Sony | SLV-SE30CP | Sony SLV-SE30CP Gebruiksaanwijzing

3-865-359-52 (1)
Video Cassette
Recorder
Gebruiksaanwijzing
PAL NTSC 4.43
SLV-SE30CP/VC1/VC2
SLV-SE45CP/VC
©1999 by Sony Corporation
WAARSCHUWING
Stel het apparaat niet bloot aan regen of vocht,
om brand of een elektrische schok te
voorkomen.
Open om dezelfde reden ook nooit de
behuizing van het apparaat. Laat eventuele
reparaties over aan bevoegd vakpersoneel.
Het netsnoer mag alleen vervangen worden bij
een erkende vakhandelaar.
• Plaats geen zware voorwerpen op de
videorecorder.
• Als de videorecorder van een koude naar
een warme omgeving wordt gebracht kan er
vocht binnenin het apparaat condenseren,
hetgeen schade aan de videokop en de
videocassette tot gevolg kan hebben. Wacht
daarom ongeveer drie uur alvorens de
videorecorder in gebruik te nemen wanneer
u het apparaat voor de eerste maal
installeert, of wanneer u het van een koude
naar een warme omgeving verplaatst.
Voorzorgsmaatregelen
Veiligheid
• Dit toestel werkt op 220 – 240 V AC, 50 Hz.
Kijk of dit voltage overeenstemt met de
plaatselijke netspanning.
• In het geval er vloeistof of een voorwerp in
de behuizing terechtkomt, moet u de stekker
uit het stopcontact trekken en het apparaat
eerst door een deskundige laten nakijken,
alvorens het weer in gebruik te nemen.
• Zolang het netsnoer van het apparaat op de
wandcontactdoos is aangesloten, staat het
apparaat onder spanning, zelfs als het
apparaat zelf uitgeschakeld is.
• Trek de stekker uit het stopcontact als u
denkt het apparaat geruime tijd niet te
gebruiken. Verbreek de aansluiting op het
stopcontact enkel door aan de stekker te
trekken, nooit aan het snoer zelf.
Plaatsing
• Kies een plaats waar een ongehinderde
luchtdoorstroming mogelijk is, om interne
oververhitting te voorkomen.
• Zet de videorecorder niet op een zacht of
wollig oppervlak (een kleedje of deken), of
tegen gordijnen, waardoor de ventilatieopeningen geblokkeerd kunnen worden.
• Plaats het apparaat niet in de buurt van een
warmtebron, zoals een radiator of
warmeluchtkanalen. Zet het ook niet in de
volle zon, op een stoffige plaats of ergens
waar het blootstaat aan mechanische
trillingen of schokken.
• Het apparaat is ontworpen voor gebruik in
horizontale stand. Zet het dus niet op een
hellend oppervlak.
• Houd zowel de recorder als de
videocassettes uit de buurt van apparatuur
waarin een krachtige magneet gebruikt
wordt, zoals een grote luidspreker of
magnetronoven.
2
Inleiding
Opgelet
Televisieprogramma’s, films, videobanden en
ander beeldmateriaal kunnen door het
auteursrecht beschermd zijn. Het zonder
toestemming opnemen van dergelijk materiaal
kan derhalve strafbaar zijn. Tevens kan voor
gebruik van deze videorecorder in combinatie
met een kabeltelevisie toestemming nodig zijn
van de kabeltelevisie exploitant en/of eigenaar
van de rechten van het programma.
Compatibele kleursystemen
Deze videorecorder is bedoeld voor opname
met het PAL (B/G) kleursysteem en weergave
met het PAL (B/G) en NTSC 4.43
kleursysteem. Een correcte opname van
videobronnen die met andere kleursystemen
werken kan niet worden gegarandeerd.
Voor de Klanten in Nederland
Bij dit product zijn batterijen
geleverd.
Wanneer deze leeg zijn, moet u
ze niet weggooien maar
inleveren als KCA.
Inhoudsopgave
Voorbereidingen
Stap 1: Uitpakken
Stap 2: De afstandsbediening instellen
Stap 3: De videorecorder aansluiten
Stap 4: Uw TV afstemmen op de videorecorder
Stap 5: De videorecorder instellen met Automatische instelling
Stap 6: Instellen van de klok
Keuze van de taal
Kanalen voorinstellen
Programmaposities wijzigen/desactiveren
Instellen van de betaal-/abonnee-TV-decoder
Basishandelingen
40 Een band afspelen
43 TV-programma’s opnemen
48 TV-programma’s opnemen met
het ShowView* systeem
53 De timer handmatig instellen
Voorbereidingen
4
5
9
13
15
18
23
25
29
35
Aanvullende informatie
73 Verhelpen van storingen
76 Technische gegevens
77 Onderdelen en
bedieningselementen
Achterflap
Index
Bijkomende handelingen
56 Weergave/zoeken met
verschillende snelheden
59 De opnameduur instellen
60 De timer-instellingen controleren/
wijzigen/wissen
62 Zoeken met behulp van de Smart
Search functie
65 Zoeken met de indexfunctie
66 Het beeld regelen
68 Menu-opties wijzigen
71 Monteren met een andere
videorecorder
* ShowView is een handelsmerk van Gemstar Development Corporation. Het ShowView systeem
wordt gefabriceerd onder licentie van Gemstar Development Corporation.
Inleiding
3
Voorbereidingen
Stap 1
Uitpakken
Controleer of u de volgende onderdelen hebt ontvangen bij de
videorecorder:
• Afstandsbediening
• Antennekabel
• R6 (type AA) batterijen
Controleer het modeltype
Deze gebruiksaanwijzing geldt voor 5 modellen: SLV-SE30CP,
SE30VC1, SE30VC2, SE45CP en SE45VC. Bepaal eerst welk model u
hebt. Dit is aangegeven op het achterpaneel van uw recorder. Het
model SLV-SE30VC1 wordt in deze handleiding steeds voor alle
afbeeldingen gebruikt. Eventuele afwijkingen in de bediening
worden in de tekst duidelijk aangegeven, bijvoorbeeld “alleen
SLV-SE45CP”.
4
Voorbereidingen
Stap 2
De afstandsbediening instellen
De batterijen plaatsen
Voorbereidingen
Plaats twee R6 (type AA)
batterijen in de batterijhouder
met de (+) en (–) polen volgens
de aanduiding aan de
binnenzijde.
Breng eerst het negatieve (–)
uiteinde en vervolgens het
positieve (+) uiteinde in en duw
omlaag tot het vastklikt.
Gebruik van de afstandsbediening
Met deze afstandsbediening
kunt u zowel uw
videorecorder als een Sony TV
bedienen. De toetsen op de
afstandsbediening voorzien
van een stip (•) kunnen
worden gebruikt om uw Sony
TV te bedienen. Als er naast de
afstandsbedieningssensor op
de TV geen g symbool staat,
kan de TV niet met deze
afstandsbediening worden
bediend.
Afstandsbedieningssensor
TV␣ ␣ /␣ ␣ VIDEO
1
2
3
4
5
6
Voor het bedienen van
Zet TV / VIDEO op
de videorecorder
VIDEO en richt de afstandsbediening op de
afstandsbedieningssensor van de videorecorder
een Sony TV
TV en richt de afstandsbediening op de
afstandsbedieningssensor van de TV
wordt vervolgd
Voorbereidingen
5
Stap 2 : De afstandsbediening instellen (vervolg)
I/u
WIDE
V
AUDIO MONITOR
;
FASTEXT toetsen
DISPLAY
?
… TV/VIDEO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Programmanummertoetsen
0
PROG +/–/
√/◊
Á +/–
Bedieningsknoppen voor de TV
6
Om
Druk op
De TV in de wachtstand zetten
I/u
Een signaalbron voor de TV te kiezen via de
antenne- of lijningang
… TV/VIDEO
De programmapositie op de TV te kiezen
Programmanummertoetsen,
?, PROG +/–
Het volume van de TV te regelen
Á +/–
Voorbereidingen
Om
Druk op
Over te schakelen naar TV (Teletekst uit)
; (TV)
Over te schakelen naar Teletekst
V (Teletekst)
Het gewenste geluid te kiezen
AUDIO MONITOR
FASTEXT te gebruiken
FASTEXT toetsen
DISPLAY
De teletekstpagina te wijzigen
√/◊
Wide mode van een Sony breedbeeld-TV in en uit te
schakelen (Voor breedbeeld-TV’s van andere
merken, zie “Andere TV’s bedienen met de
afstandsbediening” hieronder).
WIDE
Voorbereidingen
Het schermmenu op te roepen
Opmerkingen
• Bij normaal gebruik gaan de batterijen ongeveer drie tot zes maanden mee.
• Als u de afstandsbediening langere tijd niet gaat gebruiken, moet u de batterijen
verwijderen om beschadiging door batterijlekkage te voorkomen.
• Gebruik geen oude en nieuwe batterijen door elkaar.
• Gebruik geen batterijen van verschillende types door elkaar.
• Het is mogelijk dat sommige toetsen niet werken met bepaalde Sony TV’s.
Andere TV’s bedienen met de afstandsbediening
De afstandsbediening is voorgeprogrammeerd om niet-Sony TV’s te
bedienen. Als uw TV in de onderstaande tabel is vermeld, moet u het
corresponderende fabricagecodenummer instellen.
1
2
Zet TV / VIDEO bovenaan de afstandsbediening op TV .
Hou I/u ingedrukt en voer het codenummer (of de codenummers) van
uw TV in met de programmanummertoetsen. Laat dan I/u los.
Uw TV kan worden bediend met de volgende TV-bedieningstoetsen:
I/u, TV/VIDEO, programmanummertoetsen, ? (tiental),
PROG +/–, Á +/–, ; (TV), V (Teletekst), FASTEXT toetsen, WIDE*,
MENU*, >*/.*/?*//* en OK*.
* Deze toetsen werken niet met alle TV’s.
Tip
• Als u het codenummer van uw TV correct instelt terwijl de TV is aangeschakeld,
schakelt de TV automatisch uit.
wordt vervolgd
Voorbereidingen
7
Stap 2 : De afstandsbediening instellen (vervolg)
Codenummers van bedienbare TV’s
Als er meer dan één codenummer in de lijst staat, moet u deze één na één
invoeren tot u het codenummer vindt dat bij uw TV past.
Voor breedbeeldinstellingen, zie de voetnoten onder deze tabel voor de
betreffende codenummers.
Merk
Sony
Akai
Ferguson
Grundig
Hitachi
JVC
Loewe
Mivar
NEC
Nokia
Codenumber
1
01* , 02
68
52
10*1, 11*1
24
33
45
09, 70
66
15, 16, 69*3
Merk
Codenumber
Panasonic
Philips
Saba
Samsung
Sanyo
Sharp
Telefunken
Thomson
Toshiba
17*1, 49
06*1, 07*1, 08*1
12, 13
22, 23
25
29
36
43*2
38
*1 Druk op WIDE om de breedbeeld-mode aan en uit te schakelen.
*2 Druk op WIDE en vervolgens op Á +/– om de gewenste breedbeeld-mode te
kiezen.
*3 Druk op WIDE. Het menu verschijnt op het TV-scherm. Druk dan op >/./?//
om het gewenste breedbeeld te kiezen en druk op OK.
Opmerkingen
• Als de TV werkt met een ander afstandsbedieningssysteem dan wat is
voorgeprogrammeerd om met de videorecorder te werken, kunt u uw TV niet
bedienen met de afstandsbediening.
• Als u een nieuw codenummer invoert, wordt het vorige gewist.
• Als u de batterijen van de afstandsbediening vervangt, kan het codenummer
veranderen. Stel het juiste codenummer in telkens wanneer u de batterijen
vervangt.
8
Voorbereidingen
Stap 3
De videorecorder aansluiten
Zie pagina 10 als uw TV is voorzien van een EURO-AV aansluiting.
AERIAL IN
Voorbereidingen
Als uw TV niet is voorzien van een EURO-AV
(Scart) aansluiting
AERIAL OUT
Netsnoer
AERIAL IN
Naar
stopcontact
Antennekabel (meegeleverd)
: Signaalverloop
1
2
3
Koppel de antennekabel los van uw
TV en sluit hem aan op AERIAL IN
op het achterpaneel van de
videorecorder.
Sluit AERIAL OUT van de
videorecorder aan op de antenneingang van uw TV met behulp van
de meegeleverde antennekabel.
IN
ENTREE
AERIAL OUT
ANTENNE SORTIE
IN
ENTREE
AERIAL OUT
ANTENNE SORTIE
Sluit het netsnoer aan op het stopcontact.
Opmerking
• Als u de videorecorder en uw TV enkel aansluit met behulp van de antennekabel,
moet u RF MODULATOR in het OPTIES-2 menu op AAN zetten (originele
instelling) (zie pagina 70).
wordt vervolgd
Voorbereidingen
9
Stap 3 : De videorecorder aansluiten (vervolg)
Als uw TV is voorzien van een EURO-AV (Scart)
aansluiting
AERIAL IN
: LINE-1
(TV)
Netsnoer
AERIAL OUT
AERIAL IN
Naar
stopcontact
Antennekabel (meegeleverd)
EURO-AV
(Scart)
: Signaalverloop
EURO-AV kabel (niet meegeleverd)
1
2
10
Voorbereidingen
Koppel de antennekabel los van uw
TV en sluit hem aan op AERIAL IN
op het achterpaneel van de
videorecorder.
Sluit AERIAL OUT van de
videorecorder aan op de antenneingang van uw TV met behulp van
de meegeleverde antennekabel.
IN
ENTREE
AERIAL OUT
ANTENNE SORTIE
IN
ENTREE
AERIAL OUT
ANTENNE SORTIE
3
Verbind LINE-1 (TV) van de
videorecorder en de EURO-AV (Scart)
aansluiting van de TV met de optionele
EURO-AV kabel.
4
Voorbereidingen
Deze aansluiting verbetert de beeld- en
geluidskwaliteit. Om videobeelden te
bekijken, drukt u op … TV/VIDEO
om de VIDEO indicator te laten
verschijnen in het uitleesvenster.
Sluit het netsnoer aan op het stopcontact.
Opmerking
• Als de TV is aangesloten op LINE-1 (TV) zet u RF MODULATOR in het OPTIES-2
menu best op UIT. In de stand UIT wordt alleen het signaal van de antenne
uitgevoerd via AERIAL OUT (zie pagina 70). U hoeft de TV dan niet af te stemmen
op de videorecorder. Sla “Uw TV afstemmen op de videorecorder” op pagina 13
over.
