Sony | STR-DA5700ES | Sony STR-DA5700ES STR-DA5700ES Home cinema AV receiver Gebruiksaanwijzing

4-287-974-51(2)
Multi Channel
AV Receiver
Gebruiksaanwijzing
©2011 Sony Corporation
Printed in Malaysia
STR-DA5700ES
WAARSCHUWING
Om de kans op brand te verkleinen, mag u de
ventilatieopeningen van het apparaat niet afdekken
met een krant, tafelkleed, gordijn, enz. Plaats ook
geen voorwerpen met open vuur, brandende kaarsen,
op het apparaat.
Installeer de stereo-installatie niet in een krappe
ruimte, zoals een boekenkast of ingebouwde kast.
Om de kans op brand of elektrische schokken te
verkleinen, mag u het apparaat niet blootstellen aan
druppels of spetters, en mogen geen voorwerpen die
met een vloeistof zijn gevuld, zoals een vaas, op het
apparaat worden gezet.
Aangezien de hoofdstekker wordt gebruikt om het
apparaat los te koppelen van het elektriciteitsnet,
sluit u het apparaat aan op een gemakkelijk
bereikbaar stopcontact. Mocht u een abnormale
situatie van het apparaat ontdekken, dan trekt u de
netstekker onmiddellijk uit het stopcontact.
Stel batterijen of apparaten waarin batterijen worden
gebruikt niet bloot aan buitensporige hitte, zoals
zonlicht, vuur en dergelijke.
Er staat nog steeds stroom op het apparaat als deze
in een stopcontact zit, zelfs als het apparaat is
uitgeschakeld.
Buitensporige geluidsdruk van oortelefoons of een
hoofdtelefoon kan leiden tot gehoorbeschadiging.
Met dit symbool wordt de gebruiker
geattendeerd op de aanwezigheid
van een heet oppervlak dat heet kan
zijn als het wordt aangeraakt tijdens
normaal gebruik.
Dit apparaat werd getest en conform bevonden met
de limieten bepaald in de EMC Richtlijn met een
verbindingskabel van minder dan 3 meter.
2NL
Opmerking voor klanten: de volgende
informatie geldt enkel voor apparatuur
verkocht in landen waar de EUrichtlijnen van kracht zijn.
De fabrikant van dit product is Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. De
geautoriseerde vertegenwoordiging voor EMC en
product veiligheid is Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Duitsland.
Voor service- of garantiezaken verwijzen wij u graag
naar de adressen in de afzonderlijke service/garantie
documenten.
Verwijdering van oude
elektrische en
elektronische apparaten
(van toepassing in de
Europese Unie en
andere Europese landen
met gescheiden
inzamelingssystemen)
Dit symbool op het product of
op de verpakking wijst erop dat dit product niet als
huishoudelijk afval mag worden behandeld. Het
moet echter naar een inzamelingspunt worden
gebracht waar elektrische en elektronische
apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat
dit product op de correcte manier wordt verwerkt,
helpt u mogelijke negatieve gevolgen voor mens en
milieu die zouden kunnen veroorzaakt worden in
geval van verkeerde afvalbehandeling te
voorkomen.
Het recycleren van materialen draagt bij tot het
behoud van natuurlijke bronnen. Voor meer details
in verband met het recyclen van dit product, kan u
contact opnemen met de gemeentelijke instanties, de
organisatie belast met de verwijdering van
huishoudelijk afval of de winkel waar u het product
hebt gekocht.
Verwijdering van oude
batterijen (in de Europese
Unie en andere Europese
landen met afzonderlijke
inzamelingssystemen)
Dit symbool op de batterij of
verpakking wijst erop dat de
meegeleverde batterij van dit product niet als
huishoudelijk afval behandeld mag worden. Op
sommige batterijen kan dit symbool voorkomen in
combinatie met een chemisch symbool. De
chemische symbolen voor kwik (Hg) of lood (Pb)
worden toegevoegd als de batterij meer dan
0,0005 % kwik of 0,004 % lood bevat. Door deze
batterijen op juiste wijze af te voeren, voorkomt u
voor mens en milieu negatieve gevolgen die zich
zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde
afvalbehandeling. Het recycleren van materialen
draagt bij tot het vrijwaren van natuurlijke bronnen.
In het geval dat de producten om redenen van
veiligheid, prestaties dan wel in verband met dataintegriteit een permanente verbinding met batterij
vereisen, dient deze batterij enkel door
gekwalificeerd servicepersoneel vervangen te
worden. Om ervoor te zorgen dat de batterij op een
juiste wijze zal worden behandeld, dient het product
aan het eind van zijn levenscyclus overhandigd te
worden aan het desbetreffende inzamelingspunt
voor de recyclage van elektrisch en elektronisch
materiaal. Voor alle andere batterijen verwijzen we
u naar het gedeelte over hoe de batterij veilig uit het
product te verwijderen. Overhandig de batterij bij
het desbetreffende inzamelingspunt voor de
recyclage van batterijen. Voor meer details in
verband met het recyclen van dit product of batterij,
neemt u contact op met de gemeentelijke instanties,
het bedrijf of de dienst belast met de verwijdering
van huishoudafval of de winkel waar u het product
hebt gekocht.
Over deze gebruiksaanwijzing
• De aanwijzingen in deze gebruiksaanwijzing
gelden voor het model STR-DA5700ES (de
receiver). Controleer uw modelnummer, dat
rechtsonder op het voorpaneel staat vermeld.
• De instructies in deze gebruiksaanwijzing
beschrijven in hoofdzaak de bediening van de
receiver met de meegeleverde afstandsbediening.
U kunt ook de toetsen of knoppen op de receiver
gebruiken met dezelfde of vergelijkbare
benamingen als die op de afstandsbediening.
Auteursrechten
Deze receiver is voorzien van Dolby* Digital en Pro
Logic Surround en het DTS** Digital Surround
System.
* Gefabriceerd onder licentie van Dolby
Laboratories.
Dolby, Pro Logic, Surround EX en het dubbele
D-symbool zijn handelsmerken van Dolby
Laboratories.
** Gefabriceerd onder licentie volgens U.S. Patent
nummers: 5.956.674, 5.974.380, 5.978.762,
6.487.535, 6.226.616, 7.212.872, 7.003.467,
7.272.567, 7.668.723, 7.392.195, 7.333.929,
7.548.853 & andere U.S. en wereldwijde
patenten verkregen of aangevraagd. DTS-HD,
het Symbool & DTS-HD en het Symbool samen
zijn gedeponeerde handelsmerken & DTS-HD
Master Audio is een handelsmerk van DTS, Inc.
Product software meegeleverd. © DTS, Inc. Alle
rechten voorbehouden.
Deze receiver is voorzien van High-Definition
Multimedia Interface (HDMI™)-technologie.
HDMI, het HDMI-logo en High-Definition
Multimedia Interface zijn handelsmerken of
gedeponeerde handelsmerken van HDMI Licensing
LLC.
Deze receiver is voorzien van het lettertype (Shin Go
R) van MORISAWA & COMPANY LTD.
Deze namen zijn handelsmerken van MORISAWA
& COMPANY LTD., en het auteursrecht van het
lettertype is eigendom van MORISAWA &
COMPANY LTD.
wordt vervolgd
3NL
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, en iPod touch
zijn handelsmerken van Apple Inc. geregistreerd in
de VS en andere landen.
Alle andere handelsmerken en gedeponeerde
handelsmerken zijn het eigendom van hun
respectieve houders. In deze handleiding worden de
symbolen ™ en ® niet vermeld.
"Made for iPod" en "Made for iPhone" betekent dat
er speciaal voor de iPod of iPhone een elektronisch
accessoire is ontwikkeld dat hierop aangesloten kan
worden en door de ontwikkelaar gecertificeerd is om
te voldoen aan de prestatienormen van Apple. Apple
is niet verantwoordelijk voor de werking van dit
apparaat of dat het apparaat aan de veiligheidsen
wettelijke normen voldoet. Merk op dat het gebruik
van dit accessoire met iPod of iPhone de draadloze
prestaties kan beïnvloeden.
DLNA en DLNA CERTIFIED zijn handelsmerken
en/of servicemerken van Digital Living Network
Alliance.
MPEG Layer-3-audiocoderingstechnologie enoctrooien zijn in licentie gegeven door Fraunhofer
IIS en Thomson.
"BRAVIA" Sync is een handelsmerk van Sony
Corporation.
"x.v.Colour" en het "x.v.Colour"-logo zijn
handelsmerken van Sony Corporation.
"PlayStation®" is een gedeponeerd handelsmerk van
Sony Computer Entertainment Inc.
"AVCHD" en het "AVCHD" logo zijn
handelsmerken van Panasonic Corporation en Sony
Corporation.
Microsoft, Windows, Windows Vista en Windows
Media zijn handelsmerken of gedeponeerde
handelsmerken van Microsoft Corporation in de
USA en/of andere landen.
Dit apparaat bevat technologie die onderhevig is aan
bepaalde intellectueel-eigendomsrechten van
Microsoft. Het gebruik of de distributie van deze
4NL
technologie buiten dit product is verboden zonder de
betreffende licentie(s) van Microsoft.
Content-eigenaren maken gebruik van Microsoft
PlayReady™-contenttoegangstechnologie om hun
intellectueel eigendom, inclusief content waarop
copyright rust, te beveiligen. Dit apparaat maakt
gebruik van PlayReady-technologie voor toegang
tot PlayReady-beveiligde content en/of WMDRMbeveiligde content. Als het apparaat de beperkingen
voor toegang tot content niet goed toepast, kunnen
content-eigenaren van Microsoft verlangen dat de
mogelijkheid van het apparaat om PlayReadybeveiligde content te verwerken wordt ingetrokken.
Dergelijke intrekking zal geen effect hebben op
onbeveiligde content of op content die beveiligd
wordt door middel van andere contentbeveiligingstechnologieën. Content-eigenaren
kunnen u vragen PlayReady te upgraden om toegang
te krijgen tot hun content. Als u niet upgradet, krijgt
u geen toegang tot content waarvoor de upgrade
vereist is.
"WALKMAN" en het "WALKMAN"-logo zijn
geregistreerde handelsmerken van Sony
Corporation.
"Android" is een gedeponeerd handelsmerk of een
handelsmerk van Google Inc.
Hoofdkenmerken van de receiver
Compatibel met diverse aansluitingen en formaten
Kenmerk
Beschrijving
Pagina
Multikanaals
De receiver kan maximum 9.1 kanalen aan.
De receiver is uitgerust met luidsprekeraansluitingen voor hoge
kanalen vooraan. (Er werken maximum 7 kanalen tegelijk met
aangesloten luidsprekers.)
23, 25
Compatibel met diverse De receiver is compatibel met diverse audioformaten, zoals Dolby 22
normen
TrueHD, DTS-HD Master Audio, DSD, multikanaals Linear
PCM, FLAC, enz.
HDMI
De receiver is uitgerust met vijf HDMI-ingangen (waarvan twee 27, 29, 31,
HDMI IN 3 en IN 4 fungeren als "for AUDIO"-aansluitingen die 33
de geluidskwaliteit bepalen) op het achterpaneel en een HDMIaansluiting op het voorpaneel. Op een HDMI-ingang kan diverse
apparatuur worden aangesloten.
De receiver is compatibel met diverse HDMI-normen, zoals Deep 37, 82
Colour, x.v.Colour, 3D-transmissie, Audio Return Channel
(ARC), enz.
U kunt de receiver en andere apparatuur samen bedienen met de 78
Controle voor HDMI-functie.
Netwerk
USB
De receiver is uitgerust met vier LAN-poorten met switching hub 46
functies.
De receiver is compatibel met Internet video streaming.
58
Met de receiver kan content op een huisnetwerk worden
afgespeeld via de DLNA-compatibele huisnetwerkfunctie.
62
iPhone/iPod content kan makkelijk worden afgespeeld met de
receiver via een USB-aansluiting.
57, 61
Content op een USB-apparaat/WALKMAN kan makkelijk worden 56
afgespeeld met de receiver via een USB-aansluiting.
Content op een computer kan makkelijk worden afgespeeld met de 55
receiver via een USB-aansluiting.
Multi-zone
U kunt muziek of video vanuit andere ruimtes afspelen.
73
Betere beeld- en geluidskwaliteit
Kenmerk
Beschrijving
Pagina
Beeldconversie
De receiver kan analoge videosignalen upscalen of downscalen.
Signalen upscalen tot 1080p kan via een HDMI-uitgang. De
receiver kan ook analoge videosignalen voor zone 2 upscalen of
downscalen.
21
D.C.A.C.
De receiver is uitgerust met de D.C.A.C. (Digital Cinema Auto 95, 97
Calibration)-functie. Bovendien compenseert de receiver de
geluidsweergave voor elke luidspreker en worden surroundeffecten verbeterd met de Speaker Relocation-functie en deA.P.M.
(Automatic Phase Matching)-functie.
wordt vervolgd
5NL
Kenmerk
Beschrijving
Pagina
Geluidsvelden
De receiver produceert een optimaal geluid volgens de aangesloten 67, 69
luidsprekers of apparatuur. (Voorgeprogrammeerde geluidsvelden
zijn Dolby Pro Logic IIz, DTS Neo:X, HD-D.C.S., enz.)
Kwaliteitsvolle weergave Gecomprimeerde audiobestanden kunnen in hoge kwaliteit
101
van gecomprimeerde
worden afgespeeld met de D.L.L. (Digital Legato Linear)-functie.
audiobestanden
H.A.T.S.
De H.A.T.S. (High quality digital Audio Transmission System)functie verstuurt signalen van een Super Audio CD-speler
aangesloten op een HDMI-ingang met hoge kwaliteit.
108
Kenmerk
Beschrijving
Pagina
Vlotte en eenvoudige
bediening
De receiver is uitgerust met een GUI (Graphical User Interface). 52
Zo kan de receiver intuïtief worden bediend via een menu op het
TV-scherm.
Handige functies
De basisinstellingen van de receiver kunnen makkelijk worden
verricht met Easy Setup.
49
Een multifunctionele afstandsbediening voor aangesloten
15
apparatuur en de Multi-zonefunctie, en een basisafstandsbediening
voor normaal gebruik zijn meegeleverd met de receiver.
Flexibele functies
De diverse instellingen van de receiver kunnen ineens worden
opgeroepen met een druk op de EASY AUTOMATION-toets.
85
De Sound Optimizer-functie optimaliseert de geluidsweergave
volgens het volume.
71
De Advanced Auto Volume-functie optimaliseert het volume
automatisch.
72
De A/V Sync-functie synchroniseert beeld en geluid.
102
De Pass Through-functie stuurt HDMI-signalen naar de televisie, 81
ook al bevindt de receiver zich in de wachtstand.
Andere
Kenmerk
Beschrijving
Pagina
Ecofunctie
De Auto Standby-functie brengt de receiver automatisch in de
wachtstand wanneer die gedurende een bepaalde tijd niet wordt
bediend of wanneer de receiver geen signaal ontvangt.
113
Handiger
De receiver kan worden bediend met een smartphone met "ES
Remote" app*.
85
* Compatibel met iPhone/iPod touch en Android-GSM
6NL
Inhoudspgave
Hoofdkenmerken van de receiver ................. 5
Beschrijving en positie van onderdelen ....... 9
Afstemmen
Luisteren naar de FM/AM-radio ................63
Voorbereidingen
Lees het volgende vooraleer u apparatuur
aansluit .................................................. 20
1: Luidsprekers installeren ......................... 23
2: Het aansluiten van de monitor ............... 27
3: De video-apparatuur aansluiten ............. 29
4: De audio-apparatuur aansluiten ............. 38
5: Aansluiting op een netwerk ................... 45
6: De receiver en afstandsbediening
voorbereiden .......................................... 47
7: De receiver instellen met Easy Setup ..... 49
8: Aangesloten apparatuur instellen ........... 51
9: Een computer klaarmaken om te fungeren
als server ............................................... 51
Gebruik van het schermdisplay .................. 52
Beeld-/geluidsweergave
Beeld-/geluidsweergave via aangesloten
apparatuur ............................................. 54
PC ............................................................... 55
USB-apparaat/WALKMAN ....................... 56
iPhone/iPod ................................................ 57
DLNA ......................................................... 58
Internet video ............................................. 58
FM/AM ...................................................... 60
Gebruik van een iPhone/iPod
Bestanden op een iPhone/iPod afspelen ..... 61
Afspelen via een netwerk
Bestanden afspelen op een huisnetwerk
(DLNA) ................................................. 62
Geluidseffecten
Het geluidsveld selecteren ..........................66
Gebruik van de Sound Optimizer-functie ...71
De equalizer regelen ...................................72
Gebruik van de Advanced Auto Volumefunctie ....................................................72
Gebruik van de multizonefunctie
Wat u kunt doen met de
Multi-zonefunctie ..................................73
Ruimtes verbinden ......................................73
Luidsprekers in de 2e ruimte instellen .......75
De ruimte-instelling van de afstandsbediening
omschakelen ..........................................75
De receiver bedienen vanuit een andere ruimte
(Functies RUIMTE 2/RUIMTE 3) ........76
Andere functies
"BRAVIA" Sync-functies ...........................78
Beeldschermen die HDMI-videosignalen
uitvoeren omschakelen ..........................81
HDMI-signalen uitvoeren, ook al bevindt de
receiver zich in de wachtstand
(Pass Through) ......................................81
Omschakelen tussen digitale en analoge
audio ......................................................82
Andere video-/audio-ingangsaansluitingen
gebruiken ...............................................83
De receiver bedienen met een
smartphone ............................................85
Laat u diverse instellingen instellingen van de
receiver opslaan en samen oproepen
(Easy Automation) ................................85
Gebruik van de slaaptimer ..........................88
wordt vervolgd
7NL
Opnemen met de receiver ...........................88
Bedieningsmodus van receiver en
afstandsbediening omschakelen ............89
Gebruik van een dubbele versterker
aansluiting .............................................91
Instellingen aanpassen
Gebruik van het instelmenu ........................92
Easy Setup ..................................................95
Speaker Settings .........................................95
Audio Settings ..........................................101
Video Settings ...........................................104
HDMI Settings ..........................................107
Input Settings ............................................109
Network Settings ......................................110
Internet Services Settings .........................110
Zone Settings ............................................111
System Settings ........................................113
Network Update ........................................114
Bediening zonder de GUI .........................115
Gebruik van de
afstandsbediening
Apparatuur bedienen met behulp van de
afstandsbediening ................................123
Alle aangesloten apparatuur uitschakelen
(SYSTEM STANDBY) .......................124
Programmeren van de
afstandsbediening ................................124
Enkele bedieningen automatisch achter elkaar
uitvoeren (Macrosturing) .....................128
Instellen van de afstandsbedieningcodes die
nog niet zijn opgeslagen in de
afstandsbediening ................................130
Het geheugen van de multifunctionele
afstandsbediening wissen ....................132
Aanvullende informatie
Voorzorgsmaatregelen ..............................133
Verhelpen van storingen ...........................134
Technische gegevens ................................147
Index .........................................................151
8NL
Beschrijving en positie van onderdelen
Voorpaneel
De afdekplaat verwijderen
Druk op PUSH.
U moet de verwijderde afdekplaat buiten
het bereik van kinderen houden.
A ?/1 ON/STANDBY
Druk op de toets om de receiver in of uit
te schakelen. Wanneer het toestel is
ingeschakeld, licht het lampje boven de
toets groen op. Als "Control for HDMI"
(zie blz. 108), "Pass Through" (zie
blz. 108) of "Network Standby" (zie
blz. 110) op "On" staat of de stroom voor
ruimte 2 of ruimte 3 wordt ingeschakeld,
licht het lampje boven de toets
amberkleurig op in de wachtstand.
B SPEAKERS (A/B/A+B/OFF) (zie
blz. 50)
C SOUND OPTIMIZER (zie blz. 71)
De afdekplaat
openen
Schuif de afdekplaat naar
links.
D MEMORY/ENTER, TUNING MODE,
TUNING (zie blz. 63)
E Infrarood-ontvanger
Ontvangt signalen van de
afstandsbediening.
F 2CH/A.DIRECT, A.F.D., MOVIE/
HD-D.C.S., MUSIC (zie blz. 66, 67,
67, 69)
G Displayscherm (zie blz. 11)
H DIMMER
Druk herhaaldelijk op de toets om de
helderheid van het displayscherm in te
stellen.
wordt vervolgd
9NL
I DISPLAY MODE (zie blz. 122)
J INPUT MODE (zie blz. 82)
K HD-D.C.S.-lampje, BERLIN
PHILHARMONIC HALL-lampje,
TRUE CONCERT MAPPING-lampje
(zie blz. 67)
L EASY AUTOMATION 1, 2 (zie
blz. 85)
M HDMI OUT (A/B/A+B/OFF) (zie
blz. 81)
N PHONES-aansluiting
Hierop kunt u een hoofdtelefoon
aansluiten.
O TONE MODE, TONE
Druk herhaaldelijk op TONE MODE om
BASS of TREBLE te selecteren en draai
dan aan TONE om de lage/hoge tonen aan
te passen.
P AUTO CAL MIC-aansluiting (zie
blz. 95)
Sluit de meegeleverde
optimaliseringsmicrofoon voor "Auto
Calibration" aan op deze aansluiting.
Q iPhone/iPod ( (USB) poort en
VIDEO IN-aansluiting) (zie blz. 56,
57, 61)
R VIDEO 2 IN-aansluitingen (zie
blz. 36)
S MULTI CHANNEL DECODINGlampje
Gaat branden bij het decoderen van
meerkanaals audiosignalen.
T ZONE SELECT, POWER (zie
blz. 73)
Druk herhaaldelijk op SELECT om
ruimte 2, ruimte 3 of de hoofdruimte te
selecteren. Telkens wanneer u op
POWER drukt, worden de
uitgangssignalen voor de geselecteerde
ruimte in- of uitgeschakeld.
10NL
U INPUT SELECTOR
Draai om de ingangsbron te selecteren die
u wilt weergeven.
Om de ingangsbron te selecteren voor
ruimte 2 of 3, drukt u op ZONE SELECT
(w;) om eerst ruimte 2 of 3 te selecteren
("ZONE 2 [input name]" of "ZONE 3
[input name]" verschijnt in het display) en
draait u vervolgens aan INPUT
SELECTOR om de ingangsbron te
selecteren.
V HDMI IN 6 (VIDEO 2) -aansluiting
(zie blz. 37)
W MASTER VOLUME (zie blz. 54)
Aanduidingen op het display
A SW
Licht op als (een) subwoofer(s) is (zijn)
aangesloten en het audiosignaal wordt
uitgevoerd via de PRE OUT
SUBWOOFER-aansluiting(en).
B Weergavekanaal-aanduiding
De letters (L, C, R, enz.) geven aan welke
geluidskanalen er worden gedecodeerd.
De letter(s) in de vakjes variëren volgens
de luidsprekerinstellingen om aan te
geven hoe de receiver het brongeluid
downmixt of upmixt.
L
Linksvoor
R
Rechtsvoor
C
Midden (mono)
LH
Linksboven
RH
Rechtsboven
SL
Surround links
SR
Surround rechts
S
Surround (monoweergave of de surrounduitrusting verkregen door Pro Logicdecodering)
SBL
Linksmiddenachter
SBR
Rechtsmiddenachter
SB
Middenachter (de middenachteruitrusting verkregen door 6.1-kanaals
decodering)
Bijvoorbeeld:
Opnameformaat : 5.1
Luidsprekerpatroon: 3/0.1
Geluidsveld: A.F.D. Auto
C INPUT-aanduiding
Licht op om het huidige ingangssignaal
aan te geven.
AUTO
De INPUT MODE is ingesteld op
"AUTO".
HDMI
COAX
OPT
MULTI (MULTI CHANNEL INPUT)
ARC (zie blz. 82)
D HDMI OUT A + B (zie blz. 81)
E SLEEP (zie blz. 88)
wordt vervolgd
11NL
F MEM
Licht op wanneer de
voorinstelgeheugenfunctie is
ingeschakeld.
G ZONE 2/ZONE 3 (zie blz. 73)
H L.F.E.
Licht op wanneer de afgespeelde disc een
L.F.E. (Low Frequency Effects)-kanaal
bevat. Wanneer het L.F.E.-kanaalsignaal
wordt weergegeven, lichten de balkjes
onder de letters op om het niveau aan te
geven. Doordat het L.F.E.-signaal niet in
alle delen van het ingangssignaal is
opgenomen, zal de balkaanduiding
tijdens het afspelen fluctueren (en
mogelijk verdwijnen).
I Luidsprekersysteem-aanduiding
(zie blz. 50)
J BI-AMP (zie blz. 91)
K D.C.A.C. (zie blz. 95)
Licht op wanneer de meetresultaten van
de "Auto Calibration"-functie worden
toegepast.
L D.L.L. (zie blz. 101)
M H.A.T.S. (zie blz. 108)
N Afstem-aanduiding
Licht op wanneer de receiver een
radiozender ontvangt.
ST
Stereo-ontvangst
MONO
FM in mono.
RDS (zie blz. 65)
PRESET
De tuner werkt met voorinstelling.
O VOLUME
Deze aanduiding geeft de huidige
geluidssterkte weer.
P D.RANGE
Licht op wanneer de compressie van de
dynamiek is ingeschakeld.
12NL
Q Dolby Digital Surround-aanduiding
Licht op wanneer de receiver
overeenkomstige Dolby Digital-signalen
detecteert.
;D
Dolby Digital
;D+
Dolby Digital Plus
;D EX
Dolby Digital Surround EX
R DTS-HD-aanduiding
Licht op wanneer de receiver DTS-HDsignalen decodeert.
DTS-HD
Blijft branden met één van de volgende
aanduidingen.
MSTR
DTS-HD Master Audio
HI RES
DTS-HD High Resolution Audio
S ;TrueHD
Licht op wanneer de receiver Dolby
TrueHD-signalen decodeert.
T Dolby Pro Logic-aanduiding
Eén van de respectieve aanduidingen licht
op tijdens Dolby Pro Logic-verwerking
door de receiver. Deze matrix surround
decodeertechnologie kan ingangssignalen
verbeteren.
;PL
Dolby Pro Logic
;PLII
Dolby Pro Logic II
;PLIIx
Dolby Pro Logic IIx
;PLIIz
Dolby Pro Logic IIz
U A.P.M. (zie blz. 97)
Licht op wanneer de A.P.M. (Automatic
Phase Matching)-functie is ingeschakeld.
V EQ
Licht op wanneer de equalizer is
ingeschakeld.
W L-PCM
Licht op wanneer Linear PCM (Pulse
Code Modulation)-signalen worden
ingevoerd.
X DSD
Licht op wanneer de receiver DSD
(Direct Stream Digital)-signalen
ontvangt.
Y DTS(-ES)-aanduiding
Licht op wanneer DTS- of DTS-ESsignalen worden ingevoerd.
DTS
Deze aanduiding licht op wanneer de
receiver DTS-signalen decodeert.
DTS-ES
Licht op met de volgende aanduiding
afhankelijk van het decodeerformaat van
het ingangssignaal.
96/24
DTS 96/24 (96 kHz/24 bit) decodering
DISC
DTS-ES Discrete 6.1
MTX
DTS-ES Matrix 6.1
Z NEO:X
Licht op wanneer DTS Neo:X Cinema/
Music/Game-decodering is ingeschakeld.
13NL
Achterpaneel
A
(USB) poort (zie blz. 41)
B RS232C-aansluitpoort
D LAN -poorten (switching hubs)
(zie blz. 46)
E VIDEO/AUDIO INPUT/OUTPUTgedeelte (zie blz. 27, 30, 31, 33, 35)
AUDIO IN/OUTaansluitingen
Voor onderhoud en service.
C DIGITAL INPUT/OUTPUT-gedeelte
OPTICAL IN/OUTaansluitingen (zie
blz. 27, 31, 33, 42)
COAXIAL INaansluitingen (zie
blz. 30, 38)
HDMI IN/OUT*aansluitingen (zie
blz. 27, 29, 31, 33)
VIDEO IN/OUT*aansluitingen
AUDIO OUTaansluitingen
VIDEO OUT -aansluiting
(zie blz. 73)
F COMPONENT VIDEO INPUT/
OUTPUT-gedeelte (zie blz. 27, 30,
33)
Y, PB, PR IN/OUT*aansluitingen
14NL
G ANTENNA-gedeelte
FM ANTENNA aansluiting (zie blz. 43)
AM ANTENNA aansluiting (zie blz. 43)
H Bedieningsaansluitingen voor
Sony-apparaten en andere externe
apparatuur
IR REMOTE IN/OUT aansluitingen (zie
blz. 73)
Sluit een IR repeater (niet meegeleverd)
aan om de Multi-zonefunctie te
gebruiken.
TRIGGER OUT aansluitingen (zie
blz. 112)
Voor aansluiting van andere 12V
TRIGGER-compatibele apparatuur die u
kunt in- en uitschakelen door het
versturen van aan/uit-signalen.
Afstandsbediening
Bedien deze receiver en andere apparatuur met
de meegeleverde afstandsbediening. De
afstandsbediening is voorgeprogrammeerd om
Sony audio-/videoapparatuur te bedienen.
Opmerking
Stel de infrarood-ontvanger niet bloot aan direct
zonlicht of andere lichtbronnen. Anders kan een
storing worden veroorzaakt.
Tip
Als de receiver niet meer op de afstandsbediening
reageert, moeten alle batterijen door nieuwe worden
vervangen.
I AUDIO INPUT/OUTPUT-gedeelte
AUDIO IN/OUTaansluitingen (zie
blz. 38, 42, 44)
MULTI CHANNEL INPUTaansluitingen (zie
blz. 30, 38)
PRE OUT-aansluitingen
Voor aansluiting van een externe
eindversterker.
J SPEAKERS -gedeelte (zie blz. 25)
* De HDMI OUT- of MONITOR OUT-aansluiting
moet zijn verbonden met uw televisie om het
geselecteerde ingangsbeeld te bekijken (zie
blz. 27).
wordt vervolgd
15NL
Multifunctionele
afstandsbediening
(RM-AAL038)
C ZONE (zie blz. 73)
D AMP
Druk op de toets om de receiver in de
hoofdzone te bedienen.
E
(Input select)
Druk op TV (wa) en vervolgens op deze
knop om het ingangssignaal te selecteren
(TV of video).
(Text hold)
In tekstmodus: houdt de huidige pagina
vast.
F
(Guide)
Druk op SHIFT (ws) en vervolgens op
(Guide) om de programmagids op het
scherm te laten verschijnen.
G D.TUNING (zie blz. 63)
Druk op SHIFT (ws) en vervolgens op
D.TUNING om de directe afstemfunctie
te gebruiken.
H ENT/MEM
Voer de waarde of track in door te
drukken op SHIFT (ws) en de
cijfertoetsen (wf) of druk op ENT/MEM
en vervolgens op de cijfertoetsen (wf) om
het voorinstelnummer van een zender te
selecteren.
I WATCH, LISTEN (zie blz. 54)
J SOUND FIELD +/– (zie blz. 66, 67,
69)
K Kleurtoetsen
Volg de instructies in de gids op het
televisiescherm.
L AMP MENU (zie blz. 115)
M
A ?/1 (aan/wachtstand)
Druk op de toets om de receiver in of uit
te schakelen.
B AV ?/1 (aan/wachtstand) (zie
blz. 124)
Druk op de toets voor het in- of
uitschakelen van de audio-/
videoapparatuur die met deze
afstandsbediening bediend kan worden.
16NL
V/v/B/b
Druk op V/v/B/b om de menuonderdelen
te selecteren. Druk daarna op
om de
keuze in te voeren.
N TOOLS/OPTIONS (zie blz. 52, 59,
65)
Indrukken om items van keuzemenu's
weer te geven en te selecteren.
O HOME (zie blz. 52)
Indrukken om het startmenu weer te
geven op het televisiescherm.
P m/M 1), x 1), X 1), N 1) 2),
./> 1)
Indrukken voor het bedienen van de dvdspeler, de Blu-ray Disc-speler, cd-speler,
minidisc-recorder of cassettedeck, of
apparaten die zijn aangesloten op de
(USB) poort of op het netwerk, of
Internet video enz.
TUNING +/–
Indrukken om een zender te selecteren.
Q PRESET + 2)/–
Druk hierop om voorkeurzenders te
kiezen.
PROG + 2)/–
Druk op TV (wa) en vervolgens op PROG
+/– om de televisie, satellietontvanger,
enz. te bedienen.
c 2)/C
In tekstmodus: kiest de volgende of
vorige pagina.
R EASY AUTOMATION 1, 2 (zie
blz. 85)
/ (tekst)
Druk op TV (wa) en vervolgens op /
(tekst) om tekstinformatie te laten
verschijnen.
SLEEP (zie blz. 88)
X Cijfertoetsen
Druk op SHIFT (ws) en voer dan cijfers
in.
Druk op TV (wa) en vervolgens op een
cijfertoets om televisiekanalen te
selecteren.
Y -/-Druk op SHIFT (ws) en vervolgens op
-/-– voor het selecteren van de
tracknummers hoger dan 10 van de cdspeler, dvd-speler, Blu-ray Disc-speler
of minidisc-recorder.
– kanaalnummers hoger dan 10 van de
TV, satellietontvanger of videorecorder
te kiezen.
Z SOUND OPTIMIZER (zie blz. 71)
wj HDMI OUTPUT (zie blz. 81)
wk DISPLAY
Indrukken om het bedieningspaneel op
het televisiescherm te laten verschijnen
bij het afspelen van content via Internet
video of een huisnetwerk.
,
(Info, Text reveal)
Toont informatie zoals huidig
kanaalnummer en schermmodus.
In tekstmodus: geeft verborgen
informatie weer (b.v. antwoorden van een
quiz).
S RM SET UP (zie blz. 89)
T FAVORITES (zie blz. 59)
U TV
Indrukken om de de toetsen van de
afstandsbediening te laten werken zoals
in het geel gedrukt voor de televisie.
V SHIFT
Indrukken om de toetsen van de
afstandsbediening te laten werken zoals
in het roze gedrukt.
W Ingang-toetsen
Druk op één van de toetsen om het
gewenste apparaat te kiezen. Door een
druk op één van de ingangtoetsen wordt
de receiver ingeschakeld.
wl RETURN/EXIT O
Indrukken om terug te keren naar het
vorige menu of om het menu te verlaten.
e; B·/·b
Huidige scènes kort herhalen of snel
vooruit spoelen.
ea DISC SKIP
Indrukken om een disc over te slaan bij
gebruik van een disc-wisselaar.
es
(Volume) +/– (zie blz. 54)
(Muting) (zie blz. 54)
Nadat TV (wa) is ingedrukt, kunt u met
deze toetsen ook het volume van de
televisie aanpassen en onderdrukken.
wordt vervolgd
17NL
ed MACRO 1, MACRO 2 (zie blz. 128)
ef TOP MENU
Opent of sluit het Top Menu van de bdrom of dvd.
AUDIO
Druk op SHIFT (ws) en vervolgens op
AUDIO om een audioformaat/track te
selecteren.
Basisafstandsbediening
(RM-AAU124)
Deze afstandsbediening kan alleen worden
gebruikt om de receiver te bedienen. U kunt de
hoofdfuncties van de receiver bedienen met
eenvoudige bedieningen door gebruik te
maken van deze afstandsbediening.
eg POP UP/MENU
Opent of sluit het Pop-up Menu van een
bd-rom of het menu van een dvd.
SUBTITLE
Druk op SHIFT (ws) en vervolgens op
SUBTITLE om de taal van de ondertitels
te selecteren wanneer een bd-rom/dvd
video ondertitels in verschillende talen
bevat.
1) Zie de tabel op zie blz.
123 voor informatie over de
toetsen die u kunt gebruiken om elk apparaat te
bedienen.
2) Deze toetsen zijn voorzien van een voelbaar puntje
(5/TV, N, PRESET +/PROG +, c). Gebruik de
voelbare puntjes als herkenning bij de bediening.
Opmerking
Bovenstaande omschrijving is slechts een
voorbeeld.
A ?/1 (aan/wachtstand)
Druk op de toets om de receiver in of uit
te schakelen.
B 2CH/A.DIRECT, A.F.D., MOVIE,
MUSIC (zie blz. 66, 67, 69)
C AMP MENU (zie blz. 115)
D
V/v/B/b
Druk op V/v/B/b om een menuonderdeel
te selecteren. Druk vervolgens op
om
de keuze in te voeren/te bevestigen.
E OPTIONS (zie blz. 52, 59, 65)
F HOME (zie blz. 52)
G N, x, ./>
Druk hierop om apparatuur te bedienen
die is aangesloten op de frontale
(USB)-poort of het netwerk, of
Internet video, enz.
