Sony | STR-DN1020 | Sony STR-DN1020 STR-DN1020 Home cinema AV receiver Gebruiksaanwijzing

filename[D:\NORM'S JOB\SONY HA\SO0126\STR-DN1020\4282218511_NL Web\NL01COV_STR-DN1020CEL.fm]
masterpage:Right
4-282-218-51(1)
Multi Channel AV
Receiver
Gebruiksaanwijzing
STR-DN1020
©2011 Sony Corporation
model name1[STR-DN1020]
[4-282-218-51(1)]
D:\NORM'S JOB\SONY HA\SO0126\STR-DN1020\4282218511_NL Web\NL02REG_STRDN1020-CEL.fm4-282-218-51(1)
WAARSCHUWING
Stel dit apparaat niet bloot aan regen of
vocht. Zo kunt u het risico op brand of
elektrische schokken verkleinen.
Dek de ventilatieopening van het apparaat niet af
met bijvoorbeeld kranten, tafelkleden en gordijnen
enz. Zo kunt u het risico op brand verkleinen.
Plaats geen voorwerpen met open vuur, zoals
brandende kaarsen, op het apparaat.
Stel het apparaat niet bloot aan waterdruppels of
spatten en plaats geen met vloeistof gevulde
voorwerpen, zoals een vaas, op dit apparaat. Zo kunt
u het risico op brand of elektrische schokken
verkleinen.
Plaats het apparaat niet in een gesloten ruimte, zoals
een boekenkast of inbouwkast.
Aangezien de stekker wordt gebruikt om het
apparaat los te koppelen van de netvoeding, moet u
het apparaat aansluiten op een gemakkelijk
toegankelijk stopcontact. Als er een probleem
optreedt met het apparaat, moet u de stekker van het
apparaat onmiddellijk uit het stopcontact halen.
masterpage: Left
Voor klanten in Europa
Verwijdering van oude
elektrische en elektronische
apparaten (Toepasbaar in de
Europese Unie en andere
Europese landen met
gescheiden
inzamelingssystemen)
Het symbool op het product of op de verpakking
wijst erop dat dit product niet als huishoudelijk afval
mag worden behandeld. Het moet echter naar een
plaats worden gebracht waar elektrische en
elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u
ervoor zorgt dat dit product op de correcte manier
wordt verwerkt, voorkomt u voor mens en milieu
negatieve gevolgen die zich zouden kunnen
voordoen in geval van verkeerde afvalbehandeling.
De recycling van materialen draagt bij tot het
vrijwaren van natuurlijke bronnen. Voor meer
details in verband met het recyclen van dit product,
neemt u contact op met de gemeentelijke instanties,
het bedrijf of de dienst belast met de verwijdering
van huishoudafval of de winkel waar u het product
hebt gekocht.
Stel de batterijen of apparatuur met geïnstalleerde
batterijen niet bloot aan extreem hoge temperaturen,
zoals zonlicht, vuur, enzovoort.
Het apparaat blijft onder spanning staan zolang de
stekker in het stopcontact zit, zelfs als het apparaat
zelf is uitgeschakeld.
Extreme geluidsdruk van de oortelefoon of
hoofdtelefoon kan gehoorbeschadiging tot gevolg
hebben.
Dit symbool is bedoeld om de
gebruiker te waarschuwen dat het
oppervlak heet kan zijn als het
wordt aangeraakt tijdens de
normale werking.
Dit apparaat is getest en voldoet in combinatie met
een aansluitkabel korter dan 3 meter aan de
voorschriften die gesteld zijn in de EMC-richtlijn.
2NL
STR-DN1020
4-282-218-51(1)
D:\NORM'S JOB\SONY HA\SO0126\STR-DN1020\4282218511_NL Web\NL02REG_STRDN1020-CEL.fm
Verwijdering van oude
batterijen (in de Europese
Unie en andere Europese
landen met afzonderlijke
inzamelingssystemen)
Dit symbool op de batterij of verpakking wijst erop
dat de meegeleverde batterij van dit product niet als
huishoudelijk afval behandeld mag worden.
Op sommige batterijen kan dit symbool voorkomen
in combinatie met een chemisch symbool. De
chemische symbolen voor kwik (Hg) of lood (Pb)
worden toegevoegd als de batterij meer dan
0,0005 % kwik of 0,004 % lood bevat.
Door deze batterijen op juiste wijze af te voeren,
voorkomt u voor mens en milieu negatieve gevolgen
die zich zouden kunnen voordoen in geval van
verkeerde afvalbehandeling. Het recycleren van
materialen draagt bij tot het vrijwaren van
natuurlijke bronnen.
In het geval dat de producten om redenen van
veiligheid, prestaties dan wel in verband met dataintegriteit een permanente verbinding met batterij
vereisen, dient deze batterij enkel door
gekwalificeerd servicepersoneel vervangen te
worden. Om ervoor te zorgen dat de batterij op een
juiste wijze zal worden behandeld, dient het product
aan het eind van zijn levenscyclus overhandigd te
worden aan het desbetreffende inzamelingspunt
voor de recyclage van elektrisch en elektronisch
materiaal.
Voor alle andere batterijen verwijzen we u naar het
gedeelte over hoe de batterij veilig uit het product te
verwijderen. Overhandig de batterij bij het
desbetreffende inzamelingspunt voor de recyclage
van batterijen.
Voor meer details in verband met het recyclen van
dit product of batterij, neemt u contact op met de
gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst
belast met de verwijdering van huishoudafval of de
winkel waar u het product hebt gekocht.
Kennisgeving voor klanten: de
volgende informatie geldt alleen voor
apparatuur die wordt verkocht in
landen waar EU-richtlijnen van
toepassing zijn.
De fabricant van dit product is Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. De
geauthoriseerde vertegenwoordiging voor EMC en
produkt veiligheid is Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Duitsland.
Voor service- of garantiezaken verwijzen wij u
graag naar de addressen in de afzonderlijke service/
garantie documenten.
masterpage: Right
Over deze
gebruiksaanwijzing
• De aanwijzingen in deze gebruiksaanwijzing
gelden voor het model STR-DN1020. Het
modelnummer vindt u rechtsonder op het
voorpaneel van de receiver. De afbeeldingen in
deze gebruiksaanwijzing tonen het VS-model en
kunnen verschillen van uw model. Verschillen in
bediening worden in de gebruiksaanwijzing
aangeduid als "Alleen model Europa".
• De aanwijzingen in deze gebruiksaanwijzing
beschrijven de bediening met de receiver met de
bijgeleverde afstandsbediening. U kunt echter ook
de toetsen van de receiver zelf gebruiken, met
dezelfde of soortgelijke namen als die op de
afstandsbediening.
Auteursrechten
Deze receiver is uitgerust met Dolby* Digital en Pro
Logic Surround en het DTS** Digital Surroundsysteem.
* Geproduceerd onder licentie van Dolby
Laboratories. Dolby, Pro Logic, en het dubbele
D-symbool zijn handelsmerken van Dolby
Laboratories.
** Geproduceerd onder licentie onder VS
patent(en): 5.451.942; 5.956.674; 5.974.380;
5.978.762; 6.226.616; 6.487.535; 7.212.872;
7.333.929; 7.392.195; 7.272.567 en andere
uitgegeven en lopende patenten in de VS en
elders in de wereld. DTS en het symbool zijn
geregistreerde handelsmerken, & DTS-HD,
DTS-HD Master Audio en de DTS logo's zijn
handelsmerken van DTS, Inc. Product omvat
software. © DTS, Inc. Alle rechten
voorbehouden.
De receiver is uitgerust met High-Definition
Multimedia Interface (HDMITM)-technologie.
HDMI, het HDMI-logo en de High-Definition
Multimedia Interface zijn handelsmerken of
geregistreerde handelsmerken van HDMI Licensing
LLC in de VS of andere landen.
vervolg
3NL
STR-DN1020
4-282-218-51(1)
D:\NORM'S JOB\SONY HA\SO0126\STR-DN1020\4282218511_NL Web\NL02REG_STRDN1020-CEL.fm4-282-218-51(1)
De abonnementen van Sirius worden afzonderlijk
verkocht en worden bepaald door de voorwaarden
en condities van Sirius (zie www.sirius.com). Lees
eerste deze overeenkomst voordat u een abonnement
aanschaft. Sirius, XM en alle gerelateerde merken
en logo's zijn handelsmerken van Sirius XM Radio
Inc. en de desbetreffende dochtermaatschappijen.
Alle rechten voorbehouden.
De geïnstalleerde voorkant (Shin Go R) in deze
receiver is geleverd door MORISAWA &
COMPANY LTD. Deze namen zijn handelsmerken
van MORISAWA & COMPANY LTD., en het
copyright van de voorkant behoort toe aan
MORISAWA & COMPANY LTD.
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, en iPod touch
zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in
de VS en andere landen.
Alle andere handelsmerken en geregistreerde
handelsmerken zijn van de respectievelijke
eigenaren. In deze gebruiksaanwijzing, zijn ™ en
®-aanduidingen niet gespecificeerd.
masterpage: Left
MPEG Layer-3 audiocoderingstechnologie en
patenten gelicenseerd door Fraunhofer IIS en
Thomson.
"x.v.Color (x.v.Colour)" en "x.v.Color
(x.v.Colour)"-logo zijn handelsmerken van Sony
Corporation.
"BRAVIA" is een handelsmerk van Sony
Corporation.
"PlayStation" is een geregistreerd handelsmerk van
Sony Computer Entertainment Inc.
"WALKMAN" is een geregistreerd handelsmerk
van Sony Corporation.
MICROVAULT is een handelsmerk van Sony
Corporation.
VAIO en VAIO Media zijn geregistreerde
handelsmerken van Sony Corporation.
PARTY STREAMING en PARTY STREAMINGlogo zijn handelsmerken van Sony Corporation.
"Made for iPod" en "Made for iPhone" betekent dat
er speciaal voor de iPod of iPhone een elektronisch
accessoire is ontwikkeld dat hierop aangesloten kan
worden en door de ontwikkelaar gecertificeerd is om
te voldoen aan de prestatienormen van Apple.
Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van
dit apparaat of dat het apparaat aan de veiligheidsen wettelijke normen voldoet. Merk op dat het
gebruik van dit accessoire met iPod of iPhone de
draadloze prestaties kan beïnvloeden.
DLNA en DLNA CERTIFIED zijn handelsmerken
en/of servicemerken van Digital Living Network
Alliance.
Wake-on-LAN is een handelsmerk van International
Business Machines Corporation in de VS.
Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows 7™,
en Windows Media zijn handelsmerken of
geregistreerde handelsmerken van Microsoft
Corporation in de VS en/of andere landen.
Dit product is beschermd door bepaalde intellectuele
eigendomsrechten van de Microsoft Corporation.
Gebruik of distributie van een dergelijke
technologie buiten dit product om is verboden
zonder een licentie van Microsoft of een
geautoriseerde vertegenwoordiger van Microsoft.
4NL
STR-DN1020
4-282-218-51(1)
D:\NORM'S JOB\SONY HA\SO0126\STR-DN1020\4282218511_NL Web\NL01COV_STRDN1020-CELTOC.fm
masterpage: Right
Inhoudsopgave
Over deze gebruiksaanwijzing ...................... 3
Bijgeleverde accessoires ............................... 7
Beschrijving en positie van onderdelen ........ 8
Aan de slag.................................................. 17
Aansluiting
1: De luidsprekers installeren...................... 18
2: De luidsprekers aansluiten ...................... 20
3: De televisie aansluiten ............................ 22
4a: De video-apparatuur aansluiten............. 23
4b: De audio-apparatuur aansluiten ............ 31
5: De antennes aansluiten............................ 32
6: Aansluiten op het netwerk ...................... 32
7: Het netsnoer aansluiten ........................... 35
De receiver voorbereiden
De receiver initialiseren .............................. 35
De luidsprekers instellen............................. 36
AUTO CALIBRATION gebruiken ............. 38
De netwerkinstelling op de receiver
configureren ........................................... 43
Handleiding bediening beeldscherm........... 44
Tunerfuncties
FM-/AM-radio beluisteren ..........................55
FM-/AM-radiozenders instellen
(Preset Tuning) .......................................57
RDS-uitzendingen ontvangen......................58
(Alleen modellen Europa en Australië)
Naar satellietradio luisteren.........................59
(Alleen modellen VS en Canada)
Een satellietradiotuner aansluiten................59
Voorbereiden om naar een satellietradio te
luisteren ..................................................60
Een kanaal van de satellietradio
selecteren ................................................60
Zenders van de satellietradio instellen ........61
Toegang tot bepaalde zenders beperken
(Parental Lock) .......................................62
Genieten van surround
sound
Het geluidsveld selecteren...........................65
De SOUND OPTIMIZER gebruiken ..........69
Geluidsvelden naar de standaardinstellingen
herstellen ................................................69
Basisfuncties
Een ingangsbronapparaat afspelen.............. 46
Een iPhone/iPod afspelen............................ 49
Een USB-apparaat afspelen ........................ 52
Opnemen met de receiver............................ 54
Netwerkfuncties gebruiken
De netwerkfuncties op de receiver ..............70
De server instellen .......................................70
Genieten van de audiocontent die op de server
is opgeslagen ..........................................74
Naar muziekdiensten luisteren ....................76
De PARTY STREAMING-functie
gebruiken ................................................79
De software updaten ....................................80
Een onderdeel zoeken met een
sleutelwoord ...........................................83
vervolg
5NL
STR-DN1020
4-282-218-51(1)
D:\NORM'S JOB\SONY HA\SO0126\STR-DN1020\4282218511_NL Web\NL01COV_STRDN1020-CELTOC.fm
"BRAVIA" Sync-functies
Wat is "BRAVIA" Sync? .............................84
Voorbereiden voor de "BRAVIA" Sync.......84
Apparatuur afspelen met één druk op de knop
(Afspelen met één druk op de knop) ......86
Genieten van het televisiegeluid via de
luidsprekers die op de receiver zijn
aangesloten
(Geluidscontrole van het systeem) .........86
De receiver uitschakelen via de televisie
(Systeem uitschakelen)...........................87
Genieten van films met het optimale
geluidsveld
(Theater/Theatermodus Sync) ................87
Genieten van het optimale geluidsveld voor de
geselecteerde scène
(Scène selecteren)...................................87
masterpage: Left
De afstandsbediening
gebruiken
De afstandsbediening programmeren ....... 112
De afstandsbediening resetten .................. 116
Aanvullende informatie
Voorzorgsmaatregelen............................... 117
Problemen oplossen .................................. 118
Technische gegevens................................. 129
Index ......................................................... 132
Overige functies
Automatische volumefunctie gebruiken ......88
Schakelen tussen digitale en analogie audio
(INPUT MODE).....................................88
Geluid/beelden van andere ingangen
gebruiken (Input Assign)........................89
Een bi-versterkeraansluiting gebruiken .......91
Multi-zonefuncties gebruiken......................91
Instellingen aanpassen
De Settings-menu gebruiken .......................94
Speaker Settings-menu ................................95
Surround Settings-menu ..............................98
EQ Settings-menu........................................99
Audio Settings-menu ...................................99
Video Settings-menu .................................100
HDMI Settings-menu ................................101
Network Settings-menu .............................102
System Settings-menu ...............................105
Receiver bedienen zonder het op de televisie
aan te sluiten .........................................106
6NL
STR-DN1020
4-282-218-51(1)
D:\NORM'S JOB\SONY HA\SO0126\STR-DN1020\4282218511_NL Web\NL01COV_STRDN1020-CELTOC.fm
Bijgeleverde accessoires
•
•
•
•
Gebruiksaanwijzing (deze handleiding)
Beknopte installatiegids
GUI-menulijst
FM-draadantenne (1)
masterpage: Right
Batterijen in de
afstandsbediening plaatsen
Plaats twee R6 (maat AA) batterijen
(bijgeleverd) door 3 en # op de batterijen te
laten overeenkomen met het schema in het
batterijhouder van de afstandsbediening.
• AM-kaderantenne (1)
• Afstandsbediening (1)
– RM-AAP063 (Alleen modellen VS en
Canada)
– RM-AAP064 (Andere modellen)
Opmerkingen
• R6-batterijen (AA-formaat) (2)
• Optimalisatiemicrofoon (ECM-AC2) (1)
• Bewaar de afstandsbediening niet in een zeer
warme of vochtige omgeving.
• Gebruik geen combinatie van oude en nieuwe
batterijen.
• Gebruik geen combinatie van mangaanbatterijen
en andere typen batterijen.
• Stel de afstandsbedieningssensor niet bloot aan
direct zonlicht of andere lichtbronnen. Hierdoor
kan de werking worden verstoord.
• Als u de afstandsbediening gedurende langere tijd
niet gebruikt, moet u de batterijen verwijderen om
mogelijke schade door batterijlekkage en corrosie
te voorkomen.
• Als u de batterijen vervangt of verwijdert, kan het
zijn dat de geprogrammeerde codes gewist zijn.
Als dit het geval is, dient u de afstandsbediening
opnieuw te programmeren (pagina 112).
• Als de receiver niet meer reageert op de
afstandsbediening, moet u alle batterijen
vervangen door nieuwe.
7NL
STR-DN1020
4-282-218-51(1)
D:\NORM'S JOB\SONY HA\SO0126\STR-DN1020\4282218511_NL Web\NL03DES_STRDN1020-CEL.fm
masterpage: Left
Beschrijving en positie van onderdelen
Voorpaneel
1
w; ql
2
3 4
5
qk
6
7
qj
qh qg
8
9
qf qd qs
q;
qa
A ?/1 (aan/stand-by) (pagina 35, 57, 69)
M
B TONE, TONE MODE
Druk herhaaldelijk op TONE MODE om BASS
of TREBLE te selecteren en draai vervolgens
aan TONE om het niveau hiervan in te stellen.
N AUTO CAL MIC-aansluiting (pagina 39)
C SOUND OPTIMIZER (pagina 69)
D AUTO VOL (pagina 88)
E MULTI CHANNEL DECODINGaanduiding
Gaat branden als de meerkanaalsaudiosignalen
gedecodeerd worden (pagina 121).
F Displaypaneel (pagina 9)
G Afstandsbedieningssensor
Voor ontvangst van de signalen van de
afstandsbediening.
H INPUT SELECTOR (pagina 47, 54, 88)
(USB)-poort (pagina 31)
O DISPLAY (pagina 111)
P DIMMER
Hiermee kunt u de helderheid van het
displaypaneel in 3 niveaus instellen.
Q 2CH/A.DIRECT, A.F.D., MOVIE
(HD-D.C.S.), MUSIC (pagina 65, 67)
R TUNING MODE, MEMORY/ENTER,
TUNING
Druk hierop om de tuner (FM/AM) en
satellietradio (SIRIUS) te bedienen (Alleen
modellen VS en Canada). Draai TUNING om
naar een zender te zoeken.
S SPEAKERS (pagina 37)
T PHONES-aansluiting (pagina 118)
I INPUT MODE (pagina 88)
J MASTER VOLUME (pagina 47)
K VIDEO 2 IN-aansluitingen (pagina 29)
L iPhone/iPod-aansluitingen (pagina 28)
Sluit de
(USB)-poort en de video-aansluiting
aan op de audio/video-uitgang van de iPhone/
iPod.
8NL
STR-DN1020
4-282-218-51(1)
D:\NORM'S JOB\SONY HA\SO0126\STR-DN1020\4282218511_NL Web\NL03DES_STRDN1020-CEL.fm
masterpage: Right
Aanduidingen op het displaypaneel
1
2
LH SW RH
L
C
R
SL
S
SR
3
4
5
6 7 8
USB
ANALOG HDMI COAX OPT
ARC
D + EX True HD
PL II x z D.L.L.
EQ RDS CAT MEM DTS - HD MSTR HI RES LBR
LFE
A.P.M. D.RANGE SIRIUS ST
DTS - ES 96 24 LPCM SLEEP
9
PARTY ZONE 2
BI - AMP SP A B
SB L SB SB R
wa
w; ql qk
qj qh qg
qf
qd
qs
qa
0
A SW
Gaat branden als het audiosignaal wordt
uitgestuurd via de SUBWOOFER-aansluiting.
F NEO:6
Gaat branden als de DTS Neo:6 Cinema/Musicdecoder is geactiveerd (pagina 66).
B USB
Licht op als een iPhone/iPod of USB-apparaat
wordt gedetecteerd.
G DTS-HD-aanduiding*
De desbetreffende aanduidingen gaat branden
als de receiver de desbetreffende DTS-HDsignalen aan het decoderen is.
C D.L.L.
Licht op als de D.L.L. (Digital Legato Linear)functie wordt ingeschakeld.
D Ingangsaanduiding
Gaat branden om de huidige ingang weer te
geven.
ANALOG
– Er geen digitaal signaal binnenkomt.
– INPUT MODE is ingesteld op "ANALOG".
– Als "A. DIRECT" is geselecteerd.
HDMI
De receiver herkent het apparaat dat via een
HDMI IN-aansluiting is aangesloten.
COAX
Een digitaal signaal komt binnen via de
COAXIAL-aansluiting (pagina 88).
OPT
Een digitaal signaal komt binnen via de
OPTICAL-aansluiting (pagina 88).
ARC
De televisie-ingang wordt geselecteerd en de
signalen van het Audio-retourkanaal (ARC) zijn
gedetecteerd.
E Dolby Digital Surround-aanduiding*
De desbetreffende aanduidingen gaat branden
als de receiver de desbetreffende Dolby Digitalsignalen aan het decoderen is.
D
D EX
D+
TrueHD
Dolby Digital
Dolby Digital Surround EX
Dolby Digital Plus
Dolby TrueHD
DTS-HD MSTR DTS-HD Master Audio
DTS-HD HI RES DTS-HD High Resolution
Audio
DTS-HD Low Bit Rate
DTS-HD LBR
Audio
H PARTY
Gaat branden als de functie PARTY
STREAMING wordt ingeschakeld (pagina 79).
I ZONE 2
Gaat branden als de modus in zone 2 is
ingeschakeld.
J SP A/SP B/SP A B (pagina 37)
K BI-AMP
Gaat branden als de surround-achterluidsprekers
zijn ingesteld op "BI-AMP" (pagina 91).
L SLEEP
Gaat branden als de slaaptimer wordt
ingeschakeld.
M LPCM
Gaat branden als de receiver lineaire PCMsignalen aan het decoderen is.
N DTS(-ES)-aanduiding*
De desbetreffende aanduidingen gaat branden
als de receiver de desbetreffende DTS-signalen
aan het decoderen is.
DTS
DTS-ES
DTS 96/24
DTS
DTS-ES
DTS 96 kHz/24 bit
vervolg
9NL
STR-DN1020
4-282-218-51(1)
D:\NORM'S JOB\SONY HA\SO0126\STR-DN1020\4282218511_NL Web\NL03DES_STRDN1020-CEL.fm
O Afstemaanduidingen
Gaat branden wanneer de receiver afstemt op
een radiozender of een satellietradiozender.
RDS (Alleen modellen Europa en
Australië)
Afgestemd op een RDS-zender.
CAT (Alleen modellen VS en Canada)
De categoriemodus wordt ingeschakeld tijdens
het gebruik van de satellietradio.
MEM
De geheugenfunctie, zoals Preset Memory
(pagina 57), enz., wordt ingeschakeld.
SIRIUS (Alleen modellen VS en Canada)
De SiriusConnect Home-tuner is aangesloten en
"SR" is geselecteerd.
ST
Stereo-uitzending
P EQ
Gaat branden als de equalizer wordt
ingeschakeld.
Q D.RANGE
Gaat branden als de compressie van het
dynamisch bereik wordt geactiveerd
(pagina 98).
R A.P.M.
Licht op als de A.P.M. (Automatic Phase
Matching)-functie wordt ingeschakeld.
U kunt alleen de A.P.M. (Automatic Phase
Matching)-functie in de DCAC (automatische
kalibratie digitale cinema)-functie instellen
(pagina 38).
S Dolby Pro Logic-aanduiding
De desbetreffende aanduiding gaat branden als
de receiver een Dolby Pro Logic-actie uitvoert.
Deze matrixsurround-decoderingstechnologie
kan de ingangssignalen versterken.
PL
PL II
PL IIx
PL IIz
masterpage: Left
U Aanduidingen afspeelkaneel
De letters (L, C, R, enz.) geven de kanalen aan
die afgespeeld worden. Afhankelijk van de
luidsprekerinstellingen variëren de vakjes
rondom de letters om aan te geven hoe de
receiver het brongeluid downmixed.
LH
RH
L
R
C
SL
SR
S
SBL
SBR
SB
Hoog voor links
Hoog voor rechts
Voor links
Voor rechts
Midden (mono)
Links surround
Rechts surround
Surround (mono of
surround-apparatuur
verkregen door Pro Logicverwerking)
Links surround-achter
Rechts surround-achter
Surround achter (de
surround-achterapparatuur
verkregen door 6.1-kanaals
decodering)
Bijvoorbeeld:
Luidsprekerpatroon: 3/0.1
Opnameformaat: 3/2.1
Geluidsveld: A.F.D. AUTO
* Als u een Dolby Digital- of DTS-disc wilt
afspelen, zorg er dan voor dat u een digitale
verbinding hebt gemaakt en dat de INPUT MODE
niet ingesteld is op "ANALOG" (pagina 88) of
"A. DIRECT" niet geselecteerd is.
Dolby Pro Logic
Dolby Pro Logic II
Dolby Pro Logic IIx
Dolby Pro Logic IIz
Opmerking
Afhankelijk van de instelling van het
luidsprekerpatroon gaan deze aanduidingen niet
branden.
T
Gaat branden als de af te spelen disc een LFE
(Laag frequentie-effect)-kanaal heeft en het
signaal van het LFE-kanaal werkelijk wordt
weergegeven.
10NL
STR-DN1020
4-282-218-51(1)
D:\NORM'S JOB\SONY HA\SO0126\STR-DN1020\4282218511_NL Web\NL03DES_STRDN1020-CEL.fm
masterpage: Right
Achterpaneel
1
8
6
2
7
1 3 4 2
6
A DIGITAL INPUT/OUTPUT-gedeelte
HDMI IN/OUT*-aansluitingen
(pagina 22, 26, 27, 28, 29)
5
D Bedieningsaansluitingen voor
apparaten van Sony en andere
externe apparaten
IR REMOTE IN/OUTaansluitingen (pagina 92)
OPTICAL IN-aansluitingen
(pagina 22, 26, 27)
COAXIAL IN-aansluiting
(pagina 26)
E SPEAKERS-gedeelte (pagina 20)
B ANTENNA-gedeelte
FM ANTENNA-aansluiting
(pagina 32)
AM ANTENNA-aansluitingen
(pagina 32)
SIRIUS-aansluiting (Alleen
modellen VS en Canada)
(pagina 59)
F AUDIO INPUT/OUTPUT-gedeelte
Wit (L)
Rood (R)
Zwart
AUDIO IN/OUT-aansluitingen
(pagina 22, 31)
AUDIO OUT-aansluitingen
(pagina 20)
C NETWORK-gedeelte
LAN-poorten (pagina 34)
vervolg
11NL
STR-DN1020
4-282-218-51(1)
D:\NORM'S JOB\SONY HA\SO0126\STR-DN1020\4282218511_NL Web\NL03DES_STRDN1020-CEL.fm
G VIDEO/AUDIO INPUT/OUTPUTgedeelte (pagina 22, 26, 27, 29)
Wit (L)
AUDIO IN/OUT-aansluitingen
Rood (R)
Geel
VIDEO IN/OUT*aansluitingen
AUDIO OUT-aansluitingen
VIDEO OUT-aansluiting
(pagina 92)
H COMPONENT VIDEO INPUT/
OUTPUT-gedeelte (pagina 22, 26,
27)
Afstandsbediening
Gebruik de bijgeleverde afstandsbediening om
de receiver en andere apparatuur te bedienen.
De afstandsbediening is vooraf
geprogrammeerd om Sony audio/videoapparatuur te bedienen. U kunt de
afstandsbediening ook programmeren om
niet-Sony apparaten te bedienen. Voor meer
informatie, zie "De afstandsbediening
programmeren" (pagina 112).
• RM-AAP063 (Alleen modellen VS en
Canada)
• RM-AAP064 (Andere modellen)
wg
wf
wd
ws
1
2
3
4
Groen
(Y)
Blauw
(PB)
masterpage: Left
Y, PB, PR IN/OUT*aansluitingen
Rood
(PR)
* U moet de HDMI TV OUT- of MONITOR OUTaansluiting op uw televisie aansluiten om de
geselecteerde beelden te bekijken (pagina 22).
wa
w;
ql
5
6
7
qk
qj
8
9
0
qh
qg
qf
qa
qd
qs
12NL
STR-DN1020
4-282-218-51(1)
D:\NORM'S JOB\SONY HA\SO0126\STR-DN1020\4282218511_NL Web\NL03DES_STRDN1020-CEL.fm
A ?/1 (aan/stand-by)
Met deze toets schakelt u de receiver in of zet u
hem in de stand-bystand.
Als u op ZONE (C) drukt om de
afstandsbediening over te schakelen naar de
zone 2-modus, kunt u de voeding voor zone 2
met ?/1 in- of uitschakelen.
Energie sparen in de stand-bystand
Als "Ctrl for HDMI" is ingesteld op "OFF"
(pagina 84).
B AV ?/11) (aan/stand-by)
Schakelt de audio-/videoapparatuur in of uit
waaraan de afstandsbediening is toegewezen.
Druk op TV (W) en dan op AV ?/1 om de
televisie in of uit te schakelen.
Als u tegelijkertijd op ?/1 (A) drukt, worden
de receiver en alle andere apparaten inclusief
een versterker in zone 2 uitgeschakeld
(SYSTEM STANDBY).
Opmerking
De functie van de AV ?/1 wordt automatisch
gewijzigd wanneer u op de ingangstoetsen (D)
drukt.
C ZONE (pagina 93)
D Ingangstoetsen2)
Met deze toetsen kunt u de apparatuur
selecteren die u wilt gebruiken. Wanneer u op
een van de ingangstoetsen drukt, wordt de
receiver ingeschakeld. De toetsen zijn ingesteld
voor de bediening van Sony-apparatuur. Door
de stappen in "De afstandsbediening
programmeren" op pagina 112 te volgen kunt u
de afstandsbediening programmeren voor het
bedienen van niet-Sony-apparaten.
Cijfer/teksttoetsen1)2)
Druk op SHIFT (V), en dan op de cijfer/
teksttoetsen om
– voorkeurzenders in te stellen en hierop af te
stemmen (pagina 57).
– tracknummers te selecteren. Druk op 0/10 om
tracknummer 10 te selecteren.
– kanaalnummers te selecteren.
– selecteer letters (ABC, EFG, enz.), leestekens
(!, ?, enz.) of andere symbolen (#, %, enz.) als
u tekens voor netwerkfuncties wilt invoeren.
Druk op TV (W), en dan op de cijfertoetsen om
de televisiekanalen te selecteren.
-/--1)
Druk op SHIFT (V), en dan op -/-- om de
invoermodus van het kanaal te selecteren, een
cijfer of twee cijfers.
Druk op TV (W), en dan op -/-- om de
invoermodus van de televisiekanalen te
selecteren.
masterpage: Right
>101)
Druk op SHIFT (V), en dan op >10 om
tracknummers boven de 10 te selecteren.
ENT/MEM1)
Druk op SHIFT (V), en dan op ENT/MEM om
– na het selecteren van een kanaal, disc of track
de waarde met de cijfertoetsen in te voeren.
– Met deze toets slaat u tijdens het gebruik van
de tuner een zender op.
CLEAR1)
Druk op SHIFT (V), en dan op CLEAR om
– een letter van de netwerkfuncties te
verwijderen.
– een fout ongedaan maken wanneer u op de
verkeerde cijfer/teksttoets drukt.
/1) (Tekst)
Druk op TV (W), en dan op / om
tekstinformatie weer te geven.
CHARACTER
Druk op SHIFT (V), en dan op CHARACTER
om het tekentype te selecteren voor de
netwerkfuncties.
Telkens als u op CHARACTER drukt, wijzigt
het tekentype als volgt:
"abc" (kleine letters) t "ABC" (hoofdletters)
t "123" (cijfers)
ALPHABET SEARCH
Druk op SHIFT (V), en dan op ALPHABET
SEARCH om met behulp van het toetsenbord
naar een onderdeel te zoeken (pagina 83).
E SOUND FIELD +/–
Met deze toets kunt u een geluidsveld selecteren
(pagina 65).
F Kleurtoetsen1)
Met deze toetsen kunt u een
bedieningshandleiding op de televisie
weergeven, als de kleurtoetsen beschikbaar.
Volg de bedieningshandleiding om een
geselecteerde handeling uit te voeren.
G GUI MODE
Met deze toets wordt het GUI-menu op het
televisiescherm weergegeven.
H TOOLS/OPTIONS1)
Hiermee kunt u onderdelen van het optiemenu
weergeven en selecteren.
Druk op TV (W), en dan op TOOLS/OPTIONS
om de opties van de televisie-functies weer te
geven.
I MENU, HOME1)
Met deze toets kunt u het menu weergeven om
de audio-/videoapparaten te bedienen.
Druk op TV (W), en dan op HOME om de
menu's van de Sony-televisie weer te geven.
vervolg
13NL
STR-DN1020
4-282-218-51(1)
D:\NORM'S JOB\SONY HA\SO0126\STR-DN1020\4282218511_NL Web\NL03DES_STRDN1020-CEL.fm
J ./>1), m/M1), N1)2), X1), x1)
Overslaan, achteruit/vooruit, afspelen, pauze,
stop.
1)
< / <
Druk op deze toets om
– de vorige scène opnieuw afspelen of de
huidige scène snel vooruitspoelen.
– naar het vorige of volgende album te springen
als u een iPhone/iPod gebruikt.
REPEAT1)
Druk op SHIFT (V), en dan op REPEAT om
een track of een map herhaaldelijk af te spelen.
SHUFFLE1)
Druk op SHIFT (V), en dan op SHUFFLE om
een track of een map in willekeurige volgorde af
te spelen.
FOLDER +/–1)
Met deze optie kunt u een map selecteren.
TUNING +/–1)
Met deze toets kunt u een zender zoeken.
PARTY
Druk op SHIFT (V), en dan op PARTY om de
PARTY STREAMING-functie te bedienen.
Houd de toets ingedrukt om een PARTY
(pagina 79) te starten of af te sluiten.
D.TUNING
Met deze toets roept u de stand handmatig
afstemmen op.
K TV CH +/–1)2) of PROG +/–1)2)
Druk op TV (W), en dan op TV CH +/– of
PROG +/– om naar de vooraf ingestelde
televisiekanalen te zoeken.
PRESET +/–1)2)
Met deze toets kunt u voorkeurzenders of
kanalen selecteren.
c2)/C
Druk in de tekstmodus op TV (W), en dan op
c/C om de volgende of vorige pagina te
selecteren.
L F1/F21)
Druk op BD/DVD (D), en dan op F1 of F2 om
de apparaten te selecteren.
• DVD/HDD COMBO
F1: HDD
F2: DVD-disc, Blu-ray-disc
• DVD/VCR COMBO
F1: DVD-disc, Blu-ray-disc
F2: Videorecorder
masterpage: Left
SLEEP
Druk op AMP (X), en dan op SLEEP om de
receiver in te stellen op een bepaald tijdstip
zodat deze op het aangegeven tijdstip
automatisch uitschakelt.
Wanneer u op SLEEP drukt, wordt het display
als volgt gewijzigd:
0:30:00 t 1:00:00 t 1:30:00 t 2:00:00
t OFF
Tips
• Druk op SLEEP als u de resterende tijd wilt
controleren voordat de receiver wordt
uitgeschakeld. De resterende tijd wordt in het
displaypaneel weergegeven.
• Deze functie wordt geannuleerd wanneer u de
volgende handelingen uitvoert.
– Druk nogmaals op SLEEP.
– Update de software van de receiver.
M BD/DVD TOP MENU1), MENU1)
Met deze toets wordt het menu of de on-screengids op het televisiescherm weergegeven.
Gebruik vervolgens V/v/B/b (R) en
(R)
om menubewerkingen uit te voeren.
1) (Ingang selecteren)
TV INPUT1) of
Druk op TV (W), en dan op TV INPUT of
om het ingangssignaal te selecteren (televisieingang of video-ingang).
1)
(Tekst bevriezen)
Druk in de tekstmodus op TV (W), en dan op
om de huidige pagina te bevriezen.
1) (Breedbeeld-modus)
WIDE1) of
Druk herhaaldelijk op TV (W), en dan op
WIDE of
om de breedbeeld-modus te
selecteren.
1)
N MUTING1) of
Met deze toets kunt u tijdelijk het geluid
uitschakelen. Druk nogmaals op de toets om het
geluid te herstellen.
Druk op TV (W), en dan op MUTING of
om de functie in te schakelen voor het dempen
van het geluid van de televisie.
O TV VOL +/–1) of
+/–1)
Druk op TV (W), en dan op TV VOL +/– of
+/– om het volume van de televisie aan te
passen.
+/–1)
MASTER VOL +/–1) of
Met deze toets kunt u het volume van alle
luidsprekers tegelijkertijd aanpassen.
AUTO VOL
Druk op AMP (X), en dan op AUTO VOL om
de automatische volumefunctie in te schakelen
(pagina 88).
14NL
STR-DN1020
4-282-218-51(1)
D:\NORM'S JOB\SONY HA\SO0126\STR-DN1020\4282218511_NL Web\NL03DES_STRDN1020-CEL.fm
P DISC SKIP/iPhone CTRL1)
Druk op deze toets om
– naar de volgende disc te springen wanneer u
een discwisselaar gebruikt.
– de bedieningsmodus van de iPhone/iPod te
activeren, als u een iPhone/iPod gebruikt.
Q RETURN/EXIT O1)
Met deze toets kunt u terugkeren naar het vorige
menu of het menu afsluiten, terwijl het menu of
de on-screen-gids op het televisiescherm wordt
weergegeven.
Druk op TV (W), en dan op RETURN/
EXIT O om terug te keren naar het vorige
menu van de Sony-televisie.
R
1)
1)
, V/v/B/b
Druk op V/v/B/b om de menu-onderdelen te
selecteren en druk dan op
om de keuze in te
voeren of te bevestigen.
1)
S GUIDE1) of
Druk op TV (W), en dan op GUIDE of
om
de on-screen programmagids weer te geven.
masterpage: Right
X AMP
Deze optie schakelt de bediening van de
receiver in voor de hoofdzone (pagina 106).
Y RM SET UP
Hiermee kan de afstandsbediening worden
geprogrammeerd (pagina 112).
1) Zie
de tabel op pagina 16 voor informatie over de
toetsen die u kunt gebruiken om ieder apparaat te
bedienen.
2) De 5/JKL/VIDEO 2, N/PARTY en TV CH +/
PROG +/PRESET +/c-toetsen hebben
voelstippen. Gebruik de voelstippen als
herkenning bij het bedienen van de receiver.
Opmerkingen
• De bovenstaande uitleg is slechts een voorbeeld.
• Afhankelijk van het model van uw aangesloten
apparatuur kunnen sommige functies, die in dit
gedeelte worden besproken, mogelijk niet worden
bediend met de bijgeleverde afstandsbediening.
T AUTO CAL
Druk op SHIFT (V), en dan op AUTO CAL
om een automatische kalibratie uit te voeren.
Opmerking
Deze toets is niet beschikbaar als de receiver in
de "GUI MODE" staat.
DISPLAY1)
Informatie op het displaypaneel bekijken.
(alleen RM-AAP063) Druk op TV (W), en dan
op DISPLAY om informatie van de televisie
weer te geven.
,
(Info/Tekst weergeven)
Druk op TV (W), en dan op
om informatie
weer te geven zoals het huidige kanaalnummer
en de schermmodus.
Druk in de tekstmodus op TV (W), en dan op
om verborgen informatie weer te geven
(bijv. antwoorden van een quiz).
U SOUND OPTIMIZER
Hiermee kunt u de geluidsoptimalisator
inschakelen (pagina 69).
V SHIFT
Wijzigt de functie van de
afstandsbedieningstoets om de toetsen met roze
opdruk te activeren.
W TV
Wijzigt de functie van de
afstandsbedieningstoets om de toetsen met geel
opdruk te activeren.
vervolg
15NL
STR-DN1020
4-282-218-51(1)
D:\NORM'S JOB\SONY HA\SO0126\STR-DN1020\4282218511_NL Web\NL03DES_STRDN1020-CEL.fm
masterpage: Left
Andere Sony-apparatuur bedienen
Tele- VideoDVD- Blu-ray HDD- PSX Video Digital DSSa) Digitale Cassette- DAT- CD- iPhone,
visie recorder speler, Disc- recorder
CD-speler, CATVsatelliet- recorder deck speler, iPod,
DVD/VCR- speler
LD-speler aansluireceiver of
A/B
MD-deck USBa)
combo
ting
receiverb)
apparaat
Naam
B AV ?/1
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
D Cijfertoetsen
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
-/--, >10
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
ENT/MEM
z
z
z
z
z
z
zd)
z
z
z
z
z
z
zf)
CLEAR
z
(Tekst)
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
F Kleurtoetsen
z
zc)
z
z
H TOOLS/
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
OPTIONS
I MENU, HOME
z
z
z
z
z
z
J ./>
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
zf)
z
zc)
z
/ <,
FOLDER +/–
z
<
REPEAT
z
z
ze)
ze)
z
z
SHUFFLE
m/TUNING –,
M/TUNING +
z
z
z
z
z
z
N, X, x
z
z
z
z
z
z
K PRESET +/–,
z
z
z
z
z
L F1/F2
z
z
M BD/DVD TOP
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
zd)
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
zg)
z
z
z
z
z
zh)
z
TV CH +/–,
PROG +/–
z
MENU, BD/DVD
MENU
TV INPUT,
(Ingang
selecteren),
(Tekst
bevriezen),
WIDE,
(Breedbeeldmodus)
z
N MUTING,
z
O MASTER
z
VOL +/–,
TV VOL +/–,
+/–
P DISC SKIP/
zf)
iPhone CTRL
Q RETURN/
z
z
z
z
z
z
z
z
z
EXIT O
R V/v/B/b,
z
S GUIDE,
z
T DISPLAY
z
a)
Alleen modellen VS
b) Overige modellen.
c)
Alleen DVD-speler.
d)
Alleen LD-speler.
z
z
en Canada.
z
z
z
z
z
zc)
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
e)
Alleen deck B.
f) Alleen Video CD-speler.
g)
Alleenm/M.
h)
Alleen iPhone/iPod.
16NL
STR-DN1020
4-282-218-51(1)
D:\NORM'S JOB\SONY HA\SO0126\STR-DN1020\4282218511_NL Web\NL04GET_STRDN1020-CEL.fm
masterpage: Right
Aan de slag
Door eenvoudig de onderstaande stappen te volgen kunt u genieten van de audio-/video-apparatuur
die op de receiver zijn aangesloten.
De luidsprekers installeren en
aansluiten (pagina 18, 20)
De juiste aansluiting voor uw
apparatuur controleren
De televisie en video-apparatuur
aansluiten (pagina 22, 23)
De beeldkwaliteit is afhankelijk van de
aansluitaansluiting. Zie de onderstaande afbeelding.
