Sony | RDR-AT105 | Sony RDR-AT105 Gebruiksaanwijzing

4-128-703-52(1)
DVD Recorder
Gebruiksaanwijzing
Meer nuttige hints, tips en informatie over Sony producten en services
zijn te vinden op: www.sony-europe.com/myproduct
RDR-AT100/AT105/AT107/AT200/AT205
© 2009 Sony Corporation
Voorzorgsmaatregelen
WAARSCHUWING
Om de kans op brand of
elektrische schokken te
verkleinen, mag u het apparaat
niet blootstellen aan regen of
vocht.
Om elektrocutie te vermijden,
mag u de behuizing niet
openmaken. Laat
onderhoudswerken uitsluitend
uitvoeren door gekwalificeerde
personen.
Het netsnoer mag alleen worden
vervangen door een
gekwalificeerde reparateur.
Batterijen of apparaten waarin
batterijen worden gebruikt mogen
niet worden blootgesteld aan
buitensporige hitte, zoals zonlicht,
vuur en dergelijke.
Dit apparaat is geclassificeerd als
een laserproduct van klasse 1. De
MARKERING 'KLASSE 1
LASERPRODUCT' bevindt zich
op de achterkant van het apparaat.
OPGELET
Als optische instrumenten in
combinatie met dit product
worden gebruikt, wordt het risico
voor de ogen groter. De laserstraal
die in deze dvd-recorder wordt
gebruikt, is schadelijk voor de
ogen; probeer de kast niet uit
elkaar te nemen.
Laat onderhoudswerken
uitsluitend uitvoeren door
gekwalificeerde personen.
Deze sticker bevindt zich op de
laserafscherming in de behuizing.
2
• Dit toestel werkt met 220 –
240 V wisselstroom, 50/60 Hz.
Ga na of de bedrijfsspanning
van het toestel overeenkomt met
uw netspanning.
• Om gevaar voor brand of
elektrocutie te vermijden, mag u
geen voorwerpen op het toestel
plaatsen die met vloeistoffen
gevuld zijn, zoals een vaas.
• Stel dit systeem zodanig op dat
de stekker van het netsnoer
onmiddellijk uit het stopcontact
in de muur kan worden
getrokken in geval van
problemen.
Alleen RDR-AT105/
AT107/AT205
GUIDE Plus+ en G-LINK zijn (1)
geregistreerde merknamen of
merknamen van, (2) geproduceerd
onder licentie van en (3)
onderwerp van verscheidene
internationale patenten en
patentapplicaties beheerd door, of
in licentie van, Gemstar-TV
Guide International, Inc. en/of
haar gerelateerde filialen.
GEMSTAR-TV GUIDE
INTERNATIONAL, INC. EN/OF
HAAR GERELATEERDE
FILIALEN ZIJN OP GEEN
ENKELE MANIER
AANSPRAKELIJK VOOR DE
CORRECTHEID VAN DE
INFORMATIE IN HET
PROGRAMMASCHEMA
VOORZIEN DOOR HET GUIDE
PLUS+ SYSTEEM. IN GEEN
GEVAL ZAL GEMSTAR-TV
GUIDE INTERNATIONAL,
INC. EN/OF HAAR
GERELATEERDE FILIALEN
AANSPRAKELIJK GESTELD
KUNNEN WORDEN VOOR
WINSTVERLIES,
ZAKENVERLIES, OF
INDIRECTE, SPECIALE OF
DAARUITVOLGENDE
SCHADE IN RELATIE TOT DE
VOORZIENING OF GEBRUIK
VAN IEDERE INFORMATIE,
MATERIAAL, OF DIENSTEN
VAN HET GUIDE PLUS+
SYSTEEM.
Verwijdering van oude
elektrische en
elektronische apparaten
(Toepasbaar in de
Europese Unie en andere
Europese landen met
gescheiden
ophaalsystemen)
Het symbool op het product of op
de verpakking wijst erop dat dit
product niet als huishoudelijk
afval mag worden behandeld. Het
moet echter naar een plaats
worden gebracht waar elektrische
en elektronische apparatuur wordt
gerecycled. Als u ervoor zorgt dat
dit product op de correcte manier
wordt verwijderd, voorkomt u
voor mens en milieu negatieve
gevolgen die zich zouden kunnen
voordoen in geval van verkeerde
afvalbehandeling. De recycling
van materialen draagt bij tot het
vrijwaren van natuurlijke
bronnen. Voor meer details in
verband met het recyclen van dit
product, neemt u contact op met
de gemeentelijke instanties, het
bedrijf of de dienst belast met de
verwijdering van huishoudafval of
de winkel waar u het product hebt
gekocht.
Voor meer details in verband met
het recyclen van dit product of
batterij, neemt u contact op met de
gemeentelijke instanties, het
bedrijf of de dienst belast met de
verwijdering van huishoudafval of
de winkel waar u het product hebt
gekocht.
Verwijdering van oude
batterijen (in de
Europese Unie en andere
Europese landen met
afzonderlijke
inzamelingssystemen)
Dit symbool op de batterij of
verpakking wijst erop dat de
meegeleverde batterij van dit
product niet als huishoudelijk
afval behandeld mag worden.
Op sommige batterijen kan dit
symbool voorkomen in
combinatie met een chemisch
symbool. De chemische symbolen
voor kwik (Hg) of lood (Pb)
worden toegevoegd als de batterij
meer dan 0,0005 % kwik of
0,004 % lood bevat.
Door deze batterijen op juiste
wijze af te voeren, voorkomt u
voor mens en milieu negatieve
gevolgen die zich zouden kunnen
voordoen in geval van verkeerde
afvalbehandeling. Het recycleren
van materialen draagt bij tot het
vrijwaren van natuurlijke
bronnen.
In het geval dat de producten om
redenen van veiligheid, prestaties
dan wel in verband met dataintegriteit een permanente
verbinding met batterij vereisen,
dient deze batterij enkel door
gekwalificeerd servicepersoneel
vervangen te worden.
Om ervoor te zorgen dat de
batterij op een juiste wijze zal
worden behandeld, dient het
product aan het eind van zijn
levenscyclus overhandigd te
worden aan het desbetreffende
inzamelingspunt voor de
recyclage van elektrisch en
elektronisch materiaal.
Voor alle andere batterijen
verwijzen we u naar het gedeelte
over hoe de batterij veilig uit het
product te verwijderen.
Overhandig de batterij bij het
desbetreffende inzamelingspunt
voor de recyclage van batterijen.
De fabrikant van dit product
is Sony Corporation, 1-7-1
Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japan. De
geautoriseerde
vertegenwoordiging voor
EMC en product veiligheid
is Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Duitsland.
Voor service- of
garantiezaken verwijzen wij
u graag naar de adressen in
de afzonderlijke service/
garantie documenten.
Voorzorgsmaatregelen
Uit tests is gebleken dat dit
toestel voldoet aan de limieten
vermeld in de EMC-richtlijn als
een verbindingskabel van
minder dan 3 meter lengte
wordt gebruikt.
Veiligheid
Als er een voorwerp of vloeistof
in de kast terechtkomt, dient u
de stekker uit het stopcontact te
halen en de recorder te laten
controleren door gekwalificeerd
personeel, voor u het toestel
verder gebruikt.
Harde schijf
De harde schijf heeft een hoge
opslagdensiteit, waardoor
opnames van lange duur
mogelijk zijn en de gegevens
snel toegankelijk zijn. Een
harde schijf kan echter
gemakkelijk beschadigd raken
door schokken, trillingen of stof
en ze moet op een veilige
afstand van magneten worden
gehouden. Om geen belangrijke
gegevens te verliezen, dient u
rekening te houden met
volgende
voorzorgsmaatregelen.
• Stel de recorder niet bloot aan
sterke schokken.
• Gebruik de recorder niet op
een plaats die blootstaat aan
mechanische trillingen of
onstabiel is.
• Plaats de recorder niet op een
warme ondergrond, zoals een
videorecorder of versterker
(receiver).
• Gebruik de recorder niet op
een plaats met grote
temperatuurschommelingen
(temperatuurgradiënt minder
dan 10 °C/uur).
• Verplaats de recorder niet
terwijl het netsnoer
aangesloten is.
• Maak het netsnoer niet los
terwijl het toestel
ingeschakeld is.
,wordt vervolgd
3
• Wanneer u het netsnoer wilt
losmaken, schakelt u eerst het
apparaat uit en controleert u
dat de vaste schijf niet meer
werkt (de klok wordt
gedurende minstens 30
seconden afgebeeld in de
display op het voorpaneel en
het opnemen of kopiëren is
gestopt).
• Wacht één minuut nadat u de
stekker uit het stopcontact
heeft getrokken voor u de
recorder verplaatst.
• Probeer niet zelf de harde
schijf te vervangen of te
upgraden omdat hierdoor een
storing kan worden
veroorzaakt.
Als een storing optreedt in de
harde schijf, kunnen verloren
gegevens niet worden
teruggehaald. De harde schijf is
slechts een tijdelijke
opslagruimte.
De harde schijf herstellen
• De inhoud van de harde schijf
kan worden gecontroleerd in
geval van een reparatie of
inspectie naar aanleiding van
een storing of defect. Sony zal
echter de inhoud niet kopiëren
of opslaan.
• Als de harde schijf moet
worden geformatteerd of
vervangen, wordt dit gedaan
al naar gelang Sony
goeddunkt. De volledige
inhoud van de harde schijf zal
worden gewist, inclusief
inhoud in strijd met het
auteursrecht.
Stroomnet
• De recorder blijft verbonden
met het stroomnet
(netvoeding) zolang de
stekker in het stopcontact zit,
ook als de recorder zelf is
uitgeschakeld.
• Als u de recorder gedurende
lange tijd niet wenst te
gebruiken, dient u de stekker
uit het stopcontact te halen.
Neem daartoe de stekker zelf
vast; trek nooit aan het snoer.
4
Opstelling
Auteursrechten
• Gebruik de recorder op een
plaats met voldoende
ventilatie, zodat de
geproduceerde warmte kan
worden afgevoerd.
• Plaats de recorder niet op een
zachte ondergrond zoals een
tapijt, want hierdoor kunnen
de ventilatiegaten afgedekt
raken.
• Plaats de recorder niet in een
beperkte ruimte, zoals een
boekenkast.
• Plaats de recorder niet dicht
bij warmtebronnen en stel het
toestel niet bloot aan direct
zonlicht, veel stof of
mechanische schokken.
• Plaats de recorder niet schuin.
Het toestel kan alleen in
horizontale positie werken.
• Houd de recorder en de discs
op een veilige afstand van
toestellen met sterke
magneten, zoals magnetrons,
of grote luidsprekers.
• Plaats geen zware
voorwerpen op de recorder.
• Tv-programma's, films,
videocassettes, discs en
andere materialen kunnen
onderworpen zijn aan het
auteursrecht. Het zonder
toestemming opnemen van
dergelijke materialen kan een
inbreuk betekenen op de
auteursrechten. Als u deze
recorder gebruikt in
combinatie met kabel-tvuitzendingen, heeft u soms
ook de toestemming nodig
van de eigenaar van de kabeltv-zender en/of het
programma.
• Dit product maakt gebruik van
copyrightbeschermingtechnologie en
valt onder patent- en andere
intellectueeleigendomsrechten
in de VS. Het gebruik van deze
copyrightbeschermingstechnologie moet zijn
goedgekeurd door
Macrovision en is uitsluitend
bedoeld voor privé-gebruik en
ander beperkt
weergavegebruik, behalve
indien anderszins goedgekeurd
door Macrovision. Reverse
engineering en demontage zijn
niet toegestaan.
• Dit product bevat de
lettertypen van FontAvenue®
onder licentie van NEC
corporation. FontAvenue is
een gedeponeerd
handelsmerk van NEC
corporation.
• " " en x-Application zijn
handelsmerken van Sony
Corporation.
• Elk gebruik van dit product
anders dan persoonlijk
gebruik door consumenten op
welke wijze dan ook die
overeenstemt met de MPEG2-standaard voor het coderen
van video-informatie voor
mediapakketten is verboden
zonder licentie volgens de
toepasselijke patenten in de
MPEG-2 Patent Portfolio.
Deze licentie is verkrijgbaar
bij MPEG LA L.L.C., 250
Steele Street, Suite 300,
Denver, Colorado 80206, VS.
Opnemen
Maak een proefopname voor u
de eigenlijke opname uitvoert.
Betreffende
schadevergoedingen bij
verlies van opnames
Sony kan niet aansprakelijk
gesteld worden en zal geen
schadevergoeding uitbetalen bij
enig verlies van opnames of
aanverwant verlies, met
inbegrip van opnames die
mislukt zijn als gevolg van een
defect aan de recorder, of bij
verlies of beschadiging van het
opgenomen materiaal als
gevolg van een defect aan de
recorder of de reparatie
daarvan. Sony zal in geen enkel
geval de opgenomen inhoud
herstellen, terugwinnen of
kopiëren.
Kopieerbeveiliging
De recorder beschikt over een
kopieerbeveiliging.
Programma's die via een
externe tuner (niet bijgeleverd)
worden ontvangen, kunnen
signalen voor de
kopieerbeveiliging bevatten,
waardoor die programma's,
afhankelijk van het soort
signaal, eventueel niet kunnen
worden opgenomen.
BELANGRIJKE
OPMERKING
Opgelet: Deze recorder kan
een stilstaand videobeeld of
een ander stilstaand beeld
onbeperkt op uw tv-scherm
weergeven. Als u dergelijke
beelden gedurende lange tijd
op uw tv-toestel weergeeft,
kan het tv-scherm
onherstelbaar beschadigd
raken. Dit geldt met name
voor plasmaschermen en
projectie-tv's.
Als u vragen heeft over of
problemen heeft met uw
recorder, kunt u contact
opnemen met Sony.
Deze handleiding
Controleer de naam van
uw model
De instructies in deze
handleiding gelden voor
5 modellen: RDR-AT100,
RDR-AT105, RDR-AT107,
RDR-AT200, en RDRAT205. De naam van het
model vindt u op het
voorpaneel van de recorder.
• In deze handleiding wordt de
interne harde schijf de "HDD"
genoemd, terwijl "disc" wordt
gebruikt voor de vaste schijf,
DVD's of CD's, tenzij anders
aangegeven in de tekst of in
de illustraties.
• Pictogrammen, zoals
DVD , die boven elke
informatie afgebeeld worden,
geven aan welke media
bruikbaar zijn met de
betreffende functie. Voor
meer informatie zie
"Opneembare en afspeelbare
discs" op pagina 155.
• Voor de instructies in deze
handleiding worden de
bedieningselementen op de
afstandsbediening gebruikt. U
kunt ook de
bedieningselementen op de
recorder gebruiken als ze
dezelfde of een gelijkaardige
naam hebben als de
bedieningselementen op de
afstandsbediening.
• De schermafbeeldingen in
deze handleiding komen niet
noodzakelijk overeen met de
schermafbeeldingen op uw tv.
• Voor de illustraties is de
RDR-AT105/AT107/AT205
gebruikt.
• In deze handleiding geldt de
informatie over DVD's
uitsluitend voor DVD's die
met deze recorder werden
gemaakt. De informatie geldt
niet voor DVD's die met
andere recorders werden
gemaakt en op deze recorder
worden weergegeven.
5
Inhoudsopgave
WAARSCHUWING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Voorzorgsmaatregelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Onderdelen en bedieningselementen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Aansluitingen en instellingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
De recorder aansluiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Stap 1: De antennekabel en set-top-boxcontroller aansluiten . . . . . . . . . . 17
A: Een set-top-boxreceiver aansluiten
(alleen RDR-AT105/AT107/AT205) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
B: Alleen de antennekabel aansluiten (geen set-top-boxreceiver) . . . . 19
Stap 2: De videokabels/HDMI-kabel aansluiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Over SMARTLINK (alleen voor SCART-aansluitingen) . . . . . . . . . . . . 22
Over de "Controle voor HDMI"-regeling voor de 'BRAVIA'synchronisatiefunctie (alleen voor HDMI-aansluitingen) . . . . . . . . . 23
Stap 3: De audiokabels/HDMI-kabel aansluiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Stap 4: Het netsnoer aansluiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Stap 5: De afstandsbediening voorbereiden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Televisies bedienen met de afstandsbediening . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Als u een Sony DVD-speler of meer dan één Sony DVD-recorder
hebt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Programmaposities van de recorder veranderen met behulp van de
afstandsbediening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Stap 6: Snelinstelling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Het GUIDE Plus+® systeem instellen
(alleen RDR-AT105/AT107/AT205) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Een videorecorder of soortgelijke apparatuur aansluiten . . . . . . . . . . . . . . 32
Aansluiten op de LINE 1/DECODER aansluiting . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Aansluiten op de LINE 2 IN aansluitingen op het voorpaneel. . . . . . . . 33
Een digitale of satelliettuner aansluiten (alleen RDR-AT100/AT200) . . . . 34
Een externe decoder aansluiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
De decoder aansluiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
De programmaposities van de externe decoder
(analoge decoder voor PAY-TV/Canal Plus) instellen . . . . . . . . . . 36
Zeven basisbedieningen — Een kennismaking met uw DVD-recorder
1. Een disc plaatsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
2. Een programma opnemen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
De discstatus controleren tijdens de opname . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
3. Het opgenomen programma afspelen (Titellijst) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
De speelduur en afspeelinformatie afbeelden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
4. De naam van een opgenomen programma veranderen . . . . . . . . . . . . 44
5. Een disc benoemen en beveiligen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Een disc benoemen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Een disc beveiligen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
6. Een disc afspelen op andere DVD-apparatuur (Finaliseren) . . . . . . . . . 47
Het finaliseren van een disc ongedaan maken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
7. Een disc opnieuw formatteren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
6
GUIDE Plus+ (alleen RDR-AT105/AT107/AT205) . . . . . . . . . . . . . .51
Het GUIDE Plus+ scherm bekijken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Een lijst met uw favoriete programma-informatie maken (Mijn TV) . . . . . . 53
Veranderingen aanbrengen in het GUIDE Plus+ systeem . . . . . . . . . . . . . 54
Het GUIDE Plus+ hostkanaal zoeken (Installatie) . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Het GUIDE Plus+ hostkanaal handmatig veranderen (Installatie) . . . . 54
Programmaposities controleren (Editor) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Programmaposities verbergen (Editor) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Opnemen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57
Timeropname (GUIDE Plus+/Handmatig/Eenvoudige timer)
(voor RDR-AT105/AT107/AT205) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Eéntoetsopname (GUIDE Plus+) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
De timer handmatig instellen (Schema) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Eenvoudige timeropname . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Gebruik van Quick Timer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Stereoprogramma's en tweetalige programma's opnemen. . . . . . . . . . 62
Hoofdstukken in een titel maken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Timeropname (voor RDR-AT100/AT200) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Gebruik van Quick Timer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Stereoprogramma's en tweetalige programma's opnemen. . . . . . . . . . 65
Hoofdstukken in een titel maken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
De timerinstellingen controleren/veranderen/annuleren (Schema)
(voor RDR-AT105/AT107/AT205) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Timerinstellingen controleren/veranderen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
De timerinstellingen annuleren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
De timerinstellingen controleren/veranderen/annuleren (Timerlijst)
(voor RDR-AT100/AT200) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Opnemen vanaf aangesloten apparatuur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Opnemen vanaf aangesloten apparatuur zonder een timer . . . . . . . . . 68
Opnemen vanaf aangesloten apparatuur met behulp van de timer
(Synchro-opname) (alleen RDR-AT100/AT200) . . . . . . . . . . . . . . . 69
,wordt vervolgd
7
Weergeven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .71
Discs afspelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Weergavemogelijkheden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Een bepaald fragment herhaaldelijk weergeven (A-B herhalen). . . . . . 75
Herhaald weergeven (Herhalen) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Een eigen programma samenstellen (Programmeren) . . . . . . . . . . . . . 76
DivX-videobestanden weergeven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Het USB-apparaat aansluiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
DivX-videobestanden weergeven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Geavanceerde weergavefuncties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Een televisie-uitzending pauzeren (TV Pauze/Live-tv pauzeren) . . . . . 78
Weergeven vanaf het begin van het programma dat wordt
opgenomen (Chase Play) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Een vorige opname weergeven terwijl een andere wordt
opgenomen (Gelijktijdige opname en weergave) . . . . . . . . . . . . . . 79
Zoeken naar een tijdstip, titel, hoofdstuk, track, enz. . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Wissen en bewerken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .82
Vóór het bewerken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Een titel wissen en bewerken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Meerdere titels bewerken (Meervoudig) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Een deel van een titel wissen (A-B wissen) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Een titel splitsen (Splitsen) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
Een hoofdstuk wissen en bewerken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
Een hoofdstuk splitsen (Splitsen) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Een hoofdstuk wissen (Wissen) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Meerdere hoofdstukken combineren (Combineren) . . . . . . . . . . . . . . . 86
Een playlist maken en bewerken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Een playlist-titel verplaatsen (Verplaatsen). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Meerdere playlist-titels samenvoegen (Combineren) . . . . . . . . . . . . . . 87
Een playlist-titel splitsen (Splitsen) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
Een hoofdstuk verplaatsen (Verplaatsen) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
Kopiëren (HDD y DVD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .89
Vóór het kopiëren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
Kopiëren tussen de vaste schijf en een DVD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
Kopiëren met behulp van de kopieerlijst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
Een reservedisc maken (Dvd-res.kopie) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
8
Kopiëren vanaf een camcorder met vaste schijf . . . . . . . . . . . . . .95
Alvorens te kopiëren vanaf een camcorder met vaste schijf . . . . . . . . . . . 95
Voorbereiding voor het kopiëren vanaf een camcorder met vaste
schijf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
Eéntoetskopiëren vanaf een camcorder met vaste schijf
(ONE-TOUCH DUB) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
Kopiëren vanaf de camcorder met vaste schijf met behulp van de
schermweergavetekst (HDD-camera kopiëren) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
Kopiëren vanaf een DV-camcorder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .99
Alvorens te kopiëren vanaf een DV-camcorder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Voorbereiding voor het kopiëren met een DV-camcorder. . . . . . . . . . . 99
Een hele DV-tape kopiëren (DV-ééntoetskopiëren) . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
Geselecteerde scènes kopiëren (DV-handmatig-kopiëren) . . . . . . . . . . . 101
Weergeven vanaf een DV-camcorder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
Music Jukebox . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
Over Jukebox . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
Voorbereidingen voor het gebruik van Jukebox . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
Het USB-apparaat aansluiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
Tracks of albums kopiëren (USB t vaste schijf) . . . . . . . . . . . . . . . . 103
Audiotracks kopiëren (DISC t vaste schijf) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
Tracks of albums binnen de vaste schijf kopiëren
(vaste schijf y vaste schijf). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
Audiotracks weergeven met behulp van Jukebox/USB-apparaat . . . . . . 105
Audiotracks toevoegen aan de playlist (alleen vaste schijf) . . . . . . . . 106
Weergavemogelijkheden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
Herhaald weergeven (Herhalen) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
Uw eigen programma maken (Programmeren)
(alleen USB-apparaat) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
Audiotracks beheren in de Music Jukebox (alleen vaste schijf) . . . . . . . . 108
,wordt vervolgd
9
Fotoalbum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
Over de "Fotoalbum" functie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
Voorbereidingen voor het gebruik van de "Fotoalbum" functie . . . . . . . . 109
Het USB-apparaat aansluiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
JPEG-beeldbestanden kopiëren naar de vaste schijf
(DISC/USB t vaste schijf). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
Alle JPEG-beeldbestanden kopiëren vanaf het aangesloten
USB-apparaat (USB t DVD-RW/DVD-R) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
JPEG-beeldbestanden of -albums kopiëren binnen de vaste schijf
(vaste schijf y vaste schijf). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
JPEG-beeldalbums kopiëren naar een disc
(vaste schijf t DVD-RW/DVD-R) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
JPEG-beeldbestanden kopiëren naar een disc
(vaste schijf t DVD-RW/DVD-R) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
De "Fotoalbum" lijst gebruiken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
Een diavoorstelling weergeven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
Een diavoorstelling maken met uw favoriete muziek en grafische
effecten (x-Pict Story) (alleen vaste schijf) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
JPEG-beeldbestanden op de vaste schijf beheren . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
JPEG-beeldbestanden afdrukken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
Instellingen en afstellingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
De beeldkwaliteit instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
De instelmenu's gebruiken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
Discinstellingen (Disc Setup) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
Recorderinstellingen (Basis) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
Antenne-ontvangstinstellingen (Tuner) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
Video-instellingen (Video In/Uit) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
Audio-ingangsinstellingen (Audio In) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
Audio-uitgangsinstellingen (Audio Uit) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
Taalinstellingen (Taal) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
Opname-instellingen (Opname) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
Weergave-instellingen (Weergave) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
HDMI-instellingen (HDMI Uitgang) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
Overige instellingen (Opties) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
Overige instellingen (Opties 2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
10
Aanvullende informatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
Problemen oplossen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
De recorder terugstellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
Opneembare en afspeelbare discs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
Afspeelbare discs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158
Over de opname-/kopieerfunctie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
Taalcodelijst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
Landcode/gebiedcode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
Opmerkingen bij deze recorder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166
Opmerkingen over MP3-audiotracks, JPEG-beeldbestanden,
DivX-videobestanden en i.Link . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
Technische gegevens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169
Index . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171
11
Onderdelen en bedieningselementen
Zie de pagina's tussen haakjes voor meer informatie.
Afstandsbediening
RDR-AT105/AT107/AT205
RDR-AT100/AT200
1
2
3
1
2
3
4
5
6
4
5
6
7
8
9
7
8
9
0
A HDD (39)
Hiermee kunt u titels op de vaste schijf
opnemen en weergeven.
DVD (38)
Hiermee kunt u titels op een DVD
opnemen en weergeven.
B [/1 (aan/wachtstand) (28)
Hiermee kunt u de recorder in- en
uitschakelen.
C Z (openen/sluiten) (38)
Hiermee kunt u de disclade openen en
sluiten.
12
0
D PROG (programma) +/– (39)
De + toets is voorzien van een voelstip*.
E Cijfertoetsen (80)
Cijfertoets 5 is voorzien van een
voelstip*.
F INPUT (ingangsbronkeuze) (68)
Hiermee kunt u een ingangsbron
selecteren.
G AUDIO (73)
De AUDIO toets is voorzien van een
voelstip*.
H CLEAR (44, 75, 76)
I TV/DVD (27)
Hiermee kunt u tussen de TV-functie en
de DVD-functie schakelen.
J SUBTITLE (73)
Groen (alleen RDR-AT105/
AT107/AT205) (51)
K ANGLE (73, 116)
Hiermee kunt u de camerahoek
veranderen of een beeld tijdens een
diavoorstelling roteren.
Geel (alleen RDR-AT105/AT107/
AT205) (51)
L Rood (alleen RDR-AT105/
AT107/AT205) (51)
M PLAY MODE (75, 80)
Blauw (alleen RDR-AT105/
AT107/AT205) (51)
N GUIDE (voor RDR-AT105/
AT107/AT205) (51)
Hiermee kunt u het scherm van het
GUIDE Plus+® systeem afbeelden.
TIMER (voor RDR-AT100/
AT200) (63)
O SYSTEM MENU (122)
TITLE LIST (41, 71, 83)
TOP MENU (71)
P INFO (informatie) (alleen RDRAT105/AT107/AT205) (52)
Hiermee kunt u de programmainformatie afbeelden.
Q MENU (71)
Hiermee kunt u het discmenu afbeelden.
R </M/m/,/ENTER (28)
S O RETURN (28)
T DISPLAY (43)
Hiermee kunt u weergavestatus of
discinformatie afbeelden.
U ./> (vorige/volgende) (73,
106)
PAGE +/– (alleen RDR-AT105/
AT107/AT205) (52)
Hiermee kunt u de programmalijst per
pagina doorlopen.
/
(direct opnieuw
weergeven/direct
vooruitspoelen) (73)
mc / CM (zoeken,
vertraagde weergave,
stilstaande weergave) (51, 73,
106)
DAY +/– (alleen RDR-AT105/
AT107/AT205) (52)
Hiermee kunt u de programmalijst per
dag doorlopen.
H (afspelen) (71, 116)
X (pauze) (39, 73, 106, 116)
x (stoppen) (71, 105, 116)
De H toets is voorzien van een
voelstip*.
V TV PAUSE (78)
W z REC (39)
x REC STOP (39)
HDD/DVD DUB (90)
Hiermee kunt u de titel die op dit
moment wordt weergegeven beginnen
te kopiëren of het kopiëren annuleren.
REC MODE (39)
Hiermee stelt de opnamestand in.
X TV [/1 (aan/wachtstand) (27)
TV t (ingangsbronkeuze) (27)
TV 2 (volume) +/– (27)
TV PROG (programma) +/– (27)
De + toets is voorzien van een voelstip*.
Y ZOOM (alleen RDR-AT100/
AT200) (116)
Hiermee kunt u tijdens een
diavoorstelling op een beeld in- en
uitzoomen.
* Gebruik de voelstip als oriëntatiepunt wanneer u
de recorder bedient.
,wordt vervolgd
13
Voorpaneel
A [/1 (aan/wachtstand) (28)
N ONE-TOUCH DUB (97, 101)
Hiermee kunt u de recorder in- en
uitschakelen.
B
(afstandsbedieningssensor)
(26)
Hiermee kunt u het kopiëren vanaf een
aangesloten digitale videocamera
beginnen.
O
C Disclade (38)
D Display op het voorpaneel (15)
E Z (openen/sluiten) (38)
Hiermee kunt u de disclade openen en
sluiten.
F N (afspelen) (71, 116)
De N toets is voorzien van een
voelstip*.
G x (stoppen) (71, 105, 116)
H HDD
Gaat branden wanneer de vaste schijf is
geselecteerd.
DVD
Gaat branden wanneer de DVD is
geselecteerd.
I PROGRAM +/– (39)
De + toets is voorzien van een voelstip*.
J INPUT (ingangsbronkeuze) (68)
Hiermee kunt u een ingangsbron
selecteren.
K x REC STOP (39)
L z REC (39)
M LINE 2 IN (S VIDEO/VIDEO/
L(MONO) AUDIO R)
aansluitingen (33)
Op deze aansluitingen kunt u een
videorecorder of soortgelijk
opnameapparaat aansluiten.
14
DV IN aansluiting (99)
Op deze aansluiting kunt u een DVcamcorder aansluiten.
P
USB-aansluiting (Type A)
(103, 109)
Op deze aansluiting kunt u een USBapparaat aansluiten.
Q PictBridge USB-aansluiting
(Type B) (120)
Op deze aansluiting kunt u een
PictBridge-compatibele printer
aansluiten.
* Gebruik de voelstip als oriëntatiepunt wanneer u
de recorder bedient.
De recorder vergrendelen (kinderslot)
U kunt alle toetsen van de recorder
vergrendelen zodat de instellingen niet per
ongeluk kunnen worden veranderd.
Terwijl de recorder uitgeschakeld is, houdt u
x (stoppen) op de recorder ingedrukt totdat
"LOCKED" wordt afgebeeld op de display
van het voorpaneel. Als het kinderslot is
ingesteld, werkt de recorder niet, met
uitzondering van de timeropname en
synchro-opname (alleen RDR-AT100/
AT200).
Om de recorder te ontgrendelen, houdt u
x (stoppen) op de recorder ingedrukt totdat
"UNLOCKED" wordt afgebeeld op de
display van het voorpaneel.
Display op het voorpaneel
A SYNCHRO REC-indicator
(alleen RDR-AT100/AT200) (69)
Deze indicator brandt wanneer de
recorder in de stand-bystand voor
synchro-opname staat.
B Toont het volgende:
• Speelduur
• Huidige titel/track en huidig
hoofdstuk/indexnummer
• Opnameduur/opnamestand
• Klok
• Programmapositie
• EPG-indicator (alleen RDR-AT105/
AT107/AT205) (51)
"EPG" wordt afgebeeld tijdens het
ontvangen van de gegevens van het
GUIDE Plus+ systeem.
• TV Direct Rec. indicator (39)
"TV" verschijnt als laatste twee tekens
aan de rechterkant.
C NTSC indicator (127, 132)
Deze indicator brandt wanneer het
NTSC-kleursysteem is geselecteerd.
D VPS/PDC indicator (61, 65)
Deze indicator brandt wanneer de VPS/
PDC-functie is ingeschakeld.
E Timerindicator (57, 63)
Deze indicator brandt wanneer de
opnametimer is ingesteld.
F Disctype
Deze indicator brandt wanneer een
opneembare DVD-R of DVD-RW is
geplaatst.
G Bedieningsstand-indicator
(143)
Beeldt de bedieningsstand van de
afstandsbediening af.
Wanneer de bedieningsstand van de
recorder is ingesteld op "3
(standaardinstel.)", wordt "1" of "2" niet
afgebeeld.
H Opnamestatus
I Kopieerrichtingsindicator
J Weergavestatus
,wordt vervolgd
15
Achterpaneel
A AERIAL IN/OUT aansluitingen
(17)
F DIGITAL OUT (COAXIAL)
aansluiting (24)
B LINE 2 OUT (R-AUDIO-L/VIDEO)
aansluitingen (20, 24)
G AC IN aansluiting (26)
C LINE 1/DECODER aansluiting
(32)
I LINE 2 OUT (S VIDEO)
aansluiting (20)
D G-LINK aansluiting (alleen RDRAT105/AT107/AT205) (18)
J COMPONENT VIDEO OUT
(Y, PB/CB, PR/CR) aansluitingen
(20)
Sluit de set-top-boxcontroller aan op
deze aansluiting.
E HDMI OUT (High-Definition
Multimedia Interface-uitgangs)
aansluiting (20, 24)
16
H LINE 3 – TV aansluiting (20)
Aansluitingen en instellingen
De recorder aansluiten
b Opmerkingen
• Zie "Technische gegevens" (pagina 169) voor
een lijst van meegeleverde accessoires.
• Sluit de kabels stevig aan om ongewenste ruis te
voorkomen.
• Raadpleeg de gebruiksaanwijzing die geleverd
werd bij de aan te sluiten componenten.
• U kunt deze recorder niet aansluiten op een
televisie die niet is voorzien van een SCART
aansluiting of video-ingang.
• Zorg ervoor dat het netsnoer van elk apparaat
losgekoppeld is voordat u de aansluitingen
uitvoert.
Kies een van de volgende antenneaansluitmethoden. U mag "LINE 1 Ingang"
NIET instellen op "Decoder" op het "Video
In/Uit" instelscherm (pagina 132) wanneer u
aansluitingmethode A gebruikt.
Als "Standby-stand" op het "Basis"instelscherm is ingesteld op "Mode 1"
(standaardinstelling), is er geen
beeldweergave op de televisie als de
recorder in de stand-bystand staat.
Om televisie te kunnen kijken in de standbystand, stelt u "Standby-stand" in op
"Mode 2" in "Stap 6: Snelinstelling"
(pagina 28) of gebruikt u een splitter om de
antenne-ingangssignalen naar de televisie en
recorder op te splitsen.
U heeft
Aansluitmethode
Set-top-boxreceiver
A (pagina 18)
Geen set-top-boxreceiver
B (pagina 19)
Aansluitingen en instellingen
Volg stap 1 tot 6 om de recorder aan te
sluiten en in te stellen. Sluit het netsnoer pas
aan als u bij "Stap 4: Het netsnoer
aansluiten" op pagina 26 bent.
Stap 1: De antennekabel
en set-top-boxcontroller
aansluiten
z Tip
U kunt ook "Standby-stand" op het "Basis"instelscherm instellen op "Mode 2" (pagina 127).
b Opmerkingen
• Als uw antenne een platte kabel heeft (300 ohm
tweedraadskabel), sluit u de antenne aan op de
recorder met behulp van een externe
antenneconnector (niet meegeleverd).
• Als u een afzonderlijke kabel gebruikt voor
AERIAL-antennes, gebruikt u een AERIAL
UHF/VHF-golfbandmenger (niet meegeleverd)
om de antenne aan te sluiten op de recorder.
• Als u het netsnoer van de recorder loskoppelt,
kunt u de signalen van de aangesloten set-topboxreceiver niet op de televisie bekijken.
,wordt vervolgd
17
A: Een set-top-boxreceiver aansluiten (alleen RDR-AT105/AT107/
AT205)
Met deze aansluitmethode kunt u iedere programmapositie op de set-top-boxreceiver
opnemen.
Om kabelprogramma's te kunnen bekijken moet de programmapositie op de recorder
overeenkomen met de antenne-uitgangsprogrammapositie op de set-top-boxreceiver.
Plaats de set-top-boxcontroller in de
buurt van de afstandsbedieningssensor
op de set-top-boxreceiver.
Muur
Set-topboxreceiver
Set-topboxcontroller
(pagina 19)
ANT IN
TO TV
Antennekabel*1
(niet meegeleverd)
SCART-kabel*2
(niet meegeleverd)
naar AERIAL IN
naar G-LINK
DVD-recorder
naar AERIAL OUT
Antennekabel
(meegeleverd)
Televisie
naar antenne-ingang
: Signaalverloop
*1
*2
Als uw set-top-boxreceiver geen antenne-uitgangsaansluiting heeft, sluit u de antennekabel aan op de
AERIAL IN aansluiting van de recorder.
Alleen aansluiten als uw set-top-boxreceiver een SCART-aansluiting heeft.
Als de set-top-boxreceiver RGB-signalen kan uitvoeren
Deze recorder accepteert RGB-signalen. Als de set-top-boxreceiver RGB-signalen kan
uitvoeren, sluit u de TV SCART-aansluiting op de set-top-boxreceiver aan op de LINE 1/
DECODER aansluiting, en stelt u "LINE 1 Ingang" in op "RGB" op het "Video In/Uit"
instelscherm (pagina 132). Raadpleeg de gebruiksaanwijzing die bij de set-top-boxreceiver
werd geleverd.
18
Over de regelfunctie van de set-top-boxreceiver
B: Alleen de antennekabel aansluiten (geen set-top-boxreceiver)
Maak deze aansluiting als u naar kabeltelevisie-programmaposities kijkt zonder een set-topboxreceiver. Maak deze aansluiting ook als u gewoon een analoge antenne aansluit.
Met deze aansluitmethode kunt u iedere programmapositie opnemen door de
programmapositie te selecteren op de recorder.
Aansluitingen en instellingen
U kunt de regelfunctie van de set-top-boxreceiver gebruiken met aansluitmethode A.
Als de regelfunctie van de set-top-boxreceiver wordt gebruikt:
– De recorder regelt de set-top-boxreceiver via de bijgeleverde set-top-boxcontroller.
– De recorder regelt de programmaposities op de set-top-boxreceiver voor timeropnamen.
– U kunt de programmaposities van de set-top-boxreceiver veranderen met de
afstandsbediening van de recorder mits de set-top-boxreceiver en de recorder zijn
ingeschakeld.
Na het aansluiten volgens aansluitmethode A, controleert u dat de recorder de set-topboxreceiver op de juiste wijze regelt (pagina 30).
Muur
naar AERIAL IN
DVD-recorder
naar AERIAL OUT
Televisie
naar
antenne-ingang
Antennekabel (meegeleverd)
: Signaalverloop
19
Stap 2: De videokabels/HDMI-kabel aansluiten
Selecteer een van de patronen, A tot en met E, afhankelijk van de ingangsaansluiting van
uw televisie, projector of audiocomponent, zoals een AV-versterker (AV-receiver). Als u dit
doet, kunt u beelden bekijken.
B
A
Televisie
Audio/video-kabel
(niet meegeleverd)
Televisie, projector of
audiocomponent
naar LINE 2 OUT
(VIDEO)
SCART-kabel (niet meegeleverd)
(geel)
naar T LINE 3 – TV
DVD-recorder
(groen)
(blauw)
naar COMPONENT
VIDEO OUT
(groen)
(blauw)
(rood)
Componentvideo-kabel
(niet meegeleverd)
naar HDMI OUT
S-videokabel
(niet
meegeleverd)
C
Televisie, projector of
audiocomponent
: Signaalverloop
HDMI-kabel
(rood)
D
20
naar LINE 2
OUT (S VIDEO)
Televisie, projector of
audiocomponent
E
Televisie, projector
of audiocomponent
A SCART-ingang
Bij aansluiting op de HDMI-aansluiting
Als u "LINE 3 Uitgang" instelt op "S-Video"
of "RGB" op het "Video In/Uit"
instelscherm (pagina 132), gebruikt u een
SCART-kabel die voldoet aan het
geselecteerde signaal.
Volg onderstaande stappen. Door een
onjuiste behandeling kunnen de HDMIaansluiting en -stekker worden beschadigd.
1
Het beeld is dan van standaardkwaliteit.
C S VIDEO-ingang
Het beeld is dan van hoge kwaliteit.
D Componentvideo-ingangen (Y, PB/CB,
PR/CR)
U kunt genieten van beelden met een zeer
nauwkeurige kleurweergave en uitstekende
beeldkwaliteit.
Als uw televisie progressieve signalen van
het formaat 525p/625p accepteert, gebruikt
u deze aansluiting en stelt u "Progressive" in
op "Geschikt" op het "Snelinstelling"
instelscherm (pagina 28). Stel vervolgens
"Component Video Uit" in op "Progressive
(p)" op het "Video In/Uit" instelscherm om
progressieve videosignalen te zenden. Voor
meer informatie zie "Component Video Uit"
op pagina 131.
Stekker
ondersteboven
2
Aansluitingen en instellingen
B Video-ingang
Lijn de HDMI-aansluiting op de
achterkant van de recorder en de HDMIstekker nauwkeurig met elkaar uit door
hun vormen te vergelijken.
Verzeker u ervan dat u de stekker niet
ondersteboven of scheef houdt.
Stekker scheef
Steek de HDMI-stekker recht in de
HDMI-aansluiting.
Buig de HDMI-stekker niet en oefen er
geen druk op uit.
E HDMI-ingang
Gebruik een gecertificeerde HDMI-kabel
om te kunnen genieten van digitaal beeld en
geluid van hoge kwaliteit via de HDMI
OUT-aansluiting.
Als u een Sony-televisie aansluit die
compatibel is met "Controle voor HDMI"functie, raadpleegt u pagina 23.
Om de signalen van de aangesloten set-topboxreceiver te kunnen zien wanneer de settop-boxreceiver met behulp van alleen een
SCART-kabel is aangesloten op de recorder,
schakelt u de recorder in.
b Opmerkingen
• Voordat u de recorder verplaatst, moet u de
HDMI-kabel loskoppelen van de recorder.
• Oefen niet te veel druk uit op het kastje als u de
recorder op een kastje plaatst met de HDMIkabel aangesloten. Hierdoor kan de HDMIaansluiting of de HDMI-kabel beschadigd raken.
• Verdraai de HDMI-stekker niet bij het aansluiten
op of loskoppelen van de HDMI-aansluiting om
te voorkomen dat de HDMI-aansluiting en
-stekker beschadigd raken.
Bij breedbeeldweergave
Sommige opgenomen beelden passen
mogelijk niet op uw televisiescherm. Om het
beeldformaat in te stellen, raadpleegt u
pagina 138.
Indien u aansluit op een videorecorder
Sluit de videorecorder aan op de LINE 1/
DECODER aansluiting op de recorder
(pagina 32).
,wordt vervolgd
21
b Opmerkingen
• Verbind de recorder en de televisie niet met meer
dan één soort videokabel tegelijk.
• Maak de aansluitingen A en E niet
tegelijkertijd.
• Wanneer u de recorder via de SCART
aansluitingen op de televisie aansluit, wordt de
ingangsbron voor de televisie automatisch
ingesteld op de recorder wanneer u het afspelen
start. Druk indien nodig op de TV t toets van
de afstandsbediening om de ingangsbron weer
op TV te zetten.
• Als u deze recorder aansluit op een televisie met
SMARTLINK, stelt u "LINE 3 Uitgang" in op
"Video" op het "Video In/Uit" instelscherm.
• U kunt de HDMI OUT-aansluiting
(aansluitingspatroon E) niet aansluiten op DVI
aansluitingen die niet voldoen aan HDCP (bijv.
DVI aansluitingen op computermonitors).
• Componentvideo- en RGB-signalen worden niet
uitgevoerd bij gebruik van de HDMIaansluiting.
* Deze DVD recorder maakt gebruik van HighDefinition Multimedia Interface (HDMI™)
technologie.
HDMI, het HDMI logo en High-Definition
Multimedia Interface zijn handelsmerken of
gedeponeerde handelsmerken van HDMI
Licensing LLC.
Over SMARTLINK (alleen voor
SCART-aansluitingen)
Als de aangesloten televisie (of ander
aangesloten apparaat, zoals een set-topboxreceiver) compatibel is met
SMARTLINK, NexTView Link*3,
MEGALOGIC*1, EASYLINK*2,
CINEMALINK*2, Q-Link*3, EURO VIEW
LINK*4 of T-V LINK*5, kunt u gebruik
maken van de volgende SMARTLINKfuncties.
• TV Direct Rec. (pagina 39)
• Eéntoetsweergave (pagina 72)
• Downloaden van voorinstellingen
U kunt de tunervoorinstellingen
downloaden van uw televisie naar deze
recorder en zo de recorder instellen
volgens die gegevens in "Snelinstelling".
• NexTView Downloaden
U kunt de timer eenvoudig instellen met de
functie NexTView Download op de
televisie.
De SMARTLINK-functies voorbereiden
Stel "LINE 3 Uitgang" in op "Video" op het
"Video In/Uit" instelscherm (pagina 132),
en stel "SMARTLINK" in op "Alleen deze
recorder" op het "Opties" instelscherm
(pagina 143).
b Opmerkingen
• Voor de juiste SMARTLINK-aansluiting hebt u
een SCART-kabel nodig met 21 pinnen.
Raadpleeg voor het maken van deze aansluiting
tevens de gebruiksaanwijzing van uw televisie.
• Niet alle televisies reageren op de bovenstaande
functies.
*1
*2
*3
*4
*5
22
"MEGALOGIC" is een gedeponeerd
handelsmerk van Grundig Corporation.
"EASYLINK" en "CINEMALINK" zijn
handelsmerken van Philips Corporation.
"Q-Link" en "NexTView Link" zijn
handelsmerken van Panasonic Corporation.
"EURO VIEW LINK" is een handelsmerk van
Toshiba Corporation.
"T-V LINK" is een handelsmerk van JVC
Corporation.
Over de "Controle voor HDMI"regeling voor de 'BRAVIA'synchronisatiefunctie (alleen
voor HDMI-aansluitingen)
Aansluitingen en instellingen
Door Sony-componenten die compatibel
zijn met "Controle voor HDMI"-regeling
aan te sluiten door middel van een HDMIkabel, wordt de bediening als volgt
vereenvoudigd:
• Eéntoetsweergave (pagina 72)
• Systeem uitschakelen
Wanneer u de televisie uitschakelt met
behulp van de aan-uitschakelaar op de
afstandsbediening van de televisie, worden
de recorder en componenten die
compatibel zijn met "Controle voor
HDMI"-regeling automatisch
uitgeschakeld. Echter, wanneer u de
televisie uitschakelt terwijl de recorder aan
het opnemen of kopiëren is, wordt deze
niet uitgeschakeld.
• 'BRAVIA'-synchronisatiescherm
U kunt de recorder regelen door op de
SYNC MENU-toets op de
afstandsbediening van de televisie te
drukken.
b Opmerkingen
• Afhankelijk van de aangesloten component is
het mogelijk dat de "Controle voor HDMI"regeling niet werkt. Raadpleeg de
gebruiksaanwijzing die bij het apparaat werd
geleverd.
• U kunt de 'BRAVIA'synchronisatieschermfunctie alleen gebruiken
wanneer de aangesloten televisie een SYNC
MENU-toets heeft. Voor verdere informatie
over de 'BRAVIA'-synchronisatie , raadpleegt u
de gebruiksaanwijzing die bij de televisie werd
geleverd.
• Om de 'BRAVIA'-synchronisatiefunctie te
gebruiken, stelt u "Controle voor HDMI" in op
"Aan" (standaardinstelling) op het "HDMI
Uitgang"-instelscherm (pagina 142).
23
Stap 3: De audiokabels/HDMI-kabel aansluiten
Selecteer een van de aansluitmethoden, A of B, afhankelijk van de ingangsaansluiting van
uw televisie, projector of audiocomponent, zoals een AV-versterker (AV-receiver). Als u dit
doet, kunt u geluid beluisteren.
[Luidsprekers]
[Luidsprekers]
Achter (L)
Achter (R)
Audiocomponent met
een decoder
Voor (L)
A
Voor (R)
Midden
Subwoofer
of
HDMI-kabel
naar HDMI OUT
naar digitale, coaxiale/
HDMI-ingangsaansluiting
Digitale coaxkabel
(niet meegeleverd)
naar DIGITAL OUT (COAXIAL)
DVD-recorder
naar LINE 2 OUT (R-AUDIO-L)
INPUT
B
VIDEO
(geel)
(wit)
L
(rood)
(geel)*
(wit)
Audio/video-kabel
(niet meegeleverd)
AUDIO
R
(rood)
Televisie, projector of
audiocomponent
: Signaalverloop
* De gele stekker wordt gebruikt voor videosignalen (pagina 20).
24
A Digitale audio-ingang
B Audio L/R-ingangen
Deze aansluiting gebruikt de twee
luidsprekers van uw televisie of
audiocomponent voor de geluidsweergave.
*1
*2
Aansluitingen en instellingen
Als uw audiocomponent is uitgerust met een
Dolby*1 Digital-, DTS*2- of MPEGaudiodecoder en een digitale
ingangsaansluiting, gebruikt u deze
aansluiting. U kunt genieten van Dolby
Digital (5.1ch), DTS (5.1ch) en MPEG
audio (5.1ch) surroundeffecten.
Als u aansluit op een Sony-audiocomponent
die compatibel is met "Controle voor
HDMI"-regeling, raadpleegt u de
gebruiksaanwijzing die bij de
audiocomponent werd geleverd.
z Tip
Raadpleeg de gebruiksaanwijzingen die bij de
aangesloten componenten werd geleverd voor de
juiste luidsprekeropstelling.
b Opmerkingen
• Sluit niet tegelijkertijd de audio-uitgangen van
de televisie aan op de LINE IN (R-AUDIO-L)
aansluitingen. Hierdoor produceren de
luidsprekers van de televisie ongewenste ruis.
• Bij aansluitingspatroon B mag u de LINE IN
(R-AUDIO-L) en LINE 2 OUT (R-AUDIO-L)
aansluitingen niet gelijktijdig aansluiten op de
audio-uitgangen van de televisie. Hierdoor
produceren de luidsprekers van de televisie
ongewenste ruis.
• Bij aansluiting A, nadat u de verbinding tot
stand hebt gebracht, maakt u de juiste
instellingen op het "Audio Uit" instelscherm
(pagina 134). Als u dit niet doet, komt er geen of
een hard geluid uit de luidsprekers.
• Wanneer u de recorder aansluit op een
audiocomponent met behulp van een HDMIkabel, moet u een van de volgende aansluitingen
maken:
– Sluit de audiocomponent aan op de televisie
met behulp van een HDMI-kabel of
– Sluit de recorder aan op de televisie met
behulp van een andere videokabel dan de
HDMI-kabel (componentvideokabel,
S-videokabel of audio/video-kabel).
25
Stap 4: Het netsnoer
aansluiten
Sluit het meegeleverde netsnoer aan op de
AC IN-ingang van de recorder. Steek daarna
de stekkers van het netsnoer van de recorder
en televisie in het stopcontact. Als u het
netsnoer hebt aangesloten, moet u even
wachten voordat u de recorder
bedient. U kunt de recorder bedienen als de
display op het voorpaneel gaat branden en de
recorder overschakelt naar de stand-bystand.
Als u extra apparatuur aansluit op deze
recorder (pagina 32), moet u het netsnoer
pas aansluiten als alle andere aansluitingen
zijn voltooid.
1
Stap 5: De
afstandsbediening
voorbereiden
U kunt de recorder bedienen met de
meegeleverde afstandsbediening. Plaats
twee R6-batterijen (AA-formaat) in de
batterijhouder door de 3 en # zijden van de
batterijen uit te lijnen met de markeringen in
de houder. Als u de afstandsbediening
gebruikt, richt u deze op de
afstandsbedieningssensor
op de recorder.
naar AC IN
b Opmerkingen
2
naar een stopcontact
26
• Als de meegeleverde afstandsbediening de
werking stoort van uw andere DVD-recorder of
-speler van Sony, verandert u het codenummer
van de bedieningsstand van deze recorder
(pagina 28).
• Gebruik de batterijen op de juiste manier om
lekken en corrosie te voorkomen. Raak lekkende
vloeistof niet aan met de blote hand. Houd
rekening met het volgende:
– Gebruik geen nieuwe batterij samen met een
oude batterij en gebruik geen batterijen van
verschillende merken samen.
– Probeer de batterijen niet op te laden.
– Verwijder de batterijen als u de
afstandsbediening gedurende lange tijd niet
zult gebruiken.
– Indien de batterijen lekken, wrijf dan de
batterijhouder schoon en plaats nieuwe
batterijen.
• Stel de afstandsbedieningssensor (aangeduid
met
op het voorpaneel) niet bloot aan fel licht
zoals directe zonnestraling of een
belichtingsapparaat. De recorder kan dan
mogelijk niet reageren op de afstandsbediening.
• Wanneer u de batterijen van de
afstandsbediening vervangt, kunnen het
codenummer en de bedieningsstand worden
teruggesteld op de standaardinstellingen. Stel
het juiste codenummer en de bedieningsstand
opnieuw in.