18NL
H INPUT SELECTOR
I MASTER VOLUME +/– (zie blz. 54)
MUTING (zie blz. 54)
J RETURN/EXIT O (zie blz. 52)
K DISPLAY
Indrukken om het bedieningspaneel op
het televisiescherm te laten verschijnen
bij het afspelen van content via Internet
video of een huisnetwerk.
L HDMI OUT (zie blz. 81)
19NL
Voorbereidingen
Lees het volgende vooraleer u apparatuur aansluit
Voordat u de snoeren aansluit, moet u er zeker van zijn dat de netstroom is uitgezet.
Luidsprekers installeren
Zie "1: Luidsprekers installeren" (zie blz. 23).
v
Monitor en video-apparatuur
aansluiten
De beeldkwaliteit is afhankelijk van de gebruikte
aansluiting. Zie illustratie rechts. Kies de aansluiting die
overeenkomt met de aansluitingen van uw apparatuur.
Deze receiver is voorzien van een functie om
videosignalen om te zetten. Voor nadere bijzonderheden,
zie "Functie voor omzetting van videosignalen" (zie
blz. 21).
Digitaal
Analoog
Hoge beeldkwaliteit
V: heeft uw monitor een HDMI-aansluiting?
t Nee: Zie aansluiting voor een TV-monitor zonder HDMI-aansluiting in "2: Het aansluiten van de monitor" (zie
blz. 27) en "3: De video-apparatuur aansluiten" (zie blz. 29).
t Ja: Zie aansluiting voor een TV-monitor met HDMI-aansluiting in "2: Het aansluiten van de monitor" (zie
blz. 27) en "3: De video-apparatuur aansluiten" (zie blz. 29).
De audio-apparatuur aansluiten
v
Zie "4: De audio-apparatuur aansluiten" (zie blz. 38).
v
De receiver en afstandsbediening voorbereiden
Zie "6: De receiver en afstandsbediening voorbereiden" (zie blz. 47).
De receiver instellen
v
Zie "7: De receiver instellen met Easy Setup" (zie blz. 49).
v
Audio-uitgangen instellen op de aangesloten apparatuur
Zie "8: Aangesloten apparatuur instellen" (zie blz. 51).
Zie zie blz. 73 voor details omtrent een multi-zoneaansluiting.
Zie zie blz. 91 voor details omtrent een bi-versterkeraansluiting.
20NL
Functie voor omzetting van videosignalen
Standaard worden videosignalen ingevoerd van aangesloten apparatuur uitgevoerd naar de HDMI
OUT- of MONITOR OUT-aansluitingen zoals de onderstaande tabel laat zien.
Wij raden aan om de video-omzettingsfunctie in te stellen volgens de schermresolutie.
Voor nadere bijzonderheden over de functie videosignaalomzetting, zie "Video Settings" (zie
blz. 104).
OUTPUTaansluitingen
HDMI OUT A/B
(tot 1080p)
INPUT-aansluitingen
HDMI IN
COMPONENT
VIDEO MONITOR MONITOR VIDEO
OUT
OUT
(tot 1080i)
a
–
VIDEO 1 OUT
–
–
VIDEO IN
a
a*
a*
a
COMPONENT VIDEO IN
a
a*
a*
–
a: Videosignalen worden uitgevoerd.
– : Videosignalen worden niet uitgevoerd.
* Videosignalen worden mogelijk niet uitgevoerd, afhankelijk van de instelling in "Resolution" (zie blz. 104).
Opmerking bij het omzetten van
videosignalen
Videosignalen waarvan de resolutie is
omgezet, kunnen mogelijk niet tegelijkertijd
uitgevoerd worden via de COMPONENT
VIDEO MONITOR OUT-aansluitingen of de
HDMI OUT-aansluitingen. Indien apparatuur
zowel op de COMPONENT VIDEO
MONITOR OUT- en HDMI OUTaansluitingen is aangesloten, hebben de
uitgangssignalen van de HDMI OUTaansluitingen voorrang.
Opnameapparatuur aansluiten
Bij het opnemen dient u het opnameapparaat
aan te sluiten op de VIDEO OUTaansluitingen van de receiver. Gebruik voor de
aansluiting van de ingangs- en
uitgangssignaalkabels dezelfde type
aansluitingen, aangezien de VIDEO OUTaansluitingen niet voorzien zijn van een
upsampler.
De HDMI OUT- en MONITOR OUTaansluitingen kunnen niet worden gebruikt om
op te nemen.
Weergave van Closed Caption
Stel "Resolution" in op "Direct" in het Video
Settings-menu bij ontvangst van een signaal
dat Closed Captions ondersteunt.
Gebruik dezelfde kabels voor de ingang-/
uitgangssignalen.
21NL
Voorbereidingen
Deze receiver is voorzien van een functie om videosignalen om te zetten.
• Composietvideosignalen kunnen worden uitgevoerd als HDMI-video- en
componentvideosignalen.
• Componentvideosignalen kunnen worden uitgevoerd als HDMI-video- en videosignalen.
Digitale audioformaten die de receiver ondersteunt
Welke digitale audioformaten deze receiver kan decoderen hangt af van de digitale audio-ingangen
voor de aangesloten apparatuur.
Deze receiver ondersteunt de volgende audioformaten.
Audioformaat
Maximum aantal
kanalen
Aansluiten van het afspeelapparaat en de
receiver
COAXIAL/OPTICAL
HDMI
5.1ch
a
a
6.1ch
a
a
7.1ch
×
a
7.1ch
×
a
5.1ch
a
a
6.1ch
a
a
5.1ch
a
a
7.1ch
×
a
7.1ch
×
a
5.1ch
×
a
7.1ch
×
a
Dolby Digital
Dolby Digital EX
Dolby Digital Plus*
Dolby TrueHD*
DTS
DTS-ES
DTS 96/24
DTS-HD
High Resolution Audio*
DTS-HD
Master Audio*
DSD*
Multikanaals Linear PCM*
* Audiosignalen worden uitgevoerd in een ander formaat als het afspeelapparaat niet overeenkomt met het
formaat. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het afspeelapparaat voor meer informatie.
22NL
1: Luidsprekers installeren
Voorbeelden van
luidsprekeropstellingen
7.1-kanaals luidsprekersysteem
met achterluidsprekers
U kunt genieten van natuurgetrouwde
weergave van een dvd of Blu-ray Disc met 6.1of 7.1-kanaalsgeluid.
AVoorluidspreker (L)
BVoorluidspreker (R)
CMiddenluidspreker
DAchterluidspreker (L)
EAchterluidspreker (R)
FMiddenachterluidspreker (L)
GMiddenachterluidspreker (R)
JSubwoofer
7.1-kanaals luidsprekersysteem
met hoge voorluidsprekers
9.1-kanaals luidsprekersysteem
U kunt genieten van kwaliteitsvolle
multikanaals surround sound, net als in een
bioscoop.
AVoorluidspreker (L)
BVoorluidspreker (R)
CMiddenluidspreker
DAchterluidspreker (L)
EAchterluidspreker (R)
FMiddenachterluidspreker (L)
GMiddenachterluidspreker (R)
HHoge luidspreker links
IHoge luidspreker rechts
JSubwoofer
U kunt genieten van verticale geluidseffecten
(bv. Pro Logic IIz-modus, Neo:X-modus).
AVoorluidspreker (L)
BVoorluidspreker (R)
CMiddenluidspreker
DAchterluidspreker (L)
EAchterluidspreker (R)
HHoge luidspreker links
IHoge luidspreker rechts
JSubwoofer
5.1-kanaals luidsprekersysteem
Om te genieten van levensechte meerkanaals
geluidsweergave heeft u vijf gewone
luidsprekers nodig (twee voorluidsprekers,
een middenluidspreker en twee
middenachterluidsprekers) plus een
subwoofer (in totaal 5.1 kanalen).
AVoorluidspreker (L)
BVoorluidspreker (R)
CMiddenluidspreker
DAchterluidspreker (L)
EAchterluidspreker (R)
JSubwoofer
wordt vervolgd
23NL
Voorbereidingen
Deze receiver biedt aansluitmogelijkheden tot
weergave via een 9.1-kanaals
luidsprekersysteem (9 luidsprekers en een
subwoofer).
Aanbevolen
luidsprekeropstelling
6.1-kanaals luidsprekersysteem
• Plaats de middenachterluidspreker achter de
zitpositie.
7.1-kanaals luidsprekersysteem
• De plaatsingshoeken A in de afbeelding
moeten gelijk zijn.
Tip
• Kunt u de luidsprekers niet in een ideale
hoek plaatsen, laat dan voldoende ruimte
tussen de achterluidsprekers en de
middenachterluidsprekers en plaats ze zo
symmetrisch mogelijk.
• U kunt de luidsprekeropstelling kalibreren
met "Speaker Relocation", ook al zijn de
luidsprekers niet in een ideale hoek geplaatst
(zie blz. 97). Plaats elk stel
achterluidsprekers en
middenachterluidsprekers verder dan 90
graden uit elkaar om "Speaker Relocation"
efficiënt te laten werken.
• Installeer de hoge voorluidsprekers zo dicht
mogelijk tegen de muur voor de zitpositie en
achter de luidsprekers. De luidsprekers
moeten in een hoek van 25 tot 30 graden en
180 tot 200 cm hoog worden geplaatst
(190 cm is aanbevolen). Gebruikt u een
scherm, plaats ze dan aan weerszijden van
het scherm.
24NL
Aangezien de weergave van de subwoofer niet
richtingsgevoelig is, kunt u die luidspreker opstellen
waar u maar wilt.
Luidsprekers aansluiten
A
B
B
A Mono audio-aansluitkabel (niet
meegeleverd)
B Luidsprekersnoeren (niet
meegeleverd)
AVoorluidspreker A (L)
BVoorluidspreker A (R)
CMiddenluidspreker
DAchterluidspreker (L)
EAchterluidspreker (R)
FMiddenachterluidspreker (L)2) 4)
GMiddenachterluidspreker (R)2) 4)
HHoge voorluidspreker (L)3) 4)
IHoge voorluidspreker (R)3) 4)
JSubwoofer5)
B
B
FRONT B/FRONT
HIGH-aansluitingen 1)
B
1) Als
u een aanvullend
voorluidsprekersysteem heeft, sluit dit dan
aan op de FRONT B/FRONT HIGHaansluitingen. U kunt het
voorluidsprekersysteem dat u wilt gebruiken
selecteren met de SPEAKERS-schakelaar
(zie blz. 9) op het voorpaneel.
2) Als u slechts één middenachterluidspreker
aansluit, moet u die aansluiten op de
SURROUND BACK (ZONE 2) Laansluitingen.
3) Als u hoge voorluidsprekers gebruikt, sluit
die dan aan op de FRONT B/FRONT
HIGH-aansluitingen.
wordt vervolgd
25NL
Voorbereidingen
Voordat u de snoeren aansluit, moet u er zeker van zijn dat de netstroom is uitgezet.
4)
U kunt zowel middenachterluidsprekers als
hoge voorluidsprekers aansluiten. Geluid
kan evenwel niet tegelijkertijd worden
weergegeven door
middenachterluidsprekers en hoge
voorluidsprekers.
U kunt de hoge voorluidsprekers al dan niet
laten werken met "Sound Field Mode" (zie
blz. 70). "Sound Field Mode" werkt
mogelijk niet afhankelijk van de
geluidsveldinstelling of ingangssignalen.
5) Wanneer u een subwoofer met een
automatische standby-functie hebt
aangesloten, moet u deze functie
uitschakelen tijdens het bekijken van films.
Als de automatische wachtfunctie is
ingeschakeld, kan de subwoofer door het
niveau van het ingangssignaal in de
wachtstand gezet worden zodat er geen
geluidsweergave meer is.
U kunt twee subwoofers aansluiten op de
receiver. De PRE OUT SUBWOOFERaansluitingen produceren dezelfde signalen.
Stel "Speaker Connection" in het Speaker
Settings-menu (zie blz. 98) in volgens het
gebruikte luidsprekersysteem.
Vermogensversterker
Tip
De SPEAKERS-aansluiting kan makkelijk los of
vast worden gemaakt met het meegeleverde
Luidsprekeraansluitgereedschap.
Losdraaien
Vastdraaien
Luidsprekeraansluitgereedschap.
Tip
Hetzelfde signaal wordt uitgevoerd via zowel de
SPEAKERS-aansluitingen als de PRE OUTaansluitingen. Als u bijvoorbeeld alleen de
voorluidsprekers wilt aansluiten op een andere
versterker, verbindt u die versterker dan met de PRE
OUT FRONT L en R-aansluitingen.
ZONE 2-aansluiting
9.1-kanaalsweergave
inschakelen
De receiver kan maximaal 7 kanalen tegelijk
aansturen via de luidsprekeraansluitingen.
Er kunnen maximaal 9 kanalen tegelijk
worden aangestuurd door de PRE OUT SUR
BACK-aansluitingen of de PRE OUT FRONT
HIGH-aansluitingen aan te sluiten op een
vermogensversterker.
26NL
Alleen indien u geen
middenachterluidsprekers noch hoge
voorluidsprekers gebruikt, kunt u de
SURROUND BACK (ZONE 2)-aansluitingen
F en G toekennen aan de luidsprekers van
ruimte 2. Stel de SURROUND BACK (ZONE
2)-aansluitingen in op "Zone 2 Speaker" bij
"Speaker Connection" in het Speaker Settingsmenu (zie blz. 98).
Raadpleeg "Gebruik van de multizonefunctie" (zie blz. 73) voor nadere
bijzonderheden over de aansluiting en
bediening van apparatuur in ruimte 2.
2: Het aansluiten van de monitor
TV-monitor met HDMI-aansluiting
Audiosignalen
Videosignalen
Deze aansluiting is niet nodig indien de
receiver met behulp van een HDMI-kabel
is aangesloten op de HDMI-aansluiting
van een Audio Return Channel (ARC)compatibele TV.
Indien u de receiver aansluit op een Audio
Return Channel (ARC)-compatibele TV,
sluit die dan aan op een HDMI-aansluiting
aangegeven door "ARC" op de TV.
A
A
E
B
Audiosignalen
C
D
Videosignalen
of
of
TV-monitor zonder HDMI-aansluiting
Niet alle kabels moeten worden aangesloten. Sluit kabels aan volgens de aansluitingen van uw
apparatuur.
wordt vervolgd
27NL
Voorbereidingen
Door een televisie aan te sluiten op HDMI OUT of MONITOR OUT, kunt u de beelden van de
gekozen ingangsbron bekijken. U kunt deze receiver bedienen via een GUI (Graphical User
Interface).
A Optisch digitale kabel (niet meegeleverd)
B Audio-aansluitkabel (niet meegeleverd)
C Video-aansluitkabel (niet meegeleverd)
D Componentvideo-aansluitkabel (niet meegeleverd)
E HDMI-kabel (niet meegeleverd)
Wij raden u aan om een Sony HDMI-kabel te gebruiken.
TV-type
Audio Return Channel
(ARC)
Vereiste kabel (snoer)
Video
Audio
met HDMI
Compatibel*
E
–
Niet compatibel
E
A of B**
Zonder HDMI
–
D of C
A of B**
* De receiver kan het geluid van de TV (multikanaals surround sound) alleen produceren door de TV aan te
sluiten met een HDMI-kabel.
** Om multikanaals surround sound van de receiver te produceren, gebruikt u A voor audio-aansluiting.
Opmerkingen
• Zet "Playback Resolution" op "480i/576i" wanneer
u de TV met een videokabel aansluit op de receiver
(zie blz. 106).
• Bij het aansluiten van de optisch digitale kabel
steekt u de stekkers recht in de aansluitbussen tot
ze vastklikken.
• Let op dat de optisch digitale kabels niet geknikt of
sterk gebogen worden.
Tip
Als de televisie-uitgangsaansluiting van het
geluidssignaal verbonden is met de TV INaansluitingen van de receiver, wordt het geluid van
het televisietoestel weergegeven via de luidsprekers
die op de receiver aangesloten zijn. Stel bij deze
aansluiting de televisie-uitgangsaansluiting van het
geluidssignaal in op "Fixed" als er een
keuzemogelijkheid is tussen "Fixed" of "Variable".
28NL
3: De video-apparatuur aansluiten
Voorbereidingen
Nodige aansluitingen om content op een Blu-ray Disc of dvd te
bekijken
Apparatuur met HDMI-aansluitingen aansluiten
Heeft uw apparatuur geen HDMI-aansluiting, zie blz. 30.
Dvd-speler, Blu-ray Disc-speler
Video-/audio-signalen
A
*
A HDMI-kabel (niet meegeleverd)
Wij raden u aan om een Sony HDMI-kabel te
gebruiken.
* Alle apparatuur met HDMI-uitgangen kan worden
aangesloten op de HDMI IN-aansluitingen van de
receiver.
wordt vervolgd
29NL
Apparatuur met andere aansluitingen dan HDMI-aansluitingen
aansluiten
Niet alle kabels moeten worden aangesloten. Sluit kabels aan volgens de aansluitingen van uw
apparatuur.
Blu-ray Disc-speler, dvd-speler
Audiosignalen
Videosignalen
of
A
of
B
A Coaxiale digitale kabel (niet meegeleverd)
B Audio-aansluitkabel (niet meegeleverd)
C Video-aansluitkabel (niet meegeleverd)
D Componentvideo-aansluitkabel (niet meegeleverd)
30NL
C
D
Nodige aansluitingen om video games te spelen
Voorbereidingen
PlayStation 3 (video game met een HDMI-aansluiting)
Video-/audiosignalen
A
B
C
Audiosignalen
D
Videosignalen
of
Video game zonder HDMI-aansluiting
Niet alle kabels moeten worden aangesloten. Sluit kabels aan volgens de aansluitingen van uw
apparatuur.
wordt vervolgd
31NL
A HDMI-kabel (niet meegeleverd)
B Optisch digitale kabel (niet meegeleverd)
C Audio-aansluitkabel (niet meegeleverd)
D Video-aansluitkabel (niet meegeleverd)
Video game type
Vereiste kabel (snoer)
Video
Audio
met HDMI*
A
–
Zonder HDMI
D
B of C**
* De receiver kan het geluid van de video game (multikanaals surround sound) alleen produceren door de
spelconsole aan te sluiten met een HDMI-kabel.
** Om multikanaals surround sound van de receiver te produceren, gebruikt u B voor audio-aansluiting.
Opmerkingen
• Bij het aansluiten van de optisch digitale kabel
steekt u de stekkers recht in de aansluitbussen tot
ze vastklikken.
• Let op dat de optisch digitale kabels niet geknikt of
sterk gebogen worden.
32NL
Nodige aansluitingen om satelliet- of kabeltelevisie te kijken
Voorbereidingen
Satellietontvanger, decoder met HDMI-aansluiting
Video-/audiosignalen
A
B
C
Audiosignalen
D
E
Videosignalen
of
of
Satellietontvanger, decoder zonder HDMI-aansluiting
Niet alle kabels moeten worden aangesloten. Sluit kabels aan volgens de aansluitingen van uw
apparatuur.
wordt vervolgd
33NL
A HDMI-kabel (niet meegeleverd)
B Optisch digitale kabel (niet meegeleverd)
C Audio-aansluitkabel (niet meegeleverd)
D Video-aansluitkabel (niet meegeleverd)
E Component video (niet meegeleverd)
Satellietontvanger-/
decodertype
Vereiste kabel (snoer)
Video
Audio
met HDMI*
A
–
Zonder HDMI
E of D
B of C**
* De receiver kan het geluid van de satellietontvanger/decoder (multikanaals surround sound) alleen
produceren door de satellietontvanger/decoder aan te sluiten met een HDMI-kabel.
** Om multikanaals surround sound van de receiver te produceren, gebruikt u B voor audio-aansluiting.
Opmerkingen
• Bij het aansluiten van de optisch digitale kabel
steekt u de stekkers recht in de aansluitbussen tot
ze vastklikken.
• Let op dat de optisch digitale kabels niet geknikt of
sterk gebogen worden.
34NL
Nodige aansluitingen om content op videocassettes te bekijken
Voorbereidingen
Videorecorder
Audiosignalen
Videosignalen
A
B
A Audio-aansluitkabel (niet meegeleverd)
B Video-aansluitkabel (niet meegeleverd)
35NL
Nodige aansluitingen om content op een camcorder te bekijken
Naar de VIDEO 2 INaansluitingen
A
B
Video-/audiosignalen
Camcorder zonder HDMIaansluiting
Camcorder met een HDMI-aansluiting
A Video-/audiokabel (niet meegeleverd)
B HDMI-kabel (niet meegeleverd)
36NL
HDMI-functies
Opmerkingen over het
aansluiten van kabels
• Gebruik een High Speed HDMI-kabel. Als u
een Standard HDMI-kabel, worden 1080p,
Deep Colour of 3D-beelden mogelijk niet
correct weergegeven.
• Sony raadt een goedgekeurde HDMI-kabel
of een Sony HDMI-kabel aan.
Opmerking bij het gebruik van
een HDMI-DVI-conversiekabel
Wij adviseren u geen HDMI-DVIconversiekabel te gebruiken. Als u een HDMIDVI-conversiekabel aansluit op een DVI-D37NL
Voorbereidingen
• De digitale audiosignalen uitgezonden door
HDMI kunnen worden uitgevoerd door de
luidsprekers en de PRE OUT-aansluitingen
op deze receiver. Dit signaal ondersteunt
Dolby Digital, DTS, DSD en lineaire PCM.
Voor nadere bijzonderheden, zie "Digitale
audioformaten die de receiver ondersteunt"
(zie blz. 22).
• Analoge videosignalen ingevoerd via de
VIDEO-aansluiting of COMPONENT
VIDEO-aansluitingen, kunnen worden
uitgevoerd als HDMI-signalen.
Audiosignalen worden niet uitgevoerd via de
HDMI OUT-aansluitingen terwijl het beeld
wordt omgezet.
• Deze receiver ondersteunt High Bitrate
Audio (DTS-HD Master Audio, Dolby
TrueHD), Deep Colour, x.v.Colour en 3Dtransmissie.
• De HDMI-aansluitingen van deze receiver
ondersteunen de Controle voor HDMIfunctie. De HDMI OUT B-aansluiting
ondersteunt de Controle voor HDMI-functie
echter niet.
• Om 3D-beelden te bekijken, sluit u een 3D
compatibele TV en video-apparatuur
(Blu-ray Disc-speler, Blu-ray Disc-recorder,
PlayStation 3 enz.) aan op het systeem via
High Speed HDMI-kabels, zet u een 3D-bril
op en speelt u de 3D-beelden af.
apparaat, valt het beeld en/of het geluid
mogelijk weg. Sluit aparte audiokabels of
digitale aansluitkabels aan, en stel vervolgens
"Video Input Assign" en "Audio Input Assign"
in het Input Settings-menu in als het geluid
niet goed wordt uitgevoerd.
4: De audio-apparatuur aansluiten
Nodige aansluitingen om content op een Super Audio CD of gewone
cd's te beluisteren
Als uw Super Audio CD-speler is voorzien van meerkanaals uitgangsaansluitingen, dan kunt u die
verbinden met de MULTI CHANNEL INPUT-aansluitingen van deze receiver, om zo te genieten
van meerkanaals geluidsweergave. Op deze MULTI CHANNEL INPUT-aansluitingen kunt u ook
een externe, multikanaalsdecoder aansluiten.
38NL
Niet alle kabels moeten worden aangesloten. Sluit kabels aan volgens de aansluitingen van uw
apparatuur.
Super Audio CD-speler
of
A
Voorbereidingen
Cd-speler
of
B
A
of
B
C
B
A Coaxiale digitale kabel (niet
meegeleverd)
B Audiokabel (niet meegeleverd)
C Mono audiokabel (niet meegeleverd)
Opmerking
Audio-ingangssignalen van MULTI CHANNEL
INPUT-aansluitingen kunnen niet worden
opgenomen.
wordt vervolgd
39NL
Tip
Alle digitale audio-aansluitingen zijn compatibel
met bemonsteringsfrequenties van 32 kHz,
44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz en 96 kHz. De
COAXIAL IN-aansluitingen zijn ook compatibel
met een bemonsteringsfrequentie van 192 kHz.
Opmerking bij het afspelen van
een Super Audio CD met een
Super Audio CD-speler
Er wordt geen geluid uitgevoerd bij de
weergave van een Super Audio CD op een
Super Audio CD-speler die alleen is
aangesloten op de COAXIAL SA-CD/CD INaansluiting van deze receiver. Om een Super
Audio CD af te spelen, sluit u de speler aan op
de MULTI CHANNEL INPUT- of SA-CD/
CD IN-aansluitingen of sluit u een speler die
DSD-signalen kan uitvoeren via de HDMIaansluitingen aan op de receiver met een
HDMI-kabel. Zie tevens de
gebruiksaanwijzing die meegeleverd is met de
Super Audio CD-speler.
Als u verscheidene digitale
apparaten wilt aansluiten, maar
er geen ingangsaansluiting
voor vrij is
Zie "Andere video-/audioingangsaansluitingen gebruiken" (zie blz. 83).
40NL
Nodige aansluitingen om content op een computer te beluisteren
Voorbereidingen
A
A USB-kabel (niet meegeleverd)
Opmerking
Gebruik een USB-kabel type A tot type B om de
computer aan te sluiten op de receiver.
41NL
Nodige aansluitingen om content op md's te beluisteren
Niet alle kabels moeten worden aangesloten. Sluit kabels aan volgens de aansluitingen van uw
apparatuur.
Minidiscrecorder
of
A
A Optisch digitale kabel (niet meegeleverd)
B Audio-aansluitkabel (niet meegeleverd)
Opmerkingen
• Bij het aansluiten van de optisch digitale kabel
steekt u de stekkers recht in de aansluitbussen tot
ze vastklikken.
• Let op dat de optisch digitale kabels niet geknikt of
sterk gebogen worden.
Tip
Alle digitale audio-aansluitingen zijn compatibel
met bemonsteringsfrequenties van 32 kHz,
44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz en 96 kHz.
42NL
B
Nodige aansluitingen om naar de radio te luisteren
Voorbereidingen
FM-draadantenne (meegeleverd)
AM-raamantenne
(meegeleverd)
Opmerkingen
• Om te voorkomen dat de AM-raamantenne
stoorsignalen opvangt, moet u deze uit de buurt
houden van de receiver en andere apparatuur.
• Strek de FM-draadantenne tot zijn volle lengte uit.
• Na aansluiten van de FM-draadantenne moet u die
zo horizontaal mogelijk leiden.
43NL
Nodige aansluitingen om cassettes of platen te beluisteren
Platenspeler
Cassettedeck
A
A Audio-aansluitkabel (niet
meegeleverd)
Opmerking
Als uw platenspeler een aardingsdraad heeft,
verbind die dan met de (U) SIGNAL GNDaansluiting.
44NL
A
Voorbereidingen
5: Aansluiting op een
netwerk
Beschikt u over een Internetaansluiting, dan
kan deze receiver ook door middel van een
LAN-bekabeling worden verbonden met het
Internet.
Systeemvereisten
De volgende systeemomgeving is vereist om
de netwerkfunctie van de receiver te
gebruiken.
Een breedbandverbinding
Een breedbandverbinding met het Internet is
vereist om Internet video te bekijken en de
software updatefunctie van de receiver te
gebruiken.
Modem
Dit apparaat is verbonden met de
breedbandlijn om met het Internet te
communiceren. Sommige apparaten zijn
geïntegreerd in de router.
Router
• Gebruik een router die compatibel is met een
transmissiesnelheid van 100 Mbps om te
genieten van content via uw huisnetwerk.
• Wij raden een router aan die is uitgerust met
een ingebouwde DHCP (Dynamic Host
Configuration Protocol) server.
Deze functie kent automatisch IP-adressen
toe op het LAN.
LAN-kabel (CAT5)
• Wij raden dit type kabel aan voor een LAN
met bedrading.
Sommige platte LAN-kabels zijn gevoelig
voor ruis. Wij raden gewone kabels aan.
• Indien de receiver wordt gebruikt in een
omgeving met voedingsruis van elektrische
toestellen of in een netwerkomgeving met
veel ruis, moet u een afgeschermde LANkabel gebruiken.
45NL
Configuratievoorbeeld
De onderstaande afbeelding is een configuratievoorbeeld van een huisnetwerk met de receiver en
een computer.
Wij raden u aan om met kabels te werken.
Computer
Internet
Modem
Router
LAN-kabel
(niet meegeleverd)
Opmerking
Sluit een router aan op één van de poorten 1 tot 4 van
de receiver met behulp van een LAN-kabel. Sluit
dezelfde router niet aan op de receiver met behulp
van meer dan één LAN-kabel. Dit kan een defect
veroorzaken.
46NL
LAN-kabel
(niet meegeleverd)
De receiver inschakelen.
Voorbereidingen
6: De receiver en
afstandsbediening
voorbereiden
?/1
Het netsnoer aansluiten
Sluit het meegeleverde netsnoer stevig aan op
de AC IN-netstroomingang van de receiver en
steek dan de netstekker in een
wandstopcontact.
Druk op de toets ?/1 om de receiver
in te schakelen.
U kunt de receiver ook inschakelen met ?/1 op
de afstandsbediening.
Druk nogmaals op ?/1 om de receiver uit te
schakelen. "STANDBY" knippert in het
display. Trek de stekker niet uit het stopcontact
terwijl "STANDBY" knippert. Dit kan een
defect veroorzaken.
AC INnetstroomingang
Naar het
wandstopcontact
Netsnoer
(meegeleverd)
Er blijft tussen de stekker en het achterpaneel
een beetje ruimte vrij, ook al is de stekker
stevig in het apparaat gestoken. Het is de
bedoeling dat de aansluitkabel op deze manier
aangesloten wordt. Dit is geen defect.
Stroom besparen in de
wachtstand.
Zet "Control for HDMI" (zie blz. 108), "Pass
Through" (zie blz. 108), "Network Standby"
(zie blz. 110) en "RS232C Control" (zie
blz. 114) op "Off" en schakel de stroom voor
ruimte 2/ruimte 3 uit.
Als "Control for HDMI" (zie blz. 108), "Pass
Through" (zie blz. 108) of "Network Standby"
(zie blz. 110) op "On" staat of de stroom voor
ruimte 2 of ruimte 3 wordt ingeschakeld, licht
het lampje boven ?/1 amberkleurig op.
Opmerking
De bovenkant van de receiver kan warm worden met
de receiver in de wachtstand. Dit komt doordat de
interne circuits van de receiver onder spanning
staan. Dit is geen defect.
47NL
Basisinstellingen (alle
opgeslagen instellingen wissen)
Voordat u de receiver voor het eerst in gebruik
neemt, moet u het apparaat initialiseren door
de volgende procedure te volgen. Op deze
manier kunnen ook alle fabrieksinstellingen
worden hersteld.
De batterijen in de
afstandsbediening plaatsen
Plaats twee R6-batterijen (AA-formaat) in de
afstandsbediening RM-AAL038 en de
afstandsbediening RM-AAU124.
Let bij het plaatsen van de batterijen op de
juiste richting van de polen.
?/1
TONE MODE
2CH/A.DIRECT
RM-AAL038
RM-AAU124
Opmerkingen
1
Druk op de toets ?/1 om de
receiver uit te schakelen.
2
Houd TONE MODE en 2CH/
A.DIRECT ingedrukt en druk op
?/1 om de receiver aan te
zetten.
3
Laat TONE MODE en 2CH/
A.DIRECT na een paar
seconden los.
"MEMORY CLEARING..." verschijnt
enige tijd op het display en verandert dan
in "MEMORY CLEARED!".
De basisinstellingen zijn nu hersteld.
Opmerking
Het duurt ongeveer een minuut om het geheugen
volledig te wissen. Schakel de receiver pas uit
wanneer "MEMORY CLEARED!" verschijnt op het
display.
48NL
• Leg de afstandsbediening niet in een erg warme of
vochtige omgeving.
• Gebruik geen nieuwe en oude batterijen samen.
• Gebruik geen combinatie van mangaanbatterijen
met een ander batterijtype.
• Als u van plan bent om de afstandsbediening voor
langere duur niet te gebruiken, moet u de batterijen
verwijderen om eventuele schade door lekkage van
batterijen en corrosie te voorkomen.
• Wanneer u de batterijen vervangt of verwijdert,
kunnen de geprogrammeerde codes gewist worden.
Als dat gebeurt, programmeert u de
afstandsbedieningscodes opnieuw (zie blz. 124,
128, 130).
U kunt de basisinstellingen van de receiver
makkelijk uitvoeren door de receiver te
bedienen zoals aangegeven op het
televisiescherm.
Selecteer de TV-ingang waarop de receiver is
aangesloten.
Wanneer de receiver voor het eerst wordt
ingeschakeld, verschijnt het EULA-scherm op
de televisie*. Stem in met EULA om het Easy
Setup-scherm te laten verschijnen en stel de
receiver in door de instructies op het Easy
Setup-scherm te volgen.
U kunt de volgende functies instellen met Easy
Setup.
– Speaker Settings (Auto Calibration)
– Internet Settings
* Verschijnt het EULA-scherm niet, geef het EULAscherm dan weer van "EULA" in het System
Settings-menu en stem in met de EULA.
Opmerkingen bij Speaker
Settings (Auto Calibration)
Steek de stekker van de
optimaliseermicrofoon volledig in de AUTO
CAL MIC-aansluiting.
Controleer de actievesubwooferinstelling
• Als een subwoofer is aangesloten, schakelt u
de subwoofer in en verhoogt u het volume
vooraleer u de subwoofer activeert. Draai de
LEVEL-knop tot vlak voor de middenstand.
• Als de aangesloten subwoofer is voorzien
van een kantelfrequentiefunctie, moet u
hiervoor de maximale waarde instellen.
• Als de aangesloten subwoofer is voorzien
van een functie voor automatische standby,
moet u deze functie uitschakelen.
Opmerkingen
• Afhankelijk van de eigenschappen van de
gebruikte subwoofer, kan de instelwaarde van de
afstand afwijken van de daadwerkelijke waarde.
• Wanneer u "Speaker Settings (Auto Calibration)"
verricht met Easy Setup, worden de meetresultaten
overschreven en opgeslagen voor de geselecteerde
positie ("Pos.1" is standaard geselecteerd).
Tip
Afhankelijk van de plaats van de subwoofer, kunnen
de meetresultaten m.b.t. de polariteit verschillen. Dit
levert echter geen problemen op als u deze waarde
met de receiver blijft gebruiken.
Bij aansluiting van twee
subwoofers op de receiver.
Zijn de meetresultaten van de "Auto
Calibration"-functie niet correct onder invloed
van de omgeving of wilt u fijnregelingen
uitvoeren, dan kunnen de subwoofers
handmatig worden ingesteld. Zie "Speaker
Setup" in het Speaker Settings-menu (zie
blz. 98) voor meer informatie.
Opmerkingen bij de
luidsprekerimpedantie
• Zie tevens de gebruiksaanwijzing van uw
luidsprekers als u niet zeker bent van hun
impedantie. (Deze informatie is veelal op de
achterzijde van de luidspreker te vinden.)
• Bij aansluiting van alleen luidsprekers met
een nominale impedantie van 8 ohm of
hoger, moet u "Speaker Impedance"
instellen op "8 Ω". Bij aansluiting van
andere luidsprekers moet u dit instellen op
"4 Ω".
• Als u voorluidsprekers aansluit op zowel de
FRONT A- als FRONT B/FRONT HIGHaansluitingen, en gebruikt u de FRONT B/
FRONT HIGH-aansluitingen voor de
FRONT B-luidsprekers, sluit dan
wordt vervolgd
49NL
Voorbereidingen
7: De receiver instellen
met Easy Setup
luidsprekers aan met een nominale
impedantie van 8 ohm of hoger.
– Voor de luidsprekerconfiguraties "A" en
"B/FRONT HIGH" met luidsprekers met
een nominale impedantie van 16 ohm of
hoger:
Zet "Speaker Impedance" op "8 Ω" in het
Speaker Settings-menu.
– Voor gebruik van andere luidsprekertypes
in andere configuraties:
Zet "Speaker Impedance" op "4 Ω" in het
Speaker Settings-menu.
Het voorluidsprekersysteem
kiezen
U kunt kiezen welk stel voorluidsprekers u
wilt gebruiken.
SPEAKERS (A/B/A+B/OFF)
Aanduidingen Gekozen luidsprekers
"SPEAKERS OFF" verschijnt in het
display.
Geen weergave via de luidsprekeraansluitingen of de PRE OUTaansluitingen.
