Sony | XDR-DS16iP | Sony XDR-DS16iP Gebruiksaanwijzing

 Om terug te keren naar de vorige status, drukt
u op MENU in plaats van op DSPL/ENT
(ENTER op de afstandsbediening) in stap 2.
 Om een voorgeprogrammeerde dienst of
zender te wijzigen, stemt u af op de gewenste
dienst of zender en herhaalt u stap 1 tot 3. De
nieuwe dienst of zender vervangt de eerder
opgeslagen dienst of zender.
Afstemmen op een
voorgeprogrammeerde dienst of
zender
1 Druk herhaaldelijk op DAB/FM om de
gewenste band te selecteren.
2 Druk op PRESET + of – om het gewenste
voorinstelnummer te selecteren.
Steun
Dockaansluiting
Netsnoer
Afstandsbedieningssensor
Draadantenne
Wanneer de dienst of zender niet geregistreerd
is, wordt "PRESET BLANK" weergegeven in
het display.
De voorgeprogrammeerde dienst of zender
kan ook geselecteerd worden met PRESET +
of –.
3 Pas het volume aan met behulp van
VOLUME + of – (VOL + of – op de
afstandsbediening).
Opmerkingen
 Als er geen voorgeprogrammeerde zenders zijn,
wordt "PRESET BLANK" weergegeven wanneer
u op PRESET + of – drukt.
 Als er slechts één voorgeprogrammeerde
zender is, zal het voorinstelnummer van deze
zender knipperen telkens als u op PRESET + of
– drukt.
Automatisch vooraf
afstemmen (alleen FM)
1 Druk herhaaldelijk op DAB/FM om de
FM-band te selecteren.
2 Druk op MENU en SELECT  of  om
"Auto Preset" te selecteren, en druk
vervolgens op DSPL/ENT (ENTER op de
afstandsbediening).
3 Druk op SELECT  of  om "Yes" te
selecteren, en druk vervolgens op DSPL/
ENT (ENTER op de afstandsbediening).
De beschikbare FM-zenders worden
automatisch op volgorde ingesteld op het
apparaat.
Tip
 Druk op OFF om het automatisch vooraf
afstemmen te stoppen.
winkel waar u het product hebt gekocht.
Geldt voor accessoire: afstandsbediening.
Nederlands
WAARSCHUWING
Stel het apparaat niet bloot aan regen of
vocht. Zo kunt u het risico op brand of
elektrische schokken verkleinen.
Dek de ventilatieopeningen van het apparaat niet
af met bijvoorbeeld kranten, tafelkleden en
gordijnen. Zo kunt u het risico op brand
verkleinen. Plaats ook geen brandende kaarsen op
het apparaat.
Stel het apparaat niet bloot aan waterdruppels of
spatten en plaats geen met vloeistof gevulde
voorwerpen, zoals een vaas, op dit apparaat. Zo
kunt u het risico op brand of elektrische schokken
verkleinen.
Plaats het apparaat niet in een gesloten ruimte,
zoals een boekenkast of inbouwkast.
Stel de batterijen (geïnstalleerde accu of
batterijen) niet langdurig bloot aan extreem hoge
temperaturen, zoals zonlicht, vuur, enzovoort.
Aangezien de stekker wordt gebruikt om het
apparaat los te koppelen van de netvoeding, moet
u het apparaat aansluiten op een gemakkelijk
toegankelijk stopcontact. Als er een probleem
optreedt met het apparaat, moet u de stekker van
het apparaat onmiddellijk uit het stopcontact
halen.
Het apparaat blijft onder (net) spanning staan
zolang de stekker in het stopcontact zit, zelfs als
het apparaat is uitgeschakeld.
Het naamplaatje en belangrijke
veiligheidsinformatie bevinden zich aan de
onderkant van het apparaat.
OPGELET
Er bestaat explosiegevaar als de batterij verkeerd
wordt vervangen. Vervang de batterij alleen door
een batterij van hetzelfde type.
Opmerking voor klanten: de volgende
informatie geldt enkel voor apparatuur
verkocht in landen waar de EU-richtlijnen
van kracht zijn
De fabricant van dit product is Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan.
De geauthoriseerde vertegenwoordiging voor
EMC en produkt veiligheid is Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Duitsland. Voor service- of garantiezaken
verwijzen wij u graag naar de addressen in de
afzonderlijke service/garantie documenten.
Informatie over auteursrechten
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano en iPod
touch zijn gedeponeerde handelsmerken van
Apple Inc. in de V.S. en andere landen.
De aanduidingen "Made for iPod", en "Made for
iPhone" betekenen dat een elektronisch accessoire
specifiek ontworpen is voor aansluiting op een
iPod of iPhone en volgens de certificering van de
ontwikkelaar voldoet aan de prestatienormen van
Apple. Apple is niet verantwoordelijk voor het
functioneren van dit apparaat of de naleving van
veiligheidsnormen en wettelijke voorschriften.
Houd er rekening mee dat het gebruik van dit
accessoire met een iPod of iPhone invloed kan
hebben op draadloze prestaties.
Opmerking
 Dit apparaat is niet ontworpen voor gebruik
met een iPad en er kunnen storingen optreden
als u het toch op die manier gebruikt.
Voorzorgsmaatregelen
 Trek voor het loskoppelen van het apparaat aan
de stekker, niet aan het snoer.
 Er wordt een krachtige magneet gebruikt in de
luidspreker, dus houd creditcards met
magnetische codering en horloges die met de
hand worden opgewonden, TV-toestellen met
een cathodestraalbuis of projectoren, enz., weg
bij het apparaat zodat wordt voorkomen dat
deze voorwerpen worden beschadigd door de
magneet.
 Plaats het apparaat niet in de buurt van
warmtebronnen, zoals radiatoren of
luchtkanalen, of op een plaats waar het apparaat
wordt blootgesteld aan direct zonlicht,
overmatige hoeveelheden stof, mechanische
trillingen of schokken.
 Laat voldoende ruimte vrij voor luchtcirculatie
om oververhitting van het apparaat te
voorkomen. Plaats het apparaat niet op een
zachte ondergrond (een tapijt, een deken,
enzovoort) of in de buurt van gordijnen of
andere stoffen waardoor de ventilatieopeningen
kunnen worden afgedekt.
 Als een voorwerp of vloeistof in het apparaat
terechtkomt, moet u de stekker van het
apparaat uit het stopcontact trekken en het
apparaat laten nakijken door bevoegde
servicetechnici voordat u het verder gebruikt.
 Raak de antenne en de stekker niet aan tijdens
een onweersbui.
 Raak het apparaat niet aan met natte handen.
 Plaats het apparaat niet in de buurt van water.
Verwijdering van oude
batterijen (van toepassing in
de Europese Unie en andere
Europese landen met
afzonderlijke
inzamelingssystemen)
Dit symbool op de batterij of op de verpakking
wijst erop dat de batterij, meegeleverd met van dit
product niet als huishoudelijk afval behandeld
mag worden.
Op sommige batterijen kan dit symbool gebruikt
worden in combinatie met een chemisch symbool.
Het chemisch symbool voor kwik (Hg) of lood
(Pb) wordt toegevoegd wanneer de batterij meer
dan 0,0005 % kwik of 0,004 % lood bevat.
Door deze batterijen op juiste wijze af te voeren,
helpt u mogelijke negatieve gevolgen voor mens
en milieu die zouden kunnen veroorzaakt worden
in geval van verkeerde afvalbehandeling te
voorkomen.
Het recycleren van materialen draagt bij tot het
behoud van natuurlijke bronnen.
In het geval dat de producten om redenen van
veiligheid, prestaties dan wel in verband met dataintegriteit een permanente verbinding met een
ingebouwde batterij vereisen, mag deze batterij
enkel door gekwalificeerd servicepersoneel
vervangen te worden. Om ervoor te zorgen dat de
batterij op een juiste wijze zal worden behandeld,
dient het product aan het eind van zijn
levenscyclus overhandigd te worden aan het
desbetreffende inzamelingspunt voor de recyclage
van elektrisch en elektronisch materiaal.
Voor meer details in verband met het recyclen
van dit product of batterij, kan u contact
opnemen met de gemeentelijke instanties, de
organisatie het belast met de verwijdering van
huishoudelijk afval of de winkel waar u het
product hebt gekocht.
Dit symbool op het product of op de verpakking
wijst erop dat dit product niet als huishoudelijk
afval mag worden behandeld. Het moet echter
naar een inzamelingspunt worden gebracht waar
elektrische en elektronische apparatuur wordt
gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op
de correcte manier wordt verwerkt, helpt u
mogelijke negatieve gevolgen voor mens en
milieu die zouden kunnen veroorzaakt worden in
geval van verkeerde afvalbehandeling te
voorkomen. Het recycleren van materialen draagt
bij tot het behoud van natuurlijke bronnen. Voor
meer details in verband met het recyclen van dit
product, kan u contact opnemen met de
gemeentelijke instanties, de organisatie belast met
de verwijdering van huishoudelijk afval of de
1 Druk herhaaldelijk op DAB/FM om de
FM-band te selecteren.
2 Houd TUNE + of – ingedrukt.
VOLUME + (VOL + op de afstandsbediening) en  hebben een voelstip.
Bedieningshandelingen
De klok instellen
De klok voor het eerst
instellen
Als u het apparaat net hebt gekocht, voert u eerst
de volgende handelingen uit.
1 Verwijder het beschermende laagje van
de back-upbatterij aan de onderkant van
het apparaat.
Dit apparaat bevat een CR2032-batterij als backupvoedingsbron om ervoor te zorgen dat het
alarm blijft werken in geval van een
stroomstoring (No Power No Problem-systeem).
Wanneer de batterij
vervangen
Als de batterij bijna leeg is, wordt "" in het
display weergegeven.
Als er een stroomstoring optreedt terwijl de
batterij bijna leeg is, wordt de huidige tijd gewist.
Vervang de batterij door een Sony CR2032lithiumbatterij. Als u een andere batterij gebruikt,
kan dit brand of een ontploffing tot gevolg
hebben.
De batterij vervangen
1 Houd het netsnoer aangesloten op het
stopcontact, verwijder de schroef van het
batterijvak aan de onderkant van het
apparaat en open het deksel (zie afb. ).
2 Verwijder de oude batterij en plaats een
nieuwe batterij met de pluspool  naar
boven gericht in het batterijvak
(zie afb. ).
3 Plaats het deksel van het batterijvak terug
en draai de schroef aan.
4 Druk op , DAB/FM, AUDIO IN of
SNOOZE/BRIGHTNESS om "" in het
display uit te schakelen.
Opmerking
 Wanneer u de batterij vervangt, mag u het
netsnoer niet loskoppelen van het stopcontact.
Anders worden de huidige datum en tijd gewist.
2 Rol de draadantenne volledig uit.
3 Sluit het apparaat aan op het stopcontact.
"Setting clock..." wordt weergegeven in het
display en de tijd wordt ingesteld op basis van
de ontvangen DAB-gegevens. Vervolgens
wordt de huidige tijd weergegeven in het
display.
Opmerkingen
 Bedien het apparaat niet tot "Setting clock..."
van het scherm is verdwenen.
 Als de klok niet kan worden ingesteld omdat er
geen DAB-signaal ontvangen wordt, knipperen
"0:00", het jaar en de datum in het display. De
klok kan niet worden ingesteld. Stel in dit geval
de Tijdsynchronisatie in op "iPod" of "None"
(raadpleeg "Tijdsynchronisatie" voor meer
informatie).
Tijdsynchronisatie
U kunt in de klokmodus de tijd synchroniseren
met DAB-uitzendingen of een iPod.
1 Druk op MENU en SELECT  of  om
2
"Synced Time By" te selecteren, en druk
vervolgens op DSPL/ENT (ENTER op de
afstandsbediening).
Druk op SELECT  of  om "DAB,"
"iPod" of "None" te selecteren en druk
vervolgens op DSPL/ENT (ENTER op de
afstandsbediening).
Selecteer "DAB" om de tijd volgens DAB te
synchroniseren (standaard).
Selecteer "iPod"om de tijd volgens de iPod te
synchroniseren.
Selecteer "None" indien tijdsynchronisatie niet
nodig is.
3 Voer een van de volgende handelingen
Indien "DAB" wordt geselecteerd, stelt u de
radioband in op DAB.
Indien "iPod" wordt geselecteerd, sluit u een
iPod aan op het apparaat.
Indien "None" wordt geselecteerd, voert u stap
2 tot 4 uit in "De klok handmatig instellen."