Selecteer de aansluiting overeenkomstig de
aansluitingen van uw apparatuur.
U kunt het beste uw video-apparatuur aansluiten via
de HDMI-aansluiting, als deze apparatuur over
HDMI-aansluitingen beschikt.
COMPONENT VIDEO
Y
HDMI
De instellingen van de audio-uitgang
instellen van de aangesloten
apparatuur
Om meerkanaals digitale audio uit te sturen, dient u de
instelling van de digitale audio-uitgang te controleren
van de aangesloten apparatuur.
Voor een Blu-ray Disc-speler, dient u te controleren of
"Audio (HDMI)", "Dolby Digital (Coaxial/Optical)", en
"DTS (Coaxial/Optical)" respectievelijk zijn ingesteld
op "Auto", "Dolby Digital" en "DTS" (vanaf september
2010).
Voor PlayStation 3, dient u te controleren of "BD/DVD
Audio Output Format (HDMI)" is ingesteld op
"Bitstream" (met systeemsoftwareversie 3.5).
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing die bij de aangesloten
apparatuur is geleverd voor meer informatie.
De receiver voorbereiden
VIDEO
PB/CB
Zie "7: Het netsnoer aansluiten" (pagina 35) en "De
receiver initialiseren" (pagina 35).
PR/CR
Digitaal
Analoog
Beeld van hoge kwaliteit
De luidsprekers instellen
Selecteer het luidsprekerpatroon (pagina 36) en voer dan
een automatische kalibratie uit (pagina 38).
Opmerking
De audio-apparatuur aansluiten
(pagina 31)
U kunt de luidsprekeraansluiting controleren met "Test
Tone" (pagina 97). Als het geluid niet correct wordt
weergegeven, controleer dan de luidsprekeraansluiting
en voer nogmaals de instellingen uit zoals hierboven is
aangegeven.
17NL
STR-DN1020
4-282-218-51(1)
D:\NORM'S JOB\SONY HA\SO0126\STR-DN1020\4282218511_NL Web\NL04GET_STRDN1020-CEL.fm
masterpage: Left
Aansluiting
1: De luidsprekers installeren
Op deze receiver kunt u 7.2-kanaalsysteem
(7 luidsprekers en 2 subwoofers) aansluiten.
Voorbeeld van een opstelling
van het luidsprekersysteem
5.1-kanaal luidsprekersysteem
U hebt vijf luidsprekers (twee
voorluidsprekers, een middenluidspreker en
twee surroundluidsprekers) en een subwoofer
nodig, om volledig te kunnen genieten van een
theater-achtig meerkanaals surround sound.
7.1 kanalen luidsprekersysteem
met surroundachterluidsprekers
Als u één extra surround-achterluidspreker
(6.1 kanalen) of twee surroundachterluidsprekers (7.1 kanalen) aansluit, kunt
u genieten van hifi-weergave van DVD- of
Blu-ray Disc-software die opgenomen is in
6.1 kanaals- of 7.1 kanaalsformaat.
7.1 kanalen luidsprekersysteem
met hoge voorluidsprekers
AVoorluidspreker (Links)
BVoorluidspreker (Rechts)
CMiddenluidspreker
DSurroundluidspreker (Links)
ESurroundluidspreker (Rechts)
FSurround-achterluidspreker (Links)*
GSurround-achterluidspreker (Rechts)*
HHoge voorluidspreker (Links)*
IHoge voorluidspreker (Rechts)*
JSubwoofer
U kunt genieten van verticale geluidseffecten
als u twee extra hoge voorluidsprekers in de
PLIIz-modus (pagina 66) aansluit.
* U kunt de surround-achterluidsprekers en hoge
voorluidsprekers niet gelijktijdig gebruiken.
18NL
STR-DN1020
4-282-218-51(1)
D:\NORM'S JOB\SONY HA\SO0126\STR-DN1020\4282218511_NL Web\NL04GET_STRDN1020-CEL.fm
masterpage: Right
Tips
Aansluiting
• Als u een 7.1-kanaal luidsprekersysteem aansluit
met twee surround-achterluidsprekers, zouden alle
hoeken A hetzelfde moeten zijn.
• Als u een 7.1-kanaal luidsprekersysteem aansluit
met twee hoge voorluidsprekers, plaats de hoge
voorluidsprekers
– dan in een hoek van 22° tot 45°.
– en minstens 1 meter direct boven de
voorluidsprekers.
• Als u een 6.1-kanaal luidsprekersysteem aansluit,
dient u de surround-achterluidspreker achter de
luisterpositie te plaatsen.
• Aangezien de subwoofer geen hoge directionele
signalen uitstuurt, kunt u de subwoofer plaatsen
waar u maar wilt.
19NL
STR-DN1020
4-282-218-51(1)
D:\NORM'S JOB\SONY HA\SO0126\STR-DN1020\4282218511_NL Web\NL04GET_STRDN1020-CEL.fm
masterpage: Left
2: De luidsprekers aansluiten
Middenluidspreker
1
Rechts
10 mm
2
Surroundluidspreker
3
B
A
Links
4
A
B
Rechts
Subwoofer*
B
B
Links
Surround-achter/
hoog voor/Bi-versterker/
B-voorluidspreker**
Rechts
Links
A-voorluidspreker
A Mono-audiokabel (niet bijgeleverd)
B Luidsprekerkabel (niet bijgeleverd)
20NL
STR-DN1020
4-282-218-51(1)
D:\NORM'S JOB\SONY HA\SO0126\STR-DN1020\4282218511_NL Web\NL04GET_STRDN1020-CEL.fm
Bi-versterkeraansluiting
Als u geen surround-achterluidsprekers en
hoge voorluidsprekers gebruikt, kunt u de
voorluidsprekers met een
bi-versterkeraansluiting aansluiten op de
SPEAKERS SURROUND BACK/FRONT
HIGH/BI-AMP/FRONT B-aansluitingen.
Voorluidspreker
(Rechts)
Voorluidspreker
(Links)
Hi
Hi
Lo
Lo
Opmerkingen
• Zorg ervoor dat de stekker van het netsnoer uit het
stopcontact is getrokken voordat u de kabels
aansluit.
• Voor het aansluiten van het netsnoer dient u ervoor
te zorgen dat de metalen draden van de
luidsprekerkabels elkaar niet kunnen raken in de
SPEAKERS-aansluitingen.
• Na het installeren en aansluiten van uw
luidspreker, dient u in het Speaker Settings-menu
het luidsprekerpatroon te selecteren (pagina 36).
Sluit de aansluitingen op de Lo (of Hi)-zijde
van de voorluidsprekers aan op de
SPEAKERS FRONT A-aansluitingen, en sluit
de aansluitingen op de Hi (of Lo)-zijde van de
voorluidsprekers aan op de SPEAKERS
SURROUND BACK/FRONT HIGH/
BI-AMP/FRONT B-aansluitingen.
Zorg ervoor dat de metalen fittingen van
Hi/Lo, die op de luidsprekers zijn bevestigd,
van de luidsprekers zijn verwijderd, om een
storing van de versterker te voorkomen.
Nadat u de bi-versterkeraansluiting hebt
aangesloten, dient u in het Speaker Settingsmenu "SB Assign" in te stellen op "BI-AMP"
(pagina 91).
21NL
STR-DN1020
4-282-218-51(1)
Aansluiting
* Als u een subwoofer aansluit met een
automatische stand-byfunctie, schakel deze
functie dan uit als u films gaat kijken. Als de
automatische stand-byfunctie is ingeschakeld,
schakelt de subwoofer automatisch, afhankelijk
van het niveau van het ingangssignaal, over naar
de stand-bystand, en kan het zijn dat het geluid
niet wordt uitgestuurd.
**Opmerkingen over de SPEAKERS SURROUND
BACK/FRONT HIGH/BI-AMP/FRONT Baansluitingen.
– Als u slechts één surround-achterluidspreker
aansluit, sluit deze dan op de L van deze
aansluitingen aan.
– Als u een extra voorluidsprekersysteem hebt,
kunt u het op deze aansluitingen aansluiten.
Stel in het Speaker Settings-menu "SB Assign"
in op "Speaker B" (pagina 36).
Met de SPEAKERS-toets op de receiver kunt u
het gewenste voorluidsprekersysteem
selecteren (pagina 37).
– U kunt met de bi-versterkeraansluiting de
voorluidsprekers aansluiten of deze aansluiting
(pagina 21).
Stel in het Speaker Settings-menu "SB Assign"
in op "BI-AMP" (pagina 36).
masterpage: Right
D:\NORM'S JOB\SONY HA\SO0126\STR-DN1020\4282218511_NL Web\NL04GET_STRDN1020-CEL.fm
masterpage: Left
3: De televisie aansluiten
U kunt de geselecteerde beelden bekijken wanneer u de HDMI TV OUT- of MONITOR OUTaansluiting op een televisie aansluit. U kunt deze receiver bedienen met een GUI (grafische
gebruikersinterface).
Televisie
Audiosignalen
Videosignalen
of
A*
B
Audio/
videosignalen
of
C
ARC
D
A Optisch digitale kabel (niet bijgeleverd)
B Audiokabel (niet bijgeleverd)
C Componentvideokabel (niet
bijgeleverd)
D Videokabel (niet bijgeleverd)
E HDMI-kabel (niet bijgeleverd)
E*
**
Aanbevolen aansluiting
Overige aansluiting
Sony raadt u aan om een goedgekeurde HDMIkabel of HDMI-kabel van Sony te gebruiken.
22NL
STR-DN1020
4-282-218-51(1)
D:\NORM'S JOB\SONY HA\SO0126\STR-DN1020\4282218511_NL Web\NL04GET_STRDN1020-CEL.fm
Opmerkingen
• Zorg ervoor dat de stekker van het netsnoer uit het
stopcontact is getrokken voordat u de kabels
aansluit.
• Zorg ervoor dat u de receiver inschakelt als de
video- en audiosignalen van een afspeelapparatuur
via de receiver naar de televisie worden
uitgestuurd. Als de voeding van de receiver niet
ingeschakeld is, worden er geen video- of
audiosignalen doorgestuurd.
• Sluit een televisie-monitor of projector aan op de
HDMI TV OUT of MONITOR OUT-aansluiting
van de receiver. U kan dan niet opnemen, zelfs niet
als u opname-apparatuur aansluit.
• Afhankelijk van de status van de verbinding tussen
de televisie en de antenne, kan het beeld op het
televisiescherm vervormd zijn. In dit geval dient u
de antenne verder uit de buurt van de receiver te
plaatsen.
• Als u optisch digitale kabels aansluit, steek dan de
stekkers er dan recht in totdat u een klik hoort.
• Buig de optisch digitale kabels niet en maak ze ook
niet vast.
Tips
• Alle digitale audio-aansluitingen zijn compatibel
met de bemonsteringsfrequenties 32 kHz,
44,1 kHz, 48 kHz en 96 kHz.
• De receiver heeft een videoconversiefunctie. Voor
meer informatie, zie "Functie voor het converteren
van videosignalen" (pagina 30).
• Als u de audio-uitgang van de televisie aansluit op
de TV IN-aansluitingen van de receiver om het
televisiegeluid van de luidsprekers die op de
receiver zijn aangesloten uit te sturen, dient u de
audio-uitgang van de televisie in te stellen op
"Fixed" als u kunt kiezen tussen "Fixed" of
"Variable".
4a: De video-apparatuur
aansluiten
HDMI-aansluiting gebruiken
High-Definition Multimedia Interface
(HDMI) is een interface die video- en
audiosignalen in digitaal formaat verstuurt.
Als u uw compatibele Sony "BRAVIA" Syncapparatuur met HDMI-kabels aansluit, kunnen
de apparatuur gemakkelijker worden bediend.
Zie ""BRAVIA" Sync-functies" (pagina 84).
HDMI-functies
• Digitale audiosignalen die door de HDMI
zijn verzonden kunnen uitgestuurd worden
door de luidsprekers die op de receiver zijn
aangesloten. Dit signaal ondersteunt Dolby
Digital, DTS, en lineaire PCM. Voor meer
informatie, zie "Digitale audioformaten
ondersteund door de receiver" (pagina 68).
• De receiver kan bij een HDMI-aansluiting
meerkanaals lineaire PCM (tot 8 kanalen)
ontvangen met een bemonsteringsfrequentie
van 192 kHz of lager.
• De invoer van analoge videosignalen naar de
VIDEO-aansluiting of COMPONENT
VIDEO-aansluitingen van de receiver
kunnen als HDMI-signalen worden
uitgestuurd (pagina 30). Er worden geen
audiosignalen via de HDMI TV OUTaansluiting uitgestuurd tijdens de conversie
van het beeld.
vervolg
23NL
STR-DN1020
4-282-218-51(1)
Aansluiting
* Om te kunnen genieten van surround sound voor
televisie uitgezonden in meerdere kanalen, van de
luidsprekers die op de receiver zijn aangesloten,
dient A of E aangesloten te worden.
Zorg ervoor dat u het volume van de televisie
uitschakelt of de functie activeert voor het
dempen van het geluid van de televisie.
**Als u de receiver aansluit op de Audioretourkanaal (ARC)-compatibel televisie, komt
het televisiegeluid uit de luidsprekers die
aangesloten zijn op de HDMI TV OUTaansluiting van de receiver. Stel "Ctrl for HDMI"
in het HDMI Settings-menu in op "ON"
(pagina 85). Als u een ander audiosignaal wilt
selecteren dan dat via een HDMI-kabel (bijv. via
een optisch digitale kabel of een audiokabel),
dient u audio-ingangsmodus in te stellen op
INPUT MODE (pagina 88).
masterpage: Right
D:\NORM'S JOB\SONY HA\SO0126\STR-DN1020\4282218511_NL Web\NL04GET_STRDN1020-CEL.fm
• De receiver ondersteunt audio met een hoge
bitsnelheid (DTS-HD Master Audio, Dolby
TrueHD), Deep Color- (Deep Colour-),
x.v.Color- (x.v.Colour-) en 3Duitzendingen.
Opmerking over HDMIaansluitingen
• Een invoer van het audiosignaal naar de
HDMI IN-aansluiting wordt uitgestuurd van
de SPEAKERS-aansluitingen, HDMI TV
OUT-aansluiting en PHONES-aansluiting.
Het wordt alleen via deze aansluitingen
uitgestuurd en geen andere audioaansluitingen.
• De invoer van videosignalen naar de HDMI
IN-aansluiting kan alleen worden
uitgestuurd via de HDMI TV OUTaansluiting. De invoer van videosignalen
kan niet worden uitgestuurd via de VIDEO
OUT-aansluitingen of MONITOR OUTaansluitingen.
• De audio- en videosignalen van de HDMIingang worden niet door de HDMI TV OUTaansluiting uitgestuurd, terwijl het GUImenu is weergegeven.
• Als u wilt luisteren naar het geluid van de
televisieluidspreker, stel dan in het HDMI
Settings-menu "Audio Out" in op
"TV+AMP" (pagina 101). Als u geen
meerkanaalsaudiobron kunt afspelen, stel
dan in op "AMP". Echter het geluid wordt
niet uitgestuurd door de televisieluidspreker.
• DSD-signalen van de Super Audio CD
worden niet in- of uitgestuurd.
• Zorg ervoor dat u de receiver inschakelt als
de video- en audiosignalen van een
afspeelapparatuur via de receiver naar de
televisie worden uitgestuurd. Als u "Pass
Through" instelt op "OFF", worden de
video- en audiosignalen niet uitgestuurd als
de stroom wordt uitgeschakeld.
masterpage: Left
• Audiosignalen (formaat,
bemonsteringsfrequentie, bitlengte, enz.)
die via een HDMI-aansluiting worden
doorgestuurd kunnen door de aangesloten
apparatuur worden onderdrukt. Controleer
de instelling van de aangesloten apparatuur
als het beeld slecht is of als er geen geluid uit
de apparatuur komt die via de HDMI-kabel
is aangesloten.
• Het geluid kan worden onderbroken als de
bemonsteringsfrequentie, het aantal kanalen
of het audioformaat van de audiouitgangssignalen van de afspeelapparatuur,
wordt veranderd.
• Als de aangesloten apparatuur niet
compatibel is met de auteursrechtelijke
beveiligingstechnologie (HDCP), kan het
beeld en/of het geluid van de HDMI TV
OUT-aansluiting vervormd zijn of niet
worden weergegeven.
In dit geval dient u de specificaties van de
aangesloten apparatuur te controleren.
• U kunt alleen met een HDMI-aansluiting
genieten van audio met een hoge bitsnelheid
(DTS-HD Master Audio, Dolby TrueHD),
meerkanaals lineaire PCM.
• Stel de beeldresolutie van de
afspeelapparatuur hoger in dan 720p/1080i
om te genieten van audio met een hoge
bitsnelheid (DTS-HD Master Audio, Dolby
TrueHD).
• De beeldresolutie van de afspeelapparatuur
moet op een bepaalde manier worden
ingesteld voordat u kunt genieten van een
meerkanaals lineaire PCM. Zie de
gebruiksaanwijzing van de
afspeelapparatuur.
• Om van 3D-beelden te kunnen genieten,
moet u de 3D-compatibel televisie en videoapparatuur (Blu-ray Disc-speler, Blu-ray
Disc-recorder, PlayStation 3, enz.) met High
Speed HDMI-kabels aansluiten op de
receiver, een 3D-bril opzetten en de 3Dcompatibel content afspelen.
• Afhankelijk van de televisie of de videoapparatuur, kan het zijn dat 3D-beelden niet
worden weergegeven. Controleer de 3Dbeeldformaten die door de receiver worden
ondersteund (pagina 130).
24NL
STR-DN1020
4-282-218-51(1)
D:\NORM'S JOB\SONY HA\SO0126\STR-DN1020\4282218511_NL Web\NL04GET_STRDN1020-CEL.fm
Kabels aansluiten
U wilt diverse digitale
apparatuur aansluiten, maar u
kunt geen vrije ingang vinden
Zie "Geluid/beelden van andere ingangen
gebruiken (Input Assign)" (pagina 89).
Videosignalen converteren
Deze receiver is uitgerust met een functie voor
het converteren van videosignalen. Voor meer
informatie, zie "Functie voor het converteren
van videosignalen" (pagina 30).
• Zorg ervoor dat de stekker van het netsnoer
uit het stopcontact is getrokken voordat u de
kabels aansluit.
• Het is niet nodig om alle kabels aan te
sluiten. Sluit het geheel aan overeenkomstig
de beschikbaarheid van de aansluitingen op
de aangesloten apparatuur.
• Gebruik een High Speed HDMI-kabel. Als u
een Standard HDMI-kabel gebruikt, kunnen
1080p-, Deep Color- (Deep Colour-) of 3Dbeelden niet correct worden weergegeven.
• U kunt beter geen HDMI-DVIconversiekabel gebruiken. Als u een
HDMI-DVI-conversiekabel aansluit op een
DVI-D-apparaat, kan het zijn dat het geluid
en/of beeld niet wordt weergegeven. Sluit
afzonderlijke audiokabels of digitale
aansluitkabels aan als het geluid niet correct
wordt weergegeven, en stel vervolgens in
het Input Option-menu "Input Assign" in.
• Als u optisch digitale kabels aansluit, steek
dan de stekkers er dan recht in totdat u een
klik hoort.
• Buig de optisch digitale kabels niet en maak
ze ook niet vast.
Tip
Alle digitale audio-aansluitingen zijn compatibel
met de bemonsteringsfrequenties 32 kHz, 44,1 kHz,
48 kHz en 96 kHz.
25NL
STR-DN1020
4-282-218-51(1)
Aansluiting
• Niet iedere HDMI-apparatuur ondersteunt
alle functies die door de specifieke HDMIversie gedefinieerd zijn. Apparatuur die
HDMI, versie 1.4 ondersteunen, kunnen
bijvoorbeeld geen Audio-retourkanaal
(ARC) ondersteunen.
• Zie de gebruiksaanwijzing van iedere
aangesloten apparatuur voor meer
informatie.
masterpage: Right
D:\NORM'S JOB\SONY HA\SO0126\STR-DN1020\4282218511_NL Web\NL04GET_STRDN1020-CEL.fm
masterpage: Left
Een Blu-ray Disc-speler, DVD-speler aansluiten
Blu-ray Disc-speler, DVD-speler
Audio/
videosignalen
Videosignalen
Audiosignalen
of
of
A
B
C
A HDMI-kabel (niet bijgeleverd)
Sony raadt u aan om een goedgekeurde
HDMI-kabel of HDMI-kabel van Sony te
gebruiken.
B Componentvideokabel (niet
bijgeleverd)
C Videokabel (niet bijgeleverd)
D Digitale coaxkabel (niet bijgeleverd)
E Optisch digitale kabel (niet
bijgeleverd)
F Audiokabel (niet bijgeleverd)
D
of
E*
F
Aanbevolen aansluiting
Overige aansluiting
* Als u een apparaat aansluit dat uitgerust is met een
OPTICAL-aansluiting, dient u in het Input
Option-menu "Input Assign" in te stellen
(pagina 89).
Opmerking
Zorg ervoor dat u de standaardinstelling van de
BD/DVD-ingangstoetsen op de afstandsbediening
wijzigt, zodat u de toets kunt gebruiken voor de
DVD-speler. Voor meer informatie, zie "De
afstandsbediening programmeren" (pagina 112).
26NL
STR-DN1020
4-282-218-51(1)
D:\NORM'S JOB\SONY HA\SO0126\STR-DN1020\4282218511_NL Web\NL04GET_STRDN1020-CEL.fm
masterpage: Right
Een satelliettuner, kabel-TV-tuner aansluiten
Aansluiting
Satelliettuner, Kabel-TV-tuner
Audio/videosignalen
Videosignalen
Audiosignalen
of
A
B
A HDMI-kabel (niet bijgeleverd)
Sony raadt u aan om een goedgekeurde
HDMI-kabel of HDMI-kabel van Sony te
gebruiken.
C
of
D
E
Aanbevolen aansluiting
Overige aansluiting
B Componentvideokabel (niet
bijgeleverd)
C Videokabel (niet bijgeleverd)
D Optisch digitale kabel (niet
bijgeleverd)
E Audiokabel (niet bijgeleverd)
27NL
STR-DN1020
4-282-218-51(1)
D:\NORM'S JOB\SONY HA\SO0126\STR-DN1020\4282218511_NL Web\NL04GET_STRDN1020-CEL.fm
Een PlayStation 3 aansluiten
masterpage: Left
Een iPhone, iPod aansluiten
voor videoweergave
PlayStation 3
Audio/videosignalen
A
A
A Apple Composite AV-kabel (niet
bijgeleverd)
A HDMI-kabel (niet bijgeleverd)
Sony raadt u aan om een goedgekeurde
HDMI-kabel of HDMI-kabel van Sony te
gebruiken.
28NL
STR-DN1020
4-282-218-51(1)
D:\NORM'S JOB\SONY HA\SO0126\STR-DN1020\4282218511_NL Web\NL04GET_STRDN1020-CEL.fm
masterpage: Right
Andere apparaten aansluiten
Aansluiting
DVD-recorder, Videorecorder
Audiosignalen
*
Videosignalen
A *
Audio/
videosignalen
B
C
D
Camcorder,
spelconsole
A Audiokabel (niet bijgeleverd)
B Videokabel (niet bijgeleverd)
C HDMI-kabel (niet bijgeleverd)
Sony raadt u aan om een goedgekeurde
HDMI-kabel of HDMI-kabel van Sony te
gebruiken.
D Audio/videokabel (niet bijgeleverd)
* Als u wenst op te nemen, dan dient u deze
aansluiting te maken (pagina 54).
Opmerking
Zorg ervoor dat u de standaardinstelling van de
VIDEO 1-ingangstoets op de afstandsbediening
wijzigt, zodat u de toets kunt gebruiken voor de
DVD-recorder. Voor meer informatie, zie "De
afstandsbediening programmeren" (pagina 112).
vervolg
29NL
STR-DN1020
4-282-218-51(1)
D:\NORM'S JOB\SONY HA\SO0126\STR-DN1020\4282218511_NL Web\NL04GET_STRDN1020-CEL.fm
masterpage: Left
Functie voor het converteren van videosignalen
De receiver is uitgerust met een functie voor het converteren van videosignalen.
• Composietvideosignalen kunnen uitgestuurd worden als HDMI-video- en
componentvideosignalen.
• Componentvideosignalen kunnen uitgestuurd worden als HDMI-video- en
compositevideosignalen.
OUTPUT-aansluiting
HDMI TV OUT
COMPONENT VIDEO
MONITOR OUT
MONITOR VIDEO OUT
HDMI IN*
a
–
–
VIDEO IN
a
a
a
COMPONENT VIDEO IN
a
a
a
INPUT-aansluiting
a : Videosignalen worden uitgestuurd.
– : Videosignalen worden niet uitgestuurd.
* HDMI-videosignalen kunnen niet worden geconverteerd in componentvideosignalen en
compositevideosignalen.
Aangezien de standaardinstelling, invoer videosignalen van het aangesloten apparaat, wordt
uitgevoerd zoals weergegeven in de bovenstaande tabel. Wij raden u aan de videoconversiefunctie
zo in te stellen dat deze overeenkomt met de resolutie van de door u gebruikte monitor. Voor meer
informatie, zie "Video Settings-menu" (pagina 100).
Opmerkingen over het
converteren van videosignalen
• Als videosignalen van een videorecorder,
enz., op deze receiver worden geconverteerd
en vervolgens bekeken op uw televisie, dan
zal, afhankelijk van de uitgang van het
videosignaal, het beeld op het
televisiescherm horizontaal vervormen of
helemaal geen beeld worden weergegeven.
• Indien u gebruik maakt van een circuit voor
beeldverbetering met uw videorecorder, dan
kan dit een invloed hebben op de conversie
van het videosignaal. Het is aanbevolen om
deze functie uit te schakelen op uw
videorecorder.
• De uitvoer van een geconverteerd HDMIbeeld ondersteunt geen x.v.Color
(x.v.Colour), Deep Color (Deep Colour) en
3D.
• De geconverteerde videosignalen worden
via de HDMI TV OUT-aansluiting
uitgestuurd.
• De resolutie van de signalen die naar de
HDMI TV OUT-aansluitingen wordt
gestuurd, worden geconverteerd tot 1080p.
• Stel "Resolution" in het Video Settingsmenu in op "AUTO(CVBS)" of "480/576i"
om de videosignalen uit te sturen via de
MONITOR VIDEO OUT, COMPONENT
VIDEO MONITOR OUT-aansluitingen, als
ze beide zijn aangesloten.
Een opnameapparaat
aansluiten
Sluit tijdens het opnemen het opnameapparaat
aan op de VIDEO 1 VIDEO OUTaansluitingen van de receiver. Sluit de kabels
voor de ingangs- en uitgangssignalen aan op
hetzelfde type aansluiting, aangezien de
VIDEO OUT-aansluitingen niet over een
opconversiefunctie beschikken.
Opmerking
Signalen die uitgestuurd worden door de HDMI TV
OUT of MONITOR OUT-aansluitingen, worden
niet correct opgenomen.
30NL
STR-DN1020
4-282-218-51(1)
D:\NORM'S JOB\SONY HA\SO0126\STR-DN1020\4282218511_NL Web\NL04GET_STRDN1020-CEL.fm
Een iPhone, iPod, USB-apparaat
aansluiten
Een Super Audio CD-speler,
CD-speler, MiniDisc-recorder,
cassetterecorder
Super Audio
CD-speler,
CD-speler
A
A
iPhone, iPod,
USB-apparaat
A USB-kabel (niet bijgeleverd)
A
MiniDiscrecorder,
cassetterecorder
A Audiokabel (niet bijgeleverd)
31NL
STR-DN1020
4-282-218-51(1)
Aansluiting
4b: De audio-apparatuur
aansluiten
masterpage: Right
D:\NORM'S JOB\SONY HA\SO0126\STR-DN1020\4282218511_NL Web\NL04GET_STRDN1020-CEL.fm
masterpage: Left
5: De antennes
aansluiten
6: Aansluiten op het
netwerk
Zorg ervoor dat de stekker van het netsnoer uit
het stopcontact is getrokken voordat u de
antennes aansluit.
Uw thuisnetwerk configureren met DLNAcompliant apparaten.
Als uw server (een computer, enz.) is
aangesloten op het internet, kunt u met deze
receiver via een vaste LAN-aansluiting ook
verbinding met het internet maken.
FM-draadantenne (bijgeleverd)
AM-kaderantenne
(bijgeleverd)
Opmerking
De methode die gebruikt wordt om uw server (een
computer, enz.) aansluiten op internet, is afhankelijk
van de gebruikte apparaten, uw ISP, uw server en de
router.
Systeemvereisten
De volgende systeemomgeving is vereist, om
gebruik te maken van de functies van het
thuisnetwerk, de muziekdiensten en de
PARTY STREAMING van de receiver.
Een breedbandverbinding
Een breedbandverbinding naar het internet is
vereist om naar muziekdiensten te luisteren en
om de software van de receiver te updaten.
Opmerkingen
• Houd de AM-kaderantenne uit de buurt van de
receiver en andere apparatuur om te voorkomen dat
deze stoorsignalen opvangt.
• Strek de FM-draadantenne volledig uit.
• Houd de FM-draadantenne zo horizontaal
mogelijk na het aansluiten.
Modem
Dit is het apparaat dat aangesloten is op de
breedband om met het internet te
communiceren. Sommige van deze apparaten
zijn geïntegreerd met de router.
Router
• Gebruik een router die geschikt is voor
100 Mbps of hogere overdrachtssnelheden,
om te kunnen genieten van de content op uw
thuisnetwerk.
• U kunt het beste een router gebruiken die
uitgerust is met een ingebouwde DHCP
(Dynamic Host Configuration Protocol)server.
Deze functie wijst automatisch IP-adressen
op de LAN aan.
32NL
STR-DN1020
4-282-218-51(1)
D:\NORM'S JOB\SONY HA\SO0126\STR-DN1020\4282218511_NL Web\NL04GET_STRDN1020-CEL.fm
masterpage: Right
Aansluiting
LAN-kabel (CAT5)
• U kunt het beste dit type kabel gebruiken
voor een vaste LAN.
Sommige platte type LAN-kabels worden
gemakkelijk beïnvloed door ruis. U kunt het
beste standaardtype kabels gebruiken.
• Als de receiver gebruikt wordt in een
omgeving waar de voeding verstoord wordt
door elektrische apparaten of in een drukke
netwerkomgeving, kunt u het beste een
afgeschermde LAN-kabel gebruiken.
Server
Een server is een apparaat die content levert
(muziek, foto's en video's) aan het DLNAapparaat van het thuisnetwerk. Er moet een
apparaat, dat als server gebruikt kan worden
(een computer, enz.), op uw draadloos LANthuisnetwerk worden aangesloten*.
* Voor meer informatie over servers die compatibel
zijn met deze receiver, zie pagina 70.
33NL
STR-DN1020
4-282-218-51(1)
D:\NORM'S JOB\SONY HA\SO0126\STR-DN1020\4282218511_NL Web\NL04GET_STRDN1020-CEL.fm
masterpage: Left
Voorbeeld configuratie
De volgende afbeelding is een voorbeeld van een configuratie van een thuisnetwerk met de
receiver, een server.
U kunt het beste een vaste aansluiting gebruiken.
LAN-kabel
(niet bijgeleverd)
Internet
Modem
Server
LAN-kabel
(niet bijgeleverd)
Router
Opmerking
Het afspelen van audio op een server (een computer,
enz.) kan soms onderbroken worden, bij een
draadloze verbinding.
34NL
STR-DN1020
4-282-218-51(1)
D:\NORM'S JOB\SONY HA\SO0126\STR-DN1020\4282218511_NL Web\NL04GET_STRDN1020-CEL.fm
7: Het netsnoer
aansluiten
Sluit het netsnoer aan op een stopcontact.
De receiver voorbereiden
De receiver initialiseren
Voordat u de receiver voor de eerste keer
gebruikt, moet u deze initialiseren door de
volgende procedure uit te voeren. Deze
procedure kan ook worden gebruikt om de
fabrieksinstellingen te herstellen.
Gebruik hiervoor de toetsen op de receiver.
?/1
Naar het stopcontact
Opmerking
Zorg ervoor dat u de receiver inschakelt als de
video- en audiosignalen van een afspeelapparatuur
via de receiver naar de televisie worden uitgestuurd.
Als de voeding van de receiver niet ingeschakeld is,
worden er geen video- of audiosignalen
doorgestuurd.
1
Druk op ?/1 om de receiver uit
te schakelen.
2
Houd ?/1 5 seconden
ingedrukt.
"CLEARING" wordt enige tijd op het
displaypaneel weergegeven. Vervolgens
wordt "CLEARED !" weergegeven.
Wijziging of aanpassingen aan de
instellingen zijn nu hersteld naar de
fabrieksinstellingen.
35NL
STR-DN1020
4-282-218-51(1)
De receiver voorbereiden
Netsnoer
masterpage: Right
D:\NORM'S JOB\SONY HA\SO0126\STR-DN1020\4282218511_NL Web\NL04GET_STRDN1020-CEL.fm
De luidsprekers instellen
masterpage: Left
3
Druk herhaaldelijk op V/v om
"Speaker" te selecteren en druk
dan op
of b.
4
Druk herhaaldelijk op V/v om
"SP Pattern" te selecteren en
druk dan op
of b.
5
Druk herhaaldelijk op V/v om
het gewenste
luidsprekerpatroon te
selecteren en druk dan op
.
6
Druk op RETURN/EXIT O.
Het luidsprekerpatroon
selecteren
Selecteer het luidsprekerpatroon
overeenkomstig het luidsprekersysteem dat u
gebruikt.
1
Druk op MENU.
Het menu wordt weergegeven op het
televisiescherm.
2
Druk herhaaldelijk op V/v om
"
Settings" te selecteren en
druk dan op
of b.
De Settings-menulijst wordt
weergegeven op het televisiescherm.
De surround-achterluidsprekers
instellen
U kunt de luidspreker(s), die aangesloten zijn
op de SPEAKERS SURROUND BACK/
FRONT HIGH/BI-AMP/FRONT Baansluitingen, omschakelen in
overeenstemming met het gewenste gebruik.
36NL
STR-DN1020
4-282-218-51(1)
D:\NORM'S JOB\SONY HA\SO0126\STR-DN1020\4282218511_NL Web\NL04GET_STRDN1020-CEL.fm
Opmerkingen
• Deze instelling is alleen beschikbaar als het
"SP Pattern" is ingesteld op een instelling zonder
surround-achter- en hoge voorluidsprekers.
• Voordat u een automatische kalibratie uitvoert,
dient u de optie "SB Assign" in te stellen.
Druk op MENU.
De voorluidspreker selecteren
U kunt de voorluidsprekers selecteren die u
wilt gebruiken.
Gebruik hiervoor de toetsen op de receiver.
SPEAKERS
Het menu wordt weergegeven op het
televisiescherm.
2
Druk herhaaldelijk op V/v om
"
Settings" te selecteren en
druk dan op
of b.
De Settings-menulijst wordt
weergegeven op het televisiescherm.
3
4
5
Druk herhaaldelijk op V/v om
"Speaker" te selecteren en druk
dan op
of b.
Druk herhaaldelijk op V/v om
"SB Assign" te selecteren en
druk dan op
of b.
Druk herhaaldelijk op V/v om
de gewenste parameter te
selecteren en druk dan op
.
• Speaker B: Selecteer "Speaker B" als u
een extra voorluidsprekersysteem
aansluit op de SPEAKERS
SURROUND BACK/FRONT HIGH/
BI-AMP/FRONT B-aansluitingen.
• BI-AMP: Selecteer "BI-AMP" als u
voorluidsprekers aansluit op de
SPEAKERS SURROUND BACK/
FRONT HIGH/BI-AMP/FRONT Baansluitingen.
• OFF: Selecteer "OFF" als u surroundachter- of hoge voorluidsprekers
aansluit op de SPEAKERS
SURROUND BACK/FRONT HIGH/
BI-AMP/FRONT B-aansluitingen.
6
Druk op RETURN/EXIT O.
Druk herhaaldelijk op SPEAKERS
om het voorluidsprekersysteem te
selecteren dat u wilt gebruiken.
U kunt de geselecteerde
luidsprekeraansluitingen bevestigen door de
aanduiding op het displaypaneel te
controleren.
Aanduidin- Geselecteerde luidsprekers
gen
SP A
De luidspreker aangesloten op
SPEAKER FRONT A.
SP B*
De luidspreker aangesloten op
SPEAKER SURROUND BACK/
FRONT HIGH/BI-AMP/FRONT B.
SP A B*
De luidspreker aangesloten op
SPEAKER FRONT A- en
SPEAKER SURROUND BACK/
FRONT HIGH/BI-AMP/FRONT Baansluitingen (parallelle
aansluitingen).
"SPK OFF" wordt op het
displaypaneel weergegeven.
Er worden geen audiosignalen
uitgestuurd van de
luidsprekeraansluitingen.
* Stel in het Speaker Settings-menu "SB Assign" in
op "Speaker B", als u "SP B" of "SP A B" wilt
selecteren (pagina 36).
Opmerking
Deze instelling is niet beschikbaar als de
hoofdtelefoons zijn aangesloten.
37NL
STR-DN1020
4-282-218-51(1)
De receiver voorbereiden
1
masterpage: Right
D:\NORM'S JOB\SONY HA\SO0126\STR-DN1020\4282218511_NL Web\NL04GET_STRDN1020-CEL.fm
AUTO CALIBRATION
gebruiken
Deze receiver is uitgerust met de DCAC
(automatische kalibratie digitale cinema)functie, die u de mogelijkheid biedt om als
volgt een automatisch kalibratie uit te voeren:
• Controleer de verbinding tussen iedere
luidspreker en de receiver.
• Het luidsprekerniveau instellen.
• Meet de afstand van iedere luidspreker vanaf
uw zitpositie.1)
• Meet de afmeting van de luidspreker.1)
• Meet de frequentiekarakteristieken (EQ).1)
• Meet de frequentiekarakteristieken
(fase).1)2)
1) Het
meetresultaat wordt niet gebruikt als
"A. DIRECT" is geselecteerd.
2) Het meetresultaat wordt niet gebruikt als Dolby
TrueHD- of DTS-HD-signalen worden ontvangen
met een bemonsteringsfrequentie die hoger is dan
48 kHz.
De DCAC is ontworpen voor een geschikte
geluidsbalans in uw kamer. U kunt de
luidsprekerniveaus echter handmatig
aanpassen overeenkomstig uw voorkeur. Voor
meer informatie, zie "Test Tone" (pagina 97).
masterpage: Left
Voordat u automatische
kalibratie uitvoert
Voordat u een automatische kalibratie
uitvoert, dient u de volgende zaken te
controleren.
• Plaats de luidsprekers en sluit ze aan
(pagina 18, 20).
• Sluit alleen de bijgeleverde
optimalisatiemicrofoon aan op de AUTO
CAL MIC-aansluiting. Sluit geen andere
microfoons op deze aansluiting aan.
• Stel in het Speaker Settings-menu
"SB Assign" in op "BI-AMP", als u de biversterkeraansluiting gebruikt (pagina 91).
• Stel in het Speaker Settings-menu
"SB Assign" in op "Speaker B", als u de
aansluiting van de voorluidsprekers B wilt
gebruiken (pagina 36).
• Zorg ervoor dat de luidsprekeruitgang niet is
ingesteld op "SPK OFF" (pagina 37).
• Gebruik niet de PARTY STREAMINGfunctie (pagina 79).
• Koppel de hoofdtelefoons los.
• Verwijder de obstakels in het pad tussen de
optimalisatiemicrofoon en de luidsprekers
om meetfouten te vermijden.
• Zorg ervoor dat het rustig in de omgeving is
om een nauwkeurige meeting te realiseren.
Opmerkingen
• De luidsprekers sturen erg luid geluid uit tijdens de
kalibratie en het volume kan niet worden
aangepast. Houd rekening met de aanwezigheid
van kinderen of de invloed op uw omgeving.
• Als de functie voor het dempen van het geluid is
ingeschakeld, voordat u een automatische
kalibratie hebt uitgevoerd, wordt de
dempingsfunctie automatisch uitgeschakeld.
• De metingen worden niet correct uitgevoerd of de
automatisch kalibratie kan niet worden uitgevoerd
als speciale luidsprekers, zoals dipoolluidsprekers,
worden gebruikt.
38NL
STR-DN1020
4-282-218-51(1)
D:\NORM'S JOB\SONY HA\SO0126\STR-DN1020\4282218511_NL Web\NL04GET_STRDN1020-CEL.fm
De automatische kalibratie
instellen
Optimalisatiemicrofoon
De opstelling van de actieve
subwoofer bevestigen
• Wanneer een subwoofer is aangesloten,
schakelt u van tevoren de subwoofer in en
zet u het volume hoger voordat u de
subwoofer activeert. Zet het LEVEL net
voor de middenpositie.
• Als u een subwoofer aansluit met een
crossoverfrequentiefunctie, moet u de
maximale waarde instellen.
• Als u een subwoofer met een automatische
stand-byfunctie aansluit, moet u deze functie
uitschakelen.
Opmerking
1
Afhankelijk van de karakteristieken van de
subwoofer die u gebruikt, kan de ingestelde
afstandswaarde verschillend zijn van de huidige
positie.
Selecteer het
luidsprekerpatroon (pagina 36).
Als u de hoge voorluidsprekers aansluit,
dient u telkens als u een automatische
kalibratie uitvoert het luidsprekerpatroon
te selecteren met hoge voorluidsprekers
(5/x.x of 4/x.x). Anders kunnen de
eigenschappen van de hoge
voorluidsprekers niet worden gemeten.
2
Sluit de bijgeleverde
optimalisatiemicrofoon aan op
de AUTO CAL MIC-aansluiting.
3
Stel de optimalisatiemicrofoon
op.
Plaats de optimalisatiemicrofoon bij de
stoel waar u gaat zitten. Gebruik een
krukje of statief om ervoor te zorgen dat
de optimalisatiemicrofoon zich op
dezelfde hoogte bevindt als uw oren.
39NL
STR-DN1020
4-282-218-51(1)
De receiver voorbereiden
Voorbeeld van het gebruik van
surround-achterluidsprekers
masterpage: Right
D:\NORM'S JOB\SONY HA\SO0126\STR-DN1020\4282218511_NL Web\NL04GET_STRDN1020-CEL.fm
Een automatische kalibratie
uitvoeren
masterpage: Left
3
Druk herhaaldelijk op V/v om
"Auto Cal." te selecteren en
druk dan op
of b.
4
Druk herhaaldelijk op B/b om
"Standard" te selecteren en
druk dan op
.
?/1
Ingangstoetsen
Het kalibratietype is automatische
ingesteld op "Engineer".
V/v/B/b,
MENU
MUTING/
1
MASTER
VOL +/–/
2 +/–
Druk op MENU.
Het menu wordt weergegeven op het
televisiescherm.
2
5
Druk op
om "START" te
selecteren.
6
De meting start over 5
seconden.
De meting met een testtoon duurt
ongeveer 30 seconden.
Als de meting is beëindigd, klinkt er een
pieptoon en schakelt het scherm over.
Druk herhaaldelijk op V/v om
"
Settings" te selecteren en
druk dan op
of b.
