Sony | RDR-HX650 | Sony RDR-HX650 Gebruiksaanwijzing

3-100-905-43(1)
DVD Recorder
Gebruiksaanwijzing
Meer nuttige hints, tips en informatie over Sony produkten en services
zijn te vinden op: www.sony-europe.com/myproduct
RDR-HX650
© 2007 Sony Corporation
WAARSCHUWING
Om de kans op brand of elektrische
schokken te verkleinen, mag u het
apparaat niet blootstellen aan regen
of vocht.
Om elektrocutie te vermijden, mag
u de behuizing niet openmaken.
Laat onderhoudswerken
uitsluitend uitvoeren door
gekwalificeerde personen.
Het netsnoer mag alleen worden
vervangen door een
gekwalificeerde reparateur.
Batterijen of apparaten waarin
batterijen worden gebruikt mogen
niet worden blootgesteld aan
buitensporige hitte, zoals zonlicht,
vuur en dergelijke.
Dit apparaat is geclassificeerd als
een laserproduct van klasse 1. De
MARKERING 'KLASSE 1
LASERPRODUCT' bevindt zich
op de achterkant van het apparaat.
OPGELET
Als optische instrumenten in
combinatie met dit product worden
gebruikt, wordt het risico voor de
ogen groter. De laserstraal die in
deze dvd-recorder wordt gebruikt,
is schadelijk voor de ogen; probeer
de kast niet uit elkaar te nemen.
Laat onderhoudswerken
uitsluitend uitvoeren door
gekwalificeerde personen.
• Stel dit systeem zodanig op dat de
stekker van het netsnoer
onmiddellijk uit het stopcontact
in de muur kan worden getrokken
in geval van problemen.
SHOWVIEW is een handelsmerk van
Gemstar Development
Corporation. Het SHOWVIEW
systeem wordt gefabriceerd onder
licentie van Gemstar Development
Corporation.
Verwijdering van oude
elektrische en
elektronische apparaten
(Toepasbaar in de
Europese Unie en andere
Europese landen met
gescheiden
ophaalsystemen)
Het symbool op het product of op
de verpakking wijst erop dat dit
product niet als huishoudelijk afval
mag worden behandeld. Het moet
echter naar een plaats worden
gebracht waar elektrische en
elektronische apparatuur wordt
gerecycled. Als u ervoor zorgt dat
dit product op de correcte manier
wordt verwijderd, voorkomt u voor
mens en milieu negatieve gevolgen
die zich zouden kunnen voordoen
in geval van verkeerde
afvalbehandeling. De recycling
van materialen draagt bij tot het
vrijwaren van natuurlijke bronnen.
Voor meer details in verband met
het recyclen van dit product, neemt
u contact op met de gemeentelijke
instanties, het bedrijf of de dienst
belast met de verwijdering van
huishoudafval of de winkel waar u
het product hebt gekocht.
Deze sticker bevindt zich op de
laserafscherming in de behuizing.
Voorzorgsmaatregelen
• Dit toestel werkt met 220 – 240 V
wisselstroom, 50/60 Hz. Ga na of
de bedrijfsspanning van het
toestel overeenkomt met uw
netspanning.
• Om gevaar voor brand of
elektrocutie te vermijden, mag u
geen voorwerpen op het toestel
plaatsen die met vloeistoffen
gevuld zijn, zoals een vaas.
2
Verwijdering van oude
batterijen (in de Europese
Unie en andere Europese
landen met afzonderlijke
inzamelingssystemen)
Dit symbool op de batterij of
verpakking wijst erop dat de
meegeleverde batterij van dit
product niet als huishoudelijk afval
behandeld mag worden. Door deze
batterijen op juiste wijze af te
voeren, voorkomt u voor mens en
milieu negatieve gevolgen die zich
zouden kunnen voordoen in geval
van verkeerde afvalbehandeling.
Het recycleren van materialen
draagt bij tot het vrijwaren van
natuurlijke bronnen.
In het geval dat de producten om
redenen van veiligheid, prestaties
dan wel in verband met dataintegriteit een permanente
verbinding met batterij vereisen,
dient deze batterij enkel door
gekwalificeerd servicepersoneel
vervangen te worden. Om ervoor te
zorgen dat de batterij op een juiste
wijze zal worden behandeld, dient
het product aan het eind van zijn
levenscyclus overhandigd te
worden aan het desbetreffende
inzamelingspunt voor de recyclage
van elektrisch en elektronisch
materiaal.
Voor alle andere batterijen
verwijzen we u naar het gedeelte
over hoe de batterij veilig uit het
product te verwijderen.
Overhandig de batterij bij het
desbetreffende inzamelingspunt
voor de recyclage van batterijen.
Voor meer details in verband met
het recyclen van dit product of
batterij, neemt u contact op met de
gemeentelijke instanties, het
bedrijf of de dienst belast met de
verwijdering van huishoudafval of
de winkel waar u het product hebt
gekocht.
De fabrikant van dit product
is Sony Corporation, 1-7-1
Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japan. De
geautoriseerde
vertegenwoordiging voor
EMC en product veiligheid is
Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Duitsland.
Voor service- of
garantiezaken verwijzen wij
u graag naar de adressen in de
afzonderlijke service/
garantie documenten.
Voorzorgsmaatregelen
Uit tests is gebleken dat dit
toestel voldoet aan de limieten
vermeld in de EMC-richtlijn als
een verbindingskabel van
minder dan 3 meter lengte wordt
gebruikt.
Veiligheid
Als er een voorwerp of vloeistof
in de kast terechtkomt, dient u de
stekker uit het stopcontact te
halen en de recorder te laten
controleren door gekwalificeerd
personeel, voor u het toestel
verder gebruikt.
Harde schijf
De harde schijf heeft een hoge
opslagdensiteit, waardoor
opnames van lange duur
mogelijk zijn en de gegevens
snel toegankelijk zijn. Een harde
schijf kan echter gemakkelijk
beschadigd raken door
schokken, trillingen of stof en ze
moet op een veilige afstand van
magneten worden gehouden.
Om geen belangrijke gegevens
te verliezen, dient u rekening te
houden met volgende
voorzorgsmaatregelen.
• Stel de recorder niet bloot aan
sterke schokken.
• Gebruik de recorder niet op
een plaats die blootstaat aan
mechanische trillingen of
onstabiel is.
• Plaats de recorder niet op een
warme ondergrond, zoals een
videorecorder of versterker
(receiver).
• Gebruik de recorder niet op
een plaats met grote
temperatuurschommelingen
(temperatuurgradiënt minder
dan 10 °C/uur).
• Verplaats de recorder niet
terwijl het netsnoer
aangesloten is.
• Maak het netsnoer niet los
terwijl het toestel ingeschakeld
is.
• Wanneer u het netsnoer wilt
losmaken, schakelt u eerst het
apparaat uit en controleert u
dat de vaste schijf niet meer
werkt (de klok wordt
gedurende minstens 30
seconden afgebeeld in de
display op het voorpaneel en
het opnemen of kopiëren is
gestopt).
• Wacht één minuut nadat u de
stekker uit het stopcontact
heeft getrokken voor u de
recorder verplaatst.
• Probeer niet zelf de harde
schijf te vervangen of te
upgraden omdat hierdoor een
storing kan worden
veroorzaakt.
Als een storing optreedt in de
harde schijf, kunnen verloren
gegevens niet worden
teruggehaald. De harde schijf is
slechts een tijdelijke
opslagruimte.
De harde schijf herstellen
• De inhoud van de harde schijf
kan worden gecontroleerd in
geval van een reparatie of
inspectie naar aanleiding van
een storing of defect. Sony zal
echter de inhoud niet kopiëren
of opslaan.
• Als de harde schijf moet
worden geformatteerd of
vervangen, wordt dit gedaan al
naar gelang Sony goeddunkt.
De volledige inhoud van de
harde schijf zal worden gewist,
inclusief inhoud in strijd met
het auteursrecht.
Stroomnet
• De recorder blijft verbonden
met het stroomnet
(netvoeding) zolang de stekker
in het stopcontact zit, ook als
de recorder zelf is
uitgeschakeld.
• Als u de recorder gedurende
lange tijd niet wenst te
gebruiken, dient u de stekker
uit het stopcontact te halen.
Neem daartoe de stekker zelf
vast; trek nooit aan het snoer.
Opstelling
• Gebruik de recorder op een
plaats met voldoende
ventilatie, zodat de
geproduceerde warmte kan
worden afgevoerd.
• Plaats de recorder niet op een
zachte ondergrond zoals een
tapijt, want hierdoor kunnen
de ventilatiegaten afgedekt
raken.
• Plaats de recorder niet in een
beperkte ruimte, zoals een
boekenkast.
• Plaats de recorder niet dicht bij
warmtebronnen en stel het
toestel niet bloot aan direct
zonlicht, veel stof of
mechanische schokken.
• Plaats de recorder niet schuin.
Het toestel kan alleen in
horizontale positie werken.
• Houd de recorder en de discs
op een veilige afstand van
toestellen met sterke
magneten, zoals magnetrons,
of grote luidsprekers.
• Plaats geen zware voorwerpen
op de recorder.
Opnemen
Maak een proefopname voor u
de eigenlijke opname uitvoert.
Betreffende
schadevergoedingen bij
verlies van opnames
Sony kan niet aansprakelijk
gesteld worden en zal geen
schadevergoeding uitbetalen bij
enig verlies van opnames of
aanverwant verlies, met inbegrip
van opnames die mislukt zijn als
gevolg van een defect aan de
recorder, of bij verlies of
beschadiging van het
opgenomen materiaal als gevolg
van een defect aan de recorder of
de reparatie daarvan. Sony zal in
geen enkel geval de opgenomen
inhoud herstellen, terugwinnen
of kopiëren.
,wordt vervolgd
3
Auteursrechten
• Tv-programma's, films,
videocassettes, discs en andere
materialen kunnen
onderworpen zijn aan het
auteursrecht. Het zonder
toestemming opnemen van
dergelijke materialen kan een
inbreuk betekenen op de
auteursrechten. Als u deze
recorder gebruikt in
combinatie met kabel-tvuitzendingen, heeft u soms ook
de toestemming nodig van de
eigenaar van de kabel-tvzender en/of het programma.
• Dit product maakt gebruik van
copyrightbeschermingtechnologie en
valt onder patent- en andere
intellectueeleigendomsrechten
in de VS. Het gebruik van deze
copyrightbeschermingstechnologie moet zijn
goedgekeurd door
Macrovision en is uitsluitend
bedoeld voor privé-gebruik en
ander beperkt
weergavegebruik, behalve
indien anderszins
goedgekeurd door
Macrovision. Reverse
engineering en demontage zijn
niet toegestaan.
• Dit product bevat de
lettertypen van FontAvenue®
onder licentie van NEC
corporation. FontAvenue is
een gedeponeerd handelsmerk
van NEC corporation.
Kopieerbeveiliging
De recorder beschikt over een
kopieerbeveiliging.
Programma's die via een externe
tuner (niet bijgeleverd) worden
ontvangen, kunnen signalen
voor de kopieerbeveiliging
bevatten, waardoor die
programma's, afhankelijk van
het soort signaal, eventueel niet
kunnen worden opgenomen.
4
BELANGRIJKE
OPMERKING
Opgelet: Deze recorder kan
een stilstaand videobeeld of
een ander stilstaand beeld
onbeperkt op uw tv-scherm
weergeven. Als u dergelijke
beelden gedurende lange tijd
op uw tv-toestel weergeeft,
kan het tv-scherm
onherstelbaar beschadigd
raken. Dit geldt met name
voor plasmaschermen en
projectie-tv's.
Als u vragen heeft over of
problemen heeft met uw
recorder, kunt u contact
opnemen met Sony.
Deze handleiding
• In deze handleiding wordt de
interne harde schijf de "HDD"
genoemd, terwijl "disc" wordt
gebruikt voor de vaste schijf,
DVD's of CD's, tenzij anders
aangegeven in de tekst of in de
illustraties.
• Pictogrammen, zoals DVD ,
die boven elke informatie
afgebeeld worden, geven aan
welke media bruikbaar zijn
met de betreffende functie.
• Voor de instructies in deze
handleiding worden de
bedieningselementen op de
afstandsbediening gebruikt. U
kunt ook de
bedieningselementen op de
recorder gebruiken als ze
dezelfde of een gelijkaardige
naam hebben als de
bedieningselementen op de
afstandsbediening.
• De schermafbeeldingen in
deze handleiding komen niet
noodzakelijk overeen met de
schermafbeeldingen op uw tv.
• In deze handleiding geldt de
informatie over DVD's
uitsluitend voor DVD's die
met deze recorder werden
gemaakt. De informatie geldt
niet voor DVD's die met
andere recorders werden
gemaakt en op deze recorder
worden weergegeven.
Inhoudspgave
WAARSCHUWING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Voorzorgsmaatregelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Overzicht van disctypes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Opneembare en afspeelbare discs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Afspeelbare discs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Aansluitingen en instellingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
De recorder aansluiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Stap 1: Antennekabel aansluiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Stap 2: De videokabels/HDMI-kabel aansluiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Over SMARTLINK (alleen voor SCART aansluitingen). . . . . . . . . . . . . . 18
Over de HDMI-regeling voor 'BRAVIA' Theatre Sync
(alleen voor HDMI-aansluitingen) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Stap 3: De audiokabels/HDMI-kabel aansluiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Stap 4: Het netsnoer aansluiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Stap 5: De afstandsbediening klaarmaken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Televisies bedienen met de afstandsbediening. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Als u een Sony DVD-speler of meer dan één Sony DVD-recorder
hebt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Programmaposities van de recorder veranderen met behulp van de
afstandsbediening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Stap 6: Snelinstelling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Het ShowView®-systeem instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Een videorecorder of andere apparatuur aansluiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Aansluiten op de LINE 1/DECODER aansluiting. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Aansluiten op de LINE 2 IN aansluitingen op het voorpaneel . . . . . . . . . 28
Satelliet- of digitale tuner aansluiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Een externe decoder aansluiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
De decoder aansluiten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
De programmaposities van de externe decoder
(analoge decoder voor PAY-TV/Canal Plus) instellen. . . . . . . . . . . . 31
Acht basisbedieningen — Een kennismaking met uw DVD-recorder
1. Een disc plaatsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
2. Een programma opnemen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
De discstatus controleren tijdens de opname . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
3. Het opgenomen programma afspelen (titellijst) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
4. De speelduur en afspeelinformatie afbeelden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
5. De naam van een opgenomen programma veranderen . . . . . . . . . . . . . . 40
6. Een disc benoemen en beveiligen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Een disc benoemen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Een disc beveiligen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
7. Een disc afspelen op andere DVD-apparatuur (Finaliseren) . . . . . . . . . . 43
Het finaliseren van een disc ongedaan maken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
8. Een disc opnieuw formatteren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
,wordt vervolgd
5
Timeropname . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47
Vóór het opnemen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Opnamestand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Stereoprogramma's en tweetalige programma's opnemen. . . . . . . . . . . 48
Niet-opneembare beelden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Timeropname (Standaard/ShowView) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
De timer handmatig instellen (Standaard). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Televisieprogramma's opnemen met het ShowView-systeem . . . . . . . . 51
Gebruik van Quick Timer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
De opnamebeeldkwaliteit instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Hoofdstukken in een titel maken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
De timerinstellingen controleren/veranderen/annuleren (Timerlijst) . . . . . . . 54
Opnemen vanaf aangesloten apparatuur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Opnemen vanaf aangesloten apparatuur met behulp van de timer
(Synchro-opname) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Opnemen vanaf aangesloten apparatuur zonder een timer . . . . . . . . . . 57
Weergeven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59
Het opgenomen programma of een DVD weergeven . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Weergavemogelijkheden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Een bepaald fragment herhaaldelijk weergeven (A-B herhalen). . . . . . . 63
Herhaald weergeven (Herhalen) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Een eigen programma samenstellen (Programmeren) . . . . . . . . . . . . . . 64
De weergavebeeldkwaliteit instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Een televisie-uitzending pauzeren (TV Pauze/Pauze Live TV) . . . . . . . . . . 66
Weergeven vanaf het begin van het programma dat wordt opgenomen
(Chase Play) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Een vorige opname weergeven terwijl een andere wordt opgenomen
(Gelijktijdige opname en weergave) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Zoeken naar een tijdstip, titel, hoofdstuk, track, enz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Wissen en bewerken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70
Vóór het bewerken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Een titel wissen en bewerken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Meerdere titels bewerken (Meervoudig) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Een deel van een titel wissen (A-B wissen) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Een titel splitsen (Splitsen) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Een hoofdstuk wissen en bewerken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Een hoofdstuk splitsen (Splitsen) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Een hoofdstuk wissen (Wissen) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Meerdere hoofdstukken combineren (Combineren) . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Een playlist maken en bewerken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Een playlist-titel verplaatsen (Verplaatsen). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Meerdere playlist-titels samenvoegen (Combineren) . . . . . . . . . . . . . . . 76
Een playlist-titel splitsen (Splitsen) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Een hoofdstuk verplaatsen (Verplaatsen) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
6
Kopiëren (HDD y DVD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .78
Vóór het kopiëren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Vanaf de vaste schijf naar een DVD kopiëren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Kopiëren met behulp van de kopieerlijst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Een reservedisc maken (Disc backup) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Audiotracks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .85
Audiotracks vanaf een CD/DVD weergeven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
Weergavemogelijkheden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
Een bepaald fragment herhaaldelijk weergeven (A-B herhalen) . . . . . . . 86
Herhaald weergeven (Herhalen) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Een eigen programma samenstellen (Programmeren) . . . . . . . . . . . . . . 87
Zoeken naar een audiotrack . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
JPEG-beeldbestanden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .89
Informatie over de "Fotoalbum" functie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
Voorbereidingen voor het gebruik van de "Fotoalbum" functie . . . . . . . . . . 89
JPEG-beeldbestanden kopiëren naar de vaste schijf
(DISC t vaste schijf) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
JPEG-beeldbestanden of -albums kopiëren binnen de vaste schijf
(vaste schijf y vaste schijf) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
JPEG-beeldalbums kopiëren naar een disc
(vaste schijf t DVD-RW/DVD-R). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
JPEG-beeldbestanden kopiëren naar een disc
(vaste schijf t DVD-RW/DVD-R). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
De "Fotoalbum" lijst gebruiken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
Een JPEG-beeldbestand bekijken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
Een diavoorstelling weergeven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
JPEG-beeldbestanden op de vaste schijf beheren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
Instellingen en afstellingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .97
Discinstellingen (Disc Setup) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
Recorderinstellingen (Basis) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
Antenne-ontvangstinstellingen (Tuner) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Automatisch Zoeken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Handmatig Afstemmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Kanalen Verplaatsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
ShowView KAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
Video-instellingen (Video In/Uit) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
Audio-ingangsinstellingen (Audio In) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
Audio-uitgangsinstellingen (Audio Uit) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
Taalinstellingen (Taal) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
Opname-instellingen (Opname) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
Weergave-instellingen (Weergave) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
HDMI-instellingen (HDMI Uitgang) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
Overige instellingen (Opties) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
Opties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
Opties 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
,wordt vervolgd
7
Aanvullende informatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
Problemen oplossen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
De recorder terugstellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
Opmerkingen bij deze recorder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
Technische gegevens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
Opmerkingen over MP3-audiobestanden, JPEG-beeldbestanden en DivXvideobestanden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
Onderdelen en bedieningselementen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
Taalcodelijst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
Landcode/gebiedcode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
Index . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
8
Overzicht van disctypes
Opneembare en afspeelbare discs
Type
Disclogo
Pictogram
gebruikt in
Formatteren
deze
(nieuwe discs)
gebruiksaanwijzing
Selecteer "Video
Mode Vit" bij
"HDD
Opnameformaat"
(pagina 112)
De inhoud van de vaste
schijf naar een DVD (in de
VR-modus) kopiëren om op
een andere DVD-speler af te
spelen.
Selecteer "Video
Mode Aan"
(standaardinstelling) bij
"HDD Opnameformaat"
(pagina 112)
De inhoud van de vaste
schijf naar een DVD (in de
Video-modus) kopiëren om
op een andere DVD-speler
af te spelen.
+RW
Automatisch
geformatteerd in
de +VR-modus
(DVD+RW
VIDEO)
Afspeelbaar op spelers
compatibel met DVD+RW
(automatisch gefinaliseerd)
VRmodus
-RWVR
Formatteer in de
VR-modus
(pagina 33)
Alleen afspeelbaar op
spelers compatibel met de
VR-modus (finaliseren niet
nodig)
Videomodus
-RWVideo
Formatteer in de
Video-modus
(pagina 33)
Afspeelbaar op de meeste
DVD-spelers (finaliseren is
nodig) (pagina 43)
VRmodus
Vaste
schijf
(intern)
HDD
Videomodus
DVD+RW
DVD-RW
DVD+R
+R
DVD+R DL
Compatibiliteit met andere
DVD-spelers (finaliseren)
Automatisch
Afspeelbaar op de meeste
geformatteerd in
DVD-spelers (finaliseren is
de +VR-modus
nodig) (pagina 43)
(DVD+R VIDEO)
,wordt vervolgd
9
Type
Disclogo
Pictogram
gebruikt in
Formatteren
deze
(nieuwe discs)
gebruiksaanwijzing
DVD-R
VRmodus
-RVR
Formatteer in de
VR-modus
(pagina 33)*1
Het formatteren
kan worden
uitgevoerd op het
"Formatteren"
instelscherm
(pagina 45).
DVD-R
DL
Videomodus
-RVideo
Automatisch
geformatteerd in
de Video-modus
Geschikte disctypes (per april 2007)
• 8x-speed of tragere DVD+RW's
• 6x-speed of tragere DVD-RW's (Ver.1.1,
Ver.1.2 met CPRM*2)
• 16x-speed of tragere DVD+R's
• 16x-speed of tragere DVD-R's (Ver.2.0,
Ver.2.1 met CPRM*2)
• 8x-speed of tragere DVD+R DL's (Double
Layer)
• 8x-speed of tragere DVD-R DL's (Dual
Layer) (Ver.3.0 met CPRM*2)
"DVD+RW", "DVD-RW", "DVD+R", "DVD+R
DL", "DVD-R" en "DVD-R DL" zijn
handelsmerken.
*1
Wanneer een niet-geformatteerde DVD-R in
deze recorder wordt geplaatst, wordt deze
automatisch in de Video-modus geformatteerd.
Om een nieuwe DVD-R in de VR-modus te
formatteren, formatteert u op het "Formatteren"
instelscherm (pagina 45).
*2 CPRM (Content Protection for Recordable
Media) is een codeertechnologie die de
auteursrechten van beelden beschermt.
Niet-opneembare discs
• DVD-RAM's
10
Compatibiliteit met andere
DVD-spelers (finaliseren)
Alleen afspeelbaar op
spelers compatibel met
DVD-R in de VR-modus
(finaliseren is nodig)
(pagina 43)
Afspeelbaar op de meeste
DVD-spelers (finaliseren is
nodig) (pagina 43)
Afspeelbare discs
Type
Disclogo
Pictogram
gebruikt in
deze
gebruiksaanwijzing
Kenmerken
DVD VIDEO
DVD
Discs, zoals films die kunnen worden
gekocht of gehuurd.
Deze recorder herkent tevens DVDRAM's* als DVD Video-compatibele
discs.
VIDEO CD
VCD
VIDEO CD's of CD-R's/CD-RW's in
VIDEO CD/Super VIDEO CDindeling
CD
Muziek-CD's of CD-R's/CD-RW's in
muziek-CD-indeling
DATA DVD
DVD+RW's/DVD+R's/DVD-RAM's*
waarop MP3-audiotracks of DivXvideobestanden staan
DVD-RW's/DVD-R's/DVD-ROM's
waarop MP3-audiotracks, JPEGbeeldbestanden of DivXvideobestanden staan
DATA CD
CD-ROM's/CD-R's/CD-RW's waarop
MP3-audiotracks, JPEGbeeldbestanden of DivXvideobestanden staan
CD
DATA DVD
—
DATA CD
—
"DVD VIDEO" en "CD" zijn handelsmerken.
DivX, DivX Certified en daaraan verbonden logo's
zijn handelsmerken van DivX, Inc. en worden
onder licentie gebruikt.
DivX® is een compressietechniek voor
videobestanden en is ontwikkeld door DivX, Inc.
* Als de DVD-RAM een verwijderbare cartridge
heeft, verwijdert u de cartridge voordat u de disc
afspeelt.
Niet-afspeelbare discs
• PHOTO CD's
• CD-ROM's/CD-R's/CD-RW's die zijn
opgenomen in een ander formaat dan die
vermeld in bovenstaande tabel.
• Datasecties van CD-Extra's
• BD's
• HD DVD's
• Discs opgenomen met een AVCHDcompatibele DVD-videocamera
• DVD-ROM's/DVD+RW's/DVD-RW's/
DVD+R's/DVD-R's waarop geen DVD
Video-bestanden, DivX-videobestanden,
JPEG-beeldbestanden of MP3-audiotracks
staan.
• DVD Audio discs
• DVD-RAM's met alleen een cartridge.
• HD-laag van Super Audio CD's
• Een DVD VIDEO met een andere
regiocode (pagina 12).
• DVD's die werden opgenomen op een
andere recorder en niet goed werden
gefinaliseerd.
,wordt vervolgd
11
Maximaal opneembaar aantal titels
Disc
Aantal titels
Vaste schijf*
999
DVD-RW/DVD-R
99
DVD+RW/DVD+R
49
DVD+R DL
49
DVD-R DL
99
* De maximale lengte van één titel is 12 uur.
Opmerking over de weergave van DVD
VIDEO's/VIDEO CD's
Sommige afspeelfuncties van DVD
VIDEO's/VIDEO CD's kunnen opzettelijk
door software-producenten zijn vastgelegd.
Deze recorder speelt DVD VIDEO's en
VIDEO CD's af volgens de inhoud van de
disc zoals ontworpen door de
softwareproducenten, zodat bepaalde
weergavefuncties niet beschikbaar kunnen
zijn. Raadpleeg daarom de instructies die bij
DVD VIDEO's/VIDEO CD's worden
geleverd.
Regiocode (alleen DVD VIDEO)
Op de achterkant van de recorder staat een
regiocode vermeld die ook op de DVD
VIDEO's (alleen afspelen) moet staan om
met dit apparaat te kunnen worden
afgespeeld. Dit systeem is bedoeld ter
bescherming van de auteursrechten.
DVD VIDEO's met het label ALL kunnen
ook met deze recorder worden afgespeeld.
Als u probeert een andere DVD VIDEO af te
spelen, verschijnt het bericht "Weergave
verboden wegens ongeldig regionummer."
op het televisiescherm. Afhankelijk van de
DVD VIDEO is het mogelijk dat geen
regiocode is aangegeven, ondanks dat de
weergave van de DVD VIDEO onderhevig is
aan regiobeperkingen.
Regiocode
12
Muziekdiscs die zijn gecodeerd met
copyrightbeveilgingstechnologieën
Dit product is ontworpen voor het afspelen
van discs die voldoen aan de CD-norm
(Compact Disc).
Onlangs hebben platenmaatschappijen
muziekdiscs op de markt gebracht die zijn
gecodeerd met copyrightbeveiligingstechnologieën. Houd er rekening
mee dat sommige van deze discs niet voldoen
aan de CD-norm en wellicht niet met dit
product kunnen worden afgespeeld.
Bericht over DualDiscs
Een DualDisc is een tweezijdige disc, waarop
aan de ene kant DVD-materiaal is
opgenomen en aan de andere kant digitaal
audiomateriaal.
Echter, aangezien de kant met het
audiomateriaal niet voldoet aan de Compact
Disc (CD)-norm, wordt een juiste weergave
op dit apparaat niet gegarandeerd.
b Opmerkingen
• Merk op dat sommige DVD+RW's/DVD+R's,
DVD-RW's/DVD-R's, DVD-RAM's of CDRW's/CD-R's niet met deze recorder kunnen
worden afgespeeld afhankelijk van de
opnamekwaliteit, de staat van de disc of de
karakteristieken van de opnameapparatuur en van
de gebruikte software. Ook een disc die niet
correct werd gefinaliseerd, wordt niet afgespeeld.
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de
opnameapparatuur voor meer informatie.
• De VR-modus en Video-modus kunnen niet
samen op dezelfde DVD-RW worden gebruikt.
Als u de indeling van de disc wilt wijzigen, moet
u de disc opnieuw formatteren (pagina 45). De
inhoud van de disc wordt gewist nadat deze
opnieuw is geformatteerd.
• De vereiste opnameduur kan niet worden
ingekort, zelfs niet bij high-speed discs.
• U kunt het beste discs gebruiken waarbij "Voor
Video" op de verpakking staat.
• U kunt geen nieuwe opnamen toevoegen aan
DVD+R's, DVD-R's of DVD-RW's (Videomodus) met opnamen die zijn gemaakt met
andere DVD-apparatuur.
• In bepaalde gevallen kunt u geen nieuwe
opnamen toevoegen aan DVD+RW's met
opnamen die zijn gemaakt met andere DVDapparatuur. Als u een nieuwe opname toevoegt,
wordt het DVD-menu herschreven.
• U kunt géén opnamen bewerken op DVD+RW's,
DVD-RW's (Video-modus), DVD+R's of DVDR's die gemaakt zijn met andere DVD-apparatuur.
• Als de disc computergegevens bevat die niet
worden herkend door deze recorder, worden de
gegevens mogelijk gewist.
• Opnemen, bewerken of kopiëren kan onmogelijk
zijn op sommige opneembare discs, afhankelijk
van de disc.
• Plaats geen disc waarop niet kan worden
opgenomen of die niet kan worden afgespeeld op
deze recorder. Hierdoor kan een storing in de
recorder ontstaan.
13
Aansluitingen en instellingen
De recorder aansluiten
Volg stap 1 tot 6 om de recorder aan te sluiten en in te stellen. Sluit het netsnoer pas aan bij
"Stap 4: Het netsnoer aansluiten" op pagina 21.
b Opmerkingen
•
•
•
•
Zie "Technische gegevens" (pagina 128) voor een lijst van meegeleverde accessoires.
Sluit de kabels stevig aan om ongewenste ruis te voorkomen.
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing die geleverd werd bij de aan te sluiten componenten.
U kunt deze recorder niet aansluiten op een televisie die niet is voorzien van een SCART aansluiting of
video-ingang.
• Zorg ervoor het netsnoer van elk apparaat losgekoppeld is voordat u de aansluitingen uitvoert.
14
Stap 1: Antennekabel aansluiten
Volg de onderstaande procedure om de antennekabel aan te sluiten.
Aansluitingen en instellingen
Muur
naar AERIAL IN
DVD-recorder
naar AERIAL OUT
Televisie
naar antenne-ingang
Antennekabel (meegeleverd)
: Signaalverloop
1
Koppel de antennekabel los van de televisie, en sluit deze aan op AERIAL IN aan de
achterzijde van de recorder.
2
Sluit AERIAL OUT van de recorder aan op de antenne-ingang van de televisie met de
meegeleverde antennekabel.
15
Stap 2: De videokabels/HDMI-kabel aansluiten
Selecteer een van de patronen, A tot en met E, afhankelijk van de ingangsaansluiting van uw
televisie, projector of audiocomponent, zoals een AV-versterker (AV-receiver). Als u dit doet,
kunt u beelden bekijken.
B
A
Televisie
Audio/video-kabel
(niet meegeleverd)
Televisie, projector of
audiocomponent
naar LINE 2 OUT
(VIDEO)
SCART kabel (niet meegeleverd)
(geel)
naar T LINE 3 – TV
DVD-recorder
(groen)
(blauw)
naar
COMPONENT
VIDEO OUT
(groen)
(blauw)
(rood)
Componentvideo-kabel
(niet meegeleverd)
S-videokabel
(niet meegeleverd)
C
Televisie, projector of
audiocomponent
: Signaalverloop
naar HDMI OUT
HDMI kabel
(niet
meegeleverd)
(rood)
D
16
naar LINE 2 OUT
(S VIDEO)
Televisie, projector of
audiocomponent
E
Televisie, projector of
audiocomponent
A SCART ingang
Bij aansluiting op de HDMI-aansluiting
Als u "LINE 3 Uitgang" instelt op "S-Video"
of "RGB" op het "Video In/Uit" instelscherm
(pagina 104), gebruikt u een SCART-kabel
die voldoet aan het geselecteerde signaal.
Volg onderstaande stappen. Door een
onjuiste behandeling kunnen de HDMIaansluiting en -stekker worden beschadigd.
1
Het beeld is dan van standaardkwaliteit.
C S VIDEO ingang
Het beeld is dan van hoge kwaliteit.
D Componentvideo-ingangen (Y, PB/CB,
PR/CR)
U kunt genieten van beelden met een zeer
nauwkeurige kleurweergave en uitstekende
beeldkwaliteit.
Als uw televisie progressieve signalen van
het formaat 525p/625p accepteert, gebruikt u
deze aansluiting en stelt u "Progressive" in op
"Geschikt" op het "Snelinstelling"
instelscherm (pagina 24). Stel vervolgens
"Component Video Uit" in op "Progressive
(p)" op het "Video In/Uit" instelscherm om
progressieve videosignalen te zenden. Voor
meer informatie, zie "Component Video Uit"
op pagina 104.
Stekker ondersteboven
2
Aansluitingen en instellingen
B Video-ingang
Lijn de HDMI-aansluiting op de
achterkant van de recorder en de HDMIstekker nauwkeurig met elkaar uit door
hun vormen te vergelijken.
Verzeker u ervan dat u de stekker niet
ondersteboven of scheef houdt.
Stekker scheef
Steek de HDMI-stekker recht in de
HDMI-aansluiting.
Buig de HDMI-stekker niet en oefen er
geen druk op uit.
E HDMI ingang
Gebruik een gecertificeerde HDMI kabel
(niet meegeleverd) om te kunnen genieten
van digitaal beeld en geluid van hoge
kwaliteit via de HDMI OUT aansluiting.
Als u een Sony-televisie gebruikt die
compatibel is met HDMI-regeling, zie
pagina 19.
Om de signalen van de aangesloten set-topboxreceiver te kunnen zien wanneer de settop-boxreceiver met behulp van alleen een
SCART-kabel is aangesloten op de recorder,
schakelt u de recorder in.
b Opmerkingen
• Voordat u de recorder verplaatst, moet u de
HDMI-kabel loskoppelen van de recorder.
• Oefen niet te veel druk uit op het kastje als u de
recorder op een kastje plaatst met de HDMI-kabel
aangesloten. Hierdoor kan de HDMI-aansluiting
of de HDMI-kabel beschadigd raken.
• Verdraai de HDMI-stekker niet bij het aansluiten
op of loskoppelen van de HDMI-aansluiting om
te voorkomen dat de HDMI-aansluiting en stekker beschadigd raken.
Bij breedbeeldweergave
Sommige opgenomen beelden passen
mogelijk niet op uw televisiescherm. Zie
pagina 113 als u het beeldformaat wilt
veranderen.
Indien u aansluit op een videorecorder
Sluit de videorecorder aan op de LINE 1/
DECODER aansluiting op de recorder
(pagina 27).
,wordt vervolgd
17
b Opmerkingen
• Verbind de recorder en de televisie niet met meer
dan één soort videokabel tegelijk.
• Maak de aansluitingen A en E niet
tegelijkertijd.
• Wanneer u de recorder via de SCART
aansluitingen op de televisie aansluit, wordt de
ingangsbron voor de televisie automatisch
ingesteld op de recorder wanneer u het afspelen
start. Druk indien nodig op de TV t toets van de
afstandsbediening om de ingangsbron weer op
TV te zetten.
• Als u deze recorder aansluit op een televisie met
SMARTLINK, stelt u "LINE 3 Uitgang" in op
"Video" op het "Video In/Uit" instelscherm.
• U kunt de HDMI OUT aansluiting
(aansluitingspatroon E) niet aansluiten op DVI
aansluitingen die niet voldoen aan HDCP (bijv.
DVI aansluitingen op computermonitors).
• Componentvideo en RGB-signalen worden niet
uitgevoerd bij gebruik van de HDMI-aansluiting.
* Deze DVD recorder maakt gebruik van HighDefinition Multimedia Interface (HDMI™)
technologie.
HDMI, het HDMI logo en High-Definition
Multimedia Interface zijn handelsmerken of
gedeponeerde handelsmerken van HDMI
Licensing LLC.
Over SMARTLINK (alleen voor
SCART aansluitingen)
Als de aangesloten televisie (of ander
aangesloten apparaat, zoals een set-top box)
voldoet aan SMARTLINK, NexTView
Link*3, MEGALOGIC*1, EASYLINK*2,
CINEMALINK*2, Q-Link*3, EURO VIEW
LINK*4 of T-V LINK*5, kunt u de volgende
SMARTLINK functies gebruiken.
• TV Direct Rec. (pagina 34)
• Eéntoetsweergave (pagina 60)
• Downloaden van voorinstellingen
U kunt de tunervoorinstellingen
downloaden van uw televisie naar deze
recorder en zo de recorder instellen volgens
die gegevens in "Snelinstelling".
• NexTView Downloaden
U kunt de timer eenvoudig instellen met de
functie NexTView Download op de
televisie.
De SMARTLINK-functies voorbereiden
Stel "LINE 3 Uitgang" in op "Video" op het
"Video In/Uit" instelscherm (pagina 104), en
stel "SMARTLINK" in op "Alleen deze
recorder" op het "Opties" instelscherm
(pagina 118).
b Opmerkingen
• Voor de juiste SMARTLINK aansluiting hebt u
een SCART kabel nodig met 21 pinnen.
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de televisie
voor deze aansluiting.
• Niet alle televisies reageren op de bovenstaande
functies.
*1
*2
*3
*4
*5
18
"MEGALOGIC" is een gedeponeerd
handelsmerk van Grundig Corporation.
"EASYLINK" en "CINEMALINK" zijn
handelsmerken van Philips Corporation.
"Q-Link" en "NexTView Link" zijn
handelsmerken van Panasonic Corporation.
"EURO VIEW LINK" is een handelsmerk van
Toshiba Corporation.
"T-V LINK" is een handelsmerk van JVC
Corporation.
Over de HDMI-regeling voor
'BRAVIA' Theatre Sync (alleen
voor HDMI-aansluitingen)
Aansluitingen en instellingen
Door Sony-componenten die compatibel zijn
met HDMI-regeling aan te sluiten door
middel van een HDMI-kabel (niet
meegeleverd), wordt de bediening als volgt
vereenvoudigd:
• Eéntoetsweergave (pagina 60)
• Systeem uitschakelen
Wanneer u de televisie uitschakelt met
behulp van de aan-uitschakelaar op de
afstandsbediening van de televisie, worden
de componenten die compatibel zijn met
HDMI-regeling automatisch uitgeschakeld.
De 'BRAVIA' Theatre Sync-functies
voorbereiden
Stel "HDMI-regeling" in op "Aan" op het
"HDMI Uitgang" instelscherm (pagina 116).
Voor verdere informatie over het instellen
van de televisie raadpleegt u de
gebruiksaanwijzing die bij de televisie werd
geleverd.
b Opmerkingen
• Afhankelijk van het aangesloten apparaat is het
mogelijk dat de HDMI-regeling niet werkt.
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing die bij het
apparaat werd geleverd.
• De recorder ondersteunt alleen de weergaveoptie
van HDMI-regeling. "Player" (speler) wordt
afgebeeld op het televisiescherm tijdens het
gebruik van HDMI-regeling.
19
Stap 3: De audiokabels/HDMI-kabel aansluiten
Selecteer een van de aansluitmethoden, A of B, afhankelijk van de ingangsaansluiting van uw
televisie, projector of audiocomponent, zoals een AV-versterker (AV-receiver). Als u dit doet,
kunt u geluid beluisteren.
[Luidsprekers]
[Luidsprekers]
Achter (L)
Achter (R)
Audiocomponent met
een decoder
Voor (L)
A
Voor (R)
Midden
Subwoofer
of
naar digitale, coaxiale/
HDMI-ingangsaansluiting
HDMI kabel
(niet meegeleverd)
Digitale coaxkabel
(niet meegeleverd)
naar HDMI OUT
naar DIGITAL OUT (COAXIAL)
naar LINE 2 OUT (R-AUDIO-L)
DVD-recorder
INPUT
B
VIDEO
(wit)
(geel)
L
(rood)
(wit)
Audio/video-kabel
(niet meegeleverd)
(geel)*
AUDIO
R
(rood)
Televisie, projector of
audiocomponent
: Signaalverloop
* De gele stekker wordt gebruikt voor videosignalen (pagina 16).
