Sony | STR-DA5600ES | Sony STR-DA5600ES STR-DA5600ES Multi-channel ES AV Receiver Gebruiksaanwijzing

4-184-690-52(1)
Multi Channel
AV Receiver
Gebruiksaanwijzing
STR-DA5600ES
Printed in Malaysia
©2010 Sony Corporation
WAARSCHUWING
Stel het toestel niet bloot aan regen of
vocht om het risico op brand of
elektrocutie te verminderen.
Om de kans op brand te verkleinen, mag u de
ventilatieopeningen van het apparaat niet afdekken
met een krant, tafelkleed, gordijn, enz. Plaats ook
geen voorwerpen met open vuur, brandende kaarsen,
op het apparaat.
Installeer de stereo-installatie niet in een krappe
ruimte, zoals een boekenkast of ingebouwde kast.
Om de kans op brand of elektrische schokken te
verkleinen, mag u het apparaat niet blootstellen aan
druppels of spetters, en mogen geen voorwerpen die
met een vloeistof zijn gevuld, zoals een vaas, op het
apparaat worden gezet.
Aangezien de hoofdstekker wordt gebruikt om het
apparaat los te koppelen van het elektriciteitsnet,
sluit u het apparaat aan op een gemakkelijk
bereikbaar stopcontact. Mocht u een abnormale
situatie van het apparaat ontdekken, dan trekt u de
netstekker onmiddellijk uit het stopcontact.
Stel batterijen of apparaten waarin batterijen worden
gebruikt niet bloot aan buitensporige hitte, zoals
zonlicht, vuur en dergelijke.
Er staat nog steeds stroom op het apparaat als deze
in een stopcontact zit, zelfs als het apparaat is
uitgeschakeld.
Buitensporige geluidsdruk van oortelefoons of een
hoofdtelefoon kan leiden tot gehoorbeschadiging.
Met dit symbool wordt de gebruiker
geattendeerd op de aanwezigheid
van een heet oppervlak dat heet kan
zijn als het wordt aangeraakt tijdens
normaal gebruik.
Dit apparaat werd getest en conform bevonden met
de limieten bepaald in de EMC Richtlijn met een
verbindingskabel van minder dan 3 meter.
2NL
Voor klanten in Europa
Opmerking voor klanten: de volgende
informatie geldt enkel voor apparatuur
verkocht in landen waar de EUrichtlijnen van kracht zijn.
De fabrikant van dit product is Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. De
geautoriseerde vertegenwoordiging voor EMC en
product veiligheid is Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Duitsland.
Voor service- of garantiezaken verwijzen wij u graag
naar de adressen in de afzonderlijke service/garantie
documenten.
Verwijdering van oude
elektrische en
elektronische apparaten
(Toepasbaar in de
Europese Unie en
andere Europese landen
met gescheiden
ophaalsystemen)
Het symbool op het product of
op de verpakking wijst erop dat dit product niet als
huishoudelijk afval mag worden behandeld. Het
moet echter naar een plaats worden gebracht waar
elektrische en elektronische apparatuur wordt
gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de
correcte manier wordt verwijderd, voorkomt u voor
mens en milieu negatieve gevolgen die zich zouden
kunnen voordoen in geval van verkeerde
afvalbehandeling. De recycling van materialen
draagt bij tot het vrijwaren van natuurlijke bronnen.
Voor meer details in verband met het recyclen van
dit product, neemt u contact op met de gemeentelijke
instanties, het bedrijf of de dienst belast met de
verwijdering van huishoudafval of de winkel waar u
het product hebt gekocht.
Betreffend accessoire: IR Blaster
Verwijdering van oude
batterijen (in de Europese
Unie en andere Europese
landen met afzonderlijke
inzamelingssystemen)
Dit symbool op de batterij of
verpakking wijst erop dat de
meegeleverde batterij van dit product niet als
huishoudelijk afval behandeld mag worden. Op
sommige batterijen kan dit symbool voorkomen in
combinatie met een chemisch symbool. De
chemische symbolen voor kwik (Hg) of lood (Pb)
worden toegevoegd als de batterij meer dan
0,0005 % kwik of 0,004 % lood bevat. Door deze
batterijen op juiste wijze af te voeren, voorkomt u
voor mens en milieu negatieve gevolgen die zich
zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde
afvalbehandeling. Het recycleren van materialen
draagt bij tot het vrijwaren van natuurlijke bronnen.
In het geval dat de producten om redenen van
veiligheid, prestaties dan wel in verband met dataintegriteit een permanente verbinding met batterij
vereisen, dient deze batterij enkel door
gekwalificeerd servicepersoneel vervangen te
worden. Om ervoor te zorgen dat de batterij op een
juiste wijze zal worden behandeld, dient het product
aan het eind van zijn levenscyclus overhandigd te
worden aan het desbetreffende inzamelingspunt
voor de recyclage van elektrisch en elektronisch
materiaal. Voor alle andere batterijen verwijzen we
u naar het gedeelte over hoe de batterij veilig uit het
product te verwijderen. Overhandig de batterij bij
het desbetreffende inzamelingspunt voor de
recyclage van batterijen. Voor meer details in
verband met het recyclen van dit product of batterij,
neemt u contact op met de gemeentelijke instanties,
het bedrijf of de dienst belast met de verwijdering
van huishoudafval of de winkel waar u het product
hebt gekocht.
Over deze gebruiksaanwijzing
• De aanwijzingen in deze gebruiksaanwijzing
gelden voor het model STR-DA5600ES (de
receiver). Controleer uw modelnummer, dat
rechtsonder op het voorpaneel staat vermeld.
• In deze handleiding staat het Amerikaans/
Canadees model afgebeeld tenzij anders vermeld.
Verschillen in bediening zijn duidelijk aangegeven
in de tekst, bijvoorbeeld "Alleen Europees model".
• De aanwijzingen in deze gebruiksaanwijzing
beschrijven in hoofdzaak de bediening met de
toetsen op de meegeleverde afstandsbediening. U
kunt echter ook de toetsen van de receiver zelf
gebruiken, met dezelfde of soortgelijke namen als
die op de afstandsbediening.
Auteursrechten
Deze receiver is voorzien van Dolby* Digital en Pro
Logic Surround en het DTS** Digital Surround
System.
* Gefabriceerd onder licentie van Dolby
Laboratories.
Dolby, Pro Logic, en het dubbele D-symbool
zijn handelsmerken van Dolby Laboratories.
** Gefabriceerd onder licentie volgens U.S. Patent
nummers: 5.451.942; 5.956.674; 5.974.380;
5.978.762; 6.226.616; 6.487.535; 7.212.872;
7.333.929; 7.392.195; 7.272.567 & andere U.S.
en wereldwijde patenten verleend &
aangevraagd. DTS en het symbool zijn
gedeponeerde handelsmerken, & DTS-HD,
DTS-HD Master Audio en de DTS-logo's zijn
handelsmerken van DTS, Inc. Software
meegeleverd. © DTS, Inc. Alle rechten
voorbehouden.
Deze receiver is voorzien van High-Definition
Multimedia Interface (HDMI™)-technologie.
HDMI, het HDMI-logo en High-Definition
Multimedia Interface zijn handelsmerken of
gedeponeerde handelsmerken van HDMI Licensing
LLC.
SIRIUS, XM en alle gerelateerde symbolen en
logo's zijn handelsmerken van Sirius XM Radio Inc.
en dochtermaatschappijen. Alle rechten
voorbehouden. Service niet beschikbaar in Alaska
en Hawaii.
wordt vervolgd
3NL
Deze receiver is voorzien van het lettertype (Shin Go
R) van MORISAWA & COMPANY LTD.
Deze namen zijn handelsmerken van MORISAWA
& COMPANY LTD., en het auteursrecht van het
lettertype is eigendom van MORISAWA &
COMPANY LTD.
iPod is een handelsmerk van Apple Inc.,
geregistreerd in de USA en andere landen.
Alle andere handelsmerken en gedeponeerde
handelsmerken zijn het eigendom van hun
respectieve houders. In deze handleiding worden de
symbolen ™ en ® niet vermeld.
Het woordmerk en de logo's van Bluetooth zijn
eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en Sony
Corporation gebruikt deze items onder licentie.
Andere handelsmerken en handelsnamen zijn
eigendom van hun respectieve eigenaren.
DLNA en DLNA CERTIFIED zijn handelsmerken
en/of servicemerken van Digital Living Network
Alliance.
Microsoft, Windows, Windows Vista en Windows
Media zijn handelsmerken of gedeponeerde
handelsmerken van Microsoft Corporation in de
USA en/of andere landen.
Intel, Intel Core en Pentium zijn handelsmerken of
gedeponeerde handelsmerken van Intel Corporation
of zijn dochterbedrijven in de USA en andere
landen.
Rhapsody en het Rhapsody-logo zijn
handelsmerken en/of gedeponeerde handelsmerken
van RealNetworks, Inc.
SHOUTcast® is een gedeponeerd handelsmerk van
AOL LLC.
DIT PRODUCT IS GELICENTIEERD ONDER DE
VC-1 PATENT PORTFOLIO LICENTIE VOOR
PERSOONLIJK EN NIET COMMERCIEEL
GEBRUIK OM
(i) VIDEO TE CODEREN MET
INACHTNEMING VAN DE VC-1 STANDARD
("VC-1 VIDEO")
EN/OF
(ii) VC-1 VIDEO TE DECODEREN DIE
GECODEERD IS DOOR EEN CONSUMENT
GEDURENDE EEN PERSOONLIJKE EN NIET
COMMERCIËLE ACTIVITEIT EN/OF
4NL
VERKREGEN VAN EEN VIDEO AANBIEDER
MET EEN LICENTIE OM VC-1 VIDEO AAN TE
BIEDEN.
ER WORDT GEEN LICENTIE VERLEEND, OOK
NIET STILZWIJGEND, VOOR ALLE OVERIGE
DOELEINDEN. AANVULLENDE INFORMATIE
KAN WORDEN VERKREGEN VIA MPEG LA,
L.L.C. ZIE HTTP://WWW.MPEGLA.COM
MPEG Layer-3-audiocoderingstechnologie enoctrooien zijn in licentie gegeven door Fraunhofer
IIS en Thomson.
"BRAVIA" Sync is een handelsmerk van Sony
Corporation.
VAIO is een handelsmerk van Sony Corporation.
"x.v.Color (x.v.Colour)" en het "x.v.Color
(x.v.Colour)"-logo zijn handelsmerken van Sony
Corporation.
"PlayStation®" is een gedeponeerd handelsmerk van
Sony Computer Entertainment Inc.
Inhoudspgave
Beschrijving en positie van onderdelen ....... 7
Voorbereidingen
De geschikte aansluiting voor uw apparatuur
controleren ............................................ 19
1: Luidsprekers installeren ......................... 20
2: Het aansluiten van de monitor ............... 24
3: De video-apparatuur aansluiten ............. 25
4: De audio-apparatuur aansluiten ............. 35
5: Aansluiting van de IR Blaster ................ 39
6: De antennes aansluiten ........................... 40
7: Aansluiting op een netwerk ................... 41
8: De receiver en afstandsbediening
voorbereiden .......................................... 43
9: De luidsprekers instellen ........................ 44
10: Automatisch kalibreren van de juiste
luidsprekeropstelling
(Auto Calibration) ................................. 47
11: De netwerkinstellingen van de receiver
configureren .......................................... 54
12: Een computer klaarmaken om te fungeren
als server ............................................... 55
Gebruik van het schermdisplay .................. 56
Weergave
Beeld/geluid van het apparaat aangesloten op
de receiver ............................................. 59
Beeld/geluid van apparaten aangesloten op de
DIGITAL MEDIA PORT ...................... 61
De TDM-iP50 bedienen met het GUI-menu
van de receiver ...................................... 62
Afstemmen
Luisteren naar de FM/AM-radio ................ 65
FM/AM-radiozenders voorinstellen ........... 67
Luisteren naar satellietradio
(alleen Amerikaans/Canadees model) ... 68
Een satellietradio-ontvanger aansluiten ..... 69
Luisteren naar satellietradio ....................... 69
Een satellietradiokanaal kiezen ..................70
Satellietradiokanalen voorinstellen ............71
Bepaalde kanalen blokkeren
(Parental Lock) ......................................72
Genieten van surroundgeluid
Weergave met 2-kanaalsgeluid ...................75
Weergave met multikanaals surround .........76
Genieten van een surround effect voor
muziek ...................................................77
Genieten van een surround effect voor
films .......................................................79
Gebruik van netwerkfuncties
Over de netwerkfuncties van de receiver ....82
Content weergeven die is opgeslagen op de
server .....................................................83
Het geluid van een apparaat dat is aangesloten
op de receiver beluisteren met een ander
apparaat via het huisnetwerk .................86
Gebruik van een controller .........................88
Beluisteren van Rhapsody ..........................89
Beluisteren van SHOUTcast .......................92
Kenmerken van de Setup Manager
software .................................................93
Gebruik van de multizonefunctie
Wat u kunt doen met de
Multi-zonefunctie ..................................95
Ruimtes verbinden ......................................95
Luidsprekers in de 2e ruimte instellen .......99
De ruimte-instelling van de afstandsbediening
omschakelen ........................................100
De receiver bedienen vanuit een andere ruimte
(Functies RUIMTE 2/RUIMTE 3) ......101
wordt vervolgd
5NL
Andere functies
"BRAVIA" Sync-functies .........................103
Beeldschermen die HDMI-videosignalen
uitvoeren omschakelen ........................106
HDMI-signalen uitvoeren, zelfs al bevindt de
receiver zich in de wachtstand
(Pass Through) .....................................107
Omschakelen tussen digitale en analoge
audio ....................................................108
Beeld/geluid van andere ingangen (Input
Assign) .................................................109
Gebruik van de slaaptimer ........................111
Ruimtelijke weergave bij zacht ingesteld
geluid (Night Mode) ............................112
Opnemen met de receiver .........................112
Bedieningsmodus van receiver en
afstandsbediening omschakelen ..........114
Gebruik van een dubbele versterker
aansluiting ...........................................115
Instellingen aanpassen
Gebruik van het instelmenu ......................117
Auto Calibration .......................................118
Speaker-instellingen .................................121
Surround-instellingen ...............................125
EQ-instellingen .........................................126
Multi Zone-instellingen ............................127
Audio-instellingen ....................................129
Video-instellingen .....................................131
HDMI-instellingen ...................................133
Network-instellingen ................................135
Quick Click-instellingen ...........................138
System-instellingen ..................................139
Bediening zonder aansluiting op een
televisie ................................................140
Apparatuur bedienen met de
schermafstandsbediening
(Quick Click)
Apparatuur die op de receiver is aangesloten
bedienen met de schermafstandsbediening
(Quick Click) ...................................... 146
Gebruik van Quick Click ......................... 147
Apparatuur instellen die kan worden bediend
met de schermafstandsbediening ........ 152
Enkele bedieningen automatisch achter elkaar
uitvoeren met Quick Click
(Macrosturing) .................................... 153
Instellen van de afstandsbedieningcodes die
nog niet zijn opgeslagen in Quick
Click .................................................... 154
Resetten van de afstandsbedieningscode voor
Quick Click ......................................... 155
Apparatuur bedienen met de
multifunctionele
afstandsbediening
Apparatuur bedienen met behulp van de
multifunctionele afstandsbediening .... 157
Programmeren van de
afstandsbediening ................................ 158
Enkele bedieningen automatisch achter elkaar
uitvoeren (Macrosturing) .................... 162
Instellen van de afstandsbedieningcodes die
nog niet zijn opgeslagen in de
afstandsbediening ................................ 164
De gehele inhoud van het geheugen van de
afstandsbediening wissen .................... 165
Aanvullende informatie
Voorzorgsmaatregelen .............................. 167
Verhelpen van storingen ........................... 168
Technische gegevens ................................ 176
Index ........................................................ 180
6NL
Beschrijving en positie van onderdelen
Voorpaneel
De afdekplaat verwijderen
Druk op PUSH.
U moet de verwijderde afdekplaat
buiten het bereik van kinderen houden.
De afdekplaat
openen
Schuif de afdekplaat
naar links.
A ?/1 (aan/wachtstand)
Druk op de toets om de receiver in of uit
te schakelen. Wanneer het toestel is
ingeschakeld, licht het lampje boven de
toets groen op.
Stroom besparen in de
wachtstand.
Wanneer "Control for HDMI" (zie
blz. 133), "Server Function" (zie
blz. 136), "Network Standby" (zie
blz. 137), en "RS232C Control" (zie
blz. 139) op "OFF" staan en de stroom
voor de 2e of 3e ruimte is uitgeschakeld.
Wanneer "Control for HDMI", "Server
Function" of "Network Standby" op
"ON" staan, verschijnt "A.STNDBY" in
het display van de receiver en schakelt de
receiver om naar de wachtstand. De
bovenkant van de receiver kan warm
worden. Dit komt doordat de interne
circuits van de receiver onder spanning
staan. Dit is geen defect.
B TONE MODE, TONE
Past FRONT, CENTER, SURROUND/
SURROUND BACK, FRONT HIGH
BASS en TREBLE aan. Druk
herhaaldelijk op TONE MODE om BASS
of TREBLE te selecteren en draai dan aan
TONE om het niveau aan te passen.
C MEMORY/ENTER, TUNING MODE,
TUNING
Druk hierop om een tuner (FM/AM) en
satellietradio (SIRIUS) te bedienen
(alleen Amerikaans/Canadees model).
D Infrarood-ontvanger
Voor ontvangst van de signalen van de
afstandsbediening.
wordt vervolgd
7NL
E DIMMER
Druk herhaaldelijk op de toets om de
helderheid van het displayscherm in te
stellen.
H Displayscherm (zie blz. 9)
S INPUT SELECTOR
Draai om de ingangsbron te selecteren die
u wilt weergeven.
Om de ingangsbron te selecteren voor
ruimte 2 of 3, drukt u op ZONE SELECT
(qa) om eerst ruimte 2 of 3 te selecteren
("ZONE 2 [input name]" of "ZONE 3
[input name]" verschijnt in het display) en
draait u vervolgens aan INPUT
SELECTOR om de ingangsbron te
selecteren.
I 2CH/A.DIRECT, A.F.D., MOVIE/
HD-D.C.S., MUSIC (zie blz. 75, 76,
77, 79)
T MASTER VOLUME
Draai om gelijktijdig het geluidsniveau
van alle luidsprekers bij te regelen.
J HD Digital Cinema Sound-lampje
(zie blz. 79)
Gaat branden wanneer een geluidsveld
met HD-D.C.S. wordt geselecteerd.
U HDMI IN 6 (zie blz. 25)
F DISPLAY
Druk herhaaldelijk op de toets om de
weergave van de informatie op het display
te kiezen.
G INPUT MODE (zie blz. 108)
K ZONE/SELECT, POWER (zie
blz. 95)
Druk herhaaldelijk op SELECT om
ruimte 2, ruimte 3 of de hoofdruimte te
selecteren. Telkens wanneer u op
POWER drukt, worden de
uitgangssignalen voor de geselecteerde
ruimte in- of uitgeschakeld.
L HDMI IN (zie blz. 25)
Druk op de toets om het ingangssignaal te
kiezen van het apparaat dat is aangesloten
op HDMI IN.
M HDMI OUT (zie blz. 25, 106)
N PHONES-aansluiting
Hierop kunt u een hoofdtelefoon
aansluiten.
O SPEAKERS (A/B/A+B/OFF) (zie
blz. 46)
P AUTO CAL MIC-aansluiting (zie
blz. 48)
Q VIDEO 2 IN-aansluitingen (zie
blz. 33)
R MULTI CHANNEL DECODINGlampje
Gaat branden bij het decoderen van
meerkanaals audiosignalen.
8NL
Aanduidingen op het display
A SW
Licht op als een subwoofer is aangesloten
en het audiosignaal wordt uitgevoerd via
de SUBWOOFER-aansluiting.
B Weergave-kanaal-aanduidingen
De letters (L, C, R, enz.) geven aan welke
geluidskanalen er worden weergegeven.
Aan de oplichtende vakjes rond de letters
kunt u zien hoe de receiver het geluid
mengt (gebaseerd op de
luidsprekerinstellingen).
L
Linksvoor
R
Rechtsvoor
C
Midden (mono)
LH
Linksboven
RH
Rechtsboven
SL
Surround links
SR
Surround rechts
S
Surround (monoweergave of de surrounddelen verkregen door Pro Logicdecodering)
SBL
Linksmiddenachter
SBR
Rechtsmiddenachter
SB
Middenachter (de middenachter-delen
verkregen door 6.1-kanaals decodering)
Bijvoorbeeld:
Opnameformaat (Voor/Achter): 3/2.1
Uitgangskanaal: Achterluidsprekers in de
stand "NO".
Geluidsveld: A.F.D. Auto
C INPUT-aanduidingen
Licht op om het huidige ingangssignaal
aan te geven.
AUTO
Licht op met de overeenkomstige
aanduidingen die het huidige
ingangssignaal aangeven wanneer INPUT
MODE is ingesteld op "Auto".
HDMI
De receiver herkent een apparaat dat is
aangesloten via HDMI IN.
COAX
Het digitale signaal wordt ingevoerd via
de COAXIAL-aansluiting.
wordt vervolgd
9NL
OPT
Het digitale signaal wordt ingevoerd via
de OPTICAL-aansluiting.
MULTI
De meerkanaalsingang is geselecteerd.
ARC (zie blz. 108)
TV-ingang is geselecteerd en Audio
Return Channel (ARC)-signalen worden
gedetecteerd.
D HDMI OUT A + B (zie blz. 106)
Licht op wanneer de signalen worden
uitgevoerd via de HDMI OUT A of Baansluiting. + licht ook op, samen met A
en B wanneer de signalen worden
uitgevoerd via beide aansluitingen.
E SLEEP
Licht op wanneer de slaaptimer is
ingeschakeld.
F MEMORY
Een geheugenfunctie zoals Name Input,
enz., is geactiveerd.
G ZONE 2/ZONE 3
Licht op wanneer bediening van
apparatuur in de 2e/3e ruimte is
ingeschakeld.
H SERVER (zie blz. 86)
Licht op wanneer de serverfunctie is
ingeschakeld.
I L.F.E.
Licht op wanneer de afgespeelde disc een
L.F.E. (Low Frequency Effects)-kanaal
bevat. Wanneer het L.F.E.-kanaalsignaal
wordt weergegeven, lichten de balkjes
onder de letters op om het niveau aan te
geven.
J SP AB (zie blz. 46)
K BI-AMP
Deze aanduiding licht op als de keuze van
de middenachterluidsprekers is ingesteld
op "BI-AMP".
L D.C.A.C.
Licht op wanneer autokalibratie wordt
uitgevoerd.
10NL
M D.L.L.
Licht op wanneer de D.L.L. (Digital
Legato Linear)-functie is ingeschakeld.
N H.A.T.S.
Licht op wanneer de H.A.T.S. (High
quality digital Audio Transmission
System)-functie is ingeschakeld.
O Tuneraanduidingen
Deze aanduiding licht op wanneer de
receiver afstemt op radiozenders of
satellietradiozenders.
SIRIUS (alleen Amerikaans/
Canadees model)
De SiriusConnect Home tuner is
aangesloten en "SIRIUS" is geselecteerd.
ST
Stereo-uitzending
MONO
Mono-uitzending
RDS (alleen Europees model)
RDS informatie wordt ontvangen.
CAT (alleen Amerikaans/Canadees
model)
De categoriemodus is geselecteerd bij
gebruik als satellietradio.
PRESET
De tuner werkt met voorinstelling.
P VOLUME
Deze aanduiding geeft de huidige
geluidssterkte weer.
Q D.RANGE
Licht op wanneer de compressie van de
dynamiek is ingeschakeld.
R Dolby Digital Surroundaanduidingen
Deze aanduidingen lichten op wanneer de
receiver overeenkomstige Dolby Digitalsignalen detecteert.
;D
Dolby Digital
;D+
Dolby Digital Plus
;D EX
Dolby Digital Surround EX
Opmerking
Bij weergave van een Dolby Digital disc moet
u ervoor zorgen dat de aansluitingen digitaal
zijn en erop letten dat de INPUT MODE niet
staat ingesteld op "Analog".
S DTS-HD-aanduidingen
Licht op wanneer de receiver DTS-HD
detecteert.
DTS-HD
Blijft branden met één van de volgende
aanduidingen.
MSTR
DTS-HD Master Audio
HI RES
DTS-HD High Resolution Audio
T ;TrueHD
Licht op wanneer de receiver Dolby
TrueHD-signalen decodeert.
U Dolby Pro Logic-aanduidingen
Eén van de respectieve aanduidingen licht
op tijdens Dolby Pro Logic-verwerking
door de receiver. Deze matrix surround
decodeertechnologie kan ingangssignalen
verbeteren.
;PL
Dolby Pro Logic
;PLII
Dolby Pro Logic II
;PLIIx
Dolby Pro Logic IIx
;PLIIz
Dolby Pro Logic IIz
Y DSD
Licht op wanneer de receiver DSD
(Direct Stream Digital)-signalen
ontvangt.
Z DTS(-ES)-aanduidingen
Lichten op wanneer DTS- of DTS-ESsignalen worden ingevoerd.
DTS
Deze aanduiding licht op wanneer de
receiver DTS-signalen decodeert. 96/24
of NEO:6 licht ook op afhankelijk van het
ingangssignaal- of decodeerformaat.
DTS-ES
Licht op met de volgende aanduiding
afhankelijk van het decodeerformaat van
het ingangssignaal.
96/24
DTS 96/24 (96 kHz/24 bit) decodering
DISCRETE
DTS-ES Discrete 6.1
MATRIX
DTS-ES Matrix 6.1
NEO:6
DTS Neo:6 Cinema/Music
Opmerking
Bij weergave van een DTS disc moet u ervoor
zorgen dat de aansluitingen digitaal zijn en
erop letten dat de INPUT MODE niet staat
ingesteld op "Analog".
Opmerking
Deze aanduiding licht echter niet op als de
middenluidspreker en achterluidspreker niet
aangesloten zijn.
V A.P.M (zie blz. 119)
Licht op wanneer de A.P.M. (Automatic
Phase Matching)-functie is ingeschakeld.
W EQ
Licht op wanneer de equalizer is
ingeschakeld.
X L-PCM
Licht op wanneer Linear PCM (Pulse
Code Modulation)-signalen worden
ingevoerd.
wordt vervolgd
11NL
Achterpaneel
A DIGITAL INPUT/OUTPUT-gedeelte
(zie blz. 24, 29, 35)
OPTICAL IN/OUTaansluitingen
COAXIAL INaansluitingen
HDMI IN/OUT*aansluitingen (zie
blz. 24, 25)
B Bedieningsaansluitingen voor
Sony-apparaten en andere externe
apparatuur
IR REMOTE IN/OUTaansluitingen (zie
blz. 39, 95)
TRIGGER OUTaansluitingen (zie
blz. 128)
Voor aansluiting van andere 12V
TRIGGER-compatibele apparaten die u
kunt in- en uitschakelen door het
versturen van aan/uit-signalen, of van de
versterker/receiver in de 2e of 3e ruimte.
C DMPORT (zie blz. 35)
12NL
D LAN-poorten (switching hubs)
(zie blz. 42)
E VIDEO/AUDIO INPUT/OUTPUTgedeelte (zie blz. 24, 29, 32)
AUDIO IN/OUTaansluitingen
VIDEO IN/OUT*aansluitingen
AUDIO OUTaansluitingen
VIDEO OUT-aansluiting
(zie blz. 95)
EXT VIDEO INaansluiting
Voor aansluiting op het apparaat voor
weergave in het PIP (Picture in Picture)venster.
ZONE 2 VIDEO OUTaansluiting (alleen
Amerikaans/Canadees
model) (zie blz. 97)
RJ-45-aansluiting om een videosignaal
naar het apparaat in de 2e ruimte te sturen.
Gebruik een CAT5-kabel voor de
aansluiting. Voor gepersonaliseerde
installatie. Raadpleeg uw dealer voor
meer informatie over het gebruik van
deze aansluiting.
I AUDIO INPUT/OUTPUT-gedeelte
AUDIO IN/OUTaansluitingen (zie
blz. 38)
MULTI CHANNEL INPUT
-aansluitingen (zie
blz. 37)
PRE OUT-aansluitingen
Opgelet
Gebruik deze aansluiting niet voor een
Ethernet LAN-aansluiting. Anders kan een
storing worden veroorzaakt.
F COMPONENT VIDEO INPUT/
OUTPUT-gedeelte (zie blz. 24, 29)
Y, PB, PR IN/OUT*aansluitingen
G ANTENNA-gedeelte
Voor aansluiting van een externe
eindversterker.
J SPEAKERS-gedeelte (zie blz. 22)
* Door een televisiescherm aan te sluiten op de
HDMI OUT- of MONITOR OUT-aansluiting,
kunt u de beelden van de gekozen ingangsbron
bekijken (zie blz. 24).
FM ANTENNAaansluiting (zie blz. 40)
AM ANTENNAaansluiting (zie blz. 40)
SIRIUS-aansluiting
(alleen Amerikaans/
Canadees model) (zie
blz. 69)
H RS232C-aansluitpoort
Voor onderhoud en service.
wordt vervolgd
13NL
Afstandsbediening
U kunt met de meegeleverde
afstandsbediening de receiver en de Sony
audio-/videoapparatuur bedienen die aan de
afstandsbediening zijn toegewezen.
Eenvoudige afstandsbediening
(RM-AAU061)
Deze afstandsbediening kan alleen worden
gebruikt om de receiver te bedienen. U kunt de
hoofdfuncties van de receiver bedienen met
eenvoudige bedieningen door gebruik te
maken van deze afstandsbediening.
E OPTIONS (zie blz. 57)
F MENU (zie blz. 44, 56)
G DMPORT/NETWORK, N, x,
./> (zie blz. 61, 84)
H INPUT SELECTOR
Druk om de ingangsbron te selecteren die
u wilt weergeven.
I MASTER VOLUME +/– (zie blz. 59)
J MUTING (zie blz. 59)
K RETURN/EXIT O (zie blz. 56)
L DISPLAY
Druk herhaaldelijk op de toets om de
weergave van de informatie op het display
te kiezen.
M GUI MODE (zie blz. 56)
A ?/1 (aan/wachtstand)
Druk op de toets om de receiver in of uit
te schakelen.
B 2CH/A.DIRECT, A.F.D., MOVIE,
MUSIC (zie blz. 75, 76, 77, 79)
C QUICK CLICK (zie blz. 147)
D
14NL
V/v/B/b
Druk op V/v/B/b om een menuonderdeel
te selecteren. Druk daarna op
om de
keuze in te voeren.
Multifunctionele
afstandsbediening
(RM-AAL031/RM-AAL032)
De afstandsbediening RM-AAL031 wordt
alleen bij het Amerikaans/Canadees model
geleverd en RM-AAL032 alleen bij het
Europees model. De afstandsbediening RMAAL031 is afgebeeld. Verschillen in
bediening zijn duidelijk aangegeven in de
tekst, bijvoorbeeld "Alleen Amerikaans/
Canadees model".
A AV ?/1 (aan/wachtstand)
Druk op de toets voor het in- of
uitschakelen van de audio-/
videoapparatuur die met deze
afstandsbediening bediend kan worden
(zie blz. 158).
Als u ?/1 (2) tegelijk indrukt, worden
de receiver en alle andere apparatuur met
inbegrip van een versterker uitgeschakeld
in zone 2 of zone 3 (SYSTEM
STANDBY).
Opmerking
De functie van de AV ?/1-schakelaar wisselt
automatisch als u op de ingangtoets drukt (5).
B ?/1 (aan/wachtstand)
Druk op de toets om de receiver in of uit
te schakelen.
Als u ZONE (3) indrukt om de
afstandsbediening over te schakelen naar
modus zone 2 (zone 3), kunt u de
stroomvoorziening van zone 2 (zone 3)
in-of uitschakelen met ?/1.
C ZONE (zie blz. 95)
D AMP
Druk op de toets om de receiver in de
hoofdzone te bedienen.
E Ingang-toetsen
Druk op één van de toetsen om het
gewenste apparaat te kiezen. Door een
druk op één van de ingangtoetsen wordt
de receiver ingeschakeld. De toetsen zijn
van de fabriek af toegekend om Sonyapparatuur te bedienen (zie blz. 59). U
kunt de afstandsbediening met behulp van
het stappenplan in "Programmeren van de
afstandsbediening" (zie blz. 158)
programmeren om apparatuur van een
ander merk dan Sony te bedienen.
F TV INPUT
Druk op TV (ws) en vervolgens op TV
INPUT om het ingangssignaal van een
TV te selecteren.
(Input select) (alleen Europees
model)
Selecteert het ingangssignaal (TV of
video).
wordt vervolgd
15NL
(Text hold) (alleen Europees
model)
In tekstmodus: houdt de huidige pagina.
G GUIDE (
(Guide) Europees
model)
Druk op SHIFT (wd) en vervolgens op
GUIDE om de programmagids op het
scherm te laten verschijnen.
H D.TUNING (zie blz. 65, 70)
Druk op SHIFT (wd) en vervolgens
hierop om de directe afstemfunctie te
gebruiken.
I MEMORY
Druk op SHIFT (wd) en vervolgens op
MEMORY om de geheugenfunctie van
de tuner te gebruiken.
/ (Text) (alleen Europees model)
Druk op SHIFT (wd) en vervolgens op
/ (Text) om tekstinformatie te laten
verschijnen.
J ENTER
Druk op SHIFT (wd) en vervolgens op
ENTER om een waarde in te voeren na
het selecteren van een kanaal, disc of
track met behulp van de cijfertoetsen of
om een zender op te slaan tijdens het
gebruik van de tuner.
K SOUND FIELD +/– (zie blz. 75, 76,
77, 79)
Kies een geluidsveld
L Kleurtoetsen
Toon een gebruiksaanwijzing op het
televisiescherm wanneer de kleurtoetsen
beschikbaar zijn. Volg de instructies om
een gekozen handeling te verrichten.
M QUICK CLICK (zie blz. 147)
N
V/v/B/b
Druk op V/v/B/b om de menuonderdelen
te selecteren. Druk daarna op
om de
keuze in te voeren.
O TOOLS/OPTIONS
Druk op de toets om de onderdelen van
het optiemenu voor de receiver, dvdspeler of Blu-ray Disc-speler weer te
geven en te selecteren.
16NL
P MENU, HOME
Indrukken om het menu voor de
bediening van audio-/videoapparatuur of
een TV weer te geven.
Q m/M 1), x 1), X 1), N 1) 2),
./> 1)
Indrukken voor het bedienen van de dvdspeler, de Blu-ray Disc-speler, cd-speler,
minidisc-recorder of cassettedeck, of
onderdelen die zijn aangesloten op de
DIGITAL MEDIA PORT-adapter enz.
CATEGORY MODE (alleen
Amerikaans/Canadees model)
Indrukken om de categoriemodus voor
satellietontvanger te selecteren.
TUNING +/–
Indrukken om een zender te selecteren.
R PRESET + 2)/–
Druk hierop om voorkeurzenders te
kiezen.
TV CH + 2)/– (PROG + 2)/– voor
Europees model)
Druk op TV (ws) en vervolgens op TV
CH +/– om de televisie,
satellietontvanger, videorecorder, enz. te
bedienen.
c 2)/C (alleen Europees model)
In tekstmodus: kiest de volgende of
vorige pagina.
S F1/F2
Druk op BD of DVD (5) en druk
vervolgens op F1 of F2 om een apparaat
te selecteren.
HDD/DISC combo
F1: HDD
F2: DVD disc, Blu-ray Disc
DVD/VCR combo
F1: DVD disc, Blu-ray Disc
F2: videorecorder
SLEEP (zie blz. 111)
Druk op de toets AMP (4) en daarna op
de toets SLEEP voor het inschakelen van
de slaaptimer.
T RM SET UP (zie blz. 114)
U THEATER (THEATRE voor
Europees model)
Indrukken om Theatermodus in en uit te
schakelen wanneer de receiver is
aangesloten op apparatuur met
"BRAVIA" Sync.
V TV
Indrukken om een televisietoestel te
bedienen.
W SHIFT
Indrukken om de toetsverlichting in te
schakelen. Door de toetsen met roze
opschrift te activeren, wordt de
bedieningsfunctie van de
afstandsbediening veranderd.
X Cijfertoetsen
Druk op SHIFT (wd) en vervolgens op
– voor het programmeren van of het
afstemmen op een voorkeurzender.
– voor het selecteren van de
tracknummers van de cd-speler, dvdspeler, Blu-ray Disc-speler of minidiscrecorder. Druk op -/-- (wg) om track 10
te kiezen.
– voor het kiezen van de kanaalnummers
van de videorecorder of
satellietontvanger.
– Nadat u op de toets TV (ws) hebt
gedrukt, drukt u op de cijfertoetsen om
de televisiezenders te kiezen.
Y -/-Druk op de toets(en)
– voor het selecteren van de
tracknummers hoger dan 10 van de cdspeler, dvd-speler, Blu-ray Disc-speler
of minidisc-recorder.
– kanaalnummers hoger dan 10 van de
TV, satellietontvanger of videorecorder
te kiezen.
Z PIP
Druk op SHIFT (wd) en druk daarna op
PIP om de beeldweergave van het PIP
(Picture in Picture)-venster te veranderen.
Het beeld in het PIP-venster is dat van de
EXT VIDEO IN-aansluiting of de 2e
ruimte. U kunt de positie van het
hoofdscherm en het PIP-venster
omwisselen door op
(qf) te drukken.
Opmerking
Wanneer de HDMI-ingang is geselecteerd
op het hoofdscherm, kan de positie van
het hoofdscherm en het PIP-venster niet
worden omgewisseld.
wj HDMI OUTPUT (zie blz. 106)
wk GUI MODE (zie blz. 56)
wl DISPLAY
Druk herhaaldelijk op de toets om de
weergave van de informatie op het display
te kiezen.
,
(Info, Text reveal) (alleen
Europees model)
Toont informatie zoals huidig
kanaalnummer en schermmodus.
In tekstmodus: geeft verborgen
informatie weer (b.v. antwoorden van een
quiz).
e; RETURN/EXIT O
Druk hierop om terug te keren naar het
vorige menu of om het menu te verlaten
terwijl dit menu of het schermmenu van
de Blu-ray Disc-speler, dvd-speler of
satellietontvanger op het televisiescherm
weergegeven wordt.
ea CATEGORY +/– (alleen
Amerikaans/Canadees model)
Indrukken om de categorie voor
satellietontvanger te selecteren.
B·/·b
Indrukken om een album te selecteren.
es DISC SKIP
Indrukken om een disc over te slaan bij
gebruik van een disc-wisselaar.
+/– voor
ed MASTER VOL +/– (
Europees model)
Indrukken om gelijktijdig het
geluidsniveau van alle luidsprekers bij te
regelen.
wordt vervolgd
17NL
TV VOL +/– (
+/– voor Europees
model)
Druk op TV (ws) en vervolgens op TV
VOL +/– om het volumeniveau van de
televisie aan te passen.
ef MUTING (
(Muting) voor
Europees model)
Indrukken om tijdelijk het geluid uit te
schakelen. Opnieuw indrukken om het
geluid te herstellen.
eg BD/DVD/TOP MENU, MENU
Indrukken om de menu's van de dvdspeler op het televisiescherm te laten
verschijnen. Gebruik daarna V/v/B/b en
om een menu te bedienen.
MACRO1, MACRO2 (zie blz. 162)
Druk op AMP (4) en vervolgens op
MACRO 1 of MACRO 2 om de
macrofunctie in te stellen.
1)
Zie de tabel op zie blz. 157 voor informatie over de
toetsen die u kunt gebruiken om elke component te
bedienen.
2)
Deze toetsen zijn voorzien van een voelstip
(VIDEO 2/5, N, PRESET +/TV CH + (PROG +
voor Europees model), c (alleen Europees
model)). Gebruik de voelbare puntjes als
herkenning bij de bediening.
Opmerkingen
• Afhankelijk van het model kunnen bepaalde hier
beschreven functies eventueel niet werken.
• Bovenstaande omschrijving is slechts een
voorbeeld. Afhankelijk van het apparaat is
bovenstaande bediening eventueel niet mogelijk of
kan ze verschillen van wat hier beschreven is.
18NL
De geschikte aansluiting voor uw apparatuur
controleren
Verwijder het waarschuwingslabel bovenaan op de receiver alvorens de receiver in gebruik te nemen.
Luidsprekers installeren
Zie "1: Luidsprekers installeren" (zie blz. 20).
v
Monitor en video-apparatuur
aansluiten
De beeldkwaliteit is afhankelijk van de gebruikte
aansluiting. Zie illustratie rechts. Kies de aansluiting die
overeenkomt met de aansluitingen van uw apparatuur.
Digitaal
Analoog
Hoge beeldkwaliteit
V: heeft uw monitor een HDMI-aansluiting?
t Nee: zie aansluiting voor een TV-monitor zonder HDMI-aansluiting in "2: Het aansluiten van de monitor" (zie
blz. 24) en "Apparatuur zonder HDMI-aansluitingen" (zie blz. 29).
t Ja: zie aansluiting voor een TV-monitor met HDMI-aansluiting in "2: Het aansluiten van de monitor" (zie
blz. 24).
V: heeft uw video-apparaat een HDMI-aansluiting?
t Nee: Zie "Apparatuur zonder HDMI-aansluitingen" (zie blz. 29).
t Ja: Zie "Apparatuur met HDMI-aansluitingen" (zie blz. 25).
De audio-apparatuur aansluiten
v
Zie "4: De audio-apparatuur aansluiten" (zie blz. 35).
v
Audio-uitgangen instellen op de aangesloten apparatuur
Voor uitvoer van multikanaals digitaal geluid, moet u de instelling van de digitale audio-uitgang op de aangesloten apparatuur
controleren.
Controleer bij een Blu-ray Disc-speler of "Audio (HDMI)", "Dolby Digital (Coaxial/Optical)" en "DTS (Coaxial/Optical)"
respectievelijk zijn ingesteld op "Auto", "Dolby Digital", en "DTS" (vanaf maart 2010).
Controleer bij een PlayStation 3 of "BD Audio Output Format" is ingesteld op "Bitstream" (met systeemsoftwareversie 3.15).
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de aangesloten apparatuur voor meer informatie.
v
De receiver en afstandsbediening voorbereiden
Zie "8: De receiver en afstandsbediening voorbereiden" (zie blz. 43).
De luidsprekers instellen
v
Selecteer de luidsprekeropstelling en voer autokalibratie uit. Voor nadere bijzonderheden, zie "9: De luidsprekers instellen"
(zie blz. 44) en "10: Automatisch kalibreren van de juiste luidsprekeropstelling (Auto Calibration)" (zie blz. 47).
Opmerking
U kunt de luidsprekeraansluiting controleren met "Test Tone" (zie blz. 123). Controleer de luidsprekeraansluiting en verricht
de bovenstaande instellingen opnieuw wanneer het geluid niet goed klinkt.
19NL
Voorbereidingen
Voorbereidingen
1: Luidsprekers installeren
Deze receiver biedt aansluitmogelijkheden
voor weergave via een 7.1-kanaals
luidsprekersysteem (7 luidsprekers en een
subwoofer).
Voorbeelden van
luidsprekeropstellingen
7.1-kanaals luidsprekersysteem
met achterluidsprekers
De meest indrukwekkende hifi-weergave van
dvd's of Blu-ray Disc software met 6.1- of 7.1kanaals geluid verkrijgt u door toevoeging van
één extra middenachterluidspreker (voor 6.1
kanalen) of twee middenachterluidsprekers
(voor 7.1 kanalen).
AVoorluidspreker (L)
BVoorluidspreker (R)
CMiddenluidspreker
DAchterluidspreker (L)
EAchterluidspreker (R)
FMiddenachterluidspreker (L)
GMiddenachterluidspreker (R)
JSubwoofer
7.1-kanaals luidsprekersysteem
met hoge voorluidsprekers
5.1-kanaals luidsprekersysteem
Om te genieten van levensechte meerkanaals
geluidsweergave heeft u vijf gewone
luidsprekers nodig (twee voorluidsprekers,
een middenluidspreker en twee
middenachterluidsprekers) plus een
subwoofer (in totaal 5.1 kanalen).
AVoorluidspreker (L)
BVoorluidspreker (R)
CMiddenluidspreker
DAchterluidspreker (L)
EAchterluidspreker (R)
JSubwoofer
20NL
U kunt genieten van verticale geluidseffecten
(bv. Pro Logic IIz mode) wanneer u twee extra
hoge voorluidsprekers aansluit.
AVoorluidspreker (L)
BVoorluidspreker (R)
CMiddenluidspreker
DAchterluidspreker (L)
EAchterluidspreker (R)
HHoge luidspreker links
IHoge luidspreker rechts
JSubwoofer
Tips
• De plaatsingshoeken A moeten gelijk zijn.
Voorbereidingen
• Als u een 6.1-kanaals luidsprekersysteem aansluit,
plaats de middenachterluidspreker dan recht achter
uw zitplaats.
• Aangezien de weergave van de subwoofer niet
richtingsgevoelig is, kunt u die luidspreker
opstellen waar u maar wilt.
wordt vervolgd
21NL
Luidsprekers aansluiten
Voordat u de snoeren aansluit, moet u er zeker van zijn dat de netstroom is uitgezet.
A
B
B
A Mono audio-aansluitkabel (niet
meegeleverd)
B Luidsprekersnoeren (niet
meegeleverd)
AVoorluidspreker A (L)
BVoorluidspreker A (R)
CMiddenluidspreker
DAchterluidspreker (L)
EAchterluidspreker (R)
FMiddenachterluidspreker (L)2) 4)
GMiddenachterluidspreker (R)2) 4)
HHoge voorluidspreker (L)3) 4)
IHoge voorluidspreker (R)3) 4)
JSubwoofer5)
22NL
B
B
1) Als
FRONT B/FRONT
HIGH-aansluitingen 1)
B
u een aanvullend
voorluidsprekersysteem heeft, sluit dit dan
aan op de FRONT B/FRONT HIGHaansluitingen. U kunt het
voorluidsprekersysteem dat u wilt gebruiken
selecteren met de SPEAKERS-schakelaar
(zie blz. 46) op het voorpaneel.
2) Als u slechts één middenachterluidspreker
aansluit, moet u die aansluiten op de
SURROUND BACK/ZONE 2 Laansluitingen.
3) Als u hoge voorluidsprekers gebruikt, sluit
die dan aan op de FRONT B/FRONT
HIGH-aansluitingen.
4)
• Om bepaalde luidsprekers aan te sluiten op een
andere eindversterker gebruikt u de PRE OUTaansluitingen. Hetzelfde signaal wordt uitgevoerd
via zowel de SPEAKERS-aansluitingen als de
PRE OUT-aansluitingen. Als u bijvoorbeeld alleen
de voorluidsprekers wilt aansluiten op een andere
versterker, verbindt u die versterker dan met de
PRE OUT FRONT L en R-aansluitingen.
ZONE 2-aansluiting
U kunt de SURROUND BACK/ZONE 2aansluitingen F en G toekennen aan de
luidsprekers van ruimte 2. Stel "Sur Back
Assign" in op "ZONE2" in het Speakerinstelmenu.
Raadpleeg "Gebruik van de multizonefunctie" (zie blz. 95) voor nadere
bijzonderheden over de aansluiting en
bediening van apparatuur in ruimte 2.