Opmerking
Bij een luidsprekeropstelling met hoge
voorluidsprekers kunt u de FRONT B/FRONT
HIGH-aansluitingen niet selecteren.
De receiver als voorversterker
gebruiken
U kunt de functie "Auto Calibration" uitvoeren
als de receiver gebruikt wordt als
voorversterker.
In dat geval kan de op het display weergegeven
waarde van de afstand verschillen van de
daadwerkelijke waarde. Dit levert echter geen
problemen op als u deze waarde met de
receiver blijft gebruiken.
De meting annuleren
Druk herhaaldelijk op SPEAKERS (A/B/
A+B/OFF) om het
voorluidsprekersysteem te kiezen.
U kunt controleren welke aansluitingen (A of
B) zijn gekozen aan de hand van de
aanduidingen in het display.
Aanduidingen Gekozen luidsprekers
De luidsprekers die zijn aangesloten
op de FRONT Aluidsprekeruitgangen.
De luidsprekers die zijn aangesloten
op de FRONT B/FRONT HIGHluidsprekeruitgangen.
De luidsprekers die zijn aangesloten
op zowel de FRONT A als de
FRONT B/FRONT HIGHaansluitingen (parallel
doorverbonden).
50NL
De meting wordt geannuleerd wanneer u het
volgende doet.
– Stroom uitschakelen
– Volume regelen
– Ingangen omschakelen
– De instelling van SPEAKERS (A/B/A+B/
OFF) wijzigen
– Hoofdtelefoon aansluiten
Andere handelingen dan bovenstaande zijn
niet toegelaten tijdens het meetproces.
De receiver handmatig instellen
Zie "Instellingen aanpassen" (zie blz. 92).
Voor uitvoer van multikanaals digitaal geluid,
moet u de instelling van de digitale audiouitgang op de aangesloten apparatuur
controleren.
Controleer bij een Sony Blu-ray Disc-speler of
"Audio (HDMI)", "DSD Output Mode",
"Dolby Digital" en "DTS" respectievelijk zijn
ingesteld op "Auto", "On", "Dolby Digital" en
"DTS" (vanaf 1 september 2011).
Controleer bij een PlayStation 3 of "BD/DVD
Audio Output Format (HDMI)" en "BD Audio
Output Format (Optical Digital)" zijn
ingesteld op "Bitstream" (met
systeemsoftwareversie 3.70).
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de
aangesloten apparatuur voor meer informatie.
9: Een computer
klaarmaken om te
fungeren als server
Een server is een apparaat dat content (muziek,
foto's en video's) levert aan een DLNAapparaat in een huisnetwerk.
Met deze receiver kan content die is
opgeslagen op een computer worden
weergeven via dit netwerk nadat software*
met een DLNA-compatibele serverfunctie is
geïnstalleerd.
* Gebruik Windows Media® Player 12 dat bij
Windows 7 is geleverd voor een Windows 7computer.
51NL
Voorbereidingen
8: Aangesloten
apparatuur instellen
Het -menu gebruiken
Gebruik van het
schermdisplay
U kunt het receivermenu weergeven op het
televisiescherm en de functie kiezen door op
V/v/B/b en
op de afstandsbediening te
drukken.
1
Selecteer de TV-ingang waarop
de receiver is aangesloten.
2
Druk op HOME.
Het startmenu verschijnt op het
televisiescherm.
3
Druk herhaaldelijk op B/b om
het gewenste menu te
selecteren en druk vervolgens
op
om over te schakelen
naar de menumodus.
Een lijst met menuonderdelen verschijnt
op het televisiescherm.
V/v/B/b,
Bijvoorbeeld: Als u "Watch" kiest.
RETURN/
EXIT O
TOOLS/
OPTIONS
HOME
Tip
Wanneer "z Option" rechts onderaan het scherm
verschijnt, kunt u de optiemenu's weergeven door op
TOOLS/OPTIONS te drukken en selecteert u een
gerelateerde functie zonder het menu opnieuw te
selecteren.
Terugkeren naar het vorige
scherm
Druk op RETURN/EXIT O.
52NL
Het menu sluiten
Voorbereidingen
Druk op HOME om het startmenu weer te
geven en druk nogmaals op HOME.
Overzicht van de hoofdmenu's
Menu
Beschrijving
Watch
Selecteert de video- of
fotobron die wordt ingevoerd
naar de receiver, of de videoof fotocontent die wordt
geleverd via Internet video of
een huisnetwerk (zie
blz. 54).
Listen
Selecteert de muziekbron die
wordt ingevoerd naar de
receiver, of de muziekcontent
die wordt geleverd via
Internet video of een
huisnetwerk (zie blz. 54).
Favorites
Toont de Internet content die
is toegevoegd aan de
Favorites List. Er kunnen
maximum 18 favoriete
Internet content items
worden opgeslagen (zie
blz. 59).
Easy Automation
Laat u diverse instellingen
van de receiver registreren en
samen oproepen (zie
blz. 85).
Sound Effects
Laat u genieten van
geluidseffecten door
specifieke Sonytechnologieën of functies
(zie blz. 66).
Settings
U kunt de instellingen van de
receiver aanpassen (zie
blz. 92).
53NL
Beeld-/geluidsweergave
Beeld-/geluidsweergave
via aangesloten
apparatuur
3
Schakel het apparaat in en start
de weergave.
4
Druk op
+/– om het volume
te regelen.
Tips
Het volume kan worden geregeld met de MASTER
VOLUME-knop op de receiver of
+/– op de
afstandsbediening.
• Het volume snel harder of zachter zetten
– Draai snel aan de MASTER VOLUME-knop.
– Houd de
+/– knop ingedrukt.
• Fijnregeling
– Draai langzaam aan de MASTER VOLUMEknop.
– Druk de
+/– knop in en laat deze
onmiddellijk los.
De dempingsfunctie
inschakelen
V/v/B/b,
TOOLS/
OPTIONS
HOME
Druk op
op de afstandsbediening. Om de
demping op te heffen en weer geluid te horen,
drukt u nog een keer op de toets
van de
afstandsbediening of op
+ om het geluid
harder te zetten. Wanneer u de receiver
uitschakelt terwijl het geluid is gedempt,
wordt de demping opgeheven.
Beschadiging van luidsprekers
voorkomen
Beschadiging van luidsprekers voorkomen Zet
het volume zachter voordat u de receiver
uitschakelt.
1
Selecteer "Watch" of "Listen"
in het startmenu en druk
vervolgens op
.
Een lijst met menuonderdelen verschijnt
op het televisiescherm.
2
54NL
Selecteer het gewenste
apparaat en druk dan op
.
Opmerking
PC
Kwaliteitsvol geluid dat wordt afgespeeld op
een computer, kan makkelijk worden
weergegeven via de receiver.
Wanneer u de computer voor het eerst aansluit op de
receiver, duurt het een tijdje vooraleer de receiver
wordt herkend als beschikbaar USB-apparaat.
Beeld-/geluidsweergave
Systeemvereisten
Besturingssysteem
Windows 7 (32 bit/64 bit)
Windows Vista (SP1, 32 bit/64 bit)
Windows XP (SP1/SP2/SP3, 32 bit)
Mac OS X v10.6.5-10.6.6
Apparaat
USB-poort (compatibel met USB 2.0)
Opmerkingen
• Wij garanderen niet dat de receiver werkt met alle
computers met bovenstaande besturingsomgeving.
• Wij garanderen niet dat de receiver werkt met zelf
samengestelde computers, geüpgradede
besturingssystemen of omgevingen met meerdere
besturingssystemen.
• Wij garanderen niet dat de receiver werkt met
functies als afgemelde status, slaapstand en
sluimerstand op alle computers.
Content op een computer
afspelen
1
Selecteer "Listen" in het
startmenu en druk vervolgens
op
.
2
Selecteer "PC" en druk
vervolgens op
.
3
Speel een muziekbestand op de
computer af met om het even
welke software (bv. Windows
Media® Player).
55NL
5
USB-apparaat/WALKMAN
U kunt video-/muziek-/fotobestanden op het
aangesloten USB-apparaat afspelen.
Zie "Afspeelbare bestanden" (zie blz. 149)
voor afspeelbare bestanden.
1
Sluit het USB-apparaat aan op
de
(USB) poort van de
receiver.
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het
USB-apparaat voor u dit aansluit.
USB-apparaat
2
Selecteer "Watch" of "Listen"
in het startmenu en druk
vervolgens op
.
3
Selecteer "My Video", "My
Music" of "My Photo" en druk
vervolgens op
.
Opmerking
Wijzig de instelling voor "Playback
Resolution" (zie blz. 106) wanneer er geen
beeld verschijnt.
4
Selecteer "USB Device" en druk
vervolgens op
.
De mappen en video-/muziek-/
fotobestanden verschijnen op het TVscherm.
56NL
Druk op V/v/B/b en
om het
bestand te selecteren dat u wilt
afspelen.
Het beeld of geluid van het USB-apparaat
wordt afgespeeld door de receiver.
Opmerkingen
• Koppel het USB-apparaat niet los terwijl het werkt.
Schakel de receiver uit alvorens het USB-apparaat
los te koppelen om te vermijden dat de gegevens op
het USB-apparaat worden beschadigd.
• Wanneer een WALKMAN is aangesloten op de
receiver, kan de WALKMAN net als andere
aangesloten USB-apparatuur worden bediend met
de afstandsbediening van de receiver. U kunt de
bedieningstoetsen op de WALKMAN niet
gebruiken.
Opmerking
iPhone/iPod
4
De video-/muziekbestanden verschijnen
op het TV-scherm.
Indien u "iPod (front)" selecteert bij "My
Photo", selecteer dan een fotobestand op
de iPhone/iPod (stap 5 is dan overbodig).
Opmerking
U kunt geen hoofdtelefoon gebruiken tijdens het
afspelen.
1
Sluit de iPhone/iPod aan op de
(USB) poort van de receiver.
Selecteer "iPod (front)" en druk
vervolgens op
.
5
Druk op V/v/B/b en
om het
bestand te selecteren dat u wilt
afspelen.
Het beeld of geluid van de iPhone/iPod
wordt afgespeeld door de receiver.
U kunt de iPhone/iPod bedienen met de
afstandsbediening (zie blz. 61).
Meer informatie over de bediening van de
iPhone/iPod vindt u in de
gebruiksaanwijzing van de iPhone/iPod.
iPhone/iPod
(niet meegeleverd)
Apple Composite AV-kabel
(niet meegeleverd)
2
Selecteer "Watch" of "Listen"
in het startmenu en druk
vervolgens op
.
3
Selecteer "My Video", "My
Music" of "My Photo" en druk
vervolgens op
.
57NL
Beeld-/geluidsweergave
U kunt muziek/video/foto's op een iPhone/
iPod afspelen met de receiver en ook de
batterij ervan opladen.
Zie zie blz. 61 voor meer informatie over
compatibele iPhone/iPod-modellen.
Wijzig de instelling voor "Playback
Resolution" (zie blz. 106) wanneer er geen
beeld verschijnt.
DLNA
Internet video
U kunt video-/muziek-/fotobestanden op
andere DLNA-apparaten afspelen door die aan
te sluiten op uw huisnetwerk.
Met de receiver kan diverse Internet content
worden afgespeeld.
1
2
1
Selecteer "Watch" of "Listen"
in het startmenu en druk
vervolgens op
.
Sluit de receiver aan op een
netwerk (zie blz. 45).
2
Selecteer "My Video", "My
Music" of "My Photo" en druk
vervolgens op
.
Selecteer "Watch" of "Listen"
in het startmenu en druk
vervolgens op
.
3
Selecteer "Internet Video",
"Internet Music" of "Internet
Photo" en druk vervolgens op
.
Opmerking
Wijzig de instelling voor "Playback
Resolution" (zie blz. 106) wanneer er geen
beeld verschijnt.
3
Opmerking
Selecteer het DLNAserverpictogram en druk op
.
De mappen en video-/muziek-/
fotobestanden verschijnen op het TVscherm.
4
Het Internetcontentschermverschijnt.
Druk op V/v/B/b en
om het
bestand te selecteren dat u wilt
afspelen.
Het beeld of geluid van de DLNA-server
wordt afgespeeld door de receiver.
Wijzig de instelling voor "Playback
Resolution" (zie blz. 106) wanneer er geen
beeld verschijnt.
4
Selecteer een Internet content
provider-pictogram en druk op
.
Indien de Internet contentlijst niet werd
opgehaald, wordt die voorgesteld door
een passend pictogram of een nieuw
pictogram.
Opmerking
Internet content kan worden verwijderd of gewijzigd
zonder voorafgaande kennisgeving.
58NL
Gebruik van het
bedieningspaneel
De Favorites List verschijnt.
2 Selecteer een Internet content
provider-pictogram dat u wilt
verwijderen uit Favorites List en druk op
TOOLS/OPTIONS.
3 Selecteer "Remove from Favorites" en
druk vervolgens op
.
Beschikbare opties
A Bedieningsdisplay
Druk op V/v/B/b of
afspeelfuncties.
voor
B Afspeelstatusbalk
Statusbalk, cursor die de huidige positie
aangeeft, speelduur, duur van het
videobestand
C Netwerkconditie-aanduiding
D Netwerktransmissiesnelheid
Onderdeel
Details
Favorites List
Toont de Favorites List.
Add to Favorites
Voegt Voegt de
internetcontent toe aan de
Favorites List.
Remove from
Favorites
Verwijdert de internetcontent
van de Favorites List.
IP Content Noise
Reduction
Stelt de beeldkwaliteit van
internetcontent af.
E Naam volgend videobestand
F Naam geselecteerd videobestand
Uw favoriete content
registreren
U kunt uw favoriete Internet content
registreren in "Favorites List".
1
Laat het Internetcontentscherm
verschijnen.
2
Selecteer een Internet content
provider-pictogram dat u wilt
registreren in Favorites List en
druk op TOOLS/OPTIONS.
3
Selecteer "Add to Favorites" en
druk vervolgens op
.
59NL
Beeld-/geluidsweergave
Het bedieningspaneel verschijnt wanneer het
videobestand wordt afgespeeld. De weergave
kan verschillen afhankelijk van de Internet
content provider.
Druk op DISPLAY om opnieuw weer te geven.
Content verwijderen uit
Favorites List
1 Druk op FAVORITES.
FM/AM
Via de ingebouwde tuner van dit apparaat kunt
u luisteren naar uitzendingen van de FM- en
AM-radio. Eerst moet u de FM- en AMantennes aansluiten op de receiver (zie
blz. 43).
1
Selecteer "Listen" in het
startmenu en druk vervolgens
op
.
2
Selecteer "FM/AM" en druk
vervolgens op
.
FM/AM-scherm
U kunt elk item op het scherm selecteren en
bedienen door op V/v/B/b en
te drukken.
A Bandschakelaar (zie blz. 63)
B Frequentie-aanduiding (zie blz. 63)
C Voorkeurzenderlijst (zie blz. 64)
D Voorkeurzendernaam (zie blz. 64)
60NL
Gebruik van een iPhone/iPod
Bestanden op een
iPhone/iPod afspelen
Druk
Bediening
. of >
Naar het volgende/vorige bestand
of hoofdstuk (eventueel).
Voor "My Photo"
Bediening
N, X
Start/pauzeert weergave.
Compatibele iPhone/iPodmodellen
x
Pauzeert weergave.
m of M
Snel vooruit of achteruit.
De volgende iPhone/iPod-modellen zijn
compatibel. Update uw iPhone/iPod met de
nieuwste software vooraleer u die gebruikt met
de receiver.
. of >
Naar vorig/volgend bestand.
DISPLAY
Schakelt de verlichting in (of laat
ze 30 seconden langer werken).
TOOLS/
OPTIONS
Terug naar vorige display/maporde
op iPhone/iPod.
RETURN/
EXIT O, B
Terug naar vorig GUI-scherm van
de receiver.
V/v
Selecteert het vorige/volgende
item.
De volgende modellen zijn compatibel:
• iPod touch
iPod touch 4th generation/iPod touch 3rd
generation/iPod touch 2nd generation/iPod
touch 1st generation
• iPod nano
iPod nano 6th generation/iPod nano 5th
generation (video camera)/iPod nano 4th
generation (video)/iPod nano 3rd generation
(video)/iPod nano 2nd generation
(aluminum)/iPod nano 1st generation
• iPod
iPod 5th generation (video)/iPod classic
• iPhone
iPhone 4/iPhone 3GS/iPhone 3G/iPhone
Een iPhone/iPod bedienen met
de afstandsbediening
U kunt de iPhone/iPod bedienen met de
afstandsbediening. De volgende tabel geeft
een overzicht van toetsen die kunnen worden
gebruikt. (De bediening kan verschillen
volgens het iPhone/iPod-model.)
,b
Voert het geselecteerde item in.
Opmerkingen
• Er kunnen geen songs vanaf de receiver op een
iPhone/iPod worden gezet.
• Sony is niet aansprakelijk voor eventueel verlies of
beschadiging van gegevens op een iPhone/iPod
wanneer die iPhone/iPod wordt verbonden met
deze receiver.
• Dit product is specifiek ontworpen om te werken
met een iPhone/iPod en voldoet aan de Appleprestatienormen.
• Koppel de iPhone/iPod niet los terwijl die werkt.
Schakel de receiver uit alvorens de iPhone/iPod
aan of los te koppelen om te vermijden dat de
gegevens op de iPhone/iPod worden beschadigd.
• Wanneer u een iPod aansluit die niet compatibel is
met de video-uitgangsfunction en "iPod (front)"
selecteert in "Video" of "Photo", verschijnt een
waarschuwing op het TV-scherm.
Tips
Voor "My Video"/"My Music"
Druk
Bediening
N
Start weergave.
X
Pauzeert weergave.
x
Stopt weergave.
m of M
Snel vooruit of achteruit.
• De iPhone/iPod wordt opgeladen terwijl die is
aangesloten op de ingeschakelde receiver.
• De receiver kan maximum 3.000 bestanden
herkennen (inclusief mappen).
61NL
Gebruik van een iPhone/iPod
Druk
Afspelen via een netwerk
Bestanden afspelen op een huisnetwerk (DLNA)
Deze receiver kan fungeren als player en
renderer.
• Server: bewaart en verstuurt bestanden.
• Player: ontvangt en speelt bestanden van de
server.
• Renderer: ontvangt en speelt bestanden van
de server en kan worden bediend door een
ander apparaat (controller).
• Controller: bedient de renderer component.
Voorbereidingen voor het
gebruik van de DLNA-functie
• Sluit de receiver aan op uw huisnetwerk (zie
blz. 45).
• Maak een ander DLNA-apparaat klaar.
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het
apparaat voor meer details.
Bestanden op afstand afspelen door de receiver (Renderer) te
bedienen via een DLNA controller
U kunt de receiver bedienen met een DLNA controller, zoals een Windows Media® Player 12, om
bestanden op een DLNA server af te spelen.
Computer
(server, controller)
Bedien deze receiver met een DLNA controller.
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de DLNA
controller voor meer details.
Opmerking
Bedien de receiver niet tegelijkertijd met de
meegeleverde afstandsbediening en een DLNA
controller.
Tip
De receiver is compatibel met de "Play To"-functie
van Windows Media® Player 12 die standaard deel
uitmaakt van Windows 7.
62NL
Deze receiver
(renderer)
Automatisch afstemmen op een
zender (Auto Tuning)
Afstemmen
Luisteren naar de FM/
AM-radio
1
Selecteer de frequentieaanduiding op het FM/AMscherm.
2
Druk op V/v.
V scant zenders van lage naar hoge
frequentie en v van hoge naar lage
frequentie.
De receiver stopt met zoeken wanneer er
een radiozender wordt ontvangen.
SHIFT
Cijfertoetsen
D.TUNING
beluisteren met Auto Tuning, Direct
Tuning (zie blz. 63) of selecteer de
gewenste voorkeurzender (zie blz. 64).
2 Druk op TOOLS/OPTIONS.
V/v/B/b,
TOOLS/
OPTIONS
HOME
Het optiemenu verschijnt.
3 Selecteer "STEREO/MONO" en druk
vervolgens op
4 Selecteer "MONO" en druk vervolgens
op
Omschakelen tussen FM en AM
radio
1
Selecteer "Listen" in het
startmenu en druk vervolgens
op
.
2
Selecteer "FM/AM" en druk
vervolgens op
.
Het scherm FM/AM verschijnt.
3
4
.
.
Direct afstemmen op een zender
(Direct Tuning)
Voer de afstemfrequentie van de gewenste
zender rechtstreeks in met behulp van de
cijfertoetsen op de afstandsbediening.
1
Druk op SHIFT en vervolgens
op D.TUNING op het FM/AMscherm.
Selecteer de bandschakelaar.
Druk op V/v om "FM" of "AM" te
selecteren en druk dan op
.
wordt vervolgd
63NL
Afstemmen
Bij slechte ontvangst van een
FM-stereo-uitzending
1 Stem af op de zender die u wilt
2
Voer de frequentie in met de
cijfertoetsen en druk
vervolgens op
.
Voorbeeld 1: FM 102,50 MHz
Selecteer 1 b 0 b 2 b 5 b 0
Voorbeeld 2: AM 1.350 kHz
Selecteer 1 b 3 b 5 b 0
4
Kies een voorinstelnummer en
druk vervolgens op
.
De ontvangen radiozender wordt dan
opgeslagen onder uw gekozen
voorinstelnummer.
5
Tips
• Richt de AM-raamantenne voor optimale
ontvangst van een AM-zender.
• Het afsteminterval voor directe afstemming is
hieronder aangegeven.
– FM-band
50 kHz
– AM-band
9 kHz
Herhaal stap 1 tot 4 voor elke
voorkeurzender die u wilt
programmeren.
U kunt zenders als volgt opslaan:
• FM-band: FM1 tot FM30
• AM-band: AM1 tot AM30
Afstemmen op voorkeurzenders
Als u niet kunt afstemmen op
een zender
"– – – .– – MHz" of "– – – – kHz" verschijnt
waarna de huidige frequentie weer op het
display verschijnt.
Controleer of u wel de juiste frequentie hebt
gekozen. Herhaal stap 2 wanneer dit niet het
geval is. Kunt u nog altijd niet afstemmen op
een zender, dan wordt de frequentie mogelijk
niet gebruikt in uw streek.
FM/AM-radiozenders
programmeren
U kunt tot 30 FM- en 30 AM-zenders
programmeren als voorkeurzenders.
1
Stem af op de radiozender die u
wilt programmeren met behulp
van Auto Tuning (zie blz. 63) of
Direct Tuning (zie blz. 63).
Bij slechte FM stereo-ontvangst schakelt
u de FM-ontvangstmodus om (zie
blz. 63).
2
Druk op TOOLS/OPTIONS.
Het optiemenu verschijnt.
3
64NL
Selecteer "Set Preset" en druk
vervolgens op
.
1
Selecteer "Listen" in het
startmenu en druk vervolgens
op
.
2
Selecteer "FM/AM" en druk
vervolgens op
.
3
Kies het voorinstelnummer in
de lijst en druk vervolgens op
.
Voorinstelnummers 1 tot 30 zijn
beschikbaar.
Voorkeurzenders benoemen
(Name Input)
1 Selecteer het voorinstelnummer dat u
wilt benoemen.
2 Druk op TOOLS/OPTIONS.
Het optiemenu verschijnt.
3 Selecteer "Name Input" en druk
vervolgens op
.
Op het beeldscherm verschijnt een
softwarematig toetsenbord.
4 Druk op V/v/B/b en
om tekens één
voor één te selecteren en zo de naam
in te voeren.
5 Selecteer "Enter" en druk vervolgens
op
.
Uw gekozen naam wordt opgeslagen.
De ingevoerde naam annuleren
Druk op RETURN/EXIT O of HOME.
RDS-uitzendingen ontvangen
Radio Data System (RDS) is een service die
radiozenders in staat stelt om samen met het
gewone signaal extra informatie mee te sturen.
Deze tuner biedt handige RDSmogelijkheden, zoals zendernaamweergave.
RDS werkt alleen met FM-zenders.*
Afstemmen
* Niet alle FM-zenders bieden een RDS service en
ook de diensten verschillen soms. Bent u niet
vertrouwd met RDS, vraag dan meer informatie bij
uw lokale radiozenders.
Kies gewoon een zender op de FMband.
Wanneer u afstemt op een zender met RDS
services, verschijnt de zendernaam* op het
televisiescherm en in het display.
* Wanneer geen RDS-uitzending wordt ontvangen,
verschijnt de zendernaam niet in het display.
Opmerking
Sommige letters die in het display verschijnen,
kunnen mogelijk niet worden weergegeven op het
televisiescherm.
Tip
Wanneer een zendernaam wordt weergegeven, kunt
u de frequentie controleren door herhaaldelijk op
DISPLAY MODE op de receiver te drukken.
Beschikbare opties
Onderdeel
Details
STEREO/MONO
Schakelt de FM-ontvangst
om naar stereo of mono.
Set Preset
Slaat een radiozender op met
een bepaald
voorinstelnummer.
Name Input
Benoemt een
voorinstelzender.
65NL
Geluidseffecten
Het geluidsveld selecteren
1 Selecteer "Sound Effects" in het startmenu en druk vervolgens op
2 Selecteer "Sound Field" en druk vervolgens op .
3 Selecteer het gewenste geluidsveld.
.
Weergave met 2-kanaalsgeluid
U kunt opteren voor 2-kanaalsgeluid ongeacht het opnameformaat van de gebruikte software, het
aangesloten apparaat of de geluidsveldinstelling van de receiver.
2CH mode
Effect
2ch Stereo
De receiver geeft alleen geluid weer via de linker- en rechtervoorluidsprekers.
De subwoofer brengt geen geluid voort.
Bij standaard 2-kanaals stereogeluidsbronnen wordt helemaal geen
geluidsveldbewerking toegepast, en meerkanaals geluidsbronnen worden
gedownmixt tot 2-kanalen.
2ch Analog Direct
U kunt het geluid van de gekozen ingangsbron veranderen naar 2-kanaals
analoge geluidssignalen. Zo kunt u het best genieten van analoge
geluidsbronnen met superieure kwaliteit.
Bij gebruik van deze functie kunt u alleen het volumeniveau en de balans van
de voorluidsprekers instellen.
Muziek beluisteren via een hoofdtelefoon die is aangesloten op de
receiver
Geluidsveld
Effect
Headphone (2ch)
Deze instelling wordt automatisch gekozen bij gebruik van een hoofdtelefoon
terwijl een andere modus dan "2ch Analog Direct" is gekozen. Bij standaard
2-kanaals stereogeluidsbronnen wordt helemaal geen geluidsveldbewerking
toegepast, en meerkanaals geluidsbronnen worden gedownmixt tot 2-kanalen.
Headphone (Direct)
Produceert de analoge geluidssignalen zonder bewerking van toon,
geluidsveld, e.d.
Headphone (Multi)
Deze instelling wordt automatisch gekozen bij gebruik van een hoofdtelefoon
wanneer "MULTI IN" is gekozen. Produceert de analoge geluidssignalen via de
MULTI CHANNEL INPUT-aansluitingen.
66NL
Weergave met multikanaals surround
Met Auto Format Direct (A.F.D.) kunt u genieten van de hoogste geluidskwaliteit doordat
automatisch de juiste decodeerfunctie gekozen wordt voor 2-kanaals als meerkanaals
geluidssignalen.
A.F.D.-modus
Effect
A.F.D. Auto
Het geluid wordt zonder toevoeging van enig geluidseffect opgeslagen in
dezelfde staat zoals het was opgenomen/gecodeerd.
Multi Stereo
Hierbij worden dezelfde 2-kanaals linker- en rechtersignalen weergegeven door
alle luidsprekers.
Tip
Wij raden meestal "A.F.D. Auto" aan.
Genieten van een surround effect voor films
U kunt genieten van een fraaie ruimtelijke geluidsweergave door eenvoudigweg een van de
voorgeprogrammeerde geluidsvelden te kiezen die de receiver biedt. Zo klinkt muziek in uw
woonkamer even indrukwekkend als in een bioscoopzaal.
Effect
HD-D.C.S.
HD Digital Cinema Sound (HD-D.C.S.) is Sony's nieuwe innovatieve
huisbioscooptechnologie met de meest recente akoestische en digitale
signaalverwerkingstechnologieën. Dit systeem is gebaseerd op nauwkeurige
responsmeting van een opnamestudio.
Met HD-D.C.S. geniet u niet alleen thuis van films op Blu-ray en DVD met de
allerbeste geluidskwaliteit maar ook met de beste geluidssfeer zoals de
geluidsingenieur het heeft bedoeld.
U kunt het effect voor HD-D.C.S. selecteren. Zie "Over het effecttype voor HDD.C.S." (zie blz. 68) voor details.
PLII Movie
Deze instelling zorgt voor Dolby Pro Logic II Movie-decodering. Deze
instelling is ideaal voor speelfilms gecodeerd in Dolby Surround. Bovendien
kunt u met deze functie het geluid ook horen in 5.1-kanalen bij weergave van
oude speelfilms of video's met later ingevoegd geluid.
PLIIx Movie
Deze instelling zorgt voor Dolby Pro Logic IIx Movie-decodering. Deze
instelling breidt Dolby Pro Logic II Movie of Dolby Digital 5.1 uit tot aparte
7.1-filmkanalen.
PLIIz Height
Deze instelling zorgt voor Dolby Pro Logic IIz-decodering. Met deze instelling
kan de geluidsweergave worden uitgebreid tot 9.1 kanalen met verticale
component, voor extra présence en diepte. "PLIIz Height" is hetzelfde
geluidsveld als wat staat beschreven op zie blz. 69. U kunt het gainniveau van
"PLIIz Height" aanpassen. Voor nadere bijzonderheden, zie "Over het
gainniveau voor PLIIz Height" (zie blz. 70).
Neo:X Cinema
Deze instelling zorgt voor DTS Neo:X Cinema-decodering. Een geluidsbron
die is opgenomen met 2 tot 7.1 kanalen wordt omgezet naar 9.1 kanalen.
wordt vervolgd
67NL
Geluidseffecten
Geluidsveld
Over het effecttype voor HDD.C.S.
HD-D.C.S. heeft drie verschillende types:
Dynamic, Theater en Studio. Elk type heeft
verschillende reflectie- en nagalmniveaus en is
geoptimaliseerd voor een bepaalde ruimte,
smaak en gemoedsgesteldheid.
x Dynamic
De "Dynamic"-instelling is ideaal voor een
omgeving met nagalm maar zonder ruimtelijk
gevoel (waar geluid onvoldoende wordt
geabsorbeerd). Deze instelling accentueert
geluidweerkaatsing en reproduceert het geluid
van een grote, klassieke bioscoopzaal. Zo
wordt een ruimtelijk gevoel geaccentueerd en
een unieke akoestiek gecreëerd.
x Theater
Standaardinstelling. De "Theater"-instelling is
ideaal voor een woonkamer. Deze instelling
reproduceert het geluid met nagalm van in een
bioscoopzaal. Kies deze instelling om de
content van een Blu-ray Disc te laten klinken
als in een bioscoopzaal.
x Studio
De "Studio"-instelling is ideaal voor een
woonkamer met geschikte geluidsapparatuur.
Deze instelling reproduceert nagalm wanneer
het geluid is geremixt voor een Blu-ray Disc
met huiselijk volume. Weerkaatsing en nagalm
blijven beperkt tot het minimum. Dialogen en
surround-effecten worden geaccentueerd.
68NL
Genieten van een surround effect voor muziek
U kunt genieten van een fraaie ruimtelijke geluidsweergave door eenvoudigweg één van de
voorgeprogrammeerde geluidsvelden te kiezen die de receiver biedt. Zo klinkt muziek in uw
woonkamer even indrukwekkend als in een concertzaal.
Effect
Berlin Philharmonic Hall
Reproduceert de geluidskarakteristieken van de Berlin Philharmonic Hall.
Werkt ook automatisch samen met ontvangst van de "The Berliner
Philharmoniker’s Digital Concert Hall" Internet service.
True Concert Mapping A
Reproduceert de geluidskarakteristieken van een concertzaal in Amsterdam,
Nederland, met veel reflectie. Het effectniveau kan ook worden geregeld. Voor
nadere bijzonderheden, zie "Over het effectniveau voor True Concert Mapping
A/B" (zie blz. 70).
True Concert Mapping B
Reproduceert de geluidskarakteristieken van een concertzaal in Wenen,
Oostenrijk, met unieke weergalming. Het effectniveau kan ook worden
geregeld. Voor nadere bijzonderheden, zie "Over het effectniveau voor True
Concert Mapping A/B" (zie blz. 70).
Jazz Club
Geeft de akoestiek van een jazzclub.
Live Concert
Geeft de akoestiek van een muziektheater met 300 zitplaatsen.
Stadium
Geeft de sfeer van een groot openluchtstadion.
Sports
Geeft het gevoel van een direct sportverslag.
Vocal Height
Verhoogt het geluidsbeeld met behulp van de hoge voorluidsprekers. Dit is
ideaal om muziekcontent te bekijken op een groot scherm.
Portable Audio
Geeft het geluid van uw draagbaar weergaveapparaat verbeterd weer. Deze
modus is ideaal voor MP3 en andere gecomprimeerde muziek.
PLII Music
Deze instelling zorgt voor Dolby Pro Logic II Music-decodering. Deze
instelling is ideaal voor normale stereobronnen zoals cd's.
PLIIx Music
Deze instelling zorgt voor Dolby Pro Logic IIx Music-decodering. Deze
instelling is ideaal voor normale stereobronnen zoals cd's.
PLIIz Height
Deze instelling zorgt voor Dolby Pro Logic IIz-decodering. Met deze instelling
kan de geluidsweergave worden uitgebreid tot 9.1 kanalen met verticale
component, voor extra présence en diepte. "PLIIz Height" is hetzelfde
geluidsveld als wat staat beschreven op zie blz. 67. U kunt het gainniveau van
"PLIIz Height" aanpassen. Voor nadere bijzonderheden, zie "Over het
gainniveau voor PLIIz Height" (zie blz. 70).
Neo:X Music
Deze instelling zorgt voor DTS Neo:X Music-decodering. Een geluidsbron die
is opgenomen met 2 tot 7.1 kanalen wordt omgezet naar 9.1 kanalen.
Neo:X Game
Deze instelling zorgt voor DTS Neo:X Game-decodering. Een geluidsbron die
is opgenomen met 2 tot 7.1 kanalen wordt omgezet naar 9.1 kanalen.
wordt vervolgd
69NL
Geluidseffecten
Geluidsveld
Over het effectniveau voor True
Concert Mapping A/B
U kunt het reverberatieniveau voor het "True
Concert Mapping A/B"-geluidsveld instellen.
Deze functie is beschikbaar wanneer het
luidsprekerpatroon is ingesteld met hoge
voorluidsprekers en "Sound Field Mode" is
ingesteld op "Front High".
x Low
Verlaagt het reverberatieniveau.
x Mid
– Sports
– Neo:X Cinema/Music/Game
x Front High
De luidsprekers werken, met inbegrip van de
hoge voorluidsprekers (standaardinstelling).
Bij aansluiting van middenachterluidsprekers
en hoge voorluidsprekers op respectievelijk de
SURROUND BACK (ZONE 2)-aansluitingen
en de FRONT B/FRONT HIGHaansluitingen, werken de
middenachterluidsprekers niet.
Stelt het standaard reverberatieniveau in.
x Standard
x High
De luidsprekers werken, met uitzondering van
de hoge voorluidsprekers.
Verhoogt het reverberatieniveau.
Opmerking
Over het gainniveau voor PLIIz
Height
Afhankelijk van de instelling of het audioformaat
werken de hoge voorluidsprekers niet, ook al is
"Sound Field Mode" ingesteld op "Front High".
U kunt het versterkingsniveau van de hoge
voorluidsprekers regelen voor de Pro Logic
IIz-modus (voor film en muziek).
Opmerkingen bij geluidsvelden
x Low
Geen versterking.
x Mid
+3 dB (standaardinstelling).
x High
+5 dB.
Sound Field Mode
U kunt de hoge voorluidsprekers al dan niet
laten werken.
Deze functie is beschikbaar wanneer één van
de volgende geluidsvelden is geselecteerd en
een luidsprekerpatroon met hoge
voorluidsprekers is ingesteld.
– HD-D.C.S.
– Berlin Philharmonic Hall
– True Concert Mapping A/B
– Jazz Club
– Live Concert
– Stadium
70NL
• De geluidsvelden werken niet wanneer
"MULTI IN" is geselecteerd.
• "2ch Analog Direct" kan niet worden
geselecteerd bij het afspelen van content via
een USB-apparaat, een huisnetwerk of
Internet video.