A Digitale audio-ingang
Als uw audiocomponent is uitgerust met een
Dolby*1 Digital-, DTS*2- of MPEGaudiodecoder en een digitale
ingangsaansluiting, gebruikt u deze
aansluiting. U kunt genieten van Dolby
Digital (5.1-kanalen)-, DTS (5.1-kanalen)- en
20
MPEG-audio (5.1-kanalen)surroundeffecten.
Als u aansluit op een Sony-audiocomponent
die compatibel is met HDMI-regeling,
raadpleegt u de gebruiksaanwijzing die werd
geleverd bij de audiocomponent.
B Audio L/R-ingangen
Deze aansluiting gebruikt de twee
luidsprekers van uw televisie of
audiocomponent voor de geluidsweergave.
b Opmerkingen
• Sluit niet tegelijkertijd de audio-uitgangen van de
televisie aan op de LINE IN (R-AUDIO-L)
aansluitingen. Hierdoor produceren de
luidsprekers van de televisie ongewenste ruis.
• Bij aansluitingspatroon B mag u de LINE IN (RAUDIO-L) en LINE 2 OUT (R-AUDIO-L)
aansluitingen niet gelijktijdig aansluiten op de
audio-uitgangen van de televisie. Hierdoor
produceren de luidsprekers van de televisie
ongewenste ruis.
• Bij aansluiting A, nadat u de verbinding tot stand
hebt gebracht, maakt u de juiste instellingen op
het "Audio Uit" instelscherm (pagina 106). Als u
dit niet doet, komt er geen of een hard geluid uit
de luidsprekers.
• Wanneer u de recorder aansluit op een
audiocomponent met behulp van een HDMIkabel, moet u een van de volgende aansluitingen
maken:
– Sluit de audiocomponent aan op de televisie
met behulp van een HDMI-kabel of
– Sluit de recorder aan op de televisie met behulp
van een andere videokabel dan de HDMI-kabel
(componentvideokabel, S-videokabel of audio/
video-kabel).
Sluit het meegeleverde netsnoer aan op de
AC IN ingang van de recorder. Steek
vervolgens de stekker van de netsnoeren van
de recorder en de televisie in het stopcontact.
Als u het netsnoer hebt aangesloten, moet u
even wachten voordat u de recorder
bedient. U kunt de recorder bedienen als de
display op het voorpaneel gaat branden en de
recorder overschakelt naar de stand-bystand.
Als u extra apparatuur aansluit op deze
recorder (pagina 27), moet u het netsnoer pas
aansluiten als alle andere aansluitingen zijn
voltooid.
1
Aansluitingen en instellingen
z Tip
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing die geleverd
werd bij de aangesloten componenten voor een
correcte opstelling van de luidsprekers.
Stap 4: Het netsnoer
aansluiten
naar AC IN
2
naar een stopcontact
*1
Gefabriceerd onder licentie van Dolby
Laboratories.
'Dolby' en het symbool double-D zijn
handelsmerken van Dolby Laboratories.
*2 "DTS" en "DTS Digital Out" zijn gedeponeerde
handelsmerken van DTS, Inc.
21
Stap 5: De
afstandsbediening
klaarmaken
U kunt de recorder bedienen met de
meegeleverde afstandsbediening. Plaats twee
R6-batterijen (AA-formaat) in de
batterijhouder door de 3 en # zijden van de
batterijen uit te lijnen met de markeringen in
de houder. Als u de afstandsbediening
gebruikt, richt u deze op de
afstandsbedieningssensor
op de recorder.
Televisies bedienen met de
afstandsbediening
U kunt de afstandsbediening ook laten
werken met uw TV.
b Opmerkingen
• Afhankelijk van het aangesloten apparaat, kan het
onmogelijk zijn uw televisie te bedienen met
enkele of alle onderstaande toetsen.
• Als u een nieuw codenummer invoert, wordt het
oude codenummer gewist.
Cijfertoetsen
TV/DVD
DISPLAY
b Opmerkingen
• Als de bijgeleverde afstandsbediening de werking
stoort van uw andere DVD-recorder of -speler
van Sony, verandert u het codenummer van de
bedieningsstand van deze recorder (pagina 23).
• Gebruik de batterijen op de juiste manier om
lekken en corrosie te voorkomen. Raak lekkende
vloeistof niet aan met de blote hand. Houd
rekening met het volgende:
– Gebruik geen nieuwe batterij samen met een
oude batterij en gebruik geen batterijen van
verschillende merken samen.
– Probeer de batterijen niet op te laden.
– Verwijder de batterijen als u de
afstandsbediening gedurende lange tijd niet zult
gebruiken.
– Indien de batterijen lekken, wrijf dan de
batterijhouder schoon en plaats nieuwe
batterijen.
• Stel de afstandsbedieningssensor (aangeduid met
op het voorpaneel) niet bloot aan fel licht
zoals directe zonnestraling of een
belichtingsapparaat. De recorder kan dan
mogelijk niet reageren op de afstandsbediening.
• Wanneer u de batterijen van de afstandsbediening
vervangt, kunnen het codenummer en de
bedieningsstand worden teruggesteld op de
standaardinstellingen. Stel het juiste codenummer
en de bedieningsstand opnieuw in.
22
x
TV 2 +/–
TV [/1
TV t
TV PROG
+/–
1
Houd TV [/1 onderaan de
afstandsbediening ingedrukt.
Druk niet op de [/1 toets, bovenaan de
afstandsbediening.
2
Terwijl TV [/1 ingedrukt wordt
gehouden, voert u met behulp van de
cijfertoetsen de fabrikantencode van
de televisie in.
Bijvoorbeeld, om "09" in te voeren, drukt
u op "0" en daarna op "9". Nadat u het
laatste cijfer ingevoerd hebt, laat u de TV
[/1 toets los.
Codenummers van bedienbare TV's
Als er meer dan één codenummer is
vermeld, voert u deze één voor één in tot
u het juiste codenummer voor de
televisie hebt gevonden.
Codenummer
Sony
01
(standaardinstelling)
Hitachi
24
JVC
33
Panasonic
17, 49
Philips
06, 08
Samsung
71
Sanyo
25
Thomson
43
Toshiba
38
De afstandsbediening werkt als volgt:
Toetsen
Handeling
TV [/1
Hiermee kunt u de
televisie in- of
uitschakelen.
TV 2 (volume)
+/–
Hiermee kunt u het
volume van de
televisie regelen.
TV PROG +/–
Hiermee kunt u de
programmapositie
op de televisie
selecteren.
TV t
(ingangsbronkeuze)
Hiermee kunt u de
ingangsbron van de
televisie wijzigen.
De TV/DVD-toets schakelt tussen de TVfunctie en de DVD-functie. Druk op de TV/
DVD-toets in de stopstand of wanneer geen
menu wordt afgebeeld op het
televisiescherm. Richt de afstandsbediening
op de recorder wanneer u deze toets gebruikt.
TV-functie: stel dit in als u hoofdzakelijk de
tuner van de televisie gebruikt. Wanneer u
begint met weergeven, wordt de ingangsbron
van de televisie automatisch ingesteld op de
recorder.
DVD-functie: stel dit in als u hoofdzakelijk
de tuner van de recorder gebruikt.
Om de huidig ingestelde functie te
controleren, drukt u op DISPLAY
(pagina 38).
Aansluitingen en instellingen
Fabrikant
De TV/DVD-toets bedienen (alleen voor
SCART aansluitingen)
Als u een Sony DVD-speler of
meer dan één Sony DVDrecorder hebt
Als de bijgeleverde afstandsbediening de
werking van uw andere Sony DVD-recorder
of -speler stoort, stelt u voor deze recorder en
de bijgeleverde afstandsbediening, na het
voltooien van de "Stap 6: Snelinstelling", een
ander nummer voor de bedieningsstand in
dan voor de andere Sony DVD-recorder of
DVD-speler.
De standaard ingestelde bedieningsstand
voor deze recorder en de meegeleverde
afstandsbediening is DVD3.
U kunt de huidige bedieningsstand
controleren op de display op het voorpaneel.
Voor meer informatie, zie pagina 117.
De standaard ingestelde bedieningsstand
voor deze recorder en de meegeleverde
afstandsbediening is DVD3.
De afstandsbediening werkt niet als
verschillende bedieningsstanden zijn
ingesteld op de recorder en de
afstandsbediening. Stel voor beide dezelfde
bedieningsstand in.
,wordt vervolgd
23
Programmaposities van de
recorder veranderen met
behulp van de
afstandsbediening
U kunt de programmaposities van de recorder
veranderen met behulp van de cijfertoetsen.
Stap 6: Snelinstelling
Maak de basisinstellingen door de
aanwijzingen op het scherm in
"Snelinstelling" te volgen.
Wees voorzichtig de kabels niet los te
koppelen of de "Snelinstelling" functie te
verlaten tijdens deze procedure.
[/1
Cijfertoetsen
ENTER
</M/m/,,
ENTER
O RETURN
Voorbeeld: voor kanaal 50
Druk op "5" en "0", en druk daarna op
ENTER.
TV [/1
1
Schakel de recorder en de televisie in.
Stel vervolgens de ingangsbronkeuze
van de televisie zo in dat het signaal
van de recorder op het
televisiescherm verschijnt.
Het scherm "Taal" verschijnt.
• Als het "Taal" scherm niet wordt
afgebeeld, selecteert u "Snelinstelling"
op het "Basis" instelscherm van
"Basisinstellingen" in het systeemmenu
(pagina 99).
2
Selecteer de taal van de
schermweergavetekst met behulp van
M/m, en druk daarna op ENTER.
Een bericht over de basisinstellingen
verschijnt.
3
Selecteer "Start" met M/m, en druk
daarna op ENTER.
Volg de aanwijzingen op het scherm en
maak de volgende instellingen.
24
Als u een televisie aansluit op deze
recorder met gebruikmaking van
SMARTLINK, selecteert u "Overnemen
van TV". Selecteer vervolgens uw land/
gebied met </,, en druk daarna op
ENTER. De tunervoorinstellingen
worden gedownload vanaf uw televisie
naar deze recorder. (Voor meer
informatie raadpleegt u de
gebruiksaanwijzing die bij uw televisie
werd geleverd.)
Om deze instelling over te slaan,
selecteert u "Niet instellen".
Om de kanaalvolgorde handmatig in te
stellen, zie pagina 100.
Klok Instelling
Selecteer "Auto" wanneer een
programmapositie in uw lokale gebied
een tijdsignaal uitzendt. Het scherm
"Auto Klok Instelling" verschijnt.
1
Selecteer de programmapositie van
de zender die het tijdsignaal uitzendt
met </,.
2
Kies "Start" met behulp van m en
druk daarna op ENTER.
Als geen tijdsignaal kan worden
gevonden, drukt u op O RETURN
en stelt u de klok handmatig in.
TV formaat (pagina 113)
Als u een breedbeeldtelevisie hebt,
selecteert u "Breed (16:9)". Als u een
conventionele televisie hebt, selecteert u
"Standaard (4:3)". Dit bepaalt hoe een
"breed beeld" op uw televisie wordt
weergegeven.
Progressive
Als u een televisie compatibel met
progressief formaat aansluit op deze
recorder met gebruikmaking van de
COMPONENT VIDEO OUT
aansluitingen, selecteert u "Geschikt".
Voorzorgen bij de vaste schijf
Lees de voorzorgen bij de vaste schijf en
druk daarna op ENTER.
4
Aansluitingen en instellingen
Automatisch Zoeken
Als u een televisie aansluit op deze
recorder zonder gebruikmaking van
SMARTLINK, selecteert u "Auto Scan".
Selecteer vervolgens uw land/gebied met
</,, en druk daarna op ENTER. De
volgorde van de programmaposities
wordt ingesteld volgens het geselecteerd
land/gebied.
Selecteer "Setup afronden" met M/m,
en druk daarna op ENTER.
"Snelinstelling" is klaar.
Terugkeren naar de vorige stap
Druk op O RETURN.
z Tip
Als u "Snelinstelling" nogmaals wilt uitvoeren,
selecteert u "Snelinstelling" op het "Basis"
instelscherm van "Basisinstellingen" in het
systeemmenu (pagina 99).
Selecteer "Manueel" om de klok
handmatig in te stellen. Het scherm "Zelf
gelijkzetten" verschijnt.
1
Selecteer de tijdzone van uw gebied
met </,, en druk daarna op m.
2
Selecteer "Aan" als het nu zomertijd
is en druk daarna op ENTER.
3
Stel de dag, de maand, het jaar, het
uur en de minuten in met </M/m/
,, en druk daarna op ENTER om
de klok te starten.
25
Het ShowView®-systeem
instellen
Als onderdeel van het instellen van uw
recorder moeten de programmaposities van
de televisie (het nummer dat u op de
afstandsbediening van uw televisie of
recorder intoetst om een programma te
bekijken) hetzelfde worden gemaakt als het
gidskanaal (het nummer dat is toegekend aan
dat kanaal in uw televisieprogrammagids).
Om de nummers van het gidskanaal te
vinden, bekijkt u het "Kanaaloverzicht" in de
programmagids voor uw gebied waarin de
ShowView-nummers worden vermeld.
Gebruik het kanaaloverzicht om het
gidskanaalnummer hetzelfde te maken als de
televisieprogrammapositie.
4
Selecteer "ShowView KAN" en druk op
ENTER.
5
Selecteer "Volgende menu" en druk op
ENTER.
6
Selecteer het gidskanaalnummer dat
is toegewezen in de programmagids
met M/m.
Om naar de volgende/vorige pagina te
gaan, drukt u op ./>.
7
Selecteer "Preset" (het
televisiezendernummer of de
zendernaam) met </,.
8
Herhaal de stappen 6 en 7 voor ieder
gidskanaalnummer dat niet hetzelfde
is als het televisiekanaalnummer.
9
Druk op SYSTEM MENU om het menu
te verlaten.
Terugkeren naar de vorige stap
Druk op O RETURN.
Cijfertoetsen
SYSTEM
MENU
O RETURN
.
26
</M/m/,,
ENTER
>
1
Druk op SYSTEM MENU met de
recorder in de stopstand.
2
Selecteer "Basisinstellingen" en druk
op ENTER.
3
Selecteer "Tuner" en druk op ENTER.
Een videorecorder of andere apparatuur aansluiten
Aansluiten op de LINE 1/DECODER aansluiting
Sluit een videorecorder of een soortgelijk opnameapparaat aan op LINE 1/DECODER
aansluiting van deze recorder.
Televisie
Videorecorder
Aansluitingen en instellingen
Trek eerst de stekker van de recorder uit het stopcontact alvorens een videorecorder of een
soortgelijk opnameapparaat aan te sluiten op de LINE IN aansluitingen van deze recorder.
Raadpleeg ook de gebruiksaanwijzing van de aangesloten apparatuur.
Om op te nemen met deze recorder, zie "Opnemen vanaf aangesloten apparatuur" op pagina 56.
SCART kabel (niet meegeleverd)
naar SCART ingang
naar i LINE 1/DECODER
naar T LINE 3 – TV
DVD-recorder
b Opmerkingen
• Beelden met kopieerbeveiligingssignalen waarmee kopiëren wordt verhinderd, kunnen niet worden
opgenomen.
• Wanneer de recordersignalen via een videorecorder naar de televisie worden verzonden, krijgt u mogelijk
geen scherp beeld op het televisiescherm.
DVD-recorder
Videorecorder
Televisie
Sluit de videorecorder aan op de DVD-recorder en uw televisie in de onderstaande volgorde. Bekijk
videocassettes via een tweede lijningang op uw televisie.
Lijningang 1
Videorecorder
DVD-recorder
Televisie
Lijningang 2
• SMARTLINK functies zijn niet beschikbaar voor apparaten die zijn aangesloten via de LINE 1/
DECODER aansluiting van de DVD-recorder.
• Wanneer u op een videorecorder opneemt vanaf deze DVD-recorder, moet u de ingangsbron niet
overschakelen naar TV door op de TV/DVD-toets te drukken op de afstandsbediening.
• Als u het netsnoer van de recorder loskoppelt, kunt u mogelijk de signalen van de aangesloten
videorecorder niet bekijken.
,wordt vervolgd
27
Aansluiten op de LINE 2 IN aansluitingen op het voorpaneel
Sluit een videorecorder of soortgelijk opnameapparaat aan op de LINE 2 IN aansluitingen van
deze recorder. Wanneer de apparatuur is voorzien van een S-video-aansluiting, kunt u een Svideokabel gebruiken in plaats van een audio/video-kabel.
Videorecorder, enzovoort.
OUTPUT
S VIDEO
VIDEO
AUDIO
L
S-videokabel
(niet meegeleverd)
R
Audio/video-kabel
(niet meegeleverd)
naar LINE 2 IN
DVD-recorder
: Signaalverloop
z Tip
Wanneer de aangesloten apparatuur alleen monogeluid uitvoert, sluit u alleen aan op de L(MONO) en
VIDEO ingangsaansluitingen op het voorpaneel van de recorder. Sluit niet aan op de R-ingang.
b Opmerkingen
• Sluit de gele LINE IN (VIDEO) aansluiting niet aan als u een S-videokabel gebruikt.
• Sluit de uitgang van deze recorder niet aan op de ingang van een ander apparaat als de uitgang van dat
andere apparaat is aangesloten op de ingang van deze recorder. Het gevolg kan zijn dat de apparatuur gaat
rondzingen.
• Verbind de recorder en de televisie niet met meer dan één soort videokabel tegelijk.
28
Satelliet- of digitale tuner aansluiten
Satelliettuner,
CanalSat, enz.
Televisie
SCART kabel (niet meegeleverd)
Aansluitingen en instellingen
Sluit een satelliet- of digitale tuner aan op deze recorder via de LINE 1/DECODER aansluiting.
Koppel het netsnoer van de recorder los van het stopcontact als u de tuner aansluit.
Zie het volgende gedeelte als u de synchro-opnamefunctie wilt gebruiken.
U mag "LINE 1 Ingang" NIET instellen op "Decoder" op het "Video In/Uit" instelscherm
(pagina 105) wanneer u deze aansluiting maakt.
naar SCART ingang
naar i LINE 1/DECODER
naar T LINE 3 – TV
DVD-recorder
Als de satelliettuner RGB-signalen kan
uitvoeren
Deze recorder accepteert RGB-signalen. Als
de satelliettuner RGB-signalen kan
uitvoeren, sluit u de TV SCART-aansluiting
op de satelliettuner aan op de LINE 1/
DECODER aansluiting, en stelt u "LINE 1
Ingang" in op "RGB" op het "Video In/Uit"
instelscherm (pagina 105). Raadpleeg de
instructies die bij de set-top-boxreceiver
werden geleverd.
b Opmerkingen
• De synchro-opnamefunctie werkt niet bij alle
tuners. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de
tuner voor meer informatie.
• Als u het netsnoer van de recorder loskoppelt,
kunt u mogelijk de signalen van de aangesloten
tuner niet bekijken.
Als u de synchro-opnamefunctie wilt
gebruiken
Deze aansluiting is vereist als u de
gesynchroniseerde opnamefunctie wilt
gebruiken. Zie "Opnemen vanaf aangesloten
apparatuur met behulp van de timer
(Synchro-opname)" op pagina 56.
Stel "LINE 1 Ingang" op het "Video In/Uit"
instelscherm (pagina 105) in overeenkomstig
de specificaties van uw satelliettuner.
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de
satelliettuner voor meer informatie.
29
Een externe decoder aansluiten
U kunt programma's bekijken en opnemen via een externe decoder (analoge decoder voor PAYTV/Canal Plus) als u een decoder (niet meegeleverd) aansluit op de recorder. Koppel het
netsnoer van de recorder los van het stopcontact als u de decoder aansluit. Merk op dat wanneer
u "LINE 1 Ingang" instelt op "Decoder" in stap 7 van "De programmaposities van de externe
decoder (analoge decoder voor PAY-TV/Canal Plus) instellen" (pagina 31), u "L1" niet kunt
selecteren omdat Lijn 1 gereserveerd wordt voor de decoder.
De decoder aansluiten
Externe decoder (analoge
decoder voor PAY-TV/Canal Plus)
Televisie
naar AERIAL IN
Antennekabel
(meegeleverd)
naar T LINE 3 – TV
naar AERIAL
OUT
naar SCART ingang
SCART kabel
(niet meegeleverd)
SCART kabel
(niet meegeleverd)
naar i LINE 1/DECODER
DVD-recorder
30
De programmaposities van de
externe decoder (analoge
decoder voor PAY-TV/Canal
Plus) instellen
Selecteer "Video In/Uit" en druk op
ENTER.
4
Selecteer "LINE 3 Uitgang" en druk op
ENTER.
5
Druk op M/m om "Video" of "RGB" te
selecteren, en druk daarna op ENTER.
6
Selecteer "LINE 1 Ingang" en druk op
ENTER.
7
Druk op M/m om "Decoder" te
selecteren, en druk daarna op ENTER.
8
Druk op O RETURN om de cursor
terug te plaatsen in de linkerkolom.
9
Selecteer "Tuner" en druk op ENTER.
Aansluitingen en instellingen
Om analoge programma's van PAY-TV/
Canal Plus te bekijken of op te nemen, stelt u
de recorder in op het ontvangen van de
programmaposities met behulp van de
schermweergavetekst.
Voer alle onderstaande stappen uit om de
programmaposities juist in te stellen.
3
Cijfertoetsen
SYSTEM
MENU
</M/m/,,
ENTER
O RETURN
.
1
>
Druk op SYSTEM MENU.
Het systeemmenu verschijnt.
2
Selecteer "Basisinstellingen" en druk
op ENTER.
10 Selecteer "Handmatig Afstemmen" en
druk op ENTER.
,wordt vervolgd
31
11 Selecteer "Volgende menu" en druk op
ENTER.
12 Selecteer uw land/gebied en druk
daarna op ENTER.
Programmapositie
13 Selecteer de gewenste
programmapositie met ./> of
de cijfertoetsen.
14 Selecteer "Kanaal" met M/m.
15 Selecteer de programmapositie van
de externe decoder met </,.
16 Selecteer "Audiosysteem" met M/m.
17 Druk op </, om een beschikbaar
televisiesysteem B/G, D/K, I, of L te
selecteren.
Als u uitzendingen in Frankrijk wilt
ontvangen, selecteert u "L".
18 Selecteer "Decoder" met M/m.
19 Kies "Aan" met behulp van </, en
druk op ENTER.
Terugkeren naar de vorige stap
Druk op O RETURN.
b Opmerking
Als u het netsnoer van de recorder loskoppelt, kunt
u de signalen van de aangesloten decoder niet
bekijken.
32
Acht basisbedieningen
— Een kennismaking met uw DVD-recorder
Als de disc op deze recorder kan worden
opgenomen, kunt u de disc handmatig
opnieuw formatteren om een lege disc te
verkrijgen (pagina 45).
1. Een disc plaatsen
+RW
-RVideo
-RWVR -RWVideo
DVD
VCD
+R
-RVR
CD
DATA DVD
Z (openen/
sluiten)
1
2
DVD
Druk op DVD.
Druk op Z (openen/sluiten) en plaats
een disc in de disclade.
Met de opname-/afspeelkant
omlaag gericht
3
Acht basisbedieningen — Een kennismaking met uw DVD-recorder
DATA CD
Druk op Z (openen/sluiten) om de
disclade te sluiten.
Wacht totdat "LOAD" uitgaat op de
display op het voorpaneel.
Lege DVD's worden automatisch
geformatteerd.
• Voor DVD-RW's
DVD-RW's zijn geformatteerd in het
opnameformaat (VR-modus of Videomodus) ingesteld door "DVD-RW
formatteren" bij "Basis" op het "Disc
Setup" instelscherm (pagina 97).
• Voor DVD-R's
DVD-R's worden automatisch
geformatteerd in de Video-modus. Om
een niet-gebruikte DVD-R te
formatteren in de VR-modus,
formatteert u de disc op het
"Formatteren" instelscherm
(pagina 45) voordat u een opname
erop maakt.
33
3
2. Een programma
opnemen
HDD
+RW
-RVR
-RVideo
-RWVR -RWVideo
Elke keer wanneer u op de toets drukt,
wordt de aanduiding op het
televisiescherm als volgt gewijzigd:
+R
Dit hoofdstuk beschrijft de basisbedieningen
voor het opnemen van een huidig
televisieprogramma op de vaste schijf (HDD)
of op een disc (DVD). Voor een beschrijving
van het maken van een timeropname, zie
pagina 47.
* Beschikbaar wanneer "Handm.
opnamefunctie" is ingesteld op "Aan (ga
naar setup)" op het "Opname" instelscherm
(pagina 109).
Zie pagina 47 voor meer informatie over
de opnamemodus.
4
HDD
Druk herhaaldelijk op REC MODE om
de opnamestand te selecteren.
DVD
PROG +/–
TV/DVD
Druk op z REC.
Het opnemen wordt gestart.
Wanneer u opneemt op de vaste schijf,
stopt het opnemen na 12 uur
ononderbroken opnemen of wanneer de
vaste schijf vol is.
Wanneer u opneemt op een DVD, stopt
het opnemen wanneer de DVD vol is.
Het opnemen stoppen
DISPLAY
TV PAUSE
z REC
x REC
STOP
REC MODE
TV t
1
Druk op HDD of DVD.
Als u wilt opnemen op een DVD, plaatst
u een opneembare DVD.
2
Druk op x REC STOP.
Denk eraan dat het enkele seconden kan
duren voordat de recorder stopt met
opnemen.
Druk op PROG +/– om de
programmapositie of de invoerbron
die u wilt opnemen te selecteren.
Een ander televisieprogramma bekijken
tijdens de opname
Als de televisie is aangesloten op de T
LINE 3 – TV aansluiting, moet u de televisie
instellen op de ingangsbron TV met de TV/
DVD toets. Selecteer het programma dat u
wilt bekijken. Als de televisie is aangesloten
op de LINE 2 OUT of COMPONENT
VIDEO OUT aansluitingen, moet u de
televisie instellen op de ingangsbron TV met
de TV t-toets (pagina 22).
TV Direct Rec. (alleen voor SMARTLINKaansluitingen)
Wanneer de televisie is ingeschakeld en de
recorder is uitgeschakeld, drukt u op TV
PAUSE. De recorder wordt automatisch
ingeschakeld en begint het
televisieprogramma waarnaar u kijkt op te
nemen op de vaste schijf.
Stel "TV Pauze" in op "Tuner van de tv" op
het "Opties 2"-instelscherm (pagina 118).
34
b Opmerkingen
De discstatus controleren
tijdens de opname
U kunt de opnamegegevens, zoals de
opnametijd of het disctype, controleren.
3. Het opgenomen
programma afspelen
(titellijst)
HDD
+RW
-RVR
-RVideo
-RWVR -RWVideo
+R
Als u een opgenomen titel wilt afspelen,
selecteert u de titel op de Titellijst.
HDD
DVD
PLAY
MODE
TITLE LIST
O RETURN
.
Druk op DISPLAY tijdens het opnemen.
H
X
De opnamegegevens verschijnen.
1
</M/m/,,
ENTER
DISPLAY
>
x
Acht basisbedieningen — Een kennismaking met uw DVD-recorder
• Om de TV Direct Rec.-functie uit te schakelen,
stelt u "SMARTLINK" in op "Doorgeven" op het
"Opties"-instelscherm (pagina 118).
• Als u tijdens het opnemen op de [/1 toets drukt,
stopt de recorder met opnemen en wordt deze
uitgeschakeld.
• Nadat op de z REC toets is gedrukt, kan het
enige tijd duren voordat het opnemen begint.
• U kunt de opnamestand niet wijzigen tijdens de
opname.
• Als er een stroomstoring is, kan het programma
dat u opneemt, worden gewist.
• U kunt geen PAY-TV/Canal Plus programma
bekijken tijdens het opnemen van een ander
PAY-TV/Canal Plus programma.
• Om TV Direct Rec. te kunnen gebruiken, moet u
eerst de klok van de recorder op de juiste tijd
instellen.
Druk op HDD of DVD.
Als u DVD kiest, plaatst u een DVD (zie
"1. Een disc plaatsen" op pagina 33).
Het afspelen begint automatisch,
afhankelijk van de disc.
A Opnamestand
B Opnameduur
C Type of indeling van disc
D Opnamestatus
2
Druk op TITLE LIST.
Om de 8-titellijst af te beelden, drukt u
eerst op < om "Titelweerg." te
selecteren en daarna op ENTER, en
selecteert u vervolgens "8 Titels" met M/
m en drukt u op ENTER.
Druk op DISPLAY om het scherm uit te
schakelen.
,wordt vervolgd
35
4-titellijst (Voorbeeld: vaste schijf)
E Titelinformatie:
Beeldt het titelnummer, de titelminiatuur
(weergavebeeld voor de geselecteerde
titel, stilstaande beelden voor de overige
titels), de opnamedatum, de opgenomen
zendernaam (of het
programmapositienummer), de
opnamefunctie, de titelnaam en de
titelgrootte af.
"Opname": Geeft aan dat de titel
momenteel wordt opgenomen.
: Geeft een beveiligde titel aan.
"NEW": Geeft aan dat de titel nieuw
wordt opgenomen (niet weergegeven)
(alleen de vaste schijf).
: Druk op DISPLAY om "
" af
te beelden. "
" geeft titels aan
waarop het "Copy-Once"kopieerbeveiligingssignaal staat (alleen
vaste schijf) (pagina 79).
: Geeft aan dat de titel is opgenomen
met behulp van de bijwerkfunctie.
Genrepictogrammen: Geeft het genre
van de titel aan (alleen de vaste schijf).
m
8-titellijst
A Disctype:
Toont het mediatype, vaste schijf of
DVD.
B Totaal aantal titels
F Resterende tijd van de huidige disc in
de huidige opnamefunctie
(bijvoorbeeld: SP-functie)
G Gedetailleerde informatie over de
geselecteerde titel.
C Submenu:
Druk op , om het submenu af te
beelden.
In het submenu staan alleen opties die
van toepassing zijn op het geselecteerde
item. De weergegeven opties verschillen
afhankelijk van het model, de situatie en
het disctype.
Het tijdstip van het hervattingspunt
wordt afgebeeld op de 8-titellijst.
3
Selecteer een titel met M/m, en druk
daarna op ENTER.
De weergave begint vanaf de gekozen
titel.
De weergave stoppen
Druk op x (stoppen).
Per pagina door de lijst bladeren
(Paginafunctie)
Submenu
D Schuifbalk:
Verschijnt wanneer niet alle titels op de
lijst passen. Druk op M/m om de
verborgen titels weer te geven.
36
Druk op ./> terwijl de titellijst wordt
afgebeeld. Als u op ./> drukt, wordt
de volgende/vorige pagina met titels
weergegeven.
Over de titellijst voor DVD-RW's/DVD-R's
(VR-modus)
De miniatuur van een titel wijzigen
(Miniatuur)
U kunt de titellijst omschakelen naar
Origineel of Playlist.
Na een opname wordt automatisch de eerste
scène van de opname (de titel) ingesteld als
miniatuur bij de titel.
U kunt een favoriete scène selecteren voor
het miniatuurbeeld dat op de titellijst wordt
afgebeeld.
Druk op < terwijl de titellijst wordt
afgebeeld.
2
Kies "Weerg. Lijst" met behulp van M/m
en druk daarna op ENTER.
3
Selecteer "Origineel" of "Weerg. Lijst"
met M/m, en druk daarna op ENTER.
De titelvolgorde op de vaste schijf
veranderen (Titels sort.)
1
Druk op < terwijl de titellijst wordt
afgebeeld.
2
Kies "Titels sort." met behulp van M/m
en druk daarna op ENTER.
3
Selecteer een item met M/m, en druk
daarna op ENTER.
Volgorde
Sorteermethode
Op datum
Op volgorde van datum
waarop de titels zijn
opgenomen. De titel die
het meest recent is
opgenomen, staat
bovenaan.
Onbekeken titel Op volgorde van datum
waarop de titels zijn
opgenomen. De titel die
het meest recent is
opgenomen en nog niet is
afgespeeld, wordt
bovenaan de lijst
vermeld. Titels op de
playlist worden niet
weergegeven.
Op titel
In alfabetische volgorde.
Op nummer
Op volgorde van
opgenomen titelnummer.
Naar een titel zoeken op genre (alleen de
vaste schijf)
1
Druk op < terwijl de titellijst wordt
afgebeeld.
2
Kies "Soort" met behulp van M/m en
druk daarna op ENTER.
3
Selecteer een genre met M/m, en druk
daarna op ENTER.
1
Druk op TITLE LIST.
Voor DVD-RW's/DVD-R's (VR-modus)
schakelt u zonodig de titellijst om.
2
Kies een titel en druk op ,.
Het submenu verschijnt.
3
Kies "Aanpassen" met behulp van M/m
en druk daarna op ENTER.
4
Kies "Zet Indexbeeld" met behulp van M/
m en druk daarna op ENTER.
Het scherm voor het instellen van de
miniatuur verschijnt en de titel wordt
afgespeeld.
5
Terwijl u naar het beeld kijkt dat wordt
afgespeeld, drukt u op H, X of
c
m/M
C om de scène te
selecteren die u wilt instellen als
miniatuur en drukt u op X.
De recorder komt in de
weergavepauzestand.
U kunt ook een scène selecteren met
behulp van de PLAY MODE toets
(pagina 69).
6
Kies "OK" met behulp van M/m en druk
daarna op ENTER.
De scène wordt ingesteld als miniatuur
voor de titel.
Om terug te keren naar de titellijst drukt
u op O RETURN.
Acht basisbedieningen — Een kennismaking met uw DVD-recorder
1
De miniatuurvoorbeeldfunctie veranderen
(Previewinstellen) (alleen de vaste schijf)
U kunt "Snel Bekijken" of "Normale
Weergave" instellen voor de
miniatuurvoorbeeldfunctie op de titellijst.
Stel "Previewinstellen" in op het "Opties"
instelscherm (pagina 118).
De titellijst uitschakelen
Druk op TITLE LIST.
z Tip
U kunt "Titellijst" selecteren op het systeemmenu.
,wordt vervolgd
37
b Opmerkingen
• Het is mogelijk dat bij DVD's die op andere
DVD-recorders zijn gemaakt, de titelnamen niet
verschijnen.
• Het duurt enkele seconden voordat de miniaturen
worden weergegeven.
• Na het monteren kan een titelminiatuur zijn
veranderd in de eerste scène van de opname
(titel).
• Na het kopiëren is het oorspronkelijke
titelminiatuurbeeld verdwenen.
• Als de titellijst niet wordt afgebeeld nadat op de
TITLE LIST toets is gedrukt, staat er geen
titellijst op de DVD. In dat geval drukt u op de
TOP MENU toets om te proberen het menu van
de DVD af te beelden.
4. De speelduur en
afspeelinformatie
afbeelden
HDD
+RW
-RVR
-RVideo
+R
-RWVR -RWVideo
DVD
VCD
CD
DATA DVD DATA CD
U kunt de speelduur van de huidige titel,
hoofdstuk, track of disc controleren. U kunt
ook de discnaam controleren die is
opgeslagen op de DVD/CD.
DISPLAY
Druk herhaaldelijk op DISPLAY.
De schermen verschillen per disctype of
afspeelstatus.
In de stopstand
Voorbeeld: DVD-RW in de VR-modus
38
Tijdens weergave
Voorbeeld: DVD-R in de Video-modus
z Tips
• Als "On Screen Display" op het "Opties"
instelscherm (pagina 117) is ingesteld op "Aan"
(standaardinstelling), zal de informatie
automatisch verschijnen wanneer de recorder
wordt bediend.
• Om ruimte op de disc vrij te maken, zie "Ruimte
vrijmaken op de disc" (pagina 71).
b Opmerking
A Weergavestatus
B Geeft aan dat hervattingsweergave
beschikbaar is (pagina 60).
C Huidig geselecteerde opnamefunctie
(resterende DVD-opnameduur/
disctype) (pagina 47)
D Resterende duur
E Zendernaam en
programmapositienummer
F Audio-instelling van het huidige
programma
G Opnamebeperkingen van het huidige
programma
H TV-functie of DVD-functie
(pagina 23)
Acht basisbedieningen — Een kennismaking met uw DVD-recorder
De speelduur van MP3-audiotracks kan mogelijk
niet juist worden weergegeven.
I Discinformatie
J Titeltype ('Origineel' of 'Playlist') voor
DVD-RW/DVD-R in de VR-modus
K Type of indeling van disc (pagina 9)
Beeldt de gefinaliseerde disc af in Videomodus als "DVD-Video".
L Titelnummer/hoofdstuknummer
(pagina 69)
M Speelduur
N Opnamehoekindicator (pagina 60)
O Kopieerbeveiligingsindicator
(pagina 79)
P Gegevensoverdrachtsbalk en -snelheid
39
5. De naam van een
opgenomen programma
veranderen
HDD
+RW
-RVR
-RVideo
-RWVR -RWVideo
4
Het invoerscherm voor tekens verschijnt.
De huidige naam wordt afgebeeld op de
invoerregel.
Invoerregel
+R
U kunt een DVD, een titel of een programma
benoemen door tekens in te voeren. U kunt
maximaal 64 tekens invoeren voor een titel
die is opgenomen op de vaste schijf of een
DVD-RW/DVD-R (VR-modus), en
maximaal 40 tekens invoeren voor een titel
die is opgenomen op een DVD+RW/DVDRW (Video-modus)/DVD+R/DVD-R
(Video-modus), maar het werkelijke aantal
tekens dat op de menu's, zoals de titellijst,
wordt afgebeeld zal verschillen.
Onderstaande stappen beschrijven hoe u de
naam van het opgenomen programma kunt
veranderen.
5
6
7
TITLE LIST
O RETURN
1
2
>
M
x
Druk op TITLE LIST.
Kies een titel en druk op ,.
Het submenu verschijnt.
3
40
Kies "Aanpassen" en druk op ENTER.
Druk op </M/m/, om het teken te
selecteren dat u wilt invoeren en druk
op ENTER.
Het geselecteerde teken wordt afgebeeld
op de invoerregel.
Om een spatie in te voeren, drukt u op X
(of selecteert u "Spatie" en drukt u daarna
op ENTER).
</M/m/,,
ENTER
X
Selecteer "HOOFDLETTERS" of "Klein"
met ./>.
De tekens van het geselecteerde type
worden weergegeven.
Het soort tekens verandert afhankelijk
van de taal die u hebt ingesteld in
"Snelinstelling".
CLEAR
m
Verplaats de cursor met m/M naar
het punt waar u het teken wilt
invoegen.
Om alle tekens te wissen, houdt u
CLEAR gedurende 2 seconden of langer
ingedrukt.
Cijfertoetsen
.
Selecteer "Titel" en druk op ENTER.
8
Herhaal stap 6 en 7 om meer tekens in
te voeren.
Om een teken te wissen, verplaatst u de
cursor naar het gewenste teken op de
invoerregel en drukt u op CLEAR (of
selecteert u "Wissen" en drukt u daarna
op ENTER).
Indien u een teken wilt invoegen, plaatst
de cursor rechts van het punt waar u een
teken wilt invoegen. Selecteer daarna het
teken en druk op ENTER.
Om alle tekens te wissen, houdt u
CLEAR gedurende 2 seconden of langer
ingedrukt.
9
Druk op x (of selecteer "OK" en druk
daarna op ENTER).
Om de instelling te annuleren, drukt u op
O RETURN.
De cijfertoetsen gebruiken
6. Een disc benoemen en
beveiligen
U kunt instellingen maken die voor de hele
disc gelden op het "Disc Setup"-instelscherm.
1
Druk in stap 7 hierboven herhaaldelijk op
een cijfertoets om een teken te kiezen.
Voorbeeld:
Druk één keer op cijfertoets 3 om de
letter "D" in te voeren.
Druk drie keer op cijfertoets 3 om de
letter "F" in te voeren.
2
Druk op ENTER en kies het volgende
teken.
3
Druk op x (of selecteer "OK" en druk
daarna op ENTER).
SYSTEM
MENU
</M/m/,,
ENTER
Een disc benoemen
+RW
-RWVR -RWVideo
+R
-RVR
-RVideo
1
Plaats een disc.
Acht basisbedieningen — Een kennismaking met uw DVD-recorder
U kunt ook tekens invoeren met de
cijfertoetsen. Gebruik het nummer naast elke
rij met leestekens die op het televisiescherm
afgebeeld worden.
Zie "1. Een disc plaatsen" op pagina 33.
2
Druk op SYSTEM MENU.
Het systeemmenu verschijnt.
3
Kies "Disc Setup" en druk op ENTER.