De klok handmatig instellen
"Date & Time" te selecteren, en druk
vervolgens op DSPL/ENT (ENTER op de
afstandsbediening).
Het jaar knippert in het display.
3 Druk op SELECT  of  om het jaar in te
stellen, en druk vervolgens op DSPL/
ENT (ENTER op de afstandsbediening).
4 Herhaal stap 3 om de maand, de dag, het
uur en de minuten in te stellen.
CR2032
Afstandsbediening
Voordat u de bijgeleverde afstandsbediening
gebruikt, moet u het plastic beschermlaagje
verwijderen.
Richt de afstandsbediening op
(afstandsbedieningssensor) op het apparaat.
Wanneer de batterij vervangen
Bij normaal gebruik gaat de batterij (CR2025)
ongeveer 6 maanden mee. Als u het apparaat niet
meer kunt bedienen met de afstandsbediening,
vervangt u de batterij door een nieuwe.
-zijde naar boven gericht
De seconden gaan lopen vanaf nul.
Opmerkingen
 U kunt de klok alleen instellen in de klokstatus.
(Wanneer u de radio-, iPod- of audioinvoerfunctie gebruikt, drukt u op OFF voor u
de klok instelt.)
 Wanneer "iPod" of "DAB" wordt geselecteerd in
Tijdsynchronisatie zal de klok automatisch
worden overschreven met de tijd van de iPod of
DAB. Selecteer "None" in stap 2 om de
tijdsynchronisatie via iPod of DAB te
deactiveren.
 Wanneer de klok ingesteld is via DAB, wordt
de zomertijd automatisch aangepast. Als dit
niet het geval is, kunt u de zomertijd handmatig
of via een iPod instellen.
 Wanneer de klok ingesteld is via DAB, wordt
deze na een stroomonderbreking opnieuw via
DAB ingesteld. De klok wordt niet opnieuw
ingesteld als deze handmatig of via een iPod
werd ingesteld.
 Als u tijdens het instellen van de klok
gedurende ongeveer 1 minuut niet op een toets
drukt, wordt het instellen geannuleerd.
 Er is een 88-jarige kalender (2012-2099)
geïnstalleerd op dit apparaat. Wanneer de
datum ingesteld is, wordt de dag van de week
automatisch weergegeven.
MON = Maandag, TUE = Dinsdag,
WED = Woensdag, THU = Donderdag,
FRI = Vrijdag, SAT = Zaterdag, SUN = Zondag
De tijdsindeling wijzigen
U kunt het 24-uurssysteem (standaard) of het 12uurssysteem kiezen als tijdsindeling.
1 Druk op MENU en SELECT  of  om
Opmerking
 Als u de afstandsbediening lange tijd niet
gebruikt, moet u de batterij verwijderen om
eventuele beschadiging door lekkage of corrosie
te voorkomen.
 Houd digitale muziekspelers en mobiele
telefoons uit de buurt van de antenne; deze
kunnen de ontvangst storen.
 Als u naar de radio luistert terwijl er een iPhone
aangesloten is op het apparaat, kan de radioontvangst worden gestoord.
 Als u naar de radio luistert terwijl u een iPod
oplaadt, kan de radio-ontvangst worden
gestoord.
Tip
 Als een FM-uitzending ruis bevat, drukt u op
MENU en SELECT  of  om "Mode" te
selecteren, en drukt u vervolgens op DSPL/ENT
(ENTER op de afstandsbediening). Druk op
SELECT  of  om "MONO" te selecteren in
plaats van "AUTO STEREO", en druk
vervolgens nogmaals op DSPL/ENT (ENTER op
de afstandsbediening). Voer de bovenstaande
stappen opnieuw uit om de stereo-ontvangst te
hervatten.
De radio gebruiken
Het apparaat kan DAB-diensten en FM-zenders
ontvangen.
1 Druk herhaaldelijk op DAB/FM om de
gewenste band te selecteren.
Bij elke druk wordt de band als volgt
gewijzigd:
3 Past het volume aan met behulp van
VOLUME + of – (VOL + of – op de
afstandsbediening).
Een iPod gebruiken
Een iPod instellen
"Time Format" te selecteren, en druk
vervolgens op DSPL/ENT (ENTER op de
afstandsbediening).
2Druk op SELECT  of  om de gewenste
tijdsindeling te selecteren, en druk
vervolgens op DSPL/ENT (ENTER op de
afstandsbediening).
Als er nog geen lijst met ontvangbare DABuitzendingen aangemaakt is wanneer u DAB
selecteert, wordt "Scanning…" weergegeven in
het display en begint het apparaat automatisch
te scannen.
2 Druk op TUNE + of – om af te stemmen
3 Pas het volume aan met behulp van
VOLUME + of – (VOL + of – op de
afstandsbediening).
Opmerkingen over DAB-gebruik
 "NO SERVICE" wordt weergegeven wanneer de
geselecteerde dienst niet kan worden
ontvangen.
 Het is mogelijk dat DAB-uitzendingen met een
ontvangst van slechte kwaliteit niet worden
geselecteerd wanneer Auto scan wordt
uitgevoerd. Voer in dat geval Handmatig
afstemmen uit om de ontvangst te verbeteren.
Over SC (secundaire component)
Als de geselecteerde primaire component een
secundaire component heeft, licht ">>" op in het
display.
Druk op TUNE + om de gewenste secundaire
component te ontvangen. "<<" licht op terwijl de
secundaire component ontvangen wordt.
Opmerking
 Wanneer de geselecteerde secundaire
component stopt, keert het apparaat
automatisch terug naar de primaire component.
Vooraf afstemmen
U kunt maximaal 20 diensten in DAB en 20 FMzenders voorprogrammeren.
Een dienst of zender
voorprogrammeren
1 Volg stap 1 tot 2 van "De radio
gebruiken" en stem handmatig af op de
zender die u wilt voorprogrammeren.
2 Druk op MENU en SELECT  of  om
"Manual Preset" te selecteren, en druk
vervolgens op DSPL/ENT (ENTER op de
afstandsbediening).
3 Druk op PRESET + of – om het gewenste
voorinstelnummer te selecteren, en druk
vervolgens op DSPL/ENT (ENTER op de
afstandsbediening).
De dienst of zender is opgeslagen.
Opmerkingen
 Herhaal deze procedure als u nog een dienst of
zender wilt voorprogrammeren.
1 Houd ALARM SET A of B ingedrukt.
"Alarm–A Setting" of "Alarm–B Setting" wordt
weergegeven en het uur knippert in het
display.
2 Druk herhaaldelijk op TIME SET + of –
tot het gewenste uur wordt weergegeven.
Als u snel door de uren wilt bladeren, houdt u
TIME SET + of – ingedrukt.
3 Druk op ALARM SET A of B.
De minuten knipperen.
4 Herhaal stap 2 om de minuten in te
stellen.
De slaaptimer instellen
6 Herhaal stap 2 om de dagen van de week
Met de slaaptimer kunt u in slaap vallen terwijl u
naar muziek enzovoort luistert. Het afspelen of de
radio van het apparaat wordt na een ingestelde
tijdsduur automatisch stopgezet.
De dagen van de week knipperen.
in te stellen.
U kunt de volgende drie opties voor de dagen
kiezen door te drukken op TIME SET + of –:
EVERYDAY: MON TUE WED THU FRI SAT
SUN
WEEKDAY: MON TUE WED THU FRI
WEEKEND: SAT SUN
7 Druk op ALARM SET A of B.
De modus voor het instellen van het alarm
wordt geopend.
8 Druk herhaaldelijk op TIME SET + of –
U kunt kiezen uit 4 instellingen: "iPod",
"DAB", "FM" of "BUZZER".
Stel de alarmmodus als volgt in:
– iPod: zie " De iPod gebruiken als alarm".
– DAB of FM: zie " Het radioalarm
instellen".
– BUZZER: zie " Het zoemeralarm
instellen".
 De iPod gebruiken als alarm
1 Voer stap 1 tot en met 8 uit van "Zo stelt
u het alarm in".
2 Druk op ALARM SET A of B om de
alarmmodus "iPod" te selecteren.
"ALARM VOLUME:" en de
volumeaanduiding knipperen in het display.
3 Druk op TIME SET + of – om het volume
aan te passen.
4 Druk op ALARM SET A of B.
De instelling wordt ingevoerd.
5 Als "A" of "B" niet in het display wordt
weergegeven, drukt u nogmaals op
ALARM SET A of B.
De iPod wordt op de ingestelde tijd
geactiveerd.
Een iPod touch/iPhone gebruiken
 Als u wakker wilt worden met muziek die op
een iPod touch/iPhone is opgeslagen, moet u
eerst de iPod touch/iPhone aansluiten op het
apparaat. Voer de bovenstaande stappen uit om
de alarmtijd in te stellen en selecteer de
muziekfunctie.
 Zelfs als het instellen van het iPod-alarm
voltooid is, zal het zoemeralarm gebruikt
worden als u de iPod touch/iPhone uitschakelt
nadat de iPod touch/iPhone in het apparaat is
geplaatst.
 Het radioalarm instellen
1 Voer stap 1 tot en met 8 uit van "Zo stelt
Het voorinstelnummer of "--" knippert in het
display.
3 Druk op TIME SET + of – om een
voorinstelnummer in te stellen of "--" als
de te gebruiken zender voor het
alarmgeluid.
"DAB --" of "FM --" duidt op het laatst ontvangen
station.
Opmerkingen
 U kunt een iPod in een hoes of bescherming in
dit toestel plaatsen. Indien de hoes of
bescherming echter de verbinding verstoort,
moet u de hoes of bescherming verwijderen
voordat u de iPod op de dockaansluiting zet.
 Plaats de iPod stevig op de dockaansluiting.
 Wanneer u de iPod plaatst of verwijdert, moet u
die in dezelfde hoek houden als de
dockaansluiting op het toestel. Trek de iPod
niet te ver naar voren.
 Als u de iPod plaatst of verwijdert, moet u het
toestel stevig vasthouden.
 Draai of buig de iPod niet. Zo kunt u de
aansluiting beschadigen.
 Verwijder de iPod wanneer u hem vervoert.
Anders kan een defect ontstaan.
 Indien de iPod de ondersteuning op de
voorzijde van het toestel niet bereikt, maakt u
het bijgeleverde kussentje onder de
ondersteuning vast.
Een iPod afspelen
1 Plaats de iPod op de dockaansluiting.
De dockaansluiting kan licht gekanteld
worden.
Raadpleeg "Een iPod gebruiken" voor meer
informatie.
2 Druk op .
De iPod begint met afspelen.
Als de iPod niet begint af te spelen, bedient u
de iPod rechtstreeks.
U kunt de aangesloten iPod bedienen met dit
apparaat of via de iPod zelf.
3 Past het volume aan met behulp van
Actie
De iPod uitschakelen
Toets
Afspelen onderbreken

Druk nogmaals op
de toets om het
afspelen te
hervatten.
Naar de volgende track
gaan
Naar de vorige track gaan
Een punt zoeken tijdens
het beluisteren van geluid
Teruggaan naar het vorige
menu
Een menu-item of een
track selecteren voor
afspelen
Het geselecteerde menu
uitvoeren of het afspelen
starten
OFF, of 
ingedrukt houden
 (vooruit)
 (achteruit)*
Houd tijdens het
afspelen 
(vooruit) of 
(achteruit)
ingedrukt tot het
gewenste punt.
MENU
 (omhoog)/
 (omlaag) op de
afstandsbediening
DSPL/ENT
(ENTER op de
afstandsbediening)
* Tijdens het afspelen brengt deze
bedieningshandeling u terug naar het begin van
de huidige track. Druk twee keer om terug te
gaan naar de vorige track.
Opmerkingen
 Als er een pop-upbericht weergegeven wordt op
het scherm van de iPod touch of iPhone,
raadpleegt u "Over de App".
 Sommige bedieningshandelingen kunnen
verschillen of zijn mogelijk niet beschikbaar op
bepaalde iPod-modellen.
 Als er reeds muziek afgespeeld wordt op de
iPod als u deze op het apparaat plaatst, wordt
het geluid van de iPod uitgevoerd uit de
luidsprekers van het apparaat, zelfs als er op het
apparaat geluid van een andere geluidsbron
werd uitgevoerd.
 Als de batterij van de iPod bijna leeg is, dient u
deze eerst enige tijd op te laden voordat u de
iPod inschakelt.
 Sony kan niet aansprakelijk gesteld worden
voor verlies of beschadiging van gegevens die
op een iPod zijn opgeslagen wanneer u een
iPod op dit apparaat aansluit.
