) batterijen
• Antennekabel
Controleer het modeltype
Deze gebruiksaanwijzing geldt voor de volgende 11 modellen: SLV-SE820D,
SE820E, SE727E, SX727D, SE720D, SE720E, SX720D, SX720E, SE620D,
SE620E en SE220D. Controleer het modelnummer van uw videorecorder door
op het achterpaneel te kijken.
SLV-SE820D/E is het model dat telkens is afgebeeld. Eventuele afwijkingen in
de bediening worden in de tekst duidelijk aangegeven, bijvoorbeeld “alleen SLVSE820D/E”.
Uitpakken
11
filename[010GET.fm] model name1[SLV-SE820D/E] model name2[SLV-SE727E]
model name3[SLV-SX727D] model name4[SLV-SE720D/E] model name5[SLV-SX720D/E]
model name6[SLV-SE620D/E] model name7[SLV-SE220D]
[3-073-151-51 (1) NL]
Master Page : Left
Stap 2 : De afstandsbediening instellen
De batterijen plaatsen
Plaats twee R6 (AA) batterijen,
met de + en – polen volgens de
aanduidingen op de binnenzijde
van de batterijhouder.
Breng eerst de (–) kant erin en
druk de batterij omlaag tot de (+)
kant vastklikt.
Gebruik van de
afstandsbediening
Met deze afstandsbediening kunt
u zowel deze videorecorder als
een Sony TV bedienen. De
toetsen op de afstandsbediening
die zijn voorzien van een stip (•)
kunnen worden gebruikt om uw
Sony TV te bedienen. Als er
naast de afstandsbedieningssensor
op de TV geen
symbool staat,
kan de TV niet met deze
afstandsbediening worden
bediend.
Afstandsbedieningssensor
[TV] /
[VIDEO]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
12
Voor het
bedienen van
Zet [TV] / [VIDEO] op:
de videorecorder
[VIDEO] en richt de afstandsbediening op de
afstandsbedieningssensor van de videorecorder
een Sony TV
[TV] en richt de afstandsbediening op de
afstandsbedieningssensor van de TV
De afstandsbediening instellen
filename[010GET.fm] model name1[SLV-SE820D/E] model name2[SLV-SE727E]
model name3[SLV-SX727D] model name4[SLV-SE720D/E] model name5[SLV-SX720D/E]
model name6[SLV-SE620D/E] model name7[SLV-SE220D]
[3-073-151-51 (1) NL]
Master Page : Right
AUDIO MONITOR
DISPLAY
t TV/VIDEO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
-
Voorbereidingen
?/1
1
Programmanummertoetsen
0
/
PROG +/–/
c⁄C
2 +/–
a
FASTEXT toetsen
TV-bedieningstoetsen
Om
Druk op:
de TV in de wachtstand te zetten
?/1
een ingangsbron te kiezen: antenne- of lijningang
t TV/VIDEO
de programmapositie op de TV te kiezen
Programma-nummertoetsen,
-, PROG +/–
het volume van de TV te regelen
2 +/–
over te schakelen naar TV (Teletekst
uit)*1
a (TV)
wordt vervolgd
De afstandsbediening instellen
13
filename[010GET.fm] model name1[SLV-SE820D/E] model name2[SLV-SE727E]
model name3[SLV-SX727D] model name4[SLV-SE720D/E] model name5[SLV-SX720D/E]
model name6[SLV-SE620D/E] model name7[SLV-SE220D]
[3-073-151-51 (1) NL]
Master Page : Left
Om
Druk op:
over te schakelen naar Teletekst*1
/ (Teletext)
het geluid te kiezen*2
AUDIO MONITOR
FASTEXT te gebruiken*1
FASTEXT toetsen
het schermmenu op te roepen
van Teletekstpagina te
veranderen*1
over te schakelen naar/van de breedbeeldmodus
van een Sony breedbeeld-TV (Voor breedbeeldTV’s van andere merken, zie “Andere TV’s
bedienen met de afstandsbediening (alleen bij de
SLV-SE820D/E, SE727E en SX727D)” hieronder.)
DISPLAY
c⁄C
(breedbeeld)
Opmerkingen
• Bij normaal gebruik gaan de batterijen ongeveer drie tot zes maanden mee.
• Als u de afstandsbediening langere tijd niet gaat gebruiken, verwijder dan de
batterijen om beschadiging door batterijlekkage te voorkomen.
• Gebruik geen nieuwe en oude batterijen naast elkaar.
• Gebruik geen verschillende batterijtypes naast elkaar.
• Sommige toetsen werken niet met bepaalde Sony TV’s.
*1 Alleen bij de SLV-SE820D/E, SE727E en SX727D
*2 niet beschikbaar op de SLV-SE220D
Andere TV’s bedienen met de afstandsbediening (alleen bij
de SLV-SE820D/E, SE727E en SX727D)
De afstandsbediening is voorgeprogrammeerd om TV’s van een ander merk
dan Sony te bedienen. Indien uw TV in de verder aangegeven tabel vermeld
staat, moet u het betreffende codenummer invoeren.
1 Zet [TV] / [VIDEO] bovenaan de afstandsbediening op [TV].
?/1 ingedrukt en voer het codenummer van uw TV in met behulp
2 Houd
van de programma-nummertoetsen. Laat ?/1 daarna los.
Nu kan uw TV worden bediend met de volgende TV-bedieningstoetsen:
?/1, t TV/VIDEO, programma-nummertoetsen, - (tientallen),
PROG +/–, 2 +/–, a (TV), / (Teletext), FASTEXT toetsen,
(breedbeeld)*, MENU*, M/m/</,* en OK*.
* Deze toetsen werken niet met alle TV’s.
14
De afstandsbediening instellen
filename[010GET.fm] model name1[SLV-SE820D/E] model name2[SLV-SE727E]
model name3[SLV-SX727D] model name4[SLV-SE720D/E] model name5[SLV-SX720D/E]
model name6[SLV-SE620D/E] model name7[SLV-SE220D]
[3-073-151-51 (1) NL]
Master Page : Right
Merk
Codenummer
Merk
Codenummer
Sony
01*1,
Panasonic
17*1, 49
Akai
68
Philips
06*1, 07*1, 08*1
Ferguson
52
Saba
12, 13
Grundig
10*1,
Samsung
22, 23
Hitachi
24
Sanyo
25
JVC
33
Sharp
29
Loewe
45
Telefunken
36
Mivar
09, 70
Thomson
43*2
NEC
66
Toshiba
38
Nokia
15, 16, 69*3
02
11*1
Voorbereidingen
Codenummers van TV’s die kunnen worden bediend
Indien er meer dan één codenummer vermeld staat, probeer deze dan
achtereenvolgens in te voeren tot er één met uw TV werkt.
Raadpleeg de voetnoten onder deze tabel voor de codenummers om over te
schakelen naar de breedbeeldmodus.
*1 Druk op
(breedbeeld) om de breedbeeldmodus in of uit te schakelen.
*2 Druk op
(breedbeeld) en vervolgens op 2 +/– om de gewenste
breedbeeldmodus te kiezen.
*3 Druk op
(breedbeeld). Het menu verschijnt op het TV-scherm. Druk
vervolgens op M/m/</, om het gewenste breedbeeld te kiezen en druk op OK.
Tip
• Wanneer u het codenummer van uw TV correct instelt terwijl de TV aan staat,
schakelt deze automatisch uit.
Opmerkingen
• Wanneer u een nieuw codenummer invoert, wordt het reeds ingevoerde
codenummer gewist.
• Wanneer de TV met een ander dan het voor de videorecorder geprogrammeerde
afstandsbedieningssysteem werkt, kan de TV niet met de afstandsbediening
worden bediend.
• Het codenummer kan veranderen als u de batterijen van de afstandsbediening
vervangt. Stel het codenummer telkens in wanneer u de batterijen vervangt.
De afstandsbediening instellen
15
filename[010GET.fm] model name1[SLV-SE820D/E] model name2[SLV-SE727E]
model name3[SLV-SX727D] model name4[SLV-SE720D/E] model name5[SLV-SX720D/E]
model name6[SLV-SE620D/E] model name7[SLV-SE220D]
[3-073-151-51 (1) NL]
Master Page : Left
Stap 3 : De videorecorder aansluiten
Als uw TV is voorzien van een Scart (EURO-AV) aansluiting, zie pagina 17.
Als uw TV niet is voorzien van een Scart (EURO-AV)
aansluiting
Netsnoer
AERIAL IN
naar stopcontact
Antennekabel (meegeleverd)
: Signaalverloop
1
Koppel de antennekabel los van uw
TV en sluit de kabel aan op op het
achterpaneel van de videorecorder.
2
Sluit
van de videorecorder aan op
de antenne-ingang van uw TV met
behulp van de meegeleverde
antennekabel.
3
Sluit het netsnoer aan op het stopcontact.
Opmerking
• Als de videorecorder alleen met een antennekabel is aangesloten op uw TV, moet u
uw TV afstemmen op de videorecorder (zie pagina 20).
16
De videorecorder aansluiten
filename[010GET.fm] model name1[SLV-SE820D/E] model name2[SLV-SE727E]
model name3[SLV-SX727D] model name4[SLV-SE720D/E] model name5[SLV-SX720D/E]
model name6[SLV-SE620D/E] model name7[SLV-SE220D]
[3-073-151-51 (1) NL]
Master Page : Right
Als uw TV is voorzien van een Scart (EURO-AV) aansluiting
AERIAL IN
Scart
(EURO-AV)
: Signaalverloop
Antennekabel (meegeleverd)
Netsnoer
Voorbereidingen
LINE-1 (EURO AV)
naar
stopcontact
Scart kabel (niet meegeleverd)
1
Koppel de antennekabel los van
uw TV en sluit de kabel aan op
op het achterpaneel van de
videorecorder.
2
Sluit
van de videorecorder aan
op de antenne-ingang van uw TV
met behulp van de meegeleverde
antennekabel.
3
Sluit LINE-1 (EURO AV) van de
videorecorder aan op de Scart
(EURO-AV) aansluiting van de
TV met behulp van de los
verkrijgbare Scart kabel.
Deze aansluiting verbetert de
beeld- en geluidskwaliteit.
Wanneer u het videobeeld wilt
bekijken, druk dan op t TV/
VIDEO om de VIDEO indicator
in het uitleesvenster te laten verschijnen.
4
Sluit het netsnoer aan op het stopcontact.
wordt vervolgd
De videorecorder aansluiten
17
filename[010GET.fm] model name1[SLV-SE820D/E] model name2[SLV-SE727E]
model name3[SLV-SX727D] model name4[SLV-SE720D/E] model name5[SLV-SX720D/E]
model name6[SLV-SE620D/E] model name7[SLV-SE220D]
[3-073-151-51 (1) NL]
Master Page : Left
Betreffende SMARTLINK-functies (niet beschikbaar op de SLVSE620D/E en de SE220D)
Als de aangesloten TV compatibel is
met SMARTLINK, MEGALOGIC*1,
EASYLINK*2, Q-Link*3, EURO
VIEW LINK*4 of T-V LINK*5, start
de videorecorder automatisch de
SMARTLINK nadat u de stappen op de vorige pagina heeft uitgevoerd (de
indicator verschijnt in het uitleesvenster van de videorecorder wanneer u
de TV aanzet). U beschikt over de volgende SMARTLINK-functies.
• Directe TV Opname
U kunt gemakkelijk het TV-programma waarnaar u kijkt opnemen
wanneer de videorecorder aan staat. Voor details, zie “Opnemen wat u op
TV aan het bekijken bent (Directe TV opname) (niet beschikbaar op de
SLV-SE620D/E en de SE220D)” op pagina 43.
• Eéntoetsweergave
Met ééntoetsweergave kunt u de weergave automatisch starten zonder de
TV aan te zetten. Voor details, zie “Automatisch beginnen met het
weergeven door op één toets te drukken (Eéntoetsweergave) (niet
beschikbaar op de SLV-SE620D/E en de SE220D)” op pagina 39.
• Eéntoetsmenu
Wanneer de videorecorder aan staat, kunt u automatisch de TV aan zetten,
de TV instellen op het videokanaal, en het schermbeeld van de
videorecorder afbeelden door op MENU op de afstandsbediening te
drukken.
• Eéntoetstimer
Wanneer de videorecorder aan staat, kunt u automatisch de TV aan zetten,
de TV op het videokanaal instellen, en het timeropnamemenu (het menu
TIMER PROGRAMMEREN of het menu SHOWVIEW) afbeelden door
op TIMER op de afstandsbediening te drukken.
Met TIMER in het EENVOUDIGE BEDIENING menu kunt u bepalen
welk timergestuurd opnamemenu er verschijnt (zie pagina 69).
• NexTView Download
U kunt het opnemen met de timer makkelijk instellen met behulp van de
NexTView Download-functie van uw TV. Raadpleeg hiervoor de
handleiding van uw TV.
*1 “MEGALOGIC” is een wettig gedeponeerd handelsmerk van Grundig
Corporation.
*2 “EASYLINK” is een handelsmerk van Philips Corporation.
*3 “Q-Link” is een handelsmerk van Panasonic Corporation.
*4 “EURO VIEW LINK” is een handelsmerk van Toshiba Corporation.
*5 “T-V LINK” is een handelsmerk van JVC Corporation.
Opmerking
• Niet alle TV’s zijn geschikt voor de bovengenoemde functies.
18
De videorecorder aansluiten
filename[010GET.fm] model name1[SLV-SE820D/E] model name2[SLV-SE727E]
model name3[SLV-SX727D] model name4[SLV-SE720D/E] model name5[SLV-SX720D/E]
model name6[SLV-SE620D/E] model name7[SLV-SE220D]
[3-073-151-51 (1) NL]
$DQYXOOHQGHDDQVOXLWLQJHQ
$8',25'/*
9RRUEHUHLGLQJHQ
2SHHQVWHUHRLQVWDOODWLH
QLHWEHVFKLNEDDURSGH
6/96('(HQGH
6('
8NXQWGHJHOXLGVNZDOLWHLW
YHUEHWHUHQGRRUHHQVWHUHR
LQVWDOODWLHDDQWHVOXLWHQGH
$8',25'/*]RDOVUHFKWV
DIJHEHHOG
/,1(,1
$XGLRNDEHOQLHWPHHJHOHYHUG
6LJQDDOYHUORRS
1DDUHHQVDWHOOLHWRI
GLJLWDOHWXQHUPHW/LQH
7KURXJKQLHW
/,1('(&(;7RI
EHVFKLNEDDURSGH6/9
/,1(
/,1('(&(;7
6('
287
0HWGH/LQH7KURXJKIXQFWLH
NXQWXPHWGH79
SURJUDPPD¶VEHNLMNHQYDQ
HHQVDWHOOLHWRIGLJLWDOHWXQHU
6FDUWNDEHOQLHWPHHJHOHYHUG
GLHRSGH]HYLGHRUHFRUGHURI
GH79LVDDQJHVORWHQRRNDO
6LJQDDOYHUORRS
VWDDWGHYLGHRUHFRUGHUXLW
$OVXGHVDWHOOLHWRIGLJLWDOH
WXQHULQVFKDNHOWVWXXUWGH]HYLGHRUHFRUGHUDXWRPDWLVFKKHWVLJQDDOYDQGH
VDWHOOLHWRIGLJLWDOHWXQHUQDDUGH79]RQGHU]HOILQWHVFKDNHOHQ
RI
6OXLWGHVDWHOOLHWRIGLJLWDOHWXQHUDDQRSGH/,1('(&(;7
/,1('(&(;7 DDQVOXLWLQJ]RDOVKLHUERYHQDDQJHJHYHQ
=HWGHYLGHRUHFRUGHUXLW
=HWGHVDWHOOLHWRIGLJLWDOHWXQHUHQGH79DDQRPHHQSURJUDPPDWH
EHNLMNHQ
2SPHUNLQJHQ
‡ 'H/LQH7KURXJKIXQFWLH]DOQLHWJRHGZHUNHQDOV63$$567$1'LQKHWPHQX
,167(//,1*RS$$1VWDDW=HW63$$567$1'RS8,7RPHHQJRHGHZHUNLQJ
WHJDUDQGHUHQ]LHSDJLQD
‡ 7LMGHQVKHWRSQHPHQNXQWXJHHQSURJUDPPD¶VEHNLMNHQRSGH79WHQ]LMXHHQ
SURJUDPPDRSQHHPWYDQDIHHQVDWHOOLHWRIGLJLWDOHWXQHU
‡ +HWLVPRJHOLMNGDWGH]HIXQFWLHQLHWZHUNWELMEHSDDOGHW\SHVVDWHOOLHWRIGLJLWDOH
WXQHUV
‡ :DQQHHUGHYLGHRUHFRUGHUXLWVWDDWGLHQWXGH79LQWHVWHOOHQRSKHWYLGHRNDQDDO
$OOHHQELMGH6/96('(
$OOHHQELMGH6/96((6;'6('(6;'(6((HQ6('
'HYLGHRUHFRUGHUDDQVOXLWHQ
Master Page : Left
Stap 4 : De videorecorder instellen met
Automatische Instelling
Voordat u de videorecorder voor het eerst gebruikt, moet u die instellen met
Automatische Instelling. Met deze functie kunt u de taal voor het schermmenu, de
TV-kanalen, de gidskanalen voor het ShowView systeem* en de klok van de
videorecorder* automatisch instellen.
1
Zet de TV aan en stem af op het videokanaal.
Indien uw TV geen Scart (EURO-AV) aansluiting heeft, moet u hem
afstemmen op kanaal 32 (het initiële RF-kanaal voor deze
videorecorder). Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw TV voor
de afstemprocedure. Als het beeld niet helder is, zie “Het RFkanaal wijzigen” op pagina 22.