Televisies bedienen met de
afstandsbediening
U kunt de afstandsbediening instellen op
gebruik met uw televisie.
Codenummers van bedienbare
televisies
Als er meer dan één codenummer is
vermeld, voert u deze één voor één in tot
u het juiste codenummer voor de
televisie hebt gevonden.
Fabrikant
Codenummer
• Afhankelijk van het aangesloten apparaat, kan
het onmogelijk zijn uw televisie te bedienen met
enkele of alle onderstaande toetsen.
• Als u een nieuw codenummer invoert, wordt het
oude codenummer gewist.
Sony
01
(standaardinstelling)
Hitachi
24
Cijfertoetsen
TV/DVD
JVC
33
LG/Goldstar
76
Panasonic
17, 49
Philips
06, 08, 72
Samsung
71
Sharp
29
Toshiba
38
Aansluitingen en instellingen
b Opmerkingen
De afstandsbediening werkt als volgt:
DISPLAY
TV 2 +/–
TV [/1
TV t
TV PROG
+/–
1
Houd TV [/1 onderaan de
afstandsbediening ingedrukt.
Druk niet op de [/1 toets, bovenaan de
afstandsbediening.
2
Terwijl TV [/1 ingedrukt wordt
gehouden, voert u met behulp van de
cijfertoetsen de fabrikantencode van
de televisie in.
Bijvoorbeeld, om "09" in te voeren,
drukt u op "0" en daarna op "9". Nadat u
het laatste cijfer ingevoerd hebt, laat u
de TV [/1 toets los.
Toetsen
Handeling
TV [/1
Hiermee kunt u de
televisie in- of
uitschakelen.
TV 2 (volume)
+/–
Hiermee kunt u het
volume van de
televisie regelen.
TV PROG +/–
Hiermee kunt u de
programmapositie
op de televisie
selecteren.
Hiermee kunt u de
TV t
(ingangsbronkeuze) ingangsbron van de
televisie wijzigen.
Bedienen van de TV/DVD-toets
(alleen voor SCART-verbindingen)
De TV/DVD-toets schakelt tussen de TVfunctie en de DVD-functie. Druk op de TV/
DVD-toets in de stopstand of wanneer geen
menu wordt afgebeeld op het
televisiescherm. Richt de afstandsbediening
op de recorder wanneer u deze toets
gebruikt.
,wordt vervolgd
27
TV-functie: stel dit in als u hoofdzakelijk de
tuner van de televisie gebruikt. Wanneer u
begint met weergeven, wordt de
ingangsbron van de televisie automatisch
ingesteld op de recorder.
DVD-functie: stel dit in als u hoofdzakelijk
de tuner van de recorder gebruikt.
Om de huidig ingestelde functie te
controleren, drukt u op DISPLAY
(pagina 43).
Stap 6: Snelinstelling
Maak de basisinstellingen door de
aanwijzingen op het scherm in
"Snelinstelling" te volgen.
Wees voorzichtig de kabels niet los te
koppelen of de "Snelinstelling" functie te
verlaten tijdens deze procedure.
[/1
Als u een Sony DVD-speler of
meer dan één Sony DVDrecorder hebt
Als de meegeleverde afstandsbediening de
werking van uw andere Sony DVD-recorder
of -speler stoort, stelt u voor deze recorder
en de meegeleverde afstandsbediening, na
het voltooien van de "Stap 6:
Snelinstelling", een ander nummer voor de
bedieningsstand in dan voor de andere Sony
DVD-recorder of DVD-speler.
De standaard ingestelde bedieningsstand
voor deze recorder en de meegeleverde
afstandsbediening is "3 (standaardinstel.)".
U kunt de huidige bedieningsstand
controleren op de display op het voorpaneel.
Voor verdere informatie, zie pagina 143.
De standaard ingestelde bedieningsstand
voor deze recorder en de meegeleverde
afstandsbediening is "3 (standaardinstel.)".
De afstandsbediening werkt niet als
verschillende bedieningsstanden zijn
ingesteld op de recorder en de
afstandsbediening. Stel voor beide dezelfde
bedieningsstand in.
Programmaposities van de
recorder veranderen met
behulp van de
afstandsbediening
GUIDE*
</M/m/,,
ENTER
O RETURN
TV [/1
* alleen RDR-AT105/AT107/AT205
1
Het scherm "Taal" verschijnt.
• Als het "Taal" scherm niet wordt
afgebeeld, selecteert u "Snelinstelling"
op het "Basis" instelscherm van
"Basisinstellingen" in het
systeemmenu (pagina 127).
2
U kunt de programmaposities van de
recorder veranderen met behulp van de
cijfertoetsen.
Voorbeeld: voor kanaal 50
Druk op "5" en "0", en druk daarna op
ENTER.
28
Schakel de recorder en de televisie
in. Stel vervolgens de
ingangsbronkeuze van de televisie zo
in dat het signaal van de recorder op
het televisiescherm verschijnt.
Selecteer de taal van de
schermweergavetekst met behulp
van </M/m/,, en druk daarna op
ENTER.
Een bericht over de basisinstellingen
verschijnt.
3
Selecteer "Start" met M/m, en druk
daarna op ENTER.
Volg de aanwijzingen op het scherm en
maak de volgende instellingen.
Klok Instelling
• Selecteer "Auto" wanneer een
programmapositie in uw lokale gebied
een tijdsignaal uitzendt. Het scherm
"Auto Klok Instelling" verschijnt.
Selecteer een programmapositie
waarop een tijdsignaal wordt
uitgezonden en selecteer vervolgens
"Start" met </,/m, en druk
tenslotte op ENTER.
Als geen tijdsignaal kan worden
gevonden, drukt u op O RETURN en
stelt u de klok handmatig in.
• Selecteer "Manueel" om de klok
handmatig in te stellen. Het scherm
"Zelf gelijkzetten" verschijnt.
1
2
3
Selecteer de tijdzone van uw
gebied of GMT (Greenwich Mean
Time) met </,, en druk daarna
op m.
Selecteer "Aan" met </, als
het nu zomertijd is en druk daarna
op ENTER.
Stel de dag, de maand, het jaar, het
uur en de minuten in met </M/m/
,, en druk daarna op ENTER om
de klok te starten.
TV-type (pagina 138)
• Als u een breedbeeldtelevisie hebt,
selecteert u "Breed (16:9)".
• Als u een conventionele televisie hebt,
selecteert u "Standaard (4:3)". Dit
bepaalt hoe een "breed beeld" op uw
televisie wordt weergegeven.
Progressive
Als u een televisie compatibel met
progressief formaat aansluit op deze
recorder met gebruikmaking van de
COMPONENT VIDEO OUT
aansluitingen, selecteert u "Geschikt".
Standby-stand (pagina 127)
Hiermee selecteert u de
weergavefunctie wanneer de recorder is
uitgeschakeld.
• "Mode 1" (standaardinstelling):
Wanneer de recorder in de standbystand staat, worden geen
ingangssignalen uitgevoerd.
• "Mode 2": Wanneer de recorder in de
stand-bystand staat, worden
ingangssignalen uitgevoerd.
Als u "Mode 1" selecteert, wordt via het
display om een bevestiging gevraagd.
Selecteer "Ja(Stand2)" of
"Nee(Stand1)".
Aansluitingen en instellingen
Automatisch Zoeken
• Als u een televisie aansluit op deze
recorder zonder gebruikmaking van
SMARTLINK, selecteert u "Auto
Scan". Selecteer vervolgens uw land/
gebied met </,, en druk daarna op
ENTER. De volgorde van de
programmaposities wordt ingesteld
volgens het geselecteerd land/gebied.
• Als u een televisie aansluit op deze
recorder met gebruikmaking van
SMARTLINK, selecteert u
"Overnemen van TV". Selecteer
vervolgens uw land/gebied met
</,, en druk daarna op ENTER. De
tunervoorinstellingen worden
gedownload vanaf uw televisie naar
deze recorder. (Voor meer informatie
raadpleegt u de gebruiksaanwijzing
die bij uw televisie werd geleverd.)
• Om deze instelling over te slaan,
selecteert u "Niet instellen".
Om de programmaposities handmatig
in te stellen, zie pagina 128.
Voorzorgen bij de vaste schijf
Lees de voorzorgen bij de vaste schijf en
druk daarna op ENTER.
4
Selecteer "Setup afronden" met M/m,
en druk daarna op ENTER.
"Snelinstelling" is klaar.
Ga naar "Het GUIDE Plus+® systeem
instellen (alleen RDR-AT105/AT107/
AT205)" (pagina 30) om gebruik te
maken van de elektronische
programmagids GUIDE Plus+ van
Gemstar.
Terugkeren naar de vorige stap
Druk op O RETURN.
z Tip
Als u "Snelinstelling" nogmaals wilt uitvoeren,
selecteert u "Snelinstelling" op het "Basis"
instelscherm van "Basisinstellingen" in het
systeemmenu (pagina 127).
,wordt vervolgd
29
Het GUIDE Plus+® systeem
instellen (alleen RDR-AT105/
AT107/AT205)
Volg de onderstaande instructies om het
GUIDE Plus+ systeem en de aangesloten
set-top-boxreceiver in te stellen.
1
Druk op GUIDE.
Het "Basisinstellingen" scherm van
GUIDE Plus+ systeem wordt afgebeeld.
2
Externe Ontvanger 1/Externe
Ontvanger 2/Externe Ontvanger 3
(alleen wanneer een set-topboxreceiver is aangesloten)
1
Druk op ENTER om "Verder" te
selecteren.
2
Selecteer het type set-topboxreceiver met M/m, en druk
daarna ENTER.
3
Selecteer de provider met M/m, en
druk daarna ENTER.
4
Selecteer de fabrikant van uw
receiver met M/m, en druk op
ENTER.
Als u "Andere providers" selecteert,
kunt u de fabrikant van uw receiver
kiezen op een lijst van alle
beschikbare fabrikanten.
Als de fabrikant van uw receiver
niet op de lijst staat, selecteert u
"???".
De lijst met receiverfabrikanten
wordt automatisch bijgewerkt,
zodat uw receiver later wel
beschikbaar kan zijn. Selecteer de
receiverfabrikant zodra deze
beschikbaar is. Tot dat moment,
gebruik "???".
5
Selecteer de aansluiting die u
gebruikte voor uw set-topboxreceiver met M/m, en druk
daarna op ENTER.
Als de set-top-boxreceiver is
aangesloten op de recorder volgens
aansluitmethode A met zowel een
antennekabel als een SCART-kabel,
selecteert u "Lijn1" of "Antenne".
Een mededeling op het scherm
vraagt om bevestiging.
6
Druk op ENTER om "Verder" te
selecteren.
Het Video-venster verspringt naar
de opgegeven programmapositie.
Selecteer een item met M/m en druk
daarna op ENTER. Stel vervolgens
ieder onderdeel in.
Taal
Selecteer de taal van de
schermweergavetekst met M/m, en druk
daarna op ENTER.
Land
Selecteer een land/gebied met M/m en
druk daarna op ENTER.
Postcode
Voer uw postcode in met </M/m/,,
en druk daarna op ENTER.
Als "Land" is ingesteld op "Andere",
kunt u geen postcode invoeren en zal het
GUIDE Plus+ systeem niet zoeken naar
een hostkanaal.
• Als u het GUIDE Plus+ systeem niet
hoeft in te stellen, drukt u op SYSTEM
MENU om het scherm te verlaten.
• Zelfs als u het GUIDE Plus+ systeem
niet kunt gebruiken waar u woont,
kunt u toch een handmatige opname
instellen. Zie "De timer handmatig
instellen (Schema)" op pagina 59.
30
7
Schakel de recorder uit om de
gegevens van het GUIDE Plus+
systeem te kunnen ontvangen.
Om de gegevens van het GUIDE
Plus+ systeem te kunnen ontvangen,
moet uw recorder zijn uitgeschakeld
wanneer deze niet wordt gebruikt.
Als uw recorder is aangesloten op
een set-top-boxreceiver, zorgt u
ervoor dat de set-top-boxreceiver
aan blijft staan. Na het maken van de
basisinstellingen, kan het nog 24 uur
duren voordat de
televisieprogrammagids wordt
ontvangen.
b Opmerkingen
• De lijst met externe ontvangers die door het
GUIDE Plus+ systeem kunnen worden geregeld,
wordt voortdurend bijgewerkt en wordt
verzonden via de gegevenssignalen van het
GUIDE Plus+ systeem. Sinds het moment
waarop uw recorder werd gefabriceerd en het
moment waarop u uw recorder voor het eerst
installeert, kunnen nieuwe codes van externe
ontvanger zijn toegevoegd.
• Als de externe ontvangers nog steeds niet op de
lijst staat of niet goed wordt geregeld door de
recorder, neemt u contact op met de
klantenservice om de fabrikant en het
modelnummer van uw externe ontvanger op te
geven.
De set-top-boxcontroller op de set-topboxreceiver bevestigen
Aansluitingen en instellingen
3
Selecteer "JA" met M/m en druk
daarna op ENTER.
Een mededeling op het scherm
vraagt om bevestiging.
Als het video-venster niet
verspringt naar de opgegeven
programmapositie, selecteert u
"NEE" en drukt u op ENTER totdat
het video-venster naar de
opgegeven programmapositie
verspringt.
Nadat u hebt gecontroleerd dat de set-topboxcontroller uw set-top-boxreceiver goed
regelt, zet u deze op zijn plaats vast.
1
Haal het rugvel van het dubbelzijdig
plakband af.
2
Bevestig de set-top-boxcontroller
zodanig dat deze zich recht boven de
afstandsbedieningssensor van de settop-boxreceiver bevindt.
b Opmerking
U kunt het tunersysteem of de "Display Taal" niet
instellen op een land/gebied of taal die niet wordt
ondersteund door het GUIDE Plus+ systeem.
Als het niet lukt de set-top-boxreceiver te
bedienen met de recorder
Controleer de aansluiting en positie van de
set-top-boxcontroller (pagina 18).
Als de set-top-boxreceiver nog steeds niet
werkt met deze recorder, raadpleegt u de
gebruiksaanwijzing van de set-topboxreceiver en neemt u contact op met uw
kabelbedrijf of satellietsignaalprovider om
te zien of zij u van een compatibele set-topboxreceiver kunnen voorzien.
De GUIDE Plus+-basisinstellingen
veranderen
1
2
Druk op GUIDE.
3
Selecteer "Basisinstellingen" met M/m,
en druk daarna op ENTER.
4
Herhaal vanaf stap 2 van "Het GUIDE
Plus+® systeem instellen (alleen RDRAT105/AT107/AT205)" op pagina 30.
Selecteer "Installatie" op de menubalk
met M/,, en druk daarna op ENTER.
31
Een videorecorder of soortgelijke apparatuur
aansluiten
Trek eerst de stekker van de recorder uit het stopcontact alvorens een videorecorder of een
soortgelijk opnameapparaat aan te sluiten op de LINE IN aansluitingen van deze recorder.
Als u wilt kijken naar de beelden vanaf een aangesloten videorecorder of soortgelijk apparaat
terwijl de recorder in de stand-bystand staat, stelt u "Standby-stand" in op "Mode 2" op het
"Basis"-instelscherm (pagina 127). Anders wordt het beeld niet weergegeven.
Maak gebruik van de DV IN aansluiting op het voorpaneel indien de apparatuur is uitgerust
met een DV uitgang (i.LINK aansluiting) (pagina 99).
Raadpleeg ook de gebruiksaanwijzing van de aangesloten apparatuur.
Als u op deze recorder wilt opnemen, raadpleegt u "Opnemen vanaf aangesloten apparatuur"
op pagina 68.
Aansluiten op de LINE 1/DECODER aansluiting
Sluit een videorecorder of een soortgelijk opnameapparaat aan op LINE 1/DECODER
aansluiting van deze recorder.
Televisie
Videorecorder
SCART-kabel (niet meegeleverd)
naar i LINE 1/DECODER
naar SCARTingang
naar T LINE 3 – TV
DVD-recorder
b Opmerkingen
• Beelden met kopieerbeveiligingssignalen waarmee kopiëren wordt verhinderd, kunnen niet worden
opgenomen.
• Wanneer de recordersignalen via een videorecorder naar de televisie worden verzonden, krijgt u
mogelijk geen scherp beeld op het televisiescherm.
DVD-recorder
Videorecorder
Televisie
Sluit de videorecorder aan op de DVD-recorder en uw televisie in de onderstaande volgorde. Bekijk
videocassettes via een tweede lijningang op uw televisie.
Lijningang 1
Videorecorder
DVD-recorder
Televisie
Lijningang 2
• SMARTLINK functies zijn niet beschikbaar voor apparaten die zijn aangesloten via de LINE 1/
DECODER aansluiting van de DVD-recorder.
32
• Wanneer u op een videorecorder opneemt vanaf deze DVD-recorder, moet u de ingangsbron niet
overschakelen naar TV door op de TV/DVD-toets te drukken op de afstandsbediening.
• Als u het netsnoer van de recorder loskoppelt, kunt u mogelijk de signalen van de aangesloten
videorecorder niet bekijken.
Sluit een videorecorder of soortgelijk opnameapparaat aan op de LINE 2 IN aansluitingen van
deze recorder. Wanneer de apparatuur is voorzien van een S-video-aansluiting, kunt u een
S-videokabel gebruiken in plaats van een audio/video-kabel.
Videorecorder, enzovoort.
OUTPUT
S VIDEO
VIDEO
AUDIO
L
S-videokabel
(niet meegeleverd)
R
Aansluitingen en instellingen
Aansluiten op de LINE 2 IN aansluitingen op het voorpaneel
Audio/video-kabel
(niet meegeleverd)
naar LINE 2 IN
DVD-recorder
: Signaalverloop
z Tip
Wanneer de aangesloten apparatuur alleen monogeluid uitvoert, sluit u alleen aan op de L(MONO) en
VIDEO ingangsaansluitingen op het voorpaneel van de recorder. Sluit niet aan op de Ringangsaansluiting.
b Opmerkingen
• Sluit de gele LINE IN (VIDEO) aansluiting niet aan als u een S-videokabel gebruikt.
• Sluit de uitgang van deze recorder niet aan op de ingang van een ander apparaat als de uitgang van dat
andere apparaat is aangesloten op de ingang van deze recorder. Het gevolg kan zijn dat de apparatuur
gaat rondzingen.
• Verbind de recorder en de televisie niet met meer dan één soort videokabel tegelijk.
33
Een digitale of satelliettuner aansluiten (alleen
RDR-AT100/AT200)
Sluit een satelliet- of digitale tuner aan op deze recorder via de LINE 1/DECODER
aansluiting. Koppel het netsnoer van de recorder los van het stopcontact als u de tuner
aansluit.
Zie het volgende gedeelte als u de synchro-opnamefunctie wilt gebruiken.
U mag "LINE 1 Ingang" NIET instellen op "Decoder" op het "Video In/Uit" instelscherm
(pagina 132) wanneer u deze aansluiting maakt.
Satelliettuner,
CanalSat, enz.
Televisie
SCART-kabel (niet meegeleverd)
naar SCARTingang
naar i LINE 1/DECODER
naar T LINE 3 – TV
DVD-recorder
Als de satelliettuner RGB-signalen kan
uitvoeren
Als u de synchro-opnamefunctie wilt
gebruiken
Deze recorder accepteert RGB-signalen. Als
de satelliettuner RGB-signalen kan
uitvoeren, sluit u de TV SCART-aansluiting
op de satelliettuner aan op de LINE 1/
DECODER aansluiting, en stelt u "LINE 1
Ingang" in op "RGB" op het "Video In/Uit"
instelscherm (pagina 132). Raadpleeg de
gebruiksaanwijzing die bij de set-topboxreceiver werd geleverd.
Deze aansluiting is vereist als u de
gesynchroniseerde opnamefunctie wilt
gebruiken. Zie "Opnemen vanaf aangesloten
apparatuur met behulp van de timer
(Synchro-opname) (alleen RDR-AT100/
AT200)" op pagina 69.
Stel "LINE 1 Ingang" op het "Video In/Uit"
instelscherm (pagina 132) in
overeenkomstig de specificaties van uw
satelliettuner. Raadpleeg de
gebruiksaanwijzing van satelliettuner voor
meer informatie.
b Opmerkingen
• De synchro-opnamefunctie werkt niet bij alle
tuners. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de
tuner voor meer informatie.
• Als u het netsnoer van de recorder loskoppelt,
kunt u mogelijk de signalen van de aangesloten
tuner niet bekijken.
34
Een externe decoder aansluiten
De decoder aansluiten
Aansluitingen en instellingen
U kunt programma's bekijken en opnemen via een externe decoder (analoge decoder voor
PAY-TV/Canal Plus) als u een decoder (niet meegeleverd) aansluit op de recorder. Koppel
het netsnoer van de recorder los van het stopcontact als u de decoder aansluit.
Om naar programma's te kijken via de externe decoder (analoge decoder voor PAY-TV/Canal
Plus) terwijl de recorder in de stand-bystand staat, stelt u "Standby-stand" in op "Mode 2" op
het "Basis"-instelscherm (pagina 127). Anders wordt het beeld niet weergegeven.
Merk op dat wanneer u "LINE 1 Ingang" instelt op "Decoder" in stap 7 van "De
programmaposities van de externe decoder (analoge decoder voor PAY-TV/Canal Plus)
instellen" (pagina 36), u "L1" niet kunt selecteren omdat Lijn 1 gereserveerd wordt voor de
decoder.
Externe decoder (analoge decoder
voor PAY-TV/Canal Plus)
Televisie
naar AERIAL IN
Antennekabel
(meegeleverd)
naar T LINE 3 – TV
naar
AERIAL OUT
naar SCARTingang
SCART-kabel
(niet meegeleverd)
SCART-kabel
(niet meegeleverd)
naar i LINE 1/DECODER
DVD-recorder
,wordt vervolgd
35
De programmaposities van de
externe decoder (analoge
decoder voor PAY-TV/Canal
Plus) instellen
Om analoge programma's van PAY-TV/
Canal Plus te bekijken of op te nemen, stelt
u de recorder in op het ontvangen van de
programmaposities met behulp van de
schermweergavetekst.
Voer alle onderstaande stappen uit om de
programmaposities juist in te stellen.
1
10 Selecteer "Handmatig Afstemmen"
met M/m, en druk daarna op ENTER.
De selectie wordt verplaatst naar
"Volgende menu".
11 Druk op ENTER.
12 Selecteer uw land/gebied met
</,, en druk daarna op ENTER.
Programmapositie
Druk op SYSTEM MENU.
Het systeemmenu verschijnt.
2
Selecteer "Basisinstellingen" met
</M/m/,, en druk daarna op
ENTER.
3
Selecteer "Video In/Uit" met M/m, en
druk daarna op ENTER.
4
Selecteer "LINE 3 Uitgang" met M/m,
en druk daarna op ENTER.
13 Selecteer de gewenste
programmapositie met PROG +/– of
de cijfertoetsen.
14 Selecteer "Kanaal" met M/m, en
selecteer de programmapositie van
de externe decoder met </,.
15 Selecteer "Audiosysteem" met M/m,
en selecteer een beschikbaar
televisiesysteem, B/G, D/K, I, of L
met </,.
Als u uitzendingen in Frankrijk wilt
ontvangen, selecteert u "L".
5
36
Druk op M/m om "Video" of "RGB" te
selecteren, en druk daarna op
ENTER.
6
Selecteer "LINE 1 Ingang" met M/m,
en druk daarna op ENTER.
7
Druk op M/m om "Decoder" te
selecteren, en druk daarna op
ENTER.
8
Druk op O RETURN om de cursor
terug te plaatsen in de linkerkolom.
9
Selecteer "Tuner" met M/m, en druk
daarna op ENTER.
16 Selecteer "Decoder" met M/m en
selecteer "Aan" met </,.
17 Druk op SYSTEM MENU om het menu
te verlaten.
Terugkeren naar de vorige stap
Druk op O RETURN.
b Opmerkingen
Aansluitingen en instellingen
• Als u het netsnoer van de recorder loskoppelt,
kunt u de signalen van de aangesloten decoder
niet bekijken.
• Als u tijdens het opnemen wilt kijken naar
programma's via de aangesloten externe decoder
(analoge decoder voor PAY-TV/Canal Plus),
drukt u op de PROGRAM + toets van de
recorder ("SCART THRU" wordt afgebeeld op
de display van het voorpaneel). Om terug te
keren naar het vorige scherm, drukt u op de
PROGRAM – toets van de recorder ("SCART
NORM" wordt afgebeeld op de display van het
voorpaneel). De recorder schakelt automatisch
over naar het programma waarop de tuner van de
recorder was afgestemd nadat het opnemen klaar
is.
Om naar programma's te kijken via de externe
decoder (analoge decoder voor PAY-TV/Canal
Plus) terwijl de recorder in de stand-bystand
staat, stelt u "Standby-stand" in op "Mode 2" op
het "Basis"-instelscherm (pagina 127).
37
3
Zeven basisbedieningen
— Een kennismaking met uw DVD-recorder
1. Een disc plaatsen
+RW
-RVideo
-RWVR -RWVideo
DVD
VCD
+R
-RVR
CD
DATA DVD
DATA CD
Z (openen/
sluiten)
1
2
DVD
Druk op DVD.
Druk op Z (openen/sluiten) en plaats
een disc in de disclade.
Met de opname-/afspeelkant omlaag gericht
38
Druk op Z (openen/sluiten) om de
disclade te sluiten.
Wacht totdat "LOAD" uitgaat op de
display op het voorpaneel.
Lege DVD's worden automatisch
geformatteerd.
• Voor DVD-RW's
DVD-RW's zijn geformatteerd in het
opnameformaat (VR-modus of Videomodus) ingesteld door "DVD-RW
formatteren" bij "Basis" op het "Disc
Setup" instelscherm (pagina 125).
• Voor DVD-R's
DVD-R's worden automatisch
geformatteerd in de Video-modus. Om
een niet-gebruikte DVD-R te
formatteren in de VR-modus,
formatteert u de disc op het
"Formatteren" instelscherm (pagina 50)
voordat u een opname erop maakt.
Als de disc op deze recorder kan worden
opgenomen, kunt u de disc handmatig
opnieuw formatteren om een lege disc te
verkrijgen (pagina 50).
3
2. Een programma
opnemen
HDD
+RW
-RVR
-RVideo
Elke keer wanneer u op de toets drukt,
wordt de aanduiding op het
televisiescherm als volgt gewijzigd:
+R
-RWVR -RWVideo
* Beschikbaar wanneer "Handm.
opnamefunctie" is ingesteld op "Aan (ga
naar setup)" op het "Opname" instelscherm
(pagina 136).
Voor meer informatie over de
opnamefunctie, zie pagina 160.
4
Druk op z REC.
Het opnemen wordt gestart.
DVD
Het opnemen stoppen
PROG +/–
Druk op x REC STOP.
Het opnemen pauzeren
Druk op X.
Druk nogmaals op X om het opnemen te
hervatten.
Een ander televisieprogramma bekijken
tijdens de opname
X
z REC
x REC
STOP
1
REC MODE
Druk op HDD of DVD.
Als u wilt opnemen op een DVD, plaatst
u een opneembare DVD.
2
Druk op PROG +/– om de
programmapositie of de invoerbron
die u wilt opnemen te selecteren.
Als de televisie is aangesloten op de
T LINE 3 – TV aansluiting, moet u de
televisie instellen op de ingangsbron TV met
de TV/DVD toets. Selecteer het programma
dat u wilt bekijken. Als uw televisie is
aangesloten op de LINE 2 OUT- of
COMPONENT VIDEO OUT aansluitingen, stelt u de televisie in op de
TV-ingang met behulp van de TV t-toets
(pagina 27).
Zeven basisbedieningen — Een kennismaking met uw DVD-recorder
Dit hoofdstuk beschrijft de basisbedieningen
voor het opnemen van een huidig
televisieprogramma op de vaste schijf
(HDD) of op een disc (DVD). Voor een
beschrijving van het uitvoeren van een
timeropname, raadpleegt u pagina 57 (voor
RDR-AT105/AT107/AT205) of pagina 63
(voor RDR-AT100/AT200).
HDD
Druk herhaaldelijk op REC MODE om
de opnamestand te selecteren.
TV Direct Rec. (alleen voor SMARTLINKverbindingen)
Wanneer de televisie is ingeschakeld en de
recorder is uitgeschakeld, drukt u op TV
PAUSE. De recorder wordt automatisch
ingeschakeld en begint het
televisieprogramma waarnaar u kijkt op te
nemen op de vaste schijf.
Stel "TV Pauze" in op "Tuner van de tv" op
het "Opties 2"-instelscherm (pagina 144).
,wordt vervolgd
39
b Opmerkingen
• Om de TV Direct Rec.-functie uit te schakelen,
stelt u "SMARTLINK" in op "Doorgeven" op
het "Opties"-instelscherm (pagina 143).
• Sommige toetsen, zoals de TITLE LIST-toets of
de H toets, werken niet wanneer "TV" wordt
afgebeeld op de display van het voorpaneel.
• Als u tijdens het opnemen op de [/1 toets drukt,
stopt de recorder met opnemen en wordt deze
uitgeschakeld.
• Nadat op de z REC toets is gedrukt, kan het
enige tijd duren voordat het opnemen begint.
• Het kan enige tijd duren voordat de recorder
stopt met opnemen of de opname onderbreekt.
• U kunt de opnamestand niet wijzigen tijdens de
opname.
• Programma's worden opgenomen in de
oorspronkelijke beeldverhouding bij opnemen
op de vaste schijf (mits "HDD Opnameformaat"
is ingesteld op "Video Mode Uit" op het
"Opname" instelscherm (pagina 138)), of op
DVD-RW's of DVD-R's (VR-modus).
• Bij opnemen op DVD-R DL's (Video-modus)
wordt de titel gesplitst wanneer tussen de lagen
wordt gewisseld.
• Als er een stroomstoring is, kan het programma
dat u opneemt, worden gewist.
• U kunt geen PAY-TV/Canal Plus programma
bekijken tijdens het opnemen van een ander
PAY-TV/Canal Plus programma.
• Om TV Direct Rec. te kunnen gebruiken, moet u
eerst de klok van de recorder op de juiste tijd
instellen.
De discstatus controleren
tijdens de opname
U kunt de opnamegegevens, zoals de
opnametijd of het disctype, controleren.
Druk op DISPLAY tijdens het opnemen.
De opnamegegevens verschijnen.
A Opnamestand
B Opnameduur
C Type of indeling van disc
D Opnamestatus
Het display uitschakelen
Druk herhaaldelijk op DISPLAY.
40
C Submenu:
3. Het opgenomen
programma afspelen
(Titellijst)
HDD
+RW
-RVR
-RVideo
-RWVR -RWVideo
Druk op , om het submenu af te
beelden.
In het submenu staan alleen opties die
van toepassing zijn op het geselecteerde
item. De weergegeven opties verschillen
afhankelijk van het model, de situatie en
het disctype.
+R
HDD
DVD
Submenu
D Schuifbalk:
Verschijnt wanneer niet alle titels op de
lijst passen. Druk op M/m om de
verborgen titels weer te geven.
TITLE LIST
</M/m/,,
ENTER
1
E Titelinformatie:
"Opname": Geeft aan dat de titel
momenteel wordt opgenomen.
: Geeft een beveiligde titel aan.
"NEW": Geeft aan dat de titel nieuw
wordt opgenomen (niet weergegeven)
(alleen vaste schijf).
: Druk op DISPLAY zodat "
"
wordt afgebeeld. "
" geeft titels aan
waarop het "Copy-Once"kopieerbeveiligingssignaal staat (alleen
vaste schijf) (pagina 163).
: Geeft aan dat de titel is opgenomen
met behulp van de bijwerkfunctie.
Genrepictogrammen: Geeft het genre
van de titel aan (alleen vaste schijf).
: Geeft een tweetalig programma aan
(alleen vaste schijf).
Druk op HDD of DVD.
Als u DVD kiest, plaatst u een DVD (zie
"1. Een disc plaatsen" op pagina 38).
Het afspelen begint automatisch,
afhankelijk van de disc.
2
Druk op TITLE LIST.
Voorbeeld: 4-titellijst voor de vaste
schijf
Zeven basisbedieningen — Een kennismaking met uw DVD-recorder
Als u een opgenomen titel wilt afspelen,
selecteert u de titel op de Titellijst.
F Resterende tijd op de huidige disc in
de huidige opnamestand
(bijvoorbeeld: SP-functie)
3
A Disctype:
Toont het mediatype, vaste schijf of
DVD.
Selecteer een titel met M/m, en druk
daarna op ENTER.
De weergave begint vanaf de gekozen
titel.
B Totaal aantal titels
,wordt vervolgd
41
De weergave stoppen
Druk op x (stoppen).
1
Druk op < terwijl de titellijst wordt
afgebeeld.
Druk op ./> terwijl de titellijst wordt
afgebeeld. Iedere keer als u op ./>
drukt, verandert de titellijst naar de vorige/
volgende pagina met titels.
2
Selecteer "Soort" met M/m, en druk
daarna op ENTER.
3
Selecteer een genre met M/m, en druk
daarna op ENTER.
Over de titellijst voor DVD-RW's/DVD-R's
(VR-modus)
De miniatuur van een titel veranderen
(Miniatuur)
U kunt de titellijst omschakelen naar
Origineel of Playlist.
Na een opname wordt automatisch de eerste
scène van de opname (de titel) ingesteld als
miniatuur bij de titel.
U kunt een favoriete scène selecteren voor
het miniatuurbeeld dat op de titellijst wordt
afgebeeld.
Per pagina door de lijst bladeren
(Paginafunctie)
1
Druk op < terwijl de titellijst wordt
afgebeeld.
2
Selecteer "Weerg. Lijst" met M/m, en
druk daarna op ENTER.
3
Selecteer "Origineel" of "Weerg. Lijst"
met M/m, en druk daarna op ENTER.
De titelvolgorde op de vaste schijf
veranderen (Titels sort.)
1
Druk op < terwijl de titellijst wordt
afgebeeld.
2
Selecteer "Titels sort." met M/m, en
druk daarna op ENTER.
3
Selecteer een item met M/m, en druk
daarna op ENTER.
Volgorde
Sorteermethode
Op datum
Op volgorde van
opnamedatum van de
titels. De titel die het
meest recent is
opgenomen, staat
bovenaan.
Onbekeken
titel
42
Naar een titel zoeken op genre (alleen
vaste schijf)
Op volgorde van
opnamedatum van de
titels. De titel die het
meest recent is
opgenomen en nog niet is
afgespeeld, wordt
bovenaan de lijst
vermeld.
Op titel
In alfabetische volgorde.
Op nummer
Op volgorde van
opgenomen titelnummer.
1
Druk op TITLE LIST.
Voor DVD-RW's/DVD-R's (in de VRmodus) schakelt u zonodig de titellijst
om tussen 'Original' en 'Playlist'.
2
Selecteer een titel met M/m, en druk
daarna op ,.
Het submenu verschijnt.
3
Selecteer "Aanpassen" met M/m, en
druk daarna op ENTER.
4
Selecteer "Zet Indexbeeld" met M/m, en
druk daarna op ENTER.
Het scherm voor het instellen van de
miniatuur verschijnt en de titel wordt
afgespeeld.
5
Terwijl u naar het beeld kijkt dat wordt
afgespeeld, drukt u op H, X,
c
m/M
C of PLAY
MODE om de scène te selecteren die u
wilt instellen als miniatuur en drukt u op
X.
De recorder komt in de
weergavepauzestand.
6
Selecteer "OK" met M/m, en druk
daarna op ENTER.
De scène wordt ingesteld als miniatuur
voor de titel.
Om terug te keren naar de titellijst drukt
u op O RETURN.
De miniatuurvoorbeeldfunctie
veranderen (Previewinstellen)
(alleen vaste schijf)
U kunt "Snel Bekijken" of "Normale
Weergave" instellen voor de
miniatuurvoorbeeldfunctie op de titellijst.
Stel "Previewinstellen" in op het "Opties"
instelscherm (pagina 144).
1
Druk op < terwijl de titellijst wordt
afgebeeld.
2
Selecteer "Titelweerg." met M/m, en
druk daarna op ENTER.
3
Selecteer "8 Titels" met M/m, en druk
daarna op ENTER.
Onder de lijst wordt gedetailleerde
informatie, waaronder de
hervattingstijd, afgebeeld voor de
geselecteerde titel.
HDD
+RW
-RVR
-RVideo
+R
-RWVR -RWVideo
DVD
VCD
CD
DATA DVD DATA CD
U kunt de speelduur van de huidige titel,
hoofdstuk, track of disc controleren. U kunt
ook de discnaam controleren die is
opgeslagen op de DVD/CD.
Druk herhaaldelijk op DISPLAY.
De schermen verschillen per disctype of
afspeelstatus.
In de stopstand
Voorbeeld: DVD-RW in de VR-modus
Tijdens weergave
De titellijst uitschakelen
Zeven basisbedieningen — Een kennismaking met uw DVD-recorder
Omschakelen naar de lijst met 8 titels
De speelduur en
afspeelinformatie afbeelden
Voorbeeld: DVD-R in de Video-modus
Druk op TITLE LIST.
b Opmerkingen
• Het is mogelijk dat bij DVD's die op andere
DVD-recorders zijn gemaakt, de titelnamen niet
verschijnen.
• Het duurt enkele seconden voordat de
miniaturen worden weergegeven.
• Na het monteren kan een titelminiatuur zijn
veranderd in de eerste scène van de opname
(titel).
• De instellingen van het miniatuurbeeld uit het
bronmateriaal worden niet opgenomen in de
gekopieerde titel.
• (alleen RDR-AT100/AT200) Als de titellijst niet
wordt afgebeeld nadat op de TITLE LIST toets is
gedrukt, staat er geen titellijst op de DVD. In dat
geval drukt u op de TOP MENU toets om te
proberen het menu van de DVD af te beelden.
A Weergavestatus
B Geeft aan dat hervattingsweergave
beschikbaar is (pagina 72).
C Huidig geselecteerde opnamefunctie
(maximumopnameduur van DVD)
(pagina 160)
D Resterende duur
,wordt vervolgd
43
E Zendernaam en
programmapositienummer
F Audio-instelling van het huidige
programma
G Opnamebeperkingen van het huidige
programma
H TV-functie of DVD-functie
(pagina 27)
I Discinformatie
J Titeltype ('Origineel' of 'Playlist')
voor DVD-RW/DVD-R in de VRmodus
K Type of indeling van disc
(pagina 155)
Beeldt de gefinaliseerde disc af in
Video-modus als "DVD-VIDEO".
L Titelnummer/hoofdstuknummer
(pagina 80)
M Speelduur
4. De naam van een
opgenomen programma
veranderen
HDD
+RW
-RVR
-RVideo
-RWVR -RWVideo
+R
U kunt een DVD, een titel of een programma
benoemen door tekens in te voeren. U kunt
maximaal 64 tekens invoeren voor een titel
die is opgenomen op de vaste schijf of een
DVD-RW/DVD-R (VR-modus), en
maximaal 40 tekens invoeren voor een titel
die is opgenomen op een DVD+RW/DVDRW (Video-modus)/DVD+R/DVD-R
(Video-modus), maar het werkelijke aantal
tekens dat op de menu's, zoals de titellijst,
wordt afgebeeld zal verschillen.
Onderstaande stappen beschrijven hoe u de
naam van het opgenomen programma kunt
veranderen.
N Opnamehoekindicator (pagina 73)
O Kopieerbeveiligingsindicator
(pagina 163)
P Gegevensoverdrachtsbalk en
-snelheid
Het display uitschakelen
TITLE LIST
</M/m/,,
ENTER
Druk herhaaldelijk op DISPLAY.
z Tips
• Als "On Screen Display" op het "Opties"
instelscherm (pagina 143) is ingesteld op "Aan"
(standaardinstelling), zal de informatie
automatisch verschijnen wanneer de recorder
wordt bediend.
• Om de discruimte te vergroten, zie "Ruimte
vrijmaken op de disc" (pagina 82).
b Opmerking
De speelduur van MP3-audiotracks kan mogelijk
niet juist worden weergegeven.
.
m
>
M
x
1
2
Druk op TITLE LIST.
Selecteer een titel met M/m, en druk
daarna op ,.
Het submenu verschijnt.
3
44
Selecteer "Aanpassen" met M/m, en
druk daarna op ENTER.
4
Selecteer "Titel" met M/m, en druk
daarna op ENTER.
Het invoerscherm voor tekens verschijnt.
De huidige naam wordt afgebeeld op de
invoerregel.
9
Druk op x (of selecteer "OK" en druk
daarna op ENTER).
Om de instelling te annuleren, drukt u op
O RETURN.
Invoerregel
Verplaats de cursor met m/M
naar het punt waar u het teken wilt
invoegen.
Om alle tekens te wissen, houdt u
CLEAR gedurende 2 seconden of langer
ingedrukt.
6
Selecteer "HOOFDLETTERS" of
"Klein" met ./>.
De tekens van het geselecteerde type
worden weergegeven.
7
Druk op </M/m/, om het teken te
selecteren dat u wilt invoeren en druk
op ENTER.
Het geselecteerde teken wordt afgebeeld
op de invoerregel.
Om een spatie in te voeren, drukt u op X
(of selecteert u "Spatie" en drukt u
daarna op ENTER).
8
Zeven basisbedieningen — Een kennismaking met uw DVD-recorder
5
Herhaal stap 6 en 7 om meer tekens
in te voeren.
Om een teken te wissen, verplaatst u de
cursor naar het gewenste teken op de
invoerregel en drukt u op CLEAR (of
selecteert u "Wissen" en drukt u daarna
op ENTER).
Indien u een teken wilt invoegen, plaatst
u de cursor rechts van het punt waar u
een teken wilt invoegen. Selecteer
daarna het teken en druk op ENTER.
Om alle tekens te wissen, houdt u
CLEAR gedurende 2 seconden of langer
ingedrukt.
45
5. Een disc benoemen
en beveiligen
4
Selecteer "Basis" en druk op ENTER.
5
Selecteer "Voer Discnaam in" en druk
op ENTER.
6
Selecteer "Volgende menu" en druk
op ENTER.
U kunt opties die betrekking hebben op de
hele disc effectief uitvoeren op het "Disc
Setup"-instelscherm.
Voer de discnaam in (pagina 44).
U kunt maximaal 64 tekens invoeren
voor de discnaam van een DVD-RW/
DVD-R (VR-modus), en maximaal
40 tekens voor de discnaam van een
DVD+RW/DVD-RW (Video-modus)/
DVD+R/DVD-R (Video-modus).
SYSTEM
MENU
</M/m/,,
ENTER
b Opmerking
De discnaam verschijnt niet als de disc op andere
DVD-apparatuur wordt afgespeeld.
Een disc benoemen
+RW
-RWVR -RWVideo
+R
-RVR
-RVideo
1
Plaats een disc.
Zie "1. Een disc plaatsen" op pagina 38.
2
Druk op SYSTEM MENU.
Het systeemmenu verschijnt.
3
46
Selecteer "Disc Setup" en druk op
ENTER.
Een disc beveiligen
-RWVR
1
-RVR
Plaats een disc.
Zie "1. Een disc plaatsen" op pagina 38.
2
Druk op SYSTEM MENU.
Het systeemmenu verschijnt.
3
Selecteer "Disc Setup" en druk op
ENTER.
4
Selecteer "Basis" en druk op ENTER.
6. Een disc afspelen op
andere DVD-apparatuur
(Finaliseren)
+RW
-RWVR -RWVideo
+R
-RVR
-RVideo
Selecteer "Disc beveiligen" en druk
op ENTER.
6
7
Selecteer "Aan" en druk op ENTER.
Finaliseren is noodzakelijk als u discs die u
met deze recorder heeft opgenomen, wilt
afspelen op andere DVD-apparatuur.
Als u een DVD+RW, een DVD-RW (Videomodus), een DVD+R of een DVD-R (Videomodus) finaliseert, wordt automatisch een
DVD-menu gemaakt dat op andere DVDapparatuur kan worden weergegeven.
Controleer de verschillen tussen de
disctypes voordat u begint met finaliseren.
Verschillen tussen disctypes
+RW
Druk op SYSTEM MENU om de functie
te verlaten.
De beveiliging opheffen
Selecteer "Uit" in stap 6.
z Tip
U kunt de beveiliging per titel instellen
(pagina 83).
-RWVR
-RWVideo
Discs worden automatisch
gefinaliseerd wanneer ze uit de
recorder worden gehaald.
Afhankelijk van de DVDapparatuur, of als de opnameduur
kort is, moet u de disc misschien
finaliseren. U kunt de inhoud van
de disc wijzigen en nieuwe inhoud
opnemen, ook na het finaliseren.
Finaliseren is niet nodig voor het
afspelen van een disc op apparatuur
die compatibel is met de VRindeling.
De disc moet mogelijk worden
gefinaliseerd, ook al is de andere
DVD-apparatuur VR-compatibel,
vooral bij korte opnames. U kunt de
inhoud van de disc wijzigen en
nieuwe inhoud opnemen, ook na
het finaliseren.
Zeven basisbedieningen — Een kennismaking met uw DVD-recorder
5
Finaliseren is nodig als u de disc
afspeelt op andere apparatuur dan
deze recorder.
Na het finaliseren kunt u niet meer
op de disc opnemen of deze
bewerken. Als u nogmaals op de
disc wilt opnemen, moet u het
finaliseren eerst ongedaan maken
(pagina 49) of de disc opnieuw
formatteren (pagina 50). Als u de
disc opnieuw formatteert, zal de
hele inhoud worden gewist.
,wordt vervolgd
47
-RVR
+R
-RVideo
Finaliseren is nodig. De disc kan
alleen worden afgespeeld op
apparatuur die de DVD-R VRmodus ondersteunt.
U kunt ook na het finaliseren de
disc bewerken of erop opnemen
(behalve DVD-R DL in de VRmodus).
Finaliseren is nodig als u de disc
afspeelt op andere apparatuur dan
deze recorder.
Na het finaliseren kunt u niet meer
op de disc opnemen of deze
bewerken.
4
Selecteer "Finaliseren" en druk op
ENTER.
5
Selecteer "Finaliseren" en druk op
ENTER.
6
Selecteer "Volgende menu" en druk
op ENTER.
In geval van een DVD-RW/DVD-R
(VR-modus) begint de recorder de disc
te finaliseren. Ga naar stap 9.
7
SYSTEM
MENU
</M/m/,,
ENTER
1
Plaats een disc.
Het menu wordt afgebeeld in de
geselecteerde titelmenustijl wanneer het
"hoofdmenu" (of "menu" voor een
DVD+RW/DVD+R) wordt geselecteerd
op de DVD-apparatuur.
8
Zie "1. Een disc plaatsen" op pagina 38.
2
Druk op SYSTEM MENU.
Het systeemmenu verschijnt.
3
Selecteer "Disc Setup" en druk op
ENTER.
(Alleen DVD+RW/DVD-RW (Videomodus)/DVD+R/DVD-R (Videomodus))
Selecteer een titelmenustijl en druk
op ENTER.
(Alleen DVD+RW/DVD-RW (Videomodus)/DVD+R/DVD-R (Videomodus))
Selecteer "Ja" en druk op ENTER.
De recorder begint met het finaliseren
van de disc.
9
Druk op SYSTEM MENU om de functie
te verlaten.
z Tip
U kunt controleren of een disc al dan niet is
gefinaliseerd. Druk na stap 1 op DISPLAY
(pagina 43).
48
b Opmerkingen
3
Selecteer "Disc Setup" en druk op
ENTER.
4
Selecteer "Finaliseren" en druk op
ENTER.
5
Selecteer "Definaliseren" en druk op
ENTER.
6
Selecteer "Start" en druk op ENTER.
Het finaliseren van een disc
ongedaan maken
-RWVR -RWVideo
Voor DVD-RW's (Video-modus)
Van DVD-RW's (Video-modus) die zijn
gefinaliseerd om verder opnemen of
bewerken onmogelijk te maken, moet eerst
het finaliseren ongedaan worden gemaakt
om verder opnemen of bewerken weer
mogelijk te maken.
Voor DVD-RW's (VR-modus)
Als het opnemen en bewerken van een
DVD-RW (VR-modus), die is gefinaliseerd
op andere DVD-apparatuur, niet mogelijk is
moet u het finaliseren van de disc ongedaan
maken.
b Opmerking
De recorder kan het finaliseren van DVD-RW's
(Video-modus) niet ongedaan maken indien deze
werden gefinaliseerd op een andere recorder.
1
Zeven basisbedieningen — Een kennismaking met uw DVD-recorder
• Zelfs als een disc gefinaliseerd is, kunt u deze
soms niet afspelen afhankelijk van de staat van
de disc, de opname of de DVD-apparatuur.
• De recorder kan mogelijk discs die met een
andere recorder zijn opgenomen, niet
finaliseren.
• Door een niet-gefinaliseerde disc te plaatsen in
andere DVD-apparatuur kan de opgenomen
inhoud van de disc worden beschadigd.
• In geval van een DVD+RW kunt u ook na het
finaliseren de disc nog bewerken en erop
opnemen. Echter, het titelmenu zal niet worden
afgebeeld. Finaliseer de disc opnieuw om het
titelmenu af te beelden.
De recorder begint het finaliseren
ongedaan te maken.
Het ongedaan maken van het finaliseren
duurt enkele minuten.
Plaats een disc.
Zie "1. Een disc plaatsen" op pagina 38.
2
Druk op SYSTEM MENU.
Het systeemmenu verschijnt.
49
7. Een disc opnieuw
formatteren
+RW
-RWVR -RWVideo
-RVR
4
Selecteer "Formatteren" en druk op
ENTER.
5
Kies een item en druk op ENTER.
-RVideo
Nieuwe discs worden automatisch
geformatteerd nadat ze zijn geplaatst. Indien
nodig kunt u een DVD+RW, DVD-RW of
DVD-R handmatig opnieuw formatteren om
een lege disc te maken. Voor een DVD-RW
of DVD-R kunt u naar wens een
opnameformaat (VR-modus of Videomodus) kiezen.
"VR Mode": Formatteert DVD-RW's/
DVD-R's in de VR-modus.
"Video Mode": Formatteert DVDRW's/DVD-R's in de Video-modus.
"DVD+RW formatteren": Formatteert
DVD+RW's.
6
Selecteer "Start" en druk op ENTER.
De hele inhoud van de disc wordt
gewist.
SYSTEM
MENU
</M/m/,,
ENTER
z Tip
Door opnieuw te formatteren kunt u de opnameindeling van een DVD-RW wijzigen, of opnieuw
opnemen op een DVD-RW die al is gefinaliseerd.
b Opmerking
U kunt een opgenomen DVD-R niet opnieuw
formatteren.
1
Plaats een disc.
Zie "1. Een disc plaatsen" op pagina 38.
2
Druk op SYSTEM MENU.
Het systeemmenu verschijnt.
3
50
Selecteer "Disc Setup" en druk op
ENTER.
GUIDE Plus+ (alleen RDR-AT105/
AT107/AT205)
Het GUIDE Plus+ scherm
bekijken
Hieronder volgen slechts enkele manieren
waarop u het GUIDE Plus+ systeem kunt
gebruiken.
– Zoek naar programma's door ze op
categorie af te beelden (bijv. Films of
Sport) of door de trefwoordzoekfunctie te
gebruiken (pagina 58).
– Wanneer u het gezochte programma hebt
gevonden, gebruikt u het GUIDE Plus+
systeem om de timer in te stellen op
opname (pagina 57).
– U kunt het systeem instellen om uw
favoriete programma's weer te geven aan
de hand van de voorwaarden die u instelt,
zoals de categorie en het trefwoord
(pagina 53).
b Opmerking
Het GUIDE Plus+ systeem kan niet worden
gebruikt wanneer "TV Systeem" is ingesteld op
"NTSC" op het "Basis" instelscherm (pagina 127).
PAGE –
DAY –
Blauwe toets
Gele toets
GUIDE
INFO
</M/m/,,
ENTER
PAGE +
DAY +
Druk op GUIDE.
Het "Beginscherm" van het GUIDE Plus+
systeem wordt afgebeeld.
GUIDE Plus+ (alleen RDR-AT105/AT107/AT205)
Het GUIDE Plus+® systeem is een gratis,
interactieve programmagids. Het beeldt de
programmagegevens af van maximaal zeven
dagen, waaronder programmatitels,
reclames en zendinformatie. De GUIDE
Plus+ gegevens van het televisieprogramma
worden uitgezonden via het plaatselijk
hostkanaal en worden ontvangen via uw
antenne, set-top-boxreceiver, of
rechtstreekse kabelaansluiting op de muur.
Kijk op www.europe.guideplus.com voor
een volledige lijst van alle Europese
hostkanalen.
Rode toets
Groene
toets
A Video-venster: Hier ziet u het
programma waarnaar u keek toen u op
GUIDE drukte.
B Bedieningsbalk: Wanneer op de toets
met dezelfde kleur op de
afstandsbediening wordt gedrukt,
wordt de functie op de bedieningsbalk
uitgevoerd. De functies op de
bedieningsbalk verschillen per
scherm.
C Informatieveld: Beeldt informatie af
over het geselecteerde programma als
het "beginscherm" wordt afgebeeld.
De inhoud verschilt afhankelijk van
het afgebeelde scherm.
,wordt vervolgd
51
D Menubalk: Druk op de blauwe toets
("Home") en druk daarna op M om de
cursor naar de menubalk te
verplaatsen. Selecteer vervolgens een
volgende functies met </,, en
druk daarna op ENTER.
"Rooster": Beeldt de programma's af
voor de huidige tijdperiode en de
volgende zeven dagen.
