Sony | SLV-E230AE | Sony SLV-E230AE Gebruiksaanwijzing

Index
A
P
V
Aansluiten van de
videorecorder en uw TV 9
Abonnee-TV 27
Afstandsbediening 5
AFT (Auto Fine Tuning) 23
Antenne aansluiten 9
Programmapositie
desactiveren 23
Videokoppen controleren 56
B, C, D, E, F, G, H,
I, J
Beeldafstelling 51
Betaal-TV 27
K
Kanalen voorinstellen 21
Kleursysteem
compatibele
kleursystemen 2
Klok gelijkzetten 15
Kopiëren. Zie monteren
L
LP-stand 34
M
Monteren 54
N
NTSC-cassette 31
O
OPC (Optimum Picture
Control) 51
Opnemen 33
opname beveiligen 35
tijdens het kijken naar
een ander programma 35
Sony Corporation
Q
Quick timer 47
R
RF-kanaal 11
S
ShowView 19
opnemen 37
SP-stand 34
T, U
Teller 31
Timergestuurde opname 41
dagelijkse/wekelijkse
opname 39
overlappende opnames
49
timer-instellingen
controleren 48
timer-instellingen
wijzigen 48
timer-instellingen wissen
48
Timerinstellingen annuleren
48
Timerinstellingen controleren
48
Timerinstellingen wijzigen
48
Tracking afstellen 51
W, X, Y
Weergave 30
beeld per beeld 44
met verschillende
snelheden 44
vertraage 44
Wispreventienokje 35
Z
Zoeken met verschillende
snelheden 44
3-861-449-72(1)
Video Cassette
Recorder
Gebruiksaanwijzing
PAL NTSC 4.43
SLV-E530VC/CP
SLV-E295VC/CP
©1998 by Sony Corporation
WAARSCHUWING
Stel het apparaat niet bloot aan regen of vocht
om het gevaar voor brand of een elektrische
schok te voorkomen.
Open om dezelfde reden ook nooit de
behuizing. Laat eventuele reparaties over aan
de erkende vakhandel.
Het netsnoer mag enkel worden vervangen in
een erkende werkplaats.
Voorzorgsmaatregelen
Veiligheid
• Dit toestel werkt op 220 - 240 V AC, 50 Hz.
Kijk of dit voltage overeenstemt met de
plaatselijke netspanning.
• In het geval er iets in de behuizing
terechtkomt, moet u de stekker uit het
stopcontact trekken en het apparaat eerst
door een deskundige laten nakijken,
alvorens het weer in gebruik te nemen.
• Zolang het netsnoer van het apparaat op het
stopcontact is aangesloten, staat het
apparaat onder spanning, zelfs als het
apparaat zelf uitgeschakeld is.
• Trek de stekker uit het stopcontact als u
denkt het apparaat geruime tijd niet te
gebruiken. Om de aansluiting op het
stopcontact te verbreken, moet u uitsluitend
de stekker vastnemen. Trek nooit aan het
snoer zelf.
Plaatsing
• Kies een plaats waar een ongehinderde
luchtdoorstroming mogelijk is, om
oververhitting van vitale onderdelen te
voorkomen.
• Zet de videorecorder niet op een zacht of
wollig oppervlak (een kleedje of deken), of
tegen gordijnen e.d., waardoor de ventilatieopeningen geblokkeerd kunnen worden.
• Plaats het apparaat niet in de buurt van een
warmtebron, zoals een radiator of
warmeluchtkanalen. Zet het ook niet in de
volle zon, op een stoffige plaats of ergens
waar het blootstaat aan mechanische
trillingen of schokken.
• Zet het apparaat niet op een hellend
oppervlak. Het is ontworpen voor gebruik
in horizontale stand.
• Houd zowel de recorder als de videocassette
uit de buurt van apparatuur waarin een
krachtige magneet gebruikt wordt, zoals een
magnetronoven of grote luidsprekers.
• Plaats geen zware voorwerpen op de
videorecorder.
2
Inleiding
• Als de videorecorder van een koude naar
een warme omgeving wordt gebracht kan er
vocht binnenin het apparaat condenseren,
hetgeen schade aan de videokop en de
videocassette tot gevolg kan hebben. Wacht
daarom bij het voor de eerste maal
installeren van het apparaat, of wanneer u
dit van een koude naar een warme
omgeving verplaatst ongeveer een uur voor
u de videorecorder in gebruik neemt.
Opgelet
Televisieprogramma’s, films, videobanden en
ander beeldmateriaal kunnen door het
auteursrecht zijn beschermd. Het zonder
toestemming opnemen van dergelijk materiaal
kan derhalve strafbaar zijn. Tevens kan voor
gebruik van deze videorecorder in combinatie
met een kabeltelevisie toestemming nodig zijn
van de kabeltelevisie exploitant en/of eigenaar
van de rechten van het programma.
Compatibele kleursystemen
• Deze videorecorder is ontworpen voor
opname met het PAL-kleursysteem en
weergave met het PAL (B/G) en NTSC 4.43
kleursysteem. Opname van videobronnen
die met andere kleursystemen werken, is
niet gegarandeerd.
• Cassettes opgenomen met het NTSC
kleursysteem kunnen door dit toestel
worden afgespeeld met een TV of
kleurenmonitor voor het PAL kleursysteem.
Voor de klanten in Nederland
Bij dit produkt zijn batterijen
geleverd.
Wanneer deze leeg zijn, moet
u ze niet weggooien maar
inleveren als KCA.
Inhoud
Voorbereiding
Stap 1: Uitpakken
Stap 2: De afstandsbediening instellen
Stap 3: De videorecorder aansluiten
Stap 4: Uw TV afstemmen op de videorecorder
Stap 5: De videorecorder instellen met behulp van de functie Auto Set Up
Stap 6: Instellen van de klok
Manuele instelling —
Keuze van een taal, Kanalen voorinstellen, ShowView* instellen
27 Instellen van de betaal-/abonnee-TV decoder
Basishandelingen
30 Een band afspelen
33 TV-programma’s opnemen
37 TV-programma’s opnemen met
ShowView
41 De timer handmatig instellen
Voorbereiding
4
5
9
11
13
15
20
Aanvullende informatie
56 Verhelpen van storingen
59 Technische gegevens
60 Onderdelen en
bedieningselementen
Achterflap
Index
Bijkomende handelingen
44 Afspelen/zoeken met
verschillende snelheden
47 TV-programma’s opnemen met
de quick timer
48 Timerinstellingen controleren/
wijzigen/annuleren
50 Zoeken met de indexfunctie
51 Het beeld regelen
52 Menu-opties wijzigen
54 Monteren met een andere
videorecorder
* ShowView is een handelsmerk van Gemstar Development Corporation. Het ShowView systeem
wordt gefabriceerd onder licentie van Gemstar Development Corporation.
Inleiding
3
Voorbereiding
Stap 1
Uitpakken
Controleer of u de volgende onderdelen hebt ontvangen bij de videorecorder:
• Afstandsbediening
• Antennekabel
• R6 (AA) batterijen
Controleer het modeltype
Deze gebruiksaanwijzing geldt voor 4 modellen: SLV-E295VC,
E295CP, E530VC en E530CP. Controleer het modeltype op de
achterkant van uw videorecorder. De SLV-E530VC wordt in deze
handleiding steeds voor alle afbeeldingen gebruikt. Eventuele
afwijkingen in de bediening worden in de tekst duidelijk
aangegeven, bijvoorbeeld “alleen SLV-E530CP.“
4
Voorbereiding
Stap 2
De afstandsbediening instellen
De batterijen plaatsen
Voorbereiding
Plaats twee R6 (AA) batterijen in de
batterijhouder met de (+) en (–) polen
volgens de aanduiding aan de
binnenzijde.
Steek eerst het negatieve (–) uiteinde
en vervolgens het positieve (+)
uiteinde in en omlaag tot het
vastklikt.
Gebruik van de afstandsbediening
Met deze afstandsbediening kunt
u zowel uw videorecorder als een
Sony TV bedienen. De toetsen op
de afstandsbediening voorzien
van een stip (•) kunnen worden
gebruikt om uw Sony TV te
bedienen.
Afstandsbedieningssensor
[TV]
/
[VIDEO]
1
2
3
4
5
6
Voor het bedienen van
Zet [TV]
/[VIDEO]
op
de videorecorder
[VIDEO]
en richt de afstandsbedieningssensor op de
videorecorder
een Sony TV
[TV]en richt de afstandsbedieningssensor op de TV
wordt vervolgd
Voorbereiding
5
Stap 2 : De afstandsbediening instellen (vervolg)
ON/STANDBY
DISPLAY
TV/VIDEO
WIDE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Programmanummertoetsen
0
;
PROG+/–/ˆ /
V
VOL+/–
FASTEXT
MENU/> /. /? //
TV-bedieningstoetsen
6
Om
Druk op
De TV in de wachtstand of werkingsstand te zetten
ON/STANDBY (aan/
standby)
Een signaalbron voor de TV te kiezen via de antenne- of
lijningang
TV/VIDEO
De programmapositie op de TV te kiezen
Programmanummertoetsen
PROG +/–
Het volume van de TV te regelen
VOL +/–
Over te schakelen naar TV (Teletekst uit)
; (TV)
De TV aan te zetten/over te schakelen naar Teletekst
V (Teletekst)
FASTEXT te gebruiken
FASTEXT toetsen
De schermdisplay op te roepen
DISPLAY (weergave)
Te veranderen van Teletekstpagina
ˆ /
De TV-menu-opties te bedienen
MENU/> /. /? //
Wide mode van een Sony breedbeeld-TV in- en uit te
schakelen
WIDE
Voorbereiding
Opmerkingen
• Bij normaal gebruik gaan de batterijen ongeveer drie tot zes maanden mee.
• Als u de afstandsbediening langere tijd niet gaat gebruiken, moet u de batterijen
verwijderen om beschadiging door batterijlekkage te voorkomen.
• Gebruik geen oude en nieuwe batterijen door elkaar.
• Gebruik geen batterijen van verschillende types door elkaar.
Andere TV’s bedienen met de afstandsbediening
1
2
Zet [TV]
/[VIDEO]
bovenaan de afstandsbediening op [TV]
.
Hou ON/STANDBY ingedrukt en voer het codenummer (of de
codenummers) van uw TV in met behulp van de
programmanummertoetsen. Laat ON/STANDBY los.
Voorbereiding
De afstandsbediening is voorgeprogrammeerd om niet-Sony TV’s te
bedienen. Als uw TV in de onderstaande tabel is vermeld, moet u het
corresponderende fabricagecodenummer instellen.
Nu kan u de TV bedienen met de volgende bedieningstoetsen:
ON/STANDBY (aan/standby), TV/VIDEO,
programmanummertoetsen, PROG +/–, VOL +/–, ; (TV), V
(Teletekst), FASTEXT toetsen, WIDE, MENU, > /. /? // en OK bij
sommige TV’s.
Tip
• Als u het codenummer van uw TV correct instelt terwijl de TV is aangeschakeld,
schakelt de TV automatisch uit.
wordt vervolgd
Voorbereiding
7
Stap 2 : De afstandsbediening instellen (vervolg)
Codenummers van bedienbare TV’s
Als er meer dan één codenummer in de lijst staat, moet u deze één na één
invoeren tot u het codenummer vindt dat bij uw TV past.
Voor breedbeeldinstellingen, zie de voetnoten onder deze tabel voor de
betreffende codenummers.