De Settings-menulijst wordt
weergegeven op het televisiescherm.
40NL
STR-DN1020
4-282-218-51(1)
D:\NORM'S JOB\SONY HA\SO0126\STR-DN1020\4282218511_NL Web\NL04GET_STRDN1020-CEL.fm
Opmerking
Als een foutcode op het scherm wordt
weergegeven, zie "Berichtenlijst na
automatische kalibratiemeting" (pagina 42).
7
• Retry: Voert opnieuw de automatische
kalibratie uit.
• Save: Slaat de meetresultaten op en sluit
het instelproces af.
• Warning: Geeft een waarschuwing
over de meetresultaten weer. Zie
"Berichtenlijst na automatische
kalibratiemeting" (pagina 42).
• Exit: Sluit het instelproces af zonder de
meetresultaten op te slaan.
8
Het meetresultaat opslaan.
Selecteer in stap 7 "Save".
Opmerkingen
• U kunt ook het gewenste kalibratietype
selecteren door middel van "Custom"
automatische kalibratie (pagina 42).
• De A.P.M. (Automatic Phase Matching)functie wordt ingeschakeld nadat u het
meetresultaat hebt opgeslagen.
• De A.P.M (Automatic Phase Matching)functie werkt niet in de volgende gevallen.
– Het kalibratietype is ingesteld op "Off" als
u de automatische kalibratie "Custom"
gebruikt (pagina 42).
– Als er Dolby TrueHD- of DTS-HDsignalen worden ontvangen met een
bemonsteringsfrequentie die hoger is dan
48 kHz.
9
Koppel de
optimalisatiemicrofoon los van
de receiver.
Opmerking
Als u de positie van de luidsprekers hebt veranderd,
is het raadzaam om nog een keer een automatische
kalibratie uit te voeren, om van de surround sound te
kunnen genieten.
Tips
• U kunt de eenheid van afstand in het Speaker
settings-menu onder "Distance Unit" wijzigen
(pagina 98).
• De afmeting van een luidspreker ("Large"/
"Small") wordt bepaald door de lage
frequentiekarakteristieken. De meetresultaten
kunnen verschillen afhankelijk van de positie van
de optimalisatiemicrofoon en luidsprekers en de
vorm van de kamer. U kunt het beste de
meetresultaten toepassen. U kunt deze instellingen
echter wijzigen in het Speaker Settings-menu. Sla
de meetresultaten eerst op en wijzig daarna zo
nodig de instellingen.
Automatische kalibratie
annuleren
De automatische kalibratiefunctie wordt
geannuleerd als u tijdens het meetproces de
volgende handelingen uitvoert:
– Druk op ?/1.
– Druk op de afstandsbediening op de
ingangstoetsen of draai de INPUT
SELECTOR op de receiver.
– Druk op MUTING of .
– Druk op de receiver op SPEAKERS.
– Het volumeniveau wijzigen.
– De hoofdtelefoons aansluiten.
– Druk op SHIFT, en dan op AUTO CAL.
De resultaten van de
automatische kalibratie
controleren
Om een foutcode of waarschuwingsbericht te
controleren verkregen in "Een automatische
kalibratie uitvoeren" (pagina 40), dient u de
volgende stappen te volgen.
Druk op V/v om in stap 7 in
"Een automatische kalibratie
uitvoeren" (pagina 41) "Warning"
te selecteren en druk dan op
.
Als een waarschuwingsbericht wordt
weergegeven, controleer dan het bericht en
gebruik de receiver zonder wijzigingen aan te
brengen.
Of voer, indien noodzakelijk, opnieuw een
automatische kalibratie uit.
vervolg
41NL
STR-DN1020
4-282-218-51(1)
De receiver voorbereiden
Druk herhaaldelijk op V/v om
het gewenste onderdeel te
selecteren en druk dan op
.
masterpage: Right
D:\NORM'S JOB\SONY HA\SO0126\STR-DN1020\4282218511_NL Web\NL04GET_STRDN1020-CEL.fm
Als "Error Code" wordt
weergegeven
Controleer de fout en voer opnieuw een
automatische kalibratie uit.
1 Druk op
om "ENTER" te selecteren.
"RETRY ?" wordt weergegeven op het
televisiescherm.
2 Druk op B/b om "YES" te selecteren en
druk dan op
.
3 Herhaal stap 6 tot 9 in "Een
automatische kalibratie uitvoeren"
(pagina 40).
Berichtenlijst na automatische
kalibratiemeting
Display en beschrijving
Error Code 31
De SPEAKERS worden uitgeschakeld. Stel de
instellingen van de andere luidspreker in en voer
opnieuw de automatische kalibratie uit.
Error Code 32
Er zijn geen luidsprekers gedetecteerd. Zorg ervoor
dat de optimalisatiemicrofoon correct is
aangesloten en voer opnieuw een automatische
kalibratie uit.
Als de optimalisatiemicrofoon correct is
aangesloten, maar er wordt toch een foutcode
weergegeven, kan de kabel van de
optimalisatiemicrofoon beschadigd zijn.
Error Code 33
• Er zijn geen voorluidsprekers aangesloten of er is
slechts één voorluidspreker aangesloten.
• De optimalisatiemicrofoon is niet aangesloten.
• De linker of rechter surroundluidspreker is niet
aangesloten.
• De surround-achterluidsprekers of de hoge
voorluidsprekers zijn aangesloten, ondanks dat de
surroundluidsprekers niet zijn aangesloten. Sluit
de surroundluidspreker(s) aan op de SPEAKERS
SURROUND-aansluitingen.
• De surround-achterluidspreker is alleen
aangesloten op de SPEAKERS SURROUND
BACK/FRONT HIGH/BI-AMP/FRONT B Raansluitingen. Als u slechts één surroundachterluidspreker aansluit, sluit deze dan op de
SPEAKERS SURROUND BACK/FRONT
HIGH/BI-AMP/FRONT B L-aansluitingen aan.
• De hoge voorluidspreker aan de linker- of
rechterkant is niet aangesloten.
masterpage: Left
Display en beschrijving
Warning 40
De meting werd uitgevoerd in een luidruchtige
omgeving. U behaalt waarschijnlijk betere
resultaten als u de meting in een stille omgeving
uitvoert.
Warning 41
Warning 42
Het ingangssignaal van de microfoon is te hoog.
• De afstand tussen de luidspreker en de microfoon
is te klein. Zet ze verder uit elkaar en voer
opnieuw de meting uit.
Warning 43
De afstand en positie van de subwoofer kan worden
gedetecteerd. Dit kan door geluid worden
veroorzaakt. Probeer de meting in een rustige
omgeving uit te voeren.
No warning
Er is geen waarschuwingsinformatie.
Tip
Afhankelijk van de positie van de subwoofer,
kunnen de meetresultaten variëren. Dit levert echter
geen problemen op, zelfs niet als u de receiver met
die waarde verder gebruikt.
Een automatische kalibratie
aanpassen
U kunt de automatische kalibratie aanpassen
door het gewenste kalibratietype te selecteren.
1
Druk op MENU.
Het menu wordt weergegeven op het
televisiescherm.
2
Druk herhaaldelijk op V/v om
"
Settings" te selecteren en
druk dan op
of b.
De Settings-menulijst wordt
weergegeven op het televisiescherm.
3
Druk herhaaldelijk op V/v om
"Auto Cal." te selecteren en
druk dan op
of b.
4
Druk herhaaldelijk op B/b om
"Custom" te selecteren en druk
dan op
.
42NL
STR-DN1020
4-282-218-51(1)
D:\NORM'S JOB\SONY HA\SO0126\STR-DN1020\4282218511_NL Web\NL04GET_STRDN1020-CEL.fm
5
Druk herhaaldelijk op V/v om
het gewenste kalibratietype te
selecteren en druk dan op
.
De netwerkinstelling op
de receiver configureren
De netwerkinstellingen voor de receiver
moeten correct zijn ingesteld om gebruik te
kunnen maken van de netwerkfuncties van de
receiver.
De procedure die gebruikt wordt om
automatisch (DHCP) het IP-adres in te stellen,
wordt hieronder beschreven.
In dit geval moet de router die op de receiver
of het internet is aangesloten DHCP
ondersteunen.
HOME
NETWORK
Opmerking
Stelt het kalibratietype in op "Off" als u het
audioformaat DTS 96/24 wilt decoderen.
6
7
Druk op
om het
geselecteerde kalibratietype te
bevestigen.
V/v/b,
Herhaal stap 5 tot 9 in "Een
automatische kalibratie
uitvoeren" (pagina 40).
MENU
1
Druk op HOME NETWORK om
de thuiswerkfunctie te
selecteren.
2
Druk op MENU.
Het menu wordt weergegeven op het
televisiescherm.
3
Druk herhaaldelijk op V/v om
"
Settings" te selecteren en
druk dan op
of b.
4
Druk herhaaldelijk op V/v om
"Network" te selecteren en druk
dan op
.
vervolg
43NL
STR-DN1020
4-282-218-51(1)
De receiver voorbereiden
• Full Flat: Vlakt de frequentiemeting
van iedere luidspreker af.
• Engineer: Stelt de
frequentiekarakteristieken "in op de
standaard voor de luisterruimte van
Sony".
• Front Reference: Past de
karakteristieken van alle luidsprekers
aan de karakteristieken van de
voorluidsprekers aan.
• Off: Schakelt het equalizerniveau van
de automatische kalibratie en de A.P.M.
(Automatic Phase Matching)-functie
uit.
masterpage: Right
D:\NORM'S JOB\SONY HA\SO0126\STR-DN1020\4282218511_NL Web\NL04GET_STRDN1020-CEL.fm
5
Druk herhaaldelijk op V/v om
"Settings" te selecteren en
druk dan op
.
6
Druk herhaaldelijk op V/v om
"Auto" te selecteren en druk
dan op
.
7
Druk herhaaldelijk op V/v om
"Do Not Use" te selecteren en
druk dan op
.
Het bevestigingsscherm wordt
weergegeven op het televisiescherm.
8
Druk herhaaldelijk op V/v om
"OK" te selecteren en druk dan
op
.
"Connecting" wordt weergegeven op het
televisiescherm.
Nadat dat netwerkinstellingen zijn
ingesteld wordt "Complete!"
weergegeven, druk daarna op
.
Het scherm keert terug naar het menu
voor Network Settings. (Afhankelijk van
de netwerkomgeving, kan het enige tijd
duren voordat de netwerkinstellingen zijn
ingesteld.)
Als "No Connection" wordt
weergegeven, voer dan het proces uit dat
naar "Network Settings-menu"
(pagina 102) verwijst.
9
Handleiding bediening
beeldscherm
Als u op de afstandsbediening op V/v/B/b en
drukt, kunt u het menu van de receiver op
het televisiescherm weergeven en de functie
selecteren die u op het televisiescherm wilt
gebruiken.
Om het menu van de receiver op het
televisiescherm weer te geven, dient u door het
volgen van de stappen in "De "GUI MODE"
in- en uitschakelen" (pagina 45) ervoor te
zorgen dat de receiver op de "GUI MODE"
staat.
GUI MODE
V/v/B/b,
RETURN/
EXIT O
TOOLS/
OPTIONS
MENU
Het menu gebruiken
1
Zet de televisie op een ingang
waarbij een afbeelding van het
menu wordt weergegeven.
2
Druk op MENU.
Stel de serverinstellingen in.
Om naar de audiocontent te luisteren die
op de server is opgeslagen, moet u uw
server instellen (pagina 70).
masterpage: Left
Het menu wordt weergegeven op het
televisiescherm.
Om de netwerkinstellingen
handmatig in te stellen
Zie "Het IP-adres handmatig instellen"
(pagina 102) of "De Proxy-server handmatig
instellen" (pagina 102).
Tip
Zie "De netwerkinformatie selecteren" (pagina 102),
als u de netwerkinstellingen wilt controleren.
44NL
STR-DN1020
4-282-218-51(1)
D:\NORM'S JOB\SONY HA\SO0126\STR-DN1020\4282218511_NL Web\NL04GET_STRDN1020-CEL.fm
3
Druk herhaaldelijk op V/v om
het gewenste menu te
selecteren en druk dan op
of b om het menu te openen.
Overzicht van de hoofdmenu's
Menusymbool
Input
Selecteert de
ingangsbronapparatuur die
op de receiver is aangesloten
(pagina 46).
Music
Selecteert de muziek van de
server op het thuisnetwerk
(pagina 74), de
muziekdiensten (pagina 76),
iPhone/iPod (pagina 50) of
het USB-apparaat
(pagina 53).
Video
Druk herhaaldelijk op V/v om
het gewenste menu-onderdeel
te selecteren dat u wilt
aanpassen en druk dan op
om het menu-onderdeel te
openen.
5
Herhaal stap 3 en 4 om de
gewenste parameter te
selecteren.
Terugkeren naar het vorige
scherm
Druk op RETURN/EXIT O.
Het menu sluiten
Druk op MENU.
Beschrijving
Selecteert de video van
iPhone/iPod (pagina 50).
FM/AM/SR
Selecteert de ingebouwde
FM/AM-radio (pagina 55) of
aangesloten satelliettuner
(pagina 59).
Settings
U kunt de instellingen van de
luidsprekers, het
surroundeffect, de equalizer,
de audio-, video- en overige
ingangen aangesloten op de
HDMI-aansluitingen,
aanpassen (pagina 94).
Het optiemenu gebruiken
Als u op TOOLS/OPTIONS drukt, worden de
optiemenu's voor het geselecteerde
hoofdmenu weergegeven. U kunt een
gerelateerde functie selecteren zonder
opnieuw het menu te selecteren.
1
Druk op MENU.
Het menu wordt weergegeven op het
televisiescherm.
De "GUI MODE" in- en
uitschakelen
Druk op GUI MODE. Afhankelijk van de
geselecteerde modus wordt "GUI ON" of
"GUI OFF" op het displaypaneel
weergegeven.
vervolg
45NL
STR-DN1020
4-282-218-51(1)
De receiver voorbereiden
De menu-onderdelenlijst wordt op het
televisiescherm weergegeven.
Input"
Bijvoorbeeld: Als u "
selecteert.
4
masterpage: Right
D:\NORM'S JOB\SONY HA\SO0126\STR-DN1020\4282218511_NL Web\NL04GET_STRDN1020-CEL.fm
2
Druk herhaaldelijk op V/v om
het gewenste menu te
selecteren en druk dan op
of b om het menu te openen.
De menu-onderdelenlijst wordt op het
televisiescherm weergegeven.
Input"
Bijvoorbeeld: Als u "
selecteert.
masterpage: Left
Basisfuncties
Een ingangsbronapparaat
afspelen
?/1
Ingangstoetsen
3
Druk op TOOLS/OPTIONS als
de menu-onderdelenlijst wordt
weergegeven.
SOUND
FIELD +/–
Het optiemenu wordt weergegeven.
V/v/B/b,
TOOLS/
OPTIONS
MENU
4
5
Druk herhaaldelijk op V/v om
het gewenste optiemenuonderdeel te selecteren en druk
dan op
of b.
Druk herhaaldelijk op V/v om
de gewenste parameter te
selecteren en druk dan op
.
Het optiemenu sluiten
Druk op MENU.
MUTING/
1
MASTER
VOL +/–/
2 +/–
Druk op MENU.
Het menu wordt weergegeven op het
televisiescherm.
2
Selecteer "
Input" en druk
dan op
of b.
De menu-onderdelenlijst wordt op het
televisiescherm weergegeven.
46NL
STR-DN1020
4-282-218-51(1)
D:\NORM'S JOB\SONY HA\SO0126\STR-DN1020\4282218511_NL Web\NL04GET_STRDN1020-CEL.fm
3
Selecteer het gewenste
apparaat en druk dan op
masterpage: Right
Tips
.
De functie voor dempen
activeren
Druk op MUTING of .
De functie voor dempen wordt geannuleerd
wanneer u de volgende handelingen uitvoert.
• Druk op opnieuw op MUTING of .
• Verhoog het volume.
• Schakel de receiver uit.
• Automatische kalibratie uitvoeren.
4
Schakel het apparaat in en start
het afspelen.
5
Druk op MASTER VOL +/– of
2 +/– om het volume aan te
passen.
Beschadiging van de
luidsprekers voorkomen
U kunt ook MASTER VOLUME op de
receiver gebruiken.
Voordat u de receiver uitschakelt, moet u het
volume verlagen.
6
Druk op SOUND FIELD +/– om
te kunnen genieten van de
surround sound.
U kunt ook 2CH/A.DIRECT, A.F.D.,
MOVIE (HD-D.C.S.) of MUSIC op de
receiver gebruiken.
Voor meer informatie, zie pagina 65.
47NL
STR-DN1020
4-282-218-51(1)
Basisfuncties
Het menuscherm verdwijnt en het
afspeelscherm van de externe ingang
wordt weergegeven.
De ingang kan worden geselecteerd:
• BD/DVD: Blu-ray Disc-speler,
DVD-speler, enz., aangesloten op de
BD/DVD-aansluiting.
• GAME: PlayStation 3, enz.,
aangesloten op de GAME-aansluiting.
• SAT/CATV: Satelliettuner, enz.,
aangesloten op de SAT/CATVaansluiting.
• VIDEO 1, VIDEO 2: Videorecorder,
enz., aangesloten op de VIDEO 1- of
VIDEO 2-aansluiting.
• TV: Televisie aangesloten op de
TV-aansluiting.
• MD/TAPE: MD-deck, cassettedeck,
enz., aangesloten op MD/TAPEaansluiting.
• SA-CD/CD: Super Audio CD-speler of
CD-speler, enz., aangesloten op de
SA-CD/CD-aansluiting.
• U kunt INPUT SELECTOR omdraaien op de
receiver of op de ingangstoetsen drukken van de
afstandsbediening om de gewenste apparatuur de
selecteren.
• U kunt het volume op verschillende manier
wijzigen, afhankelijk van de snelheid waarmee u
het MASTER VOLUME op de receiver omdraait.
Om het volume snel hoger of lager te zetten: snel
aan de knop draaien.
Om een fijnafstemming uit te voeren: langzaam
aan de knop draaien.
• U kunt het volume, afhankelijk van hoelang u de
toets MASTER VOL +/– of 2 +/– op de
afstandsbediening indrukt, op een andere manier
aanpassen.
Om het volume snel hoger of lager te zetten: druk
op de toets en houd deze ingedrukt.
Om een fijnafstemming uit te voeren: druk op de
toets en laat deze onmiddellijk los.
D:\NORM'S JOB\SONY HA\SO0126\STR-DN1020\4282218511_NL Web\NL04GET_STRDN1020-CEL.fm
masterpage: Left
Ingangen benoemen (Name
Input)
U kunt een naam van maximaal 8 tekens geven
aan ingangen en deze weergeven.
U kunt beter de apparatuur herkennen als de
naam op de display wordt weergegeven i.p.v.
de aansluitingen.
1
Selecteer de gewenste ingang
die u een naam wil geven via
het "
Input"-scherm.
2
Druk op TOOLS/OPTIONS.
Het optiemenu wordt weergegeven.
3
Selecteer "Name Input" en druk
dan op
of b.
4
Druk herhaaldelijk op V/v om
een teken te selecteren en druk
dan op b.
U kunt de invoerpositie naar achter of
voren verplaatsen door op B/b te
drukken.
5
Herhaal stap 4 om één voor één
een teken in te voeren en druk
dan op
.
De naam die u hebt opgegeven, wordt
vastgelegd.
48NL
STR-DN1020
4-282-218-51(1)
D:\NORM'S JOB\SONY HA\SO0126\STR-DN1020\4282218511_NL Web\NL04GET_STRDN1020-CEL.fm
masterpage: Right
Een iPhone/iPod afspelen
U kunt muziek/video bekijken of beluisteren van uw iPhone/iPod door deze aan te sluiten op de
overeenkomstige aansluitingen op de receiver.
Zie pagina 28, 31 voor meer informatie over het aansluiten van de iPhone/iPod.
Compatibel iPod/iPhone-modellen
iPod touch
4e generatie
iPod touch
3e generatie
iPod touch
2e generatie
iPod touch
1e generatie
iPod nano
6e generatie
iPod nano
5e generatie
(videocamera)
iPod nano
4e generatie
(video)
iPod nano
3e generatie
(video)
iPod nano
2e generatie
(aluminium)
iPod classic
iPhone 4
iPhone 3GS
iPhone 3G
iPhone
Opmerkingen
• Sony kan niet aansprakelijk worden gesteld in het geval dat de gegevens die op de iPod/iPhone zijn
opgenomen verloren zijn gegaan of beschadigd zijn, als de iPod/iPhone in combinatie met deze receiver wordt
gebruikt.
• Dit product is speciaal ontwikkeld om samen te werken met de iPod/iPhone en is gecertificeerd om te voldoen
aan de prestatienormen van Apple.
49NL
STR-DN1020
4-282-218-51(1)
Basisfuncties
Op deze receiver kunt u de volgende iPod/iPhone-modellen gebruiken. Update uw iPod/iPhone met
de nieuwste software, voordat u hem gebruikt.
D:\NORM'S JOB\SONY HA\SO0126\STR-DN1020\4282218511_NL Web\NL04GET_STRDN1020-CEL.fm
iPhone/iPod bedieningsmodus
selecteren
U kunt de bedieningsmodus voor iPhone/iPod
selecteren door middel van GUI-menu of
iPhone CTRL op de afstandsbediening.
U kunt het GUI-menu gebruiken om content te
doorzoeken die opgeslagen is op de iPhone/
iPod.
U kunt ook alle handelingen controleren door
de informatie op het displaypaneel te bekijken
als "GUI MODE" uitgeschakeld is.
masterpage: Left
De iPhone/iPod bedienen met
"System GUI"-modus
1
Zorg ervoor dat "System GUI"
geselecteerd is in stap 4 in
"iPhone/iPod
bedieningsmodus selecteren"
(pagina 50).
2
Selecteer "iPhone/iPod" en
druk dan op
.
3
Selecteer de bestanden die u
wenst uit de lijst en druk dan op
.
V/v/B/b,
De geselecteerde inhoud wordt
afgespeeld en de informatie over de
muziek/video wordt weergegeven op het
televisiescherm.
TOOLS/
OPTIONS
MENU
Opmerking
De videosignalen van iPhone/iPod op deze
receiver worden opgeconverteerd en
vervolgens weergegeven op uw televisie,
afhankelijk van de status van de uitgang van
het videosignaal.
Voor meer informatie, zie "Functie voor het
converteren van videosignalen" (pagina 30).
iPhone
CTRL
1
Druk op MENU.
Het menu wordt weergegeven op het
televisiescherm.
2
Selecteer " Music" of
"
Video" en druk dan op
of b.
Als de iPhone of iPod aangesloten is,
verschijnt op het televisiescherm
"iPhone/iPod".
3
Selecteer "iPhone/iPod" en
druk dan op TOOLS/OPTIONS.
Het optiemenu wordt weergegeven.
4
Selecteer "System GUI" of
"iPod" en druk dan op
.
De afspeelmodus selecteren
U kunt de afspeelmodus selecteren door
middel van TOOLS/OPTIONS op de
afstandsbediening.
• Repeat: Off / One / All
• Shuffle: Off / Songs / Albums
• Audiobooks: Slower / Normal / Faster
De iPhone/iPod bedienen met
"iPod"-modus
1
Zorg ervoor dat "iPod"
geselecteerd is in stap 4 in
"iPhone/iPod
bedieningsmodus selecteren"
(pagina 50).
50NL
STR-DN1020
4-282-218-51(1)
D:\NORM'S JOB\SONY HA\SO0126\STR-DN1020\4282218511_NL Web\NL04GET_STRDN1020-CEL.fm
masterpage: Right
Druk op USB voordat u de volgende toetsen
gebruikt.
Selecteer "iPhone/iPod" en
druk dan op
.
3
Druk op
Functie
Selecteert de gewenste content
via het iPhone/iPod-menu.
N
Start het afspelen.
X, x
Pauzeert het afspelen.
Voor meer informatie over het bedienen
van de iPhone/iPod, zie de bijgeleverde
gebruiksaanwijzing van de iPhone/iPod.
m/M
Snel voort-/terugspoelen.
./>
Naar het vorige/volgende
bestand.
B•/•b
Naar het vorige/volgende album
springen
Het iPhone/iPod bedienen met
de afstandsbediening
U kunt uw iPhone/iPod bedienen met de
volgende toetsen op de afstandsbediening van
de receiver.
SHIFT
,b
Voer het geselecteerde item in.
MENU,
RETURN, B
Terugkeren naar het vorige
display/bovenliggende map.
V/v
Selecteert het volgende/vorige
item.
REPEAT*
Herhaalmodus inschakelen.
SHUFFLE*
Shuffle-modus inschakelen.
* Druk op SHIFT en dan op deze toets.
Opmerkingen over iPhone/iPod
USB
V/v/B/b,
Lijst met berichten voor iPhone/
iPod
RETURN
MENU
B•/•b
• De iPhone/iPod wordt opgeladen indien
aangesloten op de receiver terwijl deze
aangeschakeld is.
• U kunt geen bestanden overdragen naar de
iPhone/iPod.
• Verwijder de iPhone/iPod niet tijdens de
werking. Zet de receiver uit voor het
verwijderen of aansluiten van de iPhone/
iPod, om gegevensverlies of schade aan de
iPhone/iPod te vermijden.
./>,
REPEAT,
SHUFFLE
m/M
N
x
X
Bericht en beschrijving
Reading
De receiver is bezig met het herkennen van de
iPhone of iPod en de informatie daarop.
Loading
De receiver is bezig met het laden van de informatie
op de iPhone of iPod.
No Support
Er is een niet-ondersteunde iPod of iPhone
aangesloten.
No Device
Er is geen iPod of iPhone aangesloten.
vervolg
51NL
STR-DN1020
4-282-218-51(1)
Basisfuncties
2
D:\NORM'S JOB\SONY HA\SO0126\STR-DN1020\4282218511_NL Web\NL04GET_STRDN1020-CEL.fm
Bericht en beschrijving
Productnaam
masterpage: Left
Modelnaam
No Music/No Video
Er is geen muziek of video gevonden.
NWZ-B142 / B143 / B142F /
B143F
HP No Support
Er komt geen geluid hoofdtelefoons als de iPod of
iPhone is aangesloten.
NWD-E023F / E025F
NWZ-E435F / E436F / E438F
NWZ-E343 / E344 / E345
NWZ-S636F / S638F / S639F
Een USB-apparaat
afspelen
NWZ-S736F / S738F / S739F
NWZ-A726 / A728 / A729 /
A726B / A728B
NWZ-A826 / A828 / A829
U kunt muziek bekijken of beluisteren van het
USB-apparaat door dit aan te sluiten op de
(USB)-poort op de receiver.
Zie "Een iPhone, iPod, USB-apparaat
aansluiten" (pagina 31), voor meer informatie
over het aansluiten van een USB-apparaat.
De volgende bestandsindelingen voor muziek
kunnen door deze receiver worden afgespeeld:
NWZ-W202
Bestandsindeling
Extensies
MP3 (MPEG-1 Audio
Layer III)
".mp3"
NWZ-B152 / B153 / B152F /
B153F
AAC*
".m4a", ".3gp", ".mp4"
WMA9 Standard*
".wma"
* De receiver speelt geen bestanden af die werden
gecodeerd met DRM.
Compatibele USB-apparaten
Op deze receiver kunt u de volgende Sony
USB-apparaten gebruiken. Andere USBapparaten kunnen niet worden gebruikt op
deze receiver.
Geverifieerd Sony USBapparaat
Productnaam
®
Walkman
Modelnaam
NWZ-S754 / S755
NWZ-E453 / E454 / E455
NWZ-E353 / E354 / E355
NWZ-B133 / B135 / B133F /
B135F
NWZ-X1050 / X1060
NWZ-S744 / S745
NWZ-E443 / E444 / E445
NWZ-S543/ S544 / S545
NWZ-A844 / A845 / A846 /
A847
NWZ-W252 / W253
MICROVAULT USM1GL / 2GL / 4GL / 8GL /
16GL
USM1GLX / 2GLX / 4GLX /
8GLX / 16GLX
Opmerkingen
• De receiver is kan geen gegevens lezen in NTFSindeling.
• De receiver kan alleen gegevens lezen die
opgeslagen zijn op de eerste partitie van een harde
schijf.
• Gebruik geen andere USB-apparaten dan deze
USB-apparaten. De werking van modellen die hier
niet vermeld worden is niet gegarandeerd.
• Werking is niet altijd verzekerd, zelfs bij het
gebruik van deze USB-apparaten.
• Sommige van deze USB-apparaten zijn mogelijk
niet beschikbaar voor aankoop in bepaalde regio's.
• Bij de formattering van de bovenstaande modellen,
moet u ervoor zorgen dat het model zelf of de
speciale formatteringsoftware voor dat model
wordt gebruikt.
• Bij het aansluiten van een USB-apparaat op de
receiver, moet u wachten tot de weergave van
"Creating Library" of "Creating Database" op het
USB-apparaat verdwenen is.
52NL
STR-DN1020
4-282-218-51(1)
D:\NORM'S JOB\SONY HA\SO0126\STR-DN1020\4282218511_NL Web\NL04GET_STRDN1020-CEL.fm
masterpage: Right
Een USB-apparaat bedienen
AMP
SHIFT
V/v/B/b,
1
Druk op MENU.
Het menu wordt weergegeven op het
televisiescherm.
2
Selecteer " Music" en druk
dan op
of b.
Als het USB-apparaat aangesloten is,
verschijnt op het televisiescherm "USB".
3
Selecteer "USB" en druk dan op
.
U kunt uw USB-apparaat bedienen met
de afstandsbediening van de receiver.
De informatie over de muziek wordt op
het televisiescherm weergegeven.
De afspeelmodus selecteren
U kunt de afspeelmodus selecteren door
middel van TOOLS/OPTIONS op de
afstandsbediening.
• Repeat: Off / One / All / Folder
Het USB-apparaat bedienen met
de afstandsbediening
U kunt uw USB-apparaat bedienen met de
volgende toetsen op de afstandsbediening van
de receiver.
./>,
REPEAT
FOLDER
+/–
m/M
N
x
X
Druk op USB of AMP voordat u de volgende
toetsen gebruikt.
Druk op
Functie
N
Start het afspelen.
X
Pauzeert het afspelen.
x
Stopt het afspelen.
m/M
Snel voort-/terugspoelen.
./>
Naar het vorige/volgende
bestand.
FOLDER +/–
Naar de vorige/volgende map.
REPEAT*
Herhaalmodus inschakelen.
* Druk op SHIFT en dan op deze toets.
Opmerkingen over het USBapparaat
• Indien aansluiting met een USB-kabel
vereist is, sluit dan de bijgeleverde USBkabel aan met het USB-apparaat. Zie de
gebruiksaanwijzing van uw USB-apparaat
voor meer informatie over de bediening
ervan.
• Sluit de receiver en het USB-apparaat niet
aan via een USB-hub.
• Als het USB-apparaat aangesloten is,
verschijnt de melding "Reading".
vervolg
53NL
STR-DN1020
4-282-218-51(1)
Basisfuncties
USB
MENU
D:\NORM'S JOB\SONY HA\SO0126\STR-DN1020\4282218511_NL Web\NL04GET_STRDN1020-CEL.fm
• Het kan tot 10 seconden duren voordat
"Reading" verschijnt, afhankelijk van het
type USB-apparaat aangesloten.
• Als het USB-apparaat aangesloten is, leest
de receiver al de bestanden op het apparaat.
Indien er veel mappen of bestanden op het
USB-apparaat staan, kan het lange tijd duren
om deze allemaal te lezen.
• De receiver heeft de capaciteit om
– 100 mappen (inclusief "ROOT"-map) te
herkennen.
– 100 audiobestanden voor elke map te
herkennen.
– 8 mapniveaus (boomstructuur van
bestanden, inclusief "ROOT"-map) te
herkennen.
Het maximum aantal audiobestanden en
mappen kan variëren afhankelijk van het
bestand en de mapstructuur.
Sla geen andere bestandstypes of onnodige
mappen op op een USB-apparaat.
• Compatibiliteit met alle codering/
schrijfsoftware, opnameapparatuur en
opnamemedia kan niet worden
gegarandeerd. Incompatibele USBapparaten kunnen lawaai produceren of
ononderbroken audio of helemaal niet
afspelen.
• Er kan wat tijd vereist zijn om het afspelen te
starten als:
– de mapstructuur complex is.
– de geheugencapaciteit is te groot.
• Deze receiver ondersteunt niet noodzakelijk
al de functies van een aangesloten USBapparaat.
• De afspeelvolgorde voor de receiver kan
verschillen van de afspeelvolgorde van het
aangesloten USB-apparaat.
• De mappen zonder audiobestanden worden
overgeslagen.
• Bij het afspelen van een heel lange track kan
er vertraging optreden.
masterpage: Left
Lijst met berichten voor USB
Bericht en beschrijving
Reading
De receiver is bezig met het herkennen van het
USB-apparaat en de informatie daarop.
Device Error
De inhoud van het USB-apparaat werd niet herkend
(pagina 52).
No Support
Er is een niet-ondersteunde USB-apparaat of
onbekend apparaat aangesloten, of als het
USB-apparaat aangesloten is via een USB-hub
(pagina 52).
No Device
Er is geen USB-apparaat aangesloten.
No Track
Er is geen track gevonden.
Opnemen met de receiver
U kunt opnemen met de receiver opnemen van
een audio-apparaat (bijv. CD-recorder) of
video-apparaat (bijv. video- of DVDrecorder). Raadpleeg de gebruiksaanwijzing
die bij uw opname-apparatuur is bijgeleverd.
1
Druk op een van de
ingangstoetsen om het
apparaat te selecteren waarvan
u wenst op te nemen.
U kunt ook INPUT SELECTOR op de
receiver gebruiken.
2
Bereid de afspeelapparatuur
gereed voor afspelen.
Bijvoorbeeld 1 (audio-opname):
Stem bijvoorbeeld af op de radiozender
die u wilt opnemen.
Bijvoorbeeld 2 (video-opname):
Plaats bijvoorbeeld de videoband die u
wilt kopiëren in de videorecorder.
54NL
STR-DN1020
4-282-218-51(1)
D:\NORM'S JOB\SONY HA\SO0126\STR-DN1020\4282218511_NL Web\NL04GET_STRDN1020-CEL.fm
3
Bereid de opname-apparatuur
voor.
Bijvoorbeeld 1 (audio-opname):
Plaats een lege MiniDisc of cassette in het
opnameapparaat en pas het
opnameniveau aan.
Bijvoorbeeld 2 (video-opname):
Plaats een lege videoband, enz. in
opname-apparaat (aangesloten op
VIDEO 1 OUT-aansluiting) voor de
opname.
4
Opmerkingen
• Bepaalde bronnen bevatten kopieerbeveiliging
tegen opnemen. In dat geval kunt u niet opnemen
van deze bron.
• Alleen analoge ingangssignalen worden
uitgestuurd door de analoge uitgang (voor
opname).
• HDMI-geluid kan niet worden opgenomen.
• Zo lang als alleen composietvideosignalen worden
opgenomen, kan de automatische stand-byfunctie
van de receiver worden ingeschakeld en de opname
onderbreken. Stel in dit geval "Auto Standby" in op
"OFF" (pagina 105).
Tunerfuncties
FM-/AM-radio
beluisteren
U kunt naar FM- en AM-uitzendingen
luisteren via de ingebouwde tuner. Voordat u
de tuner gebruikt, moet u de FM- en AMantennes op de receiver aansluiten (pagina 32).
Tip
De afstemschaal voor handmatig afstemmen wordt
hieronder weergegeven.
Land
FM
AM
VS, Canada
100 kHz
10 kHz*
Europa, Australië
50 kHz
9 kHz
* De AM-afstemschaal kan worden gewijzigd
(pagina 57).
SHIFT
Cijfertoetsen
V/v/b,
TOOLS/
OPTIONS
MENU
vervolg
55NL
STR-DN1020
4-282-218-51(1)
Tunerfuncties
Start het opnemen op de
opname-apparatuur en start het
afspelen op de
afspeelapparatuur.
masterpage: Right
D:\NORM'S JOB\SONY HA\SO0126\STR-DN1020\4282218511_NL Web\NL04GET_STRDN1020-CEL.fm
1
Druk op MENU.
Het menu wordt weergegeven op het
televisiescherm.
2
Selecteer uit het menu " FM FM"
of " AM AM" en druk dan op
of
b.
De FM- of AM-menulijst wordt op het
televisiescherm weergegeven.
Rechtstreeks afstemmen op een
zender (Direct Tuning)
U kunt de zenderfrequentie handmatig
invoeren met de cijfertoetsen.
1
Selecteer "Direct Tuning" en
druk dan op
of b.
2
Druk op SHIFT en druk dan op
de cijfertoetsen om de
frequentie in te voeren.
Automatisch afstemmen op een
zender (Auto Tuning)
1
Selecteer "Auto Tuning" en
druk dan op
of b.
2
Druk op V/v.
Druk op V om van laag naar hoog te
scannen en druk op v om van hoog naar
laag te scannen.
Het zoeken wordt onderbroken als een
zender wordt ontvangen.
Bij slechte stereo-FM-ontvangst
1 Stem op de zender af waarnaar u wilt
luisteren met Auto Tuning, Direct Tuning
(pagina 56) of selecteer de gewenste
voorkeurzender (pagina 57).
2 Druk op TOOLS/OPTIONS.
3 Selecteer "FM Mode" en druk dan op of
b.
4 Selecteer "MONO" en druk dan op .
masterpage: Left
Bijvoorbeeld 1: FM 102,50 MHz
Selecteer 1 b 0 b 2 b 5 (b 0*)
Bijvoorbeeld 2: AM 1.350 kHz
Selecteer 1 b 3 b 5 b 0
* Druk op 0, alleen voor het Europese en
Australische model.
Tip
Stel de richting van de AM-kaderantenne af
voor een optimale ontvangst bij het afstemmen
op een AM-zender.
3
Druk op
.
Als u niet kunt afstemmen op
een zender
Wordt "– – – .– – MHz" weergegeven en keert
het scherm terug naar de huidige frequentie.
Controleer of u de juiste frequentie hebt
ingevoerd. Herhaal stap 2 als dit niet het geval
is. Als u nog steeds niet op een zender kunt
afstemmen, wordt de frequentie mogelijk niet
gebruikt in uw land.
56NL
STR-DN1020
4-282-218-51(1)
D:\NORM'S JOB\SONY HA\SO0126\STR-DN1020\4282218511_NL Web\NL04GET_STRDN1020-CEL.fm
De AM-afstemschaal wijzigen
(Alleen modellen VS en Canada)
U kunt de AM-afstemschaal met de toetsen op
de receiver wijzigen in 9 kHz of 10 kHz.
masterpage: Right
FM-/AM-radiozenders
instellen
(Preset Tuning)
U kunt maximaal 30 FM-zenders en 30 AMzenders vooraf instellen als uw favoriete
zenders.
?/1
V/v/B/b,
1
Druk op ?/1 om de receiver uit
te schakelen.
2
Houd TUNING MODE ingedrukt
en druk op ?/1 op de receiver.
De huidige AM-afstemschaal is
gewijzigd in 9 kHz (of 10 kHz).
Om de schaal te resetten naar 10 kHz (of
9 kHz), dient u de bovenstaande
procedure te herhalen.
TOOLS/
OPTIONS
1
Stem met Auto Tuning
(pagina 56) of Direct Tuning
(pagina 56) af op de zender die
u wilt instellen.
2
Druk op TOOLS/OPTIONS.
Opmerkingen
• Afhankelijk van de instellingen kan het even duren
voordat de receiver de AM-afstemschaal heeft
gewijzigd.
• Als u de afstemschaal wijzigt, worden alle
voorkeurzenders gewist.
Het optiemenu wordt weergegeven.
3
Selecteer "Memory" en druk
dan op
of b.
4
Selecteer een voorkeurnummer
en druk dan op
.
De zender wordt opgeslagen onder het
geselecteerde voorkeurnummer.
5
Herhaal stap 1 tot en met 4 om
nog een zender op te slaan.
U kunt zenders als volgt opslaan:
• AM-band: AM 1 tot AM 30
• FM-band: FM 1 tot FM 30
57NL
STR-DN1020
4-282-218-51(1)
Tunerfuncties
TUNING MODE
D:\NORM'S JOB\SONY HA\SO0126\STR-DN1020\4282218511_NL Web\NL04GET_STRDN1020-CEL.fm
Afstemmen op voorkeurzenders
1
2
Selecteer uit het menu " FM FM"
of " AM AM" en druk dan op
of
b.
Selecteer de gewenste
voorkeurzender.
De voorkeurnummers zijn beschikbaar
van 1 tot en met 30.
Voorkeurzenders benoemen
(Name Input)
1
Op het " FM FM" of " AM AM"
scherm, selecteert u het
voorkeurnummer dat u wenst te
benamen.
2
Druk op TOOLS/OPTIONS.
Het optiemenu wordt weergegeven.
3
Selecteer "Name Input" en druk
dan op
of b.
4
Druk herhaaldelijk op V/v om
een teken te selecteren en druk
dan op b.
U kunt de invoerpositie naar achter of
voren verplaatsen door op B/b te
drukken.
5
Herhaal stap 4 om één voor één
een teken in te voeren en druk
dan op
.
De naam die u hebt opgegeven, wordt
vastgelegd.
masterpage: Left
RDS-uitzendingen
ontvangen
(Alleen modellen Europa en
Australië)
Op deze receiver kunt u ook gebruikmaken
van RDS (Radio Data System), waarmee
radiozenders aanvullende informatie kunnen
verzenden met het gewone programmasignaal.
Deze receiver beschikt over gemakkelijke
RDS-functies, zoals de weergave van een
naam serviceprogramma. RDS is alleen
beschikbaar voor FM-zenders.*
* Niet alle FM-zenders bieden de RDS-service, en
ze bieden ook niet allemaal hetzelfde type
services. Als u niet vertrouwd bent de RDSservices in uw land, neemt u contact op met de
lokale radiozenders voor meer informatie.
Hiermee kunt u een station op de
FM-band selecteren.
Als u afstemt op een zender die RDS-services
biedt, gaat "RDS" branden en wordt de naam
serviceprogramma* op het televisiescherm en
het displaypaneel weergegeven.
* Als er geen RDS-uitzending wordt ontvangen,
wordt er geen naam serviceprogramma
weergegeven.
Opmerkingen
• RDS functioneert wellicht niet goed als het
ontvangstsignaal zwak is of als de zender waarop u
hebt afgestemd geen RDS-gegevens uitzendt.
• Sommige letter die op het televisiescherm kunnen
worden weergegeven, kunnen niet op het
displaypaneel worden weergegeven.
Tip
Als een naam serviceprogramma wordt
weergegeven, kunt u de frequentie controleren door
herhaaldelijk op DISPLAY te drukken (pagina 111).
58NL
STR-DN1020
4-282-218-51(1)
D:\NORM'S JOB\SONY HA\SO0126\STR-DN1020\4282218511_NL Web\NL04GET_STRDN1020-CEL.fm
masterpage: Right
Naar satellietradio
luisteren
Een satellietradiotuner
aansluiten
(Alleen modellen VS en Canada)
De SiriusConnect Home-tuner aansluiten. Als
u de SiriusConnect Home-tuner samen met
deze receiver wilt gebruiken, moet u de
meegeleverde netspanningsadapter van de
tuner op het stopcontact aansluiten.
