Sony | STR-DN1040 | Sony STR-DN1040 7.2-kanaals AV-Receiver voor Home Theatre-systeem Gebruiksaanwijzing

4-454-443-41(1) (NL)
Meerkanaals
AV-ontvanger
Gebruiksaanwijzing
STR-DN1040
WAARSCHUWING
Stel dit apparaat niet bloot aan regen
of vocht. Zo kunt u het risico op brand
of elektrische schokken verkleinen.
Om brand te voorkomen mogen de
ventilatieopeningen van het apparaat niet
worden afgedekt met kranten, tafelkleedjes,
gordijnen, enz.
Stel het apparaat niet bloot aan open vuur
(bijvoorbeeld brandende kaarsen).
Stel het apparaat niet bloot aan vocht of water
om het risico op brand of elektrische schokken
te verminderen. Plaats evenmin met vloeistof
gevulde voorwerpen, zoals een vaas, op het
apparaat.
Plaats het apparaat niet in een gesloten ruimte,
zoals een boekenkast of inbouwkast.
Aangezien de stekker wordt gebruikt om het
apparaat los te koppelen van de netvoeding,
moet u het apparaat aansluiten op een
gemakkelijk toegankelijk stopcontact. Als er
een probleem optreedt met het apparaat, moet
u de stekker van het apparaat onmiddellijk uit
het stopcontact halen.
Batterijen of apparaten met geplaatste
batterijen mogen niet worden blootgesteld aan
overmatige warmte, zoals zonlicht en vuur.
Het apparaat blijft onder spanning staan
zolang de stekker in het stopcontact zit,
zelfs als het apparaat zelf is uitgeschakeld.
Extreme geluidsdruk van de oordopjes of
koptelefoon kan gehoorbeschadiging tot
gevolg hebben.
Dit symbool is bedoeld om de
gebruiker te waarschuwen dat
het oppervlak heet kan zijn als
het wordt aangeraakt tijdens
de normale werking.
Dit apparaat is getest en voldoet in combinatie
met een aansluitkabel korter dan 3 meter
aan de voorschriften die gesteld zijn in de
EMC-richtlijn.
2NL
Voor klanten in Europa
Verwijdering van
oude elektrische
en elektronische
apparaten (toepasbaar
in de Europese Unie
en andere Europese
landen met gescheiden
inzamelingssystemen)
Het symbool op het product of op de
verpakking wijst erop dat dit product niet als
huishoudelijk afval mag worden behandeld.
Het moet echter naar een plaats worden
gebracht waar elektrische en elektronische
apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor
zorgt dat dit product op de correcte manier
wordt verwerkt, voorkomt u voor mens en
milieu negatieve gevolgen die zich zouden
kunnen voordoen in geval van verkeerde
afvalbehandeling. Recycling van materialen
draagt bij aan het behoud van natuurlijke
bronnen. Voor meer informatie over het
recyclen van dit product neemt u contact
op met de gemeentelijke instanties, het bedrijf
of de dienst belast met de verwijdering van
huishoudafval, of de winkel waar u het
product hebt gekocht.
Verwijdering van
oude batterijen
(in de Europese Unie en
andere Europese landen
met gescheiden
inzamelingssystemen)
Dit symbool op de batterij of verpakking wijst
erop dat de meegeleverde batterij van dit
product niet als huishoudelijk afval behandeld
mag worden.
Op sommige batterijen kan dit symbool
voorkomen in combinatie met een chemisch
symbool. De chemische symbolen voor
kwik (Hg) of lood (Pb) worden toegevoegd
als de batterij meer dan 0,0005 % kwik of
0,004 % lood bevat.
Door deze batterijen op juiste wijze af te voeren,
voorkomt u voor mens en milieu negatieve
gevolgen die zich zouden kunnen voordoen
in geval van verkeerde afvalbehandeling.
Het recyclen van materialen draagt bij aan
het behoud van natuurlijke bronnen.
Wanneer de producten om redenen van
veiligheid, prestaties dan wel in verband met
data-integriteit een permanente verbinding
met een ingebouwde batterij vereisen, dient
deze batterij enkel door gekwalificeerd
servicepersoneel vervangen te worden.
Om ervoor te zorgen dat de batterij op een
juiste wijze zal worden behandeld, dient het
product aan het eind van zijn levenscyclus
ingeleverd te worden bij het desbetreffende
inzamelingspunt voor de recycling van
elektrisch en elektronisch materiaal.
Voor alle andere batterijen verwijzen we u
naar het gedeelte over hoe de batterij veilig uit
het product te verwijderen. Lever de batterij in
bij het desbetreffende inzamelingspunt voor
de recycling van batterijen.
Voor meer details in verband met het recyclen
van dit product of deze batterij neemt
u contact op met de gemeentelijke instanties,
het bedrijf of de dienst belast met de
verwijdering van huishoudafval, of de winkel
waar u het product hebt gekocht.
Kennisgeving voor klanten: de
volgende informatie geldt alleen
voor apparatuur die wordt
verkocht in landen waar EUrichtlijnen van toepassing zijn.
Sony Corp. verklaart hierbij dat deze
apparatuur in overeenstemming is met
de essentiële vereisten en andere relevante
bepalingen van Richtlijn 1999/5/EC.
Ga voor meer informatie naar de
volgende website:
http://www.compliance.sony.de/
Over deze
gebruiksaanwijzing
• De aanwijzingen in deze gebruiksaanwijzing
gelden voor het model STR-DN1040.
Het modelnummer vindt u in de hoek
rechtsonder op het voorpaneel. De
afbeeldingen in deze gebruiksaanwijzing
tonen het model voor Europa en kunnen
afwijken van uw model. Verschillen in
bediening worden in de gebruiksaanwijzing
aangeduid als "Alleen model Europa".
• De aanwijzingen in deze gebruiksaanwijzing
beschrijven de bediening van de ontvanger
met de bijgeleverde afstandsbediening.
U kunt echter ook de toetsen of knoppen
van de ontvanger zelf gebruiken, met
dezelfde of soortgelijke namen als die
op de afstandsbediening.
Dit product is vervaardigd door of namens
Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokyo, 108-0075 Japan. Vragen die
gerelateerd zijn aan het voldoen van het
product aan wetgeving van de Europese Unie
dienen te worden gericht aan de
gevolmachtigde vertegenwoordiger, Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Duitsland. Voor service- of
garantiezaken verwijzen wij u graag naar de
adressen die in de afzonderlijke service- of
garantiedocumenten worden gegeven.
3NL
Auteursrechten
Deze ontvanger is uitgerust met Dolby*
Digital en Pro Logic Surround en het DTS**
Digital Surround-systeem.
* Geproduceerd onder licentie van Dolby
Laboratories. Dolby, Pro Logic, Surround
EX, en het dubbele D-symbool zijn
handelsmerken van Dolby Laboratories.
** Geproduceerd onder licentie onder VS
patent(en): 5,956,674; 5,974,380;
6,226,616; 6,487,535; 7,212,872; 7,333,929;
7,392,195; 7,272,567 en andere uitgegeven
en lopende patenten in de VS en elders in
de wereld. DTS-HD, het symbool, en
DTS-HD en het symbool tezamen zijn
geregistreerde handelsmerken en DTS-HD
Master Audio is een handelsmerk van
DTS, Inc. Het product omvat software.
© DTS, Inc. Alle rechten voorbehouden.
Deze ontvanger is uitgerust met
High-Definition Multimedia Interface
(HDMI™)-technologie.
De termen HDMI en HDMI High-Definition
Multimedia Interface, en het HDMI-logo
zijn handelsmerken of geregistreerde
handelsmerken van HDMI Licensing LLC in
de VS en andere landen.
AirPlay, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano
en iPod touch zijn handelsmerken van Apple
Inc., geregistreerd in de VS en andere landen.
Alle andere handelsmerken en geregistreerde
handelsmerken zijn van de respectievelijke
eigenaren. In deze gebruiksaanwijzing, zijn ™
en ®-aanduidingen niet gespecificeerd.
"Made for iPod" en "Made for iPhone"
betekenen dat een elektronisch accessoire
speciaal is ontworpen om aan te sluiten op,
respectievelijk, een iPod of iPhone en dat de
ontwikkelaar van het accessoire verklaart dat
het voldoet aan de prestatienormen van Apple.
Apple is niet verantwoordelijk voor de werking
van dit apparaat of voor het voldoen ervan aan
de veiligheids- en overheidsvoorschriften.
Merk op dat het gebruik van dit accessoire met
een iPod of iPhone de draadloze prestaties kan
beïnvloeden.
DLNA™, het DLNA Logo en DLNA
CERTIFIED™ zijn handelsmerken,
servicemerken of kwaliteitsmerken van
de Digital Living Network Alliance.
"Sony Entertainment Network"-logo
en "Sony Entertainment Network" zijn
handelsmerken van Sony Corporation.
Wake-on-LAN is een handelsmerk van
International Business Machines Corporation
in de VS.
Windows en het Windows-logo zijn
geregistreerde handelsmerken of
handelsmerken van Microsoft Corporation
in de VS en/of andere landen.
Dit product wordt beschermd door bepaalde
intellectuele eigendomsrechten van de
Microsoft Corporation. Gebruik of distributie
van een dergelijke technologie buiten dit
product om is verboden zonder een licentie
van Microsoft of een geautoriseerde
vertegenwoordiger van Microsoft.
MPEG Layer-3 audiocoderingstechnologie
en patenten gelicenseerd door Fraunhofer IIS
en Thomson.
"x.v.Color (x.v.Colour)" en "x.v.Color
(x.v.Colour)"-logo zijn handelsmerken
van Sony Corporation.
"BRAVIA" is een handelsmerk van
Sony Corporation.
"PlayStation" is een geregistreerd handelsmerk
van Sony Computer Entertainment Inc.
"WALKMAN" en het "WALKMAN"-logo zijn
geregistreerde handelsmerken van
Sony Corporation.
MICROVAULT is een handelsmerk van
Sony Corporation.
4NL
VAIO en VAIO Media zijn geregistreerde
handelsmerken van Sony Corporation.
PARTY STREAMING en het PARTY
STREAMING-logo zijn handelsmerken
van Sony Corporation.
Het Wi-Fi CERTIFIED-logo is een
kwaliteitsmerk van de Wi-Fi Alliance.
MHL, Mobile High-Definition Link en
het MHL-logo zijn handelsmerken of
gedeponeerde handelsmerken van
MHL Licensing, LLC.
InstaPrevue™ is een handelsmerk of
geregistreerd handelsmerk van Silicon Image,
Inc. in de Verenigde Staten en andere landen.
FLAC-decoder
Copyright © 2000, 2001, 2002, 2003, 2004,
2005, 2006, 2007 Josh Coalson
Verdere verspreiding en gebruik als
bronbestand of in binaire vorm, al dan niet
met aanpassingen, is toegestaan mits er aan
de volgende voorwaarden wordt voldaan:
– Bij verdere verspreiding van de broncode
moeten de bovenstaande melding over
auteursrechten, de lijst met voorwaarden,
en de volgende disclaimer behouden
blijven.
– Bij verdere verspreiding in binaire vorm
dienen de bovenstaande melding over
auteursrechten, de lijst met voorwaarden,
en de volgende disclaimer te zijn
opgenomen in de documentatie en/of
andere materialen die worden meegeleverd
bij de verdere verdeling.
– Noch de naam van Xiph.org Foundation,
noch de namen van haar medewerkers en
donateurs mogen worden gebruikt om
producten die van deze software zijn
afgeleid aan te prijzen of te promoten,
zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming.
DEZE SOFTWARE WORDT DOOR
DE COPYRIGHTHOUDERS EN
SAMENWERKENDE PARTIJEN
GELEVERD "IN DE FEITELIJKE STAAT"
EN ER WORDT AFSTAND GEDAAN
VAN ALLE UITDRUKKELIJKE OF
GEÏMPLICEERDE GARANTIES,
INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT
TOT DE GEÏMPLICEERDE GARANTIES
VAN VERKOOPBAARHEID EN
GESCHIKTHEID VOOR EEN SPECIFIEK
DOEL. IN GEEN ENKEL GEVAL ZULLEN
DE STICHTING OF SAMENWERKENDE
PARTIJEN VERANTWOORDELIJK ZIJN
VOOR DIRECTE, INDIRECTE,
INCIDENTELE, OF BIJZONDERE
SCHADE, LETSEL, OF GEVOLGSCHADE
(INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT
HET VERKRIJGEN VAN VERVANGENDE
GOEDEREN OF DIENSTEN; VERLIES VAN
GEBRUIKSMOGELIJKHEID, GEGEVENS,
OF WINST; OF ONDERBREKING VAN DE
BEDRIJFSVOERING) WAT DE OORZAAK
OOK MOGE ZIJN EN VOLGENS ELKE
GELDENDE DEFINITIE VAN
AANSPRAKELIJKHEID, HETZIJ
CONTRACTUEEL, DOOR
RISICOAANSPRAKELIJKHEID, OF
DOOR ONRECHTMATIG HANDELEN
(WAARONDER NALATIGHEID, OF
ANDERS) OP WAT VOOR MANIER
DAN OOK VOORTKOMEND UIT HET
GEBRUIK VAN DEZE SOFTWARE,
ZELFS ALS DE MOGELIJKHEID
VAN DERGELIJKE SCHADE WORDT
BENOEMD.
5NL
Inhoudsopgave
Over deze gebruiksaanwijzing ....... 3
Bijgeleverde accessoires .................. 8
Beschrijving en positie van
onderdelen ................................. 9
Aan de slag ...................................... 20
Aansluitingen
1: De luidsprekers installeren ....... 23
2: De luidsprekers aansluiten ....... 25
3: De tv aansluiten .......................... 27
4: Andere apparaten
aansluiten ................................. 28
5: De antennes aansluiten ............. 33
6: Aansluiten op het netwerk ........ 34
De ontvanger voorbereiden
Het netsnoer aansluiten ................ 36
De ontvanger inschakelen ............ 36
De ontvanger instellen met
Easy Setup ................................ 36
De netwerkinstelling op de
ontvanger configureren .......... 38
Uitleg over bediening van
de GUI (Grafische
gebruikersinterface) ................ 42
Basisfuncties
Genieten van beeld of geluid met
de aangesloten apparatuur ..... 44
Een iPod/iPhone afspelen ............. 46
Een USB-apparaat afspelen .......... 48
Tunerfuncties
FM-/AM-radio beluisteren ........... 51
FM-/AM-radiozenders instellen
(Preselectiegeheugen) ............. 52
RDS-uitzendingen ontvangen ...... 53
6NL
Genieten van geluidseffecten
Het geluidsveld selecteren ............ 53
De equalizer aanpassen ................. 57
De functie Sound Optimizer
gebruiken ................................. 57
Het type kalibratie selecteren ....... 57
De Pure Direct-functie
gebruiken ................................. 58
Geluidsvelden naar de
standaardinstellingen
herstellen .................................. 58
Netwerkfuncties gebruiken
De netwerkfuncties op
de ontvanger ............................ 59
De server instellen .......................... 59
Genieten van de audiocontent die
op de server is opgeslagen ...... 65
Genieten van het Sony
Entertainment Network
(SEN) ........................................ 69
De PARTY STREAMING-functie
gebruiken ................................. 71
Muziek streamen vanuit
iTunes met AirPlay ................. 73
De software bijwerken ................... 74
Een zoekterm gebruiken om een
onderdeel te zoeken ................ 76
"BRAVIA" Sync-functies
Wat is "BRAVIA" Sync? ................ 77
Voorbereiden voor
"BRAVIA" Sync ....................... 78
Afspelen met één druk
op de knop ............................... 78
Geluidscontrole van
het systeem ............................... 79
Systeem uitschakelen ..................... 79
Scène selecteren ............................. 80
Home Theatre Control ................. 80
Eenvoudige afstandsbediening .... 80
Het MHL-apparaat bedienen ....... 80
De schermen die de
HDMI-videosignalen
uitsturen wisselen ................... 81
De afstandsbediening
gebruiken
De afstandsbediening
programmeren ...................... 107
De afstandsbediening
resetten ................................... 111
Aanvullende informatie
Voorzorgsmaatregelen ................ 112
Probleemoplossing ...................... 113
Technische gegevens ................... 125
Index .............................................. 129
Overige bediening
Schakelen tussen digitale
en analoge audio
(INPUT MODE) ..................... 82
Andere aansluitingen voor video/
audio-ingang gebruiken
(Ingang toewijzen) .................. 82
Een bi-versterkeraansluiting
gebruiken ................................. 84
Multi-zonefuncties gebruiken ...... 84
De fabrieksinstellingen
herstellen .................................. 87
Instellingen aanpassen
Het Settings-menu gebruiken ...... 87
Easy Setup ....................................... 90
Speaker Settings-menu ................. 90
Audio Settings-menu .................... 94
HDMI Settings-menu ................... 96
Input Settings-menu ..................... 97
Network Settings-menu ................ 98
System Settings-menu ................... 99
Ontvanger bedienen
zonder de GUI ....................... 100
7NL
Bijgeleverde accessoires
• Gebruiksaanwijzing (alleen voor model
voor Australië) (deze handleiding)
• Beknopte installatiegids (1)
• Referentiegids (1) (alleen voor modellen
voor Europa)
• Afstandsbediening (RM-AAP103) (1)
• R6-batterijen (AA-formaat) (2)
• FM-draadantenne (1)
Batterijen in de
afstandsbediening plaatsen
Plaats twee (meegeleverde) R6-batterijen
(AA-formaat) in de afstandsbediening.
Let op de juiste richting van de polen bij
het plaatsen van de batterijen.
• AM-kaderantenne (1)
Opmerkingen
• Optimalisatiemicrofoon (ECM-AC2) (1)
8NL
• Bewaar de afstandsbediening niet in een zeer
warme of vochtige omgeving.
• Gebruik geen combinatie van oude en nieuwe
batterijen.
• Gebruik geen combinatie van
mangaanbatterijen en andere typen batterijen.
• Stel de afstandsbedieningssensor niet bloot aan
direct zonlicht of andere lichtbronnen.
Hierdoor kan de werking worden verstoord.
• Als u de afstandsbediening gedurende langere
tijd niet gebruikt, moet u de batterijen
verwijderen om mogelijke schade door
batterijlekkage en corrosie te voorkomen.
• Als u de batterijen vervangt of verwijdert,
kan het zijn dat de geprogrammeerde codes
gewist zijn. Als dit het geval is, dient u de
afstandsbediening opnieuw te programmeren
(pagina 107).
• Als de ontvanger niet meer reageert op de
afstandsbediening, moet u alle batterijen
vervangen door nieuwe.
Beschrijving en positie van onderdelen
Voorpaneel
A ?/1 (aan/stand-by) (pagina 36, 58, 87)
De aanduiding boven de knop licht als
volgt op:
Groen: De ontvanger is ingeschakeld.
Oranje: De ontvanger staat in de
stand-bystand, en
– ofwel "Control for HDMI" (pagina 96),
ofwel "Network Standby" (pagina 99)
is ingesteld op "On".
– "Pass Through" is ingesteld op "On"*
of "Auto" (pagina 96)
– De ontvanger in zone 2 is
ingeschakeld (pagina 86)
Licht op als de ontvanger in standbystand staat en "Control for HDMI",
"Pass Through" en "Network Standby"
ingesteld zijn op "Off".
* Alleen voor model voor Australië.
Opmerking
Als het lampje langzaam knippert, wordt de
software bijgewerkt (pagina 74).
B SPEAKERS (pagina 38)
C TUNING MODE, TUNING +/–
Druk op TUNING MODE om een
tuner (FM/AM) te bedienen.
Druk op TUNING +/– om naar een
zender te zoeken.
D A.F.D./2CH, MOVIE, MUSIC
(pagina 44, 53, 58)
E Displaypaneel (pagina 11)
F SOUND OPTIMIZER (pagina 57)
G INPUT MODE (pagina 82)
H DIMMER
Hiermee kunt u de helderheid van het
displaypaneel in 3 niveaus instellen.
I DISPLAY (pagina 105)
J Afstandsbedieningssensor
Voor ontvangst van de signalen van de
afstandsbediening.
K PURE DIRECT (pagina 58)
De aanduiding boven de knop licht op
als de functie Pure Direct is
geactiveerd.
L MASTER VOLUME (pagina 44, 94)
M INPUT SELECTOR (pagina 38, 44, 82)
9NL
N HDMI/MHL (VIDEO 2 IN)-aansluiting
(pagina 31)
O
(USB)-poort (pagina 33)
P AUTO CAL MIC-aansluiting
Q PHONES-aansluiting
Hier kunt u een koptelefoon
aansluiten.
10NL
Aanduidingen op het displaypaneel
A Ingangsaanduiding
Gaat branden om de huidige ingang
weer te geven.
HDMI
De ontvanger herkent het apparaat
dat via een HDMI IN-aansluiting
is aangesloten.
ARC
De televisie-ingang wordt geselecteerd en
de signalen van het Audio Return
Channel (ARC) worden gedetecteerd.
COAX
Een digitaal signaal komt binnen via de
COAXIAL-aansluiting (pagina 82).
OPT
Een digitaal signaal komt binnen via de
OPTICAL-aansluiting (pagina 82).
B PARTY
Gaat branden als de functie PARTY
STREAMING wordt ingeschakeld
(pagina 71).
C S.OPTIMIZER
Gaat branden als de functie Sound
Optimizer wordt ingeschakeld
(pagina 57).
D D.C.A.C.
Licht op wanneer de meetresultaten
van de functie automatische kalibratie
worden toegepast.
E Dolby Digital Surround-aanduiding*
Het bijbehorende lampje gaat branden als
de ontvanger de desbetreffende Dolby
Digital-signalen aan het decoderen is.
Dolby Digital
TrueHD Dolby TrueHD
F DTS(-HD)-aanduiding*
Het bijbehorende lampje gaat branden
als de ontvanger de desbetreffende
DTS-signalen aan het decoderen is.
DTS
DTS
DTS-HD
DTS-HD
G Aanduiding luidsprekersysteem
(pagina 37)
H Afstemlampje
ST
Gaat branden wanneer de ontvanger
afstemt op een stereo-uitzending.
MEM
Gaat branden wanneer een
geheugenfunctie, zoals Preset Memory
(pagina 52), enz., wordt ingeschakeld.
I HDMI OUT A + B (pagina 81)
J SLEEP
Gaat branden als de Sleep Timer wordt
ingeschakeld (pagina 15).
K EQ
Gaat branden als de equalizer wordt
ingeschakeld.
L D.L.L.
Licht op als de D.L.L. (Digital Legato
Linear)-functie wordt ingeschakeld
(pagina 94).
M D.R.C.
Gaat branden als de compressie
van het dynamisch bereik wordt
geactiveerd (pagina 96).
11NL
N NEO:6
T Bekabeld LAN-aanduiding
Gaat branden als DTS Neo:6 Cinema/
Music-decodering wordt geactiveerd
(pagina 55, 55).
O Dolby Pro Logic-aanduiding
De desbetreffende aanduiding gaat
branden als de ontvanger een
Dolby Pro Logic-actie uitvoert. Deze
matrixsurround-decoderingstechnologie
kan de ingangssignalen versterken.
PL
Dolby Pro Logic
PLII
Dolby Pro Logic II
PLIIx
Dolby Pro Logic IIx
PLIIz
Dolby Pro Logic IIz
Opmerking
Afhankelijk van de instelling van het
luidsprekerpatroon kan het zijn dat deze
aanduidingen niet oplichten.
P ZONE 2
Gaat branden als de bediening in zone
2 is ingeschakeld.
Q A.P.M.
Licht op wanneer de functie A.P.M.
(automatische faseafstemming) is
ingeschakeld.
U kunt de functie A.P.M. (automatische
faseafstemming) alleen instellen in de
functie DCAC (automatische kalibratie
digitale cinema) (pagina 92).
R UPDATE
Licht op als er nieuwe software
beschikbaar is (pagina 74).
S Aanduiding signaalsterkte draadloos
LAN
Licht op om aan te geven hoe sterk het
signaal van het draadloos LAN is
(pagina 40, 42).
Geen signaal.
De signaalsterkte is zwak.
De signaalsterkte is gemiddeld.
De signaalsterkte is goed.
12NL
Lampje gaat branden als de LAN-kabel
is aangesloten.
U USB
Licht op als een iPod/iPhone of USBapparaat wordt gedetecteerd.
* Als u een Dolby Digital- of DTS-schijf wilt
afspelen, zorg er dan voor dat u een digitale
verbinding hebt gemaakt en dat "INPUT
MODE" niet ingesteld is op "ANALOG"
(pagina 82) of "2ch Analog Direct" niet
geselecteerd is.
Achterpaneel
A DIGITAL INPUT/OUTPUT-gedeelte
E SPEAKERS-gedeelte (pagina 25)
HDMI IN/OUT*aansluitingen (pagina 27, 30)
OPTICAL IN-aansluitingen
(pagina 27, 32)
COAXIAL IN-aansluiting
(pagina 32)
B TUNER-gedeelte
FM ANTENNA-aansluiting
(pagina 33)
F AUDIO INPUT/OUTPUT-gedeelte
Wit (L)
Rood (R)
Zwart
SUBWOOFER
OUT-aansluitingen
(pagina 25)
AM ANTENNAaansluitingen (pagina 33)
ZONE 2 OUTaansluitingen
(pagina 85)
C Bedieningsaansluitingen voor
apparaten van Sony en andere
externe apparaten
IR REMOTE IN/OUTaansluitingen (pagina 85)
D NETWORK-gedeelte
AUDIO INaansluitingen
(pagina 32)
G VIDEO INPUT/OUTPUT-gedeelte
(pagina 27, 32)
Geel
VIDEO IN/OUT*aansluitingen
LAN-poort** (pagina 35)
Antenne voor draadloos
LAN (pagina 35)
13NL
H COMPONENT VIDEO INPUT/OUTPUTgedeelte (pagina 27, 32)
Groen (Y)
Blauw (PB)
Y, PB, PR IN/OUT*aansluitingen
Rood (PR)
* U dient de HDMI OUT- of MONITOR OUTaansluiting op uw televisie aan te sluiten om
de als invoer geselecteerde beelden te kunnen
bekijken (pagina 27).
** Deze poort kunt u ook gebruiken voor
onderhoud en service (pagina 99).
14NL
Afstandsbediening
Gebruik de bijgeleverde afstandsbediening
om de ontvanger en andere apparatuur te
bedienen. De afstandsbediening is vooraf
geprogrammeerd om Sony audio-/
videoapparatuur te bedienen. U kunt de
afstandsbediening ook programmeren
om apparaten te bedienen anders dan
die van Sony. Voor meer informatie, zie
"De afstandsbediening programmeren"
(pagina 107).
RM-AAP103
A ?/1 (aan/stand-by)
Met deze toets schakelt u de ontvanger
in of zet u hem in de stand-bystand.
Als u op ZONE (T) drukt om de
afstandsbediening over te schakelen
naar de zone 2-stand, kunt u de stroom
voor zone 2 met ?/1 aan- of uitzetten
(pagina 86).
Energie besparen in de stand-bystand
Als "Control for HDMI", "Pass
Through" en "Network Standby"
op "Off" zijn ingesteld en de ontvanger
in zone 2 is uitgeschakeld.
B AV ?/11) (aan/stand-by)
Schakelt de audio-/videoapparatuur
waaraan de afstandsbediening
is toegewezen in of uit.
Druk op TV (U) en dan op AV ?/1
om de televisie aan of uit te zetten.
Opmerking
De functie van AV ?/1 wordt automatisch
gewijzigd wanneer u op de ingangstoetsen
(E) drukt.
C SLEEP
Druk op AMP (4) en vervolgens
op SLEEP om in te stellen dat de
ontvanger na een aangegeven
tijdsduur automatisch uitschakelt.
Wanneer u op SLEEP drukt, wordt het
display als volgt gewijzigd:
0:30:00 t 1:00:00 t 1:30:00 t
2:00:00 t OFF
Tips
• Druk op SLEEP als u de resterende tijd
voordat de ontvanger wordt uitgeschakeld
wilt controleren . De resterende tijd wordt
in het displaypaneel weergegeven.
• Deze functie wordt geannuleerd wanneer
u de volgende handelingen uitvoert.
–U drukt nogmaals op SLEEP.
–De software van de ontvanger wordt
bijgewerkt.
–U drukt op ?/1.
TV INPUT
Druk op TV (U) en vervolgens op
TV INPUT om het ingangssignaal
te selecteren (televisie-ingang of
video-ingang).
D AMP
Deze optie schakelt de bediening van
de ontvanger in voor de hoofdzone
(pagina 105).
E Ingangstoetsen2)
Met deze toetsen kunt u de apparatuur
selecteren die u wilt gebruiken. Wanneer
u op een van de ingangstoetsen drukt,
wordt de ontvanger ingeschakeld.
De ingangstoetsen zijn vooraf ingesteld
om automatisch apparatuur van Sony
te bedienen wanneer u deze selecteert.
U kunt de afstandsbediening
programmeren om apparaten
anders dan die van Sony te bedienen.
Dit doet u door de stappen in
"De afstandsbediening programmeren"
te doorlopen op pagina 107.
F HDMI OUTPUT (pagina 81)
G Cijfer-/teksttoetsen1)2)
Druk op deze toets om
– voorkeurszenders in te stellen en
hierop af te stemmen (pagina 52).
– tracknummers te selecteren. Druk op
0/10 om tracknummer 10 te selecteren.
– kanaalnummers te selecteren.
– de letters (ABC, DEF, etc.) te
selecteren.
– @ of leestekens (!, ?, enz.) of andere
symbolen (#, %, enz.) te selecteren
wanneer u tekens voor
netwerkfuncties wilt invoeren.
Druk op TV (U) en vervolgens op
de cijfertoetsen om de tv-kanalen
te selecteren.
ENT (ENTER)1)
Voert de waarde in nadat met de
cijfertoetsen een kanaal, schijf of
muzieknummer is geselecteerd.
CHARACTER
Selecteert het tekentype voor
netwerkfuncties.
Telkens als u op CHARACTER drukt,
wijzigt het tekentype als volgt:
"abc" (kleine letters) t "ABC"
(hoofdletters) t "123" (cijfers)
15NL
CLR (CLEAR)1)
TUNING +/–
Druk op deze toets om
– een letter van de netwerkfuncties te
verwijderen.
– een fout ongedaan te maken wanneer
u op de verkeerde cijfer-/teksttoets
drukt.
Met deze toets kunt u een zender zoeken.
D.TUNING2)
Met deze toets roept u de stand
handmatig afstemmen op.
PARTY START/CLOSE
-/--1)
Start of sluit een PARTY (pagina 72).
Selecteert de wijze waarop een kanaal
wordt ingevoerd, met een cijfer of twee
cijfers.
Druk op TV (U) en vervolgens op -/-om de invoermodus voor tv-kanalen
te selecteren.
PARTY JOIN/LEAVE
Doet mee aan of verlaat een PARTY
(pagina 72).
(gids)1)
>101)
Druk op TV (U) en vervolgens op
(gids) om de programmagids op het
scherm weer te geven.
Selecteert muzieknummers hoger dan 10.
REPEAT1)
INPUT MODE (pagina 82)
H AMP MENU
Speelt een muzieknummer of een map
herhaaldelijk af.
Met deze toets kunt u het menu
weergeven om de ontvanger te
bedienen (pagina 100).
1)
1)
I
, V/v/B/b
Druk op V/v/B/b om de
menuonderdelen te selecteren.
Druk vervolgens op
om de selectie
in te voeren of te bevestigen.
SHUFFLE1)
J OPTIONS1)
Hiermee kunt u onderdelen van de
optiemenu‘s weergeven en selecteren.
Druk op TV (U) en vervolgens op
OPTIONS om de opties voor de
televisiefunctie weer te geven.
K HOME1)
Toont het menu van de audio-/
videoapparatuur die momenteel door
de afstandsbediening wordt bediend.
Druk bijvoorbeeld op AMP (4)
en vervolgens op HOME om het
startmenu weer te geven (pagina 43).
Druk op de ingangstoetsen (E) en
vervolgens op HOME om het menu
weer te geven van het apparaat dat
u wilt bedienen.
L ./>1), m/M1), N1)2), X1), x1)
Overslaan, achteruit/vooruit, afspelen,
pauze, stop.
PRESET +/–1)
Met deze toets kunt u voorkeurszenders
of -kanalen selecteren.
16NL
Speelt een track of een map in
willekeurige volgorde af.
M PROG +/–1)2)
Druk op TV (U) en druk vervolgens
op PROG +/– om naar de vooraf
ingestelde tv-kanalen te zoeken.
SOUND FIELD +/–2)
Met deze toets kunt u een geluidsveld
selecteren (pagina 53).
N ALPHABET SEARCH
Zoekt naar een item met behulp van
een zoekterm (pagina 76).
ALPHABET PREVIOUS
Een eerder onderdeel zoeken.
ALPHABET NEXT
Een volgend onderdeel zoeken.
PREVIEW (HDMI)
Selecteert de functie "Preview for HDMI".
Schakelt een live beeld-in-beeldvoorbeeld in van HDMI-ingangen die
op deze ontvanger zijn aangesloten.
Druk herhaaldelijk op V/v om elk
voorbeeld van de HDMI-ingang te
selecteren en druk vervolgens op om
de selectie in te voeren of te bevestigen.
(Deze functie is mogelijk door de
Silicon Image InstaPrevue™technologie)
Opmerking
Q
Met deze toets kunt u het volume
van alle luidsprekers tegelijkertijd
aanpassen.
Druk op TV (U) en vervolgens op
+/– om het volume van de tv
aan te passen.
De functie "Preview for HDMI" is
beschikbaar voor de ingangen HDMI BD,
DVD, GAME en VIDEO 2.
Tips
• Deze functie werkt niet in de volgende
gevallen:
– De apparatuur is niet aangesloten
op de HDMI-aansluiting.
– De apparatuur die op de ondersteunde
HDMI-aansluiting is aangesloten is niet
ingeschakeld.
– De huidige ingang is geen HDMI-ingang.
– Wanneer Fast View op Off is ingesteld.
– Wanneer een niet-ondersteunde
HDMI-video-indeling (480i, 576i, 4K,
sommige 3D-videosignalen, sommige
videocamerasignalen of VGA-signalen)
binnen komt.
• Het beeld-in-beeldvoorbeeld wordt zwart
wanneer 4K- of sommige 3D-videosignalen
binnenkomen.
R RETURN O1)
Met deze toets kunt u terugkeren naar
het vorige menu of het menu afsluiten,
terwijl het menu of de on-screen-gids
op het televisiescherm wordt
weergegeven.
Druk op TV (U) en vervolgens op
RETURN O om terug te keren naar
het vorige menu van de Sony-tv.
S DISPLAY1)
Informatie op het displaypaneel
bekijken.
Druk op TV (U) en druk vervolgens
op DISPLAY om informatie van de
tv weer te geven.
TOP MENU1)
Opent of sluit het hoofdmenu van de
BD-ROM of DVD.
POP UP/MENU1)
T ZONE (pagina 86)
U TV
Wijzigt de functie van de
afstandsbedieningstoets om de
toetsen met gele opdruk te activeren.
Opent of sluit het pop-upmenu van de
BD-ROM of het menu van de DVD.
O iPhone CTRL
Activeert de bedieningsmodus
van de iPod/iPhone, wanneer
u een iPod/iPhone gebruikt.
MEMORY
Met deze toets slaat u tijdens het
gebruik van de tuner een zender op.
P
(dempen)1)
Met deze toets kunt u tijdelijk het
geluid dempen. Druk nogmaals op
de toets om het geluid te herstellen.
Druk op TV (U) en druk vervolgens
op
om de functie in te schakelen
waarmee het geluid van de televisie
wordt gedempt.
(volume) +/–1)
V RM SET UP
Hiermee kan de afstandsbediening
worden geprogrammeerd (pagina 107).
W PURE DIRECT (pagina 58)
1)
Zie de tabel op pagina 18 en 19 voor informatie
over de toetsen die u kunt gebruiken om elk
apparaat te bedienen.
2)
De toetsen VIDEO 2, 5, N/D.TUNING
en PROG +/SOUND FIELD + hebben
voelstippen. Gebruik de voelstippen als
referentiepunt wanneer u de ontvanger bedient.
Opmerkingen
• De bovenstaande uitleg is slechts een voorbeeld.
• Afhankelijk van het model van uw aangesloten
apparatuur kunnen sommige functies, die in dit
gedeelte worden besproken, mogelijk niet
worden bediend met de bijgeleverde
afstandsbediening.
17NL
Andere Sony-apparatuur bedienen
Naam
TV
Video- DVD-speler, Blu-ray
HDDrecorder DVD/VCR- Disc-speler recorder
combo
PSX
Video-cdspeler, ldspeler
B AV ?/1
z
z
z
z
z
z
z
G Cijfertoetsen
z
z
z
z
z
z
z
ENT (ENTER)
z
z
z
z
z
z
zb)
z
z
CLR (CLEAR)
z
-/--
z
z
z
>10
I V/v/B/b,
z
J OPTIONS
z
K HOME
z
z
L ./>
z
m/M
N, X, x
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
za)
z
z
z
PRESET +/–
(gids)
z
zc)
REPEAT
zc)
SHUFFLE
M PROG +/–
z
N TOP MENU, POP UP/
MENU
P
(dempen)
z
Q
(volume) +/–
z
R RETURN O
z
S DISPLAY
z
a)
Alleen dvd-speler.
b)
Alleen ld-speler.
c) Alleen video-cd-speler.
18NL
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
Naam
Digitale Cassettedeck DAT-deck CD-speler,
satellietA/B
MD-deck
ontvanger
of
ontvanger
Digitale
kabel-TVaansluiting
DSS
B AV ?/1
z
z
z
z
z
G Cijfertoetsen
z
z
z
z
z
z
ENT (ENTER)
z
z
z
z
z
z
z
z
z
CLR (CLEAR)
-/--
z
>10
I V/v/B/b,
z
z
J OPTIONS
z
z
K HOME
z
z
L ./>
z
z
PRESET +/–
z
z
zd)
z
z
z
m/M
z
z
z
z
N, X, x
z
z
z
z
(gids)
z
zd)
z
z
z
REPEAT
z
SHUFFLE
M PROG +/–
N TOP MENU, POP UP/
MENU
P
(dempen)
Q
(volume) +/–
R RETURN O
z
z
z
S DISPLAY
z
z
z
zd)
z
z
d) Alleen deck B.
19NL
Aan de slag
Door eenvoudig de onderstaande stappen te volgen kunt u genieten van de audio-/
videoapparatuur die op de ontvanger is aangesloten.
Zorg ervoor dat de stekker van het netsnoer uit het stopcontact is getrokken voordat
u de kabels aansluit.
De luidsprekers installeren en aansluiten
(pagina 23, 25)
De tv en andere apparatuur aansluiten
(pagina 27, 28)
De beeldkwaliteit is afhankelijk van de gebruikte
aansluiting. Zie de onderstaande afbeelding.
Selecteer de aansluiting overeenkomstig de
aansluitingen van uw apparatuur.
U kunt het beste uw apparatuur aansluiten
via een HDMI-verbinding, mits de apparatuur
over HDMI-aansluitingen beschikt.