Fabrikant
Codenummer
Fabrikant
Codenummer
Sony
Akai
Ferguson
Grundig
Hitachi
Mitsubishi
NEC
Nokia
Panasonic
01*1, 02
68
52
10*1, 11*1
27*1, 28*1, 50*1, 51*1
09
66
15, 16, 69*3
17*1, 49
Philips
Saba
Samsung
Sanyo
Sharp
TEAC
Telefunken
Thomson
Toshiba
06*1, 07*1, 08*1
12, 13
22, 23
25
29
67
36
43*2
38
*1 Druk op WIDE om de breedbeeld-mode aan en uit te schakelen.
*2 Druk op WIDE en vervolgens op VOL +/– om de gewenste breedbeeld-mode te
kiezen.
*3 Druk op WIDE. Het menu verschijnt op het TV-scherm. Druk dan op > /. /? //
om het gewenste breedbeeld te kiezen en druk op OK.
Opmerkingen
• Als de TV werkt met een ander afstandsbedieningssysteem dan wat is
voorgeprogrammeerd om met de videorecorder te werken, kunt u uw TV niet
bedienen met de afstandsbediening.
• Als u een nieuw codenummer invoert, wordt het vorige gewist.
• Als u de batterijen van de afstandsbediening vervangt, wordt het codenummer
automatisch teruggesteld naar 01 (Sony). Stel het corresponderende codenummer
terug.
8
Voorbereiding
Stap 3
De videorecorder aansluiten
AERIAL IN
naar
stopcontact
AERIAL IN
: Signaalverloop
1
Antennekabel (meegeleverd)
Trek de antennekabel uit uw TV en
sluit hem aan op AERIAL IN
achteraan op de videorecorder.
IN
ENTREE
AERIAL
ANTENNE
2
3
Voorbereiding
AERIAL OUT
Netsnoer
Sluit AERIAL OUT van de
videorecorder aan op de antenneingang van uw TV met behulp van
de meegeleverde antennekabel.
OUT
SORTIE
IN
ENTREE
AERIAL
ANTENNE
OUT
SORTIE
Sluit het netsnoer aan op een stopcontact.
wordt vervolgd
Voorbereiding
9
Stap 3 : De videorecorder aansluiten (vervolg)
Extra aansluitingen
Op een TV met EURO-AV (Scart)
aansluiting
Deze extra aansluiting verbetert de
beeld- en geluidskwaliteit. Sluit de TV
aan zoals rechts afgebeeld. Om het beeld
van de videorecorder te bekijken, drukt
u op TV/VIDEO om de VIDEO
indicator in het uitleesvenster te laten
verschijnen.
Deze videorecorder
:
LINE-1(TV)
TV
EURO-AV
(Scart)
VMC-2121 EURO-AV kabel
(niet meegeleverd)
Opmerking
• Wanneer de videorecorder alleen met de antennekabel is aangesloten op de TV,
moet u RF MODULATOR in het OPTIES menu op AAN zetten (oorspronkelijke
instelling).
Als de TV is aangesloten op LINE-1 (TV), zet u RF MODULATOR in het OPTIES
menu het best op UIT. In de stand UIT wordt alleen het antennesignaal uitgestuurd
via AERIAL OUT (zie pagina 52).
10
Voorbereiding
Stap 4
Uw TV afstemmen op de videorecorder
Als u uw videorecorder op de TV hebt aangesloten met behulp van de EUROAV-kabel, sla deze stap dan over.
Voorbereiding
ON/STANDBY
PROGRAM +/–
RF CHANNEL
1
ON/STANDBY
2
AUTO SET UP
Druk op RF CHANNEL op de videorecorder.
RF CHANNEL
Het af fabriek vooringestelde RF-kanaal verschijnt in het
uitleesvenster.
Druk op ON/STANDBY (aan/standby) om de videorecorder aan te
zetten.
Het videorecordersignaal wordt via dit kanaal naar de TV gestuurd.
3
Zet uw TV aan en kies een programmapositie voor de
videorecorder.
Deze programmapositie doet nu dienst als videokanaal.
4
Stem de TV af op hetzelfde kanaal als is
aangegeven in het uitleesvenster, zodat
het beeld rechts op het TV-scherm
verschijnt.
SONY VIDEO CASSETTE
RECORDER
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw
TV-toestel voor de afstemprocedure.
Als het beeld niet helder is, zie “Een
helder beeld van de videorecorder
verkrijgen” op pagina 12.
wordt vervolgd
Voorbereiding
11
Stap 4 : Uw TV afstemmen op de videorecorder (vervolg)
5
AUTO SET UP
RF CHANNEL
Druk op RF CHANNEL.
U heeft nu uw TV-toestel op de videorecorder afgestemd. Voortaan
moet u telkens wanneer u een band wilt afspelen, het TV-toestel
afstemmen op het videokanaal.
Controleren of de TV-afstemming juist is
Stem de TV af op het videokanaal en druk op PROGRAM +/– op de
videorecorder. Als het TV-beeld een ander kanaal toont telkens wanneer u
op de PROGRAM +/– drukt, is het TV-toestel goed afgestemd.
Een helder beeld van de videorecorder verkrijgen
Als het beeld niet helder is in stap 4 hierboven, ga dan naar stap 5 om de
procedure te beëindigen. Begin vervolgens opnieuw vanaf stap 2. Druk in
stap 2 op RF CHANNEL om het RF kanaal te laten verschijnen en druk
vervolgens op PROGRAM +/– zodat een ander RF kanaal verschijnt. Stem
de TV dan af op het nieuwe RF-kanaal tot een helder beeld verschijnt.
12
Voorbereiding
Stap 5
Voorbereiding
De videorecorder
instellen met
behulp van de
functie Auto Set
Up
AUTO SET UP
Voor u de videorecorder voor het eerst
gebruikt, stelt u de videorecorder in met
behulp van de functie Auto Set Up. Met
deze functie kan u de taal op het
schermmenu en de TV-kanalen instellen
door de procedure te volgen die op het
TV-scherm wordt aangegeven.
1
AUTO SET UP
RF CHANNEL
Hou Auto Set Up (basisinstelling) op de videorecorder minstens
drie seconden ingedrukt.
De videorecorder schakelt
automatisch aan en de
landafkorting voor de functie
ATP (Auto Tuner Preset)
verschijnt in het uitleesvenster.
wordt vervolgd
Voorbereiding
13
Stap 5 : De videorecorder instellen met behulp van de functie
Auto Set Up (vervolg)
2
PROGRAM
TRACKING
Druk op PROGRAM +/– op de videorecorder de afkorting voor uw
land te kiezen.
Voor sommige landen is er keuze uit verschillende talen.
De afkortingen voor de landen en talen zijn als volgt:
Afkorting
Land
Taal
A
B-D
B-F
B-N
CH-D
CH-F
CH-I
D
DK
ES
GR
I
L-D
L-D
NL
P
S
SF
ELSE
Oostenrijk
België
België
België
Zwitserland
Zwitserland
Zwitserland
Duitsland
Denemarken
Spanje
Griekenland
Italië
Luxemburg
Luxemburg
Nederland
Portugal
Zweden
Finland
andere landen
Duits
Duits
Frans
Nederlands
Duits
Frans
Italiaans
Duits
Deens
Spaans
Grieks
Italiaans
Duits
Frans
Nederlands
Portugees
Zweeds
Fins
Kies ELSE wanneer uw land niet verschijnt.
3
AUTO SET UP
RF CHANNEL
Druk op AUTO SET UP.
De ATP-functie begint alle ontvangbare kanalen te zoeken en
sorteert ze in numerieke volgorde.
Wanneer geen ontvangbare kanalen meer gevonden kunnen
worden, stopt de presetting en verdwijnt “SET UP” van het
uitleesvenster.
(Alleen SLV-E530VC/E295VC)
Na het zoeken verschijnt de
huidige tijd in het uitleesvenster
voor alle zenders die een
tijdsignaal uitzenden.
De Auto Set Up functie annuleren.
Druk op AUTO SET UP.
Tip
• Om een andere taal voor het schermmenu te kiezen dan deze die is ingesteld met de
Auto Set Up functie, zie pagina 20.
Opmerking
• Verlaat Auto Set Up functie niet tijdens de ATP-procedure. Indien u dit toch doet,
herhaal dan bovenstaande stappen.
14
Voorbereiding
Stap 6
Instellen van de
klok
MENU
U moet de datum en de tijd op de
videorecorder instellen om de
timergestuurde opnamefuncties correct
te kunnen gebruiken.
> /. /? //
Voorbereiding
Alleen SLV-E530VC/E295VC:
De Auto Clock Set functie werkt alleen
als een zender een tijdsignaal verstuurt.
OK
Als de functie Auto Set Up de klok niet
juist heeft ingesteld voor uw gebied,
probeer dan een andere zender voor de
functie Auto Clock Set.
Voor u begint…
• Zet de videorecorder en de TV aan.
• Stem de TV af op het videokanaal.
De klok manueel instellen
1
Druk op MENU en vervolgens op > /.
om INSTELLINGEN te kiezen en druk op
OK.
MENU
PAUSE
REW
PLAY
INSTELLINGEN
OPTIES
TUNER
SHOWVIEW
KLOK
TAAL
KIEZEN
INSTELLEN
FF
OK
: Vv
: OK
STOP
2
REW
Druk op > /. om KLOK te kiezen en druk
op OK.
PAUSE
PLAY
FF
tKLOK
1.
1. 1998
DO
0 : 00
OK
AUTO KLOK
PROGRAMMA
STOP
KIEZEN
INSTELLEN
EINDE
[UIT]
[ 1 ]
: Vv
: Bb
: OK
wordt vervolgd
Voorbereiding
15
Stap 6 : Instellen van de klok (vervolg)
3
REW
PAUSE
PLAY
FF
(alleen SLV-E530VC/E295VC):
Druk op > /. om de cursor ( ) naar de
klokrij te brengen en druk op / .
tKLOK
1.
1. 1998
DO
0 : 00
OK
De dag begint te knipperen.
KIEZEN
INSTELLEN
EINDE
STOP
4
REW
AUTO KLOK
PROGRAMMA
[UIT]
[ 1 ]
: Bb
: Vv
: OK
Druk op > /. om de datum in te stellen.
PAUSE
tKLOK
PLAY
FF
11.
1. 1998
ZO
0 : 00
OK
AUTO KLOK
PROGRAMMA
KIEZEN
INSTELLEN
EINDE
STOP
5
REW
PAUSE
PLAY
FF
OK
Druk op / om de maand te laten
oplichten en stel de maand in met behulp
van > /. .
[UIT]
[ 1 ]
: Bb
: Vv
: OK
tKLOK
11.
1. 1998
ZO
0 : 00
AUTO KLOK
PROGRAMMA
KIEZEN
INSTELLEN
EINDE
STOP
6
REW
PAUSE
PLAY
FF
OK
STOP
7
REW
Stel achtereenvolgens het jaar, het uur en
de minuten in door met / het gewenste
item te laten knipperen en > /. om de
cijfers te kiezen.
De dag van de week wordt automatisch
ingesteld.
[UIT]
[ 1 ]
: Bb
: Vv
: OK
tKLOK
11. 12. 1998
VR
15 : 30
AUTO KLOK
PROGRAMMA
KIEZEN
INSTELLEN
EINDE
[UIT]
[ 1 ]
: Bb
: Vv
: OK
Druk op / om de klok te starten.
PAUSE
tKLOK
PLAY
FF
11. 12. 1998
VR
15 : 30
OK
AUTO KLOK
PROGRAMMA
STOP
16
Voorbereiding
KIEZEN
INSTELLEN
EINDE
[UIT]
[ 1 ]
: Vv
: Bb
: OK
8
REW
PAUSE
PLAY
Druk op OK.
