Sony | RDR-VX420 | Sony RDR-VX420 Gebruiksaanwijzing

2-672-432-41(1)NL
Video Cassette Recorder/
DVD Recorder
Gebruiksaanwijzing
Meer nuttige hints, tips en informatie over Sony produkten en services
zijn te vinden op: www.sony-europe.com/myproduct
RDR-VX420
PAL
PAL SECAM
© 2006 Sony Corporation
WAARSCHUWING
Om het risico op brand of
elektrocutie te verminderen, mag
u dit toestel niet blootstellen aan
regen of vocht.
Om elektrocutie te vermijden,
mag u de behuizing niet
openmaken. Laat
onderhoudswerken uitsluitend
uitvoeren door gekwalificeerde
personen.
Het netsnoer mag enkel worden
vervangen in een
gekwalificeerde werkplaats.
Dit toestel is geclassificeerd als
een laserproduct van klasse 1. De
bijbehorende productidentificatie
is aangebracht aan de achterzijde.
OPGELET
Als optische instrumenten in
combinatie met dit product worden
gebruikt, wordt het risico voor de ogen
groter. De laserstraal die in deze DVDrecorder wordt gebruikt, is schadelijk
voor de ogen; probeer de kast niet uit
elkaar te nemen.
Laat onderhoudswerken uitsluitend
uitvoeren door gekwalificeerde
personen.
DANGER
CAUTION
VORSICHT
ADVARSEL
ADVARSEL
VARNING
VARO!
VISIBLE AND INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN AVOID DIRECT EXPOSURE TO BEAM
CLASS 3B VISIBLE AND INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN. AVOID DIRECT EXPOSURE TO THE BEAM.
KLASSE 3B SICHTBARE UND UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG WENN GEÖFFNET. DIREKTEN KONTAKT MIT DEM
STRAHL VERMEIDEN.
SYNLIG OG USYNLIG LASERSTRÅLING AF KLASSE 3B VED ÅBNING. UNDGÅ DIREKTE UDSÆTTELSE FOR STRÅLING.
SYNLIG OG USYNLIG LASERSTRÅLING I KLASSE 3B NÅR DEKSEL ÅPNES. UNNGÅ DIREKTE EKSPONERING FOR STRÅLEN.
KLASS 3B SYNLIG OCH OSYNLIG LASERSTRÅLNING NÄR DENNA DEL ÄR ÖPPNAD. UNDVIK ATT DIREKT EXPONERA DIG
FÖR STRÅLNINGEN.
AVATTUNA LUOKAN 3B NÄKYVÄÄ JA NÄKYMÄTÖNTÄ LASERSÄTEILYÄ. VÄLTÄ SUORAA ALTISTUMISTA SÄTEELLE.
Deze sticker bevindt zich op de
laserafscherming in de behuizing.
Voorzorgsmaatregelen
• Dit toestel werkt met 220 – 240 V
wisselstroom, 50 Hz. Ga na of de
bedrijfsspanning van het toestel
overeenkomt met uw netspanning.
• Om gevaar voor brand of
elektrocutie te vermijden, mag u
geen voorwerpen op het toestel
plaatsen die met vloeistoffen gevuld
zijn, zoals een vaas.
• Stel dit systeem zodanig op dat de
stekker van het netsnoer
onmiddellijk uit het stopcontract in
de muur kan worden getrokken in
geval van problemen.
2
SHOWVIEW is een handelsmerk van
Gemstar Development Corporation.
Het SHOWVIEW systeem wordt
gefabriceerd onder licentie van
Gemstar Development Corporation.
Gooi de batterij niet
weg maar lever deze in
als klein chemisch
afval (KCA).
Verwijdering van oude
elektrische en elektronische
apparaten (Toepasbaar in de
Europese Unie en andere
Europese landen met
gescheiden ophaalsystemen)
Het symbool op het
product of op de
verpakking wijst erop
dat dit product niet als
huishoudelijk afval
mag worden
behandeld. Het moet
echter naar een plaats
worden gebracht waar elektrische en
elektronische apparatuur wordt
gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit
product op de correcte manier wordt
verwijderd, voorkomt u voor mens en
milieu negatieve gevolgen die zich
zouden kunnen voordoen in geval van
verkeerde afvalbehandeling. De
recycling van materialen draagt bij tot
het vrijwaren van natuurlijke bronnen.
Voor meer details in verband met het
recyclen van dit product, neemt u
contact op met de gemeentelijke
instanties, het bedrijf of de dienst belast
met de verwijdering van huishoudafval
of de winkel waar u het product hebt
gekocht.
Voorzorgsmaatregelen
Veiligheid
Als er een voorwerp of vloeistof in
de kast terechtkomt, dient u de
stekker uit het stopcontact te halen
en de recorder te laten controleren
door gekwalificeerde personen, voor
u het toestel verder gebruikt.
Stroomnet
• De recorder blijft verbonden met
het stroomnet (netvoeding) zolang
de stekker in het stopcontact zit,
ook als de recorder zelf is
uitgeschakeld.
• Als u de recorder gedurende lange
tijd niet wenst te gebruiken, dient
u de stekker uit het stopcontact te
halen. Neem daartoe de stekker
zelf vast; trek nooit aan het snoer.
Opstelling
• Gebruik de recorder op een plaats
met voldoende ventilatie, zodat de
geproduceerde warmte kan
worden afgevoerd.
• Als u de recorder direct van een
koude naar een warme omgeving
verplaatst of in een zeer vochtige
ruimte plaatst, kan er vocht
condenseren op de lenzen
binnenin de recorder, hetgeen
schade aan de videokop, de
videotape en het optische systeem
tot gevolg kan hebben. Als dit het
geval is, kan de werking van de
recorder worden verstoord.
Wanneer u de recorder voor de
eerste maal installeert, of wanneer
u deze van een koude naar een
warme omgeving verplaatst, moet
u de disc en de tape uit het toestel
nemen, de recorder inschakelen en
ongeveer 3 uur wachten voor u de
recorder in gebruik neemt.
• Plaats de recorder niet op een
zachte ondergrond zoals een tapijt,
want hierdoor kunnen de
ventilatiegaten afgedekt raken.
• Plaats de recorder niet in een
beperkte ruimte, zoals een
boekenkast.
• Plaats de recorder niet dicht bij
warmtebronnen en stel het toestel
niet bloot aan direct zonlicht, veel
stof of mechanische schokken.
• Plaats de recorder niet schuin. Het
toestel kan enkel in horizontale
positie werken.
• Houd de recorder, de discs en de
videocassettes op een veilige
afstand van toestellen met sterke
magneten, zoals microgolfovens
of grote luidsprekers.
• Plaats geen zware voorwerpen op
de recorder.
• Haal de discs uit de recorder
wanneer u deze verplaatst. Als u
dit niet doet, kunnen de discs
worden beschadigd.
Opnemen
• U heeft geen recht op een
schadevergoeding voor verloren
opnames als de opname of de
weergave niet wordt uitgevoerd
wegens een storing in de recorder,
de disc enz.
• Maak een proefopname voor u de
eigenlijke opname uitvoert.
Kopieerbeveiliging
De recorder beschikt over een
kopieerbeveiliging. Programma's
die via een externe tuner (niet
meegeleverd) worden ontvangen,
kunnen signalen voor de
kopieerbeveiliging bevatten,
waardoor die programma's,
afhankelijk van het soort signaal,
eventueel niet kunnen worden
opgenomen.
BELANGRIJKE OPMERKING
Opgelet: Deze recorder kan een
stilstaand videobeeld of een ander
stilstaand beeld onbeperkt op uw
tv-scherm weergeven. Als u
dergelijke beelden gedurende
lange tijd op uw tv-toestel
weergeeft, kan het tv-scherm
onherstelbaar beschadigd raken.
Dit geldt met name voor
plasmaschermen en projectie-tv's.
Als u vragen heeft over uw recorder
of problemen heeft met het toestel,
neemt u contact op met de
dichtstbijzijnde Sony-dealer.
Auteursrechten
• Tv-programma's, films,
videocassettes, discs en andere
materialen kunnen onderworpen
zijn aan het auteursrecht. Het
ongeoorloofd opnemen van
dergelijke materialen kan een
inbreuk betekenen op de
auteursrechten. Als u deze
recorder gebruikt in combinatie
met kabel-tv-uitzendingen, heeft u
soms ook de toelating nodig van
de eigenaar van de kabel-tv-zender
en/of het programma.
• Dit product maakt gebruik van
technologie om het auteursrecht te
beschermen, en deze technologie
is beschermd door Amerikaanse
patenten en andere intellectuele
eigendomsrechten. Het gebruik
van deze technologie moet worden
toegelaten door Macrovision; deze
technologie mag enkel worden
gebruikt in huishoudelijke kring of
in andere beperkte toepassingen,
tenzij anders toegelaten door
Macrovision. Reverse engineering
of decompilatie zijn verboden.
,wordt vervolgd
3
Deze handleiding
• Voor de instructies in deze handleiding worden de
bedieningselementen op de afstandsbediening gebruikt.
U kunt ook de bedieningselementen op de recorder
gebruiken als ze dezelfde of een vergelijkbare naam
hebben als de bedieningselementen op de
afstandsbediening.
• De schermafbeeldingen in deze handleiding komen niet
noodzakelijk overeen met de schermafbeeldingen op
uw tv.
• In deze handleiding geldt de informatie over discs
uitsluitend voor discs die met deze recorder zijn
gemaakt. De informatie geldt niet voor discs die met
andere recorders zijn gemaakt en op deze recorder
worden weergegeven.
Pictogram
+RW
-RWVR
-RWVideo
Functies beschikbaar voor
DVD+RW's
Functies beschikbaar voor
DVD-RW's in de VR (Video
Recording)-stand
Functies beschikbaar voor
DVD-RW's in de Video-stand
+R
Functies beschikbaar voor
DVD+R's
-RVR
Functies beschikbaar voor
DVD-R's in de VR (Video
Recording)-stand
-RVideo
Functies beschikbaar voor
DVD-R's in de Video-stand
DVD
Functies beschikbaar voor DVD
VIDEO's
VCD
Functies beschikbaar voor
VIDEO CD's, Super VCD's of
CD-R's/CD-RW's in Video CDindeling of Super VCD-indeling
CD
Functies beschikbaar voor CD's
of CD-R's/CD-RW's in muziekCD-indeling
DATA CD
4
Betekenis
Functies beschikbaar voor DATA
CD's (CD-ROM's/CD-R's/CDRW's die audiotracks in MP3*1 indeling, JPEG-beeldbestanden
of DivX*2-videobestanden
bevatten)
Pictogram
DATA DVD
Betekenis
Functies beschikbaar voor DATA
DVD's (DVD-ROM's/
DVD+RW's/DVD-RW's/
DVD+R's/DVD-R's die
audiotracks in MP3*1-indeling,
JPEG-beeldbestanden of DivX*2videobestanden bevatten)
Functies beschikbaar voor VHSvideo's
*1
MP3 (MPEG1 Audio Layer 3) is een
standaardformaat van ISO/MPEG waarbij
audiogegevens worden gecomprimeerd.
*2 DivX® is een compressietechnologie voor
videobestanden, ontwikkeld door DivXNetworks,
Inc.
DivX, DivX Certified en verbonden logo's zijn
handelsmerken van DivXNetworks, Inc en worden
onder licentie gebruikt.