• "Multi Stereo" werkt niet wanneer
meerkanaalsaudiosignalen worden
ontvangen.
• De geluidsvelden voor film en muziek
werken mogelijk niet, afhankelijk van de
geselecteerde ingang of
luidsprekerconfiguratie, of met
audioformaten.
• De receiver kan signalen afspelen met een
lagere bemonsteringsfrequentie dan de
effectieve bemonsteringsfrequentie van de
ingangssignalen, afhankelijk van het
audioformaat.
• "PLIIx Movie/Music", "PLIIz Height" en
"Vocal Height" verschijnen niet afhankelijk
van de gekozen luidsprekerconfiguratie.
• Sommige luidsprekers of de subwoofer
produceren mogelijk geen geluid
afhankelijk van de geluidsveldinstelling.
• Eventuele ruis kan verschillen afhankelijk
van het gekozen geluidsveld.
• "Neo:X (Cinema/Music/Game)" werkt niet
bij ontvangst van signalen met een
bemonsteringsfrequentie van 32 kHz.
Gebruik van de Sound
Optimizer-functie
De Sound Optimizer-functie zorgt voor extra
présence en intensiteit bij laag volume,
ongeacht het volumeniveau van de receiver.
Zo klinkt het geluid bij laag volume, bv. 's
nachts, altijd even helder en dynamisch.
De "Auto Calibration"-functie stemt het geluid
optimaal af op de omgeving.
Selecteer "Settings" in het
startmenu en druk vervolgens
op
.
2
Selecteer "Audio Settings" en
druk vervolgens op
.
3
Selecteer "Sound Optimizer"
en druk vervolgens op
.
4
Selecteer "On" en druk
vervolgens op
.
Geluidseffecten
1
De Sound Optimizer-functie wordt
geactiveerd. U kunt de Sound Optimizerfunctie ook op "On" en "Off" zetten met
SOUND OPTIMIZER op de
afstandsbediening en de receiver.
Opmerkingen
• Deze functie is niet beschikbaar in de volgende
gevallen.
– "MULTI IN" is geselecteerd.
– "2ch Analog Direct" wordt gebruikt.
– Een hoofdtelefoon wordt gebruikt.
• De receiver kan signalen afspelen met een lagere
bemonsteringsfrequentie dan de effectieve
bemonsteringsfrequentie van de ingangssignalen,
afhankelijk van het audioformaat.
71NL
De equalizer regelen
Met de volgende parameters kunt u de klank
(lage/hoge tonen) van de voor-, midden-,
achter-/middenachterluidsprekers en hoge
voorluidsprekers regelen.
Laag
Hoog
Niveau
(dB)
Frequentie
(Hz)
1
Selecteer "Settings" in het
startmenu en druk vervolgens
op
.
2
Selecteer "Audio Settings" en
druk vervolgens op
.
3
Selecteer "Equalizer" en druk
vervolgens op
.
4
Selecteer "Front", "Center",
"Sur/SB" of "Front High" en
druk vervolgens op
.
5
6
Selecteer "Bass" of "Treble".
Regel de versterking en druk
vervolgens op
.
Opmerking
• Deze functie is niet beschikbaar in de volgende
gevallen.
– "MULTI IN" is geselecteerd.
– "2ch Analog Direct" wordt gebruikt.
Gebruik van de Advanced
Auto Volume-functie
U kunt het volume automatisch regelen voor
elk type content.
72NL
Deze functie is bijvoorbeeld nuttig wanneer
het geluid van een reclamespot luider is dan
dat van televisieprogramma's.
1
Selecteer "Settings" in het
startmenu en druk vervolgens
op
.
2
Selecteer "Audio Settings" en
druk vervolgens op
.
3
Selecteer "Advanced Auto
Volume" en druk vervolgens op
.
4
Selecteer "On" en druk
vervolgens op
.
Opmerkingen
• Verlaag altijd het volume vooraleer deze functie uit
te schakelen.
• Deze functie is niet beschikbaar in de volgende
gevallen.
– "MULTI IN" is geselecteerd.
– "2ch Analog Direct" wordt gebruikt.
• De receiver kan signalen afspelen met een lagere
bemonsteringsfrequentie dan de effectieve
bemonsteringsfrequentie van de ingangssignalen,
afhankelijk van het audioformaat.
Gebruik van de multizonefunctie
Wat u kunt doen met de
Multi-zonefunctie
U kunt genieten van beeld- en
geluidsweergave van een op deze receiver
aangesloten apparaat dat ergens anders staat
opgesteld dan de hoofdruimte. U kunt
bijvoorbeeld een dvd bekijken in de
hoofdruimte en luisteren naar een cd-weergave
in de 2e of 3e ruimte.
Bij gebruik van een infraroodrelaisstation (niet
meegeleverd), kunt u zowel het apparaat in de
hoofdruimte als de Sony-receiver in de 2e of
3e ruimte bedienen vanuit de 2e of 3e ruimte
met behulp van de afstandsbediening.
Gebruik een infraroodrelaisstation als u de
receiver op een plaats buiten het bereik van de
afstandsbedieningssignalen zet.
Ruimtes verbinden
Alleen de signalen van componenten, die zijn aangesloten op de analoge ingangsaansluitingen,
worden weergeven via de ZONE 2 OUT/ZONE 3 OUT-aansluitingen. Er worden geen signalen
weergegeven van apparatuur die is aangesloten op alleen de digitale ingangsaansluitingen.
1: Aansluitingen voor de 2e ruimte
Hoofdruimte
2e ruimte
STR-DA5700ES
TVmonitor
IR REMOTE IN
A
B
B
ZONE 2 VIDEO
OUT*
SURROUND BACK
(ZONE 2)
Multifunctionele
afstandsbediening
wordt vervolgd
73NL
Gebruik van de multi-zonefunctie
1 Geluidsweergave via de luidsprekers in de 2e ruimte met behulp
van de SURROUND BACK (ZONE 2)-aansluitingen van de
receiver.
2 Geluidsweergave via de luidsprekers in de 2e ruimte met behulp
van de receiver en een andere versterker.
Hoofdruimte
2e ruimte
TVmonitor
B
B
C
IR REMOTE IN
STR-DA5700ES
A
ZONE 2 VIDEO OUT*
ZONE 2 AUDIO OUT
Multifunctionele afstandsbediening
A Infraroodrelaisstation (niet meegeleverd)
B Luidsprekers
C Sony Versterker/receiver
* Ook aansluitbaar op ZONE 2 COMPONENT VIDEO OUT.
2: Aansluitingen voor de 3e ruimte
Hoofdruimte
3e ruimte
B
B
C
IR REMOTE IN
STR-DA5700ES
A
ZONE 3 AUDIO OUT
Multifunctionele afstandsbediening
A Infraroodrelaisstation (niet meegeleverd)
B Luidsprekers
C Sony Versterker/receiver
74NL
Instelparameter Uitleg
Luidsprekers in de 2e
ruimte instellen
Wanneer de luidsprekers in de 2e ruimte zijn
aangesloten op SURROUND BACK
(ZONE 2) van de receiver (zie blz. 73), moet u
de instelling zo kiezen dat het geluid dat in de
2e ruimte is gekozen, wordt geproduceerd
door de luidsprekers die zijn aangesloten op
SURROUND BACK (ZONE 2).
Zie "Speaker Connection" in het Speaker
Settings-menu (zie blz. 98) voor meer
informatie.
Het volume voor de 2e ruimte
regelen
U kunt de volumeregeling voor de ZONE 2
AUDIO OUT-aansluitingen variabel of vast
instellen.
Selecteer "Settings" in het
startmenu en druk vervolgens
op
.
2
Selecteer "Zone Settings" en
druk vervolgens op
.
Fixed
De volumeregeling is vast
ingesteld op ±0 dB.
Aanbevolen bij gebruik van
een apparaat met variabele
volumeregeling.
De ruimte-instelling van
de afstandsbediening
omschakelen
De afstandsbediening is standaard ingesteld
voor de 2e ruimte. Wijzig de ruimte-instelling
van de afstandsbediening om die te gebruiken
in de 3e ruimte.
?/1
3
Selecteer "Zone Setup" en druk
vervolgens op
.
4
Selecteer "Line Out" voor
"Zone2" en druk vervolgens op
.
5
De volumeregeling is
oorspronkelijk ingesteld op
–40 dB.
Wanneer u deze parameter
selecteert, kan het volume
voor de aansluitingen
ZONE 2 AUDIO OUT en
SURROUND BACK
(ZONE 2) samen worden
geregeld.
Aanbevolen bij gebruik van
een vermogensversterker.
RM SET
UP
SHIFT
Selecteer de gewenste
parameter en druk dan op
AMP
ZONE
2, 3
.
ENT/
MEM
1
Druk ?/1 terwijl u drukt op RM
SET UP.
De toetsen AMP en ZONE knipperen.
wordt vervolgd
75NL
Gebruik van de multi-zonefunctie
1
Variable
2
Druk op ZONE.
De AMP-toets dooft, de ZONE-toets
blijft knipperen en de SHIFT-toets licht
op.
3
Druk op cijfertoets 2 voor de 2e
ruimte of 3 voor de 3e ruimte
terwijl de ZONE-toets knippert.
De ZONE-toets licht op.
4
Druk op ENT/MEM.
De ZONE-toets knippert tweemaal en de
afstandsbediening schakelt om naar 2e
of 3e ruimte-modus.
De receiver bedienen
vanuit een andere ruimte
(Functies RUIMTE 2/RUIMTE 3)
Hieronder staan de handelingen beschreven
om een infraroodrelaisstation aan te sluiten en
de receiver te bedienen in de 2e en 3e ruimte.
Wanneer geen infraroodrelaisstation wordt
aangesloten, werkt de receiver in de
hoofdruimte.
?/1
ZONE
Ingangtoetsen
SOURCE
1
Schakel de versterker in in de
2e of 3e ruimte.
Sla deze stap over voor illustratie 1-1
(zie blz. 73).
76NL
2
Druk op ZONE.
De afstandsbediening schakelt om naar de
2e of 3e ruimte. Schakel vooraf de ruimteinstelling van de afstandsbediening om
naar de 2e of 3e ruimte (zie blz. 75).
3
Druk op ?/1.
De ruimtefunctie wordt geactiveerd.
4
• Content via een USB-apparaat, een iPhone/iPod,
een huisnetwerk of Internet video is alleen
beschikbaar in zone 2 en zone 3 wanneer
SOURCE is geselecteerd.
• U kunt "FM" of "AM" selecteren vanaf de
hoofdruimte, de 2e ruimte of de 3e ruimte. De
meest recente keuze heeft voorrang, ook al werd
een verschillende keuze gemaakt in één van de
ruimtes.
Druk een ingangstoets op de
afstandsbediening om de
bronsignalen die u wilt
uitvoeren te selecteren.
In de 2e ruimte kunnen analoge beeld- en
geluidssignalen worden uitgevoerd. In de
3e ruimte worden alleen analoge
audiosignalen weergegeven. Wanneer u
SOURCE kiest, worden de signalen van
de huidige weergavebron uitgevoerd.
5
Stel een geschikte
geluidssterkte in.
Gebruik van de multi-zonefunctie
• Regel het volume met
+/– op de
afstandsbediening voor illustratie 1-1
(zie blz. 73).
• Voor illustratie 1-2 (zie blz. 74) of 2
(zie blz. 74) regelt u het volume met de
receiver in de 2e of 3e ruimte. Wanneer
"Line Out" voor "Zone2" op "Variable"
staat kunt u het volume in de 2e ruimte
ook regelen met
+/– op de
afstandsbediening (zie blz. 75).
Bediening in 2e/3e ruimte
stoppen
Druk "ZONE" en druk daarna op ?/1.
Opmerkingen
• Wanneer SOURCE is geselecteerd, worden de
signalen die naar de MULTI CHANNEL INPUTaansluitingen of de
(USB)-poort worden
ingevoerd, niet uitgevoerd door de ZONE 2 OUT
of ZONE 3 OUT-aansluiting, zelfs wanneer
"MULTI IN" of "PC" is geselecteerd.
• "TV", "PHONO", "MULTI IN" of "PC" kan alleen
in de hoofdruimte worden geselecteerd.
77NL
Opmerkingen
Andere functies
"BRAVIA" Sync-functies
Wat is "BRAVIA" Sync?
"BRAVIA" Sync staat voor een functie van
Sony-producten waarmee compatibele
apparatuur die is aangesloten met een HDMIkabel kan worden bediend met de "BRAVIA"afstandsbediening.
Dit wordt mogelijk gemaakt door de Controle
voor HDMI-functie die is gebaseerd op de
genormaliseerde HDMI CEC (Consumer
Electronics Control) voor HDMI (HighDefinition Multimedia Interface).
Door Sony-apparatuur die compatibel is met
"BRAVIA" Sync aan te sluiten met behulp van
een HDMI-kabel (niet meegeleverd), wordt de
bediening een stuk eenvoudiger zoals
hieronder beschreven:
• Systeem uitschakelen (zie blz. 79)
• Afspelen met één druk op de knop (zie
blz. 79)
• Geluidscontrole van het systeem (zie
blz. 79)
• Audio Return Channel (ARC) (zie blz. 80)
• Scène selecteren (zie blz. 80)
• Home Theatre-bediening (zie blz. 80)
De Controle voor HDMI-functie
werkt niet in de volgende
gevallen:
• Wanneer de receiver is aangesloten op een
component die niet compatibel is met Sony's
Controle voor HDMI-functie.
• Wanneer u de receiver en componenten
aansluit via andere aansluitingen dan HDMI.
• De Controle voor HDMI-functie werkt niet
met een apparaat dat is verbonden met de
HDMI OUT B-aansluiting van de receiver.
Wij raden u aan de receiver aan te sluiten op
apparatuur die compatibel is met "BRAVIA"
Sync.
78NL
• De volgende functies werken mogelijk met andere
apparatuur dan Sony-apparatuur. Compatibiliteit
met alle andere apparatuur dan Sony-apparatuur is
niet gegarandeerd.
– System Power-Off (systeemuitschakeling)
– Afspelen met één druk op de knop
– Geluidscontrole van het systeem
• De volgende functies zijn specifieke Sonyfuncties. Ze werken alleen met Sony-apparatuur.
– Scene Select (scène selecteren)
– Home Theatre-bediening
• Apparatuur die niet compatibel is met "BRAVIA"
Sync kan deze functies niet activeren.
Voorbereiding op "BRAVIA" Sync
Om "BRAVIA" Sync te gebruiken, moet de
Controle voor HDMI-functie worden
ingeschakeld voor de receiver en het
aangesloten apparaat.
Schakel de Controle voor HDMI-functie van
de receiver en het aangesloten apparaat
afzonderlijk in.
1
Selecteer "Settings" in het
startmenu en druk vervolgens
op
.
2
Selecteer "HDMI Settings" en
druk vervolgens op
.
3
Selecteer "Control for HDMI" en
druk vervolgens op
.
4
Selecteer "On" en druk
vervolgens op
.
De Controle voor HDMI-functie van de
receiver wordt geactiveerd.
5
Schakel de Controle voor HDMIfunctie van het aangesloten
apparaat in.
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het
aangesloten apparaat voor meer
informatie over de instelling ervan.
6
Wanneer "Pass Through" op "On" staat, wordt
alleen beeld en geluid van de televisie
weergegeven met de receiver in de wachtstand.
Weergave starten op de
afspeelapparatuur.
Opmerking
Wanneer u de HDMI-kabel uittrekt of de aansluiting
wijzigt, volg dan de bovenstaande procedure.
U hoeft deze procedure niet te volgen wanneer u
gebruik maakt van een HDMI IN 1-, IN 2- of IN 6aansluiting.
Afspelen met één druk op de
knop met een camcorder
1 Schakel de Controle voor HDMI-functie
van de receiver en uw videocamera in.
2 Sluit uw camcorder aan op de HDMI
Systeem uitschakelen
Wanneer u de televisie uitschakelt met de
afstandsbediening van de televisie, schakelen
de receiver en aangesloten apparatuur
automatisch uit.
De televisie kan ook worden uitgeschakeld
met de afstandsbediening.
Druk "TV" en druk daarna op AV ?/
1.
De televisie, receiver en aangesloten
apparatuur worden uitgeschakeld.
Opmerkingen
• Zet de voedingsblokkeerfunctie van de televisie
aan alvorens de systeemuitschakelfunctie te
gebruiken. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van
uw televisie voor meer details.
• De aangesloten apparatuur wordt mogelijk niet
uitgeschakeld, afhankelijk van de conditie ervan.
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de
aangesloten apparatuur voor meer details.
• Om de systeemuitschakelfunctie te gebruiken met
een televisie van een ander merk dan Sony, moet u
de afstandsbediening hiervoor programmeren.
Afspelen met één druk op de
knop
Bij het afspelen van content op apparatuur die
via HDMI is aangesloten op de receiver, wordt
ook de receiver automatisch ingeschakeld en
omgeschakeld naar de betreffende HDMIingang.
IN 1-, IN 2- of IN 6-aansluiting (zie
blz. 36).
Bij gebruik van een Sony camcorder wordt
de televisie samen met de receiver
ingeschakeld en begint de camcorder
automatisch af te spelen. Bij gebruik van
een andere camcorder dan een Sonycamcorder moet de camcorder blijven
afspelen.
Opmerkingen
• Bij sommige televisies wordt het begin van de
content mogelijk niet weergegeven.
• Sluit apparatuur zoals een Sony-camcorder met
Afspelen met één druk op de knop functie aan door
middel van een HDMI-verbinding met e HDMI
IN 1-, IN 2- of IN 6-aansluiting. Wanneer andere
HDMI IN-aansluitingen worden gebruikt, schakelt
de receiver mogelijk niet om naar de betreffende
ingang. Selecteer in dat geval handmatig de ingang
waarop de camcorder is aangesloten.
Geluidscontrole van het
systeem
U kunt met een eenvoudige handeling het
geluid van de televisie beluisteren via de
luidsprekers die zijn aangesloten op de
receiver. U kunt ook het volume van de
receiver regelen en uitschakelen met de
afstandsbediening van de televisie.
U kunt de functie Geluidscontrole van het
systeem als volgt gebruiken.
• Het geluid van de televisie wordt
weergegeven door de luidsprekers die zijn
aangesloten op de receiver wanneer u de
wordt vervolgd
79NL
Andere functies
Herhaal stap 5 om de Controle
voor HDMI-functie in te stellen
en het beeld van alle weergaveapparatuur die u wilt gebruiken
weer te geven.
receiver inschakelt terwijl het geluid wordt
weergegeven door de televisieluidspreker.
Wanneer u de receiver uitschakelt, werken
de luidsprekers van de televisie.
• Wanneer u het volume van de televisie
regelt, wordt ook het volume van de receiver
mee geregeld door de Geluidscontrole van
het systeem.
U kunt deze functie ook gebruiken via het
televisiemenu. Raadpleeg de
gebruiksaanwijzing van uw televisie voor
meer details.
Referentietabel
Scène-instelling op de
televisie
Geluidsveld
Cinema
HD-D.C.S.
Sports
SPORTS
Music
Live Concert
Animation
A.F.D. Auto
Photo
A.F.D. Auto
Game
A.F.D. Auto
Graphics
A.F.D. Auto
Opmerkingen
• Wanneer "Control for HDMI" op "On" staat, wordt
"Audio Out" in het HDMI Settings-menu
automatisch ingesteld afhankelijk van de
instellingen voor Geluidscontrole van het systeem.
• Als de televisie wordt ingeschakeld alvorens de
receiver in te schakelen, is het geluid van de
televisie even niet hoorbaar.
Audio Return Channel (ARC)
Indien de televisie compatibel is met Audio
Return Channel (ARC), wordt door een
HDMI-kabelverbinding ook een digitaal
audiosignaal van de televisie naar de receiver
gestuurd. Om het geluid van een televisie te
beluisteren via de receiver is dus geen extra
audioverbinding vereist.
Voor nadere bijzonderheden, zie
"Omschakelen tussen digitale en analoge
audio” (zie blz. 82).
Scène selecteren
Beeld- en geluidskwaliteit worden
automatisch geoptimaliseerd voor de
geselecteerde scène op uw televisie.
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw
televisie voor meer details.
Opmerking
Bij sommige televisies schakelt het geluidsveld
mogelijk niet om.
80NL
Home Theatre-bediening
Als een "Home Theatre-bediening"compatibele televisie is aangesloten op de
receiver, verschijnt een pictogram voor
Internetapplicaties op de aangesloten televisie.
U kunt een ingang van de receiver of een
geluidsveld omschakelen met de
afstandsbediening van uw televisie. U kunt
ook het niveau van de middenluidspreker of
subwoofer regelen of de instellingen van
"Sound Optimizer" (zie blz. 71), "Dual Mono"
(zie blz. 102) of "A/V Sync" aanpassen (zie
blz. 102).
Om de Home Theatre-bediening-functie te
gebruiken, moet uw televisie over een
breedbandverbinding beschikken.
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw
televisie voor meer informatie.
Wanneer twee beeldschermen zijn aangesloten
op HDMI OUT A en HDMI OUT B, kunt u de
uitgang voor die schermen omschakelen met
de HDMI OUTPUT-toets op de
afstandsbediening.
HDMI
OUTPUT
1
Schakel de receiver en de twee
beeldschermen in.
2
Druk op HDMI OUTPUT.
Bij elke druk op de toets wordt de uitgang
als volgt omgeschakeld:
HDMI A t HDMI B t HDMI A + B
t OFF t HDMI A…
U kunt ook de HDMI OUT-toets
gebruiken op de receiver.
Opmerkingen
• Indien het videoformaat van de monitors die zijn
verbonden met de HDMI OUT A-aansluiting en
HDMI OUT B-aansluiting van de receiver
verschillt, werkt "HDMI A + B" mogelijk niet.
• Afhankelijk van het aangesloten afspeelapparaat,
werkt "HDMI A + B" mogelijk niet.
HDMI-signalen
uitvoeren, ook al bevindt
de receiver zich in de
wachtstand
(Pass Through)
Video- en audiosignalen van de HDMI INaansluiting van de televisie die is verbonden
met de HDMI OUT A-aansluiting kunnen
worden uitgevoerd, ook al bevindt de receiver
zich in de wachtstand.
Wanneer u deze functie gebruikt terwijl
"Control for HDMI" op "On" staat, wordt de
ingang van de receiver omgeschakeld volgens
de bediening van de aangesloten apparatuur,
ook al bevindt de receiver zich in de
wachtstand.
Verricht de instellingen voor "Pass Through"
zoals hieronder beschreven om deze functie te
activeren.
1
Selecteer "Settings" in het
startmenu en druk vervolgens
op
.
2
Selecteer "HDMI Settings" en
druk vervolgens op
.
3
Selecteer "Pass Through" en
druk vervolgens op
.
4
Selecteer de gewenste
parameter en druk dan op
.
Instelparameter Uitleg
On
Wanneer de receiver in de
stand-bymodus staat, voert
de receiver HDMI-signalen
uit via de HDMI OUTaansluiting van de receiver.
wordt vervolgd
81NL
Andere functies
Beeldschermen die
HDMI-videosignalen
uitvoeren omschakelen
Instelparameter Uitleg
Off
De receiver voert geen
HDMI-signalen uit in de
stand-bymodus. Schakel de
receiver in om te genieten
van een aangesloten
component op de tv. Bij
deze instelling wordt meer
energie bespaard in de
stand-bymodus dan bij de
"On"-instelling.
Omschakelen tussen
digitale en analoge audio
Bij aansluiting van apparatuur op zowel de
digitale als analoge audioingangsaansluitingen van deze receiver, kunt
u, afhankelijk van het geluidsmateriaal de
audio-ingangsfunctie voor digitale of analoge
audio vastleggen, of tussen beide wisselen.
INPUT SELECTOR
INPUT MODE
1
Kies de ingangsbron met
INPUT SELECTOR op de
receiver.
2
Druk op INPUT MODE op de
receiver.
De gekozen audio-ingangsfunctie
verschijnt op het display.
• AUTO
Verleent voorrang aan de digitale
geluidssignalen als er zowel digitale als
analoge aansluitingen zijn.
Stelt in op de analoge geluidssignalen
wanneer er geen digitale
geluidssignalen zijn.
Wanneer TV-ingang is geselecteerd,
wordt voorrang verleend aan de Audio
Return Channel (ARC)-signalen. Als
uw televisie niet compatibel is met
Audio Return Channel (ARC), worden
de digitale optische audiosignalen
geselecteerd.
Als de Controle voor HDMI-functies
van de receiver en de televisie niet zijn
ingeschakeld, werkt Audio Return
Channel (ARC) niet.
82NL
Opmerkingen
• Op basis van de ingang verschijnt "------" in het
display en kunnen geen andere modi worden
geselecteerd.
• Bij gebruik van "2ch Analog Direct" of wanneer
"MULTI IN" wordt gekozen, wordt de audioingang ingesteld op "Analog". U kunt geen andere
functies kiezen.
Andere video-/audioingangsaansluitingen
gebruiken
U kunt video- en/of audiosignalen toekennen
aan andere ingangsaansluitingen.
Voorbeeld) Verbind de OPTICAL OUTaansluiting van de dvd-speler met de
OPTICAL IN 1-aansluiting van deze receiver
als u alleen maar digitale optische
audiosignalen van de dvd-speler wilt invoeren.
Verbind de component video-aansluiting van
de dvd-speler met de COMPONENT VIDEO
IN 1- of COMPONENT VIDEO IN 2aansluiting van deze receiver als u de
videosignalen van de dvd-speler wilt invoeren.
1
2
Selecteer "Input Settings" en
druk vervolgens op
.
3
Selecteer "Video Input Assign"
of "Audio Input Assign" en druk
vervolgens op
.
4
Selecteer de audio- en/of
videosignalen die u wilt
toewijzen aan elke ingang.
Opmerkingen
• Wanneer u een ingang toekent aan één van de
HDMI IN 1- tot IN 6-aansluitingen in "Video Input
Assign" of "Audio Input Assign", wordt dezelfde
HDMI-ingang toegekend voor video en audio. Wilt
u de video- of audio-ingangssignalen toekennen
aan een HDMI IN-aansluiting, dan moet u eerst een
ingang toekennen aan HDMI IN 1 tot IN 6 in
"Video Input Assign" of "Audio Input Assign". Zet
dan de toekenning van een HDMI IN-aansluiting
op "None" in "Video Input Assign" of "Audio Input
Assign", waaraan u geen HDMI IN-aansluiting
wilt toekennen.
• Wanneer u de receiver gebruikt zonder de GUI,
kunt u de toekenning van een HDMI INaansluiting wijzigen met "HDMI VIDEO
ASSIGN ?" of "HDMI AUDIO ASSIGN ?" in
"INPUT SETTINGS" (zie blz. 120).
• Wijzigt u de toekenning van een HDMI INaansluiting terwijl de Controle voor HDMI-functie
wordt gebruikt, schakel dan de ingang van de
receiver om naar de ingang waarop de HDMIapparatuur is aangesloten. Anders werkt de
Controle voor HDMI-functie niet naar behoren.
• Wanneer u de toekenning van een HDMI INaansluiting instelt op "NONE" in zowel "Video
Input Assign" als "Audio Input Assign", dan kunt
u de ingangssignalen niet selecteren via de HDMIingang. In dit geval werkt de Controle voor HDMIfunctie alleen met andere apparatuur dan e receiver.
Dit is echter geen defect.
Selecteer "Settings" in het
startmenu en druk vervolgens
op
.
wordt vervolgd
83NL
Andere functies
• OPT
Verschijnt alleen wanneer een optische
aansluiting is toegekend aan de ingang
en selecteert automatisch de optische
ingangsaansluiting.
• COAX
Verschijnt alleen wanneer een
coaxiaalaansluiting is toegekend aan de
ingang en selecteert automatisch de
coaxiaalingangsaansluiting.
• ANALOG
Stelt in op de analoge geluidssignalen
die binnenkomen via de AUDIO IN
(L/R)-aansluitingen.
Naam ingang
Toewijsbare
video-ingangen
Toewijsbare
audio-ingangen
BD/DVD GAME
TV
TAPE
MD
SA-CD/ PHONO
CD
PC MULTI IN
Component1
(BD/DVD)
a*
a
a
a
a
–
a
a
a
–
–
a
Component2
(SAT/CATV)
a
a
a*
a
a
–
a
a
a
–
–
a
HDMI1
(GAME)
a
a*
a
a
a
–
a
a
a
–
–
a
HDMI2
(SAT/CATV)
a
a
a*
a
a
–
a
a
a
–
–
a
HDMI3
(SA-CD/CD)
a
a
a
a
a
–
a
a
a*
–
–
a
HDMI4
(BD/DVD)
a*
a
a
a
a
–
a
a
a
–
–
a
HDMI5
(VIDEO 1)
a
a
a
a*
a
–
a
a
a
–
–
a
HDMI6
(VIDEO 2)
a
a
a
a
a*
–
a
a
a
–
–
a
Optical1
(GAME)
a
a*
a
a
a
–
a
a
a
–
–
–
Optical2
(SAT/CATV)
a
a
a*
a
a
–
a
a
a
–
–
–
Optical3 (TV)
a
a
a
a
a
a*
a
a
a
–
–
–
Optical4 (MD)
a
a
a
a
a
–
a
a*
a
–
–
–
Coaxial1
(BD/DVD)
a*
a
a
a
a
–
a
a
a
–
–
–
Coaxial2
(VIDEO 1)
a
a
a
a*
a
–
a
a
a
–
–
–
Coaxial3
(SA-CD/CD)
a
a
a
a
a
–
a
a
a*
–
–
–
HDMI1
(GAME)
a
a*
a
a
a
–
a
a
a
–
–
–
HDMI2
(SAT/CATV)
a
a
a*
a
a
–
a
a
a
–
–
–
HDMI3
(SA-CD/CD)
a
a
a
a
a
–
a
a
a*
–
–
–
HDMI4
(BD/DVD)
a*
a
a
a
a
–
a
a
a
–
–
–
HDMI5
(VIDEO 1)
a
a
a
a*
a
–
a
a
a
–
–
–
HDMI6
(VIDEO 2)
a
a
a
a
a*
–
a
a
a
–
–
–
* standaardinstelling
84NL
SAT/ VIDEO 1 VIDEO 2
CATV
Opmerkingen
De receiver bedienen met
een smartphone
De receiver kan worden bediend met een
smartphone met "ES Remote" app. De "ES
Remote" applicatiesoftware kan gratis worden
gedownload van de App Store (voor iPhone)
of Android Market (voor Android-GSM).
Laat u diverse
instellingen instellingen
van de receiver opslaan
en samen oproepen
(Easy Automation)
U kunt diverse instellingen van de receiver
ineens opslaan en achteraf weer oproepen en
toepassen.
Door bijvoorbeeld de instellingen in de
"1: Movie"-scène als volgt op te slaan, kunt u
de instellingen van de receiver makkelijk
samen omschakelen in plaats van "Input",
"Calibration Type", "Sound Field" en "HDMI
Out" afzonderlijk in te stellen.
Instelling
Waarde ingesteld voor
"1: Movie"
Input
BD/DVD
Calibration Type
Engineer
Sound Field
HD-D.C.S.
HDMI Out
HDMI OUT B
wordt vervolgd
85NL
Andere functies
• Wanneer u een digitale audio-ingang toewijst, kan
de INPUT MODE-instelling automatisch
veranderen.
• Wanneer u een video-ingang toekent aan een
component- of composite-ingang, en een audioingang aan de HDMI-ingang, worden geen
component noch composite videosignalen
uitgevoerd via de HDMI OUT-aansluitingen.
Component of composite videosignalen worden
uitgevoerd via de COMPONENT VIDEO
MONITOR OUT- of MONITOR VIDEO OUTaansluiting.
• U kunt geen verschillende HDMI-aansluitingen
toekennen aan aparte video- en audioingangsaansluitingen van een ingang.
• U kunt meervoudige ingangen toekennen met
dezelfde HDMI IN-aansluiting. Gebruikt u echter
de Afspelen met één druk op de knop functie op de
apparatuur die is verbonden met de HDMI INaansluiting, dan wordt bij voorkeur de vorige
ingang met de originele ingangssequentie
geselecteerd.
De items waarvoor u instellingen kunt opslaan
en de standaardwaarden voor elk item zijn als
volgt.
Instelling Standaardwaarde
1: Movie 2: Music 3: Party 4: Night
EASY
AUTOMATION
Input
BD/DVD
SA-CD/
CD
No
Change
No
Change
Tuner
Preset
No
Change
No
Change
No
Change
No
Change
Sound
Field
HDD.C.S.
Berlin
Multi
Philharmonic Stereo
Hall
No
Change
Sleep
No
Change
No
Change
Off
30 min.
Volume
No
Change
No
Change
–10 dB
–30 dB
HDMI Out No
Change
No
Change
No
Change
No
Change
Speaker
No
Change
No
Change
No
Change
No
Change
Party Mode No
Change
No
Change
On
No
Change
A/V Sync
No
Change
No
Change
No
Change
No
Change
Calibration No
Type
Change
No
Change
No
Change
No
Change
Digital
Legato
Linear
No
Change
No
Change
No
Change
No
Change
Sound
Optimizer
No
Change
No
Change
Off
On
Sound
No
Field Mode Change
No
Change
No
Change
No
Change
Equalizer
(Front)
No
Change
No
Change
No
Change
No
Change
Equalizer
(Center)
No
Change
No
Change
No
Change
No
Change
Equalizer No
(Surround) Change
No
Change
No
Change
No
Change
Equalizer
(Front
High)
No
Change
No
Change
No
Change
No
Change
* U kunt "Tuner Preset" alleen selecteren wanneer
"FM" of "AM" is geselecteerd voor "Input".
86NL
1
Selecteer "Easy Automation" in
het startmenu en druk
vervolgens op
.
2
Selecteer een Scene en druk
vervolgens op
.
Tip
U kunt de opgeslagen instelling(en) voor "1: Movie"
of "2: Music" direct oproepen door op EASY
AUTOMATION 1 of EASY AUTOMATION 2 op
de receiver of afstandsbediening te drukken. U kunt
"1: Movie" of "2: Music" ook overschrijven met de
huidige instellingen door EASY AUTOMATION 1
of EASY AUTOMATION 2 3 seconden ingedrukt te
houden, net zoals voor het selecteren van "Import
Current Settings" in het menu.
Sla de instellingen voor een
Scene op
1
Selecteer "Easy Automation" in
het startmenu en druk
vervolgens op
.
2
Selecteer een Scene waarvan u
de instellingen wilt opslaan uit
"1: Movie", "2: Music",
"3: Party" of "4: Night" en druk
vervolgens op TOOLS/
OPTIONS.
3
Selecteer het gewenste menu
en druk dan op
.
Menu
Uitleg
Edit Saved Scene U kunt opgeslagen instellingen
naar eigen smaak personaliseren.
Import Current
Settings
Laadt de huidige instellingen van
de receiver en registreert ze met de
Scene. "Input" en "Volume" staan
op "No Change".
Opmerkingen
• Items die zijn opgeslagen als "No Change" worden
niet gewijzigd bij het oproepen van de Scene.
Selecteer "Edit Saved Scene" en verwijder het
vinkje naast een instelitem op het
bewerkingsscherm om "No Change" in te stellen.
• Wanneer u de Scene oproept, worden de
instellingen die niet kunnen worden toegepast
genegeerd (bv., de waarde voor "Sound Field"
wanneer "MULTI IN" is geselecteerd, enz.).
87NL
Andere functies
De opgeslagen instellingen van
de Scene oproepen
Gebruik van de
slaaptimer
Wanneer de slaaptimer wordt gebruikt,
verschijnt "SLEEP" op het displayscherm
van de receiver.
Om te controleren hoeveel tijd er nog over
is voordat de receiver wordt
uitgeschakeld, drukt u op de toets SLEEP.
Dan wordt de resterende tijdsduur op het
display getoond. Als u nog een keer op de
toets SLEEP drukt, wordt de slaaptimer
ingesteld op "OFF".
U kunt de receiver automatisch laten
uitschakelen na een zelfgekozen tijdsduur.
SHIFT
AMP
Opnemen met de receiver
Via deze receiver kunt u opnemen van een
video-/audioapparaat. Raadpleeg de
gebruiksaanwijzing van uw opnameapparaat.
Opnemen met een
videoapparaat
1
Selecteer "Watch" in het
startmenu en druk vervolgens
op
.
2
Selecteer het
weergaveapparaat en druk
vervolgens op
.
3
Breng het weergaveapparaat in
gereedheid voor afspelen.
SLEEP
1
Plaats bijvoorbeeld de videocassette, die
u wilt kopiëren, in de videorecorder.
Druk op AMP.