Digitaal
Analoog
Beeld van hoge kwaliteit
De ontvanger voorbereiden
Zie "Het netsnoer aansluiten" (pagina 36) en
"De ontvanger inschakelen" (pagina 36).
De ontvanger instellen
Zie "De ontvanger instellen met Easy Setup"
(pagina 36).
20NL
De instellingen van de audio-uitgang
instellen voor de aangesloten apparatuur
Om meerkanaals digitale audio uit te sturen,
dient u de instelling van de digitale audiouitgang te controleren voor de aangesloten
apparatuur.
Voor een Sony Blu-ray Disc-speler dient u te
controleren of "Audio (HDMI)", "BD Audio
MIX Setting", "Dolby Digital/DTS", "Dolby
Digital" en "DTS" respectievelijk zijn ingesteld
op "Auto", "Off", "Bitstream", "Dolby Digital" en
"DTS" (vanaf 1 augustus 2012).
Nadat u de ontvanger met een HDMI-kabel op
een PlayStation 3 hebt aangesloten, selecteert
u "Audio Output Settings" in "Sound Settings"
en selecteert u "HDMI" en "Automatic" (bij
systeemsoftware met versie 4.21).
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing die bij de
aangesloten apparatuur is geleverd voor meer
informatie.
Functie voor het converteren van videosignalen
De ontvanger is uitgerust met een functie voor het converteren van videosignalen.
Videosignalen en componentvideosignalen kunnen als HDMI-videosignalen worden
uitgestuurd. Als standaardinstelling worden videosignalen die door de aangesloten
apparatuur worden ingevoerd, uitgevoerd zoals met vaste pijlen wordt weergegeven
in de tabel.
INPUT-aansluiting
OUTPUT-aansluiting
HDMI IN
HDMI OUT
COMPONENT VIDEO IN
COMPONENT VIDEO MONITOR OUT
VIDEO IN
MONITOR OUT
: Hetzelfde type signaal wordt uitgestuurd als dat van het ingangssignaal.
: Videosignalen worden opgeconverteerd en uitgestuurd (tot 4K).
Opmerkingen over het
converteren van videosignalen
• Als videosignalen van een videorecorder,
enz., op deze ontvanger worden
opgeconverteerd en vervolgens bekeken
op uw televisie, vervormt het beeld op
het televisiescherm horizontaal of wordt
er helemaal geen beeld weergegeven.
Dit hangt af van de uitgang van het
videosignaal.
• Indien u gebruik maakt van een
circuit voor beeldverbetering met uw
videorecorder, dan kan dit invloed hebben
op de conversie van het videosignaal.
Het is aanbevolen om deze functie uit
te schakelen op uw videorecorder.
• De uitvoer van een geconverteerd
HDMI-beeld ondersteunt geen "x.v.Color
(x.v.Colour)", Deep Color (Deep Colour)
en 3D.
• HDMI-videosignalen kunnen niet
worden geconverteerd naar
componentvideosignalen en
videosignalen.
• Componentvideosignalen kunnen niet
worden opgeconverteerd.
21NL
Digitale audioformaten ondersteund door de ontvanger
Welke digitale audioformaten de ontvanger kan decoderen is afhankelijk van de digitale
audioaansluitingen voor de aangesloten apparatuur. Deze ontvanger ondersteunt de
volgende audioformaten.
Audioformaat
[Display]
Maximaal aantal
kanalen
Aansluiting tussen de afspeelapparatuur
en de ontvanger
COAXIAL/OPTICAL
HDMI
5.1
a
ac)
Dolby Digital EX
[DOLBY D EX]
6.1
a
ac)
Dolby Digital Plusa)
[DOLBY D +]
7.1
×
ac)
Dolby TrueHDa)
[DOLBY HD]
7.1
×
a
DTS
[DTS]
5.1
a
ac)
DTS-ES
[DTS-ES]
6.1
a
ac)
DTS 96/24
[DTS 96/24]
5.1
a
ac)
DTS-HD
High Resolution Audioa)
[DTS-HD HR]
7.1
×
ac)
DTS-HD
Master Audioa)b)
[DTS-HD MA]
7.1
×
a
DSDa)
[DSD]
5.1
×
a
Meerkanaals lineaire PCMa)
[PCM]
7.1
×
ac)
Dolby Digital
[DOLBY D]
a) Audiosignalen worden in een ander formaat uitgevoerd als de afspeelapparatuur niet overeenkomt
met het formaat. Voor meer informatie zie de gebruiksaanwijzing van de afspeelapparatuur.
Signalen met een bemonsteringsfrequentie die hoger is dan 96 kHz, worden afgespeeld op
96 kHz of 88,2 kHz.
c)
Deze formaten worden ondersteund door MHL wanneer u een een MHL-compatibel bronapparaat
aansluit op de HDMI/MHL (VIDEO 2 IN)-aansluiting.
b)
22NL
1: De luidsprekers installeren
Op deze ontvanger kunt u maximaal een
7.2-kanaalsysteem (7 luidsprekers en
2 subwoofers) aansluiten.
Voorbeeld van een opstelling van
het luidsprekersysteem
A Voorluidspreker (Links)
B Voorluidspreker (Rechts)
C Middenluidspreker
D Surroundluidspreker (Links)
E Surroundluidspreker (Rechts)
F Surround-achterluidspreker (Links)*
G Surround-achterluidspreker (Rechts)*
H Hoge voorluidspreker (Links)*
I Hoge voorluidspreker (Rechts)*
J Subwoofer
7.1-kanaals luidsprekersysteem
met surround-achterluidsprekers
U kunt genieten van een zeer getrouwe
weergave van DVD of Blu-ray Disc geluid,
opgenomen met software in het 6.1-kanaal
of 7.1-kanaal formaat.
• Plaatsing 6.1-kanaals luidspreker
Plaats de surround-achterluidspreker
achter de luisterpositie.
• Plaatsing 7.1-kanaals luidspreker
Plaats de surround-achterluidspreker
zoals aangegeven in de afbeelding
hieronder. De hoek A zou hetzelfde
moeten zijn.
* U kunt de surround-achterluidsprekers en
hoge voorluidsprekers niet gelijktijdig
gebruiken.
5.1-kanaals luidsprekersysteem
U hebt vijf luidsprekers (twee
voorluidsprekers, een middenluidspreker
en twee surroundluidsprekers) en een
subwoofer nodig, om volledig te kunnen
genieten van een theaterachtig
meerkanaals surround sound.
23NL
Aansluitingen
Aansluitingen
7.1-kanaals luidsprekersysteem
met hoge voorluidsprekers
U kunt genieten van verticale
geluidseffecten als u twee extra
hoge voorluidsprekers aansluit.
Plaats de hoge voorluidsprekers
– in een hoek van 25° tot 35°.
– qua hoogte in een hoek van tussen de
15° en 25°.
20˚ ± 5˚
Tip
Aangezien de subwoofer geen hoge directionele
signalen uitstuurt, kunt u de subwoofer plaatsen
waar u maar wilt.
24NL
2: De luidsprekers aansluiten
Middenluidspreker
Surroundluidspreker
Rechts
Links
B
A
A
B
Rechts
Subwoofer*
B
B
Links
Surround achter/Bi-versterker/
Hoge voorluidspreker/
Voorluidspreker B **
Rechts
Links
A-voorluidspreker
A Mono-audiokabel (niet bijgeleverd)
B Luidsprekerkabel (niet bijgeleverd)
25NL
Aansluitingen
Zorg ervoor dat de stekker van het netsnoer uit het stopcontact is getrokken voordat u de
kabels aansluit.
*
Als u een subwoofer aansluit met een
automatische stand-byfunctie, schakel deze
functie dan uit als u films gaat kijken. Als de
automatische stand-byfunctie is ingeschakeld,
schakelt de subwoofer automatisch, afhankelijk
van het niveau van het ingangssignaal, over naar
de stand-bystand, en kan het zijn dat het geluid
niet wordt uitgestuurd.
** Opmerkingen over de SPEAKERS
SURROUND BACK/BI-AMP/FRONT
HIGH/FRONT B-aansluitingen.
– Als u slechts één surroundachterluidspreker aansluit, sluit deze dan
op de L van deze aansluitingen aan.
– Als u een extra voorluidsprekersysteem hebt,
kunt u het op deze aansluitingen aansluiten.
Wijs de SPEAKERS SURROUND BACK/BIAMP/FRONT HIGH/FRONT Baansluitingen toe aan de "Front B Speakers",
met behulp van "Speaker Connection" in het
menu Speaker Settings (pagina 92). Met de
SPEAKERS-toets op de ontvanger kunt u het
gewenste voorluidsprekersysteem selecteren
(pagina 37).
– U kunt met de bi-versterkeraansluiting de
voorluidsprekers aansluiten op deze
aansluiting (pagina 26).
Wijs de SPEAKERS SURROUND BACK/
BI-AMP/FRONT HIGH/FRONT
B-aansluitingen toe aan "Bi-Amplifier
Connection", met behulp van "Speaker
Connection" in het menu Speaker Settings
(pagina 92).
Opmerking
Nadat u uw luidspreker geïnstalleerd en aangesloten
hebt, dient u het gewenste luidsprekerpatroon te
selecteren met "Speaker Connection" in het Speaker
Settings-menu (pagina 92).
26NL
Bi-versterkeraansluiting
Als u geen surround-achterluidsprekers
en hoge voorluidsprekers gebruikt,
kunt u de voorluidsprekers met een
bi-versterkeraansluiting aansluiten op de
SPEAKERS SURROUND BACK/BI-AMP/
FRONT HIGH/FRONT B-aansluitingen.
Voorluidspreker
(Rechts)
Voorluidspreker
(Links)
Sluit de aansluitingen op de Lo (of Hi)zijde van de voorluidsprekers aan op de
SPEAKERS FRONT A-aansluitingen en
sluit de aansluitingen op de Hi (of Lo)-zijde
van de voorluidsprekers aan op de
SPEAKERS SURROUND BACK/BI-AMP/
FRONT HIGH/FRONT B-aansluitingen.
Zorg ervoor dat de metalen fittingen van
Hi/Lo, die op de luidsprekers zijn bevestigd,
van de luidsprekers zijn verwijderd. Zo
voorkomt u een storing van de versterker.
Nadat u de bi-versterkerverbinding hebt
aangelegd, wijst u de SPEAKERS
SURROUND BACK/BI-AMP/FRONT
HIGH/FRONT B-aansluitingen toe aan
"Bi-Amplifier Connection" met behulp van
"Speaker Connection" in het menu Speaker
Settings (pagina 92).
3: De tv aansluiten
TV
Videosignalen
Audiosignalen
of
A
Audio/video-signalen
of
B
C**
A Componentvideokabel (niet bijgeleverd)
B Videokabel (niet bijgeleverd)
C Audiokabel (niet bijgeleverd)
D Optisch digitale kabel (niet bijgeleverd)
E HDMI-kabel (niet meegeleverd)
D**
E*
Aanbevolen aansluiting
Alternatieve aansluiting
Sony raadt u aan om een goedgekeurde
HDMI-kabel of een HDMI-kabel van
Sony te gebruiken.
27NL
Aansluitingen
U kunt beelden van de geselecteerde ingang bekijken wanneer u de HDMI OUT- of
MONITOR OUT-aansluiting op een tv aansluit. U kunt deze ontvanger bedienen met een
GUI (grafische gebruikersinterface). GUI is alleen voor HDMI OUT A en HDMI OUT B.
Zorg ervoor dat de stekker van het netsnoer uit het stopcontact is getrokken voordat u de
kabels aansluit.
Om te kunnen genieten van
tv-uitzendingen in meerkanaals
uitgezonden surroundsound
met de ontvanger
* Als uw televisie de functie Audio Return
Channel (ARC) ondersteunt, sluit u E aan.
Stel Control for HDMI in op On in het menu
HDMI Settings (pagina 78). Als u een ander
audiosignaal wilt selecteren dan dat via een
HDMI-kabel (bijv. via een optisch digitale
kabel of een audiokabel), dient u van audioingangsmodus te wisselen met behulp van
INPUT MODE (pagina 82).
**Als uw televisie de functie ARC niet
ondersteunt, sluit u C of D aan.
Zorg ervoor dat u het volume van de televisie
uitschakelt of de functie voor het dempen
van het geluid van de televisie activeert.
Opmerkingen
• Sluit een televisiemonitor of projector
aan op de HDMI TV OUT- of MONITOR
OUT-aansluiting van de ontvanger.
• Afhankelijk van de status van de verbinding
tussen de televisie en de antenne, kan het beeld
op het televisiescherm vervormd zijn. In dit
geval dient u de antenne verder uit de buurt
van de ontvanger te plaatsen.
• Als u optisch digitale kabels aansluit, steekt
u de stekkers er recht in totdat ze vastklikken.
• Buig de optisch digitale kabels niet en bind ze
ook niet vast.
Tips
• Alle digitale audio-aansluitingen zijn
compatibel met de bemonsteringsfrequenties
32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz en 96 kHz.
• De ontvanger heeft een videoconversiefunctie.
Voor meer informatie, zie "Functie voor het
converteren van videosignalen" (pagina 21).
• Als u de audio-uitgang van de televisie aansluit
op de TV IN-aansluitingen van de ontvanger
om het televisiegeluid van de luidsprekers die
op de ontvanger zijn aangesloten uit te sturen,
dient u de audio-uitgang van de televisie in
te stellen op "Fixed" als u kunt kiezen tussen
"Fixed" of "Variable".
28NL
Naar het geluid van de televisie
luisteren
Als uw televisie de functie Geluidscontrole
van het systeem niet ondersteunt, dient u in
het HDMI Settings-menu "Audio Out" in te
stellen op "TV+AMP" (pagina 96).
4: Andere apparaten
aansluiten
HDMI-aansluiting gebruiken
High-Definition Multimedia Interface
(HDMI) is een interface die video- en
audiosignalen in digitaal formaat verstuurt.
Als u uw compatibele Sony "BRAVIA" Syncapparatuur met HDMI-kabels aansluit, kan de
apparatuur gemakkelijker worden bediend.
Zie ""BRAVIA" Sync-functies" (pagina 77).
HDMI-functies
• Digitale audiosignalen die door HDMI
worden verzonden, kunnen uitgestuurd
worden door de luidsprekers die op de
ontvanger zijn aangesloten. Dit signaal
ondersteunt Dolby Digital, DTS, DSD
en lineaire PCM. Voor meer informatie,
zie "Digitale audioformaten ondersteund
door de ontvanger" (pagina 22).
• De ontvanger kan bij een HDMIaansluiting meerkanaals lineaire PCM
(tot 8 kanalen) ontvangen met een
bemonsteringsfrequentie van 192 kHz
of lager.
• De invoer van analoge videosignalen naar
de VIDEO-aansluiting of COMPONENT
VIDEO-aansluitingen van de ontvanger
kunnen als HDMI-signalen worden
uitgestuurd (pagina 21). Er worden geen
audiosignalen via de HDMI OUTaansluitingen uitgestuurd zolang het
beeld wordt geconverteerd.
Opmerking over HDMIaansluitingen
• Afhankelijk van de televisie of de
videoapparatuur, kan het zijn dat 4K- of
3D-beelden niet worden weergegeven.
Controleer de HDMI-video-indelingen
die door de ontvanger worden
ondersteund (pagina 126).
• Zie de gebruiksaanwijzing van ieder
aangesloten apparaat voor meer informatie.
Kabels aansluiten
• U kunt beter geen HDMI-DVIconversiekabel gebruiken. Als u een
HDMI-DVI-conversiekabel aansluit op
een DVI-D-apparaat, kan het zijn dat het
geluid en/of beeld niet wordt weergegeven.
Als het geluid niet correct wordt
weergegeven, sluit u aparte audiokabels of
digitale aansluitkabels aan. Wijs vervolgens
de ingangsaansluitingen opnieuw toe. Voor
meer informatie, zie "Andere aansluitingen
voor video/audio-ingang gebruiken
(Ingang toewijzen)" (pagina 82).
• Als u optisch digitale kabels aansluit,
steek dan de stekkers er recht in totdat
u een klik hoort.
• Buig de optisch digitale kabels niet en
bind ze ook niet vast.
Tip
Alle digitale audioaansluitingen zijn compatibel
met de bemonsteringsfrequenties 32 kHz,
44,1 kHz, 48 kHz en 96 kHz.
U wilt diverse digitale apparatuur
aansluiten, maar u kunt geen
vrije ingang vinden
Zie "Andere aansluitingen voor video/
audio-ingang gebruiken (Ingang
toewijzen)" (pagina 82).
Videosignalen converteren
Deze ontvanger is uitgerust met een functie
voor het converteren van videosignalen.
Voor meer informatie, zie "Functie voor
het converteren van videosignalen"
(pagina 21).
• Zorg ervoor dat de stekker van het
netsnoer uit het stopcontact is getrokken
voordat u de kabels aansluit.
• Het is niet nodig om alle kabels aan te
sluiten. Sluit het geheel aan overeenkomstig
de beschikbaarheid van de aansluitingen op
de aangesloten apparatuur.
• Gebruik een High Speed HDMI-kabel.
Als u een Standard HDMI-kabel
gebruikt, worden 1080p-, Deep Color(Deep Colour-), 4K- of 3D-beelden
mogelijk niet correct weergegeven.
29NL
Aansluitingen
• Deze ontvanger ondersteunt audio
met een hoge bitsnelheid (DTS-HD
Master Audio, Dolby TrueHD), Deep
Color- (Deep Colour-), "x.v.Color(x.v.Colour-)", 4K- en 3D-uitzendingen.
• Om van 3D-beelden te kunnen genieten,
moet u de 3D-compatibele televisie en
videoapparatuur (Blu-ray Disc-speler,
Blu-ray Disc-recorder, PlayStation 3, enz.)
met High Speed HDMI-kabels aansluiten
op de ontvanger, een 3D-bril opzetten en
de 3D-compatibele content afspelen.
• Om van 4K-beelden (HDMI BD-,
GAME- en VIDEO 1-ingang) te genieten,
sluit u de 4K-compatibele tv en
videoapparatuur (Blu-ray Disc-speler,
enz.) met High Speed HDMI-kabels
aan op de ontvanger. Vervolgens kunt
u de 4K-compatibele inhoud afspelen.
• U kunt HDMI BD-, DVD-, GAMEen VIDEO 2-invoer in een beeld-inbeeldvoorbeeld weergeven.
Apparatuur met HDMI-aansluitingen aansluiten
Als uw apparatuur geen HDMI-aansluiting heeft, raadpleegt u pagina 32.
Spelconsole
Blu-ray Disc-speler
Dvd-recorder
PlayStation 3
Videorecorder
Audio/video
-signalen
Audio/video
-signalen
Audio/video
-signalen
Audio/video
-signalen
Audio/video
-signalen
A
A
A
A
A
A HDMI-kabel (niet meegeleverd)
A
A
Audio/video
-signalen
Audio/video
-signalen
Satelliettuner, kabel- Super Audio CD-speler,
cd-speler
tv-tuner
30NL
Sony raadt aan dat u een goedgekeurde
HDMI-kabel of een HDMI-kabel van
Sony gebruikt.
Opmerkingen
Aansluitingen
• Deze HDMI-verbinding is een voorbeeld.
U kunt elk type HDMI-apparatuur aansluiten
op elke HDMI-ingang, waaronder de HDMIingang op het voorpaneel.
• SA-CD-, cd- en BD-invoeren kennen een betere
geluidskwaliteit. Als u een betere geluidskwaliteit
nodig hebt, sluit u uw apparatuur aan op deze
aansluitingen en selecteert u deze als ingang.
• Zorg ervoor dat u de standaardinstelling van de
ingangstoets op de afstandsbediening wijzigt,
zodat u de toets kunt gebruiken voor de
aangesloten apparatuur. Voor meer informatie,
zie "De afstandsbediening programmeren"
(pagina 107).
• U kunt de ingang een nieuwe naam geven,
zodat deze kan worden weergegeven op het
displaypaneel van de ontvanger. Zie "Name"
in het menu Input Settings voor meer
informatie (pagina 97).
of
A
B
MHL-aansluiting gebruiken
Wat is MHL?
MHL (Mobile High-Definition Link) is een
interface voor HD-video en digitale audio.
Met deze interface kunnen mobiele telefoons
en draagbare apparaten op HD-tv‘s of andere
home-entertainmentproducten worden
aangesloten. MHL kan 1080p HD-video
en digitale audiosignalen ondersteunen,
en tegelijkertijd het mobiele apparaat van
stroom voorzien. Ook is het mogelijk om
de afstandsbediening van de tv of andere
home-entertainmentproducten te gebruiken
om de mobiele telefoon te bedienen en
inhoud op de telefoon te openen (pagina 80).
Een mobiel apparaat dat MHL
(Mobile High-Definition Link)
ondersteunt aansluiten om
audio/video-inhoud te openen
A MHL-kabel (niet bijgeleverd)
Gebruik een kabel die voldoet aan MHL2.
Sony raadt aan dat u een MHL-kabel van
Sony gebruikt.
B Rechtstreekse aansluiting MHL-apparaat (niet
bijgeleverd)
Opmerkingen
• Een MHL-compatibel mobiel apparaat wordt
opgeladen wanneer het is aangesloten op de
HDMI/MHL (VIDEO 2 IN)-aansluiting van de
ontvanger terwijl de ontvanger is ingeschakeld.
• U kunt de VIDEO 2-ingang een nieuwe naam
geven, zodat deze kan worden weergegeven op
het displaypaneel van de ontvanger. Zie "Name"
in het menu Input Settings voor meer
informatie (pagina 97).
Deze ontvanger bevat MHL 2-technologie.
31NL
Apparatuur met andere aansluitingen dan HDMIaansluitingen aansluiten
Satelliettuner, kabel-tv-tuner
Audiosignalen
Videosignalen
of
A
E
*
C
C
D
B
of
Audiosignalen
Dvd-recorder
32NL
Audiosignalen
Videosignalen
of
B
A
Videorecorder, camcorder, spelconsole
Videosignalen
Audiosignalen
Super Audio CDspeler, CD-speler
B
D
Aanbevolen aansluiting
Alternatieve aansluiting
* Als u apparatuur aansluit met een OPTICALaansluiting wijst u de ingangsaansluitingen
opnieuw toe. Voor meer informatie, zie
"Andere aansluitingen voor video/audioingang gebruiken (Ingang toewijzen)"
(pagina 82).
5: De antennes aansluiten
Zorg ervoor dat de stekker van het netsnoer
uit het stopcontact is getrokken voordat
u de antennes aansluit.
AM-kaderantenne
(bijgeleverd)
FM-draadantenne
(bijgeleverd)
Een iPod, iPhone, USB-apparaat
aansluiten
Opmerkingen
A
• Houd de AM-kaderantenne uit de buurt
van de ontvanger en andere apparatuur om
te voorkomen dat deze stoorsignalen opvangt.
• Strek de FM-draadantenne volledig uit.
• Houd de FM-draadantenne zo horizontaal
mogelijk na het aansluiten.
iPod, iPhone,
USB-apparaat
A USB-kabel (niet bijgeleverd)
33NL
Aansluitingen
A Optisch digitale kabel (niet bijgeleverd)
B Audiokabel (niet bijgeleverd)
C Componentvideokabel (niet bijgeleverd)
D Videokabel (niet bijgeleverd)
E Digitale coaxkabel (niet bijgeleverd)
6: Aansluiten op het
netwerk
Als u over een internetverbinding beschikt,
kunt u met deze ontvanger ook verbinding
met het internet maken. U kunt verbinding
maken via een draadloze of een bekabelde
LAN-verbinding.
Systeemvereisten
De volgende netwerkomgeving is vereist,
om gebruik te maken van de netwerkfunctie
van de ontvanger.
Een breedbandverbinding
Een breedbandverbinding met het internet
is vereist om naar Sony Entertainment
Network (SEN) te kunnen luisteren
en om de software van de ontvanger
te kunnen bijwerken.
Modem
Dit is het apparaat dat aangesloten is op de
breedbandverbinding om met het internet
te communiceren. Sommige van deze
apparaten zijn geïntegreerd met de router.
Router
• Gebruik een router die geschikt is voor
100 Mbps of hogere overdrachtssnelheden,
om te kunnen genieten van de content
op uw thuisnetwerk.
• U kunt het beste een router gebruiken
die uitgerust is met een ingebouwde
DHCP (Dynamic Host Configuration
Protocol)-server.
Deze functie wijst automatisch
IP-adressen toe op het LAN-netwerk.
• Gebruik een router of toegangspunt voor
draadloos LAN als u gebruik wilt maken
van een draadloze LAN-verbinding.
34NL
LAN-kabel (CAT5) (Enkel voor een
bekabelde LAN-verbinding)
• U kunt het beste dit type kabel gebruiken
voor een vaste LAN.
Sommige platte typen LAN-kabels worden
gemakkelijk beïnvloed door ruis. U kunt
het beste standaardtype kabels gebruiken.
• Als de ontvanger gebruikt wordt in een
omgeving waar de voeding verstoord wordt
door elektrische apparaten of in een drukke
netwerkomgeving, kunt u het beste een
afgeschermde LAN-kabel gebruiken.
Server
Een server is een apparaat dat content
levert (muziek, foto's en video's) aan het
DLNA-apparaat van het thuisnetwerk. Er
moet een apparaat, dat als server gebruikt
kan worden (een computer, enz.), op uw
draadloos of bekabeld LAN-thuisnetwerk
zijn aangesloten*.
* Voor meer informatie over servers die
compatibel zijn met deze ontvanger,
zie pagina 59.
Voorbeeld configuratie
Server
Internet
Modem
Router
LAN-kabel (niet
bijgeleverd)
LAN-kabel (niet
bijgeleverd)
A Enkel voor een bekabelde LAN-verbinding.
B Enkel voor een draadloze LAN-verbinding.
Gebruik een router of toegangspunt voor
draadloos LAN.
Opmerking
Het afspelen van audio op een server kan bij een
draadloze verbinding soms onderbroken worden.
35NL
Aansluitingen
De volgende afbeelding is een voorbeeld van een configuratie van een thuisnetwerk met de
ontvanger en een server.
Wij raden aan dat u de server aansluit op de router met een bekabelde verbinding.
De ontvanger voorbereiden
drukt u opnieuw op ?/1. STANDBY
knippert op het displaypaneel. Koppel
het netsnoer niet los terwijl STANDBY
knippert. Dit kan de werking verstoren.
Het netsnoer aansluiten
Sluit het netsnoer aan op een stopcontact.
Netsnoer
De ontvanger instellen
met Easy Setup
U kunt de basisinstellingen van de
ontvanger eenvoudig uitvoeren door
de ontvanger te bedienen volgens de
instructies op het tv-scherm.
Zet de televisie op de ingang waarop de
ontvanger is aangesloten.
Wanneer u de ontvanger voor de eerste
keer inschakelt of nadat de ontvanger is
geïnitialiseerd, wordt het scherm Easy
Setup op het tv-scherm weergegeven.
Stel de ontvanger in aan de hand van de
instructies op het Easy Setup-scherm.
Met Easy Setup kunt u de volgende functies
instellen.
– Speaker Settings
– Network Settings
Naar het stopcontact
Opmerkingen over de
luidsprekerinstellingen
(Auto Calibration)
De ontvanger inschakelen
?/1
Druk op ?/1 om de ontvanger in te
schakelen.
U kunt de ontvanger ook inschakelen met
de knop ?/1 op de afstandsbediening.
Wanneer u de ontvanger wilt uitschakelen,
36NL
Deze ontvanger is uitgerust met de DCAC
(automatische kalibratie digitale cinema)functie, die u de mogelijkheid biedt om
als volgt een automatische kalibratie uit
te voeren:
• Controleer de verbinding tussen iedere
luidspreker en de ontvanger.
• Pas luidsprekerniveau aan.
• Meet de afstand van iedere luidspreker
vanaf uw zitpositie.1)
• Meet de afmeting van de luidspreker.1)
• Meet de frequentiekarakteristieken
(equalizer).1)
• Meet de frequentiekarakteristieken
(fase).1)2)
1)
2)
Het meetresultaat wordt niet gebruikt als
"2ch Analog Direct" is geselecteerd.
Het meetresultaat wordt niet gebruikt als
Dolby TrueHD- of DTS-HD-signalen worden
ontvangen met een bemonsteringsfrequentie
die hoger is dan 48 kHz.
Voordat u automatische
kalibratie uitvoert
Voordat u een automatische kalibratie
uitvoert, dient u de volgende zaken te
controleren.
• Plaats de luidsprekers en sluit ze aan
(pagina 23, 25).
• Sluit alleen de bijgeleverde
optimalisatiemicrofoon aan op de AUTO
CAL MIC-aansluiting. Sluit geen andere
microfoons op deze aansluiting aan.
• Wijs de SPEAKERS SURROUND
BACK/BI-AMP/FRONT HIGH/FRONT
B-aansluitingen toe aan "Bi-Amplifier
Connection" met behulp van "Speaker
Connection" in het menu Speaker
Settings, als u gebruikmaakt van een biversterkerverbinding (pagina 92).
• Wijs de SPEAKERS SURROUND
BACK/BI-AMP/FRONT HIGH/FRONT
B-aansluitingen toe aan "Front B
Speakers" met behulp van "Speaker
Connection" in het menu Speaker
Settings, als u gebruikmaakt van een
voorluidsprekers B-verbinding
(pagina 92).
• Zorg ervoor dat de luidsprekeruitgang
niet is ingesteld op "SPK OFF"
(pagina 37).
• Gebruik niet de PARTY STREAMINGfunctie (pagina 71).
• Koppel de koptelefoon los.
• Verwijder eventuele obstakels in het
pad tussen de optimalisatiemicrofoon
en de luidsprekers om meetfouten te
vermijden.
Opmerkingen
• De luidsprekers sturen erg luid geluid uit tijdens
de kalibratie en het volume kan niet worden
aangepast. Houd rekening met de aanwezigheid
van kinderen of de invloed op uw omgeving.
• Als de functie voor het dempen van het geluid is
ingeschakeld, voordat u een automatische
kalibratie hebt uitgevoerd, wordt de
dempingsfunctie automatisch uitgeschakeld.
• De metingen worden niet correct uitgevoerd of
de automatische kalibratie kan niet worden
uitgevoerd als speciale luidsprekers, zoals
dipoolluidsprekers, worden gebruikt.
De opstelling van de actieve
subwoofer bevestigen
• Wanneer een subwoofer is aangesloten,
schakelt u van tevoren de subwoofer in
en zet u het volume hoger voordat u
de subwoofer activeert. Zet het LEVEL
net voor de middenpositie.
• Als u een subwoofer aansluit met een
crossoverfrequentiefunctie, moet u de
maximale waarde instellen.
• Als u een subwoofer met een
automatische stand-byfunctie aansluit,
moet u deze functie uitschakelen.
Opmerking
Afhankelijk van de karakteristieken van de
subwoofer die u gebruikt, kan de ingestelde
afstandswaarde verschillend zijn van de
huidige positie.
De voorluidsprekers selecteren
U kunt de voorluidsprekers selecteren die
u wilt gebruiken.
Gebruik hiervoor de toetsen op de
ontvanger.
37NL
De ontvanger voorbereiden
De DCAC is ontworpen voor een geschikte
geluidsbalans in uw kamer. U kunt de
luidsprekerniveaus echter handmatig
aanpassen overeenkomstig uw voorkeur.
Zie Test Tone (pagina 94) voor meer
informatie.
• Zorg ervoor dat het rustig in de omgeving
is om een nauwkeurige meting te
realiseren.
Automatische kalibratie annuleren
SPEAKERS
Druk herhaaldelijk op SPEAKERS om het
voorluidsprekersysteem te selecteren dat
u wilt gebruiken.
U kunt de geselecteerde
luidsprekeraansluitingen bevestigen
door de aanduidingen op het
displaypaneel te controleren.
De automatische kalibratiefunctie wordt
geannuleerd als u tijdens het meetproces
de volgende handelingen uitvoert:
– Druk op ?/1.
– Druk op de afstandsbediening op de
ingangstoetsen of draai de INPUT
SELECTOR op de ontvanger.
– Druk op
.
– Druk op de ontvanger op SPEAKERS.
– Wijzig het volumeniveau.
– Sluit de koptelefoon aan.
De ontvanger handmatig instellen
Zie "Instellingen aanpassen" (pagina 87).
Aanduidingen Geselecteerde luidsprekers
SP A
De luidsprekers aangesloten
op de SPEAKERS FRONT
A-aansluitingen.
De netwerkinstelling op de
ontvanger configureren
SP B*
De luidsprekers aangesloten
op de SPEAKERS
SURROUND BACK/
BI-AMP/FRONT HIGH/
FRONT B-aansluitingen.
De netwerkinstellingen voor de ontvanger
moeten correct zijn ingesteld om gebruik te
kunnen maken van functies voor het
thuisnetwerk, SEN, AirPlay, en PARTY
STREAMING.
SP A+B*
De luidsprekers aangesloten
op zowel de SPEAKERS
FRONT A- als de SPEAKERS
SURROUND BACK/
FRONT HIGH/BI-AMP/
FRONT B-aansluitingen
(parallelle aansluiting).
"SPK OFF" wordt op het
displaypaneel weergegeven.
Er worden geen audiosignalen
uitgestuurd van de
luidsprekeraansluitingen.
* Om "SP B" of "SP A+B" te selecteren, wijst u de
SPEAKERS SURROUND BACK/BI-AMP/
FRONT HIGH/FRONT B-aansluitingen toe
aan de "Front B Speakers". Dit kan met behulp
van "Speaker Connection" in het menu Speaker
Settings (pagina 92).
Opmerking
Deze instelling is niet beschikbaar als er een
koptelefoon is aangesloten.
38NL
Een draadloze LANverbinding gebruiken
U kunt verschillende
verbindingsmogelijkheden gebruiken om
een draadloos netwerk in te stellen: naar een
toegangspunt zoeken, verbinden via WPS
(ofwel met de drukknopmethode, ofwel met
een PIN-code), of handmatig instellen.
Opmerkingen
• Zorg ervoor dat u de functie voor draadloos
LAN niet gebruikt op plekken waar medische
apparatuur (bijvoorbeeld een pacemaker) wordt
gebruikt, of waar het gebruik van draadloze
communicatie is verboden.
• Voordat u verbinding maakt met uw
thuisnetwerk, dient u een router/toegangspunt
voor draadloos LAN voor te bereiden. Voor
meer informatie, zie de gebruiksaanwijzing van
het apparaat.
• Afhankelijk van de omgeving van uw
thuisnetwerk, kan de router of het toegangspunt
voor draadloos LAN zo ingesteld zijn dat er
geen verbinding kan worden gemaakt middels
WPS, zelfs als de router of het toegangspunt wel
compatibel is. Voor details over het al dan niet
compatibel zijn van uw router of toegangspunt
voor draadloos LAN, en over het instellen van
een WPS-verbinding, zie de handleiding van uw
router of toegangspunt voor draadloos LAN.
• U kunt tegen problemen aanlopen bij het
instellen, wanneer de ontvanger en de router of
het toegangspunt voor draadloos LAN ter ver van
elkaar verwijderd zijn. Mocht dit voorkomen,
plaats de apparaten dan dichter bij elkaar.
U kunt een draadloos netwerk instellen
door naar een toegangspunt te zoeken. Om
met deze verbindingsmethode het netwerk
in te stellen, dient u de volgende informatie
in te voeren of te selecteren. Controleer
vooraf de volgende informatie, en schrijf
het op in de daarvoor bedoelde ruimte
hieronder.
De netwerknaam (SSID*) die uw
netwerk identificeert**. (Dit heeft
u nodig bij stap 7.)
:
Indien uw draadloze netwerk
is beveiligd met encryptie, de
beveiligingssleutel (WEP-sleutel,
WPA/WPA2-sleutel) van uw netwerk**.
(Dit heeft u nodig bij stap 8.)
:
De SSID (Service Set Identifier) is een naam
die een bepaald toegangspunt identificeert.
** Deze informatie zou u moeten kunnen
terugvinden op een label op uw router/
toegangspunt voor draadloos LAN, in de
handleiding, bij de personen die uw draadloos
netwerk hebben ingesteld, of in de informatie
die uw internetprovider u verschaft.
DISPLAY
V/v/B/b,
HOME
1
Druk op AMP en vervolgens op HOME.
Het menu Home wordt weergegeven
op het televisiescherm.
2
Druk herhaaldelijk op B/b om "Settings"
te selecteren en druk dan op
.
De Settings-menulijst wordt
weergegeven op het televisiescherm.
3
Druk herhaaldelijk op V/v/B/b om
"Network" te selecteren en druk
dan op
.
4
Druk herhaaldelijk op V/v om
"Internet Setting" te selecteren en
druk daarna op
.
5
Druk herhaaldelijk op V/v om
"Wireless" te selecteren en druk
vervolgens op
.
6
Druk herhaaldelijk op V/v om
"Access Point Scan" te selecteren en
druk vervolgens op
.
*
De ontvanger begint te zoeken naar
toegangspunten, en toont een lijst met
maximaal 30 beschikbare
netwerknamen (SSID).
7
Druk herhaaldelijk op V/v om de
naam (SSID) van het netwerk dat
u wilt gebruiken te selecteren,
en druk dan op
.
Het scherm voor de
beveiligingsinstellingen wordt
weergegeven op het televisiescherm.
39NL
De ontvanger voorbereiden
Naar een toegangspunt zoeken
en een draadloos netwerk
instellen (methode scannen
naar toegangspunten)
AMP
8
Voer de beveiligingssleutel (WEPsleutel, WPA/WPA2-sleutel) in met
behulp van het toetsenbord op het
scherm. Druk op V/v/B/b en
om
één voor één tekens te selecteren.
Selecteer vervolgens "Enter" en druk
op
om de beveiligingssleutel te
bevestigen.
"How to acquire the IP Address" wordt
weergegeven op het tv-scherm.
9
Druk herhaaldelijk op V/v om "Auto"
te selecteren en druk dan op
.
Als u een vast IP-adres gebruikt
Selecteer "Manual" en druk daarna
op
. Het invoerscherm van het
IP-adres wordt weergegeven op
het televisiescherm.
Voer de waarde voor "IP Address" in
met behulp van het toetsenbord op het
scherm. Druk op V/v/B/b en
om
één voor één tekens te selecteren.
Selecteer vervolgens "Enter" en druk
op
om de waarde te bevestigen.
Voer de waardes in voor "Subnet
Mask", "Default Gateway", "Primary
DNS" en "Secondary DNS". Selecteer
vervolgens "Next" en druk op
.
11 Stel de serverinstellingen in.
Om naar de audiocontent te luisteren
die op de server is opgeslagen, dient u
uw server in te stellen (pagina 59).
Opmerking
Als uw netwerk niet met encryptie (met een
beveiligingssleutel) is beveiligd, verschijnt het
venster voor beveiligingsinstellingen niet bij stap 8.
Tip
Zie "Information" (pagina 98), als u de
netwerkinstellingen wilt controleren.
Als u de netwerknaam (SSID) niet
kunt vinden, gebruik dan de
methode om handmatig in te
stellen.
U kunt de netwerknaam (SSID) die u wilt
gebruiken handmatig invoeren als deze
niet op de lijst voorkomt.
1 Selecteer "Manual Registration" bij stap
2
3
10 Druk herhaaldelijk op V/v om "Ok" te
selecteren en druk daarna op
.
