Sony | SLV-E630AE | Sony SLV-E630AE Gebruiksaanwijzing

3-861-940-41 (1)
Video Cassette
Recorder
Gebruiksaanwijzing
PAL NTSC 4.43
SLV-E630AE/NP
©1998 by Sony Corporation
Inleiding
1
WAARSCHUWING
Stel het apparaat niet bloot aan regen of vocht,
om brand of een elektrische schok te
voorkomen.
Open om dezelfde reden ook nooit de
behuizing van het apparaat. Laat eventuele
reparaties over aan bevoegd vakpersoneel.
Het netsnoer mag alleen vervangen worden bij
een erkende vakhandelaar.
• Plaats geen zware voorwerpen op de
videorecorder.
• Als de videorecorder van een koude naar
een warme omgeving wordt gebracht kan er
vocht binnenin het apparaat condenseren,
hetgeen schade aan de videokop en de
videocassette tot gevolg kan hebben. Wacht
daarom bij het voor de eerste maal
installeren van het apparaat, of wanneer u
dit van een koude naar een warme
omgeving verplaatst ongeveer een uur voor
u de videorecorder in gebruik neemt.
Voorzorgsmaatregelen
Veiligheid
• Dit toestel werkt op 220 – 240 V AC, 50 Hz.
Kijk of dit voltage overeenstemt met de
plaatselijke netspanning.
• In het geval er vloeistof of een voorwerp in
de behuizing terechtkomt, moet u de stekker
uit het stopcontact trekken en het apparaat
eerst door een deskundige laten nakijken,
alvorens het weer in gebruik te nemen.
• Zolang het netsnoer van het apparaat op de
wandcontactdoos is aangesloten, staat het
apparaat onder spanning, zelfs als het
apparaat zelf uitgeschakeld is.
• Trek de stekker uit het stopcontact als u
denkt het apparaat geruime tijd niet te
gebruiken. Om de aansluiting op het
stopcontact te verbreken, moet u uitsluitend
de stekker vastnemen. Trek nooit aan het
snoer zelf.
Plaatsing
• Kies een plaats waar een ongehinderde
luchtdoorstroming mogelijk is, om
oververhitting van vitale onderdelen te
voorkomen.
• Zet de videorecorder niet op een zacht of
wollig oppervlak (een kleedje of deken), of
tegen gordijnen, waardoor de ventilatieopeningen geblokkeerd kunnen worden.
• Plaats het apparaat niet in de buurt van een
warmtebron, zoals een radiator of
warmeluchtkanalen. Zet het ook niet in de
volle zon, op een stoffige plaats of ergens
waar het blootstaat aan mechanische
trillingen of schokken.
• Het apparaat is ontworpen voor gebruik in
horizontale stand. Zet het dus niet op een
hellend oppervlak.
• Houd zowel de recorder als de
videocassettes uit de buurt van apparatuur
waarin een krachtige magneet gebruikt
wordt, zoals een grote luidspreker of
magnetronoven.
2
Inleiding
Opgelet
Televisieprogramma’s, films, videobanden en
ander beeldmateriaal kunnen door het
auteursrecht zijn beschermd. Het zonder
toestemming opnemen van dergelijk materiaal
kan derhalve strafbaar zijn. Tevens kan voor
gebruik van deze videorecorder in combinatie
met een kabeltelevisie toestemming nodig zijn
van de kabeltelevisie exploitant en/of eigenaar
van de rechten van het programma.
Compatibele kleursystemen
Deze videorecorder is bedoeld voor opname
met het PAL (B/G) kleursysteem en weergave
met het PAL (B/G) en NTSC 4.43
kleursysteem. Een correcte opname van
videobronnen die met andere kleursystemen
werken kan niet worden gegarandeerd.
Voor de klanten in Nederland
Bij dit produkt zijn batterijen
geleverd.
Wanneer deze leeg zijn, moet u
ze niet weggooien maar
inleveren als KCA.
Inhoudsopgave
Voorbereidingen
Stap 1: Uitpakken
Stap 2: De afstandsbediening instellen
Stap 3: De videorecorder aansluiten
Stap 4: Uw TV afstemmen op de videorecorder
Stap 5: De videorecorder instellen met Automatische instelling
Stap 6: Instellen van de klok
Manuele instelling —
Keuze van de taal, Kanalen voorinstellen
19 Instellen van de betaal-/abonnee-TV-decoder (alleen SLV-E630NP)
Basishandelingen
23 Een band afspelen
26 TV-programma’s opnemen
29 TV-programma’s opnemen met
behulp van de timer
Bijkomende handelingen
Voorbereidingen
4
5
7
9
11
13
15
Aanvullende informatie
45 Verhelpen van storingen
48 Technische gegevens
49 Onderdelen en
bedieningselementen
Achterflap
Index
32 Weergave/zoeken met
verschillende snelheden
34 TV-programma’s opnemen met
de quick timer
35 De timer-instellingen
controleren/wijzigen/wissen
37 Stereo- en tweetalige
programma’s opnemen
39 Het beeld regelen
41 Menu-opties wijzigen
43 Monteren met een andere
videorecorder
Inleiding
3
Voorbereidingen
Stap 1
Uitpakken
Controleer of u de volgende onderdelen hebt ontvangen bij de
videorecorder:
• Afstandsbediening
• Antennekabel
• R6 (type AA) batterijen
Controleer het modeltype
Deze gebruiksaanwijzing geldt voor 2 modellen: SLV-E630AE en
E630NP. Bepaal eerst welk model u hebt. Dit is aangegeven op het
achterpaneel van uw recorder. Het model SLV-E630AE wordt in deze
handleiding steeds voor alle afbeeldingen gebruikt. Eventuele
afwijkingen in de bediening worden in de tekst duidelijk aangegeven,
bijvoorbeeld “alleen SLV-E630NP”.
4
Voorbereidingen
Stap 2
De afstandsbediening instellen
De batterijen plaatsen
Voorbereidingen
Plaats twee R6 (type AA)
batterijen in de batterijhouder
met de (+) en (–) polen volgens
de aanduiding aan de
binnenzijde.
Steek eerst het negatieve (–)
uiteinde en vervolgens het
positieve (+) uiteinde in en
omlaag tot het vastklikt.
Gebruik van de afstandsbediening
Met deze afstandsbediening
kunt u zowel uw
videorecorder als een Sony TV
bedienen. De toetsen op de
afstandsbediening voorzien
van een stip (•) kunnen
worden gebruikt om uw Sony
TV te bedienen.
Afstandsbedieningssensor
TV / VIDEO
Voor het bedienen van
zet TV / VIDEO op
de videorecorder
VIDEO en richt de afstandsbediening op de
afstandsbedieningssensor op de videorecorder
een Sony TV
TV en richt de afstandsbediening op de
afstandsbedieningssensor op de TV
wordt vervolgd
Voorbereidingen
5
Stap 2 : De afstandsbediening instellen (vervolg)
TV/VIDEO
ON/STANDBY
DISPLAY
AUDIO
MONITOR
VOL+/–
PROG+/–
;
MENU
>/./?//
OK
Bedieningsknoppen voor de TV
6
Om
Druk op
De TV in de wachtstand of werkingsstand te
zetten
ON/STANDBY
Een signaalbron voor de TV te kiezen via de
antenne- of lijningang
TV/VIDEO
De zenderpositie op de TV te kiezen
PROG +/–
Het volume van de TV te regelen
VOL +/–
Over te schakelen naar TV
; (TV)
Geluidskwaliteit te kiezen
AUDIO MONITOR
Oproepen op schermdisplay
DISPLAY
De TV-menu-opties te bedienen
MENU, >/./?//, OK
Opmerkingen
• Bij normaal gebruik gaan de batterijen ongeveer drie tot zes maanden mee.
• Als u de afstandsbediening langere tijd niet gaat gebruiken, moet u de batterijen
verwijderen om beschadiging door batterijlekkage te voorkomen.
• Gebruik geen oude en nieuwe batterijen door elkaar.
• Gebruik geen batterijen van verschillende types door elkaar.
Voorbereidingen
Stap 3
De videorecorder aansluiten
AERIAL IN
Voorbereidingen
AERIAL OUT
Netsnoer
AERIAL IN
Naar
stopcontact
Antennekabel (meegeleverd)
: Signaalverloop
1
Trek de antennekabel uit uw TV en sluit
hem aan op AERIAL IN achteraan op de
videorecorder.
AERIAL
ANTENNE
OUT
SORTIE
IN
ENTREE
2
3
Sluit AERIAL OUT van de
videorecorder aan op de antenneingang van uw TV met behulp van de
meegeleverde antennekabel.
AERIAL
ANTENNE
OUT
SORTIE
IN
ENTREE
Sluit het netsnoer aan op het stopcontact.
wordt vervolgd
Voorbereidingen
7
Stap 3 : De videorecorder aansluiten (vervolg)
Extra aansluitingen
Op een TV met EURO-AV (Scart)
aansluiting
Deze extra aansluiting verbetert de
beeld- en geluidskwaliteit. Sluit de TV
aan zoals rechts afgebeeld. Om een
videocassette af te spelen, drukt u op
TV/VIDEO tot de VIDEO indicator in
het uitleesvenster verschijnt.