FF
OK
STOP
Voorbereiding
Tip
• Om de getallen gedurende het instellen van de klok te wijzigen, drukt u op ? om
terug te keren naar het item dat u wilt wijzigen, en kiest u de cijfers met behulp van
> /. .
Opmerking
• Het menu verdwijnt automatisch als u een paar minuten niets doet.
Voorbereiding
17
Stap 6 : Instellen van de klok (vervolg)
Veranderen van zender voor
de functie Auto Clock Set
(alleen SLV-E530VC/E295VC)
MENU
> /. /? //
OK
1
Druk op MENU en vervolgens op > /.
om INSTELLINGEN te kiezen en druk op
OK.
MENU
PAUSE
REW
PLAY
INSTELLINGEN
OPTIES
TUNER
SHOWVIEW
KLOK
TAAL
KIEZEN
INSTELLEN
FF
OK
: Vv
: OK
STOP
2
REW
PAUSE
PLAY
Druk op > /. om KLOK te kiezen en druk
op OK.
FF
De cursor ( ) staat op AUTO KLOK.
OK
tKLOK
1.
1. 1998
DO
0 : 00
AUTO KLOK
PROGRAMMA
KIEZEN
INSTELLEN
EINDE
STOP
3
REW
PAUSE
PLAY
OK
Druk op / om AAN te kiezen.
[UIT]
[ 1 ]
: Vv
: Bb
: OK
tKLOK
FF
11. 12. 1998
VR
15 : 30
AUTO KLOK
PROGRAMMA KLOK
STOP
18
Voorbereiding
KIEZEN
INSTELLEN
EINDE
: Vv
: Bb
: OK
[AAN]
[ 1 ]
4
REW
PAUSE
PLAY
FF
OK
Druk op . om de cursor ( ) naar
PROGRAMMA KLOK te brengen en druk
vervolgens herhaaldelijk op ? // tot de
programmapositie van de zender met het
tijdsignal verschijnt.
STOP
5
REW
VR
15 : 30
KIEZEN
INSTELLEN
EINDE
[AAN]
[ 4 ]
: Vv
: Bb
: OK
Druk op OK.
PAUSE
PLAY
11. 12. 1998
AUTO KLOK
PROGRAMMA KLOK
Voorbereiding
Als de videorecorder van geen enkele
zender een tijdsignaal ontvangt, keert
AUTO KLOK automatisch terug naar UIT.
tKLOK
FF
OK
STOP
Tip
• Als u AUTO KLOK op AAN zet, wordt de functie Auto Clock Set geactiveerd bij het
afzetten van de videorecorder. Datum en tijd worden automatisch ingesteld op
basis van het tijdsignaal van de zender waarvan de programmapositie op de
“PROGRAMMA KLOK” rij is aangegeven.
Kies UIT wanneer u de functie Auto Clock Set niet wilt gebruiken.
Opmerking
• Het menu verdwijnt automatisch als u een paar minuten niets doet.
Voorbereiding
19
Manuele
instelling —
Keuze van een
taal
MENU
> /. /? //
OK
U kunt de taal op het schermmenu die
met de functie Auto Set Up werd
geselecteerd, wijzigen.
Voor u begint…
• Zet de videorecorder en de TV aan.
• Stem de TV af op het videokanaal.
1
REW
PAUSE
PLAY
FF
OK
Druk op MENU en vervolgens op > /.
om INSTELLINGEN te kiezen en druk op
OK.
INSTELLINGEN
OPTIES
TUNER
SHOWVIEW
KLOK
TAAL
STOP
KIEZEN
INSTELLEN
2
REW
Druk op > /. om TAAL te kiezen en druk
op OK.
PAUSE
PLAY
FF
OK
: Vv
: OK
TAAL
ENGLISH
DEUTSCH
FRANÇAIS
ITALIANO
ESPAÑOL
PORTUGUÊS
NEDERLANDS
DANSK
SVENSKA
SUOMI
E ΛΛHNIKA
STOP
KIEZEN
INSTELLEN
3
REW
PAUSE
PLAY
OK
STOP
20
Voorbereiding
FF
Druk op > /. /? // om de stip (r )
naar de gewenste taal te brengen en druk
op OK.
: Vv
: OK
Manuele
instelling —
Kanalen
voorinstellen
0
PROG +/–
MENU
Voorbereiding
> /. /? //
Als bepaalde kanalen niet kunnen
worden vooringesteld met de functie
Auto Set Up, kunt u deze manueel
voorinstellen.
OK
Voor u begint…
• Zet de videorecorder en de TV aan.
• Stem de TV af op het videokanaal.
1
MENU
Druk op MENU en vervolgens op > /.
om INSTELLINGEN te kiezen en druk op
OK.
PAUSE
REW
PLAY
FF
INSTELLINGEN
OPTIES
TUNER
SHOWVIEW
KLOK
TAAL
KIEZEN
INSTELLEN
OK
: Vv
: OK
STOP
2
REW
Druk op > /. om TUNER te kiezen en
druk op OK.
PAUSE
PLAY
FF
OK
TUNER
PROG14
NORMAAL/S-KAN
KANAALKEUZE
PAY-TV/CANAL+
AUTOM FIJNAFST
FIJNAFSTEMMING
[S
[S01
[UIT
[AAN
]
]
]
]
STOP
KIEZEN
INSTELLEN
3
REW
PAUSE
PLAY
OK
FF
Druk op > /. om de cursor ( ) naar
NORMAAL/S-KAN te brengen en kies
NORM of S met behulp van ? // .
: Vv
: Bb
TUNER
PROG14
NORMAAL/S-KAN
KANAALKEUZE
PAY-TV/CANAL+
AUTOM FIJNAFST
FIJNAFSTEMMING
[NORM]
[S01 ]
[UIT ]
[AAN ]
STOP
KIEZEN
INSTELLEN
: Vv
: Bb
wordt vervolgd
Voorbereiding
21
Manuele instelling — Kanalen voorinstellen (vervolg)
4
REW
Druk op > /. om de cursor ( ) naar
KANAALKEUZE te brengen.
PAUSE
PLAY
FF
OK
TUNER
PROG14
NORMAAL/S-KAN
KANAALKEUZE
PAY-TV/CANAL+
AUTOM FIJNAFST
FIJNAFSTEMMING
[NORM]
[S01 ]
[UIT ]
[AAN ]
STOP
KIEZEN
INSTELLEN
5
PROG
Druk op PROG +/– om de
programmapositie te kiezen.
: Vv
: Bb
Gekozen programmapositie
TUNER
PROG 7
NORMAAL/S-KAN
KANAALKEUZE
PAY-TV/CANAL+
AUTOM FIJNAFST
FIJNAFSTEMMING
KIEZEN
INSTELLEN
6
REW
FF
OK
7
REW
TUNER
NORMAAL/S-KAN
KANAALKEUZE
PAY-TV/CANAL+
AUTOM FIJNAFST
FIJNAFSTEMMING
PROG 7
[NORM]
[C02 ]
[UIT ]
[AAN ]
Om een ander kanaal aan een andere programmapositie toe te
wijzen herhaalt u de stappen 5 en 6.
Druk op OK.
PAUSE
PLAY
OK
STOP
22
De kanalen worden als volgt achter elkaar
afgetast:
• VHF E2 - E12
• VHF Italiaans kanaal A - H
• UHF E21 - E69
KIEZEN
: Vv
INSTELLEN
: Bb
• CATV S1 - S20
• HYPER S21 - S41
• CATV S01 - S05
Als u het nummer van het gezochte kanaal kent, drukt u op de
programmanummertoetsen. Voor kanaal 5 bijvoorbeeld drukt u
eerst op “0” en vervolgens op “5”.
STOP
8
: Vv
: Bb
Druk herhaaldelijk op ? // tot het
gewenste kanaal verschijnt.
PAUSE
PLAY
[NORM]
[S01 ]
[UIT ]
[AAN ]
Voorbereiding
FF
Desactiveren van ongebruikte programmaposities
Als u de TV-kanalen hebt geprogrammeerd, kunt u de ongebruikte
programmaposities desactiveren. Dit houdt in dat deze posities later zullen
worden overgeslagen als u op PROG +/– drukt.
Druk in stap 6 hierboven tweemaal op programmanummertoets “0” om
het cijfer “00” naast KANAALKEUZE te laten verschijnen.
2
Druk op OK.
Het beeld is niet scherp
Normaal gesproken zorgt de Auto Fine Tuning (AFT)-functie voor
automatische fijnafstemming op de kanalen. Is het beeld echter niet scherp,
dan kunt u het fijnafstemmen ook handmatig verrichten.
1
2
3
4
Druk op PROG +/– om de onscherpe programmapositie te selecteren.
Druk op MENU, kies INSTELLINGEN en druk op OK.
Kies TUNER en druk op OK.
Kies FIJNAFSTEMMING. De fijnafstemmingsmeter verschijnt.
TUNER
PROG14
NORMAAL/S-KAN
KANAALKEUZE
PAY-TV/CANAL+
AUTOM FIJNAFST
FIJNAFSTEMMING
KIEZEN
INSTELLEN
5
Voorbereiding
1
[S
[S01
[UIT
[UIT
Gekozen programmapositie
]
]
]
]
: Vv
: Bb
Druk op ? // om een scherper beeld te krijgen en druk op OK.
Merk op dat AUTOM FIJNAFST naar UIT schakelt.
Opmerking
• Het menu verdwijnt automatisch als u enkele minuten lang niets doet.
Voorbereiding
23
Manuele
instelling —
ShowView
instellen
ShowView is een functie waarmee
makkelijker timergestuurde opnamen
kunnen worden geprogrammeerd. Om
ShowView te kunnen gebruiken, moet
elke zenderpositie overeenstemmen met
zijn ShowView gidskanaal. Deze
gidskanaalnummers vindt u in lokale
programmagidsen.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
• Als u satellietuitzendingen wilt
opnemen met ShowView, zie pagina
25.
Voor u begint…
• Zet de videorecorder en de TV aan.
• Stem de TV af op het videokanaal.
1
REW
PAUSE
PLAY
FF
Programmanummertoetsen
Druk op MENU en vervolgens op > /.
om INSTELLINGEN te kiezen en druk op
OK.
OK
MENU
> /. /? //
OK
INSTELLINGEN
OPTIES
TUNER
SHOWVIEW
KLOK
TAAL
STOP
KIEZEN
INSTELLEN
2
REW
Druk op > /. om SHOWVIEW te kiezen
en druk op OK.
PAUSE
PLAY
FF
De voorinstelkanalen verschijnen op het
scherm. “- - -” in de GIDSNUMMER
kolom betekent dat het gidskanaal niet
werd vooringesteld.
OK
STOP
3
REW
PAUSE
PLAY
OK
STOP
24
Voorbereiding
FF
Druk op > /. om de cursor ( ) naar de rij
te brengen waarop u het gidskanaal wilt
instellen.
Druk herhaaldelijk op > /. om andere
pagina’s voor programmaposities 6 tot 60
op te roepen.
: Vv
: OK
SHOWVIEW
PROG
KAN
1
C01
2
C02
3
C03
4
5
S15
KIEZEN
INSTELLEN
ANNULEREN
GIDSNUMMER
[–––]
–––
–––
–––
–––
: Vv
: 0–9
: CLEAR
SHOWVIEW
PROG
KAN
1
C01
2
C02
3
C03
4
5
S15
KIEZEN
INSTELLEN
ANNULEREN
GIDSNUMMER
–––
–––
[–––]
–––
–––
: Vv
: 0–9
: CLEAR
4
1
2
3
4
5
6
7
8
Druk op de programmanummertoetsen
om het gidskanaalnummer in te voeren
dat is toegekend in de TV-gids.