Betreffende SMARTLINK
SMARTLINK
Als de aangesloten TV compatibel is met
SMARTLINK, MEGALOGIC*1, EASYLINK*2,
Q-Link*3 of EURO VIEW LINK*4, kunt u de
SMARTLINK functie gebruiken nadat u de
stappen op de vorige pagina heeft uitgevoerd (de SMARTLINK indicator verschijnt in
het uitleesvenster van de videorecorder wanneer u de TV aanzet). U beschikt over de
volgende SMARTLINK-mogelijkheden:
• Voorinstellingen laden
U kunt de voorinstellingen van de TV tuner naar deze videorecorder laden en de
videorecorder via Automatische instelling afstemmen op basis van die gegevens.
Dat maakt de procedure voor Automatische instelling een stuk eenvoudiger. Zorg
ervoor dat er tijdens de procedure geen kabels losraken of de functie Automatische
instelling wordt beëindigd.
Zie “De videorecorder instellen met Automatische instelling” op pagina 15.
wordt vervolgd
Voorbereidingen
11
Stap 3 : De videorecorder aansluiten (vervolg)
• Directe TV Opname
U kunt datgene wat u op TV aan het bekijken bent makkelijk opnemen (behalve
cassettes die met deze videorecorder worden afgespeeld). Voor details zie
“Opnemen wat u op TV aan het bekijken bent (Directe TV Opname)” op pagina 47.
• Eén toets weergave
Met Eén toets weergave kunt u de weergave automatisch starten zonder de TV aan
te zetten. Voor details zie “De weergave automatisch starten met één druk op de
toets (Eén toets weergave)” op pagina 42.
• Eén toets menu
U kunt de videorecorder en de TV aanzetten, de TV afstemmen op het videokanaal
en het schermdisplay van de videorecorder automatisch laten verschijnen door op
MENU op de afstandsbediening te drukken.
• Eén toets timer
U kunt de videorecorder en de TV aanschakelen, de TV afstemmen op het
videokanaal en het timergestuurde opnamemenu automatisch laten verschijnen
(TIMER INSTELLING menu, TIMER menu of SHOWVIEW menu) door op
TIMER op de afstandsbediening te drukken.
Met TIMEROPTIES in het OPTIES-2 menu kunt u bepalen welk timergestuurd
opnamemenu verschijnt (zie pagina 70).
• Automatische uitschakeling
U kunt de videorecorder automatisch laten uitschakelen wanneer hij niet wordt
gebruikt nadat u de TV heeft uitgezet.
*1
*2
*3
*4
“MEGALOGIC” is een geregistreerd handelsmerk van Grundig Corporation.
“EASYLINK” is een handelsmerk van Philips Corporation.
“Q-Link” is een handelsmerk van Panasonic Corporation.
“EURO VIEW LINK” is een handelsmerk van Toshiba Corporation.
Opmerking
• Niet alle TV’s zijn geschikt voor de bovengenoemde functies.
12
Voorbereidingen
Stap 4
Uw TV afstemmen op de
videorecorder
I/u ON/STANDBY
Voorbereidingen
Als u uw videorecorder op de TV hebt aangesloten met behulp van de
EURO-AV-kabel, sla deze stap dan over.
PROGRAM +/– RF CHANNEL
1
ON/STANDBY
2
Druk op I/u ON/STANDBY om de videorecorder aan te zetten.
Druk lichtjes op RF CHANNEL op de videorecorder.
RF CHANNEL
Het in de fabriek ingestelde RF-kanaal verschijnt in het uitleesvenster.
Het signaal van de videorecorder wordt over dit kanaal naar de TV
gezonden.
3
Zet uw TV aan en kies een programmapositie voor de
videorecorder.
Deze programmapositie doet nu dienst als videokanaal.
wordt vervolgd
Voorbereidingen
13
Stap 4 : Uw TV afstemmen op de videorecorder (vervolg)
4
Stem de TV af op hetzelfde kanaal dat
is aangegeven in het uitleesvenster
zodat het rechts afgebeelde TV-beeld
duidelijk verschijnt.
SONY VIDEO CASSETTE RECORDER
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van
uw TV-toestel voor de
afstemprocedure.
Als het beeld niet helder is, zie “Een
helder beeld van de videorecorder
verkrijgen” hieronder.
5
Druk op RF CHANNEL.
RF CHANNEL
U heeft nu uw TV-toestel op de videorecorder afgestemd. Stem het
TV-toestel af op het videokanaal wanneer u een band wilt afspelen.
Controleren of de TV-afstemming juist is
Stem de TV af op het videokanaal en druk op PROGRAM +/– op de
videorecorder. Als het TV- beeld een ander kanaal toont telkens wanneer u
op PROGRAM +/– drukt, is het TV-toestel goed afgestemd.
Een helder beeld van de videorecorder verkrijgen
Als er in stap 4 hierboven geen helder beeld verschijnt, druk dan op
PROGRAM +/– zodat een ander RF-kanaal verschijnt. Stem dan de TV af op
het nieuwe RF-kanaal tot een helder beeld verschijnt.
14
Voorbereidingen
Stap 5
De videorecorder instellen met
Automatische instelling
AUTO SET UP
Voorbereidingen
Vooraleer u de videorecorder voor het eerst gebruikt, moet u die instellen
met de Automatische instelling. Met deze functie kunt u de taal voor het
schermmenu en de TV-kanalen automatisch instellen.
PROGRAM +/–
1
AUTO SET UP
Hou AUTO SET UP op de videorecorder langer dan drie seconden
ingedrukt.
De videorecorder schakelt automatisch aan en de landsafkorting
verschijnt in het uitleesvenster.
wordt vervolgd
Voorbereidingen
15
Stap 5 : De videorecorder instellen met Automatische instelling
(vervolg)
2
Druk op PROGRAM +/– om de afkorting voor uw land te kiezen.
PROGRAM
Voor sommige landen kunt u kiezen uit verschillende talen.
De afkortingen voor de landen en talen zijn als volgt:
SLV-SE30CP/SE30VC1/SE45CP/SE45VC
Afkorting
Land
Taal
Afkorting
Land
Taal
A
Oostenrijk
Duits
E
Spanje
Spaans
B-D
België
Duits
GR
Griekenland
Grieks
B-F
België
Frans
I
Italië
Italiaans
B-N
België
Nederlands
L-D
Luxemburg
Duits
CH-D
Zwitserland
Duits
L-F
Luxemburg
Frans
CH-F
Zwitserland
Frans
NL
Nederland
Nederlands
CH-I
Zwitserland
Italiaans
P
Portugal
Portugees
D
Duitsland
Duits
ELSE
Andere landen Engels
Afkorting
Land
Taal
Afkorting
Land
Taal
A
Oostenrijk
Duits
L-D
Luxemburg
Duits
B-D
België
Duits
L-F
Luxemburg
Frans
B-F
België
Frans
N
Noorwegen
Deens
B-N
België
Nederlands
NL
Nederland
Nederlands
CH-D
Zwitserland
Duits
P
Portugal
Portugees
CH-F
Zwitserland
Frans
S
Zweden
Zweeds
D
Duitsland
Duits
SF
Finland
Fins
DK
Denemarken
Deens
ELSE
Andere landen Engels
E
Spanje
Spaans
SLV-SE30VC2
Kies ELSE als uw land niet verschijnt.
16
Voorbereidingen
3
AUTO SET UP
Druk lichtjes op AUTO SET UP.
De videorecorder begint alle ontvangbare kanalen te zoeken en stelt
ze voorin.
Voorbereidingen
Als u gebruik maakt van de SMARTLINK aansluiting, dan start de
functie Voorinstellingen laden en knippert de SMARTLINK
indicator in het uitleesvenster tijdens het laden.
De functie Automatische instelling annuleren
Druk op AUTO SET UP.
Tip
• Zie pagina 23 om een andere taal voor het schermmenu te kiezen dan deze die is
vooringesteld met de functie Automatische instelling.
Opmerking
• Annuleer de functie Automatische instelling niet tijdens stap 3. Als u dat toch doet,
moet u de bovenvermelde stappen herhalen.
Voorbereidingen
17
Stap 6
Instellen van de
klok
MENU
Voor timergestuurde opname moeten de
tijd en de datum op de videorecorder
correct zijn ingesteld.
>/./?//
OK
alleen SLV-SE30VC1/SE30VC2/SE45VC
De functie Automatische klok instellen
werkt alleen wanneer een zender een
tijdsignaal verstuurt. Als de functie
Automatische instelling de klok niet
gelijk heeft gezet, moet u dat met een
andere zender proberen.
De klok handmatig instellen
Voor u begint…
• Zet de videorecorder en de TV aan.
• Stem de TV af op het videokanaal.
1
MENU
Druk op MENU en vervolgens op >/.
om INSTELLINGEN te laten oplichten
en druk op OK.
INSTELLINGEN
TUNER
KLOK
TAAL
TERUG
PLAY
KIEZEN
INSTELLEN
OK
:
: OK
VERLATEN : MENU
2
PLAY
OK
Druk op >/. om KLOK te laten
oplichten en druk vervolgens op OK.
Bij de SLV-SE30CP/SE45CP verschijnt
alleen het klokinstelmenu. Sla de
volgende stap over en ga naar stap 4.
KLOK
AUTO KLOK
PROGRAMMA KLOK
HANDM. INSTELLEN
1 . 1 . 1999
KIEZEN
INSTELLEN
UIT
VR
0 : 00
:
: OK
VERLATEN : MENU
18
Voorbereidingen
3
PLAY
OK
Alleen SLV-SE30VC1/SE30VC2/SE45VC:
Druk op >/. om HANDM. INSTELLEN
te laten oplichten en druk vervolgens op
OK.
KLOK
AUTO KLOK
PROGRAMMA KLOK
HANDM. INSTELLEN
1 . 1 . 1999
KIEZEN
INSTELLEN
BEVESTIGEN
UIT
VR
0 : 00
:
:
: OK
VERLATEN : MENU
Druk op >/. om de datum in te stellen.
PLAY
KLOK
AUTO KLOK
PROGRAMMA KLOK
HANDM. INSTELLEN
28 . 1 . 1999
OK
KIEZEN
INSTELLEN
BEVESTIGEN
UIT
DO
0 : 00
Voorbereidingen
4
:
:
: OK
VERLATEN : MENU
5
PLAY
OK
Druk op / om de maand te laten
oplichten en stel die in door op >/. te
drukken.
KLOK
AUTO KLOK
PROGRAMMA KLOK
HANDM. INSTELLEN
28 . 9 . 1999
KIEZEN
INSTELLEN
BEVESTIGEN
UIT
DI
0 : 00
:
:
: OK
VERLATEN : MENU
6
PLAY
OK
Stel achtereenvolgens het jaar, het uur en
de minuten in door op / te drukken om
ze te laten oplichten en druk op >/. om
de cijfers te kiezen.
De dag van de week wordt automatisch
ingesteld.
KLOK
AUTO KLOK
PROGRAMMA KLOK
HANDM. INSTELLEN
28 . 9 . 1999
KIEZEN
INSTELLEN
BEVESTIGEN
UIT
DI
18 : 00
:
:
: OK
VERLATEN : MENU
wordt vervolgd
Voorbereidingen
19
Stap 6 : Instellen van de klok (vervolg)
7
Druk op OK om de klok te starten.
PLAY
KLOK
AUTO KLOK
PROGRAMMA KLOK
HANDM. INSTELLEN
28 . 9 . 1999
OK
KIEZEN
INSTELLEN
UIT
DI
18 : 00
:
: OK
VERLATEN : MENU
8
MENU
Druk op MENU om het menu te verlaten.
Tips
• Om de cijfers te wijzigen tijdens het instellen, drukt u op ? om terug te keren naar
het punt dat u wilt wijzigen en kies de cijfers door op >/. te drukken.
• Om terug te keren naar het vorige menu, laat u TERUG oplichten en drukt u op OK.
Opmerking
• Het menu verdwijnt automatisch als u enkele minuten lang niets doet.
20
Voorbereidingen
Veranderen van zender voor
de functie Automatische
klok instellen (alleen
SLV-SE30VC1/SE30VC2/
SE45VC)
MENU
1
MENU
Druk op MENU en vervolgens op >/.
om INSTELLINGEN te laten oplichten
en druk op OK.
>/.
OK
Voorbereidingen
Voor u begint…
• Zet de videorecorder en de TV aan.
• Stem de TV af op het videokanaal.
INSTELLINGEN
TUNER
KLOK
TAAL
TERUG
PLAY
OK
KIEZEN
INSTELLEN
:
: OK
VERLATEN : MENU
2
PLAY
OK
Druk op >/. om KLOK te laten
oplichten en druk vervolgens op OK.
AUTO KLOK licht op.
KLOK
AUTO KLOK
PROGRAMMA KLOK
HANDM. INSTELLEN
28 . 9 . 1999
KIEZEN
INSTELLEN
AAN
1
AAB
DI
18 : 00
:
: OK
VERLATEN : MENU
3
Druk op OK.
PLAY
OK
KLOK
AUTO KLOK
PROGRAMMA KLOK
HANDM. INSTELLEN
28 . 9 . 1999
KIEZEN
BEVESTIGEN
AAN
UIT
DI
18 : 00
:
: OK
VERLATEN : MENU
wordt vervolgd
Voorbereidingen
21
Stap 6 : Instellen van de klok (vervolg)
4
PLAY
Druk op >/. om AAN te laten
oplichten en druk vervolgens op OK.
OK
KLOK
AUTO KLOK
PROGRAMMA KLOK
HANDM. INSTELLEN
28 . 9 . 1999
KIEZEN
INSTELLEN
AAN
1
AAB
DI
18 : 00
:
: OK
VERLATEN : MENU
5
PLAY
OK
Druk op . om PROGRAMMA KLOK te
laten oplichten en druk vervolgens op
OK.
KLOK
AUTO KLOK
PROGRAMMA KLOK
HANDM. INSTELLEN
28 . 9 . 1999
KIEZEN
BEVESTIGEN
1
DI
AAB
18 : 00
:
: OK
VERLATEN : MENU
6
PLAY
OK
Druk herhaaldelijk op >/. tot de
programmapositie van de zender met
het tijdsignaal verschijnt.
Als de videorecorder van geen enkele
zender een tijdsignaal ontvangt, wordt
AUTO KLOK automatisch ingesteld op
UIT.
7
MENU
KLOK
AUTO KLOK
PROGRAMMA KLOK
HANDM. INSTELLEN
28 . 9 . 1999
KIEZEN
BEVESTIGEN
2
DI
CDE
18 : 00
:
: OK
VERLATEN : MENU
Druk op MENU om het menu te verlaten.
Tips
• Als u AUTO KLOK op AAN zet, wordt de functie Automatische klok instellen
geactiveerd wanneer de videorecorder wordt uitgeschakeld. De tijd wordt
automatisch ingesteld op basis van het tijdsignaal dat wordt verstuurd door de
zender waarvan de programmapositie is aangegeven in de rij “PROGRAMMA
KLOK”.
Kies UIT wanneer u Automatische klok instellen niet nodig hebt.
• Om terug te keren naar het vorige menu, laat u TERUG oplichten en drukt u op OK.