2
Sluit het netsnoer aan op het
stopcontact.
De videorecorder wordt
automatisch ingeschakeld en de
taalafkortingen verschijnt op het
scherm.
GB
ES
NL
FI
S E L E CT
SET
De afkortingen voor de talen
zijn als volgt:
3
OK
20
DE
IT
SE
GR
:
: OK
FR
PT
DK
TR
EXIT
: M E NU
Afkorting
Taal
Afkorting
Taal
GB
Engels
SE
Zweeds
ES
Spaans
GR
Grieks
NL
Nederlands
FR
Frans
FI
Fins
PT
Portugees
DE
Duits
DK
Deens
IT
Italiaans
TR
Turks
Druk op M/m/</, om de afkorting van de taal uit de tabel in
stap 2 te kiezen en druk op OK.
Het bericht voor de automatische instelfunctie verschijnt.
De videorecorder instellen met Automatische Instelling
filename[010GET.fm] model name1[SLV-SE820D/E] model name2[SLV-SE727E]
model name3[SLV-SX727D] model name4[SLV-SE720D/E] model name5[SLV-SX720D/E]
model name6[SLV-SE620D/E] model name7[SLV-SE220D]
[3-073-151-51 (1) NL]
Master Page : Right
OK
Druk op OK.
Het LANDEN KEUZE menu*
verschijnt.
L A NDE N K E UZE
A
B
DK
FI N
D
NL
K I E ZE N :
SET
: OK
De afkortingen van de landen
zijn als volgt:
5
OK
I
N
P
E
S
CH
TR
GR
HU
PL
CZ
OTHE RS
V E RL A TE N : M E NU
Afkorting
Land
Afkorting
Land
A
Oostenrijk
E
Spanje
B
België
S
Zweden
DK
Denemarken
CH
Zwitserland
FIN
Finland
TR
Turkije
D
Duitsland
GR
Griekenland
NL
Nederland
HU
Hongarije
I
Italië
PL
Polen
N
Noorwegen
CZ
Tsjechië
P
Portugal
Voorbereidingen
4
Voor SLV-SE820D/E, SE727E,
SX727D, SE720D/E, SX720D/E
en SE220D
A UTO- I NS TE L L E N
Druk op M/m/</, om de
E V E N GE DUL D S . V . P
afkorting van de taal uit de tabel in
40%
stap 4 te kiezen en druk op OK.
Kies OTHERS als uw land niet
V E RL A TE N : M E NU
verschijnt.
De videorecorder begint te zoeken naar alle ontvangbare kanalen en
programmeert ze (in de juiste volgorde voor uw streek).
Om de volgorde van de kanalen te veranderen of ongewenste
programmaposities te deactiveren, zie “Programmaposities
wijzigen/deactiveren” op pagina 30.
Na het zoeken of laden verschijnt de huidige tijd voor alle zenders
die een tijdsignaal versturen. Stel de klok handmatig in als de tijd
niet verschijnt. Zie “Instellen van de klok” op pagina 23.
Voor SLV-SE620D/E
Het klokinstelmenu verschijnt. Zie “Instellen van de klok” op
pagina 23.
wordt vervolgd
De videorecorder instellen met Automatische Instelling
21
filename[010GET.fm] model name1[SLV-SE820D/E] model name2[SLV-SE727E]
model name3[SLV-SX727D] model name4[SLV-SE720D/E] model name5[SLV-SX720D/E]
model name6[SLV-SE620D/E] model name7[SLV-SE220D]
[3-073-151-51 (1) NL]
Master Page : Left
Automatische Instelling annuleren
Druk op MENU.
Het RF-kanaal wijzigen
Indien er geen helder beeld op het TV-scherm verschijnt, moet u het RFkanaal op de videorecorder en de TV wijzigen. Kies INSTELLEN in het
menu en druk op M/m om VCR UITGANG CH te laten oplichten en druk op
,. Kies het RF-kanaal door op de M/m toetsen te drukken. Stem dan de
TV af op het nieuwe RF-kanaal tot een helder beeld verschijnt.
Tip
• Om voor het schermmenu een andere taal te kiezen dan de taal die is vooringesteld
met Automatische Instelling, zie pagina 26.
Opmerkingen
• Wanneer u Automatische Instelling gebruikt, worden sommige instellingen
(ShowView*, timer, enz.) teruggesteld. Deze instellingen moeten dan opnieuw
worden verricht.
• Het automatische voorinstellen begint alleen automatisch nadat u de stekker van
het netsnoer voor het eerst in het stopcontact hebt gestoken nadat u de
videorecorder hebt aangeschaft.
• Na het gebruik van de automatische instelfunctie verschijnen de taalafkortingen
niet automatisch wanneer u het netsnoer opnieuw aansluit. Om de automatische
instelfunctie opnieuw te gebruiken, drukt u op MENU en vervolgens op M/m/</
, om INSTELLEN te laten oplichten en druk dan op OK. Druk op M/m om
AUTO-INSTELLEN te laten oplichten en herhaal de procedure vanaf stap 4.
• U kunt het automatisch voorinstellen uitvoeren door ononderbroken gedurende 5
seconden of langer op x (stop) te drukken op de videorecorder zonder dat een
videoband is geplaatst.
* niet beschikbaar op de SLV-SE620D/E
22
De videorecorder instellen met Automatische Instelling
filename[010GET.fm] model name1[SLV-SE820D/E] model name2[SLV-SE727E]
model name3[SLV-SX727D] model name4[SLV-SE720D/E] model name5[SLV-SX720D/E]
model name6[SLV-SE620D/E] model name7[SLV-SE220D]
[3-073-151-51 (1) NL]
Master Page : Right
Voor timergestuurde opname moeten de tijd en de datum op de videorecorder correct
zijn ingesteld.
Automatische Klokinstelling* werkt alleen wanneer een zender in uw streek een
tijdsignaal uitzendt.
Voorbereidingen
Instellen van de klok
Voor u begint...
• Zet de videorecorder en de TV aan.
• Stem de TV af op het videokanaal.
• Zie “Onderdelen en bedieningselementen” voor de plaats van de toetsen.
1
MENU
Druk op MENU en vervolgens op
M/m/</, om KLOK
INSTELLEN te laten oplichten en
druk op OK.
12 :00
1 / JAN / 2 0 0 2
DI
A UTO K L OK
: AAN
OK
K I E ZE N :
E I NDE : OK
2
SET :
V E RL A TE N : M E NU
Druk op M/m om de uren in te
stellen.
OK
18 :00
1 / JAN / 2 0 0 2
DI
A UTO K L OK
K I E ZE N :
E I NDE : OK
3
OK
: AAN
SET :
V E RL A TE N : M E NU
Druk op , om de minuten te
kiezen en stel dan de minuten in
door op M/m te drukken.
18 :30
1 / JAN / 2 0 0 2
DI
A UTO K L OK
K I E ZE N :
E I NDE : OK
: AAN
SET :
V E RL A TE N : M E NU
wordt vervolgd
Instellen van de klok
23
filename[010GET.fm] model name1[SLV-SE820D/E] model name2[SLV-SE727E]
model name3[SLV-SX727D] model name4[SLV-SE720D/E] model name5[SLV-SX720D/E]
model name6[SLV-SE620D/E] model name7[SLV-SE220D]
[3-073-151-51 (1) NL]
Master Page : Left
4
OK
5
6
Stel achtereenvolgens dag, maand
en jaar in door op , te drukken om
ze te selecteren, druk vervolgens op
M/m om de cijfers te kiezen en druk
dan op ,.
De dag van de week wordt
automatisch ingesteld.
Druk op M/m om AAN te kiezen
voor het instellen van de
automatische klokinstelfunctie*.
De videorecorder stelt de klok
automatisch in via het kanaal tussen
PR 1 en PR 5 dat het tijdsignaal
uitzendt.
Kies UIT wanneer u Automatische
Klokinstelling niet nodig hebt.
MENU
18 :30
2 8 / SEP / 2 0 0 2
ZA T
A UTO K L OK
K I E ZE N :
E I NDE : OK
18 :30
SET :
V E RL A TE N : M E NU
2 8 / SEP / 2 0 0 2
ZA T
A UTO K L OK
K I E ZE N :
E I NDE : OK
: AAN
: AAN
SET :
V E RL A TE N : M E NU
Druk op MENU om het menu te verlaten.
Tips
• Als u AUTO KLOK* op AAN zet, wordt Automatische Klokinstelling geactiveerd
wanneer de videorecorder wordt uitgeschakeld. De tijd wordt automatisch
ingesteld op basis van het tijdsignaal van de zender.
• Om de cijfers tijdens het instellen te wijzigen, drukt u op < om terug te keren
naar het item dat u wilt wijzigen en kiest u de cijfers door op M/m te drukken.
* niet beschikbaar op de SLV-SE620D/E
24
Instellen van de klok
filename[010GET.fm] model name1[SLV-SE820D/E] model name2[SLV-SE727E]
model name3[SLV-SX727D] model name4[SLV-SE720D/E] model name5[SLV-SX720D/E]
model name6[SLV-SE620D/E] model name7[SLV-SE220D]
[3-073-151-51 (1) NL]
Master Page : Right
SE220D)
U kunt de voorinstellingen van uw TV-tuner naar deze videorecorder laden met
behulp van de SMARTLINK aansluiting en de videorecorder afstemmen op basis van
die gegevens.
Voorbereidingen
Laden van de voorinstellingen van de TVtuner (niet beschikbaar op de SLV-SE620D/E en de
Voor u begint...
• Zet de videorecorder en de TV aan.
• Stem de TV af op het videokanaal.
• Zie “Onderdelen en bedieningselementen” voor de plaats van de toetsen.
1
MENU
Druk op MENU en vervolgens op
M/m/</, om INSTELLEN te
laten oplichten en druk op OK.
A UTO- I NS TE L L E N
HA ND- I NS TE L L E N
S M A RTL I NK
V CR UI TGA NG CH
:32
OK
K I E ZE N :
E I NDE : OK
2
Druk op M/m om SMARTLINK te
laten oplichten en druk vervolgens
op ,.
SET :
V E RL A TE N : M E NU
S M A RTL I NK
OV E RNE M E N V A N DE
TV - K A NA L E N
DI RE CTE TV OP NA M E : UI T
K I E ZE N :
E I NDE : OK
3
OK
Druk op M/m om OVERNEMEN
VAN DE TV-KANALEN te laten
oplichten en druk vervolgens op
,. De voorinstellingen
laadfunctie begint en de
indicator knippert in het
uitleesvenster tijdens het laden.
SET :
V E RL A TE N : M E NU
OV E RNE M E N V A N DE
TV - K A NA L E N
E V E N GE DUL D S . V . P
40%
E I NDE
: OK
S TA RT :
V E RL A TE N : M E NU
Laden van de voorinstellingen van de TV-tuner (niet beschikbaar op de SLV-SE620D/E en de
SE220D)
25
filename[010GET.fm] model name1[SLV-SE820D/E] model name2[SLV-SE727E]
model name3[SLV-SX727D] model name4[SLV-SE720D/E] model name5[SLV-SX720D/E]
model name6[SLV-SE620D/E] model name7[SLV-SE220D]
[3-073-151-51 (1) NL]
Master Page : Left
Taal kiezen
De scherm-menutaal die met Automatische Instelling werd gekozen, kan worden
gewijzigd.
Voor u begint...
• Zet de videorecorder en de TV aan.
• Stem de TV af op het videokanaal.
• Zie “Onderdelen en bedieningselementen” voor de plaats van de toetsen.
1
MENU
Druk op MENU en vervolgens op
M/m/</, om TAALKEUZE te
laten oplichten en druk op OK.
GB
ES
NL
FI
DE
IT
SE
GR
FR
PT
DK
TR
OK
K I E ZE N :
SET
: OK
2
V E RL A TE N : M E NU
Druk op M/m/</, om de afkorting voor de gewenste taal in te
tabel op pagina 20 te laten oplichten en druk vervolgens op OK.
OK
26
Taal kiezen
filename[010GET.fm] model name1[SLV-SE820D/E] model name2[SLV-SE727E]
model name3[SLV-SX727D] model name4[SLV-SE720D/E] model name5[SLV-SX720D/E]
model name6[SLV-SE620D/E] model name7[SLV-SE220D]
[3-073-151-51 (1) NL]
Master Page : Right
Kanalen die niet met Automatische Instelling konden worden vooringesteld, kunt u
handmatig voorinstellen.
Voor u begint...
• Zet de videorecorder en de TV aan.
• Stem de TV af op het videokanaal.
• Zie “Onderdelen en bedieningselementen” voor de plaats van de toetsen.
1
MENU
Druk op MENU en vervolgens op
M/m/</, om INSTELLEN te
laten oplichten en druk op OK.
A UTO- I NS TE L L E N
HA ND- I NS TE L L E N
S M A RTL I NK
V CR UI TGA NG CH
Voorbereidingen
Kanalen voorinstellen
:32
OK
K I E ZE N :
E I NDE : OK
2
OK
Druk op M/m om HANDINSTELLEN te laten oplichten en
druk vervolgens op ,.
SET :
V E RL A TE N : M E NU
TV ZE NDE R OV E RZI CHT
PR
1
2
3
4
5
CH
027
029
030
032
NA A M
AAB–
L MN –
CDE –
I J K–
V E RP L . : CL E A R
3
OK
Druk op M/m om de rij die u wilt
voorinstellen te laten oplichten en
druk vervolgens op ,.
Om andere pagina’s voor
programmapositie 6 t/m 80 te laten
verschijnen, drukt u herhaaldelijk
op M/m.
DE C
UI T
UI T
UI T
UI T
V E RW I S S E L : OK
V E RL . : M E NU
M E T DE HA ND A FS TE M M E N
PR
CH
FI J N
DE CODE R
NA A M
K I E ZE N :
E I NDE : OK
:
:
:
:
:
5
–––
–
UI T
––––
SET :
V E RL A TE N : M E NU
wordt vervolgd
Kanalen voorinstellen
27
filename[010GET.fm] model name1[SLV-SE820D/E] model name2[SLV-SE727E]
model name3[SLV-SX727D] model name4[SLV-SE720D/E] model name5[SLV-SX720D/E]
model name6[SLV-SE620D/E] model name7[SLV-SE220D]
[3-073-151-51 (1) NL]
Master Page : Left
4
Druk herhaaldelijk op </, tot
het gewenste kanaal verschijnt.
OK
M E T DE HA ND A FS TE M M E N
PR
CH
FI J N
DE CODE R
NA A M
:
:
:
:
:
K I E ZE N :
E I NDE : OK
5
OK
Druk op M/m om NAAM te laten
oplichten en druk vervolgens op
,.
SET :
V E RL A TE N : M E NU
M E T DE HA ND A FS TE M M E N
PR
CH
FI J N
DE CODE R
NA A M
:
:
:
:
:
K I E ZE N :
E I NDE : OK
6
OK
Voer de zendernaam in.
1 Druk op M/m om een teken te
kiezen.
Bij elke druk op M verandert het
teken zoals hieronder afgebeeld.
AtBt…tZt0t1t
…t9tA
5
033
–
UI T
––––
5
033
–
UI T
––––
SET :
V E RL A TE N : M E NU
M E T DE HA ND A FS TE M M E N
PR
CH
FI J N
DE CODE R
NA A M
K I E ZE N :
E I NDE : OK
:
:
:
:
:
5
033
–
UI T
O– – –
SET :
V E RL A TE N : M E NU
2 Druk op , om het volgende
teken in te stellen.
De volgende positie knippert.
Om een teken te corrigeren, drukt u op </, tot het teken dat u
wilt corrigeren knippert en verander het dan.
Een zendernaam kan maximum 4 tekens lang zijn.
7
Druk op OK om de zendernaam te bevestigen.
OK
8
28
Druk op MENU om het menu te verlaten.
MENU
Kanalen voorinstellen
filename[010GET.fm] model name1[SLV-SE820D/E] model name2[SLV-SE727E]
model name3[SLV-SX727D] model name4[SLV-SE720D/E] model name5[SLV-SX720D/E]
model name6[SLV-SE620D/E] model name7[SLV-SE220D]
[3-073-151-51 (1) NL]
Master Page : Right
Tips
• Om de programmapositie voor de decoder in te stellen, zie “Instellen van de
betaal-/abonnee-TV decoder (niet beschikbaar op de SLV-SE620D)” op pagina 35.
• De videorecorder moet kanaalinformatie ontvangen om de zendernamen
automatisch af te beelden.*
Voorbereidingen
Als het beeld onscherp is
Als het beeld onscherp is, kunt u echter ook handmatig afstemmen (FIJN).
Druk na stap 4 op M/m om FIJN te kiezen. Druk op </, om een scherp
beeld te bekomen en druk vervolgens op MENU om het menu te verlaten.
Opmerking
• Bij het gebruik van FIJN kan het menu moeilijk leesbaar zijn doordat het wordt
gestoord door het ontvangstbeeld.
* niet beschikbaar op de SLV-SE620D
Kanalen voorinstellen
29
filename[010GET.fm] model name1[SLV-SE820D/E] model name2[SLV-SE727E]
model name3[SLV-SX727D] model name4[SLV-SE720D/E] model name5[SLV-SX720D/E]
model name6[SLV-SE620D/E] model name7[SLV-SE220D]
[3-073-151-51 (1) NL]
Master Page : Left
Programmaposities wijzigen/deactiveren
Na het instellen van de zenders kunt u de programmaposities naar believen wijzigen.
Ongebruikte of ongewenste programmaposities kunt u deactiveren.
U kunt ook de zendernamen wijzigen. Zendernamen die niet verschijnen kunnen
handmatig worden ingevoerd.
Programmaposities wijzigen
Voor u begint...
• Zet de videorecorder en de TV aan.