Opmerking
Bij een luidsprekeropstelling met
middenachterluidsprekers of hoge voorluidsprekers
kunt u de luidsprekers in ruimte 2 niet gebruiken
zoals bedoeld.
Opmerkingen
• Bij aansluiting van alleen luidsprekers met een
nominale impedantie van 8 ohm of hoger, stelt u
"Impedance" in het Speaker-instelmenu in op
"8 Ω". Bij aansluiting van andere luidsprekers
moet u dit instellen op "4 Ω". Voor nadere
bijzonderheden, zie "9: De luidsprekers instellen"
(zie blz. 44).
• Voordat u het netsnoer aansluit, dient u ervoor te
zorgen dat de metalen draden van de
luidsprekersnoeren elkaar niet raken tussen de
SPEAKERS-aansluitingen.
Tips
• De SPEAKERS-aansluiting kan makkelijk los of
vast worden gemaakt met het meegeleverde
Luidsprekeraansluitgereedschap.
Losdraaien
Vastdraaien
Luidsprekeraansluitgereedschap.
23NL
Voorbereidingen
U kunt zowel middenachterluidsprekers als
hoge voorluidsprekers aansluiten. Geluid
kan evenwel niet tegelijkertijd worden
weergegeven door
middenachterluidsprekers en hoge
voorluidsprekers.
Wanneer u "PLIIz Height" kiest als
geluidsveld of digitale ingangssignalen
signalen bevatten voor de hoge voorkanalen,
produceren de hoge voorluidsprekers geluid.
In andere gevallen produceren de
middenachterluidsprekers geluid.
Wanneer u de hoge voorluidsprekers altijd
geluid wilt laten produceren, moet u een
luidsprekeropstelling zonder
middenachterluidsprekers kiezen (zie
blz. 45).
5) Wanneer u een subwoofer met een
automatische standby-functie hebt
aangesloten, moet u deze functie
uitschakelen tijdens het bekijken van films.
Als de automatische wachtfunctie is
ingeschakeld, kan de subwoofer door het
niveau van het ingangssignaal in de
wachtstand gezet worden zodat er geen
geluidsweergave meer is.
2: Het aansluiten van de monitor
Door een televisie aan te sluiten op HDMI OUT of MONITOR OUT, kunt u de beelden van de gekozen
ingangsbron bekijken. U kunt deze receiver bedienen via een GUI (Graphical User Interface).
TV-monitor met HDMI-aansluiting
Audiosignalen
Videosignalen
**
*
E
A
A
B
Audiosignalen
C
D
Videosignalen
of
of
TV-monitor zonder HDMI-aansluiting
A Optisch digitale kabel (niet meegeleverd)
B Audio-aansluitkabel (niet meegeleverd)
C Video-aansluitkabel (niet meegeleverd)
24NL
D Componentvideo-aansluitkabel (niet
meegeleverd)
E HDMI-kabel (niet meegeleverd)
Wij raden u aan om een Sony HDMI-kabel te
gebruiken.
Genieten van meerkanaals
televisiegeluid
U kunt meerkanaals televisiegeluid beluisteren
via de luidsprekers die zijn aangesloten op de
receiver.
Verbind de OPTICAL-uitgang van de TV met
de OPTICAL IN-aansluiting van de receiver of
de HDMI-ingang van de Audio Return
Channel (ARC)-compatibele TV met de
HDMI OUT A-aansluiting van de receiver.
Opmerkingen
• Voordat u de snoeren aansluit, moet u er zeker van
zijn dat de netstroom is uitgezet.
• Sluit beeldschermapparatuur zoals een
televisiescherm of een videoprojector aan op de
MONITOR VIDEO OUT-aansluiting van de
receiver. Opname is eventueel niet mogelijk, ook al
heeft u opnameapparatuur aangesloten.
• Schakel de receiver in als beeld en geluid van het
weergaveapparaat via de receiver uitgevoerd
worden naar de televisie. Als de receiver niet is
ingeschakeld, wordt er geen beeld en geluid
doorgegeven.
• Het beeld op het televisiescherm kan, afhankelijk
van de aansluiting van de antenne op de televisie,
vervormd zijn. Plaats in dat geval de antenne uit de
buurt van de receiver.
Tips
• Deze receiver is voorzien van een functie om
videosignalen om te zetten. Voor nadere
bijzonderheden, zie "Opmerkingen over het
omzetten van videosignalen" (zie blz. 34).
3: De video-apparatuur
aansluiten
Apparatuur met HDMIaansluitingen
HDMI is de afkorting voor High-Definition
Multimedia Interface. Het is een interface voor
digitale transmissie van geluid- en
beeldsignalen.
HDMI-functies
• De digitale audiosignalen uitgezonden door
HDMI kunnen worden uitgevoerd door de
luidsprekers en de PRE OUT-aansluitingen
op deze receiver. Dit signaal ondersteunt
Dolby Digital, DTS, DSD en lineaire PCM.
Voor nadere bijzonderheden, zie "Digitale
audioformaten die de receiver ondersteunt"
(zie blz. 80).
• Analoge videosignalen ingevoerd via de
VIDEO-aansluiting of COMPONENT
VIDEO-aansluitingen, kunnen worden
uitgevoerd als HDMI-signalen.
Audiosignalen worden niet uitgevoerd via de
HDMI OUT-aansluitingen als het beeld is
omgezet.
• Deze receiver ondersteunt High Bitrate
Audio (DTS-HD Master Audio, Dolby
TrueHD), Deep Color (Deep Colour),
x.v.Color (x.v.Colour) en 3D-transmissie.
• De HDMI-aansluitingen van deze receiver
ondersteunen de Controle voor HDMIfunctie. De HDMI OUT B-aansluiting
ondersteunt de Controle voor HDMI-functie
echter niet.
wordt vervolgd
25NL
Voorbereidingen
* Als uw TV compatibel is met de Audio Return
Channel (ARC)-functie, wordt het TV-geluid
geproduceerd door de luidsprekers die op de
receiver zijn aangesloten via de HDMI OUT Aaansluiting. Zet "Control for HDMI" dan op
"ON" in het HDMI-instelmenu (zie blz. 133).
Als u een ander audiosignaal kiest dan een
HDMI-kabel (bv. via een optisch digitale kabel
of een audiokabel), schakelt u de audio-ingang
om met INPUT MODE (zie blz. 108).
** Als u de receiver met behulp van een HDMIkabel aansluit op de HDMI-aansluiting van een
ARC-compatibele TV, hoeft de TV niet met een
optisch digitale kabel te worden aangesloten op
de receiver.
• Als de televisie-uitgangsaansluiting van het
geluidssignaal verbonden is met de TV INaansluitingen van de receiver, wordt het geluid van
het televisietoestel weergegeven via de
luidsprekers die op de receiver aangesloten zijn.
Stel bij deze aansluiting de televisieuitgangsaansluiting van het geluidssignaal in op
"Fixed" als er een keuzemogelijkheid is tussen
"Fixed" of "Variable".
Dvd-speler, Blu-ray Disc-speler, PlayStation 3, hard disk recorder, satelliettuner/kabeldecoder, enz.
Audio-/videosignalen
A
*
Camcorder
Audio-/
videosignalen
A
A HDMI-kabel (niet meegeleverd)
Wij raden u aan om een Sony HDMI-kabel te
gebruiken.
26NL
* Alle apparatuur met HDMI-uitgangsaansluitingen
kan worden aangesloten op de HDMI INaansluitingen van de receiver. De ingangen HDMI
IN 4 en IN 5 zijn ideaal voor een optimale
geluidskwaliteit.
Tip
•
Opmerkingen over het
aansluiten van kabels
• Gebruik een High Speed HDMI-kabel. Als u
een Standard HDMI-kabel, worden 1080p,
Deep Color of 3D-beelden mogelijk niet
correct weergegeven.
• Sony raadt een goedgekeurde HDMI-kabel
of een Sony HDMI-kabel aan.
• Wij adviseren u geen HDMI-DVIconversiekabel te gebruiken. Als u een
HDMI-DVI-conversiekabel aansluit op een
DVI-D-apparaat, wordt mogelijkerwijs het
beeld en/of het geluid niet uitgevoerd. Sluit
andere audiokabels of digitale
aansluitkabels aan, en stel vervolgens "Input
Assign" in het menu Input-Option, als het
geluid niet goed wordt uitgevoerd.
• Voordat u de kabels aansluit moet u er zeker
van zijn dat u de netstroom afzet.
•
•
•
Opmerkingen bij HDMIaansluitingen
• Audiosignalen ingevoerd via de HDMI INaansluiting worden uitgevoerd via de
luidspreker-uitgangsaansluiting, de
PHONES-aansluiting, de HDMI OUTaansluiting en de PRE OUT-aansluitingen.
Ze worden niet uitgevoerd via enige andere
audio-aansluitingen.
• Videosignalen ingevoerd in de HDMI INaansluiting kunnen uitsluitend worden
uitgevoerd via de HDMI OUT-aansluiting.
De video-ingangssignalen kunnen niet
worden uitgevoerd via de VIDEO OUTaansluitingen of MONITOR VIDEO OUTaansluitingen.
• Als u naar het geluid wilt luisteren via de
luidspreker van de televisie, stelt u in het
HDMI-instelmenu het menuonderdeel
"Audio Out" in op "TV+AMP". Als het
wordt ingesteld op "AMP", wordt het geluid
niet uitgevoerd over de televisieluidspreker.
•
•
•
•
Stel dit in op "AMP" als de receiver
meerkanaalsgeluid produceert.
Zorg ervoor dat de receiver is ingeschakeld
wanneer video- en audio-signalen van een
weergaveapparaat worden uitgevoerd naar
een televisie via deze receiver. Alleen als de
receiver is ingeschakeld en "Pass Through"
op "OFF" staat, worden de video- en
audiosignalen doorgegeven.
Audiosignalen (formaat,
bemonsteringsfrequentie, bitlengte, enz.) die
worden uitgevoerd via een HDMIaansluiting, kunnen door het aangesloten
apparaat worden onderdrukt. Controleer de
instellingen van het aangesloten apparaat als
de beeldkwaliteit slecht is of het geluid niet
wordt voorgebracht door een apparaat
aangesloten met de HDMI-kabel.
Het geluid kan worden onderbroken
wanneer de bemonsteringsfrequentie, het
aantal kanalen of het audioformaat van de
audio-uitgangssignalen van de
weergavecomponent wordt omgeschakeld.
Als het aangesloten apparaat niet compatibel
is met copyrightbeschermingstechnologie
(HDCP), kan het beeld en/of het geluid
vanuit de HDMI OUT-aansluiting vervormd
zijn of niet worden uitgevoerd.
In dat geval moet u de specificaties van het
aangesloten apparaat nakijken.
Stel de beeldresolutie van de speler hoger in
dan 720p/1080i om te genieten van High
Bitrate Audio (DTS-HD Master Audio,
Dolby TrueHD).
De beeldresolutie van de speler zal mogelijk
bepaalde instellingen nodig hebben voordat
u kunt genieten van DSD en meerkanaals
lineaire PCM. Raadpleeg de
gebruiksaanwijzing van de speler.
U kunt alleen genieten van High Bitrate
Audio (DTS-HD Master Audio, Dolby
TrueHD), DSD, en meerkanaals lineaire
PCM met een HDMI-aansluiting.
Om 3D-beelden te bekijken, sluit u een 3D
compatibele tv en videocomponenten
(Blu-ray Disc-speler, Blu-ray Disc-recorder,
PlayStation 3 enz.) aan op het systeem via
wordt vervolgd
27NL
Voorbereidingen
U kunt beelden van een videocamera makkelijk
bekijken door de videocamera aan te sluiten op de
HDMI IN 1-, IN 2- en IN 6-aansluitingen (zie
blz. 104).
High Speed HDMI-kabels, zet u een 3D-bril
op en speelt u de 3D-beelden af.
• Niet elk HDMI-apparaat ondersteunt alle
functies die zijn gedefinieerd door de
opgegeven HDMI-versie. Apparaten die
bijvoorbeeld HDMI, ver. 1.3a ondersteunen,
zullen mogelijk Deep Color niet
ondersteunen.
• Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van ieder
aangesloten apparaat voor verdere
informatie.
28NL
Apparatuur zonder HDMI-aansluitingen
Voorbereidingen
Een dvd-speler, Blu-ray Disc-speler aansluiten
Dvd-speler, Blu-ray Disc-speler
Audiosignalen
Videosignalen
of
A
of
of
of
B
C
D
E
*
C
A Optisch digitale kabel (niet
meegeleverd)
B Coaxiale digitale kabel (niet
meegeleverd)
C Audio-aansluitkabel (niet
meegeleverd)
F
D Video-aansluitkabel (niet
meegeleverd)
E Componentvideo-aansluitkabel (niet
meegeleverd)
wordt vervolgd
29NL
F Mono audio-aansluitkabel (niet
meegeleverd)
* Als u een apparaat aansluit dat is uitgerust met een
OPTICAL-aansluiting, moet u "Input Assign"
instellen in het invoermenu (zie blz. 109).
Opmerkingen
• Voor uitvoer van multikanaals digitaal geluid, moet
u de instelling voor de digitale audio-uitgang op de
dvd-speler, Blu-ray Disc-speler maken. Zie tevens
de gebruiksaanwijzing die is meegeleverd met de
dvd-speler, Blu-ray Disc-speler.
• Dvd- en Blu-ray Disc-spelers hebben mogelijk
geen SURROUND BACK-aansluitingen.
• Voordat u de snoeren aansluit, moet u er zeker van
zijn dat de netstroom is uitgezet.
30NL
Een satelliettuner of kabeldecoder aansluiten
Audiosignalen
Videosignalen
of
A
Voorbereidingen
Satellietontvanger, kabeldecoder
of
B
C
D
A Optisch digitale kabel (niet
meegeleverd)
B Audio-aansluitkabel (niet
meegeleverd)
C Video-aansluitkabel (niet
meegeleverd)
D Componentvideo-aansluitkabel (niet
meegeleverd)
Opmerking
Voordat u de snoeren aansluit, moet u er zeker van
zijn dat de netstroom is uitgezet.
wordt vervolgd
31NL
Een dvd-recorder, videorecorder aansluiten
Dvd-recorder, videorecorder
Audiosignalen
Videosignalen
A
A Audio-aansluitkabel (niet
meegeleverd)
B Video-aansluitkabel (niet
meegeleverd)
32NL
B
Een camcorder, video game aansluiten
Voorbereidingen
Naar de VIDEO 2 INaansluitingen
C Audio/video-aansluitkabel (niet
meegeleverd)
C
Camcorder,
video game
Opmerking
Voordat u de snoeren aansluit, moet u er zeker van
zijn dat de netstroom is uitgezet.
Functie voor omzetting van videosignalen
Deze receiver is voorzien van een functie om videosignalen om te zetten.
• Composietvideosignalen kunnen worden uitgevoerd als HDMI-video- en
componentvideosignalen.
• Componentvideosignalen kunnen worden uitgevoerd als HDMI-video- en videosignalen.
Initieel worden videosignalen ingevoerd van aangesloten apparatuur uitgevoerd naar de HDMI
OUT- of MONITOR OUT-aansluitingen zoals de onderstaande tabel laat zien.
Wij raden aan om de video-omzettingsfunctie in te stellen volgens de schermresolutie.
Voor nadere bijzonderheden over de functie videosignaalomzetting, zie "
Video-instellingen"
(zie blz. 131).
INPUTaansluitingen
OUTPUTaansluitingen
HDMI OUT A/B
COMPONENT VIDEO
MONITOR OUT
MONITOR VIDEO OUT
HDMI IN 1/2/3/4/5/6*
a
–
–
VIDEO IN
a
a
a
COMPONENT VIDEO IN
a
a
a
a: Videosignalen worden uitgevoerd.
– : Videosignalen worden niet uitgevoerd.
* HDMI-videosignalen kunnen niet worden omgezet naar componentvideosignalen of videosignalen.
wordt vervolgd
33NL
Opmerkingen over het omzetten
van videosignalen
• Als deze receiver videosignalen van een
videorecorder enz. omzet, en daarna voor
weergave afgeeft aan uw televisie, kan
afhankelijk van de toestand van het
videosignaal, de beeldweergave op het
televisiescherm horizontale storingen
bevatten of niet mogelijk zijn.
• De omgezette videosignalen worden niet
uitgevoerd via de VIDEO OUTaansluitingen.
• Bij weergave door een videorecorder met
beeldverbeteringselektronica, zoals TBC,
kan het beeld vervormd zijn of niet worden
uitgevoerd. Schakel in dat geval de
beeldverbeteringselektronica uit.
• De resolutie van de signalen die worden
uitgevoerd via de COMPONENT VIDEO
MONITOR OUT-aansluitingen, wordt
omgezet naar 1080i. De resolutie van de
signalen die worden uitgevoerd via de
HDMI OUT-aansluitingen, wordt omgezet
naar 1080p.
• COMPONENT VIDEO MONITOR OUTaansluitingen zijn gelimiteerd in de resolutie
bij omzetting van de resolutie van
videosignalen, voorzien van een
copyrightbeschermingstechnologie. De
resolutie van de signalen die worden
uitgevoerd via de COMPONENT VIDEO
MONITOR OUT-aansluitingen, wordt
omgezet naar 480p/576p. De HDMI OUTaansluitingen hebben geen beperkingen van
de resolutie.
• Videosignalen waarvan de resolutie is
omgezet, kunnen niet tegelijkertijd
uitgevoerd worden via de COMPONENT
VIDEO MONITOR OUT-aansluitingen of
de HDMI OUT-aansluitingen. De
videosignalen worden uitgevoerd via de
HDMI OUT-aansluitingen als ze allebei zijn
aangesloten.
• Stel "Resolution" in op "AUTO" of "480i/
576i" in het Video-instelmenu om de
videosignalen van de MONITOR VIDEO
OUT en COMPONENT VIDEO
34NL
MONITOR OUT-aansluitingen uit te voeren
als ze allebei zijn aangesloten.
Weergave van Closed Caption
Stel "Resolution" in op "DIRECT" in het
Video-instelmenu bij ontvangst van een
signaal dat Closed Captions ondersteunt.
Gebruik dezelfde kabels voor de ingang-/
uitgangssignalen.
Opnameapparatuur aansluiten
Bij het opnemen dient u het opnameapparaat
aan te sluiten op de VIDEO OUTaansluitingen van de receiver. Gebruik voor de
aansluiting van de ingangs- en
uitgangssignaalkabels dezelfde type
aansluitingen, aangezien de VIDEO OUTaansluitingen niet voorzien zijn van een
upsampler.
Opmerking
Het is mogelijk dat videosignalen, uitgevoerd via de
HDMI OUT- of MONITOR OUT-aansluitingen,
niet op de juiste wijze opgenomen worden.
4: De audio-apparatuur aansluiten
De volgende afbeelding laat zien hoe u Super Audio CD-speler, cd-speler, een minidiscrecorder en
DIGITAL MEDIA PORT-adapter moet aansluiten.
Super Audio CD-speler,
cd-speler
Minidiscrecorder
A
DIGITAL MEDIA PORT-adapter
B
A Coaxiale digitale kabel (niet
meegeleverd)
B Optisch digitale kabel (niet
meegeleverd)
PORT-adapter door in de zijkanten van de stekker
te knijpen om de vergrendeling op te heffen.
• Voordat u de snoeren aansluit, moet u er zeker van
zijn dat de netstroom is uitgezet.
Opmerkingen
Tip
• Bij het aansluiten van de optisch digitale kabel
steekt u de stekkers recht in de aansluitbussen tot
ze vastklikken.
• Let op dat de optisch digitale kabels niet geknikt of
sterk gebogen worden.
• Om de DIGITAL MEDIA PORT-adapter los te
koppelen, verwijdert u de DIGITAL MEDIA
Alle digitale audio-aansluitingen zijn compatibel
met bemonsteringsfrequenties van 32 kHz,
44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz en 96 kHz.
wordt vervolgd
35NL
Voorbereidingen
Apparatuur met digitale audio-ingangsaansluitingen/audiouitgangsaansluitingen
Opmerkingen bij het afspelen
van een Super Audio CD met
een Super Audio CD-speler
• Er wordt geen geluid uitgevoerd bij de
weergave van een Super Audio CD op een
Super Audio CD-speler die alleen is
aangesloten op de COAXIAL SA-CD/CD
IN-aansluiting van deze receiver. Om een
Super Audio CD af te spelen, sluit u de
speler aan op de MULTI CHANNEL
INPUT- of SA-CD/CD IN-aansluitingen of
sluit u een speler die DSD-signalen kan
uitvoeren via de HDMI-aansluitingen aan op
de receiver met een HDMI-kabel. Zie tevens
de gebruiksaanwijzing die meegeleverd is
met de Super Audio CD-speler.
• U kunt geen digitale opnamen maken van
een Super Audio CD.
Als u verscheidene digitale
apparaten wilt aansluiten, maar
er geen ingangsaansluiting
voor vrij heeft
Zie "Beeld/geluid van andere ingangen (Input
Assign)" (zie blz. 109).
36NL
Aansluiten van apparatuur met meerkanaals uitgangsaansluitingen
Super Audio CD-speler, enz.
A
A Audio-aansluitkabel (niet
meegeleverd)
B Mono audio-aansluitkabel (niet
meegeleverd)
B
• Audio-ingangssignalen van de MULTI
CHANNEL INPUT-aansluitingen worden niet
uitgevoerd naar een van de audiouitgangsaansluitingen. De signalen kunnen niet
worden opgenomen.
Opmerkingen
• Voordat u de snoeren aansluit, moet u er zeker van
zijn dat de netstroom is uitgezet.
• Een Super Audio CD-speler heeft mogelijk geen
SURROUND BACK-aansluitingen.
• Bij een luidsprekeropstelling zonder
middenachterluidsprekers, werken de SUR BACKaansluitingen niet.
wordt vervolgd
37NL
Voorbereidingen
Als uw Super Audio CD-speler is voorzien van meerkanaals uitgangsaansluitingen, dan kunt u die
verbinden met de MULTI CHANNEL INPUT-aansluitingen van deze receiver, om zo te genieten
van meerkanaals geluidsweergave. Bovendien kunt u op deze meerkanaals ingangsaansluitingen
ook een extern, meerkanaals decodeerapparaat aansluiten.
Apparatuur met analoge audio-aansluitingen
De volgende afbeelding laat zien hoe u apparatuur met analoge audio-aansluitingen, zoals een
Super Audio CD-speler, cd-speler, minidiscrecorder, cassettedeck, platenspeler, enz., moet
aansluiten.
Minidiscrecorder
Cassettedeck
A
A
A
A
Super Audio CD-speler,
cd-speler
Platenspeler
A Audio-aansluitkabel (niet
meegeleverd)
Opmerkingen
• Als uw platenspeler een aardingsdraad heeft,
verbind die dan met de (U) SIGNAL GNDaansluiting.
• Voordat u de snoeren aansluit, moet u er zeker van
zijn dat de netstroom is uitgezet.
38NL
5: Aansluiting van de IR Blaster
IR Blaster (meegeleverd)
Infrarood-zender
Infrarood-ontvanger
Plaats de apparatuur en de IR Blaster als volgt
wanneer u twee apparaten wilt bedienen met
de IR Blaster.
IR Blaster
Tip
Gebruik een verlengkabel met 3,5 mm stekker (niet
meegeleverd) als de IR Blaster-kabel te kort is.
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de
apparatuur die is aangesloten op de receiver en
plaats de IR Blaster vlak boven of onder de
afstandsbedieningssensor.
Afstandsbedieningssensoren van Sonyrecorders en andere producten zijn aangeduid
met het symbool .
Opmerking
Infrarood-ontvangers
Indien de infrarood-ontvangers van de twee
apparaten niet zijn uitgelijnd zoals in de
afbeelding links, moet u een los verkrijgbare
IR Blaster (VM-50, niet meegeleverd) kopen
en installeren.
Haal het rugpapier nog niet van de IR Blaster.
Controleer de instellingen, haal het rugpapier van de
IR Blaster en bevestig die.
Opmerking
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het apparaat
voor meer informatie over de instelling ervan.
39NL
Voorbereidingen
Sluit de meegeleverde IR Blaster aan op apparatuur die is aangesloten op de receiver. Apparatuur
die op de receiver is aangesloten via the IR Blaster, kan worden bediend met de
schermafstandsbediening.
6: De antennes aansluiten
Sluit de meegeleverde AM-raamantenne en de FM-draadantenne aan.
FM-draadantenne (meegeleverd)
* De vorm van de aansluitstekker kan verschillend
zijn voor de diverse landcodes.
Opmerkingen
• Om te voorkomen dat de AM-raamantenne
stoorsignalen opvangt, moet u deze uit de buurt
houden van de receiver en andere apparatuur.
• Strek de FM-draadantenne tot zijn volle lengte uit.
• Na aansluiten van de FM-draadantenne moet u die
zo horizontaal mogelijk leiden.
• Voordat u de snoeren aansluit, moet u er zeker van
zijn dat de netstroom is uitgezet.
40NL
AM-raamantenne
(meegeleverd)
Uw huisnetwerk configureren met DLNAcompatibele apparatuur.
Indien uw computer is verbonden met het
Internet, kunt u ook deze receiver verbinden
met het Internet via de LAN-aansluiting.
Opmerking
De manier waarop uw computer is verbonden met
het Internet, hangt af van de apparatuur, uw ISP, uw
computer en de gebruikte router.
Systeemvereisten
De volgende systeemomgeving is vereist om
de netwerkfunctie van de receiver te
gebruiken.
Een breedbandverbinding
Een breedbandverbinding met het Internet is
vereist om Rhapsody® of SHOUTcast te
beluisteren en de software updatefunctie van
de receiver te gebruiken. Rhapsody is alleen
beschikbaar in de USA.
Modem
Dit apparaat is verbonden met de
breedbandlijn om met het Internet te
communiceren. Sommige apparaten zijn
geïntegreerd in de router.
Router
• Gebruik een router die compatibel is met een
transmissiesnelheid van 100 Mbps of hoger
om te genieten van content in uw
huisnetwerk.
• Wij raden een router aan die is uitgerust met
een ingebouwde DHCP (Dynamic Host
Configuration Protocol) server.
Die kent automatisch IP-adressen toe op de
LAN.
wordt vervolgd
41NL
Voorbereidingen
7: Aansluiting op een
netwerk
LAN-kabel (CAT5)
• Wij raden dit type kabel aan voor een LAN
met bedrading.
Sommige platte LAN-kabels zijn gevoelig
voor ruis. Wij raden gewone kabels aan.
• Indien de receiver wordt gebruikt in een
omgeving met voedingsruis van elektrische
toestellen of in een netwerkomgeving met
veel ruis, moet u een afgeschermde LANkabel gebruiken.
Configuratievoorbeeld
De onderstaande afbeelding is een configuratievoorbeeld van een huisnetwerk met de receiver en
een computer.
Wij raden u aan om met kabels te werken.
LAN-kabel
(niet meegeleverd)
Internet
Modem
Computer
LAN-kabel
(niet meegeleverd)
Opmerkingen
• Bij gebruik van een draadloze verbinding kan de
audio- of videoweergave op de computer soms
worden onderbroken.
• Sluit een router aan op één van de poorten 1 tot 4
van de receiver met behulp van een LAN-kabel.
Sluit dezelfde router niet aan op de receiver met
behulp van meer dan één LAN-kabel. Dit kan een
defect veroorzaken.
42NL
Router
Het netsnoer aansluiten
Sluit het bijgeleverde netsnoer aan op de AC
IN-netstroomingang van de receiver en steek
dan de netstekker in een wandstopcontact.
Oorspronkelijke instellingen
maken
Voordat u de receiver voor het eerst in gebruik
neemt, moet u het apparaat initialiseren door
de volgende procedure te volgen. Deze
procedure moet ook worden gevolgd om de
instellingen die u hebt gemaakt terug te stellen
op de fabrieksinstellingen.
?/1
TONE MODE
HDMI IN
Opmerkingen
• Voordat u het netsnoer aansluit, dient u ervoor te
zorgen dat de metalen draden van de
luidsprekersnoeren elkaar niet raken tussen de
SPEAKERS-aansluitingen.
• Sluit het netsnoer stevig aan.
AC OUTLET
(alleen
Amerikaans/
Canadees model)
AC INnetstroomingang
Naar het
wandstopcontact
Netsnoer
(meegeleverd)
1
Druk op de toets ?/1 om de
receiver uit te schakelen.
2
Houd TONE MODE en HDMI IN
ingedrukt en druk op ?/1 om de
receiver aan te zetten.
3
Laat TONE MODE en HDMI IN
na een paar seconden los.
Nadat "MEMORY CLEARING..." een
tijdje op het display verschijnt, verschijnt
"MEMORY CLEARED.".
Alle instellingen die u heeft veranderd of
aangepast, worden gereset naar de
oorspronkelijke waarden.
Opmerking
Er blijft tussen de stekker en het achterpaneel
een beetje ruimte vrij, ook al is de stekker
stevig in het apparaat gestoken. Het is de
bedoeling dat de aansluitkabel op deze manier
aangesloten wordt. Dit is geen defect.
Het duurt ongeveer 30 seconden om het geheugen
volledig te wissen. Schakel de receiver pas uit
wanneer "MEMORY CLEARED." verschijnt op het
display.
De receiver herstarten
Herstart de receiver wanneer de toetsen op de
receiver of de afstandsbediening niet meer
werken.
wordt vervolgd
43NL
Voorbereidingen
8: De receiver en
afstandsbediening
voorbereiden
1 Druk op de toets ?/1 om de receiver uit
te schakelen.
2 Houd ?/1 10 seconden ingedrukt.
De receiver wordt herstart. Wanneer het
lampje boven ?/1 groen knippert, is de
herstart voltooid.
De batterijen in de
afstandsbediening plaatsen
9: De luidsprekers
instellen
De luidsprekerimpedantie
instellen
Stel de juiste impedantie van de gebruikte
luidsprekers in.
Plaats twee R6-batterijen (AA-formaat) in de
afstandsbediening RM-AAL031 of RMAAL032 en de afstandsbediening RMAAU061.
Let bij het plaatsen van de batterijen op de
juiste richting van de polen.
V/v/b,
MENU
1
RM-AAL031
RM-AAL032
Druk op MENU.
Het menu verschijnt op het televisiescherm.
RM-AAU061
Opmerkingen
• Leg de afstandsbediening niet in een erg warme of
vochtige omgeving.
• Gebruik geen nieuwe en oude batterijen samen.
• Gebruik geen combinatie van mangaanbatterijen
met een ander batterijtype.
• Stel de infraroodontvanger niet bloot aan direct
zonlicht of andere lichtbronnen. Anders kan een
storing worden veroorzaakt.
• Als u van plan bent om de afstandsbediening voor
langere duur niet te gebruiken, moet u de batterijen
verwijderen om eventuele schade door lekkage van
batterijen en corrosie te voorkomen.
• Wanneer u de batterijen vervangt, kunnen de
geprogrammeerde afstandsbedieningscodes gewist
worden. Als dat gebeurt, programmeert u de
afstandsbedieningscodes opnieuw (zie blz. 158).
Tip
Als de afstandsbediening niet meer functioneert,
moeten alle batterijen door nieuwe worden
vervangen.
44NL
2
Druk herhaaldelijk op de
toetsen V/v om " Settings" te
selecteren en druk dan op
of b.
De Settings-menulijst verschijnt op het
televisiescherm.
3
Druk herhaaldelijk op V/v om
"Impedance" te selecteren en
druk dan op
.
Opmerkingen
• Zie tevens de gebruiksaanwijzing van uw
luidsprekers als u niet zeker bent van hun
impedantie. (Deze informatie is veelal op de
achterzijde van de luidspreker te vinden.)
• Bij aansluiting van alleen luidsprekers met een
nominale impedantie van 8 ohm of hoger, moet u
"Impedance" instellen op "8 Ω". Bij aansluiting
van andere luidsprekers moet u dit instellen op
"4 Ω".
• Als u voorluidsprekers aansluit op zowel de
FRONT A als FRONT B/FRONT HIGHaansluitingen, sluit u luidsprekers aan met een
nominale impedantie van 8 ohm of hoger.
– Voor de luidsprekerconfiguraties "A" en "B/
FRONT HIGH" met luidsprekers met een
nominale impedantie van 16 ohm of hoger:
Stel "Impedance" in op "8 Ω" in het Speakerinstelmenu.
– Voor gebruik van andere luidsprekertypes in
andere configuraties:
Stel "Impedance" in op "4 Ω" in het Speakerinstelmenu.
De luidsprekeropstelling kiezen
5
Druk herhaaldelijk op V/v om
"4 Ω" of "8 Ω" te selecteren,
afhankelijk van de luidsprekers
die u gebruikt, en druk daarna
op
.
De gekozen parameter wordt ingevoerd.
Kies de luidsprekeropstelling volgens het
gebruikte luidsprekersysteem.
1
Druk op MENU.
Het menu verschijnt op het
televisiescherm.
2
Druk herhaaldelijk op de
toetsen V/v om " Settings" te
selecteren en druk dan op
of b.
De Settings menulijst verschijnt op het
televisiescherm.
Het menu sluiten
Druk op MENU.
3
Druk herhaaldelijk op de
toetsen V/v om "Speaker" te
selecteren en druk dan op
of b.
4
Druk herhaaldelijk op V/v om
"Speaker Pattern" te selecteren
en druk dan op
.
Het scherm Speaker Pattern verschijnt.
wordt vervolgd
45NL
Voorbereidingen
4
Druk herhaaldelijk op de
toetsen V/v om "Speaker" te
selecteren en druk dan op
of b.
5
6
Druk op V/v om de gewenste
luidsprekeropstelling te
selecteren en druk dan op
.
Instelparameter Uitleg
U kunt de luidsprekers die zijn aangesloten op
de SURROUND BACK/ZONE 2aansluitingen omschakelen volgens het
beoogde gebruik. Stel "Sur Back Assign" in
voor u de autokalibratie verricht.
Druk op MENU.
Het menu verschijnt op het
televisiescherm.
2
Druk herhaaldelijk op de
toetsen V/v om " Settings" te
selecteren en druk dan op
of b.
De Settings menulijst verschijnt op het
televisiescherm.
3
Druk herhaaldelijk op de
toetsen V/v om "Speaker" te
selecteren en druk dan op
of b.
4
Druk herhaaldelijk op V/v om
"Sur Back Assign" te
selecteren en druk dan op
.
5
Druk herhaaldelijk op V/v om
de parameter te selecteren en
druk dan op
.
Instelparameter Uitleg
OFF
46NL
De SURROUND BACK/
ZONE 2-aansluitingen
kunnen ook worden
gebruikt voor een biversterkeraansluiting (zie
blz. 115).
ZONE2
De SURROUND BACK/
ZONE 2-aansluitingen
kunnen ook worden
gebruikt voor ruimte 2 (zie
blz. 95).
Druk op RETURN/EXIT O.
De middenachterluidsprekers
instellen
1
BI-AMP
De SURROUND BACK/
ZONE 2-aansluitingen
kunnen worden gebruikt
voor
middenachterluidsprekers.
6
Druk op RETURN/EXIT O.
Opmerking
De instelling is beschikbaar bij een
luidsprekeropstelling zonder
middenachterluidsprekers noch hoge
voorluidsprekers.
Het voorluidsprekersysteem
kiezen
U kunt kiezen welk stel voorluidsprekers u
wilt gebruiken.
SPEAKERS (A/B/A+B/OFF)
Druk herhaaldelijk op SPEAKERS
(A/B/A+B/OFF) om het
voorluidsprekersysteem te kiezen.
U kunt controleren welke aansluitingen (A of
B) zijn gekozen aan de hand van de
aanduidingen in het display.
Aanduidingen Gekozen luidsprekers
De luidsprekers die zijn aangesloten
op de FRONT Aluidsprekeruitgangen.
De luidsprekers die zijn aangesloten
op de FRONT B/FRONT HIGHluidsprekeruitgangen.
Aanduidingen Gekozen luidsprekers
"SPEAKERS OFF" verschijnt in het
display.
Geen weergave via de luidsprekeraansluitingen of de PRE OUTaansluitingen.
Opmerkingen
• Bij een luidsprekeropstelling met hoge
voorluidsprekers kunt u de FRONT B/FRONT
HIGH-aansluitingen niet selecteren.
• Deze instelling is niet beschikbaar wanneer de
hoofdtelefoon is aangesloten op de receiver.
10: Automatisch
kalibreren van de juiste
luidsprekeropstelling
(Auto Calibration)
De DCAC (Digital Cinema Auto Calibration)functie stelt u in staat het systeem automatisch
in te stellen door bijvoorbeeld te controleren of
de luidsprekers goed op de receiver zijn
aangesloten, het instellen van het
volumeniveau van de luidsprekers en het
automatisch bepalen van de afstand van de
luidsprekers ten opzichte van de zitpositie.
Voordat u autokalibratie
uitvoert
• Luidsprekers opstellen en aansluiten (zie
blz. 20-23).
• De AUTO CAL MIC-aansluiting wordt
alleen gebruikt voor de meegeleverde
optimaliseringsmicrofoon. Sluit geen andere
microfoon op deze aansluiting aan. Als dat
toch gebeurt, kunnen de receiver en de
microfoon beschadigd raken.
• Tijdens de meting komt er erg hard geluid uit
de luidsprekers. Het volume van het geluid
kan niet worden ingesteld. Pas op voor de
aanwezigheid van kinderen en de overlast
voor de buren.
• Zorg ervoor dat, tijdens het uitvoeren van
een meting, de omgeving stil is ter
voorkoming van ruis en om een
nauwkeuriger meetresultaat te verkrijgen.
• Als er tussen de optimaliseringsmicrofoon
en de luidsprekers obstakels zijn kan Auto
Calibration niet op de juiste wijze uitgevoerd
worden. Verwijder elk obstakel uit het
meetgebied om meetfouten te voorkomen.
Opmerkingen
• In de volgende gevallen komen de metingen niet op
de juiste wijze tot stand of kan Auto Calibration
niet uitgevoerd worden.
wordt vervolgd
47NL
Voorbereidingen
De luidsprekers die zijn aangesloten
op zowel de FRONT A als de
FRONT B/FRONT HIGHaansluitingen (parallel
doorverbonden).
– Wanneer een hoofdtelefoon is aangesloten.
– Bij gebruik van speciale luidsprekers, zoals
dipoolluidsprekers.
– Als de functie 2e/3e ruimte gebruikt wordt in de
2e/3e ruimte.
• Schakel de functie MUTING uit als deze is
ingesteld op aan.
U kunt dan de luidsprekeropstelling met
middenachterluidsprekers of een
subwoofer zoals 5/4.x herstellen omdat
de meetwaarde voor die luidsprekers is
opgeslagen in de receiver.
2
Sluit de meegeleverde
optimaliseringsmicrofoon aan
op de AUTO CAL MICaansluiting.
3
Stel de optimaliseringsmicrofoon
op.
Optimaliseringsmicrofoon
Plaats de optimaliseringsmicrofoon op de
zitpositie. Gebruik een kruk of een statief
om ervoor te zorgen dat de
optimaliseringsmicrofoon zich op
oorhoogte bevindt. Richt het L-uiteinde
van de optimaliseringsmicrofoon naar de
linkervoorluidspreker en het R-uiteinde
naar de rechtervoorluidspreker.
Opmerking
1
De luidsprekeropstelling kiezen
(zie blz. 44).
Wanneer hoge voorluidsprekers zijn
aangesloten, kiest u bij elke autokalibratie
een luidsprekeropstelling met hoge
voorluidsprekers (5/x.x of 4/x.x).
Zoniet kunnen de karakteristieken van de
hoge voorluidsprekers niet worden
gemeten.
Zelfs indien u echter autokalibratie
verricht met een luidsprekeropstelling
zoals 5/2.x or 4/2.x en
middenachterluidsprekers of een
subwoofer zijn (is) aangesloten op de
receiver, wordt de luidsprekeropstelling
automatisch ingesteld zodat alle
gedetecteerde luidsprekers worden
gebruikt (bv., 5/4.1, enz.). Om het aantal
luidsprekers te wijzigen, selecteert u de
gewenste luidsprekeropstelling
handmatig opnieuw na autokalibratie.
48NL
Als u de optimaliseringsmicrofoon in het
midden van de twee luidsprekers plaatst en de
hoek tussen de twee luidsprekers te klein is,
kan de optimaliseringsmicrofoon de linker- en
rechterluidsprekers niet correct meten.
Opstellen van de actieve
subwoofer
• Als een subwoofer is aangesloten, schakelt u
de subwoofer in en verhoogt u het
volumeniveau van tevoren. Draai de
LEVEL-knop tot vlak voor de middenstand.
• Als de aangesloten subwoofer is voorzien
van een kantelfrequentiefunctie, moet u
hiervoor de maximale waarde instellen.
• Als de aangesloten subwoofer is voorzien
van een functie voor automatische standby,
moet u deze functie uitschakelen.
Opmerking
De receiver als voorversterker
gebruiken
U kunt de functie Auto Calibration uitvoeren
als de receiver gebruikt wordt als
voorversterker.
In dat geval kan de op het display weergegeven
waarde van de afstand verschillen van de
daadwerkelijke waarde. Dit levert echter geen
problemen op als u deze waarde met de
receiver blijft gebruiken.
V/v/B/b,
MENU
1
Het menu verschijnt op het
televisiescherm.
Auto Calibration uitvoeren
Met de functie Auto Calibration kunt u het
volgende meten:
• Luidsprekeraansluitingen1)
• Luidsprekerpolariteit
• Luidsprekerafstand2)
• Luidsprekergrootte2)
• Luidsprekerniveau
• Frequentiekarakteristieken (EQ)2) 3)
• Frequentiekarakteristieken (Phase)2) 4)
2
1)
Deze receiver corrigeert alleen de signalen voor de
middenluidspreker en subwoofer door middel van
analoog downmixen als meerkanaals invoer is
geselecteerd. Het corrigeren werkt niet voor
andere luidsprekers.
2)
Het meetresultaat wordt niet gebruikt in de
volgende gevallen.
– De meerkanaalsingang is geselecteerd.
– "2ch Analog Direct" wordt gebruikt .
3)
• Signalen met een bemonsteringsfrequentie van
176,4 kHz en hoger worden altijd weergegeven
in 44,1 kHz of 48 kHz.
• Het meetresultaat wordt niet gebruikt bij
ontvangst van Dolby TrueHD-signalen met een
bemonsteringsfrequentie van 176,4 kHz en
hoger.
4) • Signalen met een bemonsteringsfrequentie van
88,2 kHz en hoger worden altijd weergegeven in
44,1 kHz of 48 kHz.
• Het meetresultaat wordt niet gebruikt bij
ontvangst van Dolby TrueHD-signalen met een
Druk op MENU.
Druk herhaaldelijk op de
toetsen V/v om " Settings" te
selecteren en druk dan op
of b.
De Settings-menulijst verschijnt op het
televisiescherm.
3
Druk herhaaldelijk op de
toetsen V/v om "Auto
Calibration" te selecteren en
druk dan op
of b.
wordt vervolgd
49NL
Voorbereidingen
bemonsteringsfrequentie van 176,4 kHz en hoger
of DTS-HD-signalen met een
bemonsteringsfrequentie van 88,2 kHz en hoger.
Afhankelijk van de eigenschappen van de gebruikte
subwoofer, kan de instelwaarde van de afstand
groter zijn dan de daadwerkelijke waarde.
4
Druk herhaaldelijk op V/v om
"Quick Setup" te selecteren en
druk dan op
.
Het scherm waarin u het meetitem kunt
kiezen verschijnt.
5
7
Druk op
om "Next" te
selecteren.
"Save auto calibration (auto speaker
setup)?" verschijnt. Volg de procedure in
"De meetresultaten opslaan" (zie blz. 51)
om de meetresultaten op te slaan.
Zie "Lijst van meldingen na een
automatische-kalibratiemeting" (zie
blz. 52) wanneer er een waarschuwing of
foutcode op het scherm verschijnt.
Druk herhaaldelijk op V/v en
om de onderdelen af te vinken
die u niet wilt meten, en druk
vervolgens op b.
Het bevestigingsscherm waarin u wordt
gevraagd of u klaar bent om de meting te
starten, verschijnt.
Opmerking
Als de luidspreker(s) uit fase is (zijn), verschijnt de
melding "Out Phase" op het televisiescherm. De
aansluitingen "+" en "–" van de luidspreker zijn
waarschijnlijk verkeerd om aangesloten.
Afhankelijk van de luidsprekers, kan de melding
"Out Phase" op het televisiescherm verschijnen, ook
al zijn de luidsprekers correct aangesloten. Dit is te
wijten aan de luidsprekerspecificaties. In dat geval
kunt u doorgaan met het gebruik van de receiver.
Tips
6
Druk op
om "Start" te
selecteren.
De meting start na vijf seconden.
Na beëindiging van de meting klinkt er
een geluidssignaal en de meetresultaten
verschijnen op het televisiescherm.
50NL
• Met uitzondering van het in-/uitschakelen van de
receiver, zijn alle andere bedieningsfuncties niet
beschikbaar tijdens het uitvoeren van de meting.
• U kunt de eenheid waarin de afstanden aangegeven
worden veranderen met "Distance Unit" (Eenheid
van afstand) in het Speaker-instelmenu.
Om de meting te annuleren
Parameter
Uitleg
Full Flat
Hiermee wordt de
frequentiemeting van elke
luidspreker vlak gemaakt.
Engineer
Stelt de frequentie zodanig
in dat deze overeenkomt met
een van de frequenties van
een luisterruimte volgens de
Sony-norm.
De meetresultaten opslaan
Front Reference Past de karakteristieken van
elke luidspreker zodanig aan
dat deze overeenkomen met
de karakteristieken van de
voorluidsprekers.
Om de meetresultaten bekomen in "Auto
Calibration uitvoeren" (zie blz. 49) op te slaan,
gaat u als volgt te werk.
1
Druk op B/b om "Yes" te
selecteren in stap 7 van "Auto
Calibration uitvoeren" (zie
blz. 49) en druk vervolgens op
.
User Reference Stelt de frequentie in op één
die werd afgesteld met de
Setup Manager software.
Deze parameter verschijnt
alleen als de frequentie werd
afgesteld met de Setup
Manager software (zie
blz. 93).
Het kalibratiekeuzescherm verschijnt.
OFF
Schakelt Auto Calibration
EQ uit.
De meetresultaten worden opgeslagen.
3
Druk op b.
Het afsluitscherm verschijnt.
2
Druk herhaaldelijk op V/v om
het -kalibratietype te selecteren
en druk dan op
.
4
Druk op
om "Exit" te
selecteren.
Opmerkingen
• Na de weergave van de resultaten van een
compensatie voor een frequentiekenmerk, worden
signalen met een bemonsteringsfrequentie van
88,2 kHz en hoger altijd weergegeven in 44,1 kHz
of 48 kHz.
• In de volgende gevallen wordt de uitkomst van de
frequentiebereikmeting niet gebruikt.
– De meerkanaalsingang is geselecteerd.
– "2ch Analog Direct" wordt gebruikt .
wordt vervolgd
51NL
Voorbereidingen
Bij wijziging van het volumeniveau, de
schakelfuncties, wijziging van de instelling
van de SPEAKERS-schakelaar, of bij
aansluiting van een hoofdtelefoon, wordt de
functie meting geannuleerd.