Opmerking
• Het menu verdwijnt automatisch als u enkele minuten lang niets doet.
22
Voorbereidingen
Keuze van de taal
De schermmenutaal die met de functie
Automatische instelling is gekozen, kan
worden gewijzigd.
MENU
1
MENU
Druk op MENU en vervolgens op >/.
om INSTELLINGEN te laten oplichten
en druk op OK.
>/.
OK
Voorbereidingen
Voor u begint…
• Zet de videorecorder en de TV aan.
• Stem de TV af op het videokanaal.
INSTELLINGEN
TUNER
KLOK
TAAL
TERUG
PLAY
KIEZEN
INSTELLEN
OK
:
: OK
VERLATEN : MENU
2
PLAY
Druk op >/. om TAAL te laten
oplichten en druk vervolgens op OK.
Voorbeeld: SLV-SE30VC1
TAAL
OK
ENGLISH
DEUTSCH
FRANÇAIS
ITALIANO
ESPAÑOL
PORTUGUÊS
NEDERLANDS
EΛΛHNIKA
KIEZEN
INSTELLEN
:
: OK
VERLATEN : MENU
3
PLAY
Druk op >/. om de gewenste taal te laten oplichten en druk
vervolgens op OK.
OK
wordt vervolgd
Voorbereidingen
23
Keuze van de taal (vervolg)
4
MENU
Druk op MENU om het menu te verlaten.
Tip
• Om terug te keren naar het vorige menu, laat u TERUG oplichten en drukt u op OK.
Opmerking
• Het menu verdwijnt automatisch als u enkele minuten lang niets doet.
24
Voorbereidingen
Kanalen
voorinstellen
PROG +/–
MENU
>/./?//
OK
Voor u begint…
• Zet de videorecorder en de TV aan.
• Stem de TV af op het videokanaal.
1
MENU
Druk op MENU en vervolgens op >/.
om INSTELLINGEN te laten oplichten
en druk op OK.
Voorbereidingen
Kanalen die niet met de functie
Automatische instelling konden worden
vooringesteld, kunt u handmatig
voorinstellen.
INSTELLINGEN
TUNER
KLOK
TAAL
TERUG
PLAY
KIEZEN
INSTELLEN
OK
:
: OK
VERLATEN : MENU
2
PLAY
OK
Druk op >/. om TUNER te laten
oplichten en druk vervolgens op OK.
TUNER
PROG.
NORMAAL / S-KAN
KANAALKEUZE
PAY-TV / CANAL+
AUTOM FIJNAFST
FIJNAFSTEMMING
TERUG
KIEZEN
INSTELLEN
1
NORMAAL
C1 2
AAB
UIT
AAN
:
: OK
VERLATEN : MENU
wordt vervolgd
Voorbereidingen
25
Kanalen voorinstellen (vervolg)
3
PLAY
OK
Druk op >/. om NORMAAL/S-KAN
te laten oplichten en druk vervolgens op
OK.
TUNER
PROG.
NORMAAL / S-KAN
KANAALKEUZE
PAY-TV / CANAL+
AUTOM FIJNAFST
FIJNAFSTEMMING
TERUG
KIEZEN
BEVESTIGEN
1
NORMAAL
S-KAN
AAN
:
: OK
VERLATEN : MENU
4
PLAY
OK
Druk op >/. om NORMAAL te laten
oplichten en druk vervolgens op OK.
Om S-KAN (kabeltelevisie) kanalen
voorin te stellen, laat u S-KAN oplichten.
TUNER
PROG.
NORMAAL / S-KAN
KANAALKEUZE
PAY-TV / CANAL+
AUTOM FIJNAFST
FIJNAFSTEMMING
TERUG
KIEZEN
INSTELLEN
1
NORMAAL
C1 2
AAB
UIT
AAN
:
: OK
VERLATEN : MENU
5
• PROG
Druk op PROG +/– om de
programmapositie te kiezen.
Gekozen programmapositie
TUNER
PROG.
NORMAAL / S-KAN
KANAALKEUZE
PAY-TV / CANAL+
AUTOM FIJNAFST
FIJNAFSTEMMING
TERUG
KIEZEN
INSTELLEN
4
NORMAAL
C1 2
AAB
UIT
AAN
:
: OK
VERLATEN : MENU
6
PLAY
OK
Druk op >/. om KANAALKEUZE te
laten oplichten en druk vervolgens op
OK.
TUNER
PROG.
NORMAAL / S-KAN
KANAALKEUZE
PAY-TV / CANAL+
AUTOM FIJNAFST
FIJNAFSTEMMING
TERUG
KIEZEN
BEVESTIGEN
C1 2
4
AAB
AAN
:
: OK
VERLATEN : MENU
26
Voorbereidingen
7
Druk herhaaldelijk op >/. tot het gewenste kanaal verschijnt.
PLAY
OK
De kanalen verschijnen in de
onderstaande volgorde:
VHF E2 - E12
Italiaanse VHF-kanalen A - H
UHF E21 - E69
S-KAN S1 - S20
HYPER S21 - S41
S-KAN S01 - S05
PROG.
KIEZEN
BEVESTIGEN
4
C2 7
AAN
:
: OK
VERLATEN : MENU
Als u het nummer van het gewenste kanaal kent, kunt u dat
invoeren met de programmanummertoetsen. Zo drukt u
bijvoorbeeld voor kanaal 5 eerst op “0” en vervolgens op “5”.
8
9
Voorbereidingen
•
•
•
•
•
•
TUNER
NORMAAL / S-KAN
KANAALKEUZE
PAY-TV / CANAL+
AUTOM FIJNAFST
FIJNAFSTEMMING
TERUG
Herhaal stap 5 en 7 om een ander kanaal toe te kennen aan een
andere programmapositie.
MENU
Druk op MENU om het menu te verlaten.
Ongewenste programmaposities desactiveren
Na het voorinstellen van kanalen kunt u ongebruikte programmaposities
desactiveren. Deze posities worden dan overgeslagen wanneer u op de
PROG +/– toetsen drukt.
1
Druk in bovengenoemde stap 7 tweemaal op de
programmanummertoets “0” om het cijfer “00” naast KANAALKEUZE
te laten verschijnen.
2
Druk op MENU om het menu te verlaten.
wordt vervolgd
Voorbereidingen
27
Kanalen voorinstellen (vervolg)
Als het beeld onscherp is
Normaal stemt de functie Automatische fijnafstemming (AUTOM
FIJNAFST) automatisch nauwkeurig af op kanalen. Als het beeld onscherp
is, kunt u echter ook manueel afstemmen.
1
Druk op PROG +/– of de programmanummertoetsen om de
programmapositie te kiezen waarvoor u geen scherp beeld kunt
bekomen.
2
3
4
Druk op MENU, kies vervolgens INSTELLINGEN en druk op OK.
Kies TUNER en druk vervolgens op OK.
Kies FIJNAFSTEMMING en druk vervolgens op OK.
De fijnafstemmeter verschijnt.
TUNER
PROG.
NORMAAL / S-KAN
KANAALKEUZE
PAY-TV / CANAL+
AUTOM FIJNAFST
FIJNAFSTEMMING
TERUG
INSTELLEN
4
Gekozen programmapositie
NORMAAL
C2 7
UIT
:
VERLATEN : MENU
5
Druk op ?// om een scherper beeld te bekomen en druk vervolgens
op MENU om het menu te verlaten.
Merk op dat AUTOM FIJNAFST (automatische fijnafstemming) naar
UIT schakelt.
Tip
• Om terug te keren naar het vorige menu, laat u TERUG oplichten en drukt u op OK.
Opmerking
• Het menu verdwijnt automatisch als u enkele minuten lang niets doet.
28
Voorbereidingen
Programmaposities
wijzigen/
desactiveren
MENU
>/.//
OK
Programmaposities wijzigen
Voorbereidingen
Na het instellen van de zenders kunt u
de programmaposities en zendernamen
naar believen wijzigen. Ongebruikte of
ongewenste programmaposities kunt u
desactiveren. Als de zendernamen niet
worden weergegeven, kunt u ze
handmatig invoeren (zie pagina 31).
Voor u begint…
• Zet de videorecorder en de TV aan.
• Stem de TV af op het videokanaal.
1
MENU
Druk op MENU en vervolgens op >/.
om OVERZICHTEN te laten oplichten en
druk op OK.
OVERZICHTEN
ZENDERTABEL
TIMER OVERZICHT
TERUG
PLAY
KIEZEN
INSTELLEN
OK
:
: OK
VERLATEN : MENU
2
PLAY
OK
Druk op >/. om ZENDERTABEL te
laten oplichten en druk vervolgens op
OK.
ZENDERTABEL
PROG
1
2
3
4
5
KIEZEN
WIJZIG PROG
WIS PROG
KAN
C1 2
C0 3
C5 6
C2 7
C0 9
NAAM
AAB
CDE
FGH
:
:
: CLEAR
VERLATEN : MENU
wordt vervolgd
Voorbereidingen
29
Programmaposities wijzigen/desactiveren (vervolg)
3
PLAY
OK
Druk op >/. om de rij waarin u de
programmapositie wilt wijzigen te laten
oplichten en druk vervolgens op /.
Druk herhaaldelijk op >/. om andere
pagina’s voor programmaposities 6 tot 60
te laten verschijnen.
ZENDERTABEL
PROG
1
2
3
4
5
KAN
C1 2
C0 3
C5 6
C2 7
C0 9
KIEZEN
NAAM WIJZIGEN
BEVESTIGEN
:
:
: OK
NAAM
AAB
CDE
FGH
VERLATEN : MENU
4
PLAY
OK
Druk op >/. tot de gekozen kanaalrij
naar de gewenste programmapositie
gaat.
Het gekozen kanaal wordt opgeslagen
onder de nieuwe programmapositie en
de tussenliggende kanalen schuiven op.
5
ZENDERTABEL
PROG
1
2
3
4
5
KAN
C0 3
C5 6
C1 2
C2 7
C0 9
KIEZEN
NAAM WIJZIGEN
BEVESTIGEN
:
:
: OK
NAAM
CDE
AAB
FGH
VERLATEN : MENU
Druk op OK om de instelling te bevestigen.
PLAY
OK
6
7
Herhaal stap 3 tot 5 om de programmapositie van een andere
zender te wijzigen.
MENU
Druk op MENU om het menu te verlaten.
Tip
• Om terug te keren naar het vorige menu, laat u TERUG oplichten en drukt u op OK.
Opmerking
• Het menu verdwijnt automatisch als u enkele minuten lang niets doet.
30
Voorbereidingen
Zendernamen wijzigen
U kunt zendernamen wijzigen of
invoeren (maximum 5 tekens).
MENU
1
MENU
Druk op MENU en vervolgens op >/.
om OVERZICHTEN te laten oplichten en
druk op OK.
>/./?//
OK
Voorbereidingen
Voor u begint…
• Zet de videorecorder en de TV aan.
• Stem de TV af op het videokanaal.
OVERZICHTEN
ZENDERTABEL
TIMER OVERZICHT
TERUG
PLAY
KIEZEN
INSTELLEN
OK
:
: OK
VERLATEN : MENU
2
PLAY
OK
Druk op >/. om ZENDERTABEL te
laten oplichten en druk vervolgens op
OK.
ZENDERTABEL
PROG
1
2
3
4
5
KIEZEN
WIJZIG PROG
WIS PROG
KAN
C1 2
C0 3
C5 6
C2 7
C0 9
NAAM
AAB
CDE
FGH
:
:
: CLEAR
VERLATEN : MENU
3
PLAY
OK
Druk op >/. om de rij waarop u de
zendernaam wilt wijzigen te laten
oplichten en druk vervolgens op /.
Druk herhaaldelijk op >/. om andere
pagina’s voor programmaposities 6 tot
60 te laten verschijnen.
ZENDERTABEL
PROG
1
2
3
4
5
KAN
C1 2
C0 3
C5 6
C2 7
C0 9
KIEZEN
NAAM WIJZIGEN
BEVESTIGEN
:
:
: OK
NAAM
AAB
CDE
FGH
VERLATEN : MENU
wordt vervolgd
Voorbereidingen
31
Programmaposities wijzigen/desactiveren (vervolg)
4
Druk op /.
PLAY
ZENDERTABEL
PROG
1
2
3
4
5
OK
KAN
C1 2
C0 3
C5 6
C2 7
C0 9
SELECTEER TEKEN
DOORGAAN
BEVESTIGEN
NAAM
AAB
CDE
FGH
:
:
: OK
VERLATEN : MENU
5
Voer de zendernaam in.
PLAY
OK
1 Druk op >/. om een teken te kiezen.
Bij elke druk op > verandert het teken
zoals hieronder getoond.
AnBn…nZnanbn…nz
n 0 n 1 n … n 9 n (symbolen)
n (spatie) n A
ZENDERTABEL
PROG
1
2
3
4
5
KAN
C1 2
C0 3
C5 6
C2 7
C0 9
SELECTEER TEKEN
DOORGAAN
BEVESTIGEN
NAAM
CAB
CDE
FGH
:
:
: OK
VERLATEN : MENU
2 Druk op / om het volgende teken in te stellen.
De volgende positie licht op.
Om een teken te corrigeren, drukt u op ?// tot het teken dat u
wil corrigeren oplicht en verander het dan.
Een zendernaam kan maximum 5 tekens lang zijn.
6
Druk op OK om de nieuwe zendernaam te bevestigen.
PLAY
OK
7
MENU
Druk op MENU om het menu te verlaten.
Tip
• Om terug te keren naar het vorige menu, laat u TERUG oplichten en drukt u op OK.
Opmerking
• Het menu verdwijnt automatisch als u enkele minuten lang niets doet.
32
Voorbereidingen
Ongewenste
programmaposities
desactiveren
Voor u begint…
• Zet de videorecorder en de TV aan.
• Stem de TV af op het videokanaal.
CLEAR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Voorbereidingen
Na het voorinstellen van kanalen, kunt u
ongebruikte programmaposities
desactiveren. Deze posities worden dan
overgeslagen wanneer u op de
PROG +/– toetsen drukt.
0
MENU
>/.
OK
1
MENU
Druk op MENU en vervolgens op >/.
om OVERZICHTEN te laten oplichten en
druk op OK.
OVERZICHTEN
ZENDERTABEL
TIMER OVERZICHT
TERUG
PLAY
OK
KIEZEN
INSTELLEN
:
: OK
VERLATEN : MENU
wordt vervolgd
Voorbereidingen
33
Programmaposities wijzigen/desactiveren (vervolg)
2
PLAY
OK
Druk op >/. om ZENDERTABEL te
laten oplichten en druk vervolgens op
OK.