 Raadpleeg de website van Apple Inc. voor meer
informatie over de gebruiksomgeving voor een
iPod.
De iPod verwijderen
Raadpleeg "Een iPod gebruiken" voor meer
informatie.
Een iPod opladen
U kunt het apparaat gebruiken als batterijlader
voor een iPod.
Het opladen begint wanneer de iPod wordt
aangesloten op het apparaat. De aanduiding voor
de oplaadstatus wordt in het display van de iPod
weergegeven. Raadpleeg de gebruikershandleiding
van de iPod voor meer informatie.
1 Druk op SLEEP terwijl het apparaat is
ingeschakeld.
"SLEEP:" en de slaaptijd knipperen in het
display.
2 Druk op SLEEP om de duur van de
slaaptimer in te stellen.
Wanneer u op SLEEP drukt, wordt de duur (in
minuten) als volgt gewijzigd:
tot de gewenste alarmmodus knippert.
Voorinstelnummer
Een iPod verwijderen
Opmerking over het alarm tijdens een
stroomstoring
Tijdens een stroomstoring werkt het zoemeralarm
gedurende ongeveer 5 minuten als de batterij niet
bijna leeg is.
Bepaalde functies worden echter als volgt
beïnvloed:
 De achtergrondverlichting gaat niet branden.
 Als de alarmmodus ingesteld is op iPod of
radio, wordt deze automatisch gewijzigd naar
de zoemer.
 Als er niet op OFF/ALARM RESET wordt
gedrukt, gaat het alarm ongeveer 5 minuten af.
 Als "" in het display wordt weergegeven, gaat
het alarm niet af als er een stroomstoring
optreedt. Vervang de batterij als "" wordt
weergegeven.
 De sluimerfunctie kan niet worden ingesteld
tijdens een stroomstoring.
 Tijdens een stroomstoring gaat elk alarm
slechts één keer af op de ingestelde tijd.
5 Druk op ALARM SET A of B.
radioband te kiezen ("DAB" of "FM").
Druk op OFF om de radio uit te schakelen.
Opmerkingen over FM-gebruik
De frequentiestap is voor FM ingesteld op
0,05 MHz.
Zo stelt u het alarm in
u het alarm in".
op de gewenste dienst of zender.
Als een geselecteerde DAB-dienst afgelopen is,
stopt het geluid en wordt "NO SERVICE"
weergegeven. Druk in dat geval op TUNE + of
– om een andere dienst te selecteren.
Dit apparaat is uitgerust met 3 alarmmodi—iPod,
radio en zoemer. Om het alarm te kunnen
instellen, moet u eerst de klok instellen (zie "De
klok voor het eerst instellen").
2 Druk op ALARM SET A of B om de
VOLUME + of – (VOL + of – op de
afstandsbediening).
uit, volgens uw selectie hierboven:
1 Sluit het apparaat aan op het stopcontact.
2 Druk op MENU en SELECT  of  om

DAB Band-III/FM Rol de draadantenne volledig uit om de
ontvangstgevoeligheid te verhogen.
Houd de draadantenne uit de buurt van het
netsnoer.
Bind de draadantenne en het netsnoer niet
samen.
Druk tijdens DAB-ontvangst op DSPL/ENT om
de signaalsterkte weer te geven en de antenne
optimaal te kunnen richten.
Opmerkingen over radio-ontvangst
Doe het volgende indien u de klok handmatig wilt
instellen, in plaats van de tijd volgens DAB of de
iPod te synchroniseren.

De datumindeling wijzigen
1 Druk op MENU en SELECT  of  om
"Date Format" te selecteren, en druk
vervolgens op DSPL/ENT (ENTER op de
afstandsbediening).
2 Druk op SELECT  of  om de gewenste
datumindeling te selecteren, en druk
vervolgens op DSPL/ENT (ENTER op de
afstandsbediening).
Het jaar en de datum weergeven bij
gebruik van de radio
+: zoekt omhoog in de frequentiebanden.
–: zoekt omlaag in de frequentiebanden.
Het zoeken wordt gestart vanaf de frequentie
waarop momenteel is afgestemd. Het zoeken
stopt zodra een zender wordt ontvangen.
De ontvangst
verbeteren
Voorbereidingen
Voedingsbron
De tijdsindeling wordt geschakeld tussen het
12-uurssysteem ("AM 12:00" = middernacht)
en het 24-uurssysteem ("0:00" = middernacht).
Druk op DATE.
Na enkele seconden keert het display automatisch
terug naar de huidige dienst of zender.
Met alle vragen over of eventuele problemen met
het apparaat kunt u terecht bij de Sony-handelaar
bij u in de buurt.
Opmerking
 In deze naslaggids wordt "iPod" gebruikt als
algemene verwijzing naar functies van een iPod
of iPhone, tenzij anders aangegeven in de tekst
of afbeeldingen.
Verwijdering van oude
elektrische en elektronische
apparaten (van toepassing in de
Europese Unie en andere
Europese landen met gescheiden
inzamelingssystemen)
Het apparaat zoekt automatisch naar FM-zenders.
Voor alle andere batterijen verwijzen we u naar
het hoofdstuk over hoe de batterij veilig uit het
product te verwijderen. Overhandig de batterij
aan het desbetreffende inzamelingspunt voor de
recyclage van batterijen.
OPMERKINGEN OVER LITHIUMBATTERIJ
 Veeg de batterij schoon met een droge doek
voor een goed contact.
 Houd bij het plaatsen van de batterij rekening
met de juiste polariteit.
 Houd de batterij niet vast met een metalen
tang. Als u dit wel doet, kan er kortsluiting
optreden.
Afstemmen via scannen
(alleen FM)
Het alarm instellen
Tips
 Als het geselecteerde voorinstelnummer
niet ingesteld is, knippert "PRESET
BLANK" twee keer en knipperen vervolgens
"ALARM VOLUME:" en het volumeniveau
in het display. Ga vervolgens verder met
stap 5.
 Als er geen laatste zender is, knippert "NO
LAST STATION" twee keer en knipperen
vervolgens "ALARM VOLUME:" en het
volumeniveau in het display. Ga vervolgens
verder met stap 5.
4 Druk op ALARM SET A of B.
"ALARM VOLUME:" en de
volumeaanduiding knipperen in het display.
5 Druk op TIME SET + of – om het volume
aan te passen.
6 Druk op ALARM SET A of B.
De instelling wordt ingevoerd.
7 Als "A" of "B" niet in het display wordt
weergegeven, drukt u nogmaals op
ALARM SET A of B.
Ongeveer 4 seconden nadat u de duur hebt
ingesteld en SLEEP hebt losgelaten, keert het
display terug naar de klokmodus en wordt de
slaaptimer gestart.
Het apparaat speelt gedurende de ingestelde
tijd en stopt vervolgens.
Het apparaat uitschakelen vóór de
ingestelde tijd
Druk op OFF.
De instelling voor de slaaptimer
wijzigen
U kunt herhaaldelijk op SLEEP drukken om de
gewenste instelling voor de slaaptimer te
selecteren, zelfs nadat de slaaptimer is geactiveerd.
De slaaptimer uitschakelen
Druk herhaaldelijk op SLEEP om de slaaptimer in
te stellen op "OFF" in stap 2.
Een optionele
component aansluiten
Geluid beluisteren
U kunt het geluid van een optionele component
zoals een draagbare digitale muziekspeler
beluisteren via de luidsprekers van dit apparaat.
Zorg ervoor dat elke component uitgeschakeld is
voordat u de aansluitingen doorvoert.
1 Sluit de lijnuitgang van de draagbare
digitale muziekspeler (of een andere
component) stevig aan op de AUDIO INaansluiting op de achterzijde van het
apparaat. Gebruik hiervoor een geschikte
audiokabel (niet bijgeleverd).
2 Druk op AUDIO IN om de audioinvoerfunctie te activeren.
"AUDIO IN" wordt weergegeven in het
display.
3 Schakel de aangesloten component in.
4 Speel de aangesloten component af.
Het geluid van de aangesloten component
wordt uitgevoerd via de luidsprekers van dit
apparaat.
De instelling wordt ingevoerd.
3 Als "A" of "B" niet in het display wordt
weergegeven, drukt u nogmaals op
ALARM SET A of B.
De zoemer wordt op de ingestelde tijd
geactiveerd.
Terugkeren naar de iPod
Druk op .
Het afspelen stoppen
Druk op OFF en stop het afspelen op het
aangesloten apparaat.
Opmerkingen
 U kunt het MENU niet gebruiken terwijl u de
audio-invoerfunctie gebruikt.
 Het type van de benodigde audiokabel hangt af
van de optionele component. Zorg ervoor dat u
het juiste type kabel gebruikt.
 Als het volumeniveau laag is, past u eerst het
volume van het apparaat aan. Als het
volumeniveau nog steeds te laag is, past u het
volume van de aangesloten component aan.
 Koppel de audiokabel los van het toestel
wanneer deze niet gebruikt wordt.
 Wanneer u naar de radio luistert terwijl er een
optionele component aangesloten is, moet u de
optionele component uitschakelen om storing te
voorkomen. Als er storing optreedt, zelfs
wanneer de component is uitgeschakeld,
koppelt u de optionele component los en plaatst
u de component verder uit de buurt van dit
apparaat.
Andere nuttige
functies
Om de displaymodus te wijzigen, drukt u op
DSPL/ENT tijdens DAB-ontvangst. Zelfs als u het
apparaat uit- en weer inschakelt of de band
wijzigt, blijft de geselecteerde weergavemodus
behouden.
Er kunnen tot 16 tekens weergegeven worden op
het display. Een dynamisch label kan tot 128
tekens bevatten.
Telkens wanneer u op DSPL/ENT drukt, wijzigt
het display als volgt:
Functie en voorinstelnummer
Opmerking
 Het volume van het zoemeralarm kan niet
geregeld worden.
Een ingestelde alarmtijd controleren
Druk op TIME SET + of –. De instelling wordt
ongeveer 4 seconden weergegeven.
Componentlabel
Een alarminstelling wijzigen
Dynamisch
Houd TIME SET + ten minste 2 seconden
ingedrukt om de alarmtijd vooruit te zetten.
Houd TIME SET – ten minste 2 seconden
ingedrukt om de alarmtijd terug te zetten.
Wanneer u de toets loslaat, zal de gewijzigde tijd
ongeveer 2 seconden knipperen. Als u de
alarmtijd nogmaals wilt wijzigen, drukt u binnen
deze 2 seconden nogmaals op TIME SET + of –.
Als u dit niet doet, wordt de weergegeven tijd
ingesteld.
afstandsbediening).
Opmerkingen
 Als het signaal van de geselecteerde DAB-dienst
niet ontvangen kan worden, worden er geen
balken voor de signaalsterkte weergegeven.
Druk in dat geval op MENU om een andere
zender te selecteren.
 De grotere signaalsterktebalk wijst op de
audiokwaliteitsdrempel. Als de signaalsterkte
onder deze drempel zakt, zal de audiokwaliteit
verslechteren.
 De naam van een station wordt in de lijst met
stations opgeslagen wanneer de stationsnaam
begint te scrollen in stap 3.
DRC-waarde (DYNAMIC RANGE
CONTROL)
DRC maakt het mogelijk om stillere geluiden
beter hoorbaar te maken wanneer u het apparaat
gebruikt in een lawaaierige omgeving.
Voor DAB-uitzendingen met compressie van het
dynamische bereik kunt u het dynamische bereik
aanpassen.
1 Druk herhaaldelijk op DAB/FM om de
DAB-band te selecteren.
2 Druk op MENU en SELECT  of  om
"DRC Value" te selecteren, en druk
vervolgens op DSPL/ENT (ENTER op de
afstandsbediening).
3 Druk op SELECT  of  om het DRCniveau te selecteren.
Het DRC-niveau wijzigt als volgt:
PTY (programmatype)
4 Druk op DSPL/ENT (ENTER op de
afstandsbediening).
Opmerkingen
 DRC werkt alleen bij uitzendingen met
compressie van het dynamische bereik.
 Wanneer u het DRC-niveau aanpast, zijn
geluiden duidelijker hoorbaar.
Automatisch scannen
Met deze functie kunt u automatisch scannen
naar ontvangbare DAB-uitzendingen en hiervan
een lijst maken.
1 Druk herhaaldelijk op DAB/FM om de
DAB-band te selecteren.
2 Druk op MENU en SELECT  of  om
"Auto Scan" te selecteren, en druk
vervolgens op DSPL/ENT (ENTER op de
afstandsbediening).