9
0
6
REW
GIDSNUMMER
–––
–––
[123]
–––
–––
: Vv
: 0–9
: CLEAR
Herhaal stappen 3 tot 4 om het gidskanaal van een andere zender in
te stellen.
Druk op OK.
PAUSE
PLAY
Voorbereiding
5
SHOWVIEW
PROG
KAN
1
C01
2
C02
3
C03
4
5
S15
KIEZEN
INSTELLEN
ANNULEREN
FF
OK
STOP
ShowView installeren voor satellietuitzendingen
Wanneer uw satelliettuner is aangesloten via AERIAL IN, moet u eerst de
programmapositie voor elk satellietkanaal instellen met behulp van het
TUNER menu. Stel vervolgens het gidskanaalnummer voor elk
satellietkanaal in met behulp van het SHOWVIEW menu.
Als uw satelliettuner is aangesloten via LINE-1(TV) hoeft u geen
programmaposities noch gidskanaalnummers voor satellietkanalen in te
stellen. Sla de volgende procedure over.
1
2
3
4
Zet de satelliettuner aan.
Druk op MENU, kies INSTELLINGEN en druk op OK.
Kies TUNER en druk op OK.
Druk op PROG +/– om een programmapositie te kiezen die u wilt
gebruiken om een satellietkanaal te bekijken.
wordt vervolgd
Voorbereiding
25
Manuele instelling – ShowView instellen (vervolg)
5
Kies KANAALKEUZE en druk herhaaldelijk op ? // om de
videorecorder af te stemmen op de satelliettuner.
Het kanaalnummer dat naast KANAALKEUZE verschijnt, dient voor
de ontvangst van alle satellietuitzendingen van de satelliettuner.
TUNER
PROG 6
NORMAAL/S-KAN
KANAALKEUZE
PAY-TV/CANAL+
AUTOM FIJNAFST
FIJNAFSTEMMING
KIEZEN
INSTELLEN
6
[S
[S30
[UIT
[AAN
]
]
]
]
: Vv
: Bb
Druk op PROG +/– om een andere programmapositie te selecteren
voor het volgende satellietkanaal, en druk op de
programmanummertoetsen om het kanaalnummer in te voeren dat in
stap 5 is weergegeven.
Herhaal deze stap voor alle satellietkanalen.
7
Stel het gidskanaalnummer in voor elke programmapositie die aan het
satellietkanaal is toegekend, en volg hierbij de procedures die
beschreven staan op pagina 24 en 25.
Opmerkingen
• Het menu verdwijnt automatisch als u een paar minuten niets doet.
• Als u de satelliettuner hebt aangesloten via LINE 1(TV) hoeft u ShowView niet te
installeren. Bij opname van een satellietprogramma met behulp van ShowView
neemt de videorecorder automatisch het programma op via de LINE 1(TV)
aansluiting.
• Indien u per ongeluk een gidskanaalnummer hebt ingevoerd, druk dan op CLEAR.
• U kan geen gidskanaalnummer invoeren als hetzelfde nummer werd ingesteld.
• Wanneer u een satellietuitzending opneemt met ShowView, moet u het gewenste
kanaal handmatig kiezen op de satelliettuner.
26
Voorbereiding
Instellen van de betaal-/abonnee-TV
decoder
Wanneer u een decoder (niet meegeleverd) aansluit op de videorecorder
kunt u betaal-/abonnee-TV programma’s bekijken of opnemen.
EURO-AV kabel
(meegeleverd met decoder)
DECODER/
LINE-3 IN
:
Betaal-/abonneeTV decoder
Voorbereiding
Een decoder aansluiten
EURO-AV
(Scart)
LINE-1 (TV)
Antennekabel
(meegeleverd)
: Signaalverloop
Instellen van betaal-/
abonnee-TV kanalen
Om betaal-/abonnee-TV programma’s
te bekijken of op te nemen, zet u uw
videorecorder aan om de kanalen te
ontvangen met behulp van de
schermdisplay.
Voor u begint…
• Zet de videorecorder, de TV en de
decoder aan.
• Stem de TV af op het videokanaal.
AERIAL OUT
AERIAL IN
EURO-AV kabel
(niet meegeleverd)
EURO-AV
(Scart)
0
PROG +/–
MENU
> /. /? //
OK
wordt vervolgd
Voorbereiding
27
Instellen van de betaal-/abonnee-TV decoder (vervolg)
1
MENU
Druk op MENU en vervolgens op > /.
om INSTELLINGEN te kiezen en druk op
OK.
PAUSE
REW
PLAY
FF
INSTELLINGEN
OPTIES
TUNER
SHOWVIEW
KLOK
TAAL
KIEZEN
INSTELLEN
OK
: Vv
: OK
STOP
2
REW
PAUSE
PLAY
Druk op > /. om OPTIES te kiezen en
druk op OK.
FF
OK
OPTIES
C A S S E T T E OPTIES
V I D E O OPTIES
DECODER/LINE3
[ DECO ]
SPAARSTAND
[U I T ]
RF MODULATOR
[U I T ]
STOP
KIEZEN
INSTELLEN
3
REW
PAUSE
PLAY
FF
OK
Druk op > /. om de cursor ( ) naar
DECODER/LINE 3 te brengen en druk
vervolgens op ? // om DECO te
kiezen.
: Vv
: Bb
OPTIES
C A S S E T T E OPTIES
V I D E O OPTIES
DECODER/LINE3
[ DECO ]
SPAARSTAND
[U I T ]
RF MODULATOR
[U I T ]
STOP
KIEZEN
INSTELLEN
4
REW
Druk op OK.
PAUSE
PLAY
: Vv
: Bb
FF
OK
STOP
5
REW
PAUSE
PLAY
FF
OK
Druk op MENU en vervolgens op > /.
om INSTELLINGEN te kiezen en druk op
OK.
INSTELLINGEN
OPTIES
TUNER
SHOWVIEW
KLOK
TAAL
STOP
KIEZEN
INSTELLEN
6
REW
PAUSE
PLAY
OK
Druk op > /. om TUNER te kiezen en
druk op OK.
FF
: Vv
: OK
TUNER
PROG 3
NORMAAL/S-KAN
KANAALKEUZE
PAY-TV/CANAL+
AUTOM FIJNAFST
FIJNAFSTEMMING
STOP
28
Voorbereiding
KIEZEN
INSTELLEN
: Vv
: Bb
[NORM]
[C25 ]
[UIT ]
[AAN ]
7
REW
PAUSE
PLAY
FF
OK
Druk op > /. om de cursor ( ) naar
NORMAAL/S-KAN te brengen en kies
NORM of S met behulp van ? // .
TUNER
PROG 3
NORMAAL/S-KAN
KANAALKEUZE
PAY-TV/CANAL+
AUTOM FIJNAFST
FIJNAFSTEMMING
[S
[C25
[UIT
[AAN
]
]
]
]
STOP
KIEZEN
INSTELLEN
PROG
Druk op PROG +/– om de gewenste
programmapositie te kiezen.
Gekozen programmapositie
TUNER
PROG10
NORMAAL/S-KAN
KANAALKEUZE
PAY-TV/CANAL+
AUTOM FIJNAFST
FIJNAFSTEMMING
KIEZEN
INSTELLEN
9
REW
PAUSE
PLAY
FF
OK
Druk op > /. om de cursor ( ) naar
KANAALKEUZE te brengen en kies de
betaal-/abonnee-TV kanalen door op
? // te drukken.
[S
[C25
[UIT
[AAN
]
]
]
]
Voorbereiding
8
: Vv
: Bb
: Vv
: Bb
TUNER
PROG10
NORMAAL/S-KAN
KANAALKEUZE
PAY-TV/CANAL+
AUTOM FIJNAFST
FIJNAFSTEMMING
[S
[S09
[UIT
[AAN
]
]
]
]
STOP
KIEZEN
INSTELLEN
10
REW
PAUSE
PLAY
FF
OK
Druk op > /. om de cursor ( ) naar
PAY-TV/CANAL + te brengen en druk op
? // om AAN te kiezen.
: Vv
: Bb
TUNER
PROG10
NORMAAL/S-KAN
KANAALKEUZE
PAY-TV/CANAL+
AUTOM FIJNAFST
FIJNAFSTEMMING
[S
[S09
[AAN
[AAN
]
]
]
]
STOP
KIEZEN
INSTELLEN
11
REW
Druk op OK.
PAUSE
PLAY
: Vv
: Bb
FF
OK
STOP
Opmerkingen
• Om ondertitels op het scherm te laten verschijnen bij het kijken naar betaal-/
abonnee-TV-programma’s, maakt u zowel de decoder/videorecorder- als de
videorecorder/TV-aansluitingen met behulp van 21-pins EURO-AV-kabels die
compatibel zijn met RGB-signalen. U kunt geen ondertitels opnemen.
• Wanneer u de RFU-ingang van het televisietoestel gebruikt om naar betaal-/
abonnee-TV-programma’s te kijken, druk dan op de toets TV/VIDEO om de VIDEO
indicator te laten verschijnen in het uitleesvenster.
Voorbereiding
29
Basishandelingen
Een band afspelen
6 EJECT
DISPLAY
COUNTER
RESET
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
P PAUSE
REPLAY
)#
FF
p STOP
Æ
03
PLAY
REW
NTSC PB
1
2
Zet de TV aan en stem af op het videokanaal.
Breng een cassette in.
De videorecorder schakelt automatisch
aan en de weergave start automatisch
wanneer het wispreventienokje werd
verwijderd.
3
Druk op Æ
PLAY
OK
30
Basishandelingen
PLAY.
Als de band ten einde is, wordt hij automatisch achteruitgespoeld.
Bijkomende handelingen
Om
Druk op
De weergave te stoppen
p STOP
De weergave tijdelijk te onderbreken
P PAUSE (pauze)
De weergave na een pauze te hervatten
P PAUSE of Æ
De band snel vooruit te spoelen
)#
FF in de stopstand
De band achteruit te spoelen
03
REW in de stopstand
De cassette uit te werpen
6 EJECT (uitwerpen)
PLAY (weergave)
Een recent bekeken scène opnieuw afspelen
U kunt een scène die u zopas hebt bekeken onmiddellijk terugspoelen en
opnieuw afspelen.
Druk tijdens het afspelen tot vier maal op REPLAY. Bij elke druk op de toets
wordt de band ongeveer 10 seconden teruggespoeld en wordt de weergave
opnieuw gestart.
Uw TV is
Zet NTSC PB op
PAL alleen
ON PAL TV
PAL en NTSC
NTSC 4.43
Basishandelingen
Een NTSC-cassette afspelen
Stel NTSC PB achteraan op de videorecorder in volgens het kleursysteem
van uw TV.
De bandteller gebruiken
Druk op COUNTER RESET op het punt dat u later op de band wilt
terugvinden. De teller in het uitleesvenster wordt teruggesteld op “0:00:00”.
Zoek dan achteraf het punt met behulp van de teller.
Druk op DISPLAY om de teller op het TV-scherm te laten verschijnen.
wordt vervolgd
Basishandelingen
31
Een band afspelen (vervolg)
Opmerkingen
• De teller wordt teruggesteld op “0:00:00” telkens wanneer een cassette wordt
ingebracht.
• De teller stopt met tellen wanneer een onbespeeld gedeelte wordt bereikt.
• De teller verschijnt niet op het TV-scherm wanneer u een NTSC-cassette gebruikt.
