Sony | CDP-X5000 | Sony CDP-X5000 Gebruiksaanwijzing

3-810-423-22(1)
Gebruiksaanwijzing
NL
Bruksanvisning
S
Istruzioni per l'uso
I
Manual de Instruções
P
CDP-X5000
 1996 by Sony Corporation
WAARSCHUWING
Stel het apparaat niet bloot
aan regen of vocht, om gevaar
voor brand of een elektrische
schok te voorkomen.
Om gevaar voor elektrische
schokken te vermijden, dient u
de behuizing van het apparaat
nooit te openen. Laat
onderhoud en eventuele
reparatie over aan bevoegd
vakpersoneel.
Plaats het apparaat niet in een
gesloten ruimte, zoals een
boekenrek of ingebouwde
kast.
Dit apparaat is geklassificeerd als
een KLASSE 1 LASER produkt. De
aanduiding CLASS 1 LASER
PRODUCT bevindt zich aan de
achterkant van het apparaat.
• Mocht er vloeistof of een voorwerp in
het inwendige van het apparaat
terechtkomen, trek dan de stekker uit
het stopkontakt en laat de compact
disc speler eerst door een deskundige
nakijken alvorens het apparaat weer
in gebruik te nemen.
• Pas op, bij het sluiten van het discdeksel, dat uw vingers niet klem
raken.
Stroomvoorziening
• Kontroleer, alvorens de compact disc
speler in gebruik te nemen, of de
bedrijfsspanning van het apparaat
overeenkomt met de plaatselijke
netspanning. De bedrijfsspanning van
de compact disc speler staat vermeld
op het naamplaatje op het
achterpaneel van het apparaat.
• Zolang de stekker van het netsnoer in
het stopkontakt zit, blijft de
stroomtoevoer naar het apparaat
intakt, ook al is de compact disc
speler zelf uitgeschakeld.
• Trek de stekker uit het stopkontakt
wanneer u denkt de compact disc
speler geruime tijd niet te gebruiken.
Trek voor het verbreken van de
aansluiting op het stopkontakt alleen
aan de stekker; trek niet aan het snoer.
Opstelling
Binnenin het apparaat bevindt zich
het nevenstaande
waarschuwingslabel.
Bij dit produkt zijn batterijen
geleverd. Wanneer deze leeg zijn,
moet u ze niet weggooien maar
inleveren als KCA.
• Kies voor opstelling een goed
geventileerde plaats, met voldoende
luchtdoorstroming om oververhitting
van de compact disc speler te
voorkomen.
• Zet de compact disc speler niet op een
zacht oppervlak, zoals een wollig
kleedje of tapijt, aangezien dit de
ventilatie-openingen aan de
onderzijde zou kunnen blokkeren.
• Plaats de compact disc speler niet in
de buurt van een warmtebron en niet
in de volle zon. Vermijd tevens
plaatsen met veel stof, vocht en
mechanische trillingen of schokken.
Voor blijvend goede geluidskwaliteit
• Raak het lensje in het apparaat niet aan.
Gebruik van de disc-stabilisator
Voorzorgsmaatregelen
Veiligheid
• Voorzichtig — Het gebruik van
optische instrumenten met dit
apparaat kan gevaar voor oogletsel
opleveren.
2NL
• Gebruik vooral de bijgeleverde discstabilisator. Gebruik van een ander
soort stabilisator zou de compact disc
speler kunnen beschadigen.
• De onderkant van de disc-stabilisator
is kwetsbaar, en beschadiging ervan
kan leiden tot aantasting van de
geluidskwaliteit.
Bij het inleggen of uitnemen van een
compact disc plaatst u de discstabilisator op de bijgeleverde vilten
onderzetter of op een zacht oppervlak.
Bediening
• Open en sluit het disc-deksel slechts
met de hand.
• Terwijl de compact disc speler in
werking is, mag u de draaiende
onderdelen (en de compact disc) niet
aanraken.
• Wanneer de compact disc speler
rechtstreeks van een koude naar een
warme omgeving wordt gebracht, of
als deze in een erg vochtige kamer
wordt geplaatst, kan op de lenzen in
het apparaat vocht uit de lucht
kondenseren. Als dit zich voordoet,
kan de compact disc speler niet naar
behoren werken. Dan dient u de
compact disc te verwijderen en het
apparaat ongeveer een uur aan te
laten staan, tot al het kondensvocht
verdampt is.
Geluidssterkte
• Stel de geluidssterkte op de
aangesloten versterker niet te hoog in,
wanneer er geen of slechts erg zacht
geluid klinkt. Mocht er daarna een
plotselinge geluidspiek volgen, dan
zouden de luidsprekers beschadigd
kunnen raken.
Na inleggen van een disc
• Kort na het inleggen van een compact
disc kan er een hoge fluittoon uit het
inwendige van de compact disc speler
klinken. Het apparaat is dan bezig het
mechanisme juist in te stellen voor de
geplaatste compact disc.
Reinigen
• Reinig de ombouw, het voorpaneel en
de bedieningsorganen met een zachte
doek, licht bevochtigd met water en
wat milde huishoudzeep. Gebruik
geen schuurspons, schuurmiddelen of
vluchtige stoffen zoals spiritus of
benzine.
• Als de binnenzijde van het disc-deksel
vuil is, kunt u het deksel verwijderen
met een zeskant-inbussleutel (2,5 mm
doorsnede).
Opmerking
Tracht nooit enig ander onderdeel van
de compact disc speler dan het discdeksel te verwijderen of te
demonteren.
Vervoer
• Verwijder de compact disc en ook de
stabilisator uit het apparaat.
Mocht u verder nog vragen of
problemen met de bediening van het
apparaat hebben, aarzel dan niet
kontakt op te nemen met de
dichtstbijzijnde Sony handelaar.
INHOUDSOPGAVE
Voorbereidingen
Uitpakken 4
Aansluitingen 4
Afspelen van een compact disc 7
Welkom!
Hartelijk dank voor uw aankoop
van deze Sony compact disc speler.
Lees, alvorens het apparaat in
gebruik te nemen, deze
gebruiksaanwijzing aandachtig door
en bewaar deze voor eventuele
naslag.
Afspelen van CD’s
Gebruik van het uitleesvenster 9
Opzoeken van een bepaald muziekstuk 10
Opzoeken van een bepaald punt in een muziekstuk 11
Herhaalde weergave van muziekstukken 11
Afspelen in willekeurige volgorde (SHUFFLE weergave) 12
Samenstellen van uw eigen muziekselektie (PROGRAM weergave) 13
Afspelen met overslaan van ongewenste nummers
(weglaat-selektie) 14
NL
Opnemen van compact discs
Omtrent deze
handleiding
Ter verduidelijking
• Alle aanwijzingen in de tekst
beschrijven de bediening met de
toetsen op de bijgeleverde
afstandsbediening.
Natuurlijk kunt u ook de toetsen op
het apparaat zelf gebruiken met
dezelfde benaming of symbolen als
die op de afstandsbediening.
• Op een aantal plaatsen in deze
gebruiksaanwijzing zult u de
onderstaande symbolen aantreffen:
Dit symbool verschijnt bij
funkties die slechts via de
afstandsbediening beschikbaar
zijn.
Dit symbool vestigt uw aandacht
op handige tips, die de bediening
vergemakkelijken.
Opnemen van uw eigen muziekselektie 15
In- en wegdraaien (in/uit-faden) van geluid 16
Handige funkties voor het opnemen 16
Vastleggen van gegevens voor uw compact discs (Custom
File geheugen)
Geheugen voor opslag van nuttige gegevens voor afzonderlijke compact
discs 18
Indexpunten kiezen op een compact disc (Custom Index) 19
Vastleggen van favoriete en ongewenste muziekstukken per compact disc
(weglaat-selektie) 20
Aanvullende informatie
Opmerkingen betreffende compact discs 22
Verhelpen van storingen 22
Technische gegevens 23
Beschrijving van het achterpaneel 23
Index 24
3NL
Voorbereidingen
Uitpakken
Kontroleer of het volgende bijgeleverd toebehoren in
de verpakking aanwezig is:
• Audio-aansluitsnoer (1)
• Afstandsbediening (1)
• Sony SUM-3(NS) batterijen (2)
• Disc-stabilisator (1)
• Vilten onderzetter (1)
• Netsnoer (1)
Aansluitingen
Overzicht
Hieronder wordt beschreven hoe u de compact disc
speler aansluit op een versterker. Let op dat alle
apparatuur is uitgeschakeld, alvorens u begint met het
aansluiten ervan.
OPTICAL COAXIAL BALANCED
schakelaar schakelaar schakelaar
LINE OUT
Inleggen van batterijen in de
afstandsbediening
CDP-X5000
DIGITAL OUT
OPTICAL
COAXIAL
BALANCED
AC IN (230V)
LINE OUT
OFF
ON
OFF
ON
OFF
ON
L
U kunt deze compact disc speler bedienen met de
bijgeleverde afstandsbediening.
Plaats twee R6 (AA-formaat) batterijen in de
afstandsbediening en let hierbij op dat de + en de –
polen van de batterijen in de juiste richting liggen,
zoals aangegeven. Richt de afstandsbediening bij
het gebruik recht op de afstandsbedieningssensor g
van de compact disc speler.
R
DIGITAL OUT
OPTICAL
DIGITAL OUT
BALANCED
naar een
stopkontakt
DIGITAL OUT
COAXIAL
Versterker
CD
Wanneer de batterijen te vervangen
Bij normaal gebruik zullen de batterijen ongeveer 6
maanden meegaan. Als u de compact disc speler niet
langer meer op afstand kunt bedienen, is het tijd beide
batterijen door nieuwe te vervangen.
ç:
Signaalstroom
naar een
stopkontakt
Welke snoeren zijn er nodig?
Opmerkingen
• Laat de afstandsbediening nooit op een erg warme of
vochtige plaats liggen.
• Let op dat er geen vloeistof of klein voorwerp in de
afstandsbediening terecht komt, vooral tijdens het
verwisselen van de batterijen.
• Zorg dat de afstandsbedieningssensor van de versterker
niet wordt blootgesteld aan rechtstreekse zonnestraling of
fel lamplicht. Dit kan de juiste werking ervan verstoren.
• Als u denkt de afstandsbediening geruime tijd niet te
gebruiken, kunt u de batterijen er beter uit verwijderen,
om schade door eventuele batterijlekkage en corrosie te
vermijden.
p Voor analoge aansluitingen
• Audio-aansluitsnoer (bijgeleverd) (1)
Wit (L)
Rood (R)
Wit (L)
Rood (R)
p Voor digitale aansluitingen
• Coaxiaalkabel VMC-10G (niet bijgeleverd)
• Optische kabel POC-15A (niet bijgeleverd)
• Gebalanceerde kabel met cannon aansluitstekkers
XLR-3-32 (niet bijgeleverd)
4NL
Voorbereidingen
Aansluitingen
• Aansluiten van digitale apparatuur met een optische
digitale ingangsaansluiting
p Analoge aansluitingen
Bij gebruik van het audio-aansluitsnoer voor
aansluiting van de CD-speler op een versterker mag
u de kleuren van de stekkers en stekkerbussen niet
verwisselen: sluit rood aan op rood (voor het rechter
kanaal) en wit op wit (voor het linker kanaal). Zorg
voor stevige aansluitingen, om brom en andere
bijgeluiden te vermijden.
Sluit de digitale component aan op de DIGITAL OUT
(OPTICAL) stekkerbus met behulp van een optische kabel
(niet bijgeleverd). Verwijder het dopje van de aansluitbus
en steek de optische stekker in.
CD-speler
Digitale component
DIGITAL OUT
OPTICAL
OFF
ON
COAXIAL
OFF
ON
BALANCED
OFF
ON
DIGITAL IN
OPTICAL
Versterker
CD-speler
TUNER
LINE OUT
CD
AUX
L
L
R
Na het maken van de aansluitingen zet u de DIGITAL
OUT OPTICAL schakelaar op het achterpaneel in de
“ON” stand. Als u de optische uitgang niet gebruikt, zet u
deze schakelaar in de “OFF” stand.
R
INPUT
p Digitale aansluitingen
Met digitale aansluitingen kan het digitale
geluidssignaal van een afgespeelde CD rechtstreeks
aan een ander apparaat worden doorgegeven,
zonder enig verlies aan kwaliteit. U kunt de digitale
uitgangsaansluitingen van dit apparaat verbinden
met andere digitale apparatuur zoals een digitale
versterker, een digitaal-analoog omzetter, een DAT
cassettedeck of een minidisc-recorder. Met de laatste
twee kunt u dan volledig digitale opnamen van uw
compact discs maken. Overigens is de fade-in/uit
funktie (zie blz. 16) bij opnemen via de digitale
aansluitingen niet beschikbaar.
• Aansluiten van digitale apparatuur met een coaxiale
digitale ingangsaansluiting
Sluit de digitale component aan op de DIGITAL OUT
(COAXIAL) stekkerbus met behulp van een coaxiaalkabel
(niet bijgeleverd).
CD-speler
Digitale component
DIGITAL OUT
OPTICAL
OFF
ON
COAXIAL
OFF
ON
BALANCED
OFF
ON
DIGITAL IN
COAXIAL
• Aansluiten van digitale apparatuur (zoals een
versterker) met een gebalanceerde ingangsaansluiting
Sluit de digitale component aan op de BALANCED
stekkerbus met behulp van een kabel met cannon
aansluitstekkers XLR-3-32 of gelijkwaardig (niet
bijgeleverd). Gebalanceerde aansluitingen worden
nauwelijks door storing van buitenaf beïnvloed en dit type
wordt dan ook vaak gebruikt door geluidstechnici in
opnamestudio’s en radiostations.
Gebruik van een kabel met cannon aansluitstekkers
XLR-3-32 of gelijkwaardig (niet bijgeleverd)
A
B
Insteken van de cannon stekker
Plaats de delen A tegenover elkaar en steek de stekker
stevig in de aansluitbus.
Verbreken van de aansluiting
Houd het vergrendelknopje B ingedrukt en trek de
stekker uit de stekkerbus.
(wordt vervolgd)
Na het maken van de aansluitingen zet u de DIGITAL
OUT COAXIAL schakelaar op het achterpaneel in de
“ON” stand. Als u de coaxiale uitgang niet gebruikt, zet u
deze schakelaar in de “OFF” stand.
5NL
Voorbereidingen
Stekker-polariteit
IN
2
3
OUT
1
1
3
1: GND (aarde)
2: HOT (fase)
3: COLD (nul)
2
Digitaal-analoog
omzetter, enz.
CD-speler
DIGITAL OUT
OPTICAL
COAXIAL
DIGITAL
BALANCED
AES/EBU
IN
OFF
ON
OFF
ON
OFF
OUT
ON
Na het maken van de aansluitingen zet u de
DIGITAL OUT BALANCED schakelaar op het
achterpaneel in de “ON” stand. Als u de
gebalanceerde uitgang niet gebruikt, zet u deze
schakelaar in de “OFF” stand.
Aansluiten van het netsnoer
1
Steek de stekker van het bijgeleverde netsnoer in
de AC IN (230 V) voedingsaansluiting op het
achterpaneel van de compact disc speler.
2
Steek het andere uiteinde van het netsnoer in een
gewoon wandstopkontakt.
Wat is de volgende stap?
Nu is uw compact disc speler voor gebruik gereed.
Lees voor het afspelen van een compact disc het volgende
hoofdstuk.
6NL
Basisbediening
Afspelen van een compact disc
3, 4
5
f
p
P
Æ
+
=
)
S
0
r
we
po
Basisbediening
1
Inschakelen van de CDspeler met een disc in het
compartiment
Ongeveer 10 sekonden na het
inschakelen zal de weergave
vanzelf beginnen. Dit
betekent dat u door
aansluiten van een in de
handel verkrijgbare audioschakelklok de weergave van
een compact disc op elk
gewenst ogenblik kunt laten
beginnen. Om de 10
sekonden wachttijd over te
slaan en sneller met afspelen
te beginnen, drukt u op de P
pauzetoets of de ·
weergavetoets terwijl de
“PAUSE” aanduiding
knippert.
1
Druk op de POWER aan/uit-schakelaar om uw CD-speler in te
schakelen.
2
Schakel de versterker in en kies als geluidsbron de compact
disc speler.
3
Open met de hand het disc-deksel van de CD-speler, neem de
stabilisator uit het disc-compartiment en plaats hierin een CD.
p
P
Æ
+
=
)
0
÷
p
P
Æ
+
=
)
S
0
wer
po
S
wer
po
Opmerkingen
• Plaats in stap 3 niet meer dan
één compact disc tegelijk in de
houder, anders kunnen de discs
en/of de CD-speler beschadigd
worden.
• Wees voorzichtig dat u bij het
inleggen of uitnemen van een
disc het lensje in het apparaat
niet aanraakt.
Disc-stabilisator
(bijgeleverd)
Compact disc met de
label-kant boven
(wordt vervolgd)
7NL
Basisbediening
Bijgeleverde discstabilisator
4
Plaats de disc-stabilisator bovenop de compact disc en schuif
dan het disc-deksel met de hand dicht.
(De afbeelding toont het
zij-aanzicht van de discstabilisator.)
bovenzijde
÷
p
P
Æ
+
=
)
0
p
P
Æ
+
=
)
S
0
wer
wer
po
po
onderzijde
S
Opmerking
Plaats de bijgeleverde discstabilisator op de CD. (Let op dat
u de stabilisator niet
ondersteboven plaatst.)
Na het inleggen van een
compact disc plaatst u de
bijgeleverde disc-stabilisator
bovenop de disc.
Voor het beginnen met
afspelen kunt u ook eerst
op de · weergavetoets
drukken en dan het discdeksel dichtschuiven.
5
Druk op de · weergavetoets.
Het · indikatorlampje licht op en het afspelen begint vanaf
het eerste muziekstuk op de disc.
Stel de geluidssterkte op de versterker naar wens in.
Als het afspelen niet bij
het eerste muziekstuk
begint
1 Druk enkele malen op de
CONTINUE toets van de
afstandsbediening tot de
aanduidingen “SHUFFLE”,
“PROGRAM” en
“CUSTOM INDEX” alle uit
het uitleesvenster
verdwijnen.
2 Druk op de ·
weergavetoets.
Stoppen met afspelen
Druk op de p stoptoets.
p
P
Æ
+
=
)
0
S
Uitleesvenster
wer
po
SHUFFLE
PROGRAM
CUSTOM
INDEX
Deze aanduidingen
verdwijnen bij meermalen
indrukken van de
CONTINUE toets.
8NL
0
)
=
+
Æ
P
p
Voor
Drukt u op
Pauzeren
P
Hervatten van de weergave na een pauze
P of ·
Doorgaan naar het volgende muziekstuk
+
Teruggaan naar het voorgaande muziekstuk
=
Snel vooruitzoeken binnen een muziekstuk
)
Snel terugzoeken binnen een muziekstuk
0
Afspelen van CD’s
Afspelen van CD’s
Gebruik van het uitleesvenster
In het uitleesvenster kunt u allerlei informatie over de
geplaatste compact disc aflezen.
DISPLAY
MODE
TIME
Kontroleren van de resterende speelduur
Druk tijdens het afspelen van een CD op de TIME toets
van de afstandsbediening. Telkens wanneer u op de
TIME toets drukt, verspringt de aanduiding in het
uitleesvenster zoals hieronder aangegeven.
Verstreken
speelduur en
nummer van
het
weergegeven
muziekstuk
Resterende
speelduur
van het
weergegeven
muziekstuk
Æ
P
p
=
+
0
)
C
c
0
)
INDEX
MIN
SEC
Indrukken
INDEX
MIN
SEC
Indrukken
Resterende
MIN
SEC
speelduur van
de gehele
compact disc
Als de resterende speelduur voor programma-weergave de 100
minuten overschrijdt, verschijnen er slechts streepjes “– –.– –” in
plaats van de speelduur.
Indrukken
Kontroleren van het totale aantal
muziekstukken en de totale speelduur
Druk in de stopstand op de TIME toets van de
afstandsbediening.
Het uitleesvenster geeft dan het totale aantal
muziekstukken en de totale speelduur aan.
MIN
Totaal aantal
muziekstukken
SEC
De muziekkalender toont alle muziekstuknummers op
de weergegeven compact disc.
Druk op de DISPLAY MODE toets van de
afstandsbediening.
Telkens wanneer u op de DISPLAY MODE toets drukt,
verspringt de aanduiding in het uitleesvenster zoals
hieronder aangegeven.
Totale speelduur
Deze informatie verschijnt ook automatisch na het
sluiten van het disc-deksel.
Disc-informatie tijdens het afspelen van
een CD
Tijdens het afspelen van een compact disc geeft het
uitleesvenster het nummer van het weergegeven
muziekstuk, het indexnummer en de verstreken
speelduur van het muziekstuk aan.
INDEX
Aangeven van de muziekkalender
MIN
SEC
Verstreken speelduur
Nummer van het
weergegeven
Indexnummer (zie blz. 11) of
muziekstuk
Custom-indexnummer (zie blz. 19)
MIN
SEC
MIN
SEC
Indrukken
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
Indrukken
• Als er meer dan 15 muziekstukken op de disc staan,
verschijnt er een ” pijltje naast het nummer 15 in de
muziekkalender.
• De nummers in de muziekkalender verdwijnen stuk voor
stuk nadat elk bijbehorend muziekstuk is afgespeeld.
De instelling voor weergave van de muziekkalender
blijft ook bij uitschakelen behouden.
De muziekkalender verschijnt echter in elk geval tijdens
programma-weergave, willekeurige of gewone
weergave met overslaan en custom-index weergave. U
kunt de muziekkalender desgewenst ook bij deze
afspeelfunkties uitschakelen, maar bij overschakelen
van de funktie verschijnt de muziekkalender dan weer.
9NL
Afspelen van CD’s
Opzoeken van een bepaald
muziekstuk
Tijdens het afspelen van een compact disc kunt u snel een
gewenst muziekstuk opzoeken met behulp van de =/
+ AMS-zoektoetsen (AMS: Automatische Muziek
Sensor) of de nummertoetsen op de afstandsbediening.
MUSIC SCAN
Nummertoetsen
>20
·
=
/
Æ
+
P
p
=
+
0
)
C
c
0
)
Voor opzoeken van
Drukt u op
Het volgende of een later
muziekstuk (AMS)
+ tijdens weergave, net
zovaak tot u het gewenste
muziekstuk hoort.
Het weergegeven of een
voorgaand muziekstuk
(AMS)
= tijdens weergave, net
zovaak tot u het gewenste
muziekstuk hoort.
Een bekend
muziekstuknummer
(direkte nummerkeuze)
de nummertoets van het
gewenste muziekstuk.
Een bekend intro, door de
eerste 10 sekonden van alle
muziekstukken achtereen te
horen (“Music Scan”
intro-weergave)
1 de MUSIC SCAN toets
van de afstandsbediening,
vóór of tijdens weergave.
2 Wanneer u het gewenste
muziekstuk hoort, drukt u
op de · weergavetoets
om dit muziekstuk in zijn
geheel te horen.
Direkte keuze van muziekstukken boven de 20
Druk eerst op de >20 toets van de afstandsbediening en
dan op de betreffende nummertoetsen. Voor het
invoeren van een “0” gebruikt u nummertoets 10.
Voorbeeld: Voor het afspelen van muziekstuk
nummer 30
Drukt u eerst op >20 en dan op toets
3 en 10.
10NL
U kunt van de speelduur van de intro-weergave
verlengen (tijdens weergave en in de stopstand)
Druk net zovaak op de MUSIC SCAN toets van de
afstandsbediening tot de gewenste intro-speelduur (10,
20 of 30 sekonden) in het uitleesvenster wordt
aangegeven. Telkens wanneer u op deze toets drukt,
verspringt de intro-speelduur kringsgewijze.
Wanneer u tijdens intro-weergave op de MUSIC SCAN
toets drukt, wordt het weergegeven muziekstuk het
aangegeven aantal sekonden langer weergegeven.
De intro-weergave werkt ook bij ingeschakelde
herhaalde weergave, willekeurige weergave en
programma-weergave.
Afspelen van CD’s
Opzoeken van een bepaald
punt in een muziekstuk
Herhaalde weergave van
muziekstukken
Tijdens het afspelen kunt u ook met versnelde
weergave een passage in een muziekstuk opzoeken.
Bij elke afspeelfunktie kunt u de muziekstukken
meermalen achtereen horen.
A ˜ B
REPEAT
Æ
Æ
C
/
c
P
P
p
=
+
0
)
C
c
0
)
p
=
+
0
)
C
c
0
)
0 /
0/)
)
SLOW
Voor opzoeken van
een muziekpassage
Drukt u op
Aan de hand van de
versnelde weergave
+ (vooruitzoeken) of =
(terugzoeken) en houdt u de toets
ingedrukt tot u de gewenste
muziekpassage hoort.
Nauwkeurig, met
minder snelle
weergave
0/) SLOW op de
afstandsbediening en houdt u de
toets ingedrukt tot u precies het
gewenste punt bereikt.
Sneller, met de
tijdsaanduiding, in
de pauzestand
0/) en houdt u de toets
ingedrukt tot het gewenste tijdstip
op de disc wordt aangegeven. Bij
deze pauze-zoekfunktie hoort u
geen geluid.
Druk tijdens het afspelen van een compact disc op de
REPEAT toets. De aanduiding “REPEAT” verschijnt in
het uitleesvenster. De CD-speler herhaalt de
muziekstukken dan als volgt:
REPEAT
Aan de hand van het
indexnummer (alleen
voor discs met index)
C/c op de afstandsbediening
tijdens weergave of in de
pauzestand, net zovaak tot u het
gewenste indexpunt bereikt.
Wat is een indexpunt?
Dit is een nummer dat toegewezen is aan een gedeelte
van een muziekstuk of CD (zoals de delen van een
symfonie), om de muziekpassages snel en gemakkelijk
terug te vinden. Als een disc indexpunten bevat, zal dit
op de verpakking vermeld staan.
INDEX
MIN
SEC
Bij afspelen van de CD
met
Herhaalt de compact disc
speler
Kontinu-weergave (blz. 7)
Alle muziekstukken
Willekeurige weergave
(blz. 12)
Alle muziekstukken in
willekeurige volgorde
Programma-weergave
(blz. 13)
Dezelfde door u gekozen
muziekselektie
Weergave met overslaan
(blz. 14)
Alle resterende muziekstukken
Willekeurige weergave
met overslaan (blz. 12, 14)
Alle resterende muziekstukken
in willekeurige volgorde
Custom-index weergave
(blz. 19)
Het gedeelte tussen twee
indexpunten
Uitschakelen van de herhaalde weergave
Druk net zovaak op de REPEAT toets tot de aanduiding
“REPEAT” uit het uitleesvenster verdwijnt.
Opmerking
Als de aanduiding “
” in het uitleesvenster verschijnt,
dan is bij indrukken van de vooruitzoektoets het einde van
de compact disc bereikt. Druk dan op de 0 of = toets
om terug te gaan.
(wordt vervolgd)
11NL
Afspelen van CD’s
Herhalen van het weergegeven
muziekstuk
U kunt ook alleen het weergegeven muziekstuk herhalen.
Afspelen in willekeurige
volgorde (SHUFFLE weergave)
Tijdens weergave van het te herhalen muziekstuk
drukt u net zovaak op de REPEAT toets tot er
“REPEAT 1” in het uitleesvenster verschijnt.
U kunt de compact disc speler de muziekstukken laten
“schudden” als een spel kaarten, om ze in willekeurige
volgorde weer te geven.
Uitschakelen van de enkel-nummer herhaalfunktie
Druk op de REPEAT toets.
SHUFFLE
Opmerking
Het herhalen van een enkel nummer is niet mogelijk tijdens
afspelen met de custom-index weergave (zie blz. 19).
Herhalen van een zelf afgebakend gedeelte
(A˜B herhaalfunktie)
U kunt een zelf gekozen passage van een muziekstuk
herhaaldelijk weergeven, bijvoorbeeld voor het leren
van een tekst.
De passage die herhaald wordt, dient echter wel in zijn
geheel binnen één muziekstuk te liggen.
1
2
·
1
Druk tijdens het afspelen van een disc bij het
beginpunt (punt A) van de gewenste passage op
de A˜B toets. De aanduiding “A-” of “REPEAT
A-” knippert in het uitleesvenster.
Druk bij het eindpunt van de gewenste passage
(punt B) nogmaals op de A˜B toets.