,wordt vervolgd
41
4
Selecteer "Basis" en druk op ENTER.
4
Selecteer "Basis" en druk op ENTER.
5
Selecteer "Voer Discnaam in" en druk
op ENTER.
5
Selecteer "Disc beveiligen" en druk op
ENTER.
6
Selecteer "Volgende menu" en druk op
ENTER.
6
7
Selecteer "Aan" en druk op ENTER.
Voer de discnaam in (pagina 40).
b Opmerking
U kunt maximaal 64 tekens invoeren voor de
discnaam van een DVD-RW/DVD-R (VR-modus),
en maximaal 40 tekens voor de discnaam van een
DVD+RW/DVD-RW (Video-modus)/DVD+R/
DVD-R (Video-modus). De discnaam verschijnt
niet als de disc op andere DVD-apparatuur wordt
afgespeeld.
Een disc beveiligen
-RWVR
1
-RVR
Plaats een disc.
Zie "1. Een disc plaatsen" op pagina 33.
2
Druk op SYSTEM MENU.
Het systeemmenu verschijnt.
3
42
Selecteer "Disc Setup" en druk op
ENTER.
Druk op SYSTEM MENU om te de
functie verlaten.
De beveiliging opheffen
Selecteer "Uit" in stap 6.
z Tip
U kunt de beveiliging per titel instellen (pagina 72).
-RVR
7. Een disc afspelen op
andere DVD-apparatuur
(Finaliseren)
+RW
-RWVR -RWVideo
+R
-RVR
-RVideo
Finaliseren is noodzakelijk als u discs die u
met deze recorder heeft opgenomen, wilt
afspelen op andere DVD-apparatuur.
Als u een DVD+RW, een DVD-RW (Videomodus), een DVD+R of een DVD-R (Videomodus) finaliseert, wordt automatisch een
DVD-menu gemaakt dat op andere DVDapparatuur kan worden weergegeven.
Controleer de verschillen tussen de disctypes
voordat u begint met finaliseren.
-RVideo
Finaliseren is nodig als u de disc
afspeelt op andere apparatuur dan
deze recorder.
Na het finaliseren kunt u niet meer
op de disc opnemen of deze
bewerken.
Verschillen tussen disctypes
+RW
-RWVR
-RWVideo
SYSTEM
MENU
Discs worden automatisch
gefinaliseerd wanneer ze uit de
recorder worden gehaald.
Afhankelijk van de DVDapparatuur, of als de opnameduur
kort is, moet u de disc misschien
finaliseren. U kunt de inhoud van
de disc wijzigen en nieuwe inhoud
opnemen, ook na het finaliseren.
Finaliseren is niet nodig voor het
afspelen van een disc op apparatuur
die compatibel is met de VRindeling.
De disc moet mogelijk worden
gefinaliseerd, ook al is de andere
DVD-apparatuur VR-compatibel,
vooral bij korte opnames. U kunt de
inhoud van de disc wijzigen en
nieuwe inhoud opnemen, ook na
het finaliseren.
</M/m/,,
ENTER
DISPLAY
1
Plaats een disc.
Acht basisbedieningen — Een kennismaking met uw DVD-recorder
+R
Finaliseren is nodig. De disc kan
alleen worden afgespeeld op
apparatuur die de DVD-R VRmodus ondersteunt.
Na het finaliseren kunt u met deze
recorder de inhoud van de disc niet
meer bewerken of een nieuwe
inhoud opnemen.
Zie "1. Een disc plaatsen" op pagina 33.
2
Druk op SYSTEM MENU.
Het systeemmenu verschijnt.
3
Selecteer "Disc Setup" en druk op
ENTER.
Finaliseren is nodig als u de disc
afspeelt op andere apparatuur dan
deze recorder.
Na het finaliseren kunt u niet meer
op de disc opnemen of deze
bewerken. Als u nogmaals op de
disc wilt opnemen, moet u het
finaliseren eerst ongedaan maken
(pagina 44) of de disc opnieuw
formatteren (pagina 45). Als u de
disc opnieuw formatteert, zal de
hele inhoud worden gewist.
,wordt vervolgd
43
4
Selecteer "Finaliseren" en druk op
ENTER.
5
Selecteer "Finaliseren" en druk op
ENTER.
6
Selecteer "Volgende menu" en druk op
ENTER.
In geval van een DVD-RW/DVD-R
(VR-modus) begint de recorder de disc te
finaliseren. Ga naar stap 9.
7
(alleen DVD+RW/DVD-RW (Videomodus)/DVD+R/DVD-R (Videomodus))
Selecteer een titelmenustijl en druk
op ENTER.
Het menu wordt afgebeeld in de
geselecteerde titelmenustijl wanneer het
"hoofdmenu" (of "menu" voor een
DVD+RW/DVD+R) wordt geselecteerd
op de DVD-apparatuur.
8
(alleen DVD+RW/DVD-RW (Videomodus)/DVD+R/DVD-R (Videomodus))
Selecteer "Ja" en druk op ENTER.
De recorder begint met het finaliseren
van de disc.
9
Druk op SYSTEM MENU om de functie
te verlaten.
b Opmerkingen
• Zelfs als een disc gefinaliseerd is, kunt u deze
soms niet afspelen afhankelijk van de staat van de
disc, de opname of de DVD-apparatuur.
• De recorder kan mogelijk discs die met een
andere recorder zijn opgenomen, niet finaliseren.
• Door een niet-gefinaliseerde disc te plaatsen in
andere DVD-apparatuur kan de opgenomen
inhoud van de disc worden beschadigd.
• In geval van een DVD+RW kunt u ook na het
finaliseren de disc nog bewerken en erop
opnemen. Echter, het titelmenu zal niet worden
afgebeeld. Finaliseer de disc opnieuw om het
titelmenu af te beelden.
Het finaliseren van een disc
ongedaan maken
-RWVR -RWVideo
Voor DVD-RW's (Video-modus)
Van DVD-RW's (Video-modus) die zijn
gefinaliseerd om verder opnemen of
bewerken onmogelijk te maken, moet eerst
het finaliseren ongedaan worden gemaakt om
verder opnemen of bewerken weer mogelijk
te maken.
Voor DVD-RW's (VR-modus)
Als het opnemen en bewerken van een DVDRW (VR-modus), die is gefinaliseerd op
andere DVD-apparatuur, niet mogelijk is
moet u het finaliseren van de disc ongedaan
maken.
b Opmerking
De recorder kan het finaliseren van DVD-RW's
(Video-modus) niet ongedaan maken indien deze
werden gefinaliseerd op een andere recorder.
1
Plaats een disc.
Zie "1. Een disc plaatsen" op pagina 33.
z Tip
U kunt controleren of een disc al dan niet is
gefinaliseerd. Druk na stap 1 op DISPLAY
(pagina 38).
44
2
Druk op SYSTEM MENU.
Het systeemmenu verschijnt.
3
Selecteer "Disc Setup" en druk op
ENTER.
8. Een disc opnieuw
formatteren
+RW
Selecteer "Finaliseren" en druk op
ENTER.
5
Selecteer "Definaliseren" en druk op
ENTER.
-RVR
-RVideo
Nieuwe discs worden automatisch
geformatteerd nadat ze zijn geplaatst. Indien
nodig kunt u een DVD+RW, DVD-RW of
DVD-R handmatig opnieuw formatteren om
een lege disc te maken. Voor een DVD-RW
of DVD-R kunt u naar wens een
opnameformaat (VR-modus of Videomodus) kiezen.
SYSTEM
MENU
</M/m/,,
ENTER
1
6
Acht basisbedieningen — Een kennismaking met uw DVD-recorder
4
-RWVR -RWVideo
Plaats een disc.
Zie "1. Een disc plaatsen" op pagina 33.
Selecteer "Start" en druk op ENTER.
De recorder begint het finaliseren
ongedaan te maken.
Het ongedaan maken van het finaliseren
duurt enkele minuten.
2
Druk op SYSTEM MENU.
Het systeemmenu verschijnt.
3
Kies "Disc Setup" en druk op ENTER.
,wordt vervolgd
45
4
Selecteer "Formatteren" en druk op
ENTER.
5
Kies een item en druk op ENTER.
"VR Mode": Formatteert DVD-RW's/
DVD-R's (VR-modus of nietopgenomen discs) in de VR-modus.
"Video Mode": Formatteert DVD-RW's/
DVD-R's in de Video-modus.
"DVD+RW formatteren": Formatteert
DVD+RW's.
6
Selecteer "Start" en druk op ENTER.
De hele inhoud van de disc wordt gewist.
z Tip
Door opnieuw te formatteren kunt u de opnameindeling van een DVD-RW wijzigen, of verder
gaan met opnemen op een DVD-RW die al is
gefinaliseerd.
46
Timeropname
Vóór het opnemen
Voordat u begint op te nemen…
Opnamestand
HQ (hoge kwaliteit)
HSP
R
Opnameduur (bij
benadering) (uren)
Vaste
schijf in
DVD*1
34
1 uur en
1 min.
50
1 uur en
30 min.
68
2
b Opmerking
Om een opgenomen disc af te spelen op andere
DVD-apparatuur, moet u de disc finaliseren
(pagina 43).
Opnamestand
Net als de standaard ×3 opnamestand bij
videorecorders, kunt u de gewenste
opnamestand kiezen met de REC MODEtoets.
Een opnamestand met een hogere
beeldkwaliteit levert een mooiere opname op,
maar de toegenomen bestandsgrootte zorgt
voor een kortere opnameduur.
Omgekeerd levert een opnamestand met een
lagere beeldkwaliteit een langere
opnameduur op, maar door de kleinere
bestandsgrootte ziet het beeld er grover uit.
Druk herhaaldelijk op REC MODE om de
opnamestand te selecteren.
Om verdere opties van de opnamefunctie
(handmatige opnamefunctie) te selecteren,
stelt u "Handm. opnamefunctie" in op "Aan
(ga naar setup)" op het "Opname"instelscherm (pagina 109). Om beelden op te
nemen op de vaste schijf in een hogere
kwaliteit dan HQ, stelt u "Handm.
opnamefunctie" in op "Aan (ga naar setup)",
en selecteert u daarna "HQ+". Voor verdere
informatie over de handmatige
opnamefunctie, zie pagina 109.
SP (Standaardinstelling)
LSP
r
84
2 uur en
30 min.
ESP
r
100
3
LP
r
135
4
EP
r
200
6
SLP
r
SEP*2 (Lange
opnameduur)
270
8
340
10
Timeropname
• Controleer of er voldoende discruimte
beschikbaar is voor de opname (pagina 38).
Bij de vaste schijf, DVD+RW's en DVDRW's kunt u discruimte vrijmaken door
titels te wissen (pagina 71).
• Stel zonodig de opnamebeeldkwaliteit in
(pagina 53).
Voor een timeropname kunt u de
opnamefunctie tevens instellen op "AUTO"
waarmee de hoogst mogelijke
opnamekwaliteit wordt gekozen die in de
vrije ruimte op de disc past (bij opnemen op
een DVD) of die op een lege disc past (bij
opnemen op de vaste schijf).
*1
De opnameduur bij benadering geldt voor een
DVD met een diameter van 12 cm.
De opnameduur bij benadering van een DVD+R
DL (Double Layer)/DVD-R DL (Dual Layer) is
als volgt:
HQ: 1 uur en 51 minuten
HSP: 2 uur en 41 minuten
SP: 3 uur en 35 minuten
LSP: 4 uur en 29 minuten
ESP: 5 uur en 23 minuten
LP: 7 uur en 11 minuten
EP: 10 uur en 46 minuten
SLP: 14 uur en 21 minuten
SEP: 17 uur en 57 minuten
*2 In geval van opnemen op een DVD+RW of
DVD+R, SLP is de langst mogelijke
opnameduur beschikbaar. Als u SEP selecteert,
zal de opnamefunctie automatisch terugkeren
naar SLP.
z Tip
Om een handmatige opnamefunctie eenvoudig te
selecteren, drukt u herhaaldelijk op REC MODE
om "MN" af te beelden, en selecteert u daarna een
handmatige opnamefunctie met </,.
,wordt vervolgd
47
b Opmerkingen
• De maximale, ononderbroken opnameduur voor
een enkele titel op de vaste schijf is 12 uur. Een
titel die langer duurt dan 12 uur wordt gesplitst.
• De onderstaande situaties kunnen leiden tot
kleine fouten in de opnameduur.
– Een programma dat slecht wordt ontvangen of
een programma of videobron met slechte
beeldkwaliteit opnemen.
– Opnemen op een disc die al is bewerkt.
– Alleen stilstaande beelden of geluid opnemen.
• De programma's worden opgenomen in de
volgende beeldverhouding.
– In de oorspronkelijke beeldverhouding bij
opnemen op de vaste schijf (mits "HDD
Opnameformaat" is ingesteld op "Video Mode
Uit" op het "Opname" instelscherm
(pagina 112)) of op DVD-RW's/DVD-R's (VRmodus).
– In de beeldverhouding 4:3 bij opnemen op
DVD+RW's/DVD+R's.
• Bij opnemen op DVD-R DL's (Video-modus)
wordt de titel gesplitst wanneer tussen de lagen
wordt gewisseld.
Stereoprogramma's en
tweetalige programma's
opnemen
De recorder ontvangt automatisch
stereoprogramma's en tweetalige
programma's gebaseerd op het ZWEITON
systeem of het NICAM systeem en neemt
deze op.
De vaste schijf (indien "HDD
Opnameformaat" is ingesteld op "Video
Mode Uit" op het "Opname" instelscherm
(pagina 112)) en een DVD-RW (VR-modus)
of DVD-R (VR-modus) kunnen zowel het
hoofdgeluid als het subgeluid opnemen.
Tijdens weergave van een disc kunt u
wisselen tussen hoofdgeluid en subgeluid.
De vaste schijf (indien "HDD
Opnameformaat" is ingesteld op "Video
Mode Aan" op het "Opname" instelscherm
(pagina 112)) en een DVD+RW, DVD+R,
DVD-RW (Video-modus) of DVD-R
(Video-modus) kunnen slechts één
geluidsspoor (hoofd of sub) opnemen.
Selecteer het geluidsspoor op het "Audio In"
instelscherm voordat u met het opnemen
begint. Stel "Tweetalige Opname" in op "A/
L" (standaardinstelling) of "B/R" op het
"Audio In" instelscherm (pagina 106).
48
Voor het opnameformaat van de vaste schijf,
zie pagina 112.
ZWEITON (Duits stereo) systeem
Als een stereoprogramma wordt ontvangen,
verschijnt "Stereo".
Als een tweetalig ZWEITON programma
wordt ontvangen, verschijnt "L", "R" of
"L+R".
NICAM systeem
Als u een NICAM programma wilt opnemen,
zorgt u ervoor dat "Selecteer NICAM" is
ingesteld op "NICAM" (standaardinstelling)
op het "Audio In" instelscherm. Als het
geluid niet helder is bij het luisteren naar
NICAM uitzendingen, stelt u "Selecteer
NICAM" in op "Standaard" (pagina 105).
z Tip
U kunt het geluid (hoofd of sub) selecteren tijdens
het opnemen van tweetalige programma's met de
AUDIO toets. Dit heeft geen invloed op het
opgenomen geluid.
Niet-opneembare beelden
Beelden met kopieerbeveiliging kunnen niet
worden opgenomen met deze recorder.
Kopieerbeveiligingssignalen
Copy-Free
Opneembare discs
HDD
+RW
-RWVR
-RWVideo
+R
-RVR
-RVideo
Copy-Once
HDD
-RWVR (CPRM*)
-RVR
Copy-Never
(CPRM*)
Geen
* De opgenomen disc kan alleen worden
afgespeeld op CPRM-compatibele apparatuur
(pagina 9).
Timeropname
(Standaard/ShowView)
HDD
+RW
-RVR
-RVideo
-RWVR -RWVideo
Druk op TIMER.
Het scherm "Timerlijst" verschijnt.
+R
De timer handmatig instellen
(Standaard)
TIMER
</M/m/,,
ENTER
2
Selecteer de regel "Nieuwe instelling"
en druk op ENTER.
3
Kies een onderdeel met </, en
verander de instellingen met M/m.
Druk dan op ENTER.
Timeropname
U kunt de timer instellen op maximaal 32
programma's (8 programma's bij gebruik van
de VPS/PDC functie) tot maximaal 30 dagen
van tevoren.
De timer kan op twee manieren worden
ingesteld: de standaardmethode en de
ShowView methode.
• Standaard: De datum, de tijd en de
programmapositie van het programma
handmatig instellen.
• ShowView: Voer het ShowViewprogrammanummer in dat aan ieder
televisieprogramma is toegekend
(pagina 51).
x REC
STOP
1
De items die kunnen worden veranderd
worden hieronder vermeld.
"Pr/Kan.": Stelt het programmapositie in.
"Datum": Stelt de datum in (maximaal 30
dagen later). Selecteer een
opnameschema door herhaaldelijk op M
te drukken en de tijd in te stellen voor
dezelfde dagelijkse of wekelijkse
programma's.
"Start": Stelt de starttijd in.
"Stop": Stelt de stoptijd in.
"Verleng": Stelt de opnameduur in
terwijl een timeropname wordt
uitgevoerd. Bij verlenging van de
opnameduur van het programma, dat
dagelijks of wekelijks opgenomen moet
worden, wordt de hier handmatig
ingevoerde opnameduurverlenging
toegevoegd aan alle volgende
opnametijden.
Merk op dat u de functie "Verleng" niet
kunt gebruiken als "VPS/PDC" is
ingesteld op "Aan".
,wordt vervolgd
49
4
• Als u gedetailleerde instellingen wilt
maken, selecteert u "Details" en drukt u
op ENTER. Kies een item met M/m en
stel het in met </,.
"Opname op": Stelt de
opnamebestemming in. Als er
onvoldoende vrije ruimte op de DVD is
voor de opname, neemt de recorder
automatisch het programma op de vaste
schijf op, zelfs als u "DVD"
(Herstelopname) selecteert.
"Opname mode": Stelt de
opnamefunctie in (pagina 47).
"VPS/PDC": Stelt de VPS/PDC functie
in. Zie "Informatie over de "VPS/PDC"
functie" hierna.
"Bijwerken": Stelt de recorder in op het
automatisch vervangen van de
voorgaande timeropname door de
nieuwe.
"Genre": Stelt het genre in.
"Tweetalige Opname": Stelt het geluid
in dat wordt opgenomen (pagina 106).
"HDD Opnameformaat": Stelt het
opnameformaat van de vaste schijf in
(pagina 112).
• Om de titelnaam in te voeren, selecteert
u "Titel Invoeren" en drukt u daarna op
ENTER (pagina 40).
• Indien u zich heeft vergist, kiest u het
item en wijzigt u de instelling.
Informatie over de "VPS/PDC" functie
Selecteer "OK" en druk op ENTER.
Een timeropname bevestigen, wijzigen of
annuleren
Het scherm "Timerlijst" verschijnt
(pagina 54).
De timeropname-indicator op de display
op het voorpaneel gaat aan en de recorder
is klaar om met het opnemen te beginnen.
U hoeft de recorder, in tegenstelling tot
een videorecorder, niet uit te schakelen
voordat het opnemen met de timer
begint.
De opname stoppen tijdens het opnemen
met de timer
Druk op x REC STOP.
Denk eraan dat het enkele seconden kan
duren voordat de recorder stopt met
opnemen.
Op het scherm kunnen aanwijzingen worden
afgebeeld nadat u op x REC STOP hebt
gedrukt. In dat geval volgt u de aanwijzingen
op het scherm.
50
VPS/PDC signalen worden verzonden met
televisieprogramma's bij bepaalde
uitzendsystemen. Deze signalen zorgen
ervoor dat de opnamen met de timer worden
gemaakt, zelfs als uitzendingen te vroeg of te
laat beginnen of worden onderbroken.
Gebruik van de VPS/PDC functie
Stel "VPS/PDC" in op "Aan" in stap 3
hierboven.
Als u deze functie inschakelt, begint de
recorder te zoeken naar het kanaal voordat
het opnemen met de timer begint.
Opnamestand wijzigen
Als er niet voldoende discruimte beschikbaar
is voor de opname, wordt de opnamestand
waarmee het hele programma kan worden
opgenomen, automatisch geselecteerd door
de recorder. Stel "Opnamestand wijzigen" in
op "Aan" op het "Opname" instelscherm
(pagina 111).
Als de timerinstellingen elkaar
overlappen
Het bevestigingsscherm wordt weergegeven.
Om deze instelling op te slaan, selecteert u
"Ja".
Selecteer "Nee" om de overlappende
instelling te annuleren.
Zie "De timerinstellingen controleren/
veranderen/annuleren (Timerlijst)" op
pagina 54.
z Tips
• U kunt het timerscherm ook afbeelden door
"Timer Opname" te selecteren op het
systeemmenu.
• Als u opneemt op de vaste schijft, kunt u de titel
weergeven terwijl deze wordt opgenomen door
de programmatitel te selecteren op de titellijst
(pagina 67).
b Opmerkingen
Televisieprogramma's
opnemen met het ShowViewsysteem
Het ShowView-systeem is een functie die het
opgeven van instellingen voor timeropname
vereenvoudigt. U geeft gewoon het
ShowView-codenummer op dat in de
televisiegids wordt vermeld. De datum, tijd
en programmapositie van dat programma
worden automatisch ingesteld.
Alvorens te starten, controleert u dat de
televisie en gidskanalen correct zijn ingesteld
bij "ShowView KAN" op het "Tuner"
instelscherm (pagina 26).
Timeropname
• Als een mededeling op het scherm wordt
afgebeeld die zegt dat de vaste schijf vol is,
verandert u de opnamebestemming naar "DVD"
of maakt u op de vaste schijf meer ruimte vrij
voor de opname (pagina 72).
• Als er onvoldoende vrije ruimte op de DVD is
voor de opname, neemt de recorder automatisch
het programma op de vaste schijf op, zelfs als u
"DVD" (Herstelopname) selecteert.
• Controleer of de klok juist is ingesteld voordat u
het opnemen met de timer instelt. Als u dit niet
doet, kunt u niet opnemen met de timer.
• Als u een satellietprogramma wilt opnemen,
schakelt u de satelliettuner in en selecteert u het
satellietprogramma dat u wilt opnemen. Houd de
satelliettuner ingeschakeld totdat de opnamen
met de recorder zijn voltooid. Als u apparatuur
met een timerfunctie aansluit, kunt u de synchroopnamefunctie gebruiken (pagina 56).
• Zelfs als de timer is ingesteld voor hetzelfde
dagelijkse of wekelijkse programma, kan de
timergestuurde opname niet worden uitgevoerd
als ze samenvalt met een programma dat prioriteit
heeft. "Overlappend" verschijnt naast de
overlappende instelling in de timerlijst.
Controleer de volgorde van prioriteit van de
instellingen (pagina 54).
• Timergestuurde opnamen zijn niet mogelijk
tijdens de opname van een programma dat
prioriteit heeft, ook al is de timer ingesteld.
• De "Opnamestand wijzigen" functie werkt alleen
met een timeropname en wanneer de VPS/PDC
functie is ingesteld op uit. Deze functie werkt niet
met Quick Timer of synchro-opname.
• Het kan zijn dat het begin niet wordt opgenomen
met de VPS/PDC functie.
• U kunt de opnameduur niet verlengen als "VPS/
PDC" is ingesteld op "Aan".
• De opnamefunctie kan niet worden ingesteld op
"AUTO" wanneer "VPS/PDC" is ingesteld op
"Aan".
Cijfertoetsen
SYSTEM
MENU
</M/m/,,
ENTER
z REC
x REC
STOP
1
Druk op SYSTEM MENU.
Het systeemmenu verschijnt.
2
Selecteer "Timer Opname" en druk op
ENTER.
3
Selecteer "ShowView" met M/m, en
druk daarna op ENTER.
,wordt vervolgd
51
4
Voer het ShowViewprogrammanummer in met </M/m/
, of de cijfertoetsen.
• Als u een fout maakt, drukt u op </,
en voert u het juiste nummer in.
• Als u gedetailleerde instellingen wilt
maken, selecteert u "Details" met </
M/m/,, en drukt u op ENTER. De
instellingen voor de datum, begin- en
eindtijden, programmapositie,
opnamefunctie, enz., worden
afgebeeld. Druk op </, om het item
te selecteren en druk daarna op M/m om
de instelling te veranderen (pagina 49).
Selecteer tenslotte "OK".
z Tip
De "Opnamestand wijzigen" functie werkt ook met
deze timermethode (pagina 50).
Gebruik van Quick Timer
U kunt de recorder instellen om telkens
30 minuten op te nemen.
Druk herhaaldelijk op z REC om de
tijdsduur in te stellen.
Als u op deze toets drukt, neemt de tijd toe in
stappen van 30 minuten. De maximale
tijdsduur is zes uur.
(normale opname)
De tijdteller telt minuut voor minuut af tot
0:00, waarna de recorder stopt met opnemen
(de recorder wordt uitgeschakeld).
Quick Timer annuleren
5
Druk op ENTER.
De timeropname-indicator op de display
op het voorpaneel gaat aan en de recorder
is klaar om met het opnemen te beginnen.
De opname stoppen tijdens het opnemen
met de timer
Druk op x REC STOP.
Denk eraan dat het enkele seconden kan
duren voordat de recorder stopt met
opnemen.
Op het scherm kunnen aanwijzingen worden
afgebeeld nadat u op x REC STOP hebt
gedrukt. In dat geval volgt u de aanwijzingen op
het scherm.
Als de timerinstellingen elkaar
overlappen
Zie pagina 50.
Het opnemen met een timer bevestigen,
wijzigen of annuleren
Zie "De timerinstellingen controleren/
veranderen/annuleren (Timerlijst)" op
pagina 54.
52
Druk herhaaldelijk op z REC tot de teller in
de display op het voorpaneel verschijnt. De
recorder keert terug naar de normale
opnamestand.
Om het opnemen te stoppen, drukt u op
x REC STOP.
b Opmerking
Als u tijdens het opnemen de recorder uitschakelt,
wordt het opnemen gestopt.
De opnamebeeldkwaliteit
instellen
SYSTEM
MENU
</M/m/,,
ENTER
DISPLAY
1
Druk in de stopstand op SYSTEM
MENU.
Het systeemmenu verschijnt.
2
Selecteer "Beeldinstellingen" en druk
op ENTER.
3
Kies een voorkeursinstelling en druk
op ENTER.
"TV": Televisie-uitzendingen
"VHS": Videocassettes
"DTV": Digitale uitzendingen
"Memory 1"/"Memory 2"/"Memory 3":
Uw eigen instellingen. Om uw eigen
instellingen te maken, zie "Uw eigen
instelling maken" op pagina 53.
Om de gedetailleerde instellingen van de
geselecteerde voorkeursinstelling te
controleren, drukt u op DISPLAY.
4
Druk op SYSTEM MENU om te de
functie verlaten.
1
Selecteer "Memory 1", "Memory 2" of
"Memory 3" in stap 3.
2
Selecteer "Details Instelling" en druk op
ENTER.
Het scherm voor het maken van
gedetailleerde instellingen wordt
afgebeeld.
3
Kies een item met M/m en verander de
instellingen met </,.
Voor meer informatie over iedere
instelling, leest u de beschrijving van het
scherm.
"Progr. Beweging": Stelt het
progressieve videosignaal in wanneer
"Component Video Uit" is ingesteld op
"Progressive (p)" (pagina 104).
Selecteer "Beweging" voor een film met
snel bewegende beelden.
Selecteer "Stilst." voor een film met
weinig beweging.
"Cinema" Zet de progressieve
videosignalen om overeenkomstig het
type DVD-software waarnaar u kijkt
wanneer "Component Video Uit" is
ingesteld op "Progressive (p)"
(pagina 104).
Selecteer "Auto" om het type software
(op filmbasis of op videobasis)
automatisch vast te stellen en de
toepasselijke omzettingsfunctie te
selecteren. Selecteer normaal deze
instelling.
Selecteer "Uit" om de omzettingsfunctie
onveranderlijk in te stellen op software
op videobasis.
"3D Y/C": Stelt de helderheid/
kleurscheiding in voor de videosignalen.
Selecteer "Beweging" voor een film met
snel bewegende beelden.
Selecteer "Stilst." voor een film met
weinig beweging.
"YNR" (ruisvermindering helderheid):
Vermindert de ruis in het
helderheidsgedeelte van het
videosignaal.
"CNR" (ruisvermindering kleur):
Vermindert de ruis in het kleurgedeelte
van het videosignaal.
"Detail": Stelt de scherpte in van de
beeldomtrek.
"Wit AGC": Schakel in voor het
automatisch instellen van het witniveau.
,wordt vervolgd
Timeropname
U kunt de beeldkwaliteit van de aangesloten
apparatuur, zoals een televisie of
videorecorder, instellen door een
voorkeursinstelling te selecteren. U kunt de
beeldkwaliteit tevens instellen door
gedetailleerde instellingen te veranderen, en
maximaal drie eigen instellingen in het
geheugen op te slaan.
Uw eigen instelling maken
53
"Witverbetering": Stelt de intensiteit van
het wit in.
"Zwartverbetering": Stelt de intensiteit
van het zwart in.
"Zwartverbetering": Selecteert het
zwartniveau (instelniveau) voor NTSCvideosignalen.
Selecteer "ON" om het standaard
zwartniveau te verhogen. Selecteer dit
wanneer het beeld te donker is.
Selecteer "OFF" om het zwartniveau van
de ingangssignalen in te stellen op het
standaardniveau. Selecteer normaal deze
instelling.
"Kleurtint": Stelt de kleurbalans in.
"Kleurverzadiging": Maakt de kleuren
donkerder of lichter.
4
De timerinstellingen
controleren/veranderen/
annuleren (Timerlijst)
HDD
+RW
-RVR
-RVideo
-RWVR -RWVideo
+R
U kunt de timerinstellingen controleren,
veranderen en annuleren met behulp van de
Timerlijst.
Druk op SYSTEM MENU om te de
functie verlaten.
De instelling wordt automatisch
opgeslagen als de instelling die u in stap
1 hebt geselecteerd.
TIMER
</M/m/,,
ENTER
Hoofdstukken in een titel
maken
De recorder kan automatisch een opname
(een titel) splitsen in hoofdstukken door
hoofdstukmarkeringen in te voegen. Om het
interval van de hoofdstukmarkering te
selecteren, ziet u "Auto Hfdst. (HDD/VR)",
"Auto Hfdst. (Video)" of "Auto Hfdst.
(DVD+R/+RW)" op het "Opname"
instelscherm (pagina 111).
Bij opnemen op de vaste schijf, een DVD-R
(VR-modus) of een DVD-RW (VR-modus),
kunt u de hoofdstukmarkeringen bewerken
(pagina 74).
.
1
>
Druk op TIMER.
Het scherm "Timerlijst" verschijnt.
Weergave van opnamedatum,
opnameduur, opnamefunctie, enzovoort.
Als niet alle timerinstellingen op de lijst
passen, verschijnt de schuifbalk.
Om de verborgen timerinstellingen te
kunnen zien, drukt u op M/m.
2
Kies de timerinstelling die u wilt
controleren/veranderen/annuleren en
druk op ,.
Het submenu verschijnt.
54
3
b Opmerkingen
"Aanpassen":
Om de timerinstelling te veranderen.
Kies een item met </, en verander de
instellingen met M/m. Selecteer "OK" en
druk op ENTER.
• Als "VPS/PDC" is ingesteld op een of meer
timeropnamen, kunnen de begintijden van de
opname veranderen als de uitzending later of
eerder begint.
• Timeropnamen zijn niet mogelijk tijdens de
opname van een programma dat prioriteit heeft,
ook al is de timer ingesteld.
• Zelfs als de timer is ingesteld voor hetzelfde
dagelijkse of wekelijkse programma, kan de
timeropname niet worden uitgevoerd als ze
samenvalt met een programma dat prioriteit heeft.
"Overlappend" verschijnt naast de overlappende
instelling op de timerlijst. Controleer de volgorde
van prioriteit van de instellingen.
Timeropname
Kies een optie en druk op ENTER.
"Wissen":
Wist de timerinstelling. Selecteer "Ja" en
druk op ENTER.
"Eenm.oversl.":
Annuleert de dagelijkse of wekelijkse
opnamen slechts eenmalig. Na het
annuleren van de timerinstelling, wordt
"Eenm.oversl." afgebeeld naast de
timerinstelling op de timerlijst.
Herhaal de bovenstaande stappen 2 en 3
om de instelling te veranderen of te
annuleren.
Als de timerinstellingen elkaar
overlappen
• Het programma dat het eerst begint heeft
voorrang en dat volledige programma
wordt opgenomen.
• Nadat de eerste opname is afgelopen, begint
de volgende opname na een vertraging van
enkele tienden van een seconde (in het
geval de eindtijd van een opname hetzelfde
is als de begintijd van een andere opname).
• Als de opnamen op hetzelfde tijdstip
beginnen, wordt slechts één ervan
uitgevoerd. Annuleer de timerinstelling van
het programma dat u niet wilt opnemen.
z Tip
U kunt de bovenste/onderste regel op de timerlijst
verplaatsen met ./> terwijl de lijst wordt
afgebeeld.
55
Opnemen vanaf
aangesloten apparatuur
2
Stel "Externe Audio" in op "Tweetalig"
en stel "Tweetalige Opname" in op "A/L"
of "B/R" op het "Audio In" instelscherm
(pagina 106).
Voor meer informatie over tweetalig
opnemen, zie pagina 48.
[/1
HDD
DVD
INPUT
</M/m/,,
ENTER
z REC
x REC
STOP
REC MODE
Opnemen vanaf aangesloten
apparatuur met behulp van de
timer (Synchro-opname)
HDD
U kunt de recorder zo instellen dat
programma's van aangesloten apparatuur met
een timerfunctie (bijvoorbeeld een
sateliettuner) automatisch worden
opgenomen. Sluit de apparatuur aan op de
LINE 1/DECODER aansluiting van de
recorder (pagina 29).
Als de aangesloten apparatuur wordt
ingeschakeld, begint de recorder met het
opnemen van een programma via de LINE 1/
DECODER aansluiting.
De opnamebestemming kan alleen de vaste
schijf zijn.
1
Druk herhaaldelijk op REC MODE om
de opnamestand te selecteren.
Voor verdere informatie over de
opnamefunctie, zie pagina 47.
56
Als u een tweetalig programma
opneemt, selecteert u het gewenste
geluidsspoor.
3
Stel de timer op het aangesloten
apparaat in op de tijd van het
programma dat u wilt opnemen en
schakel het apparaat uit.
4
Houd x REC STOP op de recorder
gedurende langer dan 3 seconden
ingedrukt.
De SYNCHRO REC indicator gaat aan
op de display op het voorpaneel en de
recorder wordt uitgeschakeld. De
recorder is gereed voor synchro-opname.
U kunt de recorder ook in de standbystand voor synchro-opname zetten
door op het systeemmenu "Synchroopname" bij "Timer opname" in te stellen
op "Ja".
Synchro-opname annuleren voordat het
opnemen begint
Druk op [/1.
De SYNCHRO REC indicator op de display
op het voorpaneel gaat uit.
Synchro-opname annuleren tijdens het
opnemen
Houd z REC gedurende langer dan
3 seconden ingedrukt.
De synchro-opname wordt geannuleerd en
het opnemen wordt voortgezet.
Het opnemen stoppen
Druk op x REC STOP. Selecteer vervolgens
"Ja" op het bevestigingsscherm en druk op
ENTER.
b Opmerkingen
Opnemen vanaf aangesloten
apparatuur zonder een timer
HDD
+RW
-RVR
-RVideo
+R
U kunt opnemen van een aangesloten
videorecorder of dergelijke. Voor het
aansluiten van een videorecorder of
soortgelijk apparaat, zie "Een videorecorder
of andere apparatuur aansluiten" op
pagina 27.
1
Druk op HDD of DVD.
Als u DVD kiest, plaatst u een
opneembare DVD (zie "1. Een disc
plaatsen" op pagina 33).
2
Druk op INPUT om een ingangsbron te
selecteren aan de hand van de
gebruikte aansluiting.
De display op het voorpaneel wordt als
volgt gewijzigd:
Als de timerinstellingen voor synchroopname en een andere timeropname
elkaar overlappen
Timeropnamen hebben altijd voorrang. De
synchro-opname begint pas nadat de
timeropname klaar is.
-RWVR -RWVideo
Timeropname
• De recorder begint alleen met opnemen nadat een
videosignaal van het aangesloten apparaat is
waargenomen. Het begin van het programma
wordt wellicht niet opgenomen, ongeacht of de
recorder is ingeschakeld of uitgeschakeld.
• De synchro-opnamefunctie werkt niet wanneer
"LINE 1 Ingang" is ingesteld op "Decoder" op het
"Video In/Uit" instelscherm (pagina 105).
• De synchro-opnamefunctie werkt niet bij alle
tuners. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de
tuner voor meer informatie.
• De synchro-opnamefunctie werkt niet wanneer de
timer is ingesteld op het programma via de LINE
1/DECODER aansluiting en de VPS/PDCfunctie is ingeschakeld.
• Met de recorder in de synchro-opnamestandbystand werkt de automatische klokinstelfunctie
(pagina 98) niet.
• Om de synchro-opnamefunctie te kunnen
gebruiken, moet de klok van de recorder eerst
juist worden ingesteld.
• Bij een tweetalig programma kan alleen het
geluidsspoor dat in stap 2 is geselecteerd worden
weergegeven.
programmapositie
3
Timeropname
Selecteer het gewenste geluidsspoor
als u een tweetalig programma
opneemt op de vaste schijf of een
DVD-RW's/DVD-R's (Video-modus).
Stel "Externe Audio" in op "Tweetalig"
en stel "Tweetalige Opname" in op "A/L"
of "B/R" op het "Audio In" instelscherm
(pagina 106).
Synchro-opname
wordt niet opgenomen
4
Druk herhaaldelijk op REC MODE om
de opnamestand te selecteren.
Zie pagina 47 voor informatie over de
opnamemodus.
5
Plaats de op te nemen tape in het
aangesloten apparaat en zet dat
apparaat in de weergavepauzestand.
6
Druk op z REC.
Het opnemen wordt gestart.
,wordt vervolgd
57
7
Druk op de pauze-/weergavetoets op
de aangesloten apparatuur om de
weergavepauzestand te beëindigen.
De aangesloten apparatuur begint met de
weergave en de beelden worden
opgenomen met deze recorder.
Druk op x REC STOP als u het
opnemen op deze recorder wilt stoppen.
z Tip
U kunt de instellingen voor de opname aanpassen
voordat u begint met opnemen. Zie "De
opnamebeeldkwaliteit instellen" op pagina 53.
b Opmerkingen
• Als u het beeld van een videogame opneemt, is
het mogelijk dat het scherm niet helder is.
• U kunt "Tweetalig" niet selecteren in stap 3 als
"HDD Opnameformaat" is ingesteld op "Video
Mode Aan" op het "Opname" instelscherm
(pagina 112), of als u PCM selecteert als de
opnamefunctie.
• U kunt "L1" niet selecteren in stap 2 als "LINE 1
Ingang" is ingesteld op "Decoder" op het "Video
In/Uit" instelscherm (pagina 105).
58
Voorbeeld: vaste scijf
Weergeven
Het opgenomen
programma of een DVD
weergeven
+RW
-RVR
-RVideo
+R
VCD DATA DVD *
-RWVR -RWVideo
DVD
DATA CD *
DVD
Gebruik van het DVD Menu
CLEAR
PLAY
MODE
MENU
b Opmerking
Cijfertoetsen
AUDIO
SUBTITLE
ANGLE
TITLE LIST
TOP MENU
/
.
</M/m/,,
ENTER
DISPLAY
>
H/X/x
1
Druk op HDD of DVD.
• Als u DVD kiest, plaatst u een disc (zie
"1. Een disc plaatsen" op pagina 33).
• Druk op H wanneer u een DVD
VIDEO, VIDEO CD, DATA DVD of
DATA CD hebt geplaatst. De weergave
begint.
2
Selecteer een titel met M/m, en druk
daarna op ENTER.
De weergave begint vanaf de gekozen
titel.
* Alleen DivX-videobestanden
HDD
3
Druk op TITLE LIST.
Voor verdere informatie over de titellijst,
zie "3. Het opgenomen programma
afspelen (titellijst)" op pagina 35.
Weergeven
HDD
Bij het afspelen van een DVD VIDEO of een
gefinaliseerde DVD+RW, DVD-RW (Video
modus), DVD+R of DVD-R (Video modus),
kunt u het discmenu tonen door op TOP
MENU of MENU te drukken.