• Afhankelijk van uw TV kan het volgende gebeuren bij het afspelen van een NTSCcassette:
– het beeld wordt zwart/wit
– het beeld trilt
– er verschijnt geen beeld op het TV-scherm
– er verschijnen zwarte horizontale strepen op het TV-scherm
– de kleurdensiteit neemt toe of af
– de beeldkwaliteit vermindert.
• Wanneer een cassette deels is opgenomen in PAL en deels in NTSC kan de teller
eventueel niet correct functioneren. Dit is te wijten aan het verschil tussen de
telcyclus van beide videosystemen.
• Tijdens het instellen van het menu op het TV-scherm werken de weergavetoetsen
niet.
32
Basishandelingen
TV-programma’s
opnemen
DISPLAY
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
COUNTER/
REMAIN
TV/VIDEO
r REC
PROG +/–
INPUT SELECT
SP/LP
Basishandelingen
1
Zet de TV aan en stem af op het videokanaal.
Om op te nemen van een decoder, moet u die aanzetten.
2
3
Breng een VHS cassette in waarvan het
wispreventienokje intact is.
INPUT
SELECT
Druk op INPUT SELECT (ingangskeuze) tot een
programmapositienummer verschijnt in het uitleesvenster.
wordt vervolgd
Basishandelingen
33
TV-programma’s opnemen (vervolg)
4
PROG
5
SP/LP
Druk op PROG +/– om de programmapositie te kiezen waarvan u
wilt opnemen.
Druk op SP/LP om de bandsnelheid te kiezen - SP of LP.
In de LP (Long Play)-stand is de opnameduur dubbel zo lang als in
de SP (Standard Play)-stand; SP geeft echter een betere beeld- en
geluidskwaliteit.
6
REC
Druk op r REC om de opname te starten.
De opname-indicator licht rood op in het uitleesvenster.
Opname-indicator
Stoppen met opnemen
Druk op p STOP.
34
Basishandelingen
De resterende bandlengte controleren
Druk op DISPLAY. Druk vervolgens op COUNTER/REMAIN om de
resterende bandlengte te controleren. Bij elke druk op COUNTER/REMAIN
verschijnen de teller en de resterende bandlengte afwisselend. De resterende
bandlengte en de
indicator verschijnt ook in het uitleesvenster.
PROG12
PROG12
1H 46M
SP 0:00:22
Teller
Bandlengte
Voor een correcte indicatie van de resterende bandlengte, moet u
BANDKEUZE in het CASSETTE OPTIES menu juist instellen (zie pagina 52).
Sla deze stap over wanneer de TV alleen met de antennekabel is
aangesloten op de videorecorder.
2
Kies een andere programmapositie op de TV.
Basishandelingen
Kijken naar een ander TV-programma tijdens het opnemen
1 Druk op TV/VIDEO om de VIDEO indicator in het uitleesvenster te
laten verdwijnen.
Een opname beveiligen
Om te voorkomen dat een opname per ongeluk wordt gewist, breekt u het
wispreventienokje af zoals de afbeelding laat zien. Plak de ontstane opening
af met kleefband als u weer wilt opnemen op de cassette.
Wispreventienokje
wordt vervolgd
Basishandelingen
35
TV-programma’s opnemen (vervolg)
Tips
• U kunt een zenderpositie kiezen met behulp van de programmanummertoetsen op
de afstandsbediening. Voor tweecijferige getallen drukt u op ?
(tientallen) en
vervolgens op de programmanummertoetsen.
• U kunt een videobron kiezen die is aangesloten op LINE-1 (TV), DECODER/LINE3 IN of LINE-2 IN met behulp van INPUT SELECT of PROG +/–. Wanneer u PROG
+/– gebruikt, verschijnt “L1,” “L3” of “L2” in het uitleesvenster tussen de laagste
en de hoogste programmapositie.
• Op het TV-scherm verschijnt informatie over de cassette maar die wordt niet
opgenomen op band.
• Als u tijdens het opnemen geen TV wilt kijken, kunt u de televisie afzetten. Als u
een decoder gebruikt, moet u die laten aan staan.
Opmerkingen
• Het schermdisplay verschijnt niet bij stilstaand beeld (pauze) of vertraagde
weergave.
• Het schermdisplay verschijnt niet bij het afspelen van een NTSC-cassette.
• Wanneer een cassette deels is opgenomen in PAL en deels in NTSC kan de teller
eventueel niet correct functioneren. Dit is te wijten aan het verschil tussen de
telcyclus van beide videosystemen.
• U kunt niet naar een betaal-/abonnee-TV-programma kijken terwijl u een ander
betaal-/abonnee-TV-programma opneemt.
• Bij gebruik van een niet-standaard cassette kan de resterende tijd niet altijd correct
worden aangegeven.
• De aanduiding van de resterende tijd werkt niet met een NTSC-cassette. “–:– –”
verschijnt in het uitleesvenster.
• De resterende tijd geldt bij benadering.
• De restbandlengte wordt aangegeven 30 seconden nadat een cassette is ingebracht.
36
Basishandelingen
TV-programma’s
opnemen met
ShowView
ON/STANDBY
CLEAR
SHOWVIEW
Voer gewoon het ShowView-nummer in
dat naast het betreffende programma
vermeld staat in de TV-gids. De datum,
tijd en programmapositie van dit
programma worden dan automatisch
ingesteld. U kunt maximum acht
programma’s tegelijk voorinstellen.
2
3
4
5
6
7
8
9
0
Programmanummertoetsen
SET
> /. /? //
p STOP
OK
1
SHOWVIEW
Druk op SHOWVIEW.
Basishandelingen
Voor u begint…
• Controleer of de klok van de
videorecorder correct is ingesteld.
• Breng een VHS cassette in waarvan
het wispreventienokje intact is.
Controleer of de band langer is dan de
totale opnameduur.
1
SHOWVIEW
SHOWVIEW NR.
[–––––––––]
INSTELLEN
: 0–9
wordt vervolgd
Basishandelingen
37
TV-programma’s opnemen met ShowView (vervolg)
2
1
2
3
4
5
6
7
8
Druk op de programmanummertoetsen
om het ShowView nummer van het
programma in te voeren en druk op SET.
9
Als u zich vergist, druk dan op
SHOWVIEW en vervolgens op SET en
voer het juiste nummer in.
0
SET
tTIMER
11. 12
DATUM
HEDEN
TIJD
19:00b20:00
SP/LP
SP
VPS/PDC
AAN
KIEZEN
INSTELLEN
OK
VR
PROG
35
: Bb
: Vv
: OK
De datum, start- en stoptijd, bandsnelheid en de instelling van de
VPS/PDC-functie (alleen SLV-E530VC/E295VC) verschijnen op het
TV-scherm.
Als u A (Oostenrijk), D (Duitsland) of CH (Zwitserland) kiest in de
Auto Set Up procedure, wordt de VPS/PDC-functie automatisch op
AAN gezet.
Voor meer details omtrent de VPS/PDC-functie, zie
“Timergestuurde opname met VPS/PDC-signalen“ op pagina 39.
Als de informatie fout is, druk dan op CLEAR om de instelling te
annuleren.
3
REW
PAUSE
PLAY
FF
Om de instelling van datum,
bandsnelheid en VPS/PDC-functie te
wijzigen:
tTIMER
11. 12
DATUM
HEDEN
TIJD
19:00b20:00
SP/LP
LP
VPS/PDC
AAN
VR
PROG
35
OK
1 Druk op ? // om het item te laten
knipperen dat u wilt veranderen.
2 Druk op > /. om het terug te stellen.
STOP
KIEZEN
INSTELLEN
OK
: Bb
: Vv
: OK
• Om hetzelfde programma dagelijks of elke week op dezelfde dag
op te nemen, zie “Dagelijkse/wekelijkse opname” op pagina 39.
• Om op te nemen van een decoder of een andere bron die zijn
aangesloten op LINE-1(TV), DECODER/LINE-3 IN of LINE-2 IN,
drukt u op INPUT SELECT om “L1”, “L3” of “L2” in de “PROG”
positie te laten verschijnen.
4
REW
Druk op OK om de instelling te voltooien.
PAUSE
PLAY
FF
OK
STOP
38
Basishandelingen
5
ON/
STANDBY
Druk op ON/STANDBY om de videorecorder af te zetten.
De
indicator verschijnt in het uitleesvenster en de videorecorder
schakelt over naar de opname-wachtstand.
Stoppen met opnemen
Om de videorecorder tijdens het opnemen af te zetten, drukt u op p STOP.
Dagelijkse/wekelijkse opname
Druk in stap 3 op . om het opnamepatroon te kiezen. Bij elke druk op .
verandert de indicatie zoals hieronder afgebeeld. Druk op > om de indicatie
om te keren.
HEDEN n ZO-ZA (zondag tot zaterdag) n MA-ZA (maandag tot zaterdag)
n MA-VR (maandag tot vrijdag) n ZA (elke zaterdag) .....
n MA (elke maandag) n ZO (elke zondag) n 1 maand later n
(data tellen af) n HEDEN
Om de VPS/PDC-functie te gebruiken, zet u VPS/PDC op AAN. U kunt de
VPS/PDC-functie ook gebruiken voor een bron die is aangesloten op LINE-1
(TV), DECODER/LINE-3 IN en LINE-2 IN.
Basishandelingen
Timergestuurde opname met VPS/PDC-signalen (alleen SLV-E530VC/
E295VC)
De zender verstuurt VPS (Video Programme System) of PDC (Programme
Delivery Control) signalen samen met de TV-programma’s. Deze signalen
zorgen ervoor dat de timergestuurde opnamen altijd worden uitgevoerd,
ook wanneer ze vroeger of later beginnen of worden onderbroken.
Satellietuitzendingen opnemen
Als u de satelliettuner en de videorecorder aansluit, kunt u
satellietprogramma’s opnemen.
1
2
3
Zet de satelliettuner aan.
Kies het satellietprogramma dat u wilt opnemen met de satelliettuner.
Laat de satelliettuner aan staan tot de videorecorder het
satellietprogramma heeft opgenomen.
wordt vervolgd
Basishandelingen
39
TV-programma’s opnemen met ShowView (vervolg)
De videorecorder gebruiken na het instellen van de timer
Om de videorecorder te bedienen voor een timergestuurde opname begint,
drukt u gewoon op ON/STANDBY. De
indicator dooft, waarna u op
ON/STANDBY drukt om de videorecorder aan te zetten. Vergeet niet op u te
drukken om de videorecorder na gebruik terug te stellen.
Terwijl de videorecorder opneemt kunt u ook volgende handelingen
verrichten:
•
•
•
•
de teller terugstellen
bandinformatie weergeven op het TV-scherm
de timerinstellingen controleren
een ander TV-programma bekijken.
Tip
• De bandsnelheid kan ook worden ingesteld met de toets SP/LP.
• Bij het opnemen van een programma in de SP-stand en de resterende bandlengte
wordt korter dan de opnameduur, wordt de bandsnelheid automatisch
omgeschakeld naar de LP-stand. Merk op dat het beeld bij het omschakelen wat kan
zijn gestoord. Om dezelfde bandsnelheid aan te houden, zet u AUTO SP/LP in het
CASSETTE OPTIES menu op UIT (pagina 52).
Opmerking
• Als het ShowView-nummer fout is, verschijnt het SHOWVIEW menu in plaats van
het TIMER menu nadat u op SET hebt gedrukt.
40
Basishandelingen
De timer
handmatig
instellen
Als ShowView niet beschikbaar is in uw
streek, volgt u de onderstaande
procedure om timergestuurde opnamen
te programmeren.