ZENDERTABEL
PROG
1
2
3
4
5
KIEZEN
WIJZIG PROG
WIS PROG
KAN
C1 2
C0 3
C5 6
C2 7
C0 9
NAAM
AAB
CDE
FGH
:
:
: CLEAR
VERLATEN : MENU
3
PLAY
OK
Druk op >/. om de rij te laten oplichten
waarin u de programmapositie wilt
desactiveren.
ZENDERTABEL
PROG
1
2
3
4
5
KIEZEN
WIJZIG PROG
WIS PROG
KAN
C1 2
C0 3
C5 6
C2 7
C0 9
NAAM
AAB
CDE
FGH
:
:
: CLEAR
VERLATEN : MENU
4
CLEAR
Druk op CLEAR.
De gekozen rij wordt gewist zoals
hiernaast afgebeeld.
ZENDERTABEL
PROG
1
2
3
4
5
KIEZEN
WIJZIG PROG
WIS PROG
KAN
C1 2
C0 3
NAAM
AAB
CDE
C2 7
C0 9
FGH
:
:
: CLEAR
VERLATEN : MENU
5
6
Herhaal stap 3 en 4 voor andere programmaposities die u wilt
desactiveren.
MENU
Druk op MENU om het menu te verlaten.
Tip
• Om terug te keren naar het vorige menu, laat u TERUG oplichten en drukt u op OK.
Opmerkingen
• Het menu verdwijnt automatisch als u enkele minuten lang niets doet.
• Kies de programmapositie die u wilt desactiveren zorgvuldig. Als u een
programmapositie per vergissing desactiveert, moet u dit kanaal weer handmatig
instellen.
34
Voorbereidingen
Instellen van de betaal-/abonnee-TVdecoder
U kunt nu betaal-/abonnee-TV-programma’s opnemen of bekijken wanneer
een decoder (niet meegeleverd) op de videorecorder is aangesloten.
EURO-AV kabel
(meegeleverd bij decoder)
DECODER/
… LINE-3 IN
Betaal-/abonneeTV-decoder
EURO-AV
(Scart)
Voorbereidingen
Een decoder aansluiten
: Signaalverloop
: LINE-1 (TV)
AERIAL OUT
Antennekabel
(meegeleverd)
AERIAL IN
EURO-AV kabel (niet meegeleverd)
EURO-AV
(Scart)
wordt vervolgd
Voorbereidingen
35
Instellen van de betaal-/abonnee-TV-decoder (vervolg)
Betaal-/abonnee-TV-kanalen
instellen
PROG +/–
Om betaal-/abonnee-TV-programma’s
te bekijken of op te nemen, stelt u uw
videorecorder via het schermmenu in
om deze kanalen te ontvangen.
MENU
Voor u begint…
• Zet de videorecorder, de TV en de
decoder aan.
• Stem de TV af op het videokanaal.
1
MENU
Druk op MENU en vervolgens op >/.
om OPTIES te laten oplichten en druk op
OK.
>/./?//
OK
OPTIES
OPTIES - 1
OPTIES - 2
TERUG
PLAY
OK
KIEZEN
INSTELLEN
:
: OK
VERLATEN : MENU
2
PLAY
Druk op >/. om OPTIES-2 te laten
oplichten en druk vervolgens op OK.
OK
OPTIES - 2
DECODER / LINE3
TIMEROPTIES
SPAARSTAND
RF MODULATOR
DIRECTE TV OPNAME
TERUG
KIEZEN
INSTELLEN
DECODER
VARIABEL
UIT
AAN
AAN
:
: OK
VERLATEN : MENU
3
PLAY
OK
Druk op >/. om DECODER/LINE3 te
laten oplichten en druk vervolgens op
OK.
OPTIES - 2
DECODER / LINE3
TIMEROPTIES
SPAARSTAND
RF MODULATOR
DIRECTE TV OPNAME
TERUG
KIEZEN
BEVESTIGEN
DECODER
LINE3
AAN
AAN
:
: OK
VERLATEN : MENU
36
Voorbereidingen
4
PLAY
Druk op >/. om DECODER te laten
oplichten en druk vervolgens op OK.
OK
OPTIES - 2
DECODER / LINE3
TIMEROPTIES
SPAARSTAND
RF MODULATOR
DIRECTE TV OPNAME
TERUG
KIEZEN
INSTELLEN
DECODER
VARIABEL
UIT
AAN
AAN
:
: OK
VERLATEN : MENU
MENU
Druk op MENU om het menu te verlaten.
6
MENU
Druk op MENU en vervolgens op >/.
om INSTELLINGEN te laten oplichten
en druk op OK.
Voorbereidingen
5
INSTELLINGEN
TUNER
KLOK
TAAL
TERUG
PLAY
KIEZEN
INSTELLEN
OK
:
: OK
VERLATEN : MENU
7
PLAY
Druk op >/. om TUNER te laten
oplichten en druk vervolgens op OK.
OK
TUNER
PROG.
NORMAAL / S-KAN
KANAALKEUZE
PAY-TV / CANAL+
AUTOM FIJNAFST
FIJNAFSTEMMING
TERUG
KIEZEN
INSTELLEN
1
NORMAAL
C1 2
AAB
UIT
AAN
:
: OK
VERLATEN : MENU
8
PLAY
OK
Druk op >/. om NORMAAL/S-KAN
te laten oplichten en druk vervolgens op
OK.
TUNER
PROG.
NORMAAL / S-KAN
KANAALKEUZE
PAY-TV / CANAL+
AUTOM FIJNAFST
FIJNAFSTEMMING
TERUG
KIEZEN
BEVESTIGEN
1
NORMAAL
S-KAN
AAN
:
: OK
VERLATEN : MENU
wordt vervolgd
Voorbereidingen
37
Instellen van de betaal-/abonnee-TV-decoder (vervolg)
9
PLAY
OK
Druk op >/. om NORMAAL te laten
oplichten en druk vervolgens op OK.
Om S-KAN (kabeltelevisie) kanalen
voorin te stellen, laat u S-KAN oplichten.
TUNER
PROG.
NORMAAL / S-KAN
KANAALKEUZE
PAY-TV / CANAL+
AUTOM FIJNAFST
FIJNAFSTEMMING
TERUG
KIEZEN
INSTELLEN
1
NORMAAL
C1 2
AAB
UIT
AAN
:
: OK
VERLATEN : MENU
10
• PROG
Druk op PROG +/– om de gewenste
programmapositie te kiezen.
Gekozen programmapositie
TUNER
PROG. 1 5
NORMAAL / S-KAN
KANAALKEUZE
PAY-TV / CANAL+
AUTOM FIJNAFST
FIJNAFSTEMMING
TERUG
KIEZEN
INSTELLEN
NORMAAL
C1 2
AAB
UIT
AAN
:
: OK
VERLATEN : MENU
11
PLAY
OK
Druk op >/. om KANAALKEUZE te
laten oplichten en druk vervolgens op
OK.
TUNER
PROG. 1 5
NORMAAL / S-KAN
KANAALKEUZE
PAY-TV / CANAL+
AUTOM FIJNAFST
FIJNAFSTEMMING
TERUG
KIEZEN
BEVESTIGEN
C1 2
AAB
AAN
:
: OK
VERLATEN : MENU
12
PLAY
OK
Druk op >/. om betaal-/abonnee-TV
kanalen te kiezen en druk vervolgens op
OK.
TUNER
PROG. 1 5
NORMAAL / S-KAN
KANAALKEUZE
PAY-TV / CANAL+
AUTOM FIJNAFST
FIJNAFSTEMMING
TERUG
KIEZEN
INSTELLEN
NORMAAL
C0 2
LMN
UIT
AAN
:
: OK
VERLATEN : MENU
38
Voorbereidingen
13
PLAY
OK
Druk op >/. om PAY-TV/CANAL+ te
laten oplichten en druk vervolgens op
OK.
TUNER
PROG. 1 5
NORMAAL / S-KAN
KANAALKEUZE
PAY-TV / CANAL+
AUTOM FIJNAFST
FIJNAFSTEMMING
TERUG
KIEZEN
BEVESTIGEN
NORMAAL
AAN
UIT
:
: OK
VERLATEN : MENU
PLAY
Druk op >/. om AAN te laten
oplichten en druk vervolgens op OK.
OK
TUNER
PROG. 1 5
NORMAAL / S-KAN
KANAALKEUZE
PAY-TV / CANAL+
AUTOM FIJNAFST
FIJNAFSTEMMING
TERUG
KIEZEN
INSTELLEN
NORMAAL
C0 2
LMN
AAN
AAN
Voorbereidingen
14
:
: OK
VERLATEN : MENU
15
MENU
Druk op MENU om het menu te verlaten.
Tip
• Om terug te keren naar het vorige menu, laat u TERUG oplichten en drukt u op OK.
Opmerkingen
• Het menu verdwijnt automatisch als u enkele minuten lang niets doet.
• Om ondertitels op het scherm te laten verschijnen bij het kijken naar betaal-/
abonnee-TV-programma’s, maak zowel de decoder/videorecorder als de
videorecorder/TV-aansluitingen met 21-pins EURO-AV kabels die compatibel zijn
met RGB-signalen. U kunt geen ondertitels opnemen met de videorecorder.
• Wanneer u de RFU-ingang van het televisietoestel gebruikt om naar betaal-/
abonnee-TV-programma’s te kijken, druk dan op toets … TV/VIDEO zodat de
VIDEO indicator verschijnt in het uitleesvenster.
Voorbereidingen
39
Basishandelingen
Een band afspelen
6 EJECT
DISPLAY
CLEAR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
· PLAY
P PAUSE
)# FF
p STOP
03 REW
NTSC PB
1
Zet de TV aan en stem af op het videokanaal.
2
Breng een cassette in.
De videorecorder schakelt aan en start
automatisch de weergave na het
inbrengen van een cassette waarvan het
wispreventienokje werd verwijderd.
40
Basishandelingen
3
Druk op · PLAY.
PLAY
Als de band ten einde is, wordt hij automatisch teruggespoeld.
OK
Bijkomende handelingen
Om
Druk op
De weergave te stoppen
p STOP
De weergave tijdelijk te onderbreken
P PAUSE
De weergave na een pauze te hervatten
P PAUSE of · PLAY
De band snel vooruit te spoelen
) # FF in de stopstand
De band achteruit te spoelen
0 3 REW in de stopstand
De cassette uit te werpen
6 EJECT
Als uw TV
Zet NTSC PB op
alleen van het type PAL is
ON PAL TV
van het type PAL en NTSC is
NTSC 4.43
Basishandelingen
Een NTSC-cassette afspelen
Stel NTSC PB achteraan de videorecorder in volgens het kleursysteem van
uw TV.
De bandteller gebruiken
Druk op CLEAR op het punt dat u later op de band wilt terugvinden. De
teller in het uitleesvenster wordt teruggesteld op “0:00:00”. Zoek dan
achteraf het punt met behulp van de teller.
SP VIDEO
OPC
Druk op
DISPLAY om de teller op het TV-scherm te laten verschijnen.
wordt vervolgd
Basishandelingen
41
Een band afspelen (vervolg)
Opmerkingen
• De teller wordt teruggesteld op “0:00:00” telkens wanneer een cassette wordt
ingebracht.
• De teller stopt met tellen wanneer een onbespeeld gedeelte wordt bereikt.
• De tijdteller verschijnt niet op het TV-scherm wanneer u een NTSC-cassette
gebruikt.
• Afhankelijk van uw TV kan het volgende zich voordoen bij het afspelen van een
NTSC-cassette.
– Het beeld wordt zwart/wit.
– Het beeld trilt.
– Er verschijnt geen beeld op het TV-scherm.
– Er verschijnen zwarte horizontale strepen op het TV-scherm.
– De kleurintensiteit neemt toe of af.
• Terwijl het menu op het TV-scherm wordt ingesteld, werken de weergavetoetsen op
de afstandsbediening niet.
De weergave automatisch starten met één druk op
de toets (Eén toets weergave)
Als u gebruik maakt van de SMARTLINK aansluiting, kan u de
videorecorder en de TV aanzetten, de TV afstemmen op het videokanaal en
de weergave automatisch starten met één druk op de toets.
1
Breng een cassette in.
De videorecorder schakelt automatisch aan.
Als u een cassette inbrengt waarvan het wispreventienokje is
verwijderd, schakelt de TV aan, wordt die automatisch afgestemd op
het videokanaal en start de weergave automatisch.
2
Druk op · PLAY.
De TV schakelt aan, wordt automatisch afgestemd op het videokanaal
en de weergave start.
Tip
• Als er een cassette in de videorecorder zit, schakelen de videorecorder en de TV
aan, wordt de TV afgestemd op het videokanaal en start de weergave automatisch
wanneer u op · PLAY drukt.
Opmerking
• Als u gebruik wilt maken van de functie Eén toets weergave, moet u de TV aan of in
de wachtstand laten.
42
Basishandelingen
TV-programma’s
opnemen
COUNTER/
REMAIN
DISPLAY
SP/LP
… TV/VIDEO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
INPUT SELECT
PROG +/–
r REC
Basishandelingen
0
p STOP
1
Zet de TV aan en stem af op het videokanaal.
Om op te nemen van een decoder, moet u die aanzetten.
2
Breng een cassette in waarvan het wispreventienokje intact is.
wordt vervolgd
Basishandelingen
43
TV-programma’s opnemen (vervolg)
3
INPUT SELECT
Druk op INPUT SELECT tot een programmapositienummer
verschijnt in het uitleesvenster.
SP VIDEO
OPC
4
• PROG
Druk op PROG +/– om de programmapositie te kiezen die u wilt
opnemen.
SP VIDEO
OPC
5
SP / LP
Druk op SP/LP om de bandsnelheid te kiezen - SP of LP.
In de stand LP (Long Play) is de opnameduur dubbel zo lang als in
de stand SP, maar SP (Standard Play) biedt een betere beeld- en
geluidskwaliteit.
VIDEO
LP
6
REC
OPC
Druk op r REC om de opname te starten.
De opname-indicator licht rood op in het uitleesvenster.
Opname-indicator
Stoppen met opnemen
Druk op p STOP.
44
Basishandelingen
VIDEO
LP
OPC
De resterende bandlengte controleren
Druk op
DISPLAY. Druk vervolgens op COUNTER/REMAIN om de
resterende bandlengte te controleren. Bij elke druk op COUNTER/REMAIN
verschijnen de teller en de resterende bandlengte afwisselend. De resterende
bandlengte en de
indicator verschijnen ook in het uitleesvenster.
SP
0 : 00 : 22
Teller
1 : 46
Resterende tijd
Voor een correcte indicatie van de resterende bandlengte, moet u
BANDLENGTE in het OPTIES-1 menu juist instellen (zie pagina 69).
2
Kies een andere programmapositie op de TV.
Een opname beveiligen
Om te voorkomen dat een opname per ongeluk
wordt gewist, verwijdert u het wispreventienokje
zoals de afbeelding laat zien. Wilt u toch iets
opnemen op een videocassette waarvan het
wispreventienokje is verwijderd, plak de opening
dan af.