– Er worden Dolby TrueHD-signalen met een
bemonsteringsfrequentie van meer dan
176,4 kHz en hoger ontvangen.
Tip
De grootte van een luidspreker (LARGE/SMALL)
wordt bepaald door de lage karakteristieken. De
meetresultaten kunnen variëren, afhankelijk van de
positie van de optimaliseringsmicrofoon en de
luidsprekers en de vorm van de ruimte. Het wordt
aangeraden om de meetresultaten te gebruiken. U
kunt echter deze instellingen veranderen in het
Speaker-instelmenu. Zorg eerst dat de
meetresultaten opgeslagen worden en probeer
daarna, indien gewenst, de instellingen te
veranderen.
De Auto Calibration-resultaten
controleren
Controleer de eventuele waarschuwing in
stap 7 van "Auto Calibration uitvoeren" (zie
blz. 49) en gebruik de receiver zonder
aanpassing. Of voer de autokalibratie opnieuw
uit.
Wanneer zich een fout voordoet
tijdens het kalibreren
1 Druk op B/b om "Yes" te selecteren en
druk vervolgens op
wanneer "Error
occurred during calibration, press to
investigate." op het scherm verschijnt.
Controleer de meetresultaten en breng de
nodige correcties aan.
2 Druk op B/b om "Retry" te selecteren
en druk dan op
.
3 Herhaal stap 6 tot 7 van "Auto
Calibration uitvoeren" (zie blz. 49).
Meetresultaten met een
foutmelding opslaan zonder te
corrigeren
1 Druk op B/b om "No" te selecteren en
druk vervolgens op
wanneer "Error
occurred during calibration, press to
investigate." op het scherm verschijnt.
2 Volg de procedure onder "De
meetresultaten opslaan" (zie blz. 51)
om de meetresultaten op te slaan.
Lijst van meldingen na een automatische-kalibratiemeting
Display
Uitleg
Code 30
Hoofdtelefoon is aangesloten. Verwijder de hoofdtelefoon en voer de automatische kalibratie
opnieuw uit.
Code 31
SPEAKERS (A/B/A+B/OFF) is ingesteld op OFF. Kies een andere instelling en voer
opnieuw de meting uit.
Code 32
Geen enkele luidspreker werd aangetroffen. Zorg ervoor dat de optimaliseringsmicrofoon op
juiste wijze is aangesloten en voer opnieuw de meting uit.
Als de optimalisatiemicrofoon op de juiste wijze is aangesloten maar de foutcode verschijnt,
kan de kabel van de optimalisatiemicrofoon beschadigd of verkeerd aangesloten zijn.
Code 33
•
•
•
•
52NL
Geen enkele voorluidspreker is aangesloten of slechts een voorluidspreker is aangesloten.
De optimalisatiemicrofoon is niet aangesloten.
De linker of de rechter achterluidspreker is niet aangesloten.
De middenachterluidsprekers zijn aangesloten, ook al zijn de achterluidsprekers niet
aangesloten. Sluit de achterluidspreker(s) op de SURROUND-aansluitingen aan.
• De middenachterluidspreker is alleen aangesloten op de SURROUND BACK/ZONE 2 Raansluitingen. Als u slechts een middenachterluidspreker aansluit, moet u deze aansluiten
op de SURROUND BACK/ZONE 2 L-aansluiting.
• Er is slechts één hoge voorluidspreker aangesloten. Sluit een hoge voorluidspreker aan op
elke FRONT B/FRONT HIGH-aansluiting.
• Hoge voorluidsprekers zijn aangesloten terwijl er geen achterluidsprekers zijn aangesloten.
Sluit de achterluidspreker(s) op de SURROUND-aansluitingen aan.
Uitleg
Code 34
De luidsprekers zijn niet op de juiste wijze opgesteld. Luidsprekers of een
optimalisatiemicrofoon kunnen links en rechts verkeerd geplaatst zijn. Zie "1: Luidsprekers
installeren" (zie blz. 20) en controleer de opstelling van de luidsprekers.
Warning 40
De meting is afgerond. Het ruisniveau is echter hoog. Misschien lukt het u om bij een
volgende poging de meting correct uit te voeren, ook al kan de meting niet in elke omgeving
tot stand komen. Probeer de meting uit te voeren in een stille omgeving.
Warning 41
Warning 42
De microfooninvoer is te sterk.
• De afstand tussen luidspreker en microfoon is mogelijk te klein.
Plaats ze verder uiteen en verricht de meting opnieuw.
• Wanneer de receiver wordt gebruikt als voorversterker, kunnen meldingen verschijnen
afhankelijk van de aangesloten vermogensversterker. Dit levert echter geen problemen op
als u de receiver blijft gebruiken zonder aanpassingen.
Warning 43
De afstand en plaats van een subwoofer kan niet vastgesteld worden. Of de plaatsingshoek
van de luidspreker kan niet vastgesteld worden. Dit kan veroorzaakt zijn door
omgevingslawaai. Probeer de meting uit te voeren in een stille omgeving.
Warning 44
De meting is voltooid. De luidsprekers zijn echter niet op de juiste positie ten opzichte van
elkaar geplaatst. Raadpleeg "1: Luidsprekers installeren" (zie blz. 20) en controleer de
onderlinge positie van de luidsprekers.
NO WARNING Er is geen waarschuwinformatie.
----------
Er zijn geen luidsprekers aangesloten.
Tip
Afhankelijk van de plaats van de subwoofer, kunnen de meetresultaten m.b.t. de polariteit verschillen. Dit levert
echter geen problemen op als u deze waarde met de receiver blijft gebruiken.
53NL
Voorbereidingen
Display
4
11: De netwerkinstellingen
van de receiver
configureren
De netwerkinstellingen moeten juist zijn om
de netwerkfuncties van de receiver te kunnen
gebruiken.
U kunt de nodige netwerkinstellingen voor de
receiver verrichten door de instructies van de
setup wizard te volgen.
"Start Network function Setup Wizard"
verschijnt op het televisiescherm.
5
Druk op
om "Next" te
selecteren.
6
Druk op
om "Connect
Automatically (DHCP)" te
selecteren.
"Success! The receiver is now connected
to network." verschijnt op het
televisiescherm wanneer u een verbinding
tot stand hebt gebracht.
Indien een foutmelding op het scherm
verschijnt, gaat u te werk zoals
beschreven onder "Network Setup" (zie
blz. 135) nadat u deze procedure hebt
voltooid.
Hieronder staat de procedure beschreven om
het IP-adres automatisch (DHCP) in te stellen.
In dit geval moet de router die is verbonden
met de receiver of de Internet provider DHCP
ondersteunen.
7
V/v/b,
MENU
1
3
54NL
Druk op
om "Finish" te
selecteren.
Bij de installatie gaat de procedure hierna
door met de instelling van "Server
Function", "External Control" en
"Network Standby" after this. Voor
nadere bijzonderheden, zie "Network
Setup" (zie blz. 135).
Druk op MENU.
Het menu verschijnt op het
televisiescherm.
2
Druk herhaaldelijk op V/v om
"Network Setup" te selecteren
en druk dan op
.
Druk herhaaldelijk op de
toetsen V/v om " Settings" te
selecteren en druk dan op
of b.
Druk herhaaldelijk op de
toetsen V/v om "Network" te
selecteren en druk dan op
of b.
De netwerkinstellingen
handmatig verrichten
Zie "Het IP-adres handmatig instellen" (zie
blz. 135) of "Proxy server handmatig
instellen" (zie blz. 135).
Opmerking
Het wizard-scherm verschijnt op het televisiescherm
telkens wanneer u de netwerkfunctie gebruikt tot de
instelling van de netwerkfunctie is voltooid.
Een server is een apparaat dat content (muziek,
foto's en video's) levert aan een DLNAapparaat in een huisnetwerk.
Met deze receiver kan content die is
opgeslagen op een computer worden
weergeven via dit netwerk nadat software*
met een DLNA-compatibele serverfunctie is
geïnstalleerd.
* Gebruik Windows Media Player 12 dat bij
Windows 7 is geleverd voor een Windows 7computer.
Installeer de VAIO Media plus software die bij de
receiver is geleverd bij gebruik van een Windows
XP- od Windows Vista-computer, . Hieronder
vindt u meer details over VAIO Media plus.
Raadpleeg ook de helpbestanden voor de werking
van VAIO Media plus.
Wat u kunt doen met VAIO Media
plus
VAIO Media plus is software waarmee u snel
content zoals muziek, foto's en video's kunt
vinden in uw huisnetwerk en die weergeven op
de computer in het huisnetwerk.
Door andere apparatuur te verbinden met
VAIO Media plus, kunt u ook daarop content
zoeken en bekijken via het huisnetwerk. U
kunt bijvoorbeeld foto's en muziek die op uw
computer zijn opgeslagen, weergeven op uw
televisie en geluidsapparatuur of een
televisieprogramma dat is opgenomen met een
hard disk recorder bekijken op uw computer.
Wanneer u een VAIO-computer gebruikt, kunt
u ook content weergeven die is opgeslagen op
een externe hard disk drive of in NetworkAttached Storage (NAS).
Opmerking
Wanneer u een andere computer dan een VAIO
gebruikt, kunt u alleen content weergeven die is
opgeslagen op de interne hard disk drive van die
computer.
Systeemvereisten
Besturingssysteem
Windows XP Home Edition/Professional/
Media Center Edition 2004/Media Center
Edition 2005 (SP3, 32 bit)
Windows Vista Home Basic/Home Premium/
Business/Ultimate (SP1, 32 bit/64 bit)
Computer
Windows XP
Windows Vista
Computer IBM PC/AT-compatibel
CPU
Intel Celeron M
processor
1,40 GHz of hoger
(Intel Core 2 Duo
1,80 GHz of hoger
is aanbevolen.)
Geheugen 512 MB of meer
(1 GB of meer is
aanbevolen.)
Intel Core Duo
1,33 GHz of hoger
(Intel Core 2 Duo
2,26 GHz of hoger
is aanbevolen.)
1 GB of meer
(2 GB of meer is
aanbevolen.)
Grafische Uitgerust met grafische chip van Intel,
chip
NVIDIA of ATI.
DirectX 9.0c-compatibele videokaart
(DirectX 9.0c/128 MB compatibele
videokaart en de nieuwste driver zijn
aanbevolen.)
Display
800 × 600 of hogere resolutie
HDD
500 MB of meer is aanbevolen.
Netwerk
100Base-TX of hoger
Geluidskaart
Direct Sound-compatibele geluidskaart
Opmerking
Sony garandeert geen foutloze werking met alle
computers die voldoen aan de systeemvereisten.
Andere software in de achtergrond kan de werking
van deze software verstoren.
De VAIO Media plus software
installeren op een computer
Wanneer VAIO Media plus wordt gebruikt als
server software, installeert u de VAIO Media
plus software op de meegeleverde CD-ROM
als volgt op de computer.
wordt vervolgd
55NL
Voorbereidingen
12: Een computer
klaarmaken om te
fungeren als server
Indien een oudere versie van VAIO Media plus
reeds is geïnstalleerd op uw computer, moeten
de volgende drie programma's eerst worden
verwijderd met behulp van "Programma's en
onderdelen" (voor Windows Vista) of
"Software" (voor Windows XP) in het
Configuratiescherm.
• VAIO Media plus
• VAIO Content Folder Watcher
• VAIO Content Folder Setting
1
Zet uw computer aan en meld u
aan als administrator.
2
Plaats de meegeleverde CDROM in de CD-ROM drive van
uw computer.
Het installatieprogramma start
automatisch en het Software Setupvenster verschijnt op het scherm.
Dubbelklik op "SetupLauncher.exe" op
de disc als het installatieprogramma niet
automatisch start.
Gebruik van het
schermdisplay
U kunt het receivermenu weergeven op het
televisiescherm en de functie kiezen door op
V/v/B/b en
op de afstandsbediening te
drukken.
Om het menu van de receiver op het
televisiescherm te laten verschijnen, moet u
controleren of de receiver in de stand "GUI
MODE" staat zoals beschreven onder ""GUI
MODE" in- en uitschakelen" (zie blz. 57).
GUI
MODE
V/v/B/b,
RETURN/
EXIT O
OPTIONS
MENU
CD-ROM (VAIO Media
plus software)
(meegeleverd)
Het -menu gebruiken
3
Installeer de VAIO Media plus
software volgens de instructies
op het scherm.
Helpbestanden raadplegen
Raadpleeg de helpbestanden voor de werking
van VAIO Media plus.
Klik op "
Instellingen" in het venster
Thuismenu en selecteer " Help" om de
helpbestanden weer te geven.
56NL
1
Verander het ingangssignaal
van het televisietoestel zodat
het menu zichtbaar wordt.
2
Druk op MENU.
Het menu verschijnt op het
televisiescherm.
3
Overzicht van de hoofdmenu's
Menusymbool
Input
Hiermee selecteert u het
apparaat dat is aangesloten
op de receiver (zie blz. 59).
Music
Hiermee selecteert u de
muziek van de server in het
huisnetwerk, "My Library"
of het audio-apparaat dat is
aangesloten op de DIGITAL
MEDIA PORT-adapter (zie
blz. 61).
Photo
Hiermee selecteert u de foto's
op de server in het
huisnetwerk of "My
Library".
Video
Hiermee selecteert u de
beelden van de server in het
huisnetwerk, "My Library"
of het audio-apparaat dat is
aangesloten op de DIGITAL
MEDIA PORT-adapter (zie
blz. 61).
Rhapsody
Hiermee selecteert u de
Rhapsody radio service (zie
blz. 89). Rhapsody is alleen
beschikbaar in de USA.
SHOUTcast
Hiermee selecteert u de
SHOUTcast radio service
(zie blz. 92).
FM/AM/
SIRIUS
Hiermee selecteert u de
ingebouwde FM/AM radio
of aangesloten
satellietontvanger (zie
blz. 65, 68).
Settings
U kunt de instellingen van
luidsprekers, surround effect,
equalizer, audio, video en
andere apparatuur
aangesloten op de HDMIaansluitingen regelen (zie
blz. 117).
Een lijst met menuonderdelen verschijnt
op het televisiescherm.
Bijvoorbeeld: Als u "
4
5
Input" kiest
Druk herhaaldelijk op V/v om
het menuonderdeel te kiezen
dat u wilt instellen en druk
vervolgens op
om het te
openen.
Herhaal stap 3 en 4 om de
gewenste parameter te
selecteren.
Terugkeren naar het vorige
scherm
Druk op RETURN/EXIT O.
Het menu sluiten
Druk op MENU.
Beschrijving
"GUI MODE" in- en uitschakelen
Druk op GUI MODE. "GUI MODE ON" of
"GUI MODE OFF" verschijnt op het
display van de receiver, afhankelijk van de
gekozen modus.
Gebruik van de optiemenu's
Wanneer u op OPTIONS drukt, verschijnen de
optiemenu's voor het geselecteerde
hoofdmenu. U kunt een aanverwante functie
selecteren zonder het menu opnieuw te
selecteren.
wordt vervolgd
57NL
Voorbereidingen
Druk herhaaldelijk op V/v om
het gewenste menu te
selecteren en druk vervolgens
op
of b om over te
schakelen naar de
menumodus.
1
5
Druk op MENU.
Het menu verschijnt op het
televisiescherm.
Druk herhaaldelijk op V/v om
de parameter te selecteren en
druk dan op
.
De optiemenu's sluiten
Druk op MENU.
2
Druk herhaaldelijk op V/v om
een menu te selecteren en druk
vervolgens op
of b om over
te schakelen naar de
menumodus.
Een lijst met menuonderdelen verschijnt
op het televisiescherm.
Bijvoorbeeld: Als u "
3
Input" kiest
Druk op OPTIONS terwijl de lijst
met menuonderdelen wordt
weergegeven.
Het optiemenu verschijnt.
4
58NL
Druk herhaaldelijk op V/v om
een optiemenuonderdeel te
selecteren en druk dan op
.
Gekozen
ingangsbron
Weergave
V/v/B/b,
OPTIONS
MUTING
1
Selecteer " Input" en druk
vervolgens op
of b.
Een lijst met menuonderdelen verschijnt
op het televisiescherm.
2
Selecteer het gewenste
apparaat en druk dan op
.
Het menuscherm verdwijnt en het
weergavescherm van de externe
ingangsbron verschijnt.
Gekozen
ingangsbron
Geschikte
apparaten
BD
Blu-ray Disc-speler e.d.
aangesloten op BD.
DVD
Dvd-speler e.d.
aangesloten op DVD.
SAT/CATV
Satellietontvanger e.d.
aangesloten op SAT/
CATV.
TV
Televisie aangesloten
op TV.
Videorecorder e.d.
aangesloten op VIDEO
1 of VIDEO 2.
Tape
Cassettedeck e.d.
aangesloten op TAPE.
MD
minidisc-recorder e.d.
aangesloten op MD.
SA-CD/CD
Super Audio CD- of cdspeler e.d. aangesloten
op SA-CD/CD.
Phono
Draaitafel e.d.
aangesloten op
PHONO.
Multi In
Apparaat aangesloten
op MULTI CHANNEL
INPUT.
HDMI1, 2, 3, HDMI apparaten
aangesloten op HDMI1,
4, 5, 6
HDMI2, HDMI3,
HDMI4, HDMI5 of
HDMI6.
MENU
MASTER
VOLUME
Video1,
Video2
3
Schakel het apparaat in en start
de weergave.
4
Druk op MASTER VOLUME +/–
om het volume te regelen.
Tips
• U kunt het volume ook anders regelen, afhankelijk
van de snelheid waarmee u de MASTER
VOLUME-knop draait.
Om het volume snel harder of zachter te zetten:
draai de knop snel.
Voor fijnafstelling: draai de knop langzaam.
• U kunt het volume anders regelen afhankelijk van
de tijdsduur waarop u de MASTER VOLUME +/–
-knop op de afstandsbediening ingedrukt houdt.
Om het volume snel harder of zachter te zetten:
houd de knop ingedrukt.
Voor fijnafstelling: druk de knop in en laat deze
onmiddellijk los.
wordt vervolgd
59NL
Weergave
Beeld/geluid van het
apparaat aangesloten op
de receiver
Geschikte
apparaten
De dempingsfunctie
inschakelen
Druk op de toets MUTING van de
afstandsbediening. Om de demping op te
heffen en weer geluid te horen, drukt u nog een
keer op de toets MUTING van de
afstandsbediening of op MASTER VOLUME
+ om het geluid harder te zetten.
De ingevoerde naam annuleren
Druk op V/v/B/b om "Cancel" te
selecteren en druk dan op
.
Omschakelen van de
aanduidingen op het display
(List Mode)
Beschadiging van luidsprekers
voorkomen
Wanneer u "
Input" selecteert, kunt u de
aanduidingen wijzigen.
Beschadiging van luidsprekers voorkomen Zet
het volume zachter voordat u de receiver
uitschakelt.
1
Selecteer de ingangsbron
waarvan u de aanduiding wilt
wijzigen die op het " Input"scherm verschijnt.
2
Druk op OPTIONS.
Ingangsbron benoemen (Name
Input)
Het optiemenu verschijnt.
U kunt een zelfgekozen naam van maximaal
8 letters voor ingangsbronnen invoeren en
deze weergeven.
Hiermee kunt u handig aangeven welk
apparaat met welke aansluiting verbonden is.
1
Selecteer de ingangsbron die u
wilt benoemen op het
" Input"-scherm.
2
Druk op OPTIONS.
Het optiemenu verschijnt.
3
Selecteer "Name Input" en druk
vervolgens op
.
Op het beeldscherm verschijnt een
softwarematig toetsenbord.
4
Druk op V/v/B/b en
om
tekens één voor één te
selecteren en zo de naam in te
voeren.
5
Selecteer "Finish" en druk
vervolgens op
.
Uw gekozen naam wordt opgeslagen.
60NL
3
Selecteer "List Mode" en druk
vervolgens op
.
4
Selecteer de gewenste
aanduiding en druk dan op
• Input Assign
De naam van de ingangsbron en de
toegekende audio/video-aansluiting
verschijnen in een lijst.
• Sound Field
Naam ingangsbron en gekozen
geluidsveld voor de ingangsbron
verschijnen in een lijst.
.
De DIGITAL MEDIA PORT is bedoeld voor
beeld- en geluidsweergave van draagbare
audio-apparatuur of een computer met behulp
van een DIGITAL MEDIA PORT-adapter.
Beschikbare DIGITAL MEDIA PORTadapters verschillen in elk gebied.
Voor nadere bijzonderheden over het
aanpassen van de DIGITAL MEDIA PORTadapter, zie "Apparatuur met digitale audioingangsaansluitingen/audiouitgangsaansluitingen" (zie blz. 35).
U kunt de volgende Sony DIGITAL MEDIA
PORT-adapters gebruiken:
• TDM-BT1/BT10 Bluetooth™ Wireless
Audio Adapter
• TDM-NW10 DIGITAL MEDIA PORT
Adapter
• TDM-iP10/iP50 DIGITAL MEDIA PORT
Adapter
• TDM-MP10 DIGITAL MEDIA PORT
Adapter
De DIGITAL MEDIA PORT-adapter is een
optioneel product.
Opmerkingen
• Sluit geen andere adapter aan dan de DIGITAL
MEDIA PORT-adapter.
• Voordat u de DIGITAL MEDIA PORT-adapter
afsluit, dient u de receiver met de
afstandsbediening uit te zetten.
• Sluit geen DIGITAL MEDIA PORT-adapter aan
op de receiver en koppel hem evenmin los terwijl
het systeem aan staat.
• Afhankelijk van het type DIGITAL MEDIA
PORT-adapter, worden ook beelden uitgevoerd.
• Sluit geen DIGITAL MEDIA PORT-adapter aan
op de receiver die gebruik maakt van een
netwerkfunctie zoals TDM-NC1 Wireless Network
Audio Client.
U kunt de netwerkfunctie van de receiver
gebruiken zonder DIGITAL MEDIA PORTadapter.
V/v/b,
MENU
MASTER
VOLUME
1
Selecteer " Music" of
"
Video" in het menu en
druk vervolgens op
of b.
2
Selecteer "DMPORT" of een
apparaat dat is aangesloten op
de DIGITAL MEDIA PORTadapter en druk vervolgens op
.
Het apparaat aangesloten op de DIGITAL
MEDIA PORT-adapter wordt herkend en
"DMPORT" op het scherm verandert in
de naam van het betreffende apparaat met
een symbool. Als de adapter niet kan
worden herkend, wordt "DMPORT"
weergegeven op het televisiescherm.
Symbool
Aangesloten apparaat
DMPORT Een ander apparaat dan het
volgende is aangesloten.
iPod
Het herkende iPod-model is
aangesloten.
Walkman De herkende Walkman is
aangesloten.
Bluetooth De herkende Bluetooth-drive
is aangesloten.
Mobile
Phone
De herkende GSM is
aangesloten.
wordt vervolgd
61NL
Weergave
Beeld/geluid van
apparaten aangesloten
op de DIGITAL MEDIA
PORT
3
4
Kies een track die u wilt
afspelen met het apparaat dat is
aangesloten op de DIGITAL
MEDIA PORT-adapter.
3
Kies de track of inhoud in de
lijst en druk vervolgens op
.
De volgende inhoudslijsten zijn slechts
voorbeelden. Ze kunnen verschillen
afhankelijk van de apparaten die zijn
aangesloten op de receiver.
Druk op MASTER VOLUME +/–
om het volume te regelen.
Music
Playlists > Playlist > Track
Artists > Artist > Album > Track
Albums > Album > Track
De TDM-iP50 bedienen
met het GUI-menu van de
receiver
Songs > Track
Genres > Genre > Artist > Album > Track
Composers > Composer > Album > Track
Audiobooks > Track
Zorg dat "System GUI" is geselecteerd in stap
4 van "Het bedieningsscherm wijzigen met de
DIGITAL MEDIA PORT" (zie blz. 63).
Video
Movies > Content
TV Shows > Episode > Content
Music Videos > Artist > Content
Video Podcast > Episode > Content
4
Druk op MASTER VOLUME +/–
om het volume te regelen.
V/v/B/b,
De weergavestand selecteren
OPTIONS
1
Geef de track weer die u wilt
beluisteren zoals beschreven in
"De TDM-iP50 bedienen met het
GUI-menu van de receiver" (zie
blz. 62).
2
Druk op OPTIONS.
MENU
MASTER
VOLUME
1
2
Selecteer " Music" of
"
Video" in het menu en
druk vervolgens op
of b.
Selecteer de component die is
aangesloten op de DIGITAL
MEDIA PORT-adapter voor
weergave en druk vervolgens
op
.
De inhoudslijst verschijnt.
62NL
Het optiemenu verschijnt.
3
Selecteer "Shuffle", "Repeat"
of "Audiobook Speed" en druk
vervolgens op
.
4
Selecteer een modus en druk
vervolgens op
.
x Shuffle
Het bedieningsscherm wijzigen
met de DIGITAL MEDIA PORT
U kunt het bedieningsscherm wijzigen via het
GUI-menu. De DMPORT Control-stand wordt
ondersteund door DIGITAL MEDIA PORTadapters zoals de TDM-iP50. Andere adapters
ondersteunen deze stand niet.
1
Selecteer de gewenste DIGITAL
MEDIA PORT-adapter op het
scherm " Music" of
"
Video" en druk vervolgens
op
of b.
2
Druk op OPTIONS.
x Repeat
Een track of alle tracks worden herhaaldelijk
afgespeeld.
• Off
Herhaalde weergave uitschakelen.
• One
Een track wordt herhaaldelijk afgespeeld.
• All
Alle tracks worden herhaaldelijk afgespeeld.
Het optiemenu verschijnt.
3
Als "DMPORT Control" niet verschijnt,
raadpleeg dan de gebruiksaanwijzing van
het apparaat voor meer informatie over de
bediening van dit apparaat.
x Audiobook Speed
Om de weergavesnelheid van Audiobook te
selecteren.
• Low
Lagere weergavesnelheid.
• Normal
Standaard weergavesnelheid.
• High
Hogere weergavesnelheid.
DIGITAL MEDIA PORTmeldingen
Afgebeelde
melding
Uitleg
No Adapter
De adapter is niet
aangesloten.
No Device
Er is geen apparaat op de
adapter aangesloten.
No Audio
Er is geen audiobestand
gevonden.
Loading
De gegevens worden
gelezen.
No Item
Er is geen onderdeel
gevonden.
Selecteer "DMPORT Control"
en druk vervolgens op
.
4
Selecteer de gewenste modus
en druk dan op
.
• System GUI
De lijst met tracks verschijnt op het
GUI-scherm van de receiver. U kunt de
track kiezen die u wenst en die
weergeven op elk GUI-scherm.
• Adapter GUI
Het menu van deze adapter verschijnt op
het televisiescherm.
• iPod
De TDM-iP50 bedienen met het
adaptermenu
Zorg dat "Adapter GUI" is geselecteerd in stap
4 van "Het bedieningsscherm wijzigen met de
DIGITAL MEDIA PORT" (zie blz. 63).
Meer details omtrent het bedienen van de
adapter via het GUI-menu van de adapter,
vindt u in de gebruiksaanwijzing van de
adapter.
wordt vervolgd
63NL
Weergave
Alle tracks worden afgespeeld in willekeurige
volgorde.
• Off
Willekeurige weergave uitschakelen.
• Albums
Alle tracks op een album worden afgespeeld
in willekeurige volgorde.
• Songs
Alle tracks in "Songs" worden afgespeeld in
willekeurige volgorde.
De TDM-iP50 bedienen met het
iPod-menu
Zorg dat "iPod" is geselecteerd in stap 4 van
"Het bedieningsscherm wijzigen met de
DIGITAL MEDIA PORT" (zie blz. 63).
Meer details over de bediening van de iPod
vindt u in de Gebruiksaanwijzing van de iPod.
64NL
Afstemmen
Luisteren naar de FM/
AM-radio
Tip
Het afsteminterval voor directe afstemming is
hieronder aangegeven.
• FM-band 100 kHz (Amerikaans/Canadees
model)
50 kHz (Europees model)
• AM-band 10 kHz* (Amerikaans/Canadees
model)
9 kHz (Europees model)
* Het AM-afsteminterval kan worden gewijzigd (zie
blz. 67).
Selecteer "Auto Tuning" en
druk vervolgens op
.
3
Druk op V/v.
Druk op V om de afstemband van laag
naar hoog te doorzoeken, druk op v om
van hoog naar laag te zoeken.
De receiver stopt met zoeken wanneer er
een radiozender wordt ontvangen.
Bij slechte ontvangst van een
FM-stereo-uitzending
1 Stem af op de zender die u wilt
beluisteren met Auto Tuning, Direct
Tuning (zie blz. 65) of selecteer de
gewenste voorkeurzender (zie blz. 68).
2 Druk op OPTIONS.
Het optiemenu verschijnt.
3 Selecteer "FM Mode" en druk
vervolgens op
.
4 Selecteer "MONO" en druk vervolgens
op
.
Direct afstemmen op een zender
(Direct Tuning)
V/v/b,
OPTIONS
MENU
Voer de afstemfrequentie van de gewenste
zender rechtstreeks in met behulp van de
cijfertoetsen op de multifunctionele
afstandsbediening. Dit kan niet met de
eenvoudige afstandsbediening.
Automatisch afstemmen op een
zender (Auto Tuning)
1
Selecteer "
FM" of "
AM"
in het menu en druk vervolgens
op
of b.
De FM of AM-menulijst verschijnt op het
televisiescherm.
wordt vervolgd
65NL
Afstemmen
Via de ingebouwde tuner van dit apparaat kunt
u luisteren naar uitzendingen van de FM- en
AM-radio. Eerst moet u de FM- en AMantennes aansluiten op de receiver (zie
blz. 40).
2
Tip
SHIFT
AMP
Bij afstemming op een AM-zender zult u de richting
van de AM-raamantenne moeten verstellen om de
beste ontvangst te verkrijgen.
Als u niet kunt afstemmen op
een zender
Cijfertoetsen
"– – – .– – MHz" verschijnt en het display
keert terug naar de huidige frequentie.
Controleer of u wel de juiste frequentie hebt
gekozen. Zo niet, verricht dan opnieuw stap 5.
Als het afstemmen nog steeds niet lukt, dan is
die frequentie in uw gebied niet te ontvangen.
V/v/b,
MENU
1
Druk op AMP.
De receiver kan worden bediend met de
afstandsbediening.
2
Druk op MENU.
Het menu verschijnt op het televisiescherm.
3
4
5
Druk herhaaldelijk op V/v om
"
FM" of "
AM" te
selecteren en druk dan op
of b.
Selecteer "Direct Tuning" en
druk vervolgens op
.
Druk op SHIFT, voer de
frequentie in met de
cijfertoetsen en druk
vervolgens op
.
Voorbeeld 1: FM 102,50 MHz
Selecteer 1 b 0 b 2 b 5 (b 0*)
Voorbeeld 2: AM 1.350 kHz
Selecteer 1 b 3 b 5 b 0
*Druk op cijfertoets 0 bij het Europees model.
66NL
RDS-uitzendingen ontvangen
(alleen Europees model)
Radio Data System (RDS) is een service die
radiozenders in staat stelt om samen met het
gewone signaal extra informatie mee te sturen.
Deze tuner biedt handige RDS-mogelijkheden
zoals zendernaamweergave. RDS werkt alleen
met FM-zenders.*
* Niet alle FM-zenders bieden een RDS service en
ook de diensten verschillen soms. Bent u niet
vertrouwd met RDS, vraag dan meer informatie bij
uw lokale radiozenders.
Kies gewoon een zender op de FMband.
Wanneer u afstemt op een zender met RDS
services, verschijnt de zendernaam* op het
televisiescherm en in het display op het
voorpaneel.
* Wanneer geen RDS-uitzending wordt ontvangen,
verschijnt de zendernaam niet in het display.
Opmerkingen
• De RDS-informatie zal niet altijd goed te
ontvangen zijn, als de zender waarop u hebt
afgestemd de RDS-signalen niet duidelijk genoeg
uitzendt of als de signaalsterkte onvoldoende is.
• Sommige letters die op het televisiescherm
verschijnen, kunnen mogelijk niet worden
weergegeven in het display op het voorpaneel.
Tip
Wanneer een zendernaam wordt weergegeven, kunt
u de frequentie controleren door herhaaldelijk op
DISPLAY te drukken.
Het AM-afsteminterval wijzigen
(alleen Amerikaans/Canadees
model)
U kunt het AM-afsteminterval omschakelen
naar 9 kHz of 10 kHz op de receiver.
?/1
TUNING MODE
FM/AM-radiozenders
voorinstellen
U kunt tot 30 van uw favoriete FM- en AMradiozenders in het geheugen opslaan als
voorkeurzenders. Dan kunt u in het vervolg
een dergelijke voorkeurzender in een
handomdraai kiezen.
Afstemmen
1
V/v/B/b,
Druk op de toets ?/1 om de
receiver uit te schakelen.
OPTIONS
2
Houd TUNING MODE ingedrukt
en druk ondertussen op ?/1 op
de receiver.
3
Schakel het huidige AMafsteminterval om naar 9 kHz
(of 10 kHz).
Stem af op de radiozender die u
wilt voorinstellen met behulp
van Auto Tuning (zie blz. 65) of
Direct Tuning (zie blz. 65).
Herhaal bovenstaande procedure om het
afsteminterval weer om te schakelen naar
10 kHz (of 9 kHz).
Bij slechte FM stereo-ontvangst schakelt
u de FM-ontvangstmodus om (zie
blz. 65).
Opmerking
Wanneer het afsteminterval wordt omgeschakeld,
worden alle voorkeurzenders gewist.
MENU
1
2
Druk op OPTIONS.
Het optiemenu verschijnt.
3
Selecteer "Memory" en druk
vervolgens op
.
4
Kies een voorinstelnummer en
druk vervolgens op
.
De ontvangen radiozender wordt dan
opgeslagen onder uw gekozen
voorinstelnummer.
5
Herhaal stap 1 tot 4 voor elke
voorkeurzender die u wilt
opslaan.
U kunt zenders als volgt opslaan:
wordt vervolgd
67NL
• AM-band: AM1 tot AM30
• FM-band: FM1 tot FM30
Afstemmen op voorkeurzenders
1
2
Selecteer "
FM" of "
AM"
in het menu en druk vervolgens
op
of b.
Kies het gewenste
voorinstelzendernummer.
Voorinstelnummers 1 tot 30 zijn
beschikbaar.
Voorkeurzenders benoemen
(Name Input)
1
Kies het voorstelnummer dat u
wilt benoemen op het "
FM"
of "
AM"-scherm.
2
Druk op OPTIONS.
Het optiemenu verschijnt.
3
Selecteer "Name Input" en druk
vervolgens op
.
Op het beeldscherm verschijnt een
softwarematig toetsenbord.
4
Druk op V/v/B/b en
om
tekens één voor één te
selecteren en zo de naam in te
voeren.
5
Selecteer "Finish" en druk
vervolgens op
.
Uw gekozen naam wordt opgeslagen.
De ingevoerde naam annuleren
Selecteer "Cancel" en druk vervolgens op
.
Luisteren naar
satellietradio
(alleen Amerikaans/Canadees
model)
Om Satellite Radio te beluisteren, moet u een
SIRIUS Satellite Radio (los verkrijgbaar)
aansluiten op uw Sirius-ready receiver. of
SIRIUS Satellite Radio is beschikbaar in de
USA (behalve Alaska en Hawaii) en Canada.
Satellite Radio is een reclamevrije zender met
pop, rock, country, R&B, dance, jazz, klassiek
en nog meer genres plus sportverslaggeving
van prof- en amateurwedstrijden. Verder is er
ook nog sportduiding, ongecensureerd
entertainment, comedy, familieprogramma's,
lokale verkeersinfo en weerberichten en
nieuws uit de meest betrouwbare bron.
Wie een SIRIUS tuner aanschaft, moet ook een
abonnement nemen om van deze service te
kunnen genieten. Een SIRIUS tuner wordt
geleverd met eenvoudige installatie- en
setupinstructies. Er is keuze uit tal van
programmapakketten, met inbegrip van "The
Best of XM" dat aan de SIRIUS service kan
worden toegevoegd. De "Best of XM" service
is momenteel niet beschikbaar voor SIRIUSabonnees in Canada. Informeer bij SIRIUS
Canada naar eventuele updates via de
onderstaande nummers en website.
Gezinsvriendelijke pakketten zijn eveneens
beschikbaar, zonder kanalen die niet geschikt
zijn voor kinderen.
Voor een abonnement op SIRIUS kunnen
Amerikaanse en Canadese klanten terecht op
het nr. 1-888-539-SIRI (1-888-539-7474) of
op sirius.com (USA) of siriuscanada.ca
(Canada).
SIRIUS en alle gerelateerde symbolen en logo's zijn
handelsmerken van Sirius XM Radio Inc. en
68NL
Luisteren naar
satellietradio
V/v/b,
OPTIONS
Een satellietradioontvanger aansluiten
SIRIUS-aansluiting
MENU
Het ID-nummer controleren
1
Selecteer "
SIRIUS" in het
menu en druk vervolgens op
of b.
2
Selecteer "ALL" en druk
vervolgens op
of b.
Wanneer het "Preset Mode"-scherm
verschijnt, schakelt u de afstemmodus om
naar "Category Mode" en selecteert u
vervolgens "ALL". Druk op OPTIONS en
selecteer "Category Mode".
Verbinden met de SIRIUSaansluiting
Sluit de SiriusConnect Home tuner aan.
Wanneer u de SiriusConnect Home tuner met
deze receiver gebruikt, moet u de
meegeleverde netspanningsadapter aansluiten
op een wandstopcontact.
Houd de SiriusConnect Home tuner, antenne
en netspanningsadapter uit de buurt van de
luidsprekerkabels en het netsnoer om ruis te
voorkomen.
3
Kies het kanaal 0 en druk
vervolgens op
.
4
Controleer de Sirius ID op het
televisiescherm en noteer die
hieronder.
Sirius ID:_________________________
U kunt ook de Sirius ID controleren op
het display van de receiver.
wordt vervolgd
69NL
Afstemmen
dochtermaatschappijen. Alle andere symbolen en
logo's zijn de eigendom van de respectieve
eigenaars. Alle rechten voorbehouden. SIRIUSabonnementen los verkrijgbaar. Taksen en een
eenmalige activeringskost kunnen worden
aangerekend. SIRIUS tuner (los verkrijgbaar)
vereist om de SIRIUS service te ontvangen.
Programmering en vergoedingen kunnen worden
gewijzigd. Het kopiëren, decompileren,
deassembleren, modificeren, hacken, manipuleren
of op andere wijze beschikbaar stellen van
technologie of software in receivers compatibel met
het SIRIUS Satellite Radio System is verboden.
Service niet beschikbaar in Alaska en Hawaii.
Ontvangstvoorwaarden
controleren (Antenna Aiming)
1
2
Selecteer "
SIRIUS" in het
menu en druk vervolgens op
of b.
Een kanaal kiezen volgens
categorie (Category Mode)
U kunt een kanaal kiezen uit één categorie of
alle categorieën.
1
Selecteer "
SIRIUS" in het
menu en druk vervolgens op
of b.
2
Kies de categorie en druk
vervolgens op
.
Druk op OPTIONS.
Het optiemenu verschijnt.
3
Selecteer "Antenna Aiming" en
druk vervolgens op
.
• ALL: U kunt een kanaal kiezen uit alle
categorieën.
• (categorienaam): U kunt een kanaal
kiezen uit één categorie.
Wanneer het scherm "Preset Mode"
verschijnt drukt u op OPTIONS en
vervolgens herhaaldelijk op V/v om
"Category Mode" te selecteren.
Het scherm Antenna Aiming verschijnt.
4
Controleer de
ontvangstkwaliteit door de
antenne te richten tot u de
beste ontvangst verkrijgt.
Het menu sluiten
3
Druk op MENU.
Een satellietradiokanaal
kiezen
Kies het kanaal en druk
vervolgens op
.
Het gekozen kanaal wordt ontvangen. De
kanaalinformatie verschijnt op het
televisiescherm.
Opmerking
Wanneer u een kanaal kiest in de "Category Mode",
kan dit mogelijk niet tot de gewenste categorie
behoren. Een kanaal kan immers tot meer dan één
categorie behoren.
V/v/b,
OPTIONS
MENU
70NL
Een kanaal kiezen door het
kanaalnummer direct in te
voeren (Direct Tuning)
Voer het kanaalnummer van de gewenste
zender rechtstreeks in met behulp van de
cijfertoetsen op de multifunctionele
afstandsbediening. Dit kan niet met de
eenvoudige afstandsbediening.
SHIFT
AMP
Satellietradiokanalen
voorinstellen
U kunt kanalen direct kiezen met de
voorinstelnummers.
U kunt maximaal 30 SIRIUS Satellite Radiokanalen voorinstellen.
Cijfertoetsen
Afstemmen
V/v/b,
V/v/b,
OPTIONS
OPTIONS
MENU
MENU
1
Druk op MENU.
Het menu verschijnt op het televisiescherm.
3
4
Kies het kanaal dat u wilt
voorinstellen met Category
Mode (zie blz. 70) of Direct
Tuning (zie blz. 70).
2
Druk op OPTIONS.
Druk op AMP.
De receiver kan worden bediend met de
afstandsbediening.
2
1
Druk herhaaldelijk op de
toetsen V/v om "
SIRIUS" te
selecteren en druk dan op
of b.
Druk op OPTIONS.
Het optiemenu verschijnt.
5
Selecteer "Direct Tuning" en
druk vervolgens op
.
6
Druk op SHIFT, voer het
kanaalnummer in met de
cijfertoetsen en druk
vervolgens op
.
Het optiemenu verschijnt.
3
Selecteer "Memory" en druk
vervolgens op
.
Het voorinstelnummerkeuzescherm
verschijnt.
4
Kies het gewenste
voorinstelnummer en druk
vervolgens op
.
Voorinstelkanalen van 1 tot 30 zijn
beschikbaar en bij aankoop van de
receiver is telkens een standaardkanaal
vooringesteld.
Het gekozen kanaal wordt opgeslagen als
het voorinstelkanaal dat in stap 1 is
gekozen.
Er wordt afgestemd op het gekozen
kanaal.
wordt vervolgd
71NL
5
Herhaal stap 1 tot 4 voor elk
kanaal dat u wilt opslaan.
U kunt kanaal 1 tot 30 opslaan.
SHIFT
Voorinstelkanalen kiezen
Cijfertoetsen
1
Selecteer "
SIRIUS" in het
menu en druk vervolgens op
of b.
2
Kies het voorinstelnummer in
de lijst en druk vervolgens op
.
U kunt kiezen uit voorinstelkanaal 1 tot
30.
Opmerkingen
V/v/b,
RETURN/
EXIT O
OPTIONS
• De vooringestelde kanaalinformatie kan worden
gewijzigd als Sirius XM Radio Inc. hun
kanaalprogrammering wijzigen.
• Wanneer het scherm "Category Mode" verschijnt
drukt u op OPTIONS en vervolgens op V/v om
"Preset Mode" te selecteren.
1
Bepaalde kanalen
blokkeren
Kies een kanaal dat u wilt
blokkeren met Category Mode
(zie blz. 70) of Direct Tuning (zie
blz. 70).
2
Druk op OPTIONS.
(Parental Lock)
U kunt bepaalde kanalen blokkeren met een
wachtwoord. Het wachtwoord is standaard
ingesteld op "0000". Gebruik hiervoor de
multifunctionele afstandsbediening. Dit kan
niet met de eenvoudige afstandsbediening.
Wijzig het wachtwoord voor u deze functie
gebruikt. Zie "Het wachtwoord wijzigen
(Lock Code)" (zie blz. 73).
Het optiemenu verschijnt.
3
Selecteer "Parental Lock" en
druk vervolgens op
of b.
4
Selecteer "ON" en druk
vervolgens op
.
"Enter your 4-digit lock code." verschijnt.
5
Druk op SHIFT en voer het 4cijferige wachtwoord in met de
cijfertoetsen.
"The channel has been locked." verschijnt
en Parental Lock is ingesteld.
Om de ingevoerde cijfers te wissen, keert
u terug naar stap 2 door op RETURN/
EXIT O te drukken en herhaalt u de
bovenstaande procedure vanaf stap 2.
72NL
Het wachtwoord wijzigen (Lock
Code)
1 Selecteer een kanaal met Category
Mode (zie blz. 70) of Direct Tuning (zie
blz. 70).
2 Druk op OPTIONS.
Het optiemenu verschijnt.
3 Selecteer "Lock Code" en druk
4 Druk op SHIFT en voer het 4-cijferige
wachtwoord in met de cijfertoetsen.
"Enter a new lock code." verschijnt.
5 Druk op SHIFT en voer een nieuw 4cijferig wachtwoord in met de
cijfertoetsen.
"To confirm, enter your new lock code
again." verschijnt.
6 Druk op SHIFT en voer het nieuwe
wachtwoord opnieuw in met de
cijfertoetsen.
"The lock code has been changed."
verschijnt.
.
"Enter your 4-digit lock code." verschijnt.
5 Druk op SHIFT en voer het 4-cijferige
wachtwoord in met de cijfertoetsen.
"The channel has been unlocked."
verschijnt en het kanaal is gedeblokkeerd.
Opmerkingen
• U kunt slechts één wachtwoord instellen op de
receiver. U kunt geen individueel wachtwoord
instellen voor elk kanaal.
• Bij het kiezen van een kanaal met Category Mode
worden geblokkeerde kanalen overgeslagen.
• Wanneer de fabrieksinstellingen van de receiver
worden hersteld, wordt ook de standaardcode
(0000) hersteld maar blijven de instellingen van
Parental Lock behouden.
• Geblokkeerde kanalen kunnen niet worden
vooringesteld. Wanneer u Parental Lock instelt
voor een voorinstelkanaal, wordt de
standaardinformatie voor dat kanaal hersteld.
• Parental Lock kan niet worden ingesteld voor de
kanalen 0 en 184.
Luisteren naar geblokkeerde
kanalen
1 Kies een geblokkeerd kanaal dat u wilt
beluisteren met Direct Tuning (zie
blz. 70).
"Enter your 4-digit lock code." verschijnt.
2 Druk op SHIFT en voer het 4-cijferige
wachtwoord in met de cijfertoetsen.
Er wordt afgestemd op het kanaal.
Parental Lock annuleren
1 Kies een kanaal dat u wilt deblokkeren
met Direct Tuning (zie blz. 70).
2 Druk op OPTIONS.
Het optiemenu verschijnt.
3 Selecteer "Parental Lock" en druk
vervolgens op
of b.
wordt vervolgd
73NL
Afstemmen
vervolgens op
.
"Enter your 4-digit lock code." verschijnt.
4 Selecteer "OFF" en druk vervolgens op
Lijst van meldingen
Afgebeelde
melding
Uitleg
Oplossingen
Antenna Error
De antenne is niet goed aangesloten.
Controleer de aansluiting van SiriusConnect
Home tuner en antenne.
Acquiring Signal De ontvangst is niet goed.
Probeer de antenne te verplaatsen. Raadpleeg de
gebruiksaanwijzing van de SiriusConnect Home
tuner voor meer informatie over het opstellen van
de antenne.
Call 888-539SIRI
U bent niet geabonneerd op het gekozen —
kanaal.
Check Sirius
Tuner
De SiriusConnect Home tuner is niet
goed aangesloten.