Om naar satellietradio te kunnen luisteren op
uw Sirius-Ready®-receiver, moet u een Siriussatellietradiotuner (afzonderlijk te koop)
aansluiten. Sirius-satellietradio is beschikbaar
voor inwoners van de VS (met uitzondering
van Alaska en Hawaii), Puerto Rico en
Canada.
SIRIUS-aansluiting
Nadat u een Sirius-tuner hebt aangeschaft,
moet u deze activeren en aanmelden bij een
service om naar de satellietradio te kunnen
luisteren. De satelliettuner wordt geleverd met
een gemakkelijk te volgen gebruiksaanwijzing
voor de installatie en het instellen van de tuner.
Er zijn diverse programmapakketten
beschikbaar, inclusief de optie voor het
toevoegen van "The Best of XM"programma's aan uw Sirius-tuner, zodat u van
de meest populaire programma's kunt
genieten. Het "The Best of XM"-pakket is
momenteel niet beschikbaar voor abonnees
van Sirius Canada.
Tunerfuncties
De salellietradio biedt enorm diverse vrije
muziek aan zoals Pop, Rock, Country, R&B,
Hip-Hop, Jazz, Klassiek, enz., plus top
professionele sporten en schoolsporten,
inclusief play-by-play-sporten en gespreken
en analyses van experts in de sport.
Daarnaast ontvangt u ook exclusieve
entertainment-, talk-, comedy-,
familieprogramma's, plaatselijk verkeer en
weer, en nieuws van de meest betrouwbare
bronnen.
Opmerking
Houd de SiriusConnect Home-tuner, antenne, en de
netspanningsadapter uit de buurt van de
luidsprekerkabels en het netsnoer, om nadelige
geluidseffecten te voorkomen.
Familievriendelijke pakketten zijn ook
beschikbaar, om kanalen uit te sluiten van
programma's voor volwassenen.
Abonneren op Sirius: klanten in de VS kunnen
de website www.sirius.com bezoeken of
bellen naar 1-888-539-SIRIUS (1-888-5397474). En klanten in Canada dienen naar de
website www.siriuscanada.ca te gaan.
59NL
STR-DN1020
4-282-218-51(1)
D:\NORM'S JOB\SONY HA\SO0126\STR-DN1020\4282218511_NL Web\NL04GET_STRDN1020-CEL.fm
masterpage: Left
Ontvangst controleren (Antenna
Aiming)
Voorbereiden om naar
een satellietradio te
luisteren
1
Selecteer in het optiemenu
"Antenna Aiming" en druk dan
op
.
2
Pas de richting van de antenne
aan voor de beste ontvangst,
als u de kwaliteit van de
ontvangst aan het controleren
bent.
V/v/b,
TOOLS/
OPTIONS
MENU
Het menu sluiten
Druk op MENU.
1
Druk op MENU.
Het menu wordt weergegeven op het
televisiescherm.
2
3
Een kanaal van de
satellietradio selecteren
Selecteer " SR SR" en druk dan
op
of b.
SHIFT
Druk op TOOLS/OPTIONS.
Het optiemenu wordt weergegeven.
Cijfertoetsen
Het ID-nummer controleren
1
2
Selecteer in het optiemenu
"Sirius ID" en druk dan op
.
Controleer de Sirius ID op het
televisiescherm en noteer de ID
in de hiervoor bestemde
ruimte.
V/v/b,
Sirius ID:_________________________
TOOLS/
OPTIONS
U kunt de Sirius ID ook controleren via
het display van de receiver.
MENU
1
Druk op MENU.
Het menu wordt weergegeven op het
televisiescherm.
60NL
STR-DN1020
4-282-218-51(1)
D:\NORM'S JOB\SONY HA\SO0126\STR-DN1020\4282218511_NL Web\NL04GET_STRDN1020-CEL.fm
2
Selecteer " SR SR" en druk dan
op
of b.
Een kanaal selecteren op
categorie (Category Mode)
U kunt een zender uit een categorie of alle
categorieën selecteren.
1
Selecteer de categorie en druk
dan op
.
3
Druk op SHIFT en dan op de
cijfertoetsen om het
kanaalnummer in te voeren.
4
Druk op
.
De geselecteerde zender is afgestemd.
Zenders van de
satellietradio instellen
U kunt maximaal 30 SIRIUSsatellietradiozenders opslaan als uw favoriete
zenders.
Opmerking
Als het "Preset Mode"-scherm wordt
weergegeven, dient u op TOOLS/OPTIONS te
drukken en dan herhaaldelijk op V/v om
"Category Mode" te selecteren.
2
V/v/b,
TOOLS/
OPTIONS
Selecteer de zender en druk
dan op
.
De geselecteerde zender wordt
ontvangen. De zenderinformatie wordt op
het televisiescherm weergegeven.
1
Selecteer met Category Mode
(pagina 61) of Direct Tuning
(pagina 61) een zender die u
wilt vergrendelen.
2
Druk op TOOLS/OPTIONS.
Opmerking
Als u een zender in de "Category Mode" selecteert,
kan het zijn dat de geselecteerde zender niet de
zender in de categorie is die u wenst. Dit kan
voorkomen omdat een zender aan meerdere
categorieën kan toebehoren.
Een zender selecteren door
rechtstreeks het zendernummer
in te voeren (Direct Tuning)
Het optiemenu wordt weergegeven.
3
Selecteer "Memory" en druk
dan op
.
Het scherm voor het selecteren van het
voorkeurnummer wordt weergegeven.
U kunt het kanaalnummer handmatig invoeren
met de cijfertoetsen.
1
Druk op TOOLS/OPTIONS.
Het optiemenu wordt weergegeven.
2
Selecteer "Direct Tuning" en
druk dan op
.
vervolg
61NL
STR-DN1020
4-282-218-51(1)
Tunerfuncties
• All: U kunt een kanaal uit alle
categorieën selecteren.
• (Naam categorie): U kunt een kanaal uit
één categorie selecteren.
masterpage: Right
D:\NORM'S JOB\SONY HA\SO0126\STR-DN1020\4282218511_NL Web\NL04GET_STRDN1020-CEL.fm
4
Selecteer het voorkeurnummer
dat u wilt gebruiken als
voorkeurzender en druk dan op
.
Er zijn 30 voorkeurzenders beschikbaar
(1 tot en met 30) en een standaardzender
is vooraf ingesteld voor alle
voorkeurzenders als u de receiver
aanschaft.
De geselecteerde zender is geregistreerd
als de voorkeurzender die u in stap 1 hebt
geselecteerd.
5
Herhaal stap 1 tot en met 4 om
nog een ander kanaal op te
slaan.
Toegang tot bepaalde
zenders beperken
(Parental Lock)
U kunt de toegang tot bepaalde zenders
beperken door gebruik te maken van de
vergrendelcode. De vergrendelcode wordt
standaard op "0000" ingesteld.
Wijzig de vergrendelcode voordat u deze
functie voor het eerst gebruikt. Zie "De
vergrendelcode (Lock Code) wijzigen"
(pagina 63).
SHIFT
Cijfertoetsen
Voorkeurzenders selecteren
1
Selecteer uit het menu " SR SR"
en druk dan op
of b.
2
Selecteer het voorkeurnummer
uit de voorkeurlijst en druk dan
op
.
U kunt maximaal 30 (1 tot en met 30)
opgeslagen voorkeurzenders selecteren.
Opmerkingen
• De zenderinformatie die u vooraf hebt ingesteld
kan wijzigen als Sirius XM Radio Inc. de
zenderprogrammering verandert.
• Als het "Category Mode"-scherm wordt
weergegeven, dient u op TOOLS/OPTIONS te
drukken en dan herhaaldelijk op V/v om "Preset
Mode" te selecteren.
masterpage: Left
V/v/b,
RETURN/
EXIT O
TOOLS/
OPTIONS
1
Selecteer met Category Mode
(pagina 61) of Direct Tuning
(pagina 61) een zender die u
wilt vergrendelen.
2
Druk op TOOLS/OPTIONS.
Het optiemenu wordt weergegeven.
3
Selecteer "Parental Lock" en
druk dan op
of b.
62NL
STR-DN1020
4-282-218-51(1)
D:\NORM'S JOB\SONY HA\SO0126\STR-DN1020\4282218511_NL Web\NL04GET_STRDN1020-CEL.fm
4
Selecteer "ON" en druk dan op
.
"Enter your 4-digit lock code." wordt
weergegeven.
5
Druk op SHIFT en op de
cijfertoetsen om de 4-cijferige
vergrendelcode in te voeren.
De vergrendelcode (Lock Code)
wijzigen
1 Selecteer met Category Mode
(pagina 61) of Direct Tuning
(pagina 61) een zender waarvan u de
vergrendelcode wilt wijzigen.
2 Druk op TOOLS/OPTIONS.
Het optiemenu wordt weergegeven.
3 Selecteer "Lock Code" en druk dan op
.
"Enter your 4-digit lock code." wordt
weergegeven.
4 Druk op SHIFT en op de cijfertoetsen
om de 4-cijferige vergrendelcode in te
voeren.
"Enter a new lock code." wordt
weergegeven.
5 Voer met de cijfertoetsen de nieuwe
4-cijferige vergrendelcode in.
"To confirm, enter your new lock code
again." wordt weergegeven.
6 Voer opnieuw met de cijfertoetsen de
nieuwe 4-cijferige vergrendelcode in.
"The lock code has been changed." wordt
weergegeven.
Naar vergrendelde zenders
luisteren
1 Selecteer met Direct Tuning een
vergrendelde zender waarnaar u wilt
luisteren (pagina 61).
"Enter your 4-digit lock code." wordt
weergegeven.
2 Druk op SHIFT en op de cijfertoetsen
om de 4-cijferige vergrendelcode in te
voeren.
De zender is afgestemd.
De Parental Lock annuleren
1 Selecteer met Direct Tuning een
Tunerfuncties
De melding "The channel has been
locked." wordt weergegeven en de
Parental Lock is ingesteld.
Om de cijfers die u hebt ingevoerd te
wissen, dient u terug te gaan naar stap 2
door RETURN/EXIT O in te drukken
en dan de bovenstaande procedure vanaf
stap 2 te herhalen.
masterpage: Right
zender die u wilt ontgrendelen
(pagina 61).
2 Druk op TOOLS/OPTIONS.
Het optiemenu wordt weergegeven.
3 Selecteer "Parental Lock" en druk dan
op
of b.
4 Selecteer "OFF" en druk dan op
.
"Enter your 4-digit lock code." wordt
weergegeven.
5 Druk op SHIFT en op de cijfertoetsen
om de 4-cijferige vergrendelcode in te
voeren.
De melding "The channel has been
unlocked." wordt weergegeven en de
zender wordt ontgrendeld.
Opmerkingen
• Als u met Category Mode een zender selecteert,
worden de vergrendelde zenders overgeslagen.
• Als de receiver weer wordt teruggezet op de
fabrieksinstellingen, wordt de vergrendelcode
weer teruggezet op de standaardcode (0000), maar
blijven de Parental Lock-instellingen gehandhaafd.
• U kunt vergrendelde zenders niet vooraf instellen.
Als u de Parental Lock instelt voor een vooraf
ingestelde zender, wordt de informatie voor deze
zender teruggezet op standaard.
• U kunt de Parental Lock niet instellen voor zender
0 en zender 184.
• U kunt slechts één vergrendelcode op de receiver
instellen. U kunt geen afzonderlijke
vergrendelcodes voor iedere zender instellen.
vervolg
63NL
STR-DN1020
4-282-218-51(1)
D:\NORM'S JOB\SONY HA\SO0126\STR-DN1020\4282218511_NL Web\NL04GET_STRDN1020-CEL.fm
masterpage: Left
Berichtenlijst satellietradio
Beschrijving
Bericht wordt
op het
televisiescherm
weergegeven
[Display]
Oplossingen
Antenna
[ANTENNA]
De antenne is niet correct
aangesloten.
Controleer de verbinding tussen de SiriusConnect
Home-tuner en de antenne.
Acquiring
[ACQUIRING]
De ontvangststatus is niet goed.
Probeer de antenne op een andere plaats neer te zetten.
Voor meer informatie over de locatie van de antenne,
zie de meegeleverde gebruiksaanwijzing van de
SiriusConnect Home-tuner.
UNSUB CH
[CALL 888-539SIRI]
U hebt geen abonnement
afgesloten voor de geselecteerde
zender.
—
SR Tuner
[SR TUNER]
De SiriusConnect Home-tuner is
niet correct aangesloten.
Controleer alle aansluitingen en schakel het systeem
opnieuw in. Controleer bovendien of de meegeleverde
voedingsadapter van SiriusConnect Home-tuner op
het stopcontact is aangesloten.
Invalid
[INVALID]
U hebt een ongeldig
zendernummer ingevoerd.
De zender waarop is afgestemd is niet beschikbaar
door een wijziging van de uitzendingsservice of een
slechte ontvangst.
Locked CH
[LOCKED CH]
De geselecteerde zender is
vergrendeld.
—
SUB UPDT
[SUB UPDT]
De informatie over het abonnement —
is geüpdatet.
Updating
[UPDATING]
De zenderinformatie is geüpdatet. —
FW UPDT
[FW UPDT]
De firmware van de SiriusConnect —
Home-tuner is geüpdatet.
––––
De zender bevat geen
tekstinformatie.
Dit is geen fout. Afhankelijk van de status van het
systeem kan het zijn dat de tekstinformatie niet wordt
weergegeven, bijvoorbeeld direct nadat het systeem
een zender heeft ontvangen.
64NL
STR-DN1020
4-282-218-51(1)
D:\NORM'S JOB\SONY HA\SO0126\STR-DN1020\4282218511_NL Web\NL05ENJ_STRDN1020-CEL.fm
masterpage: Right
x A. DIRECT (Analog Direct)
Genieten van surround sound
Het geluidsveld
selecteren
Deze receiver kan een meerkanaals surround
sound creëren. U kunt uit de vooraf
geprogrammeerde geluidsvelden in de
receiver een van de geoptimaliseerde
geluidsvelden selecteren.
SOUND
FIELD +/–
U kunt ook 2CH/A.DIRECT, A.F.D.,
MOVIE (HD-D.C.S.) of MUSIC op de
receiver gebruiken.
2-kanaals geluidsmodus
U kunt het uitgevoerde geluid ook
omschakelen naar 2-kanaals geluid, ongeacht
de opnameformaten van de software die u
gebruikt, de aangesloten afspeelapparatuur of
de instellingen van de geluidsvelden op de
receiver.
x 2CH ST. (2ch Stereo)
De receiver stuurt alleen geluid uit via de
linker/rechter voorluidsprekers. Uit de
subwoofer komt geen geluid.
Standaard 2-kanaals stereobronnen omzeilen
volledig de geluidsveldverwerking en
meerkanaals surroundformaten worden
gedownmixed naar 2-kanaals.
Opmerking
U kunt niet "A. DIRECT" selecteren als u GAME en
USB als ingang selecteert.
Auto Format Direct (A.F.D.)modus
De Auto Format Direct (A.F.D.)-modus biedt
u de mogelijkheid om naar hifi-geluid te
luisteren en de decodeermodus te selecteren
om naar 2-kanaals stereogeluid te luisteren als
ware het een meerkanaals geluid.
x A.F.D. AUTO (A.F.D. Auto)
Legt het geluid vast zoals het werd
opgenomen/gecodeerd zonder
surroundeffecten toe te voegen.
Bij de modellen VS en Canada, deze receiver
produceert een laag frequentiesignaal voor de
uitvoer naar de subwoofer als er geen LFEsignalen aanwezig zijn.
x MULTI ST. (Multi Stereo)
Stuurt links/rechts 2-kanaals signalen van alle
luidsprekers uit. Afhankelijk van de
luidsprekerinstellingen kunnen echter
bepaalde luidsprekers geen geluid produceren.
Filmmodus
U kunt genieten van de surround sound door
een van de vooraf geprogrammeerde
geluidsvelden op de receiver te selecteren.
Deze geluidsvelden brengen het integrerende
en krachtige geluid van bioscoopzalen bij uw
thuis.
vervolg
65NL
STR-DN1020
4-282-218-51(1)
Genieten van surround sound
Druk herhaaldelijk op SOUND
FIELD +/– om het gewenste
geluidsveld te selecteren.
U kunt de audio van de geselecteerde ingang
omschakelen naar de analoge 2-kanaals
ingang. Deze functie biedt u de mogelijkheid
om te genieten van analoge bronnen van hoge
kwaliteit.
Als u deze functie gebruikt, kunt u alleen het
volume en het niveau van de voorluidspreker
aanpassen.
D:\NORM'S JOB\SONY HA\SO0126\STR-DN1020\4282218511_NL Web\NL05ENJ_STRDN1020-CEL.fm
x HD-D.C.S.
HD Digital Cinema Sound (HD-D.C.S.) is
Sony’s nieuwe innovatieve technologie voor
thuisbioscopen die gebruik maakt van de
meest recente technologie voor het verwerken
van akoestische en digitale signalen. Deze
technologie is gebaseerd op precieze
meetgegevens van een studiomaster.
Met HD-D.C.S. kunt u thuis van alle Blu-ray
en DVD-films genieten, die niet alleen over de
beste geluidskwaliteit beschikt, maar ook over
de beste geluidsstijl, net zoals de
geluidstechnicus het tijdens het
masteringproces heeft bedoeld.
U kunt het effecttype voor HD-D.C.S
selecteren. Zie "Surround Settings-menu"
(pagina 98) voor meer details.
x PLII MV (PLII Movie)
Voert een decodering van de Dolby Pro Logic
II Movie-modus uit. Deze instelling is ideaal
voor film gecodeerd in Dolby Surround.
Bovendien kan deze modus 5.1 kanaals geluid
produceren voor het kijken naar
overgekopieerde video's of oude films.
masterpage: Left
Muziekmodus
U kunt genieten van de surround sound door
een van de vooraf geprogrammeerde
geluidsvelden op de receiver te selecteren.
Deze geluidsvelden brengen het integrerende
en krachtige geluid van concertzalen bij uw
thuis.
x HALL (Hall)
Produceert de akoestiek van een klassieke
concertzaal.
x JAZZ (Jazz Club)
Produceert de akoestiek van een jazz-club.
x CONCERT (Live Concert)
Produceert de akoestiek van een zaal met 300
stoelen.
x STADIUM (Stadium)
Geeft het gevoel van een groot
openluchtstadium.
x SPORTS (Sports)
Geeft het gevoel van een sportuitzending.
x PLIIx MV (PLIIx Movie)
Voert een decodering van de Dolby Pro Logic
IIx Movie-modus uit. Deze instelling breidt
Dolby Pro Logic II Movie of Dolby Digital 5.1
uit tot afzonderlijke 7.1 filmkanalen.
x P. AUDIO (Portable Audio)
Produceert een duidelijk versterkt
geluidsbeeld van uw draagbaar audioapparaat. Deze modus is ideaal voor MP3 en
andere gecomprimeerde muziek.
x PLIIz (PLIIz Height)
Voert een decodering van de Dolby Pro Logic
IIz-modus uit. Deze instelling vergroot de
flexibiliteit en breidt een 5.1 kanaalsysteem uit
tot een 7.1 kanaalsysteem. De verticale
apparatuur ervan geeft een dimensie van
aanwezigheid en diepte.
x NEO6 CIN (Neo:6 Cinema)
Voert een decodering van de DTS Neo:6
Cinema-modus uit. Een bron opgenomen in
2-kanaalsformaat wordt gedecodeerd in 7
kanalen.
x PLII MS (PLII Music)
Voert een decodering van de Dolby Pro Logic
II Music-modus uit. Deze instelling is ideaal
voor normale stereobronnen zoals CD's.
x PLIIx MS (PLIIx Music)
Voert een decodering van de Dolby Pro Logic
IIx Music-modus uit. Deze instelling is ideaal
voor normale stereobronnen zoals CD's.
x PLIIz (PLIIz Height)
Voert een decodering van de Dolby Pro Logic
IIz-modus uit. Deze instelling vergroot de
flexibiliteit en breidt een 5.1 kanaalsysteem uit
tot een 7.1 kanaalsysteem. De verticale
apparatuur ervan geeft een dimensie van
aanwezigheid en diepte.
66NL
STR-DN1020
4-282-218-51(1)
D:\NORM'S JOB\SONY HA\SO0126\STR-DN1020\4282218511_NL Web\NL05ENJ_STRDN1020-CEL.fm
x NEO6 MUS (Neo:6 Music)
Voert een decodering van de DTS Neo:6
Music-modus uit. Een bron opgenomen in
2-kanaalsformaat wordt gedecodeerd in 7
kanalen. Deze instelling is ideaal voor normale
stereobronnen zoals CD's.
Als er hoofdtelefoons zijn
aangesloten
U kunt dit geluidsveld alleen selecteren als er
hoofdtelefoons op de receiver zijn
aangesloten.
x HP 2CH (HP (2CH))
x HP DIRECT (HP (Direct))
Deze modus wordt automatisch geselecteerd
als u gebruik maakt van hoofdtelefoons, als
"A. DIRECT" is geselecteerd.
Stuurt de analoge signalen uit zonder dat deze
door de equalizer, een geluidsveld, enz.
bewerkt zijn.
Als u een subwoofer aansluit
Deze receiver produceert een laag frequentie
signaal voor de uitvoer naar de subwoofer, als
er geen LFE-signaal aanwezig is. Dit is een
laag drempelige uitvoer van een geluidseffect
van een subwoofer naar een 2-kanaalssignaal.
Echter het lage frequentie signaal wordt niet
gegenereerd voor "NEO6 CIN" of "NEO6
MUS", als alle luidsprekers op "Large" zijn
ingesteld.
Om volledig gebruik te kunnen maken van de
Dolby Digital-basverdelingscircuits raden wij
u aan om de grensfrequentie van de subwoofer
zo hoog mogelijk in te stellen.
Opmerkingen over
geluidsvelden
• Afhankelijk van de instelling van het
luidsprekerpatroon, kunnen sommige
geluidsbronnen niet beschikbaar zijn.
• U kunt PLIIx en PLIIz niet tegelijkertijd
selecteren.
– PLIIx is alleen beschikbaar als het
luidsprekerpatroon is ingesteld op een
instelling met surroundachterluidsprekers.
– PLIIz is alleen beschikbaar als het
luidsprekerpatroon is ingesteld op een
instelling met hoge voorluidsprekers.
• De geluidsvelden voor muziek en film
werken niet in de volgende gevallen.
– DTS-HD Master Audio, DTS-HD High
Resolution Audio of Dolby TrueHD met
bemonsteringsfrequentie van meer dan
48 kHz worden ontvangen.
– "A.DIRECT" wordt geselecteerd.
• "PLII MV", "PLIIx MV", "PLII MS",
"PLIIx MS", "PLIIz", "NEO6 CIN" en
"NEO6 MUS" werken niet als het
luidsprekerpatroon is ingesteld op 2/0 of
2/0.1.
• Als een van de geluidsvelden voor muziek is
geselecteerd, wordt er geen geluid via de
subwoofer uitgestuurd als alle luidsprekers
in het Speaker Settings-menu ingesteld zijn
op "Large". Echter het geluid wordt wel
uitgestuurd via de subwoofer als
– het digitale ingangssignaal LFE-signalen
bevat.
– de voor- of surroundluidsprekers ingesteld
zijn op "Small".
– "MULTI ST.", "PLII MV", "PLII MS",
"PLIIx MV", "PLIIx MS", "HD-D.C.S."
of "P. AUDIO" is geselecteerd.
Het surroundeffect voor film/
muziek uitschakelen
Druk herhaaldelijk op SOUND FIELD +/– om
"2CH ST." of "A.F.D. AUTO" te selecteren.
U kunt ook herhaaldelijk op de receiver op
2CH/A.DIRECT drukken om "2CH ST." te
selecteren of herhaaldelijk op de receiver op
A.F.D. drukken om "A.F.D. AUTO" te
selecteren.
67NL
STR-DN1020
4-282-218-51(1)
Genieten van surround sound
Deze modus wordt automatisch geselecteerd
als u gebruik maakt van hoofdtelefoons (met
uitzondering van "A. DIRECT"). Standaard
2-kanaals stereobronnen omzeilen volledig de
geluidsveldverwerking en meerkanaals
surroundformaten worden gedownmixed naar
2-kanaals, met uitzondering van LFEsignalen.
masterpage: Right
D:\NORM'S JOB\SONY HA\SO0126\STR-DN1020\4282218511_NL Web\NL05ENJ_STRDN1020-CEL.fm
masterpage: Left
Digitale audioformaten ondersteund door de receiver
Digitale audioformaten die de receiver kan decoderen zijn afhankelijk van de digitale audioaansluitingen voor de aangesloten apparatuur. Deze receiver ondersteunt de volgende
audioformaten.
Audioformaat
Maximaal aantal
kanalen
Aansluiting tussen de afspeelapparatuur
en de receiver
COAXIAL/OPTICAL
HDMI
Dolby Digital
5.1
a
a
Dolby Digital EX
6.1
a
a
Dolby Digital Plusa)
7.1
×
a
Dolby TrueHDa)
7.1
×
a
DTS
5.1
a
a
DTS-ES
6.1
a
a
DTS 96/24c)
5.1
a
a
DTS-HD
High Resolution Audioa)
7.1
×
a
DTS-HD
Master Audioa)b)
7.1
×
a
Meerkanaals lineaire PCMa)
7.1
×
a
a) Audiosignalen
worden in een ander formaat uitgevoerd als de afspeelapparatuur niet overeenkomt met het
formaat. Voor meer informatie zie de gebruiksaanwijzing van de afspeelapparatuur.
b)
Signalen met een bemonsteringsfrequentie die hoger is dan 96 kHz, worden afgespeeld op 96 kHz of
88,2 kHz.
c) De DTS 96/24 wordt gedecodeerd in DTS als de A.P.M. (Automatic Phase Matching)-functie wordt
geactiveerd.
68NL
STR-DN1020
4-282-218-51(1)
D:\NORM'S JOB\SONY HA\SO0126\STR-DN1020\4282218511_NL Web\NL05ENJ_STRDN1020-CEL.fm
De SOUND OPTIMIZER
gebruiken
Met de geluidsoptimalisator kunt u genieten
van helder en dynamisch geluid bij lage
volumeniveaus. De optimalisator kalibreert
automatisch het geluid, dat niet goed hoorbaar
is als het volumeniveau laag staat. Na het
uitvoeren van de automatisch kalibratie is het
geluidsniveau geoptimaliseerd voor uw
omgeving.
masterpage: Right
Geluidsvelden naar de
standaardinstellingen
herstellen
Gebruik hiervoor de toetsen op de receiver.
?/1
SOUND
OPTIMIZER
MUSIC
De Sound Optimizer-functie is ingeschakeld.
Als u op SOUND OPTIMIZER drukt wordt de
Sound Optimizer in- of uitgeschakeld.
Opmerking
Deze functie werkt niet als "A. DIRECT"
geselecteerd is.
1
Druk op ?/1 om de receiver uit
te schakelen.
2
Terwijl u MUSIC ingedrukt
houdt, drukt u op ?/1.
"S.F. CLEAR" wordt op het
displaypaneel weergegeven en alle
geluidsvelden worden hersteld naar hun
standaardinstellingen.
69NL
STR-DN1020
4-282-218-51(1)
Genieten van surround sound
Druk op SOUND OPTIMIZER om
"S. OPT. ON" te selecteren.
D:\NORM'S JOB\SONY HA\SO0126\STR-DN1020\4282218511_NL Web\NL05ENJ_STRDN1020-CEL.fm
Netwerkfuncties gebruiken
De netwerkfuncties op de
receiver
• U kunt genieten van audiocontent die op een
DLNA-compliant apparaat (DLNA
CERTIFIED™ producten) is opgeslagen
waarop een goedgekeurd DLNA-logo wordt
weergegeven (pagina 74).
• U kunt de receiver gebruiken als een
apparaat dat vergelijkbaar is met een UPnPmediarenderer op uw thuisnetwerk.
• Met een internetverbinding kunt u luisteren
naar muziekdiensten (pagina 76) en de
software op de receiver updaten.
• Met de functie PARTY STREAMING kunt
u tegelijkertijd naar dezelfde muziek in
verschillende ruimtes luisteren.
• U kunt Media Remote-apparaten registreren
om de receiver te bedienen.
Over de DLNA
DLNA (Digital Living Network Alliance) is
een standaardiseringsorganisatie van
fabrikanten van diverse producten, zoals
servers (computers enz.), AV-apparatuur, en
mobiele computerapparaten die content
uitwisselen (muziek, foto's en video's). DLNA
besluit met betrekking tot standaarden en
publicaties van een goedgekeurd logo dat deze
zichtbaar op de apparaten moeten zijn
aangebracht die DLNA-standaarden
ondersteunen.
masterpage: Left
De server instellen
Om naar de audiocontent met deze receiver te
luisteren die op uw server is opgeslagen, moet
u vooraf uw server instellen. De volgende
serverapparaten zijn compatibel met deze
receiver.
• Sony VAIO Media plus 1.3, 1.4, 2.0, en 2.1
• Sony HDD Netwerk Audiosysteem
NAS-S500HDE*, NAS-S55HDE*
• Sony Netwerk AV-receiver
STR-DA6400ES*, TA-DA5600ES*
• Microsoft Windows Media Player 12
geïnstalleerd op Windows 7 (pagina 71)
• Microsoft Windows Media Player 11
geïnstalleerd op Windows Vista/Windows
XP (pagina 72)
* Niet verkrijgbaar in sommige landen of regio's.
Als de server een functie heeft die de toegang
tot andere apparaten beperkt, moet u deze
instelling op de server wijzigen om de receiver
toestemming te geven om toegang tot het
apparaat te krijgen.
Dit onderdeel beschrijft hoe u de Windows
Media Player kunt instellen om deze als server
te gebruiken.
Voor meer informatie over de instellingen van
andere apparaten, zie de gebruiksaanwijzing
of het helpmenu van de desbetreffende
apparaten of toepassingen.
Opmerking
De onderdelen die op de computer zijn weergegeven
kunnen afwijken van de onderdelen die hier worden
weergegeven. Dit is namelijk afhankelijk van de
versie van het besturingssysteem of de
computeromgeving. Voor meer informatie zie het
helpmenu van uw besturingssysteem.
70NL
STR-DN1020
4-282-218-51(1)
D:\NORM'S JOB\SONY HA\SO0126\STR-DN1020\4282218511_NL Web\NL05ENJ_STRDN1020-CEL.fm
masterpage: Right
Bij gebruik van Windows 7
Dit onderdeel beschrijft hoe u de door de
fabrikant geïnstalleerde Windows Media
Player 12 voor Windows 7 kunt instellen.
Voor meer informatie over de bediening van
Windows Media Player 12, zie het helpmenu
van Windows Media Player 12.
1
Selecteer [Home network] of
[Work network]
overeenkomstig de omgeving
waar de receiver wordt
gebruikt.
5
Volg de instructies die op het
scherm worden weergegeven
met betrekking tot de omgeving
waar de receiver wordt
gebruikt.
Als de instellingen zijn uitgevoerd,
bevestig dan dat het onderdeel onder
[View your active networks] is gewijzigd
in [Home network] of [Work network] in
het venster [Network and Sharing
Center].
Selecteer onder [Network and
Internet] de optie [View network
status and tasks].
Het venster [Network and Sharing
Center] wordt weergegeven.
Tip
Als het gewenste onderdeel niet wordt
weergegeven op het scherm, probeert dan het
type scherm van het configuratiescherm te
wijzigen.
3
4
6
Selecteer [Change advanced
sharing settings].
Selecteer onder [View your
active networks] de optie
[Public network].
Als op het scherm niet de optie
[Public Network] wordt
weergegeven ga dan naar
stap 6.
Het venster [Set Network Location]
wordt weergegeven.
vervolg
71NL
STR-DN1020
4-282-218-51(1)
Netwerkfuncties gebruiken
2
Ga naar [Start] – [Control
Panel].
D:\NORM'S JOB\SONY HA\SO0126\STR-DN1020\4282218511_NL Web\NL05ENJ_STRDN1020-CEL.fm
7
Selecteer in [Media streaming]
de optie [Choose media
streaming options…].
masterpage: Left
12 Vernieuw de serverlijst.
Nadat u Windows Media Player 12 hebt
ingesteld, dient u de serverlijst van de receiver
te vernieuwen en deze server uit de serverlijst
te kiezen. Voor meer informatie betreffende
het selecteren van een server, zie "De
serverlijst vernieuwen" (pagina 74).
Bij gebruik van Windows
Vista/XP
8
9
Als [Media streaming is not
turned on] wordt weergegeven
in het venster [Media streaming
options], selecteer dan de optie
[Turn on media streaming].
Selecteer [Allow all].
Het venster [Allow All Media Devices]
wordt geopend. Selecteer [OK] als alle
apparaten in het lokaal netwerk zijn
ingesteld op [Allowed] en sluit het
venster.
10 Selecteer [Allow all computers
and media devices].
11 Selecteer [OK] en sluit het
venster.
Dit onderdeel beschrijft hoe u Windows
Media Player 11, die geïnstalleerd is in
Windows Vista/XP*, kunt instellen.
Voor meer informatie over de bediening van
Windows Media Player 11, zie het helpmenu
van Windows Media Player 11.
* Windows Media Player 11 is niet door de fabrikant
in Windows XP geïnstalleerd. Ga naar de website
van Microsoft, download de installer, en installeer
vervolgens Windows Media Player 11 op uw
computer.
1
Ga naar [Start] – [All Programs].
2
Selecteer [Windows Media
Player].
Windows Media Player 11 start.
3
Selecteer in het menu [Library]
de optie [Media Sharing…].
Ga naar stap 9 als u Windows XP
gebruikt.
72NL
STR-DN1020
4-282-218-51(1)
D:\NORM'S JOB\SONY HA\SO0126\STR-DN1020\4282218511_NL Web\NL05ENJ_STRDN1020-CEL.fm
4
Selecteer [Networking…] als
wordt weergegeven.
Het venster [Network and Sharing
Center] wordt weergegeven.
5
9
masterpage: Right
Als de optie [Share my media]
in het venter [Media Sharing],
dat in stap 3 wordt
weergegeven, niet
geselecteerd is, selecteer dan
[Share my media] en klik op
[OK].
Er wordt een lijst met aangesloten
apparaten weergegeven.
Selecteer [Customize].
10 Selecteer de optie [Settings…]
die naast [Share my media to:]
staat.
Het venster [Set Network Location]
wordt weergegeven.
6
Selecteer [Private] en klik op
[Next].
devices and computers
automatically] en klik op [OK].
Opmerking
Deselecteer dit onderdeel nadat u bevestigd
heeft dat de receiver verbinding met de server
mag maken en speel de audiocontent die op de
server is opgeslagen af.
12 Vernieuw de serverlijst.
7
Bevestig dat het [Location
type] gewijzigd in [Private], en
selecteer [Close].
8
Bevestig dat het [(Private
network)] is weergegeven in
het venster [Network and
Sharing Center] en sluit het
venster.
Nadat u Windows Media Player 11 hebt
ingesteld, dient u de serverlijst van de
receiver te vernieuwen en deze server uit
de serverlijst te kiezen. Voor meer
informatie betreffende het selecteren van
een server, zie "De serverlijst
vernieuwen" (pagina 74).
vervolg
73NL
STR-DN1020
4-282-218-51(1)
Netwerkfuncties gebruiken
11 Selecteer de optie [Allow new
D:\NORM'S JOB\SONY HA\SO0126\STR-DN1020\4282218511_NL Web\NL05ENJ_STRDN1020-CEL.fm
masterpage: Left
De serverlijst vernieuwen
Genieten van de
audiocontent die op de
server is opgeslagen
Als u een nieuwe server aan het thuisnetwerk
toevoegt of als de gewenste server niet in de
lijst staat, vernieuw dan de serverlijst.
1 Druk op TOOLS/OPTIONS als de
serverlijst wordt weergegeven.
2 Selecteer "Refresh" en druk dan op
.
De vernieuwde serverlijst wordt
weergegeven.
Tip
De receiver slaat de laatste vijf aangesloten servers
in het geheugen op en deze servers worden
bovenaan de serverlijst weergegeven. Er kunnen
maximaal 20 servers in een serverlijst worden
weergegeven.
U kunt met de receiver audiocontent afspelen
die op de server is opgeslagen in MP3-,
lineaire PCM-, WMA- en AAC*-formaat.
Audiocontent met DRM (digitale
rechtenbeheer)-auteursrechtbescherming kan
niet op deze receiver worden afgespeeld.
* De receiver kan alleen AAC-bestanden afspelen
met extensie ".m4a", ".mp4" of ".3gp".
Server
Een server van de serverlijst
verwijderen
1 Selecteer de gewenste server, als de
Deze receiver
serverlijst wordt weergegeven, en druk
dan op TOOLS/OPTIONS.
Het optiemenu wordt weergegeven.
2 Selecteer "Delete" en druk dan op
HOME
NETWORK
.
Het bevestigingsscherm wordt
weergegeven op het televisiescherm.
3 Selecteer "OK" en druk dan op
.
"Complete!" wordt weergegeven en de
geselecteerde server wordt verwijderd.
Opmerking
Zelfs als u de server van de serverlijst heeft
verwijderd, zal de server opnieuw in de lijst worden
weergegeven als de receiver deze op het netwerk
aantreft (bijv. bij het vernieuwen van de serverlijst).
V/v/B/b,
RETURN/
EXIT O
TOOLS/
OPTIONS
MENU
1
Druk op MENU.
Het menu wordt weergegeven op het
televisiescherm.
2
Selecteer " Music" en druk
dan op
of b.
74NL
STR-DN1020
4-282-218-51(1)
D:\NORM'S JOB\SONY HA\SO0126\STR-DN1020\4282218511_NL Web\NL05ENJ_STRDN1020-CEL.fm
3
Selecteer "HOME NETWORK"
en druk dan op
.
De serverlijst wordt weergegeven op het
televisiescherm.
Druk herhaaldelijk op RETURN/
EXIT O totdat de serverlijst wordt
weergegeven, als het laatst geselecteerde
onderdeel (afspeellijst, album, map, enz.)
op het televisiescherm wordt
weergegeven.
Druk op TOOLS/OPTIONS als de
melding "No Server" wordt weergegeven
of als de server op de lijst niet beschikbaar
is. Selecteer "Refresh" en druk dan op
. De vernieuwde serverlijst wordt
weergegeven.
Tip
4
Selecteer de server waarop de
content staat die u wilt
afspelen.
De contentlijst wordt weergegeven op het
televisiescherm.
Opmerking
Als de server de Wake-on-LAN-standaard
ondersteunt, schakelt de receiver automatisch
de server in. Als de server de Wake-on-LANstandaard niet ondersteunt, dient u vooraf de
server in te schakelen. Voor meer informatie
over de instellingen en de bediening van de
Wake-on-LAN van uw server, zie de
gebruiksaanwijzing of het helpmenu van uw
server.
5
Selecteer de gewenste track en
druk dan op
.
Afspelen start.
Zorg ervoor dat er geluid uit de
luidsprekers van de receiver komt.
Tips
• Als u een map selecteert (bijv. een artiestenmap,
genremap, enz.), druk dan op de N-toets, de
receiver speelt dan alle onderdelen in de
geselecteerde map af.
• De receiver gaat verder vanaf het laatst
geselecteerde onderdeel, als de functie gewijzigd is
in Thuisnetwerk, totdat de receiver is
uitgeschakeld. Als "Network Standby" is ingesteld
op "On" gaat het afspelen verder vanaf het laatst
geselecteerde onderdeel, zelfs als u de receiver
hebt uitgeschakeld.
Opmerkingen
• Tracks die de receiver niet kan afspelen worden
ook op het televisiescherm weergegeven. U kunt
een lijst met afspeelbare tracks niet rangschikken.
• "!" wordt bovenaan de naam van de track
weergegeven die niet op deze receiver kan worden
afgespeeld en wordt tijdens het afspelen
overgeslagen.
• Het afspelen gaat niet verder vanaf het laatst
geselecteerde onderdeel als u het netsnoer uit het
stopcontact trekt.
• Het kan enige tijd duren voordat de receiver de
onderdelen weergeeft, als u door een map aan het
bladeren bent die grote hoeveelheden aan
audiocontent bevat. Gebruik in dit geval de optie
Sleutelwoord zoeken (pagina 83).
Selecteer het gewenste
onderdeel (afspeellijst, album,
map, enz.) en druk op
.
Herhaal stap 5 om de keuzes te
verminderen totdat het gewenste
onderdeel wordt weergegeven, als een
ander onderdeel wordt weergegeven. De
onderdelen die weergegeven worden, zijn
afhankelijk van de aangesloten server.
vervolg
75NL
STR-DN1020
4-282-218-51(1)
Netwerkfuncties gebruiken
U kunt ook gebruiken maken van de toets
HOME NETWORK op de afstandsbediening
om de Thuisnetwerk-functie rechtstreeks te
selecteren.
6
masterpage: Right
D:\NORM'S JOB\SONY HA\SO0126\STR-DN1020\4282218511_NL Web\NL05ENJ_STRDN1020-CEL.fm
De auteursrechtbescherming
controleren
Deze receiver kan geen bestanden afspelen in
WMA-formaat met DRMauteursrechtbescherming.
Als een WMA-bestand niet op deze receiver
kan worden afgespeeld, dient u het
auteursrecht van dit bestand op uw computer
te controleren om te checken of het bestand
onder de DRM-auteursrechtbescherming valt.
Open de map of het volume waar het WMAbestand is opgeslagen en klik met de
rechtermuisknop op het bestand om het
venster [Properties] te openen. Als er een
tabblad [License] is, valt het bestand onder de
DRM-auteursrechtbescherming en kan niet op
deze receiver worden afgespeeld.
De afstandsbediening
gebruiken om de Thuisnetwerkfunctie te bedienen
Functie
Handeling
Afspelen
onderbreken*
Druk tijdens het afspelen op
X.
Druk op N om het afspelen
te hervatten.
Afspelen stoppen
Druk op x.
Ga naar het begin Druk herhaaldelijk op
van de huidige track, ./>.
vorige/volgende
track
Selecteer opnieuw
het gewenste
onderdeel dat u wilt
afspelen
Zoek het gewenste
onderdeel met een
sleutelwoord
Druk herhaaldelijk op
RETURN/EXIT O tot de
gewenste map wordt
weergegeven.
Of druk op TOOLS/
OPTIONS, selecteer "Server
List", en vervolgens het
gewenste onderdeel.
Druk op TOOLS/OPTIONS
en selecteer "Now Playing"
om terug te keren naar het
scherm afspelen.
Druk op SHIFT, en dan op
ALPHABET SEARCH, en
voer een sleutelwoord in
(pagina 83), terwijl u de
content op de server
selecteert.
Functie
masterpage: Left
Handeling
De server wijzigen Druk op TOOLS/OPTIONS
als het afspelen is gestopt.
Selecteer "Server List" en
druk dan op . Selecteer de
gewenste server en druk dan
op .