De receiver kan worden bediend met de
afstandsbediening.
2
Maak het opnameapparaat
klaar.
Plaats bijvoorbeeld een blanco
videocassette e.d. in het opnameapparaat
(VIDEO 1).
Druk "SHIFT" en druk daarna
op SLEEP.
Bij elke druk op SLEEP veranderen de
aanduidingen op het display als volgt:
88NL
4
5
Start de opname met het
opnameapparaat en vervolgens
de weergave met het
weergaveapparaat.
Via deze receiver kunt u opnemen van een
audioapparaat. Raadpleeg de
gebruiksaanwijzing van uw cassettedeck of
minidisc-recorder.
1
Selecteer "Listen" in het
startmenu en druk vervolgens
op
.
2
Selecteer het
weergaveapparaat en druk
vervolgens op
.
3
Breng het weergaveapparaat in
gereedheid voor afspelen.
reageert op de afstandsbediening die is
meegeleverd met de receiver.
De bedieningsmodi van receiver en
afstandsbediening zijn de af fabriek ingestelde
(COMMAND MODE AV2).
Receiver en afstandsbediening moeten
dezelfde bedieningsmodus gebruiken. Als de
bedieningsmodus van receiver en
afstandbediening verschillen, kan de receiver
niet worden bediend met de
afstandsbediening.
Bedieningsmodus van de
receiver omschakelen
?/1
2CH/A.DIRECT
Plaats bijvoorbeeld de op te nemen cd in
de cd-speler.
4
Maak het opnameapparaat
klaar.
Plaats een lege minidisc in de minidiscrecorder of cassette in het cassettedeck en
stel het opnameniveau in.
5
Start de opname met het
opnameapparaat en vervolgens
de weergave met het
weergaveapparaat.
Bedieningsmodus van
receiver en
afstandsbediening
omschakelen
1
Druk op de toets ?/1 om de
receiver uit te schakelen.
2
Houd 2CH/A.DIRECT ingedrukt
en druk ondertussen op ?/1 om
de receiver in te schakelen.
Als de bedieningsmodus is ingesteld op
"AV2" verschijnt "COMMAND MODE
[AV2]" op het display.
Als de bedieningsmodus is ingesteld op
"AV1" verschijnt "COMMAND MODE
[AV1]" op het display.
U kunt de bedieningsmodus (COMMAND
MODE AV1 of COMMAND MODE AV2)
van de receiver en de afstandsbediening
veranderen.
Breng de bedieningsmodus vanuit de
fabrieksinstelling in de juiste instelling
wanneer een ander Sony-apparaat ongewild
89NL
Andere functies
Opnemen met een
audioapparaat
Bedieningsmodus van de
multifunctionele
afstandsbediening omschakelen
RM SET
UP
SHIFT
Bedieningsmodus van de
basisafstandsbediening
omschakelen
?/1
AMP
DISPLAY
1, 2
ZONE
ENT/
MEM
1
MUTING
Druk ?/1 terwijl u drukt op RM
SET UP.
De toetsen AMP en ZONE knipperen.
2
Druk op AMP.
De ZONE-toets dooft, de AMP-toets
blijft knipperen en de SHIFT-toets licht
op.
3
Druk op de cijfertoets 1 of 2
terwijl de AMP-toets knippert.
Wanneer u op 1 drukt, wordt de
bedieningsmodus ingesteld op
COMMAND MODE AV1. Wanneer u op
2 drukt, wordt de bedieningsmodus
ingesteld op COMMAND MODE AV2.
De AMP-toets licht op.
4
Druk op ENT/MEM.
De toets AMP knippert twee keer als de
bedieningsmodus met succes is ingesteld.
90NL
Druk op MUTING en
terwijl u
DISPLAY ingedrukt houdt.
Opmerkingen
Als u geen gebruik maakt van
middenachterluidsprekers en hoge
voorluidsprekers kunt u bij een dubbele
versterker-aansluiting de SURROUND BACK
(ZONE 2)-aansluitingen gebruiken voor de
voorluidsprekers.
De luidsprekers aansluiten
Voorluidsprek
er (R)
Voorluidsprek
er (L)
Hi
Hi
Lo
Lo
Verbind de aansluitingen op de Lo (of Hi)-kant
van de voorluidsprekers met de FRONT Aaansluitingen en de aansluitingen op de Hi (of
Lo)-kant van de voorluidsprekers met de
SURROUND BACK (ZONE 2)aansluitingen. Zorg er voor dat het metalen
montagemateriaal van Hi/Lo van de
luidsprekers verwijderd is om defecten aan de
receiver te voorkomen.
De luidsprekers instellen
Zie "Speaker Connection" in het Speaker
Settings-menu (zie blz. 98) voor meer
informatie.
91NL
Andere functies
Gebruik van een dubbele
versterker aansluiting
• Bij een dubbele versterker aansluiting kunnen de
FRONT B/FRONT HIGH-aansluitingen niet
worden gebruikt.
• Verricht de dubbele-versterkerinstellingen voor u
de Auto Calibration-functie activeert.
• Bij de instellingen voor een dubbele versterker
aansluiting, worden luidsprekerniveau, balans en
instelling voor toonregeling van de
middenachterluidsprekers ongeldig en vervangen
door de instellingen van de voorluidsprekers.
• De signalen die uitgevoerd worden via de PRE
OUT-aansluitingen hebben dezelfde instellingen
als de signalen die uitgevoerd worden via de
SPEAKERS-aansluitingen.
• Bij een luidsprekeropstelling met
middenachterluidsprekers of hoge
voorluidsprekers kunt u de SURROUND BACK
(ZONE 2)-aansluitingen voor een dubbele
versterker-aansluiting niet instellen.
• Wanneer u de receiver gebruikt zonder GUI, zet
dan "SB ASSIGN" op "BI-AMP" in "SPEAKER
SETTINGS" (zie blz. 119).
2
Instellingen aanpassen
Gebruik van het
instelmenu
Selecteer het gewenste menu
item en druk op
ter
bevestiging.
Bijvoorbeeld: Als u "Audio Settings" kiest.
U kunt de instellingen voor luidsprekers,
surround-effecten, multi-zone, enz. aanpassen
via het instelmenu.
3
Selecteer de gewenste
parameter en druk op
bevestiging.
ter
Terugkeren naar het vorige
scherm
Druk op RETURN/EXIT O.
Het menu sluiten
Druk op HOME.
V/v/B/b,
RETURN/
EXIT O
TOOLS/
OPTIONS
HOME
1
Selecteer "Settings" in het
menu en druk vervolgens op
om over te schakelen naar
de menumodus.
De instelmenulijst verschijnt op het
televisiescherm.
92NL
Instelmenulijst
Settings
Easy Setup
(zie blz. 95)
Speaker Settings
(zie blz. 95)
Auto Calibration
Auto Calibration Setup
Position
User Reference Edit
Front Reference Type
Speaker Pair Match
Name In
Automatic Phase Matching
Speaker Relocation
Speaker Connection
Speaker Setup
Test Tone
Center Analog Down Mix
Speaker Impedance
Distance Unit
Audio Settings
(zie blz. 101)
Digital Legato Linear
Sound Optimizer
Equalizer
Advanced Auto Volume
Subwoofer Muting
Dual Mono
Dynamic Range Compressor
(Naam ingang)
A/V Sync
Decode Priority
Sound Field
Sound Field Mode
Video Settings
(zie blz. 104)
Resolution
Zone Resolution
Playback Resolution
3D Output Settings
TV Type
Screen Format
HDMI Settings
(zie blz. 107)
(Naam ingang)
Subwoofer Level
Subwoofer Low Pass Filter
Audio Out
H.A.T.S.
Control for HDMI
Pass Through
Video Direct
wordt vervolgd
93NL
Instellingen aanpassen
Calibration Type
Input Settings
(zie blz. 109)
Input Edit
Audio Input Assign
Video Input Assign
Network Settings
(zie blz. 110)
Internet Settings
Connection Server Settings
Renderer Options
Renderer Access Control
External Control
Network Standby
Internet Services
Settings
(zie blz. 110)
Parental Control Password
Parental Control Area Code
Internet Video Parental Control
Internet Video Unrated
Zone Settings
(zie blz. 111)
Zone Control
System Settings
(zie blz. 113)
Language
Zone Setup
Auto Standby
Settings Lock
RS232C Control
Software Update Notification
Initialize Personal Information
System Information
EULA
Network Update
(zie blz. 114)
94NL
Easy Setup
Speaker Settings
Herhaalt de Easy Setup voor de
basisinstellingen. Volg de instructies op het
scherm (zie blz. 48).
De kijkomgeving (met het gebruikte
luidsprekersysteem) kan automatisch of
handmatig worden ingesteld.
Voert de D.C.A.C. (Digital Cinema Auto
Calibration)-functie uit. Deze functie stelt u in
staat het systeem automatisch in te stellen door
bijvoorbeeld te controleren of de luidsprekers
goed op de receiver zijn aangesloten, het
instellen van het volumeniveau van de
luidsprekers en het automatisch bepalen van
de afstand van de luidsprekers ten opzichte van
de zitpositie.
Opmerking
De meetresultaten worden overschreven en
opgeslagen voor de geselecteerde positie.
Auto Calibration Setup
Laat u drie patronen opslaan voor "Position"
afhankelijk van de luisterplaats,
luisteromgeving en meetomstandigheden.
U kunt ook een kalibratietype selecteren ter
compensatie van elke luidspreker.
Position
U kunt meer dan één set instellingen voor de
luisteromgeving opslaan of een set
instellingen oproepen.
Selecteer de "Position" waarvoor u het
meetresultaat wilt registreren op het Auto
Calibration Setup-scherm.
• Pos.1
• Pos.2
• Pos.3
wordt vervolgd
95NL
Instellingen aanpassen
Auto Calibration
Een compensatietype voor de
luidsprekers instellen
U kunt voor elke Position het compensatietype
voor de luidsprekers kiezen.
1 Selecteer de "Position" waarvoor u het
luidsprekercompensatietype wilt
instellen en druk vervolgens op
.
2 Selecteer het gewenste "Calibration
Type" en druk vervolgens op
.
• Full Flat
Hiermee wordt de frequentiemeting van
elke luidspreker vlak gemaakt.
• Engineer
Stelt de frequentie zo in dat die
overeenkomt met die van de Sonyluisterruimtestandaard.
• Front Reference
Past de karakteristieken van elke
luidspreker zodanig aan dat deze
overeenkomen met de karakteristieken
van de voorluidsprekers.
• User Reference
Stelt de frequentie in op deze die werd
afgesteld met "User Reference Edit".
• Off
Schakelt Auto Calibration EQ uit.
Opmerking
U kunt "Calibration Type" niet instellen voor
"Position" waarvan de meetresultaten nog niet zijn
opgeslagen.
De referentiewaarde instellen
wanneer u "Front Reference"
selecteert voor het "Calibration
Type"
1 Selecteer "Front Reference Type" in het
Calibration Type-menu en druk
vervolgens op
.
2 Selecteer de gewenste parameter en
druk dan op
.
• L/R
Stelt de gegevens van het linker- en
rechterkanaal in op de referentiewaarde.
•L
Stelt de gegevens van het linkerkanaal in
op de referentiewaarde.
96NL
•R
Stelt de gegevens van het rechterkanaal in
op de referentiewaarde.
Opmerkingen
• Deze functie werkt alleen wanneer u "Front
Reference" selecteert voor het "Calibration Type"
(zie blz. 95).
• Voer "Auto Calibration" uit na het instellen van
"Front Reference Type".
De frequentie voor "User
Reference" personaliseren
U kunt de frequentie voor "User Reference"
personaliseren in het "Calibration Type" op
basis van het "Full Flat"-compensatietype.
1 Selecteer "User Reference Edit" in het
Calibration Type-menu en druk
vervolgens op
.
2 Regel de frequentie.
De "pair match mode" voor het
Auto Calibration EQ-patroon
instellen.
1 Selecteer de "Position" waarvoor u de
pair match mode wilt instellen en druk
vervolgens op
.
2 Selecteer "Speaker Pair Match" en
druk vervolgens op
.
• All
Kalibreert alle luidsprekers met pair
match processing van het linker- en
rechterkanaal voor elk luidsprekerpaar.
• Sur
Kalibreert alle achterluidsprekers en
middenachterluidsprekers met pair match
processing van het linker- en
rechterkanaal voor elk luidsprekerpaar.
• Off
Kalibreert elke luidspreker afzonderlijk.
Opmerkingen
• Deze functie werkt niet wanneer "Auto
Calibration" niet wordt uitgevoerd.
• U kunt "SP Pair Matching" niet instellen op "ALL"
wanneer u "Front Reference" selecteert voor het
"Calibration Type" (zie blz. 96).
Benoemen van de Position
x Type A
1 Selecteer de "Position" die u wilt
Plaatst extra middenachterluidsprekers bij de
luidsprekers in Aanbeveling ITU-R voor 5.1kanaalsystemen.
benoemen en druk op
.
2 Selecteer "Name In" en druk
3 Druk op V/v/B/b en
Tekening van gewijzigde luidsprekeropstelling
Instellingen aanpassen
vervolgens op
.
Op het beeldscherm verschijnt een
softwarematig toetsenbord.
om een teken
te selecteren.
4 Selecteer "Finish" en druk vervolgens
op
.
Automatic Phase Matching
Laat u de A.P.M. (Automatic Phase
Matching)-functie in de D.C.A.C. (Digital
Cinema Auto Calibration)-functie instellen
(zie blz. 95).
Kalibreert de fasekarakteristieken van de
luidsprekers en garandeert een optimale
surround-weergave.
x Type B
x Off
Plaatst vier achterluidsprekers in nagenoeg
identieke hoeken, conform Aanbeveling
ITU-R voor 7.1-kanaalsystemen.
Activeert de A.P.M.-functie niet.
Tekening van gewijzigde luidsprekeropstelling
x Auto
Schakelt de A.P.M.-functie automatisch in of
uit.
Opmerkingen
• Deze functie is niet beschikbaar in de volgende
gevallen.
– "Off" is geselecteerd voor het kalibratietype (zie
blz. 95).
– "MULTI IN" is geselecteerd.
– "2ch Analog Direct" wordt gebruikt.
• De receiver kan signalen afspelen met een lagere
bemonsteringsfrequentie dan de effectieve
bemonsteringsfrequentie van de ingangssignalen,
afhankelijk van het audioformaat.
Speaker Relocation
Laat u de luidsprekeropstelling kalibreren
(configuratiehoek van elke luidspreker vanuit
de meetpositie) voor een ruimtelijker
geluidsweergave.
x Off
Verplaatst de luidsprekers niet.
Opmerking
Deze functie werkt niet wanneer u "Calibration
Type" (zie blz. 96) of "Automatic Phase Matching"
(zie blz. 97) op "Off" zet.
97NL
Speaker Connection
Om elke luidspreker handmatig in te stellen. U
kunt ook de luidsprekerniveaus bijregelen na
beëindiging van Easy Setup.
De Speaker Settings gelden alleen voor de
huidige "Position".
U kunt de volgende instellingen verrichten met
de wizard.
– Instellingen voor de luidsprekeropstelling
volgens het gebruikte luidsprekersysteem.
– Instellingen voor de SURROUND BACK
(ZONE 2)-aansluitingen voor een
aansluiting met dubbele versterker of 2e
ruimte ("SB Assign")
– Instellingen die bepalen of signalen voor het
middenachterkanaal worden uitgevoerd via
de SURROUND BACK (ZONE 2)- of PRE
OUT SUR BACK-aansluitingen.
– Instellingen die bepalen of signalen voor het
het hoge voorkanaal worden uitgevoerd via
de FRONT B/FRONT HIGH- of PRE OUT
FRONT HIGH-aansluitingen.
Opmerking
Bij een luidsprekeropstelling met
middenachterluidsprekers of hoge voorluidsprekers
kunt u de SURROUND BACK (ZONE 2)aansluitingen voor een dubbele versterkeraansluiting of 2e ruimte niet instellen.
Speaker Setup
Laat u elke luidspreker handmatig bijregelen
via het scherm Manual Setup. U kunt ook de
luidsprekerniveaus bijregelen na beëindiging
van "Auto Calibration".
Selecteer "Level/Distance/Size" en
druk vervolgens op
.
1 Selecteer de luidspreker op het scherm
waarvan u het niveau wilt bijregelen en
druk vervolgens op
.
2 Selecteer "Level" en druk vervolgens
op
.
U kunt het niveau instellen van –20 dB tot
+10 dB in stappen van 0,5 dB.
U kunt de balans tussen de linker- en
rechtervoorluidsprekers aan beide zijden
bijregelen. U kunt het niveau van de
linkervoorluidspreker van FL–10,0 dB tot
FL+10,0 dB bijregelen in stappen van
0,5 dB. Het niveau van de
rechtervoorluidspreker kan ook worden
geregeld van FR–10,0 dB tot FR+10,0 dB
in stappen van 0,5 dB.
Bijregelen van de afstand van
de luisterplaats tot elke
luidspreker
U kunt de afstand van de zitplaats naar elke
luidspreker wijzigen (voor L/R, midden,
achter L/R, middenachter L/R, hoog voor
links/rechts, subwoofer).
1 Selecteer de luidspreker op het scherm
waarvan u de afstand wilt bijregelen en
druk vervolgens op
.
2 Selecteer een "Distance" en druk
vervolgens op
.
U kunt de afstand instellen van 1,0 tot 10,0
meter in stapjes van 1 cm.
Bijregelen van de
luidsprekergrootte
U kunt de grootte van elke luidspreker
wijzigen (voor L/R, midden, achter L/R,
middenachter L/R, hoog voor links/rechts).
1 Selecteer de luidspreker op het scherm
Bijregelen van het
luidsprekerniveau
U kunt het niveau van elke luidspreker
wijzigen (midden, achter L/R, middenachter
L/R, hoog voor links/rechts, subwoofer).
98NL
waarvan u de grootte wilt bijregelen en
druk vervolgens op
.
2 Selecteer een "Size" en druk
vervolgens op
.
• Large
Zijn er grote achterluidsprekers
Opmerkingen
Het niveau van de achterste
luidsprekers bijregelen
U kunt het niveau van de achterste
luidsprekers (achterluidsprekers en
middenachterluidspreker(s)) ineens bijregelen
ten opzichte van de voorste luidsprekers.
1 Selecteer "All Surround Level" en druk
vervolgens op
.
2 Regel het niveau van de
achterluidsprekers.
U kunt het niveau instellen van –5 dB tot
+5 dB in stappen van 1 dB.
• De middenachterluidsprekers worden op dezelfde
instelling ingesteld als de achterluidsprekers.
• Als u voor de voorluidsprekers "Small" kiest,
worden de middenluidspreker, de
achterluidsprekers, de middenachterluidsprekers
en de hoge voorluidsprekers ook automatisch
ingesteld op "Small".
• Als u geen subwoofer hebt aangesloten, worden de
voorluidsprekers automatisch ingesteld op
"Large".
Laat u het type testtoon selecteren op het Test
Tone-scherm.
De kantelfrequentie van elke
luidspreker bijregelen
1 Selecteer "Test Tone" en druk
Hiermee kunt u de kantelfrequentie voor de
lage tonen kiezen bij luidsprekers die als
"Small" staan ingesteld in het Size-menu. Na
"Auto Calibration" wordt de gemeten
luidspreker-kantelfrequentie ingesteld voor
iedere luidspreker.
1 Selecteer "Crossover Frequency" en
druk vervolgens op
.
2 Selecteer de luidspreker op het scherm
waarvan u de kantelfrequentie wilt
bijregelen.
3 Stel de kantelfrequentie van de
gekozen luidspreker in.
Opmerking
De middenachterluidsprekers worden op dezelfde
instelling ingesteld als de achterluidsprekers.
Test Tone
Elke luidspreker een testtoon
laten produceren
U kunt de luidsprekers één voor één een
testtoon laten produceren.
vervolgens op
.
Het scherm Test Tone verschijnt.
2 Regel de parameter bij en druk dan op
.
• Off
• Auto
De testtoon is achtereenvolgens via elke
luidspreker hoorbaar.
• L, C, R, SR, SB*, SBR, SBL, SL, LH,
RH, SW
* "SB" verschijnt wanneer slechts één
middenachterluidspreker is aangesloten.
U kunt kiezen welke luidsprekers de
testtoon moeten weergeven.
3 Regel "Level" bij en druk op
.
Aangrenzende luidsprekers een
testtoon laten produceren
U kunt aangrenzende luidsprekers een testtoon
laten produceren zodat u de balans tussen de
luidsprekers kunt regelen.
wordt vervolgd
99NL
Instellingen aanpassen
aangesloten die alle lage tonen zonder
problemen kunnen weergeven, kiest dan
"Large". Kies normaal "Large".
• Small
Klinkt het geluid vervormd, of is de
ruimtelijke weergave van meerkanaals
surroundgeluid niet naar wens, kies dan
"Small" om de lagetonenverdelingscircuits in te schakelen, zodat
de laagste frequenties van elk kanaal
worden verplaatst naar de subwoofer of
naar een ander stel "Large" luidsprekers.
1 Selecteer "Phase Noise" en druk
vervolgens op
.
Het scherm Phase Noise verschijnt.
weergegeven, afhankelijk van de
opstelling van de luidsprekers.
3 Regel "Level" bij en druk op
.
2 Regel de parameter bij en druk dan op
.
• Off
• L/R, L/C, C/R, R/SR, SR/SBR, SR/SB*,
SBR/SBL, SR/SL, SB/SL*, SBL/SL,
LH/RH, SL/L, L/SR, SL/R, L/RH, LH/R
*"SR/SB" en "SB/SL" verschijnen wanneer
slechts één middenachterluidspreker is
aangesloten.
Zorgt dat de testtoon beurtelings door
twee aangrenzende luidsprekers wordt
weergegeven.
Sommige onderdelen worden niet
weergegeven, afhankelijk van de
opstelling van de luidsprekers.
3 Regel "Level" bij en druk op
.
De geluidsbron laten
weergeven door aangrenzende
luidsprekers
U kunt een geluidsbron laten weergeven door
aangrenzende luidsprekers zodat u de balans
tussen de luidsprekers kunt regelen.
1 Selecteer "Phase Audio" en druk
vervolgens op
.
Het scherm Phase Audio verschijnt.
2 Regel de parameter bij en druk dan op
.
• Off
• L/R, L/C, C/R, R/SR, SR/SBR, SR/SB*,
SBR/SBL, SR/SL, SB/SL*, SBL/SL,
LH/RH, SL/L, L/SR, SL/R, L/RH, LH/R
*"SR/SB" en "SB/SL" verschijnen wanneer
slechts één middenachterluidspreker is
aangesloten.
Zorgt dat de 2-kanaals
voorluidsprekersignalen (in plaats van de
testtoon) beurtelings door twee
aangrenzende luidsprekers wordt
weergegeven.
Sommige onderdelen worden niet
100NL
Center Analog Down Mix
Laat u de analoge downmix-instellingen aan of
uit zetten.
x Off
Bij een luidsprekeropstelling met een
middenluidspreker wordt deze instelling
automatisch op "Off" gezet.
x On
Wij adviseren u "Center Analog Down Mix" in
te stellen op "On" als u wilt genieten van
digitale audio met geluid van hoge kwaliteit
wanneer u geen middenluidspreker hebt
aangesloten. Analoge downmix werkt
wanneer u "Center Analog Down Mix" op
"On" zet. Deze instelling is ook aangewezen
om signalen in te voeren via de MULTI
CHANNEL INPUT-aansluitingen.
Speaker Impedance
Laat u de luidsprekerimpedantie instellen.
Voor nadere bijzonderheden, zie "7: De
receiver instellen met Easy Setup" (zie
blz. 49).
x4Ω
x8Ω
Distance Unit
Hiermee kiest u de eenheid waarin de
afstanden van de luidsprekers worden
gemeten.
x meter
De afstanden worden aangegeven in meter.
x feet
De afstanden worden aangegeven in Engelse
voet.
Audio Settings
U kunt het geluid naar eigen smaak instellen.
De D.L.L.-functie is Sony-technologie
waarmee digitale audiosignalen van lage
kwaliteit en analoge audiosignalen kunnen
worden weergegeven met een hoge
geluidskwaliteit.
x Off
x Auto 1
Deze functie is beschikbaar voor
verlieslatende audiocompressieformaten en
analoge audiosignalen.
x Auto 2
Deze functie is beschikbaar voor lineaire
PCM-signalen en voor verlieslatende
audiocompressieformaten en analoge
audiosignalen.
Opmerkingen
• Deze functie werkt mogelijk niet afhankelijk van
de content via een USB-apparaat of een
huisnetwerk.
• Deze functie werkt wanneer "A.F.D. Auto" is
geselecteerd. Deze functie werkt evenwel niet in de
volgende gevallen.
– Er worden PCM-signalen met een andere
bemonsteringsfrequentie dan 44,1 kHz
ontvangen.
– Er worden Dolby Digital Plus-, Dolby Digital
EX-, Dolby TrueHD-, DTS 96/24-, DTS-ES
Matrix 6.1-, DTS-HD Master Audio- of DTSHD High Resolution Audio-signalen ontvangen.
Sound Optimizer
Hiermee kan de Sound Optimizer-functie in of
uit worden geschakeld (zie blz. 71).
x Off
x On
101NL
Instellingen aanpassen
Digital Legato Linear (D.L.L.)
Equalizer
Laat u de hoge en lage tonen voor elke
luidspreker instellen (zie blz. 72).
x Sub
Het geluid van de tweede taal wordt
weergegeven.
Dynamic Range Compressor
Advanced Auto Volume
Hiermee kan de Advanced Auto Volumefunctie in of uit worden geschakeld (zie
blz. 72).
x Off
x On
Subwoofer Muting
Hiermee kunt u het dynamische bereik van een
geluidsspoor comprimeren, dus verkleinen.
Dit kan handig zijn om 's avonds laat een film
te bekijken; met het geluid zacht behoudt u
toch een rijke, volle klank. Compressie van het
dynamische bereik is alleen mogelijk met
Dolby Digital-signalen.
x Off
Hierbij wordt het geluidsspoor normaal
weergegeven, zonder compressie.
Hiermee voorkomt u dat signalen worden
uitgevoerd via de PRE OUT SUBWOOFERaansluitingen.
x Auto
x Off
x On
De PRE OUT SUBWOOFER-aansluitingen
voeren signalen uit.
Hierbij wordt het geluidsspoor weergegeven
met een verkleind dynamisch bereik, zoals
bedoeld door de opnamestudio-technicus.
Hiermee wordt het dynamische bereik
automatisch verkleind.
x On
De PRE OUT SUBWOOFER-aansluitingen
voeren geen signalen uit.
Dual Mono
Hiermee kunt u de taal selecteren bij het
beluisteren van tweetalige digitale
uitzendingen. Deze mogelijkheid is alleen
maar beschikbaar bij Dolby Digital-signalen.
x Main/Sub
Het geluid van de eerste taal wordt
weergegeven via de linkervoorluidspreker en
tegelijkertijd wordt de tweede taal
weergegeven via de rechtervoorluidspreker.
x Main
Het geluid van de eerste taal wordt
weergegeven.
102NL
A/V Sync (Synchronisatie van
het audio- en videouitgangssignaal)
Hiermee kunt u de uitvoer van het
audiosignaal vertragen om het tijdsverschil
tussen beeld- en geluidsweergave te
corrigeren.
Deze functie is handig bij gebruik van een
groot LCD- of plasmascherm of een projector.
U kunt de functie voor elke ingang apart
instellen.
x HDMI Auto
x Auto
De vertraging tussen audio-uitvoer en
beeldweergave op het scherm dat is verbonden
via een HDMI-aansluiting wordt automatisch
gecompenseerd op basis van de informatie
voor de televisie. Deze functie is alleen
beschikbaar wanneer het beeldscherm
compatibel is met A/V Sync.
Schakelt de ingangsmodus automatisch om
tussen Dolby Digital, DTS of PCM.
Opmerking
x 0 ms – 1200 ms
U kunt de vertraging instellen van 0 ms tot
1200 ms in stappen van 10 ms.
* De maximumvertraging is mogelijk beperkt tot de
laagste waarde, afhankelijk van de audio stream.
Opmerking
• Deze functie is niet beschikbaar in de volgende
gevallen.
– "MULTI IN" is geselecteerd.
– "2ch Analog Direct" wordt gebruikt.
Sound Field
Laat u een geluidseffect kiezen dat wordt
toegepast op ingangssignalen. Voor nadere
bijzonderheden, zie "Geluidseffecten" (zie
blz. 66).
U kunt de functie voor elke ingang apart
instellen.
Sound Field Mode
Decode Priority
(Decodeerprioriteit voor digitale
audio-ingang)
U kunt de hoge voorluidsprekers al dan niet
laten werken. Voor nadere bijzonderheden, zie
"Sound Field Mode" (zie blz. 70).
Hiermee kiest u het soort decodering dat moet
worden toegepast op de signalen die
binnenkomen via de DIGITAL IN- en HDMI
IN-aansluitingen.
U kunt de functie voor elke ingang apart
instellen.
x PCM
Als signalen van de DIGITAL IN-aansluiting
worden geselecteerd, krijgen de PCMsignalen voorrang (ter voorkoming van
onderbrekingen wanneer de weergave begint).
Als er echter andere signalen binnenkomen, is
er mogelijk geen geluidsweergave afhankelijk
van het geluidsformaat. Stel dan dit onderdeel
in op "Auto".
Als signalen van de HDMI IN-aansluiting
worden geselecteerd, worden alleen PCMsignalen uitgevoerd door de aangesloten
speler. Als signalen in enig ander formaat
binnenkomen, stelt u dit onderdeel in op
"Auto".
103NL
Instellingen aanpassen
Zelfs wanneer de "Decode Priority" op "PCM" staat,
kan het geluid aan het begin van de eerste track
worden onderbroken als gevolg van signalen op de
cd die wordt afgespeeld.
Video Settings
U kunt video-instellingen aanpassen.
Resolution (Omzetten van videosignalen)
Hiermee kunt u de resolutie van analoge videosignalen omzetten en de omgezette signalen
uitvoeren.
x Direct
x 480p/576p
Laat u analoge video-ingangssignalen direct
uitvoeren.
x 720p
x Auto
x 1080i
x 480i/576i
x 1080p
"Resolution"
menu-instelling
HDMI OUTaansluitingen
MONITOR
COMPONENT
VIDEO OUTaansluitingen
MONITOR VIDEO
OUT-aansluiting
COMPONENT VIDEO
IN-aansluitingen
–
a
–
VIDEO IN-aansluitingen
–
–
a
Uitvoer van
Invoer van
Direct
Auto
COMPONENT VIDEO
(standaardinstelling) IN-aansluitingen
480p/576p
720p, 1080i
1080p
zb)
zb)
zb)
z
za)
VIDEO IN-aansluitingen
480i/576i
b)
COMPONENT VIDEO
IN-aansluitingen
zc)
z
z
VIDEO IN-aansluitingen
zc)
z
z
COMPONENT VIDEO
IN-aansluitingen
z
z
–
VIDEO IN-aansluitingen
z
z
a
COMPONENT VIDEO
IN-aansluitingen
z
zd)
–
VIDEO IN-aansluitingen
z
zd)
a
COMPONENT VIDEO
IN-aansluitingen
z
a
–
VIDEO IN-aansluitingen
z
–
a
z : Videosignalen worden omgezet en worden via de videosignaalomzetter uitgevoerd.
a : Het uitgevoerde videosignaal is identiek aan het ingangssignaal. Videosignalen worden niet omgezet.
– : Videosignalen worden niet uitgevoerd.
a)
De resolutie wordt automatisch ingesteld,
afhankelijk van het aangesloten beeldscherm.
104NL
b)
Wanneer de televisie niet is verbonden met de
HDMI-aansluitingen, worden 480i/576i-signalen
Opmerkingen
• Videosignalen worden niet uitgevoerd via de
COMPONENT VIDEO MONITOR OUT of
MONITOR VIDEO OUT-aansluiting als de
monitor, enz. is aangesloten op de HDMI OUTaansluitingen.
• Als u een resolutie kiest die de aangesloten
televisie niet ondersteunt in het "Resolution"menu, kunnen de televisiebeelden niet correct
worden weergegeven.
• Geconverteerde HDMI-beelduitvoersignalen
ondersteunen geen x.v.Colour, Deep Colour en 3D.
Zone Resolution
Hiermee kunt u de resolutie van analoge videosignalen omzetten in de 2e ruimte.
x 480i/576i
x 720p
x 480p/576p
x 1080i
"Zone
Resolution"
menu-instelling
Uitvoer van
Invoer van
480i/576i
COMPONENT VIDEO
(standaardinstelling) IN-aansluitingen
ZONE 2
COMPONENT
VIDEO OUTaansluitingen
ZONE 2 VIDEO
OUT-aansluiting
z
z
VIDEO IN-aansluitingen
z
z
480p/576p
COMPONENT VIDEO
IN-aansluitingen
z
–
VIDEO IN-aansluitingen
z
–
720p, 1080i
COMPONENT VIDEO
IN-aansluitingen
z*
–
VIDEO IN-aansluitingen
z*
–
z : Videosignalen worden omgezet en worden via de videosignaalomzetter uitgevoerd.
– : Videosignalen worden niet uitgevoerd.
* Als videosignalen niet auteursrechtelijk beveiligd
zijn, worden ze uitgevoerd op basis van het
instelmenu. Als videosignalen auteursrechtelijk
beveiligd zijn, worden ze uitgevoerd als 480p/
576p.
105NL
Instellingen aanpassen
uitgevoerd wanneer "Resolution" is ingesteld op
"Auto".
c) 480p/576p-signalen worden uitgevoerd, zelfs al is
480i/576i ingesteld.
d)
Als videosignalen niet auteursrechtelijk beveiligd
zijn, worden ze uitgevoerd op basis van het
instelmenu. Als videosignalen auteursrechtelijk
beveiligd zijn, worden ze uitgevoerd als 480p/
576p.
Playback Resolution
Deze functie werkt voor content via een USB-apparaat, een netwerk en Internet video.
x 480i/576i
x 1080i
x 480p/576p
x 1080p
x 720p
Uitgangsvideo- HDMI OUTresolutie aansluitingen
"Playback
Resolution"
menu-instelling
480i/576i
480i/576i
MONITOR
COMPONENT
VIDEO OUTaansluitingen
MONITOR
VIDEO OUTaansluiting
ZONE 2
COMPONENT
VIDEO OUTaansluitingen
ZONE 2 VIDEO
OUTaansluiting
480i/576i*
480i/576i*
480i/576i*
480i/576i*
480i/576i*
480p/576p*
480i/576i*
480p/576p
480p/576p
480p/576p*
720p(standaardinstelling)
720p
720p*
–
720p*
–
1080i
1080i
1080i*
–
1080i*
–
1080p
1080p
1080i*
–
1080i*
–
* Bij het afspelen van content die is beveiligd door
Macrovision, geeft de receiver het beeld mogelijk
weer met lage resolutie of verschijnt er mogelijk
een waarschuwing met de melding dat de
videosignalen niet kunnen worden uitgevoerd.
Opmerkingen
• Volg de onderstaande procedure wanneer de
waarschuwing "Video cannot be output from this
jack." verschijnt.
1Selecteer "BD/DVD" als ingang voor de
hoofdruimte.
2Zet "Playback Resolution" op "480i/576i" of
"480p/576p".
• Volg de onderstaande procedure wanneer geen
beeld verschijnt bij het afspelen van content via een
USB-apparaat, een huisnetwerk of Internet video
vanuit het Watch/Listen-menu.
1Selecteer "BD/DVD" als ingang voor de
hoofdruimte.
2Zet "Playback Resolution" op een lagere
resolutie.
106NL
3D Output Settings
Deze functie werkt voor content via een USBapparaat, een huisnetwerk en Internet video.
x Auto
x Off
Selecteer dit om alle content weer te geven in
2D.
TV Type
U kunt de nodige instellingen aanpassen voor
apparatuur die is verbonden met de HDMIaansluitingen.
Subwoofer Level
Laat u het niveau van de subwoofer instellen
op 0 dB of +10 dB als PCM signalen worden
ontvangen via een HDMI-aansluiting. U kunt
het niveau voor elke ingang waaraan een
HDMI-ingang is toegekend apart instellen.
Deze functie werkt voor content via een USBapparaat, een huisnetwerk en Internet video.
x 0 dB
x 16:9
Stelt het niveau automatisch in op 0 dB of +10
dB afhankelijk van de audio stream.
Selecteer dit bij aansluiting op een
breedbeeldtelevisie of een televisie met
breedbeeldfunctie.
x 4:3
Selecteer dit bij aansluiting op een 4:3televisie zonder breedbeeldfunctie.