: LINE-1
(TV)
EURO-AV
(Scart)
VMC-2121 EURO-AV kabel
(niet meegeleverd)
Opmerking
• Als u de videorecorder en uw TV enkel aansluit met behulp van de antennekabel,
moet u RF MODULATOR in het OPTIES menu op AAN zetten (originele instelling).
Als de TV is aangesloten op LINE-1 (TV), zet u RF MODULATOR in het OPTIES
menu het best op UIT. In de stand UIT wordt alleen het antennesignaal uitgestuurd
via AERIAL OUT (zie pagina 42).
8
Voorbereidingen
Stap 4
Uw TV afstemmen op de
videorecorder
ON/STANDBY
PROGRAM +/–
Voorbereidingen
Als u uw videorecorder op de TV hebt aangesloten met behulp van de
EURO-AV-kabel, sla deze stap dan over.
RF CHANNEL
1
ON/STANDBY
2
Druk op ON/STANDBY om de videorecorder aan te zetten.
Druk op RF CHANNEL op de videorecorder.
RF CHANNEL
Het in de fabriek ingestelde RF-kanaal verschijnt op het uitleesvenster.
Het signaal van de videorecorder wordt over dit kanaal naar de TV
gezonden.
3
Zet uw TV aan en kies een zenderpositie voor de videorecorder.
Deze zenderpositie doet nu dienst als videokanaal.
wordt vervolgd
Voorbereidingen
9
Stap 4 : Uw TV afstemmen op de videorecorder (vervolg)
4
Stem de TV af op hetzelfde kanaal dat
is aangegeven in het uitleesvenster
zodat het rechts afgebeelde TV-beeld
duidelijk verschijnt.
SONY VIDEO CASSETTE
RECORDER
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw
TV-toestel voor de afstemprocedure.
Als het beeld niet helder is, zie “Een
helder beeld van de videorecorder
verkrijgen” hieronder.
5
Druk op RF CHANNEL.
RF CHANNEL
U heeft nu uw TV-toestel op de videorecorder afgestemd. Stem het
TV-toestel af op het videokanaal wanneer u een band wilt afspelen.
Controleren of de TV-afstemming juist is
Stem de TV af op het videokanaal en druk op de toets PROGRAM +/– van
de videorecorder. Als het TV- beeld een ander kanaal toont telkens wanneer
u op de PROGRAM +/– toets drukt, is het TV-toestel goed afgestemd.
Een helder beeld van de videorecorder verkrijgen
Als er in stap 4 hierboven geen helder beeld verschijnt, druk dan op
PROGRAM +/– in stap 4 zodat een ander RF-kanaal verschijnt en stem de
TV af op het nieuwe RF kanaal tot er een helder beeld verschijnt.
10
Voorbereidingen
Stap 5
De videorecorder instellen met
Automatische instelling
AUTO SET UP
Voorbereidingen
Voor u de videorecorder voor het eerst gebruikt, moet u die instellen met de
functie Automatische instelling. Met deze functie kan u de taal voor het
schermmenu en de TV-kanalen instellen.
PROGRAM +/–
1
AUTO SET UP
Hou AUTO SET UP op de videorecorder langer dan drie seconden
ingedrukt.
De videorecorder schakelt automatisch aan en de landafkorting
voor ATP (Automatische Tunervoorinstelling) functie verschijnt in
het uitleesvenster.
wordt vervolgd
Voorbereidingen
11
Stap 5 : De videorecorder instellen met Automatische instelling
(vervolg)
2
– PROGRAM +
Druk op PROGRAM +/– om de afkorting voor uw land te kiezen.
Voor sommige landen kunt u kiezen uit verschillende talen.
De afkortingen voor de landen en talen zijn als volgt:
Afkorting
Land
Taal
Afkorting
Land
Taal
A
B-D
B-F
B-N
CH-D
CH-F
CH-I
D
DK
ES
Oostenrijk
België
België
België
Zwitserland
Zwitserland
Zwitserland
Duitsland
Denemarken
Spanje
Duits
Duits
Frans
Nederlands
Duits
Frans
Italiaans
Duits
Deens
Spaans
GR
I
L-D
L-F
NL
P
S
SF
ELSE
Griekenland
Italië
Luxemburg
Luxemburg
Nederland
Portugal
Zweden
Finland
Andere landen
Grieks
Italiaans
Duits
Frans
Nederlands
Portugees
Zweeds
Fins
Engels
Kies ELSE als uw land niet verschijnt.
3
AUTO SET UP
Druk op AUTO SET UP.
De ATP-functie begint automatisch alle ontvangbare kanalen te
zoeken en stelt ze in numerieke volgorde voorin.
Wanneer geen ontvangbare kanalen meer kunnen worden
gevonden, stopt het voorinstellen en verdwijnt “SETUP” van het
uitleesvenster.
De functie Automatische instelling annuleren
Druk op AUTO SET UP.
Tip
• Zie pagina 15 om een andere taal voor het schermmenu te kiezen dan deze die is
vooringesteld met de functie Automatische instelling.
Opmerking
• Annuleer de functie Automatische instelling niet terwijl ATP werkt, anders moet u
de bovenstaande procedure herhalen.
12
Voorbereidingen
Stap 6
Instellen van de
klok
Voorbereidingen
Voor timergestuurde opname moeten de
tijd en de datum op de videorecorder
correct zijn ingesteld.
Voor u begint
• Zet de videorecorder en de TV aan.
• Stem de TV af op het videokanaal.
MENU
>/./?//
OK
1
• MENU
Druk op MENU, druk vervolgens op >/.
om INSTELLINGEN te kiezen en druk op
OK.
INSTELLINGEN
OPTIES
TUNER
KLOK
TAAL
PLAY
OK
2
PLAY
OK
KIEZEN
INSTELLEN
Druk op >/. om KLOK te kiezen en druk
vervolgens op OK.
:
: OK
KLOK
1 . 1 . 1 9 9 8 DO
0 : 00
De dag begint te knipperen.
KIEZEN
INSTELLEN
EINDE
:
:
: OK
wordt vervolgd
Voorbereidingen
13
Stap 6 : Instellen van de klok (vervolg)
3
Druk op >/. om de datum in te stellen.
KLOK
PLAY
2 7 . 1 . 1 9 9 8 DI
OK
KIEZEN
INSTELLEN
EINDE
4
PLAY
OK
Druk op / om de maand te laten
knipperen en stel de maand in door op
>/. te drukken.
PLAY
OK
Stel achtereenvolgens het jaar, de uren en
de minuten in, druk op / om het
gewenste item te laten knipperen en druk
op >/. om de cijfers te kiezen.
De dag van de week wordt automatisch
ingesteld.
6
Druk op / om de klok te starten.
:
:
: OK
KLOK
2 7 . 1 . 1 9 9 8 DI
KIEZEN
INSTELLEN
EINDE
5
0 : 00
0 : 00
:
:
: OK
KLOK
2 7 . 1 1 . 1 9 9 8 VR
KIEZEN
INSTELLEN
EINDE
15 : 30
:
:
: OK
KLOK
PLAY
2 7 . 1 1 . 1 9 9 8 VR
OK
KIEZEN
INSTELLEN
EINDE
7
PLAY
15 : 30
:
:
: OK
Druk op OK.
OK
Tip
• Om de cijfers tijdens het instellen te wijzigen, drukt u op ? om terug te keren naar
het item dat u wilt wijzigen, en kies de cijfers door op >/. te drukken.
Opmerking
• Het menu verdwijnt automatisch als u enkele minuten lang niets doet.
14
Voorbereidingen
Manuele
instelling —
Keuze van de taal
Voorbereidingen
De schermmenutaal die met de functie
Automatische instelling is gekozen, kan
worden gewijzigd.
Voor u begint
• Zet de videorecorder en de TV aan.
• Stem de TV af op het videokanaal.
MENU
>/./?//
OK
1
• MENU
Druk op MENU, druk vervolgens op >/.
om INSTELLINGEN te kiezen en druk op
OK.
INSTELLINGEN
OPTIES
TUNER
KLOK
TAAL
PLAY
OK
2
PLAY
OK
KIEZEN
INSTELLEN
Druk op >/. om TAAL te kiezen en druk
vervolgens op OK.
TAAL
ENGLISH
DEUTSCH
FRANÇAIS
ITALIANO
ESPAÑOL
PORTUGUÊS
KIEZEN
INSTELLEN
3
PLAY
:
: OK
NEDERLANDS
DANSK
SVENSKA
SUOMI
EΛΛHNIKA
:
: OK
Druk op >/./?// om de stip (r) naar de gewenste taal te
brengen en druk vervolgens op OK.
OK
Opmerking
• Het menu verdwijnt automatisch als u enkele minuten lang niets doet.
Voorbereidingen
15
Manuele
instelling —
Kanalen
voorinstellen
Kanalen die niet met de functie
Automatische instelling konden worden
vooringesteld, kunt u handmatig
voorinstellen.
PROG +/–
Voor u begint
• Zet de videorecorder en de TV aan.
• Stem de TV af op het videokanaal.
MENU
>/./?//
OK
1
• MENU
Druk op MENU, druk vervolgens op >/.
om INSTELLINGEN te kiezen en druk op
OK.