"Zoeken": Zoekt naar titels in een
categorie of op trefwoord (pagina 58).
De afgebeelde categorie hangt af van
de programmagegevens die de
recorder heeft ontvangen. Film, Sport
en Kinderen zijn voorbeelden van
mogelijke categorieën.
"Mijn TV": Stelt het profiel in van uw
favoriete programma's (pagina 53).
"Schema": Beeldt de lijst met
timeropnamen af (pagina 66).
"Info": Beeldt informatie af, indien
beschikbaar.
"Editor": Stelt u in staat de
kanaalvolgorde en kanaalweergave te
bewerken (pagina 55).
"Installatie": Stelt u in staat de taal,
het land/gebied, de postcode, de
ingangsbron en het hostkanaal te
veranderen.
Beschikbare toetsen op het
"Beginscherm" van het GUIDE Plus+
systeem
E "Home"-positie: Als u op de blauwe
toets ("Home") drukt, keert de cursor
terug naar de laatste
programmapositie op de "Rooster".
b Opmerkingen
F Blokschema: Beeldt de
programmatitels en -categorieën af:
groen (sport), paars (films), blauw
(kinderen), groenblauw (overige).
Selecteer een programma met </M/
m/,, en druk daarna op ENTER om
het programma te bekijken.
G Zenderlogo: Beeldt het logo van de
zender af.
H Tijdperiode: Geeft de huidig gekozen
tijdperiode aan. Gebruik </, om
een andere tijdperiode te selecteren.
52
Toetsen
Handeling
Blauwe toets
("Home")
Keert terug naar de "Home"positie op het "Rooster".
GUIDE
Sluit het scherm van het
GUIDE Plus+ systeem.
PAGE +/–
Hiermee kunt u de
programmalijst per pagina
doorlopen.
DAY +/–
Hiermee kunt u de
programmalijst per dag
doorlopen.
INFO
Beeldt informatie af over het
geselecteerde programma.
Het video-venster ontgrendelen
Het video-venster is vergrendeld zodat de
programmapositie niet verandert wanneer u
de cursor over andere titels beweegt.
Selecteer op "Rooster" het logo van de
programmapositie die vergrendeld is en druk
op de rode toets ("Vrijgeven"). " "
verandert in " " en het video-venster is
ontgrendeld. Om het video-venster te
vergrendelen, selecteert u het logo van de
programmapositie die u wilt vergrendelen en
drukt u op de rode toets ("Vastzetten").
• Het video-venster is vergrendeld tijdens het
opnemen en de vergrendelingsindicator wordt
afgebeeld in het video-venster. U kunt tijdens het
opnemen het video-venster niet ontgrendelen.
• Als u programma's bekijkt via een set-topboxreceiver, is het mogelijk dat het videovenster niet zo snel verandert bij het verplaatsen
van de cursor. In dat geval vergrendelt u het
video-venster (pagina 52).
Een lijst met uw
favoriete programmainformatie maken (Mijn
TV)
5
Druk op GUIDE.
3
Selecteer "Mijn TV" met </,.
Druk op M om de cursor te
verplaatsen naar de menubalk.
"Mijn TV"
4
Druk op de gele toets ("Profiel").
6
GUIDE Plus+ (alleen RDR-AT105/AT107/AT205)
"Zenders": Selecteer de
programmapositie door op </M/m/,
te drukken en druk daarna op ENTER.
Om meer programmaposities toe te
voegen, drukt u op de gele toets
("Toevoegen"). U kunt maximaal
16 programmaposities op de lijst
registreren.
Om een registratie te annuleren,
selecteert u de programmapositie en
drukt u op de rode toets ("Wissen").
"Categorie": Selecteer de categorie met
</M/m/,, en druk daarna op
ENTER. Om meer categorieën toe te
voegen, drukt u op de gele toets
("Toevoegen"). U kunt maximaal
4 categorieën registreren.
Om een registratie te annuleren,
selecteert u de categorie en drukt u op de
rode toets ("Wissen").
"Kernwoord": Voer een trefwoord in.
Zie "Zoeken naar een
programmatrefwoord" op pagina 58.
Om meer trefwoorden toe te voegen,
drukt u op de gele toets ("Toevoegen").
U kunt maximaal 16 trefwoorden
registreren.
Om een registratie te annuleren,
selecteert u het trefwoord en drukt u op
de rode toets ("Wissen").
U kunt een profiel aanmaken met daarin een
lijst met uw favoriete programmainformatie.
1
2
Selecteer "Zenders", "Categorie" of
"Kernwoord" en druk daarna op de
gele toets ("Toevoegen").
Druk op ENTER.
De profielinstellingen veranderen
Herhaal vanaf stap 3 hierboven.
Een programma van "Mijn TV" selecteren
en bekijken
1
Na stap 3 hierboven, drukt u op ENTER.
De programma's die voldoen aan de
voorwaarden van het profiel worden
afgebeeld.
2
Selecteer een programma met </M/m/
,, en druk daarna op ENTER.
53
Veranderingen
aanbrengen in het GUIDE
Plus+ systeem
7
Als de programmagidsgegevens niet
zijn ontvangen nadat u een dag gewacht
hebt, zoekt u naar het hostkanaal op de
volgende website en stelt u het
hostkanaal handmatig in ("Het GUIDE
Plus+ hostkanaal handmatig veranderen
(Installatie)" (pagina 54):
www.europe.guideplus.com
U kunt het GUIDE Plus+ systeem
aanpassen. Als het hostkanaal is veranderd
of verplaatst en de gegevens van de
programmagids niet kunnen worden
ontvangen, voert u onderstaande stappen uit.
Het GUIDE Plus+ hostkanaal
zoeken (Installatie)
Het hostkanaal is standaard ingesteld op
"Automatisch", zodat verandering van het
hostkanaal niet nodig is. Echter, als het
hostkanaal is veranderd of verplaatst, moet u
de instelling van het hostkanaal bijwerken.
Als de set-top-boxreceiver op de recorder is
aangesloten met behulp van alleen een
SCART-kabel (pagina 18), zie "Het GUIDE
Plus+ hostkanaal handmatig veranderen
(Installatie)" op pagina 54.
1
2
Druk op GUIDE.
3
Selecteer "Installatie" met </,.
Wacht een dag totdat de
programmagidsgegevens kunnen
worden ontvangen.
Het GUIDE Plus+ hostkanaal
handmatig veranderen
(Installatie)
Als de set-top-boxreceiver is aangesloten
met behulp van alleen een SCART-kabel op
de recorder en u de programmagidsgegevens
wilt ontvangen van uw set-top-boxreceiver,
zoekt u op de volgende website naar het
hostkanaal voor uw gebied en stelt u dit in
door de onderstaande stappen te doorlopen.
www.europe.guideplus.com
1
Druk op M om de cursor te
verplaatsen naar de menubalk.
Na stap 4 van "Het GUIDE Plus+
hostkanaal zoeken (Installatie)",
drukt u tweemaal op de gele toets
("Wijzigen").
"Manueel" wordt afgebeeld.
Het instelmenu van GUIDE Plus+ wordt
afgebeeld.
"Installatie"
54
4
Selecteer "Installatie Host Channel"
met M/m, en druk daarna op ENTER.
5
6
Druk op de gele toets ("Reset").
Druk op [/1 om de recorder uit te
schakelen.
2
3
Selecteer "Bron" met ,.
4
5
Selecteer "Zendernr." met ,.
Druk herhaaldelijk op de gele toets
("Bron") om de ingangsbron te
selecteren.
Voer het programmapositienummer
in met behulp van de cijfertoetsen.
6
Druk op de groene toets ("Opslaan").
3
Selecteer "Editor" met </,.
Een mededeling op het scherm vraagt
om bevestiging.
7
Selecteer "Bevestigen" met </,
en druk op ENTER.
Het scherm keert terug naar het GUIDE
Plus+ instelmenu.
Wacht een dag om de
programmagidsgegevens te
ontvangen.
De instellingen annuleren
4
5
Druk op ENTER.
6
Selecteer de programmapositie die u
wilt controleren met M/m.
Druk op de rode toets ("Terug").
Om de programmapositie te veranderen,
drukt u eerst op de groene toets
("Zendernr."), voert u vervolgens het
programmapositienummer in met
behulp van de cijfertoetsen, en drukt u
daarna op ENTER.
De GUIDE Plus+ systeeminformatie
controleren
1
Selecteer "Installatie" op de menubalk
en druk daarna op ENTER.
2
Selecteer "GUIDE Plus+ Systeem
Informatie" met M/m, en druk daarna op
ENTER.
b Opmerking
Merk op dat het GUIDE Plus+ systeem wordt
teruggesteld wanneer u veranderingen aanbrengt
in de hostkanaalinstellingen.
Programmaposities
controleren (Editor)
Controleer of de programmapositienummers
hetzelfde zijn als de
programmapositienummers ingesteld op het
"Tuner" instelscherm.
Als u veranderingen wilt aanbrengen in de
kanaalinstellingen of de kanaalnaam wilt
veranderen, zie "Antenneontvangstinstellingen (Tuner)" (pagina 128).
1
2
Druk op GUIDE.
Druk op M om de cursor te
verplaatsen naar de menubalk.
Druk op , om de cursor naar de
rechterkolom te verplaatsen.
z Tip
Om een programmapositie die zowel door de settop-boxreceiver als door de recorder kan worden
ontvangen, via de recorder te ontvangen, moet u de
ingangsbron in stap 6 veranderen.
GUIDE Plus+ (alleen RDR-AT105/AT107/AT205)
8
"Editor"
Programmaposities verbergen
(Editor)
U kunt eventueel programmaposities, die
niet gebruikt worden of een ongewenst
kanaal bevatten, verbergen.
1
Na stap 4 van "Programmaposities
controleren (Editor)" in de
linkerkolom, selecteert u de
programmapositie die u wilt
verbergen of afbeelden met M/m.
2
Druk op de rode toets ("Aan/Uit").
Een uitgeschakelde programmapositie
wordt grijs.
Om een verborgen programmapositie af
te beelden, drukt u nogmaals op de rode
toets ("Aan/Uit").
,wordt vervolgd
55
b Opmerkingen
• U kunt een programmapositie niet opnemen als
deze niet is ingesteld in "Antenneontvangstinstellingen (Tuner)" (pagina 128),
zelfs niet als deze is ingesteld op "Aan" bij
"Editor" op de menubalk.
• Als u de set-top-boxreceiver gebruikt om
programma's te ontvangen (wanneer de set-topboxreceiver met behulp van alleen een SCARTkabel is aangesloten op de recorder (pagina 18)),
en u hetzelfde programma kunt ontvangen met
zowel de set-top-boxreceiver als de recorder,
verandert u de "Bron" om het programma te
ontvangen met de tuner in de recorder.
56
Opnemen
HDD
HDD
+RW
-RVR
-RVideo
-RWVR -RWVideo
PROG +/–
Rode toets
Groene toets
SYSTEM
MENU
Gele toets
GUIDE
</M/m/,,
ENTER
Opnemen
Timeropname (GUIDE
Plus+/Handmatig/
Eenvoudige timer) (voor
RDR-AT105/AT107/
AT205)
DVD
+R
U kunt de timer instellen op maximaal 32
programma's (8 programma's bij gebruik
van de VPS/PDC functie) tot maximaal 30
dagen van tevoren.
Methoden om de timer in te stellen:
• Eéntoetsopname (GUIDE Plus+ systeem)
• De timer handmatig instellen (GUIDE
Plus+ systeem)
• Eenvoudige timer
Voordat u begint op te nemen…
• Controleer of er voldoende discruimte
beschikbaar is voor de opname
(pagina 43). Op de vaste schijf,
DVD+RW's en DVD-RW's kunt u
discruimte vrijmaken door titels te wissen
(pagina 82).
• Stel zonodig de opnamebeeldkwaliteit in
(pagina 122).
• Schakel de set-top-boxreceiver in en sluit
de set-top-boxcontroller aan terwijl de
recorder is aangesloten op een set-topboxreceiver en u wilt opnemen met behulp
van het GUIDE Plus+ systeem.
b Opmerking
Bedien de set-top-boxreceiver niet net voor of
tijdens een timeropname. Dit kan het nauwkeurig
opnemen van het programma hinderen.
z REC
x REC
STOP
REC
MODE
Eéntoetsopname (GUIDE Plus+)
U kunt het GUIDE Plus+ systeem gebruiken
om de timer maximaal zeven dagen van
tevoren in te stellen om een programma op te
nemen.
1
Druk op GUIDE.
2
Selecteer een programma met </M/
m/,.
,wordt vervolgd
57
3
Druk op de rode toets ("Opnemen") of
op z REC.
4
Druk op de gele toets ("Toevoegen").
Het invoerscherm voor tekens verschijnt.
5
Selecteer een teken op het toetsenbord
met </M/m/, en druk daarna op
ENTER.
Als u wilt omschakelen tussen
hoofdletters, kleine letters en tekens met
accenten, drukt u herhaaldelijk op de
gele toets ("Toetsenbord").
Om het invoeren van een nieuw
trefwoord te annuleren, drukt u op de
rode toets ("Terug").
6
Herhaal stap 5 om alle letters van het
trefwoord in te voeren.
7
Druk op de groene toets ("Opslaan").
Het ingevoerde trefwoord is
geregistreerd.
Om het trefwoord te wissen, selecteert u
het trefwoord dat u wilt wissen en drukt
u op de rode toets ("Wissen").
Om het trefwoord te veranderen,
selecteert u het trefwoord dat u wilt
veranderen en drukt u op de groene toets
("Bewerken").
8
Selecteer een trefwoord met M/m, en
druk daarna op ENTER.
Programma's die het trefwoord in hun
titel of informatieveld bevatten, worden
afgebeeld.
9
Selecteer een programma met M/m, en
druk daarna op ENTER.
Het ingestelde programma en de
tijdperiode veranderen van kleur en de
recorder is klaar om met het opnemen te
beginnen. Als u opneemt via een settop-boxreceiver, moet deze zijn
ingeschakeld.
U hoeft de recorder, in tegenstelling tot
een videorecorder, niet uit te schakelen
voordat het opnemen met de timer
begint.
Zoeken naar een programmacategorie
1
Druk op M om de cursor naar de
menubalk te verplaatsen terwijl het
"Beginscherm" van het GUIDE Plus+
systeem wordt afgebeeld.
2
Selecteer "Zoeken" met </, en druk
op ENTER.
"Zoeken"
3
4
Selecteer een categorie met </,.
5
Selecteer een programma met M/m, en
druk daarna op ENTER.
Selecteer een subcategorie met M/m, en
druk daarna op ENTER.
Een lijst met programma's die aan de
voorwaarden voldoen wordt afgebeeld.
De subcategorieën verschillen
afhankelijk van het land/gebied.
Zoeken naar een programmatrefwoord
58
1
Druk op M om de cursor naar de
menubalk te verplaatsen terwijl het
"Beginscherm" van het GUIDE Plus+
systeem wordt afgebeeld.
2
Selecteer "Zoeken" met </, en druk
op ENTER.
3
Selecteer "Mijn Keuze" met </,.
Als u reeds een trefwoord hebt
ingevoerd, gaat u naar stap 8.
Om een nieuw trefwoord in te voeren,
gaat u naar stap 4.
z Tip
Als twee of meer trefwoorden zijn ingesteld voor
"Mijn Keuze", kunt u "Alle" selecteren als de
subcategorie.
Snel een programmapositie selecteren
met behulp van het zenderlogo
Druk op de gele toets ("Zenders") terwijl
het "Beginscherm" van het GUIDE
Plus+ systeem wordt afgebeeld.
2
Selecteer het televisiezenderlogo met
</M/m/,, en druk daarna op ENTER.
Het scherm keert terug naar "Rooster"
en het programma dat op dat moment
door de geselecteerde zender wordt
uitgezonden, wordt geselecteerd.
3
Selecteer een programma met </,,
en druk daarna op ENTER.
Een timeropname bevestigen,
veranderen of annuleren
Zie "De timerinstellingen controleren/
veranderen/annuleren (Schema) (voor RDRAT105/AT107/AT205)" op pagina 66.
De opname stoppen tijdens het opnemen
met de timer
Druk op x REC STOP.
Denk eraan dat het enkele seconden kan
duren voordat de recorder stopt met
opnemen.
Op het scherm kunnen aanwijzingen worden
afgebeeld nadat u op x REC STOP hebt
gedrukt. In dat geval volgt u de aanwijzingen
op het scherm.
• Als een mededeling op het scherm wordt
afgebeeld die zegt dat de vaste schijf vol is,
verandert u de opnamebestemming naar "DVD"
of maakt u op de vaste schijf meer ruimte vrij
voor de opname (pagina 83).
• De meest recente, door u handmatig
geselecteerde, opnamestand wordt de
standaardopnamestand voor timeropnamen met
behulp van het GUIDE Plus+ systeem.
• U kunt de opnamekwaliteit (vaste schijf of
DVD) niet instellen nadat het opnemen is
begonnen.
• Het kan zijn dat het begin niet wordt opgenomen
met de VPS/PDC functie.
• U kunt de opnametijd niet verlengen wanneer
"VPS/PDC" is geselecteerd (pagina 61).
• "Opnamestand wijzigen" werkt alleen met een
timeropname op DVD, en wanneer de VPS/PDC
functie is ingesteld op uit.
• De opnamefunctie kan niet worden ingesteld op
"AUTO" wanneer "VPS/PDC" is ingesteld op
"Aan".
De timer handmatig instellen
(Schema)
1
Druk op SYSTEM MENU.
Het systeemmenu verschijnt.
2
Selecteer "Timer Opname" en druk op
ENTER.
3
Selecteer "Timer opname" en druk op
ENTER.
Opnamestand wijzigen
Als er niet voldoende discruimte
beschikbaar is voor de opname, wordt de
opnamestand waarmee het hele programma
kan worden opgenomen, automatisch
geselecteerd door de recorder. Stel
"Opnamestand wijzigen" in op "Aan" op het
"Opname"-instelscherm (pagina 136).
Opnemen
1
b Opmerkingen
De overzichtslijst wordt afgebeeld.
4
Druk op de groene toets ("Manueel").
z Tip
Als u de opnamestand hebt ingesteld op "AUTO",
neemt de recorder automatisch op met de hoogst
mogelijke opnamekwaliteit gezien de beschikbare
ruimte op de geplaatste disc (bij opnemen op een
DVD) of die past op een lege DVD (bij opnemen
op de vaste schijf).
,wordt vervolgd
59
5
Stel de geel gemarkeerde datum in
met de cijfertoetsen en </M/m/,.
Druk daarna op de groene toets
("Volgende").
Datum
6
Stel de begintijd in met behulp van de
cijfertoetsen en </M/m/,. Druk
daarna op de groene toets
("Volgende").
7
Stel de eindtijd in met behulp van de
cijfertoetsen en </M/m/,. Druk
daarna op de groene toets
("Volgende").
8
9
Selecteer de ingangsbron met M/m,
en selecteer de programmapositie
met behulp van de cijfertoetsen of M/
m.
Druk op de groene toets
("Volgende").
Het invoerscherm voor tekens
verschijnt. U kunt zo nodig de titelnaam
veranderen.
10 Druk op de groene toets ("Opslaan").
De instellingen van de datum, start- en
stoptijden, programmapositie, enz.,
worden afgebeeld.
11 Druk herhaaldelijk op de
overeenkomstig gekleurde toets om
de opnamekwaliteit, frequentie of
bestemming in te stellen.
• Gele toets ("Bestemming"): Stelt de
opnamebestemming in. Als er
onvoldoende vrije ruimte op de DVD
is voor de opname, neemt de recorder
automatisch het programma op de
vaste schijf op, zelfs als u "DVD"
selecteert (Herstelopname). Wanneer
u een dagelijkse of wekelijkse timer
instelt, kunt u met "HDDr" de vorige
timeropname automatisch vervangen
door de nieuwe (alleen vaste schijf).
• Groene toets ("Frequentie"):
Selecteert het opnameschema.
• Rode toets ("Kwaliteit"): Stelt de
opnamestand in (pagina 160).
12 Druk op , om "Tijd" af te beelden,
en druk daarna herhaaldelijk op de
overeenkomstig gekleurde toets om
de tijdsduur of het genre in te stellen.
• Groene toets ("Tijd"): Selecteert de
tijdsduur of stelt de VPS/PDC-functie
in. Zie "Informatie over de VPS/PDC
functie" hierna.
• Gele toets ("Genre"): Selecteert zo
nodig een bepaald HDD-genre.
13 Druk op GUIDE om het GUIDE Plus+
systeem te verlaten.
De recorder is gereed om met de
opname te beginnen.
• Om een timerinstelling, zoals de VPS/
PDC-functie, te wijzigen, zie
pagina 66.
De opname stoppen tijdens het opnemen
met de timer
Druk op x REC STOP.
Denk eraan dat het enkele seconden kan
duren voordat de recorder stopt met
opnemen.
Op het scherm kunnen aanwijzingen worden
afgebeeld nadat u op x REC STOP hebt
gedrukt. In dat geval volgt u de aanwijzingen
op het scherm.
60
z Tip
U kunt de "Opnamestand wijzigen"-functie
gebruiken (pagina 59).
6
Als er onvoldoende vrije ruimte op de
DVD is voor de opname, neemt de
recorder automatisch het programma op
de vaste schijf op, zelfs als u "DVD"
selecteert (Herstelopname).
b Opmerkingen
• Als een mededeling op het scherm wordt
afgebeeld die zegt dat de vaste schijf vol is,
verandert u de opnamebestemming naar "DVD"
of maakt u op de vaste schijf meer ruimte vrij
voor de opname (pagina 83).
• Als u de opnamebestemming instelt op "HDDr",
wordt de vorige timeropname vervangen door de
nieuwe, zelfs als u deze nog niet bekeken hebt.
7
Verplaats de cursor naar de
overeenkomstige begindatum en -tijd
op het raster met </M/m/,, en
druk daarna op ENTER.
VPS/PDC signalen worden verzonden met
televisieprogramma's bij bepaalde
uitzendsystemen. Deze signalen zorgen
ervoor dat de opnamen met de timer worden
gemaakt, zelfs als uitzendingen te vroeg of te
laat beginnen of worden onderbroken.
8
Opnemen
De begintijd kan worden ingesteld in
stapjes van 15 minuten. U kunt de
begindatum en tijd in het midden van het
scherm controleren.
• Om de cursor met één uur tegelijk te
verplaatsen, drukt u op m/M.
• Om de begintijd te veranderen nadat
op ENTER is gedrukt, drukt u op
O RETURN.
Informatie over de VPS/PDC functie
Gebruik van de VPS/PDC functie
Selecteer "VPS/PDC" in stap 12 hierboven.
Als u deze functie inschakelt, begint de
recorder te zoeken naar het kanaal voordat
het opnemen met de timer begint.
Druk op HDD of DVD om de
opnamebestemming in te stellen.
Verplaats de cursor naar de opnameeindtijd op het raster met </,, en
druk daarna op ENTER.
De maximale opnameduur is zes uur.
Eenvoudige timeropname
U kunt een timeropname eenvoudig instellen
tot maximaal één maand van tevoren.
1
Druk op SYSTEM MENU.
Het systeemmenu verschijnt.
2
Selecteer "Timer Opname" en druk op
ENTER.
3
Selecteer "Easy Timer" en druk op
ENTER.
4
Selecteer de programmapositie en de
bron met PROG +/–.
5
Stel de opnamestand in met REC
MODE (pagina 160).
9
Selecteer "Ja" om de timeropname in
te stellen en het scherm te verlaten.
De timerinstelling wordt toegevoegd
aan de overzichtslijst van het GUIDE
Plus+ systeem en de recorder is klaar om
met het opnemen te beginnen.
• Om een timerinstelling, zoals de VPS/
PDC-functie, te wijzigen, zie
pagina 66.
De opname stoppen tijdens het opnemen
met de timer
Druk op x REC STOP.
Denk eraan dat het enkele seconden kan
duren voordat de recorder stopt met
opnemen.
Op het scherm kunnen aanwijzingen worden
afgebeeld nadat u op x REC STOP hebt
gedrukt. In dat geval volgt u de aanwijzingen
op het scherm.
z Tip
U kunt de "Opnamestand wijzigen"-functie
gebruiken (pagina 59).
,wordt vervolgd
61
b Opmerking
Als een mededeling op het scherm wordt
afgebeeld die zegt dat de vaste schijf vol is,
verandert u de opnamebestemming naar "DVD" of
maakt u op de vaste schijf meer ruimte vrij voor de
opname (pagina 83).
Gebruik van Quick Timer
U kunt de recorder instellen om telkens
30 minuten op te nemen.
Druk herhaaldelijk op z REC om de
tijdsduur in te stellen.
Als u op deze toets drukt, neemt de tijd toe
in stappen van 30 minuten. De maximale
tijdsduur is zes uur.
(normale opname)
De tijdteller telt minuut voor minuut af tot
0:00, waarna de recorder stopt met opnemen
(de recorder wordt uitgeschakeld).
Stereoprogramma's en
tweetalige programma's
opnemen
De recorder ontvangt automatisch
stereoprogramma's en tweetalige
programma's gebaseerd op het ZWEITON
systeem of het NICAM systeem en neemt
deze op.
De vaste schijf (indien "HDD
Opnameformaat" is ingesteld op "Video
Mode Uit" op het "Opname" instelscherm
(pagina 138)) en een DVD-RW (VR-modus)
of DVD-R (VR-modus) kunnen zowel het
hoofdgeluid als het subgeluid opnemen.
Tijdens weergave van een disc kunt u
wisselen tussen hoofdgeluid en subgeluid.
De vaste schijf (indien "HDD
Opnameformaat" is ingesteld op "Video
Mode Aan" op het "Opname" instelscherm
(pagina 138)) en een DVD+RW, DVD+R,
DVD-RW (Video-modus) of DVD-R
(Video-modus) kunnen slechts één
geluidsspoor (hoofd of sub) opnemen.
Quick Timer annuleren
Druk herhaaldelijk op z REC totdat "0:00"
wordt afgebeeld op het display van het
voorpaneel. De recorder keert terug naar de
normale opnamestand.
Om het opnemen te stoppen, drukt u op
x REC STOP.
Voordat het opnemen begint, stel
"Tweetalige Opname" in op "A/L"
(standaardinstelling) of "B/R" op het
"Audio In" instelscherm (pagina 133).
Voor het opnameformaat van de vaste schijf,
zie pagina 138.
b Opmerking
Als u tijdens het opnemen de recorder uitschakelt,
wordt het opnemen gestopt.
ZWEITON (Duits stereo) systeem
Als een stereoprogramma wordt ontvangen,
verschijnt "Stereo".
Als een tweetalig ZWEITON-gebaseerd
programma wordt ontvangen, verschijnt
"L", "R" of "L+R".
NICAM systeem
Als u een NICAM programma wilt
opnemen, zorgt u ervoor dat "Selecteer
NICAM" is ingesteld op "NICAM"
(standaardinstelling) op het "Audio In"
instelscherm. Als het geluid niet helder is bij
het luisteren naar NICAM uitzendingen,
stelt u "Selecteer NICAM" in op
"Standaard" (pagina 133).
62
Hoofdstukken in een titel
maken
HDD
+RW
-RVR
-RVideo
+R
-RWVR -RWVideo
U kunt de timer instellen op maximaal 32
programma's (8 programma's bij gebruik
van de VPS/PDC-functie) tot maximaal 30
dagen van tevoren.
Stel de datum, de tijd en de
programmapositie van het programma
handmatig in.
Opnemen
De recorder kan automatisch een opname
(een titel) splitsen in hoofdstukken door
hoofdstukmarkeringen in te voegen. Om het
interval van de hoofdstukmarkering te
selecteren of deze functie uit te schakelen,
ziet u "Auto Hoofdstuk (HDD/VR)", "Auto
Hoofdstuk (Video)" of "Auto Hoofdstuk
(+R/+RW)" op het "Opname" instelscherm
(pagina 137).
Bij opnemen op de vaste schijf, een DVD-R
(VR-modus) of een DVD-RW (VR-modus),
kunt u de hoofdstukmarkeringen bewerken
(pagina 85).
Timeropname (voor RDRAT100/AT200)
Voordat u begint op te nemen…
• Controleer of er voldoende discruimte
beschikbaar is voor de opname
(pagina 43). Op de vaste schijf,
DVD+RW's en DVD-RW's kunt u
discruimte vrijmaken door titels te wissen
(pagina 82).
• Stel zonodig de opnamebeeldkwaliteit in
(pagina 122).
TIMER
</M/m/,,
ENTER
x REC
STOP
,wordt vervolgd
63
1
Druk op TIMER.
4
Het scherm "Timerlijst" verschijnt.
2
Selecteer "OK" en druk op ENTER.
Het scherm "Timerlijst" verschijnt.
De timeropname-indicator op de display
op het voorpaneel gaat aan en de
recorder is klaar om met het opnemen te
beginnen.
U hoeft de recorder, in tegenstelling tot
een videorecorder, niet uit te schakelen
voordat het opnemen met de timer begint.
• Als u een satellietprogramma wilt
opnemen, schakelt u de satelliettuner
in en selecteert u het
satellietprogramma dat u wilt
opnemen. Houd de satelliettuner
ingeschakeld totdat de opnamen met
de recorder zijn voltooid. Als u
apparatuur met een timerfunctie
aansluit, kunt u de synchroopnamefunctie gebruiken (pagina 69).
Selecteer de regel "Nieuwe
instelling" en druk op ENTER.
De opname stoppen tijdens het opnemen
met de timer
3
Selecteer een item met </, en
stel het in met M/m. Druk dan op
ENTER.
De items die kunnen worden veranderd
worden hieronder vermeld.
"Pr/Kan.": Stelt de programmapositie
in.
"Datum": Stelt de datum in (maximaal
30 dagen later). Selecteer een
opnamepatroon door herhaaldelijk op M
te drukken om de timer in te stellen op
dezelfde dagelijkse of wekelijkse
programma's.
"Start": Stelt de starttijd in.
"Stop": Stelt de stoptijd in.
"Verleng": Stelt de opnameduur in
terwijl een timeropname wordt
uitgevoerd. Bij verlenging van de
opnameduur van het programma, dat
dagelijks of wekelijks opgenomen moet
worden, wordt de hier handmatig
ingevoerde opnameduurverlenging
toegevoegd aan alle volgende
opnametijden.
Merk op dat u de functie "Verleng" niet
kunt gebruiken als "VPS/PDC" is
ingesteld op "Aan".
• Indien u zich heeft vergist, kiest u het
item en wijzigt u de instelling.
64
Druk op x REC STOP.
Denk eraan dat het enkele seconden kan
duren voordat de recorder stopt met opnemen.
Op het scherm kunnen aanwijzingen worden
afgebeeld nadat u op x REC STOP hebt
gedrukt. In dat geval volgt u de aanwijzingen
op het scherm.
Gedetailleerde instellingen maken
1
Selecteer "Details" in stap 3 hierboven,
en druk daarna op ENTER.
2
Selecteer een item met M/m en stel het
in met </,.
"Opname op": Stelt de
opnamebestemming in. Als er
onvoldoende vrije ruimte op de DVD is
voor de opname, neemt de recorder
automatisch het programma op de vaste
schijf op, zelfs als u "DVD" selecteert
(Herstelopname).
"Opname mode": Stelt de opnamestand
in (pagina 160).
"VPS/PDC": Stelt de VPS/PDC functie
in. Zie "Informatie over de VPS/PDC
functie" hierna.
"Bijwerken": Stelt de recorder in op het
automatisch vervangen van de
voorgaande timeropname door de
nieuwe.
"Genre": Stelt het genre in.
"Tweetalige Opname": Stelt het geluid
in dat wordt opgenomen (pagina 133).
"HDD Opnameformaat": Stelt het
opnameformaat van de vaste schijf in
(pagina 138).
Een titelnaam invoeren
Selecteer "Titel Invoeren" in stap 3
hierboven, en druk daarna op ENTER
(pagina 44).
Informatie over de VPS/PDC functie
Gebruik van de VPS/PDC functie
Stel "VPS/PDC" in op "Aan" (zie
"Gedetailleerde instellingen maken" op
pagina 64).
Als u deze functie inschakelt, begint de
recorder te zoeken naar het kanaal voordat
het opnemen met de timer begint.
Opnamestand wijzigen
Als er niet voldoende discruimte
beschikbaar is voor de opname, wordt de
opnamestand waarmee het hele programma
kan worden opgenomen, automatisch
geselecteerd door de recorder. Stel
"Opnamestand wijzigen" in op "Aan" op het
"Opname"-instelscherm (pagina 136).
z Tip
Als u de opnamestand hebt ingesteld op "AUTO",
neemt de recorder automatisch op met de hoogst
mogelijke opnamekwaliteit gezien de beschikbare
ruimte op de geplaatste disc (bij opnemen op een
DVD) of die past op een lege DVD (bij opnemen
op de vaste schijf).
b Opmerkingen
• Als een mededeling op het scherm wordt
afgebeeld die zegt dat de vaste schijf vol is,
verandert u de opnamebestemming naar "DVD"
of maakt u op de vaste schijf meer ruimte vrij
voor de opname (pagina 83).
• Controleer of de klok juist is ingesteld voordat u
het opnemen met de timer instelt. Als u dit niet
doet, kunt u niet opnemen met de timer.
Opnemen
VPS/PDC signalen worden verzonden met
televisieprogramma's bij bepaalde
uitzendsystemen. Deze signalen zorgen
ervoor dat de opnamen met de timer worden
gemaakt, zelfs als uitzendingen te vroeg of te
laat beginnen of worden onderbroken.
• Zelfs als de timer is ingesteld voor hetzelfde
dagelijkse of wekelijkse programma, kan de
timeropname niet worden uitgevoerd als ze
samenvalt met een programma dat prioriteit
heeft. "Overlappend" verschijnt naast de
overlappende instelling op de timerlijst.
Controleer de volgorde van prioriteit van de
instellingen (pagina 67).
• Timeropnamen zijn niet mogelijk tijdens de
opname van een programma dat prioriteit heeft,
ook al is de timer ingesteld.
• "Opnamestand wijzigen" werkt alleen met een
timeropname en wanneer de VPS/PDC functie is
ingesteld op uit. Deze functie werkt niet met
Quick Timer of synchro-opname.
• Het kan zijn dat het begin niet wordt opgenomen
met de VPS/PDC functie.
• De opnamefunctie kan niet worden ingesteld op
"AUTO" wanneer "VPS/PDC" is ingesteld op
"Aan".
Gebruik van Quick Timer
U kunt de recorder instellen om telkens
30 minuten op te nemen.
Voor verdere informatie, zie pagina 62.
Stereoprogramma's en
tweetalige programma's
opnemen
De recorder ontvangt stereo- en tweetalige
programma's en neemt deze automatisch op.
Voor verdere informatie, zie pagina 62.
Hoofdstukken in een titel
maken
De recorder kan automatisch een opname
(een titel) splitsen in hoofdstukken door
hoofdstukmarkeringen in te voegen. Om het
interval van de hoofdstukmarkering te
selecteren of deze functie uit te schakelen,
ziet u "Auto Hoofdstuk (HDD/VR)", "Auto
Hoofdstuk (Video)" of "Auto Hoofdstuk
(+R/+RW)" op het "Opname" instelscherm
(pagina 137).
Bij opnemen op de vaste schijf, een DVD-R
(VR-modus) of een DVD-RW (VR-modus),
kunt u de hoofdstukmarkeringen bewerken
(pagina 85).
65
De timerinstellingen
controleren/veranderen/
annuleren (Schema)
(voor RDR-AT105/AT107/
AT205)
HDD
+RW
-RVR
-RVideo
-RWVR -RWVideo
Druk op de groene toets
("Bewerken").
6
In de linkerkolom selecteert u een
item met de rode toets ("Terug") of de
groene toets ("Volgende"), en maakt
u de instelling met behulp van de
cijfertoetsen of </M/m/,.
7
Druk herhaaldelijk op de toets met
dezelfde kleur om tussen de
instellingen te verspringen.
+R
U kunt de timerinstellingen veranderen of
annuleren met behulp van de overzichtslijst.
Timerinstellingen controleren/
veranderen
1
5
Druk op SYSTEM MENU.
Het systeemmenu verschijnt.
2
Selecteer "Timer Opname" en druk op
ENTER.
3
Selecteer "Timer opname" en druk op
ENTER.
• Om de opnamebestemming te
veranderen, drukt u op de gele toets
("Bestemming"). Als er onvoldoende
vrije ruimte op de DVD is voor de
opname, neemt de recorder
automatisch het programma op de
vaste schijf op, zelfs als u "DVD"
selecteert (Herstelopname). Wanneer
u een dagelijkse of wekelijkse timer
instelt, kunt u met "HDDr" de vorige
timeropname automatisch vervangen
door de nieuwe (alleen vaste schijf).
• Om de opnamefrequentie in te stellen,
drukt u op de groene toets
("Frequentie").
• Om de opnamestand te veranderen,
drukt u op de rode toets ("Kwaliteit")
(pagina 160).
De overzichtslijst wordt afgebeeld.
4
Selecteer de timerinstelling die u wilt
veranderen met m.
U kunt de geselecteerde timerinstelling
die roze wordt afgebeeld controleren.
Om de instelling te veranderen, gaat u
naar stap 5.
Als u de instelling niet wilt veranderen,
gaat u naar stap 8.
8
Druk op , zodat "Tijd" wordt
afgebeeld.
9
Druk herhaaldelijk op de groene toets
("Tijd") op de tijdsduur te veranderen
of om de VPS/PDC-functie in te
stellen.
Zie "Informatie over de VPS/PDC
functie" op pagina 61.
• Als u wilt opnemen op een bepaalde
vaste-schijfgenre, drukt u
herhaaldelijk op de gele toets
("Genre").
66
10 Druk op GUIDE om het GUIDE Plus+
systeem te verlaten.
De nieuwe instellingen worden
geactiveerd.
De timerinstellingen
annuleren
HDD
+RW
-RVR
-RVideo
1
Druk op TIMER.
Het scherm "Timerlijst" verschijnt.
Als niet alle timerinstellingen zichtbaar
zijn op het display, drukt u op M/m om
de verborgen timerinstellingen af te
beelden.
Druk op GUIDE.
• Het programma dat het eerst begint heeft
voorrang en dat volledige programma
wordt opgenomen.
• Nadat de eerste opname is afgelopen,
begint de volgende opname na een
vertraging van enkele tienden van een
seconde (in het geval de eindtijd van een
opname hetzelfde is als de begintijd van
een andere opname).
• Als de opnamen op hetzelfde tijdstip
beginnen, wordt slechts één ervan
uitgevoerd. Annuleer de timerinstelling
van het programma dat u niet wilt
opnemen.
+R
U kunt de timerinstellingen controleren,
veranderen of annuleren met behulp van de
Timerlijst.
De overzichtslijst sluiten
Als de timerinstellingen elkaar
overlappen
-RWVR -RWVideo
Opnemen
In stap 4 onder "Timerinstellingen
controleren/veranderen", selecteert u de
timerinstelling die u wilt annuleren met
M/m, en drukt u daarna op de rode toets
("Wissen").
De timerinstellingen
controleren/veranderen/
annuleren (Timerlijst)
(voor RDR-AT100/AT200)
2
Selecteer de timerinstelling die u wilt
controleren/veranderen/annuleren en
druk op ,.
Het submenu verschijnt.
3
Selecteer een optie en druk op ENTER.
"Aanpassen":
Om de timerinstelling te veranderen.
Selecteer een item met </, en stel
het in met M/m. Selecteer "OK" en druk
op ENTER.
b Opmerking
Als "VPS/PDC" is ingesteld op een of meer
timeropnamen, kunnen de begintijden veranderen
in het geval de uitzending wordt vertraagd of
vervroegd.
"Wissen":
Wist de timerinstelling. Selecteer "Ja"
en druk op ENTER.
"Eenm.oversl.":
Annuleert de dagelijkse of wekelijkse
opnamen slechts eenmalig. Na het
annuleren van de timerinstelling, wordt
"Eenm.oversl." afgebeeld naast de
timerinstelling op de Timerlijst.
Herhaal de bovenstaande stappen 2 en 3
om de instelling te veranderen of te
annuleren.
,wordt vervolgd
67
Als de timerinstellingen elkaar
overlappen
• Het programma dat het eerst begint heeft
voorrang en dat volledige programma
wordt opgenomen.
• Nadat de eerste opname is afgelopen,
begint de volgende opname na een
vertraging van enkele tienden van een
seconde (in het geval de eindtijd van een
opname hetzelfde is als de begintijd van
een andere opname).
• Als de opnamen op hetzelfde tijdstip
beginnen, wordt slechts één ervan
uitgevoerd. Annuleer de timerinstelling
van het programma dat u niet wilt
opnemen.
z Tip
U kunt de bovenste/onderste regel op de timerlijst
verplaatsen met ./> terwijl de lijst wordt
afgebeeld.
Opnemen vanaf
aangesloten apparatuur
Opnemen vanaf aangesloten
apparatuur zonder een timer
HDD
+RW
-RVR
-RVideo
+R
U kunt opnemen van een aangesloten
videorecorder of dergelijke. Om een
videorecorder of soortgelijk apparaat aan te
sluiten, zie "Een videorecorder of
soortgelijke apparatuur aansluiten" op
pagina 32.
1
Druk op HDD of DVD.
Als u DVD kiest, plaatst u een
opneembare DVD (zie "1. Een disc
plaatsen" op pagina 38).
b Opmerkingen
• Als "VPS/PDC" is ingesteld op "Aan" voor een
of meer timeropnamen, kunnen de begintijden
van de opname veranderen als de uitzending
later of eerder begint.
• Timeropnamen zijn niet mogelijk tijdens de
opname van een programma dat prioriteit heeft,
ook al is de timer ingesteld.
-RWVR -RWVideo
2
Druk op INPUT om een ingangsbron
te selecteren aan de hand van de
gebruikte aansluiting.
De display op het voorpaneel wordt als
volgt gewijzigd:
Programmapositie
3
Selecteer het gewenste geluidsspoor
als u een tweetalig programma
opneemt op de vaste schijf of een
DVD+RW's/DVD+R's/DVD-RW's/
DVD-R's (Video-modus).
Stel "Externe Audio" in op "Tweetalig"
en stel "Tweetalige Opname" in op
"A/L" of "B/R" op het "Audio In"
instelscherm (pagina 133).
4
Druk herhaaldelijk op REC MODE om
de opnamestand te selecteren.
Voor informatie over de opnamestand,
zie pagina 160.
5
68
Plaats de op te nemen tape in het
aangesloten apparaat en zet dat
apparaat in de weergavepauzestand.
6
Druk op z REC.
Het opnemen wordt gestart.
7
Druk op de pauze-/weergavetoets op
de aangesloten apparatuur om de
weergavepauzestand te beëindigen.
De aangesloten apparatuur begint met
de weergave en de beelden worden
opgenomen met deze recorder.
Druk op x REC STOP als u het
opnemen op deze recorder wilt stoppen.
Zie "Kopiëren vanaf een DV-camcorder" op
pagina 99.
Als u een camcorder met vaste schijf
uitgerust met een USB-aansluiting
aansluit
Zie "Kopiëren vanaf een camcorder met
vaste schijf" op pagina 95.
HDD
U kunt de recorder zo instellen dat
programma's van aangesloten apparatuur
met een timerfunctie (bijvoorbeeld een
satelliettuner) automatisch worden
opgenomen. Sluit de apparatuur aan op de
LINE 1/DECODER aansluiting van de
recorder (pagina 34).
Als de aangesloten apparatuur wordt
ingeschakeld, begint de recorder met het
opnemen van een programma via de LINE 1/
DECODER aansluiting.
De opnamebestemming kan alleen de vaste
schijf zijn.
1
b Opmerkingen
• Als u het beeld van een videogame opneemt, is
het mogelijk dat het scherm niet helder is.
• Programma's met een Copy-Never
kopieerbeveiligingssignaal kunnen niet worden
opgenomen.
• Als "Tweetalige Opname" is ingesteld op "A/L"
of "B/R" in stap 3, kunt u tijdens de weergave het
geluid niet selecteren in de volgende gevallen.
– Als het opnemen op de vaste schijf ("HDD
Opnameformaat" is ingesteld op "Video Mode
Uit" op het "Opname"-instelscherm
(pagina 138)/DVD-RW/DVD-R (VR-modus)
in de PCM-functie.
– Tijdens het opnemen op de vaste schijf ("HDD
Opnameformaat" is ingesteld op "Video Mode
Aan" op het "Opname"-instelscherm
(pagina 138)) of op een DVD+RW/DVD+R/
DVD-RW/DVD-R (Video-modus).
• U kunt "L1" niet selecteren in stap 2 als "LINE 1
Ingang" is ingesteld op "Decoder" op het "Video
In/Uit"-instelscherm (pagina 132).
Opnemen
Als u een DV-camcorder uitgerust met
een DV IN-aansluiting aansluit
Opnemen vanaf aangesloten
apparatuur met behulp van de
timer (Synchro-opname)
(alleen RDR-AT100/AT200)
Druk herhaaldelijk op REC MODE om
de opnamestand te selecteren.
Voor informatie over de opnamestand,
zie pagina 160.
2
Als u een tweetalig programma
opneemt, selecteert u het gewenste
geluidsspoor.
Stel "Externe Audio" in op "Tweetalig"
en stel "Tweetalige Opname" in op
"A/L" of "B/R" op het "Audio In"
instelscherm (pagina 133).
Voor informatie over de tweetalige
opname, zie pagina 62.
3
Stel de timer op het aangesloten
apparaat in op de tijd van het
programma dat u wilt opnemen en
schakel het apparaat uit.
,wordt vervolgd
69
4
Houd x REC STOP op de recorder
gedurende langer dan 3 seconden
ingedrukt.
Als de timerinstellingen voor synchroopname en een andere timeropname
elkaar overlappen
De SYNCHRO REC indicator gaat aan
op de display op het voorpaneel en de
recorder wordt uitgeschakeld. De
recorder is gereed voor synchroopname.
U kunt de recorder ook in de standbystand voor synchro-opname zetten
door op het systeemmenu "Synchroopname" bij "Timer Opname" in te
stellen op "Ja".
Timeropnamen hebben altijd voorrang. De
synchro-opname begint pas nadat de
timeropname klaar is.
Synchro-opname annuleren voordat het
opnemen begint
Druk op [/1.
De SYNCHRO REC indicator op de display
van het voorpaneel gaat uit.
Synchro-opname annuleren tijdens het
opnemen
Houd z REC gedurende langer dan
3 seconden ingedrukt.
De synchro-opname wordt geannuleerd en
het opnemen wordt voortgezet.
Het opnemen stoppen
Druk op x REC STOP. Selecteer
vervolgens "Ja" op het bevestigingsscherm
en druk op ENTER.
b Opmerkingen
• De recorder begint alleen met opnemen nadat
een videosignaal van het aangesloten apparaat is
waargenomen. Het is mogelijk dat het begin van
het programma niet wordt opgenomen.
• De synchro-opnamefunctie werkt niet wanneer
"LINE 1 Ingang" is ingesteld op "Decoder" op
het "Video In/Uit" instelscherm (pagina 132).
• De synchro-opnamefunctie werkt niet bij alle
tuners. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de
tuner voor meer informatie.
• Met de recorder in de synchro-opnamestandbystand werkt de automatische klokinstelfunctie
(pagina 126) niet.
• Om de synchro-opnamefunctie te kunnen
gebruiken, moet de klok van de recorder eerst
juist worden ingesteld.
70
Timeropname
Synchroopname
wordt niet opgenomen
1
• Als u DVD kiest, plaatst u een disc (zie
"1. Een disc plaatsen" op pagina 38).
• Druk op H wanneer u een DVD
VIDEO, VIDEO CD, DATA DVD of
DATA CD hebt geplaatst. De
weergave begint.
Weergeven
Discs afspelen
HDD
+RW
-RVR
-RVideo
-RWVR -RWVideo
DVD
VCD
+R
CD
DATA DVD DATA CD
2
DVD
ANGLE
PLAY
MODE
TITLE LIST
</M/m/,,
ENTER
/
.
Weergeven
AUDIO
SUBTITLE
Druk op TITLE LIST.
Als de titellijst reeds wordt afgebeeld,
slaat u deze stap over.
Voorbeeld: Vaste schijf
RDR-AT105/AT107/AT205
HDD
Druk op HDD of DVD.
>
3
Selecteer een titel met M/m, en druk
daarna op ENTER.
De weergave begint vanaf de gekozen
titel.
H/X/x
z Tip
U kunt in stap 3 ook de H toets gebruiken om met
de weergave te beginnen.
b Opmerking
Als er videobestanden zijn opgenomen op een
DATA DVD, kunnen de MP3-audiotracks op die
DATA DVD niet worden weergegeven.
RDR-AT100/AT200
HDD
AUDIO
SUBTITLE
ANGLE
DVD
Gebruik van het DVD Menu
PLAY
MODE
Bij het afspelen van een DVD VIDEO of een
gefinaliseerde DVD+RW, DVD-RW
(Video-modus), DVD+R of DVD-R (Videomodus), kunt u het discmenu tonen door op
TOP MENU of MENU te drukken.
TITLE LIST
b Opmerking
De H toets is niet beschikbaar op het discmenu.
</M/m/,,
ENTER
/
.
>
H/X/x
,wordt vervolgd
71
Bij het afspelen van VIDEO CD's/Super
VIDEO CD's met PBC-functies
Met PBC (Playback Control) kunt u VIDEO
CD's/Super VIDEO CD's interactief
afspelen door de instructies in het menu op
het televisiescherm te volgen.
Het menu verschijnt wanneer u een VIDEO
CD/Super VIDEO CD met PBC-functies
begint af te spelen.
Kies een item met behulp van de
cijfertoetsen en druk op ENTER. Volg dan
de instructies in het menu (druk op H
wanneer "Druk op SELECT" verschijnt).
b Opmerking
Bepaalde weergaveopties, zoals zoeken, herhaalde
weergave of geprogrammeerde weergave, kunnen
niet worden gebruikt in de PBC-functie. Om deze
weergaveopties te gebruiken, start u de weergave
zonder de PBC-functies met behulp van de
titellijst.
DivX-videobestanden of audiotrack
weergeven die op dezelfde disc staan
1
Druk op < terwijl de titellijst (DVD/
CD) wordt afgebeeld.
2
Selecteer "Dataformaat" met M/m, en
druk daarna op ENTER.
3
Selecteer "CD", "MP3", of "DivX" met
M/m, en druk daarna op ENTER.
4
Keer terug aar de titellijst, selecteer een
album, titel of track, en druk op ENTER
of H.
De weergave stoppen
Druk op x.
Het afspelen hervatten vanaf het punt
waar u bent gestopt
(Hervattingsweergave)
Wanneer u nogmaals op H drukt nadat u de
weergave hebt gestopt, wordt de weergave
hervat vanaf het punt waarop u op x hebt
gedrukt.
Om vanaf het begin te starten, drukt u
nogmaals op x en drukt u daarna op H.
Het afspelen begint automatisch vanaf het
begin van de titel/track/scène.
72
b Opmerkingen
• U kunt het afspelen niet hervatten tijdens TV
Pauze.
• De hervattingsweergave is niet beschikbaar bij
Super VIDEO CD's.
• Het punt waarop u de weergave hebt gestopt
wordt uit het geheugen gewist wanneer:
– u de disclade opent (behalve vaste schijf).
– u een andere titel weergeeft (behalve vaste
schijf).
– u begint met weergeven met behulp van de
titellijst (behalve vaste schijf).
– u de titel bewerkt na het stoppen van de
weergave.
– u de instellingen op de recorder wijzigt.
– u een opname maakt (behalve vaste schijf).
– u de stekker uit het stopcontact trekt.
DVD's met kinderbeveiliging afspelen
(Kinderbeveiliging)
Als u een DVD met beperking weergeeft,
wordt het scherm voor het invoeren van uw
wachtwoord afgebeeld op uw
televisiescherm.
Voer uw 4-cijferig wachtwoord in met de
cijfertoetsen en druk daarna op ENTER.
Het afspelen wordt gestart.
Als u het wachtwoord wilt registreren of
veranderen, raadpleegt u "Kinderbeveiliging
(alleen DVD VIDEO)" op pagina 139.
Eéntoetsweergave (alleen voor SCART/
HDMI-aansluitingen)
Druk op H. Met een druk op de H toets,
worden de recorder en uw televisie
automatisch ingeschakeld en wordt de
televisie-ingang overgeschakeld naar de
recorder. Het afspelen start automatisch.
b Opmerkingen
• Bij het gebruik van een HDMI-verbinding kan
een vertraging optreden voordat het
weergavebeeld op het televisiescherm wordt
weergegeven, waardoor het begin van het
weergavebeeld niet wordt weergegeven.
• Om de ééntoetsweergavefunctie te gebruiken,
stelt u "Controle voor HDMI" in op "Aan"
(standaardinstelling) op het "HDMI Uitgang"instelscherm (pagina 142).
Weergavemogelijkheden
Om de positie van de onderstaande toetsen te controleren, raadpleegt u de afbeelding op
pagina 71.
Toetsen
Handeling
ANGLE
Als u tijdens het weergeven hierop drukt, verandert de
camerahoek van de scène.
Als op de disc meerdere camerahoeken zijn opgenomen (multicamerahoeken), wordt "
" afgebeeld op het scherm.
DVD
Om de opnamehoek-indicator uit te schakelen, stelt u
"Camerahoek Indicatie" in op "Uit" op het "Weergave"
instelscherm (pagina 140).