Inhoudsopgave
WAARSCHUWING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Voorzorgs-maatregelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Wat is een Video Cassette Recorder/DVD Recorder? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Gebruik van de schermmenu's . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Aansluitingen en instellingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
De recorder aansluiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Stap 1: Uitpakken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Stap 2: Antennekabel aansluiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Stap 3: Aansluiten op uw televisie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Stap 4: Uw AV-versterker (receiver) aansluiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Stap 5: Netsnoer aansluiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Stap 6: De afstandsbediening klaarmaken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Stap 7: Snelinstelling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Een andere videorecorder of ander apparaat aansluiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Aansluiting op een satelliet of digitale tuner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Een PAY-TV/Canal +-decoder aansluiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Overzicht van disctypes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Opneembare en afspeelbare discs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Afspeelbare discs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Gebruik van de DVD-recorder
DVD afspelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Afspelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Weergavemogelijkheden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Een titel uit de titellijst afspelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Een Titel/Hoofdstuk/Track, enz. zoeken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
MP3-audiotracks en JPEG-beeldbestanden afspelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
DivX®-videobestanden afspelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
De speelduur en afspeelinformatie weergeven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
DVD opnemen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Vóór het opnemen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Opnemen op een DVD zonder timer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Timergestuurde opname op DVD (Standaard/ShowView) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Opnemen vanaf aangesloten apparatuur met een timer (Synchro-opname) . . . . . . . 61
Timerinstellingen voor de DVD wijzigen of annuleren (Timerlijst) . . . . . . . . . . . . . . . 62
Opnemen vanaf aangesloten apparatuur zonder een timer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
,wordt vervolgd
5
DVD-montage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Vóór het bewerken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Een titel bewerken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
De naam van een titel wijzigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Een afspeellijst maken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Een afspeellijst bewerken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Een disc formatteren/benoemen/beveiligen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Gebruik van de videorecorder
Video afspelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Afspelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Weergavemogelijkheden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Zoeken met de verschillende functies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
De speelduur en afspeelinformatie weergeven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Het geluid selecteren tijdens het afspelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Video opnemen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Vóór het opnemen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Video opnemen zonder timer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Timergestuurde video-opname (Standaard/ShowView) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
Opnemen vanaf aangesloten apparatuur met een timer (Synchro-opname) . . . . . . . 93
Timerinstellingen voor de videorecorder wijzigen of annuleren (Timerlijst) . . . . . . . . 94
Opnemen vanaf aangesloten apparatuur zonder een timer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
Kopiëren (VIDEOCASSETTE y DVD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
Kopiëren van een VHS-videocassette naar een DVD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
Kopiëren van een DVD naar een VHS-videocassette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
Een disc finaliseren (Klaarmaken voor weergave met andere apparatuur) . . . . . . . 102
Een DV-tape kopiëren (DV t DVD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
Vóór DV kopiëren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
Een digitale videocamera aansluiten op de DV IN-connector . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
Kopiëren van een DV-tape naar een DVD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
Instellingen en afstellingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
Instelschermen gebruiken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
Instelling voor de antenne-ontvangst (Voorkeurzenders instellen) . . . . . . . . . . . . . . 109
Klokinstelling (Klok instellen) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
Video-instellingen (Video) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
Audio-instellingen (Audio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
Opname- en videorecorderinstellingen (Features) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
Taal- en kinderslotinstellingen/Fabrieksinstellingen (Opties) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
Snelinstelling (Standaardwaarden voor de recorder herstellen) . . . . . . . . . . . . . . . . 121
6
Aanvullende informatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
Problemen oplossen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
Opmerkingen bij deze recorder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
Technische gegevens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
Betreffende de i.LINK-aansluiting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
Onderdelen en bedieningselementen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
Verklarende woordenlijst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
DVD-audio/Taal voor ondertiteling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
Index . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
7
Wat is een Video Cassette Recorder/DVD Recorder?
Dit toestel is een DVD-recorder met een ingebouwd VHS-videoapparaat, waarmee u zowel DVD-discs
als VHS-videocassettes kunt opnemen en afspelen. U kunt ook de opgenomen inhoud van DVD-discs
bewerken.
Opname en timergestuurd opnemen
Eenvoudig kopiëren
U kunt tv-programma's handmatig of met behulp
van de timer op een DVD of VHS-cassette
opnemen.
Met een eenvoudige druk op de toets kunt u de
inhoud van een DVD-disc naar een VHSvideocassette of andersom kopiëren.
DVD
VIDEO
* Denk eraan: signalen met een kopieerbeveiliging kunt
u niet opnemen.
Eenvoudig overschakelen tussen
DVD- en videorecorder
Druk op de DVD- of VIDEO-toets om het
gewenste medium te selecteren.
Snelle toegang tot titels - Titellijst
Met de Titellijst geeft u alle titels op de disc op het
scherm weer, zodat u de gewenste titel kunt
selecteren om deze af te spelen of te bewerken.
Titellijst (Origineel)
1/4
DVD
VIDEO
T Prog. 1
02.mei.2006
08:00
VIDEO
DVD
8
nr.
10:10
Titel
Lengte
Bew.
01 Prog. 1
01:29:03 >
02 Prog. 2
00:31:23 >
03 Prog. 4
01:59:00 >
04 Prog. 3
00:58:56 >
Een eigen programma samenstellen
Afspeellijst
Kopiëren met één toets - DV
kopiëren
U kunt een programma opnemen op een DVDRW (VR-stand) of DVD-R (VR-stand) en
vervolgens naar keuze scènes wissen, verplaatsen
of toevoegen zonder de oorspronkelijke inhoud
van de opname te wijzigen.
Sluit uw digitale videocamera aan op de DV INconnector en druk op de toets ONE TOUCH
DUBBING om een DV-cassette naar een disc te
kopiëren.
Bediening
Origineel
Kopiëren
ONE-TOUCH
DUBBING
Afspeellijst
Beperkingen bij het gebruik
Handelingen die gelijktijdig mogelijk zijn
Huidige handeling
Video
afspelen
Video
opnemen
DVD
afspelen
DVD
opnemen
—
Nee
Nee
Ja
Opnemen op een VHSvideocassette
Nee
—
Ja
Ja*3
Een DVD afspelen*2
Nee
Ja
—
Nee
Ja
Ja*3
Nee
—
Een VHS-videocassette*1
afspelen
Opnemen op een DVD
*1
*2
*3
Wanneer u op de DVD-toets drukt, wordt het afspelen van de videorecorder stopgezet.
Wanneer u op de VIDEO-toets drukt, wordt het afspelen van de DVD stopgezet.
U kunt slechts één en hetzelfde programma op een DVD en een VHS-videocassette opnemen.
9
A
Gebruik van de
schermmenu's
"Titellijst"
Hiermee geeft u een overzicht van de inhoud
van de disc op het scherm weer, met inbegrip
van de opnamegegevens en miniatuurbeelden
van de film, zodat u hierin een titel kunt
selecteren om deze af te spelen of te
bewerken.
De volgende drie schermen worden hoofdzakelijk
gebruikt voor de bediening van deze recorder. Als
u eenmaal vertrouwd bent met de basisstappen
voor de bediening, zult u merken dat u de recorder
in alle eenvoud kunt gebruiken.
Titellijst (Origineel)
1/4
nr.
10:10
Titel
Lengte
Bew.
01 Prog. 1
01:29:03 >
02 Prog. 2
00:31:23 >
03 Prog. 4
01:59:00 >
04 Prog. 3
00:58:56 >
T Prog. 1
02.mei.2006
08:00
B
SYSTEM
MENU
M/m/</,,
ENTER
O RETURN
TOOLS
C
Het systeemmenu verschijnt op het scherm als u
op SYSTEM MENU drukt en biedt toegang tot de
belangrijkste functies van de recorder zoals
timergestuurde opname en de configuratie van de
instellingen.
Maak uw keuze door op M/m en ENTER te
drukken.
Titellijst (Origineel)
Titellijst
Monteren
Kopiëren
Disc plaatsen
Instelling
10
"Monteren"
Hiermee kunt u een afspeellijst maken of
bewerken (uitsluitend voor gedefinaliseerde
DVD-RW's (VR-stand)/DVD-R's (VRstand)).
Systeemmenu
Timer
"Timer"
Hiermee kunt u een nieuwe timergestuurde
opname voor een disc of VHS-videocassette
instellen of de timerinstellingen wijzigen of
annuleren voor de opnamen die u heeft
opgegeven.
Druk op ENTER.
Titelmenu voor DVD-titellijst.
10:10
D
"Kopiëren"
Hiermee kunt u een disc kopiëren naar een
VHS-videocassette of andersom, maar ook
een DV-cassette naar een disc kopiëren.
E
"Disc plaatsen"
Hiermee kunt u de discnaam wijzigen, een
disc formatteren of finaliseren.
F
"Instelling"
Hiermee geeft u het "Instelling"-scherm weer
waarin u de instellingen van de recorder naar
eigen voorkeur kunt opgeven.
Opties die u kunt selecteren
Submenu
Het submenu verschijnt als u een item in het
weergegeven lijstmenu (b.v. een titel in het
titellijstmenu) selecteert en op ENTER drukt. In
het submenu staan alleen opties die van toepassing
zijn op het geselecteerde item. De getoonde opties
verschillen afhankelijk van de situatie en het type
disc.
Maak uw keuze door op M/m en ENTER te
drukken.
De opties in het systeemmenu die u kunt
selecteren, zijn afhankelijk van het mediumtype,
de staat van de disc en de gebruiksmodus.
Voorbeeld: wanneer het afspelen van een disc of
VHS-videocassette is stopgezet.
Type
+RW
1/4
nr.
*1
-RWVR
Voorbeeld: het titellijstmenu
-RWVideo
Titellijst (Origineel)
Optie die u kunt selecteren
*1
10:10
Titel
01 Prog. 1
02 Prog. 2
03 Prog. 4
04 Prog. 3
Lengte
+R
Bew.
01:29:03 >
Weergave
00:31:23 >
Titel wissen
*1
-RVideo
*1
*1
-RVR
Hfdstk 01:59:00
wissen >
00:58:56 >
Beveiligen
*1
*1
*1
Titelnaam
T Prog. 1
A-B wissen
02.mei.2006
08:00
DVD
Titel splitsen
VCD
Opties voor het geselecteerde item
CD
TOOLS
Wanneer u op de TOOLS-toets drukt, verschijnt
het TOOLS-menu op het scherm. U kunt zoeken
naar een titel/hoofdstuk/track, de speelduur en de
resterende speelduur controleren of de
instellingen voor het geluid en de herhaalde
weergave wijzigen. De getoonde opties
verschillen afhankelijk van het mediumtype dat u
gebruikt.
Druk op M/m om een optie te selecteren, druk op
</, om het gewenste item te selecteren en druk
vervolgens op ENTER.
Voorbeeld: u drukt op TOOLS tijdens het afspelen
van een DVD-RW (VR-stand).
T
Titel 1/4
C
Hfdstuk 1/1
DATA CD
DATA DVD
*2
*1
*2
Uitsluitend voor gedefinaliseerde discs
Als u een disc in het toestel heeft geplaatst
Terugkeren naar het vorige venster
Druk op O RETURN.
Opmerkingen
• Het is mogelijk dat tijdens het opnemen op een DVD
het TOOLS-menu niet wordt weergegeven.
• Tijdens het opnemen of kopiëren wordt het
systeemmenu niet op het scherm weergegeven.
• U kunt de DVD- of de VIDEO-toets niet gebruiken
wanneer het systeemmenu is weergegeven.
tijd 00:00:25
Audio ENG Dolby Digital 5.1CH (1/3)
Herhalen Uit
Resteert 00:01:30
11
Aansluitingen en instellingen
De recorder aansluiten
Volg stap 1 tot 7 om de recorder aan te sluiten en
in te stellen.
Opmerkingen
• Sluit de kabels stevig aan om ongewenste ruis te
voorkomen.
• Zie de gebruiksaanwijzing van de aan te sluiten
componenten.
• U kunt deze recorder niet aansluiten op een televisie die
niet is voorzien van een SCART-aansluiting of
videoingang.
• Zorg ervoor dat de stekker van elke component uit het
stopcontact is getrokken voordat u de aansluitingen
uitvoert.
