Sony | DVP-NS38 | Sony DVP-NS38 Gebruiksaanwijzing

3-283-145-31(1)
CD/DVD
Player
Gebruiksaanwijzing
DVP-NS38
DVP-NS39
© 2008 Sony Corporation
Overhandig de batterij bij het
desbetreffende inzamelingspunt
voor de recyclage van batterijen.
WAARSCHUWING
Stel het toestel niet bloot aan
regen of vocht. Zo kunt u het
risico op brand of elektrische
schokken verkleinen.
Open de behuizing niet om
elektrocutie te voorkomen.
Laat het toestel alleen
nakijken door bevoegd
vakpersoneel.
Het netsnoer mag alleen door
bevoegd vakpersoneel
worden vervangen.
Batterijen of apparaten met
geïnstalleerde batterijen
mogen niet worden
blootgesteld aan overmatige
hitte, zoals zonlicht, vuur en
dergelijke.
dit product op de correcte manier
wordt verwijderd, voorkomt u voor
mens en milieu negatieve gevolgen
die zich zouden kunnen voordoen
in geval van verkeerde
afvalbehandeling. De recycling
van materialen draagt bij tot het
vrijwaren van natuurlijke bronnen.
Voor meer details in verband met
het recyclen van dit product, neemt
u contact op met de gemeentelijke
instanties, het bedrijf of de dienst
belast met de verwijdering van
huishoudafval of de winkel waar u
het product hebt gekocht.
Voor meer details in verband met
het recyclen van dit product of
batterij, neemt u contact op met de
gemeentelijke instanties, het
bedrijf of de dienst belast met de
verwijdering van huishoudafval of
de winkel waar u het product hebt
gekocht.
De producent van dit product is
Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075
Japan. De erkende
vertegenwoordiger voor EMC en
productveiligheid is Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Duitsland. Voor vragen over
dienstverlening of garantie
raadpleegt u de contactadressen in
de aparte documenten over
dienstverlening en garantie.
Voorzorgsmaatregelen
Dit toestel is geklasseerd als
CLASS 1 LASER product. Het
label met vermelding van CLASS
1 LASER PRODUCT bevindt zich
op de achterkant van het toestel.
OPGELET
De optische instrumenten in dit
toestel kunnen oogletsels
veroorzaken. De laserstraal van
deze CD/DVD-speler is schadelijk
voor de ogen en bijgevolg mag u de
behuizing niet proberen te openen.
Laat het toestel alleen nakijken
door bevoegd vakpersoneel.
Verwijdering van oude elektrische
en elektronische apparaten (in de
Europese Unie en andere Europese
landen met afzonderlijke
inzamelingssystemen)
Het symbool op het product of op
de verpakking wijst erop dat dit
product niet als huishoudelijk afval
mag worden behandeld. Het moet
echter naar een plaats worden
gebracht waar elektrische en
elektronische apparatuur wordt
gerecycled. Als u ervoor zorgt dat
2
Verwijdering van oude batterijen
(in de Europese Unie en andere
Europese landen met afzonderlijke
inzamelingssystemen)
Dit symbool op de batterij of
verpakking wijst erop dat de
meegeleverde batterij van dit
product niet als huishoudelijk afval
behandeld mag worden. Door deze
batterijen op juiste wijze af te
voeren, voorkomt u voor mens en
milieu negatieve gevolgen die zich
zouden kunnen voordoen in geval
van verkeerde afvalbehandeling.
Het recycleren van materialen
draagt bij tot het vrijwaren van
natuurlijke bronnen.
In het geval dat de producten om
redenen van veiligheid, prestaties
dan wel in verband met dataintegriteit een permanente
verbinding met batterij vereisen,
dient deze batterij enkel door
gekwalificeerd servicepersoneel
vervangen te worden. Om ervoor te
zorgen dat de batterij op een juiste
wijze zal worden behandeld, dient
het product aan het eind van zijn
levenscyclus overhandigd te
worden aan het desbetreffende
inzamelingspunt voor de recyclage
van elektrisch en elektronisch
materiaal.
Voor alle andere batterijen
verwijzen we u naar het gedeelte
over hoe de batterij veilig uit het
product te verwijderen.
Veiligheid
• Dit toestel werkt op 220 – 240 V
AC, 50/60 Hz. Kijk of dit voltage
overeenstemt met de plaatselijke
netspanning.
• Plaats geen met vloeistof
gevulde voorwerpen zoals
bijvoorbeeld een vaas op het
toestel om elektrocutie of brand
te voorkomen.
Installatie
• Zet het apparaat niet schuin. Het
apparaat is ontworpen voor
gebruik in horizontale stand.
• Houd zowel het apparaat als
discs uit de buurt van apparatuur
waarin een krachtige magneet
gebruikt wordt, zoals een grote
luidspreker of magnetronoven.
• Plaats geen zware voorwerpen
op het toestel.
Volumeregeling
Opmerkingen
over discs
Voorzorgsmaatr
egelen
• Pak de disc vast bij de randen
zodat deze schoon blijft. Raak
het oppervlak niet aan. Stof,
vingerafdrukken of krassen op
de disc kunnen storingen
veroorzaken.
Veiligheid
Indien er een voorwerp of vloeistof
in de behuizing terechtkomt, moet
u de stekker uit het stopcontact
trekken en de speler laten nakijken
door een deskundige voordat u
deze weer gaat gebruiken.
Spanningsbronnen
• De speler blijft onder (net)
spanning staan zolang de stekker
in het stopcontact zit, ook al is de
speler zelf uitgeschakeld.
• Trek de stekker uit het
stopcontact indien u van plan
bent de speler gedurende lange
tijd niet te gebruiken. Trek altijd
aan de stekker zelf en nooit aan
het netsnoer.
• Stel een disc niet bloot aan direct
zonlicht of warmtebronnen,
zoals heteluchtkanalen, en laat
deze niet achter in een auto die in
de volle zon geparkeerd staat en
waarin de temperatuur sterk kan
oplopen.
• Berg discs na gebruik weer op in
de hoesjes.
• Reinig de disc met een zachte
doek. Veeg de disc van binnen
naar buiten schoon.
• Gebruik geen oplosmiddelen,
zoals benzine, thinner en in de
handel verkrijgbare
reinigingsmiddelen voor, of
antistatische sprays voor
grammofoonplaten.
• Als u het label voor de disc hebt
afgedrukt, moet u het label laten
drogen voordat u de disc gaat
afspelen.
Plaatsing
• Installeer de speler op een goed
geventileerde plaats om te
voorkomen dat deze te warm
wordt.
• Plaats de speler niet op een
zachte ondergrond zoals een
tapijt.
• Installeer de speler niet in de
buurt van warmtebronnen of op
een plaats waar deze is
blootgesteld aan directe
zonnestraling, overmatige
hoeveelheden stof of
mechanische schokken.
• Installeer dit toestel niet in een
nauwe ruimte, zoals een
boekenrek of iets dergelijks.
• Stel de speler zodanig op dat de
stekker van het netsnoer
onmiddellijk uit het stopcontact
kan worden getrokken in geval
van problemen.
Werking
• Indien de speler direct van een
koude in een warme of een zeer
vochtige ruimte wordt gebracht,
kan er condensvorming optreden
op de lenzen in de speler. In dat
geval kan de werking van de
speler zijn verstoord. Verwijder
in dit geval de disc en laat de
speler ongeveer een half uur aan
staan tot alle vocht is verdampt.
• Haal de discs uit de speler
wanneer u deze verplaatst.
Indien u dit niet doet, kunnen de
discs worden beschadigd.
Zet het volume niet hoger bij het
beluisteren van een zeer stille
passage of een onbespeeld
gedeelte. Als u dit toch doet,
kunnen de luidsprekers worden
beschadigd wanneer er plots een
piekwaarde wordt bereikt.
Reiniging
Reinig de behuizing, het
voorpaneel en de
bedieningselementen met een
zachte doek die lichtjes is
bevochtigd met een mild
zeepsopje. Gebruik geen
schuursponsje, schuurpoeder of
oplosmiddelen, zoals alcohol of
benzine.
Reinigingsdiscs en disc-/
lensreinigers
Gebruik geen reinigingsdiscs of
disc-/lensreinigers (inclusief
vloeistof of spray). Deze kunnen
defecten veroorzaken.
Vervanging van onderdelen
Indien dit toestel wordt hersteld,
kunnen gerepareerde onderdelen
mogelijk worden verzameld voor
hergebruik of
recyclagedoeleinden.
BELANGRIJK
Let op: Dit toestel kan voor
onbepaalde duur een stilstaand
videobeeld of instelscherm op
het TV-scherm tonen. Als u dit
beeld lange tijd op het TVscherm laat staan, bestaat het
gevaar dat het televisiescherm
onherstelbaar wordt beschadigd.
Televisies met plasmaschermen
en projectietelevisies zijn
gevoelig hiervoor.
Met alle vragen over eventuele
problemen met de speler kunt u
terecht bij de dichtstbijzijnde Sony
handelaar.
3
Inhoudsopgave
WAARSCHUWING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Opmerkingen over discs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Voorzorgsmaatregelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Informatie over deze gebruiksaanwijzing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Met deze speler kunnen de volgende discs worden afgespeeld . . . . . . . . . . 6
Onderdelen en bedieningselementen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Bedieningsmenuscherm (Magic Pad) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Aansluitingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
De speler aansluiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Stap 1: Uitpakken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Stap 2: Aansluiten op de televisie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Stap 3: Aansluiten op een Audiocomponent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Stap 4: Het netsnoer aansluiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Stap 5: De afstandsbediening klaarmaken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
De televisie bedienen met de bijgeleverde afstandsbediening . . . . . . . .
Stap 6: Snel Instelling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13
13
14
15
16
16
17
18
Afspelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Discs afspelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Diverse afspeelmogelijkheden (Programma afspelen, Willekeurig afspelen,
Herhaaldelijk afspelen, A-B herhaaldelijk afspelen) . . . . . . . . . . . . . . . .
De beeldweergave regelen (INDIVIDUELE BEELDREGELING) . . . . . . . . .
Beelden verscherpen (SCHERPTE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Discs vergrendelen (EIGEN KINDERBEVEILIGING,
KINDERBEVEILIGING) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20
26
30
31
32
Een scène zoeken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Zoeken naar een bepaald punt op een disc
(Scannen, Vertraagd afspelen, Frame stilzetten) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Een titel/hoofdstuk/track/scène zoeken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Zoeken op scène (BEELDNAVIGATIE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Geluidsregeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Het geluid regelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
TV Virtual Surround Settings (TVS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
MP3-audio beluisteren en JPEG-beelden bekijken . . . . . . . . . . . . . 42
Informatie over MP3-audiotracks en JPEG-beeldbestanden . . . . . . . . . . . . 42
MP3-audiotracks of JPEG-beeldbestanden afspelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
JPEG-afbeeldingen weergeven als diavoorstelling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
DivX® video's bekijken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Betreffende DivX-videobestanden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
DivX-videobestanden afspelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
4
Instellingen en afstellingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Gebruik van het Instelscherm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
De taal voor schermweergave en geluid kiezen (TAALKEUZE) . . . . . . . . . .
Beeldinstellingen (SCHERMINSTELLING) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Individuele instellingen (INDIVIDUELE INSTELLING) . . . . . . . . . . . . . . . . .
Geluidsinstellingen (AUDIO INSTELLING) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50
51
52
53
55
Aanvullende informatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Problemen oplossen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zelfdiagnosefunctie (Wanneer er letters/cijfers verschijnen in het display) .
Technische gegevens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Taalcodelijst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Regiocodelijst voor kinderbeveiliging . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Index . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57
60
61
62
62
63
Informatie over deze gebruiksaanwijzing
• In deze gebruiksaanwijzing worden de bedieningselementen op de afstandsbediening
beschreven. U kunt ook de bedieningselementen op de speler gebruiken als deze dezelfde of
soortgelijke namen hebben als die op de afstandsbediening.
• "DVD" kan worden gebruikt als een algemene term voor commerciële DVD's, DVD+RW's/
DVD+R's/DVD+R's DL (+VR-modus) en DVD-RW's/DVD-R's/DVD-R's DL (VR-modus,
videomodus).
• In deze gebruiksaanwijzing vindt u de volgende symbolen:
Symbolen
Betekenis
Functies beschikbaar voor commerciële DVD's en DVD+RW's/DVD+R's/
DVD+R's DL in VR-modus of DVD-RW's/DVD-R's/DVD-R's DL in
videomodus
Functies beschikbaar voor DVD-RW's/DVD-Rs/DVD-Rs DL in VR-modus
(Video Recording)
Functies beschikbaar voor VIDEO CD's (met inbegrip van Super VCD's of
CD-R's/CD-RW's met video-CD-indeling of Super VCD-indeling)
Functies beschikbaar voor muziek-CD's of CD-R's/CD-RW's met muziekCD-indeling
Functies beschikbaar voor DATA CD's (CD-ROM's/CD-R's/CD-RW's met
MP3*1-audiotracks, JPEG-beeldbestanden en DivX*2*3 -videobestanden)
Functies beschikbaar voor DATA DVD's (DVD-ROM's/DVD+RW's/DVD+R's/
DVD+R's DL/DVD-RW's/DVD-R's/DVD-R's DL met MP3*1-audiotracks , JPEGbeeldbestanden, en DivX*2*3-videobestanden)
*1 MP3 (MPEG-1 Audio Layer III) is een standaardindeling van ISO (International Organization for
Standardization)/IEC (International Electrotechnical Commission) en MPEG voor de compressie van
audiogegevens.
*2 DivX® is videobestandscompressietechnologie ontwikkeld door DivX, Inc.
*3 DivX, DivX Certified en bijbehorende logo's zijn handelsmerken van DivX, Inc. en worden gebruikt onder
licentie.
5
Met deze speler kunnen
de volgende discs
worden afgespeeld
Disc-formaat
Commerciële DVD
DVD-RW/-R
DVD+RW/+R/
+R DL
VIDEO CD/
Muziek-CD
CD-RW/-R
"DVD+RW", "DVD-RW", "DVD+R",
"DVD+R DL", "DVD-R", "DVD VIDEO" en
het logo "CD" zijn handelsmerken.
Opmerking over CD's/DVD's
U kunt op de speler CD-ROM's/CD-R's/CDRW's met de volgende indelingen afspelen:
– muziek-CD-indeling
– video-CD-indeling
– MP3-audiotracks, JPEG-beeldbestanden en
DivX-videobestanden die geschikt zijn voor
de indeling ISO 9660* Level 1/Level 2 of
Joliet, de uitgebreide indeling
– KODAK Picture CD-indeling
* Een logische indeling van bestanden en mappen
op CD-ROM's bepaald door ISO (International
Organization for Standardization).
U kunt op de speler DVD-ROM's/
DVD+RW's/DVD+R's/DVD+R's DL/
DVD-RW's/DVD-R's/DVD-R's DL met de
volgende indelingen afspelen:
– MP3-audiotracks, JPEG-beeldbestanden,
en DivX-videobestanden die geschikt zijn
voor de indeling UDF (Universal Disk
Format).
6
Voorbeeld van discs die niet
kunnen worden afgespeeld met
de speler
De speler kan de volgende discs niet afspelen:
• CD-ROM's/CD-R's/CD-RW's die zijn
opgenomen met een andere indeling dan die
op deze pagina worden weergegeven.
• CD-ROM's opgenomen met de PHOTO
CD-indeling.
• Datasecties van CD-Extra's.
• DVD-audiodiscs.
• HD-lagen op Super Audio CD's.
• DATA DVD's die geen MP3-audiotracks,
JPEG-beeldbestanden of DivXvideobestanden bevatten.
• BD's.
• HD-DVD's.
• Discs die met een AVCHD-compatibele
DVD-videocamera zijn opgenomen.
De speler kan ook de volgende discs niet
afspelen:
• Een commerciële DVD met een andere
regiocode.
• Een disc met een speciale vorm (zoals een
kaart of hart).
• Een disc waarop papier of stickers zijn geplakt.
• Een disc met resten kleefmiddel van
plakband of stickers.
Regiocode
Er staat een regiocode vermeld op de
achterkant van de speler. De speler kan alleen
commerciële DVD's (alleen weergave)
afspelen met dezelfde regiocode. Dit systeem
is bedoeld ter bescherming van de
auteursrechten.
Commerciële DVD's met het label ALL kunnen
ook met deze speler worden afgespeeld.
Indien u een andere commerciële DVD
probeert af te spelen, verschijnt het bericht
"Weergave van deze disc niet toegestaan
wegens regiobeperkingen." op het scherm.
Het is mogelijk dat sommige commerciële
DVD waarop geen regiocode staat vermeld,
toch niet kunnen worden afgespeeld.
DVP–XXXX
X
00V 00Hz
NO.
00W
0-000-000-00
Regiocode
Notes
• Opmerkingen over DVD+RW's/DVD+R's/
DVD+R's DL, DVD-RW's/DVD-R's/
DVD-R's DL, of CD-R's/CD-RW's
Bepaalde DVD+RW's/DVD+R's/DVD+R's DL,
DVD-RW's/DVD-R's/DVD-R's DL, of CD-R's/
CD-RW's kunnen niet op deze speler worden
afgespeeld wegens de opnamekwaliteit, de staat
van de disc of de kenmerken van de
opnameapparatuur en de gebruikte
opnamesoftware.
Een disc die niet correct is gefinaliseerd, kan niet
worden afgespeeld. Raadpleeg de
gebruiksaanwijzing van de opnameapparatuur
voor meer informatie. Houd er rekening mee dat
sommige afspeelfuncties niet werken met
bepaalde DVD+RW's/DVD+R's/DVD+R's DL,
zelfs als deze op de juiste wijze zijn gefinaliseerd.
Gebruik in dergelijke gevallen de normale
afspeelmodus. Ook kunnen sommige DATA
CD's/DATA DVD's die zijn opgenomen in de
indeling Packet Write, niet worden afgespeeld.
• Muziekdiscs die zijn gecodeerd met
copyrightbeveiligingstechnologieën
Dit product is ontworpen voor het afspelen van
discs die voldoen aan de CD-norm (Compact
Disc).
Onlangs hebben platenmaatschappijen
muziekdiscs op de markt gebracht die zijn
gecodeerd met
copyrightbeveiligingstechnologieën. Houd er
rekening mee dat sommige van deze discs niet
voldoen aan de CD-norm en wellicht niet met dit
product kunnen worden afgespeeld.
• Voor speler die geen beelden kan afspelen met
alleen kopieerbeveiliging
Beelden in DVD-VR-modus met CPRM*bescherming worden mogelijk niet afgespeeld als
ze een kopieerbeveiligingssignaal bevatten.
"Copyrightbeveiliging" verschijnt op het scherm.
* CPRM (Content Protection for Recordable
Media (inhoudsbescherming voor opneembare
media)) is een coderingstechnologie die de
auteursrechten van beelden beschermt.
• Bericht over DualDiscs
Een DualDisc is een tweezijdige disc, waarop aan
de ene kant DVD-materiaal is opgenomen en aan
de andere kant digitaal audiomateriaal.
Echter, aangezien de kant met het audiomateriaal
niet voldoet aan de Compact Disc (CD)-norm,
wordt een juiste weergave op dit apparaat niet
gegarandeerd.
Opmerking over de
afspeelfuncties van DVD's en
VIDEO CD's
Bepaalde afspeelfuncties van DVD's en
VIDEO CD's kunnen opzettelijk door
softwareproducenten zijn vastgelegd. Deze
speler speelt DVD's en VIDEO CD's af
volgens de inhoud van de disc zodat bepaalde
afspeelfuncties wellicht niet beschikbaar zijn.
Raadpleeg ook de instructies die bij de DVD's
of VIDEO CD's worden geleverd.
Auteursrechten
Dit product is voorzien van
copyrightbeveiligingstechnologie die wordt
beschermd door Amerikaanse patenten en
andere intellectuele-eigendomsrechten. Het
gebruik van deze copyrightbeveiligingstechnologie moet zijn goedgekeurd door
Macrovision Corporation, en is alleen
bedoeld voor gebruik in huis en beperkte
kring, tenzij Macrovision Corporation
uitdrukkelijk toestemming heeft verleend
voor ander gebruik. Aanpassing of
demontage is verboden.