• Stem de TV af op het videokanaal.
• Zie “Onderdelen en bedieningselementen” voor de plaats van de toetsen.
1
MENU
Druk op MENU en vervolgens op
M/m/</, om INSTELLEN te
laten oplichten en druk op OK.
A UTO- I NS TE L L E N
HA ND- I NS TE L L E N
S M A RTL I NK
V CR UI TGA NG CH
:32
OK
K I E ZE N :
E I NDE : OK
2
OK
Druk op M/m om HANDINSTELLEN te laten oplichten en
druk vervolgens op ,.
SET :
V E RL A TE N : M E NU
TV ZE NDE R OV E RZI CHT
PR
1
2
3
4
5
CH
027
029
030
032
NA A M
AAB–
L MN –
CDE –
I J K–
V E RP L . : CL E A R
3
OK
30
Druk op M/m om de rij waarin u de
programmapositie wilt wijzigen te
laten oplichten.
Om andere pagina’s voor
programmapositie 6 t/m 80 te laten
verschijnen, drukt u herhaaldelijk
op M/m.
DE C
UI T
UI T
UI T
UI T
V E RW I S S E L : OK
V E RL . : M E NU
TV ZE NDE R OV E RZI CHT
PR
1
2
3
4
5
CH
027
029
030
032
NA A M
AAB–
L MN –
CDE –
I J K–
V E RP L . : CL E A R
DE C
UI T
UI T
UI T
UI T
V E RW I S S E L : OK
V E RL . : M E NU
Programmaposities wijzigen/deactiveren
filename[010GET.fm] model name1[SLV-SE820D/E] model name2[SLV-SE727E]
model name3[SLV-SX727D] model name4[SLV-SE720D/E] model name5[SLV-SX720D/E]
model name6[SLV-SE620D/E] model name7[SLV-SE220D]
[3-073-151-51 (1) NL]
Master Page : Right
OK
Druk op OK en vervolgens op M/m
om naar de gewenste
programmapositie te gaan.
TV ZE NDE R OV E RZI CHT
PR
1
2
3
4
5
CH
027
NA A M
AAB–
DE C
UI T
030
032
029
CDE –
I J K–
L MN –
UI T
UI T
UI T
V E RW I S S E L : OK
V E RL . : M E NU
5
Voorbereidingen
4
Druk op OK om de instelling te bevestigen.
OK
6
7
Herhaal stap 3 t/m 5 om de programmapositie van een andere
zender te wijzigen.
Druk op MENU om het menu te verlaten.
MENU
Ongewenste programmaposities deactiveren
Na het voorinstellen van kanalen kunnen ongebruikte programmaposities worden
gedeactiveerd. De gedeactiveerde posities worden dan overgeslagen wanneer u op de
PROG +/– toetsen drukt.
Voor u begint...
• Zet de videorecorder en de TV aan.
• Stem de TV af op het videokanaal.
• Zie “Onderdelen en bedieningselementen” voor de plaats van de toetsen.
1
MENU
Druk op MENU en vervolgens op
M/m/</, om INSTELLEN te
laten oplichten en druk op OK.
A UTO- I NS TE L L E N
HA ND- I NS TE L L E N
S M A RTL I NK
V CR UI TGA NG CH
:32
OK
K I E ZE N :
E I NDE : OK
SET :
V E RL A TE N : M E NU
wordt vervolgd
Programmaposities wijzigen/deactiveren
31
filename[010GET.fm] model name1[SLV-SE820D/E] model name2[SLV-SE727E]
model name3[SLV-SX727D] model name4[SLV-SE720D/E] model name5[SLV-SX720D/E]
model name6[SLV-SE620D/E] model name7[SLV-SE220D]
[3-073-151-51 (1) NL]
Master Page : Left
2
OK
Druk op M/m om HANDINSTELLEN te laten oplichten en
druk vervolgens op ,.
TV ZE NDE R OV E RZI CHT
PR
1
2
3
4
5
CH
027
029
030
032
NA A M
AAB–
L MN –
CDE –
I J K–
V E RP L . : CL E A R
3
OK
Druk op M/m om de rij te laten
oplichten die u wilt deactiveren.
Om andere pagina’s voor
programmapositie 6 t/m 80 te laten
verschijnen, drukt u herhaaldelijk
op M/m.
CLEAR
Druk op CLEAR.
De gekozen rij wordt gewist zoals
hiernaast afgebeeld.
PR
1
2
3
4
5
CH
027
029
030
032
NA A M
AAB–
L MN –
CDE –
I J K–
6
DE C
UI T
UI T
UI T
UI T
V E RW I S S E L : OK
V E RL . : M E NU
TV ZE NDE R OV E RZI CHT
PR
1
2
3
4
5
CH
027
NA A M
AAB–
DE C
UI T
030
032
CDE –
I J K–
UI T
UI T
V E RP L . : CL E A R
5
V E RW I S S E L : OK
V E RL . : M E NU
TV ZE NDE R OV E RZI CHT
V E RP L . : CL E A R
4
DE C
UI T
UI T
UI T
UI T
V E RW I S S E L : OK
V E RL . : M E NU
Herhaal stap 3 en 4 voor andere programmaposities die u wilt
deactiveren.
MENU
Druk op MENU om het menu te verlaten.
Opmerking
• Kies de programmapositie die u wilt deactiveren zorgvuldig. Als u een
programmapositie per vergissing deactiveert, moet u dit kanaal weer handmatig
instellen.
32
Programmaposities wijzigen/deactiveren
filename[010GET.fm] model name1[SLV-SE820D/E] model name2[SLV-SE727E]
model name3[SLV-SX727D] model name4[SLV-SE720D/E] model name5[SLV-SX720D/E]
model name6[SLV-SE620D/E] model name7[SLV-SE220D]
[3-073-151-51 (1) NL]
Master Page : Right
Zendernamen wijzigen (niet beschikbaar op de SLV-SE620D/E)
Voor u begint...
• Zet de videorecorder en de TV aan.
• Stem de TV af op het videokanaal.
• Zie “Onderdelen en bedieningselementen” voor de plaats van de toetsen.
1
MENU
Druk op MENU en vervolgens op
M/m/</, om INSTELLEN te
laten oplichten en druk op OK.
A UTO- I NS TE L L E N
HA ND- I NS TE L L E N
S M A RTL I NK
V CR UI TGA NG CH
Voorbereidingen
U kunt zendernamen wijzigen of invoeren (maximum 4 tekens). De videorecorder
moet kanaalinformatie ontvangen om zendernamen automatisch te laten verschijnen.
:32
OK
K I E ZE N :
E I NDE : OK
2
OK
Druk op M/m om HANDINSTELLEN te laten oplichten en
druk vervolgens op ,.
SET :
V E RL A TE N : M E NU
TV ZE NDE R OV E RZI CHT
PR
1
2
3
4
5
CH
027
029
030
032
033
NA A M
AAB–
L MN –
CDE –
I J K–
––––
V E RP L . : CL E A R
3
OK
4
OK
Druk op M/m om de rij waarin u de
zendernaam wilt wijzigen of
invoeren te laten oplichten en druk
vervolgens op ,.
Om andere pagina’s voor
programmapositie 6 t/m 80 te laten
verschijnen, drukt u herhaaldelijk
op M/m.
Druk op M/m om NAAM te laten
oplichten en druk vervolgens op
,.
DE C
UI T
UI T
UI T
UI T
UI T
V E RW I S S E L : OK
V E RL . : M E NU
M E T DE HA ND A FS TE M M E N
PR
CH
FI J N
DE CODE R
NA A M
:
:
:
:
:
K I E ZE N :
E I NDE : OK
5
033
–
UI T
––––
SET :
V E RL A TE N : M E NU
M E T DE HA ND A FS TE M M E N
PR
CH
FI J N
DE CODE R
NA A M
K I E ZE N :
E I NDE : OK
:
:
:
:
:
5
033
–
UI T
––––
SET :
V E RL A TE N : M E NU
wordt vervolgd
Programmaposities wijzigen/deactiveren
33
filename[010GET.fm] model name1[SLV-SE820D/E] model name2[SLV-SE727E]
model name3[SLV-SX727D] model name4[SLV-SE720D/E] model name5[SLV-SX720D/E]
model name6[SLV-SE620D/E] model name7[SLV-SE220D]
[3-073-151-51 (1) NL]
Master Page : Left
5
OK
Voer de zendernaam in.
1 Druk op M/m om een teken te
kiezen.
Bij elke druk op M verandert het
teken zoals hieronder afgebeeld.
AtBt…tZt0t1t
…t9tA
M E T DE HA ND A FS TE M M E N
PR
CH
FI J N
DE CODE R
NA A M
K I E ZE N :
E I NDE : OK
:
:
:
:
:
5
033
–
UI T
O– – –
SET :
V E RL A TE N : M E NU
2 Druk op , om het volgende
teken in te stellen.
De volgende positie knippert.
Om een teken te corrigeren, drukt u op </, tot het teken dat u
wilt corrigeren knippert en verander het dan.
Een zendernaam kan maximum 4 tekens lang zijn.
6
Druk op OK om de nieuwe naam te bevestigen.
OK
7
34
Druk op MENU om het menu te verlaten.
MENU
Programmaposities wijzigen/deactiveren
filename[010GET.fm] model name1[SLV-SE820D/E] model name2[SLV-SE727E]
model name3[SLV-SX727D] model name4[SLV-SE720D/E] model name5[SLV-SX720D/E]
model name6[SLV-SE620D/E] model name7[SLV-SE220D]
[3-073-151-51 (1) NL]
Master Page : Right
U kunt betaal-/abonnee-TV programma’s bekijken of opnemen wanneer een decoder
(niet meegeleverd) op de videorecorder is aangesloten.
Voorbereidingen
Instellen van de betaal-/abonnee-TV
decoder (niet beschikbaar op de SLV-SE620D)
Een decoder aansluiten
Scart kabel
(niet meegeleverd)
Betaal-/abonneeTV decoder
Scart
(EURO-AV)
LINE-3 (DEC/EXT)*1 of
LINE-2 (DEC/EXT)*2
LINE-1 (EURO AV)
AERIAL IN
Antennekabel (meegeleverd)
Scart
(EURO-AV)
Scart kabel (niet meegeleverd)
: Signaalverloop
Betaal-/abonnee-TV kanalen instellen
Om betaal-/abonnee-TV programma’s te bekijken of op te nemen, stelt u uw
videorecorder via het schermmenu in om deze kanalen te ontvangen.
Volg de onderstaande procedure om de kanalen correct in te stellen.
Voor u begint...
• Zet de videorecorder, de TV en de decoder aan.
• Stem de TV af op het videokanaal.
• Zie “Onderdelen en bedieningselementen” voor de plaats van de toetsen.
wordt vervolgd
Instellen van de betaal-/abonnee-TV decoder (niet beschikbaar op de SLV-SE620D)
35
filename[010GET.fm] model name1[SLV-SE820D/E] model name2[SLV-SE727E]
model name3[SLV-SX727D] model name4[SLV-SE720D/E] model name5[SLV-SX720D/E]
model name6[SLV-SE620D/E] model name7[SLV-SE220D]
[3-073-151-51 (1) NL]
Master Page : Left
1
MENU
Druk op MENU en vervolgens op
M/m/</, om INSTELLEN te
laten oplichten en druk op OK.
A UTO- I NS TE L L E N
HA ND- I NS TE L L E N
S M A RTL I NK
V CR UI TGA NG CH
:32
OK
K I E ZE N :
E I NDE : OK
2
OK
Druk op M/m om HANDINSTELLEN te laten oplichten en
druk vervolgens op ,.
SET :
V E RL A TE N : M E NU
TV ZE NDE R OV E RZI CHT
PR
1
2
3
4
5
CH
027
029
030
032
033
NA A M
AAB–
L MN –
CDE –
I J K–
––––
V E RP L . : CL E A R
3
OK
4
Druk op M/m om de rij die u wilt
instellen voor de decoder te laten
oplichten en druk vervolgens op
,.
Om de posities 6 t/m 80 af te
beelden, drukt u herhaaldelijk op
M/m.
Druk op M/m om DECODER te
laten oplichten.
OK
:
:
:
:
:
K I E ZE N :
E I NDE : OK
OK
SET :
V E RL A TE N : M E NU
:
:
:
:
:
5
033
–
UI T
––––
SET :
V E RL A TE N : M E NU
M E T DE HA ND A FS TE M M E N
PR
CH
FI J N
DE CODE R
NA A M
K I E ZE N :
E I NDE : OK
36
5
033
–
UI T
––––
M E T DE HA ND A FS TE M M E N
PR
CH
FI J N
DE CODE R
NA A M
Druk op , om DECODER op
AAN te zetten, en druk vervolgens
op OK.
V E RW I S S E L : OK
V E RL . : M E NU
M E T DE HA ND A FS TE M M E N
PR
CH
FI J N
DE CODE R
NA A M
K I E ZE N :
E I NDE : OK
5
DE C
UI T
UI T
UI T
UI T
UI T
:
:
:
:
:
5
033
–
AAN
––––
SET :
V E RL A TE N : M E NU
Instellen van de betaal-/abonnee-TV decoder (niet beschikbaar op de SLV-SE620D)
filename[010GET.fm] model name1[SLV-SE820D/E] model name2[SLV-SE727E]
model name3[SLV-SX727D] model name4[SLV-SE720D/E] model name5[SLV-SX720D/E]
model name6[SLV-SE620D/E] model name7[SLV-SE220D]
[3-073-151-51 (1) NL]
Master Page : Right
Druk op MENU om het menu te verlaten.
MENU
Opmerkingen
• Om bij het bekijken van betaal-/abonnee-TV programma’s ondertitels op het
scherm te laten verschijnen, dienen de decoder en de videorecorder evenals de
videorecorder en de TV te zijn aangesloten met 21-pins Scart kabels die
compatibel zijn met RGB-signalen. Ondertitels kunnen niet worden opgenomen
met de videorecorder.
• Wanneer u betaal-/abonnee-TV programma’s bekijkt via de RFU ingang van de
TV, druk dan op t TV/VIDEO zodat de VIDEO indicator verschijnt in het
uitleesvenster.
Voorbereidingen
6
*1 Alleen bij de SLV-SE820D/E
*2 Alleen bij de SLV-SE727E, SX727D, SE720D/E, SX720D/E, SE620E en SE220D
Instellen van de betaal-/abonnee-TV decoder (niet beschikbaar op de SLV-SE620D)
37
filename[010GET.fm] model name1[SLV-SE820D/E] model name2[SLV-SE727E]
model name3[SLV-SX727D] model name4[SLV-SE720D/E] model name5[SLV-SX720D/E]
model name6[SLV-SE620D/E] model name7[SLV-SE220D]
[3-073-151-51 (1) NL]
Master Page : Left(TOP)
Basisbediening
Een band afspelen
Voor u begint...
• Zie “Onderdelen en bedieningselementen” voor de plaats van de toetsen.
1
Zet de TV aan en stem af op het videokanaal.
2
Plaats een band.
De videorecorder wordt ingeschakeld
en start automatisch de weergave van
een band indien het wispreventienokje
daarvan is verwijderd.
3
Druk op H (weergave).
Als de band ten einde is, wordt deze automatisch teruggespoeld.
OK
Aanvullende bediening
Om
Druk op:
de weergave te stoppen
x (stop)
de weergave tijdelijk te
onderbreken
X (pauze)
de weergave na een pauze te
hervatten
X (pauze) of H (weergave)
de band snel vooruit te spoelen
M (snel vooruitspoelen) in de stopstand
de band achteruit te spoelen
m (achteruitspoelen) in de stopstand
de cassette te verwijderen
Z (verwijderen)
De tijdteller gebruiken
Druk op CLEAR op het punt dat u later op de band wilt terugvinden. De
teller in het uitleesvenster wordt teruggezet op “0:00:00” of “00:00”. Zoek
daarna het punt met behulp van de teller.
Uren
Druk op
38
Minuten Seconden
Uren
Minuten
DISPLAY om de teller op het TV-scherm te laten verschijnen.
Een band afspelen
filename[010BAS.fm] model name1[SLV-SE820D/E] model name2[SLV-SE727E]
model name3[SLV-SX727D] model name4[SLV-SE720D/E] model name5[SLV-SX720D/E]
model name6[SLV-SE620D/E] model name7[SLV-SE220D]
[3-073-151-51 (1) NL]
Master Page : Right
Automatisch beginnen met het weergeven door op één
toets te drukken (Eéntoetsweergave) (niet beschikbaar op
de SLV-SE620D/E en de SE220D)
Basisbediening
Opmerkingen
• Elke keer wanneer er een band wordt geplaatst, wordt de teller teruggezet op
“0:00:00” of “00:00”.
• De teller stopt met tellen wanneer een onbespeeld gedeelte wordt bereikt.
• Afhankelijk van uw TV kan het volgende zich voordoen bij het afspelen van een in
NTSC opgenomen band:
– Het beeld wordt zwart/wit.
– Het beeld trilt.
– Er verschijnt geen beeld op het TV-scherm.
– Er verschijnen horizontale zwarte strepen op het TV-scherm.
– De kleurintensiteit neemt toe of af.
• Banden opgenomen in de LP modus kunnen niet worden weergegeven op de SLVSE220D.
• Terwijl het menu op het TV-scherm wordt ingesteld, werken de weergavetoetsen
op de afstandsbediening niet.
Als u gebruik maakt van de SMARTLINK aansluiting, kunt u automatisch
de TV aanzetten, de TV op het videokanaal instellen, en met de weergave
beginnen door op één toets te drukken.
1 Plaats een band.
2
De videorecorder schakelt automatisch in.
Als u een band plaatst waarvan het wispreventienokje is verwijderd,
schakelt de TV in en wordt automatisch afgestemd op het videokanaal.