HDD -RWVR
-RVR
DVD
CD
VCD
DATA DVD DATA CD
Door hier herhaaldelijk op te drukken in de normale
weergavestand, kiest u één van de opgenomen audiotracks op de
disc.
DVD
DATA DVD
HDD -RWVR
VCD
CD
audiotracks.
*1
*2
SUBTITLE
DVD
DATA DVD * DATA CD *
* Alleen DivX-videobestanden
/
(direct opnieuw
afspelen/direct
vooruitspoelen)
HDD
+RW
-RWVideo
+R
-RVideo
DVD
-RWVR
-RVR
DATA DVD *
DATA CD *
* Alleen DivX-videobestanden
. (vorige)/
> (volgende)
*1
DATA CD
*1
: Kiest de taal.
Weergeven
AUDIO
-RVR : Kiest het hoofd- of subgeluid.
*2
*2
DATA DVD
DATA CD
: Kiest stereo- of mono-
Alleen DivX-videobestanden
Alleen MP3-audiotracks
Door hier herhaaldelijk op te drukken, kiest u een taal voor de
ondertiteling.
Voor DivX-videobestanden, kunt u de taal van de ondertiteling
alleen selecteren wanneer
wordt afgebeeld op het scherm.
Iedere keer wanneer u op
drukt, wordt de scène herhaald
gedurende de volgende tijdsduur.
5 seconden t 15 seconden t 30 seconden t 1 minuut t
2 minuten t 3 minuten t 5 minuten t 10 minuten t
20 minuten t de tijdsduur loopt op in stappen van 10 minuten
t 2 uur
Iedere keer wanneer u op
drukt, wordt de huidige scène kort
vooruitgespoeld gedurende de volgende tijdsduur.
30 seconden t 1 minuut t 1 minuut en 30 seconden t
2 minuten t 3 minuten t 5 minuten t 10 minuten t
20 minuten t de tijdsduur loopt op in stappen van 10 minuten
t 2 uur
Gaat naar het begin van de vorige/volgende titel/hoofdstuk/
scène/track als u hierop drukt tijdens het weergeven.
Gaat naar het begin van de eerste titel/track als u hierop drukt in
de stopstand.
,wordt vervolgd
73
Toetsen
Handeling
(snel achteruit/vooruit)
Druk hierop om de disc snel achteruit/vooruit te spoelen tijdens
de weergave.
De zoeksnelheid wordt als volgt gewijzigd:
snel achteruit snel vooruit
mAchteruit1*1 T t MVooruit1*2
mAchteruit2 T T t t MVooruit2
mAchteruit3*3 T T T t t t MVooruit3*3
mAchteruit4*3 T T T T t t t t MVooruit4*3
Snel achteruit/vooruit afspelen gaat door zolang u de toets
ingedrukt houdt.
*1
Als u tijdens het weergeven eenmaal op m drukt, kunt u
achterwaarts weergeven (niet beschikbaar bij VIDEO CD's/Super
VIDEO CD's/DivX-videobestanden/audiotracks).
*2 Als u tijdens het weergeven eenmaal op M drukt, kunt u snel
weergeven met geluid (scanaudio) (niet beschikbaar bij VIDEO
CD's/Super VIDEO CD's).
*3 Niet beschikbaar bij VIDEO CD's/Super VIDEO CD's/
audiotracks.
Om terug te keren naar de normale weergave, drukt u op H.
Speelt in vertraagd tempo af wanneer deze toets langer dan een
seconde wordt ingedrukt in de pauzestand.
Door kort in te drukken in de pauzestand wordt beeld voor beeld
afgespeeld.
Om terug te keren naar de normale weergave, drukt u op H.
(vertraagde, stilstaande
weergave)
HDD
+RW
-RWVR
-RWVideo
+R
-RVR
DVD
VCD
-RVideo
DATA DVD
*1
*2
*1*2
DATA CD
*1
*1*2
Alleen weergaverichting
Alleen DivXvideobestanden
X (pauze)
Druk hierop om de weergave te onderbreken.
Om terug te keren naar de normale weergave, drukt u op H.
b Opmerkingen
• De opnamehoek en ondertiteling kunnen niet
worden veranderd voor titels opgenomen op
deze recorder.
• JPEG-beeldbestanden gemaakt met een DVDcamcorder kunnen alleen worden weergegeven
als een diavoorstelling. Van videobestanden die
JPEG-beeldbestanden en bewegende beelden
bevatten, kan de recorder alleen de bewegende
beelden weergeven.
Opmerkingen bij het afspelen van DVD's
met DTS-audiosignalen
DTS-audiosignalen worden uitsluitend via de
DIGITAL OUT aansluiting uitgevoerd.
Als u een DVD met DTS-audiosignalen afspeelt,
stelt u "DTS Uit" in op "Aan" op het "Audio Uit"
instelscherm (pagina 134).
74
Opmerkingen over het afspelen van DTSaudiosignalen op een CD
• Bij het afspelen van DTS-gecodeerde CD's, zal
buitensporige ruis hoorbaar zijn uit de LINE 3TV/LINE 1/DECODER/LINE 2 OUT (RAUDIO-L) aansluitingen. Om mogelijke
beschadiging van het audiosysteem te
voorkomen, dient de gebruiker afdoende
voorzorgsmaatregelen te treffen indien de LINE
3-TV/LINE 1/DECODER/LINE 2 OUT (RAUDIO-L) aansluitingen van de recorder zijn
aangesloten op een versterker. Als u wilt
genieten van weergave met DTS Digital
Surround™, moet een externe DTS-decoder
worden aangesloten op de DIGITAL OUTaansluiting van de recorder.
• Stel het geluid in op "Stereo" met de AUDIOtoets wanneer u een CD met DTS-geluidssporen
weergeeft (pagina 73).
Een bepaald fragment
herhaaldelijk weergeven (A-B
herhalen)
1
Druk op PLAY MODE tijdens het
afspelen.
Voor audiotracks op een CD drukt u op
, terwijl de titellijst wordt afgebeeld,
en selecteert u "Afspeel mode".
Het "Weergavefunctie"-scherm wordt
afgebeeld.
2
Herhaald weergeven
(Herhalen)
U kunt alle titels, tracks en bestanden, of een
enkele titel, hoofdstuk of track op de vaste
schijf, een disc of een album herhaald
weergeven.
1
Selecteer "A-B herhalen" en druk op
ENTER.
2
Selecteer "Herhalen" en druk op
ENTER.
3
Selecteer het item dat herhaald moet
worden weergegeven met M/m.
"Titel herhalen" (voor de vaste schijf/
DVD's/DATA DVD's*1/DATA
CD's*1): de huidige titel wordt herhaald.
"Hoofdstuk herhalen" (voor de vaste
schijf/DVD's): het huidige hoofdstuk
wordt herhaald.
"Track herhalen" (voor VIDEO CD's*2/
CD's/DATA DVD's/DATA CD's): de
huidige track wordt herhaald.
"Programma herhalen": het huidige
programma wordt herhaald (pagina 76).
"Disc herhalen" (voor VIDEO CD's*2/
DVD-RW's/DVD-R's (VR-modus)/
CD's/DATA DVD's/DATA CD's):
herhaalt de gehele disc.
"Album herhalen" (voor DATA
DVD's*3/DATA CD's*3): het huidige
album wordt herhaald.
Luister naar het geluid en druk op
ENTER op het beginpunt (punt A) van
het fragment dat u herhaaldelijk wilt
weergeven.
"Instelpunt B" is geselecteerd.
4
Blijf weergeven om het eindpunt
(punt B) van het fragment te vinden
en druk dan op ENTER.
De A-B-herhaling begint.
De A-B-herhaling annuleren
Druk op CLEAR. Of, stel "A-B herhalen" in
op "Uit" op het "Weergavefunctie"-menu.
*1
*2
Alleen DivX-videobestanden
Alleen beschikbaar bij weergeven zonder
PBC-functies
*3 Alleen audiotracks
b Opmerkingen
• Bij weergave vanaf de vaste schijf of een DVD
VIDEO/DVD-RW (Video-modus)/DVD-R
(Video-modus), moeten de begin- en eindpunten
binnen dezelfde titel liggen.
• "A-B herhalen" is niet beschikbaar bij MP3audiotracks.
Weergeven
Voor audiotracks op een DATA DVD/
DATA CD/CD, drukt u op , terwijl de
titellijst wordt afgebeeld, en selecteert u
"Afspeel mode".
Het "Weergavefunctie"-scherm wordt
afgebeeld.
"Instelpunt A" is geselecteerd.
3
Druk op PLAY MODE tijdens het
afspelen.
4
Druk op ENTER.
De herhaalde weergave begint.
,wordt vervolgd
75
De herhaalde weergave annuleren
Druk op CLEAR. Of, stel "Herhalen" in op
"Herhalen UIT" op het "Weergavefunctie"menu.
4
Selecteer een titel of album
(bijvoorbeeld: Titel 01) met M/m, en
druk daarna op ,.
5
Selecteer een hoofdstuk of track
(bijvoorbeeld: Hoofdstuk 001) met M/
m, en druk daarna op ENTER.
b Opmerking
U kunt "Programma herhalen" alleen selecteren
tijdens geprogrammeerde weergave.
Het hoofdstuk of de track is
geprogrammeerd.
Als u een fout maakt, selecteert u het
stapnummer (bijvoorbeeld: 01.) met
</M/m, en drukt u daarna op CLEAR.
Een eigen programma
samenstellen (Programmeren)
*1
-RVideo *1 VCD
HDD -RWVideo
DATA DVD
*1
*2
*2
DATA CD
CD
Druk op PLAY MODE tijdens het
afspelen.
Voor audiotracks op een DATA DVD/
DATA CD/CD, drukt u op , terwijl de
titellijst wordt afgebeeld, en selecteert u
"Afspeel mode".
Het "Weergavefunctie"-scherm wordt
afgebeeld.
2
Selecteer "Programmeren" en druk
op ENTER.
3
Selecteer "Invoeren/aanpassen
programma" en druk op ENTER.
Het scherm "Invoeren/aanpassen
programma" verschilt afhankelijk van
het type disc.
Voorbeeld: DVD
76
Om andere hoofdstukken of tracks te
programmeren, drukt u op </M/m/
, om een stapnummer te
selecteren, en herhaalt u daarna de
stappen 4 en 5.
7
Druk op H.
Alleen gefinaliseerde discs
Alleen MP3-audiotracks
U kunt de inhoud van de vaste schijf of een
disc in de gewenste volgorde weergeven
door zelf de volgorde van de titels/
hoofdstukken/albums/tracks op de vaste
schijf of disc te bepalen en zo uw eigen
programma te maken. U kunt een
programma van maximaal 24 hoofdstukken,
tracks, enz. maken.
1
6
*2
De geprogrammeerde weergave begint.
De geprogrammeerde weergave stoppen
Druk op x (stoppen).
De geprogrammeerde weergave
annuleren
Druk op CLEAR tijdens het afspelen. Of,
stel "Programmeren" in op "Stop afspelen
programma" op het "Weergavefunctie"menu.
Het programma wissen
Druk in de stopstand op CLEAR. Of, stel
"Programmeren" in op "Programmalijst
wissen" op het "Weergavefunctie"-menu.
z Tips
• Het gemaakte programma blijft bestaan nadat de
geprogrammeerde weergave klaar is. Om
hetzelfde programma nogmaals weer te geven,
stelt u "Programmeren" in op "Start afspelen
programma" op het "Weergavefunctie"-menu.
Het programma wordt echter gewist wanneer u
de disc eruit haalt of op [/1 drukt.
• U kunt de geprogrammeerde weergave herhalen.
Stel tijdens de geprogrammeerde weergave
"Herhalen" in op "Programma herhalen" op het
"Weergavefunctie"-menu (pagina 75).
DivX-videobestanden
weergeven
4
Om een titellijst weer te geven,
selecteert u een album met M/m en drukt
u op ENTER.
De weergave begint.
Voor meer informatie over de
weergaveopties, zie pagina 73.
U kunt genieten van DivX-videobestanden
op de vaste schijf, discs of aangesloten USBapparaten.
Het USB-apparaat aansluiten
Selecteer een album of titel en druk
op H.
De weergave stoppen
Druk op x (stoppen).
DVD-recorder
naar de USB-aansluiting
USB-apparaat
b Opmerkingen
• Het is mogelijk dat sommige USB-apparaten
niet werken met deze recorder.
• De recorder kan Mass Storage Class (MSC)apparaten herkennen die compatibel zijn met de
FAT-indeling en niet gepartitioneerd zijn. Als
een MSC-apparaat gepartitioneerd is, wordt het
mogelijk niet herkend door de recorder.
Terugkeren naar het vorige scherm
Druk op O RETURN.
Of raadpleeg "Omschakelen tussen de
albumlijst en de titellijst" op pagina 77.
Per pagina door de lijst bladeren
(Paginafunctie)
Druk op SUBTITLE (vorige)/ANGLE
(volgende), terwijl de album-/titellijst wordt
afgebeeld. Iedere keer als u op SUBTITLE
(vorige)/ANGLE (volgende) drukt,
verandert de album-/titellijst naar de vorige/
volgende pagina van de lijst.
De informatie over de weergave op het
display veranderen (alleen vaste schijf)
Druk herhaaldelijk op DISPLAY.
Iedere keer als u op de toets drukt, wordt de
informatie onder de album-/titellijst
veranderd.
Omschakelen tussen de albumlijst en de
titellijst
1
DivX-videobestanden
weergeven
Druk op < terwijl de album-/titellijst
afgebeeld wordt.
2
Selecteer "Weergavefun." met M/m, en
druk daarna op ENTER.
1
3
Selecteer "Album" of "Titel" met M/m,
en druk daarna op ENTER.
Druk op SYSTEM MENU.
Het systeemmenu verschijnt.
2
3
Weergeven
U kunt een USB-apparaat aansluiten op de
USB-aansluiting van de recorder om DivXvideobestanden weer te geven of deze naar
de vaste schijf te kopiëren. Raadpleeg de
gebruiksaanwijzing die bij het USBapparaat werd geleverd alvorens aan te
sluiten.
Selecteer "DivX" en druk op ENTER.
DivX-videobestanden beheren
Selecteer "Bekijk/Bewerk DivX-best.
op harddisk", "Bekijk DivX-bestanden
op een DVD/CD" of "Bekijk DivXbestand op USB-apparaat" en druk op
ENTER.
1
Selecteer een album of titel in de
album-/titellijst en druk op ,.
Om een titellijst weer te geven,
selecteert u een album met M/m en drukt
u op ENTER.
De album-/titellijst wordt afgebeeld.
,wordt vervolgd
77
2
Selecteer een optie en druk op ENTER.
"Wissen" (alleen vaste schijf): Wist het
geselecteerde album/titel. Kies "Ja" ter
bevestiging.
"Aanpassen": Hiermee kunt u de
volgende bewerkingen maken.
• "Albumnaam" (alleen vaste schijf):
Stelt u in staat een albumnaam
(opnieuw) in te voeren (pagina 44).
• "Titel" (alleen vaste schijf): Hiermee
kunt u een titelnaam (opnieuw)
invoeren (pagina 44).
• "Kopieer alles naar HDD" (DISC/USB
t alleen vaste schijf): Hiermee kunt u
alle albums, na keuze van een album,
of alle titels, na keuze van een titel, in
een album kopiëren.
• "Kopieer naar harddisk" (DISC/USB
t alleen vaste schijf): Hiermee kunt u
het geselecteerde album kopiëren.
b Opmerkingen
• U kunt geen DivX-videobestanden van de vaste
schijf naar discs of USB-apparaten kopiëren.
• Het kan onmogelijk zijn sommige DivXvideobestanden te kopiëren, afhankelijk van de
bestandsgrootte.
• Wanneer het kopiëren tussentijds stopt, blijven
de reeds gekopieerde titels op de vaste schijf
staan als een album.
U kunt in de albumlijst controleren welke
albums gekopieerd zijn (pagina 77).
• Andere bedieningen zijn niet beschikbaar tijdens
het kopiëren van DivX-videobestanden.
• Tijdens het kopiëren van DivX-videobestanden
zijn timeropnames niet beschikbaar. Als de
begintijd van een timeropname aanbreekt tijdens
het kopiëren, start de timeropname nadat het
kopiëren klaar is.
• Tijdens het weergeven van DivXvideobestanden brandt "HDD" op het
voorpaneel, ook wanneer u DivXvideobestanden op een disc of USB-apparaat
weergeeft.
• Sommige DivX-videobestanden op een disc of
USB-apparaat worden niet vloeiend
weergegeven. Kopieer in dat geval de DivXvideobestanden naar de vaste schijf en geef ze
weer vanaf de vaste schijf.
Geavanceerde
weergavefuncties
Een televisie-uitzending
pauzeren (TV Pauze/Live-tv
pauzeren)
HDD
U kunt de huidige televisie-uitzending
pauzeren, deze op de vaste schijf opnemen,
en op een later tijdstip het programma
afkijken. Dit is handig wanneer u tijdens het
televisiekijken onverwachts een telefoontje
of bezoek krijgt.
Voorbereiden van de functie "TV Pauze"
Bij gebruik van de functie SMARTLINK
(pagina 22)
– Stel "SMARTLINK" in op "Alleen deze
recorder" op het "Opties" instelscherm
(pagina 143).
– Stel "TV Pauze" in op "Tuner van de tv" op
het "Opties 2" instelscherm (pagina 144).
– Stel vooraf de programmaposities in door
deze te downloaden vanuit uw televisie
met "Overnemen van TV" bij
"Automatisch Zoeken" op het "Tuner"
instelscherm (pagina 128).
Het huidige televisiekanaal wordt
opgenomen.
Wanneer de programmaposities van de
recorder en de televisie vooraf verschillend
zijn ingesteld, pauzeert het beeld niet en de
recorder begint alleen met het opnemen.
Wanneer de functie SMARTLINK niet
beschikbaar is
Stel "TV Pauze" in op "Tuner dvd-recorder"
op het "Opties 2"-instelscherm (pagina 144).
Het televisiekanaal, waarop de recorder is
afgestemd, wordt opgenomen.
1
Tijdens het kijken naar een televisieuitzending, drukt u op TV PAUSE.
Het beeld pauzeert en de recorder begint
het huidige televisiekanaal op te nemen
op de vaste schijf.
Het kan tot 10 seconden duren voordat
het opnemen begint.
78
2
Druk op H om verder te gaan met
het kijken naar het programma.
U kunt het programma vooruit-/
achteruitspoelen, pauzeren of stoppen
met m/M, X en x zonder dat dit
van invloed is op de opname.
3
Druk op x REC STOP om het
opnemen te stoppen.
Een vorige opname weergeven
terwijl een andere wordt
opgenomen (Gelijktijdige
opname en weergave)
HDD
+RW
-RVR
-RVideo
-RWVR -RWVideo
DVD
+R
VCD DATA DVD
DATA CD
b Opmerkingen
Weergeven vanaf het begin
van het programma dat wordt
opgenomen (Chase Play)
HDD
Met "Chase Play" kunt u het opgenomen
deel van een programma op de vaste schijf
reeds bekijken terwijl de rest van het
programma nog wordt opgenomen. U hoeft
niet te wachten tot de opname is voltooid.
Druk op H tijdens het opnemen.
De weergave start vanaf het begin van het
programma dat wordt opgenomen.
Wanneer u vooruitspoelt naar het punt dat u
aan het opnemen bent, keert "Chase Play"
terug naar de normale weergave.
Met "Gelijktijdige opname en weergave"
kunt u een voordien opgenomen programma
bekijken terwijl u andere programma's
opneemt. De weergave gaat door, ook al is
de opname timergestuurd. Gebruik deze
functie als volgt:
• Tijdens opnemen op de vaste schijf:
Speel een andere titel op de vaste schijf af.
Speel een eerder opgenomen programma
op een DVD af door op de DVD-toets te
drukken.
• Tijdens het opnemen op een DVD:
Geef een eerder opgenomen programma
op de vaste schijf weer door op de HDDtoets te drukken.
Weergeven
• Het kan onmogelijk zijn de "TV Pauze"-functie
te gebruiken, afhankelijk van de televisie. Voor
meer informatie raadpleegt u de
gebruiksaanwijzing die bij uw televisie werd
geleverd.
• U kunt de "TV Pauze"-functie niet gebruiken als
een opname-eigenschap vanaf de
opnamecomponent (videorecorder, enz.) die is
aangesloten op de LINE 1/DECODER
aansluiting.
U kunt ook een DVD VIDEO, VIDEO CD,
Super VIDEO CD, DATA DVD of DATA
CD weergeven terwijl u op de vaste schijf
opneemt.
Voorbeeld: Een andere titel op de vaste
schijf terwijl u op de vaste schijf
opneemt.
1
Tijdens de opname drukt u op TITLE
LIST om de HDD titellijst op te roepen.
2
Kies de titel die u wilt afspelen en druk
daarna op ENTER.
De weergave begint vanaf de gekozen
titel.
,wordt vervolgd
79
Voorbeeld: Een DVD bekijken terwijl u op
de vaste schijf opneemt.
1
Tijdens de opname drukt u op DVD- en
plaatst u de DVD in de recorder.
2
Druk op TITLE LIST om de DVD
titellijst op te roepen.
3
Kies de titel die u wilt afspelen en druk
daarna op ENTER.
De weergave begint vanaf de gekozen
titel.
b Opmerking
U kunt een DVD, DivX-video of VIDEO CD
opgenomen in het NTSC-kleursysteem niet
weergeven tijdens het opnemen op de vaste schijf
in het PAL/SECAM-kleursysteem.
Zoeken naar een
tijdstip, titel,
hoofdstuk, track, enz.
HDD
+RW
-RVR
-RVideo
DATA CD
+R
*
VCD DATA DVD
-RWVR -RWVideo
DVD
*
* Alleen DivX-videobestanden
U kunt een disc doorzoeken op titel,
hoofdstuk of track. Aangezien aan titels en
tracks unieke nummers zijn toegewezen,
selecteert u de titel of track door het nummer
ervan in te voeren. U kunt ook een scène
zoeken aan de hand van de tijdcode.
1
Druk op PLAY MODE tijdens het
afspelen.
Het "Weergavefunctie"-scherm wordt
afgebeeld.
2
Selecteer "Zoeken" en druk op
ENTER.
3
Selecteer een zoekmethode en druk
daarna op ENTER.
"Zoeken op tijd" (voor de vaste schijf/
DVD's/DATA DVD's*1/DATA CD's*1/
VIDEO CD's*2*3): Zoeken naar een
beginpunt door de tijdcode in te voeren.
"Titel zoeken" (voor de vaste schijf/
DVD's/DATA DVD's*1/DATA CD's*1)
"Hoofdstuk zoeken" (voor de vaste
schijf/DVD's)
"Track zoeken" (voor VIDEO CD's*3)
*1
*2
*3
Alleen DivX-videobestanden
Behalve Super VIDEO CD's
Alleen beschikbaar bij weergeven zonder
PBC-functies
Het scherm voor het opgeven van het
nummer verschijnt.
80
4
Druk op de cijfertoetsen om het
gewenste nummer van de titel, het
hoofdstuk, de tijdcode, enz. in te
voeren.
Voorbeeld: Zoeken op tijd
Typ "21020" om een scène te zoeken op
2 uur, 10 minuten en 20 seconden.
Als u een fout maakt kiest u een ander
cijfer.
5
Druk op ENTER.
De weergave begint vanaf de gekozen
nummer.
Weergeven
z Tip
U kunt zoeken naar een titel/track/hoofdstuk door
tijdens het weergeven het titel-/track-/
hoofdstuknummer in te voeren met de
cijfertoetsen.
81
Wissen en bewerken
Vóór het bewerken
U kunt de playlist-titels weergeven in de
titellijst (Playlist) of de originele titels in de
titellijst (Origineel).
1
Deze recorder biedt verschillende
bewerkingsmogelijkheden voor diverse
disctypen.
Druk op < terwijl de titellijst wordt
afgebeeld.
2
Selecteer "Weerg. Lijst" met M/m, en
druk daarna op ENTER.
b Opmerkingen
3
Selecteer "Origineel" of "Weerg. Lijst"
met M/m, en druk daarna op ENTER.
• De bewerkte inhoud kan verloren gaan als u de
disc verwijdert of als een timeropname wordt
gestart tijdens de bewerking.
• DVD's gemaakt op DVD-videocamera's kunnen
niet met deze recorder worden bewerkt.
• Als een mededeling wordt afgebeeld die
aangeeft dat de besturingsinformatie van de disc
vol is, wist of bewerkt u overbodige titels.
• De resterende vrije ruimte op de disc die op het
scherm wordt afgebeeld, kan verschillen van de
werkelijk resterende vrije ruimte.
• Bij het bewerken van een DVD+R of DVD-R
moeten alle bewerkingen zijn voltooid voor de
disc wordt gefinaliseerd. U kunt geen
gefinaliseerde disc bewerken.
Ruimte vrijmaken op de disc
Om discruimte vrij te maken op een
DVD+RW of DVD-RW (Video-modus),
wist u de titel met het hoogste nummer in de
titellijst.
Hoogste titelnummer
Om ruimte vrij te maken op de vaste schijf of
een DVD-RW (VR-modus) kunt u een titel
wissen.
Zie "Een titel wissen en bewerken" op
pagina 83.
Bij DVD-R's en DVD+R's wordt de
beschikbare discruimte niet groter, ook al
wist u titels.
82
Omschakelen tussen playlist en titellijst
(alleen DVD-RW/DVD-R in de VR-modus)
Over de nauwkeurigheid van de
bewerkingen
Bij het bewerken van de titels opgenomen op
de vaste schijf, kunt u het type bewerking
selecteren.
"Video Mode Compatibel Monteren":
Dit wordt aanbevolen als u de titels later wilt
kopiëren naar een DVD-RW/DVD-R
(Video-modus) of DVD+RW/DVD+R door
middel van kopiëren op hoge snelheid. De
bewerkingspunten en
hoofdstukmarkeringen kunnen iets
verschillen van die u hebt geselecteerd.
"Op Frames Nauwkeurig monteren":
Dit wordt aanbevolen wanneer u de titels
nauwkeurig wilt bewerken. De
bewerkingspunten kunnen echter iets
verschillen van die u hebt geselecteerd
wanneer u de titels op hoge snelheid
kopieert.
• "Combineren": Combineert twee titels
tot één (pagina 87).
"Genre naam": Stelt u in staat een
genrenaam in te voeren (maximaal
12 tekens) (pagina 44).
"Meervoudig": U kunt meerdere titels
tegelijkertijd selecteren en bewerken
(pagina 83).
"Creëren": Maakt een playlist
(pagina 87).
"Ongedaan maken": Maakt de laatste
bewerking ongedaan.
Een titel wissen en
bewerken
HDD
+RW
-RVR
-RVideo
-RWVR -RWVideo
+R
In dit gedeelte worden de basisfuncties voor
bewerken uitgelegd. Merk op dat de
bewerking onomkeerbaar is. Als u een
DVD-RW/DVD-R (VR-modus) wilt
bewerken zonder de originele opnamen te
veranderen, maakt u een playlist-titel
(pagina 87).
1
Druk op TITLE LIST.
Voor DVD-RW's/DVD-R's in de VRmodus schakelt u zonodig de titellijst
('Origineel' of 'Playlist') om.
Meerdere titels bewerken
(Meervoudig)
Selecteer een titel en druk op ,.
HDD
Het submenu verschijnt.
3
Selecteer een optie en druk op
ENTER.
De titel kan als volgt worden bewerkt.
"Wissen": Wist de gekozen titel. Kies
"Ja" ter bevestiging.
"Aanpassen": Hiermee kunt u de
volgende bewerkingen uitvoeren:
• "Titel": Hiermee kan een titelnaam
worden (her)ingevoerd (pagina 44).
• "Zet Indexbeeld": Verandert het
miniatuurbeeld van de titel in de
titellijst (pagina 42).
• "A-B wissen": Wist een deel van de
titel (pagina 84).
• "Splitsen": Splitst één titel in twee
titels (pagina 85).
• "Hfdst bewerken”: Hoofdstukken in
een titel bewerken (pagina 85).
• "Kies genre": Wijst een genre toe aan
een titel.
• "Beveiligen": Beveiligt de titel. " "
verschijnt naast de beveiligde titel.
• "Verplaatsen": Verandert de
weergavevolgorde van de titel
(pagina 87).
U kunt maximaal 24 titels tegelijkertijd
selecteren en bewerken.
1
2
Wissen en bewerken
2
z Tip
U kunt DVD's (her-)benoemen (pagina 46).
Druk op TITLE LIST.
Druk op ,.
Het submenu verschijnt.
3
Selecteer "Meervoudig" en druk op
ENTER.
Het scherm voor het selecteren van de
titels die u wilt bewerken wordt
afgebeeld.
4
Selecteer een titel en druk op ENTER.
Een vinkje wordt afgebeeld in het
selectievakje.
Als u het vinkje weer wilt verwijderen,
drukt u nogmaals op ENTER.
5
Herhaal stap 4 om alle titels te
selecteren die u wilt bewerken.
,wordt vervolgd
83
6
Nadat u klaar bent met het selecteren
van de titels, drukt u op ,.
3
• Om terug te keren naar het begin van
de titel, drukt u op X en daarna op
..
Het submenu verschijnt.
7
Selecteer een optie en druk op
ENTER.
"Wissen": Wist de geselecteerde titels.
"Beveiligen": Beveiligt de titels. " "
verschijnt naast de beveiligde titel.
"Niet-beveiligd": Heft de beveiliging
van de titels op.
"Ander genre": Verandert het genre van
de titels.
Selecteer punt A met m/M of H,
en druk daarna op X.
4
Selecteer "Van" en druk op ENTER.
De positie van punt A wordt afgebeeld.
5
6
7
Druk op H.
Selecteer punt B met m/M of H,
en druk daarna op X.
Selecteer "Tot" en druk op ENTER.
De positie van punt B wordt afgebeeld.
z Tip
U kunt "Meervoudig" verlaten door tijdens het
selecteren van de titels op , te drukken en
"Enkelvoudig" te selecteren.
8
Selecteer "Ja" en druk op ENTER.
De scène wordt gewist.
"A-B wissen" annuleren
Een deel van een titel
wissen (A-B wissen)
HDD -RWVR
-RVR
U kunt een deel (scène) van een titel
selecteren en wissen. Merk op dat het wissen
van scènes in een titel niet ongedaan kan
worden gemaakt.
1
Selecteer "Aanpassen" in stap 2 van
"Een titel wissen en bewerken", en
druk op ENTER.
2
Selecteer "A-B wissen" en druk op
ENTER.
In geval van de vaste schijf, selecteert u
een type bewerking en drukt u op
ENTER. Voor verdere informatie, zie
pagina 82.
Het scherm voor het instellen van punt
A verschijnt.
De titel wordt afgespeeld.
84
Druk op O RETURN. De titellijst
verschijnt.
z Tip
Een hoofdstukmarkering wordt ingevoegd nadat
de scène is gewist. De hoofdstukmarkering deelt
de titel op in verschillende hoofdstukken.
b Opmerkingen
• Beelden of geluid kunnen tijdelijk worden
onderbroken op het punt waar u een gedeelte van
een titel wist.
• U kunt geen gedeelten wissen die korter zijn dan
vijf seconden.
Een titel splitsen (Splitsen)
HDD -RWVR *
-RVR
*
Als u een lange titel wilt kopiëren naar een
disc, maar de beeldkwaliteit niet wilt
verlagen, splitst u de titel in twee kortere
titels. Vergeet niet dat het splitsen van een
titel niet ongedaan kan worden gemaakt.
* Alleen playlist-titels kunnen worden gesplitst op
een DVD-RW/DVD-R in de VR-modus.
1
2
Selecteer "Aanpassen" in stap 2 van
"Een titel wissen en bewerken", en
druk op ENTER.
In geval van de vaste schijf, selecteert u
een type bewerking en drukt u op
ENTER. Voor verdere informatie, zie
pagina 82.
Het scherm voor het instellen van het
splitspunt verschijnt.
De titel wordt afgespeeld.
HDD -RWVR
-RVR
U kunt afzonderlijke hoofdstukken binnen
een titel bewerken. Als u een DVD-RW/
DVD-R (VR-modus) wilt bewerken zonder
de originele opnamen te veranderen, maakt u
een playlist (pagina 87).
1
Druk op TITLE LIST.
Voor DVD-RW's/DVD-R's in de VRmodus schakelt u zonodig de titellijst
('Origineel' of 'Playlist') om.
2
Selecteer de titel waarin het
hoofdstuk zit dat u wilt bewerken en
druk daarna op ,.
Het submenu verschijnt.
3
Selecteer "Aanpassen" en druk op
ENTER.
4
Selecteer "Hfdst bewerken" en druk
op ENTER.
Wissen en bewerken
Selecteer "Splitsen" en druk op
ENTER.
Een hoofdstuk wissen en
bewerken
In geval van de vaste schijf, selecteert u
een type bewerking en drukt u op
ENTER. Voor verdere informatie, zie
pagina 82.
5
3
Kies het splitspunt met m/M of
H, en druk daarna op X.
• Om terug te keren naar het begin van
de titel, drukt u op X en daarna op
..
4
Druk op ENTER.
Bij de vaste schijf vraagt het scherm om
bevestiging.
5
Selecteer "Ja" en druk daarna op
ENTER (alleen vaste schijf).
De titel wordt in twee delen gesplitst.
Selecteer een optie en druk op
ENTER.
U kunt de volgende bewerkingen
uitvoeren op het hoofdstuk.
"Splitsen": Splitst een hoofdstuk in twee
delen (pagina 86).
"Wissen/Verplaatsen"
• "Wissen": Wist het geselecteerde
hoofdstuk (pagina 86).
• "Verplaatsen" (voor alle playlist-titels
op DVD-RW's/DVD-R's in VRmodus): Verandert de
weergavevolgorde van het hoofdstuk
(pagina 88).
"Combineren": Combineert twee
hoofdstukken tot één (pagina 86).
,wordt vervolgd
85
Een hoofdstuk splitsen
(Splitsen)
1
Na stap 4 van "Een hoofdstuk wissen
en bewerken", selecteert u
"Splitsen".
3
(Alleen voor een hoofdstuk op een
playlist)
Selecteer "Wissen" en druk op
ENTER.
Een mededeling op het scherm vraagt
om bevestiging.
4
Selecteer "Ja" en druk op ENTER.
Het hoofdstuk wordt gewist.
Meerdere hoofdstukken
combineren (Combineren)
2
3
1
Na stap 4 van "Een hoofdstuk wissen
en bewerken", selecteert u
"Combineren".
2
Verplaats de combinatiebalk met </
,, en druk daarna op ENTER.
Selecteer een hoofdstuk met </,.
Kies het splitspunt met m/M of
H, en druk daarna op X.
• Om terug te keren naar het begin van
het hoofdstuk, drukt u op X, en drukt
u daarna op ..
4
Druk op ENTER.
Het hoofdstuk wordt in twee delen
gesplitst.
Een hoofdstuk wissen (Wissen)
1
Na stap 4 van "Een hoofdstuk wissen
en bewerken", selecteert u "Wissen".
De twee hoofdstukken aan weerskanten
van de combinatiebalk worden
gecombineerd.
b Opmerking
Hoofdstukken kunnen niet worden gecombineerd
als ze automatisch aangemaakt zijn bij het
kopiëren vanaf een camcorder met een vaste
schijf.
2
86
Kies het hoofdstuk met </,, en
druk daarna op ENTER.
Een playlist maken en
bewerken
-RWVR
3
Selecteer "Aanpassen" en druk op
ENTER.
4
Selecteer "Verplaatsen" en druk op
ENTER.
5
Selecteer een nieuwe locatie voor de
titel door op M/m te drukken en druk
daarna op ENTER.
-RVR
Het bewerken van een playlist biedt u de
mogelijkheid om te (her-)bewerken zonder
de opnames te veranderen. U kunt maximaal
99 playlist-titels aanmaken.
b Opmerking
Playlist-titels die titels bevatten die zijn
opgenomen met het kopieerbeveiligingssignaal
"Copy-Once", kunnen niet worden gekopieerd of
verplaatst (pagina 163).
De titel wordt naar de nieuwe locatie
verplaatst.
• Als u meerdere titels wilt verplaatsen,
herhaalt u vanaf stap 2.
Druk op TITLE LIST en schakel over
naar de playlist.
Voor informatie over het overschakelen
naar de playlist, raadpleegt u pagina 82.
2
Druk op ,.
Het submenu verschijnt.
3
Selecteer "Creëren" en druk op
ENTER.
De originele titels op de titellijst worden
afgebeeld.
4
Selecteer een originele titel om toe te
voegen aan de playlist en druk
daarna op ENTER.
Meerdere playlist-titels
samenvoegen (Combineren)
1
Herhaal de stappen 3 en 4 om alle
titels te selecteren die u wilt
toevoegen aan de playlist.
Druk op TITLE LIST en schakel over
naar de playlist.
Voor informatie over het overschakelen
naar de playlist, raadpleegt u pagina 82.
2
De geselecteerde titel wordt toegevoegd
aan de playlist.
5
Wissen en bewerken
1
Selecteer een titel voor de playlist en
druk daarna op ,.
Het submenu verschijnt.
3
Selecteer "Aanpassen" en druk op
ENTER.
4
Selecteer "Combineren" en druk op
ENTER.
5
Selecteer een titel die u wilt
combineren, en druk daarna op
ENTER.
Een playlist-titel verplaatsen
(Verplaatsen)
1
Druk op TITLE LIST en schakel over
naar de playlist.
Voor informatie over het overschakelen
naar de playlist, raadpleegt u pagina 82.
2
Selecteer een titel voor de playlist en
druk daarna op ,.
Het submenu verschijnt.
,wordt vervolgd
87
6
Selecteer "Ja" en druk op ENTER.
De titels worden samengevoegd.
Een playlist-titel splitsen
(Splitsen)
U kunt een playlist-titel splitsen. Voor
instructies, zie pagina 85.
Een hoofdstuk verplaatsen
(Verplaatsen)
1
Druk op TITLE LIST en schakel over
naar de playlist.
Voor informatie over het overschakelen
naar de playlist, raadpleegt u pagina 82.
2
Selecteer de playlist waarin het
hoofdstuk zit dat u wilt bewerken en
druk daarna op ,.
Het submenu verschijnt.
3
Selecteer "Aanpassen" en druk op
ENTER.
4
Selecteer "Hfdst bewerken" en druk
op ENTER.
5
Selecteer "Wissen/Verplaatsen".
6
Selecteer het hoofdstuk met </,,
en druk daarna op ENTER.
7
Selecteer "Verplaatsen" en druk op
ENTER.
8
Selecteer een nieuwe locatie voor het
hoofdstuk met </,, en druk
daarna op ENTER.
Het hoofdstuk wordt verplaatst naar de
nieuwe locatie.
88
Kopiëren (HDD y DVD)
Vóór het kopiëren
Voordat u begint…
• U kunt het hoofd- en subgeluid niet beide
opnemen op de vaste schijf (wanneer
"HDD Opnameformaat" is ingesteld op
"Video Mode Aan" op het "Opname"
instelscherm), of op DVD+RW's, DVDRW's (Video-modus), DVD+R's of DVDR's (Video-modus). In geval van
tweetalige programma's, stelt u
"Tweetalige Opname" in op "A/L"
(standaardinstelling) of "B/R" op het
"Audio In" instelscherm (pagina 133).
Voor het opnameformaat van de vaste
schijf, zie pagina 138.
• De titelnaam van de kopieerbron wordt
gekopieerd. Echter, maximaal 40 tekens
van de titelnaam worden gekopieerd bij het
kopiëren van de vaste schijf naar een
DVD+RW/DVD-RW (Video-modus)/
DVD+R/DVD-R (Video-modus).
z Tip
Wanneer u een playlist-titel kopieert, wordt deze
opgenomen als een originele titel.
b Opmerkingen
• U kunt niet opnemen tijdens het kopiëren.
• Alvorens een gekopieerde disc weer te geven op
andere DVD-apparatuur, moet u de disc
finaliseren (pagina 47, 92).
• U kunt niet kopiëren vanaf DVD VIDEO's naar
de HDD.
• Titels die meerdere beeldverhoudingen hebben
kunnen niet worden gekopieerd naar een
DVD+RW/DVD+R/DVD-RW/DVD-R (Videomodus) met behulp van de HDD/DVD DUBtoets.
• Titels die langer zijn dan 8 uur kunnen niet
worden gekopieerd naar enkellaags
DVD+RW's/DVD+R's.
• Titels met beeldverhouding 16:9 en een lage
resolutie-instelling (SEP t/m LP) kunnen niet
worden gekopieerd naar een DVD+RW/
DVD+R/DVD-RW/DVD-R (Video-modus).
• Titels opgenomen in Dolby Digital 5.1-kanaals
audio worden omlaag omgezet naar 2-kanaals
audio als ze worden gekopieerd op normale
snelheid ("Real-time" kopiëren).
• Voor informatie over de "Verplaatsen"-functie,
zie pagina 163.
Kopiëren (HDD y DVD)
In dit hoofdstuk staat "kopiëren" voor het
"kopiëren van een opgenomen titel op de
interne vaste schijf (HDD) naar een andere
disc, of vice versa". U kunt een titel die
wordt weergegeven kopiëren met de HDD/
DVD DUB toets (zie "Kopiëren tussen de
vaste schijf en een DVD" op pagina 90) of u
kunt ervoor kiezen meerdere titels tegelijk te
kopiëren (zie "Kopiëren met behulp van de
kopieerlijst" op pagina 91). U kunt ook een
volledige DVD kopiëren om een
reservekopie ervan te maken (zie "Een
reservedisc maken (Dvd-res.kopie)" op
pagina 93).
Alvorens te beginnen, leest u de volgende
voorzorgen die voor alle kopieermethoden
gelden.
• De hoofdstukmarkeringen in de
kopieerbron worden gekopieerd. De
positie van de hoofdstukmarkeringen kan
iets verschillen met het origineel. De
hoofdstukmarkeringen van de kopieerbron
worden echter niet overgenomen in de
gekopieerde titel wanneer u op normale
snelheid kopieert naar een DVD-RW/
DVD-R (Video-modus), DVD+RW of
DVD+R. De hoofdstukmarkeringen
worden automatisch ingevoegd volgens de
instellingen van "Auto Hoofdstuk (Video)"
en "Auto Hoofdstuk (+R/+RW)" op het
"Opname" instelscherm (pagina 137).
• De instelling van "Stel Indexbeeld In" van
de kopieerbron wordt overgenomen als de
miniatuurbeeldinstelling (behalve bij het
kopiëren vanaf een DVD+RW/DVD-RW
(Video-modus)/DVD+R/DVD-R (Videomodus)). De positie van de
miniatuurbeeldmarkeringen kan iets
verschillen met het origineel.
89
b Opmerking
Kopiëren tussen de
vaste schijf en een DVD
HDD
+RW
-RVR
-RVideo
-RWVR -RWVideo
+R
U kunt een enkele titel kopiëren door tijdens
het weergeven op de HDD/DVD DUB-toets
te drukken. U kunt ook kopiëren vanaf
gefinaliseerde DVD-RW's/DVD-R's
(Video-modus) naar de vaste schijf.
1
Begin het weergeven van een titel.
Om een titel weer te geven, raadpleegt u
"Discs afspelen" op pagina 71.
2
Druk op HDD/DVD DUB.
De recorder begint met het kopiëren van
de titel die wordt weergegeven vanaf het
begin.
De recorder wordt automatisch
uitgeschakeld als u de recorder
gedurende langer dan 20 minuten niet
hebt gebruikt nadat het kopiëren klaar
was.
Het kopiëren annuleren
Houd HDD/DVD DUB gedurende langer
dan één seconde ingedrukt.
Als het kopiëren tussentijds wordt gestopt,
wordt geen enkel deel van de titel verplaatst
naar de kopieerbestemming. Merk echter op
dat bij DVD+R's/DVD-R's hierdoor de vrije
ruimte afneemt.
Over de kopieerfunctie
De titels op de vaste schijf worden op hoge
snelheid naar een disc gekopieerd ("Hoge
Snelheid" kopiëren).
De titels op een disc worden op normale
snelheid naar de vaste schijf gekopieerd
("Real-time" kopiëren).
Voor de minimaal benodigde tijd voor
"Hoge Snelheid" kopiëren, zie pagina 163.
De opnamestand veranderen (alleen bij
kopiëren vanaf een disc naar de vaste
schijf)
Vóór stap 1 drukt u op REC MODE om de
opnamestand te selecteren.
90
U kunt in de volgende gevallen de HDD/DVD
DUB-toets niet gebruiken. Kopieer deze titel met
behulp van de kopieerlijst (pagina 91).
– Bij het kopiëren van een titel opgenomen met
MN6 of een langer durende functie naar een
DVD+RW/DVD+R.
– Bij het kopiëren van een titel opgenomen met
HQ+ naar een DVD.
C Stapnummer in het kopieerproces
Kopiëren met behulp van
de kopieerlijst
HDD
+RW
-RVR
-RVideo
-RWVR -RWVideo
Display 1: Selecteer een titel die u
wilt kopiëren (het scherm "Kies
titels").
Display 2: Bewerk de titel (het
scherm "Titel aanpassen").
Display 3: Bevestig de instellingen
en start het kopieerproces (het
scherm "Start dubben").
+R
U kunt de titels die u wilt kopiëren selecteren
met behulp van de kopieerlijst. U kunt ook
de titels eerst bewerken en daarna kopiëren
zonder de originele titels te veranderen.
1
D Totale grootte van de
geselecteerde titels en vrije ruimte
op de disc waarop wordt
gekopieerd (bij benadering)
Druk op SYSTEM MENU.
E Miniatuurbeeld van de
geselecteerde titel
Het systeemmenu verschijnt.
2
Selecteer "Dubben" en druk op
ENTER.
3
Selecteer de kopieerrichting en druk
daarna op ENTER.
4
Selecteer "Nieuwe Dub-lijst
aanmaken" en druk op ENTER.
De kopieerlijst wordt afgebeeld.
• Als u al eerder een kopieerlijst hebt
opgeslagen en deze wilt bewerken,
selecteert u "Vorige Dub-lijst
gebruiken", en gaat u naar stap 7.
Selecteer een titel en druk op ENTER.
De geselecteerde titel verandert van
kleur.
Als u "Harddisk -> DVD" selecteert in
stap 3, kunt u de titelvolgorde
veranderen of zoeken naar een titel op
genre (zie "3. Het opgenomen
programma afspelen (Titellijst)" op
pagina 41).
6
Herhaal stap 5 om alle titels te
selecteren in de volgorde waarin u ze
wilt kopiëren.
7
Selecteer "Volgende" met ,, en
druk op ENTER.
Kopiëren (HDD y DVD)
Om titels te kopiëren vanaf de vaste
schijf naar een disc, selecteert u
"Harddisk -> DVD".
Om titels te kopiëren vanaf een disc
naar de vaste schijf, selecteert u
"DVD/CD -> Harddisk".
5
Het scherm "Titel aanpassen"
verschijnt.
Voor verdere informatie over het
bewerken, zie "Titels op de kopieerlijst
bewerken" op pagina 92.
8
Selecteer "Volgende" met ,, en
druk op ENTER.
Het scherm "Start dubben" verschijnt.
A Kopieerrichting
B Totaalaantal titels dat moet
worden gekopieerd
,wordt vervolgd
91
9
Selecteer een optie met M/m, en druk
daarna op ENTER.
De opties verschillen afhankelijk van de
kopieerrichting en het type disc.
"Opname mode": Verandert de
kopieerfunctie van alle geselecteerde
titels tegelijkertijd met M/m
(pagina 160).
"Voer discnaam in": Verandert de
discnaam (pagina 44).
"Finaliseren": Selecteer "Ja" om de disc
automatisch te finaliseren nadat het
kopiëren klaar is (DVD-RW/DVD-R
(Video-modus) of DVD+R).
Voor de minimaal benodigde tijd voor
"Hoge Snelheid" kopiëren, zie pagina 163.
Titels op de kopieerlijst bewerken
1
Voer de stappen 1 t/m 7 uit van
"Kopiëren met behulp van de
kopieerlijst" op pagina 91.
Het scherm "Titel aanpassen"
verschijnt.
2
Selecteer een titel die u wilt bewerken,
en druk daarna op ENTER.
Het submenu verschijnt.
3
Selecteer een optie en druk op ENTER.
De opties verschillen afhankelijk van de
kopieerrichting en het type disc.
"Wissen": Wist de gekozen titel.
"Titel": Geeft een naam of verandert de
naam van een titel (pagina 44).
"A-B wissen": Wist een deel van de titel
(pagina 84).
"Verplaatsen": Verandert de volgorde
van de titels (pagina 87).
"Preview": Stelt u in staat de inhoud van
een titel te controleren.
"Splitsen": Splitst één titel in twee titels
(pagina 85).
"Combineren": Combineert twee titels
(pagina 87).
"Hoofdstuk bewerken": Bewerkt
hoofdstukken (pagina 85).
"Zet Indexbeeld": Verandert het
miniatuurframe van de titel dat wordt
afgebeeld op de titellijst (pagina 42).
"Opname": Stelt de beeldkwaliteit van
het kopiëren in.
"Tweetalig": Stelt in hoe een tweetalig
programma wordt opgenomen.
"Terug": Verlaat het submenu.
4
Herhaal de stappen 2 en 3 om alle titels
te bewerken.
5
Ga naar stap 8 van "Kopiëren met
behulp van de kopieerlijst" op pagina 91
om de bewerkte titels te kopiëren.
10 Selecteer "Start dubben" en druk op
ENTER.
Wanneer u "Finaliseren" instelt op "Ja"
in stap 9, selecteert u de titelmenustijl,
en drukt u daarna op ENTER.
De recorder wordt automatisch
uitgeschakeld als u de recorder
gedurende langer dan 20 minuten niet
hebt gebruikt nadat het kopiëren klaar
was.
Het kopiëren annuleren
Houd HDD/DVD DUB gedurende langer
dan één seconde ingedrukt.
Als het kopiëren (verplaatsen) tussentijds
wordt gestopt, wordt geen enkel deel van de
titel verplaatst naar de kopieerbestemming.
Merk echter op dat bij DVD+R's/DVD-R's
hierdoor de vrije ruimte afneemt.
Over de kopieerfunctie
"
" wordt afgebeeld naast een titel die kan
worden gekopieerd op hoge snelheid ("Hoge
Snelheid" kopiëren) op het scherm "Titel
aanpassen". De volgende titels worden op
normale snelheid gekopieerd ("Real-time"
kopiëren).
– Titels die zowel het hoofd- als het
subgeluid bevatten (behalve DVD-RW's/
DVD-R's (VR-modus)).
– Titels opgenomen in meerdere
beeldverhoudingen (4:3, 16:9, enz.)
(behalve DVD-RW's/DVD-R's (VRmodus)).
– Titels opgenomen op een DVD+RW/
DVD-RW (Video-modus)/DVD+R/DVDR (Video-modus).
92
b Opmerkingen
Een reservedisc maken
(Dvd-res.kopie)
+RW
-RWVideo
+R
-RVideo
U kunt de volledige inhoud van een
gefinaliseerde DVD+RW/DVD+R of
gefinaliseerde DVD-RW/DVD-R (Videomodus) via de vaste schijf kopiëren naar een
andere opneembare DVD+RW/DVD-RW of
ongebruikte DVD+R/DVD-R om zo een
reservedisc te maken.
b Opmerking
U kunt geen reservedisc maken van een nietgefinaliseerde disc.
1
Druk op SYSTEM MENU.
Het systeemmenu verschijnt.
2
Selecteer "Dubben" en druk op
ENTER.
3
Selecteer "Dvd-res.kopie" en druk op
ENTER.
4
Selecteer "Start nieuwe DVD-backup"
en druk op ENTER.
Kopiëren (HDD y DVD)
• De kopieerlijst die u hebt gemaakt, blijft bestaan
nadat het kopiëren klaar is. Om een bestaande
kopieerlijst te bewerken, selecteert u "Vorige
Dub-lijst gebruiken" in stap 4. De kopieerlijst
wordt gewist wanneer:
– u de instelling "TV Systeem" op het "Basis"
instelscherm (pagina 127) verandert.
– u de recorder terugstelt (pagina 154).
– u de disclade opent (behalve bij het kopiëren
vanaf de vaste schijf).
– u de titels op een disc bewerkt (behalve bij het
kopiëren vanaf de vaste schijf).
– u de titellijst omschakelt naar 'Origineel' of
'Playlist' (alleen bij het kopiëren vanaf DVDRW's/DVD-R's in de VR-modus).
– u de disc finaliseert.
• De "overgangen" die veroorzaakt zijn door het
bewerken, kunnen ook na het kopiëren naar
DVD+RW's/DVD-RW's (Video-modus)/
DVD+R's/DVD-R's (Video-modus) nog op de
disc staan.
• Het finaliseren wordt geannuleerd wanneer een
timeropname begint, zelfs als u "Finaliseren"
instelt op "Ja" in stap 9.
• Als u eerder al reservedata hebt
gekopieerd naar de vaste schijf,
selecteert u "Doorgaan met registreren
data", en gaat u naar stap 7.
5
Plaats de DVD waarvan u een
reservekopie wilt maken.
6
Selecteer "Start" en druk op ENTER.
De recorder begint de volledige inhoud
van de DVD naar de vaste schijf te
kopiëren.
7
Druk op Z (openen/sluiten), en
vervang de DVD door een
opneembare DVD+RW/DVD-RW of
een ongebruikte DVD+R/DVD-R.
Om een reservekopie te maken van een
DVD+RW/DVD+R, plaatst u een
opneembare DVD+RW of ongebruikte
DVD+R.