ON/STANDBY
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
Voor u begint…
• Controleer of de klok van de
videorecorder correct is ingesteld.
• Breng een VHS cassette in waarvan
het wispreventienokje intact is.
Controleer of de band langer is dan de
totale opnameduur.
• Zet uw TV aan en stem af op het
videokanaal.
• Zet eventueel de decoder aan.
INPUT SELECT
MENU
> /. /? //
Basishandelingen
p STOP
OK
1
MENU
Druk op MENU en vervolgens op > /.
om TIMER te kiezen en druk op OK.
PAUSE
REW
PLAY
OK
FF
tTIMER
11. 12
DATUM
HEDEN
TIJD
19:00b20:00
SP/LP
SP
VPS/PDC
AAN
KIEZEN
INSTELLEN
OK
VR
PROG
35
: Bb
: Vv
: OK
STOP
wordt vervolgd
Basishandelingen
41
De timer handmatig instellen (vervolg)
2
REW
PAUSE
PLAY
FF
OK
STOP
De datum, start- en stoptijd, bandsnelheid
en de instelling van de VPS/PDC-functie
(alleen SLV-E530VC/E295VC) verschijnen
op het TV-scherm.
1 Druk op ? // om elk item
achtereenvolgens te laten knipperen.
2 Druk op > /. om elk item in te stellen.
Om een instelling te corrigeren, drukt op
? om terug te keren naar de instelling en
die opnieuw te maken.
tTIMER
11. 12
DATUM
HEDEN
TIJD
19:00b20:00
SP/LP
LP
VPS/PDC
AAN
KIEZEN
INSTELLEN
OK
VR
PROG
35
: Bb
: Vv
: OK
• Om hetzelfde programma dagelijks of elke week op dezelfde dag
op te nemen, zie “Dagelijkse/wekelijkse opname” op pagina 43.
• Om de VPS/PDC-functie te gebruiken, zie “Timergestuurde
opname met VPS/PDC-signalen” op pagina 43.
• Om op te nemen van een decoder of een andere bron die zijn
aangesloten op LINE-1(TV), DECODER/LINE-3 IN of LINE-2 IN,
drukt u op INPUT SELECT om “L1”, “L3” of “L2” in de “PROG”
positie te laten verschijnen.
3
REW
PAUSE
PLAY
Druk op OK.
FF
OK
STOP
4
ON/
STANDBY
Druk op ON/STANDBY om de videorecorder af te zetten.
De
indicator verschijnt in het uitleesvenster en de videorecorder
schakelt over naar de opname-wachtstand.
Om op te nemen van een bron moet u die laten aan staan.
Stoppen met opnemen
Druk op p STOP om de videorecorder af te zetten tijdens het opnemen.
42
Basishandelingen
De videorecorder gebruiken na het instellen van de timer
Om de videorecorder te bedienen voor een timergestuurde opname begint,
indicator dooft, en de
drukt u gewoon op ON/STANDBY. De
videorecorder schakelt in. Vergeet niet op ON/STANDBY te drukken om de
videorecorder na gebruik terug te stellen.
Terwijl de videorecorder opneemt kunt u ook volgende handelingen
verrichten:
•
•
•
•
de teller terugstellen
bandinformatie weergeven op het TV-scherm
de timerinstellingen controleren
een ander TV-programma bekijken.
Dagelijkse/wekelijkse opname
Druk in stap 2 op . om het opnamepatroon te kiezen. Bij elke druk op .
verandert de indicatie zoals hieronder afgebeeld. Druk op > om de indicatie
om te keren.
Timergestuurde opname met VPS/PDC-signalen (alleen SLV-E530VC/
E295VC)
De zender verstuurt VPS (Video Programme System) of PDC (Programme
Delivery Control) signalen samen met de TV-programma’s. Deze signalen
zorgen ervoor dat de timergestuurde opnamen altijd worden uitgevoerd,
ook wanneer ze vroeger of later beginnen of worden onderbroken.
Basishandelingen
HEDEN n ZO-ZA (zondag tot zaterdag) n MA-ZA (maandag tot zaterdag)
n MA-VR (maandag tot vrijdag) n ZA (elke zaterdag) .....
n MA (elke maandag) n ZO (elke zondag) n 1 maand later n
(data tellen af) n HEDEN
Om de VPS/PDC-functie te gebruiken, zet u VPS/PDC op AAN. U kunt de
VPS/PDC-functie ook gebruiken voor een bron die is aangesloten op LINE-1
(TV), DECODER/LINE-3 IN en LINE-2 IN.
Tips
• Een programmapositie kunt u ook instellen met de PROG +/– of
programmanummertoetsen.
• De bandsnelheid kan ook worden ingesteld met de toets SP/LP.
• Wanneer u een programma opneemt in de SP-stand en de resterende bandlengte
wordt korter dan de opnameduur, wordt de bandsnelheid automatisch
omgeschakeld naar de LP-stand. Merk op dat het beeld bij het omschakelen wat kan
zijn gestoord. Om dezelfde bandsnelheid aan te houden, zet u AUTO SP/LP in het
CASSETTE OPTIES menu op UIT (pagina 52).
Opmerkingen
• Bij het instellen van de timer met VPS/PDC-signalen, voert u de start-en stoptijden
precies in zoals die vermeld staan in de TV-gids, zoniet werkt de VPS/PDC-functie
niet.
• Als het VPS/PDC-signaal te zwak is of de zender geen VPS/PDC-signalen uitzendt,
start de videorecorder de opname op het ingestelde tijdstip zonder gebruik te
maken van de VPS/PDC-functie.
• De
indicator knippert in het uitleesvenster wanneer u op ON/STANDBY drukt
terwijl er geen cassette is ingebracht.
Basishandelingen
43
Bijkomende handelingen
Afspelen/zoeken
met verschillende
snelheden
SLV-E530VC/CP
0
REW
FF
)
Æ
PLAY
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
& SLOW
×2
SLV-E295VC/CP
03
Æ
REW
PLAY
)#
)#
FF
Æ
03
Weergavemogelijkheden
PLAY
REW
Bediening
Snel vooruit/achteruit met beeld Hou tijdens snel vooruitspoelen )#
Hou tijdens snel achteruitspoelen 03
ingedrukt.
Weergave met hoge snelheid
FF
FF of ) FF ingedrukt.
REW of 0 REW
• Druk tijdens de weergave op )#
FF of 03
REW.
• Hou tijdens de weergave )#
FF of 03
REW ingedrukt.
Laat de toets los om terug te keren naar normale weergave.
Weergave met dubbele snelheid Druk tijdens de weergave op x2.
Vertraagde weergave
Druk tijdens de weergave of in de pauzestand op & SLOW.
Beeld-per-beeld-weergave
(alleen SLV-E530VC/CP)
Druk op )#
FF of 03
REW. Hou de toets ingedrukt om
één beeld per seconde te bekijken.
Achteruitspoelen en weergave
starten
Druk in de stopstand op Æ PLAY op de videorecorder terwijl
u 03
REW of 0 REW op de videorecorder ingedrukt
houdt.
Terugkeren naar normale weergave.
Druk op Æ PLAY.
44
Bijkomende handelingen
Met behulp van de CLICK SHUTTLE ring
(alleen SLV-E530VC/CP)
Met de CLICK SHUTTLE kunnen
tal van weergavefuncties worden
bediend
CLICK SHUTTLE ring
JOG toets/
indicator
Draai de CLICK SHUTTLE ring
in de weergave- of pauzestand
rechtsom of linksom. Telkens
wanneer de CLICK SHUTTLE in
een andere stand wordt gebracht,
verandert de weergavestand.
Pauze
Vertraagde weergave
achteruit
Vertraagde weergave
Normale snelheid
(beginsnelheid)
Achteruit spoelen
met normale
snelheid
Achteruit spoelen
met dubbele
snelheid
Dubbele snelheid
Snelle weergave
achteruit
Hoge snelheid
Gebruik van de CLICK SHUTTLE ring in de jog-stand
Gebruik deze stand voor beeld-per-beeld-weergave.
Druk op JOG om over te schakelen naar de jog-stand. De JOG toets/
indicator licht op. Als u vanuit elke weergavestand overschakelt naar de jogstand, wordt de weergave tijdelijk onderbroken met een stilstaand beeld.
Telkens wanneer de CLICK SHUTTLE ring wordt verplaatst, verspringt er
een beeld. Om beeld per beeld achteruit te gaan, draait u de CLICK
SHUTTLE ring linksom. De snelheid waarmee het beeld verandert, hangt af
van de snelheid waarmee u aan de CLICK SHUTTLE ring draait. Druk
nogmaals op JOG om de jog-stand te verlaten. De JOG indicator dooft en de
videorecorder schakelt over naar de pauzestand.
wordt vervolgd
Bijkomende handelingen
45
Afspelen/zoeken met verschillende snelheden (vervolg)
Tip
• Regel het beeld met de TRACKING +/– (spoorvolging) toetsen op de videorecorder
als:
– er strepen verschijnen bij vertraagde weergave;
– het beeld trilt in de pauzestand.
Om de spoorvolging in de neutraalstand te brengen, drukt u beide toetsen (+/–)
tegelijkertijd in.
Opmerkingen
• In de bovenstaande gevallen wordt het weergavegeluid onderdrukt.
• Cassettes die in de LP-stand werden opgenomen met andere videorecorders
kunnen met deze videorecorder worden afgespeeld, maar de beeldkwaliteit kan
niet worden gegarandeerd.
• Het is mogelijk dat het beeld trilt of verstoord of verkleurd is tijdens de diverse
weergavehandelingen.
46
Bijkomende handelingen
TV-programma’s
opnemen met de
quick timer
Nadat u de opname op de normale
manier hebt gestart, kunt u de
videorecorder na een bepaalde duur
automatisch laten stoppen met
opnemen.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
QUICK TIMER
Druk tijdens het opnemen eenmaal op QUICK TIMER.
De
2
1
indicator verschijnt in het uitleesvenster.
Druk herhaaldelijk op QUICK TIMER om de duur in te stellen.
Bij elke druk op de toets wordt de tijd met 30 minuten verlengd.
0:00
0:30
1:00
10:30
11:00
De duur vermindert minuut per minuut tot 0:00, waarna de
videorecorder stopt met opnemen en automatisch uitschakelt.
De duur verlengen
Druk herhaaldelijk op QUICK TIMER om de nieuwe duur in te stellen.
Stoppen met opnemen
Druk op p STOP om de videorecorder af te zetten tijdens het opnemen.
Gebruik van de quick timer in de stopstand
Door op QUICK TIMER te drukken, kunt u de quick timer instellen en de
opname starten. Het kanaal kan worden ingesteld met de PROG +/– of
INPUT SELECT toetsen. Druk herhaaldelijk op QUICK TIMER om de
opnameduur in te stellen. De opname start automatisch.
Bijkomende handelingen
47
Timerinstellingen
controleren/
wijzigen/
annuleren
Voor u begint…
• Zet uw TV aan en stem af op het
videokanaal
ON/STANDBY
CLEAR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
MENU
> /. /? //
OK
1
2
Druk op ON/STANDBY om de videorecorder aan te zetten.
Druk op MENU, druk vervolgens op > /. OVERZICHT te kiezen en
druk op OK:
• Ga naar de volgende stap om een
instelling te wijzigen.
• Als u de instellingen niet wenst te
wijzigen, druk dan op OK, en zet
vervolgens de videorecorder af om terug
te keren naar de opname-wachtstand.