De H toets is niet beschikbaar op het discmenu.
Bij het afspelen van VIDEO CD's/Super
VIDEO CD's met PBC-functies
Met PBC (Playback Control) kunt u VIDEO
CD's/Super VIDEO CD's interactief afspelen
door de instructies in het menu op het
televiesie scherm te volgen.
Het menu verschijnt wanneer u een VIDEO
CD/Super VIDEO CD met PBC-functies
begint af te spelen.
Kies een item met behulp van de cijfertoetsen
en druk op ENTER. Volg dan de instructies
in het menu (druk op H wanneer "Druk op
SELECT" verschijnt).
b Opmerking
Bepaalde weergaveopties, zoals zoeken, herhaalde
weergave of geprogrammeerde weergave, kunnen
niet worden gebruikt in de PBC-functie. Om deze
weergaveopties te gebruiken, start u de weergave
zonder de PBC-functies met behulp van de titellijst.
,wordt vervolgd
59
De opnamehoek veranderen
b Opmerkingen
Als een scène onder meerdere opnamehoeken
op de disc is opgenomen, wordt "
"
afgebeeld op het scherm. Druk op ANGLE
tijdens het afspelen.
Om de opnamehoek-indicator uit te
schakelen, stelt u "Camerahoek Indicatie" in
op "Uit" op het "Weergave" instelscherm
(pagina 114).
• U kunt het afspelen niet hervatten tijdens TV
Pauze.
• De hervattingsweergave is niet beschikbaar bij
Super VIDEO CD's.
De weergave stoppen
Druk op x.
Versneld afspelen met geluid (Audioscan)
Als u tijdens het weergeven op M drukt,
kunt u snel weergeven met dialoog of geluid
(behalve bij VIDEO CD's/Super VIDEO
CD's).
Er wordt geen geluid afgespeeld als u twee
keer of vaker op M drukt om de
afspeelsnelheid te veranderen.
Het registratienummer van deze recorder
afbeelden
Selecteer "Registratie Code" bij "DivX" op
het "Opties" instelscherm (pagina 118).
Het afspelen hervatten vanaf het punt
waar u bent gestopt (Afspelen hervatten)
Wanneer u nogmaals op H drukt nadat u de
weergave hebt gestopt, wordt de weergave
hervat vanaf het punt waarop u op x hebt
gedrukt.
Om vanaf het begin te starten, drukt u
nogmaals op x en drukt u daarna op H. Het
afspelen begint automatisch vanaf het begin
van de titel/track/scène.
Het punt waar u het afspelen hebt stopgezet,
wordt gewist als:
– u de disclade opent (behalve voor de vaste
schijf).
– u een andere titel weergeeft (behalve voor
de vaste schijf).
– u de titellijst omschakelt naar 'Origineel' of
'Playlist' (alleen DVD-RW's/DVD-R's in de
VR-modus).
– u de titel monteert na het stoppen van de
weergave.
– u de instellingen op de recorder wijzigt.
– u een opname maakt (behalve voor de vaste
schijf/DVD-RW's/DVD-R's in VR-modus).
– u de stekker uit het stopcontact trekt.
60
DVD's met kinderbeveiliging afspelen
(Kinderbeveiliging)
Als u een DVD met beperking weergeeft,
wordt het scherm voor het invoeren van uw
wachtwoord afgebeeld op uw
televisiescherm.
Voer uw 4-cijferig wachtwoord in met de
cijfertoetsen en druk daarna op ENTER.
Het afspelen wordt gestart.
Om het wachtwoord te registreren of te
wijzigen, zie "Kinderbeveiliging (alleen
DVD VIDEO)" op pagina 113.
De recorder vergrendelen (kinderslot)
U kunt alle toetsen van de recorder
vergrendelen zodat de instellingen niet per
ongeluk kunnen worden veranderd.
Terwijl de recorder uitgeschakeld is, houdt u
x op de recorder ingedrukt totdat
"LOCKED" wordt afgebeeld op de display
op het voorpaneel. Zolang het kinderslot is
ingesteld, werkt de recorder niet, met
uitzondering van de timeropname.
Om de recorder te ontgrendelen, houdt u x
op de recorder ingedrukt totdat
"UNLOCKED" wordt afgebeeld op de
display op het voorpaneel.
Eéntoetsweergave (alleen voor SCART/
HDMI-aansluitingen)
Druk op H. Met een druk op de H toets,
worden de recorder en uw televisie
automatisch ingeschakeld en wordt de
televisie-ingang overgeschakeld naar de
recorder. Het afspelen start automatisch.
z Tip
U kunt ook de H toets gebruiken in stap 3
(pagina 59) om de weergave te starten.
b Opmerking
Bij het gebruik van een HDMI-verbinding kan een
vertraging optreden voordat het weergavebeeld op
het televisiescherm wordt weergegeven, waardoor
het begin van het weergavebeeld niet wordt
weergegeven.
Weergavemogelijkheden
Om de positie van de onderstaande toetsen te controleren, raadpleegt u de afbeelding op
pagina 59.
Toetsen
Handeling
AUDIO
HDD -RWVR
-RVR
VCD DATA DVD *
DVD
DATA CD *
SUBTITLE
DVD
DATA DVD * DATA CD *
HDD -RWVR
-RVR : Kiest het hoofd- of subgeluid.
VCD : Kiest stereo- of mono-audiotracks.
Door hier herhaaldelijk op te drukken, kiest u een taal voor de
ondertiteling.
Weergeven
* Alleen DivX-videobestanden
Door hier herhaaldelijk op te drukken in de normale
weergavestand, kiest u één van de opgenomen audiotracks op de
disc.
DVD DATA DVD * DATA CD * : Kiest de taal.
* Alleen DivX-videobestanden
/
(direct opnieuw
afspelen/direct
vooruitspoelen)
Iedere keer wanneer u op
drukt, wordt de scène herhaald
gedurende de volgende tijdsduur.
5 seconden t 15 seconden t 30 seconden t 1 minuut t
2 minuten t 3 minuten t 5 minuten t 10 minuten t
20 minuten t de tijdsduur loopt op in stappen van 10 minuten t
2 uur
Iedere keer wanneer u op
drukt, wordt de huidige scène kort
vooruitgespoeld gedurende de volgende tijdsduur.
30 seconden t 1 minuut t 1 minuut 30 seconden t 2 minuten
t 3 minuten t 5 minuten t 10 minuten t 20 minuten t de
tijdsduur loopt op in stappen van 10 minuten t 2 uur
. (vorige)/ >
(volgende)
(snel achteruit/vooruit)
Gaat naar het begin van de vorige/volgende titel/hoofdstuk/scène/
track als u hierop drukt tijdens het weergeven.
Gaat naar het begin van de eerste titel/track als u hierop drukt in de
stopstand.
Spoelt de disc snel achteruit/vooruit tijdens de weergave.
De zoeksnelheid wordt als volgt gewijzigd:
snel achteruit snel vooruit
mAchteruit1*1 T t MVooruit1*2
mAchteruit2 T T t t MVooruit2
mAchteruit3*3 T T T t t t MVooruit3*3
mAchteruit4*3 T T T T t t t t MVooruit4*3
Snel achteruit/vooruit afspelen gaat door zolang u de toets
ingedrukt houdt.
*1
Als u tijdens het weergeven eenmaal op m drukt, kunt u
achterwaarts weergeven (niet beschikbaar bij VIDEO CD's/Super
VIDEO CD's/DivX-videobestanden).
*2 Als u tijdens het weergeven eenmaal op M drukt, kunt u snel
weergeven met geluid (niet beschikbaar bij VIDEO CD's/Super
VIDEO CD's).
*3 Niet beschikbaar bij VIDEO CD's/Super VIDEO CD's.
Om terug te keren naar de normale weergave, drukt u op H.
,wordt vervolgd
61
Toetsen
Handeling
Speelt in vertraagd tempo af wanneer deze toets langer dan een
seconde wordt ingedrukt in de pauzestand.
Door kort in te drukken in de pauzestand wordt beeld voor beeld
afgespeeld.
Om terug te keren naar de normale weergave, drukt u op H.
(vertraagde, stilstaande
weergave)
-RWVR
HDD
+RW
-RWVideo
+R
-RVR
-RVideo
DVD
VCD
*1*2
*1
*1*2
DATA CD
DATA DVD
Alleen weergaverichting
Alleen DivXvideobestanden
*1
*2
X (pauze)
Onderbreekt het afspelen.
Om terug te keren naar de normale weergave, drukt u op H.
b Opmerkingen
• De opnamehoek en ondertiteling kunnen niet
worden veranderd voor titels opgenomen op deze
recorder.
• JPEG-beeldbestanden gemaakt met een DVDcamcorder kunnen alleen worden weergegeven
als een diavoorstelling. Van videobestanden die
JPEG-beeldbestanden en bewegende beelden
bevatten, kan de recorder alleen de bewegende
beelden weergeven.
Opmerkingen bij het afspelen van DVD’s
met DTS-audiosignalen
DTS-audiosignalen worden uitsluitend via de
DIGITAL OUT (COAXIAL) aansluiting
uitgevoerd.
Als u een DVD met DTS sound tracks afspeelt, stelt
u "DTS Uit" in op "Aan" op het "Audio Uit"
instelscherm (pagina 107).
62
Een bepaald fragment
herhaaldelijk weergeven (A-B
herhalen)
1
Druk op PLAY MODE tijdens het
afspelen.
Herhaald weergeven (Herhalen)
U kunt alle titels, tracks en bestanden, of een
enkele titel, hoofdstuk of track op de vaste
schijf of een disc herhaald weergeven.
1
Het "Weergavefunctie" menu verschijnt.
2
Selecteer "A-B herhalen" en druk op
ENTER.
Het "Weergavefunctie" menu verschijnt.
Selecteer "Herhalen" en druk op
ENTER.
3
Selecteer het item dat herhaald moet
worden weergegeven met M/m.
"Titel herhalen" (voor de vaste schijf/
DVD's/DATA DVD's*1/DATA CD's*1):
de huidige titel wordt herhaald.
"Hoofdstuk herhalen" (voor de vaste
schijf/DVD's): het huidige hoofdstuk
wordt herhaald.
"Track herhalen" (voor VIDEO CD's*2):
de huidige track wordt herhaald.
"Programma herhalen": het huidige
programma wordt herhaald (pagina 64).
"Disc herhalen" (voor VIDEO CD's*2/
DVD-RW's/DVD-R's (VR-modus)): alle
tracks op een disc worden herhaald.
Luister naar het geluid en druk op
ENTER op het beginpunt (punt A) van
het fragment dat u herhaaldelijk wilt
weergeven.
"Instelpunt B" is geselecteerd.
4
Blijf weergeven om het eindpunt (punt
B) van het fragment te vinden en druk
dan op ENTER.
De A-B-herhaling begint.
*1
*2
4
Weergeven
2
"Instelpunt A" is geselecteerd.
3
Druk op PLAY MODE tijdens het
afspelen.
Alleen DivX-videobestanden
Alleen beschikbaar bij weergeven zonder
PBC-functies
Druk op ENTER.
De herhaalde weergave begint.
De A-B-herhaling annuleren
Druk op CLEAR. Of, stel "A-B herhalen" in
op "Uit" op het "Weergavefunctie" menu.
z Tip
U kunt "A-B herhalen" selecteren bij
"Weergavefunctie" op het systeemmenu.
b Opmerking
Bij weergave vanaf de vaste schijf of een DVD
VIDEO/DVD-RW (Video-modus)/DVD-R
(Video-modus), moeten de begin- en eindpunten
binnen dezelfde titel liggen.
De herhaalde weergave annuleren
Druk op CLEAR. Of, stel "Herhalen" in op
"Herhalen UIT" op het "Weergavefunctie"
menu.
z Tip
U kunt "Herhalen" selecteren bij
"Weergavefunctie" op het systeemmenu.
b Opmerking
U kunt "Programma herhalen" niet selecteren
wanneer er geen programma is opgeslagen.
,wordt vervolgd
63
Een eigen programma
samenstellen (Programmeren)
6
Om andere hoofdstukken of tracks te
programmeren, drukt u op </M/m/
, om een stapnummer te
selecteren, en herhaalt u daarna de
stappen 4 en 5.
7
Druk op H.
HDD -RWVideo * -RVideo * VCD
* Alleen gefinaliseerde discs
U kunt de inhoud van de vaste schijf of een
disc in de gewenste volgorde weergeven door
zelf de volgorde van de titels/hoofdstukken/
albums/tracks op de vaste schijf of disc te
bepalen en zo uw eigen programma te maken.
U kunt een programma van maximaal
24 stappen maken.
1
Druk op PLAY MODE tijdens het
afspelen.
Het "Weergavefunctie" menu verschijnt.
2
Selecteer "Programmeren" en druk op
ENTER.
3
Selecteer "Invoeren/aanpassen
programma" en druk op ENTER.
Het scherm "Invoeren/aanpassen
programma" verschilt afhankelijk van
het type disc.
Voorbeeld: DVD
4
5
Selecteer een titel of album
(bijvoorbeeld: Titel 001) met M/m, en
druk daarna op ENTER.
Selecteer een hoofdstuk of track
(bijvoorbeeld: Hoofdstuk 01) met M/
m, en druk daarna op ENTER.
Het hoofdstuk of de track is
geprogrammeerd.
Als u een fout maakt, selecteert u het
stapnummer (bijvoorbeeld: 01.) met </
M/m, en drukt u daarna op CLEAR.
64
De geprogrammeerde weergave begint.
De geprogrammeerde weergave
annuleren
Druk op CLEAR tijdens het afspelen. Of, stel
"Programmeren" in op "Stop afspelen
programma" op het "Weergavefunctie"
menu.
Het programma wissen
Druk in de stopstand op CLEAR. Of, stel
"Programmeren" in op "Programmalijst
wissen" op het "Weergavefunctie" menu.
z Tips
• Het gemaakte programma blijft bestaan nadat de
geprogrammeerde weergave klaar is. Om
hetzelfde programma nogmaals weer te geven,
stelt u "Programmeren" in op "Start afspelen
programma" op het "Weergavefunctie" menu.
Het programma wordt echter gewist wanneer u de
disc eruit haalt of op [/1 drukt.
• U kunt de geprogrammeerde weergave herhalen.
Stel "Herhalen" in op "Programma herhalen" op
het "Weergavefunctie" menu (pagina 63).
• U kunt "Programmeren" selecteren bij
"Weergavefunctie" op het systeemmenu.
De weergavebeeldkwaliteit
instellen
HDD
+RW
-RVR
-RVideo
+R
VCD DATA DVD *
-RWVR -RWVideo
DVD
DATA CD *
* Alleen DivX-videobestanden
U kunt de beeldkwaliteit van de aangesloten
apparatuur, zoals een televisie of projector,
instellen door een voorkeursinstelling te
selecteren. U kunt de beeldkwaliteit tevens
instellen door gedetailleerde instellingen te
veranderen, en maximaal drie eigen
instellingen in het geheugen op te slaan.
1
Druk tijdens het weergeven of in de
pauzestand op SYSTEM MENU.
Het systeemmenu verschijnt.
2
Selecteer "Beeldinstellingen" en druk
op ENTER.
3
Selecteer een voorkeursinstelling met
</,, en druk daarna op ENTER.
Professioneel: geeft een origineel beeld
weer.
Memory 1/Memory 2/Memory 3: Uw
eigen instellingen. Om uw eigen
instellingen te maken, zie "Uw eigen
instelling maken" hieronder.
Om de gedetailleerde instellingen van de
geselecteerde voorkeursinstelling te
controleren, drukt u op DISPLAY.
4
Druk op SYSTEM MENU om te de
functie verlaten.
Uw eigen instelling maken
1
Selecteer "Memory 1", "Memory 2" of
"Memory 3" in stap 3.
2
Selecteer "Details Instelling" en druk op
ENTER.
Het scherm voor het maken van
gedetailleerde instellingen wordt
afgebeeld.
3
Kies een item met M/m en verander de
instellingen met </,.
Voor meer informatie over iedere
instelling, leest u de beschrijving van het
scherm.
"Progr. Beweging": Stelt het
progressieve videosignaal in wanneer
"Component Video Uit" is ingesteld op
"Progressive (p)" (pagina 104).
,wordt vervolgd
Weergeven
Dynamisch: levert een sterk, dynamisch
beeld op door het beeldcontrast en de
kleurintensiteit te verhogen.
Standaard: geeft een standaardbeeld
weer.
Selecteer "Beweging" voor een film met
snel bewegende beelden.
Selecteer "Stilst." voor een film met
weinig beweging.
"Cinema": Zet de progressieve
videosignalen om overeenkomstig het
type DVD-software waarnaar u kijkt
wanneer "Component Video Uit" is
ingesteld op "Progressive (p)"
(pagina 104).
Selecteer "Auto 1" om het type software
(op filmbasis of op videobasis)
automatisch vast te stellen en de
toepasselijke omzettingsfunctie te
selecteren. Selecteer normaal deze
instelling.
Als het beeld er onnatuurlijk uitziet,
selecteert u "Auto 2", "Aan" of "Uit".
"YNR" (ruisvermindering helderheid):
Vermindert de ruis in het
helderheidsgedeelte van het
videosignaal.
"BNR" (blokruisvermindering):
Vermindert "blokruis" of
mozaïekpatronen in het beeld.
"MNR" (muggenruisvermindering):
Vermindert de vage storing die optreedt
rond de omtrek van beelden. De
ruisverminderingseffecten worden
automatisch ingesteld binnen ieder
instelbereik overeenkomstig de
videobitsnelheid en andere factoren.
"Scherpte": Verscherpt de contouren van
de beelden.
"Detail": Stelt de scherpte in van de
beeldomtrek.
"Witverbetering": Stelt de intensiteit van
het wit in.
"Zwartverbetering": Stelt de intensiteit
van het zwart in.
"Zwartverbetering": Selecteert het
zwartniveau (instelniveau) voor de
videosignalen.
Selecteer "ON" om het standaard
zwartniveau te verhogen. Selecteer dit
wanneer het beeld te donker is.
Selecteer "OFF" om het zwartniveau van
de ingangssignalen in te stellen op het
standaardniveau. Selecteer normaal deze
instelling.
"Gamma Correctie.": Stelt in hoe
donkere delen eruit zien.
"Kleurtint": Stelt de kleurbalans in.
65
"Kleurverzadiging": Maakt de kleuren
donkerder of lichter.
4
Druk op SYSTEM MENU om te de
functie verlaten.
De instelling wordt automatisch
opgeslagen als de instelling die u in stap
1 hebt geselecteerd.
b Opmerkingen
• Als de omtrek van beelden op uw beeldscherm
wazig worden, stelt u "BNR" en/of "MNR" in op
"Uit".
• Bij sommige discs of scènes is het
bovengenoemde BNR-, of MNR-effect minder
duidelijk. Bovendien is het mogelijk dat deze
functies niet werken met bepaalde
schermformaten.
• De volgende instellingen zijn niet beschikbaar
voor de signalen die worden uitgevoerd via de
HDMI-aansluiting.
– "Scherpte"
– "Witverbetering"
– "Zwartverbetering"
– "Zwartverbetering"
– "Gamma Correctie."
– "Kleurtint"
– "Kleurverzadiging"
Een televisie-uitzending
pauzeren (TV Pauze/
Pauze Live TV)
HDD
U kunt de huidige televisie-uitzending
pauzeren, deze op de vaste schijf opnemen,
en op een later tijdstip het programma
afkijken. Dit is handig wanneer u tijdens het
televisiekijken onverwachts een telefoontje
of bezoek krijgt.
Wanneer de recorder is aangesloten op uw
televisie via de SCART-aansluiting, doet u
het volgende:
– stel "SMARTLINK" in op "Alleen deze
recorder" op het "Opties" instelscherm
(pagina 118).
– stel "TV Pauze" in op "Tuner van de tv" op
het "Opties 2" instelscherm (pagina 118).
– stel vooraf de programmaposities in door
deze te downloaden vanuit uw televisie met
"Overnemen van TV" bij "Automatisch
Zoeken" op het "Tuner" instelscherm
(pagina 100).
Als u geen SCART aansluiting gebruikt, stelt
u "TV Pauze" in op "Tuner dvd-recorder" op
het "Opties 2"-instelscherm (pagina 118).
m
TV PAUSE
x REC
STOP
66
M
H/X/x
1
Tijdens het kijken naar een televisieuitzending, drukt u op TV PAUSE.
Het beeld pauzeert en de recorder begint
het huidige televisiekanaal op te nemen
op de vaste schijf.
Het kan tot 10 seconden duren voordat
het opnemen begint.
2
Druk op H om verder te gaan met het
kijken naar het programma.
3
Druk op x REC STOP om het opnemen
te stoppen.
HDD
Met "Chase Play" kunt u het opgenomen deel
van een programma op de vaste schijf reeds
bekijken terwijl de rest van het programma
nog wordt opgenomen. U hoeft niet te
wachten tot de opname is voltooid.
Weergeven
U kunt het programma vooruit-/
achteruitspoelen, pauzeren of stoppen
met m/M, X en x zonder dat dit van
invloed is op de opname.
Weergeven vanaf het
begin van het
programma dat wordt
opgenomen (Chase Play)
b Opmerkingen
• Het beeld pauzeert niet en de recorder begint
alleen met opnemen in de volgende gevallen:
– wanneer de programmaposities van de recorder
en de aangesloten televisie vooraf verschillend
zijn ingesteld.
– wanneer het programma wordt bekeken vanaf
externe apparatuur aangesloten op uw televisie.
• Het beeld waarop de recorder is afgestemd
pauzeert wanneer "TV Pauze" is ingesteld op
"Tuner dvd-recorder" op het "Opties 2"
instelscherm (pagina 118).
• Het kan onmogelijk zijn de "TV Pauze"-functie te
gebruiken, afhankelijk van de televisie. Voor
meer informatie raadpleegt u de
gebruiksaanwijzing die bij uw televisie werd
geleverd.
• De "TV Pauze"-functie zal niet correct werken
wanneer u televisie kijkt via een aangesloten
component, zoals een videorecorder of digitale
tuner. De "TV Pauze"-functie werkt alleen met
het kanaal dat op de televisie is geselecteerd.
• U kunt de "TV Pauze"-functie niet gebruiken als
een opname-eigenschap vanaf de
opnamecomponent (videorecorder, enz.) die is
aangesloten op de LINE 1/DECODER
aansluiting.
• De "TV Pauze" functie zal niet werken als de
aangesloten televisie niet voldoet aan
SMARTLINK. Om te controleren of uw televisie
voldoet aan SMARTLINK, raadpleegt u de
gebruiksaanwijzing die bij uw televisie werd
geleverd.
H
Druk tijdens het opnemen op H.
De weergave start vanaf het begin van het
programma dat wordt opgenomen.
Wanneer u vooruitspoelt naar het punt dat u
aan het opnemen bent, keert "Chase Play"
terug naar de normale weergave.
67
Een vorige opname
weergeven terwijl een
andere wordt
opgenomen
(Gelijktijdige opname en
weergave)
HDD
+RW
-RVR
-RVideo
-RWVR -RWVideo
DVD
+R
VCD DATA DVD
Voorbeeld: Bekijk een andere titel op de
vaste schijf terwijl u op de vaste schijf
opneemt.
1
Tijdens de opname drukt u op TITLE
LIST om de HDD titellijst op te roepen.
2
Kies de titel die u wilt afspelen en druk
daarna op ENTER.
De weergave begint vanaf de gekozen
titel.
Voorbeeld: Een DVD bekijken terwijl u op
de vaste schijf opneemt.
1
Tijdens de opname drukt u op DVD en
plaatst u de DVD in de recorder.
2
Druk op TITLE LIST om de DVD
titellijst op te roepen.
3
Kies de titel die u wilt afspelen en druk
daarna op ENTER.
De weergave begint vanaf de gekozen
titel.
DATA CD
Met "Gelijktijdige opname en weergave"
kunt u een voordien opgenomen programma
bekijken terwijl u andere programma's
opneemt. De weergave gaat door, ook al is de
opname timergestuurd. Gebruik deze functie
als volgt:
• Tijdens opnemen op de vaste schijf:
Speel een andere titel op de vaste schijf af.
Speel een eerder opgenomen programma op
een DVD af door op DVD te drukken.
• Tijdens het opnemen op een DVD:
Speel een eerder opgenomen programma op
de vaste schijf af door op de HDD-toets te
drukken.
U kunt ook een DVD VIDEO, VIDEO CD,
Super VIDEO CD, DATA DVD of DATA
CD weergeven terwijl u op de vaste schijf
opneemt.
HDD
DVD
TITLE LIST
M/m,
ENTER
68
b Opmerking
U kunt een DVD, DivX-video of VIDEO CD
opgenomen in het NTSC-kleursysteem niet
weergeven tijdens het opnemen op de vaste schijf in
het PAL/SECAM-kleursysteem.
*3
Zoeken naar een tijdstip,
titel, hoofdstuk, track,
enz.
HDD
+RW
-RVR
-RVideo
-RWVR -RWVideo
DVD
VCD
Alleen beschikbaar bij weergeven zonder
PBC-functies
Het scherm voor het opgeven van het
nummer verschijnt.
Voorbeeld: Hoofdstuk zoeken
+R
DATA DVD *
DATA CD *
* Alleen DivX-videobestanden
4
Druk op de cijfertoetsen om het
gewenste nummer van de titel, het
hoofdstuk, de tijdcode, enz. in te
voeren.
Weergeven
U kunt een disc doorzoeken op titel,
hoofdstuk, scène of track. Aan titels en tracks
zijn unieke nummers toegekend, zodat u ze
kunt kiezen door het betreffende nummer in
te voeren. U kunt ook een scène zoeken aan
de hand van de tijdcode.
Voorbeeld: Zoeken op tijd
Typ "21020" om een scène te zoeken op
2 uur, 10 minuten en 20 seconden.
Als u een fout maakt kiest u een ander
cijfer.
Cijfertoetsen
5
PLAY
MODE
Druk op ENTER.
Het apparaat start de weergave vanaf het
gekozen cijfer.
</M/m/,,
ENTER
1
Druk op PLAY MODE tijdens het
afspelen.
Het "Weergavefunctie" menu verschijnt.
2
3
Selecteer "Zoeken" en druk op ENTER.
Selecteer een zoekmethode en druk
daarna op ENTER.
"Zoeken op tijd" (voor de vaste schijf/
DVD's/DATA DVD's*1/DATA CD's*1/
VIDEO CD's*2): Zoeken naar een
beginpunt door de tijdcode in te voeren.
"Titel zoeken" (voor de vaste schijf/
DVD's/DATA DVD's*1/DATA CD's*1):
"Hoofdstuk zoeken" (voor de vaste
schijf/DVD's):
"Track zoeken" (voor VIDEO CD's*3)
*1
*2
Alleen DivX-videobestanden
Behalve Super VIDEO CD's
69
b Opmerkingen
Wissen en bewerken
Vóór het bewerken
Deze recorder biedt verschillende
bewerkingsmogelijkheden voor diverse
disctypen.
• De bewerkte inhoud kan verloren gaan als u de
disc verwijdert of als een timeropname wordt
gestart tijdens de bewerking.
• DVD's gemaakt op DVD-videocamera's kunnen
niet met deze recorder worden bewerkt.
• Als een mededeling wordt afgebeeld die aangeeft
dat de besturingsinformatie van de disc vol is,
wist of bewerkt u overbodige titels.
• De resterende vrije ruimte op de disc die op het
scherm wordt afgebeeld, kan verschillen van de
werkelijk resterende vrije ruimte.
• Bij het bewerken van een DVD+R of DVD-R
moeten alle bewerkingen zijn voltooid voor de
disc wordt gefinaliseerd. U kunt geen
gefinaliseerde disc bewerken.
HDD
Bewerkingsfuncties
+RW
-RWVR
-RWVideo
-RVR
+R
-RVideo
Titel
Wissen (pagina 72)
bewerken
Titel (pagina 72)
Zet Indexbeeld (pagina 72)
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
A-B wissen (pagina 73)
Ja
Nee
Ja
Ja
Splitsen (pagina 74)
Ja
Nee
Nee
Ja
Kies genre (pagina 72)
Ja
Nee
Nee
Nee
Beveiligen (pagina 72)
Ja
Ja
Ja
Nee
Verplaatsen (pagina 76)
Nee
Nee
Nee
Ja
Combineren (pagina 76)
Nee
Nee
Nee
Ja
Genre naam (pagina 72)
Ja
Nee
Nee
Nee
Meerdere titels bewerken (Meervoudig) Ja
(pagina 72)
Nee
Nee
Nee
Een playlist maken (pagina 76)
Nee
Nee
Ja
Ongedaan maken (pagina 72)
Splitsen (pagina 75)
Hoofdstuk
bewerken Wissen (pagina 75)
Verplaatsen (pagina 77)
Combineren (pagina 75)
70
Originele Playlisttitel
titel
Nee
Nee
Ja
Ja
Ja
Ja
Nee
Ja
Ja
Ja
Nee
Ja
Ja
Nee
Nee
Nee
Ja
Ja
Nee
Ja
Ja
Ruimte vrijmaken op de disc
Om discruimte vrij te maken op een
DVD+RW of DVD-RW (Video-modus),
wist u de titel met het hoogste nummer in de
titellijst.
Hoogste titelnummer
Wissen en bewerken
Om ruimte vrij te maken op de vaste schijf of
een DVD-RW (VR-modus) kunt u een titel
wissen.
Zie "Een titel wissen en bewerken" op
pagina 72.
Bij DVD-R's en DVD+R's wordt de
beschikbare discruimte niet groter, ook al
wist u titels.
"Op Frames Nauwkeurig monteren":
Dit wordt aanbevolen wanneer u de titels
nauwkeurig wilt bewerken. De
bewerkingspunten kunnen echter iets
verschillen van die u hebt geselecteerd
wanneer u de titels op hoge snelheid kopieert.
Omschakelen tussen playlist en titellijst
(alleen DVD-RW/DVD-R in VR-modus)
U kunt de playlist-titels weergeven in de
titellijst (Playlist) of de originele titels in de
titellijst (Origineel).
1
Druk op < terwijl de titellijst wordt
afgebeeld.
2
Kies "Weerg. Lijst" met behulp van M/m
en druk daarna op ENTER.
3
Selecteer "Origineel" of "Weerg. Lijst"
met M/m, en druk daarna op ENTER.
Over de nauwkeurigheid van de
bewerkingen
Bij het bewerken van de titels opgenomen op
de vaste schijf, kunt u het type bewerking
selecteren.
"Video Mode Compatibel Monteren":
Dit wordt aanbevolen als u de titels later wilt
kopiëren naar een DVD-RW/DVD-R
(Video-modus) of DVD+RW/DVD+R door
middel van kopiëren op hoge snelheid. De
bewerkingspunten en hoofdstukmarkeringen
kunnen iets verschillen van die u hebt
geselecteerd.
71
• "A-B wissen": Wist een deel van de
titel (pagina 73).
• "Splitsen": Splitst één titel in twee titels
(pagina 74).
• "Hfdst Bewerken": Hoofdstukken in
een titel bewerken (pagina 74).
• "Kies genre": Wijst een genre toe aan
een titel.
• "Beveiligen": Beveiligt de titel. " "
verschijnt naast de beveiligde titel.
• "Verplaatsen": Verandert de
weergavevolgorde van de titel
(pagina 76).
• "Combineren": Combineert twee titels
tot één (pagina 76).
"Genre naam": Stelt u in staat een
genrenaam in te voeren (maximaal
12 tekens) (pagina 40).
"Meervoudig": U kunt meerdere titels
tegelijkertijd selecteren en bewerken
(pagina 72).
"Creëren": Maakt een playlist
(pagina 76).
"Ongedaan maken": Maakt de laatste
bewerking ongedaan.
Een titel wissen en
bewerken
HDD
+RW
-RVR
-RVideo
-RWVR -RWVideo
+R
In dit gedeelte worden de basisfuncties voor
bewerken uitgelegd. Merk op dat de
bewerking onomkeerbaar is. Als u een DVDRW/DVD-R (VR-modus) wilt bewerken
zonder de originele opnamen te veranderen,
maakt u een playlist-titel (pagina 76).
TITLE LIST
</M/m/,,
ENTER
O RETURN
.
m
M
z Tip
U kunt DVD's (her)benoemen (pagina 41).
X
Meerdere titels bewerken
(Meervoudig)
1
Druk op TITLE LIST.
Voor DVD-RW's/DVD-R's in de VRmodus schakelt u zonodig de titellijst
('Origineel' of 'Playlist') om.
2
Kies een titel en druk op ,.
Het submenu verschijnt.
3
Kies een optie en druk op ENTER.
De titel kan als volgt worden bewerkt.
"Wissen": Wist de gekozen titel. Kies
"Ja" ter bevestiging.
"Aanpassen": Hiermee kunt u de
volgende bewerkingen uitvoeren:
• "Titel": Hiermee kan een titelnaam
worden (her)ingevoerd (pagina 40).
• "Zet Indexbeeld": Verandert het
miniatuurbeeld van de titel in de
titellijst (pagina 37).
72
HDD
U kunt maximaal 24 titels tegelijkertijd
selecteren en bewerken.
1
2
Druk op TITLE LIST.
Druk op ,.
Het submenu verschijnt.
3
Kies "Meervoudig" en druk op ENTER.
Het scherm voor het selecteren van de
titels die u wilt bewerken wordt
afgebeeld.
4
2
Kies "A-B wissen" en druk op ENTER.
In geval van de vaste schijf, selecteert u
een type bewerking en drukt u op
ENTER. Voor meer informatie, zie
pagina 71.
Het scherm voor het instellen van punt A
verschijnt.
De titel wordt afgespeeld.
Kies een titel en druk op ENTER.
5
Herhaal stap 4 om alle titels te
selecteren die u wilt bewerken.
6
Nadat u klaar bent met het selecteren
van de titels, drukt u op ,.
Het submenu verschijnt.
7
3
• Om terug te keren naar het begin van de
titel, drukt u op X en daarna op ..
4
Kies "Van" en druk op ENTER.
De positie van punt A wordt afgebeeld en
de titel wordt opnieuw weergegeven.
Kies een optie en druk op ENTER.
"Wissen": Wist de geselecteerde titels.
"Beveiligen": Beveiligt de titels. " "
verschijnt naast de beveiligde titel.
"Niet-beveiligd": Heft de beveiliging van
de titels op.
"Ander genre": Verandert het genre van
de titels.
Kies punt A door op m/M te drukken
en druk daarna op X.
Wissen en bewerken
Een vinkje wordt afgebeeld in het
selectievakje.
Als u het vinkje weer wilt verwijderen,
drukt u nogmaals op ENTER.
5
Kies punt B door op m/M te drukken
en druk daarna op X.
6
Kies "Tot" en druk op ENTER.
De positie van punt B wordt afgebeeld.
7
Selecteer "Ja" en druk op ENTER.
De scène wordt gewist.
z Tip
U kunt "Meervoudig" verlaten door tijdens het
selecteren van de titels op , te drukken en
"Enkelvoudig" te selecteren.
Een deel van een titel wissen
(A-B wissen)
HDD -RWVR
Druk op O RETURN. De titellijst
verschijnt.
z Tip
Een hoofdstukmarkering wordt ingevoegd nadat de
scène is gewist. De hoofdstukmarkering deelt de
titel op in verschillende hoofdstukken.
-RVR
U kunt een deel (scène) van een titel
selecteren en wissen. Merk op dat het wissen
van scènes in een titel niet ongedaan kan
worden gemaakt.
1
"A-B wissen" annuleren
b Opmerkingen
• Beelden of geluid kunnen tijdelijk worden
onderbroken op het punt waar u een gedeelte van
een titel wist.
• U kunt geen gedeelten wissen die korter zijn dan
vijf seconden.
Kies "Een titel wissen en bewerken" in
stap 2 van "Aanpassen", en druk op
ENTER.
,wordt vervolgd
73
Een titel splitsen (Splitsen)
HDD -RWVR *
-RVR
*
Als u een lange titel wilt kopiëren naar een
disc, maar de beeldkwaliteit niet wilt
verlagen, splitst u de titel in twee kortere
titels. Vergeet niet dat het splitsen van een
titel niet ongedaan kan worden gemaakt.
* Alleen playlist-titels kunnen worden gesplitst op
een DVD-RW/DVD-R in de VR-modus.
1
Kies "Een titel wissen en bewerken" in
stap 2 van "Aanpassen", en druk op
ENTER.
2
Kies "Splitsen" en druk op ENTER.
Een hoofdstuk wissen en
bewerken
HDD -RWVR
-RVR
U kunt afzonderlijke hoofdstukken binnen
een titel bewerken. Als u een DVD-RW/
DVD-R (VR-modus) wilt bewerken zonder
de originele opnamen te veranderen, maakt u
een playlist (pagina 76).
In geval van de vaste schijf, selecteert u
een type bewerking en drukt u op
ENTER. Voor meer informatie, zie
pagina 71.
Het scherm voor het instellen van het
splitspunt verschijnt.
De titel wordt afgespeeld.
TITLE LIST
</M/m/,,
ENTER
.
m
M
X
3
1
• Om terug te keren naar het begin van de
titel, drukt u op X en daarna op ..
4
2
Druk op ENTER.
Een mededeling op het scherm vraagt om
bevestiging.
5
Selecteer "Ja" en druk op ENTER.
Druk op TITLE LIST.
Voor DVD-RW's/DVD-R's in de VRmodus schakelt u zonodig de titellijst
('Origineel' of 'Playlist') om.
Kies het splitspunt met m/M, en
druk daarna op X.
Selecteer de titel waarin het hoofdstuk
zit dat u wilt bewerken en druk daarna
op ,.
Het submenu verschijnt.
3
Selecteer "Aanpassen" en druk op
ENTER.
4
Selecteer "Hfdst Bewerken" en druk op
ENTER.
De titel wordt in twee delen gesplitst.
In geval van de vaste schijf, selecteert u
een type bewerking en drukt u op
ENTER. Voor meer informatie, zie
pagina 71.
74
5
Kies een optie en druk op ENTER.
Een hoofdstuk splitsen
(Splitsen)
1
Kies "Een hoofdstuk wissen en
bewerken" in stap 4 van "Splitsen".
Een hoofdstuk wissen (Wissen)
1
Kies "Een hoofdstuk wissen en
bewerken" in stap 4 van "Wissen/
Verplaatsen".
2
Kies het hoofdstuk met </,, en
druk daarna op ENTER.
3
Kies "Wissen" en druk op ENTER.
Een mededeling op het scherm vraagt om
bevestiging.
4
Wissen en bewerken
U kunt de volgende bewerkingen
uitvoeren op het hoofdstuk.
"Splitsen": Splitst een hoofdstuk in twee
delen (pagina 75).
"Wissen/Verplaatsen"
• "Wissen": Wist het geselecteerde
hoofdstuk (pagina 75).
• "Verplaatsen" (voor alle playlist-titels
op DVD-RW's/DVD-R's in VRmodus): Verandert de
weergavevolgorde van het hoofdstuk
(pagina 77).
"Combineren": Combineert twee
hoofdstukken tot één (pagina 75).
Selecteer "Ja" en druk op ENTER.
Het hoofdstuk wordt gewist.
Meerdere hoofdstukken
combineren (Combineren)
2
1
Kies "Een hoofdstuk wissen en
bewerken" in stap 4 van
"Combineren".
2
Verplaats de combinatiebalk met </
,, en druk daarna op ENTER.
Kies het hoofdstuk met </,, en
druk daarna op ENTER.
Het hoofdstuk wordt weergegeven.
3
Kies het splitspunt met m/M, en
druk daarna op X.
• Om terug te keren naar het begin van
het hoofdstuk, drukt u op X, en drukt u
daarna op ..
4
Druk op ENTER.
Het hoofdstuk wordt in twee delen
gesplitst.
De twee hoofdstukken aan weerskanten
van de combinatiebalk worden
gecombineerd.
75
Een playlist maken en
bewerken
-RWVR
Een playlist-titel verplaatsen
(Verplaatsen)
1
-RVR
Schakel over naar de playlist (pagina 72).
Het bewerken van een playlist biedt u de
mogelijkheid om te (her)bewerken zonder de
opnames te veranderen. U kunt maximaal 99
playlist-titels aanmaken.
2
Playlist-titels die titels bevatten die zijn opgenomen
met het kopieerbeveiligingssignaal "Copy-Once",
kunnen niet worden gekopieerd of verplaatst
(pagina 79).
3
Selecteer "Aanpassen" en druk op
ENTER.
4
Kies "Verplaatsen" en druk op ENTER.