Om een reservekopie te maken van een
DVD-RW/DVD-R, plaatst u een
opneembare DVD-RW of ongebruikte
DVD-R.
,wordt vervolgd
93
8
Selecteer "Start" en druk op ENTER.
De recorder begint met het "Hoge
Snelheid" kopiëren van de inhoud die in
stap 6 naar de vaste schijf werd
gekopieerd.
9
Selecteer "Annuleren" en druk op
ENTER.
De disc wordt automatisch
gefinaliseerd.
• Om nog een reservekopie te maken,
verwisselt u de disc, selecteert u
"Start", en drukt u daarna op ENTER.
10 Selecteer "Ja" of "Nee", en druk
daarna op ENTER.
Om de reservedata op de vaste schijf te
wissen, selecteert u "Ja".
Om later nog een reservedisc te kunnen
maken, selecteert u "Nee".
De recorder wordt automatisch
uitgeschakeld als u de recorder
gedurende langer dan 20 minuten niet
hebt gebruikt nadat het kopiëren klaar
was.
De kopieerinformatie afbeelden
Druk tijdens het kopiëren op DISPLAY.
Het maken van een reservekopie van een
DVD annuleren tijdens het kopiëren
Houd HDD/DVD DUB gedurende langer
dan één seconde ingedrukt.
De reservedata op de vaste schijf wissen
1
Selecteer "Wissen backup data" in stap
4, en druk daarna op ENTER.
Een mededeling op het scherm vraagt
om bevestiging.
2
Selecteer "Ja" en druk op ENTER.
b Opmerkingen
• Wanneer het kopiëren naar een DVD+R/DVD-R
tussentijds is gestopt in stap 8, kunt u op die disc
niet meer opnemen of hem weergeven. Echter,
een DVD+RW/DVD-RW kan weer worden
gebruikt nadat deze opnieuw is geformatteerd.
• U kunt geen reservedisc maken van DVD+R
DL's/DVD-R DL's.
• U kunt de "Dvd-res.kopie" functie niet
gebruiken afhankelijk van de opnamekwaliteit
of fysieke toestand van de disc, of van de
eigenschappen van het opnameapparaat en de
schrijfsoftware.
94
b Opmerkingen
Kopiëren vanaf een camcorder
met vaste schijf
Alvorens te kopiëren
vanaf een camcorder
met vaste schijf
z Tips
• Als u wilt kopiëren met behulp van de LINE INaansluitingen, zie "Opnemen vanaf aangesloten
apparatuur" op pagina 68.
• Als u de inhoud van de vaste schijf van de
camcorder wilt kopiëren naar een DVD, kopieert
u dit eerst naar de vaste schijf van de recorder en
bewerk vervolgens de titel op de vaste schijf
alvorens deze naar een DVD te kopiëren.
• Wanneer de vaste schijf van de recorder vol
raakt of u het kopiëren tussentijds stopt, blijven
de reeds gekopieerde gedeelten op de recorder
staan.
• Dolby Digital 5.1-kanaals audio opgenomen op
de vaste schijf van de camcorder kan worden
gekopieerd naar de recorder zonder omzetting
omlaag.
Kopiëren vanaf een camcorder met vaste schijf
U kunt de inhoud van een Sony-camcorder
met vaste schijf kopiëren naar de vaste schijf
van de recorder via de USB-aansluiting op
het voorpaneel.
U kunt op de volgende manieren kopiëren
vanaf de camcorder met vaste schijf:
• Eéntoetskopiëren (Aanvullend kopiëren)
• Kopiëren met behulp van de
schermweergavetekst (Aanvullend
kopiëren/Volledig kopiëren)
Volg de instructies onder "Voorbereiding
voor het kopiëren vanaf een camcorder met
vaste schijf", en ga dan naar het hoofdstuk
over kopiëren.
• Timeropname of andere bedieningen zijn niet
beschikbaar tijdens het kopiëren vanaf de
camcorder met vaste schijf.
• Het ondersteunde apparaat is een Sonycamcorder met vaste schijf volgens SD
(standard-definition) verkrijgbaar in of vóór
april 2008.
• De recorder biedt geen ondersteuning voor het
AVCHD-formaat (highdefinitionbeeldkwaliteit). U kunt beelden
kopiëren in het MPEG-2-formaat (alleen
standard-definitionbeeldkwaliteit).
• Als zowel bewegende als stilstaande beelden op
de vaste schijf van de camcorder staan, worden
alleen de bewegende beelden gekopieerd naar de
recorder.
• Playlists die op de camcorder met vaste schijf
zijn gemaakt, kunnen niet worden gekopieerd
naar de recorder.
• U kunt de opnamestand niet instellen voor het
kopiëren vanaf een camcorder met vaste schijf.
• Bij het kopiëren vanaf de camcorder met vaste
schijf, herkent en gebruikt de recorder de
informatie over de opnamedatum en
opnameduur in de camcorder met vaste schijf.
Als de klok van de camcorder met vaste schijf
niet goed is ingesteld, is het mogelijk dat de
recorder de inhoud niet goed kopieert. Stel de
klok van de camcorder met vaste schijf in op de
juiste tijd voordat u opneemt.
• De beelden van de camcorder met vaste schijf
worden niet weergegeven tijdens het kopiëren.
• U kunt de datum, tijd of inhoud van het
geheugen van de camcorder met vaste schijf niet
opnemen.
• Als u de inhoud die in de hoge-kwaliteitfunctie
is opgenomen op de camcorder met vaste schijf
kopieert naar de recorder, kan het langer duren
voordat het kopiëren klaar is dan het opnemen
duurde.
• Stel de recorder en de camcorder met vaste schijf
in op hetzelfde kleursysteem.
Hoe titels en hoofdstukken worden
gemaakt
Bij iedere kopieerbediening wordt de naar de
recorder gekopieerde inhoud opgedeeld in
titels per opnamedatum. Als de datum
verandert naar de volgende dag tijdens een
opnamesessie, wordt het opgenomen beeld
inbegrepen in de titel van de datum waarop
met de opnamesessie werd begonnen.
De titel wordt opgedeeld in hoofdstukken.
Iedere opnamesessie op de camcorder met
vaste schijf wordt een afzonderlijk
hoofdstuk.
,wordt vervolgd
95
z Tip
De titelnamen worden automatisch samengesteld
als "USB *** (begintijd van de eerste
opnamesessie)".
b Opmerking
De gekopieerde inhoud wordt in de volgende
gevallen opgedeeld in titels, ook als ze allemaal op
dezelfde datum werden opgenomen.
– Als de totale opnameduur langer is dan 12 uur.
– Als het totaalaantal scènes hoger is dan 99.
Voorbereiding voor het
kopiëren vanaf een camcorder
met vaste schijf
Sluit de camcorder met vaste schijf aan op de
USB-aansluiting van de recorder.
Raadpleeg tevens de gebruiksaanwijzing die
werd geleverd bij de camcorder met vaste
schijf alvorens de aansluiting te maken.
1
Schakel de camcorder met vaste
schijf en de recorder in.
2
Sluit uw camcorder met vaste schijf
aan op de USB-aansluiting op het
voorpaneel.
DVD-recorder
naar de USB-aansluiting
USB-kabel
(niet meegeleverd)
USB-uitgang
Camcorder met
vaste schijf
: Signaalverloop
96
3
Stel op de camcorder met vaste schijf
de USB-aansluitfunctie in
(bijvoorbeeld: " COMPUTER" of
" USB-AANSLTING").
Voor meer informatie raadpleegt u de
gebruiksaanwijzing die bij de
camcorder met vaste schijf werd
geleverd.
Het aangesloten USB-apparaat opnieuw
opstarten
Selecteer "Herstart USB toestel" bij "USB"
op het "Opties 2" instelscherm (pagina 144).
b Opmerkingen
• Sluit de camcorder met vaste schijf rechtstreeks
aan op de recorder.
• Koppel de USB-kabel niet los tijdens het
kopiëren.
• Wanneer de signaalinvoer van de USBaansluiting (type A) op het voorpaneel of de
bediening van de recorder niet correct kan
worden uitgevoerd bij gebruik van een
camcorder met vaste schijf, sluit u de camcorder
met vaste schijf aan op de LINE IN-aansluiting
en volgt u de instructies onder "Opnemen vanaf
aangesloten apparatuur" op pagina 68.
• De recorder kan de informatie over de
opnamedatum en opnameduur van maximaal
10 camcorders met vaste schijf onthouden. Als u
11 of meer camcorders met vaste schijf aansluit,
kan ééntoetskopiëren en "Aanvullend kopiëren"
niet goed worden uitgevoerd.
b Opmerkingen
Eéntoetskopiëren vanaf
een camcorder met
vaste schijf (ONE-TOUCH
DUB)
HDD
U kunt de inhoud van uw camcorder met
vaste schijf kopiëren naar de vaste schijf van
de recorder met een enkele druk op de ONETOUCH DUB-toets van de recorder.
Wanneer u voor het eerst kopieert vanaf de
camcorder met vaste schijf, wordt de gehele
inhoud gekopieerd naar de recorder. De
volgende keer worden alleen de nieuw
opgenomen sessies naar de recorder
gekopieerd die nog niet werden gekopieerd.
De recorder begint met het kopiëren van de
inhoud van de vaste schijf van de camcorder
naar de titellijst op de vaste schijf van de
recorder.
De recorder wordt automatisch
uitgeschakeld als u de recorder gedurende
langer dan 20 minuten niet hebt gebruikt
nadat het kopiëren klaar was.
Stoppen tijdens het kopiëren
Druk op x REC STOP.
Denk eraan dat het enkele seconden kan
duren voordat de recorder stopt met
kopiëren.
Kopiëren vanaf een camcorder met vaste schijf
Voer de stappen 1 t/m 3 uit van
"Voorbereiding voor het kopiëren vanaf
een camcorder met vaste schijf" op
pagina 96, en druk op ONE-TOUCH DUB
op de recorder.
• De ééntoetskopiëren-toets van de camcorder met
vaste schijf werkt niet met de recorder.
• Bij ééntoetskopiëren kan de inhoud die reeds is
gekopieerd naar de recorder niet nogmaals
worden gekopieerd, ook niet nadat u deze van de
recorder hebt gewist. Om dezelfde inhoud
nogmaals naar de recorder te kopiëren, kopieert
u de gehelde inhoud van de camcorder met vaste
schijf (zie "Kopiëren vanaf de camcorder met
vaste schijf met behulp van de
schermweergavetekst (HDD-camera kopiëren)"
op pagina 98).
• De gegevens over de reeds gekopieerde inhoud
worden gewist wanneer u de recorder terugstelt
(pagina 154).
• Zelfs als de DV-camcorder ook is aangesloten
op de DV IN-aansluiting, zal door op de ONETOUCH DUB-toets te drukken het kopiëren
beginnen vanaf de camcorder met vaste schijf.
97
Kopiëren vanaf de
camcorder met vaste
schijf met behulp van de
schermweergavetekst
(HDD-camera kopiëren)
HDD
U kunt de inhoud van de camcorder met
vaste schijf kopiëren naar de vaste schijf van
de recorder met behulp van de
schermweergavetekst.
U kunt op de volgende manieren kopiëren
vanaf de camcorder met vaste schijf:
• Aanvullend kopiëren
De recorder herkent automatisch de inhoud
opgenomen op de aangesloten camcorder
met vaste schijf en begint met het opnemen
van de inhoud die volgt op de laatst
gekopieerde inhoud, als er inhoud op staat
die reeds is gekopieerd.
• Volledig kopiëren
De recorder kopieert de gehele inhoud van
de camcorder met vaste schijf, inclusief de
inhoud die reeds is gekopieerd naar de
vaste schijf van de recorder.
1
Voer de stappen 1 t/m 3 uit van
"Voorbereiding voor het kopiëren
vanaf een camcorder met vaste
schijf" op pagina 96.
2
Druk op SYSTEM MENU.
Het systeemmenu verschijnt.
98
3
Selecteer "HDD-camera/DV-cam." en
druk op ENTER.
4
Selecteer "HDD-camera kopiëren" en
druk op ENTER.
5
Selecteer "Aanvullend kopiëren" of
"Volledig kopiëren", en druk daarna
op ENTER.
Om alleen de nieuw opgenomen inhoud
te kopiëren, selecteert u "Aanvullend
kopiëren".
Om de gehele inhoud van de camcorder
met vaste schijf te kopiëren, selecteert u
"Volledig kopiëren".
Een mededeling op het scherm vraagt
om bevestiging.
6
Selecteer "Ja" en druk op ENTER.
De recorder begint met het kopiëren van
de inhoud van de vaste schijf van de
camcorder naar de titellijst op de vaste
schijf van de recorder.
De recorder wordt automatisch
uitgeschakeld als u de recorder
gedurende langer dan 20 minuten niet
hebt gebruikt nadat het kopiëren klaar
was.
Kopiëren stoppen
Druk op x REC STOP. Of selecteer "Exit"
in stap 6, en druk daarna op ENTER.
b Opmerking
Met "Aanvullend kopiëren" wordt de inhoud die
reeds naar de recorder is gekopieerd, niet
nogmaals gekopieerd, ook niet als deze inhoud van
de recorder is gewist. U kunt alleen nieuw
opgenomen inhoud kopiëren.
Kopiëren vanaf een DV-camcorder
Alvorens te kopiëren
vanaf een DV-camcorder
Dit deel beschrijft het kopiëren met een DVcamcorder en het weergeven van de inhoud
van een DV-camcorder met behulp van de
DV IN-aansluiting op het voorpaneel. Als u
wilt kopiëren met behulp van de LINE INaansluitingen, zie "Opnemen vanaf
aangesloten apparatuur" op pagina 68.
De DV IN-aansluiting van deze recorder
voldoet aan de i.LINK norm.
Volg de instructies onder "Voorbereiding
voor het kopiëren met een DV-camcorder",
en ga dan naar het hoofdstuk over kopiëren.
Voor meer informatie over i.LINK, zie
"Over i.LINK" op pagina 169.
Hoe hoofdstukken worden aangemaakt
b Opmerkingen
• Het is niet mogelijk een opname te maken tijdens
het kopiëren vanaf de DV-camcorder.
• De DV IN-aansluiting is alleen als ingang
bedoeld. Deze kan geen signalen uitvoeren.
• U kunt de DV IN-aansluiting niet gebruiken
wanneer:
– de signaalinvoer naar de DV IN-aansluiting op
het voorpaneel of bediening van de recorder,
niet correct kan worden uitgevoerd bij gebruik
van een digitale videocamera (zie "Over
i.LINK" op pagina 169). Sluit de camera aan
op de LINE IN-aansluiting en volg de
instructies onder "Opnemen vanaf aangesloten
apparatuur" op pagina 68.
– het ingangssignaal niet van het type DVC-SD
is. Sluit geen digitale videocamera van
MICRO MV formaat aan, ook al is deze
voorzien van een i.LINK-aansluiting.
– de beelden op de cassette
kopieerbeveiligingssingnalen bevatten, die
opnemen beperken.
• Als u DVD's wilt weergeven die vanaf een DVcamcorder op andere DVD-apparatuur zijn
gekopieerd, moet u de disc finaliseren
(pagina 47).
• Stel de recorder en DV-camcorder in op
hetzelfde kleursysteem (pagina 127).
Kopiëren vanaf een DV-camcorder
De inhoud gekopieerd naar de vaste schijf of
DVD wordt een enkele titel. Deze titel wordt
in hoofdstukken gesplitst. Bij het kopiëren
naar de vaste schijf of een DVD-RW/DVDR (VR-modus) en wanneer "Auto Hoofdstuk
(HDD/VR)" is ingesteld op "Aan" op het
"Opname" instelmenu (pagina 137), wordt
iedere opnamesessie op de tape omgezet in
een hoofdstuk op de disc. Bij andere discs,
splitst de recorder de titel in hoofdstukken
volgens de instelling van "Auto Hoofdstuk
(Video)" of "Auto Hoofdstuk (+R/+RW)" op
het "Opname" instelscherm (pagina 137).
z Tip
Als u van plan bent een disc te bewerken nadat u
erop hebt gekopieerd, gebruikt u de DV INaansluiting en neemt u op een DVD-RW/DVD-R
(VR-modus) of de vaste schijf op.
Voorbereiding voor het
kopiëren met een DVcamcorder
U kunt een DV-camcorder aansluiten op de
DV IN-aansluiting op de recorder om vanaf
een DV/Digital 8-tape op te nemen of te
bewerken. De bediening is eenvoudig omdat
de recorder de tape vooruit en achteruit zal
spoelen. U hoeft zelf de DV-camcorder niet
te bedienen.
Raadpleeg tevens de gebruiksaanwijzing die
werd geleverd bij de DV-camcorder
alvorens de aansluiting te maken.
,wordt vervolgd
99
5
Aansluitingen
DVD-recorder
Stel de "DV Ingang" instelling in op
het "Audio In" instelscherm
(pagina 133).
U bent nu klaar om het kopiëren te
starten. Selecteer één van de
kopieermethoden op de volgende
pagina's.
naar DV IN
Een DV/Digital8-tape weergeven
i.LINK-kabel
(niet meegeleverd)
U kunt de inhoud van een DV/Digital8-tape
controleren alvorens deze te kopiëren. Voor
meer informatie zie "Weergeven vanaf een
DV-camcorder" op pagina 102.
b Opmerkingen
DV-uitgang
DV-camcorder
: Signaalverloop
1
Druk op HDD of DVD om de
opnamebestemming te selecteren.
Als u DVD kiest, plaatst u een disc (zie
"1. Een disc plaatsen" op pagina 38).
2
Plaats de brontape in DV/Digital8formaat in uw DV-camcorder.
Om met de recorder te kunnen opnemen
of bewerken, moet uw DV-camcorder in
de videoweergavefunctie worden gezet.
3
Druk herhaaldelijk op REC MODE op
de afstandsbediening om de
opnamestand te selecteren.
De opnamestand wordt als volgt
gewijzigd:
Voor informatie over de opnamestand,
zie pagina 160. Merk op dat u de overige
opties van de handmatige opnamestand
niet kunt selecteren.
4
100
Stel de "Externe Audio" instelling in
op het "Audio In" instelscherm
(pagina 133).
• Op de recorder kan niet meer dan één digitaal
videoapparaat worden aangesloten.
• De recorder kan niet worden bediend met een
ander apparaat of een andere recorder van
hetzelfde model.
• U kunt de datum, tijd of inhoud van het
geheugen van de cassette niet opnemen.
• Als u opneemt vanaf een DV/Digital8-tape die is
opgenomen met meerdere geluidssporen, zoals
een tape met meerdere
bemonsteringsfrequenties (48 kHz, 44,1 kHz of
32 kHz), zal geen geluid of een onnatuurlijk
geluid worden voortgebracht bij het afspelen van
het bemonsteringsfrequentie-schakelpunt op de
disc.
• Om de "Auto Hoofdstuk"-instelling (pagina 99)
van deze recorder te kunnen gebruiken, moet u
vóór het opnemen de klok van uw digitale
videocamera correct instellen.
• Het opgenomen beeld kan tijdelijk verslechteren
of de begin- en eindpunten van een titel kunnen
verschillen van wat u hebt ingesteld, als voor de
originele DV/Digital8-geformatteerde tape de
onderstaande situatie geldt. Sluit in dat geval de
DV-camcorder aan op de LINE IN-aansluiting
en volg de instructies onder "Opnemen vanaf
aangesloten apparatuur" (pagina 68).
– Er zit een blanco spatie in de opname op de
tape.
– De tijdcode van de tape is niet op volgorde.
– Als het beeldformaat of de opnamestand op de
tape die gekopieerd wordt, verandert.
• Als de recorder is ingesteld op een ander
kleursysteem dan het apparaat waarop de DVtape is opgenomen, wordt een leeg of
zwartgekleurd scherm gekopieerd. Stel "TV
Systeem" op het "Basis" instelscherm in op
hetzelfde kleursysteem als het apparaat waarop
de DV-tape is opgenomen (pagina 127).
Een hele DV-tape kopiëren
(DV-ééntoetskopiëren)
HDD
+RW
-RVR
-RVideo
-RWVR -RWVideo
+R
Geselecteerde scènes
kopiëren (DVhandmatig-kopiëren)
HDD
+RW
-RVR
-RVideo
-RWVR -RWVideo
+R
U kunt de hele inhoud van een DV/Digital8tape opnemen op een disc met een enkele
druk op de ONE-TOUCH DUB toets op de
recorder. De recorder bedient de DVcamcorder gedurende het hele proces en
voltooit de opname.
U kunt scènes selecteren en kopiëren tijdens
het weergeven van een DV/Digital8-tape.
1
Voer de stappen 1 t/m 5 uit van
"Voorbereiding voor het kopiëren met een
DV-camcorder" op pagina 99, en druk op
ONE-TOUCH DUB op de recorder.
Voer de stappen 1 t/m 5 uit van
"Voorbereiding voor het kopiëren met
een DV-camcorder" op pagina 99.
2
Druk op SYSTEM MENU.
De recorder spoelt de tape terug en begint de
inhoud van de tape op te nemen.
Nadat het opnemen klaar is, spoelt de
recorder de tape in de DV-camcorder
achteruit en finaliseert automatisch de
opgenomen disc (behalve DVD-RW/DVDR (VR-modus)).
Het systeemmenu verschijnt.
Selecteer "HDD-camera/DV-cam." en
druk op ENTER.
4
Selecteer "DV-handmatig-kopiëren"
en druk op ENTER.
5
Selecteer de opnamebestemming,
"Opnemen op de harddisk" of
"Opnemen op DVD", en druk daarna
op ENTER.
6
Druk op H.
Stoppen tijdens het opnemen
Houd x REC STOP gedurende langer dan
3 seconden ingedrukt.
Denk eraan dat het enkele seconden kan
duren voordat de recorder stopt met opnemen.
Het afspelen van de scène begint.
7
Zoek het punt op de DV/Digital8-tape
waarvanaf u wilt beginnen met
kopiëren met m/M of c/C,
en druk daarna op X.
8
Selecteer "Start opname" en druk op
ENTER.
b Opmerkingen
• Als een lege ruimte op de tape tussen twee
opnamen langer duurt dan twee minuten, wordt
het DV-ééntoetskopiëren automatisch gestopt.
• De recorder pauzeert het opnemen als er een lege
ruimte of een beeld met een
kopieerbeveiligingssignaal op de tape staat. De
recorder hervat het opnemen automatisch zodra
een opneembaar signaal wordt ontvangen.
• Het finaliseren wordt geannuleerd als een
timeropname begint (behalve bij DVD-RW/
DVD-R (VR-modus)).
• DV-ééntoetskopiëren wordt automatisch gestopt
als er beelden met een kopieerbeveiligingssignaal
aan het begin van de tape staan.
• Als de camcorder met vaste schijf ook is
aangesloten op de USB-aansluiting, zal door op
de ONE-TOUCH DUB-toets te drukken het
kopiëren beginnen vanaf de camcorder met vaste
schijf. Koppel de camcorder met vaste schijf los
van de USB-aansluiting om te kunnen kopiëren
vanaf de DV-camcorder.
Kopiëren vanaf een DV-camcorder
3
De recorder begint met kopiëren.
9
Selecteer "Opname pauze" en druk op
ENTER.
De recorder pauzeert het kopiëren.
10 Herhaal de stappen 6 t/m 9 om meer
scènes te kopiëren.
11 Selecteer "Stop opname" en druk op
ENTER.
De geselecteerde scènes worden
gekopieerd als een enkele titel.
,wordt vervolgd
101
"DV-handmatig-kopiëren" verlaten
Druk op SYSTEM MENU.
z Tip
U kunt het kopieermenu uitschakelen door op de
DISPLAY-toets te drukken tijdens het kopiëren.
Druk nogmaals op de DISPLAY-toets om het
kopieermenu af te beelden.
b Opmerking
Scènes die korter zijn dan een seconde kunnen niet
worden ingesteld.
Weergeven vanaf een
DV-camcorder
1
Sluit uw DV-camcorder aan op de DV
IN-aansluiting op het voorpaneel.
2
Druk op SYSTEM MENU.
Het systeemmenu verschijnt.
3
Selecteer "HDD-camera/DV-cam." en
druk op ENTER.
4
Selecteer "DV-camcorder-weergave"
en druk op ENTER.
5
Start de weergave op de DVcamcorder.
De beelden van de DV-camcorder
worden weergegeven op het
televisiescherm.
De weergave annuleren
Druk op SYSTEM MENU.
z Tip
U kunt de inhoud van de tape die wordt
weergegeven kopiëren. Druk tijdens het
weergeven op HDD of DVD om de
kopieerbestemming te selecteren, en druk daarna
op z REC. Om het kopiëren te stoppen, drukt u op
x REC STOP.
102
Music Jukebox
Over Jukebox
Er zijn twee methoden om Jukebox te
gebruiken: het USB-apparaat aansluiten of
audiotracks kopiëren naar de vaste schijf.
Met Jukebox kunt u het volgende doen:
• Audiotracks op de vaste schijf opslaan.
• Audiotracks weergeven in diverse
weergavefuncties.
• Een naam geven aan tracks, albums en
artiesten.
• Een playlist maken.
Opmerkingen over het kopiëren
Sluit een USB-apparaat aan op de USBaansluiting van de recorder, of kopieer
audiotracks vanaf het aangesloten USBapparaat of CD's/DATA CD's/DATA
DVD's naar de vaste schijf.
Het USB-apparaat aansluiten
U kunt een USB-apparaat aansluiten op de
USB-aansluiting van de recorder om te
luisteren naar de MP3-audiotracks of om
deze te kopiëren naar de vaste schijf.
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing die bij het
USB-apparaat werd geleverd alvorens aan te
sluiten.
DVD-recorder
naar de USB-aansluiting
USB-apparaat
b Opmerkingen
• Het is mogelijk dat sommige USB-apparaten
niet werken met deze recorder.
• De recorder kan Mass Storage Class (MSC)apparaten herkennen die compatibel zijn met de
FAT-indeling en niet gepartitioneerd zijn. Als
een MSC-apparaat gepartitioneerd is, wordt het
mogelijk niet herkend door de recorder.
Music Jukebox
• U kunt audiotracks op de vaste schijf niet
kopiëren naar discs of USB-apparaten.
• Het is mogelijk dat sommige audiotracks niet
worden gekopieerd, afhankelijk van de
bestandsgrootte.
• De artiestennaam, de albumnaam en de MP3audiotracknaam worden gekopieerd, en albums
en MP3-tracks worden opgeslagen in de map
van de betreffende artiest. Echter, albums en
MP3-audiotracks worden opgeslagen in de map
"Unknown" in het geval de naam van de artiest
niet kan worden gekopieerd.
• De audiotracks van een CD worden opgeslagen
in de map van de artiest genaamd "Unknown".
De namen worden automatisch samengesteld:
"A_*****_F_*****" voor albums, en
"A_*****_F_*****_T_*****" voor
audiotracks.
• Als het kopiëren tussentijds wordt gestopt,
blijven de tracks die klaar zijn met kopiëren
voordat u stopt, op de vaste schijf staan als een
album.
U kunt op de Music Jukebox-lijst controleren
welke albums zijn gekopieerd (pagina 105).
• Tijdens het kopiëren van audiotracks zijn geen
andere bedieningen mogelijk.
• Tijdens het kopiëren van audiotracks, zijn de
timeropnamen niet beschikbaar. Als de begintijd
van een timeropname aanbreekt tijdens het
kopiëren, start de timeropname nadat het
kopiëren klaar is.
• Kopieerbeveiligde CD's kunnen niet worden
gekopieerd naar de vaste schijf.
Voorbereidingen voor
het gebruik van Jukebox
Tracks of albums kopiëren
(USB t vaste schijf)
U kunt maximaal 99 albums of 999
audiotracks vanaf het USB-apparaat naar de
vaste schijf kopiëren.
1
Sluit het USB-apparaat aan op de
USB-aansluiting van de recorder
(pagina 103).
2
Druk op SYSTEM MENU.
Het systeemmenu verschijnt.
3
Selecteer "Muziekjukebox" en druk op
ENTER.
,wordt vervolgd
103
4
Selecteer "Muziek van USB apparaat
beluisteren" en druk op ENTER.
Het scherm "Muziekjukebox (USB)"
wordt afgebeeld.
5
Selecteer een album om te kopiëren
met M/m, en druk daarna op ,.
Het submenu verschijnt.
6
Selecteer "Aanpassen" met M/m, en
druk daarna op ENTER.
7
Selecteer een item met M/m en druk
daarna op ENTER.
Om alle albums te kopiëren, selecteert u
"Kopieer alles naar HDD".
Om de geselecteerde albums te
kopiëren, selecteert u "Kopieer naar
harddisk".
Een mededeling op het scherm vraagt
om bevestiging.
8
Selecteer "Ja" met </, en druk op
ENTER.
De albums worden naar de vaste schijf
gekopieerd.
• Als u meerdere albums wilt kopiëren,
herhaalt u vanaf stap 5.
Het kopiëren annuleren
b Opmerking
Alvorens te kopiëren, selecteert u "CD" of "MP3"
onder "Dataformaat" op de titellijst (DVD/CD)
(pagina 72).
Tracks of albums binnen de
vaste schijf kopiëren (vaste
schijf y vaste schijf)
1
Het systeemmenu verschijnt.
2
Selecteer "Muziekjukebox" en druk op
ENTER.
3
Selecteer "Muziek beluisteren /
bewerken" en druk op ENTER.
Het scherm "Muziekjukebox
(Harddisk)" wordt afgebeeld.
4
Selecteer een artiest met M/m, en
druk daarna op ENTER.
5
Selecteer een album met M/m, en
druk daarna op ENTER.
Als u het album wilt kopiëren, drukt u
op , in plaats van op ENTER, en gaat
u naar stap 7.
6
Druk op ENTER.
Audiotracks kopiëren
(DISC t vaste schijf)
1
Plaats een disc die u naar de vaste
schijf wilt kopiëren.
2
Druk op SYSTEM MENU.
Het systeemmenu verschijnt.
3
Selecteer "Dubben" en druk op
ENTER.
4
Selecteer "DVD/CD -> Harddisk" met
M/m, en druk daarna op ENTER.
Het kopiëren begint.
Het kopiëren annuleren
Druk op SYSTEM MENU.
Selecteer een track om te kopiëren
met M/m, en druk daarna op ,.
Het submenu verschijnt.
7
Selecteer "Aanpassen" met M/m, en
druk daarna op ENTER.
8
Selecteer "Album kopiëren" of "Track
kopiëren" met M/m, en druk daarna
op ENTER.
9
Selecteer een kopieerbestemming
(een artiest of een album) met M/m,
en druk daarna op ENTER.
Een mededeling op het scherm vraagt
om bevestiging.
10 Selecteer "Ja" met </, en druk op
ENTER.
De albums of tracks worden naar de
vaste schijf gekopieerd.
• Als u meerdere albums of tracks wilt
kopiëren, herhaalt u vanaf stap 4.
Druk op ENTER.
Het kopiëren annuleren
Druk op ENTER.
104
Audiotracks weergeven
met behulp van Jukebox/
USB-apparaat
1
Druk op SYSTEM MENU.
Per pagina door de lijst bladeren
(Paginafunctie)
Druk op SUBTITLE (vorige)/ANGLE
(volgende) terwijl de Music Jukebox-lijst
wordt afgebeeld. Bij iedere druk op
SUBTITLE (vorige)/ANGLE (volgende)
verspringt de hele Music Jukebox-lijst naar
de vorige/volgende pagina van de lijst.
Het systeemmenu verschijnt.
2
Selecteer "Muziekjukebox" en druk op
ENTER.
3
Selecteer "Muziek beluisteren /
bewerken" of "Muziek van USB
apparaat beluisteren", en druk
daarna op ENTER.
Om te luisteren naar audiotracks op de
vaste schijf, selecteert u "Muziek
beluisteren / bewerken".
Om te luisteren naar MP3-audiotracks
vanaf het aangesloten USB-apparaat,
selecteert u "Muziek van USB apparaat
beluisteren".
De Music Jukebox-lijst wordt afgebeeld.
Druk herhaaldelijk op DISPLAY.
Bij iedere druk op de toets, verandert de
informatie onder de artiesten-/album-/
tracklijst.
Over de Playlist en Original-lijst (alleen
vaste schijf)
U kunt de "Muziekjukebox (Harddisk)"
omschakelen tussen het afbeelden van tracks
op de Original-lijst of Playlist.
1
Druk op < terwijl de "Muziekjukebox
(Harddisk)" wordt afgebeeld.
2
Selecteer "Weerg. Lijst" met M/m, en
druk daarna op ENTER.
3
Selecteer een item met M/m en druk
daarna op ENTER.
Selecteer een artiest, album of track,
en druk daarna op H.
(alleen vaste schijf) Om een albumlijst
af te beelden, selecteert u een artiest met
M/m, en drukt u daarna op ENTER.
Om een tracklijst af te beelden,
selecteert u een album met M/m, en
drukt u daarna op ENTER.
De weergave begint.
De weergave stoppen
Display
Origineel
Tracks op de Originallijst.
Play List 1
Play List 2
Play List 3
Play List 4
Tracks op de betreffende
playlist.
Favorieten
Tracks op volgorde van
weergavefrequentie. De
track die het vaakst wordt
weergegeven staat
bovenaan de lijst.
De weergavefunctie veranderen (alleen
Original-lijst)
1
Druk op < terwijl de "Muziekjukebox
(Harddisk)" wordt afgebeeld.
2
Selecteer "Weergavefun." met M/m, en
druk daarna op ENTER.
Druk op x (stoppen).
Terugkeren naar het vorige scherm
Onderdeel
Music Jukebox
4
De informatie over de weergave op het
display veranderen (alleen vaste schijf)
Druk op O RETURN. Als u niet kunt
terugkeren naar de artiestenlijst of albumlijst
met O RETURN, zie "De weergavefunctie
veranderen (alleen Original-lijst)" op
pagina 105.
,wordt vervolgd
105
3
Selecteer een item met M/m en druk
daarna op ENTER.
Onderdeel
Weergavemogelijkheden
Display
Artiest (alleen De artiestenlijst wordt
vaste schijf)
afgebeeld.
Album
De albumlijst wordt
afgebeeld.
Track
De tracklijst wordt
afgebeeld.
Audiotracks toevoegen aan de
playlist (alleen vaste schijf)
Toetsen
Handeling
./>
(vorige/
volgende)
Druk hierop tijdens het
weergeven om naar de
volgende of vorige track te
gaan.
m/M
(snel
achteruit/
vooruit)
Druk hierop om de disc snel
achteruit/vooruit te spoelen
tijdens de weergave.
De zoeksnelheid wordt als
volgt gewijzigd:
snel achteruit snel vooruit
mAchteruit1
Tt
MVooruit1
mAchteruit2
TTtt
MVooruit2
Snel achteruit/vooruit afspelen
gaat door zolang u de toets
ingedrukt houdt.
Om terug te keren naar de
normale weergave, drukt u op
H.
X (pauze)
Druk hierop om de weergave te
onderbreken.
Om terug te keren naar de
normale weergave, drukt u op
H.
U kunt de audiotracks op de vaste schijf
toevoegen aan de playlist. U kunt maximaal
25 audiotracks toevoegen aan iedere
playlist.
1
Selecteer "Muziek beluisteren /
bewerken" in stap 2 van "Audiotracks
weergeven met behulp van Jukebox/
USB-apparaat", en druk op ENTER.
Schakel het scherm om naar de
Original-lijst (pagina 105).
2
Selecteer een track om toe te voegen
aan de playlist en druk op ,.
Het submenu verschijnt.
3
Selecteer "Toev. aan weerg.lijst" en
druk op ENTER.
4
Selecteer een playlist en druk op
ENTER.
De track wordt toegevoegd aan de
geselecteerde playlist.
5
Herhaal de stappen 2 t/m 4 om alle
tracks te selecteren die u wilt
toevoegen aan de playlist.
• Om de tracks op de playlist te
controleren, schakelt u het scherm om
naar de Playlist.
Herhaald weergeven (Herhalen)
U kunt één of meerdere tracks herhaaldelijk
weergeven.
1
Als u tracks op de vaste schijf weergeeft,
gaat u naar stap 3.
2
(Alleen USB-apparaat) Selecteer
"Afspeel mode" met M/m, en druk
daarna op ENTER.
Het "Weergavefunctie"-scherm wordt
afgebeeld.
3
106
Druk op , tijdens het weergeven.
Selecteer "Herhalen" met M/m, en
druk daarna op ENTER.
4
Selecteer een item met M/m.
"Herhaal artiest" (alleen vaste schijf): de
tracks van de huidige artiest worden
herhaald.
"Album herhalen": het huidige album
wordt herhaald.
"Track herhalen": de huidige track
wordt herhaald.
"Herhaal weergavelijst" (alleen vaste
schijf): de huidige playlist wordt
herhaald.
"Programma herhalen" (alleen USBapparaat): het huidige programma wordt
herhaald (pagina 107).
5
5
Selecteer een album (bijvoorbeeld:
Album 01) met M/m, en druk daarna
op ,.
6
Selecteer een track (bijvoorbeeld:
Track 001) met M/m, en druk daarna
op ENTER.
Druk op ENTER.
De herhaalde weergave begint.
De track is geprogrammeerd.
Als u een fout maakt, selecteert u het
stapnummer (bijvoorbeeld: 01.) met
</M/m, en drukt u daarna op CLEAR.
De herhaalde weergave annuleren
Stel "Herhalen" in op "Herhalen UIT" in
stap 4.
7
Om andere tracks te programmeren,
drukt u op </M/m/, om een
stapnummer te selecteren, en
herhaalt u daarna de stappen 5 en 6.
8
Druk op H.
b Opmerking
U kunt "Programma herhalen" alleen selecteren
tijdens geprogrammeerde weergave.
De geprogrammeerde weergave begint.
De geprogrammeerde weergave stoppen
Druk op x (stoppen).
U kunt de inhoud van het aangesloten USBapparaat in de gewenste volgorde weergeven
door zelf de volgorde van de tracks op het
aangesloten USB-apparaat te bepalen en zo
uw eigen programma te maken. U kunt een
programma van maximaal 24 tracks maken.
De geprogrammeerde weergave
annuleren
1
Druk op , terwijl de "Muziekjukebox
(USB)" wordt afgebeeld.
Het programma wissen
2
Selecteer "Afspeel mode" met M/m,
en druk daarna op ENTER.
Het "Weergavefunctie"-scherm wordt
afgebeeld.
3
Selecteer "Programmeren" en druk
op ENTER.
4
Selecteer "Invoeren/aanpassen
programma" en druk op ENTER.
Music Jukebox
Uw eigen programma maken
(Programmeren) (alleen USBapparaat)
Stel tijdens het weergeven "Programmeren"
in op "Stop afspelen programma" op het
"Weergavefunctie"-menu.
Stel "Programmeren" in op "Programmalijst
wissen" op het "Weergavefunctie"-menu.
z Tips
• Het gemaakte programma blijft bestaan nadat de
geprogrammeerde weergave klaar is. Om
hetzelfde programma nogmaals weer te geven,
stelt u "Programmeren" in op "Start afspelen
programma" op het "Weergavefunctie"-menu.
Het programma wordt echter gewist wanneer u
op [/1 drukt.
• U kunt de geprogrammeerde weergave herhalen.
Stel tijdens de geprogrammeerde weergave
"Herhalen" in op "Programma herhalen" op het
"Weergavefunctie"-menu (pagina 106).
107
Audiotracks beheren in
de Music Jukebox
(alleen vaste schijf)
U kunt artiesten/albums/tracks op de vaste
schijf wissen of een label geven.
1
Druk op SYSTEM MENU.
Het systeemmenu verschijnt.
2
Selecteer "Muziekjukebox" en druk op
ENTER.
3
Selecteer "Muziek beluisteren /
bewerken" en druk op ENTER.
De "Muziekjukebox (Harddisk)" wordt
afgebeeld.
4
Selecteer een artiest, album of track,
en druk daarna op ,.
Om een albumlijst af te beelden,
selecteert u een artiest met M/m, en
drukt u daarna op ENTER.
Om een tracklijst af te beelden,
selecteert u een album met M/m, en
drukt u daarna op ENTER.
108
5
Selecteer een optie en druk op
ENTER.
"Wissen": Wist de geselecteerde artiest/
album/track. Kies "Ja" ter bevestiging.
"Aanpassen": Hiermee kunt u de
volgende bewerkingen uitvoeren:
• "Artiestennaam": Stelt u in staat een
artiestennaam (opnieuw) in te voeren
(pagina 44).
• "Albumnaam": Stelt u in staat een
albumnaam (opnieuw) in te voeren
(pagina 44).
• "Tracknaam": Stelt u in staat een
tracknaam (opnieuw) in te voeren
(pagina 44).
• "Album kopiëren": Stelt u in staat een
album te kopiëren (pagina 104).
• "Track kopiëren": Stelt u in staat een
track te kopiëren (pagina 104).
"Herhalen": Herhaalt de weergave van
een artiest/album/track (pagina 106).
"Toev. aan weerg.lijst": Stelt u in staat
tracks toe te voegen aan een playlist
(pagina 106).
"Naam van weergavelijst": Stelt u in
staat een playlistnaam (opnieuw) in te
voeren (maximaal 12 tekens)
(pagina 44).
b Opmerking
U kunt de audiotracks op het aangesloten USBapparaat niet bewerken.
Fotoalbum
Over de "Fotoalbum"
functie
De "Fotoalbum" functie maakt het volgende
mogelijk.
• JPEG-beeldbestanden op de vaste schijf
opslaan.
• JPEG-beeldbestanden op de vaste schijf,
DATA DVD's (DVD-RW's/DVD-R's)/
DATA CD's of het aangesloten USBapparaat bekijken.
• JPEG-beeldbestanden bewerken.
• JPEG-beeldbestanden afdrukken.
• JPEG-beeldbestanden en
diavoorstellingen kopiëren naar DVDRW's/DVD-R's.
• Een diavoorstelling maken met uw
favoriete muziek en grafische effecten
(x-Pict Story).
Voorbereidingen voor
het gebruik van de
"Fotoalbum" functie
Sluit een USB-apparaat aan op de USBaansluiting van de recorder, of kopieer
JPEG-beeldbestanden vanaf DATA CD's/
DATA DVD's of het aangesloten USBapparaat naar de vaste schijf.
Het USB-apparaat aansluiten
U kunt een USB-apparaat (digitale
fotocamera, geheugenkaartlezer en USBgeheugen) aansluiten op de USB-aansluiting
van de recorder om de JPEG-beeldbestanden
te bekijken of te kopiëren naar de vaste
schijf. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing die
bij het USB-apparaat werd geleverd
alvorens aan te sluiten.
DVD-recorder
naar de USB-aansluiting
Fotoalbum
USB-kabel (niet meegeleverd)
USB-uitgang
Digitale camera
: Signaalverloop
b Opmerkingen
• Het is mogelijk dat sommige USB-apparaten
niet werken met deze recorder.
• De recorder kan Mass Storage Class (MSC)apparaten herkennen die compatibel zijn met de
FAT-indeling en niet gepartitioneerd zijn. Als
een MSC-apparaat gepartitioneerd is, wordt het
mogelijk niet herkend door de recorder.
,wordt vervolgd
109
JPEG-beeldbestanden
kopiëren naar de vaste schijf
(DISC/USB t vaste schijf)
1
Plaats een disc die u wilt kopiëren
naar de vaste schijf, of sluit een USBapparaat aan op de USB-aansluiting
van de recorder.
2
Druk op SYSTEM MENU.
7
In het selectievakje naast het gekozen
item wordt een vinkje geplaatst.
• Als u het vinkje weer wilt verwijderen,
drukt u nogmaals op ENTER.
• Om alle vinkjes te verwijderen, drukt u
op , om "Enkelvoudig" te selecteren
op het submenu.
8
Herhaal stap 7 om alle albums of
JPEG-beeldbestanden te selecteren
die u wilt kopiëren.
9
Druk op ,.
Het systeemmenu verschijnt.
3
Selecteer "Fotoalbum" en druk op
ENTER.
Het "Fotoalbum" menu wordt
afgebeeld.
4
Selecteer het item en druk op ENTER.
Om te kopiëren vanaf DATA CD's/
DATA DVD's (DVD-RW's/DVD-R's),
selecteert u "Bekijk foto's op een CD/
DVD".
Om te kopiëren vanaf het aangesloten
USB-apparaat, selecteert u "Bekijk
foto's op een USB-apparaat".
De "Fotoalbum" lijst wordt afgebeeld.
Voorbeeld: DVD/CD
5
Selecteer een album of JPEGbeeldbestand met M/m, en druk
daarna op ,.
Het submenu verschijnt.
6
Selecteer "Meervoudig" met M/m, en
druk daarna op ENTER.
• Om alle albums en JPEGbeeldbestanden te kopiëren, selecteert
u "Kopieer alles naar HDD", en gaat u
naar stap 11.
• Om het album of JPEG-beeldbestand
dat in stap 5 is geselecteerd te
kopiëren, selecteert u "Kopieer naar
harddisk", en gaat u naar stap 11.
110
Selecteer een album of JPEGbeeldbestand, en druk daarna op
ENTER.
Het submenu verschijnt.
10 Selecteer "Kopieer naar harddisk" en
druk op ENTER.
Een mededeling op het scherm vraagt
om bevestiging.
11 Selecteer "Ja" en druk op ENTER.
• Selecteer "Nee" om te annuleren.
Alle JPEG-beeldbestanden
kopiëren vanaf het
aangesloten USB-apparaat
(USB t DVD-RW/DVD-R)
1
Sluit het USB-apparaat aan op de
USB-aansluiting van de recorder.
2
Plaats een lege DVD-RW/DVD-R
(Video-modus).
3
Druk op SYSTEM MENU.
Het systeemmenu verschijnt.
4
Selecteer "Fotoalbum" en druk op
ENTER.
Het "Fotoalbum" menu wordt
afgebeeld.
5
Selecteer "Foto's kopiëren vanaf dig.
camera" en druk op ENTER.
Een mededeling op het scherm vraagt
om bevestiging.
6
Selecteer "Ja" en druk op ENTER.
• Selecteer "Nee" om te annuleren.
z Tip
Zie "7. Een disc opnieuw formatteren" (pagina 50)
om DVD-RW's/DVD-R's in de Video-modus te
formatteren.
8
In het selectievakje naast het gekozen
item wordt een vinkje geplaatst.
• Als u het vinkje weer wilt verwijderen,
drukt u nogmaals op ENTER.
• Om alle vinkjes te verwijderen, drukt u
op , om "Enkelvoudig" te selecteren
op het submenu.
b Opmerkingen
• Tijdens het kopiëren kunnen geen andere
bedieningen worden uitgevoerd.
• Tijdens het kopiëren van JPEG-beeldbestanden
zijn de timeropnamen niet beschikbaar. Als de
begintijd van een timeropname aanbreekt tijdens
het kopiëren, start de timeropname nadat het
kopiëren klaar is.
JPEG-beeldbestanden of
-albums kopiëren binnen de
vaste schijf (vaste
schijf y vaste schijf)
1
2
Druk op SYSTEM MENU.
10 Druk op ,.
Het submenu verschijnt.
11 Selecteer "Kopieer" en druk op
ENTER.
12 Selecteer het bestemmingsalbum
met M/m, en druk daarna op ENTER.
Een mededeling op het scherm vraagt
om bevestiging.
Selecteer "Bekijk/Bewerk foto's op de
harddisk" en druk op ENTER.
Selecteer een album met M/m.
5
Druk op ENTER en selecteer een
JPEG-beeldbestand met M/m.
6
Druk op ,.
Het submenu verschijnt.
Selecteer "Meervoudig" met M/m, en
druk daarna op ENTER.
• Om het geselecteerde album te
kopiëren, selecteert u "Kopieer inhoud
album" bij "Albumopties", en gaat u
naar stap 12.
• Om de geselecteerde JPEGbeeldbestanden te kopiëren, selecteert
u "Kopieer" bij "Bestand Opties", en
gaat u naar stap 12.
13 Selecteer "Ja" en druk op ENTER.
• Selecteer "Nee" om te annuleren.
b Opmerking
Albums of JPEG-beeldbestanden worden in de
volgende gevallen niet naar de vaste schijf
gekopieerd:
– wanneer de vrije ruimte op de vaste schijf
onvoldoende is voor het kopiëren.
– wanneer het maximumaantal bestanden en/of
albums reeds op de vaste schijf staat.
Fotoalbum
Om het geselecteerde album te
kopiëren, gaat u naar stap 6.
Om een JPEG-beeldbestand te kopiëren,
gaat u naar stap 5.
7
Herhaal stap 8 om alle albums of
JPEG-beeldbestanden te selecteren
die u wilt kopiëren.
Selecteer "Fotoalbum" en druk op
ENTER.
De "Fotoalbum" lijst wordt afgebeeld.
4
9
Het systeemmenu verschijnt.
Het "Fotoalbum" menu wordt
afgebeeld.
3
Selecteer een album of JPEGbeeldbestand, en druk daarna op
ENTER.
JPEG-beeldalbums kopiëren
naar een disc (vaste
schijf t DVD-RW/DVD-R)
U kunt de bewerkte JPEG-beeldalbums
kopiëren naar een DVD-RW/DVD-R
(Video-modus).
Een diavoorstelling wordt ook opgenomen
op de disc als een videobestand. U kunt de
diavoorstelling op andere DVD-apparatuur
weergeven die niet compatibel hoeven te
zijn met het weergeven van JPEGbeeldbestanden.
,wordt vervolgd
111
1
2
Plaats een DVD-RW/DVD-R (in Videomodus).
Druk op SYSTEM MENU.
Het systeemmenu verschijnt.
3
Selecteer "Fotoalbum" en druk op
ENTER.
Het "Fotoalbum" menu wordt
afgebeeld.
4
Selecteer "Bekijk/Bewerk foto's op de
harddisk" en druk op ENTER.
11 Selecteer "Ja" en druk op ENTER.
De geselecteerde JPEG-beeldalbums
worden gekopieerd naar de "PICTURE"
map op de disc.
De namen van de JPEG-beeldalbums
worden automatisch gemerkt als
"***ALBUM".
Om de disc af te spelen op andere DVDapparatuur moet deze eerst worden
gefinaliseerd (pagina 47).
• Selecteer "Nee" om te annuleren.
De "Fotoalbum" lijst wordt afgebeeld.
5
Selecteer een album met M/m, en
druk daarna op ,.
Het submenu verschijnt.
6
Selecteer "Meervoudig" en druk op
ENTER.
Om alleen het album te kopiëren dat in
stap 5 is geselecteerd, gaat u naar stap
10.
7
Selecteer een album en druk op
ENTER.
In het selectievakje naast het gekozen
item wordt een vinkje geplaatst.
• Als u het vinkje weer wilt verwijderen,
drukt u nogmaals op ENTER.
• Om alle vinkjes te verwijderen, drukt u
op , om "Enkelvoudig" te selecteren
op het submenu.
8
Herhaal stap 7 om alle albums te
selecteren die u wilt kopiëren.
9
Druk op ,.
Het submenu verschijnt.
10 Selecteer "Kopieer naar DVD" en druk
op ENTER.
Een mededeling op het scherm vraagt
om bevestiging.
z Tips
• Zie "7. Een disc opnieuw formatteren"
(pagina 50) om DVD-RW's/DVD-R's in de
Video-modus te formatteren.
• Zie de "Fotoalbum" lijst om te controleren welke
albums zijn gekopieerd (pagina 114).
b Opmerkingen
• Het kan onmogelijk zijn de diavoorstelling weer
te geven, afhankelijk van de DVD-apparatuur.
• U kunt geen JPEG-beeldbestanden kopiëren
naar een opneembare DVD waarop reeds is
opgenomen met andere recorders/apparaten.
• Het is mogelijk dat DATA DVD's die op deze
recorder zijn gefinaliseerd niet kunnen worden
weergegeven op andere apparatuur.
• U kunt maximaal 99 diavoorstellingen opnemen
op een disc.
• Als u een album waarin meer dan 99 JPEGbeeldbestanden zitten naar een disc kopieert,
zullen diavoorstellingen worden gemaakt van
iedere 99 JPEG-beeldbestanden, die op de disc
zullen worden opgenomen.
• Bij DVD's neemt de vrije ruimte op de disc niet
toe wanneer een diavoorstelling wordt gewist.
JPEG-beeldbestanden
kopiëren naar een disc (vaste
schijf t DVD-RW/DVD-R)
U kunt de bewerkte JPEG-beeldbestanden
kopiëren naar een DVD-RW/DVD-R
(Video-modus).
Een diavoorstelling wordt ook opgenomen
op de disc als een videobestand. U kunt de
diavoorstelling op andere DVD-apparatuur
weergeven die niet compatibel hoeven te
zijn met het weergeven van JPEGbeeldbestanden.
112
1
Voer de stappen 1 t/m 4 uit van
"JPEG-beeldalbums kopiëren naar
een disc (vaste schijf t DVD-RW/
DVD-R)" op pagina 111.
Een JPEG-beeldbestand selecteren in
een ander album
1
Schakel over naar de albumlijst in stap
5.
Voor instructies, zie "Omschakelen
tussen de albumlijst en de JPEGbeeldbestandslijst" op pagina 115.
De fotolijst wordt afgebeeld.
2
Selecteer een JPEG-beeldbestand
met M/m, en druk daarna op ,.
Selecteer een album met M/m, en druk
daarna op <.
3
Schakel over naar de JPEGbeeldbestandslijst.
Voor instructies, zie "Omschakelen
tussen de albumlijst en de JPEGbeeldbestandslijst" op pagina 115.