Nu wordt er “REPEAT A-B” aangegeven. De CDspeler zal het afgebakende gedeelte nu herhaald
weergeven.
Uitschakelen van de A˜B herhaalfunktie
Druk op de REPEAT toets.
Æ
P
p
=
+
0
)
C
c
0
)
Druk op de SHUFFLE toets van de
afstandsbediening.
De aanduiding “SHUFFLE” en de
muziekkalender verschijnen in het uitleesvenster.
SHUFFLE
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
2
Druk op de · weergavetoets om de willekeurige
weergave te starten. De aanduiding “
”
verschijnt in het uitleesvenster tijdens het
“schudden van de kaarten”.
Uitschakelen van de willekeurige weergave
Druk op de CONTINUE toets van de afstandsbediening.
Instellen van een nieuw beginpunt
U kunt eenvoudig doorgaan naar een volgende te
herhalen passage door het geldende eindpunt het
nieuwe beginpunt te maken.
1 Druk op de A˜B toets terwijl de CD-speler uw
gekozen muziekpassage herhaalt.
Het gekozen eindpunt (punt B) wordt het nieuwe
beginpunt (punt A). De aanduiding “A-” of
“REPEAT A-” knippert in het uitleesvenster.
2 Druk bij het eindpunt van de nieuwe passage (punt
B) nogmaals op de A˜B toets.
Nu wordt er “REPEAT A-B” aangegeven. De CDspeler zal nu het afgebakende gedeelte tussen het
nieuwe begin- en eindpunt herhaald weergeven.
Tussentijds terugkeren naar punt A
Druk op de · weergavetoets tijdens het herhalen van
de gekozen A˜ B passage.
12NL
Tijdens afspelen kunt u overschakelen op
willekeurige weergave
Druk op de SHUFFLE toets van de afstandsbediening
en de willekeurige weergave begint, met het
weergegeven muziekstuk als eerste.
Voor of tijdens willekeurige weergave kunt u de
muziekstukken markeren die u niet wilt horen
(willekeurige weergave met overslaan)
Druk op de nummertoets voor een muziekstuk dat u
niet wilt horen, terwijl de “SHUFFLE” aanduiding in het
uitleesvenster wordt aangegeven.
Elk gekozen nummer verschijnt even met de aanduiding
“OFF” in het uitleesvenster en dan verdwijnt dat
nummer uit de muziekkalender.
Als u een overgeslagen muziekstuk weer in de reeks wilt
opnemen, drukt u nogmaals op de nummertoets ervan.
Om de willekeurige weergave weer voor alle
muziekstukken te laten gelden, drukt u in de stopstand
op de p stoptoets.
Afspelen van CD’s
Samenstellen van uw eigen
muziekselektie (PROGRAM
weergave)
U kunt uw eigen muziekprogramma van maximaal 24
nummers samenstellen, in de volgorde waarin u de
muziek wilt horen. De geprogrammeerde
muziekstukken worden dan in de door u gekozen
volgorde weergegeven.
PROGRAM
CONTINUE
Nummertoetsen
>20
CLEAR
CHECK
Æ
P
p
=
+
0
)
Ook na de programma-weergave blijft uw
muziekselektie geldig
Met een enkele druk op de · weergavetoets kunt u
hetzelfde muziekprogramma nogmaals afspelen.
Opmerkingen
• De aanduiding “– – . – –” verschijnt in plaats van de totale
speelduur als die de 100 minuten overschrijdt.
• De aanduiding “FULL” verschijnt als u tracht een nummer
te programmeren voor een muziekselektie die al 24
nummers bevat.
• Bij uitschakelen van het apparaat vervalt de
geprogrammeerde muziekselektie en keert de CD-speler
terug naar de gewone kontinu-weergave.
Kontroleren van de geprogrammeerde
muziekselektie
C
c
0
)
Voor of tijdens de programma-weergave kunt u de
volgorde van de gekozen nummers kontroleren.
Druk op de PROGRAM toets van de
afstandsbediening.
De aanduiding “PROGRAM” verschijnt in het
uitleesvenster.
PROGRAM
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
2
Bij het afspelen wordt er tussen de muziekstukken een
extra zoek-pauze van een sekonde ingevoegd.
p
·
1
Bij het programmeren van nummers in een andere
volgorde dan ze op de compact disc staan (dus
bijvoorbeeld 1, 3, 5 enz.)
Druk op de nummertoetsen voor de
muziekstukken die u wilt horen, om ze te
programmeren in de gewenste volgorde.
Voor het programmeren van een nummer boven
de 20 gebruikt u de >20 toets op de
afstandsbediening (zie blz. 10).
Druk op de CHECK toets.
Telkens wanneer u op deze toets drukt, geeft het
uitleesvenster het volgende muziekstuknummer aan,
samen met de totale speelduur inklusief dat nummer.
Na het nummer van het laatste muziekstuk wordt er
“End” aangegeven en dan verschijnen weer de
oorspronkelijke aanduidingen. Bij kontrole tijdens het
afspelen toont het uitleesvenster alleen de nog niet
weergegeven muziekstuknummers.
Wijzigen van uw muziekprogramma
U kunt de volgende veranderingen in uw muziekselektie
aanbrengen alvorens de programma-weergave te starten.
Voor het
Drukt u op
Wissen van een
nummer
de CHECK toets totdat het ongewenste
nummer wordt aangegeven en dan
drukt u op de CLEAR wistoets.
PROGRAM
MIN
STEP
SEC
2
5
8
Laatst
geprogrammeerde
muziekstuknummer
Totale speelduur Geprogrammeerde
nummers
Volgnummer in uw programma
Bij een vergissing in de nummerkeuze
Druk op de CLEAR toets en dan op de juiste
nummertoets.
3
Druk op de · weergavetoets om de programmaweergave te starten.
Uitschakelen van de programma-weergave
Druk op de CONTINUE toets van de afstandsbediening.
Wissen van het
de CLEAR wistoets, in de stopstand. Bij
laatst
elke druk op deze toets wordt het laatst
geprogrammeerde geprogrammeerde nummer gewist.
nummer
Toevoegen van
een nummer aan
het eind van uw
programma
de nummertoets(en) voor elk toe te
voegen muziekstuk.
Wijzigen van de
de p stoptoets, in de stopstand, om het
geprogrammeerde programma te wissen. Herhaal
volgorde
vervolgens de werkwijze voor het
samenstellen van een nieuw
muziekprogramma.
13NL
Afspelen van CD’s
Uitschakelen van de weglaat-weergave
Afspelen met overslaan van
ongewenste nummers
(weglaat-selektie)
U kunt de muziekstukken die u wilt overslaan als
ongewenst markeren en dan de rest van de compact
disc afspelen.
SHUFFLE
CONTINUE
Druk in de stopstand op de p stoptoets. Alle voor overslaan
gemarkeerde muziekstukken verschijnen weer in de
muziekkalender.
De compact disc speler onthoudt de als ongewenst
gemarkeerde nummers ook na afloop van de
weglaat-weergave
Met een enkele druk op de · weergavetoets kunt u
alle resterende muziekstukken nogmaals afspelen.
U kunt de resterende muziekstukken ook in
willekeurige volgorde afspelen (willekeurige
weergave met overslaan)
Volg de bovenstaande aanwijzingen, maar sla stap 3
over.
Nummertoetsen
Tijdens weergave van een ongewenst muziekstuk
kunt u het “wissen” en overslaan
>20
CLEAR
·
1
Æ
P
p
=
+
0
)
C
c
0
)
U kunt uw weglaat-selektie voor elke compact disc
in het geheugen vastleggen
Druk op de SHUFFLE toets van de
afstandsbediening.
De aanduiding “SHUFFLE” verschijnt in het
uitleesvenster.
SHUFFLE
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
2
Kies met behulp van de nummertoetsen de
ongewenste muziekstukken, die u wilt overslaan.
Elk gekozen nummer verschijnt even met de
aanduiding “OFF” in het uitleesvenster en dan
verdwijnt dat nummer uit de muziekkalender.
Voor het weglaten van een nummer boven de 20
gebruikt u de >20 toets op de afstandsbediening
(zie blz. 10).
Bij een vergissing in de nummerkeuze
Druk nogmaals op de nummertoets van het ten
onrechte gemarkeerde muziekstuk. Het nummer wordt
even aangegeven met de aanduiding “ON” en
verschijnt dan weer in de muziekkalender.
14NL
Druk op de CLEAR wistoets tijdens weergave van een
muziekstuk dat u niet wilt horen. De CD-speler
markeert het nummer dan als ongewenst en gaat door
met afspelen van het volgende muziekstuk.
3
Na het aldus “wissen” van alle ongewenste
nummers drukt u op de CONTINUE toets.
De aanduiding “SHUFFLE” verdwijnt dan uit het
uitleesvenster.
4
Druk op de · weergavetoets om het afspelen
zonder de gekozen nummers te starten.
Zie de beschrijving onder “Vastleggen van favoriete en
ongewenste muziekstukken per compact disc” op
blz. 20.
Opnemen van compact discs
Opnemen van uw eigen
muziekselektie
U kunt een muziekprogramma samenstellen voor
opname op een gewone cassette, een DAT cassette of
een minidisc. Het programma kan uit maximaal 24
muziekstuknummers bestaan.
Door in uw muziekprogramma een pauze op te nemen
kunt u twee selekties, A en B, samenstellen voor
opname op beide kanten van een cassette.
Opnemen van compact discs
4
Start het opnemen op het cassettedeck of de
minidisc-recorder en druk op de ·
weergavetoets van de compact disc speler.
Als u een dubbel programma hebt gemaakt, voor
twee cassettekanten, komt de CD-speler na
weergave van de muziekstukken voor kant A in
de pauzestand te staan.
5
Wilt u doorgaan met opnemen op cassettekant B,
keer de cassette dan om en druk op de P
pauzetoets of de · weergavetoets om de
weergave te hervatten.
U kunt automatisch een tussenpauze van 3 sekonden
tussen alle muziekstukken aanbrengen
Dit doet u met de automatische pauzefunktie (zie blz.
17).
PROGRAM
U kunt tijdens het programmeren de totale
speelduur inklusief het volgende nummer
kontroleren (programma-tijdkontrole)
Nummertoetsen
>20
CHECK
P
·
Æ
P
p
=
+
0
)
C
c
0
)
1
Kies de gewenste muziekstukken voor opname
(op kant A, bij opnemen op een cassette) en
programmeer deze aan de hand van de totale
speelduur die in het uitleesvenster wordt
aangegeven.
Volg de aanwijzingen 1 en 2 onder “Samenstellen
van uw eigen muziekselektie” op blz. 13.
2
Voor het opnemen op beide kanten van een
cassette drukt u op de P pauzetoets om een
pauze in uw programma in te voegen.
De aanduiding “P” verschijnt in het uitleesvenster
en de speelduur komt weer op “0.00” te staan.
Voor het opnemen op een enkele cassettekant of
op een DAT cassette of een minidisc kunt u deze
stap overslaan en doorgaan met stap 4.
Deze funktie maakt het u gemakkelijk het laatste en best
passende muziekstuk voor opname op een cassettekant
te vinden.
1 Druk op de PROGRAM toets van de
afstandsbediening.
De aanduiding “PROGRAM” verschijnt in het
uitleesvenster.
2 Druk op de = of + toets tot het nummer van een
muziekstuk dat u wilt programmeren in het
uitleesvenster verschijnt.
Nu verschijnt ook de totale speelduur inklusief het
gekozen muziekstuk, waarbij het programmavolgnummer knippert.
3 Druk weer op de PROGRAM toets van de
afstandsbediening als u deze keuze wilt vastleggen.
4 Herhaal de stappen 2 en 3 voor het programmeren
van andere muziekstukken.
Kontroleren en wijzigen van uw muziekprogramma
Zie blz. 13.
Tijdens kontroleren van het muziekprogramma voor
cassettekant A geeft het uitleesvenster “SIDE-A” aan en
bij kontrole van het programma voor kant B verschijnt er
“SIDE-B”.
Een pauze telt mee als een nummer in uw
programma
Bij programmeren van een pauze kunt u daarnaast 23
muziekstuknummers kiezen.
3
Herhaal stap 1 om een muziekselektie voor
cassettekant B te programmeren.
15NL
Opnemen van compact discs
In- en wegdraaien (in/uitfaden) van geluid
Handige funkties voor het
opnemen
Met in-faden en uit-faden kunt u de muziek aan het
begin geleidelijk laten opkomen en aan het eind
geleidelijk laten wegebben.
De fade-in en fade-out funkties werken niet bij
weergave via de DIGITAL OUT aansluitingen.
De hieronder beschreven funkties zijn bijzonder nuttig
bij het opnemen van compact discs.
Nummertoetsen
PEAK SEARCH
SPACE
FADER
Æ
Æ
Voor het
P
p
=
+
0
)
C
c
0
)
0
/
0
)
C
c
0
)
p
Drukt u op de FADER toets
... wanneer u de weergave wilt
beëindigen. De aanduiding “FADE”
gaat knipperen. Het geluid wordt
geleidelijk zachter en de CD-speler
komt in de pauzestand te staan.
Instellen van het opnamenivo
(piekzoekfunktie)
De CD-speler kan automatisch de luidste geluidspiek
op de compact disc opzoeken, zodat u aan de hand
daarvan het opnamenivo precies kunt instellen voor u
met opnemen begint.
1
Druk voor het afspelen op de PEAK SEARCH
toets van de afstandsbediening.
De aanduiding “PEAK” gaat in het uitleesvenster
knipperen en de compact disc speler geeft de
luidste passage op de CD ongeveer vier sekonden
lang weer.
2
Stel het opnamenivo op het cassettedeck optimaal
in.
Druk op de p stoptoets van de CD-speler om de
piekzoekfunktie uit te schakelen. De aanduiding
“PEAK” verdwijnt uit het uitleesvenster.
Instellen van de in/wegdraaitijd
U kunt de tijdsduur voor het in- en wegdraaien van het
geluid naar keuze instellen, van 2 tot 10 sekonden. Als
u deze instelling niet wijzigt, geldt een fade-tijd van 5
sekonden.
1
Druk op de FADER toets van de
afstandsbediening voor u de weergave start.
De aanduiding “5 SEC” verschijnt en “FADE”
gaat knipperen in het uitleesvenster.
3
2
Druk op een nummertoets (van 2 tot 10) om de
tijdsduur voor het in- en wegdraaien in te stellen.
(Ook kunt u de 0 of ) toets indrukken tot de
gewenste tijd wordt aangegeven.)
Opmerking
Opmerkingen
16NL
p
+
)
In-faden, geleidelijk ... in de pauzestand. De aanduiding
laten opkomen van “FADE” gaat knipperen en het geluid
zwelt geleidelijk aan tot volle sterkte.
het geluid
Uit-faden,
geleidelijk
wegdraaien van het
geluid
P
=
• De gekozen instelling van de in/wegdraaitijd blijft
gehandhaafd, ook wanneer u de CD-speler uitschakelt.
• Bij gebruik van de geheugenfunkties (Custom File, zie blz.
18) kunt u de in/wegdraaitijd voor elke compact disc
afzonderlijk vastleggen.
De geluidspiek die met deze funktie wordt gevonden kan bij
meermalen zoeken op dezelfde disc wel eens anders
uitvallen. Het verschil tussen de gevonden piek en het
absolute pieknivo van de disc zal echter zo gering zijn dat
het voor het instellen van het opnamenivo niet uitmaakt.
Opnemen van compact discs
Duidelijke pauzes tussen opgenomen
muziekstukken op cassette, voor de AMSzoekfunktie (AUTO SPACE pauzes)
Met de automatische pauzefunktie kunt u bij weergave
tussen alle muziekstukken een gelijke pauze van 3
sekonden aanbrengen, zodat u na opname op een
cassette elk muziekstuk vlot kunt terugvinden met de
AMS-zoekfunktie van het cassettedeck.
Druk voor het afspelen op de SPACE toets.
De aanduiding “AUTO SPACE” verschijnt in het
uitleesvenster.
Uitschakelen van de automatische pauzefunktie
Druk op de SPACE toets tot de aanduiding “AUTO SPACE”
verdwijnt uit het uitleesvenster.
Opmerking
Als u de automatische pauzefunktie gebruikt bij het
opnemen van een symfonie, een suite of medley van
nummers, kan dit leiden tot een onderbreking van de
weergave, telkens wanneer het muziekstuknummer
verandert. Dit zal zich voordoen als een enkel lang
muziekstuk verscheidene nummers op de compact disc
beslaat.
17NL
Vastleggen van gegevens voor uw compact discs (Custom File geheugen)
Geheugen voor opslag van
nuttige gegevens voor
afzonderlijke compact discs
Voor elke compact disc kan de CD-speler twee soorten
gegevens in zogenaamde “Custom Files” vasthouden.
Wanneer u die gegevens eenmaal voor een CD in het
geheugen hebt vastgelegd, zal de compact disc speler
de gegevens beschikbaar hebben, telkens wanneer u de
betreffende disc in het apparaat plaatst. De gegevens
blijven na uitschakelen van de CD-speler ongeveer een
maand lang in het geheugen bewaard.
Waar worden de “Custom File” gegevens
bewaard?
De gegevens blijven bewaard in het geheugen van de
CD-speler, dus niet op de compact disc. U kunt de
gegevens dus niet gebruiken bij afspelen van dezelfde
disc met een andere CD-speler.
Voor hoeveel compact discs kunt u
gegevens vastleggen?
U kunt 224 “Custom Files” voor 224 compact discs
vastleggen. Een disc waarvoor u echter zowel Custom
Index-punten als een Weglaat-selektie vastlegt, telt
voor twee.
U kunt de volgende gegevens vastleggen:
Kontroleren voor hoeveel disc-gegevens er
nog ruimte is
Met de funktie
genaamd
Kunt u
Custom Index
(blz. 19)
Indexpunten kiezen op 8 plaatsen op de
disc (met 32 of minder nummers) of op 5
plaatsen (voor discs met meer dan 32
muziekstukken)
Weglaat-selektie
(blz. 20)
Ongewenste muziekstukken overslaan,
zodat telkens alleen uw favoriete
muziekstukken worden weergegeven.
De volgende Custom File aanduiding licht op bij het
vastleggen van de betreffende gegevens.
C.FILE
DELETE
INDEX
Weglaat-selektie
Custom Index
Bij het vastleggen van gegevens voor een compact disc
onthoudt de CD-speler tevens de afspeelfunktie
waarmee u die disc het laatst hebt weergegeven, ook
nadat u de disc uit het apparaat verwijdert (laatste
afspeelgeheugen). De volgende keer dat u dezelfde
compact disc plaatst, zal de CD-speler dan weer
dezelfde afspeelfunktie kiezen. De CD-speler onthoudt
bovendien de in/wegdraaitijd, als u die voor de
betreffende disc hebt aangepast.
Wanneer u echter eerst op de · weergavetoets drukt
en dan het disc-deksel sluit, zal de CD-speler de disc
afspelen met de gekozen afspeelfunktie, in plaats van
de funktie die in het geheugen was vastgelegd.
18NL
1
2
3
Verwijder de compact disc uit de CD-speler.
Sluit het disc-deksel.
Zorg dat de muziekkalender niet wordt
aangegeven en druk op de TIME toets.
Het aantal “Custom Files” waarvoor het geheugen
nog ruimte biedt, wordt in het uitleesvenster
aangegeven.
Wissen van “Custom File” gegevens uit het
geheugen
Als het geheugen vol is, zal de aanduiding “FULL”
verschijnen wanneer u op de FILE toets drukt om
gegevens vast te leggen, maar er is geen plaats meer
voor. Dan zult u eerst de gegevens van een andere disc
moeten wissen, of het gehele geheugen wissen, als
volgt:
Alle gegevens van alle discs (het gehele geheugen) in één
keer wissen
Druk, terwijl u de 0 zoektoets en de p stoptoets ingedrukt
houdt, op de POWER toets om de compact disc speler in te
schakelen. De aanduiding “AL-CLr” verschijnt nu in het
uitleesvenster en alle gegevens zijn dan uit het geheugen
gewist.
Vastleggen van gegevens voor uw compact discs (Custom File geheugen)
4
Indexpunten kiezen op een
compact disc (Custom Index)
U kunt indexpunten kiezen op 8 plaatsen op een
compact disc (voor discs met 32 of minder
muziekstukken) of op 5 plaatsen (voor discs met meer
dan 32 muziekstukken), zodat u bepaalde favoriete
muziekpassages op de disc gemakkelijk terug kunt
vinden. Dit kan handig zijn bij het afspelen van
compact discs waar u slechts een deel van een langer
muziekwerk wilt horen, zoals bij een symfonie,
concerto of opera (zie het onderstaande voorbeeld).
Voorbeeld
tweede
deel
eerste
deel
Muziekstuknummer
Custom
Indexnummer
1
2
3
4
1
5
2
derde
deel
6
7
8
9
Druk op de 0 of ) toets om het indexpunt zo
bij te stellen dat de muziek wordt herhaald vanaf
het exacte punt waar u het indexnummer wilt
plaatsen.
Bij 7 keer achtereen indrukken van een toets wordt
het punt ongeveer 1 sekonde voor- of achteruit
verplaatst.
Als u bij nader inzien hier geen indexpunt wilt
aanbrengen
Druk op de CLEAR wistoets en kies een andere plaats
voor uw indexpunt.
5
Druk nogmaals op de FILE toets om het ingestelde
Custom Index-punt vast te leggen. Het woord
“INDEX” licht nu op in de Custom File
aanduidingen in het uitleesvenster.
6
Om nog meer Custom Index-punten te markeren,
herhaalt u de stappen 3 t/m 5.
3
Als u zeker weet waar u het indexpunt wilt plaatsen
U kunt een indexpunt ook rechtstreeks aanbrengen
zonder het nauwkeurig bij te stellen. Bij de plaats voor
het indexpunt drukt u eerst op de P pauzetoets om de
weergave te pauzeren en dan op de FILE toets om het
indexpunt aan te brengen. De aanduiding “INDEX”
verschijnt dan in het uitleesvenster.
C.INDEX
Nummertoetsen
CHECK
Afspelen vanaf een gekozen indexpunt
(Custom Index weergave)
1 Druk op de C.INDEX toets van de
FILE
afstandsbediening.
De aanduiding “CUSTOM INDEX” verschijnt in
het uitleesvenster.
ERASE
Æ
C
/
c
P
p
=
+
0
)
C
c
0
)
0
/
)
2
1
Plaats een compact disc in de houder.
2
Druk op de C.INDEX toets van de
afstandsbediening.
De aanduiding “CUSTOM INDEX” verschijnt in
het uitleesvenster. De muziekkalender verdwijnt.
CUSTOM
C.INDEX
3
MIN
Zoek het gewenste indexpunt op de disc als volgt
op:
Voor opzoeken van
Drukt u op
Het volgende Custom
Index-punt
de c toets tijdens weergave
Het laatst gepasseerde
indexpunt
de C toets tijdens weergave
Een bekend Custom
Index-nummer
de nummertoets voor het
gewenste indexpunt
een indexpunt dat u
herkent, door weergave
van 10 sekonden vanaf
alle indexpunten
de MUSIC SCAN toets, tijdens
weergave of in de stopstand.
Hoort u het indexpunt dat u
zoekt, dan drukt u op de ·
weergavetoets voor weergave
vanaf dat punt.
INDEX
SEC
Druk op de FILE toets bij het punt waar u een
indexnummer wilt aanbrengen.
In het uitleesvenster gaat nu het Custom Indexnummer knipperen. De CD-speler herhaalt nu een
passage van ongeveer 3 sekonden vanaf de plaats
die u voor het indexnummer hebt gekozen.
Het afspelen begint bij het gekozen Custom Indexpunt en gaat door tot het einde van de compact
disc.
(wordt vervolgd)
19NL
Vastleggen van gegevens voor uw compact discs (Custom File geheugen)
Uitschakelen van de Custom Index weergave
Druk op de CONTINUE toets van de afstandsbediening.
Opmerkingen
• Bij de Custom Index weergave kunt u de gewone indexzoekfunktie (zie blz. 11) niet gebruiken.
• Gebruik de C/c toetsen om het voorgaande of het
volgende indexpunt op te zoeken, in plaats van de =/
+ toetsen.
Weergave vanaf een indexpunt tot aan het volgende
indexpunt (enkele index-weergave)
1 Druk op de C.INDEX toets van de afstandsbediening.
De aanduiding “CUSTOM INDEX (1)” verschijnt in het
uitleesvenster.
2 Kies het indexpunt voor het begin van de weergave met de
overeenkomstige nummertoets.
De weergave begint bij het gekozen Custom Index-punt en
stopt bij het volgende indexpunt.
Voor uitschakelen van de enkele index-weergave drukt u
Vastleggen van favoriete en
ongewenste muziekstukken
per compact disc (weglaatselektie)
Voor elke compact disc kunt u de ongewenste
muziekstukken markeren, om te zorgen dat alleen de
overblijvende muziekstukken worden weergegeven.
Zo kunt u automatisch uw favoriete muziekstukken
van elke disc horen, zonder dat u steeds opnieuw de
ongewenste nummers hoeft te kiezen om ze over te
slaan.
nogmaals op de C.INDEX toets van de
afstandsbediening.
U kunt het gedeelte tussen twee indexpunten ook
herhalen
Druk op de REPEAT toets.
FILE
ERASE
·
Wissen van een Custom Index-punt
1
Plaats een compact disc in de houder.
2
Druk op de C.INDEX toets van de
afstandsbediening.
De aanduiding “CUSTOM INDEX” verschijnt in
het uitleesvenster.
3
4
Druk net zovaak op de CHECK toets tot het
Custom Index-nummer dat u wilt wissen in het
uitleesvenster gaat knipperen.
Æ
P
p
=
+
0
)
C
c
0
)
1
Plaats een compact disc in de houder.
2
Kies de muziekstukken die u wilt overslaan.
Volg de aanwijzingen 1 t/m 3 onder “Afspelen
met overslaan van ongewenste nummers” op blz.
14.
3
Druk op de FILE toets van de afstandsbediening
om de resterende muziekstuknummers in het
geheugen vast te leggen.
Het woord “DELETE” licht nu op bij de Custom
File aanduidingen in het uitleesvenster.
Druk op de ERASE toets terwijl het nummer nog
knippert, om het Custom Index-punt te wissen.
De volgende Custom Index-punten schuiven nu
allemaal een plaatsje op naar een lager nummer.
Afspelen van een disc met de weglaatselektie
1 Druk op de CONTINUE toets.
De weglaat-selektie wordt nu uit het geheugen
opgeroepen en de overblijvende nummers voor
weergave verschijnen in de muziekkalender.
2
20NL
Druk op de · weergavetoets om met afspelen te
beginnen.
Vastleggen van gegevens voor uw compact discs (Custom File geheugen)
Uitschakelen van weergave met de weglaat-selektie
Druk op de p stoptoets.
Terugkeren naar weergave met de weglaat-selektie
Als de aansluiting “PROGRAM” of “CUSTOM INDEX” in het
uitleesvenster oplicht, drukt u net zovaak op de CONTINUE
of SHUFFLE toets tot deze aanduidingen uit het
uitleesvenster verdwijnen. De weglaat-selektie is dan weer
van toepassing en u kunt het afspelen ervan starten met een
druk op de · weergavetoets.
U kunt de overgebleven muziekstukken van de
weglaat-selektie ook in willekeurige volgorde
weergeven
Druk in stap 1 hierboven net zovaak op de SHUFFLE
toets tot de aanduiding “SHUFFLE” in het uitleesvenster
oplicht.
Wissen van de weglaat-selektie
1 Plaats een compact disc in de houder.
2
Druk op de CONTINUE of de SHUFFLE toets.
Het uitleesvenster toont dan de geldende weglaatselektie.
3
Druk op de ERASE wistoets om deze weglaatselektie te wissen.
De aanduiding “DELETE” verdwijnt dan uit de
Custom File aanduidingen in het uitleesvenster.
21NL
Aanvullende informatie
Opmerkingen betreffende
compact discs
Behandelen van CD's
• Om een compact disc schoon te houden, dient u deze bij de
rand vast te pakken. Raak het disc-oppervlak niet aan.
• Plak geen etiketten, papier of plakband op compact discs.
Niet doen
• Stel compact disc niet bloot aan rechtstreekse zonnestraling
of warmte van een kachel of verwarmingsradiator. Laat
compact discs niet achter in een auto die in de volle zon
geparkeerd staat, aangezien de temperatuur hierin
bijzonder hoog kan oplopen, waardoor de compact discs
kunnen kromtrekken.