Basishandelingen
Een ander TV-programma bekijken tijdens de opname
1 Druk op … TV/VIDEO om de VIDEO indicator in het uitleesvenster te
laten verdwijnen.
Wispreventienokje
wordt vervolgd
Basishandelingen
45
TV-programma’s opnemen (vervolg)
Tips
• U kunt een programmapositie kiezen met behulp van de
programmanummertoetsen op de afstandsbediening. Voor tweecijferige getallen
drukt u op ? (tiental) en vervolgens op de programmanummertoetsen.
• U kunt ook een videobron kiezen via de LINE-1 (TV) aansluiting, de LINE-2 IN
aansluiting of de LINE-3 IN (Scart) aansluiting met behulp van de INPUT SELECT
toets.
• Op het TV-scherm verschijnt informatie over de cassette, maar deze wordt niet
opgenomen.
• Als u geen televisie wilt kijken tijdens een opname, kunt u de TV afzetten.
Wanneer u een decoder gebruikt, moet u die laten aan staan.
Opmerkingen
• Het scherm verschijnt niet bij stilstaand beeld of vertraagde weergave.
• Bij de weergave van een NTSC-cassette verschijnt niets in het uitleesvenster.
• Als de band PAL- en NTSC-gedeelten bevat, werkt de teller niet juist. Deze
afwijking is te wijten aan het verschil tussen de telcycli van beide videosystemen.
• U kunt niet naar een betaal-/abonnee-TV-programma kijken terwijl u een ander
betaal-/abonnee-TV-programma opneemt.
• Als u een niet-standaard cassette inbrengt, is het mogelijk dat de resterende
bandlengte niet correct wordt opgegeven.
• De resterende bandlengte wordt slechts bij benadering opgegeven.
• Ongeveer 30 seconden na het inbrengen van de cassette verschijnt de resterende
speelduur.
46
Basishandelingen
Opnemen wat u op TV aan het bekijken bent (Directe
TV Opname)
Als u gebruik maakt van de SMARTLINK aansluiting, kunt u makkelijk
opnemen wat u op de TV aan het bekijken bent (behalve cassettes die met
deze videorecorder worden afgespeeld).
1
2
Breng een cassette in waarvan het wispreventienokje intact is.
Druk op r REC tijdens het bekijken van een TV-programma of externe
bron.
De videorecorder schakelt automatisch aan, waarna de TV indicator
oplicht en de videorecorder het programma dat u op TV aan het
bekijken bent begint op te nemen.
Opmerkingen
• Met deze methode kunt u niet opnemen wat u aan het bekijken bent wanneer de
videorecorder in de volgende standen staat: pauze, timer standby, tuner preset,
Automatische instelling en opname.
• Als de TV indicator oplicht in het uitleesvenster, mag u de TV niet uitschakelen
noch de TV-programmapositie veranderen. Als de TV indicator niet oplicht, gaat de
opname van het programma door, zelfs wanneer u de TV-programmapositie op de
TV verandert.
Basishandelingen
Basishandelingen
Tips
• Na het indrukken van r REC verschijnt de TV indicator in het uitleesvenste in de
volgende omstandigheden:
– bij het bekijken van een bron die is aangesloten op de lijningang van de TV, of
– als de tunergegevens van TV en videorecorder niet overeenstemmen.
• Als u een cassette inbrengt waarvan het wispreventienokje intact is, schakelt de
videorecorder aan en start automatisch de opname van wat u op de TV aan het
bekijken bent wanneer u op r REC drukt.
• De functie Directe TV Opname functie kan AAN en UIT worden gezet via het
OPTIES-2 menu (zie pagina 70).
47
TV-programma’s
opnemen met het
ShowView
systeem
Het ShowView systeem is een functie
waarmee makkelijker timergestuurde
opnamen kunnen worden
geprogrammeerd. Hiertoe voert u
gewoon het ShowView nummer in dat
vermeld staat in TV-programmagidsen.
De datum, tijd en programmapositie van
dit programma worden dan automatisch
ingesteld. U kunt maximum acht
programma’s tegelijk voorinstellen.
I/u
CLEAR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Programmanummertoetsen
0
Voor u begint…
• Controleer of de klok van de
videorecorder juist is ingesteld.
• Breng een cassette in waarvan het
wispreventienokje intact is. Controleer
of de band langer is dan de totale
opnameduur.
• Zet uw TV aan en stem af op het
videokanaal.
• Zet TIMEROPTIES in het OPTIES-2
menu op SHOWVIEW of VARIABEL
(zie pagina 70).
1
TIMER
Druk op
TIMER.
• Als u TIMEROPTIES op VARIABEL
heeft gezet
Het TIMER INSTELLING menu
verschijnt op het TV-scherm. Druk op
>/. om SHOWVIEW te kiezen en
druk vervolgens op OK.
• Als u TIMEROPTIES op SHOWVIEW
heeft gezet
TIMER
>/./?//
OK
p STOP
TIMER INSTELLING
STANDAARD
SHOWVIEW
KIEZEN
INSTELLEN
:
: OK
VERLATEN : MENU
SHOWVIEW
2 8 . 9 DI
SHOWVIEW NR.
–––––––––
Het SHOWVIEW menu verschijnt op
het TV-scherm.
INSTELLEN
: 0–9
VERLATEN : MENU
48
Basishandelingen
2
1
2
3
4
5
6
8
9
7
Druk op de programmanummertoetsen
om het ShowView nummer in te voeren.
SHOWVIEW
2 8 . 9 DI
SHOWVIEW NR.
1246–––––
0
CLEAR
3
Als u zich vergist, druk dan op CLEAR
en voer het juiste nummer opnieuw in.
Druk op OK.
PLAY
OK
Datum, start- en stoptijden,
programmapositie, bandsnelheid en
VPS/PDC-instelling (alleen
SLV-SE30VC1/SE30VC2/SE45VC)
verschijnen op het TV-scherm.
: 0–9
: OK
: CLEAR
INSTELLEN
BEVESTIGEN
ANNULEREN
VERLATEN : MENU
TIMER
2 8 . 9 DI
DATUM
VANDAAG
SP / LP
TIJD
19 : 00 20 : 00
SP
VPS / PDC
PROG.
35
UIT
OVERZICHT
KIEZEN
:
INSTELLEN
:
ANNULEREN : CLEAR
VERLATEN : MENU
Druk op >/. om de gewenste programmapositie te kiezen.
Om op te nemen van een decoder of een andere bron die is
aangesloten op de LINE-1 (TV) aansluiting, de LINE-2 IN
aansluiting of de LINE-3 IN (Scart) aansluiting drukt u op INPUT
SELECT om “L1”, “L2” of “L3” te laten verschijnen.
U hoeft dit slechts eenmaal te doen voor het betreffende kanaal.
De videorecorder slaat de instelling op.
Basishandelingen
• Als “--” verschijnt in de “PROG.” (programma) kolom (dit kan
gebeuren bij lokale uitzendingen), moet u de juiste
programmapositie handmatig instellen.
• Als u A (Oostenrijk), CH (Zwitserland) of D (Duitsland) hebt
gekozen met de procedure Automatische instelling, wordt de
VPS/PDC functie automatisch op AAN gezet. Voor details over
de VPS/PDC functie, zie “Timergestuurde opname met VPS/
PDC signalen” op pagina 51. (alleen SLV-SE30VC1/SE30VC2/
SE45VC)
CLEAR
Als u zich vergist, drukt u op CLEAR om de instelling te wissen.
wordt vervolgd
Basishandelingen
49
TV-programma’s opnemen met het ShowView systeem (vervolg)
4
Om de datum, bandsnelheid en instelling
van de VPS/PDC functie (alleen
SLV-SE30VC1/SE30VC2/SE45VC) te
wijzigen:
PLAY
OK
1 Druk op ?// om het item dat u wilt
wijzigen te laten oplichten.
2 Druk op >/. om het terug te stellen.
TIMER
2 8 . 9 DI
DATUM
VANDAAG
SP / LP
TIJD
19 : 00 20 : 00
SP
PROG.
35
VPS / PDC
UIT
OVERZICHT
KIEZEN
:
INSTELLEN
:
ANNULEREN : CLEAR
VERLATEN : MENU
• Om hetzelfde programma elke dag of elke week op dezelfde dag
op te nemen, zie verder “Dagelijkse/wekelijkse opname”.
• Zet VPS/PDC op AAN om de VPS/PDC functie te gebruiken.
(alleen SLV-SE30VC1/SE30VC2/SE45VC)
5
MENU
6
Druk op MENU om het menu te verlaten.
Druk op I/u om de videorecorder af te zetten.
De
indicator verschijnt in het uitleesvenster en de videorecorder
schakelt over naar de opname-wachtstand.
Stoppen met opnemen
Druk op p STOP om de videorecorder te stoppen tijdens het opnemen.
Dagelijkse/wekelijkse opname
Druk in stap 4 op . om het opnamepatroon te kiezen. Bij elke druk op .
verandert de indicatie zoals hieronder aangegeven. Druk op > om de
indicatie omgekeerd te wijzigen.
VANDAAG n ZO-ZA (zondag tot zaterdag) n MA-ZA (maandag tot zaterdag)
n MA-VR (maandag tot vrijdag) n ZA (elke zaterdag) .....
n MA (elke maandag) n ZO (elke zondag) n 1 maand later
n (datum telt af) n MORGEN n VANDAAG
50
Basishandelingen
Timergestuurde opname met VPS/PDC signalen (alleen SLV-SE30VC1/
SE30VC2/SE45VC)
Sommige zenders versturen VPS (Video Programme System) of PDC
(Programme Delivery Control) signalen samen met de TV-programma’s.
Deze signalen zorgen ervoor dat de timergestuurde opnamen altijd worden
uitgevoerd, ook wanneer ze vroeger of later beginnen of worden
onderbroken (als de VPS of PDC indicator in het uitleesvenster brandt).
Om gebruik te maken van de VPS/PDC functie, zet u VPS/PDC in stap 4
hierboven op AAN. U kunt ook de VPS/PDC functie gebruiken voor een
bron die is aangesloten op de LINE-1 (TV) aansluiting, de LINE-2 IN
aansluiting of de LINE-3 IN (Scart) aansluiting.
Satellietuitzendingen opnemen
Als u de satelliettuner en de videorecorder aansluit, kunt u
satellietprogramma’s opnemen.
1
2
3
Zet de satelliettuner aan.
Kies het satellietprogramma dat u wilt opnemen met de satelliettuner.
De videorecorder gebruiken na het instellen van de timer
Om de videorecorder te bedienen vóór een timergestuurde opname begint,
drukt u gewoon op I/u. De
indicator dooft en de videorecorder schakelt
aan. Vergeet niet op I/u te drukken om de videorecorder na gebruik terug te
stellen.
Basishandelingen
Laat de satelliettuner aan staan tot de videorecorder het
satellietprogramma heeft opgenomen.
U kunt ook de volgende taken uitvoeren terwijl de videorecorder opneemt:
•
•
•
•
De teller terugstellen.
Cassette-informatie weergeven op het TV-scherm.
De timer-instelling controleren.
Een ander TV-programma bekijken.
wordt vervolgd
Basishandelingen
51
TV-programma’s opnemen met het ShowView systeem (vervolg)
Tips
• Om een tweecijferige programmapositie in te stellen, drukt u op de ? (tiental)
toets en vervolgens op de programmanummertoets.
• Een programmapositie kunt u ook instellen met de PROG +/– of
programmanummertoetsen.
• De bandsnelheid kan ook worden ingesteld met de toets SP/LP.
• Bij het opnemen van een programma in de SP-stand waarbij de resterende
bandlengte korter wordt dan de opnameduur, wordt de bandsnelheid automatisch
omgeschakeld naar de LP-stand. Merk op dat het beeld bij het omschakelen wat kan
gestoord zijn. Om dezelfde bandsnelheid aan te houden, zet u AUTO LONG PLAY
in het OPTIES-1 menu op UIT (pagina 69).
• Om de programmeerinstelling te controleren, te wijzigen of te annuleren, drukt u
op ?// om OVERZICHT te kiezen en drukt u vervolgens na stap 4 op OK. Voor
meer details, zie stap 3 onder “De timer-instellingen controleren/wijzigen/wissen”
(pagina 60).
Opmerkingen
• Als het VPS/PDC-signaal te zwak is of de zender geen VPS/PDC-signalen uitzendt,
start de videorecorder de opname op het ingestelde tijdstip zonder gebruik te
maken van de VPS/PDC-functie. (alleen SLV-SE30VC1/SE30VC2/SE45VC)
• Als u op I/u drukt terwijl er geen cassette is ingebracht, knippert de
indicator in
het uitleesvenster.
• Als u TIMEROPTIES in het OPTIES-2 menu op STANDAARD zet, verschijnt het
SHOWVIEW menu niet op het TV-scherm. Kies SHOWVIEW of VARIABEL.
52
Basishandelingen
De timer
handmatig
instellen
I/u
Als het ShowView systeem niet
beschikbaar is in uw streek, volgt u de
onderstaande procedure om
timergestuurde opnamen te
programmeren.
1
TIMER
Druk op
1
2
3
4
5
6
7
8
9
INPUT SELECT
0
MENU
TIMER
>/./?//
OK
p STOP
Basishandelingen
Voor u begint…
• Controleer of de klok van de
videorecorder juist is ingesteld.
• Breng een cassette in waarvan het
wispreventienokje intact is. Controleer
of de band langer is dan de totale
opnameduur.
• Om op te nemen van een decoder,
moet u die aanzetten.
• Zet uw TV aan en stem af op het
videokanaal.
• Zet TIMEROPTIES in het OPTIES-2
menu op STANDAARD of VARIABEL
(zie pagina 70).
TIMER.
• Als u TIMEROPTIES op VARIABEL
heeft gezet
Het TIMER INSTELLING menu
verschijnt op het TV-scherm. Druk op
>/. om STANDAARD te kiezen en
druk vervolgens op OK.
• Als u TIMEROPTIES op
STANDAARD heeft gezet
Het TIMER menu verschijnt op het
TV-scherm.
TIMER INSTELLING
STANDAARD
SHOWVIEW
KIEZEN
INSTELLEN
:
: OK
VERLATEN : MENU
TIMER
2 8 . 9 DI
DATUM
VANDAAG
SP / LP
TIJD
–– : –– –– : ––
SP
VPS / PDC
PROG.
––
UIT
OVERZICHT
KIEZEN
:
INSTELLEN
:
ANNULEREN : CLEAR
VERLATEN : MENU
wordt vervolgd
Basishandelingen
53
De timer handmatig instellen (vervolg)
2
PLAY
OK
Stel de datum, de start- en stoptijden,
de programmapositie, de bandsnelheid
en de VPS/PDC-functie (alleen
SLV-SE30VC1/SE30VC2/SE45VC) in:
TIMER
2 8 . 9 DI
DATUM
VANDAAG
SP / LP
TIJD
19 : 00 20 : 00
SP
PROG.