Om alleen het JPEG-beeldbestand te
kopiëren dat in stap 3 is geselecteerd,
gaat u naar stap 8.
4
Selecteer een JPEG-beeldbestand met
M/m, en druk daarna op ENTER.
Selecteer een JPEG-beeldbestand en
druk op ENTER.
z Tips
• Zie "7. Een disc opnieuw formatteren"
(pagina 50) om DVD-RW's/DVD-R's in de
Video-modus te formatteren.
• Zie de "Fotoalbum" lijst om te controleren welke
JPEG-beeldbestanden zijn gekopieerd
(pagina 114).
De "Fotoalbum" lijst wordt afgebeeld.
2
3
Selecteer een album met M/m, en
druk daarna op ENTER.
Het submenu verschijnt.
4
5
Selecteer "Meervoudig" en druk op
ENTER.
In het selectievakje naast het gekozen
item wordt een vinkje geplaatst.
• Als u het vinkje weer wilt verwijderen,
drukt u nogmaals op ENTER.
• Om alle vinkjes te verwijderen, drukt u
op , om "Enkelvoudig" te selecteren
op het submenu.
Herhaal stap 5 om alle JPEGbeeldbestanden te selecteren die u
wilt kopiëren.
7
Druk op ,.
Het submenu verschijnt.
8
Selecteer "Kopieer naar DVD" en druk
op ENTER.
Een mededeling op het scherm vraagt
om bevestiging.
9
• Het kan onmogelijk zijn de diavoorstelling weer
te geven, afhankelijk van de DVD-apparatuur.
• U kunt geen JPEG-beeldbestanden kopiëren
naar een opneembare DVD waarop reeds is
opgenomen met andere recorders/apparaten.
• Het is mogelijk dat DATA DVD's die op deze
recorder zijn gefinaliseerd niet kunnen worden
weergegeven op andere apparatuur.
• U kunt maximaal 99 diavoorstellingen opnemen
op een disc.
• Bij DVD's neemt de vrije ruimte op de disc niet
toe wanneer een diavoorstelling wordt gewist.
Fotoalbum
6
b Opmerkingen
Selecteer "Ja" en druk op ENTER.
De geselecteerde JPEG-beeldbestanden
worden gekopieerd naar de "PICTURE"
map op de disc.
De namen van de JPEG-beeldbestanden
worden automatisch gemerkt als
"PHOT****".
Om de disc af te spelen op andere DVDapparatuur moet deze eerst worden
gefinaliseerd (pagina 47).
• Selecteer "Nee" om te annuleren.
113
12-fotolijst (Voorbeeld: vaste schijf)
De "Fotoalbum" lijst
gebruiken
U kunt de JPEG-beeldbestanden op de vaste
schijf, DATA DVD's/DATA CD's of het
aangesloten USB-apparaat weergeven met
behulp van de "Fotoalbum" lijst.
1
Druk op SYSTEM MENU.
Het systeemmenu verschijnt.
2
Selecteer "Fotoalbum" en druk op
ENTER.
Het "Fotoalbum" menu wordt
afgebeeld.
3
1-fotolijst
Selecteer een album met M/m, en
druk daarna op ENTER.
Om de 4-fotolijst of 1-fotolijst af te
beelden, drukt u eerst op < om
"Titelweerg." te selecteren en daarna op
ENTER, en selecteert u vervolgens "4foto's" of "1-foto" met M/m, en drukt u
tenslotte op ENTER.
A Albumnaam
B Albumgrootte
114
m
Selecteer het item en druk op ENTER.
Om de JPEG-beeldbestanden op de
vaste schijf weer te geven, selecteert u
"Bekijk/Bewerk foto's op de harddisk".
Om JPEG-beeldbestanden op DATA
CD's/DATA DVD's weer te geven,
selecteert u "Bekijk foto's op een CD/
DVD".
Om JPEG-beeldbestanden op het
aangesloten USB-apparaat weer te
geven, selecteert u "Bekijk foto's op een
USB-apparaat".
De "Fotoalbum" lijst wordt afgebeeld.
4
4-fotolijst
m
C Submenu:
Druk op , om het submenu af te
beelden.
In het submenu staan alleen opties die
van toepassing zijn op het geselecteerde
item. De weergegeven opties verschillen
afhankelijk van het model, de situatie en
het disctype.
Voor meer informatie over de opties op
de submenu's, zie "JPEGbeeldbestanden op de vaste schijf
beheren" op pagina 119.
Omschakelen tussen de albumlijst en de
JPEG-beeldbestandslijst
1
Druk op < terwijl de "Fotoalbum" lijst
wordt afgebeeld.
2
Selecteer "Weergavefun." met M/m, en
druk daarna op ENTER.
3
Selecteer "Bestand" of "Album" met M/
m, en druk daarna op ENTER.
z Tips
• U kunt het miniatuurbeeld op de albumlijst
kiezen uit de JPEG-beeldbestanden in het
geselecteerde album door op m/M te
drukken.
• U kunt overschakelen naar het vorige/volgende
album door op m/M op de JPEGbeeldbestandslijst te drukken.
De "Fotoalbum" lijst uitschakelen
Druk op SYSTEM MENU.
Submenu
D Schuifbalk:
Wordt afgebeeld wanneer alle JPEGbeeldbestanden niet op de lijst passen.
Om de verborgen JPEG-beeldbestanden
te kunnen zien, drukt u op M/m.
E Informatie over albums en JPEGbeeldbestanden:
F Resterende ruimte op de vaste schijf
Per pagina door de lijst bladeren
(Paginafunctie)
Druk op ./> terwijl de "Fotoalbum"
lijst wordt afgebeeld. Bij iedere druk op
./>, verandert de "Fotoalbum" lijst
naar de vorige/volgende pagina met albums/
JPEG-beeldbestanden.
1
Selecteer een JPEG-beeldbestand en
druk op ,.
2
Selecteer "Meer informatie" en druk op
ENTER.
De gedetailleerde informatie van het
geselecteerde JPEG-beeldbestand wordt
afgebeeld.
De bestanden of mappen opnieuw laden
Wanneer een disc of het aangesloten USBapparaat 1.000 of meer bestanden en/of 100
of meer mappen bevat, selecteert u
"Volgende" op de "Fotoalbum" lijst, en
drukt u daarna op ENTER om de nietgeladen bestanden en mappen te bekijken.
Het kan enkele minuten duren om de
bestanden en mappen te laden.
Fotoalbum
Geeft het beeld, het JPEGbeeldbestandsnummer, de
opnamedatum en -tijd, de JPEGbeeldbestandsnaam en de JPEGbeeldbestandsgrootte weer. " " wordt
afgebeeld voor JPEG-beeldbestanden.
De gedetailleerde informatie afbeelden
b Opmerkingen
• De miniatuur van een bestand dat niet kan
worden weergegeven door de recorder, wordt
afgebeeld als " ".
• Tijdens het gebruik van het menu "Fotoalbum"
brandt "HDD" op het voorpaneel, ook wanneer u
JPEG-beeldbestanden op een disc of USBapparaat weergeeft.
,wordt vervolgd
115
Een diavoorstelling weergeven
1
Voer de stappen 1 t/m 4 uit van "De
"Fotoalbum" lijst gebruiken".
De "Fotoalbum" lijst wordt afgebeeld.
Schakel zonodig om tussen de
albumlijst en de JPEGbeeldbestandslijst.
2
Selecteer een album of JPEGbeeldbestand met M/m, en druk
daarna op H.
De diavoorstelling start.
z Tip
U kunt een diavoorstelling starten door "Start
Diashow" te selecteren op het submenu.
Een beeld roteren
Druk tijdens een diavoorstelling
herhaaldelijk op ANGLE.
Bij iedere druk op ANGLE, draait het beeld
90º rechtsom.
Een diavoorstelling met geluid
weergeven (alleen vaste schijf)
U kunt van een diavoorstelling genieten
terwijl u luistert naar het geluid dat op de
vaste schijf is opgeslagen. Bereid eerst de
muziek-playlist voor door audiotracks toe te
voegen met Jukebox (zie "Audiotracks
toevoegen aan de playlist (alleen vaste
schijf)" op pagina 106).
1
Selecteer "Bekijk/Bewerk foto's op de
harddisk" in stap 3 van "De
"Fotoalbum" lijst gebruiken" op
pagina 114.
De "Fotoalbum" lijst wordt afgebeeld.
Schakel zonodig om tussen de
albumlijst en de JPEGbeeldbestandslijst.
2
Selecteer een album of JPEGbeeldbestand met M/m, en druk daarna
op ,.
3
Selecteer "Start auto diavoorst" en druk
op ENTER.
4
Selecteer de gewenste muziek-playlist
of "Favorieten" met </,.
5
Selecteer "Start" en druk op ENTER.
De diavoorstelling en de weergave
beginnen vanaf de eerste track op de
geselecteerde muziek-playlist.
b Opmerkingen
• Afhankelijk van de beeldverhouding kunnen
bepaalde beelden worden weergegeven met
balken langs de boven- en onderrand, of linkeren rechterrand van het scherm.
• Het weergeven van grote beeldbestanden kan
enkele seconden duren. Dat is normaal en duidt
niet op een storing.
Een diavoorstelling stoppen
Druk op x (stoppen) of O RETURN.
Een diavoorstelling pauzeren
Druk op X (pauze).
Het vorige/volgende beeld bekijken
tijdens een diavoorstelling
Druk op ./>.
Een beeld vergroten
Druk tijdens een diavoorstelling
herhaaldelijk op ENTER.
Bij iedere druk op ENTER, verandert de
vergrotingsfactor zoals hieronder
aangegeven.
2× t 4× t normale vergroting
U kunt het gedeelte dat u wilt vergroten
verplaatsen met </M/m/,.
(Alleen RDR-AT100/AT200) U kunt een
beeld ook in-/uitzoomen met ZOOM.
116
b Opmerkingen
• Tijdens het weergeven van een diavoorstelling
met geluid, kunt u het volgende niet doen:
– Een beeld in-/uitzoomen, roteren, overslaan of
pauzeren.
– Informatie op het scherm afbeelden door op
DISPLAY te drukken.
• Als er geen audiotracks op de geselecteerde
muziek-playlist staan, wordt de diavoorstelling
weergegeven zonder geluid.
Een diavoorstelling
maken met uw favoriete
muziek en grafische
effecten (x-Pict Story)
(alleen vaste schijf)
6
• "Thema": Selecteer een thema. De
recorder voegt grafische effecten toe,
afhankelijk van het thema dat u uit
onderstaande thema's hebt ingesteld:
"Momenten van geluk (1)": met
eenvoudige grafische effecten
"Momenten van geluk (2)": met
eenvoudige grafische effecten die snel
veranderen
"Denken aan vroeger": in
monochroom
"Fijnste herinneringen": met
bewegende grafische effecten
"Gelukzalig leven": met bewegende
grafische effecten die snel veranderen
"Normaal": zonder grafische effecten
• "Weerg. Lijst": Selecteer de gewenste
muziek-playlist of "Favorieten". Voor
een beschrijving van het maken van
een muziek-playlist, zie "Audiotracks
toevoegen aan de playlist (alleen vaste
schijf)" op pagina 106.
Het is eenvoudig uw eigen diavoorstelling
met uw favoriete muziek op de muziekplaylist en grafische effecten te maken met
behulp van de JPEG-beeldbestanden op de
vaste schijf (x-Pict Story).
Bereid eerst de muziek-playlist voor door
audiotracks toe te voegen met Jukebox (zie
"Audiotracks toevoegen aan de playlist
(alleen vaste schijf)" op pagina 106). De
gemaakte x-Pict Story wordt automatisch
opgeslagen op de titellijst (vaste schijf)
vanwaar u hem eenvoudig kunt kopiëren
naar een opneembare disc.
1
Druk op SYSTEM MENU.
Het systeemmenu verschijnt.
2
Selecteer "Fotoalbum" en druk op
ENTER.
Het "Fotoalbum" menu wordt
afgebeeld.
Selecteer "Bekijk/Bewerk foto's op de
harddisk" en druk op ENTER.
De "Fotoalbum (Harddisk)" lijst wordt
afgebeeld.
4
Selecteer een album en druk op ,.
Het submenu verschijnt.
5
Selecteer "Een x-Pict Story maken"
met M/m, en druk daarna op ENTER.
7
Selecteer "Volgende" en druk op
ENTER.
De mededeling over auteursrechten
wordt op het scherm afgebeeld.
8
Selecteer "Ja" met </, en druk op
ENTER.
De x-Pict Story wordt opgeslagen als
een videobestand op de titellijst op de
vaste schijf.
De titelnamen worden automatisch
samengesteld als "x-Pict_Story ***"
met behulp van de naam van de
geselecteerde albummap.
Fotoalbum
3
Selecteer een grafisch effect en een
muziek-playlist met </M/m/,.
Het maken van een x-Pict Story stoppen
Houd x REC STOP gedurende langer dan
3 seconden ingedrukt.
,wordt vervolgd
117
z Tips
• De volgorde van de audiotracks in de gemaakte
x-Pict Story is dezelfde als die van de muziekplaylist. Als u de volgorde wilt veranderen,
verandert u de volgorde van de muziek-playlist
voordat u een x-Pict Story maakt.
• Als de geselecteerde map geen naam heeft,
worden de titelnamen automatisch samengesteld
uit de datum op het moment dat de x-Pict Story
wordt gemaakt.
• Een x-Pict Story wordt gemaakt in de HQopnamestand.
• Om de titels van een x-Pict Story te bewerken,
zie "Wissen en bewerken" op pagina 82.
b Opmerkingen
• Tijdens het maken van een x-Pict Story kunt u
niet opnemen.
• Als er geen JPEG-beeldbestand in de
geselecteerde map zit, kunt u geen x-Pict Story
maken.
• Als er geen audiotracks op de geselecteerde
muziek-playlist staan, wordt de x-Pict Story
gemaakt zonder geluid.
• Het is mogelijk dat de geselecteerde muziekplaylist niet tot het einde helemaal wordt
weergegeven, afhankelijk van het aantal JPEGbeeldbestanden.
• Als de vaste schijf vol is, wordt een
waarschuwingsmededeling afgebeeld en kunt u
geen x-Pict Story maken.
• Tijdens het maken van een x-Pict Story, kunt u
het volgende niet doen:
– Een beeld in-/uitzoomen, roteren, overslaan of
pauzeren.
– Informatie op het scherm afbeelden door op
DISPLAY te drukken.
• De volgorde van de grafische effecten verandert
willekeurig iedere keer wanneer u een x-Pict
Story maakt met hetzelfde thema.
• U mag de USB-kabel of i.LINK-kabel niet
loskoppelen tijdens het maken van een x-Pict
Story. Hierdoor kan het maken van de x-Pict
Story worden gestoord.
• Het is mogelijk dat het grafische effect niet een
vloeiende beweging vertoont of niet juist wordt
weergegeven in de gemaakte x-Pict Story,
afhankelijk van diverse omstandigheden, zoals
de grootte van de beeldbestanden.
118
Een x-Pict Story weergeven
U kunt een gemaakte x-Pict Story
weergeven vanaf de titellijst op de vaste
schijf.
Voor meer informatie zie "3. Het
opgenomen programma afspelen (Titellijst)"
op pagina 41.
Een x-Pict Story kopiëren
U kunt een gemaakte x-Pict Story naar een
DVD kopiëren. Voor meer informatie, zie
"Kopiëren (HDD y DVD)" op pagina 89.
Om de disc af te spelen op andere DVDapparatuur moet deze eerst worden
gefinaliseerd (pagina 47).
JPEG-beeldbestanden
op de vaste schijf
beheren
1
Druk op SYSTEM MENU.
Het systeemmenu verschijnt.
2
Selecteer "Fotoalbum" en druk op
ENTER.
Het "Fotoalbum" menu wordt
afgebeeld.
3
Selecteer "Bekijk/Bewerk foto's op de
harddisk" en druk op ENTER.
De "Fotoalbum (Harddisk)" lijst wordt
afgebeeld.
4
Selecteer een album of JPEGbeeldbestand, en druk daarna op ,.
Het submenu verschijnt.
5
• "Beveilig inhoud album": Beveiligt
alle JPEG-beeldbestanden in het
geselecteerde album.
• "Beveiliging opheffen": Heft de
beveiliging op van alle JPEGbeeldbestanden in het geselecteerde
album.
Selecteer een optie en druk op
ENTER.
U kunt de volgende bewerkingen
uitvoeren op het album/JPEGbeeldbestand.
"Kopieer naar DVD": Kopieert het
geselecteerde album of JPEGbeeldbestand naar een DVD
(pagina 111).
"Meervoudig": Selecteert meerdere
albums of JPEG-beeldbestanden om te
bewerken.
"Kopieer alles naar HDD": Kopieert alle
albums en JPEG-beeldbestanden naar
de vaste schijf (pagina 110).
"Kopieer naar harddisk": Kopieert het
geselecteerde album of JPEGbeeldbestand naar de vaste schijf
(pagina 110).
"Nieuw album": Maakt een nieuw
album aan.
"Druk af": Drukt het geselecteerde
JPEG-beeldbestand af (pagina 120).
"Albumopties"
• "Wis album": Wist het geselecteerde
album.
• "Kopieer inhoud album": Kopieert alle
JPEG-beeldbestanden in het
geselecteerde album naar de vaste
schijf (pagina 111).
• "Geef album nieuwe naam": Verandert
de naam van het geselecteerde album
(pagina 44).
"Meer informatie": Beeldt de
gedetailleerde informatie van het
geselecteerde JPEG-beeldbestand af
(pagina 115).
"Start Diashow": Start de
diavoorstelling (pagina 116).
"Start auto diavoorst" (alleen vaste
schijf): Start een diavoorstelling met
geluid (pagina 116).
Fotoalbum
"Een x-Pict Story maken": Maakt een
nieuwe x-Pict Story (pagina 117).
"Bestand Opties"
• "Wissen": Wist het geselecteerde
JPEG-beeldbestand.
• "Kopieer": Kopieert het geselecteerde
JPEG-beeldbestand (pagina 111).
• "Bestand hernoemen": Verandert de
naam van het geselecteerde JPEGbeeldbestand (pagina 44).
• "Beveiligen": Beveiligt het
geselecteerde JPEG-beeldbestand.
Selecteer dit nogmaals om de
beveiliging op te heffen.
"Enkelvoudig": Annuleert de instelling
"Meervoudig".
119
JPEG-beeldbestanden
afdrukken
U kunt JPEG-beeldbestanden op de vaste
schijf, DATA DVD's/DATA CD's of het
aangesloten USB-apparaat afdrukken door
een PictBridge-compatibele printer aan te
sluiten op de USB-aansluiting van de
recorder.
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing die bij de
printer werd geleverd.
1
Sluit een PictBridge-compatibele
printer aan op de USB-aansluiting
van de recorder.
5
Selecteer het item en druk op ENTER.
Om de JPEG-beeldbestanden op de
vaste schijf af te drukken, selecteert u
"Bekijk/Bewerk foto's op de harddisk".
Om JPEG-beeldbestanden op een
DATA DVD/DATA CD af te drukken,
selecteert u "Bekijk foto's op een CD/
DVD".
Om JPEG-beeldbestanden vanaf het
aangesloten USB-apparaat af te
drukken, selecteert u "Bekijk foto's op
een USB-apparaat".
De "Fotoalbum" lijst wordt afgebeeld.
6
Selecteer een album en druk op
ENTER.
7
Selecteer een bestand met M/m, en
druk daarna op ,.
DVD-recorder
naar de USB-aansluiting
Het submenu verschijnt.
8
2
Sluit het USB-apparaat aan op de
USB-aansluiting van de recorder.
Bij het afdrukken van JPEGbeeldbestanden op de vaste schijf of
DATA DVD's/DATA CD's, slaat u deze
stap over.
3
Druk op SYSTEM MENU.
Het systeemmenu verschijnt.
4
Selecteer "Fotoalbum" en druk op
ENTER.
Het "Fotoalbum" menu wordt
afgebeeld.
Selecteer het item en druk op ENTER.
Om twee of meer bestanden af te
drukken, selecteert u "Meervoudig".
Om alleen het bestand af te drukken dat
in stap 7 is geselecteerd, gaat u naar stap
12.
PictBridge-compatibele
printer
9
Selecteer een bestand en druk op
ENTER.
In het selectievakje naast het gekozen
item wordt een vinkje geplaatst.
• Als u het vinkje weer wilt verwijderen,
drukt u nogmaals op ENTER.
• Om alle vinkjes te verwijderen,
selecteert u "Enkelvoudig".
10 Herhaal stap 9 om alle bestanden te
selecteren die u wilt afdrukken.
11 Druk op ,.
Het submenu verschijnt.
12 Selecteer "Druk af" en druk op
ENTER.
Een mededeling op het scherm vraagt
om bevestiging.
120
13 Selecteer "Start" en druk op ENTER.
U kunt het papierformaat en de opmaak
instellen. Raadpleeg de
gebruiksaanwijzing die bij de printer
werd geleverd.
Het afdrukken annuleren
Druk op ENTER.
De aangesloten printer afbeelden
Selecteer "Bevestig printer" bij "USB" op
het "Opties 2" instelscherm (pagina 144).
Het aangesloten USB-apparaat opnieuw
opstarten
Selecteer "Herstart USB toestel" bij "USB"
op het "Opties 2" instelscherm (pagina 144).
z Tip
Afdrukopties, zoals het papierformaat en de
opmaak, verschillen afhankelijk van de printer.
Voor verdere informatie raadpleegt u de
gebruiksaanwijzing die bij de printer werd
geleverd.
Fotoalbum
121
Voor afspelen
Instellingen en afstellingen
Dynamisch
Levert een sterk,
dynamisch beeld op
door het beeldcontrast
en de kleurintensiteit te
verhogen.
Standaard
Geeft een
standaardbeeld weer.
De beeldkwaliteit
instellen
HDD
+RW
-RVR
-RVideo
-RWVR -RWVideo
DVD
+R
VCD DATA DVD *
Professioneel Geeft een origineel
beeld weer.
DATA CD *
* Alleen DivX-videobestanden
U kunt de kwaliteit van het beeld vanaf een
aangesloten apparaat, zoals een televisie of
videorecorder, en tevens de beeldkwaliteit
van de uitzendingen die de recorder kan
ontvangen, instellen door een
voorkeursinstelling te selecteren. U kunt de
beeldkwaliteit tevens instellen door
gedetailleerde instellingen te veranderen, en
maximaal drie eigen instellingen in het
geheugen op te slaan.
1
Druk in de stopstand op SYSTEM
MENU.
Om de kwaliteit van het weergavebeeld
in te stellen, drukt u tijdens de weergave
op SYSTEM MENU.
Het systeemmenu verschijnt.
2
Selecteer "Beeldinstellingen" en druk
op ENTER.
3
Selecteer een voorkeursinstelling
met </,, en druk daarna op
ENTER.
Memory 1/
Memory 2/
Memory 3
Om de gedetailleerde instellingen van
de geselecteerde voorkeursinstelling te
controleren, drukt u op DISPLAY.
4
122
Televisie-uitzending
VHS
Videocassettes
DTV
Digitale uitzending
Memory 1/
Memory 2/
Memory 3
Uw eigen instellingen.
Om uw eigen instellingen
te maken, zie "Uw eigen
instelling maken" op
pagina 122.
Druk op SYSTEM MENU om de functie
te verlaten.
Uw eigen instelling maken
1
Selecteer "Memory 1", "Memory 2" of
"Memory 3" in stap 3.
2
Selecteer "Details Instelling" en druk op
ENTER.
Het scherm voor het maken van
gedetailleerde instellingen wordt
afgebeeld.
3
Selecteer een item met M/m en verander
de instellingen met </,.
Zie de onderstaande tabellen voor een
beschrijving van iedere instelling.
4
Druk op SYSTEM MENU om de
functie te verlaten.
De instelling wordt automatisch
opgeslagen als de instelling die u in
stap 1 hebt geselecteerd.
Voor opnemen
TV
Uw eigen instellingen.
Om uw eigen
instellingen te maken,
zie "Uw eigen
instelling maken" op
pagina 122.
Instelopties voor de
opnamebeeldkwaliteit
Voor meer informatie over iedere instelling,
leest u de beschrijving van het scherm.
Progr.
Beweging
Cinema
Stelt het progressieve
videosignaal in wanneer
"Component Video Uit" is
ingesteld op "Progressive (p)"
(pagina 131) of wanneer u een
HDMI-aansluiting gebruikt.
Selecteer "Beweging" voor
een film met snel bewegende
beelden.
Selecteer "Stilst." voor een
film met weinig beweging.
Zet de progressieve
videosignalen om
overeenkomstig het type
DVD-software waarnaar u
kijkt wanneer "Component
Video Uit" is ingesteld op
"Progressive (p)"
(pagina 131) of wanneer u een
HDMI-aansluiting gebruikt.
Selecteer "Auto" om het type
software (op filmbasis of op
videobasis) automatisch vast
te stellen en de toepasselijke
omzettingsfunctie te
selecteren. Selecteer normaal
deze instelling.
Selecteer "Uit" om de
omzettingsfunctie
onveranderlijk in te stellen op
software op videobasis.
Stelt de helderheid/
kleurscheiding in voor de
videosignalen.
Selecteer "Beweging" voor
een film met snel bewegende
beelden.
Selecteer "Stilst." voor een
film met weinig beweging.
YNR
(ruisvermindering
helderheid)
Verlaagt de ruis die in het
luminantie-element van het
videosignaal zit.
Schakel in voor het
automatisch instellen van het
witniveau.
Witverbetering
Stelt de intensiteit van het wit
in.
Zwartverbetering
Stelt de intensiteit van het
zwart in.
Zwartniveau Selecteert het zwartniveau
(instelniveau) voor NTSCvideosignalen.
Selecteer "ON" om het
zwartniveau van de
ingangssignalen in te stellen
op het standaardniveau.
Normaal gesproken selecteert
u de instelling "OFF".
Kleurtint
Stelt de kleurbalans in.
Kleurverzadiging
Maakt de kleuren donkerder
of lichter.
Instelopties voor de
weergavebeeldkwaliteit
Voor meer informatie over iedere instelling,
leest u de beschrijving van het scherm.
Progr.
Beweging
Stelt het progressieve
videosignaal in wanneer
"Component Video Uit" is
ingesteld op "Progressive (p)"
(pagina 131) of wanneer
"Beeldresolutie" is ingesteld
op iets anders dan "720 ×
576i" (of "720 × 480i")
(pagina 141).
Selecteer "Beweging" voor
een film met snel bewegende
beelden.
Selecteer "Stilst." voor een
film met weinig beweging.
Instellingen en afstellingen
3D Y/C
Wit AGC
CNR
Vermindert de ruis in het
(kleurruiskleurgedeelte van het
vermindering) videosignaal.
Detail
Stelt de scherpte in van de
beeldomtrek.
,wordt vervolgd
123
Cinema
YNR
(ruisvermindering
helderheid)
Zet de progressieve
videosignalen om
overeenkomstig het type
DVD-software waarnaar u
kijkt wanneer "Component
Video Uit" is ingesteld op
"Progressive (p)"
(pagina 131) of wanneer
"Beeldresolutie" is ingesteld
op iets anders dan "720 ×
576i" (of "720 × 480i")
(pagina 141).
Selecteer "Auto 1" om het
type software (op filmbasis of
op videobasis) automatisch
vast te stellen en de
toepasselijke
omzettingsfunctie te
selecteren. Selecteer normaal
deze instelling.
Als het beeld er onnatuurlijk
uitziet, selecteert u "Auto 2",
"Aan" of "Uit".
Verlaagt de ruis die in het
luminantie-element van het
videosignaal zit.
BNR
Vermindert "blokruis" of
(blokruismozaïekpatronen in het beeld.
vermindering)
MNR (mug- Vermindert de vage storing
genruisver- die optreedt rond de omtrek
mindering) van beelden. De
ruisverminderingseffecten
worden automatisch ingesteld
binnen ieder instelbereik
overeenkomstig de
videobitsnelheid en andere
factoren.
124
Scherpte
Maakt de omtrek van beelden
scherper.
Detail
Stelt de scherpte in van de
beeldomtrek.
Witverbetering
Stelt de intensiteit van het wit
in.
Zwartverbetering
Stelt de intensiteit van het
zwart in.
Zwartniveau Selecteert het zwartniveau
(instelniveau) voor de
videosignalen.
Selecteer "ON" om het
zwartniveau te verhogen.
Selecteer dit wanneer het
beeld te donker is.
Selecteer "OFF" om het
zwartniveau van de
ingangssignalen in te stellen
op het standaardniveau.
Selecteer normaal deze
instelling.
Gamma
Correctie.
Stelt in hoe donkere delen
eruit zien.
Kleurtint
Stelt de kleurbalans in.
Kleurverzadiging
Maakt de kleuren donkerder
of lichter.
b Opmerkingen
• Als de omtrek van beelden op uw beeldscherm
wazig worden, stelt u "BNR" en/of "MNR" in op
"Uit".
• Bij sommige discs of scènes is het
bovengenoemde BNR- of MNR-effect minder
duidelijk. Bovendien is het mogelijk dat deze
functies niet werken met bepaalde
schermformaten.
• De volgende instellingen zijn niet beschikbaar
voor de signalen die worden uitgevoerd via de
HDMI-aansluiting.
– "Scherpte"
– "Witverbetering"
– "Zwartverbetering"
– "Zwartniveau"
– "Gamma Correctie."
– "Kleurtint"
– "Kleurverzadiging"
De instelmenu's
gebruiken
Discinstellingen (Disc
Setup)
U kunt de instellingen van de recorder
veranderen, zoals de
beeldkwaliteitinstellingen,
geluidsinstellingen, enz.
U kunt instellingen maken die betrekking
hebben op de DVD.
1
2
3
Druk op SYSTEM MENU met de
recorder in de stopstand.
Selecteer "Disc Setup" of
"Basisinstellingen" met M/m, en druk
daarna op ENTER.
Basis
Voer Discnaam in
U kunt een disc een label geven.
Voor verdere informatie, zie pagina 46.
Disc beveiligen
Selecteer het gewenste item met M/
m, en druk daarna op ENTER.
U kunt een disc tegen wissen beveiligen.
Voor verdere informatie, zie pagina 46.
Zie de beschrijvingen in de hierna
volgende pagina's.
De standaardinstellingen zijn
onderstreept.
DVD-RW formatteren (alleen DVD-RW)
De recorder begint automatisch te
formatteren in VR- of Video-modus,
afhankelijk van wat is geselecteerd, wanneer
een nieuwe ongeformatteerde DVD-RW is
ingebracht.
VR Mode
Formatteert de disc
automatisch in de VR-modus.
Video
Mode
Formatteert de disc
automatisch in de Videomodus.
U kunt een DVD+RW, DVD-RW of DVDR handmatig opnieuw formatteren om een
lege disc te maken.
Voor verdere informatie, zie pagina 50.
Finaliseren
Instellingen en afstellingen
Formatteren
Finaliseert een disc voor weergave op andere
DVD-apparatuur.
Voor verdere informatie, zie pagina 47.
,wordt vervolgd
125
HDD Optimalis.
Naarmate u beelden herhaaldelijk opneemt,
wist en bewerkt, raakt het bestandssysteem
van de vaste schijf steeds verder
gefragmenteerd. Om alle gefragmenteerde
bestanden 'op te schonen', dient u de vaste
schijf periodiek te optimaliseren. Als de
vaste schijf geoptimaliseerd moet worden,
wordt automatisch een mededeling
daaromtrent afgebeeld.
Om de optimalisatie te annuleren, drukt u op
ENTER. De vaste schijf zal slechts
gedeeltelijk zijn geoptimaliseerd.
b Opmerkingen
• Het optimaliseren van de vaste schijf duurt
ongeveer acht uur. Tijdens het optimaliseren
kunnen geen andere bedieningen, zoals opnemen
of weergeven, worden uitgevoerd.
• U kunt de vaste schijf niet optimaliseren
wanneer de vrije ruimte op de disc onvoldoende
is voor het optimaliseren. Wis titels om ruimte
op de disc vrij te maken (pagina 83).
Recorderinstellingen
(Basis)
U kunt de klok instellen en andere
instellingen maken die betrekking hebben op
de recorder.
Klok Instelling
Auto (Klok automatisch instellen)
De automatische klokinstelfunctie wordt
ingeschakeld wanneer een
programmapositie in uw lokale gebied een
tijdsignaal uitzendt.
1
Druk herhaaldelijk op </, tot de
programmapositie van de zender met
een tijdsignaal verschijnt.
2
Druk op m om "Start" te selecteren, en
druk daarna op ENTER.
• Als de recorder van geen enkele
zender een tijdsignaal ontvangt, drukt
u op O RETURN en stelt u de klok
handmatig in.
• Als met de functie voor automatische
klokinstelling de klok niet juist is
ingesteld voor uw gebied, moet u een
andere zender voor de automatische
klokinstelfunctie proberen of de klok
handmatig instellen.
Formatteer HDD
Als zich een vaste-schijffout voordoet, kunt
u het probleem oplossen door de vaste schijf
te formatteren. "Formatteer HDD" kan
alleen worden geselecteerd wanneer de vaste
schijf moet worden geformatteerd. Merk op
dat alle opgenomen inhoud van de vaste
schijf zal worden gewist.
b Opmerking
Met de recorder in de synchro-opnamestandbystand werkt de automatische klokinstelfunctie
niet.
Manueel (Klok handmatig instellen)
Stel de klok handmatig in.
1
Druk op </, om de tijdzone van uw
gebied of GMT (Greenwich Mean Time)
te selecteren, en druk daarna op m.
2
Selecteer "Aan" met </, als het nu
zomertijd is en druk daarna op ENTER.
3
Stel de dag, de maand, het jaar, het uur
en de minuten in met </M/m/,, en
druk daarna op ENTER om de klok te
starten.
Om nummers te wijzigen, drukt u op <
om terug te keren naar het item dat moet
worden gewijzigd, en op M/m.
126
b Opmerkingen
TV Systeem
Selecteert het kleursysteem voor opnemen
vanaf aangesloten apparatuur.
NTSC
Neemt op in het NTSC- of
PAL-60-kleursysteem.
PAL/
SECAM
Neemt op in het PAL- of
SECAM-kleursysteem.
• Zelfs als "Standby-stand" is ingesteld op "Mode
1", zijn de volgende functies beschikbaar.
– Synchro-opname
– Timerinstelling met "VPS/PDC" in de
overzichtslijst of timerlijst.
• De SMARTLINK functies zijn niet beschikbaar
wanneer "Standby-stand" is ingesteld op "Mode
1".
Helpfunctie
b Opmerkingen
• Als beeldruis optreedt nadat u de "TV Systeem"
instelling hebt veranderd, verandert u de
"Kleursysteem" instelling (pagina 131). Als de
beeldruis nog steeds optreedt, houdt u
x (stoppen) op de recorder ingedrukt, en drukt u
daarna op INPUT op de recorder.
• Als u de "TV Systeem" instelling verandert,
wordt de kopieerlijst gewist.
Standby-stand
Mode 1
Wanneer de recorder
uitgeschakeld is, worden
ingangssignalen van de LINE
1/DECODER-aansluiting
uitgevoerd via de LINE 3 –
TV-aansluiting en worden
antenne-ingangssignalen
uitgevoerd naar de
aangesloten televisie. Het
stroomverbruik in de standbystand is hoger dan bij de
instelling "Mode 1".
Beeldt helpinformatie af op
GUI-schermen.
Uit
De Help-functie wordt niet
ingesteld.
Snelinstelling (De recorder
terugstellen)
Selecteer dit om de "Snelinstelling"
procedure te volgen.
Volg de instructies voor "Snelinstelling"
(pagina 28) vanaf stap 2.
Autom. Uitschakelen
Aan
De recorder wordt
automatisch uitgeschakeld als
gedurende 6 uur in de
stopstand op geen enkele toets
gedrukt wordt. Ongeveer een
minuut voor het uitschakelen
van de recorder, wordt op het
display om een bevestiging
gevraagd. Als u wilt dat de
recorder ingeschakeld blijft,
drukt u op ENTER.
Uit
Zet de functie uit.
Instellingen en afstellingen
Mode 2
Wanneer de recorder
uitgeschakeld is:
– Ingangssignalen van de
LINE 1/DECODERaansluiting worden niet
uitgevoerd via de LINE 3 –
TV-aansluiting (pagina 32)
en de aangesloten externe
decoder kan niet gebruikt
worden (pagina 35).
– Antenne-ingangssignalen
worden niet uitgevoerd naar
de aangesloten televisie.
Om televisie te kunnen kijken,
gebruikt u een splitter om de
antenne-ingangssignalen naar
televisie en recorder op te
splitsen (pagina 17).
Aan
127
Antenneontvangstinstellingen
(Tuner)
U kunt tuner- en programmapositieinstellingen maken voor de recorder.
Automatisch Zoeken
Auto Scan
Als u een televisie aansluit op deze recorder
zonder gebruikmaking van SMARTLINK,
kunt u de programmaposities automatisch
vooraf instellen met "Auto Scan".
Selecteer uw land/gebied met </,, en
druk daarna op ENTER.
De programmapositie wordt ingesteld
volgens het geselecteerde land/gebied.
Als programmaposities niet worden gebruikt
of ongewenste kanalen bevatten, kunt u deze
uitschakelen (pagina 128).
Handmatig Afstemmen
U kunt de programmaposities handmatig
instellen.
Als bepaalde programmaposities niet
kunnen worden ingesteld met de functie
"Snelinstelling", kunt u deze handmatig
instellen.
Als er geen geluid is of het beeld is
vervormd, is het mogelijk dat het verkeerde
tunersysteem is ingesteld tijdens de
"Snelinstelling". Voer de volgende
procedure uit om het juiste tunersysteem
handmatig in te stellen.
1
Selecteer uw land/gebied met </,,
en druk daarna op ENTER.
Programmapositie
Overnemen van TV
Als u een televisie aansluit op deze recorder
met gebruikmaking van SMARTLINK, kunt
u de programmaposities instellen door deze
vanuit uw televisie te downloaden.
Voor meer informatie raadpleegt u de
gebruiksaanwijzing die bij uw televisie werd
geleverd.
Selecteer uw land/gebied met </,, en
druk daarna op ENTER.
De tunervoorinstellingen worden
gedownload vanaf uw televisie naar deze
recorder.
Als programmaposities niet worden gebruikt
of ongewenste kanalen bevatten, kunt u deze
uitschakelen (pagina 128).
128
2
Druk op PROG +/– om de
programmapositie te selecteren.
3
Selecteer het item dat u wilt veranderen
met M/m en verander de instellingen
met </,, en druk daarna op ENTER.
• Herhaal deze procedure vanaf stap 2
om een andere programmapositie in te
stellen.
Overslaan
Aan
Selecteer dit wanneer de
programmapositie niet
gebruikt wordt of een
ongewenste
programmapositie bevat.
De geselecteerde
programmapositie wordt
overgeslagen wanneer u op
PROG +/– drukt.
Uit
De geselecteerde
programmapositie wordt niet
overgeslagen.
KAN systeem
Selecteer het gebied om de beste ontvangst te
krijgen.
Televisiesysteem Kanalen
L* (Frankrijk)
F2 – F10 VHF
F21 – F69 UHF
FR
Selecteer dit systeem in
Frankrijk.
West
Europa
Selecteer dit systeem in WestEuropese landen.
UK & IE
Selecteer dit systeem in
Groot-Brittannië en Ierland.
Oost
Europa
Selecteer dit systeem in OostEuropese landen.
Kanaal
Druk herhaaldelijk op </, tot de
gewenste kanaal wordt weergegeven.
• Selecteer een kabel- of satellietprogrammapositie door op </, te
drukken totdat de gewenste
programmapositie wordt weergegeven.
Beschikbare kanalen
Televisiesysteem Kanalen
BG (West-Europese E2 – E12 VHF
landen, behalve de
A – H VHF in Italië
landen die hieronder
zijn aangegeven)
E21 – E69 UHF
S1 – S20 CATV
S21 – S41 HYPER
S01 – S05 CATV
R1 – R12 VHF
R21 – R69 UHF
S1 – S20 CATV
S21 – S41 HYPER
S01 – S05 CATV
I (Groot-Brittannië/
Ierland)
Ierland A – J VHF
S21 – S41 HYPER
* Als u uitzendingen in Frankrijk wilt ontvangen,
selecteert u "L".
Afstemmen op de Franse CATV-kanalen
Deze recorder kan de CATV-kanalen B t/m
Q en de HYPER frequentiekanalen S21 t/m
S41 scannen. In het menu Kanaalinstelling
worden de kanalen aangegeven als CC1 t/m
CC44. Bijvoorbeeld, kanaal B wordt
aangeduid met Kanaalinstellingnummer
CC1 en kanaal Q wordt aangeduid met
Kanaalinstellingnummer CC23 (zie
onderstaande tabel). Als het CATV-kanaal
dat u wilt instellen wordt aangegeven met
zijn frequentie (bijv. 152,75 MHz),
raadpleegt u de onderstaande tabel om het
bijbehorende kanaalnummer te zoeken.
Bijbehorende
kanaal
KanaalOntvangbaar
instellings- frequentienummer
bereik (MHz)
B
CC1
116,75–124,75
C
CC2
124,75–132,75
D
CC3
132,75–140,75
D
CC4
140,75–148,75
E
CC5
148,75–156,75
F
CC6
156,75–164,75
F
CC7
164,75–172,75
G
CC8
172,75–180,75
H
CC9
180,75–188,75
H
CC10
188,75–196,75
I
CC11
196,75–204,75
J
CC12
204,75–212,75
B21 – B69 UHF
J
CC13
212,75–220,75
S1 – S20 CATV
K
CC14
220,75–228,75
S21 – S41 HYPER
L
CC15
228,75–236,75
S01 – S05 CATV
L
CC16
236,75–244,75
M
CC17
244,75–252,75
N
CC18
252,75–260,75
Zuid-Afrika 4 – 11, 13
VHF
,wordt vervolgd
Instellingen en afstellingen
DK (Oost-Europese
landen)
B – Q CATV
129
Bijbehorende
kanaal
KanaalOntvangbaar
instellings- frequentienummer
bereik (MHz)
N
CC19
260,75–268,75
O
CC20
268,75–276,75
P
CC21
276,75–284,75
P
CC22
284,75–292,75
AFT
Aan
Schakelt de Auto Fine
Tuning-functie aan.
Selecteer normaal deze
instelling.
Uit
Stelt u in staat het beeld
handmatig aan te passen.
Q
CC23
292,75–300,75
S21
CC24
299,25–307,25
S22
CC25
307,25–315,25
S23
CC26
315,25–323,25
• Als de automatische fijnafstemfunctie niet
goed werkt, selecteert u "Uit" en drukt u op
m om "Niveau" te selecteren. Druk dan op
</, om een helderder beeld te
verkrijgen en druk op ENTER.
S24
CC27
323,25–331,25
Audiosysteem
S25
CC28
331,25–339,25
S26
CC29
339,25–347,25
Selecteer een beschikbaar televisiesysteem
(pagina 129).
S27
CC30
347,25–355,25
S28
CC31
355,25–363,25
S29
CC32
363,25–371,25
S30
CC33
371,25–379,25
S31
CC34
379,25–387,25
S32
CC35
387,25–395,25
S33
CC36
395,25–403,25
S34
CC37
403,25–411,25
S35
CC38
411,25–419,25
S36
CC39
419,25–427,25
S37
CC40
427,25–435,25
S38
CC41
435,25–443,25
S39
CC42
443,25–451,25
S40
CC43
451,25–459,25
S41
CC44
459,25–467,25
B/G
Selecteer dit wanneer zich in
een West-Europees land
bevindt, behalve de landen
vermeldt onder "Beschikbare
kanalen" op pagina 129.
D/K
Selecteer dit systeem in OostEuropese landen.
I
Selecteer dit systeem in
Groot-Brittannië en Ierland.
L
Selecteer dit systeem in
Frankrijk.
Naam
U kunt een zendernaam wijzigen of een
nieuwe zendernaam invoeren (maximaal 5
tekens). De recorder moet de
programmapositie-informatie (bijvoorbeeld
SMARTLINK-informatie) ontvangen om de
zendernamen automatisch te kunnen
afbeelden.
Druk op ,, en druk daarna herhaaldelijk op
</, om een teken te selecteren.
Als u de tekens wilt veranderen, drukt u op
M/m om de cursor te verplaatsen, en drukt u
daarna op </,.
Decoder
Stelt de kanalen in van de externe decoder
(analoge decoder voor PAY-TV/Canal
Plus).
Voor verdere informatie, zie pagina 36.
130
Kanalen Verplaatsen
Nadat de programmaposities ingesteld zijn
kunt u de volgorde van elke
programmapositie in de afgebeelde lijst
wijzigen.
1
Druk op M/m om het
programmapositienummer te selecteren
dat u wilt omwisselen, en druk daarna op
,.
• Om andere pagina's af te beelden,
drukt u herhaaldelijk op ./>.
2
Druk op M/m om het
programmapositienummer te selecteren
dat u wilt omwisselen met het
programmapositienummer dat u in stap
1 hebt geselecteerd, en druk daarna op
ENTER.
De programmapositienummers worden
omgewisseld.
• Om programmapositienummers van
andere zenders om te wisselen,
herhaalt u de bediening vanaf stap 1.
Video-instellingen
(Video In/Uit)
U kunt instellingen maken die betrekking
hebben op het beeld, zoals het formaat en de
kleur, overeenkomstig het type televisie,
tuner of decoder dat is aangesloten op de
recorder.
Kleursysteem
Selecteert het kleursysteem in het geval
beeldruis optreedt nadat u de "TV Systeem"
instelling hebt veranderd (pagina 127).
Auto
De recorder herkent
automatisch de
kleursysteemsignalen en
stelt het toepasselijke
kleursysteem in.
PAL
Selecteert het PALkleursysteem wanneer "TV
Systeem" is ingesteld op
"PAL/SECAM".
SECAM
Selecteert het SECAMkleursysteem wanneer "TV
Systeem" is ingesteld op
"PAL/SECAM".
Component Video Uit
Selecteert het signaalformaat van de
videosignalen die de recorder uitvoert:
geïnterlinieerd of progressief, via de
COMPONENT VIDEO OUT aansluitingen.
Normaal
(Interlace)
Voert signalen uit in het
geïnterlinieerde formaat.
Progressive
(p)
Voert signalen uit in het
progressieve formaat. Kies
deze stand als u
progressieve signalen
wenst te bekijken.
,wordt vervolgd
Instellingen en afstellingen
z Tip
Als "TV Systeem" is ingesteld op "NTSC", kunt u
"Auto", "3.58NTSC" of "PAL-60" selecteren.
131
b Opmerkingen
• Als u "LINE 3 Uitgang" instelt op "RGB", kunt
u niet "Component Video Uit" instellen.
• Wanneer u de recorder aansluit op een monitor
of projector via alleen de COMPONENT
VIDEO OUT aansluitingen, mag u niet "LINE 3
Uitgang" instellen op "RGB". Als u in dit geval
"LINE 3 Uitgang" instelt op "RGB", is het
mogelijk dat het beeld niet wordt weergegeven.
• Als beeldruis optreedt nadat u de recorder hebt
ingesteld op progressief formaat, houdt u
x (stoppen) op de recorder ingedrukt, en drukt u
op Z (openen/sluiten) op de recorder.
• Wanneer u een HDMI-verbinding gebruikt,
worden geen videosignalen uitgevoerd.
LINE 1 Ingang
Selecteert een video-ingangssignaal voor de
LINE 1/DECODER aansluiting. Het beeld is
niet scherp als deze instelling niet
overeenkomt met het soort videoingangssignaal.
Video
Voert videosignalen in.
S-Video
Voert S-videosignalen in.
RGB
Voert RGB-signalen in.
Decoder
Selecteer dit wanneer een
externe decoder (analoge
decoder voor PAY-TV/
Canal Plus) is aangesloten.
Als u een kabeldecoder/
satellietontvanger zoals
CanalSat aansluit mag u
deze optie niet kiezen.
LINE 3 Uitgang
Selecteert een video-uitgangssignaal voor de
LINE 3 – TV aansluiting.
Video
Voert videosignalen uit.
S-Video
Voert S-videosignalen uit.
RGB
Voert RGB-signalen uit.
b Opmerkingen
• Als de televisie niet compatibel is met S-videoof RGB-signalen, wordt geen beeld
weergegeven met de geselecteerde methode op
het televisiescherm, zelfs niet wanneer u "SVideo" of "RGB" selecteert. Raadpleeg de
gebruiksaanwijzing die bij uw televisie werd
geleverd.
• SMARTLINK is alleen beschikbaar als "Video"
is geselecteerd.
• Wanneer u een HDMI-verbinding gebruikt,
worden geen RGB-signalen uitgevoerd.
132
NTSC op PAL TV
Stelt de recorder in op het omzetten van
signalen van het NTSC-kleursysteem naar
het PAL-kleursysteem om NTSC-discs te
kunnen weergeven op televisies die alleen
compatibel zijn met het PAL-kleursysteem.
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing die bij uw
televisie werd geleverd.
Aan
Geeft NTSC-discs weer op
televisies die alleen
compatibel zijn met het
PAL-kleursysteem.
Uit
Selecteer dit als de
aangesloten televisie een
multisysteem-televisie
(compatibel met NTSC) is.
b Opmerking
Audio-ingangsinstellingen
(Audio In)
U kunt het geluid instellen overeenkomstig
de weergaveomstandigheden en gemaakte
aansluitingen.
Als audio-ingangssignalen vanaf de DVingangsaansluiting worden ontvangen, selecteert
de recorder automatisch "Stereo" of "Tweetalig"
ongeacht de "Externe Audio" instelling.
Tweetalige Opname
Selecteert het geluid dat wordt opgenomen.
Selecteer NICAM
Voor verdere informatie over het NICAMsysteem, zie pagina 62.
NICAM
Selecteer normaal deze
instelling.
Standaard
Selecteer deze instelling
als het geluid van NICAM
uitzendingen niet helder is.
Tuner Niveau
Als het weergavegeluid is vervormd, stelt u
dit item in op "Gecomprimeerd". De
recorder verlaagt het geluidsniveau.
Deze functie beïnvloedt het uitgangssignaal
van de volgende aansluitingen:
– LINE 2 OUT R-AUDIO-L aansluitingen
– LINE 3 – TV aansluiting
– LINE 1/DECODER aansluiting
Normaal
Gecomprimeerd Selecteer deze instelling
wanneer het
weergavegeluid van de
luidsprekers is vervormd.
Neemt het hoofdgeluid
van het tweetalige
programma op.
B/R
Neemt het subgeluid van
het tweetalige
programma op.
b Opmerking
Als een tweetalig geluidssignaal wordt
opgenomen op de vaste schijf (en "HDD
Opnameformaat" is ingesteld op "Video Mode
Uit" (pagina 138) (behalve in de PCM-functie)) of
op een DVD-RW/DVD-R in de VR-modus
(behalve in de PCM-functie), worden beide
geluidssporen opgenomen en kunt u tijdens het
weergeven het geluid kiezen.
DV Ingang
Selecteer de instelling van de audioingangsaansluiting bij kopiëren met een DVcamcorder.
Selecteer bij het opnemen met uw digitale
videocamera "Mix (Stereo1: 75%)", "Mix
(Stereo1: 50%)", "Mix (Stereo1: 25%)" of
"Stereo2" alleen wanneer u een tweede
audiosignaal hebt toegevoegd.
Stereo1
Neemt alleen het
originele geluid op.
Selecteer dit
normaal voor het
kopiëren van een
DV tape.
Stereo2
Alleen bijkomend
geluid wordt
opgenomen.
Externe Audio
Stereo
Selecteer dit wanneer
stereoprogramma's
worden ontvangen vanaf
aangesloten apparatuur.
Tweetalig
Selecteer dit wanneer
tweetalige programma's
worden ontvangen vanaf
aangesloten apparatuur.
Instellingen en afstellingen
Selecteer normaal deze
instelling.
A/L
Mix (Stereo1: 75%)
Mix (Stereo1: 50%)
Stereo 1 en 2
worden
opgenomen.
Mix (Stereo1: 25%)
133
Audiouitgangsinstellingen
(Audio Uit)
U kunt de uitvoermethode van de
audiosignalen omschakelen in het geval een
component, zoals een versterker (receiver),
met een digitale ingangsaansluiting is
aangesloten.
DTS Uit (alleen DVD-VIDEO's)
Hiermee selecteert u of DTS signalen
worden uitgevoerd of niet.
Aan
Selecteer deze instelling
wanneer de recorder is
aangesloten op een
audiocomponent met
ingebouwde DTS decoder.
Uit
Selecteer deze instelling
wanneer de recorder is
aangesloten op een
audiocomponent zonder
ingebouwde DTS decoder.
b Opmerking
Als u een component aansluit die het geselecteerde
audiosignaal niet accepteert, zullen de
luidsprekers zeer harde ruis (of geen geluid)
voortbrengen, waardoor u last van uw oren kunt
krijgen en de luidsprekers beschadigd kunnen
raken.
Dolby Digital Uit (alleen vaste
schijf/DVD's)
Hiermee kiest u het Dolby Digital signaal.
Dolby Digital
Dolby Digital
-> PCM
Selecteer deze instelling
wanneer de recorder is
aangesloten op een
audiocomponent met
ingebouwde Dolby Digital
decoder.
Selecteer deze instelling
wanneer de recorder is
aangesloten op een
audiocomponent zonder
ingebouwde Dolby Digital
decoder.
b Opmerking
Als HDMI wordt uitgevoerd naar apparatuur die
niet compatibel is met DTS signalen, worden de
signalen niet uitgevoerd, ongeacht de instelling
van "DTS Uit".