3 Druk op SELECT  of  om "Yes" te
selecteren, en druk vervolgens op DSPL/
ENT (ENTER op de afstandsbediening).
Ensemble
Kanaal/Frequentie/Signaalsterkte
Om de sluimerfunctie te stoppen, drukt u op
OFF.
Het alarm stoppen
Druk op OFF om het alarm te stoppen.
Het alarm wordt de volgende dag weer op
dezelfde tijd geactiveerd.
Type uitzending/bit/modus
Het alarm uitschakelen
Druk op ALARM ON/OFF A of B om de A- of
B-aanduiding van het alarm in het display uit te
schakelen.
Het alarm inschakelen
Druk op ALARM ON/OFF A of B om de A- of
B-aanduiding van het alarm in het display in te
schakelen.
Opmerkingen
 Wanneer u de iPod als alarm gebruikt, zal het
zoemeralarm weerklinken als er geen iPod op
de dockaansluiting geplaatst is, er geen muziek
opgeslagen is op de iPod of de iPod touch/
iPhone uitgeschakeld is.
 Als het geselecteerde voorinstelnummer niet
ingesteld is of als er geen laatste zender is,
wordt de zoemer gebruikt wanneer de alarmtijd
bereikt is. Als u het zoemeralarm niet wilt
gebruiken, stelt u een voorkeurszender in of
stemt u af op een radiozender (zie "De radio
gebruiken").
 Als dezelfde alarmtijd ingesteld is voor zowel
alarm A als B, krijgt alarm A prioriteit.
 Als u geen bedieningshandeling uitvoert terwijl
het alarm afgaat, stopt het alarm na ongeveer 60
minuten.
DAB-uitzending: MP2
DAB+-uitzending: AAC
Schakelen tussen het 24-uurssysteem (standaard)
en het 12-uurssysteem
iPod
Gelijkstroom uit: 5 V
MAX: 1 A
Radio
Frequentiebereik
Band
Frequentie
DAB
(Band-III)
174,928 MHz 239,200 MHz
FM
87,5 MHz 108 MHz
Frequentiestap
0,05 MHz
Frequentietabel DAB (Band-III) (MHz)
1
5A
174,928
2
5B
176,640
3
5C
178,352
4
5D
180,064
5
6A
181,936
6
6B
183,648
7
6C
185,360
8
6D
187,072
9
7A
188,928
10
7B
190,640
11
7C
192,352
12
7D
194,064
13
8A
195,936
14
8B
197,648
15
8C
199,360
16
8D
201,072
17
9A
202,928
18
9B
204,640
19
9C
206,352
20
9D
208,064
21
10A
209,936
22
10B
211,648
23
10C
213,360
24
10D
215,072
25
11A
216,928
26
11B
218,640
27
11C
220,352
28
11D
222,064
29
12A
223,936
"Select Station" te selecteren, en druk
vervolgens op DSPL/ENT (ENTER op de
afstandsbediening).
2 Druk op SELECT  of  om een
gewenste dienst te selecteren, en druk
vervolgens op DSPL/ENT (ENTER op de
afstandsbediening).
30
12B
225,648
31
12C
227,360
32
12D
229,072
33
13A
230,784
34
13B
232,496
35
13C
234,208
36
13D
235,776
PTY (programmatype)
37
13E
237,488
38
13F
239,200
"Scanning..." wordt in het display weergegeven.
Het automatisch scannen duurt ongeveer 30 - 90
seconden, afhankelijk van de signaalsterkte en
het zendernummer. Wanneer het scannen
afgelopen is, maakt het apparaat een alfabetisch
geordende lijst aan.
Tip
 Om het automatisch scannen te annuleren,
drukt u op MENU tijdens de verwerking.
Opmerking
 Wanneer u automatisch scannen uitvoert,
wordt de bestaande lijst geüpdatet en worden
de voorgeprogrammeerde diensten gewist.
Programmeer in dit geval uw favoriete diensten
opnieuw.
Zenders bijwerken
1 Druk herhaaldelijk op DAB/FM om de
Na afloop wordt "FINISH!" gedurende
ongeveer 1 seconde weergegeven en schakelt
het apparaat vervolgens automatisch over naar
de huidige zender.
Zender selecteren
U kunt een andere dienst selecteren terwijl u
luistert naar een uitzending.
1 Druk op MENU en SELECT  of  om
Deze functie wijst op programmatypediensten,
zoals nieuws en sport in de PTY-lijst, die als
DAB-uitzending worden uitgezonden.
Programmatype
niet gedefinieerd
Nieuws
Actualiteit
Informatie
Sport
Educatie
Drama
Cultuur
Wetenschap
Varia en gesprekken
Pop
Rock
Melodie:
ontspanningsmuziek
Licht klassiek
Klassiek
Overige muziek
Weerbericht
Economie
Voor kinderen
Maatschappelijk
Religie
Doe mee !
Reizen
Vrije tijd
Jazz
Country
Nationale muziek
Gouwe Ouwe
Volksmuziek
Documentaires
Weergave
None
News
Current Affairs
Information
Sport
Education
Drama
Arts
Science
Talk
Pop Music
Rock Music
Easy Listening
Light Classical
Classical Music
Other Music
Weather
Finance
Children’s
Factual
Religion
Phone In
Travel
Leisure
Jazz and Blues
Country Music
National Music
Oldies Music
Folk Music
Documentary
Het geluidseffect voor
lage tonen of
uitbreiding bekomen
Geluidseffecten voor lage tonen of uitbreiding
kunnen naar wens geselecteerd worden door te
drukken op SOUND.
Telkens wanneer u op deze toets drukt, wijzigt het
geluidseffect als volgt:
"MEGA BASS": voor kwaliteitsvolle lage tonen.
"MEGA BASS" en "MEGA Xpand": voor het
inschakelen van beide effecten.
"MEGA Xpand": voor het uitbreiden van de
breedte van het geluidsveld.
Om terug te keren naar het normale geluid, drukt
u op deze toets tot de weergave van het
geluidseffect verdwijnt.
De helderheid van het
display instellen
Handmatig afstemmen
Zelfs als het helderheidsniveau uitgeschakeld is,
schakelt het niveau over naar Laag terwijl het
alarm weerklinkt.
Houd SNOOZE/BRIGHTNESS ingedrukt om de
helderheid onmiddellijk uit te schakelen.
DAB-band te selecteren.
2 Druk op MENU en SELECT  of  om
"Manual Tune" te selecteren, en druk
vervolgens op DSPL/ENT (ENTER op de
afstandsbediening).
Technische gegevens
Frequentie
Er zijn vier helderheidsniveaus beschikbaar
wanneer u op SNOOZE/BRIGHTNESS drukt. Bij
elke druk op de toets wijzigt de helderheid als
volgt:
1 Druk herhaaldelijk op DAB/FM om de
Algemene informatie
Kanaal
Opmerkingen
 Als er geen dynamisch label is, blijft de onderste
lijn van het display leeg.
 Afhankelijk van de zender worden de tekens in
het dynamische label mogelijk niet correct
weergegeven.
Met deze functie kunt u afstemmen op de
verschillende DAB Band-III-kanalen en deze
toevoegen aan uw zenderlijst.
Deze functie kunt u gebruiken om de antenne of
het apparaat correct af te stellen voor een
optimale ontvangst bij een specifiek kanaal /
specifieke frequentie.
Opmerkingen
 Als u de App om verbinding te maken met dit
apparaat niet hebt gedownload op de iPod
touch/iPhone, is het mogelijk dat er
herhaaldelijk een pop-upbericht weergegeven
wordt om D-Sappli te downloaden.
Schakel de koppelingsfunctie van de App uit
om het pop-upbericht niet langer weer te geven.
 Om de koppelingsfunctie van de App uit te
schakelen, verwijdert u de iPod touch/iPhone
van de dockaansluiting. Druk op  (om de
iPod-functie te activeren). Druk op MENU,
druk vervolgens op DSPL/ENT (ENTER op de
afstandsbediening). Druk op  of  om "OFF"
te selecteren, en druk vervolgens op DSPL/ENT
(ENTER op de afstandsbediening).
 Om de koppelingsfunctie van de App opnieuw
te activeren, herhaalt u de bovenstaande
stappen en selecteert u in de laatste stap "ON"
in plaats van "OFF".
Nr.
Nog enkele minuten doezelen
Druk op SNOOZE/BRIGHTNESS.
Het geluid wordt uitgeschakeld, maar wordt na
ongeveer 10 minuten automatisch weer
ingeschakeld.
U kunt de sluimertijd wijzigen door binnen
4 seconden herhaaldelijk op SNOOZE/
BRIGHTNESS te drukken.
De sluimertijd kan maximaal 60 minuten duren.
 Met de Weergavetimer kunt u gewenste muziek
op een gewenst tijdstip afspelen/pauzeren. Met
de Slaaptimer kunt u een tijdstip opgeven
waarop de muziekweergave wordt gestopt.
De Weergavetimer en Slaaptimer zijn alleen
beschikbaar wanneer D-Sappli geactiveerd is.
 D-Sappli kan een lijst weergeven met
radiozenders die geprogrammeerd zijn op dit
apparaat.
U kunt de naam van de voorgeprogrammeerde
FM-radiozenders en hun voorinstelnummers
wijzigen via D-Sappli. De voorinstelnummers
en de volgorde ervan worden overeenkomstig
aangepast op het apparaat.
 D-Sappli beschikt ook over een functie om de
klokweergave te vergroten.
Tijdweergave
Druk op DAB/FM.
Het display wijzigen
alarmmodus "BUZZER" te selecteren.
4 Druk op DSPL/ENT (ENTER op de
DAB-band te selecteren.
2 Druk op MENU en SELECT  of  om
"Prune" te selecteren, en druk vervolgens
op DSPL/ENT (ENTER op de
afstandsbediening).
VOLUME + of – (VOL + of – op de
afstandsbediening).
Terugkeren naar de radio
1 Voer stap 1 tot en met 8 uit van "Zo stelt
u het alarm in".
De balken van de signaalsterkte bewegen naar
links en rechts terwijl u de ontvangst regelt.
U kunt zenders verwijderen die momenteel niet
worden ontvangen.
 Het zoemeralarm instellen
2 Druk op ALARM SET A of B om de
DAB-zender te selecteren, en druk
vervolgens op DSPL/ENT (ENTER op de
afstandsbediening).
5 Pas het volume aan met behulp van
Andere nuttige
functies voor DAB
De radio wordt op de ingestelde tijd
ingeschakeld.
3 Druk op SELECT  of  om de gewenste
Over de App
Er is een specifieke Dock App voor iPod touch/
iPhone verkrijgbaar in de App Store van Apple.
Zoek naar "D-Sappli" en download deze gratis
App voor meer informatie over de functies ervan.
Kenmerken
 D-Sappli beschikt over verschillende
timerfuncties: Weergavetimer en Slaaptimer.
Algemeen
Luidspreker
Diameter van ong. 57 mm 6 Ω (2)
Invoer
AUDIO IN-aansluiting (ø 3,5 mm-stereoministekker)
Uitgangsvermogen
3,5 W + 3,5 W (bij 10% harmonische vervorming)
Voedingsbron
230 V wisselstroom, 50 Hz
Voor reservevoeding voor de klok: 3 V
gelijkstroom, CR2032-batterij (1)
Afmetingen
Ong. 290 mm × 165 mm × 145 mm (b/h/d)
inclusief uitstekende delen en bedieningselementen
Gewicht
Ong. 1,65 kg inclusief stroomvoorziening
Bijgeleverde accessoires
Afstandsbediening (met een lithiumbatterij) (1)
Snelstartgids (1)
Naslaggids (dit document) (1)
Kussen voor kleine iPods (1)
Compatibele iPod/iPhonemodellen
Hieronder volgen de compatibele iPod/iPhonemodellen.
Update de software van de iPod/iPhone naar de
nieuwste versie voordat u de iPod/iPhone met dit
apparaat gebruikt.
iPod touch (4e generatie)
iPod touch (3e generatie)
iPod touch (2e generatie)
iPod nano (6e generatie)*
iPod nano (5e generatie)
iPod nano (4e generatie)
iPod nano (3e generatie)
iPod classic
iPhone 4S
iPhone 4
iPhone 3GS
iPhone 3G
* De iPod nano (6e generatie) kan niet bediend
worden met de afstandsbediening wanneer de
opdracht "MENU", "", "" en "ENTER" wordt
ingedrukt.