5
Kies een nieuwe locatie voor de titel
door op M/m te drukken en druk
daarna op ENTER.
TITLE LIST
</M/m/,,
ENTER
Druk op TITLE LIST.
Schakel over naar de playlist (pagina 72).
2
Druk op ,.
Het submenu verschijnt.
3
Kies "Creëren" en druk op ENTER.
De originele titels op de titellijst worden
afgebeeld.
4
Selecteer een originele titel om toe te
voegen aan de playlist en druk daarna
op ENTER.
De geselecteerde titel wordt toegevoegd
aan de playlist.
5
76
Herhaal de stappen 3 en 4 om alle
titels te selecteren die u wilt
toevoegen aan de playlist.
Selecteer een titel voor de playlist en
druk daarna op ,.
Het submenu verschijnt.
b Opmerking
1
Druk op TITLE LIST.
De titel wordt naar de nieuwe locatie
verplaatst.
• Als u meerdere titels wilt verplaatsen,
herhaalt u vanaf stap 2.
Meerdere playlist-titels
samenvoegen (Combineren)
1
Druk op TITLE LIST.
Schakel over naar de playlist (pagina 72).
2
Selecteer een titel voor de playlist en
druk daarna op ,.
Het submenu verschijnt.
3
Selecteer "Aanpassen" en druk op
ENTER.
4
Kies "Combineren" en druk op ENTER.
Een hoofdstuk verplaatsen
(Verplaatsen)
1
Druk op TITLE LIST.
Schakel over naar de playlist (pagina 72).
2
5
Selecteer een titel die u wilt
combineren.
6
Selecteer "Ja" en druk op ENTER.
Een playlist-titel splitsen
(Splitsen)
Het submenu verschijnt.
3
Selecteer "Aanpassen" en druk op
ENTER.
4
Selecteer "Hfdst Bewerken" en druk op
ENTER.
5
Kies "Wissen/Verplaatsen".
6
Kies het hoofdstuk met </,, en
druk daarna op ENTER.
7
8
Kies "Verplaatsen" en druk op ENTER.
U kunt een playlist-titel splitsen. Voor
instructies, zie pagina 74.
Wissen en bewerken
De titels worden samengevoegd.
Selecteer de playlist waarin het
hoofdstuk zit dat u wilt bewerken en
druk daarna op ,.
Selecteer een nieuwe locatie voor het
hoofdstuk met </,, en druk daarna
op ENTER.
Het hoofdstuk wordt verplaatst naar de
nieuwe locatie.
77
Kopiëren (HDD y DVD)
Vóór het kopiëren
HDD
+RW
-RVR
-RVideo
-RWVR -RWVideo
+R
In dit hoofdstuk staat "kopiëren" voor het
"kopiëren van een opgenomen titel op de
interne vaste schijf (HDD) naar een andere
disc, of vice versa". U kunt een titel die wordt
weergegeven kopiëren met de HDD/DVD
DUB toets (zie "Vanaf de vaste schijf naar
een DVD kopiëren" op pagina 79) of u kunt
ervoor kiezen meerdere titels tegelijk te
kopiëren (zie "Kopiëren met behulp van de
kopieerlijst" op pagina 80). U kunt ook een
volledige DVD kopiëren om een
reservekopie ervan te maken (zie "Een
reservedisc maken (Disc backup)" op
pagina 83).
Alvorens te beginnen, leest u de volgende
voorzorgen die voor alle kopieermethoden
gelden.
• De hoofdstukmarkeringen in de
kopieerbron worden gekopieerd. De positie
van de hoofdstukmarkeringen kan iets
verschillen met het origineel. De
hoofdstukmarkeringen van de kopieerbron
worden echter niet overgenomen in de
gekopieerde titel waneer u op normale
snelheid kopieert naar een DVD-RW/
DVD-R (Video-modus), DVD+RW of
DVD+R. De hoofdstukmarkeringen
worden automatisch ingevoegd volgens de
instellingen van "Auto Hfdst. (Video)" en
"Auto Hfdst. (DVD+R/+RW)" op het
"Opname" instelscherm (pagina 111).
• De instelling van "Stel Indexbeeld In" van
de kopieerbron wordt overgenomen als de
miniatuurbeeldinstelling (behalve bij het
kopiëren vanaf een DVD+RW/DVD-RW
(Video-modus)/DVD+R/DVD-R (Videomodus)). De positie van de
miniatuurbeeldmarkeringen kan iets
verschillen met het origineel.
z Tip
Wanneer u een playlist-titel kopieert, wordt deze
opgenomen als een originele titel.
b Opmerkingen
Als u wenst op te nemen van een apparaat dat
aangesloten is op de LINE IN aansluitingen,
zie "Opnemen vanaf aangesloten apparatuur"
op pagina 56.
Voordat u begint…
• U kunt het hoofd- en subgeluid niet beide
opnemen op de vaste schijf (wanneer "HDD
Opnameformaat" is ingesteld op "Video
Mode Aan" op het "Opname"
instelscherm), of op DVD+RW's, DVDRW's (Video-modus), DVD+R's of DVDR's (Video-modus). In geval van tweetalige
programma's, stelt u "Tweetalige Opname"
in op "A/L" (standaardinstelling) of "B/R"
op het "Audio In" instelscherm
(pagina 106). Voor het opnameformaat van
de vaste schijf, zie pagina 112.
• De titelnaam van de kopieerbron wordt
gekopieerd. Echter, maximaal 40 tekens
van de titelnaam worden gekopieerd bij het
kopiëren van de vaste schijf naar een
DVD+RW/DVD-RW (Video-modus)/
DVD+R/DVD-R (Video-modus).
78
• U kunt niet opnemen tijdens het kopiëren.
• Alvorens een gekopieerde disc weer te geven op
andere DVD-apparatuur, moet u de disc
finaliseren (pagina 43, 81).
• U kunt DVD VIDEO's en gefinaliseerde DVDRW's/DVD-R's (Video-modus) niet kopiëren
naar de vaste schijf.
• Titels die meerdere beeldverhoudingen hebben
kunnen niet worden gekopieerd naar een
DVD+RW/DVD+R/DVD-RW/DVD-R (Videomodus) met behulp van de HDD/DVD DUBtoets.
• Titels die langer zijn dan 8 uur kunnen niet
worden gekopieerd naar enkellaags DVD+RW's/
DVD+R's.
• Titels met beeldverhouding 16:9 en een lage
resolutie-instelling (SEP t/m LP) kunnen niet
worden gekopieerd naar een DVD+RW/DVD+R/
DVD-RW/DVD-R (Video-modus).
• Bij het kopiëren naar een DVD+R DL, DVD-R
DL (Video-modus) in de real-time
kopieerfunctie, wordt de gekopieerde inhoud
gesplitst in titels.
Kopieerbeperking
U kunt geen bewegende beelden en andere
DVD VIDEO's kopiëren naar de vaste schijf.
Bovendien, bij het kopiëren vanaf een DVD
naar de vaste schijf, kunnen scènes die een
kopieerbeveiligingssignaal bevatten niet
worden opgenomen.
Titels die een "Copy-Once"
kopieerbeveiligingssignaal bevatten, kunnen
alleen worden verplaatst van de vaste schijf
naar een DVD-RW/DVD-R (VR-modus)*
(nadat de titel verplaatst is, wordt de originele
titel op de vaste schijf gewist). De
"Verplaatsen"-functie wordt uitgevoerd met
behulp van de kopieerlijst. Titels waarop het
"Copy-Once" kopieerbeveiligingssignaal
staat, worden aangegeven met
.
Copy-Once
HDD
HDD
+RW
, -RW
-RWVR
-RVR
-RVideo
,
Copy-Free
(Geen
kopieerbeveiligingssignaal)
Kopiëren
+R
Video
, -RW
VR
-RVR
*
*
* Alleen CPRM-compatibele DVD-RW's/DVDR's (VR-modus).
CPRM (Content Protection for Recordable
Media) is een codeertechnologie die de
auteursrechten van beelden beschermt.
b Opmerkingen
• Beveiligde titels op de vaste schijf kunnen niet
worden verplaatst.
• De "Verplaatsen"-functie is niet beschikbaar bij
HDD/DVD DUB-kopiëren.
• Zelfs als u een scène wist die een
kopieerbeveiligingssignaal bevat, blijven de
opnamebeperkingen voor die titel van kracht.
HDD
+RW
-RVR
-RVideo
-RWVR -RWVideo
+R
U kunt een enkele titel kopiëren door tijdens
het weergeven op de HDD/DVD DUB toets
te drukken.
1
Begin het weergeven van een titel.
Voor het weergeven van een titel, zie
"Het opgenomen programma of een
DVD weergeven" op pagina 59.
2
Druk op HDD/DVD DUB.
De recorder begint met het kopiëren van
de titel die wordt weergegeven vanaf het
begin.
De recorder wordt automatisch
uitgeschakeld als u de recorder
gedurende langer dan 20 minuten niet
hebt gebruikt nadat het kopiëren klaar
was.
Kopiëren (HDD y DVD)
Kopieerbeveiligingssignalen
Vanaf de vaste schijf
naar een DVD kopiëren
Het kopiëren annuleren
Houd HDD/DVD DUB gedurende langer dan
één seconde ingedrukt.
Als het kopiëren (verplaatsen) tussentijds
wordt gestopt, wordt geen enkel deel van de
titel verplaatst naar de kopieerbestemming.
Merk echter op dat bij DVD+R's/DVD-R's
hierdoor de vrije ruimte afneemt.
Over de kopieerfunctie
De titels op de vaste schijf worden op hoge
snelheid naar een disc gekopieerd (kopiëren
op hoge snelheid).
De titels op een disc worden op normale
snelheid naar de vaste schijf gekopieerd (realtime kopiëren).
De opnamefunctie veranderen (alleen bij
kopiëren vanaf een disc naar de vaste
schijf)
Na stap 1 drukt u op REC MODE en
selecteert u de opnamefunctie.
,wordt vervolgd
79
b Opmerking
U kunt in de volgende gevallen de HDD/DVD
DUB-toets niet gebruiken. Kopieer deze titel met
behulp van de kopieerlijst (pagina 80).
– Bij het kopiëren van een titel opgenomen met
MN6 of een langer durende functie naar een
DVD+RW/DVD+R.
– Bij het kopiëren van een titel opgenomen met
HQ+ naar een DVD.
Kopiëren met behulp van
de kopieerlijst
HDD
+RW
-RVR
-RVideo
-RWVR -RWVideo
+R
U kunt de titels die u wilt kopiëren selecteren
met behulp van de kopieerlijst. U kunt ook de
titels eerst bewerken en daarna kopiëren
zonder de originele titels te veranderen.
1
Druk op SYSTEM MENU.
Het systeemmenu verschijnt.
2
3
Selecteer "Dubben" en druk op ENTER.
Selecteer de kopieerrichting en druk
daarna op ENTER.
Om titels te kopiëren vanaf de vaste
schijf naar een disc, selecteert u
"Harddisk -> DVD".
Om titels te kopiëren vanaf een disc naar
de vaste schijf, selecteert u "DVD/CD ->
Harddisk".
4
Selecteer "Nieuwe Dub-lijst
aanmaken" en druk op ENTER.
De kopieerlijst wordt afgebeeld.
• Als u al eerder een kopieerlijst hebt
opgeslagen en deze wilt bewerken,
selecteert u "Vorige Dub-lijst
gebruiken", en gaat u naar stap 7.
A Kopieerrichting
B Totaalaantal titels dat moet worden
gekopieerd
80
C Stapnummer in het kopieerproces
Display 1: Selecteer een titel die u
wilt kopiëren (het scherm "Kies
titels").
Display 2: Bewerk de titel (het
scherm "Titel aanpassen").
Display 3: Bevestig de instellingen
en start het kopieerproces (het
scherm "Start dubben").
D Totale grootte van de
geselecteerde titels en vrije ruimte
op de disc waarop wordt
gekopieerd (bij benadering)
E Miniatuurbeeld van de
geselecteerde titel
Kies een titel en druk op ENTER.
De geselecteerde titel verandert van
kleur.
Als u "Harddisk -> DVD" selecteert in
stap 3, kunt u de titelvolgorde veranderen
of zoeken naar een titel op genre (zie "3.
Het opgenomen programma afspelen
(titellijst)" op pagina 35).
6
Herhaal stap 5 om alle titels te
selecteren in de volgorde waarin u ze
wilt kopiëren.
7
Kies "Volgende" met behulp van ,,
en druk op ENTER.
Het scherm "Titel aanpassen" verschijnt.
Voor verdere informatie over bewerken,
zie "Titels op de kopieerlijst bewerken"
op pagina 82.
8
Kies "Volgende" met behulp van ,,
en druk op ENTER.
Het scherm "Start dubben" verschijnt.
9
Selecteer een optie met M/m, en druk
daarna op ENTER.
De opties verschillen afhankelijk van de
kopieerrichting en het type disc.
10 Selecteer "Start dubben" en druk op
ENTER.
Wanneer u "Finaliseren" instelt op "Ja"
in stap 9, selecteert u de titelmenustijl, en
drukt u daarna op ENTER.
De recorder wordt automatisch
uitgeschakeld als u de recorder
gedurende langer dan 20 minuten niet
hebt gebruikt nadat het kopiëren klaar
was.
Het kopiëren annuleren
Houd HDD/DVD DUB gedurende langer dan
één seconde ingedrukt.
Als het kopiëren (verplaatsen) tussentijds
wordt gestopt, wordt geen enkel deel van de
titel verplaatst naar de kopieerbestemming.
Merk echter op dat bij DVD+R's/DVD-R's
hierdoor de vrije ruimte afneemt.
Kopiëren (HDD y DVD)
5
"Opname mode": Verandert de
kopieerfunctie van alle geselecteerde
titels tegelijkertijd met M/m (pagina 47).
"Voer Disc Naam in": Verandert de
discnaam (pagina 40).
"Finaliseren": Selecteer "Ja" om de disc
automatisch te finaliseren nadat het
kopiëren klaar is (DVD-RW/DVD-R
(Video-modus) of DVD+R).
Over de kopieerfunctie
"
" wordt afgebeeld naast een titel die kan
worden gekopieerd op hoge snelheid
(kopiëren op hoge snelheid) op het scherm
"Titel aanpassen". De volgende titels worden
op normale snelheid gekopieerd (real-time
kopiëren).
– Titels die zowel het hoofd- als het subgeluid
bevatten (behalve DVD-RW's/DVD-R's
(VR-modus)).
– Titels opgenomen in meerdere
beeldverhoudingen (4:3, 16:9, enz.)
(behalve DVD-RW's/DVD-R's (VRmodus)).
– Titels opgenomen op een DVD+RW/DVDRW (Video-modus)/DVD+R/DVD-R
(Video-modus).
– Titels met beeldverhouding 16:9
opgenomen op een DVD+RW/DVD+R.
De minimaal vereiste tijd is als volgt (bij
benadering).
,wordt vervolgd
81
Benodigde tijdsduur voor kopiëren op hoge
snelheid vanaf de vaste schijf naar een DVD
(van een programma van 60 minuten)*1
Snelheid*2
6x
DVD+RW/
DVD-RW/
Opname- DVD+R/
DVD-R
stand
voor hoge
snelheid
2,4x
*3
2x
Titels op de kopieerlijst bewerken
DVD+R
(Double
Layer)
DVD-R
(Dual Layer)
HQ
ong.
10 min.
ong.
25 min.
ong.
30 min.
HSP
ong.
6 min.
40 sec.
ong.
16 min.
40 sec.
ong.
20 min.
SP
ong.
5 min.
ong.
12 min.
30 sec.
ong.
15 min.
LSP
ong.
4 min.
ong.
10 min.
ong.
12 min.
ESP
ong.
3 min.
20 sec.
ong.
8 min.
20 sec.
ong.
10 min.
LP
ong.
2 min.
30 sec.
ong.
6 min.
15 sec.
ong.
7 min.
30 sec.
EP
ong.
1 min.
40 sec.*3
ong.
60 min.*3
ong.
5 min.
SLP
ong.
1 min.
15 sec.*3
ong.
60 min.*3
ong.
3 min.
45 sec.
SEP
ong.
1 min.*3
ong.
60 min.*3
ong.
3 min.*3
1
Voer de stappen 1 t/m 7 uit van
"Kopiëren met behulp van de
kopieerlijst" op pagina 80.
Het scherm "Titel aanpassen" verschijnt.
2
Selecteer een titel die u wilt bewerken, en
druk daarna op ENTER.
Het submenu verschijnt.
3
Kies een optie en druk op ENTER.
De opties verschillen afhankelijk van de
kopieerrichting en het type disc.
"Wissen": Wist de gekozen titel.
"Titel": Geeft een naam of verandert de
naam van een titel (pagina 40).
"A-B wissen": Wist een deel van de titel
(pagina 73).
"Verplaatsen": Verandert de volgorde
van de titels (pagina 76).
"Preview": Stelt u in staat de inhoud van
een titel te controleren.
"Splitsen": Splitst één titel in twee titels
(pagina 74).
"Combineren": Combineert twee titels
(pagina 76).
"Hoofdstuk aanpassen": Bewerkt
hoofdstukken (pagina 74).
"Zet Indexbeeld": Verandert het
miniatuurframe van de titel dat wordt
afgebeeld op de titellijst (pagina 37).
"Opname": Stelt de beeldkwaliteit van
het kopiëren in.
"Tweetalig": Stelt in hoe een tweetalig
programma wordt opgenomen.
"Terug": Verlaat het submenu.
4
Herhaal de stappen 2 en 3 om alle titels te
bewerken.
*1
De waarden in de bovenstaande tabel zijn alleen
bedoeld als richtlijn. De werkelijke tijdsduur
voor het kopiëren omvat tevens de benodigde
tijd voor het aanmaken van de
besturingsinformatie van de disc en andere
gegevens.
*2 Dit is de maximale opnamesnelheid van deze
recorder. De opnamesnelheid kan niet hoger zijn
dan de waarde aangegeven in de bovenstaande
tabel, zelfs niet als u een disc gebruikt die
compatibel is met hogere opnamesnelheden.
Bovendien kan het, afhankelijk van de toestand
van de disc, voor de recorder onmogelijk zijn op
te nemen op de maximale opnamesnelheid
aangegeven in de tabel.
82
Kopiëren op hoge snelheid is niet beschikbaar
voor het kopiëren van titels opgenomen in de
SEP, SLP of EP opnamefunctie naar een
DVD+RW of DVD+R.
5
Ga naar stap 8 van "Kopiëren met behulp
van de kopieerlijst" op pagina 80 om de
bewerkte titels te kopiëren.
b Opmerkingen
+RW
-RWVideo
+R
-RVideo
U kunt de volledige inhoud van een
gefinaliseerde DVD+RW/DVD+R of
gefinaliseerde DVD-RW/DVD-R (Videomodus) via de vaste schijf kopiëren naar een
andere opneembare DVD+RW/DVD-RW of
ongebruikte DVD+R/DVD-R om zo een
reservedisc te maken.
b Opmerking
U kunt geen reservedisc maken van een nietgefinaliseerde disc.
1
Druk op SYSTEM MENU.
Het systeemmenu verschijnt.
2
3
Selecteer "Dubben" en druk op ENTER.
4
Selecteer "Start nieuwe DVD-backup"
en druk op ENTER.
Selecteer "Disc backup" en druk op
ENTER.
Kopiëren (HDD y DVD)
• De kopieerlijst die u hebt gemaakt, blijft bestaan
nadat het kopiëren klaar is. Om een bestaande
kopieerlijst te bewerken, selecteert u "Vorige
Dub-lijst gebruiken" in stap 4. De kopieerlijst
wordt gewist wanneer:
– u de instelling "TV Systeem" op het "Basis"
instelscherm (pagina 99) verandert.
– u de recorder terugstelt (pagina 126)..
– u de disclade opent (behalve bij het kopiëren
vanaf de vaste schijf).
– u de titels op een disc bewerkt (behalve bij het
kopiëren vanaf de vaste schijf).
– u de titellijst omschakelt naar 'Origineel' of
'Playlist' (alleen bij het kopiëren vanaf DVDRW's/DVD-R's in de VR-modus).
– u de disc finaliseert.
• De "overgangen" die veroorzaakt zijn door het
bewerken, kunnen ook na het kopiëren naar
DVD+RW's/DVD-RW's (Video-modus)/
DVD+R's/DVD-R's (Video-modus) nog op de
disc staan.
• Het finaliseren wordt geannuleerd wanneer een
timeropname begint, zelfs als u "Finaliseren"
instelt op "Ja" in stap 9.
Een reservedisc maken
(Disc backup)
• Als u eerder al reservedata hebt
gekopieerd naar de vaste schijf,
selecteert u "Doorgaan met registreren
data", en gaat u naar stap 7.
5
Plaats de DVD waarvan u een
reservekopie wilt maken.
6
Selecteer "Start" en druk op ENTER.
De recorder begint de volledige inhoud
van de DVD naar de vaste schijf te
kopiëren.
7
Druk op Z (openen/sluiten), en
vervang de DVD door een opneembare
DVD+RW/DVD-RW of een ongebruikte
DVD+R/DVD-R.
Om een reservekopie te maken van een
DVD+RW/DVD+R, plaatst u een
opneembare DVD+RW of ongebruikte
DVD+R.
Om een reservekopie te maken van een
DVD-RW/DVD-R, plaatst u een
opneembare DVD-RW of ongebruikte
DVD-R.
,wordt vervolgd
83
8
Selecteer "Start" en druk op ENTER.
De recorder begint met het kopiëren op
hoge snelheid van de inhoud die in stap 6
naar de vaste schijf werd gekopieerd.
9
Selecteer "Annuleren" en druk op
ENTER.
De disc wordt automatisch gefinaliseerd.
• Om nog een reservekopie te maken,
verwisselt u de disc, selecteert u
"Start", en drukt u daarna op ENTER.
10 Selecteer "Ja" of "Nee", en druk
daarna op ENTER.
Om de reservedata op de vaste schijf te
wissen, selecteert u "Ja".
Om later nog een reservedisc te kunnen
maken, selecteert u "Nee".
De recorder wordt automatisch
uitgeschakeld als u de recorder
gedurende langer dan 20 minuten niet
hebt gebruikt nadat het kopiëren klaar
was.
De kopieerinformatie afbeelden
Druk tijdens het kopiëren op DISPLAY.
Het maken van een reservekopie van een
DVD annuleren tijdens het kopiëren
Houd HDD/DVD DUB gedurende langer dan
één seconde ingedrukt.
De reservedata op de vaste schijf wissen
1
Selecteer "Wissen backup data" in stap 4,
en druk daarna op ENTER.
Een mededeling op het scherm vraagt om
bevestiging.
2
Selecteer "Ja" en druk op ENTER.
b Opmerkingen
• Wanneer het kopiëren naar een DVD+R/DVD-R
tussentijds is gestopt in stap 8, kunt u op die disc
niet meer opnemen of hem weergeven.
• U kunt geen reservedisc maken van DVD+R
DL's/DVD-R DL's.
• U kunt de "Disc backup" functie niet gebruiken
afhankelijk van de opnamekwaliteit of fysieke
toestand van de disc, of van de eigenschappen van
het opnameapparaat en de schrijfsoftware.
84
De recorder vergrendelen (kinderslot)
Audiotracks
Audiotracks vanaf een
CD/DVD weergeven
CD
DATA DVD DATA CD
U kunt audiotracks op CD's, DATA DVD's
(DVD-ROM's/DVD+RW's/DVD+R's/DVDRW's/DVD-R's/DVD-RAM's) of DATA
CD's (CD-ROM's/CD-R's/CD-RW's)
weergeven.
[/1
U kunt alle toetsen van de recorder
vergrendelen zodat de instellingen niet per
ongeluk kunnen worden veranderd.
Terwijl de recorder uitgeschakeld is, houdt u
x op de recorder ingedrukt totdat
"LOCKED" wordt afgebeeld op de display
op het voorpaneel. Zolang het kinderslot is
ingesteld, werkt de recorder niet, met
uitzondering van de timeropname.
Om de recorder te ontgrendelen, houdt u x
op de recorder ingedrukt totdat
"UNLOCKED" wordt afgebeeld op de
display op het voorpaneel.
Weergavemogelijkheden
CD
CLEAR
PLAY
MODE
Toetsen
Handeling
AUDIO
Druk hierop herhaaldelijk in de
normale weergavefunctie om
stereo- of mono-audiotracks te
selecteren die op de disc zijn
opgenomen.
</M/m/,,
ENTER
.
m
H
X
1
>
M
x
Plaats een disc.
Zie "1. Een disc plaatsen" op pagina 33.
2
./> Druk hierop tijdens het
weergeven om naar de volgende
(vorige/
volgende) of vorige track te gaan.
Bij een MP3-disc, druk hierop
herhaaldelijk om naar het
volgende of vorige album te gaan.
m/M
(snel
achteruit/
vooruit)
Spoelt de disc snel achteruit/
vooruit tijdens de weergave.
De zoeksnelheid wordt als volgt
gewijzigd:
snel achteruit
snel vooruit
mAchteruit1
Tt
MVooruit1
mAchteruit2
TTtt
MVooruit2
Snel achteruit/vooruit afspelen
gaat door zolang u de toets
ingedrukt houdt.
Druk op H om de normale
weergave te hervatten.
X (pauze)
Onderbreekt het afspelen.
Druk op H om de normale
weergave te hervatten.
Druk op H.
De weergave begint.
De weergave stoppen
Druk op x (stoppen).
z Tip
U kunt de audiotracks weergeven met behulp van
de titellijst. Druk op TITLE LIST. Selecteer
vervolgens een track en druk daarna op ENTER.
b Opmerking
Als er videobestanden zijn opgenomen op een
DATA DVD, kunnen de MP3-audiotracks op die
DATA DVD niet worden weergegeven.
Audiotracks
AUDIO
DATA DVD DATA CD
,wordt vervolgd
85
Opmerkingen over het afspelen van DTSaudiosignalen op een CD
• Bij het afspelen van DTS-gecodeerde CD's, zal
buitensporige ruis hoorbaar zijn uit de LINE 3TV/LINE 1/DECODER/LINE 2 OUT (RAUDIO-L) aansluitingen. Om mogelijke
beschadiging van het audiosysteem te
voorkomen, dient de gebruiker afdoende
voorzorgsmaatregelen te treffen indien de LINE
3-TV/LINE 1/DECODER/LINE 2 OUT (RAUDIO-L) aansluitingen van de recorder zijn
aangesloten op een versterker. Als u wilt genieten
van weergave met DTS Digital Surround™, moet
een externe DTS-decoder worden aangesloten op
de DIGITAL OUT-aansluiting van de recorder.
• Stel het geluid in op "Stereo" met de AUDIO toets
om DTS-audiosignalen op een CD af te spelen
(pagina 85).
Een bepaald fragment
herhaaldelijk weergeven (A-B
herhalen)
CD
1
Druk op PLAY MODE tijdens het
afspelen.
De A-B-herhaling annuleren
Druk op CLEAR. Of, stel "A-B herhalen" in
op "Uit" op het "Weergavefunctie" menu.
z Tip
U kunt "A-B herhalen" selecteren bij
"Weergavefunctie" op het systeemmenu.
b Opmerking
"A-B herhalen" is niet beschikbaar bij MP3audiotracks.
Herhaald weergeven (Herhalen)
CD
U kunt alle tracks of een enkele track van een
album of de disc herhaaldelijk weergeven.
1
Druk op PLAY MODE tijdens het
afspelen.
Het "Weergavefunctie" menu verschijnt.
2
Selecteer "Herhalen" en druk op
ENTER.
3
Selecteer het item dat herhaald moet
worden weergegeven met M/m.
Het "Weergavefunctie" menu verschijnt.
2
DATA DVD DATA CD
"Disc herhalen": alle tracks op een disc
worden herhaald.
"Album herhalen" (behalve voor CD):
het huidige album wordt herhaald.
"Track herhalen": de huidige track wordt
herhaald.
"Programma herhalen": het huidige
programma wordt herhaald (pagina 87).
Kies "A-B herhalen" en druk op
ENTER.
"Instelpunt A" is geselecteerd.
4
Druk op ENTER.
De herhaalde weergave begint.
3
De herhaalde weergave annuleren
Luister naar het geluid en druk op
ENTER op het beginpunt (punt A) van
het fragment dat u herhaaldelijk wilt
weergeven.
"Instelpunt B" is geselecteerd.
4
Blijf weergeven om het eindpunt (punt
B) van het fragment te vinden en druk
dan op ENTER.
De A-B-herhaling begint.
86
Druk op CLEAR. Of, stel "Herhalen" in op
"Herhalen UIT" op het "Weergavefunctie"
menu.
z Tip
U kunt "Herhalen" selecteren bij
"Weergavefunctie" op het systeemmenu.
b Opmerking
U kunt "Programma herhalen" alleen selecteren
tijdens geprogrammeerde weergave.
Een eigen programma
samenstellen (Programmeren)
CD
DATA DVD DATA CD
U kunt de inhoud van een album of disc in de
gewenste volgorde weergeven door zelf de
volgorde van de albums/tracks op een disc te
bepalen en zo uw eigen programma te maken.
U kunt een programma van maximaal
24 stappen maken.
1
Druk op PLAY MODE tijdens het
afspelen.
Het "Weergavefunctie" menu verschijnt.
Selecteer "Programmeren" en druk op
ENTER.
3
Kies "Invoeren/aanpassen
programma" en druk op ENTER.
Het scherm "Invoeren/aanpassen
programma" verschilt afhankelijk van
het type disc.
Voorbeeld: DATA DVD
4
Selecteer een album (bijvoorbeeld:
01.BRAHMS) met M/m, en druk
daarna op ,.
5
Selecteer een track (bijvoorbeeld:
001.SYMPHONY01) met M/m, en druk
daarna op ENTER.
Druk op CLEAR tijdens het afspelen. Of, stel
"Programmeren" in op "Stop afspelen
programma" op het "Weergavefunctie"
menu.
Het programma wissen
Druk in de stopstand op CLEAR. Of, stel
"Programmeren" in op "Programmalijst
wissen" op het "Weergavefunctie" menu.
z Tips
• Het gemaakte programma blijft bestaan nadat de
geprogrammeerde weergave klaar is. Om
hetzelfde programma nogmaals weer te geven,
stelt u "Programmeren" in op "Start afspelen
programma" op het "Weergavefunctie" menu.
Het programma wordt echter gewist wanneer u de
disc eruit haalt of op ?/1 drukt.
• U kunt de geprogrammeerde weergave herhalen.
Stel "Herhalen" in op "Programma herhalen" op
het "Weergavefunctie" menu (pagina 86).
• U kunt "Programmeren" selecteren bij
"Weergavefunctie" op het systeemmenu.
Audiotracks
2
De geprogrammeerde weergave
annuleren
De track is geprogrammeerd.
Als u een fout maakt, selecteert u het
stapnummer (bijvoorbeeld: 01-001) met
</M/m, en drukt u daarna op CLEAR.
6
Om andere tracks te programmeren,
drukt u op </M/m/, om een
stapnummer te selecteren, en
herhaalt u daarna de stappen 4 en 5.
7
Druk op H.
De geprogrammeerde weergave begint.
87
4
Zoeken naar een
audiotrack
CD
Als u een fout maakt kiest u een ander
cijfer.
DATA DVD DATA CD
5
U kunt op een disc zoeken naar een album of
track. Aangezien aan albums en tracks unieke
nummers zijn toegewezen, selecteert u het
album of de track door het nummer ervan in
te voeren.
Cijfertoetsen
PLAY
MODE
</M/m/,,
ENTER
1
Druk op PLAY MODE tijdens het
afspelen.
Het "Weergavefunctie" menu verschijnt.
2
3
Kies "Zoeken" en druk op ENTER.
Selecteer een zoekmethode en druk
daarna op ENTER.
"Album zoeken" (behalve voor CD)
"Track zoeken"
Het scherm voor het opgeven van het
nummer verschijnt.
Voorbeeld: Album zoeken
88
Voer met behulp van de cijfertoetsen
het nummer van het gewenste album
of track in.
Druk op ENTER.
Het apparaat start de weergave vanaf het
gekozen cijfer.
z Tip
U kunt in stap 4 een album of track selecteren met
M/m.
2
Druk op SYSTEM MENU.
Het systeemmenu verschijnt.
JPEG-beeldbestanden
3
Informatie over de
"Fotoalbum" functie
Het "Fotoalbum" menu verschijnt.
4
Kies het item en druk op ENTER.
Om te kopiëren vanaf DATA CD's/
DATA DVD's (DVD-RW's/DVD-R's),
selecteert u "Bekijk foto's op een CD/
DVD".
De "Fotoalbum" lijst wordt afgebeeld.
Voorbeeld: CD/DVD
De "Fotoalbum" functie maakt het volgende
mogelijk.
• JPEG-beeldbestanden op de vaste schijf
opslaan.
• JPEG-beeldbestanden op de vaste schijf of
DATA DVD's (DVD-RW's/DVD-R's)/
DATA CD's bekijken.
• JPEG-beeldbestanden bewerken.
• JPEG-beeldbestanden en diavoorstellingen
kopiëren naar DVD-RW's/DVD-R's.
5
Selecteer een album of JPEGbeeldbestand met M/m, en druk
daarna op ,.
Het submenu verschijnt.
JPEG-beeldbestanden kopiëren vanaf een
DATA CD/DATA DVD naar de vaste schijf.
6
Om twee of meer albums of JPEGbeeldbestanden te kopiëren, selecteert u
"Meervoudig".
Om alle albums en JPEG-beeldbestanden
te kopiëren, selecteert u "Kopieer alles
naar HDD", en gaat u naar stap 11.
Om het album of JPEG-beeldbestand dat
in stap 5 is geselecteerd te kopiëren,
selecteert u "Kopieer naar harddisk", en
gaat u naar stap 11.
SYSTEM
MENU
</M/m/,,
ENTER
JPEG-beeldbestanden kopiëren
naar de vaste schijf (DISC t
vaste schijf)
1
Plaats een disc die u naar de vaste
schijf wilt kopiëren.
Kies een item en druk op ENTER.
7
JPEG-beeldbestanden
Voorbereidingen voor
het gebruik van de
"Fotoalbum" functie
Selecteer "Fotoalbum" en druk op
ENTER.
Selecteer een album of JPEGbeeldbestand, en druk daarna op
ENTER.
In het selectievakje naast het gekozen
item wordt een vinkje geplaatst.
• Als u het vinkje weer wilt verwijderen,
drukt u nogmaals op ENTER.
• Om alle vinkjes te verwijderen, drukt u
op , om "Enkelvoudig" te selecteren
op het submenu.
8
Herhaal stap 7 om alle albums of
JPEG-beeldbestanden te selecteren
die u wilt kopiëren.
,wordt vervolgd
89
9
Druk op ,.
8
Het submenu verschijnt.
10 Selecteer "Kopieer naar harddisk" en
In het selectievakje naast het gekozen
item wordt een vinkje geplaatst.
• Als u het vinkje weer wilt verwijderen,
drukt u nogmaals op ENTER.
• Om alle vinkjes te verwijderen,
selecteert u "Enkelvoudig".
druk op ENTER.
Een mededeling op het scherm vraagt om
bevestiging.
11 Selecteer "Ja" en druk op ENTER.
• Kies "Nee" om te annuleren.
9
JPEG-beeldbestanden of
-albums kopiëren binnen de
vaste schijf (vaste
schijf y vaste schijf)
1
2
Herhaal stap 8 om alle albums of
JPEG-beeldbestanden te selecteren
die u wilt kopiëren.
10 Druk op ,.
Het submenu verschijnt.
11 Selecteer "Kopieer" en druk op
ENTER.
Druk op SYSTEM MENU.
Het systeemmenu verschijnt.
Selecteer een album of JPEGbeeldbestand, en druk daarna op
ENTER.
12 Selecteer het bestemmingsalbum met
M/m, en druk daarna op ENTER.
Selecteer "Fotoalbum" en druk op
ENTER.
• Kies "Nee" om te annuleren.
Het "Fotoalbum" menu verschijnt.
3
Selecteer "Bekijk/Bewerk foto's op de
harddisk" en druk op ENTER.
De "Fotoalbum" lijst wordt afgebeeld.
4
Selecteer een album met M/m.
Om het geselecteerde album te kopiëren,
gaat u naar stap 6.
Om een JPEG-beeldbestand te kopiëren,
gaat u naar stap 5.
5
Druk op ENTER en selecteer een
JPEG-beeldbestand met M/m.
6
Druk op ,.
Het submenu verschijnt.
7
Kies een item en druk op ENTER.
Om twee of meer albums of JPEGbeeldbestanden te kopiëren, selecteert u
"Meervoudig".
Om de geselecteerde albums te kopiëren,
selecteert u "Kopieer inhoud album" bij
"Albumopties", en gaat u naar stap 12.
Om de geselecteerde JPEGbeeldbestanden te kopiëren, selecteert u
"Kopieer" bij "Bestand Opties", en gaat u
naar stap 12.
b Opmerking
Albums of JPEG-beeldbestanden worden in de
volgende gevallen niet naar de vaste schijf
gekopieerd.
– wanneer de vrije ruimte op de vaste schijf
onvoldoende is voor het kopiëren.
– wanneer het maximumaantal bestanden en/of
albums reeds op de vaste schijf staat.
JPEG-beeldalbums kopiëren
naar een disc (vaste
schijf t DVD-RW/DVD-R)
U kunt de bewerkte JPEG-beeldalbums
kopiëren naar een DVD-RW/DVD-R
(Video-modus).
Een diavoorstelling wordt ook opgenomen op
de disc als een videobestand. U kunt de
diavoorstelling op andere DVD-apparatuur
weergeven die niet compatibel hoeven te zijn
met het weergeven van JPEGbeeldbestanden.
1
Plaats een DVD-RW/DVD-R (in Videomodus).
2
Druk op SYSTEM MENU.
Het systeemmenu verschijnt.
90
3
Selecteer "Fotoalbum" en druk op
ENTER.
Het "Fotoalbum" menu verschijnt.
4
Selecteer "Bekijk/Bewerk foto's op de
harddisk" en druk op ENTER.
De "Fotoalbum" lijst wordt afgebeeld.
5
Selecteer een album met M/m, en
druk daarna op ,.
Het submenu verschijnt.
6
Selecteer "Meervoudig" en druk op
ENTER.
Om alleen het album te kopiëren dat in
stap 5 is geselecteerd, gaat u naar stap 10.
7
Kies een album en druk op ENTER.
In het selectievakje naast het gekozen
item wordt een vinkje geplaatst.
• Als u het vinkje weer wilt verwijderen,
drukt u nogmaals op ENTER.
• Om alle vinkjes te verwijderen,
selecteert u "Enkelvoudig".
Herhaal stap 7 om alle albums te
kiezen die u wilt kopiëren.
9
Druk op ,.
Het submenu verschijnt.
10 Selecteer "Kopieer naar DVD" en druk
op ENTER.
Een mededeling op het scherm vraagt om
bevestiging.
11 Selecteer "Ja" en druk op ENTER.
De geselecteerde JPEG-beeldalbums
worden gekopieerd naar de "PICTURE"
map op de disc.
De namen van de JPEG-beeldalbums
worden automatisch gemerkt als
"***ALBUM".
Om de disc af te spelen op andere DVDapparatuur moet deze eerst worden
gefinaliseerd (pagina 43).
• Kies "Nee" om te annuleren.
z Tips
• Zie "8. Een disc opnieuw formatteren"
(pagina 45) om DVD-RW's/DVD-R's in de
Video-modus te formatteren.
• Zie de "Fotoalbum"-lijst om te controleren welke
albums zijn gekopieerd (pagina 93).
• Het kan onmogelijk zijn de diavoorstelling weer
te geven, afhankelijk van de DVD-apparatuur.
• U kunt geen JPEG-beeldbestanden kopiëren naar
een opneembare DVD waarop reeds is
opgenomen met andere recorders/apparaten.
• Het is mogelijk dat DATA DVD's die op deze
recorder zijn gefinaliseerd niet kunnen worden
weergegeven op andere apparatuur (pagina 43).
• Niet meer dan 99 diavoorstellingen kunnen op
een disc worden opgenomen.
• Als u een album waarin meer dan 99 JPEGbeeldbestanden zitten naar een disc kopieert,
zullen diavoorstellingen worden gemaakt van
iedere 99 JPEG-beeldbestanden, die op de disc
zullen worden opgenomen.
• Bij DVD-R's neemt de vrije ruimte op de disc niet
toe wanneer een diavoorstelling wordt gewist.