• Gebruik geen in de handel verkrijgbare disc-stabilisator
en/of disc-beveiliging. Deze zou de disc en de CD-speler
kunnen beschadigen.
• Berg elke compact disc na het afspelen altijd weer in het
bijbehorende doosje op.
Reinigen
• Maak een vuil geworden disc vóór het afspelen schoon met
een hiervoor bestemd reinigingsdoekje. Veeg een compact
disc schoon vanuit het midden naar de rand.
• Gebruik nooit oplosmiddelen zoals wasbenzine, spiritus
e.d., noch reinigingsmiddelen of anti-statische spray
bestemd voor conventionele grammofoonplaten.
22NL
Verhelpen van storingen
Mocht zich bij het gebruik van de compact disc speler
een van de volgende problemen voordoen, loop dan
deze lijst van kontrolepunten na en u zult de storing
veelal eenvoudig kunnen verhelpen. Blijft het
probleem echter onopgelost, neem dan a.u.b. kontakt
op met uw dichtstbijzijnde Sony handelaar.
Er klinkt geen geluid.
/Kontroleer of alle aansluitingen van de CDspeler in orde zijn.
/Kontroleer of de instelling van de versterker
geheel juist is.
/Stel de geluidssterkte in met de LINE OUT/
PHONE LEVEL regelaar.
/Wellicht staan de DIGITAL OUT schakelaars op
het achterpaneel in de “OFF” stand. Voor
weergave via een digitale uitgangsaansluiting
dient u de bijbehorende schakelaar op “ON” te
zetten.
Het afspelen van de compact disc begint niet.
/Er is geen compact disc in het compartiment
aanwezig. Plaats een compact disc.
/Breng de disc-stabilisator op de compact disc
aan.
/Leg een compact disc op de juiste wijze, met de
label-kant boven, in het disc-compartiment.
/Reinig de compact disc.
/Er is vocht in het inwendige van de compact
disc speler gekondenseerd. Verwijder de CD en
laat het apparaat ongeveer een uur lang
ongebruikt aan staan (zie blz. 2).
De afstandsbediening werkt niet.
/Verwijder eventuele obstakels tussen de
afstandsbediening en de compact disc speler.
/Richt de afstandsbediening recht op de g
afstandsbedieningssensor van de CD-speler.
/Als de batterijen in de afstandsbediening
mogelijk leeg zijn, vervangt u ze dan beide
batterijen door nieuwe.
Aanvullende informatie
Algemeen
Technische gegevens
Compact disc speler
Laser
Halfgeleider-laser (λ = 780 nm)
Stroomvoorziening
220 - 230 V wisselstroom, 50/60 Hz
Stroomverbruik
18 watt
Afmetingen
Ca. 280 x 90 x 370 mm (b/h/d) inkl.
uitstekende delen
Gewicht
Ca. 6 kg
Emissieduur: continu
Laser-uitgangsvermogen
Bijgeleverd toebehoren
Maximaal 44,6 µW*
* Deze waarde is gemeten op een
afstand van ca. 200 mm van het
lensoppervlak van het optisch blok,
bij een diafragma van 7 mm.
Golflengte
780 - 790 nm
Frekwentiebereik
2 Hz - 20 kHz ± 0,3 dB
Dynamisch bereik
Meer dan 100 dB
Kanaalscheiding
Meer dan 100 dB
Harmonische vervorming
Minder dan 0,003%
Audio-aansluitsnoer (1)
Afstandsbediening (1)
Sony SUM-3(NS) batterijen (2)
Disc-stabilisator (1)
Vilten onderzetter (1)
Netsnoer (1)
Wijzigingen in ontwerp en technische gegevens voorbehouden,
zonder kennisgeving.
Uitgangsaansluitingen
Type
stekkerbus(sen)
Maximaal
Belastingsimpedantie
uitgangsnivo
LINE OUT
Tulpstekkerbussen 2,5 V (aan
50 kOhm)
Meer dan
1 kOhm
DIGITAL
OUT
(COAXIAL)
Coaxiale
0,5 Vt-t
uitgangsaansluiting (75 ohm)
75 ohm
DIGITAL
OUT
(OPTICAL)
–18 dBm
Optische
uitgangsaansluiting (Golflengte:
660 nm)
DIGITAL
OUT
(BALANCED)
XLR-3-32
5 V (aan
50 kOhm)
_
Meer dan
100 ohm
Beschrijving van het achterpaneel
Zie voor nadere bijzonderheden de tussen haakjes genoemde bladzijden.
2
1
3
5
4
DIGITAL OUT
OPTICAL
COAXIAL
BALANCED
AC IN (230V)
LINE OUT
OFF
ON
OFF
ON
OFF
ON
L
R
8
1
2
3
4
Lijnuitgangen (LINE OUT) (5)
DIGITAL OUT OPTICAL schakelaar (5)
DIGITAL OUT COAXIAL schakelaar (5)
DIGITAL OUT BALANCED schakelaar (5)
7
6
5
6
7
8
Netstroomingang (AC IN (230 V)) (6)
DIGITAL OUT BALANCED aansluiting (5)
DIGITAL OUT COAXIAL aansluiting (5)
DIGITAL OUT OPTICAL aansluiting (5)
23NL
Aanvullende
Index
informatie
A
P, Q
A-B herhaalfunktie 12
Aansluit-overzicht 4
Aansluitingen 4, 5, 6
Afspelen — Zie Weergave
Afstandsbediening 9
AMS-zoekfunktie 10, 17
Automatische Muziek Sensor —
Zie AMS
Automatische pauzefunktie 17
B, C
Behandelen van compact discs
22
Cassettekant-programma (half)
15
Custom Files 18
Custom Index-nummers 19
Weglaat-selektie 20
Custom Index-punten 19
Custom Index-weergave 19
D, E, F, G
Disc-stabilisator 2, 7, 8
Enkele index-weergave 20
Geheugenfunkties
Custom Files 18
Custom Index-nummers 19
Weglaat-selektie 20
H
Herhalen
gehele CD 11
muziekstuk 12
passage 12
I, J, K
In/uit-faden 16
In/wegdraaien van muziek 16
In/wegdraaitijd 16
Indexnummers 11
Custom Index-nummers 19
Intro-weergave 10
Kontinu-weergave 7
L, M, N
Laatste afspeelgeheugen 18
MUSIC SCAN – Zie Introweergave
Muziekkalender 9
Muziekselektie 13, 14
O
24NL
Opnemen 15, 16
muziekselektie 15
programma 15
Opzoeken
AMS-zoekfunktie 10
Custom Index-punten 19
indexpunten 11
intro-weergave 10
met versnelde weergave 11
rechtstreeks 10
tijdsaanduiding 11
Overslaan 14
Piekzoekfunktie 16
Programma 13
aanpassen 13
kontroleren 13
opnemen 15
wijzigen 13
Programma-tijdkontrole 15
R, S, T
Resterende speelduur 9
SHUFFLE — Zie Willekeurige
weergave
Stabilisator 2, 7, 8
Tijdkontrole — Zie Programmatijdkontrole
Totale speelduur 9
U, V
Uitpakken 4
Vastleggen
gegevens voor CD-weergave
18
weglaat-selektie 20
Verhelpen van storingen 22
W, X, Y, Z
Weergave
Custom Index-weergave 19
enkele index-weergave 20
herhaalde weergave 11
kontinu-weergave 7
met overslaan 14
programma-weergave 13
willekeurige volgorde 12
willekeurige weergave met
overslaan 14
Weglaat-selektie 14, 20
Willekeurige weergave 12
Willekeurige weergave met
overslaan 14
Wissen
Custom File gegevens 18
Custom Index-punt 20
weglaat-selektie 21
Zoekfunkties — Zie Opzoeken
Namen van de
bedieningsorganen
Toetsen
A˜ B 11, 12
SPACE 17
CHECK 13
C.INDEX 19
CLEAR 13, 14
CONTINUE 8, 13
DISPLAY MODE 9
ERASE 20
FADER 16
FILE 19
C/c 11, 19, 20
MUSIC SCAN 10
PEAK SEARCH 16
PROGRAM 13
REPEAT 11
SHUFFLE 12
0/) SLOW 11
TIME 9, 18
·
8
P 8
p 8
0/) 8, 11
= /+
8, 10
>20 10
Nummertoetsen 10
Schakelaars
DIGITAL OUT
POWER 7
4, 5, 6
Overige
Uitleesvenster
g 4
9
VARNING!
Utsätt inte CD-spelaren för
regn och fukt för att undvika
riskerna för brand och/eller
elektriska stötar.
Öppna inte höljet. Det kan
resultera i risk för elektriska
stötar. Överlåt allt reparationsoch underhållsarbete till
fackkunniga tekniker.
Placera CD-spelaren på en
plats med god ventilation.
Placera den inte i bokhyllan
eller i ett skåp.
CD-spelaren klassificeras som en
laserprodukt tillhörande Klass 1.
Etiketten CLASS 1 LASER
PRODUCT finns på baksidan.
Denna varningsetikett finns inuti
denna CD-spelare.
Angående hantering
Att observera
Angående säkerhet
• Varning! - Användandet av glasögon
tillsammans med denna CD-spelare
ökar risken för synskador.
• Dra ut stickkontakten ur nätuttaget
om du skulle råka tappa någonting
eller spilla vätska i CD-spelaren. Låt
en fackkunnig reparatör besiktiga CDspelaren innan den tas i bruk igen.
• Var noga med att dina fingrar inte
kommer i kläm när locket till
skivfacket stängs.
Angående strömförsörjning
• Kontrollera innan CD-spelaren tas i
bruk att märkspänningen stämmer
överens med lokal nätspänning.
Märkspänningen anges på
namnplåten på baksidan.
• Nätströmtillförseln avbryts inte så
länge stickkontakten sitter i ett
nätuttag, inte ens när strömmen till
CD-spelaren slås av.
• Dra ut stickkontakten ur nätuttaget
när CD-spelaren inte skall användas
under en längre tidsperiod. Håll i
kontakten, dra aldrig i kabeln, för att
koppla ur nätkabeln.
Angående placering
• Placera CD-spelaren på ett ställe med
tillräcklig ventilation för att undvika
överhettning.
• Ställ inte CD-spelaren på ett mjukt
underlag, som till exempel en rya. Det
kan blockera ventilationsöppningarna
på undersidan.
• Utsätt inte CD-spelaren för värme,
solsken, damm och/eller mekaniska
stötar.
Angående ljudkvalitet
• Vidrör inte den inbyggda linsen i CDspelaren.
Angående skivstabilisator
2S
• Öppna och stäng locket till skivfacket
för hand.
• Var noga med, under pågående
uppspelning, att inte vidröra de
roterande delarna (som till exempel
CD-skivan o.s.v.) på CD-spelaren.
• Det kan hända att den inbyggda
linsen i CD-spelaren blir immig när
CD-spelaren vid kall väderlek förs
utifrån direkt in i ett varmt rum, eller
när den placeras i ett fuktigt rum. I
detta fall kommer CD-spelaren inte
att fungera. Ta då ur CD-skivan och
låt CD-spelaren vila med strömmen
påslagen i ca. en timmes tid, tills
fukten avdunstat.
• Använd den medföljande
skivstabilisatorn. Det uppstår skador
när en annan typ av skivstabilisator
används i denna CD-spelare.
• Undersidan på skivstabilisatorn är
känslig för skador. Skador på
stabilisatorns undersida kan påverka
ljudkvaliteten negativt.
Observera vid skivbyte: lägg
stabilisatorn på den medföljande
filtbrickan eller på en mjuk duk.
Angående styrning av volymnivå
• Höj inte volymen under en paus eller
pågående lyssning till en passage med
mycket låg volymnivå, på grund av
att högtalarna då kan skadas vid
återgivning av nästa musiktopp.
Angående en isatt CD-skiva
• Det kan uppstå visslande störljud
efter isättning av en CD-skiva. Dessa
störljud uppstår under tiden då CDspelaren anpassar den inbyggda
skivmekanismen till den ilagda
skivan.
Angående rengöring
• Torka CD-spelaren och reglagen med
en mjuk trasa, som fuktats i mild
diskmedelslösning. Använd inte
slipande rengöringsmedel eller
kemiska lösningar, som till exempel
alkohol eller bensin.
• Använd en sexkantnyckel (med 2,5
mm invändig sexkant) för att ta loss
locket från skivfacket, när insidan av
locket blivit smutsigt.
OBS!
Endast locket till skicket får öppnas.
Öppna aldrig någon annan del på
denna CD-spelare.
Angående transport
• Skivstabilisatorn måste tas loss före
CD-spelarens transport.
Rådfråga affären där CD-spelaren
köptes, eller Sonys representant, om
du skulle råka ut för svårigheter
eller när du vill ställa frågor som
inte besvaras i denna
bruksanvisning.
Välkommen!
Tack för inköpet av Sonys CD-spelare.
Läs noga igenom bruksanvisningen för
att lära känna till CD-spelaren och dess
användning. Spara bruksanvisningen.
INNEHÅLL
Förberedelser
Uppackning 4
Anslutningarna 4
Uppspelning av CD-skivor 7
Angående denna
bruksanvisning
Praktisk vägledning
• Denna bruksanvisning beskriver hur
knapparna på den medföljande
fjärrkontrollen används för att styra
denna CD-spelare.
Knapparna och reglagen på CDspelaren, som har samma namn eller
som märkts på samma sätt som
knapparna på fjärrkontrollen, kan
också användas för CD-spelarens
styrning.
• Följande praktisk vägledning används
i bruksanvisningen:
Detta anger funktioner som
endast kan kopplas in med
knapparna på fjärrkontrollen.
Detta anger fingervisningar och
praktiska råd som underlättar
tillvägagångssättet.
Uppspelning av CD-skivor
Teckenfönstret och dess tillämpning 9
Sökning efter önskat spår 10
Snabbsökning efter ett visst läge inom ett visst spår 10
Repetering (REPEAT) 11
Spårens uppspelning i slumpvis följd (SHUFFLE) 12
Lagring av ett musikval i minnet (PROGRAM) 12
Uppspelning av önskade spår (selektiv uppspelning) 13
Inspelning av CD-musik
Inspelning av ett musikval 15
Upp- eller nedtoning av CD-musik 16
Praktiska råd som underlättar CD-musikens inspelning 16
S
Lagring av uppgifter om CD-skivor i användarfiler (C.FILE)
Till vad används användarfilerna? 18
Kodning av användarindexpunkter på en CD-skiva med hjälp av en
användarindexfil (INDEX) 19
Lagring av önskade spår i en selektiv musikbank (DELETE) 20
Övrigt
Att observera angående CD-skivor 22
Felsökning 22
Tekniska data 23
Beskrivning på baksida 23
Alfabetiskt register 24
3S
Förberedelser
Uppackning
Kontrollera att de följande tillbehören levererats
tillsammans med denna CD-spelare:
• ljudkabel (1),
• fjärrkontroll (1),
• Sonys batterier SUM-3 (NS) (2),
• skivstabilisator (1),
• filtbricka (1),
• nätkabel (1).
Isättning av batterier i medföljande
fjärrkontroll
Anslutningarna
Översikt
Detta kapitel beskriver hur denna CD-spelare ansluts
till en förstärkare. Kom ihåg att slå ifrån strömbrytarna
både på CD-spelaren, förstärkaren och på de till
förstärkaren anslutna ljudkällorna.
Omkopplare Omkopplare Omkopplare
OPTICAL
COAXIAL
BALANCED
LINE OUT
CDP-X5000
DIGITAL OUT
OPTICAL
COAXIAL
BALANCED
AC IN (230V)
LINE OUT
OFF
ON
OFF
ON
OFF
ON
L
Efter isättning av två st. batterier R6 (storlek AA) kan
den medföljande fjärrkontrollen användas för
fjärrstyrning av denna CD-spelare. Sätt i batterierna
med plus- + och minuspolerna – vända åt korrekt håll
enligt märkningarna i batterifacket. Fjärrstyrning: rikta
fjärrkontrollen mot fjärrstyrningsgivaren g på CDspelaren.
R
DIGITAL OUT
OPTICAL
DIGITAL OUT
BALANCED
till ett nätuttag
DIGITAL OUT
COAXIAL
Förstärkare
CD
När skall batterierna bytas ut?
Vid normalt bruk beräknas batteriernas livslängd till ca.
sex månader. Byt ut de båda batterierna mot nya
batterier, när fjärrkontrollen inte längre kan användas
för CD-spelarens fjärrstyrning.
OBS!
• Utsätt inte fjärrkontrollen för värme och/eller fukt.
• Tappa inte någonting i fjärrkontrollen. Var speciellt noga
vid batteribyte.
• Utsätt inte fjärrstyrningsgivaren på CD-spelaren för
solsken eller starkt ljus. Det kan resultera i fel vid
fjärrstyrning.
• Ta ur batterierna, när fjärrkontrollen inte skall användas
under en längre tidsperiod, för att undvika skador på
grund av batteriläckage och korrosion.
ç:
signalflöde
till ett nätuttag
Vilka kablar krävs det?
p Anslutning mellan de analoga ut- och ingångarna
• Ljudkabel (medföljer) (1)
Vit (V)
Vit (V)
Röd (H)
Röd (H)
p Anslutning mellan de digitala ut- och ingångarna
• Koaxialkabel VCM-10G (tillval)
• Optisk kabel POC-15A (tillval)
• Kabel XLR-3-32 (tillval) med Cannon-kontakter för
anslutning mellan de symmetriska ut- och ingångarna
4S
Förberedelser
Anslutningarna
CD-spelare
Digital förstärkare o.s.v.
DIGITAL OUT
p Anslutning mellan de analoga ut- och ingångarna
När den medföljande ljudkabeln används vid
anslutning: var noga med att ansluta de färgade
kontakterna på kabeln till ut- och ingångarna med
motsvarande färger: de röda kontakterna till de röda
(högra) in- och utgångarna och de vita till de vita
(vänstra) in- och utgångarna. Gör anslutningarna på
korrekt sätt för att undvika brum och störningar i
ljudet.
CD-spelare
Förstärkare
TUNER
LINE OUT
CD
AUX
OPTICAL
OFF
COAXIAL
ON
OFF
BALANCED
ON
OFF
DIGITAL IN
ON
OPTICAL
Skjut omkopplaren DIGITAL OUT OPTICAL på
baksidan till tillslaget läge ON. Låt omkopplaren stå i
frånslaget läge OFF när anslutningen inte görs via den
optiska, digitala utgången.
L
L
• CD-spelarens anslutning till en förstärkare o.s.v. med
en symmetrisk, digital ingång
R
R
INPUT
p Anslutning mellan de digitala ut- och ingångarna
När en digital utgång på denna CD-spelare ansluts
till den motsvarande digitala ingången på en
förstärkare, digital-analogomvandlare, ett DAT-däck
eller en MD-spelare, möjliggör det överföring av de
digitala ljudsignalerna utan någon som helst
försämring av ljudkvaliteten. Efter CD-spelarens
anslutning till ett DAT-däck eller en MD-spelare, är
det möjligt att spela in CD-musiken digitalt på ett
DAT-band eller en MD-skiva. Observera emellertid
att upp/nedtoning av ljudet (sid. 16) inte kan
utnyttjas efter att anslutningen gjorts via en digital
utgång på denna CD-spelare.
• CD-spelarens anslutning till en förstärkare o.s.v. med
en koaxial, digital ingång
Använd en lämplig koaxialkabel (tillval) för att ansluta
utgången DIGITAL OUT COAXIAL till den koaxiala,
digitala ingången.
Använd kabeln XLR-3-32 med Cannon-kontakter (tillval),
eller en kabel med likvärdiga kontakter (tillval), för att
ansluta den symmetriska utgången DIGITAL OUT
BALANCED till den symmetriska ingången. Efter att
anslutningen gjorts mellan de symmetriska in- och
utgångarna påverkas inte ljudåtergivningen av störningar
i omgivningen. Detta slags anslutning används ofta av
teknikerna i professionella skiv-, tv- och radiostudior.
När kabeln XLR-3-32 med Cannon-kontakter (tillval) eller
en kabel med likvärdiga kontakter (tillval) används
A
B
Anslutning
Anpassa del A till del A enligt ovanstående illustration.
Skjut in kontakten så långt det går.
Urkoppling
Håll låsknappen B intryckt och dra ut kontakten.
CD-spelare
Digital förstärkare o.s.v.
DIGITAL OUT
OPTICAL
OFF
ON
COAXIAL
OFF
ON
BALANCED
OFF
ON
Fördelning av anslutningsstift
DIGITAL IN
IN
COAXIAL
2
Skjut omkopplaren DIGITAL OUT COAXIAL på
baksidan till tillslaget läge ON. Låt omkopplaren stå
i frånslaget läge OFF när anslutningen inte görs via
den koaxiala, digitala utgången.
3
OUT
1
1
3
1: jord
2: varm
3: kall
2
Digitalanalogomvandlare o.s.v.
CD-spelare
DIGITAL OUT
OPTICAL
COAXIAL
DIGITAL
BALANCED
AES/EBU
IN
OFF
ON
OFF
ON
OFF
OUT
ON
• CD-spelarens anslutning till en förstärkare o.s.v. med
en optisk, digital ingång
Använd en lämplig optisk kabel (tillval) för att ansluta
utgången DIGITAL OUT OPTICAL på CD-spelaren till
den optiska, digitala ingången. Dra ut uttagskyddet och
skjut in kontakten på kabeln i utgången.
(forts.)
5S
Förberedelser
Skjut omkopplaren DIGITAL OUT BALANCED på
baksidan till tillslaget läge ON. Låt omkopplaren stå
i frånslaget läge OFF när utgången DIGITAL OUT
BALANCED inte använts för CD-spelarens
anslutning.
Nätanslutning
1 Anslut den ena kontakten på den medföljande
nätkabeln till nätintaget AC IN (230 V) på
baksidan:
2
Anslut stickkontakten till ett nätuttag.
Nästa steg?
Nu är CD-spelaren klar för bruk.
Gå över till nästa kapitel för att lära dig tillvägagångssättet
viduppspelningpåCD-spelaren.
6S
Grundläggande tillvägagångssätt
Uppspelning av CD-skivor
3, 4
5
f
p
P
Æ
+
=
)
S
0
Grundläggande tillvägagångssätt
r
we
po
1
När det ligger en CD-skiva
i skivfacket vid
strömpåslag till CDspelaren,
sätts uppspelningen igång ca.
tio sekunder efter
strömpåslaget. Efter
anslutning av en timer
(tillval) till denna CD-spelare,
är det möjligt att starta
ljudåtergivningen från CDspelaren vid önskat
klockslag. Snabb
uppspelningsstart: tryck på
P eller · under tiden då
indikatorn PAUSE blinkar.
1
2
3
Tryck på strömbrytaren POWER för att slå på CD-spelaren.
Slå på förstärkaren och välj CD på den.
Öppna för hand locket till skivfacket och ta ut
skivstabilisatorn. Lägg önskad CD-skiva i skivfacket.
p
P
Æ
+
=
)
0
OBS!
• Gäller punkt 3: lägg endast en
CD-skiva åt gången i skivfacket.
Isättning av två eller fler skivor
kan skada skivorna och/eller
CD-spelaren.
• Vidrör inte den inbyggda linsen
vid isättning/urtagning av en
CD-skiva.
÷
p
P
Æ
+
=
)
S
0
wer
po
Stabilisator (medföljer)
S
wer
po
med skivetiketten vänd uppåt
(forts.)
7S
Grundläggande tillvägagångssätt
Medföljande
skivstabilisator
(Skivstabilisatorn sett från
sidan:)
4
Placera skivstabilisatorn ovanpå CD-skivan. Stäng locket till
skivfacket för hand.
ovansida
÷
p
P
Æ
+
=
)
undersida
0
p
P
Æ
+
=
)
S
0
wer
wer
po
po
OBS!
Lägg först CD-skivan i
skivfacket och placera
därefter skivstabilisatorn på
skivan.
Uppspelningen kan
också sättas igång
genom att först
trycka på · och
därefter stänga
locket till skivfacket.
När
uppspelningsstarten
inte sker från och
med första spåret
1 Tryck lämpligt antal
gånger på
CONTINUE på
fjärrkontrollen tills
varken SHUFFLE,
PROGRAM eller
CUSTOM INDEX
visas i teckenfönstret.
2 Tryck på ·.
Placera den medföljande skivstabilisatorn
ovanpå CD-skivan. (Var noga med att inte
placera stabilisatorn uppochnedvänd på skivan.)
5
Tryck på · .
Indikatorn · tänds. Första spåret på CD-skivan spelas upp.
Styr volymnivån på den anslutna förstärkaren.
Hur uppspelningen avbryts
Tryck på p.
p
P
Æ
+
=
)
0
S
wer
po
Teckenfönster
SHUFFLE
PROGRAM
CUSTOM
INDEX
0
)
=
+
Æ
Dessa indikeringar slocknar
efter att CONTINUE tryckts
in lämpligt antal gånger.
8S
S
P
p
Att
tryck på
koppla in pausen:
P.
fortsätta med uppspelning:
P e l l e r ·.
gå framåt på CD-skivan:
+
.
gå bakåt på CD-skivan:
=
.
snabbsöka spåret, som spelas upp, framåt:
)
.
snabbsöka spåret, som spelas upp, bakåt:
0
.
Uppspelning av CD-skivor
Uppspelning av CD-skivor
Teckenfönstret och dess
tillämpning
Vissa slags uppgifter kan kontrolleras i teckenfönstret.
DISPLAY
MODE
TIME
Kontroll av återstående tid
Tryck, under pågående uppspelning, på TIME på
fjärrkontrollen.
Med vart tryck på TIME ändras visningssättet enligt
nedanstående:
Tid, som gått i
spåret som
spelas upp,
och dess
spårnummer Tryck på
Återstående
tid i spåret
som spelas
upp och dess
spårnummer Tryck på
Æ
P
p
=
+
0
)
C
c
0
)
Återstående
tid på CDskivan
INDEX
MIN
SEC
INDEX
MIN
SEC
MIN
SEC
– – . – – visas i teckenfönstret, istället för återstående tid, när den
återstående tiden överstiger 100 minuter under pågående
uppspelning av ett musikval.
Tryck på
Kontroll av antalet spår på CD-skivan och
CD-skivans uppspelningstid
Tryck på TIME på fjärrkontrollen när CD-spelaren står
stilla.
Antalet spår och CD-skivans uppspelningstid visas i
teckenfönstret:
MIN
Antalet spår
Visning av musikkalender
Samtliga spårnummer på ilagd CD-skiva visas på
musikkalendern.
Tryck på DISPLAY MODE på fjärrkontrollen.
Med vart tryck på DISPLAY MODE ändras
visningssättet enligt följande:
SEC
CD-skivans
uppspelningstid
Under pågående uppspelning visas numret på spåret,
som spelas upp, indexnumret och tiden, som gått i det
spåret, i teckenfönstret:
INDEX
Nummer på
spåret som
spelas upp
MIN
SEC
Tid som gått
i det spåret
Indexnumret (sid. 10) eller
användarindexnumret (sid. 19)
SEC
MIN
SEC
Tryck på
Dessa uppgifter visas också när locket till skivfacket
stängs efter isättning av en CD-skiva.
Uppgifter som visas i teckenfönstret under
pågående uppspelning
MIN
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
Tryck på
• ” visas i teckenfönstret intill spårnumret 15 när
spårantalet på den ilagda CD-skivan överstiger 15.
• Spårnumren slocknar allteftersom de motsvarande spåren
spelats upp.
Valt visningssätt av musikkalender i teckenfönstret
lagras i CD-spelarens minne, och hålls kvar i minnet
också efter strömavslag.
Oavsett valt visningssätt, visas musikalendern i
teckenfönstret, under pågående uppspelning av ett
musikval, under pågående, selektiv uppspelning,
selektiv, slumpmässig uppspelning samt under
pågående, användarindexstyrd uppspelning. Visning av
musikkalender kan kopplas ur under dessa sätt att spela
upp en CD-skiva. Musikkalendern visas emellertid igen
i teckenfönstret när uppspelningssättet ändras.
9S
Uppspelning av CD-skivor
Sökning efter önskat spår
Det är möjligt att snabbt hitta önskat spår genom att
trycka på musiksökningsknapparna =/+
(musiksökning AMS: Automatic Music Sensor) eller på
direktväljarna på fjärrkontrollen.
Snabbsökning efter ett visst
läge inom ett visst spår
Under pågående uppspelning är det möjligt att leta
fram önskat läge inom spåret som spelas upp för
tillfället.