Stap 1: Uitpakken
Controleer of de verpakking de volgende
onderdelen bevat:
• Audio-/videokabel
(Phono-connector × 3 y Phono-connector × 3)
(1)
• Antennekabel (1)
• SCART-kabel (1)
(meegeleverd met Franse modellen)
• Afstandsbediening (1)
• R6-batterijen (AA-formaat) (2)
12
Stap 2: Antennekabel aansluiten
Volg de onderstaande procedure om de antennekabel aan te sluiten. Sluit het netsnoer pas aan bij
"Stap 5: Netsnoer aansluiten" (pagina 19).
Aansluitingen en instellingen
VCR-DVD-recorder
naar AERIAL IN
TV
naar AERIAL OUT
ONE-TOUCH
DUBBING
Antennekabel (meegeleverd)
: Signaalverloop
1
Koppel de antennekabel los van de televisie en sluit deze aan op AERIAL IN aan de achterzijde
van de recorder.
2
Sluit AERIAL OUT van de recorder aan op de antenne-ingang van de televisie met de
meegeleverde antennekabel.
13
Stap 3: Aansluiten op uw televisie
Aansluiting op de LINE 2 OUT-connectoren
Sluit de meegeleverde audio-/videokabel aan op de LINE 2 OUT (VIDEO/AUDIO L/R)-aansluitingen
van de recorder.
Als u beelden met een hogere kwaliteit wilt, kunt u voor de aansluiting een S-videokabel (niet
meegeleverd) gebruiken in plaats van de gele (video)connector. Als u deze aansluiting gebruikt, moet u
ervoor zorgen dat de audiokabel is aangesloten op de LINE 2 OUT (AUDIO L/R)-connectoren.
INPUT
INPUT
Televisie of
projector
S VIDEO
S-videokabel (niet
meegeleverd)
AUDIO
R
L
VIDEO
(rood)
(wit)
(geel)
(geel)
Audio-/videokabel
(meegeleverd)
(wit)
naar S VIDEO OUT
VCR-DVD-recorder
(rood)
naar LINE 2 OUT (VIDEO/AUDIO L/R)
: Signaalverloop
Bij "breedbeeld"-weergave
Sommige opgenomen beelden passen mogelijk niet op uw tv-scherm. Voor het wijzigen van het
beeldformaat, zie pagina 112.
Opmerkingen
• Sluit niet tegelijkertijd aan op de S VIDEO OUT en de gele LINE 2 OUT (VIDEO)-aansluitingen.
• Wanneer u op een DVD opneemt, kunt u de beelden op een VHS-videocassette niet bekijken door op de VIDEO-toets
te drukken, omdat de S VIDEO OUT-connector alleen de videosignalen van de DVD weergeeft.
• Sluit niet tegelijkertijd de LINE 2 IN (AUDIO L/R)-aansluitingen aan op de audio-uitgangen van de televisie.
Hierdoor produceren de luidsprekers van de tv ongewenste ruis.
14
Aansluiting op de SCART-connector
SCART INPUT
Televisie of
projector
Aansluitingen en instellingen
Sluit de LINE 1-TV-connector aan met een SCART-kabel. Sluit de stekkers stevig aan om gebrom en ruis
te voorkomen.
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de televisie die u wilt aansluiten.
Als u dit type aansluiting gebruikt, stelt u "Lijn 1 Uitgang" in op "Video" of "RGB" in stap 16 van
Snelinstelling (pagina 22).
SCART-kabel
(meegeleverd met Franse
modellen)
VCR-DVD-recorder
naar i LINE 1-TV
: Signaalverloop
Opmerking
Als u de recorder via de SCART-aansluitingen op de televisie aansluit, wordt de ingangsbron voor de televisie
automatisch ingesteld op de recorder wanneer u de recorder inschakelt. Druk desgewenst op t TV/VIDEO op de
afstandsbediening om de ingang weer op "TV" te zetten.
,wordt vervolgd
15
Als uw televisie is uitgerust met component video-ingangen
Verbind de COMPONENT VIDEO OUT-aansluitingen van het toestel met een component video-kabel
(niet meegeleverd) of drie videokabels (niet meegeleverd) van hetzelfde type en dezelfde lengte. U kunt
dan genieten van beelden met een zeer nauwkeurige kleurweergave en uitstekende beeldkwaliteit.
Als u dit type aansluiting gebruikt, kiest u de optie "Aan" voor de instelling van de componentuitgang in
stap 12 van Snelinstelling (pagina 22).
Indien uw tv beeldsignalen in "progressive 525p/625p"-formaat kan verwerken, moet u deze aansluiting
gebruiken en stelt u vervolgens in het instelscherm "Video" de optie "Progressive" in op "Aan"
(pagina 113). Het PROGRESSIVE-indicatielampje gaat branden wanneer de recorder progressieve
signalen uitzendt.
Als u deze aansluiting gebruikt, moet u ervoor zorgen dat de audiokabel is aangesloten op de LINE 2 OUT
(AUDIO L/R)-connectoren.
COMPONENT VIDEO IN
INPUT
Televisie of
projector
Y
PB/CB
L
PR/CR
(wit)
(groen) (blauw) (rood)
AUDIO R
(rood)
Audio-/videokabel (meegeleverd)
Component
video-kabel (niet
meegeleverd)
(groen)
(blauw)
(wit)
(rood)
(rood)
naar COMPONENT VIDEO OUT
naar LINE 2 OUT (AUDIO L/R)
VCR-DVD-recorder
: Signaalverloop
z Tip
Wanneer u een VHS-videocassette afspeelt, kunt u de videosignalen ook via de COMPONENT VIDEO OUTaansluiting weergeven.
Opmerking
Wanneer u op een DVD opneemt, kunt u de beelden op een VHS-videocassette niet bekijken door op de VIDEO-toets
te drukken, omdat de COMPONENT VIDEO OUT-connectoren alleen de videosignalen van de DVD weergeven.
16
Stap 4: Uw AV-versterker (receiver) aansluiten
A
INPUT
Audiokabel (niet
meegeleverd)
(wit)
(wit)
L
AUDIO
(rood)
(rood)
Aansluitingen en instellingen
Selecteer een van de patronen A of B, afhankelijk van de ingang op de AV-versterker (receiver).
Als u dit doet, kunt u het geluid via uw AV-versterker (receiver) beluisteren.
Wanneer u deze aansluiting gebruikt, kiest u het type aansluiting dat u gebruikt in stap 18 van
Snelinstelling (pagina 22).
R
AV-versterker
(receiver)
naar AUDIO OUT L/R
VCR-DVD-recorder
naar DIGITAL
AUDIO OUT
(OPTICAL)
naar DIGITAL AUDIO
OUT (COAXIAL)
of
Optische digitale kabel (niet
meegeleverd)
[Luidsprekers]
naar optisch
digitale ingang
Digitale coaxkabel (niet meegeleverd)
naar digitale
coaxingang
Midden
B
Achter (R)
Achter (L)
Voor (L)
[Luidsprekers]
AV-versterker
(receiver) met een
decoder
Voor (R)
Subwoofer
: Signaalverloop
,wordt vervolgd
17
A Aansluiting op audio L/R-connectoren
Bij deze aansluiting wordt het geluid via de twee
stereo voorluidsprekers van de versterker
(receiver) weergegeven.
U kunt gebruikmaken van de surround-functie om
met de twee stereo luidsprekers virtuele
luidsprekers te vormen. Kies voor de surroundeffecten de optie "Surround1", "Surround2" of
"Surround3" (pagina 38).
Surround 1
*1
Gefabriceerd onder licentie van Dolby Laboratories.
"Dolby" en het symbool double-D zijn handelsmerken
van Dolby Laboratories.
*2 "DTS" en "DTS Digital Out" zijn handelsmerken van
Digital Theater Systems, Inc.
z Tips
• Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de aangesloten
componenten voor een correcte opstelling van de
luidsprekers.
• Ook wanneer u een VHS-videocassette afspeelt, kunt u
digitale geluidssignalen weergeven.
Opmerkingen
• Wanneer u op een DVD opneemt, kunt u het geluid van
een VHS-videocassette niet beluisteren door op
VIDEO te drukken, omdat de DIGITAL AUDIO OUTaansluitingen en de AUDIO OUT-aansluitingen alleen
de audiosignalen van de DVD weergeven.
• Nadat u de aansluiting heeft uitgevoerd, moet u in
"Snelinstelling" de juiste instellingen opgeven
(pagina 22). Indien uw AV-versterker (receiver) is
uitgerust met een MPEG audiodecoder, moet u "Digital
Out" – "MPEG" op "MPEG" instellen in het "Audio"instelscherm (pagina 115). Als u dit niet doet, komt er
geen of een hard geluid uit de luidsprekers.
• Met een coax- of optische digitale aansluiting kunt u de
virtuele surround-effecten van deze recorder niet
gebruiken.
• Bij een weergave via de DIGITAL AUDIO OUTconnectoren kunt u niet overschakelen tussen
tweetalige geluidstracks op een DVD-RW (VR-stand)
of DVD-R (VR-stand) door op de toets
(audio)
te drukken.
Surround 2
Surround 3
Virtuele luidspreker
B Aansluiting op een digitale audio-ingang
Gebruik deze aansluiting als de AV-versterker
(receiver) een Dolby*1 Digital, DTS*2 of MPEG
audio decoder en een digitale ingang heeft. Zo
kunt u het surround-effect van Dolby Digital
(5.1-kanaals), DTS (5.1-kanaals) of MPEG audio
(5.1-kanaals) beleven.
18
Stap 5: Netsnoer aansluiten
U kunt de recorder bedienen met de meegeleverde
afstandsbediening. Plaats twee R6-batterijen (AAformaat) in de batterijhouder door de 3 en #
zijden van de batterijen te laten samenvallen met
de markeringen in de houder. Controleer of het
batterijcompartiment gesloten is. Als u de
afstandsbediening gebruikt, richt u deze op de
afstandsbedieningssensor
op de recorder.
Aansluitingen en instellingen
Steek de stekkers van de netsnoeren van de
recorder en de televisie in het stopcontact. Als u
het netsnoer heeft aangesloten, moet u even
wachten voordat u de recorder bedient. U
kunt de recorder pas bedienen als het
uitleesvenster (de display) op het voorpaneel gaat
branden en de recorder overschakelt naar de standbymodus.
Als u extra apparatuur aansluit op deze recorder
(pagina 27), moet u het netsnoer pas aansluiten als
alle andere aansluitingen zijn voltooid.
Stap 6: De
afstandsbediening
klaarmaken
naar een stopcontact
Opmerkingen
• Wanneer de meegeleverde afstandsbediening de
werking van een andere Sony-DVD-recorder of -player
verstoort, wijzig dan het afstandsbedieningsnummer
voor deze recorder (pagina 25).
• Gebruik de batterijen op de juiste manier om lekken en
corrosie te voorkomen. Raak lekkende vloeistof niet
aan met de blote hand. Houd rekening met het
volgende:
– Gebruik geen nieuwe batterij samen met een oude
noch batterijen van verschillende merken samen.
– Probeer de batterijen niet op te laden.
– Verwijder de batterijen als u de afstandsbediening
gedurende lange tijd niet zult gebruiken.
– Indien de batterijen lekken, wrijf dan de
batterijhouder schoon en plaats nieuwe batterijen.
• Stel de afstandsbedieningssensor (aangeduid met
op het voorpaneel) niet bloot aan fel licht zoals directe
zonnestraling of een lichtbron. De recorder kan dan
immers mogelijk niet reageren op de
afstandsbediening.
• Bij normaal gebruik gaan de batterijen ongeveer drie
tot zes maanden mee.
• Laat de afstandsbediening niet in een zeer warme of
vochtige ruimte achter.
• Zorg ervoor dat er geen vreemde voorwerpen in de
behuizing van de afstandsbediening terechtkomen, met
name wanneer u de batterijen vervangt.