35
VPS / PDC
UIT
OVERZICHT
1 Druk op / om elk item
KIEZEN
:
INSTELLEN
:
achtereenvolgens te laten oplichten.
ANNULEREN : CLEAR
VERLATEN : MENU
2 Druk op >/. om elk item in te stellen.
Om een instelling te corrigeren, drukt u op ? om terug te keren
naar die instelling en ze terug te stellen.
• Om hetzelfde programma dagelijks of elke dag van de week op te
nemen, zie “Dagelijkse/wekelijkse opname” op pagina 55.
• Om de VPS/PDC-functie te gebruiken, zet u VPS/PDC op AAN.
Voor meer details omtrent de VPS/PDC-functie, zie
“Timergestuurde opname met VPS/PDC-signalen” op pagina 51.
(alleen SLV-SE30VC1/SE30VC2/SE45VC)
INPUT SELECT
3
MENU
4
• Om op te nemen van een decoder of een andere bron die is
aangesloten op de LINE-1 (TV) aansluiting, de LINE-2 IN
aansluiting of de LINE-3 IN (Scart) aansluiting drukt u op INPUT
SELECT om “L1”, “L2” of “L3” in de “PROG.” positie te laten
verschijnen.
Druk op MENU om het menu te verlaten.
Druk op I/u om de videorecorder af te zetten.
De
indicator verschijnt in het uitleesvenster en de videorecorder
schakelt over naar de opname-wachtstand.
Om op te nemen van een decoder of een andere bron, moet u de
aangesloten apparatuur aan laten staan.
Stoppen met opnemen
Druk op p STOP om de videorecorder te stoppen tijdens het opnemen.
54
Basishandelingen
Dagelijkse/wekelijkse opname
Druk in stap 2 op . om het opnamepatroon te kiezen. Bij elke druk op .
verandert de indicatie zoals hieronder aangegeven. Druk op > om de
indicatie omgekeerd te wijzigen.
VANDAAG n ZO-ZA (zondag tot zaterdag) n MA-ZA (maandag tot zaterdag)
n MA-VR (maandag tot vrijdag) n ZA (elke zaterdag) .....
n MA (elke maandag) n ZO (elke zondag) n 1 maand later
n (datum telt af) n MORGEN n VANDAAG
Tips
• Een programmapositie kunt u ook instellen met de PROG +/– of
programmanummertoetsen.
• De bandsnelheid kan ook worden ingesteld met de toets SP/LP.
• Bij het opnemen van een programma in de SP-stand waarbij de resterende
bandlengte korter wordt dan de opnameduur, wordt de bandsnelheid automatisch
omgeschakeld naar de LP-stand. Merk op dat het beeld bij het omschakelen wat kan
gestoord zijn. Om dezelfde bandsnelheid aan te houden, zet u AUTO LONG PLAY
in het OPTIES-1 menu op UIT (pagina 69).
• U kunt de timer handmatig instellen, ook al staat TIMEROPTIES in het OPTIES-2
menu op SHOWVIEW. Druk op MENU om TIMER te kiezen en ga dan naar stap 2.
Basishandelingen
Basishandelingen
Opmerkingen
• Bij het instellen van de timer met VPS/PDC-signalen, voert u de start- en stoptijden
precies in zoals die vermeld staan in de TV-gids, zoniet werkt de VPS/PDC-functie
niet. (alleen SLV-SE30VC1/SE30VC2/SE45VC)
• Als het VPS/PDC-signaal te zwak is of de zender geen VPS/PDC-signalen uitzendt,
start de videorecorder de opname op het ingestelde tijdstip zonder gebruik te
maken van de VPS/PDC-functie. (alleen SLV-SE30VC1/SE30VC2/SE45VC)
• De
indicator knippert in het uitleesvenster wanneer u op I/u drukt terwijl er
geen cassette is ingebracht.
55
Bijkomende handelingen
Weergave/zoeken
met verschillende
snelheden
SLV-SE30CP/SE30VC1/SE30VC2
· PLAY
)# FF
×2
03 REW
& SLOW
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
SLV-SE45CP/SE45VC
· PLAY
) FF
JOG
0 REW
)# FF
03 REW
Shuttle ring
56
Weergavemogelijkheden
Handeling
Snel vooruit/achteruit
spoelen met beeld
Hou )# FF/) FF ingedrukt tijdens snel vooruit spoelen.
Hou 03 REW/0 REW ingedrukt tijdens achteruit spoelen.
Weergave met hoge
snelheid
• Druk tijdens de weergave op )# FF of 03 REW op de
afstandsbediening.
• Hou )# FF/) FF of 03 REW/0 REW tijdens de
weergave ingedrukt.
Als u de toets loslaat, wordt de normale weergave hervat.
Weergave met dubbele
snelheid
Druk tijdens de weergave op × 2.
Vertraagde weergave
Druk tijdens de weergave op & SLOW.
Bijkomende handelingen
Weergavemogelijkheden
Handeling
Beeld-per-beeld-weergave
Druk in de pauzestand op )# FF of 03 REW op de
afstandsbediening. Hou )# FF of 03 REW ingedrukt om
één beeld per seconde af te spelen.
Achteruitspoelen en
weergave starten
Druk in de stopstand op · PLAY op de videorecorder terwijl u
03 REW/0 REW op de videorecorder ingedrukt houdt.
Terugkeren naar normale weergave.
Druk op · PLAY.
Gebruik van de shuttle ring (alleen SLV-SE45CP/
SE45VC)
Met de shuttle ring op de videorecorder kunt u diverse weergavefuncties
bedienen. De shuttle ring kan op twee manieren worden gebruikt (normal
mode en jog mode).
Gebruik van de shuttle ring op de normale manier
Draai de shuttle ring in de weergave- of pauzestand rechtsom of linksom. Bij
elke wijziging in de stand van de shuttle ring verandert de weergavestand
als volgt.
Pauze
Vertraagde weergave
achteruit
Normale snelheid
achteruit
Dubbele snelheid
achteruit
Hoge snelheid
achteruit
Vertraagde weergave
Normale snelheid
(basissnelheid)
Dubbele snelheid
Hoge snelheid
wordt vervolgd
Bijkomende handelingen
57
Weergave/zoeken met verschillende snelheden (vervolg)
Gebruik van de shuttle ring in de jog mode
Gebruik deze mode voor beeld-per-beeld weergave
Druk op JOG om over te schakelen naar de jog mode. De JOG toets licht op.
Als u vanuit een weergavestand overschakelt naar de jog mode, schakelt de
videorecorder over naar de pauzestand zodat u een stilstaand beeld te zien
krijgt. Bij elke wijziging in de shuttle ring-stand wordt één beeld
opgeschoven. Draai de shuttle ring linksom voor beeld-per-beeld weergave
achteruit. De snelheid waarmee de beelden verschuiven hangt af van de
snelheid waarmee u aan de shuttle ring draait.
Druk nogmaals op JOG om weer over te schakelen naar de normale mode.
De JOG toets dooft.
Tip
• Regel het beeld met de TRACKING +/– toetsen als:
– Er strepen verschijnen bij vertraagde weergave.
– Er in de pauzestand stroken bovenaan en onderaan verschijnen.
– Het beeld trilt in de wachtstand.
Om de spoorvolging in de neutraalstand te brengen, drukt u beide toetsen (+/–)
tegelijkertijd in.
Opmerkingen
• Tijdens deze handelingen valt het geluid weg.
• Bij snel achteruitspoelen kan het beeld gestoord zijn (“sneeuw”).
(alleen SLV-SE30CP/SE30VC1/SE30VC2)
• In de LP-stand kan er ruis optreden of kunnen de kleuren wegvallen.
58
Bijkomende handelingen
De opnameduur
instellen
Nadat u de opname op de normale
manier hebt gestart, kunt u de
videorecorder na een bepaalde duur
automatisch laten stoppen met
opnemen.
1
r REC
Druk tijdens het opnemen op r REC.
De
indicator verschijnt in het uitleesvenster.
SP VIDEO
OPC
2
Druk herhaaldelijk op r REC om de duur in te stellen.
Bij elke druk wordt de duur met 30 minuten verlengd.
0:30
1:00
5:30
6:00
Normale opname
De bandteller vermindert minuut na minuut tot 0:00, waarna de
videorecorder stopt met opnemen en automatisch uitschakelt.
De duur verlengen
Druk herhaalde malen op r REC om de nieuwe duur in te stellen.
De duur annuleren
Druk herhaaldelijk op r REC tot de
indicator verdwijnt en de
videorecorder terugkeert naar de normale opnamestand.
Stoppen met opnemen
Druk op p STOP om de videorecorder te stoppen tijdens het opnemen.
Opmerking
• Bij het instellen van de opnameduur kan de huidige tijd niet in het uitleesvenster
getoond worden.
Bijkomende handelingen
59
De timerinstellingen
controleren/
wijzigen/wissen
I/u
Voor u begint…
• Zet uw TV aan en stem af op het
videokanaal.
CLEAR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
MENU
>/./?//
OK
1
2
Druk op I/u om de videorecorder aan te zetten.
3
Druk op >/. om TIMER OVERZICHT te
laten oplichten en druk vervolgens op OK:
Druk op MENU en druk vervolgens op >/. om OVERZICHTEN te
laten oplichten, en druk op OK.
• Ga naar de volgende stap om een
instelling te wijzigen of te annuleren.
• Als u de instellingen niet wilt wijzigen of
annuleren, drukt u op MENU, waarna u
de videorecorder afzet om terug te keren
naar de opnamewachtstand.
60
Bijkomende handelingen
TIMER OVERZICHT
DATUM
VANDAAG
30 . 9
2 . 10
MA– VR
ZO
–– . ––
–– . ––
–– . ––
TERUG
KIEZEN
INSTELLEN
ANNULEREN
19
20
10
14
6
–
–
–
TIJD
: 00 20
: 00 21
: 00 11
: 00 15
: 30
7
: ––
–
: ––
–
: ––
–
: 00
: 00
: 30
: 00
: 00
: ––
: ––
: ––
2 8 . 9 DI
PROG.
35
SP
AAB
SP
CDE
LP
LP
FGH
LP
IJK
––
–
––
–
––
–
VPS
PDC
VPS
PDC
:
: OK
: CLEAR
VERLATEN : MENU
4
Druk op >/. om de instelling te kiezen die
u wilt wijzigen of annuleren en druk
vervolgens op OK.
De gekozen instelling verschijnt in het
TIMER menu.
TIMER
2 8 . 9 DI
DATUM
2 . 10
SP / LP
TIJD
10 : 00 11 : 30
LP
PROG.
CDE
VPS / PDC
AAN
OVERZICHT
KIEZEN
:
INSTELLEN
:
ANNULEREN : CLEAR
VERLATEN : MENU
5
• Om de instelling te wijzigen, drukt u op ?// om het gewenste
item te laten oplichten en drukt u vervolgens op >/. om het terug te
stellen.
• Druk op CLEAR om de instelling te annuleren.
6
Druk op MENU.
Als er nog instellingen overblijven, zet u de videorecorder af om terug
te keren naar de opnamewachtstand.
Als de timer-instellingen elkaar overlappen
Het programma dat het eerst begint krijgt voorrang en het tweede
programma wordt pas opgenomen nadat het eerste programma is afgelopen.
Als de programma’s op hetzelfde ogenblik starten, krijgt het eerste
programma in het menu voorrang.
ongeveer 20 seconden
Programma 1
Programma 2
wordt onderbroken
Programma 1
Programma 2
ongeveer 20 seconden worden afgesneden
Bijkomende handelingen
61
Zoeken met
behulp van de
Smart Search
functie
Bij het maken van verscheidene
opnamen op een cassette, kunt u met
behulp van de Smart Search functie
controleren wat er op de cassette staat. U
kunt ook informatie zoals datum, tijd en
zender controleren van programma’s die
op de cassette zijn opgenomen. Via het
SMART SEARCH scherm kunt u ook het
gekozen programma meteen afspelen.
I/u
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
Alle programma’s worden op het
scherm aangegeven, ongeacht de manier
waarop het programma is opgenomen.
De gegevens van de laatste cassette die in
de videorecorder is ingebracht, worden
automatisch opgeslagen in het geheugen.
Om het laatste datascherm op te roepen,
kiest u LAATSTE GEGEVENS in het
SMART SEARCH scherm (zie pagina 63).
SMART
SEARCH
>/./?//
OK
Voor u begint…
• Zet uw TV aan en stem af op het
videokanaal.
1
2
3
Druk na het opnemen op I/u om de videorecorder aan te schakelen.
Druk op SMART SEARCH.
Druk op >/./?// om het programma
te kiezen dat u wilt bekijken.
SMART SEARCH
DATUM
28 . 9
29 . 9
30 . 9
30 . 9
19
14
14
20
TIJD
: 00 20
: 00 15
: 00 15
: 00 21
: 00
: 00
: 00
: 00
1 8 0 MIN.
PROG.
35
FGH
FGH
AAB
VRIJE SPEELDUUR 3 0 MIN.
KIEZEN
INSTELLEN
4
Druk op OK.
De videorecorder begint te zoeken en de
weergave start automatisch vanaf het begin
van het gekozen programma.
62
Bijkomende handelingen
:
: OK
VERLATEN : SMART SEARCH
SMART SEARCH
1 8 0 MIN.
Stoppen met zoeken
Druk op p STOP.
Het SMART SEARCH scherm verlaten
Druk op SMART SEARCH.
Opnemen in een blanco ruimte
Een blanco ruimte op een cassette verschijnt als blanco rij op het SMART
SEARCH scherm. Kies de blanco rij in stap 3 en druk op OK. De
videorecorder spoelt de cassette achteruit/snel vooruit naar het begin van de
blanco ruimte en stopt dan. Start de opname.
Het laatste gegevensscherm oproepen na het
verwijderen van de cassette
U kunt de gegevens van de laatste cassette waarop werd opgenomen
weergeven, zelfs nadat de cassette is verwijderd.
Als u de cassette opnieuw inbrengt en bijkomende programma’s opneemt,
moet u altijd LAATSTE GEGEVENS kiezen, zoniet worden alle gegevens
voor de cassette gewist.
1
2
Breng de laatste cassette in waarop een programma werd opgenomen.
Druk op SMART SEARCH.
SMART SEARCH
1 8 0 MIN.
GEEN GEGEVENS
LAATSTE GEGEVENS
KIEZEN
INSTELLEN
3
Druk op >/. om LAATSTE GEGEVENS te
laten oplichten.
Om het laatste datascherm terug te stellen,
laat u GEEN GEGEVENS oplichten en
drukt u op OK waarna u een programma
opneemt.