Wijzigingen in ontwerp en technische gegevens
zijn voorbehouden zonder voorafgaande
kennisgeving.
Problemen oplossen
Als het probleem blijft optreden nadat u de
volgende controles hebt uitgevoerd, neemt u
contact op met de dichtstbijzijnde Sony-handelaar.
"AM 12:00" of "0:00" knippert in het display
vanwege een stroomonderbreking.
 De batterij is bijna leeg. Vervang de batterij.
Verwijder de oude batterij en plaats een nieuwe.
 Verwijder voor u het apparaat gebruikt het
beschermende laagje van de back-upbatterij.
Het radio-, iPod- of zoemeralarm gaat niet af
op de ingestelde alarmtijd.
 Controleer of alarm "A" of alarm "B" correct
wordt weergegeven.
Het radio- of iPod-alarm is geactiveerd, maar
u hoort geen geluid op de ingestelde
alarmtijd.
 Controleer het ingestelde volume van het
alarm.
Er komt geen geluid uit de iPod.
 Zorg ervoor dat de iPod stevig is aangesloten.
 Pas het volume aan met VOLUME + of –
(VOL + of – op de afstandsbediening).
De iPod kan niet worden bediend met dit
apparaat.
 Zorg ervoor dat de iPod stevig is aangesloten.
 Controleer of de iPod compatibel is met dit
apparaat (zie "Compatibele iPod/iPhonemodellen").
De iPod kan niet worden opgeladen.
 Zorg ervoor dat de iPod stevig is aangesloten.
 Controleer of de iPod compatibel is met dit
apparaat (zie "Compatibele iPod/iPhonemodellen").
Fjernbetjening
Første gang du vil bruge den medfølgende
fjernbetjening, skal du fjerne beskyttelsesfilmen.
Ret fjernbetjeningen mod
(fjernbetjeningssensor) på enheden.
Hvornår skal batteriet
udskiftes
Støtte
Ved normalt brug bør batteriet (CR2025) kunne
holde i ca. 6 måneder. Batteriet skal udskiftes, når
fjernbetjeningen ikke længere kan betjene
enheden.
-siden opad
Stik i dock
 Det kan forstyrre radiomodtagelsen, hvis der er
sluttet en iPhone til enheden, mens du lytter til
radio.
 Det kan forstyrre radiomodtagelsen, hvis du
lytter til radio, mens der oplades en iPod.
Tip
 Hvis der er meget støj på en FM-udsendelse,
skal du trykke på MENU og SELECT  eller 
for at vælge "Mode" – tryk derefter på DSPL/
ENT (ENTER på fjernbetjeningen). Tryk på
SELECT  eller  for at vælge "MONO" i stedet
for "AUTO STEREO", og tryk derefter igen på
DSPL/ENT (ENTER på fjernbetjeningen).
Gentag trinnene ovenfor for at genaktivere
stereomodtagelse.
Betjening af radioen
Enheden kan modtage DAB-tjenester og FMstationer.
Ledningsantenne
Bemærk
 Hvis du ikke skal bruge fjernbetjeningen i en
længere periode, skal du fjerne batteriet for at
undgå at beskadige fjernbetjeningen på grund
af lækkende batteri og korrosion.
Betjening
Indstilling af ur
Første gang uret indstilles
Gør følgende første gang uret skal indstilles efter
køb af enheden:
1 Fjern beskyttelsesfilmen fra
backupbatteriet, der sidder under
enheden.
"Setting clock..." vises på displayet, og
tidsoplysningerne baseres på de modtagede
DAB-data. Når indstillingen er udført, vises de
aktuelle tidsoplysninger på displayet.
Knappen VOLUME + (VOL + på fjernbetjeningen) og  er blindfingermarkeringsknapper.
Håndtering af udtjente
elektriske og elektroniske
produkter (Gælder for den
Europæiske Union og andre
europæiske lande med separate
indsamlingssystemer)
Dansk
ADVARSEL
For at reducere risikoen for brand eller
elektrisk stød bør apparatet ikke udsættes
for regn eller fugt.
For at reducere risikoen for brand må dette
apparat ikke tildækkes med aviser, duge, gardiner
mv. Og anbring ikke et tændt stearinlys ovenpå
det.
For at forebygge brand og fare for elektrisk stød
må der ikke anbringes genstande indeholdende
væsker, såsom vaser eller lignende ovenpå
apparatet.
Dette symbol på produktet eller emballagen
angiver, at produktet ikke må behandles som
husholdningsaffald. Det skal i stedet indleveres på
en genbrugsplads specielt indrettet til modtagelse
og oparbejdning af elektriske og elektroniske
produkter. Ved at sikre at produktet bortskaffes
korrekt, forebygges de eventuelle negative miljøog sundhedsskadelige påvirkninger, som en
ukorrekt affaldshåndtering af produktet kan
forårsage. Genindvinding af materialer vil
medvirke til at bevare naturens ressourcer.
Yderligere information om genindvindingen af
dette produkt kan fås hos kommunen, det lokale
renovationsselskab eller butikken, hvor produktet
blev købt.
Tilbehør: Fjernbetjening.
Fjernelse af udtjente batterier
(gælder for den Europæiske
Union og andre europæiske
lande med separate
indsamlingssystemer)
Anbring ikke apparatet i et trangt rum, som f.eks.
en bogreol eller et indbygget skab.
Batteriet (en batteripakke eller batterier, der er
installeret i apparatet), må ikke udsættes for
kraftig varme, f.eks. solskin, ild eller lignende i
længere tid.
Da strømforsyningsstikket bruges til at koble
apparatet fra strømforsyningsnettet, skal du koble
apparatet til en stikkontakt med nem adgang.
Hvis du opdager noget mærkeligt ved apparatet,
skal du straks tage stikket ud af stikkontakten i
væggen.
Forbindelsen til apparatet er ikke afbrudt fra
vekselstrømskilden (lysnettet), når den er tilsluttet
stikkontakten i væggen, selvom selve apparatet er
slukket.
Navnepladen og vigtige oplysninger vedrørende
sikkerhed er placeret udvendig i bunden.
FORSIGTIG
Der kan opstå eksplosionsfare, hvis batteriet
udskiftes med et forkert batteri. Batteriet skal
udskiftes med et af samme type.
Bemærkning til kunder vedrørende udstyr,
der sælges i lande, som er underlagt EUdirektiver
Producenten af dette produkt er Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japan. Den autoriserede repræsentant
for EMC og produktsikkerhed er Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Germany. For service eller
garanti henviser vi til de adresser, som fremgår af
vedlagte garantidokument.
Om ophavsret
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano og iPod
touch er varemærker tilhørende Apple Inc. i USA
og andre lande.
"Made for iPod" og "Made for iPhone" betyder, at
det elektroniske tilbehør er designet specielt til
brug med en iPod eller iPhone, og at det er
certificeret af udvikleren til at overholde de af
Apple definerede standarder for ydelse. Apple er
ikke ansvarlig for betjeningen af denne enhed
eller enhedens overholdelse af sikkerhedsmæssige
eller lovmæssige standarder. Bemærk, at brugen af
dette tilbehør med en iPod eller iPhone kan
påvirke ydeevnen for trådløst udstyr.
Bemærk
 Enheden kan ikke bruges med en iPad – hvis
dette alligevel forsøges, kan der opstå fejl.
Sikkerhedsforanstaltninger
 Når netledningen skal afbrydes, skal du tage fat
i selve stikket – aldrig i ledningen.
 Der bruges en kraftig magnet i højttaleren, og
du skal derfor holde betalingskort med
magnetstrimmel eller ure med fjeder, CRT-tv
eller projektorer på afstand af enheden for at
undgå at beskadige magneten.
 Anbring ikke enheden på et sted i nærheden af
en varmekilde, f.eks. en radiator eller luftkanal,
eller på et sted, hvor den udsættes for direkte
sollys, meget støv, mekaniske vibrationer eller
stødpåvirkninger.
 Sørg for tilstrækkelig luftcirkulation for at
forhindre indvendig varmeophobning. Du må
ikke placere enheden på en overflade (f.eks.
tæpper osv.) eller i nærheden af materialer (f.eks.
gardiner), der kan blokere
ventilationsåbningerne.
 Hvis der tabes en genstand eller spildes væske i
enheden, skal strømmen afbrydes, og enheden
skal kontrolleres af en servicetekniker, før den
igen tages i brug.
 Du må ikke røre antennen eller stikket i
tordenvejr.
 Du må ikke røre enheden med våde hænder.
 Du må ikke placere enheden i nærheden af
vand.
Dette symbol på batteriet eller emballagen
betyder, at batteriet leveret med dette produkt
ikke må bortskaffes som husholdningsaffald.
På visse batterier kan dette symbol anvendes i
kombination med et kemisk symbol. Det kemiske
symbol for kviksølv (Hg) eller bly (Pb) er anført
hvis batteriet indeholder mere end 0,0005%
kviksølv eller 0,004% bly.
Ved at sikre at sådanne batterier bortskaffes
korrekt, tilsikres det, at de mulige negative
konsekvenser for sundhed og miljø, som kunne
opstå ved en forkert affaldshåndtering af batteriet,
forebygges. Materiale genindvendingen bidrager
ligeledes til at beskytte naturens resourcer.
Hvis et produkt kræver vedvarende
elektricitetsforsyning af hensyn til sikkerheden
samt ydeevnen eller data integritet, må batteriet
kun fjernes af dertil uddannet personale.
For at sikre en korrekt håndtering af batteriet bør
det udtjente produkt kun afleveres på dertil
indrettede indsamlingspladser beregnet til
affaldshåndtering af elektriske og elektroniske
produkter.
Med hensyn til øvrige batterier, se venligst
afsnittet der omhandler sikker fjernelse af
batterier. Batteriet skal derefter afleveres på et
indsamlingsted beregnet til affaldshåndtering og
genindvinding af batterier.
Yderlige information om genindvinding af dette
produkt eller batteri kan fås ved at kontakte den
kommunale genbrugsstation eller den butik, hvor
produktet blev købt.
Kontakt nærmeste Sony-forhandler, hvis du har
spørgsmål, eller der opstår problemer med
apparatet.
Klargøring
Strømkilde
Enheden indeholder et CR2032-batteri, der
fungerer som backupstrømkilde, så alarmen
forbliver upåvirket af strømafbrydelse (systemet
No Power No Problem).
Hvornår skal batteriet
udskiftes
"" vises på displayet, når batteriet er ved at være
opbrugt.
Hvis der opstår strømafbrydelse, når batteriet er
ved at være opbrugt, slettes de aktuelle
tidsoplysninger.
Udskift batteriet med et Sony CR2032-lithiumbatteri. Brug af en anden type batteri kan
forårsage brand eller eksplosion.
Sådan udskiftes batteriet
1 Lad AC-stikket sidde i stikkontakten,
fjern den skrue, der holder batterilåget
på plads i bunden af enheden, og åbn
derefter låget (se fig. ).
2 Fjern det gamle batteri, og læg et nyt i
batterirummet med -siden opad
(se fig. ).
3 Sæt derefter batterilåget på igen, og
spænd skruen.
4 Tryk på , DAB/FM, AUDIO IN eller
SNOOZE/BRIGHTNESS for at deaktivere
"" i displayet.
Bemærk
 Du må ikke trække stikket ud af stikkontakten,
mens batteriet udskiftes. Hvis du gør dette,
slettes de aktuelle oplysninger om dato og tid.

BEMÆRKNINGER OM
LITHIUM-BATTERIET
 Du skal aftørre batteriet med en tør klud for at
sikre god kontakt.
 Du skal sørge for, at batteriets poler vender
korrekt, når det isættes.
 Du må ikke tage fat i batteriet med en
metalpincet, da dette kan forårsage
kortslutning.
Bemærk
 I denne referencevejledning bruges ordet "iPod"
som en generel betegnelse for funktioner på en
iPod eller iPhone, medmindre andet er angivet i
teksten eller illustrationerne.
Bemærk
 Du må ikke bruge enheden, før "Setting clock..."
er forsvundet fra displayet.
 Hvis uret ikke kan indstilles på grund af
manglende DAB-signal, blinker "0:00", år og
dato på displayet. Uret kan ikke stilles. I dette
tilfælde skal du indstille tidssynkronisering til
"iPod" eller "None" (yderligere oplysninger
findes under "Tidssynkronisering").
Tidssynkronisering
Du kan synkronisere tidsoplysninger fra DABudsendelser og iPod, når uret vises.
1 Tryk på MENU og SELECT  eller  for
2
at vælge "Synced Time By", og tryk
derefter på DSPL/ENT (ENTER på
fjernbetjeningen).