,wordt vervolgd
19
Televisies bedienen met de
afstandsbediening
U kunt de afstandsbediening ook instellen zodat u
uw televisie kunt bedienen.
Als u de recorder aansluit op een AV-versterker
(receiver) kunt u ook het volume van de AVversterker (receiver) regelen met de meegeleverde
afstandsbediening.
Opmerkingen
• Afhankelijk van de aangesloten apparatuur is het
mogelijk dat u uw tv of AV-versterker (receiver) niet
kunt bedienen of sommige van de hieronder vermelde
toetsen niet kunt gebruiken.
• Als u een nieuw codenummer invoert, wordt het oude
codenummer gewist.
• Wanneer u de batterijen van de afstandsbediening
vervangt, wordt het codenummer wellicht teruggezet
op de standaardinstelling. Voer dan nogmaals het juiste
codenummer in.
TV/
DVD·VIDEOschakelaar
"/1
4
Laat "/1 los.
Wanneer de TV/DVD·VIDEO-schakelaar op
TV staat, werkt de afstandsbediening als
volgt:
Druk op
Als u dit wilt doen
"/1
De televisie in- of
uitschakelen
2 (volume) +/–
Het volume van de
televisie regelen
PROG +/–
De programmapositie op
de televisie selecteren
t TV/VIDEO
De ingangsbron van de
televisie wijzigen
Cijfertoetsen,
-*
De programmapositie op
een Sony-televisie
selecteren
(breedbeeldmodus)
Overschakelen naar of
van de breedbeeldmodus
van een Sonybreedbeeldtelevisie
* Om met de cijfertoetsen de programmapositie van de tv
te kiezen, drukt u op -/-- gevolgd door de cijfertoetsen
voor tweecijferige getallen.
PROG +/–
Cijfertoetsen,
-/--
2 +/–
t TV/VIDEO
20
1
Schuif de TV/DVD·VIDEO-schakelaar naar
TV.
2
3
Houd "/1 ingedrukt.
Voer met de cijfertoetsen de code van de
fabrikant van uw televisietoestel in (zie
hieronder).
De t TV/VIDEO-toets bedienen
(alleen voor SCART-aansluitingen)
Met de t TV/VIDEO-toets kunt u schakelen
tussen de recorder en de laatste ingangsbron die op
de televisie is geselecteerd. Richt de
afstandsbediening op de recorder wanneer u deze
toets gebruikt. Deze toets werkt ook wanneer de
TV/DVD·VIDEO-schakelaar op DVD·VIDEO
staat.
Als u de recorder via de SCART-aansluitingen op
de televisie aansluit, wordt de ingangsbron voor
de televisie automatisch ingesteld op de recorder
wanneer u de recorder inschakelt. Als u een andere
bron wilt bekijken, drukt u op de t TV/VIDEOtoets om de ingangsbron voor de televisie te
wijzigen. In het uitleesvenster op het voorpaneel
verschijnt de melding "TV".
Codenummers van bedienbare tv's
Als er meer dan één codenummer is vermeld,
voert u deze één voor één in tot u het juiste
codenummer voor de televisie heeft gevonden.
Codenummer
Sony
01 (standaard)
Aiwa
01 (standaard)
Grundig
11
Hitachi
23, 24, 72
Loewe
06, 45
Nokia
15, 16, 69, 73
Panasonic
17, 49
Philips
06, 07, 08, 23, 45, 72
Saba
12, 13, 36, 43, 74, 75
Samsung
06, 22, 23, 71, 72
Sanyo
25
Sharp
29
Telefunken
12, 13, 36, 43, 74, 75
Thomson
12, 13, 43, 74, 75
Toshiba
38
LG
06
JVC
33
Het volume van uw AV-versterker
(receiver) regelen met de
afstandsbediening
Laat "/1 los.
Met de toetsen 2 +/– regelt u het volume van
de AV-versterker.
Schuif de TV/DVD·VIDEO-schakelaar naar
TV om het geluidsvolume van de tv te
regelen.
z Tip
Om het geluidsvolume van de tv te kunnen regelen ook
al staat de TV/DVD·VIDEO-schakelaar op
DVD·VIDEO, herhaalt u de bovenstaande stappen en
voert u codenummer 90 (standaard) in.
Codenummers van bedienbare AV-versterkers
(receivers)
Indien er meer dan één codenummer is vermeld,
voer die dan één voor één in tot u het codenummer
vindt dat werkt met uw AV-versterker (receiver).
Fabrikant
Codenummer
Sony
78, 79, 80, 91
Denon
84, 85, 86
Kenwood
92, 93
Onkyo
81, 82, 83
Pioneer
99
Sansui
87
Technics
97, 98
Yamaha
94, 95, 96
Aansluitingen en instellingen
Fabrikant
3
TV/
DVD·VIDEOschakelaar
"/1
Cijfertoetsen
2 +/–
1
Schuif de TV/DVD·VIDEO-schakelaar naar
DVD·VIDEO.
2
Houd "/1 ingedrukt en voer de merkcode
van uw AV-versterker (receiver) (zie de
onderstaande tabel) in met behulp van de
cijfertoetsen.
21
Stap 7: Snelinstelling
3
Volg de onderstaande procedure voor een
minimale basisinstelling van de recorder. Als u
Snelinstelling niet voltooit, verschijnt dit elke keer
als u de recorder inschakelt.
Voer de instellingen in de onderstaande volgorde
uit.
Op het scherm verschijnt: "Initial setting
necessary to operate the DVD recorder will be
made. You can change them later using setup.
(Individuele instelling noodzakelijk voor
bediening van de DVD-recorder wordt
gemaakt. U kunt deze later veranderen tijdens
het instellen.)".
• Als deze melding niet op het scherm
verschijnt, kiest u in het scherm "Instelling"
de optie "Snelinstelling" om de
Snelinstelling te starten (pagina 121).
OSD-taal instellen
m
Tuner en kanaal instellen
m
4
Klok instellen
Stel de ingangskeuzeschakelaar van de
televisie zo in dat het signaal van de
recorder op het televisiescherm
verschijnt.
Druk op ENTER.
Er verschijnt een instelscherm waarin u de taal
kunt selecteren die op het scherm wordt
gebruikt.
m
Televisietype instellen
m
No Disc
Easy Setup
Videoaansluiting instellen
Select the screen language.
English
m
Français
Español
Audioaansluiting instellen
Deutsch
m
Italiano
Nederlands
Klaar!
5
Kies een taal en druk op ENTER.
Het instelscherm voor het selecteren van uw
land verschijnt.
"/1
Voorbeeld
No Disc
Snelinstelling
Kies een land.
M/m/</,,
ENTER
O RETURN
1
2
Schakel de televisie in.
Druk op "/1.
De recorder wordt ingeschakeld.
22
6
Austria
Italy
Turkey
Belgium
Norway
Greece
Denmark
Portugal
Hungary
Finland
Spain
Poland
Germany
Sweden
Czech
Nederlands
Switzerland
Overig
Selecteer uw land en druk op ENTER.
7
De functie voor het instellen van de
voorkeurzenders wordt automatisch
gestart.
No Disc
9
Druk op ENTER.
Het instelscherm voor het beeldformaat van
de aangesloten televisie verschijnt.
No Disc
Snelinstelling
Zoekt naar kanalen die ontvangen kunnen worden.
10:10
Kies uw TV-schermtype.
16 : 9
Scannen… Even geduld.
4 : 3 Letter Box
4 : 3 Pan Scan
Om kanalen handmatig in te stellen, zie
pagina 110.
8
Als het downloaden of zoeken is voltooid,
wordt de Klok-functie automatisch gestart.
No Disc
Snelinstelling
Klokgegevens zoeken.
Even geduld.
10 Kies de instelling die past bij uw tv-type.
"4:3 Letter Box": Voor gewone televisies.
Geeft een breed beeld weer met zwarte
stroken aan de boven- en onderkant van het
scherm.
"4:3 Pan Scan": Voor gewone televisies.
Geeft automatisch een breed beeld weer op
het volledige scherm waarbij het overtollige
gedeelte wordt bijgesneden.
"16:9": Voor breedbeeldtelevisies of gewone
televisies met breedbeeldmodus.
Voor details, zie "Video-instellingen (Video)"
op pagina 112.
Aansluitingen en instellingen
25%
Snelinstelling
11 Druk op ENTER.
Als de huidige datum en tijd niet automatisch
zijn ingesteld, moet u de klok handmatig
instellen.
No Disc
Snelinstelling
12:00
Stel de tijd en datum in.
Dag Maand Jaar
01
Uur
01
Min
12 : 00
Zon
2006
Autom. inst.
Aan
Het instelscherm voor de Component Outaansluitingen verschijnt.
12 Hiermee selecteert u of de COMPONENT
VIDEO OUT-aansluitingen worden
gebruikt.
Kies "Aan" wanneer u de COMPONENT
VIDEO OUT-aansluitingen gebruikt. Kies
anders "Uit".
13 Druk op ENTER.
Het instelscherm voor de i LINE 3/
DECODER-aansluiting verschijnt.
14 Hiermee geeft u aan of de i LINE 3/
Druk op M/m om de dag in te stellen en druk
vervolgens op ,. Stel vervolgens de maand,
het jaar, de uren en de minuten op dezelfde
manier in.
Stel "Autom. inst." in op "Aan" om de
automatische klokinstelfunctie in te
schakelen. De klok wordt vervolgens
automatisch correct ingesteld elke keer dat u
de recorder uitschakelt.
DECODER-aansluiting wordt gebruikt.
Kies "Ja" om een decoder aan te sluiten op de
i LINE 3/DECODER-connector.
Kies anders "Nee".
,wordt vervolgd
23
15 Druk op ENTER.
19 Druk op ENTER.
Het instelscherm voor het kiezen van het type
videosignaaluitvoer via de i LINE 1-TVconnector verschijnt.
No Disc
Snelinstelling
Het instelscherm voor het selecteren van het
type Dolby Digital-signaal verschijnt.
No Disc
Snelinstelling
10:10
10:10
Dolby Digital
Selecteer het Lijn1 uitgangssignal.
D-PCM
Dolby Digital
Video
RGB
16 Kies het type signaal dat u via de i LINE
1-TV-aansluiting wilt uitvoeren.
"Video": Voert videosignalen uit.
"RGB": Voert RGB-signalen uit.
Houd er rekening mee dat als u in stap 12 de
optie "Aan" heeft gekozen, u hier "RGB" niet
kunt selecteren.
17 Druk op ENTER.
Het instelscherm voor het kiezen van het type
aansluiting voor de versterker (receiver)
verschijnt.
No Disc
Snelinstelling
20 Kies het soort Dolby Digital-signaal dat u
naar uw versterker (receiver) wilt sturen.
Kies "Dolby Digital" indien uw AVversterker (receiver) is uitgerust met een
Dolby Digital-decoder. Kies anders "DPCM".
21 Druk op ENTER.
Het instelscherm voor het DTS-signaal
verschijnt.
No Disc
Snelinstelling
10:10
DTS
10:10
Aan
Is deze recorder aangesloten op een
versterker(receiver)? Kies het type
aansluiting dat u hiervoor gebruikt.
Uit
Ja : LINE2 OUT(R-AUDIO-L)
Ja : DIGITAL OUT
Nee
22 Kies of u al dan niet een DTS-signaal naar
18 Kies (eventueel) het soort verbinding voor
de aansluiting op een versterker
(receiver).
Indien er geen AV-versterker (receiver) is
aangesloten, kies dan "Nee" en ga naar stap
23.
Indien u een AV-versterker (receiver) met een
audiokabel heeft aangesloten op de LINE 2
OUT (AUDIO L/R)- of de AUDIO OUT L/Rconnector, kies dan "Ja: LINE 2 OUT (RAUDIO-L)" en ga naar stap 23.