"Connecting to the network. Please
wait." wordt weergegeven op het
tv-scherm.
"Network Settings are now complete
and the receiver has been successfully
connected to the network." wordt
weergegeven zodra de
netwerkinstellingen zijn voltooid en
"
" licht op het displaypaneel op.
Om terug te keren naar het menu
Network Settings, druk op
.
(Afhankelijk van de netwerkomgeving,
kan het enige tijd duren voordat de
netwerkinstellingen zijn ingesteld.)
40NL
4
5
6 in "Naar een toegangspunt zoeken en
een draadloos netwerk instellen
(methode scannen
naar toegangspunten)" (pagina 39).
Druk herhaaldelijk op V/v om Direct
Input te selecteren en druk dan op
.
Voer de netwerknaam (SSID) in met
behulp van het toetsenbord op het
scherm. Druk op V/v/B/b en
om
één voor één tekens te selecteren.
Selecteer vervolgens "Enter" en
druk op
.
De naam die u hebt opgegeven, wordt
vastgelegd.
Druk herhaaldelijk op V/v om de
gewenste beveiligingsinstelling te
selecteren en druk dan op
.
Volg stappen 8 tot 11 in "Naar een
toegangspunt zoeken en een
draadloos netwerk instellen (methode
scannen naar toegangspunten)"
(pagina 39).
Een draadloos netwerk instellen
middels een toegangspunt dat
voldoet aan WPS
Wat is WPS (Wi-Fi Protected Setup)?
WPS is een standaard bepaald door de
Wi-Fi Alliance, waarmee u snel en veilig
een draadloos netwerk kunt instellen.
Een draadloos netwerk instellen
middels de configuratiemethode
met drukknop voor WPS
U kunt gemakkelijk een draadloze
WPS-verbinding instellen met één
druk op de daarvoor bedoelde knop.
1 Selecteer "WPS Push" bij stap 6 in "Naar
een toegangspunt zoeken en een
draadloos netwerk instellen (methode
scannen naar toegangspunten)"
(pagina 39).
2 Volg de instructies op het scherm, en druk
op de WPS-knop op het toegangspunt.
Bericht: "Push the WPS button on the
access point within 2 minutes."
Om naar de audiocontent te luisteren
die op de server is opgeslagen, dient
u uw server in te stellen (pagina 59).
Tip
Zie "Information" (pagina 98), als u de
netwerkinstellingen wilt controleren.
Een draadloos netwerk instellen
middels de methode met
PIN-code voor WPS
Als het toegangspunt verbinden middels WPS
PIN (persoonlijk identificatienummer)-code
ondersteunt, kunt u een draadloze WPSverbinding instellen door de PIN-code van
de ontvanger in te voeren op de router of op
het toegangspunt voor draadloos LAN.
1 Selecteer "Manual Registration" bij
stap 6 in "Naar een toegangspunt
zoeken en een draadloos netwerk
instellen (methode scannen
naar toegangspunten)" (pagina 39) .
2 Druk herhaaldelijk op V/v om WPS
PIN te selecteren en druk dan op
.
De lijst met beschikbare SSID‘s
(toegangspunten) verschijnt.
Opmerking
SSID die WPS PIN niet ondersteunt, wordt
gedimd weergegeven en kan niet worden
geselecteerd.
3 Druk herhaaldelijk op V/v om de
WPS-knop op de router
of op het toegangspunt
voor draadloos LAN
"Network Settings are now complete and
the receiver has been successfully
connected to the network." wordt
weergegeven zodra de netwerkinstellingen
zijn voltooid en "
" licht op het
displaypaneel op. Om terug te keren naar
het menu Network Settings, druk op
.
(Afhankelijk van de netwerkomgeving,
kan het enige tijd duren voordat de
netwerkinstellingen zijn ingesteld.)
naam (SSID) van het netwerk dat
u wilt gebruiken te selecteren,
en druk dan op
.
De PIN-code (8 cijfers) van de ontvanger
wordt weergegeven op het televisiescherm.
Laat de PIN-code op het scherm staan
totdat de verbinding is ingesteld. (Er wordt
elke keer dat u deze handeling uitvoert een
andere PIN-code weergegeven.)
41NL
De ontvanger voorbereiden
U kunt gemakkelijk een draadloos netwerk
instellen door een toegangspunt te gebruikten
dat voldoet aan WPS. U kunt instellingen voor
WPS opgeven met de configuratiemethode
met drukknop, of met een PIN (persoonlijk
identificatienummer)-code.
3 Stel de serverinstellingen in.
4 Voer de PIN-code van de ontvanger
in op de router of het toegangspunt
voor draadloos LAN.
De ontvanger start het instellen van het
netwerk.
"Network Settings are now complete
and the ontvanger has been successfully
connected to the network." wordt
weergegeven zodra de netwerkinstellingen
" licht op het
zijn voltooid en "
displaypaneel op. Om terug te keren naar
.
het menu Network Settings, druk op
(Afhankelijk van de netwerkomgeving,
kan het enige tijd duren voordat de
netwerkinstellingen zijn ingesteld.)
5 Stel de serverinstellingen in.
Om naar de audiocontent te luisteren
die op de server is opgeslagen, dient
u uw server in te stellen (pagina 59).
scherm. Druk op V/v/B/b en
om
één voor één tekens te selecteren.
Selecteer vervolgens "Enter" en druk
op
om de waarde te bevestigen.
Voer de waardes in voor "Subnet
Mask", "Default Gateway", "Primary
DNS" en "Secondary DNS". Selecteer
vervolgens "Next" en druk op
.
3
"Connecting to the network. Please wait."
wordt weergegeven op het tv-scherm.
"Network Settings are now complete
and the ontvanger has been
successfully connected to the
network." wordt weergegeven zodra de
netwerkinstellingen zijn voltooid. Om
terug te keren naar het menu Network
Settings, druk op
. (Afhankelijk
van de netwerkomgeving, kan
het enige tijd duren voordat de
netwerkinstellingen zijn ingesteld.)
Tips
• Zie "Information" (pagina 98), als u de
netwerkinstellingen wilt controleren.
• Voor details over het invoeren van de PIN-code
op de router of het toegangspunt voor draadloos
LAN, zie de handleiding van de router of het
toegangspunt voor draadloos LAN.
Een bekabelde LANverbinding gebruiken
1
Selecteer "Wired" bij stap 5 in "Naar
een toegangspunt zoeken en een
draadloos netwerk instellen
(methode scannen
naar toegangspunten)" (pagina 39).
"How to acquire the IP Address" wordt
weergegeven op het tv-scherm.
2
Druk herhaaldelijk op V/v om "Auto"
te selecteren en druk dan op
.
Als u een vast IP-adres gebruikt
Selecteer "Manual" en druk daarna op
. Het invoerscherm van het IPadres wordt weergegeven op het
televisiescherm.
Voer de waarde voor "IP Address" in
met behulp van het toetsenbord op het
42NL
Druk herhaaldelijk op V/v om "Ok" te
selecteren en druk daarna op
.
4
Stel de serverinstellingen in.
Om naar de audiocontent te luisteren
die op de server is opgeslagen, dient
u uw server in te stellen (pagina 59).
Tip
Zie "Information" (pagina 98), als u de
netwerkinstellingen wilt controleren.
Uitleg over bediening
van de GUI (Grafische
gebruikersinterface)
Als u op de afstandsbediening op V/v/B/b
en
drukt, kunt u het menu van
de ontvanger op het televisiescherm
weergeven en de functie selecteren die
u op het televisiescherm wilt gebruiken.
Zorg ervoor dat u op de afstandsbediening
op AMP drukt voordat u de ontvanger
begint te bedienen. Anders worden de
handelingen die volgen mogelijk niet
op de ontvanger gericht.
Bijvoorbeeld: als u "Watch" selecteert.
Tip
De AMP-knop op de afstandsbediening licht op
wanneer u op HOME drukt.
4
V/v/B/b,
RETURN O
OPTIONS
2
Wanneer "OPTIONS" wordt weergegeven in het
gedeelte rechts onderin het scherm, kunt u de
functielijst weergeven door op OPTIONS te
drukken en een gerelateerde functie te selecteren.
Stel de ingang van de tv in op
de ingang waarop de ontvanger
is aangesloten.
Terugkeren naar het vorige scherm
Druk op AMP en vervolgens op HOME.
Druk op HOME om het menu Home weer te
geven en druk daarna opnieuw op HOME.
Het startmenu wordt weergegeven op
het televisiescherm.
Afhankelijk van de televisie kan het
soms even duren voordat het
startmenu op het televisiescherm
wordt weergegeven.
3
Tip
HOME
Het menu gebruiken
1
Druk herhaaldelijk op V/v/B/b om
het gewenste menuonderdeel te
selecteren dat u wilt aanpassen
en druk daarna op
om het
menuonderdeel te openen.
Druk herhaaldelijk op B/b om het
gewenste menu te selecteren en
druk daarna op
om het menu
te openen.
Druk op RETURN O.
Het menu sluiten
Overzicht van de startmenu's
Menu
Beschrijving
Watch
Selecteert de videobron
die op de ontvanger wordt
aangesloten (pagina 44).
Listen
Selecteert de muziek van
SA-CD/cd, USB-apparaat,
thuisnetwerk of SEN
(pagina 44). U kunt ook
genieten van de FM/AMradio van de ingebouwde
tuner (pagina 51).
Sound Effects
Hiermee kunt u de
ontwikkeling van geluid
ervaren die de verschillende
technologieën of functies
van Sony produceren
(pagina 53).
Settings
Past de instellingen van de
ontvanger (pagina 87) aan.
De menuonderdelenlijst wordt op
het televisiescherm weergegeven.
43NL
De ontvanger voorbereiden
AMP
startmenu op het tv-scherm wordt
weergegeven.
Basisfuncties
Genieten van beeld of
geluid met de aangesloten
apparatuur
?/1
3
De menuonderdelenlijst wordt op het
televisiescherm weergegeven.
AMP
Ingangstoetsen
Selecteer "Watch" of "Listen" en druk
daarna op
.
4
Selecteer het gewenste apparaat en
druk dan op
.
5
Schakel het apparaat in en start het
afspelen.
6
Druk op 2 +/– om het volume aan te
passen.
U kunt ook MASTER VOLUME op de
ontvanger gebruiken.
V/v/B/b,
7
OPTIONS
Druk op SOUND FIELD +/– om te
kunnen genieten van de surround
sound.
U kunt ook A.F.D./2CH, MOVIE of
MUSIC op de ontvanger gebruiken.
Voor meer informatie zie pagina 53.
HOME
Tips
2 +/–
SOUND FIELD
+/–
1
Stel de ingang van de tv in op de
ingang waarop de ontvanger is
aangesloten.
2
Druk op AMP en vervolgens op HOME.
Het startmenu wordt weergegeven op
het televisiescherm.
Afhankelijk van de televisie kan het
soms even duren voordat het
44NL
• U kunt INPUT SELECTOR omdraaien op de
ontvanger of op de ingangstoetsen drukken
van de afstandsbediening om de gewenste
apparatuur de selecteren.
• U kunt op verschillende manieren het volume
aanpassen met de toets MASTER VOLUME
op de ontvanger of de toets 2 +/– op de
afstandsbediening.
Om het volume snel hoger of lager te zetten
– Draai snel aan de knop.
– Druk op de toets en houd deze ingedrukt.
Om een fijnafstemming uit te voeren
– Draai langzaam aan de knop.
– Druk op de toets en laat deze
onmiddellijk los.
De functie voor dempen activeren
Druk op
.
De functie voor dempen wordt
geannuleerd wanneer u de volgende
handelingen uitvoert.
• Druk nogmaals op
.
• Pas het volume aan.
• Schakel de ontvanger uit.
• Voer automatische kalibratie uit.
Basisfuncties
Beschadiging van de luidsprekers
voorkomen
Voordat u de ontvanger uitschakelt,
moet u het volume verlagen.
45NL
Een iPod/iPhone afspelen
U kunt muziek beluisteren van de iPod/iPhone door deze aan te sluiten op de
(USB)-poort op de ontvanger.
Zie pagina 33 voor meer informatie over het aansluiten van de iPod/iPhone.
Compatibele iPod/iPhone-modellen
Op deze ontvanger kunt u de volgende iPod/iPhone-modellen gebruiken. Werk uw iPod/
iPhone met de nieuwste software bij, voordat u hem gebruikt.
iPhone 4S
iPhone 4
iPhone 3GS
iPhone 3G
iPod touch
4e generatie
iPod touch
3e generatie
iPod touch
2e generatie
iPod nano
6e generatie
iPod nano
5e generatie
(videocamera)
iPod nano
4e generatie
(video)
iPod nano
3e generatie
(video)
iPod classic
Opmerkingen
• Sony kan niet aansprakelijk worden gesteld in het geval dat de gegevens die op de iPod/iPhone zijn
opgenomen verloren zijn gegaan of beschadigd zijn, als de iPod/iPhone in combinatie met deze
ontvanger wordt gebruikt.
• Dit product is speciaal ontwikkeld om samen te werken met de iPod/iPhone en is gecertificeerd om
te voldoen aan de prestatienormen van Apple.
46NL
iPod/iPhone bedieningsmodus
selecteren
De iPod/iPhone bedienen met de
afstandsbediening
U kunt de bedieningsmodus voor iPod/
iPhone selecteren door middel van
iPhone CTRL op de afstandsbediening.
Alle bediening kan ook worden uitgevoerd
door de informatie op het displaypaneel
te bekijken als het televisiescherm
uitgeschakeld is.
./>
X
m/M
N
x
SHUFFLE
REPEAT
iPhone
CTRL
Druk op USB voordat u de volgende
toetsen gebruikt.
iPhone
CTRL
1
2
Druk op
Functie
N
Start het afspelen.
Selecteer "Listen" uit het startmenu
en druk daarna op
.
X, x
Pauzeert het afspelen.
m/M
Snel vooruit-/terugspoelen.
Selecteer "USB" en druk dan op
./>
Naar de vorige/volgende
track.
.
Als de iPod of iPhone aangesloten is,
verschijnt op het televisiescherm
"iPod/iPhone".
3
Volg de instructies op het scherm
om de bedieningsmodus van
de iPod/iPhone te selecteren.
REPEAT
Herhaalmodus inschakelen.
SHUFFLE
Shuffle-modus inschakelen.
iPhone CTRL
Bedieningsmodus voor
iPod/iPhone selecteren.
Opmerkingen over iPod/iPhone
• De iPod/iPhone wordt opgeladen indien
aangesloten op de ontvanger terwijl de
ontvanger is ingeschakeld.
• U kunt geen bestanden overdragen naar
de iPod/iPhone vanaf de ontvanger.
47NL
Basisfuncties
V/v/B/b,
USB
• Verwijder de iPod/iPhone niet tijdens de
werking. Zet de ontvanger uit voor het
verwijderen of aansluiten van de iPod/
iPhone, om gegevensverlies of schade aan
de iPod/iPhone te vermijden.
* De ontvanger speelt geen bestanden af die
werden gecodeerd met DRM.
Lijst met berichten voor
iPod/iPhone
Op deze ontvanger kunt u de volgende
Sony USB-apparaten gebruiken.
Compatibele USB-apparaten
Geverifieerd Sony USB-apparaat
Bericht en uitleg
Reading
De ontvanger is bezig met het herkennen van
de iPod of iPhone en de informatie daarop.
Productnaam
Modelnaam
Walkman®
NWZ-A864
NWZ-B152F / B162F /
B172
Not supported
Er is een niet-ondersteunde iPod of iPhone
aangesloten.
NWZ-E053 / E354 / E363 /
E373 / E453 / E463 / E575
No device is connected
Er is geen iPod of iPhone aangesloten.
NWZ-F805 / F806N
No Track
Er is geen track gevonden.
NWZ-S755 / S764 / S774 /
S774BT
Headphone is not supported
NWZ-W262 / W272
Er komt geen geluid uit de koptelefoon als
de iPod of iPhone is aangesloten.
NWZ-Z1040 / Z1070
NWD-W253
MICROVAULT USM1GL / 4GL / 8GL /
32GL
Een USB-apparaat afspelen
USM16GLX / 32GLX /
64GLX
U kunt muziek bekijken of beluisteren van
het USB-apparaat door dit aan te sluiten op
de
(USB)-poort op de ontvanger.
Zie “Een iPod, iPhone, USB-apparaat
aansluiten” (pagina 33), voor meer informatie
over het aansluiten van een USB-apparaat.
De volgende bestandsindelingen voor
muziek kunnen door deze ontvanger
worden afgespeeld:
USM4GN / 8GN / 32GN
Bestandsindeling
Extensies
MP3 (MPEG-1 Audio ".mp3"
Layer III)
AAC*
".m4a", ".3gp", ".mp4"
WMA9 Standard*
".wma"
WAV
.wav
FLAC
.flac
48NL
USM4GM / 16GM
USM8GQ / 32GQ / 64GQ
USM16GR / 32GR
USM4GS / 8GJ / 8GT /
16GS / 16GU / 64GP / 512J
Digitale
voicerecorder
ICD-SX713 / SX1000 /
PX232 / PX333F / FX8 /
TX50 / UX513F /
UX523F / UX532 /
UX533F
ICZ-R50 / R51
Opmerkingen
Een USB-apparaat bedienen
V/v/B/b,
Het USB-apparaat bedienen met
de afstandsbediening
USB
./>
X
x
N
SHUFFLE
REPEAT
Druk op USB voordat u de volgende
toetsen gebruikt.
Druk op
Functie
N
Start het afspelen.
X
Pauzeert het afspelen.
x
Stopt het afspelen.
./>
Naar het vorige/volgende
bestand.
1
Selecteer "Listen" uit het startmenu
en druk daarna op
.
REPEAT
Herhaalmodus inschakelen.
2
Selecteer "USB" en druk dan op
SHUFFLE
Shuffle-modus inschakelen.
.
Als het USB-apparaat aangesloten is,
verschijnt op het televisiescherm "USB".
U kunt uw USB-apparaat bedienen
met de afstandsbediening van de
ontvanger.
3
Selecteer de bestanden die u wenst
uit de lijst en druk dan op
.
De geselecteerde inhoud wordt
afgespeeld en de informatie over de
muziekinhoud wordt weergegeven op
het tv-scherm.
Opmerkingen over het USBapparaat
• Verwijder het USB-apparaat niet tijdens
het gebruik. Om beschadigde gegevens
of schade aan het USB-apparaat te
vermijden, schakelt u het systeem uit
tijdens het aansluiten of verwijderen
van het USB-apparaat.
• Indien aansluiting met een USB-kabel
vereist is, gebruik dan de USB-kabel die
bij het aan te sluiten USB-apparaat werd
bijgeleverd. Zie de gebruiksaanwijzing
van uw USB-apparaat voor meer
informatie over de bediening ervan.
49NL
Basisfuncties
• De ontvanger kan geen gegevens lezen in NTFSindeling.
• De ontvanger kan alleen gegevens lezen die
opgeslagen zijn op de eerste partitie van een
harde schijf.
• De werking van modellen die hier niet
vermeld worden is niet gegarandeerd.
• Werking is niet altijd verzekerd, zelfs bij
het gebruik van deze USB-apparaten.
• Sommige van deze USB-apparaten zijn mogelijk
niet verkrijgbaar in bepaalde regio's.
• Bij de formattering van de bovenstaande
modellen, moet u ervoor zorgen dat het
model zelf of de speciale formatteringsoftware
voor dat model wordt gebruikt.
• Bij het aansluiten van een USB-apparaat op
de ontvanger, moet u wachten tot de weergave
van "Creating Library" of "Creating Database"
op het USB-apparaat verdwenen is.
• Sluit de ontvanger en het USB-apparaat
niet aan via een USB-hub.
• Als het USB-apparaat aangesloten is,
verschijnt de melding "Reading".
• Het kan tot 10 seconden duren voordat
"Reading" verschijnt, afhankelijk van het
type USB-apparaat dat is aangesloten.
• Als het USB-apparaat aangesloten is, leest
de ontvanger al de bestanden op het
apparaat. Indien er veel mappen of
bestanden op het USB-apparaat staan,
kan het lang duren om deze allemaal
te lezen.
• De ontvanger heeft de capaciteit om
– 256 mappen (inclusief ROOT-map)
te herkennen.
– 256 audiobestanden voor elke map
te herkennen.
– 8 mapniveaus (boomstructuur van
bestanden, inclusief "Root"-map)
te herkennen.
Het maximum aantal audiobestanden
en mappen kan variëren afhankelijk
van het bestand en de mapstructuur.
Sla geen andere bestandstypes of onnodige
mappen op een USB-apparaat op.
• Compatibiliteit met alle coderings-/
schrijfsoftware, opnameapparatuur
en opnamemedia kan niet worden
gegarandeerd. Incompatibele USBapparaten kunnen ruis produceren,
of audio onderbroken of zelfs helemaal
niet afspelen.
• Er kan wat tijd vereist zijn om
het afspelen te starten als:
– de mapstructuur complex is.
– de geheugencapaciteit te groot is.
• Deze ontvanger ondersteunt niet
noodzakelijkerwijs alle functies van
een aangesloten USB-apparaat.
• De afspeelvolgorde voor de ontvanger
kan verschillen van de afspeelvolgorde
van het aangesloten USB-apparaat.
• Mappen zonder audiobestanden worden
overgeslagen.
• Bij het afspelen van een zeer lange track
kan er door bepaalde handelingen
vertraging optreden.
50NL
Lijst met berichten voor USB
Bericht en uitleg
Reading
De ontvanger is bezig met het herkennen van
het USB-apparaat en de informatie daarop.
Device error
Het geheugen van het USB-apparaat werd niet
herkend (pagina 48).
Not supported
Er is een niet-ondersteunde USB-apparaat
of onbekend apparaat aangesloten, of als het
USB-apparaat aangesloten is via een USB-hub
(pagina 48)
No device is connected
Er is geen USB-apparaat aangesloten of het
aangesloten USB-apparaat wordt niet herkend.
Cannot get info
Het aantal audiobestanden/mappen/
mapniveaus heeft het maximale aantal bereikt
dat de ontvanger kan herkennen (pagina 50).
Cannot play
De ontvanger kan geen audiobestanden
afspelen doordat een bestandsformaat niet
wordt ondersteund of door afspeelbeperkingen.
Not in Use
Er wordt een handeling uitgevoerd die
momenteel verboden is.
No Track
Er is geen track gevonden.
1 FM/AM-aanduiding (pagina 51)
2 Frequentieaanduiding (pagina 51)
3 Lijst van voorkeurszenders (pagina 52)
Tunerfuncties
FM-/AM-radio beluisteren
U kunt naar FM- en AM-uitzendingen
luisteren via de ingebouwde tuner. Zorg dat
de FM- en AM-antennes op de ontvanger
zijn aangesloten voordat u de tuner
gebruikt (pagina 33).
Cijfertoetsen
Wisselen tussen FM- en
AM-radio
1
Selecteer "Listen" uit het startmenu
en druk daarna op
.
2
Selecteer"FM/AM" en druk
daarna op
.
Het FM/AM-scherm wordt weergegeven.
V/v/B/b,
OPTIONS
D.TUNING
1
Selecteer "Listen" uit het startmenu
en druk daarna op
.
2
Selecteer"FM/AM" en druk daarna
op
.
FM/AM-scherm
U kunt elk item op het scherm selecteren
te
en bedienen door op V/v/B/b en
drukken.
Selecteer de FM/AM-aanduiding.
Druk herhaaldelijk op V/v om
"FM" of "AM" te selecteren en
druk daarna op
.
Tunerfuncties
3
4
Automatisch afstemmen op
een zender (Auto Tuning)
1
Selecteer de frequentieaanduiding
op het FM/AM-scherm.
2
Druk op V/v.
Druk op V om van lage naar hoge
frequenties te zoeken, en druk op v om
van hoge naar lage frequenties te zoeken.
De ontvanger stopt met zoeken als een
zender wordt ontvangen.
Bij slechte stereo-FM-ontvangst
1 Stem met Auto Tuning of Direct Tuning
af op de zender waar u naar wilt
luisteren, of selecteer de gewenste
voorkeurszender (pagina 51).
2 Druk op OPTIONS.
Het optiemenu wordt weergegeven.
Opmerking
U kunt FM-modus instellen in het
optiemenu wanneer de freqentieaanduiding
is geselecteerd.
3 Selecteer "STEREO/MONO" en druk
daarna op
.
4 Selecteer MONO en druk daarna op
.
51NL
Rechtstreeks afstemmen op
een zender (Direct Tuning)
U kunt de zenderfrequentie handmatig
invoeren met de cijfertoetsen.
1
2
1
Stem met Auto Tuning (pagina 51) of
Direct Tuning (pagina 52) af op de
zender die u wilt instellen.
2
Druk op OPTIONS.
Het optiemenu wordt weergegeven.
Opmerking
Druk op D.TUNING.
Druk op de cijfertoetsen om de
frequentie in te voeren en druk
daarna op
.
Bijvoorbeeld 1: FM 102,50 MHz
Selecteer 1 b 0 b 2 b 5 b 0
Bijvoorbeeld 2: AM 1.350 kHz
Selecteer 1 b 3 b 5 b 0
3
4
Tip
Stel de richting van de AM-kaderantenne
af voor een optimale ontvangst bij het
afstemmen op een AM-zender.
5
Selecteer "Set Preset" en druk
daarna op
.
Selecteer een voorkeurnummer
en druk dan op
.
De zender wordt opgeslagen onder
het geselecteerde voorkeursnummer.
Herhaal stap 1 tot en met 4 om nog
een zender op te slaan.
U kunt zenders als volgt opslaan:
• AM-band: AM 1 tot AM 30
• FM-band: FM 1 tot FM 30
Als u niet kunt afstemmen
op een zender
wordt "– – – .– – MHz" of "– – – – kHz"
weergegeven en keert het scherm terug
naar de huidige frequentie.
Controleer of u de juiste frequentie hebt
ingevoerd. Herhaal stap 2 als dit niet het
geval is. Als u nog steeds niet op een zender
kunt afstemmen, wordt de frequentie
mogelijk niet gebruikt in uw regio.
U kunt voorkeurszenders instellen in het
optiemenu wanneer de freqentieaanduiding
is geselecteerd.
Afstemmen op
voorkeurszenders
1
Selecteer Listen uit het startmenu
en druk daarna op
.
2
Selecteer"FM/AM" en druk
daarna op
.
3
Selecteer het voorkeursnummer uit
de lijst en druk daarna op
.
De voorkeursnummers zijn
beschikbaar van 1 tot en met 30.
FM-/AM-radiozenders
instellen
(Preselectiegeheugen)
Voorkeurszenders een naam
geven (Name Input)
1 Selecteer het voorkeursnummer
U kunt maximaal 30 FM-zenders en
30 AM-zenders instellen als uw favoriete
zenders.
2 Druk op OPTIONS.
dat u een naam wenst te geven.
Het optiemenu wordt weergegeven.
3 Selecteer "Name Input" en druk
V/v/B/b,
RETURN
O
52NL
OPTIONS
dan op .
Het toetsenbord wordt weergegeven
op het tv-scherm.
4 Druk op V/v/B/b en om de naam
teken voor teken in te voeren.
5 Selecteer "Enter" en druk daarna op
.
De naam die u hebt opgegeven, wordt
vastgelegd.
Genieten van geluidseffecten
Opmerking
Sommige letters die op het televisiescherm
kunnen worden weergegeven, kunnen niet
op het displaypaneel worden weergegeven.
Naam ingang geven annuleren
Druk op RETURN O.
Het geluidsveld selecteren
1
Selecteer "Sound Effects" uit het
startmenu en druk op
.
2
Selecteer "Sound Field" en druk
daarna op
.
RDS-uitzendingen ontvangen 3
Selecteer het gewenste geluidsveld.
Tips
* Niet alle FM-zenders bieden de RDS-service,
en ze bieden ook niet allemaal hetzelfde type
diensten. Als u niet vertrouwd bent met de RDSservices in uw land, neemt u contact op met
uw lokale radiozenders voor meer informatie.
Hiermee kunt u een station op de
FM-band selecteren.
Als u afstemt op een zender die RDSdiensten biedt, wordt de naam van de
programmadienst* op het televisiescherm
en het displaypaneel weergegeven.
* Als er geen RDS-uitzending wordt ontvangen,
wordt er geen naam van de programmadienst
weergegeven.
• U kunt het gewenste geluidsveld selecteren
door op de afstandsbediening herhaaldelijk
op SOUND FIELD +/– te drukken.
• U kunt ook A.F.D./2CH, MOVIE of MUSIC
op de ontvanger gebruiken.
Auto Format Direct (A.F.D.)/
2 channel sound mode
• Auto Format Direct (A.F.D.) mode:
deze modus biedt u de mogelijkheid
om naar hifi-geluid te luisteren en de
decodeermodus te selecteren om naar
2-kanaals stereogeluid of monogeluid te
luisteren alsof het meerkanaals geluid is.
• 2 channel sound mode: u kunt het
uitgevoerde geluid ook omschakelen
naar 2-kanaals geluid, ongeacht de
opnameformaten van de software
die u gebruikt, de aangesloten
afspeelapparatuur of de instellingen
van de geluidsvelden op de ontvanger.
Opmerkingen
• RDS functioneert wellicht niet goed als het
ontvangstsignaal zwak is of als de zender waarop
u hebt afgestemd geen RDS-gegevens uitzendt.
• Sommige letters die op het televisiescherm
kunnen worden weergegeven, kunnen niet op
het displaypaneel worden weergegeven.
Tip
Als een naam van een programmadienst wordt
weergegeven, kunt u de frequentie controleren
door herhaaldelijk op DISPLAY te drukken
(pagina 106).
x A.F.D. Auto (A.F.D. AUTO)
Legt het geluid vast zoals het werd
opgenomen/gecodeerd zonder
surroundeffecten toe te voegen.
Bij de modellen VS en Canada, deze
ontvanger produceert een laag
frequentiesignaal voor de uitvoer naar
de subwoofer als er geen LFE-signalen
aanwezig zijn.
53NL
Genieten van geluidseffecten
Op deze ontvanger kunt u ook gebruikmaken
van RDS (Radiodatasysteem), waarmee
radiozenders aanvullende informatie kunnen
verzenden met het gewone programmasignaal.
Deze ontvanger beschikt over handige RDSfuncties, zoals het weergeven van de naam
van programmadiensten. RDS is alleen
beschikbaar voor FM-zenders.*
x Multi Stereo (MULTI ST.)
Stuurt links/rechts 2-kanaals of monosignalen via alle luidsprekers uit.
Afhankelijk van de luidsprekerinstellingen
kunnen echter bepaalde luidsprekers geen
geluid produceren.
x 2ch Stereo (2CH ST.)
De ontvanger stuurt alleen geluid uit via de
linker/rechter voorluidsprekers. Uit de
subwoofer komt geen geluid.
Standaard 2-kanaals stereobronnen
omzeilen volledig de geluidsveldverwerking
en meerkanaals surroundformaten worden
gedownmixt naar 2-kanaals.
x 2ch Analog Direct (A. DIRECT)
U kunt de audio van de geselecteerde ingang
omschakelen naar de analoge 2-kanaals
ingang. Deze functie biedt u de mogelijkheid
om te genieten van analoge bronnen van
hoge kwaliteit.
Als u deze functie gebruikt, kunt u alleen
het volume en het niveau van de
voorluidspreker aanpassen.
Opmerking
U kunt "2ch Analog Direct" niet selecteren terwijl u
de functie BD, DVD, GAME, VIDEO 2, VIDEO 3,
USB, Home Network, SEN of AirPlay gebruikt.
Filmmodus
U kunt genieten van surround sound
door een van de vooraf geprogrammeerde
geluidsvelden op de ontvanger te
selecteren. Deze geluidsvelden brengen
het spannende en krachtige geluid
van bioscoopzalen bij u thuis.
x HD-D.C.S.
HD Digital Cinema Sound (HD-D.C.S.)
is Sony’s nieuwe innovatieve technologie
voor thuisbioscopen die gebruik maakt
van de meest recente technologie voor
het verwerken van akoestische en digitale
signalen. Deze technologie is gebaseerd op
precieze meetgegevens van een studiomaster.
54NL
In deze modus kunt u thuis van alle Blu-ray
en DVD-films genieten, die niet alleen over
de beste geluidskwaliteit beschikt, maar
ook over de beste geluidsstijl, net zoals
de geluidstechnicus het tijdens het
masteringproces heeft bedoeld.
• Dynamic: deze instelling is geschikt
voor een omgeving die galmt maar niet
een ruimtelijk gevoel geeft (waar de
geluidsabsorptie niet voldoende is).
Het benadrukt de weerkaatsing van
geluid en bootst het geluid na van een
grote, klassieke bioscoop. Zo wordt het
ruimtelijke gevoel van een filmtheater
benadrukt en wordt er een uniek
akoestisch veld gecreëerd.
• Theater: deze instelling is geschikt voor
een gewone woonkamer. Het bootst de
weerkaatsing van geluid na, net zoals in
een bioscoop of filmtheater. Dit is vooral
handig wanneer u kijkt naar media
opgenomen op een Blu-ray Disc, wanneer
u het gevoel van een echte bioscoop wilt.
• Studio: deze instelling is geschikt
voor een gewone woonkamer met de
benodigde geluidsapparatuur. Het bootst
de geluidsgalm na die optreedt wanneer
een geluidsbron voor een bioscoop is
geremixt voor Blu-ray Disc naar een
geluidsniveau dat geschikt is voor
thuisgebruik. Het weerkaatsingsniveau
en de galm worden tot het minimum
beperkt. Dialogen en surroundeffecten
worden echter levensecht nagebootst.
x PLII Movie
Voert decodering uit in Dolby Pro Logic II
Movie-modus. Deze instelling is ideaal
voor film gecodeerd in Dolby Surround.
Bovendien kan deze modus 5.1-kanaals
geluid produceren voor het kijken naar
te vaak gekopieerde video's of oude films.
x PLIIx Movie
Voert decodering uit in Dolby Pro Logic IIx
Movie-modus. Deze instelling breidt Dolby
Pro Logic II Movie of Dolby Digital 5.1 uit
tot afzonderlijke 7.1 filmkanalen.
x PLIIz Movie (PLIIz)
x Stadium (STADIUM)
Voert decodering uit in Dolby Pro Logic IIzmodus. Deze instelling kan een geluidsbron
uitbreiden van een 5.1-kanaalssysteem
naar een 7.1-kanaalssysteem, waarop een
verticaal apparaat is aangesloten, en geeft
een dimensie van aanwezigheid en diepte.
Geeft het gevoel van een groot
openluchtstadion.
x Neo:6 Cinema (Neo:6 CIN)
Voert decodering uit in DTS Neo:6
Cinema-modus. Een bron opgenomen
in 2-kanaalsformaat wordt gedecodeerd
in 7 kanalen.
x Sports (SPORTS)
Geeft het gevoel van een sportuitzending.
x Portable Audio (PORTABLE)
Produceert een duidelijk versterkt
geluidsbeeld van uw draagbaar
audioapparaat. Deze modus is ideaal voor
mp3 en andere gecomprimeerde muziek.
x PLII Music
Muziekmodus
x Berlin Philharmonic Hall (BERLIN)
Bootst het karakteristieke geluid van het
Berliner Philharmonie-gebouw na.
x Concertgebouw Amsterdam
(CONCERTGEB)
Bootst het karakteristieke geluid na dat wordt
geproduceerd door de reflectiviteit van een
concertgebouw in Amsterdam, Nederland,
dat een grote opnamestudio heeft.
x Musikverein Vienna
(MUSIKVEREI)
Bootst het karakteristieke geluid na van
een concertgebouw in Wenen, Oostenrijk,
dat een resonant en uniek weerkaatsend
geluid heeft.
x PLIIx Music
Voert decodering uit in Dolby Pro Logic IIx
Music-modus. Deze instelling is ideaal
voor normale stereobronnen zoals cd's.
x PLIIz Music (PLIIz)
Voert decodering uit in Dolby Pro Logic IIzmodus. Deze instelling kan een geluidsbron
uitbreiden van een 5.1-kanaalssysteem naar
een 7.1-kanaalssysteem, waarop een
verticaal apparaat is aangesloten, en geeft
een dimensie van aanwezigheid en diepte.
x Neo:6 Music (Neo:6 MUS)
Voert decodering uit in DTS Neo:6
Music-modus. Een bron opgenomen
in 2-kanaalsformaat wordt gedecodeerd
in 7 kanalen. Deze instelling is ideaal
voor normale stereobronnen zoals cd's.
x Jazz Club (JAZZ)
Bootst de akoestiek van een jazz-club na.
x Live Concert (CONCERT)
Bootst de akoestiek na van een zaal met
300 stoelen.
55NL
Genieten van geluidseffecten
U kunt genieten van surround sound
door een van de vooraf geprogrammeerde
geluidsvelden op de ontvanger te
selecteren. Deze geluidsvelden brengen
het spannende en krachtige geluid van
concertzalen bij u thuis.
Voert decodering uit in Dolby Pro Logic II
Music-modus. Deze instelling is ideaal
voor normale stereobronnen zoals cd's.
Als er een koptelefoon is
aangesloten
U kunt dit geluidsveld alleen selecteren als
er een koptelefoon op de ontvanger is
aangesloten.
x Headphone (2ch) (HP 2CH)
Deze modus wordt automatisch geselecteerd
als u gebruik maakt van koptelefoons (met
uitzondering van "2ch Analog Direct")
Standaard 2-kanaals stereobronnen omzeilen
volledig de geluidsveldverwerking en
meerkanaals surroundformaten worden
gedownmixt naar 2 kanalen, met
uitzondering van LFE-signalen.
x Headphone (Direct) (HP DIRECT)
Deze modus wordt automatisch geselecteerd
als u gebruik maakt van koptelefoons terwijl
"2ch Analog Direct" is geselecteerd.
Stuurt de analoge signalen uit zonder dat
deze door de equalizer, een geluidsveld,
enz. bewerkt worden.
Als u een subwoofer aansluit
Deze ontvanger produceert een signaal van
lage frequentie voor de uitvoer naar de
subwoofer, als er geen LFE-signaal
aanwezig is. Dit is een laagdrempelige
uitvoer van een geluidseffect van een
subwoofer naar een 2-kanaalssignaal.
Echter het lage frequentie signaal wordt
niet gegenereerd voor Neo:6 Cinema of
Neo:6 Music, als alle luidsprekers op Large
zijn ingesteld.
Om volledig gebruik te kunnen maken van
de Dolby Digital-basverdelingscircuits
raden wij u aan om de grensfrequentie van
de subwoofer zo hoog mogelijk in te stellen.
Opmerkingen over geluidsvelden
• Afhankelijk van de instelling van het
luidsprekerpatroon, kunnen sommige
geluidsbronnen niet beschikbaar zijn.
• U kunt "PLIIx Movie", "PLIIx Music",
"PLIIz Movie" en "PLIIz Music" niet
tegelijkertijd selecteren.
56NL
– "PLIIx Movie" en "PLIIx Music"
zijn alleen beschikbaar als het
luidsprekerpatroon is ingesteld
op een instelling met surroundachterluidsprekers.
– "PLIIx Movie" en "PLIIx Music"
zijn alleen beschikbaar als het
luidsprekerpatroon is ingesteld op een
instelling met hoge voorluidsprekers.