INSTELLINGEN
OPTIES
TUNER
KLOK
TAAL
PLAY
OK
2
PLAY
KIEZEN
INSTELLEN
Druk op >/. om TUNER te kiezen en
druk vervolgens op OK.
OK
TUNER
PLAY
OK
Druk op >/./?// om de cursor (”)
naar NORMAAL/S-KAN te brengen en
kies dan NORM.
Kies S om S-KAN (kabeltelevisie) kanalen
voorin te stellen.
16
Voorbereidingen
PROG10
NORMAAL / S-KAN
KANAALKEUZE
[ NORM]
[ C2 1 ]
AUTOM FIJNAFST
FIJNAFSTEMMING
[ AAN ]
KIEZEN
INSTELLEN
3
:
: OK
:
:
TUNER
PROG10
NORMAAL / S-KAN
KANAALKEUZE
[ NORM]
[ C2 1 ]
AUTOM FIJNAFST
FIJNAFSTEMMING
[ AAN ]
KIEZEN
INSTELLEN
:
:
4
PLAY
Druk op >/. om de cursor (”) naar
KANAALKEUZE te brengen.
OK
TUNER
PROG10
NORMAAL / S-KAN
KANAALKEUZE
[ NORM]
[ C2 1 ]
AUTOM FIJNAFST
FIJNAFSTEMMING
[ AAN ]
KIEZEN
INSTELLEN
• PROG
Druk op PROG +/– om de zenderpositie
te kiezen.
Gekozen zenderpositie
TUNER
PROG 4
NORMAAL / S-KAN
KANAALKEUZE
[ NORM]
[ C2 1 ]
AUTOM FIJNAFST
FIJNAFSTEMMING
[ AAN ]
KIEZEN
INSTELLEN
6
:
:
Druk herhaaldelijk op ?// tot het gewenste kanaal verschijnt.
PLAY
OK
De kanalen verschijnen in de onderstaande volgorde:
•
•
•
•
•
•
7
8
Voorbereidingen
5
:
:
VHF E2 - E12
VHF Italiaans kanaal A - H
UHF E21 - E69
S-KAN S1 - S20
HYPER S21 - S41
S-KAN S01 - S05
TUNER
PROG 4
NORMAAL / S-KAN
KANAALKEUZE
[ NORM]
[ C2 7 ]
AUTOM FIJNAFST
FIJNAFSTEMMING
[ AAN ]
KIEZEN
INSTELLEN
:
:
Herhaal stap 5 en 6 om een ander kanaal toe te kennen aan een
andere zenderpositie.
PLAY
Druk op OK.
OK
wordt vervolgd
Voorbereidingen
17
Manuele instelling — Kanalen voorinstellen (vervolg)
Ongewenste zenderposities desactiveren
Na het voorinstellen van kanalen kunt u ongebruikte zenderposities
desactiveren. Wanneer u op de PROG +/– toetsen drukt, worden deze
zenderposities dan overgeslagen.
1
2
Druk in stap 6 hierboven herhaaldelijk op ?// tot “00” verschijnt.
Druk op OK.
Als het beeld onscherp is
Normaal stemt de Automatische fijnafstemming (AUTOM FIJNAFST)
functie automatisch nauwkeurig af op kanalen. Als het beeld onscherp is,
kunt u echter ook manueel afstemmen.
1
Druk op PROG +/– om het programmanummer te kiezen waarvoor u
geen helder beeld verkrijgt.
2
3
4
Druk op MENU, kies INSTELLINGEN en druk op OK.
Kies TUNER en druk vervolgens op OK.
Kies FIJNAFSTEMMING.
De fijnafstemmingsmeter verschijnt.
TUNER
PROG 4
NORMAAL / S-KAN
KANAALKEUZE
AUTOM FIJNAFST
FIJNAFSTEMMING
Gekozen zenderpositie
[ NORM]
[ C2 7 ]
[ AAN ]
–––– ––––
KIEZEN
INSTELLEN
5
:
:
Druk op ?// om een beter beeld te verkrijgen en druk vervolgens
op OK.
Merk op dat AUTOM FIJNAFST (automatische fijnafstemming) naar
UIT schakelt.
Opmerking
• Het menu verdwijnt automatisch als u enkele minuten lang niets doet.
18
Voorbereidingen
Instellen van de betaal-/abonnee-TVdecoder (alleen SLV-E630NP)
U kunt nu betaal-/abonnee-TV-programma’s opnemen of bekijken wanneer
een decoder (niet meegeleverd) op de videorecorder is aangesloten.
Betaal-/abonneeTV-decoder
EURO-AV kabel
(meegeleverd bij decoder)
DECODER/… LINE-2 IN
Voorbereidingen
Een decoder aansluiten
EURO-AV
(Scart)
: Signaalverloop
: LINE-1 (TV)
AERIAL OUT
Antennekabel
(meegeleverd)
AERIAL IN
EURO-AV kabel (niet meegeleverd)
EURO-AV
(Scart)
Betaal-/abonnee-TV-kanalen
instellen
Om betaal-/abonnee-TV-programma’s
te bekijken of op te nemen, stelt u uw
videorecorder via het schermmenu in
om deze kanalen te ontvangen.
Voor u begint
• Zet de videorecorder, de TV en de
decoder aan.
• Stem de TV af op het videokanaal.
PROG +/–
MENU
>/./?//
OK
wordt vervolgd
Voorbereidingen
19
Instellen van de betaal-/abonnee-TV-decoder (vervolg)
1
• MENU
Druk op MENU, druk vervolgens op >/.
om INSTELLINGEN te kiezen en druk op
OK.
INSTELLINGEN
OPTIES
TUNER
KLOK
TAAL
PLAY
OK
2
PLAY
KIEZEN
INSTELLEN
Druk op >/. om OPTIES te kiezen en
druk vervolgens op OK.
OK
3
PLAY
OK
4
Druk op >/. om de cursor (”) naar
DECODER/LINE2 te brengen en druk
vervolgens op ?// om DECO te
kiezen.
:
: OK
OPTIES
CASSETTE OPTIES
VIDEO OPTIES
AUDIO MIX
HIFI
DECODER / LINE2
SPAARSTAND
RF MODULATOR
:
KIEZEN
INSTELLEN
: OK
OPTIES
CASSETTE OPTIES
VIDEO OPTIES
AUDIO MIX
HIFI
DECODER / LINE2
SPAARSTAND
RF MODULATOR
:
KIEZEN
INSTELLEN
:
Druk op OK.
PLAY
OK
5
• MENU
Druk op MENU, druk vervolgens op >/.
om INSTELLINGEN te kiezen en druk op
OK.
INSTELLINGEN
OPTIES
TUNER
KLOK
TAAL
PLAY
OK
20
Voorbereidingen
[ UIT ]
[ NICAM ]
[ DECO ]
[ UIT ]
[ AAN ]
KIEZEN
INSTELLEN
:
: OK
[ UIT ]
[ NICAM ]
[ DECO ]
[ UIT ]
[ AAN ]
6
PLAY
Druk op >/. om TUNER te kiezen en
druk vervolgens op OK.
OK
TUNER
PROG10
NORMAAL / S-KAN
KANAALKEUZE
PAY-TV / CANAL+
AUTOM FIJNAFST
FIJNAFSTEMMING
KIEZEN
INSTELLEN
PLAY
OK
Druk op >/./?// om de cursor (”)
naar NORMAAL/S-KAN te brengen en
kies dan NORM.
Kies S om S-KAN (kabeltelevisie) kanalen
voorin te stellen.
8
• PROG
Druk op PROG +/– om de gewenste
zenderapositie te kiezen.
:
:
TUNER
PROG10
NORMAAL / S-KAN
KANAALKEUZE
PAY-TV / CANAL+
AUTOM FIJNAFST
FIJNAFSTEMMING
KIEZEN
INSTELLEN
:
:
Gekozen zenderpositie
TUNER
PROG15
NORMAAL / S-KAN
KANAALKEUZE
PAY-TV / CANAL+
AUTOM FIJNAFST
FIJNAFSTEMMING
KIEZEN
INSTELLEN
9
PLAY
OK
Druk op >/. om de cursor (”) naar
KANAALKEUZE te brengen en druk
vervolgens op ?// om de betaal-/
abonnee-TV-kanalen te kiezen.
PLAY
OK
Druk op >/. om de cursor (”) naar PAYTV/CANAL + te brengen en druk
vervolgens op ?// om AAN te kiezen.
[ NORM]
[ C2 1 ]
[ UIT ]
[ AAN ]
:
:
TUNER
PROG15
NORMAAL / S-KAN
KANAALKEUZE
PAY-TV / CANAL+
AUTOM FIJNAFST
FIJNAFSTEMMING
KIEZEN
INSTELLEN
10
[ NORM]
[ C2 1 ]
[ UIT ]
[ AAN ]
Voorbereidingen
7
[ NORM]
[ C2 1 ]
[ UIT ]
[ AAN ]
[ NORM]
[ C0 2 ]
[ UIT ]
[ AAN ]
:
:
TUNER
PROG15
NORMAAL / S-KAN
KANAALKEUZE
PAY-TV / CANAL+
AUTOM FIJNAFST
FIJNAFSTEMMING
KIEZEN
INSTELLEN
[ NORM]
[ C0 2 ]
[ AAN ]
[ AAN ]
:
:
wordt vervolgd
Voorbereidingen
21
Instellen van de betaal-/abonnee-TV-decoder (vervolg)
11
PLAY
Druk op OK.