Selecteer afspelen
herhalen
Druk op SHIFT, en dan
herhaaldelijk op REPEAT
totdat
of
op het
televisiescherm wordt
weergegeven.
Selecteer de optie
Shuffle Play
(shuffleafspeelmodus)
Druk op SHIFT, en dan
herhaaldelijk op SHUFFLE
totdat "SHUF" op het
televisiescherm wordt
weergegeven.
* Afhankelijk van de server of de track, kan het zijn
dat de functie voor het onderbreken van de
afspeelmodus niet werkt als de
thuisnetwerkfunctie geselecteerd is.
Naar muziekdiensten
luisteren
U kunt met deze receiver naar muziekdiensten
luisteren die op het internet worden
aangeboden (functie muziekdiensten).
Om gebruik te kunnen maken van deze functie
moet de receiver op het netwerk zijn
aangesloten en het netwerk verbonden zijn
met het internet. Voor meer informatie, zie
"6: Aansluiten op het netwerk" (pagina 32).
Bezoek de onderstaande website voor meer
informatie over de muziekdiensten:
http://www.sony.net/audio/
musicservices
Muziekdiensten
Deze receiver
76NL
STR-DN1020
4-282-218-51(1)
D:\NORM'S JOB\SONY HA\SO0126\STR-DN1020\4282218511_NL Web\NL05ENJ_STRDN1020-CEL.fm
Opmerking
Voordat u gebruik maakt van muziekdiensten, moet
u uw receiver, afhankelijk van uw serviceprovider,
registreren. Voor informatie over de registratie zie
de website klantenondersteuning van de
serviceprovider.
masterpage: Right
4
Selecteer "vTuner" en druk dan
op
.
5
Selecteer de gewenste map of
zender en druk dan op
.
• Druk op V/v om het onderdeel te
selecteren.
• Druk op
om naar de volgende map te
gaan of naar de zender te luisteren.
• Druk op RETURN/EXIT O om naar
de vorige map te gaan.
MUSIC
SERVICES
Tip
V/v/B/b,
RETURN/
EXIT O
TOOLS/
OPTIONS
MENU
De receiver geeft de laatst geselecteerde service of
zender weer, als de functie gewijzigd is in
muziekdienst, totdat de receiver is uitgeschakeld.
Als "Network Standby" is ingesteld op "On" wordt
de laatst geselecteerde service of zender
weergegeven, zelfs als u de receiver hebt
uitgeschakeld.
Opmerking
1
2
3
Druk op MENU.
Als "No Service" wordt weergegeven en u krijgt
geen lijst met serviceproviders te zien, dient u op
TOOLS/OPTIONS te drukken en "Refresh" te
selecteren.
Het menu wordt weergegeven op het
televisiescherm.
De afstandsbediening
gebruiken om de functie
muziekdiensten te bedienen
Selecteer " Music" en druk
dan op
of b.
Functie
Selecteer "MUSIC SERVICES"
en druk dan op
.
De lijst met serviceproviders wordt
weergegeven op het televisiescherm. Als
de receiver automatisch de laatst
geselecteerde service of zender
weergeeft, dient u herhaaldelijk op
RETURN/EXIT O te drukken totdat de
lijst met serviceproviders wordt
weergegeven.
Tip
U kunt ook gebruiken maken van de toets
MUSIC SERVICES op de afstandsbediening
om de functie muziekdiensten rechtstreeks te
selecteren.
Handeling
De zender of service Druk op RETURN/EXIT O
veranderen
om terug te keren naar de lijst
met serviceproviders, en
selecteer vervolgens de
service opnieuw.
Om weer terug te keren naar
het scherm afspelen moet u op
TOOLS/OPTIONS drukken
en de optie "Now Playing"
selecteren.
Gebruik diverse
functies als de
receiver een zender
of service aan het
selecteren of
afspelen is.
Druk op TOOLS/OPTIONS.
Het weergegeven onderdeel
kan afhankelijk van het
geselecteerde onderdeel of de
map verschillen.
vervolg
77NL
STR-DN1020
4-282-218-51(1)
Netwerkfuncties gebruiken
De volgende stappen beschrijven hoe u
"vTuner" kunt selecteren, een voorbeeld van
een muziekdienst die via internet wordt
aangeboden.
D:\NORM'S JOB\SONY HA\SO0126\STR-DN1020\4282218511_NL Web\NL05ENJ_STRDN1020-CEL.fm
Functie
Handeling
Selecteer de service- Druk tijdens het selecteren of
opties
afspelen van de content van de
service op TOOLS/
OPTIONS. Selecteer "Service
Options" en druk dan op .
De content van de serviceoptie varieert afhankelijk van
de geselecteerde dienst.
Zoek het gewenste
onderdeel met een
sleutelwoord
Druk op SHIFT, en dan op
ALPHABET SEARCH, en
voer een sleutelwoord in
(pagina 83), terwijl u de
content op de server
selecteert.
De beschikbare
informatie
weergeven
Druk herhaaldelijk op
DISPLAY om de naam van de
artiest, het album, de klok,
enz. weer te geven.
Voorkeurzenders
U kunt maximaal 20 zenders als uw favoriete
zenders instellen.
1
Selecteer de zender die u als
voorkeurzender wenst.
2
Druk tijdens ontvangst op
SHIFT, en dan op ENT/MEM.
De voorkeurgeheugenlijst wordt
weergegeven.
3
Selecteer een voorkeurnummer
en druk vervolgens op
.
4
Herhaal stap 1 tot en met 3 om
nog een zender op te slaan.
Naar de voorkeurzender
luisteren
1 Selecteer " Music" uit het menu en
druk dan op
of b.
masterpage: Left
2 Selecteer "MUSIC SERVICES" en druk
dan op
.
De lijst met serviceproviders wordt
weergegeven op het televisiescherm. Als
de receiver automatisch de laatst
geselecteerde zender weergeeft, dient u
herhaaldelijk op RETURN/EXIT O te
drukken totdat de lijst met serviceproviders
wordt weergegeven.
3 Selecteer "Preset" en druk dan op
.
"Preset" wordt bovenaan de lijst met
serviceproviders weergegeven.
4 Selecteer de gewenste voorkeurzender
en druk dan op
.
Tip
Gebruik de cijfertoetsen om de voorkeurzender te
selecteren. Druk op de cijfertoetsen die met de
corresponderende voorkeurzender overeenkomen,
en druk dan op
om rechtstreeks de
voorkeurzender te selecteren.
Opmerking
Er kunnen zenders bij zijn die niet vooraf ingesteld
kunnen worden, dit is echter afhankelijk van de
serviceproviders. Als u probeert een dergelijke
zender vooraf in te stellen, wordt "Not Available" op
het scherm weergegeven.
Genieten van het diverse
aanbod aan muziekdiensten
U kunt genieten van het luisteren naar de
content van diverse muziekdiensten die op het
internet aangeboden worden.
Bezoek de onderstaande website voor meer
informatie over de muziekdiensten, hoe
gebruik te maken van deze diensten en de
registratiecode van de receiver.
http://www.sony.net/audio/
musicservices
De registratiecode controleren
Het kan zijn dat u gevraagd wordt om de
registratiecode van de receiver in te voeren, als
u wilt genieten van een nieuwe muziekdienst.
78NL
STR-DN1020
4-282-218-51(1)
D:\NORM'S JOB\SONY HA\SO0126\STR-DN1020\4282218511_NL Web\NL05ENJ_STRDN1020-CEL.fm
1 Selecteer "
druk dan op
masterpage: Right
Music" uit het menu en
of b.
2 Selecteer "MUSIC SERVICES" en druk
SHIFT
dan op
.
De lijst met serviceproviders wordt
weergegeven op het televisiescherm. Als
de receiver automatisch de laatst
geselecteerde service of zender weergeeft,
dient u herhaaldelijk op RETURN/
EXIT O te drukken totdat de lijst met
serviceproviders wordt weergegeven.
PARTY
3 Selecteer "Registration Code" en druk
dan op
.
De registratiecode van de receiver wordt
weergegeven.
De PARTY STREAMINGfunctie gebruiken
PARTY gast
* De beschikbare PARTY STREAMING-apparaten
zijn afhankelijk van het land en de regio. Voor
meer informatie over beschikbare apparaten dient
u contact op te nemen met een Sony-handelaar bij
u in de buurt.
Een PARTY starten
U kunt een PARTY starten zodat andere
apparaten die de PARTY STREAMINGfunctie ondersteunen dezelfde muziek kunnen
afspelen, zelfs als ze in een andere ruimte zijn.
1
Zorg ervoor dat de apparaten
van de PARTY-gast
ingeschakeld zijn en gereed
zijn om deel te namen aan een
PARTY.
2
Speel de gewenste geluidsbron
af.
PARTY gast
PARTY host
PARTY gast
Alle audiocontent van alle
geluidsbronnen op deze receiver kunnen
gestreamd worden.
vervolg
79NL
STR-DN1020
4-282-218-51(1)
Netwerkfuncties gebruiken
De audiocontent die momenteel op deze
receiver wordt afgespeeld kan ook
tegelijkertijd op alle apparaten die
overeenkomen met de PARTY
STREAMING-functie op uw netwerk worden
afgespeeld.
Tijdens PARTY streaming, start een apparaat
genaamd "PARTY host" een PARTY en
streamt muziek, en een apparaat genaamd
"PARTY gast" doet mee aan een PARTY en
ontvangt muziek van de "PARTY host".
Voordat u de PARTY STREAMING-functie
gebruikt, dient u er zeker van te zijn dat
"PARTY STREAMING" is ingesteld op "On"
(pagina 103).
U kunt genieten van de PARTY
STREAMING-functie in combinatie met
andere apparaten* die voorzien zijn van dit
PARTY STREAMING-logo, zie hieronder.
D:\NORM'S JOB\SONY HA\SO0126\STR-DN1020\4282218511_NL Web\NL05ENJ_STRDN1020-CEL.fm
3
masterpage: Left
Opmerkingen
Tip
• Alleen de audiocontent op deze receiver kan
gestreamd worden. Tijdens een PARTY-host
worden er geen videosignalen naar de
televisie gestuurd, en de audio van de receiver
wordt gedownmixed naar 2 kanalen.
• Als u een PARTY start als een PARTY-host
kan in de volgende gevallen een tijdsverschil
ontstaan tussen de audio-uitvoer en de visuele
weergave.
– De Audio-retourkanaal (ARC)-functie
wordt gebruikt.
– De video-uitvoer van de apparaten is
aangesloten op de televisie en de audiouitvoer is aangesloten op de digitale of
analoge audio-ingangen van de receiver.
• Bronnen met auteursrechtbescherming
kunnen niet worden gestreamd.
Als "Network Standby" is ingesteld op "On", wordt
de receiver ingeschakeld en doet automatisch mee
aan de PARTY als het PARTY-hostapparaat de
PARTY start.
Druk op SHIFT, en houd PARTY
ingedrukt totdat "START
PARTY" wordt weergegeven.
De receiver start de PARTY-streaming
als een PARTY-host.
Een PARTY sluiten
Druk op SHIFT, en houd PARTY ingedrukt
totdat "CLOSE PARTY" wordt weergegeven.
Deelnemen aan een PARTY
De receiver kan deelnemen aan een PARTY
die gestart is door een ander apparaat, zodat u
kunt genieten van dezelfde audiocontent die in
een andere ruimte wordt afgespeeld.
Terwijl het PARTY-hostapparaat
meedoet aan een PARTY, drukt u op
SHIFT en vervolgens op PARTY.
"JOIN PARTY" wordt weergegeven en de
receiver doet mee aan de PARTY als PARTYgast.
Een PARTY verlaten
Druk op SHIFT, en dan op PARTY.
"LEAVE PARTY" wordt weergegeven en de
receiver verlaat een PARTY.
Opmerkingen
• In de volgende gevallen kunt u niet meedoen aan
de PARTY:
– u heeft een PARTY op deze receiver.
– u doet al mee aan een andere PARTY.
• Als u op PARTY drukt als er geen PARTY is
gestart, maar een apparaat die aan de PARTY
STREAMING-functie voldoet aan het afspelen is,
wordt dit apparaat de PARTY-host en de receiver
doet aan de PARTY mee als PARTY-gast.
• De functie PARTY-gastapparaat schakelt
automatisch over naar het HOME NETWORK als
het apparaat meedoet aan een PARTY. Zelfs als het
PARTY-gastapparaat de PARTY verlaat, blijft de
functie in de stand HOME NETWORK staan.
De software updaten
Door het downloaden van de laatste versie,
kunt u beschikken over de nieuwste functies
en u voordeel hiermee doen. De receiver gaat
naar de Sony-server om de software te
updaten.
Als er een nieuwe update beschikbaar is, wordt
"[New Software] Perform Software Update."
op het televisiescherm weergegeven als u
verbinding met internet heeft en de
thuisnetwerk- of muziekdienstenfunctie
gebruikt.
Zorg ervoor dat de overige apparaten die op de
receiver zijn aangesloten, zijn stopgezet
alvorens de software te updaten.
Voor meer informatie over het updaten van de
software, zie de website voor de
klantenondersteuning (pagina 128).
Opmerkingen
• Zorg ervoor dat u tijdens het updateproces de
receiver niet uitschakelt, de netwerkkabel niet
loskoppelt of een handeling op de receiver uitvoert.
• Als u de software probeert te updaten als de
slaaptimer is ingeschakeld, wordt de slaaptimer
automatisch uitgeschakeld.
80NL
STR-DN1020
4-282-218-51(1)
D:\NORM'S JOB\SONY HA\SO0126\STR-DN1020\4282218511_NL Web\NL05ENJ_STRDN1020-CEL.fm
1
2
Druk op HOME NETWORK om
de thuiswerkfunctie te
selecteren.
Druk op MENU.
Het menu wordt weergegeven op het
televisiescherm.
3
Selecteer " Settings" en druk
dan op
of b.
De Settings-menulijst wordt
weergegeven op het televisiescherm.
9
masterpage: Right
Selecteer "Agree" en druk dan
op
.
De receiver start met het updaten van de
software. Het kan even duren (ongeveer
max. 20 minuten) voordat de receiver
klaar is met het updaten. De vereiste tijd
is afhankelijk van de hoeveelheid te
verwerken gegevens, het type verbinding
van het netwerk, de
netwerkcommunicatieomgeving, enz.
De melding "Complete!" wordt
weergegeven nadat de software-update is
uitgevoerd.
Druk op ?/1 om de receiver uit te
schakelen en de receiver is geüpdatet naar
de nieuwste versie.
4
Selecteer "Network" en druk
dan op
.
5
Selecteer "Software Update" en
druk dan op
.
6
Selecteer "Update" en druk dan
op
.
Selecteer in stap 8 "Cancel".
De receiver controleert of er een
software-update beschikbaar is.
Terugkeren naar het vorige
scherm
Druk op
als de melding
"Found latest update." wordt
weergegeven.
Druk op RETURN/EXIT O voordat de
receiver de software-update start.
U kunt niet teruggaan naar het vorige scherm
als de update start.
Als er geen update beschikbaar is, wordt
de melding "No update required."
weergegeven.
Berichtenlijst netwerkfuncties
8
Selecteer "OK" en druk dan op
.
Een melding die bevestigt of u het wel of
niet eens bent met de voorwaarden van de
software-update wordt weergegeven.
Bevestig de melding en lees
"EINDGEBRUIKERSLICENTIEOVEREEN KOMST VOOR SONYSOFTWARE" (pagina 134), en druk dan
op
.
Netwerkinstellingen
Bericht en beschrijving
Connection Fail
De receiver kan verbinding met het netwerk maken.
Input Error!
De ingevoerde waarden zijn niet-correct of
ongeldig.
Not in Use
Er wordt een handeling uitgevoerd die momenteel
verboden is.
vervolg
81NL
STR-DN1020
4-282-218-51(1)
Netwerkfuncties gebruiken
7
De procedure annuleren
D:\NORM'S JOB\SONY HA\SO0126\STR-DN1020\4282218511_NL Web\NL05ENJ_STRDN1020-CEL.fm
Thuisnetwerk
Bericht en beschrijving
Cannot Connect
De receiver kan geen verbinding met de
geselecteerde server maken.
Cannot Get Info
De receiver kan geen informatie ophalen van de
server of contents.
Cannot JOIN
De receiver kan niet aan een PARTY deelnemen.
Cannot Play
De receiver kan geen audiobestanden afspelen
doordat een bestandsformaat niet wordt
ondersteund of door afspeelbeperkingen.
Cannot START
De receiver kan geen PARTY starten.
Data Error
U hebt geprobeerd een niet-afspeelbaar bestand af
te spelen.
masterpage: Left
Bericht en beschrijving
Cannot Play
De receiver kan geen service of zender afspelen
doordat een bestandsformaat niet wordt
ondersteund of door afspeelbeperkingen.
Data Error
• U hebt geprobeerd een niet-afspeelbaar bestand af
te spelen.
• De receiver herkent de gegevens op de server niet.
Need Software update
De service is niet beschikbaar in de huidige versie
van de receiversoftware.
Bezoek de onderstaande website voor meer
informatie over de software-update:
http://www.sony.net/audio/musicservices
No Preset
Er is geen zender op de receiver opgeslagen voor
het geselecteerde voorkeurnummer.
No Service
Er is geen serviceprovider.
Device Full!
U kunt geen apparaten meer aanmelden bij de
apparatenlijst.
No Station
Er is geen zender bij de geselecteerde service.
Initialize
De receiver voert een standaard fabrieksinstelling
uit op de netwerkfunctie.
Not Available
• De geselecteerde service is niet-beschikbaar.
• Er wordt een handeling uitgevoerd die momenteel
niet-beschikbaar is.
No Server
Er is geen server in het netwerk waarmee de
receiver verbinding kan maken. Probeer de
serverlijst te vernieuwen (pagina 74).
Not in Use
Er wordt een handeling uitgevoerd die momenteel
verboden is.
No Track
Er is geen afspeelbaar bastand aanwezig in de
geselecteerde map van de server.
Software-update
Not Found
Er staat geen onderdeel op de server dat
overeenkomt met het sleutelwoord.
Cannot connect
De receiver krijgt geen toegang tot de server om de
laatste versie van de software te downloaden. Open
het menu instellingen en update de software
opnieuw (pagina 80).
Not in Use
Er wordt een handeling uitgevoerd die momenteel
verboden is.
Muziekdiensten
Bericht en beschrijving
Cannot Connect
De receiver kan geen verbinding met de server
maken.
Cannot Get Data
De receiver kan geen content van de server ophalen.
Bericht en beschrijving
Can’t download
De receiver kan de update niet downloaden tijdens
het uitvoeren van de software-update. Open het
menu instellingen en update de software opnieuw
(pagina 80).
Update Error
De receiver kan de software niet updaten. Schakel
de receiver uit en vervolgens weer in. De receiver
probeert de software te updaten. Als dezelfde
melding wordt weergegeven, dient u contact op te
nemen met een Sony-handelaar bij u in de buurt.
82NL
STR-DN1020
4-282-218-51(1)
D:\NORM'S JOB\SONY HA\SO0126\STR-DN1020\4282218511_NL Web\NL05ENJ_STRDN1020-CEL.fm
Een onderdeel zoeken
met een sleutelwoord
2
Druk op SHIFT en druk dan op
de cijfer/teksttoetsen om een
sleutelwoord in te voeren.
Een sleutelwoord mag 15 tekens lang
zijn.
Als er een lijst op het televisiescherm wordt
weergegeven (zoals een artiestenlijst, een
tracklijst, enz.), kunt u een sleutelwoord
invoeren om naar een bepaalt onderdeel te
zoeken.
Het zoeken op sleutelwoorden is alleen
mogelijk als de functie thuisnetwerk of
muziekdiensten is geselecteerd.
Opmerking
Voer een sleutelwoord in dat overeenkomt met
de letters of een woord waarmee de naam of
titel van het onderdeel begint waarnaar u wilt
zoeken. Als de receiver naar een onderdeel
zoekt, wordt "De" aan het begin van de naam
en het volgende spatieteken genegeerd.
3
SHIFT
masterpage: Right
Druk op
.
Er wordt een onderdeel weergegeven dat
overeenkomt met het sleutelwoord. Als
het onderdeel dat wordt weergegeven niet
het onderdeel is waarnaar u zoekt, dient u
op B/b te drukken om het vorige/
volgende onderdeel weer te geven.
Cijfer/teksttoetsen
4
Herhaal stap 1 tot en met 3
totdat u het gewenste
onderdeel gevonden heeft, en
druk dan op
.
V/v/B/b,
5
Selecteer de gewenste track en
druk dan op
.
Afspelen start.
1
Druk op SHIFT, en dan op
ALPHABET SEARCH als er een
onderdelenlijst (artiestenlijst,
tracklijst, enz.) op het
televisiescherm wordt
weergegeven.
Het scherm voor de invoer van het
sleutelwoord wordt op het
televisiescherm weergegeven.
83NL
STR-DN1020
4-282-218-51(1)
Netwerkfuncties gebruiken
ALPHABET
SEARCH
D:\NORM'S JOB\SONY HA\SO0126\STR-DN1020\4282218511_NL Web\NL05ENJ_STRDN1020-CEL.fm
"BRAVIA" Sync-functies
Wat is "BRAVIA" Sync?
"BRAVIA" Sync laat communicatie toe tussen
Sony-producten zoals televisie, Blu-ray Disc-/
DVD-speler, AV-versterker, enz., die
uitgerust zijn met de functie Controle voor
HDMI.
Door apparatuur van Sony die compatibel is
met de "BRAVIA" Sync, met een HDMIkabel (niet bijgeleverd) aan te sluiten, kan de
bediening als volgt worden vergemakkelijkt:
• Afspelen met één druk op de knop
(pagina 86)
• Geluidscontrole van het systeem (pagina 86)
• Systeem uitschakelen (pagina 87)
• Theater/Theatermodus Sync (pagina 87)
• Scène selecteren (pagina 87)
Controle voor HDMI is een uniforme
bedieningsfunctiestandaard die gebruikt wordt
door HDMI CEC (Consumer Electronics
Control) voor HDMI (High-Definition
Multimedia Interface).
Wij raden aan de receiver aan te sluiten op
producten die uitgerust zijn met "BRAVIA"
Sync.
Opmerking
Afhankelijk van de aangesloten apparatuur, werkt
de functie Controle voor HDMI wel of niet. Zie de
gebruiksaanwijzing van de apparatuur.
masterpage: Left
Voorbereiden voor de
"BRAVIA" Sync
De receiver is compatibel met de functie
"Controle voor HDMI - eenvoudige
instelling".
• Als uw televisie compatibel is met de functie
"Controle voor HDMI - eenvoudige
instelling", kunt u de functie Controle voor
HDMI van de receiver en afspeelapparatuur
automatisch instellen door de functie
Controle voor HDMI op uw televisie in te
stellen (pagina 84).
• Als uw televisie niet compatibel is met de
functie "Controle voor HDMI - eenvoudige
instelling", kunt u de functie Controle voor
HDMI van de receiver, afspeelapparatuur en
televisie afzonderlijk instellen (pagina 85).
Als uw televisie compatibel is
met de functie "Controle voor
HDMI - eenvoudige instelling"
De functie Controle voor HDMI van de
receiver kan tegelijkertijd worden
ingeschakeld door het inschakelen van de
functie Controle voor HDMI van de televisie.
1 Sluit de receiver, televisie en
afspeelapparatuur aan via de HDMIaansluiting (pagina 22, 23).
(De desbetreffende apparatuur moeten
compatibel zijn met de functie Controle
voor HDMI.)
2 Schakel de receiver, televisie en
afspeelapparatuur in.
3 Schakel de functie Controle voor HDMI
van de televisie in.
De functie Controle voor HDMI van de
receiver en alle aangesloten apparatuur
worden tegelijkertijd ingeschakeld. Als de
instelling is voltooid, verschijnt
"COMPLETE" op het displaypaneel.
84NL
STR-DN1020
4-282-218-51(1)
D:\NORM'S JOB\SONY HA\SO0126\STR-DN1020\4282218511_NL Web\NL05ENJ_STRDN1020-CEL.fm
Voor meer informatie over het instellen van de
televisie, zie de gebruiksaanwijzing van uw
televisie.
Als uw televisie niet compatibel
is met de functie "Controle voor
HDMI - eenvoudige instelling"
V/v/b,
MENU
1 Druk op MENU.
Het menu wordt weergegeven op het
televisiescherm.
2 Selecteer "
Settings" uit het menu
en druk dan op
of b.
De Settings-menulijst wordt weergegeven
op het televisiescherm.
de aangesloten apparatuur in op aan.
Als de functie Controle voor HDMI al is
ingeschakeld, dan hoeft u deze instelling
niet te wijzigen.
Voor meer informatie over het instellen van
de televisie en aangesloten apparatuur, zie
de gebruiksaanwijzing van de
desbetreffende apparatuur.
4 Selecteer "Ctrl for HDMI" en druk dan
• Voordat u de functie "Controle voor HDMI eenvoudige instelling" via uw televisie uitvoert,
dient u de televisie, de aangesloten apparaten en de
receiver in te schakelen.
• Als de afspeelapparaten niet werken nadat u de
functie "Controle voor HDMI - eenvoudige
instelling" hebt uitgevoerd, dient u de instelling
van de functie Controle voor HDMI op uw
televisie te controleren.
• Als de aangesloten apparatuur niet de functie
"Controle voor HDMI - eenvoudige instelling"
ondersteunt, maar wel de functie Controle voor
HDMI ondersteunt, dient u eerst de functie
Controle voor HDMI voor de aangesloten
apparatuur in te stellen, voordat u de functie
"Controle voor HDMI - eenvoudige instelling" op
uw televisie instelt.
• Als u de HDMI-ingang aan een andere ingang hebt
toegewezen, door gebruik van "HDMI Assign" in
het HDMI-menu, dan is de functie Afspelen met
één druk op de knop niet beschikbaar.
of b.
5 Selecteer "ON" en druk dan op
.
De functie Controle voor HDMI is
ingeschakeld.
6 Druk op GUI MODE om het GUI-menu
te sluiten.
Als het GUI-menu wordt weergegeven, zal
de functie Controle voor HDMI van de
afspeelapparatuur niet correct werken.
85NL
STR-DN1020
4-282-218-51(1)
"BRAVIA" Sync-functies
of
b.
op
7 Stel de functie Controle voor HDMI van
Opmerkingen
GUI MODE
3 Selecteer "HDMI" en druk dan op
masterpage: Right
D:\NORM'S JOB\SONY HA\SO0126\STR-DN1020\4282218511_NL Web\NL05ENJ_STRDN1020-CEL.fm
Apparatuur afspelen met
één druk op de knop
(Afspelen met één druk op de
knop)
Door een eenvoudige handeling (één druk op
de knop), start automatisch de apparatuur met
Bravia Sync-functie die aangesloten is op de
receiver. Met behulp van de aangesloten
apparatuur kunt u genieten van het geluid/
beeld.
Als u "Pass Through" instelt op "AUTO" of
"ON" kan het geluid en het beeld alleen
worden weergegeven door de televisie, terwijl
de receiver in de stand-bystand blijft staan.
Als u het afspelen van aangesloten apparatuur
start, kan de bediening van de receiver en de
televisie als volgt worden vergemakkelijkt:
Receiver en televisie
Genieten van het
televisiegeluid via de
luidsprekers die op de
receiver zijn aangesloten
(Geluidscontrole van het systeem)
Door één eenvoudige handeling kunt u
genieten van het televisiegeluid via de
luidsprekers die op de receiver zijn
aangesloten.
Via het televisiemenu kunt u de functie
Geluidscontrole van het systeem bedienen.
Voor meer informatie zie de
gebruiksaanwijzing van de televisie.
Televisie
Geluidscontrole van
het systeem
wordt
ingeschakeld
Worden ingeschakeld (indien in de
stand-bystand)
Schakelen over naar de desbetreffende
HDMI-ingang
Opmerkingen
• Zorg dat de functie Geluidscontrole van het
systeem is ingeschakeld, door gebruik van het
televisiemenu.
• Afhankelijk van de televisie, kan het zijn dat de
start van de inhoud niet wordt uitgevoerd.
• Afhankelijk van de instellingen kan het voorkomen
dat de receiver niet wordt ingeschakeld als "Pass
Through" is ingesteld op "AUTO" of "ON".
Tip
U kunt ook aangesloten apparatuur selecteren, zoals
een DVD-/Blu-ray Disc-speler via het
televisiemenu. De receiver en televisie schakelen
dan automatisch over naar de desbetreffende HDMIingang.
masterpage: Left
Televisievolume wordt
geminimaliseerd
Receiver
• Worden
ingeschakeld
(indien in de
stand-bystand)
• Schakelen over
naar de
desbetreffende
HDMI-ingang
Televisiegeluid
wordt
weergegeven
U kunt de functie Geluidscontrole van het
systeem ook als volgt gebruiken.
• Als u de receiver inschakelt terwijl de
televisie is ingeschakeld, wordt de functie
Geluidscontrole van het systeem
automatisch ingeschakeld en wordt het
televisiegeluid weergegeven via de
luidsprekers die op de receiver zijn
aangesloten. Als u de receiver echter
uitschakelt, wordt het geluid weer
weergegeven via de televisieluidsprekers.
• Als het televisievolume wordt aangepast,
dan zal de functie Geluidscontrole van het
systeem ook het volume van de receiver
aanpassen.
86NL
STR-DN1020
4-282-218-51(1)
D:\NORM'S JOB\SONY HA\SO0126\STR-DN1020\4282218511_NL Web\NL05ENJ_STRDN1020-CEL.fm
masterpage: Right
Opmerkingen
• Als de Geluidscontrole van het systeem niet werkt
overeenkomstig de instelling van uw televisie,
raadpleeg dan de gebruiksaanwijzing van de
televisie.
• Als "Ctrl for HDMI" ingesteld is op "ON", zullen
de "Audio Out"-instellingen in het HDMI Settingsmenu automatisch worden ingesteld, afhankelijk
van de instellingen van de Geluidscontrole van het
systeem.
• Als de televisie wordt ingeschakeld voordat u de
receiver inschakelt, wordt het televisiegeluid
tijdelijk niet weergegeven.
De receiver uitschakelen
via de televisie
(Systeem uitschakelen)
Genieten van films met
het optimale geluidsveld
(Theater/Theatermodus Sync)
Druk op de THEATER- of op de
THEATRE-toets van de
afstandsbediening van de televisie
of de Blu-ray Disc-speler, terwijl u
de afstandsbediening op de
televisie richt.
Het geluidsveld schakelt over naar
"HD-D.C.S.".
Druk nog een keer op THEATER of
THEATRE om terug te keren naar het vorige
geluidsveld.
Opmerking
AV ?/1
TV
Druk op TV en dan op AV ?/1.
De televisie, de receiver en de aangesloten
apparatuur die via HDMI zijn aangesloten,
worden uitgeschakeld.
Opmerkingen
• Schakel de functie Stroomtoevoer blokkeren van
de televisie op "ON", voordat u de functie Systeem
uitschakelen gebruikt. Voor meer informatie zie de
gebruiksaanwijzing van de televisie.
• Afhankelijk van de status, kan het zijn dat de
aangesloten apparatuur niet wordt uitgeschakeld.
Voor meer informatie zie de gebruiksaanwijzing
van de aangesloten apparatuur.
Het kan zijn dat het geluidsveld afhankelijk van de
televisie niet overschakelt.
Tip
Het geluidsveld kan veranderen in het vorige
geluidsveld wanneer u de televisie-ingang
verandert.
"BRAVIA" Sync-functies
Als u de televisie uitschakelt via de POWERtoets op de afstandsbediening van de televisie,
worden de receiver en de aangesloten
apparatuur automatisch uitgeschakeld.
U kunt ook de afstandsbediening van de
receiver gebruiken om de televisie uit te
schakelen.
Genieten van het
optimale geluidsveld
voor de geselecteerde
scène
(Scène selecteren)
De functie Scène selecteren stelt u in staat om
te genieten van een uitzonderlijke
beeldkwaliteit en verandert het geluidsveld
naargelang de geselecteerde scène op uw
televisie.
Voor meer informatie raadpleegt u de
gebruiksaanwijzing van de televisie.
Opmerking
Het kan zijn dat het geluidsveld afhankelijk van de
televisie niet overschakelt.
87NL
STR-DN1020
4-282-218-51(1)
D:\NORM'S JOB\SONY HA\SO0126\STR-DN1020\4282218511_NL Web\NL05ENJ_STRDN1020-CEL.fm
Overige functies
Automatische
volumefunctie gebruiken
U kunt het volume automatisch aanpassen,
naargelang het ingangssignaal of content van
de aangesloten apparatuur (de functie
ADVANCED AUTO VOLUME).
Deze functie is handig als het geluid van een
reclameboodschap luider is dan de
televisieprogramma's.
masterpage: Left
• Deze functie werkt niet in de volgende gevallen.
– Als er lineaire PCM-signalen met een
bemonsteringsfrequentie die hoger is dan 48 kHz
worden ontvangen.
– Als er Dolby Digital Plus-, Dolby TrueHD-, DTS
96/24-, DTS-HD Master Audio-, of DTS-HD
High Resolution Audio-signalen worden
ontvangen.
Schakelen tussen
digitale en analogie
audio
(INPUT MODE)
AMP
Als u apparatuur op zowel digitale als analoge
audio-aansluitingen van de receiver aansluit,
kunt u de audio-ingangsmodus aan een van
beide toewijzen of telkens overschakelen van
de ene naar de andere ingang, afhankelijk van
het type materiaal dat u wilt bekijken.
1
AUTO
VOL
Draai INPUT SELECTOR op de
receiver om de ingang te
selecteren.
U kunt ook gebruik maken van de
ingangstoetsen op de afstandsbediening.
2
Druk op AMP en druk dan op AUTO
VOL.
De automatische volumefunctie wordt
ingeschakeld als u op AUTO VOL drukt.
Opmerkingen
• Verlaag eerst het volumeniveau voordat u deze
functie uitschakelt.
• Daar deze functie alleen beschikbaar is als Dolby
Digital-, DTS- of lineaire PCM-signalen
binnenkomen, kan het zijn dat het geluid plotseling
in volume toeneemt als u naar andere formaten
overschakelt.
Druk herhaaldelijk op de
receiver op INPUT MODE om de
audio-ingangsmodus te
selecteren.
De geselecteerde audio-ingangsmodus
wordt op het displaypaneel weergegeven.
• AUTO: Geeft prioriteit aan digitale
audiosignalen. Als er meer dan een
digitale aansluiting is, dan krijgen
HDMI-audiosignalen prioriteit.
Als er geen digitale audiosignalen zijn,
worden de analoge audiosignalen
geselecteerd. Als de televisie-ingang is
geselecteerd, wordt er prioriteit gegeven
aan de signalen van het Audioretourkanaal (ARC). Als uw televisie
niet compatibel is met de functie Audioretourkanaal (ARC), worden de digitaal
optische audiosignalen geselecteerd.
88NL
STR-DN1020
4-282-218-51(1)
D:\NORM'S JOB\SONY HA\SO0126\STR-DN1020\4282218511_NL Web\NL05ENJ_STRDN1020-CEL.fm
• COAX: Specificeert de ingang van de
digitale audiosignalen naar de
DIGITAL COAXIAL-aansluiting.
• OPT: Specificeert de ingang van de
digitale audiosignalen naar de
DIGITAL OPTICAL-aansluiting.
• ANALOG: Specificeert de ingang van
de analoge audiosignalen naar de
AUDIO IN (L/R)-aansluitingen.
Opmerkingen
• Sommige audio-ingangsmodi kunnen, afhankelijk
van de ingang, niet worden ingesteld.
• Wanneer als ingang USB, HOME NETWORK,
MUSIC SERVICES of SIRIUS wordt
geselecteerd, wordt "------" op het displaypaneel
weergegeven en kunt u geen andere modi
selecteren.
• Als "A. DIRECT" wordt gebruikt, wordt de audioingang ingesteld op "ANALOG". U kunt geen
andere modi selecteren.
• De functie Audio-retourkanaal (ARC) werkt niet in
de volgende gevallen.
– Uw televisie is niet compatibel met de functie
Audio-retourkanaal (ARC).
– "Ctrl for HDMI" is ingesteld op "OFF".
– Als u de receiver niet aansluit op ARC
compatibele HDMI-aansluiting van de televisie
via een HDMI-kabel.
Toewijzing componentvideo en
digitale audio-ingang
U kunt de COMPONENT VIDEO- en
DIGITAL-aansluitingen opnieuw toewijzen
aan een andere ingang als de standaard
instellingen van de aansluitingen niet
overeenkomt met uw aangesloten apparatuur.
Bijvoorbeeld:
Als u de DVD-speler aansluit op de OPTICAL
SAT/CATV IN en COMPONENT VIDEO
SAT/CATV (IN 2)-aansluitingen.
– Wijs de OPTICAL SAT/CATV INaansluiting toe aan "BD/DVD".
– Wijs de COMPONENT VIDEO SAT/CATV
(IN 2)-aansluitingen toe aan "BD/DVD".
1
Het menu wordt weergegeven op het
televisiescherm.
2
Selecteer "
Input" en druk
dan op
of b.
3
Selecteer de ingangsnaam die
u wenst toe te wijzen.
4
Druk op TOOLS/OPTIONS.
Het optiemenu wordt weergegeven.
5
Selecteer "Input Assign" en
druk dan op
of b.
Het scherm "Input Assign" wordt
weergegeven.
(Input Assign)
U kunt audio- en/of videosignalen opnieuw
toewijzen aan andere ingangen, als deze
momenteel niet worden gebruikt.
Nadat u de aansluiten opnieuw hebt
toegewezen, kunt u de ingangstoets gebruiken
(of INPUT SELECTOR op de receiver) om de
apparatuur te selecteren die u hebt
aangesloten.
Druk op MENU.
6
Selecteer de audio- en/of
videosignalen die u wilt
toewijzen aan de ingang, die u
in stap 3 hebt geselecteerd, met
V/v/B/b.
7
Druk op
.
vervolg
89NL
STR-DN1020
4-282-218-51(1)
Overige functies
Geluid/beelden van
andere ingangen
gebruiken
masterpage: Right
D:\NORM'S JOB\SONY HA\SO0126\STR-DN1020\4282218511_NL Web\NL05ENJ_STRDN1020-CEL.fm
Ingangsnaam
BD/DVD
GAME
a*
a
a
–
a*
a
a
–
Toewijsbare COMP.1
videoCOMP.2
ingangsaansluitingen CVBS
NONE
Toewijsbare BD COAX
audioSAT OPT
ingangsaansluitingen ANALOG
NONE
a
a
–
a*
a
a
–
a*
SAT/
CATV
a
a*
a
–
a
a*
a
–
masterpage: Left
VIDEO 1 VIDEO 2 MD/TAPE SA-CD/
CD
a
a
a
a
a
a
a
a
a*
a*
–
–
–
–
a*
a*
a
a
a
a
a
a
a
a
a*
a*
a*
a*
–
–
–
–
* Standaard instelling
Opmerkingen
• U kunt geen andere optische ingang toewijzen aan de ingangen waarop de optische ingangsaansluitingen
aanvankelijk is toegewezen.
• Als u de digitale audio-ingang toewijst, wordt de INPUT MODE-instelling automatisch worden aangepast.
• Voor elke ingang is er een nieuwe toewijzing toegelaten.
HDMI-ingangstoewijzing
U kunt de HDMI-ingangsaansluitingen
opnieuw toewijzen aan een andere ingang als
de standaardinstelling van de aansluitingen
niet overeenkomt met uw aangesloten
apparatuur.
Bijvoorbeeld:
Als u de CD-speler aansluit op de HDMI
SAT/CATV (IN 3)-aansluiting, wijs dan
"HDMI 3"-aansluiting toe aan "SA-CD/CD".
2
De Settings-menulijst wordt
weergegeven op het televisiescherm.
3
Selecteer "HDMI" en druk dan
op
of b.
4
Selecteer "HDMI Assign" en
druk dan op
of b.
5
Selecteer de HDMI-aansluiting
die u wenst toe te wijzen en
druk dan op
of b.
6
Selecteer de ingangsnaam die
u wenst toe te wijzen en druk
dan op
.
Opmerking
Als u een HDMI-ingangsaansluitingen opnieuw
toewijst, dient u "Ctrl for HDMI" in te stellen op
"OFF".
1
Druk op MENU.
Het menu wordt weergegeven op het
televisiescherm.
Ingangsnaam
Toewijsbare HDMI 1
HDMIHDMI 2
ingangsaansluitingen HDMI 3
HDMI 4
BD/DVD GAME
a*
a
a
a
a
a*
a
a
Selecteer " Settings" en druk
dan op
of b.
SAT/ VIDEO 1 VIDEO 2 MD/
CATV
TAPE
a
a
a
a
a
a
a
a
a*
a
a
a
a
a*
a
a
SA-CD/
CD
a
a
a
a
NONE
a
a
a
a
* Standaard instelling
90NL
STR-DN1020
4-282-218-51(1)
D:\NORM'S JOB\SONY HA\SO0126\STR-DN1020\4282218511_NL Web\NL05ENJ_STRDN1020-CEL.fm
masterpage: Right
Opmerkingen
Een biversterkeraansluiting
gebruiken
1 Druk op MENU.
Het menu wordt weergegeven op het
televisiescherm.
2
Selecteer " Settings" en druk
dan op
of b.
De Settings-menulijst wordt
weergegeven op het televisiescherm.
3
Selecteer "Speaker" en druk
dan op
of b.
4
Selecteer "SP Pattern" en druk
dan op
of b.
5
Selecteer het gewenste
luidsprekerpatroon zodat er
geen surroundachterluidsprekers en hoge
voorluidsprekers zijn en druk
dan op
.
Selecteer "SB Assign" en druk
dan op
of b.
7
Selecteer "BI-AMP" en druk
dan op
.
Dezelfde signaaluitvoeren van de
SPEAKERS FRONT A-aansluitingen
kunnen worden uitgevoerd door de
SPEAKERS SURROUND BACK/
FRONT HIGH/BI-AMP/FRONT
B-aansluitingen.
Multi-zonefuncties
gebruiken
Genieten van het geluid en beeld van een
apparaat dat aangesloten is op de receiver in
zone 2 en niet in de hoofdzone. Zo kunt u
bijvoorbeeld een DVD bekijken in de
hoofdzone en naar een CD luisteren in zone 2.
Als u een IR-repeater (niet bijgeleverd)
gebruikt, kunt u beide apparaten in de
hoofdzone bedienen en de Sony-receiver in
zone 2 vanuit zone 2.
De receiver bedienen vanuit
zone 2
U kunt de receiver bedienen zonder de
afstandsbediening in de richting van de
receiver te richten, als u een IR-repeater hebt
aangesloten (niet bijgeleverd) op de IR
REMOTE-aansluiting.
Gebruik een IR-repeater als u de receiver op
een plaats installeert waar de signalen van de
afstandsbediening de receiver niet kunnen
bereiken.
Het menu sluiten
Druk op MENU.
91NL
STR-DN1020
4-282-218-51(1)
Overige functies
6
• Stel "SB Assign" in op "BI-AMP" voordat u een
automatische kalibratie uitvoert.