Controleer alle aansluitingen en schakel het
systeem weer in. Controleer ook of de
netspanningsadapter die is meegeleverd met de
SiriusConnect Home tuner is aangesloten op een
wandstopcontact.
Invalid Channel
U hebt een ongeldig kanaalnummer
ingevoerd.
Het kanaal waarop moet worden afgestemd, is
gewijzigd door de zender of de ontvangst is niet
goed.
Locked
Channel
Het gekozen kanaal is geblokkeerd.
—
Subscription
Updated
Het abonnement is bijgewerkt.
—
Updating
De kanaalinformatie wordt bijgewerkt. —
Channels
xx%
Completed
(xx zijn
gehele getallen)
Firmware
Updating
De SiriusConnect Home tuner software —
wordt bijgewerkt.
–––––
Geen tekstinformatie voor het kanaal.
74NL
Dit is geen fout. De tekstinformatie wordt
mogelijk niet weergegeven afhankelijk van de
systeemstatus, bijvoorbeeld net nadat het systeem
een kanaal heeft ontvangen.
Genieten van surroundgeluid
Weergave met 2-kanaalsgeluid
U kunt opteren voor 2-kanaalsgeluid ongeacht het opnameformaat van de gebruikte software, het
aangesloten apparaat of de geluidsveldinstelling van de receiver.
2CH/
A.DIRECT
2CH mode
Effect
2ch Stereo
De receiver geeft alleen geluid weer via de linker- en rechtervoorluidsprekers.
De subwoofer brengt geen geluid voort.
Bij standaard 2-kanaals stereogeluidsbronnen wordt helemaal geen
geluidsveldbewerking toegepast, en meerkanaals geluidsbronnen worden
gedownmixt tot 2-kanalen.
2ch Analog Direct
U kunt het geluid van de gekozen ingangsbron veranderen naar 2-kanaals
analoge geluidssignalen. Zo kunt u het best genieten van analoge
geluidsbronnen met superieure kwaliteit.
Bij gebruik van deze functie kunt u alleen de volumeniveau en de balans van de
voorluidsprekers instellen.
Muziek beluisteren via een hoofdtelefoon die is aangesloten op de
receiver
Geluidsveld
Effect
Headphone (2ch)
Deze instelling wordt automatisch gekozen bij gebruik van een hoofdtelefoon
terwijl een andere modus dan "2ch Analog Direct" is gekozen. Bij standaard
2-kanaals stereogeluidsbronnen wordt helemaal geen geluidsveldbewerking
toegepast, en meerkanaals geluidsbronnen worden gedownmixt tot 2-kanalen.
Headphone (Direct)
Produceert de analoge geluidssignalen zonder bewerking van toon,
geluidsveld, e.d.
Headphone (Multi)
Deze instelling wordt automatisch gekozen bij gebruik van een hoofdtelefoon
terwijl de multikanaalsingang is gekozen. Produceert de analoge
geluidssignalen via de MULTI CHANNEL INPUT-ingangsaansluitingen.
Opmerking
• U kunt "2ch Analog Direct" niet kiezen in de
onderstaande gevallen.
– Wanneer content wordt afgespeeld op
apparatuur in een huisnetwerk.
– De HDMI-ingang of meerkanaalsingang is
geselecteerd.
75NL
Genieten van surroundgeluid
Druk herhaaldelijk op 2CH/A.DIRECT om 2-kanaalsgeluid te selecteren
voor de geluidsbron.
Weergave met multikanaals surround
Met Auto Format Direct (A.F.D.) kunt u genieten van de hoogste geluidskwaliteit doordat
automatisch de juiste decodeerfunctie gekozen wordt voor 2-kanaals als meerkanaals
geluidssignalen.
A.F.D.
Druk herhaaldelijk op A.F.D. om de gewenste A.F.D. modus te kiezen.
A.F.D.-modus
Meerkanaals
geluid na
decodering
Effect
A.F.D. Auto
(Automatische
detectie)
Het geluid wordt zonder toevoeging van enig
geluidseffect opgeslagen in dezelfde staat zoals het was
opgenomen/gecodeerd.
Multi Stereo
(Multi Stereo)
Hierbij worden dezelfde 2-kanaals linker- en
rechtersignalen weergegeven door alle luidsprekers.
Opmerkingen
Tip
• Deze functie werkt niet wanneer een
meerkanaalsingangsbron is geselecteerd.
• Zelfs bij een luidsprekeropstelling met
middenachterluidsprekers en hoge
voorluidsprekers kan elk paar luidsprekers niet
tegelijkertijd werken.
Wanneer u "PLIIz Height" kiest of digitale
ingangssignalen signalen bevatten voor de hoge
voorkanalen, produceren de hoge voorluidsprekers
geluid. In andere gevallen produceren de
middenachterluidsprekers geluid.
Wanneer u de hoge voorluidsprekers altijd geluid
wilt laten produceren, moet u een
luidsprekeropstelling zonder
middenachterluidsprekers kiezen (zie blz. 45).
• "Multi Stereo" werkt niet wanneer
meerkanaalsaudiosignalen worden ontvangen.
• Wanneer u een luidsprekeropstelling met
middenachterluidsprekers en hoge
voorluidsprekers en vervolgens "Multi Stereo"
kiest, werkt elk paar luidsprekers tegelijkertijd
indien 2-kanaalssignalen worden ingevoerd.
Geluid kan echter niet worden uitgevoerd via de
PRE OUT FRONT HIGH L- en R-aansluitingen.
Wij raden meestal "A.F.D. Auto" aan.
76NL
Genieten van een surround effect voor muziek
U kunt genieten van een fraaie ruimtelijke geluidsweergave door eenvoudigweg één van
voorgeprogrammeerde geluidsvelden te kiezen die de receiver biedt. Zo klinkt muziek in uw
woonkamer even indrukwekkend als in een concertzaal.
MUSIC
Geluidsveld
Effect
D.Concert Hall A
Gebruikt 3D sound imaging om de geluidskarakteristieken van een concertzaal
te reproduceren, waarbij een ruimtelijk geluid wordt gesimuleerd door
weerkaatsing.
D.Concert Hall B
Gebruikt 3D sound imaging om de geluidskarakteristieken van een concertzaal
te reproduceren, waarbij een uniek galmend geluid wordt gesimuleerd.
Jazz Club
Geeft de akoestiek van een jazzclub.
Live Concert
Geeft de akoestiek van een muziektheater met 300 zitplaatsen.
Stadium
Geeft de sfeer van een groot openluchtstadion.
Sports
Geeft het gevoel van een direct sportverslag.
Portable Audio
Geeft het geluid van uw draagbaar weergaveapparaat verbeterd weer. Deze
modus is ideaal voor MP3 en andere gecomprimeerde muziek.
PLII Music
Deze instelling zorgt voor Dolby Pro Logic II Music-decodering. Deze
instelling is ideaal voor normale stereobronnen zoals cd's.
PLIIx Music
Deze instelling zorgt voor Dolby Pro Logic IIx Music-decodering. Deze
instelling is ideaal voor normale stereobronnen zoals cd's.
PLIIz Height
Deze instelling zorgt voor Dolby Pro Logic IIz-decodering. Met deze instelling
kan een 5.1-kanaalssysteem worden uitgebreid tot een 7.1-kanaalssysteem. De
verticale component zorgt voor extra présence en diepte. "PLIIz Height" is
hetzelfde geluidsveld als wat staat beschreven op zie blz. 79. U kunt het
gainniveau van "PLIIz Height" aanpassen. Voor nadere bijzonderheden, zie
"Surround-instellingen" (zie blz. 125).
Neo:6 Music
Deze instelling zorgt voor DTS Neo:6 Music-decodering. Een geluidsbron die
is opgenomen met 2-kanalen wordt gedecodeerd naar 7-kanalen. Deze
instelling is ideaal voor normale stereobronnen zoals cd's.
Uitschakelen van het surround effect voor MUSIC
Druk op 2CH/A.DIRECT of A.F.D.
wordt vervolgd
77NL
Genieten van surroundgeluid
Druk herhaaldelijk op MUSIC om het gewenste surround effect voor muziek
te kiezen.
Opmerkingen
• De geluidsvelden voor muziek zijn in de volgende
gevallen niet beschikbaar.
– De meerkanaalsingang is geselecteerd.
– Er worden Dolby TrueHD-signalen met een
bemonsteringsfrequentie van meer dan
176,4 kHz en hoger ontvangen.
• De geluidsvelden voor andere muziek dan "PLII
Music", "PLIIx Music", "PLIIz Height" en "Neo:6
Music" werken ook niet wanneer DTS-HDsignalen met een bemonsteringsfrequentie van
88,2 kHz en hoger worden ontvangen.
• "PLII Music", "PLIIx Music", "PLIIz Height" en
"Neo:6 Music" werken evenmin wanneer de
luidsprekeropstelling is ingesteld op 2/0 of 2/0.1.
• Indien u "PLII Music", "PLIIx Music", "PLIIz
Height" of "Neo:6 Music" selecteert terwijl de
receiver signalen ontvangt met een
bemonsteringsfrequentie van 176,4 kHz en hoger,
zullen de signalen altijd worden weergegeven met
44,1 kHz of 48 kHz.
• Indien u een ander geluidsveld dan "PLII Music",
"PLIIx Music", "PLIIz Height" of "Neo:6 Music"
selecteert terwijl de receiver signalen ontvangt met
een bemonsteringsfrequentie van 88,2 kHz en
hoger, zullen de signalen altijd worden
weergegeven met 44,1 kHz of 48 kHz.
• "PLIIx Music" en "PLIIz Height" verschijnen niet
afhankelijk van de gekozen luidsprekeropstelling.
– "PLIIx Music" is alleen beschikbaar bij een
luidsprekeropstelling met
middenachterluidsprekers.
– "PLIIz Height" is alleen beschikbaar bij een
luidsprekeropstelling met hoge
voorluidsprekers.
• Sommige luidsprekers produceren mogelijk geen
geluid afhankelijk van de geluidsveldinstelling.
• Als een van de geluidsvelden voor muziek is
gekozen en als alle luidsprekers zijn ingesteld op
"LARGE" in het Speaker-instelmenu, wordt door
de subwoofer geen geluid voortgebracht. De
subwoofer zal echter wel geluid weergeven als het
digitale ingangssignaal L.F.E.-signalen bevat, of
als voor de voorluidsprekers of de
achterluidsprekers het formaat "SMALL" is
gekozen, het geluidsveld voor speelfilm is
geselecteerd, of "Portable Audio" is geselecteerd.
• Eventuele ruis kan verschillen afhankelijk van het
gekozen geluidsveld.
• Zelfs bij een luidsprekeropstelling met
middenachterluidsprekers en hoge
voorluidsprekers kan elk paar luidsprekers niet
tegelijkertijd werken.
78NL
Wanneer u "PLIIz Height" kiest of digitale
ingangssignalen signalen bevatten voor de hoge
voorkanalen, produceren de hoge voorluidsprekers
geluid. In andere gevallen produceren de
middenachterluidsprekers geluid.
Wanneer u de hoge voorluidsprekers altijd geluid
wilt laten produceren, moet u een
luidsprekeropstelling zonder
middenachterluidsprekers kiezen (zie blz. 45).
Genieten van een surround effect voor films
U kunt genieten van een fraaie ruimtelijke geluidsweergave door eenvoudigweg een van
voorgeprogrammeerde geluidsvelden te kiezen die de receiver biedt. Zo klinkt muziek in uw
woonkamer even indrukwekkend als in een bioscoopzaal.
MOVIE
Geluidsveld
Effect
HD-D.C.S.
HD Digital Cinema Sound (HD-D.C.S.) is Sony’s nieuwe innovatieve
huisbioscooptechnologie met de meest recente akoestische en digitale
signaalverwerkingstechnologieën. Dit systeem is gebaseerd op nauwkeurige
responsmeting van een opnamestudio.
Met HD-D.C.S. geniet u niet alleen thuis van films op Blu-ray en DVD met de
allerbeste geluidskwaliteit maar ook met de beste geluidssfeer zoals de
geluidsingenieur het heeft bedoeld.
U kunt het effect voor HD-D.C.S. selecteren. Voor details, zie "Surroundinstellingen" (zie blz. 125).
PLII Movie
Deze instelling zorgt voor Dolby Pro Logic II Movie-decodering. Deze
instelling is ideaal voor speelfilms gecodeerd in Dolby Surround. Bovendien
kunt u met deze functie het geluid ook horen in 5.1-kanalen bij weergave van
oude speelfilms of video's met later ingevoegd geluid.
PLIIx Movie
Deze instelling zorgt voor Dolby Pro Logic IIx Movie-decodering. Deze
instelling breidt Dolby Pro Logic II Movie of Dolby Digital 5.1 uit tot aparte
7.1-filmkanalen.
PLIIz Height
Deze instelling zorgt voor Dolby Pro Logic IIz-decodering. Met deze instelling
kan een 5.1-kanaalssysteem worden uitgebreid tot een 7.1-kanaalssysteem. De
verticale component zorgt voor extra présence en diepte. "PLIIz Height" is
hetzelfde geluidsveld als wat staat beschreven op zie blz. 77. U kunt het
gainniveau van "PLIIz Height" aanpassen. Voor nadere bijzonderheden, zie
"Surround-instellingen" (zie blz. 125).
Neo:6 Cinema
Deze instelling zorgt voor DTS Neo:6 Cinema-decodering. Een geluidsbron die
is opgenomen met 2-kanalen wordt gedecodeerd naar 7-kanalen.
Uitschakelen van het surround effect voor MOVIE
Druk op 2CH/A.DIRECT of A.F.D.
Opmerkingen
• De geluidsvelden voor film zijn in de volgende
gevallen niet beschikbaar.
– De meerkanaalsingang is geselecteerd.
– Er worden Dolby TrueHD-signalen met een
bemonsteringsfrequentie van meer dan
176,4 kHz en hoger ontvangen.
wordt vervolgd
79NL
Genieten van surroundgeluid
Druk op MOVIE.
• "HD-D.C.S." werkt ook niet wanneer DTS-HDsignalen met een bemonsteringsfrequentie van
88,2 kHz en hoger worden ontvangen.
• "PLII Movie", "PLIIx Movie", "PLIIz Height" en
"Neo:6 Cinema" werken evenmin wanneer de
luidsprekeropstelling is ingesteld op 2/0 of 2/0.1.
• Indien u "PLII Movie", "PLIIx Movie", "PLIIz
Height" of "Neo:6 Cinema" selecteert terwijl de
receiver signalen ontvangt met een
bemonsteringsfrequentie van 176,4 kHz en hoger,
zullen de signalen altijd worden weergegeven met
44,1 kHz of 48 kHz.
• Indien u een ander geluidsveld dan "PLII Movie",
"PLIIx Movie", "PLIIz Height" of "Neo:6 Cinema"
selecteert terwijl de receiver signalen ontvangt met
een bemonsteringsfrequentie van 88,2 kHz en
hoger, zullen de signalen altijd worden
weergegeven met 44,1 kHz of 48 kHz.
• "PLIIx Movie" en "PLIIz Height" verschijnen niet
afhankelijk van de gekozen luidsprekeropstelling.
– "PLIIx Movie" is alleen beschikbaar bij een
luidsprekeropstelling met
middenachterluidsprekers.
– "PLIIz Height" is alleen beschikbaar bij een
luidsprekeropstelling met hoge
voorluidsprekers.
• Sommige luidsprekers produceren mogelijk geen
geluid afhankelijk van de geluidsveldinstelling.
• Eventuele ruis kan verschillen afhankelijk van het
gekozen geluidsveld.
• Zelfs bij een luidsprekeropstelling met
middenachterluidsprekers en hoge
voorluidsprekers kan elk paar luidsprekers niet
tegelijkertijd werken.
Wanneer u "PLIIz Height" kiest of digitale
ingangssignalen signalen bevatten voor de hoge
voorkanalen, produceren de hoge voorluidsprekers
geluid. In andere gevallen produceren de
middenachterluidsprekers geluid.
Wanneer u de hoge voorluidsprekers altijd geluid
wilt laten produceren, moet u een
luidsprekeropstelling zonder
middenachterluidsprekers kiezen (zie blz. 45).
Als u bijvoorbeeld het geluidsveld "HD-D.C.S."
kiest, werken de middenachterluidsprekers als
5/4.x is ingesteld (HD-D.C.S. (STANDARD)) en
werken de hoge voorluidsprekers als 5/2.x is
ingesteld (HD-D.C.S. (FH)).
Digitale audioformaten die de receiver ondersteunt
Welke digitale audioformaten deze receiver kan decoderen hangt af van de digitale audio-ingangen
voor de aangesloten apparatuur.
Deze receiver ondersteunt de volgende audioformaten.
Audioformaat
Maximum aantal
kanalen
Aansluiten van het weergave-apparaat en de
receiver
COAXIAL/OPTICAL
HDMI
5.1ch
a
a
6.1ch
a
a
7.1ch
×
a
7.1ch
×
a
Dolby Digital
Dolby Digital EX
Dolby Digital Plus a)
Dolby TrueHD a)
80NL
Audioformaat
Maximum aantal
kanalen
Aansluiten van het weergave-apparaat en de
receiver
COAXIAL/OPTICAL
HDMI
5.1ch
a
a
6.1ch
a
a
5.1ch
a
a
7.1ch
×
a
7.1ch
×
a
5.1ch
×
a
7.1ch
×
a
DTS
DTS-ES
DTS 96/24
DTS-HD
Master Audio a) b)
DSD a)
Meerkanaals lineaire PCM a)
a) Audiosignalen
worden uitgevoerd in een ander formaat als het weergave-apparaat niet overeenkomt met het
formaat. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het weergave-apparaat voor meer informatie.
b)
Signalen met een bemonsteringsfrequentie van 176,4 kHz en hoger worden weergegeven bij 96 kHz of
88,2 kHz.
81NL
Genieten van surroundgeluid
DTS-HD
High Resolution Audio a)
Gebruik van netwerkfuncties
Over de netwerkfuncties
van de receiver
• U kunt genieten van content (muziek, foto's
en video's) die is opgeslagen op een DLNAcompatibel apparaat (DLNA CERTIFIED™
Products) met erkend DLNA-logo(zie
blz. 83).
• U kunt audio beluisteren van apparatuur die
is aangesloten op de receiver of FM/AM
tuner met een DLNA-compatibel apparaat
(DLNA CERTIFIED™ Products) dat is
voorzien van een een erkend DLNA-logo
(zie blz. 86).
• U kunt de receiver in uw huisnetwerk laten
fungeren als een UPnP media renderer.
• Met een Internetverbinding kunt u Rhapsody
en SHOUTcast (zie blz. 89, 92) beluisteren
en de software van de receiver upgraden.
Rhapsody is alleen beschikbaar in de USA.
• U kunt de instellingen van de receiver via het
huisnetwerk wijzigen met behulp van een
computer (zie blz. 93).
Over DLNA
DLNA (Digital Living Network Alliance) is
een organisatie van fabrikanten van diverse
producten zoals computers, AV-componenten
en portables die content (muziek, foto's en
video's) uitwisselen. DLNA werkt normen uit
en bepaalt welk erkend logo dient te worden
aangebracht op apparatuur die compatibel is
met DLNA.
82NL
Content weergeven die is opgeslagen op de server
Een server is een apparaat dat content (muziek, foto's en video's) levert aan een DLNA-apparaat in
een huisnetwerk.
Muziek, foto's en video's die zijn opgeslagen op de server, kunnen worden afgespeeld met de
receiver.
Computer
STR-DA5600ES
Selecteer de content die u wil
afspelen in de lijst.
Het weergavescherm verschijnt op het
televisiescherm en de geselecteerde
content wordt weergegeven.
V/v/B/b,
1
2
U kunt de server zoeken wanneer de serverlijst
niet verschijnt op het televisiescherm.
MENU
1 Selecteer "
Selecteer " Music",
" Photo" of "
Video" in het
menu en druk vervolgens op
of b.
Selecteer "Server" en druk
vervolgens op
.
De serverlijst verschijnt op het
televisiescherm.
3
De server zoeken
OPTIONS
Selecteer de server waarop de
content staat die u wilt
weergeven.
Music", "
Photo" of
"
Video" in het menu en druk
vervolgens op
of b.
2 Selecteer "Server" en druk vervolgens
op
.
3 Druk op OPTIONS.
4 Selecteer "Server Search" en druk
vervolgens op
.
Er verschijnt een bevestigingsmelding op
het televisiescherm.
5 Selecteer "Yes" en druk vervolgens op
.
De serverlijst verschijnt op het
televisiescherm.
De contentlijst verschijnt op het
televisiescherm.
wordt vervolgd
83NL
Gebruik van netwerkfuncties
4
Uw favoriete content
registreren
U kunt uw favoriete content registreren die
wordt afgespeeld van " Music", "
Photo"
of "
Video" in "My Library".
1
Druk op OPTIONS terwijl u de
content afspeelt.
2
Selecteer "Add track (picture,
movie) to My Library" en druk
vervolgens op
.
3
Kies het nummer waaronder u
de content van de lijst wil
registreren en druk vervolgens
op
.
Content weergeven met de
multifunctionele
afstandsbediening
U kunt content op de server weergeven met de
volgende toetsen van de multifunctionele
afstandsbediening.
Druk op AMP om de receiver te bedienen met
de afstandsbediening.
Soort
content
Toets
N
afstandsx
bediening
X
De gekozen content wordt geregistreerd
in "My Library".
Geregistreerde content afspelen
My Library
1
Selecteer " Music",
" Photo" of "
Video" in het
menu en druk vervolgens op
of b.
2
Selecteer "My Library" en druk
vervolgens op
.
3
Selecteer de content die u wil
afspelen in de lijst.
Opmerking
84NL
Photo
Video
z
z
z
z
z
z
z
z
z**
>
z
z**
.
z
z**
M
z*
z*
m
z*
z*
* Deze toets werkt mogelijk niet afhankelijk van
de aangesloten server of het type content.
** Deze toets is beschikbaar wanneer foto's worden
afgespeeld in de slideshow mode of van "My
Library".
De weergavestand selecteren
U kunt de weergavestand van de categorie
Muziek selecteren.
1
Het weergavescherm verschijnt op het
televisiescherm en de geselecteerde
content wordt weergegeven.
U kunt geen content registreren die wordt afgespeeld
van "My Library" in "My Library".
Music
Druk op OPTIONS terwijl de
muziekselecties worden
getoond in de lijst* of tijdens
het beluisteren van de muziek.
*OPTIONS werkt mogelijk niet afhankelijk
van het type content.
2
Selecteer "Repeat" of "Shuffle"
en druk vervolgens op
.
3
Selecteer een modus en druk
vervolgens op
.
x Repeat
Een track of alle tracks worden herhaaldelijk
afgespeeld.
• Off
Herhaalde weergave uitschakelen.
• One
Een track wordt herhaaldelijk afgespeeld.
• All
Alle tracks worden herhaaldelijk afgespeeld.
x Shuffle
Alle tracks worden afgespeeld in willekeurige
volgorde.
• Off
Willekeurige weergave uitschakelen.
• On
Willekeurige weergave inschakelen.
Gebruik van netwerkfuncties
Een foto weergeven met
achtergrondmuziek (BGM)
U kunt foto's bekijken en ondertussen genieten
van achtergrondmuziek geregistreerd in "My
Library".
1 Toon een foto van "Server" (zie blz. 83)
of "My Library" (zie blz. 84).
Wanneer u een foto selecteert van "Server",
kunt u kiezen tussen weergave van één foto
of een reeks foto's op de server.
Wanneer u een foto selecteert van "My
Library", worden foto's in "My Library"
achtereenvolgens getoond in de slideshow
mode.
2 Druk op OPTIONS.
3 Selecteer "BGM" en druk vervolgens
op
.
4 Selecteer een modus en druk
vervolgens op
.
• Off
Stopt de weergave van
achtergrondmuziek.
• On
Alle tracks in "My Library" worden
herhaaldelijk afgespeeld.
• On (Shuffle)
Alle tracks in "My Library" worden
afgespeeld in willekeurige volgorde.
85NL
Het geluid van een apparaat dat is aangesloten op de
receiver beluisteren met een ander apparaat via het
huisnetwerk
De receiver kan het geluid van een apparaat dat
met een audiokabel is aangesloten op de
receiver of het geluid van een FM/AM tuner
dat is omgezet naar een lineair PCM-formaat
leveren aan apparatuur in het huisnetwerk.
Opmerking
Digitale audiosignalen die naar de receiver worden
gestuurd, kunnen niet worden afgespeeld op een
DLNA-compatibel apparaat (DLNA CERTIFIED™
Products) met erkend DLNA-logo.
Bovendien kan sommige content mogelijk niet
worden weergegeven met een compatibel apparaat
(DLNA CERTIFIED™ Products).
Het geluid van apparaten die zijn aangesloten op de receiver of van de
ingebouwde FM/AM tuner beluisteren met een apparaat in uw
huisnetwerk
Hieronder staat een voorbeeld van hoe het geluid van een apparaat dat is aangesloten op de receiver
kan worden beluisterd met behulp van een computer. Stel "Server Function" vooraf in op "ON" in
het Network-instelmenu (zie blz. 136).
Computer
STR-DA5600ES
Apparaat aangesloten met een
audiokabel (niet meegeleverd)
1
2
Selecteer de receiver als een
server die het apparaat in het
huisnetwerk gebruikt.
Selecteer de content die u wilt
weergeven met het apparaat in
het huisnetwerk.
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het
apparaat.
86NL
Opmerkingen
• U kunt niet weergeven met twee of meer apparaten
in het huisnetwerk terwijl geluid wordt geleverd
door de receiver. Wanneer een apparaat reeds
content van de receiver weergeeft, kunt u geen
content van de receiver weergeven met een ander
apparaat.
• Wanneer u de FM/AM tuner van deze receiver
bedient terwijl u de FM/AM tuner in het
huisnetwerk beluistert, wordt het geluid
omgeschakeld naar het laatste geluid dat met de
receiver is geselecteerd, ook al schakelt het display
van apparatuur in een huisnetwerk niet om.
• Schakel de serverfunctie uit en weer aan om de
laatste instelling van het huisnetwerk weer te geven
nadat u de volgende instellingen hebt gewijzigd.
– naam ingang en bijbehorend pictogram
– naam voorinstelzender op FM/AM tuner
U kunt de serverfunctie in-/uitschakelen met
"Server Function" in het Network-instelmenu (zie
blz. 136).
Audio-ingang die kan worden
geselecteerd op een apparaat in
uw huisnetwerk
U kunt als volgt een analoge audio-ingang op
een apparaat in uw huisnetwerk selecteren.
Selecteren
BD
a
DVD
a
SAT/CATV
a
TV
×
VIDEO1
a
VIDEO2
a
TAPE
a
MD
a
SA-CD/CD
a
PHONO
×
FM
a
AM
a
De volgende content kan worden weergegeven
met een apparaat in uw huisnetwerk.
MULTI IN
×
DMPORT
a
Content
Weergave
HDMI1-6
×
Muziek (analoog signaal)
a
Server
×
Muziek (digitaal signaal)
×
SHOUTcast
×
Foto
×
SOURCE
a
Video
×
Rhapsody
×
Content/ingang die kan worden
geselecteerd op het apparaat in
uw huisnetwerk
Content die kan worden
weergegeven/beluisterd met
een apparaat in uw huisnetwerk
Gebruik van netwerkfuncties
Naam ingang
Opmerkingen
• Sommige content kan mogelijk niet worden
weergegeven afhankelijk van de aangesloten speler
of het soort content.
• De audiosignalen van een apparaat dat met behulp
van een audiokabel is aangesloten op de receiver of
van een FM/AM tuner kunnen worden afgeleverd
aan uw huisnetwerk.
87NL
Gebruik van een controller
U kunt het volgende doen met een apparaat waarmee het huisnetwerk kan worden bediend.
– Content opgeslagen op de server weergeven met de receiver
– De receiver bedienen met een computer onder Windows 7 met Windows Media Player 12
Opmerking
Vooraleer de receiver kan worden bediend met een controller, moet de betreffende controller worden afgestemd
op de receiver. Zet "External Control" op "ON" en stel vervolgens "Controllers" in via het Network-instelmenu.
Voor details omtrent instellingen voor controllers, zie "Controllers" (zie blz. 136).
Content weergeven die is opgeslagen op de server
Content (muziek, foto's en video's) die is opgeslagen op de server, kan worden afgespeeld of
gecontroleerd met een controller. Een controller werkt alleen in de hoofdruimte van de receiver.
De volgende functies worden ondersteund:
• Weergave, stoppen, pauzeren, snel vooruit en snel achteruit van content
• Naar het volgende/vorige content item gaan.
• Verstreken speelduur van huidige content controleren.
Opmerkingen
• Sommige functies werken mogelijk niet afhankelijk van de gebruikte controller. Raadpleeg de
gebruiksaanwijzing van elk apparaat voor meer details.
• Indien de receiver wordt bediend met de meegeleverde afstandsbediening en een controller, werkt de receiver
mogelijk niet goed.
Computer
(server, controller)
STR-DA5600ES
1
Selecteer het apparaat dat als
server in het huisnetwerk wordt
gebruikt met een controller.
2
Selecteer de content die u wilt
weergeven met behulp van een
controller in het huisnetwerk.
88NL
3
Selecteer de receiver die u wilt
gebruiken om de content weer
te geven met behulp van een
controller in het huisnetwerk.
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van elk
apparaat.
Beluisteren van
Rhapsody
Door uw receiver te verbinden met het Internet
kunt u genieten van de Rhapsody Digital
Music Service.
Rhapsody is alleen beschikbaar in de USA.
1
Selecteer " Settings" in het
menu en druk vervolgens op
of b.
2
Selecteer "Network" en druk
vervolgens op
of b.
3
Selecteer "Rhapsody Account"
en druk vervolgens op
.
Het bevestigingsscherm voor
accountinvoer verschijnt op het
televisiescherm.
Rhapsody Digital Music Service
Beluister alle muziek die u wilt met
Rhapsody®
4
Meer informatie vindt u op
www.rhapsody.com/sonystr
V/v/B/b,
OPTIONS
MENU
Een account aanmaken
Om de Rhapsody Digital Music Service te
kunnen gebruiken, moet u eerst een account
registreren met uw computer.
Voor nadere bijzonderheden, zie
www.rhapsody.com/sonystr.
Registreer u met uw account op de receiver.
Selecteer "Yes" en druk
vervolgens op
.
Het accountinvoerscherm verschijnt op
het televisiescherm.
5
Selecteer het Username-vak en
druk op
.
Op het televisiescherm verschijnt een
softwarematig toetsenbord.
6
Druk op V/v/B/b en
om
tekens één voor één te
selecteren en zo uw
gebruikersnaam in te voeren.
7
Selecteer "Finish" en druk
vervolgens op
.
8
Selecteer het Password-vak en
druk op
.
9
Druk op V/v/B/b en
om
tekens één voor één te
selecteren en zo uw
wachtwoord in te voeren.
10 Selecteer "Finish" en druk
vervolgens op
.
11 Selecteer "Finish" en druk
vervolgens op
.
Opmerking
Herhaal de procedure vanaf stap 6 wanneer de
registratie mislukt.
wordt vervolgd
89NL
Gebruik van netwerkfuncties
Duizenden artiesten. Miljoenen songs.
Rhapsody is de befaamde digitale
muziekservice die u onbeperkt toegang biedt
tot een indrukwekkende muziekcatalogus met
miljoenen songs en duizenden artiesten.
Verder ook nog exclusieve content,
persoonlijke aanbevelingen, DJ-/reclamevrije
"Rhapsody Radio" en nog veel meer.
Accountinformatie controleren
1 Selecteer " Settings" in het menu en
druk vervolgens op
3
of b.
Het ontvangstscherm verschijnt op het
televisiescherm en de geselecteerde
zender wordt ontvangen.
2 Selecteer "Network" en vervolgens
of b.
3 Selecteer "Rhapsody Account" en druk
vervolgens op
.
4 Druk op OPTIONS om "Account
Information" te selecteren en druk dan
op
.
Het type account en de customer support
ID verschijnen op het televisiescherm.
Een account verwijderen
1 Selecteer " Settings" in het menu en
druk vervolgens op
of b.
2 Selecteer "Network" en druk
of b.
vervolgens op
3 Selecteer "Rhapsody Account" en druk
vervolgens op
Opmerking
Alleen in de hoofdruimte, de 2e ruimte en de 3e
ruimte kunt u dezelfde zender beluisteren.
De meest recent geselecteerde zender krijgt
voorrang, ook al is er al een andere zender
geselecteerd in één van de ruimtes.
Een track selecteren met Music
Guide
De Music Guide toont diverse muziekselecties,
met hits, artiesten en aanbevelingen.
Selecteer genres, charts en nieuwe releases op
de Music Guide-pagina's.
1
Selecteer "
Rhapsody" in het
menu en druk vervolgens op
.
2
Selecteer "Rhapsody Music
Guide" en druk vervolgens op
.
3
Selecteer "Genres", "Charts",
"New Releases" of "Rhapsody
Recommends" en druk
vervolgens op
of b.
4
Selecteer de track die u wilt
beluisteren en druk vervolgens
op
.
.
4 Druk op OPTIONS om "Remove
Account" te selecteren en druk dan op
.
5 Selecteer "Yes" en druk vervolgens op
.
Gebruikersnaam en wachtwoord worden
gewist.
De zender selecteren in de lijst
van Rhapsody Stations
Via de lijst Rapsody Stations kunt u de zender
selecteren die u wilt beluisteren.
1
2
90NL
Selecteer "
Rhapsody" in het
menu en druk vervolgens op
of b.
Selecteer "Rhapsody Radio" en
druk vervolgens op
of b.
Selecteer de zender die u wilt
beluisteren en druk vervolgens
op
.
Het weergavescherm verschijnt op het
televisiescherm en de geselecteerde track
wordt weergegeven.
Opmerking
Alleen in de hoofdruimte, de 2e ruimte en de 3e
ruimte kunt u dezelfde track beluisteren.
De meest recent geselecteerde track krijgt voorrang,
ook al is er al een andere track geselecteerd in één
van de ruimtes.
Een track, album of artiest
zoeken om te beluisteren
Met de zoekfunctie kunt u een track, album of
artiest zoeken.
1
Selecteer "
Rhapsody" in het
menu en druk vervolgens op
of b.
2
Selecteer "Search" en druk
vervolgens op
of b.
3
Selecteer "Artists", "Albums"
of "Tracks" die u wilt zoeken en
druk vervolgens op
.
4
5
Druk op V/v/B/b en
om
tekens één voor één te
selecteren en zo de titel of
naam in te voeren die u wilt
zoeken.
Selecteer "Finish" en druk
vervolgens op
.
Wacht tot het zoekresultaat verschijnt.
6
Druk op b om de zoekresultaten
te selecteren.
7
Selecteer de track die u wilt
beluisteren in het zoekresultaat
en druk vervolgens op
.
Het weergavescherm verschijnt op het
televisiescherm en de geselecteerde track
wordt weergegeven.
Opmerking
Alleen in de hoofdruimte, de 2e ruimte en de 3e
ruimte kunt u dezelfde track beluisteren.
De meest recent geselecteerde track krijgt voorrang,
ook al is er al een andere track geselecteerd in één
van de ruimtes.
Tijdens de weergave of ontvangst kunt u uw
favoriete track, album of zender registreren in
"My Library".
Tracks, albums of zenders die zijn
geregistreerd in "My Library", kunnen worden
geselecteerd via "My Artists", "My Albums",
"My Genres", "My Tracks", "My Playlists" of
"My Stations".
1
Druk op OPTIONS terwijl een
track wordt weergegeven of een
zender geselecteerd.
2
Selecteer "Add track to My
Library", "Add album to My
Library" of "Add station to My
Library" en druk vervolgens op
.
Geselecteerde tracks, albums of zenders
worden geregistreerd in "My Library".
Tracks, albums of zenders
verwijderen die zijn
geregistreerd in My Library
Tracks, albums of zenders die zijn
geregistreerd in "My Library", kunnen worden
verwijderd.
1 Druk op OPTIONS terwijl een track
wordt weergegeven of een zender
geselecteerd.
2 Selecteer "Delete album from My
Library", "Delete track from My Library"
of "Delete station from My Library" en
druk vervolgens op
.
Het wisbevestigingsscherm verschijnt.
3 Selecteer "Yes" en druk vervolgens op
.
Het wissen is voltooid.
wordt vervolgd
91NL
Gebruik van netwerkfuncties
Op het televisiescherm verschijnt een
softwarematig toetsenbord.
Favoriete tracks, albums en
zenders registreren
Track, playlists of zenders
geregistreerd in My Library
selecteren
Tracks, playlists of zenders die zijn
geregistreerd in "My Library", kunnen worden
geselecteerd.
1
Selecteer "
Rhapsody" in het
menu en druk vervolgens op
of b.
2
Selecteer "My Library" en druk
vervolgens op
.
3
Selecteer de track die u wilt
beluisteren in de My Librarylijst en druk vervolgens op
.
Beluisteren van
SHOUTcast
SHOUTcast is een radio service op basis van
digitale audio streaming-technologie.
SHOUTcast biedt via het Internet keuze uit
duizenden gratis online radiozenders
wereldwijd.
Voor nadere bijzonderheden, zie
http://www.shoutcast.com.
V/v/B/b,
My Library-lijst
My Artists > Artist(s)* > Albums(s)* > Track(s)*
My Albums > Album(s)* > Track(s)*
RETURN/
EXIT O
OPTIONS
MENU
My Genres > Genre(s)* > Artist(s)* > Album(s)* > Track(s)*
My Tracks > Track(s)*
My Playlists > Playlist(s)* > Track(s)*
My Stations > Station(s)*
Een SHOUTcast-zender
selecteren
*Het aantal lijsten dat op het scherm
verschijnt, hangt af van de status van de
gebruikte Rhapsody Digital Music Service.
1
Het weergavescherm verschijnt op het
televisiescherm en de geselecteerde track
wordt weergegeven.
Selecteer " SHOUTcast" in
het menu en druk vervolgens
op
of b.
2
Selecteer "Preset List", "0-9" of
A tot Z en druk vervolgens op
.
3
Selecteer het genre dat u wilt
beluisteren en druk vervolgens
op
.
4
Selecteer de zender die u wilt
beluisteren en druk vervolgens
op
.
Het ontvangstscherm verschijnt op het
televisiescherm en de geselecteerde
zender wordt ontvangen.
92NL
Opmerkingen
• Er kunnen maximum 100 zenders (in volgorde)
worden weergegeven op deze receiver.
• Geluid dat niet door deze receiver wordt
ondersteund, verschijnt niet in de lijst.
• Alleen in de hoofdruimte, de 2e ruimte en de 3e
ruimte kunt u dezelfde zender beluisteren.
De meest recent geselecteerde zender krijgt
voorrang, ook al is er al een andere zender
geselecteerd in één van de ruimtes.
Favoriete zenders voorinstellen
U kunt uw favoriete SHOUTcast-zenders
opslaan in de receiver.
Druk op OPTIONS terwijl u de
radiozender beluistert.
2
Druk op
om "Add to Preset
List" te selecteren.
De voorinstelnummerlijst verschijnt op
het televisiescherm.
3
Druk op het gewenste
voorinstelnummer en druk
vervolgens op
.
Opmerking
Wanneer u een nummer selecteert waaronder al een
zender is opgeslagen, wordt die opgeslagen zender
overschreven.
Terugkeren naar het vorige
scherm
Druk op RETURN/EXIT O.
Selecteer de voorinstelzender
die u wilt beluisteren en druk
vervolgens op
.
Het ontvangstscherm verschijnt op het
televisiescherm en de geselecteerde
zender wordt ontvangen.
Kenmerken van de Setup
Manager software
Na het installeren van de Setup Manager
software vanaf de CD-ROM die is
meegeleverd met de receiver, kunt u de
instellingen van de receiver controleren en
aanpassen met uw computer en ook de receiver
gebruiken.
De volgende instellingen kunnen niet worden
verricht met behulp van een computer en de
Setup Manager software.
• Auto Calibration
Alle instellingen behalve frequentieafstelling voor User Reference
• Speaker
– Test Tone
• Multi Zone
– Zone Power ON/OFF
– Zone Input Change
– Zone Volume Adjust
Systeemvereisten
Besturingssysteem
Voorinstelzenders selecteren
U kunt favoriete zenders selecteren uit
opgeslagen zenders.
1
Selecteer " SHOUTcast" in
het menu en druk vervolgens
op
of b.
2
Selecteer "Preset List" en druk
vervolgens op
of b.
Windows 7 Starter/Home Premium/
Professional/Ultimate (32bit/64bit)
Windows Vista Home Basic/Home Premium/
Business/Ultimate (SP2, 32bit/64bit)
Windows XP Home Edition/Professional
(SP3, 32bit)
wordt vervolgd
93NL
Gebruik van netwerkfuncties
1
3
Computer
CPU: Celeron, Pentium III of hoger
Klokfrequentie: 1 GHz of hoger
RAM: 512 MB of meer
HDD: 20 MB of meer vrije schijfruimte
(280 MB vrije schijfruimte is vereist wanneer
.NET Framework 2.0 niet is geïnstalleerd)
Monitor: 1024 × 768, High Color
(65536 kleuren)
Netwerk: 100Base-TX of hoger
De Setup Manager software
installeren op een computer
1
Zet uw computer aan en meld u
aan als administrator.
2
Plaats de meegeleverde CDROM in de CD-ROM drive van
uw computer.
Het installatieprogramma start
automatisch en het Software Setupvenster verschijnt op het scherm.
Dubbelklik op "SetupLauncher.exe" op
de disc als het installatieprogramma niet
automatisch start.
CD-ROM (Setup
Manager software)
(meegeleverd)
3
Installeer de Setup Manager
software volgens de instructies
op het scherm.
De software van de receiver
updaten met Setup Manager
U kunt de software van de receiver ook updaten
met de Setup Manager software op de CDROM die is meegeleverd met de receiver. Zie
HELP van Setup Manager voor meer details
omtrent de werking van Setup Manager.
Stel voor het updaten van de receiver software
"UPDATE(PC)" bij "DENY" in op "PERMIT"
via het display van de receiver zodat de
receiver software kan worden bijgewerkt met
een computer (zie blz. 145).
1
Download het
updateprogramma van de
support website naar de
computer waarop Setup
Manager is geïnstalleerd.
2
Klik op "System" in het Setup
Manager-venster op het
computerscherm en
vervolgens op "Browse...",
waarna u het pad van het
updateprogramma opgeeft en
op "Start Update" klikt.
Het updaten van de receiver begint.
Het MULTI CHANNEL DECODINGlampje op het voorpaneel knippert tijdens
het updaten.
Wanneer de update is voltooid, start de
receiver automatisch opnieuw.
Opmerkingen
• Tijdens het updaten van software mag de receiver
niet worden uitgeschakeld en mag de netwerkkabel
niet worden losgekoppeld. Dit kan een defect
veroorzaken.
• Het updaten van de software kan 50 minuten duren.
HELP controleren
Om de HELP van de Setup Manager software
te raadplegen,
klikt u achtereenvolgens op [start] – [Alle
programma's] – [Setup Manager] – [Help for
Setup Manager].
94NL
Gebruik van de multizonefunctie
Wat u kunt doen met de
Multi-zonefunctie
U kunt genieten van beeld- en
geluidsweergave van een op deze receiver
aangesloten apparaat dat ergens anders staat
opgesteld dan de hoofdruimte. U kunt
bijvoorbeeld een dvd bekijken in de
hoofdruimte en luisteren naar een cd-weergave
in de 2e of 3e ruimte.
Bij gebruik van een infraroodrelaisstation (niet
meegeleverd), kunt u zowel het apparaat in de
hoofdruimte als de Sony-receiver in de 2e of
3e ruimte bedienen vanuit de 2e of 3e ruimte.
Gebruik de multifunctionele
afstandsbediening in de 2e of 3e ruimte. De
eenvoudige afstandsbediening kan alleen in de
hoofdruimte worden gebruikt (niet in de 2e of
3e ruimte).
De receiver bedienen vanuit de
2e of 3e ruimte
Via de IR REMOTE-aansluiting van een
infraroodrelaisstation (niet meegeleverd) kunt
u de receiver bedienen zonder dat u de
afstandsbediening op de infraroodontvanger
van de receiver hoeft te richten.
Gebruik een infraroodrelaisstation als u de
receiver op een plaats buiten het bereik van de
afstandsbedieningssignalen zet.
1: Aansluitingen voor de 2de ruimte
1 Geluidsweergave via de luidsprekers in de 2de ruimte met behulp
van de SURROUND BACK/ZONE 2-aansluitingen van de receiver.
Hoofdruimte
2de ruimte
STR-DA5600ES
TVmonitor
IR REMOTE IN
A
B
B
ZONE 2 VIDEO
OUT*
SURROUND BACK/
ZONE 2
Multifunctionele
afstandsbediening
wordt vervolgd
95NL
Gebruik van de multi-zonefunctie
Ruimtes verbinden
2 Geluidsweergave via de luidsprekers in de 2de ruimte met behulp
van de receiver en een andere versterker.
Hoofdruimte
2de ruimte
TVmonitor
B
B
C
IR REMOTE IN
STR-DA5600ES
A
ZONE 2 VIDEO OUT*
ZONE 2 AUDIO OUT
Multifunctionele afstandsbediening
A Infraroodrelaisstation (niet meegeleverd)
B Luidsprekers
C Sony Versterker/receiver
* Ook aansluitbaar op ZONE 2 COMPONENT VIDEO OUT.
2: Aansluitingen voor de 3de ruimte
Hoofdruimte
3de ruimte
B
B
C
IR REMOTE IN
STR-DA5600ES
A
ZONE 3 AUDIO OUT
Multifunctionele afstandsbediening
A Infraroodrelaisstation (niet meegeleverd)
B Luidsprekers
C Sony Versterker/receiver
96NL
2e ruimte configureren met ZONE 2 VIDEO OUT (RJ-45-aansluiting)
(alleen Amerikaans/Canadees model)
ZONE 2 VIDEO OUT (RJ-45-aansluiting) dient enkel voor gepersonaliseerde installatie door
vaklui.
ZONE 2 VIDEO OUT (RJ-45-aansluiting) stuurt een bronvideosignaal naar de component videoingang voor de 2e ruimte. Raadpleeg uw dealer voor meer details.
Opmerking
Gebruik deze aansluiting niet voor een Ethernet LAN-aansluiting.
ZONE 2 VIDEO OUT (RJ-45) aansluiting
De RJ-45 pinouts maken gebruik van de T568B-standaard.
Zie onderstaande afbeelding.
2de ruimte
Component Video Balun
CAV-CVB1
TVmonitor
CAT5-kabel
ZONE 2 VIDEO OUT
(RJ-45-aansluiting)
Opmerking
CAV-CVB1 (Component Video Balun) moet worden gebruikt. Andere types kunnen problemen geven en de
garantie vernietigen.
RJ-45 Video Pinout
De RJ-45 pinouts maken gebruik van de T568B-standaard.
Zie onderstaande afbeelding.
Pinout
Draadkleur
A Pin 1
BLUE/Pb (R)
B Pin 2
BLUE/Pb (T)
Oranje
C Pin 3
GREEN/Y (R)
Wit/Groen
D Pin 4
GND
Blauw
E Pin 5
+11V
Wit/Blauw
F Pin 6
GREEN/Y (T)
Groen
G Pin 7
RED/Pr (R)
Wit/Bruin
H Pin 8
RED/Pr (T)
Bruin
Wit/Oranje
wordt vervolgd
97NL
Gebruik van de multi-zonefunctie
Component videokabel
CAT5-kabel
Controleer of de CAT5-bedrading correct is verbonden.