Screen Format
Deze functie werkt voor content via een USBapparaat, een huisnetwerk en Internet video.
x Original
Selecteer dit bij aansluiting op een televisie
met breedbeeldfunctie. Toont een 4:3-beeld in
16:9 op een breedbeeldtelevisie.
x Auto
x +10 dB
Subwoofer Low Pass Filter
Hiermee kan het laagdoorlaatfilter voor de
subwoofer in of uit worden geschakeld. Het
laagdoorlaatfilter werkt wanneer PCMsignalen worden ingevoerd via een HDMIaansluiting. U kunt de functie voor elke ingang
waaraan een HDMI-ingang is toegekend apart
instellen. Schakel de functie in bij aansluiting
van een subwoofer zonder
kantelfrequentiefunctie.
x Off
Activeert het laagdoorlaatfilter niet.
x Fixed Aspect Ratio
Past de beeldgrootte aan volgens de
schermgrootte met de originele
beeldverhouding.
x On
Activeert altijd het laagdoorlaatfilter met een
kantelfrequentie van 120 Hz.
Audio Out
Hiermee kunt u de HDMI audiosignalen
instellen van een weergaveapparaat dat via de
wordt vervolgd
107NL
Instellingen aanpassen
Selecteer dit om 3D-compatibele content weer
te geven in 3D.
HDMI Settings
HDMI-aansluiting is verbonden met de
receiver.
x Off
x On
x TV+AMP
Geluidsweergave door de luidsprekers van het
televisietoestel en de op deze receiver
aangesloten luidsprekers.
Opmerkingen
• De geluidskwaliteit van de weergaveapparatuur
hangt af van de geluidskwaliteit van de televisie,
zoals het aantal kanalen, de
bemonsteringsfrequentie, enz. Indien de televisie is
uitgerust met stereo luidsprekers, is het geluid van
de receiver ook stereo, zelfs bij weergave van een
meerkanaalsbron.
• Bij aansluiting van de receiver op videoapparatuur
(projector, e.d.) is het mogelijk dat het geluid niet
door de receiver uitgevoerd wordt. In dat geval
selecteert u "AMP".
• Als u geen HDMI-ingang selecteert als audioingang in "Audio Input Assign" in het Input
Settings-menu, wordt geen televisiegeluid
weergegeven.
x AMP
De weergave van de HDMI-geluidssignalen
van het weergaveapparaat is alleen maar
hoorbaar via de luidsprekers die zijn
aangesloten op deze receiver. De meerkanaals
geluidsignalen kunnen als zodanig
weergegeven worden.
Opmerking
Wanneer "Control for HDMI" is ingesteld op "On",
kan "Audio Out" automatisch worden veranderd.
H.A.T.S.
Hiermee kan de H.A.T.S. (High quality digital
Audio Transmission System)-functie in of uit
worden geschakeld. Wanneer de H.A.T.S.functie is ingeschakeld, wordt de
geluidskwaliteit verbeterd door het ontbreken
van jitter (verspringen bij het uitlezen van
signalen) bij het verzenden van digitale
audiosignalen.
108NL
Opmerkingen
• Het duurt enige tijd vooraleer geluid wordt
weergegeven na het activeren van een
weergavefunctie op het aangesloten apparaat (bv.
de PLAY-toets indrukken, de STOP-toets
indrukken, de PAUSE-toets indrukken) wegens de
beperkingen van het H.A.T.S.-systeem. Deze
vertraging hangt af van de geluidsbron.
• De H.A.T.S.-functie van deze receiver werkt
wanneer een Sony SCD-XA5400ES is aangesloten
op de receiver.
• De hoge voorluidsprekers werken niet terwijl de
H.A.T.S.-functie werkt.
Streaminformatie over de H.A.T.S.functie beschikbaar
Audiosignaal
Bemonsteringsfrequentie
Linear PCM 2ch
44,1 kHz, 48 kHz,
88,2 kHz, 96 kHz,
176,4 kHz, 192 kHz
Linear PCM Multi
44,1 kHz, 48 kHz,
88,2 kHz, 96 kHz,
176,4 kHz, 192 kHz
DSD
2,8224 MHz
Control for HDMI
Hiermee kunt u de controlefunctie van
apparaten die zijn aangesloten op de HDMIaansluiting, via een HDMI-kabel aan of uit
zetten.
x Off
x On
Pass Through
Laat u HDMI-signalen uitvoeren naar de
televisie, ook al bevindt de receiver zich in de
wachtstand. Voor nadere bijzonderheden, zie
"HDMI-signalen uitvoeren, ook al bevindt de
receiver zich in de wachtstand (Pass
Through)" (zie blz. 81).
x Off
x Name
x On
Stelt de naam in die op het Watch/Listen-menu
verschijnt.
Opmerking
Video Direct
x Off
De ingangssignalen van de HDMI INaansluiting worden door een video processor
gevoerd.
x On
De ingangssignalen van de HDMI INaansluiting worden direct uitgevoerd.
Audio Input Assign
Laat u de audio-ingang(en) instellen die is
(zijn) toegekend aan elke ingang.
Voor nadere bijzonderheden, zie "Andere
video-/audio-ingangsaansluitingen gebruiken"
(zie blz. 83).
x HDMI
HDMI IN 1/2/3/4/5/6, geen
Input Settings
U kunt de instellingen voor de aansluitingen
van de receiver en andere apparatuur
aanpassen.
Input Edit
Laat u de volgende items voor elke ingang
instellen.
x Watch/Listen
Bepaalt of een ingang wordt weergegeven in
het Watch-menu of het Listen-menu.
– Watch: toont een ingang in het Watch-menu.
– Listen: toont een ingang in het Listen-menu.
– Watch/Listen: toont een ingang in het
Watch- en Listen-menu.
– Hidden: toont geen ingang in het Watch- en
Listen-menu. Om een ingang te selecteren,
kunt u een ingang die is ingesteld op
"Hidden" overslaan.
x Digital
OPT IN 1/2/3/4, COAX IN 1/2, geen
x Analog
Standaardinstelling
Video Input Assign
Laat u de video-ingang(en) instellen die is
(zijn) toegekend aan elke ingang.
Voor nadere bijzonderheden, zie "Andere
video-/audio-ingangsaansluitingen gebruiken"
(zie blz. 83).
x HDMI
HDMI IN 1/2/3/4/5/6, geen
x Component
COMPONENT IN 1/2, geen
x Analog
Standaardinstelling
x Icon
Stelt het pictogram in dat op het Watch/Listenmenu verschijnt.
109NL
Instellingen aanpassen
Laat u de videosignalen van de HDMI INaansluiting direct naar de HDMI OUTaansluiting sturen.
U kunt geen ingang selecteren die is ingesteld op
"Hidden" of "HIDDEN" in "INPUT SKIP ?" in
"INPUT SETTINGS" (zie blz. 120) zonder gebruik
te maken van de GUI, zelfs niet met INPUT
SELECTOR op de receiver.
x Off
Network Settings
U kunt de instellingen voor het netwerk
aanpassen.
Internet Settings
Laat u de netwerkinstellingen controleren of
wijzigen.
U kunt de instellingen van de volgende items
handmatig of automatisch wijzigen.
– IP Address
– DNS
– Proxy Server
Sluit de receiver vooraf aan op een netwerk .
Voor nadere bijzonderheden, zie "5:
Aansluiting op een netwerk" (zie blz. 45).
Connection Server Settings
Laat de aangesloten DLNA server al dan niet
verschijnen.
Renderer Options
x Renderer Name
x On
Network Standby
Laat u de functie bedienen die de switching
hubs achteraan op de receiver activeert en laat
de netwerkcontroller, "ES Remote" enz. de
receiver in- of uitschakelen, zelfs wanneer die
zich in de wachtstand bevindt. In de
wachtstand start de netwerkfunctie sneller
nadat de receiver is ingeschakeld.
x Off
De netwerkfunctie schakelt uit wanneer de
receiver zich in de wachtstand bevindt.
x On
De netwerkfunctie werkt zelfs wanneer de
receiver zich in de wachtstand bevindt.
Internet Services
Settings
Parental Control Password
Toont de renderernaam van de receiver.
x Auto Access Permission
Bepaalt of een nieuw gedetecteerde DLNA
controller al dan niet automatisch toegang
krijgt.
Renderer Access Control
Laat u commando's van DLNA controllers al
dan niet aanvaarden.
External Control
Hiermee kan de receiver al dan niet met "ES
Remote" via het huisnetwerk worden bediend.
110NL
Laat u het kinderbeveiligingswachtwoord
instellen of wijzigen. Met dit wachtwoord kunt
u Internet videoweergave beperken.
Parental Control Area Code
In sommige gebieden gelden beperkingen op
de weergave van Internet video's. Scènes
kunnen zijn vergrendeld of vervangen door
andere scènes.
Volg de instructies op het scherm om de
functie in te stellen.
Code
Gebied
Code
Gebied
2044
Argentinië
2304
Korea
2047
Australië
2333
Luxemburg
2046
Oostenrijk
2363
Maleisië
Code
Gebied
Code
Gebied
2057
België
2362
Mexico
2070
Brazilië
2376
Nederland
2090
Chili
2390
Nieuw-Zeeland
2092
China
2379
Noorwegen
Colombia
2427
Pakistan
2115
Denemarken
2424
Filippijnen
2165
Finland
2428
Polen
2174
Frankrijk
2436
Portugal
U kunt instellingen verrichten voor de eerste,
2e of 3e ruimte.
Zone Control
In- of uitschakelen voor 2e/3e
ruimte
2109
Duitsland
2489
Rusland
2200
Griekenland
2501
Singapore
U kunt het systeem in- of uitschakelen voor de
2e of 3e ruimte.
2219
Hong Kong
2149
Spanje
1 Selecteer de zone die u in of uit wilt
2248
India
2499
Zweden
schakelen en druk vervolgens op
2238
Indonesië
2086
Zwitserland
2239
Ierland
2543
Taiwan
2254
Italië
2528
Thailand
2276
Japan
2184
Verenigd
Koninkrijk
Internet Video Parental Control
Voor bepaalde leeftijden gelden beperkingen
op de weergave van Internet video's. Scènes
kunnen zijn vergrendeld of vervangen door
andere scènes.
Volg de instructies op het scherm om de
functie in te stellen.
Internet Video Unrated
Laat u instellen of unrated Internet video's
mogen worden afgespeeld.
.
2 Selecteer "On" of "Off" en druk
vervolgens op
• On
• Off
.
De uitgangsbron voor elke zone
selecteren
U kunt de bron selecteren waarvan de signalen
worden doorgegeven naar de ruimte. Audioen videosignalen worden uitgevoerd naar de
2e ruimte, naar de 3e ruimte worden alleen
audiosignalen uitgevoerd.
1 Selecteer de ruimte waarnaar u de
video-/audio-uitgangssignalen wilt
uitvoeren en druk vervolgens op
.
2 Selecteer "Input" en druk vervolgens
op
.
3 Kies de ingang en druk vervolgens op
.
x Allow
Unrated Internet video's kunnen worden
afgespeeld.
x Block
Unrated Internet video's kunnen niet worden
afgespeeld.
Het volume voor de 2e ruimte
regelen
Wanneer de SURROUND BACK (ZONE 2)aansluitingen worden gebruikt met een 2e
ruimte-aansluiting, kunt u ook het volume van
de 2e ruimte regelen.
Als u "Line Out" op "Variable" zet, kunt u ook
het volume regelen met "Zone Control".
wordt vervolgd
111NL
Instellingen aanpassen
2093
Zone Settings
Zie "De receiver bedienen vanuit een andere
ruimte (Functies RUIMTE 2/RUIMTE 3)" (zie
blz. 76) om het volume van de 2e ruimte in de
2e ruimte te regelen met de afstandsbediening.
1 Selecteer de ruimte waarvan u het
volume wilt regelen en druk vervolgens
op
.
Line Out
U kunt de volumeregeling voor de ZONE 2
AUDIO OUT-aansluitingen instellen op
"Variable" of "Fixed". Voor nadere
bijzonderheden, zie "Het volume voor de 2e
ruimte regelen" (zie blz. 75).
x Fixed
2 Selecteer "Volume" en druk vervolgens
op
x Variable
.
3 Regel het volume en druk vervolgens
op
.
Biedt keuze uit diverse opties voor het gebruik
van de 12V Triggerfunctie.
Zone Setup
x Off
Het volume voor de
hoofdruimte/2e ruimte
voorinstellen
U kunt het startvolume voor elke ruimte
voorinstellen.
1 Selecteer de ruimte waarvan u het
volume wilt voorinstellen en druk
vervolgens op
.
2 Selecteer "Preset Volume" en druk
vervolgens op
.
3 Regel het volume en druk vervolgens
op
.
Bij het instellen wordt geluid weergegeven
met het ingestelde volume, ongeacht de
waarde van MASTER VOLUME-regeling.
Wanneer u "Off" selecteert, wordt elke
ruimte geactiveerd met hetzelfde volume
als bij de vorige uitschakeling.
Opmerking
• U kunt het volume niet voorinstellen in de
onderstaande gevallen.
– De SURROUND BACK (ZONE 2)aansluitingen worden gebruikt voor de
middenachterluidsprekers of de hoge
voorluidsprekers of met een dubbele versterkeraansluiting.
– "Line Out" is ingesteld op "Fixed".
112NL
12V Trigger
Hiermee worden geen 12V aan/uit-signalen
verstuurd wanneer de eerste receiver wordt
ingeschakeld.
x Ctrl
Hiermee kunt u het verzenden van een 12V
aan/uit-signaal handmatig regelen via het
bedieningscommando van externe
bedieningsapparatuur.
x Zone
Hiermee zorgt u dat wel/geen 12V aan/uitsignalen worden verstuurd wanneer de
receiver in de gekozen ruimte in-/
uitgeschakeld wordt.
x Input (alleen voor "Main")
Hiermee kunt u het verzenden van een 12V
aan/uit-signaal bij inschakelen van de
vooringestelde ingangsbron aanzetten.
Als u "Input" kiest, verschijnt een
instelscherm waarop u elk aan/uit-signaal kunt
in- of uitschakelen. Druk op V/v om de ingang
te selecteren en druk dan op
om een vinkje
in het vakje te plaatsen.
x HDMI A (alleen voor "Main")
Hiermee kunt u het verzenden van een 12V
aan/uit-signaal regelen volgens de
uitgangsinstelling van de HDMI OUT Aaansluiting.
x HDMI B (alleen voor "Main")
Hiermee kunt u het verzenden van een 12V
aan/uit-signaal regelen volgens de
uitgangsinstelling van de HDMI OUT Baansluiting.
Hiermee kunt u de bediening van de aan/
uitsignalen in de 2e of 3e ruimte koppelen aan
de TRIGGER OUT MAIN-aansluiting.
U kunt de instellingen van de receiver
personaliseren.
Language
Laat u de taal voor de meldingen op het scherm
kiezen.
x English
x Español
x Français
x Deutsch
Auto Standby
Hiermee kunt u de functie die de hoofdruimte
automatisch laat overschakelen naar de
wachtstand wanneer u de receiver enige tijd
niet bedient of wanneer de receiver geen
signaal ontvangt, in- of uitschakelen.
x Off
Schakelt niet over naar de wachtstand.
x On
Schakelt na ong. 30 minuten over naar de
wachtstand.
Opmerking
• Deze functie is niet beschikbaar in de volgende
gevallen.
– "MULTI IN" of "FM/AM" is geselecteerd.
– Bij weergave via een USB-apparaat, een iPhone/
iPod, een huisnetwerk of Internet video.
113NL
Instellingen aanpassen
x Main (alleen voor "Zone2" en
"Zone3")
System Settings
De receiver updaten
Settings Lock
Hiermee kunnen de instellingen van de
receiver worden vergrendeld.
x On
Deze functie kan alleen worden ingeschakeld
via het instelmenu. Wanneer u deze functie
uitschakelt, gaat u als volgt tewerk.
SPEAKERS (A/B/A+B/OFF)
?/1
Zie "Network Update" (zie blz. 114) om de
software van de receiver te updaten.
Opmerking
• In de volgende gevallen verschijnt een melding op
het televisiescherm en wordt de update van de
receiver niet uitgevoerd.
– Wanneer alle versies de meest recente zijn.
– Wanneer de receiver geen gegevens kan
opvragen omdat bv. het netwerk niet is
ingesteld, de server defect is, enz.
MUSIC
Initialize Personal Information
Laat u persoonlijke informatie in verband met
Internet video, zoals Internet contentlijst,
"Favorites List", etc. wissen.
1
2
Druk op de toets ?/1 om de
receiver uit te schakelen.
Houd MUSIC en SPEAKERS (A/
B/A+B/OFF) ingedrukt en druk
op ?/1 om de receiver in te
schakelen.
RS232C Control
Hiermee kan de bedieningsfunctie voor
onderhoud en service in of uit worden
geschakeld.
x Off
x On
Software Update Notification
Hiermee bepaalt u of u al dan niet wordt
geïnformeerd over nieuwe softwareversies op
het televisiescherm.
x On
x Off
114NL
System Information
Toont de softwareversie van de receiver.
EULA
Toont het EULA-scherm op de televisie.
Network Update
U kunt de functies van de receiver updaten en
verbeteren.
Meer informatie over updatefuncties vindt u
op de volgende website:
http://support.sony-europe.com/
De GUI en het display van de receiver zijn
uitgeschakeld en het MULTI CHANNEL
DECODING-lampje op het voorpaneel
knippert tijdens de update.
Wanneer de update is voltooid, start de
receiver automatisch opnieuw.
Het updaten van de software kan 50 minuten
duren. De tijd die een update in beslag neemt
hangt af van de snelheid van de
Internetverbinding.
Opmerking
Tijdens het updaten van software mag de receiver
niet worden uitgeschakeld en mag de netwerkkabel
niet worden losgekoppeld. Dit kan een defect
veroorzaken.
Bediening zonder de GUI
U kunt de receiver bedienen met behulp van
het displayscherm van de receiver, ook al is er
geen televisie aangesloten op de receiver.
Instellingen aanpassen
AMP
MENU
V/v/b,
RETURN/
EXIT O
Gebruik van het menu op het
displayscherm
1
2
Schakel de receiver in.
Druk op AMP MENU.
Het menu verschijnt op het displayscherm
van de receiver.
Bijvoorbeeld: Als u "SPEAKER SETTINGS"
kiest.
3
Druk herhaaldelijk op V/v om
het menu te selecteren en druk
dan op
.
wordt vervolgd
115NL
4
Druk herhaaldelijk op V/v om
het menuonderdeel te
selecteren en druk dan op
.
De parameter verschijnt tussen haakjes.
5
Druk herhaaldelijk op V/v om
de parameter te selecteren en
druk dan op
.
De parameter wordt ingevoerd en de
haakjes verdwijnen van het scherm.
Terugkeren naar de vorige stap
Druk op RETURN/EXIT O.
116NL
Menulijst (op het displayscherm)
In elk menu zijn de volgende menuonderdelen beschikbaar.
"xx…" in de tabel staat voor de parameter van elk onderdeel.
Menu
Onderdeel
YES, NO
54321
MEASURING: TONE
MEASURING: T.S.P.
MEASURING: WOOFER
COMPLETE [xxxxxxxxxx]
RETRY, SAVE EXIT, WRN CHECK,
PHASE INFO, DIST. INFO, LEVEL INFO,
EXIT
WARNING CODE [xxx:4x]
FL, FR, C, SL, SR, SBR, SBL, SW, LH,
RH : 0, 1, 2, 3, 4
NO WARNING
PHASE.INFO [xxx:xxx]
FL, FR, C, SL, SR, SBR, SBL, SW, LH,
RH :OUT, IN
DIST.INFO [xxxxxxxxxx]
FL, FR, C, SL, SR, SBR, SBL, SW, LH, RH
LEV.INFO [xxx:xxxxxx]dB
FL, FR, C, SL, SR, SBR, SBL, SW, LH, RH
ERROR CODE [xxx:3x]
F, SR, SB : 0, 1, 2, 3, 4
RETRY? [xxxx]
YES, EXIT
CANCEL
CAL TYPE [xxxxxxxxx]
FULL FLAT, ENGINEER, FRONT REF,
USER REF, OFF
A.P.M. [xxxx]
AUTO, OFF
SP RELOCATION [xxxxx]
TypeA, TypeB, OFF
FRONT REF TYPE [xxx]
L/R, L, R
SP PAIR MATCH [xxx]
ALL, SUR, OFF
POSITION [xxxxxxxx]
POS.1, POS.2, POS.3
NAME IN ? [xxxxxxxx]
wordt vervolgd
117NL
Instellingen aanpassen
AUTO
AUTO CAL START?
CALIBRATION
FRONT B CONNECT:xxx?
Instelparameter
Menu
LEVEL
SETTINGS
118NL
Onderdeel
Instelparameter
TEST TONE [xxxxxxxx]
OFF, L tot RH (AUTO), L tot RH (FIX)
PHASE NOISE [xxxxxxx]
OFF, L/R, L/C, C/R, R/SR, SR/SBR,
SR/SB, SBR/SBL, SR/SL, SB/SL, SBL/SL,
SL/L, LH/RH, L/SR, SL/R, L/RH, LH/R
PHASE AUDIO [xxxxxxx]
OFF, L/R, L/C, C/R, R/SR, SR/SBR,
SR/SB, SBR/SBL, SR/SL, SB/SL, SBL/SL,
SL/L, LH/RH, L/SR, SL/R, L/RH, LH/R
FRONT L [xxx.xdB]
–10,0 dB tot +10,0 dB (stappen van 0,5 dB)
FRONT R [xxx.xdB]
–10,0 dB tot +10,0 dB (stappen van 0,5 dB)
CENTER [xxx.xdB]
–20,0 dB tot +10,0 dB (stappen van 0,5 dB)
SURROUND L [xxx.xdB]
–20,0 dB tot +10,0 dB (stappen van 0,5 dB)
SURROUND R [xxx.xdB]
–20,0 dB tot +10,0 dB (stappen van 0,5 dB)
SUR BACK [xxx.xdB]
–20,0 dB tot +10,0 dB (stappen van 0,5 dB)
SUR BACK L [xxx.xdB]
–20,0 dB tot +10,0 dB (stappen van 0,5 dB)
SUR BACK R [xxx.xdB]
–20,0 dB tot +10,0 dB (stappen van 0,5 dB)
LEFT HIGH [xxx.xdB]
–20,0 dB tot +10,0 dB (stappen van 0,5 dB)
RIGHT HIGH [xxx.xdB]
–20,0 dB tot +10,0 dB (stappen van 0,5 dB)
SUBWOOFER [xxx.xdB]
–20,0 dB tot +10,0 dB (stappen van 0,5 dB)
ALL SUR LEVEL [xxx.xdB]
–5 dB tot +5 dB (stappen van 1 dB)
Menu
SPEAKER
SETTINGS
Onderdeel
Instelparameter
SP PATTERN [xxxxx]
5/4.1 tot 2/0 (28 opstellingen)
SB OUTPUT [xxxxxxx]
SPEAKER, PREOUT
FH OUTPUT [xxxxxxx]
SPEAKER, PREOUT
FRONT SIZE [xxxxx]
LARGE, SMALL
LARGE, SMALL
SURROUND SIZE [xxxxx]
LARGE, SMALL
FH SIZE [xxxxx]
LARGE, SMALL
SB ASSIGN [xxxxx]
OFF, BI-AMP, ZONE2
Instellingen aanpassen
CENTER SIZE [xxxxx]
FRONT L [xxxxxxxxx]
FRONT R [xxxxxxxxx]
CENTER [xxxxxxxxx]
SURROUND L [xxxxxxxxx]
SURROUND R [xxxxxxxxx]
SUR BACK [xxxxxxxxx]
1,0 tot 10,0 (m) (stappen van 1 cm)
3’ 3" tot 32’ 9" (stappen van 1 inch)
SUR BACK L [xxxxxxxxx]
SUR BACK R [xxxxxxxxx]
LEFT HIGH [xxxxxxxxx]
RIGHT HIGH [xxxxxxxxx]
SUBWOOFER [xxxxxxxxx]
DISTANCE UNIT [xxxxx]
meter, feet
FR CROSSOVER [xxxxx]
40 tot 200 (stap van 10 Hz)
CNT CROSSOVER [xxxxx]
40 tot 200 (stap van 10 Hz)
SUR CROSSOVER [xxxxx]
40 tot 200 (stap van 10 Hz)
FH CROSSOVER [xxxxx]
40 tot 200 (stap van 10 Hz)
CNT A.DOWN MIX [xxx]
OFF, ON
SP IMPEDANCE [xohm]
8 ohm, 4 ohm
wordt vervolgd
119NL
Menu
INPUT
SETTINGS
Onderdeel
Instelparameter
NAME IN ? [xxxxxxxx]
INPUT SKIP ?
xxxxxxxx [xxx]
SHOWN, HIDDEN
HDMI AUDIO ASSIGN ?
xxxxxxxx [xxxxxxxxxx]
HDMI VIDEO ASSIGN ?
xxxxxxxx [xxxxxxxxxx]
DIGITAL A.ASSIGN ?
xxxxxxxx [xxxxxxxxxx]
COMPONENT V.ASSIGN ?
xxxxxxxx [xxxxxxxxxx]
SUR SETTINGS S.F.MODE [xxxxxxxxxx]
EQ SETTINGS
MULTIZONE
SETTINGS
TUNER
SETTINGS
HD-DCS TYPE [xxxxxxx]
DYNAMIC, THEATER, STUDIO
T.CONCERT LEV. [xxxx]
HIGH, MID, LOW
HEIGHT GAIN [xxxx]
HIGH, MID, LOW
FRONT BASS [xxx.xdB]
–10 dB tot +10 dB (stappen van 0,5 dB)
FRONT TREB [xxx.xdB]
–10 dB tot +10 dB (stappen van 0,5 dB)
CENTER BASS [xxx.xdB]
–10 dB tot +10 dB (stappen van 0,5 dB)
CENTER TREB [xxx.xdB]
–10 dB tot +10 dB (stappen van 0,5 dB)
SUR/SB BASS [xxx.xdB]
–10 dB tot +10 dB (stappen van 0,5 dB)
SUR/SB TREB [xxx.xdB]
–10 dB tot +10 dB (stappen van 0,5 dB)
FH BASS [xxx.xdB]
–10 dB tot +10 dB (stappen van 0,5 dB)
FH TREB [xxx.xdB]
–10 dB tot +10 dB (stappen van 0,5 dB)
P.VOL. MAIN [xxx.xdb]
OFF, –∞, –92,0 dB tot +23,0 dB (stappen
van 0,5 dB)
P.VOL. ZONE2 [xxxdb]
OFF, –∞, –92 dB tot +23 dB (stappen van 1
dB)
Z2 LINEOUT [xxxxxxxx]
FIXED, VARIABLE
12V TRIG. MAIN [xxxxx]
OFF, CTRL, ZONE, INPUT, HDMIA,
HDMIB
12V TRIG. ZONE2 [xxxxx]
OFF, CTRL, ZONE, MAIN
12V TRIG. ZONE3 [xxxxx]
OFF, CTRL, ZONE, MAIN
FM MODE [xxxxxx]
STEREO, MONO
NAME IN ? [xxxxxxxx]
FMxx [xxxxxxxx]
NAME IN ? [xxxxxxxx]
AMxx [xxxxxxxx]
120NL
FRONT HIGH, STANDARD
Menu
AUDIO
SETTINGS
HDMI
SETTINGS
SYSTEM
SETTINGS
Instelparameter
D.L.L. [xxxx]
AUTO2, AUTO1, OFF
SOUND OPTIMIZER [xxx]
ON, OFF
AUTO VOLUME [xxx]
ON, OFF
S.WOOFER MUTING [xxx]
ON, OFF
A/V SYNC [xxxxxxxxx]
HDMI AUTO, 0 ms tot 1200 ms (stappen
van 10 ms)
DUAL MONO [xxxxxxxx]
MAIN/SUB, MAIN, SUB
DEC. PRIORITY [xxxx]
AUTO, PCM
D. RANGE COMP. [xxx]
OFF, AUTO, ON
RESOLUTION [xxxxxxxx]
DIRECT, AUTO, 480/576i, 480/576p, 720p,
1080i, 1080p
ZONE RESO. [xxxxxxxx]
480/576i, 480/576p, 720p, 1080i
CTRL FOR HDMI [xxx]
ON, OFF
PASS THROUGH [xxxx]
ON, OFF
H.A.T.S. [xxx]
ON, OFF
AUDIO OUT [xxxxxx]
AMP, TV+AMP
SW LEVEL [xxxdB]
AUTO, +10 dB, 0 dB
SW LPF [xxx]
ON, OFF
VIDEO DIRECT [xxx]
ON, OFF
RS232C CONTROL [xxx]
ON, OFF
NETWORK STANDBY [xxx]
ON, OFF
AUTO STANDBY [xxx]
ON, OFF
VERSION [x.xxx]
–
wordt vervolgd
121NL
Instellingen aanpassen
VIDEO
SETTINGS
Onderdeel
Omschakelen van het display
Op het display verschijnt informatie over de
receiverstatus zoals bv. geluidsveld.
1 Selecteer de ingang waarvan u de
informatie wilt controleren.
2 Druk herhaaldelijk op DISPLAY MODE
op de receiver.
Bij elke druk op de toets DISPLAY MODE
verandert het display als volgt.
Gekozen ingang t Geluidsveldtype t
Streaminformatie* t Ingevoerde
ingangsnaam…
* Streaminformatie wordt mogelijk niet
weergegeven.
Bij het luisteren naar FM en AM radio
Zendernaam t Frequentie t
Geluidsveldtype...
De zelfgekozen naam verschijnt alleen als
er een zelfgekozen naam voor de
geluidsbron is ingevoerd. De zelfgekozen
naam verschijnt niet als er alleen spaties
zijn gekozen.
Bij ontvangst van RDS-uitzendingen
PS (Program Service-naam)1), Naam
voorkeurzender, Band of voorkeurnummer
t Frequentie, band en voorkeurnummer
t PTY (Program Type)-aanduiding2) t
RT (Radio Text)-aanduiding3) t CT
(Clock Time) t Geluidsveldtype ...
1) Deze
informatie verschijnt ook voor FMzenders die geen RDS-informatie uitzenden.
2)
Type programma dat wordt uitgezonden
3) Tekstberichten die door de RDS-zender
worden verstuurd.
122NL
Bedienen van apparatuur die is
aangesloten op de receiver
Gebruik van de
afstandsbediening
Apparatuur bedienen met
behulp van de
afstandsbediening
Druk op de ingangtoets van het
aangesloten apparaat dat u wilt
bedienen.
2
Druk op de passende toetsen
om de functie te gebruiken
zoals vermeld in de
onderstaande tabel.
Opmerking
Sommige functies van het aangesloten apparaat
kunnen mogelijk niet worden bediend.
Tabel met bruikbare bedieningstoetsen per apparaat
Apparatuur TV
Video Dvd-speler,
recorder dvd-video
recorder
Blu-ray
Discspeler
Toets
PSX
HDDrecorder
met een
harde schijf
Video-cdspeler,
laserdiscspeler
Digitale Cassette- DAT- Cd-speler,
deck cassette- minidiscsatelliet-/
Terrestriale (A en B) deck recorder
receiver
AV ?/1
z
z
z
z
z
z
z
z
Cijfertoetsen
z
z
z
z
z
z
z
z
TV INPUT
z
Guide
z
zc)
z
z
z
-/--
z
z
z
z
z
z
z
z
ENT/MEM
z
z
z
z
z
z
za)
z
Text
z
Kleurtoetsen
z
zc)
z
z
TOOLS/OPTIONS
z
z
z
z
z
DISPLAY
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
V/v/B/b,
HOME
z
z
z
z
z
z
./>
z
z
z
z
z
z
B·/·b
z
z
z
z
z
m/TUNING –,
M/TUNING +
z
z
z
z
z
zc)
z
DISC SKIP
z
z
RETURN/EXIT
,
z
z
z
z
z
z
zb)
z
z
z
z
z
z
zd)
z
wordt vervolgd
123NL
Gebruik van de afstandsbediening
U kunt Sony- of niet-Sony-apparatuur
bedienen met behulp van de afstandsbediening
van de receiver.
De afstandsbediening is oorspronkelijk
ingesteld voor de bediening van Sonyapparatuur.
Wanneer u de instellingen van de
afstandsbediening wijzigt volgens de
gebruikte apparatuur, kunt u ook niet-Sony- en
andere Sony-apparatuur bedienen (zie
blz. 124).
1
Apparatuur TV
Video Dvd-speler,
recorder dvd-video
recorder
Blu-ray
Discspeler
Toets
N, X, x
,
z
+/–
PRESET +/–,
PROG +/–
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
Video-cdspeler,
laserdiscspeler
z
Digitale Cassette- DAT- Cd-speler,
satelliet-/
deck cassette- minidiscTerrestriale (A en B) deck recorder
receiver
z
z
z
z
z
z
TOP MENU,
POP UP/MENU
AUDIO
z
SUBTITLE
z
a)
b)
c)
d)
HDDPSX
recorder
met een
harde schijf
z
za)
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
Alleen laserdiscspeler
Alleen cassettedeck B
Alleen dvd
Alleen Video cd
Alle aangesloten
apparatuur uitschakelen
(SYSTEM STANDBY)
De 2e of 3e zone blijft ingeschakeld, ook al
bevindt deze receiver zich in de wachtstand.
Druk gelijktijdig op ?/1 en AV ?/1 van de
afstandsbediening om alle Sony-apparatuur
gelijktijdig uit te schakelen, met inbegrip van
verbindingen naar elke ruimte.
AV ?/1
?/1
Programmeren van de
afstandsbediening
U kunt de afstandsbediening aanpassen aan de
apparatuur die op deze receiver is aangesloten.
U kunt de afstandsbediening zelfs
programmeren voor de bediening van
apparatuur van een ander merk dan Sony, en
ook Sony-apparatuur waarvoor deze
afstandsbediening niet gemaakt is.
In de onderstaande procedure wordt als
voorbeeld gebruik gemaakt van een
videorecorder van een andere fabrikant dan
Sony, die is aangesloten op de VIDEO 1 INaansluitingen van de receiver.
RM SET
UP
AV ?/1
SHIFT
Ingangtoetsen
Cijfertoetsen
ENT/
MEM
124NL
1
Druk AV ?/1 terwijl u drukt op
RM SET UP.
De RM SET UP-toets knippert.
2
Terwijl de RM SET UP-toets
knippert, drukt u op de
ingangsbrontoets (inclusief de
TV-toets) van het apparaat dat u
wilt bedienen.
3
Voer de cijfercode in met de
cijfertoetsen.
De ingangtoets licht op.
Is er meer dan één code, begin dan met de
eerste voor de apparatuur in te voeren.
Opmerking
Alleen de 500-codes zijn geldig voor de TVtoets.
4
Druk op ENT/MEM.
Na verificatie van de codeset knippert de
toets RM SET UP tweemaal en de
programmeerfunctie van de
afstandsbediening wordt beëindigd. Ook
de ingangstoets dooft.
Het programmeren annuleren
Gebruik de codesets in onderstaande tabel
voor de bediening van apparatuur van een
ander merk dan Sony, en ook Sony-apparatuur
waarvoor deze afstandsbediening niet gemaakt
is. Aangezien het afstandsbedieningssignaal,
dat door een apparaat geaccepteerd wordt, per
model en fabricagejaar kan verschillen,
kunnen er meerdere codesets aan een apparaat
toegewezen worden. Als u er niet in slaagt om
de afstandsbediening met een van de codesets
te programmeren, moet u een andere
gebruiken.
Opmerkingen
• De codesets zijn bijgewerkt volgens de meest
recente opgave van ieder merk. Er bestaat echter
een kans dat uw apparaat niet reageert op enkele of
alle codesets.
• Het is mogelijk dat niet alle ingangtoetsen op deze
afstandbediening beschikbaar zijn voor elk
apparaat.
Bediening van een cd-speler
Fabrikant
SONY
DENON
JVC
KENWOOD
MAGNAVOX
MARANTZ
ONKYO
PANASONIC
PHILIPS
PIONEER
TECHNICS
YAMAHA
Bedieningscode(s)
101, 102, 103
104, 123
105, 106, 107
108, 109, 110
111, 116
116
112, 113, 114
115
116
117
115, 118, 119
120, 121, 122
Druk op RM SET UP welke stap dan ook.