JPEG-beeldbestanden kopiëren
naar een disc (vaste
schijf t DVD-RW/DVD-R)
U kunt de bewerkte JPEG-beeldbestanden
kopiëren naar een DVD-RW/DVD-R
(Video-modus).
Een diavoorstelling wordt ook opgenomen op
de disc als een videobestand. U kunt de
diavoorstelling op andere DVD-apparatuur
weergeven die niet compatibel hoeven te zijn
met het weergeven van JPEGbeeldbestanden.
1
Plaats een DVD-RW/DVD-R (in Videomodus).
2
Druk op SYSTEM MENU.
JPEG-beeldbestanden
8
b Opmerkingen
Het systeemmenu verschijnt.
3
Kies "Fotoalbum" en druk op ENTER.
Het "Fotoalbum" menu verschijnt.
4
Kies "Bekijk/Bewerk foto's op de
harddisk" en druk op ENTER.
De "Fotoalbum" lijst wordt afgebeeld.
5
Selecteer een album met M/m, en
druk daarna op ENTER.
De fotolijst wordt afgebeeld.
6
Selecteer een JPEG-beeldbestand met
M/m, en druk daarna op ,.
Het submenu verschijnt.
,wordt vervolgd
91
7
Kies "Meervoudig" en druk op ENTER.
Om alleen het JPEG-beeldbestand te
kopiëren dat in stap 6 is geselecteerd,
gaat u naar stap 11.
8
Kies een JPEG-beeldbestand en druk
op ENTER.
In het selectievakje naast het gekozen
item wordt een vinkje geplaatst.
• Als u het vinkje weer wilt verwijderen,
drukt u nogmaals op ENTER.
• Om alle vinkjes te verwijderen,
selecteert u "Enkelvoudig".
9
Herhaal stap 8 om alle JPEGbeeldbestanden te selecteren die u
wilt kopiëren.
10 Druk op ,.
Het submenu verschijnt.
11 Kies "Kopieer naar DVD" en druk op
ENTER.
Een mededeling op het scherm vraagt om
bevestiging.
12 Kies "Ja" en druk op ENTER.
De geselecteerde JPEG-beeldbestanden
worden gekopieerd naar de "PICTURE"
map op de disc.
De namen van de JPEG-beeldbestanden
worden automatisch gemerkt als
"PHOT****".
Om de disc af te spelen op andere DVDapparatuur moet deze eerst worden
gefinaliseerd (pagina 43).
• Kies "Nee" om te annuleren.
Een JPEG-beeldbestand selecteren in een
ander album
92
1
Schakel over naar de albumlijst in stap 8.
Voor instructies, zie "Omschakelen
tussen de albumlijst en de JPEGbeeldbestandslijst" op pagina 94.
2
Selecteer een album met M/m, en druk
daarna op <.
3
Schakel over naar de JPEGbeeldbestandslijst.
Voor instructies, zie "Omschakelen
tussen de albumlijst en de JPEGbeeldbestandslijst" op pagina 94.
4
Selecteer een JPEG-beeldbestand met M/
m, en druk daarna op ENTER.
z Tips
• Zie "8. Een disc opnieuw formatteren"
(pagina 45) om DVD-RW's/DVD-R's in de
Video-modus te formatteren.
• Zie de "Fotoalbum"-lijst om te controleren welke
albums zijn gekopieerd (pagina 93).
b Opmerkingen
• Het kan onmogelijk zijn de diavoorstelling weer
te geven, afhankelijk van de DVD-apparatuur.
• U kunt geen JPEG-beeldbestanden kopiëren naar
een opneembare DVD waarop reeds is
opgenomen met andere recorders/apparaten.
• Het is mogelijk dat DATA DVD's die op deze
recorder zijn gefinaliseerd niet kunnen worden
weergegeven op andere apparatuur (pagina 43).
• Niet meer dan 99 diavoorstellingen kunnen op
een disc worden opgenomen.
• Bij DVD-R's neemt de vrije ruimte op de disc niet
toe wanneer een diavoorstelling wordt gewist.
12-fotolijst (Voorbeeld: vaste schijf)
De "Fotoalbum" lijst
gebruiken
U kunt de JPEG-beeldbestanden op de vaste
schijf of DATA DVD's/DATA CD's
weergeven met behulp van de "Fotoalbum"
lijst.
4-fotolijst
ANGLE
m
ZOOM
SYSTEM
MENU
</M/m/,,
ENTER
O RETURN
.
1
JPEG-beeldbestanden
H
X
>
x
Druk op SYSTEM MENU.
1-fotolijst
m
Het systeemmenu verschijnt.
2
Kies "Fotoalbum" en druk op ENTER.
Het "Fotoalbum" menu verschijnt.
3
Kies het item en druk op ENTER.
Om de JPEG-beeldbestanden op de vaste
schijf weer te geven, selecteert u "Bekijk/
Bewerk foto's op de harddisk".
Om JPEG-beeldbestanden op DATA
CD's/DATA DVD's weer te geven,
selecteert u "Bekijk foto's op een CD/
DVD".
De "Fotoalbum" lijst wordt afgebeeld.
4
A Albumnaam
B Albumgrootte
Selecteer een album met M/m, en
druk daarna op ENTER.
Om de 4-fotolijst of 1-fotolijst af te
beelden, drukt u eerst op < om
"Titelweerg." te selecteren en daarna op
ENTER, en selecteert u vervolgens "4foto's" of "1-foto" met M/m, en drukt u
tenslotte op ENTER.
,wordt vervolgd
93
C Submenu:
De "Fotoalbum" lijst uitschakelen
Druk op , om het submenu af te
beelden.
In het submenu staan alleen opties die
van toepassing zijn op het geselecteerde
item. De weergegeven opties verschillen
afhankelijk van het model, de situatie en
het disctype.
Druk op SYSTEM MENU.
De bestanden of mappen opnieuw laden
Wanneer een disc 1.000 of meer bestanden
en/of 100 of meer mappen bevat, selecteert u
"Volgende" op de "Fotoalbum" lijst, en drukt
u daarna op ENTER om de niet-geladen
bestanden en mappen te bekijken.
Het kan enkele minuten duren om de
bestanden en mappen te laden.
b Opmerking
De miniatuur van een bestand dat niet kan worden
weergegeven door de recorder, wordt afgebeeld als
" ".
Submenu
D Schuifbalk:
Wordt afgebeeld wanneer alle JPEGbeeldbestanden niet op de lijst passen.
Om de verborgen JPEG-beeldbestanden
te kunnen zien, drukt u op M/m.
E Informatie over albums en JPEGbeeldbestanden:
Geeft het beeld, het JPEGbeeldbestandsnummer, de opnamedatum
en -tijd, de JPEG-beeldbestandsnaam en
de JPEG-beeldbestandsgrootte weer.
F Disctype en resterende vrije ruimte op
de huidige disc
Per pagina door de lijst bladeren
(Paginafunctie)
Druk op ./> terwijl de "Fotoalbum"
lijst wordt afgebeeld. Bij iedere druk op
./> verandert de hele "Fotoalbum"
lijst naar de volgende/vorige pagina met
albums/JPEG-beeldbestanden.
Omschakelen tussen de albumlijst en de
JPEG-beeldbestandslijst
94
1
Druk op < terwijl de "Fotoalbum" lijst
wordt afgebeeld.
2
Selecteer "Weergavefun." met M/m, en
druk daarna op ENTER.
3
Selecteer "Bestand" of "Album" met M/
m, en druk daarna op ENTER.
Een JPEG-beeldbestand
bekijken
1
Voer de stappen 1 t/m 4 uit van "De
"Fotoalbum" lijst gebruiken".
De "Fotoalbum" lijst wordt afgebeeld.
Schakel zonodig over naar de albumlijst.
2
Selecteer een JPEG-beeldbestand met
M/m, en druk daarna op ENTER.
Het geselecteerde JPEG-beeldbestand
wordt afgebeeld op het hele scherm.
De gedetailleerde informatie afbeelden
1
Kies een JPEG-beeldbestand en druk op
,.
2
Selecteer "Meer informatie" en druk op
ENTER.
De gedetailleerde informatie van het
geselecteerde JPEG-beeldbestand wordt
afgebeeld.
Een diavoorstelling weergeven
1
Voer de stappen 1 t/m 4 uit van "De
"Fotoalbum" lijst gebruiken".
JPEG-beeldbestanden op
de vaste schijf beheren
De "Fotoalbum" lijst wordt afgebeeld.
Schakelen zonodig om tussen de
albumlijst en de JPEGbeeldbestandslijst.
2
Selecteer een album of JPEGbeeldbestand met M/m, en druk
daarna op H.
SYSTEM
MENU
De diavoorstelling start.
Als u op H drukt terwijl u een JPEGbeeldbestand selecteert, start de
diavoorstelling vanaf het geselecteerde
JPEG-beeldbestand.
</M/m/,,
ENTER
Een diavoorstelling stoppen
Druk op x (stoppen) of O RETURN.
Druk op X (pauze).
1
Het systeemmenu verschijnt.
2
Het volgende/vorige beeld bekijken
tijdens een diavoorstelling
Druk op ./>.
Selecteer "Fotoalbum" en druk op
ENTER.
Het "Fotoalbum" menu verschijnt.
3
Een beeld vergroten
Druk tijdens een diavoorstelling
herhaaldelijk op ZOOM.
Bij iedere druk op ZOOM, verandert de
vergrotingsfactor zoals hieronder
aangegeven.
2× t 4× t normale vergroting
U kunt het gedeelte dat u wilt vergroten
verplaatsen met </M/m/,.
Druk op SYSTEM MENU.
Selecteer "Bekijk/Bewerk foto's op de
harddisk" en druk op ENTER.
JPEG-beeldbestanden
Een diavoorstelling pauzeren
De "Fotoalbum" lijst wordt afgebeeld.
4
Selecteer een album of JPEGbeeldbestand, en druk daarna op ,.
Het submenu verschijnt.
5
Kies een optie en druk op ENTER.
U kunt de volgende bewerkingen
uitvoeren op het album/JPEGbeeldbestand.
Een beeld roteren
Druk tijdens een diavoorstelling
herhaaldelijk op ANGLE.
Bij iedere druk op ANGLE, draait het beeld
90º rechtsom.
"Start Diashow": Start de diavoorstelling
(pagina 95).
"Nieuw album": Maakt een nieuw album
aan.
z Tip
U kunt een diavoorstelling starten door "Start
Diashow" te selecteren op het submenu.
"Albumopties"
• "Wis album": Wist het geselecteerde
album.
• "Kopieer inhoud album": Kopieert alle
JPEG-beeldbestanden in het
geselecteerde album naar de vaste
schijf (pagina 90).
,wordt vervolgd
95
• "Geef album nieuwe naam": Verandert
de naam van het geselecteerde album
(pagina 40).
• "Beveilig inhoud album": Beveiligt alle
JPEG-beeldbestanden in het
geselecteerde album.
• "Beveiliging opheffen": Heft de
beveiliging op van alle JPEGbeeldbestanden in het geselecteerde
album.
"Kopieer naar DVD": Kopieert het
geselecteerde album of JPEGbeeldbestand naar een DVD (pagina 90).
"Meervoudig": Selecteert meerdere
albums of JPEG-beeldbestanden om te
bewerken.
"Kopieer alles naar HDD": Kopieert alle
albums en JPEG-beeldbestanden naar de
vaste schijf (pagina 89).
"Kopieer naar harddisk": Kopieert het
geselecteerde album of JPEGbeeldbestand naar de vaste schijf
(pagina 89).
"Bestand Opties"
• "Wissen": Wist het geselecteerde
JPEG-beeldbestand.
• "Kopieer": Kopieert het geselecteerde
JPEG-beeldbestand (pagina 90).
• "Bestand hernoemen": Verandert de
naam van het geselecteerde JPEGbeeldbestand (pagina 40).
• "Beveiligen": Beveiligt het
geselecteerde JPEG-beeldbestand.
Selecteer dit nogmaals om de
beveiliging op te heffen.
"Meer informatie": Beeldt de
gedetailleerde informatie van het
geselecteerde JPEG-beeldbestand af
(pagina 94).
"Enkelvoudig": Annuleert de instelling
"Meervoudig".
96
Formatteren
Instellingen en afstellingen
Discinstellingen (Disc
Setup)
Op het "Disc Setup" instelscherm kunt u
instellingen maken die betrekking hebben op
DVD's.
1
Druk op SYSTEM MENU met de
recorder in de stopstand.
2
Kies "Disc Setup" en druk op ENTER.
Het "Disc Setup" instelscherm wordt
afgebeeld met de volgende items. De
standaardinstellingen zijn onderstreept.
U kunt een DVD+RW, DVD-RW of DVD-R
handmatig opnieuw formatteren om een lege
disc te maken.
Voor meer informatie, zie pagina 45.
Finaliseren
Finaliseert een disc voor weergave op andere
DVD-apparatuur.
Voor meer informatie, zie pagina 43.
HDD Optimalis.
Naarmate u beelden herhaaldelijk opneemt,
wist en bewerkt, raakt het bestandssysteem
van de vaste schijf steeds verder
gefragmenteerd. Om alle gefragmenteerde
bestanden 'op te schonen', dient u de vaste
schijf periodiek te optimaliseren. Als de vaste
schijf geoptimaliseerd moet worden, wordt
automatisch een mededeling daaromtrent
afgebeeld.
Selecteer "HDD Optimalis." bij "Disc
Setup" en druk op ENTER.
2
Kies "Start" en druk op ENTER.
Een voortgangsbalk wordt afgebeeld en
de optimalisatie begint.
Om de optimalisatie te annuleren, drukt u
op ENTER. De vaste schijf zal slechts
gedeeltelijk zijn geoptimaliseerd.
Basis
Voer Discnaam in
U kunt een disc een label geven.
Voor meer informatie, zie pagina 41.
Disc beveiligen
U kunt een disc tegen wissen beveiligen.
Voor meer informatie, zie pagina 42.
DVD-RW formatteren (alleen DVD-RW)
De recorder begint automatisch te
formatteren in VR- of Video-modus,
afhankelijk van wat is geselecteerd, wanneer
een nieuwe ongeformatteerde DVD-RW is
ingebracht.
VR Mode
Formatteert de disc
automatisch in de VR-modus.
Video
Mode
Formatteert de disc
automatisch in de Videomodus.
b Opmerkingen
• Het optimaliseren van de vaste schijf duurt
ongeveer acht uur. Tijdens het optimaliseren
kunnen geen andere bedieningen, zoals opnemen
of weergeven, worden uitgevoerd.
• U kunt de vaste schijf niet optimaliseren wanneer
de vrije ruimte op de disc onvoldoende is voor het
optimaliseren. Wist titels om ruimte op de disc
vrij te maken (pagina 72).
Instellingen en afstellingen
1
Formatteer HDD
Als zich een vaste-schijffout voordoet, kunt u
het probleem oplossen door de vaste schijf te
formatteren. "Formatteer HDD" kan alleen
worden geselecteerd wanneer de vaste schijf
moet worden geformatteerd. Merk op dat alle
opgenomen inhoud van de vaste schijf zal
worden gewist.
1
Selecteer "Formatteer HDD" bij "Disc
Setup" en druk op ENTER.
2
Kies "Start" en druk op ENTER.
97
4
Recorderinstellingen
(Basis)
Het "Basis" instelscherm helpt u bij het
maken van de klokinstelling en andere
instellingen die betrekking hebben op de
recorder.
1
Druk op SYSTEM MENU met de
recorder in de stopstand.
2
Kies "Basisinstellingen" en druk op
ENTER.
3
Kies "Basis" en druk op ENTER.
Het "Basis" instelscherm wordt
afgebeeld met de volgende items. De
standaardinstellingen zijn onderstreept.
Om het scherm uit te schakelen, drukt u
herhaaldelijk op SYSTEM MENU.
Klok Instelling
Auto (Klok automatisch instellen)
De automatische klokinstelfunctie wordt
ingeschakeld wanneer een programmapositie
in uw lokale gebied een tijdsignaal uitzendt.
98
1
Selecteer "Klok Instelling" bij "Basis" en
druk op ENTER.
2
Selecteer "Auto" en druk op ENTER.
3
Druk herhaaldelijk op </, tot de
programmapositie van de zender met een
tijdsignaal verschijnt.
Druk op m om "Start" te selecteren, en
druk daarna op ENTER.
• Als de recorder van geen enkele zender
een tijdsignaal ontvangt, drukt u op
O RETURN en stelt u de klok
handmatig in.
• Als met de functie voor automatische
klokinstelling de klok niet juist is
ingesteld voor uw gebied, moet u een
andere zender voor de automatische
klokinstelfunctie proberen of de klok
handmatig instellen.
b Opmerking
Met de recorder in de synchro-opnamestandbystand werkt de automatische klokinstelfunctie
niet.
Manueel (Klok handmatig instellen)
Stel de klok handmatig in.
1
Selecteer "Klok Instelling" bij "Basis" en
druk op ENTER.
2
Selecteer "Manueel" en druk op ENTER.
3
Druk op </, om de tijdzone van uw
gebied te selecteren, en druk daarna op
m.
4
Selecteer "Aan" als het nu zomertijd is en
druk daarna op ENTER.
5
Druk op M/m om de dag in te stellen en
druk op ,.
Stel achtereenvolgens de maand, het jaar,
de uren en de minuten in. Druk op </
, om het item te selecteren dat u wilt
instellen en druk op M/m om de nummers
in te stellen. De dag van de week wordt
automatisch ingesteld.
Om nummers te wijzigen, druk op <
om terug te keren naar het item dat moet
worden gewijzigd, en op M/m.
6
Druk op ENTER om de klok te starten.
TV Systeem
b Opmerking
De stroombesparingsfunctie werkt niet in de
volgende gevallen, zelfs niet als "Power Save" is
ingesteld op "Mode 1" of "Mode 2".
– Synchro-opname is ingesteld.
– Er een timerinstelling is met "VPS/PDC"
ingesteld op "Aan" op de timerlijst.
– De SMARTLINK functies zijn niet beschikbaar
wanneer "Power Save" is ingesteld op "Mode 1"
of "Mode 2".
Helpfunctie
Aan
Beeldt helpinformatie af op
GUI-schermen.
Uit
De Help-functie wordt niet
ingesteld.
Selecteert het kleursysteem voor opnemen
vanaf aangesloten apparatuur.
NTSC
Neemt op in het NTSC- of
PAL-60-kleursysteem.
PAL/
SECAM
Neemt op in het PAL- of
SECAM-kleursysteem.
b Opmerkingen
Power Save
Hiermee selecteert u of deze recorder in de
stoombesparingsfunctie wordt gezet wanneer
de recorder wordt uitgeschakeld (standby).
Mode 1
Alleen het antenneingangssignaal wordt
uitgevoerd naar de aangesloten
televisie wanneer de recorder
in de stand-bystand staat.
Mode 2
Wanneer de recorder stand-by
staat, wordt geen
ingangssignaal uitgevoerd.
Uit
Stelt niet de
stroombesparingsstand in. Kies
onder normale
omstandigheden deze
instelling.
Selecteer dit om de "Snelinstelling"
procedure te volgen.
1
Selecteer "Snelinstelling" bij "Basis" en
druk op ENTER.
2
3
Selecteer "Start" en druk op ENTER.
Volg de instructies voor "Snelinstelling"
(pagina 24) vanaf stap 2.
Instellingen en afstellingen
• Als beeldruis optreedt nadat u de "TV Systeem"
instelling hebt veranderd, verandert u de
"Kleursysteem" instelling (pagina 104). Als de
beeldruis nog steeds optreedt, houdt u x
(stoppen) op de recorder ingedrukt, en drukt u
daarna op INPUT op de recorder.
• Als u de "TV Systeem" instelling verandert,
wordt de kopieerlijst gewist.
Snelinstelling (De recorder terugstellen)
99
Overnemen van TV
Antenneontvangstinstellingen
(Tuner)
Het "Tuner" instelscherm helpt u bij het
maken van de instellingen voor de tuner en
programmaposities van de recorder.
1
Druk op SYSTEM MENU met de
recorder in de stopstand.
2
Selecteer "Basisinstellingen" en druk
op ENTER.
3
Selecteer "Tuner" en druk op ENTER.
Het "Tuner" instelscherm wordt
afgebeeld met de volgende items. De
standaardinstellingen zijn onderstreept.
Om het scherm uit te schakelen, drukt u
herhaaldelijk op SYSTEM MENU.
Automatisch Zoeken
Auto Scan
100
Als u een televisie aansluit op deze recorder
met gebruikmaking van SMARTLINK, kunt u
de programmaposities instellen door deze
vanuit uw televisie te downloaden.
Voor meer informatie raadpleegt u de
gebruiksaanwijzing die bij uw televisie werd
geleverd.
1
Selecteer "Overnemen van TV" bij
"Tuner" en druk op ENTER.
2
Selecteer uw land/gebied met </,, en
druk daarna op ENTER.
De tunervoorinstellingen worden
gedownload vanaf uw televisie naar deze
recorder.
Als programmaposities niet worden
gebruikt of ongewenste kanalen
bevatten, kunt u deze uitschakelen
(pagina 101).
Handmatig Afstemmen
U kunt de programmaposities handmatig
instellen.
Als bepaalde programmaposities niet kunnen
worden ingesteld met de functie
"Snelinstelling", kunt u deze handmatig
instellen.
Als er geen geluid is of het beeld is vervormd,
is het mogelijk dat het verkeerde
tunersysteem is ingesteld tijdens de
"Snelinstelling". Voer de volgende procedure
uit om het juiste tunersysteem handmatig in
te stellen.
Als u een televisie aansluit op deze recorder
zonder gebruikmaking van SMARTLINK,
kunt u de programmaposities automatisch
vooraf instellen met "Auto Scan".
1
Kies "Handmatig Afstemmen" bij
"Tuner" en druk op ENTER.
2
Kies "Volgende menu" en druk op
ENTER.
1
Selecteer "Automatisch Zoeken" bij
"Tuner" en druk op ENTER.
3
Selecteer uw land/gebied met </,, en
druk daarna op ENTER.
2
Selecteer "Auto Scan" en druk op
ENTER.
3
Selecteer uw land/gebied met </,, en
druk daarna op ENTER.
De programmapositie wordt ingesteld
volgens het geselecteerde land/regio.
Als programmaposities niet worden
gebruikt of ongewenste kanalen
bevatten, kunt u deze uitschakelen
(pagina 101).
Programmapositie
4
Druk op ./> om de
programmapositie te selecteren.
5
Kies het item dat u wilt veranderen met
M/m en verander de instellingen met </
,, en druk daarna op ENTER.
• Herhaal deze procedure vanaf stap 4
om een andere programmapositie in te
stellen.
Overslaan
Aan
Uit
Selecteert dit wanneer de
programmapositie niet
gebruikt wordt of een
ongewenst kanaal bevat.
De geselecteerde
programmapositie wordt
overgeslagen wanneer u op
PROG +/– drukt.
De geselecteerde
programmapositie wordt niet
overgeslagen.
KAN systeem
Selecteer het gebied om de beste ontvangst te
krijgen.
Selecteer dit systeem in
Frankrijk.
West
Europa
Selecteer dit systeem in WestEuropese landen.
UK & IE
Selecteer dit systeem in GrootBrittannië en Ierland.
Oost
Europa
Selecteer dit systeem in OostEuropese landen.
Kies een beschikbaar televisiesysteem
(pagina 102).
B/G
Selecteer dit systeem in WestEuropese landen, behalve in de
landen die bij "Beschikbare
kanalen" op pagina 102 zijn
vermeld.
D/K
Selecteer dit systeem in OostEuropese landen.
I
Selecteer dit systeem in GrootBrittannië en Ierland.
L
Selecteer dit systeem in
Frankrijk.
Naam
U kunt een zendernaam wijzigen of een
nieuwe zendernaam invoeren (maximaal 5
tekens). De recorder moet de
programmapositie-informatie (bijvoorbeeld
SMARTLINK-informatie) ontvangen om de
zendernamen automatisch te kunnen
afbeelden.
Druk op ,, en druk daarna herhaaldelijk op
</, om een teken te selecteren.
Als u de tekens wilt veranderen, drukt u op
M/m om de cursor te verplaatsen, en drukt u
daarna op </,.
Decoder
Stelt de kanalen in van de externe decoder
(analoge decoder voor PAY-TV/Canal Plus).
Voor meer informatie, zie pagina 31.
Instellingen en afstellingen
FR
Audiosysteem
Kanaal
AFT
Aan
Schakelt de Auto Fine Tuningfunctie aan.
Selecteer normaal deze
instelling.
Uit
Stelt u in staat het beeld
handmatig aan te passen.
Druk herhaaldelijk op </, tot de gewenste
kanaal wordt weergegeven.
• Selecteer een kabel- of satellietprogrammapositie door op </, te
drukken totdat de gewenste
programmapositie wordt weergegeven.
• Indien de Auto Fine Tuning-functie niet
naar behoren werkt, kies dan "Uit" en druk
op m. Druk dan op </, om een
helderder beeld te verkrijgen en druk op
ENTER.
,wordt vervolgd
101
Beschikbare kanalen
Televisiesysteem Kanalen
BG (West-Europese E2 – E12 VHF
landen, behalve de
Italië A – H VHF
landen die hieronder
zijn aangegeven)
E21 – E69 UHF
S1 – S20 CATV
S21 – S41 HYPER
S01 – S05 CATV
DK (Oost-Europese
landen)
R1 – R12 VHF
R21 – R69 UHF
S1 – S20 CATV
S21 – S41 HYPER
L* (Frankrijk)
CC1
116,75–124,75
C
CC2
124,75–132,75
D
CC3
132,75–140,75
D
CC4
140,75–148,75
E
CC5
148,75–156,75
F
CC6
156,75–164,75
F
CC7
164,75–172,75
G
CC8
172,75–180,75
H
CC9
180,75–188,75
CC10
188,75–196,75
I
CC11
196,75–204,75
J
CC12
204,75–212,75
J
CC13
212,75–220,75
B21 – B69 UHF
K
CC14
220,75–228,75
S1 – S20 CATV
L
CC15
228,75–236,75
S21 – S41 HYPER
L
CC16
236,75–244,75
S01 – S05 CATV
M
CC17
244,75–252,75
F2 – F10 VHF
N
CC18
252,75–260,75
F21 – F69 UHF
N
CC19
260,75–268,75
B – Q CATV
O
CC20
268,75–276,75
S21 – S41 HYPER
P
CC21
276,75–284,75
Ierland A – J VHF
Zuid-Afrika 4 – 11, 13
VHF
* Als u uitzendingen in Frankrijk wilt ontvangen,
selecteert u "L".
Afstemmen op de Franse CATV-kanalen
Deze recorder kan de CATV-kanalen B t/m Q
en de HYPER frequentiekanalen S21 t/m S41
scannen. In het menu Kanaalinstelling
worden de kanalen aangegeven als CC1 t/m
CC44. Bijvoorbeeld, kanaal B wordt
aangeduid met Kanaalinstellingnummer CC1
en kanaal Q wordt aangeduid met
Kanaalinstellingnummer CC23 (zie
onderstaande tabel). Als het CATV-kanaal
dat u wilt instellen wordt aangegeven met
zijn frequentie (bijv. 152,75 MHz),
raadpleegt u de onderstaande tabel om het
bijbehorende kanaalnummer te zoeken.
102
B
H
S01 – S05 CATV
I (Groot-Brittannië/
Ierland)
Ontvangbaar
Bijbehoren Kanaalde kanaal instellings- frequentiebereik (MHz)
nummer
P
CC22
284,75–292,75
Q
CC23
292,75–300,75
S21
CC24
299,25–307,25
S22
CC25
307,25–315,25
S23
CC26
315,25–323,25
S24
CC27
323,25–331,25
S25
CC28
331,25–339,25
S26
CC29
339,25–347,25
S27
CC30
347,25–355,25
S28
CC31
355,25–363,25
S29
CC32
363,25–371,25
S30
CC33
371,25–379,25
S31
CC34
379,25–387,25
S32
CC35
387,25–395,25
S33
CC36
395,25–403,25
Ontvangbaar
Bijbehoren Kanaalde kanaal instellings- frequentiebereik (MHz)
nummer
S34
CC37
403,25–411,25
S35
CC38
411,25–419,25
S36
CC39
419,25–427,25
S37
CC40
427,25–435,25
S38
CC41
435,25–443,25
S39
CC42
443,25–451,25
S40
CC43
451,25–459,25
S41
CC44
459,25–467,25
ShowView KAN
Stelt het gidskanaalnummer in dat aan ieder
kanaal wordt toegewezen.
U moet dit correct instellen om
timeropnamen te kunnen maken met behulp
van de ShowView-functie. Voor meer
informatie, zie pagina 26.
Kanalen Verplaatsen
Nadat de programmaposities ingesteld zijn
kunt u de volgorde van elke
programmapositie in de afgebeelde lijst
wijzigen.
Selecteer "Kanalen Verplaatsen" bij
"Tuner" en druk op ENTER.
2
Selecteer "Volgende menu" en druk op
ENTER.
3
Druk op M/m om het
programmapositienummer te selecteren
dat u wilt omwisselen, en druk daarna op
,.
• Om andere pagina's af te beelden, drukt
u herhaaldelijk op ./>.
4
Druk op M/m om het
programmapositienummer te selecteren
dat u wilt omwisselen met het
programmapositienummer dat u in stap 3
hebt geselecteerd, en druk daarna op
ENTER.
De programmapositienummers worden
omgewisseld.
• Om programmapositienummers van
andere zenders om te wisselen, herhaalt
u de bediening vanaf stap 3.
Instellingen en afstellingen
1
103
Video-instellingen
(Video In/Uit)
Met de "Video In/Uit" instellingen kunt u
items instellen die betrekking hebben op het
beeld, zoals de grootte en kleur.
Selecteer de instellingen aan de hand van het
type televisie, tuner of decoder dat is
aangesloten op de DVD-recorder.
Component Video Uit
Selecteert het signaalformaat van de
videosignalen die de recorder uitvoert:
geïnterlinieerd of progressief, via de
COMPONENT VIDEO OUT aansluitingen.
Normaal
(Interlace)
Voert signalen uit in het
geïnterlinieerde formaat.
Progressive
(p)
Voert signalen uit in het
progressieve formaat. Kies
deze stand als u
progressieve signalen wenst
te bekijken.
1
Druk op SYSTEM MENU met de
recorder in de stopstand.
2
Kies "Basisinstellingen" en druk op
ENTER.
3
Kies "Video In/Uit" en druk op ENTER.
b Opmerkingen
Het "Video In/Uit" instelscherm wordt
afgebeeld met de volgende items. De
standaardinstellingen zijn onderstreept.
• Als u "LINE 3 Uitgang" instelt op "RGB", kunt u
niet "Component Video Uit" instellen.
• Wanneer u de recorder aansluit op een monitor of
projector via alleen de COMPONENT VIDEO
OUT aansluitingen, mag u niet "LINE 3 Uitgang"
instellen op "RGB". Als u in dit geval "LINE 3
Uitgang" instelt op "RGB", is het mogelijk dat het
beeld niet wordt weergegeven.
• Als beeldruis optreedt nadat u de recorder hebt
ingesteld op progressief formaat, houdt u x
(stoppen) op de recorder ingedrukt, en drukt u
daarna op Z (openen/sluiten) op de recorder.
• Wanneer u een HDMI-verbinding gebruikt,
worden geen videosignalen uitgevoerd.
Kleursysteem
LINE 3 Uitgang
Selecteert het kleursysteem in het geval
beeldruis optreedt nadat u de "TV Systeem"
instelling hebt veranderd (pagina 99).
Hiermee selecteert u een
videouitgangssignaal voor de LINE 3 – TV
aansluiting.
Auto
PAL
SECAM
104
z Tip
Als "TV Systeem" is ingesteld op "NTSC", kunt u
"Auto", "3.58NTSC" of "PAL-60" selecteren.
De recorder herkent
automatisch de
kleursysteemsignalen en
stelt het toepasselijke
kleursysteem in.
Selecteert het PALkleursysteem wanneer "TV
Systeem" is ingesteld op
"PAL/SECAM".
Selecteert het SECAMkleursysteem wanneer "TV
Systeem" is ingesteld op
"PAL/SECAM".
Video
Voert videosignalen uit.
S-Video
Voert S-videosignalen uit.
RGB
Voert RGB-signalen uit.
b Opmerkingen
• Als de televisie niet compatibel is met S-video- of
RGB-signalen, wordt geen beeld weergegeven
met de geselecteerde methode op het
televisiescherm, zelfs niet wanneer u "S-Video"
of "RGB" selecteert. Raadpleeg de
gebruiksaanwijzing van de televisie.
• SMARTLINK is alleen beschikbaar als "Video"
is geselecteerd.
• Wanneer u een HDMI-verbinding gebruikt,
worden geen RGB-signalen uitgevoerd.
LINE 1 Ingang
Hiermee selecteert u een videoingangssignaal voor de LINE 1/DECODER
aansluiting. Het beeld is niet scherp als deze
instelling niet overeenkomt met het soort
video-ingangssignaal.
Video
Voert videosignalen in.
S-Video
Voert S-videosignalen in.
RGB
Voert RGB-signalen in.
Decoder
Selecteer dit wanneer een
externe decoder (analoge
decoder voor PAY-TV/
Canal Plus) is aangesloten.
Als u een kabeldecoder/
satellietontvanger zoals
CanalSat aansluit mag u
deze optie niet kiezen.
Audioingangsinstellingen
(Audio In)
Met de "Audio In" instelling kunt u het geluid
instellen overeenkomstig de condities van het
afspelen en de aansluitingen.
1
Druk op SYSTEM MENU met de
recorder in de stopstand.
2
Kies "Basisinstellingen" en druk op
ENTER.
3
Kies "Audio In" en druk op ENTER.
Het "Audio In" instelscherm wordt
afgebeeld met de volgende items. De
standaardinstellingen zijn onderstreept.
NTSC op PAL TV
Aan
Uit
Geeft NTSC-discs weer op
televisies die alleen
compatibel zijn met het
PAL-kleursysteem.
Selecteer dit als de
aangesloten televisie een
multisysteem-televisie
(compatibel met NTSC) is.
Selecteer NICAM (pagina 48)
NICAM
Selecteer normaal deze
instelling.
Standaard
Selecteer deze instelling als
het geluid van NICAM
uitzendingen niet helder is.
,wordt vervolgd
Instellingen en afstellingen
Stelt de recorder in op het omzetten van
signalen van het NTSC-kleursysteem naar
het PAL-kleursysteem om NTSC-discs te
kunnen weergeven op televisies die alleen
compatibel zijn met het PAL-kleursysteem.
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing die bij uw
televisie werd geleverd.
105
Tuner Niveau
Als het weergavegeluid is vervormd, stelt u
dit item in op "Gecomprimeerd". De recorder
verlaagt het geluidsniveau.
Deze functie beïnvloedt het uitgangssignaal
van de volgende aansluitingen:
– LINE 2 OUT R-AUDIO-L aansluitingen
– LINE 3 – TV aansluiting
– LINE 1/DECODER aansluiting
Normaal
Selecteer normaal deze
instelling.
Gecomprimeerd
Selecteer deze instelling
wanneer het
weergavegeluid van de
luidsprekers is vervormd.
Externe Audio
Stereo
Tweetalig
Selecteer dit wanneer
stereoprogramma's
worden ontvangen vanaf
aangesloten apparatuur.
Selecteer dit wanneer
tweetalige programma's
worden ontvangen vanaf
aangesloten apparatuur.
Tweetalige Opname
Selecteert het geluid dat wordt opgenomen.
A/L
Neemt het hoofdgeluid
van het tweetalige
programma op.
B/R
Neemt het subgeluid van
het tweetalige programma
op.
b Opmerking
Als een tweetalig geluidssignaal wordt opgenomen
op de vaste schijf (en "HDD Opnameformaat" is
ingesteld op "Video Mode Uit" (behalve in de
PCM-functie)) of op een DVD-RW/DVD-R in de
VR-modus (behalve in de PCM-functie), worden
beide geluidssporen opgenomen en kunt u tijdens
het weergeven het geluid kiezen.
106
Audiouitgangsinstellingen
(Audio Uit)
Op het "Audio Uit" instelscherm kunt u de
uitvoermethode van de audiosignalen
omschakelen in het geval een component,
zoals een versterker (receiver), met een
digitale ingangsaansluiting is aangesloten.
Als u een component aansluit die het
geselecteerde audiosignaal niet accepteert,
zullen de luidsprekers zeer harde ruis (of
geen geluid) voortbrengen, waardoor u last
van uw oren kunt krijgen en de luidsprekers
beschadigd kunnen raken.
1
Druk op SYSTEM MENU met de
recorder in de stopstand.
2
Kies "Basisinstellingen" en druk op
ENTER.
3
Selecteer "Audio Uit" en druk op
ENTER.
Het "Audio Uit" instelscherm wordt
afgebeeld met de volgende items. De
standaardinstellingen zijn onderstreept.
Dolby Digital Uit (alleen de vaste schijf/
DVD's)
Hiermee kiest u het Dolby Digital signaal.
Dolby Digital
Dolby Digital
-> PCM
Selecteer deze instelling
wanneer de recorder is
aangesloten op een
audiocomponent met
ingebouwde Dolby Digital
decoder.
96 kHz PCM Uitgang (alleen DVD-VIDEO's)
Hiermee selecteert u de
bemonsteringsfrequentie van het
audiosignaal.
96 kHz ->
48 kHz
Het audiosignaal van DVD
VIDEO's wordt omgezet
naar 48 kHz en uitgevoerd.
96 kHz
Alle signalen van 96 kHz
worden zonder omzetting
uitgevoerd. Echter, de
signalen worden uitgevoerd
op 48 kHz als er een
kopieerbeveiligingssignaal
aanwezig is.
Selecteer deze instelling
wanneer de recorder is
aangesloten op een
audiocomponent zonder
ingebouwde Dolby Digital
decoder.
b Opmerkingen
b Opmerking
Als de HDMI OUT aansluiting wordt aangesloten
op apparatuur die niet compatibel is met Dolby
Digital-signalen, worden automatisch PCM
signalen uitgevoerd, zelfs als u "Dolby Digital"
selecteert.
DTS Uit (alleen DVD-VIDEO's)
Aan
Uit
Selecteer deze instelling
wanneer de recorder is
aangesloten op een
audiocomponent met
ingebouwde DTS decoder.
MPEG Uitgang (alleen DVD VIDEO's)
Hiermee kiest u het MPEG audiosignaal.
MPEG
Selecteer deze instelling
wanneer de recorder is
aangesloten op een
audiocomponent met
ingebouwde MPEG
decoder.
MPEG ->
PCM
Selecteer deze instelling
wanneer de recorder is
aangesloten op een
audiocomponent zonder
ingebouwde MPEG
decoder. Als u MPEGaudiosignalen afspeelt,
voert de recorder
stereosignalen uit via de
DIGITAL OUT
(COAXIAL) aansluiting.
Selecteer deze instelling
wanneer de recorder is
aangesloten op een
audiocomponent zonder
ingebouwde DTS decoder.
b Opmerking
Als HDMI wordt uitgevoerd naar apparatuur die
niet compatibel is met DTS signalen, worden de
signalen niet uitgevoerd, ongeacht de instelling van
"DTS Uit".
Instellingen en afstellingen
Hiermee selecteert u of DTS signalen worden
uitgevoerd of niet.
• "96 kHz PCM Uitgang" instelling heeft geen
invloed wanneer audiosignalen worden
uitgevoerd via de LINE 2 OUT (R-AUDIO-L)
aansluitingen of LINE 3 – TV/LINE 1/
DECODER aansluitingen. Als de
bemonsteringsfrequentie 96 kHz is, worden de
signalen gewoon omgezet in analoge signalen en
uitgevoerd.
• Als de HDMI OUT aansluiting wordt aangesloten
op apparatuur die niet compatibel is met 96 kHz
signalen, wordt automatisch 48 kHz PCM
uitgevoerd, zelfs als u "96 kHz" selecteert.
b Opmerking
Als de HDMI OUT aansluiting wordt aangesloten
op apparatuur die niet compatibel is met MPEGaudiosignalen, worden automatisch PCM signalen
uitgevoerd, zelfs als u "MPEG" selecteert.
,wordt vervolgd
107
Audio DRC (Dynamic Range Control)
(alleen DVD's)
Hiermee kunt u, bij weergave van een DVD
die voldoet aan de Audio DRC-norm, het
dynamische bereik (verhouding tussen het
laagst mogelijke en het hoogst mogelijke
geluidsniveau) instellen. Deze functie
beïnvloedt het uitgangssignaal van de
volgende aansluitingen:
– LINE 2 OUT R-AUDIO-L aansluitingen
– LINE 3 – TV aansluiting
– LINE 1/DECODER aansluiting
– DIGITAL OUT (COAXIAL)/HDMI OUT
aansluiting, alleen wanneer "Dolby Digital
Uit" is ingesteld op "Dolby Digital ->
PCM" (pagina 107).