4
:
: OK
VERLATEN : SMART SEARCH
SMART SEARCH
DATUM
28 . 9
29 . 9
30 . 9
30 . 9
19
14
14
20
TIJD
: 00 20
: 00 15
: 00 15
: 00 21
: 00
: 00
: 00
: 00
1 8 0 MIN.
PROG.
35
FGH
FGH
AAB
GEEN GEGEVENS
LAATSTE GEGEVENS
KIEZEN
INSTELLEN
:
: OK
VERLATEN : SMART SEARCH
Druk op OK.
De laatste gegevens in het geheugen van de videorecorder verschijnen.
Tips
• In één lijst kan informatie voor maximum 24 programma’s worden opgeslagen.
• Tijdens het opnemen kunt u het SMART SEARCH scherm laten verschijnen met
behulp van de SMART SEARCH toets. Om te stoppen met opnemen, drukt u op
SMART SEARCH om eerst het SMART SEARCH scherm te laten verdwijnen. Druk
vervolgens op p STOP.
wordt vervolgd
Bijkomende handelingen
63
Zoeken met behulp van de Smart Search functie (vervolg)
Opmerkingen
• Als u een programma “D” begint op te nemen halverwege een vooraf opgenomen
programma “A” en in een vooraf opgenomen programma “B”, wordt de Smart
Search informatie van het tweede programma “B” waarover wordt opgenomen,
gewist.
Vooraf opgenomen programma’s
A
B
C
Programma “D” opnemen over programma “A” en “B”
A
D
C
• Deze functie is pas beschikbaar als de klok is ingesteld.
• Afhankelijk van de cassette kan de totale of resterende duur niet correct worden
opgeslagen.
• Bij het opnemen van een kort programma (minder dan 10 minuten in SP mode of 20
minuten in LP mode), kan het mogelijk zijn dat de Smart Search functie niet
beschikbaar is of dat de programma-informatie niet verschijnt. Bij het opnemen van
een lang programma net na een kort programma, kan de Smart Search informatie
voor het korte programma eveneens worden gewist.
• Een blanco ruimte wordt gemeten vanaf het einde van het laatst opgenomen
programma tot het einde van de cassette. Als u echter de cassette uitwerpt en
vervolgens een nieuwe opname maakt op dezelfde cassette, verschijnen vooraf
opgenomen programma’s als blanco ruimte.
• Als er geen informatie is opgeslagen in het geheugen van de videorecorder,
verschijnt LAATSTE GEGEVENS niet in het SMART SEARCH scherm.
64
Bijkomende handelingen
Zoeken met de
indexfunctie
De videorecorder zet een indexsignaal
op de band aan het begin van elke
opname. Gebruik deze signalen om een
bepaalde opname te zoeken.
=/+
INDEX
SEARCH
1
1
2
2
3
Breng een geïndexeerde cassette in de videorecorder.
Druk op =/+ INDEX SEARCH.
• Druk op + INDEX SEARCH om vooruit
te zoeken.
INDEX
ZOEKEN
• Druk op = INDEX SEARCH om
achteruit te zoeken.
De videorecorder begint te zoeken en de
weergave start automatisch vanuit dat punt.
Stoppen met zoeken
Druk op p STOP.
Opmerking
• Wanneer de opname start vanuit de pauzestand wordt geen indexsignaal
toegevoegd. Dit is wel het geval wanneer u in de opname-pauzestand de
programmapositie wijzigt.
Bijkomende handelingen
65
Het beeld regelen
De spoorvolging regelen
Hoewel de videorecorder de spoorvolging automatisch regelt tijdens de
weergave (de
indicator knippert in het uitleesvenster en dooft
vervolgens), kan er toch vervorming optreden wanneer de opname in
slechte omstandigheden gebeurde. In dat geval kunt u de spoorvolging
handmatig regelen.
Druk tijdens de weergave op TRACKING +/– om
de spoorvolgingsmeter te laten verschijnen. De
vervorming moet verdwijnen bij een druk op één
van beide toetsen (de
indicator licht op). Werp
de cassette uit en breng ze weer in om terug te
keren naar automatische regeling.
TRACKING
Spoorvolgingsmeter
Betreffende de Optimum Picture Control (OPC)
functie
OPTIES - 1
De Optimum Picture Control (OPC) functie
verbetert automatisch de opname- en
weergavekwaliteit door de videorecorder af te
stellen op de staat van de videokoppen en de
band. Voor een optimale beeldkwaliteit raden wij
u aan OPC in het OPTIES-1 menu op AAN te
zetten (terwijl de OPC-indicator in het
uitleesvenster brandt). Voor meer details, zie
pagina 69.
AAN
UIT
E1 8 0
OPC
AUTO LONG PLAY
BANDLENGTE
TERUG
KIEZEN
INSTELLEN
:
: OK
VERLATEN : MENU
OPC-weergave
De OPC-functie werkt automatisch met alle cassettetypes, ook met
huurcassettes en cassettes die niet met OPC werden opgenomen.
OPC-opname
Als u een cassette voor het eerst inbrengt en erop begint op te nemen, past
de videorecorder zich aan de cassette aan met de OPC-functie (OPC
indicator knippert snel). Deze instelling blijft behouden tot de cassette wordt
uitgeworpen.
De OPC functie uitschakelen
Zet OPC in het OPTIES-1 menu op UIT. De OPC indicator in het
uitleesvenster dooft.
66
Bijkomende handelingen
Tip
• Druk de TRACKING + en – toetsen tegelijkertijd in om de spoorvolging in de
neutraalstand te brengen.
Opmerkingen
• U kunt de spoorvolging van een NTSC-cassette regelen, ook al verschijnt de
spoorvolgingsmeter niet.
• Als de Auto Long Play functie is aangeschakeld, werkt de OPC functie alleen in de
SP mode. Als de bandsnelheid automatisch wordt overgeschakeld van SP naar LP,
schakelt de OPC functie uit. Als het programma echter volledig wordt opgenomen
in de LP mode, werkt de OPC functie wel.
• Het duurt ongeveer tien seconden vooraleer de videorecorder effectief begint op te
nemen omdat de videorecorder die tijd nodig heeft om de cassette te analyseren.
Om deze vertraging te vermijden, zet u de videorecorder eerst in de
opnamepauzestand (de OPC indicator knippert traag) en drukt u op r REC om de
band door de videorecorder te laten analyseren (de OPC indicator knippert snel).
Wanneer de OPC indicator stopt met knipperen, drukt u op P PAUSE om de
opname onmiddellijk te starten. Als u snel wilt beginnen opnemen zonder de OPC
functie te gebruiken, zet u de videorecorder eerst in de opnamewachtstand (de OPC
indicator knippert traag) en drukt u vervolgens op P PAUSE om de opname te
starten.
Bijkomende handelingen
67
Menu-opties wijzigen
1
Druk op MENU, kies vervolgens OPTIES
en druk op OK.
OPTIES
OPTIES - 1
OPTIES - 2
TERUG
KIEZEN
INSTELLEN
:
: OK
VERLATEN : MENU
2
Druk op >/. om OPTIES-1 of OPTIES-2 te laten oplichten en druk
vervolgens op OK.
OPTIES - 1
OPC
AUTO LONG PLAY
BANDLENGTE
TERUG
KIEZEN
INSTELLEN
OPTIES - 2
AAN
UIT
E1 8 0
:
: OK
DECODER / LINE3
TIMEROPTIES
SPAARSTAND
RF MODULATOR
DIRECTE TV OPNAME
TERUG
KIEZEN
INSTELLEN
:
: OK
VERLATEN : MENU
3
4
5
68
DECODER
VARIABEL
UIT
AAN
AAN
VERLATEN : MENU
Druk op >/. om de optie kiezen en druk vervolgens op OK.
Druk op >/. om de instelling te wijzigen en druk vervolgens op OK.
Druk op MENU om terug te keren naar het originele scherm.
Bijkomende handelingen
Menukeuzes
De oorspronkelijke instellingen zijn vetjes gedrukt.
OPTIES-1
Menu-optie
Zet deze optie op
OPC
• AAN om de OPC (Optimum Picture Control)-functie aan te
schakelen en de beeldkwaliteit te verbeteren.
• UIT om OPC af te zetten.
AUTO LONG PLAY
• AAN om bij timergestuurde opnamen de bandsnelheid
automatisch te laten omschakelen naar de LP-stand
wanneer de resterende bandlengte korter wordt dan de
opnameduur.
• UIT om de ingestelde bandsnelheid te behouden.
BANDLENGTE
•
•
•
•
E180 voor een E-180 of kortere cassette.
E195 voor een E-195 cassette.
E240 voor een E-240 cassette.
E300 voor een E-300 cassette.
wordt vervolgd
Bijkomende handelingen
69
Menu-opties wijzigen (vervolg)
OPTIES-2
Menu-optie
Zet deze optie op
DECODER/LINE3
• DECODER om de DECODER/LINE-3 IN aansluiting te
gebruiken als de betaal-/abonnee-TV-decoder-aansluiting.
• LINE3 om de DECODER/LINE-3 IN aansluiting te
gebruiken als lijningang.
TIMEROPTIES
• VARIABEL om het TIMER INSTELLING menu te laten
verschijnen om STANDAARD of SHOWVIEW te kiezen na
een druk op de
TIMER toets.
• STANDAARD om het TIMER menu te laten verschijnen na
een druk op de
TIMER toets.
• SHOWVIEW om het SHOWVIEW menu te laten
TIMER toets.
verschijnen na een druk op de
Voor details, zie pagina 48 en 53.
SPAARSTAND
• AAN om de indicatoren in het uitleesvenster uit te
schakelen om stroom te sparen.
• UIT om de indicatoren in het uitleesvenster aan te zetten
terwijl de videorecorder zich in de wachtstand bevindt.
RF MODULATOR
• AAN wanneer de videorecorder alleen met behulp van de
antennekabel is aangesloten op uw TV.
• UIT wanneer de videorecorder met behulp van de EUROAV kabel is aangesloten op uw TV.
DIRECTE TV
OPNAME
• AAN om de functie Directe TV Opname te activeren.
• UIT om de functie te desactiveren.
Opmerking
• Wanneer u een timergestuurde opname programmeert, blijven de indicators in het
uitleesvenster aan, zelfs wanneer SPAARSTAND op AAN staat.
70
Bijkomende handelingen
Monteren met een andere
videorecorder
Aansluiting voor opname met deze videorecorder
Deze videorecorder (opnametoestel)
LINE-2 IN
VIDEO/AUDIO
TV
Andere videorecorder
(weergavetoestel)
LINE OUT
VMC-710HG/720HG audio/video-kabel
(niet meegeleverd)
Deze videorecorder (opnametoestel)
DECODER/
… LINE-3 IN
VMC-2121HG EURO-AV
kabel (niet meegeleverd)
TV
Andere videorecorder
(weergavetoestel)
EURO-AV
(Scart)
: Signaalverloop
Tip
• U kunt ook de LINE-1 (TV) aansluiting gebruiken.
Opmerkingen
• Wanneer u een andere videorecorder aansluit op de LINE-3 IN (Scart) aansluiting,
moet u DECODER/LINE3 in het OPTIES-2 menu op LINE3 zetten.
• Steek de stekkers altijd in de aansluitingen van dezelfde kleur.
• Als u deze videorecorder aansluit op LINE IN en LINE OUT van de andere
videorecorder, moet u de juiste ingang kiezen om gebrom te voorkomen.
• Als de andere videorecorder niet is voorzien van een EURO-AV (Scart) aansluiting,
moet u de VMC-2106HG kabel gebruiken en aansluiten op de lijnuitgangen van de
andere videorecorder.
wordt vervolgd
Bijkomende handelingen
71
Monteren met een andere videorecorder (vervolg)
Handeling
(bij opname op deze
videorecorder)
Voor u begint te monteren
• Zet uw TV aan en stem af op het
videokanaal.
• Druk op INPUT SELECT om “L2”
(“L1” of “L3”) te laten verschijnen in
het uitleesvenster.
• Druk op SP/LP om de bandsnelheid - SP of LP - te kiezen.
1
2
3
4
P PAUSE
r REC
Laad een broncassette waarvan het wispreventienokje werd verwijderd
in de andere (weergave) videorecorder. Zoek het punt waarop u de
weergave wilt laten beginnen en schakel over naar de weergavewachtstand.
Laad een cassette met intact wispreventienokje in deze (opname)
videorecorder. Zoek het punt waarop u de opname wilt laten beginnen
en druk op P PAUSE.
Druk op r REC op deze videorecorder en schakel over naar de
opname-wachtstand.
Om de montage te starten, drukt u de P PAUSE toetsen op beide
videorecorders tegelijkertijd in.
Stoppen met monteren
Druk op de p STOP toetsen op beide videorecorders.
Tip
• Om ongewenste scènes tijdens het monteren te wissen, drukt u op P PAUSE op
deze videorecorder aan het begin van de betreffende scène. Aan het einde drukt u
nogmaals op P PAUSE om de opname te hervatten.
Opmerking
• Als u de opname start volgens de bovenstaande procedure, begint de videorecorder
niet op te nemen met de OPC-functie. Voor opname met de OPC-functie, drukt u
vanuit de opname-wachtstand in stap 3 nogmaals op r REC zodat de
videorecorder de band analyseert. Wanneer u dan de montage start in stap 4, drukt
u op P PAUSE als de OPC-indicator niet meer knippert. Als u op P PAUSE drukt
vóór de OPC-indicator stopt met knipperen, wordt de OPC-functie uitgeschakeld.
72
Bijkomende handelingen
Aanvullende informatie
Verhelpen van storingen
Weergave
Klok
Voeding
Indien u nog andere vragen of problemen hebt dan hieronder vermeld, wendt u zich
dan tot uw Sony-handelaar.
Probleem
Oplossing
De I/u ON/STANDBYschakelaar werkt niet.
• Sluit het netsnoer aan op het stopcontact.
De stroom is ingeschakeld
• Er is condensvorming opgetreden. Zet het toestel af, trek de
maar de videorecorder werkt stekker uit het stopcontact en laat de videorecorder
niet.
gedurende drie uur drogen.
De klok staat stil en “–:– –” • De klok stopt als de stekker van de videorecorder langer
licht op in het uitleesvenster.
dan een uur uit het stopcontact is getrokken. Stel dan de
klok (en timer) terug.
Het weergavebeeld
verschijnt niet op het TVscherm.
• Controleer of de TV is afgesteld op het videokanaal. Zet
hem op video-ingang wanneer u gebruik maakt van een
monitor.
• Als de videorecorder alleen met de antennekabel is
aangesloten op de TV, controleer dan of RF MODULATOR
in het OPTIES-2 menu op AAN staat.
Het beeld is onscherp.
• Regel de spoorvolging met de TRACKING +/– toetsen.