Tryk på SELECT  eller  for at vælge
"DAB", "iPod" eller "None", og tryk
derefter på DSPL/ENT (ENTER på
fjernbetjeningen).
Vælg "DAB" for at synkronisere tiden via DAB
(standardindstilling).
Vælg "iPod" for at synkronisere tiden via iPod.
Vælg "None", hvis der ikke er brug for
tidssynkronisering.
3 Udfør en af følgende handlinger,
afhængigt af dit valg ovenfor:
Hvis du valgte "DAB", skal du indstille
radiobåndet til DAB.
Hvis du valgte "iPod", skal du slutte en iPod til
enheden.
Hvis du valgte "None", skal du udføre trin 2 til
4 under "Sådan indstilles uret manuelt".
Sådan indstilles uret
manuelt
Gør følgende, hvis du vil indstille
tidsoplysningerne manuelt i stedet for at
synkronisere dem via DAB eller iPod.
1 Slut enheden til strøm.
2 Tryk på MENU og SELECT  eller  for
at vælge "Date & Time", og tryk derefter
på DSPL/ENT (ENTER på
fjernbetjeningen).
Årstallet blinker på displayet.
3 Tryk på SELECT  eller  for at angive
år, og tryk derefter på DSPL/ENT
(ENTER på fjernbetjeningen).
4 Gentag trin 3 for at angive måned, dag,
timer og minutter.
Sekunderne øges fra nul.
Bemærk
 Tidsoplysningerne kan kun indstilles, når uret
vises. (når du bruger radio, iPod eller Audio-in,
skal du trykke på OFF, før du indstiller uret).
 Når "iPod" eller "DAB" er valgt for
tidssynkronisering, overskrives
tidsoplysningerne i uret automatisk af
oplysningerne fra din iPod eller DAB. Vælg
"None" i trin 2 for at deaktivere
tidssynkroniseringen via iPod eller DAB.
 Når uret indstilles via DAB, justeres der
automatisk for sommertid. Ellers kan du
indstille sommertid manuelt eller via din iPod.
 Når uret indstilles via DAB, nulstilles
tidsoplysningerne via DAB efter en
strømafbrydelse. Uret nulstilles ikke, hvis det er
indstillet manuelt eller via din iPod.
 Du skal trykke på en vilkårlig knap inden for
ca. 1 minut, når du indstiller uret, ellers
annulleres de angivne tidsoplysninger.
 Enheden indeholder en kalender med 88 år
(2012-2099). Ugedagen vises automatisk, når
datoen er indstillet.
MON = mandag, TUE = tirsdag,
WED = onsdag, THU = torsdag,
FRI = fredag, SAT = lørdag, SUN = søndag
Sådan ændres tidsformatet
Du kan indstille tidsformatet til 24-timersformat
(standard) eller 12-timersformat.
1 Tryk på MENU og SELECT  eller  for
at vælge "Time Format", og tryk derefter
på DSPL/ENT (ENTER på
fjernbetjeningen).
2Tryk på SELECT  eller  for at vælge
det ønskede tidsformat, og tryk derefter
på DSPL/ENT (ENTER på
fjernbetjeningen).
Båndet skifter som følger, hver gang du
trykker på knappen:
Hvis der ikke er oprettet en liste over
tilgængelige DAB-udsendelser, når du vælger
DAB, vises "Scanning..." på displayet, og
enheden starter automatisk en scanning.
2 Tryk på TUNE + eller – for at indstille den

CR2032
DAB-bånd III/FM Ret ledningsantennen helt ud for at forbedre
modtagelsen.
Ledningsantennen skal anbringes på afstand af
netledningen.
Du må ikke bundte ledningsantennen og
netledningen.
Hvis du vil forbedre DAB-modtagelsen, skal du
trykke på DSPL/ENT for at få vist signalstyrken –
drej derefter antennen for at forbedre
modtagelsen.
Bemærkninger om radiomodtagelse
 Hold digitale musikafspillere eller
mobiltelefoner på afstand af antennen, da
sådanne enheder kan forstyrre modtagelsen.
Din iPod starter afspilningen.
Hvis din iPod ikke starter afspilningen, skal
betjeningen udføres direkte på din iPod.
Du kan betjene den tilsluttede iPod via denne
enhed eller selve iPod'en.
3 Juster lydstyrken med VOLUME + eller –
(VOL + eller – på fjernbetjeningen).
Funktion
Sluk din iPod
Tryk på
OFF, eller tryk på
, og hold den
nede.
Sæt en afspilning på pause

Tryk på knappen
igen for at
genoptage
afspilningen.
Gå til næste spor
 (fremad)
Gå tilbage til forrige spor
 (tilbage)*
Find et punkt, mens lyden
afspilles
 (fremad)
eller  (tilbage)
under
afspilningen, og
hold knappen
nede, indtil du
finder det
pågældende punkt.
3 Hvis "A" eller "B" ikke vises på displayet,
skal du trykke på ALARM SET A eller
B igen.
Summeren aktiveres på det indstillede
tidspunkt.
Bemærk
 Lydstyrken for summeren kan ikke justeres.
Sådan kontrolleres indstillingen for
alarmtidspunktet
Tryk på TIME SET + eller –. Indstillingen vises i
ca. 4 sekunder.
Sådan ændres en alarmindstilling
Tryk på TIME SET +, og hold den nede i mindst
2 sekunder for at flytte alarmtidspunktet til et
senere tidspunkt. Tryk på TIME SET –, og hold
den nede i mindst 2 sekunder for at flytte
alarmtidspunktet til et tidligere tidspunkt.
Når du slipper knappen, blinker det ændrede
tidspunkt i ca. 2 sekunder. Hvis du vil ændre
alarmtidspunktet igen, skal du trykke på TIME
SET + eller – inden for de 2 sekunder, ellers
træder den viste indstilling i kraft.
Sådan udsættes alarmen nogle få
minutter
Tryk på SNOOZE/BRIGHTNESS.
Lyden slås fra, men aktiveres automatisk igen
efter ca. 10 minutter.
Du kan ændre alarmudsættelsestiden ved at
trykke flere gange på SNOOZE/BRIGHTNESS
inden for 4 sekunder.
Alarmen kan maksimalt udsættes i 60 minutter.
Hvis udsendelsen på en valgt DAB-tjeneste er
færdig, stopper lyden, og "NO SERVICE"
vises. I dette tilfælde skal du trykke på
TUNE + eller – for at vælge en anden tjeneste.
Gå tilbage til den forrige
menu
MENU
Vælg et menuelement eller
et spor, der skal afspilles
 (op)/ (ned) på
fjernbetjeningen.
Tryk på OFF for at stoppe udsættelsestimeren.
(VOL + eller – på fjernbetjeningen).
Udfør den valgte menu,
eller start en afspilning
DSPL/ENT
(ENTER på
fjernbetjeningen).
Tryk på OFF for at stoppe alarmen.
Alarmen aktiveres igen dagen efter på samme
tidspunkt.
3 Juster lydstyrken med VOLUME + eller –
Tryk på OFF for at slukke radioen.
Bemærkning om FM-interval
Frekvensintervallet på FM-båndet er indstillet til
0,05 MHz.
Bemærkning om brug af DAB
 "NO SERVICE" vises, når den valgte tjeneste
ikke kan modtages.
 Modtagekvaliteten af DAB-udsendelser kan
muligvis ikke vælges, når der bruges
Automatisk scanning. I dette tilfælde kan en
manuel indstilling forbedre modtagelsen.
Bemærk
 Når den valgte sekundære komponent afslutter,
skifter enheden automatisk til den primære
komponent.
Forudindstilling
Du kan forudindstille op til 20 tjenester i DAB og
20 stationer i FM.
Sådan forudindstilles en tjeneste eller
station
1 Følg trin 1 til 2 i afsnittet "Betjening af
radioen" for manuelt at stille ind på den
station, der skal forudindstilles.
2 Tryk på MENU og SELECT  eller  for
at vælge "Manual Preset", og tryk derefter
på DSPL/ENT (ENTER på
fjernbetjeningen).
3 Tryk på PRESET + eller – for at vælge det
ønskede forudindstillede nummer, og
tryk på DSPL/ENT (ENTER på
fjernbetjeningen).
Tjenesten eller stationen gemmes.
Bemærk
 Gentag ovenstående trin for at forudindstille en
anden tjeneste eller station.
 Hvis du vil tilbage til den forrige status, skal du
trykke på MENU i stedet for DSPL/ENT
(ENTER på fjernbetjeningen) i trin 2.
 Hvis du vil ændre en forudindstillet tjeneste
eller station, skal du stille ind på den ønskede
tjeneste eller station og gentage trin 1 til 3. Den
tidligere tjeneste eller station erstattes af den
nye tjeneste eller station.
Sådan stilles ind på en forudindstillet
tjeneste eller station
1 Tryk flere gange på DAB/FM for at vælge
det ønskede bånd.
2 Tryk på PRESET + eller – for at vælge det
ønskede forudindstillede nummer.
Hvis der ikke er gemt en tjeneste eller station,
vises "PRESET BLANK" på displayet.
En forudindstillet tjeneste eller station kan
også vælges ved at trykke på PRESET + eller –.
3 Juster lydstyrken med VOLUME + eller –
(VOL + eller – på fjernbetjeningen).
Bemærk
 Hvis der ikke er forudindstillede stationer, vises
"PRESET BLANK", når du trykker på PRESET
+ eller –.
 Hvis der kun findes en enkelt forudindstillet
station, blinker det nummer, som stationen er
gemt under, hver gang du trykker på PRESET +
eller –.
Automatisk forudindstillling
(kun FM)
1 Tryk flere gange på DAB/FM for at vælge
FM-båndet.
2 Tryk på MENU og SELECT  eller  for
at vælge "Auto Preset", og tryk derefter
på DSPL/ENT (ENTER på
fjernbetjeningen).
3 Tryk på SELECT  eller  for at vælge
"Yes", og tryk derefter på DSPL/ENT
(ENTER på fjernbetjeningen).
Enheden forudindstiller automatisk
tilgængelige FM-kanaler i den rækkefølge,
som de findes.
Tip
 Tryk på OFF for at stoppe den automatiske
forudindstilling.
Indstilling med scanning
(kun FM)
Enheden scanner automatisk FM-stationer.
1 Tryk flere gange på DAB/FM for at vælge
FM-båndet.
2 Tryk på TUNE + eller –, og hold den
nede.
+ : Scanner fremad på frekvensbåndene.
– : Scanner tilbage på frekvensbåndene.
Scanningen starter fra den aktuelle frekvens.
Scanningen stopper, når der modtages en
station.
3 Juster lydstyrken med VOLUME + eller –
(VOL + eller – på fjernbetjeningen).
Brug med iPod
* Under en afspilning skifter denne handling til
starten af det aktuelle spor. Tryk to gange på
knappen for at gå til det forrige spor.
Bemærk
 Hvis der vises en meddelelse på displayet på din
iPod touch eller iPhone, skal du læse afsnittet
"Om app'en".
 Nogle handlinger kan afvige mellem iPodmodellerne, og andre er slet ikke tilgængelige,
afhængigt af iPod-modellen.
 Hvis din iPod er i gang med en afspilning, når
den sættes i enheden, sendes lyden fra iPod'en
via enhedens højttalere, selvom enheden
afspiller lyd fra en anden funktion.
 Hvis din iPod er ved at løbe tør for strøm, skal
den lades op et stykke tid, før den kan betjenes.
 Sony kan ikke holdes ansvarlig for situationer,
hvor du mister eller beskadiger data på en iPod,
når iPod'en er tilsluttet denne enhed.
 Yderligere oplysninger om miljøforhold ved
betjening af din iPod findes på Apple Inc.'s
websted.
Sådan fjernes en iPod
Se "Brug med iPod" for at få flere oplysninger.
Sådan oplades en iPod
Du kan bruge enheden til at oplade batteriet i din
iPod.
Opladningen starter, når iPod'en sluttes til
enheden. Opladningens status vises i displayet på
din iPod. Yderligere oplysninger findes i
brugerhåndbogen til din iPod.
Indstilling af alarmen
Enheden er udstyret med 3 alarmtilstande – iPod,
radio og summer. Uret skal indstilles, før du kan
indstille en alarm (se afsnittet "Første gang uret
indstilles").
Sådan indstilles alarmen
1 Tryk på ALARM SET A eller B, og hold
den nede.