OK
Opmerkingen
• Het menu verdwijnt automatisch als u enkele minuten lang niets doet.
• Om ondertitels op het scherm te laten verschijnen bij het kijken naar betaal-/
abonnee-TV-programma’s, maakt u zowel de decoder/videorecorder als de
videorecorder/TV-aansluitingen met 21-pins EURO-AV kabels die compatibel zijn
met RGB-signalen. U kunt geen ondertitels opnemen met de videorecorder.
• Wanneer u de RFU-ingang van het televisietoestel gebruikt om naar betaal-/
abonnee-TV-programma’s te kijken, druk dan op toets TV/VIDEO zodat de VIDEO
indicator verschijnt in het uitleesvenster.
22
Voorbereidingen
Basishandelingen
Een band afspelen
6 EJECT
DISPLAY
COUNTER
RESET
REPLAY
P PAUSE
· PLAY
)# FF
03 REW
NTSC PB
1
2
Zet de TV aan en stem af op het videokanaal.
Basishandelingen
p STOP
Breng een cassette in.
De videorecorder schakelt aan en start
automatisch de weergave na het
inbrengen van een cassette waarvan het
wispreventienokje werd verwijderd.
3
PLAY
OK
Druk op · PLAY.
Als de band ten einde is, wordt hij automatisch teruggespoeld.
wordt vervolgd
Basishandelingen
23
Een band afspelen (vervolg)
Bijkomende handelingen
Om
Druk op
De weergave te stoppen
p STOP
De weergave tijdelijk te
onderbreken
P PAUSE
De weergave na een pauze
te hervatten
P PAUSE of · PLAY
De band snel vooruit te
spoelen
) # FF in de stopstand
De band achteruit te
spoelen
0 3 REW in de stopstand
De cassette uit te werpen
6 EJECT
Een recent bekeken scène opnieuw afspelen
U kunt een scène die u zopas hebt bekeken onmiddellijk terugspoelen en
opnieuw afspelen.
Druk tijdens het afspelen tot vier maal op REPLAY. Bij elke druk op de toets
wordt de band ongeveer 10 seconden teruggespoeld en wordt de weergave
opnieuw gestart.
Een NTSC-cassette afspelen
Stel NTSC PB achterop de videorecorder in volgens het kleursysteem van
uw TV.
Als uw TV
Zet NTSC PB op
alleen van het type PAL is
ON PAL TV
van het type PAL en NTSC is
NTSC 4.43
De bandteller gebruiken
Druk op COUNTER RESET op het punt dat u later op de band wilt
terugvinden. De teller in het uitleesvenster wordt teruggesteld op “0:00:00”.
Zoek dan achteraf het punt met behulp van de teller.
SP VIDEO
Druk op DISPLAY om de teller op het TV-scherm te laten verschijnen.
24
Basishandelingen
Opmerkingen
• De teller wordt teruggesteld op “0:00:00” telkens wanneer een cassette wordt
ingebracht.
• De teller stopt met tellen wanneer een onbespeeld gedeelte wordt bereikt.
• De tijdteller verschijnt niet op het TV-scherm wanneer u een NTSC-cassette
gebruikt.
• Afhankelijk van uw TV kan het volgende zich voordoen bij het afspelen van een
NTSC-cassette.
– Het beeld wordt zwart/wit.
– Het beeld trilt.
– Er verschijnt geen beeld op het TV-scherm.
– Er verschijnen zwarte horizontale strepen op het TV-scherm.
– De kleurintensiteit neemt toe of af.
• Bij weergave van een cassette in de LP of EP stand volgens het NTSC-systeem, is het
geluid mono.
Basishandelingen
Basishandelingen
25
TV-programma’s
opnemen
TV/VIDEO
DISPLAY
PROG +/–
COUNTER/
REMAIN
INPUT SELECT
SP/LP
r REC
p STOP
1
Zet de TV aan en stem af op het videokanaal.
Om op te nemen van een decoder, moet u die aanzetten
(alleen SLV-E630NP).
2
3
Breng een cassette met intact wispreventienokje in.
INPUT
SELECT
Druk op INPUT SELECT tot een zenderpositienummer verschijnt in
het uitleesvenster.
SP VIDEO
4
• PROG
Druk op PROG +/– om de zenderpositie te kiezen die u wilt
opnemen.
SP VIDEO
26
Basishandelingen
5
SP / LP
Druk op SP/LP om de bandsnelheid te kiezen - SP of LP.
In de stand LP (Long Play) is de opnameduur dubbel zo lang als in
de stand SP, maar SP (Standard Play) biedt een betere beeld- en
geluidskwaliteit.
VIDEO
LP
6
REC
Druk op r REC om de opname te starten.
De opname-indicator licht rood op in het uitleesvenster.
Opname-indicator
VIDEO
LP
De resterende bandlengte controleren
Druk op DISPLAY. Druk vervolgens op COUNTER/REMAIN om de
resterende bandlengte te controleren. Bij elke druk op COUNTER/REMAIN
verschijnen de teller en de resterende bandlengte afwisselend. De resterende
indicator verschijnen ook in het uitleesvenster.
bandlengte en de
SP
0 : 00 : 22
Teller
Basishandelingen
Stoppen met opnemen
Druk op p STOP.
1H46M
Resterende tijd
Voor een correcte indicatie van de resterende bandlengte, moet u
BANDKEUZE in het CASSETTE OPTIES menu juist instellen (zie pagina 41).
wordt vervolgd
Basishandelingen
27
TV-programma’s opnemen (vervolg)
Een ander TV-programma bekijken tijdens de opname
1 Druk op TV/VIDEO om de VIDEO indicator in het uitleesvenster te
laten verdwijnen.
2
Kies een andere zenderpositie op de TV.
Een opname beveiligen
Om te voorkomen dat een opname per ongeluk
wordt gewist, verwijdert u het wispreventienokje
zoals de afbeelding laat zien. Wilt u toch iets
opnemen op een videocassette waarvan het
wispreventienokje is verwijderd, plak de opening
dan af.
Wispreventienokje
Tips
• Bij de SLV-E630AE kunt u met de INPUT SELECT toets een videobron kiezen via
LINE-1 (TV).
Bij de SLV-E630NP kunt u met de INPUT SELECT toets een videobron kiezen via
LINE-1 (TV) of LINE-2 IN (Scart).
• Op het TV-scherm verschijnt informatie over de cassette, maar deze wordt niet
opgenomen.
• Als u geen televisie wilt kijken tijdens een opname, kunt u de TV afzetten.
Wanneer u een decoder gebruikt, moet u die laten aan staan (alleen SLV-E630NP).
Opmerkingen
• Het scherm verschijnt niet bij stilstaand beeld of vertraagde weergave.
• Bij de weergave van een NTSC-cassette verschijnt niets in het uitleesvenster.
• Als de band PAL- en NTSC-gedeelten bevat, werkt de teller niet juist. Deze
afwijking is te wijten aan het verschil tussen de telcycli van beide videosystemen.
• U kunt niet naar een betaal-/abonnee-TV-programma kijken terwijl u een ander
betaal-/abonnee-TV-programma opneemt (alleen SLV-E630NP).
• Als u een niet-standaard cassette inbrengt, is het mogelijk dat de resterende
bandlengte niet correct wordt opgegeven.
• De functie “resterende bandlengte” werkt niet met een voorbespeelde NTSCcassette. “–H– –M” verschijnt in het uitleesvenster.
• De resterende bandlengte wordt slechts bij benadering opgegeven.
• Ongeveer 30 seconden na het inbrengen van de cassette verschijnt de resterende
speelduur.
28
Basishandelingen
TV-programma’s
opnemen met
behulp van de
timer
ON/STANDBY
U kunt maximum acht programma’s
tegelijk voorinstellen.
Voor u begint
• Controleer of de klok van de
videorecorder correct is ingesteld.
• Breng een cassette in waarvan het
wispreventienokje intact is. Controleer
of de band langer is dan de totale
opnameduur.
• Om op te nemen van een decoder,
moet u die aanzetten (alleen
SLV-E630NP).
• Zet uw TV aan en stem af op het
videokanaal.
• MENU
Druk op MENU, kies TIMER en druk
vervolgens op OK.
MENU
>/./?//
OK
Basishandelingen
1
INPUT SELECT
p STOP
9 . 1 2 WO
TIMER
TIJD
– : ––
DATUM
HEDEN
– : ––
PROG
––
SP / LP
SP
PLAY
OK
KIEZEN
INSTELLEN
OK
:
:
: OK
wordt vervolgd
Basishandelingen
29
TV-programma’s opnemen met behulp van de timer (vervolg)
2
PLAY
OK
Stel de datum, de start- en stoptijden, de
zenderpositie en de bandsnelheid in.
1 Druk op / om elk item
achtereenvolgens te laten knipperen.
2 Druk op >/. om elk item in te stellen.
Om een item te corrigeren, drukt u op ?
om terug te keren naar dat item en stelt
u het opnieuw in.