Indien u een AV-versterker (receiver) heeft
aangesloten met een optisch digitale of
coaxiale kabel, kies dan "Ja: DIGITAL OUT".
24
de versterker (receiver) wilt verzenden en
druk op ENTER.
Kies "Aan" indien uw AV-versterker
(receiver) is uitgerust met een DTS-decoder.
Kies anders "Uit".
23 Druk op ENTER als "Beëindig" verschijnt.
De Snelinstelling is voltooid. Alle
aansluitingen en instellingen zijn voltooid.
No Disc
Snelinstelling
10:10
Snelinstelling is voltooid.
Als de meegeleverde afstandsbediening de
werking van de tweede Sony-DVD-recorder of player stoort, stelt u voor deze recorder en de
meegeleverde afstandsbediening een ander
nummer voor de bedieningsmodus in dan voor de
eerste Sony-DVD-recorder of -player.
De standaardbedieningsmodus voor deze recorder
en de meegeleverde afstandsbediening is DVD 3.
Terugkeren naar het vorige venster
Aansluitingen en instellingen
Beëindig
Als u een Sony-DVD-player of meer
dan één Sony-DVD-recorder heeft
Druk op O RETURN.
z Tips
• Indien uw AV-versterker (receiver) is uitgerust met een
MPEG audiodecoder, moet u "Digital Out" – "MPEG"
op "MPEG" instellen in het "Audio"-instelscherm
(pagina 115).
• Als u Snelinstelling opnieuw wilt uitvoeren, kiest u in
het scherm "Instelling" de optie "Snelinstelling"
(pagina 121).
SYSTEM
MENU
M/m/</,,
ENTER
O RETURN
Opmerking
Om tv-programma's op te nemen met behulp van de
timer, moet de klok juist zijn ingesteld.
COMMAND
MODEschakelaar
1
Druk op SYSTEM MENU.
Het systeemmenu verschijnt.
2
Kies "Instelling" en druk op ENTER.
No Disc
Instelling
Titellijst
Voorkeurzenders instellen
Timer
Klok instellen
Monteren
10:10
Video
Audio
Kopiëren
Features
Disc plaatsen
Opties
Instelling
Snelinstelling
,wordt vervolgd
25
3
Kies "Opties" en druk op ENTER.
No Disc
Opties
10:10
Titellijst
Taal
Timer
Kinderslot
Monteren
Display op voorpaneel : Auto
Bedieningsstand
Kopiëren
: DVD 3
Fabrieksinstelling
Disc plaatsen
Instelling
4
Kies "Bedieningsstand" en druk op ENTER.
No Disc
Opties
10:10
Titellijst
Taal
Timer
Kinderslot
Monteren
Display op voorpaneel : Auto
DVD 1
: DVDDVD
3 2
Bedieningsstand
Kopiëren
Fabrieksinstelling
DVD 3
Disc plaatsen
Instelling
5
Kies de bedieningsstand ("DVD 1", "DVD 2"
of "DVD 3") en druk vervolgens op ENTER.
6
Verschuif de COMMAND MODE-schakelaar
op de afstandsbediening zodat deze
overeenkomt met de modus die u
hierboven heeft geselecteerd.
Terugkeren naar het vorige venster
Druk op O RETURN.
Opmerking
Als deze schakelaar niet overeenstemt met de gekozen
modus, verschijnt de bedieningsstand van de recorder op
de display van het voorpaneel wanneer u de
afstandsbediening gebruikt. Zorg ervoor dat u de
bedieningsstand van de afstandsbediening instelt op de
gebruiksmodus van de recorder.
26
Een andere videorecorder of ander apparaat aansluiten
Aansluiting op de LINE 2 IN-connectoren op het voorpaneel
Sluit een andere videorecorder of gelijksoortig opnameapparaat aan op de LINE 2 IN-connectoren van
deze recorder. Wanneer de apparatuur is voorzien van een S-video-aansluiting, kunt u een S-videokabel
(niet meegeleverd) gebruiken in plaats van de gele (video)stekker van de audio-/videokabel. U kunt een
tweede DVD-player aansluiten en DVD's opnemen.
Aansluitingen en instellingen
Wanneer u extra apparatuur aansluit op deze recorder (pagina 19), moet u het netsnoer pas aansluiten als
alle andere aansluitingen zijn voltooid.
Raadpleeg ook de gebruiksaanwijzing van de aangesloten apparatuur.
Als u op deze recorder wilt opnemen, selecteert u een ingangsbron (LINE 2 of LINE 3) die overeenkomt
met de connector die u aangesloten heeft op. Zie "Opnemen vanaf aangesloten apparatuur zonder een
timer" op de pagina’s 64 en 96. Sluit de apparatuur aan op de LINE 3/DECODER-connector van de
recorder om op te nemen met de Syncro Rec-functie (pagina's 61 en 93).
Deze recorder is uitgerust met een kopieerbeveiligingsfunctie (pagina's 54 en 86). Beelden met
kopieerbeveiligingssignalen waarmee kopiëren wordt verhinderd, kunnen niet worden opgenomen. U
kunt niet kopiëren van DVD VIDEO's naar deze recorder.
Andere videorecorder, enz.
OUTPUT
S VIDEO
VIDEO
AUDIO
L
R
S-videokabel
(niet meegeleverd)
Audio-/videokabel
(niet meegeleverd)
LINE 2 IN
S VIDEO
L
R
DV IN
naar LINE 2 IN
VCR-DVD-recorder
: Signaalverloop
z Tip
Als de aangesloten apparatuur alleen monogeluid uitvoert, moet u een audiokabel aansluiten op de LINE 2 IN o
(audio) L (MONO)-connector.
,wordt vervolgd
27
Opmerkingen
• Sluit de gele LINE 2 IN t (video)-connector niet aan als u een S-videokabel gebruikt.
• Schakel de recorder in als u beelden van de aangesloten apparatuur wilt bekijken.
Aansluiting op de LINE 3/DECODER-connector
Sluit een andere videorecorder of vergelijkbaar opnameapparaat aan op de LINE 3/DECODER-connector
met een SCART-kabel.
Als u de aangesloten apparatuur inschakelt, zendt de recorder automatisch het signaal van het apparaat
naar het televisietoestel zonder dat dit wordt ingeschakeld.
TV
SCART-kabel
(één kabel meegeleverd
met Franse modellen)
Videorecorder
naar SCARTingang
VCR-DVD-recorder
naar i LINE 3/
DECODER
naar i LINE1-TV
Opmerkingen
• Sluit niet meer dan een type videokabel tegelijkertijd aan tussen de recorder en uw TV.
• Verbind de uitgang van deze recorder niet met de ingang van een ander apparaat als de uitgang van dat andere apparaat
is verbonden met de ingang van deze recorder. Het gevolg kan zijn dat de apparatuur gaat rondzingen.
• Wanneer de recordersignalen via een videorecorder naar de televisie worden verzonden, krijgt u mogelijk geen helder
beeld op het televisiescherm.
VCR-DVD-recorder
Videorecorder
TV
Sluit de videorecorder aan op de VCR-DVD-recorder en uw tv in de onderstaande volgorde. U kunt videocassettes
bekijken via een tweede lijningang op uw televisie.
Lijningang 1
Videorecorder
VCR-DVD-recorder
TV
Lijningang 2
28
Aansluiting op een satelliet of digitale tuner
TV
naar SCART-ingang
Aansluitingen en instellingen
Sluit een satelliet of digitale tuner aan op deze recorder via de LINE 3/DECODER-aansluiting. Koppel
het netsnoer van de recorder los van het stopcontact als u de tuner aansluit.
Als u de tuner inschakelt, zendt de recorder automatisch het signaal van de tuner naar het televisietoestel
zonder dat dit wordt ingeschakeld.
Zie het volgende gedeelte als u de Synchro-opnamefunctie wilt gebruiken.
SCART-kabel
(één kabel meegeleverd
met Franse modellen)
Satelliettuner, enz.
VCR-DVD-recorder
naar i
LINE1-TV
Als de satelliettuner RGB-signalen kan
uitvoeren
Deze recorder accepteert RGB-signalen. Als de
satelliettuner RGB-signalen kan uitvoeren, sluit u
de TV SCART-aansluiting van de satelliettuner
aan op de LINE 3/DECODER-connector.
Als u de Synchro-opnamefunctie wilt
gebruiken
Deze aansluiting is vereist als u de
gesynchroniseerde opnamefunctie wilt gebruiken.
Zie "Opnemen vanaf aangesloten apparatuur met
een timer (Synchro-opname)" (pagina's 61 en 93).
Verbind de VCR SCART-aansluiting van de tuner
met de LINE 3/DECODER-aansluiting wanneer u
gebruik maakt van een B Sky B-tuner.
naar i LINE 3/
DECODER
Opmerkingen
• De gesynchroniseerde opnamefunctie werkt niet bij
alle tuners. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de
tuner voor meer informatie.
• De recorder kan de originele RGB-signalen van de
tuner niet rechtstreeks opnemen, maar neemt deze in de
indeling van composietvideosignalen op.
• Als u de recorder via de SCART-aansluitingen op de
televisie aansluit, wordt de ingangsbron voor de
televisie automatisch ingesteld op de recorder wanneer
u de recorder inschakelt.
29
Een PAY-TV/Canal +-decoder aansluiten
U kunt programma's van PAY-TV/Canal + bekijken of opnemen als u een decoder (niet meegeleverd)
aansluit op de recorder. Koppel het netsnoer van de recorder los van het stopcontact als u de decoder
aansluit.
Als u de decoder inschakelt, zendt de recorder automatisch het signaal van de decoder naar het
televisietoestel zonder dat dit wordt ingeschakeld.
Als u programma's van PAY-TV/Canal + wilt bekijken of opnemen, kunt u via het scherm "Instelling" de
recorder instellen voor het ontvangen van deze kanalen. Stel in het instelscherm "Voorkeurzenders
instellen" de optie "Handmatig instellen" – "Pay TV/Canal+" in op "Aan". Voor details, zie pagina 109.
Antennekabel
(meegeleverd)
TV
naar AERIAL IN
naar SCART-ingang
PAY-TV/Canal +decoder
SCART-kabel
(meegeleverd met
Franse modellen)
SCART-kabel
(niet meegeleverd)
VCR-DVD-recorder
naar i
LINE1-TV
naar i LINE 3/DECODER
naar AERIAL OUT
30
Aansluitingen en instellingen
31
Overzicht van disctypes
Opneembare en afspeelbare discs
Pictogram
in deze
gebruiksaanwijzing
Formatteren
(nieuwe discs)
Compatibiliteit met andere
DVD-spelers (finaliseren)
+RW
Automatisch
geformatteerd
Afspeelbaar op spelers compatibel
met DVD+RW
(automatisch gefinaliseerd)
VRstand
-RWVR
Formatteren in de
VR-stand*2 (pagina 54)
Alleen afspeelbaar op spelers
compatibel met de VR-stand
(finaliseren niet nodig) (pagina 102)
Videostand
-RWVideo
Formatteren in de
Video-stand*2
(pagina 54)
Afspeelbaar op de meeste
DVD-spelers (finaliseren is nodig)
(pagina 102)
Automatisch
geformatteerd
Afspeelbaar op spelers compatibel
met DVD+R (finaliseren is nodig)
(pagina 102)
Disctype
DVD+RW
Disclogo
DVDRW
DVD+R
+R
DVD+R DL
VRstand
-RVR
Formatteren in VR-stand
in het scherm "Disc
Plaatsen" (pagina 54)
Alleen afspeelbaar op spelers
compatibel met DVD-R VR-stand
(finaliseren is nodig) (pagina 102)
Videostand
-RVideo
Automatisch
geformatteerd in Videostand
Afspeelbaar op de meeste
DVD-spelers (finaliseren is nodig)
(pagina 102)
DVDR
Geschikte discversies (vanaf februari 2006)
• 4× of tragere DVD+RW's
• 2× of tragere DVD-RW's (Ver. 1.1, Ver. 1.1 met
CPRM*1)
• 4× of tragere DVD-RW's (Ver. 1.2, Ver. 1.2 met
CPRM)
• 16× of tragere DVD+R's
32
• 16× of tragere DVD-R's (Ver. 2.0, Ver. 2.0 met
CPRM, Ver. 2.1, Ver. 2.1 met CPRM)
• 2,4× DVD+R DL (Double Layer)-discs*6
De "DVD+RW"-, "DVD-RW"-, "DVD+R"-, "DVD+R DL"en "DVD-R"-logo's zijn handelsmerken.