Bediening van een DATcassettedeck
Fabrikant
SONY
PIONEER
Bedieningscode(s)
203
219
wordt vervolgd
125NL
Gebruik van de afstandsbediening
Als u bijvoorbeeld een videorecorder,
aangesloten via de VIDEO 1 INaansluiting, wilt bedienen moet u op de
toets VIDEO 1 drukken.
RM SET UP en SHIFT gaan branden, en
de ingangsbrontoets knippert.
Als u de toets indrukt voor een apparaat
waarvoor u de afstandsbediening niet
kunt programmeren, zoals TUNER,
PHONO, PC of SOURCE enz., zal de
RM SET UP-toets blijven knipperen.
De codesets corresponderen
met het apparaat en het merk
van het apparaat
Bediening van een
cassettedeck
Fabrikant
SONY
DENON
KENWOOD
NAKAMICHI
PANASONIC
PHILIPS
PIONEER
TECHNICS
YAMAHA
Bedieningscode(s)
201, 202
204, 205
206, 207, 208, 209
210
216
211, 212
213, 214
215, 216
217, 218
Bediening van een minidiscrecorder
Fabrikant
SONY
DENON
JVC
KENWOOD
Bedieningscode(s)
301
302
303
304
Bediening van een HDDrecorder met een harde schijf
Fabrikant
SONY
Bedieningscode(s)
307, 308, 309
Bediening van een Blu-ray Discspeler
Fabrikant
SONY
LG
PANASONIC
SAMSUNG
Bedieningscode(s)
310, 311, 312
337
335
336
Bediening van een PSX
Fabrikant
SONY
Bedieningscode(s)
313, 314, 315
Bediening van een dvd-speler
Fabrikant
SONY
BROKSONIC
DENON
HITACHI
JVC
MITSUBISHI
126NL
Bedieningscode(s)
401, 402, 403
424
405
416
415, 423
419
Fabrikant
ORITRON
PANASONIC
PHILIPS
PIONEER
RCA
SAMSUNG
TOSHIBA
ZENITH
Bedieningscode(s)
417
406, 408, 425
407
409, 410
414
416, 422
404, 421
418, 420
Bediening van een DVD/VCR
COMBO (recorder)
Fabrikant
SONY
Bedieningscode(s)
411
Bediening van een HDD/DVD
COMBO (recorder)
Fabrikant
SONY
Bedieningscode(s)
401, 402, 403
Bediening van een
televisietoestel
Fabrikant
SONY
AIWA
AKAI
AOC
CENTURION
CORONADO
CURTIS-MATHES
DAYTRON
DAEWOO
FISHER
FUNAI
FUJITSU
GOLDSTAR/LG
GRUNDIG
HITACHI
ITT/NOKIA
J.C.PENNY
JVC
KMC
MAGNAVOX
MARANTZ
Bedieningscode(s)
501
501, 536, 539
503
503
566
517
503, 551, 566, 567
517, 566
504, 505, 506, 507, 515,
544
508, 545
548
528
503, 512, 515, 517, 534,
544, 556, 568, 576
511, 533, 534
503, 513, 514, 515, 517,
519, 544, 557, 571
521, 522
503, 510, 566
516, 552
517
503, 515, 517, 518, 544,
566
527
Fabrikant
MITSUBISHI/MGA
NEC
NORDMENDE
NOKIA
PANASONIC
PHILIPS
PHILCO
PIONEER
SAMPO
SABA
SANYO
SCOTT
SEARS
SHARP
SYLVANIA
THOMSON
TOSHIBA
TELEFUNKEN
TEKNIKA
WARDS
YORK
ZENITH
GE
LOEWE
Bediening van een
laserdiscspeler
Fabrikant
SONY
PIONEER
Bedieningscode(s)
601, 602, 603
606
Bediening van een video-cdspeler
Fabrikant
SONY
Bedieningscode(s)
605
Bediening van een
videorecorder
Fabrikant
SONY
AIWA*
AKAI
BLAUPUNKT
EMERSON
FISHER
GENERAL
ELECTRIC(GE)
GOLDSTAR/LG
GRUNDIG
HITACHI
ITT/NOKIA
JVC
MAGNAVOX
MITSUBISHI/MGA
NEC
PANASONIC
PHILIPS
PIONEER
RCA/PROSCAN
SAMSUNG
SANYO
SHARP
TELEFUNKEN
TOSHIBA
ZENITH
Bedieningscode(s)
701, 702, 703, 704, 705,
706
710, 750, 757, 758
707, 708, 709, 759
740
711, 712, 713, 714, 715,
716, 750
717, 718, 719, 720
721, 722, 730
723, 753
724
722, 725, 729, 741
717
726, 727, 728, 736
730, 731, 738
732, 733, 734, 735
736
729, 730, 737, 738, 739,
740
729, 730, 731
729
722, 729, 730, 731, 741,
747
742, 743, 744, 745
717, 720, 746
748, 749
751, 752
747, 756
754
* Als de bediening van een AIWA-videorecorder niet
functioneert, ook al heeft u de codeset van AIWA
ingevoerd, probeer het dan met de codeset van Sony.
Bediening van een
satellietontvanger
Fabrikant
SONY
AMSTRAD
BskyB
GENERAL
ELECTRIC(GE)
GRUNDIG
HUMAX
THOMSON
PACE
Bedieningscode(s)
801, 802, 803, 804, 824,
825, 865
845, 846
862
866
859, 860
846, 847
857, 861, 864, 876
848, 849, 850, 852, 862,
863, 864
wordt vervolgd
127NL
Gebruik van de afstandsbediening
PORTLAND
QUASAR
RADIO SHACK
RCA/PROSCAN
SAMSUNG
Bedieningscode(s)
503, 519, 527, 544, 566,
568
503, 517, 520, 540, 544,
554, 566
530, 558
521, 522, 573, 575
509, 524, 553, 559, 572
515, 518, 557, 570, 571
503, 504, 514, 517, 518
509, 525, 526, 540, 551,
555
503
509, 535
503, 510, 527, 565, 567
503, 510, 523, 529, 544
503, 515, 517, 531, 532,
534, 544, 556, 557, 562,
563, 566, 569
566
530, 537, 547, 549, 558
508, 545, 546, 560, 567
503, 566
503, 508, 510, 517, 518,
551
517, 535, 550, 561, 565
503, 518, 566
530, 537, 547, 549
535, 539, 540, 541, 551
530, 537, 538, 547, 549,
558
517, 518, 567
503, 517, 566
566
542, 543, 567
503, 509, 510, 544
515, 534, 556
Fabrikant
PANASONIC
PHILIPS
NOKIA
RCA/PROSCAN
HITACHI/BITA
HUGHES
JVC/Echostar/Dish
Network
MITSUBISHI
SAMSUNG
TOSHIBA
Bedieningscode(s)
818, 855
856, 857, 858, 859, 860,
864, 874
851, 853, 854, 864
866, 871
868
867
873
872
875
869, 870
Bediening van een
kabelontvanger
Fabrikant
SONY
HAMLIN/REGAL
JERROLD/G.I./
MOTOROLA
JERROLD
OAK
PANASONIC
PHILIPS
PIONEER
RCA
SCIENTIFIC ATLANTA
TOCOM/PHILIPS
ZENITH
Bedieningscode(s)
821, 822, 823
836, 837, 838, 839, 840
806, 807, 808, 809, 810,
811, 812, 813, 814, 819
830, 831
841, 842, 843
816, 826, 832, 833, 834,
835
830, 831
828, 829
805
815, 816, 817
830, 831
826, 827
Enkele bedieningen
automatisch achter
elkaar uitvoeren
(Macrosturing)
Met de functie macrosturing kunt u een aantal
opeenvolgende infraroodbedieningscodes als
een enkele bedieningshandeling samenstellen.
De afstandsbediening biedt 2 macrolijsten
(MACRO 1 en MACRO 2). In elke macrolijst
kunt u maximaal 20 infraroodbedieningscodes
opnemen.
RM SET
UP
AMP
Ingangtoetsen
MACRO 1
MACRO 2
128NL
De opeenvolgende handelingen
programmeren
1
Houd de toets MACRO 1 of
MACRO 2 langer dan 1 seconde
ingedrukt terwijl u op RM SET
UP drukt.
2
3
Druk op de ingangtoets voor
het apparaat waarvan u de
opeenvolgende handelingen
wilt programmeren.
Druk op de toetsen die u wilt
programmeren in dezelfde
volgorde als u de handelingen
wilt uitvoeren.
U kunt specifieke handelingen
programmeren met de volgende toetsen.
Druk
Bedieningshandelin
gen die
geprogrammeerd
kunnen worden
De ingangtoets Hiermee worden de
langer dan 1
ingangsbronnen
seconde
gewisseld.
MACRO 1 of
MACRO 2
Hiermee maakt u een
interval van een
seconde. Als u het
interval langer wilt
maken, drukt u
herhaaldelijk op de toets
MACRO 1 of MACRO
2.
Druk op de toets RM SET UP
om het programmeerproces af
te ronden.
Het programmeren annuleren
De instelling wordt geannuleerd als er binnen
60 seconden niet op een willekeurige toets
gedrukt wordt.
De vorige bedieningshandeling blijft geldig.
De macrosturing starten
1
Druk op AMP.
De toets AMP gaat branden en gaat
daarna weer uit.
2
Druk op MACRO 1 of MACRO 2
om de macro te starten.
De macrosturing wordt gestart en de
bedieningshandelingen worden in de
geprogrammeerde volgorde uitgevoerd.
Terwijl de commando's worden gestuurd,
knippert de toets AMP en brandt de toets
RM SET UP. Nadat de commando's zijn
gestuurd, gaan de toetsen RM SET UP en
AMP uit.
Een geprogrammeerde
macrosturing wissen
1 Houd de toets MACRO 1 of MACRO 2
langer dan 1 seconde ingedrukt terwijl
u op RM SET UP drukt om de
opgeslagen macro te wissen.
De RM SET UP-toets knippert.
2 Druk op RM SET UP.
De instellingen opgeslagen als
macrosturing zijn gewist.
De in stap 2 gekozen ingangtoets knippert
twee keer en gaat daarna weer branden.
4
Herhaal stap 2 en 3 om
handelingen voor andere
apparaten te programmeren.
129NL
Gebruik van de afstandsbediening
De RM SET UP-toets knippert en één van
de ingangtoetsen licht op (standaard licht
de BD/DVD-toets op).
5
1
Instellen van de
afstandsbedieningcodes
die nog niet zijn
opgeslagen in de
afstandsbediening
Het is mogelijk om een afstandsbedieningcode
die niet overeenkomt met een in de
afstandsbediening vastgelegde code te
gebruiken met behulp van de leerfunctie.
FAVORITES
De RM SET UP-toets licht op.
Als de geheugencapaciteit voor het
opslaan van afstandsbedieningscodes een
bepaalde limiet bereikt, knippert de toets
RM SET UP 10 maal, waarna het
leerproces stopt.
2
SHIFT
Gebruikte
toetsen
om code
te leren
3
Gebruikte
toetsen
om code
te leren*
* Druk eerst op SHIFT om een nieuw commando te
programmeren voor één van deze toetsen.
130NL
Druk op de ingangtoets (met
inbegrip van de TV-toets) voor
het apparaat dat u wilt bedienen
met het nieuwe commando.
De ingangtoets knippert. (De RM SET
UP-toets blijft branden.)
De ingangsknop knippert niet, ook al
drukt u op een ingangsknop waaronder u
geen nieuw commando kunt opslaan
zoals bv. PC of SOURCE enz.
RM SET
UP
?/1
Ingangtoetsen
Druk FAVORITES terwijl u drukt
op RM SET UP.
Druk op de toets waaronder u
het nieuwe commando wilt
programmeren. Druk voor de
toetsen met een sterretje in de
bovenstaande afbeelding eerst
op SHIFT en vervolgens op de
toets.
De in stap 2 gekozen ingangtoets gaat
branden. (De RM SET UP-toets blijft
branden.)
Als het leerproces niet succesvol is
verlopen, knippert de toets RM SET UP
vijf keer.
Kan een nieuw commando niet worden
opgeslagen, controleer dan of het al niet is
opgeslagen onder de toets die u voor het
nieuwe commando wilt gebruiken.
Om een nieuw commando op te slaan
onder een toets die al is geprogrammeerd,
moet u het opgeslagen commando eerst
wissen.
4
Richt het ontvangstgedeelte
van de afstandsbediening op
het zendgedeelte van de
afstandsbediening waarvan de
bedieningscodes geleerd
moeten worden.
Een geleerde code wissen
1 Druk FAVORITES terwijl u drukt op RM
SET UP.
2 Druk op de ingangtoets waarvan u de
instelling wilt wissen.
De ingangtoets knippert. (De RM SET UPtoets blijft branden.)
3 Houd de toets ?/1 langer dan
5
Druk op de toets van de leer
afstandsbediening om de
afstandsbedieningscode te
verzenden.
Bij ontvangst van het signaal door de
tweede afstandsbediening wordt de in
stap 2 gekozen ingangtoets uitgeschakeld.
De toets RM SET UP knippert twee keer
als het leerproces succesvol is verlopen.
Als het leerproces niet succesvol is
verlopen, knippert de toets RM SET UP
vijf keer. Herhaal de procedure vanaf
stap 2.
6
1 seconde ingedrukt.
De ingangtoets knippert herhaaldelijk twee
keer.
4 Druk op de geprogrammeerde toets om
de opgeslagen instelling te wissen.
De toets RM SET UP knippert twee keer
als het wisproces succesvol is verlopen.
Als het wisproces niet succesvol is
verlopen, knippert de toets RM SET UP
vijf keer. Herhaal de procedure vanaf
stap 2.
5 Druk op de toets RM SET UP om het
wisproces te beëindigen.
Druk op de toets RM SET UP
om het leerproces af te ronden.
De leerfunctie annuleren
Druk op RM SET UP. De instelling wordt ook
geannuleerd als er binnen 60 seconden niet op
een willekeurige toets gedrukt wordt.
Na stap 3 kunnen de instellingen echter niet
worden geannuleerd, ook niet door op RM
SET UP te drukken. In dit geval laat u de
afstandsbediening 10 seconden onaangeroerd
en drukt u vervolgens op RM SET UP om de
instellingen te wissen.
Een aangeleerd commando
gebruiken
Als u een aangeleerd commando
wilt gebruiken, drukt u op de toets
waarmee de functie is aangeleerd.
131NL
Gebruik van de afstandsbediening
Ongeveer 5 cm - 10 cm
Het geheugen van de
multifunctionele
afstandsbediening
wissen
AV ?/1
?/1
RM SET
UP
1
Houd eerst ?/1 ingedrukt terwijl
u op
– drukt en druk
tegelijkertijd op AV ?/1.
De RM SET UP-toets knippert drie keer.
2
Laat alle toetsen los.
De gehele inhoud van het geheugen van
de afstandsbediening (bv. alle ingestelde
gegevens) wordt gewist.
132NL
Opstellen
Aanvullende informatie
Voorzorgsmaatregelen
Voor uw veiligheid
Mocht er vloeistof of een voorwerp in het
apparaat terechtkomen, trekt u dan de stekker
van de receiver uit het stopcontact en laat het
apparaat eerst nakijken door bevoegd
vakpersoneel voordat u het weer in gebruik
neemt.
• Controleer, voordat u de receiver in gebruik
neemt, of de bedrijfsspanning van het
apparaat overeenkomt met de plaatselijke
netspanning.
De bedrijfsspanning staat vermeld op het
kenplaatje op het achterpaneel van de
receiver.
• Trek de stekker uit het stopcontact wanneer
u denkt de receiver geruime tijd niet te
gebruiken. Pak de stekker vast om deze uit
het stopcontact te trekken; trek nooit aan het
snoer.
• Om veiligheidsredenen is één pen van de
stekker breder dan de andere zodat de
stekker slechts op één manier in een
stopcontact kan worden gestoken.
Raadpleeg uw dealer als u de stekker niet
volledig in het stopcontact kunt steken.
• Het netsnoer mag uitsluitend door een
erkend servicecentrum worden vernieuwd.
Schoonmaken
Reinig de behuizing, het voorpaneel en de
bedieningsorganen met een zachte doek, licht
bevochtigd met wat milde zeepoplossing.
Gebruik geen schuurspons of schuurmiddelen
en ook geen oplosmiddelen zoals alcohol of
wasbenzine.
Mocht u verder nog vragen of problemen met
de bediening van de receiver hebben, aarzel
dan niet contact op te nemen met de
dichtstbijzijnde Sony-handelaar.
Ontwikkeling van warmte
Tijdens gebruik wordt het apparaat warm,
maar dit is geen defect. Bij langdurig gebruik
van dit apparaat en vooral met een hoge
geluidssterkte kunnen de boven-, zij- en
onderpanelen na verloop van tijd behoorlijk
heet worden*. Om te voorkomen dat u zich
brandt, mag u de behuizing niet aanraken.
* De bovenkant van de receiver kan te warm om aan te
raken worden.
133NL
Aanvullende informatie
Stroomvoorziening
• Zet de receiver op een goed geventileerde
plaats, met voldoende luchtdoorstroming om
de inwendige onderdelen te koelen, in het
belang van een langdurige betrouwbare
werking.
• Plaats de receiver niet dichtbij een
warmtebron of in direct zonlicht. Vermijd
plaatsen met veel stof, en mechanische
trillingen of schokken.
• Zet niets bovenop het apparaat dat de
ventilatieopeningen zou kunnen blokkeren,
in het belang van een storingsvrije werking.
Verhelpen van storingen
Als er zich bij het gebruik van de receiver een
van de volgende problemen voordoet, neemt u
dan de controlepunten even door om het
probleem te verhelpen. Als een probleem niet
te verhelpen is, neem dan contact op met uw
dichtstbijzijnde Sony-handelaar.
Algemeen
De receiver schakelt automatisch uit.
• "Auto Standby" is ingesteld op "On" (zie
blz. 113).
• De sleep timer werkt (zie blz. 88).
• "PROTECTOR" werkt (zie blz. 144).
De receiver schakelt automatisch in.
• "Control for HDMI" is ingesteld op "On"
of "Pass Through" is ingesteld op "Off". In
dit geval wordt de receiver mogelijk
ingeschakeld door andere apparatuur te
bedienen die ermee is verbonden.
Geen beeld en geluid of beeld en geluid
zijn gestoord.
• De receiver bevindt zich dichtbij
apparatuur zoals een televisietoestel,
videorecorder of een cassettedeck.
Als de receiver samen gebruikt wordt met
een televisietoestel, videorecorder of een
cassettedeck, en daarbij te dicht geplaatst
is, kan er ruis optreden en de
beeldkwaliteit aangetast worden. Bij
gebruik van een binnenantenne is de kans
hierop groot. Wij raden u daarom aan om
een buitenantenne te gebruiken.
De bovenkant van de receiver is warm.
• Dit is normaal voor de versterker. Dit is
geen defect. Wanneer "Control for
HDMI", "Pass Through" of "Network
Standby" op "On" staan of de stroom voor
de 2e of 3e ruimte is ingeschakeld, kan de
bovenkant van de receiver warm worden,
ook al bevindt die zich in de wachtstand.
134NL
Dit komt doordat de interne circuits van de
receiver onder spanning staan en is perfect
normaal.
Video
Op het televisiescherm of de
videomonitor is geen beeld of slechts
een onduidelijk beeld zichtbaar,
ongeacht het beeldtype.
• Stel de receiver op de juiste beeld-/
geluidsbron in (zie blz. 54).
• Stel het televisietoestel in op de gewenste
beeldweergave.
• Plaats de geluidsapparatuur niet te dicht in
de buurt van een ingeschakeld
televisietoestel.
• Wijs op juiste wijze de component videoingangen toe (zie blz. 83).
• Bij upsampling van het ingangssignaal
met deze receiver moet het ingangssignaal
overeenkomen met de ingang (zie blz. 21).
• Controleer of de kabels juist en stevig
aangesloten.
• Het weergaveapparaat moet eventueel nog
ingesteld worden. Zie tevens de
gebruiksaanwijzing die meegeleverd is
met elk apparaat.
Beelden verschijnen later dan het
geluid.
• Afhankelijk van het apparaat dat is
verbonden met de HDMI-aansluiting of de
weergavebron kunnen beelden later
verschijnen dan het bijbehorende geluid.
Wijzig in dit geval de instelling van "A/V
Sync" in het Audio Settings-menu (zie
blz. 102).
Het opnemen lukt niet.
• Controleer of de betrokken apparaten op
de juiste wijze zijn aangesloten (zie
blz. 29).
• Selecteer het bronapparaat (zie blz. 54).
• Controleer de aansluiting van het
opnameapparaat volgens de videosignalen
die u wilt opnemen. Analoge
ingangssignalen (composite video)
worden alleen uitgevoerd via de analoge
uitgangen.
• Video-ingangssignalen via HDMI INaansluitingen kunnen niet worden
opgenomen.
• Sommige weergavebronnen zijn beveiligd
tegen kopiëren. Een dergelijke
weergavebron zult u niet kunnen
opnemen.
• Zet "Auto Standby" op "Off" (zie
blz. 113). Terwijl alleen composite
videosignalen worden opgenomen, kan de
auto standby-functie van de receiver
starten en de opname onderbreken.
Component video-uitgang
• De resolutie van uitgangssignalen via de
COMPONENT VIDEO OUTaansluitingen wordt mogelijk niet
ondersteund door uw televisie. Selecteer
in dit geval de juiste resolutie op de
receiver (zie blz. 104).
• COMPONENT VIDEO MONITOR
OUT-aansluitingen zijn gelimiteerd in de
resolutie bij omzetting van de resolutie van
videosignalen, voorzien van een
copyrightbeschermingstechnologie. De
resolutie van de signalen die worden
uitgevoerd via de COMPONENT VIDEO
MONITOR OUT-aansluitingen, wordt
omgezet naar 480p/576p.
HDMI-uitgang
• De uitvoer van HDMI-videosignalen van
de receiver kan op "OFF" staan. Selecteer
dan "HDMI A" of "HDMI B" met de
HDMI OUTPUT-toets (zie blz. 81).
• Indien het videoformaat van de monitors
die zijn verbonden met de HDMI OUT Aaansluiting en HDMI OUT B-aansluiting
van de receiver verschillt, werkt "HDMI
A + B" mogelijk niet. Selecteer dan
"HDMI A" of "HDMI B" met de HDMI
OUTPUT-toets (zie blz. 81).
• Afhankelijk van het aangesloten
afspeelapparaat, werkt "HDMI A + B"
mogelijk niet. Wordt er geen beeld
3D-beeld
• Afhankelijk van de tv of het
videoapparaat, worden 3D-beelden
mogelijk niet weergegeven. Controleer de
3D-beeldformaten die door de receiver
worden ondersteund (zie blz. 148).
Video recorder
• Het beeld kan zijn vervormd bij gebruik
van een videorecorder zonder
beeldverbeteringscircuit zoals TBC.
AdobeRGB of AdobeYCC601
• Zet "Video Direct" op "On" om
AdobeRGB- of AdobeYCC601-signalen te
ontvangen.
Wanneer u "My Video", "My Music",
"My Photo", "Internet Video", "Internet
Music", "Internet Photo", "Internet
Network" of "Sony Entertainment
Network" selecteert in het Watch/
Listen-menu, wordt geen beeld
weergegeven.
• Selecteer "BD/DVD" eenmaal met INPUT
SELECTOR op de receiver, zet "Playback
Resolution" op "480p/576p" in het Video
wordt vervolgd
135NL
Aanvullende informatie
Sommige beelden worden niet of slecht
weergegeven.
weergegeven door de instellingen van het
weergaveappaat, zet dan de
uitgangsinstelling op het weergaveappaat
op auto.
• Zorg dat u voor de HDMI-aansluiting een
aansluitkabel gebruikt van het type High
Speed HDMI-kabel wanneer u beelden
bekijkt of geluid beluistert, met name bij
1080p, Deep Colour, of 3D-transmissie.
• Zet "Video Direct" op "On" in het HDMI
Settings-menu in de volgende gevallen.
– Beelden van het apparaat dat is
verbonden met de HDMI-aansluiting
zijn mogelijk vervormd.
– Beelden of geluid van het apparaat dat is
verbonden met de HDMI-aansluiting
zijn mogelijk onderbroken wanneer
videosignalen worden omgeschakeld.
– Het begin van de video wordt niet
weergegeven wanneer 3D video wordt
ingeschakeld of de kleuren van een 3D
video zijn niet goed.
Settings-menu met de GUI (zie blz. 106),
en selecteer de content opnieuw.
De Pass Through-functie werkt niet.
• "HDMI B" is geselecteerd. Selecteer
"HDMI A" of "HDMI A + B" met de
HDMI OUTPUT-toets.
Audio
Er wordt geen geluid weergegeven van
geen enkel apparaat, of er klinkt
nauwelijks geluid.
• Controleer of de luidsprekers en apparaten
op de juiste wijze zijn aangesloten.
• Controleer of de receiver en alle apparaten
zijn ingeschakeld.
• Controleer of de MASTER VOLUMEknop niet op –∞ dB staat. Probeer het in te
stellen op ongeveer
–40 dB.
• Controleer of de knop SPEAKERS (A/B/
A+B/OFF) niet op OFF (zie blz. 9) staat.
• Druk op de
-toets van de
afstandsbediening om de demping
ongedaan te maken.
• Probeer de apparatuur te selecteren door
op de ingangstoets op de
afstandsbediening of INPUT SELECTOR
op de receiver te drukken.
• Controleer of er geen hoofdtelefoon is
aangesloten.
• Als u naar het geluid wilt luisteren via de
luidspreker van de televisie, stelt u in het
HDMI Settings-menu "Audio Out" in op
"TV+AMP". Als het wordt ingesteld op
"AMP", werkt de televisieluidspreker niet.
Stel dit in op "AMP" als de receiver
meerkanaalsgeluid produceert.
• Het geluid kan worden onderbroken
wanneer de bemonsteringsfrequentie, het
aantal kanalen of het audioformaat van de
audio-uitgangssignalen van de
weergaveapparatuur wordt omgeschakeld.
• Stel "EQ" van de iPhone/iPod in op "Off"
of "Flat".
136NL
Er is veel brom of ruis.
• Controleer of de luidsprekers en apparaten
op de juiste wijze zijn aangesloten .
• Houd de aansluitkabels uit de buurt van
een transformator of een motor en
tenminste 3 meter van een televisietoestel
of tl-verlichting.
• Plaats de geluidsapparatuur niet te dicht in
de buurt van een ingeschakeld
televisietoestel.
• Sluit een aardingsdraad aan op de
U SIGNAL GND-aardaansluiting (alleen
als een platenspeler is aangesloten).
• Wellicht zijn de stekkers en aansluitingen
vuil. Veeg ze schoon met een doekje met
wat spiritus of zuivere alcohol.
Geen geluid via bepaalde
luidspreker(s).
Voor
• Sluit een hoofdtelefoon aan op de
PHONES-aansluiting om te controleren of
de hoofdtelefoon wel goed geluid geeft.
Wordt slechts één kanaal weergegeven via
de hoofdtelefoon, controleer dan of alle
stekkers van de aansluitkabel goed zijn
aangesloten op de receiver en het apparaat.
Worden beide kanalen weergegeven via de
hoofdtelefoon, controleer dan de
aansluitingen van de luidspreker die geen
geluid geeft.
• Controleer of u zowel de linker (L)- als de
rechter (R)-aansluiting hebt aangesloten
op een analoog apparaat en niet slechts een
van beide. Gebruik een mono/stereoverloopsnoer (niet meegeleverd). U zult
echter geen geluid ontvangen van de
middenluidspreker als een geluidsveld
(Pro Logic, enz.) is geselecteerd.
Midden/achter/middenachter
• Controleer of de luidsprekerinstellingen
geschikt zijn aan de hand van "Auto
Calibration" of "Speaker Connection" in
het Speaker Settings-menu. Controleer
ook of elke luidspreker correct geluid
produceert aan de hand van "Test Tone" in
het Speaker Settings-menu.
• Selecteer het geluidsveld "HD-D.C.S."
(zie blz. 67).
• Stel het niveau van de luidspreker(s) wat
hoger in (zie blz. 98).
• Zorg dat de middenluidspreker/
achterluidspreker is ingesteld op "Small"
of "Large".
Subwoofer
• Controleer of de subwoofer juist en stevig
is aangesloten.
• Zorg dat de subwoofer is ingeschakeld.
Een bepaald apparaat is niet te horen.
• Controleer of het apparaat juist is
aangesloten op de audioingangsaansluitingen voor dat apparaat.
• Controleer of alle stekkers van de
aansluitkabels stevig in de aansluitingen
zitten, zowel bij de receiver als bij het
apparaat zelf.
• Zet INPUT MODE op "AUTO" (zie
blz. 82).
HDMI-ingang
• Er is geen geluid wanneer "2ch Analog
Direct" wordt gebruikt. Kies een ander
geluidsveld (zie blz. 66).
• Controleer de HDMI-aansluiting (zie
blz. 29, 31, 33, 36).
• Controleer of u een HDMI-kabel met
HDMI-logo gebruikt zoals
voorgeschreven door HDMI Licensing
LLC.
• Het weergaveapparaat moet eventueel nog
ingesteld worden. Zie tevens de
gebruiksaanwijzing die meegeleverd is
met elk apparaat.
• Zorg dat u voor de HDMI-aansluiting een
aansluitkabel gebruikt van het type High
Speed HDMI-kabel wanneer u beelden
wordt vervolgd
137NL
Aanvullende informatie
Middenachter
• Sommige discs bevatten geen Dolby
Digital Surround EX-informatie.
• Bij een luidsprekeropstelling zonder
middenachterluidsprekers, werken de
SUR BACK-aansluitingen niet omdat de
receiver de middenachterkanalen niet kan
downmixen.
bekijkt of geluid beluistert tijdens een
1080p-, Deep Colour- of 3D-transmissie.
• De receiver produceert mogelijk geluid
terwijl de GUI wordt weergegeven op het
televisiescherm. Druk op HOME om de
GUI uit te schakelen.
• Audiosignalen (formaat,
bemonsteringsfrequentie, bitlengte, enz.)
die worden uitgevoerd via een HDMIaansluiting, kunnen door het aangesloten
apparaat worden onderdrukt. Controleer
de instellingen van het aangesloten
apparaat als de beeldkwaliteit slecht is of
het geluid niet wordt voorgebracht door
een apparaat aangesloten met de HDMIkabel.
• Als het aangesloten apparaat niet
compatibel is met
copyrightbeschermingstechnologie
(HDCP), kan het beeld en/of het geluid
vanuit de HDMI OUT-aansluiting
vervormd zijn of niet worden uitgevoerd.
In dat geval moet u de specificaties van het
aangesloten apparaat nakijken.
• Stel de beeldresolutie van de speler hoger
in dan 720p/1080i om te genieten van
High Bitrate Audio (DTS-HD Master
Audio, Dolby TrueHD).
• De beeldresolutie van de speler zal
mogelijk bepaalde instellingen nodig
hebben voordat u kunt genieten van DSD
en meerkanaals lineaire PCM. Raadpleeg
de gebruiksaanwijzing van de speler.
• Controleer of de televisie compatibel is
met de Geluidscontrole van het systeemfunctie.
• Als de televisie geen Geluidscontrole van
het systeem-functie heeft, zet dan "Audio
Out" in het HDMI Settings-menu op
– "TV+AMP" om het geluid van de
televisieluidspreker en de receiver te
beluisteren.
– "AMP" om het geluid van de receiver te
beluisteren. Bij aansluiting van de
receiver op videoapparatuur (projector,
e.d.) is het mogelijk dat het geluid niet
door de receiver uitgevoerd wordt. In
dat geval selecteert u "AMP".
• U kunt het geluid van een op de receiver
aangesloten apparaat niet beluisteren
terwijl een televisie is geselecteerd als
ingangsbron op de receiver.
– Verander de ingangsbron van de
receiver in HDMI om een programma te
bekijken op een apparaat dat is
verbonden met de receiver.
– Verander het televisiekanaal om een
televisie-uitzending te bekijken.
– Selecteer het juiste apparaat of de
ingangsbron bij het bekijken van een
apparaat dat is verbonden met de
televisie.
• Wanneer u de Controle voor HDMIfunctie gebruikt, kan het aangesloten
apparaat niet worden bediend met de
afstandsbediening van de televisie.
– Afhankelijk van het aangesloten
apparaat en de televisie moet u mogelijk
HDMI instellen op het apparaat en de
televisie. Zie tevens de
gebruiksaanwijzing van elk apparaat en
het televisietoestel.
– Verander de ingang van de receiver in
de HDMI-ingang die is verbonden met
het apparaat.
Coaxiale/optische ingang
• Er is geen geluid wanneer "2ch Analog
Direct" wordt gebruikt. Kies een ander
geluidsveld (zie blz. 66).
• Controleer de INPUT MODE (zie blz. 82).
• Controleer of de geselecteerde (digitale)
audioingang niet is toegewezen aan andere
ingangsbronnen in "Audio Input Assign"
in het Input Settings-menu (zie blz. 83).
Analoge 2-kanaalsingang
• Controleer of de geselecteerde (analoge)
audioingang niet is toegewezen aan andere
ingangsbronnen in "Audio Input Assign"
in het Input Settings-menu (zie blz. 83).
De weergave van links en rechts klinkt
onevenwichtig of de kanalen zijn
verwisseld.
• Controleer of de luidsprekers en apparaten
op de juiste wijze zijn aangesloten.
138NL
• Stel de weergave evenwichtig in met de
parameters van "Speaker Setup" in het
Speaker Settings-menu.
• Regel het niveau van de luidsprekers.
Er wordt geen meerkanaals Dolby
Digital- of DTS-geluid weergegeven.
• Controleer of de weergegeven dvd, enz.,
wel is voorzien van Dolby Digital- of
DTS-geluid.
• Bij aansluiten van een dvd-videospeler,
enz., op de digitale ingangsaansluitingen
van deze receiver moet u ook zorgen dat de
uitgangsinstellingen voor digitale
audiosignalen van het aangesloten
apparaat goed zijn ingesteld.
• U kunt alleen genieten van High Bitrate
Audio (DTS-HD Master Audio, Dolby
TrueHD), DSD, en meerkanaals lineaire
PCM met een HDMI-aansluiting.
Meerkanaalsgeluid wordt niet
weergegeven.
• Wanneer "Control for HDMI" is ingesteld
op "On", kan "Audio Out" automatisch
worden ingesteld op "AMP". Stel "Audio
Out" dan in op "AMP".
Het surroundeffect werkt niet.
• Zorg dat de geluidsveldfuncties zijn
ingeschakeld (druk op de toets MOVIE/
HD-D.C.S. of MUSIC).
• "PLII (Movie/Music)", "PLIIx (Movie/
Music)", "PLIIz Height" en "Neo:X
(Cinema/Music/Game)" werken niet
wanneer de luidsprekeropstelling is
ingesteld op 2/0 of 2/0.1.
Het MULTI CHANNEL DECODINGlampje gaat niet blauw branden.
• Controleer of het weergaveapparaat is
aangesloten op een digitale aansluiting en
of de receiver op de juiste wijze is
ingesteld op het ingangssignaal.
• Controleer of het ingangssignaal van de
weergegeven software overeenkomt met
het meerkanaals audioformaat.
• Controleer of het weergaveapparaat is
ingesteld op meerkanaals
geluidsweergave.
• Controleer of de geselecteerde (digitale)
audioingang niet is toegewezen aan andere
ingangsbronnen in "Audio Input Assign"
in het Input Settings-menu (zie blz. 83).
Geen weergave van de testtoon via de
luidsprekers
• De luidsprekerkabels zijn eventueel niet
goed aangesloten. Controleer of ze stevig
aangesloten zijn en niet, na een lichte ruk,
los kunnen schieten.
• Er kan kortsluiting in de luidsprekerkabels
zijn.
De testtoon wordt weergegeven door
een andere luidspreker dan die
afgebeeld op het beeldscherm
• De luidsprekerconfiguratie is verkeerd
ingesteld. Zorg ervoor dat het
aansluitschema van de luidspreker
overeenkomt met de
luidsprekerconfiguratie.
Tuner
De FM-radio-ontvangst klinkt niet
goed.
• Installeer een FM-buitenantenne en sluit
deze aan op de receiver met een 75-ohm
coaxiale kabel (niet meegeleverd), zoals
aangegeven op zie blz. 139. Als u de
receiver aansluit op een buitenantenne
moet deze zorgvuldig geaard worden, ter
bescherming tegen blikseminslag. Sluit de
aardingsdraad nooit aan op een gasleiding;
gezien de kans op een gasexplosie is dit
uiterst gevaarlijk.
FM-buitenantenne
Receiver
Aardingsdraad
(niet meegeleverd)
Naar een
aardingspunt
Het afstemmen op een radiozender lukt
niet.