De weergave start automatisch.
Druk op H (weergave).
De TV schakelt in en wordt automatisch afgestemd op het videokanaal.
De weergave start.
Tip
• Als er reeds een band in de videorecorder is geplaatst, drukt u op ?/1 om de
videorecorder eerst in te schakelen. Als u op H (weergave) drukt, wordt
automatisch achtereenvolgens de TV aangezet, de TV op het videokanaal
ingesteld, en met de weergave begonnen.
Opmerking
• Als u gebruik maakt van Eéntoetsweergave, moet u de TV aan of in de wachtstand
laten.
Een band afspelen
39
filename[010BAS.fm] model name1[SLV-SE820D/E] model name2[SLV-SE727E]
model name3[SLV-SX727D] model name4[SLV-SE720D/E] model name5[SLV-SX720D/E]
model name6[SLV-SE620D/E] model name7[SLV-SE220D]
[3-073-151-51 (1) NL]
Master Page : Left
TV-programma’s opnemen
Voor u begint...
• Zie “Onderdelen en bedieningselementen” voor de plaats van de toetsen.
1
Zet de TV aan en stem af op het videokanaal.
Om op te nemen van een decoder, moet u die aanzetten.
2
Plaats een band waarvan het wispreventienokje intact is.
3
• PROG
• Om een normaal kanaal op te nemen, drukt u op PROG +/– totdat
het nummer van de gewenste programmapositie in het
uitleesvenster verschijnt.
INPUT SELECT
• Om op te nemen van een decoder of een andere bron die is
aangesloten op één of meer LINE-ingangen, drukt u op INPUT
SELECT totdat de aangesloten lijn in het uitleesvenster
verschijnt.
4
40
SP / LP
Druk op SP/LP om de bandsnelheid te kiezen: SP of LP.*1
In LP (Long Play) is de opnameduur dubbel zo lang als in SP. SP
(Standard Play) geeft een betere beeld- en geluidskwaliteit.
TV-programma’s opnemen
filename[010BAS.fm] model name1[SLV-SE820D/E] model name2[SLV-SE727E]
model name3[SLV-SX727D] model name4[SLV-SE720D/E] model name5[SLV-SX720D/E]
model name6[SLV-SE620D/E] model name7[SLV-SE220D]
[3-073-151-51 (1) NL]
Master Page : Right
5
REC
Druk op z REC om de opname te starten.
De opname-indicator licht rood op in het uitleesvenster.
Opname-indicator
Stoppen met opnemen
Druk op x (stop).
De resterende opnameduur controleren
Druk tweemaal op
DISPLAY. Druk met het uitleesvenster aan op
COUNTER/REMAIN om de resterende opnameduur te controleren. Bij
elke druk op COUNTER/REMAIN verschijnen de tijdteller en de resterende
opnameduur afwisselend.
Basisbediening
Opname-indicator
RE S TA NT
1 : 46
0 : 00 : 22
Tijdteller
Resterende tijd
Voor een correcte indicatie van de resterende tijd, moet u TAPE LENGTE in
het menu INSTELLING juist instellen (zie pagina 68).
Een ander TV-programma bekijken tijdens de opname
op t TV/VIDEO om de VIDEO indicator uit het uitleesvenster te
1 Druk
laten verdwijnen.
2 Kies een andere programmapositie op de TV.
wordt vervolgd
TV-programma’s opnemen
41
filename[010BAS.fm] model name1[SLV-SE820D/E] model name2[SLV-SE727E]
model name3[SLV-SX727D] model name4[SLV-SE720D/E] model name5[SLV-SX720D/E]
model name6[SLV-SE620D/E] model name7[SLV-SE220D]
[3-073-151-51 (1) NL]
Master Page : Left
Een opname beveiligen
Om te voorkomen dat een opname per
ongeluk wordt gewist, verwijdert u het
wispreventienokje zoals de afbeelding laat
zien. Wilt u toch iets opnemen op een
videocassette waarvan het wispreventienokje
is verwijderd, plak dan de opening af.
Wispreventienokje
Tips
• U kunt een programmapositie kiezen met behulp van de programmanummertoetsen op de afstandsbediening. Voor nummers die uit twee cijfers
bestaan, bijvoorbeeld, drukt u op 2 en 3 om “PR 23” te kiezen.
• Als u extra apparatuur aansluit via LINE, kunt u het ingangssignaal kiezen met
behulp van de INPUT SELECT of PROG +/– toetsen.
• De op het TV-scherm weergegeven
DISPLAY informatie over de band wordt
niet opgenomen.
• Als u geen televisie wilt kijken tijdens de opname, kunt u de TV uitzetten.
Wanneer u een decoder gebruikt, moet u die aan laten staan.
Opmerkingen
• De
DISPLAY informatie verschijnt niet bij stilstaand beeld (pauzestand) of
vertraagde weergave.
• Als een band PAL- en NTSC-gedeelten bevat, werkt de teller niet juist. De
afwijking is te wijten aan het verschil tussen de telcycli van beide videosystemen.
• U kunt niet naar een betaal-/abonnee-TV programma kijken terwijl u een ander
betaal-/abonnee-TV programma opneemt.*2
• Als u een niet-standaard band plaatst, is het mogelijk dat de resterende
opnameduur niet klopt.
• De resterende opnameduur is slechts een ruwe indicatie.
• Ongeveer 30 seconden na het beginnen met de weergave van de band, verschijnt de
resterende opnameduur.
*1 niet beschikbaar op de SLV-SE220D
*2 niet beschikbaar op de SLV-SE620D
42
TV-programma’s opnemen
filename[010BAS.fm] model name1[SLV-SE820D/E] model name2[SLV-SE727E]
model name3[SLV-SX727D] model name4[SLV-SE720D/E] model name5[SLV-SX720D/E]
model name6[SLV-SE620D/E] model name7[SLV-SE220D]
[3-073-151-51 (1) NL]
Master Page : Right
Opnemen wat u op TV aan het bekijken bent (Directe TV
opname) (niet beschikbaar op de SLV-SE620D/E en de
SE220D)
Als u gebruik maakt van de SMARTLINK aansluiting, kunt u datgene wat u
op TV aan het bekijken bent gemakkelijk opnemen (behalve banden die met
deze videorecorder worden afgespeeld).
De TV indicator licht op en de videorecorder begint met het opnemen
van het programma dat u op TV aan het bekijken bent.
Tip
• Na het indrukken van z REC verschijnt de TV indicator in het uitleesvenster
onder de volgende omstandigheden:
– bij het bekijken van een bron die is aangesloten op de lijningang van de TV, of
– als de tunergegevens van TV en videorecorder niet overeenstemmen.
Basisbediening
1 Druk op ?/1 om de videorecorder aan te zetten.
2 Plaats een band waarvan het wispreventienokje intact is.
Druk op z REC tijdens het bekijken van een TV programma of een
3 externe
bron.
Opmerkingen
• Met deze functie kunt u niet opnemen wat u aan het bekijken bent wanneer de
videorecorder in de volgende standen staat: pauze, timerwachtstand, tuner
voorinstelling, Automatische Instelling en opname.
• Als de TV indicator oplicht in het uitleesvenster, mag u de TV niet uitschakelen en
de TV-programmapositie niet wijzigen. Als de TV indicator niet oplicht, gaat de
opname van het programma door, zelfs wanneer u de TV-programmapositie op de
TV verandert.
• Om de Directe TV opname functie te kunnen gebruiken, stelt u SMARTLINK in
op het menu INSTELLEN, en stelt u DIRECTE TV OPNAME in op AAN.
TV-programma’s opnemen
43
filename[010BAS.fm] model name1[SLV-SE820D/E] model name2[SLV-SE727E]
model name3[SLV-SX727D] model name4[SLV-SE720D/E] model name5[SLV-SX720D/E]
model name6[SLV-SE620D/E] model name7[SLV-SE220D]
[3-073-151-51 (1) NL]
Master Page : Left
TV-programma’s opnemen met Dial Timer
(alleen bij de SLV-SE820D/E)
Met Dial Timer (kiestimer) kunt u
timergestuurde opnamen maken van
programma’s zonder uw TV aan te zetten.
U kunt tot acht programma’s, met inbegrip
van instellingen verricht met andere
timermethodes, opnemen die in de
komende maand worden uitgezonden. De
opnamestart- en -stoptijden kunnen in
eenheden van één minuut worden
ingesteld.
? /1
1
DIAL TIMER
PROGRAM +/–
x
X
Voor u begint...
• Plaats een band waarvan het wispreventienokje intact is. Zorg dat de band langer is dan de
totale opnameduur.
• Om op te nemen van een decoder, moet u die aanzetten.
• Zie “Onderdelen en bedieningselementen” voor de plaats van de toetsen.
44
1
DIAL TIMER
2
DIAL TIMER
Druk op
DIAL TIMER.
“DATE” en “TODAY” verschijnen afwisselend in het
uitleesvenster.
Indien datum en tijd niet zijn ingesteld, verschijnt “DAY”. Zie stap
2 in het volgende hoofdstuk, “De klok instellen”, om datum en tijd
in te stellen.
Draai
DIAL TIMER om de opnamedatum in te stellen.
TV-programma’s opnemen met Dial Timer (alleen bij de SLV-SE820D/E)
filename[010BAS.fm] model name1[SLV-SE820D/E] model name2[SLV-SE727E]
model name3[SLV-SX727D] model name4[SLV-SE720D/E] model name5[SLV-SX720D/E]
model name6[SLV-SE620D/E] model name7[SLV-SE220D]
[3-073-151-51 (1) NL]
Master Page : Right
DIAL TIMER
4
DIAL TIMER
Druk op
DIAL TIMER.
“START” en de huidige tijd verschijnen afwisselend in het
uitleesvenster.
Draai
DIAL TIMER om de opnamestarttijd in te stellen.
U kunt de opnamestarttijd instellen in eenheden van 15 minuten of
de tijd instellen in eenheden van een minuut door op de PROGRAM
+/– toetsen te drukken.
Basisbediening
3
PROGRAM
5
DIAL TIMER
6
DIAL TIMER
Druk op
DIAL TIMER.
“STOP” en de opnamestoptijd verschijnen afwisselend in het
uitleesvenster.
Draai
DIAL TIMER om de opnamestoptijd in te stellen.
U kunt de opnamestoptijd instellen in eenheden van 15 minuten of
de tijd instellen in eenheden van een minuut door op de PROGRAM
+/– toetsen te drukken.
PROGRAM
wordt vervolgd
TV-programma’s opnemen met Dial Timer (alleen bij de SLV-SE820D/E)
45
filename[010BAS.fm] model name1[SLV-SE820D/E] model name2[SLV-SE727E]
model name3[SLV-SX727D] model name4[SLV-SE720D/E] model name5[SLV-SX720D/E]
model name6[SLV-SE620D/E] model name7[SLV-SE220D]
[3-073-151-51 (1) NL]
Master Page : Left
7
DIAL TIMER
8
DIAL TIMER
INPUT SELECT
9
DIAL TIMER
Druk op
DIAL TIMER.
De programmapositie of LINE-ingang verschijnt in het
uitleesvenster.
Druk op
DIAL TIMER om de programmapositie te stellen.
Om op te nemen van een decoder of een andere bron die is
aangesloten op één of meer LINE ingangen, draait u
DIAL
TIMER of drukt u op INPUT SELECT om de aansluiting in het
uitleesvenster te laten verschijnen.
Druk op
DIAL TIMER om de instelling te voltooien.
“OK” verschijnt gedurende ongeveer vijf seconden in het
uitleesvenster.
De
indicator verschijnt in het uitleesvenster en de videorecorder
schakelt over naar de opnamewachtstand.
Om op te nemen van een decoder of een andere bron, moet u de
aangesloten apparatuur aan laten staan.
Terugkeren naar de vorige stap
Om terug te keren naar de vorige stap, drukt u tijdens het instellen van Dial
Timer tegelijk op de PROGRAM + en – toetsen op de videorecorder.
Stoppen met opnemen
Druk op x (stop) om de videorecorder te stoppen tijdens het opnemen.
Om de videorecorder te gebruiken na het instellen van de timer
Om de videorecorder te gebruiken voordat een opname begint, drukt u
gewoon op ?/1. De
indicator dooft en de videorecorder schakelt in.
Druk altijd op ?/1 om de videorecorder na gebruik weer in de
opnamewachtstand te zetten.
Terwijl de videorecorder bezig is met opnemen, kunt u ook de volgende
taken verrichten:
• De teller terugzetten (pagina 38).
• Informatie over de band laten verschijnen op het TV-scherm (pagina 41).
• De timerinstellingen controleren (pagina 59).
• Een ander TV-programma bekijken (pagina 41).
46
TV-programma’s opnemen met Dial Timer (alleen bij de SLV-SE820D/E)
filename[010BAS.fm] model name1[SLV-SE820D/E] model name2[SLV-SE727E]
model name3[SLV-SX727D] model name4[SLV-SE720D/E] model name5[SLV-SX720D/E]
model name6[SLV-SE620D/E] model name7[SLV-SE220D]
[3-073-151-51 (1) NL]
Master Page : Right
De klok instellen
DIAL TIMER zodat “DAY” verschijnt in het uitleesvenster.
1 Houd
Als de klok echter reeds is ingesteld, verschijnt de huidige instelling.
2 Draai DIAL TIMER om de dag in te stellen.
op
DIAL TIMER.
3 Druk
“MONTH” verschijnt in het uitleesvenster.
en druk op
DIAL TIMER om de maand en vervolgens het jaar
4 Draai
in te stellen.
Tips
• Om een Dial Timer-instelling te annuleren, drukt u tijdens het instellen op x
(stop) op de videorecorder.
• Het programma wordt opgenomen met de ingestelde bandsnelheid. Om de
bandsnelheid te wijzigen, drukt u op SP/LP voor u de instelling bij stap 9 voltooit.
• Om de programma-instelling te controleren, te wijzigen of te annuleren, zie
“Timerinstellingen controleren/wijzigen/wissen” op pagina 59.
Basisbediening
5
6
Nadat het jaar is ingesteld, verschijnt “CLOCK” weer in het
uitleesvenster.
Draai en druk op
DIAL TIMER om de uren en de minuten in te
stellen.
Druk na het instellen van de tijd op
DIAL TIMER om de klok te laten
lopen.
Opmerkingen
• Indien er al acht programma’s werden ingesteld met ShowView of het menu
TIMER PROGRAMMEREN, verschijnt “FULL” gedurende ongeveer vijf
seconden in het uitleesvenster.
• De
indicator knippert in het uitleesvenster wanneer u bij stap 9 de instelling
voltooit zonder dat er een band is geplaatst.
• Als u de klok instelt met de automatische instelfunctie en AUTO KLOK staat op
AAN, wordt de klok ingesteld op het ontvangen tijdsignaal, ongeacht de instelling
verricht met Dial Timer. Zorg ervoor dat Automatische Klokinstelling correct is
ingesteld.
• Als de tijd onjuist is ingesteld, verschijnt “ERROR” in het uitleesvenster in stap 9.
Stel de timer opnieuw in vanaf stap 1.
• U kunt de bandsnelheid niet instellen op AUTO met behulp van de Dial Timer.
Om AUTO in te stellen, stelt u de bandsnelheid in op het menu TIMER
PROGRAMMEREN (zie pagina 59).
wordt vervolgd
TV-programma’s opnemen met Dial Timer (alleen bij de SLV-SE820D/E)
47
filename[010BAS.fm] model name1[SLV-SE820D/E] model name2[SLV-SE727E]
model name3[SLV-SX727D] model name4[SLV-SE720D/E] model name5[SLV-SX720D/E]
model name6[SLV-SE620D/E] model name7[SLV-SE220D]
[3-073-151-51 (1) NL]
Master Page : Left
Betreffende de demonstratiemodus
De Dial Timer functie heeft een demonstratiemodus waarmee bijvoorbeeld verkopers
meer dan acht voorbeelden van timerinstellingen kunnen invoeren om de werking van
Dial Timer te demonstreren. Dit annuleert de “FULL” indicatie die verschijnt
wanneer er al acht programma’s werden ingesteld. Gebruik de demonstratiemodus
niet voor timergestuurde opnamen. Hierdoor kunnen de instellingen onnauwkeurig
zijn.
De demonstratiemodus activeren
Druk op X (pauze) op de videorecorder terwijl u aan de
DIAL TIMER
draait. “DEMO” verschijnt gedurende enkele seconden in het uitleesvenster.
De demonstratiemodus annuleren
Zet de videorecorder uit en trek de stekker uit het stopcontact. Hoewel de
demonstratiemodus is geannuleerd, blijven de timerinstellingen die in de
demonstratiemodus werden ingevoerd, behouden. Annuleer altijd
handmatig de timerinstellingen voordat u de Dial Timer of een andere
timermethode gebruikt, nadat u de stekker weer in het stopcontact hebt
gestoken (zie pagina 59).
48
TV-programma’s opnemen met Dial Timer (alleen bij de SLV-SE820D/E)
filename[010BAS.fm] model name1[SLV-SE820D/E] model name2[SLV-SE727E]
model name3[SLV-SX727D] model name4[SLV-SE720D/E] model name5[SLV-SX720D/E]
model name6[SLV-SE620D/E] model name7[SLV-SE220D]
[3-073-151-51 (1) NL]
Master Page : Right
TV-programma’s opnemen met het
ShowView® systeem (niet beschikbaar op de
SLV-SE620D/E)
Voor u begint...
• Controleer of de klok van de videorecorder juist is ingesteld.
• Plaats een band waarvan het wispreventienokje intact is. Zorg dat de band langer is dan de
totale opnameduur.
• Om op te nemen van een decoder, moet u die aanzetten.
• Zet de TV aan en stem af op het videokanaal.