MUSIC SCAN
Direktväljare
>20
·
=
/
Æ
+
P
p
=
+
0
)
C
c
0
)
Æ
/
C
c
P
+
0
)
C
c
0
)
0 /
0/)
)
SLOW
Att
tryck på
Att leta fram önskat läge
tryck in
snabbsöka CD-skivan
framåt (musiksökning
AMS):
+ så många gånger det krävs tills
önskat spår letats fram.
genom att lyssna på ljudet:
+ (framåt) eller = (bakåt)
och håll intryckt tills önskat
läge letats fram.
snabbsöka CD-skivan
bakåt (musiksökning
AMS):
= så många gånger det krävs
tills önskat spår letats fram.
genom att lyssna på ljudet
under pågående
uppspelning med låg fart
:
0/) SLOW på
fjärrkontrollen och håll intryckt
tills önskat läge letats fram.
direktvälja önskat
spår (direktval)
lämpliga direktväljare för att ange
spårnumret.
genom att observera
siffrorna i teckenfönstret:
0 /) och håll intryckt tills
önskat läge letats fram. Denna
gång återges inte ljudet.
genom att utnyttja
indexpunkter (på skivor
med förvalda
indexpunkter)
:
C /c p å f j ä r r k o n t r o l l e n ,
under pågående uppspelning
eller paus vid uppspelning, så
många gånger det krävs tills
önskad indexpunkt letats fram.
:
snabblyssna de första
tio sekunderna i varje
spår (snabbslyssning)
:
1 MUSIC SCAN på fjärrkontrollen
före eller efter uppspelningsstart.
2 Tryck på ·, efter att önskat
spår letats fram, för att sätta
igång uppspelningen.
Direktval av spår, vilkas spårnummer överstiger 20
Tryck först på >20 på fjärrkontrollen och därefter på
lämpliga direktväljare. Inmatning av 0: tryck på 10.
T. ex.: Direktval av spår 30
Tryck först på >20 och därefter på 3 och 10.
Det är möjligt under pågående snabblyssning (eller
när CD-spelaren står stilla) att ändra
snabblyssningstiden
Tryck på MUSIC SCAN på fjärrkontrollen så många
gånger det krävs tills önskad snabblyssningstid (10, 20
eller 30) visas i teckenfönstret. Med vart tryck på denna
knapp ändras snabblyssningstiden i följd.
Med vart tryck på MUSIC SCAN under pågående
snabblyssning förlängs snabblyssningstiden med det
antal sekunder som visas i teckenfönstret.
10S
p
=
Snabblyssning kan kopplas in under pågående
repetering, spårens uppspelning i slumpvis följd och
under pågående uppspelning av ett musikval.
Vad är en indexpunkt?
En indexpunkt är ordningsnumret på en punkt som
delar upp ett spår eller en skiva i olika sektioner. Detta
underlättar sökningen efter önskat läge. När skivan
delats upp i olika sektioner med hjälp av indexpunkter,
anges det på skivfodralet.
OBS!
När
visas i teckenfönstret, anger det att slutet på CDskivan letats. Tryck på 0 eller = för att gå bakåt på CDskivan.
Uppspelning av CD-skivor
Repetering av spåret som spelas upp
Repetering (REPEAT)
Spåret, som spelas upp för tillfället, kan repeteras.
Repetering kan kopplas in vid alla sätt att spela upp
CD-skivan.
Tryck lämpligt antal gånger på REPEAT på
fjärrkontrollen under pågående uppspelning av önskat
spår, så att REPEAT 1 visas i teckenfönstret.
Hur repetering av önskat spår kopplas ur
Tryck på lämpligt antal gånger REPEAT, så att REPEAT 1
slocknar.
OBS!
Observera att spåret, som spelas upp, inte kan repeteras
under pågående användarindexstyrd uppspelning (sid. 19).
A ˜ B
REPEAT
Æ
P
p
=
+
0
)
C
c
0
)
Tryck, under pågående uppspelning, på REPEAT på
fjärrkontrollen, så att REPEAT visas i teckenfönstret.
Spåren repeteras enligt nedanstående tabell:
REPEAT
INDEX
MIN
SEC
Uppspelningssättet
Spåren som repeteras
Normal uppspelning i
spårens nummerföljd (sid. 7)
Samtliga spår på CD-skivan
Spårens uppspelning i
slumpvis följd (sid. 12)
Samtliga spår i slumpvis följd
Uppspelning av musikval
(sid. 12)
Spåren i den följd de lagrats i
musikvalet
Selektiv uppspelning (sid. 13) Alla spår som inte valts bort
Selektiv, slumpmässig
uppspelning (sid. 12, 14)
All spår, som inte valts bort, i
slumpvis följd
Användarindexstyrd
uppspelning (sid. 19)
Avsnittet mellan två
användarindexpunkter
Hur repetering kopplas ur
Tryck på REPEAT så många gånger det krävs tills REPEAT
slocknar i teckenfönstret.
Repetering av förvalt avsnitt (REPEAT
A ˜B)
Önskat avsnitt inom ett visst spår kan repeteras gång
på gång. En praktisk egenskap för att till exempel lära
sångtexter utantill.
Observera att avsnittet, som skall lagras i minnet,
måste vara inom ett spår. Ett avsnitt, som omfattar en
musikpassage som sträcker sig från ett spår till nästa
spår, kan inte lagras i minnet.
1
Tryck, under pågående uppspelning, på A˜B på
fjärrkontrollen vid läget för uppspelningsstart
(punkt A). A- på indikeringen REPEAT A- börjar
blinka i teckenfönstret.
2
Tryck en gång till på A˜B vid läget där
uppspelningen skall avbrytas (punkt B).
REPEAT A-B visas i teckenfönstret. Det i minnet
lagrade avsnittet spelas upp gång på gång.
Hur A˜B-repetering kopplas ur
Tryck lämpligt antal gånger på REPEAT, så att REPEAT A-B
slocknar.
Lagring i minnet av ett nytt läge för uppspelningsstart
Avsnittet, som repeteras, kan ändras genom att lagra
ett nytt läge för uppspelningsstart i minnet.
1 Tryck, under pågående A˜B-repetering, på A˜B.
Nu blir det tidigare slutläget (punkt B) det nya
startläget (punkt A). A- på indikeringen REPEAT Ablinkar i teckenfönstret.
2 Tryck en gång till på A˜B vid önskat slutläge
(punkt B).
REPEAT A-B visas i teckenfönstret. Avsnittet mellan
de nya punkterna för start- och slutlägen repeteras
gång på gång.
Ny uppspelningsstart vid punkt A närhelst så önskas
Tryck på · under pågående A˜ B-repetering.
11S
Uppspelning av CD-skivor
Spårens uppspelning i slumpvis
följd (SHUFFLE)
Lagring av ett musikval i
minnet (PROGRAM)
Spåren på ilagd CD-skiva kan spelas upp i slumpvis
följd.
Spåren kan lagras i önskad följd i ett musikval. Ett
musikval kan bestå av upp till 24 spår.
SHUFFLE
PROGRAM
CONTINUE
Direktväljare
>20
CLEAR
CHECK
=
C
P
+
c
0
0
Æ
P
p
p
=
+
0
)
C
c
0
)
)
)
1
1
p
·
Æ
·
Tryck på SHUFFLE på fjärrkontrollen.
SHUFFLE och musikkalendern visas i
teckenfönstret:
Tryck på PROGRAM på fjärrkontrollen.
PROGRAM visas i teckenfönstret:
PROGRAM
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
SHUFFLE
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
2
2
Tryck på · för uppspelningsstart.
visas i teckenfönstret under tiden, då CDspelaren blandar om spåren i slumpvis följd.
Hur detta sätt att spela upp CD-skivan kopplas ur
Tryck på lämpliga direktväljare för att mata in
önskade spårnummer i den följd spåren skall
spelas upp.
Lagring i minnet av spår, vilkas nummer
överstiger 20: tryck först på >20 och därefter på
lämpliga direktväljare för att ange spårnumret
(sid. 10).
Tryck på CONTINUE på fjärrkontrollen.
PROGRAM
MIN
SEC
STEP
2
Hur spårens uppspelning i slumpvis följd kopplas in
under pågående uppspelning
Tryck på SHUFFLE på fjärrkontrollen. Spåren spelas
upp i slumpvis följd från och med spåret som spelades
upp när knappen trycktes in.
Spårens
Det sista
sammanlagda
i minnet
uppspelningstid
lagrade
spåret
Uppspelningsföljd
Vissa spår kan väljas bort under spårens pågående
uppspelning i slumpvis följd (selektiv, slumpmässig
uppspelning)
Tryck på önskade direktväljare, när SHUFFLE visas i
teckenfönstret, för att mata in numret på spåret som
skall väljas bort.
Spårnumret och OFF visas i teckenfönstret. Spårnumret
slocknar på musikkalendern.
Tryck på desamma direktväljarna en gång till för att
igen spela upp ett spår som har valts bort.
Tryck på p, när CD-spelaren står stilla, för att igen
spela upp alla spår i slumpvis följd.
12S
5
8
Numren på de i
minnet lagrade
spåren
Efter inmatning av fel spårnummer
Tryck först på CLEAR och därefter på lämpliga
direktväljare för att ange korrekt spårnummer.
3
Tryck på · för uppspelningsstart.
Hur musikvalets uppspelning kopplas ur
Tryck på CONTINUE på fjärrkontrollen.
Uppspelning av CD-skivor
Efter lagring av spår, vilkas spårnummer inte är i
nummerföljd (som t. ex. 1, 3, 5 o.s.v.), i följd i ett
musikval
En åtkomsttid (paus) på en sekund lagras i minnet efter
varje spår.
Musikvalet hålls kvar i minnet, också efter att
musikvalet spelats upp
Uppspelning av önskade spår
(selektiv uppspelning)
De spår, som inte skall spelas upp, kan väljas bort för
att endast spela upp de önskade spåren.
Efter intryckning av · spelas detsamma musikvalet
upp igen.
OBS!
• – – . – – visas i teckenfönstret, istället för spårens
sammanlagda uppspelningstid, när musikvalets
uppspelningstid överstiger 100 minuter.
• FULL visas i teckenfönstret vid ett försök att lagra ett nytt
spår i musikvalet efter att 24 spår redan lagrats i minnet.
• När strömmen slås av, raderas musikvalet ur minnet. CDspelaren återgår till normal uppspelning i spårens
nummerföljd.
SHUFFLE
CONTINUE
Direktväljare
>20
CLEAR
·
Kontroll av spårens uppspelningsföljd
Spårens uppspelningsföljd kan kontrolleras före eller
efter uppspelningsstart.
Tryck på CHECK.
Med vart tryck på denna knapp visas spårnumren i
den följd spåren lagrats i musikvalet. Efter att numret
på det sista spåret visats, visas End i teckenfönstret.
Därefter återgår teckenfönstret till att visa det som
visades där före musikvalets kontroll. När kontrollen
görs under musikvalets pågående uppspelning, visas
numren på de återstående spåren i teckenfönstret efter
att kontrollen slutförts.
1
radera ett spår
ur musikvalet:
CHECK så många gånger det krävs tills
numret på spåret, som skall raderas,
visas. Tryck därefter på CLEAR.
radera det sista
spåret ur
musikvalet:
CLEAR när CD-spelaren står stilla. Med
vart tryck på denna knapp raderas ett
spår ur musikvalet.
fortsätta lagring
av nya spår i
musikvalet:
lämpliga direktväljare för att ange
numren på önskade spår.
ändra hela
musikvalets
innehåll:
p när CD-spelaren står stilla. Lagra
önskade spår i minnet i önskad följd
enligt anvisningarna på föregående sida.
p
0
)
C
c
0
)
Tryck på SHUFFLE på fjärrkontrollen.
SHUFFLE visas i teckenfönstret:
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
2
Spårens uppspelningsföljd kan ändras före musikvalets
uppspelning.
tryck på
P
+
SHUFFLE
Ändring av spårens uppspelningsföljd
Att
Æ
=
Tryck på lämpliga direktväljare för att ange
numren på spåren som skall väljas bort.
Spårnumren på de valda spåren slocknar på
musikkalendern. OFF visas under en kort stund i
teckenfönstret.
Hur spår, vilkas nummer överstiger 20, väljs bort:
tryck först på >20 och sedan på lämpliga
direktväljare (sid. 10).
Efter inmatning av fel spårnummer
Tryck på lämpliga direktväljare för att ange numret på
spåret som valdes bort. Spårnumret och ON visas i
teckenfönstret. Det spåret spelas upp igen.
3
Tryck på CONTINUE efter att alla spår, som inte
skall spelas upp, har valts bort.
SHUFFLE slocknar i teckenfönstret.
4
Tryck på · för uppspelningsstart.
Hur selektiv skivspelning kopplas ur
Tryck på p när CD-spelaren står stilla. De spår, som valdes
bort, spelas upp igen.
Spåren, som valdes bort, hålls kvar i minnet också
efter slutförd, selektiv uppspelning
Efter att · tryckts in spelas de återstående spår, som
inte valdes bort, upp på nytt.
(forts.)
13S
Uppspelning av CD-skivor
Spåren, som inte valdes bort, kan också spelas upp i
slumpvis följd (selektiv, slumpmässig uppspelning)
Hoppa över punkt 3.
Önskat spår kan väljas bort under pågående
uppspelning
Tryck på CLEAR under pågående uppspelning av
spåret som skall väljas bort. Spåret väljs bort. Nästa spår
spelas upp istället.
De spår, som valts bort på olika CD-skivor, kan
lagras i minnet
Vi hänvisar till rubriken Lagring av önskade spår i en
selektiv musikbank (DELETE) på sid. 20.
14S
Inspelning av CD-musik
Inspelning av CD-musik
Inspelning av ett musikval
Ett i minnet lagrat musikval kan spelas in på ett
kassettband, DAT-band eller en MD-skiva. Musikvalet
kan bestå av upp till 24 spår.
Genom att lagra en paus i minnet, är det möjligt att
dela upp musikvalet i två delar för att spela in
musikvalet på kassettens båda sidor.
5
Vänd om kassetten och tryck på P eller · på
CD-spelaren för att fortsätta med uppspelningen
av de spår som skall spelas in på kassettens sida
B.
Automatiskt tillägg av tre sekunders speluppehåll
mellan varje spår som spelas in
Utnyttja automatiskt speluppehåll AUTO SPACE (sid.
17).
Kontroll av spårens sammanlagda uppspelningstid
under pågående lagring av spår i musikvalet
(musikvalets redigering)
PROGRAM
Direktväljare
>20
CHECK
P
·
1
2
Æ
P
p
=
+
0
)
C
c
0
)
Observera spårens sammanlagda uppspelningstid
i teckenfönstret och lagra i minnet önskade spår
(som skall spelas in på kassettens sida A).
Följ anvisningarna enligt punkterna 1 och 2 under
rubriken Lagring av ett musikval i minnet
(PROGRAM) på sid. 12.
Detta gör det enklare att lagra ett sista spår, vars
uppspelningstid anpassats till den återstående tiden på
kassettens ena eller andra sida.
1 Tryck på PROGRAM på fjärrkontrollen.
PROGRAM visas i teckenfönstret.
2 Tryck på = eller + så många gånger det krävs
tills spårnumret på önskat spår visas i teckenfönstret.
Spårens sammanlagda uppspelningstid, omfattande
uppspelningstiden av det senast valda spåret, visas i
teckenfönstret tillsammans med det spårets blinkande
musikvalsnummer STEP.
3 Tryck på PROGRAM på fjärrkontrollen för att bekräfta
valet av det spåret.
4 Följ igen anvisningarna enligt punkterna 2 och 3 för att
utöka musikvalet med önskade spår.
Kontroll och ändring av musikvalets innehåll
Vi hänvisar till sid. 13.
SIDE-A visas i teckenfönstret under pågående kontroll av
de spår som skall spelas in på kassettens sida A och
SIDE-B under kontroll av de spår som skall spelas in på
sida B.
När musikvalet skall spelas in på kassettens båda
sidor: tryck på P för att lagra en paus i
musikvalet.
P visas i teckenfönstret. Spårens sammanlagda
uppspelningstid nollställs till 0.00.
Hoppa över denna punkt när musikvalet skall
spelas in på en kassettsida, ett DAT-band eller en
MD-skiva. Gå över till punkt 4.
En paus räknas som ett spår i musikvalet
Upp till 23 spår kan lagras i musikvalet efter lagring av
en paus i minnet.
3
Följ igen anvisningarna enligt ovanstående punkt
1 för att lagra spåren, som skall spelas in på sida
B, i musikvalet.
4
Sätt igång inspelningen på anslutet däck eller
ansluten MD-spelare. Tryck på · på CDspelaren för att spela upp musikvalet.
När musikvalet spelas in på kassettens båda sidor
i följd, kopplas CD-spelaren om till paus efter att
spåren för inspelning på sida A spelats upp.
15S
Inspelning av CD-musik
Upp- eller nedtoning av CDmusik
Praktiska råd som underlättar
CD-musikens inspelning
Det är möjligt manuellt att tona upp musiken vid
uppspelningsstart och ned vid uppspelningsslut för att
förhindra plötslig återgivning av musik på hög nivå
eller ett plötsligt avbrott av musikåtergivningen.
Observera att upp- eller nedtoning av CD-musik inte
kan utnyttjas efter att en digital utgång DIGITAL OUT
på CD-spelaren använts för CD-spelarens anslutning.
Det följande underlättar inspelningen av önskad CDmusik.
PEAK SEARCH
SPACE
Direktväljare
Æ
FADER
Æ
P
=
+
0
)
C
c
0
)
0
/
)
tryck på FADER
tona upp musiken vid
uppspelningsstart
:
under paus. FADE blinkar i
teckenfönstret. Ljudet tonas upp.
tona ned musiken
innan uppspelningen
avbryts
:
när musiken skall tonas ned.
FADE blinkar i teckenfönstret.
Musiken tonas ned och CDspelaren kopplas om till paus.
Ändring av upp/nedtoningstiden
Upp/nedtoningstiden kan väljas till önskat antal
sekunder, från två till tio. Upp/nedtoningstiden blir
fem sekunder när tiden inte anges.
2
Tryck på FADER på fjärrkontrollen före
uppspelningsstart.
5 SEC visas och FADE blinkar i teckenfönstret.
Tryck på lämplig direktväljare (från 2 till 10) för
att ange önskat antal sekunder.
(Eller: tryck lämpligt antal gånger på 0 eller )
tills önskat antal sekunder visas i teckenfönstret.)
OBS!
16S
p
=
+
0
)
C
c
0
)
p
p
Att
1
P
• Upp/nedtoningstiden hålls kvar i minnet, också efter
strömavslag.
• Upp/nedtoningstiden för varje CD-skiva, för vilken en
användarfil lagrats i CD-spelarens minne (sid. 18), lagras
tillsammans med de andra uppgifterna om den CD-skivan
i användarminnet, förutsatt att upp/nedtoningstiden
ändrats.
Utstyrning av inspelningsnivå (sökning
efter CD-musikens toppnivå)
Det är möjligt att söka efter toppnivån i CD-musiken
bland de spår, som skall spelas in, för att kunna styra
ut inspelningsnivån före inspelningsstart.
1
Tryck på PEAK SEARCH på fjärrkontrollen före
uppspelningsstart.
PEAK blinkar i teckenfönstret. Ett fyra sekunder
långt avsnitt med CD-skivans toppnivå spelas
upp gång på gång.
2
Styr ut nivån på däcket för inspelning.
3
Tryck på p på CD-spelaren för att avbryta
sökningen efter CD-skivans toppnivå.
PEAK slocknar i teckenfönstret.
OBS!
Avsnittet, som innehåller CD-skivans toppnivå, kan variera
varje gång toppnivån på en viss CD-skiva letas fram.
Skillnaden är emellertid så ringa att det inte påverkar
utstyrningen av inspelningsnivån.
Inspelning av CD-musik
Musiksökning på ett kassettband med
inspelad CD-musik (automatiskt
speluppehåll AUTO SPACE)
Det är möjligt under pågående uppspelning av en CDskiva att utnyttja AUTO SPACE för att lägga till ett
automatiskt speluppehåll på tre sekunder mellan varje
spår som spelas upp. Efter CD-musikens inspelning på
ett kassettband kan musiksökningsautomatiken på
kassettdäcket ifråga utnyttjas för att snabbt leta fram
önskat spår.
Tryck på SPACE före uppspelningsstart.
AUTO SPACE visas i teckenfönstret.
Hur uppspelning med automatiskt speluppehåll kopplas
ur
Tryck lämpligt antal gånger på SPACE, så att AUTO SPACE
slocknar i teckenfönstret.
OBS!
När tillägg av ett automatiskt speluppehåll mellan varje spår
utnyttjas under pågående inspelning av en symfoni eller ett
schlagerpotpurri på ett kassettband, kan det hända att det
uppstår ett ljudavbrott vid läget där spårnumret ändras.
Dessa ljudavbrott kommer att uppstå vid uppspelning av ett
musikstycke som delats upp i olika spår.
17S
Lagring av uppgifter om CD-skivor i användarfiler (C.FILE)
För hur många CD-skivor är det möjligt att
lagra användarfiler i CD-spelarens
användarminne?
Till vad används
användarfilerna?
Två olika typer av uppgifter om CD-skivor, s. k.
användarfiler (C.FILE), kan lagras i CD-spelarens
minne. Efter dessa uppgifters lagring i minnet
återkallas de ur minnet efter iläggning av en CD-skiva
för vilken en eller två användarfiler lagrats i CDspelarens minne. Användarfilerna hålls kvar i minnet i
ca. en månads tid, oberoende om CD-spelaren används
eller inte.
Följande användarfiler kan lagras i minnet:
Efter lagring i
minnet av
är det möjligt
användarindexfil
INDEX (sid. 19),
att koda en CD-skiva (med upp till 32
spår) med upp till åtta eller en skiva
(med över 32 spår) med upp till fem
användarindexpunkter.
selektiv musikbank
DELETE (sid. 20),
att välja bort spår, som inte skall spelas
upp, för att kunna lagra de önskade
spåren i en selektiv musikbank.
Den respektive indikeringen enligt nedanstående visas
i teckenfönstret under pågående lagring av de
motsvarande uppgifterna i en användarfil:
C.FILE
DELETE
INDEX
Selektiv musikbank
Användarindexfil
Även det senaste valda uppspelningssättet lagras i
minnet för en viss CD-skiva när en skiva, för vilken en
användarfil lagrats i minnet, tas ut ur skivfacket.
Uppspelningssättet återkallas ur minnet efter isättning
av denna skiva i CD-spelaren. Efter ändring av upp/
nedtoningstiden för en viss CD-skiva lagras också
denna tid i minnet.
Observera emellertid att det för tillfället valda
uppspelningssättet har prioritet framför det i
användarminnet lagrade uppspelningssättet när
uppspelningsstarten sker genom att · trycks in innan
skivfacket stängs.
I vilket minne lagras användarfilerna?
Användarfilerna lagras i CD-spelarens
användarminne, inte i CD-skivans minne. Detta gör att
de i CD-spelarens minne lagrade användarfilerna inte
kan utnyttjas när CD-skivan spelas upp på en annan
CD-spelare.
18S
Det är möjligt att lagra användarfiler för upp till 224
CD-skivor i användarminnet. Observera att en CDskiva, för vilken både en användarindexfil och en
selektiv musikbank lagrats i användarminnet, räknas
som två skivor.
Kontroll av antalet användarfiler (CDskivor) som kan lagras i minnet
1
2
3
Ta ut CD-skivan ur CD-spelaren.
Stäng locket till skivfacket.
Tryck på TIME när musikkalendern inte visas i
teckenfönstret.
Antalet användarfiler, som ännu kan lagras i
minnet, visas i teckenfönstret.
Radering av användarfiler
När FULL visas i teckenfönstret efter intryckning av
FILE, anger det att användarminnet är fullt och att inga
fler användarfiler kan lagras i minnet. Följ vid behov
de nedanstående anvisningarna för att radera onödiga
filer ur minnet:
Radering av samtliga användarfiler
Håll 0 och p intryckta och tryck på strömbrytaren POWER
för att slå på CD-spelaren. AL-CLr visas i teckenfönstret. Alla
användarfilerna har raderats ur CD-spelarens
användarminne.
Lagring av uppgifter om CD-skivor i användarfiler (C.FILE)
Kodning av
användarindexpunkter på en
CD-skiva med hjälp av en
användarindexfil (INDEX)
Upp till åtta användarindexpunkter kan kodas på en
CD-skiva (med upp till 32 spår) och upp till fem på en
CD-skiva (vars spårantal överstiger 32) genom att lagra
dessa punkter i en användarindexfil. Dessa punkter
gör det enklare att leta fram önskade musikpassager på
den skivan. En praktisk egenskap som kan utnyttjas
vid uppspelning av en CD-skiva som till exempel
innehåller en symfoni eller en pianokonsert, som ofta
består av fler spår (vi hänvisar till det nedanstående
exemplet).
T. ex.:
Andra
satsen
Första
satsen
Spårnr.
1
2
3
4
Nummer på 1
användarindexpunkter
5
6
7
8
FILE
ERASE
c
P
p
=
+
0
)
C
c
0
)
0
1
Lägg önskad CD-skiva i skivfacket.
2
Tryck på C.INDEX på fjärrkontrollen.
CUSTOM INDEX visas i teckenfönstret.
Musikkalendern slocknar:
CUSTOM
C.INDEX
3
MIN
Tryck på FILE för att lagra användarindexpunkten
i minnet.
INDEX börjar lysa på indikeringen C.FILE i
teckenfönstret.
6
Följ igen anvisningarna från och med punkt 3 till
och med punkt 5 för att koda nästa läge med en
användarindexpunkt.
kan läget kodas med en användarindexpunkt utan att
fininställa dess läge. Tryck först på P efter val av önskat
läge för att avbryta uppspelningen och därefter på FILE
för att koda det läget med en användarindexpunkt.
INDEX visas i teckenfönstret.
9
Direktväljare
/
5
Efter att önskat läge för användarindexpunkten valts,
C.INDEX
C
Tryck på CLEAR. Leta fram ett läge som skall kodas med
en användarindexpunkt.
3
CHECK
/
Tryck på 0 eller ) för att fininställa läget för
användarindexpunkten. Musiken spelas upp gång
på gång exakt från det läget.
Efter att endera knappen tryckts in sju gåbger har
läget flyttats en sekund framåt eller bakåt.
När detta läge inte skall kodas med en
användarindexpunkt
Tredje
satsen
2
Æ
4
)
INDEX
SEC
Tryck på FILE vid läget som skall kodas med en
användarindexpunkt.
Numret på användarindexpunkten blinkar i
teckenfönstret. Ett musikavsnitt på tre sekunder
från och med det läge, som skall kodas med en
användarindexpunkt, spelas upp gång på gång.
Uppspelningsstart från och med en
användarindexpunkt (användarindexstyrd
uppspelning)
1
Tryck på C.INDEX på fjärrkontrollen.
CUSTOM INDEX visas i teckenfönstret.
2
Leta fram önskad användarindexpunkt enligt
nedanstående:
Sökning efter
tryck på
nästa
användarindexpunkt:
c under pågående
uppspelning.
användarindexpunkten
vid början av avsnittet
som spelas upp:
C under pågående
uppspelning.
önskad
användarindexpunkt
(direktval):
lämplig direktväljare för ange
numret på punkten.
önskad punkt genom
att lyssna på ett tio sek.
långt avsnitt med start
vid varje
användarindexpunkt:
MUSIC SCAN när CD-spelaren
står stilla eller under pågående
uppspelning. Tryck på · för
uppspelningsstart efter att
önskad användarindexpunkt
letats fram.
Uppspelningen börjar vid den valda
användarindexpunkten och fortsätter tills också
det sista spåret på skivan spelats upp.
Hur användarindexstyrd uppspelning kopplas ur
Tryck på CONTINUE på fjärrkontrollen.
(forts.)
19S
Lagring av uppgifter om CD-skivor i användarfiler (C.FILE)
OBS!
• Sökning efter indexpunkter (sid. 10) kan inte utnyttjas
under pågående användarindexstyrd uppspelning.
• Tryck på C/c, istället för på = /+ , för att leta
fram den nästa punkten eller punkten vid början av
avsnittet som spelas upp.
Uppspelning av ett musikavsnitt mellan två
användarindexpunkter (CUSTOM INDEX 1)
1
Tryck lämpligt antal gånger på C.INDEX på
fjärrkontrollen.
CUSTOM INDEX (1) visas i teckenfönstret.