7
Onderdelen en bedieningselementen
Zie de pagina's tussen haakjes voor meer informatie.
Voorpaneel
A [/1 (aan/wachtstand) toets (20)
E A (openen/sluiten) toets (20)
B Disc-lade (20)
F H (afspelen) toets (20)
C Display op het voorpaneel (9)
G x (stop) toets (21)
D
(afstandsbedieningssensor) (16)
Achterpaneel
L
A DIGITAL OUT (COAXIAL)
aansluiting (15)
8
CENTER
B LINE (RGB) - TV aansluiting (14)
Display op het voorpaneel
Bij het afspelen van een DVD
Huidige titel/hoofdstuk of speelduur (24)
Afspeelstatus
Licht op tijdens herhaalde
weergave (28)
Licht op wanneer u de hoek wijzigt (21)
Bij het afspelen van een VIDEO CD met PBC-weergave (23)
Huidige scène of speelduur (24)
Afspeelstatus
Licht op tijdens A-B herhaalde weergave (29)
Bij het afspelen van een CD, DATA CD (MP3 audio/DivX video), DATA DVD (MP3 audio/
DivX video) of VIDEO CD (zonder PBC)
Afspeelstatus
Huidige track* (24)
Licht op tijdens herhaalde
weergave (28)
Speelduur (24)
* De huidige track verschijnt niet bij het afspelen van DivX-videobestanden.
,wordt vervolgd
9
Afstandsbediening
I ./> (vorige/volgende) toetsen
(21)
J
m/M
(35)
(scan/traag) toetsen
K ZOOM (zoom) toets (21, 45)
L SLOW PLAY/FAST PLAY toetsen
(21)
M
N
(geluid) toets (39)
(ondertitel) toets (21, 45)
O [/1 (aan/wachtstand) toets (20)
P 2 (volume) +/– toetsen (17)
De + toets is voorzien van een voelstip.*
Q t (TV/video) toets (17)
R PICTURE NAVI (beeldnavigatie)
toets (38, 45)
S TIME/TEXT (tijd/tekst) toets (24)
T MENU (menu) toets (23)
U ENTER (enter) toets (18)
V DISPLAY (display) toets (11)
W H (afspelen) toets (20)
De H toets is voorzien van een
voelstip.*
X x (stop) toets (21)
Y X (pauze) toets (21)
Z SUR (surround) toets (41)
wj
(hoek) toets (21)
* Gebruik de voelstip als richtpunt wanneer u de
speler bedient.
A TV [/1 (aan/wachtstand) toets (17)
B Z (openen/sluiten) toets (21)
C Cijfertoetsen (17)
Cijfertoets 5 is voorzien van een
voelstip.*
D CLEAR (wissen) toets (27)
E TOP MENU (boven menu) toets (23)
F C/X/x/c toetsen (21)
G O RETURN (terug) toets (22)
H
10
/
(opnieuw afspelen/
stap/vooruit/stap) toetsen (21, 36)
Bedieningsmenuscherm (Magic Pad)
Gebruik het bedieningsmenu om een functie te kiezen en de bijbehorende informatie te bekijken.
Druk herhaaldelijk op DISPLAY om het bedieningsmenuscherm als volgt weer te geven of te
wijzigen:
, Bedieningsmenuscherm 1
m
Bedieningsmenuscherm 2 (Alleen voor DATA CD's/DATA DVD's zonder DivX-videobestanden)
m
Bedieningsmenuscherm uit
Bedieningsmenuscherm
Bedieningsmenuscherm 1 en 2 verschillen afhankelijk van het disc-type.
Voorbeeld: bedieningsmenuscherm 1 bij het afspelen van een DVD VIDEO.
Huidig hoofdstuknummer*2
Huidig titelnummer*1
Totaal aantal titels*1
Totaal aantal hoofdstukken*2
Items in het
bedieningsmenu
Gekozen item
Functienaam van
gekozen item in het
bedieningsmenu
Melding
12(27)
18(34)
T
1:32:55
UIT
UIT
INSTEL.
AAN
PLAY
DVD VIDEO
Afspeelstatus
(N afspelen,
X pauze,
x stop, enz.)
Type disc dat
wordt
afgespeeld*3
Speelduur*4
Huidige instelling
Opties
PROGRAMMEREN
ENTER
*1 Toont het scènenummer voor VIDEO CD's
(PBC aan), het tracknummer voor VIDEO CD's/
CD's, het albumnummer voor DATA CD's/
DATA DVD's
*2 Toont het indexnummer voor VIDEO CD's of
het MP3-audiotracknummer, of JPEGbeeldbestandsnummer voor DATA CD's/DATA
DVD's. DivX-videobestandsnummer voor
DATA CD's/DATA DVD's.
*3 Geeft Super VCD weer als "SVCD".
*4 Geeft de datum weer voor JPEG-bestanden.
Stoppen: DISPLAY
Het display uitschakelen
Druk op DISPLAY.
,wordt vervolgd
11
Lijst van items in het bedieningsmenu
Item
12
Itemnaam, Functie
TITEL/SCENE/MUZIEKSTUK
Om de titel, scène of track te kiezen
voor afspelen.
HOOFDSTUK/INDEX
Om het hoofdstuk of de index te
kiezen voor afspelen.
MUZIEKSTUK
Om de track te kiezen voor afspelen.
TIJD/TEKST
Om verstreken en resterende
speelduur te controleren.
Om de tijdcode voor het zoeken naar
beeld en muziek in te voeren.
Om de DVD/CD-tekst of de track-/
bestandsnaam van een DATA CD/
DATA DVD weer te geven.
ORIGINAL/PLAY LIST
Om het type titels (DVD-VR-modus)
te kiezen dat u wilt afspelen:
ORIGINAL of een bewerkte PLAY
LIST.
PROGRAMMEREN
Om de afspeelvolgorde van titels,
hoofdstukken of tracks te kiezen.
SHUFFLE
Om titels, hoofdstukken of tracks af
te spelen in willekeurige volgorde.
HERHALEN
Om de hele disc (alle titels/alle
tracks/alle albums) herhaaldelijk of
één titel/hoofdstuk/track/album/
bestand herhaaldelijk af te spelen.
A-B HERHALEN
Om de stukken aan te duiden die u
herhaaldelijk wilt afspelen.
INDIVIDUELE
BEELDREGELING
Om het videosignaal van de speler
aan te passen. U kunt de
beeldkwaliteit selecteren die het
geschiktst is voor het programma dat
u bekijkt.
SCHERPTE
Om de beeldranden te accentueren
voor een scherper beeld.
KINDERBEVEILIGING
Om afspelen op deze speler te
verhinderen.
INSTELLING
SNEL instelling
Gebruik Snel instelling om de taal
voor het bedieningsmenu, de breedte/hoogteverhouding van het
televisiescherm en het geluidssignaal
te selecteren.
VOLLEDIG instelling
Behalve Snel Instelling kunt u nog
diverse andere instellingen
verrichten.
HERSTELLEN
Om de instellingen van
"INSTELLING" terug te stellen.
ALBUM
Om het album te selecteren met de
MP3-audiotrack en het JPEGbeeldbestand die u wilt afspelen.
BESTAND
Om het JPEG-beeldbestand te
selecteren dat u wilt afspelen.
ALBUM
Om het album te selecteren met het
DivX-videobestand dat u wilt afspelen.
BESTAND
Om het DivX-videobestand te
selecteren dat u wilt afspelen.
DATUM
Om de datum weer te geven waarop
de foto is gemaakt met de digitale
camera.
INTERVAL
Om aan te geven hoe lang beelden
moeten worden weergegeven.
EFFECT
Om de effecten te kiezen die u wilt
gebruiken om dia's te wisselen tijdens
een diavoorstelling.
STAND (MP3, JPEG)
Om het gegevenstype, MP3audiotrack (GELUID), JPEGbeeldbestand (BEELD), of beide
(AUTO), te selecteren dat moet
worden afgespeeld tijdens het afspelen
van een DATA CD/DATA DVD.
z Tip
De pictogramaanduiding van het bedieningsmenu
gaat groen branden
t
wanneer u een ander punt kiest dan "UIT". (Alleen
"PROGRAMMEREN", "SHUFFLE",
"HERHALEN", "A-B HERHALEN",
"SCHERPTE"). "ORIGINAL/PLAY LIST" licht
groen op als u "PLAY LIST" selecteert
(standaardinstelling). De indicator
"INDIVIDUELE BEELDREGELING" licht groen
op als een andere instelling dan "STANDAARD" is
geselecteerd.
Aansluitingen
De speler aansluiten
Opmerkingen
•
•
•
•
Sluit de kabels stevig aan om ongewenste ruis te voorkomen.
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de aan te sluiten componenten.
U kunt deze speler niet aansluiten op een televisie die niet is voorzien van een SCART-ingang.
Zorg ervoor dat de stekker van elke component uit het stopcontact is getrokken voordat u de aansluitingen
uitvoert.
Aansluitingen
Voer stap 1 tot en met 6 uit om de speler aan te sluiten en in te stellen.
Stap 1: Uitpakken
Controleer of de volgende items zijn bijgeleverd:
• Afstandsbediening (1)
• R6 (AA) batterijen (2)
13
Stap 2: Aansluiten op de televisie
Sluit deze speler aan op de televisiemonitor, of projector met een audio-/videokabel (SCART).
Bij deze aansluiting worden de luidsprekers van de televisie gebruikt voor het geluid.
Televisie
INPUT
SCART kabel
(niet bijgeleverd)
(geel)
naar LINE (RGB)-TV
L
CENTER
CD/DVD-speler
l: Signaalverloop
SCART-ingang
Sluit de stekkers stevig aan om gebrom en
ruis te voorkomen.
Wanneer u deze aansluiting gebruikt,
controleert u of de televisie compatibel is met
S-video- of RGB-signalen. Raadpleeg de
gebruiksaanwijzing van de aan te sluiten
televisie. Ook wanneer u "LINE" bij
"SCHERMINSTELLING" in het instelscherm
(pagina 52) instelt op "S VIDEO" of "RGB",
moet u de juiste SCART-kabel gebruiken.
Als u de speler aansluit op een
standaardtelevisie met 4:3-scherm
Bij sommige discs past het beeld niet op het
televisiescherm. Zie pagina 52 om de breedte/hoogteverhouding te wijzigen.
Opmerkingen
• Sluit geen videorecorder, enzovoort aan tussen de
televisie en de speler. Wanneer de spelersignalen
via een videorecorder naar de televisie worden
14
verzonden, krijgt u mogelijk geen helder beeld op
het televisiescherm.
Videorecorder
CD/DVDspeler
Televisie
Direct
aansluiten
• Wanneer u de speler via SCART aansluit op de
televisie, wordt de ingangsbron van de televisie
automatisch ingesteld op de speler wanneer u het
afspelen start. Druk in dit geval op t (TV/video)
op de afstandsbediening om de ingang weer op
televisie te zetten.
Bij het afspelen van een disc opgenomen
met het NTSC-kleurensysteem, voert de
speler het videosignaal of het instelmenu
enz. uit in het NTSC-kleurensysteem en kan
het beeld eventueel niet verschijnen op
PAL-televisies. Open dan de disc-lade en
verwijder de disc.
Stap 3: Aansluiten op een Audiocomponent
Als uw audiocomponent, zoals een AV-versterker (receiver) een Dolby*1 Digital, DTS*2 of
MPEG-audiodecoder en een digitale ingang heeft, gebruik dan deze aansluiting. U kunt genieten
van surroundeffecten in Dolby Digital (5.1ch), DTS (5.1ch) en MPEG audio (5.1ch).
CENTER
CD/DVD-speler
naar DIGITAL OUT (COAXIAL)
Aansluitingen
L
COAXIAL
DIGITAL OUT
Digitale coaxkabel
(niet bijgeleverd)
naar digitale
coaxingang
[Luidsprekers]
Achter (L)
Achter (R)
Voor (L)
Midden
[Luidsprekers]
Voor (R)
Audiocomponent met
een decoder
Subwoofer
: Signaalverloop
z Tip
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de
aangesloten onderdelen voor de juiste opstelling
van de luidspreker.
*1 Gefabriceerd onder licentie van Dolby
Laboratories.
Dolby, Pro Logic en het symbool double-D zijn
handelsmerken van Dolby Laboratories.
*2 Gefabriceerd onder licentie onder Amerikaans
patent #: 5.451.942 en andere Amerikaanse en
internationale patenten uitgegeven en in
aanvraag. DTS en DTS Digital Out zijn
gedeponeerde handelsmerken en het DTS-logo
en -symbool zijn handelsmerken van DTS, Inc.
© 1996-2007 DTS, Inc. Alle rechten
voorbehouden.
Opmerkingen
• Nadat u de aansluiting hebt voltooid, maakt u de
juiste instellingen in Snel instelling (pagina 18).
Als de audiocomponent een decoder voor MPEGaudio heeft, stelt u "MPEG" in op "MPEG" bij
AUDIO INSTELLING (pagina 56). Als u dat niet
doet, komt er geen of een hard geluid uit de
luidsprekers.
• Met deze aansluiting kunnen de TVS-effecten van
deze speler niet worden gebruikt.
• Gebruik deze aansluiting als u DTSgeluidssporen wilt afspelen. DTS-geluidssporen
worden niet uitgevoerd via de LINE (RGB)-TV
(SCART) aansluiting, zelfs niet als u "DTS"
instelt op "AAN" bij Snel instelling (pagina 18).
15
Stap 4: Het netsnoer aansluiten
Steek de stekker van de speler en de televisie (netsnoer) in een stopcontact.
Stap 5: De afstandsbediening klaarmaken
Deze speler kan worden bediend met de bijgeleverde afstandsbediening. Plaats twee R6 (AA)
batterijen in de batterijhouder door de 3 en # zijden van de batterijen te laten samenvallen met
de markeringen in de houder. Richt de afstandsbediening op de afstandsbedieningssensor op
de speler.
Opmerkingen
• Laat de afstandsbediening niet achter op een zeer warme of vochtige plaats.
• Zorg ervoor dat er niets in de behuizing van de afstandsbediening terechtkomt, vooral bij het vervangen van
de batterijen.
• Stel de afstandsbedieningssensor niet bloot aan direct zonlicht of andere lichtbronnen. Hierdoor kan de
werking worden verstoord.
• Als u de afstandsbediening gedurende lange tijd niet gebruikt, verwijdert u de batterijen om mogelijke
schade door batterijlekkage en corrosie te voorkomen.
16
Andere televisies bedienen met
de afstandsbediening
U kunt volume, ingang en
voedingsschakelaar van de Sony-televisie
bedienen met de bijgeleverde
afstandsbediening.
Met de bijgeleverde afstandsbediening kunt u
ook volume, ingang en voedingsschakelaar
van televisies van andere merken dan Sony
bedienen.
Stel de passende merkcode van de televisie
in, zoals vermeld in de onderstaande tabel.
TV
1
Houd TV [/1 ingedrukt en voer de
merkcode van de televisie in met de
cijfertoetsen (zie de onderstaande
tabel).
2
Laat TV [/1 los.
2 +/–
Cijfertoetsen
t
U kunt de televisie bedienen met de
onderstaande toetsen.
Toets
Actie
TV [/1
De televisie in- of
uitschakelen
2 (volume) +/– Het volume van de televisie
regelen
t (TV/video)
De ingang van de TV
overschakelen tussen de TV
en andere bronnen.
Opmerking¦
Afhankelijk van de aangesloten eenheid is het
mogelijk dat u de televisie niet kunt bedienen met
alle of bepaalde toetsen op de bijgeleverde
afstandsbediening.
Aansluitingen
De televisie bedienen met de
bijgeleverde afstandsbediening
Codenummers van bedienbare televisies
Als er meer dan één codenummer is vermeld,
voert u deze één voor één in tot u het juiste
codenummer hebt gevonden.
Merk
Codenummer
Sony
01 (standaard)
Aiwa
01 (standaard)
Grundig
11
Hitachi
24
JVC
33
LG
06
Loewe
06
Panasonic
17, 49
Philips
06, 08
Samsung
06, 71
Sanyo
25
Sharp
29
Thomson
43
Toshiba
38
Opmerkingen
• Wanneer u de batterijen van de afstandsbediening
vervangt, wordt mogelijk het
standaardcodenummer automatisch hersteld.
Voer in dat geval het juiste codenummer opnieuw
in.
• Afhankelijk van de aangesloten eenheid is het
mogelijk dat u de televisie niet kunt bedienen met
alle of bepaalde toetsen op de bijgeleverde
afstandsbediening.
17
Stap 6: Snel Instelling
Voer de onderstaande procedure uit voor een minimale basisinstelling van de speler.
Druk op > om een instelling over te slaan. Druk op . om terug te keren naar de vorige stap.
ENTER
1 Zet de televisie aan.
2 Druk op [/1.
3 Stel de ingangskeuzeschakelaar
van de televisie zo in dat het
signaal van de speler op het
televisiescherm verschijnt.
"Press [ENTER] to run QUICK SETUP"
(Druk op [ENTER] voor snelle
instelling) verschijnt onder aan het
scherm. Als dit bericht niet verschijnt,
moet u "QUICK" (SNEL) selecteren bij
"SETUP" (INSTELLING) in het
bedieningsmenu (pagina 51) om Snel
instelling uit te voeren.
4 Druk op ENTER zonder dat er een
disc is geplaatst.
Het instelscherm voor de taal van het
schermdisplay verschijnt.
LANGUAGE SETUP
OSD:
MENU:
AUDIO:
SUBTITLE:
18
ENGLISH
ENGLISH
FRANÇAIS
DEUTSCH
ITALIANO
ESPAÑOL
NEDERLANDS
DANSK
SVENSKA
5 Druk op X/x om een taal te
selecteren.
Het menu en de ondertitels worden
weergegeven in de geselecteerde taal.
6 Druk op ENTER.
Het instelscherm voor de breedte-/
hoogteverhouding van de aangesloten
televisie verschijnt.
SCHERMINSTELLING
16:9
TV TYPE:
16:9
SCHERMBEVEILIGING:
4:3 LETTER BOX
ACHTERGROND:
4:3 PAN&SCAN
LINE:
7 Druk op X/x om de instelling te
selecteren die overeenkomt met
de televisie.
◆ Voor een breedbeeld-TV of standaard
4:3 TV met breedbeeldstand
• 16:9 (pagina 52)
◆ Voor een standaard 4:3 TV
• 4:3 LETTER BOX of 4:3 PAN&SCAN
(pagina 52)
8 Druk op ENTER.
12Druk op X/x om het type Dolby
Het instelscherm voor het kiezen van het
type videosignaaluitvoer via LINE
(RGB)-TV verschijnt.
16:9
AAN
HOESBEELD
VIDEO
VIDEO
S VIDEO
RGB
9 Druk op X/x om het type signaal te
kiezen dat u wilt uitvoeren via LINE
(RGB)-TV.
◆ Videosignalen
• VIDEO (pagina 53)
◆ S video-signalen
• S-VIDEO (pagina 53)
◆ RGB-signalen
• RGB (pagina 53)
10Druk op ENTER.
Het instelscherm voor het selecteren van
het type aansluiting voor uw
audiocomponent, zoals een versterker
(receiver), verschijnt.
Is deze speler aangesloten op een
versterker (receiver)?
JA
DIGITAL OUTPUT
NEE
11Druk op X/x om het type
aansluiting (indien aanwezig) te
selecteren voor de aansluiting op
een audiocomponent en druk
vervolgens op ENTER.
Als de audiocomponent een Dolby
Digital decoder heeft, selecteert u
"DOLBY DIGITAL". Selecteer anders
"D-PCM".
AUDIO INSTELLING
AUDIO DRC:
STANDAARD
DOWN MIX:
DOLBY SURROUND
DIGITALE UITGANG:
AAN
D-PCM
DOLBY DIGITAL:
D-PCM
MPEG:
DOLBY DIGITAL
DTS:
48kHz/16bit
48kHz/96kHz PCM:
Aansluitingen
SCHERMINSTELLING
TV TYPE:
SCHERMBEVELIGING:
ACHTERGROND:
LINE:
Digital signaal te kiezen dat u naar
de audiocomponent wilt sturen.