• Zet TIMER in het menu EENVOUDIGE BEDIENING op SHOWVIEW of VARIABEL (zie
pagina 69).
• Zie “Onderdelen en bedieningselementen” voor de plaats van de toetsen.
1
TIMER
OK
Druk op TIMER.
• Als u TIMER op VARIABEL
hebt gezet:
Het menu TIMER verschijnt op
het TV-scherm. Druk op M/m
om SHOWVIEW te laten
oplichten en druk vervolgens op
OK.
• Als u TIMER op SHOWVIEW
hebt gezet:
Het menu SHOWVIEW
verschijnt op het TV-scherm.
Basisbediening
Het ShowView systeem is een functie waarmee makkelijk timergestuurde opnamen
kunnen worden geprogrammeerd. Hiertoe voert u gewoon het ShowView nummer in
dat vermeld staat in TV-programmagidsen. Datum, tijd en programmapositie van dit
programma worden dan automatisch ingesteld. U kunt maximaal acht programma’s
voorinstellen, met inbegrip van instellingen verricht met andere timermethoden.
TI M E R
S TA NDA A RD
S HOW V I E W
K I E ZE N :
SET
: OK
V E RL A TE N : M E NU
S HOW V I E W
CODE
CODE
SET
–––––––––
:0–9
: OK
V E RL A TE N : M E NU
wordt vervolgd
TV-programma’s opnemen met het ShowView® systeem (niet beschikbaar op de SLV-SE620D/E)
49
filename[010BAS.fm] model name1[SLV-SE820D/E] model name2[SLV-SE727E]
model name3[SLV-SX727D] model name4[SLV-SE720D/E] model name5[SLV-SX720D/E]
model name6[SLV-SE620D/E] model name7[SLV-SE220D]
[3-073-151-51 (1) NL]
Master Page : Left
2
1
2
3
4
5
6
8
9
7
0
CLEAR
Druk op de programmanummertoetsen om het ShowView
nummer in te voeren.
Als u zich vergist, druk dan op
CLEAR en voer het juiste nummer
opnieuw in.
S HOW V I E W
CODE
CODE
SET
3
1234–––––
:0–9
: OK
V E RL A TE N : M E NU
Druk op OK.
V/P
P R DA G
S TA RT
S TOP
De datum, start- en stoptijden,
3 5 ZA2 9 1 9 : 0 0 2 0 : 0 0
–
programmapositie, bandsnelheid en
–– –––– –– :–– –– :––– –
–– –––– –– :–– –– :––– –
VPS/PDC-instelling verschijnen op
–– –––– –– :–– –– :––– –
–– –––– –– :–– –– :––– –
het TV-scherm.
–– –––– –– :–– –– :––– –
• Als “– –” verschijnt in de kolom
K I E ZE N :
SET :
“PR” (programma) (dit kan
E I NDE : OK
V E RL A TE N : M E NU
gebeuren bij lokale
uitzendingen), moet u de juiste
programmapositie handmatig instellen.
Druk op M/m om de gewenste programmapositie te kiezen.
• Om op te nemen van een decoder of een andere bron die is
aangesloten op één of meer LINE ingangen, drukt u op INPUT
SELECT om de aangesloten lijn onder “PR” te laten verschijnen.
U hoeft dit slechts eenmaal te doen voor het betreffende kanaal. De
videorecorder slaat de instelling op.
Als u zich vergist, drukt u op CLEAR om de instelling te wissen.
SP
OK
INPUT SELECT
CLEAR
4
Om de datum, de bandsnelheid en
de VPS/PDC-instelling te wijzigen:
V/P
P R DA G
S TA RT
S TOP
3 5 ZA2 9 1 9 : 0 0 2 0 : 0 0
1 Druk op </, om het item te
–– –––– –– :–– –– :––– –
–– –––– –– :–– –– :––– –
kiezen dat u wilt veranderen.
–– –––– –– :–– –– :––– –
–– –––– –– :–– –– :––– –
2 Druk op M/m om het terug te
–– –––– –– :–– –– :––– –
zetten.
K I E ZE N :
SET :
• Om hetzelfde programma
E I NDE : OK
V E RL A TE N : M E NU
dagelijks of wekelijks op te
nemen, zie “Dagelijks/wekelijks
opnemen” op pagina 51.
• Om de VPS/PDC functie te gebruiken, zet u V/P op ON. Voor
details omtrent VPS/PDC, zie “Timergestuurde opname met VPS/
PDC signalen” op pagina 51.
SP
OK
5
50
ON
Druk op MENU om het menu te verlaten.
MENU
TV-programma’s opnemen met het ShowView® systeem (niet beschikbaar op de SLV-SE620D/E)
filename[010BAS.fm] model name1[SLV-SE820D/E] model name2[SLV-SE727E]
model name3[SLV-SX727D] model name4[SLV-SE720D/E] model name5[SLV-SX720D/E]
model name6[SLV-SE620D/E] model name7[SLV-SE220D]
[3-073-151-51 (1) NL]
Master Page : Right
6
Druk op ?/1 om de videorecorder uit te zetten.
De indicator verschijnt in het uitleesvenster en de videorecorder
schakelt over naar de opnamewachtstand.
Om op te nemen van een decoder of een andere bron, moet u de
aangesloten apparatuur aan laten staan.
Stoppen met opnemen
Druk op x (stop) om de videorecorder te stoppen tijdens het opnemen.
vandaag t DAG (maandag tot zondag) t W-ZA (elke zaterdag) ..... t
W-ZO (elke zondag) t 1 maand later t (data tellen af) t vandaag
Basisbediening
Dagelijks/wekelijks opnemen
Druk bij stap 4 hierboven op m om het opnamepatroon te kiezen. Bij elke
druk op m verandert het teken zoals hieronder afgebeeld. Druk op M om de
indicatie omgekeerd te wijzigen.
Timergestuurde opname met VPS/PDC signalen
Sommige zenders sturen VPS (Video Programme System) of PDC
(Programme Delivery Control) signalen mee met hun TV uitzendingen.
Dankzij deze signalen gebeuren timergestuurde opnamen altijd op het juiste
moment, zelfs wanneer uitzendingen te laat of te vroeg starten of worden
onderbroken.
Om de VPS/PDC functie te gebruiken, zet u bij stap 4 hierboven V/P op ON.
U kunt de VPS/PDC functie ook gebruiken voor een bron die is aangesloten
op één of meer LINE ingangen.
Om de videorecorder te gebruiken na het instellen van de timer
Om de videorecorder te gebruiken voordat een opname begint, drukt u
gewoon op ?/1. De indicator dooft en de videorecorder schakelt in.
Druk altijd op ?/1 om de videorecorder na gebruik weer in de
opnamewachtstand te zetten.
Terwijl de videorecorder bezig is met opnemen, kunt u ook de volgende
taken verrichten:
• De teller terugzetten (pagina 38).
• Informatie over de band laten verschijnen op het TV-scherm (pagina 41).
• De timerinstellingen controleren (pagina 59).
• Een ander TV-programma bekijken (pagina 41).
wordt vervolgd
TV-programma’s opnemen met het ShowView® systeem (niet beschikbaar op de SLV-SE620D/E)
51
filename[010BAS.fm] model name1[SLV-SE820D/E] model name2[SLV-SE727E]
model name3[SLV-SX727D] model name4[SLV-SE720D/E] model name5[SLV-SX720D/E]
model name6[SLV-SE620D/E] model name7[SLV-SE220D]
[3-073-151-51 (1) NL]
Master Page : Left
Gebruiken van de automatische bandsnelheidsfunctie*
Druk in stap 4 hierboven op m om AUTO te kiezen. Wanneer u een
programma opneemt in de SP modus en de resterende bandlengte wordt
korter dan de opnametijd, verandert de opnamesnelheid automatisch naar de
LP modus. Merk op dat enige ruis in het beeld zal verschijnen op het punt
waar de bandsnelheid wordt veranderd. Om deze functie op de juiste manier
te bedienen, moet de instelling van “TAPE LENGTE” op het menu
INSTELLING correct zijn (zie pagina 68).
Tips
• De lijningang kan ook worden gekozen met de INPUT SELECT toets.
• U kunt de tijd voor ShowView verlengen met 10, 20, 30, 40, 50 of 60 minuten. Zet
SHOWVIEW UITGEBR. in het EENVOUDIGE BEDIENING menu op de
gewenste verlenging op pagina 69.
• Om de programma-instelling te controleren, te wijzigen of te annuleren, zie
“Timerinstellingen controleren/wijzigen/wissen” op pagina 59.
Opmerkingen
• Als het VPS/PDC signaal te zwak is of de zender geen VPS/PDC signalen uitzendt,
start de videorecorder de opname op het ingestelde tijdstip zonder gebruik te
maken van de VPS/PDC functie.
• De
en
indicators knipperen in het uitleesvenster wanneer u op ?/1 drukt
zonder dat een band is geplaatst.
• Als u TIMER in het menu EENVOUDIGE BEDIENING op STANDAARD zet,
verschijnt het menu SHOWVIEW niet op het TV-scherm. Kies SHOWVIEW of
VARIABEL.
* niet beschikbaar op de SLV-SE220D
52
TV-programma’s opnemen met het ShowView® systeem (niet beschikbaar op de SLV-SE620D/E)
filename[010BAS.fm] model name1[SLV-SE820D/E] model name2[SLV-SE727E]
model name3[SLV-SX727D] model name4[SLV-SE720D/E] model name5[SLV-SX720D/E]
model name6[SLV-SE620D/E] model name7[SLV-SE220D]
[3-073-151-51 (1) NL]
Master Page : Right
TV-programma’s opnemen met de timer
U kunt maximaal acht programma’s voorinstellen, met inbegrip van instellingen
verricht met andere timermethoden.
Voor u begint...
1
TIMER
OK
Druk op
TIMER.
Voor SLV-SE620D/E
Het menu TIMER
PROGRAMMEREN verschijnt op
het TV-scherm.
PR
––
––
––
––
––
––
DA G
––––
––––
––––
––––
––––
––––
S TA RT
–– :––
–– :––
–– :––
–– :––
–– :––
–– :––
K I E ZE N :
E I NDE : OK
Voor SLV-SE820D/E, SE727E,
SX727D, SE720D/E, SX720D/E
en SE220D
• Als u TIMER op VARIABEL
hebt gezet:
Het menu TIMER verschijnt op
het TV-scherm. Druk op M/m om
STANDAARD te kiezen en druk
vervolgens op OK.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
V/P
–
–
–
–
–
–
SET :
V E RL A TE N : M E NU
TI M E R
S TA NDA A RD
S HOW V I E W
K I E ZE N :
SET
: OK
• Als u TIMER op STANDAARD
hebt gezet:
Het menu TIMER
PROGRAMMEREN verschijnt
op het TV-scherm.
S TOP
–– :–
–– :–
–– :–
–– :–
–– :–
–– :–
Basisbediening
• Controleer of de klok van de videorecorder juist is ingesteld.
• Plaats een band waarvan het wispreventienokje intact is. Zorg dat de band langer is dan de
totale opnameduur.
• Om op te nemen van een decoder, moet u die aanzetten.
• Zet de TV aan en stem af op het videokanaal.
• Zet TIMER*1 in het menu EENVOUDIGE BEDIENING op STANDAARD of VARIABEL
(zie pagina 69).
• Zie “Onderdelen en bedieningselementen” voor de plaats van de toetsen.
PR
––
––
––
––
––
––
DA G
––––
––––
––––
––––
––––
––––
K I E ZE N :
E I NDE : OK
V E RL A TE N : M E NU
S TA RT
–– :––
–– :––
–– :––
–– :––
–– :––
–– :––
S TOP
–– :–
–– :–
–– :–
–– :–
–– :–
–– :–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
V/P
–
–
–
–
–
–
SET :
V E RL A TE N : M E NU
wordt vervolgd
TV-programma’s opnemen met de timer
53
filename[010BAS.fm] model name1[SLV-SE820D/E] model name2[SLV-SE727E]
model name3[SLV-SX727D] model name4[SLV-SE720D/E] model name5[SLV-SX720D/E]
model name6[SLV-SE620D/E] model name7[SLV-SE220D]
[3-073-151-51 (1) NL]
Master Page : Left
2
OK
INPUT SELECT
3
4
Stel de datum, start- en stoptijden,
programmapositie, bandsnelheid en
V/P
P R DA G
S TA RT
S TOP
35 –––– –– :–– –– :––– –
VPS/PDC functie*1 in.
–– –––– –– :–– –– :––– –
–– –––– –– :–– –– :––– –
1 Druk op , om ieder item één
–– –––– –– :–– –– :––– –
–– –––– –– :–– –– :––– –
voor één te kiezen.
–– –––– –– :–– –– :––– –
2 Druk op M/m om elk item in te
K I E ZE N :
SET :
stellen.
E I NDE : OK
V E RL A TE N : M E NU
Om een instelling te corrigeren,
drukt u op < om ernaar terug te
keren en stelt u opnieuw in.
• Om hetzelfde programma dagelijks of wekelijks op te nemen, zie
“Dagelijks/wekelijks opnemen” op pagina 54.
• Om de VPS/PDC functie*1 te gebruiken, zet u V/P op ON. Voor
details omtrent VPS/PDC, zie “Timergestuurde opname met VPS/
PDC signalen” op pagina 51.
• Om op te nemen van een decoder of een andere bron die is
aangesloten op één of meer LINE ingangen, drukt u op INPUT
SELECT om de aangesloten lijn onder “PR” te laten verschijnen.
Druk op MENU om het menu te verlaten.
MENU
Druk op ?/1 om de videorecorder uit te zetten.
De indicator verschijnt in het uitleesvenster en de videorecorder
schakelt over naar de opnamewachtstand.
Om op te nemen van een decoder of een andere bron, moet u de
aangesloten apparatuur aan laten staan.
Stoppen met opnemen
Druk op x (stop) om de videorecorder te stoppen tijdens het opnemen.
Dagelijks/wekelijks opnemen
Druk bij stap 2 hierboven op m om het opnamepatroon te kiezen. Bij elke
druk op m verandert de indicatie zoals hieronder afgebeeld. Druk op M om
de indicatie omgekeerd te wijzigen.
vandaag t DAG (maandag tot zondag) t W-ZA (elke zaterdag) ..... t
W-ZO (elke zondag) t 1 maand later t (data tellen af) t vandaag
54
TV-programma’s opnemen met de timer
filename[010BAS.fm] model name1[SLV-SE820D/E] model name2[SLV-SE727E]
model name3[SLV-SX727D] model name4[SLV-SE720D/E] model name5[SLV-SX720D/E]
model name6[SLV-SE620D/E] model name7[SLV-SE220D]
[3-073-151-51 (1) NL]
Master Page : Right
Gebruik van de automatische bandsnelheidsfunctie*2
Druk in stap 2 hierboven op m om AUTO te kiezen. Wanneer u een
programma opneemt in de SP modus en de resterende bandlengte wordt
korter dan de opnametijd, verandert de opnamesnelheid automatisch naar de
LP modus. Merk op dat enige ruis in het beeld zal verschijnen op het punt
waar de bandsnelheid wordt veranderd. Om deze functie op de juiste manier
te bedienen, moet de instelling van “TAPE LENGTE” op het menu
INSTELLING correct zijn (zie pagina 68).
Basisbediening
Om de videorecorder te gebruiken na het instellen van de timer
Om de videorecorder te gebruiken voordat een opname begint, drukt u
gewoon op ?/1. De
indicator dooft en de videorecorder schakelt in.
Druk altijd op ?/1 om de videorecorder na gebruik weer in de
opnamewachtstand te zetten.
Terwijl de videorecorder bezig is met opnemen, kunt u ook de volgende
taken verrichten:
• De teller terugzetten (pagina 38).
• Informatie over de band laten verschijnen op het TV-scherm (pagina 41).
• De timerinstellingen controleren (pagina 59).
• Een ander TV-programma bekijken (pagina 41).
Tips
• De lijningang kan ook worden gekozen met de INPUT SELECT toets.
• Ook wanneer TIMER*1 in het menu EENVOUDIGE BEDIENING op
SHOWVIEW staat, kunt u de timer handmatig instellen. Druk op MENU om
TIMER PROGRAMMEREN te kiezen en ga naar stap 2.
• Om de programma-instelling te controleren, te wijzigen of te annuleren, zie
“Timerinstellingen controleren/wijzigen/wissen” op pagina 59.
Opmerkingen
• Om de timer in te stellen met VPS/PDC*1 signalen, moet u de start- en stoptijden
precies invoeren zoals ze vermeld staan in de TV-programmagids. Indien u dat
niet doet, werkt de VPS/PDC functie niet.
• Als het VPS/PDC*1 signaal te zwak is of de zender geen VPS/PDC signalen
uitzendt, start de videorecorder de opname op het ingestelde tijdstip zonder gebruik
te maken van de VPS/PDC functie.
• De
en
indicators knipperen in het uitleesvenster wanneer u op ?/1 drukt
zonder dat een band is geplaatst.
• De VPS/PDC functie*1 wordt automatisch uit gezet voor een timergestuurde
opname van een satellietprogramma.
*1 niet beschikbaar op de SLV-SE620D/E
*2 niet beschikbaar op de SLV-SE220D
TV-programma’s opnemen met de timer
55
filename[010BAS.fm] model name1[SLV-SE820D/E] model name2[SLV-SE727E]
model name3[SLV-SX727D] model name4[SLV-SE720D/E] model name5[SLV-SX720D/E]
model name6[SLV-SE620D/E] model name7[SLV-SE220D]
[3-073-151-51 (1) NL]
Master Page : Left(TOP)
Aanvullende bediening
Weergeven/zoeken met verschillende
snelheden
Voor u begint...