• De geluidsvelden voor muziek en film
werken niet in de volgende gevallen.
– DTS-HD Master Audio, DTS-HD High
Resolution Audio of Dolby TrueHD
met bemonsteringsfrequentie van meer
dan 48 kHz worden ontvangen.
– "2ch Analog Direct" is geselecteerd.
• "PLII Movie", "PLII Music", "PLIIx
Movie", "PLIIx Music", "PLIIz Movie",
"PLIIz Music", "Neo:6 Cinema" en "Neo:6
Music" werken niet als het
luidsprekerpatroon is ingesteld op
2/0 of 2/0.1.
• Als een van de geluidsvelden voor muziek
is geselecteerd, wordt er geen geluid via de
subwoofer uitgestuurd als alle luidsprekers
in het Speaker Settings-menu ingesteld zijn
op "Large". Echter het geluid wordt wel
uitgestuurd via de subwoofer als
– het digitale ingangssignaal LFEsignalen bevat.
– de voor- of surroundluidsprekers
ingesteld zijn op "Small".
– "Multi Stereo", "PLII Movie", "PLII
Music", "PLIIx Movie", "PLIIx Music",
"PLIIz Movie", "PLIIz Music", "HDD.C.S." of "Portable Audio" is
geselecteerd.
De equalizer aanpassen
U kunt de volgende parameters gebruiken
om de toonkwaliteit (bas/hoge tonen) van
de voor-, midden-, surround-/surround
achter- en hoge voorluidsprekers aan
te passen.
Lage tonen
Hoge tonen
Niveau
(dB)
Frequentie (Hz)
De functie Sound
Optimizer gebruiken
Met Sound Optimizer kunt u genieten
van helder en dynamisch geluid bij lage
volumeniveaus. De optimalisator kalibreert
automatisch het geluid, dat niet goed
hoorbaar is als het volumeniveau laag staat.
Nadat de automatische kalibratie is
uitgevoerd, is het geluidsniveau
geoptimaliseerd voor uw omgeving.
Selecteer Sound Effects uit het
startmenu, en druk op
.
Selecteer "Sound Effects" uit het
startmenu en druk op
.
2
2
Selecteer "Equalizer" en druk
daarna op
.
Selecteer "Sound Optimizer" en
druk op
.
3
3
Selecteer "Front", "Center",
"SUR/SB", of "Front High" en
druk daarna op
.
Selecteer "Normal" of "Low" en
druk op
.
4
Selecteer "Bass" of "Treble" en
pas de versterking aan.
Opmerkingen
De Sound Optimizer-functie is ingeschakeld.
Selecteer Normal als u naar het
referentieniveau van een film wilt aanpassen.
Selecteer Low als u wilt aanpassen naar een cd
of andere software waarvan de gemiddelde
geluidsdruk hoog wordt geproduceerd.
• Deze functie werkt niet als "2ch Analog Direct"
gebruikt wordt.
• De frequenties voor Bass en Treble zijn
vastgelegd.
• Afhankelijk van het audioformaat kan
de ontvanger signalen met een lagere
bemonsteringsfrequentie afspelen dan
de oorspronkelijke bemonsteringsfrequentie
van de ingangssignalen.
• Deze functie werkt niet in de volgende gevallen.
– "2ch Analog Direct" wordt gebruikt.
– Als er een koptelefoon is aangesloten.
• De ontvanger kan signalen met een lagere
bemonsteringsfrequentie afspelen dan de
feitelijke bemonsteringsfrequentie van de
ingangssignalen, afhankelijk van het
audioformaat.
Opmerkingen
Het type kalibratie
selecteren
U kunt ook het type kalibratie dat u wenst
selecteren nadat de automatische kalibratie
is uitgevoerd. Voor meer informatie, zie
"Auto Calibration Type" (pagina 92).
57NL
Genieten van geluidseffecten
1
1
De Pure Direct-functie
gebruiken
Met de Pure Direct-modus kunt u naar
hifi-geluid luisteren. Wanneer Pure Direct
is ingeschakeld, dooft het displaypaneel
om geluid te onderdrukken dat de
geluidskwaliteit beïnvloedt. U kunt de
Pure Direct-functie met alle ingangen
gebruiken.
1
Selecteer "Sound Effects" uit het
startmenu en druk daarna op
.
2
Selecteer "Pure Direct" en druk
daarna op
.
3
Selecteer "On" en druk op
.
Opmerking
Wanneer de Pure Direct-functie is geselecteerd
werken "Equalizer", "Sound Optimizer",
"Advanced Auto Volume" en "Dynamic Range
Compressor" niet.
Tip
U kunt ook gebruiken maken van de toets PURE
DIRECT op de afstandsbediening of ontvanger
om de Pure Direct-functie in of uit te schakelen.
Pure Direct annuleren
De Pure Direct-functie wordt geannuleerd
wanneer u de volgende handelingen
uitvoert:
– U selecteert "Off" bij stap 3 in "De Pure
Direct-functie gebruiken" (pagina 58).
– U drukt nogmaals op PURE DIRECT.
– U wijzigt het geluidsveld.
– U wijzigt de scène-instelling op de
televisie (Scene Select).
– U wijzigt de instelling van "Equalizer",
"Sound Optimizer", "Advanced Auto
Volume" of "Dynamic Range
Compressor".
58NL
Geluidsvelden naar de
standaardinstellingen
herstellen
Gebruik hiervoor de toetsen op de ontvanger.
?/1
MUSIC
1
Druk op ?/1 om de ontvanger uit te
schakelen.
2
Terwijl u MUSIC ingedrukt houdt,
drukt u op ?/1.
"S.F. CLEAR" wordt op het
displaypaneel weergegeven en alle
geluidsvelden worden hersteld naar
hun standaardinstellingen.
Netwerkfuncties gebruiken
De netwerkfuncties op de
ontvanger
Over DLNA
DLNA (Digital Living Network Alliance)
is een standaardiseringsorganisatie
van fabrikanten van diverse producten,
zoals servers (computers enz.),
audiovisuele apparatuur, en mobiele
computerapparaten die content uitwisselen
(muziek, foto's en video's). DLNA vaardigt
standaarden uit en publiceert een erkend
logo dat zichtbaar moet zijn aangebracht
op apparaten die DLNA-standaarden
ondersteunen.
Om naar de audiocontent met deze
ontvanger te luisteren die op uw server
is opgeslagen, moet u vooraf uw server
instellen. De volgende serverapparaten
zijn compatibel met deze ontvanger.
• Sony VAIO Media plus 1.3, 1.4, 2.0 en 2.1
• Sony HDD Network Audio System
NAS-S500HDE*, NAS-S55HDE*
• Sony Netwerk AV-ontvanger
STR-DA6400ES*, TA-DA5600ES*
• Microsoft Windows Media Player 12
geïnstalleerd op Windows 8 en Windows
7 (pagina 60, 62)
• Microsoft Windows Media Player 11
geïnstalleerd op Windows Vista/
Windows XP (pagina 63)
* Niet verkrijgbaar in sommige landen of regio's.
Als de server een functie heeft die de
toegang vanaf andere apparaten beperkt,
moet u deze instelling op de server wijzigen
om de ontvanger toestemming te geven om
toegang tot het apparaat te krijgen.
Dit onderdeel beschrijft hoe u Windows
Media Player kunt instellen om deze als
server te gebruiken.
Voor meer informatie over de instellingen
van andere apparaten, zie de
gebruiksaanwijzing of het helpmenu van de
desbetreffende apparaten of toepassingen.
Opmerkingen
• De onderdelen die op de computer zijn
weergegeven kunnen afwijken van de
onderdelen die hier worden weergegeven.
Dit is namelijk afhankelijk van de versie van het
besturingssysteem of de computeromgeving.
Voor meer informatie, zie het helpmenu van
uw besturingssysteem.
• Mogelijk duurt het wat langer als u muziek
afspeelt met een Play To-functie in Windows,
afhankelijk van de situatie.
59NL
Netwerkfuncties gebruiken
• U kunt genieten van audiocontent
die is opgeslagen op een apparaat, dat
voldoet aan de DLNA-norm (DLNA
CERTIFIED™ producten). Op dergelijke
apparaten wordt een erkend DLNA-logo
weergegeven (pagina 65).
• U kunt de ontvanger gebruiken als een
apparaat dat vergelijkbaar is met een
UPnP-mediarenderer op uw thuisnetwerk.
• Met een internetverbinding kunt
u luisteren naar muziekdiensten
(pagina 69) en de software op de
ontvanger bijwerken (pagina 74).
• Met de functie PARTY STREAMING
kunt u tegelijkertijd naar dezelfde muziek
in verschillende ruimtes luisteren.
• U kunt TV SideView-apparaten
registreren om de ontvanger te bedienen.
• Met AirPlay kunt u audio-inhoud
afspelen op iOS-apparaten of een
iTunes-bibliotheek.
De server instellen
Selecteer onder [Settings]
(Instellingen) de optie [Control
Panel] (Configuratiescherm).
Bij gebruik van Windows 8
Dit onderdeel beschrijft hoe u de door de
fabrikant geïnstalleerde Windows Media
Player 12 voor Windows 8 instelt. Voor
meer informatie over de bediening van
Windows Media Player 12 zie het
helpmenu van Windows Media Player 12.
1
Ga naar Control Panel [Control Panel]
(Configuratiescherm).
Selecteer [All Apps] (Alle apps) onder
[Start]. Selecteer [Control Panel]
(Configuratiescherm].
2
Selecteer onder [Network and
Internet] (Netwerk en internet) de
optie [View network status and tasks]
(Netwerkstatus en -taken
weergeven).
Het venster [Network and Sharing
Center] (Netwerkcentrum) wordt
weergegeven.
Tip
Als het gewenste onderdeel niet wordt
weergegeven op het scherm, probeert u het
weergavetype van het configuratiescherm te
wijzigen.
Tip
Als het scherm in Windows 8 niet lijkt op het
bovenstaande scherm, gaat u verder met de
stappen hieronder.
60NL
3
4
Selecteer in [Media streaming]
(Mediastreaming) de optie [Choose
media streaming options…] (Opties
voor mediastreaming selecteren...)
bij [All Networks] (Alle netwerken).
6
Selecteer [Allow All] (Alles toestaan).
Het venster [Allow All Media Devices]
(Alle media-apparaten toestaan) wordt
geopend.
Selecteer [OK] als alle apparaten in
het lokaal netwerk zijn ingesteld op
[Allowed] (Toegestaan) en sluit het
venster.
7
Selecteer [Allow all computers and
media devices] (Alle computers
en media-apparaten toestaan).
8
Selecteer [Next] (Volgende) en [Finish]
(Sluiten) om het venster te sluiten.
9
Vernieuw de serverlijst.
Als de instellingen zijn uitgevoerd,
dient u de serverlijst van de ontvanger
te vernieuwen en deze server uit de
serverlijst te kiezen. Voor meer
informatie over het selecteren van een
server, zie "De serverlijst vernieuwen"
(pagina 64).
Als [Media streaming is not turned on]
(Mediastreaming is uitgeschakeld)
wordt weergegeven in het venster
[Media streaming options] (Opties
voor mediastreaming), selecteer dan
de optie [Turn on media streaming]
(Mediastreaming inschakelen).
61NL
Netwerkfuncties gebruiken
5
Selecteer [Change advanced sharing
settings] (Geavanceerde instellingen
voor delen wijzigen).
Het venster [Set Network Location]
(Netwerklocatie instellen) wordt
weergegeven.
Bij gebruik van Windows 7
Dit onderdeel beschrijft hoe u de door de
fabrikant geïnstalleerde Windows Media
Player 12 voor Windows 7 kunt instellen.
Voor meer informatie over de bediening
van Windows Media Player 12, zie het
helpmenu van Windows Media Player 12.
1
2
Ga naar [Start] – [Control Panel]
(Configuratiescherm].
4
Selecteer [Home network]
(Thuisnetwerk) of [Work network]
(Bedrijfsnetwerk) afhankelijk van
de omgeving waarin de ontvanger
wordt gebruikt.
5
Volg de instructies die op het scherm
worden weergegeven met
betrekking tot de omgeving waar de
ontvanger wordt gebruikt.
Selecteer onder [Network and
Internet] (Netwerk en internet) de
optie [View network status and tasks]
(Netwerkstatus en -taken weergeven).
Als de instellingen zijn uitgevoerd,
bevestig dan dat het onderdeel onder
[View your active networks] (De
actieve netwerken weergeven) is
gewijzigd in [Home network]
(Thuisnetwerk) of [Work network]
(Bedrijfsnetwerk] in het venster
[Network and Sharing Center]
(Netwerkcentrum).
Het venster [Network and Sharing
Center] (Netwerkcentrum) wordt
weergegeven.
Tip
3
62NL
Als het gewenste onderdeel niet wordt
weergegeven op het scherm, probeert u het
weergavetype van het configuratiescherm te
wijzigen.
Selecteer onder [View your active
networks] (De actieve netwerken
weergeven) de optie [Public network]
(Openbaar netwerk).
Als op het scherm niet de optie [Public
network] (Openbaar netwerk) wordt
weergegeven, ga dan naar stap 6.
6
Selecteer [Change advanced sharing
settings] (Geavanceerde instellingen
voor delen wijzigen).
7
Selecteer in [Media streaming]
(Mediastreaming) de optie [Choose
media streaming options…] (Opties
voor mediastreaming selecteren...).
Voor meer informatie betreffende
het selecteren van een server, zie "De
serverlijst vernieuwen" (pagina 64).
Bij gebruik van Windows
Vista/XP
Dit onderdeel beschrijft hoe u Windows
Media Player 11, geïnstalleerd op Windows
Vista/XP*, kunt instellen.
Voor meer informatie over de bediening
van Windows Media Player 11, zie het
helpmenu van Windows Media Player 11.
8
9
Als [Media streaming is not turned on]
(Mediastreaming is uitgeschakeld)
wordt weergegeven in het venster
[Media streaming options] (Opties
voor mediastreaming), selecteer dan
de optie [Turn on media streaming]
(Mediastreaming inschakelen).
* Windows Media Player 11 is niet door de
fabrikant in Windows XP geïnstalleerd. Ga naar
de website van Microsoft, download de
installer, en installeer vervolgens Windows
Media Player 11 op uw computer.
1
Ga naar [Start] – [All Programs]
(Alle programma's).
2
Selecteer [Windows Media Player].
Selecteer [Allow all] (Alles toestaan).
3
4
10 Selecteer [Allow all computers and
11
12
Windows Media Player 11 start.
Selecteer in het menu [Library]
(Mediabibliotheek) de optie [Media
Sharing…] (Media delen...).
Ga naar stap 9 als u Windows XP
gebruikt.
Selecteer [Networking…] (Netwerk...)
als
wordt weergegeven.
media devices] (Alle computers en
media-apparaten toestaan).
Selecteer [OK] en sluit het venster.
Vernieuw de serverlijst.
Nadat u Windows Media Player 12
hebt ingesteld, dient u de serverlijst
van de ontvanger te vernieuwen en
deze server uit de serverlijst te kiezen.
Het venster [Network and Sharing
Center] (Netwerkcentrum) wordt
weergegeven.
63NL
Netwerkfuncties gebruiken
Het venster [Allow All Media Devices]
(Alle media-apparaten toestaan) wordt
geopend. Selecteer [OK] als alle
apparaten in het lokaal netwerk zijn
ingesteld op [Allowed] (Toegestaan)
en sluit het venster.
5
Selecteer [Customize] (Aanpassen).
10 Selecteer de optie [Settings…]
(Instellingen…) die naast [Share my
media to:] (Mijn media delen met:) staat.
11 Selecteer de optie [Allow new devices
and computers automatically]
(Nieuwe apparaten en computers
automatisch toestaan) en klik op [OK].
Opmerking
Het venster [Set Network Location]
(Netwerklocatie instellen) wordt
weergegeven.
6
Selecteer [Private] (Privé) en klik op
[Next] (Volgende).
Deselecteer dit onderdeel nadat u bevestigd
heeft dat de ontvanger verbinding met de
server mag maken en de audiocontent die
op de server is opgeslagen kan afspelen.
12 Vernieuw de serverlijst.
Nadat u Windows Media Player 11
hebt ingesteld, dient u de serverlijst
van de ontvanger te vernieuwen en
deze server uit de serverlijst te kiezen.
Voor meer informatie betreffende het
selecteren van een server, zie "De
serverlijst vernieuwen" (pagina 64).
De serverlijst vernieuwen
7
8
9
Bevestig dat [Location type] (Type
locatie) is gewijzigd in [Private]
(Privé), en selecteer [Close] (Sluiten).
Bevestig dat [(Private network)]
(Particulier netwerk) wordt
weergegeven in het venster [Network
and Sharing Center] (Netwerkcentrum)
en sluit het venster.
Als de optie [Share my media] (Mijn
mediabestanden delen) in het venster
[Media Sharing] (Media delen), dat in
stap 3 wordt weergegeven, niet
geselecteerd is, selecteer dan [Share
my media] (Mijn mediabestanden
delen) en klik op [OK].
Er wordt een lijst met aangesloten
apparaten weergegeven.
Als u een nieuwe server aan het thuisnetwerk
toevoegt of als de gewenste server niet in de
lijst staat, vernieuw dan de serverlijst.
1 Druk op OPTIONS als de serverlijst
wordt weergegeven.
2 Selecteer "Refresh" en druk dan op
.
De vernieuwde serverlijst wordt
weergegeven.
Tip
De ontvanger slaat de laatste vijf aangesloten
servers in het geheugen op en deze servers
worden bovenaan de serverlijst weergegeven.
Er kunnen maximaal 20 servers in een serverlijst
worden weergegeven.
Een server uit de serverlijst
verwijderen
1 Selecteer de gewenste server als de
serverlijst wordt weergegeven en druk
dan op OPTIONS.
Het optiemenu wordt weergegeven.
2 Selecteer "Delete" en druk dan op .
Het bevestigingsscherm wordt
weergegeven op het televisiescherm.
64NL
3 Selecteer "OK" en druk dan op
.
"Complete!" wordt weergegeven en de
geselecteerde server wordt verwijderd.
HOME
NETWORK
Opmerking
Zelfs als u de server uit de serverlijst heeft
verwijderd, zal de server opnieuw in de lijst
worden weergegeven als de ontvanger deze op het
netwerk aantreft (bijv. bij het vernieuwen van de
serverlijst).
V/v/B/b,
RETURN
O
Genieten van de
audiocontent die op de
server is opgeslagen
U kunt met de ontvanger audiocontent
afspelen die op de server is opgeslagen in
MP3-, lineaire PCM-, WMA-, FLAC- en
AAC*-formaat. Audiocontent met DRM
(digitale rechtenbeheer)auteursrechtbescherming kan niet op deze
ontvanger worden afgespeeld.
./>
X
OPTIONS
x
N
SHUFFLE
REPEAT
ALPHABET
SEARCH
1
Druk op HOME NETWORK.
Server
Deze ontvanger
Tip
U kunt ook "Home Network" selecteren
onder "Listen" in het startmenu.
2
Selecteer het pictogram van de DLNAserver en druk vervolgens op
.
De inhoudslijst wordt weergegeven op
het televisiescherm.
65NL
Netwerkfuncties gebruiken
De serverlijst wordt weergegeven op
het televisiescherm.
Druk herhaaldelijk op RETURN O
totdat de serverlijst wordt weergegeven,
als het laatst geselecteerde onderdeel
(afspeellijst, album, map, enz.) op het
televisiescherm wordt weergegeven.
Druk op OPTIONS als de melding
"No server is available" wordt
weergegeven of als de server op de lijst
niet beschikbaar is. Selecteer "Refresh"
en druk dan op
. De vernieuwde
serverlijst wordt weergegeven.
* De ontvanger kan alleen AAC-bestanden
afspelen met extensie ".m4a", ".mp4" of ".3gp".
Opmerking
Als de server de Wake-on-LAN-standaard
ondersteunt, schakelt de ontvanger
automatisch de server in. Als de server de
Wake-on-LAN-standaard niet ondersteunt,
dient u vooraf de server in te schakelen.
Voor meer informatie over de instellingen
en de bediening van de Wake-on-LAN van
uw server, zie de gebruiksaanwijzing of het
helpmenu van uw server.
3
Selecteer het gewenste onderdeel
(afspeellijst, album, map, enz.) en
druk op
.
Als een ander onderdeel wordt
weergegeven, herhaal dan deze stap
om de keuzes te verminderen totdat
het gewenste onderdeel wordt
weergegeven. De onderdelen die
weergegeven worden, zijn afhankelijk
van de aangesloten server.
4
Selecteer de gewenste track en druk
dan op
.
Afspelen start.
Zorg ervoor dat er geluid uit de
luidsprekers van de ontvanger komt.
Opmerkingen
• Tracks die de ontvanger niet kan afspelen
worden ook op het televisiescherm
weergegeven. U kunt een lijst met afspeelbare
tracks niet rangschikken.
• Het afspelen hervat niet vanaf het laatst
geselecteerde onderdeel wanneer u het netsnoer
uit het stopcontact trekt.
• Het kan enige tijd duren voordat de ontvanger
de onderdelen weergeeft als u door een map aan
het bladeren bent die grote hoeveelheden aan
audio-inhoud bevat. Gebruik in dit geval de
optie Zoekterm gebruiken (pagina 76).
Tips
• Als u een map selecteert (bijv. een artiestenmap,
genremap, enz.), drukt u op de N-toets, de
ontvanger speelt dan alle onderdelen in de
geselecteerde map af.
• De ontvanger gaat verder vanaf het laatst
geselecteerde onderdeel als de functie gewijzigd
wordt in Thuisnetwerk, totdat de ontvanger
wordt uitgeschakeld. Als "Network Standby" is
ingesteld op "On" gaat het afspelen verder vanaf
het laatst geselecteerde onderdeel, zelfs als u de
ontvanger hebt uitgeschakeld.
66NL
Access Settings instellen
U kunt de toegangsbeperkingen of
toestemming voor de apparaten in
de apparatenlijst instellen.
1
Druk op HOME NETWORK.
Tip
U kunt ook "Home Network" selecteren
onder "Listen" in het startmenu.
2
3
Druk op OPTIONS.
Selecteer "Access Settings" en druk
dan op
.
De automatische
toegangstoestemming instellen
1 Selecteer "Auto Access" bij "Access
Settings" en druk daarna op
.
2 Selecteer "Allow" of "Not Allow" en
druk daarna op .
• Allow: alle apparaten in het
thuisnetwerk hebben toestemming
voor de toegang tot deze ontvanger.
Deze ontvanger kan een PARTY
starten als hostapparaat en aan een
PARTY deelnemen als gastapparaat,
indien gewenst.
• Not Allow: de ontvanger beperkt
een nieuw apparaat dat toegang zoekt
met de ontvanger. Als u een nieuw
apparaat aansluit op het thuisnetwerk,
voeg dan het apparaat toe aan
de apparatenlijst en stel de
toegangstoestemming in (pagina 67).
Opmerking
Er kunnen maximaal 20 apparaten aan de
apparatenlijst worden toegevoegd. Als er al
20 apparaten geregistreerd zijn, wordt de melding
"Device Full" weergegeven en kan er geen nieuw
apparaat aan de lijst worden toegevoegd. In dit
geval dient u overbodige apparaten uit de lijst te
verwijderen (pagina 67).
Apparaten aan de apparatenlijst
toevoegen
1 Selecteer "Control Device" in "Access
Settings" en druk daarna op .
De geregistreerde apparatenlijst wordt
weergegeven op het televisiescherm.
2 Selecteer "Add Device" en druk
dan op .
3 Selecteer het gewenste apparaat
en druk dan op .
Het geselecteerde apparaat is toegevoegd
aan de apparatenlijst. Voor meer
informatie over de instelling van de
toegang zie "De toegangstoestemming
voor de apparaten instellen" (pagina 67).
De toegangstoestemming voor
de apparaten instellen
U kunt de toegangstoestemming voor
een apparaat in de apparatenlijst instellen.
Alleen apparaten die ingesteld zijn op
"Allow" worden door het thuisnetwerk
herkend.
1 Selecteer "Control Device" in "Access
Een apparaat uit de lijst
verwijderen
Selecteer "Delete" bij stap 3 van "De
toegangstoestemming voor de apparaten
instellen" (pagina 67) en druk daarna op .
Druk in het bevestigingsscherm op "OK" en
druk dan op
.
TV SideView is een gratis mobiele
toepassing voor het externe apparaat
(smartphone, enz.). Door TV SideView
te gebruiken in combinatie met deze
ontvanger kunt u gemakkelijk van de
ontvanger genieten door het systeem vanaf
uw externe apparaat te bedienen.
Het TV SideView-apparaat
registreren
1 Druk op HOME NETWORK.
Tip
U kunt ook "Home Network" selecteren onder
"Listen" in het startmenu.
2 Druk op OPTIONS.
3 Selecteer "TV SideView Device
Registration" en druk daarna op
.
4 Selecteer "Start Registration" en druk
dan op .
De ontvanger start om het TV SideViewapparaat te detecteren dat gereed is voor
registratie.
"Connecting" wordt weergegeven op het
televisiescherm. Druk op het TV SideViewapparaat op Registration. De ontvanger zal
echter de registratieprocedure afsluiten,
als deze binnen 30 seconden geen apparaat
gedetecteerd heeft.
5 Selecteer "Finish" en druk dan op .
De registratie annuleren
Selecteer "Cancel" in stap 4 en druk
dan op
.
Opmerking
Er kunnen maximaal 5 TV SideView-apparaten
aan de apparatenlijst worden toegevoegd. Als er al
5 apparaten geregistreerd zijn, wordt de melding
"Device Full" weergegeven en kan er geen nieuw
apparaat aan de lijst worden toegevoegd. In dit
geval dient u overbodige apparaten uit de lijst
te verwijderen (pagina 68).
67NL
Netwerkfuncties gebruiken
Settings" en druk daarna op .
De geregistreerde apparatenlijst wordt
weergegeven op het televisiescherm.
2 Selecteer het gewenste apparaat en
druk dan op .
3 Selecteer "Access" en druk dan op .
4 Selecteer "Allow" of "Not Allow" en
druk daarna op .
TV SideView gebruiken
Het geregistreerde TV SideViewapparaat weergeven
Selecteer Registered TV SideView Devices
in stap 3 en druk dan op
.
Geregistreerde TV SideViewapparaten uit de apparatenlijst
verwijderen
1 Selecteer "Registered TV SideView
Devices" bij stap 3 en druk daarna op
.
2 Selecteer het apparaat dat u wilt
verwijderen en druk daarna op
.
3 Selecteer "Delete" en druk daarna op
4 Selecteer "OK" en druk dan op .
.
Het geselecteerde apparaat is verwijderd
uit de apparatenlijst.
De auteursrechtbescherming
controleren
Deze ontvanger kan geen bestanden
afspelen in WMA-formaat met DRMauteursrechtbescherming.
Als een WMA-bestand niet op deze
ontvanger kan worden afgespeeld, dient
u het auteursrecht van dit bestand op
uw computer te controleren om te
checken of het bestand onder de DRMauteursrechtbescherming valt.
Open de map of de schijf waar het WMAbestand is opgeslagen en klik met de
rechtermuisknop op het bestand om het
venster [Properties] (Eigenschappen) te
openen. Als er een tabblad [License]
(Licentie) is, valt het bestand onder de
DRM-auteursrechtbescherming en kan het
niet op deze ontvanger worden afgespeeld.
De afstandsbediening gebruiken
om de Home Network-functie te
bedienen
Functie
Handeling
Afspelen
onderbreken*
Druk tijdens het
afspelen op X.
Druk op N om het
afspelen te hervatten.
68NL
Functie
Handeling
Afspelen stoppen
Druk op x.
Ga naar het begin
van de huidige
track, vorige/
volgende track
Druk herhaaldelijk op
./>.
Selecteer opnieuw
het gewenste
onderdeel dat
u wilt afspelen
Druk herhaaldelijk op
RETURN O tot de
gewenste map wordt
weergegeven.
Of druk op OPTIONS,
selecteer Server List,
en vervolgens het
gewenste onderdeel.
Druk op OPTIONS en
selecteer Now Playing
om terug te keren naar
het afspeelscherm.
Zoek het gewenste Druk op ALPHABET
onderdeel met een SEARCH en voer een
zoekterm
zoekterm in (pagina 76)
terwijl u de inhoud
op de server aan het
selecteren bent.
De server wijzigen Druk op OPTIONS als
het afspelen is gestopt.
Selecteer "Server List"
en druk daarna op .
Selecteer de gewenste
server en druk dan op .
Afspelen herhalen Druk herhaaldelijk op
selecteren
REPEAT totdat "Repeat
All" of "Repeat 1" op het
tv-scherm wordt
weergegeven.
De optie Shuffle
Druk herhaaldelijk
Play (willekeurig op SHUFFLE totdat
afspelen) selecteren "Shuffle On" op het
televisiescherm wordt
weergegeven.
* Afhankelijk van de server of de track, kan
het zijn dat de functie voor het onderbreken
van de afspeelmodus niet werkt als de
thuisnetwerkfunctie geselecteerd is.
Genieten van het Sony
Entertainment Network
(SEN)
SEN
Cijfertoetsen
DISPLAY
U kunt met deze ontvanger naar de
muziekdiensten luisteren die op het
internet worden aangeboden (functie SEN).
Om gebruik te kunnen maken van
deze functie moet de ontvanger op het
netwerk zijn aangesloten en het netwerk
verbonden zijn met het internet.
Voor meer informatie, zie "6: Aansluiten
op het netwerk" (pagina 34).
Bezoek de onderstaande website voor meer
informatie over het SEN:
V/v/B/b,
RETURN
O
OPTIONS
http://
www.sonyentertainmentnetwork.com
MEMORY
SEN
Opmerking
De volgende stappen beschrijven hoe
u vTuner kunt selecteren, een voorbeeld
van een muziekdienst die via internet
wordt aangeboden.
1
Druk op SEN.
De lijst met serviceproviders wordt
weergegeven op het televisiescherm.
Als de ontvanger automatisch de
laatst geselecteerde service of zender
weergeeft, dient u herhaaldelijk
op RETURN O te drukken totdat
de lijst met dienstverleners wordt
weergegeven.
Voordat u gebruik maakt van muziekdiensten,
moet u uw ontvanger, afhankelijk van uw
serviceprovider, registreren. Voor informatie
over de registratie zie de website voor
klantenondersteuning van de serviceprovider.
Tip
U kunt "SEN" ook selecteren onder "Listen"
in het startmenu.
2
Selecteer "vTuner" en druk
daarna op
.
69NL
Netwerkfuncties gebruiken
Deze ontvanger
ALPHABET
SEARCH
3
Selecteer de gewenste map of zender
en druk daarna op
.
• Druk herhaaldelijk op V/v om het
item te selecteren.
• Druk op
om naar de volgende
map te gaan of naar de zender te
luisteren.
• Druk op RETURN O om naar de
vorige map te gaan.
Functie
Handeling
Selecteer de
service-opties
Druk tijdens het
selecteren of afspelen van
de content van de service
op OPTIONS. Selecteer
"Service Options" en druk
dan op
. De content
van de service-opties
varieert afhankelijk van de
geselecteerde dienst.
Zoek het
gewenste
onderdeel met
een zoekterm
Druk op ALPHABET
SEARCH en voer een
zoekterm in (pagina 76)
terwijl u de inhoud op de
server aan het selecteren
bent.
De beschikbare
informatie
weergeven
Druk herhaaldelijk op
DISPLAY om de naam
van de artiest, het album,
enz. weer te geven.
Opmerking
Als No service is available wordt weergegeven
en u krijgt geen lijst met serviceproviders te zien,
dient u op OPTIONS te drukken en "Refresh"
te selecteren.
Tip
De ontvanger geeft de laatst geselecteerde service
of zender weer, als de functie gewijzigd wordt
naar SEN, totdat de ontvanger is uitgeschakeld.
Als "Network Standby" is ingesteld op "On"
wordt de laatst geselecteerde service of zender
weergegeven, zelfs als u de ontvanger hebt
uitgeschakeld.
De afstandsbediening gebruiken
om de SEN-functie te bedienen
Functie
Handeling
De zender of
service
veranderen
Druk op RETURN O om
terug te keren naar de lijst
met serviceproviders, en
selecteer vervolgens de
service opnieuw.
Om weer terug te keren
naar het afspeelscherm
moet u op OPTIONS
drukken en de optie Now
Playing selecteren.
Gebruik diverse
functies als de
ontvanger een
zender of service
aan het
selecteren of
afspelen is.
70NL
Druk op OPTIONS. Het
weergegeven onderdeel
kan afhankelijk van het
geselecteerde onderdeel
of de map verschillen.
Voorkeurszenders
U kunt maximaal 20 zenders als uw
favoriete zenders instellen.
1
Selecteer de zender die u als
voorkeurszender wilt instellen.
2
Druk tijdens ontvangst op MEMORY.
De voorkeursgeheugenlijst wordt
weergegeven.
3
Selecteer een voorkeursnummer en
druk dan op
.
4
Herhaal stap 1 tot en met 3 om nog
een zender op te slaan.
Naar de voorkeurszender
luisteren
1 Druk op SEN.
De lijst met serviceproviders wordt
weergegeven op het televisiescherm.
Als de ontvanger automatisch de laatst
geselecteerde zender weergeeft, dient
u herhaaldelijk op RETURN O te
drukken totdat de lijst met
serviceproviders wordt weergegeven.
Tip
U kunt "SEN" ook selecteren onder "Listen" in
het startmenu.
2 Selecteer Preset en druk dan op
.
"Preset" wordt bovenaan de lijst met
serviceproviders weergegeven.
3 Selecteer de gewenste
voorkeurszender en druk dan op .
Opmerking
Er kunnen zenders bij zijn die niet vooraf
ingesteld kunnen worden, dit is echter afhankelijk
van de serviceproviders. Als u probeert een
dergelijke zender vooraf in te stellen, wordt
Not available op het scherm weergegeven.
Genieten van het diverse
aanbod aan muziekdiensten
U kunt genieten van het luisteren naar de
content van diverse muziekdiensten die
op het internet aangeboden worden.
Bezoek de onderstaande website voor meer
informatie over de muziekdiensten, hoe
gebruik te maken van deze diensten en
de registratiecode van de ontvanger.
De PARTY STREAMINGfunctie gebruiken
De audiocontent die momenteel op deze
ontvanger wordt afgespeeld kan ook
tegelijkertijd op alle apparaten die
overeenkomen met de PARTY
STREAMING-functie op uw
netwerk worden afgespeeld.
Als het geluid onderbroken wordt wanneer
u een draadloze verbinding gebruikt, sluit
dan uw ontvanger op de router aan met een
bekabelde verbinding (pagina 35).
Tijdens PARTY streaming, start een
apparaat genaamd "PARTY host" een
PARTY en streamt muziek, en een apparaat
genaamd "PARTY gast" doet mee aan
een PARTY en ontvangt muziek van de
"PARTY host".
Voordat u de PARTY STREAMINGfunctie gebruikt, dient u er zeker van
te zijn dat "PARTY STREAMING"
is ingesteld op "On" (pagina 98).
PARTY gast
De registratiecode controleren
Het kan zijn dat u gevraagd wordt om
de registratiecode van de ontvanger in
te voeren, als u wilt genieten van een
nieuwe muziekdienst.
PARTY gast
PARTY host
PARTY gast
1 Druk op SEN.
De lijst met serviceproviders wordt
weergegeven op het televisiescherm.
Als de ontvanger automatisch de
laatst geselecteerde service of zender
weergeeft, dient u herhaaldelijk op
RETURN O te drukken totdat de lijst
met dienstverleners wordt weergegeven.
Tip
U kunt "SEN" ook selecteren onder "Listen"
in het startmenu.
2 Selecteer Registration Code en druk
dan op .
De registratiecode van de ontvanger
wordt weergegeven.
PARTY
START/
CLOSE
PARTY
JOIN/
LEAVE
U kunt genieten van de PARTY
STREAMING-functie in combinatie met
andere apparaten* die voorzien zijn van dit
PARTY STREAMING-logo, zie hieronder.
71NL
Netwerkfuncties gebruiken
http://munlimited.com/home
3
Druk op PARTY START.
"START PARTY" wordt op het
displaypaneel weergegeven.
De ontvanger start de PARTYstreaming als een PARTY-host.
* De beschikbare PARTY STREAMINGapparaten zijn afhankelijk van het land en de
regio. Voor meer informatie over beschikbare
apparaten dient u contact op te nemen met een
Sony-handelaar bij u in de buurt.
Een PARTY starten
Een PARTY sluiten
Druk op PARTY CLOSE.
"CLOSE PARTY" wordt op het
displaypaneel weergegeven.
Deelnemen aan een PARTY
U kunt een PARTY starten zodat andere
apparaten die de PARTY STREAMINGfunctie ondersteunen dezelfde muziek
kunnen afspelen, zelfs als ze in een
andere ruimte zijn.
De ontvanger kan deelnemen aan een
PARTY die gestart is door een ander
apparaat, zodat u kunt genieten van
dezelfde audio-inhoud die in een andere
ruimte wordt afgespeeld.
1
Zorg ervoor dat de apparaten van
de PARTY-gast ingeschakeld zijn
en gereed zijn om deel te namen
aan een PARTY.
2
Terwijl het PARTY-hostapparaat een
PARTY organiseert, drukt u PARTY JOIN.
"JOIN PARTY" wordt weergegeven en de
ontvanger doet mee aan de PARTY als
PARTY-gast.
Speel de gewenste geluidsbron af.
Alle audiocontent van alle
geluidsbronnen op deze ontvanger
kunnen gestreamd worden.
Opmerkingen
• Alleen de audiocontent op deze ontvanger
kan gestreamd worden. Tijdens een
PARTY-host worden er geen videosignalen
naar de televisie gestuurd, en de audio
van de ontvanger wordt gedownmixt
naar 2 kanalen. U kunt in dit geval deze
parameter enkel selecteren als u 2ch
Stereo als geluidsveld hebt geselecteerd.
• Als u een PARTY start als PARTY-host,
kan in de volgende gevallen een
tijdsverschil ontstaan tussen de audiouitvoer en de visuele weergave.
– De functie Audio Return Channel (ARC)
wordt gebruikt.
– De video-uitvoer van de apparaten is
aangesloten op de televisie en de audiouitvoer is aangesloten op de digitale of
analoge audio-ingangen van de ontvanger.
• Bronnen met auteursrechtbescherming
kunnen niet worden gestreamd.
72NL
Een PARTY verlaten
Druk op PARTY LEAVE.
"LEAVE PARTY" wordt weergegeven en de
ontvanger verlaat een PARTY.
Opmerkingen
• In de volgende gevallen kunt u niet meedoen
aan de PARTY:
– u heeft een PARTY op deze ontvanger.
– u doet al mee aan een andere PARTY.
• Als u op PARTY JOIN drukt als er geen PARTY
is gestart, maar een apparaat die aan de PARTY
STREAMING-functie voldoet aan het afspelen
is, wordt dat apparaat de PARTY-host en
de ontvanger doet aan de PARTY mee als
PARTY-gast.
• De functie PARTY-gastapparaat schakelt
automatisch over naar het HOME NETWORK
als het apparaat meedoet aan een PARTY. Zelfs
als het PARTY-gastapparaat de PARTY verlaat,
blijft de functie in de stand HOME NETWORK
staan.