• Controleer of de antennes juist zijn
aangesloten. Verstel zonodig de antennes
en sluit een buitenantenne aan.
• Mogelijk is de signaalsterkte te gering
voor ontvangst met automatische
zoekafstemming. Gebruik de directe
afstemming.
wordt vervolgd
139NL
Aanvullende informatie
Het opnemen lukt niet.
• Controleer of de betrokken apparaten op
de juiste wijze zijn aangesloten (zie
blz. 38).
• Selecteer het bronapparaat (zie blz. 54).
• Audio-ingangssignalen via HDMI IN en
MULTI CHANNEL INPUT-aansluitingen
kunnen niet worden opgenomen.
• Controleer de aansluiting van het
opnameapparaat volgens de audiosignalen
die u wilt opnemen. Analoge
ingangssignalen worden alleen uitgevoerd
via de analoge uitgangen. Digitale audioingangssignalen worden alleen uitgevoerd
via de OPTICAL OUT-aansluiting.
• Opnemen lukt mogelijk niet met een
SCMS-compatibel cassettedeck.
• Sommige weergavebronnen zijn beveiligd
tegen kopiëren. Een dergelijke
weergavebron zult u niet kunnen
opnemen.
De H.A.T.S.-functie werkt niet.
• "Audio Out" is ingesteld op "TV+AMP".
Selecteer "AMP" voor "Audio Out".
• De "H.A.T.S."-functie werkt mogelijk niet
afhankelijk van de luidsprekeropstelling of
-instellingen.
• Er zijn nog geen zenders vooringesteld of
de vastgelegde voorkeurzenders zijn uit
het geheugen gewist (bij gebruik van de
geheugenafstemming). Leg de gewenste
zenders in het afstemgeheugen vast (zie
blz. 64).
• Druk op DISPLAY MODE op de receiver
zodat de afstemfrequentie op het display
verschijnt.
RDS werkt niet.
• Zorg dat u goed bent afgestemd op een
FM-RDS-zender.
• Stem af op een FM-zender die krachtiger
doorkomt.
• De zender waarop u hebt afgestemd zendt
geen RDS-signalen uit of de signaalsterkte
is onvoldoende.
De gewenste RDS-informatie wordt niet
aangegeven.
• Neem contact op met de radiozender om
uit te vinden of ze de betreffende dienst
inderdaad verzorgen. Ook als dat normaal
wel zo is, dan nog kan een bepaalde dienst
tijdelijk niet beschikbaar zijn.
PC (USB)
Geen geluid of geluidsweergave via de
luidsprekers van de computer
• Controleer of het weergaveapparaat op de
computer is ingesteld op "AV
RECEIVER", zoniet moeten de
instellingen van het besturingssysteem
worden gewijzigd.
De volgende procedures zijn voorbeelden.
De procedure kan in de praktijk
verschillen afhankelijk van de omgeving
waarin de computer wordt gebruikt.
In Windows XP
1 Selecteer "Start" t
"Configuratiescherm" om het
Configuratiescherm te openen.
2 Selecteer "Spraak, Geluid en
Geluidsapparaten" t "De instellingen
van de luidsprekers wijzigen".
140NL
3 Selecteer de "Audio" tab in het
dialoogvenster "Eigenschappen voor
Geluiden en audioapparaten".
4 Selecteer "AV RECEIVER" in het menu
"Standaardapparaat" van "Afspelen van
geluid".
5 Klik op "OK".
Het standaard audioapparaat is ingesteld
op "STR-DA5700ES".
In Windows Vista/7
1 Selecteer "Start" t
"Configuratiescherm" om het
Configuratiescherm te openen.
2 Selecteer "Hardware en geluiden" t.
"Geluid".
3 Selecteer de "Afspelen" tab in het
dialoogvenster "Geluid".
4 Selecteer "AV RECEIVER" en klik op
"Als standaard instellen".
5 Controleer of er een groen vinkje
verschijnt naast "AV RECEIVER".
Het standaard audioapparaat is ingesteld
op "STR-DA5700ES".
In Mac OS X
1 Selecteer het Apple-menu t
"Systeemvoorkeuren" t "Geluid" om
het paneel "Geluid" te openen.
2 Selecteer de "Uitvoer" tab.
3 Selecteer "AV RECEIVER" in de lijst
"Selecteer een apparaat voor
geluidsuitvoer".
Het standaard audioapparaat is ingesteld
op "STR-DA5700ES".
USB-toestel
Het USB-apparaat wordt niet herkend.
• Schakel de receiver uit en koppel het USBapparaat los. Schakel de receiver weer in
en sluit het USB-apparaat weer aan.
• Sluit een compatibel USB-apparaat aan
(zie blz. 56).
• Het USB-apparaat werkt niet goed.
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het
USB-apparaat.
Content op het USB-apparaat wordt
niet weergegeven.
• Mappen op meer dan 4 niveaus. De
receiver kan maximaal 4 weergaveniveaus
aan (inclusief "ROOT"-map). Mappen in
een map op het 4e niveau worden niet
weergegeven.
Het USB-apparaat kan niet worden
aangesloten op de
(USB) poort.
• Het USB-apparaat wordt omgekeerd
aangesloten. Sluit het USB-apparaat aan in
de juiste positie.
Verkeerde weergave.
• De gegevens op het USB-apparaat zijn
mogelijk beschadigd.
• De receiver kan de volgende tekencodes
weergeven:
– Hoofdletters (A tot Z)
– Kleine letters (a tot z)
– Cijfers (0 tot 9)
– Symbolen (’ < > * + , – . / @ [ \ ] _ ‘)
Andere tekens worden mogelijk niet goed
weergegeven.
Het duurt lang voor de weergave start.
• Het leesproces kan lang duren in de
volgende gevallen.
– Het USB-apparaat bevat veel mappen of
bestanden.
– De bestandsstructuur is zeer complex.
– Teveel geheugencapaciteit.
– Intern geheugen gefragmenteerd.
Wij raden het volgende aan.
– Aantal bestanden per map: maximaal
500
iPhone/iPod
Een iPhone/iPod wordt niet opgeladen.
• Controleer of de receiver is ingeschakeld.
• Controleer of de iPhone/iPod goed is
aangesloten.
De iPhone/iPod kan niet worden
bediend.
• Controleer of de beschermhoes van de
iPhone/iPod is gehaald.
* Deze receiver ondersteunt FAT12/16/32, VFAT
of NTFS, maar sommige USB-apparaten
wordt vervolgd
141NL
Aanvullende informatie
Geen geluidsweergave.
• Schakel de receiver uit en koppel het USBapparaat los. Schakel de receiver weer in
en sluit het USB-apparaat weer aan.
• Sluit een compatibel USB-apparaat aan
(zie blz. 56).
• Druk op N om de weergave te starten.
• Er is geen geluid wanneer "2ch Analog
Direct" wordt gebruikt. Kies een ander
geluidsveld (zie blz. 66).
• De muziekgegevens zelf bevatten ruis of
het geluid is vervormd.
• Sommige bestanden kunnen niet worden
afgespeeld afhankelijk van de
bestandsindeling. Voor nadere
bijzonderheden, zie "Afspeelbare
bestanden" (zie blz. 149).
• USB-apparatuur geformatteerd met
andere bestandssystemen dan FAT12/16/
32, VFAT of NTFS wordt niet
ondersteund.*
• Bij een USB-apparaat met partities
kunnen alleen audiobestanden in de eerste
partitie worden afgespeeld.
• Er zijn maximum 4 weergaveniveaus
(inclusief "ROOT"-map).
• Er zijn meer dan 500 bestanden in een map
(inclusief mappen).
• Versleutelde of met wachtwoorden e.d.
beveiligde bestanden kunnen niet worden
afgespeeld.
• Om muziekbestanden op een WALKMAN
af te spelen met de receiver, kopieert u de
bestanden op de WALKMAN naar een
computer met "Click & Drop" en slaat u ze
op de WALKMAN op in een formaat dat
door de receiver wordt ondersteund (bv.,
MP3).
ondersteunen niet al deze bestandsindelingen.
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van elk USBapparaat voor meer details of contacteer de
fabrikant.
• Het starten van de weergave kan enige tijd
duren afhankelijk van de inhoud van de
iPhone/iPod.
• Schakel de receiver uit en koppel de
iPhone/iPod los. Schakel de receiver weer
in en sluit de iPhone/iPod weer aan.
• U gebruikt een niet-compatibele iPhone/
iPod. Zie "Compatibele iPhone/iPodmodellen" (zie blz. 61) voor compatibele
toestellen.
Het belvolume van de iPhone verandert
niet.
• Regel het belvolume op de iPhone.
Netwerk
Geen aansluiting op een netwerk.
• Controleer de netwerkverbinding (zie
blz. 45) en het Network Settings-menu
(zie blz. 110).
Kan server niet vinden.
• Zoek de server met de "Connection Server
Settings"-functie in het Network Settingsmenu (zie blz. 110).
• Controleer het volgende:
– Is de router ingeschakeld?
– Indien er zich een ander apparaat tussen
de receiver en de router bevindt,
controleer dan of dat apparaat is
ingeschakeld.
– Zijn alle kabels juist en goed
aangesloten?
– Zijn de instellingen afgestemd op die
van de router (DHCP of het vast IPadres ervan)?
• Controleer het volgende wanneer u een
computer gebruikt:
– De instellingen van de ingebouwde
firewall van het besturingssysteem.
– De firewall-instellingen van uw
beveiligingssoftware. Raadpleeg de
Help-sectie van uw
beveiligingssoftware voor de firewallinstellingen.
142NL
• Registreer de receiver bij de server.
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de
server voor meer informatie.
• Wacht enkele seconden en probeer dan
opnieuw te verbinden met de server.
Content opgeslagen op de server
wordt niet gevonden of weergegeven
• Op de schermen "My Music", "My Photo"
en "My Video" toont de receiver alleen de
content die kan worden afgespeeld met de
receiver op basis van de content die de
server aanbiedt volgens de DLNArichtlijnen.
• Soms wordt content niet afgespeeld of
weergegeven, ook al is die bepaald in de
DLNA-richtlijnen.
Geen toegang tot de receiver via de
"ES Remote" of de DLNA controller.
• Controleer of de controller die u wilt
gebruiken is ingesteld op "Allow" in
"Renderer Access Control" (zie blz. 110).
• Als u "Auto Access Permission" instelt op
"On" in "Renderer Options" (zie blz. 110),
kan elke gedetecteerde controller
automatisch beschikbaar zijn.
• Is de network controller vermeld bij
"Renderer Options" en is die ingesteld op
"Allow"?
Vink het vakje voor "Auto Access
Permission" aan indien dat niet het geval is
en keer terug naar het startmenu. Laat dan
de receiver eens werken met de netwerk
controller en zet het vinkje naast "Auto
Access Permission" uit indien nodig.
• Indien de netwerk controller een computer
software controller betreft, wordt deze
software dan gefilterd door antivirus
software of firewall software?
Laat UPnP-communicatie toe tussen
software en receiver. Raadpleeg de
gebruiksaanwijzing van de antivirus
software, firewall software of
netwerkcontroller software voor meer
informatie.
Internet video
Het beeld is klein.
• Druk op V om in te zoomen.
Content kan niet worden afgespeeld.
• Sommige Internet content vereist
registratie via een computer voor die kan
worden afgespeeld.
"BRAVIA" Sync ("Controle voor
HDMI")
De Controle voor HDMI-functie werkt
niet.
• Controleer de HDMI-aansluiting (zie
blz. 27, 29, 31, 33).
• Controleer of "Control for HDMI" op
"On" staat in het HDMI Settings-menu.
• Controleer of het aangesloten apparaat
compatibel is met de Controle voor
HDMI-functie.
• Controleer de Controle voor HDMIinstellingen op het aangesloten apparaat.
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het
aangesloten apparaat.
• Herhaal de procedures van "Voorbereiding
op "BRAVIA" Sync" (zie blz. 78) wanneer
u de HDMI-aansluiting wijzigt, het
netsnoer aansluit/loskoppelt of wanneer de
stroom is uitgevallen.
De juiste ingang wordt niet gekozen bij
gebruik van de Afspelen met één druk
op de knop-functie.
• Controleer de toewijzing van de HDMIingang (zie blz. 83). Gebruikt u echter de
Afspelen met één druk op de knop functie
op de apparatuur die is verbonden met de
HDMI-ingang, dan wordt bij voorkeur de
vorige ingang met de originele
ingangssequentie geselecteerd wanneer
meerdere ingangen zijn toegekend aan
dezelfde HDMI-ingangsaansluiting.
Audio Return Channel (ARC) werkt
niet.
• Controleer of "Control for HDMI" op
"On" staat in het HDMI Settings-menu.
• Controleer of de INPUT MODE voor
"TV" op "AUTO" staat (zie blz. 82).
143NL
Aanvullende informatie
Slecht beeld/geluid/detailverlies bij
sommige programma's, vooral bij snel
vooruitspoelen of donkere scènes.
• De beeld-/geluidskwaliteit is slecht,
afhankelijk van de Internet content
provider.
• De beeld-/geluidskwaliteit kan mogelijk
worden verbeterd door de
verbindingssnelheid aan te passen. Sony
raadt een verbindingssnelheid aan van
minstens 2,5 Mbps voor standard
definition video en 10 Mbps voor highdefinition video.
• Niet alle video's bevatten geluid.
• De Controle voor HDMI-functie werkt
niet naar behoren wanneer u "HDMI B" of
"OFF" selecteert.
• Wanneer u "HDMI A" of "HDMI A + B"
selecteert nadat u "HDMI B" of "OFF"
hebt geselecteerd, werkt de Controle voor
HDMI-functie mogelijk enige tijd niet
naar behoren. Dit komt doordat het
apparaat dat is verbonden met de HDMI
OUT A-aansluiting de receiver met
Controle voor HDMI-functie opnieuw
moet herkennen. Als de Controle voor
HDMI-functie lange tijd niet werkt zoals
het hoort, volg dan de procedure van
"Voorbereiding op "BRAVIA" Sync" (zie
blz. 78).
• Type en aantal apparaten die kunnen
worden bediend door "BRAVIA" Sync
zijn beperkt volgens de HDMI CEC-norm.
– Opnameapparaat (Blu-ray Disc
recorder, DVD recorder, enz.):
maximaal 3 apparaten
– Weergaveapparaat (Blu-ray Discspeler, DVD-speler, enz.): maximaal 3
apparaten
– Tunergerelateerde apparaten: maximaal
4 apparaten
– AV receiver (audiosysteem): maximaal
1 apparaat
Afstandsbediening
De afstandsbediening werkt niet.
• Richt de afstandsbediening op de
infraroodontvanger voorop de receiver
(zie blz. 9).
• Verwijder eventuele obstakels tussen de
afstandsbediening en de receiver.
• Als de batterijen in de afstandsbediening
zijn verzwakt, vervangt u ze dan allemaal
door nieuwe.
• Zorg dat de bedieningsfunctie van de
receiver overeenkomt met die van de
afstandsbediening. Als de
bedieningsfunctie van de receiver niet
overeenkomt met die van de
afstandsbediening, zal de receiver niet
reageren op de afstandsbediening (zie
blz. 89).
• Selecteer de juiste ingang op de
afstandsbediening.
• Bij de bediening van een apparaat van een
ander merk dan Sony, kan het voorkomen
dat de afstandsbediening niet naar behoren
werkt, afhankelijk van model en merk van
het apparaat.
De RM SET UP-toets knippert en Macro
Play (zie blz. 128) kan niet worden
ingesteld of de afstandsbediening kan
geen afstandsbedieningscode leren
(zie blz. 130).
• Vervang de batterijen door nieuwe
wanneer de RM SET UP-toets vijf keer
knippert.
Bij een ander probleem dan bovenstaande
gevallen dat ook na enige tijd wachten niet is
opgelost, verricht u één van de onderstaande
handelingen.
• Druk op ?/1 op de afstandsbediening om
de receiver uit en weer in te schakelen.
• Houd ?/1 op de receiver ingedrukt tot het
lampje boven de knop groen knippert om
de receiver te herstarten.
144NL
Foutmeldingen
Aan de mededeling kunt u de status van de
receiver aflezen. Zie de onderstaande tabel om
het probleem op te lossen. Indien een storing
niet door uzelf kan worden verholpen, neem
dan contact op met uw dichtstbijzijnde Sonyhandelaar.
PROTECTOR
Er ligt iets op de receiver dat de
ventilatiegaten afdekt. De receiver wordt
automatisch na een paar seconden
uitgeschakeld. Verwijder het voorwerp dat
zich op de receiver bevindt en schakel hem
weer in.
SPEAKER SHORTED
De luidsprekers krijgen een onregelmatige
spanning toegestuurd door een kortsluiting
in de luidsprekeraansluitingen. De receiver
wordt automatisch na een paar seconden
uitgeschakeld. Schakel de receiver uit
wanneer de beveiliging werd geactiveerd
door een kortsluiting. Controleer de
aansluitingen van de luidsprekers en schakel
het apparaat weer in.
FAN STOPPED
Controleer of de ventilatiegaten bovenaan
op de receiver niet zijn afgedekt. Zet de
receiver op een goed geventileerde plaats,
met voldoende luchtdoorstroming om de
inwendige onderdelen te koelen, in het
belang van een langdurige betrouwbare
werking.
"A new software version is available.
Please go to the “Setup” section of the
menu and select “Network Update” to
perform the update." verschijnt op het
televisiescherm.
Zie "Network Update" (zie blz. 114) om de
software van de receiver te updaten.
Video cannot be output from this jack.
• Sluit de receiver in de hoofdruimte aan op
een TV met een HDMI-kabel.
• Zet "Playback Resolution" op "480i/576i"
wanneer u de receiver met een videokabel
aansluit op een TV (zie blz. 106).
• Zet "Playback Resolution" op een
geschikte parameter voor uw TV wanneer
u de receiver met een videokabel aansluit
op een TV (zie blz. 106).
Aanvullende informatie
145NL
Lijst van meldingen na Auto Calibration-meting
Display
Uitleg
Code 31
SPEAKERS (A/B/A+B/OFF) is ingesteld op OFF. Kies andere luidsprekerinstellingen en
voer opnieuw de meting uit.
Code 32
Geen enkele luidspreker werd aangetroffen. Controleer of de stekker van de
optimaliseermicrofoon volledig in de AUTO CAL MIC-aansluiting zit en herhaal de Auto
Calibration-procedure.
Code 33
• Geen enkele voorluidspreker is aangesloten of slechts een voorluidspreker is aangesloten.
• De optimalisatiemicrofoon is niet aangesloten. Controleer of de stekker van de
optimaliseermicrofoon volledig in de AUTO CAL MIC-aansluiting zit en herhaal de Auto
Calibration-procedure.
• De linker of de rechter achterluidspreker is niet aangesloten.
• Middenachterluidsprekers zijn aangesloten terwijl er geen achterluidsprekers horen te zijn
aangesloten. Sluit de achterluidspreker(s) op de SURROUND-aansluitingen aan.
• De middenachterluidspreker is alleen aangesloten op de SURROUND BACK (ZONE 2) Raansluitingen. Als u slechts een middenachterluidspreker aansluit, moet u deze aansluiten
op de SURROUND BACK (ZONE 2) L-aansluiting.
• Er is slechts één hoge voorluidspreker aangesloten. Sluit een hoge voorluidspreker aan op
elke FRONT B/FRONT HIGH-aansluiting.
• Hoge voorluidsprekers zijn aangesloten terwijl er geen achterluidsprekers zijn aangesloten.
Sluit de achterluidspreker(s) op de SURROUND-aansluitingen aan.
Code 34
De luidsprekers zijn niet op de juiste wijze opgesteld. Luidsprekers of een
optimalisatiemicrofoon kunnen links en rechts verkeerd geplaatst zijn. Zie "1: Luidsprekers
installeren" (zie blz. 23) en controleer de opstelling van de luidsprekers.
Warning 40
Bij de meting werd veel ruis gedetecteerd. In een stille omgeving zal het resultaat beter zijn.
Warning 41
Warning 42
De microfooninvoer is te sterk.
• De afstand tussen luidspreker en microfoon is mogelijk te klein.
Plaats ze verder uiteen en verricht de meting opnieuw.
• Wanneer de receiver wordt gebruikt als voorversterker, kunnen meldingen verschijnen
afhankelijk van de aangesloten vermogensversterker. Dit levert echter geen problemen op
als u de receiver blijft gebruiken zonder aanpassingen.
Warning 43
De afstand en plaats van een subwoofer kan niet vastgesteld worden. Of de plaatsingshoek
van de luidspreker kan niet vastgesteld worden. Dit kan veroorzaakt zijn door
omgevingslawaai. Probeer de meting uit te voeren in een stille omgeving.
Warning 44
De meting is voltooid. De luidsprekers zijn echter niet op de juiste positie ten opzichte van
elkaar geplaatst. Raadpleeg "1: Luidsprekers installeren" (zie blz. 23) en controleer de
onderlinge positie van de luidsprekers.
NO WARNING Er is geen waarschuwinformatie.
----------
146NL
Er zijn geen luidsprekers aangesloten.
Het geheugen wissen
Technische gegevens
Referentie
Versterkergedeelte
Voor wissen van
Zie
Alle geheugeninstellingen
zie blz. 48
Geheugen van de
multifunctionele
afstandsbediening
zie blz. 132
Het geheugen van de
basisafstandsbediening wissen
De receiver herstarten
Herstart de receiver wanneer de toetsen op de
receiver of de afstandsbediening niet meer
werken.
Houd ?/1 10 seconden ingedrukt.
Wanneer het lampje boven ?/1 groen knippert,
begint de herstart.
Over supportinformatie
De meest recente informatie over de receiver
vindt u op de volgende website.
http://support.sony-europe.com/
1)
Gemeten onder de volgende omstandigheden:
Voeding: 230 V wisselstroom, 50/60 Hz
2)
Afhankelijk van geluidsveldinstelling en bron
kan er geen geluid hoorbaar zijn.
Frequentiebereik3)
PHONO
RIAA equalizingcurve
± 1,0 dB (20 Hz –
20 kHz)
MULTI CHANNEL
INPUT, SA-CD/CD,
TAPE, MD, TV,
VIDEO 1/2, BD/DVD,
SAT/CATV, GAME
10 Hz – 100 kHz
± 3 dB
3)
Wanneer "2ch Analog Direct" wordt gebruikt.
wordt vervolgd
147NL
Aanvullende informatie
Verwijder de batterijen en gebruik de
afstandsbediening niet gedurende enkele
minuten.
UITGANGSVERMOGEN1) 2)
Nominaal vermogen, stereo
(8 ohm 20 Hz – 20 kHz,
THD 0,09 %):
120 W + 120 W
Referentie-uitgangsvermogen, stereo
(4 ohm 20 Hz – 20 kHz,
THD 0,15 %):
120 W + 120 W
Referentie-uitgangsvermogen
(8 ohm 1 kHz, THD 0,7 %)
FRONT:
130 W + 130 W
CENTER: 130 W
SURROUND:
130 W + 130 W
SURROUND BACK:
130 W + 130 W
Referentie-uitgangsvermogen
(4 ohm 1 kHz, THD 0,7 %)
FRONT:
120 W + 120 W
CENTER: 120 W
SURROUND:
120 W + 120 W
SURROUND BACK:
120 W + 120 W
Ingangen (Analoog)
PHONO
80 MHz HD Pass Through
Gevoeligheid: 2,5 mV
Impedantie: 50 kohm
Signaalruisverhouding: 90 dB
(A, 20 kHz LPF)
MULTI CHANNEL
INPUT, SA-CD/CD,
TAPE, MD, TV,
VIDEO 1/2, BD/DVD,
SAT/CATV, GAME
Gevoeligheid: 150 mV
Impedantie: 50 kohm
Signaalruisverhouding: 100 dB
(A, 20 kHz LPF)
Ingangen (Digitaal)
IN 1 (BD/DVD), IN 2
(VIDEO 1), IN 3 (SACD/CD) (coaxiaal)
Impedantie: 75 ohm
Signaalruisverhouding: 96 dB
(A, 20 kHz LPF)
IN 1 (GAME), IN 2
Signaal(SAT/CATV), IN 3 (TV), ruisverhouding: 96 dB
IN 4 (MD) (optisch)
(A, 20 kHz LPF)
Uitgangen
TAPE (REC OUT),
Spanning:150 mV
VIDEO 1, ZONE 2,
Impedantie: 1 kohm
ZONE 3 (AUDIO OUT)
FRONT L/R, CENTER, Spanning: 2 V
Impedantie: 1 kohm
SURROUND L/R,
SURROUND BACK L/R,
FRONT HIGH L/R,
SUBWOOFER
FM-afstemgedeelte
Afstembereik
87,5 – 108,0 MHz
Antenne
FM-draadantenne
Antenne-aansluitingen
75 ohm, asymmetrisch
AM-afstemgedeelte
Afstembereik
Tussenfrequentie
Antenne
531 – 1.602 kHz
450 kHz
Raamantenne
Videogedeelte
Ingangen/uitgangen
Video:
1 Vp-p, 75 ohm
COMPONENT VIDEO:
Y: 1 Vp-p, 75 ohm
PB: 0,7 Vp-p, 75 ohm
PR: 0,7 Vp-p, 75 ohm
148NL
HDMI Video
Ingang/uitgang (HDMI Repeater block)
640 × 480p @ 59,94/60 Hz
720 × 480p @ 59,94/60 Hz
1280 × 720p @ 59,94/60 Hz
1920 × 1080i @ 59,94/60 Hz
1920 × 1080p @ 59,94/60 Hz
720 × 576p @ 50 Hz
1280 × 720p @ 50 Hz
1920 × 1080i @ 50 Hz
1920 × 1080p @ 50 Hz
1280 × 720p @ 29,97/30 Hz
1920 × 1080p @ 29,97/30 Hz
1280 × 720p @ 23,98/24 Hz
1920 × 1080p @ 23,98/24 Hz
HDMI Video (3D)
Ingang/uitgang (HDMI Repeater block)
1280 × 720p @ 59,94/60 Hz
Frameverpakking
Zij-aan-zij (Half)
Boven-onder (Top-and-Bottom)
1920 × 1080i @ 59,94/60 Hz
Frameverpakking
Zij-aan-zij (Half)
Boven-onder (Top-and-Bottom)
1920 × 1080p @ 59,94/60 Hz
Zij-aan-zij (Half)
Boven-onder (Top-and-Bottom)
1280 × 720p @ 50 Hz
Frameverpakking
Zij-aan-zij (Half)
Boven-onder (Top-and-Bottom)
1920 × 1080i @ 50 Hz
Frameverpakking
Zij-aan-zij (Half)
Boven-onder (Top-and-Bottom)
1920 × 1080p @ 50 Hz
Zij-aan-zij (Half)
Boven-onder (Top-and-Bottom)
1920 × 1080p @ 23,98/24 Hz
Frameverpakking
Zij-aan-zij (Half)
Boven-onder (Top-and-Bottom)
1920 × 1080p @ 29,97/30 Hz
Frameverpakking
Zij-aan-zij (Half)
Boven-onder (Top-and-Bottom)
1280 × 720p @ 23,98/24 Hz
Frameverpakking
Zij-aan-zij (Half)
Boven-onder (Top-and-Bottom)
1280 × 720p @ 29,97/30 Hz
Frameverpakking
Zij-aan-zij (Half)
Boven-onder (Top-and-Bottom)
Afspeelbare bestanden
Soort
content
Bestandsindeling
Video
MPEG-1 Video/ ".mpg",
".mpeg",
PS1) 2)
MPEG-2 Video/ ".m2ts", ".mts"
PS, TS1) 3)
MPEG-4
AVC1) 2)
".mkv", ".mp4",
".m4v",
".m2ts", ".mts"
WMV91) 2)
".wmv", ".asf"
2)
AVCHD
4)
Xvid
".avi"
MP3 (MPEG-1 ".mp3"
Audio Layer
III)6)
Aanvullende informatie
Muziek
Extensies
AAC1) 2) 5) 6)
".m4a"
WMA9
Standaard1) 2) 5)
".wma"
LPCM6)
".wav"
6)
FLAC
".flac"
JPEG
".jpg", ".jpeg",
".mpo"
PNG
".png"
GIF
".gif"
6)
Foto
1)
2)
3)
4)
5)
6)
De receiver speelt geen gecodeerde bestanden
zoals DRM af.
De receiver speelt deze bestandsindeling niet af
op een DLNA server.
De receiver kan alleen standaarddefinitie-video
afspelen op een DLNA server.
De receiver speelt AVCHD-bestanden af die zijn
opgenomen op een digitale videocamera, enz.
Een AVCHD-disc wordt niet afgespeeld
wanneer die niet correct is gefinaliseerd.
De receiver speelt geen gecodeerde bestanden
zoals Lossless af.
Ondersteunde bemonsteringsfrequentie/
bitdiepte: tot 192 kHz/24 bit
Opmerkingen
• Sommige bestanden worden mogelijk niet
afgespeeld afhankelijk van de bestandsindeling,
codering, opnameconditie of DLNA
serverconditie.
wordt vervolgd
149NL
• Sommige bestanden die op een computer zijn
bewerkt, worden mogelijk niet afgespeeld.
• De receiver herkent de volgende bestanden of
mappen op USB-apparaten:
– tot folders in de 3e boom
– tot 500 bestanden per boom
• De receiver herkent de volgende bestanden of
mappen op de DLNA server:
– tot folders in de 18e boom
– tot 999 bestanden per boom
• Sommige USB-apparaten werken mogelijk niet
met deze receiver.
• De receiver herkent Mass Storage Class (MSC)
apparaten (zoals een flashgeheugen of HDD), Still
Image Capture Device (SICD) apparaten en 101
keyboard (alleen via frontale USB-aansluiting).
• Schakel de receiver uit alvorens USB-apparaten
aan of los te koppelen om te vermijden dat de
gegevens op de USB-apparaten worden
beschadigd.
• Wat betreft de formaten bepaald in de DLNArichtlijnen, dient de server de content aan te bieden
waaraan de formaatinformatie bepaald in de
DLNA-richtlijnen correct is toegevoegd.
Algemeen
Voedingsvereisten
230 V wisselstroom,
50/60 Hz
Stroomverbruik
480 W
Stroomverbruik (standby)
0,5 W (wanneer "Control
for HDMI" (zie blz. 108),
"Pass Through" (zie
blz. 108), "Network
Standby" (zie blz. 110) en
"RS232C Control" (zie
blz. 114) zijn ingesteld op
"Off" en de stroom voor
ruimte 2/ruimte 3 is
uitgeschakeld.)
Afmetingen
430 mm × 187,5 mm ×
420 mm
(breedte/hoogte/diepte)
inclusief uitstekende delen
en bedieningselementen
Gewicht (ong.)
17,3 kg
Meegeleverde accessoires
Gebruiksaanwijzing (dit exemplaar)
Beknopte installatiegids (1)
Software License Information (1)
Optimaliseringsmicrofoon ECM-AC1 (1)
150NL
FM-draadantenne (1)
AM-raamantenne (1)
Netsnoer (1)
Multifunctionele afstandsbediening (1)
Basisafstandsbediening (1)
R6 (formaat AA) batterijen (4)
Luidsprekeraansluitgereedschap (1)
Ontwerp en technische gegevens kunnen
zonder voorafgaande kennisgeving worden
gewijzigd.
Index
Symbolen
C
U SIGNAL GND-aardaansluiting 44
Calibration Type 96
Camcorder 36
Cassettedeck 44
Cd-speler 38
Center Analog Down Mix 100
Computer 41, 55
Connection Server Settings 110
Control for HDMI 108
Cijfers
A
A.F.D. (modus) 67
A/V Sync 102
Aansluitingen
antenne 43
audio-apparatuur 38
luidsprekers 25
monitor 27
netwerk 45
video-apparatuur 29
Advanced Auto Volume 72, 102
Afspelen met één druk op de knop 79
Afstandsbediening 15–19, 48, 123–132
Afstemmen 63, 64
AM 63
Antenne 43
Audio Input Assign 83, 109
Audio Out 107
Audio Return Channel (ARC) 80, 82
Audio Settings 101
Auto Calibration 95
Auto Calibration Setup 95
Auto Standby 113
Auto Tuning 63
Automatic Phase Matching 97
B
Bass 10, 72
Berlin Philharmonic Hall 69
Blu-ray Disc-speler 29
D
D.C.A.C. (Digital Cinema Auto Calibration)
95
Decode Priority 103
Decoder 33
Digital Legato Linear (D.L.L.) 101
Direct Tuning 63
Display 11, 117
Distance Unit 100
DLNA 58, 62
Dual Mono 102
Dubbele versterker aansluiting 91
Dvd-speler 29
Dynamic Range Compressor 102
E
Easy Automation 85
Easy Setup 49, 95
Effecttype 68
Equalizer 72, 102
ES Remote 85
External Control 110
F
Favorites 53
FM 63
Front Reference Type 96
G
Geluidscontrole van het systeem 79
GUI (Graphical User Interface) 27
wordt vervolgd
151NL
Aanvullende informatie
12V Trigger 112
2ch Analog Direct 66
2ch Stereo (mode) 66
2-kanaals 66
3D Output Settings 107
5.1-kanaals 23
7.1-kanaals 23
9.1-kanaals 23
H
H.A.T.S. 108
HD-D.C.S. 67
HD-D.C.S. (effecttype) 68
HDMI Settings 107
Home Theatre-bediening 80
I
Initialize Personal Information 114
Input Edit 109
INPUT MODE 82
Input Settings 109
Instelmenu 92
Internet content 58
Internet Services Settings 110
Internet Settings 110
Internet video 58
Internet Video Parental Control 111
Internet Video Unrated 111
IP Content Noise Reduction 59
iPhone/iPod 57, 61
J
Jazz Club 69
K
Kantelfrequentie 99
L
L.F.E. (Low Frequency Effect) 12
Language 113
Large 98
Line Out 75, 112
Listen 54
Live Concert 69
Luidsprekeropstelling 98
M
MASTER VOLUME 10
Meldingen
Auto Calibration 146
Fout 144
Menu 52, 92
Minidiscrecorder 42
Movie 67
Multi Zone 73
152NL
Muting 54
Muziek 69
N
Name In 97
Name Input 64
Neo:X (Cinema) 67
Neo:X (Game) 69
Neo:X (Music) 69
Netsnoer 47
Network Settings 110
Network Standby 110
Network Update 114
O
Omschakelen van het display 122
Opnemen 88, 89
Opwaarderen 21
P
Parental Control Area Code 110
Parental Control Password 110
Pass Through 81, 108
Phase Audio 100
Phase Noise 100
PHONES 10
Platenspeler 44
Playback Resolution 106
PlayStation 3 31
PLII (Movie) 67
PLII (Music) 69
PLIIx (Movie) 67
PLIIx (Music) 69
PLIIz Height 67, 69, 70
Portable Audio 69
Position 95
PRE OUT 26
PROTECTOR 144
R
Renderer Access Control 110
Renderer Options 110
Resetten
afstandsbediening 132
receiver 48
Resolution 104
RS232C Control 114
S
User Reference Edit 96
V
VIDEO 2 IN-aansluitingen 36
Video Direct 109
Video Input Assign 83, 109
Video recor-der 35
Video Settings 104
Vocal Height 69
Voorkeurzenders 64
W
WALKMAN 56
Watch 54
Wissen
afstandsbediening 132
receiver 48
Aanvullende informatie
Satellietontvanger 33
SB Assign 98
Scène selecteren 80
Screen Format 107
Server
Voorbereidingen 51
Settings 92
Settings Lock 114
Slaaptimer 88
Small 99
Software Update Notification 114
Sound Effects 66
Sound Field 66, 103
Sound Field Mode 70, 103
Sound Optimizer 71, 101
Speaker Connection 98
Speaker impedance 49, 100
Speaker Pair Match 96
Speaker Relocation 97
Speaker Settings 95
Speaker Setup 98
SPEAKER SHORTED 144
SPEAKERS (A/B/A+B/OFF) 9, 50
Sports 69
Stadium 69
STEREO/MONO 63
Subwoofer Level 107
Subwoofer Low Pass Filter 107
Subwoofer Muting 102
Super Audio CD-speler 38
Systeem uitschakelen 79
System Information 114
System Settings 113
SYSTEM STANDBY 124
Z
Zone Control 111
Zone Resolution 105
Zone Settings 111
Zone Setup 112
T
Testtoon 99
TONE 10
TONE MODE 10, 48
Treble 10, 72
True Concert Mapping A/B 69, 70
Tuner 63
TV Type 107
U
USB 56
153NL
154NL
Download PDF

advertising