96 kHz PCM Uitgang (alleen
DVD-VIDEO's)
Hiermee selecteert u de
bemonsteringsfrequentie van het
audiosignaal.
96 kHz ->
48 kHz
Het audiosignaal van DVD
VIDEO's wordt omgezet
naar 48 kHz en uitgevoerd.
96 kHz
Alle signalen van 96 kHz
worden zonder omzetting
uitgevoerd. Echter, de
signalen worden
uitgevoerd op 48 kHz als
er een
kopieerbeveiligingssignaal
aanwezig is.
b Opmerking
Als de HDMI OUT aansluiting wordt aangesloten
op apparatuur die niet compatibel is met Dolby
Digital-signalen, worden automatisch PCM
signalen uitgevoerd, zelfs als u "Dolby Digital"
selecteert.
134
b Opmerkingen
• "96 kHz PCM Uitgang" instelling heeft geen
invloed wanneer audiosignalen worden
uitgevoerd via de LINE 2 OUT (R-AUDIO-L)
aansluitingen of LINE 3 – TV/LINE 1/
DECODER aansluitingen. Als de
bemonsteringsfrequentie 96 kHz is, worden de
signalen gewoon omgezet in analoge signalen en
uitgevoerd.
• Als de HDMI OUT aansluiting wordt
aangesloten op apparatuur die niet compatibel is
met 96 kHz signalen, wordt automatisch 48 kHz
PCM uitgevoerd, zelfs als u "96 kHz" selecteert.
MPEG Uitgang (alleen DVDVIDEO's)
Hiermee kiest u het MPEG audiosignaal.
MPEG
MPEG ->
PCM
Selecteer deze instelling
wanneer de recorder is
aangesloten op een
audiocomponent met
ingebouwde MPEG
decoder.
Selecteer deze instelling
wanneer de recorder is
aangesloten op een
audiocomponent zonder
ingebouwde MPEG
decoder. Als u MPEGaudiosignalen afspeelt,
voert de recorder
stereosignalen uit via de
DIGITAL OUT
(COAXIAL) aansluiting.
Taalinstellingen (Taal)
U kunt instellingen maken die betrekking
hebben op de taal.
Display Taal
Hiermee selecteert u de taal van de tekst op
het scherm.
Audio Taal (alleen DVD VIDEO)
Hiermee selecteert u de taal van het
geluidsspoor.
Taal Ondertitels (alleen DVD
VIDEO)
Hiermee selecteert u de taal van de
ondertiteling die is opgenomen op de disc.
b Opmerking
Als de HDMI OUT-aansluiting wordt aangesloten
op apparatuur die niet compatibel is met MPEGaudiosignalen, worden automatisch PCM-signalen
uitgevoerd, zelfs als u "MPEG" selecteert.
Audio DRC (Dynamic Range
Control) (alleen DVD's)
Aan
Zorgt voor een helder
geluid van lage tonen, ook
bij laag volume.
Uit
Selecteer normaal deze
instelling.
De "Taal Automatisch" functie is
beschikbaar wanneer "Audio Taal" en "Taal
Ondertitels" zijn ingesteld op dezelfde taal
en "Weergave Ondertitels" is ingesteld op
"Aan".
Aan
Bij DVD VIDEO's
waarvan het
hoofdgeluidsspoor de taal
heeft die u hebt ingesteld
bij "Audio Taal" en "Taal
Ondertitels", geeft de
recorder het
hoofdgeluidsspoor weer
zonder ondertiteling.
Bij DVD VIDEO's
waarvan het
hoofdgeluidsspoor niet de
taal heeft die u hebt
ingesteld bij "Audio Taal"
en "Taal Ondertitels", geeft
de recorder het
hoofdgeluidsspoor weer
met ondertiteling in de taal
die u hebt ingesteld.
Uit
Zet de functie uit.
,wordt vervolgd
Instellingen en afstellingen
Hiermee kunt u, bij weergave van een DVD
die voldoet aan de "Audio DRC"-norm, het
dynamische bereik (verhouding tussen het
laagst mogelijke en het hoogst mogelijke
geluidsniveau) instellen. Deze functie
beïnvloedt het uitgangssignaal van de
volgende aansluitingen:
– LINE 2 OUT R-AUDIO-L aansluitingen
– LINE 3 – TV aansluiting
– LINE 1/DECODER aansluiting
– DIGITAL OUT (COAXIAL)/HDMI OUT
aansluiting, alleen wanneer "Dolby Digital
Uit" is ingesteld op "Dolby Digital ->
PCM" (pagina 134).
Taal Automatisch
135
DVD Menu Taal (alleen DVD
VIDEO)
Hiermee selecteert u de taal van het DVDmenu.
Selecteer "m/ondertiteltaal" om dezelfde taal
in te stellen als u hebt ingesteld bij "Taal
Ondertitels".
Opname-instellingen
(Opname)
U kunt instellingen maken die betrekking
hebben op het opnemen.
Handm. opnamefunctie
Weergave Ondertitels
Aan
Beeldt de ondertiteling af.
Uit
Beeldt geen ondertiteling
af.
Uitleg
Ondertitels
Beeldt speciale,
ondersteunende
ondertiteling af, indien
beschikbaar.
U kunt verdere opties van de opnamestand
selecteren (handmatige opnamestand). De
standaardinstelling is "Uit"
(standaardopnamestand).
U kunt de opnameduur bij benadering
opzoeken voor de vaste schijf en de diverse
soorten DVD's in iedere opnamestand op
pagina 161.
1
Selecteer "Aan (ga naar setup)" met M/
m, en druk daarna op ENTER.
2
Selecteer een opnamestand met </,,
en druk daarna op ENTER.
Om een handmatige opnamestand
eenvoudig te selecteren, drukt u
herhaaldelijk op REC MODE om "MN"
af te beelden, en selecteert u daarna een
handmatige opnamestand met </,.
z Tip
Als u "Overige" selecteert bij "Audio Taal", "Taal
Ondertitels" of "DVD Menu Taal", drukt u op m
en voert u de taalcode in die wordt vermeldt op de
"Taalcodelijst" op pagina 165.
b Opmerking
Wanneer u onder "DVD Menu Taal", "Taal
Ondertitels" of "Audio Taal" een taal kiest die niet
op de DVD VIDEO staat, wordt automatisch een
van de opgenomen talen gekozen.
136
Opnamestand wijzigen
Aan
De opnamestand wordt
automatisch aangepast
zodat het hele programma
opgenomen kan worden
(pagina 59).
Uit
Zet de functie uit.
Stel Indexbeeld In
Selecteert een scène voor het miniatuurbeeld
dat op de titellijst wordt afgebeeld.
0 seconden
30 seconden
3 minuten
Het eerste frame van de
titel wordt ingesteld als het
miniatuurbeeld.
Auto Hoofdstuk (Video) (alleen
DVD-RW/DVD-R in de Videomodus)
Geen
markering
Er worden geen
hoofdstukmarkeringen
geplaatst.
Het frame op 30 seconden
na het eerste frame wordt
ingesteld als het
miniatuurbeeld.
10 minuten
De recorder voegt
hoofdstukmarkeringen in
met een interval van
ongeveer 10 minuten.
Het frame op 3 minuten na
het eerste frame wordt
ingesteld als het
miniatuurbeeld.
15 minuten
De recorder voegt
hoofdstukmarkeringen in
met een interval van
ongeveer 15 minuten.
Auto Hoofdstuk (+R/+RW)
(alleen DVD+RW/DVD+R)
Aan
Geen
markering
Er worden geen
hoofdstukmarkeringen
geplaatst.
10 minuten
De recorder voegt
hoofdstukmarkeringen in
met een interval van
ongeveer 10 minuten.
15 minuten
De recorder voegt
hoofdstukmarkeringen in
met een interval van
ongeveer 15 minuten.
Uit
De recorder herkent
veranderingen in het beeld
en geluid, en voegt
automatisch
hoofdstukmarkeringen in
(maximaal 99
hoofdstukken in één titel
op de vaste schijf).
Er worden geen
hoofdstukmarkeringen
geplaatst.
b Opmerkingen
• Het werkelijke interval van de
hoofdstukmarkeringen kan verschillen
afhankelijk van de informatie op de video die
wordt opgenomen.
• Hoofdstukmarkeringen worden automatisch
ingevoegd wanneer de datum- of tijdinformatie
verandert op de tape, wanneer "Auto Hoofdstuk
(HDD/VR)" is ingesteld op "Aan" tijdens het
DV-kopiëren naar de vaste schijf of een DVDRW/DVD-R (VR-modus).
,wordt vervolgd
Instellingen en afstellingen
Auto Hoofdstuk (HDD/VR)
(alleen vaste schijf/DVD-RW/
DVD-R in de VR-modus)
137
HDD Opnameformaat
Selecteert het opnameformaat van de vaste
schijf.
Video Mode
Uit
Video Mode
Aan
Neemt op de vaste schijf
op in de VR-modus.
Bij het opnemen van
stereo- en tweetalige
programma's kunnen
zowel het hoofdgeluid als
het subgeluid worden
opgenomen.
Neemt op de vaste schijf
op in de Video-modus.
Bij het opnemen van
stereo- en tweetalige
programma's kan slechts
één geluidsspoor (hoofd of
sub) worden opgenomen.
Stel "Tweetalige Opname"
in op "A/L"
(standaardinstelling) of "B/
R" op het "Audio In"
instelscherm (pagina 133).
Weergave-instellingen
(Weergave)
U kunt instellingen maken die betrekking
hebben op het weergeven.
TV-type
Selecteer het formaat van het weergavebeeld
overeenkomstig het type televisie dat is
aangesloten (breedbeeldtelevisie of
conventionele 4:3 televisie).
4:3 Letter Box Selecteer deze instelling
wanneer u een televisie
met een 4:3-scherm
aansluit. Geeft een breed
beeld weer met zwarte
stroken aan de bovenkant
en onderkant van het
scherm.
4:3 Pan Scan
Selecteer deze instelling
wanneer u een televisie
met een 4:3-scherm
aansluit. Geeft automatisch
een breed beeld weer op
het volledige scherm
waarbij het overtollige
gedeelte wordt
bijgesneden.
16:9
Selecteer deze instelling
wanneer u een
breedbeeldtelevisie of een
televisie met
breedbeeldfunctie aansluit.
z Tip
De inhoud van de vaste schijf die is opgenomen in
de Video-modus, kan worden gekopieerd op hoge
snelheid (pagina 89).
4:3 Letter Box
4:3 Pan Scan
16:9
138
b Opmerking
2
Selecteer "Kies wachtwoord" en druk op
ENTER.
Het scherm voor het registreren van een
nieuw wachtwoord wordt afgebeeld.
3
Voer uw 4-cijferig wachtwoord in met
de cijfertoetsen en druk daarna op
ENTER.
4
Selecteer "Standaard" en druk op
ENTER.
Het scherm "Kinderbeveiliging :
Standaard" verschijnt.
5
Voer uw 4-cijferig wachtwoord in met
de cijfertoetsen en druk daarna op
ENTER.
6
Selecteer "Code" (geografisch gebied)
als het weergavebeperkingsniveau, en
druk daarna op ENTER.
Het gebied wordt geselecteerd.
• Als u "Nummer" selecteert, kiest u een
land-/gebiedcode in de tabel
(pagina 165) en voert u deze in met
behulp van de cijfertoetsen, en drukt u
daarna op ENTER.
Bij sommige discs kan "4:3 Letter Box"
automatisch worden geselecteerd in plaats van
"4:3 Pan Scan" en omgekeerd.
Pauzestand
Hiermee selecteert u de beeldkwaliteit in de
pauzestand.
Field
Voert een stabiel en over
het algemeen trillingsvrij
beeld uit.
Frame
Voert een scherp beeld uit,
maar kan gevoelig zijn
voor trillingen.
Auto
Voert een over het
algemeen minder scherp,
maar stabieler stilstaand
beeld uit.
Naadloze Weergave (alleen
vaste schijf/DVD-RW/DVD-R in
de VR-modus)
De weergave is vloeiend,
maar dit gaat ten koste van
de nauwkeurigheid van de
bewerkingspunten.
Uit
U kunt tijdelijke
onderbrekingen op de
bewerkingspunten
opmerken tijdens het
weergeven van een playlist
in de VR-modus.
Kinderbeveiliging (alleen DVD
VIDEO)
Het afspelen van bepaalde DVD VIDEO's
kan worden beperkt, bijvoorbeeld door het
instellen van een leeftijdsbeperking. Scènes
kunnen worden vergrendeld of vervangen
door andere scènes.
1
Selecteer "Kinderbeveiliging" bij
"Weergave" en druk op ENTER.
Als u reeds een wachtwoord hebt
geregistreerd, gaat u naar stap 4.
,wordt vervolgd
Instellingen en afstellingen
Aan
139
7
Selecteer "Wijzig niveau" en druk op
ENTER.
Het scherm "Kinderbeveiliging: Wijzig
niveau" verschijnt.
8
Voer uw 4-cijferig wachtwoord in met
de cijfertoetsen en druk daarna op
ENTER.
9
Selecteer het niveau.
Hoe lager de waarde, hoe strenger de
beperking.
Discs met een hogere waarde dan het
ingestelde niveau, zullen niet worden
afgespeeld.
10
Druk op ENTER.
De kinderbeveiliging is ingesteld.
Om de instelling van de
kinderbeveiliging voor de disc te
annuleren, selecteert u "Uit" in stap 9.
Wijzig wachtwoord
1
Selecteer "Kinderbeveiliging" bij
"Weergave" en druk op ENTER.
2
Selecteer "Wijzig wachtwoord" en druk
op ENTER.
3
Voer uw 4-cijferig wachtwoord met
behulp van de cijfertoetsen in op de
regel "Huidige wachtwoord" en druk
daarna op ENTER.
4
Voer een nieuw wachtwoord met behulp
van de cijfertoetsen in op de regel
"Nieuwe wachtwoord" en druk daarna
op ENTER.
b Opmerkingen
• Als u uw wachtwoord vergeten bent, moet u de
recorder terugstellen (pagina 154).
• Bij het afspelen van discs zonder
kinderbeveiligingsfunctie kan het afspelen niet
worden beperkt met deze recorder.
• Afhankelijk van de disc, kunt u tijdens de
weergave van de disc gevraagd worden het
kinderbeveiligingsniveau te veranderen. In dat
geval voert u uw wachtwoord in en verandert u
het niveau.
140
Camerahoek Indicatie (alleen
DVD-VIDEO's)
Aan
Beeldt "
" af op het
televisiescherm als een
scène onder meerdere
opnamehoeken op de disc
is opgenomen.
Uit
Beeldt "
" niet af op het
televisiescherm.
b Opmerkingen
HDMI-instellingen
(HDMI Uitgang)
U kunt instellingen maken die betrekking
hebben op de HDMI-verbinding.
b Opmerking
U kunt "HDMI Uitgang" alleen selecteren als
apparatuur is aangesloten op de HDMI OUTaansluiting.
Beeldresolutie
Hiermee selecteert u het type videosignalen
dat via de HDMI OUT aansluiting wordt
uitgevoerd. Als het beeld niet scherp of
natuurlijk is, of u anderszins niet tevreden
bent, probeert u een andere optie die beter
past bij de disc en uw televisie, projector,
enz. Raadpleeg voor meer informatie de
gebruiksaanwijzing die bij de televisie,
projector, enz. werd geleverd.
1920 × 1080p Voert 1920×1080p
videosignalen uit.
Voert 1920×1080i
videosignalen uit.
1280 × 720p
Voert 1280×720p
videosignalen uit.
720 × 576p*1
Voert 720×576p
videosignalen uit.
720 × 480p*2
Voert 720×480p
videosignalen uit.
720 × 576i*1
Voert 720×576i
videosignalen uit.
720 × 480i*2
Voert 720×480i
videosignalen uit.
4:3 Beelden
Deze instelling is alleen effectief wanneer u
"TV-type" instelt op "16:9" op het
"Weergave" instelscherm.
Pas deze instelling aan wanneer u wilt kijken
naar een 4:3 beeldverhouding. Als u de
beeldverhouding op uw televisie kunt
veranderen, verandert u de instelling op uw
televisie en niet op deze recorder.
Merk op dat deze instelling alleen werkt
voor een HDMI-aansluiting.
Volledig
Selecteer deze instelling
als u de beeldverhouding
op uw televisie kunt
veranderen.
Normaal
Selecteer deze instelling
als u de beeldverhouding
op uw televisie niet kunt
veranderen. Geeft een
video met beeldverhouding
4:3 onveranderd weer.
Televisie met
beeldverhouding 16:9
Instellingen en afstellingen
1920 × 1080i
• Als beeldruis optreedt nadat u de instelling
"Beeldresolutie" hebt veranderd, houdt u
x (stoppen) op de recorder ingedrukt, en drukt u
daarna op Z (openen/sluiten) op de recorder.
• Als "Kleuren" is ingesteld op "YCbCr 4:2:2" op
het "HDMI Uitgang" instelscherm, kunt u "720 ×
576i" (of "720 × 480i") niet selecteren.
*1
Kan alleen worden geselecteerd wanneer "TV
Systeem" is ingesteld op "PAL/SECAM" op het
"Basis" instelscherm (pagina 127).
*2 Kan alleen worden geselecteerd wanneer "TV
Systeem" is ingesteld op "NTSC" op het
"Basis" instelscherm (pagina 127).
,wordt vervolgd
141
Kleuren
Geluidsuitvoer
Selecteert de uitvoermethode van de
videosignalen voor de HDMI-aansluiting.
RGB (0-255)
Voert RGB (0-255)
signalen uit. Selecteer dit
wanneer een RGB (0255)-apparaat is
aangesloten.
RGB (16-235)
Voert RGB (16-235)
signalen uit. Selecteer dit
als de kleuren te rijk zijn
en het zwart te diep lijkt.
YCbCr 4:2:2
Voert 10-bit
componentsignalen uit
met YCbCr als 4:2:2.
YCbCr 4:4:4
Voert 8-bit
componentsignalen uit
met YCbCr als 4:4:4.
b Opmerkingen
• Het is mogelijk dat bepaalde instellingen niet
beschikbaar zijn, afhankelijk van het
aangesloten apparaat.
• Wanneer een DVI-apparaat is aangesloten, kunt
u "YCbCr 4:2:2" of "YCbCr 4:4:4" niet
selecteren.
• Als "Beeldresolutie" is ingesteld op "720 × 576i"
(of "720 × 480i") op het "HDMI Uitgang"
instelscherm, kunt u "YCbCr 4:2:2" niet
selecteren.
142
Selecteert u het type audiosignalen dat via de
HDMI OUT aansluiting wordt uitgevoerd.
Auto
Voert Dolby Digital,
MPEG en DTS
audiosignalen uit als een
bitstream-signaal.
Selecteer normaal deze
instelling.
PCM
Zet alle audiosignalen
om in PCM, behalve de
DTS-signalen.
Bitstream
Priority
Selecteer dit als het
aangesloten apparaat
compatibel is met
bitstream-audio.
b Opmerkingen
• Het is mogelijk dat de PCM-signalen niet
worden uitgevoerd ondanks dat u "Auto" hebt
geselecteerd, afhankelijk van de "Audio Uit"
instellingen, het aantal audiokanalen, en het
HDMI-aangesloten apparaat.
• De "Geluidsuitvoer" functie is niet beschikbaar
wanneer een DVI-apparaat is aangesloten.
Controle voor HDMI
Aan
Hiermee kunt u de
"Controle voor HDMI"functie gebruiken
(pagina 23).
Uit
Zet de functie uit.
2
Overige instellingen
(Opties)
U kunt instellingen maken die betrekking
hebben op de overige bediening.
On Screen Display
Aan
Geeft automatisch
informatie weer op het
scherm als de recorder
wordt ingeschakeld,
enzovoort.
Uit
Geeft alleen informatie
weer als op DISPLAY
wordt gedrukt.
Display
Hiermee regelt u de verlichting van de
display op het voorpaneel.
Aan
Heldere verlichting.
Uit
Schakelt de verlichting uit
en verlaagt het
energieverbruik wanneer
het apparaat is
uitgeschakeld.
Stel de bedieningsstand van de
afstandsbediening zodanig in dat deze
overeenkomt met de bedieningsstand
van de recorder die u hierboven hebt
geselecteerd.
Voer onderstaande stappen uit om de
bedieningsstand in te stellen op de
afstandsbediening.
1 Houd ENTER ingedrukt.
2 Terwijl u ENTER ingedrukt houdt,
voert u het codenummer van de
bedieningsstand in met behulp van
de cijfertoetsen.
3 Houd zowel de cijfertoets als de
ENTER-toets tegelijkertijd
gedurende langer dan drie seconden
ingedrukt.
z Tip
U kunt de bedieningsstand van de recorder
controleren op de display op het voorpaneel
(pagina 15). Wanneer de bedieningsstand is
ingesteld op "3 (standaardinstel.)", wordt "1" of
"2" niet afgebeeld.
SMARTLINK
Alleen deze
recorder
Doorgeven
Stelt u in staat de
SMARTLINK functie met
de recorder te gebruiken
wanneer de recorder in de
stand-bystand staat.
Stelt u in staat de
de aangesloten apparatuur
te gebruiken wanneer de
recorder in de standbystand staat.
Bedieningsstand
Verandert de bedieningsstand van de
recorder om storing te voorkomen met een
andere DVD-recorder of -speler van Sony.
1
Kies een bedieningsstand ("1", "2", of "3
(standaardinstel.)") en druk op ENTER.
b Opmerking
Stel "Standby-stand" in op "Mode 2" op het
"Basis" instelscherm (pagina 127) om zo
"SMARTLINK" in te stellen op "Doorgeven".
Instellingen en afstellingen
SMARTLINK functie met
b Opmerking
De standaard ingestelde bedieningsstand
voor deze recorder en de meegeleverde
afstandsbediening is "3 (standaardinstel.)".
De afstandsbediening werkt niet als
verschillende bedieningsstanden zijn
ingesteld op de recorder en de
afstandsbediening. Stel voor beide dezelfde
bedieningsstand in.
DivX
Registratie Code
Hiermee kunt u het registratienummer van
DivX-videobestanden voor deze recorder
afbeelden.
Voor meer informatie bezoek http://
www.divx.com/vod op het Internet.
,wordt vervolgd
143
Previewinstellen (alleen vaste
schijf)
Selecteert het type miniatuur dat wordt
afgebeeld op de titellijst.
Snel Bekijken
Geeft korte fragmenten
weer uit de hele
geselecteerde titel.
Normale
Weergave
Geeft de geselecteerde titel
weer vanaf het begin.
Overige instellingen
(Opties 2)
U kunt instellingen maken die betrekking
hebben op de overige bediening.
USB
Herstart USB toestel
Start het aangesloten USB-apparaat
opnieuw op als dit niet reageert op de
recorder. Als het aangesloten USB-apparaat
nog steeds niet correct werkt, probeert u het
volgende:
– Schakel het aangesloten USB-apparaat uit
en weer in.
– Koppel de USB-kabel los en sluit deze
weer aan.
Bevestig printer
Beeldt de fabrikant en modelnaam van de
printer af die is aangesloten op de recorder.
Merk op dat deze functie mogelijk niet werkt
afhankelijk van de printer.
TV Pauze
Selecteert de tuner voor TV Pauze
(pagina 78).
144
Tuner van de
tv
Selecteer dit wanneer u de
recorder aansluit op uw
televisie met
gebruikmaking van de
SCART-aansluiting.
Tuner dvdrecorder
Selecteer dit wanneer u de
recorder aansluit op uw
televisie zonder
gebruikmaking van de
SCART-aansluiting.
Aanvullende informatie
Problemen oplossen
Als u problemen ondervindt bij het gebruik
van deze recorder, probeert u deze eerst zelf
op te lossen aan de hand van de onderstaande
lijst. Als het probleem daarmee niet is
opgelost, raadpleegt u de dichtstbijzijnde
Sony-handelaar.
Voeding
De recorder wordt niet ingeschakeld.
, Controleer of het netsnoer goed is
aangesloten.
De recorder wordt op hetzelfde moment
uitgeschakeld als de televisie.
, Dit is een gevolg van de 'BRAVIA'synchronisatiefunctie. Stel "Controle voor
HDMI" in op "Uit" op het "HDMI
Uitgang"-instelscherm om deze functie uit
te schakelen (pagina 142).
Beeld
Er is geen beeld.
Er verschijnt beeldruis.
, Als het videosignaal van de recorder via de
videorecorder naar de televisie wordt
verzonden, of als de recorder is
aangesloten op een gecombineerde
televisie/videorecorder, kan de
kopieerbeveiliging van sommige DVDprogramma's de beeldkwaliteit
beïnvloeden. Als u nog altijd problemen
hebt wanneer de recorder rechtstreeks is
aangesloten op de televisie, probeert u de
recorder aan te sluiten op de S VIDEO
ingang van de televisie.
, U hebt de recorder ingesteld op progressief
formaat terwijl uw televisie geen
progressief signaal kan verwerken. In dat
geval houdt u x (stoppen) op de recorder
ingedrukt, en drukt u op Z (openen/
sluiten) op de recorder.
, Wanneer u de recorder instelt op
progressief formaat, kan het beeld zijn
beïnvloed, ook al is de televisie compatibel
met progressieve signalen (525p/625p). In
dat geval houdt u x (stoppen) op de
recorder ingedrukt en drukt u op
Z (openen/sluiten) op de recorder, zodat
de recorder wordt ingesteld op het normale
(geïnterlinieerde) formaat.
, U geeft een titel weer die is opgenomen in
een kleursysteem dat anders is dan dat van
uw televisie.
, De op de vaste schijf opgenomen beelden
kunnen ruis voorkomen; dit is te wijten aan
de karakteristieken van de vaste schijf en is
geen defect.
, Tijdens het afspelen van een dubbellaagse
DVD, kunnen de video en audio een
moment worden onderbroken op het punt
waar de lagen in elkaar overgaan.
Aanvullende informatie
, Sluit alle kabels nogmaals goed aan.
, De aansluitkabels zijn beschadigd.
, Controleer de aansluiting op de televisie
(pagina 17).
, Stel de ingangsbronkeuze van uw televisie
zo in (bijvoorbeeld "VCR" of "AV 1") dat
het signaal van de recorder op het
televisiescherm wordt afgebeeld.
, Controleer of het "Video In/Uit"
instelscherm is ingesteld op het
toepasselijke item dat overeenkomt met
uw systeem (pagina 131).
, Als u de recorder op de televisie aansluit
via alleen de COMPONENT VIDEO OUT
aansluitingen, stelt u "Component Video
Uit" op het "Video In/Uit" instelscherm in
op "Progressive (p)" (pagina 131).
, Stel "Standby-stand" in op "Mode 2" op
het "Basis"-instelscherm (pagina 127).
, Tijdens het afspelen van een dubbellaagse
DVD, kunnen de video en audio een
moment worden onderbroken op het punt
waar de lagen in elkaar overgaan.
Er is geen beeld of alleen beeldruis bij
aansluiting op de DV IN aansluiting.
, Probeer het volgende: 1Schakel de
recorder uit en vervolgens weer aan.
2Schakel het aangesloten apparaat uit en
vervolgens weer aan. 3Koppel de
i.LINK-kabel los en sluit deze vervolgens
weer aan.
,wordt vervolgd
145
Er is geen beeld of alleen beeldruis bij
aansluiting op de HDMI OUT aansluiting.
Het beeld van televisieprogramma's is
vervormd.
, Probeer het volgende: 1Schakel de
recorder uit en vervolgens weer aan.
2Schakel het aangesloten apparaat uit en
vervolgens weer aan. 3Koppel de HDMIkabel los en sluit deze vervolgens weer
aan.
, Als de HDMI OUT-aansluiting wordt
gebruikt voor video-uitvoer, kunt u het
probleem oplossen door bij de instellingen
voor "HDMI Uitgang" de instelling
"Beeldresolutie" te veranderen
(pagina 141). Sluit de televisie en de
recorder op elkaar aan met behulp van een
andere videoaansluiting dan HDMI OUT,
en schakel de ingangsbron van de televisie
om naar de aangesloten video-ingangsbron
zodat u de schermweergavetekst kunt zien.
Verander bij de instellingen voor "HDMI
Uitgang" de instelling "Beeldresolutie" en
schakel daarna de ingangsaansluiting van
de televisie terug naar HDMI. Als het
beeld nog steeds niet wordt weergegeven,
herhaalt u deze stappen en probeert u
andere instellingen.
, De recorder is aangesloten op een
ingangsapparaat dat niet voldoet aan
HDCP (pagina 20).
, Als beeldruis optreedt nadat u de instelling
"Beeldresolutie" hebt veranderd, houdt u
x (stoppen) op de recorder ingedrukt, en
drukt u daarna op Z (openen/sluiten) op de
recorder.
, Richt de televisieantenne opnieuw.
, Stel het beeld in (raadpleeg de
gebruiksaanwijzing van de televisie).
, Plaats de recorder en de televisie verder uit
elkaar.
, Plaats de televisie en gebundelde
antennekabels verder uit elkaar.
, De antennekabel is aangesloten op de
AERIAL OUT aansluiting van de recorder.
Sluit de kabel aan op de AERIAL IN
aansluiting.
, Het kleursysteem van de recorder is anders
dan van uw televisie. Houd x (stoppen) op
de recorder ingedrukt, en druk op INPUT
op de recorder om het kleursysteem van de
recorder te veranderen.
De ontvangst van het
televisieprogramma is niet
schermvullend.
, Stel het kanaal handmatig in op
"Handmatig Afstemmen" op het "Tuner"
instelscherm (pagina 128).
, Selecteer de juiste bron met de INPUT
toets of selecteer een kanaal of
televisieprogramma met de PROG +/–
toetsen.
146
Televisiekanalen kunnen niet worden
gewijzigd.
, Het kanaal wordt overgeslagen
(pagina 128).
, Er is een timergestuurde opname gestart
waardoor de kanalen zijn gewijzigd.
Het beeld van apparatuur die is
aangesloten op de ingang van de
recorder verschijnt niet op het scherm.
, Als de apparatuur is aangesloten op de
LINE 1/DECODER aansluiting, dan
selecteert u "L1" op de display op het
voorpaneel door op INPUT te drukken.
Als de apparatuur is aangesloten op de
LINE 2 IN aansluitingen, dan selecteert u
"L2" op de display op het voorpaneel door
op INPUT te drukken.
, Wanneer "Standby-stand" op het "Basis"instelscherm is ingesteld op "Mode 1"
(standaardinstelling), worden
ingangssignalen van de LINE 1/
DECODER-aansluiting niet uitgevoerd via
de LINE 3 – TV-aansluiting. Stel
"Standby-stand" in op "Mode 2" op het
"Basis"-instelscherm (pagina 127).
De beeldweergave of het
televisieprogramma van apparatuur die
is aangesloten op de recorder, is
vervormd.
, Als het beeld van een DVD-speler, een
videorecorder of een tuner via de
videorecorder naar de televisie wordt
verzonden, kan de kopieerbeveiliging van
sommige programma's de beeldkwaliteit
beïnvloeden. Koppel het bewuste
afspeelapparaat los en sluit het rechtstreeks
aan op de televisie.
Het beeld vult het scherm niet.
, Stel "TV-type" op het "Weergave"
instelscherm in overeenkomstig de
beeldverhouding van uw televisie
(pagina 138).
Het beeld vult niet het hele scherm
ondanks dat de beeldverhouding is
ingesteld bij "TV-type" op het "Weergave"
instelscherm.
, Het beeldformaat van de titel ligt vast.
Het beeld is zwart/wit.
, Controleer of "LINE 3 Uitgang" op het
"Video In/Uit" instelscherm is ingesteld op
het toepasselijke item dat overeenkomt
met uw systeem (pagina 132).
, Als u een SCART-kabel gebruikt,
controleert u of de kabel een 21-pins kabel
is.
Het GUIDE Plus+ systeem wordt niet
afgebeeld.
, 1Zelfs als u "Snelinstelling" uitvoert,
wordt de TV-programmagids niet
afgebeeld totdat de recorder de GUIDE
Plus+ gegevens ontvangt. 2Schakel de
recorder uit maar trek de stekker niet uit
het stopcontact. 3Wacht 24 uur. Het kan
enkele dagen duren voordat de recorder de
GUIDE Plus+ gegevens voor alle
programmaposities heeft ontvangen. Als
de recorder de GUIDE Plus+ gegevens niet
binnen 24 uur heeft ontvangen, stelt u het
hostkanaal handmatig in (pagina 54).
,wordt vervolgd
Aanvullende informatie
GUIDE Plus+ systeem (alleen
RDR-AT105/AT107/AT205)
, Het hostkanaal is uitgeschakeld. Beeld het
hostkanaal af en schakel het in (pagina 55).
, De timer is ingesteld. Annuleer de
timerinstelling.
, De klok is niet goed ingesteld. Stel de klok
handmatig in (pagina 126).
, Het land/gebied of de postcode is onjuist.
Stel uw land/gebied en postcode juist in
(pagina 28).
, Als de recorder is aangesloten op een settop-boxreceiver, moet de set-topboxreceiver zijn ingeschakeld om de
GUIDE Plus+ gegevens te kunnen
ontvangen.
, Als de set-top-boxreceiver is aangesloten
met behulp van alleen een SCART-kabel
op de recorder, probeert u het volgende:
1 Schakel de set-top-boxreceiver in.
2Sluit de set-top-boxcontroller aan.
3Volg de stappen in "Het GUIDE Plus+
hostkanaal handmatig veranderen
(Installatie)" (pagina 54) om het
hostkanaal handmatig in te stellen. Zorg
ervoor dat de set-top-boxreceiver (tuner) is
ingesteld als ingangsbron.
, Regionummers die niet kunnen worden
ontvangen met het GUIDE Plus+ systeem
zijn ingesteld. Selecteer "Snelinstelling"
op het "Basis" instelmenu bij
"Basisinstellingen" op het systeemmenu,
en volg de aanwijzingen op het scherm om
de instellingen opnieuw te maken
(pagina 28).
, De "Time Lock" functie van uw kabelbox
is in werking getreden. Schakel deze
functie uit.
, Als het hostkanaal is veranderd of
verplaatst, kunnen de
programmagidsgegevens niet worden
ontvangen. In dat geval volgt u de stappen
in "Het GUIDE Plus+ hostkanaal zoeken
(Installatie)" (pagina 54) om de instelling
van het hostkanaal bij te werken. Als het
probleem aanhoudt na één dag wachten,
zoekt u het hostkanaal op de volgende
website en stelt u het hostkanaal handmatig
in (pagina 54).
www.europe.guideplus.com
147
Het programmapositienummer in de
programmagids komt niet overeen met
de zender.
, Er kan meer dan één kanaalvolgorde zijn
voor uw gebied. Om de kanaalvolgorde te
veranderen, selecteert u "Editor" op de
menubalk van het GUIDE Plus+ systeem
(pagina 55).
De programmagids van sommige
programmaposities ontbreekt.
, Het is mogelijk dat de
programmagidsgegevens niet bijgewerkt
zijn. Schakel de recorder uit en laat de
recorder de programmagidsgegevens
ontvangen.
, Sommige zenders verzorgen slechts twee
dagen aan gegevens. Voor meer informatie
bezoekt u de volgende website:
www.europe.guideplus.com
, Niet alle GUIDE Plus+ gegevens konden
worden ontvangen wegens slechte
ontvangst.
Er wordt geen geluid uitgevoerd via de
HDMI OUT aansluiting.
, Probeer het volgende: 1Schakel de
recorder uit en vervolgens weer aan.
2Schakel het aangesloten apparaat uit en
vervolgens weer aan. 3Koppel de HDMIkabel los en sluit deze vervolgens weer
aan.
, De HDMI OUT aansluiting is aangesloten
op een DVI apparaat (DVI aansluitingen
accepteren geen audiosignalen).
, De apparatuur aangesloten op de HDMI
OUT aansluiting voldoet niet aan het
audiosignaalformaat. In dat geval stelt u
"Geluidsuitvoer" in op "PCM" op het
"HDMI Uitgang" instelscherm
(pagina 142).
Het geluid is vervormd.
, Stel "Tuner Niveau" op het "Audio In"
instelscherm in op "Gecomprimeerd"
(pagina 133).
Het geluid bevat ruis.
De programmagids is niet bijgewerkt.
, De recorder werd gebruikt gedurende de
tijdperiode waarin gepland was de GUIDE
Plus+ gegevens te downloaden.
, Niet alle GUIDE Plus+ gegevens konden
worden ontvangen wegens slechte
ontvangst.
Geluid
Geen geluid.
, Sluit alle kabels opnieuw goed aan.
, De aansluitkabel is beschadigd.
, De ingangsbroninstelling op de
audiocomponent of de aansluiting met de
audiocomponent is onjuist.
, De recorder spoelt snel achteruit of
vooruit, speelt vertraagd af, of staat in de
pauzestand.
, Als het audiosignaal niet via de DIGITAL
OUT (COAXIAL)/HDMI OUT
aansluitingen wordt uitgevoerd,
controleert u de instellingen op het "Audio
Uit" instelscherm (pagina 134).
, De recorder ondersteunt alleen MP3audio, Dolby Digital en MPEG audio voor
DivX-videobestanden. Druk op AUDIO en
kies MP3 audio of MPEG audio.
148
, Tijdens het afspelen van een CD met DTSaudiosignalen, is ruis hoorbaar via de
LINE 2 OUT R-AUDIO-L aansluitingen,
de LINE 3 – TV aansluiting of de LINE 1/
DECODER aansluiting (pagina 74).
Het volume is te laag.
, Het volume is te laag bij sommige DVD's.
Het geluidsvolume kan beter worden als u
"Audio DRC" op het "Audio Uit"
instelscherm instelt op "Aan"
(pagina 135).
, Stel "Tuner Niveau" op het "Audio In"
instelscherm in op "Normaal"
(pagina 133).
Een ander geluidsspoor kan niet worden
opgenomen of weergegeven.
Hoewel u de timer juist hebt ingesteld, is
er niets opgenomen.
, Wanneer u opneemt vanaf aangesloten
apparatuur, stelt u "Externe Audio" in op
"Tweetalig" op het "Audio In"
instelscherm (pagina 133).
, Meertalige sporen (hoofd en sub) kunnen
niet worden opgenomen op de vaste schijf
(indien Video-modus is ingeschakeld) en
DVD+RW's, DVD-RW's (Video-modus),
DVD+R's en DVD-R's (Video-modus).
Om de taal op te nemen, stelt u
"Tweetalige Opname" op het "Audio In"
instelscherm in op "A/L" of "B/R" voordat
u opneemt (pagina 133). Om zowel het
hoofd- als het subgeluid op een disc op te
nemen, neemt u op DVD-RW's/DVD-R's
(VR-modus) op. Om op de vaste schijf op
te nemen, stelt u "HDD Opnameformaat"
in op "Video Mode Uit" op het "Opname"
instelscherm (pagina 138).
, Als u een audiocomponent hebt
aangesloten op de DIGITAL OUT
(COAXIAL) aansluiting en het
geluidsspoor voor de vaste schijf (mits
"HDD Opnameformaat" is ingesteld op
"Video Mode Uit" op het "Opname"
instelscherm (pagina 138))/DVD-RW's/
DVD-R's (VR-modus) tijdens het
weergeven wilt veranderen, stelt u "Dolby
Digital Uit" op het "Audio Uit"
instelscherm in op "Dolby Digital ->
PCM" (pagina 134).
, Tijdens de opname is een stroomstoring
opgetreden.
, De interne klok van de recorder is stil
blijven staan als gevolg van een
stroomstoring die langer dan 1 uur heeft
geduurd. Stel de klok opnieuw in
(pagina 126).
, Het kanaal is uitgeschakeld nadat de
opname met de timer is ingesteld. Zie
"Handmatig Afstemmen" op pagina 128.
, De programmapositie werd verborgen
nadat de timeropname werd ingesteld. (Zie
"Programmaposities verbergen (Editor)"
op pagina 55.)
, Trek de stekker uit het stopcontact en steek
deze weer in het stopcontact.
, Het programma bevat
kopieerbeveiligingssignalen die het
kopiëren beperken.
, Een andere timerinstelling overlapt deze
timerinstelling (pagina 67).
, Er is geen DVD in de recorder geplaatst.
, Er is onvoldoende discruimte beschikbaar
voor opname.
, De set-top-boxreceiver was uitgeschakeld.
, De set-top-boxcontroller werd niet goed
aangesloten (pagina 17).
, De instellingen van "Installatie" op de
menubalk zijn veranderd (pagina 54).
, De recorder was bezig met kopiëren.
De programmapositie kan niet worden
veranderd vanaf de programmapositie
die u opneemt.
, Stel de ingangsbron van de televisie in op
"TV".
Het opnemen begint niet onmiddellijk
nadat op de z REC toets is gedrukt.
, De recorder heeft enkele seconden nodig
om discgegevens in te voeren voordat het
opnemen kan worden gestopt.
Op het scherm kunnen aanwijzingen
worden afgebeeld nadat u op x REC
STOP hebt gedrukt. In dat geval volgt u de
aanwijzingen op het scherm.
Aanvullende informatie
Opnemen/Timergestuurde
opname/Bewerken
Het opnemen stopt niet onmiddellijk
nadat op de x REC STOP toets is
gedrukt.
Het opnemen stopt niet als u op x drukt.
, Druk op x REC STOP.
, Bedien de recorder alleen nadat "LOAD",
"FORMAT" of "INFO WRITE" is
uitgegaan op de display op het voorpaneel.
,wordt vervolgd
149
De opname met de timer is niet voltooid
of is niet bij het begin begonnen.
, Tijdens de opname is een stroomstoring
opgetreden. Als de storing wordt
verholpen binnen de tijdsduur van een
opname met de timer, hervat de recorder
het opnemen.
Als de stroomstoring langer duurt dan een
uur, moet u de klok opnieuw instellen
(pagina 126).
, Een andere timerinstelling overlapt deze
timerinstelling (pagina 67).
, De vrije ruimte op de disc is niet
voldoende.
, De VPS/PDC-functie is in werking
getreden.
Eerder opgenomen inhoud is gewist.
, Gegevens die niet op deze recorder kunnen
worden afgespeeld, maar met een
computer op de DVD zijn opgenomen,
worden gewist van de disc nadat de disc is
geplaatst.
De VPS/PDC-functie werkt niet.
, Controleer of de klok en de datum juist zijn
ingesteld.
, Controleer dat de VPS/PDC-tijd die u hebt
ingesteld correct is (er kan een fout staan in
de televisieprogrammagids). Als de
uitzending die u wilt opnemen niet de
juiste VPS/PDC-informatie zendt, zal de
recorder niet beginnen met opnemen.
, Als de ontvangst slecht is, kan het VPS/
PDC-signaal zijn gewijzigd, waardoor de
recorder niet opneemt.
, Het is mogelijk dat de VPS/PDC-functie
niet werkt als het instellen van het
hostkanaal van het GUIDE Plus+ systeem
niet is voltooid.
, De VPS/PDC-functie werkt niet wanneer
de GUIDE Plus+ gegevens worden
gedownload.
150
Weergeven
De recorder speelt geen enkel disctype af
(behalve de vaste schijf).
, De disc is omgekeerd geplaatst. Plaats de
disc in de disclade met het label naar
boven.
, De disc is niet correct geplaatst.
, Er is vocht gecondenseerd in de recorder.
In dit geval, als de recorder ingeschakeld is
laat u deze aan staan (als de recorder
uitgeschakeld is, laat u deze uit staan)
gedurende ongeveer een uur totdat het
vocht is verdampt.
, Als de disc is opgenomen op een andere
recorder en niet werd gefinaliseerd
(pagina 47), kan de recorder de disc niet
afspelen.
De recorder start de weergave niet vanaf
het begin.
, Hervattingsweergave is ingeschakeld
(pagina 72).
, U heeft een DVD geplaatst waarvan het
titelmenu of het DVD-menu automatisch
op het televisiescherm verschijnt na het
plaatsen van de disc. Start de weergave via
het menu.
Het afspelen wordt automatisch gestart.
, De DVD VIDEO is voorzien van een
automatische afspeelfunctie.
Het afspelen stopt automatisch.
, Bij het afspelen van een DVD met een
automatisch pauzesignaal stopt het
afspelen bij het auto-pauzesignaal.
Sommige functies, zoals stoppen, zoeken
of vertraagde weergave, werken niet.
, Voor sommige DVD's zijn bepaalde
bovenstaande functies niet beschikbaar.
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing die bij
de disc werd geleverd.
De taal voor het geluid kan niet worden
gewijzigd.
Weergave van DivX-videobestanden is
niet mogelijk.
, Er zijn geen meertalige tracks opgenomen
op de DVD.
, De taal voor het geluid van de DVD
VIDEO kan niet worden gewijzigd.
, Probeer de taal te wijzigen met het menu
van de DVD VIDEO.
, Het bestand is geen DivX-bestand.
, Het bestand heeft een andere extensie dan
".avi" of ".divx".
, De DATA CD (DivX-video)/DATA DVD
(DivX-video) is niet opgenomen in een
DivX-indeling conform ISO9660 Level 1/
Level 2, Romeo, Joliet of UDF (Universal
Disk Format) 1.02, 1.50, 2.00 of 2.01.
, Het DivX-videobestandsformaat is groter
dan 720 (breedte) × 576 (hoogte).
De taal voor de ondertiteling kan niet
worden gewijzigd of uitgeschakeld.
, Er zijn geen meertalige ondertitels
opgenomen op de DVD VIDEO.
, De taal voor de ondertitels kan niet worden
gewijzigd op de DVD VIDEO.
, Probeer de ondertitels te wijzigen met het
menu van de DVD VIDEO.
, De ondertitels van titels die met deze
recorder zijn opgenomen, kunnen niet
worden gewijzigd.
De hoeken kunnen niet worden gewijzigd.
, De MP3-audiotrack is niet van een formaat
dat compatibel is met de recorder
(pagina 167).
De JPEG-beeldbestanden worden niet
afgespeeld.
, De JPEG-beeldbestanden zijn niet
opgenomen in een indeling die de recorder
kan afspelen (pagina 167).
, Progressieve JPEG-beelden kunnen niet
worden afgespeeld.
TV Pauze werkt niet.
, U neemt op de vaste schijf op of de vaste
schijf is vol.
, De TV Pauze-functie zal niet correct
werken wanneer u televisie kijkt via een
aangesloten component, zoals een
videorecorder of digitale tuner. De TV
Pauze-functie werkt alleen met het kanaal
dat op de televisie of de recorder is
geselecteerd.
,wordt vervolgd
Aanvullende informatie
, Er zijn geen meervoudige hoeken
opgenomen op de DVD VIDEO.
, U probeert de hoeken te wijzigen terwijl
"
" niet op het televisiescherm
verschijnt (pagina 73). Om "
" af te
beelden in het geval een scène onder
meerdere opnamehoeken op de disc is
opgenomen, stelt u "Camerahoek
Indicatie" in op "Aan" op het "Weergave"
instelscherm (pagina 140).
, Hoeken kunnen niet worden gewijzigd op
de DVD VIDEO.
, Probeer de hoek te wijzigen met het menu
van de DVD VIDEO.
, De hoeken van titels die met deze recorder
zijn opgenomen, kunnen niet worden
gewijzigd.
, De opnamehoek kan niet worden
veranderd tijdens vertraagd afspelen of
terwijl het afspelen is gepauzeerd.
De MP3-audiotrack kan niet worden
afgespeeld.
151
Opnemen vanaf aangesloten
apparatuur met behulp van de
timer (alleen RDR-AT100/
AT200)
U kopieerde een titel, maar de titel werd
niet afgebeeld op de titellijst van de vaste
schijf.
Er werd niets opgenomen ondanks dat de
synchro-opname correct werd ingesteld.
, De titel bevatte een
kopieerbeveiligingssignaal, waardoor deze
werd verplaatst (pagina 163).
, U hebt de aangesloten apparatuur niet
uitgeschakeld. Schakel de aangesloten
apparatuur uit en zet de recorder in de
synchro-opnamestand-bystand
(pagina 69).
, De recorder bevindt zich niet in de
synchro-opnamestand-bymodus. Zet de
recorder in de synchro-opnamestandbystand. Zorg ervoor dat de SYNCHRO
REC indicator aan gaat op de display op
het voorpaneel (pagina 69).
, De apparatuur is niet aangesloten op de
LINE 1/DECODER-aansluiting van de
recorder.
, De recorder is aangesloten op de TVuitgang van de aangesloten apparatuur.
, De synchro-opname en een andere
timeropname overlappen elkaar
(pagina 70).
Synchro-opname wordt niet voltooid.
, De timerinstelling voor de aangesloten
apparatuur overlapt met de timerinstelling
van de recorder (pagina 70).
, Tijdens de opname is een stroomstoring
opgetreden.
, Er werd op [/1 gedrukt voordat de
synchro-opname begon.
De recorder begint automatisch met
opnemen op het moment dat de
satellietontvanger wordt ingeschakeld.
, De synchro-opnamefunctie is geactiveerd.
Schakel de satellietontvanger uit en
annuleer de synchro-opnamefunctie
(pagina 69).
Kopiëren
Kopiëren op hoge snelheid werkt niet.
, De titel kan niet op hoge snelheid worden
gekopieerd (pagina 92). Zelfs als A-B
wissen wordt uitgevoerd, zodat een titel
niet meerdere beeldformaten bevat, wordt
deze nog steeds behandeld als een titel met
meerdere beeldformaten.
Kopiëren tussen de vaste schijf en een
DVD is niet mogelijk.
, De titel kan niet worden gekopieerd
(pagina 90).
Kopiëren vanaf een camcorder met vaste
schijf is niet mogelijk.
, Een camcorder met vaste schijf die niet
wordt ondersteund is aangesloten
(pagina 95).
, De camcorder met vaste schijf is niet
ingesteld op de USB-aansluitfunctie
(pagina 96).
, De camcorder met vaste schijf bevat alleen
de inhoud die reeds naar de recorder is
gekopieerd terwijl u kopieert met behulp
van de ONE-TOUCH DUB-toets of
"Aanvullend kopiëren".
Display
De klok is gestopt.
, Stel de klok opnieuw in (pagina 126).
De klok is niet goed ingesteld.
, Stel de klok opnieuw in (pagina 126). Als
u de klok niet kunt instellen, wacht u tot de
tijdgegevens zijn ontvangen en de juiste
tijd automatisch wordt ingesteld.
152
De timerindicator knippert.
, Er is onvoldoende ruimte beschikbaar op
de disc.
, Plaats een opneembare disc in de recorder.
, De geplaatste DVD is beveiligd
(pagina 46).
De klok verschijnt niet in de display op
het voorpaneel als de recorder
uitgeschakeld is.
, "Display" is ingesteld op "Uit" op het
"Opties"-instelscherm (pagina 143).
Afstandsbediening
De afstandsbediening werkt niet.
Overige
De recorder herkent geen USB-apparaat
aangesloten op de recorder.
, Zorg ervoor dat het USB-apparaat stevig is
aangesloten op de recorder (pagina 144).
, Controleer of het USB-apparaat of een
kabel is beschadigd.
, Controleer of het USB-apparaat is
ingeschakeld.
, Het USB-apparaat is aangesloten op een
USB-hub. Sluit het USB-apparaat
rechtstreeks aan op de recorder.
, Als "Controle voor HDMI" is ingesteld op
"Aan" (standaardinstelling) op het "HDMI
Uitgang"-instelscherm (pagina 142),
verandert de taal op het scherm
automatisch overeenkomstig de
taalinstelling van de aangesloten televisie
wanneer u de taalinstelling op de televisie
verandert, enz.
De 'BRAVIA'-synchronisatiefunctie werkt
niet.
, Uw televisie is niet compatibel met de
'BRAVIA'-synchronisatiefunctie.
, "Controle voor HDMI" is ingesteld op
"Uit" op het "HDMI Uitgang"instelscherm (pagina 142).
, De recorder is aangesloten op de televisie
via een versterker. Sluit de recorder
rechtstreeks aan op de televisie.
De recorder werkt niet correct.
, Houd [/1 op de recorder gedurende langer
dan vijf seconden ingedrukt totdat de
recorder wordt uitgeschakeld. Druk daarna
nogmaals op [/1 om de recorder weer in te
schakelen.
, Indien de werking van de recorder is
verstoord door statische elektriciteit enz.,
schakel de recorder uit en wacht tot de klok
weer verschijnt in de display op het
voorpaneel. Trek dan de stekker uit het
stopcontact, laat de recorder een tijdje
uitgeschakeld en steek vervolgens de
stekker opnieuw in.
De disclade wordt niet geopend als u op
de Z (openen/sluiten) toets drukt.
, Het duurt enkele seconden voordat de
disclade wordt geopend nadat u een DVD
hebt opgenomen of bewerkt. De reden
hiervoor is dat de recorder gegevens
toevoegt aan de disc.
Aanvullende informatie
, Voor de recorder en de afstandsbediening
zijn verschillende bedieningsstanden
gekozen. Stel voor beide dezelfde
bedieningsstand in (pagina 143). De
standaard ingestelde bedieningsstand voor
deze recorder en de meegeleverde
afstandsbediening is "3
(standaardinstel.)". U kunt de huidige
bedieningsstand controleren op de display
op het voorpaneel (pagina 143).
, De batterijen zijn zwak.
, De afstand tussen de afstandsbediening en
de recorder is te groot.
, De standaardwaarde voor de code van de
fabrikant van de afstandsbediening is
hersteld bij het vervangen van de
batterijen. Stel de code opnieuw in
(pagina 27).