13Druk op ENTER.
"DTS" wordt gekozen.
AUDIO INSTELLING
STANDAARD
AUDIO DRC:
DOWN MIX:
DOLBY SURROUND
DIGITALE UITGANG:
AAN
D-PCM
DOLBY DIGITAL:
MPEG:
PCM
DTS:
UIT
48kHz/96kHz PCM:
UIT
AAN
14Druk op X/x om te kiezen of u een
DTS-signaal naar de
audiocomponent wilt sturen.
Als de audiocomponent een decoder voor
DTS heeft, selecteert u "AAN". Selecteer
anders "UIT".
15Druk op ENTER.
Snel instelling is voltooid. Alle
aansluitingen en instellingen zijn
gemaakt.
Als de audiocomponent een decoder voor
MPEG-audio heeft, stelt u "MPEG" in op
"MPEG" (pagina 56).
Als u geen audiocomponent hebt
aangesloten, selecteert u "NEE" en gaat u
naar stap 15.
Als u een audiocomponent hebt
aangesloten met een digitale coaxkabel,
selecteert u "JA: DIGITAL OUTPUT."
19
4 Druk op A op de speler en leg een
disc op de disc-lade.
Afspelen
Discs afspelen
Afhankelijk van de DVD of VIDEO CD
kunnen sommige functies verschillen of niet
beschikbaar zijn.
Raadpleeg de instructies die bij de disc zijn
geleverd.
RETURN
(opnieuw afspelen)
ZOOM
SLOW PLAY
TIME/TEXT
MENU
ENTER
DISPLAY
(vooruit)
FAST PLAY
1 Zet de televisie aan.
2 Druk op [/1.
De speler wordt ingeschakeld.
3 Stel de ingangskeuzeschakelaar
van de televisie zo in dat het
signaal van de speler op het
televisiescherm verschijnt.
◆ Bij gebruik van een audiocomponent
Zet de audiocomponent aan en kies het
juiste kanaal zodat u het geluid van deze
speler kunt beluisteren.
20
5 Druk op H.
De disc-lade gaat dicht. Het afspelen
wordt gestart (doorlopend afspelen).
Regel het volume op de televisie of de
audiocomponent.
Bij sommige discs verschijnt er een menu
op het televisiescherm. Voor DVD
VIDEO's, zie pagina 23. Voor VIDEO
CD's, zie pagina 23.
De speler uitschakelen
Cijfertoetsen
CLEAR
TOP MENU
Met de afspeelkant omlaag
Druk op [/1. De speler schakelt over naar de
wachtstand.
z Tip
De speler kan automatisch worden uitgeschakeld
wanneer u deze langer dan 30 minuten in de
stopstand laat staan. Als u deze functie wilt in- of
uitschakelen, stelt u "AUTOM.
UITSCHAKELING" bij "INDIVIDUELE
INSTELLING" in op "AAN" of "UIT" (pagina 53).
Opmerking¦
Discs die op DVD-recorders worden gemaakt,
moeten goed worden gefinaliseerd voordat ze
kunnen worden afgespeeld. Raadpleeg de
gebruiksaanwijzing bij de DVD-recorder voor meer
informatie over het finaliseren.
Opmerkingen over het afspelen van DTSgeluidssporen op een DVD VIDEO
• DTS-audiosignalen worden alleen uitgevoerd via
de DIGITAL OUT (COAXIAL) aansluiting.
• Als u een DVD VIDEO met DTS-geluidssporen
afspeelt, stelt u "DTS" in op "AAN" bij "AUDIO
INSTELLING" (pagina 56).
• Als u de speler aansluit op audioapparatuur
zonder DTS-decoder, moet u "DTS" niet instellen
op "AAN" bij "AUDIO INSTELLING"
(pagina 56). Er kan een hard geluid worden
geproduceerd. Dit kan van invloed zijn op uw
gehoor of kan de luidsprekers beschadigen.
Aanvullende handelingen
Zie de illustratie op pagina 20 om de positie
van de onderstaande toetsen te controleren
Actie
Handeling
Stoppen
Druk op x
Druk op X
Afspelen hervatten
na pauzeren
Druk op X of H
Tijdens continu
afspelen naar het
volgende hoofdstuk,
de volgende track of
scène gaan
Druk op >
Tijdens continu
afspelen naar het
vorige hoofdstuk, de
vorige track of scène
gaan
Druk op .
Snel of langzaam afspelen met
geluid
U kunt een dialoog of geluid beluisteren
terwijl u de huidige scène snel of langzaam
afspeelt.
Druk tijdens het afspelen op FAST PLAY of
SLOW PLAY.
De snelheid wordt gewijzigd als u op FAST
PLAY of SLOW PLAY drukt.
Het afspelen stoppen Druk op Z
en de disc
verwijderen
De hoek veranderen
Opmerking¦
Bij bepaalde scènes werkt de functie voor opnieuw
afspelen of doorspoelen mogelijk niet.
Afspelen
Pauzeren
*3 Alleen video en JPEG-afbeeldingen (behalve
ACHTERGROND beelden). U kunt het
vergrote beeld verplaatsen met C/X/x/c.
Afhankelijk van de inhoud van de disc wordt de
zoomfunctie automatisch uitgeschakeld als het
beeld wordt verplaatst.
Druk op
(hoek)
tijdens de weergave.
Druk herhaaldelijk op
(hoek) om een
hoeknummer te
selecteren.
De ondertitels
weergeven
Druk op
(ondertiteling) tijdens
de weergave.
Druk herhaaldelijk op
(ondertiteling) om
de taal van de
ondertiteling te
selecteren.
De vorige scène
opnieuw afspelen*1
Druk op
(opnieuw afspelen)
tijdens het afspelen
De huidige scène
korte tijd snel
vooruitspoelen*2
Druk op
(vooruit) tijdens het
afspelen
Het beeld
vergroten*3
Druk herhaaldelijk op
ZOOM. Druk op
CLEAR om te
annuleren.
Terugkeren naar normaal afspelen
Druk op H.
Opmerkingen
• U kunt deze functie alleen gebruiken met
DVD's,VIDEO CD's, of Super VCD's.
• "Bediening niet mogelijk" wordt weergegeven als
de maximale of minimale snelheid wordt bereikt.
• In de Snel afspelen en Traag afspelen modus kunt
u de hoek (pagina 21), de ondertiteling (pagina
21) en het geluid (pagina 39) niet wijzigen. U kunt
het geluid alleen wijzigen voor VIDEO CD's/
Super VCD's.
• Snel afspelen en Traag afspelen werken niet bij
het afspelen van DTS-geluidssporen.
• U kunt de functies Snel afspelen of Traag afspelen
niet gebruiken bij het afspelen van een stilstaand
beeld in DVD-VR-modus.
*1 Alle DVD's behalve DVD+RW's/DVD+R's/
DVD+R's DL en DivX-videobestanden.
*2 Alleen DVD en DivX-videobestanden.
,wordt vervolgd
21
De disc-lade vergrendelen
(Kinderslot)
De disc-lade kan worden vergrendeld zodat
kinderen deze niet kunnen openen.
Druk met de speler in de wachtstand op
O RETURN, ENTER en vervolgens op [/1
op de afstandsbediening.
De speler wordt ingeschakeld en "LOCKED"
verschijnt in het display op het voorpaneel.
De A en Z toetsen op de speler of de
afstandsbediening werken niet wanneer het
kinderslot is geactiveerd.
De disc-lade ontgrendelen
Druk met de speler in de wachtstand weer op
O RETURN, ENTER en vervolgens op [/1
op de afstandsbediening.
Opmerking¦
De disc-lade blijft gesloten, ook al kiest u
"HERSTELLEN" onder "INSTELLING" in het
bedieningsmenu (pagina 51).
Het afspelen hervatten vanaf het
punt waar u de disc hebt gestopt
(Resume Play/Multi-disc
Resume)
De speler onthoudt het punt waar u de disc
hebt gestopt.
Het afspelen van de huidige disc
hervatten (Resume Play)
De speler onthoudt het punt waar u de disc
hebt gestopt, ook als de wachtstand van de
speler wordt geactiveerd door op [/1 te
drukken.
1
Druk tijdens het afspelen van een disc
op x om het afspelen te stoppen.
"RESUME" verschijnt in het display op
het voorpaneel.
2
Druk op H.
De speler start het afspelen vanaf het punt
waar u de disc in stap 1 hebt gestopt.
z Tip
Als u het afspelen wilt starten vanaf het begin van
de disc, drukt u twee keer op x en vervolgens op
H.
Opmerking¦
• Het hervatpunt voor de huidige disc wordt gewist
wanneer:
– u de afspeelstand wijzigt.
– u de instellingen op het instelscherm wijzigt.
– u het netsnoer loskoppelt.
Het punt opslaan waar u de disc
hebt gestopt (Multi-disc
Resume) (alleen DVP-NS39)
Opmerking¦
• Voor DVD-VR-modus, CD's, DATA CD' en
DATA DVD's onthoudt de speler het hervatpunt
voor afspelen voor de huidige disc. Het
hervatpunt wordt gewist wanneer:
– u de disclade opent.
– u het netsnoer loskoppelt.
– de wachtstand van de speler wordt geactiveerd
(alleen DATA CD/DATA DVD die MP3audiotracks/JPEG-beeldbestanden).
• Resume Play werkt niet tijdens Willekeurig
afspelen en Programma afspelen.
• Deze functie werkt niet met sommige discs.
22
De speler slaat het punt op waar u de disc hebt
gestopt voor maximaal 6 discs en hervat de
weergave op dat punt wanneer u dezelfde disc
de volgende keer plaatst. Wanneer u een
hervatpunt voor de 7e disc opslaat, wordt het
hervatpunt van de eerste disc gewist.
z Tips
• Als u het afspelen wilt starten vanaf het begin van
de disc, drukt u twee keer op x en vervolgens op
H.
• Als u de Multi-disc Resume functie wilt
uitschakelen, stelt u "MULTI-DISC RESUME"
bij “INDIVIDUELE INSTELLING" in op "UIT"
(pagina 54). Het afspelen wordt alleen hervat bij
het hervatpunt voor de huidige disc in de speler.
Opmerking¦
Gebruik van het DVD menu
Een DVD VIDEO is opgesplitst in lange
stukken beeld of muziek die "titels" worden
genoemd. Druk op TOP MENU om een
gewenste titel te selecteren wanneer u een
DVD VIDEO afspeelt die meerdere titels
bevat. Druk op MENU om items, zoals de taal
voor het geluid en ondertitels, te selecteren
wanneer u een DVD VIDEO afspeelt
waarvoor dit is toegestaan.
"ORIGINAL" of "PLAY LIST"
selecteren in DVD-VR-modus
Sommige DVD-VR-modus (Video
Recording) hebben twee typen titels voor het
afspelen: oorspronkelijk opgenomen titels
(ORIGINAL) en bewerkbare titels die op
opneembare DVD-spelers kunnen worden
gemaakt (PLAY LIST). U kunt kiezen welk
type titel wordt afgespeeld.
1 Druk op DISPLAY met de speler in
12(27)
18(34)
T
1:32:55
PLAY LIST
PLAY LIST
ORIGINAL
3 Druk op X/x om een instelling te
kiezen.
• PLAY LIST: om de titels af te spelen
die zijn samengesteld uit
"ORIGINAL".
• ORIGINAL: om de oorspronkelijk
opgenomen titels af te spelen.
4 Druk op ENTER.
VIDEO CD's met PBC-functies
afspelen (PBC-weergave)
Met PBC (Playback Control) kunt u VIDEO
CD's interactief afspelen door de instructies
in het menu op het televisiescherm te volgen.
Wanneer u een VIDEO CD met PBC-functies
begint af te spelen, verschijnt het
selectiemenu.
Selecteer een item met behulp van de
cijfertoetsen en druk op ENTER. Volg dan de
instructies in het menu voor interactieve
handelingen (Druk op H wanneer "Druk op
SELECT" verschijnt).
Afhankelijk van de VIDEO CD kan de
procedure verschillen. Raadpleeg de
gebruiksaanwijzing die bij de disc wordt
geleverd.
de stopstand.
Terugkeren naar het menu
Het bedieningsmenu verschijnt.
Druk op O RETURN.
2 Druk op X/x om
(ORIGINAL/PLAY LIST) te kiezen
en druk vervolgens op ENTER.
De opties voor "ORIGINAL/PLAY
LIST" verschijnen.
DVD-VR
Afspelen
• "MULTI-DISC RESUME" bij "INDIVIDUELE
INSTELLING" moet zijn ingesteld op "AAN"
(standaard) om deze functie te laten werken
(pagina 54).
• Het punt waar u het afspelen hebt gestopt, wordt
gewist wanneer:
– u de afspeelstand wijzigt.
– u de instellingen op het instelscherm wijzigt.
• Als "MULTI-DISC RESUME" bij
"INDIVIDUELE INSTELLING" is ingesteld op
"AAN" en u een opgenomen disc, zoals DVDRW, afspeelt, kan de speler andere opgenomen
discs gaan afspelen vanaf hetzelfde hervatpunt.
z Tip
Voor weergave zonder PBC, drukt u op ./>
of de cijfertoetsen met de speler in de stopstand om
een track te kiezen en drukt u vervolgens op H of
ENTER.
"Weergave zonder PBC" verschijnt op het TVscherm en continu weergave begint. Er kunnen geen
stilstaande beelden, zoals een menuscherm, worden
getoond.
Als u wilt terugkeren naar PBC-weergave, drukt u
twee keer op x en vervolgens op H.
,wordt vervolgd
23
Speelduur en resterende
speelduur controleren
U kunt de speelduur en resterende speelduur
van de huidige titel of track of het huidige
hoofdstuk controleren. U kunt ook de DVD/
CD-tekst, tracknaam, ID3-taginformatie
(MP3 audio) controleren, of bestandsnaam
(DivX video) op een disc controleren.
1 Druk tijdens het afspelen op TIME/
TEXT.
Het volgende scherm verschijnt.
T 1:01:57
Tijdinformatie
2 Druk herhaaldelijk op TIME/TEXT
Bitsnelheid*
T
17:30
128k
JAZZ
RIVER SIDE
Albumnaam
Track-/bestandsnaam
Als een MP3-audiotrack een ID3-tag bevat,
geeft de speler de albumnaam/tracktitel uit de
ID3-taginformatie weer.
ID3-taginformatie voor een MP3-audiotrack
wordt weergegeven wanneer de tracks ID3
versie 1 of ID3 versie 2 hebben. Als er ID3tags versie 1 en versie 2 zijn, heeft ID3taginformatie versie 2 prioriteit.
Merk op dat deze speler ID3 versies 1.0/1.1
en 2.2/2.3 ondersteunt.
om de tijd te wijzigen.
De beschikbare tijdinformatie is
afhankelijk van het type disc dat u
afspeelt.
Bitsnelheid*
T
17:30
128k
Afspeelinformatie van de disc
controleren
DVD/CD-tekst controleren
Druk herhaaldelijk op TIME/TEXT om de
tekst weer te geven die op de DVD/CD is
opgenomen.
De DVD/CD tekst verschijnt alleen wanneer
de tekst op de disc staat. U kunt de tekst niet
wijzigen. Wanneer er geen tekst op de disc
staat, verschijnt "NO TEXT".
Albumnaam op DATA CD /DATA DVD,
enzovoort controleren
Door op TIME/TEXT te drukken tijdens het
afspelen van MP3-audiotracks op een DATA
CD/DATA DVD of DivX-videobestanden op
een DATA CD/DATA DVD, kunt u de naam
van het album/track/bestand en de
audiobitsnelheid (hoeveelheid gegevens per
seconde van de huidige audiotrack) op uw
TV-scherm laten verschijnen.
24
JAZZ CONCERT 2008
RIVER SIDE SPOT OF THE WORLD
ID3-albumnaam
ID3-tracktitel
* Verschijnt bij:
– het afspelen van een MP3-audiotrack op een
DATA CD/DATA DVD.
– het afspelen van een DivX-videobestand met
MP3 audio op een DATA CD/DATA DVD.
Informatie via het display op het
voorpaneel controleren
Bij het afspelen van een VIDEO CD (zonder
PBC-functie) of CD
Speelduur en nummer van de
huidige track
,
Resterende speelduur van
de huidige titel
Nummer van het huidige album
en bestand
(gaat automatisch terug naar
boven)
Afspelen
Speelduur van de huidige titel
Naam van het huidige bestand
,
Bij het afspelen van een DVD
Speelduur van het huidige
bestand
,
Tijd en tekst kunnen behalve op het
televisiescherm ook worden gecontroleerd
via het display op het voorpaneel. De
informatie in het display op het voorpaneel
verandert als volgt wanneer u de
tijdinformatie op het televisiescherm wijzigt.
Bij het afspelen van een DATA CD (DivX
video) of DATA DVD (DivX video)
Resterende speelduur van de
huidige track
,
Speelduur van de disc
,
Speelduur van het huidige
hoofdstuk
Resterende speelduur van de
disc
,
Resterende speelduur van
het huidige hoofdstuk
Tekst
Nummer huidige titel en
hoofdstuk
Tekst
z Tips
• Bij het afspelen van VIDEO CD's zonder PBCfuncties worden het track-, en indexnummer na de
tekst weergegeven.
• Bij het afspelen van VIDEO CD's met PBCfuncties verschijnt het scènenummer, of de
speelduur.
• Lange tekst die niet op één regel past, rolt in het
display op het voorpaneel.
• U kunt ook de tijdinformatie en tekst controleren
via het bedieningsmenu (pagina 11).
Opmerkingen
(gaat automatisch terug
naar boven)
Bij het afspelen van een DATA CD (MP3
audio) of DATA DVD (MP3 audio)
Speelduur en nummer van de
huidige track
,
Tracknaam of ID3-tracktitel
,
Huidig album en tracknummer
(gaat automatisch terug naar
boven)
• Afhankelijk van het type disc dat wordt
afgespeeld, wordt de DVD/CD-tekst of
tracknaam mogelijk niet weergegeven.
• De speler kan alleen het eerste niveau van DVD/
CD-tekst, zoals disc-naam of titel, tonen.
• De speelduur van MP3 audio tracks en DivXvideobestanden wordt mogelijk niet juist
weergegeven.
• Als u een disc met alleen JPEG-beeldbestanden
afspeelt, verschijnt "NO AUDIO DATA" op het
display wanneer "STAND (MP3, JPEG)" is
ingesteld op "AUTO" en verschijnt "JPEG"
wanneer "STAND (MP3, JPEG)" is ingesteld op
"BEELD (JPEG)".
25
Diverse
afspeelmogelijkheden
3
"MUZIEKSTUK" verschijnt bij het afspelen
van een VIDEO CD of CD.
(Programma afspelen, Willekeurig
PROGRAMMEREN
ALLES WISSEN
1. TITEL
2. TITEL – –
3. TITEL – –
4. TITEL – –
5. TITEL – –
6. TITEL – –
7. TITEL – –
afspelen, Herhaaldelijk afspelen, A-B
herhaaldelijk afspelen)
U kunt de volgende afspeelstanden instellen:
• Programma afspelen (pagina 26)
• Willekeurig afspelen (pagina 27)
• Herhaaldelijk afspelen (pagina 28)
• A-B herhaaldelijk afspelen (pagina 29)
4
PROGRAMMEREN
ALLES WISSEN
1. TITEL – –
2. TITEL – –
3. TITEL – –
4. TITEL – –
5. TITEL – –
6. TITEL – –
7. TITEL – –
Uw eigen programma
samenstellen (Programma
afspelen)
U kunt zelf de volgorde bepalen waarin de
titels, hoofdstukken of tracks op de disc
worden afgespeeld en zo uw eigen
programma samenstellen. U kunt maximaal
99 titels, hoofdstukken en tracks
programmeren.
Druk op DISPLAY.
Het bedieningsmenu verschijnt.