Gebruik een Category 5e- of Category 6-kabel.
RJ-45-aansluiting
CAT5-kabel
RJ-45-aansluiting
98NL
Draadkleur
Pin nr.
Wit/Oranje
Oranje
Wit/Groen
Blauw
Wit/Blauw
Groen
Wit/Bruin
Bruin
1
2
3
4
5
6
7
8
Wit/Oranje
Oranje
Wit/Groen
Blauw
Wit/Blauw
Groen
Wit/Bruin
Bruin
1
2
3
4
5
6
7
8
4
Luidsprekers in de 2e
ruimte instellen
Selecteer "Speaker" en druk
vervolgens op
of b.
5
Wanneer de luidsprekers in de 2e ruimte zijn
aangesloten op SURROUND BACK/ZONE 2
van de receiver (zie blz. 95), moet u de
instelling zo kiezen dat het geluid dat in de 2e
ruimte is gekozen, wordt geproduceerd door
de luidsprekers die zijn aangesloten op
SURROUND BACK/ZONE 2.
Selecteer "Speaker Pattern" om
een opstelling zonder
middenachterluidsprekers
noch hoge voorluidsprekers te
kiezen.
6
7
Druk op RETURN/EXIT O.
8
Selecteer "ZONE2" en druk
vervolgens op
.
Selecteer "Sur Back Assign" en
druk vervolgens op
.
AMP
Opmerking
Bij een luidsprekeropstelling met
middenachterluidsprekers of hoge voorluidsprekers
kunt u geen instellingen verrichten voor de 2e
ruimte.
Druk op MENU.
V/v/b,
RETURN/
EXIT O
1
MENU
1
Selecteer " Settings" in het
menu en druk vervolgens op
of b.
2
Selecteer "Multi Zone" en druk
vervolgens op
of b.
3
Selecteer "Zone2 Line Out
Level" en druk vervolgens op
.
4
Selecteer de gewenste
parameter en druk dan op
Druk op MENU.
Het menu verschijnt op het
televisiescherm.
3
U kunt de volumeregeling voor de ZONE 2
AUDIO OUT-aansluitingen variabel of vast
instellen.
Druk op AMP.
De receiver kan worden bediend met de
afstandsbediening.
2
Het volume voor de 2e ruimte
regelen
Selecteer " Settings" in het
menu en druk vervolgens op
of b.
.
wordt vervolgd
99NL
Gebruik van de multi-zonefunctie
Het menu sluiten
1
Instelparameter Uitleg
VARIABLE
FIXED
De volumeregeling is
oorspronkelijk ingesteld op
-40 dB. Aanbevolen bij
gebruik van een
vermogensversterker.
De volumeregeling is vast
ingesteld op ±0 dB.
Aanbevolen bij gebruik van
een apparaat met variabele
volumeregeling.
De toetsen AMP en ZONE knipperen.
2
De ruimte-instelling van
de afstandsbediening
omschakelen
De afstandsbediening is aanvankelijk ingesteld
om in de 2e ruimte te worden gebruikt. Om ze
in de 3e ruimte te gebruiken, moet de ruimteinstelling van de afstandsbediening worden
gewijzigd.
?/1
RM SET
UP
SHIFT
AMP
ZONE
2, 3
ENTER
100NL
Druk op ZONE.
De AMP-toets dooft, de ZONE-toets
blijft knipperen en de SHIFT-toets licht
op.
3
Tip
Wanneer u dit item instelt op "VARIABLE", kan het
volume voor de aansluitingen ZONE 2 AUDIO
OUT en ZONE 2 SPEAKERS samen worden
geregeld.
Druk ?/1 terwijl u drukt op RM
SET UP.
Druk op SHIFT en vervolgens
cijfertoets 2 voor de 2e ruimte
of 3 voor de 3e ruimte terwijl de
v ZONE-toets knippert.
De ZONE-toets licht op.
4
Druk op ENTER.
De ZONE-toets knippert tweemaal en de
afstandsbediening schakelt om naar 2e
of 3e ruimte-modus.
De receiver bedienen
vanuit een andere ruimte
(Functies RUIMTE 2/RUIMTE 3)
De volgende handelingen zijn van toepassing
op het bedienen van een receiver in de 2de of
3de ruimte met van een aangesloten
infraroodrelaisstation. Gebruik deze receiver
in de hoofdruimte als er geen
infraroodrelaisstation aangesloten is.
ZONE
?/1
De receiver bedienen vanuit de
2e ruimte
1
Schakel de eerste receiver
(deze receiver) in.
2
Schakel de versterker in de 2e
ruimte in voor illustratie 1-2
(zie blz. 95).
3
Druk op ZONE.
De afstandsbediening schakelt om naar de
2e ruimte.
4
5
Ingangtoetsen
Druk op MENU.
Het menu verschijnt op het
televisiescherm.
Selecteer " Input" in het
menu en druk vervolgens op
of b.
7
Selecteer de gewenste
ingangsbron en druk dan op
.
V/v/b,
In de 2de ruimte kunnen analoge beelden geluidssignalen worden uitgevoerd.
Wanneer u SOURCE selecteert, worden
de signalen van de huidige ingangsbron in
de hoofdruimte uitgevoerd naar de ZONE
2 OUT-aansluiting.
MENU
8
Stel een geschikte
geluidssterkte in.
• Regel het volume met MASTER VOL
+/– op de afstandsbediening voor
illustratie 1-1 (zie blz. 95).
• In de afbeelding 1-2 (zie blz. 96) kunt
u het volume regelen met de receiver in
de 2e ruimte. Wanneer u "Zone2 Line
Out Level" instelt op "VARIABLE",
kunt u het volume ook regelen met
MASTER VOL +/– op de
afstandsbediening (zie blz. 99).
wordt vervolgd
101NL
Gebruik van de multi-zonefunctie
6
SOURCE
MASTER
VOL
Druk op ?/1.
De ruimtefunctie wordt geactiveerd.
SHIFT
Bediening in 2e ruimte stoppen
Druk "ZONE" en druk daarna op ?/1.
De receiver bedienen vanuit de
3e ruimte
1
Schakel de eerste receiver
(deze receiver) en de versterker
in de 3e ruimte in.
2
Druk op ZONE.
De afstandsbediening schakelt om naar
ruimte 3. Schakel vooraf de ruimteinstelling van de afstandsbediening om
naar ruimte 3 (zie blz. 100).
3
Druk op ?/1.
De ruimtefunctie wordt geactiveerd.
4
Druk een ingangstoets op de
afstandsbediening om de
bronsignalen die u wilt
uitvoeren te selecteren.
In de 3e ruimte worden alleen analoge
audiosignalen weergegeven. Wanneer u
SOURCE kiest, worden de signalen van
de huidige weergavebron uitgevoerd.
5
Kies een geschikte
geluidssterkte met de receiver
in de 3e ruimte.
Bediening in 3e ruimte stoppen
Druk "ZONE" en druk daarna op ?/1.
Tips
• Zelfs met deze receiver in de wachtstand (druk op
?/1 op de afstandsbediening om deze receiver uit
te schakelen), blijft de receiver in de 2e of 3e
ruimte ingeschakeld. Druk gelijktijdig op de toets
?/1 en AV ?/1 van de multifunctionele
afstandsbediening om alle receivers uit te
schakelen (SYSTEM STANDBY).
• Alleen de signalen van componenten, die zijn
aangesloten op de analoge ingangsaansluitingen,
worden weergeven via de ZONE 2 OUT/ZONE 3
OUT-aansluitingen. Er worden geen signalen
102NL
weergegeven van apparatuur die is aangesloten op
alleen de digitale ingangsaansluitingen.
• Wanneer SOURCE is geselecteerd, worden de
signalen die naar de MULTI CHANNEL INPUTaansluitingen worden ingevoerd, niet uitgevoerd
van de ZONE 2 OUT- of ZONE 3 OUTaansluiting, zelfs wanneer de meerkanaals invoer is
geselecteerd.
• TV-ingang, phono-ingang of meerkanaalsingang
kan alleen worden geselecteerd in de hoofdruimte.
• "Server", "Rhapsody" of "SHOUTcast" kan niet
worden geselecteerd in de 3e ruimte.
• U kunt "FM" of "AM" selecteren vanuit de
hoofdruimte en de 2e of 3e ruimte. De meest recent
geselecteerde zender krijgt voorrang, ook al werd
er al een andere zender geselecteerd in één van de
ruimtes.
• U kunt "Server", "Rhapsody" of "SHOUTcast"
selecteren vanuit de hoofdruimte en de 2e ruimte.
De meest recent geselecteerde zender krijgt
voorrang, ook al werd er al een andere zender
geselecteerd in één van de ruimtes.
• U kunt alleen hetzelfde kanaal selecteren van
"SIRIUS" wanneer u dit tegelijk beluistert in de
hoofdruimte, de 2e ruimte en de 3e ruimte. Het
meest recent geselecteerde kanaal krijgt voorrang,
ook al is er al een ander kanaal geselecteerd in één
van de ruimtes.
Andere functies
"BRAVIA" Sync-functies
Wat is "BRAVIA" Sync?
"BRAVIA" Sync is compatibel met een Sonytelevisie, Blu-ray Disc/DVD-speler, AVversterker, enz., die is uitgerust met de
Controle voor HDMI-functie.
Door Sony-apparatuur die compatibel is met
"BRAVIA" Sync aan te sluiten met behulp van
een HDMI-kabel (niet meegeleverd), wordt de
bediening een stuk eenvoudiger zoals
hieronder beschreven:
– Afspelen met één druk op de knop
(zie blz. 104)
– Geluidscontrole van het systeem
(zie blz. 105)
– Systeem uitschakelen (zie blz. 105)
– Theatermodussynchronisatie (zie blz. 106)
Voorbereiding op "BRAVIA" Sync
Om "BRAVIA" Sync te gebruiken, moet de
Controle voor HDMI-functie worden
ingeschakeld voor de receiver en het
aangesloten apparaat.
Schakel de Controle voor HDMI-functie van
de receiver en het aangesloten apparaat
afzonderlijk in.
Gebruik hiervoor de multifunctionele
afstandsbediening. Dit kan niet met de
eenvoudige afstandsbediening.
?/1
AMP
HDMIingangtoetsen
Controle voor HDMI is een
gemeenschappelijke controlefunctienorm die
door HDMI CEC (Consumer Electronics
Control) wordt gebruikt voor HDMI (HighDefinition Multimedia Interface).
GUI
MODE
• Wanneer de receiver is aangesloten op een
component die niet compatibel is met Sony’s
Controle voor HDMI-functie.
• Wanneer u de receiver en componenten
aansluit via andere aansluitingen dan HDMI.
• De Controle voor HDMI-functie werkt niet
met een apparaat dat is verbonden met de
HDMI OUT B-aansluiting van de receiver.
Wij raden u aan de receiver aan te sluiten op
apparatuur die compatibel is met "BRAVIA"
Sync.
Opmerking
De Controle voor HDMI-functie werkt mogelijk niet
afhankelijk van de aangesloten apparatuur.
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de
component.
MENU
1
Druk op AMP.
De receiver kan worden bediend met de
afstandsbediening.
2
Druk op MENU.
Het menu verschijnt op het
televisiescherm.
3
Selecteer " Settings" in het
menu en druk vervolgens op
of b.
wordt vervolgd
103NL
Andere functies
V/v/b,
De Controle voor HDMI-functie
werkt niet in de volgende
gevallen:
4
Selecteer "HDMI" en druk
vervolgens op
of b.
5
Selecteer "Control for HDMI" en
druk vervolgens op
of b.
6
Selecteer "ON" en druk
vervolgens op
.
De Controle voor HDMI-functie van de
receiver wordt geactiveerd.
7
Druk op GUI MODE om het GUImenu te sluiten.
Als het GUI-menu wordt weergegeven,
werkt de Controle voor HDMI-functie
van de weergave-apparatuur niet zoals het
hoort.
8
9
Druk op één van de HDMIingangtoetsen om het beeld
van de weergave-apparatuur te
laten verschijnen waarvoor u
de Controle voor HDMI-functie
wilt instellen.
Schakel de Controle voor HDMIfunctie van het aangesloten
apparaat in.
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het
aangesloten apparaat voor meer
informatie over de instelling ervan.
10 Herhaal stap 8 en 9 om de
Controle voor HDMI-functie in
te stellen en het beeld van alle
weergave-apparatuur die u wilt
gebruiken weer te geven.
Opmerkingen
• Wanneer u de HDMI-kabel uittrekt of de
aansluiting wijzigt, volg dan de bovenstaande
procedure.
U hoeft deze procedure niet te volgen wanneer u
gebruik maakt van een HDMI IN 1, IN 2 of IN 6aansluiting.
• Wanneer u de component video-ingang toekent aan
de HDMI-ingang met de Input Assign-functie,
kunt u "Control for HDMI" niet op "ON" zetten.
104NL
Weergave met één druk op een
toets (Afspelen met één druk op
de knop)
Apparatuur die is aangesloten op de receiver
via HDMI-aansluitingen start automatisch met
een eenvoudige handeling (één toets).
Beeld- en geluidsweergave van aangesloten
apparatuur is mogelijk.
Wanneer "Pass Through" op "ON", staat, wordt
alleen beeld en geluid van de televisie
weergegeven met de receiver in de wachtstand.
Weergave met aangesloten
apparatuur.
Receiver en televisie worden samen
ingeschakeld en beeld en geluid van receiver
en televisie worden weergegeven.
Eéntoetsweergave met een
videocamera
1 Schakel de Controle voor HDMI-functie
van de receiver en uw videocamera in.
2 Sluit uw videocamera aan op de HDMI
IN 1-, IN 2- of IN 6-aansluiting (zie
blz. 25).
Receiver en televisie worden samen
ingeschakeld en beeld en geluid van
receiver en televisie worden weergegeven.
Opmerkingen
• Sluit uw videocamera aan op de HDMI IN 1-,
IN 2- of IN 6-aansluiting. De videocamera werkt
mogelijk niet goed wanneer u die aansluit op de
HDMI IN 3-, IN 4- of IN 5-aansluiting.
• Bij sommige televisies wordt het begin van de
inhoud mogelijk niet weergegeven.
Het geluid van de televisie
beluisteren via de luidsprekers
die zijn aangesloten op de
receiver (Geluidscontrole van
het systeem)
Opmerkingen
• Wanneer "Control for HDMI" op "ON" staat,
wordt "Audio Out" in het HDMI-instelmenu
automatisch ingesteld afhankelijk van de
instellingen voor Geluidscontrole van het systeem.
• Wanneer u een televisie aansluit zonder de functie
Geluidscontrole van het systeem, werkt deze
functie niet.
• Als de televisie wordt ingeschakeld alvorens de
receiver in te schakelen, is het geluid van de
televisie even niet hoorbaar.
Wanneer u de televisie uitschakelt met de
afstandsbediening van de televisie, schakelen
de receiver en aangesloten apparatuur
automatisch uit.
De televisie kan ook worden uitgeschakeld
met de multifunctionele afstandsbediening.
AV ?/1
TV
Druk "TV" en druk daarna op
AV ?/1.
De televisie, receiver en aangesloten
apparatuur worden uitgeschakeld.
Opmerkingen
• Zet de voedingsblokkeerfunctie van de televisie
aan alvorens de Systeem uitschakelenfunctie te
gebruiken. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van
uw televisie voor meer details.
• Afhankelijk van de status kunnen de aangesloten
apparaten mogelijk niet worden uitgeschakeld.
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de
aangesloten componenten voor meer informatie.
wordt vervolgd
105NL
Andere functies
U kunt met een eenvoudige handeling het
geluid van de televisie beluisteren via de
luidsprekers die zijn aangesloten op de
receiver.
Afhankelijk van de televisie-instellingen,
schakelt de receiver automatisch in en om naar
de "TV"-functie wanneer u televisie kijkt.
Het geluid van de televisie wordt weergegeven
via de luidsprekers die zijn aangesloten op de
receiver en tegelijkertijd wordt het volume van
de televisie geminimaliseerd.
U kunt de functie Geluidscontrole van het
systeem als volgt gebruiken.
• Het geluid van de televisie wordt
weergegeven door de luidsprekers die zijn
aangesloten op de receiver wanneer u de
receiver inschakelt terwijl het geluid wordt
weergegeven door de televisieluidspreker.
• U kunt het volume van de receiver regelen
door het volume van de televisie te regelen.
U kunt deze functie ook gebruiken via het
televisiemenu. Raadpleeg de
gebruiksaanwijzing van uw televisie voor
meer details.
De receiver samen met de
televisie uitschakelen (Systeem
uitschakelen)
Genieten van films met optimaal
geluidsveld
(Theatermodussynchronisatie)
Druk op de THEATER-toets op de
afstandsbediening van de receiver,
televisie of Blu-ray Disc-speler
terwijl u de afstandsbediening naar
de televisie richt.
Het geluidsveld schakelt om naar HD-D.C.S.
Druk nogmaals op de THEATER-toets om
terug te keren naar het vorige geluidsveld.
Beeldschermen die
HDMI-videosignalen
uitvoeren omschakelen
Wanneer twee beeldschermen zijn aangesloten
op HDMI OUT A en HDMI OUT B, kunt u de
uitgang voor die schermen omschakelen met
de HDMI OUTPUT-toets op de
multifunctionele afstandsbediening. Dit kan
niet met de eenvoudige afstandsbediening.
Opmerking
Bij sommige televisies schakelt het geluidsveld
mogelijk niet om.
?/1
Tip
Het vorige geluidsveld kan mogelijk worden
hersteld door de televisie-ingang te wijzigen.
HDMI
OUTPUT
1
Schakel de receiver en de twee
beeldschermen in.
2
Druk op HDMI OUTPUT.
Bij elke druk op de toets wordt de uitgang
als volgt omgeschakeld:
HDMI A t HDMI B t HDMI A + B
t OFF t HDMI A…
U kunt ook de HDMI OUT-toets
gebruiken op de receiver.
Opmerkingen
• Indien het videoformaat van de monitors die zijn
verbonden met de HDMI OUT A-aansluiting en
HDMI OUT B-aansluiting van de receiver
verschillt, werkt "HDMI A + B" mogelijk niet.
• Afhankelijk van de aangesloten
weergavecomponent, werkt "HDMI A + B"
mogelijk niet.
106NL
HDMI-signalen
uitvoeren, zelfs al
bevindt de receiver zich
in de wachtstand
(Pass Through)
Video- en audiosignalen van de HDMI INaansluiting van de televisie die is verbonden
met de HDMI OUT A-aansluiting kunnen
worden uitgevoerd, ook al bevindt de receiver
zich in de wachtstand.
Verricht de instellingen voor "Pass Through"
zoals hieronder beschreven om deze functie te
activeren.
Instelparameter Uitleg
ON
Wanneer de receiver in de
stand-bymodus staat, voert
de receiver voortdurend
HDMI-signalen uit via de
HDMI OUT A-aansluiting
van de receiver.
OFF
De receiver voert geen
HDMI-signalen uit in de
stand-bymodus. Schakel de
receiver in om te genieten
van een aangesloten
component op de tv. Bij
deze instelling wordt meer
energie bespaard in de
stand-bymodus dan bij de
"ON"-instelling.
Opmerkingen
• Deze functie werkt niet wanneer "Control for
HDMI" op "OFF" staat.
• Deze functie is alleen beschikbaar wanneer u
"HDMI A" of "HDMI A + B" selecteert met de
HDMI OUTPUT-toets. Deze functie werkt niet
wanneer u "HDMI B" of "OFF" selecteert.
V/v/b,
Andere functies
MENU
1
Selecteer " Settings" in het
menu en druk vervolgens op
of b.
2
Selecteer "HDMI" en druk
vervolgens op
of b.
3
Selecteer "Pass Through" en
druk vervolgens op
of b.
4
Selecteer de gewenste
parameter en druk dan op
b.
of
107NL
Omschakelen tussen
digitale en analoge audio
Bij aansluiting van apparatuur op zowel de
digitale als analoge audioingangsaansluitingen van deze receiver, kunt
u, afhankelijk van het geluidsmateriaal de
audio-ingangsfunctie voor digitale of analoge
audio vastleggen, of tussen beide wisselen.
De Audio Return Channel (ARC)-functie is
ook beschikbaar door "AUTO" te selecteren
als TV-ingang is geselecteerd en uw televisie
compatibel is met de Audio Return Channel
(ARC)-functie. Wanneer u deze functie
gebruikt, kunt u het televisiegeluid naar de
receiver sturen via een HDMI-kabel die is
aangesloten op de HDMI OUT A-aansluiting
zonder de aansluiting TV AUDIO IN of TV
OPTICAL te gebruiken.
INPUT SELECTOR
INPUT MODE
1
Kies de ingangsbron met
INPUT SELECTOR op de
receiver.
2
Druk op INPUT MODE op de
receiver.
De gekozen audio-ingangsfunctie
verschijnt op het display.
• AUTO
Verleent voorrang aan de digitale
geluidssignalen als er zowel digitale als
analoge aansluitingen zijn.
Stelt in op de analoge geluidssignalen
wanneer er geen digitale
geluidssignalen zijn.
Wanneer TV-ingang is geselecteerd,
108NL
wordt voorrang verleend aan de Audio
Return Channel (ARC)-signalen. Als
uw televisie niet compatibel is met de
Audio Return Channel (ARC)-functie,
worden de digitale optische
audiosignalen geselecteerd.
• OPT
Verschijnt alleen wanneer TV-ingang is
geselecteerd en stelt in op de digitale
optische audiosignalen die naar de TV
OPTICAL IN-aansluiting worden
gestuurd.
• ANALOG
Stelt in op de analoge geluidssignalen
die binnenkomen via de AUDIO IN (L/
R)-aansluitingen.
Opmerkingen
• Afhankelijk van de gekozen weergavebron is het
instellen van sommige audio-ingangsbronnen niet
mogelijk.
• Als HDMI-ingang of DIGITAL MEDIA PORTadapter is geselecteerd, Server, Rhapsody,
SHOUTcast of SIRIUS is geselecteerd, verschijnt
" ------" op het display en kunt u geen andere
functies kiezen. Selecteer een andere ingang dan de
HDMI-ingang, DIGITAL MEDIA PORT-adapter,
Server, Rhapsody, SHOUTcast of SIRIUS en stel
daarna de audio-ingangsfunctie in.
• Bij gebruik van de functie "2ch Analog Direct" of
wanneer multikanaals ingang als ingang wordt
gekozen, wordt de audio-ingang ingesteld op
"Analog". U kunt geen andere functies kiezen.
• De Audio Return Channel (ARC)-functie werkt
niet in de volgende gevallen.
– Uw televisie is niet compatibel met de Audio
Return Channel (ARC)-functie.
– "Control for HDMI" is ingesteld op "OFF".
– Wanneer de receiver niet met een HDMI-kabel
is aangesloten op de HDMI-aansluiting van een
ARC-compatibele televisie.
5
Beeld/geluid van andere
ingangen (Input Assign)
U kunt aan een beschikbare ingang een andere
video- en/of geluidsbron toewijzen.
Voorbeeld) Verbind de OPTICAL OUTaansluiting van de dvd-speler met de
OPTICAL VIDEO 1 IN-aansluiting van deze
receiver als u alleen maar digitale optische
audiosignalen van de dvd-speler wilt invoeren.
Verbind de component video-aansluiting van
de dvd-speler met de COMPONENT VIDEO
IN 1/COMPONENT VIDEO IN 2 of
COMPONENT VIDEO IN 3-aansluiting van
deze receiver als u de videosignalen van de
dvd-speler wilt invoeren. Wijs video- en/of
audiosignalen toe aan de dvdingangsaansluiting met behulp van "Input
Assign" in het Input-menu.
Selecteer de audio- en/of
videosignalen die u wilt
toewijzen aan de ingang die u
heeft geselecteerd in stap 2 en
druk vervolgens op
.
Andere functies
V/v/B/b,
OPTIONS
MENU
1
Selecteer " Input" in het
menu en druk vervolgens op
of b.
2
Selecteer de naam van de
ingang die u wilt toewijzen.
3
Druk op OPTIONS.
Het optiemenu verschijnt.
4
Selecteer "Input Assign" en
druk vervolgens op
.
wordt vervolgd
109NL
Naam ingang
BD DVD SAT/ VIDEO1 VIDEO2 TAPE MD SA-CD/ MULTI HDMI1 HDMI2 HDMI3 HDMI4 HDMI5 HDMI6
CATV
CD
IN
Toewijs- BD
bare video- Composite
ingangen DVD
Composite
a
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
a
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
SAT/CATV –
Composite
–
a
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
VIDEO1
Composite
–
–
–
a*
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
VIDEO2
Composite
–
–
–
–
a*
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Component1 a* a
a
a
a
a
a
a
a
a** a** a** a** a** a**
Component2 a a*
a
a
a
a
a
a
a
a** a** a** a** a** a**
Component3 a
a
a*
a
a
a
a
a
a
a** a** a** a** a** a**
HDMI1
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a*
–
–
–
–
–
HDMI2
a
a
a
a
a
a
a
a
a
–
a*
–
–
–
–
HDMI3
a
a
a
a
a
a
a
a
a
–
–
a*
–
–
–
HDMI4
a
a
a
a
a
a
a
a
a
–
–
–
a*
–
–
HDMI5
a
a
a
a
a
a
a
a
a
–
–
–
–
a*
–
HDMI6
a
a
a
a
a
a
a
a
a
–
–
–
–
–
a*
a
a
–
a*
–
–
–
a
–
–
–
–
–
–
–
a
a
–
–
a*
–
–
a
–
–
–
–
–
–
–
SAT/CATV a
OPT
a
a*
–
–
–
–
a
–
–
–
–
–
–
–
TAPE OPT a
a
–
–
–
a*
–
a
–
–
–
–
–
–
–
a
a
–
–
–
–
a*
a
–
–
–
–
–
–
–
BD COAX a*
–
a
a
a
a
a
–
–
–
–
–
–
–
–
a*
a
a
a
a
a
–
–
–
–
–
–
–
–
–
a
a
a
a
a
a*
–
–
–
–
–
–
–
Toewijs- VIDEO1
bare audio- OPT
ingangen
VIDEO2
OPT
MD OPT
DVD
COAX
–
SA-CD/CD –
COAX
* Oorspronkelijke instelling
** Wanneer u een component video-ingang toewijst aan de HDMI-ingang via het Input Assign-menu, worden
component video-signalen niet omgezet in HDMI-videosignalen en niet uitgevoerd via de HDMI OUTaansluitingen. Component video-signalen worden uitgevoerd via de COMPONENT VIDEO MONITOR
OUT-aansluiting. In dit geval wordt de resolutie van de GUI-uitgang ingesteld op "480p" voor component
video-ingang en HDMI video-ingang.
Opmerkingen
• U kunt geen andere optische ingang toewijzen aan
de ingangen waaraan de optische
ingangsaansluiting oorspronkelijk is toegewezen
en u kunt geen andere coaxiaalingang toewijzen
aan de ingangen waaraan de
110NL
coaxiaalingangsaansluiting oorspronkelijk is
toegewezen.
• Wanneer u een digitale audio-ingang toewijst, kan
de INPUT MODE-instelling automatisch
veranderen.
• U kunt niet meerdere HDMI-ingangen toewijzen
aan dezelfde ingang.
• U kunt niet meerdere digitale audio-ingangen
toewijzen aan dezelfde geluidsbron.
• U kunt niet meerdere componentvideo-ingangen
toewijzen aan dezelfde ingang.
• Wanneer u een component video-ingang toewijst
aan de HDMI-ingang, moet u "Control for HDMI"
op "OFF" zetten.
Gebruik van de
slaaptimer
U kunt de receiver automatisch laten
uitschakelen na een zelfgekozen tijdsduur.
Gebruik hiervoor de multifunctionele
afstandsbediening. Dit kan niet met de
eenvoudige afstandsbediening.
AMP
Andere functies
SLEEP
1
Druk op AMP.
wordt vervolgd
111NL
2
Druk herhaaldelijk op SLEEP.
Bij elke druk op de SLEEP veranderen de
aanduidingen op het display als volgt:
Wanneer de slaaptimer wordt gebruikt,
verschijnt "SLEEP" op het displayscherm
van de receiver.
Tip
Om te controleren hoeveel tijd er nog over is voordat
de receiver wordt uitgeschakeld, drukt u op de toets
SLEEP. Dan wordt de resterende tijdsduur op het
display getoond. Als u nog een keer op de toets
SLEEP drukt, wordt de instelling van de slaaptimer
veranderd.
Ruimtelijke weergave bij
zacht ingesteld geluid
Hiermee kunt u ook's avonds laat, bij zachte
weergave, nog steeds genieten van de
geluidsvelden en geluidseffecten. Deze functie
is samen met de andere geluidsvelden te
gebruiken.
Ook bij nachtelijke weergave van een
speelfilm, enz., met het geluid zacht gezet, zult
u de dialoog nog duidelijk kunnen horen.
3
Selecteer "Night Mode" en druk
vervolgens op
.
4
Selecteer "ON" en druk
vervolgens op
.
Opmerkingen
• Deze functie werkt niet wanneer een
meerkanaalsingangsbron is geselecteerd.
• Deze functie werkt niet wanneer "2ch Analog
Direct" wordt gebruikt.
• Deze functie werkt niet bij ontvangst van Dolby
TrueHD-signalen met een
bemonsteringsfrequentie van 176,4 kHz en hoger.
• Als de Night Mode-functie wordt ingeschakeld
terwijl de receiver signalen ontvangt met een
bemonsteringsfrequentie van 176,4 kHz of hoger,
zullen de signalen altijd worden weergegeven in
44,1 kHz of 48 kHz.
Tip
Opnemen met de receiver
Via deze receiver kunt u opnemen van een
video-/audioapparaat. Raadpleeg de
gebruiksaanwijzing van uw opnameapparaat.
V/v/b,
V/v/b,
MENU
MENU
Selecteer " Settings" in het
menu en druk vervolgens op
of b.
112NL
Selecteer "Audio" en druk
vervolgens op
of b.
Wanneer deze functie is ingeschakeld, worden Bass
en Treble versterkt en wordt "D. Range Comp"
automatisch ingesteld op "MAX".
(Night Mode)
1
2
Opnemen met een
audioapparaat
Via deze receiver kunt u opnemen van een
audioapparaat. Raadpleeg de
gebruiksaanwijzing van uw cassettedeck of
minidisc-recorder.
Opnemen van digitale signalen
Sluit een weergaveapparaat aan op de digitale
audio-ingang (OPTICAL IN) en sluit een
opnameapparaat aan op OPTICAL MD OUT.
Opnemen met een
videoapparaat
1
Selecteer " Input" in het
menu en druk vervolgens op
of b.
1
2
Selecteer " Input" in het
menu en druk vervolgens op
of b.
Selecteer het
weergaveapparaat en druk
vervolgens op
.
2
3
Selecteer het
weergaveapparaat en druk
vervolgens op
.
Breng het weergaveapparaat in
gereedheid voor weergave.
3
Breng het weergaveapparaat in
gereedheid voor afspelen.
Plaats bijvoorbeeld de op te nemen cd in
de cd-speler.
4
Maak het opnameapparaat
klaar.
Plaats bijvoorbeeld de videocassette, die
u wilt kopiëren, in de videorecorder.
4
5
Start de opname met het
opnameapparaat en vervolgens
de weergave met het
weergaveapparaat.
Opmerkingen
• Opnemen lukt mogelijk niet met een SCMScompatibel cassettedeck.
• De audio-ingangsignalen van de MULTI
CHANNEL INPUT-aansluitingen worden
mogelijk niet uitgevoerd.
• Via de analoge uitgangsaansluiting worden alleen
analoge ingangssignalen uitgevoerd (voor
opname).
• Signalen ingevoerd via de COAXIAL IN- of
OPTICAL IN-aansluiting worden naar de
OPTICAL MD OUT-aansluiting gestuurd, tenzij
MD-ingang is geselecteerd.
• HDMI-geluid kan niet worden opgenomen.
Plaats bijvoorbeeld een blanco
videocassette e.d. in het opnameapparaat
(VIDEO 1).
5
Start de opname met het
opnameapparaat en vervolgens
de weergave met het
weergaveapparaat.
Opmerkingen
• Bepaalde weergavebronnen kunnen zijn voorzien
van een kopieerbeveiliging die het opnemen
blokkeert. Een dergelijke weergavebron zult u niet
kunnen opnemen.
• Analoge ingangssignalen (audio en composite
video) worden uitgevoerd via de analoge
uitgangen.
• Terwijl alleen composite videosignalen worden
opgenomen, kan de auto standby-functie van de
receiver starten en de opname onderbreken. In dat
geval stelt u "Auto Standby" in op "OFF" (zie
blz. 139).
113NL
Andere functies
Plaats een lege minidisc in de minidiscrecorder of cassette in het cassettedeck en
stel het opnameniveau in.
Maak het opnameapparaat
klaar.
2
Bedieningsmodus van
receiver en
afstandsbediening
omschakelen
U kunt de bedieningsmodus (COMMAND
MODE AV 1 of COMMAND MODE AV 2)
van de receiver en de afstandsbediening
veranderen.
Breng de bedieningsmodus vanuit de
oorspronkelijke instelling in de juiste
instelling wanneer een ander Sony-apparaat
ongewild reageert op de afstandsbediening die
is meegeleverd met de receiver.
De bedieningsmodi van receiver en
afstandsbediening zijn de oorspronkelijk
ingestelde (COMMAND MODE AV 2).
Receiver en afstandbediening moeten dezelfde
bedieningsmodus gebruiken. Als de
bedieningsmodus van receiver en
afstandbediening verschillen, kan de receiver
niet worden bediend met de
afstandsbediening.
Bedieningsmodus van de
receiver omschakelen
?/1
1
2CH/A.DIRECT
Druk op de toets ?/1 om de
receiver uit te schakelen.
114NL
Houd 2CH/A.DIRECT ingedrukt
en druk ondertussen op ?/1 om
de receiver in te schakelen.
Als de bedieningsmodus is ingesteld op
"AV2" verschijnt "COMMAND MODE
[AV2]" op het display.
Als de bedieningsmodus is ingesteld op
"AV1" verschijnt "COMMAND MODE
[AV1]" op het display.
Bedieningsmodus van de
eenvoudige afstandsbediening
omschakelen
DISPLAY
MUTING
Druk op MUTING en
terwijl u
DISPLAY ingedrukt houdt.
Bedieningsmodus van de
multifunctionele
afstandsbediening omschakelen
RM SET
UP
SHIFT
1, 2
?/1
AMP
Gebruik van een dubbele
versterker aansluiting
Als u geen gebruik maakt van
middenachterluidsprekers en hoge
voorluidsprekers kunt u bij een dubbele
versterker-aansluiting de SURROUND
BACK/ZONE 2-aansluitingen gebruiken voor
de voorluidsprekers.
ZONE
De luidsprekers aansluiten
ENTER
1
2
Voorluidspreker
(R)
Voorluidspreker
(L)
Druk ?/1 terwijl u drukt op RM
SET UP.
Hi
Hi
De toetsen AMP en ZONE knipperen.
Lo
Lo
Druk op AMP.
3
Druk op de cijfertoets 1 of 2
terwijl de AMP-toets knippert.
Wanneer u op 1 drukt, wordt de
bedieningsmodus ingesteld op AV
SYSTEM 1. Wanneer u op 2 drukt, wordt
de bedieningsmodus ingesteld op AV
SYSTEM 2.
De AMP-toets licht op.
4
Druk op ENTER.
De toets AMP knippert twee keer als de
bedieningsmodus met succes is ingesteld.
Verbind de aansluitingen op de Lo (of Hi)-kant
van de voorluidsprekers met de FRONT Aaansluitingen en de aansluitingen op de Hi (of
Lo)-kant van de voorluidsprekers met de
SURROUND BACK/ZONE 2-aansluitingen.
Zorg er voor dat het metalen montagemateriaal
van Hi/Lo van de luidsprekers verwijderd is.
Als u dit nalaat kan er een storing in de
receiver optreden.
De luidsprekers instellen
1 Selecteer " Settings" in het menu en
druk vervolgens op
of b.
2 Selecteer "Speaker" en druk
vervolgens op
of b.
wordt vervolgd
115NL
Andere functies
De ZONE-toets dooft, de AMP-toets
blijft knipperen en de SHIFT-toets licht
op.
3 Selecteer "Speaker Pattern" en druk
vervolgens op
.
4 Selecteer een geschikte opstelling
zonder middenachterluidsprekers noch
hoge voorluidsprekers.
5 Druk op RETURN/EXIT O.
6 Selecteer "Sur Back Assign" en druk
vervolgens op
.
7 Selecteer "BI-AMP" en druk vervolgens
op
.
Dezelfde signalen die worden uitgevoerd
via de FRONT A-aansluitingen kunnen
worden uitgevoerd via de SURROUND
BACK/ZONE 2-aansluitingen.
Opmerkingen
• Bij een dubbele versterker aansluiting kunnen de
FRONT B/FRONT HIGH-aansluitingen niet
worden gebruikt.
• Maak eerst de instellingen voor een dubbele
versterker aansluiting voordat u de functie "Auto
Calibration" gaat gebruiken.
• Bij de instellingen voor een dubbele versterker
aansluiting, worden luidsprekerniveau, balans en
instelling voor toonregeling van de
middenachterluidsprekers ongeldig en vervangen
door de instellingen van de voorluidsprekers.
• De signalen die uitgevoerd worden via de PRE
OUT-aansluitingen hebben dezelfde instellingen
als de signalen die uitgevoerd worden via de
SPEAKERS-aansluitingen.
• Bij een luidsprekeropstelling met
middenachterluidsprekers of hoge
voorluidsprekers kunt u geen dubbele versterkerinstellingen verrichten.
116NL
Instellingen aanpassen
Gebruik van het
instelmenu
U kunt de instellingen voor luidsprekers,
surround effecten, multi zone, enz. aanpassen
via het instelmenu.
Om het menu van de receiver op het
televisiescherm te laten verschijnen, moet u
controleren of de receiver in de stand "GUI
MODE" staat zoals beschreven onder ""GUI
MODE" in- en uitschakelen" (zie blz. 57).
V/v/B/b,
RETURN/
EXIT O
OPTIONS
MENU
Druk op MENU.
Het menu verschijnt op het
televisiescherm.
Selecteer het gewenste menu
item en druk op
ter
bevestiging.
Bijvoorbeeld: Als u "Auto Calibration" kiest
4
Selecteer de gewenste
parameter en druk op
bevestiging.
ter
Terugkeren naar het vorige
scherm
Instellingen aanpassen
1
3
Druk op RETURN/EXIT O.
Het menu sluiten
Druk op MENU.
Instelmenulijst
Menusymbool
2
Selecteer " Settings" in het
menu en druk vervolgens op
of b om over te schakelen
naar de menumodus.
De instelmenulijst verschijnt op het
televisiescherm.
Beschrijving
Auto
Calibration
Om luidsprekerniveau of afstand in te stellen en
automatisch te meten (zie
blz. 118).
Speaker
Om luidsprekerpositie en impedantie handmatig in te
stellen (zie blz. 121).
Surround
Om het gekozen geluidsveld
(surround effect) aan te
passen (zie blz. 125).
wordt vervolgd
117NL
Menusymbool
Beschrijving
EQ
Om de equalizer (lage/hoge
tonen) aan te passen (zie
blz. 126).
Multi Zone
Om de instellingen voor
Multi Zone te verrichten (zie
blz. 127).
Audio
Om diverse
geluidselementen in te
stellen (zie blz. 129).
Video
Om de resolutie van analoge
videosignalen aan te passen
(zie blz. 131).
HDMI
Om beeld/geluid in te stellen
voor apparaten die zijn
verbonden met de HDMIaansluitingen (zie blz. 133).
Network
Om de netwerkinstellingen te
verrichten (zie blz. 135).
Quick Click
Om apparatuur die op de
receiver is aangesloten te
bedienen met de
schermafstandsbediening
(zie blz. 138).
System
Om de systeeminstellingen
van de receiver te verrichten
(zie blz. 139).
Auto Calibration
Quick Setup
Voert autokalibratie uit Voor nadere
bijzonderheden, zie "10: Automatisch
kalibreren van de juiste luidsprekeropstelling
(Auto Calibration)" (zie blz. 47).
Opmerking
De meetresultaten worden overschreven en
opgeslagen onder Position 1 in het Enhanced Setupmenu.
Enhanced Setup
U kunt drie patronen opslaan voor "Seating
Position" afhankelijk van de luisterplaats,
luisteromgeving en meetomstandigheden.
U kunt ook een kalibratietype selecteren ter
compensatie van elke luidspreker.
Meer dan één set instellingen
voor de luisteromgeving
opslaan
U kunt de gewenste luisterplaats selecteren en
de meetresultaten van autokalibratie voor die
luisterplaats opslaan.
1 Selecteer de "Seating Position"
waarvoor u het meetresultaat wilt
registreren op het Enhanced Setupscherm.
• Pos. (Positie) 1
• Pos. (Positie) 2
• Pos. (Positie) 3
2 Druk op b om autokalibratie uit te
voeren.
Een compensatietype voor de
luidsprekers instellen
U kunt voor elke Seating Position het
compensatietype voor de luidsprekers kiezen.
118NL
1 Selecteer de "Seating Position"
waarvoor u het
luidsprekercompensatietype wilt
instellen en druk vervolgens op
.
2 Selecteer het gewenste "Calibration
Type" en druk vervolgens op
.
• Full Flat
Hiermee wordt de frequentiemeting van
elke luidspreker vlak gemaakt.
• Engineer
Stelt de frequentie zo in dat die
overeenkomt met die van de Sonyluisterruimtestandaard.
• Front Reference
Past de karakteristieken van elke
luidspreker zodanig aan dat deze
overeenkomen met de karakteristieken
van de voorluidsprekers.
• User Reference
Stelt de frequentie in op deze die werd
afgesteld met de Setup Manager software.
Deze parameter verschijnt alleen als de
frequentie werd afgesteld met de Setup
Manager software (zie blz. 93).
• OFF
Schakelt Auto Calibration EQ uit.
Opmerking
Bevestigen van de
equalizerinstelling voor Seating
Position
1 Selecteer de "Seating Position"
waarvan u de equalizerinstelling wilt
bevestigen.
2 Druk op OPTIONS.
Het optiemenu verschijnt.
3 Selecteer "EQ Curve" en druk
vervolgens op
.
4 Selecteer de luidspreker op het scherm
waarvan u de equalizerinstelling wilt
bevestigen.
• FRONT
Benoemen van de Seating
Position
1 Selecteer de "Seating Position" die u
wilt benoemen.
2 Druk op OPTIONS.
Het optiemenu verschijnt.
3 Selecteer "Name Input" en druk
vervolgens op
.
Op het beeldscherm verschijnt een
softwarematig toetsenbord.
4 Druk op V/v/B/b en
om een teken
te selecteren.
5 Selecteer "Finish" en druk vervolgens
op
.
A.P.M.
U kunt de A.P.M. (Automatic Phase
Matching)-functie in de DCAC (Digital
Cinema Auto Calibration)-functie instellen
(zie blz. 47).
x OFF
Activeert de A.P.M.-functie niet.
x AUTO
Schakelt de A.P.M.-functie automatisch in of
uit.
Opmerkingen
• Deze functie werkt niet als u "OFF" selecteert voor
het kalibratietype, ook al stelt u dit item in op
"AUTO" (zie blz. 118).
• Deze functie is niet beschikbaar in de volgende
gevallen.
– De meerkanaalsingang is geselecteerd.
– "2ch Analog Direct" wordt gebruikt .
– Er worden DTS-HD-signalen met een
bemonsteringsfrequentie van meer dan
88,2 kHz en hoger ontvangen.
wordt vervolgd
119NL
Instellingen aanpassen
U kunt "Calibration Type" niet instellen voor
"Seating Position" waarvan de meetresultaten nog
niet zijn opgeslagen.
• CENTER
• SURROUND
• SURROUND BACK
• FRONT HIGH
– Er worden Dolby TrueHD-signalen met een
bemonsteringsfrequentie van meer dan
176,4 kHz en hoger ontvangen.
• Signalen met een bemonsteringsfrequentie van
88,2 kHz en hoger worden altijd weergegeven in
44,1 kHz of 48 kHz.
Tekening van gewijzigde luidsprekeropstelling
Speaker Relocation
U kunt de luidsprekeropstelling kalibreren
(configuratiehoek van elke luidspreker vanuit
de meetpositie) voor een ruimtelijker
geluidsweergave.
x TYPE A
Plaatst extra middenachterluidsprekers bij de
luidsprekers in Aanbeveling ITU-R voor 5.1kanaalsystemen.
x OFF
Tekening van gewijzigde luidsprekeropstelling
• Deze functie is niet beschikbaar in de volgende
gevallen.
– Wanneer u "OFF" selecteert voor
autokalibratietype (zie blz. 118).
– Wanneer u "A.P.M." instelt op "OFF" (zie
blz. 119).
– Bij een luidsprekeropstelling zonder
achterluidsprekers.
• Deze functie is niet beschikbaar in de volgende
gevallen.
– Er worden DTS-HD-signalen met een
bemonsteringsfrequentie van meer dan
88,2 kHz en hoger ontvangen.
– Er worden Dolby TrueHD-signalen met een
bemonsteringsfrequentie van meer dan
176,4 kHz en hoger ontvangen.
• Signalen met een bemonsteringsfrequentie van
88,2 kHz en hoger worden altijd weergegeven in
44,1 kHz of 48 kHz.
x TYPE B
Plaatst vier achterluidsprekers in nagenoeg
identieke hoeken, conform Aanbeveling
ITU-R voor 7.1-kanaalsystemen.
Verplaatst de luidsprekers niet.
Opmerkingen
SP Pair Matching
Laat u de "pair match mode" voor het
autokalibratie EQ-patroon instellen.
x ALL
Kalibreert alle luidsprekers met pair match
processing van het linker- en rechterkanaal
voor elk luidsprekerpaar.
120NL
x SUR
Kalibreert alle achterluidsprekers en
middenachterluidsprekers met pair match
processing van het linker- en rechterkanaal
voor elk luidsprekerpaar.
x OFF
Speaker-instellingen
U kunt elke luidspreker handmatig instellen. U
kunt ook de luidsprekerniveaus bijregelen na
beëindiging van autokalibratie.
Kalibreert elke luidspreker afzonderlijk.
Opmerking
Opmerkingen
De Speaker-instellingen gelden alleen voor de
huidige "Seating Position".
• Deze functie werkt niet zonder autokalibratie.
• U kunt "SP Pair Matching" niet instellen op "ALL"
wanneer u "Front Reference" selecteert voor het
autokalibratietype (zie blz. 118).
Front Ref Type
U kunt de referentiewaarde instellen wanneer
u "Front Reference" selecteert voor het
autokalibratietype (zie blz. 118).
Impedance
U kunt de luidsprekerimpedantie instellen.
Voor nadere bijzonderheden, zie "9: De
luidsprekers instellen" (zie blz. 44).
x4Ω
x8Ω
x L/R
Stelt de gegevens van het linker- en
rechterkanaal in op de referentiewaarde.
xL
Stelt de gegevens van het linkerkanaal in op de
referentiewaarde.
xR
Opmerkingen
• Deze functie werkt alleen wanneer u "Front
Reference" selecteert voor het autokalibratietype
(zie blz. 118).