, De afstandsbediening is niet op de
afstandsbedieningssensor van de recorder
gericht.
De taal op het scherm verandert
automatisch.
Geen enkele toets werkt nog en "LOCKED"
wordt afgebeeld op de display op het
voorpaneel.
, De recorder is vergrendeld. Annuleer het
kinderslot (pagina 14).
,wordt vervolgd
153
De disclade gaat niet open en
"TRAYLOCKED" verschijnt op de display
op het voorpaneel.
, Neem contact op met uw Sony-handelaar
of een plaatselijk erkend Sonyservicecentrum.
"REPAIR" verschijnt op de display op het
voorpaneel.
, De reparatiefunctie van de recorder is in
werking getreden om de vaste schijf of disc
te repareren. Laat de recorder ingeschakeld
staan totdat "REPAIR" uitgaat op de
display op het voorpaneel. Bepaalde
gegevens kunnen verloren gaan, ook
wanneer de reparatiefunctie wordt
gebruikt.
"E01" verschijnt op de display op het
voorpaneel.
, Er is een probleem in de vaste schijf. Neem
contact op met uw dichtstbijzijnde Sonyhandelaar. Merk op dat de inhoud van de
vaste schijf gewist kan worden tijdens de
reparatie van dit apparaat.
"E02" verschijnt op de display op het
voorpaneel.
, De informatie over de vaste schijf is
onjuist. U kunt geen nieuwe opname
maken op de vaste schijf. Formatteer de
vaste schijf aan de hand van de instructies
onder "Formatteer HDD" (pagina 126).
Merk op dat alle opgenomen inhoud van de
vaste schijf zal worden gewist. Als het
probleem daarmee niet is opgelost,
raadpleegt u de dichtstbijzijnde Sonyhandelaar.
Mechanische geluiden zijn hoorbaar
terwijl de recorder is uitgeschakeld.
, Terwijl de recorder de klok instelt met de
automatische klokinstelfunctie, of de EPGinformatie bijwerkt, kan bedieningsgeluid
hoorbaar zijn, zelfs terwijl de recorder is
uitgeschakeld. Dat is normaal en duidt niet
op een storing.
154
De recorder terugstellen
U kunt de recorder terugstellen op al zijn
fabrieksinstellingen.
1
Zorg ervoor dat de recorder is
ingeschakeld en er geen disc meer in
zit.
2
Houd x (stoppen) op de recorder
ingedrukt en druk daarna op [/1 op
de recorder.
Alle instellingen worden teruggesteld en
de recorder wordt uitgeschakeld.
Opneembare en afspeelbare discs
Type
Vaste
schijf
(intern)
Disclogo
Pictogram Formatteren
gebruikt in (nieuwe discs)
deze
gebruiksaanwijzing
VRmodus
Videomodus
HDD
DVD+RW
+RW
DVD-RW
VRmodus
Videomodus
-RWVR
-RWVideo
DVD+R DL
+R
Selecteer "Video
Mode Uit" bij
"HDD
Opnameformaat"
(pagina 138)
De inhoud van de vaste
schijf naar een DVD (in
de VR-modus) kopiëren
om op een andere DVDspeler af te spelen
Selecteer "Video
Mode Aan"
(standaardinstelling)
bij "HDD
Opnameformaat"
(pagina 138)
De inhoud van de vaste
schijf naar een DVD (in
de Video-modus)
kopiëren om op een
andere DVD-speler af te
spelen
Automatisch
geformatteerd in de
+VR-modus
(DVD+RW
VIDEO)
Afspeelbaar op spelers
compatibel met
DVD+RW (automatisch
gefinaliseerd)
Formatteer in de
VR-modus
(pagina 38)
Alleen afspeelbaar op
spelers compatibel met de
VR-modus (finaliseren
niet nodig)
Formatteer in de
Video-modus
(pagina 38)
Afspeelbaar op de meeste
DVD-spelers (finaliseren
is nodig) (pagina 47)
Afspeelbaar op de meeste
Automatisch
geformatteerd in de DVD-spelers (finaliseren
is nodig) (pagina 47)
+VR-modus
(DVD+R VIDEO)
,wordt vervolgd
Aanvullende informatie
DVD+R
Compatibiliteit met
andere DVD-spelers
(finaliseren)
155
Type
Disclogo
Pictogram Formatteren
gebruikt in (nieuwe discs)
deze
gebruiksaanwijzing
DVD-R
VRmodus
DVD-R
DL
Videomodus
-RVR
-RVideo
Geschikte disctypes (per april 2009)
• 8x-speed of tragere DVD+RW's
• 6x-speed of tragere DVD-RW's (Ver.1.1,
Ver.1.2 met CPRM*2)
• 16x-speed of tragere DVD+R's
• 16x-speed of tragere DVD-R's (Ver.2.0,
Ver.2.1 met CPRM*2)
• 8x-speed of tragere DVD+R DL's (Double
Layer)
• 8x-speed of tragere DVD-R DL's (Dual
Layer) (Ver.3.0 met CPRM*2)
"DVD+RW", "DVD-RW", "DVD+R", "DVD+R
DL", "DVD-R" en "DVD-R DL" zijn
handelsmerken.
*1
Wanneer een niet-geformatteerde DVD-R in
deze recorder wordt geplaatst, wordt deze
automatisch in de Video-modus geformatteerd.
Om een nieuwe DVD-R in de VR-modus te
formatteren, formatteert u op het "Formatteren"
instelscherm (pagina 50).
*2 CPRM (Content Protection for Recordable
Media) is een codeertechnologie die de
auteursrechten van beelden beschermt.
Niet-opneembare discs
• DVD-RAM's
156
Formatteer in de
VR-modus
(pagina 38)*1
Het formatteren
kan worden
uitgevoerd op het
"Formatteren"
instelscherm
(pagina 50).
Compatibiliteit met
andere DVD-spelers
(finaliseren)
Alleen afspeelbaar op
spelers compatibel met
DVD-R in de VR-modus
(finaliseren is nodig)
(pagina 47)
Afspeelbaar op de meeste
Automatisch
geformatteerd in de DVD-spelers (finaliseren
is nodig) (pagina 47)
Video-modus
Maximaal opneembaar aantal titels
Disc
Aantal titels
Vaste schijf*
999
DVD-RW/DVD-R
99
DVD+RW/DVD+R
49
DVD+R DL
49
DVD-R DL
99
* De maximale lengte van één titel is 12 uur.
b Opmerkingen
• De VR-modus en Video-modus kunnen niet
samen op dezelfde DVD-RW worden gebruikt.
Als u de indeling van de disc wilt wijzigen, moet
u de disc opnieuw formatteren (pagina 50). De
inhoud van de disc wordt gewist nadat deze
opnieuw is geformatteerd.
• De tijd benodigd voor opnemen kan niet worden
ingekort, zelfs niet bij high-speed discs.
• U kunt het beste discs gebruiken waarbij "Voor
Video" op de verpakking staat.
• U kunt geen nieuwe opnamen toevoegen aan
DVD+R's, DVD-R's of DVD-RW's (Videomodus) met opnamen die zijn gemaakt met
andere DVD-apparatuur.
• In bepaalde gevallen kunt u geen nieuwe
opnamen toevoegen aan DVD+RW's met
opnamen die zijn gemaakt met andere DVDapparatuur. Als u een nieuwe opname toevoegt,
wordt het DVD-menu herschreven.
• U kunt geen opnamen bewerken op DVD+RW's,
DVD-RW's (Video-modus), DVD+R's of DVDR's die gemaakt zijn met andere DVDapparatuur.
• Als de disc computergegevens bevat die niet
worden herkend door deze recorder, worden de
gegevens mogelijk gewist.
• Opnemen, bewerken of kopiëren kan onmogelijk
zijn op sommige opneembare discs, afhankelijk
van de disc.
• Plaats geen disc waarop niet kan worden
opgenomen of die niet kan worden afgespeeld op
deze recorder. Hierdoor kan een storing in de
recorder ontstaan.
Aanvullende informatie
157
Afspeelbare discs
Type
Disclogo
Pictogram
gebruikt in
deze
gebruiksaanwijzing
DVD VIDEO
DVD
Discs, zoals films die kunnen worden
gekocht of gehuurd.
Deze recorder herkent tevens DVDRAM's*1 als DVD Video-compatibele
discs.
VIDEO CD
VCD
VIDEO CD's of CD-R's/CD-RW's in
VIDEO CD/Super VIDEO CDindeling
CD
Muziek-CD's of CD-R's/CD-RW's in
muziek-CD-indeling
CD
DATA DVD
—
DATA CD
—
DATA DVD
DVD+RW's/DVD+R's/DVD-RAM's*1
waarop MP3*2-audiotracks of DivXvideobestanden staan
DVD-RW's/DVD-R's/DVD-ROM's
waarop MP3*2-audiotracks, JPEGbeeldbestanden of DivXvideobestanden staan
DATA CD
CD-ROM's/CD-R's/CD-RW's waarop
MP3*2-audiotracks, JPEGbeeldbestanden of DivXvideobestanden staan
"DVD VIDEO" en "CD" zijn handelsmerken.
DivX, DivX Certified en daaraan verbonden logo's
zijn handelsmerken van DivX, Inc. en worden
onder licentie gebruikt.
DivX® is een compressietechniek voor
videobestanden en is ontwikkeld door DivX, Inc.
*1
Als de DVD-RAM een verwijderbare cartridge
heeft, haalt u de cartridge eruit voordat de disc
afspeelt.
*2 MPEG Layer-3-audiocoderingstechnologie en
-patenten worden gebruikt onder licentie van
Fraunhofer IIS en Thomson.
Niet-afspeelbare discs
• PHOTO CD's
• CD-ROM's/CD-R's/CD-RW's die zijn
opgenomen in een ander formaat dan die
vermeld in bovenstaande tabel.
• Datasecties van CD-Extra's
158
Kenmerken
• BD's (Blu-ray-discs)
• HD DVD's
• Discs opgenomen met een AVCHDcompatibele DVD-videocamera
• DVD-ROM's/DVD+RW's/DVD-RW's/
DVD+R's/DVD-R's waarop geen DVD
Video-bestanden, DivX-videobestanden,
JPEG-beeldbestanden of MP3-audiotracks
staan.
• DVD Audio discs
• DVD-RAM's met alleen een cartridge.
• HD-laag van Super Audio CD's
• Een DVD VIDEO met een andere
regiocode (pagina 159).
• DVD's die werden opgenomen op een
andere recorder en niet goed werden
gefinaliseerd.
Opmerking over de weergave van DVD
VIDEO's/VIDEO CD's
Sommige afspeelfuncties van DVD
VIDEO's/VIDEO CD's kunnen opzettelijk
door softwareproducenten zijn vastgelegd.
Deze recorder speelt DVD VIDEO's en
VIDEO CD's af volgens de inhoud van de
disc zoals ontworpen door de
softwareproducenten, zodat bepaalde
weergavefuncties niet beschikbaar kunnen
zijn. Raadpleeg de instructies die bij de
DVD VIDEO's/VIDEO CD's werden
geleverd.
Regiocode (alleen DVD VIDEO)
Op de achterkant van de recorder staat een
regiocode vermeld die ook op de DVD
VIDEO's (alleen afspelen) moet staan om
met dit apparaat te kunnen worden
afgespeeld. Dit systeem is bedoeld ter
bescherming van de auteursrechten.
DVD VIDEO's met het label ALL kunnen
ook met deze recorder
worden afgespeeld.
Als u probeert een andere DVD VIDEO af te
spelen, verschijnt de mededeling "Weergave
verboden wegens ongeldig regionummer."
op het televisiescherm. Afhankelijk van de
DVD VIDEO is het mogelijk dat geen
regiocode is aangegeven, ondanks dat de
weergave van de DVD VIDEO onderhevig
is aan regiobeperkingen.
Bericht over DualDiscs
Een DualDisc is een tweezijdige disc,
waarop aan de ene kant DVD-materiaal is
opgenomen en aan de andere kant digitaal
audiomateriaal.
Echter, aangezien de kant met het
audiomateriaal niet voldoet aan de Compact
Disc (CD)-norm, wordt een juiste weergave
op dit apparaat niet gegarandeerd.
b Opmerkingen
• Merk op dat sommige DVD+RW's/DVD+R's,
DVD-RW's/DVD-R's, DVD-RAM's of CDRW's/CD-R's niet met deze recorder kunnen
worden afgespeeld afhankelijk van de
opnamekwaliteit, de staat van de disc of de
karakteristieken van de opnameapparatuur en
van de gebruikte software. Ook een disc die niet
correct werd gefinaliseerd, wordt niet
afgespeeld. Voor meer informatie, raadpleegt u
de gebruiksaanwijzing van het opnameapparaat.
• Als de disc computergegevens bevat die niet
worden herkend door deze recorder, worden de
gegevens mogelijk gewist.
• Plaats geen disc waarop niet kan worden
opgenomen of die niet kan worden afgespeeld op
deze recorder. Hierdoor kan een storing in de
recorder ontstaan.
Regiocode
Dit product is ontworpen voor het afspelen
van discs die voldoen aan de CD-norm
(Compact Disc).
Diverse platenmaatschappijen hebben
muziekdiscs op de markt gebracht die zijn
gecodeerd met
copyrightbeveiligingstechnologieën. Houd
er rekening mee dat sommige van deze discs
niet voldoen aan de CD-norm en wellicht
niet met dit product kunnen worden
afgespeeld.
Aanvullende informatie
Muziekdiscs die zijn gecodeerd met
copyrightbeveilgingstechnologieën
159
Over de opname-/
kopieerfunctie
Net als de standaard ×3 opnamestand bij
videorecorders, kunt u de gewenste
opnamestand kiezen met de REC MODEtoets.
Een opnamestand met een hogere
beeldkwaliteit levert een mooiere opname
op, maar de toegenomen bestandsgrootte
zorgt voor een kortere opnameduur.
Omgekeerd levert een opnamestand met een
lagere beeldkwaliteit een langere
opnameduur op, maar door de kleinere
bestandsgrootte ziet het beeld er grover uit.
Om verdere opties van de opnamestand
(handmatige opnamestand) te selecteren,
stelt u "Handm. opnamefunctie" in op "Aan
(ga naar setup)" op het "Opname"instelscherm (pagina 136). Om beelden op te
nemen op de vaste schijf in een hogere
kwaliteit dan HQ, stelt u "Handm.
opnamefunctie" in op "Aan (ga naar setup)",
en selecteert u daarna "HQ+". De tabel op de
volgende pagina's vermeldt de opnameduur
bij benadering voor de vaste schijf en de
diverse soorten DVD's in iedere handmatige
opnamestand, naast dezelfde waarden voor
de standaardopnamestand.
z Tip
Om een handmatige opnamestand eenvoudig te
selecteren, drukt u herhaaldelijk op REC MODE
om "MN" af te beelden, en selecteert u daarna een
handmatige opnamestand met </,.
160
Opnameduur per opnamestand
Vetgedrukte lijnen geven een aanmerkelijk niveauverschil aan in de opnamebeeldkwaliteit.
Opnameduur bij benadering (in uren)
Vaste schijf
Opnamestand
HQ+*1
HSP
SP
LSP
ESP
EP
DVD+RW/
DVD-RW/
DVD+R/
DVD-R
DVD+R DL/
DVD-R DL
23
36
–
–
34
53
1 uur en 1 min.
1 uur en 51 min.
34
53
1 uur en 1 min.
1 uur en 51 min.
MN31
36
57
1 uur en 5 min.
1 uur en 57 min.
MN30
39
61
1 uur en 10 min.
2 uur en 6 min.
MN29
42
66
1 uur en 15 min.
2 uur en 15 min.
MN28
45
70
1 uur en 20 min.
2 uur en 24 min.
MN27
48
75
1 uur en 25 min.
2 uur en 33 min.
MN26
50
79
1 uur en 30 min.
2 uur en 41 min.
MN25
53
84
1 uur en 35 min.
2 uur en 50 min.
MN24
56
88
1 uur en 40 min.
2 uur en 59 min.
MN23
59
92
1 uur en 45 min.
3 uur en 8 min.
MN22
62
97
1 uur en 50 min.
3 uur en 17 min.
MN21
68
105
2
3 uur en 35 min.
MN20
73
115
2 uur en 10 min.
3 uur en 53 min.
MN19
79
120
2 uur en 20 min.
4 uur en 11 min.
MN18
84
130
2 uur en 30 min.
4 uur en 29 min.
MN17
90
140
2 uur en 40 min.
4 uur en 47 min.
MN16
96
150
2 uur en 50 min.
5 uur en 5 min.
MN15
100
155
3
5 uur en 23 min.
MN14
105
165
3 uur en 10 min.
5 uur en 41 min.
MN13
110
175
3 uur en 20 min.
5 uur en 59 min.
MN12
115
185
3 uur en 30 min.
6 uur en 17 min.
MN11
120
190
3 uur en 40 min.
6 uur en 35 min.
MN10
125
200
3 uur en 50 min.
6 uur en 53 min.
MN9
135
210
4
7 uur en 11 min.
MN8
150
235
4 uur en 30 min.
8 uur en 4 min.
MN7
165
265
5
8 uur en 58 min.
MN6*3
200
315
6
10 uur en 46 min.
*3
235
370
7
12 uur en 34 min.
MN5
,wordt vervolgd
Aanvullende informatie
LP
RDRAT200/
AT205
MN32
PCM
HQ
*2
RDRAT100/
AT105/
AT107
161
Opnameduur bij benadering (in uren)
Vaste schijf
Opnamestand
RDRAT100/
AT105/
AT107
RDRAT200/
AT205
DVD+RW/
DVD-RW/
DVD+R/
DVD-R
DVD+R DL/
DVD-R DL
SLP
MN4*3
270
425
8
14 uur en 21 min.
SEP
MN3*3*4
340
530
10
17 uur en 57 min.
*3*4
405
635
12
21 uur en 32 min.
MN1*3*4
455
710
13 uur en 22 min.
24
MN2
*1
Neemt met een hogere kwaliteit op (15 Mbps).
Tijdens het opnemen op de vaste schijf in de HQ+-functie, worden de opnamen gemaakt in het "Video
Mode Uit"-formaat ongeacht de instelling van "HDD Opnameformaat" (pagina 138).
De HQ+ functie is niet beschikbaar voor DVD's. Bij opnemen op een DVD schakelt de opnamefunctie
automatisch om naar de HQ-functie, zelfs als u de HQ+ functie hebt ingesteld.
*2 Audiosignalen worden opgenomen in 48-kHz PCM-formaat en videosignalen worden opgenomen in
de HQ-functie. Wanneer u een tweetalig programma opneemt, selecteert u het geluidsspoor dat u wilt
opnemen (pagina 133).
*3 Titels die in de MN6-functie of een lagere opnamefunctie zijn opgenomen, kunnen niet op hoge
snelheid worden gekopieerd naar DVD+RW's/DVD+R's.
*4 De SEP-, MN1-, MN2- of MN3-functies zijn niet beschikbaar voor DVD+RW's/DVD+R's/DVD+R
DL's. Bij opnemen op een DVD+RW/DVD+R schakelt de opnamefunctie automatisch om naar de
SLP-functie, zelfs als u de SEP-, MN1-, MN2- of MN3-functie hebt ingesteld.
Resolutie
Het eerste cijfer geldt wanneer "TV
Systeem" is ingesteld op "NTSC" en het
tweede cijfer wanneer dit is ingesteld op
"PAL/SECAM" op het "Basis" instelscherm
(pagina 127).
In geval van de vaste schijf (mits "HDD
Opnameformaat" is ingesteld op "Video
Mode Uit")/DVD-RW (VR-modus)/DVD-R
(VR-modus)
HQ+, PCM, MN32 t/m MN16: 720 × 480 /
720 × 576
MN15 t/m MN12: 544 × 480 / 544 × 576
MN11 t/m MN9: 480 × 480 / 544 × 576
MN8 en MN7: 352 × 480 / 352 × 576
MN6 t/m MN1: 352 × 240 / 352 × 288
In geval van de vaste schijf (mits "HDD
Opnameformaat" is ingesteld op "Video
Mode Aan")/DVD+RW/DVD-RW (Videomodus)/DVD+R/DVD-R (Video-modus)
PCM, MN32 t/m MN9: 720 × 480 /
720 × 576
MN8 en MN7: 352 × 480 / 352 × 576
MN6 t/m MN1: 352 × 240 / 352 × 288
162
z Tip
De audiosignalen worden opgenomen in het Dolby
Digital 2-kanalen formaat (behalve in de PCMfunctie).
b Opmerkingen
• De maximale, ononderbroken opnameduur voor
een enkele titel op de vaste schijf is 12 uur. Een
titel die langer duurt dan 12 uur wordt gesplitst.
• De onderstaande situaties kunnen leiden tot
kleine fouten in de opnameduur.
– Een programma dat slecht wordt ontvangen of
een programma of videobron met slechte
beeldkwaliteit opnemen.
– Opnemen op een disc die al is bewerkt.
– Alleen stilstaande beelden of geluid opnemen.
*2
Over "Hoge Snelheid" kopiëren
Benodigde tijdsduur bij benadering voor
"Hoge Snelheid" kopiëren vanaf de vaste
schijf naar een DVD (van een programma
van 60 minuten)*1
Snelheid 6x
*2
2,4x
2x
Opname- DVD+RW/ DVD+R
stand
DVD-RW/ (Double
DVD+R/ Layer)
DVD-R
voor hoge
snelheid
DVD-R
(Dual
Layer)
HQ
Over kopieerbeveiliging
ong.
25 min.
ong.
30 min.
ong.
6 min.
40 sec.
ong.
16 min.
40 sec.
ong.
20 min.
SP
ong.
5 min.
ong.
12 min.
30 sec.
ong.
15 min.
LSP
ong.
4 min.
ong.
10 min.
ong.
12 min.
ESP
ong.
3 min.
20 sec.
ong.
8 min.
20 sec.
ong.
10 min.
LP
ong.
2 min.
30 sec.
ong.
6 min.
15 sec.
ong.
7 min.
30 sec.
EP
ong.
1 min.
40 sec.*3
ong.
ong.
60 min.*3 5 min.
SLP
ong.
1 min.
15 sec.*3
ong.
ong.
60 min.*3 3 min.
45 sec.
SEP
ong.
1 min.*3
ong.
ong.
60 min.*3 3 min.*3
*1
Beelden met kopieerbeveiliging kunnen niet
worden opgenomen met deze recorder.
Kopieerbeperking
U kunt geen bewegende beelden en andere
DVD VIDEO's kopiëren naar de vaste schijf.
Bovendien, bij het kopiëren vanaf een DVD
naar de vaste schijf, kunnen scènes die een
kopieerbeveiligingssignaal bevatten niet
worden opgenomen.
Titels die een "Copy-Once"
kopieerbeveiligingssignaal bevatten,
kunnen alleen worden verplaatst van de
vaste schijf naar een DVD-RW/DVD-R
(VR-modus)* (nadat de titel verplaatst is,
wordt de originele titel op de vaste schijf
gewist). De "Verplaatsen"-functie wordt
uitgevoerd met behulp van de kopieerlijst.
Titels waarop het "Copy-Once"
kopieerbeveiligingssignaal staat, worden
aangegeven met
.
Aanvullende informatie
ong.
10 min.
HSP
Dit is de maximale opnamesnelheid van deze
recorder. De opnamesnelheid kan niet hoger
zijn dan de waarde aangegeven in de
bovenstaande tabel, zelfs niet als u een disc
gebruikt die compatibel is met hogere
opnamesnelheden. Bovendien kan het,
afhankelijk van de toestand van de disc, voor de
recorder onmogelijk zijn op te nemen op de
maximale opnamesnelheid aangegeven in de
tabel.
*3 "Hoge Snelheid" kopiëren is niet beschikbaar
voor het kopiëren van titels opgenomen in de
SEP-, SLP- of EP-opnamefunctie naar een
DVD+RW of DVD+R.
De waarden in de bovenstaande tabel zijn alleen
bedoeld als richtlijn. De werkelijke tijdsduur
voor het kopiëren omvat tevens de benodigde
tijd voor het aanmaken van de
besturingsinformatie van de disc en andere
gegevens.
,wordt vervolgd
163
Discs die kunnen worden gebruikt voor
beveiligde signalen
Kopieerbeveiligingssignalen
Copy-Free
(Geen kopieerbeveiligingssignaal)
Copy-Once
Geschikte discs
HDD
+RW
-RWVR
-RWVideo
+R
-RVR
-RVideo
HDD
-RWVR *
-RVR *
Copy-Never
Geen
* Alleen CPRM-compatibele DVD-RW's/DVDR's (VR-modus).
De opgenomen disc kan alleen worden
afgespeeld op CPRM-compatibele apparatuur
(pagina 156).
CPRM (Content Protection for Recordable
Media) is een codeertechnologie die de
auteursrechten van beelden beschermt.
b Opmerkingen
• Beveiligde titels op de vaste schijf kunnen niet
worden verplaatst.
• De "Verplaatsen"-functie is niet beschikbaar bij
HDD/DVD DUB-kopiëren.
• Zelfs als u een scène wist die een
kopieerbeveiligingssignaal bevat, blijven de
opnamebeperkingen voor die titel van kracht.
164
Taalcodelijst
Voor verdere informatie, zie pagina 135.
Taalspelling conform ISO 639: 1988 (E/F) norm.
Nummer, Taal (Code)
Voor verdere informatie, zie pagina 139.
Nummer, Gebied (Code)
0118, Argentinië (ar)
0121, Australië (au)
0120, Oostenrijk (at)
0205, België (be)
0218, Brazilië (br)
0301, Canada (ca)
0312, Chili (cl)
0314, China (cn)
0411, Denemarken (dk)
0609, Finland (fi)
0618, Frankrijk (fr)
0405, Duitsland (de)
0811, Hongkong (hk)
0914, India (in)
0904, Indonesië (id)
0920, Italië (it)
1016, Japan (jp)
1118, Korea (kr)
1325, Maleisië (my)
1324, Mexico (mx)
1412, Nederland (nl)
1426, Nieuw-Zeeland (nz)
1415, Noorwegen (no)
1611, Pakistan (pk)
1608, Filippijnen (ph)
1620, Portugal (pt)
1821, Rusland (ru)
1907, Singapore (sg)
0519, Spanje (es)
1905, Zweden (se)
0308, Zwitserland (ch)
2023, Taiwan (tw)
2008, Thailand (th)
0702, Verenigd Koninkrijk
(gb)
2119, VS (us)
Aanvullende informatie
Landcode/gebiedcode
165
Opmerkingen bij discs
Opmerkingen bij deze
recorder
• Neem de disc vast aan de rand om deze
schoon te houden. Raak het oppervlak niet
aan. De disc kan defect raken door stof,
vingerafdrukken of krassen.
Werking
• Als u de recorder direct van een koude naar
een warme omgeving verplaatst of als de
recorder in een zeer vochtige omgeving
wordt geplaatst, kan vocht condenseren op
de lenzen van de recorder. Als dit het geval
is, kan de werking van de recorder worden
verstoord. In dit geval, als de recorder
ingeschakeld is laat u deze aan staan (als de
recorder uitgeschakeld is, laat u deze uit
staan) gedurende ongeveer een uur totdat
het vocht is verdampt.
• Als u de recorder verplaatst, haalt u eerst
alle discs eruit en let u op geen schokken of
trillingen uit te oefenen op de vaste schijf
om te voorkomen dat de disc of vaste schijf
wordt beschadigd (pagina 3).
• Stel een disc niet bloot aan direct zonlicht
of warmtebronnen, zoals heteluchtkanalen,
en laat deze niet achter in een auto die in de
volle zon geparkeerd staat en waarin de
temperatuur sterk kan oplopen.
• Berg discs na gebruik weer op in de
doosjes.
• Reinig de disc met een zachte doek. Veeg
de disc vanuit het midden naar de
buitenrand schoon.
Volumeregeling
Zet het volume niet hoger bij het beluisteren
van een zeer stille passage of een nietopgenomen gedeelte. Als u dit toch doet,
kunnen de luidsprekers worden beschadigd
wanneer er een piekwaarde wordt bereikt.
Reiniging
Reinig de behuizing, het voorpaneel en de
bedieningselementen met een zachte doek
die licht is bevochtigd met een mild
zeepsopje. Gebruik geen schuursponsje,
schuurpoeder of oplosmiddelen, zoals
alcohol of benzine.
Over het reinigen van discs en disc-/
lensreinigingsmiddelen
Gebruik geen reinigingsdiscs of disc-/
lensreinigingsmiddelen (inclusief nat- of
spraytypen). Deze kunnen leiden tot een
storing in de recorder.
166
• Gebruik geen oplosmiddelen, zoals
benzine, thinner en in de handel
verkrijgbare reinigingsmiddelen, of
antistatische sprays voor
grammofoonplaten.
• Gebruik de volgende discs niet.
– Een disc met een speciale vorm (zoals
een kaart of hart).
– Een disc met een label of sticker.
– Een disc met kleefmiddel van plakband
of stickers.
Onderdelen vervangen
In het geval dit apparaat gerepareerd moet
worden, kunnen de vervangen onderdelen
worden ingezameld voor hergebruik of
recycling.
Opmerkingen over MP3audiotracks, JPEGbeeldbestanden, DivXvideobestanden en
i.Link
Over MP3-audiotracks, JPEGbeeldbestanden en DivXvideobestanden
* Niet beschikbaar bij MP3-audiotracks.
Opmerking over Multi-sessie-/
Borderdiscs
Als audiotracks en beelden in de muziekCD-indeling of video-CD-indeling zijn
opgenomen in de eerste sessie/border, zal
alleen de eerste sessie/border worden
afgespeeld.
MP3-audiotracks, JPEGbeeldbestanden of DivXvideobestanden die door de
recorder kunnen worden
afgespeeld
De recorder kan de volgende tracks en
bestanden afspelen:
– MP3-audiotracks met de extensie ".mp3".
– JPEG-beeldbestanden met de extensie
".jpeg" of ".jpg".
– Baseline JPEG-beeldbestanden
opgenomen conform het Exif 2.2*beeldbestandsformaat, en waarvan
Y:CB:CR gelijk is aan 4:4:4, 4:2:2 of 4:2:0.
– DivX-videobestanden met de extensie
".avi" of ".divx".
* "Exchangeable Image File Format"
(uitwisselbaar beeldbestandsformaat): Het
bestandsformaat dat wordt gebruikt door digitale
fotocamera's.
z Tip
De weergave van een disc met een ingewikkelde
boomstructuur start minder snel en bijgevolg is het
aanbevolen om albums met niet meer dan twee
niveau's aan te maken.
Aanvullende informatie
MP3 is een audiocompressietechnologie die
beantwoordt aan bepaalde ISO/MPEGvoorschriften. JPEG is een
beeldcompressietechnologie.
U kunt audiotracks in het MP3 (MPEG1
Audio Layer 3)-formaat op de vaste schijf,
DATA CD's (CD-ROM's/CD-R's/CDRW's), DATA DVD's (DVD-ROM's/DVDRW's/DVD-R's/DVD+RW's/DVD+R's/
DVD-RAM's) of USB-apparaten
weergeven, en JPEG-beeldbestanden op de
vaste schijf, DATA CD's (CD-ROM's/CDR's/CD-RW's), DATA DVD's (DVDROM's/DVD-RW's/DVD-R's) of USBapparaten weergeven.
DivX® is een compressietechnologie voor
videobestanden en ontwikkeld door DivX,
Inc. Dit apparaat is een officieel DivX®
Certified-product. U kunt DATA CD's (CDROM's/CD-R's/CD-RW's), DATA DVD's
(DVD-ROM's/DVD+RW's/DVD+R's/
DVD-RW's/DVD-R's/DVD-RAM's) en
USB-apparaten weergeven die DivXvideobestanden bevatten.
DATA DVD's moeten zijn opgenomen
conform de ISO9660 Level 1-, Level 2-,
Romeo-, Joliet- of UDF (Universal Disk
Format) 1.02, 1.50, 2.00* of 2.01-indeling
om de recorder de MP3-audiotracks, JPEGbeeldbestanden en DivX-videobestanden te
kunnen laten herkennen.
DATA CD’s moeten zijn opgenomen
conform de ISO9660 Level 1-, Level 2-,
Romeo of Joliet-indeling om de recorder de
MP3-audiotracks, JPEG-beeldbestanden en
DivX-videobestanden te kunnen laten
herkennen.
U kunt ook discs afspelen die zijn
opgenomen in Multi-sessie/Border.
Zie de instructies die bij het discstation en de
opnamesoftware (niet meegeleverd) werden
geleverd voor informatie over het
opnameformaat.
,wordt vervolgd
167
b Opmerkingen
• De recorder kan gegevens afspelen met de
extensie ".mp3", ".jpeg", ".jpg", ".avi" of
".divx", ook al zijn ze niet van MP3-, JPEG- of
DivX-formaat. Bij het afspelen van dergelijke
gegevens kan het volume hoog oplopen
waardoor uw luidsprekersysteem kan worden
beschadigd.
• Afhankelijk van de disc is normale weergave
eventueel niet mogelijk. Zo kan bijvoorbeeld de
beeldweergave donker zijn, de weergave niet
vloeiend, de geluidsweergave haperen,
enzovoort.
• Afhankelijk van de disc kan het een tijdje duren
voordat de weergave begint.
• Sommige bestanden kunnen niet worden
afgespeeld.
• Voor MP3-audiotracks en DivX-videobestanden
geldt dat de recorder maximaal 99 albums elk
kan weergeven vanaf een DATA CD of DATA
DVD. Maximaal 99 tracks en bestanden onder
een album kunnen worden weergegeven.
• Voor JPEG-beeldbestanden geldt dat de recorder
tegelijkertijd maximaal 99 albums en/of
maximaal 999 bestanden onder een album kan
laden vanaf een DATA CD/DATA DVD, of het
aangesloten USB-apparaat. Om niet-geladen
albums te bekijken, laadt u deze opnieuw.
• Het verdergaan naar een volgend of ander album
kan enige tijd duren.
• De grootte van het beeld dat kan worden
weergegeven is beperkt. De volgende grootten
kunnen worden weergegeven: breedte: 160 t/m
5.120 pixels; en hoogte: 120 t/m 3.840 pixels.
• Deze recorder ondersteunt MP3-audiotracks
opgenomen met een bemonsteringsfrequentie
van 32 kHz, 44,1 kHz of 48 kHz.
• Een MP3-audiotrack van maximaal 1 GB kan
worden weergegeven.
• De recorder is niet compatibel met audiotracks
van MP3PRO-formaat.
• De recorder kan een DivX-videobestand groter
dan 720 (breedte) × 576 (hoogte) of 4 GB niet
weergeven.
• Als een DivX-videobestand is samengesteld uit
twee of meerdere DivX-videobestanden, is het
mogelijk dat de recorder dit bestand niet kan
weergeven.
168
Opmerkingen over het kopiëren van MP3audiotracks en JPEG-beeldbestanden
• U kunt geen MP3-audiotracks of JPEGbeeldbestanden naar de vaste schijf kopiëren als:
– Het totaalaantal JPEG-beeldalbums op de
vaste schijf is hoger dan 999.
– Het totaalaantal JPEG-beeldbestanden/MP3audiotracks in een album is hoger dan 999.
– De MP3-audiotracks 1 GB of groter zijn.
• Merk op dat het formaat van JPEGbeeldbestanden die op de vaste schijf zijn
gekopieerd, automatisch kan worden vergroot
om het televisiescherm te vullen.
• U kunt geen JPEG-beeldbestanden kopiëren op
een DATA DVD die op een andere recorder of
apparaat is gefinaliseerd.
• Als een waarschuwingsmededeling wordt
afgebeeld die aangeeft dat de vaste schijf vol is,
wist u meerdere albums en/of bestanden om
ruimte te maken. Voor informatie over het
wissen van tracks of bestanden, zie pagina 108
of 119.
Over i.LINK
De DV IN-aansluiting op deze recorder is
compatibel met i.LINK voor digitale
videocamera's.
i.LINK is een door SONY voorgestelde
naam voor de technisch als IEEE 1394
bekende aansluiting, als zodanig erkend als
handelsmerk door diverse internationale
ondernemingen en instanties.
IEEE 1394 is een internationale norm,
vastgesteld door het Institute of Electrical
and Electronics Engineers.
Voor informatie over hoe u kunt kopiëren
wanneer deze recorder is aangesloten op een
ander videoapparaat die is uitgerust met een
DV-aansluiting, zie pagina 99.
De DV IN-aansluiting van deze recorder kan
alleen DVC-SD signalen invoeren. Hij kan
geen signalen uitvoeren. De DV INaansluiting is niet geschikt voor MICRO
MV-signalen van apparatuur zoals een
digitale MICRO MV-videocamera met
i.LINK-aansluiting.
Voor meer voorzorgsmaatregelen, zie de
opmerkingen op pagina 99.
Voor informatie over de
voorzorgsmaatregelen bij het aansluiten van
deze recorder, raadpleegt u tevens de
gebruiksaanwijzingen van de apparaten die
worden aangesloten.
b Opmerking
i.LINK en
zijn handelsmerken.
Systeem
Laser: Halfgeleiderlaser
Kanalen:
PAL (B/G, D/K, I)/SECAM (L)
VHF: E2 tot E12, R1 tot R12, F2 tot
F10, Italië A tot H, Ierland A tot J,
Zuid-Afrika 4 tot 11, 13
UHF: E21 tot E69, R21 tot R69, B21
tot B69, F21 tot F69
CATV: S01 tot S05, S1 tot S20,
Frankrijk B tot Q
HYPER: S21 tot S41
Het bovenstaande overzicht van kanalen
geeft slechts aan welke kanalen binnen dit
bereik kunnen worden ontvangen. Het biedt
geen garantie dat het signaal ook onder alle
omstandigheden ontvangen kan worden. De
kanalen die kunnen worden ontvangen
verschillen afhankelijk van het land/gebied.
Video-ontvangst:
Frequentiesynthesizersysteem
Audio-ontvangst: Gescheiden
draaggolfsysteem
Antenne-uitgang: 75-ohm
asymmetrische antenneaansluiting
Timer: Klok: Kwartsvergrendeld/
Timerindicatie: 24-urencyclus
(digitaal)
Indeling voor video-opname:
MPEG-2, MPEG-1
Indeling voor audio-opname/
toepasselijke bitsnelheid: Dolby
Digital 2-kanalen
256 kbps/128 kbps (in de EP-, SLPen SEP-functie), PCM
Ingangen en uitgangen
LINE 2 OUT
(AUDIO): Phono-aansluiting/2 Vrms/
10 kohm
(VIDEO): Phono-aansluiting/1,0 Vp-p
(S VIDEO): 4-pins mini DIN/
Y: 1,0 Vp-p,
C: 0,3 Vp-p (PAL)
,wordt vervolgd
Aanvullende informatie
Doorgaans kunt u slechts een enkel apparaat via de
i.LINK-kabel (DV-aansluitkabel) op deze recorder
aansluiten. Wanneer deze recorder wordt
aangesloten op een i.LINK-compatibel apparaat
met twee of meer i.LINK-aansluitingen (DVaansluitingen), raadpleegt u de
gebruiksaanwijzing van het apparaat dat wordt
aangesloten.
Technische gegevens
169
LINE 2 IN
(AUDIO): Phono-aansluiting/2 Vrms/
meer dan 22 kohm
(VIDEO): Phono-aansluiting/1,0 Vp-p
(S VIDEO): 4-pins mini DIN/
Y: 1,0 Vp-p,
C: 0,3 Vp-p (PAL)
LINE 3 – TV: 21-pins
CVBS OUT
S-Video/RGB OUT (upstream)
LINE 1/DECODER: 21-pins
CVBS IN/OUT
S-Video/RGB IN
Decoder
DV IN: 4-pins/i.LINK S100
DIGITAL OUT (COAXIAL): Phonoaansluiting/0,5 Vp-p/75 ohm
COMPONENT VIDEO OUT
(Y, PB/CB, PR/CR):
Phono-aansluiting/Y: 1,0 Vp-p,
PB/CB: 0,7 Vp-p, PR/CR: 0,7 Vp-p
G-LINK*1: mini-aansluiting
HDMI OUT: HDMI™-aansluiting
USB:
USB-aansluiting van Type A (voor
het aansluiten van een digitale
fotocamera, geheugenkaartlezer,
USB-geheugen of camcorder met
vaste schijf)
USB-aansluiting van Type B (voor
het aansluiten van een PictBridgecompatibele printer)
Algemeen
Voeding: 220-240 V wisselstroom,
50/60 Hz
Stroomverbruik: 43 W
Afmetingen (ong.):
430 × 66,5 × 285,5 mm (breedte/
hoogte/diepte) incl. uitstekende
onderdelen
Capaciteit van de vaste schijf:
RDR-AT100/AT105/AT107: 160 GB
RDR-AT200/AT205: 250 GB
Gewicht (ong.): 4,4 kg
Bedrijfstemperatuur: 5ºC tot 35ºC
170
Bedrijfsvochtigheidsgraad:
25% tot 80%
Meegeleverd toebehoren:
Netsnoer (1)
Antennekabel (1)
Afstandsbediening (1)
Set-top-boxcontroller (1)*1
R6 (AA-formaat) batterijen (2)
HDMI-kabel (1)*2
*1
*2
Alleen RDR-AT105/AT107/AT205
Alleen RDR-AT107
Wijzigingen in ontwerp en technische
gegevens voorbehouden zonder
voorafgaande kennisgeving.
Index
De tekst tussen
aanhalingstekens verschijnt
als schermweergavetekst.
Cijfers
"96 kHz PCM Uitgang"
134
A
"Aanpassen" 67, 78, 83,
108
Aansluiten
de antennekabel 17
de audiokabels 24
de HDMI-kabel 20,
24
de set-topboxcontroller
17
de videokabels 20
een printer 120
het USB-apparaat
77, 103, 109
"A-B herhalen" 75
"A-B wissen" 84
Achterpaneel 16
Afspeelbare discs 155,
158
Afspelen hervatten 72
Afstandsbediening 12, 26
"AFT" 130
"Album herhalen" 75, 107
"Album kopiëren" 104
"Albumnaam" 78, 108
"Ander genre" 84
ANGLE 73, 116
Antenne 17
"Artiestennaam" 108
AUDIO 73
"Audio DRC" 135
"Audio In" 133
"Audio Taal" 135
"Audio Uit" 134
Audio-ingangsaansluiting
25
Audiokabel 24
Audioscan 74
"Audiosysteem" 130
"Auto" 126
"Auto Hoofdstuk (+R/
+RW)" 137
"Auto Hoofdstuk (HDD/
VR)" 137
"Auto Hoofdstuk (Video)"
137
"Auto Scan" 29, 128
"Autom. Uitschakelen"
127
"Automatisch Zoeken"
29, 128
B
"Basis" 125, 126
Batterijen 26
"Bedieningsstand" 28,
143
"Beeldinstellingen" 122
Beeldkwaliteit 122
Behandeling van discs
166
Beheren
audiotracks in de
muziekjukebox
108
DivXvideobestanden
77
JPEGbeeldbestanden
119
Benoemen 46
"Bestand hernoemen" 119
"Beveilig inhoud album"
119
"Beveiligen" 83, 84, 119
Beveiligen
album 119
disc 46
JPEG-beeldbestand
119
titel 83
"Beveiliging opheffen"
119
"Bevestig printer" 144
Bewerken 82
hoofdstukken 85
Playlist 87
titels 83
'BRAVIA' Sync 23
C
Camcorder met vaste
schijf 95
"Camerahoek Indicatie"
73, 140
Canal Plus 35
CD 158
"Chase Play" 79
Cijfertoetsen 80
"Combineren" 86, 87
COMPONENT VIDEO
OUT 21
"Component Video Uit"
131
Copy-Free 164
Copy-Never 164
Copy-Once 164
CPRM 156
D
DATA CD 158
DATA DVD 158
"Decoder" 36, 130
"Definaliseren" 49
Diavoorstelling 116
x-Pict Story 117
DIGITAL OUT
(COAXIAL) 25
"Disc beveiligen" 46
"Disc herhalen" 75
"Disc Setup" 46, 47, 50,
125
Discinstellingen 46, 47,
50, 125
Discruimte 82
Disctypes 155, 158
"Display" 143
Display op het voorpaneel
15
"Display Taal" 135
,wordt vervolgd
171
DivX
"Registratie Code"
143
DivX-videobestanden 77
Dolby Digital 25, 134
DTS 25, 134
DV IN 100
"DV Ingang" 100, 133
DV-camcorder 99
"DV-camcorderweergave" 102
"DVD Menu Taal" 136
DVD VIDEO 158
DVD+R 155
DVD+RW 155
DVD-R 156
DVD-RAM 158
"Dvd-res.kopie" 93
DVD-RW 155
"DVD-RW formatteren"
125
"DV-handmatigkopiëren" 101
"DV-one-touch-kopiëren"
101
E
"Easy Timer" 61
"Editor" 52
"Een x-Pict Story maken"
117
"Eenm.oversl." 67
Eéntoetsweergave 22, 72
"Externe Audio" 133
F
"Finaliseren" 47
Finaliseren 47
Finaliseren ongedaan
maken 49
"Formatteer HDD" 126
"Formatteren" 50
Formatteren 50
"Fotoalbum" 109, 114
"Foto's kopiëren vanaf
dig. camera" 110
172
G
I
"Geef album nieuwe
naam" 119
Gelijktijdige opname en
weergave 79
"Genre naam" 83
Geschikte discs 155, 158
GUIDE 51, 57
GUIDE Plus+ systeem 51,
57
GUIDE Plus+ systeem
instellen 30
i.LINK 169
"Info" 52
INPUT 68
"Installatie" 52
Instellen
opnamebeeld 122
weergavebeeld 122
Instelmenu's gebruiken
125
H
"Handm. opnamefunctie"
136
"Handmatig Afstemmen"
128
Handmatige
opnamefunctie 136
"HDD Opnameformaat"
138
"HDD Optimalis." 126
"HDD-camera kopiëren"
98
HDMI
"4:3 Beelden" 141
"Beeldresolutie" 141
"Controle voor
HDMI" 142
"Geluidsuitvoer" 142
"Kleuren" 142
HDMI OUT 21, 25
"HDMI Uitgang" 141
HDMI-kabel 20, 24
"Helpfunctie" 127
"Herhaal artiest" 107
"Herhaal weergavelijst"
107
"Herhalen" 75, 106
"Herstart USB toestel"
144
Herstelopname 64, 66
"Hfdst bewerken" 85
Hoofdgeluid 62, 65, 133
Hoofdstuk 44, 63, 65
"Hoofdstuk herhalen" 75
"Hoofdstuk zoeken" 80
Hoofdstuknummer 44
J
JPEG-beeldbestanden
afdrukken 120
Jukebox 103
K
"KAN systeem" 129
"Kanaal" 129
"Kanalen Verplaatsen"
131
"Kies genre" 83
"Kinderbeveiliging" 72,
139
Kinderslot 14
"Kleursysteem" 131
Klok automatisch instellen
29, 126
Klok handmatig instellen
29, 126
"Klok Instelling" 29, 126
"Kopieer" 111
"Kopieer alles naar HDD"
78, 110
"Kopieer inhoud album"
111
"Kopieer naar DVD" 111,
112
"Kopieer naar harddisk"
78, 110
Kopieerbeveiligingssignalen
164
Kopiëren
albums 103
audiotracks 103
HDD/DVD DUB 90
"Hoge Snelheid" 163
JPEGbeeldbestanden
109
Kopieerlijst 91
Verplaatsen 163
Kopiëren met een DVcamcorder 99
"DV-camcorderweergave" 102
"DV-handmatigkopiëren" 101
"DV-one-touchkopiëren" 101
Kopiëren vanaf een
camcorder met vaste schijf
95
Ééntoetskopiëren 97
"HDD-camera
kopiëren" 98
"Volledig kopiëren"
98
L
Landcode/gebiedcode 165
"LINE 1 Ingang" 132
LINE 1/DECODER 32
LINE 2 IN 33
"LINE 3 Uitgang" 132
Live-tv pauzeren 78
M
"Manueel" 126
"Meervoudig" 83, 119
MENU 71
Menu
DVD-menu 71
Hoofdmenu 71
"Mijn TV" 52
Miniatuurbeeld 42
voorbeeldfunctie 43,
144
MP3-audiotracks 71
MPEG 25, 135
"Muziekjukebox" 103
N
"Naadloze Weergave" 139
"Naam" 130
"Naam van weergavelijst"
108
Netsnoer 26
NICAM 62
"Niet-beveiligd" 84
"Nieuw album" 119
"NTSC op PAL TV" 132
O
"On Screen Display" 143
Onderdelen en
bedieningselementen 12
ONE-TOUCH DUB 97,
101
"Ongedaan maken" 83
"Op Frames Nauwkeurig
monteren" 82
"Opname" 136
Opnameduur 40, 160
Opnamestand 40, 160
"Opnamestand wijzigen"
59, 65, 136
Opneembare discs 155
Opnemen 57
beeld aanpassen 122
opnameduur 40, 160
opname-indeling 155
opnamestand 40, 160
tijdens het bekijken
van een ander
programma 39
"Opties" 143
"Opties 2" 144
"Origineel" 42, 82, 105
"Overnemen van TV" 29,
128
"Overslaan" 128
Playlist 42, 82, 105
Playlist maken 87
"Previewinstellen" 144
Problemen oplossen 145
"Programma herhalen"
75, 107
"Programmeren" 76, 107
"Progressive" 29
Q
Quick Timer 62, 65
R
REC 39
REC MODE 160
REC STOP 39, 97, 101
Regiocode 159
Reservedisc maken 93
Resterende duur 43
"Rooster" 52
Roteren 116
S
S VIDEO 21
Satelliettuner 34
"Schema" 52
"Selecteer NICAM" 133
Set-top-boxcontroller 17,
31
Set-top-boxreceiver 18
SMARTLINK 22, 143
Snelinstelling 28, 127
"Splitsen" 85, 86, 88
"Standby-stand" 29, 127
"Stel Indexbeeld In" 137
Stilstaande weergave 74
Subgeluid 62, 65, 133
SUBTITLE 73
Super VIDEO CD 158
Synchro-opname (alleen
RDR-AT100/AT200) 69
P
Paginafunctie 42, 77,
105, 115
"Pauzestand" 139
PAY-TV 35
PBC 72
PDC 61, 65
PLAY MODE 75, 76
T
"Taal" 135
"Taal Automatisch" 135
"Taal Ondertitels" 135
Tekens invoeren 44
,wordt vervolgd
173
Televisies bedienen met
de afstandsbediening 27
Televisiesysteem 130
Terugstellen, de recorder
127, 154
"Tijd" 66
TIMER (alleen RDRAT100/AT200) 63
Timerinstellingen
controleren/veranderen/
annuleren 66
Timerinstellingen
controleren/veranderen/
annuleren (voor RDRAT100/AT200) 67
Timeropname
controleren/
veranderen/
annuleren 66
"Easy Timer" 61
GUIDE Plus+
systeem 57
handmatige instelling
59
"Opnamestand
wijzigen" 59,
65
Synchro-opname
(alleen RDRAT100/AT200)
69
Timeropname (voor RDRAT100/AT200)
controleren/
veranderen/
annuleren 67
Timerlijst 67
"Titel" 78, 83
Titel 44
"Titel herhalen" 75
"Titel zoeken" 80
Titellijst 41
Miniatuur 42
"Soort" 42
"Titels sort." 42
Titelnummer 44
"Titels sort." 42
"Toev. aan weerg.lijst"
106
174
TOP MENU 71
"Track herhalen" 75, 107
"Track kopiëren" 104
"Track zoeken" 80
"Tracknaam" 108
"Tuner" 128
"Tuner Niveau" 133
TV Direct Rec. 22, 39
TV PAUSE 78
"TV Pauze" 78, 144
"TV Systeem" 127
TV t 27, 39
TV/DVD 27, 39
"TV-type" 29, 138
"Tweetalige Opname" 133
Tweetalige opname 62,
65
U
USB 96
V
Vergroten 116
"Verplaatsen" 87, 88
Vertraagde weergave 74
VIDEO CD 158
"Video In/Uit" 131
"Video Mode Compatibel
Monteren" 82
Video-ingang 21
Videokabel 20
Video-modus 155, 156
"Volledig kopiëren" 98
Voorpaneel 14
VPS 61, 65
VR-modus 155, 156
W
"Weergave" 138
"Weergave Ondertitels"
136
Weergavestand
"A-B herhalen" 75
"Herhalen" 75
"Programmeren" 76,
107
Weergeven 71, 105, 114,
155, 158
"A-B herhalen" 75
audioscan 74
direct opnieuw
weergeven 73
direct vooruitspoelen
73
DivXvideobestanden
77
DV-camcorder 102
"Herhalen" 75, 106
hervattingsweergave
72
JPEGbeeldbestanden
114
Jukebox 105
MP3-audiotracks 71
"Programmeren" 76,
107
roteren 116
snel achteruit 74,
106
snel vooruit 74, 106
stilstaande weergave
74
vergroten 116
Vertraagde weergave
74
"Wis album" 119
"Wissen" 67, 78, 83, 84,
86, 108, 119
X
x-Pict Story 117
"Thema" 117
"Weerg. Lijst" 117
Z
"Zet Indexbeeld" 83
"Zoeken" 52
Zoeken
audioscan 74
audiotrack 106
begin van een titel/
hoofdstuk/track
zoeken 73, 106
JPEG-beeldbestand
116
op genre 42
snel achteruit/vooruit
74, 106
"Zoeken op tijd" 80
ZWEITON 62
175
Sony Corporation Printed in Hungary
Download PDF

advertising