"Alarm–A Setting" eller "Alarm–B Setting"
vises, og visningen af antal timer blinker på
displayet.
2 Tryk flere gange på TIME SET + eller –,
indtil det ønskede antal timer vises.
Tryk på TIME SET + eller –, og hold den nede
for at få visningen af timer til at skifte hurtigt.
3 Tryk på ALARM SET A eller B.
Visningen af minutter blinker.
4 Gentag trin 2 for at indstille antal
minutter.
5 Tryk på ALARM SET A eller B.
Visningen af ugedag blinker.
6 Gentag trin 2 for at indstille ugedag.
Tryk på TIME SET + eller – for at vælge
mellem følgende tre indstillinger for dag:
EVERYDAY: MON TUE WED THU FRI SAT
SUN
WEEKDAY: MON TUE WED THU FRI
WEEKEND: SAT SUN
7 Tryk på ALARM SET A eller B.
Enheden skifter til indstilling af alarmtilstand.
8 Tryk flere gange på TIME SET + eller –,
indtil den ønskede alarmtilstand blinker.
Du kan vælge en ud af 4 indstillinger: "iPod",
"DAB", "FM" eller "BUZZER".
Indstil alarmtilstanden som følger:
– iPod: Se afsnittet " Sådan indstilles en
iPod-alarm".
– DAB eller FM: Se afsnittet " Sådan
indstilles en radioalarm".
– BUZZER: Se afsnittet " Sådan indstilles
en summeralarm".
 Sådan indstilles en iPod-alarm
1 Udfør trin 1 til 8 i afsnittet "Sådan
indstilles alarmen".
2 Tryk på ALARM SET A eller B for at
vælge alarmtilstanden "iPod".
"ALARM VOLUME:" og lydstyrken blinker på
displayet.
3 Tryk på TIME SET + eller – for at justere
lydstyrken.
4 Tryk på ALARM SET A eller B.
Indstillingen angives.
5 Hvis "A" eller "B" ikke vises på displayet,
skal du trykke på ALARM SET A eller B
igen.
Din iPod aktiveres på det indstillede
tidspunkt.
Brug af iPod touch/iPhone
 Hvis du vil vækkes af musik, der er gemt på en
iPod touch/iPhone, skal du først slutte din iPod
touch/iPhone til enheden, følge trinnene
ovenfor for at indstille alarmen og derefter
vælge musikfunktionen.
 iPod-alarmen aktiveres ikke, hvis du slukker
din iPod touch/iPhone, efter at din iPod touch/
iPhone er sat i enheden – i dette tilfælde ændres
alarmen til en summeralarm.
 Sådan indstilles en radioalarm
1 Udfør trin 1 til 8 i afsnittet "Sådan
indstilles alarmen".
2 Tryk på ALARM SET A eller B for at
vælge et radiobånd ("DAB" eller "FM").
Forudindstillet nummer
Det forudindstillede nummer eller "--" blinker
på displayet.
3 Tryk på TIME SET + eller – for at vælge
et forudindstillet nummer eller "--" som
den station, der skal bruges som
alarmlyd.
Sådan fjernes en iPod
Bemærk
 Din iPod kan sættes i enheden, selvom den
sidder i et etui. Hvis etuiet forstyrrer
forbindelsen, skal det fjernes, før du sætter din
iPod i stikket i docken.
 Sørg for, at din iPod sidder korrekt i stikket i
docken.
 Når du isætter eller fjerner din iPod, skal den
holdes i samme vinkel som stikket i docken på
enheden. Du må ikke trække din iPod skråt ud.
 Når du isætter eller fjerner din iPod, skal du
holde godt fast i enheden.
 Du må ikke dreje eller bøje din iPod, da dette
kan ødelægge stikket.
 Fjern din iPod under transport ellers kan der
opstå fejl.
 Hvis din iPod ikke kan nå støtten på forsiden af
enheden, skal du påsætte den medfølgende
pude under støtten.
Sådan slås alarmen fra
"DAB --" eller "FM --" angiver den senest brugte
station.
Tip
 Hvis det valgte forudindstillede nummer
ikke er indstillet, blinker "PRESET BLANK"
to gange, og derefter blinker "ALARM
VOLUME:" og lydstyrken på displayet. Du
kan derefter gå til trin 5.
 Hvis der ikke findes en senest brugt station,
blinker "NO LAST STATION" to gange, og
derefter blinker "ALARM VOLUME:" og
lydstyrken på displayet. Du kan derefter gå
til trin 5.
Andre nyttige funktioner
Andre nyttige DABfunktioner
Sådan ændres visningen
Hvis du vil ændre displaytilstanden, skal du
trykke på DSPL/ENT under en DAB-modtagelse.
Den valgte displaytilstand ændres ikke, selvom du
slukker og tænder enheden eller skifter bånd.
Displayet kan vise op til 16 tegn. En dynamisk
mærkat kan indeholde op til 128 tegn.
Hver gang du trykker på DSPL/ENT, ændres
displayet som følger:
Funktion og forudindstillet nummer
Komponentmærkat
Dynamisk
PTY (programtype)
Tryk på ALARM ON/OFF A eller B for at
deaktivere indikatoren for alarm A eller B på
displayet.
Indstilling af
automatisk slukning
Brug den automatiske slukkefunktion, hvis du vil
falde i søvn til musik osv. Enheden stopper
afspilningen eller slukker radioen efter en
forudindstillet periode.
1 Tryk på SLEEP, mens enheden er tændt.
"SLEEP:" og tiden til automatisk slukning
blinker på displayet.
2 Tryk på SLEEP for at angive, hvor lang
tid der skal gå, før den automatiske
slukning aktiveres.
Hver gang du trykker på SLEEP, ændres
varigheden (i minutter) som følger:
Displayet skifter til visning af uret ca. Den
automatiske slukning starter, 4 sekunder efter
at du har angivet indstillingen for varighed og
sluppet SLEEP.
Enheden spiller i den indstillede periode, og
derefter stopper den.
Sådan slukkes enheden før det
forudindstillede tidspunkt
Tryk på OFF.
Sådan ændres indstillingen for
automatisk slukning
Tryk flere gange på SLEEP for at vælge den
ønskede indstilling for den automatiske slukning
– dette kan også gøres, selvom den automatiske
slukning er trådt i kraft.
Sådan deaktiveres den automatiske
slukning
Tryk flere gange på SLEEP i trin 2 for at indstille
den automatiske slukning til "OFF".
Tilslutning af valgfrit
komponent
Sådan tilsluttes til lyd
Du kan afspille lyd fra en valgfri komponent, f.eks.
en bærbar digital musikafspiller, via højttalerne i
denne enhed. Kontroller, at strømmen til de enkelte
komponenter er afbrudt, før du udfører
tilslutninger.
1 Slut line-udgangsstikket fra den bærbare
digitale musikafspiller (eller anden
komponent) til AUDIO IN-stikket på
bagsiden af enheden via et egnet lydkabel
(medfølger ikke).
2 Tryk på AUDIO IN for at aktivere Audioin.
"AUDIO IN" vises på displayet.
3 Tænd den tilsluttede komponent.
4 Start afspilningen på den tilsluttede
komponent.
Lyden fra den tilsluttede komponent sendes
via højttalerne i denne enhed.
Bemærk
 Hvis der ikke findes en dynamisk mærkat, er
den nederste linje på displayet tom.
 Tegnene på dynamiske mærkater vises muligvis
ikke korrekt, afhængigt af sendestationen.
Manuel indstilling
Denne funktion gør det muligt at indstille og føje
flere forskellige DAB-bånd III-kanaler til din liste
over stationer.
Funktionen kan være en hjælp til at justere
antennepositionen eller til at forbedre
modtagelsen af en bestemt kanal/frekvens på
enheden.
1 Tryk flere gange på DAB/FM for at vælge
DAB-båndet.
2 Tryk på MENU og SELECT  eller  for
at vælge "Manual Tune", og tryk derefter
på DSPL/ENT (ENTER på
fjernbetjeningen).
3 Tryk på SELECT  eller  for at vælge
den ønskede DAB-kanal, og tryk derefter
på DSPL/ENT (ENTER på
fjernbetjeningen).
Signalbjælkerne bevæger sig til højre og
venstre, mens du justerer modtagelsen.
4 Tryk på DSPL/ENT (ENTER på
fjernbetjeningen).
Bemærk
 Der vises kun signalbjælker, når der modtages
signal fra den valgte DAB-tjeneste. Hvis der
ikke vises bjælker, skal du trykke på MENU for
at vælge en anden kanal.
 Den største signalstyrkebjælke angiver
lydkvalitetens grænse. Hvis signalstyrken falder
til under denne grænse, forringes lydkvaliteten.
 Der gemmes et stationsnavn på listen over
stationer, når stationsnavnet begynder at rulle i
trin 3.
DRC-værdi (KONTROL AF DYNAMISK
OMRÅDE)
DRC kan gøre det lettere at høre lave lyde, når
enheden bruges på steder med meget støj.
Du kan justere det dynamiske område for DABudsendelser, der komprimerer det dynamiske
område.
1 Tryk flere gange på DAB/FM for at vælge
DAB-båndet.
2 Tryk på MENU og SELECT  eller  for
at vælge "DRC Value", og tryk derefter på
DSPL/ENT (ENTER på fjernbetjeningen).
3 Tryk på SELECT  eller  for at vælge et
DRC-niveau.
DRC-niveauet ændres som følger:
Specifikationer
Display med klokkeslæt
Mulighed for at skifte mellem 24-timersformat
(standard) og 12-timersformat.
iPod
DC-udgang: 5 V
MAKS.: 1 A
Radio
Frekvensområde
Bånd
Frekvens
Frekvensinterval
DAB
174,928 MHz til
(bånd III) 239,200 MHz
FM
87,5 MHz til
108 MHz
0,05 MHz
Frekvenstabel (MHz) for DAB-bånd III
5A
174,928
2
5B
176,640
Bemærk
 DRC er kun effektiv for udsendelser, der
komprimerer det dynamiske område.
 Lyden bliver tydeligere, når du justerer DRCniveauet.
3
5C
178,352
4
5D
180,064
5
6A
181,936
6
6B
183,648
Automatisk scanning
7
6C
185,360
8
6D
187,072
9
7A
188,928
10
7B
190,640
11
7C
192,352
12
7D
194,064
13
8A
195,936
14
8B
197,648
15
8C
199,360
16
8D
201,072
17
9A
202,928
18
9B
204,640
19
9C
206,352
20
9D
208,064
21
10A
209,936
22
10B
211,648
23
10C
213,360
24
10D
215,072
25
11A
216,928
26
11B
218,640
27
11C
220,352
28
11D
222,064
29
12A
223,936
30
12B
225,648
31
12C
227,360
32
12D
229,072
33
13A
230,784
34
13B
232,496
35
13C
234,208
36
13D
235,776
37
13E
237,488
38
13F
239,200
1 Tryk flere gange på DAB/FM for at vælge
DAB-båndet.
2 Tryk på MENU og SELECT  eller  for
at vælge "Auto Scan", og tryk derefter på
DSPL/ENT (ENTER på fjernbetjeningen).
3 Tryk på SELECT  eller  for at vælge
"Yes", og tryk derefter på DSPL/ENT
(ENTER på fjernbetjeningen).
"Scanning..." vises på displayet.
Den automatiske scanning tager ca. 30-90
sekunder, afhængigt af signalstyrken og
stationsnummeret. Efter endt scanning opretter
enheden en liste over udsendelserne i alfabetisk
rækkefølge.
Tip
 Hvis du vil annullere den automatiske scanning,
skal du trykke på MENU under scanningen.
Ryd op i stationerne
Sådan stoppes en afspilning
1 Tryk flere gange på DAB/FM for at vælge
Bemærk
 Du kan ikke betjene MENU, når du bruger
Audio-in.
 Den nødvendige type lydkabel afhænger af den
valgfrie komponent. Kontroller, at du bruger det
korrekte kabel.
 Hvis lydstyrken er lav, skal du starte med at
justere lydstyrken på enheden. Hvis lydstyrken
stadig er for lav, skal du justere den på den
tilsluttede komponent.
 Træk lydkablet ud af enheden, når det ikke er i
brug.
 Når du bruger radioen, mens der er tilsluttet en
valgfri komponent, skal du slukke den
tilsluttede komponent for at undgå støj. Hvis
der forekommer støj, selvom komponenten er
slukket, skal du fjerne den valgfrie komponent
og anbringe den længere væk fra enheden.
Generelle
oplysninger
1
Sådan skiftes til iPod'en
Tryk på OFF, og stop afspilningen på den tilsluttede
enhed.