• Als u "SB Assign" instelt op "BI-AMP", worden
het luidsprekerniveau en de afstandinstellingen
van de surround-achterluidsprekers en de hoge
voorluidsprekers ongeldig en worden die van de
voorluidsprekers gebruikt.
D:\NORM'S JOB\SONY HA\SO0126\STR-DN1020\4282218511_NL Web\NL05ENJ_STRDN1020-CEL.fm
masterpage: Left
Een zone 2-verbinding maken
Voert het geluid van luidsprekers in zone 2 uit met de receiver en andere
versterker.
Hoofdzone
Zone 2
STR-DN1020
A
B
D
C
IR
REMOTE
IN
D
Televisie
E
C
ZONE 2 VIDEO
OUT
ZONE 2 AUDIO
OUT
RM-AAP063/RM-AAP064
A Audio-apparatuur
B Video-apparatuur
C IR-repeater (niet bijgeleverd)
D Luidsprekers
E Sony-versterker/receiver
92NL
STR-DN1020
4-282-218-51(1)
D:\NORM'S JOB\SONY HA\SO0126\STR-DN1020\4282218511_NL Web\NL05ENJ_STRDN1020-CEL.fm
De receiver bedienen vanuit
zone 2
De volgende handelingen beschrijven het
aansluiten van een IR-repeater en het bedienen
van de receiver in zone 2. Als er geen
IR-repeater is aangesloten, dient u deze
receiver in de hoofdzone te gebruiken.
?/1
ZONE
Ingangstoetsen
SOURCE
1
De hoofdreceiver inschakelen
(deze receiver).
2
De receiver in zone 2
inschakelen.
3
Druk op ZONE.
4
Druk op ?/1.
De zonefunctie is ingeschakeld.
5
De handeling van zone 2
beëindigen
Druk op ZONE en dan op ?/1.
Tips
• Zelfs als deze receiver in de stand-bymodus staat
(druk op de afstandsbediening op ?/1 om de
receiver uit te schakelen), blijft de receiver in zone
2 ingeschakeld. Om alle receivers uit te schakelen
dient u op de afstandsbediening tegelijkertijd ?/1
en AV ?/1 in te drukken (SYSTEM STANDBY).
• Alleen signalen van apparaten die aangesloten zijn
op analoge ingangsaansluitingen worden
uitgestuurd via de ZONE 2 OUT-aansluitingen. Er
worden geen signalen uitgestuurd van apparaten
die alleen op de digitale ingangen zijn aangesloten.
• De TV-, GAME-, USB-, HOME NETWORK- en
MUSIC SERVICES-ingang kan alleen in de
hoofdzone worden geselecteerd.
• Als u de optie SOURCE selecteert, worden de
signalen die via de HDMI IN-aansluitingen,
DIGITAL IN-aansluitingen en USB-poort
binnenkomen niet uitgestuurd via de ZONE 2
OUT-aansluitingen.
• Als de optie SOURCE wordt geselecteerd, worden
de audiosignalen van het thuisnetwerk en de
muziekdiensten niet uitgestuurd via de ZONE 2
OUT-aansluitingen.
• U kunt in de hoofdzone en zone 2 "FM" of "AM"
selecteren. De prioriteit worden gegeven aan de
meest recente keuze, zelfs als in een van de zones
een andere keuze is gemaakt.
• U kunt alleen hetzelfde kanaal van "SIRIUS"
selecteren, als u in de hoofdzone en zone 2
tegelijkertijd wilt luisteren. Er wordt prioriteit
gegeven aan de meest recent gekozen zender, zelfs
als in een van de zones een andere zender
geselecteerd is.
Druk op de ingangstoetsen om
de gewenste bron te selecteren.
Voor zone 2 worden analoge video- en
audiosignalen uitgestuurd.
Als u SOURCE selecteert, worden de
signalen van de huidige ingang in de
hoofdzone uitgestuurd.
6
Stel een geschikt volume in met
de receiver van zone 2.
93NL
STR-DN1020
4-282-218-51(1)
Overige functies
De afstandsbediening schakelt over naar
zone 2.
masterpage: Right
D:\NORM'S JOB\SONY HA\SO0126\STR-DN1020\4282218511_NL Web\NL05ENJ_STRDN1020-CEL.fm
2
Instellingen aanpassen
De Settings-menu
gebruiken
masterpage: Left
Selecteer "
Settings" op het
menu en druk dan op
of b
om de menu-modus te openen.
De Settings-menulijst wordt
weergegeven op het televisiescherm.
Met het Settings-menu kunt u diverse
instellingen aanpassen voor luidsprekers,
surroundeffecten, enz.
Om het menu van de receiver op het
televisiescherm weer te geven, dient u door het
volgen van de stappen in "De "GUI MODE"
in- en uitschakelen" (pagina 45) ervoor te
zorgen dat de receiver op de "GUI MODE"
staat.
3
GUI MODE
Selecteer het gewenste menuitem en druk dan op
.
Bijvoorbeeld: Als u "Auto Cal."
selecteert.
V/v/b,
RETURN/
EXIT O
MENU
1
Druk op MENU.
Het menu wordt weergegeven op het
televisiescherm.
4
Selecteer de gewenste
parameter en druk dan op
.
Terugkeren naar het vorige
scherm
Druk op RETURN/EXIT O.
Het menu sluiten
Druk op MENU.
94NL
STR-DN1020
4-282-218-51(1)
D:\NORM'S JOB\SONY HA\SO0126\STR-DN1020\4282218511_NL Web\NL05ENJ_STRDN1020-CEL.fm
masterpage: Right
Settings-menulijst
Settings-menu
Beschrijving
Speaker Settings-menu
Auto Cal.
Hiermee kan het
luidsprekerniveau of de
afstand worden ingesteld en
laat de meting automatisch
verlopen (pagina 38).
U kunt iedere luidspreker handmatig instellen.
U kunt ook nadat de automatische kalibratie is
voltooid de luidsprekerniveaus aanpassen.
Speaker
Met dit menu kunt u
handmatig de
luidsprekerpositie instellen
(pagina 95).
Opmerking
Hiermee kunt u een
geluidsveld selecteren en het
door u gekozen surroundeffect
aanpassen (pagina 98).
x SP Pattern (Luidsprekerpatroon)
Surround
EQ
Met dit menu kan de equalizer
worden aangepast (bas/hoge
tonen) (pagina 99).
Audio
Hiermee kunnen diverse
geluidsonderdelen worden
ingesteld (pagina 99).
Video
Met dit menu kunt u de
resolutie van analoge
videosignalen instellen
(pagina 100).
HDMI
Met dit menu kunt u geluid/
beelden voor apparatuur
instellen die aangesloten zijn
op de HDMI-aansluitingen
(pagina 101).
Network
Met dit menu kunt u
instellingen voor het netwerk
uitvoeren (pagina 102).
System
Met dit menu kunt u
instellingen uitvoeren voor het
systeem van de receiver
(pagina 105).
De luidsprekerinstellingen hebben alleen betrekking
op de huidige zitpositie.
Selecteer "SP Pattern" overeenkomstig het
luidsprekersysteem dat u gebruikt. Selecteer
het luidsprekerpatroon voordat u een
automatische kalibratie uitvoert.
x SB Assign (Surroundachterluidspreker toewijzen)
Hiermee kunt u de SPEAKERS SURROUND
BACK/FRONT HIGH/BI-AMP/FRONT Baansluitingen instellen voor een bi-versterker
of de aansluiting voor voorluidsprekers B.
• Speaker B
• BI-AMP
• OFF
Opmerking
Als u de aansluiting verandert van een bi-versterker
of voorluidspreker B in surround-achterluidsprekers
of hoge voorluidsprekers, dient u "SB Assign" in te
stellen op "OFF" en de luidsprekers opnieuw in te
stellen. Zie "AUTO CALIBRATION gebruiken"
(pagina 38) of "Manual Setup" (pagina 95).
U kunt iedere luidspreker handmatig
aanpassen aan het "Manual Setup"-scherm. U
kunt ook nadat de automatische kalibratie is
voltooid de luidsprekerniveaus aanpassen.
Het luidsprekerniveau instellen
U kunt het niveau van ieder luidspreker
instellen (voor links/rechts, hoog voor links/
rechts, midden, links/rechts surround, links/
rechts surround-achter, subwoofer).
vervolg
95NL
STR-DN1020
4-282-218-51(1)
Instellingen aanpassen
x Manual Setup
D:\NORM'S JOB\SONY HA\SO0126\STR-DN1020\4282218511_NL Web\NL05ENJ_STRDN1020-CEL.fm
1 Selecteer de luidspreker op het scherm
waarvoor u het niveau wenst aan te
passen en druk dan op
.
2 Selecteer "Lvl".
3 Stel het niveau van de geselecteerde
luidspreker in en druk dan op
.
U kunt het niveau instellen van –10,0 dB
tot +10,0 dB in stappen van 0,5 dB.
Opmerking
Als een van de geluidsvelden voor muziek is
geselecteerd, wordt er geen geluid via de subwoofer
uitgestuurd als alle luidsprekers op "Large" zijn
ingesteld. Echter het geluid wordt wel uitgestuurd
via de subwoofer als
– het digitale ingangssignaal LFE-signalen bevat.
– de voor- of surroundluidsprekers ingesteld zijn op
"Small".
– "MULTI ST.", "PLII MV", "PLII MS",
"PLIIx MV", "PLIIx MS", "HD-D.C.S." of
"P. AUDIO" is geselecteerd.
De afstand van de zitpositie
naar iedere luidspreker
instellen
U kunt de afstand instellen vanaf de zitpositie
naar iedere luidspreker (voor links/rechts,
hoog voor links/rechts, midden, links/rechts
surround, links/rechts surround-achter,
subwoofer).
1 Selecteer de luidspreker op het scherm
waarvoor u de afstand naar de
zitpositie wilt wijzigen en druk dan op
.
masterpage: Left
Opmerkingen
• Afhankelijk van de instelling van het
luidsprekerpatroon, kunnen sommige parameters
niet beschikbaar zijn.
• Deze functie werkt niet als "A. DIRECT"
geselecteerd is.
De afmeting van iedere
luidspreker instellen
U kunt de afmeting van ieder luidspreker
instellen (voor links/rechts, hoog voor links/
rechts, midden, links/rechts surround, links/
rechts surround-achter).
1 Selecteer de luidspreker op het scherm
waarvoor u het grootte wenst aan te
passen en druk dan op
.
2 Selecteer "Size".
3 Stel de grootte in voor de
geselecteerde luidspreker in en druk
dan op
.
• Large: Selecteer de instelling "Large" als
u grote luidsprekers aansluit die effectief
basfrequenties produceren. Selecteer
normaliter "Large".
• Small: Als het geluid is vervormd of u
vindt dat er te weinig surroundeffecten
zijn toegevoegd bij gebruik van een
meerkanaals surround sound, selecteer
dan de instelling "Small" om de
basverdelingscircuits te activeren en de
basfrequenties van ieder kanaal van de
subwoofer of andere "Large"luidsprekers.
2 Selecteer "Dist".
Opmerking
3 Stel de afstand in voor de
Deze functie werkt niet als "A. DIRECT"
geselecteerd is.
geselecteerde luidspreker in en druk
dan op
.
U kunt de afstand instellen van 1 meter
0 cm tot 10 meter 0 cm in stappen van
10 cm.
Tip
U kunt de afstand alleen in intervallen van 1 cm
aanpassen als u een automatische kalibratie hebt
uitgevoerd en het meetresultaat hebt opgeslagen.
96NL
STR-DN1020
4-282-218-51(1)
D:\NORM'S JOB\SONY HA\SO0126\STR-DN1020\4282218511_NL Web\NL05ENJ_STRDN1020-CEL.fm
masterpage: Right
Tips
x Test Tone
• De "Large"- en "Small"-instellingen voor iedere
luidspreker bepalen of de interne soundprocessor
het basissignaal van dat kanaal weggehaald.
Als de bas van een kanaal wordt weggehaald,
sturen de basverdelingscircuits de betreffende
basfrequenties naar de subwoofer of andere
"Large"-luidsprekers.
Echter omdat basgeluiden een bepaalde mate van
richting geven, is het niet raadzaam deze weg te
halen, indien mogelijk. Daarom is het beter deze in
te stellen op "Large", zelfs als u kleine luidsprekers
hebt, als u de basfrequenties van die luidspreker
wilt horen. Als u echter een grote luidspreker
gebruikt, maar niet wilt dat er basfrequenties uit
deze luidspreker komen, dient u de instelling
"Small" te gebruiken.
Stel alle luidsprekers in op "Large" als u het totale
geluidsniveau te laag vindt. Als te weinig bas is,
kunt u de equalizer gebruiken om de basniveaus te
versterken.
• De surround-achterluidsprekers worden op
dezelfde instelling ingesteld als die van de
surroundluidsprekers.
• Als de voorluidsprekers zijn ingesteld op "Small",
worden de midden-, surround- en hoge
voorluidsprekers automatisch ingesteld op
"Small".
• Als u de subwoofer niet gebruikt, worden de
voorluidsprekers automatisch ingesteld op
"Large".
In het "Test Tone"-scherm kunt u het type
testtoon selecteren.
x Crossover Freq
(Crossoverfrequentie
luidspreker)
• Druk op MASTER VOL +/– of 2 +/– als u het
niveau van alle luidsprekers tegelijkertijd wilt
aanpassen. U kunt ook MASTER VOLUME op de
receiver gebruiken.
• De aangepaste waarde wordt tijdens het afstellen
op het televisiescherm weergegeven.
Een testtoon uit iedere
luidspreker sturen
U kunt uit iedere luidsprekers
achtereenvolgens een testtoon sturen.
1 Selecteer "Test Tone" en druk dan op
of b.
2 Pas de parameter aan en druk dan op
.
• OFF
• AUTO: Uit iedere luidspreker komt
achtereenvolgens een testtoon.
• FL, CNT, FR, SR, SB*, SBR, SBL, SL,
LH, RH, SW: U kunt aangegeven uit
welke luidsprekers een testtoon moet
komen.
* "SB" wordt weergegeven als slechts één
surround-achterluidspreker is aangesloten.
3 Stel het luidsprekerniveau in en druk
dan op
1 Selecteer de luidspreker op het scherm
die u wenst aan te passen en druk dan
op
.
.
.
Als de luidsprekers geen
testtoon produceren
• De luidsprekerkabel is misschien niet
correct aangesloten. Controleer of de kabel
stevig is bevestigd en niet losschiet als er
zachtjes aan wordt getrokken.
• In de luidsprekerkabels kan kortsluiting
zitten.
• Gebruik niet de PARTY STREAMINGfunctie (pagina 79).
vervolg
97NL
STR-DN1020
4-282-218-51(1)
Instellingen aanpassen
Hiermee kunt u de crossoverfrequentie van de
bas van de luidsprekers instellen waarvan de
afmeting in het Speaker Settings-menu is
ingesteld op "Small". Na iedere automatische
kalibratie wordt voor iedere luidspreker de
gemeten crossoverfrequentie ingesteld.
2 Pas de waarde aan en druk dan op
Tips
D:\NORM'S JOB\SONY HA\SO0126\STR-DN1020\4282218511_NL Web\NL05ENJ_STRDN1020-CEL.fm
Als er een testtoon door een
andere luidspreker wordt
geproduceerd dan de
luidspreker die op het
televisiescherm wordt
weergegeven
Het luidsprekerpatroon is incorrect ingesteld.
Zorg ervoor dat de luidsprekeraansluitingen en
het patroon overeenkomen.
x D.Range Comp (Compressie
dynamisch bereik)
Hiermee kunt u het dynamische bereik van de
soundtrack comprimeren. Dit kan handig zijn
als u 's nachts naar films wilt kijken op een
laag volumeniveau. Compressie van het
dynamische bereik is alleen mogelijk met
Dolby Digital-bronnen.
• MAX: Het dynamische bereik is aanzienlijk
gecomprimeerd.
• STD: Het dynamische bereik is
gecomprimeerd zoals bedoeld door de
opnametechnicus.
• AUTO: Het dynamische bereik wordt
automatisch gecomprimeerd.
• OFF: Het dynamische bereik is niet
gecomprimeerd.
Tips
• Met de dynamische bereik compressor kunt u het
dynamische bereik van de soundtrack
comprimeren op basis van de dynamische bereik
informatie opgenomen in het Dolby Digitalsignaal.
• "STD" is de standaardinstelling, en beschikt over
lichte compressie. Daarom raden wij aan om de
instelling "MAX" te gebruiken. Deze instelling
comprimeert het dynamische bereik aanzienlijk en
geeft u de gelegenheid om's nachts films te
bekijken op lage volumes. In tegenstelling tot
analoge begrenzers zijn de niveaus vooraf
vastgesteld en leveren een zeer neutrale
compressie.
x Distance Unit
Hiermee kunt u de meeteenheid selecteren
voor het instellen van afstanden.
• FEET: De afstand wordt weergegeven in
feet.
• METER: De afstand wordt weergegeven in
meter.
masterpage: Left
Surround Settings-menu
In het scherm "Sound Field Setup" kunt u een
geluidsveld selecteren en het effectniveau
aanpassen.
Voor meer informatie over het geluidsveld, zie
"Genieten van surround sound" (pagina 65).
Opmerking
Welke instellingen u in ieder menu kunt aanpassen
is afhankelijk van het geluidsveld.
Om het effectniveau voor
HD-D.C.S. te selecteren
1 Selecteer "HD-D.C.S." en druk dan op
of b.
2 Selecteer het gewenste type effect en
druk op
.
HD-D.C.S. heeft drie verschillende types:
Theater, Dynamic en Studio. Elk type
beschikt over andere reflectie en
weergalming geluidsmengniveaus en is
geoptimaliseerd om aan de uniekheid van
de kamer, de smaak en stemming van de
luisteraar te voldoen.
• Dynamic: Wilt u ten volle genieten van
geluidseffecten, net zoals in bioscopen?
Het type Dynamic benadrukt het
reflectiegeluid. Zonder HD-D.C.S. zijn
kamers iets weergalmend, maar missen
een ruim gevoel.
Dit type opent akoestisch deze kamers en
biedt een ruim en dynamisch gevoel dat te
vergelijken is met een mastering studio.
• Theater: Het type Theater
(standaardinstelling) mengt het
reflecterend en weergalmend geluid, wat
de eigenschappen van een mastering
studio creëert. Bovendien, dit type mengt
de frequentie-eigenschappen die u ook in
professionele studio's en bioscopen
terugvindt. Dit is ideaal om film te
bekijken in een kamer die minder
reverberatie heeft.
98NL
STR-DN1020
4-282-218-51(1)
D:\NORM'S JOB\SONY HA\SO0126\STR-DN1020\4282218511_NL Web\NL05ENJ_STRDN1020-CEL.fm
• Studio: In het type Studio worden de
effecten tot een minimum beperkt, maar
biedt u toch een fantastische
thuisbioscoop ervaring. Dit type geeft de
oorspronkelijke opname nauwkeurig
weer.
EQ Settings-menu
U kunt de volgende parameters gebruiken om
de toonkwaliteit (bas/hoge tonen) van de
voorluidsprekers aan te passen.
• Bass
• Treble
Bass
Treble
Level
(dB)
Frequency
(Hz)
Opmerking
Deze functie werkt niet als "A. DIRECT"
geselecteerd is.
masterpage: Right
Opmerking
Deze functie werkt als "2CH ST.", "A.F.D. AUTO",
"MULTI ST." of "HP 2CH" is geselecteerd. Deze
functie werkt echter niet in de volgende gevallen.
– Als er lineaire PCM-signalen met een
bemonsteringsfrequentie die hoger is dan
44,1 kHz worden ontvangen.
– Als er Dolby Digital Plus-, Dolby Digital EX-,
Dolby TrueHD-, DTS 96/24-, DTS-HD Master
Audio-, of DTS-HD High Resolution Audiosignalen worden ontvangen.
x A/V Sync (Synchroniseert audio
met video uitvoer)
Hiermee kunt u de uitvoer van audio vertragen
om het tijdsverschil tussen audio-uitvoer en de
visuele weergave te minimaliseren.
• HDMI AUTO: Het tijdsverschil tussen de
audio-uitgang en de visuele weergave van de
monitor die via een HDMI-aansluiting is
aangesloten, wordt automatisch aangepast
aan de hand van de informatie van de
televisie. Deze functie is alleen beschikbaar
als de monitor de A/V Sync-functie
ondersteunt.
• 0 ms – 300 ms: U kunt de vertraging
instellen van 0 ms tot 300 ms in stappen van
10 ms.
Opmerkingen
Audio Settings-menu
U kunt de audio zo instellen dat die aan uw
wensen voldoet.
De D.L.L.-functie is een technologie van Sony
zelf die het mogelijkheid maakt dat digitale en
analoge audiosignalen van slechte kwaliteit op
hoge geluidskwaliteit worden afgespeeld.
• AUTO 1: Deze functie is beschikbaar voor
audioformaten en analoge audiosignalen
met compressieverlies.
• AUTO 2: Deze functie is beschikbaar voor
lineaire PCM-signalen en audioformaten en
analoge audiosignalen met
compressieverlies.
• OFF
x Dual Mono (Taalselectie digitale
uitzending)
Hiermee kunt u de gewenste taal selecteren als
u aan het luisteren bent naar dual audio van
een digitale uitzending indien beschikbaar.
Deze functie werkt alleen voor Dolby Digitalbronnen.
• MAIN/SUB: Geluid van de hoofdtaal wordt
weergegeven door de linker voorluidspreker
en het geluid van de tweede taal wordt
gelijktijdig weergegeven door de rechter
voorluidspreker.
• MAIN: Geluid van de hoofdtaal wordt
uitgevoerd.
• SUB: Geluid van de tweede taal wordt
uitgevoerd.
99NL
STR-DN1020
4-282-218-51(1)
Instellingen aanpassen
x D.L.L. (Digital Legato Linear)
• Deze functie is handig als u een grote LCD- of
plasmascherm of een projector gebruikt.
• Deze functie werkt niet als "A. DIRECT"
geselecteerd is.
D:\NORM'S JOB\SONY HA\SO0126\STR-DN1020\4282218511_NL Web\NL05ENJ_STRDN1020-CEL.fm
masterpage: Left
Video Settings-menu
U kunt video-instellingen uitvoeren.
x Resolution (Videosignalen converteren)
Hiermee kunt u de resolutie van analoge video-ingangssignalen converteren.
Uitgang van HDMI TV OUTaansluiting
Parameter
"Resolution"
Ingang van
• DIRECT
• AUTO(CVBS)
(standaard
instelling)
• 480/576i
COMPONENT VIDEO INaansluitingen
za)
a
–
VIDEO IN-aansluitingen
za)
–
a
COMPONENT VIDEO INaansluitingen
za)
zb)
zb)
zb)
zb)
zc)
z
z
c)
z
z
VIDEO IN-aansluitingen
COMPONENT VIDEO INaansluitingen
VIDEO IN-aansluitingen
• 480/576p
• 720p
• 1080i
• 1080p
COMPONENT
MONITOR VIDEO
VIDEO MONITOR OUT-aansluiting
OUT-aansluitingen
z
COMPONENT VIDEO INaansluitingen
z
z
–
VIDEO IN-aansluitingen
z
z
a
COMPONENT VIDEO INaansluitingen
z
zd)
–
VIDEO IN-aansluitingen
z
zd)
a
COMPONENT VIDEO INaansluitingen
z
a
–
VIDEO IN-aansluitingen
z
–
a
z : Videosignalen worden geconverteerd en via de videoconverter uitgestuurd.
a : Hetzelfde type signaal wordt uitgestuurd als dat van het ingangssignaal. Videosignalen worden niet
geconverteerd.
– : Videosignalen worden niet uitgestuurd.
a)
De resolutie wordt afhankelijk van de aangesloten
monitor automatisch ingesteld.
b)
Als de televisie niet is aangesloten op
HDMI-aansluitingen, worden 480i/576i-signalen
uitgestuurd.
c)
480p/576p-signalen worden zelfs uitgestuurd als
480i/576i is ingesteld.
d)
Naar aanleiding van het instellingenmenu worden
videosignalen uitgestuurd zonder
auteursrechtbescherming. Videosignalen met
auteursrechtbescherming worden uitgestuurd als
480p/576p.
Opmerkingen
• Videosignalen worden niet uitgestuurd door de
COMPONENT VIDEO MONITOR OUT- of
MONITOR VIDEO OUT-aansluitingen als de
monitor, enz. is aangesloten op de HDMI TV
OUT-aansluiting.
• Als u een resolutie selecteert die niet door de
aangesloten televisie wordt ondersteund in de
parameter "Resolution", worden de beelden van de
televisie niet correct uitgestuurd.
• De uitvoer van een geconverteerd HDMI-beeld
ondersteunt geen x.v.Color (x.v.Colour), Deep
Color (Deep Colour) en 3D-beeld.
100NL
STR-DN1020
4-282-218-51(1)
D:\NORM'S JOB\SONY HA\SO0126\STR-DN1020\4282218511_NL Web\NL05ENJ_STRDN1020-CEL.fm
HDMI Settings-menu
Met dit menu kunt u apparaten instellen die
aangesloten zijn op de HDMI-aansluiting.
x Ctrl for HDMI (Controle voor
HDMI)
Hiermee kunt u de functie Controle voor
HDMI in- of uitschakelen. Voor meer
informatie, zie "Voorbereiden voor de
"BRAVIA" Sync" (pagina 84).
• ON
• OFF
Opmerking
Als u "Ctrl for HDMI" instelt op "ON", wordt
"Audio Out" automatisch gewijzigd.
x Pass Through
Opmerkingen
• Deze functie is niet beschikbaar als "Ctrl for
HDMI" is ingesteld op "OFF".
• Als "AUTO" is geselecteerd, duurt het wat langer
voordat het beeld en het geluid wordt doorgestuurd
naar de televisie ten opzichte van de optie "ON".
• Als de receiver in de stand-bystand staat, wordt
"A. STANDBY" op het displaypaneel
weergegeven als "Pass Through" is ingesteld op
"AUTO" of "ON". Echter "A. STANDBY" van het
display verdwijnen als "Pass Through" is ingesteld
op "AUTO" en geen signalen worden gedetecteerd.
x Audio Out
Hiermee kunt u de HDMI-audiosignalen van
de afspeelapparatuur instellen, die via een
HDMI-aansluiting op de receiver is
aangesloten.
• AMP: De HDMI-audiosignalen van de
afspeelapparatuur worden alleen
weergegeven door de luidsprekers die op de
receiver zijn aangesloten. Meerkanaals
geluid kan worden afgespeeld zoals het is.
Opmerking
Audiosignalen worden niet door de
televisieluidsprekers uitgestuurd als "Audio Out"
is ingesteld op "AMP".
• TV+AMP: Het geluid komt uit de
televisieluidspreker en de luidsprekers die
op de receiver zijn aangesloten.
Opmerkingen
• De geluidskwaliteit van de afspeelapparatuur is
afhankelijk van de geluidskwaliteit van de
televisie, zoals het aantal kanalen en de
bemonsteringsfrequentie, enz. Als de televisie is
uitgerust met stereoluidsprekers is het geluid dat
uit de receiver komt ook stereo, net zoals het
geluid van de televisie, zelfs als u een
meerkanaalse bron afspeelt.
• Als u de receiver aansluit op een beeldweergaveapparatuur (projector, enz.), kan het zijn dat er
geen geluid uit de receiver komt. Selecteer
"AMP" als dit het geval is.
• Als u de ingang selecteert aan u de HDMIingang hebt toegewezen, wordt het geluid niet
door de televisie uitgestuurd.
x HDMI Assign
Hiermee kunt u de HDMIingangsaansluitingen opnieuw toewijzen.
Voor meer informatie, zie "HDMIingangstoewijzing" (pagina 90).
101NL
STR-DN1020
4-282-218-51(1)
Instellingen aanpassen
Hiermee kunt u de HDMI-signalen uitsturen
naar de televisie, zelfs als de receiver in de
stand-bystand staat.
• ON: Als de receiver in de stand-bystand
staat, stuurt de receiver continu HDMIsignalen via de HDMI TV OUT-aansluiting
van de receiver uit.
• AUTO: Als de televisie wordt ingeschakeld
terwijl de receiver in de stand-bystand staat,
stuurt de receiver HDMI-signalen uit via de
HDMI TV OUT-aansluiting van de receiver.
Sony raadt deze instelling aan als u een
"BRAVIA" Sync compatibele Sonytelevisie gebruikt. Deze instelling spaart
energie in de stand-bystand ten opzichte van
de "ON"-instelling.
• OFF: De receiver stuurt geen HDMIsignalen uit als de receiver in de standbystand staat. Schakel de receiver in om te
kunnen genieten van de aangesloten
apparatuurbron op de televisie. Deze
instelling spaart energie in de stand-bystand
ten opzichte van de "ON"-instelling.
masterpage: Right
D:\NORM'S JOB\SONY HA\SO0126\STR-DN1020\4282218511_NL Web\NL05ENJ_STRDN1020-CEL.fm
De Proxy-server handmatig
instellen
Network Settings-menu
U kunt de instellingen voor uw netwerk
uitvoeren. Het menu Network Settings is
alleen beschikbaar als de functie thuisnetwerk
of muziekdiensten is geselecteerd.
x Settings
Hiermee kunt u de netwerkinstellingen
instellen.
1 Selecteer "Use" in stap 6 in
"Het IP-adres handmatig instellen"
(pagina 102) of stap 7 in "De
netwerkinstelling op de receiver
configureren" (pagina 43), en druk dan
op
.
Het invoerscherm van het proxyadres
wordt weergegeven op het televisiescherm.
2 Druk op SHIFT en druk dan op de cijfer/
teksttoetsen om de waarde voor het
"Proxy Address" in te voeren.
Netwerkinstellingen
automatisch configureren
U kunt netwerkinstellingen automatisch
configureren. Voor meer informatie, zie "De
netwerkinstelling op de receiver configureren"
(pagina 43).
Het IP-adres handmatig
instellen
1 Selecteer "Settings" en druk dan op
3 Druk op
.
4 Herhaal stap 2 tot en met 3 om de
waarde voor "Port Number" in te
voeren.
Het bevestigingsscherm wordt
weergegeven op het televisiescherm.
5 Selecteer "OK" en druk dan op
.
x Information
.
2 Selecteer "Manual" en druk dan op
.
Het invoerscherm van het IP-adres wordt
weergegeven op het televisiescherm.
3 Druk op SHIFT en dan op de cijfertoets
om de waarde voor het "IP Address" in
te voeren.
4 Druk op
masterpage: Left
U kunt de netwerkinformatie voor het netwerk
selecteren.
De netwerkinformatie
selecteren
1 Selecteer "Information" en druk dan op
.
.
2 Selecteer het gewenste onderdeel dat
5 Herhaal stap 3 tot en met 4 om de
waarde voor het "Subnet Mask", de
"Default Gateway", "Primary DNS" en
"Secondary DNS" in te voeren.
Het scherm voor de proxyinstellingen
wordt weergegeven op het televisiescherm.
6 Selecteer "Do Not Use" en druk dan op
.
Het bevestigingsscherm wordt
weergegeven op het televisiescherm.
7 Selecteer "OK" en druk dan op
.
u wilt instellen en druk dan op
.
De huidige informatie over de instellingen
wordt weergegeven op het televisiescherm.
U kunt de instellingen* controleren voor
"Connection", "IP Settings", "IP Address",
"Subnet Mask", "Default Gateway", "DNS
Settings", "Primary DNS", "Secondary
DNS", "Proxy Settings", "Proxy Address",
"Port Number" en "MAC Address".
* De in te stellen onderdelen tijdens de
installatie, kunnen afhankelijk van de
netwerkomgeving verschillen.
102NL
STR-DN1020
4-282-218-51(1)
D:\NORM'S JOB\SONY HA\SO0126\STR-DN1020\4282218511_NL Web\NL05ENJ_STRDN1020-CEL.fm
x PARTY STREAMING
U kunt de receiver instellen om gebruik te
maken van de functie PARTY STREAMING.
1 Selecteer "PARTY STREAMING" en
druk dan op
.
2 Selecteer "On" of "Off" en druk dan op
.
• On: De receiver kan door andere
apparaten in het thuisnetwerk worden
gedetecteerd.
De receiver kan een PARTY starten of
afsluiten en aan een PARTY deelnemen
of verlaten.
• Off: De receiver kan door andere
apparaten in het thuisnetwerk worden
gedetecteerd.
De receiver kan echter geen PARTY
starten of afsluiten en niet aan een
PARTY deelnemen of deze verlaten.
x Access Settings
U kunt de toegangsbeperking of toestemming
voor de apparaten in de apparatenlijst
instellen.
De automatische
toegangstoestemming instellen
1 Selecteer "Access Settings" en druk
dan op
.
2 Selecteer "Auto Access" en druk dan
op
.
dan op
.
• Allow: Alle apparaten in het
thuisnetwerk hebben toestemming voor
de toegang tot deze receiver.
Deze receiver kan een PARTY starten als
hostapparaat en aan een PARTY
deelnemen als gasapparaat, indien
gewenst.
• Not Allow: De receiver beperkt een
nieuw apparaat die toegang zoekt met de
receiver.
Als u een nieuw apparaat aansluit op het
thuisnetwerk, voeg dan het apparaat toe
aan de apparatenlijst en stel de
toegangstoestemming in (pagina 103).
Opmerking
Er kunnen maximaal 20 apparaten aan de
apparatenlijst worden toegevoegd. Als er al 20
apparaten geregistreerd zijn, wordt de melding
"Device Full" weergegeven en een nieuw apparaat
kan niet aan de lijst worden toegevoegd. In dit geval
dient u overbodige apparaten van de lijst te
verwijderen (pagina 104).
Apparaten aan de apparatenlijst
toevoegen
1 Selecteer "Access Settings" en druk
dan op
.
2 Selecteer "Control Device" en druk dan
op
.
De apparatenlijst wordt weergegeven op
het televisiescherm.
3 Selecteer "Add Device" en druk dan op
.
4 Selecteer het gewenste apparaat en
druk dan op
.
Het geselecteerde apparaat is toegevoegd
aan de apparatenlijst. Voor meer informatie
over de instelling van de
toegangsstemming, zie "De
toegangstoestemming voor de apparaten
instellen" (pagina 103).
De toegangstoestemming voor
de apparaten instellen
U kunt de toegangstoestemming voor een
apparaat in de apparatenlijst instellen. Alleen
apparaten die ingesteld zijn op "Allow"
worden door het thuisnetwerk herkend.
1 Selecteer "Access Settings" en druk
dan op
.
vervolg
103NL
STR-DN1020
4-282-218-51(1)
Instellingen aanpassen
3 Selecteer "Allow" of "Not Allow" en druk
masterpage: Right
D:\NORM'S JOB\SONY HA\SO0126\STR-DN1020\4282218511_NL Web\NL05ENJ_STRDN1020-CEL.fm
2 Selecteer "Control Device" en druk dan
op
.
De geregistreerde apparatenlijst wordt
weergegeven op het televisiescherm.
3 Selecteer het gewenste apparaat en
druk dan op
.
4 Selecteer "Access" en druk dan op
.
5 Selecteer "Allow" of "Not Allow" en druk
dan op
.
Opmerking
Er kunnen maximaal 5 Media Remote-apparaten aan
de apparatenlijst worden toegevoegd. Als er al 5
apparaten geregistreerd zijn, wordt de melding
"Device Full" weergegeven en een nieuw apparaat
kan niet aan de lijst worden toegevoegd. In dit geval
dient u overbodige apparaten van de lijst te
verwijderen (pagina 104).
x Registered Media Remote
Devices
Met deze optie kunt u de lijst van
geregistreerde Media Remote-apparaten
controleren. Alleen geregistreerde apparaten
zijn toegestaan om de receiver te bedienen.
Een apparaat van de lijst verwijderen
Selecteer "Delete" in stap 4 en druk dan op
.
Druk in het bevestigingsscherm op "OK" en druk
dan op
.
Geregistreerde Media Remoteapparaten van de apparatenlijst
verwijderen
1 Selecteer "Registered Media Remote
x Media Remote Device
Registration
Met deze optie kunt u uw Media Remoteapparaten registreren.
Devices" en druk dan op
.
De geregistreerde Media Remoteapparatenlijst wordt weergegeven op het
televisiescherm.
De Media Remote-apparaten
registreren
1 Selecteer "Media Remote Device
Registration" en druk dan op
masterpage: Left
2 Selecteer het apparaat dat u wilt
.
2 Selecteer "Start Registration" en druk
.
3 Selecteer "Delete" en druk dan op
dan op
.
De receiver start om het Media Remoteapparaat te detecteren dat gereed is voor
registratie.
De receiver zal echter de
registratieprocedure afsluiten, als hij
binnen 30 seconden geen apparaat
gedetecteerd heeft.
De melding "Connecting" wordt op het
televisiescherm weergegeven, als een
Media Remote-apparaat gedetecteerd
wordt.
3 Selecteer "Finish" en druk dan op
verwijderen en druk dan op
.
4 Selecteer "OK" en druk dan op
.
Het geselecteerde apparaat is verwijderd
van de apparatenlijst.
x Device Name
Hiermee kunt een apparaatnaam aan de
receiver toekennen van 30 tekens, die
gemakkelijk door andere apparaten op het
thuisnetwerk herkend kunnen worden.
.
De registratie annuleren
Selecteer "Cancel" in stap 2 en druk dan op
.
104NL
STR-DN1020
4-282-218-51(1)
D:\NORM'S JOB\SONY HA\SO0126\STR-DN1020\4282218511_NL Web\NL05ENJ_STRDN1020-CEL.fm
Het toekennen van de
apparaatnaam
1 Selecteer "Device Name" en druk dan
op
.
masterpage: Right
De softwareversie controleren
1 Selecteer "Software Update" en druk
dan op
.
2 Selecteer "Version" en druk dan op
2 Druk op
om de huidige naam van
het apparaat te selecteren.
.
Het softwareversie wordt weergegeven op
het televisiescherm.
3 Druk op SHIFT en druk dan op de cijfer/
teksttoetsen om de naam van het
apparaat in te voeren.
4 Druk op
.
Tip
System Settings-menu
U kunt de instellingen van de receiver
aanpassen.
De standaard apparaatnaam is "STR-DN1020".
x Auto Standby
x Network Standby
Als de "Network Standby"-modus op "On" is
ingesteld, kan de receiver altijd via het
netwerk verbonden en bediend worden.
1 Selecteer "Network Standby" en druk
dan op
.
2 Selecteer "Off" of "On" en druk dan op
Opmerkingen
• Deze functie werkt niet in de volgende gevallen.
– De ingang "FM TUNER", "AM TUNER",
"SIRIUS", "HOME NETWORK" of "MUSIC
SERVICES" is geselecteerd.
– De PARTY STREAMING-functie wordt
gebruikt.
– De software van de receiver wordt geüpdatet.
• Als u tegelijkertijd gebruik maakt van de
automatische stand-bystand en de slaaptimer,
krijgt de slaaptimer voorrang.
Opmerking
Als de receiver in de stand-bystand staat, wordt
"A. STANDBY" op het display weergegeven als
"Network Standby" is ingesteld op "On".
x Software Update
U kunt de software van de receiver updaten tot
de laatste versie.
Voor meer informatie, zie "De software
updaten" (pagina 80).
105NL
STR-DN1020
4-282-218-51(1)
Instellingen aanpassen
.
• Off: De netwerkfunctie wordt
uitgeschakeld als de receiver in de standbystand staat. De receiver heeft meer tijd
nodig om de handelingen te hervatten als
deze weer opnieuw wordt ingeschakeld.
• On: De netwerkfunctie werkt zelfs als de
receiver in de stand-bymodus staat en
hervat de handelingen als deze via het
netwerk wordt bediend.
Hiermee kunt u de receiverschakelaar
automatisch op de stand-bystand zetten, als u
de receiver niet gebruikt of als er geen
signaalinvoer naar de receiver is.
• ON: Schakelt na ongeveer 30 minuten over
op de stand-bystand.
• OFF: Schakelt niet over op de standbystand.
D:\NORM'S JOB\SONY HA\SO0126\STR-DN1020\4282218511_NL Web\NL05ENJ_STRDN1020-CEL.fm
Receiver bedienen
zonder het op de televisie
aan te sluiten
U kunt deze receiver bedienen via het
displaypaneel, zelfs als de televisie niet op de
receiver is aangesloten.
AMP
GUI MODE
masterpage: Left
Het menu op het displaypaneel
gebruiken
Druk herhaaldelijk op GUI MODE
om "GUI OFF" te selecteren.
De receiver schakelt over naar het display van
de voorpaneelmodus.
1
2
3
Druk op AMP.
4
Druk herhaaldelijk op V/v om
de parameter te selecteren die
u wilt aanpassen en druk dan
op
of b.
5
Druk herhaaldelijk op V/v om
de gewenste instelling te
selecteren en druk dan op
.
Druk op MENU.
Druk herhaaldelijk op V/v om
het gewenste menu te
selecteren en druk dan op
of b.
V/v/B/b,
Terugkeren naar het vorige
display
RETURN/
EXIT O
MENU
Druk op B of RETURN/EXIT O.
Het menu sluiten
Druk op MENU.
Opmerking
Bepaalde parameters en instellingen worden gedimd
weergegeven in het displaypaneel. Dit houdt in dat
deze niet beschikbaar zijn of zijn vastgelegd en niet
kunnen worden gewijzigd.
106NL
STR-DN1020
4-282-218-51(1)
D:\NORM'S JOB\SONY HA\SO0126\STR-DN1020\4282218511_NL Web\NL05ENJ_STRDN1020-CEL.fm
masterpage: Right
Overzicht van de menu's
De volgende opties zijn beschikbaar in elk menu. Zie pagina 106 voor meer informatie over het
gebruik van de menu's.