Opnamekenmerken
Montagekenmerken
*1
*2
*3
*4
*5
A-B
wissen
(pagina 68)
Titel
splitsen
(pagina 68)
Afspeellijst
(pagina 71)
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja/Nee*3
Ja
Ja
Nee
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja/Ja*4
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nee
Ja
Ja/Nee*3
Nee
Nee
Nee
Nee
Ja
Nee
Ja
Ja/Nee*5
Nee
Nee
Nee
Nee
Ja
Ja
Ja
Ja/Ja*5
Ja
Ja
Ja
Nee
Ja
Nee
Ja
Ja/Nee*5
Nee
Nee
Nee
CPRM (Content Protection for Recordable Media) is
een codeertechnologie die de auteursrechten van
beelden beschermt.
Lege DVD-RW's worden automatisch geformatteerd
volgens de optie die in het instelscherm "Features"
voor "DVD-RW formatteren" is gekozen
(pagina 117).
Wanneer u titels wist, wordt alleen ruimte op de disc
vrijgemaakt als u de laatste titel wist.
Met het wissen van titels of hoofdstukken wordt er
discruimte vrijgemaakt.
Met het wissen van titels of hoofdstukken wordt er
geen discruimte vrijgemaakt.
*6
Overzicht van disctypes
Titel/
HerAuto
Handmatig Titelnaam
Hoofdstuk
schrijven Hoofdstuk Hoofdstuk wijzigen
wissen
(pagina 77) (pagina 56) (pagina 69) (pagina 70)
(pagina 66)
Bij gebruik van DVD+R DL (Double Layer) discs, zie
de instructies meegeleverd met de disc.
,wordt vervolgd
33
12-cm/8-cm discs
12 cm
8 cm
Disctype
Afspelen
Opnemen
Afspelen
Opnemen
Ja
Ja
Ja
Nee
VR-stand
Ja
Ja
Ja
Nee
Video-stand
Ja
Ja
Ja
Nee
VR-stand
Ja
Ja
—
—
Video-stand
Ja
Ja
Ja
Nee
Ja
Ja
—
—
DVD+RW
DVD-RW
DVD-R
DVD+R
Niet-opneembare discs
• 8-cm discs
• DVD-RAM's
34
Afspeelbare discs
Kenmerken
DVD VIDEO
DVD
Discs zoals films die kunnen worden gekocht of
gehuurd
VIDEO CD
VCD
VIDEO CD's of CD-R's/CD-RW's met VIDEO
CD/Super VIDEO CD-indeling (met PBCfunctie)
CD
Muziek-CD's of CD-R's/CD-RW's met muziekCD-indeling die in de winkel verkrijgbaar zijn
Disclogo
CD
DATA CD
DATA CD
CD-ROM's/CD-R's/CD-RW's die op een pc of
gelijksoortig apparaat zijn gemaakt met
muziekindeling of MP3-, JPEG- of DivXindeling conform ISO9660* Level 1/Level 2
DATA DVD
—
DATA DVD
DVD-ROM's/DVD+RW's/DVD-RW's/
DVD+R's/DVD-R's met MP3-, JPEG- of DivXindeling conform UDF.
8-cm DVD+RW/
DVD-RW/DVD-R
—
—
8-cm DVD+RW's, DVD-RW's en DVD-R's
opgenomen met een DVD-videocamera.
(Stilstaande beelden opgenomen met een DVDvideocamera kunnen niet worden afgespeeld.)
De "DVD VIDEO" en "CD"-logo's zijn handelsmerken.
* Een logische indeling van de bestanden en mappen op
DATA-CD's, volgens de norm die door het ISO
(International Standard Organization) is gedefinieerd.
z Tip
Deze recorder speelt 12 cm/8 cm DVD-RAM's af die
DVD Video-, MP3-, JPEG- of DivX-bestanden bevatten.
Enkel discs zonder (of verwijderd uit) de cartridge
kunnen worden afgespeeld.
Niet-afspeelbare discs
• CD-ROM's/CD-R's/CD-RW's die niet zijn
opgenomen in de muziek-CD-indeling of Video
CD-indeling, of die geen MP3-audiotracks,
JPEG-beeldbestanden of DivX-videobestanden
bevatten.
• De gegevenssecties van CD-Extra's
Overzicht van disctypes
Pictogram
in deze
gebruiksaanwijzing
Disctype
• DVD-ROM's die niet zijn opgenomen in de
DVD Video-indeling of geen MP3-audiotracks,
JPEG-beeldbestanden of DivX-videobestanden
bevatten.
• DVD Audio-discs
• DVD-R DL (Dual Layer)-discs in VR-stand
• De HD-laag van Super Audio-CD's
• DVD VIDEO's met een andere regiocode
(zie pagina 36)
• DVD-RAM's met cartridge en/of DVD-RAM's
die niet zijn opgenomen in de DVD Videoindeling of geen MP3-audiotracks, JPEGbeeldbestanden of DivX-videobestanden
bevatten.
,wordt vervolgd
35
Opmerking betreffende de weergave van DVD
VIDEO's/VIDEO CD's
Sommige weergavefuncties van DVD VIDEO's/
VIDEO CD's kunnen opzettelijk door
softwareproducenten zijn vastgelegd. Deze
recorder speelt DVD VIDEO's en VIDEO CD's af
volgens de inhoud van de disc die door de
softwareproducenten is bepaald, zodat bepaalde
weergavefuncties niet beschikbaar kunnen zijn.
Raadpleeg daarom de instructies die bij DVD
VIDEO's/VIDEO CD's worden meegeleverd.
Opmerking over DualDiscs
Een DualDisc is een tweezijdige disc, waarop aan
de ene kant DVD-materiaal is opgenomen en aan
de andere kant digitaal audiomateriaal.
Echter, aangezien de kant met het audiomateriaal
niet voldoet aan de Compact Disc (CD)-norm,
wordt een juiste weergave op dit apparaat niet
gegarandeerd.
Regiocode (alleen DVD VIDEO)
Op de achterkant van de recorder staat een
regiocode vermeld die ook op de DVD VIDEO's
(alleen afspelen) moet staan om met dit apparaat te
kunnen worden afgespeeld. Dit systeem is bedoeld
ter bescherming van de auteursrechten.
DVD VIDEO's met het label ALL kunnen ook met
deze recorder worden afgespeeld.
Indien u een andere DVD VIDEO probeert af te
spelen, verschijnt op het tv-scherm een bericht dat
de disc niet kan worden afgespeeld. Het is
mogelijk dat sommige DVD VIDEO's waarop
geen regiocode staat vermeld, toch niet kunnen
worden afgespeeld.
RDR-VX420
NO.
X
Regiocode
Muziekdiscs die zijn gecodeerd met
copyrightbeveiligingstechnologieën
Dit product is ontworpen voor het afspelen van
discs die voldoen aan de Compacf Disc (CD).
Recentelijk worden door bepaalde
platenmaatschappijen discs op de markt gebracht
die zijn gecodeerd met
copyrightbeveiligingstechnologieën. Sommige
van deze discs beantwoorden niet aan de CD-norm
en kunnen wellicht niet worden afgespeeld op dit
apparaat.
36
Opmerkingen
• Houd er rekening mee dat sommige DVD+RW's/
DVD+R's, DVD-RW's/DVD-R's of CD-RW's/CD-R's
niet met deze recorder kunnen worden afgespeeld
vanwege de opnamekwaliteit, de staat van de disc of de
karakteristieken van de opnameapparatuur en
beveiligingssoftware. Ook een disc die niet correct is
gefinaliseerd, wordt niet afgespeeld. Raadpleeg de
gebruiksaanwijzing van de opnameapparatuur voor
meer informatie.
• De VR-stand en Video-stand kunnen niet samen op
dezelfde DVD-RW of DVD-R gebruikt worden. Als u
de indeling op de DVD-RW's wilt wijzigen, moet u de
schijf opnieuw formatteren (pagina 77). De inhoud van
de disc wordt gewist nadat deze opnieuw is
geformatteerd.
• De vereiste opnameduur kan niet worden ingekort,
zelfs niet bij high-speed discs. U kunt evenmin
opnemen op de disc als deze niet geschikt is voor een
snelheid van 1x.
• U kunt het beste discs gebruiken waarbij op de
verpakking de vermelding "For Video" staat.
• U kunt geen nieuwe opnamen toevoegen aan DVDRW's (Video-stand), DVD+R's of DVD-R's (Videostand) met opnamen die zijn gemaakt met andere
DVD-apparatuur.
• Het is mogelijk dat u geen opnamen kunt toevoegen
aan een DVD+RW waarop met andere apparatuur
opnamen zijn gemaakt. Houd er rekening mee dat als u
op dergelijke discs opnamen maakt, de recorder
mogelijk het DVD-menu zal overschrijven.
• Als de disc computergegevens bevat die niet door deze
recorder worden herkend, worden de gegevens
mogelijk gewist.
De weergave stoppen
Druk op x (stoppen).
DVD afspelen
TOP MENU
• Als u op deze recorder een disc wilt afspelen die met
andere apparatuur is opgenomen, moet u de disc eerst
op het opnameapparaat finaliseren.
• Voor gelijktijdig gebruik van de videorecorder en de
DVD-recorder, zie pagina 9.
Afspelen
+RW
DVD
-RWVR -RWVideo
VCD
CD
+R
-RVideo
-RVR
DATA CD DATA DVD
Opmerkingen
MENU
DVD afspelen
Z
DVD
z Tips
• Wanneer u een DVD+RW, DVD-RW, DVD+R of
DVD-R afspeelt, kunt u in het titellijstmenu de
gewenste titel selecteren. Zie "Een titel uit de titellijst
afspelen" (pagina 43).
• Voor het afspelen van DATA CD's of DATA DVD's
die MP3-geluidsbestanden, JPEG-beeldbestanden of
DivX-videobestanden bevatten, zie pagina’s 46 en 50.
• Nadat u een DVD VIDEO, VIDEO CD of CD in de
lade heeft geplaatst, wordt afhankelijk van de disc het
afspelen automatisch gestart.
Het DVD-menu gebruiken
+RW
H
x
1
2
-RWVideo
+R
-RVideo
DVD
Bij het afspelen van een DVD VIDEO of een
gefinaliseerde DVD+RW, DVD-RW (Videostand), DVD+R of DVD-R (Video-stand), kunt u
het discmenu op het scherm weergeven door op
TOP MENU of MENU te drukken.
Druk op DVD om de bediening van de DVDrecorder te activeren.
Druk op Z (openen/sluiten) en plaats een
disc in de disclade.
Afspeelkant omlaag
3
Druk op Z om de disclade te sluiten.
Wacht tot "LOAD" op de display op het
voorpaneel verdwijnt.
4
Druk op H (afspelen).
De weergave begint.
37
Weergavemogelijkheden
Z
Cijfertoetsen
SUR
MENU
O RETURN
/
.
ZOOM
M/m/</,,
ENTER
>
H
x
X
REPEAT
Toets
Handeling
Disc
Z (openen/
Stopt de weergave en opent de disclade.
Alle discs
sluiten)
(audio)
Door deze toets herhaaldelijk in te drukken, kiest u een
opnamegeluidsspoor op de disc.