2
Tryck på lämplig direktväljare för att ange
användarindexpunkten för uppspelningsstart.
Uppspelningen sätts igång vid den valda punkten och
avbryts vid nästa användarindexpunkt.
Tryck på C.INDEX på fjärrkontrollen för att kopplas ur detta
sätts att spela upp CD-skivan.
Lagring av önskade spår i en
selektiv musikbank (DELETE)
Spåren, som inte skall spelas upp, kan väljas bort för
att lagra endast de önskade spåren i en selektiv
musikbank. Detta möjliggör uppspelning av önskade
spår utan att varje gång efter isättning av en CD-skiva
behöva välja bort de spår som inte skall spelas upp.
Ett musikavsnitt mellan två användarindexpunkter
kan också repeteras
Tryck på REPEAT.
FILE
ERASE
·
Radering av användarindexpunkter
1
Lägg önskad CD-skiva i skivfacket.
2
Tryck på C.INDEX.
CUSTOM INDEX visas i teckenfönstret.
3
Tryck på CHECK så många gånger det krävs tills
numret på punkten, som skall raderas, börjar
blinka.
4
Tryck på ERASE medan numret blinkar för att
radera den användarindexpunkten.
Ordningsnumret på den nästa
användarindexpunkten sänks med ett nummer.
Æ
P
p
=
+
0
)
C
c
0
)
1
Lägg önskad CD-skiva i skivfacket.
2
Välj bort spåren som inte skall spelas upp.
Följ anvisningarna från och med punkt 1 till och
med punkt 3 under rubriken Uppspelning av
önskade spår (selektiv uppspelning) på sid. 13.
3
Tryck på FILE på fjärrkontrollen för att lagra de
resterande spåren i en selektiv musikbank.
DELETE börjar lysa på indikeringen C.FILE i
teckenfönstret.
Uppspelning genom att utnyttja den
selektiva musikbanken
1 Tryck på CONTINUE.
Den selektiva musikbanken för den ilagda CDskivan återkallas ur minnet. Numren på de valda
spåren visas på musikkalendern i teckenfönstret.
2
Tryck på · för att spela upp de valda spåren.
Hur uppspelning enligt musikbanken kopplas ur
Tryck på p.
20S
Lagring av uppgifter om CD-skivor i användarfiler (C.FILE)
Ny uppspelning av de spår som lagras i den selektiva
musikbanken
Tryck på CONTINUE eller SHUFFLE, när PROGRAM eller
CUSTOM INDEX visas i teckenfönstret, så många gånger det
krävs tills indikeringen ifråga slocknar. Den selektiva
musikbanken återkallas ur minnet. Tryck på · för att spela
upp spåren som lagrats i den musikbanken.
Spåren, som lagrats i en selektiv musikbank, kan
spelas upp i slumpvis följd.
Tryck på SHUFFLE på fjärrkontrollen enligt ovanstående
punkt 1 så många gånger det krävs tills SHUFFLE visas i
teckenfönstret.
Radering av selektiv musikbank
1
Lägg önskad CD-skiva i skivfacket.
2
Tryck på CONTINUE eller SHUFFLE.
Den selektiva musikbank, som lagrats i minnet för
den CD-skivan, visas i teckenfönstret.
3
Tryck på ERASE för att radera den selektiva
musikbanken ur användarminnet.
DELETE slocknar på indikeringen C.FILE.
21S
Övrigt
Att observera angående CDskivor
Hantering av CD-skivor
• Håll i CD-skivans omkrets för att hålla skivan ren. Vidrör
inte den glatta skivytan.
• Vidhäfta inte etiketter eller tejp på en CD-skiva.
Inte så här
• Utsätt inte CD-skivorna för solsken och/eller värme.
Lämna inte heller CD-skivorna i en bil som står parkerad i
solen, på grund av att det blir mycket varmt i bilen.
• Använd inte en skivstabilisator (tillval) och/eller ett
skivskydd (tillval). Det kan skada såväl CD-skivan som
CD-spelaren.
• Förvara CD-skivorna i skivfodralen när de inte används.
Rengöring
• Torka CD-skivan före skivans isättning med en
rengöringsduk. Torka skivan inifrån och utåt.
• Använd inte kemiska lösningar, som t. ex. bensin eller
lösningsmedel. Använd varken rengöringslösning eller
antistatisk spray, avsedda för vinylskivor.
22S
Felsökning
Gå igenom den nedanstående felsökningen, om det
skulle uppstå något fel, för att reparera felet. Kontakta
Sonys representant när felet inte går att avhjälpa.
Ljudet återges inte.
/Kontrollera att anslutningarna gjorts ordentligt
på korrekt sätt.
/Kontrollera att styrningen av förstärkaren har
skett på korrekt sätt.
/Styr volymen till korrekt nivå på förstärkaren.
/Omkopplarna COAXIAL, OPTICAL och
BALANCED (DIGITAL OUT) på baksidan står
alla i frånslagna lägen OFF. När en digital
utgång använts för CD-spelarens anslutning,
måste den motsvarande omkopplaren DIGITAL
OUT ställas i tillslaget läge ON.
Uppspelningen sätts inte igång.
/Skivfacket är tomt. Lägg önskad CD-skiva i
skivfacket.
/Placera skivstabilisatorn på CD-skivan.
/Lägg CD-skivan i skivfacket med skivetiketten
vänd uppåt.
/Rengör CD-skivan.
/Fukt i CD-spelaren.
Ta ur CD-skivan och låt CD-spelaren vila med
strömmen påslagen i ca. en timme (sid. 2).
Fjärrstyrning misslyckas.
/Ta bort de hinder som finns mellan
fjärrkontrollen och CD-spelaren.
/Rikta fjärrkontrollen mot fjärrstyrningsgivaren
g på CD-spelaren.
/Byt vid behov ut de båda batterierna i
fjärrkontrollen mot nya batterier.
Övrigt
Allmänt
Tekniska data
CD-spelare
Laserdiod
Halvledarlaser (λ = 780 nm)
Strömförsörjning
220 V- 230 V nätspänning, 50/60 Hz
Strömförbrukning
18 watt
Dimensioner (ca.)
(b/h/d)
280 x 90 x 370 mm
inkl. utskjutande delar och reglage
Vikt (ca.)
6 kg
Strålningstid: utan avbrott
Laseruteffekt
Maximalt 44,6 µW*
Medföljande tillbehör
* Denna uteffekt mättes på 200 mm
avstånd från linsytan på det optiska
pickupblocket med 7 mm apertur.
Våglängd
780 - 790 nm
Frekvensomfång
Från 2 Hz till 20 kHz ±0,3 dB
Dynamikomfång
Över 100 dB
Kanalseparation
Över 100 dB
Övertonsdistorsion
Under 0,003%
Ljudkabel (1)
Fjärrkontroll (1)
Sonys batterier SUM-3 (NS) (2)
Skivstabilisator (1)
Filtbricka (1)
Nätkabel (1)
Rätt till ändringar förbehålles.
Utgångar
Kopplingstyp
Utnivå
LINE OUT
Phonojack
2,5 V (med 50 Över 1 kohm
kohm)
DIGITAL
OUT
(COAXIAL)
Koaxial
utgång
0,5 Vt-t
(75 ohm)
DIGITAL
OUT
(OPTICAL)
Optisk utgång
–18 dBm
(Våglängd:
660 nm)
DIGITAL
OUT
(BALANCED)
XLR-3-32
5 V (med 50
kohm)
Belastningsimpedans
75 ohm
_
Över 100 ohm
Beskrivning på baksida
Vi hänvisar till sidnumren inom parentestecken angående detaljer.
2
1
3
5
4
DIGITAL OUT
OPTICAL
COAXIAL
BALANCED
AC IN (230V)
LINE OUT
OFF
ON
OFF
ON
OFF
ON
L
R
8
1
2
3
4
7
Linjeutgångar (LINE OUT) (5)
Omkopplare för in/urkoppling av optisk, digital
utgång (DIGITAL OUT OPTICAL) (5)
Omkopplare för in/urkoppling av koaxial, digital
utgång (DIGITAL OUT COAXIAL) (5)
Omkopplare för in/urkoppling av symmetrisk,
digital utgång (DIGITAL OUT BALANCED) (5)
6
5
6
7
8
Nätintag (AC IN - 230 V) (6)
Symmetrisk, digital utgång (DIGITAL OUT
BALANCED) (5)
Koaxial, digital utgång (DIGITAL OUT COAXIAL)
(5)
Optisk, digital utgång (DIGITAL OUT OPTICAL)
(5)
23S
Övrigt
Alfabetiskt
register
A, B, C
AMS (Automatic Music Sensor),
vi hänvisar till musiksökning.
Anslutningarna 4, 5, 6
översikt 4
Användarfiler C.FILE 18
användarindex 19
selektiv musikbank 20
till vad används
användarfilerna 18
Användarindexpunkter 19
Användarindexstyrd
uppspelning 19
AUTO SPACE (automatiskt
speluppehåll) 17
D, E
DELETE (selektiv musikbank)
20
F, G
FADE (upp/nedtoning av CDmusik) 17
Felsökning 22
Fjärrkontroll 9
H
Hantering av CD-skivor 22
I, J, K
INDEX (användarindexfil) 10
användarindexfil 19
Inspelning 15
av musikval 15
L
Lagring i minnet av
uppgifter om CD-skivor 18
önskade spår 20
M, N, O, P, Q
Minne för senast valt
uppspelningssätt 18
MUSIC SCAN, vi hänvisar till
Snabblyssning.
Musikavsnitt mellan två
användarindexpunkter 20
Musikkalender 9
Musiksökning AMS 10
Musikval 12, 13
inspelning 15
kontroll 13
ändring 13
Normal uppspelning i spårens
nummerföljd 7
R
Radering av
användarfiler 20
användarindexpunkter 20
selektiv musikbank 21
Redigering av musikval 15
Redigering, vi hänvisar till
Inspelning.
REPEAT A-B (repetering av
förvalt avsnitt) 11
Repetering REPEAT
av alla spår vid valt
uppspelningssätt 11
av ett visst avsnitt (REPEAT
A-B) 11
S, T
Selektiv musikbank 20
Selektiv, slumpmässig
uppspelning 14
Selektiv uppspelning 13
Skivstabilisator 2
Snabblyssning 10
Snabbsökning, vi hänvisar till
Sökning efter spår.
Spårens sammanlagda
uppspelningstid 9
Spårens uppspelning i slumpvis
följd (SHUFFLE) 12
Sökning efter CD-skivans
toppnivå 16
Sökning efter spår
direktval av spår 10
genom att lyssna på ljudet 10
genom att observera
teckenfönstret 10
genom att utnyttja
användarindexpunkter 19
indexsökning 10
musiksökning 10
snabblyssning 10
U, V, W, X, Y, Z
Uppackning 4
Upp/nedtoning av CD-musik
16
Uppspelning
användarindexstyrd
uppspelning 19
musikavsnitt mellan två
användarindexpunkter 19
musikval 12
normal uppspelning i spårens
nummerföljd 7
repetering 11
selektiv, slumpmässig
uppspelning 14
selektiv uppspelning 13
spårens uppspelning i
slumpvis följd 12
Uppspelningstid (CD-skivans)
9
Å, Ä, Ö
Återstående tid 9
24S
Reglage och deras
benämningar
Knappar
A˜ B 11
SPACE 17
CHECK 13
C.INDEX 19
CLEAR 14
CONTINUE 8
DISPLAY MODE 9
ERASE 20
FADER 16
FILE 19
MUSIC SCAN 10
PEAK SEARCH 16
PROGRAM 12
REPEAT 11
SHUFFLE 12
0/) SLOW 10
TIME 9
·
8
P 8
p 8
0/) 8, 10
= /+
8, 10
C/c 10, 19
>20 10
Direktväljare 10
Strömbrytare och
väljare
DIGITAL OUT
POWER 7
5
Övrigt
Teckenfönster 9
g 4
ATTENZIONE
Per evitare il pericolo di
incendi o scosse elettriche,
non esporre l’apparecchio alla
pioggia o all’umidità.
Per evitare scosse elettriche,
non aprire il rivestimento. Per
riparazioni rivolgersi
esclusivamente a personale
qualificato.
Non installare l’apparecchio in
uno spazio chiuso, come una
libreria o un mobiletto.
Questo apparecchio è classificato
come prodotto LASER DI 1ª
CLASSE. L’etichetta CLASS 1
LASER PRODUCT è collocata
all’esterno sul retro.
Questa etichetta di avvertenza si
trova all’interno dell’apparecchio.
Funzionamento
Precauzioni
Sicurezza
• Attenzione - L’uso di strumenti ottici
con questo prodotto aumenta il
pericolo per la vista.
• Se oggetti o liquidi penetrano
nell’apparecchio, scollegare il lettore
dalla presa di corrente e farlo
controllare da personale qualificato
prima di usarlo ulteriormente.
• Fare attenzione a non schiacciarsi le
dita con il coperchio del comparto
disco.
Fonti di alimentazione
• Prima di usare il lettore, controllare
che la sua tensione operativa sia
identica a quella della rete elettrica
locale. La tensione operativa è
riportata sulla piastrina sul retro del
lettore.
• Il lettore non è scollegato dalla fonte
di alimentazione CA (corrente di rete)
fintanto che è collegato alla presa a
muro, anche se il lettore stesso è stato
spento.
• Se non si usa il lettore per un lungo
periodo, assicurarsi di scollegarlo
dalla presa a muro. Per scollegare il
cavo di alimentazione CA afferrarne
la spina; non tirare mai il cavo stesso.
Collocazione
• Collocare il lettore in un luogo con
una ventilazione adeguata per evitare
surriscaldamenti interni del lettore.
• Non collocare il lettore su una
superficie morbida come un tappeto,
che potrebbe bloccare i fori di
ventilazione sul fondo.
• Non collocare il lettore nei pressi di
fonti di calore o in luoghi esposti alla
luce solare diretta, polvere eccessiva o
scosse meccaniche.
Mantenimento della qualità sonora
2I
• Usare la mano per aprire o chiudere il
coperchio del comparto disco.
• Non toccare le parti rotanti (disco,
ecc.) durante il funzionamento.
• Se il lettore viene portato
direttamente da un luogo freddo ad
uno caldo, o se viene collocato in un
ambiente molto umido, l’umidità può
condensarsi sulle lenti all’interno del
lettore. In questo caso il lettore può
non funzionare correttamente. In
questo caso estrarre il disco e lasciare
acceso il lettore per un’ora circa fino a
che l’umidità è evaporata.
Regolazione del volume
• Non alzare il volume durante l’ascolto
di parti a livello molto basso o prive
di segnali audio. Altrimenti i diffusori
possono essere danneggiati quando
viene riprodotta una parte a livello di
picco.
Collocazione del disco
• Può essere udibile un suono fischiante
prodotto dal lettore. Questo indica
che il lettore sta regolando
automaticamente i meccanismi interni
in base al disco inserito.
Pulizia
• Pulire il rivestimento, il pannello e i
comandi con un panno morbido
leggermente inumidito con una
blanda soluzione detergente. Non
usare alcun tipo di straccio graffiante,
polvere abrasiva o solventi come
alcool o benzina.
• Se l’interno del coperchio del
comparto disco è sporco, rimuovere il
coperchio usando una chiave
esagonale (mira orizzontale, 2,5 mm).
Nota
Non aprire mai alcuna parte del
lettore CD tranne il coperchio del
comparto disco.
Trasporto
• Non toccare la lente all’interno.
• Assicurarsi di estrarre il disco e lo
stabilizzatore.
Uso dello stabilizzatore
In caso di interrogativi o problemi
riguardanti il lettore, consultare il
proprio rivenditore Sony.
• Assicurarsi di usare lo stabilizzatore
in dotazione. Se si usa un altro
stabilizzatore, si può danneggiare il
lettore.
• Il fondo dello stabilizzatore è delicato
e difetti possono influire sulla qualità
sonora.
Quando si cambia disco, collocare lo
stabilizzatore sul feltro in dotazione o
su un panno morbido.
Benvenuti!
Grazie per aver acquistato questo
lettore di compact disc Sony. Prima
di usare il lettore leggere
completamente questo manuale e
conservarlo per riferimenti futuri.
INDICE
Preparativi
Disimballaggio 4
Collegamento al sistema 4
Riproduzione di dischi 7
Uso del manuale
Convenzioni
• Le istruzioni in questo manuale
descrivono i comandi sul
telecomando.
È anche possibile usare i comandi sul
lettore se hanno un nome uguale o
simile a quelli del telecomando.
• In questo manuale sono usate le
seguenti icone:
Indica che è possibile usare solo
il telecomando per eseguire
l’operazione.
Indica suggerimenti e consigli
per facilitare l’operazione.
Riproduzione di dischi
Uso del display 9
Localizzazione di un brano specifico 10
Localizzazione di un punto particolare in un brano 10
Per riprodurre ripetutamente i brani 11
Per riprodurre in ordine casuale (riproduzione casuale) 12
Per creare un programma originale (riproduzione programmata) 12
Per riprodurre solo brani specifici (riproduzione a cancellazione) 13
Registrazione da compact disc
Registrazione di un proprio programma 15
Dissolvenza in apertura o in chiusura 16
Consigli utili per la registrazione 16
I
Memorizzazione di informazioni per i dischi (memoria
personale)
Possibilità offerte dalla memoria personale 18
Per indicizzare un disco (indice personale) 19
Per memorizzare brani specifici di un disco (banca cancellazione) 20
Altre informazioni
Note sui compact disc 21
Soluzione di problemi 21
Caratteristiche tecniche 22
Descrizione del pannello posteriore 22
Indice analitico 23
3I
Preparativi
Disimballaggio
Controllare che siano presenti le seguenti parti:
• Cavo di collegamento audio (1)
• Telecomando (1)
• Pile Sony SUM-3 (NS) (2)
• Stabilizzatore (1)
• Feltro (1)
• Cavo di alimentazione (1)
Inserimento delle pile nel telecomando
Collegamento al sistema
Descrizione
Questa sezione spiega come collegare il lettore CD ad
un amplificatore. Assicurarsi di spegnere tutti i
componenti prima di eseguire i collegamenti.
Interruttore Interruttore Interruttore
OPTICAL
COAXIAL BALANCED
LINE OUT
CDP-X5000
DIGITAL OUT
OPTICAL
COAXIAL
BALANCED
AC IN (230V)
LINE OUT
È possibile controllare il lettore usando il telecomando
in dotazione. Inserire due pile tipo R6 (formato AA)
facendo corrispondere i simboli + e – sulle pile a quelli
nel comparto. Quando si usa il telecomando, puntarlo
verso il sensore di comandi a distanza g sul lettore.
OFF
ON
OFF
ON
OFF
ON
L
R
DIGITAL OUT
OPTICAL
DIGITAL OUT
BALANCED
ad una presa CA
DIGITAL OUT
COAXIAL
Amplificatore
Quando sostituire le pile
Le pile durano per circa sei mesi di uso normale.
Quando il telecomando non può più controllare il
lettore, sostituire tutte le pile con altre nuove.
Note
• Non lasciare il telecomando in luoghi molto caldi o umidi.
• Evitare la penetrazione di oggetti estranei nel
telecomando, particolarmente quando si sostituiscono le
pile.
• Non esporre il sensore di comandi a distanza alla luce
diretta del sole o di lampade. Ciò può causare
malfunzionamenti.
• Se non si usa il telecomando per un lungo periodo,
estrarre le pile per evitare possibili danni dovuti a perdite
di fluido delle pile e corrosione.
CD
ç:
Flusso del segnale
ad una presa CA
Cavi necessari
p Per collegamenti analogici
• Cavo audio (in dotazione) (1)
Bianca (L)
Bianca (L)
Rossa (R)
Rossa (R)
p Per collegamenti digitali
• Cavo coassiale VMC-10G (non in dotazione)
• Cavo ottico POC-15A (non in dotazione)
• Cavo bilanciato con connettore Cannon XLR-3-32 (non
in dotazione)
4I
Preparativi
Collegamenti
• Se si dispone di un componente digitale dotato di
connettore di ingresso digitale ottico
p Collegamenti analogici
Quando si collega un cavo audio, assicurarsi di far
corrispondere le spine alle prese dello stesso colore
sui componenti: rossa (destra) a rossa e bianca
(sinistra) a bianca. Assicurarsi di eseguire
collegamenti saldi per evitare ronzii e rumori.
Amplificatore
Lettore CD
TUNER
LINE OUT
CD
Collegare il componente tramite il connettore DIGITAL
OUT (OPTICAL) usando un cavo ottico (non in
dotazione). Togliere il cappuccio per collegare il cavo
ottico.
Lettore CD
Componente digitale
DIGITAL OUT
OPTICAL
OFF
ON
COAXIAL
OFF
BALANCED
ON
OFF
DIGITAL IN
ON
OPTICAL
AUX
L
L
R
R
INPUT
p Collegamenti digitali
I collegamenti digitali permettono di tramettere il
segnale digitale di fonte dal compact disc
direttamente ad un altro componente senza alcun
deterioramento. È possibile collegare le uscite digitali
ad altri componenti digitali come un amplificatore
digitale, un convertitore D/A, una piastra DAT o
MD. Quando si esegue il collegamento ad una
piastra DAT o MD, è possibile eseguire registrazioni
digitali da compact disc. Notare che non è possibile
usare le funzioni di dissolvenza in apertura o in
chiusura (pagina 16) quando si registra con questo
tipo di collegamento.
• Se si dispone di un componente digitale dotato di
connettore di ingresso digitale coassiale
Dopo aver eseguito i collegamenti, regolare su ON
l’interruttore DIGITAL OUT OPTICAL sul retro.
Quando non si usa l’uscita ottica, regolare
l’interruttore su OFF.
• Se si dispone di un componente (come un
amplificatore) dotato di connettore di ingresso
bilanciato
Collegare il componente tramite il connettore BALANCED
usando un connettore Cannon XLR-3-32 o equivalente
(non in dotazione). Il collegamento bilanciato è molto
resistente ai disturbi esterni ed è spesso usato dai
professionisti in studi di registrazione e emittenti
radiotelevisive.
Uso di un connettore Cannon XLR-3-32 o equivalente
(non in dotazione)
B
A
Collegare il componente tramite il connettore DIGITAL
OUT (COAXIAL) usando un cavo coassiale (non in
dotazione).
Lettore CD
Componente digitale
DIGITAL OUT
OPTICAL
OFF
ON
COAXIAL
OFF
ON
BALANCED
OFF
ON
DIGITAL IN
COAXIAL
Per collegare il connettore
Allineare le parti A e inserire saldamente il connettore.
Per scollegare il connettore
Tenere premuto il tasto di blocco B ed estrarre il
connettore.
Assegnazione dei terminali
Dopo aver eseguito i collegamenti, regolare su ON
l’interruttore DIGITAL OUT COAXIAL sul retro.
Quando non si usa l’uscita coassiale, regolare
l’interruttore su OFF.
IN
2
3
OUT
1
1
3
1: Massa
2: Caldo
3: Freddo
2
Lettore CD
Convertitore D/A, ecc.
DIGITAL OUT
OPTICAL
COAXIAL
DIGITAL
BALANCED
AES/EBU
IN
OFF
ON
OFF
ON
OFF
OUT
ON
(continua)
5I
Preparativi
Dopo aver eseguito i collegamenti, regolare su ON
l’interruttore DIGITAL OUT BALANCED sul retro.
Quando non si usa l’uscita bilanciata, regolare
l’interruttore su OFF.
Collegamento del cavo di alimentazione
1 Collegare il cavo di alimentazione in dotazione al
terminale AC IN (230 V) sul retro del lettore.
2
Collegare l’altro capo del cavo ad una presa a
muro.
Punto successivo
Ora il lettore è pronto per l’uso.
Procedere alle sezioni successive per come riprodurre un
disco.
6I
Operazioni basilari
Riproduzione di dischi
3, 4
5
f
p
P
Æ
+
=
)
S
0
r
we
po
Operazioni basilari
1
Se si accende il lettore con
un disco inserito
La riproduzione inizia circa
10 secondi dopo l’accensione.
Se si collega un timer
reperibile in commercio, è
possibile avviare la
riproduzione del disco a
qualsiasi orario desiderato.
Per avviare la riproduzione
ancora più rapidamente,
premere P o · mentre
“PAUSE” lampeggia.
1
2
Premere POWER per accendere il lettore.
3
Aprire il coperchio del comparto disco con la mano, estrarre lo
stabilizzatore e inserire un disco.
Accendere l’amplificatore e selezionare l’ingresso del lettore
CD.
Note
• Al punto 3, non collocare più di
un disco per volta. Altrimenti i
dischi e/o il lettore possono
essere danneggiati.
• Non toccare la lente all’interno
quando si inserisce o si estrae un
disco.
p
P
Æ
+
=
)
0
÷
p
P
Æ
+
=
)
S
0
wer
po
Stabilizzatore (in dotazione)
S
wer
po
con l’etichetta verso l’alto
(continua)
7I
Operazioni basilari
Stabilizzatore in
dotazione
(l’illustrazione mostra una
vista laterale dello
stabilizzatore)
4
Applicare lo stabilizzatore al disco e chiudere il coperchio del
comparto disco con la mano.
sopra
÷
p
P
Æ
+
=
)
0
sotto
p
P
Æ
+
=
)
S
0
S
wer
wer
po
po
Nota
Dopo aver collocato il disco,
applicare lo stabilizzatore in
dotazione al disco.
È anche possibile avviare
la riproduzione premendo
· e quindi chiudere il
coperchio del comparto
disco.
Se la riproduzione non
inizia dal primo brano
1 Premere ripetutamente
CONTINUE sul
telecomando fino a che
“SHUFFLE”, “PROGRAM”
e “CUSTOM INDEX”
scompaiono dal display.
2 P r e m e r e ·.
Applicare lo stabilizzatore sul
disco. (Fare attenzione a non
collocarlo capovolto.)
5
P r e m e r e ·.
L’indicatore · si illumina e la riproduzione inizia dal primo
brano. Regolare il volume con l’amplificatore.
Per interrompere la riproduzione
Premere p.
Display
SHUFFLE
PROGRAM
CUSTOM
INDEX
p
P
Æ
+
=
)
0
Questi indicatori
scompaiono quando si
preme CONTINUE.
S
wer
po
0
)
=
+
Æ
8I
P
p
Quando si desidera
Premere
Fare una pausa
P
Riprendere la riproduzione dopo la pausa
P o ·
Passare al brano successivo
+
Tornare ad un brano precedente
=
Avanzare rapidamente in un brano
)
Retrocedere rapidamente in un brano
0
Riproduzione di dischi
Riproduzione di dischi
Per controllare il tempo rimanente
Uso del display
È possibile controllare informazioni sul disco usando il
display.
DISPLAY
MODE
TIME
Premere TIME sul telecomando durante la
riproduzione del disco.
A ciascuna pressione di TIME, la visualizzazione
cambia come segue.
Tempo di
riproduzione
e numero del
brano attuale
INDEX
MIN
SEC
INDEX
MIN
SEC
MIN
SEC
Premere
Tempo
rimanente del
brano attuale
Premere
Æ
P
p
=
+
0
)
C
c
0
)
Tempo
rimanente del
disco
Se il tempo rimanente eccede 100 minuti nel modo di
riproduzione programmata, appare “– – . – –” invece
del tempo rimanente.
Per controllare il numero totale di brani e il
tempo di riproduzione totale
Premere TIME sul telecomando in modo di arresto.
Il display visualizza il numero totale di brani e il tempo
di riproduzione totale.
MIN
Numero totale
di brani
SEC
Premere
Per visualizzare il calendario musicale
Il calendario musicale mostra tutti i numeri di brano
del disco attuale.
Premere DISPLAY MODE sul telecomando.
A ciascuna pressione di DISPLAY MODE, la
visualizzazione cambia come segue.
Tempo di
riproduzione totale
MIN
SEC
MIN
SEC
Queste informazioni appaiono anche quando si chiude
il coperchio del comparto disco.
Premere
Per visualizzare informazioni durante la
riproduzione di un disco
Durante la riproduzione del disco il display visualizza
il numero del brano attuale, il numero di indice e il
tempo di riproduzione.
INDEX
MIN
Premere
• Se il disco contiene più di 15 brani, l’indicatore ” appare a
fianco di 15 sul calendario musicale.
• I numeri di brano nel calendario musicale scompaiono via
via che i relativi brani sono riprodotti.