3
48
tOVERZICHT
11. 12 VR
DATUM TIJD
PROG
DI
1900b2000
6 SP PV DP SC
13. 12 0930b1000
3 5 SP PV DP CS
11. 12 0500b0530
4 4 LP
MA-VR 1 2 0 0 b 1 3 0 0
L 3 LP PV DP SC
MA-ZA 2 3 0 0 b 2 3 3 0
L 3 SP
Z O - ZA 1 2 1 2 b 1 3 1 3
2 7 LP PV DP SC
––. –
–––b –––
–– –
Druk op > /. om de instelling te kiezen die u wilt wijzigen of
annuleren en druk op OK.
Bijkomende handelingen
4
• Om de instelling te wijzigen, drukt u op
? // om het gewenste item te laten
knipperen en drukt u op > /. om het
terug te stellen.
• Druk op CLEAR om de instelling te
annuleren.
5
tTIMER
11. 12
DATUM
HEDEN
TIJD
19:00b20:00
SP/LP
LP
VPS/PDC
AAN
KIEZEN
INSTELLEN
OK
VR
PROG
35
: Bb
: Vv
: OK
Druk op OK.
Als er nog instellingen blijven, zet u de videorecorder af om terug te
keren naar de opname-wachtstand.
Als de timer-instellingen elkaar overlappen
Het programma dat het eerst begint krijgt voorrang en het tweede
programma wordt pas opgenomen nadat het eerste programma is afgelopen.
Als de programma’s op hetzelfde ogenblik starten, krijgt het eerste
programma in het menu voorrang.
Programma 1
Programma 2
wordt onderbroken
Bijkomende handelingen
49
Zoeken met de
indexfunctie
= /+
INDEX
SEARCH
De videorecorder zet een indexsignaal
op de band aan het begin van elke
opname. Gebruik deze signalen om een
bepaalde opname te zoeken.
1
2
Laad een geïndexeerde cassette in de videorecorder.
Druk op =
/+
INDEX SEARCH (index zoeken).
• Druk op +
te zoeken.
INDEX SEARCH om vooruit
• Druk op =
te zoeken.
INDEX SEARCH om achteruit
INDEX
ZOEKEN
De videorecorder begint te zoeken. De
weergave start automatisch vanaf dit punt.
Stoppen met zoeken
Druk op p STOP.
Opmerking
• Wanneer de opname start vanuit de pauzestand wordt geen indexsignaal
toegevoegd. Dit is wel het geval wanneer u in de opname-pauzestand de
programmapositie wijzigt.
50
Bijkomende handelingen
Het beeld regelen
De spoorvolging regelen
Hoewel de videorecorder de spoorvolging automatisch regelt tijdens de
weergave (de
indicator knippert in het uitleesvenster en dooft
vervolgens), kan er toch vervorming optreden wanneer de opname in
slechte omstandigheden gebeurde. In dat geval kunt u de spoorvolging
handmatig regelen.
Druk tijdens de weergave op TRACKING +/–
op de videorecorder om de spoorvolgingsmeter
te laten verschijnen. De vervorming moet
verdwijnen bij een druk op één van beide
toetsen (de
indicator blijft branden). Werp de
cassette uit en breng ze weer in om terug te
keren naar automatische regeling.
TRACKING
Spoorvolgingsmeter
Betreffende Optimum Picture Control (OPC)
Optimum Picture Control (OPC) verbetert
automatisch de opname- en weergavekwaliteit
door de videorecorder af te stellen op de staat
van de videokoppen en de band. Voor een
optimale beeldkwaliteit raden wij u aan OPC in
het VIDEO OPTIES op AAN te zetten (terwijl de
OPC indicator in het uitleesvenster staat). Voor
details, zie pagina 52.
VIDEO OPTIES
OPC
KIEZEN
INSTELLEN
[AAN ]
: Vv
: Bb
OPC-weergave
De OPC-functie werkt automatisch met alle cassettetypes, ook met
huurcassettes en cassettes die niet met OPC werden opgenomen.
OPC-opname
Telkens wanneer u een cassette inbrengt en de opname voor het eerst start,
stelt de videorecorder zich af op de cassette met behulp van de OPC-functie
(de OPC indicator knippert snel). Deze instelling blijft behouden tot de
cassette wordt uitgeworpen.
OPC uitschakelen
Druk op MENU, kies INSTELLINGEN, OPTIES, VIDEO OPTIES en zet OPC
op UIT. De OPC indicator in het uitleesvenster dooft.
Opmerking
• Het duurt enige seconden alvorens de opname start omdat de videorecorder eerst
de band analyseert. Om deze vertraging te vermijden, zet u de videorecorder eerst
in de opname-pauzestand (de OPC-indicator knippert traag) en drukt u op r REC
om de band door de videorecorder te laten analyseren. Wanneer de OPC-indicator
stopt met knipperen, drukt u op P PAUSE om de opname onmiddellijk te starten.
Als u op P PAUSE drukt voor de OPC-indicator stopt met knipperen, wordt de
OPC-functie geannuleerd.
Bijkomende handelingen
51
Menu-opties wijzigen
1
Druk op MENU en vervolgens op > /. om
INSTELLINGEN te kiezen en druk op OK.
INSTELLINGEN
OPTIES
TUNER
SHOWVIEW
KLOK
TAAL
KIEZEN
INSTELLEN
2
Druk op > /. om OPTIES te kiezen en druk
op OK.
OPTIES
C A S S E T T E OPTIES
V I D E O OPTIES
DECODER/LINE3
[ DECO ]
SPAARSTAND
[U I T ]
RF MODULATOR
[U I T ]
KIEZEN
INSTELLEN
3
: Vv
: OK
: Vv
: Bb
Druk op > /. om de optie te kiezen die u wilt wijzigen:
• Om de CASSETTE OPTIES of VIDEO OPTIES te wijzigen
1 Druk op OK nadat u CASSETTE OPTIES of VIDEO OPTIES hebt
gekozen.
2 Druk op > /. om de optie te kiezen en druk vervolgens op ? //
om de instelling te wijzigen.
• Om de andere opties te wijzigen
Druk op ? // om de instelling te wijzigen.
4
Druk op OK om terug te keren naar de oorspronkelijke instelling.
Menukeuzemogelijkheden
De oorspronkelijke instellingen zijn vetjes afgedrukt.
CASSETTE OPTIES
52
Menu-optie
Zet deze optie op
AUTO SP/LP
• AAN om bij timergestuurde opname de bandsnelheid
automatisch te laten omschakelen naar de LP-stand
wanneer de resterende bandlengte korter wordt dan de
opnameduur.
• UIT om de ingestelde bandsnelheid te behouden.
BANDKEUZE
• 300 voor een cassett van het type E-300
• 240 voor een cassett van het type E-240
• 195 om een cassette van het type E-195 of korter te
gebruiken.
Bijkomende handelingen
VIDEO OPTIES
Menu-optie
Zet deze optie op
OPC
• AAN om de OPC (Optimum Picture Control)-functie aan te
schakelen en de beeldkwaliteit te verbeteren
• UIT om OPC af te zetten.
Andere opties
Menu-optie
Zet deze optie op
DECODER/LINE3
• DECO om DECODER/LINE-3 IN als betaal-/abonnee-TV
decoder-aansluiting te gebruiken.
• L3 om DECODER/LINE-3 IN als lijningang te gebruiken.
SPAARSTAND
• UIT om de indicators in het uitleesvenster te laten
verschijnen in de wachtstand.
• AAN om de indicators in het uitleesvenster niet te laten
verschijnen om stroom te sparen.
RF MODULATOR
• AAN wanneer de videorecorder alleen met behulp van de
antennekabel is aangesloten op uw TV.
• UIT wanneer de videorecorder met behulp van de EUROAV kabel is aangesloten op uw TV.
Opmerking
• Wanneer u een timergestuurde opname programmeert, blijven de indicators in het
uitleesvenster aan, zelfs wanneer SPAARSTAND op AAN staat.
Bijkomende handelingen
53
Monteren met een andere
videorecorder
Aansluiting voor opname met deze videorecorder
Deze videorecorder (opname)
:
TV
Andere videorecorder
(weergave)
LINE-1 (TV)
LINE (Scart)
: Signaalverloop
VMC-2121 LINE kabel (niet meegeleverd)
U kunt ook de aansluitingen op het frontpaneel gebruiken.
Deze videorecorder (opname)
Andere videorecorder
(weergave)
LINE-2 IN
: Signaalverloop
LINE OUT
VMC-710M/720M audio/videokabel (niet meegeleverd)
Opmerkingen
• Steek de stekkers in aansluitingen met dezelfde kleur.
• Als u deze videorecorder aansluit op LINE IN en LINE OUT van de andere
videorecorder, moet u de correcte ingang kiezen om een bromgeluid te voorkomen.
54
Bijkomende handelingen
Bediening (bij opname op
deze videorecorder)
Voor u begint te monteren
• Zet uw TV aan en stem af op het
videokanaal.
• Druk op INPUT SELECT om “L1” (of
“L2” of “L3”) te laten verschijnen in
het uitleesvenster.
• Druk op SP/LP om de bandsnelheid
te kiezen - SP of LP.
P PAUSE
r REC
1
Plaats een broncassette waarvan het wispreventienokje is verwijderd in
de andere (weergave) videorecorder. Zoek het punt waar de weergave
moet beginnen en schakel over naar de weergave-pauzestand.
2
Plaats een cassette met intact wispreventienokje in deze (opname)
videorecorder. Zoek het punt waar de opname moet starten en druk op
P PAUSE.
3
Druk op r REC op deze videorecorder en schakel over naar de
opname-pauzestand.
4
Druk de P PAUSE toetsen op beide videorecorders tegelijk in om te
beginnen monteren.
Stoppen met monteren
Druk op de p STOP toetsen op beide videorecorders.
Tips
• Voor nauwkeuriger monteren, drukt u op de P PAUSE toetsen op de
videorecorders om de pauzestand te verlaten.
• Om ongewenste scènes weg te laten tijdens het monteren, drukt u op P PAUSE op
deze videorecorder wanneer een ongewenste scène begint. Aan het einde van de
scène drukt u nogmaals op P PAUSE om de opname te hervatten.
Opmerking
• Als u begint op te nemen zoals hierboven beschreven staat, neemt de videorecorder
niet op met de OPC-functie. Om op te nemen met behulp van de OPC-functie, drukt
in de opname-pauzestand in stap 3 nogmaals op r REC zodat de videorecorder de
cassette analyseert. Wanneer u in stap 4 begint te monteren, drukt u op P PAUSE
nadat de OPC indicator stopt met knipperen. Wanneer u op P PAUSE drukt vóór
de OPC indicator stopt met knipperen, wordt de OPC functie geannuleerd.
Bijkomende handelingen
55
Aanvullende informatie
Verhelpen van storingen
Klok
Voeding
Indien u nog andere vragen of problemen hebt dan hieronder vermeld,
wendt u zich dan tot uw Sony-handelaar.
Probleem
Oplossing
De ON/STANDBY schakelaar
werkt niet.
• Steek de stekker stevig in het stopcontact.
De stroom is ingeschakeld maar
de videorecorder werkt niet.
• Er is condensvorming opgetreden in de videorecorder.
Zet de stroom af, trek de stekker uit het stopcontact en
laat de videorecorder minstens een uur drogen.
De klok staat stil en “–:– –” licht
op in het uitleesvenster.
• De klok stopt als de stekker van de videorecorder
langer dan een uur uit het stopcontact is getrokken.
Stel dan de klok (en timer) terug.
Het weergavebeeld verschijnt niet • Controleer of de TV is afgestemd op het videokanaal.
op het TV-scherm.
Zet hem op video-ingang wanneer u gebruik maakt
van een monitor.