• De videokoppen zijn vuil (zie hieronder). Reinig de
videokoppen met de Sony T-25CLD, E-25CLDR of
T-25CLW videokopreinigingscassette. Indien deze cassette
niet beschikbaar is in uw streek, laat de koppen dan
reinigen bij een Sony-handelaar (standaard vergoeding).
Gebruik uitsluitend Sony-reinigingscassettes van het natte
type, zoniet kunnen de videokoppen worden beschadigd.
• De videokoppen moeten eventueel worden vervangen.
Voor meer informatie kunt u terecht bij uw Sony-handelaar.
Problemen veroorzaakt door vervuilde videokoppen
• Normaal beeld
• Verbogen beeld
licht vervuild
• Onscherp beeld
• Geen beeld (of
Z/W-scherm)
sterk vervuild
wordt vervolgd
Aanvullende informatie
73
Probleem
Oplossing
Het beeld rolt verticaal
tijdens zoeken met beeld.
• Regel de verticale instelling van uw TV of monitor.
Er is wel beeld maar geen
geluid.
• De cassette is defect.
• Controleer de audiokabelaansluiting in het geval van
A/V aansluitingen.
Er verschijnen geen TVprogramma’s op het TVscherm.
• Controleer of de TV is afgesteld op het videokanaal.
Zet hem op video-ingang wanneer u gebruik maakt
van een monitor.
• Als de videorecorder alleen met de antennekabel is
aangesloten op de TV, controleer dan of RF
MODULATOR in het OPTIES-2 menu op AAN staat.
• Kies de juiste bron met de INPUT SELECT toets. Kies
een programmapositie om TV-programma’s op te
nemen; kies “L1”, “L2” of “L3” om op te nemen van
andere apparatuur.
Slechte TV-ontvangst.
• Stel de antenne af.
De band begint meteen te
spelen wanneer hij wordt
ingebracht.
• Het wispreventienokje werd verwijderd. Plak de
opening af om op te nemen op deze cassette.
De band wordt uitgeworpen
wanneer u op r REC drukt.
• Controleer of het wispreventienokje niet is verwijderd.
Er gebeurt niets wanneer u op
r REC drukt.
• Controleer of de band niet ten einde is.
De timer werkt niet.
•
•
•
•
•
Timergestuurde opname
Opname
Weergave
Verhelpen van storingen (vervolg)
•
•
•
•
Het SHOWVIEW of TIMER
menu verschijnt niet.
74
Aanvullende informatie
Controleer of de klok op de juiste tijd is ingesteld.
Controleer of er een cassette is ingebracht.
Controleer of het wispreventienokje niet is verwijderd.
Controleer of de band niet ten einde is.
Controleer of er een timergestuurde opname is
geprogrammeerd.
Controleer of uw timer-instellingen de actuele tijd al
niet overschreden hebben.
Controleer of de decoder aan staat.
Controleer of de satelliettuner aan staat.
De klok stopt als de stekker van de videorecorder
langer dan een uur uit het stopcontact is getrokken.
Stel dan de klok en timer terug.
• Controleer of TIMEROPTIES in het OPTIES-2 menu
correct is ingesteld.
Andere
Probleem
Oplossing
Er kan geen cassette worden
ingebracht.
• Controleer of er al geen cassette in de cassettehouder
zit.
De afstandsbediening werkt
niet.
• Richt de afstandsbediening goed op de sensor van de
videorecorder.
• Vervang alle batterijen in de afstandsbediening
wanneer die bijna leeg zijn door nieuwe batterijen.
• Controleer of de TV / VIDEO -keuzeschakelaar
correct is ingesteld.
Kijken naar of opnemen van
betaal-/abonnee-TVprogramma’s is niet mogelijk.
• Controleer of de decodeereenheid juist aangesloten is.
• Controleer of het OPTIES-2 menu en het TUNER menu
juist ingesteld zijn.
Voor details, zie pagina 35.
“L3” verschijnt niet in het
uitleesvenster.
• Controleer of DECODER/LINE3 in het OPTIES-2
menu op LINE3 staat.
De SMARTLINK functie werkt
niet.
• Controleer of uw TV compatibel is met SMARTLINK,
MEGALOGIC, EASYLINK, Q-Link of EURO VIEW
LINK.
• Sluit uw videorecorder en TV aan met behulp van de
optionele EURO-AV kabel.
• Controleer of de EURO-AV kabel goed is aangesloten.
De spoorvolgingsmeter
verschijnt niet op het TVscherm.
• De band is in zeer slechte staat en de spoorvolging kan
niet worden geregeld.
• De spoorvolgingsmeter verschijnt niet bij het afspelen
van een NTSC-cassette.
U kunt geen andere TV’s
bedienen
• Stel het codenummer van uw TV in. Het codenummer
kan veranderen wanneer u de batterijen van de
afstandsbediening vervangt.
De videorecorder moet worden
gereinigd.
• Reinig de behuizing, het bedieningspaneel en de
bedieningstoetsen met een zachte, droge doek of met
een doek die licht is bevochtigd met een oplossing van
water en vloeibare zeep. Gebruik geen chemische
oplosmiddelen zoals alcohol of benzine.
Aanvullende informatie
75
Technische gegevens
Systeem
Algemeen
Kanalen
PAL (B/G)
VHF E2 tot E12
Italiaanse VHF-kanalen A tot H
UHF E21 tot E69
S-KAN S01 tot S05, S1 tot S20
HYPER S21 tot S41
RF-uitgangssignaal
UHF-kanalen 21 tot 69
Antenne-uitgang
75-ohm asymmetrische antenne-aansluiting
Voeding
220 – 240 V AC, 50 Hz
Verbruik
20 W
Bedrijfstemperatuur
5°C tot 40°C
Opslagtemperatuur
–20°C tot 60°C
Afmetingen
Ong. 355 × 96 × 285 mm (b/h/d)
inclusief uitstekende onderdelen en
bedieningselementen
Gewicht
Ong. 3,8 kg
Ingangen en uitgangen
: LINE-1 (TV)
21-pins
Video-ingang: pin 20
Audio-ingang: pinnen 2 en 6
Video-uitgang: pin 19
Audio-uitgang: pinnen 1 en 3
DECODER/… LINE-3 IN
21-pins
Video-ingang: pin 20
Audio-ingang: pinnen 2 en 6
LINE-2 IN
VIDEO IN, phono aansluiting (1)
Ingangssignaal: 1 Vp-p, 75 ohm,
ongebalanceerd, negatieve sync
AUDIO IN, phono aansluiting (1)
Ingangsniveau: 327 mVrms
Ingangsimpedantie: meer dan 47 kilohm
76
Aanvullende informatie
Meegeleverde toebehoren
Afstandsbediening (1)
R6 (type AA) batterijen (2)
Antennekabel (1)
Wijzigingen in ontwerp en technische gegevens
voorbehouden zonder voorafgaande kennisgeving.
Onderdelen en bedieningselementen
Meer details vindt u op de bladzijden tussen haakjes ( ).
Voorpaneel (SLV-SE30CP/SE30VC1/SE30VC2)
1 I/u ON/STANDBY (aan/
wachtstand) schakelaar/indicator
(13)
8 P PAUSE (pauze) toets (41, 72)
2 § EJECT (uitwerp) toets (41)
!º Afstandsbedieningssensor (5)
3 Cassettehouder
!¡ AUTO SET UP (automatische
instelling)/RF (radiofrequentie)
CHANNEL (RF kanaal) toets (13, 15)
4 03 REW (achteruit spoelen) toets
(41, 56)
5 · PLAY (weergave) toets (41, 57)
6 )# FF (snel vooruit spoelen)
toets (41, 56)
7 p STOP toets (41, 72)
9 r REC (opname) toets (44, 59, 72)
!™ PROGRAM (programmeren)/
TRACKING (spoorvolging) +/–
toetsen (16, 58, 66)
!£ LINE-2 IN VIDEO/AUDIO (video/
audio lijn-2 ingangen) aansluitingen
(71)
wordt vervolgd
Aanvullende informatie
77
Onderdelen en bedieningselementen (vervolg)
Voorpaneel (SLV-SE45CP/SE45VC)
1 I/u ON/STANDBY (aan/
wachtstand) schakelaar/indicator
(13)
9 p STOP toets (41, 72)
2 § EJECT (uitwerp) toets (41)
!¡ r REC (opname) toets (44, 59, 72)
3 Cassettehouder
!™ Afstandsbedieningssensor (5)
4 0 REW (achteruit spoelen) toets
(41, 56)
!£ AUTO SET UP (automatische
instelling)/RF (radiofrequentie)
CHANNEL (RF kanaal) toets (13, 15)
5 ) FF (snel vooruit spoelen) toets
(41, 56)
6 · PLAY (weergave) toets (41, 57)
7 JOG toets (58)
8 Shuttle ring (57)
78
Aanvullende informatie
!º P PAUSE (pauze) toets (41, 72)
!¢ PROGRAM (programmeren)/
TRACKING (spoorvolging) +/–
toetsen (16, 58, 66)
!∞ LINE-2 IN VIDEO/AUDIO (video/
audio lijn-2 ingangen) aansluitingen
(71)
Uitleesvenster
SP VIDEO VPS SMARTLINK
LP
PDC OPC
EP
TV
1 Timer indicator (50, 54)
6 SMARTLINK indicator (11)
2 Bandsnelheidsindicators (44)
7 TV indicator (47)
3 VIDEO indicator (11, 45)
8 Spoorvolgingsindicator (66)
4 VPS (Video Programme System)/
PDC (Programme Delivery Control)
indicator (51) (alleen SLV-SE30VC1/
SE30VC2/SE45VC)
9 Bandteller/klok/lijn/
programmapositie indicator (41, 44,
72)
5 OPC (Optimum Picture Control)
indicator (66)
!º Resttijdindicator (45)
!¡ Band/opname indicator (44)
wordt vervolgd
Aanvullende informatie
79
Onderdelen en bedieningselementen (vervolg)
Achterpaneel
1 Netsnoer (9, 10)
2 AERIAL IN
ANTENNE ENTREE (antenneingang) aansluiting (9, 10)
3 AERIAL OUT
ANTENNE SORTIE (antenneuitgang) aansluiting (9, 10)
80
Aanvullende informatie
4 DECODER/… LINE-3 IN
DECODEUR/… ENTREE LIGNE-3
(decoder/lijningang 3) aansluiting
(35, 71)
5 : LINE-1 (TV)
: LIGNE-1 (TV) (lijn 1) aansluiting
(10, 35)
6 NTSC PB (NTSC weergave)
schakelaar (41)
Afstandsbediening
1 6 EJECT (uitwerp) toets (41)
2 WIDE (breedbeeld) toets (voor TV)
(7)
3 AUDIO MONITOR
(geluidscontrole) toets (voor TV) (7)
4 × 2 toets* (56)
5 & SLOW (vertraagde weergave)
toets* (56)
6 SP (Standard Play)/LP (Long Play)
toets (44)
7
DISPLAY (uitleesvenster) toets
1
2
3
4
5
6
8 ? (tiental) toets (6, 46)
7
8
9
9 Á (volume) +/– toetsen (voor TV)
(6)
0
(45)
0 r REC (opname) toets (44, 59)
!¡ MENU toets (18, 60, 68)
!™ P PAUSE (pauze)/> toets (18, 41)
p STOP/. toets (18, 41)
03 REW (achteruit spoelen)/
? toets (41, 56)
)# FF (snel vooruit spoelen)/
/ toets (41, 56)
· PLAY (weergave)/
OK toets (18, 41)
* FASTEXT toetsen (voor TV)
wordt vervolgd
Aanvullende informatie
81
Onderdelen en bedieningselementen (vervolg)
!£ TV / VIDEO
afstandsbedieningsschakelaar (5)
!¢ I/u (aan/wachtstand) schakelaar
(6, 50)
!∞ COUNTER/REMAIN (teller/
resterende tijd) toets (45)
V (Teletekst) toets (voor TV) (7)
!§ ; TV aan/TV stand-keuzetoets
(voor TV) (7)
!¶ =/+ INDEX SEARCH (indexzoeken) toetsen* (65)
1
2
3
!• CLEAR (wissen) toets (41, 49, 61)
4
5
6
!ª … TV/VIDEO toets (6, 11, 45)
7
8
9
@º Programmanummertoetsen (6, 46)
0
@¡ INPUT SELECT (ingangskeuze)
toets (44, 54, 72)
@™ PROG (programmeren) +/– toetsen
(6, 26, 44)
√/◊ Teletekst-paginatoetsen (voor
TV) (7)
@£
TIMER toets (48, 53)
@¢ SMART SEARCH toets (62)
* FASTEXT toetsen (voor TV)
82
Aanvullende informatie
Aanvullende informatie
83
Index
A
O
T, U
Aansluiting
de videorecorder en uw
TV 9
op een TV met EURO-AV
aansluiting 10
Abonnee-TV 35
Afstellen
beeld 28, 66
spoorvolging 66
Antenne aansluiten 9
Auto Long Play 69
Automatische
fijnafstemming 28
Automatische instelling 15
Automatische klok
instellen 21
OPC (Optimum Picture
Control) 66
Opname 43
beveiligen 45
met het ShowView
systeem 48
tijdens het bekijken van
een ander
programma 45
timer instellen 53
wat u bekijkt op TV 47
Optionele instelling 68
Taalkeuze 23
Teller 41
Timer instellen 53
annuleren 60
controleren 60
dagelijkse/wekelijkse
opname 50, 55
met het ShowView
systeem 48
wijzigen 60
B, C, D
Beeldafstelling. Zie Afstellen
Betaal-TV 35
EURO-AV aansluiting 10
RF-kanaal
13
S
G, H
Geluid kopiëren. Zie
Monteren
I, J
Index zoeken 65
K
Kanalen voorinstellen 25
Kleursysteem
compatibele
kleursystemen 2
instellen 41
Klok instellen 18
L
44
M, N
Monteren
PDC (Programme Delivery
Control) 51
Programmaposities
desactiveren 33
Programmaposities
wijzigen 29
R
E, F
LP-stand
P, Q
71
Corporationinformatie
84Sony
Aanvullende
ShowView
opname 48
Smart Search 62
SMARTLINK
Automatische
uitschakeling 12
Directe TV Opname 12,
47
Eén toets menu 12
Eén toets timer 12
Eén toets weergave 12,
42
Voorinstellingen
laden 11
SP-stand 44
Spoorvolging afstellen. Zie
Afstellen
Stroombesparing 70
V
Videokoppen reinigen 73
VPS (Video Programme
System) 51
W, X, Y
Weergave 40
beeld-per-beeld 57
met verschillende
snelheden 56
vertraagde weergave
Wispreventienokje 45
56
Z
Zendernaam wijzigen 31
Zoeken
gebruik van de Smart
Search functie 62
met de index-functie 65
met verschillende
snelheden 56
Download PDF

advertising