SEC
Tempo di riproduzione
Numero del
brano attuale
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
Numero di indice (pagina 10) o numero
di indice personale (pagina 19)
La selezione di visualizzazione del calendario musicale
rimane memorizzata anche se si spegne il lettore.
Tuttavia il calendario musicale appare automaticamente
durante la riproduzione programmata, la riproduzione
a cancellazione, la riproduzione casuale a cancellazione
e la riproduzione a indici personali. È possibile far
scomparire il calendario musicale durante la
riproduzione in questi modi, ma esso riappare quando
si cambia modo.
9I
Riproduzione di dischi
Localizzazione di un brano
specifico
Localizzazione di un punto
particolare in un brano
È possibile localizzare rapidamente qualsiasi brano
durante la riproduzione del disco usando i tasti =/
+ (AMS: sensore musicale automatico) o i tasti
numerici sul telecomando.
È anche possibile localizzare un punto particolare in un
brano durante la riproduzione del disco.
MUSIC SCAN
Tasti numerici
>20
Æ
·
=
/
Æ
+
P
p
=
+
0
)
C
c
0
)
Per localizzare
Premere
Ripetutamente + durante la
Il brano seguente o
quelli successivi (AMS) riproduzione fino a trovare il brano
/
C
c
Il tasto numerico del brano
1 MUSIC SCAN sul telecomando
Scorrendo ciascun
prima o durante la riproduzione.
brano per 10 secondi
(scorrimento musicale) 2 Quando si trova il brano
desiderato, premere · per
avviare la riproduzione.
p
=
+
0
)
C
c
0
)
0 /
0 /)
)
SLOW
Per localizzare un
punto
Premere
Ascoltando il suono
+ (in avanti) o = (indietro) e
tenerlo premuto fino a trovare il
punto
Lentamente
ascoltando il suono
0 /) SLOW sul telecomando e
tenerlo premuto fino a trovare il
punto
Il brano attuale o quelli Ripetutamente = durante la
riproduzione fino a trovare il brano
precedenti (AMS)
Direttamente un brano
specifico (selezione
musicale diretta)
P
Rapidamente
0/) e tenerlo premuto fino a
osservando il display trovare il punto. Non è udibile alcun
in modo di pausa
suono durante questa operazione.
Usando un indice
(solo per dischi
indicizzati)
R i p e t u t a m e n t e C /c s u l
telecomando in modo di riproduzione
o di pausa fino a trovare il punto
Per localizzare direttamente i brani di numero
superiore a 20
Premere prima >20 sul telecomando e quindi i tasti
numerici corrispondenti al brano. Per immettere “0”
usare il tasto 10.
Esempio: Per riprodurre il brano numero 30
Premere prima >20 e quindi 3 e 10.
È possibile estendere il tempo di riproduzione durante
lo scorrimento musicale (o in modo di arresto)
Premere ripetutamente MUSIC SCAN sul telecomando
fino a che il tempo di riproduzione desiderato (10, 20 o
30) appare sul display. A ciascuna pressione del tasto il
tempo di riproduzione cambia ciclicamente.
A ciascuna pressione di MUSIC SCAN durante la
riproduzione a scorrimento, il tempo di riproduzione
viene esteso del tempo visualizzato.
I
10
È possibile usare lo scorrimento musicale durante la
riproduzione a ripetizione, la riproduzione casuale e
la riproduzione programmata.
Che cosa è un indice?
È un numero che divide un brano o un disco in sezioni,
permettendo di localizzare facilmente un punto
desiderato. È possibile capire se un disco è dotato di
indici osservandone la confezione.
Nota
Se “
” appare sul display, il disco ha raggiunto la fine
mentre si teneva premuto il tasto. Premere 0 o = per
retrocedere.
Riproduzione di dischi
Per riprodurre ripetutamente i
brani
È possibile riprodurre ripetutamente i brani in
qualsiasi modo di riproduzione.
Per ripetere il brano attuale
È possibile ripetere solo il brano attuale.
Durante la riproduzione del brano desiderato, premere
più volte REPEAT sul telecomando fino a che
“REPEAT 1” appare sul display.
Per disattivare la ripetizione del brano attuale
Premere REPEAT.
Nota
Non è possibile ripetere il brano attuale mentre il disco viene
riprodotto nel modo di riproduzione a indici personali
(vedere pagina 19).
A ˜ B
REPEAT
Æ
P
Per ripetere una parte specifica (ripetizione
A˜B)
p
=
+
0
)
C
c
0
)
Premere REPEAT sul telecomando durante la
riproduzione del disco.
“REPEAT” appare sul display. Il lettore ripete i brani
come segue.
È possibile riprodurre ripetutamente una parte
specifica di un brano. Questo può tornare comodo
quando si desidera imparare le parole di una canzone.
Notare che non è possibile ripetere un parte che si
estende su due brani.
1
Durante la riproduzione del disco, premere
A˜B sul telecomando al punto di inizio
desiderato (punto A). “A-” dell’indicazione
“REPEAT A-” lampeggia sul display.
2
Quando si raggiunge il punto di fine (punto B),
premere di nuovo A˜B.
Appare “REPEAT A˜B”. Il lettore riproduce
ripetutamente la parte così specificata.
REPEAT
INDEX
MIN
SEC
Quando il disco è
riprodotto con la
Il lettore ripete
Riproduzione continua
(pagina 7)
Tutti i brani
Riproduzione casuale
(pagina 12)
Tutti i brani in ordine casuale
Premere REPEAT.
Riproduzione
programmata (pagina 12)
Lo stesso programma
Riproduzione a
cancellazione (pagina 13)
Tutti i brani rimanenti
Riproduzione casuale a
cancellazione (pagina 12,
14)
Tutti i brani rimanenti in
ordine casuale
Riproduzione a indici
personali (pagina 19)
La parte tra due indici
Per selezionare un nuovo punto di inizio
È possibile spostare in avanti la parte ripetuta
cambiando il punto di inizio.
1 Premere A˜B mentre il lettore sta ripetendo la
parte specificata.
Il punto di fine (punto B) diventa il nuovo punto di
inizio (punto A). “A-” di “REPEAT A-” lampeggia
sul display.
2 Quando si raggiunge il punto di fine (punto B),
premere di nuovo A˜B.
Appare “REPEAT A˜B”. Il lettore riproduce
ripetutamente la parte tra i nuovi punti di inizio e di
fine.
Per disattivare la ripetizione A˜B
Per disattivare la riproduzione a ripetizione
Premere più volte REPEAT fino a che “REPEAT” scompare
dal display.
È possibile ripartire dal punto A in qualsiasi
momento
Premere · durante la ripetizione A˜B.
11I
Riproduzione di dischi
Per riprodurre in ordine casuale
(riproduzione casuale)
È possibile far “mischiare” i brani al lettore e riprodurli
in ordine casuale.
Per creare un programma
originale (riproduzione
programmata)
È possibile cambiare l’ordine dei brani sul disco e
creare un programma originale. Il programma può
contenere un massimo di 24 brani.
SHUFFLE
PROGRAM
CONTINUE
Tasti numerici
>20
Æ
·
1
P
=
+
0
)
C
c
0
)
CLEAR
CHECK
p
p
·
Premere SHUFFLE sul telecomando.
“SHUFFLE” e il calendario musicale appaiono sul
display.
1
Æ
P
p
=
+
0
)
C
c
0
)
Premere PROGRAM sul telecomando.
“PROGRAM” appare sul display.
SHUFFLE
PROGRAM
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
2
Premere · per avviare la riproduzione casuale.
Mentre il lettore sta “mischiando” i brani appare
l’indicazione “
”.
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
2
Per disattivare la riproduzione casuale
Premere i tasti numerici corrispondenti ai brani
da programmare nell’ordine desiderato.
Per programmare brani di numero superiore a 20,
usare il tasto >20 del telecomando (vedere pagina
10).
Premere CONTINUE sul telecomando.
PROGRAM
MIN
È possibile avviare la riproduzione casuale durante
la riproduzione
Premere SHUFFLE sul telecomando e la riproduzione
casuale inizia dal brano attuale.
I
12
2
5
8
Ultimo brano
programmato
È possibile cancellare i brani non desiderati durante
la riproduzione casuale (riproduzione casuale a
cancellazione)
Premere il tasto numerico del brano da cancellare
mentre “SHUFFLE” è visualizzato sul display.
Il numero di brano e “OFF” appaiono sul display e
quindi il numero del brano scompare dal calendario
musicale.
Se si desidera riattivare il brano, premere di nuovo il
tasto numerico.
Per riattivare tutti i brani, premere p in modo di
arresto.
SEC
STEP
Tempo di
riproduzione totale
Brani
programmati
Ordine di
riproduzione
Se si fa un errore
Premere CLEAR e quindi premere il tasto numerico
corretto.
3
Premere · per avviare la riproduzione
programmata.
Per disattivare la riproduzione programmata
Premere CONTINUE sul telecomando.
Riproduzione di dischi
Quando brani che non sono numericamente
consecutivi sul disco sono programmati in ordine
consecutivo (p.es. 1, 3, 5, ecc.)
Uno spazio vuoto di 1 secondo di tempo di accesso
viene inserito tra i brani.
Il programma rimane memorizzato anche dopo la
fine della riproduzione programmata
Se si preme ·, si può riprodurre di nuovo lo stesso
programma.
Per riprodurre solo brani
specifici (riproduzione a
cancellazione)
È possibile cancellare i brani non desiderati e
riprodurre solo quelli rimanenti.
Note
• “– – . – –” appare sul display invece del tempo di
riproduzione totale quando questo eccede 100 minuti.
• “FULL” appare sul display quando si tenta di aggiungere
un brano ad un programma che contiene già 24 brani.
• Quando si spegne il lettore i brani programmati sono
cancellati e il modo di riproduzione torna alla
riproduzione continua.
Tasti numerici
>20
Per controllare l’ordine dei brani
CLEAR
·
È possibile controllare il programma prima o dopo
l’inizio della riproduzione.
Premere CHECK.
A ciascuna pressione del tasto il display visualizza il
numero di brano nell’ordine programmato e il tempo
di riproduzione totale. Dopo l’ultimo brano del
programma, il display visualizza “End” e torna alla
visualizzazione originale. Se si controlla l’ordine dopo
l’inizio della riproduzione, il display visualizza solo i
numeri dei brani rimanenti.
SHUFFLE
CONTINUE
1
Æ
P
p
=
+
0
)
C
c
0
)
Premere “SHUFFLE” sul telecomando.
“SHUFFLE” appare sul display.
SHUFFLE
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
2
Per cambiare l’ordine dei brani
È possibile cambiare il programma prima di iniziarne
la riproduzione.
Premere i tasti numerici dei brani da cancellare.
I numeri dei brani scompaiono dal calendario
musicale dopo che il numero di brano e “OFF”
sono apparsi sul display per qualche secondo.
Per cancellare un brano di numero superiore a 20,
usare il tasto >20 (vedere pagina 10).
Se si fa un errore
Per
Premere
Cancellare un brano
CHECK fino a che il numero del
brano da cancellare appare sul
display e quindi premere CLEAR
Cancellare l’ultimo
brano del programma
CLEAR in modo di arresto. A
ciascuna pressione del tasto viene
cancellato l’ultimo brano.
Aggiungere brani alla
fine del programma
I tasti numerici dei brani da
aggiungere
Cambiare
completamente
l’intero programma
p in modo di arresto. Creare un
nuovo programma con il
procedimento di programmazione.
Premere di nuovo il tasto numerico di quel brano. Il
numero di brano e “ON” appaiono sul display e il brano
viene riattivato.
3
Dopo aver cancellato tutti i brani non desiderati,
premere CONTINUE.
“SHUFFLE” scompare dal display.
4
Premere · per avviare la riproduzione a
cancellazione.
Per disattivare la riproduzione a cancellazione
Premere p in modo di arresto. Tutti i brani cancellati
riappaiono.
Il lettore ricorda i brani cancellati anche dopo la fine
della riproduzione a cancellazione
Se si preme ·, è possibile riprodurre di nuovo solo i
brani rimanenti.
(continua)
13I
Riproduzione di dischi
È possibile riprodurre i brani in ordine casuale
(riproduzione casuale a cancellazione)
Basta saltare il punto 3 nel procedimento sopra.
Si può cancellare un brano durante la riproduzione
Premere CLEAR durante la riproduzione del brano. Il
lettore cancella il brano ed inizia a riprodurre quello
successivo.
È possibile memorizzare i brani cancellati per ciascun
disco
Vedere “Memorizzazione di brani specifici di un disco”
a pagina 20.
14I
Registrazione da compact disc
Registrazione di un proprio
programma
È possibile registrare un programma creato
personalmente su un nastro, un nastro DAT o un
minidisco. Il programma può contenere fino a 24 brani.
Inserendo una pausa nel programma è possibile
dividerlo in due parti per la registrazione sulle due
facciate di un nastro.
PROGRAM
Tasti numerici
>20
Registrazione da compact disc
È possibile inserire automaticamente uno spazio
vuoto di 3 secondi tra i brani
Usare la funzione di spaziatura automatica (vedere
pagina 17).
È possibile controllare il tempo di riproduzione
totale durante la programmazione (montaggio
programma)
Questa funzione aiuta a trovare l’ultimo brano che può
rientrare nella facciata di un nastro.
1 Premere PROGRAM sul telecomando.
“PROGRAM” appare sul display.
2 Premere = o + fino a che il brano da
programmare appare sul display.
Il tempo di riproduzione totale incluso il brano
selezionato appare sul display e il numero di ordine
nel programma lampeggia.
3 Premere PROGRAM sul telecomando per confermare
la selezione.
4 Ripetere i punti 2 e 3 per programmare altri brani.
Per controllare e cambiare il programma
CHECK
P
·
Æ
P
p
=
+
0
)
C
c
0
)
1
Creare il programma (per la facciata A se si
registra su un nastro) controllando il tempo di
riproduzione totale visualizzato sul display.
Eseguire i punti 1 e 2 di “Per creare un
programma originale” a pagina 12.
2
Se si desidera registrare su entrambe le facciate
del nastro, premere P per inserire una pausa.
L’indicazione “P” appare sul display e il tempo di
riproduzione torna a “0:00”.
Quando si registra su una sola facciata del nastro
o su un nastro DAT o un minidisco, saltare questo
punto e passare al punto 4.
Vedere pagina 13.
Appare “SIDE-A” mentre si controlla il programma per
la facciata A e “SIDE-B” mentre si controlla il programma
per la facciata B.
Una pausa conta come un brano
È possibile programmare un massimo di 23 brani quando
si inserisce una pausa.
3
Ripetere il punto 1 per creare un programma per
la facciata B.
4
Iniziare la registrazione sulla piastra e quindi
premere · sul lettore.
Se si registra su entrambe le facciate del nastro, il
lettore entra in pausa alla fine del programma per
la facciata A.
5
Quando si registra sulla facciata B, girare la
cassetta e premere P o · sul lettore per
riprendere la riproduzione.
15I
Registrazione da compact disc
Dissolvenza in apertura o in
chiusura
Consigli utili per la
registrazione
È possibile eseguire una dissolvenza manuale in
apertura o in chiusura per evitare che i brani inizino o
finiscano improvvisamente.
Notare che non è possibile usare questo effetto quando
si impiegano i collegamenti DIGITAL OUT.
L’uso di queste funzioni facilita la registrazione da
compact disc.
Tasti numerici
PEAK SEARCH
SPACE
FADER
Æ
Æ
P
p
=
+
0
)
C
c
0
)
0
/
Premere FADER
Avviare la riproduzione
con una dissolvenza in
apertura
in modo di pausa. “FADE”
lampeggia sul display e la
riproduzione inizia gradualmente.
Concludere la
riproduzione con una
dissolvenza in chiusura
quando si desidera iniziare la
dissolvenza. “FADE” lampeggia.
La riproduzione finisce
gradualmente e il lettore passa al
modo di pausa.
Per cambiare la durata della dissolvenza
È possibile cambiare la durata della dissolvenza da 2 a
10 secondi prima di eseguire la dissolvenza in apertura
o in chiusura. Se non si cambia la durata, la
dissolvenza dura 5 secondi.
2
Premere FADER sul telecomando prima di
iniziare la riproduzione.
“5 SEC” appare sul display e “FADE” lampeggia.
Premere un tasto numerico (da 2 a 10) per
specificare la durata della dissolvenza.
(O premere ripetutamente 0 o ) fino a che
viene visualizzata la durata desiderata.)
Note
16I
p
=
+
0
)
C
c
0
)
p
)
Per
1
P
• La durata della dissolvenza rimane memorizzata anche se
si spegne il lettore.
• Quando si usa la funzione di memoria personale (pagina
18), la durata della dissolvenza viene memorizzata per
ciascun disco.
Per regolare il livello di registrazione
(ricerca di picco)
Il lettore localizza il livello più alto tra i brani da
registrare per permettere di regolare il livello di
registrazione prima di iniziare la registrazione.
1
Prima di iniziare la registrazione, premere PEAK
SEARCH sul telecomando.
“PEAK” lampeggia sul display e il lettore ripete la
parte con il livello più alto per circa quattro
secondi.
2
Regolare il livello di registrazione sulla piastra.
3
Premere p sul lettore per interrompere la ricerca
di picco.
“PEAK” scompare dal display.
Nota
La parte con il livello più alto può essere diversa ogni volta
che si esegue la regolazione sullo stesso disco. La differenza
è tuttavia talmente trascurabile che non ci dovrebbe essere
alcun problema nel regolare precisamente il livello di
registrazione.
Registrazione da compact disc
Per localizzare ciascun brano sul nastro con
la funzione AMS (spaziatura automatica)
La funzione di spaziatura automatica inserisce uno
spazio vuoto di 3 secondi tra i brani durante la
riproduzione e permette di localizzare ciascun brano
usando la funzione AMS della piastra a cassette.
Prima di iniziare la riproduzione premere SPACE.
“AUTO SPACE” appare sul display.
Per disattivare la spaziatura automatica
Premere SPACE fino a che “AUTO SPACE” scompare dal
display.
Nota
Se si usa la funzione di spaziatura automatica durante la
registrazione di pezzi come collezioni o sinfonie, il suono
può essere interrotto quando cambia il numero di brano.
Questo avviene ogni volta che numeri di brano sono
assegnati nel corso di un pezzo.
17I
Memorizzazione di informazioni per i dischi (memoria personale)
Possibilità offerte dalla
memoria personale
Il lettore può memorizzare due tipi di informazioni,
chiamate “memorie personali”, per ciascun disco. Una
volta che le memorie personali per un disco sono state
create, il lettore richiama automaticamente i dati
memorizzati ogni volta che si riproduce quel disco. Le
memorie personali rimangono memorizzate anche se
non si usa il lettore per un mese circa.
È possibile memorizzare le seguenti
informazioni:
Quando si usano
Si può
Indici personali
(pagina 19)
Indicizzare il disco in un massimo
di 8 punti (per dischi con 32 brani o
meno) o 5 punti (per dischi con più
di 32 brani)
Banca cancellazione
(pagina 20)
Cancellare i brani non desiderati e
memorizzare solo quelli voluti
L’indicazione di memoria personale si illumina quando
si memorizzano le informazioni corrispondenti.
Per quanti dischi si possono creare
memorie personali?
È possibile creare memorie personali per 224 dischi al
massimo. Notare che il lettore conteggia un disco come
due dischi se si memorizza sia la banca cancellazione
che gli indici personali per quel disco.
Per controllare quanti dischi possono
essere memorizzati
1
2
3
Estrarre il disco dal lettore.
Chiudere il comparto disco.
Premere TIME mentre il calendario musicale non è
visualizzato.
Il numero di memorie personali che possono
essere create appare sul display.
Per cancellare memorie personali
Se la capacità per le memorie personali viene esaurita,
il lettore visualizza “FULL” quando si preme FILE per
memorizzare informazioni e non è possibile
memorizzare altre informazioni disco. Se necessario,
cancellare memorie personali come segue.
Per cancellare tutte le memorie personali di tutti i dischi
C.FILE
DELETE
INDEX
Banca cancellazione
Indici personali
Quando si memorizza una memoria personale per un
disco, il lettore ricorda come si è riprodotto il disco
l’ultima volta anche se si è estratto il disco dal lettore
(memoria di ultimo modo). Quando si inserisce di
nuovo lo stesso disco, quindi, il lettore lo riproduce di
nuovo nello stesso modo di riproduzione. Il lettore
ricorda anche la durata della dissolvenza in apertura/
chiusura se si è cambiata la durata.
Notare che se si avvia la riproduzione premendo · e
quindi chiudendo il comparto disco il lettore riproduce
nel modo di riproduzione attualmente selezionato
invece che in quello memorizzato.
Dove sono conservate le memorie
personali?
Le memorie personali sono conservate nella memoria
del lettore, non sul disco. Questo significa che non si
può usare la memoria personale se si riproduce il disco
su un altro lettore.
18I
Tenendo premuti 0 e p, premere POWER per accendere il
lettore. “AL-CLr” appare sul display e tutte le memorie
personali sono cancellate.
Memorizzazione di informazioni per i dischi (memoria personale)
Per indicizzare un disco (indice
personale)
È possibile indicizzare un disco in un massimo di 8
punti (per dischi con 32 brani o meno) o 5 punti (per
dischi con più di 32 brani) per poter localizzare
rapidamente un punto desiderato.
Questo può essere utile quando si riproducono dischi
di sinfonie o concerti che dividono un pezzo in vari
brani (vedere l’esempio sotto).
Esempio
Secondo
pezzo
Primo
pezzo
N. brano
1
N. indice
personale
2
3
4
1
5
2
5
Premere di nuovo FILE per memorizzare l’indice
personale.
“INDEX” si illumina nell’indicazione di memoria
personale sul display.
6
Per scrivere altri indici ripetere i punti da 3 a 5.
Se si è già deciso dove inserire un indice
È possibile scrivere direttamente un indice senza
regolarne il punto. Quando si trova il punto da
indicizzare premere prima P per mettere in pausa la
riproduzione e quindi premere FILE per scrivere l’indice.
“INDEX” appare sul display.
Terzo
pezzo
6
7
8
9
3
Per riprodurre da un punto indicizzato
(riproduzione a indici personali)
1
Premere C.INDEX sul telecomando.
“CUSTOM INDEX” appare sul display.
2
Localizzare l’indice personale desiderato come
segue.
C.INDEX
Tasti numerici
CHECK
Æ
/
Premere
L’indice personale
successivo
c durante la riproduzione
L’indice personale
attuale
C durante la riproduzione
Direttamente un indice
personale specifico
Il tasto numerico del numero
di indice personale
Scorrendo i punti
indicizzati per 10
secondi
MUSIC SCAN in modo di
arresto o riproduzione.
Quando si trova il punto
desiderato premere · per
avviare la riproduzione.
FILE
ERASE
C
Per localizzare
c
P
p
=
+
0
)
C
c
0
)
0
1
Inserire un disco.
2
Premere C.INDEX sul telecomando.
“CUSTOM INDEX” appare sul display. Il
calendario musicale scompare.
CUSTOM
C.INDEX
MIN
/
)
INDEX
SEC
La riproduzione inizia dall’indice personale
selezionato e continua fino alla fine del disco.
Per disattivare la riproduzione a indici personali
Premere CONTINUE sul telecomando.
Note
3
Premere FILE al punto dove si desidera inserire un
indice.
Il numero di indice personale lampeggia sul
display. Il lettore ripete la parte per 3 secondi a
partire dal punto di indice.
4
Premere 0 o ) per regolare il punto in modo
che il lettore ripeta dal punto esatto dove si
desidera inserire l’indice.
Se si preme il tasto 7 volte il punto si sposta
indietro o avanti di 1 secondo.
Se si rinuncia ad inserire un indice in quel punto
Premere CLEAR e cercare un altro punto da indicizzare.
• Non è possibile usare la funzione di ricerca indici (vedere
pagina 10).
• Usare i tasti C/c per localizzare gli indici successivi o
quello attuale, non i tasti =/+.
Per riprodurre da un indice a quello successivo
(riproduzione di un solo indice personale)
1
Premere C.INDEX sul telecomando.
“CUSTOM INDEX (1)” appare sul display.
2
Premere il tasto numerico dell’indice personale
desiderato. La riproduzione inizia dall’indice personale
selezionato e si ferma all’inizio dell’indice personale
successivo.
Per disattivare la riproduzione di un solo indice personale,
premere C.INDEX sul telecomando.
(continua)
19I
Memorizzazione di informazioni per i dischi (memoria personale)
È possibile riprodurre ripetutamente la parte tra due
indici personali
3
Premere REPEAT.
Per cancellare un indice personale
1
Inserire il disco.
2
Premere C.INDEX.
“CUSTOM INDEX” appare sul display.
3
Premere ripetutamente CHECK fino a che il
numero dell’indice personale da cancellare
lampeggia.
4
Premere ERASE mentre il numero lampeggia per
cancellare l’indice personale.
I numeri di indice personale successivi calano di
uno.
Per memorizzare brani specifici
di un disco (banca
cancellazione)
È possibile cancellare i brani non desiderati e
memorizzare solo quelli voluti. Questo permette di
avviare la riproduzione dei brani preferiti senza dover
cancellare gli altri brani ogni volta che si inserisce il
disco.
FILE
ERASE
·
20I
Æ
P
p
=
+
0
)
C
c
0
)
1
Inserire il disco.
2
Cancellare i brani non desiderati.
Eseguire i punti da 1 a 3 di “Per riprodurre solo
brani specifici” a pagina 13.
Premere FILE sul telecomando per memorizzare i
brani rimanenti.
“DELETE” si illumina nell’indicazione di memoria
personale sul display.
Per riprodurre usando la banca
cancellazione
1 Premere CONTINUE.
La banca cancellazione viene richiamata e i numeri
dei brani selezionati appaiono sul calendario
musicale.
2
Premere · per avviare la riproduzione.
Per disattivare la riproduzione con la banca cancellazione
Premere p.
Per iniziare di nuovo la riproduzione con la banca
cancellazione
Se “PROGRAM” o “CUSTOM INDEX” sono visualizzati sul
display, premere ripetutamente CONTINUE o SHUFFLE fino
a che queste indicazioni scompaiono dal display. La banca
cancellazione viene richiamata e si può iniziare la
riproduzione premendo ·.
È possibile riprodurre in ordine casuale usando la
banca cancellazione
Al punto 1, premere ripetutamente SHUFFLE sul
telecomando fino a che “SHUFFLE” appare sul display.
Per cancellare la banca cancellazione
1 Inserire il disco.
2
Premere CONTINUE o SHUFFLE.
Il display visualizza la banca cancellazione
memorizzata.
3
Premere ERASE per cancellare la banca
cancellazione.
“DELETE” scompare dall’indicazione di memoria
personale.
Altre informazioni
Altre informazioni
Note sui compact disc
Soluzione di problemi
Cura dei dischi
Se si incontra uno dei seguenti problemi durante l’uso
del lettore, usare questa guida alla soluzione di
problemi per porvi rimedio. Se il problema rimane
insoluto, consultare il proprio rivenditore Sony.
• Per mantenere il disco pulito, tenerlo per i bordi. Non
toccare la superficie.
• Non applicare carta o adesivi sul disco.
Non così
• Non esporre il disco alla luce solare diretta o a fonti di
calore come condotti d’aria calda e non lasciarlo in un’auto
parcheggiata al sole perché si può verificare un notevole
aumento della temperatura interna del veicolo.
• Non usare stabilizzatori e/o protettori disco reperibili in
commercio. Altrimenti il disco e i lettore possono essere
danneggiati.
• Dopo la riproduzione riporre il disco nella sua custodia.
Pulizia
• Prima di riprodurre, pulire il disco con un panno di pulizia.
Pulire il disco dal centro verso l’esterno.
• Non usare solventi come benzina, acquaragia, agenti di
pulizia reperibili in commercio o spray antistatica per
dischi in vinile.
Suono assente.
/Controllare che il lettore sia collegato
saldamente.
/Assicurarsi di usare correttamente
l’amplificatore.
/Regolare il livello di riproduzione usando il
comando LINE OUT/PHONE LEVEL.
/Ciascun interruttore DIGITAL OUT sul retro è
regolato su OFF. Quando si usano collegamenti
digitali, regolare su ON l’interruttore
corrispondente.
Il disco non viene riprodotto.
/Non c’è un disco nel lettore. Inserire un disco.
/Usare lo stabilizzatore.
/Collocare il disco con la facciata dell’etichetta
rivolta verso l’alto correttamente nel piatto
disco.
/Pulire il disco.