TIMER
9 . 1 2 WO
DATUM
HEDEN
TIJD
PROG
19 : 00 20 : 00
35
SP / LP
LP
KIEZEN
INSTELLEN
OK
:
:
: OK
• Om hetzelfde programma dagelijks of elke week op dezelfde dag
op te nemen, zie “Dagelijkse/wekelijkse opname” hieronder.
INPUT
SELECT
• Voor SLV-E630AE
Om op te nemen van een andere bron die is aangesloten op LINE1 (TV), drukt u op INPUT SELECT om “L1” in de “PROG” positie
te laten verschijnen.
Voor SLV-E630NP
Om op te nemen van een decoder of een andere bron die is
aangesloten op LINE-1 (TV) of LINE-2 IN (Scart), drukt u op
INPUT SELECT om “L1” of “L2” in de “PROG” positie te laten
verschijnen.
3
Druk op OK om de instelling te beëindigen.
PLAY
OK
4
• ON
STANDBY
Druk op ON/STANDBY om de videorecorder af te zetten.
De
indicator verschijnt in het uitleesvenster en de videorecorder
schakelt over naar de opname-wachtstand.
Om op te nemen van een decoder of een andere bron, moet u de
aangesloten apparatuur aan laten staan.
Stoppen met opnemen
Druk op p STOP om de videorecorder af te zetten tijdens het opnemen.
30
Basishandelingen
Dagelijkse/wekelijkse opname
Druk in stap 2 hierboven op . om het opnamepatroon te kiezen. Bij elke
druk op . verandert de indicatie zoals hieronder afgebeeld. Druk op > om
de indicatie om te keren.
HEDEN n ZO-ZA (zondag tot zaterdag) n MA-ZA (maandag tot zaterdag) n
MA-VR (maandag tot vrijdag) n ZA (elke zaterdag) ..... n MA (elke maandag)
n ZO (elke zondag) n 1 maand later n (data tellen af) n HEDEN
Satellietuitzendingen opnemen
Als u de satelliettuner en de videorecorder aansluit, kunt u
satellietprogramma’s opnemen.
1
2
3
Zet de satelliettuner aan.
Kies het satellietprogramma dat u wilt opnemen met de satelliettuner.
Laat de satelliettuner aan staan tot de videorecorder het
satellietprogramma heeft opgenomen.
U kunt ook de volgende taken uitvoeren terwijl de videorecorder opneemt:
•
•
•
•
De teller terugstellen.
Cassette-informatie weergeven op het TV-scherm.
De timer-instelling controleren.
Een ander TV-programma bekijken.
Basishandelingen
De videorecorder gebruiken na het instellen van de timer
Om de videorecorder te bedienen voor een timergestuurde opname begint,
indicator dooft en de
drukt u gewoon op ON/STANDBY. De
videorecorder schakelt aan. Vergeet niet op ON/STANDBY te drukken om
de videorecorder na gebruik terug te stellen.
Tips
• De zenderpositie kan ook worden ingesteld met de PROG +/– toetsen.
• De bandsnelheid kan ook worden ingesteld met de toets SP/LP.
• Bij het opnemen van een programma in de SP-stand en de resterende bandlengte
wordt korter dan de opnameduur, wordt de bandsnelheid automatisch
omgeschakeld naar de LP-stand. Merk op dat het beeld bij het omschakelen wat kan
zijn gestoord. Om dezelfde bandsnelheid aan te houden, zet u AUTO SP/LP in het
CASSETTE OPTIES menu op UIT (pagina 41).
Opmerking
• De
indicator knippert in het uitleesvenster wanneer u op ON/STANDBY drukt
terwijl er geen cassette is ingebracht.
Basishandelingen
31
Bijkomende handelingen
Weergave/zoeken
met verschillende
snelheden
& SLOW
· PLAY
)# FF
03 REW
)# FF
03 REW
Weergavemogelijkheden
Bediening
Snel vooruit/achteruit met
beeld
Hou )# FF ingedrukt tijdens snel vooruit spoelen.
Hou 03 REW ingedrukt tijdens snel achteruit spoelen.
Weergave met hoge
snelheid
• Druk tijdens de weergave op )# FF of 03 REW.
• Hou tijdens de weergave )# FF of 03 REW ingedrukt.
Wanneer u de toets loslaat, wordt de normale weergave hervat.
Vertraagde weergave
Druk tijdens de weergave op & SLOW.
Beeld-per-beeld-weergave
Druk in de pauzestand op )# FF of 03 REW. Hou )# FF
of 03 REW ingedrukt om beeld per beeld af te spelen.
Achteruitspoelen en
weergave starten
Druk vanuit de stopstand op · PLAY op de videorecorder
terwijl u 03 REW op de videorecorder ingedrukt houdt.
Terugkeren naar normale weergave.
Druk op · PLAY.
32
Bijkomende handelingen
Tip
• Regel het beeld met de TRACKING +/– toetsen als:
– Er strepen verschijnen bij vertraagde weergave.
– Er in de pauzestand stroken bovenaan en onderaan verschijnen.
– Het beeld trilt in de wachtstand.
Om de spoorvolging in de neutraalstand te brengen, drukt u beide toetsen (+/–)
tegelijkertijd in.
Opmerkingen
• Het weergavegeluid wordt gedempt tijdens de in bovenstaande tabel vermelde
activiteiten.
• In de LP-stand kan er ruis optreden of kunnen de kleuren wegvallen.
• Als de weergave mode indicator niet verschijnt op het TV-scherm, druk dan op
DISPLAY.
Bijkomende handelingen
33
TV-programma’s
opnemen met de
quick timer
Nadat u de opname op de normale
manier hebt gestart, kunt u de
videorecorder na een bepaalde duur
automatisch laten stoppen met
opnemen.
1
QUICK TIMER
Druk tijdens het opnemen eenmaal op QUICK TIMER.
De
indicator verschijnt in het uitleesvenster.
SP VIDEO
2
Druk herhaalde malen op QUICK TIMER om de duur in te stellen.
Bij elke druk op de toets wordt de tijd met 30 minuten verlengd.
0:00
0:30
1:00
10:30
11:00
De duur vermindert minuut per minuut tot 0:00, waarna de
videorecorder stopt met opnemen en automatisch uitschakelt.
De duur verlengen
Druk herhaalde malen op QUICK TIMER om de nieuwe duur in te stellen.
Stoppen met opnemen
Druk op p STOP om de videorecorder af te zetten tijdens het opnemen.
Gebruik van de quick timer in de stopstand
U kunt de quick timer instellen en de opname starten vanuit de stopstand
door op QUICK TIMER te drukken. De zenderpositie kan worden ingesteld
met de PROG +/– of INPUT SELECT toetsen. Druk herhaaldelijk op QUICK
TIMER om de opnameduur in te stellen. De opname start automatisch.
34
Bijkomende handelingen
De timerinstellingen
controleren/
wijzigen/wissen
ON/STANDBY
CLEAR
Voor u begint
• Zet uw TV aan en stem af op het
videokanaal.
MENU
>/./?//
OK
1
2
Druk op ON/STANDBY om de videorecorder aan te zetten.
Druk op MENU, kies OVERZICHT en druk
vervolgens op OK:
• Ga naar de volgende stap om een instelling
te wijzigen.
• Als u de instellingen niet wenst te wijzigen
of te annuleren, druk dan op OK en zet
vervolgens de videorecorder af om terug te
keren naar de opname-wachtstand.
3
Druk op >/. om de instelling te kiezen die u
wilt wijzigen of annuleren en druk vervolgens
op OK.
De gekozen instelling verschijnt in het TIMER
menu.
OVERZICHT
DATUM TIJD
9. 12 1900
28. 12 0930
17. 12 0500
MA –VR 0 0 0 0
MA – ZA 2 3 0 0
ZO – ZA 1 2 1 2
––. –
–––
2000
1000
0530
0100
0000
2000
–––
9 . 1 2 WO
PROG
3 5 LP
6 SP
4 4 LP
L LP
L SP
2 7 LP
–– –
TIMER
9 . 1 2 WO
DATUM
HEDEN
TIJD
PROG
19 : 00 20 : 00
35
SP / LP
LP
KIEZEN
INSTELLEN
OK
:
:
: OK
wordt vervolgd
Bijkomende handelingen
35
De timer-instellingen controleren/wijzigen/wissen (vervolg)
4
• Om de instelling te wijzigen, drukt u op ?// om het item dat u
wilt wijzigen te laten knipperen en drukt u op >/. om het terug te
stellen.
• Druk op CLEAR om de instelling te annuleren.
5
Druk op OK.
Als er nog instellingen overblijven, zet u de videorecorder af om terug
te keren naar de opname-wachtstand.
Als de timer-instellingen elkaar overlappen
Het programma dat het eerst begint krijgt voorrang en het tweede
programma wordt pas opgenomen nadat het eerste programma is afgelopen.