Aan
Zorgt voor een helder
geluid van lage tonen, ook
bij laag volume.
Uit
Selecteer normaal deze
instelling.
Taalinstellingen (Taal)
Op het "Taal" instelscherm kunt u
instellingen maken die betrekking hebben op
de taal.
1
Druk op SYSTEM MENU met de
recorder in de stopstand.
2
Selecteer "Basisinstellingen" en druk
op ENTER.
3
Selecteer "Taal" en druk op ENTER.
Het "Taal" instelscherm wordt afgebeeld
met de volgende items. De
standaardinstellingen zijn onderstreept.
Display Taal
Hiermee selecteert u de taal van de tekst op
het scherm.
Audio Taal (alleen DVD VIDEO)
Hiermee selecteert u de taal van het
geluidsspoor.
Taal Ondertitels (alleen DVD VIDEO)
Hiermee selecteert u de taal van de
ondertiteling die is opgenomen op de disc.
108
Taal Automatisch
De "Taal Automatisch" functie is
beschikbaar wanneer "Audio Taal" en "Taal
Ondertitels" zijn ingesteld op dezelfde taal en
"Weergave Ondertitels" is ingesteld op
"Aan".
Aan
Uit
Bij DVD VIDEO's waarvan
het hoofdgeluidsspoor de
taal heeft die u hebt
ingesteld bij "Audio Taal"
en "Taal Ondertitels", geeft
de recorder het
hoofdgeluidsspoor weer
zonder ondertiteling.
Bij DVD VIDEO's waarvan
het hoofdgeluidsspoor niet
de taal heeft die u hebt
ingesteld bij "Audio Taal"
en "Taal Ondertitels", geeft
de recorder het
hoofdgeluidsspoor weer
met ondertiteling in de taal
die u hebt ingesteld.
Opname-instellingen
(Opname)
Op het "Opname" instelscherm kunt u
opname-instellingen maken.
1
Druk op SYSTEM MENU met de
recorder in de stopstand.
2
Selecteer "Basisinstellingen" en druk
op ENTER.
3
Selecteer "Opname" en druk op
ENTER.
Het "Opname" instelscherm wordt
afgebeeld met de volgende items. De
standaardinstellingen zijn onderstreept.
Zet de functie uit.
DVD Menu Taal (alleen DVD VIDEO)
Weergave Ondertitels
Aan
Beeldt de ondertiteling af.
Uit
Beeldt geen ondertiteling
af.
Uitleg
Ondertitels
Beeldt speciale,
ondersteunende
ondertiteling af, indien
beschikbaar.
z Tip
Als u "Overige" selecteert bij "Audio Taal", "Taal
Ondertitels" of "DVD Menu Taal", drukt u op m en
voert u de taalcode in die wordt vermeldt op de
"Taalcodelijst" op pagina 135.
b Opmerking
Handm. opnamefunctie
Aan (ga naar
setup)
Stelt u in staat alle
opnamefuncties te
selecteren.
Selecteer dit en druk daarna
op ENTER.
Selecteer vervolgens een
opnamefunctie met </,,
en druk daarna op ENTER.
Uit
Stelt u in staat alleen de
standaardopnamefuncties te
selecteren.
Instellingen en afstellingen
Hiermee selecteert u de taal van het DVDmenu.
Selecteer "m/ondertiteltaal" om dezelfde taal
in te stellen als u hebt ingesteld bij "Taal
Ondertitels".
Handmatige opnamefunctie
De onderstaande tabel vermeldt de
opnameduur bij benadering voor de vaste
schijf en de diverse soorten DVD's in iedere
handmatige opnamefunctie, naast dezelfde
waarden voor de standaardopnamefunctie.
Wanneer u onder "DVD Menu Taal", "Taal
Ondertitels" of "Audio Taal" een taal kiest die niet
op de DVD VIDEO staat, wordt automatisch een
van de opgenomen talen gekozen.
,wordt vervolgd
109
De opnameduur
Opnameduur (bij benadering)
(uren)
110
Vaste DVD+RW/
Opname- schijf DVD-RW/
stand
DVD+R/
DVD-R
voor hoge
snelheid
DVD+R DL/
DVD-R DL
HQ+*1
23
–
–
PCM*2
34
1 uur en
1 min.
MN32
(HQ)
34
MN31
Opnameduur (bij benadering)
(uren)
Vaste DVD+RW/
Opname- schijf DVD-RW/
stand
DVD+R/
DVD-R
voor hoge
snelheid
DVD+R DL/
DVD-R DL
MN14
105
3 uur en
10 min.
5 uur en
41 min.
1 uur en
51 min.
MN13
110
3 uur en
20 min.
5 uur en
59 min.
1 uur en
1 min.
1 uur en
51 min.
MN12
115
3 uur en
30 min.
6 uur en
17 min.
36
1 uur en
5 min.
1 uur en
57 min.
MN11
120
3 uur en
40 min.
6 uur en
35 min.
MN30
39
1 uur en
10 min.
2 uur en
6 min.
MN10
125
3 uur en
50 min.
6 uur en
53 min.
MN29
42
1 uur en
15 min.
2 uur en
15 min.
MN9 (LP) 135
4
7 uur en
11 min.
MN28
45
1 uur en
20 min.
2 uur en
24 min.
MN8
150
4 uur en
30 min.
8 uur en
4 min.
MN27
48
1 uur en
25 min.
2 uur en
33 min.
MN7
165
5
8 uur en
58 min.
MN26
(HSP)
50
1 uur en
30 min.
2 uur en
41 min.
MN6*3
(EP)
200
6
10 uur en
46 min.
MN25
53
1 uur en
35 min.
2 uur en
50 min.
MN5*3
235
7
12 uur en
34 min.
MN24
56
1 uur en
40 min.
2 uur en
59 min.
MN4*3
(SLP)
270
8
14 uur en
21 min.
MN23
59
1 uur en
45 min.
3 uur en
8 min.
MN3*3*4
(SEP*4)
340
10
17 uur en
57 min.
MN22
62
1 uur en
50 min.
3 uur en
17 min.
MN2*3*4
405
12
21 uur en
32 min.
MN21
(SP)
68
2
3 uur en
35 min.
MN1*3*4
455
13 uur en
22 min.
24
MN20
73
2 uur en
10 min.
3 uur en
53 min.
MN19
79
2 uur en
20 min.
4 uur en
11 min.
MN18
(LSP)
84
2 uur en
30 min.
4 uur en
29 min.
MN17
90
2 uur en
40 min.
4 uur en
47 min.
MN16
96
2 uur en
50 min.
5 uur en
5 min.
MN15
(ESP)
100
3
5 uur en
23 min.
*1
Neemt met een hogere kwaliteit op (15 Mbps).
De HQ+ functie is niet beschikbaar voor DVD's.
Bij opnemen op een DVD schakelt de
opnamefunctie automatisch om naar de HQfunctie, zelfs als u de HQ+ functie hebt
ingesteld.
*2 Audiosignalen worden opgenomen in 48kHz
PCM-formaat en videosignalen worden
opgenomen in de HQ-functie. Wanneer u een
tweetalig programma opneemt, selecteert u het
geluidsspoor dat u wilt opnemen (pagina 106).
*3
Titels die in de MN6-functie of een lagere
opnamefunctie zijn opgenomen, kunnen niet op
hoge snelheid worden gekopieerd naar
DVD+RW's/DVD+R's.
*4 De SEP-, MN1-, MN2- of MN3-functies zijn
niet beschikbaar voor DVD+RW's/DVD+R's/
DVD+R DL's. Bij opnemen op een DVD+RW/
DVD+R schakelt de opnamefunctie automatisch
om naar de SLP-functie, zelfs als u de SEP-,
MN1-, MN2- of MN3-functie hebt ingesteld.
z Tip
De audiosignalen worden opgenomen in het Dolby
Digital 2-kanalen formaat (behalve in de PCMfunctie).
Stel Indexbeeld In
Selecteert een scène voor het miniatuurbeeld
dat op de titellijst wordt afgebeeld.
0 seconden
Het eerste frame van de titel
wordt ingesteld als het
miniatuurbeeld.
30 seconden
Het frame op 30 seconden
na het eerste frame wordt
ingesteld als het
miniatuurbeeld.
3 minuten
Het frame op 3 minuten na
het eerste frame wordt
ingesteld als het
miniatuurbeeld.
Resolutie
Het eerste cijfer geldt wanneer "TV Systeem"
is ingesteld op "NTSC" en het tweede cijfer
wanneer dit is ingesteld op "PAL/SECAM"
op het "Basis" instelscherm (pagina 99).
In geval van de vaste schijf (mits "HDD
Opnameformaat" is ingesteld op "Video
Mode Aan")/DVD+RW/DVD-RW (Videomodus)/DVD+R/DVD-R (Video-modus)
HQ+, PCM, MN32 t/m MN9: 720 × 480 / 720
× 576
MN8 en MN7: 352 × 480 / 352 × 576
MN6 t/m MN1: 352 × 240 / 352 × 288
Opnamestand wijzigen
Aan
Uit
De opnamemodus wordt
automatisch aangepast
zodat het hele programma
opgenomen kan worden
(pagina 50).
Aan
De recorder herkent
veranderingen in het beeld
en geluid, en voegt
automatisch
hoofdstukmarkeringen in
(maximaal 99 hoofdstukken
in één titel op de vaste
schijf).
Uit
Er worden geen
hoofdstukmarkeringen
geplaatst.
b Opmerking
Het werkelijke interval van de
hoofdstukmarkeringen kan verschillen afhankelijk
van de informatie op de video die wordt
opgenomen.
Instellingen en afstellingen
In geval van de vaste schijf (mits "HDD
Opnameformaat" is ingesteld op "Video
Mode Uit")/DVD-RW (VR-modus)/DVD-R
(VR-modus)
HQ+, PCM, MN32 t/m MN16: 720 × 480 /
720 × 576
MN15 t/m MN12: 544 × 480 / 544 × 576
MN11 t/m MN9: 480 × 480 / 544 × 576
MN8 en MN7: 352 × 480 / 352 × 576
MN6 t/m MN1: 352 × 240 / 352 × 288
Auto Hfdst. (HDD/VR) (alleen de vaste
schijf/DVD-RW/DVD-R in de VR-modus)
Auto Hfdst. (Video) (alleen DVD-RW/DVDR in de Video-modus)
Geen
markering
Er worden geen
hoofdstukmarkeringen
geplaatst.
10 minuten
De recorder voegt
hoofdstukmarkeringen in
met een interval van
ongeveer 10 minuten.
15 minuten
De recorder voegt
hoofdstukmarkeringen in
met een interval van
ongeveer 15 minuten.
Zet de functie uit.
,wordt vervolgd
111
Auto Hfdst. (DVD+R/+RW) (alleen
DVD+RW/DVD+R)
Geen
markering
Er worden geen
hoofdstukmarkeringen
geplaatst.
10 minuten
De recorder voegt
hoofdstukmarkeringen in
met een interval van
ongeveer 10 minuten.
15 minuten
De recorder voegt
hoofdstukmarkeringen in
met een interval van
ongeveer 15 minuten.
HDD Opnameformaat
Selecteert het opnameformaat van de vaste
schijf.
Video Mode
Uit
Neemt op de vaste schijf op
in de VR-modus.
Bij het opnemen van stereoen tweetalige programma's
kunnen zowel het
hoofdgeluid als het
subgeluid worden
opgenomen.
Video Mode
Aan
Neemt op de vaste schijf op
in de Video-modus.
Bij het opnemen van stereoen tweetalige programma's
kan slechts één
geluidsspoor (hoofd of sub)
worden opgenomen.
Stel "Tweetalige Opname"
in op "A/L"
(standaardinstelling) of "B/
R" op het "Audio In"
instelscherm (pagina 106).
z Tip
De inhoud van de vaste schijf die is opgenomen in
de Video-modus, kan worden gekopieerd op hoge
snelheid (pagina 78).
112
Weergave-instellingen
(Weergave)
Op het "Weergave" instelscherm kunt u
instellingen maken die betrekking hebben op
de weergave.
1
Druk op SYSTEM MENU met de
recorder in de stopstand.
2
Selecteer "Basisinstellingen" en druk
op ENTER.
3
Selecteer "Weergave" en druk op
ENTER.
Het "Weergave" instelscherm wordt
afgebeeld met de volgende items. De
standaardinstellingen zijn onderstreept.
TV-type
Pauzestand
Kies het formaat van het weergavebeeld
overeenkomstig het type televisie dat is
aangesloten (breedbeeldtelevisie of
conventionele 4:3 televisie).
Hiermee selecteert u de beeldkwaliteit in de
pauzestand.
4:3 Letter Box Selecteer deze instelling
wanneer u een televisie met
een 4:3-scherm aansluit.
Geeft een breed beeld weer
met zwarte stroken aan de
bovenkant en onderkant van
het scherm.
4:3 Pan Scan
16:9
Selecteer deze instelling
wanneer u een televisie met
een 4:3-scherm aansluit.
Geeft automatisch een
breed beeld weer op het
volledige scherm waarbij
het overtollige gedeelte
wordt bijgesneden.
Selecteer deze instelling
wanneer u een
breedbeeldtelevisie of een
televisie met
breedbeeldfunctie aansluit.
Field
Voert een stabiel en over het
algemeen trillingsvrij beeld
uit.
Frame
Voert een scherp beeld uit,
maar kan gevoelig zijn voor
trillingen.
Auto
Voert een over het
algemeen minder scherp,
maar stabieler stilstaand
beeld uit.
Naadloze Weergave (alleen de vaste
schijf/DVD-RW/DVD-R in de VR-modus)
De weergave is vloeiend,
maar dit gaat ten koste van
de nauwkeurigheid van de
bewerkingspunten.
Uit
U kunt tijdelijke
onderbrekingen op de
bewerkingspunten
opmerken tijdens het
weergeven van een playlist
in de VR-modus.
4:3 Letter Box
Kinderbeveiliging (alleen DVD VIDEO)
4:3 Pan Scan
16:9
b Opmerking
Bij sommige discs kan "4:3 Letter Box"
automatisch worden geselecteerd in plaats van "4:3
Pan Scan" en omgekeerd.
Het afspelen van bepaalde DVD VIDEO's
kan worden beperkt, bijvoorbeeld door het
instellen van een leeftijdsbeperking. Scènes
kunnen worden vergrendeld of vervangen
door andere scènes.
1
Selecteer "Kinderbeveiliging" bij
"Weergave" en druk op ENTER.
Als u reeds een wachtwoord hebt
geregistreerd, gaat u naar stap 3.
2
Selecteer "Kies wachtwoord" en druk op
ENTER.
Het scherm voor het registreren van een
nieuw wachtwoord wordt afgebeeld.
,wordt vervolgd
Instellingen en afstellingen
Aan
113
3
Voer uw 4-cijferig wachtwoord in met de
cijfertoetsen en druk daarna op ENTER.
9
Selecteer het niveau.
Hoe lager de waarde, hoe strenger de
beperking.
Discs met een hogere waarde dan het
ingestelde niveau, zullen niet worden
afgespeeld.
10 Druk op ENTER.
4
5
Voer uw 4-cijferig wachtwoord in met de
cijfertoetsen en druk daarna op ENTER.
6
Selecteer "Code" (geografisch gebied)
als het weergavebeperkingsniveau, en
druk daarna op ENTER.
Het gebied wordt geselecteerd.
• Als u "Nummer" selecteert, kiest u een
land-/gebiedcode in de tabel
(pagina 136) en voert u deze in met
behulp van de cijfertoetsen, en drukt u
daarna op ENTER.
7
8
114
Selecteer "Standaard" en druk op
ENTER.
Het scherm "Kinderbeveiliging :
Standaard" verschijnt.
Selecteer "Wijzig niveau" en druk op
ENTER.
Het scherm "Kinderbeveiliging : Wijzig
niveau" verschijnt.
Voer uw 4-cijferig wachtwoord in met de
cijfertoetsen en druk daarna op ENTER.
De kinderbeveiliging is ingesteld.
Om de instelling van de
kinderbeveiliging voor de disc te
annuleren, selecteert u "Uit" in stap 9.
Wijzig wachtwoord
1
Selecteer "Kinderbeveiliging" bij
"Weergave" en druk op ENTER.
2
Selecteer "Wijzig wachtwoord" en druk
op ENTER.
3
Voer uw 4-cijferig wachtwoord met
behulp van de cijfertoetsen in op de regel
"Huidige wachtwoord" en druk daarna
op ENTER.
4
Voer een nieuw wachtwoord met behulp
van de cijfertoetsen in op de regel
"Nieuwe wachtwoord" en druk daarna op
ENTER.
b Opmerkingen
• Als u uw wachtwoord vergeten bent, moet u de
recorder terugstellen (pagina 126).
• Bij het afspelen van discs zonder
kinderbeveiligingsfunctie kan het afspelen niet
worden beperkt met deze recorder.
• Bij sommige discs moet u mogelijk het
kinderbeveiligingsniveau wijzigen. Voer dan uw
wachtwoord in en wijzig het niveau.
Camerahoek Indicatie (alleen DVDVIDEO's)
Aan
Beeldt "
" af op het
televisiescherm als een
scène onder meerdere
opnamehoeken op de disc is
opgenomen.
Uit
Beeldt "
" niet af op het
televisiescherm.
Beeldresolutie
HDMI-instellingen (HDMI
Uitgang)
Op het "HDMI Uitgang" instelscherm kunt
instellingen maken die betrekking hebben op
de HDMI-verbinding.
U kunt "HDMI Uitgang" alleen selecteren als
apparatuur is aangesloten op de HDMI OUTaansluiting.
1
2
3
Hiermee selecteert u het type videosignalen
dat via de HDMI OUT aansluiting wordt
uitgevoerd. Als het beeld niet scherp,
onnatuurlijk of teleurstellend is, probeert u
een andere instelling die beter geschikt is
voor de disc en uw televisie, projector, enz.
Raadpleeg voor verdere informatie tevens de
gebruiksaanwijzing die bij uw televisie,
projector, enz., werd geleverd.
Druk op SYSTEM MENU met de
recorder in de stopstand.
Voert 1920×1080p
videosignalen uit.
1920 x 1080i
Selecteer "Basisinstellingen" en druk
op ENTER.
Voert 1920×1080i
videosignalen uit.
1280 x 720p
Selecteer "HDMI Uitgang" en druk op
ENTER.
Voert 1280×720p
videosignalen uit.
720 x 576p*1
Voert 720×576p
videosignalen uit.
720 x 480p*2
Voert 720×480p
videosignalen uit.
720 × 576i*1
Voert 720×576i
videosignalen uit.
720 × 480i*2
Voert 720×480i
videosignalen uit.
Het "HDMI Uitgang" instelscherm wordt
afgebeeld met de volgende items. De
standaardinstellingen zijn onderstreept.
Nadat u apparatuur hebt aangesloten op
de HDMI OUT-aansluiting, worden
"Beeldresolutie", "4:3 Beelden" en
"Kleuren" automatisch ingesteld op de
toepasselijke waarden.
*1
Kan alleen worden geselecteerd wanneer "TV
Systeem" is ingesteld op "PAL/SECAM" op het
"Basis" instelscherm (pagina 99).
*2 Kan alleen worden geselecteerd wanneer "TV
Systeem" is ingesteld op "NTSC" op het "Basis"
instelscherm (pagina 99).
Instellingen en afstellingen
1920 x 1080p
b Opmerkingen
• Als beeldruis optreedt nadat u de "Beeldresolutie"
instelling hebt veranderd, houdt u x (stoppen) op
de recorder ingedrukt, en drukt u daarna op Z
(openen/sluiten) op de recorder.
• Als "Kleuren" is ingesteld op "YCbCr 4:2:2" op
het "HDMI Uitgang" instelscherm, kunt u "720 ×
576i" (of "720 × 480i") niet selecteren.
,wordt vervolgd
115
4:3 Beelden
b Opmerkingen
Deze instelling is alleen effectief wanneer u
"TV-type" instelt op "16:9" op het
"Weergave" instelscherm.
Kies deze instelling wanneer u wilt kijken
naar een 4:3 beeldverhouding. Als u de
beeldverhouding op uw televisie kunt
veranderen, verandert u de instelling op uw
televisie en niet op deze recorder.
Merk op dat deze instelling alleen werkt voor
een HDMI-aansluiting.
• Het is mogelijk dat bepaalde instellingen niet
beschikbaar zijn, afhankelijk van het aangesloten
apparaat.
• Wanneer een DVI-apparaat is aangesloten, kunt u
"YCbCr 4:2:2" of "YCbCr 4:4:4" niet selecteren.
• Als "Beeldresolutie" is ingesteld op "720 × 576i"
(of "720 × 480i") op het "HDMI Uitgang"
instelscherm, kunt u "YCbCr 4:2:2" niet
selecteren.
Volledig
Selecteer deze instelling als
u de beeldverhouding op uw
televisie kunt veranderen.
Normaal
Selecteer deze instelling als
u de beeldverhouding op uw
televisie niet kunt
veranderen. Geeft een video
met beeldverhouding 4:3
onveranderd weer.
Geluidsuitvoer
Hiermee selecteert u het type audiosignalen
dat via de HDMI OUT aansluiting wordt
uitgevoerd.
Auto
Voert alleen Dolby
Digital, MPEG en DTS
audiosignalen uit als een
bitstream-signaal.
Selecteer normaal deze
instelling.
PCM
Zet alle audiosignalen om
in PCM, behalve de DTSsignalen.
Bitstream
Priority
Selecteer dit als het
aangesloten apparaat
compatibel is met
bitstream-audio.
Televisie met beeldverhouding 16:9
Kleuren
Selecteert de uitvoermethode van de
videosignalen voor de HDMI-aansluiting.
RGB (0-255)
Voert RGB (0-255)
signalen uit. Selecteer dit
wanneer een RGB (0255)-apparaat is
aangesloten.
RGB (16-235)
Voert RGB (16-235)
signalen uit. Selecteer dit
als de kleuren te rijk zijn
en het zwart te diep lijkt.
YCbCr 4:2:2
YCbCr 4:4:4
116
Voert 10-bit
componentsignalen uit
met YCbCr als 4:2:2.
Voert 8-bit
componentsignalen uit
met YCbCr als 4:4:4.
b Opmerkingen
• Het is mogelijk dat de PCM-signalen niet worden
uitgevoerd ondanks dat u "Auto" hebt
geselecteerd, afhankelijk van de "Audio Uit"
instellingen, het aantal audiokanalen, en het
HDMI-aangesloten apparaat.
• De "Geluidsuitvoer" functie is niet beschikbaar
wanneer een DVI-apparaat is aangesloten.
HDMI-regeling
Aan
Stelt u in staat de HDMIregeling te gebruiken
(pagina 19).
Uit
Zet de functie uit.
Bedieningsstand
Overige instellingen
(Opties)
Op de "Opties" en "Opties 2" instelschermen
kunt u overige bedieningsinstellingen maken.
1
Verandert de bedieningsstand van de
recorder om storing te voorkomen met een
andere DVD-recorder of -speler van Sony.
1
Selecteer "Bedieningsstand" bij "Opties"
en druk op ENTER.
2
Kies een bedieningsstand (DVD1, DVD2
of DVD3) en druk op ENTER.
Druk op SYSTEM MENU met de
recorder in de stopstand.
2
Selecteer "Basisinstellingen" en druk
op ENTER.
3
Selecteer "Opties" of "Opties 2", en
druk daarna op ENTER.
Het "Opties" of "Opties 2" instelscherm
wordt afgebeeld met de volgende items.
De standaardinstellingen zijn
onderstreept.
Voorbeeld: het "Opties" instelscherm
b Opmerking
De standaard ingestelde bedieningsstand
voor deze recorder en de meegeleverde
afstandsbediening is DVD3.
De afstandsbediening werkt niet als
verschillende bedieningsstanden zijn
ingesteld op de recorder en de
afstandsbediening. Stel voor beide dezelfde
bedieningsstand in.
3
Opties
Bedieningsstand Codenummer
On Screen Display
Aan
Uit
Geeft automatisch
informatie weer op het
scherm als de recorder
wordt ingeschakeld,
enzovoort.
Geeft alleen informatie
weer als op DISPLAY
wordt gedrukt.
Display
Hiermee regelt u de verlichting van de
display op het voorpaneel.
Aan
Heldere verlichting.
Uit
De verlichting wordt
uitgeschakeld wanneer het
apparaat uit staat.
DVD1
cijfertoets 1
DVD2
cijfertoets 2
DVD3
cijfertoets 3
Instellingen en afstellingen
Stel de bedieningsstand van de
afstandsbediening zodanig in dat deze
overeenkomt met de bedieningsstand van
de recorder die u hierboven hebt
geselecteerd.
Voer onderstaande stappen uit om de
bedieningsstand in te stellen op de
afstandsbediening.
1 Houd ENTER ingedrukt.
2 Terwijl u ENTER ingedrukt houdt,
voert u het codenummer van de
bedieningsstand in met behulp van de
cijfertoetsen.
3 Houd zowel de cijfertoets als de
ENTER-toets tegelijkertijd
gedurende langer dan drie seconden
ingedrukt.
z Tip
U kunt de bedieningsstand van de recorder
controleren op de display op het voorpaneel.
Bedieningsstand
Op de display op het
voorpaneel
DVD1
"1" wordt afgebeeld.
DVD2
"2" wordt afgebeeld.
DVD3
"1" of "2" wordt niet
afgebeeld.
,wordt vervolgd
117
SMARTLINK
Alleen deze
recorder
Doorgeven
Stelt u in staat de
SMARTLINK functie met
de recorder te gebruiken
wanneer de recorder in de
stand-bystand staat.
Stelt u in staat de
SMARTLINK functie met
de aangesloten apparatuur
te gebruiken wanneer de
recorder in de stand-bystand
staat.
b Opmerking
Stel "Power Save" in op "Uit" op het "Basis"
instelscherm (pagina 99) om zo "SMARTLINK" in
te stellen op "Doorgeven".
DivX
Registratie Code
Hiermee kunt u het registratienummer van
DivX-videobestanden voor deze recorder
afbeelden.
Voor meer informatie bezoek http://
www.divx.com/vod op het Internet.
Previewinstellen (alleen de vaste schijf)
Selecteert het type miniatuur dat wordt
afgebeeld op de titellijst.
118
Snel Bekijken
Geeft korte fragmenten
weer uit de hele
geselecteerde titel.
Normale
Weergave
Geeft de geselecteerde titel
weer vanaf het begin.
Opties 2
TV Pauze
Selecteert de tuner voor TV Pauze
(pagina 66).
Tuner van de
tv
Selecteer dit wanneer u de
recorder aansluit op uw
televisie met
gebruikmaking van de
SCART aansluiting.
Tuner dvdrecorder
Selecteer dit wanneer u de
recorder aansluit op uw
televisie zonder
gebruikmaking van de
SCART aansluiting.
Er verschijnt beeldruis.
Aanvullende informatie
Problemen oplossen
Als u problemen ondervindt bij het gebruik
van deze recorder, probeert u deze eerst zelf
op te lossen aan de hand van de onderstaande
lijst. Als het probleem daarmee niet is
opgelost, raadpleegt u de dichtstbijzijnde
Sony-handelaar.
Voeding
De recorder wordt niet ingeschakeld.
, Controleer of het netsnoer goed is
aangesloten.
Beeld
Er is geen beeld.
,wordt vervolgd
Aanvullende informatie
, Sluit alle kabels nogmaals goed aan.
, De aansluitkabels zijn beschadigd.
, Controleer de aansluiting op de televisie
(pagina 15).
, Stel de ingangsbronkeuze van uw televisie
zo in (bijvoorbeeld "VCR" of "AV 1") dat
het signaal van de recorder op het
televisiescherm wordt afgebeeld.
, Controleer of het "Video In/Uit"
instelscherm is ingesteld op het
toepasselijke item dat overeenkomt met uw
systeem (pagina 104).
, Als u de recorder op de televisie aansluit via
alleen de COMPONENT VIDEO OUT
aansluitingen, stelt u "Component Video
Uit" op het "Video In/Uit" instelscherm in
op "Progressive (p)" (pagina 104).
, Tijdens het afspelen van een dubbellaagse
DVD, kunnen de video en audio een moment
worden onderbroken op het punt waar de
lagen in elkaar overgaan.
, Als het videosignaal van de recorder via de
videorecorder naar de televisie wordt
verzonden of wanneer de recorder is
aangesloten op een gecombineerde
televisie/videorecorder, kan de
kopieerbeveiliging van sommige DVDprogramma's de beeldkwaliteit
beïnvloeden. Als u nog altijd problemen
hebt wanneer de recorder rechtstreeks is
aangesloten op de televisie, probeert u de
recorder aan te sluiten op de S VIDEO
ingang van de televisie.
, U hebt de recorder ingesteld op progressief
formaat terwijl uw televisie geen
progressief signaal kan verwerken. In dat
geval houdt u x (stoppen) op de recorder
ingedrukt, en drukt u daarna op Z (openen/
sluiten) op de recorder.
, Wanneer u de recorder instelt op
progressief formaat, kan het beeld zijn
beïnvloed, ook al is de televisie compatibel
met progressieve signalen (525p/625p). In
dat geval houdt u x (stoppen) op de
recorder ingedrukt, en drukt u daarna op
Z (openen/sluiten) op het apparaat zodat de
recorder wordt ingesteld op het normale
(geïnterlinieerde) formaat.
, U geeft een titel weer die is opgenomen in
een kleursysteem dat anders is dan dat van
uw televisie.
, De op de vaste schijf opgenomen beelden
kumen ruis voorkomen; dit is te wijten aan
de karakteristieken van de vaste schijf en is
geen defect.
, Tijdens het afspelen van een dubbellaagse
DVD, kunnen de video en audio een
moment worden onderbroken op het punt
waar de lagen in elkaar overgaan.
119
Er is geen beeld of alleen beeldruis bij
aansluiting op de HDMI OUT aansluiting.
, Probeer het volgende: 1Schakel de
recorder uit en vervolgens weer aan.
2Schakel het aangesloten apparaat uit en
vervolgens weer aan. 3Koppel de HDMIkabel los en sluit deze vervolgens weer aan.
, Als de HDMI OUT-aansluiting wordt
gebruikt voor video-uitvoer, kunt u het
probleem oplossen door bij de instellingen
voor "HDMI Uitgang" de instelling
"Beeldresolutie" te veranderen
(pagina 115). Sluit de televisie en de
recorder op elkaar aan met behulp van een
andere videoaansluiting dan HDMI OUT,
en schakel de ingangsbron van de televisie
om naar de aangesloten video-ingangsbron
zodat u de schermweergavetekst kunt zien.
Verander bij de instellingen voor "HDMI
Uitgang" de instelling "Beeldresolutie" en
schakel daarna de ingangsaansluiting van
de televisie terug naar HDMI. Als het beeld
nog steeds niet wordt weergegeven,
herhaalt u deze stappen en probeert u andere
instellingen.
, De recorder is aangesloten op een
ingangsapparaat dat niet voldoet aan HDCP
(pagina 16).
, Als beeldruis optreedt nadat u de
"Beeldresolutie" instelling hebt veranderd,
houdt u x (stoppen) op de recorder
ingedrukt, en drukt u daarna op Z (openen/
sluiten) op de recorder.
De ontvangst van het televisieprogramma
is niet schermvullend.
, Stel het kanaal handmatig in op "Handmatig
Afstemmen" op het "Tuner" instelscherm
(pagina 100).
, Selecteer de juiste bron met de INPUT toets
of selecteer een kanaal of
televisieprogramma met de PROG +/–
toetsen.
Het beeld van televisieprogramma's is
vervormd.
, Richt de televisieantenne opnieuw.
, Pas het beeld aan (raadpleeg de
gebruiksaanwijzing van de televisie).
, Plaats de recorder en de televisie verder uit
elkaar.
, Plaats de televisie en gebundelde
antennekabels verder uit elkaar.
120
, De antennekabel is aangesloten op de
AERIAL OUT aansluiting van de recorder.
Sluit de kabel aan op de AERIAL IN
aansluiting.
, Het kleursysteem van de recorder is anders
dan van uw televisie. Houd x (stoppen) op
de recorder ingedrukt, en druk daarna op
INPUT op de recorder om het kleursysteem
van de recorder te veranderen.
Televisiekanalen kunnen niet worden
gewijzigd.
, Het kanaal wordt overgeslagen
(pagina 101).
, Er is een timergestuurde opname gestart
waardoor de kanalen zijn gewijzigd.
Het beeld van apparatuur die is
aangesloten op de ingang van de recorder
verschijnt niet op het scherm.
, Als de apparatuur is aangesloten op de
LINE 1/DECODER aansluiting, dan
selecteert u "L1" op de display op het
voorpaneel door op INPUT te drukken.
Als de apparatuur is aangesloten op de
LINE 2 IN aansluitingen, dan selecteert u
"L2" op de display op het voorpaneel door
op INPUT te drukken.
De beeldweergave of het
televisieprogramma van apparatuur die is
aangesloten op de recorder, is vervormd.
, Als het beeld van een DVD-speler, een
videorecorder of een tuner via de
videorecorder naar de televisie wordt
verzonden, kan de kopieerbeveiliging van
sommige programma's de beeldkwaliteit
beïnvloeden. Koppel het bewuste
afspeelapparaat los en sluit het rechtstreeks
aan op de televisie.
Het beeld vult het scherm niet.
, Stel "TV-type" op het "Weergave"
instelscherm in overeenkomstig de
beeldverhouding van uw televisie
(pagina 113).
Het beeld vult niet het hele scherm
ondanks dat de beeldverhouding is
ingesteld bij "TV-type" op het "Weergave"
instelscherm.
, Het beeldformaat van de titel ligt vast.
Het beeld is zwart/wit.
, Controleer of "LINE 3 Uitgang" op het
"Video In/Uit" instelscherm is ingesteld op
het toepasselijke item dat overeenkomt met
uw systeem (pagina 104).
, Als u een SCART kabel gebruikt,
controleert u of de kabel een 21-pins kabel
is.
Geluid
Geen geluid.
, Probeer het volgende: 1Schakel de
recorder uit en vervolgens weer aan.
2Schakel het aangesloten apparaat uit en
vervolgens weer aan. 3Koppel de HDMIkabel los en sluit deze vervolgens weer aan.
, De HDMI OUT aansluiting is aangesloten
op een DVI apparaat (DVI aansluitingen
accepteren geen audiosignalen).
, De apparatuur aangesloten op de HDMI
OUT aansluiting voldoet niet aan het
audiosignaalformaat. In dat geval stelt u
"Geluidsuitvoer" in op "PCM" op het
"HDMI Uitgang" instelscherm
(pagina 116).
Het geluid is vervormd.
, Stel "Tuner Niveau" op het "Audio In"
instelscherm in op "Gecomprimeerd"
(pagina 106).
Het geluid bevat ruis.
, Tijdens het afspelen van een CD met DTSaudiosignalen, is ruis hoorbaar via de LINE
2 OUT R-AUDIO-L aansluitingen, de
LINE 3 – TV aansluiting of de LINE 1/
DECODER aansluiting (pagina 86).
Het volume is te laag.
, Het volume is te laag bij sommige DVD's.
Het geluidsvolume kan beter worden als u
"Audio DRC" op het "Audio Uit"
instelscherm instelt op "Aan" (pagina 108).
, Stel "Tuner Niveau" op het "Audio In"
instelscherm in op "Normaal" (pagina 106).
,wordt vervolgd
Aanvullende informatie
, Sluit alle kabels opnieuw goed aan.
, De aansluitkabel is beschadigd.
, De ingangsbroninstelling op de
audiocomponent of de aansluiting met de
audiocomponent is onjuist.
, De recorder spoelt snel achteruit of vooruit,
speelt vertraagd af, of staat in de
pauzestand.
, Als het audiosignaal niet via de DIGITAL
OUT (COAXIAL)/HDMI OUT
aansluitingen wordt uitgevoerd, controleert
u de instellingen op het "Audio Uit"
instelscherm (pagina 106).
, De recorder ondersteunt alleen MP3-audio,
Dolby Digital en MPEG audio voor DivXvideobestanden. Druk op AUDIO en kies
MP3 audio of MPEG audio.
Er wordt geen geluid uitgevoerd via de
HDMI OUT aansluiting.
121
Een ander geluidsspoor kan niet worden
opgenomen of weergegeven.
De recorder start de weergave niet vanaf
het begin.
, Wanneer u opneemt vanaf aangesloten
apparatuur, stelt u "Externe Audio" in op
"Tweetalig" op het "Audio In" instelscherm
(pagina 106).
, Meertalige sporen (hoofd en sub) kunnen
niet worden opgenomen op de vaste schijf
(indien Video-modus is ingeschakeld) en
DVD+RW's, DVD-RW's (Video-modus),
DVD+R's en DVD-R's (Video-modus). Om
de taal op te nemen, stelt u "Tweetalige
Opname" op het "Audio In" instelscherm in
op "A/L" of "B/R" voordat u opneemt
(pagina 106). Om zowel het hoofd- als het
subgeluid op een disc op te nemen, neemt u
op DVD-RW's/DVD-R's (VR-modus) op.
Om op de vaste schijf op te nemen, stelt u
"HDD Opnameformaat" in op "Video
Mode Uit" op het "Opname" instelscherm
(pagina 112).
, Als u een audiocomponent hebt aangesloten
op de DIGITAL OUT (COAXIAL)
aansluiting en het geluidsspoor voor de
vaste schijf (mits "HDD Opnameformaat"
is ingesteld op "Video Mode Uit" op het
"Opname" instelscherm (pagina 112))/
DVD-RW's/DVD-R's (VR-modus) tijdens
het weergeven wilt veranderen, stelt u
"Dolby Digital Uit" op het "Audio Uit"
instelscherm in op "Dolby Digital -> PCM"
(pagina 107).
, Hervattingsweergave is ingeschakeld
(pagina 60).
, U heeft een DVD geplaatst waarvan het
titelmenu of het DVD-menu automatisch op
het televisiescherm verschijnt na het
plaatsen van de disc. Start de weergave via
het menu.
Weergeven
De recorder speelt geen enkel disctype af
(behalve de vaste schijf).
, De disc is omgekeerd geplaatst. Plaats de
disc in de disclade met het label naar boven.
, De disc is niet correct geplaatst.
, Er is vocht gecondenseerd in de recorder. In
dit geval, als de recorder ingeschakeld is
laat u deze aan staan (als de recorder
uitgeschakeld is, laat u deze uit staan)
gedurende ongeveer een uur totdat het
vocht is verdampt.
, Als de disc is opgenomen op een andere
recorder en niet werd gefinaliseerd
(pagina 43), kan de recorder de disc niet
afspelen.
122
Het afspelen wordt automatisch gestart.
, De DVD VIDEO is voorzien van een
automatische afspeelfunctie.
Het afspelen stopt automatisch.
, Bij het afspelen van een DVD met een
automatisch pauzesignaal stopt het afspelen
bij het auto-pauzesignaal.
Sommige functies, zoals stoppen, zoeken
of vertraagde weergave, werken niet.
, Voor sommige DVD's zijn bepaalde
bovenstaande functies niet beschikbaar.
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing bij de
disc.
De taal voor het geluid kan niet worden
gewijzigd.
, Er zijn geen meertalige tracks opgenomen
op de DVD.
, De taal voor het geluid van een DVD
VIDEO kan niet worden gewijzigd.
, Probeer de taal te wijzigen met het menu
van de DVD VIDEO.
De taal voor de ondertiteling kan niet
worden gewijzigd of uitgeschakeld.
, Er zijn geen meertalige ondertitels
opgenomen op de DVD VIDEO.
, De taal voor de ondertitels kan niet worden
gewijzigd op de DVD VIDEO.
, Probeer de ondertitels te wijzigen met het
menu van de DVD VIDEO.
, De ondertitels van titels die met deze
recorder zijn opgenomen, kunnen niet
worden gewijzigd.
De hoeken kunnen niet worden gewijzigd.
, Er zijn geen meervoudige hoeken
opgenomen op de DVD VIDEO.
, U probeert de hoeken te wijzigen terwijl
"
" niet op het televisiescherm
verschijnt (pagina 60). Om "
" af te
beelden in het geval een scène onder
meerdere opnamehoeken op de disc is
opgenomen, stelt u "Camerahoek Indicatie"
in op "Aan" op het "Weergave"
instelscherm (pagina 114).