/Si è verificata condensazione di umidità
all’interno del lettore. Estrarre il disco e lasciare
il lettore acceso per circa un’ora (vedere pagina
2).
Il telecomando non funziona.
/Eliminare eventuali ostacoli nel percorso tra
telecomando e lettore.
/Puntare il telecomando verso il sensore di
comandi a distanza g sul lettore.
/Sostituire entrambe le pile nel telecomando con
altre nuove se sono deboli.
21I
Altre informazioni
Uscite
Caratteristiche tecniche
Lettore di compact disc
Laser
Tipo di presa
Livello in uscita
massimo
Impedenza di
carico
LINE OUT
Prese fono
2,5 V
(a 50 kohm)
Oltre 1 kohm
DIGITAL
OUT
(COAXIAL)
Connettore di
uscita coassiale
0,5 Vp-p
(75 ohm)
75 ohm
DIGITAL
OUT
(OPTICAL)
Connettore di
uscita ottico
–18 dBm
(Lunghezza
d’onda:
660 nm)
DIGITAL
OUT
(BALANCED)
XLR-3-32
5 V (a 50 kohm) Oltre 100 ohm
Laser semiconduttore (λ = 780 nm)
Durata emissione: continua
Uscita laser
Mass. 44,6 µW*
* Questa uscita è il valore misurato ad
una distanza di 200 mm dalla
superficie della lente dell’obiettivo
sul blocco del trasduttore ottico con
apertura di 7 mm.
Lunghezza d’onda
780 - 790 nm
Risposta in frequenza
Da 2 Hz a 20 kHz ±0,3 dB
Gamma dinamica
Più di 100 dB
Separazione canali
Più di 100 dB
Distorsione armonica
Meno dello 0,003%
_
Generali
Alimentazione
220 V - 230 V CA, 50/60 Hz
Consumo
18 W
Dimensioni (circa) (l/a/p)
280 × 90 × 370 mm
incluse parti sporgenti
Massa (circa)
6 kg
Accessori in dotazione
Cavo di collegamento audio (1)
Telecomando (1)
Pile Sony SUM-3 (NS) (2)
Stabilizzatore (1)
Feltro (1)
Cavo di alimentazione (1)
Disegno e caratteristiche tecniche soggetti a modifiche senza
preavviso.
Descrizione del pannello posteriore
Per dettagli fare riferimento alle pagine tra parentesi.
2
1
3
5
4
DIGITAL OUT
OPTICAL
COAXIAL
BALANCED
AC IN (230V)
LINE OUT
OFF
ON
OFF
ON
OFF
ON
L
R
8
1
2
3
4
22I
7
Prese di uscita in linea (LINE OUT) (5)
Interruttore di uscita digitale ottica (DIGITAL OUT
OPTICAL) (5)
Interruttore di uscita digitale coassiale (DIGITAL
OUT COAXIAL) (5)
Interruttore di uscita digitale bilanciata (DIGITAL
OUT BALANCED) (5)
6
5
6
7
8
Ingresso alimentazione CA (AC IN (230 V)) (6)
Connettore di uscita digitale bilanciata (DIGITAL
OUT BALANCED) (5)
Connettore di uscita digitale coassiale (DIGITAL
OUT COAXIAL) (5)
Connettore di uscita digitale ottica (DIGITAL OUT
OPTICAL) (5)
Indice analitico
A
Altre informazioni
Nomi dei comandi
R
A-B, ripetizione 11
AMS 10
Registrazione 15
di un programma 15
Ricerca. Vedere Localizzazione
Ricerca di picco 16
Ripetizione
di tutti i brani 11
di una parte specifica 11
Riproduzione
a cancellazione 13
a indici personali 19
a ripetizione 11
casuale 12
casuale a cancellazione 14
continua 7
di un solo indice personale
19
programmata 12
B
Banca cancellazione 20
C
Calendario musicale 9
Cancellazione
banca cancellazione 20
indici personali 19
memorie personali 19
Cancellazione, riproduzione a
13
Casuale, riproduzione 12
Casuale a cancellazione,
riproduzione a 14
Cura dei dischi 21
Collegamenti 4, 5, 6
descrizione 4
Collegamento 4, 5, 6
Continua, riproduzione 7
S
Scorrimento. Vedere Scorrimento
musicale
Scorrimento musicale 10
Sensore musicale automatico.
Vedere AMS
Soluzione di problemi 21
Spaziatura automatica 17
Stabilizzatore 2
D, E, F, G, H
Disimballaggio 4
Dissolvenza 16
I, J, K
Indice 10
personale 19
Indici personali, riproduzione a
19
T
Telecomando 9
Tempo di riproduzione totale 9
Tempo rimanente 9
U, V, W, X, Y, Z
L
Localizzazione
ascoltando il suono 10
diretta 10
osservando il display 10
tramite AMS 10
tramite indici 10
tramite indici personali 19
tramite scorrimento 10
Un solo indice personale,
riproduzione di 19
Tasti
A˜ B 11
SPACE 17
CHECK 13
C.INDEX 19
CLEAR 14
CONTINUE 8
DISPLAY MODE 9
ERASE 20
FADER 16
FILE 19
C/c
10, 19
MUSIC SCAN 10
PEAK SEARCH 16
PROGRAM 12
REPEAT 11
SHUFFLE 12
0/) SLOW 10
TIME 9
·
8
P 8
p 8
0/)
8, 10
=/+ 8, 10
>20 10
Numerici 10
Interruttori e selettori
DIGITAL OUT 5
POWER 7
Altre
Display
g 4
9
M, N, O
Memoria dell’ultimo modo 18
Memorie personali 18
banca cancellazione 20
indice personale 19
possibilità offerte 18
Memorizzazione
di brani specifici 20
di informazioni per i dischi
18
Montaggio. Vedere
Registrazione
Montaggio programma 15
P, Q
Personale, indice 19
Programma 12, 13
cambiamento 13
controllo 13
per la registrazione 15
23I
ADVERTÊNCIA
Para evitar o risco de incêndio
ou de choque eléctrico, não
exponha o aparelho à chuva
nem à humidade.
Para evitar descargas
eléctricas, não abra o
aparelho. Solicite assistência
somente a técnicos
especializados.
Não instale o aparelho num
espaço fechado, como por
exemplo, uma estante ou um
armário.
Este aparelho é classificado como
produto LASER CLASSE 1. A
etiqueta CLASS 1 LASER PRODUCT
MARKING está localizada na parte
posterior externa do aparelho.
Este etiqueta de advertência está
localizada no interior do aparelho.
Precauções
Acerca da segurança
• Cuidado - O uso de instrumentos
ópticos com este produto aumentará o
risco à visão.
• Se algum objecto sólido ou líquido
cair no interior do aparelho, desligue
o leitor e este deverá ser submetido a
uma averiguação técnica por pessoal
qualificado antes de voltar a ser
utilizado.
• Tome cuidado para não prender o
dedo ao fechar a tampa do
compartimento de disco.
Acerca das fontes de alimentação
• Antes de operar o leitor, verifique se a
voltagem de funcionamento do leitor
é idêntica à da rede eléctrica local. A
voltagem de funcionamento está
indicada na placa de identificação
localizada na parte posterior do leitor.
• Mesmo com o interruptor de
alimentação desactivado, o leitor não
estará desligado da rede CA enquanto
o seu cabo de alimentação permanecer
ligado a uma tomada da rede.
• Caso não vá utilizar o leitor por um
longo período, certifique-se de
desligá-lo da rede eléctrica. Para
desligar o cabo de alimentação CA,
puxe pela ficha, nunca pelo fio.
Acerca do local de instalação
• Instale o leitor num local com
ventilação adequada, a fim de evitar o
seu sobreaquecimento interno.
• Não instale o leitor sobre superfícies
macias, tais como tapetes, que possam
bloquear os orifícios de ventilação
localizados na base do aparelho.
• Não instale o leitor nas proximidades
de fontes de calor; nem em locais
sujeitos à luz solar directa ou em
locais sujeitos a poeira excessiva ou
choques mecânicos.
Acerca da preservação da qualidade
do som
• Não toque nas lentes no interior do
leitor.
Acerca da utilização do estabilizador
2P
• Certifique-se de utilizar o
estabilizador fornecido.
Caso utilize qualquer outro
estabilizador disponível no comércio
o leitor pode ser avariado.
• A base do estabilizador é delicada e
movimentos bruscos podem
influenciar a qualidade do som.
Ao substituir os discos, guarde o
estabilizador no feltro fornecido ou
numa toalha macia.
Acerca do funcionamento
• Utilize as mãos para abrir ou fechar a
tampa do compartimento de disco.
• Não toque nas partes rotativas (um
disco, etc.) durante o funcionamento.
• Caso o leitor seja transportado
directamente de um local frio para um
quente, ou seja instalado num recinto
demasiadamente húmido, poderá
ocorrer condensação de humidade
sobre as lentes no interior do leitor.
Em tal circunstância, o leitor poderá
não funcionar apropriadamente.
Neste caso, retire o disco e deixe o
leitor ligado por cerca de uma hora,
até que a humidade evapore.
Acerca do ajuste de volume
• Não aumente o volume durante a
audição de um trecho com entradas
de nível muito baixo ou a ausência de
sinais de áudio. Do contrário, os
altifalantes ligados poderão ser
avariados durante a reprodução de
um trecho com nível de pico.
Acerca da colocação de um disco
compacto
• Pode-se ouvir um som sibilante do
leitor. Isto indica que o leitor está
automaticamente ajustando os seus
mecanismos internos de acordo com o
disco inserido.
Acerca da limpeza do aparelho
• Limpe a superfície externa, os painéis
e os controlos com um pano macio,
levemente humedecido com uma
solução de detergente suave. Não
utilize nenhum tipo de escova
abrasiva, pó saponáceo ou solvente,
tal como álcool ou benzina.
• Quando o interior da tampa do
compartimento de disco estiver sujo,
remova a tampa do compartimento de
disco usando uma chave hexagonal (a
subtensa, 2,5 mm).
Nota
Nunca abra nenhuma parte do leitor
de discos compactos, além da tampa
do compartimento de disco.
Acerca do transporte
• Certifique-se de remover o CD e o
estabilizador.
Caso surja alguma dúvida ou
problema com relação ao seu leitor,
consulte o seu agente Sony mais
próximo.
ÍNDICE
Preparativos iniciais
Desempacotamento 4
Ligação do sistema 4
Bem-vindo!
Agradecemos-lhe pela aquisição do
Leitor de Disco Compacto da Sony.
Antes de utilizar o seu aparelho, leia
atentamente este manual e guarde-o
para futuras consultas.
Acerca deste manual
Convenções
• As instruções neste manual
descrevem os controlos no
telecomando.
Pode-se também utilizar os controlos
no leitor caso eles tenham os mesmos
nomes ou similares àqueles no
telecomando.
• Os símbolos a seguir são utilizados
neste manual:
Indica que se pode utilizar o
telecomando para executar a
operação.
Indica informações e conselhos
para tornar a sua tarefa mais
fácil.
Reprodução de discos compactos 7
Reprodução de discos compactos
Utilização do Mostrador 9
Localização de uma faixa específica 10
Localização de um determinado ponto da faixa 10
Leitura repetida de faixas 11
Leitura em ordem aleatória (Leitura aleatória) 12
Criação de programas personalizados (Leitura programada) 12
Leitura somente de faixas específicas (Leitura de eliminação) 13
Gravações de discos compactos
Gravação de programas personalizados 15
Aumento e diminuição gradual do som 16
Conselhos úteis para a gravação 16
Armazenamento de informações sobre CDs (Arquivos
personalizados)
P
O que se pode fazer com os arquivos personalizados 18
Indexação de um disco (index personalizado) 19
Armazenamento de faixas específicas de um disco (banco de
eliminação) 20
Ínformações adicionais
Notas acerca dos CDs 21
Verificação de problemas 21
Especificações 22
Descrição do painel posterior 22
Índice remissivo 23
3P
Preparativos iniciais
Desempacotamento
Certifique-se de ter recebido todos os itens fornecidos:
• Cabo de ligação de áudio (1)
• Telecomando (1)
• Pilhas Sony SUM-3(NS) (2)
• Estabilizador (1)
• Feltro (1)
• Cabo de alimentação CA (1)
Inserção de pilhas no telecomando
Ligação do sistema
Descrição geral
Esta secção descreve como ligar o leitor de discos
compactos a um amplificador. Certifique-se de desligar
a alimentação de todos os componentes antes de
efectuar as ligações.
Interruptor Interruptor
OPTICAL
COAXIAL
LINE OUT
Interruptor
BALANCED
CDP-X5000
DIGITAL OUT
Pode-se controlar o leitor com o telecomando
fornecido.
Insira duas pilhas R6 (tamanho AA), observando a
correspondência dos pólos + e – das pilhas com as
respectivas marcas no interior do compartimento. Para
utilizar o telecomando, aponte-o ao sensor remoto g
no leitor.
OPTICAL
COAXIAL
BALANCED
AC IN (230V)
LINE OUT
OFF
ON
OFF
ON
OFF
ON
L
R
DIGITAL OUT
OPTICAL
DIGITAL OUT
BALANCED
DIGITAL OUT
COAXIAL
A uma tomada da
rede CA
Amplificador
Quando substituir as pilhas
Sob condições normais de utilização, as pilhas devem
durar cerca de seis meses. Quando o telecomando não
mais conseguir controlar o leitor, substitua ambas as
pilhas por outras novas.
Notas
• Não deixe o telecomando nas proximidades de locais
extremamente quentes ou húmidos.
• Não deixe cair nenhum objecto estranho no interior do
telecomando, particularmente durante a substituição das
pilhas.
• Não exponha o sensor remoto à luz solar directa ou a
aparatos de iluminação. Do contrário, poderá causar
algum mau funcionamento.
• Quando não for utilizar o telecomando por um intervalo
prolongado, remova as pilhas a fim de evitar possíveis
avarias decorrentes de fuga do electrólito e posterior
corrosão das pilhas.
CD
ç:
Fluxo do sinal
A uma tomada da
rede CA
Quais os cabos necessários?
p Ao efectuar ligações analógicas
• Cabo de áudio (fornecido) (1)
Branco (L)
Vermelho (R)
Branco (L)
Vermelho (R)
p Ao efectuar ligações digitais
• Cabo coaxial VMC-10G (venda avulsa)
• Cabo óptico POC-15A (venda avulsa)
• Cabo de balanço com conector Cannon XLR-3-32 (venda
avulsa)
4P
Preparativos iniciais
Ligações
p No caso de ligações analógicas
Ao conectar um cabo de áudio, certifique-se de fazer
a correspondência dos cabos de codificado por cores
às tomadas apropriadas nos componentes: Vermelho
(direito) no vermelho e Branco (esquerdo) no branco.
Certifique-se de efectuar as ligações firmemente para
evitar zumbido e ruído.
Leitor de discos
compactos
Amplificador
TUNER
LINE OUT
CD
AUX
L
L
Após efectuar as ligações, ajuste o interruptor
DIGITAL OUT OPTICAL na parte posterior a ON.
Quando não estiver a utilizar a saída óptica, ajuste o
interruptor a OFF.
• Caso possua um componente digital (tal como um
amplificador) com um conector de entrada balanceado
Ligue o componente via conector BALANCED usando um
conector Cannon XLR-3-32 ou equivalente (venda avulsa).
Uma ligação balanceada é altamente resistente a ruídos
externos e usada frequentemente por profissionais em
estúdios e estações de transmissão.
Utilização de um conector Cannon XLR-3-32 ou
equivalente (venda avulsa)
R
R
INPUT
p No caso de ligações digitais
As ligações digitais permitem-lhe transmitir o sinal
de fonte digital do CD directamente a outro
componente sem qualquer deterioração. Pode-se
conectar as saídas digitais a outros componentes
digitais tais como um amplificador digital, um
conversor D/A, um deck de DAT ou um gravador
de MDs. Caso ligue um deck de DAT ou de MDs,
poderá efectuar gravações digitais de CDs.
Observe que com esta ligação, não se pode utilizar a
função de aumento/diminuição gradual do som
(página 16) durante a gravação.
B
A
Para encaixar o conector
Alinhe as partes A e introduza o conector firmemente.
Para retirar o conector
Mantenha premida a tecla de bloqueio B e retire o
conector.
Designação dos pinos
• Caso possua um componente digital com um conector
de entrada coaxial digital
IN
OUT
1: TERRA
2: POSITIVO
3: NECATIVO
Ligue o componente via conector DIGITAL OUT
(COAXIAL) usando o cabo coaxial (venda avulsa).
Leitor de discos compactos
OFF
ON
COAXIAL
OFF
ON
2
Componente digital
DIGITAL OUT
OPTICAL
BALANCED
OFF
ON
3
1
1
3
2
DIGITAL IN
COAXIAL
Leitor de discos compactos
Conversor D/A, etc.
DIGITAL OUT
OPTICAL
COAXIAL
DIGITAL
BALANCED
AES/EBU
IN
OFF
Após efectuar as conexões, ajuste o interruptor
DIGITAL OUT COAXIAL na parte posterior a ON.
Quando não estiver a utilizar a saída coaxial, ajuste o
interruptor a OFF.
• Caso possua um componente digital com um conector
de entrada óptico digital
Ligue o componente via conector DIGITAL OUT
(OPTICAL) usando o cabo óptico (venda avulsa). Retire a
cobertura e encaixe no cabo óptico.
ON
OFF
ON
OFF
OUT
ON
Após efectuar as ligações, ajuste o interruptor
DIGITAL OUT BALANCED na parte posterior a ON.
Quando não estiver a utilizar a saída balanceada,
ajuste o interruptor a OFF.
(continua...)
Leitor de discos compactos
Componente digital
DIGITAL OUT
OPTICAL
OFF
ON
COAXIAL
OFF
ON
BALANCED
OFF
ON
DIGITAL IN
OPTICAL
5P
Preparativos iniciais
Ligação do cabo de alimentação CA
1 Ligue o cabo de alimentação CA fornecido ao
terminal AC IN (230 V) na parte traseira do leitor.
2
Ligue a outra extremidade do cabo de
alimentação CA a uma tomada da rede eléctrica.
Qual o próximo passo?
Agora, o leitor está pronto para ser utilizado.
Primeiro, siga as secções seguintes para reproduzir um CD.
6P
Operações básicas
Reprodução de discos
compactos
3, 4
5
f
p
P
Æ
+
=
)
S
0
r
we
po
Operações básicas
1
Caso o leitor seja ligado
com um CD inserido
A reprodução se inicia cerca
de 10 segundos após a
alimentação ser ligada. Caso
um temporizador disponível
no comércio seja ligado,
pode-se iniciar a reprodução
de um CD a qualquer hora
desejada. Para iniciar uma
reprodução ainda mais
rapidamente, carregue em P
ou · enquanto “PAUSE”
estiver a piscar.
1
2
3
Carregue em POWER para ligar a alimentação do leitor.
Ligue o amplificador e seleccione o leitor de discos compactos.
Abra a tampa do compartimento de disco com as mãos, retire o
estabilizador e coloque um CD.
p
P
Æ
Notas
• No passo 3, não coloque mais de
um CD por vez. Do contrário, os
discos e/ou o leitor podem ser
avariados.
• Não toque nas lentes no interior
do aparelho durante a colocação
ou retirada de um CD.
+
=
)
0
÷
p
P
Æ
+
=
)
S
0
wer
po
estabilizador (fornecido)
S
wer
po
com o lado impresso
voltado para cima
(continua...)
7P
Operações básicas
Estabilizador fornecido
(A ilustração mostra uma
vista lateral do
estabilizador)
4
Coloque o estabilizador no CD, e então feche a tampa do
compartimento de disco com as mãos.
topo
÷
p
P
Æ
+
=
)
base
0
p
P
Æ
+
=
)
S
0
wer
wer
Nota
po
po
Após colocar um CD, coloque
o estabilizador fornecido no
CD.
Pode-se também iniciar a
reprodução pelo
pressionamento de · e
então fechar a tampa do
compartimento de disco.
Coloque o estabilizador fornecido no
CD. (Tome cuidado para não colocar o
estabilizador de cabeça para baixo.)
5
Caso a reprodução não se
inicie a partir da primeira
faixa
1 Pressione CONTINUE no
telecomando
repetidamente até
“SHUFFLE”, “PROGRAM”
e “CUSTOM INDEX”
desaparecerem do
mostrador.
2 Pressione ·.
Carregue em ·.
O indicador · acende-se e a reprodução se inicia da primeira
faixa. Ajuste o volume no amplificador.
Para parar a reprodução
Pressione p.
p
mostrador
P
Æ
+
=
)
0
SHUFFLE
PROGRAM
CUSTOM
S
INDEX
wer
po
Ao pressionar CONTINUE,
estes indicadores
desaparecerão.
0
)
=
+
Æ
8P
S
P
p
Quando se deseja
Pressione
Pausar
P
Retomar a reprodução após a pausa
P ou ·
Avançar à próxima faixa
+
Retroceder à faixa prévia
=
Avançar rapidamente numa faixa
)
Retroceder rapidamente numa faixa
0
Reprodução de discos compactos
Utilização do Mostrador
Pode-se verificar informações sobre o disco compacto
utilizando-se o mostrador.
DISPLAY
MODE
TIME
Reprodução de discos compactos
Verificação do tempo restante
Carregue em TIME no telecomando durante a
reprodução de um disco compacto.
Cada vez que TIME for pressionada, o mostrador
alterar-se-á tal como ilustrado abaixo.
O número e o
tempo de
leitura da
faixa corrente
INDEX
MIN
SEC
INDEX
MIN
SEC
MIN
SEC
Pressione
Tempo
restante na
faixa corrente
Pressione
Æ
P
p
=
+
0
)
C
c
0
)
Tempo
restante no CD
Caso o tempo restante exceda 100 minutos no modo de
programação, a indicação «– – . – –» aparece no lugar do
tempo restante.
Verificação do número e do tempo total de
leitura de faixas
Pressione TIME durante o modo de paragem.
O mostrador indica o número total de faixas e o tempo
total de leitura.
MIN
Número total de faixas
SEC
Pressione
Indicação da matriz musical
A matriz musical indica todos números de faixa no
disco compacto corrente.
Carregue em DISPLAY MODE no telecomando.
Cada vez que DISPLAY MODE for pressionada, o
mostrador alterar-se-á tal como ilustrado abaixo.
Tempo total de leitura
Esta informação também aparece quando se fecha a
tampa do compartimento de disco.
INDEX
MIN
SEC
MIN
SEC
Pressione
Informação no mostrador durante a leitura
de um disco compacto
Durante a reprodução de um disco compacto, o
mostrador indica o número de faixa corrente, o número
de índex e o tempo de leitura.
MIN
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
Pressione
• Caso o disco compacto possua mais que 15 faixas, a
indicação ” aparece próxima a 15 na matriz musical.
• Os números de faixa na matriz musical desaparecem à
medida que as faixas vão sendo executadas.
SEC
O ajuste da indicação da matriz musical é
memorizado mesmo quando o leitor é desligado.
Tempo de leitura
Número da faixa
corrente
Número de índex (página 10) ou número
de índex personalizado (página 19)
Entretanto, a matriz musical aparece automaticamente
durante a leitura programada, leitura de eliminação,
leitura de eliminação aleatória ou leitura de índex
personalizado. Pode-se também desligar a matriz
musical durante a reprodução neste modo de leitura,
mas esta aparecerá novamente quando o modo é
alterado.
9P
Reprodução de discos compactos
Pode-se utilizar a pesquisa musical durante a leitura
repetida, leitura aleatória ou leitura programada.
Localização de uma faixa
específica
Pode-se localizar rapidamente qualquer faixa durante a
reprodução de um disco compacto, mediante a
utilização da tecla =/+ (AMS: Automatic Music
Sensor/sensor automático de músicas) ou as teclas
numéricas no telecomando.
Localização de um
determinado ponto da faixa
Pode-se também localizar um ponto particular de uma
faixa durante a reprodução de um disco compacto.
MUSIC SCAN
Teclas
numéricas
>20
·
=
/
Æ
+
P
p
=
+
0
)
C
c
0
)
Æ
p
=
+
0
)
C
c
0
)
0 /
0/)
)
SLOW
Para localizar
Pressione
A faixa seguinte ou
subsequentes (AMS)
+ repetidamente durante a
reprodução até localizar a faixa
desejada.
Para localizar um ponto
= repetidamente durante a
reprodução até localizar a faixa
desejada.
Durante a monitorização do + ( p r o g r e s s i v a ) o u =
(regressiva) até localizar o
som
ponto desejado.
A faixa corrente ou
precedentes (AMS)
/
C
c
Mantenha pressionada
Uma faixa específica A tecla numérica da faixa
directamente (Selecção
musical directa)
Lentamente pela
monitorização do som
0/) SLOW no
telecomando até localizar o
ponto desejado.
Cada faixa por 10
segundos através de
pesquisa (Pesquisa
Musical)
Rapidamente pela
observação do mostrador
durante o modo de pausa
0 /) até localizar o ponto
desejado. Não se ouvirá o som
durante a operação.
Utilizando um índex
(somente para discos
compactos indexados)
C/c no telecomando
repetidamente no modo de
reprodução ou pausa até
localizar o ponto desejado.
1 MUSIC SCAN no telecomando
antes ou durante a reprodução.
2 Pressione · para iniciar a leitura,
quando encontrar a faixa desejada.
Para localizar directamente faixas numeradas
maiores que 20
Pressione >20 no telecomando primeiro, e então as
teclas numéricas correspondentes. Para introduzir «0»,
utilize a tecla 10.
Exemplo: Para a leitura da faixa número 30
Pressione >20 primeiro, e então 3 e 10.
Pode-se prolongar o tempo de leitura durante a
Pesquisa Musical (ou no modo de paragem)
Carregue em MUSIC SCAN no telecomando
repetidamente até que o tempo de leitura desejado (10,
20 ou 30) apareça no mostrador. Cada vez que a tecla é
pressionada, o tempo de leitura altera-se ciclicamente.
10P
P
Cada vez que MUSIC SCAN é pressionada durante a
reprodução de pesquisa, o tempo de leitura é
prolongado pelo tempo indicado.
O que é um índex?
Um número que divide uma faixa ou um disco em
secções, permitindo-lhe localizar um ponto desejado.
Pode-se determinar se um disco compacto utiliza índex
pela sua embalagem.
Nota
Caso «
» apareça no mostrador, significa que o fim do
disco compacto foi atingido durante o pressionamento.
Carregue em 0 ou = para retroceder.
Reprodução de discos compactos
Leitura repetida de faixas
Podem-se efectuar a leitura de faixas repetidamente em
qualquer modo.
Repetição da faixa corrente
Pode-se repetir somente a faixa corrente.
Durante a leitura da faixa desejada, carregue em
REPEAT no telecomando repetidamente até que
«REPEAT 1» apareça no mostrador.
Para cancelar a repetição da faixa corrente
Carregue em REPEAT.
Nota
Não se pode efectuar a repetição da faixa corrente durante a
leitura do disco compacto no modo de leitura de índex
personalizado (consulte a página 19).
A ˜ B
REPEAT
Æ
P
p
=
+
0
)
C
c
0
)
Carregue em REPEAT no telecomando durante a
leitura de um disco compacto.
A indicação «REPEAT» aparece no mostrador. O leitor
repete as faixas conforme o seguinte:
Repetição de um trecho específico
(Repetição A˜B)
Pode-se efectuar a leitura de um trecho específico na
faixa repetidamente. Esta função poderá ser útil
quando se deseja memorizar versos.
Observe que não é possível repetir uma secção que se
estende entre duas faixas.
1
Durante a leitura de um disco compacto,
pressione A˜B no telecomando no ponto em
que deseja iniciar (ponto A).
«A-» de «REPEAT A-» piscará no mostrador.
2
Ao atingir o ponto final (ponto B), pressione
A ˜B novamente.
«REPEAT A-B» aparece. O leitor reproduz este
trecho específico repetidamente.
REPEAT
INDEX
MIN
SEC
Quando o disco compacto é
reproduzido em
O leitor repete
Leitura contínua (página 7)
Todas as faixas
Leitura aleatória (página 12)
Todas as faixas em ordem
aleatória
Carregue em REPEAT.
Leitura programada (página 12)
A mesma programação
Leitura eliminatória (página 13)
Todas as faixas restantes
Leitura eliminatória aleatória
(página 12, 14)
Todas as faixas restantes
em ordem aleatória
Leitura de índex personalizado
(página 19)
O trecho entre dois índex
Ajuste de um novo ponto de início
Pode-se deslocar o trecho a ser repetido para frente
pela alteração do ponto de início.