Druk op X/x om
(PROGRAMMEREN) te kiezen en druk
op ENTER.
De opties voor "PROGRAMMEREN"
verschijnen.
12(27)
18(34)
T
1:32:55
UIT
UIT
INSTEL.
AAN
26
Druk op c.
De cursor gaat naar de titel- of trackrij
"T" (in dit geval "01").
De afspeelstand wordt geannuleerd wanneer:
– u de disc uitwerpt.
– de speler overschakelt naar de wachtstand door op
[/1 te drukken.
2
T
––
01
02
03
04
05
Tracks of titels opgenomen op een disc
Opmerking¦
1
Druk op X/x om "INSTEL. t" te
kiezen en druk op ENTER.
PLAY
DVD VIDEO
T
C
––
01
02
03
04
05
++
01
02
03
04
05
06
Hoofdstukken opgenomen op een disc
5
Kies een titel, hoofdstuk of track om te
programmeren.
◆ Bij het afspelen van een DVD VIDEO
Kies bijvoorbeeld hoofdstuk "03" van
titel "02".
Druk op X/x om "02" te kiezen bij "T" en
druk vervolgens op ENTER.
PROGRAMMEREN
ALLES WISSEN
1. TITEL – –
2. TITEL – –
3. TITEL – –
4. TITEL – –
5. TITEL – –
6. TITEL – –
7. TITEL – –
T
C
––
01
02
03
04
05
++
01
02
03
04
05
06
Druk vervolgens op X/x om "03" onder
"C" te kiezen en druk op ENTER.
PROGRAMMEREN
ALLES WISSEN
1. TITEL 0 2 – 0 3
2. TITEL – –
3. TITEL – –
4. TITEL – –
5. TITEL – –
6. TITEL – –
7. TITEL – –
3
Voer stap 5 uit voor verdere
programmering. Om een programma te
annuleren, kiest u "--"onder "T" en drukt
u vervolgens op ENTER.
Gekozen track
0:15:30
T
––
01
02
03
04
05
Alle titels, hoofdstukken of tracks
annuleren in de geprogrammeerde
volgorde
1
Voer stap 1 tot en met 3 van "Uw eigen
programma samenstellen (Programma
afspelen)" uit.
2
3
Druk op X en kies "ALLES WISSEN".
Afspelen
◆ Bij het afspelen van een VIDEO CD of
CD
Kies bijvoorbeeld track "02".
Druk op X/x om "02" te kiezen bij "T" en
druk vervolgens op ENTER.
ALLES WISSEN
1. MUZIEKSTUK 0 2
2. MUZIEKSTUK – –
3. MUZIEKSTUK – –
4. MUZIEKSTUK – –
5. MUZIEKSTUK – –
6. MUZIEKSTUK – –
7. MUZIEKSTUK – –
Kies het programmanummer van de titel,
het hoofdstuk of de track die u wilt
wijzigen of annuleren met X/x en druk
op c. Druk op CLEAR om een titel,
hoofdstuk of track uit het programma te
wissen.
T
––
01
02
03
04
05
Gekozen titel en hoofdstuk
PROGRAMMEREN
2
Druk op ENTER.
z Tip
Herhaaldelijk afspelen of Willekeurig afspelen is
mogelijk met de geprogrammeerde titels,
hoofdstukken of tracks. Volg tijdens Programma
afspelen de procedure voor Herhaaldelijk afspelen
(pagina 28) of Willekeurig afspelen (pagina 27).
Totale duur van de geprogrammeerde tracks
6
Opmerkingen
Herhaal stap 4 en 5 om andere titels,
hoofdstukken of tracks te
programmeren.
De geprogrammeerde titels,
hoofdstukken en tracks worden getoond
in de gekozen volgorde.
7
Druk op H om Programma afspelen
te starten.
Programma afspelen wordt gestart.
Na afloop van het programma kunt u
hetzelfde programma opnieuw starten
door op H te drukken.
Terugkeren naar normaal afspelen
Druk op CLEAR of selecteer "UIT" in stap 3.
Als u hetzelfde programma opnieuw wilt
afspelen, selecteert u "AAN" in stap 3 en
drukt u op ENTER.
• Als u tracks op een Super VCD programmeert,
wordt de totale speelduur niet weergegeven.
• U kunt deze functie niet gebruiken met VIDEO
CD's of Super VCD's met PBC-weergave.
Weergave in willekeurige
volgorde (Willekeurig afspelen)
Titels, hoofdstukken of tracks kunnen in
willekeurige volgorde worden afgespeeld. De
afspeelvolgorde kan opnieuw worden
gewijzigd door nogmaals te "schudden".
1
Druk op DISPLAY tijdens het afspelen.
Het bedieningsmenu verschijnt.
2
Druk op X/x om
(SHUFFLE) te
kiezen en druk op ENTER.
De opties voor "SHUFFLE" verschijnen.
Een programma wijzigen of annuleren
1
Voer stap 1 tot en met 3 van "Uw eigen
programma samenstellen (Programma
afspelen)" uit.
,wordt vervolgd
27
12(27)
18(34)
T
1:32:55
PLAY
DVD VIDEO
UIT
UIT
TITEL
HOOFDSTUK
3
Druk op X/x om een item te kiezen dat
u in willekeurige volgorde wilt
afspelen.
◆ Bij het afspelen van een DVD VIDEO
• TITEL
• HOOFDSTUK
Herhaalde weergave
(Herhaaldelijk afspelen)
U kunt alle titels/tracks op een disc of één
titel/hoofdstuk/track herhaaldelijk afspelen.
U kunt Willekeurig en Programma afspelen
combineren.
1
Het bedieningsmenu verschijnt.
2
12(27)
18(34)
T
1:32:55
◆ Wanneer Programma afspelen is
geactiveerd
• AAN: titels, hoofdstukken of tracks die
met Programma afspelen zijn gekozen,
worden in willekeurige volgorde
afgespeeld.
Druk op ENTER.
Willekeurig afspelen wordt gestart.
Terugkeren naar normaal afspelen
Druk op CLEAR of kies "UIT" in stap 3.
z Tips
• Willekeurig afspelen kan worden ingesteld met de
speler in de stopstand. Kies "SHUFFLE" en druk
vervolgens op H. Willekeurig afspelen wordt
gestart.
• Als u "HOOFDSTUK" hebt geselecteerd, kunt u
maximaal 200 hoofdstukken op een disc in
willekeurige volgorde afspelen.
Opmerking¦
U kunt deze functie niet gebruiken met VIDEO
CD's of Super VCD's met PBC-weergave.
Druk op X/x om
(HERHALEN)
te kiezen en druk op ENTER.
De opties voor "HERHALEN"
verschijnen.
◆ Bij het afspelen van een VIDEO CD of
CD
• MUZIEKSTUK
4
Druk op DISPLAY tijdens het afspelen.
PLAY
DVD VIDEO
UIT
UIT
DISC
TITEL
HOOFDSTUK
3
Druk op X/x om het item te selecteren
dat u wilt herhalen.
◆ Bij het afspelen van een DVD VIDEO
• DISC: alle titels worden herhaald.
• TITEL: huidige titel wordt herhaald.
• HOOFDSTUK: huidig hoofdstuk
wordt herhaald.
◆ Bij het afspelen in DVD-VR-modus
• DISC: alle titels van het gekozen type
worden herhaald.
• TITEL: huidige titel wordt herhaald.
• HOOFDSTUK: huidig hoofdstuk
wordt herhaald.
◆ Bij het afspelen van een VIDEO CD of
CD
• DISC: alle titels worden herhaald.
• MUZIEKSTUK: huidige track wordt
herhaald.
◆ Bij het afspelen van een DATA CD/
DATA DVD
• DISC: alle titels worden herhaald.
• ALBUM: huidig album wordt herhaald.
• MUZIEKSTUK (alleen MP3audiotracks): huidige track wordt
herhaald.
28
• BESTAND (alleen DivXvideobestanden): huidig bestand wordt
herhaald.
12(27)
18(34)
T
1:32:55
◆ Wanneer Programma afspelen of
Willekeurig afspelen is geactiveerd
• AAN: Programma afspelen of
Willekeurig afspelen wordt herhaald.
4
UIT
INSTEL.
UIT
Druk ENTER.
3
Terugkeren naar normaal afspelen
De "A-B HERHALEN" instelbalk
verschijnt.
Druk op CLEAR of kies "UIT" in stap 3.
z Tip
Herhaaldelijk afspelen kan worden ingesteld met de
speler in de stopstand. Kies "HERHALEN" en druk
vervolgens op H. Herhaaldelijk afspelen wordt
gestart.
Opmerkingen
A 18 - 1:32:30
4
• U kunt deze functie niet gebruiken met VIDEO
CD's of Super VCD's met PBC-weergave.
• Als u een DATA CD/DATA DVD opnieuw
afspeelt met MP3-audiotracks en JPEGbeeldbestanden, waarvan de speeltijden niet
gelijk zijn, komt het geluid niet overeen met het
beeld.
• Als "STAND (MP3, JPEG)" is ingesteld op
"BEELD (JPEG)" (pagina 46), kunt u
"MUZIEKSTUK" niet selecteren.
U kunt een bepaald gedeelte van een titel,
hoofdstuk of track herhaaldelijk afspelen.
(Dit is nuttig om bijvoorbeeld tekst uit het
hoofd te leren.)
Druk op DISPLAY tijdens het afspelen.
Het bedieningsmenu verschijnt.
2
Druk op X/x om
(A-B
HERHALEN) te kiezen en druk
vervolgens op ENTER.
De opties voor "A-B HERHALEN"
verschijnen.
B
Druk op ENTER wanneer u tijdens het
afspelen het beginpunt (punt A) vindt
van het gedeelte dat herhaaldelijk
moet worden afgespeeld.
Het beginpunt (punt A) is ingesteld.
A 18 - 1:32:30
5
Een bepaald gedeelte herhalen
(A-B herhaaldelijk afspelen)
Druk op X/x om "INSTEL. t" te
kiezen en druk op ENTER.
Afspelen
Herhaaldelijk afspelen wordt gestart.
1
PLAY
DVD VIDEO
B 18 - 1:33:05
Druk nogmaals op ENTER wanneer het
eindpunt (punt B) is bereikt.
De instelpunten verschijnen op het
scherm en het gedeelte wordt herhaald.
Terugkeren naar normaal afspelen
Druk op CLEAR of kies "UIT" in stap 3.
Opmerkingen
• Als A-B herhaaldelijk afspelen wordt ingesteld,
worden de instellingen voor Willekeurig afspelen,
Herhaaldelijk afspelen en Programma afspelen
geannuleerd.
• A-B herhaaldelijk afspelen werkt niet voor
meerdere titels.
• U mag A-B herhaaldelijk afspelen niet
inschakelen voor inhoud in DVD-VR-modus die
stilstaande beelden bevat.
29
• DYNAMISCH 2: voor een
dynamischer beeld dan met
DYNAMISCH 1 door meer contrast en
fellere kleuren.
• CINEMA 1: meer details in donkere
zones door een hoger zwartniveau.
• CINEMA 2: lichte kleuren zijn
helderder en donkere kleuren voller,
met meer kleurcontrast.
• GEHEUGEN: om het beeld meer in
detail te regelen.
De beeldweergave
regelen (INDIVIDUELE
BEELDREGELING)
U kunt het videosignaal van de DVD, VIDEO
CD, DATA CD/DATA DVD met JPEGindeling of DATA CD/DATA DVD met
DivX-videobestanden regelen via de speler
tot u de gewenste beeldkwaliteit verkrijgt.
Kies de instelling die het best past bij het
programma dat u bekijkt. Wanneer u
"GEHEUGEN" kiest, kunt u elk
beeldelement (kleur, helderheid, enz.)
afzonderlijk regelen.
1 Druk op DISPLAY tijdens het
afspelen (Twee keer als u een
DATA CD of DATA DVD met JPEGbeeldbestanden afspeelt).
4 Druk op ENTER.
De geselecteerde instelling wordt
geactiveerd.
z Tip
Voor films wordt "CINEMA 1" of "CINEMA 2"
aanbevolen.
De beeldelementen regelen in
"GEHEUGEN"
(INDIVIDUELE BEELDREGELING)
te kiezen en druk vervolgens op
ENTER.
Elk beeldelement kan afzonderlijk worden
geregeld.
• BEELD: regelt het contrast.
• HELDERHEID: regelt de algemene
helderheid.
• KLEUR: maakt de kleuren donkerder of
lichter.
• KLEURTINT: verandert de kleurenbalans.
De opties voor "INDIVIDUELE
BEELDREGELING" verschijnen.
1
Het bedieningsmenu verschijnt.
2 Druk op X/x om
12(27)
18(34)
T
1:32:55
DVD VIDEO
Selecteer "GEHEUGEN" in stap 3 bij
"De beeldweergave regelen" en druk
op ENTER.
De "BEELD" regelbalk verschijnt.
C
01:32:55
STANDAARD
STANDAARD
DYNAMISCH 1
3 Druk op X/x om de gewenste
instelling te selecteren.
De standaardinstelling is onderstreept.
• STANDAARD: standaardbeeld.
• DYNAMISCH 1: voor een dynamisch
beeld met meer contrast en fellere
kleuren.
30
BEELD
2
Select :
0
ENTER
Cancel : RETURN
Druk op C/c om het beeldcontrast te
regelen.
Druk op X/x om naar het volgende of
vorige beelditem te gaan zonder de
huidige instelling op te slaan.
3
Druk op ENTER.
De instelling wordt bewaard en de
"HELDERHEID" regelbalk verschijnt.
4
Herhaal stap 2 en 3 om
"HELDERHEID", "KLEUR" en
"KLEURTINT" te regelen.
Druk op O RETURN of DISPLAY.
(SCHERPTE)
U kunt de beeldranden accentueren voor een
scherper beeld.
1 Druk tijdens het afspelen op
Afspelen
Het display uitschakelen
Beelden verscherpen
DISPLAY (Twee keer als u een
DATA CD of DATA DVD met JPEGbeeldbestanden afspeelt).
Het bedieningsmenu verschijnt.
2 Druk op X/x om
(SCHERPTE) te selecteren. Druk
op ENTER.
De opties voor "SCHERPTE"
verschijnen.
12(27)
18(34)
T
1:32:55
DVD VIDEO
UIT
1
2
UIT
3 Druk op X/x om een niveau te
kiezen.
• 1: verscherpt de randen.
• 2: verscherpt de randen meer dan 1.
4 Druk op ENTER.
De geselecteerde instelling wordt
geactiveerd.
De "SCHERPTE" instelling annuleren
Kies "UIT" in stap 3.
31
Discs vergrendelen
4
◆ Als u nog geen wachtwoord hebt
ingevoerd
Het scherm voor het registreren van een
nieuw wachtwoord verschijnt.
(EIGEN KINDERBEVEILIGING,
KINDERBEVEILIGING)
Het afspelen van discs kan op twee manieren
worden beperkt.
• Eigen kinderbeveiliging
U kunt de weergave zo beperken dat de
speler bepaalde discs niet kan afspelen.
• Kinderbeveiliging
Voor de weergave van sommige DVD
VIDEO's kan bijvoorbeeld een
leeftijdsbeperking worden ingesteld. Scènes
kunnen zijn vergrendeld of vervangen door
andere scènes.
Kinderbeveiliging en eigen kinderbeveiliging
werken met hetzelfde wachtwoord.
KINDERBEVEILIGING
Voer een nieuw 4-cijferig
wachtwoord in en druk vervolgens
op
1
2
3
5
Voer het 4-cijferige wachtwoord
(opnieuw) in met de cijfertoetsen en
druk vervolgens op ENTER.
"Eigen kinderbeveiliging staat aan."
verschijnt en het bedieningsmenuscherm
keert terug.
Eigen kinderbeveiliging uitschakelen
Druk op DISPLAY met de speler in de
stopstand.
1
Voer stap 1 tot en met 3 van "Eigen
kinderbeveiliging" uit.
Het bedieningsmenu verschijnt.
2
Druk op X/x om
(KINDERBEVEILIGING) te kiezen en
druk vervolgens op ENTER.
Druk op X/x om "UIT t" te selecteren
en druk op ENTER.
3
Voer het 4-cijferige wachtwoord in met
de cijfertoetsen en druk vervolgens op
ENTER.
De opties voor
"KINDERBEVEILIGING" verschijnen.
12(27)
18(34)
T
1:32:55
AAN
SPELER
WACHTWOORD
UIT
32
.
◆ Als u al een wachtwoord hebt
geregistreerd
Het wachtwoordinvoerscherm verschijnt.
Plaats de disc die u wilt vergrendelen.
Druk tijdens het afspelen van een disc op
x om de weergave te stoppen.
ENTER
Voer een 4-cijferig wachtwoord in met de
cijfertoetsen en druk vervolgens op
ENTER.
Het wachtwoordbevestigingsscherm
verschijnt.
Eigen kinderbeveiliging
U kunt hetzelfde wachtwoord voor eigen
kinderbeveiliging instellen voor maximaal 40
discs. Vanaf de 41e disc wordt de eerste disc
gewist.
Druk op X/x om "AAN t" te
selecteren en druk op ENTER.
STOP
DVD VIDEO
Een disc afspelen waarvoor eigen
kinderbeveiliging is ingesteld
1
3
Eigen kinderbeveiliging staat al aan.
Voor weergave voer uw wachtwoord
in en druk op ENTER
◆ Als u al een wachtwoord hebt
geregistreerd
Het wachtwoordinvoerscherm verschijnt.
Voer het 4-cijferige wachtwoord in met
de cijfertoetsen en druk vervolgens op
ENTER.
De speler is klaar voor weergave.
z Tip
Indien u uw wachtwoord bent vergeten, voer dan
het cijfer "199703" in met de cijfertoetsen wanneer
het "EIGEN KINDERBEVEILIGING" scherm uw
wachtwoord vraagt en druk vervolgens op ENTER.
U wordt gevraagd een nieuw 4-cijferig wachtwoord
in te voeren.
4
1
5
2
Druk op X/x om
(KINDERBEVEILIGING) te kiezen en
druk vervolgens op ENTER.
De opties voor
"KINDERBEVEILIGING" verschijnen.
12(27)
18(34)
T
1:32:55
STOP
DVD VIDEO
Druk op X/x om "STANDAARD" te
selecteren en druk op ENTER.
De gekozen items voor "STANDAARD"
verschijnen.
6
Druk op X/x om een geografisch
gebied als beperking te kiezen en druk
vervolgens op ENTER.
Het gebied wordt gekozen.
Wanneer u "ANDERE t" selecteert,
moet u een standaardcode opgeven in de
tabel op pagina 62 met behulp van de
cijfertoetsen.
7
Druk op DISPLAY met de speler in de
stopstand.
Het bedieningsmenu verschijnt.
Voer het 4-cijferige wachtwoord
(opnieuw) in met de cijfertoetsen en
druk vervolgens op ENTER.
Het scherm voor het instellen van het
afspeelbeperkingsniveau verschijnt.
Kinderbeveiliging
(weergavebeperking)
Voor de weergave van sommige DVD
VIDEO's kan bijvoorbeeld een
leeftijdsbeperking worden ingesteld. Dat kan
met de functie "KINDERBEVEILIGING".
Afspelen
◆ Als u nog geen wachtwoord hebt
ingevoerd
Het scherm voor het registreren van een
nieuw wachtwoord verschijnt.
Voer een 4-cijferig wachtwoord in met de
cijfertoetsen en druk vervolgens op
ENTER.
Het wachtwoordbevestigingsscherm
verschijnt.
Plaats de disc waarvoor eigen
kinderbeveiliging is ingesteld.
Het "EIGEN KINDERBEVEILIGING"
scherm verschijnt.
EIGEN KINDERBEVEILIGING
2
Druk op X/x om "SPELER t" te
selecteren en druk op ENTER.
Druk op X/x om "NIVEAU" te kiezen en
druk op ENTER.
De gekozen items voor "NIVEAU"
verschijnen.
8
Kies het gewenste niveau met X/x en
druk vervolgens op ENTER.
Kinderbeveiliging is ingesteld.
Hoe lager de waarde, hoe strenger de
beperking.