• Zie “Onderdelen en bedieningselementen” voor de plaats van de toetsen.
Weergave
mogelijkheden
Handeling
Snel vooruit- of
achteruitspoelen met beeld
Houd M (snel vooruitspoelen) ingedrukt tijdens snel
vooruitspoelen. Houd m (achteruitspoelen) ingedrukt tijdens
snel achteruitspoelen.
Weergave met hoge
snelheid
• Druk tijdens de weergave op M (snel vooruitspoelen) of
m (achteruitspoelen) op de afstandsbediening.
• Houd tijdens de weergave M (snel vooruitspoelen) of m
(achteruitspoelen) ingedrukt. Als u de toets loslaat, wordt de
normale weergave hervat.
Weergave met dubbele
snelheid
Druk tijdens de weergave op ×2.
Vertraagde weergave
Druk tijdens de weergave op y SLOW.
Beeld-voor-beeld weergave Druk in de wachtstand op M (snel vooruitspoelen) of m
(achteruitspoelen)* op de afstandsbediening.
* alleen bij de SLV-SE820D/E
Terugkeren naar normale weergave
Druk op H (weergave).
Gebruik van de shuttle ring
(alleen bij de SLV-SE820D/E)
JOG
Shuttle ring
Met de shuttle ring kunnen
verschillende weergavefuncties
worden bediend. De shuttle ring
werkt op twee manieren: normale
modus en jog modus.
56
Weergeven/zoeken met verschillende snelheden
filename[010ADDO.fm] model name1[SLV-SE820D/E] model name2[SLV-SE727E]
model name3[SLV-SX727D] model name4[SLV-SE720D/E] model name5[SLV-SX720D/E]
model name6[SLV-SE620D/E] model name7[SLV-SE220D]
[3-073-151-51 (1) NL]
Master Page : Right
Gebruik van de shuttle ring in normale modus
Draai de shuttle ring in de weergave- of pauzestand rechtsom of linksom.
Telkens wanneer de shuttle ring in een andere positie wordt gebracht,
verandert de weergavestand op de volgende manier.
Pauze
Vertraagd
achteruit
Normaal
achteruit
Hoge snelheid
achteruit
Normaal
(startsnelheid)
Dubbele snelheid
Hoge snelheid
Gebruik van de shuttle ring in jog modus
Gebruik dit voor beeld-voor-beeld weergave.
Druk op JOG om over te schakelen naar de jog modus. De JOG toets licht
op. Wanneer de jog modus tijdens de weergave wordt verandert, wordt de
weergave tijdelijk onderbroken met een stilstaand beeld. Telkens wanneer
de shuttle ring wordt bewogen, gaat de weergave met een beeld vooruit.
Draai de shuttle ring linksom om de beelden achteruit weer te geven. De
snelheid waarmee de beelden veranderen, hangt af van de snelheid waarmee
aan de shuttle ring wordt gedraaid.
Druk nogmaals op JOG om terug te keren naar normale weergave. De JOG
toets dooft.
Aanvullende bediening
Dubbele snelheid
achteruit
Vertraagd
Tip
• Regel het beeld met de PROGRAM +/– toetsen op de videorecorder indien:
– er strepen verschijnen bij vertraagde weergave.
– er in de pauzestand stroken bovenaan en onderaan verschijnen.
– het beeld trilt in de wachtstand.
Om de spoorvolging in de neutraalstand te brengen, drukt u beide toetsen (+/–)
tegelijkertijd in.
Opmerkingen
• Tijdens deze handelingen valt het geluid weg.
• In de LP modus kan er ruis optreden of kunnen de kleuren wegvallen.
• Als de weergavestand-indicator niet op het TV-scherm verschijnt, druk dan op
DISPLAY.
• Bij versnelde weergave achteruit kan er beeldruis optreden.
• Na 30 seconden keert het beeld terug van de vertraagde weergave achteruit naar de
normale weergave.
Weergeven/zoeken met verschillende snelheden
57
filename[010ADDO.fm] model name1[SLV-SE820D/E] model name2[SLV-SE727E]
model name3[SLV-SX727D] model name4[SLV-SE720D/E] model name5[SLV-SX720D/E]
model name6[SLV-SE620D/E] model name7[SLV-SE220D]
[3-073-151-51 (1) NL]
'HRSQDPHGXXULQVWHOOHQ
1DGDWXGHRSQDPHRSGHQRUPDOHPDQLHUKHEWJHVWDUWNXQWXGHYLGHRUHFRUGHUQDHHQ
EHSDDOGHGXXUDXWRPDWLVFKODWHQVWRSSHQPHWRSQHPHQ
9RRUXEHJLQW
‡ =LH³2QGHUGHOHQHQEHGLHQLQJVHOHPHQWHQ´YRRUGHSODDWVYDQGHWRHWVHQ
'UXNWLMGHQVKHWRSQHPHQRSz 5(&
'H LQGLFDWRUYHUVFKLMQWLQKHWXLWOHHVYHQVWHU
'UXNKHUKDDOGHOLMNRSz 5(&RPGHGXXULQWHVWHOOHQ
,QGH63IXQFWLH
%LMHONHGUXNZRUGWGHGXXUPHWPLQXWHQYHUOHQJG
0:30
1:00
4:00
4:30
1RUPDOHRSQDPH
,QGH/3IXQFWLH
%LMHONHGUXNZRUGWGHGXXUYHUDQGHUG]RDOKLHURQGHUDDQJHJHYHQ
0:30
1:00
8:00
9:00
1RUPDOHRSQDPH
'HEDQGWHOOHUJDDWPLQXXWYRRUPLQXXWRPODDJWRWZDDUQDGH
YLGHRUHFRUGHUVWRSWPHWRSQHPHQHQDXWRPDWLVFKXLWVFKDNHOW
'HGXXUYHUOHQJHQ
'UXNKHUKDDOGHOLMNRSz 5(&RPGHQLHXZHGXXULQWHVWHOOHQ
'HGXXUDQQXOHUHQ
'UXNKHUKDDOGHOLMNRSz 5(&WRWGH LQGLFDWRUYHUGZLMQWHQGH
YLGHRUHFRUGHUWHUXJNHHUWQDDUGHQRUPDOHRSQDPHPRGXV
6WRSSHQPHWRSQHPHQ
'UXNRSxVWRSRPGHYLGHRUHFRUGHUWHVWRSSHQWLMGHQVKHWRSQHPHQ
2SPHUNLQJ
‡ %LMKHWLQVWHOOHQYDQGHRSQDPHGXXUNDQGHKXLGLJHWLMGQLHWLQKHWXLWOHHVYHQVWHU
ZRUGHQJHWRRQG
'HRSQDPHGXXULQVWHOOHQ
Master Page : Right
Timerinstellingen controleren/wijzigen/
wissen
Voor u begint...
• Zet de TV aan en stem af op het videokanaal.
• Zie “Onderdelen en bedieningselementen” voor de plaats van de toetsen.
1 Druk op ?/1 om de videorecorder aan te zetten.
op MENU en vervolgens op M/m om TIMER PROGRAMMEREN
2 teDruk
laten oplichten en druk op OK.
PR
35
29
30
––
––
––
DA G
ZA2 9
ZA2 9
ZA 6
––––
––––
––––
K I E ZE N :
E I NDE : OK
Druk op M/m om de instelling te kiezen
3 die
u wilt wijzigen of wissen en druk
vervolgens op ,.
Het PR-nummer op de geselecteerde rij
knippert.
PR
35
29
30
––
––
––
DA G
ZA2 9
ZA2 9
ZA 6
––––
––––
––––
K I E ZE N :
E I NDE : OK
S TA RT
19 :00
21 :00
12 :00
–– :––
–– :––
–– :––
S TOP
20 :0
21 :3
13 :3
–– :–
–– :–
–– :–
V/P
0
0
0
–
–
–
SP
ON
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
SET :
V E RL A TE N : M E NU
S TA RT
19 :00
21 :00
12 :00
–– :––
–– :––
–– :––
S TOP
20 :0
21 :3
13 :3
–– :–
–– :–
–– :–
Aanvullende bediening
• Ga naar de volgende stap om een
instelling te wijzigen of te annuleren.
• Als u de instellingen niet wilt wijzigen
of wissen, drukt u op MENU en zet u
daarna de videorecorder uit om terug
te keren naar de opnamewachtstand.
V/P
0
0
0
–
–
–
SP
ON
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
SET :
V E RL A TE N : M E NU
Om de instelling te veranderen, drukt u op </, om het item te
4 • kiezen
dat u wilt veranderen, vervolgens drukt u op M/m om het terug
5
te stellen.
• Druk op CLEAR om de instelling te wissen.
Druk op MENU om het menu te verlaten.
Als er nog instellingen overblijven, zet u de videorecorder uit om terug te
keren naar de opnamewachtstand.
wordt vervolgd
Timerinstellingen controleren/wijzigen/wissen
59
filename[010ADDO.fm] model name1[SLV-SE820D/E] model name2[SLV-SE727E]
model name3[SLV-SX727D] model name4[SLV-SE720D/E] model name5[SLV-SX720D/E]
model name6[SLV-SE620D/E] model name7[SLV-SE220D]
[3-073-151-51 (1) NL]
Master Page : Left
Als de timer-instellingen elkaar overlappen
Het programma dat het eerst begint krijgt voorrang en het tweede
programma wordt pas opgenomen nadat het eerste programma is afgelopen.
Als de programma’s op hetzelfde ogenblik starten, krijgt het eerste
programma in het menu voorrang.
Programma 1
ongeveer 20 seconden
Programma 2
wordt onderbroken
Programma 1
Programma 2
ongeveer 20 seconden worden afgesneden
60
Timerinstellingen controleren/wijzigen/wissen
filename[010ADDO.fm] model name1[SLV-SE820D/E] model name2[SLV-SE727E]
model name3[SLV-SX727D] model name4[SLV-SE720D/E] model name5[SLV-SX720D/E]
model name6[SLV-SE620D/E] model name7[SLV-SE220D]
[3-073-151-51 (1) NL]
Master Page : Right
Opnemen van stereo- en tweetalige
programma’s (niet beschikbaar op de
SLV-SE220D)
Met ZWEITON (Duitse stereo) systeem
Met deze videorecorder kunen stereo- en tweetalige programma’s volgens
het ZWEITON systeem automatisch worden ontvangen en opgenomen. Bij
ontvangst van een stereo- of tweetalig programma, verschijnt de STEREO
indicator in het uitleesvenster.
Beluisteren van
Schermbeeld
Uitleesvenster
Hoofdgeluid
MAIN
STEREO
Subgeluid
SUB
STEREO
Hoofd- en subgeluid
MAIN/SUB
STEREO
Standaard geluid*
MONO
STEREO
Aanvullende bediening
Tweetalig geluid kiezen tijdens de opname
Druk op AUDIO MONITOR om het gewenste geluid te kiezen.
* Gewoonlijk het hoofdkanaal weergegeven van zowel links als rechts in tweetalige
programma’s
Stereoprogramma kiezen tijdens de opname
Beluisteren van
Schermbeeld
Uitleesvenster
Stereo
STEREO
STEREO
Linkerkanaal
LINKS
STEREO
Rechterkanaal
RECHTS
STEREO
Standaard geluid
L. KAN. + R. KAN.
STEREO
* Gewoonlijk het gemengde geluid van het linker- en rechterkanaal in
stereoprogramma’s
Met NICAM systeem (alleen bij de SLV-SE820E, SE727E,
SE720E, SX720E en SE620E)
Met deze videorecorder kunnen stereo- en tweetalige programma’s volgens
het NICAM-systeem worden ontvangen en opgenomen (NICAM verschijnt
op het TV-scherm). Bij ontvangst van een stereo- of tweetalig programma,
verschijnt de STEREO indicator in het uitleesvenster.
Om een NICAM programma op te nemen, moet NICAM in het menu
INSTELLING zijn ingesteld op AAN (oorspronkelijke instelling). Zie
pagina 69 voor bijzonderheden over de menu-instelling.
wordt vervolgd
Opnemen van stereo- en tweetalige programma’s (niet beschikbaar op de SLV-SE220D)
61
filename[010ADDO.fm] model name1[SLV-SE820D/E] model name2[SLV-SE727E]
model name3[SLV-SX727D] model name4[SLV-SE720D/E] model name5[SLV-SX720D/E]
model name6[SLV-SE620D/E] model name7[SLV-SE220D]
[3-073-151-51 (1) NL]
+HWJHOXLGNLH]HQWLMGHQVGHRSQDPH
'UXNRS$8',2021,725RPKHWJHZHQVWHJHOXLGWHNLH]HQ
6WHUHRSURJUDPPD¶V
%HOXLVWHUHQYDQ
6FKHUPEHHOG
8LWOHHVYHQVWHU
6WHUHR
1,&$067(5(2
67(5(2
/LQNHUNDQDDO
1,&$0/,1.6
67(5(2
5HFKWHUNDQDDO
1,&$05(&+76
67(5(2
/LQNHUHQUHFKWHUNDQDDO 1,&$0/.$1
5.$1
67(5(2
*HZRRQOLMNKHWJHPHQJGHJHOXLGYDQKHWOLQNHUHQUHFKWHUNDQDDO
7ZHHWDOLJHSURJUDPPD¶V
%HOXLVWHUHQYDQ
6FKHUPEHHOG
8LWOHHVYHQVWHU
+RRIGJHOXLG
1,&$00$,1
67(5(2
6XEJHOXLG
1,&$068%
67(5(2
+RRIGHQVXEJHOXLG
1,&$00$,168%
67(5(2
6WDQGDDUGJHOXLG
1,&$00212
67(5(2
*HZRRQOLMNKHWKRRIGJHOXLGPRQR
+HWJHOXLGNLH]HQWLMGHQVKLILZHHUJDYH
'UXNRS$8',2021,725RPKHWJHZHQVWHJHOXLGWHNLH]HQ
%HOXLVWHUHQYDQ
6FKHUPEHHOG
8LWOHHVYHQVWHU
6WHUHR
67(5(2
67(5(2
/LQNHUNDQDDO
/,1.6
67(5(2
5HFKWHUNDQDDO
5(&+76
67(5(2
*HPHQJGJHOXLG
0(1*(1
67(5(2
0RQRJHOXLG
0212
*HHQLQGLFDWRU
+HWJHPHQJGHJHOXLGYDQKHWOLQNHUHQUHFKWHUNDQDDOHQKHWQRUPDOHDXGLRVSRRU
2SQHPHQYDQVWHUHRHQWZHHWDOLJHSURJUDPPD¶VQLHWEHVFKLNEDDURSGH6/96('
Master Page : Right
Hoe geluid wordt opgenomen op een videoband
De videorecorder neemt geluid op twee verschillende sporen op. Hifi-geluid
wordt samen met het beeld opgenomen op het hoofdspoor. Mono geluid
wordt opgenomen op het normale geluidsspoor aan de rand van de
cassetteband.
Normaal geluidsspoor
(mono)
Stereo
Tweetalig
Normaal gemengd
Normaal
linker- en rechterkanaal
hoofdgeluid
Hifi-geluidsspoor
(hoofdgeluids-spoor)
Hoofdgeluid
(linkerkanaal)
Subgeluid
(rechterkanaal)
Opmerkingen
• Voor stereoweergave moet u de Scart of AUDIO OUT aansluitingen gebruiken.
• Bij weergave van een band opgenomen in mono, wordt het geluid weergegeven in
mono ongeacht de instelling van AUDIO MONITOR.
Aanvullende bediening
Stereogeluid
(linker- en
rechterkanaal)
Opnemen van stereo- en tweetalige programma’s (niet beschikbaar op de SLV-SE220D)
63
filename[010ADDO.fm] model name1[SLV-SE820D/E] model name2[SLV-SE727E]
model name3[SLV-SX727D] model name4[SLV-SE720D/E] model name5[SLV-SX720D/E]
model name6[SLV-SE620D/E] model name7[SLV-SE220D]
[3-073-151-51 (1) NL]
Master Page : Left
Zoeken met de index-functie (niet beschikbaar
op de SLV-SE220D)
De videorecorder brengt op de band bij het begin van elke opname automatisch een
index-signaal aan. Aan de hand van deze signalen kan een bepaalde opname worden
gezocht.
Zoeken naar een bepaalde opname door te scannen (indexscannen)
1 Plaats een geïndexeerde band in de videorecorder.
op ./> (index-zoeken). De
2 Druk
videorecorder begint met het scannen van
iedere opname gedurende vijf seconden in
de overeenkomstige richting.
INDEX SCANNEN : B B
op H (weergave) om met het weergeven te beginnen nadat u het
3 Druk
gewenste punt hebt gevonden.
Zoeken naar een bepaalde opname (index-zoeken)
1 Plaats een geïndexeerde band in de videorecorder.
tweemaal op ./> (index2 Druk
zoeken).
• Druk tweemaal op > (index-zoeken)
om vooruit te zoeken.
• Druk tweemaal op . (index-zoeken)
om achteruit te zoeken.
INDEX ZOEKEN : B B + 0 2
op ./> (index-zoeken) afhankelijk van de richting waarin
3 Druk
uw gewenste programma zich bevindt.
4
Bij iedere druk op de toets wordt het nummer verhoogd, respectievelijk
verlaagd, tot ±20.
De videorecorder begint te zoeken en de weergave start automatisch
vanaf dat punt.
Stoppen met zoeken
Druk op x (stop).
64
Zoeken met de index-functie (niet beschikbaar op de SLV-SE220D)
filename[010ADDO.fm] model name1[SLV-SE820D/E] model name2[SLV-SE727E]
model name3[SLV-SX727D] model name4[SLV-SE720D/E] model name5[SLV-SX720D/E]
model name6[SLV-SE620D/E] model name7[SLV-SE220D]
[3-073-151-51 (1) NL]
Master Page : Right
Opmerkingen
• Wanneer de opname start vanuit de opnamepauzestand, wordt er geen indexsignaal aangebracht. Wanneer u echter in de opnamepauzestand van
programmapositie verandert, wordt er wel een index-signaal aangebracht.