DVD
DVD DATA CD * DATA DVD *: Hiermee selecteert u de audioindeling of de taal.
VCD : Hiermee selecteert u stereo- of monogeluidssporen.
(ondertiteling)
Door deze toets herhaaldelijk in te drukken, kiest u een taal
voor de ondertiteling.
VCD
DATA CD * DATA DVD *
* Enkel DivXvideobestanden
.
DVD DATA CD * DATA DVD *
* Enkel DivXvideobestanden
(hoek)
38
Door deze toets herhaaldelijk in te drukken, kiest u een hoek.
Indien een scène vanuit verschillende hoeken op de disc is
opgenomen, verschijnt "
" op de display op het
voorpaneel.
DVD
Toets
Handeling
Disc
ZOOM
Door deze toets herhaaldelijk in te drukken, kunt u tijdens
het afspelen of bij een stilstaand beeld van een scène in- en
uitzoomen.
De vergrotingsfactor verandert als volgt:
normaal t ×2 t ×4 t normaal
+RW
-RWVR -RWVideo
+R
-RVR
DVD
VCD
-RVideo
Afhankelijk van de DVD is het mogelijk dat de zoomfunctie
niet werkt.
Zie pagina 47 als u wilt in- en uitzoomen op een JPEG-beeld.
Met de surround-functie kunt u genieten van surroundgeluidseffecten doordat met een stereo-tv of twee
luidsprekers vooraan een geluidsomgeving met virtuele
luidsprekers wordt gecreëerd (pagina 18).
Door deze toets herhaaldelijk in te drukken, kiest u één van
de surround-effecten.
"Uit": geen surround-effect
"Surround1": produceert één groep virtuele surroundluidsprekers.
"Surround2": produceert twee groepen virtuele surroundluidsprekers.
"Surround3": produceert drie groepen virtuele surroundluidsprekers.
Deze functie is vooral doeltreffend als u twee aparte
voorluidsprekers gebruikt.
Alle discs
/
(achteruit/
vooruit)
• Door op deze toets te drukken, kunt u tijdens het afspelen
een scène opnieuw of snel vooruit afspelen.
• Als u in de pauzestand op deze toets drukt, gaat u naar het
vorige of het volgende beeld.
+RW
DVD afspelen
SUR
(surround)
+R
-RWVR -RWVideo
-RVR
-RVideo
DVD DATA CD * DATA DVD *
* Enkel DivXvideobestanden
./>
(vorige/
volgende)
(snel achteruit/
snel vooruit)
• Als u tijdens het afspelen op deze toets drukt, gaat u terug
naar het begin van de huidige of volgende titel/hoofdstuk/
scène/track en wordt dit opnieuw afgespeeld.
• Als het afspelen van een titel/hoofdstuk/scène/track is
begonnen en u binnen drie seconden op . drukt, gaat u
naar het begin van de vorige titel/hoofdstuk/scène/track.
Alle discs
Als u tijdens het afspelen op deze toets drukt, wordt de disc
snel achteruit/snel vooruit afgespeeld.
De zoeksnelheid verandert telkens wanneer u op de toets
drukt:
Alle discs
snel achteruit
FR1 T
FR2*2 T T
FR3*3 T T T
snel vooruit
t FF1*1
t t FF2*2
t t t FF3*3
*1Bij
DVD's met Dolby
Digital-audiotracks
kunt u voor FF1 het
geluid inschakelen
(Scanaudio).
*2Voor MP3-tracks kunt
u FR2 en FF2 niet
gebruiken.
*3Voor CD's en MP3tracks kunt u FR3 en
FF3 niet gebruiken.
,wordt vervolgd
39
Toets
(langzaam)
Handeling
Als u in de pauzestand op deze toets drukt, worden de
beelden vertraagd afgespeeld.
De afspeelsnelheid verandert telkens wanneer u op de toets
drukt:
vertraagde weergave achteruit vertraagde weergave vooruit
T t
TT tt
TTT ttt
X (pauze)
Hiermee onderbreekt u het afspelen.
Als u het afspelen onderbreekt en er verstrijken meer dan vijf
minuten, wordt automatisch verder afgespeeld.
REPEAT
Als u op deze toets drukt, worden de items afgespeeld die
moeten worden herhaald.
Selecteer een item met de toetsen M/m en druk vervolgens op
ENTER.
Als u de herhaalde weergave wilt annuleren, kiest u "Uit" en
drukt u op ENTER. Druk op O RETURN om het herhaald
afspelen uit te schakelen.
Bij het afspelen van een DVD
"Hoofdstuk": het huidige hoofdstuk wordt herhaald.
"Titel": de huidige titel op de disc wordt herhaald.
"A-B (A-B Herhalen)": een specifiek gedeelte wordt
herhaald (pagina 42).
Bij het afspelen van een VIDEO CD (als de PBC-functie is
uitgeschakeld)
"Track": de huidige track wordt herhaald.
"Disc": alle tracks op de disc worden herhaald.
"A-B (A-B Herhalen)": een specifiek gedeelte wordt
herhaald (pagina 42).
Bij het afspelen van een DATA CD/DATA DVD (DivX)
"Bestand": het huidige bestand wordt herhaald.
"Album": alle tracks in het huidige album worden herhaald.
"A-B (A-B Herhalen)": een specifiek gedeelte wordt
herhaald (pagina 42).
Disc
+RW
-RWVR -RWVideo
+R
-RVR
-RVideo
1
VCD *
1
2
1 2
DATA CD * * DATA DVD * *
DVD
*1Alleen
in de
weergaverichting
DivXvideobestanden
*2Enkel
Alle discs
+RW
-RWVR -RWVideo
+R
-RVR
DVD
VCD
CD
-RVideo
*
DATA CD DATA DVD
* Als de PBC-functie is
uitgeschakeld
Als u herhaaldelijk op deze toets drukt, selecteert u het item
dat moet worden herhaald. Als u de herhaalde weergave wilt
annuleren, kiest u "Uit".
Bij het afspelen van een CD
"Track": de huidige track wordt herhaald.
"Disc": alle tracks op de disc worden herhaald.
Bij het afspelen van een DATA CD/DATA DVD (MP3-audio)
"Bestand": de huidige track wordt herhaald.
"Map": alle tracks in het huidige album (de huidige map)
worden herhaald.
Druk op H om de normale weergave te hervatten na het afspelen met een andere snelheid dan de
normale snelheid.
40
Opmerkingen bij het afspelen van DVD's met
een DTS-geluidsspoor
DTS-audiosignalen worden alleen uitgevoerd via
de DIGITAL AUDIO OUT (COAXIAL of
OPTICAL)-aansluiting.
Wanneer u een DVD met DTS-geluidssporen
afspeelt, moet u in het "Audio"-instelscherm de
optie "Digital Out" – "DTS" instellen op "Aan"
(pagina 115).
Versneld afspelen met geluid
(Scanaudio) (alleen voor DVD's met Dolby
Digital-geluidssporen)
Opmerkingen
• U kunt de functie voor de herhaalde weergave niet
gebruiken bij VIDEO CD's als de PBC-functie is
ingeschakeld (pagina 41).
• Wanneer het weergavesignaal geen signaal voor de
surround-luidsprekers bevat, kunnen de surroundeffecten moeilijk hoorbaar zijn.
• Wanneer u een surround-modus selecteert, moet u de
surround-functie van de aangesloten televisie of
versterker (receiver) uitschakelen.
• Als u het afspelen van een CD of een DATA CD/
DATA DVD die MP3-audiotracks of DivXvideobestanden bevat, onderbreekt door op de
pauzetoets te drukken, wordt het afspelen alleen hervat
als u op H of X drukt.
• Zorg ervoor dat uw luisterpositie zich op precies
dezelfde afstand van en tussen de luidsprekers in
bevindt en dat deze in een soortgelijke omgeving zijn
opgesteld.
• Tijdens de Scanaudio-functie zal het geluid worden
onderbroken (pagina 41).
Opmerkingen bij het afspelen van DTSgeluidssporen op een CD
Bij het afspelen van CD's die met DTS zijn
gecodeerd, wordt overmatig ruis geproduceerd via
de analoge stereoaansluitingen. De gebruiker
moet bepaalde voorzorgsmaatregelen nemen
wanneer de analoge stereoaansluitingen van de
recorder zijn aangesloten op een versterker om
eventuele beschadiging van het audiosysteem te
voorkomen. Als u wilt genieten van een weergave
met DTS Digital Surround™, moet een externe
5.1-kanaals decoder worden aangesloten op de
digitale aansluiting van de recorder.
Als u een DVD met Dolby Digital-geluidssporen
met FF1 snel vooruit afspeelt, kunt u versneld
afspelen met behoud van de dialoog of het geluid.
Druk tijdens het afspelen gewoon op M.
DVD afspelen
z Tips
• U kunt in het TOOLS-menu de opties voor het afspelen
wijzigen, zoals de ondertiteling, de audiotrack, hoek,
enz (pagina 11).
• Tijdens het afspelen en in de pauzestand werken de
toetsen m/M op de recorder en de toetsen ./
> van de afstandsbediening op dezelfde manier
(pagina 39). Houd tijdens het afspelen de toetsen
ingedrukt om snel achteruit of snel vooruit af te spelen.
In de pauzestand kunt u de beelden vertraagd afspelen.
U kunt daarbij kiezen uit drie snelheden, afhankelijk
van hoe lang u de toets ingedrukt houdt.
• Zie "DVD-audio/Taal voor ondertiteling" op pagina
139 voor een beschrijving van de afkortingen van de
talen.
z Tip
Als u de Scanaudio-functie wilt uitschakelen, stelt u in
het "Audio"-instelscherm de optie "Scanaudio" in op
"Uit" (pagina 116).
Opmerking
Tijdens de Scanaudio-functie zal het geluid worden
onderbroken.
Afspelen van VIDEO CD's met
PBC-functies
VCD
Met PBC (Playback Control) kunt u VIDEO CD's
interactief afspelen door de instructies in het menu
op het televisiescherm te volgen.
Wanneer u een VIDEO CD met PBC-functies
begint af te spelen, verschijnt een menu op het
scherm.
Kies een item met behulp van de cijfertoetsen en
druk op ENTER. Volg dan de instructies in het
menu (druk op H wanneer "Druk op SELECT"
verschijnt). Afhankelijk van de disc kunnen de
acties verschillen; raadpleeg de
gebruiksaanwijzing die met de disc is
meegeleverd.
De PBC-weergave annuleren
Druk op MENU zodat "Menu: Uit" verschijnt. Als
u de PBC-functies wilt gebruiken, drukt u
opnieuw op MENU zodat "Menu: Aan"
verschijnt.
,wordt vervolgd
41
Het afspelen hervatten vanaf het
punt waar u de disc heeft gestopt
(Afspelen hervatten)
+RW
DVD
-RWVR -RWVideo
+R
-RVR
-RVideo
VCD
Nadat u het afspelen van een disc heeft stopgezet,
drukt u opnieuw op H als u het afspelen wilt
hervatten vanaf dit punt.
Als u opnieuw helemaal vanaf het begin wilt
afspelen, drukt u tweemaal op x en drukt u
vervolgens op H.
Het punt waar u het afspelen heeft stopgezet,
wordt gewist als:
– u de disclade opent.
– u een andere titel afspeelt.
– u het titellijstmenu omschakelt naar Origineel of
Afspeellijst (alleen voor DVD-RW (VR-stand)/
DVD-R (VR-stand)).
– u de titel monteert na het stoppen van de
weergave.
– u een opname maakt.
Een bepaald gedeelte herhaald
afspelen (A-B Herhalen)
+RW
-RWVR *1 -RWVideo
DVD
*2
VCD
DATA CD
*3
+R
-RVR *1 -RVideo
DATA DVD
*3
1
2
3
Druk tijdens het afspelen op REPEAT.