Kinderbeveiliging uitschakelen
Zet "NIVEAU" in stap 8 op "UIT".
AAN
SPELER
WACHTWOORD
UIT
,wordt vervolgd
33
Een disc afspelen waarvoor
kinderbeveiliging is ingesteld
Wachtwoord wijzigen
1
Plaats de disc en druk op H.
Het wachtwoordinvoerscherm verschijnt.
1
2
Voer het 4-cijferige wachtwoord in met
de cijfertoetsen en druk vervolgens op
ENTER.
Het afspelen wordt gestart.
z Tip
Wanneer u uw wachtwoord bent vergeten,
verwijder dan de disc en herhaal stap 1 tot 3 van
"Kinderbeveiliging (weergavebeperking)".
Wanneer u wordt gevraagd uw wachtwoord in te
voeren, voert u "199703" in met de cijfertoetsen en
drukt u vervolgens op ENTER. U wordt gevraagd
een nieuw 4-cijferig wachtwoord in te voeren.
Nadat u een nieuw 4-cijferig wachtwoord hebt
ingevoerd, moet u de disc weer in de speler plaatsen
en op H drukken. Voer uw nieuwe wachtwoord in
wanneer het wachtwoordinvoerscherm verschijnt.
Het bedieningsmenu verschijnt.
2
Druk op X/x om
(KINDERBEVEILIGING) te kiezen en
druk vervolgens op ENTER.
De opties voor
"KINDERBEVEILIGING" verschijnen.
3
Druk op X/x om "WACHTWOORD t"
te selecteren en druk op ENTER.
Het wachtwoordinvoerscherm verschijnt.
4
Voer het 4-cijferige wachtwoord in
met de cijfertoetsen en druk
vervolgens op ENTER.
5
Voer een nieuw 4-cijferig wachtwoord
in met de cijfertoetsen en druk
vervolgens op ENTER.
6
Om uw wachtwoord te bevestigen,
voert u het nogmaals in met de
cijfertoetsen en drukt u vervolgens op
ENTER.
Opmerkingen
• Bij het afspelen van discs zonder
kinderbeveiligingsfunctie kan met deze speler de
weergave niet worden beperkt.
• Bij sommige discs kan u worden gevraagd het
kinderbeveiligingsniveau te wijzigen. Voer dan
uw wachtwoord in en wijzig het niveau. Wanneer
Resume Play wordt gestopt, wordt het vorige
niveau hersteld.
Druk op DISPLAY met de speler in de
stopstand.
Als u zich vergist bij het invoeren van het
wachtwoord
Druk op C voor u ENTER indrukt en voer het
juiste nummer in.
34
Afspeelrichting
×2B t 1M t 2M t 3M
Een scène zoeken
Zoeken naar een bepaald
punt op een disc
(Scannen, Vertraagd afspelen, Frame
3M (alleen DVD/VIDEO CD/DATA CD*/
DATA DVD*)
×2B (alleen DVD VIDEO/CD)
Tegenovergestelde richting
×2b t 1m t 2m t 3m
stilzetten)
* Alleen DivX video
(stap)
(stap)
Opmerkingen
• Bij sommige discs zijn bepaalde handelingen niet
mogelijk.
• Op DATA CD's/DATA DVD's kunt u alleen in
MP3-audiotracks of DivX-videobestanden naar
een bepaald punt zoeken.
Snel een bepaald punt zoeken
door een disc snel vooruit of
achteruit af te spelen (Scannen)
De "×2B"/"×2b" afspeelsnelheid is ongeveer
het dubbele van de normale snelheid.
De "3M"/"3m" afspeelsnelheid is hoger
dan "2M"/"2m" en de "2M"/"2m"
afspeelsnelheid is hoger dan "1M"/"1m".
Een scène zoeken
3m (alleen DVD/VIDEO CD/DATA CD*/
DATA DVD*)
×2b (alleen DVD VIDEO)
U kunt snel een bepaald punt op een disc
zoeken met beeld of vertraagd afspelen.
Vertraagd afspelen
(Vertraagd afspelen)
Druk op
m of M
met de speler in
de pauzestand. Druk op H om terug te keren
naar normale snelheid.
Telkens als u tijdens het vertraagd afspelen op
m of M
drukt, verandert de
afspeelsnelheid. Er zijn twee snelheden
beschikbaar. Bij elke druk op de toets
verandert de aanduiding als volgt:
Afspeelrichting
2
Druk op
m of M
tijdens het
afspelen van een disc. Wanneer u het
gewenste punt hebt gevonden, drukt u op H
om terug te keren naar normale snelheid.
Telkens als u tijdens het zoeken op
m
of M
drukt, verandert de zoeksnelheid.
Bij elke druk op de toets verandert de
aanduiding zoals hierna aangegeven is. De
werkelijke snelheid kan verschillen
afhankelijk van de disc.
y1
Tegenovergestelde richting (alleen DVD)
2
y1
De "2 y"/"2
dan "1 y"/"1
" afspeelsnelheid is lager
".
Opmerking¦
Bij DATA CD's/DATA DVD's werkt deze functie
alleen met DivX-videobestanden.
,wordt vervolgd
35
Beeld voor beeld afspelen
(Frame stilzetten)
Druk met de speler in de pauzestand op
(stap) om naar het volgende beeld te
gaan. Druk op
(stap) om naar het
vorige beeld te gaan (alleen DVD). Druk op
H om terug te keren naar de normale
afspeelstand.
Opmerkingen
• U kunt niet naar een stilstaand beeld zoeken in
DVD-VR-modus.
• Bij DATA CD's/DATA DVD's werkt deze functie
alleen met DivX-videobestanden.
Een titel/hoofdstuk/
track/scène zoeken
U kunt een titel op hoofdstuk zoeken op een
DVD en een track, index, bestand, of scène op
een VIDEO CD/CD/DATA CD/DATA
DVD. Aan titels en tracks op de disc zijn
unieke nummers toegekend, zodat u ze kunt
kiezen door het betreffende nummer in te
voeren. U kunt ook een scène zoeken aan de
hand van de tijdcode.
Cijfertoetsen
CLEAR
ENTER
DISPLAY
1 Druk op DISPLAY (twee keer als u
DATA CD/DATA DVD met JPEGbeeldbestanden afspeelt).
Het bedieningsmenu verschijnt.
2 Druk op X/x om de zoekmethode
te kiezen.
◆ Bij het afspelen van een DVD
TITEL
HOOFDSTUK
TIJD/TEKST
Kies "TIJD/TEKST" om een startpunt te
zoeken door de tijdcode in te voeren.
◆ Bij het afspelen van een VIDEO CD of
Super VCD zonder PBC-weergave
MUZIEKSTUK
INDEX
◆ Bij het afspelen van een VIDEO CD of
Super VCD met PBC-weergave
SCENE
36
◆ Bij het afspelen van een CD
◆ Als u zich hebt vergist
Annuleer het cijfer door op CLEAR te
drukken en kies vervolgens een ander
cijfer.
MUZIEKSTUK
◆ Bij het afspelen van een DATA CD/
DATA DVD
ALBUM
5 Druk op ENTER.
MUZIEKSTUK (alleen MP3audiotracks)
Het afspelen wordt gestart vanaf het
gekozen cijfer.
BESTAND (alleen JPEGbeeldbestanden)
ALBUM
Een scène zoeken aan de hand van de
tijdcode (alleen DVD- en DivXvideobestanden)
1
Selecteer
TIJD/TEKST in stap
2.
De afspeeltijd van de huidige titel of het
huidige bestand is geselecteerd.
Druk vervolgens op ENTER.
2
Voer de tijdcode in met behulp van de
cijfertoetsen en druk vervolgens op
ENTER.
Om bijvoorbeeld te zoeken naar de scène
na 2 uur, 10 minuten en 20 seconden,
voert u gewoon "2:10:20" in.
BESTAND
TIJD/TEKST
Voorbeeld: wanneer u
HOOFDSTUK selecteert, wordt
"**(**)" gekozen (** verwijst naar een
nummer).
Het cijfer tussen haakjes geeft het totale
aantal titels, hoofdstukken, tracks,
indexen, scènes, albums, of bestanden
aan.
12(27)
18(34)
T
1:32:55
PLAY
DVD VIDEO
Gekozen rij
3 Druk op ENTER.
"** (**)" verandert in "-- (**)".
12(27)
(34)
T
1:32:55
PLAY
DVD VIDEO
Een scène zoeken
◆ Bij het afspelen van een DATA CD
(DivX-videobestanden)/DATA DVD
(DivX-videobestanden)
z Tips
• Wanneer het bedieningsmenu niet wordt
weergegeven, kunt u een hoofdstuk (DVD), track
(CD/DATA CD/DATA DVD) of bestand (DATA
CD (DivX video)/DATA DVD (DivX video))
zoeken door op de cijfertoetsen en ENTER te
drukken.
• U kunt de eerste scène van titels, hoofdstukken of
tracks op de disc weergeven op een scherm dat is
verdeeld in 9 delen. U kunt het afspelen direct
starten door een scène te kiezen. Voor details, zie
“Zoeken op scène (BEELDNAVIGATIE)”
(pagina 38).
Opmerkingen
• Titels, hoofdstukken of tracks verschijnen met
hetzelfde nummer als op de disc.
• U kunt geen scène zoeken op een DVD+RW/
DVD+R/DVD+R DL aan de hand van de
tijdcode.
4 Druk op de cijfertoetsen om het
nummer van een titel, hoofdstuk,
track, index, scène te kiezen
waarnaar u wilt zoeken.
37
Zoeken op scène
(BEELDNAVIGATIE)
U kunt het scherm opsplitsen in 9
subschermen om snel de gewenste scène te
vinden.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
4 Druk op C/X/x/c om een
hoofdstuk, titel of track te
selecteren en druk op ENTER.
PICTURE
NAVI
Het afspelen start vanaf de gekozen
scène.
ENTER
RETURN
DISPLAY
Terugkeren naar de normale afspeelstand
tijdens het instellen
Druk op O RETURN of DISPLAY.
1 Druk tijdens het afspelen op
PICTURE NAVI.
Het volgende scherm verschijnt.
BEKIJK HFST
ENTER
z Tip
Als er meer dan 9 hoofdstukken, titels of tracks zijn,
verschijnt V rechtsonder.
Als u extra hoofdstukken, titels of tracks wilt
weergeven, selecteert u de onderste scènes en drukt
u op x. Wilt u terugkeren naar de vorige scène, dan
selecteert u de bovenste scènes en drukt u op X.
Opmerking¦
Bij sommige discs kunt u niet alle items kiezen.
2 Druk herhaaldelijk op PICTURE
NAVI om het item te kiezen.
• BEKIJK HFST (alleen DVD VIDEO):
geeft de eerste scène van elk hoofdstuk
weer.
• BEKIJK TITEL (alleen DVD VIDEO):
geeft de eerste scène van elke titel weer.
• BEKIJK MUZIEKSTUK (alleen
VIDEO CD/Super VCD): geeft de
eerste scène van elke track weer.
3 Druk op ENTER.
De eerste scène van elk hoofdstuk, elke
titel of track verschijnt als volgt.
38
2 Druk herhaaldelijk op
Geluidsregeling
Het geluid regelen
1 Druk op
(geluid) tijdens het
afspelen.
Het volgende scherm verschijnt.
1:ENGELS DOLBY DIGITAL 3/2.1
◆ Bij het afspelen van een DVD VIDEO
De taalkeuze hangt af van de DVD
VIDEO.
Als 4 cijfers worden weergegeven,
duiden deze een taalcode aan. Zie
"Taalcodelijst" op pagina 62 voor de
taalcode. Als dezelfde taal twee of meer
keer verschijnt, wordt de DVD VIDEO
opgenomen in meervoudige audioindeling.
◆ Bij het afspelen in DVD-VR-modus
De soorten geluidssporen die op een disc
zijn opgenomen, verschijnen. De
standaardinstelling is onderstreept.
Voorbeeld:
• 1: MAIN (hoofdgeluid)
• 1: SUB (subgeluid)
• 1: MAIN+SUB (hoofdgeluid en
subgeluid)
◆ Bij het afspelen van een VIDEO CD,
CD, DATA CD (MP3 audio), of DATA DVD
(MP3 audio)
De standaardinstelling is onderstreept.
• STEREO: standaardstereogeluid
• 1/L: geluid van het linkerkanaal (mono)
• 2/R: geluid van het rechterkanaal (mono)
◆ Bij het afspelen van een DATA CD
(DivX video) of DATA DVD (DivX video)
Selecteer een van de
audiosignaalindelingen die worden
weergegeven. Als “Geen audiogegevens”
wordt weergegeven, biedt de speler geen
ondersteuning voor de
audiosignaalindeling van de disc.
◆ Bij het afspelen van een Super VCD
De standaardinstelling is onderstreept.
• 1:STEREO: het stereogeluid van
audiotrack 1
• 1:1/L: het geluid van het linkerkanaal
van audiotrack 1 (mono)
• 1:2/R: het geluid van het rechterkanaal
van audiotrack 1 (mono)
• 2:STEREO: het stereogeluid van
audiotrack 2
• 2:1/L: het geluid van het linkerkanaal
van audiotrack 2 (mono)
• 2:2/R: het geluid van het rechterkanaal
van audiotrack 2 (mono)
,wordt vervolgd
Geluidsregeling
Bij het afspelen van een DVD VIDEO of
DATA CD (DivX-videobestanden)/DATA
DVD (DivX-videobestanden) die is
opgenomen in verschillende audioindelingen (PCM, Dolby Digital, MPEGaudio of DTS), kunt u de audio-indeling
wijzigen. Bij een meertalige DVD VIDEO
kan ook de taal worden gewijzigd.
Bij CD's, DATA CD's, DATA DVD's of
VIDEO CD's kunt u het geluid van het
rechter- of linkerkanaal kiezen en het geluid
van het gekozen kanaal beluisteren via de
rechter- en linkerluidspreker. Bij een disc met
een liedje bijvoorbeeld kan het stemgeluid via
het rechterkanaal en de muziek via het
linkerkanaal worden weergegeven. Als u dan
alleen de muziek wilt horen, kunt u het
linkerkanaal kiezen en het geluid via beide
luidsprekers beluisteren.
(geluid)
om het gewenste audiosignaal te
kiezen.
39
Betreffende audiosignalen
Opmerkingen
• Bij het afspelen van een Super VCD zonder
audiotrack 2 wordt er geen geluid weergegeven
wanneer u "2:STEREO", "2:1/L" of "2:2/R"
selecteert.
• Bij het afspelen in DVD-VR-modus: als u de
speler hebt aangesloten op een audiocomponent
met de DIGITAL OUT (COAXIAL) aansluiting
en u tussen de geluidssporen wilt schakelen, stelt
u “DOLBY DIGITAL” in op “D-PCM” in
“AUDIO INSTELLING” (pagina 56).
De indeling van het audiosignaal
controleren
U kunt de indeling van het audiosignaal
controleren door herhaaldelijk op
(geluid) te drukken tijdens het afspelen. De
indeling van het huidige audiosignaal (Dolby
Digital, DTS, PCM, enzovoort) wordt
weergegeven zoals hieronder wordt getoond.
◆Bij het afspelen van een DVD VIDEO
Voorbeeld:
Dolby Digital 5.1-kanaals
Achter (L/R)
1:ENGELS DOLBY DIGITAL 3 / 2 .1
Voor (L/R)
+ midden
LFE (Low Frequency
Effect)
◆Bij het afspelen van een DivXvideobestand op een DATA CD of DATA DVD
Voorbeeld:
MP3 audio
1: MP3 128k
Bitsnelheid
40
Audiosignalen die op een disc zijn
opgenomen, bevatten de onderstaande
geluidselementen (kanalen). Elk kanaal
wordt door een aparte luidspreker
weergegeven.
• Voor (L)
• Voor (R)
• Midden
• Achter (L)
• Achter (R)
• Achter (Mono): Dolby Surround Soundsignalen of Dolby Digital mono
achtersignalen.
• LFE (Low Frequency Effect) signaal.
Opmerkingen
• Als "DTS" bij "AUDIO INSTELLING" op "UIT"
staat, kunt u geen DTS tracks selecteren via het
scherm, ook al bevat de disc DTS tracks
(pagina 56).
• MPEG-audiosignalen met meer dan twee kanalen
verschijnen zoals hierboven wordt aangegeven
(3/2.1, 2/1), maar alleen de signalen Voor (L) en
Voor (R) worden uitgevoerd via de twee
voorluidsprekers.
De instelling annuleren
TV Virtual Surround
Settings (TVS)
SUR
◆TVS DYNAMISCH THEATER, TVS
DYNAMISCH, TVS BREED
Deze instelling is aangewezen wanneer de
linker- en rechtervoorluidsprekers dicht bij
elkaar staan, zoals bij ingebouwde
luidsprekers of een stereotelevisie.
◆TVS NACHT
Dit is handig wanneer u een dialoog en de
surround sound-effecten van "TVS BREED"
met laag volume wilt horen.
◆TVS STANDAARD
Gebruik deze instelling wanneer u TVS wilt
gebruiken met 2 afzonderlijke luidsprekers.
Opmerkingen
• Wanneer het weergavesignaal geen signaal voor
de achterluidsprekers bevat, zijn de
surroundeffecten niet hoorbaar.
• Wanneer u een TVS-modus kiest, moet u de
surround-functie van de aangesloten televisie of
audiocomponent afzetten.
• Zorg dat de luisterpositie zich op precies dezelfde
afstand van en tussen beide luidsprekers in
bevindt, en dat ze beide in een soortgelijke
omgeving zijn opgesteld.
• Niet alle discs reageren op dezelfde manier op de
"TVS NACHT" functie.
• De TVS-effecten werken niet met Snel afspelen
of Traag afspelen, ook al kunt u de TVS-modi
wijzigen.
Geluidsregeling
Wanneer u een stereotelevisie of 2
voorluidsprekers aansluit, biedt TVS (TV
Virtual Surround) u de mogelijkheid van
surround sound-effecten door met behulp van
geluidsbeeld virtuele achterluidsprekers te
creëren op basis van het geluid van de
voorluidsprekers (L: links, R: rechts) zonder
dat er achterluidsprekers moeten worden
geïnstalleerd. TVS is door Sony ontwikkeld
om thuis surround-geluid te produceren met
alleen maar een stereotelevisie.
Indien de speler is ingesteld om het signaal uit
te voeren via de DIGITAL OUT (COAXIAL)
aansluiting, is het surround effect alleen
hoorbaar wanneer u "DOLBY DIGITAL"
instelt op "D-PCM" en "MPEG" op "PCM"
onder "AUDIO INSTELLING" (pagina 56).
Kies "UIT" in stap 2.
1 Druk op SUR tijdens het afspelen.
Het volgende scherm verschijnt.
TVS DYNAMISCH THEATER
2 Druk herhaaldelijk op SUR om een
van de TVS-geluidseffecten te
kiezen.
In het volgende hoofdstuk vindt u meer
uitleg over deze instellingen.
• TVS DYNAMISCH THEATER
• TVS DYNAMISCH
• TVS BREED
• TVS NACHT
• TVS STANDAARD
41
MP3-audio beluisteren en JPEGbeelden bekijken
Informatie over MP3audiotracks en JPEGbeeldbestanden
MP3 is een audiocompressietechnologie die
voldoet aan de ISO/IEC MPEG-voorschriften.
JPEG is een beeldcompressietechnologie.
U kunt DATA CD's/DATA DVD's afspelen
waarop MP3-audiotracks of JPEGbeeldbestanden staan.
DATA CD's/DATA DVD's die met
de speler kunnen worden
afgespeeld
DATA CD's of DATA DVD's opgenomen in
MP3-indeling (MPEG-1 Audio Layer III) en
JPEG-indeling, kunnen worden afgespeeld.
Deze speler is echter alleen geschikt voor het
afspelen van DATA CD's met als logische
indeling ISO 9660 Level 1/Level 2 of Joliet
en DATA DVD's van Universal Disk Format
(UDF).
Raadpleeg de instructies bij de disc drives en
de opnamesoftware (niet bijgeleverd) voor
meer informatie over de opname-indeling.