1 Pressione A˜B enquanto o leitor estiver repetindo
o trecho específico.
O ponto final (ponto B) torna-se o novo ponto de
início (ponto A). «A-» de «REPEAT A-» passa a
piscar no mostrador.
2 Ao atingir o ponto final (B), pressione A˜B
novamente.
«REPEAT A-B» aparecerá. O leitor irá repetir o
trecho entre os novos pontos de início e final.
Para cancelar a leitura repetida
Carregue em REPEAT repetidamente até que «REPEAT»
desapareça do mostrador.
Para cancelar a repetição A˜B
Pode-se iniciar novamente de um ponto A a
qualquer hora.
Pressione · durante a repetição A˜ B.
11P
Reprodução de discos compactos
Leitura em ordem aleatória
(Leitura aleatória)
Pode-se fazer com que o leitor «reordene» faixas e
reproduza-as numa sequência aleatória.
Criação de programas
personalizados (Leitura
programada)
Pode-se arranjar a ordem das faixas num disco
compacto e criar um programa personalizado. O
programa pode conter até um máximo de 24 faixas.
SHUFFLE
PROGRAM
CONTINUE
Teclas
numéricas
>20
Æ
·
1
P
=
+
0
)
C
c
0
)
CLEAR
CHECK
p
p
·
Carregue em SHUFFLE no telecomando.
«SHUFFLE» e a matriz musical aparecem no
mostrador.
1
Æ
P
p
=
+
0
)
C
c
0
)
Carregue em PROGRAM no telecomando.
«PROGRAM» aparece no mostrador.
SHUFFLE
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
2
Pressione · para iniciar a leitura aleatória.
A indicação «
» aparece no mostrador
enquanto o leitor «reordena» as faixas.
PROGRAM
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
2
Para cancelar a leitura aleatória
Pressione as teclas numéricas para as faixas que se
deseja programar na ordem desejada.
Para programar números de faixa acima de 20,
utilize a tecla >20 no telecomando (consulte a
página 10).
Carregue em CONTINUE no telecomando.
PROGRAM
MIN
Pode-se iniciar a leitura aleatória durante a leitura
contínua
2
Última faixa
programada
Pode-se apagar faixas indesejadas durante a leitura
aleatória (Leitura de eliminação aleatória)
Tempo de
leitura total
Faixas
programadas
Ordem de leitura
Caso tenha cometido algum erro
Carregue em CLEAR, e então pressione a tecla
numérica correcta.
3
Carregue em · para iniciar a leitura
programada.
Para cancelar a leitura programada
Carregue em CONTINUE no telecomando.
12P
5
8
Carregue em SHUFFLE no telecomando e a leitura
aleatória se inicia a partir da faixa corrente.
Carregue na tecla numérica da faixa que se deseja
apagar enquanto «SHUFFLE» aparece no mostrador.
O número da faixa e «OFF» aparecem no mostrador, e
então o número da faixa desaparece da matriz musical.
Caso deseje restaurar a faixa, carregue na tecla numérica
novamente.
Para restaurar todas as faixas, carregue em p no modo
de paragem.
SEC
STEP
Reprodução de discos compactos
Caso programe consecutivamente faixas que não são
numericamente consecutivas no disco (ou seja 1, 3,
5, etc.)
Um espaço em branco do tempo de acesso de um
segundo é criado entre uma faixa e outra.
O programa permanece mesmo após o término da
leitura programada
Com o pressionamento de ·, pode-se reproduzir o
mesmo programa novamente.
Leitura somente de faixas
específicas (Leitura de
eliminação)
Pode-se apagar faixas indesejadas e reproduzir
somente as faixas restantes.
Notas
• Caso o tempo restante exceda 100 minutos no modo
programado, a indicação «– – . – –» aparece no lugar do
tempo de leitura total no mostrador.
• «FULL» aparece no mostrador quando se tenta adicionar
uma faixa num programa que já contém 24 faixas.
• Quando a alimentação é desligada, as faixas programadas
são apagadas e o modo de leitura retorna ao modo de
leitura contínua.
Teclas
numéricas
>20
CLEAR
·
Verificação da ordem das faixas
Pode-se verificar a programação antes ou após o início
da leitura.
Carregue em CHECK.
A cada pressionar desta tecla, o mostrador indica os
números das faixas na sequência programada e o
tempo de leitura total. Após a última faixa do
programa, o mostrador indica «End» e então retorna à
indicação original. Caso verifique a ordem após ter
accionado a leitura, o mostrador indica somente os
números das faixas restantes.
SHUFFLE
CONTINUE
1
Æ
P
p
=
+
0
)
C
c
0
)
Carregue em SHUFFLE no telecomando.
«SHUFFLE» aparece no mostrador.
SHUFFLE
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
2
Alteração da ordem das faixas
Pode-se alterar um programa antes de iniciar a sua
leitura.
Carregue nas teclas numéricas das faixas que
deseja apagar.
As teclas numéricas desaparecem da matriz
musical após o número de faixa e «OFF»
aparecerem por algum tempo.
Para apagar uma faixa numerada acima de 20,
utilize a tecla >20 (consulte a página 10).
Caso tenha cometido algum erro
Para
Pressione
Apagar uma faixa
CHECK até que a faixa indesejada
apareça no mostrador, e então
pressione CLEAR.
Apagar a última faixa CLEAR no modo de paragem. A
do programa
cada pressionar desta tecla, a última
faixa do programa é apagada.
Adicionar faixas ao
final do programa
As teclas numéricas das faixas que
deseja adicionar
Alterar
completamente todo
o programa
p no modo de paragem. Cria um
novo programa seguindo o
procedimento de programação.
Carregue na tecla numérica desta faixa novamente. O
número de faixa e «ON» aparecem no mostrador e a
faixa será restaurada.
3
Após ter apagado todas as faixas não desejadas,
pressione CONTINUE.
«SHUFFLE» desaparece do mostrador.
4
Carregue em · para accionar a leitura de
eliminação.
Para cancelar a leitura de eliminação
Carregue em p no modo de paragem. Todas as faixas
apagadas reaparecerão.
O leitor mantém as faixas apagadas na memória
mesmo após o término da leitura de eliminação
Quando a tecla · é pressionada, pode-se ler somente
as faixas restantes novamente.
(continua...)
13P
Reprodução de discos compactos
Pode-se efectuar a leitura das faixas em ordem
aleatória (leitura de eliminação aleatória)
Apenas salte o passo 3 do procedimento acima.
Pode-se apagar uma faixa durante a leitura
Carregue em CLEAR durante a leitura da faixa. O leitor
elimina a faixa e inicia a leitura da próxima faixa.
Pode-se armazenar as faixas apagadas de cada disco
compacto
Consulte «Armazenamento de Faixas Específicas de um
Disco» na página 20.
14P
Gravações de discos compactos
Gravação de programas
personalizados
Pode-se gravar o programa criado numa fita, DAT ou
MD. O programa pode conter até 24 faixas.
Pode-se dividir o programa em 2 para a gravação em
ambos os lados da fita, pela inserção de uma pausa
durante a programação.
PROGRAM
Teclas
numéricas
>20
Gravações de discos compactos
Pode-se introduzir automaticamente um espaço em
branco de 3 segundos entre cada faixa
Utilize a função de Espaçamento Automático (consulte a
página 17).
Pode-se verificar o tempo de leitura total durante a
programação (Edição Programada)
Esta função lhe auxilia a localizar a última faixa que irá
excaixar-se num lado da fita.
1 Carregue em PROGRAM no telecomando.
«PROGRAM» aparece no mostrador.
2 Carregue em = ou + até a faixa que se deseja
programar apareça no mostrador.
O tempo de leitura total incluindo a faixa seleccionada
aparecem no mostrador e o número de passo do
programa passa a piscar.
3 Carregue em PROGRAM no telecomando para
confirmar a sua selecção.
4 Repita os passos 2 e 3 para programar outras faixas.
Para verificar e alterar a sua programação
CHECK
P
·
Æ
P
p
=
+
0
)
C
c
0
)
1
Crie o seu programa (para o lado A durante a
gravação de uma fita) durante a verificação do
tempo de leitura total indicado no mostrador.
Siga os passos 1 e 2 de «Criação de programas
personalizados» na página 12.
2
Carregue em P para inserir uma pavsa ao
efectuar a gravação em ambos os lados da fita.
A indicação «P» aparece no mostrador e o tempo
de leitura é reajustado a «0.00».
Salte este passo e vá para o passo 4 ao efectuar a
gravação de apenas um lado numa fita, DAT ou
MD.
Consulte a página 13.
«SIDE-A» aparece durante a verificação da programação
para o lado A e «SIDE-B» aparece durante a verificação
da programação para o lado B.
Uma pausa é contada como uma faixa
Ao inserir uma pausa, pode-se programar até 23 faixas.
3
Repita o passo 1 para criar o programa para o
lado B.
4
Inicie a gravação no deck e então carregue em ·
no leitor.
Ao efectuar a gravação em ambos os lados da fita,
o leitor pausa no final do programa para o lado A.
5
Ao efectuar a gravação no lado B, vire a fita e
carregue em P ou · no leitor de discos
compactos para retomar a leitura.
15P
Gravações de discos compactos
Aumento e diminuição gradual
do som
Conselhos úteis para a
gravação
Pode-se aumentar ou diminuir gradual e manualmente
o nível do som para evitar o início ou a finalização
abrupta de faixas.
Observe que não se pode utilizar este efeito durante a
utilização de ligações DIGITAL OUT.
O uso destas funções torna a gravação de CDs mais
conveniente.
Teclas
numéricas
PEAK SEARCH
SPACE
FADER
Æ
Æ
P
=
+
0
)
C
c
0
)
0
/
Iniciar o aumento
gradual do som de
reprodução
no modo de pausa. «FADE» pisca
e inicia o aumento gradual do som
de reprodução.
)
C
c
0
)
p
Finalizar a diminuição
gradual do som de
reprodução
quando se deseja iniciar o
aumento gradual do som de
reprodução. «FADE» pisca o nível
de reprodução diminui
gradualmente e o leitor entra no
modo de pausa.
Ajuste do nível de gravação (Busca do
Pico)
O leitor localiza o nível mais alto entre as faixas a
serem gravadas para permitir-lhe ajustar o nível de
gravação antes de iniciar a gravação.
1
Antes de iniciar a leitura, carregue em PEAK
SEARCH no telecomando.
«PEAK» pisca no mostrador e o leitor repete o
trecho do nível mais alto por cerca de quatro
segundos.
2
Ajuste o nível de gravação no deck.
3
Carregue em p no leitor para parar a Busca do
Pico.
«PEAK» desaparece do mostrador.
Alteração do tempo de aumento/
diminuição gradual
Pode-se alterar o tempo de aumento/diminuição
gradual de 2 a 10 segundos antes de se executar o
aumento ou diminuição gradual. Caso não seja alterado,
o aumento/diminuição gradual dura por 5 segundos.
Carregue em FADER no telecomando antes de
iniciar a leitura.
«5 SEC» aparece e «FADE» pisca no mostrador.
Carregue nas teclas numéricas (2 - 10) para
especificar o tempo de aumento/diminuição
gradual do som de reprodução.
(Ou carregue em 0 ou ) repetidamente até
que o tempo desejado seja indicado.)
Notas
16P
0
)
Pressione FADER
2
p
+
p
Para
1
P
=
• O tempo de aumento/diminuição gradual permanece,
mesmo quando o leitor é desligado.
• Quando se utiliza a função de Arquivo Personalizado
(página 18), o tempo de aumento/diminuição gradual é
memorizado para cada disco.
Nota
O trecho com o nível mais elevado pode diferir toda vez que
se tenta o ajustamento no mesmo disco. A diferença, no
entanto, é tão pequena que não deverá causar nenhum
problema ao ajustamento preciso do nível de gravação.
Gravações de discos compactos
Localização de cada faixa numa fita com a
função AMS (espaçamento automático)
A função de espaçamento automático insere um espaço
em branco de 3 segundos entre cada faixa durante a
reprodução, e possibilita a localização de cada faixa
através da função AMS do deck de cassetes.
Antes de iniciar a reprodução, pressione SPACE.
«AUTO SPACE» aparece no mostrador.
Para cancelar o espaçamento automático
Pressione SPACE até que «AUTO SPACE» desapareça do
mostrador.
Nota
Caso utilize a função de espaçamento automático em
gravações, por exemplo, de uma miscelânea ou sinfonia, o
som pode ser interrompido onde o número de faixa se altera.
Isto ocorre sempre que números de faixa são designados no
meio de uma peça.
17P
Armazenamento de informações sobre CDs (Arquivos personalizados)
O que se pode fazer com os
arquivos personalizados
O leitor pode armazenar 2 tipos de informações
denominados «arquivos personalizados» para cada
disco. Uma vez que se tenha armazenado arquivos
personalizados para um disco, o leitor
automaticamente rechama o que foi armazenado,
sempre que se insere o disco. Arquivos personalizados
permanecerão na memória, mesmo que não se use o
leitor por cerca de 1 mês.
Pode-se armazenar esta informação:
Quando se usa
Pode-se
índex personalizado
(página 19)
indexar o disco até um máximo de 8
pontos (para um disco com 32 faixas
ou menos) ou 5 pontos (paa um disco
com mais de 32 faixas)
banco de eliminação
(página 20)
apagar faixas indesejadas e armazenar
somente as faixas desejadas
A indicação de arquivo personalizado acende-se
quando se armazena a informação correspondente.
C.FILE
DELETE
INDEX
É possível arquivar um máximo de 224 discos no
arquivo personalizado. Note que o leitor conta um
disco como dois, quando se armazena um índex
personalizado e um banco de eliminação ao mesmo
tempo.
Pode-se verificar quantos discos se podem
arquivar
1
2
3
Remova o disco do leitor.
Feche a tampa do compartimento de disco.
Pressione TIME quando a matriz musical não está
indicada.
O número dos arquivos personalizados que
podem ser arquivados aparece no mostrador.
Apagamento de arquivos personalizados
Caso a memória para arquivos personalizados se torne
cheia, o leitor indicará «FULL» quando se pressionar
FILE para armazenar informações, e não se poderá
armazenar mais nenhuma informação de disco. Se
necessário, apague os arquivos personalizados como
segue:
Para apagar todos os arquivos personalizados de todos os
discos
Banco de eliminação
Index personalizado
Quando se armazena um arquivo personalizado para
um disco, o leitor memoriza como o disco foi
reproduzido na última vez, mesmo que se tenha
removido o disco do leitor (memória do último modo).
Quando se insere o mesmo disco novamente, o leitor o
reproduz no mesmo modo. O leitor também memoriza
a duração do aumento/diminuição gradual do som,
caso tenha alterado o tempo.
Note que, se a reprodução for iniciada pelo
pressionamento de · e então a tampa do
compartimento for fechada, o leitor reproduzirá no
modo de leitor correntemente seleccionado, ao invés
daquele armazenado.
Onde são armazenados os arquivos
personalizados
Os arquivos personalizados são armazenados na
memória do leitor, não no disco. Isto significa que não
se pode usar o arquivo personalizado quando se
reproduz o disco em outros leitores.
18P
Quantos discos se pode arquivar?
Enquanto mantém pressionadas 0 e p,, carregue em
POWER de forma a ligar o leitor. «AL-CLr» aparecerá no
mostrador e todos os arquivos personalizados serão
apagados.
Armazenamento de informações sobre CDs (Arquivos personalizados)
Caso não queira indexar um outro ponto a ser
indexado
Indexação de um disco (index
personalizado)
Pode-se indexar um disco em até 8 pontos (para um
disco com 32 faixas ou menos) ou 5 pontos (para um
disco com mais de 32 faixas), de forma que se possa
facilmente localizar um ponto desejado. Isto ser-lhe-á
útil na reprodução de discos de sinfonias ou concertos
que dividem uma peça em várias outras faixas
(consulte o exemplo abaixo).
Exemplo
Segunda
peça
Primeira
peça
No. de faixa
1
2
3
4
No. do
1
arquivo
personalizado
5
2
Pressione CLEAR e busque um outra ponto a ser
indexado.
5
Carregue em FILE novamente para armazenar o
índex personalizado.
«INDEX» na indicação do arquivo personalizado
acende-se no mostrador.
6
Para marcar mais índexes personalizados, repita os
passos de 3 a 5.
Quando já se decidiu onde indexar
Terceira
peça
6
7
8
Pode-se marcar directamente um índex sem ajustar o
ponto. Ao localizar o ponto a ser indexado, primeiro
pressione P para pausar a reprodução e carregue em
FILE para marcar um índex.
«INDEX» aparece no mostrador.
9
3
Reprodução a partir de um ponto indexado
(reprodução de índex personalizado)
C.INDEX
1
Pressione C.INDEX no telecomando.
«CUSTOM INDEX» aparece no mostrador.
2
Localize o índex personalizado desejado como
segue:
Teclas
numéricas
CHECK
FILE
Para localizar
Pressione
o próximo índex
personalizado
c durante a reprodução
o índex personalizado
actual
C durante a reprodução
um índex personalizado
específico directamente
a tecla numérica do índex
personalizado
pela exploração de
pontos indexados por
10 segundos
MUSIC SCAN no modo de
paragem ou reprodução.
Quando localizar o ponto
desejado, pressione · para
iniciar a reprodução.
ERASE
Æ
C
/
c
P
p
=
+
0
)
C
c
0
)
0
/
1
Coloque um disco.
2
Carregue em C.INDEX no telecomando.
«CUSTOM INDEX» aparece no mostrador.
A matriz musical desaparece.
CUSTOM
C.INDEX
MIN
)
INDEX
SEC
A reprodução inicia-se a partir do índex
personalizado seleccionado até o final do disco.
3
4
Carregue em FILE no ponto que deseja indexar.
O número do índex personalizado pisca no
mostrador.
O leitor repete o trecho por 3 segundos a partir do
ponto a ser indexado.
Pressione 0 ou ) para ajustar o ponto, de
forma que o leitor repita exactamente a partir do
ponto que deseja indexar.
O pressionamento de tais teclas 7 vezes desloca o
ponto por cerca de 1 segundo para frente ou para
trás.
Para cancelar a reprodução de índex personalizado
Pressione CONTINUE no telecomando.
Notas
• Não é possível utilizar a função de busca por índex
(consulte a página 10).
• Utilize as teclas C/c para localizar o índex
personalizado seguinte ou actual, no lugar das teclas =/
+ .
(continua...)
19P
Armazenamento de informações sobre CDs (Arquivos personalizados)
Reprodução de um índex ao próximo (reprodução singular
de índex personalizado
1
Insira um disco.
1
2
Apague faixas indesejadas.
Siga os passos de 1 a 3 em «Leitura somente de
faixas específicas» na página 13.
3
Carregue em FILE no telecomando para armazenar
as faixas restantes.
«DELETE» na indicação do arquivo personalizado
acende-se no mostrador.
Carregue em C.INDEX no telecomando.
«CUSTOM INDEX (1)» aparece no mostrador.
2
Pressione a tecla numérica do índex personalizado
desejado.
A reprodução inicia-se a partir do índex personalizado
seleccionado e cessa no início do próximo índex.
Para cancelar a reprodução singular de índex personalizado,
pressione C.INDEX no telecomando.
Pode-se reproduzir o trecho entre dois índexes
repetidamente
Reprodução com o banco de eliminação
Carregue em REPEAT.
1
Carregue em CONTINUE.
O banco de eliminação é rechamado e os números
de faixa seleccionados aparecem na matriz
musical.
Carregue em · para iniciar a reprodução.
Apagamento do índex personalizado
1
Coloque um disco.
2
Carregue em C.INDEX.
«CUSTOM INDEX» aparece no mostrador.
2
3
Carregue em CHECK repetidamente, até que o
número do índex personalizado que deseja apagar
pisque.
Para cancelar a reprodução com o banco de eliminação
4
Carregue em ERASE durante o piscar do número
para apagar o índex personalizado.
Os números de índex personalizado subsequentes
diminuem em uma unidade.
Carregue em p.
Para iniciar novamente a reprodução com banco de
eliminação
Quando «PROGRAM» ou «CUSTOM FILE» aparece no
mostrador, pressione CONTINUE ou SHUFFLE
repetidamente, até que tais indicações desapareçam do
mostrador. O banco de eliminação é rechamado e a
reprodução pode ser iniciada pelo pressionar de ·.
Pode-se reproduzir em ordem aleatória com o banco
de eliminação
Armazenamento de faixas
específicas de um disco (banco
de eliminação)
Pode-se eliminar faixas indesejadas e armazenar
somente as faixas desejadas. Isto possibilita o início da
reprodução das faixas favoritas sem o apagamento de
outras faixas, cada vez que insira o CD.
FILE
ERASE
·
20P
Æ
P
p
=
+
0
)
C
c
0
)
No passo 1, carregue em SHUFFLE no telecomando
repetidamente, até que «SHUFFLE» apareça no
mostrador.
Apagamento do banco de eliminação
1
Coloque um disco.
2
Carregue em CONTINUE ou SHUFFLE.
O mostrador indica o banco de eliminação
armazenado.
3
Pressione ERASE para apagar o banco de
eliminação.
«DELETE» na indicação do arquivo personalizado
desaparece.
Ínformações adicionais
Notas acerca dos CDs
Acerca do manuseamento de CDs
• Para manter o disco compacto limpo, manuseie-os pelas
suas bordas. Não toque na sua superfície.
• Não cole papéis ou adesivos no disco.
Assim não
• Não exponha os discos à luz solar directa ou a fontes de
calor tais como ductos de ar quente, tampouco os deixe no
interior de automóveis estacionados sob o sol, visto que
pode ocorrer um aumento considerável da temperatura no
interior do veículo.
• Não utilize nenhum estabilizador e/ou protector de disco
disponível no comércio. Do contrário, o disco e o leitor
podem ser avariados.
• Após a reprodução, guarde os discos de volta nos
respectivos estojos.
Acerca da limpeza
• Antes da reprodução, limpe o disco com um pano de
limpeza, em movimentos do centro para o exterior.
• Não utilize solventes tais como benzina, diluentes,
limpadores disponíveis no comércio ou aerosóis
antiestáticos destinados a discos analógicos.
Ínformações adicionais
Verificação de problemas
Caso surja alguma das dificuldades a seguir durante a
operação do leitor, utilize este guia para solução de
problemas como auxílio. Caso o problema persista,
consulte o seu agente Sony mais próximo.
Ausência de som
/Verifique se o leitor está ligado firmemente.
/Certifique-se se o amplificador está sendo
operado correctamente.
/Ajuste o nível de reprodução usando o controlo
LINE OUT/PHONE LEVEL.
/Cada interruptor DIGITAL OUT na parte
traseira está ajustado a OFF. Ao efectuar
ligações digitais, ajuste o interruptor
correspondente a ON.
Não é possível reproduzir o disco compacto.
/Não há disco inserido no aparelho. Insira um
CD.
/Utilize o estabilizador.
/Coloque o CD com o lado impresso voltado
para cima, correctamente na bandeja.
/Limpe o CD.
/Ocorrência de condensação de humidade no
interior do aparelho. Retire o CD e deixe o
aparelho ligado por cerca de uma hora (consulte
a página 2).
O telecomando não funciona.
/Remova os obstáculos entre o telecomando e o
aparelho.
/Aponte o telecomando ao sensor remoto g no
aparelho.
/Substitua todas as pilhas no telecomando por
outras novas, caso estejam fracas.
21P
Ínformações adicionais
Generalidades
Especificações
Alimentação
220 V - 230 CA, 50/60 Hz
Consumo
18 W
Secção do leitor de discos compactos
Dimensões (aprox.)
280 × 90 × 370 mm (l/a/p), incl. partes
salientes
Laser
Laser semiconductor (comprimento de
onda = 780 nm)
Peso (aprox.)
6 kg
Duração da emissão: contínua
Acessórios fornecidos
Máx. 44,6 µW
Saída Laser
Cabo de ligação de áudio (1)
Telecomando (1)
Pilhas Sony SUM-3 (NS) (2)
Estabilizador (1)
Feltro (1)
Cabo de alimentação CA (1)
* Esta saída corresponde ao valor
medido a uma distância de 200 mm
da superfície da lente objectiva no
bloco de captação óptica com 7 mm
de abertura.
Comprimento de onda
780 - 790 nm
Resposta em frequência
2 Hz a 20 kHz ± 0,3 dB
Amplitude dinâmica
Superior a 100 dB
Separação de canais
Superior a 100 dB
Distorção harmónica
Inferior a 0,003%
Design e especificações sujeitos a alterações sem aviso prévio.
Saídas
Tipo de tomada
Nível de
saída
Impedância de
carga
LINE OUT
Tomadas RCA
2,5 V
(a 50 kohms)
Superior a
1 kohm
DIGITAL
OUT
(COAXIAL)
Conector de
saída coaxial
0,5 Vp-p
(75 ohms)
75 ohms
DIGITAL
OUT
(OPTICAL)
Conector de
saída óptica
–18 dBm
(Comprimento
de onda: 660 nm)
DIGITAL
OUT
(BALANCED)
XLR-3-32
5V
(a 50 kohms)
_
Superior a
100 ohms
Descrição do painel posterior
Consulte as páginas entre parênteses para detalhes.
2
1
3
5
4
DIGITAL OUT
OPTICAL
COAXIAL
BALANCED
AC IN (230V)
LINE OUT
OFF
ON
OFF
ON
OFF
ON
L
R
8
22P
1
2
3
4
LINE OUT (5)
Interruptor DIGITAL OUT OPTICAL (5)
Interruptor DIGITAL OUT COAXIAL (5)
Interruptor DIGITAL OUT BALANCED (5)
7
6
5
6
7
8
AC IN (230 V) (6)
DIGITAL OUT BALANCED (5)
DIGITAL OUT COAXIAL (5)
DIGITAL OUT OPTICAL (5)
Índice remissivo
A
Ínformações adicionais
N, O, P
AMS 10
Apagamento
Arquivos personalizados 19
Banco de eliminação 20
Index personalizado 19
Armazenamento
informação acerca de CDs 18
faixas específicas 20
Arquivos personalizados 18
Banco de eliminação 20
Index personalizado 19
O que se pode fazer com os
18
Aumento/diminuição gradual
do som 16
B, C, D
Banco de eliminação 20
Busca. Veja Localização
Busca do pico 16
Desempacotamento 4
E, F
Edição. Veja Gravação
Edição programada 15
Espaçamento automático 17
Estabilizador 2
G, H, I
Gravação 15
um programa 15
Index 10
Personalizado 19
Index personalizado 19
J, K, L
Pesquisa. Veja Pesquisa musical
Pesquisa musical 10
Programa 12, 13
alteração 13
verificação 13
para gravação 15
Q, R
Repetição
de todas as faixas 11
de um trecho específico 11
Repetição a-B 11
Reprodução
Leitura aleatória 12
Leitura contínua 7
Leitura de eliminação 13
Leitura de eliminação
aleatória 14
Leitura de índex
personalizado 19
Leitura programada 12
Leitura repetida 11
Leitura singular de índex
personalizado 19
Reprodução singular de índex
personalizado 19
S, T, U, V, W, X, Y, Z
Sensor Automático de Músicas.
Veja AMS
Telecomando 9
Tempo de leitura total 9
Tempo restante 9
Verificação de problemas 21
Nomes dos controlos
Teclas
A˜ B 11
SPACE 17
CHECK 13
C.INDEX 19
CLEAR 14
CONTINUE 8
DISPLAY MODE 9
ERASE 20
FADER 16
FILE 19
C/c
10, 19
MUSIC SCAN 10
PEAK SEARCH 16
PROGRAM 12
REPEAT 11
SHUFFLE 12
0/ ) SLOW 10
TIME 9
·
8
P 8
p 8
0/)
8, 10
=/+
8, 10
>20 10
Numérica 10
Interruptor e selector
DIGITAL OUT 5
POWER 7
Outros
Mostrador 9
g 4
Leitura aleatória 12
Leitura contínua 7
Leitura de eliminação 13
Leitura de eliminação aleatória
14
Leitura de índex personalizado
19
Leitura programada 12
Leitura repetida 11
Ligação 4, 5 , 6
Ligações 4, 5, 6
Descrição geral 4
Localização
por monitorização 10
por observação do mostrador
10
por pesquisa 10
directa 10
com AMS 10
com índex personalizado 19
com índex 10
M
Manuseamento de CDs 21
Matriz musical 9
Memória do último modo 18
23P
Sony Corporation
Printed in Japan
Download PDF

advertising