Tip
Als "Network Standby" is ingesteld op "On",
wordt automatisch de ontvanger ingeschakeld
om mee te doen aan de PARTY als het PARTYhostapparaat de PARTY start.
1
Muziek streamen vanuit
iTunes met AirPlay
Tik of klik op het
pictogram
rechts onderaan het scherm van
het iOS-apparaat of iTunes.
[iOS-apparaat]
Door een draadloos netwerk te gebruiken,
kunt u met deze ontvanger audiocontent
afspelen op iOS-apparaten zoals een
iPhone, iPod touch, iPad of een iTunesbibliotheek op uw pc.
Pc
iPhone/iPod
touch/iPad
[iTunes]
Compatibele iPod/iPhone/
iPad-modellen
iPhone 4S, iPhone 4, iPhone 3GS, iPod
touch (2e, 3e or 4e generatie), iPad, iPad2,
iPad 3e generatie met iOS 4.2 of nieuwer,
en Mac of pc met iTunes 10.1 of nieuwer.
Selecteer "STR-DN1040" op het
AirPlay-menu van iTunes of uw
iOS-apparaat.
[iOS-apparaat]
Netwerkfuncties gebruiken
Opmerkingen
• Zie “Compatibele iPod/iPhone/iPad-modellen”
op deze pagina voor details over de
ondersteunde versies van iOS of iTunes.
• Werk iOS of iTunes bij naar de meest
recente versie voordat u deze gebruikt
met de ontvanger.
• Zie de gebruiksaanwijzing van uw apparaat
voor meer informatie over het bedienen
iOS-apparaten, iTunes of AirPlay.
• U kunt de ontvanger niet gebruiken als PARTYhost terwijl u gebruik maakt van de functie
AirPlay.
2
[iTunes]
73NL
3
Speel audiocontent af op een iOSapparaat of iTunes.
AirPlay wordt automatisch geselecteerd
als functie van de ontvanger.
Tips
• "******" zijn de laatste 6 getallen van het
MAC-adres van de ontvanger.
• Herhaal het proces opnieuw vanaf stap 1 als het
afspelen niet begint.
Het bevestigen/wijzigen van
de apparaatnaam
Zie "Device Name" (pagina 98) voor
aanwijzingen om het apparaat een
nieuwe naam te geven.
Afspelen met AirPlay bedienen
U kunt ook gebruik maken van de toetsen
2 +/–, N, X, x, ., >, SHUFFLE
en REPEAT. Bediening vanaf de ontvanger
en de afstandsbediening werkt alleen
wanneer de ontvanger is geselecteerd als
uitgangsapparaat.
Wanneer u iTunes gebruikt, stel dan
een iOS-apparaat in om bediening te
accepteren vanaf deze ontvanger en de
afstandsbediening, als u deze ontvanger
en de afstandsbediening wilt gebruiken
om een iOS-apparaat te bedienen.
De software bijwerken
Door de laatste versie te downloaden, kunt
u beschikken over de nieuwste functies en
uw voordeel hiermee doen. De ontvanger
gaat naar de Sony-server om de software te
updaten.
Als er een nieuwe update beschikbaar is, volgt
u de instructies op het scherm om de software
bij te werken. "UPDATE" verschijnt op het
displaypaneel wanneer u verbonden bent met
internet en gebruikmaakt van de functie
Home Network of SEN.
Zorg ervoor dat de overige apparaten die
op de ontvanger zijn aangesloten, zijn
stopgezet alvorens de software te updaten.
Voor meer informatie over het bijwerken
van de software, zie de website voor
klantenondersteuning (pagina 125).
Opmerkingen
• Zorg ervoor dat u tijdens het updateproces de
ontvanger niet uitschakelt, de netwerkkabel niet
loskoppelt of een handeling op de ontvanger
uitvoert.
• Als u de software probeert bij te werken als de
slaaptimer (functie Sleep Timer) is ingeschakeld,
wordt de slaaptimer automatisch uitgeschakeld.
1
Tips
• Het meest recente bedieningscommando naar
de ontvanger krijgt de hoogste prioriteit. De
ontvanger begint audiocontent af te spelen van
een ander apparaat wanneer deze bediening
accepteert van het desbetreffende AirPlayondersteunend apparaat, ook als de ontvanger
al gebruikt wordt voor AirPlay met het
oorspronkelijke apparaat.
• Er kan erg luid geluid worden voortgebracht
door deze ontvanger, als u het volume te luid zet
bij gebruik van iOS-apparaten of iTunes.
• Voor meer informatie over het gebruik van
iTunes, zie het onderdeel Help in iTunes.
• Het geluidsniveau van iOS-apparaten of iTunes
kan mogelijk niet worden gekoppeld aan het
geluidsniveau van deze ontvanger.
74NL
Selecteer "Settings" uit het
startmenu en druk daarna op
.
De Settings-menulijst wordt
weergegeven op het televisiescherm.
2
Selecteer "System" en druk daarna
op
.
3
Selecteer "Network Update" en druk
daarna op
.
4
Selecteer "Start" en druk daarna op
.
De ontvanger controleert of er een
software-update beschikbaar is. Zodra
de update gestart is, kunt u de vorige
softwareversie niet meer herstellen.
De ontvanger is klaar met software
downloaden zodra "Download 100%"
wordt weergegeven op het
televisiescherm. Daarna begint de
ontvanger de software bij te werken.
De GUI en het displaypaneel worden
automatisch uitgeschakeld en het ?/1
(aan/standby)-lampje op het voorpaneel
knippert langzaam. Het kan circa
40 minuten of meerdere uren duren
voordat de update is afgerond. De tijd
die nodig is voor de update hangt af van
de omstandigheden waaronder wordt
bijgewerkt, zoals de snelheid van de
internetverbinding, enz.
Als de update is afgerond, wordt
"COMPLETE" op het displaypaneel
weergegeven en start de ontvanger
automatisch opnieuw op.
Opmerking
Haal het netsnoer niet uit het stopcontact
zolang het ?/1 (aan/standby)-lampje op het
voorpaneel langzaam knippert.
Bericht en uitleg
Cannot JOIN
De ontvanger kan niet aan een PARTY
deelnemen.
Cannot play
De ontvanger kan geen audiobestanden
afspelen doordat een bestandsformaat niet
wordt ondersteund of door afspeelbeperkingen.
Cannot START
De ontvanger kan geen PARTY starten.
Data Error
U hebt geprobeerd een niet-afspeelbaar
bestand af te spelen.
Device Full!
U kunt geen apparaten meer registreren bij de
apparatenlijst.
Initialize
De procedure annuleren
De ontvanger voert een standaard
fabrieksinstelling uit op de netwerkfunctie.
Selecteer bij stap 4 "Cancel".
No server is available
Terugkeren naar het vorige scherm
Berichtenlijst netwerkfuncties
No Track
Er is geen afspeelbaar bestand aanwezig in de
geselecteerde map van de server.
Not Found
Netwerkinstellingen
Er staat geen onderdeel op de server dat
overeenkomt met de zoekterm.
Bericht en uitleg
Not in Use
Ongeldige xxx*
Er wordt een handeling uitgevoerd die
momenteel verboden is.
De ingevoerde waardes zijn onjuist of ongeldig.
* xxx staat voor een SSID, IP-adres,
beveiligingssleutel, subnetmasker,
standaardgateway, primaire DNS of secondaire
DNS.
xxx kan variëren afhankelijk van de
netwerkinstellingen.
Thuisnetwerk
Bericht en uitleg
Cannot connect
SEN
Bericht en uitleg
Cannot connect
De ontvanger kan geen verbinding met de
geselecteerde server maken.
Cannot get info
De ontvanger kan geen inhoud van de server
ophalen.
De ontvanger kan geen verbinding met de
geselecteerde server maken.
Cannot get info
De ontvanger kan geen informatie ophalen
van de server of de inhoud ervan.
75NL
Netwerkfuncties gebruiken
Druk op RETURN O voordat de
ontvanger de software-update start.
U kunt niet teruggaan naar het vorige
scherm als de update start.
Er is geen server in het netwerk waarmee de
ontvanger verbinding kan maken. Probeer de
serverlijst te vernieuwen (pagina 64).
Bericht en uitleg
Cijfer-/
teksttoetsen
Cannot play
• U hebt geprobeerd een niet-afspeelbaar
bestand af te spelen.
• De ontvanger kan een service of zender
niet afspelen, doordat een bestandsformaat
niet wordt ondersteund of door
afspeelbeperkingen.
V/v/B/b,
Software update is required
De dienst is niet beschikbaar in de huidige
softwareversie van de ontvanger.
Bezoek de onderstaande website voor meer
informatie over de software-update:
http://munlimited.com/home
No Preset
Er is geen zender op de ontvanger opgeslagen
voor het geselecteerde voorkeursnummer.
ALPHABET
NEXT
No service is available
Er is geen serviceprovider.
ALPHABET
SEARCH
No Stations Available
Er is geen zender bij de geselecteerde dienst.
Not available
1
• De geselecteerde dienst is niet beschikbaar.
• Er wordt een handeling uitgevoerd die
momenteel niet beschikbaar is.
Druk op ALPHABET SEARCH als er
een onderdelenlijst (artiestenlijst,
tracklijst, enz.) op het tv-scherm
wordt weergegeven.
Het scherm voor de invoer van de
zoekterm wordt op het televisiescherm
weergegeven.
Not in Use
Er wordt een handeling uitgevoerd die
momenteel verboden is.
ALPHABET
PREVIOUS
2
Druk op de cijfer-/teksttoetsen
om een zoekterm in te voeren.
Een zoekterm mag 15 tekens lang zijn.
Een zoekterm gebruiken
om een onderdeel te
zoeken
Als er een lijst op het televisiescherm wordt
weergegeven (zoals een artiestenlijst,
een tracklijst, enz.), kunt u een zoekterm
invoeren om naar een bepaald onderdeel
te zoeken.
Zoektermen gebruiken is alleen mogelijk
als de functie Home Network of SEN is
geselecteerd.
76NL
Opmerking
Voer een zoekterm in die overeenkomt met
de beginletters van het eerste woord van
de naam of titel van het bestand dat u wilt
zoeken. Als de ontvanger naar een bestand
zoekt, worden "The" en het daarop volgende
spatieteken genegeerd aan het begin van
de naam.
3
Druk op
.
Er wordt een onderdeel weergegeven
dat overeenkomt met de zoekterm. Als
het onderdeel dat wordt weergegeven
niet het onderdeel is dat u zoekt,
dient u op ALPHABET PREVIOUS/
ALPHABET NEXT te drukken om
het vorige/volgende onderdeel weer
te geven.
4
Herhaal stap 1 tot en met 3 totdat
u het gewenste onderdeel gevonden
heeft, en druk dan op .
5
Selecteer de gewenste track en druk
dan op
.
Het afspelen begint.
"BRAVIA" Sync-functies
Wat is "BRAVIA" Sync?
"BRAVIA" Sync maakt communicatie
mogelijk tussen Sony-producten zoals
televisie, Blu-ray Disc-speler, dvd-speler,
AV-versterker, enz., die uitgerust zijn
met de functie Control for HDMII.
Door apparatuur van Sony die compatibel
is met de "BRAVIA" Sync, met een
HDMI-kabel (niet bijgeleverd) aan
te sluiten, kan de bediening als volgt
worden vergemakkelijkt:
• Afspelen met één druk op de
knop (pagina 78)
• Geluidscontrole van het systeem (pagina 79)
• Systeem uitschakelen (pagina 79)
• Scène selecteren (pagina 80)
• Home Theatre Control (pagina 80)
• Eenvoudige afstandsbediening (pagina 80)
Control for HDMI is een uniforme
bedieningsfunctiestandaard die gebruikt
wordt door HDMI CEC (Consumer
Electronics Control) voor HDMI
(High-Definition Multimedia Interface).
Opmerkingen
• U kunt de functies "One Touch Play",
"System Audio Control", en "System Power-Off"
gebruiken met apparatuur anders dan die
van Sony. Compatibiliteit wordt echter niet
gegarandeerd met alle niet-Sony apparatuur.
• De functies "Scene Select" en "Home Theatre
Control" zijn eigen aan Sony-apparatuur.
Deze werken niet met apparatuur anders
dan die van Sony.
• Apparatuur die niet compatibel is met "BRAVIA"
Sync kan deze functies niet aanroepen.
• Zet de functie Control for HDMI van de
ontvanger en de aangesloten apparatuur
afzonderlijk aan.
• Mogelijke wordt bediening gedeeltelijk
ondersteund wanneer u een MHL-apparaat
aansluit (pagina 80).
77NL
"BRAVIA" Sync-functies
Wij raden aan de ontvanger aan te sluiten
op producten die uitgerust zijn met
"BRAVIA" Sync.
Voorbereiden voor
"BRAVIA" Sync
Afspelen met één druk
op de knop
Zet de functie Control for HDMI van de
ontvanger en de aangesloten apparatuur
afzonderlijk aan.
Als u het afspelen van de aangesloten
apparatuur op de ontvanger start via
een HDMI-aansluiting, kan de bediening
van de ontvanger en de televisie als volgt
worden vergemakkelijkt:
V/v/b,
Ontvanger en televisie
Worden ingeschakeld (indien in de stand-bystand)
HOME
1 Selecteer "Settings" uit het startmenu
2
3
4
5
6
7
8
en druk daarna op
.
De Settings-menulijst wordt
weergegeven op het televisiescherm.
Selecteer "HDMI" en druk dan op .
Selecteer Control for HDMI en druk
dan op
.
Selecteer On en druk dan op
.
De functie Control for HDMI van de
ontvanger wordt aangezet.
Druk op HOME om het GUI-menu
te sluiten.
Selecteer de HDMI-ingang op de
ontvanger en televisie, om de HDMIingang op de aangesloten apparatuur
af te stemmen, zodat het beeld van
de aangesloten apparatuur wordt
weergegeven.
Stel de functie Control for HDMI van
de aangesloten apparatuur in op aan.
Voor meer informatie over het
instellen van de televisie en aangesloten
apparatuur, zie de gebruiksaanwijzing
van de desbetreffende apparatuur.
Herhaal stap 6 en 7 voor andere
apparatuur waarop u de functie
Control for HDMI wilt gebruiken.
Opmerking
Als u de HDMI-kabel loskoppelt of de
verbinding verandert, dient u de stappen
hierboven uit te voeren.
78NL
Schakelen over naar de desbetreffende HDMI-ingang
Als u "Pass Through" instelt op "On*" of
"Auto" (pagina 96) en de ontvanger op de
stand-bystand zet, kunnen geluid en beeld
alleen worden weergegeven door de tv.
* Alleen voor model voor Australië.
Opmerkingen
• Zorg dat de functie Geluidscontrole van het
systeem is ingeschakeld, door gebruik van
het televisiemenu.
• Als u afspeelt vanaf de aangesloten apparatuur
verliest de tv kortstondig het beeld en geluid.
• Afhankelijk van de instellingen kan het
voorkomen dat de ontvanger niet inschakelt
als "Pass Through" wordt ingesteld op "On"
of "Auto".
Tip
U kunt ook via het tv-menu aangesloten
apparatuur selecteren, zoals een Blu-ray
Disc-speler of dvd-speler. De ontvanger en
televisie schakelen dan automatisch over naar
de desbetreffende HDMI-ingang.
Geluidscontrole van het
systeem
Door één eenvoudige handeling kunt
u genieten van het televisiegeluid via
de luidsprekers die op de ontvanger
zijn aangesloten.
Via het televisiemenu kunt u de functie
Geluidscontrole van het systeem bedienen.
Voor meer informatie, zie de
gebruiksaanwijzing van de televisie.
TV
Geluidscontrole van
het systeem wordt
ingeschakeld
Televisievolume wordt
geminimaliseerd
Ontvanger
• Wordt ingeschakeld
(indien in de standbystand)
• Schakelt over naar
de desbetreffende
HDMI-ingang
• Als "Control for HDMI" ingesteld is op "On"
zullen de "Audio Out"-instellingen in het HDMI
Settings-menu automatisch worden ingesteld,
afhankelijk van de instellingen van de
Geluidscontrole van het systeem (pagina 96).
• Als de televisie wordt ingeschakeld voordat u de
ontvanger inschakelt, wordt het televisiegeluid
tijdelijk niet weergegeven.
Systeem uitschakelen
Als u de televisie uitschakelt met de aan/
uit-knop op de afstandsbediening van
de televisie, worden de ontvanger en
de aangesloten apparatuur automatisch
uitgeschakeld.
U kunt ook de afstandsbediening van de
ontvanger gebruiken om de televisie uit
te schakelen.
Televisiegeluid wordt
uitgevoerd
Opmerkingen
• Als de Geluidscontrole van het systeem niet
werkt overeenkomstig de instelling van uw
televisie, raadpleeg dan de gebruiksaanwijzing
van de televisie.
TV
AV ?/1
Druk op TV en dan op AV ?/1.
De televisie, de ontvanger en de aangesloten
apparatuur worden uitgeschakeld.
Opmerkingen
• Schakel de functie Stroomtoevoer blokkeren
van de televisie in, voordat u de functie Systeem
uitschakelen gebruikt. Voor meer informatie zie
de gebruiksaanwijzing van de televisie.
• Afhankelijk van de status van de aangesloten
apparatuur, kan het zijn dat de aangesloten
apparatuur niet wordt uitgeschakeld. Voor
meer informatie zie de gebruiksaanwijzing
van de aangesloten apparatuur.
• Als u de functie Systeem uitschakelen gebruikt
met een niet-Sony televisie, stel dan de
afstandsbediening in volgens de aanwijzingen
van de fabrikant van de televisie.
79NL
"BRAVIA" Sync-functies
U kunt de functie Geluidscontrole van
het systeem ook als volgt gebruiken.
• Als u de ontvanger inschakelt terwijl de
televisie is ingeschakeld, wordt de functie
Geluidscontrole van het systeem
automatisch ingeschakeld en wordt
het televisiegeluid weergegeven via de
luidsprekers die op de ontvanger zijn
aangesloten. Als u de ontvanger echter
uitschakelt, wordt het geluid weer
weergegeven via de televisieluidsprekers.
• Wanneer het geluid van de televisie
wordt uitgevoerd via de luidsprekers
aangesloten op de ontvanger, kunt
u het volume aanpassen of tijdelijk
uitschakelen met de afstandsbediening
van de televisie.
Opmerking
Scène selecteren
De optimale beeldkwaliteit en geluidsveld
worden automatisch geselecteerd
al naargelang de geselecteerde scène
op uw televisie.
Voor meer informatie raadpleegt u de
gebruiksaanwijzing van de televisie.
Opmerking
Het kan zijn dat het geluidsveld afhankelijk
van de televisie niet overschakelt.
Referentietabel
Instelling scène op de
televisie
Geluidsveld
Cinema
HD-D.C.S.
Sports
Sports
Music
Live Concert
Animation
A.F.D. Auto
Photo
A.F.D. Auto
Game
A.F.D. Auto
Graphics
A.F.D. Auto
Home Theatre Control
Als een "Home Theatre Control"compatibele televisie wordt aangesloten op
de ontvanger, verschijnt er een pictogram
voor op internet gebaseerde toepassingen
op de aangesloten televisie.
Met de afstandsbediening van uw televisie
kunt u de gebruikte ingang van de ontvanger
veranderen of geluidsvelden kiezen. U kunt
ook het niveau van de middenluidspreker of
de subwoofer aanpassen, of de instellingen
van "Sound Optimizer" (pagina 57),
"Dual Mono" (pagina 95), of "A/V Sync"
(pagina 95) aanpassen.
80NL
om gebruik te kunnen maken van de functie Home
Theatre Control, dient uw televisie te beschikken
over een breedband-internetverbinding.
Voor meer informatie, zie de gebruiksaanwijzing
van uw televisie.
Eenvoudige
afstandsbediening
U kunt de afstandsbediening van de tv
gebruiken om het menu van de ontvanger
te bedienen. Voor meer informatie, zie de
gebruiksaanwijzing van de televisie.
Selecteer de ontvanger (AV AMP)
die door de tv wordt herkend.
Opmerkingen
• De ontvanger wordt door de tv als
"Tuner (AV AMP)" herkend.
• Uw tv moet compatibel zijn met het
koppelingsmenu.
• Afhankelijk van het type televisie, kunnen
sommige handelingen niet beschikbaar zijn.
Het MHL-apparaat
bedienen
Door een MHL-apparaat met een MHLkabel aan te sluiten (niet bijgeleverd), kan de
bediening als volgt worden vergemakkelijkt:
• Afspelen met één druk op de knop
(pagina 81)
• Eenvoudige afstandsbediening
(pagina 81)
Opmerkingen
• Met deze functie is communicatie mogelijk met
tv‘s die Sony "BRAVIA" Sync ondersteunen.
Gebruik hiervoor een HDMI-kabel gebruiken
(niet bijgeleverd).
• Of deze functie werkt, hangt af van het
aangesloten MHL-apparaat.
• Deze functie werkt alleen wanneer
– De ontvanger is ingeschakeld.
– "Control for HDMI" is ingesteld op "On".
– Het MHL-apparaat is met behulp van een
MHL-kabel (niet bijgeleverd) aangesloten op
de HDMI/MHL (VIDEO 2 IN)-aansluiting
(pagina 31).
Afspelen met één druk op de
knop
De ontvanger schakelt over naar de juiste
ingang wanneer u verbinding maakt,
afspeelt, enz. vanaf uw MHL-apparaat.
De schermen die de HDMIvideosignalen uitsturen
wisselen
Wanneer u twee schermen hebt aangesloten
op de HDMI OUT A- en HDMI OUT
B-aansluitingen kunt u de uitgang voor
deze twee schermen omwisselen met
behulp van de toets HDMI OUTPUT
op de afstandsbediening.
Eenvoudige
afstandsbediening
HDMI
OUTPUT
AMP
V/v/B/b,
./>
X
N
OPTIONS
HOME
Zet de ontvanger en de twee
schermen aan.
2
Druk op HDMI OUTPUT.
Wanneer u op de toets drukt, wordt
de uitgang als volgt gewijzigd:
HDMI A t HDMI B t HDMI A + B
t HDMI OFF t HDMI A…
Opmerkingen
x
m/M
U kunt ook gebruikmaken van de toetsen
V/v/B/b,
, RETURN O, OPTIONS,
HOME*, N, X, x, ./>, m/M
op de afstandsbediening om uw MHLapparaat rechtstreeks te bedienen.
• Als het ondersteunde videoformaat van de
schermen die aangesloten zijn op de HDMI
OUT A- en de HDMI OUT B-aansluiting van de
ontvanger verschillend is, werkt "HDMI A + B"
mogelijk niet.
• Afhankelijk van de afspeelapparatuur die u
aansluit, werkt "HDMI A + B" mogelijk niet.
* Houd HOME ingedrukt om het startmenu van
het MHL-apparaat weer te geven.
Opmerking
Zorg dat u eerst op AMP drukt voordat u de
toetsen gebruikt om uw MHL-apparaat te
bedienen.
81NL
"BRAVIA" Sync-functies
RETURN
O
1
Overige bediening
Schakelen tussen digitale
en analoge audio
(INPUT MODE)
Als u apparatuur op zowel digitale als
analoge audioaansluitingen van de
ontvanger aansluit, kunt u de audioingangsmodus aan een van beide toewijzen
of telkens overschakelen van de ene naar de
andere ingang, afhankelijk van het type
materiaal dat u wilt bekijken.
1
Druk herhaaldelijk op INPUT MODE
om de audio-ingangsmodus te
selecteren.
U kunt ook INPUT MODE op de
ontvanger gebruiken.
De geselecteerde audio-ingangsmodus
wordt op het displaypaneel
weergegeven.
• AUTO: geeft prioriteit aan digitale
audiosignalen. Als er meer dan een
digitale aansluiting is, dan krijgen
HDMI-audiosignalen prioriteit.
Als er geen digitale audiosignalen zijn,
worden de analoge audiosignalen
geselecteerd. Als de televisie-ingang
is geselecteerd, wordt er prioriteit
gegeven aan de signalen van het
Audio-retourkanaal (ARC). Als
uw televisie niet compatibel is met
de functie ARC, worden de digitaal
optische audiosignalen geselecteerd.
Als de Control for HDMI-functies
van zowel de ontvanger als de
televisie niet zijn ingeschakeld,
werkt ARC niet.
82NL
Opmerkingen
• Afhankelijk van de ingang, wordt "------" op het
displaypaneel weergegeven en kunt u geen
andere modus selecteren.
• Als de functie "2ch Analog Direct" wordt
gebruikt, wordt de audio-ingang automatisch
ingesteld op "ANALOG". U kunt geen andere
modus selecteren.
Druk op de ingangstoetsen om de
ingang te selecteren.
U kunt ook aan INPUT SELECTOR
draaien op de ontvanger.
2
• COAX: geeft de digitale
audiosignalen aan die naar de
COAXIAL-ingang worden gestuurd.
• OPT: geeft de digitale audiosignalen
aan die naar de OPTICAL-ingang
worden gestuurd.
• ANALOG: geeft de analoge
audiosignalen aan die naar de
AUDIO IN (L/R)-ingangen
worden gestuurd.
Andere aansluitingen
voor video/audio-ingang
gebruiken
(Ingang toewijzen)
U kunt audio- en/of videosignalen
opnieuw toewijzen aan andere
ingangsaansluitingen.
Nadat u de aansluitingen opnieuw hebt
toegewezen, kunt u de ingangstoets
gebruiken (of INPUT SELECTOR op de
ontvanger) om de apparatuur te selecteren
die u hebt aangesloten.
Toewijzing componentvideo
en digitale audio-ingang
U kunt de COMPONENT VIDEO- en
DIGITAL-aansluitingen opnieuw
toewijzen aan een andere ingang als de
standaardinstellingen van de aansluitingen
niet overeenkomen met uw aangesloten
apparatuur.
Bijvoorbeeld:
Als u de dvd-speler aansluit op de
OPTICAL IN 1 (SAT/CATV)- en
COMPONENT VIDEO 1 (SAT/CATV)aansluitingen.
– Wijzig de aansluiting OPTICAL IN 1
(SAT/CATV) toe aan DVD.
– Wijs de COMPONENT VIDEO IN 1
(SAT/CATV)-aansluitingen toe aan
"DVD".
1
Selecteer "Settings" uit het
startmenu en druk daarna op
2
Selecteer "Input" en druk
vervolgens op
.
3
Selecteer de ingangsnaam die
u wenst toe te wijzen en druk
dan op
.
4
Druk herhaaldelijk op B/b om
"COMPONENT" of "OPT/COAX"
te selecteren.
5
Druk herhaaldelijk op V/v om de
aansluiting te selecteren die u wilt
toewijzen. Druk daarna op
.
.
De Settings-menulijst wordt
weergegeven op het televisiescherm.
Ingangsnaam
BD
DVD GAME
SAT/
CATV
VIDEO VIDEO VIDEO SA-CD/
1
2
3
CD
a
a*
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a*
a
a
a
a
a*
a
a*
a
a*
a*
a*
a*
Toewijsbare audio- OPT 2
ingangsaansluitingen
OPT 1
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a*
a
a
a
a
COAX
a
a*
a
a
a
a
a
a
Geen
a*
a
a*
a
a*
a*
a*
a*
Toewijsbare video- IN2
ingangsaansluitingen
IN1
Geen
* Standaardinstelling
Opmerkingen
83NL
Overige bediening
• Als u de digitale audio-ingang toewijst, kan het zijn dat de "INPUT MODE"-instelling automatisch
wordt aangepast.
• Voor elke ingang is er een nieuwe toewijzing toegestaan.
Een bi-versterkeraansluiting
gebruiken
Multi-zonefuncties
gebruiken
1
Genieten van het geluid van een apparaat dat
aangesloten is op de ontvanger in een zone die
niet de hoofdzone is. Zo kunt u bijvoorbeeld
een DVD bekijken in de hoofdzone en naar
een CD luisteren in zone 2.
Als u een IR-repeater (niet bijgeleverd)
gebruikt, kunt u beide apparaten in de
hoofdzone bedienen en de Sony-ontvanger
in zone 2 vanuit zone 2.
Selecteer "Settings" uit het
startmenu en druk daarna op
.
De Settings-menulijst wordt
weergegeven op het televisiescherm.
2
Selecteer "Speaker" en druk
daarna op
.
3
Selecteer "Speaker Connection"
en druk daarna op
.
4
Selecteer het gewenste
luidsprekerpatroon zodat er
geen surround-achterluidsprekers
en hoge voorluidsprekers zijn en
druk dan op
.
5
Selecteer "Bi-Amplifier Connection"
en druk daarna op
.
Dezelfde signaaluitvoeren van de
SPEAKERS FRONT A-aansluitingen
kunnen worden uitgevoerd door de
SPEAKERS SURROUND BACK/
BI-AMP/ FRONT HIGH/FRONT
B-aansluitingen.
6
Druk op
om de instellingen
op te slaan.
Het menu sluiten
Druk op HOME.
Opmerkingen
• Selecteer "Bi-Amplifier Connection" voordat
u een automatische kalibratie uitvoert.
• Als u "Bi-Amplifier Connection" selecteert
worden het luidsprekerniveau en de
afstandsinstellingen van de surroundachterluidsprekers en de hoge voorluidsprekers
ongeldig. De instellingen van de
voorluidsprekers worden dan gebruikt.
84NL
De ontvanger bedienen vanuit
zone 2
U kunt de ontvanger bedienen zonder de
afstandsbediening in de richting van de
ontvanger te richten, als u een IR-repeater
hebt aangesloten (niet bijgeleverd) op de
IR REMOTE-aansluiting.
Gebruik een IR-repeater als u de ontvanger
op een plaats installeert waar de signalen
van de afstandsbediening de ontvanger niet
kunnen bereiken.
Een zone 2-verbinding maken
Voert het geluid van luidsprekers in zone 2 uit met de ontvanger en een andere
versterker.
Hoofdzone
Zone 2
STR-DN1040
C
C
A
D
B
IR REMOTE IN
B
ZONE 2 OUT
RM-AAP103
A Audioapparatuur
B IR-repeater (niet bijgeleverd)
C Luidsprekers
D Sony versterker/ontvanger
Overige bediening
85NL
INPUT
De ontvanger bedienen
vanuit zone 2
De volgende handelingen beschrijven
het aansluiten van een IR-repeater en
het bedienen van de ontvanger in zone 2.
Als er geen IR-repeater is aangesloten,
dient u deze ontvanger in de hoofdzone
te gebruiken.
?/1
AV ?/1
ZONE
Ingangstoetsen
SOURCE
ZONE 21)
VIDEO 12)
a
VIDEO 2
–
VIDEO 3
–
TV
–
SA-CD/CD
a
FM3)
a
AM3)
a
USB
–
HOME NETWORK
–
SEN
–
SOURCE
a
1) Voor zone 2 worden enkel analoge video-
en audiosignalen uitgestuurd.
Alleen wanneer SOURCE geselecteerd wordt,
worden de signalen van de huidige ingang van
de hoofdzone uitgestuurd.
3)
U kunt in de hoofdzone en zone 2 "FM" of "AM"
selecteren. De prioriteit wordt gegeven aan
de meest recente keuze, zelfs als in een van
de zones een andere keuze is gemaakt.
2)
1
Zet de hoofdontvanger aan
(deze ontvanger).
2
3
Zet de ontvanger in zone 2 aan.
4
Druk op ZONE.
De afstandsbediening schakelt over
naar zone 2.
De bediening van zone 2
beëindigen
Druk op ?/1.
Druk op ZONE en dan op ?/1.
De zonefunctie is ingeschakeld.
Tips
5
Druk op de ingangstoetsen om
de gewenste bron te selecteren.
6
Stel een geschikt volume in met
de ontvanger van zone 2.
Beschikbare bediening voor
zone 2
INPUT
ZONE 21)
BD
–
DVD
–
GAME
–
SAT/CATV2)
a
86NL
• Zelfs als deze ontvanger in de stand-bystand
staat (druk op de afstandsbediening op ?/1
om de ontvanger uit te schakelen), blijft de
ontvanger in zone 2 ingeschakeld.
• Als de ontvanger in de stand-bystand staat,
licht het ?/1-lampje (aan/stand-by) op het
voorpaneel oranje op wanneer de ontvanger
in zone 2 wordt aangezet.
• De AirPlay-functie is alleen beschikbaar in de
hoofdzone.
De fabrieksinstellingen
herstellen
U kunt alle opgeslagen instellingen wissen
en de fabrieksinstellingen van de ontvanger
herstellen door de volgende procedure uit
te voeren. Deze procedure kan ook worden
gebruikt om de ontvanger te initialiseren
voordat u deze voor de eerste keer gebruikt.
Gebruik hiervoor de toetsen op de
ontvanger.
Instellingen aanpassen
Het Settings-menu
gebruiken
Met het Settings-menu kunt u diverse
instellingen aanpassen voor luidsprekers,
surroundeffecten, enz.
?/1
AMP
V/v/B/b,
1
Druk op ?/1 om de ontvanger uit te
schakelen.
2
Houd ?/1 5 seconden ingedrukt.
"CLEARING" wordt enige tijd
op het displaypaneel weergegeven.
Vervolgens wordt "CLEARED!"
weergegeven.
Wijzigingen of aanpassingen van
de instellingen zijn nu gereset naar
de fabrieksinstellingen.
RETURN
O
HOME
1
Druk op AMP en vervolgens op
HOME.
Het startmenu wordt weergegeven op
het televisiescherm.
Opmerking
Het duurt enkele minuten voordat het geheugen
volledig is gewist. Schakel de ontvanger niet
uit totdat "CLEARED!" op het display wordt
weergegeven.
Instellingen aanpassen
87NL
2
Selecteer "Settings" en druk daarna
op
om de menumodus te openen.
De Settings-menulijst wordt
weergegeven op het televisiescherm.
3
Selecteer het gewenste
menuonderdeel en druk
daarna op
.
Bijvoorbeeld: als u "Speaker" selecteert.
4
Selecteer de gewenste parameter
en druk dan op
.
Terugkeren naar het vorige
scherm
Druk op RETURN O.
Het menu sluiten
Druk op HOME om het startmenu weer te
geven en druk daarna opnieuw op HOME.
88NL
Settings-menulijst
Settings
Easy Setup
(pagina 90)
Speaker
(pagina 90)
Auto Calibration
Auto Phase Matching
Auto Calibration Type
Full Flat
Engineer
Front Reference
Off
Speaker Connection
Level/Distance/Size
Crossover Frequency
Test Tone
Center Speaker Lift Up
Distance Unit
Digital Legato Linear
Sound Optimizer
Equalizer
Sound Field
A/V Sync
Advanced Auto Volume
Dual Mono
Dynamic Range Compressor
HDMI
(pagina 96)
4K Scaling
Control for HDMI
Pass Through
Audio Out
Subwoofer Level
Fast View
Input
(pagina 97)
Remote
Icon
Name
Watch/Listen
HDMI
COMPONENT
OPT/COAX
COMPOSITE
AUDIO
Instellingen aanpassen
Audio
(pagina 94)
89NL
Network
(pagina 98)
Internet Setting
Information
PARTY STREAMING
Device Name
External Control
Network Standby
System
(pagina 99)
Language
Auto Standby
Software Update Notification
Software Version
Network Update
Opmerking
Welke parameters van het menu op het televisiescherm worden weergegeven hangt af van de huidige
instellingen of van de status van het geselecteerde pictogram.
Easy Setup
Hiermee voert u de Easy Setup
(snelinstelling) opnieuw uit om de
basisinstellingen in te voeren. Volg de
instructies op het scherm (pagina 42).
Speaker Settings-menu
U kunt iedere luidspreker handmatig
instellen.
U kunt de luidsprekerniveaus ook
aanpassen nadat de automatische
kalibratie is voltooid.
Opmerking
De luidsprekerinstellingen hebben alleen
betrekking op de huidige zitpositie.
x Auto Calibration
Hiermee kunt u automatisch de automatische
kalibratie uitvoeren vanaf de plek waar u zit.
1 Volg de instructies op het tv-scherm
en druk daarna op
om "Start"
te selecteren.
90NL
De meting start na 5 seconden.
De meting met een testtoon duurt
ongeveer 30 seconden.
Als de meting is beëindigd, klinkt er een
pieptoon en schakelt het scherm over.
Opmerking
Als een foutcode of waarschuwing op het
scherm wordt weergegeven, zie "Berichtenlijst
na automatische kalibratiemeting"
(pagina 91).
2 Selecteer het gewenste item en druk
daarna op .
• Save: slaat de meetresultaten op en sluit
het instelproces af.
• Retry: voert opnieuw de automatische
kalibratie uit.
• Discard: sluit het instelproces af
zonder de meetresultaten op te slaan.
3 Sla het meetresultaat op.
Selecteer bij stap 2 "Save".
Opmerking
Als u de positie van de luidsprekers hebt
veranderd, is het raadzaam om nog een keer
een automatische kalibratie uit te voeren om
van surround sound te kunnen genieten.
Tips
Display en beschrijving
• U kunt de eenheid van afstand wijzigen in het
Speaker Settings-menu onder "Distance Unit"
(pagina 94).
• De afmeting van een luidspreker ("Large"/
"Small") wordt bepaald door de lage
frequentiekarakteristieken. De meetresultaten
kunnen verschillen afhankelijk van de positie
van de optimalisatiemicrofoon en luidsprekers,
en de vorm van de kamer. U kunt het beste
de meetresultaten toepassen. U kunt deze
instellingen echter wijzigen in het Speaker
Settings-menu. Sla de meetresultaten eerst
op en wijzig daarna zo nodig de instellingen.
Code 32
Code 33
De resultaten van de automatische
kalibratie controleren
Om een foutcode of waarschuwingsbericht
uit "Auto Calibration" (pagina 91)
te controleren, dient u de volgende
stappen te doorlopen.
Als er een foutcode wordt
weergegeven
Controleer de fout en voer opnieuw een
automatische kalibratie uit.
1 Selecteer "Retry" en druk daarna op .
2 Herhaal stap 1 tot en met 3 bij "Auto
Calibration" (pagina 90).
Als er een waarschuwing wordt
weergegeven
Controleer de waarschuwing en
selecteer "Ok".
Berichtenlijst na automatische
kalibratiemeting
Display en beschrijving
Code 30
Code 31
De SPEAKERS zijn uitgeschakeld. Stel in
op andere luidsprekers en voer opnieuw
de automatische kalibratie uit.
De optimalisatiemicrofoon is niet aangesloten.
Zorg ervoor dat de optimalisatiemicrofoon
correct is aangesloten en voer opnieuw een
automatische kalibratie uit.
Als de optimalisatiemicrofoon correct
is aangesloten, maar er toch een foutcode
wordt weergegeven, kan de kabel van de
optimalisatiemicrofoon beschadigd zijn.
Warning 40
De meting werd uitgevoerd in een luidruchtige
omgeving. U behaalt waarschijnlijk betere
resultaten als u de meting in een stille
omgeving opnieuw uitvoert.
Warning 41
Warning 42
Het ingangssignaal van de microfoon is te hoog.
• De afstand tussen de luidspreker en de
microfoon is te klein. Zet ze verder uit
elkaar en voer opnieuw de meting uit.
Warning 43
De afstand en positie van de subwoofer
kan niet worden gedetecteerd. Dit kan door
achtergrondgeluid worden veroorzaakt. Probeer
de meting in een stille omgeving uit te voeren.