Als de programma’s op hetzelfde ogenblik starten, krijgt het eerste
programma in het menu voorrang.
ongeveer 20 seconden
Programma 1
Programma 2
Wordt onderbroken
Programma 1
Programma 2
ongeveer 20 seconden worden afgesneden
36
Bijkomende handelingen
Stereo- en tweetalige programma’s
opnemen
In ZWEITON (Duitse stereo)-systeem
Deze videorecorder ontvangt en neemt automatisch stereo- en tweetalige
programma’s op met het ZWEITON-systeem. Bij ontvangst van een stereoof tweetalig programma, verschijnt de STEREO- indicator in het
uitleesvenster.
Tweetalig geluid tijdens de opname selecteren
Druk op AUDIO MONITOR om het gewenste geluid te kiezen.
Om te luisteren naar
Schermmenu
Uitleesvenster
Hoofdgeluid
MAIN
STEREO
Subgeluid
SUB
STEREO
Hoofd- en subgeluid
MAIN/SUB
STEREO
In NICAM-systeem (alleen SLV-E630NP)
Deze videorecorder ontvangt en neemt automatisch stereo- en tweetalige
uitzendingen op met het NICAM-systeem (de NICAM-indicator verschijnt).
Bij ontvangst van een stereo- of tweetalig programma, verschijnt de
STEREO- indicator in het uitleesvenster.
Om een NICAM-programma op te nemen, moet HIFI in het OPTIES menu
op NICAM staan (initiële instelling). Om de menu-instelling te controleren,
zie pagina 42.
Het geluid kiezen tijdens de opname
Druk op AUDIO MONITOR om het gewenste geluid te kiezen.
Stereo-programma
Om te luisteren naar
Schermmenu
Uitleesvenster
Stereo
STEREO
STEREO
Standaardgeluid*
Geen indicator
Geen indicator
* Meestal het gemengde geluid van het linker en rechter kanaal (mono)
wordt vervolgd
Bijkomende handelingen
37
Stereo- en tweetalige programma’s opnemen (vervolg)
Tweetalig programma
Om te luisteren naar
Schermmenu
Uitleesvenster
Hoofdgeluid
MAIN
STEREO
Subgeluid
SUB
STEREO
Hoofd- en subgeluid
MAIN/SUB
STEREO
Standaardgeluid*
Geen indicator
Geen indicator
* Meestal het hoofdgeluid (mono)
Het geluid kiezen tijdens weergave
Druk op AUDIO MONITOR om het gewenste geluid te kiezen.
Om te luisteren naar
Schermmenu
Uitleesvenster
Stereo/hoofd- en subgeluid
(linker en rechter kanaal)
STEREO
STEREO
Linker kanaal/hoofdgeluid
L
STEREO
Rechter kanaal/subgeluid
R
STEREO
Standaardgeluid
Geen indicator
Geen indicator
Hoe geluid wordt opgenomen op een videoband
De videorecorder neemt geluid op op twee sporen. Hifi geluid wordt samen
met het beeld opgenomen op het hoofdspoor. Mono geluid wordt
opgenomen op het normale geluidsspoor aan de rand van de band.
Stereo
Normaal
geluidsspoor
(mono)
Hifi geluidsspoor
(hoofdspoor)
Tweetalig
Meestal gemengd
linker/rechter kanaal
Meestal hoofdgeluid
Stereo geluid
(linker/rechter kanaal)
Hoofd (linker kanaal)
Sub (rechter kanaal)
Opmerkingen
• Gebruik de EURO-AV aansluitingen voor stereo weergave.
• Als u een mono cassette afspeelt, is het geluid altijd mono, ongeacht de instelling
van AUDIO MONITOR.
• Als de AUDIO MONITOR toets niet werkt, moet u controleren of AUDIO MIX in
het OPTIES menu op UIT staat (zie pagina 42).
• Als HIFI op NORM staat, wordt het standaard geluid opgenomen op zowel het hifi
als het normale geluidsspoor. Door op AUDIO MONITOR te drukken verandert het
geluid niet (alleen SLV-E630NP).
38
Bijkomende handelingen
Het beeld regelen
De spoorvolging regelen
Hoewel de videorecorder de spoorvolging automatisch regelt tijdens de
weergave (de
indicator knippert in het uitleesvenster en dooft
vervolgens), kan er toch vervorming optreden wanneer de opname in
slechte omstandigheden gebeurde. In dat geval kunt u de spoorvolging
handmatig regelen.
Druk tijdens de weergave op TRACKING +/– op
de videorecorder om de spoorvolgingsmeter te
laten verschijnen. De vervorming moet verdwijnen
bij een druk op één van beide toetsen (de
indicator blijft branden). Werp de cassette uit en
breng ze weer in om terug te keren naar
automatische regeling.
TRACKING
Spoorvolgingsmeter
Betreffende Optimum Picture Control (OPC)
Optimum Picture Control (OPC) verbetert
automatisch de opname- en weergavekwaliteit
door de videorecorder af te stellen op de staat van
de videokoppen en de band. Voor een optimale
beeldkwaliteit raden wij u aan OPC in het VIDEO
OPTIES menu op AAN te zetten (terwijl de OPCindicator in het uitleesvenster staat). Voor meer
details, zie pagina 42.
VIDEO OPTIES
OPC
MONTAGE
[ AAN ]
[ UIT ]
KIEZEN
INSTELLEN
:
:
OPC-weergave
De OPC-functie werkt automatisch met alle cassettetypes, ook met
huurcassettes en cassettes die niet met OPC werden opgenomen.
OPC-opname
Als u een cassette voor het eerst inbrengt en erop begint op te nemen, past
de videorecorder zich aan de cassette aan met de OPC-functie (OPC
indicator knippert snel). Deze instelling blijft behouden tot de cassette wordt
uitgeworpen.
OPC uitschakelen
Zet OPC in het VIDEO OPTIES menu op UIT. De OPC indicator in het
uitleesvenster dooft.
wordt vervolgd
Bijkomende handelingen
39
Het beeld regelen (vervolg)
Tip
• Druk de TRACKING + en – toetsen tegelijkertijd in om de spoorvolging in de
neutraalstand te brengen.
Opmerkingen
• U kunt de spoorvolging van een NTSC-cassette regelen, ook al verschijnt de
spoorvolgingsmeter niet.
• Wanneer de functie Automatische Bandsnelheid is aangeschakeld, werkt de OPCfunctie alleen in de SP-stand. Als de bandsnelheid automatisch overschakelt van SP
naar LP, wordt de OPC-functie uitgeschakeld. Als het hele programma echter in de
LP-stand is opgenomen, werkt de OPC-functie.
• Het duurt enige seconden alvorens de opname start omdat de videorecorder eerst
de band analyseert. Om deze vertraging te vermijden, zet u de videorecorder eerst
in de opname-pauzestand (de OPC-indicator knippert traag) en drukt u op r REC
om de band door de videorecorder te laten analyseren (de OPC-indicator knippert
snel). Wanneer de OPC-indicator stopt met knipperen, drukt u op P PAUSE om de
opname onmiddellijk te starten. Als u meteen wilt beginnen opnemen zonder de
OPC-functie te gebruiken, zet u de videorecorder eerst in de opname-pauzestand
(de OPC-indicator knippert traag) en drukt u op P PAUSE om de opname te
starten.
40
Bijkomende handelingen
Menu-opties wijzigen
1
2
Druk op MENU en kies INSTELLINGEN.
Kies OPTIES.
Voorbeeld: SLV-E630NP
OPTIES
CASSETTE OPTIES
VIDEO OPTIES
AUDIO MIX
HIFI
DECODER / LINE2
SPAARSTAND
RF MODULATOR
:
KIEZEN
INSTELLEN
: OK
3
[ UIT ]
[ NICAM ]
[ DECO ]
[ UIT ]
[ AAN ]
Druk op >/. om de optie te kiezen die u wilt wijzigen.
• Om de CASSETTE OPTIES of VIDEO OPTIES te wijzigen
1 Druk op OK nadat u CASSETTE OPTIES of VIDEO OPTIES hebt
gekozen.
CASSETTE OPTIES
AUTO SP / LP
BANDKEUZE
KIEZEN
INSTELLEN
VIDEO OPTIES
[ UIT ]
[ 195 ]
:
:
OPC
MONTAGE
KIEZEN
INSTELLEN
[ AAN ]
[ UIT ]
:
:
2 Druk op >/. om de optie te kiezen en druk vervolgens op ?//
om de instelling te wijzigen.
• De andere opties wijzigen
Druk op ?// om de instelling te wijzigen.
4
Druk op OK om terug te keren naar het originele scherm.
Menukeuzes
De oorspronkelijke instellingen zijn vetjes gedrukt.
CASSETTE OPTIES menukeuzemogelijkheden
Menu-optie
Zet deze optie op
AUTO SP/LP
• AAN om bij timergestuurde opname de bandsnelheid
automatisch te laten omschakelen naar de LP-stand
wanneer de resterende bandlengte korter wordt dan de
opnameduur.
• UIT om de ingestelde bandsnelheid te behouden.
BANDKEUZE
• 300 voor een E-300 cassette.
• 240 voor een E-240 cassette.
• 195 voor een E-195 cassette of een kortere cassette.
wordt vervolgd
Bijkomende handelingen
41
Menu-opties wijzigen (vervolg)
VIDEO OPTIES menukeuzemogelijkheden
Menu-optie
Zet deze optie op
OPC
• AAN om de OPC (Optimum Picture Control)-functie aan te
schakelen en de beeldkwaliteit te verbeteren.