* "Design rule for Camera File system":
beeldnormen voor digitale camera's bepaald door
JEITA (Japan Electronics and Information
Technology Industries Association).
Opmerkingen
• De speler speelt alle gegevens af met de extensie
".MP3", ".JPG" of ".JPEG", zelfs wanneer de
gegevens niet de indeling MP3 of JPEG hebben.
Het afspelen van deze gegevens kan een hard
geluid produceren waardoor het speakersysteem
kan worden beschadigd.
• De speler speelt geen audiotracks met mp3PROindeling af.
• Sommige JPEG-bestanden kunnen niet worden
afgespeeld.
• U kunt geen MP3-audiotracks/JPEGbeeldbestanden afspelen op DATA CD's/DATA
DVD's waarop DivX-videobestanden staan.
Afspeelvolgorde van albums,
tracks en bestanden
Albums worden in de onderstaande volgorde
afgespeeld:
◆Structuur van de disc-inhoud
Boom 1 Boom 2 Boom 3 Boom 4 Boom 5
ROOT
Opmerking¦
Sommige DATA CD's/DATA DVD's die zijn
opgenomen in de indeling Packet Write kunnen
wellicht niet worden afgespeeld.
MP3-audiotracks of JPEGbeeldbestanden die met de
speler kunnen worden
afgespeeld
De volgende tracks en bestanden kunnen
worden afgespeeld:
– MP3-audiotracks met de extensie ".MP3".
– JPEG-beeldbestanden me de extensie
".JPEG" of ".JPG".
– JPEG-beeldbestanden die conform zijn met
de DCF*-beeldbestandsindeling.
42
Album
Track of bestand
Als u een DATA CD/DATA DVD plaatst en
op H drukt, worden de genummerde tracks
(of bestanden) in volgorde afgespeeld van 1
tot en met 7. Subalbums/-tracks (of
bestanden) binnen het momenteel
geselecteerde album krijgen voorrang boven
het volgende album in dezelfde structuur.
(Voorbeeld: C bevat D dus 4 wordt voor
5 afgespeeld.)
z Tips
• Als u nummers (01, 02, 03, enzovoort) toevoegt
voor de track-/bestandsnamen wanneer u de
tracks (of bestanden) opslaat op een disc, worden
de tracks en bestanden in die volgorde afgespeeld.
• Aangezien het langer duurt om het afspelen van
een disc met veel structuren te starten, kunt u het
beste albums maken met maximaal twee
structuren.
Opmerkingen
• Afhankelijk van de software die u gebruikt om de
DATA CD/DATA DVD te maken, kan de
afspeelvolgorde verschillen van de bovenstaande
afbeelding.
• De afspeelvolgorde is niet van toepassing als elk
album meer dan 200 albums en 300 tracks/
bestanden bevat.
• De speler kan maximaal 200 albums herkennen
(de speler telt alleen albums, waaronder albums
die geen MP3-audiotracks en JPEGbeeldbestanden bevatten). Alleen de eerste 200
albums worden afgespeeld.
• Als u doorgaat naar het volgende of een ander
album, kan dit enige tijd duren.
U kunt MP3-audiotracks en JPEGbeeldbestanden op DATA CD's of DATA
DVD's afspelen.
CLEAR
RETURN
PICTURE
NAVI
MENU
ENTER
DISPLAY
ZOOM
z Tip
U kunt de disc-informatie bekijken tijdens het
afspelen van MP3-audiotracks (pagina 24).
Opmerkingen
• DATA CD's die zijn opgenomen met de indeling
KODAK Picture CD worden automatisch gestart.
• Als er geen MP3-audiotrack of JPEGbeeldbestand is opgenomen op de DATA CD/
DATA DVD, verschijnt "Geen audiogegevens"
of "Geen beeldgegevens" op het scherm.
,wordt vervolgd
MP3-audio beluisteren en JPEG-beelden bekijken
Als u op MENU drukt en de lijst met
albumnamen verschijnt (pagina 44), worden
de albumnamen in de onderstaande volgorde
weergegeven:
A t B t C t D t F t G. Albums
die geen tracks (of bestanden) bevatten (zoals
album E) worden niet weergegeven in de
lijst.
MP3-audiotracks of
JPEG-beeldbestanden
afspelen
43
Een album selecteren
Een MP3-audiotrack selecteren
1
1
Druk op MENU.
De lijst van albums op de disc verschijnt.
Bij het afspelen van een album, is de titel
grijs.
2
Druk op X/x om het album te
selecteren dat u wilt afspelen.
3
Druk op H.
Het afspelen wordt gestart vanaf het
geselecteerde album.
Zie “Een MP3-audiotrack selecteren” als
u MP3-audiotracks wilt selecteren
(pagina 44).
Zie “JPEG-beeldbestanden selecteren”
als u JPEG-beeldbestanden wilt
selecteren (pagina 45).
Druk na stap 2 van "Een album
selecteren" op ENTER.
De lijst met tracks van het album
verschijnt.
2
Druk op X/x om een track te
selecteren en druk op ENTER.
De weergave begint vanaf de gekozen
track.
Het afspelen stoppen
Druk op x.
Naar een volgende of vorige pagina gaan
Druk op c of C.
Terugkeren naar de vorige aanduiding
Het afspelen stoppen
Druk op O RETURN.
Druk op x.
Naar de volgende of vorige MP3audiotrack gaan
Naar een volgende of vorige pagina gaan
Druk op c of C.
Het display in- of uitschakelen
Druk herhaaldelijk op MENU.
z Tip
U kunt bepalen of u van het geselecteerde album de
MP3-audiotracks, de JPEG-beeldbestanden of
beide wilt afspelen door "STAND (MP3, JPEG)" in
te stellen (pagina 46).
44
Druk op > of . tijdens het afspelen. U
kunt de eerste track van het volgende album
selecteren door op > te drukken tijdens het
afspelen van de laatste track van het huidige
album.
U kunt niet terugkeren naar het vorige album
met .. U moet het vorige album selecteren
in de albumlijst.
JPEG-beeldbestanden
selecteren
1
2
3
4
5
6
7
8
JPEG-beeldinformatie weergeven
9
10
11
12
13
14
15
16
Druk op PICTURE NAVI na stap 2 van
"Een album selecteren".
Als u extra beelden wilt weergeven,
selecteert u een beeld onderaan en drukt u
op x. Wilt u terugkeren naar het vorige
beeld, dan selecteert u een beeld
bovenaan en drukt u op X.
Druk op C/X/x/c om het beeld te
selecteren dat u wilt weergeven en
druk op ENTER.
Het geselecteerde beeld verschijnt.
Naar het volgende of vorige JPEGbeeldbestand gaan
Druk op C of c tijdens het afspelen. U kunt
het eerste bestand selecteren van het volgende
album door op c te drukken tijdens het
afspelen van het laatste bestand van het
huidige album.
U kunt niet terugkeren naar het vorige album
met C. U moet het vorige album selecteren in
de albumlijst.
JPEG-afbeeldingen draaien
Druk op X/x tijdens het weergeven van het
beeld. Als u op X drukt, wordt het beeld 90
graden linksom gedraaid.
Druk op CLEAR om terug te keren naar
normale weergave. U keert ook terug naar de
normale weergave als u op C/c drukt om naar
het volgende of vorige beeld te gaan.
Druk op
(ondertiteling) terwijl u JPEGbeeldbestanden bekijkt.
De bestandsnaam, camerafabrikant/-model,
datum, tijd, beeldresolutie, bestandsgrootte,
camera-instellingsinformatie (ISOsnelheidsgraad, belichtingstijd, F-nummer,
belichtingseffect of brandpuntsafstand) van
het beeld worden op het scherm
weergegeven.
wordt weergegeven als het beeld met een
flits werd gemaakt.
wordt weergegeven als het beeld
automatisch werd gedraaid.
(ondertiteling) om de informatie
Druk op
te verbergen.
Denk eraan dat bovenstaande informatie
mogelijk niet wordt weergegeven,
afhankelijk van de digitale camera.
MP3-audio beluisteren en JPEG-beelden bekijken
1
Druk op ZOOM terwijl het beeld wordt
weergegeven. U kunt het beeld tot maximaal
vier keer de normale grootte vergroten en
bladeren met C/X/x/c.
Druk op CLEAR om terug te keren naar
normale weergave.
◆Eenmaal indrukken (x2)
Het beeld wordt vergroot tot tweemaal de
normale grootte.
◆Tweemaal indrukken (x4)
Het beeld wordt vergroot tot viermaal de
normale grootte.
De beeldbestanden in het album worden
in 16 subschermen weergegeven. Er
wordt een schuifvak weergegeven aan de
rechterkant van het scherm.
2
JPEG-afbeeldingen vergroten (ZOOM)
Het afspelen van de JPEG-afbeelding
stoppen
Druk op x.
z Tips
• Tijdens het afspelen van JPEG-beeldbestanden,
kunt u opties instellen zoals "INTERVAL"
(pagina 47), "EFFECT" (pagina 47) en
"SCHERPTE" (pagina 31).
• U kunt JPEG-beeldbestanden afspelen zonder MP3audio door "STAND (MP3, JPEG)" in te stellen op
"BEELD (JPEG)" (pagina 46).
• De datum waarop het beeld is opgenomen, wordt
naast "DATUM" in het bedieningsmenu
weergegeven (pagina 11). Houd er rekening mee
dat er mogelijk geen datum wordt weergegeven,
afhankelijk van de digitale camera.
Opmerking¦
PICTURE NAVI werkt niet als "GELUID (MP3)" is
geselecteerd bij "STAND (MP3, JPEG)" (pagina 46).
45
De opties voor "STAND (MP3, JPEG)"
verschijnen.
JPEG-afbeeldingen
weergeven als
diavoorstelling
U kunt JPEG-beeldbestanden op een DATA
CD of DATA DVD achter elkaar afspelen als
een diavoorstelling.
1 Druk op MENU.
12(27)
18(34)
T
32:55
AUTO
AUTO
GELUID (MP3)
BEELD (JPEG)
3
De lijst met albums op de DATA CD/
DATA DVD wordt weergegeven.
selecteren.
3 Druk op H.
Het afspelen stoppen
Druk op x.
4
Diavoorstelling weergeven met
geluid (STAND (MP3, JPEG))
Als JPEG-beeldbestanden en MP3audiotracks in hetzelfde album zijn geplaatst,
kunt u een diavoorstelling weergeven met
geluid.
1
Druk op DISPLAY in de stopstand.
Het bedieningsmenu verschijnt.
2
46
Druk op X/x om
(STAND
(MP3, JPEG)) te selecteren. Druk op
ENTER.
Druk op MENU.
De lijst met albums op de DATA CD/
DATA DVD wordt weergegeven.
5
Druk op X/x om het album te
selecteren dat de MP3-audiotracks en
JPEG-afbeeldingen bevat die u wilt
afspelen.
6
Druk op H.
Opmerkingen
• De diavoorstelling wordt gestopt wanneer X/x of
ZOOM wordt ingedrukt. Druk op H om de
diavoorstelling te hervatten.
• Deze functie werkt niet als "STAND (MP3,
JPEG)" is ingesteld op "GELUID (MP3)"
(pagina 46).
Druk op X/x om "AUTO"
(standaardinstelling) te selecteren en
druk op ENTER.
• AUTO: de JPEG-beeldbestanden en
MP3-audiotracks in hetzelfde album
worden afgespeeld als diavoorstelling.
• GELUID (MP3): alleen MP3audiotracks worden doorlopend
afgespeeld.
• BEELD (JPEG): alleen JPEGbeeldbestanden worden doorlopend
afgespeeld.
2 Druk op X/x om een album te
De JPEG-afbeeldingen in het
geselecteerde album worden afgespeeld
als een diavoorstelling.
DATA CD MP3
Er wordt een diavoorstelling met geluid
afgespeeld.
z Tips
• Als u MP3-audiotracks en JPEG-beeldbestanden
in één album wilt herhalen, herhaalt u dezelfde
MP3-audiotrack of hetzelfde album wanneer
"STAND (MP3, JPEG)" is ingesteld op "AUTO".
Zie "Herhaalde weergave (Herhaaldelijk
afspelen)" (pagina 28) als u de track of het album
wilt herhalen.
• Maximaal 200 albums worden herkend, ongeacht
de geselecteerde modus. Van elk album worden
maximaal 300 MP3-audiotracks herkend en 300
JPEG-beeldbestanden wanneer "AUTO" is
geselecteerd, 600 MP3-audiotracks wanneer
"GELUID (MP3)" is geselecteerd en 600 JPEGbeeldbestanden wanneer "BEELD (JPEG)" is
geselecteerd.
Opmerking¦
Opmerkingen
• Deze functie werkt niet als de MP3-audiotracks
en JPEG-beeldbestanden niet in hetzelfde album
zijn geplaatst.
• Als de speeltijden van de JPEG-afbeeldingen of
MP3-audiotracks niet gelijk zijn, speelt de langste
door zonder geluid of zonder beeld.
• Als u tegelijkertijd een groot MP3-bestand en een
grote JPEG-afbeelding weergeeft, kan het geluid
verspringen. U kunt het beste de MP3-bitsnelheid
instellen op 128 kbps of lager wanneer u het
bestand maakt. Als het geluid blijft verspringen,
moet u het formaat van de JPEG-afbeelding
verkleinen.
De snelheid instellen voor een
diavoorstelling (INTERVAL)
1
Weergave van de dia's
selecteren (EFFECT)
U kunt selecteren op welke manier dia's
worden weergegeven tijdens een
diavoorstelling.
1
Druk tweemaal op DISPLAY tijdens het
weergeven van een JPEG-afbeelding
of wanneer de speler in de stopstand
staat.
2
Druk op X/x om
(EFFECT) te
selecteren. Druk op ENTER.
Druk tweemaal op DISPLAY tijdens het
weergeven van een JPEG-afbeelding
of wanneer de speler in de stopstand
staat.
De opties voor "EFFECT" verschijnen.
3 ( 12)
4)
1(
23/10/2008
Het bedieningsmenu verschijnt.
2
MODUS 1
MODUS 1
MODUS 2
MODUS 3
MODUS 4
MODUS 5
UIT
Druk op X/x om
(INTERVAL)
te selecteren. Druk op ENTER.
De opties voor "INTERVAL"
verschijnen.
3 ( 12)
4)
1(
29/10/2008
NORMAAL
NORMAAL
SNEL
LANGZAAM 1
LANGZAAM 2
3
DATA CD JPEG
4
3
Druk op X/x om een instelling te
kiezen.
De standaardinstelling is onderstreept.
• MODUS 1: de beelden worden
willekeurig met alle effecten
weergegeven.
• MODUS 2: het volgende beeld wordt
over het vorige beeld geschoven.
• MODUS 3: het beeld wordt van boven
naar beneden verplaatst.
• MODUS 4: het beeld wordt van links
naar rechts verplaatst.
• MODUS 5: het beeld wordt vanuit het
midden van het scherm uitgerekt.
• UIT: hiermee wordt de functie
uitgeschakeld.
Druk op X/x om een instelling te
kiezen.
De standaardinstelling is onderstreept.
• NORMAAL: Ingesteld op standaard
duur.
• SNEL: voor een duur die korter is dan
NORMAAL.
• LANGZAAM 1: voor een duur die
langer is dan NORMAAL.
• LANGZAAM 2: voor een duur die
langer is dan LANGZAAM 1.
DATA CD JPEG
MP3-audio beluisteren en JPEG-beelden bekijken
U kunt instellen hoe lang beelden worden
weergegeven.
Met name het weergeven van progressieve JPEGbestanden of JPEG-bestanden van 3.000.000 pixels
of meer duurt mogelijk langer. Hierdoor lijkt het
alsof de bestanden langer worden weergegeven dan
u hebt ingesteld met de betreffende optie.
4
Druk op ENTER.
Druk op ENTER.
47
DivX® video's bekijken
Betreffende DivXvideobestanden
DivX® is videobestandscompressietechnologie
ontwikkeld door DivX, Inc. Dit product is een
officieel DivX® Certified product.
DATA CD's en DATA DVD's waarop DivXvideobestanden staan, kunnen worden
afgespeeld.
DATA CD's en DATA DVD's die
met de speler kunnen worden
afgespeeld
Voor het afspelen van DATA CD's en DATA
DVD's met deze speler gelden bepaalde
voorwaarden:
– Bij DATA CD's/DATA DVD's waarop
behalve DivX-videobestanden ook MP3audiotracks of JPEG-beeldbestanden staan,
kunnen alleen de DivX-videobestanden
worden afgespeeld.
Deze speler is echter alleen geschikt voor het
afspelen van DATA CD's met als logische
indeling ISO 9660 Level 1/Level 2 of Joliet
en DATA DVD's van Universal Disk Format
(UDF).
Raadpleeg de instructies bij de disc drives en
de opnamesoftware (niet bijgeleverd) voor
meer informatie over de opname-indeling.
Afspeelvolgorde van gegevens op DATA
CD's of DATA DVD's
Zie "Afspeelvolgorde van albums, tracks en
bestanden" (pagina 42). Merk op dat de
afspeelvolgorde mogelijk niet van toepassing
is, afhankelijk van de software waarmee het
DivX-videobestand is aangemaakt of indien
er meer dan 200 albums zijn en elk album
meer dan 600 DivX-videobestanden bevat.
Opmerking¦
Sommige DATA CD's/DATA DVD's die zijn
opgenomen in de indeling Packet Write kunnen
wellicht niet worden afgespeeld.
48
DivX-videobestanden die kunnen
worden afgespeeld
De speler kan gegevens afspelen die zijn
opgenomen in DivX-indeling en de extensie
".AVI" of ".DIVX" hebben. De speler kan
geen bestanden afspelen met de extensie
".AVI" of ".DIVX" wanneer ze geen DivX
video bevatten.
z Tip
Zie "DATA CD's/DATA DVD's die met de speler
kunnen worden afgespeeld" (pagina 42) voor meer
informatie over afspeelbare MP3-audiotracks of
JPEG-beeldbestanden op DATA CD's/DATA
DVD's.
Opmerkingen
• De speler kan mogelijk een DivX-videobestand
niet afspelen wanneer het werd samengevoegd uit
twee of meer DivX-videobestanden.
• De speler kan geen DivX-videobestand afspelen
van meer dan 720 (breedte) × 576 (hoogte)/2 GB.
• Bij sommige DivX-videobestanden kan het beeld
onscherp zijn of het geluid verspringen.
• De speler kan sommige DivX videobestanden die
langer zijn dan 3 uur niet afspelen.
DivX-videobestanden
afspelen
Het afspelen stoppen
Druk op x.
Naar een volgende of vorige pagina gaan
U kunt DivX-videobestanden op DATA CD's
en DATA DVD's afspelen.
Druk op C of c.
Het display in- of uitschakelen
MENU
Druk herhaaldelijk op MENU.
ENTER
RETURN
Een DivX-videobestand
selecteren
1
Druk na stap 2 van "Een album
selecteren" op ENTER.
De lijst met bestanden in het album
verschijnt.
2
Druk op X/x om een bestand te
selecteren en druk op ENTER.
Het gekozen bestand begint te spelen.
Opmerkingen
• Wanneer er geen DivX-videobestanden op de
DATA CD/DATA DVD staan, verschijnt er een
bericht met de melding dat de disc niet kan
worden afgespeeld.
• Bij sommige DivX-videobestanden kan het beeld
onderbroken of onscherp zijn. Maak in dat geval
een bestand met een lagere bitsnelheid aan. Indien
het geluid nog altijd is gestoord, dan is MP3 de
aanbevolen indeling. Deze speler is evenwel niet
compatibel met de indeling WMA (Windows
Media Audio).
• Wegens de compressietechnologie die voor
DivX-videobestanden wordt gebruikt, kan het
enige tijd duren voor er een beeld verschijnt nadat
u op H (weergave) hebt gedrukt.
• Bij sommige DivX-videobestanden kan het
geluid mogelijk niet samenvallen met het beeld.
Een album selecteren
1
Druk op MENU.
De lijst van albums op de disc verschijnt.