• Voer autokalibratie uit na het instellen van "Front
Ref Type".
Selecteert "Speaker Pattern" volgens het
gebruikte luidsprekersysteem. Selecteer de
luidsprekeropstelling en voer autokalibratie
uit.
Center Mix
U kunt de analoge downmix-instellingen aan
of uit zetten.
x OFF
Bij een luidsprekeropstelling met een
middenluidspreker wordt deze instelling
automatisch op "OFF" gezet.
x ON
Wij adviseren u "Center Mix" in te stellen op
"ON" als u wilt genieten van digitale audio
met geluid van hoge kwaliteit wanneer u geen
middenluidspreker hebt aangesloten. Analoge
downmix werkt wanneer u "Center Mix" op
"ON" zet. Deze instelling is ook aangewezen
om signalen in te voeren via de MULTI
CHANNEL INPUT-aansluitingen.
wordt vervolgd
121NL
Instellingen aanpassen
Stelt de gegevens van het rechterkanaal in op
de referentiewaarde.
Speaker Pattern
Sur Back Assign
Bij een aansluiting met dubbele versterker of
2e ruimte kunnen de SURROUND BACK/
ZONE 2-aansluitingen worden ingesteld.
x OFF
x BI-AMP
x ZONE2
Opmerking
Wanneer u de aansluitmethode wilt veranderen van
een aansluiting met dubbele versterker of een 2e
ruimte naar een aansluiting met
middenachterluidsprekers, stelt u "Sur Back Assign"
in op "OFF" en sluit u daarna de
middenachterluidsprekers aan op deze receiver.
Nadat u de middenachterluidsprekers hebt
aangesloten, stelt u de luidsprekers opnieuw in. Zie
"Auto Calibration" (zie blz. 47) of "Manual Setup"
(zie blz. 122).
Manual Setup
bijregelen. U kunt het niveau van de
linkervoorluidspreker van FL–10,0 dB tot
FL+10,0 dB bijregelen in stappen van
0,5 dB. U kunt ook het niveau van de
rechtervoorluidspreker instellen van
FR–10,0 dB tot FR+10,0 dB in stappen van
0,5 dB.
Opmerking
Als één van de geluidsvelden voor muziek is
gekozen en als alle luidsprekers zijn ingesteld op
"LARGE", wordt door de subwoofer geen geluid
voortgebracht. De subwoofer zal echter wel geluid
weergeven als het digitale ingangssignaal L.F.E.signalen bevat, of als voor de voorluidsprekers of de
achterluidsprekers het formaat "SMALL" is
gekozen, het geluidsveld voor speelfilm is
geselecteerd, of "Portable Audio" is geselecteerd.
Bijregelen van de afstand van
de luisterplaats tot elke
luidspreker
U kunt de afstand van de zitplaats naar elke
luidspreker wijzigen (voor L/R, midden,
achter L/R, middenachter L/R, hoog voor
links/rechts, subwoofer).
U kunt elke luidspreker handmatig bijregelen
via het scherm Manual Setup. U kunt ook de
luidsprekerniveaus bijregelen na beëindiging
van autokalibratie.
1 Selecteer de luidspreker op het scherm
Bijregelen van het
luidsprekerniveau
2 Selecteer een "Distance:" en druk
U kunt het niveau van elke luidspreker
wijzigen (midden, achter L/R, middenachter
L/R, hoog voor links/rechts, subwoofer).
3 Stel de afstand van de gekozen
1 Selecteer de luidspreker op het scherm
waarvan u het niveau wilt bijregelen en
druk vervolgens op
.
2 Selecteer "Level:" en druk vervolgens
op
.
3 Stel het niveau van de gekozen
luidspreker in en druk op
.
U kunt het niveau instellen van –20 dB tot
+10 dB in stappen van 0,5 dB.
U kunt de balans tussen de linker- en
rechtervoorluidsprekers aan beide zijden
122NL
waarvan u de afstand tot de
luisterplaats wilt regelen en druk
vervolgens op
.
vervolgens op
.
luidspreker in en druk op
.
U kunt de afstand instellen van 1,0 tot 10,0
meter in stapjes van 1 cm.
Bijregelen van de
luidsprekergrootte
U kunt de grootte van elke luidspreker
wijzigen (voor L/R, midden, achter L/R,
middenachter L/R, hoog voor links/rechts).
1 Selecteer de luidspreker op het scherm
waarvan u de grootte wilt bijregelen en
druk vervolgens op
.
2 Selecteer een "Size:" en druk
vervolgens op
.
3 Stel de grootte van de gekozen
luidspreker in en druk op
.
• LARGE
Zijn er grote achterluidsprekers
aangesloten die alle lage tonen zonder
problemen kunnen weergeven, dan kiest u
"LARGE". Kies normaal "LARGE".
• SMALL
Klinkt het geluid vervormd, of is de
ruimtelijke weergave van meerkanaals
surroundgeluid niet naar wens, kies dan
"SMALL" om de lagetonenverdelingscircuits in te schakelen, zodat
de laagste frequenties van elk kanaal
worden verplaatst naar de subwoofer of
naar een ander stel "LARGE"
luidsprekers.
Tips
Crossover Freq (Speaker
crossover frequency)
Hiermee kunt u de kantelfrequentie voor de
lage tonen kiezen bij luidsprekers die als
"SMALL" staan ingesteld in het Speakermenu. Na automatische kalibratie wordt de
gemeten luidspreker-kantelfrequentie
ingesteld voor iedere luidspreker.
1
Selecteer de luidspreker op het
scherm die u wilt instellen.
2
Regel de waarde bij en druk dan
op b of RETURN/EXIT O.
Test Tone
U kunt het type testtoon selecteren op het Test
Tone-scherm.
Tips
• Om het volumeniveau van alle luidsprekers tegelijk
in te stellen drukt u op de toets MASTER
VOLUME +/–.
• De instelwaarde wordt tijdens de bijregeling op het
display afgebeeld.
Elke luidspreker een testtoon
laten produceren
U kunt de luidsprekers één voor één een
testtoon laten produceren.
1 Selecteer "Test Tone" en druk
vervolgens op
.
Het scherm Test Tone verschijnt.
2 Regel de parameter bij en druk dan op
.
• OFF
• AUTO
De testtoon is achtereenvolgens via elke
luidspreker hoorbaar.
wordt vervolgd
123NL
Instellingen aanpassen
• Bij de interne signaalbewerking bepaalt de keuze
van het "LARGE" en "SMALL"
luidsprekerformaat voor elk stel luidsprekers of de
ingebouwde geluidsprocessor de laagste
frequenties al dan niet naar de betreffende
luidspreker(s) zal uitsturen.
Als de lage tonen uit een bepaald kanaal worden
verwijderd, zullen de lagetonen-verdelingscircuits
die frequenties verplaatsen naar de subwoofer of
naar een ander stel "LARGE" luidsprekers die er
beter op zijn berekend.
Omdat lage tonen een bepaalde mate van
richtingsgevoeligheid hebben, is het evenwel beter
de lage tonen niet uit het signaal te verwijderen.
Daarom kunt u zelfs met een stel kleine
luidsprekers toch beter "LARGE" kiezen als u de
lage tonen ook door die luidsprekers wilt laten
weergeven. En andersom, als u grote luidsprekers
aansluit maar niet wilt dat die de laagste tonen
weergeven, kunt u voor die luidsprekers "SMALL"
kiezen.
Als het totale geluidsniveau lager is dan gewenst,
kiest u voor alle luidsprekers "LARGE". Als er te
weinig lage tonen klinken, kunt u die extra
versterken met de toonregelaar.
• De middenachterluidsprekers worden op dezelfde
instelling ingesteld als de achterluidsprekers.
• Als u voor de voorluidsprekers "SMALL" kiest,
worden de middenluidspreker, de
achterluidsprekers, de middenachterluidsprekers
en de hoge voorluidsprekers ook automatisch
ingesteld op "SMALL".
• Als u geen subwoofer hebt aangesloten, worden de
voorluidsprekers automatisch ingesteld op
"LARGE".
• L, C, R, SR, SB*, SBR, SBL, SL, LH,
RH, SW
* "SB" verschijnt wanneer slechts één
middenachterluidspreker is aangesloten.
U kunt kiezen welke luidsprekers de
testtoon moeten weergeven.
3 Regel "Level:" bij en druk op
.
Aangrenzende luidsprekers een
testtoon laten produceren
U kunt aangrenzende luidsprekers een testtoon
laten produceren zodat u de balans tussen de
luidsprekers kunt regelen.
1 Selecteer "Phase Noise" en druk
vervolgens op
.
Het scherm Phase Noise verschijnt.
2 Regel de parameter bij en druk dan op
.
• OFF
• L/C, C/R, R/SL, R/SR, SR/SL, SR/SBR,
SR/SB*, SBR/SBL, SB/SL*, SBL/SL,
SL/L, L/SR, L/RH, LH/RH, LH/R
* "SR/SB" en "SB/SL" verschijnen wanneer
slechts één middenachterluidspreker is
aangesloten.
Zorgt dat de testtoon beurtelings door
twee aangrenzende luidsprekers wordt
weergegeven.
Sommige onderdelen worden niet
weergegeven, afhankelijk van de
opstelling van de luidsprekers.
3 Regel "Level:" bij en druk op
.
De geluidsbron laten
weergeven door aangrenzende
luidsprekers
U kunt een geluidsbron laten weergeven door
aangrenzende luidsprekers zodat u de balans
tussen de luidsprekers kunt regelen.
1 Selecteer "Phase Audio" en druk
vervolgens op
.
Het scherm Phase Audio verschijnt.
2 Regel de parameter bij en druk dan op
.
124NL
• OFF
• L/C, C/R, R/SL, R/SR, SR/SL, SR/SBR,
SR/SB*, SBR/SBL, SB/SL*, SBL/SL,
SL/L, L/SR, L/RH, LH/RH, LH/R
* "SR/SB" en "SB/SL" verschijnen wanneer
slechts één middenachterluidspreker is
aangesloten.
Zorgt dat de tweekanaals
voorluidsprekersignalen (in plaats van de
testtoon) beurtelings door twee
aangrenzende luidsprekers wordt
weergegeven.
Sommige onderdelen worden niet
weergegeven, afhankelijk van de
opstelling van de luidsprekers.
3 Regel "Level:" bij en druk op
.
Als er geen weergave is van de
testtoon via de luidsprekers
• De luidsprekerkabels zijn eventueel niet
goed aangesloten. Controleer of ze stevig
aangesloten zijn en niet, na een lichte ruk,
los kunnen schieten.
• Er kan kortsluiting in de luidsprekerkabels
zijn.
Als de testtoon wordt
weergegeven door een andere
luidspreker dan die afgebeeld
op het beeldscherm
De luidspreker is niet op de juiste wijze
aangesloten in de luidsprekeropstelling. Zorg
ervoor dat het aansluitschema van de
luidspreker overeenkomt met de
luidsprekeropstelling.
D. Range Comp (Dynamic range
compressor)
Hiermee kunt u het dynamische bereik van een
geluidsspoor comprimeren, dus verkleinen.
Dit kan handig zijn om 's avonds laat een film
te bekijken; met het geluid zacht behoudt u
toch een rijke, volle klank. Compressie van het
dynamische bereik is alleen mogelijk met
Dolby Digital-signalen.
x OFF
Hierbij wordt het geluidsspoor normaal
weergegeven, zonder compressie.
x AUTO
Hiermee wordt het dynamische bereik
automatisch verkleind.
x STD
Hierbij wordt het geluidsspoor weergegeven
met het volledig dynamisch bereik, zoals
gekozen door de opnamestudio-technicus.
Surround-instellingen
U kunt het surround-geluidsveld selecteren en
het effectniveau e.d. bijregelen op het Sound
Field Select-scherm.
Voor nadere bijzonderheden over het
geluidsveld, zie "Genieten van
surroundgeluid" (zie blz. 75).
Opmerking
De onderdelen die u in elk menu kunt instellen
kunnen, afhankelijk van het geluidsveld variëren.
x MAX
Hiermee wordt het dynamische bereik
drastisch verkleind.
Tips
Distance Unit (Afstandseenheid)
Hiermee kiest u de eenheid waarin de
afstanden van de luidsprekers worden
gemeten.
x meter
De afstanden worden aangegeven in meter.
x feet
2 Druk op RETURN/EXIT O.
Om het effecttype voor HDD.C.S. te selecteren
1 Selecteer "HD-D.C.S." en druk
vervolgens op b.
2 Selecteer het gewenste effecttype en
druk dan op B.
HD-D.C.S. heeft drie verschillende types:
Theater, Dynamic en Studio. Elk type heeft
verschillende reflectie- en nagalmniveaus
en is geoptimaliseerd voor een bepaalde
ruimte, smaak en gemoedsgesteldheid.
• Dynamic
Wilt u optimaal genieten van
geluidseffecten, zoals in een filmzaal?
Dynamic accentueert de geluidsreflectie.
Zonder HD-D.C.S. is er in veel ruimtes
wat nagalm, evenwel zonder
ruimtegevoel. Dit type laat dergelijke
ruimtes groter klinken en geeft een ruim
en dynamisch gevoel zoals in een
opnamestudio.
De afstanden worden aangegeven in Engelse
voet.
wordt vervolgd
125NL
Instellingen aanpassen
• Met de dynamiekcompressie kunt u tijdens
weergave het dynamische bereik van een
geluidsspoor comprimeren volgens de
dynamiekinformatie vervat in het Dolby Digitalsignaal.
• De standaardinstelling is "STD", maar die geeft
slechts een geringe mate van compressie. Daarom
raden wij u aan de "MAX"-instelling te gebruiken.
Hiermee wordt het dynamische bereik drastisch
beperkt, zodat u zonder bezwaar ook 's avonds laat
kunt genieten van een film met zacht ingesteld
geluid. In tegenstelling tot analoge
compressiefuncties zijn de niveaus hierbij vooraf
bepaald, voor een natuurlijk klinkende compressie.
Om het geluidsveld te kiezen
1 Selecteer het gewenste Sound Field.
• Theater
Theater type (standaard) mengt reflectie
en nagalm om het geluid van een
opnamestudio te bekomen. Bovendien
worden hierbij frequentiekarakteristieken
gebruikt die vaak ook in professionele
studio's en filmzalen worden gebruikt. Dit
is ideaal om films te bekijken in een
ruimte met weinig nagalm.
• Studio
Met Studio zijn effecten tot een minimum
beperkt maar klinkt het geluid toch als in
een filmzaal. Dit type benadert zoveel
mogelijk de originele opname.
3 Druk op RETURN/EXIT O.
Het versterkingsniveau van de
hoge voorluidsprekers regelen
U kunt het versterkingsniveau van de hoge
voorluidsprekers regelen voor de Pro Logic
IIz-modus.
1 Selecteer "PLIIz Height" en druk
vervolgens op b.
2 Regel het versterkingsniveau en druk
vervolgens op B.
• Low
Verlaagt het versterkingsniveau tot
±0 dB.
• Mid
Verhoogt het versterkingsniveau tot
+3 dB (standaardinstelling).
• High
Verhoogt het versterkingsniveau tot
+5 dB.
3 Druk op RETURN/EXIT O.
126NL
EQ-instellingen
Met de volgende parameters kunt u de klank
(lage/hoge tonen) van de voor-, midden- en
middenachterluidsprekers regelen.
Laag
Hoog
Niveau
(dB)
Frequentie
(Hz)
Opmerkingen
• Deze functie is niet beschikbaar in de volgende
gevallen.
– De meerkanaalsingang is geselecteerd.
– "2ch Analog Direct" wordt gebruikt .
– Er worden Dolby TrueHD-signalen met een
bemonsteringsfrequentie van meer dan
176,4 kHz en hoger ontvangen.
• Als de equalizer wordt bijgeregeld terwijl de
receiver signalen ontvangt met een
bemonsteringsfrequentie van 176,4 kHz en hoger,
zullen de signalen altijd worden weergegeven met
44,1 kHz of 48 kHz.
De equalizer bijregelen op het
EQ-scherm
1 Selecteer de luidspreker op het scherm
die u wilt instellen en druk dan op
2 Selecteer "Bass" of "Treble".
3 Regel de versterking en druk
vervolgens op
.
.
Het volume voor de 2e ruimte
regelen
Multi Zoneinstellingen
U kunt instellingen verrichten voor de eerste,
2e of 3e ruimte.
Multi Zone Setup
U kunt het volume in de 1e ruimte regelen.
Als "Sur Back Assign" op "ZONE2" staat in
het Speaker-instelmenu, kunt u ook het
volume van de 2e ruimte regelen.
Als u "Zone2 Line Out Level" op
"VARIABLE" zet, kunt u ook het volume
regelen met "Multi Zone Setup".
1 Selecteer de ruimte waarvan u het
volume wilt regelen en druk vervolgens
op
.
In- of uitschakelen voor 2e/3e
ruimte
U kunt het systeem in- of uitschakelen voor de
2e of 3e ruimte. "Main" (deze receiver) blijft
altijd geselecteerd. U kunt hem niet
uitschakelen.
2 Selecteer "Volume" en druk vervolgens
op
.
3 Regel het volume en druk vervolgens
op
.
1 Selecteer de zone die u in of uit wilt
schakelen en druk vervolgens op
.
2 Selecteer "ON" of "OFF" en druk
vervolgens op
.
U kunt het startvolume voor elke ruimte
voorinstellen.
x ON
1 Selecteer de ruimte waarvan u het
x OFF
De uitgangsbron voor elke zone
selecteren
1 Selecteer de ruimte waarnaar u de
audio-/video-uitgangssignalen wilt
uitvoeren en druk vervolgens op
.
2 Selecteer "Input" en druk vervolgens
.
3 Kies de ingang en druk vervolgens op
.
volume wilt voorinstellen en druk
vervolgens op
.
2 Selecteer "Preset Volume" en druk
vervolgens op
.
3 Regel het volume en druk vervolgens
op
.
Bij het instellen wordt geluid weergegeven
met het ingestelde volume, ongeacht de
waarde van MASTER VOLUME-regeling.
Wanneer u "OFF" selecteert, wordt elke
ruimte geactiveerd met hetzelfde volume
als bij de vorige uitschakeling.
Opmerking
• In de volgende gevallen kan het volume voor de 2e
ruimte niet worden vooringesteld.
– "Sur Back Assign" is ingesteld op "OFF" of "BIAMP".
– "Zone2 Line Out Level" is ingesteld op
"FIXED".
wordt vervolgd
127NL
Instellingen aanpassen
U kunt de bron selecteren waarvan de signalen
worden doorgegeven naar de ruimte. Audioen videosignalen worden uitgevoerd naar de
2e ruimte, naar de 3e ruimte worden alleen
audiosignalen uitgevoerd.
op
Het volume voor de
hoofdruimte/2e ruimte
voorinstellen
Zone2 Line Out Level
Hiermee kan de volumeregeling voor de
ZONE 2 AUDIO OUT-aansluitingen worden
ingesteld op "VARIABLE" of "FIXED". Voor
nadere bijzonderheden, zie "Het volume voor
de 2e ruimte regelen" (zie blz. 99).
x FIXED
x VARIABLE
12V Trigger
U kunt de receiver in een andere ruimte in- en
uitschakelen, of een keuze maken uit
verscheidene gebruiksopties van de 12V
Trigger-functie.
x OFF
Hiermee worden geen 12V aan/uit-signalen
verstuurd wanneer de eerste receiver wordt
ingeschakeld.
x CTRL
Hiermee kunt u het verzenden van een 12V
aan/uit-signaal handmatig regelen via het
bedieningscommando van externe
bedieningsapparatuur.
x ZONE
Hiermee zorgt u dat wel/geen 12V aan/uitsignalen worden verstuurd wanneer de
receiver in de gekozen ruimte in-/
uitgeschakeld wordt.
x INPUT (alleen voor "Main")
Hiermee kunt u het verzenden van een 12V
aan/uit-signaal bij inschakelen van de
vooringestelde ingangsbron aanzetten.
Als u "Input" kiest, verschijnt een
instelscherm waarop u elk aan/uit-signaal kunt
in- of uitschakelen. Druk op V/v om de ingang
te selecteren en druk dan op
om een vinkje
in het vakje te plaatsen.
128NL
x HDMI A (alleen voor "Main")
Hiermee kunt u het verzenden van een 12V
aan/uit-signaal regelen volgens de
uitgangsinstelling van de HDMI OUT Aaansluiting.
x HDMI B (alleen voor "Main")
Hiermee kunt u het verzenden van een 12V
aan/uit-signaal regelen volgens de
uitgangsinstelling van de HDMI OUT Baansluiting.
x MAIN (alleen voor "Zone2" en
"Zone3")
Hiermee kunt u de bediening van de aan/
uitsignalen in de 2e of 3e ruimte koppelen aan
de TRIGGER OUT MAIN-aansluiting.
Tip
Zelfs met deze receiver in de wachtstand (druk op
?/1 op de afstandsbediening om deze receiver uit te
schakelen), blijft de receiver in ruimte 2 of ruimte 3
ingeschakeld. Druk gelijktijdig op de toets ?/1 en
AV ?/1 van de multifunctionele afstandsbediening
om alle receivers uit te schakelen (SYSTEM
STANDBY).
x HDMI AUTO
Audio-instellingen
U kunt het geluid naar eigen smaak instellen.
Digital Legato Linear (D.L.L.)
De D.L.L.-functie is Sony-technologie
waarmee digitale audiosignalen van lage
kwaliteit en analoge audiosignalen kunnen
worden weergegeven met een hoge
geluidskwaliteit.
x OFF
x AUTO 1
Deze functie is beschikbaar voor
verlieslatende audiocompressieformaten en
analoge audiosignalen.
De vertraging tussen audio-uitvoer en
beeldweergave op het scherm dat is verbonden
via een HDMI-aansluiting wordt automatisch
gecompenseerd op basis van de informatie
voor de televisie. Deze functie is alleen
beschikbaar wanneer het beeldscherm
compatibel is met A/V Sync.
x 0 ms – 1200 ms
U kunt de vertraging instellen van 0 ms tot
1200 ms in stappen van 10 ms.
* De maximumvertraging is mogelijk beperkt tot de
laagste waarde, afhankelijk van de audio stream.
Opmerkingen
• Deze functie is handig bij gebruik van een groot
LCD- of plasmascherm of een projector.
• Deze functie is niet beschikbaar in de volgende
gevallen.
– De meerkanaalsingang is geselecteerd.
– "2ch Analog Direct" wordt gebruikt .
x AUTO 2
Deze functie is beschikbaar voor lineaire
PCM-signalen en voor verlieslatende
audiocompressieformaten en analoge
audiosignalen.
Opmerking
Hiermee kunt u de taal selecteren bij het
beluisteren van tweetalige digitale
uitzendingen. Deze mogelijkheid is alleen
maar beschikbaar bij Dolby Digital-signalen.
x MAIN/SUB
Het geluid van de eerste taal wordt
weergegeven via de linkervoorluidspreker en
tegelijkertijd wordt de tweede taal
weergegeven via de rechtervoorluidspreker.
x MAIN
A/V Sync (Synchronisatie van
het audio- en videouitgangssignaal)
Hiermee kunt u de uitvoer van het
audiosignaal vertragen om het tijdsverschil
tussen beeld- en geluidsweergave te
corrigeren.
Het geluid van de eerste taal wordt
weergegeven.
x SUB
Het geluid van de tweede taal wordt
weergegeven.
wordt vervolgd
129NL
Instellingen aanpassen
• Deze functie werkt wanneer "A.F.D. Auto" is
geselecteerd. Deze functie werkt evenwel niet in de
volgende gevallen.
– Er worden PCM-signalen met een andere
bemonsteringsfrequentie dan 44,1 kHz
ontvangen.
– Er worden Dolby Digital Plus-, Dolby Digital
EX-, Dolby TrueHD-, DTS 96/24-, DTS-ES
Matrix 6.1-, DTS-HD Master Audio- of DTSHD High Resolution Audio-signalen ontvangen.
Dual Mono (Taalkeuze bij
digitale uitzendingen)
Decode Priority
(Decodeerprioriteit voor digitale
audio-ingang)
Hiermee kiest u het soort decodering dat moet
worden toegepast op de signalen die
binnenkomen via de DIGITAL IN- en HDMI
IN-aansluitingen.
x PCM
Als signalen van de DIGITAL IN-aansluiting
worden geselecteerd, krijgen de PCMsignalen voorrang (ter voorkoming van
onderbrekingen wanneer de weergave begint).
Als er echter andere signalen binnenkomen, is
er mogelijk geen geluidsweergave afhankelijk
van het geluidsformaat. Stel dan dit onderdeel
in op "AUTO".
Als signalen van de HDMI IN-aansluiting
worden geselecteerd, worden alleen PCMsignalen uitgevoerd door de aangesloten
speler. Als signalen in enig ander formaat
binnenkomen, stelt u dit onderdeel in op
"AUTO".
x AUTO
Schakelt de ingangsmodus automatisch om
tussen Dolby Digital, DTS of PCM.
Opmerking
Zelfs wanneer de "Decode Priority" op "PCM" is
ingesteld, kan het geluid aan het begin van de eerste
track worden onderbroken als gevolg van signalen
op de cd die wordt afgespeeld.
Night Mode
Hiermee kunt u ook's avonds laat, bij zachte
weergave, nog steeds genieten van de
geluidsvelden en geluidseffecten. Deze functie
is samen met de andere geluidsvelden te
gebruiken. Ook bij nachtelijke weergave van
een speelfilm, enz., met het geluid zacht gezet,
zult u de dialoog nog duidelijk kunnen horen.
x OFF
x ON
130NL
Video-instellingen
Om de nodige video-instellingen te verrichten.
Resolution (Omzetten van videosignalen)
x 480i/576i
Hiermee kunt u de resolutie van analoge
videosignalen omzetten.
x 480p/576p
x DIRECT
x 720p
Om analoge video-ingangssignalen uit te
voeren zonder omzetting.
x 1080i
x AUTO
x 1080p
Uitvoer van
"Resolution"
menu-instelling
HDMI OUTaansluitingen
MONITOR
COMPONENT
VIDEO OUTaansluitingen
MONITOR VIDEO
OUT-aansluiting
COMPONENT VIDEO
IN-aansluitingen
–
a
–
VIDEO INaansluitingen
–
–
a
zb)
zb)
zb)
zb)
Invoer van
DIRECT
COMPONENT VIDEO
IN-aansluitingen
480i/576i
COMPONENT VIDEO
IN-aansluitingen
zc)
z
z
VIDEO INaansluitingen
zc)
z
z
COMPONENT VIDEO
IN-aansluitingen
z
z
–
VIDEO INaansluitingen
z
z
a
COMPONENT VIDEO
IN-aansluitingen
z
zd)
–
VIDEO INaansluitingen
z
zd)
a
COMPONENT VIDEO
IN-aansluitingen
z
a
–
VIDEO INaansluitingen
z
–
a
480p/576p
720p, 1080i
1080p
za)
VIDEO INaansluitingen
Instellingen aanpassen
AUTO
(oorspronkelijke
instelling)
z : Videosignalen worden omgezet en worden via de videosignaalomzetter uitgevoerd.
a : Het uitgevoerde videosignaal is identiek aan het ingangssignaal. Videosignalen worden niet omgezet.
wordt vervolgd
131NL
– : Videosignalen worden niet uitgevoerd.
a)
Opmerkingen
De resolutie wordt automatisch ingesteld,
afhankelijk van het aangesloten beeldscherm.
b) Wanneer de televisie niet is verbonden met de
HDMI-aansluitingen, worden 480i/576i-signalen
uitgevoerd wanneer "Resolution" is ingesteld op
"AUTO".
c)
480p/576p-signalen worden uitgevoerd, zelfs al is
480i/576i ingesteld.
d) Als videosignalen niet auteursrechtelijk beveiligd
zijn, worden ze uitgevoerd op basis van het
instelmenu. Als videosignalen auteursrechtelijk
beveiligd zijn, worden ze uitgevoerd als 480p.
• Videosignalen worden niet uitgevoerd via de
COMPONENT VIDEO MONITOR OUT of
MONITOR VIDEO OUT-aansluiting als de
monitor, enz. is aangesloten op de HDMI OUTaansluitingen.
• Als u een resolutie kiest die de aangesloten
televisie niet ondersteunt in het "Resolution"menu, kunnen de televisiebeelden niet correct
worden weergegeven.
• Geconverteerde HDMI-beelduitvoersignalen
ondersteunen geen x.v.Color (x.v.Colour), Deep
Color (Deep Colour) en 3D.
Zone Resolution
x 720p
Hiermee kunt u de resolutie van analoge
videosignalen omzetten in de 2e ruimte.
x 1080i
x 480i/576i
x 480p/576p
"Zone
Resolution"
menu-instelling
Uitvoer van
Ingangssignalen
ZONE 2
COMPONENT
VIDEO OUTaansluitingen
ZONE 2 VIDEO
OUT-aansluiting
480i/576i
(Oorspronkelijke
instelling)
COMPONENT VIDEO
IN-aansluitingen
z
z
VIDEO INaansluitingen
z
z
480p/576p
COMPONENT VIDEO
IN-aansluitingen
z
–
VIDEO INaansluitingen
z
–
COMPONENT VIDEO
IN-aansluitingen
z*
–
VIDEO INaansluitingen
z*
–
720p, 1080i
z : Videosignalen worden omgezet en worden via de videosignaalomzetter uitgevoerd.
– : Videosignalen worden niet uitgevoerd.
* Als videosignalen niet auteursrechtelijk beveiligd
zijn, worden ze uitgevoerd op basis van het
instelmenu. Als videosignalen auteursrechtelijk
beveiligd zijn, worden ze uitgevoerd als 480p.
132NL
x OFF
HDMI-instellingen
Verricht de nodige instellingen voor
apparatuur die is verbonden met de HDMIaansluitingen.
Control for HDMI
Hiermee kunt u de controlefunctie van
apparaten die zijn aangesloten op de HDMIaansluiting, via een HDMI-kabel aan of uit
zetten.
x OFF
x ON
Opmerking
Wanneer "Control for HDMI" is ingesteld op "ON",
kan "Audio Out" automatisch worden veranderd.
Pass Through
x ON
Opmerkingen
• Het duurt enige tijd vooraleer geluid wordt
weergegeven na het activeren van een
weergavefunctie op het aangesloten apparaat (bv.
de PLAY-toets indrukken, de STOP-toets
indrukken, de PAUSE-toets indrukken) wegens de
beperkingen van het H.A.T.S.-systeem. Deze
vertraging hangt af van de geluidsbron. De functie
is mogelijk niet beschikbaar afhankelijk van
apparaat en geluidsbron, ook al zet u die op ON.
• De apparaten die zijn verbonden met de HDMIaansluiting moeten compatibel zijn met H.A.T.S.
• Wanneer "Audio Out" op "TV+AMP" staat, werkt
de H.A.T.S.-functie mogelijk niet, afhankelijk van
het aangesloten apparaat of de status ervan.
Selecteer dan "AMP" voor "Audio Out".
• De H.A.T.S.-functie van deze receiver werkt
wanneer een Sony SCD-XA5400ES is aangesloten
op de receiver.
Streaminformatie over de H.A.T.S.functie beschikbaar
Audiosignaal
Bemonsteringsfrequentie
Linear PCM 2ch
44,1 kHz, 48 kHz,
88,2 kHz, 96 kHz,
176,4 kHz, 192 kHz
Linear PCM Multi
44,1 kHz, 48 kHz,
88,2 kHz, 96 kHz,
176,4 kHz, 192 kHz
x OFF
DSD
2,8224 MHz
x ON
Opmerking
Wanneer "Control for HDMI" is ingesteld op "OFF",
kan "Pass Through" niet worden ingesteld.
H.A.T.S.
Hiermee kan de H.A.T.S. (High quality digital
Audio Transmission System)-functie in of uit
worden geschakeld. Wanneer de H.A.T.S.functie is ingeschakeld, wordt de
geluidskwaliteit verbeterd door het ontbreken
van jitter (verspringen bij het uitlezen van
signalen) bij het verzenden van digitale
audiosignalen.
Audio Out
Hiermee kunt u de HDMI audiosignalen
instellen van een weergaveapparaat dat via de
HDMI-aansluiting is verbonden met de
receiver.
x TV+AMP
Geluidsweergave door de luidsprekers van het
televisietoestel en de op deze receiver
aangesloten luidsprekers.
wordt vervolgd
133NL
Instellingen aanpassen
HDMI-signalen gaan naar de televisie, ook al
bevindt de receiver zich in de wachtstand.
Voor nadere bijzonderheden, zie "HDMIsignalen uitvoeren, zelfs al bevindt de receiver
zich in de wachtstand (Pass Through)" (zie
blz. 107).
Opmerkingen
• De geluidskwaliteit van het weergaveapparaat is
afhankelijk van de geluidskwaliteit van het
televisietoestel, het aantal kanalen, en de
bemonsteringsfrequentie, enz. Als het
televisietoestel voorzien is van stereoluidsprekers,
is de geluidskwaliteit van deze receiver gelijk aan
de geluidskwaliteit van het televisietoestel, ook al
gebruikt u meerkanaals weergave.
• Bij aansluiting van de receiver op videoapparatuur
(projector, e.d.) is het mogelijk dat het geluid niet
door de receiver uitgevoerd wordt. In dat geval
selecteert u "AMP".
• Als u de invoer selecteert waar u de HDMI-ingang
heeft toegewezen, komt er geen geluid uit de
televisie.
x AMP
De weergave van de HDMI-geluidssignalen
van het weergaveapparaat is alleen maar
hoorbaar via de luidsprekers die zijn
aangesloten op deze receiver. De meerkanaals
geluidsignalen kunnen als zodanig
weergegeven worden.
Opmerking
Er is geen geluidsweergave via de luidsprekers van
het televisietoestel als "Audio Out" is ingesteld op
"AMP".
Subwoofer Level
Laat u het niveau van de subwoofer instellen
op 0 dB of +10 dB als PCM signalen worden
ontvangen via een HDMI-aansluiting. U kunt
het niveau voor elke HDMI-ingang apart
instellen.
x 0 dB
x AUTO
Stelt het niveau automatisch in op 0 dB of +10
dB afhankelijk van de audio stream.
x +10 dB
134NL
Subwoofer LPF
Hiermee kan het laagdoorlaatfilter voor de
subwoofer in of uit worden geschakeld. Het
laagdoorlaatfilter werkt wanneer PCMsignalen worden ingevoerd via een HDMIaansluiting. Schakel de functie in bij
aansluiting van een subwoofer zonder
kantelfrequentiefunctie.
x OFF
Activeert het laagdoorlaatfilter niet.
x ON
Activeert altijd het laagdoorlaatfilter met een
kantelfrequentie van 120 Hz.
Video Direct
Laat u de videosignalen van de HDMI INaansluiting direct naar de HDMI OUTaansluiting sturen.
x OFF
De ingangssignalen van de HDMI INaansluiting worden door een video processor
gevoerd.
x ON
De ingangssignalen van de HDMI INaansluiting worden direct uitgevoerd.
Opmerking
Zet "Video Direct" op "ON" om AdobeRGB- of
AdobeYCC601-signalen te ontvangen.
3 Selecteer "Manual Configuration" en
Network-instellingen
Om de netwerkinstellingen te verrichten.
druk vervolgens op
.
Het instelscherm voor het IP-adres
verschijnt op het televisiescherm.
4 Selecteer het IP-adres.
Op het televisiescherm verschijnt een
softwarematig toetsenbord.
Network Setup
Hiermee kunt u de netwerkinstellingen
verrichten.
5 Druk op V/v/B/b en
De netwerkinstellingen
controleren
1 Selecteer "Network Setup" en druk
6 Selecteer "Finish" en druk vervolgens
vervolgens op
.
2 Selecteer "Network Information" en
druk vervolgens op
.
De netwerkinstellingen van de receiver
verschijnen op het televisiescherm.
om tekens één
voor één te selecteren en zo het IPadres in te voeren.
op
.
7 Druk op b om het volgende scherm te
laten verschijnen.
8 Herhaal stap 4 tot 7 om Subnet Mask,
Gateway address, DNS1 address en
DNS2 address in te voeren.
9 Selecteer "Test Connection" en druk
Netwerkinstellingen
automatisch configureren
1 Selecteer "Network Setup" en druk
vervolgens op
.
2 Selecteer "Internet Setup" en druk
vervolgens op
.
(DHCP)" en druk vervolgens op
.
"Success! The receiver is now connected to
network." verschijnt op het
televisiescherm.
4 Druk op
om "Finish" te selecteren.
10Druk op
om "Finish" te selecteren.
Proxy server handmatig
instellen
1 Selecteer "Network Setup" en druk
vervolgens op
.
2 Selecteer "Proxy Setup" en druk
vervolgens op
.
3 Selecteer "Enable" en druk vervolgens
Het IP-adres handmatig
instellen
1 Selecteer "Network Setup" en druk
vervolgens op
.
2 Selecteer "Internet Setup" en druk
vervolgens op
.
op
.
4 Druk op
.
Op het televisiescherm verschijnt een
softwarematig toetsenbord.
5 Druk op V/v/B/b en
om tekens één
voor één te selecteren en zo het proxy
serveradres in te voeren.
6 Selecteer "Finish" en druk vervolgens
op
.
wordt vervolgd
135NL
Instellingen aanpassen
3 Selecteer "Connect Automatically
vervolgens op
.
"Success! The receiver is now connected to
network." verschijnt op het
televisiescherm.
7 Druk op b om het Port-nummervak te
selecteren en druk vervolgens op
Op het televisiescherm verschijnt een
softwarematig toetsenbord.
.
8 Druk op V/v/B/b en
om tekens één
voor één te selecteren en zo het
poortnummer in te voeren.
9 Selecteer "Finish" en druk vervolgens
op
Controllers
Hiermee bepaalt u welke receiverfuncties via
het huisnetwerk beschikbaar zijn voor
netwerkcontrollers waarmee de receiver reeds
werd bediend.
1
Selecteer "Controllers" en druk
vervolgens op
.
.
Het instelscherm voor Controllers
verschijnt op het televisiescherm.
10Druk op b.
11Selecteer "Finish" en druk vervolgens
op
.
2
Selecteer de controller die de
receiver mag bedienen in de
lijst en druk vervolgens op
om aan te vinken.
Server Function
Wanneer u "Auto Permission" aanvinkt,
worden alle gedetecteerde controllers
automatisch aangevinkt.
Hiermee kan de serverfunctie van de receiver
worden geactiveerd.
x OFF
3
Selecteer "Finish" en druk
vervolgens op
.
x ON
De instelling annuleren.
External Control
Hiermee kan de receiver al dan niet met
externe bedieningsapparatuur via het
huisnetwerk worden bediend.
x OFF
x ON
Opmerking
Wanneer u "Controllers" instelt, moet u "External
Control" instellen op "ON".
Selecteer "Cancel" en druk vervolgens op
in stap 3.
Gedetecteerde controllers
verwijderen uit de lijst
1 Selecteer de controller die u uit de lijst
wilt verwijderen en druk vervolgens op
om aan te vinken.
2 Selecteer "Remove All" en druk
vervolgens op
.
Tip
De lijst bevat maximaal 10 netwerkcontrollers
waarmee de receiver kan worden bediend.
136NL
x ON
Device Name
Hiermee kunt u de receiver in het huisnetwerk
een naam geven die uit maximum 20 tekens
bestaat.
De netwerkfunctie werkt zelfs wanneer de
receiver zich in de wachtstand bevindt.
Bovendien start de netwerkfunctie sneller
nadat de receiver is ingeschakeld.
Opmerking
Apparaat benoemen
1 Selecteer "Device Name" en druk
vervolgens op
De serverfunctie van de receiver werkt met de
receiver in de wachtstand, zelfs al staat "Network
Standby" op "OFF".
.
2 Druk op
.
Op het televisiescherm verschijnt een
softwarematig toetsenbord.
3 Druk op V/v/B/b en
om tekens één
voor één te selecteren en zo de naam
in te voeren.
4 Selecteer "Finish" en druk vervolgens
op
.
Wanneer instelling wordt toegepast op de
receiver, start de receiver automatisch
opnieuw.
Tip
De standaardnaam is "STR-DA5600ES".
Rhapsody Account
Instellingen aanpassen
Hiermee krijgt u toegang tot de Rhapsody
Account om te luisteren naar Rhapsody
Internet radio. Voor details, zie "Een account
aanmaken" (zie blz. 89). Rhapsody is alleen
beschikbaar in de USA.
Network Standby
Laat u de functie bedienen die de switching
hubs achteraan op de receiver activeert en laat
externe bedieningsapparatuur de receiver inof uitschakelen, zelfs wanneer die zich in de
wachtstand bevindt.
x OFF
De netwerkfunctie schakelt uit wanneer de
receiver zich in de wachtstand bevindt.
137NL
Quick Clickinstellingen
U kunt instellingen verrichten om apparatuur
die is aangesloten op de receiver te bedienen
met de schermafstandsbediening.
Zie "Apparatuur bedienen met de
schermafstandsbediening (Quick Click)" (zie
blz. 146) voor nadere bijzonderheden over de
schermafstandsbediening.
Source Component
Om de broncomponent te selecteren die u wilt
bedienen.
x Preset Mode
Om de afstandsbediening af te stemmen op de
apparatuur die op deze receiver is aangesloten.
x Learn Mode
Laat de afstandsbediening codes leren.
x Reset
Om geprogrammeerde en aangeleerde codes te
resetten.
Common Component
Om een gemeenschappelijk apparaat zoals een
televisie, projector of lichten te kiezen die u
wilt bedienen.
x Preset Mode
Stemt de afstandsbediening af op de
gemeenschappelijke apparatuur zoals de
televisie, projector of lichten die zijn
aangesloten op de receiver.
x Learn Mode
Laat de afstandsbediening codes leren.
x Reset
Om geprogrammeerde en aangeleerde codes te
resetten.
138NL
Macro
Zet diverse commando's in volgorde als één
enkel commando.
System-instellingen
De instellingen van de receiver kunnen worden
gepersonaliseerd.
Settings Lock
Hiermee kunnen de instellingen van de
receiver worden vergrendeld.
x ON
RS232C Control
Hiermee kan de bedieningsfunctie voor
onderhoud en service in of uit worden
geschakeld.
Deze functie kan alleen worden ingeschakeld
via het instelmenu. Wanneer u deze functie
uitschakelt, gaat u als volgt tewerk.
?/1
MUSIC
HDMI IN
x OFF
x ON
Language
Hiermee kiest u de taal voor de meldingen op
het scherm.
x English
x Español
x Français
x Deutsch
Hiermee kunt u de functie die de hoofdruimte
automatisch laat overschakelen naar de
wachtstand wanneer u de receiver niet bedient
of wanneer de receiver geen signaal ontvangt,
in- of uitschakelen.
Druk op de toets ?/1 om de
receiver uit te schakelen.
2
Houd MUSIC en HDMI IN
ingedrukt en druk op ?/1 om de
receiver in te schakelen.
Software Version
U kunt de versie van de software van de
receiver controleren en ook updaten.
U kunt de software van de receiver ook
updaten met de Setup Manager software op de
CD-ROM die is meegeleverd met de receiver.
Voor nadere bijzonderheden, zie "De software
van de receiver updaten met Setup Manager"
(zie blz. 94).
x OFF
Schakelt niet over naar de wachtstand.
x ON
Schakelt na ong. 30 minuten over naar de
wachtstand.
Opmerking
Deze functie werkt niet wanneer "Server",
"Rhapsody", "SHOUTcast", "FM", "AM",
"SIRIUS" of meerkanaalsingang is geselecteerd.
De receiver updaten via het
menu
1 Selecteer "Software Version" en druk
vervolgens op
.
De huidige softwareversie verschijnt op het
televisiescherm.
2 Selecteer "Update via Internet" en druk
vervolgens op
.
wordt vervolgd
139NL
Instellingen aanpassen
Auto Standby
1
De huidige softwareversie en de meest
recente softwareversie verschijnen op het
televisiescherm.
3 Druk op
om "Update" te selecteren.
Er verschijnt een bevestiging op het
televisiescherm.
4 Selecteer "Start" en druk vervolgens op
.
Het updaten van de receiver begint.
Het MULTI CHANNEL DECODINGlampje op het voorpaneel knippert tijdens
het updaten.
Wanneer de update is voltooid, start de
receiver automatisch opnieuw.
Opmerkingen
• In de volgende gevallen verschijnt een melding op
het televisiescherm en wordt de update van de
receiver niet uitgevoerd.
– Wanneer alle versies de meest recente zijn.
– Wanneer de receiver geen gegevens kan
opvragen omdat bv. het netwerk niet is
ingesteld, de server defect is, enz.
• Tijdens het updaten van software mag de receiver
niet worden uitgeschakeld en mag de netwerkkabel
niet worden losgekoppeld. Dit kan een defect
veroorzaken.
• Het updaten van de software kan 50 minuten duren.
Gebruik van het menu op het
displayscherm
Als "GUI MODE" verschijnt op het
displayscherm van de receiver wanneer u op
MENU, DISPLAY of V/v drukt, druk dan op
GUI MODE om de menuweergave om te
schakelen naar "DISPLAY MODE". (Wanneer
"GUI MODE OFF" is verschenen in het
display van de receiver, schakelt de receiver
om naar "DISPLAY MODE".)
1
2
Schakel de receiver in.
Druk op MENU.
Het menu verschijnt op het displayscherm
van de receiver.
Bijvoorbeeld: Als u "SPEAKER SETTINGS" kiest
3
Druk herhaaldelijk op V/v om
het menu te selecteren en druk
dan op
of b.
4
Druk herhaaldelijk op V/v om
het menuonderdeel te
selecteren en druk dan op
.
Bediening zonder
aansluiting op een
televisie
De parameter verschijnt tussen haakjes.
U kunt de receiver bedienen met behulp van
het displayscherm van de receiver, ook al is er
geen televisie aangesloten op de receiver.
5
Druk herhaaldelijk op V/v om
de parameter te selecteren en
druk dan op
.
De parameter wordt ingevoerd en de
haakjes verdwijnen van het scherm.
GUI
MODE
V/v/b,
Tip
RETURN/
EXIT O
140NL
MENU
Druk op RETURN/EXIT O om terug te keren naar
de vorige stap.
Menulijst (op het displayscherm)
In elk menu zijn de volgende menuonderdelen beschikbaar.
"xx…" in de tabel staat voor de parameter van elk onderdeel.
Menu
Onderdeel
Instelparameter
Oorspronkelijke
instelling
COMPLETE
[xxxxxxxxxx]
RETRY, SAVE EXIT, WRN CHECK,
PHASE INFO, DIST. INFO,
LEVEL INFO, EXIT
SAVE
EXIT
WARNING CODE [xxx:4x]
FL, FR, C, SL, SR, SBR, SBL, SW, LH,
RH : 0, 1, 2, 3, 4
AUTO
AUTO CAL START?
CALIBRATION
54321
MEASURING: TONE
MEASURING: T.S.P.