91NL
Instellingen aanpassen
Er is een koptelefoon aangesloten op de
PHONES-aansluiting van de ontvanger.
Verwijder de koptelefoon en voer de
automatische kalibratie opnieuw uit.
Er zijn geen luidsprekers waargenomen
of ze zijn niet correct aangesloten.
• Er zijn geen voorluidsprekers aangesloten
of er is slechts één voorluidspreker
aangesloten.
• De linker of rechter surroundluidspreker
is niet aangesloten.
• De surround-achterluidsprekers of de hoge
voorluidsprekers zijn aangesloten, ondanks
dat de surroundluidsprekers niet zijn
aangesloten. Sluit de surroundluidspreker(s)
aan op de SPEAKERS SURROUNDaansluitingen.
• De surround-achterluidspreker is
alleen aangesloten op de SPEAKERS
SURROUND BACK/BI-AMP/FRONT
HIGH/FRONT B R-aansluitingen. Als
u slechts één surround-achterluidspreker
aansluit, sluit deze dan op de SPEAKERS
SURROUND BACK/BI-AMP/FRONT
HIGH/FRONT B L-aansluitingen aan.
• De hoge voorluidspreker aan de linkerof rechterkant is niet aangesloten.
Tip
Afhankelijk van de positie van de subwoofer
kunnen de meetresultaten variëren. Dit levert
echter geen problemen op, zelfs niet als u de
ontvanger met die waarde verder gebruikt.
x Auto Phase Matching (A.P.M.)
U kunt de functie A.P.M. alleen instellen in
de functie DCAC (automatische kalibratie
digitale cinema) (pagina 36).
Deze kalibreert de fasekarakteristieken
van de luidsprekers en zorgt voor een
goed gecoördineerde surroundruimte.
• Auto: Schakelt de A.P.M.-functie
automatisch in of uit.
• Off: Activeert de A.P.M.-functie niet.
1 Selecteer het gewenste
luidsprekerpatroon en druk
daarna op .
2 Wijs de SPEAKERS SURROUND BACK/
BI-AMP/FRONT HIGH/FRONT
B-aansluitingen toe.
• Bi-versterkeraansluiting
• Voorluidsprekers B
• Niet toegewezen
Opmerking
U kunt de SPEAKERS SURROUND BACK/
BI-AMP/FRONT HIGH/FRONTB-aansluitingen
alleen toewijzen als het luidsprekerpatroon
is ingesteld op een instelling zonder surroundachter- of hoge voorluidsprekers
Opmerkingen
x Level/Distance/Size
• Deze functie werkt niet in de volgende gevallen.
– "2ch Analog Direct" wordt gebruikt.
– Als er een koptelefoon is aangesloten.
– Er is geen automatische kalibratie uitgevoerd.
• De ontvanger kan signalen met een lagere
bemonsteringsfrequentie afspelen dan de feitelijke
bemonsteringsfrequentie van de ingangssignalen,
afhankelijk van het audioformaat.
U kunt instellingen voor het niveau,
de afstand en het formaat van de
geselecteerde luidspreker aanpassen.
x Auto Calibration Type
Hiermee kunt u het kalibratietype
selecteren nadat u de automatische
kalibratie hebt uitgevoerd en de
instellingen hebt opgeslagen.
• Full Flat: De meting van de frequentie
van elke luidspreker wordt afgevlakt.
• Engineer: Stelt de frequentiekarakteristieken
in op de "standaard voor de luisterruimte
van Sony".
• Front Reference: De karakteristieken van
alle luidsprekers worden aangepast aan de
karakteristieken van de voorluidspreker.
• Off: Schakelt het equalizerniveau van de
automatische kalibratie uit.
x Speaker Connection
Hiermee kunt u het luidsprekerpatroon
selecteren en de SPEAKERS SURROUND
BACK/BI-AMP/FRONT HIGH/FRONT
B-aansluitingen toewijzen.
92NL
Het luidsprekerniveau aanpassen
U kunt het niveau van iedere luidspreker
instellen (voor links/rechts, hoog voor links/
rechts, midden, links/rechts surround,
links/rechts surround-achter, subwoofer).
1 Selecteer de luidspreker op het scherm
waarvoor u het niveau wenst aan
te passen. Druk daarna op .
2 Selecteer "Level" en druk daarna op
V/v om het niveau aan te passen.
U kunt het niveau instellen van -10,0 dB
tot +10,0 dB in stappen van 0,5 dB.
Opmerking
Als een van de geluidsvelden voor muziek is
geselecteerd, wordt er geen geluid via de subwoofer
uitgestuurd als alle luidsprekers in het Speaker
Settings-menu ingesteld zijn op "Large". Echter het
geluid wordt wel uitgestuurd via de subwoofer als
– het digitale ingangssignaal LFE-signalen bevat.
– de voor- of surroundluidsprekers ingesteld zijn
op "Small".
– "Multi Stereo", "PLII Movie", "PLII Music",
"PLIIx Movie", "PLIIx Music", "PLIIz Movie",
"PLIIz Music", "HD-D.C.S." of "Portable Audio"
is geselecteerd.
De afstand van de zitpositie naar
iedere luidspreker instellen
U kunt de afstand instellen vanaf de
zitpositie naar iedere luidspreker
(voor links/rechts, hoog voor links/rechts,
midden, links/rechts surround, links/
rechts surround-achter, subwoofer).
1 Selecteer de luidspreker op het scherm
waarvoor u de afstand naar de zitpositie
wilt wijzigen en druk dan op .
2 Selecteer "Distance" en druk daarna op
V/v om de afstand aan te passen.
U kunt de afstand instellen van 1 m 0 cm
tot 10 m 0 cm (3 feet 3 inch tot 32 feet
9 inches) in stappen van 1 cm (1 inch).
Opmerkingen
• Afhankelijk van de instelling van het
luidsprekerpatroon, kunnen sommige
parameters niet beschikbaar zijn.
• Deze functie werkt niet als "2ch Analog Direct"
gebruikt wordt.
Het formaat van iedere
luidspreker instellen
Tips
• De "Large"- en "Small"-instellingen voor
iedere luidspreker bepalen of de interne
geluidsverwerking het basgeluidssignaal
van dat kanaal weghaalt.
Als de bas van een kanaal wordt weggehaald,
sturen de basverdelingscircuits de betreffende
basfrequenties naar de subwoofer of andere
"Large"-luidsprekers.
Echter omdat basgeluiden een bepaalde mate
van richting geven, is het niet raadzaam deze
weg te halen, indien mogelijk. Daarom is het
beter deze in te stellen op "Large", zelfs als u
kleine luidsprekers hebt, als u de basfrequenties
van die luidspreker wilt horen. Als u echter een
grote luidspreker gebruikt, maar niet wilt dat
er basfrequenties uit deze luidspreker komen,
dient u de instelling "Small" te gebruiken.
Stel alle luidsprekers in op "Large" als u het
totale geluidsniveau te laag vindt. Als te weinig
bas is, kunt u de equalizer gebruiken om de
basniveaus te versterken.
• De surround-achterluidsprekers worden op
dezelfde instelling ingesteld als die van de
surroundluidsprekers.
• Als de voorluidsprekers zijn ingesteld op "Small",
worden de midden-, surround, surroundachterluidsprekers en hoge voorluidsprekers
automatisch ingesteld op "Small".
• Als u de subwoofer niet gebruikt, worden
de voorluidsprekers automatisch ingesteld
op "Large".
• Als er een koptelefoon is aangesloten kunnen
Distance en Size niet worden ingesteld.
x Crossover Frequency
Hiermee kunt u de crossoverfrequentie
van de bas van de luidsprekers instellen
waarvan het formaat in het Speaker
Settings-menu is ingesteld op "Small".
Na iedere automatische kalibratie wordt
voor iedere luidspreker de gemeten
crossoverfrequentie ingesteld.
1 Selecteer op het scherm de luidspreker
waarvoor u de crossoverfrequentie wilt
aanpassen.
2 Druk op V/v om de
crossoverfrequentie in te stellen.
93NL
Instellingen aanpassen
U kunt het formaat van iedere luidspreker
instellen (voor links/rechts, hoog voor
links/rechts, midden, links/rechts
surround, links/rechts surround-achter).
1 Selecteer op het scherm de luidspreker
waarvoor u het formaat wenst aan
te passen en druk daarna op .
2 Selecteer "Size" en druk daarna op V/v
om het formaat aan te passen.
• Large: selecteer de instelling "Large"
als u grote luidsprekers aansluit die
effectief basfrequenties produceren.
Selecteer normaliter "Large".
• Small: als het geluid vervormd
wordt of als u vindt dat er te weinig
surroundeffecten zijn toegevoegd bij
gebruik van een meerkanaals surround
sound, selecteer dan de instelling "Small"
om de basverdelingscircuits te activeren
en de basfrequenties uit te voeren van
ieder kanaal van de subwoofer of andere
"Large"-luidsprekers.
Opmerking
Deze functie werkt niet als "2ch Analog Direct"
gebruikt wordt.
Opmerkingen
• Als er een koptelefoon is aangesloten, werkt
deze functie niet.
• De surround-achterluidsprekers worden op
dezelfde instelling ingesteld als die van de
surroundluidsprekers.
x Test Tone
In het "Test Tone"-scherm kunt u het type
testtoon selecteren.
Tips
• Druk op 2 +/– om het niveau van alle
luidsprekers tegelijk aan te passen. U kunt ook
MASTER VOLUME op de ontvanger gebruiken.
• De aangepaste waarde wordt tijdens het
afstellen op het televisiescherm weergegeven.
Een testtoon uit iedere luidspreker
sturen
U kunt uit iedere luidspreker
achtereenvolgens een testtoon sturen.
1 Selecteer Test Tone en druk dan op .
2 Pas de parameter aan en druk
daarna op
.
• Off
• Auto: uit iedere luidspreker komt
achtereenvolgens een testtoon.
• L, C, R, SR, SL, SB*, SBL, SBR, FHL,
FHR, SW: u kunt aangeven uit welke
luidsprekers een testtoon moet komen.
* "SB" wordt weergegeven als slechts
één surround-achterluidspreker is
aangesloten.
3 Stel het luidsprekerniveau in en druk
daarna op
.
x Center Speaker Lift Up
Door gebruik te maken van de hoge
voorluidsprekers kunt u de geluiden van
de middenluidspreker naar een geschikte
hoogte op het scherm brengen, waardoor
u zonder ongemakken kunt genieten van
natuurlijk geluid.
• 1 – 10
• Off
Opmerking
Deze functie werkt niet in de volgende gevallen.
– Als er een koptelefoon is aangesloten.
94NL
– Als er geen middenluidspreker is.
– Als er geen hoge voorluidsprekers zijn.
– Als het geluidsveld "2ch Stereo", "2ch Analog
Direct" of "Multi Stereo" wordt gebruikt.
– Als het geluidsveld voor muziek is geselecteerd.
x Distance Unit
Hiermee kunt u de meeteenheid selecteren
voor het instellen van afstanden.
• feet: de afstand wordt weergegeven
in feet.
• meter: de afstand wordt weergegeven
in meters.
Audio Settings-menu
U kunt de audio zo instellen dat die aan uw
wensen voldoet.
x Digital Legato Linear (D.L.L.)
De D.L.L.-functie is een eigen technologie
van Sony die het mogelijk maakt dat
digitale en analoge audiosignalen van
lage kwaliteit op hoge geluidskwaliteit
worden afgespeeld.
• Auto 1: deze functie is beschikbaar voor
audioformaten en analoge audiosignalen
met compressieverlies.
• Auto 2: deze functie is beschikbaar voor
lineaire PCM-signalen, en audioformaten
en analoge audiosignalen met
compressieverlies.
• Off
Opmerkingen
• Afhankelijk van de inhoud via een
USB-apparaat of een thuisnetwerk werkt
deze functie wel of niet.
• Deze functie werkt als "2ch Stereo", "A.F.D.
Auto", "Multi Stereo" of "Headphone (2ch)"
is geselecteerd. Deze functie werkt echter
niet in de volgende gevallen.
– "FM TUNER" of "AM TUNER" is als ingang
geselecteerd.
– Als er lineaire PCM-signalen met een
bemonsteringsfrequentie die hoger is
dan 44,1 kHz worden ontvangen.
– Als er Dolby Digital Plus-, Dolby Digital EX-,
Dolby TrueHD-, DTS 96/24-, DTS-HD
Master Audio-, of DTS-HD High Resolution
Audio-signalen worden ontvangen.
– Als er tijdens netwerkfunctie signalen met een
bemonsteringsfrequentie hoger dan 44,1 kHz
worden ontvangen.
x Sound Optimizer
Hiermee kunt u de geluidsoptimalisatiefunctie
instellen. Voor meer informatie, zie "De
functie Sound Optimizer gebruiken"
(pagina 57).
• Normal
• Low
• Off
x Equalizer
Hiermee kunt u de hoge en lage tonen
van elke luidspreker instellen. Voor meer
informatie, zie "De equalizer aanpassen"
(pagina 57).
x Sound Field
Hiermee kunt u een geluidseffect selecteren
dat op ingangssignalen wordt toegepast.
Voor meer informatie, zie "Genieten van
geluidseffecten" (pagina 53).
x A/V Sync (Synchroniseert audio
met video-uitvoer)
x Advanced Auto Volume
Deze ontvanger kan automatisch het
volume aanpassen, afhankelijk van het
ingangssignaal of de inhoud van het
aangesloten apparaat.
Deze functie komt bijvoorbeeld van pas
als het geluid van een reclameboodschap
luider is dan de televisieprogramma's.
• On
• Off
Opmerkingen
• Verlaag eerst het volumeniveau voordat
u deze functie in- of uitschakelt.
• Omdat deze functie alleen beschikbaar is als
Dolby Digital-, DTS- of lineaire PCM-signalen
binnenkomen, kan het zijn dat het geluid
plotseling in volume toeneemt als u naar andere
formaten overschakelt.
• Deze functie werkt niet in de volgende gevallen.
– Als er lineaire PCM-signalen worden
ontvangen met een bemonsteringsfrequentie
die hoger is dan 48 kHz.
– Als er Dolby Digital Plus-, Dolby TrueHD-,
DTS 96/24-, DTS-HD Master Audio-, of
DTS-HD High Resolution Audio-signalen
worden ontvangen.
– "2ch Analog Direct" wordt gebruikt.
x Dual Mono (Taalselectie
digitale uitzending)
Hiermee kunt u de gewenste taal selecteren
als u aan het luisteren bent naar meertalige
audio van een digitale uitzending indien
beschikbaar. Deze functie werkt alleen voor
Dolby Digital-bronnen.
• Main: geluid van de hoofdtaal wordt
uitgevoerd.
• Sub: geluid van de tweede taal wordt
uitgevoerd.
• Main/Sub: geluid van de hoofdtaal wordt
weergegeven door de linker voorluidspreker
en het geluid van de tweede taal wordt
gelijktijdig weergegeven door de rechter
voorluidspreker.
95NL
Instellingen aanpassen
Hiermee kunt u de uitvoer van audio
vertragen om het tijdsverschil tussen
audio-uitvoer en de visuele weergave
te minimaliseren.
Deze functie is handig als u een groot lcdof plasmascherm of een projector gebruikt.
• HDMI Auto: het tijdsverschil tussen de
audio-uitgang en de visuele weergave van
de monitor die via een HDMI-aansluiting
is aangesloten, wordt automatisch
aangepast aan de hand van de informatie
van de televisie. Deze functie is alleen
beschikbaar als de monitor de A/V Syncfunctie ondersteunt.
• 0 ms – 300 ms: u kunt de vertraging
instellen van 0 ms tot 300 ms in stappen
van 10 ms.
Opmerkingen
• Deze functie werkt niet als "2ch Analog Direct"
gebruikt wordt.
• De vertragingstijd kan verschillen afhankelijk
van het audioformaat, geluidsveld,
luidsprekerpatroon en de afstandsinstellingen
van de luidspreker.
x Dynamic Range Compressor
Hiermee kunt u het dynamische bereik
van de soundtrack comprimeren. Dit kan
handig zijn als u 's nachts naar films
wilt kijken op een laag volumeniveau.
Compressie van het dynamische bereik is
alleen mogelijk met Dolby Digital-bronnen.
• Auto: het dynamische bereik wordt
automatisch gecomprimeerd.
• On: het dynamische bereik wordt
gecomprimeerd zoals bedoeld door
de opnametechnicus.
• Off: het dynamische bereik wordt niet
gecomprimeerd.
HDMI Settings-menu
Met dit menu kunt u instellingen
aanpassen voor apparatuur die aangesloten
is op de HDMI-aansluitingen.
x 4K Scaling
Hiermee kunt u videosignalen opconverteren
naar 4K en en via de HDMI OUTaansluitingen van de ontvanger uitsturen.
• Auto: video opconverteren naar 4K
HDMI-uitvoer gebeurt automatisch
wanneer u een tv aansluit die 4K
ondersteunt.
• Off: activeert deze functie niet.
Opmerkingen
• Als u "Control for HDMI" instelt op "On"
kan het zijn dat "Audio Out" automatisch
gewijzigd wordt.
• Wanneer de ontvanger in de stand-bystand
staat, licht het ?/1 (aan/stand-by)-lampje
op het voorpaneel oranje op als "Control for
HDMI" op "On" is ingesteld.
x Pass Through
Hiermee kunt u de HDMI-signalen
uitsturen naar de televisie, zelfs als de
ontvanger in de stand-bystand staat.
• Auto: als de televisie wordt ingeschakeld
terwijl de ontvanger in de stand-bystand
staat, stuurt de ontvanger HDMI-signalen
uit via de HDMI OUT-aansluiting van de
ontvanger. Sony raadt deze instelling aan als
u een Sony-televisie gebruikt die "BRAVIA"
Sync ondersteunt. Deze instelling bespaart
energie in de stand-bystand ten opzichte
van de "On"-instelling.
• On*: als de ontvanger in de stand-bystand
staat, stuurt de ontvanger continu HDMIsignalen uit via de HDMI OUT-aansluiting
van de ontvanger.
• Off: de ontvanger stuurt geen HDMIsignalen uit in de stand-bystand. Schakel
de ontvanger in om te kunnen genieten
van de aangesloten apparatuurbron op de
televisie. Deze instelling bespaart energie
in de stand-bystand ten opzichte van de
"On"-instelling.
* Alleen voor model voor Australië.
Opmerking
Deze functie werkt alleen wanneer videosignalen
worden ontvangen via de VIDEO IN-,
COMPONENT VIDEO IN- en HDMI INaansluitingen. De HDMI-videosignalen die
worden ingevoerd dienen 1080p/24 kHz te zijn.
x Control for HDMI
Hiermee kunt u de functie Control for
HDMI in- of uitschakelen. Voor meer
informatie, zie "Voorbereiden voor
"BRAVIA" Sync" (pagina 78).
• On
• Off
96NL
Opmerkingen
• Wanneer de ontvanger in de stand-bystand
staat, licht het ?/1 (aan/stand-by)-lampje op
het voorpaneel oranje op als "Pass Through"
op "On" of "Auto" is ingesteld.
• Als Auto is geselecteerd duurt het wat langer
voordat het beeld en het geluid worden
doorgestuurd naar de televisie, dan wanneer
"On" is geselecteerd.
x Audio Out
Hiermee kunt u de HDMI-audiouitgangssignalen van de afspeelapparatuur
instellen die via een HDMI-aansluiting op
de ontvanger is aangesloten.
• AMP: De HDMI-audiosignalen van
de afspeelapparatuur worden alleen
weergegeven door de luidsprekers die op de
ontvanger zijn aangesloten. Meerkanaals
geluid kan worden afgespeeld zoals het is.
Opmerking
Audiosignalen worden niet door de
televisieluidsprekers uitgestuurd als
"Audio Out" is ingesteld op "AMP".
• TV + AMP: Het geluid komt uit de
televisieluidspreker en de luidsprekers
die op de ontvanger zijn aangesloten.
Opmerkingen
• De geluidskwaliteit van de afspeelapparatuur
is afhankelijk van de geluidskwaliteit van
de televisie, zoals het aantal kanalen en de
sampling-frequentie, enz. Als de televisie is
uitgerust met stereoluidsprekers is het geluid
dat uit de ontvanger komt ook stereo, net zoals
het geluid van de televisie, zelfs als u een
meerkanaals bron afspeelt.
• Als u de ontvanger aansluit op videoapparatuur
(projector, enz.), kan het zijn dat er geen geluid
uit de ontvanger komt. Selecteer "AMP" als dit
het geval is.
x Subwoofer Level
Hiermee kunt u het niveau van de
subwoofer instellen op 0 dB of +10 dB,
als PCM-signalen binnenkomen via een
HDMI-aansluiting. U kunt het niveau voor
iedere ingang waaraan een HDMI-ingang
is toegewezen afzonderlijk instellen.
• Auto: Stelt afhankelijk van de
audiostreaming het niveau
automatisch in op 0 dB of +10 dB.
• +10 dB
• 0 dB
x Fast View
Hiermee kunt u de instellingen voor de
verbindingen van de ontvanger en andere
apparaten aanpassen.
x Remote
Hiermee kunt de ingang selecteren.
• BD, DVD, GAME, SAT/CATV, VIDEO 1,
VIDEO 2, VIDEO 3, TV, SA-CD/CD
x Icon
Hiermee kunt u het pictogram instellen dat op
het menu Watch/Listen wordt weergegeven.
x Name
Hiermee kunt u de naam instellen dat op het
menu Watch/Listen wordt weergegeven.
U kunt een naam van maximaal 8 tekens
geven aan ingangen en deze weergeven.
U kunt de apparatuur beter herkennen als
de naam op het display wordt weergegeven
in plaats van de aansluitingen.
1 Selecteer "Input" uit het Settings-menu
en druk daarna op
.
2 Selecteer de ingang die u een naam
wilt geven en druk daarna op
.
3 Selecteer "Name" en druk daarna op .
Het toetsenbord wordt weergegeven
op het tv-scherm.
4 Druk op V/v/B/b en
om de naam
teken voor teken in te voeren.
5 Selecteer "Enter" en druk daarna op .
De naam die u hebt opgegeven, wordt
vastgelegd.
Opmerking
Sommige letters die op het televisiescherm
kunnen worden weergegeven, kunnen niet
op het displaypaneel worden weergegeven.
x Watch/Listen
Hiermee kunt u instellen of een ingang op
het Watch-menu of het Listen-menu wordt
weergegeven.
• W: geeft een ingang onder het menu
Watch weer.
97NL
Instellingen aanpassen
Hiermee kunt u de werking van
Fast View instellen.
De ingangen HDMI BD, DVD, GAME,
VIDEO 1 en VIDEO 2 ondersteunen
de functie Fast View.
• Auto: u kunt een HDMI-ingang sneller
selecteren dan bij de normale selectie.
• Off: de functies Fast View en Preview for
HDMI zijn niet beschikbaar.
Input Settings-menu
• L: geeft een ingang onder het menu
Listen weer.
• W/L: geeft een ingang weer onder zowel
het Watch- als het Listen-menu.
x HDMI
x COMPONENT
Hiermee kunt u de videoingangsaansluiting(en) voor elke ingang
instellen. Voor meer informatie, zie "Andere
aansluitingen voor video/audio-ingang
gebruiken (Ingang toewijzen)" (pagina 82).
• IN2
• IN1
• None
x Information
Hiermee kunt u de netwerkinformatie
bekijken.
U kunt de instellingen* controleren voor
"Connection Type", "Connection Status",
"IP Address Setting", "IP Address", "Subnet
Mask", "Default Gateway", "DNS Settings",
"Primary DNS", "Secondary DNS",
en "MAC Address".
* De in te stellen onderdelen tijdens de installatie
kunnen verschillen afhankelijk van de
netwerkomgeving en het type verbinding.
x PARTY STREAMING
x COMPOSITE
Hiermee kunt u de ontvanger instellen
om gebruik te maken van de functie
PARTY STREAMING.
• On: de ontvanger kan door andere
apparaten in het thuisnetwerk worden
gedetecteerd.
De ontvanger kan een PARTY starten of
afsluiten en aan een PARTY deelnemen
of verlaten.
• Off: de ontvanger kan door andere
apparaten in het thuisnetwerk worden
gedetecteerd.
De ontvanger kan echter geen PARTY
starten of afsluiten en niet aan een
PARTY deelnemen of deze verlaten.
x AUDIO
x Device Name
x OPT/COAX
Hiermee kunt u de audioingangsaansluiting(en) voor elke ingang
instellen. Voor meer informatie, zie "Andere
aansluitingen voor video/audio-ingang
gebruiken (Ingang toewijzen)" (pagina 82).
• OPT 2
• OPT 1
• COAX
• None
Network Settings-menu
U kunt de instellingen voor het netwerk
aanpassen. Het menu Network Settings
is alleen beschikbaar als de functie
thuisnetwerk of SEN is geselecteerd.
x Internet Setting
Hiermee kunt u de netwerkinstellingen
instellen. Voor meer informatie, zie "De
netwerkinstelling op de ontvanger
configureren" (pagina 38).
• Met kabels
• Draadloos
98NL
Hiermee kunt een apparaatnaam aan de
ontvanger toekennen van 30 tekens, die
gemakkelijk door andere apparaten op het
thuisnetwerk herkend kunnen worden.
1 Selecteer "Device Name" en druk
daarna op .
Het toetsenbord wordt weergegeven op
het tv-scherm.
2 Druk op V/v/B/b en
om de naam
teken voor teken in te voeren.
3 Selecteer "Enter" en druk daarna op .
De naam die u hebt opgegeven, wordt
vastgelegd.
Tip
De standaard apparaatnaam is "STR-DN1040
******".
"******" zijn de laatste 6 getallen van het MACadres van de ontvanger.
x External Control
Hiermee kunt u de bedieningsmodus voor
onderhoud en service in- of uitschakelen.
• On
• Off
x Network Standby
Als de "Network Standby"-modus op "On"
is ingesteld, kan de ontvanger altijd via het
netwerk verbonden en bediend worden.
• On: de netwerkfunctie werkt zelfs als
de ontvanger in de stand-bystaat staat
en hervat de handelingen als deze via
het netwerk wordt bediend.
• Off: de netwerkfunctie wordt
uitgeschakeld als de ontvanger in de
stand-bystand staat. De ontvanger heeft
meer tijd nodig om de handelingen te
hervatten als deze weer opnieuw wordt
ingeschakeld.
Opmerking
Wanneer de ontvanger in de stand-bystand staat,
licht het ?/1-lampje (aan/stand-by) op het
voorpaneel oranje op als "Network Standby"
op "On" is ingesteld.
System Settings-menu
U kunt de instellingen van de ontvanger
aanpassen.
x Language
Opmerkingen
• Deze functie werkt niet in de volgende gevallen.
– "FM TUNER", "AM TUNER", "HOME
NETWORK" of "SEN" is als ingang
geselecteerd.
– De AirPlay- of PARTY STREAMING-functie
wordt gebruikt.
– De software van de ontvanger wordt
bijgewerkt.
• Als u tegelijkertijd gebruik maakt van de
automatische stand-bystand en de slaaptimer,
krijgt de slaaptimer voorrang.
x Software Update Notification
Hiermee kunt u instellen of het systeem
u op het televisiescherm informeert
wanneer er een nieuwere softwareversie
beschikbaar is.
• On
• Off
Opmerking
Er verschijnt geen informatie over nieuwe
software in de volgende gevallen.
– De meest recente versie wordt al gebruikt.
– De ontvanger kan geen gegevens ophalen via
een netwerk.
x Software Version
Hiermee kunt u de softwareversie van de
ontvanger controleren.
x Network Update
Hiermee kunt u de software van de
ontvanger bijwerken naar de laatste versie.
Voor meer informatie, zie "De software
bijwerken" (pagina 74).
Instellingen aanpassen
Hiermee kunt u de taal kiezen voor de
berichten op het scherm.
• English
• Español
• Français
• Deutsch
• Off: schakelt niet over op de standbystand.
x Auto Standby
Hiermee kunt u de ontvanger automatisch
in de stand-bystand laten zetten wanneer u
de ontvanger niet gebruikt of als er geen
signaalinvoer naar de ontvanger is.
• On: schakelt na ongeveer 20 minuten
over op de stand-bystand.
99NL
2
Ontvanger bedienen
zonder de GUI
Druk herhaaldelijk op V/v om het
gewenste menu te selecteren en druk
dan op
.
3
U kunt deze ontvanger bedienen via het
displaypaneel, zelfs als de televisie niet op
de ontvanger is aangesloten.
Druk herhaaldelijk op V/v om de
parameter te selecteren die u wilt
aanpassen en druk dan op
.
4
Druk herhaaldelijk op V/v om de
gewenste instelling te selecteren
en druk daarna op
.
DISPLAY
AMP MENU
V/v/B/b,
RETURN
O
Terugkeren naar het vorige
display
Druk op B of RETURN O.
Het menu sluiten
Het menu op het
displaypaneel gebruiken
1
Druk op AMP MENU.
Het menu wordt weergegeven op het
displaypaneel van de ontvanger.
Druk op AMP MENU.
Opmerking
Bepaalde parameters en instellingen worden
mogelijk gedimd weergegeven in het displaypaneel.
Dit houdt in dat deze niet beschikbaar zijn of zijn
vastgelegd en niet kunnen worden gewijzigd.
Overzicht van de menu's
De volgende opties zijn beschikbaar in elk menu. Zie pagina 100 voor meer informatie over
het gebruik van de menu's.
Menu
[Display]
Parameters
[Display]
Auto Calibrationinstellingen
[<AUTO CAL>]
Automatische kalibratie start
[A.CAL START]
100NL
Instellingen
Type automatische kalibratiea)
[CAL TYPE]
FULL FLAT, ENGINEER, FRONT
REF, OFF
Automatische faseafstemminga)
[A.P.M.]
A.P.M. AUTO, A.P.M. OFF
Menu
[Display]
Parameters
[Display]
Instellingen
Niveau-instellingen
[<LEVEL>]
Testtoonb)
[TEST TONE]
OFF, AUTO xxxc), FIX xxxc)
Niveau voorluidspreker linksb)
[FL LEVEL]
FL –10,0 dB tot FL +10,0 dB
(stappen van 0,5 dB)
Niveau voorluidspreker rechtsb)
[FR LEVEL]
FR –10,0 dB tot FR +10,0 dB
(stappen van 0,5 dB)
Niveau middenluidsprekerb)
[CNT LEVEL]
CNT –10,0 dB tot CNT +10,0 dB
(stappen van 0,5 dB)
Niveau linker surroundluidsprekerb)
[SL LEVEL]
SL –10,0 dB tot SL +10,0 dB
(stappen van 0,5 dB)
Niveau rechter surroundluidsprekerb)
[SR LEVEL]
SR –10,0 dB tot SR +10,0 dB
(stappen van 0,5 dB)
Niveau surroundachterluidsprekerb)
[SB LEVEL]
SB –10,0 dB tot SB +10,0 dB
(stappen van 0,5 dB)
Niveau surround-achterluidspreker SBL –10,0 dB tot SBL +10,0 dB
linksb)
(stappen van 0,5 dB)
[SBL LEVEL]
Niveau surround-achterluidspreker SBR –10,0 dB tot SBR +10,0 dB
(stappen van 0,5 dB)
rechtsb)
[SBR LEVEL]
Niveau hoge voorluidspreker
linksb)
[LH LEVEL]
LH –10,0 dB tot LH +10,0 dB
(stappen van 0,5 dB)
Niveau hoge voorluidspreker
rechtsb)
[RH LEVEL]
RH –10,0 dB tot RH +10,0 dB
(stappen van 0,5 dB)
Subwooferniveaub)
[SW LEVEL]
SW –10,0 dB tot SW +10,0 dB
(stappen van 0,5 dB)
Instellingen aanpassen
101NL
Menu
[Display]
Parameters
[Display]
Speaker-instellingen Luidsprekerpatroon
[<SPEAKER>]
[SP PATTERN]
Instellingen
5/2,1 tot 2/0 (20 patronen)
Middenluidspreker niveau
omhoogb)
[CNT LIFT]
LIFT 1 tot LIFT 10, LIFT OFF
Formaat voorluidsprekersb)
[FRT SIZE]
LARGE, SMALL
Afmeting middenluidsprekerb)
[CNT SIZE]
LARGE, SMALL
Afmeting surroundluidsprekersb)
[SUR SIZE]
LARGE, SMALL
Afmeting hoge voorluidsprekersb)
[FH SIZE]
LARGE, SMALL
Surround-achterluidspreker
toewijzend)
[SB ASSIGN]
SPK B, BI-AMP, OFF
Afstand voorluidspreker linksb)
[FL DIST.]
FL 1,00 m tot FL 10,00 m
(FL 3'3" tot FL 32’9")
(0,01 m (1 inch) interval)
Afstand voorluidspreker rechtsb)
[FR DIST.]
FR 1,00 m tot FR 10,00 m
(FR 3’3" tot FR 32’9")
(0,01 m (1 inch) interval)
Afstand middenluidsprekerb)
[CNT DIST.]
CNT 1,00 m tot CNT 10,00 m
(CNT 3’3" tot CNT 32’9")
(0,01 m (1 inch) interval)
Afstand linker surroundluidsprekerb)
[SL DIST.]
SL 1,00 m tot SL 10,00 m
(SL 3’3" tot SL 32’9")
(0,01 m (1 inch) interval)
Afstand rechter surroundluidsprekerb)
[SR DIST.]
SR 1,00 m tot SR 10,00 m
(SR 3’3" tot SR 32’9")
(0,01 m (1 inch) interval)
Afstand surroundachterluidsprekerb)
[SB DIST.]
SB 1,00 m tot SB 10,00 m
(SB 3’3" to SB 32’9")
(0,01 m (1 inch) interval)
Afstand linker surround
achterluidsprekerb)
[SBL DIST.]
SBL 1,00 m tot SBL 10,00 m
(SBL 3’3" tot SBL 32’9")
(0,01 m (1 inch) interval)
Afstand surroundachterluidspreker rechtsb)
[SBR DIST.]
SBR 1,00 m tot SBR 10,00 m
(SBR 3’3" tot SBR 32’9")
(0,01 m (1 inch) interval)
Afstand hoge voorluidspreker linksb) LH 1,00 m tot LH 10,00 m
[LH DIST.]
(LH 3’3" tot LH 32’9")
(0,01 m (1 inch) interval)
102NL
Menu
[Display]
Ingangsinstellingen
[<INPUT>]
Parameters
[Display]
Instellingen
Afstand hoge voorluidspreker
rechtsb)
[RH DIST.]
RH 1,00 m tot RH 10,00 m
(RH 3’3" tot RH 32’9")
(0,01 m (1 inch) interval)
Afstand subwooferb)
[SW DIST.]
SW 1,00 m to SW 10,00 m
(SW 3’3" tot SW 32’9")
(0,01 m (1 inch) interval)
Afstandseenheid
[DIST. UNIT]
FEET, METER
Crossoverfrequentie
voorluidsprekerse)
[FRT CROSS]
CROSS 40 Hz tot CROSS 200 Hz
(10 Hz interval)
Crossoverfrequentie
middenluidsprekere)
[CNT CROSS]
CROSS 40 Hz tot CROSS 200 Hz
(10 Hz interval)
Crossoverfrequentie
surroundluidsprekerse)
[SUR CROSS]
CROSS 40 Hz tot CROSS 200 Hz
(10 Hz interval)
Crossoverfrequentie hoge
voorluidsprekerse)
[FH CROSS]
CROSS 40 Hz tot CROSS 200 Hz
(10 Hz interval)
Ingangsmodus
[INPUT MODE]
AUTO, OPT, COAX, ANALOG
Ingangen een naam geven
[NAME IN]
Zie "Name" in het menu Input
Settings voor meer informatie
(pagina 97).
Toewijzing digitale audio-ingang
[A. ASSIGN]
OPT 1, OPT 2, COAX, NONE
Componentvideo-ingang toewijzen COMP 1, COMP 2, NONE
[V. ASSIGN]
Surroundinstellingen
[<SURROUND>]
Effectniveauf)
[HD-D.C.S. TYP]
DYNAMIC, THEATER, STUDIO
Instellingen aanpassen
103NL
Menu
[Display]
Parameters
[Display]
Instellingen
EQ-instellingen
[<EQ>]
Niveau bas voorluidsprekers
[FRT BASS]
FRT B. –10 dB tot FRT B. +10 dB
(stappen van 1 dB)
Niveau hoge tonen
voorluidsprekers
[FRT TREBLE]
FRT T. –10 dB tot FRT T. +10 dB
(stappen van 1 dB)
Niveau bas middenluidspreker
[CNT BASS]
CNT B. –10 dB tot CNT B. +10 dB
(stappen van 1 dB)
Niveau hoge tonen
middenluidspreker
[CNT TREBLE]
CNT T. –10 dB tot CNT T. +10 dB
(stappen van 1 dB)
Niveau bas surroundluidsprekers
[SUR BASS]
SUR B. –10 dB tot SUR B. +10 dB
(stappen van 1 dB)
Niveau hoge tonen
surroundluidsprekers
[SUR TREBLE]
SUR T. –10 dB tot SUR T. +10 dB
(stappen van 1 dB)
Niveau bas hoge voorluidsprekers
[FH BASS]
FH B. –10 dB tot FH B. +10 dB
(stappen van 1 dB)
Niveau hoge tonen hoge
voorluidsprekers
[FH TREBLE]
FH T. –10 dB tot FH T. +10 dB
(stappen van 1 dB)
Ontvangstmodus FM-zender
[FM MODE]
STEREO, MONO
Voorkeurszenders benoemen
[NAME IN]
Voor meer informatie, zie
"Voorkeurszenders een naam geven
(Name Input)" (pagina 52).
Digital Legato Linear
[D.L.L.]
D.L.L. AUTO2, D.L.L. AUTO1,
D.L.L. OFF
Geluidsoptimalisatie
[OPTIMIZER]
OFF, LOW, NORMAL
Synchroniseert audio met videouitvoer
[A/V SYNC]
HDMI AUTO, 0 ms to 300 ms
(10 ms interval)
Geavanceerde automatische
volumefunctie
[AUTO VOL]
A. VOL ON, A. VOL OFF
Taalselectie digitale uitzending
[DUAL MONO]
MAIN/SUB, MAIN, SUB
Dynamische bereik compressor
[D. RANGE]
COMP. ON, COMP. AUTO,
COMP. OFF
Tunerinstellingen
[<TUNER>]
Audio-instellingen
[<AUDIO>]
104NL
Menu
[Display]
Parameters
[Display]
Instellingen
HDMI-instellingen
[<HDMI>]
4K Scaling
[4K SCALING]
AUTO, OFF
Control for HDMI
[CTRL: HDMI]
CTRL ON, CTRL OFF
Pass Through
[PASS THRU]
ONg), AUTO, OFF
Audio-uitgang
[AUDIO OUT]
AMP, TV+AMP
HDMI subwooferniveau
[SW LEVEL]
SW AUTO, SW +10 dB, SW 0 dB
Fast View
[FAST VIEW]
AUTO, OFF
Netwerk stand-by
[NET STBY]
STBY ON, STBY OFF
Automatische stand-bystand
[AUTO STBY]
STBY ON, STBY OFF
Systeeminstellingen
[<SYSTEM>]
Versieweergave
[VER. x.xxx]h)
a)
U kunt deze instelling alleen selecteren als u een automatische kalibratie hebt uitgevoerd en de
instellingen hebt opgeslagen.
b)
Afhankelijk van de instelling van het luidsprekerpatroon, kunnen sommige parameters of instellingen
niet beschikbaar zijn.
c) xxx vertegenwoordigt een luidsprekerkanaal (FL, FR, CNT, SL, SR, SB, SBL, SBR, LH, RH, SW).
d)
U kunt deze parameter alleen selecteren als "SP PATTERN" niet is ingesteld op een instelling met
surround-achterluidsprekers of hoge voorluidsprekers (pagina 92).
e) U kunt deze parameter alleen selecteren als uw luidspreker is ingesteld op "SMALL".
f)
U kunt deze parameter alleen selecteren als u als geluidsveld "HD-D.C.S." hebt geselecteerd.
g)
Alleen voor model voor Australië.
h) x.xxx vertegenwoordigt een versienummer.