Alleen albums die DivX-videobestanden
bevatten, verschijnen op het scherm.
2
Druk op X/x om het album te
selecteren dat u wilt afspelen.
3
Druk op H.
Het afspelen wordt gestart vanaf het
geselecteerde album.
Om DivX-videobestanden te selecteren,
zie "Een DivX-videobestand selecteren"
(pagina 49).
Het afspelen stoppen
Druk op x.
Naar een volgende of vorige pagina gaan
Druk op C of c.
DivX® video's bekijken
z Tip
U kunt de disc-informatie bekijken tijdens het
afspelen van een DivX-videobestand (pagina 24).
Terugkeren naar de vorige aanduiding
Druk op O RETURN.
Naar het volgende of vorige DivXvideobestand gaan zonder de
bestandslijst te raadplegen
U kunt het vorige of volgende DivXvideobestand in eenzelfde album selecteren
door op > of . te drukken.
U kunt het eerste bestand van het volgende
album selecteren door op > te drukken
tijdens het afspelen van het laatste bestand
van het huidige album. Merk op dat u niet
naar het vorige album kunt terugkeren met
behulp van .. Om terug te keren naar het
vorige album, selecteert u het in de albumlijst.
z Tip
Indien het aantal kijkbeurten is vooringesteld, kan
het DivX-videobestand zoveel keer worden
bekeken als het vooringestelde cijfer. De volgende
gebeurtenissen worden geteld:
– wanneer het netsnoer is losgekoppeld.
– wanneer de disc-lade is geopend.
– wanneer een ander bestand wordt afgespeeld.
49
( 47 )
Instellingen en afstellingen
Gebruik van het
Instelscherm
:
:
STOP
DVD VIDEO
SNEL
VOLLEDIG
HERSTELLEN
SNEL
Via het instelscherm kunt u diverse beeld- en
geluidsinstellingen verrichten. U kunt ook
een taal kiezen voor bijvoorbeeld de
ondertitels en het instelscherm.
Zie pagina 51 tot 56 voor meer informatie
over het gebruik van het instelscherm.
Opmerking¦
Afspeelinstellingen die op de disc zijn opgeslagen,
hebben voorrang op de instellingen via het
instelscherm. Mogelijk zijn niet alle beschreven
functies beschikbaar.
3 Druk op X/x om "VOLLEDIG" te
selecteren en druk op ENTER.
Het instelscherm verschijnt.
TAALKEUZE
SCHERMDISPL.:
MENU:
GELUID:
ONDERTITELING :
NEDERLANDS
NEDERLANDS
ORIGINEEL
NEDERLANDS
4 Druk op X/x om het instelitem te
Cijfertoetsen
ENTER
DISPLAY
kiezen uit de lijst: "TAALKEUZE",
"SCHERMINSTELLING",
"INDIVIDUELE INSTELLING", of
"AUDIO INSTELLING". Druk
vervolgens op ENTER.
Het item wordt gekozen.
Voorbeeld: "SCHERMINSTELLING"
Gekozen item
1 Druk op DISPLAY met de speler in
de stopstand.
SCHERMINSTELLING
TV TYPE:
SCHERMBEVEILIGING:
ACHTERGROND:
LINE:
16:9
AAN
HOESBEELD
VIDEO
Het bedieningsmenu verschijnt.
2 Druk op X/x om
(INSTELLING) te kiezen en druk
vervolgens op ENTER.
De opties voor "INSTELLING"
verschijnen.
Instelitems
5 Druk op X/x om een item te
selecteren en druk vervolgens op
ENTER.
De opties voor het gekozen item
verschijnen.
Voorbeeld: "TV TYPE"
50
SCHERMINSTELLING
TV TYPE:
SCHERMBEVEILIGING:
ACHTERGROND:
LINE:
16:9
16:9
4:3 LETTER BOX
4:3 PAN&SCAN
Opties
6 Druk op X/x om een instelling te
selecteren en druk vervolgens op
ENTER.
De instelling wordt gekozen en
geactiveerd.
Voorbeeld: "4:3 PAN&SCAN"
Gekozen instelling
SCHERMINSTELLING
TV TYPE:
SCHERMBEVEILIGING:
ACHTERGROND:
LINE:
4:3 PAN&SCAN
AAN
HOESBEELD
VIDEO
De taal voor
schermweergave en
geluid kiezen (TAALKEUZE)
Met "TAALKEUZE" kunt u de taal instellen
voor schermweergave of geluid.
Kies "TAALKEUZE" in het instelscherm.
Als u het scherm wilt gebruiken, zie "Gebruik
van het Instelscherm" (pagina 50).
TAALKEUZE
SCHERMDISPL.:
MENU:
GELUID:
ONDERTITELING:
NEDERLANDS
NEDERLANDS
ORIGINEEL
NEDERLANDS
◆ SCHERMDISPL. (schermdisplay)
◆ MENU (alleen DVD VIDEO)
U kunt de gewenste taal kiezen uit het
discmenu.
Overschakelen naar Snel Instelling
Kies "SNEL" in stap 3. Voer de procedure uit
vanaf stap 5 van de gebruiksaanwijzing voor
Snel Instelling om de basisinstellingen te
verrichten (pagina 18).
De instellingen voor "INSTELLING"
terugzetten
1
Kies "HERSTELLEN" in stap 3 en druk
op ENTER.
2
Selecteer "JA" met X/x.
U kunt ook de procedure stoppen en
terugkeren naar het bedieningsmenu door
hier "NEE" te kiezen.
3
Druk op ENTER.
Alle instellingen uitgelegd op pagina's 51
tot 56 keren terug naar de
standaardwaarden. Druk niet op [/1
tijdens het herstellen van de instellingen
van de speler. Dit duurt een aantal
seconden.
◆ GELUID (alleen DVD VIDEO)
De taal van het geluid kiezen.
Als u "ORIGINEEL" selecteert, wordt de taal
geselecteerd die op de disc voorrang krijgt.
Instellingen en afstellingen
De taal voor het schermdisplay kiezen.
◆ ONDERTITELING (alleen DVD VIDEO)
De taal van de ondertitels op de DVD VIDEO
kiezen.
Wanneer u "ALS GELUID" kiest, verandert
de taal voor de ondertiteling mee met de taal
van het geluid.
z Tip
Wanneer u "ANDERE t" kiest in "MENU",
"ONDERTITELING" of "GELUID", moet u een
taalcode uit "Taalcodelijst" op pagina 62 opgeven
met de cijfertoetsen.
Opmerking¦
Wanneer u onder "MENU", "ONDERTITELING"
of "GELUID" een taal kiest die niet op de DVD
VIDEO staat, wordt automatisch een van de
opgenomen talen gekozen.
51
16:9
Beeldinstellingen
(SCHERMINSTELLING)
Kies de instellingen volgens de aangesloten
televisie.
Kies "SCHERMINSTELLING" in het
instelscherm. Als u het scherm wilt
gebruiken, zie "Gebruik van het
Instelscherm" (pagina 50).
Standaardinstellingen zijn onderstreept.
SCHERMINSTELLING
TV TYPE:
SCHERMBEVEILIGING:
ACHTERGROND:
LINE:
16:9
AAN
HOESBEELD
VIDEO
4:3 LETTER BOX
4:3 PAN&SCAN
Opmerking¦
Bij sommige discs kan "4:3 LETTER BOX"
automatisch worden geselecteerd in plaats van "4:3
PAN&SCAN" en omgekeerd.
◆ SCHERMBEVEILIGING
◆ TV TYPE
Hiermee kiest u de breedte-/
hoogteverhouding van de aangesloten
televisie (4:3 of breedbeeld).
16:9
Kies deze instelling wanneer u
een breedbeeldtelevisie of een
televisie met breedbeeldfunctie
aansluit.
4:3
LETTER
BOX
Kies dit wanneer u een TV met
4:3 scherm aansluit. Toont een
breedbeeld met zwarte stroken
aan de boven- en onderkant van
het scherm.
4:3
Kies dit wanneer u een TV met
PAN&SCAN 4:3 scherm aansluit. Toont
automatisch het breedbeeld op
het volledige scherm en het
overtollige gedeelte wordt
bijgesneden.
52
Het schermbeveiligingsbeeld verschijnt
wanneer de speler 15 minuten in de pauze- of
stopstand staat, of wanneer u een CD of
DATA CD (MP3 audio)/DATA DVD (MP3
audio) langer dan 15 minuten afspeelt. De
schermbeveiliging voorkomt dat het scherm
wordt beschadigd (spookbeelden). Druk op
H om de schermbeveiliging uit te
schakelen.
AAN
Om de schermbeveiliging aan te
zetten.
UIT
Om de schermbeveiliging uit te
zetten.
◆ ACHTERGROND
Hiermee wordt de achtergrondkleur of het
beeld op het televisiescherm in de stopstand of
bij het afspelen van een CD of DATA CD (MP3
audio)/DATA DVD (MP3 audio) gekozen.
HOESBEELD Het hoesbeeld (stilstaand
beeld) verschijnt alleen
wanneer het is opgenomen op
de disc (CD-EXTRA,
enzovoort). Als er geen
hoesbeeld op de disc staat,
verschijnt het "GRAFISCH"
beeld.
GRAFISCH
Er verschijnt een
voorinstelbeeld dat in de
speler is opgeslagen.
BLAUW
Blauwe achtergrond.
ZWART
Zwarte achtergrond.
◆ LINE
Hiermee selecteert u de uitvoer voor
videosignalen via de LINE (RGB)-TV
aansluiting aan de achterkant van de speler.
VIDEO
Voert videosignalen uit.
S VIDEO
Voert S video-signalen uit.
RGB
Voert RGB-signalen uit.
Opmerkingen
• Als de televisie niet compatibel is met S-video- of
RGB-signalen, verschijnt er geen beeld op het
televisiescherm, zelfs niet wanneer u "S VIDEO"
of "RGB" selecteert. Raadpleeg de
gebruiksaanwijzing van de televisie.
• Als de TV slechts één SCART (EURO AV)
aansluiting heeft, moet u "S VIDEO" niet
selecteren.
Individuele instellingen
(INDIVIDUELE INSTELLING)
Gebruik dit om de afspeelinstellingen en
andere instellingen op te geven.
Kies "INDIVIDUELE INSTELLING" in het
instelscherm. Als u het scherm wilt
gebruiken, zie "Gebruik van het
Instelscherm" (pagina 50).
Standaardinstellingen zijn onderstreept.
INDIVIDUELE INSTELLING
AUTOM. UITSCHAKELING:
AAN
AUTO WEERGAVE:
UIT
DIMMER:
LICHT
AUTO
PAUZESTAND:
MUZIEKSTUKKEUZE:
UIT
MULTI-DISC RESUME:
AAN
Registratiecode
DivX:
◆ AUTOM. UITSCHAKELING
AAN
De speler schakelt na 30
minuten in de stopstand over
naar de wachtstand.
UIT
Hiermee wordt de functie
uitgeschakeld.
Instellingen en afstellingen
Hiermee kunt de instelling voor automatisch
uitschakelen in- of uitschakelen.
◆ AUTO WEERGAVE
Om automatische weergave aan of uit te
zetten. Deze functie is handig wanneer de
speler is aangesloten op een timer (niet
bijgeleverd).
UIT
Hiermee wordt de functie
uitgeschakeld.
AAN
Het afspelen wordt automatisch
gestart als de speler wordt
ingeschakeld door een timer
(niet bijgeleverd).
◆ DIMMER
Hiermee regelt u de verlichting van het
display op het voorpaneel.
LICHT
Feller verlicht.
DONKER
Minder fel verlicht.
,wordt vervolgd
53
◆ PAUZESTAND (alleen DVD’s)
Hiermee kiest u het beeld in de pauzestand.
AUTO
Het beeld, inclusief bewegende
elementen, wordt zonder
trillingen weergegeven. Kies
normaal deze instelling.
BEELD
Het beeld, inclusief statische
elementen, wordt met hoge
resolutie weergegeven.
◆ MUZIEKSTUKKEUZE (alleen DVD
VIDEO)
Geeft het geluidsspoor met het grootste aantal
kanalen voorrang bij het afspelen van een
DVD VIDEO met verschillende
geluidsindelingen (PCM, MPEG-audio, DTS
of Dolby Digital).
UIT
Geen voorrang toegekend.
AUTO
Voorrang toegekend.
Opmerkingen
• Wanneer u het item instelt op "AUTO" kan de taal
worden gewijzigd. De instelling
"MUZIEKSTUKKEUZE" heeft een hogere
prioriteit dan de "GELUID" instellingen bij
"TAALKEUZE" (pagina 51).
• Wanneer u "DTS" op "UIT" zet (pagina 56) wordt
het DTS geluidsspoor niet afgespeeld, ook al zet u
"MUZIEKSTUKKEUZE" op "AUTO".
• Als PCM, DTS, MPEG-audio en Dolby Digital
geluidssporen evenveel kanalen hebben, kiest het
systeem PCM, DTS, MPEG en Dolby Digital
geluidssporen in deze volgorde.
◆ MULTI-DISC RESUME (alleen DVD
VIDEO/VIDEO CD) (alleen DVP-NS39)
Om Multi-disc Resume aan of uit te zetten.
Het hervatpunt kan worden opgeslagen in het
geheugen voor maximaal 6 verschillende
DVD VIDEO's/VIDEO CD's (pagina 22).
54
AAN
Het hervatpunt opslaan voor
maximaal 6 discs.
UIT
De instellingen worden niet
opgeslagen in het geheugen.
Het afspelen wordt alleen
hervat bij het hervatpunt voor
de huidige disc in de speler.
Opmerking¦
Als u Snel Instelling uitvoert, worden de
standaardwaarden voor de opgeslagen Multi-disc
Resume instellingen in het geheugen wellicht
hersteld.
◆ DivX
Toont de registratiecode van deze speler.
Meer informatie vindt u op
http://www.divx.com/vod
◆ DOWN MIX (alleen DVD’s)
Geluidsinstellingen
(AUDIO INSTELLING)
Met "AUDIO INSTELLING" kunt u het
geluid instellen afhankelijk van het afspelen
en de aansluitingen.
Kies "AUDIO INSTELLING" in het
instelscherm. Als u het scherm wilt
gebruiken, zie "Gebruik van het
Instelscherm" (pagina 50).
Standaardinstellingen zijn onderstreept.
AUDIO INSTELLING
AUDIO DRC:
STANDAARD
DOWN MIX:
DOLBY SURROUND
DIGITALE UITGANG:
AAN
D-PCM
DOLBY DIGITAL:
MPEG:
PCM
DTS:
UIT
48kHz/96kHz PCM:
48kHz/16bit
Zorgt voor een helder geluid bij weergave
met laag volume van een DVD met "AUDIO
DRC" functie.
Deze functie beïnvloedt het uitgangssignaal
van de volgende aansluitingen:
– LINE (RGB)-TV aansluiting
– DIGITAL OUT (COAXIAL) aansluiting
alleen wanneer "DOLBY DIGITAL" is
ingesteld op "D-PCM" (pagina 56).
STANDAARD Kies normaal deze instelling.
TV
DOLBY
Kies normaal deze instelling.
SURROUND Meerkanaalse audiosignalen
worden uitgevoerd naar 2
kanalen voor surround sound.
NORMAAL
Meerkanaalse audiosignalen
worden gereduceerd tot
afspelen via 2 kanalen voor
stereo.
◆ DIGITALE UITGANG
Kies deze instelling wanneer signalen worden
uitgevoerd via de DIGITAL OUT
(COAXIAL) aansluiting.
AAN
Kies normaal deze instelling. Wanneer
u "AAN" selecteert, zie "Digitaal
uitgangssignaal instellen" voor
verdere instelling (pagina 56).
UIT
De invloed van de digitale schakeling
op de analoge schakeling is minimaal.
Instellingen en afstellingen
◆ AUDIO DRC (Dynamic Range Control)
(alleen DVD’s)
Mengt tot 2 kanalen bij het afspelen van een
DVD met achtergeluidselementen (kanalen)
of die is opgenomen in Dolby Digitalindeling. Zie "De indeling van het
audiosignaal controleren" (pagina 40) voor
meer informatie over
achtersignaalcomponenten. Deze functie
beïnvloedt het uitgangssignaal van de
volgende aansluitingen:
– LINE (RGB)-TV aansluiting
– DIGITAL OUT (COAXIAL) aansluiting
wanneer "DOLBY DIGITAL" is ingesteld
op "D-PCM" (pagina 56).
Zorgt voor een helder geluid,
ook bij laag volume.
BREEDBAND Geeft u het gevoel van een
live optreden.
,wordt vervolgd
55
Digitaal uitgangssignaal
instellen
Hiermee wordt de uitvoer van audiosignalen
gewijzigd bij aansluiting van een component,
zoals een audiocomponent of MD deck met
digitale ingang.
Zie pagina 15 voor meer informatie over de
aansluiting.
Kies "DOLBY DIGITAL," "MPEG," "DTS"
en "48kHz/96kHz PCM" nadat u
"DIGITALE UITGANG" op "AAN" hebt
gezet.
Wanneer u een component aansluit die niet
compatibel is met het gekozen audiosignaal,
kunnen de luidsprekers een hard (of geen)
geluid produceren, waardoor uw gehoor of de
luidsprekers kunnen worden beschadigd.
◆ DOLBY DIGITAL (alleen DVD’s)
Om het Dolby Digital signaal te kiezen.
D-PCM
DOLBY
DIGITAL
Kies deze instelling wanneer de
speler is aangesloten op een
audiocomponent zonder
ingebouwde Dolby Digital
decoder. U kunt bepalen of de
signalen al dan niet compatibel
zijn met Dolby Surround (Pro
Logic) via "DOWN MIX"
onder "AUDIO INSTELLING"
(pagina 55).
Kies deze instelling wanneer de
speler is aangesloten op een
audiocomponent met
ingebouwde Dolby Digital
decoder.
◆ MPEG (alleen DVD’s)
Om het MPEG audiosignaal te kiezen.
56
PCM
Kies deze instelling wanneer de
speler is aangesloten op een
audiocomponent zonder
ingebouwde MPEG decoder.
Als u geluidstracks met
meerkanaals-MPEG-audio
afspeelt zullen enkel de voor
(L)- en voor (R)-signalen via de
twee voorluidsprekers worden
uitgevoerd.
MPEG
Kies deze instelling wanneer de
speler is aangesloten op een
audiocomponent met
ingebouwde MPEG-decoder.
◆ DTS
Om al dan niet DTS-signalen uit te voeren.
UIT
Kies deze instelling wanneer de
speler is aangesloten op een
audiocomponent zonder
ingebouwde DTS-decoder.
AAN
Kies deze instelling wanneer de
speler is aangesloten op een
audiocomponent met
ingebouwde DTS-decoder.
◆ 48kHz/96kHz PCM (alleen DVD VIDEO)
Om de bemonsteringsfrequentie van het
audiosignaal te kiezen.
48kHz/16bit De audiosignalen van DVD
VIDEO's worden altijd
omgezet naar 48kHz/16bit.
96kHz/24bit Alle signalen, inclusief 96kHz/
24bit worden uitgevoerd in de
originele indeling. Indien het
signaal echter is versleuteld ter
bescherming van het
auteursrecht, wordt het alleen
uitgevoerd als 48kHz/16bit.
Opmerking¦
De analoge audiosignalen van de LINE RGBTV(SCART) aansluiting worden niet door deze
instelling beïnvloed en behouden het originele
bemonsteringsfrequentieniveau.
Aanvullende informatie
Problemen oplossen
Indien u problemen ondervindt bij het
gebruik van deze speler, probeer die dan eerst
zelf op de lossen aan de hand van de
onderstaande lijst. Als het probleem daarmee
niet is opgelost, raadpleeg dan de
dichtstbijzijnde Sony handelaar.
Voeding
De speler wordt niet ingeschakeld.
, Controleer of het netsnoer goed is
aangesloten.
Beeld
Er is geen beeld of er verschijnt beeldruis.
Het beeld vult het scherm niet volledig,
ook al is de breedte-/hoogteverhouding
ingesteld bij "TV TYPE" van
"SCHERMINSTELLING".