• Als de videorecorder alleen met behulp van de
antennekabel is aangesloten op de TV, moet u
controleren of de optie RF MODULATOR in het
OPTIES op AAN staat.
Weergave
Het beeld is onscherp.
• Regel de spoorvolging met de TRACKING +/–
toetsen.
• De videokoppen zijn vuil (zie hieronder). Reinig de
videokoppen met een Sony T-25CLD, E-25CLDR of
T-25CLW videokopreinigingscassette. Indien deze
cassette niet beschikbaar is, laat de koppen dan
reinigen bij een Sony handelaar (standaard
vergoeding). Gebruik geen andere in de handel
verkrijgbare natte reinigingscassette dan die van Sony,
zoniet kunnen de videokoppen worden beschadigd.
• De videokoppen moeten eventueel worden vervangen.
Voor meer informatie kunt u terecht bij uw Sony
handelaar.
Het beeld rolt verticaal bij zoeken • Regel de verticale instelling van uw TV of monitor.
met beeld.
Beeld maar geen geluid.
• De cassette is defect. Gebruik een nieuwe cassette.
Problemen veroorzaakt door vervuilde videokoppen
• Normaal beeld
• Verbogen beeld
Licht vervuild
56
Aanvullende informatie
• Onscherp beeld
• Geen beeld (of
Z/W-scherm)
sterk vervuild
Probleem
Oplossing
Er verschijnt geen TV-programma • Controleer of de TV is afgestemd op het videokanaal.
op het TV-scherm.
Zet hem op video-ingang bij gebruik van een monitor.
• Als de videorecorder alleen met behulp van de
antennekabel is aangesloten op de TV, moet u
controleren of de optie RF MODULATOR in het
OPTIES op AAN staat.
Timergestuurde opname
Opname
Slechte TV-ontvangst.
• Richt de TV-antenne.
De band begint meteen te spelen • Het wispreventienokje werd verwijderd. Sluit de
wanneer hij wordt ingebracht.
opening af om op te nemen op te nemen op deze
cassette.
De band wordt uitgeworpen
wanneer u op r REC drukt.
• Controleer of het wispreventienokje niet is verwijderd.
Er gebeurt niets wanneer u op
r REC drukt.
• Controleer of de band niet ten einde is.
• Kies de juiste bron met de INPUT SELECT toets. Kies
een programmapositie bij de opname van TVprogramma’s; kies “L1,” “L2” of “L3” bij het opnemen
van andere apparatuur.
De timer werkt niet.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Controleer of de klok op de juiste tijd is ingesteld.
Controleer of er een cassette is ingebracht.
Controleer of het wispreventienokje niet is verwijderd.
Controleer of de band niet ten einde is.
Controleer of er een timergestuurde opname is
geprogrammeerd.
Controleer of uw timer-instellingen de actuele tijd niet
overschrijden.
Controleer of de decoder aan staat.
Controleer of de satelliettuner aan staat.
De klok stopt als de stekker van de videorecorder
langer dan een uur uit het stopcontact is getrokken.
Stel dan de klok en timer terug.
wordt vervolgd
Aanvullende informatie
57
Verhelpen van storingen (vervolg)
Probleem
Oplossing
Er kan geen cassette worden
ingebracht
• Controleer of er al geen cassette in het cassettevak zit.
Andere
De afstandsbediening werkt niet • Richt de afstandsbediening goed op de sensor in de
videorecorder.
• Vervang de batterijen in de afstandsbediening wanneer
die bijna leeg zijn door nieuwe batterijen.
• Controleer of de [TV]
/[VIDEO]
-keuzeschakelaar correct
is ingesteld.
58
De spoorvolgingsmeter verschijnt • De band is in zeer slechte staat en de spoorvolging kan
niet op het scherm.
niet worden geregeld of het NTSC-systeem werd
gebruikt.
U kunt geen andere TV’s
bedienen
• Stel het codenummer van uw TV in. Het codenummer
keert terug naar 01 wanneer u de batterijen in de
afstandsbediening vervangt.
De videorecorder moet worden
gereinigd
• Reinig de behuizing, het bedieningspaneel en de
bedieningstoetsen met een zachte, droge doek of met
een doek die licht is bevochtigd met een oplossing van
water en vloeibare zeep. Gebruik geen chemische
oplosmiddelen zoals alcohol of benzine.
Aanvullende informatie
Technische gegevens
Systeem
Algemeen
Kanaalbereik
PAL (B/G)
VHF E2 tot E12
VHF Italiaans kanaal A - H
UHF E21 tot E69
CATV S01 tot S05, S1 tot S20
HYPER S21 tot S41
RF-uitgangssignalen
UHF kanalen 21 tot 69
Antenne-uitgang
75-ohm asymmetrische antenne-aansluiting
Voeding
220 - 240 V AC, 50 Hz
Stroomverbruik
20 W
Bedrijfstemperatuur
5 °C tot 40 °C
Opslagtemperatuur
–20 °C tot 60 °C
Afmetingen
Ong. 355 × 96 × 285 mm (b/h/d)
inclusief uitstekende onderdelen en
bedieningselementen
Gewicht
Ong. 3,9 kg
Ingangen en uitgangen
LINE-1 (TV)
21-pins
Video-ingang: pin 20
Audio-ingang: pin 2 en 6
Video-uitgang: pin 19
Audio-uitgang: pin 1 en 3
DECODER/
LINE-3 IN
21-pins
Video-ingang: pin 20
Audio-ingang: pin 2 en 6
LINE-2 IN
VIDEO IN, phono-aansluiting (1)
Ingangssignaal: 1 Vp-p, 75 ohm, ongebalanceerd
negatieve sync
AUDIO IN, phono-aansluiting (1)
Ingangsniveau: 327 mVrms
Ingangsimpedantie: meer dan 47 kilohm
:
Meegeleverde toebehoren
Afstandsbediening (1)
R6 (AA) batterijen (2)
Antennekabel (1)
Wijzigingen in ontwerp en technische gegevens
voorbehouden zonder voorafgaande kennisgeving.
Aanvullende informatie
59
Onderdelen en bedieningselementen
Raadpleeg de pagina’s tussen haakjes ( ) voor meer details.
Frontpaneel (SLV-E295VC/CP)
1
!£
2
!“
!`
1
ON/STANDBY (aan/standby)
schakelaar/indicator (39)
2
Cassettehouder
3
03
REW (terugspoel) toets
(31, 44)
PLAY (weergave) toets (30)
4
Æ
5
)#
6
r REC (opname) toets (34)
7
p STOP toets (34)
FF (snel vooruit) toets (31, 44)
!… 9
3
4
5
8
7
6
8
P PAUSE (pauze) toets (31)
9
PROGRAM/TRACKING +/–
(programmeren/spoorvolging)
toetsen (34, 51)
0
AUTO SET UP (basisinstelling)/RF
(radiofrequentie) CHANNEL toets
(11, 13)
!` Afstandsbedieningssensor (5)
!“ LINE-2 IN VIDEO/AUDIO
aansluitingen (54)
!£ 6 EJECT (uitwerp) toets (31)
60
Aanvullende informatie
Frontpaneel (SLV-E530VC/CP)
1
!
2
!¢
3 4
!£
!“ !`
5
!… 9
6 7
8
1
ON/STANDBY (aan/standby)
schakelaar/indicator (39)
2
Cassettehouder
3
0
REW (terugspoel) toets (31, 44)
4
)
FF (snel vooruit) toets (31, 44)
!“ AUTO SET UP/RF (radiofrequentie)
CHANNEL (kanaal) toets (11, 13)
5
Æ
PLAY (weergave) toets (30)
!£ Afstandsbedieningssensor (5)
6
JOG toets/indicator (45)
7
CLICK SHUTTLE ring (45)
8
r REC (opname) toets (34)
9
p STOP toets (34)
0
P PAUSE (pauze) toets (31)
!` PROGRAM/TRACKING +/–
(programmeren/spoorvolging)
toetsen (34, 51)
!¢ LINE-2 IN VIDEO/AUDIO
aansluitingen (54)
!
6 EJECT (uitwerp) toets (31)
wordt vervolgd
Aanvullende informatie
61
Onderdelen en bedieningselementen (vervolg)
Uitleesvenster
1
2
9
62
4
8
1
Timer indicator (39)
2
Bandsnelheidsindicators (34)
3
VIDEO indicator (35)
4
OPC (Optimum Picture Control)
indicator (51)
5
VPS/PDC (Video Programme
System/Programme Delivery
Control) indicator (alleen SLVE530VC/E295VC) (39, 43)
Aanvullende informatie
3
5
6
7
6
Tracking (spoorvolging) indicator
(51)
7
Teller/klok/lijn/programmapositie
indicator (31, 34, 55)
8
Resttijdindicator (35)
9
Band/opname indicator (34)
Achterpaneel
1
2
6
5
4
1
Netsnoer (9)
2
AERIAL IN (antenne-ingang)
ANTENNE ENTREE aansluiting (9)
3
AERIAL OUT (antenne-uitgang)
ANTENNE SORTIE aansluiting (9)
4
DECODER/
LINE-3 IN
DECODEUR/
ENTREE LIGNE-3
aansluiting (27)
3
5
: LINE-1 (TV)
: LIGNE-1 (TV) aansluiting
(10, 54)
6
NTSC PB (weergave) schakelaar (31)
wordt vervolgd
Aanvullende informatie
63
Onderdelen en bedieningselementen (vervolg)
Afstandsbediening
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
6
7
8
9
!…
!`
!“
0
1
6 EJECT (uitwerp) toets (31)
2
COUNTER RESET (tellerterugstel)
toets (31)
3
DISPLAY (weergave) toets (31)
4
WIDE (breedbeeld) toets (voor TV)
(6)
5
TV/VIDEO toets (35)
6
QUICK TIMER toets (47)
7
r REC (opname) toets (34)
8
SP (Standard Play)/LP (Long Play)
toets (34)
V (Teletekst) toets (voor TV) (6)
9
INPUT SELECT (ingangskeuze)
toets (33, 42)
; TV aan/TV standkeuzetoets (voor
TV) (6)
0
& SLOW (traag) toets* (44)
!` ×2 toets* (44)
!“ Cassette/menu-bedieningstoetsen.
MENU toets (15, 52)
P PAUSE/> (pauze) toets (31)
p STOP/. toets (34)
0 3 REW (terugspoel)/? toets
(31, 34)
)#
FF (snel vooruit)// toets
(31, 34)
Æ PLAY/OK toets (30)
64
Aanvullende informatie
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
!£
!¢
!
!⁄
!ƒ
!¥
!£ [TV]
/[VIDEO]
afstandsbedieningsschakelaar (5)
!¢ ON/STANDBY (aan/standby)
schakelaar (39)
!
COUNTER/REMAIN (teller/
resterende tijd) toets (35)
!⁄ CLEAR (wis) toets (49)
!»
@…
@`
@“
@£
@¢
!ƒ SHOWVIEW toets (37)
!¥ Programmanummertoetsen (25, 38)
!» SET (instel) toets (38)
@… ?
(tientallen) toets (36)
@` PROG (programmeer) +/– toetsen
(34)
ˆ / Teletekst-paginatoetsen
(voor TV) (6)
@“ VOL (volume) +/– toetsen
(voor TV) (6)
@£ =/+
INDEX SEARCH
(indexzoek) toetsen* (50)
@¢ REPLAY (herhaal) toets (31)
*
FASTEXT toetsen (voor TV)
Aanvullende informatie
65
66
Aanvullende informatie
Aanvullende informatie
67
Download PDF

advertising