Menu
[Display]
Parameters
[Display]
Instellingen
Auto Calibration- Automatische kalibratie
instellingen
(Standaard)
[<AUTO CAL>] [STANDARD]
Automatische kalibratie
(Aangepast)
[CUSTOM]
Standaard
instelling
ENGINEER
FULL FLAT
OFF, FIX xxxc),
AUTO xxxc)
OFF
Niveau voorluidspreker linksb)
[FL LEVEL]
FL –10.0 dB tot FL +10.0 dB
(0,5 dB interval)
FL 0 dB
Niveau voorluidspreker rechtsb)
[FR LEVEL]
FR –10.0 dB tot FR +10.0 dB
(0,5 dB interval)
FR 0 dB
Niveau middenluidsprekerb)
[CNT LEVEL]
CNT –10.0 dB tot CNT +10.0 dB
(0,5 dB interval)
CNT 0 dB
Niveau linker surroundluidsprekerb)
[SL LEVEL]
SL –10.0 dB tot SL +10.0 dB
(0,5 dB interval)
SL 0 dB
Niveau rechter surroundluidsprekerb)
[SR LEVEL]
SR –10.0 dB tot SR +10.0 dB
(0,5 dB interval)
SR 0 dB
Niveau surroundachterluidsprekerb)
[SB LEVEL]
SB –10.0 dB tot SB +10.0 dB
(0,5 dB interval)
SB 0 dB
Niveau linker surround achterluidsprekerb)
[SBL LEVEL]
SBL –10.0 dB tot SBL +10.0 dB
(0,5 dB interval)
SBL 0 dB
Niveau rechter surround achterluidsprekerb)
[SBR LEVEL]
SBR –10.0 dB tot SBR +10.0 dB
(0,5 dB interval)
SBR 0 dB
Niveau hoge voorluidspreker
linksb)
[LH LEVEL]
LH –10.0 dB tot LH +10.0 dB
(0,5 dB interval)
LH 0 dB
Niveau hoge voorluidspreker
rechtsb)
[RH LEVEL]
RH –10.0 dB tot RH +10.0 dB
(0,5 dB interval)
RH 0 dB
Subwooferniveaub)
[SW LEVEL]
SW –10.0 dB tot SW +10.0 dB
(0,5 dB interval)
SW 0 dB
Compressie dynamisch bereik
[D. RANGE]
COMP. MAX, COMP. STD,
COMP. AUTO, COMP. OFF
COMP. AUTO
Level-instellingen Testtoonb)
[<LEVEL>]
[TEST TONE]
Instellingen aanpassen
FULL FLAT, ENGINEER,
FRONT REF, OFF
vervolg
107NL
STR-DN1020
4-282-218-51(1)
D:\NORM'S JOB\SONY HA\SO0126\STR-DN1020\4282218511_NL Web\NL05ENJ_STRDN1020-CEL.fm
masterpage: Left
Menu
[Display]
Parameters
[Display]
Instellingen
Standaard
instelling
Speakerinstellingen
[<SPEAKER>]
Luidsprekerpatroon
[SP PATTERN]
5/2.1 tot 2/0
(20 patronen)
3/4.1
Afmeting voorluidsprekersb)
[FRT SIZE]
LARGE, SMALL
LARGE
Afmeting middenluidsprekerb)
[CNT SIZE]
LARGE, SMALL
LARGE
Afmeting surroundluidsprekersb) LARGE, SMALL
[SUR SIZE]
LARGE
Afmeting hoge
voorluidsprekersb)
[FH SIZE]
LARGE, SMALL
LARGE
Surround-achterluidspreker
toewijzend)
[SB ASSIGN]
SPK B, BI-AMP, OFF
OFF
Afstand voorluidspreker linksb)
[FL DIST.]
FL 1.00 m tot FL 10.00 m
(FL 3’3” tot FL 32’9”)
(0,1 m (1 inch) interval)e)
FL 3.00 m
(FL 9’10”)
Afstand voorluidspreker rechtsb) FR 1.00 m tot FR 10.00 m
[FR DIST.]
(FR 3’3” tot FR 32’9”)
(0,1 m (1 inch) interval)e)
FR 3.00 m
(FR 9’10”)
Afstand middenluidsprekerb)
[CNT DIST.]
CNT 1.00 m tot CNT 10.00 m
(CNT 3’3” tot CNT 32’9”)
(0,1 m (1 inch) interval)e)
CNT 3.00 m
(CNT 9’10”)
Afstand linker surroundluidsprekerb)
[SL DIST.]
SL 1.00 m tot SL 10.00 m
(SL 3’3” tot SL 32’9”)
(0,1 m (1 inch) interval)e)
SL 3.00 m
(SL 9’10”)
Afstand rechter surroundluidsprekerb)
[SR DIST.]
SR 1.00 m tot SR 10.00 m
(SR 3’3” tot SR 32’9”)
(0,1 m (1 inch) interval)e)
SR 3.00 m
(SR 9’10”)
Afstand surroundachterluidsprekerb)
[SB DIST.]
SB 1.00 m tot SB 10.00 m
(SB 3’3” tot SB 32’9”)
(0,1 m (1 inch) interval)e)
SB 3.00 m
(SB 9’10”)
Afstand linker surround achterluidsprekerb)
[SBL DIST.]
SBL 1.00 m tot SBL 10.00 m
(SBL 3’3” tot SBL 32’9”)
(0,1 m (1 inch) interval)e)
SBL 3.00 m
(SBL 9’10”)
Afstand rechter surround achter- SBR 1.00 m tot SBR 10.00 m
luidsprekerb)
(SBR 3’3” tot SBR 32’9”)
[SBR DIST.]
(0,1 m (1 inch) interval)e)
SBR 3.00 m
(SBR 9’10”)
Afstand hoge voorluidspreker
linksb)
[LH DIST.]
LH 1.00 m tot LH 10.00 m
(LH 3’3” tot LH 32’9”)
(0,1 m (1 inch) interval)e)
LH 3.00 m
(LH 9’10”)
Afstand hoge voorluidspreker
rechtsb)
[RH DIST.]
RH 1.00 m tot RH 10.00 m
(RH 3’3” tot RH 32’9”)
(0,1 m (1 inch) interval)e)
RH 3.00 m
(RH 9’10”)
Afstand subwooferb)
[SW DIST.]
SW 1.00 m tot SW 10.00 m
(SW 3’3” tot SW 32’9”)
(0,1 m (1 inch) interval)e)
SW 3.00 m
(SW 9’10”)
108NL
STR-DN1020
4-282-218-51(1)
D:\NORM'S JOB\SONY HA\SO0126\STR-DN1020\4282218511_NL Web\NL05ENJ_STRDN1020-CEL.fm
Menu
[Display]
masterpage: Right
Instellingen
Standaard
instelling
Afstandseenheid
[DIST. UNIT]
FEET, METER
METERf)
Crossoverfrequentie
voorluidsprekersg)
[FRT CROSS]
CROSS 40 Hz tot CROSS 200 Hz
(10 Hz interval)
CROSS 120 Hz
Crossoverfrequentie
middenluidsprekerg)
[CNT CROSS]
CROSS 40 Hz tot CROSS 200 Hz
(10 Hz interval)
CROSS 120 Hz
Crossoverfrequentie
surroundluidsprekersg)
[SUR CROSS]
CROSS 40 Hz tot CROSS 200 Hz
(10 Hz interval)
CROSS 120 Hz
Crossoverfrequentie hoge
voorluidsprekersg)
[FH CROSS]
CROSS 40 Hz tot CROSS 200 Hz
(10 Hz interval)
CROSS 120 Hz
SurroundEffectniveauh)
instellingen
[EFFECT]
[<SURROUND>]
DYNAMIC, THEATER, STUDIO
THEATER
EQ-instellingen
[<EQ>]
Niveau bas voorluidsprekers
[BASS]
BASS –10 dB tot BASS +10 dB
(1 dB interval)
BASS 0 dB
Niveau hoge tonen
voorluidsprekers
[TREBLE]
TREBLE –10 dB tot
TREBLE +10 dB
(1 dB interval)
TREBLE 0 dB
Ontvangstmodus FM-zender
[FM MODE]
STEREO, MONO
STEREO
Voorkeurzenders benoemen
[NAME IN]
Voor meer informatie, zie
"Voorkeurzenders benoemen (Name
Input)" (pagina 58).
Sirius-kindersloti)
[PARENTAL]
LOCK ON, LOCK OFF
LOCK OFF
Sirius-vergrendelcode
bewerkeni)
[CODE EDIT]
Voor meer informatie, zie "Toegang
tot bepaalde zenders beperken
(Parental Lock)" (pagina 62).
0000
Sirius-antenne richteni)
[SR ANT AIM]
Voor meer informatie, zie "Ontvangst
controleren (Antenna Aiming)"
(pagina 60).
Sirius-radio IDi)
[SIRIUS ID]
Voor meer informatie, zie "Het IDnummer controleren" (pagina 60).
Tunerinstellingen
[<TUNER>]
Instellingen aanpassen
Parameters
[Display]
vervolg
109NL
STR-DN1020
4-282-218-51(1)
D:\NORM'S JOB\SONY HA\SO0126\STR-DN1020\4282218511_NL Web\NL05ENJ_STRDN1020-CEL.fm
masterpage: Left
Menu
[Display]
Parameters
[Display]
Instellingen
Standaard
instelling
Audioinstellingen
[<AUDIO>]
Digital Legato Linear
[D.L.L.]
D.L.L. OFF, D.L.L. AUTO1,
D.L.L. AUTO2
D.L.L. AUTO1
Synchroniseert audio met video
uitvoer
[A/V SYNC]
HDMI AUTO, 0 ms tot 300 ms
(10 ms interval)
0 ms
Taalselectie digitale uitzending
[DUAL MONO]
MAIN/SUB, MAIN, SUB
MAIN
Toewijzing digitale audio-ingang Voor meer informatie, zie "Geluid/
[A. ASSIGN]
beelden van andere ingangen
gebruiken (Input Assign)"
(pagina 89).
Videoinstellingen
[<VIDEO>]
Resolutie
[RESOLUTION]
DIRECT, AUTO, 480/576i,
480/576p, 720p, 1080i, 1080p
Toewijzing video-ingang
[V. ASSIGN]
Voor meer informatie, zie "Geluid/
beelden van andere ingangen
gebruiken (Input Assign)"
(pagina 89).
HDMIinstellingen
[<HDMI>]
Controle voor HDMI
[CTRL: HDMI]
CTRL ON, CTRL OFF
CTRL ON
Pass Through
[PASS THRU]
ON, AUTO, OFF
OFF
Audio out
[AUDIO OUT]
AMP, TV+AMP
AMP
HDMI-ingang toewijzen
[H. ASSIGN]
Voor meer informatie, zie "HDMIingangstoewijzing" (pagina 90).
Automatische stand-bystand
[AUTO STBY]
STBY ON, STBY OFF
Ingangen benoemen
[NAME IN]
Voor meer informatie, zie "Ingangen
benoemen (Name Input)" (pagina 48).
Systeminstellingen
[<SYSTEM>]
AUTO
STBY ON
a)
U kunt deze parameter alleen selecteren na het uitvoeren van een automatische kalibratie.
van de instelling van het luidsprekerpatroon, kunnen sommige parameters of instellingen niet
beschikbaar zijn.
c)
xxx vertegenwoordigt een luidsprekerkanaal (FL, FR, CNT, SL, SR, SB, SBL, SBR, LH, RH, SW).
d)
U kunt deze parameter alleen selecteren als "SP PATTERN" niet is ingesteld op een instelling met surroundachterluidsprekers of hoge voorluidsprekers (pagina 36).
e)
U kunt de afstand alleen in intervallen van 0,01 meter aanpassen als u een automatische kalibratie hebt
uitgevoerd en het meetresultaat hebt opgeslagen.
f) "FEET" voor de modellen VS en Canada.
g)
U kunt deze parameter alleen selecteren als uw luidspreker is ingesteld op "SMALL".
h)
U kunt deze parameter alleen selecteren als u als geluidsveld "HD-D.C.S." hebt geselecteerd.
i) Deze parameter is alleen beschikbaar voor modellen in de VS en Canada. U kunt deze parameter alleen
selecteren als de SiriusConnect Home-tuner is aangesloten op de SIRIUS-aansluiting van de receiver.
b) Afhankelijk
110NL
STR-DN1020
4-282-218-51(1)
D:\NORM'S JOB\SONY HA\SO0126\STR-DN1020\4282218511_NL Web\NL05ENJ_STRDN1020-CEL.fm
Informatie op het displaypaneel
bekijken
Het displaypaneel bevat allerlei informatie
over de status van de receiver, zoals
geluidsveld.
1 Selecteer de ingang waarvan u de
informatie wilt controleren.
masterpage: Right
Opmerking
Sommige tekens of symbolen kunnen wellicht niet
worden weergegeven voor bepaalde talen.
Tip
U kunt het display niet omschakelen als "GUI
MODE" op het displaypaneel wordt weergegeven.
Druk herhaaldelijk op GUI MODE om "GUI OFF"
te selecteren.
2 Druk op AMP en druk dan herhaaldelijk
op DISPLAY.
Telkens als u op DISPLAY drukt, wordt
het display als volgt gewijzigd.
Indexnaam van de ingang* t
Geselecteerde ingang t Huidig toegepast
geluidsveld t Volumeniveau t
Streaminginformatie**
Naar de FM-/AM-radio beluisteren
Naam voorkeurzender* t Frequentie t
Huidig toegepast geluidsveld t
Volumeniveau
Afstemmen op een zender van
SIRIUS
(Alleen modellen VS en Canada)
Naam zender t Zendernummer t Naam
categorie t Naam artiest/functie t
Muzieknummer/programmatitel t Naam
componist t Signaalsterkte t Huidig
toegepast geluidsveld t Volumeniveau
Instellingen aanpassen
RDS-uitzendingen ontvangen
(Alleen modellen Europa en
Australië)
Naam serviceprogramma of naam
voorkeurzender* t Frequentie, band en
voorkeurnummer t Huidig toegepast
geluidsveld t Volumeniveau
* De indexnaam wordt alleen weergegeven als u
een indexnaam aan de ingang of voorkeurzender
hebt toegewezen.
De indexnaam wordt niet weergegeven als alleen
lege spaties zijn ingevoerd of als de naam gelijk is
aan de naam van de ingang.
**De streaminginformatie kan niet worden
weergegeven.
111NL
STR-DN1020
4-282-218-51(1)
D:\NORM'S JOB\SONY HA\SO0126\STR-DN1020\4282218511_NL Web\NL06REM_STRDN1020-CEL.fm
2
De afstandsbediening gebruiken
De afstandsbediening
programmeren
U kunt de afstandsbediening aanpassen zodat
deze de apparaten kan bedienen die op uw
receiver zijn aangesloten. U kunt de
afstandsbediening zelfs programmeren om
niet-Sony-apparaten te bedienen en Sonyapparaten die u normaliter niet met de
afstandsbediening kunt bedienen.
Voordat u begint dient u er rekening mee te
houden dat:
– U kunt niet de instellingen van de
ingangstoetsen van TUNER, USB, HOME
NETWORK en MUSIC SERVICES
wijzigen.
– De afstandsbediening kan alleen apparaten
bedienen die infraroodsignalen kunnen
ontvangen.
RM
SET UP
SHIFT
Ingangstoetsen
Cijfertoetsen
ENT/MEM
Druk op de ingangstoets van
het apparaat dat u wilt
programmeren.
Druk bijvoorbeeld op VIDEO 1 als u een
videorecorder wilt programmeren die
aangesloten is op VIDEO 1.
De RM SET UP- en SHIFT-aanduiding
lichten op.
3
Druk op de cijfertoetsen om de
cijfercode in te voeren.
Als er meer dan een cijfercode is voer dan
een code in die overeenkomt met het
apparaat die bij de televisie hoort.
Gebruik de tabellen op pagina 113–116
om de cijfercode(s) te zoeken die
overeenkomen met het apparaat.
Opmerking
Alleen de codes die met 500 beginnen zijn
geldig voor de televisietoets.
4
Druk op ENT/MEM.
Zodra de cijfercode gecontroleerd is,
knippert de RM SET UP-aanduiding twee
keer en sluit de afstandsbediening
automatisch de programmeermodus af.
AV ?/1
TV
masterpage: Left
5
Herhaal stap 1 tot en met 4 om
andere apparaten te
programmeren.
Opmerking
De RM SET UP-aanduiding gaat uit, als een
cijfertoets wordt ingedrukt.
De programmering annuleren
1
Druk op RM SET UP, houd deze
ingedrukt en druk dan op
AV ?/1.
De RM SET UP-aanduiding knippert
langzaam.
Druk tijdens iedere stap op RM SET UP. De
afstandsbediening sluit automatisch de
programmeermodus af.
Na de programmering de
ingang inschakelen
Druk op de geprogrammeerde toets om de
gewenste ingang in te schakelen.
112NL
STR-DN1020
4-282-218-51(1)
D:\NORM'S JOB\SONY HA\SO0126\STR-DN1020\4282218511_NL Web\NL06REM_STRDN1020-CEL.fm
Controleer de volgende zaken
als de programmering niet
succesvol is verlopen:
• Als de RM SET UP-aanduiding niet oplicht
in stap 1, zijn de batterijen bijna leeg.
Vervangen beide batterijen.
• Als de RM SET UP-aanduiding snel
achtereenvolgens 5 keer knippert terwijl u de
cijfercode invoert, is er een fout opgetreden.
Begin opnieuw vanaf stap 1.
De cijfercodes die
overeenkomen met het apparaat
en de fabrikant van het
apparaat
Gebruik de cijfercodes die in de onderstaande
tabel staan om niet-Sony-apparaten te
programmeren en Sony-apparaten die u
normaliter niet met de afstandsbediening kunt
bedienen. Aangezien het signaal van de
afstandsbediening dat door het apparaat wordt
ontvangen per model en jaar kan verschillen,
kan het zijn dat er meer dan een cijfercode aan
het apparaat is toegewezen. Als het niet lukt
om de afstandsbediening te programmeren
met één van de codes, probeer dan andere
codes uit.
Opmerkingen
• De cijfercodes zijn gebaseerd op de nieuwste
informatie die van ieder merk beschikbaar is. Er
bestaat echter een kans dat uw apparaat niet
reageert op sommige of alle codes.
• Het kan zijn dat niet alle ingangstoetsen op deze
afstandsbediening beschikbaar zijn voor uw
specifieke apparaat.
masterpage: Right
Een CD-speler bedienen
Fabrikant
Code(s)
SONY
101, 102, 103
DENON
104, 123
JVC
105, 106, 107
KENWOOD
108, 109, 110
MAGNAVOX
111, 116
MARANTZ
116
ONKYO
112, 113, 114
PANASONIC
115
PHILIPS
116
PIONEER
117
TECHNICS
115, 118, 119
YAMAHA
120, 121, 122
Een DAT-deck bedienen
Fabrikant
Code(s)
SONY
203
PIONEER
219
Een cassettedeck bedienen
Fabrikant
Code(s)
SONY
201, 202
DENON
204, 205
KENWOOD
206, 207, 208, 209
NAKAMICHI
210
PANASONIC
216
PHILIPS
211, 212
PIONEER
213, 214
TECHNICS
215, 216
YAMAHA
217, 218
Fabrikant
Code(s)
SONY
301
DENON
302
JVC
303
KENWOOD
304
De afstandsbediening
gebruiken
Een MD-deck bedienen
vervolg
113NL
STR-DN1020
4-282-218-51(1)
D:\NORM'S JOB\SONY HA\SO0126\STR-DN1020\4282218511_NL Web\NL06REM_STRDN1020-CEL.fm
Een HDD-recorder bedienen
Fabrikant
SONY
Code(s)
307, 308, 309
masterpage: Left
Een DVD/HDD COMBO
bedienen
Fabrikant
Code(s)
SONY
401, 402, 403
Een Blu-ray Disc-speler/recorder bedienen
Een televisie bedienen
Fabrikant
Code(s)
Fabrikant
Code(s)
SONY
310, 311, 312
SONY
501, 502
PANASONIC
335
AIWA
501, 536, 539
SAMSUNG
336
AKAI
503
LG
337
AOC
503
CENTURION
566
Een PSX bedienen
CORONADO
517
Fabrikant
Code(s)
CURTIS-MATHES
503, 551, 566, 567
313, 314, 315
DAYTRON
517, 566
DAEWOO
504, 505, 506, 507,
515, 544
FISHER
508, 545
FUNAI
548
SONY
Een DVD-speler bedienen
Fabrikant
Code(s)
SONY
401, 402, 403
BROKSONIC
424
FUJITSU
528
GOLDSTAR/LG
503, 512, 515, 517,
534, 544, 556, 568
DENON
405
HITACHI
416
GRUNDIG
511, 533, 534
JVC
415, 423
HITACHI
MITSUBISHI
419
ORITRON
417
503, 513, 514, 515,
517, 519, 544, 557,
571
PANASONIC
406, 408, 425
PHILIPS
407
PIONEER
409, 410
RCA
414
SAMSUNG
416, 422
ITT/NOKIA
521, 522
J.C.PENNY
503, 510, 566
JVC
516, 552
KMC
517
MAGNAVOX
503, 515, 517, 518,
544, 566
TOSHIBA
404, 421
MARANTZ
527
ZENITH
418, 420
MITSUBISHI/MGA
503, 519, 527, 544,
566, 568
NEC
503, 517, 520, 540,
544, 554, 566
Een DVD-recorder bedienen
Fabrikant
Code(s)
SONY
401, 402, 403
Een DVD/VCR COMBO
bedienen
Fabrikant
Code(s)
SONY
411
NORDMENDE
530, 558
NOKIA
521, 522, 573, 575
PANASONIC
509, 524, 553, 559,
572
PHILIPS
515, 518, 557, 570,
571
PHILCO
503, 504, 514, 517,
518
114NL
STR-DN1020
4-282-218-51(1)
D:\NORM'S JOB\SONY HA\SO0126\STR-DN1020\4282218511_NL Web\NL06REM_STRDN1020-CEL.fm
masterpage: Right
Fabrikant
Code(s)
Een videorecorder bedienen
PIONEER
509, 525, 526, 540,
551, 555
Fabrikant
Code(s)
SONY
701, 702, 703, 704,
705, 706
PORTLAND
503
QUASAR
509, 535
AIWA*
710, 750, 757, 758
RADIO SHACK
503, 510, 527, 565,
567
BLAUPUNKT
740
EMERSON
750
RCA/PROSCAN
503, 510, 523, 529,
544
FISHER
717, 720
SAMSUNG
503, 515, 517, 531,
532, 534, 544, 556,
557, 562, 563, 566,
569
GENERAL ELECTRIC
(GE)
722, 730
GOLDSTAR/LG
723, 753
HITACHI
722, 725, 729, 741
SAMPO
566
ITT/NOKIA
717
SABA
530, 537, 547, 549,
558
JVC
726, 727, 728, 736
508, 545, 546, 560,
567
MAGNAVOX
730, 731, 738
MITSUBISHI/MGA
732, 733, 734, 735
736
SANYO
SCOTT
503, 566
NEC
SEARS
503, 508, 510, 517,
518, 551
PANASONIC
729, 730, 737, 738,
739, 740
SHARP
517, 535, 550, 561,
565
PHILIPS
729, 730, 731
PIONEER
729
SYLVANIA
503, 518, 566
RCA/PROSCAN
THOMSON
530, 537, 547, 549
722, 729, 730, 731,
741, 747
TOSHIBA
535, 539, 540, 541,
551
SAMSUNG
742, 743, 744, 745
SANYO
717, 720, 746
TELEFUNKEN
530, 537, 538, 547,
549, 558
TEKNIKA
517, 518, 567
WARDS
503, 517, 566
YORK
566
ZENITH
542, 543, 567
GE
503, 509, 510, 544
LOEWE
515, 534, 556
VIZIO
576, 577
SHARP
748, 749
TOSHIBA
747, 756
* Als een videorecorder van AIWA niet werkt, zelfs
niet als u de code voor AIWA hebt ingevoerd, voer
dan de code voor Sony in.
De afstandsbediening
gebruiken
Een LD-speler bedienen
Fabrikant
Code(s)
SONY
601, 602, 603
PIONEER
606
Een Video CD-speler bedienen
Fabrikant
Code(s)
SONY
605
vervolg
115NL
STR-DN1020
4-282-218-51(1)
D:\NORM'S JOB\SONY HA\SO0126\STR-DN1020\4282218511_NL Web\NL06REM_STRDN1020-CEL.fm
Een satelliettuner bedienen
(vakje)
Fabrikant
Code(s)
SONY
801, 802, 803, 804,
824, 825, 865
AMSTRAD
845, 846
BskyB
862
GENERAL ELECTRIC
(GE)
866
GRUNDIG
859, 860
HUMAX
846, 847
THOMSON
857, 861, 864, 876
PACE
848, 849, 850, 852,
862, 863, 864
PANASONIC
818, 855
PHILIPS
856, 857, 858, 859,
860, 864, 874
NOKIA
851, 853, 854, 864
RCA/PROSCAN
866, 871
BITA/HITACHI
868
HUGHES
867
JVC/Echostar/Dish
Network
873
MITSUBISHI
872
SAMSUNG
875
TOSHIBA
869, 870
De afstandsbediening
resetten
AV ?/1
?/1
MASTER
VOL –/
2–
1
Een kabelbox bedienen
Fabrikant
Code(s)
SONY
821, 822, 823
HAMLIN/REGAL
836, 837, 838, 839,
840
JERROLD/G.I./
MOTOROLA
806, 807, 808, 809,
810, 811, 812, 813,
814, 819
JERROLD
830, 831
OAK
841, 842, 843
PANASONIC
816, 826, 832, 833,
834, 835
PHILIPS
830, 831
PIONEER
828, 829
RCA
805
masterpage: Left
Terwijl u MASTER VOL – of
2 – ingedrukt houdt, drukt u
op ?/1, en dan op AV ?/1.
De RM SET UP-aanduiding knippert 3
keer.
2
Laat alle toetsen los.
De gehele inhoud van het geheugen van
de afstandsbediening (bijv. alle
geprogrammeerde gegevens) is gewist.
SCIENTIFIC ATLANTA 815, 816, 817, 844
TOCOM/PHILIPS
830, 831
ZENITH
826, 827
116NL
STR-DN1020
4-282-218-51(1)
D:\NORM'S JOB\SONY HA\SO0126\STR-DN1020\4282218511_NL Web\NL07ADD_STRDN1020-CEL.fm
masterpage: Right
Plaatsing
Aanvullende informatie
Voorzorgsmaatregelen
Veiligheid
Als een voorwerp of vloeistof in de behuizing
terechtkomt, moet u de receiver loskoppelen
en laten nakijken door bevoegde
servicetechnici voordat u deze weer gebruikt.
Stroombronnen
• Voordat u de receiver gebruikt, moet u
controleren of de werkspanning
overeenkomt met de plaatselijke netvoeding.
De werkspanning vindt u op het naamplaatje
aan de achterkant van de receiver.
• Het apparaat blijft onder netspanning staan
als de stekker in het stopcontact zit, zelfs als
het apparaat zelf is uitgeschakeld.
• Als u de receiver langere tijd niet wilt
gebruiken, moet u de stekker van de receiver
uit het stopcontact halen. Trek altijd aan de
stekker en nooit aan het netsnoer als u het
netsnoer uit het stopcontact haalt.
• (Alleen modellen VS en Canada)
Een uiteinde van de stekker is om
veiligheidsredenen breder dan het andere en
past maar op één manier in het stopcontact.
Als u de stekker niet volledig in het
stopcontact kunt steken, neem dan contact
op met een handelaar bij u in de buurt.
• Het netsnoer mag alleen door bevoegde
servicetechnici worden vervangen.
Warm worden
Werking
Schakel de receiver uit en trek de stekker uit
het stopcontact voordat u andere apparatuur
aansluit.
Reiniging
Reinig de behuizing, het voorpaneel en de
bedieningselementen met een zachte doek die
licht is bevochtigd met een mild zeepsopje.
Gebruik geen schuursponsje, schuurpoeder of
oplosmiddelen, zoals alcohol of benzine.
Met alle vragen over of eventuele problemen
met de receiver kunt u terecht bij de
dichtstbijzijnde Sony-handelaar.
Aanvullende
informatie
De receiver kan tijdens gebruik warm worden.
Dit duidt niet op een storing. Als u deze
receiver doorlopend met hoog volume
gebruikt, kunnen de boven-, zij- en
onderpanelen van de behuizing na verloop van
tijd heet worden. Raak de behuizing niet aan.
U kunt zichzelf branden.
• Zet de receiver op een goed geventileerde
plaats om te voorkomen dat deze te warm
wordt. De levensduur van de receiver wordt
hierdoor verlengd.
• Plaats de receiver niet in de buurt van
warmtebronnen of op een plaats waar deze is
blootgesteld aan direct zonlicht, overmatige
hoeveelheden stof of mechanische
schokken.
• Plaats geen voorwerpen boven op de
behuizing waardoor de ventilatieopeningen
worden afgesloten en storingen kunnen
worden veroorzaakt.
• Plaats de receiver niet in de buurt van
apparatuur, zoals een televisie,
videorecorder of cassettedeck. (Als de
receiver wordt gebruikt in combinatie met
een televisie, videorecorder of cassettedeck
en te dicht bij dergelijke apparatuur staat,
kan er ruis ontstaan en kan de beeldkwaliteit
verslechteren. De kans hierop is groot bij een
binnenantenne. Daarom kunt u het beste een
buitenantenne gebruiken.)
• Ga voorzichtig te werk als u de receiver en
luidsprekers op speciaal behandelde
oppervlakken (met was of olie behandeld,
gepolijst, enz.) plaatst, anders kunnen er
vlekken of verkleuringen optreden.
117NL
STR-DN1020
4-282-218-51(1)
D:\NORM'S JOB\SONY HA\SO0126\STR-DN1020\4282218511_NL Web\NL07ADD_STRDN1020-CEL.fm
Problemen oplossen
Als u problemen ondervindt bij het gebruik
van deze receiver, probeert u deze eerst zelf op
te lossen aan de hand van de onderstaande lijst.
Als een probleem blijft optreden, neemt u
contact op met de dichtstbijzijnde Sonyhandelaar. Houd er rekening mee dat als de
onderhoudsmonteur bepaalde onderdelen
wijzigt tijdens de reparatie, deze gewijzigde
onderdelen bewaard kunnen blijven.
Voeding
De receiver wordt automatisch
uitgeschakeld.
• De "Auto Standby" is ingesteld op "ON"
(pagina 105).
• De slaaptimer-functie werkt (pagina 14).
Geluid
Er wordt geen Dolby Digital, DTS of
DTS 96/24 meerkanaals geluid
geproduceerd.
• Controleer of de DVD, enz. die u afspeelt
opgenomen is in Dolby Digital- of
DTS-formaat.
• Als u de DVD-speler, enz., aansluit op de
digitale aansluitingen van deze receiver,
zorg er dan voor dan de digitale audiouitgang van de aangesloten apparatuur
beschikbaar is.
• Stel in het HDMI Settings-menu "Audio
Out" in op "AMP".
• Als het audioformaat DTS 96/24 niet
gereproduceerd wordt, dient u het
kalibratietype op "Off" in te stellen en
nogmaals een automatische kalibratie uit
te voeren (pagina 42).
masterpage: Left
Er kan geen surroundeffect worden
verkregen.
• Zorg ervoor dat u het geselecteerde
geluidsveld voor de film- of muziekmodus
hebt geselecteerd (pagina 65 of 66).
• Geluidsvelden werken niet wanneer
DTS-HD Master Audio, DTS-HD High
Resolution Audio of Dolby TrueHD met
bemonsteringsfrequentie van meer dan
48 kHz worden ontvangen.
Er komt geen geluid, of erg stil, uit de
specifieke luidsprekers.
• Sluit een hoofdtelefoon aan op de
PHONES-aansluiting om te controleren of
er geluid via de hoofdtelefoon wordt
uitgevoerd. Als er slechts via één kanaal
geluid wordt uitgevoerd uit de
hoofdtelefoon, is de apparatuur wellicht
niet goed aangesloten op de receiver.
Controleer of de kabels goed zijn
aangesloten op de aansluitingen van de
receiver en de apparatuur. Als beide
kanalen worden uitgevoerd uit de
hoofdtelefoon, is de voorluidspreker
wellicht niet goed aangesloten op de
receiver. Controleer de aansluiting van de
voorluidspreker die geen geluid uitvoert.
• Zorg ervoor dat u zowel de L- als Raansluiting van een analoge apparatuur
hebt aangesloten, analoge apparatuur heeft
zowel L- en R-aansluitingen nodig.
Gebruik een audiokabel (niet bijgeleverd).
• Het luidsprekerniveau instellen
(pagina 95).
• Zorg ervoor dat de midden-/
surroundluidspreker(s) is(zijn) ingesteld
op "Small" of "Large".
• Controleer via het Auto Calibration-menu
of het "SP Pattern" in het Speaker
Settings-menu of de
luidsprekerinstellingen correct zijn
ingesteld. En controleer vervolgens met
behulp van het "Test Tone" in het Speaker
Settings-menu of het geluid door iedere
luidspreker correct wordt uitgestuurd.
118NL
STR-DN1020
4-282-218-51(1)
D:\NORM'S JOB\SONY HA\SO0126\STR-DN1020\4282218511_NL Web\NL07ADD_STRDN1020-CEL.fm
• Sommige discs zijn niet geschikt voor
Dolby Digital Surround EX, zelfs niet als
op de verpakking staat dat de discs wel
geschikt zijn voor Dolby Digital Surround
EX.
• Controleer of de subwoofer correct en
stevig is aangesloten.
• Zorg ervoor dat u uw subwoofer hebt
ingeschakeld.
• Afhankelijk van het geselecteerde
geluidsveld, komt er geen geluid uit de
subwoofer.
• Als alle luidsprekers ingesteld zijn op
"Large" en "NEO6 CIN" of "NEO6 MUS"
is geselecteerd, komt er geen geluid uit de
subwoofer.
• Controleer of de geselecteerde digitale
audio-ingang niet is toegewezen aan
andere ingangen (pagina 89).
• Controleer of de functie "A. DIRECT" niet
is geselecteerd.
Er wordt geen geluid uitgevoerd,
ongeacht de geselecteerde apparatuur,
of het geluid is nauwelijks hoorbaar.
• Controleer of de kabels goed zijn
aangesloten op de aansluitingen van de
receiver, apparatuur en luidsprekers.
• Controleer of de receiver en de apparatuur
zijn ingeschakeld.
• Controleer of MASTER VOLUME niet is
ingesteld op "VOL MIN".
• Controleer of SPEAKERS niet is ingesteld
op "SPK OFF" (pagina 37).
• Controleer dat de hoofdtelefoons niet op
de receiver zijn aangesloten.
• Druk op de afstandsbediening op
MUTING of
om de functie voor het
dempen het geluid te annuleren.
• U kunt op de afstandsbediening op de
ingangstoets drukken of op de receiver op
de INPUT SELECTOR te draaien om de
gewenste apparatuur te selecteren
(pagina 46).
• De beveiliging van de receiver is
geactiveerd. Schakel de receiver uit, los
het kortsluitingsprobleem op en schakel de
receiver weer in.
Er is een sterke brom of ruis hoorbaar.
• Controleer of de luidsprekers en de
apparatuur goed zijn aangesloten.
• Zorg ervoor dat de verbindingskabels zich
niet in de buurt van een transformator of
motor bevinden en ten minste 3 meter uit
de buurt van een televisie of
fluorescerende lamp zijn geplaatst.
• Plaats de audio-apparatuur verder van de
televisie vandaan.
• De stekkers en aansluitingen zijn vuil.
Maak deze schoon met een doek die licht
is bevochtigd met alcohol.
Aanvullende
informatie
Er wordt geen geluid uit bepaalde
apparatuur uitgevoerd.
• Controleer of de apparatuur goed is
aangesloten op de audio-ingangen voor
deze apparatuur.
• Controleer of de kabels goed zijn
aangesloten op de aansluitingen van de
receiver en de apparatuur.
• Controleer de INPUT MODE (pagina 88).
• Controleer de instelling "Audio Out" in
het HDMI Settings-menu (pagina 101).
• Controleer of de apparatuur correct is
aangesloten op de HDMI-aansluiting voor
deze apparatuur.
• U kunt niet naar de Super Audio CD
luisteren, door de HDMI aan te sluiten.
• Afhankelijk van de afspeelapparatuur is
het mogelijk dat u de HDMI-instelling van
de apparatuur moet instellen. Raadpleeg
de gebruiksaanwijzing bij elke apparatuur
voor meer informatie.
• Gebruik een High Speed HDMI-kabel als
u beelden wilt bekijken of naar geluid wilt
luisteren, vooral tijdens een 1080p-, Deep
Color- (Deep Colour-) of 3D-uitzending.
• Het kan zijn dat er geen geluid door de
receiver wordt uitgestuurd als de GUI op
het televisiescherm wordt weergegeven.
Druk op GUI MODE om "GUI OFF" te
selecteren.
masterpage: Right
vervolg
119NL
STR-DN1020
4-282-218-51(1)
D:\NORM'S JOB\SONY HA\SO0126\STR-DN1020\4282218511_NL Web\NL07ADD_STRDN1020-CEL.fm
Het linker- en rechtergeluid zijn niet in
balans of zijn omgewisseld.
• Controleer of de luidsprekers en
apparatuur goed en stevig zijn
aangesloten.
• Pas de geluidsniveauparameters aan met
het Speaker Settings-menu.
Als de receiver in de stand-bystand
staat, is er geen geluid op de televisie.
• Als de receiver in de stand-bystand staat,
komt er geen geluid uit de HDMIcomponent die u de laatste keer hebt
geselecteerd toen u de receiver hebt
uitgeschakeld. Als u een andere
apparatuur wilt gebruiken, speel dan de
apparatuur af en voer een Afspelen met
één druk op de knop actie uit of schakel de
receiver in om de HDMI-apparatuur te
selecteren die wilt afspelen.
• Zorg ervoor dat in het HDMI Settingsmenu "Pass Through" is ingesteld op
"ON" als u apparaten op de receiver
aansluit die niet compatibel zijn met
"BRAVIA" Sync (pagina 101).
Er komt geen geluid uit de receiver- en
televisieluidspreker.
• Controleer de instelling "Audio Out" in
het HDMI Settings-menu (pagina 101).
• Controleer of de apparatuur correct is
aangesloten op de HDMI-aansluiting voor
deze apparatuur.
• U kunt niet naar de Super Audio CD
luisteren, door de HDMI aan te sluiten.
• Afhankelijk van de afspeelapparatuur is
het mogelijk dat u de HDMI-instelling van
de apparatuur moet instellen. Raadpleeg
de gebruiksaanwijzing bij elke apparatuur
voor meer informatie.
• Gebruik een High Speed HDMI-kabel als
u beelden wilt bekijken of naar geluid wilt
luisteren, vooral tijdens een 1080p-, Deep
Color- (Deep Colour-) of 3D-uitzending.
masterpage: Left
• Het kan zijn dat er geen geluid door de
receiver wordt uitgestuurd als de GUI op
het televisiescherm wordt weergegeven.
Druk op GUI MODE om "GUI OFF" te
selecteren.
• Zorg ervoor dat de televisie compatibel is
met de functie Geluidscontrole van het
systeem.
• Als de televisie niet is uitgerust met de
functie Geluidscontrole van het systeem,
dient u in het HDMI Settings-menu
"Audio Out" in te stellen op
– "TV+AMP", als u wilt luisteren naar het
geluid van de televisieluidspreker en de
receiver.
– "AMP", als u wilt luisteren naar het
geluid van de receiver.
• Als u de receiver aansluit op een videoapparatuur (projector, enz.), kan het zijn
dat er geen geluid uit de receiver komt.
Selecteer "AMP" als dit het geval is.
• Als u niet kunt luisteren naar het geluid
van een apparaat dat op de receiver is
aangesloten terwijl de ingang van de
televisie op de receiver is geselecteerd.
– Verander de ingang van de receiver in
HDMI als u naar een programma wilt
kijken op apparatuur die via een HDMIaansluiting op de receiver is
aangesloten.
– Verander het televisiekanaal als u naar
een televisie-uitzending wilt kijken.
– Selecteer de correcte apparatuur of
gewenste ingang als u een programma
wenst te bekijken op de apparatuur die
op de televisie is aangesloten.
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van
de televisie voor deze handeling.
Er kan niet worden opgenomen.
• Controleer of de apparatuur goed is
aangesloten.
• Selecteer de bronapparatuur met de
ingangstoetsen (pagina 46).
120NL
STR-DN1020
4-282-218-51(1)
D:\NORM'S JOB\SONY HA\SO0126\STR-DN1020\4282218511_NL Web\NL07ADD_STRDN1020-CEL.fm
De MULTI CHANNEL DECODINGaanduiding licht niet op in blauw.
• Controleer of de afspeelcomponent is
aangesloten op een digitale aansluiting en
de correcte ingang op deze receiver is
geselecteerd.
• Controleer of de ingangsbron van de
software die afgespeeld wordt
overeenkomt met het meerkanaalsformaat.
• Controleer of de instelling op de
afspeelcomponent is ingesteld op
meerkanaalsgeluid.
• Controleer of de geselecteerde digitale
audio-ingang niet is toegewezen aan
andere ingangen, in "Input Assign" in het
menu Input Option (pagina 89).
Er is een tijdsverschil tussen de audiouitvoer en de visuele weergave.
• Controleer of de PARTY STREAMINGfunctie niet wordt gebruikt. Als u een
PARTY wilt sluiten, dient u op SHIFT te
drukken, en dan PARTY ingedrukt te
houden totdat "CLOSE PARTY" wordt
weergegeven. Voor meer informatie zie
pagina 79.
Beeld
• Zorg ervoor dat de kabels stevig en correct
op de apparatuur is aangesloten.
• Afhankelijk van de afspeelapparatuur, kan
het zijn dat u de apparatuur moet instellen.
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing bij elke
apparatuur voor meer informatie.
• Gebruik een High Speed HDMI-kabel als
u beelden wilt bekijken of naar geluid wilt
luisteren, vooral tijdens een 1080p-, Deep
Color- (Deep Colour-) of 3D-uitzending.
Er worden geen 3D-beelden op de
televisie weergegeven.
• Afhankelijk van de televisie of de videoapparatuur, kan het zijn dat 3D-beelden
niet worden weergegeven. Controleer de
3D-beeldformaten die door de receiver
worden ondersteund (pagina 130).
Als de receiver in de stand-bystand
staat, is er geen beeld op de televisie.
• Als de receiver in de stand-bystand staat,
komt er geen beeld uit de HDMIcomponent die u de laatste keer hebt
geselecteerd toen u de receiver hebt
uitgeschakeld. Als u een andere
apparatuur wilt gebruiken, speel dan de
apparatuur af en voer een Afspelen met
één druk op de knop actie uit of schakel de
receiver in om de HDMI-apparatuur te
selecteren die wilt afspelen.
• Zorg ervoor dat in het HDMI Settingsmenu "Pass Through" is ingesteld op
"ON" als u apparaten op de receiver
aansluit die niet compatibel zijn met
"BRAVIA" Sync (pagina 101).
Het beeld van de COMPONENT VIDEO
MONITOR OUT is beschadigd.
• Het kan zijn dat de resolutie van de
uitgangssignalen van de COMPONENT
VIDEO MONITOR OUT-aansluitingen
niet door uw televisie worden
ondersteund. In dit geval dient u de
geschikte resolutie op de receiver te
selecteren (pagina 100).
Aanvullende
informatie
Er worden geen beelden op de televisie
weergegeven.
• Selecteer de juiste ingang met de
ingangstoetsen.
• Stel de televisie in op de juiste
ingangsmodus.
• Plaats de audio-apparatuur verder van de
televisie vandaan.
• Wijs de video-ingang correct toe.
• Het ingangssignaal moet hetzelfde zijn als
de ingangsfunctie als u een ingangssignaal
met deze receiver gaat upconverteren
(pagina 30).
• Als u een HDMI-DVI-conversiekabel
gebruikt voor de aansluiting, kan het zijn
dat het beeld niet correct wordt
weergegeven.
masterpage: Right
vervolg
121NL
STR-DN1020
4-282-218-51(1)
D:\NORM'S JOB\SONY HA\SO0126\STR-DN1020\4282218511_NL Web\NL07ADD_STRDN1020-CEL.fm
Er kan niet worden opgenomen.
• Controleer of de apparatuur goed is
aangesloten.
• Selecteer de bronapparatuur met de
ingangstoetsen (pagina 46).
Het GUI-menu wordt niet op het
televisiescherm weergegeven.