• UIT om OPC af te zetten.
MONTAGE
• AAN voor minimale beeldstoring bij montage.
• UIT om MONTAGE af te zetten.
Andere menukeuzes
Menu-optie
Zet deze optie op
AUDIO MIX
• AAN om het hifi en normale geluidsspoor tegelijkertijd te
beluisteren. De AUDIO MONITOR toets werkt niet.
• UIT om het hifi en normale geluidsspoor afzonderlijk te
beluisteren. Kies het geluid met de AUDIO MONITOR
toets.
Meer details vindt u op pagina 38.
HIFI
(alleen SLV-E630NP)
• NORM om standaard geluid op te nemen op een hifi
geluidsspoor.
• NICAM om NICAM-uitzendingen op te nemen op een hifi
geluidsspoor.
Meer details vindt u op pagina 37.
DECODER/LINE2
(alleen SLV-E630NP)
• DECO om de DECODER/LINE-2 IN aansluiting te
gebruiken als de betaal-/abonnee-TV-decoder-aansluiting.
• L2 om de DECODER/LINE-2 IN aansluiting te gebruiken
als lijningang.
SPAARSTAND
• AAN om de indicatoren in het uitleesvenster uit te
schakelen om stroom te sparen.
• UIT om de indicatoren in het uitleesvenster aan te zetten
terwijl de videorecorder zich in de wachtstand bevindt.
RF MODULATOR
• AAN wanneer de videorecorder alleen met behulp van de
antennekabel is aangesloten op uw TV.
• UIT wanneer de videorecorder met behulp van de EUROAV kabel is aangesloten op uw TV.
Opmerkingen
• Wanneer u een timergestuurde opname programmeert, blijven de indicators in het
uitleesvenster aan, zelfs wanneer SPAARSTAND op AAN staat.
• Wanneer de MONTAGE optie op AAN staat, werkt de OPC-functie niet.
42
Bijkomende handelingen
Monteren met een andere
videorecorder
Aansluiting voor opname met deze videorecorder
Deze videorecorder (opnametoestel)
: LINE-1 (TV)
TV
Andere videorecorder
(weergavetoestel)
EURO-AV
(Scart)
VMC-2121 EURO-AV kabel (niet meegeleverd)
: Signaalverloop
Tip
• U kunt ook de LINE-2 IN (Scart) aansluiting gebruiken (alleen SLV-E630NP).
Opmerkingen
• Wanneer u een andere videorecorder aansluit op LINE-2 IN (Scart), moet u
DECODER/LINE2 in het OPTIES menu op L2 zetten (alleen SLV-E630NP).
• Als de andere videorecorder niet is voorzien van een EURO-AV (Scart) aansluiting,
moet u de VMC-2106 kabel gebruiken en aansluiten op de lijnuitgangen van de
andere videorecorder.
wordt vervolgd
Bijkomende handelingen
43
Monteren met een andere videorecorder (vervolg)
Handeling
(bij opname op deze
videorecorder)
Voor u begint te monteren
• Zet uw TV aan en stem af op het
videokanaal.
• Druk op INPUT SELECT om “L1” (of
“L2” - alleen voor SLV-E630NP) in het
uitleesvenster te laten verschijnen.
• Druk op SP/LP om de bandsnelheid - SP of LP - te kiezen.
• Zet MONTAGE in het VIDEO OPTIES menu van deze videorecorder
op AAN. Doe dat ook bij de andere videorecorder als die met een
dergelijke functie is uitgerust.
1
2
3
4
r REC
P PAUSE
Laad een broncassette waarvan het wispreventienokje werd verwijderd
in de andere videorecorder (weergave). Zoek het punt waarop u de
weergave wilt laten beginnen en schakel over naar de weergavewachtstand.
Laad een cassette met intact wispreventienokje in deze (opname)
videorecorder. Zoek het punt waarop u de opname wilt laten beginnen
en druk op P PAUSE.
Druk op r REC op deze videorecorder en schakel over naar de
opname-wachtstand.
Om de montage te starten, drukt u de P PAUSE toetsen op beide
videorecorders tegelijkertijd in.
Stoppen met monteren
Druk op de p STOP toetsen op beide videorecorders.
Tips
• Om nauwkeuriger te monteren, drukt u op de P PAUSE toetsen op de
videorecorders om de pauzestand te verlaten.
• Om ongewenste scènes tijdens het monteren te wissen, drukt u op P PAUSE op
deze videorecorder aan het begin van de betreffende scène. Aan het einde drukt u
nogmaals op P PAUSE om de opname te hervatten (Assemble Editing).
Opmerking
• Als u de opname start volgens de bovenstaande procedure, begint de videorecorder
niet op te nemen met de OPC-functie. Voor opname met de OPC-functie, drukt u
vanuit de opname-wachtstand in stap 3 nogmaals op r REC zodat de
videorecorder de band analyseert. Wanneer u dan de opname start in stap 4, drukt
u op P PAUSE als de OPC-indicator niet meer knippert. Als u op P PAUSE drukt
vóór de OPC-indicator stopt met knipperen, wordt de OPC-functie uitgeschakeld.
44
Bijkomende handelingen
Aanvullende informatie
Verhelpen van storingen
Weergave
Klok
Voeding
Indien u nog andere vragen of problemen hebt dan hieronder vermeld wendt u zich
dan tot uw Sony-handelaar
Probleem
Oplossing
De ON/STANDBYschakelaar werkt niet.
• Sluit het netsnoer aan op het stopcontact.
De stroom is ingeschakeld
• Er is condensvorming opgetreden in de videorecorder. Zet
maar de videorecorder werkt de stroom af, trek de stekker uit het stopcontact en laat de
niet.
videorecorder minstens een uur drogen.
De klok staat stil en “–:– –” • De klok stopt als de stekker van de videorecorder langer
licht op in het uitleesvenster.
dan een uur uit het stopcontact is getrokken. Stel dan de
klok (en timer) terug.
Het weergavebeeld
verschijnt niet op het TVscherm.
• Controleer of de TV is afgesteld op het videokanaal. Zet
hem op video-ingang wanneer u gebruik maakt van een
monitor.
• Als de videorecorder alleen met de antennekabel is
aangesloten op de TV, controleer dan of RF MODULATOR
in het OPTIES menu op AAN staat.
Het beeld is onscherp.
• Regel de spoorvolging met de TRACKING +/– toetsen.
• De videokoppen zijn vuil (zie hieronder). Reinig de
videokoppen met de Sony T-25CLD, E-25CLDR, of
T-25CLW videokopreinigingscassette. Indien deze cassette
niet beschikbaar is in uw streek, laat de koppen dan
reinigen bij een Sony-handelaar (standaard vergoeding).
Gebruik uitsluitend Sony-reinigingscassettes van het natte
type, zoniet kunnen de videokoppen worden beschadigd.
• De videokoppen moeten eventueel worden vervangen.
Voor meer informatie kunt u terecht bij uw Sony-handelaar.
Het beeld rolt verticaal
tijdens zoeken met beeld.
• Regel de verticale instelling van uw TV of monitor.
Problemen veroorzaakt door vervuilde videokoppen
• Normaal beeld
• Verbogen beeld
licht vervuild
• Onscherp beeld
• Geen beeld (of
Z/W-scherm)
sterk vervuild
wordt vervolgd
Aanvullende informatie
45
Probleem
Oplossing
Er is wel beeld maar geen
geluid.
• De cassette is defect. Gebruik een nieuwe cassette.
Het geluid is onstabiel of
gaat gepaard met een echo.
• Bij het afspelen van een cassette waarvan hetzelfde
geluid zowel op het hi-fi als het gewone geluidsspoor
is opgenomen, moet u controleren of AUDIO MIX in
het OPTIES menu op UIT staat.
Er verschijnen geen TVprogramma’s op het TVscherm.
• Controleer of de TV is afgesteld op het videokanaal.
Zet hem op video-ingang wanneer u gebruik maakt
van een monitor.
• Als de videorecorder alleen met de antennekabel is
aangesloten op de TV, controleer dan of RF
MODULATOR in het OPTIES menu op AAN staat.
Slechte TV-ontvangst.
• Stel de antenne af.
De band begint meteen te
spelen wanneer hij wordt
ingebracht.
• Het wispreventienokje werd verwijderd. Sluit de
opening af om op te nemen op deze cassette.
De band wordt uitgeworpen
wanneer u op r REC drukt.
• Controleer of het wispreventienokje niet is verwijderd.
Er gebeurt niets wanneer u op
r REC drukt.
• Controleer of de band niet ten einde is.
• Kies de juiste bron met de INPUT SELECT toets. Kies
een zenderpositie voor de opname van TVprogramma’s, kies “L1” (of “L2” - alleen voor
SLV-E630NP) bij opname van andere apparatuur.
De timer werkt niet.
•
•
•
•
•
Timergestuurde opname
Opname
Weergave
Verhelpen van storingen (vervolg)
46
Aanvullende informatie
•
•
•
•
Controleer of de klok op de juiste tijd is ingesteld.
Controleer of er een cassette is ingebracht.
Controleer of het wispreventienokje niet is verwijderd.