Bemærk
 Hvis app'en, der skal linkes til enheden, ikke
downloades til din iPod touch/iPhone, får du
muligvis vist en pop op-meddelelse flere gange,
der beder dig downloade D-Sappli.
Du skal deaktivere app'ens linkfunktion for at
slå visningen af pop op-meddelelsen fra.
 Sådan deaktiverer du app'ens linkfunktion:
Fjern din iPod touch/iPhone fra stikket i
docken. Tryk på  (for at gå til funktionen
for iPod). Tryk på MENU, og tryk derefter på
DSPL/ENT (ENTER på fjernbetjeningen). Tryk
på  eller  for at vælge "OFF", og tryk derefter
på DSPL/ENT (ENTER på fjernbetjeningen).
 Hvis du vil genaktivere app'ens linkfunktion,
skal du gentage trinnene ovenfor og vælge "ON"
i stedet for "OFF" i det sidste trin.
4 Tryk på DSPL/ENT (ENTER på
Tryk på DAB/FM.
(VOL + eller – på fjernbetjeningen).
Sådan skiftes til radioen
Funktioner
 D-Sappli indeholder forskellige
timerfunktioner: Timer for musikafspilning og
Sleeptimer.
 Timer for musikafspilning gør det muligt at
afspille/pause ønsket musik på et bestemt
tidspunkt. Sleeptimer gør det muligt at angive
et tidspunkt, hvor musikken skal stoppe.
Timer for musikafspilning og Sleeptimer er kun
tilgængelige, når D-Sappli er aktiveret.
 D-Sappli kan vise en liste over forudindstillede
radiostationer, der er gemt i enheden.
Du kan omdøbe de forudindstillede FMradiostationer og ændre deres forudindstillede
numre i D-Sappli. De forudindstillede numre
og rækkefølgen kan også ændres på enheden.
 D-Sappli indeholder også en funktion, der kan
forstørre uret.
Frekvens
Bemærk
 Efter endt automatisk scanning opdateres den
aktuelle liste, og forudindstillede tjenester
slettes. I dette tilfælde skal du forudindstille
dine foretrukne tjenester igen.
5 Juster lydstyrken med VOLUME + eller –
Om app'en
Kanal
Denne funktion gør det muligt at udføre en
automatisk scanning og oprette en liste over
tilgængelige DAB-udsendelser.
Du kan slette stationer, der aktuelt ikke modtages.
DAB-båndet.
2 Tryk på MENU og SELECT  eller  for
at vælge "Prune", og tryk derefter på
DSPL/ENT (ENTER på fjernbetjeningen).
Når funktionen er udført, vises "FINISH!" i ca.
1 sekund, hvorefter enheden automatisk
skifter til den aktuelle station.
Vælg station
Du kan vælge en anden tjeneste, mens du lytter til
en udsendelse.
1 Tryk på MENU og SELECT  eller  for
at vælge "Select Station", og tryk derefter
på DSPL/ENT (ENTER på
fjernbetjeningen).
2 Tryk på SELECT  eller  for at vælge
den ønskede tjeneste, og tryk derefter på
DSPL/ENT (ENTER på fjernbetjeningen).
Generelt
Højttaler
Ca. 57 mm dia. 6 Ω (2)
Indgang
AUDIO IN-stik (ø 3,5 mm stereoministik)
4 Tryk på ALARM SET A eller B.
PTY (programtype)
Udgangseffekt
3,5 W + 3,5 W (ved 10 % harmonisk
forvrængning)
5 Tryk på TIME SET + eller – for at justere
Denne funktion angiver tjenester efter
programtype, f.eks. NYHEDER, SPORT på
PTY-listen, der sendes i en DAB-udsendelse.
Strømkilde
230 V AC, 50 Hz.
Til backup af ur: 3 V DC, CR2032-batteri (1)
"ALARM VOLUME:" og lydstyrken blinker på
displayet.
lydstyrken.
6 Tryk på ALARM SET A eller B.
Indstillingen angives.
7 Hvis "A" eller "B" ikke vises på displayet,
skal du trykke på ALARM SET A eller
B igen.
Radioen tændes på det indstillede tidspunkt.
 Sådan indstilles en summeralarm
1 Udfør trin 1 til 8 i afsnittet "Sådan
indstilles alarmen".
2 Tryk på ALARM SET A eller B for at
vælge alarmtilstanden "BUZZER".
Indstillingen angives.
Programtype
Ingen programtype
Nyheder
Aktuelle nyheder
Oplysninger
Sport
Uddannelse
Drama
Kultur
Videnskab
Varieret
Popmusik
Rockmusik
Let underholdningsmusik
Let klassisk
Display
None
News
Current Affairs
Information
Sport
Education
Drama
Arts
Science
Talk
Pop Music
Rock Music
Easy Listening
Light Classical
* D
u kan ikke betjene din iPod nano
(6. generation) med fjernbetjeningen, når du
trykker på "MENU", "", "" og "ENTER".
Fejlfinding
Nr.
fjernbetjeningen).
iPod touch (4. generation)
iPod touch (3. generation)
iPod touch (2. generation)
iPod nano (6. generation)*
iPod nano (5. generation)
iPod nano (4. generation)
iPod nano (3. generation)
iPod classic
iPhone 4S
iPhone 4
iPhone 3GS
iPhone 3G
Bas og udvidelse af lydeffekter kan vælges efter
behov ved at trykke på SOUND.
Hver gang du trykker på knappen, ændres
lydeffekten som følger:
"MEGA BASS": Gengiver en baslyd af høj kvalitet.
"MEGA BASS" og "MEGA Xpand": Aktiverer
begge effekter.
"MEGA Xpand": Udvider lydfeltet i bredden.
Hvis du vil tilbage til standardlyden, skal du
trykke på knappen, indtil visningen af lydeffekten
forsvinder.
På Apple App Store kan du finde en særlig dockapp til din iPod touch/iPhone.
Søg efter "D-Sappli", og download den gratis app
for at opleve funktionerne.
DAB-udsendelse: MP2
DAB+-udsendelse: AAC
De kompatible iPod/iPhone-modeller er som
følger.
Før du bruger din iPod/iPhone med denne enhed,
skal du opdatere softwaren til den seneste version.
Design og specifikationer kan ændres uden
varsel.
Selvom lysstyrkeniveauet er slået fra, ændres det
til lavt niveau, når der høres en alarm.
Tryk på SNOOZE/BRIGHTNESS, og hold den
nede for at slå lysstyrken fra direkte.
Udsendelsestype/bit/tilstand
Kompatible iPod/iPhonemodeller
Bas og udvidelse af
lydeffekt
Kanal/frekvens/signalstyrke
Tryk på ALARM ON/OFF A eller B for at få vist
indikatoren for alarm A eller B på displayet.
Bemærkning om alarm under
strømafbrydelse
I situationer med strømafbrydelse lyder
summeralarmen i ca. 5 minutter, medmindre
batteriet er ved at være opbrugt.
Bestemte funktioner påvirkes som følger:
 Baggrundsbelysningen lyser ikke.
 Hvis alarmtilstanden er indstillet til iPod eller
radio, skifter den automatisk til summer.
 Hvis du ikke trykker på OFF/ALARM RESET,
lyder alarmen i ca. 5 minutter.
 Hvis "" vises på displayet, aktiveres alarmen
ikke under en strømafbrydelse. Batteriet skal
udskiftes, hvis "" vises.
 Udsættelsesfunktionen kan ikke indstilles
under en strømafbrydelse.
 Under en strømafbrydelse aktiveres de enkelte
alarmer kun en enkelt gang på det indstillede
alarmtidspunkt.
Display
Classical Music
Other Music
Weather
Finance
Children’s
Factual
Religion
Phone In
Travel
Leisure
Jazz and Blues
Country Music
National Music
Oldies Music
Folk Music
Documentary
Du kan vælge mellem fire lysstyrkeniveauer ved at
trykke på SNOOZE/BRIGHTNESS. Hver gang du
trykker på knappen, ændres lysstyrken som
følger:
Sådan vises alarmen
Bemærk
 Når alarmen er indstillet til iPod, høres
summeralarmen, hvis der ikke er sat en iPod i
stikket i docken, hvis der ikke er gemt musik på
din iPod, eller hvis der er slukket for din iPod
touch/iPhone.
 Hvis der ikke findes et forudindstillet nummer,
eller hvis der ikke findes en senest brugt station,
ændres alarmen til en summeralarm, når den
aktiveres. Hvis du vil ændre summeralarmen,
skal du vælge en forudindstillet station eller
stille ind på en radiostation (se afsnittet
"Betjening af radioen").
 Hvis det samme alarmtidspunkt er indstillet for
både alarm A og B, prioriteres alarm A.
 Hvis der ikke foretages handlinger, når alarmen
aktiveres, stopper den efter ca. 60 minutter.
Programtype
Seriøs klassisk
Andet musik
Vejr/meteorologi
Økonomi/erhverv
Børneprogrammer
Socialt stof
Religion
Ring ind
Rejser
Fritid
Jazzmusik
Countrymusik
Nationalmusik
Oldies
Folkemusik
Dokumentar
Indstilling af displayets
lysstyrke
Gruppe
Sådan skjules alarmen
Tryk på .
Sådan isættes en iPod
Tryk på DATE.
Efter få sekunder skifter displayet automatisk til
den aktuelle tjeneste eller station.
Forbedring af
modtagelsen
2 Tryk på .
ønskede tjeneste eller station.
Tidsformatet skifter mellem 12-timersformat
("AM 12:00" = midnat) og 24-timersformat
("0:00" = midnat).
Sådan ændres datoformatet
1 Tryk på MENU og SELECT  eller  for
at vælge "Date Format", og tryk derefter
på DSPL/ENT (ENTER på
fjernbetjeningen).
2 Tryk på SELECT  eller  for at vælge
det ønskede datoformat, og tryk derefter
på DSPL/ENT (ENTER på
fjernbetjeningen).
Sådan vises år og dato, når der bruges
radio
Stikket i docken kan vippes en lille smule.
Se "Brug med iPod" for at få flere oplysninger.
det ønskede bånd.
Om SC (sekundær komponent)
Hvis den valgte primære komponent har en
sekundær komponent, blinker ">>" på displayet.
Tryk på TUNE + for at modtage den ønskede
sekundøre komponent. "<<" lyser, når den
sekundære komponent modtages.
2 Ret ledningsantenne helt ud.
3 Slut enheden til strøm.
1 Placer din iPod i stikket i docken.
1 Tryk flere gange på DAB/FM for at vælge
Netledning
Fjernbetjeningssensor
Betjening af en iPod
Mål
Ca. 290 mm × 165 mm × 145 mm (b/h/d)
inklusive fremspringende dele og knapper
Vægt
Ca. 1,65 kg inklusive strømforsyningsenhed
Medfølgende tilbehør
Fjernbetjening (med et lithium-batteri) (1)
Startvejledning (1)
Referencevejledning (dette dokument) (1)
Pude til lille iPod (1)
Kontakt den nærmeste Sony-forhandler, hvis der
stadig er problemer efter, at du har kontrolleret
følgende.
Uret blinker "AM 12:00" eller "0:00" efter en
strømafbrydelse.
 Der er næsten ikke mere strøm på batteriet.
Udskift batteriet. Fjern det gamle batteri, og
isæt et nyt.
 Kontroller, at du har fjernet beskyttelsesfilmen
fra backupbatteriet før brug.
Radioalarmen, iPod-alarmen eller
summeralarmen aktiveres ikke på det
forudindstillede alarmtidspunkt.
 Kontroller, at alarm "A" eller alarm "B" vises
korrekt.
Radioalarmen eller iPod-alarmen aktiveres,
men der høres ingen lyd på det
forudindstillede alarmtidspunkt.
 Kontroller alarmens lydstyrke.
Der kommer ingen lyd fra iPod'en.
 Kontroller, at din iPod er tilsluttet korrekt.
 Tryk på VOLUME + eller – (VOL + eller – på
fjernbetjeningen).
iPod'en kan ikke betjenes med enheden.
 Kontroller, at din iPod er tilsluttet korrekt.
 Kontroller, at din iPod er kompatibel med
denne enhed (se afsnittet "Kompatible iPod/
iPhone-modeller").
iPod'en kan ikke lades op.
 Kontroller, at din iPod er tilsluttet korrekt.
 Kontroller, at din iPod er kompatibel med
denne enhed (se afsnittet "Kompatible iPod/
iPhone-modeller").
Download PDF