• Wanneer u op . (index-zoeken) drukt en er niets vóór het gekozen indexsignaal is opgenomen, zal de weergave mogelijk niet precies vanaf het indexsignaal starten.
Aanvullende bediening
Zoeken met de index-functie (niet beschikbaar op de SLV-SE220D)
65
filename[010ADDO.fm] model name1[SLV-SE820D/E] model name2[SLV-SE727E]
model name3[SLV-SX727D] model name4[SLV-SE720D/E] model name5[SLV-SX720D/E]
model name6[SLV-SE620D/E] model name7[SLV-SE220D]
[3-073-151-51 (1) NL]
Master Page : Left
Het beeld regelen
De spoorvolging regelen
Hoewel de videorecorder de spoorvolging
automatisch regelt bij het afspelen van een
cassette, kan er toch vervorming optreden bij
een slechte opname. In dat geval kunt u de
spoorvolging handmatig regelen.
TRA CK I NG – – – – – – – – – – – –
Druk tijdens de weergave op PROGRAM +/–
op de videorecorder om de
spoorvolgingsmeter te laten verschijnen. De
Spoorvolgingsmeter
vervorming moet verdwijnen wanneer u één
van beide toetsen indrukt. Verwijder de band
en plaats deze opnieuw om terug te keren naar automatische regeling.
De beeldscherpte regelen (Smart trilogic)
U kunt de scherpte van het beeld automatisch instellen.
Druk tijdens de weergave op MENU en vervolgens op M/m/</, om
1 INSTELLING
te laten oplichten en druk dan op OK.
Druk op M/m om SMART TRILOGIC te
2 laten oplichten en druk vervolgens op
,.
Druk op M/m om SMART TRILOGIC
3 op
AAN of UIT te zetten.
4
66
OS D
: AAN
TA P E L E NGTE
: E1 8 0
K L E UR S Y S TE E M
: A UTO
16:9
: A UTO
NI CA M
: AAN
: UI T
S P A A RS TA ND
S M A RT TRI L OGI C
: AAN
K I E ZE N :
SET :
V E RL A TE N : M E NU
E I NDE : OK
BEELD
• AAN: De beeldscherpte wordt
S M A RT TRI L OGI C : UI T
automatisch ingesteld.
• UIT: Stel de beeldscherpte met de
ZA CHTE R
S CHE RP E R
hand in.
––––––––––– ––––––––––
A A N/ UI T :
SET :
Druk op < voor een minder scherp
E I NDE : OK
V E RL A TE N : M E NU
beeld.
Druk op , voor een scherper beeld.
Druk op MENU om terug te keren naar het oorspronkelijke scherm.
Het beeld regelen
filename[010ADDO.fm] model name1[SLV-SE820D/E] model name2[SLV-SE727E]
model name3[SLV-SX727D] model name4[SLV-SE720D/E] model name5[SLV-SX720D/E]
model name6[SLV-SE620D/E] model name7[SLV-SE220D]
[3-073-151-51 (1) NL]
Master Page : Right
Het stroomverbruik van de videorecorder
beperken
Met de videorecorder in de wachtstand kunt u bepaalde indicatoren in het
uitleesvenster uitschakelen om het stroomverbruik te beperken.
Druk op MENU en vervolgens op M/m/</, om INSTELLING te
1 laten
oplichten en druk op OK.
2 Druk op M/m om SPAARSTAND te laten oplichten.
op , om op AAN te zetten en
3 Druk
druk vervolgens op OK.
OS D
: AAN
TA P E L E NGTE
: E1 8 0
K L E UR S Y S TE E M
: A UTO
16:9
: A UTO
NI CA M
: AAN
: AAN
S P A A RS TA ND
S M A RT TRI L OGI C
: AAN
K I E ZE N :
SET :
V E RL A TE N : M E NU
E I NDE : OK
De indicatoren in het uitleesvenster aanzetten
Zet SPAARSTAND bij stap 3 op UIT.
Aanvullende bediening
Het stroomverbruik wordt tot een
minimum teruggebracht.
Opmerkingen
• Met de videorecorder in de opnamewachtstand blijft de
indicator in het
uitleesvenster aan, ook al staat SPAARSTAND op AAN.
• De Line Through-functie zal niet goed werken als SPAARSTAND op AAN staat.
Zet SPAARSTAND op UIT om een goede werking te garanderen.
Het stroomverbruik van de videorecorder beperken
67
filename[010ADDO.fm] model name1[SLV-SE820D/E] model name2[SLV-SE727E]
model name3[SLV-SX727D] model name4[SLV-SE720D/E] model name5[SLV-SX720D/E]
model name6[SLV-SE620D/E] model name7[SLV-SE220D]
[3-073-151-51 (1) NL]
Master Page : Left
Menu-opties wijzigen
op MENU, kies vervolgens INSTELLING of EENVOUDIGE
1 Druk
BEDIENING en druk op OK.
O SD
: AAN
T APE LEN G T E
: E1 8 0
KLEUR SYST EEM
: A UTO
16:9
: A UTO
N I CAM
: AAN
: UI T
SPAARST AND
SMART T R I LO G I C
: AAN
KI EZ EN :
SET :
VE RL A TE N : M E NU
EI ND E : O K
V P S / P DC S TA NDA A RD
S HOW V I E W UI TGE B R.
A UTO UI TS CHA K E L E N
:
TI M E R
K I E ZE N :
E I NDE : OK
: UI T
: UI T
: UI T
V A RI A B E L
SET :
V E RL A TE N : M E NU
2 Druk op M/m om de optie te kiezen.
3 Druk op , om de instelling te wijzigen en druk vervolgens op OK.
Menukeuzes
De oorspronkelijke instellingen zijn vet gedrukt.
INSTELLING
68
Menu-optie
Zet deze optie op:
OSD
• AAN om het menu op het TV-scherm te laten
verschijnen.
• UIT om het menu van het TV-scherm te laten
verdwijnen.
TAPE LENGTE
•
•
•
•
KLEUR SYSTEEM
• AUTO om automatisch het kleursysteem te kiezen.
• PAL voor cassettes opgenomen met het PALkleursysteem.
• B/W voor cassettes die in zwart/wit zijn opgenomen.
16:9*1
• AUTO wanneer u een breedbeeld-TV gebruikt. De
videorecorder stelt automatisch vast of de programma’s
in het normaal- of breedbeeldformaat worden
weergegeven of opgenomen.
• AAN als de videorecorder breedbeeldprogramma’s niet
kan vaststellen met AUTO. De videorecorder geeft altijd
weer en neemt altijd op in breedbeeldformaat.
• UIT als u niet een breedbeeld-TV gebruikt.
E180 voor een E-180 of kortere cassette.
E240 voor een E-240 cassette.
E260 voor een E-260 cassette.
E300 voor een E-300 cassette.
Menu-opties wijzigen
filename[010ADDO.fm] model name1[SLV-SE820D/E] model name2[SLV-SE727E]
model name3[SLV-SX727D] model name4[SLV-SE720D/E] model name5[SLV-SX720D/E]
model name6[SLV-SE620D/E] model name7[SLV-SE220D]
[3-073-151-51 (1) NL]
Master Page : Right
Menu-optie
Zet deze optie op:
NICAM*2
• AAN om NICAM uitzendingen op te nemen op het hifigeluidsspoor.
• UIT om standaard geluid op te nemen op het hifigeluidsspoor.
Voor details, zie pagina 61.
SPAARSTAND
• AAN om de indicatoren in het uitleesvenster te doven en
zo energie te sparen.
• UIT om de indicatoren in het uitleesvenster aan te zetten
wanneer de videorecorder zich in de wachtstand bevindt.
SMART TRILOGIC
• AAN om de beeldscherpte automatisch in te stellen.
• UIT om de beeldscherpte met de hand in te stellen.
Menu-optie
Zet deze optie op:
VPS/PDC
STANDAARD*3
• UIT om VPS/PDC af te zetten.
• AAN om ze aan te zetten.
SHOWVIEW
UITGEBR.*3
• UIT om de ShowView-verlengfunctie af te zetten.
• 10/20/30/.../60 (minuten) om de ShowView-insteltijd
met de gekozen tijdsduur te verlengen.
AUTO
UITSCHAKELEN
• UIT om Auto Uitschakelen af te zetten.
• 2UUR/3UUR om de videorecorder automatisch te laten
uitschakelen wanneer er geen signaal wordt ontvangen
en u ondertussen geen van de toetsen indrukt.
TIMER*3
• VARIABEL om het menu TIMER te laten verschijnen
om STANDAARD of SHOWVIEW te kiezen teneinde
door indrukken van de
TIMER toets.
• STANDAARD om het menu TIMER
PROGRAMMEREN te laten verschijnen door indrukken
van de
TIMER toets.
• SHOWVIEW om het menu SHOWVIEW te laten
verschijnen door indrukken van de
TIMER toets.
Voor details, zie pagina 49 en 53.
Aanvullende bediening
EENVOUDIGE BEDIENING
*1 niet beschikbaar op de SLV-SE620D
*2 Alleen bij de SLV-SE820E, SE727E, SE720E, SX720E en SE620E
*3 niet beschikbaar op de SLV-SE620D/E
Menu-opties wijzigen
69
filename[010ADDO.fm] model name1[SLV-SE820D/E] model name2[SLV-SE727E]
model name3[SLV-SX727D] model name4[SLV-SE720D/E] model name5[SLV-SX720D/E]
model name6[SLV-SE620D/E] model name7[SLV-SE220D]
[3-073-151-51 (1) NL]
Master Page : Left(TOP)
Montage
Aansluiting op een videorecorder of
stereo-installatie
Aansluiting voor opname met deze videorecorder
Sluit de lijnuitgangen van de andere videorecorder aan op de lijningang van
deze videorecorder. Bekijk de voorbeelden A t/m C en kies de aansluiting
die het best past bij uw videorecorder.
Voorbeeld A
TV
Andere videorecorder
(weergavetoestel)
Uw videorecorder
(opnametoestel)
LINE-1 (EURO AV)
Scart
(EURO-AV)
VMC-2121HG Scart kabel (niet meegeleverd)
: Signaalverloop
Voorbeeld B (alleen bij de SLV-SE820D/E)
Uw videorecorder (opnametoestel)
TV
t LINE-2 L o R
(klep openen om aan te sluiten)
LINE OUT
VMC-820HG audio/video-kabel (niet meegeleverd)
Andere videorecorder
(weergavetoestel)
: Signaalverloop
70
Aansluiting op een videorecorder of stereo-installatie
filename[010ADDO.fm] model name1[SLV-SE820D/E] model name2[SLV-SE727E]
model name3[SLV-SX727D] model name4[SLV-SE720D/E] model name5[SLV-SX720D/E]
model name6[SLV-SE620D/E] model name7[SLV-SE220D]
[3-073-151-51 (1) NL]
9RRUEHHOG&
8ZYLGHRUHFRUGHURSQDPHWRHVWHO
79
$QGHUHYLGHRUHFRUGHU
ZHHUJDYHWRHVWHO
/,1('(&(;7RI
/,1('(&(;7
6FDUW
(852$9
90&+*6FDUWNDEHOQLHWPHHJHOHYHUG
0RQWDJH
6LJQDDOYHUORRS
(HQVWHUHRLQVWDOODWLHDDQVOXLWHQDOOHHQELMGH6/9
6('(
9HUELQGGHt /,1(/o 5DDQVOXLWLQJHQRSGH]HYLGHRUHFRUGHUPHWGH
DXGLRDDQVOXLWLQJHQYDQGHVWHUHRLQVWDOODWLHPHWEHKXOSYDQGH5.&+*
DXGLRNDEHOQLHWPHHJHOHYHUG
2SPHUNLQJHQ
‡ 6WHHNGHVWHNNHUVLQGHDDQVOXLWLQJHQYDQGH]HOIGHNOHXU
‡ 6OXLWGHURGHVWHNNHUVQLHWDDQZDQQHHUGHDQGHUHYLGHRUHFRUGHUYDQKHWPRQRW\SH
LV
‡ $OVXGH]HYLGHRUHFRUGHUDDQVOXLWRS/,1(,1HQ/,1(287YDQGHDQGHUH
YLGHRUHFRUGHUPRHWXGHMXLVWHLQJDQJNLH]HQRPHHQEURPPHQGJHOXLGWH
YRRUNRPHQ
‡ $OVGHDQGHUHYLGHRUHFRUGHUJHHQ6FDUW(852$9DDQVOXLWLQJKHHIWPRHWXGH
90&+*NDEHOJHEUXLNHQHQGLHDDQVOXLWHQRSGHOLMQXLWJDQJHQYDQGH
DQGHUHYLGHRUHFRUGHU
‡ $OVXHHQDQGHUHYLGHRUHFRUGHUDDQVOXLWRSGH/,1('(&(;7RI/,1(
'(&(;7DDQVOXLWLQJGUXNWXRS,13876(/(&7RP³/´RI³/´DIWH
EHHOGHQLQKHWXLWOHHVYHQVWHU
$OOHHQELMGH6/96('(
$OOHHQELMGH6/96((6;'6('(6;'(6((HQ6('
$DQVOXLWLQJRSHHQYLGHRUHFRUGHURIVWHUHRLQVWDOODWLH
Master Page : Left
Basismontage
Bij opname op deze videorecorder
Voor u begint te monteren
REC z
• Zet de TV aan en stem af op het videokanaal.
• Druk op INPUT SELECT om de aansluiting
in het uitleesvenster te laten verschijnen.
• Druk op SP/LP om de bandsnelheid te kiezen:
SP of LP.*
X
een als bron te gebruiken band, waarvan het wispreventienokje is
1 Plaats
verwijderd, in de andere (weergave) videorecorder. Zoek het punt
2
3
4
waarop u de weergave wilt laten beginnen en schakel over naar de
weergavepauzestand.
Plaats een band met intact wispreventienokje in deze (opname)
videorecorder. Zoek het punt waarop u de opname wilt laten beginnen en
druk op X (pauze) om deze in de weergavepauzestand te zetten.
Druk op REC z op deze videorecorder om die over te schakelen naar de
opnamepauzestand.
Om de montage te starten, drukt u de X (pauze) toetsen op beide
videorecorders tegelijkertijd in.
Stoppen met monteren
Druk op de x (stop) toetsen op beide videorecorders.
Tip
• Om ongewenste scènes tijdens het monteren te wissen, drukt u aan het begin van
de betreffende scène op X (pauze) op deze videorecorder. Aan het einde drukt u
nogmaals op X (pauze) om de opname te hervatten.
* niet beschikbaar op de SLV-SE220D
72
Basismontage
filename[010ADDO.fm] model name1[SLV-SE820D/E] model name2[SLV-SE727E]
model name3[SLV-SX727D] model name4[SLV-SE720D/E] model name5[SLV-SX720D/E]
model name6[SLV-SE620D/E] model name7[SLV-SE220D]
[3-073-151-51 (1) NL]
Master Page : Right2
Geluid kopiëren (alleen bij de SLV-SE820D/E)
Met deze functie kunt u opnemen over het
normale geluidsspoor heen. Het bestaande
monogeluid wordt vervangen terwijl het
oorspronkelijke hifi-geluid intact blijft. Op
die manier kunt u commentaar toevoegen
aan een band die u met een camcorder hebt
opgenomen.
AUDIO DUB
t LINE-2 L o R
X
Voor u begint...
• Open de klep van de t LINE-2 L o R aansluitingen op het voorpaneel en sluit een
weergavebron aan.
• Zet de TV aan en stem af op het videokanaal.
2
3
4
Zoek het punt waarop u de weergave wilt laten beginnen en schakel over
naar de weergavepauzestand.
Plaats een voorbespeelde band met intact wispreventienokje in deze
(opname) videorecorder. Zoek het begin van het gedeelte dat u wilt
vervangen en druk op X (pauze).
De videorecorder schakelt over naar de pauzestand.
Druk op AUDIO DUB.
Montage
een als bron te gebruiken band in uw stereo installatie (of
1 Plaats
weergave-videorecorder).
“A_DUB” en de indicator verschijnen in het uitleesvenster.
Om de montage te starten, drukt u de X (pauze) toetsen op deze
videorecorder en de stereo-installatie (of de andere videorecorder)
tegelijkertijd in.
Na gebruik van deze functie is het geluid in de weergavestand
automatisch mono.
Stoppen met monteren
Druk op x (stop) op deze videorecorder en de stereo-installatie (of de
andere videorecorder).
Geluid kopiëren (alleen bij de SLV-SE820D/E)
73
filename[010ADDO.fm] model name1[SLV-SE820D/E] model name2[SLV-SE727E]
model name3[SLV-SX727D] model name4[SLV-SE720D/E] model name5[SLV-SX720D/E]
model name6[SLV-SE620D/E] model name7[SLV-SE220D]
[3-073-151-51 (1) NL]
Master Page : Left(TOP)
Aanvullende informatie
Verhelpen van storingen
Probleem
Oplossing
De ?/1 (aan/wachtstand)
schakelaar werkt niet.
• Sluit het netsnoer aan op een stopcontact.
De stroom is
• Er is condensvorming opgetreden. Zet het toestel uit, trek
ingeschakeld maar de
de stekker uit het stopcontact en laat de videorecorder
videorecorder werkt niet.
gedurende minstens drie uur drogen.
De stekker zit in het
stopcontact maar het
uitleesvenster licht niet
op.
• Zet SPAARSTAND in het menu INSTELLING op UIT
(zie pagina 67).