MEASURING: WOOFER
NO WARNING
PHASE.INFO [xxx:xxx]
FL, FR, C, SL, SR, SBR, SBL, SW, LH,
RH:OUT, IN
DIST.INFO
[xxxxxxxxxx]
FL, FR, C, SL, SR, SBR, SBL, SW, LH,
RH
LEV.INFO
[xxx:xxxxxx]dB
FL, FR, C, SL, SR, SBR, SBL, SW, LH,
RH
ERROR CODE [xxx:3x]
F, SR, SB : 0, 1, 2, 3, 4
RETRY? [xxxx]
YES, NO
YES
CAL TYPE [xxxxxxxxx] FULL FLAT, ENGINEER,
FRONT REF, USER REF*, OFF
FULL
FLAT
A.P.M. [xxxx]
AUTO, OFF
AUTO
SP RELOCATION [xxxxx]
TypeA, TypeB, OFF
OFF
FRONT REF TYPE [xxx]
L/R, L, R
L/R
SP PAIR MATCH [xxx]
ALL, SUR, OFF
ALL
POSITION [xxxxxxxx]
POS.1, POS.2, POS.3
POS.1
NAME IN ? [xxxxxxxx]
* "USER REF" verschijnt alleen als de frequentie werd afgesteld met de Setup Manager software.
wordt vervolgd
141NL
Instellingen aanpassen
CANCEL
Oorspronkelijke
instelling
Menu
Onderdeel
Instelparameter
LEVEL
SETTINGS
TEST TONE [xxxxxxxx]
OFF, L tot RH (AUTO), L tot RH (FIX) OFF
PHASE NOISE [xxxxxxx]
OFF, L/C, C/R, R/SL, R/SR, SR/SL,
SR/SBR, SR/SB, SBR/SBL, SB/SL,
SBL/SL, SL/L, L/SR, L/RH, LH/RH,
LH/R
OFF
PHASE AUDIO [xxxxxxx] OFF, L/C, C/R, R/SL, R/SR, SR/SL,
SR/SBR, SR/SB, SBR/SBL, SB/SL,
SBL/SL, SL/L, L/SR, L/RH, LH/RH,
LH/R
OFF
FRONT L [xxx.xdB]
–10,0 dB tot +10,0 dB (stappen van
0,5 dB)
0 dB
FRONT R [xxx.xdB]
–10,0 dB tot +10,0 dB (stappen van
0,5 dB)
0 dB
CENTER [xxx.xdB]
–20,0 dB tot +10,0 dB (stappen van
0,5 dB)
0 dB
SURROUND L [xxx.xdB]
–20,0 dB tot +10,0 dB (stappen van
0,5 dB)
0 dB
SURROUND R [xxx.xdB]
–20,0 dB tot +10,0 dB (stappen van
0,5 dB)
0 dB
SUR BACK [xxx.xdB]
–20,0 dB tot +10,0 dB (stappen van
0,5 dB)
0 dB
SUR BACK L [xxx.xdB]
–20,0 dB tot +10,0 dB (stappen van
0,5 dB)
0 dB
SUR BACK R [xxx.xdB]
–20,0 dB tot +10,0 dB (stappen van
0,5 dB)
0 dB
LEFT HIGH [xxx.xdB]
–20,0 dB tot +10,0 dB (stappen van
0,5 dB)
0 dB
RIGHT HIGH [xxx.xdB]
–20,0 dB tot +10,0 dB (stappen van
0,5 dB)
0 dB
SUBWOOFER [xxx.xdB]
–20,0 dB tot +10,0 dB (stappen van
0,5 dB)
0 dB
D. RANGE COMP. [xxx]
OFF, AUTO, STD, MAX
AUTO
142NL
Menu
Onderdeel
Instelparameter
Oorspronkelijke
instelling
SPEAKER
SETTINGS
SP PATTERN [xxxxx]
5/4.1 tot 2/0 (28 opstellingen)
3/4.1
FRONT SIZE [xxxxx]
LARGE, SMALL
LARGE
CENTER SIZE [xxxxx]
LARGE, SMALL
LARGE
SURROUND SIZE [xxxxx]
LARGE, SMALL
LARGE
FH SIZE [xxxxx]
LARGE, SMALL
LARGE
SB ASSIGN [xxxxx]
OFF, BI-AMP, ZONE2
OFF
3’ 3” tot 32’ 9” (stappen van 1 inch)
1,0 tot 10,0 (m) (stappen van 1 cm)
9’ 10”
3m
meter, feet
feet*
FRONT L [xxxxxxxxx]
FRONT R [xxxxxxxxx]
CENTER [xxxxxxxxx]
SURROUND L
[xxxxxxxxx]
SURROUND R
[xxxxxxxxx]
SUR BACK [xxxxxxxxx]
SUR BACK L
[xxxxxxxxx]
SUR BACK R
[xxxxxxxxx]
LEFT HIGH [xxxxxxxxx]
RIGHT HIGH
[xxxxxxxxx]
SUBWOOFER
[xxxxxxxxx]
FR CROSSOVER** [xxxxx] 40 tot 200 (stap van 10 Hz)
120
CNT CROSSOVER**
[xxxxx]
40 tot 200 (stap van 10 Hz)
120
SUR CROSSOVER**
[xxxxx]
40 tot 200 (stap van 10 Hz)
120
FH CROSSOVER** [xxxxx] 40 tot 200 (stap van 10 Hz)
120
CNT A.DOWN MIX [xxx]
OFF, ON
OFF
SP IMPEDANCE [xohm]
SUR SETTINGS EFFECT TYPE [xxxxxxx]
HEIGHT GAIN [xxxx]
Instellingen aanpassen
DISTANCE UNIT [xxxxx]
8 ohm, 4 ohm
8 ohm
DYNAMIC, THEATER, STUDIO
THEATER
HIGH, MID, LOW
MID
* meter voor Europees model
** U kunt deze instelling niet selecteren als de luidspreker is ingesteld op "LARGE".
wordt vervolgd
143NL
Menu
Onderdeel
Instelparameter
EQ SETTINGS
FRONT BASS [xxx.xdB]
–10 dB tot +10 dB (stappen van 0,5 dB) 0 dB
FRONT TREB [xxx.xdB]
–10 dB tot +10 dB (stappen van 0,5 dB) 0 dB
CENTER BASS [xxx.xdB]
–10 dB tot +10 dB (stappen van 0,5 dB) 0 dB
MULTIZONE
SETTINGS
TUNER
SETTINGS
Oorspronkelijke
instelling
CENTER TREB [xxx.xdB]
–10 dB tot +10 dB (stappen van 0,5 dB) 0 dB
SUR/SB BASS [xxx.xdB]
–10 dB tot +10 dB (stappen van 0,5 dB) 0 dB
SUR/SB TREB [xxx.xdB]
–10 dB tot +10 dB (stappen van 0,5 dB) 0 dB
FH BASS [xxx.xdB]
–10 dB tot +10 dB (stappen van 0,5 dB) 0 dB
FH TREB [xxx.xdB]
–10 dB tot +10 dB (stappen van 0,5 dB) 0 dB
P.VOL. MAIN [xxx.xdb]
OFF, –∞,-92,0 dB tot +23,0 dB (stappen OFF
van 0,5 dB)
P.VOL. ZONE2 [xxxdb]
OFF, –∞, –92 dB tot +23 dB (stappen
van 1 dB)
OFF
Z2 LINEOUT [xxxxxxxx] FIXED, VARIABLE
VARIABLE
12V TRIG. MAIN [xxxxx]
OFF, CTRL, ZONE, INPUT, HDMIA,
HDMIB
OFF
12V TRIG. ZONE2 [xxxxx]
OFF, CTRL, ZONE, MAIN
OFF
12V TRIG. ZONE3 [xxxxx]
OFF, CTRL, ZONE, MAIN
OFF
FM MODE [xxxxxx]
STEREO, MONO
STEREO
YES, NO
NO
NAME IN ? [xxxxxxxx]
FMxx [xxxxxxxx]
NAME IN ? [xxxxxxxx]
AMxx [xxxxxxxx]
PARENTAL LOCK* [xxx]
LOCK CODE EDIT*
0000
SR ANTENNA AIMING*
SIRIUS ID DISPLAY*
AUDIO
SETTINGS
D.L.L. [xxxx]
AUTO2, AUTO1, OFF
AUTO1
A/V SYNC [xxxxxxxxx]
HDMI AUTO,
0 ms tot 1200 ms (stappen van 10 ms)
0 ms
DUAL MONO [xxxxxxxx] MAIN/SUB, MAIN, SUB
MAIN
DEC. PRIORITY [xxxx]
AUTO, PCM
AUTO
NIGHT MODE [xxx]
ON, OFF
OFF
DIRECT, AUTO, 480/576i, 480/576p,
720p, 1080i, 1080p
AUTO
AUDIO ASSIGN ?
VIDEO
SETTINGS
RESOLUTION
[xxxxxxxx]
ZONE RESO. [xxxxxxxx] 480/576i, 480/576p, 720p, 1080i
VIDEO ASSIGN ?
* Alleen Amerikaans/Canadees model
144NL
480/576i
Menu
Onderdeel
Instelparameter
Oorspronkelijke
instelling
HDMI
SETTINGS
CTRL FOR HDMI [xxx]
ON, OFF
OFF
SYSTEM
SETTINGS
PASS THROUGH [xxxx]
ON, OFF
OFF
H.A.T.S. [xxx]
ON, OFF
ON
AUDIO OUT [xxxxxx]
AMP, TV+AMP
AMP
SW LEVEL [xxxdB]
AUTO, +10 dB, 0 dB
AUTO
SW LPF [xxx]
ON, OFF
ON
VIDEO DIRECT [xxx]
ON, OFF
OFF
RS232C CONTROL [xxx]
ON, OFF
OFF
AUTO STANDBY [xxx]
ON, OFF
ON
VERSION [x.xxx]
–
–
UPDATE(PC) [xxxxxx]
PERMIT, DENY
DENY
NAME IN ? [xxxxxxxx]
Omschakelen van het display
U kunt het geluidsveld enz. controleren door
deze aanduidingen op het display zichtbaar te
maken.
1 Selecteer de ingang waarvan u de
informatie wilt controleren.
2 Druk herhaaldelijk op DISPLAY.
* Streaminformatie wordt mogelijk niet
weergegeven.
Bij het luisteren naar FM en AM radio
Zendernaam t Frequentie t
Geluidsveldtype...
De zelfgekozen naam verschijnt alleen als
er een zelfgekozen naam voor de
geluidsbron is ingevoerd. De zelfgekozen
naam verschijnt niet als er alleen spaties
zijn gekozen.
Bij ontvangst van RDS-uitzendingen
(alleen Europees model)
PS (Program Service-naam)1), Naam
voorkeurzender, Band of voorkeurnummer
t Frequentie, band en voorkeurnummer
t PTY (Program Type)-aanduiding2) t
RT (Radio Text)-aanduiding3) t CT
(Clock Time) t Geluidsveldtype
1)
Deze informatie verschijnt ook voor FMzenders die geen RDS-informatie uitzenden.
2)
Type programma dat wordt uitgezonden.
3)
Tekstberichten die door de RDS-zender
worden verstuurd.
145NL
Instellingen aanpassen
Bij elke druk op de toets DISPLAY
verandert het display als volgt.
Gekozen ingang t Geluidsveldtype t
Streaminformatie* t Ingevoerde
ingangsnaam…
Bij het afstemmen op een SIRIUS-kanaal
(alleen Amerikaans/Canadees model)
Kanaalnaam t Kanaalnummer t
Categorie t Naam artiest t Song t
Naam componist t Signaalsterkte t
Geluidsveldtype
Apparatuur bedienen met de schermafstandsbediening (Quick Click)
Apparatuur die op de receiver is aangesloten bedienen
met de schermafstandsbediening (Quick Click)
Met de afstandsbediening op het televisiescherm kan apparatuur die is aangesloten op de receiver,
een projector en een lichtregeleenheid worden bediend met behulp van de
schermafstandsbediening.
Gebruik van de schermafstandsbediening (Quick Click)
IR Blaster
Gemeenschappelijke apparatuur
Projector
Bronapparatuur
146NL
TV
Verlichting
Selecteer " Input" in het
menu en druk vervolgens op
of b.
2
Selecteer het gewenste
apparaat en druk dan op
Gebruik van Quick Click
Met de afstandsbediening op het
televisiescherm kan apparatuur die is
aangesloten op de receiver, een televisie, een
projector en verlichting worden bediend met
behulp van de schermafstandsbediening.
3
4
QUICK
CLICK
V/v/B/b,
.
Druk op QUICK CLICK.
Selecteer de passende toetsen
op de
schermafstandsbediening om
de functies in de onderstaande
tabel te gebruiken en druk
vervolgens op
.
Opmerking
Sommige functies van het aangesloten apparaat
kunnen mogelijk niet worden bediend.
MENU
Tabel met bruikbare bedieningstoetsen per apparaat (Quick Click)
Zie "Bedienen van apparatuur die is aangesloten op de receiver" (zie blz. 148) voor nadere
bijzonderheden over de toetsen van de schermafstandsbediening.
Categorie
TV
Video PROJECTOR
recorder
DVD
BD
LD
CD
MD
KABEL
SAT
TAPE
DVR
LIGHT
Toets
1
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
10 key
z
z
–
z
z
z
z
z
z
z
z
z
+10 (•)
z
–
–
z
z
z
z
z
z
z
–
z
Ent
z
z
–
z
z
z
z
z
z
z
z
z
Input
z
z
z
z
z
–
–
–
z
z
–
z
Display (Info)
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
Top Menu (Guide)
z
–
–
z
z
–
–
–
z
z
–
z
m/N/M/x/X
–
z
–
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
–
z
–
z
z
–
–
z
z
z
z
z
./>
–
–
–
z
z
z
z
z
z
z
z
z
V/v/B/b/Menu/
/Exit/Return
z
z
z
z
z
–
–
–
z
z
–
z
Ch +/–
z
z
–
z
z
–
–
–
z
z
–
z
Kleurtoetsen
(rood/blauw/groen/
geel)
z
–
z
z
–
–
–
–
z
–
z
–
Scène 1-16
z
All On/Off
z
On/Off
z
wordt vervolgd
147NL
Apparatuur bedienen met de schermafstandsbediening (Quick Click)
1
Categorie
TV
Video PROJECTOR
recorder
DVD
BD
LD
CD
MD
KABEL
SAT
TAPE
DVR
LIGHT
Toets
Raise/Lower
z
Light Off
z
Toggle
z
Bedienen van apparatuur die is
aangesloten op de receiver
U kunt apparatuur die is aangesloten op de
receiver bedienen met "Menu" en "10 key" van
Quick Click.
Hieronder staan enkele voorbeelden van
normale bediening beschreven. Het apparaat
kan andere of helemaal niet werken,
afhankelijk van het apparaat.
Toets
Functie
B Display
(Info)
Selecteren om de huidige status
van of informatie over
apparatuur die is aangesloten op
de receiver weer te geven.
C V/v/B/b,
Selecteer V/v/B/b om
menuonderdelen te kiezen.
Druk daarna op
om de
keuze in te voeren.
D Menu
Selecteren om het menu van
apparatuur die is aangesloten op
de receiver te laten verschijnen.
E N, z
Selecteren om de weergave of
opname te starten.
Menu tab
x, X
Selecteren om de weergave of
opname te stoppen of te
pauzeren.
m/M
Selecteren om snel vooruit/
achteruit te gaan.
./>
Selecteren om naar de
volgende/vorige track te gaan.
F Ch+/Ch–
Selecteren Ch +/– om het
kanaal van een televisie,
satellietontvanger,
videorecorder enz. te kiezen.
G Return (Exit) Selecteren om terug te keren
naar het vorige menu of om het
menu te verlaten.
H Top Menu
(Guide)
Toets
Functie
A1
Selecteren om de apparatuur die
is aangesloten op de receiver in
of uit te schakelen.
148NL
Selecteren om het hoofdmenu
van de dvd-speler of Blu-ray
Disc-speler, enz. of de
programmagids van een
televisie, satellietontvanger of
hard disk recorder, enz. te laten
verschijnen.
I Kleurtoetsen Selecteren bij het bedienen van
(rood/blauw/ een DVD-speler/recoder,
groen/geel) Blu-ray Disc-speler of decoder.
J Input
Hiermee selecteert u de
ingangsbron van de apparatuur
die is aangesloten op de
receiver.
Functie
Toets
Functie
K Macro
Selecteren om een macro te
starten die is geprogrammeerd
met Quick Click.
Deze toets verschijnt niet
wanneer er geen macro's zijn
geprogrammeerd.
D Ent
Druk op de toets om het met de
cijfertoetsen gekozen nummer
van een kanaal, disc of track in
te voeren.
E N, z
Selecteren om de weergave of
opname te starten.
10 key tab
x, X
Selecteren om de weergave of
opname te stoppen of te
pauzeren.
m/M
Selecteren om snel vooruit/
achteruit te gaan.
./>
Selecteren om naar de
volgende/vorige track te gaan.
F Ch+/Ch–
Selecteren Ch +/– om het
kanaal van een televisie,
satellietontvanger,
videorecorder enz. te kiezen.
G Kleurtoetsen Selecteren bij het bedienen van
(rood/blauw/ een DVD-speler/recoder,
groen/geel) Blu-ray Disc-speler of decoder.
Toets
Functie
A1
Selecteren om de apparatuur die
is aangesloten op de receiver in
of uit te schakelen.
B 10 key
Selecteren om
– voor het selecteren van de
tracknummers van de cdspeler, dvd-speler, Blu-ray
Disc-speler of minidiscrecorder.
– kanaalnummers van de TV,
satellietontvanger of
videorecorder te kiezen.
C +10 (.)
Selecteren om
– voor het selecteren van de
tracknummers hoger dan 10
van de cd-speler, dvd-speler,
Blu-ray Disc-speler of
minidisc-recorder.
– kanaalnummers hoger dan 10
van de TV, satellietontvanger
of videorecorder te kiezen.
H Input
Hiermee selecteert u de
ingangsbron van de apparatuur
die is aangesloten op de
receiver.
I Macro
Selecteren om een macro te
starten die is geprogrammeerd
met Quick Click.
Deze toets verschijnt niet
wanneer er geen macro's zijn
geprogrammeerd.
wordt vervolgd
149NL
Apparatuur bedienen met de schermafstandsbediening (Quick Click)
Toets
Bediening van de televisie,
projector of verlichting
Selecteer ( ) op de Common
tab om de televisie te bedienen.
Toets
Functie
G Guide
Selecteren om de
programmagids van een
televisie, satellietontvanger,
hard disk recorder, enz. weer te
geven.
H Kleurtoetsen Selecteren bij het bedienen van
(rood/blauw/ een DVD-speler/recoder,
groen/geel) Blu-ray Disc-speler of decoder.
Selecteer (
) op de Common
tab om de projector te bedienen.
Toets
Functie
A Macro
Selecteren om een macro te
starten die is geprogrammeerd
met Quick Click.
Deze toets verschijnt niet
wanneer er geen macro's zijn
geprogrammeerd.
B1
Selecteren om de apparatuur die
is aangesloten op de receiver in
of uit te schakelen.
C Display
(Info)
D V/v/B/b,
Toets
Functie
A Macro
Selecteren om de huidige status
van of informatie over
apparatuur die is aangesloten op
de receiver weer te geven.
Selecteren om een macro te
starten die is geprogrammeerd
met Quick Click.
Deze toets verschijnt niet
wanneer er geen macro's zijn
geprogrammeerd.
B 1
Selecteer V/v/B/b om
menuonderdelen te kiezen.
Druk daarna op
om de
keuze in te voeren.
Selecteren om de apparatuur die
is aangesloten op de receiver in
of uit te schakelen.
C Display
(Info)
Selecteren om de huidige status
van of informatie over
apparatuur die is aangesloten op
de receiver weer te geven.
D V/v/B/b,
Selecteer V/v/B/b om
menuonderdelen te kiezen.
Druk daarna op
om de
keuze in te voeren.
E Menu
Selecteren om het menu van
apparatuur die is aangesloten op
de receiver te laten verschijnen.
F Exit
Selecteren om het menu te
sluiten.
150NL
Functie
Toets
Functie
E Menu
Selecteren om het menu van
apparatuur die is aangesloten op
de receiver te laten verschijnen.
F Toggle
Selecteren om een
vooringesteld lichtpatroon in te
schakelen.
F Exit
Selecteren om het menu te
sluiten.
G Raise
G Input
Hiermee selecteert u de
ingangsbron van de apparatuur
die is aangesloten op de
receiver.
Selecteren om de sterkte van
alle lichten tegelijkertijd te
verhogen.
H On
Selecteren om een bepaald licht
in te schakelen.
I All On
Selecteren om de sterkte van
alle lichten te verhogen tot het
maximum.
J Macro
Selecteren om een macro te
starten die is geprogrammeerd
met Quick Click.
Deze toets verschijnt niet
wanneer er geen macro's zijn
geprogrammeerd.
Selecteer ( ) op de Common
tab om de verlichting te
bedienen.
* Een lichtregeleenheid is een apparaat waarmee de
sterkte van twee of meer lichten tegelijk kan
worden geregeld.
Raadpleeg uw verdeler voor de installatie van een
lichtregeleenheid.
De schermafstandsbediening
laten verdwijnen
Druk op QUICK CLICK of RETURN/EXIT
O.
Toets
Functie
A Light Off
Selecteren om de
lichtregeleenheid uit te
schakelen.*
B Scène 1~16 Selecteren om een
vooringesteld lichtpatroon te
kiezen.
C All Off
Selecteren om alle verlichting te
dimmen tot het minimum (alle
lichten doven).
D Off
Selecteren om een bepaald licht
te doven.
E Lower
Selecteren om alle lichten
tegelijkertijd te dimmen.
151NL
Apparatuur bedienen met de schermafstandsbediening (Quick Click)
Toets
Apparatuur instellen die
kan worden bediend met de
schermafstandsbediening
Gemeenschappelijk apparaat
instellen
1 Selecteer " Settings" in het menu en
of b.
druk vervolgens op
2 Selecteer "Quick Click" en druk
of b.
vervolgens op
3 Selecteer "Common Component" en
druk vervolgens op
.
4 Selecteer het type apparaat dat u wilt
instellen en druk dan op
V/v/B/b,
.
5 Selecteer "Preset Mode" en druk
vervolgens op
.
6 Selecteer het apparaat dat u wilt
MENU
instellen en druk dan op
.
7 Selecteer de fabrikant en druk
Bronapparaat instellen
1 Selecteer " Settings" in het menu en
druk vervolgens op
of b.
2 Selecteer "Quick Click" en druk
of b.
vervolgens op
3 Selecteer "Source Component" en druk
vervolgens op
.
4 Selecteer de ingang (waaronder een
televisie) voor het apparaat dat u wilt
instellen, en druk vervolgens op
.
5 Selecteer "Preset Mode" en druk
vervolgens op
.
6 Selecteer het type apparaat dat u wilt
instellen en druk dan op
.
7 Selecteer de fabrikant en druk
vervolgens op
.
8 Kies de code en druk vervolgens op
.
Selecteer "Play" op het televisiescherm
voor een test.
9 Selecteer "Finish" en druk vervolgens
op
152NL
.
vervolgens op
.
8 Kies de code en druk vervolgens op
.
Selecteer "Menu" of "Power" op het
televisiescherm voor een test.
Als u "TV" selecteerde in stap 6, verschijnt
"Menu". In de andere gevallen verschijnt
"Power".
9 Selecteer "Finish" en druk vervolgens
op
.
Kies de toets en druk
vervolgens op b.
8
Selecteer de gewenste
tijdsduur en druk dan op
9
(Macrosturing)
De macrofunctie kunt u makkelijk gebruiken
met Quick Click.
.
Herhaal stap 6 tot 8 om
handelingen voor andere
apparaten te programmeren.
10 Selecteer "Finish" en druk
vervolgens op
.
De instelprocedure is voltooid.
Het programmeren annuleren
QUICK
CLICK
V/v/b,
OPTIONS
Selecteer "Cancel" en druk vervolgens op
De macrosturing starten
1
2
3
4
5
6
Selecteer " Settings" en druk
vervolgens op
of b.
Selecteer "Quick Click" en druk
vervolgens op
of b.
Selecteer "Macro" en druk
vervolgens op
.
Selecteer het macronummer te
waarvoor u de handeling(en)
wilt programmeren en druk
vervolgens op
.
Selecteer het stapnummer dat u
wilt instellen en druk
vervolgens op
.
Selecteer het gewenste type
apparaat of "- Wait -" en druk
vervolgens op b.
Selecteert u "- Wait -", ga dan naar stap 8.
Druk op QUICK CLICK.
De schermafstandsbediening verschijnt
op het televisiescherm.
MENU
1
.
2
Selecteer MACRO op de
schermafstandsbediening.
De macrolijst verschijnt op het
televisiescherm.
3
Selecteer het gewenste
macronummer om te starten.
De macrosturing wordt gestart en de
bedieningshandelingen worden in de
geprogrammeerde volgorde uitgevoerd.
Een macro benoemen
1 Selecteer " Settings" in het menu en
druk vervolgens op
of b.
2 Selecteer "Quick Click" en druk
vervolgens op
of b.
3 Selecteer "Macro" en druk vervolgens
op
.
4 Druk op OPTIONS.
Het optiemenu verschijnt.
wordt vervolgd
153NL
Apparatuur bedienen met de schermafstandsbediening (Quick Click)
Enkele bedieningen
automatisch achter
elkaar uitvoeren met
Quick Click
7
5 Selecteer "Name Input" en druk
Instellen van de
afstandsbedieningcodes
die nog niet zijn
opgeslagen in Quick Click
vervolgens op
.
Op het televisiescherm verschijnt een
softwarematig toetsenbord.
6 Druk op V/v/B/b en
om een teken
te selecteren.
7 Selecteer "Finish" en druk vervolgens
op
.
Uw gekozen naam wordt opgeslagen.
De ingevoerde naam annuleren
Selecteer "Cancel" en druk vervolgens op
.
QUICK
CLICK
Een geprogrammeerde
macrosturing wissen
1 Selecteer " Settings" in het menu en
of b.
druk vervolgens op
2 Selecteer "Quick Click" en druk
of b.
vervolgens op
V/v/B/b,
MENU
1
Selecteer " Settings" in het
menu en druk vervolgens op
of b.
2
Selecteer "Quick Click" en druk
vervolgens op
of b.
3
Selecteer "Source Component"
of "Common Component" en
druk vervolgens op
.
4
Selecteer het gewenste
apparaat en druk dan op
3 Selecteer "Macro" en druk vervolgens
op
.
4 Selecteer het gewenste macronummer
en druk dan op
.
5 Selecteer het gewenste stapnummer
en druk dan op
.
6 Selecteer "–" als apparaatnaam en
druk dan op
.
7 Herhaal stap 5 en 6 om de opgeslagen
macro te wissen.
8 Selecteer "Finish" en druk vervolgens
op
.
De instellingen opgeslagen als macro zijn
gewist.
154NL
.
5
Selecteer "Learn Mode" en
druk vervolgens op
.
6
Selecteer het codenummer dat
u wilt opslaan als nieuw
commando en druk vervolgens
op
.
7
Infrarood-ontvanger
4 Selecteer de toets op de
schermafstandsbediening waarmee
die functie werd geleerd, en druk
vervolgens op
.
Resetten van de
afstandsbedieningscode
voor Quick Click
Ongeveer 5 cm - 10 cm
V/v/b,
"Test" wordt automatisch na enkele
seconden geselecteerd wanneer de
registratie van een nieuwe code is
voltooid.
8
Druk op
.
De werkingstest van de
geprogrammeerde code start.
Ga naar stap 9 wanneer u de werkingstest
niet wilt verrichten.
9
Selecteer "Finish" en druk
vervolgens op
.
Opmerking
Het displayvenster is uitgeschakeld terwijl de
receiver de nieuwe code registreert.
Een aangeleerd commando
gebruiken
1 Selecteer " Input" in het menu en
druk vervolgens op
of b.
2 Selecteer het gewenste apparaat en
druk dan op
.
3 Druk op QUICK CLICK.
MENU
1
Selecteer " Settings" in het
menu en druk vervolgens op
of b.
2
Selecteer "Quick Click" en druk
vervolgens op
of b.
3
Selecteer "Source Component"
of "Common Component" en
druk vervolgens op
.
4
Selecteer het gewenste
apparaat en druk dan op
5
.
Selecteer "Reset" en druk
vervolgens op
.
Er verschijnt een bevestigingsmelding op
het televisiescherm.
6
Selecteer "Yes" en druk
vervolgens op
.
De hele inhoud van de gekozen
ingangsbron (bv. alle ingestelde
gegevens) wordt gewist.
wordt vervolgd
155NL
Apparatuur bedienen met de schermafstandsbediening (Quick Click)
Houd de betreffende toets op
de afstandsbediening van het
te programmeren apparaat
ingedrukt terwijl u de
afstandsbediening op de
infrarood-ontvanger van de
receiver richt tot "Complete"
verschijnt op het
televisiescherm.
7
Herhaal stap 4 tot 6 om alle
gegevens te wissen.
Opmerking
De macro zelf wordt niet gewist. Er wordt een
standaardcode uitgevoerd wanneer u een
voorinstelcode of leercode hebt ingesteld in de
macrostap.
156NL
Bedienen van apparatuur die is
aangesloten op de receiver
Apparatuur bedienen met de
multifunctionele
afstandsbediening
Druk op de ingangtoets van het
aangesloten apparaat dat u wilt
bedienen.
2
Druk op de passende toetsen
om de functie te gebruiken
zoals vermeld in de
onderstaande tabel.
Opmerking
U kunt Sony- of niet-Sony-apparatuur
bedienen met behulp van de multifunctionele
afstandsbediening van de receiver.
De afstandsbediening is oorspronkelijk
ingesteld voor de bediening van Sonyapparatuur.
Wanneer u de instellingen van de
afstandsbediening wijzigt volgens de
gebruikte apparatuur, kunt u ook niet-Sony- en
andere Sony-apparatuur bedienen (zie
blz. 158).
Sommige functies van het aangesloten apparaat
kunnen mogelijk niet worden bediend.
Tabel met bruikbare bedieningstoetsen per apparaat
Apparaat TV Video Dvd- Blu-ray HDD- PSX Video-cd- Digitale DSS Digitale Cas- DATCde)
recor- speler, Disc- recorder
satelliet-/ sette- cassette speler,
speler,
CATVder
dvd- speler met een
Terrestriale deck -deck minidisclaserdisc- aansluitToets
videorereceiverf) (A en
recorder
harde
speler
ing e)
corder
B)
schijf
AV ?/1
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
Cijfertoetsen
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
TV INPUT
z
GUIDE
z
zc)
z
z
z
-/--
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
ENTER
z
z
z
z
z
z
za)
z
z
z
Tekstf)
z
Kleurtoetsen
z
zc)
z
z
TOOLS/OPTIONS
z
z
z
z
DISPLAY
z
RETURN/EXIT
z
V/v/B/b,
,
MENU, HOME
z
./>
z
z
z
z
z
z
z
DIGITAL
MEDIA
PORTtoestel
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
zb)
z
z
z
wordt vervolgd
157NL
Apparatuur bedienen met de multifunctionele afstandsbediening
Apparatuur bedienen met
behulp van de
multifunctionele
afstandsbediening
1
Apparaat TV Video Dvd- Blu-ray HDD- PSX Video-cd- Digitale DSS Digitale Cas- DATCde)
recor- speler, Disc- recorder
satelliet-/ sette- cassette speler,
speler,
CATVder
dvd- speler met een
Terrestriale deck -deck minidisclaserdisc- aansluitrecorder
Toets
videorereceiverf) (A en
harde
speler
ing e)
corder
B)
schijf
B·/·b
z
m/TUNING –,
M/TUNING +
z
z
z
z
z
z
z
z
z
zc)
DISC SKIP
N, X, x
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
za)
z
zd)
z
z
z
z
z
z
z
z
BD/DVD TOP
MENU, BD/DVD
MENU
z
z
F1, F2
z
z
z
DIGITAL
MEDIA
PORTtoestel
z
z
z
MUTING,
z
MASTER VOL +/–,
TV VOL +/–
PRESET +/–,
TV CH +/–
a)
b)
c)
d)
e)
f)
z
z
z
z
Alleen laserdiscspeler
Alleen cassettedeck B
Alleen dvd
Alleen Video cd
Alleen Amerikaans/Canadees model
Alleen Europees model
Programmeren van de
afstandsbediening
U kunt de afstandsbediening aanpassen aan de
apparatuur die op deze receiver is aangesloten.
U kunt de afstandsbediening zelfs
programmeren voor de bediening van
apparatuur van een ander merk dan Sony, en
ook Sony-apparatuur waarvoor deze
afstandsbediening niet gemaakt is.
In de onderstaande procedure wordt als
voorbeeld gebruik gemaakt van een
videorecorder van een andere fabrikant dan
Sony, die is aangesloten op de VIDEO 2 INaansluitingen van de receiver.
158NL
RM SET
UP
SHIFT
Cijfertoetsen
AV ?/1
TV
Ingangtoetsen
ENTER
1
Druk AV ?/1 terwijl u drukt op
RM SET UP.
De RM SET UP-toets knippert.
2
Terwijl de RM SET UP-toets
knippert, drukt u op de
ingangsbrontoets (inclusief de
TV-toets) van het apparaat dat u
wilt bedienen.
3
Opmerkingen
Gebruik de cijfertoetsen voor
het invoeren van de codeset (of
een van de codesets als er
meerdere bestaan) van het
apparaat en merk van het
apparaat dat u wilt bedienen.
• De codesets zijn bijgewerkt volgens de meest
recente opgave van ieder merk. Er bestaat echter
een kans dat uw apparaat niet reageert op enkele of
alle codesets.
• Het is mogelijk dat niet alle ingangtoetsen
beschikbaar zijn voor elk apparaat.
De ingangtoets licht op.
Bediening van een cd-speler
Opmerking
Fabrikant
SONY
DENON
JVC
KENWOOD
MAGNAVOX
MARANTZ
ONKYO
PANASONIC
PHILIPS
PIONEER
TECHNICS
YAMAHA
Als codeset van de TV-toets zijn alleen
getallen in de 500-reeks geldig.
4
Gebruik de codesets in onderstaande tabel
voor de bediening van apparatuur van een
ander merk dan Sony, en ook Sony-apparatuur
waarvoor deze afstandsbediening niet gemaakt
is. Aangezien het afstandsbedieningssignaal,
dat door een apparaat geaccepteerd wordt, per
model en fabricagejaar kan verschillen,
kunnen er meerdere codesets aan een apparaat
toegewezen worden. Als u er niet in slaagt om
de afstandsbediening met een van de codesets
te programmeren, moet u een andere
gebruiken.
Druk op ENTER.
Na verificatie van de codeset knippert de
toets RM SET UP tweemaal en de
programmeerfunctie van de
afstandsbediening wordt beëindigd. Ook
de ingangstoets dooft.
Het programmeren annuleren
Bedieningscode(s)
101, 102, 103
104, 123
105, 106, 107
108, 109, 110
111, 116
116
112, 113, 114
115
116
117
115, 118, 119
120, 121, 122
Druk op RM SET UP welke stap dan ook.
Bediening van een DATcassettedeck
Fabrikant
SONY
PIONEER
Bedieningscode(s)
203
219
wordt vervolgd
159NL
Apparatuur bedienen met de multifunctionele afstandsbediening
Als u bijvoorbeeld een videorecorder,
aangesloten via de VIDEO 2 INaansluiting, wilt bedienen moet u op de
toets VIDEO 2 drukken.
RM SET UP en SHIFT gaan branden, en
de ingangsbrontoets knippert.
Als u de toets indrukt voor een apparaat
waarvoor u de afstandsbediening niet
kunt programmeren, zoals TUNER,
PHONO, DMPORT of SOURCE enz.,
zal de RM SET UP-toets blijven
knipperen.
De codesets corresponderen
met het apparaat en het merk
van het apparaat
Bediening van een
cassettedeck
Fabrikant
SONY
DENON
KENWOOD
NAKAMICHI
PANASONIC
PHILIPS
PIONEER
TECHNICS
YAMAHA
Bedieningscode(s)
201, 202
204, 205
206, 207, 208, 209
210
216
211, 212
213, 214
215, 216
217, 218
Bediening van een minidiscrecorder
Fabrikant
SONY
DENON
JVC
KENWOOD
Bedieningscode(s)
301
302
303
304
Bediening van een HDDrecorder met een harde schijf
Fabrikant
SONY
Bedieningscode(s)
307, 308, 309
Bediening van een Blu-ray Discspeler
Fabrikant
SONY
PANASONIC
SAMSUNG
LG
Bedieningscode(s)
310, 311, 312
335
336
337
Bediening van een PSX
Fabrikant
SONY
Bedieningscode(s)
313, 314, 315
Bediening van een dvd-speler
Fabrikant
SONY
BROKSONIC
DENON
HITACHI
JVC
MITSUBISHI
160NL
Bedieningscode(s)
401, 402, 403
424
405
416
415, 423
419
Fabrikant
ORITRON
PANASONIC
PHILIPS
PIONEER
RCA
SAMSUNG
TOSHIBA
ZENITH
Bedieningscode(s)
417
406, 408, 425
407
409, 410
414
416, 422
404, 421
418, 420
Bediening van een dvdvideorecorder
Fabrikant
SONY
Bedieningscode(s)
411
Bediening van een HDD/DVD
COMBO (recorder)
Fabrikant
SONY
Bedieningscode(s)
401, 402, 403
Bediening van een
televisietoestel
Fabrikant
SONY
AIWA
AKAI
AOC
CENTURION
CORONADO
CURTIS-MATHES
DAYTRON
DAEWOO
FISHER
FUNAI
FUJITSU
GOLDSTAR/LG
GRUNDIG
HITACHI
ITT/NOKIA
J.C.PENNY
JVC
KMC
MAGNAVOX
MARANTZ
Bedieningscode(s)
501
501, 536, 539
503
503
566
517
503, 551, 566, 567
517, 566
504, 505, 506, 507, 515,
544
508, 545
548
528
503, 512, 515, 517, 534,
544, 556, 568, 576
511, 533, 534
503, 513, 514, 515, 517,
519, 544, 557, 571
521, 522
503, 510, 566
516, 552
517
503, 515, 517, 518, 544,
566
527
Fabrikant
MITSUBISHI/MGA
NEC
PORTLAND
QUASAR
RADIO SHACK
RCA/PROSCAN
SAMSUNG
SAMPO
SABA
SANYO
SCOTT
SEARS
SHARP
SYLVANIA
THOMSON
TOSHIBA
TELEFUNKEN
TEKNIKA
WARDS
YORK
ZENITH
GE
LOEWE
Bediening van een
laserdiscspeler
Fabrikant
SONY
PIONEER
Bedieningscode(s)
601, 602, 603
606
Bediening van een video-cdspeler
Fabrikant
SONY
Bedieningscode(s)
605
Bediening van een
videorecorder
Fabrikant
SONY
AIWA*
AKAI
BLAUPUNKT
EMERSON
FISHER
GENERAL
ELECTRIC(GE)
GOLDSTAR/LG
GRUNDIG
HITACHI
ITT/NOKIA
JVC
MAGNAVOX
MITSUBISHI/MGA
NEC
PANASONIC
PHILIPS
PIONEER
RCA/PROSCAN
SAMSUNG
SANYO
SHARP
TELEFUNKEN
TOSHIBA
ZENITH
Bedieningscode(s)
701, 702, 703, 704, 705,
706
710, 750, 757, 758
707, 708, 709, 759
740
711, 712, 713, 714, 715,
716, 750
717, 718, 719, 720
721, 722, 730
723, 753
724
722, 725, 729, 741
717
726, 727, 728, 736
730, 731, 738
732, 733, 734, 735
736
729, 730, 737, 738, 739,
740
729, 730, 731
729
722, 729, 730, 731, 741,
747
742, 743, 744, 745
717, 720, 746
748, 749
751, 752
747, 756
754
* Als de bediening van een AIWA-videorecorder niet
functioneert, ook al heeft u de codeset van AIWA
ingevoerd, probeer het dan met de codeset van Sony.
Bediening van een
satellietontvanger
Fabrikant
SONY
AMSTRAD
BskyB
GENERAL
ELECTRIC(GE)
GRUNDIG
HUMAX
THOMSON
Bedieningscode(s)
801, 802, 803, 804, 824,
825, 865
845, 846
862
866
859, 860
846, 847
857, 861, 864, 876
wordt vervolgd
161NL
Apparatuur bedienen met de multifunctionele afstandsbediening
NORDMENDE
NOKIA
PANASONIC
PHILIPS
PHILCO
PIONEER
Bedieningscode(s)
503, 519, 527, 544, 566,
568
503, 517, 520, 540, 544,
554, 566
530, 558
521, 522, 573, 575
509, 524, 553, 559, 572
515, 518, 557, 570, 571
503, 504, 514, 517, 518
509, 525, 526, 540, 551,
555
503
509, 535
503, 510, 527, 565, 567
503, 510, 523, 529, 544
503, 515, 517, 531, 532,
534, 544, 556, 557, 562,
563, 566, 569
566
530, 537, 547, 549, 558
508, 545, 546, 560, 567
503, 566
503, 508, 510, 517, 518,
551
517, 535, 550, 561, 565
503, 518, 566
530, 537, 547, 549
535, 539, 540, 541, 551
530, 537, 538, 547, 549,
558
517, 518, 567
503, 517, 566
566
542, 543, 567
503, 509, 510, 544
515, 534, 556
Fabrikant
PACE
PANASONIC
PHILIPS
NOKIA
RCA/PROSCAN
HITACHI/BITA
HUGHES
JVC/Echostar/Dish
Network
MITSUBISHI
SAMSUNG
TOSHIBA
Bedieningscode(s)
848, 849, 850, 852, 862,
863, 864
818, 855
856, 857, 858, 859, 860,
864, 874
851, 853, 854, 864
866, 871
868
867
873
872
875
869, 870
Bediening van een
kabelontvanger
Fabrikant
SONY
HAMLIN/REGAL
JERROLD/G.I./
MOTOROLA
JERROLD
OAK
PANASONIC
PHILIPS
PIONEER
RCA
SCIENTIFIC ATLANTA
TOCOM/PHILIPS
ZENITH
Bedieningscode(s)
821, 822, 823
836, 837, 838, 839, 840
806, 807, 808, 809, 810,
811, 812, 813, 814, 819
830, 831
841, 842, 843
816, 826, 832, 833, 834,
835
830, 831
828, 829
805
815, 816, 817
830, 831
826, 827
Enkele bedieningen
automatisch achter
elkaar uitvoeren
(Macrosturing)
Met de functie macrosturing kunt u een aantal
opeenvolgende infraroodbedieningscodes als
een enkele bedieningshandeling samenstellen.
De afstandsbediening biedt 2 macrolijsten
(MACRO 1 en MACRO 2). In elke macrolijst
kunt u maximaal 20 infraroodbedieningscodes
opnemen.
Opmerking
Vervang de batterijen door nieuwe als u de
marcosturing instelt.
RM SET
UP
AMP
Ingangtoetsen
MACRO 1
MACRO 2
162NL
De opeenvolgende handelingen
programmeren
1
3
Houd de toets MACRO 1 of
MACRO 2 langer dan 1 seconde
ingedrukt terwijl u op RM SET
UP drukt.
Tip
De RM SET UP-toets knippert en één van
de ingangtoetsen licht op (oorspronkelijk
licht de BD-toets op).
Het programmeren annuleren
Druk op de ingangtoets voor
het apparaat waarvan u de
opeenvolgende handelingen
wilt programmeren.
Druk op de toetsen die u wilt
programmeren in dezelfde
volgorde als u de handelingen
wilt uitvoeren.
U kunt specifieke handelingen
programmeren met de volgende toetsen.
Druk
Bedieningshandelin
gen die
geprogrammeerd
kunnen worden
De ingangtoets Hiermee worden de
langer dan 1
ingangsbronnen
seconde
gewisseld.
MACRO 1 of
MACRO 2
Hiermee maakt u een
interval van een
seconde. Als u het
interval langer wilt
maken, drukt u
herhaaldelijk op de toets
MACRO 1 of MACRO
2.
De in stap 2 gekozen ingangtoets knippert
twee keer en gaat daarna weer branden.
4
Druk op de toets RM SET UP
om het programmeerproces af
te ronden.
Herhaal stap 2 en 3 om
handelingen voor andere
apparaten te programmeren.
Als de toets RM SET UP vijfmaal knippert in stap 1
en de macroprogrammering niet start, moet u de
batterijen vervangen door nieuwe.
De instelling wordt geannuleerd als er binnen
60 seconden niet op een willekeurige toets
gedrukt wordt.
De vorige bedieningshandeling blijft geldig.
De macrosturing starten
1
Druk op AMP.
De toets AMP gaat branden en gaat
daarna weer uit.
2
Druk op MACRO 1 of MACRO 2
om de macro te starten.
De macrosturing wordt gestart en de
bedieningshandelingen worden in de
geprogrammeerde volgorde uitgevoerd.
Terwijl de commando's worden gestuurd,
knippert de toets AMP en brandt de toets
RM SET UP. Nadat de commando's zijn
gestuurd, gaan de toetsen RM SET UP en
AMP uit.
Een geprogrammeerde
macrosturing wissen
1 Houd de toets MACRO 1 of MACRO 2
langer dan 1 seconde ingedrukt terwijl
u op RM SET UP drukt om de
opgeslagen macro te wissen.
De RM SET UP-toets knippert.
2 Druk op RM SET UP.
De instellingen opgeslagen als
macrosturing zijn gewist.
163NL
Apparatuur bedienen met de multifunctionele afstandsbediening
2
5
1
Instellen van de
afstandsbedieningcodes die
nog niet zijn opgeslagen in
de afstandsbediening
Het is mogelijk om een afstandsbedieningcode
die niet overeenkomt met een in de
afstandsbediening vastgelegde code te
gebruiken met behulp van de leerfunctie.
De RM SET UP-toets licht op.
2
3
Vervang de batterijen door nieuwe als u de receiver
voorbereidt op het leren van nieuwe
afstandsbedieningscodes.
SHIFT
RM SET
UP
?/1
Druk op de toets waaronder u
het nieuwe commando wilt
programmeren. Druk voor de
toetsen met een sterretje in de
bovenstaande afbeelding eerst
op SHIFT en vervolgens op de
toets.
De in stap 2 gekozen ingangtoets gaat
branden. (De RM SET UP-toets blijft
branden.)
TV
4
Ingangtoetsen
Druk op de ingangtoets (met
inbegrip van de TV-toets) voor
het apparaat dat u wilt bedienen
met het nieuwe commando.
De ingangtoets knippert. (De RM SET
UP-toets blijft branden.)
Opmerking
THEATER
Druk THEATER terwijl u drukt
op RM SET UP.
Gebruikte
toetsen
om code
te leren*
Richt het ontvangstgedeelte
van de afstandsbediening op
het zendgedeelte van de
afstandsbediening waarvan de
bedieningscodes geleerd
moeten worden.
Ongeveer 5 cm - 10 cm
5
Gebruikte
toetsen
om code
te leren
* Druk eerst op SHIFT om een nieuw commando te
programmeren voor één van deze toetsen.
164NL
Druk op de toets van de leer
afstandsbediening om de
afstandsbedieningscode te
verzenden.
Bij ontvangst van het signaal door de
tweede afstandsbediening wordt de in
stap 2 gekozen ingangtoets uitgeschakeld.
De toets RM SET UP knippert twee keer
als het leerproces succesvol is verlopen.
Als het leerproces niet succesvol is
verlopen, knippert de toets RM SET UP
vijf keer. Herhaal de procedure vanaf
stap 2.