Informatie op het displaypaneel
bekijken
Het displaypaneel bevat allerlei informatie
over de status van de ontvanger, zoals het
geluidsveld.
u de informatie wilt controleren.
2 Druk op AMP, en dan herhaaldelijk
op DISPLAY.
Telkens als u op DISPLAY drukt,
wordt het display als volgt gewijzigd.
Naar de FM-/AM-radio beluisteren
Naam voorkeurzender1) t Frequentie
t Huidig toegepast geluidsveld2) t
Volumeniveau
105NL
Instellingen aanpassen
1 Selecteer de ingang waarvan
Indexnaam van de ingang1) t
Geselecteerde ingang t Huidig
toegepast geluidsveld2) t
Volumeniveau t Streaminginformatie3)
RDS-uitzending ontvangen
Naam serviceprogramma of naam
voorkeurzender1) t Frequentie, band
en voorkeurnummer t Huidig toegepast
geluidsveld2) t Volumeniveau
1) De indexnaam wordt alleen weergegeven
als u een indexnaam aan de ingang of
voorkeurszender hebt toegewezen.
De indexnaam wordt niet weergegeven
als alleen lege spaties zijn ingevoerd of als de
naam gelijk is aan de naam van de ingang.
2) PURE.DIRECT wordt weergegeven als de
functie Pure Direct wordt ingeschakeld.
3)
De streaminginformatie wordt mogelijk
niet weergegeven.
Opmerking
Sommige tekens of symbolen kunnen wellicht
niet worden weergegeven voor bepaalde talen.
106NL
1
De afstandsbediening
programmeren
U kunt de afstandsbediening aanpassen
zodat deze de apparaten kan bedienen die
op uw ontvanger zijn aangesloten. U kunt
de afstandsbediening zelfs programmeren
om niet-Sony-apparaten te bedienen en
Sony-apparaten die u normaliter niet met
de afstandsbediening kunt bedienen.
Voordat u begint, dient u met het volgende
rekening te houden:
– U kunt de instellingen van de
ingangstoetsen FM, AM, USB,
HOME NETWORK, SEN en
SOURCE niet wijzigen.
– De afstandsbediening kan alleen
apparaten bedienen die
infraroodsignalen kunnen ontvangen.
RM SET UP
TV
De RM SET UP-knop knippert
langzaam.
2
Druk bijvoorbeeld op VIDEO 1 als u
een videorecorder wilt programmeren
die aangesloten is op VIDEO 1.
De RM SET UP-knop licht op.
3
Druk op de cijfertoetsen om de
cijfercode in te voeren.
Als er meer dan een cijfercode is, voer
dan een code in die overeenkomt met
het apparaat waar de televisie bij hoort.
Gebruik de tabellen op pagina 108–
111 om de met de apparatuur
corresponderende cijfercode(s)
op te zoeken.
Opmerking
Alleen de codes vanaf 500 tot 599 zijn geldig
voor de televisietoets.
4
Druk op ENT.
Zodra de cijfercode gecontroleerd is,
knippert de RM SET UP-knop twee
keer en sluit de afstandsbediening
automatisch de programmeermodus af.
AV ?/1
5
Ingangstoetsen
Druk op de ingangstoets van het
apparaat dat u wilt programmeren.
Herhaal stap 1 tot en met 4 om
andere apparaten te programmeren.
Opmerking
De RM SET UP-knop gaat uit als een cijfertoets
wordt ingedrukt.
ENT
De programmering annuleren
Cijfertoetsen
Druk tijdens een stap op RM SET UP.
De afstandsbediening sluit automatisch
de programmeermodus af.
Na de programmering de ingang
inschakelen
MEMORY
Druk op de geprogrammeerde toets om de
gewenste ingang in te schakelen.
107NL
De afstandsbediening gebruiken
De afstandsbediening gebruiken
Houd RM SET UP ingedrukt en druk
dan op AV ?/1.
Controleer de volgende zaken als
de programmering niet succesvol
is verlopen:
• Als de RM SET UP-knop niet oplicht
bij stap 1 zijn de batterijen bijna leeg.
Vervang beide batterijen.
• Als de RM SET UP-knop snel
achtereenvolgens 5 keer knippert
terwijl u de cijfercode invoert,
is er een fout opgetreden.
Begin opnieuw vanaf stap 1.
De cijfercodes die
overeenkomen met het
apparaat en de fabrikant
van het apparaat
Gebruik de cijfercodes die in de
onderstaande tabel staan voor het
programmeren van niet-Sony-apparaten
en Sony-apparaten die u normaliter niet
met de afstandsbediening kunt bedienen.
Aangezien het signaal van de
afstandsbediening dat door het apparaat
wordt ontvangen per model en jaar kan
verschillen, kan het zijn dat er meer dan een
cijfercode aan het apparaat is toegewezen.
Als het niet lukt om de afstandsbediening
te programmeren met één van de codes,
probeer dan andere codes uit.
Opmerkingen
• De cijfercodes zijn gebaseerd op de nieuwste
informatie die van ieder merk beschikbaar is.
Er bestaat echter een kans dat uw apparaat
niet reageert op sommige of alle codes.
• Het kan zijn dat niet alle ingangstoetsen op
deze afstandsbediening beschikbaar zijn voor
uw specifieke apparaat.
Fabrikant
Code(s)
MAGNAVOX
111, 116
MARANTZ
116
ONKYO
112, 113, 114
PANASONIC
115
PHILIPS
116
PIONEER
117
TECHNICS
115, 118, 119
YAMAHA
120, 121, 122
Een DAT-deck bedienen
Fabrikant
Code(s)
SONY
203
PIONEER
219
Een cassettedeck bedienen
Fabrikant
Code(s)
SONY
201, 202
DENON
204, 205
KENWOOD
206, 207, 208, 209
NAKAMICHI
210
PANASONIC
216
PHILIPS
211, 212
PIONEER
213, 214
TECHNICS
215, 216
YAMAHA
217, 218
Een MD-deck bedienen
Fabrikant
Code(s)
SONY
301
DENON
302
Een cd-speler bedienen
JVC
303
Fabrikant
KENWOOD
304
Code(s)
SONY
101, 102, 103
DENON
104, 123
JVC
105, 106, 107
KENWOOD
108, 109, 110
108NL
Een HDD-recorder bedienen
Fabrikant
Code(s)
SONY
307, 308, 309
Een DVD/HDD COMBO bedienen
Fabrikant
Code(s)
Fabrikant
Code(s)
SONY
401, 402, 403
SONY
310, 311, 312
PANASONIC
335
Een televisie bedienen
SAMSUNG
336
Fabrikant
LG
337
SONY
501, 502
AIWA
501, 536, 539
Een PSX bedienen
De afstandsbediening gebruiken
Een Blu-ray Disc-speler/-recorder
bedienen
Code(s)
AKAI
503
Fabrikant
Code(s)
AOC
503
SONY
313, 314, 315
CENTURION
566
CORONADO
517
Een DVD-speler bedienen
CURTIS-MATHES
503, 551, 566, 567
Fabrikant
Code(s)
DAYTRON
517, 566
SONY
401, 402, 403
DAEWOO
BROKSONIC
424
504, 505, 506, 507,
515, 544
DENON
405
FISHER
508, 545
HITACHI
416
JVC
415, 423
MITSUBISHI
419
ORITRON
PANASONIC
PHILIPS
407
FUNAI
548
FUJITSU
528
GOLDSTAR/LG
503, 512, 515, 517,
534, 544, 556, 568
417
GRUNDIG
511, 533, 534
406, 408, 425
HITACHI
503, 513, 514, 515,
517, 519, 544, 557,
571
ITT/NOKIA
521, 522
PIONEER
409, 410
RCA
414
SAMSUNG
416, 422
TOSHIBA
404, 421
ZENITH
418, 420
Een DVD-recorder bedienen
Fabrikant
Code(s)
SONY
401, 402, 403
J.C.PENNY
503, 510, 566
JVC
516, 552
KMC
517
MAGNAVOX
503, 515, 517, 518,
544, 566
MARANTZ
527
MITSUBISHI/MGA
503, 519, 527, 544,
566, 568
NEC
503, 517, 520, 540,
544, 554, 566
NORDMENDE
530, 558
Een DVD/VCR COMBO bedienen
Fabrikant
SONY
Code(s)
411
NOKIA
521, 522, 573, 575
PANASONIC
509, 524, 553, 559,
572
109NL
Fabrikant
Code(s)
Een LD-speler bedienen
PHILIPS
515, 518, 557, 570,
571
Fabrikant
Code(s)
PHILCO
503, 504, 514, 517,
518
SONY
601, 602, 603
PIONEER
606
PIONEER
509, 525, 526, 540,
551, 555
Een Video CD-speler bedienen
PORTLAND
503
Fabrikant
Code(s)
QUASAR
509, 535
SONY
605
RADIO SHACK
503, 510, 527, 565,
567
Een videorecorder bedienen
RCA/PROSCAN
503, 510, 523, 529,
544
Fabrikant
Code(s)
503, 515, 517, 531,
532, 534, 544, 556,
557, 562, 563, 566,
569
SONY
701, 702, 703, 704,
705, 706
AIWA*
710, 750, 757, 758
BLAUPUNKT
740
SAMSUNG
SAMPO
566
EMERSON
750
SABA
530, 537, 547, 549,
558
FISHER
717, 720
SANYO
508, 545, 546, 560,
567
GENERAL
ELECTRIC (GE)
722, 730
SCOTT
503, 566
GOLDSTAR/LG
723, 753
SEARS
503, 508, 510, 517,
518, 551
HITACHI
722, 725, 729, 741
SHARP
ITT/NOKIA
717
517, 535, 550, 561,
565
JVC
726, 727, 728, 736
MAGNAVOX
730, 731, 738
SYLVANIA
503, 518, 566
MITSUBISHI/MGA
732, 733, 734, 735
THOMSON
530, 537, 547, 549
NEC
736
TOSHIBA
535, 539, 540, 541,
551
PANASONIC
729, 730, 737, 738,
739, 740
TELEFUNKEN
530, 537, 538, 547,
549, 558
PHILIPS
729, 730, 731
PIONEER
729
RCA/PROSCAN
722, 729, 730, 731,
741, 747
TEKNIKA
WARDS
517, 518, 567
503, 517, 566
YORK
566
ZENITH
542, 543, 567
GE
503, 509, 510, 544
LOEWE
515, 534, 556
VIZIO
576, 577
SAMSUNG
742, 743, 744, 745
SANYO
717, 720, 746
SHARP
748, 749
TOSHIBA
747, 756
* Als een videorecorder van AIWA niet werkt,
zelfs niet als u de code voor AIWA hebt
ingevoerd, voer dan de code voor Sony in.
110NL
Fabrikant
Code(s)
Fabrikant
Code(s)
PIONEER
828, 829
SONY
801, 802, 803, 804,
824, 825, 865
RCA
805
815, 816, 817, 844
AMSTRAD
845, 846
SCIENTIFIC
ATLANTA
BskyB
862
TOCOM/PHILIPS
830, 831
GENERAL
ELECTRIC (GE)
866
ZENITH
826, 827
GRUNDIG
859, 860
HUMAX
846, 847
THOMSON
857, 861, 864, 876
PACE
848, 849, 850, 852,
862, 863, 864
PANASONIC
818, 855
PHILIPS
856, 857, 858, 859,
860, 864, 874
NOKIA
851, 853, 854, 864
RCA/PROSCAN
866, 871
BITA/HITACHI
868
HUGHES
867
JVC/Echostar/Dish
Network
873
MITSUBISHI
872
SAMSUNG
875
TOSHIBA
869, 870
De afstandsbediening
resetten
RM SET UP
?/1
AV ?/1
2–
Een kabelbox bedienen
Fabrikant
Code(s)
SONY
821, 822, 823
HAMLIN/REGAL
836, 837, 838, 839,
840
JERROLD/G.I./
MOTOROLA
806, 807, 808, 809,
810, 811, 812, 813,
814, 819
JERROLD
830, 831
OAK
841, 842, 843
PANASONIC
816, 826, 832, 833,
834, 835
PHILIPS
830, 831
1
Terwijl u 2 – ingedrukt houdt,
houdt u ?/1 ingedrukt en vervolgens
drukt u op AV ?/1.
De RM SET UP-knop knippert 3 keer.
2
Laat alle toetsen los.
De gehele inhoud van het geheugen
van de afstandsbediening (bijv. alle
geprogrammeerde gegevens) wordt
gewist.
111NL
De afstandsbediening gebruiken
Een satelliettuner bedienen (box)
Plaatsing
Aanvullende informatie
Voorzorgsmaatregelen
Veiligheid
Als een voorwerp of vloeistof in de
behuizing terechtkomt, moet u de
ontvanger loskoppelen en laten nakijken
door bevoegde onderhoudstechnici
voordat u deze weer gebruikt.
Stroombronnen
• Voordat u de ontvanger gebruikt,
moet u controleren of de werkspanning
overeenkomt met de plaatselijke
netvoeding.
De werkspanning vindt u op het
naamplaatje aan de achterkant
van de ontvanger.
• Het apparaat blijft onder netspanning
staan als de stekker in het stopcontact zit,
zelfs als het apparaat zelf is uitgeschakeld.
• Als u de ontvanger langere tijd niet wilt
gebruiken, moet u de stekker van de
ontvanger uit het stopcontact halen. Trek
altijd aan de stekker en nooit aan het
netsnoer als u het netsnoer uit het
stopcontact haalt.
• (Alleen modellen VS en Canada)
Een uiteinde van de stekker is om
veiligheidsredenen breder dan het andere en
past maar op één manier in het stopcontact.
Als u de stekker niet volledig in het
stopcontact kunt steken, neem dan contact
op met een handelaar bij u in de buurt.
• Het netsnoer mag alleen worden
vervangen in een winkel met een
erkende onderhoudsafdeling.
Warm worden
De ontvanger kan tijdens gebruik warm
worden. Dit duidt niet op een storing.
Als u deze ontvanger doorlopend met hoog
volume gebruikt, kunnen de boven-, zij- en
onderpanelen van de behuizing na verloop
van tijd heet worden. Raak de behuizing
niet aan. U kunt zichzelf branden.
112NL
• Zet de ontvanger op een goed
geventileerde plaats om te voorkomen dat
deze te warm wordt. De levensduur van de
ontvanger wordt hierdoor verlengd.
• Plaats de ontvanger niet in de buurt van
warmtebronnen of op een plaats waar
deze is blootgesteld aan direct zonlicht,
overmatige hoeveelheden stof of
mechanische schokken.
• Plaats geen voorwerpen boven op
de behuizing. Hierdoor kunnen de
ventilatieopeningen worden afgesloten en
kunnen storingen worden veroorzaakt.
• Plaats de ontvanger niet in de buurt
van apparatuur zoals een televisie,
videorecorder of cassettedeck. (Als de
ontvanger wordt gebruikt in combinatie
met een televisie, videorecorder of
cassettedeck en te dicht bij dergelijke
apparatuur staat, kan er ruis ontstaan
en kan de beeldkwaliteit verslechteren. De
kans hierop is groot bij een binnenantenne.
Daarom kunt u het beste een
buitenantenne gebruiken.)
• Ga voorzichtig te werk als u de ontvanger
op speciaal behandelde oppervlakken
(met was of olie behandeld, gepolijst,
enz.) plaatst, anders kunnen er vlekken
of verkleuringen optreden.
Werking
Schakel de ontvanger uit en trek de
stekker uit het stopcontact voordat
u andere apparatuur aansluit.
Reiniging
Reinig de behuizing, het voorpaneel en
de bedieningselementen met een zachte
doek die licht is bevochtigd met een mild
zeepsopje. Gebruik geen schuursponsje,
schuurpoeder of oplosmiddelen, zoals
alcohol of benzine.
Met alle vragen over of eventuele
problemen met de ontvanger kunt u terecht
bij de dichtstbijzijnde Sony-handelaar.
Probleemoplossing
Voeding
De ontvanger wordt automatisch
uitgeschakeld.
• De Auto Standby is ingesteld op
On (pagina 99).
• De slaaptimer-functie werkt (pagina 15).
• "PROTECTOR" werkt (pagina 124).
Beeld
Er wordt geen beeld op de televisie
weergegeven.
• Selecteer de juiste ingang met de
ingangstoetsen.
• Stel de televisie in op de juiste
ingangsmodus.
• Plaats de audioapparatuur verder
van de televisie vandaan.
• Wijs de componentvideo-ingang
correct toe.
• Het ingangssignaal moet hetzelfde zijn
als de ingangsfunctie wanneer u een
ingangssignaal met deze ontvanger
gaat upconverteren (pagina 21).
• Zorg ervoor dat de kabels stevig
en correct op de apparatuur zijn
aangesloten.
• Afhankelijk van de afspeelapparatuur,
kan het zijn dat u de apparatuur
moet instellen. Raadpleeg de
gebruiksaanwijzing van elk
apparaat voor meer informatie.
Er worden geen 3D-beelden op de
televisie weergegeven.
• Afhankelijk van de televisie of de
videoapparatuur, kan het zijn dat
3D-beelden niet worden weergegeven.
Controleer de HDMI-videoindelingen die door de ontvanger
worden ondersteund (pagina 126).
Er worden geen 4K-beelden op de
televisie weergegeven.
• Afhankelijk van de televisie of de
videoapparatuur, kan het zijn dat
4K-beelden niet worden weergegeven.
Controleer de videomogelijkheden
en instellingen van uw tv en
videoapparatuur. Zorg ervoor dat
u de videoapparatuur aansluit op een
HDMI IN-aansluiting op de ontvanger
die voor 4K geschikt is.
Als de ontvanger in de stand-bystand
staat, is er geen beeld op de televisie.
• Als de ontvanger in de stand-bystand
gaat, komt het beeld uit de HDMIapparatuur die u als laatste hebt
geselecteerd voordat de ontvanger
uitschakelde. Als u andere apparatuur
wilt gebruiken, speel dan de apparatuur
af en bedien deze middels Afspelen met
één druk op de knop, of schakel de
ontvanger in om de HDMI-apparatuur
te selecteren die u wilt afspelen.
• (Alleen voor model voor Australië)
Zorg ervoor dat in het HDMI Settingsmenu Pass Through is ingesteld op On
als u apparaten op de ontvanger
aansluit die niet compatibel zijn met
BRAVIA Sync (pagina 96).
113NL
Aanvullende informatie
Als u problemen ondervindt bij het gebruik
van deze ontvanger, probeert u deze eerst zelf
op te lossen aan de hand van de onderstaande
lijst. Als een probleem blijft optreden, neemt
u contact op met de dichtstbijzijnde Sonyhandelaar. Houd er rekening mee dat als de
onderhoudsmonteur bepaalde onderdelen
wijzigt tijdens de reparatie, deze gewijzigde
onderdelen misschien niet kunnen worden
teruggegeven.
• Gebruik een High Speed HDMI-kabel
als u beelden wilt bekijken of naar
geluid wilt luisteren, vooral tijdens een
1080p-, Deep Color- (Deep Colour-),
4K- of 3D-uitzending.
• De uitgang van HDMI-videosignalen
van de ontvanger kan op "HDMI OFF"
zijn ingesteld. Selecteer in dat geval
"HDMI A" of "HDMI B" met de toets
HDMI OUTPUT (pagina 81).
Het GUI-menu wordt niet op het
televisiescherm weergegeven.
• GUI is alleen beschikbaar wanneer u
verbinding maakt via de HDMI OUT
A- of HDMI OUT B-aansluitingen.
• Druk op HOME om de GUI aan
te zetten.
• Controleer of de televisie correct
is aangesloten.
• Afhankelijk van de televisie kan het
soms even duren voordat het GUImenu op het televisiescherm wordt
weergegeven.
Displaypaneel is uitgeschakeld.
• Als het PURE DIRECT-lampje op het
voorpaneel oplicht, drukt u op PURE
DIRECT om de functie uit te schakelen
(pagina 58).
• Druk op DIMMER op de ontvanger om
de helderheid van het displaypaneel aan
te passen.
Geluid
Er wordt geen geluid uitgevoerd,
ongeacht de geselecteerde apparatuur,
of het geluid is nauwelijks hoorbaar.
• Controleer of de kabels goed zijn
aangesloten op de ingangs-/
uitgangsaansluitingen van de
ontvanger, apparatuur en luidsprekers.
• Controleer of de ontvanger en de
apparatuur zijn ingeschakeld.
• Controleer of MASTER VOLUME
niet is ingesteld op "VOL MIN".
• Controleer of SPEAKERS niet is
ingesteld op "SPK OFF" (pagina 37).
• Controleer of er geen koptelefoon
op de ontvanger is aangesloten.
• Druk op
om de functie voor
dempen te annuleren.
• U kunt op de afstandsbediening
op de ingangstoets drukken of op de
ontvanger aan de INPUT SELECTOR
draaien om de gewenste apparatuur
te selecteren (pagina 44).
114NL
• Als u wilt luisteren naar het geluid van
de televisieluidspreker, stel dan in het
HDMI Settings-menu "Audio Out" in
op "TV+AMP" (pagina 96). Als u geen
meerkanaals audiobron kunt afspelen,
stel dan in op "AMP". Echter, het
geluid wordt niet uitgestuurd door
de televisieluidspreker.
• Het geluid kan worden onderbroken
als de bemonsteringsfrequentie, het
aantal kanalen of het audioformaat van
de audio-uitgangssignalen van de
afspeelapparatuur, wordt veranderd.
Er is een sterke brom of ruis hoorbaar.
• Controleer of de luidsprekers en de
apparatuur goed zijn aangesloten.
• Zorg ervoor dat de aansluitkabels zich
niet in de buurt van een transformator
of motor bevinden en ten minste
3 meter uit de buurt van een tv of
fluorescerende lamp zijn geplaatst.
• Plaats de audioapparatuur verder
van de televisie vandaan.
• De stekkers en aansluitingen zijn vuil.
Maak deze schoon met een doek die
licht is bevochtigd met alcohol.
Er komt geen geluid, of erg stil, uit
bepaalde luidsprekers.
• Sluit een koptelefoon aan op de
PHONES-aansluiting om te controleren
of er geluid via de koptelefoon wordt
uitgevoerd. Als er slechts via één kanaal
geluid wordt uitgevoerd uit de
koptelefoon, is de apparatuur wellicht
niet goed aangesloten op de ontvanger.
Controleer of de kabels goed zijn
aangesloten op de aansluitingen van de
ontvanger en de apparatuur.
Als beide kanalen worden uitgevoerd
uit de koptelefoon, is de voorluidspreker
wellicht niet goed aangesloten op de
ontvanger. Controleer de aansluiting
van de voorluidspreker die geen
geluid uitvoert.
• Zorg ervoor dat u zowel de L- als Raansluiting van analoge apparatuur
hebt aangesloten, analoge apparatuur
heeft zowel L- als R-aansluitingen
nodig. Gebruik een audiokabel
(niet bijgeleverd).
Er wordt geen geluid uit bepaalde
apparatuur uitgevoerd.
• Controleer of de apparatuur goed is
aangesloten op de audio-ingangen
voor deze apparatuur.
• Controleer of de kabels goed zijn
aangesloten op de aansluitingen
van de ontvanger en de apparatuur.
• Controleer de "INPUT MODE"
(pagina 82).
• Controleer of de apparatuur correct is
aangesloten op de HDMI-aansluiting
voor deze apparatuur.
• Afhankelijk van de afspeelapparatuur
is het mogelijk dat u de HDMIinstelling van de apparatuur moet
instellen. Raadpleeg de
gebruiksaanwijzing van elk apparaat
voor meer informatie.
• Gebruik een High Speed HDMI-kabel
als u beelden wilt bekijken of naar
geluid wilt luisteren, vooral tijdens een
1080p-, Deep Color- (Deep Colour-),
4K- of 3D-uitzending.
• Het kan zijn dat er geen geluid door
de ontvanger wordt uitgestuurd als
de GUI op het televisiescherm wordt
weergegeven. Druk op HOME om de
GUI uit te schakelen.
• Audiosignalen (formaat,
bemonsteringsfrequentie, bitlengte,
enz.) die via een HDMI-aansluiting
worden doorgestuurd kunnen door
de aangesloten apparatuur worden
onderdrukt. Controleer de instelling
van de aangesloten apparatuur als het
beeld slecht is of als er geen geluid
uit de apparatuur komt die via de
HDMI-kabel is aangesloten.
• Als de aangesloten apparatuur niet
compatibel is met de auteursrechtelijke
beveiligingstechnologie (HDCP) kan
het beeld en/of het geluid van de HDMI
OUT-aansluiting vervormd zijn of niet
worden weergegeven. In dit geval dient
u de specificaties van de aangesloten
apparatuur te controleren.
• Stel de beeldresolutie van de
afspeelapparatuur hoger in dan 720p/
1080i om te genieten van audio met
een hoge bitsnelheid (DTS-HD Master
Audio, Dolby TrueHD).
• De beeldresolutie van de
afspeelapparatuur moet op een
bepaalde manier worden ingesteld
voordat u kunt genieten van een
DSD en meerkanaals lineaire PCM.
Zie de gebruiksaanwijzing van de
afspeelapparatuur.
• Zorg ervoor dat de televisie compatibel
is met de functie Geluidscontrole
van het systeem.
• Als de televisie niet is uitgerust met
de functie Geluidscontrole van het
systeem, dient u in het HDMI Settingsmenu "Audio Out" in te stellen op
– "TV+AMP", als u wilt luisteren naar
het geluid van de
televisieluidspreker en de ontvanger.
– "AMP", als u wilt luisteren naar het
geluid van de ontvanger.
115NL
Aanvullende informatie
• Het luidsprekerniveau instellen
(pagina 92).
• Controleer met behulp van "Auto
Calibration" of "Speaker Connection"
in het Speaker Settings-menu of de
luidsprekerinstellingen correct zijn
ingesteld. En controleer vervolgens
met behulp van "Test Tone" in het
Speaker Settings-menu of het geluid
door iedere luidspreker correct wordt
uitgestuurd.
• Sommige schijven hebben geen Dolby
Digital Surround EX-informatie.
• Controleer of de subwoofer correct
en stevig is aangesloten.
• Zorg ervoor dat u uw subwoofer
hebt ingeschakeld.
• Afhankelijk van het geselecteerde
geluidsveld, komt er geen geluid uit
de subwoofer.
• Als alle luidsprekers ingesteld zijn
op Large en Neo:6 Cinema of Neo:6
Music is geselecteerd, komt er geen
geluid uit de subwoofer.
• Als u de ontvanger aansluit op
videoapparatuur (projector, enz.),
kan het zijn dat er geen geluid uit de
ontvanger komt. In dit geval dient u in
het HDMI Settings-menu (pagina 96)
"Audio Out" in te stellen op "AMP".
• U kunt niet luisteren naar het geluid
van apparatuur die op de ontvanger
is aangesloten terwijl de tv-ingang
op de ontvanger is geselecteerd.
– Verander de ingang van de ontvanger
in HDMI als u naar een programma
wilt kijken op apparatuur die via een
HDMI-aansluiting op de ontvanger
is aangesloten.
– Verander het televisiekanaal als
u naar een televisie-uitzending
wilt kijken.
– Selecteer de correcte apparatuur
of gewenste ingang als u een
programma wenst te bekijken op
de apparatuur die op de televisie
is aangesloten. Raadpleeg de
gebruiksaanwijzing van de
televisie voor deze handeling.
• Als "2ch Analog Direct" geselecteerd is,
wordt het geluid niet weergegeven.
Gebruik een ander geluidsveld
(pagina 53).
• Als u de functie Control for HDMI
gebruikt, kunt u de aangesloten
apparatuur niet bedienen met de
afstandsbediening van de tv.
– Afhankelijk van de aangesloten
apparatuur en televisie, kan het zijn
dat u de apparatuur en de televisie
moet instellen. Raadpleeg de
bijgeleverde gebruiksaanwijzing van
de apparatuur en de televisie voor
meer informatie.
– Verander de ingang van de ontvanger
in de HDMI-aansluiting waarop de
apparatuur is aangesloten.
• Controleer of de geselecteerde digitale
audio-ingang niet is toegewezen aan
andere ingangen (pagina 82).
116NL
Het linker- en rechtergeluid zijn niet in
balans of zijn omgewisseld.
• Controleer of de luidsprekers en
apparatuur goed en stevig zijn
aangesloten.
• Pas de geluidsniveauparameters aan
met het Speaker Settings-menu.
Er wordt geen Dolby Digital of DTS
meerkanaals geluid geproduceerd.
• Controleer of de DVD, enz. die
u afspeelt, opgenomen is in
Dolby Digital- of DTS-formaat.
• Als u de DVD-speler, enz., aansluit
op de digitale aansluitingen van
deze ontvanger, zorg er dan voor
dan de digitale audio-uitgang van de
aangesloten apparatuur beschikbaar is.
• Stel in het HDMI Settings-menu
"Audio Out" in op "AMP" (pagina 96).
• U kunt alleen met een HDMIaansluiting genieten van audio met een
hoge bitsnelheid (DTS-HD Master
Audio, Dolby TrueHD), DSD en
meerkanaals lineaire PCM.
Er kan geen surroundeffect worden
verkregen.
• Zorg ervoor dat u het geluidsveld
voor de film- of muziekmodus hebt
geselecteerd (pagina 53).
• Geluidsvelden werken niet wanneer
DTS-HD Master Audio, DTS-HD
High Resolution Audio of Dolby
TrueHD met bemonsteringsfrequentie
van meer dan 48 kHz worden
ontvangen.
Er wordt geen testtoon weergegeven
door de luidsprekers.
• De luidsprekerkabel is misschien niet
correct aangesloten. Controleer of de
kabel stevig is bevestigd en niet
losschiet als er zachtjes aan wordt
getrokken.
• In de luidsprekerkabels kan
kortsluiting zitten.
• Gebruik niet de PARTY
STREAMING-functie (pagina 71).
Er wordt een testtoon door een andere
luidspreker weergegeven dan de
luidspreker die op het televisiescherm
wordt weergegeven.
Als de ontvanger in de stand-bystand
staat, is er geen geluid op de televisie.
• Als de ontvanger in de stand-bystand
gaat, komt het geluid uit de HDMIapparatuur die u als laatste hebt
geselecteerd voordat de ontvanger
uitschakelde. Als u andere apparatuur
wilt gebruiken, speel dan de apparatuur
af en bedien deze middels Afspelen met
één druk op de knop, of schakel de
ontvanger in om de HDMI-apparatuur
te selecteren die u wilt afspelen.
• (Alleen voor model voor Australië)
Zorg ervoor dat in het HDMI Settingsmenu Pass Through is ingesteld op On
als u apparaten op de ontvanger
aansluit die niet compatibel zijn met
BRAVIA Sync (pagina 96).
Er is een tijdsverschil tussen de audiouitvoer en de visuele weergave.
• Controleer of de PARTY
STREAMING-functie niet wordt
gebruikt. Als u een PARTY wilt sluiten,
dient u PARTY CLOSE ingedrukt te
houden totdat "CLOSE PARTY" wordt
weergegeven. Voor meer informatie,
zie pagina 72.
Ontvanger
Er kan niet worden afgestemd op
radiozenders.
• Controleer of de antennes goed zijn
aangesloten. Pas de antennes aan en
sluit eventueel een externe antenne aan.
• Het signaal van de zenders is te zwak
(bij automatisch afstemmen). Stem
handmatig af.
• Controleer of het afstemschaal correct
is ingesteld (als u handmatig afstemt
op AM-zenders) (pagina 52).
• Er zijn geen zenders ingesteld of de
voorkeurszenders zijn gewist (bij het
zoeken naar voorkeurszenders). Stel de
zenders in (pagina 52).
• Druk op de afstandsbediening op
AMP en druk dan herhaaldelijk op
DISPLAY zodat de frequentie op het
displaypaneel wordt weergegeven.
RDS werkt niet.
• Controleer of u hebt afgestemd op een
FM RDS-zender.
• Selecteer een FM-zender met een
sterker signaal.
• De zender waarop u hebt afgestemd,
zendt geen RDS-signaal uit of het
signaal is te zwak.
De gewenste RDS-informatie wordt niet
weergegeven.
Tuner
De FM-ontvangst is slecht.
• Gebruik een coaxkabel van 75 ohm
(niet bijgeleverd) om de ontvanger aan
te sluiten op een FM-buitenantenne,
zoals hieronder wordt aangegeven.
• De dienst kan tijdelijk buiten gebruik
zijn. Neem contact op met de
radiozender en informeer of de dienst
wordt geleverd.
117NL
Aanvullende informatie
• Het luidsprekerpatroon is onjuist
ingesteld. Zorg ervoor dat de
luidsprekeraansluitingen en het patroon overeenkomen.
FM-buitenantenne
iPod/iPhone
Het geluid is vervormd.
• Druk herhaaldelijk op 2 – op
de afstandsbediening. U kunt
ook MASTER VOLUME op
de ontvanger gebruiken.
• Stel de "EQ"-instelling van de iPod/
iPhone in op "Off" of "Flat".
Uit de iPod/iPhone komt geen geluid.
• Koppel de iPod/iPhone los en sluit de
iPod/iPhone opnieuw aan.
De iPod/iPhone kan niet worden geladen.
• Controleer of de ontvanger is
ingeschakeld.
• Zorg ervoor dat de iPod/iPhone
correct is aangesloten.
De iPod/iPhone kan niet worden bediend.
• Controleer of u de beschermhoes
van de iPod/iPhone hebt verwijderd.
• Hoe lang het duurt voordat het
afspelen begint, is afhankelijk van
de inhoud van de iPod/iPhone.
• Schakel de ontvanger uit en koppel
vervolgens de iPod/iPhone af. Schakel
de ontvanger weer aan en sluit
opnieuw de iPod/iPhone aan.
• U gebruikt een iPod/iPhone die niet
wordt ondersteund. Zie “Compatibele
iPod/iPhone-modellen” (pagina 46)
voor type apparaten die ondersteund
worden.
Het belvolume van de iPhone
verandert niet.
• Pas het belvolume aan met de
bedieningselementen op de iPhone.
USB-apparaat
Gebruikt u een USB-apparaat dat niet
wordt ondersteund?
• Als u een niet-ondersteund USBapparaat aansluit, kunnen de volgende
problemen optreden. Zie “Compatibele
USB-apparaten” (pagina 48) voor type
apparaten die ondersteund worden.
– Het USB-apparaat wordt niet herkend.
– De bestanden of mapnamen worden
niet weergegeven op de ontvanger.
– Afspelen is niet mogelijk.
– Het geluid wordt onderbroken.
– Er is veel ruis.
– Het geluid wordt vervormd.
Er is onderbreking, lawaai of het geluid
verspringt.
• Schakel de ontvanger uit en sluit
het USB-apparaat opnieuw aan, zet
vervolgens de ontvanger opnieuw aan.
• De muziekgegevens zelf bevatten ruis
of vervormd geluid.
Het USB-apparaat wordt niet herkend.
• Schakel de ontvanger uit en koppel
vervolgens het USB-apparaat af.
Schakel de ontvanger weer aan en
sluit opnieuw het USB-apparaat aan.
• Sluit het ondersteunde USB-apparaat
aan (pagina 48).
• Het USB-apparaat werkt niet correct.
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van
uw USB-apparaat om dit probleem
op te lossen.
Het afspelen begint niet.
• Schakel de ontvanger uit en sluit het
USB-apparaat opnieuw aan, en zet
vervolgens de ontvanger opnieuw aan.
• Sluit het ondersteunde USB-apparaat
aan (pagina 48).
• Druk op N om het afspelen te starten.
Het USB-apparaat kan niet worden
aangesloten op de (USB)-poort.
• Het USB-apparaat is ondersteboven
aangesloten. Sluit het USB-apparaat
in de juiste richting aan.
118NL
Foutieve display.
"Reading" wordt lang weergegeven, of
het duurt lang voordat het afspelen
begint.
• Het leesproces kan lang duren in de
volgende gevallen:
– Er staan veel mappen of bestanden
op het USB-apparaat.
– De bestandsstructuur is extreem
complex.
– De geheugencapaciteit is te groot.
– Het interne geheugen is
gefragmenteerd.
Daarom raden wij de volgende
richtlijnen aan:
– Totaal aantal mappen op USBapparaat: 256 of minder (inclusief
"ROOT"-map)
– Totaal aantal bestanden per map:
256 of minder.
Het audiobestand kan niet worden
afgespeeld.
• MP3-bestanden in MP3 PRO-formaat
kunnen niet worden afgespeeld.
• Het audiobestand is een audiobestand
met meerdere tracks.
• Sommige AAC-bestanden kunnen
niet correct worden afgespeeld.
• WMA-bestanden in Windows Media
Audio Lossless en Professionalformaat kunnen niet worden
afgespeeld.
• USB-apparaten geformatteerd met
andere bestandssystemen dan FAT16
of FAT32 worden niet ondersteund.*
* Deze eenheid ondersteunt FAT16 en
FAT32, maar sommige USB-apparaten
ondersteunen deze FAT´s niet.
Raadpleeg voor meer informatie de
gebruiksaanwijzing van ieder USB-apparaat
of neem contact op met de fabrikant.
Netwerkverbinding
Er kan geen verbinding worden gemaakt
met WPS via een draadloze LANverbinding.
• U kunt geen verbinding maken met
een netwerk dat WPS gebruikt als uw
toegangspunt is ingesteld op WEP. Stel
het netwerk in nadat u naar het
toegangspunt gezocht heeft door te
scannen naar toegangspunten.
Er wordt een foutmelding weergegeven.
• Controleer de aard van de fout. Zie
“Berichtenlijst netwerkfuncties”
(pagina 75).
Kan geen verbinding met het netwerk
maken.
• Controleer de netwerkstatus.
Zie "Connection Status" onder
"Information" in het menu
Network Settings (pagina 98).
Als de melding "Not connected"
wordt weergegeven, dient u opnieuw
een netwerkverbinding te maken
(pagina 38).
119NL
Aanvullende informatie
• De gegevens op het USB-apparaat
zijn mogelijk beschadigd.
• De volgende tekencodes kunnen
worden weergegeven door deze
ontvanger:
– Hoofdletters (A tot Z)
– Kleine letters (a tot z)
– Nummers (0 tot 9)
– Symbolen (´ = < > * + , – . / @ [ \ ] _ `)
Andere tekens worden mogelijk niet
correct weergegeven.