• Druk herhaaldelijk op GUI MODE om
"GUI ON" te selecteren. Druk op MENU
als het GUI-menu nog steeds niet op het
televisiescherm wordt weergegeven.
• Controleer of de televisie correct is
aangesloten.
• Het kan zijn dat de resolutie van de
uitgangssignalen van de videoaansluitingen niet door uw televisie
worden ondersteund. In dit geval dient u
de geschikte resolutie op de receiver te
selecteren (pagina 100).
Tuner
De FM-ontvangst is slecht.
• Gebruik een coaxkabel van 75 ohm (niet
bijgeleverd) om de receiver aan te sluiten
op een FM-buitenantenne, zoals hieronder
wordt aangegeven.
FM-buitenantenne
Receiver
masterpage: Left
• Het signaal van de zenders is te zwak (bij
automatisch afstemmen). Stem handmatig
af.
• Controleer of het afstemschaal correct is
ingesteld (als u handmatig afstemt op AMzenders) (pagina 57).
• Er zijn geen zenders ingesteld of de
voorkeurzenders zijn gewist (bij het
zoeken naar voorkeurzenders). Stel de
zenders in (pagina 57).
• Druk op de afstandsbediening op AMP en
druk dan herhaaldelijk op DISPLAY zodat
de frequentie op het displaypaneel wordt
weergegeven.
De receiver kan geen satellietkanalen
ontvangen.*
• De ontvangststatus is niet goed. Zet de
antenne op een plaats neer waar de
ontvangst goed is.
• Controleer of u een abonnement hebt
afgesloten voor de gewenste
satellietradioservice (pagina 59).
RDS werkt niet.**
• Controleer of u hebt afgestemd op een
FM-RDS-zender.
• Selecteer een FM-zender met een sterker
signaal.
De gewenste RDS-informatie wordt niet
weergegeven.**
• De service kan tijdelijk buiten gebruik
zijn. Neem contact op met de radiozender
en informeer of de service wordt geleverd.
* Alleen modellen VS en Canada.
**Alleen modellen Europa en Australië.
Er kan niet worden afgestemd op
radiozenders.
• Controleer of de antennes goed zijn
aangesloten. Pas de antennes aan en sluit
eventueel een externe antenne aan.
• Houd de satellietradio-antenne uit de buurt
van de luidsprekerkabels en het netsnoer
om het opvangen van ruis te voorkomen.*
iPhone/iPod
Het geluid is vervormd.
• Druk herhaaldelijk op MASTER VOL – of
2 – op de afstandsbediening.
• Stel de "EQ"-instelling van de iPhone/
iPod in op "Off" of "Flat".
122NL
STR-DN1020
4-282-218-51(1)
D:\NORM'S JOB\SONY HA\SO0126\STR-DN1020\4282218511_NL Web\NL07ADD_STRDN1020-CEL.fm
De iPhone/iPod kan niet worden
geladen.
• Controleer of de receiver wordt
ingeschakeld.
• Zorg ervoor dat de iPhone/iPod correct is
aangesloten.
De iPhone/iPod kan niet worden
bediend.
• Controleer of u de beschermhoes van de
iPhone/iPod hebt verwijderd.
• Het starten van het afspelen is afhankelijk
van de inhoud van de iPhone/iPod.
• Koppel de iPhone/iPod los en sluit de
iPhone/iPod opnieuw aan.
• U gebruikt een iPhone/iPod die niet wordt
ondersteund. Zie "Compatibel iPod/
iPhone-modellen" (pagina 49) voor type
apparaten die ondersteund worden.
Het belvolume van de iPhone verandert
niet.
• Het belvolume instellen met de
bedieningselementen op de iPhone.
USB-apparaat
Er is onderbreking, lawaai of het geluid
verspringt.
• Schakel de receiver uit en sluit het USBapparaat opnieuw aan, zet vervolgens de
receiver opnieuw aan.
• De muziekgegevens zelf bevatten lawaai
of vervormd geluid.
Het USB-apparaat kan niet worden
aangesloten op de
(USB)-poort.
• Het USB-apparaat wis achterwaarts
aangesloten. Sluit het USB-apparaat in de
juiste richting aan.
"Reading" wordt lang weergegeven, of
het duurt lang voordat het afspelen
begint.
• Het leesproces kan lang duren in de
volgende gevallen:
– Er staan veel mappen of bestanden op
het USB-apparaat.
– De bestandenstructuur is extreem
complex.
– De geheugencapaciteit is te groot.
– Het interne geheugen is
gefragmenteerd.
Daarom raden wij de volgende richtlijnen
aan:
– Totaal aantal mappen op USB-apparaat:
100 of minder (inclusief "ROOT"-map)
– Totaal aantal bestanden per map: 100 of
minder.
Foutieve display.
• De gegevens op het USB-apparaat zijn
mogelijk beschadigd.
• De volgende tekencodes kunnen worden
weergegeven door deze receiver:
– Hoofdletters (A tot Z)
– Kleine letters (a tot z)
– Nummers (0 tot 9)
– Symbolen (’ < > * + , – . / @ [ \ ] _ `)
Andere tekens worden mogelijk niet
correct weergegeven.
Aanvullende
informatie
Gebruikt u een USB-apparaat dat niet
wordt ondersteund?
• Als u een niet-ondersteund USB-apparaat
aansluit, kunnen de volgende problemen
optreden. Zie "Compatibele USBapparaten" (pagina 52) voor type
apparaten die ondersteund worden.
– Het USB-apparaat wordt niet herkend.
– De bestanden of mapnamen worden niet
weergegeven op de receiver.
– Afspelen is niet mogelijk.
– Het geluid wordt onderbroken.
– Het apparaat maakt veel lawaai.
– Het geluid wordt vervormd.
masterpage: Right
vervolg
123NL
STR-DN1020
4-282-218-51(1)
D:\NORM'S JOB\SONY HA\SO0126\STR-DN1020\4282218511_NL Web\NL07ADD_STRDN1020-CEL.fm
Het USB-apparaat wordt niet herkend.
• Schakel de receiver uit en koppel
vervolgens het USB-apparaat af. Schakel
de receiver terug aan en koppel het USBapparaat terug aan.
• Sluit het ondersteunde USB-apparaat aan
(pagina 52).
• Het USB-apparaat werkt niet correct.
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw
USB-apparaat om dit probleem op te
lossen.
Het afspelen begint niet.
• Schakel de receiver uit en sluit het USBapparaat opnieuw aan, zet vervolgens de
receiver opnieuw aan.
• Sluit het ondersteunde USB-apparaat aan
(pagina 52).
• Druk op N om het afspelen te starten.
Het audiobestand kan niet worden
afgespeeld.
• MP3-bestanden in MP3 PRO-formaat
kunnen niet worden afgespeeld.
• Het audiobestand is een audiobestand met
meerdere tracks.
• Sommige AAC-bestanden kunnen niet
correct worden afgespeeld.
• WMA-bestanden in Windows Media
Audio Lossless en Professional-formaat
kunnen niet worden afgespeeld.
• USB-apparaten geformatteerd met andere
bestandsystemen dan FAT16 of FAT32
worden niet ondersteund.*
• Als u een USB-apparaat met partities
gebruikt, kunnen alleen de audiobestanden
op de eerste partitie worden afgespeeld.
• Afspelen is mogelijk tot op 8
mappenniveaus (inclusief "ROOT"-map).
• Het aantal mappen bedraagt meer dan 100
(inclusief "ROOT"-map).
• Het aantal bestanden in een map bedraagt
meer dan 100.
• Bestanden die gecodeerd zijn of
beschermd zijn met wachtwoorden, enz.
kunnen niet worden afgespeeld.
masterpage: Left
* Deze eenheid ondersteunt FAT16 en FAT32,
maar sommige USB-apparaten ondersteunen
niet al deze FAT.
Raadpleeg voor meer informatie de
gebruiksaanwijzing van ieder USB-apparaat of
neem contact op met de fabrikant.
Netwerkverbinding
Er wordt een foutmelding
weergegeven.
• Controleer de aard van de fout. Zie
"Berichtenlijst netwerkfuncties"
(pagina 81).
De receiver kan verbinding met het
netwerk maken.
• Controleer de netwerkstatus. Zie "De
netwerkinformatie selecteren"
(pagina 102), en selecteer dan in stap 2
"Connection".
Als de melding "No Connection" wordt
weergegeven, dient u opnieuw een
netwerkverbinding te maken (pagina 70).
• Zorg ervoor dat de router is ingeschakeld.
Kan de receiver niet bedienen met het
Media Remote-apparaat.
• Het kan lang duren voordat de receiver
verbinding met het netwerk maakt, nadat u
de receiver hebt ingeschakeld. Wacht even
en probeer de Media Remote opnieuw uit.
• Zorg ervoor dat "Network Standby" op
"On" is ingesteld in het menu Network
Settings, zodat u de Media Remote
onmiddellijk nadat u de receiver hebt
ingeschakeld kunt gebruiken.
U kunt het menu Network Settings niet
selecteren.
• Zorg ervoor dat de functie thuisnetwerk of
muziekdiensten geselecteerd is.
• Wacht even nadat u de receiver hebt
ingeschakeld en selecteer dan opnieuw het
menu Network Settings.
124NL
STR-DN1020
4-282-218-51(1)
D:\NORM'S JOB\SONY HA\SO0126\STR-DN1020\4282218511_NL Web\NL07ADD_STRDN1020-CEL.fm
Thuisnetwerk
De receiver kan verbinding met het
netwerk maken.
• Zorg ervoor dat de router is ingeschakeld.
• Zorg ervoor dat de server is ingeschakeld.
• De netwerkinstellingen op de receiver zijn
waarschijnlijk niet correct. Controleer de
netwerkstatus. Zie "De netwerkinformatie
selecteren" (pagina 102), en selecteer dan
in stap 2 "Connection".
Als de melding "No Connection" wordt
weergegeven, dient u opnieuw een
netwerkverbinding te maken (pagina 70).
• De server is misschien niet-stabiel. Start
de server opnieuw.
• Bevestig dat de receiver en de server
correct op de router zijn aangesloten.
• Bevestig dat de server correct is ingesteld
(pagina 70). Bevestig dat de receiver bij de
server is aangemeld en muziekstreaming
van de server toestaat.
• Als de ICF (Firewall internetverbinding)functie geactiveerd is op de computer, kan
daardoor worden verhinderd dat de
receiver verbinding maakt met de
computer (alleen als uw computer als
server wordt gebruikt). Het kan zijn dat u
de instellingen van de firewall moet
aanpassen, om ervoor te zorgen dat de
receiver verbinding met de server kan
maken. (Voor meer informatie over het
aanpassen van de instellingen van de
firewall, zie de bijgeleverde
gebruiksaanwijzing van uw computer.)
• Als u de receiver hebt geïnitialiseerd of
een systeemherstel hebt uitgevoerd op uw
server, dient u de netwerkinstellingen
opnieuw uit te voeren (pagina 70).
• Bevestig dat de server correct is ingesteld
(pagina 70). Bevestig dat de receiver bij de
server is aangemeld en muziekstreaming
van de server toestaat.
• Bevestig dat de receiver en de server
correct op de router zijn aangesloten.
Controleer de informatie over de
netwerkinstelling (pagina 102).
Kan de audiogegevens niet normaal
afspelen.
• Shuffle Play is geselecteerd. Druk op
SHIFT, en dan herhaaldelijk op
SHUFFLE totdat "SHUF" wordt
weergegeven.
Het afspelen start niet of er wordt niet
automatisch naar de volgende track of
bestand gegaan.
• Zorg ervoor dat het audiobestand, dat u
probeert af te spelen, het formaat heeft dat
door deze receiver wordt ondersteund
(pagina 74).
• WMA-bestanden met DRMauteursrechtbescherming kunnen niet
worden afgespeeld.
Zie pagina 76 hoe u de
auteursrechtbescherming van een WMAbestand kunt controleren.
Het geluid wordt tijdens het afspelen
onderbroken.
• Als u uw computer als server gebruikt, kan
het zijn dat er op uw computer vele
toepassingen draaien. Als er op de
computer een antivirussoftware actief is,
schakel deze software dan tijdelijk uit daar
deze software een zwaar beroep doet op de
systeembronnen.
• Afhankelijk van de netwerkomgeving, kan
het zijn dat het niet mogelijk is om tracks
op meer dan een apparaat tegelijk af te
spelen. Schakel de andere apparaten uit
om de receiver in staat te stellen tracks af
te spelen.
Aanvullende
informatie
De server (zoals een computer) wordt
niet weergegeven in de serverlijst. ("No
Server" wordt weergegeven op het
televisiescherm.)
• U hebt deze receiver eerder ingeschakeld
dan de server. Vernieuw de serverlijst
(pagina 74).
• Zorg ervoor dat de router is ingeschakeld.
• Zorg ervoor dat de server is ingeschakeld.
masterpage: Right
vervolg
125NL
STR-DN1020
4-282-218-51(1)
D:\NORM'S JOB\SONY HA\SO0126\STR-DN1020\4282218511_NL Web\NL07ADD_STRDN1020-CEL.fm
"Cannot Play" weergegeven.
• U kunt alleen audiobestanden afspelen.
• Bevestig dat de server correct is ingesteld
(pagina 70). Bevestig dat de receiver bij de
server is aangemeld en muziekstreaming
van de server toestaat.
• Controleer of het audiobestand op de
server beschadigd of gewist is. Raadpleeg
de gebruiksaanwijzing die bij de server is
geleverd.
• U kunt de volgende tracks niet afspelen:
– Een track die de afspeelbeperkingen
overtreedt.
– Een track met afwijkende informatie
over de auteursrechten.
– Een track die u bij een
onlinemuziekwinkel hebt aangeschaft,
die het streamen op een thuisnetwerk
niet toestaat.
– Een track in een formaat dat niet door de
receiver wordt ondersteund (pagina 74).
• Bevestig dat de geselecteerde track niet
van de server is gewist. Als de track gewist
is, selecteer dan een andere track.
• Zorg ervoor dat de router is ingeschakeld.
• Zorg ervoor dat de server is ingeschakeld.
• De server is misschien niet-stabiel. Start
de server opnieuw.
• Bevestig dat de receiver en de server
correct op de router zijn aangesloten.
De melding "No Track" wordt
weergegeven.
• Als er geen tracks of mappen in de
geselecteerde map aanwezig zijn, kunt u
de map niet uitbreiden om de rest van
content weer te geven.
U kunt een track in WMA-formaat die
auteursrechtelijke is beschermd niet
afspelen.
• Zie pagina 76 hoe u de
auteursrechtbescherming van een WMAbestand kunt controleren.
U kunt geen vorige geselecteerde track
selecteren.
• De trackinformatie kan op de server kan
gewijzigd zijn. Selecteer de server
opnieuw in de serverlijst (pagina 74).
masterpage: Left
Apparaten op het thuisnetwerk kunnen
geen verbinding maken met de
receiver.
• "Network Standby" kan op "Off" zijn
ingesteld. Schakel de receiver in of stel
"Network Standby" in op "On"
(pagina 105).
• Bevestig dat het netwerk correct
geïnstalleerd is. Als dit niet het geval is,
kan er geen verbinding worden gemaakt
(pagina 102).
• Het apparaat op de apparatenlijst is
ingesteld op "Not Allow" (pagina 103), of
het apparaat is niet toegevoegd aan de
apparatenlijst (pagina 103).
• Er zijn al maximaal 20 aangesloten
apparaten ingesteld. Verwijder de
overbodige apparaten uit de apparatenlijst
en stel "Auto Access" in op "Allow"
(pagina 103).
• De serverbediening van de receiver wordt
onderbroken, als de receiver een van de
volgende handelingen aan het uitvoeren is.
– Een track afspelen die op de server is
opgeslagen (de receiver werkt als een
speler)
– De software updaten
De receiver kan niet automatisch
worden ingeschakeld als andere
apparaten op het netwerk hier toegang
toe hebben.
• De receiver ondersteunt niet de Wake-onLAN-standaard. Daarom kan de receiver
niet worden ingeschakeld door de Wakeon-LAN als "Network Standby" ingesteld
is op "Off". Stel "Network Standby" in op
"On" zodat de receiver op handelingen van
andere apparaten, via een netwerk, kan
reageren (pagina 105).
Apparaten op het netwerk kunnen de
receiver niet inschakelen.
• De receiver kan niet worden ingeschakeld
door de start van een Wake-on-LAN door
andere apparaten op het netwerk.
126NL
STR-DN1020
4-282-218-51(1)
D:\NORM'S JOB\SONY HA\SO0126\STR-DN1020\4282218511_NL Web\NL07ADD_STRDN1020-CEL.fm
De receiver kan geen track afspelen die
momenteel wordt afgespeeld door de
PARTY-host.
• De PARTY-host speelt een track af van
een audioformaat die niet op de receiver
afgespeeld kan worden.
• Er duurt even voordat het geluid wordt
afgespeeld.
De receiver doet mee aan een
onbedoelde PARTY.
• Als meer dan een PARTY is gestart als de
receiver meedoet, kan het zijn dat de
receiver niet kan meedoen aan de
gewenste PARTY. Sluit de andere
PARTY en doe dan mee aan de gewenste
PARTY.
Muziekdiensten
De receiver kan geen verbinding
maken met een service.
• Zorg ervoor dat de router is ingeschakeld.
• Controleer de netwerkstatus. Zie "De
netwerkinformatie selecteren"
(pagina 102), en selecteer dan in stap 2
"Connection". Als de melding "No
Connection" wordt weergegeven, dient u
opnieuw een netwerkverbinding te maken
(pagina 70).
• Als het contract met uw internetprovider
de verbinding met internet beperkt tot één
apparaat per keer, zal dit apparaat geen
verbinding met internet kunnen maken als
een andere apparaat al verbinding met
internet heeft. Neem contact op met uw
serviceprovider.
masterpage: Right
Afstandsbediening
De afstandsbediening werkt niet.
• Richt de afstandsbediening op de
afstandsbedieningssensor van de receiver.
• Verwijder obstakels tussen de
afstandsbediening en de receiver.
• Vervang de batterijen van de
afstandsbediening door nieuwe als deze
bijna leeg zijn.
• Zorg ervoor dat u de juiste ingang
selecteert op de afstandsbediening.
• Als u een geprogrammeerd niet-Sonyapparaat bedient, kan het voorkomen dat
afhankelijk van het model en de fabrikant
van het apparaat de afstandsbediening niet
correct werkt.
Overig
De functie Controle voor HDMI werkt
niet.
• Controleer de HDMI-aansluiting
(pagina 22, 23).
• Zorg ervoor dat in het HDMI Settingsmenu de optie "Ctrl for HDMI" is
ingesteld op "ON".
• Zorg ervoor dat de aangesloten apparatuur
compatibel is met de functie Controle voor
HDMI.
• Controleer de instellingen van de functie
Controle voor HDMI op de aangesloten
apparatuur. Zie de gebruiksaanwijzing van
de aangesloten apparatuur.
• Als "Ctrl for HDMI" is ingesteld op
"OFF", werkt de "BRAVIA" Sync niet
correct, zelfs niet als het apparaat is
aangesloten op de HDMI IN-aansluiting.
Aanvullende
informatie
vervolg
127NL
STR-DN1020
4-282-218-51(1)
D:\NORM'S JOB\SONY HA\SO0126\STR-DN1020\4282218511_NL Web\NL07ADD_STRDN1020-CEL.fm
• De types en het aantal apparatuur dat door
"BRAVIA" Sync kan worden bediend,
zijn als volgt beperkt in de HDMI CECstandaard.
– Opname-apparatuur (Blu-ray Discrecorder, DVD-recorder, enz.): tot 3
toestellen
– Afspeelapparatuur (Blu-ray Discspeler, DVD-speler, enz.): tot 3 toestel
– Tuner-gerelateerde apparatuur: tot 4
toestellen
– AV-receiver (audiosysteem): tot 1
toestel
De afstandsbediening van de televisie
kan niet worden gebruikt om de
aangesloten apparatuur te bedienen,
als de functie Controle voor HDMI
geselecteerd is.
• Afhankelijk van de aangesloten
apparatuur en televisie, kan het zijn dat u
de apparatuur en de televisie moet
instellen. Raadpleeg de bijgeleverde
gebruiksaanwijzing van de apparatuur en
de televisie voor meer informatie.
• Verander de ingang van de receiver in de
HDMI-aansluiting waarop de apparatuur
is aangesloten.
masterpage: Left
USB FAIL
Er werd een overstroom gedetecteerd in de
(USB)-poort. De receiver wordt na
enkele seconden automatisch uitgeschakeld.
Controleer de iPhone/iPod of het USBapparaat, koppel het af en schakel het
vervolgens opnieuw aan.
Voor andere berichten, zie "Berichtenlijst na
automatische kalibratiemeting" (pagina 42),
"Lijst met berichten voor iPhone/iPod"
(pagina 51), "Lijst met berichten voor USB"
(pagina 54), "Berichtenlijst satellietradio"
(pagina 64) en "Berichtenlijst
netwerkfuncties" (pagina 81).
Het geheugen wissen
Referentie
Wissen
Zie
Alle instellingen in het geheugen
pagina 35
Aangepaste geluidsvelden
pagina 69
Supportinformatie
Foutberichten
Bij een storing wordt een bericht op het
displaypaneel weergegeven. U kunt de staat
van het systeem controleren in het bericht. Als
het probleem blijft optreden, neemt u contact
op met de dichtstbijzijnde Sony-handelaar.
PROTECTOR
Er wordt een onregelmatige stroom naar de
luidsprekers gestuurd of het bovenpaneel
van de receiver is met iets afgedekt. De
receiver wordt na enkele seconden
automatisch uitgeschakeld. Controleer de
luidsprekeraansluiting en schakel de stroom
opnieuw in.
Raadpleeg de volgende website voor meer
details van de laatste informatie over de
receiver.
Voor klanten in de VS:
http://www.esupport.sony.com/
Voor klanten in Canada:
[Engels]
http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/
[Frans]
http://fr.sony.ca/ElectronicsSupport/
Voor klanten in Europa:
http://support.sony-europe.com/
Voor klanten in Australië:
http://www.sony-asia.com/support
128NL
STR-DN1020
4-282-218-51(1)
D:\NORM'S JOB\SONY HA\SO0126\STR-DN1020\4282218511_NL Web\NL07ADD_STRDN1020-CEL.fm
Technische gegevens
Frequentiebereik
Analoog
Versterkergedeelte
Model VS1)
Minimaal RMS-uitgangsvermogen
(8 ohm, 20 Hz – 20 kHz, THV 0,09%)
100 W + 100 W
Uitgangsvermogen stereomodus
(8 ohm, 1 kHz, THV 1%)
110 W + 110 W
Uitgangsvermogen surroundmodus2)
(8 ohm, 1 kHz, THV 10%)
150 W per kanaal
Model Canada1)
Minimaal RMS-uitgangsvermogen
(8 ohm, 20 Hz – 20 kHz, THV 0,09%)
95 W + 95 W
Uitgangsvermogen stereomodus
(8 ohm, 1 kHz, THV 1%)
110 W + 110 W
Uitgangsvermogen surroundmodus2)
(8 ohm, 1 kHz, THV 10%)
150 W per kanaal
Modellen Europa en Australië1)
Uitgangsvermogen stereomodus
(8 ohm, 1 kHz, THV 1%)
100 W + 100 W
Uitgangsvermogen surroundmodus2)
(8 ohm, 1 kHz, THV 10%)
140 W per kanaal
1) Onder
de volgende omstandigheden gemeten:
Gevoeligheid: 500 mV/
50 kilo-ohm
Signaal/ruis-verhouding3):
96 dB (A, 500 mV4))
Digitaal (Coax) Impedantie: 75 ohm
Signaal/ruis-verhouding:
100 dB (A, 20 kHz LPF)
Digitaal (Optisch) Signaal/ruis-verhouding:
100 dB (A, 20 kHz LPF)
Uitgang (Analoog)
AUDIO OUT
Voltage: 500 mV/
1 kilo-ohm
SUBWOOFER
Voltage: 2 V/1 kilo-ohm
Equalizer
Versterkingsniveaus
±10 dB, in stappen van
1 dB
3)
INPUT SHORT (met geluidsveld en equalizer
verbonden).
4) Gewogen netwerk, ingangsniveau.
FM-tunergedeelte
Afstembereik
87,5 MHz – 108,0 MHz
Antenne
FM-draadantenne
Antenne-aansluitingen
75 ohm, asymmetrisch
Tussenfrequentie
10,7 MHz
AM-tunergedeelte
Stroomvereisten
Afstembereik
VS, Canada
120 V wisselstroom, 60 Hz
Land
Europa, Australië
230 V wisselstroom, 50 Hz
Afstemschaal
10 kHz-stap
9 kHz-stap
VS, Canada
530 kHz –
1.710 kHz
531 kHz –
1.710 kHz
Europa, Australië
–
531 kHz –
1.602 kHz
Antenne
Tussenfrequentie
Kaderantenne
450 kHz
Aanvullende
informatie
Uitgang referentievermogen voor voor, midden,
surround, surround-achter en hoge
voorluidsprekers. Afhankelijk van de instellingen
van het geluidsveld en de bron, kan het zijn dat er
geen geluid wordt weergegeven.
10 Hz – 70 kHz,
+0,5 dB/–2 dB (met
geluidsveld en equalizer
verbonden)
Ingang
Analoog
Land
2)
masterpage: Right
vervolg
129NL
STR-DN1020
4-282-218-51(1)
D:\NORM'S JOB\SONY HA\SO0126\STR-DN1020\4282218511_NL Web\NL07ADD_STRDN1020-CEL.fm
masterpage: Left
Videogedeelte
Ingangen/uitgangen
Video:
1 Vp-p, 75 ohm
COMPONENT VIDEO:
Y: 1 Vp-p, 75 ohm
PB: 0,7 Vp-p, 75 ohm
PR: 0,7 Vp-p, 75 ohm
80 MHz HD Doorvoeren
HDMI-Video
Ingang/Uitgang (HDMI-repeaterblok)
3D
Formaat
2D
1920 × 1080p @ 59,94/60 Hz
1920 × 1080p @ 50 Hz
Framecompressie
Naast elkaar
(half)
Boven-Onder
(Boven-en-onder)
a
–
a
a
a
–
a
a
1920 × 1080p @ 29,97/30 Hz
a
a
a
a
1920 × 1080p @ 23,98/24 Hz
a
a
a
a
1920 × 1080i @ 59,94/60 Hz
a
a
a
a
1920 × 1080i @ 50 Hz
a
a
a
a
1280 × 720p @ 59,94/60 Hz
a
a
a
a
1280 × 720p @ 50 Hz
a
a
a
a
1280 × 720p @ 29,97/30 Hz
a
a
a
a
1280 × 720p @ 23,98/24 Hz
a
a
a
a
720 × 480p @ 59,94/60 Hz
a
–
–
–
720 × 576p @ 50 Hz
a
–
–
–
640 × 480p @ 59,94/60 Hz
a
–
–
–
130NL
STR-DN1020
4-282-218-51(1)
D:\NORM'S JOB\SONY HA\SO0126\STR-DN1020\4282218511_NL Web\NL07ADD_STRDN1020-CEL.fm
masterpage: Right
iPhone/iPod-gedeelte
DC 5V 1,0 A MAX
USB-gedeelte
Ondersteunde bitrate*
MP3 (MPEG 1 Audio
Layer-3):
32 kbps – 320 kbps, VBR
WMA: 48 kbps – 192 kbps
AAC: 48 kbps – 320 kbps
* Compatibiliteit met alle
codering/schrijfsoftware,
opnameapparatuur en
opnamebestanden kan
niet worden
gegarandeerd.
Transfersnelheid
Full-speed
Ondersteund USB-apparaat
Klasse massaopslag
Maximumstroom
500 mA
NETWORK-gedeelte
10BASE-T/100BASE-TX
Algemeen
Stroomvereisten
Land
Stroomvereisten
VS, Canada
120 V wisselstroom, 60 Hz
Europa, Australië
230 V wisselstroom,
50/60 Hz
Stroomverbruik
240 W
Stroomverbruik (in de stand-bystand)
0,3 W (Als "Ctrl for
HDMI" is ingesteld op
"OFF")
Afmetingen (breedte/hoogte/diepte) (ongeveer)
430 mm × 158 mm ×
322,6 mm, inclusief
uitstekende delen en
bedieningen
Gewicht (ongeveer) 8,8 kg
Aanvullende
informatie
Ontwerp en technische gegevens kunnen
zonder voorafgaande kennisgeving worden
gewijzigd.
Er werden geen halogene brandvertragende
producten gebruikt in de betreffende
printplaat/printplaten.
131NL
STR-DN1020
4-282-218-51(1)
D:\NORM'S JOB\SONY HA\SO0126\STR-DN1020\4282218511_NL Web\NL01COV_STRDN1020-CELIX.fm
masterpage: Left
Index
Cijfers
B
F
2 kanalen 65
5.1 kanalen 18
7.1 kanalen 18
Bass 99, 109
Bericht
Automatische kalibratie
42
Fout 128
iPhone/iPod 51
Netwerkfuncties 81
SIRIUS 64
USB 54
BI-AMP 37, 91
Bi-versterkeraansluiting 91
Blu-ray Disc-speler 26
BRAVIA Sync
voorbereiding 84
Filmmodus 65
FM 55
FM-modus 56, 109
A
A.F.D.-modus 65
A/V Sync 99, 110
Aansluiting
antenne 32
audio-apparatuur 31
iPhone/iPod 28
luidsprekers 20
Network 32
televisie 22
USB-apparaat 31
video-apparatuur 23
Afspelen met één druk op de
knop 86
Afstandsbediening 12, 112
Afstandseenheid 98, 109
Alfabetisch zoeken 13
AM 55
Antenna Aiming 60
Audio Out 101, 110
Audio Settings 99, 110
Auto Calibration Settings
107
Auto Standby 105, 110
Auto Tuning 56
C
G
Geluidscontrole van het
systeem 86
Geluidsveld 65
GUI (Grafische
gebruikersinterface) 44
H
HD-D.C.S. 66
HDMI Settings 101, 110
Herstellen 35
Camcorder 29
Category Mode 61
CD-speler 31
Compressie dynamisch
bereik 98, 107
Controle voor HDMI 101
Crossoverfrequentie 97, 109
I
D
K
DCAC (Automatische
kalibratie digitale
cinema) 38
Dempen 47
Device Name 104
Digital Legato Linear
(D.L.L.) 99
Direct Tuning 56
Displaypaneel 9
DLNA 70
Dolby Digital EX 68
Dual Mono 99, 110
DVD-recorder 29
DVD-speler 26
E
iPhone/iPod 122
Informatie op het display
bekijken 111
Ingang 46
Input Assign 89
INPUT MODE 88
Kabel-TV-tuner 27
L
Level-instellingen 107
LFE (Laag frequentie-effect)
10
Lock Code 63
Luidsprekerpatroon 95, 108
M
Manual Setup 95
Menu 94, 107
Multi-zone 91
Muziekdiensten 76
Muziekmodus 66
Effectniveau 98
EQ Settings 99, 109
132NL
STR-DN1020
4-282-218-51(1)
D:\NORM'S JOB\SONY HA\SO0126\STR-DN1020\4282218511_NL Web\NL01COV_STRDN1020-CELIX.fm
N
T
Name Input 48, 58
Network settings 102
Network Standby 105
Televisie 22
Testtoon 97, 107
Theater/Theatermodus Sync
87
Thuisnetwerk 74
Treble 99, 109
Tuner 55
Tuner Settings 109
Type kalibratie 107
O
Opnemen 54
Optiemenu 45
P
Parental Lock 62
PARTY STREAMING 79
Pass Through 101, 110
PlayStation 3 28
PROTECTOR 128
R
RDS 58
Resolutie 100
S
SB Assign 95
Scène selecteren 87
Server 70
Serverlijst 74
Settings-menu 94
Sirius ID 60
SIRIUS-satellietradio 59
Slaaptimer 14
Software-update 105
SOUND OPTIMIZER 69
Speaker Settings 95, 108
SPEAKERS 37
Super Audio CD-speler 31
Surround Settings 98, 109
Systeem uitschakelen 87
System Settings 105, 110
masterpage: Right
U
Upconverteren 30
USB-apparaat 52
V
Video Settings 100, 110
Videorecorder 29
Voorkeurkanalen 61
Voorkeurzenders 57
Voorkeuzemodus 61
W
Wake-on-LAN 75
Wissen
afstandsbediening 116
geheugen 35
geluidsveld 69
Z
Zone 2 91
Aanvullende
informatie
133NL
STR-DN1020
4-282-218-51(1)
D:\NORM'S JOB\SONY HA\SO0126\STR-DN1020\4282218511_NL Web\NL08LIC_STRDN1020-CEL.fm
masterpage: Left
EINDGEBRUIKERSLICENTIEOVEREEN KOMST VOOR SONY-SOFTWARE
Voordat u gebruikmaakt van de SONY-SOFTWARE dient u zorgvuldig de volgende overeenkomst te lezen (hieronder
gedefinieerd). Als u de SONY-SOFTWARE gebruikt betekent dit dat u de overeenkomst geaccepteerd hebt. Als u de
overeenkomst niet accepteert, mag u de SONY-SOFTWARE niet gebruiken.
BELANGRIJK – LEES ZORGVULDIG: Deze eindgebruikerslicentieovereenkomst ("EULA") is een wettelijke
overeenkomst tussen u en Sony Corporation ("SONY"), de fabrikant van uw Sonyhardwareapparaat (het "PRODUCT") en de
licentieverstrekker van de SONY-SOFTWARE. Alle Sony-software en software van derden (andere software dan de software
die onderworpen is aan zijn eigen afzonderlijke licentie) die bij uw PRODUCT horen en iedere update en upgrade ervan wordt
hierna "SONY SOFTWARE" genoemd. U mag de SONY-SOFTWARE alleen gebruiken in combinatie met het PRODUCT.
Door gebruik te maken van de SONY-SOFTWARE, gaat u akkoord met de voorwaarden in deze EULA. Als u het niet eens
bent met de voorwaarden in deze EULA, verstrekt SONY geen licentie aan u voor het gebruik van de SONY-SOFTWARE. In
een dergelijk geval mag u de SONY-SOFTWARE niet gebruiken.
SONY-SOFTWARELICENTIE
De SONY-SOFTWARE is beschermd door auteursrechten en internationale auteursrechtelijke overeenkomsten, alsmede door
andere intellectuele eigendomsrechten en overeenkomsten. De SONY-SOFTWARE wordt niet gelicenseerd verkocht.
TOEKENEN VAN DE LICENTIE
Alle titels, auteursrechten en overige rechten met betrekking tot de SONY-SOFTWARE zijn eigendom van SONY of de
licentieverstrekkers ervan. Deze EULA kent u het recht toe om de SONY-SOFTWARE alleen voor persoonlijk gebruik te
gebruiken.
BESCHRIJVINGEN VAN VEREISTEN, RESTRICTIES, RECHTEN EN BERPERKINGEN
Beperkingen. U mag de SONY-SOFTWARE niet geheel of gedeeltelijk kopiëren, wijzigen, herconstrueren, decompileren of
demonteren.
Scheiding van de onderdelen. De SONY-SOFTWARE is gelicenseerd als een enkel product. Het onderdelen ervan mogen
niet worden gescheiden.
Gebruik een enkel PRODUCT. De SONY-SOFTWARE mag uitsluitend worden gebruikt bij een enkel PRODUCT.
Verhuur. U mag de SONY-SOFTWARE niet huren of leasen.
Softwareoverdracht. U mag al uw rechten die onder deze EULA vallen overdragen als de SONY-SOFTWARE samen met
en als onderdeel van het PRODUCT wordt overgedragen, vooropgesteld dat u geen kopieën achterhoudt. U dient dan wel alle
SONY-SOFTWARE (inclusief maar niet beperkt tot alle kopieën, onderdelen, media, instructiehandleidingen, overige
geprinte materialen, elektronische documenten, hersteldisks en deze EULA) over te dragen en de ontvanger dient akkoord te
gaan met de voorwaarden in deze EULA.
Beëindiging. Zonder alle andere rechten te benadelen, mag SONY deze EULA beëindigen als u niet aan de voorwaarden van
deze EULA voldoet. In een dergelijk geval, indien door SONY verzocht, moet u het PRODUCT naar een adres sturen dat door
SONY is opgegeven, en SONY stuurt het product terug naar u zodra de SONY-SOFTWARE van het PRODUCT is
verwijderd.
Vertrouwelijkheid. U gaat akkoord om vertrouwelijke informatie die de SONY-SOFTWARE bevat en publiekelijk niet
bekend is geheim te houden en dergelijke informatie niet openbaar te maken aan anderen zonder schriftelijke toestemming
van SONY.
ACTIVITEITEN MET EEN HOOG RISICO
De SONY-SOFTWARE is niet storingstolerant en is niet ontworpen, gemaakt of bedoeld voor gebruik of doorverkoop als
onlineregelapparatuur in gevaarlijke omgevingen waar een failsafehandeling is vereist, zoals bij de bediening van nucleaire
installaties, luchtvaartnavigatie- of communicatiesystemen, luchtverkeersregeling, directe levensinstandhoudingssystemen of
wapensystemen, waarbij de storing van de SONY-SOFTWARE tot de dood kan leiden of persoonlijk letsel, ernstige fysische
of milieuschade ("Activiteiten met een hoog risico") kan veroorzaken. SONY en de leveranciers van SONY wijzen iedere
expliciete of impliciete garantie van geschiktheid af voor activiteiten met een hoog risico.
134NL
STR-DN1020
4-282-218-51(1)
D:\NORM'S JOB\SONY HA\SO0126\STR-DN1020\4282218511_NL Web\NL08LIC_STRDN1020-CEL.fm
masterpage: Right
UITSLUITING VAN GARANTIE VAN SONY-SOFTWARE
U bevestigt uitdrukkelijk en bent het er mee eens dat het gebruik van de SONY-SOFTWARE u eigen risico is. De SONYSOFTWARE wordt geleverd "IN DE FEITELIJKE STAAT" en zonder welke soort garantie ook, en SONY, haar verkopers
en de licentieverstrekkers van SONY (alleen voor het doel van deze SECTIE, collectief, "SONY") DOEN UITDRUKKELIJK
AFSTAND VAN ALLE GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT DE
GEIMPLICEERDE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN SPECIFIEK DOEL.
SONY GARANDEERT NIET DAT DE FUNCTIES IN DE SONY-SOFTWARE GEEN FOUTEN OF
PROGRAMMAFOUTEN BEVATTEN OF AAN UW VEREISTEN VOLDOEN, EN SONY GARANDEERT OOK NIET
DAT DE BEDIENING VAN DE SONY-SOFTWARE AANGEPAST WORDT. BOVENDIEN GARANDEERT SONY
NIET OF MAAKT BEWERINGEN BETREFFENDE HET GEBRUIK OF DE RESULTATEN VAN HET GEBRUIK VAN
DE SONY-SOFTWARE IN TERMEN VAN CORRECTHEID, NAUWKEURIGHEID, BETROUWBAARHEID OF
OVERIGE. MONDELING OF SCHRIFTELIJK ADVIES OF INFORMATIE VAN SONY OF EEN GEAUTORISEERDE
VERTEGENWOORDIGER VAN SONY VORMT GEEN GARANTIE OF VERGROOT HET BEREIK VAN DEZE
GARANTIE. SOMMIGE RECHTSPRAAK STAAT DE UITSLUITING VAN GEIMPLICEERDE GARANTIES NIET
TOE, IN WELK GEVAL DE BOVENSTAANDE UITSLUITING NIET OP U VAN TOEPASSING IS.
Zonder het voorafgaande te beperken, kan worden gesteld dat de SONY-SOFTWARE niet ontworpen of bedoeld is voor
gebruik op een ander product dan het PRODUCT. SONY geeft geen garantie dat een product, software, content of data die
door u is aangemaakt of door derden niet beschadigd kan raken door de SONY-SOFTWARE.
BEPERKING EN BETROUWBAARHEID
SONY, DE LEVERANCIERS VAN SONY EN DE LICENTIEVERSTREKKERS VAN SONY (ALLEEN voor het doel van
deze SECTIE, collectief, "SONY") ZIJN NIET AANSPRAKKELIJK VOOR BIJKOMENDE OF VOORTVLOEIENDE
SCHADES BETREFFENDE DE SONY-SOFTWARE DIE ONTSTAAN DOOR OF GEBASEERD ZIJN OP EEN
SCHENDING VAN EEN EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIE, SCHENDING VAN HET CONTRACT,
NALATIGHEID, STRIKTE WETTELIJKE VERPLICHTING OF ANDERE WETTELIJKE THEORIE. DERGELIJKE
SCHADES BEVATTEN, MAAR ZIJN NIET BEPERKT TOT, VERLIES VAN WINST, VERLEIS VAN INKOMEN,
VERLIES VAN DATA, VERLIES VAN HET GEBRUIK VAN HET PRODUCT OF IEDER ANDER BIJBEHOREND
APPARAAT, STILSTANDTIJD EN GEBRUIKERSTIJD, ONGEACHT OF SONY OP DE MOGELIJKHEID VAN DEZE
SCHADES HEEFT GEWEZEN. IN IEDER GEVAL ZAL DE VOLLEDIGE AANSPRAKKELIJKHEID VAN SONY TEN
OPZICHTE VAN U BIJ IEDERE VOORWAARDE VAN DEZE EULA WORDEN BEPERKT TOT HET WERKELIJKE
BEDRAG DAT VOOR DE SONY-SOFTWARE IS BETAALD.
EXPORT
Als u de SONY-SOFTWARE in een ander land dan uw land of verblijf gebruikt of doorverkoopt, dient u de desbetreffende
wettelijke voorschriften en regels in acht te nemen met betrekking tot de export en import.
WETTELIJKE REGELS
Deze EULA is opgemaakt, gelegaliseerd, geïnterpreteerd en toegepast overeenkomstig de wettelijke voorschriften van Japan,
zonder inachtneming met conflicten van wettelijke bepalingen. Ieder geschil dat voortvloeit uit deze EULA is onder hevig aan
het exclusieve rechtsgebied en de rechtspraak van de rechtsbanken in Tokyo, Japan, en u en SONY verklaren hierbij akkoord
te zijn gaan met het rechtsgebied en de rechtspraak van dergelijke rechtbanken. U EN SONY ZIEN AF VAN HET RECHT
OP JURYRECHTSPRAAK MET BETREKKING TOT ZAKEN DIE ZICH AANDIENEN ONDER OF BETREKKING
HEBBEN OP DEZE EULA.
SCHEIDBAARHEID
Als een deel van deze EULA ongeldig wordt verklaard of niet in rechte afdwingbaar, blijven andere delen geldig.
Heeft u nog vragen met betrekking tot deze EULA of de beperkte garantie die hieronder valt, kunt u contact opnemen met
SONY via het genoemde contactadres dat op het garantiebewijs staat vermeld en bij het productpakket is geleverd.
135NL
STR-DN1020
4-282-218-51(1)
D:\NORM'S JOB\SONY HA\SO0126\STR-DN1020\4282218511_NL Web\NL08LIC_STRDN1020-CEL.fm
masterpage: Left
Sony Corporation
model name1[STR-DN1020]
[4-282-218-51(1)]
Download PDF

advertising