6
Druk op de toets RM SET UP
om het leerproces af te ronden.
5 Druk op de toets RM SET UP om het
wisproces te beëindigen.
Tips
De gehele inhoud van het
geheugen van de
afstandsbediening
wissen
AV ?/1
?/1
De leerfunctie annuleren
Druk op RM SET UP. De instelling wordt ook
geannuleerd als er binnen 60 seconden niet op
een willekeurige toets gedrukt wordt.
Een aangeleerd commando
gebruiken
Als u een aangeleerd commando
wilt gebruiken, drukt u op de toets
waarmee de functie is aangeleerd.
Een geleerde code wissen
1 Druk THEATER terwijl u drukt op RM
SET UP.
2 Druk op de ingangtoets waarvan u de
instelling wilt wissen.
De ingangtoets knippert. (De RM SET UPtoets blijft branden.)
3 Houd de toets ?/1 langer dan
1 seconde ingedrukt.
De ingangtoets knippert herhaaldelijk twee
keer.
4 Druk op de geprogrammeerde toets om
de opgeslagen instelling te wissen.
De toets RM SET UP knippert twee keer
als het wisproces succesvol is verlopen.
Als het wisproces niet succesvol is verlopen,
knippert de toets RM SET UP vijf keer.
Herhaal de procedure vanaf stap 2.
MASTER
VOL
1
Houd eerst ?/1 ingedrukt terwijl
u op MASTER VOL – drukt en
druk tegelijkertijd op AV ?/1.
De RM SET UP-toets knippert drie keer.
wordt vervolgd
165NL
Apparatuur bedienen met de multifunctionele afstandsbediening
• Als de geheugencapaciteit voor het opslaan van
afstandsbedieningscodes een bepaalde limiet
bereikt, knippert de toets RM SET UP 10 maal,
waarna het leerproces stopt.
• Als de toets RM SET UP vijfmaal knippert in stap
1 en de leerfunctie niet start, moet u de batterijen
vervangen door nieuwe.
• Indien het commando niet kan worden opgeslagen
in stap 3, controleer dan of u niet probeert een
nieuw commando toe te kennen aan een toets
waaraan reeds een commando is toegekend. Is er al
een commando toegekend aan een toets, dan moet
u dit eerst wissen.
2
Laat alle toetsen los.
De gehele inhoud van het geheugen van
de afstandsbediening (bv. alle ingestelde
gegevens) wordt gewist.
166NL
Opstellen
Aanvullende informatie
Voorzorgsmaatregelen
Voor uw veiligheid
Stroomvoorziening
• Controleer, voordat u de receiver in gebruik
neemt, of de bedrijfsspanning van het
apparaat overeenkomt met de plaatselijke
netspanning.
De bedrijfsspanning staat vermeld op het
naamplaatje op het achterpaneel van de
receiver.
• Het apparaat blijft op de voeding
aangesloten zolang de stekker in het
stopcontact zit, zelfs indien het apparaat zelf
is uitgeschakeld.
• Trek de stekker uit het stopcontact wanneer
u denkt de receiver geruime tijd niet te
gebruiken. Pak de stekker vast om deze uit
het stopcontact te trekken; trek nooit aan het
snoer.
• Om veiligheidsredenen is één pen van de
stekker breder dan de andere zodat de
stekker slechts op één manier in een
stopcontact kan worden gestoken.
Raadpleeg uw dealer als u de stekker niet
volledig in het stopcontact kunt steken.
• Het netsnoer mag uitsluitend door een
erkend servicecentrum worden vernieuwd.
Ontwikkeling van warmte
Bediening
Voor het maken van enige aansluiting, schakelt
u eerst de receiver uit en trekt u de stekker uit
het stopcontact.
Schoonmaken
Reinig de behuizing, het voorpaneel en de
bedieningsorganen met een zachte doek, licht
bevochtigd met wat milde zeepoplossing.
Gebruik geen schuurspons of schuurmiddelen
en ook geen oplosmiddelen zoals alcohol of
wasbenzine.
Mocht u verder nog vragen of problemen met
de bediening van de receiver hebben, aarzel
dan niet contact op te nemen met de
dichtstbijzijnde Sony-handelaar.
Tijdens gebruik wordt het apparaat warm,
maar dit is geen defect. Bij langdurig gebruik
van dit apparaat en vooral met een hoge
geluidssterkte kunnen de boven-, zij- en
onderpanelen na verloop van tijd behoorlijk
heet worden. Om te voorkomen dat u zich
brandt, mag u de behuizing niet aanraken.
167NL
Aanvullende informatie
Mocht er vloeistof of een voorwerp in het
apparaat terechtkomen, trekt u dan de stekker
van de receiver uit het stopcontact en laat het
apparaat eerst nakijken door bevoegd
vakpersoneel voordat u het weer in gebruik
neemt.
• Zet de receiver op een goed geventileerde
plaats, met voldoende luchtdoorstroming om
de inwendige onderdelen te koelen, in het
belang van een langdurige betrouwbare
werking.
• Plaats de receiver niet dichtbij een
warmtebron of in direct zonlicht. Vermijd
plaatsen met veel stof, en mechanische
trillingen of schokken.
• Zet niets bovenop het apparaat dat de
ventilatieopeningen zou kunnen blokkeren,
in het belang van een storingsvrije werking.
• Plaats de receiver niet dichtbij apparatuur
zoals een televisietoestel, videorecorder of
een cassettedeck. (Als de receiver samen
gebruikt wordt met een televisietoestel,
videorecorder of een cassettedeck, en
daarbij te dicht geplaatst is, kan er ruis
optreden en de beeldkwaliteit aangetast
worden. Bij gebruik van een binnenantenne
is de kans hierop groot. Wij raden u daarom
aan om een buitenantenne te gebruiken.)
Verhelpen van storingen
Als er zich bij het gebruik van de receiver een
van de volgende problemen voordoet, neemt u
dan de controlepunten even door om het
probleem te verhelpen. Als een probleem niet
te verhelpen is, neem dan contact op met uw
dichtstbijzijnde Sony-handelaar.
Algemeen
De receiver schakelt automatisch uit.
• "Auto Standby" is ingesteld op "ON" (zie
blz. 139).
• De sleep timer werkt (zie blz. 111).
"
Settings" van GUI (grafische
gebruikersinterface) verschijnt niet op
het televisiescherm of het surround
effect schakelt niet om.
• "Settings Lock" is ingesteld op "ON" (zie
blz. 139).
Audio
Er wordt geen geluid weergegeven, van
geen enkele geluidsbron, of er klinkt
nauwelijks geluid.
• Controleer of alle luidsprekers en andere
apparaten stevig zijn aangesloten.
• Controleer of alle luidsprekersnoeren juist
zijn aangesloten.
• Controleer of de receiver en de andere
apparaten allemaal zijn ingeschakeld.
• Controleer of de MASTER VOLUMEknop niet op –∞ dB staat. Probeer het in te
stellen op ongeveer
–40 dB.
• Controleer of de knop SPEAKERS (A/B/
A+B/OFF) niet op OFF (zie blz. 46) staat.
• Druk op de MUTING-toets van de
afstandsbediening om de demping
ongedaan te maken.
168NL
• Controleer of er wel is ingesteld op de
juiste geluidsbron met de INPUT
SELECTOR-knop.
• Controleer of er geen hoofdtelefoon is
aangesloten.
• Controleer of Night Mode is geactiveerd
(zie blz. 112).
• De automatische beveiliging van de
receiver is in werking getreden. Schakel de
receiver uit, verhelp de kortsluiting en
schakel het apparaat weer in.
Een bepaalde geluidsbron is niet te
horen.
• Controleer of de geluidsbron juist is
aangesloten op de audioingangsaansluitingen voor dat apparaat.
• Controleer of alle stekkers van de
aansluitkabels stevig in de aansluitingen
zitten, zowel bij de receiver als bij de
geluidsbron zelf.
• Zet INPUT MODE op "AUTO" (zie
blz. 108).
Er komt geen geluid uit een van de
voorluidsprekers.
• Sluit een hoofdtelefoon aan op de
PHONES-aansluiting om te controleren of
de hoofdtelefoon wel goed geluid geeft.
Als ook bij de aangesloten hoofdtelefoon
slechts via één kanaal geluid te horen is,
kan er iets mis zijn met de aansluitingen
van het weergaveapparaat op de receiver.
Controleer dan of alle stekkers van de
aansluitkabel aan beide zijden, op de
receiver en de geluidsbron zelf, stevig in
de aansluitingen zijn gestoken. Als bij de
aangesloten hoofdtelefoon wel via beide
kanalen geluid te horen is, kan er iets mis
zijn met de aansluitingen van de
voorluidsprekers op de receiver.
Controleer dan de aansluitingen van de
luidspreker die geen geluid geeft.
• Controleer of u zowel de linker (L)- als de
rechter (R)-aansluiting hebt aangesloten
op een analoge component en niet slechts
een van beide. Gebruik een mono/stereoverloopsnoer (niet meegeleverd). U zult
echter geen geluid ontvangen van de
middenluidspreker als een geluidsveld
(Pro Logic, enz.) is geselecteerd. Als de
middenluidspreker niet is aangesloten,
zullen alleen de linker- en
rechtervoorluidsprekers geluid
voortbrengen.
Er klinkt geen geluid bij afspelen van
digitale geluidsbronnen (via de
COAXIAL of OPTICALingangsaansluiting).
• Controleer de INPUT MODE! (zie
blz. 108)
• Controleer of de functie "2ch Analog
Direct" niet wordt gebruikt.
• Controleer of de geselecteerde (digitale)
audioingang niet is toegewezen aan andere
ingangsbronnen in "Input Assign" in het
Input-menu (zie blz. 109).
Het audio-ingangssignaal van de HDMI
IN-aansluiting wordt niet uitgevoerd
door de versterker of de
televisieluidspreker die op deze
receiver is aangesloten.
• Controleer de HDMI IN-verbinding van
het apparaat.
• Het weergaveapparaat moet eventueel nog
ingesteld worden. Zie tevens de
gebruiksaanwijzing die bijgeleverd is met
elk apparaat.
• Zorg dat u voor de HDMI-aansluiting een
aansluitkabel gebruikt van het type High
Speed HDMI-kabel wanneer u beelden
bekijkt of geluid beluistert tijdens een
1080p-, Deep Color- of 3D-transmissie.
• De receiver produceert mogelijk geluid
terwijl de GUI wordt weergegeven op het
televisiescherm. Druk op GUI MODE om
"GUI MODE" uit te schakelen.
Er is veel brom of ruis.
• Controleer of alle luidsprekers en andere
apparaten stevig zijn aangesloten.
• Houd de aansluitkabels uit de buurt van
een transformator of een motor en
tenminste 3 meter van een televisietoestel
of tl-verlichting.
• Plaats de geluidsapparatuur niet te dicht in
de buurt van een ingeschakeld
televisietoestel.
• Sluit een aardingsdraad aan op de
U SIGNAL GND-aardaansluiting (alleen
als een platenspeler is aangesloten).
• Wellicht zijn de stekkers en aansluitingen
vuil. Veeg ze schoon met een doekje met
wat spiritus of zuivere alcohol.
De middenluidsprekers/
achterluidsprekers/
middenachterluidsprekers brengen
niet of nauwelijks geluid voort.
• Controleer of de luidsprekerinstellingen
geschikt zijn aan de hand van het Auto
Calibration-instelmenu of "Speaker
Pattern" in het Speaker-instelmenu.
Controleer ook of elke luidspreker correct
geluid produceert aan de hand van "Test
Tone" in het Speaker-instelmenu.
• Selecteer het geluidsveld "HD-D.C.S."
(zie blz. 79).
• Stel het niveau van de luidspreker(s) wat
hoger in (zie blz. 122).
• Zorg dat de middenluidspreker/
achterluidspreker is ingesteld op
"SMALL" of "LARGE".
wordt vervolgd
169NL
Aanvullende informatie
Er wordt geen geluid weergegeven van
analoge 2-kanaals geluidsbronnen.
• Controleer of de geselecteerde (digitale)
audioingang niet is toegewezen aan andere
ingangsbronnen in "Input Assign" in het
Input-menu (zie blz. 109).
De weergave van links en rechts klinkt
onevenwichtig of de kanalen zijn
verwisseld.
• Controleer of alle luidsprekers en andere
apparaten juist en stevig zijn aangesloten.
• Stel de weergave evenwichtig in met de
parameters van het Auto Calibrationinstelmenu.
De middenachterluidsprekers brengen
geen geluid voort.
• Sommige discs bevatten niet het vereiste
Dolby Digital Surround EX vlagsignaal,
ook al staat op de verpakking wel een
Dolby Digital Surround EX logo.
De subwoofer brengt geen geluid
voort.
• Controleer of de subwoofer juist en stevig
is aangesloten.
• Zorg dat de subwoofer is ingeschakeld.
• Wanneer alle luidsprekers zijn ingesteld
op "LARGE" en "Neo:6 Cinema" of als
"Neo:6 Music" is gekozen, zal de
subwoofer geen geluid voortbrengen.
Het surroundeffect werkt niet.
• Zorg dat de geluidsveldfuncties zijn
ingeschakeld (druk op de toets MOVIE/
HD-D.C.S. of MUSIC).
• Geluidsvelden werken niet wanneer DTSHD-signalen met een
bemonsteringsfrequentie van 88,2 kHz en
hoger worden ontvangen.
• Geluidsvelden werken niet wanneer Dolby
TrueHD-signalen met een
bemonsteringsfrequentie van 176,4 kHz
en hoger worden ontvangen.
• "PLII (Music/Movie)", "PLIIx (Music/
Movie)", "PLIIz Height" en "Neo:6
(Music/Cinema)" werken niet wanneer de
luidsprekeropstelling is ingesteld op 2/0 of
2/0.1.
Er wordt geen meerkanaals Dolby
Digital- of DTS-geluid weergegeven.
• Controleer of de weergegeven dvd, enz.,
wel is voorzien van Dolby Digital- of
DTS-geluid.
• Bij aansluiten van een dvd-videospeler,
enz., op de digitale ingangsaansluitingen
van deze receiver moet u ook zorgen dat de
instellingen voor de uitvoer van de digitale
audiosignalen van het aangesloten
apparaat goed zijn ingesteld.
170NL
Het opnemen lukt niet.
• Controleer of de betrokken apparaten op
de juiste wijze zijn aangesloten (zie
blz. 35).
• Selecteer het bronapparaat (zie blz. 59).
Het MULTI CHANNEL DECODINGlampje gaat niet blauw branden.
• Controleer of het weergaveapparaat is
aangesloten op een digitale aansluiting en
of de receiver op de juiste wijze is
ingesteld op het ingangssignaal.
• Controleer of het ingangssignaal van de
weergegeven software overeenkomt met
het meerkanaals audioformaat.
• Controleer of het weergaveapparaat is
ingesteld op meerkanaals
geluidsweergave.
• Controleer of de geselecteerde (digitale)
audioingang niet is toegewezen aan andere
ingangsbronnen in "Input Assign" in het
Input-menu (zie blz. 109).
Er wordt geen geluid weergegeven van
het via de DIGITAL MEDIA PORTadapter aangesloten apparaat.
• Stel het volumeniveau van deze receiver
in.
• Het DIGITAL MEDIA PORT-adapter en/
of apparaat is niet op de juiste wijze
aangesloten. Schakel de receiver uit en
sluit daarna de DIGITAL MEDIA PORTadapter en/of apparaat aan.
• Controleer de DIGITAL MEDIA PORTadapter en/of het apparaat om te zien of het
de receiver ondersteunt.
Video
Het beeldmateriaal van de
COMPONENT VIDEO OUT is verminkt.
• De resolutie van uitgangssignalen via de
COMPONENT VIDEO OUTaansluitingen wordt mogelijk niet
ondersteund door uw televisie. Selecteer
in dit geval de juiste resolutie op de
receiver (zie blz. 131).
Beelden van het apparaat dat is
verbonden met de HDMI-aansluiting
worden niet uitgevoerd naar de
televisie of zijn vervormd of
onderbroken.
• De uitvoer van HDMI-videosignalen van
de receiver kan op "OFF" staan. Selecteer
dan "HDMI A" of "HDMI B" met de
HDMI OUTPUT-toets (zie blz. 106).
• Indien het videoformaat van de monitors
die zijn verbonden met de HDMI OUT Aaansluiting en HDMI OUT B-aansluiting
van de receiver verschillt, werkt "HDMI
A + B" mogelijk niet.
• Afhankelijk van de aangesloten
weergavecomponent, werkt "HDMI
A + B" mogelijk niet.
Het 3D-beeld wordt niet weergegeven
op de tv.
• Afhankelijk van de tv of de
videocomponent, worden 3D-beelden
mogelijk niet weergegeven. Controleer de
3D-beeldformaten die door het systeem
worden ondersteund (zie blz. 177).
Het opnemen lukt niet.
• Controleer of de betrokken apparaten op
de juiste wijze zijn aangesloten (zie
blz. 25).
• Selecteer het bronapparaat (zie blz. 59).
Het GUI (grafische gebruikersinterface)
wordt niet afgebeeld op het
televisiescherm.
• "GUI MODE" is mogelijk uitgeschakeld.
Druk op GUI MODE om "GUI MODE" in
te schakelen.
• Controleer of de televisie op de juiste
wijze is aangesloten.
wordt vervolgd
171NL
Aanvullende informatie
Op het televisiescherm of de
videomonitor is geen beeld of slechts
een onduidelijk beeld zichtbaar.
• Stel de receiver op de juiste beeld-/
geluidsbron in (zie blz. 59).
• Stel het televisietoestel in op de gewenste
beeldweergave.
• Plaats de geluidsapparatuur niet te dicht in
de buurt van een ingeschakeld
televisietoestel.
• Wijs op juiste wijze de componentvideoingangen toe.
• Bij upsampling van het ingangssignaal
met deze receiver moet het ingangssignaal
overeenkomen met de ingang (zie blz. 33).
• Als u een HDMI-conversiekabel aansluit
op een DVI-apparaat, worden beeld en/of
geluid mogelijk niet goed uitgevoerd.
• Controleer of de kabels juist en stevig
aangesloten.
• Het weergaveapparaat moet eventueel nog
ingesteld worden. Zie tevens de
gebruiksaanwijzing die bijgeleverd is met
elk apparaat.
• Zorg dat u voor de HDMI-aansluiting een
aansluitkabel gebruikt van het type High
Speed HDMI-kabel wanneer u beelden
bekijkt of geluid beluistert tijdens een
1080p-, Deep Color- of 3D-transmissie.
• Beelden van het apparaat dat is verbonden
met de HDMI-aansluiting zijn mogelijk
vervormd. Zet "Video Direct" dan op
"ON" in het HDMI-instelmenu.
• Beelden of geluid van het apparaat dat is
verbonden met de HDMI-aansluiting zijn
mogelijk onderbroken wanneer
videosignalen worden omgeschakeld. Zet
"Video Direct" dan op "ON" in het HDMIinstelmenu.
• Als het begin van de video niet wordt
uitgevoerd wanneer 3D video wordt
ingeschakeld of de kleuren van een 3D
video niet kloppen, zet u "Video Direct" op
"ON" in het HDMI-instelmenu.
Beelden verschijnen later dan het
geluid wanneer de HDMI-ingang is
geselecteerd.
• Afhankelijk van het apparaat dat is
verbonden met de HDMI-aansluiting of de
weergavebron kunnen beelden later
verschijnen dan het bijbehorende geluid.
Zet "Video Direct" dan op "ON" in het
HDMI-instelmenu.
Tuner
De FM-radio-ontvangst klinkt niet
goed.
• Installeer een FM-buitenantenne en sluit
deze aan op de receiver met een 75-ohm
coaxiale kabel (niet meegeleverd), zoals
aangegeven op zie blz. 172. Als u de
receiver aansluit op een buitenantenne
moet deze zorgvuldig geaard worden, ter
bescherming tegen blikseminslag. Sluit de
aardingsdraad nooit aan op een gasleiding;
gezien de kans op een gasexplosie is dit
uiterst gevaarlijk.
FM-buitenantenne
Receiver
Aardingsdraad
(niet meegeleverd)
• Mogelijk is de signaalsterkte te gering
voor ontvangst (bij gebruik van de
automatische zoekafstemming). Gebruik
de directe afstemming.
• Zorg dat het afsteminterval juist ingesteld
is (bij het afstemmen op AM-radiozenders
met directe afstemming).
• Er zijn nog geen zenders vooringesteld of
de vastgelegde voorkeurzenders zijn uit
het geheugen gewist (bij gebruik van de
geheugenafstemming). Leg de gewenste
zenders in het afstemgeheugen vast (zie
blz. 67).
• Druk op de DISPLAY zodat de
afstemfrequentie op het display verschijnt.
Het systeem kan helemaal geen
satellietkanalen ontvangen.
• De ontvangst is niet goed. Verplaats de
antenne tot de ontvangst goed is.
• Controleer of u wel degelijk bent
geabonneerd op de betreffende
satellietradio (zie blz. 68).
RDS werkt niet.
• Zorg dat u goed bent afgestemd op een
FM-RDS-zender.
• Stem af op een FM-zender die krachtiger
doorkomt.
De gewenste RDS-informatie wordt niet
aangegeven.
• Neem contact op met de radiozender om
uit te vinden of ze de betreffende dienst
inderdaad verzorgen. Ook als dat normaal
wel zo is, dan nog kan een bepaalde dienst
tijdelijk niet beschikbaar zijn.
Naar een
aardingspunt
Het afstemmen op een radiozender lukt
niet.
• Controleer of de antennes juist zijn
aangesloten. Verstel zonodig de antennes
en sluit een buitenantenne aan.
• Houd de satellietradio-antenne uit de buurt
van de luidsprekerkabels en het netsnoer
om ruisvorming te voorkomen.
172NL
Controle voor HDMI
De Controle voor HDMI-functie werkt
niet.
• Controleer de HDMI-aansluiting (zie
blz. 25).
• Controleer of "Control for HDMI" op
"ON" staat in het HDMI-instelmenu.
Receiver en televisieluidspreker
produceren geen geluid bij gebruik van
de Geluidscontrole van het systeemfunctie.
• Controleer of de televisie compatibel is
met de Geluidscontrole van het systeemfunctie.
• Als de televisie geen Geluidscontrole van
het systeem-functie heeft, zet dan "Audio
Out" in het HDMI-instelmenu op
– "TV+AMP" om het geluid van de
televisieluidspreker en de receiver te
beluisteren.
– "AMP" om het geluid van de receiver te
beluisteren.
• Bij aansluiting van de receiver op
videoapparatuur (projector, e.d.) is het
mogelijk dat het geluid niet door de
receiver uitgevoerd wordt. In dat geval
selecteert u "AMP".
• U kunt het geluid van een op de receiver
aangesloten apparaat niet beluisteren
terwijl een televisie is geselecteerd als
ingangsbron op de receiver.
– Verander de ingangsbron van de
receiver in HDMI om een programma te
bekijken op een apparaat dat is
verbonden met de receiver.
– Verander het televisiekanaal om een
televisie-uitzending te bekijken.
– Selecteer het apparaat of de
ingangsbron bij het bekijken van een
apparaat dat is verbonden met de
televisie.
Raadpleeg hiervoor de
gebruiksaanwijzing van de televisie.
• Wanneer u de Controle voor HDMIfunctie gebruikt, kan het aangesloten
apparaat niet worden bediend met de
afstandsbediening van de televisie.
– Afhankelijk van het aangesloten
apparaat en de televisie moet u mogelijk
het apparaat en de televisie instellen. Zie
tevens de gebruiksaanwijzing van elk
apparaat en het televisietoestel.
– Verander de ingang van de receiver in
de HDMI-ingang die is verbonden met
het apparaat.
wordt vervolgd
173NL
Aanvullende informatie
• Controleer of het aangesloten apparaat
compatibel is met de Controle voor
HDMI-functie.
• Controleer de Controle voor HDMIinstellingen op het aangesloten apparaat.
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de
aangesloten component.
• Herhaal de procedures van HDMI
wanneer u de "Voorbereiding op
"BRAVIA" Sync" (zie blz. 103)verbinding wijzigd, het netsnoer aansluit/
loskoppelt of wanneer de stroom is
uitgevallen.
• Wanneer u "HDMI A" of "HDMI A + B"
selecteert nadat u "HDMI B" of "OFF"
hebt geselecteerd, werkt de Controle voor
HDMI-functie mogelijk enige tijd niet
naar behoren. Dit komt doordat het
apparaat dat is verbonden met de HDMI
OUT A-aansluiting de receiver met
Controle voor HDMI-functie opnieuw
moet herkennen. Als de Controle voor
HDMI-functie lange tijd niet werkt zoals
het hoort, volg dan de procedure van
"Voorbereiding op "BRAVIA" Sync" (zie
blz. 103).
• De Controle voor HDMI-functie werkt
niet naar behoren wanneer u "HDMI B" of
"OFF" selecteert.
• Wanneer "Control for HDMI" is ingesteld
op "OFF", werkt "BRAVIA" Sync niet
naar behoren, ook al is er een apparaat
aangesloten op de HDMI IN-aansluiting.
• Type en aantal apparaten die kunnen
worden bediend door "BRAVIA" Sync
zijn beperkt volgens de HDMI CEC-norm.
– Opnameapparaat (Blu-ray Disc
recorder, DVD recorder, enz.):
maximum 3 apparaten
– Weergaveapparaat (Blu-ray Discspeler, DVD-speler, enz.): maximum 3
apparaten
– Tunergerelateerde apparaten: maximum
4 apparaten
– AV receiver (audiosysteem): maximum
1 apparaat
Afstandsbediening
De afstandsbediening werkt niet.
• Richt de afstandsbediening op de
afstandsbedieningssensor voorop de
receiver.
• Verwijder eventuele obstakels tussen de
afstandsbediening en de receiver.
• Als de batterijen in de afstandsbediening
zijn verzwakt, vervangt u ze dan allemaal
door nieuwe.
• Zorg dat de bedieningsfunctie van de
receiver overeenkomt met die van de
afstandsbediening. Als de
bedieningsfunctie van de receiver niet
overeenkomt met die van de
afstandsbediening, zal de receiver niet
reageren op de afstandsbediening (zie
blz. 114).
• Selecteer de juiste ingang op de
afstandsbediening.
• Bij de bediening van een apparaat van een
ander merk dan Sony, kan het voorkomen
dat de afstandsbediening niet naar behoren
werkt, afhankelijk van model en merk van
het apparaat.
Netwerk
Kan server niet vinden.
• Zoek de server met de "Server Search"functie (zie blz. 83).
• Controleer het volgende:
– Is de router ingeschakeld?
– Indien er zich een ander apparaat tussen
dit apparaat en de router bevindt,
controleer dan of dat apparaat is
ingeschakeld.
– Zijn alle kabels juist en goed
aangesloten?
– Zijn de instellingen afgestemd op die
van de router (DHCP of het vast IPadres ervan)?
• Controleer het volgende wanneer u een
computer gebruikt:
174NL
– De instellingen van de ingebouwde
firewall van het besturingssysteem.
– De firewall-instellingen van uw
beveiligingssoftware. Raadpleeg de
Help-sectie van uw
beveiligingssoftware voor de firewallinstellingen.
• Registreer dit apparaat bij de server.
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de
server voor meer informatie.
• Wacht enkele seconden en probeer dan
opnieuw te verbinden met de server.
Content opgeslagen op de server
wordt niet gevonden of weergegeven
• Op de schermen " Music", "
Photo"
en "
Video" toont de receiver alleen de
content die kan worden afgespeeld met de
receiver op basis van de content die de
server aanbiedt volgens de DLNArichtlijnen.
• Content zonder sterretje [*] ervoor wordt
door de server aangeboden volgens de
DLNA-richtlijnen en kan worden
afgespeeld met de receiver.
Content met een sterretje [*] ervoor wordt
door de server niet aangeboden volgens de
DLNA-richtlijnen en kan mogelijk niet
worden afgespeeld met de receiver.
• Soms wordt content niet getoond omdat
die niet is bepaald in de DLNA-richtlijnen,
ook al kan die wel door de receiver worden
afgespeeld . Content die is bepaald in de
DLNA-richtlijnen kan dan weer mogelijk
niet worden afgespeeld door de receiver.
• De beschikbaarheid van bepaalde software
verschilt afhankelijk van de gebruikte
software. Als content niet wordt getoond
of niet kan worden afgespeeld, probeer
dan de meegeleverde VAIO Media plus
software als server software.
Geen verbinding met de receiver met
de Setup Manager software.
• Draait er antivirus software, firewall
software of een netwerkpakket-filterdriver
op uw computer?
Deactiveer dergelijke software tijdelijk of
wijzig de instellingen zodat alle TCP- of
UDP-pakketten van de receiver worden
ontvangen.
Bij een ander probleem dan bovenstaande
gevallen dat ook na enige tijd wachten niet is
opgelost, verricht u één van de onderstaande
handelingen.
• Druk op ?/1 op de afstandsbediening om
de receiver uit en weer in te schakelen.
• Houd ?/1 op de receiver ingedrukt tot het
lampje boven de knop groen knippert om
de receiver te herstarten.
Als er een storing optreedt, toont het display
een code van twee cijfers en een mededeling.
Aan de mededeling kunt u de status van het
systeem aflezen. Zie de onderstaande tabel om
het probleem op te lossen. Indien een storing
niet door uzelf kan worden verholpen, neem
dan contact op met uw dichtstbijzijnde Sonyhandelaar.
PROTECTOR
Het bovenpaneel van de receiver is bedekt.
De receiver wordt automatisch na een paar
seconden uitgeschakeld. Verwijder het
voorwerp dat zich op de receiver bevindt en
schakel hem weer in.
SPEAKER SHORTED
De luidsprekers krijgen een onregelmatige
spanning toegestuurd door een kortsluiting
in de luidsprekeraansluitingen. De receiver
wordt automatisch na een paar seconden
uitgeschakeld. Controleer de aansluitingen
van de luidsprekers en schakel het apparaat
weer in.
Voor andere meldingen, zie "Lijst van
meldingen na een automatischekalibratiemeting" (zie blz. 52), "DIGITAL
MEDIA PORT-meldingen" (zie blz. 63) en
"Lijst van meldingen" (zie blz. 74).
Het geheugen wissen
Referentie
Voor wissen van
Zie
Alle geheugeninstellingen
zie blz. 43
Multifunctionele
afstandsbediening
zie blz. 165
wordt vervolgd
175NL
Aanvullende informatie
Geen toegang tot de receiver via de
netwerk controller.
• "Server Function" is ingesteld op "OFF"
(zie blz. 136).
• Controleer of "External Control" op "ON"
staat in het Network-instelmenu.
• Wordt de netwerk controller getoond op
het Controllers-instelscherm en is
"Permit" aangevinkt?
Indien dit niet is aangevinkt, vink dan
"Auto Permission" aan en keer terug naar
het menu. Laat dan de receiver eens
werken met de netwerk controller en zet
het vinkje naast "Auto Permission" uit.
• Indien de netwerk controller een computer
software controller betreft, wordt deze
software dan gefilterd door antivirus
software of firewall software?
Laat UPnP-communicatie toe tussen
software en receiver.
Foutmeldingen
Het geheugen van de
eenvoudige afstandsbediening
wissen
Verwijder de batterijen en gebruik de
afstandsbediening niet gedurende enkele
minuten.
Over supportinformatie
De meest recente informatie over de receiver
vindt u op de volgende website.
Voor klanten in de USA en Canada:
http://www.sony.com/essupport
Voor klanten in Europa:
http://support.sony-europe.com/quickjump/
STR
Technische gegevens
Versterkergedeelte
UITGANGSVERMOGEN
Nominaal vermogen, stereo1) 2)
(8 ohm 20 Hz – 20 kHz,
THD 0,09%):
130 W + 130 W3)
120 W + 120 W4)
Referentie-uitgangsvermogen, stereo
(4 ohm 20 Hz – 20 kHz,
THD 0,15%):
130 W + 130 W3)
120 W + 120 W4)
Referentie-uitgangsvermogen
(8 ohm 1 kHz, THD 0,7%)
FRONT2):
140 W + 140 W3)
130 W + 130 W4)
CENTER2): 140 W3)
130 W4)
SURROUND2):
140 W + 140 W3)
130 W + 130 W4)
SURROUND BACK2):
140 W + 140 W3)
130 W + 130 W4)
Referentie-uitgangsvermogen
(4 ohm 1 kHz, THD 0,7%)
FRONT2):
130 W + 130 W3)
120 W + 120 W4)
CENTER2): 130 W3)
120 W4)
SURROUND2):
130 W + 130 W3)
120 W + 120 W4)
SURROUND BACK2):
130 W + 130 W3)
120 W + 120 W4)
1)
Afhankelijk van geluidsveldinstelling en bron
kan er geen geluid hoorbaar zijn.
2)
Gemeten onder de volgende omstandigheden:
Voeding: 120 V wisselstroom, 60 Hz (in USA en
Canada), 230 V wisselstroom, 50/60 Hz (in
Europa en algemeen)
3)
Amerikaans/Canadees model
4) Europees model
176NL
AM-afstemgedeelte
Frequentiebereik
PHONO
MULTI CHANNEL
INPUT, SA-CD/CD,
TAPE, MD, TV,
VIDEO 1/2, BD, DVD,
SAT/CATV
RIAA equalizingcurve
± 1,0 dB (20 Hz –
20 kHz)
10 Hz – 100 kHz
± 3 dB
PHONO
MULTI CHANNEL
INPUT, SA-CD/CD,
TAPE, MD, TV,
VIDEO 1/2, BD, DVD,
SAT/CATV
Gevoeligheid: 2,5 mV
Impedantie: 50 kohm
Signaal-ruisverhouding:
90 dB (A, 20 kHz LPF)
Gevoeligheid: 150 mV
Impedantie: 50 kohm
Signaal-ruisverhouding:
100 dB (A, 20 kHz
LPF)
Ingangen (Digitaal)
Gebied
Afstemschaal
10 kHz stap
9 kHz stap
USA, Canada
530 –
1.710 kHz
531 –
1.710 kHz
Europa
–
531 –
1.602 kHz
Tussenfrequentie
Antenne
450 kHz
Raamantenne
Videogedeelte
Ingangen/uitgangen
Video:
1 Vp-p, 75 ohm
COMPONENT VIDEO:
Y: 1 Vp-p, 75 ohm
PB: 0,7 Vp-p, 75 ohm
PR: 0,7 Vp-p, 75 ohm
80 MHz HD Pass Through
HDMI Video
BD, DVD,
SA-CD/CD (coaxiaal)
Impedantie: 75 ohm
Signaal-ruisverhouding:
96 dB (A, 20 kHz LPF)
VIDEO 1/2, TV, SAT/
CATV, TAPE, MD
(Optisch)
Signaal-ruisverhouding:
96 dB
(A, 20 kHz LPF)
Uitgangen
TAPE (REC OUT),
Spanning: 150 mV
VIDEO 1, ZONE 2,
Impedantie: 1 kohm
ZONE 3 (AUDIO OUT)
FRONT L/R, CENTER, Spanning: 2 V
Impedantie: 1 kohm
SURROUND L/R,
SURROUND BACK L/R,
FRONT HIGH L/R,
SUBWOOFER
FM-afstemgedeelte
Afstembereik
87,5 – 108,0 MHz
Antenne
FM-draadantenne
Antenne-aansluitingen
75 ohm, asymmetrisch
Ingang/uitgang (HDMI Repeater block)
640 × 480p@60 Hz
720 × 480p@59,94/60 Hz
1280 × 720p@59,94/60 Hz
1920 × 1080i@59,94/60 Hz
1920 × 1080p@59,94/60 Hz
720 × 576p@50 Hz
1280 × 720p@50 Hz
1920 × 1080i@50 Hz
1920 × 1080p@50 Hz
1920 × 1080p@24 Hz
HDMI Video (3D)
Ingang/uitgang (HDMI Repeater block)
1280 × 720p @ 59,94/60 Hz Frameverpakking
1280 × 720p @ 59,94/60 Hz Top-and-Bottom
1920 × 1080i @ 59,94/60 Hz Frameverpakking
1920 × 1080i @ 59,94/60 Hz
Zij aan Zij (helft)
1920 × 1080p @ 59,94/60 Hz
Zij aan Zij (helft)
1280 × 720p @ 50 Hz Frameverpakking
1280 × 720p @ 50 Hz Top-and-Bottom
1920 × 1080i @ 50 Hz Frameverpakking
1920 × 1080i @ 50 Hz Zij aan Zij (helft)
1920 × 1080p @ 50 Hz Zij aan Zij (helft)
1920 × 1080p @ 24 Hz Frameverpakking
1920 × 1080p @ 24 Hz Top-and-Bottom
wordt vervolgd
177NL
Aanvullende informatie
Ingangen (Analoog)
Afstembereik
Compatibele weergaveformaten
Content afgeleverd door een apparaat in het
huisnetwerk moet compatibel zijn met de
volgende formaten om te kunnen worden
afgespeeld met deze receiver.
Soort
content
Formaat
Andere voorwaarden
Muziek
Linear
PCM
LPCM zoals bepaald in
DLNA-richtlijnen 1.0
Bemonsteringsfrequentie:
44,1 kHz, 48 kHz
Kanalen: 1, 2
Kwantisering: 16 bit
MPEG-1
Layer3
(MP3)
MPEG zoals bepaald in
DLNA-richtlijnen 1.0
Bitrate: 32, 40, 48, 56,
64, 80, 96, 112, 128,
160, 192, 224, 256,
320 kbps
Bemonsteringsfrequentie:
32 kHz, 44,1 kHz,
48 kHz.
Kanalen: 1, 2
Codering: CBR, VBR
Windows
Media
Audio
(WMA)
WMA_FULL en
WMA_BASE zoals
bepaald in DLNArichtlijnen 1.0
Maximale bitrate:
385 kbps
Bemonsteringsfrequentie:
maximum 48 kHz
Kanalen: 2
Niet compatibel met
WMA Pro-bestanden.
AAC
AAC_ISO zoals bepaald
in DLNA-richtlijnen 1.0
AAC Profile @ Level 1,
@ Level 2
Bemonsteringsfrequentie:
8, 11,025, 12, 16, 22,05,
24, 32, 44,1, 48 kHz
Maximale bitrate:
576 kbps
Kanalen: 1, 2
Sommige bestanden
worden mogelijk niet
afgespeeld.
WAV
Conform lineaire PCM.
Sommige bestanden
worden mogelijk niet
afgespeeld.
178NL
Soort
content
Formaat
Andere voorwaarden
Foto
JPEG
JPEG_SM, JPEG_MED
of JPEG_LRG zoals
bepaald in DLNArichtlijnen 1.0
Maximale resolutie:
4096 × 4096
Non-progressive JPEG
BMP
Conform JPEG.
Sommige bestanden
worden mogelijk niet
afgespeeld.
PNG
Conform JPEG.
Sommige bestanden
worden mogelijk niet
afgespeeld.
Formaat
Andere voorwaarden
Video
MPEG-2
(NTSC)
MPEG_PS_NTSC zoals
bepaald in
DLNA-richtlijnen 1.0
Maximale resolutie:
720 × 480
Maximale
systeembitrate:
10,08 Mbps
Maximale bitrate*
CBR: 9,80 Mbps/VBR:
9,80 Mbps
* Bitrate gemixt met
MPEG-1 Layer 1/2/3,
PCM- of AC3audioformaat.
MPEG-2
(PAL)
MPEG_PS_PAL zoals
bepaald in
DLNA-richtlijnen 1.0
Maximale resolutie:
720 × 576
Maximale
systeembitrate:
10,08 Mbps
Maximale bitrate*
CBR: 9,80 Mbps/VBR:
9,80 Mbps
* Bitrate gemixt met
MPEG-1 Layer 1/2/3,
PCM- of AC3audioformaat.
Windows
Media
Video
(WMV)
Maximale resolutie:
720 × 480
Maximale bitrate:
2 Mbps
Windows Media Video
7/8/9 standaarddefinitie
voor hoofdprofiel
gemixt met Windows
Media Video 7/8/9 excl.
alle profielen van
Windows Media Audio
professional.
Sommige bestanden
worden mogelijk niet
afgespeeld.
Opmerkingen
• Niet compatibel met DRM-beveiligde bestanden.
• Sommige bestanden kunnen mogelijk niet worden
afgespeeld, ook al voldoen ze aan de bovenstaande
vereisten.
• Wat betreft de formaten bepaald in de DLNArichtlijnen, dient de server de content aan te bieden
waaraan de formaatinformatie bepaald in de
DLNA-richtlijnen correct is toegevoegd.
Algemeen
Voedingsvereisten
120 V wisselstroom, 60 Hz
(in USA en Canada)
230 V wisselstroom, 50/
60 Hz
(in Europa en algemeen)
Uitgangsvermogen (DIGITAL MEDIA PORT)
DC OUT: 5 V, 700 mA
Stroomverbruik
Gebied
USA en Canada
480 W
Europa
480 W
Stroomverbruik (standby)
0,5 W (wanneer "Control
for HDMI", "Server
Function", "Network
Standby" en "RS232C
Control" op "OFF" staan
en de stroom voor ruimte 2
en ruimte 3 is
uitgeschakeld.)
Afmetingen
430 × 175 × 430 mm
(breedte/hoogte/diepte)
inclusief uitstekende delen
en bedieningselementen
Gewicht (ong.)
17,3 kg (Amerikaans/
Canadees model)
16,9 kg (Europees model)
Meegeleverde accessoires
Gebruiksaanwijzing (dit exemplaar)
Beknopte installatiegids (1)
GUI Menulijst (1)
Informatie over softwarelicentie (1)
Optimaliseringsmicrofoon ECM-AC1 (1)
FM-draadantenne (1)
AM-raamantenne (1)
Netsnoer (1)
Multifunctionele afstandsbediening (1)
Eenvoudige afstandsbediening (1)
R6 (formaat AA) batterijen (4)
IR Blaster (1)
Luidsprekeraansluitgereedschap (1)
Setup Manager CD-ROM (1)
VAIO Media plus CD-ROM (1)
Ontwerp en technische gegevens kunnen
zonder voorafgaande kennisgeving worden
gewijzigd.
179NL
Aanvullende informatie
Soort
content
Index
Symbolen
U SIGNAL GND-aardaansluiting 38
Cijfers
12V Trigger 128
2ch Analog Direct 75
2ch Stereo (mode) 75
2-kanaals 75
4 Ω 45
5.1-kanaals 20
7.1-kanaals 20
8 Ω 45
A
A.F.D. (modus) 76
A.P.M. (Automatic Phase Matching) 119
A/V Sync 129, 144
Aansluitingen
antennes 40
audio-apparatuur 35
luidsprekers 22
monitor 24
Netwerk 41
video-apparatuur 25
Account 89
Afstandsbediening 14–18, 44, 157–166
Afstemmen 65, 67
AM 65, 86
Antenna Aiming 70
Audio 129
AUDIO OUT 145
Audio Out 133
Audio Return Channel (ARC) 108
Auto Calibration 47, 118, 141
Auto Standby 139
Auto Tuning 65
B
Bass 7, 126, 144
Beluisteren 92
BI-AMP 122
Blu-ray Disc-speler 26, 29, 59
180NL
C
Calibration Type selectie 51, 141
Category Mode 70
Cd-speler 35, 38
Center Mix 121, 143
Control for HDMI 133
Controller 88
Controllers 136
Crossover Freq 123, 143
D
D. Range Comp (Dynamic range compressor)
124, 142
DCAC (Digital Cinema Auto Calibration) 47
Decode Priority 130, 144
Device Name 137
Digital Legato Linear (D.L.L.) 129
DIGITAL MEDIA PORT 12, 35, 61
Direct Tuning 65, 70
Display 9
Distance Unit 125, 143
DLNA 82
DMPORT Control 63
Dolby Digital EX 80
Dual Mono 129, 144
Dubbele versterker aansluiting 115
Dvd-recorder 32
Dvd-speler 26, 29
E
Effecttype 125, 143
EQ 126
External Control 136
F
Favoriete zenders 93
FM 65, 86
FM Mode 65, 144
Front Ref Type 121
G
GUI (Graphical User Interface) 24
H
HD-D.C.S. 79
HD-D.C.S. (effecttype) 125
HDMI 133
HDMI OUT-toets 8, 106
HDMI-aansluitingen 25
Network settings
Controleren 135
Network Standby 137
Night Mode 112, 130, 144
Niveau 126
O
I
L
L.F.E. (Low Frequency Effect) 10
LARGE 123
Lock Code 73, 144
Luidspreker verplaatsen 120
Luidsprekerimpedantie 44, 143
M
Manual Setup 122
MASTER VOLUME 8
Meldingen
Auto Calibration 52
DIGITAL MEDIA PORT 63
Fout 175
SIRIUS 74
Menu 56, 117
Movie 79
Multi Stereo 76
Multi Zone 95, 127
Music 61, 77
Music Guide 90
Muting 60
My Library 84
My Library (Rhapsody) 91, 92
N
Name Input 60, 68, 119
Neo:6 (Cinema) 79
Neo:6 (Music) 77
Netsnoer 43
Omschakelen van het display 145
Opnemen 112, 113
Optiemenu 57
Opwaarderen 33
Aanvullende informatie
Input 59
Input Assign 60, 109
INPUT MODE 108
Instellingen 117
Instelmenu 117
iPod 63
P
Parental Lock 72, 144
Pass Through 107, 133
Phase Audio 124, 142
Phase Noise 124, 142
PHONES 8
PIP (Picture in Picture) 17
PLII (Movie) 79
PLII (Music) 77
PLIIx (Movie) 79
PLIIx (Music) 77
PLIIz Height 77, 79
Positie (Auto Calibration) 118, 141
Preset Mode 72
PROTECTOR 175
Q
Quick Click 146
Quick Setup 50
R
Radio ID 69
Repeat 63, 85
Resetten 43
Resolution 131, 144
Rhapsody
Account 89
Music Guide 90
My Library 91, 92
Rhapsody Digital Music Service 89
Rhapsody Stations 90
Search 91
Rhapsody Digital Music Service 89
Rhapsody Stations 90
RS232C Control 139
wordt vervolgd
181NL
S
W
Satellietradio 68
Search 91
Server
Voorbereidingen 55
Server Function 136
Settings Lock 139
Setup Manager 93
SHOUTcast
Beluisteren 92
Favoriete zenders 93
Shuffle 63, 85
SIRIUS 68
SIRIUS satellietradio 68
Slaaptimer 111
SMALL 123
Software Version 139
Sound Field 60
SP Pair Matching 120
Speaker 121
Speaker Pattern 121, 143
SPEAKER SHORTED 175
SPEAKERS (A/B/A+B/OFF) 8, 46
Subwoofer Level 134, 145
Subwoofer LPF 134
Super Audio CD-speler 35, 37, 38
Sur Back Assign 122
Sur Settings 143
Surround 125
System 139
Weergave
Muziek 86
Wissen
afstandsbediening 165
geheugen 43
T
Test Tone 123, 142
TONE 7
TONE MODE 7, 43
Treble 7, 126, 144
Tuner 65
V
Video 61, 131
VIDEO 2 IN-aansluitingen 33
Video recorder 32
Voorinstelkanalen 71
Voorkeurzenders 67
182NL
Z
Zone 12V Trigger 144
ZONE 2 122
Zone2 Line Out Level 128
Download PDF

advertising