Controleer of de band niet ten einde is.
Controleer of er een timergestuurde opname is
geprogrammeerd.
Controleer of uw timer-instellingen de actuele tijd niet
overschrijden.
Controleer of de decoder aan staat (alleen SLV-E630NP).
Controleer of de satelliettuner aan staat.
De klok stopt als de stekker van de videorecorder
langer dan een uur uit het stopcontact is getrokken.
Stel dan de klok en timer terug.
Andere
Probleem
Oplossing
Er kan geen cassette worden
ingebracht.
• Controleer of er al geen cassette in het cassettevak zit.
De afstandsbediening werkt
niet.
• Richt de afstandsbediening goed op de sensor in de
videorecorder.
• Vervang alle batterijen in de afstandsbediening
wanneer die bijna leeg zijn door nieuwe batterijen.
• Controleer of de TV / VIDEO -keuzeschakelaar
correct is ingesteld.
De spoorvolgingsmeter
verschijnt niet op het TVscherm.
• De band is in zeer slechte staat en de spoorvolging kan
niet worden geregeld.
• De spoorvolgingsmeter verschijnt niet bij het afspelen
van een NTSC-cassette.
U kunt geen andere TV’s
bedienen
• Stel het codenummer van uw TV in. Het codenummer
keert terug naar 01 wanneer u de batterijen in de
afstandsbediening vervangt.
De videorecorder moet worden
gereinigd.
• Reinig de behuizing, het bedieningspaneel en de
bedieningstoetsen met een zachte, droge doek of met
een doek die licht is bevochtigd met een oplossing van
water en vloeibare zeep. Gebruik geen chemische
oplosmiddelen zoals alcohol of benzine.
Aanvullende informatie
47
Technische gegevens
Systeem
Algemeen
Kanalen
PAL (B/G)
VHF E2 tot E12
Italiaanse VHF zenders A tot H
UHF E21 tot E69
S-KAN S01 tot S05, S1 tot S20
HYPER S21 tot S41
RF-uitgangssignaal
UHF-kanalen 21 tot 69
Antenne-uitgang
75-ohm asymmetrische antenne-aansluiting
Voeding
220 – 240 V AC, 50 Hz
Verbruik
23 W
Bedrijfstemperatuur
5°C tot 40°C
Opslagtemperatuur
–20°C tot 60°C
Afmetingen
Ong. 430 × 100 × 314 mm (b/h/d)
inclusief uitstekende onderdelen en
bedieningselementen
Gewicht
Ong. 4,6 kg
Ingangen en uitgangen
: LINE-1 (TV)
21-pins
Video-ingang: pin 20
Audio-ingang: pinnen 2 en 6
Video-uitgang: pin 19
Audio-uitgang: pinnen 1 en 3
DECODER/… LINE-2 IN (alleen SLV-E630NP)
21-pins
Video-ingang: pin 20
Audio-ingang: pinnen 2 en 6
48
Aanvullende informatie
Meegeleverde toebehoren
Afstandsbediening (1)
R6 (type AA) batterijen (2)
Antennekabel (1)
Wijzigingen in ontwerp en technische gegevens
voorbehouden zonder voorafgaande kennisgeving.
Onderdelen en bedieningselementen
Meer details vindt u op de bladzijden tussen haakjes ( ).
Voorpaneel
1 ON/STANDBY (aan/standby)
schakelaar/indicator (9)
2 Cassettehouder
3 § EJECT (uitwerp) toets (24)
4 03 REW (achteruit spoelen) toets
(32)
5 · PLAY (weergave) toets (32)
6 )# FF (snel vooruit spoelen)
toets (32)
8 p STOP toets (44)
9 P PAUSE (pauze) toets (44)
0 PROGRAM (programmeren)/
TRACKING (spoorvolging) +/–
toetsen (12, 33, 39)
!¡ AUTO SET UP (automatische
instelling)/RF (radiofrequentie)
CHANNEL (RF kanaal) toets (9, 11)
!™ Afstandsbedieningssensor (5)
7 r REC (opname) toets (44)
wordt vervolgd
Aanvullende informatie
49
Onderdelen en bedieningselementen (vervolg)
Uitleesvenster
STEREO SP VIDEO OPC
NICAM LP
EP
1 Timer indicator (30)
2 NICAM indicator (alleen
SLV-E630NP) (37)
3 STEREO indicator (37)
4 Bandsnelheidsindicators (27)
5 VIDEO indicator (8, 28)
50
Aanvullende informatie
6 OPC (Optimum Picture Control)
indicator (39)
7 Spoorvolging indicator (39)
8 Bandteller/klok/lijn/zenderpositie
indicator (24, 26, 44)
9 Resttijdindicator (27)
!º Band/opname indicator (24, 27)
Achterpaneel
SLV-E630AE
SLV-E630NP
1 Netsnoer (7)
2 AERIAL OUT
ANTENNE SORTIE (antenneuitgang) aansluiting (7)
3 AERIAL IN
ANTENNE ENTREE (antenneingang) aansluiting (7)
5 DECODER/… LINE-2 IN
DECODEUR/… ENTREE LIGNE-2
(decoder/lijningang 2) aansluiting
(alleen SLV-E630NP) (19, 43)
6 : LINE-1 (TV)
: LIGNE-1 (TV) (lijn 1) aansluiting
(8, 19, 43)
4 NTSC PB (NTSC weergave)
schakelaar (24)
wordt vervolgd
Aanvullende informatie
51
Onderdelen en bedieningselementen (vervolg)
Afstandsbediening
1 6 EJECT (uitwerp) toets (24)
2 CLEAR (wissen) toets (36)
3 DISPLAY (uitleesvenster) toets (27)
4 VOL (volume) +/– toetsen (voor TV)
(6)
5 COUNTER/REMAIN (teller/
resterende tijd) toets (27)
6 QUICK TIMER toets (34)
7 & SLOW (vertraagde weergave)
toets (32)
8 INPUT SELECT (ingangskeuze)
toets (26, 30)
9 SP (Standard Play)/LP (Long Play)
toets (27)
!º r REC (opname) toets (27)
!¡ >/./?// toetsen (13, 29, 35, 41)
!™ · PLAY (weergave)/OK toets (13,
23, 29, 35, 41)
52
Aanvullende informatie
!£ TV/VIDEO toets (8, 28)
!¢ ON/STANDBY (aan/standby)
schakelaar (6, 30)
!∞ AUDIO MONITOR
(geluidscontrole) toets (37)
!§ PROG (programmeren) +/– toetsen
(6, 17, 26)
!¶ TV / VIDEO
afstandsbedieningsschakelaar (5)
!• ; TV aan/TV stand-keuzetoets
(voor TV) (6)
!ª COUNTER RESET (teller
terugstellen) toets (24)
@º REPLAY (herhaal) toets (24)
@¡ MENU toets (13, 29, 35, 41)
@™ P PAUSE (pauze) toets (24)
@£ )# FF (snel vooruit spoelen)
toets (24, 32)
@¢ p STOP toets (24)
@∞ 03 REW (achteruit spoelen) toets
(24, 32)
Aanvullende informatie
53
54
Aanvullende informatie
Aanvullende informatie
55
Index
A
K
T, U
Aansluiting
de videorecorder en uw
TV 7
op een TV met EURO-AV
aansluiting 8
Abonnee-TV 19
Afstandsbediening 5
Afstellen
beeld 18, 33, 39
spoorvolging 33, 39
Antenne aansluiten 7
ATP (automatische
tunervoorinstelling) 12
Automatische
bandsnelheid 41
Automatische
fijnafstemming 18
Automatische instelling 11
Kanalen voorinstellen 12,
16
Kleursysteem
compatibele
kleursystemen 2
instellen 24
Klok instellen 13
Taalkeuze 15
Teller 24
Timergestuurde opname 29
dagelijkse/wekelijkse
opname 31
overlappende
opnames 36
timer-instellingen
controleren 35
timer-instellingen
wijzigen 35
timer-instellingen
wissen 35
B, C, D
O, P
Beeldafstelling. Zie
Afstellen
Betaal-TV 19
E, F
EP-stand 25
EURO-AV aansluiting
8
G
Geluid controleren
bij opname 37
bij weergave 38
Geluid kopiëren. Zie
Monteren
Geluidsspoor 38
L
LP-stand
27
M
Meegeleverde toebehoren
Monteren 43
N
NICAM-uitzendingen 37
Normaal geluidsspoor 38
OPC (Optimum Picture
Control) 39
Opname 26
beveiligen 28
stereo programma’s 37
tijdens het bekijken van
een ander
programma 28
tweetalige
programma’s 37
Q
Quick timer
34
R
RF-kanaal
9
H, I, J
S
Hifi geluidsspoor 38
SP-stand 27
Spoorvolging afstellen. Zie
Afstellen
Stroombesparing 42
Corporationinformatie
Printed in France
56Sony
Aanvullende
4
V
Videokoppen reinigen 45
W, X, Y
Weergave 23
beeld-per-beeld 32
met verschillende
snelheden 24, 32
vertraagde weergave
Wispreventienokje 28
32
Z
Zenderpositie
desactiveren 18
Zoeken
met verschillende
snelheden 32
ZWEITON-uitzendingen
37
Download PDF