, De breedte-/hoogteverhouding ligt vast op
de DVD.
Geluid
Geen geluid.
, Sluit de kabel goed aan.
, De verbindingskabel is beschadigd.
, De speler is aangesloten op de verkeerde
ingang van de audiocomponent (pagina 15).
, De ingang voor de audiocomponent is niet
goed ingesteld.
, De speler staat in de pauzestand of in de
vertraagde afspeelstand.
, De speler staat in de stand voor snel
vooruitspoelen of snel achteruitspoelen.
, Als het audiosignaal niet via DIGITAL
OUT (COAXIAL) gaat, moet u de audioinstellingen controleren (pagina 55).
, Bij het afspelen van een Super VCD zonder
audiotrack 2 wordt er geen geluid
weergegeven wanneer u "2:STEREO",
"2:1/L" of "2:2/R" selecteert. wordt
vervolgd
, Als u meerkanaalse MPEGaudiogeluidssporen afspeelt, worden alleen
de signalen Voor (L) en Voor (R)
uitgevoerd via de twee voorluidsprekers.
Het volume is te laag.
, Bij sommige DVD's is het volume laag. U
kunt het volume verhogen door "AUDIO
DRC" bij "AUDIO INSTELLING" op
"TV" te zetten (pagina 55).
Aanvullende informatie
, Sluit de kabel goed aan.
, De verbindingskabels zijn beschadigd.
, Controleer de aansluiting op de televisie
(pagina 14) en stel de
ingangskeuzeschakelaar van de televisie zo
in dat het signaal van de speler op het
televisiescherm verschijnt.
, Stel "LINE" bij "SCHERMINSTELLING"
in op het juiste item (pagina 53).
, De disc is vuil of vervormd.
, Als het videosignaal van de speler via uw
videorecorder naar de televisie moet gaan of
wanneer de speler is aangesloten op een
gecombineerde televisie/videorecorder, kan
de kopieerbeveiliging van sommige DVDprogramma's de beeldkwaliteit
beïnvloeden.
, De disc is opgenomen met een ander
kleurensysteem dan wordt gebruikt door de
televisie.
, Bij sommige televisie is het beeld zwart/wit
bij het afspelen van een disc opgenomen
met het NTSC-kleursysteem.
, Als u een SCART-kabel gebruikt,
controleert u of de kabel een 21-pins kabel
is.
Handeling
De afstandsbediening werkt niet.
, De batterijen in de afstandsbediening zijn
bijna leeg.
, Er bevinden zich obstakels tussen
afstandsbediening en speler.
, De afstand tussen afstandsbediening en
speler is te groot.
, De afstandsbediening is niet op de
afstandsbedieningssensor op de speler
gericht.
Het beeld is zwart/wit.
, Stel "LINE" bij "SCHERMINSTELLING"
in op het juiste item (pagina 53).
,wordt vervolgd
57
De disc wordt niet afgespeeld.
, De disc is omgekeerd geplaatst.
Plaats de disc met de afspeelkant naar
onderen gericht.
, De disc zit scheef.
, De speler kan sommige discs niet afspelen
(pagina 6).
, De regiocode op de DVD komt niet overeen
met die op de speler.
, Er is condensvorming opgetreden in de
speler (pagina 3).
, Een disc die niet goed is gefinaliseerd, kan
niet worden afgespeeld op de speler
(pagina 6).
Een MP3-audiotrack kan niet worden
afgespeeld (pagina 43).
, De DATA CD is niet opgenomen in de
MP3-indeling conform ISO 9660 Level 1/
Level 2 of Joliet.
, De DATA DVD is niet opgenomen in de
MP3-indeling conform UDF (Universal
Disk Format).
, De MP3 audio track is niet voorzien van de
extensie ".MP3".
, De gegevens zijn niet van MP3 formaat,
ondanks de extensie ".MP3".
, De gegevens zijn geen MPEG-1 Audio
Layer III-gegevens.
, De speler kan geen audiotracks in mp3PROindeling afspelen.
, "STAND (MP3, JPEG)" is ingesteld op
"BEELD (JPEG)" (pagina 46).
, Er staat een DivX-videobestand op de
DATA CD/DATA DVD.
Een JPEG-beeldbestand kan niet worden
afgespeeld (pagina 43).
, De DATA CD is niet opgenomen in de
JPEG-indeling conform ISO 9660 Level 1/
Level 2 of Joliet.
, De DATA DVD is niet opgenomen in de
JPEG-indeling conform UDF (Universal
Disk Format).
, Het bestand heeft een andere extensie dan
".JPEG" of ".JPG".
, Het beeld is groter dan 3072 (breedte) ×
2048 (hoogte) in de normale modus of meer
dan 3.300.000 pixels in progressieve JPEG.
(Sommige progressieve JPEG-bestanden
kunnen niet worden weergegeven zelfs
wanneer het formaat van het bestand niet
groter is dan de opgegeven capaciteit.)
, Het beeldstand past niet op het scherm (het
beeld wordt verkleind).
58
, "STAND (MP3, JPEG)" is ingesteld op
"GELUID (MP3)" (pagina 46).
, Er staat een DivX-videobestand op de
DATA CD/DATA DVD.
De MP3-audiotracks en JPEGbeeldbestanden worden tegelijkertijd
afgespeeld.
, "STAND (MP3, JPEG)" is ingesteld op
"AUTO" (pagina 46).
Een DivX-videobestand kan niet worden
afgespeeld
, Het bestand is niet aangemaakt met DivXindeling.
, Het bestand heeft een andere extensie dan
".AVI" of ".DIVX".
, De DATA CD (DivX video)/DATA DVD
(DivX video) is niet opgenomen in de
DivX-indeling conform ISO 9660 Level 1/
Level 2 of Joliet/UDF.
, Het DivX-videobestand is groter dan 720
(breedte) × 576 (hoogte).
De namen van albums/tracks/bestanden
worden niet juist weergegeven.
, De speler kan alleen cijfers en letters tonen.
Andere tekens verschijnen als "*".
De disc begint niet te spelen vanaf het
begin.
, Programma afspelen, Willekeurig afspelen,
Herhaaldelijk afspelen, A-B herhaaldelijk
afspelen is gekozen (pagina 26).
, Resume Play werkt (pagina 22).
De speler begint de disc automatisch af te
spelen.
, De disc is voorzien van een automatische
afspeelfunctie.
, "AUTO WEERGAVE" bij
"INDIVIDUELE INSTELLING" is
ingesteld op "AAN" (pagina 53).
"Copyrightbeveiliging" verschijnt en het
scherm wordt blauw tijdens het afspelen
in DVD-VR-modus.
, Beelden uit digitale opnamen enz. kunnen
kopieerbeveiligingssignalen bevatten, zoals
volledige kopieerbeveiligingssignalen,
enkele kopieersignalen en signalen zonder
beperking. Wanneer beelden die
kopieerbeveiligingssignalen bevatten,
worden afgespeeld, kan een blauw scherm
worden weergegeven in plaats van de
beelden. Het zoeken naar afspeelbare
beelden kan even duren. (Voor speler die
geen beelden kan afspelen met alleen
kopieerbeveiliging)
Het afspelen stopt automatisch.
, Bij het afspelen van discs met een
automatisch pauzesignaal stopt het afspelen
bij het auto-pauzesignaal.
, Bij sommige discs zijn bepaalde
handelingen niet mogelijk. Raadpleeg de
gebruiksaanwijzing van de disc.
De taal voor het geluid kan niet worden
gewijzigd.
, Probeer met het DVD menu in plaats van de
directe keuzetoetsen op de
afstandsbediening (pagina 23).
, Er zijn geen meertalige geluidssporen
opgenomen op de DVD.
, De taal voor het geluid van een DVD kan
niet worden gewijzigd.
De taal voor de ondertiteling kan niet
worden gewijzigd of afgezet.
, Probeer met het DVD menu in plaats van de
directe keuzetoetsen op de
afstandsbediening (pagina 23).
, Er zijn geen meertalige ondertitels
opgenomen op de DVD.
, De taal voor de ondertitels kan niet worden
gewijzigd op de DVD.
, Probeer met het DVD menu in plaats van de
directe keuzetoetsen op de
afstandsbediening (pagina 23).
, Er zijn geen meervoudige hoeken
opgenomen op de DVD.
, De hoek kan worden gewijzigd wanneer de
"
" indicator groen oplicht in het
uitleesvenster op het voorpaneel (pagina 9).
, Hoeken veranderen kan niet met de DVD.
De speler werkt niet correct.
, Trek de stekker uit wanneer de werking van
de speler is verstoord door statische
elektriciteit e.d.
Er verschijnen 5 cijfers of letters op het
scherm en in het display op het
voorpaneel.
, De zelfdiagnosefunctie werd geactiveerd.
(Zie de tabel op pagina 60.)
De disc-lade gaat niet open en "LOCKED"
verschijnt in het uitleesvenster op het
voorpaneel.
, Het kinderslot is ingesteld (pagina 22).
De disc-lade gaat niet open en "TRAY
LOCKED" verschijnt in het uitleesvenster
op het voorpaneel.
, Neem contact op met de Sony-handelaar of
een plaatselijke erkende Sony
onderhoudsdienst.
Aanvullende informatie
Bepaalde functies, zoals Stoppen, Snel
afspelen, Traag afspelen, Vertraagd
afspelen, Herhaaldelijk afspelen,
Willekeurig afspelen of Programma
afspelen, werken niet.
De hoeken kunnen niet worden gewijzigd.
"Gegevensfout" verschijnt op het
televisiescherm bij het afspelen van een
DATA CD of DATA DVD.
, De MP3-audiotrack/JPEG-beeldbestand/
DivX-videobestand is defect.
, De gegevens zijn geen MPEG-1 Audio
Layer III-gegevens.
, De indeling van het JPEG-beeldbestand is
niet compatibel met DCF (pagina 42).
, Het JPEG-beeldbestand heeft de extensie
".JPG" of ".JPEG", maar is niet in JPEGindeling.
, Het bestand dat u wilt afspelen heeft de
extensie ".AVI" of ".DIVX" maar is niet in
DivX-indeling, of is in DivX-indeling maar
beantwoordt niet aan een DivX Certifiedprofiel.
59
Zelfdiagnosefunctie
(Wanneer er letters/cijfers
verschijnen in het display)
Als de zelfdiagnosefunctie is geactiveerd om
te voorkomen dat de werking wordt
verstoord, knippert een servicecode van vijf
tekens (bijvoorbeeld C 13 50) met een
combinatie van een letter en vier cijfers op het
scherm en in het display. Raadpleeg dan de
onderstaande tabel.
C:13:50
Eerste drie
Oorzaak en/of oplossing
tekens van
de servicecode
C 13
De disc is vuil of opgenomen
in een indeling die deze
speler niet kan afspelen
(pagina 6).
, Reinig de disc met een
reinigingsdoekje of
controleer de indeling.
C 31
De disc is niet correct
ingebracht.
, Plaats de disc correct.
E XX
De zelfdiagnosefunctie van
(xx is een cijfer) de speler is uitgevoerd om
een defect te voorkomen.
, Neem contact op met de
Sony-handelaar of een
plaatselijke erkende
onderhoudsdienst van
Sony en geef de
servicecode van 5 tekens
door.
Voorbeeld: E 61 10
60
Technische gegevens
Systeem
Algemeen
Laser: Halfgeleiderlaser
Voeding:
220 – 240 V AC, 50/60 Hz
Stroomverbruik: 8 W
Afmetingen (ong.):
430 × 43 × 206,5 mm
(breedte/hoogte/diepte) incl. uitstekende
onderdelen
Gewicht (ong.): 1,70 kg
Werkingstemperatuur: 5 °C tot 35 °C
Vochtigheidsgraad bij werking: 25 % tot
80 %
Uitgangen
(Aansluiting: aansluitingstype/
uitgangsniveau/belastingsimpedantie)
DIGITAL OUT (COAXIAL):
Phono-aansluiting/0,5 Vp-p/75 ohm
LINE (RGB)-TV:
(AUDIO): SCART-aansluiting/2 Vrms/
10 kilohm
(VIDEO): SCART-aansluiting/1,0 Vp-p/
75 ohm
(S VIDEO): SCART-aansluiting/
Y: 1,0 Vp-p, C: 0,3 Vp-p (PAL), 0,286
Vp-p (NTSC)/75 ohms
(RGB): SCART-aansluiting/0,7 Vp-p/
75 ohm
Bijgeleverde accessoires
Zie pagina 13.
Wijzigingen in ontwerp en technische
gegevens voorbehouden zonder
voorafgaande kennisgeving.
Aanvullende informatie
61
Taalcodelijst
Voor meer details, zie pagina 39, 51.
Taalspelling conform ISO 639: 1988 (E/F).
Code Taal
Code Taal
Code Taal
Code Taal
1027
1028
1032
1039
1044
1045
1051
1052
1053
1057
1059
1060
1061
1066
1183
1186
1194
1196
1203
1209
1217
1226
1229
1233
1235
1239
1245
1248
1253
1254
1257
1261
1269
1283
1287
1297
1298
1299
1300
1301
1305
1307
1311
1313
1326
1327
1332
1334
1347
1349
1350
1352
1353
1356
1357
1358
1363
1365
1369
1376
1379
1393
1403
1408
1417
1428
1435
1507
1508
1509
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1521
1525
1527
1528
1529
1531
1532
1534
1535
1538
1539
1540
1543
1557
1564
1572
1581
1587
1613
1632
1665
1684
1697
1067
1070
1079
1093
1097
1103
1105
1109
1130
1142
1144
1145
1149
1150
1151
1157
1165
1166
1171
1174
1181
Afar
Abkhazian
Afrikaans
Amharic
Arabic
Assamese
Aymara
Azerbaijani
Bashkir
Byelorussian
Bulgarian
Bihari
Bislama
Bengali;
Bangla
Tibetan
Breton
Catalan
Corsican
Czech
Welsh
Danish
German
Bhutani
Greek
English
Esperanto
Spanish
Estonian
Basque
Persian
Finnish
Fiji
Faroese
French
Frisian
Irish
Scots Gaelic
Galician
Guarani
Gujarati
Hausa
Hindi
Croatian
Hungarian
Armenian
Interlingua
Interlingue
Inupiak
Indonesian
Icelandic
Italian
Hebrew
Japanese
Yiddish
Javanese
Georgian
Kazakh
Greenlandic
Cambodian
Kannada
Korean
Kashmiri
Kurdish
Kirghiz
Latin
Lingala
Laothian
Lithuanian
Latvian;
Lettish
1345 Malagasy
1436
1463
1481
1482
1483
1489
1491
1495
1498
1501
1502
1503
1505
1506
Maori
Macedonian
Malayalam
Mongolian
Moldavian
Marathi
Malay
Maltese
Burmese
Nauru
Nepali
Dutch
Norwegian
Occitan
(Afan)Oromo
Oriya
Punjabi
Polish
Pashto;
Pushto
Portuguese
Quechua
RhaetoRomance
Kirundi
Romanian
Russian
Kinyarwanda
Sanskrit
Sindhi
Sangho
SerboCroatian
Singhalese
Slovak
Slovenian
Samoan
Shona
Somali
Albanian
Serbian
Siswati
Sesotho
Sundanese
Swedish
Swahili
Tamil
Telugu
Tajik
Thai
Tigrinya
Turkmen
Tagalog
Setswana
Tonga
Turkish
Tsonga
Tatar
Twi
Ukrainian
Urdu
Uzbek
Vietnamese
Volapük
Wolof
Xhosa
Yoruba
Chinese
Zulu
1703 Niet vermeld
Regiocodelijst voor kinderbeveiliging
Voor meer informatie, zie pagina 33.
62
Code Regio
Code Regio
Code Regio
Code Regio
2044
2047
2046
2057
2070
2079
2090
2092
2115
2165
2174
2109
2248
2238
2254
2276
2304
2363
2362 Mexico
2376 Nederland
2390 NieuwZeeland
2379 Noorwegen
2427 Pakistan
2424 Filippijnen
2436 Portugal
2489 Rusland
2501
2149
2499
2086
2528
2184
Argentinië
Australië
Oostenrijk
België
Brazilië
Canada
Chili
China
Denemarken
Finland
Frankrijk
Duitsland
India
Indonesië
Italië
Japan
Korea
Maleisië
Singapore
Spanje
Zweden
Zwitserland
Thailand
Verenigd
Koninkrijk
Index
Cijfers
16:9 52
4:3 LETTER BOX 52
4:3 PAN&SCAN 52
48kHz/96kHz PCM 56
5.1 Channel Surround 15
A
Aansluiting 13, 14
A-B HERHALEN 29
ACHTERGROND 52
Afstandsbediening 10, 16, 17
ALBUM 37
Album 42
AUDIO DRC 55
AUDIO INSTELLING 55
AUTO WEERGAVE 53
AUTOM. UITSCHAKELING
53
B
C
CD 6, 20
D
DATA CD 5, 42, 48
DATA DVD 5, 42, 48
DATUM 45
Diavoorstelling 46
DIGITALE UITGANG 55
Digitale uitgang 56
DIMMER 53
Display
Bedieningsmenuscherm 11
Display op het voorpaneel 9
Instelscherm 50
Display op het voorpaneel 9
DivX® 48, 54
DOLBY DIGITAL 39, 56
Doorlopend afspelen
CD/VIDEO CD 20
DVD 20
DOWN MIX 55
DTS 39, 56
54
MUZIEKSTUK 36
MUZIEKSTUKKEUZE 54
E
EFFECT 47
EIGEN
KINDERBEVEILIGING
32
ONDERTITELING 21, 45,
51
Opnieuw afspelen 21
ORIGINAL 23
ORIGINAL/PLAY LIST 23
F
P
FAST PLAY 21
Frame stilzetten 36
PAUZESTAND 54
PBC-weergave 23
PLAY LIST 23
Problemen oplossen 57
Programma afspelen 26
PROGRAMMEREN 26
G
GEHEUGEN 30
GELUID 39, 51
Geschikte discs 6
H
Herhaaldelijk afspelen 28
HERHALEN 28
HERSTELLEN 51
Hoek 21
HOOFDSTUK 36
I
ID3-tag 24
INDEX 36
INDIVIDUELE
BEELDREGELING 30
INDIVIDUELE
INSTELLING 53
INSTELLING 50
Instelscherm 50
INTERVAL 47
J
JPEG 5, 42
K
KINDERBEVEILIGING 32
Kinderslot 22
L
LINE 53
Luidsprekers
Aansluiting 15
M
MENU 51
MP3 5, 42
MPEG 39, 56
MULTI-DISC RESUME 22,
O
R
Resume Play 22
S
Scannen 35
SCENE 36
SCHERMBEVEILIGING 52
SCHERMDISPL. 51
Schermdisplay
Bedieningsmenuscherm 11
Instelscherm 50
SCHERMINSTELLING 52
SCHERPTE 31
SHUFFLE 27
SLOW PLAY 21
SNEL 51
Snel achteruit 35
Snel instelling 18, 51
Snel vooruit 35
STAND (MP3, JPEG) 46
Surround 41
Aanvullende informatie
Batterijen 16
Bedieningsmenu 11
BEELDNAVIGATIE 38, 45
Behandeling van discs 3
BEKIJK HFST 38
BEKIJK MUZIEKSTUK 38
BEKIJK TITEL 38
BESTAND 37
DVD 5, 20
DVD menu 23
DVD+RW 5, 21
DVD-RW 5
T
TAALKEUZE 51
TIJD/TEKST 36
TIME/TEXT 24
TITEL 36
TV TYPE 52
TVS (TV Virtual Surround)
41
V
Vertraagd afspelen 35
VIDEO CD 5, 20
VOLLEDIG 50
,wordt vervolgd
63
Vooruit 21
W
Willekeurig afspelen 27
Z
Zoeken 35
naar een bepaald punt met
beeld 35
ZOOM 21, 45
64
z Meer nuttige hints, tips en informatie over Sony produkten en services
zijn te vinden op: www.sony-europe.com/myproduct
Gedrukt op 70% of hoger kringlooppapier.
Sony Corporation Printed in Hungary
Download PDF

advertising