• Als u een USB-apparaat met
partities gebruikt, kunnen alleen
de audiobestanden op de eerste
partitie worden afgespeeld.
• Afspelen is mogelijk tot op 8
mapniveaus (inclusief "ROOT"-map).
• Het aantal mappen bedraagt meer dan
256 (inclusief "ROOT"-map).
• Het aantal bestanden in een map
bedraagt meer dan 256.
• Bestanden die gecodeerd zijn of
beschermd zijn met wachtwoorden,
enz. kunnen niet worden afgespeeld.
• Als het systeem is aangesloten
via een draadloos netwerk, plaats
dan de ontvanger en de router of het
toegangspunt voor draadloos LAN
dichter bij elkaar voordat u het
netwerk opnieuw instelt.
• Controleer de instellingen van de
router of het toegangspunt voor
draadloos LAN en stel het netwerk
opnieuw in. Zie de gebruiksaanwijzing
van uw apparaat voor meer informatie
over het instellen van de
desbetreffende apparaten.
• Zorg ervoor dat u een router/
toegangspunt voor draadloos
LAN gebruikt.
• Draadloze netwerken worden
beïnvloed door elektromagnetische
straling, afkomstig van magnetrons en
andere apparaten. Plaats het toestel uit
de buurt van dergelijke apparaten.
• Zorg ervoor dat de router of het
toegangspunt voor draadloos LAN
is ingeschakeld.
De ontvanger kan niet worden bediend
met het TV SideView-apparaat.
• Het kan lang duren voordat de
ontvanger verbinding met het netwerk
maakt, nadat u de ontvanger hebt
ingeschakeld. Wacht even en probeer
de TV SideView dan opnieuw te
gebruiken.
• Zorg ervoor dat Network Standby op
On is ingesteld in het menu Network
Settings, zodat u de TV SideView
onmiddellijk nadat u de ontvanger
hebt ingeschakeld kunt gebruiken.
Het menu Network Settings kan niet
worden geselecteerd.
• Wacht even nadat u de ontvanger hebt
ingeschakeld en selecteer dan opnieuw
het menu Network Settings.
120NL
Thuisnetwerk
Kan geen verbinding met het netwerk
maken.
• Zorg ervoor dat de router of het
toegangspunt voor draadloos LAN is
ingeschakeld.
• Zorg ervoor dat de server is
ingeschakeld.
• De netwerkinstellingen op de
ontvanger zijn waarschijnlijk niet
correct. Controleer de netwerkstatus.
Zie "Connection Status" onder
"Information" in het menu Network
Settings (pagina 98).
Als de melding "Not connected"
wordt weergegeven, dient u opnieuw
een netwerkverbinding te maken
(pagina 38).
• De server is misschien instabiel. Start
de server opnieuw.
• Stel vast dat de ontvanger en de
server correct op de router of het
toegangspunt voor draadloos LAN
zijn aangesloten.
• Bevestig dat de server correct is
ingesteld (pagina 59). Bevestig dat de
ontvanger bij de server is aangemeld en
muziekstreaming van de server toestaat.
• Als het systeem is aangesloten op
het draadloos netwerk, plaats dan
de ontvanger en de router of het
toegangspunt voor draadloos
LAN dichter bij elkaar.
• Als de ICF (Firewall internetverbinding)functie geactiveerd is op de computer,
kan daardoor worden verhinderd dat
de ontvanger verbinding maakt met de
computer (alleen wanneer uw computer
als server wordt gebruikt). Het kan zijn
dat u de instellingen van de firewall moet
aanpassen, om ervoor te zorgen dat de
ontvanger verbinding met de server
kan maken. (Voor meer informatie
over het aanpassen van de instellingen
van de firewall, zie de bijgeleverde
gebruiksaanwijzing van uw computer.)
• Als u de ontvanger hebt geïnitialiseerd
of een systeemherstel hebt uitgevoerd op
uw server, dient u de netwerkinstellingen
opnieuw uit te voeren (pagina 38).
• U hebt mogelijk deze ontvanger eerder
ingeschakeld dan de server. Vernieuw
de serverlijst (pagina 64).
• Zorg ervoor dat de router of het
toegangspunt voor draadloos LAN
is ingeschakeld.
• Zorg ervoor dat de server is ingeschakeld.
• Bevestig dat de server correct is
ingesteld (pagina 59). Bevestig dat de
ontvanger bij de server is aangemeld
en muziekstreaming van de server
toestaat.
• Stel vast dat de ontvanger en de
server correct op de router of het
toegangspunt voor draadloos LAN zijn
aangesloten. Controleer de informatie
over de netwerkinstelling (pagina 98).
• Zie de gebruikshandleiding van uw
router/toegangspunt voor draadloos
LAN, en controleer de multicastinstelling. Als de multicast-instelling is
ingeschakeld op de router of het
toegangspunt voor draadloos LAN,
schakel deze dan uit.
De audiogegevens kunnen niet normaal
worden afgespeeld.
• Shuffle Play is geselecteerd. Druk
herhaaldelijk op SHUFFLE totdat
"Shuffle On" niet langer wordt
weergegeven.
Het afspelen start niet of er wordt niet
automatisch naar een volgend
muzieknummer of bestand gegaan.
• Zorg ervoor dat het audiobestand, dat
u probeert af te spelen, een formaat
heeft dat door deze ontvanger wordt
ondersteund (pagina 48).
Het geluid wordt tijdens het afspelen
onderbroken.
• Mogelijk is de bandbreedte van uw
draadloos LAN te laag. Plaats de
ontvanger en de router of het
toegangspunt voor draadloos
LAN dichter bij elkaar, zonder
tussenliggende obstakels.
• Als u uw computer als server gebruikt,
kan het zijn dat er op uw computer vele
toepassingen draaien. Als er op de
computer antivirussoftware actief is,
schakel deze software dan tijdelijk uit
aangezien deze software een zwaar
beroep doet op de systeembronnen.
• Afhankelijk van de netwerkomgeving,
kan het zijn dat het niet mogelijk is om
tracks op meer dan een apparaat
tegelijk af te spelen. Schakel de andere
apparaten uit om de ontvanger in staat
te stellen tracks af te spelen.
"Cannot play" wordt weergegeven.
• U kunt alleen audiobestanden
afspelen.
• Bevestig dat de server correct is ingesteld
(pagina 59). Bevestig dat de ontvanger
bij de server is aangemeld en
muziekstreaming van de server toestaat.
• Controleer of het audiobestand
op de server beschadigd of gewist is.
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing
die bij de server is geleverd.
• U kunt de volgende tracks niet
afspelen:
– Een track die de afspeelbeperkingen
overtreedt.
– Een track met afwijkende informatie
over de auteursrechten.
– Een track die u bij een onlinemuziekwinkel hebt aangeschaft, die
het streamen op een thuisnetwerk
niet toestaat.
121NL
Aanvullende informatie
De server (zoals een computer) wordt niet
weergegeven in de serverlijst. ("No server
is available" wordt weergegeven op het
tv-scherm.)
• WMA-bestanden met DRMauteursrechtbescherming kunnen
niet worden afgespeeld.
Zie pagina 68 hoe u de
auteursrechtbescherming van een
WMA-bestand kunt controleren.
•
•
•
•
•
– Een track in een formaat dat
niet door de ontvanger wordt
ondersteund (pagina 48).
Bevestig dat de geselecteerde track niet
van de server is gewist. Als de track
gewist is, selecteer dan een andere track.
Zorg ervoor dat de router of het
toegangspunt voor draadloos
LAN is ingeschakeld.
Zorg ervoor dat de server is
ingeschakeld.
De server is misschien instabiel.
Start de server opnieuw.
Stel vast dat de ontvanger en de server
correct op de router of het toegangspunt
voor draadloos LAN zijn aangesloten.
De melding "No Track" wordt weergegeven.
• Als er geen tracks of mappen in de
geselecteerde map aanwezig zijn, kunt
u de map niet uitbreiden om de rest
van content weer te geven.
U kunt een track in WMA-formaat die
auteursrechtelijk is beschermd niet
afspelen.
• Zie pagina 68 hoe u de
auteursrechtbescherming van een
WMA-bestand kunt controleren.
Er kan geen eerder geselecteerd
muzieknummer worden geselecteerd.
• De trackinformatie op de server kan
gewijzigd zijn. Selecteer de server
opnieuw in de serverlijst (pagina 64).
Apparaten op het thuisnetwerk kunnen
geen verbinding maken met de ontvanger.
• "Network Standby" kan op "Off"
zijn ingesteld. Schakel de ontvanger
in of stel Network Standby in op
On (pagina 99).
• Bevestig dat het netwerk correct
ingesteld is. Als dit niet het geval is,
kan er geen verbinding worden
gemaakt (pagina 98).
• Het apparaat op de apparatenlijst is
ingesteld op "Not Allow" (pagina 67),
of het apparaat is niet toegevoegd aan
de apparatenlijst (pagina 67).
122NL
• Er zijn al maximaal 20 aangesloten
apparaten ingesteld. Verwijder de
overbodige apparaten uit de
apparatenlijst en stel "Auto Access"
in op "Allow" (pagina 67).
• De serverbediening van de ontvanger
wordt onderbroken, als de ontvanger
een van de volgende handelingen aan
het uitvoeren is.
– Een track afspelen die op de server is
opgeslagen (de ontvanger werkt als
een speler)
– De software bijwerken
– Het systeem formatteren
De ontvanger kan niet automatisch
worden ingeschakeld als andere
apparaten op het netwerk hier toegang
toe hebben.
• De ontvanger ondersteunt de Wakeon-LAN-standaard niet. Daarom
kan de ontvanger niet worden
ingeschakeld door Wake-on-LAN als
"Network Standby" ingesteld is op
"Off" in het menu Network Settings.
Stel "Network Standby" in op "On"
zodat de ontvanger op handelingen
van andere apparaten, via een netwerk,
kan reageren (pagina 99).
Apparaten op het netwerk kunnen de
ontvanger niet inschakelen.
• De ontvanger kan door andere
apparaten op het netwerk niet worden
ingeschakeld met Wake-on-LAN.
De ontvanger kan geen track afspelen die
momenteel wordt afgespeeld door de
PARTY-host.
• De PARTY-host speelt een track af van
een audioformaat dat niet op de
ontvanger afgespeeld kan worden.
• Het duurt even voordat het geluid
wordt afgespeeld.
De ontvanger doet mee aan een
onbedoelde PARTY.
SEN
De ontvanger kan geen verbinding
maken met een dienst.
AirPlay
De ontvanger kan niet worden gevonden
door een iOS-apparaat.
• Controleer de firewallinstellingen van
uw beveiligingssoftware. Zie de website
(pagina 125) voor meer informatie.
• Zorg ervoor dat het iOS-apparaat, of
de computer met iTunes, aangesloten
is op uw thuisnetwerk.
• Werk de Airplay-softwareversie van de
ontvanger en het iOS-apparaat bij naar
de meest recente versie (pagina 73).
Het geluid wordt onderbroken.
• Afhankelijk van factoren zoals
bijvoorbeeld de netwerkomgeving,
kan het geluid overslaan als u een
draadloos netwerk gebruikt.
• De servers zijn overbelast. Sluit
alle onnodige toepassingen af die
u momenteel gebruikt.
De ontvanger kan niet worden bediend.
• Werk de softwareversie van het iOSapparaat bij naar de meest recente
versie (pagina 74).
• Werk de softwareversie van de
ontvanger bij naar de meest recente
versie (pagina 74).
• Let erop dat er niet tegelijkertijd een
ander apparaat aan het streamen is naar
het Airplay-compatibele apparaat.
Knoppen zoals 2 +/–, N, X, x, .,
> SHUFFLE en REPEAT werken niet.
• Zorg ervoor dat de instellingen waarmee
iTunes bediening vanaf deze ontvanger
accepteert, ingeschakeld zijn.
• Zorg ervoor dat de router of het
toegangspunt voor draadloos
LAN is ingeschakeld.
• Controleer de netwerkstatus. Zie
"Connection Status" onder "Information"
in het menu Network Settings. Als de
melding "Not connected" wordt
weergegeven, dient u opnieuw een
netwerkverbinding te maken (pagina 38).
• Als het systeem is aangesloten op het
draadloos netwerk, plaats dan de
ontvanger en de router of het
toegangspunt voor draadloos
LAN dichter bij elkaar.
• Als het contract met uw internetprovider
de verbinding met internet beperkt tot
één apparaat per keer, zal dit apparaat
geen verbinding met internet kunnen
maken als een ander apparaat al
verbinding met internet heeft. Neem
contact op met uw serviceprovider.
Het geluid wordt onderbroken.
• Mogelijk is de bandbreedte van uw
draadloos LAN te laag. Plaats de
ontvanger en de router of het
toegangspunt voor draadloos
LAN dichter bij elkaar, zonder
tussenliggende obstakels.
"BRAVIA" Sync (Control for
HDMI)
De functie Control for HDMI werkt niet.
• Controleer de HDMI-aansluiting
(pagina 30, 31).
123NL
Aanvullende informatie
• Als meer dan een PARTY is gestart als
de ontvanger meedoet, kan het zijn dat
de ontvanger niet kan meedoen aan
de gewenste PARTY. Sluit de andere
PARTY en doe dan mee aan de
gewenste PARTY.
• De ontvanger wordt niet geselecteerd
als externe luidspreker op het iOSapparaat. Selecteer de ontvanger als
netwerkluidspreker.
• Zorg ervoor dat in het HDMI Settingsmenu de optie Control for HDMI is
ingesteld op On (pagina 96).
• Zorg ervoor dat de aangesloten
apparatuur compatibel is met de
functie Control for HDMI.
• Controleer de instellingen van de
functie Control for HDMI op de
aangesloten apparatuur. Zie de
gebruiksaanwijzing van de aangesloten
apparatuur.
• Als u de HDMI-kabel loskoppelt of de
aansluiting verandert, dient u de
procedures van “Voorbereiden voor
"BRAVIA" Sync” (pagina 78) te
herhalen.
• Als Control for HDMI is ingesteld op
Off, werkt de BRAVIA Sync niet
correct, zelfs niet als het apparaat is
aangesloten op de HDMI INaansluiting.
• De types en de hoeveelheid apparaten
die door de functie "BRAVIA" Sync
kunnen worden bediend, zijn als volgt
beperkt in de HDMI CEC-standaard.
– Opnameapparatuur (Blu-ray Discrecorder, DVD-recorder, enz.): tot 3
toestellen
– Afspeelapparatuur (Blu-ray Discspeler, DVD-speler, enz.): tot 3
toestellen
– Tunergerelateerde apparatuur: tot 4
apparaten (De ontvanger gebruik
een ervan voor de GUI.)
– AV-ontvanger (audiosysteem): tot 1
toestel
Het MHL-compatibele bronapparaat kan
niet worden opgeladen.
• Controleer of de ontvanger is
ingeschakeld.
• Zorg ervoor dat het apparaat correct is
aangesloten.
Er is geen beeld van het MHLcompatibele bronapparaat.
• Controleer de instellingen van uw
apparaat. Voor meer informatie, zie de
gebruiksaanwijzing van uw apparaat.
124NL
• Controleer of het apparaat via een
MHL-kabel is aangesloten op de
HDMI/MHL (VIDEO 2 IN)aansluiting (pagina 31).
Afstandsbediening
De afstandsbediening werkt niet.
• Richt de afstandsbediening op de
afstandsbedieningssensor van de
ontvanger (pagina 9).
• Verwijder obstakels tussen de
afstandsbediening en de ontvanger.
• Vervang de batterijen van de
afstandsbediening door nieuwe als
deze bijna leeg zijn.
• Zorg ervoor dat u de juiste ingang
selecteert op de afstandsbediening.
• Als u een geprogrammeerd niet-Sonyapparaat bedient, kan het voorkomen
dat afhankelijk van het model en de
fabrikant van het apparaat de
afstandsbediening niet correct werkt.
Foutberichten
Bij een storing wordt een bericht op het
displaypaneel weergegeven. U kunt de staat
van het systeem controleren in het bericht.
Als het probleem blijft optreden, neemt
u contact op met de dichtstbijzijnde
Sony-handelaar.
PROTECTOR
De ontvanger wordt na enkele seconden
automatisch uitgeschakeld, controleer
het volgende:
• Mogelijk is er sprake van een
spanningspiek of een stroomstoring.
Haal het netsnoer uit het stopcontact,
en stop na 30 minuten het snoer weer
in het stopcontact.
• De ontvanger is bedekt en de
ventilatiegaten zijn geblokkeerd.
Verwijder het voorwerp dat de
ventilatiegaten van de ontvanger bedekt.
USB FAIL
Er werd een overstroom gedetecteerd
in de (USB)-poort. De ontvanger
wordt na enkele seconden automatisch
uitgeschakeld. Controleer de iPod/
iPhone of het USB-apparaat, koppel het af
en schakel het vervolgens opnieuw aan.
Voor andere berichten, zie “Berichtenlijst
na automatische kalibratiemeting”
(pagina 91), “Lijst met berichten voor iPod/
iPhone” (pagina 48), “Lijst met berichten
voor USB” (pagina 50) en “Berichtenlijst
netwerkfuncties” (pagina 75).
Het geheugen wissen
Referentiesecties
Wissen
Zie
Alle instellingen in het
geheugen
pagina 87
Aangepaste geluidsvelden
pagina 58
Ondersteuningsinformatie
Raadpleeg de volgende website voor meer
details van de nieuwste informatie over de
ontvanger.
Voor klanten in Europa:
http://support.sony-europe.com/
Voor klanten in Australië:
http://www.sony-asia.com/support
Technische gegevens
Versterkergedeelte
Minimaal RMS-uitgangsvermogen1)
(6 ohm, 20 Hz – 20 kHz, THD 0,09%)
100 W + 100 W
Uitgangsvermogen stereomodus1)
(6 ohm, 1 kHz, THD 1%)
120 W + 120 W
Uitgangsvermogen surroundmodus1) 2)
(6 ohm, 1 kHz, THD 0,9%)
165 W per kanaal
1)
2)
Onder de volgende omstandigheden gemeten:
Stroomvereisten: 230 V wisselstroom, 50 Hz
Uitgang referentievermogen voor voor,
midden, surround, surround-achter en
hoge voorluidsprekers. Afhankelijk van de
instellingen van het geluidsveld en de bron, kan
het zijn dat er geen geluid wordt weergegeven.
Frequentiebereik
Analoog
10 Hz – 100 kHz, +0,5/–2 dB
(niet via geluidsveld en equalizer)
125NL
Aanvullende informatie
• De weerstand van de aangesloten
luidsprekers is lager dan het nominale
weerstandsbereik dat op het
achterpaneel van de ontvanger staat.
Verminder het volumeniveau.
• Haal het netsnoer uit het stopcontact,
laat de ontvanger 30 minuten afkoelen.
Ondertussen probeert u het volgende
om het probleem te verhelpen:
– Ontkoppel alle luidsprekers en de
subwoofer.
– Controleer of de luidsprekerdraden
aan beide uiteinden goed vastzitten.
– Sluit eerste de voorluidspreker aan,
verhoog het volumeniveau en bedien
de ontvanger ten minste 30 minuten
totdat deze is warmgedraaid. Sluit
vervolgens elke extra luidspreker
één voor één aan. Test elke extra
luidspreker totdat u vaststelt welke
luidspreker de beschermingsfout
veroorzaakt.
Nadat u de bovenstaande zaken
gecontroleerd hebt en eventuele
problemen verholpen hebt, stopt u het
netsnoer in het stopcontact en zet u de
ontvanger aan. Als het probleem blijft
optreden, neemt u contact op met de
dichtstbijzijnde Sony-handelaar.
Ingang
Analoog
Gevoeligheid: 500 mV/50 kilo-ohm
Signaal/ruis-verhouding3): 105 dB
(A, 500 mV4))
Digitaal (Coax)
Impedantie: 75 ohm
Signaal/ruis-verhouding: 100 dB
(A, 20 kHz LPF)
Digitaal (Optisch)
Signaal/ruis-verhouding: 100 dB
(A, 20 kHz LPF)
Uitgang (Analoog)
ZONE 2
Voltage: 500 mV/1 kilo-ohm
SUBWOOFER
Voltage: 2 V/1 kilo-ohm
Equalizer
Versterkingsniveaus
±10 dB, in stappen van 1 dB
3)
INPUT SHORT (niet via geluidsveld en equalizer).
4) Gewogen netwerk, ingangsniveau.
FM-tunergedeelte
Afstembereik
87,5 MHz – 108,0 MHz (in stappen van
50 kHz)
Antenne
FM-draadantenne
Antenne-aansluitingen
75 ohm, asymmetrisch
AM-tunergedeelte
Afstembereik
531 kHz – 1,602 kHz (9 kHz interval)
Antenne
Kaderantenne
Videogedeelte
Ingangen/uitgangen
Video:
1 Vp-p, 75 ohm
COMPONENT VIDEO:
Y: 1 Vp-p, 75 ohm
PB: 0.7 Vp-p, 75 ohm
PR: 0.7 Vp-p, 75 ohm
80 MHz HD Pass Through
HDMI-video
Ingang/Uitgang (HDMI-repeaterblok)
3D
Formaat
2D
Framecompressie
Naast elkaar
(half)
Boven-Onder
(Boven-en-onder)
4096 × 2160p bij 23,98/24 Hz
a
–
–
–
3840 × 2160p bij 29,97/30 Hz
a
–
–
–
3840 × 2160p bij 25 Hz
a
–
–
–
3840 × 2160p bij 23,98/24 Hz
a
–
–
–
1920 × 1080p bij 59,94/60 Hz
a
–
a
a
1920 × 1080p @ 50 Hz
a
–
a
a
1920 × 1080p bij 29,97/30 Hz
a*
a
a*
a*
1920 × 1080p @ 25 Hz
a*
a
a*
a*
1920 × 1080p bij 23,98/24 Hz
a*
a
a*
a*
126NL
3D
Formaat
2D
Framecompressie
1920 × 1080i @ 59,94/60 Hz
a*
a
a*
a*
1920 × 1080i @ 50 Hz
a*
a
a*
a*
1280 × 720p @ 59,94/60 Hz
a*
a
a*
a*
1280 × 720p @ 50 Hz
a*
a
a*
a*
1280 × 720p @ 29,97/30 Hz
a*
a
a*
a*
1280 × 720p bij 23,98/24 Hz
a*
a
a*
a*
720 × 480p bij 59,94/60 Hz
a*
–
–
–
720 × 576p bij 50 Hz
a*
–
–
–
640 × 480p bij 59,94/60 Hz
a*
–
–
–
Naast elkaar
(half)
Boven-Onder
(Boven-en-onder)
Aanvullende informatie
* Deze formaten worden ondersteund door MHL wanneer u een een MHL-compatibel bronapparaat
aansluit op de HDMI/MHL (VIDEO 2 IN)-aansluiting.
MHL-gedeelte
Ondersteunde MHL-versie:
Maakt gebruik van MHL 2
Maximumstroom
900 mA
Transfersnelheid
High-speed
Ondersteund USB-apparaat
Klasse massaopslag
Maximumstroom
500 mA
iPod/iPhone-gedeelte
DC 5V 1,0 A MAX
USB-gedeelte
Ondersteunde indeling*
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32 kbps – 320 kbps, VBR
AAC:
16 kbps – 320 kbps, CBR, VBR
WMA9 Standard:
40 kbps – 320 kbps, CBR, VBR
WAV:
8 kHz – 192 kHz, 16-bits PCM
8 kHz – 192 kHz, 24-bits PCM
FLAC:
8 kHz – 192 kHz, 16-bits FLAC
44.1 kHz – 192 kHz, 24-bits FLAC
* Compatibiliteit met alle coderings-/
schrijfsoftware, opnameapparatuur en
opnamemedia kan niet worden gegarandeerd.
NETWORK-gedeelte
Ethernet-LAN
10BASE-T/100BASE-TX
Draadloos LAN
Compatibele normen:
IEEE 802.11 b/g
Beveiliging:
WEP 64 bit, WEP 128 bit, WPA/
WPA2-PSK (AES), WPA/WPA2PSK (TKIP)
Radiofrequentie:
2,4 GHz
Algemeen
Land
Stroomvereisten
Europa
230 V wisselstroom, 50/60 Hz
Australië
230 V wisselstroom, 50 Hz
127NL
Stroomverbruik
240 W
Stroomverbruik (in de stand-bystand)
0, 3 W (Als "Control for HDMI",
"Pass Through" en "Network Standby"
op "Off " zijn ingesteld en de ontvanger
in zone 2 is uitgeschakeld.)
Afmetingen (breedte/hoogte/diepte)
(ongeveer)
430 mm × 172 mm × 329,4 mm
inclusief uitstekende onderdelen
en bedieningselementen
Gewicht (ongeveer)
10,0 kg
Ontwerp en technische gegevens kunnen
zonder voorafgaande kennisgeving worden
gewijzigd.
128NL
Index
B
2 channel 53
4K Scaling 96
5.1 kanaal 23
7.1 kanaal 23
Bekabeld netwerk 42
Bericht
Auto Calibration 91
Fout 124
iPod/iPhone 48
Netwerkfuncties 75
USB 50
Bi-versterkeraansluiting 84
Blu-ray Disc-speler 30
BRAVIA Sync
voorbereiding 78
A
A/V Sync 95, 104
Aansluiting
antenne 33
draadloos 35
iPod/iPhone 33
luidsprekers 25
met kabels 35
MHL-apparaat 31
netwerk 34
TV 27
USB-apparaat 33
Access Point Scan 39
Advanced Auto Volume 95
Afspelen met één druk op de knop 78
Afstandsbediening 14, 107
Afstandseenheid 103
AirPlay 73
Alfabetisch zoeken 16
AM 51
Antenne voor draadloos LAN 13
Audio Out 96
Audio Settings 94
Audio-instellingen 104
Audio-uitgang 105
Auto Calibration-instellingen 100
Auto Phase Matching 92
Auto Standby 99
Auto Tuning 51
Automatische stand-by 105
Aanvullende informatie
Getallen
C
CD-speler 30
Center Speaker Lift Up 94
Control for HDMI 96, 105
Crossover frequency 93
Crossoverfrequentie 103
D
DCAC (Automatische kalibratie
digitale cinema) 36
Dempen 45
Device Name 98
Digital Legato Linear (D.L.L.) 94, 104
Direct Tuning 52
Displaypaneel 11
Distance Unit 94
DLNA 59
Dolby Digital EX 22
Draadloos netwerk 38
Dual Mono 95, 104
Dvd-recorder 30
DVD-speler 30
129NL
Dynamic range compressor 96
Dynamische bereik compressor 104
E
Easy Setup 36
Eenvoudige afstandsbediening 80
Effectniveau 54, 103
EQ-instellingen 57, 104
INPUT MODE 82
Input Settings 97
IP Setting 98
iPod/iPhone 33
Compatibele modellen 46
Opladen 47
K
Kabel-tv-tuner 30
F
Fast View 97
Filmmodus 54
FM 51
FM-modus 51, 104
G
Geluidscontrole van het systeem 79
Geluidseffecten 53
Geluidsveld 53
GUI (Grafische
gebruikersinterface) 42
H
HD-D.C.S. 54
HDMI 105
HDMI Settings 96
HDMI Subwoofer Level 97
HDMI subwooferniveau 105
HDMI-instellingen 105
Hoge tonen 57, 104
Home Theatre Control 80
I
Informatie op het displaypaneel
bekijken 105
Ingang 44
Ingangsinstellingen 103
Input Assign 82
130NL
L
Lage tonen 57, 104
Language 99
Listen 43
Luidsprekerpatroon 92, 102
M
Menu 87, 100
MHL 31
Multi-zone 84
Muziekdiensten 69
Muziekmodus 55
N
Name Input 52
Network Settings 98
Network Standby 99
Network Update 99
Niveau-instellingen 101
O
Opconverteren 21
P
PARTY STREAMING 71
Pass Through 96, 105
PlayStation 3 30
Preselectiegeheugen 52
PROTECTOR 124
Pure Direct 58
U
USB FAIL 125
USB-apparaat 33, 48
R
S
Satelliettuner 30
Scène selecteren 80
SEN 69
Server 59
Serverlijst 64
Settings-menu 87
Signaalsterkte draadloos LAN 12
Slaaptimer 15
Software Update Notification 99
Software Version 99
Speaker Connection 92
Speaker Settings 90
Speaker-instellingen 102
Super Audio CD-speler 30
Surroundinstellingen 103
Systeem uitschakelen 79
Systeeminstellingen 105
System Settings 99
V
Vast IP-adres 40
Videorecorder 30
Voorkeurszenders 52
Aanvullende informatie
RDS 53
Resetten 87
W
Wake-on-LAN 66
Watch 43
Wissen
afstandsbediening 111
geluidsveld 58
van geheugen 87
WPS
Drukknop 41
PIN-code 41
Z
Zone 2 84
T
Test Tone 94
Testtoon 101
Thuisnetwerk 65
Tuner 51
Tunerinstellingen 104
TV 27
TV SideView 67
Type automatische kalibratie 100
131NL
EINDGEBRUIKERSLICENTIEOVEREENKOMST VOOR SONY-SOFTWARE
Voordat u gebruikmaakt van de SONY-SOFTWARE dient u zorgvuldig de volgende overeenkomst
te lezen (hieronder gedefinieerd). Als u de SONY-SOFTWARE gebruikt, betekent dit dat u de
overeenkomst geaccepteerd hebt. Als u de overeenkomst niet accepteert, mag u de SONY-SOFTWARE
niet gebruiken.
BELANGRIJK – LEES ZORGVULDIG: Deze eindgebruikerslicentieovereenkomst ("EULA") is een
wettelijke overeenkomst tussen u en Sony Corporation ("SONY"), de fabrikant van uw Sonyhardwareapparaat
(het "PRODUCT") en de licentieverstrekker van de SONY-SOFTWARE. Alle Sony-software en software van
derden (andere software dan de software die onderworpen is aan zijn eigen afzonderlijke licentie) die bij uw
PRODUCT horen en iedere update en upgrade ervan wordt hierna "SONY SOFTWARE" genoemd. U mag de
SONY-SOFTWARE alleen gebruiken in combinatie met het PRODUCT.
Door gebruik te maken van de SONY-SOFTWARE, gaat u akkoord met de voorwaarden in deze EULA.
Als u het niet eens bent met de voorwaarden in deze EULA, verstrekt SONY geen licentie aan u voor
het gebruik van de SONY-SOFTWARE. In een dergelijk geval mag u de SONY-SOFTWARE niet
gebruiken.
SONY-SOFTWARELICENTIE
De SONY-SOFTWARE is beschermd door auteursrechten en internationale auteursrechtelijke
overeenkomsten, alsmede door andere intellectuele eigendomsrechten en overeenkomsten.
De SONY-SOFTWARE wordt gelicenseerd en niet verkocht.
TOEKENNEN VAN DE LICENTIE
Alle titels, auteursrechten en overige rechten met betrekking tot de SONY-SOFTWARE zijn eigendom
van SONY of de licentieverstrekkers ervan. Deze EULA kent u het recht toe om de SONY-SOFTWARE
alleen voor persoonlijk gebruik te gebruiken.
BESCHRIJVINGEN VAN VEREISTEN, RESTRICTIES, RECHTEN EN BEPERKINGEN
Beperkingen. U mag de SONY-SOFTWARE niet geheel of gedeeltelijk kopiëren, wijzigen,
herconstrueren, decompileren of demonteren.
Scheiding van de onderdelen. De SONY-SOFTWARE is gelicenseerd als een enkel product.
De onderdelen ervan mogen niet worden gescheiden.
Gebruik een enkel PRODUCT. De SONY-SOFTWARE mag uitsluitend worden gebruikt bij een
enkel PRODUCT.
Verhuur. U mag de SONY-SOFTWARE niet huren of leasen.
Softwareoverdracht. U mag al uw rechten die onder deze EULA vallen overdragen als de SONYSOFTWARE samen met en als onderdeel van het PRODUCT wordt overgedragen, vooropgesteld dat
u geen kopieën achterhoudt. U dient dan wel alle SONY-SOFTWARE (inclusief maar niet beperkt tot
alle kopieën, onderdelen, media, instructiehandleidingen, overige geprinte materialen, elektronische
documenten, hersteldisks en deze EULA) over te dragen en de ontvanger dient akkoord te gaan met
de voorwaarden in deze EULA.
Beëindiging. Zonder alle andere rechten te benadelen, mag SONY deze EULA beëindigen als u niet
aan de voorwaarden van deze EULA voldoet. In een dergelijk geval, indien door SONY verzocht, moet
u het PRODUCT naar een adres sturen dat door SONY is opgegeven, en SONY stuurt het product terug
naar u zodra de SONY-SOFTWARE van het PRODUCT is verwijderd.
Vertrouwelijkheid. U gaat akkoord om vertrouwelijke informatie die de SONY-SOFTWARE bevat
en publiekelijk niet bekend is geheim te houden en dergelijke informatie niet openbaar te maken aan
anderen zonder schriftelijke toestemming van SONY.
132NL
ACTIVITEITEN MET EEN HOOG RISICO
De SONY-SOFTWARE is niet storingstolerant en is niet ontworpen, gemaakt of bedoeld voor gebruik
of doorverkoop als onlineregelapparatuur in gevaarlijke omgevingen waar een failsafehandeling is
vereist, zoals bij de bediening van nucleaire installaties, luchtvaartnavigatie- of communicatiesystemen,
luchtverkeersregeling, directe levensinstandhoudingssystemen of wapensystemen, waarbij de storing
van de SONY-SOFTWARE tot de dood kan leiden of persoonlijk letsel, ernstige lichamelijke schade of
milieuschade ("Activiteiten met een hoog risico") kan veroorzaken. SONY en de leveranciers van SONY
wijzen iedere expliciete of impliciete garantie van geschiktheid af voor activiteiten met een hoog risico.
UITSLUITING VAN GARANTIE VAN SONY-SOFTWARE
U bevestigt uitdrukkelijk en bent het er mee eens dat het gebruik van de SONY-SOFTWARE u eigen
risico is. De SONY-SOFTWARE wordt geleverd "IN DE FEITELIJKE STAAT" en zonder welke soort
garantie ook, en SONY, haar verkopers en de licentieverstrekkers van SONY (alleen voor het doel van
deze SECTIE, collectief, "SONY") DOEN UITDRUKKELIJK AFSTAND VAN ALLE GARANTIES,
EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT DE GEÏMPLICEERDE
GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN SPECIFIEK DOEL.
SONY GARANDEERT NIET DAT DE FUNCTIES IN DE SONY-SOFTWARE GEEN FOUTEN
OF PROGRAMMAFOUTEN BEVATTEN OF AAN UW VEREISTEN VOLDOEN, EN SONY
GARANDEERT OOK NIET DAT DE BEDIENING VAN DE SONY-SOFTWARE AANGEPAST
WORDT. BOVENDIEN GARANDEERT SONY NIET, OF MAAKT GEEN BEWERINGEN
BETREFFENDE, HET GEBRUIK OF DE RESULTATEN VAN HET GEBRUIK VAN DE SONY
SOFTWARE IN TERMEN VAN CORRECTHEID, NAUWKEURIGHEID, BETROUWBAARHEID
OF OP ANDERE WIJZE. GEEN ENKEL MONDELING OF SCHRIFTELIJK ADVIES OF
INFORMATIE VAN SONY OF EEN GEAUTORISEERDE VERTEGENWOORDIGER VAN SONY
VORMT EEN GARANTIE OF VERGROOT HET BEREIK VAN DEZE GARANTIE. SOMMIGE
RECHTSPRAAK STAAT DE UITSLUITING VAN GEÏMPLICEERDE GARANTIES NIET TOE,
IN WELK GEVAL DE BOVENSTAANDE UITSLUITING NIET OP U VAN TOEPASSING IS.
Zonder het voorafgaande te beperken, kan worden gesteld dat de SONY-SOFTWARE niet ontworpen
of bedoeld is voor gebruik op een ander product dan het PRODUCT. SONY geeft geen garantie dat een
product, software, inhoud of data die door u of door derden is aangemaakt niet beschadigd kan raken
door de SONY-SOFTWARE.
BEPERKING EN BETROUWBAARHEID
SONY, DE LEVERANCIERS VAN SONY EN DE LICENTIEVERSTREKKERS VAN SONY
(ALLEEN voor het doel van deze SECTIE, collectief, "SONY") ZIJN NIET AANSPRAKELIJK VOOR
BIJKOMENDE OF VOORTVLOEIENDE SCHADES BETREFFENDE DE SONY-SOFTWARE DIE
ONTSTAAN DOOR OF GEBASEERD ZIJN OP EEN SCHENDING VAN EEN EXPLICIETE OF
IMPLICIETE GARANTIE, SCHENDING VAN HET CONTRACT, NALATIGHEID, STRIKTE
WETTELIJKE VERPLICHTING OF ANDERE WETTELIJKE THEORIE. DERGELIJKE SCHADES
OMVATTEN, MAAR ZIJN NIET BEPERKT TOT, VERLIES VAN WINST, VERLIES VAN
INKOMEN, VERLIES VAN DATA, VERLIES VAN HET GEBRUIK VAN HET PRODUCT OF IEDER
ANDER BIJBEHOREND APPARAAT, NIET-ACTIEF ZIJN EN GEBRUIKERSTIJD, ONGEACHT
OF SONY OP DE MOGELIJKHEID VAN DEZE SCHADES IS GEWEZEN. IN IEDER GEVAL
ZAL DE VOLLEDIGE AANSPRAKELIJKHEID VAN SONY TEN OPZICHTE VAN U BIJ IEDERE
VOORWAARDE VAN DEZE EULA WORDEN BEPERKT TOT HET WERKELIJKE BEDRAG
DAT VOOR DE SONY-SOFTWARE IS BETAALD.
EXPORT
Als u de SONY-SOFTWARE in een ander land dan uw land of verblijf gebruikt of doorverkoopt,
dient u de desbetreffende wettelijke voorschriften en regels in acht te nemen met betrekking tot de
export en import.
133NL
WETTELIJKE REGELS
Deze EULA is opgemaakt, gelegaliseerd, geïnterpreteerd en toegepast overeenkomstig de wettelijke
voorschriften van Japan, zonder inachtneming van conflicten met wettelijke bepalingen. Ieder geschil
dat voortvloeit uit deze EULA is onderhevig aan het exclusieve rechtsgebied en de rechtspraak van de
rechtbanken in Tokio, Japan, en u en SONY verklaren hierbij akkoord te gaan met het rechtsgebied
en de rechtspraak van dergelijke rechtbanken. U EN SONY ZIEN AF VAN HET RECHT OP
JURYRECHTSPRAAK MET BETREKKING TOT ZAKEN DIE ZICH AANDIENEN ONDER
OF BETREKKING HEBBEN OP DEZE EULA.
SCHEIDBAARHEID
Als een deel van deze EULA ongeldig wordt verklaard of niet in rechte afdwingbaar, blijven andere
delen geldig.
Heeft u nog vragen met betrekking tot deze EULA of de beperkte garantie die hieronder valt, kunt
u contact opnemen met SONY via het genoemde contactadres dat op het garantiebewijs staat vermeld
en bij het productpakket is geleverd.
134NL
4-454-443-41(1) (NL)
©2013 Sony Corporation
Download PDF

advertising