, Hoeken kunnen niet worden gewijzigd op
de DVD VIDEO.
, Probeer de hoek te wijzigen met het menu
van de DVD VIDEO.
, De hoeken van titels die met deze recorder
zijn opgenomen, kunnen niet worden
gewijzigd.
, De opnamehoek kan niet worden veranderd
tijdens vertraagd afspelen of terwijl het
afspelen is gepauzeerd.
Weergave van DivX-videobestanden is
niet mogelijk.
De MP3 audiotrack kan niet worden
afgespeeld.
, De MP3 audiotrack is niet van een formaat
dat compatibel is met de recorder
(pagina 129).
De JPEG-beeldbestanden worden niet
afgespeeld.
, De JPEG-beeldbestanden zijn niet
opgenomen in een indeling die de recorder
kan afspelen (pagina 129).
, Progressieve JPEG-beelden kunnen niet
worden afgespeeld.
De programmapositie kan niet worden
veranderd vanaf de programmapositie die
u opneemt.
, Stel de ingangsbron van de televisie in op
"TV".
Het opnemen begint niet onmiddellijk
nadat op de z REC toets is gedrukt.
, Bedien de recorder alleen nadat "LOAD",
"FORMAT" of "INFO WRITE" is
uitgegaan op de display op het voorpaneel.
Hoewel u de timer juist hebt ingesteld, is
er niets opgenomen.
, Tijdens de opname is een stroomstoring
opgetreden.
, De interne klok van de recorder is stil
blijven staan als gevolg van een
stroomstoring die langer dan 1 uur heeft
geduurd. Stel de klok opnieuw in
(pagina 98).
, Het kanaal is uitgeschakeld nadat de
opname met de timer is ingesteld. Zie
"Handmatig Afstemmen" op pagina 100.
, Trek de stekker uit het stopcontact en steek
deze weer in het stopcontact.
, Het programma bevat
kopieerbeveiligingssignalen die het
kopiëren beperken.
, Een andere timerinstelling overlapt deze
timerinstelling (pagina 55).
, Er is geen DVD in de recorder geplaatst.
, Er is onvoldoende discruimte beschikbaar
voor opname.
, De recorder was bezig met kopiëren.
Aanvullende informatie
, Het bestand is geen DivX-bestand.
, Het bestand heeft een andere extensie dan
".avi" of ".divx".
, De DATA CD (DivX-video)/DATA DVD
(DivX-video) is niet opgenomen in een
DivX-indeling conform ISO9660 Level 1/
Level 2, Romeo, Joliet of UDF (Universal
Disk Format) 1.02, 1.50, 2.00 of 2.01.
, Het DivX-videobestandsformaat is groter
dan 720 (breedte) × 576 (hoogte).
Opnemen/Timergestuurde
opname/Bewerken
Het opnemen stopt niet onmiddellijk
nadat op de x REC STOP toets is gedrukt.
, De recorder heeft enkele seconden nodig
om discgegevens in te voeren voordat het
opnemen kan worden gestopt.
Op het scherm kunnen aanwijzingen
worden afgebeeld nadat u op x REC STOP
hebt gedrukt. In dat geval volgt u de
aanwijzingen op het scherm.
TV Pauze werkt niet.
, U neemt op de vaste schijf op of de vaste
schijf is vol.
Het opnemen stopt niet als u op x drukt.
, Druk op x REC STOP.
,wordt vervolgd
123
De opname met de timer is niet voltooid of
is niet bij het begin begonnen.
, Tijdens de opname is een stroomstoring
opgetreden. Als de storing wordt verholpen
binnen de tijdsduur van een opname met de
timer, hervat de recorder het opnemen.
Als de stroomstoring langer duurt dan een
uur, moet u de klok opnieuw instellen
(pagina 98).
, Een andere timerinstelling overlapt deze
timerinstelling (pagina 55).
, De vrije ruimte op de disc is niet voldoende.
, De VPS/PDC functie is actief.
Eerder opgenomen inhoud is gewist.
, Gegevens die niet op deze recorder kunnen
worden afgespeeld, maar met een computer
op de DVD zijn opgenomen, worden gewist
van de disc nadat de disc is geplaatst.
De VPS/PDC functie werkt niet.
, Controleer of de klok en de datum juist zijn
ingesteld.
, Controleer dat de VPS/PDC tijd die u hebt
ingesteld correct is (er kan een fout staan in
de televisieprogrammagids). Als de
uitzending die u wilt opnemen niet de juiste
VPS/PDC informatie zendt, zal de recorder
niet beginnen met opnemen.
, Als de ontvangst slecht is, kan het VPS/
PDC signaal zijn gewijzigd, waardoor de
recorder niet opneemt.
Opnemen vanaf aangesloten
apparatuur met behulp van de
timer
Er werd niets opgenomen ondanks dat de
synchro-opname correct werd ingesteld.
, U hebt de aangesloten apparatuur niet
uitgeschakeld. Schakel de aangesloten
apparatuur uit en zet de recorder in de
synchro-opnamestand-bystand (pagina 56).
, De recorder bevindt zich niet in de synchroopnamestand-bymodus. Zet de recorder in
de synchro-opnamestand-bystand. Zorg
ervoor dat de SYNCHRO REC indicator
aan gaat op de display op het voorpaneel
(pagina 56).
124
, De apparatuur is niet aangesloten op de
LINE 1/DECODER-aansluiting van de
recorder.
, De recorder is aangesloten op de TV
uitgang van de aangesloten apparatuur.
, De synchro-opname en een andere
timeropname overlappen elkaar
(pagina 57).
Synchro-opname wordt niet voltooid.
, De timerinstelling voor de aangesloten
apparatuur overlapt met de timerinstelling
van de recorder (pagina 57).
, Tijdens de opname is een stroomstoring
opgetreden.
, Er werd op de [/1 gedrukt voordat de
synchro-opname begon.
De recorder begint automatisch met
opnemen op het moment dat de
satellietontvanger wordt ingeschakeld.
, De synchro-opnamefunctie is geactiveerd.
Schakel de satellietontvanger uit en
annuleer de synchro-opnamefunctie
(pagina 56).
Kopiëren
U kopieerde een titel, maar de titel werd
niet afgebeeld op de titellijst van de vaste
schijf.
, De titel bevatte een
kopieerbeveiligingssignaal, waardoor deze
werd verplaatst (pagina 79).
Kopiëren op hoge snelheid werkt niet.
, De titel kan niet op hoge snelheid worden
gekopieerd (pagina 80). Zelfs als A-B
wissen wordt uitgevoerd, zodat een titel niet
meerdere beeldformaten bevat, wordt deze
nog steeds behandeld als een titel met
meerdere beeldformaten.
Kopiëren tussen de vaste schijf en een
DVD is niet mogelijk.
, De titel kan niet worden gekopieerd
(pagina 79).
Weergave
De klok is gestopt.
, Stel de klok opnieuw in (pagina 98).
, De klok is stil blijven staan als gevolg van
een stroomstoring die langer heeft geduurd
dan 1 uur. Stel de klok opnieuw in
(pagina 98).
De timerindicator knippert.
, Er is onvoldoende ruimte beschikbaar op de
disc.
, Plaats een opneembare disc in de recorder.
, De geplaatste DVD is beveiligd
(pagina 42).
De klok verschijnt niet in de display op het
voorpaneel als de recorder uitgeschakeld is.
, "Display" is ingesteld op "Uit" op het
"Opties" instelscherm (pagina 117).
Afstandsbediening
De afstandsbediening werkt niet.
De taal op het scherm verandert
automatisch.
, Als "HDMI-regeling" is ingesteld op "Aan"
op het "HDMI Uitgang" instelscherm
(pagina 116), verandert de taal op het
scherm automatisch overeenkomstig de
taalinstelling van de aangesloten televisie
wanneer u de taalinstelling op de televisie
verandert, enz.
De recorder werkt niet correct.
, Houd [/1 op de recorder gedurende langer
dan vijf seconden ingedrukt totdat de
recorder wordt uitgeschakeld. Druk daarna
nogmaals op [/1 om de recorder weer in te
schakelen.
, Indien de werking van de recorder is
verstoord door statische elektriciteit enz.,
schakel de recorder uit en wacht tot de klok
weer verschijnt in de display op het
voorpaneel. Trek dan de stekker uit het
stopcontact, laat de recorder een tijdje
uitgeschakeld en steek vervolgens de
stekker opnieuw in.
De disclade wordt niet geopend als u op
de Z (openen/sluiten) toets drukt.
, Het duurt enkele seconden voordat de
disclade wordt geopend nadat u een DVD
hebt opgenomen of bewerkt. De reden
hiervoor is dat de recorder gegevens
toevoegt aan de disc.
Aanvullende informatie
, Voor de recorder en de afstandsbediening
zijn verschillende bedieningsstanden
gekozen. Stel voor beide dezelfde
bedieningsstand in (pagina 117). De
standaard ingestelde bedieningsstand voor
deze recorder en de meegeleverde
afstandsbediening is DVD3. U kunt de
huidige bedieningsstand controleren op de
display op het voorpaneel (pagina 117).
, De batterijen zijn zwak.
, De afstand tussen de afstandsbediening en
de recorder is te groot.
, De standaardwaarde voor de code van de
fabrikant van de afstandsbediening is
hersteld bij het vervangen van de batterijen.
Stel de code opnieuw in (pagina 22).
, De afstandsbediening is niet op de
afstandsbedieningssensor van de recorder
gericht.
Overige
Geen enkele toets werkt nog en "LOCKED"
wordt afgebeeld op de display op het
voorpaneel.
, De recorder is vergrendeld. Annuleer het
kinderslot (pagina 60, 85).
,wordt vervolgd
125
De disclade gaat niet open en
"TRAYLOCKED" verschijnt in de display op
het voorpaneel.
, Neem contact op met uw Sony-handelaar of
een plaatselijk erkend Sonyservicecentrum.
"REPAIR" verschijnt in de display op het
voorpaneel.
, De reparatiefunctie van de recorder treedt in
werking om de vaste schijf of disc te
repareren wanneer de recorder wordt
ingeschakeld nadat een stroomstoring is
opgetreden tijdens de bediening van de
recorder, zoals bijvoorbeeld tijdens het
opnemen, of nadat bepaalde fouten zich
hebben voorgedaan. Laat de recorder
ingeschakeld staan totdat "REPAIR"
verdwijnt in de display op het voorpaneel.
"E01" verschijnt in de display op het
voorpaneel.
, Er is een probleem in de vaste schijf. Neem
contact op met uw dichtstbijzijnde Sonyhandelaar. Merk op dat de inhoud van de
vaste schijf gewist kan worden tijdens de
reparatie van dit apparaat.
"E02" verschijnt in de display op het
voorpaneel.
, Er is een vaste-schijffout opgetreden en u
kunt geen nieuwe opnamen meer maken op
de vaste schijf. Houd [/1 op de recorder
gedurende langer dan vijf seconden
ingedrukt om de recorder uit te schakelen,
en schakel deze daarna weer in. Als "E02"
nog steeds wordt afgebeeld, formatteert u
de vaste schijf aan de hand van de
instructies onder "Formatteer HDD"
(pagina 97). Merk op dat alle opgenomen
inhoud van de vaste schijf zal worden
gewist. Als het probleem daarmee niet is
opgelost, raadpleegt u de dichtstbijzijnde
Sony-handelaar.
126
"HDCP_ERR" verschijnt in de display op
het voorpaneel.
, De recorder is aangesloten op een
ingangsapparaat dat niet voldoet aan
HDCP. Sluit een apparaat aan dat
compatibel is met HDCP (pagina 16).
Negeer deze foutmelding als het
uitgevoerde beeld goed wordt
weergegeven.
Mechanische geluiden zijn hoorbaar
terwijl de recorder is uitgeschakeld.
, Terwijl de recorder de klok instelt met de
automatische klokinstelfunctie, kan
bedieningsgeluid hoorbaar zijn, zelfs
terwijl de recorder is uitgeschakeld. Dat is
normaal en duidt niet op een storing.
De recorder terugstellen
U kunt de recorder terugstellen op al zijn
fabrieksinstellingen.
1
Zorg ervoor dat de recorder is
ingeschakeld en er geen disc meer in
zit.
2
Houd x (stoppen) op de recorder
ingedrukt en druk daarna op [/1 op de
recorder.
Alle instellingen worden teruggesteld en
de recorder wordt uitgeschakeld.
Opmerkingen bij discs
Opmerkingen bij deze
recorder
• Neem de disc vast aan de rand om deze
schoon te houden. Raak het oppervlak niet
aan. De disc kan defect raken door stof,
vingerafdrukken of krassen.
Werking
• Als u de recorder direct van een koude naar
een warme omgeving verplaatst of als de
recorder in een zeer vochtige omgeving
wordt geplaatst, kan vocht condenseren op
de lenzen van de recorder. Als dit het geval
is, kan de werking van de recorder worden
verstoord. In dit geval, als de recorder
ingeschakeld is laat u deze aan staan (als de
recorder uitgeschakeld is, laat u deze uit
staan) gedurende ongeveer een uur totdat
het vocht is verdampt.
• Als u de recorder verplaatst, haalt u eerst
alle discs eruit en let u op geen schokken of
trillingen uit te oefenen op de vaste schijf
om te voorkomen dat de disc of vaste schijf
wordt beschadigd (pagina 3).
• Stel een disc niet bloot aan direct zonlicht of
warmtebronnen, zoals heteluchtkanalen, en
laat deze niet achter in een auto die in de
volle zon geparkeerd staat en waarin de
temperatuur sterk kan oplopen.
• Berg discs na gebruik weer op in de
doosjes.
• Reinig de disc met een zachte doek. Veeg
de disc van binnen naar buiten schoon.
Volumeregeling
Reiniging
Reinig de behuizing, het voorpaneel en de
bedieningselementen met een zachte doek die
licht is bevochtigd met een mild zeepsopje.
Gebruik geen schuursponsje, schuurpoeder
of oplosmiddelen, zoals alcohol of benzine.
Over het reinigen van discs en disc-/
lensreinigingsmiddelen
Gebruik geen reinigingsdiscs of disc-/
lensreinigingsmiddelen (inclusief nat- of
spraytypen). Deze kunnen leiden tot een
storing in de recorder.
• Gebruik geen oplosmiddelen, zoals
benzine, thinner en in de handel
verkrijgbare reinigingsmiddelen, of
antistatische sprays voor
grammofoonplaten.
• Gebruik de volgende discs niet.
– Een disc met een speciale vorm (zoals een
kaart of hart).
– Een disc met een label of sticker.
– Een disc met kleefmiddel van plakband of
stickers.
Onderdelen vervangen
Aanvullende informatie
Zet het volume niet hoger bij het beluisteren
van een zeer stille passage of een nietopgenomen gedeelte. Als u dit toch doet,
kunnen de luidsprekers worden beschadigd
wanneer er een piekwaarde wordt bereikt.
In het geval dit apparaat gerepareerd moet
worden, kunnen de vervangen onderdelen
worden ingezameld voor hergebruik of
recycling.
127
Technische gegevens
Systeem
Laser: Halfgeleiderlaser
Kanalen:
PAL/SECAM (B/G, D/K, I, L)
VHF: E2 tot E12, R1 tot R12, F2 tot
F10, Italië A tot H, Ierland A tot J,
Zuid-Afrika 4 tot 11, 13
UHF: E21 tot E69, R21 tot R69, B21
tot B69, F21 tot F69
CATV: S01 tot S05, S1 tot S20,
Frankrijk B tot Q
HYPER: S21 tot S41
Het bovenstaande overzicht van kanalen
geeft slechts aan welke kanalen binnen dit
bereik kunnen worden ontvangen. Het biedt
geen garantie dat het signaal ook onder alle
omstandigheden ontvangen kan worden.
Voor meer informatie, zie "Beschikbare
kanalen" (pagina 102).
Video-ontvangst:
Frequentiesynthesizersysteem
Audio-ontvangst: Gescheiden
draaggolfsysteem
Antenne-uitgang: 75-ohm
asymmetrische antenneaansluiting
Timer: Klok: Kwartsvergrendeld/
Timerindicatie: 24-urencyclus
(digitaal)/Noodvoedingsduur: 1 uur
Indeling voor video-opname:
MPEG-2, MPEG-1
Indeling voor audio-opname/
toepasselijke bitsnelheid:
Dolby Digital 2-kanalen
256 kbps/128 kbps (in de EP-, SLP- en
SEP-functie), PCM
128
Ingangen en uitgangen
LINE 2 OUT
(AUDIO): Phono-aansluiting/2 Vrms/
10 kohm
(VIDEO): Phono-aansluiting/1,0 Vp-p
(S VIDEO): 4-pins mini DIN/Y:1,0 Vp-p,
C: 0,3 Vp-p (PAL)
LINE 2 IN
(AUDIO): Phono-aansluiting/2 Vrms/
meer dan 22 kohm
(VIDEO): Phono-aansluiting/1,0 Vp-p
(S VIDEO): 4-pins mini DIN/Y:1,0 Vp-p,
C: 0,3 Vp-p (PAL)
LINE 3 – TV: 21-pins
CVBS OUT
S-Video/RGB OUT (upstream)
LINE 1/DECODER: 21-pins
CVBS IN/OUT
S-Video/RGB IN
Decoder
DIGITAL OUT (COAXIAL): Phonoaansluiting/0,5 Vp-p/75 ohm
COMPONENT VIDEO OUT
(Y, PB/CB, PR/CR):
Phono-aansluiting/Y: 1,0 Vp-p,
PB/CB: 0,7 Vp-p, PR/CR: 0,7 Vp-p
HDMI OUT: HDMI 19-pens
standaardstekker
Algemeen
Voeding: 220-240 V wisselstroom,
50/60 Hz
Stroomverbruik: 40 W
Afmetingen (ong.):
430× 66,5 × 286 mm (breedte/hoogte/
diepte) incl. uitstekende onderdelen
Capaciteit van de vaste schijf:
160 GB
Gewicht (ong.): 4,4 kg
Bedrijfstemperatuur: 5ºC tot 35ºC
Bedrijfsvochtigheidsgraad: 25% tot
80%
Meegeleverd toebehoren:
Netsnoer (1)
Antennekabel (1)
Afstandsbediening (1)
R6 (AA-formaat) batterijen (2)
Wijzigingen in ontwerp en technische
gegevens voorbehouden zonder
voorafgaande kennisgeving.
Opmerkingen over MP3audiobestanden, JPEGbeeldbestanden en DivXvideobestanden
Over MP3 audiotracks, JPEGbeeldbestanden en DivXvideobestanden
Aanvullende informatie
MP3 is een audiocompressietechnologie die
beantwoordt aan bepaalde ISO/MPEGvoorschriften. JPEG is een
beeldcompressietechnologie.
U kunt audiotracks met de MP3 (MPEG1
Audio Layer 3)-indeling en JPEGbeeldbestanden op de vaste schijf of DATA
CD's (CD-ROM's/CD-R's/CD-RW's) of
JPEG-beeldbestanden op de vaste schijf of
DATA DVD's (DVD-ROM's/DVD-RW's/
DVD-R's) afspelen.
DivX® is een compressietechniek voor
videobestanden en ontwikkeld door DivX,
Inc. Dit apparaat is een officieel DivX®
Certified product. U kunt DATA CD's (CDROM's/CD-R's/CD-RW's) en DATA DVD's
(DVD-ROM's/DVD+RW's/DVD+R's/DVDRW's/DVD-R's) weergeven die DivXvideobestanden bevatten.
DATA DVD's moeten zijn opgenomen
conform de ISO9660 Level 1-, Level 2-,
Romeo-, Joliet- of UDF (Universal Disk
Format) 1.02, 1.50, 2.00* of 2.01-indeling
om de recorder de MP3-audiotracks, JPEGbeeldbestanden en DivX-videobestanden te
kunnen laten herkennen.
DATA CD's moeten zijn opgenomen
conform de ISO9660 Level 1-, Level 2-,
Romeo-, of Joliet-indeling om de recorder de
MP3-audiotracks, JPEG-beeldbestanden en
DivX-videobestanden te kunnen laten
herkennen.
U kunt ook discs afspelen die zijn
opgenomen in Multi-sessie/Border.
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het
discstation en de opnamesoftware (niet
meegeleverd) voor meer informatie over het
opnameformaat.
* Niet beschikbaar bij MP3-audiotracks.
,wordt vervolgd
129
Opmerking over Multi-sessie-/
Borderdiscs
Als audiotracks en beelden in de muziek-CDindeling of video-CD-indeling zijn
opgenomen in de eerste sessie/border, zal
alleen de eerste sessie/border worden
afgespeeld.
MP3 audiotracks, JPEGbeeldbestanden of DivXvideobestanden die door de
recorder kunnen worden
afgespeeld
De recorder kan de volgende tracks en
bestanden afspelen:
– MP3 audiotracks met de extensie ".mp3".
– JPEG-beeldbestanden met de extensie
".jpeg" of ".jpg".
– Baseline JPEG-beeldbestanden opgenomen
conform het Exif 2.2*beeldbestandsformaat, en waarvan Y:CB:CR
gelijk is aan 4:4:4, 4:2:2 of 4:2:0.
– DivX-videobestanden met de extensie
".avi" of ".divx".
* "Exchangeable Image File Format"
(uitwisselbaar beeldbestandsformaat): Het
bestandsformaat dat wordt gebruikt door digitale
fotocamera's.
z Tip
De weergave van een disc met een ingewikkelde
boomstructuur start minder snel en bijgevolg is het
aanbevolen om albums met niet meer dan twee
niveau's aan te maken.
130
b Opmerkingen
• De recorder kan gegevens afspelen met de
extensie ".mp3", ".jpeg", ".jpg", ".avi" of ".divx",
ook al zijn ze niet van MP3-, JPEG- of DivXformaat. Bij het afspelen van dergelijke gegevens
kan het volume hoog oplopen waardoor uw
luidsprekersysteem kan worden beschadigd.
• Afhankelijk van de disc is normale weergave
eventueel niet mogelijk. Zo kan bijvoorbeeld de
beeldweergave donker zijn, de weergave niet
vloeiend, de geluidsweergave haperen,
enzovoort.
• Afhankelijk van de disc kan het een tijdje duren
voordat de weergave begint.
• Sommige bestanden kunnen niet worden
afgespeeld.
• Voor MP3-audiotracks en DivX-videobestanden
geldt dat de recorder maximaal 99 albums elk kan
weergeven vanaf een DATA CD of DATA DVD.
Maximaal 99 tracks en bestanden in een album
kunnen worden weergegeven.
• Voor JPEG-beeldbestanden geldt dat de recorder
tegelijkertijd maximaal 99 albums en/of
maximaal 999 bestanden onder een album kan
laden vanaf een DATA CD/DATA DVD. Om
niet-geladen albums te bekijken, laadt u deze
opnieuw.
• Het verdergaan naar een volgend of ander album
kan enige tijd duren.
• De grootte van het beeld dat kan worden
weergegeven is beperkt. De volgende grootten
kunnen worden weergegeven: breedte: 160 t/m
5.120 pixels; en hoogte: 120 t/m 3.840 pixels.
• Deze recorder ondersteunt MP3-audiotracks
opgenomen met een bemonsteringsfrequentie van
32 kHz, 44,1 kHz of 48 kHz.
• Een MP3-audiotrack van maximaal 1 GB kan
worden weergegeven.
• De recorder is niet compatibel met audiotracks
van MP3PRO-formaat.
• De recorder kan een DivX-videobestand groter
dan 720 (breedte) × 576 (hoogte) of 4 GB niet
weergeven.
• Als een DivX-videobestand is samengesteld uit
twee of meerdere DivX-videobestanden, is het
mogelijk dat de recorder dit bestand niet kan
weergeven.
Opmerkingen over het kopiëren van MP3audiotracks en JPEG-beeldbestanden
• U kunt geen MP3-audiotracks of JPEGbeeldbestanden naar de vaste schijf kopiëren als:
– Het totaalaantal JPEG-beeldalbums op de vaste
schijf is hoger dan 999.
– Het totaalaantal JPEG-beeldbestanden/MP3audiotracks in een album is hoger dan 999.
– De MP3-audiotracks 1 GB of groter zijn.
• Merk op dat het formaat van JPEGbeeldbestanden die op de vaste schijf zijn
gekopieerd, automatisch kan worden vergroot om
het televisiescherm te vullen.
• U kunt geen JPEG-beeldbestanden kopiëren op
een DATA DVD die op een andere recorder of
apparaat is gefinaliseerd.
• Als een waarschuwingsmededeling wordt
afgebeeld die aangeeft dat de vaste schijf vol is,
wist u meerdere albums en/of bestanden om
ruimte te maken. Voor informatie over het wissen
van bestanden, zie pagina 95.
Aanvullende informatie
131
Onderdelen en bedieningselementen
Zie de pagina's tussen haakjes voor meer informatie.
Afstandsbediening
9 ANGLE toets (60, 95)
0 TV/DVD toets (22)
1
2
3
qa SUBTITLE toets (61)
4
5
6
qs PLAY MODE toets (63, 69, 86, 88)
7
8
9
0
qd ZOOM toets (95)
qf SYSTEM MENU toets (51, 53, 64, 80,
89, 97)
TITLE LIST toets (35, 59, 72)
TIMER toets (49)
qg MENU toets (59)
qh TOP MENU toets (59)
qj </M/m/,/ENTER toets (24)
qk O RETURN toets (24)
ql DISPLAY toets (38)
w;
/
(direct opnieuw weergeven/
direct vooruitspoelen) toetsen (61)
wa ./> (vorige/volgende) toetsen
(61, 85)
ws mc / CM (zoeken/
vertraagde/stilstaande weergave)
toetsen (61, 85)
A HDD toets (34)
DVD toets (33)
B [/1 (aan/stand-by) toets (24)
C Z (openen/sluiten) toets (33)
D PROG (programma) +/– toetsen (34)
De + toets is voorzien van een voelstip*.
E Cijfertoetsen (40, 51, 69)
Cijfertoets 5 is voorzien van een
voelstip*.
6 INPUT (ingangsbronkeuze-) toets (56)
7 AUDIO toets (61, 85)
De AUDIO toets is voorzien van een
voelstip*.
8 CLEAR toets (40, 63, 87)
132
wd H (afspelen) toets (59, 85, 95)
X (pauze) toets (61, 85, 95)
x (stoppen) toets (59, 85, 95)
De H toets is voorzien van een
voelstip*.
wf TV PAUSE toets (66)
wg z REC toets (34)
x REC STOP toets (34)
HDD/DVD DUB toets (79)
REC MODE toets (34)
wh TV 2 (volume) +/– toetsen (22)
wj TV [/1 (aan/stand-by) toets (22)
wk TV PROG (programma) +/– toetsen (22)
De + toets is voorzien van een voelstip*.
wl TV t (ingangsbronkeuze) toets (22)
* Gebruik de voelstip als oriëntatiepunt wanneer u
de recorder bedient.
Voorpaneel
A [/1 (aan/stand-by) toets (24)
I x REC STOP toets (34)
B
C Disclade (33)
J HDD toets/indicator (34)
DVD toets/indicator (33)
D Display op het voorpaneel (134)
K PROGRAM +/– toetsen (34)
(afstandsbedieningssensor) (22)
E Z (openen/sluiten) toets (33)
F N (afspelen) toets (59, 85, 95)
De N toets is voorzien van een
voelstip*.
H z REC toets (34)
L INPUT (ingangsbronkeuze-) toets (56)
M LINE 2 IN (S VIDEO/VIDEO/
L(MONO) AUDIO R) aansluitingen
(28)
* Gebruik de voelstip als oriëntatiepunt wanneer u
de recorder bedient.
,wordt vervolgd
Aanvullende informatie
G x (stoppen) toets (59, 85, 95)
De + toets is voorzien van een voelstip*.
133
Display op het voorpaneel
A SYNCHRO REC indicator (56)
5 Timerindicator (49)
B Toont het volgende:
6 Disctype
• Speelduur
• Huidige titel/track en huidig hoofdstuk/
indexnummer
• Opnameduur/opnamestand
• Klok
• Programmapositie
• TV Direct Rec. indicator (34):
"TV" verschijnt als laatste twee tekens
aan de rechterkant.
C NTSC indicator (99, 105)
D VPS/PDC indicator (50)
Brandt wanneer een opneembare DVD-R
of DVD-RW is geplaatst.
7 Bedieningsstand-indicator (117)
Beeldt de bedieningsstand van de
afstandsbediening af.
Wanneer de bedieningsstand van de
recorder is ingesteld op DVD3
(standaardinstelling), wordt "1" of "2"
niet afgebeeld.
8 Opnamestatus
9 Kopieerrichtingsindicator
0 Weergavestatus
Achterpaneel
A AERIAL IN/OUT aansluitingen (15)
B LINE 2 OUT (R-AUDIO-L/VIDEO)
aansluitingen (16, 20)
134
E DIGITAL OUT (COAXIAL)
aansluiting (20)
F AC IN aansluiting (21)
C LINE 1/DECODER aansluiting (27)
G LINE 3 – TV aansluiting (16)
D HDMI OUT (High-Definition
Multimedia Interface uitgangs-)
aansluiting (16, 20)
H LINE 2 OUT (S VIDEO) aansluiting
(16)
I COMPONENT VIDEO OUT (Y, PB/
CB, PR/CR) aansluitingen (16)
Taalcodelijst
Voor meer informatie, zie pagina 108.
Taalspelling conform ISO 639: 1988 (E/F) norm.
Nummer Taal
(code)
Nummer Taal
(code)
Nummer Taal
(code)
Aanvullende informatie
135
Landcode/gebiedcode
Voor meer informatie, zie pagina 113.
136
Nummer
Gebied (code)
Nummer
Gebied (code)
0118
0121
0120
0205
0218
0301
0312
0314
0411
0609
0618
0405
0811
0914
0904
0920
1016
1118
Argentinië (ar)
Australië (au)
Oostenrijk (at)
België (be)
Brazilië (br)
Canada (ca)
Chili (cl)
China (cn)
Denemarken (dk)
Finland (fi)
Frankrijk (fr)
Duitsland (de)
Hongkong (hk)
India (in)
Indonesië (id)
Italië (it)
Japan (jp)
Korea (kr)
1325
1324
1412
1426
1415
1611
1608
1620
1821
1907
0519
1905
0308
2023
2008
0702
2119
Maleisië (my)
Mexico (mx)
Nederland (nl)
Nieuw-Zeeland (nz)
Noorwegen (no)
Pakistan (pk)
Filippijnen (ph)
Portugal (pt)
Rusland (ru)
Singapore (sg)
Spanje (es)
Zweden (se)
Zwitserland (ch)
Taiwan (tw)
Thailand (th)
Verenigd Koninkrijk (gb)
VS (us)
Index
De tekst tussen
aanhalingstekens verschijnt
als schermweergavetekst.
Cijfers
"16:9" 113
"4:3 Letter Box" 113
"4:3 Pan Scan" 113
"96 kHz PCM Uitgang"
107
A
"Aanpassen" 55, 72
Aansluiten
de antennekabel 15
de audiokabels 20
de HDMI-kabel 16,
20
de videokabels 16
"A-B herhalen" 63, 86
"A-B wissen" 73
Achterpaneel 134
Afspeelbare discs 9, 11
Afspelen 9, 59, 85, 93
"A-B herhalen" 63,
86
afspelen hervatten 60
audioscan 60
direct opnieuw
afspelen 61
direct vooruitspoelen
61
DivX-videobestanden
59
"Herhalen" 63, 86
JPEG-beeldbestanden
93
MP3 audiotracks 85
"Programmeren" 64,
87
roteren 95
snel achteruit 61, 85
snel vooruit 61, 85
stilstaande weergave
62
vergroten 95
vertraagde weergave
62
Afspelen hervatten 60
Afstandsbediening 22,
132
"AFT" 101
"Album herhalen" 86
"Album zoeken" 88
"Ander genre" 73
ANGLE 60, 95
Antenne 15
AUDIO 61, 85
"Audio DRC" 108
"Audio In" 105
"Audio Taal" 108
"Audio Uit" 106
Audio-ingangsaansluiting
21
Audiokabel 20
Audioscan 60
"Audiosysteem" 101
"Auto" 98
"Auto Hfdst. (DVD+R/
+RW)" 112
"Auto Hfdst. (HDD/VR)"
111
"Auto Hfdst. (Video)" 111
"Auto Scan" 25, 100
"Automatisch Zoeken" 25,
100
B
"Basis" 97, 98
Batterijen 22
"Bedieningsstand" 23, 117
"Beeldinstellingen" 53, 64
Beeldkwaliteit 53, 64
Behandeling van discs 127
Beheren
JPEG-beeldbestanden
95
Benoemen 41
"Bestand hernoemen" 96
"Beveilig inhoud album"
96
"Beveiligen" 72, 73, 96
Beveiligen
album 96
disc 42
JPEG-beeldbestand
96
titel 72
Bewerken 70, 76
hoofdstukken 74
Playlist 76
titels 72
'BRAVIA' Theatre Sync
19
"Breed (16:9)" 25
C
"Camerahoek Indicatie"
60, 114
Canal Plus 30
CD 11
Chase Play 67
Cijfertoetsen 41, 51
"Combineren" 75, 76
COMPONENT VIDEO
OUT 17
"Component Video Uit"
104
Copy-Free 48
Copy-Never 48
Copy-Once 48
CPRM 10
,wordt vervolgd
137
D
F
I
DATA CD 11
DATA DVD 11
De recorder terugstellen
99, 126
De ShowViewprogrammaposities
instellen 26
"Decoder" 31, 101
"Definaliseren" 44
Diavoorstelling 95
DIGITAL OUT
(COAXIAL) 20
"Disc backup" 83
"Disc beveiligen" 42
"Disc herhalen" 63, 86
"Disc Setup" 41, 43, 45,
97
Discinstellingen 41, 43,
45, 97
Discruimte 71
Disctypes 9, 70
"Display" 117
Display op het voorpaneel
134
"Display Taal" 108
DivX-videobestanden 59
Dolby Digital 20, 107
DTS 20, 107
"DVD Menu Taal" 109
DVD VIDEO 11
DVD+R 9, 70
DVD+RW 9, 70
DVD-R 10, 70
DVD-RAM 11
DVD-RW 9, 70
"DVD-RW formatteren"
97
"Finaliseren" 43
Finaliseren 43
"Formatteer HDD" 97
"Formatteren" 45
Formatteren 45
"Fotoalbum" 89, 93
INPUT 57
Instellen
opnamebeeld 53
weergavebeeld 64
E
Een playlist maken 76
Een reservedisc maken 83
"Eenm.oversl." 55
Eéntoetsweergave 18, 60
"Externe Audio" 106
138
G
"Geef album nieuwe
naam" 96
Gelijktijdige opname en
weergave 68
"Genre naam" 72
Geschikte discs 9, 11
H
"Handm. opnamefunctie"
109
"Handmatig Afstemmen"
100
Handmatige
opnamefunctie 109
"HDD Opnameformaat"
112
"HDD Optimalis." 97
HDMI
"4:3 Beelden" 116
"Beeldresolutie" 115
"Geluidsuitvoer" 116
"HDMI-regeling"
116
"Kleuren" 116
HDMI kabel 16, 20
HDMI OUT 17, 20
"HDMI Uitgang" 115
"Helpfunctie" 99
"Herhalen" 63, 86
Herstelopname 50
Het finaliseren ongedaan
maken 44
Hoofdgeluid 48, 106
Hoofdstuk 39, 54
"Hoofdstuk herhalen" 63
"Hoofdstuk zoeken" 69
Hoofdstuknummer 39
J
JPEG-beeldbestanden 89
K
"KAN systeem" 101
"Kanaal" 101
"Kanalen Verplaatsen"
103
"Kies genre" 72
Kinderbeveiliging 60, 113
Kinderslot 60, 85
"Kleursysteem" 104
Klok automatisch instellen
25, 98
Klok handmatig instellen
25, 98
"Klok Instelling" 25, 98
"Kopieer" 90
"Kopieer inhoud album"
90
"Kopieer naar DVD" 90
Kopieerbeveiligingssignalen 48
Kopiëren
HDD/DVD DUB 79
JPEG-beeldbestanden
89, 90
Kopieerlijst 80
L
Landcode/gebiedcode 136
"LINE 1 Ingang" 105
LINE 1/DECODER 27
LINE 2 IN 28
"LINE 3 Uitgang" 104
M
P
T
"Manueel" 98
"Meervoudig" 72
MENU 59
Menu
DVD-menu 59
Hoofdmenu 59
Miniatuurbeeld 37
voorbeeldfunctie 37,
118
MP3 audiotracks 85
MPEG 20, 107
Paginafunctie 36, 94
Pause Live TV 66
"Pauzestand" 113
PAY-TV 30
PBC 59
PDC 50
PLAY MODE 63, 64, 86,
87
Playlist 37, 70
"Power Save" 99
"Previewinstellen" 118
Problemen oplossen 119
"Programma herhalen" 63,
86
"Programmeren" 64, 87
"Progressive" 25
"Taal" 108
"Taal Automatisch" 109
"Taal Ondertitels" 108
Tekens invoeren 40
Televisies bedienen met de
afstandsbediening 22
Televisiesysteem 101
TIMER 49
Timerinstellingen
controleren/veranderen/
annuleren (Timerlijst) 54
Timerlijst 54
Timeropname
controleren/
veranderen/
annuleren 54
handmatige instelling
49
"Opnamestand
wijzigen" 50
ShowView 51
Synchro-opname 56
"Titel" 72
Titel 39
"Titel herhalen" 63
"Titel zoeken" 69
Titellijst 35
Miniatuur 37
"Soort" 37
"Titels sort." 37
Titelnummer 39
"Titels sort." 37
TOP MENU 59
"Track herhalen" 63, 86
"Track zoeken" 69, 88
"Tuner" 100
"Tuner Niveau" 106
"TV Direct Rec." 18, 34
"TV formaat" 25
"TV Pauze" 118
TV Pauze 66
"TV Systeem" 99
TV t 22, 34
TV/DVD 23, 34
"TV-type" 113
"Tweetalige Opname" 106
Tweetalige opname 48
N
"Naadloze Weergave" 113
"Naam" 101
Netsnoer 21
NICAM 48, 105
"Niet-beveiligd" 73
"Nieuw album" 95
"NTSC op PAL TV" 105
O
"On Screen Display" 117
Onderdelen en
bedieningselementen 132
"Ongedaan maken" 72
"Op Frames Nauwkeurig
monteren" 71
"Opname" 109
Opnameduur 35, 47
Opnamestand 35, 47
"Opnamestand wijzigen"
50, 111
Opneembare discs 9
Opnemen 47
beeld aanpassen 53
opnameduur 35, 47
opname-indeling 9
opnamemodus 35, 47
tijdens het bekijken
van een ander
programma 34
"Opties" 117
Origineel 37, 70
"Overnemen van TV" 25,
100
"Overslaan" 101
Overzicht van disctypes 9
Q
Quick Timer 52
R
REC 34
REC MODE 47
REC STOP 34
Regiocode 12
"Registratie Code" 118
Resterende duur 39
"RGB" 104, 105
Roteren 95
S
S VIDEO 17
Satelliettuner 29
"Selecteer NICAM" 105
ShowView 26, 51
"ShowView KAN" 26
SMARTLINK 18, 118
Snelinstelling 24, 99
"Splitsen" 74, 75, 77
"Standaard (4:3)" 25
"Stel Indexbeeld In" 111
Stilstaande weergave 62
Subgeluid 48, 106
SUBTITLE 61
Super VIDEO CD 11
"S-Video" 104, 105
Synchro-opname 56
,wordt vervolgd
139
V
Z
Vergroten 95
"Verplaatsen" 76, 77
Vertraagde weergave 62
"Video" 104, 105
VIDEO CD 11
"Video In/Uit" 104
"Video Mode Compatibel
Monteren" 71
Video-ingang 17
Videokabel 16
Video-modus 9, 10
Voorpaneel 133
VPS 50
VR-modus 9, 10
"Zet Indexbeeld" 72
Zoeken
audioscan 60
audiotrack 85
begin van een titel/
hoofdstuk/track
zoeken 61, 85
JPEG-beeldbestand
95
op genre 37
snel achteruit/vooruit
61, 85
"Zoeken op tijd" 69
ZWEITON 48
W
"Weergave" 112
"Weergave Ondertitels"
109
Weergavestand
"A-B herhalen" 63,
86
"Herhalen" 63, 86
"Programmeren" 64,
87
"Wis album" 95
"Wissen" 55, 72, 73, 96
Sony Corporation Printed in Hungary
Download PDF