De klok is gestopt en
“– –:– –” verschijnt in
het uitleesvenster.
• De klok stopt als de stekker van de videorecorder uit het
stopcontact is getrokken. Stel de klok (en de timer) terug.
Het weergavebeeld
verschijnt niet op het
TV-scherm.
• Controleer of de TV is afgestemd op het videokanaal. Zet
deze op de video-ingang wanneer u gebruik maakt van een
monitor.
• Als de videorecorder op de TV is aangesloten met de Scart
kabel, controleer dan of de VIDEO indicator oplicht in het
uitleesvenster. Druk op de t TV/VIDEO toets op de
afstandsbediening om de VIDEO indicator te laten
oplichten.
Het beeld is onscherp.
• Bestaande uitzendingen kunnen de werking van de
videorecorder verstoren. Stel de RF kanaaluitgang van uw
videorecorder terug (zie pagina 22).
• Regel de spoorvolging met de PROGRAM +/– toetsen op
de videorecorder.
• De videokoppen zijn vuil (zie laatste bladzijde van
“Verhelpen van storingen”). Reinig de videokoppen met
de Sony T-25CLD, E-25CLDR of T-25CLW
reinigingscassette. Indien deze reinigingscassettes niet
verkrijgbaar zijn in uw woongebied, moet u de koppen
laten reinigen door een Sony-handelaar (standaard
vergoeding verschuldigd). Gebruik uitsluitend Sonyreinigingscassettes van het natte type, aangezien anders de
videokoppen beschadigd kunnen raken.
• De videokoppen moeten eventueel worden vervangen.
Voor meer informatie kunt u terecht bij uw Sony-handelaar.
Weergave
Klok
Voeding
Indien u nog andere vragen of problemen hebt dan hieronder vermeld, wendt u zich
dan tot uw Sony-handelaar.
Het beeld rolt verticaal
• Regel de verticale instelling van uw TV of monitor.
tijdens zoeken met beeld.
74
Verhelpen van storingen
filename[010ADDI.fm] model name1[SLV-SE820D/E] model name2[SLV-SE727E]
model name3[SLV-SX727D] model name4[SLV-SE720D/E] model name5[SLV-SX720D/E]
model name6[SLV-SE620D/E] model name7[SLV-SE220D]
[3-073-151-51 (1) NL]
Timergestuurde opname
Probleem
Oplossing
Er is wel beeld maar
geen geluid.
• De band is defect.
• Controleer de audiokabelaansluiting bij A/V aansluitingen.
Het geluid van een met
de videorecorder
opgenomen band is niet
stereo, of de STEREO
indicator in het
uitleesvenster knippert.
• Regel de spoorvolging.
• De videokoppen zijn vuil. Reinig de videokoppen met de
Sony T-25CLD, E-25CLDR of T-25CLW
reinigingscassette zoals hierboven uitgelegd.
Er verschijnen geen TVprogramma’s op het TVscherm.
• Controleer of de TV is afgestemd op het videokanaal. Zet
deze op de video-ingang wanneer u gebruik maakt van een
monitor.
• Bestaande uitzendingen kunnen de werking van de
videorecorder verstoren. Stel de RF kanaaluitgang van uw
videorecorder terug (zie pagina 22).
• Kies de juiste bron met de INPUT SELECT toets. Kies een
programmapositie bij opname van TV-programma’s; kies
een lijningang bij opname van andere apparatuur.
De TV-ontvangst is
slecht.
• Controleer of de antennekabel goed is aangesloten.
• Stel de antenne af.
De band begint te spelen
zodra deze is geplaatst.
• Het wispreventienokje werd verwijderd. Plak de opening
af om op te nemen op deze band (zie pagina 42).
De band wordt
verwijderd wanneer u op
z REC drukt.
• Het wispreventienokje werd verwijderd. Plak de opening
af om op te nemen op deze band (zie pagina 42).
Er gebeurt niets wanneer
u op z REC drukt.
• Controleer of de band niet ten einde is.
De timer werkt niet.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Aanvullende informatie
Opname
Weergave
Master Page : Right
Controleer of de klok juist is ingesteld.
Controleer of er een band is geplaatst.
Controleer of het wispreventienokje niet is verwijderd.
Controleer of de band niet ten einde is.
Controleer of er een timergestuurde opname is
geprogrammeerd.
Controleer of de timer na de huidige tijd is ingesteld.
Controleer of de decoder aan staat.
Controleer dat de satelliettuner aan staat.
De klok stopt als de stekker van de videorecorder uit het
stopcontact is getrokken. Stel de klok en de timer terug.
Zet de videorecorder uit en trek de stekker uit het
stopcontact.
wordt vervolgd
Verhelpen van storingen
75
filename[010ADDI.fm] model name1[SLV-SE820D/E] model name2[SLV-SE727E]
model name3[SLV-SX727D] model name4[SLV-SE720D/E] model name5[SLV-SX720D/E]
model name6[SLV-SE620D/E] model name7[SLV-SE220D]
[3-073-151-51 (1) NL]
Andere
Betaal-/abonnee-TV
Timergestuurde opname
Master Page : Left
76
Probleem
Oplossing
Het menu SHOWVIEW
of TIMER
PROGRAMMEREN
verschijnt niet.
• Controleer of TIMER in het menu EENVOUDIGE
BEDIENING correct is ingesteld (zie pagina 69).
De VPS/PDC functie
werkt niet goed.
• Controleer of de klok en de datum correct zijn ingesteld.
• Controleer of de VPS/PDC tijd correct is ingesteld
(misschien staat er een fout in de TV-programmagids). Als
samen met de uitzending die u wilde opnemen niet de
correcte VPS/PDC informatie werd verstuurd, begint de
videorecorder niet met opnemen.
• Bij slechte ontvangst kan het VPS/PDC signaal zijn
aangetast en kan de videorecorder soms niet beginnen met
opnemen.
U kunt geen betaal-/
abonnee-TV
programma’s bekijken
met de videorecorder in
de wachtstand.
• Controleer dat DEC op AAN staat voor dit kanaal op het
menu TV ZENDER OVERZICHT.
• Controleer of de betaal-/abonnee-TV Scart kabel goed is
aangesloten.
Een betaal-/abonnee-TV
programma wordt altijd
gecodeerd opgenomen.
• Controleer of de betaal-/abonnee-TV Scart kabel goed is
aangesloten.
• Controleer dat DEC op AAN staat voor dit kanaal op het
menu TV ZENDER OVERZICHT.
Er kan geen band worden
geplaatst.
• Controleer of er al geen band in de cassettehouder zit.
De afstandsbediening
werkt niet.
• Richt de afstandsbediening goed op de sensor van de
videorecorder.
• Vervang alle batterijen in de afstandsbediening wanneer
deze bijna leeg zijn.
• Controleer of de [TV] / [VIDEO]
afstandsbedieningsschakelaar correct is ingesteld.
De gekozen lijningang
verschijnt niet in het
uitleesvenster.
• Druk op INPUT SELECT om de aangesloten lijn af te
beelden.
De spoorvolgingsmeter
verschijnt niet op het
TV-scherm.
• De band is in zeer slechte staat en de spoorvolging kan niet
worden geregeld.
U kunt geen andere TV’s
bedienen.
• Stel het codenummer van uw TV in. Het codenummer kan
veranderen als u de batterijen van de afstandsbediening
vervangt.
Het uitleesvenster is
minder verlicht.
• In de wachtstand of tijdens een timergestuurde opname is
het uitleesvenster automatisch minder verlicht.
Verhelpen van storingen
filename[010ADDI.fm] model name1[SLV-SE820D/E] model name2[SLV-SE727E]
model name3[SLV-SX727D] model name4[SLV-SE720D/E] model name5[SLV-SX720D/E]
model name6[SLV-SE620D/E] model name7[SLV-SE220D]
[3-073-151-51 (1) NL]
Andere
Master Page : Right
Probleem
Oplossing
De videorecorder moet
worden gereinigd.
• Reinig de behuizing, het paneel en de bedieningselementen
met een droge, zachte doek of een zachte doek die lichtjes
is bevochtigd met een zacht zeepsopje. Gebruik geen
oplosmiddelen zoals alcohol of benzine.
De Line Through-functie
werkt niet.
• Zet SPAARSTAND in het menu INSTELLING op UIT
(zie pagina 67).
Problemen veroorzaakt door vervuilde videokoppen
• Normaal beeld
• Verbogen beeld
licht vervuild
• Onscherp beeld
• Geen beeld (of
Z/W-scherm)
sterk vervuild
Aanvullende informatie
Verhelpen van storingen
77
filename[010ADDI.fm] model name1[SLV-SE820D/E] model name2[SLV-SE727E]
model name3[SLV-SX727D] model name4[SLV-SE720D/E] model name5[SLV-SX720D/E]
model name6[SLV-SE620D/E] model name7[SLV-SE220D]
[3-073-151-51 (1) NL]
Master Page : Left
Technische gegevens
Systeem
Kanalen
PAL (B/G)
VHF E2 t/m E12
Italiaanse VHF-kanalen A t/m H
UHF E21 t/m E69
CATV S01 t/m S05, S1 t/m S20
HYPER S21 t/m S41
RF-uitgangssignaal
UHF-kanalen 21 t/m 69
Antenne-uitgang
75-ohm asymmetrische antenneaansluiting
Bandsnelheid
SP: PAL 23,39 mm/s (opname/
weergave)
NTSC 33,35 mm/s (alleen weergave)
LP: PAL 11,70 mm/s (opname/
weergave)*
NTSC 16,67 mm/s (alleen weergave)
EP: NTSC 11,12 mm/s (alleen weergave)*
Maximum opname-/weergaveduur
10 h in LP modus (met E300 cassette)
Achteruitspoeltijd
Ca. 1 min. (met E180 cassette)
* niet beschikbaar op de SLV-SE220D
Ingangen en uitgangen
LINE-1 (EURO AV)
21-pins
Video-ingang: pin 20
Audio-ingang: pinnen 2 en 6
Video-uitgang: pin 19
Audio-uitgang: pinnen 1 en 3
LINE-2 (DEC/EXT)/LINE-3 (DEC/EXT)*1
21-pins
Video-ingang: pin 20
Audio-ingang: pinnen 2 en 6
t LINE-2 L o R*2
VIDEO IN, phono aansluiting (1)
Ingangssignaal: 1 Vp-p, 75 ohm,
asymmetrisch, negatieve sync.
AUDIO IN, phono aansluiting (2)
Ingangsniveau: 327 mVrms
78
Ingangsimpedantie: meer dan 47 kohm
AUDIO (OUT/SORTIE) R/D L/G*3
Phono aansluiting (2)
Nominaal uitgangsniveau: 327 mVrms
Belastingsimpedantie: 47 kohm
Uitgangsimpedantie: minder dan 10 kohm
1
* niet beschikbaar op de SLV-SE620D
*2 alleen bij de SLV-SE820D/E
*3 niet beschikbaar op de SLV-SE620D/E en
de SE220D
Algemeen
Voeding
220 – 240 V wisselstroom, 50 Hz
Verbruik
15 W (SLV-SE220D)
17 W (SLV-SE820D/E, SE727E,
SX727D, SE720D/E, SX720D/E en
SE620D/E)
3 W (SPAARSTAND op AAN,
minimum)
Bedrijfstemperatuur
5°C tot 40°C
Opslagtemperatuur
–20°C tot 60°C
Afmetingen inclusief uitstekende onderdelen
en bedieningselementen (b/h/d)
Ca. 360 × 95 × 243 mm (SLV-SE220D)
Ca. 430 × 96 × 242 mm (SLV-SE727E,
SX727D, SE720D/E, SX720D/E en
SE620D/E)
Ca. 430 × 96 × 251 mm (SLV-SE820D/E)
Gewicht
Ca. 2,8 kg (SLV-SE220D)
Ca. 3,1 kg (SLV-SE820D/E, SE727E,
SX727D, SE720D/E, SX720D/E en
SE620D/E)
Meegeleverde accessoires
Afstandsbediening (1)
R6 (AA) batterijen (2)
Antennekabel (1)
Wijzigingen in ontwerp en technische
gegevens voorbehouden zonder
voorafgaande kennisgeving.
Technische gegevens
filename[010ADDI.fm] model name1[SLV-SE820D/E] model name2[SLV-SE727E]
model name3[SLV-SX727D] model name4[SLV-SE720D/E] model name5[SLV-SX720D/E]
model name6[SLV-SE620D/E] model name7[SLV-SE220D]
[3-073-151-51 (1) NL]
Master Page : Right
Index
A
L
Aansluiting
naar videoapparuur 19
op een stereo installatie 19,
70
op een TV met een Scart
(EURO-AV) aansluiting 17
van de videorecorder en uw
TV 16, 17
Abonnee-TV 35
Afstelling
beeld 66
spoorvolging 66
Antenne aansluiten 16
Automatische Instelling 20
Automatische Klokinstelling 21
Landenkeuze 21
LP modus 40
B
Betaal-TV 35
Breedbeeldformaat 68
C
Controleren
tijdens de opname 62
tijdens weergave 62
D
Demonstratie 48
Dial Timer 44
Met de hand fijnafstemmen 29
Mono 62
Montage 70
SMARTLINK
Directe TV Opname 18, 43
Eéntoetsmenu 18
Eéntoetstimer 18
Eéntoetsweergave 18, 39
NexTView Download 18
SP modus 40
Spaarstand 67
Stereo 61
N
T
NICAM uitzendingen 61
Normaal geluidsspoor 63
Taalkeuze 20, 26
Teller 38
Timerinstelling 53
controleren 59
dagelijks/wekelijks
opnemen 51, 54
met Dial Timer 44
met het ShowView systeem
49
wijzigen 59
wissen 59
M
O
Opname 40
beveiligen 42
duur 58
met Dial Timer 44
met het ShowView systeem
49
stereoprogramma’s 61
tijdens het bekijken van een
ander programma 41
timerinstelling 53
tweetalige programma’s 61
van wat u op TV aan het
bekijken bent 43
Optionele instelling 68
P
G
Geluid kopiëren 73
Geluidsspoor 63
H
Hifi-geluidsspoor 63
PDC (Programme Delivery
Control) 51
Programmaposities deactiveren
31
Programmaposities wijzigen 30
R
I
RF kanaal 20, 22
Index zoeken 64
Index-scannen 64
S
K
Kanalen voorinstellen 27
Kleursysteem
compatibele kleursystemen
2
Klok instellen 23
Kopiëren. Zie Montage
Scart aansluiting 17
ShowView
opname 49
Smart trilogic 66
V
Videokoppen reinigen 74
Voorinstellingen laden 25
VPS (Video Programme
System) 51
W
Weergave 38
beeld-voor-beeld 56
het geluid kiezen 62
met verschillende
snelheden 56
vertraagd 56
Wispreventienokje 42
Z
Zendernaam wijzigen 33
Zoeken
met de index-functie 64
met verschillende
snelheden 56
ZWEITON uitzendingen 61
Index
79
filename[010COVIX.fm] model name1[SLV-SE820D/E] model name2[SLV-SE727E]
model name3[SLV-SX727D] model name4[SLV-SE720D/E] model name5[SLV-SX720D/E]
model name6[SLV-SE620D/E] model name7[SLV-SE220D]
[3-073-151-51 (1) NL]
Beknopte gebruiksaanwijzing
1 De videorecorder aansluiten
1
LINE-1
(EURO AV)
2
4
3
:Signaalverloop
afstemmen van de TV. Als het beeld
niet helder is, zie “Het RF-kanaal
wijzigen”.
2 ... Sluit het netsnoer aan op het stopcontact.
3 ... Druk op M/m/</, om de taal te
kiezen, en druk vervolgens op OK.
4 ... Het LANDEN KEUZE menu verschijnt,
drukt u op M/m/</, om uw land te
kiezen en druk vervolgens op OK.
Wanneer alle ontvangbare kanalen vooraf
zijn ingesteld, verdwijnt het menu van het
TV-scherm. U kunt de programmaposities
wijzigen in iedere gewenste volgorde (zie
“Programmaposities wijzigen/
deactiveren”).
3 Instellen van de klok
1 ... Sluit de antenne aan op
op de
videorecorder.
en de antenne2 ... Sluit
ingangsaansluiting van uw TV aan met
behulp van de meegeleverde
antennekabel.
3 ... Voor een beter beeld en geluid verbindt
u LINE-1 (EURO AV) met behulp van
een Scart kabel indien uw TV is
voorzien van een Scart (EURO-AV)
aansluiting.
4 ... Sluit het netsnoer aan op het stopcontact.
1 ... Druk op MENU en vervolgens op M/m/
2 Met de automatische instelfunctie
De videorecorder werkt nu.
</, om KLOK INSTELLEN te laten
oplichten en druk dan op OK.
2 ... Druk op M/m om de uren in te stellen, en
druk vervolgens op ,.
3 ... Druk op M/m om de minuten in te
stellen. Stel achtereenvolgens dag,
maand en jaar in door op , te drukken
om ze te selecteren, druk vervolgens op
M/m om de cijfers te kiezen en druk dan
op OK.
4 ... Druk op MENU.
1 ... Zet de TV aan en stem af op het
videokanaal.
Als uw TV niet is uitgerust met een
Scart (EURO-AV)-aansluiting, zet u de
TV op kanaal 32 (het oorspronkelijke
RF-kanaal van deze videorecorder).
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van
de TV voor instructies over het
Sony Corporation
AC68-01788E
filename[010QSG.fm] model name1[SLV-SE820D/E] model name2[SLV-SE727E]
model name3[SLV-SX727D] model name4[SLV-SE720D/E] model name5[SLV-SX720D/E]
model name6[SLV-SE620D/E] model name7[SLV-SE220D]
[3-073-151-51 (1) NL]
Download PDF

advertising