4
Ga verder met afspelen of druk op m/M
om het eindpunt (punt B) te zoeken en druk
vervolgens op ENTER.
De weergave "A-B Herhalen" wordt gestart.
Druk op ENTER bij het beginpunt (punt A)
van het gedeelte dat herhaald moet worden
afgespeeld.
Op het scherm verschijnt "A-".
DVD-RW's (VR-stand) en DVD-R's (VR-stand)
herhalen alleen binnen één enkel hoofdstuk.
*2 Alleen als de PBC-functie is uitgeschakeld
*3 Enkel DivX-videobestanden
42
DVD
Bij het afspelen van een DVD met
kinderbeveiliging verschijnt op uw tv-scherm de
vraag of u de beveiliging wilt negeren.
1
Kies "OK" en druk op ENTER.
Het venster voor het invoeren van het
wachtwoord verschijnt.
2
Voer uw wachtwoord van vier cijfers in met
de cijfertoetsen.
Het afspelen wordt gestart.
Om het wachtwoord te registreren of te wijzigen,
zie "Kinderslot (alleen voor DVD VIDEO's)" op
pagina 119.
De recorder vergrendelen
(Kinderslot)
U kunt alle toetsen op de recorder vergrendelen
zodat de instellingen niet per ongeluk kunnen
worden gewist.
Selecteer "A" met de toetsen M/m.
Als u de normale weergave wilt hervatten, drukt u
op REPEAT om de optie "Uit" te selecteren en
drukt u vervolgens op ENTER. Druk op
O RETURN om het herhaald afspelen uit te
schakelen.
*1
DVD's met kinderbeveiliging
afspelen
Houd x op de recorder meer dan tien seconden
ingedrukt terwijl de recorder ingeschakeld en
gestopt is. De recorder wordt uitgeschakeld en op
de display op het voorpaneel verschijnt "CHILD
LOCK" (KINDERSLOT). Het -indicatielampje
blijft branden als u de timer heeft ingesteld. De
recorder zal niet werken, behalve voor de
timergestuurde opnamen.
Als u de recorder wilt ontgrendelen, houdt u de
toets x op de recorder ingedrukt totdat op de
display op het voorpaneel de melding "CHILD
LOCK" (KINDERSLOT) verdwijnt. De recorder
is ontgrendeld en is vervolgens ingeschakeld.
Als u de timergestuurde opnamen wilt stopzetten
terwijl de recorder vergrendeld is, drukt u
tweemaal op x. De opname wordt stopgezet en de
recorder is ontgrendeld.
Opmerking
De recorder wordt ontgrendeld als:
– u de timergestuurde opname stopzet door op x te
drukken.
– u een videocassette in het toestel plaatst.
Een titel uit de titellijst
afspelen
+RW
+R
-RWVR -RWVideo
-RVideo
-RVR
In het Titellijstmenu verschijnt een overzicht van
de programmatitels die op de disc zijn
opgenomen.
DVD afspelen
DVD
ORIGINAL/
PLAYLIST
TITLE LIST
MENU
TOP MENU
M/m/</,,
ENTER
1
Druk op DVD om de bediening van de DVDrecorder te activeren.
2
3
Plaats een disc in de disclade.
Druk op TITLE LIST.
Voorbeeld: DVD-RW (VR-stand)
1
Titellijst (Origineel)
1/4
2
nr.
10:10
Titel
Lengte
4
Bew.
01 Prog. 1
01:29:03 >
02 Prog. 2
00:31:23 >
03 Prog. 4
01:59:00 >
04 Prog. 3
00:58:56 >
3
T Prog. 1
3
02.mei.2006
08:00
A Disctype:
Toont een disctype.
Toont ook het titeltype (origineel of
afspeellijst) voor DVD-RW's (VR-stand)
en DVD-R's (VR-stand).
B Miniatuurbeeld
,wordt vervolgd
43
C Titelinformatie:
Geeft het titelnummer, de titelnaam, de
opnamedatum en de opnamemodus weer.
" " geeft een beveiligde titel aan,
terwijl " " wijst op een niet-beveiligde
titel.
D Klok
4
Selecteer de titel en druk op ENTER.
Het submenu verschijnt.
5
Selecteer "Weergave" en druk op ENTER.
Het afspelen begint vanaf de geselecteerde
titel op de disc.
Een Titel/Hoofdstuk/Track,
enz. zoeken
+RW
-RWVR -RWVideo
DVD
VCD DATA CD
*
-RVR
+R
*
DATA DVD
-RVideo
U kunt op een DVD zoeken op titel of hoofdstuk
en op een VIDEO CD op track of scène. Aan titels
en tracks op de disc zijn unieke nummers
toegekend, zodat u deze kunt kiezen door het
desbetreffende nummer in te voeren. U kunt ook
een scène zoeken aan de hand van de tijdcode.
* Enkel DivX-videobestanden
Betreffende de titellijst voor DVD-RW's (VRstand) en DVD-R's (VR-stand)
U kunt de titellijst omschakelen naar origineel of
Afspeellijst.
Terwijl het Titellijstmenu is geactiveerd, drukt u
herhaaldelijk op ORIGINAL/PLAYLIST om
"Titellijst (Origineel)" of "Playlist" te selecteren.
Voor details, zie "Bewerkingsopties voor
DVD+RW's (VR-stand)/DVD+R's (VR-stand)"
op pagina 65.
Cijfertoetsen
M/m/</,,
ENTER
TOOLS
De titellijst uitschakelen
Druk op TITLE LIST.
Opmerkingen
• De titellijst verschijnt niet bij DVD-RW's (Videostand), DVD+R's of DVD-R's (Video-stand) die zijn
gefinaliseerd. Als u een titel wilt bekijken, drukt u op
TOP MENU of MENU (pagina 37).
• De titellijst verschijnt wellicht niet voor discs die zijn
gemaakt met andere DVD-recorders.
• De letters die niet kunnen worden weergegeven,
worden vervangen door een "*".
1
Druk tijdens het afspelen op TOOLS.
Het TOOLS-menu verschijnt.
2
Kies een zoekmethode.
"Titel" (voor DVD's)
"Hoofdstuk" (voor DVD's)
"Track" (voor VIDEO CD's als de PBCfunctie is uitgeschakeld)
"Album", "Bestand" (voor DivXvideobestanden op een DATA CD/DATA
DVD)
"Tijd" (voor DVD's/VIDEO CD's): zoeken
naar een beginpunt door de tijdcode in te
voeren.
3
Druk op M/m/</, om het nummer van
de gewenste titel, het hoofdstuk, de track,
enz. te selecteren of gebruik de
cijfertoetsen om de tijdcode in te voeren.
Voorbeeld: "Tijd"
Typ "20520" om een scène te zoeken op 2 uur,
5 minuten en 20 seconden.
Als u zich heeft vergist, moet u even wachten
tot op de display opnieuw de verstreken
speelduur wordt weergegeven en vervolgens
geeft u een ander nummer op.
44
4
Druk op ENTER.
Afspelen met bladwijzers
De recorder start de weergave vanaf het
gekozen punt.
Als u de display wilt uitschakelen, drukt u op
TOOLS.
1
Zoeken 01 02 03 04 05 -- -- -- -- -- N:5
2
Opmerking
Afhankelijk van de disc die u gebruikt, is het mogelijk
dat u het TOOLS-menu niet kunt gebruiken om een titel/
hoofdstuk/track te zoeken of om een tijdcode als
beginpunt voor het afspelen in te voeren.
Druk op </, om een bladwijzer te
selecteren en druk op ENTER.
De weergave begint vanaf de geselecteerde
bladwijzer.
Bladwijzers wissen
1
2
Druk tijdens het afspelen op SEARCH.
3
Druk op CLEAR.
Druk op </, om de bladwijzer te
selecteren die u wilt wissen.
DVD
U kunt met de recorder bepaalde gedeelten op een
disc in het geheugen opslaan en deze onmiddellijk
afspelen wanneer u dat wenst (Bladwijzer). U kunt
voor elke disc maximaal tien bladwijzers
instellen.
DVD afspelen
Een favoriete scène markeren
(Bladwijzer)
Druk tijdens het afspelen op SEARCH.
Opmerking
De opgeslagen bladwijzers worden gewist als:
– u de disclade opent.
– u de functie Resume Play (Afspelen hervatten)
annuleert door tweemaal op x te drukken (pagina 42).
– u de recorder uitschakelt.
CLEAR
M/m/</,,
ENTER
MARKER
SEARCH
Druk tijdens het afspelen op MARKER op het
ogenblik van uw favoriete scène.
De bladwijzer is ingesteld.
45
MP3-audiotracks en JPEGbeeldbestanden afspelen
Muziek
DATA CD DATA DVD
Mix
10:10
Druk op ENTER. :
Foto
U kunt MP3-audiotracks en JPEG-beeldbestanden
op DATA CD's (CD-ROM's/CD-R's/CD-RW's)/
DATA DVD's (DVD-ROM's/DVD+RW's/DVDRW's/DVD+R's/DVD-R's) weergeven.
Muziekmenu voor deze disc.
Als u een DATA CD/DATA DVD met
uitsluitend MP3-audiotracks heeft geplaatst,
verschijnt het scherm "Muziek". Ga naar stap
4.
z Tip
Om een disc met DivX-videobestanden af te spelen, zie
"DivX®-videobestanden afspelen" (pagina 50).
3
Selecteer "Muziek" en druk op ENTER.
Het venster "Muziek" verschijnt.
4
DVD
Selecteer een album en druk op ENTER.
Muziek
10:10
Herhalen:Uit
Surround:Uit
Stop 00:00:00
MP3_001
0/9
Vorige directory
01-Track1.mp3
02-Track2.mp3
TOP MENU
O RETURN
M/m/</,,
ENTER
03-Track3.mp3
TOOLS
05-Track5.mp3
./>
H
x
X
REPEAT
04-Track4.mp3
5
Selecteer een track en druk op ENTER.
Het afspelen begint vanaf de geselecteerde
track.
Terwijl een track of een album wordt
afgespeeld, verschijnt de titel in een kader.
De weergave stoppen
MP3-audiotracks afspelen
U kunt MP3-audiotracks op DATA CD's of
DATA DVD's afspelen.
1
Druk op DVD om de bediening van de DVDrecorder te activeren.
2
Plaats een DATA CD/DATA DVD in de
disclade.
Nadat u een DATA CD/DATA DVD met
MP3-audiotracks en JPEG-beeldbestanden
heeft geplaatst, verschijnt het scherm met het
keuzemenu voor het mediumtype. Wanneer u
"Mix" selecteert, kunt u een diavoorstelling
met geluid weergeven (pagina 48).
46
Druk op x.
De weergave onderbreken
Druk op X.
Als u het afspelen wilt hervatten, drukt u op H of
X.
Herhaald weergeven
Druk tijdens het afspelen herhaaldelijk op
REPEAT.
"Uit": geen herhaalde weergave.
"Bestand": de huidige track wordt herhaald.
"Map": alle tracks in het huidige album (de
huidige map) worden herhaald.
Terugkeren naar het vorige venster
4
Druk op O RETURN.
Selecteer een map en druk op ENTER.
Mapgegevens
Overschakelen tussen MP3-audiotracks en
JPEG-beeldbestanden
Foto
10:10
Diavoorst.
\\abc\defg
Druk op x en druk vervolgens op TOP MENU.
z Tip
Als de recorder alle MP3-audiotracks in het album heeft
afgespeeld, stopt de recorder met afspelen.
pagina 1 / 2
JPEG-beeldbestanden afspelen
1
Druk op DVD om de bediening van de DVDrecorder te activeren.
2
Plaats een DATA CD/DATA DVD in de
disclade.
Als u de vorige of volgende pagina wilt
weergeven, drukt u op ./>.
5
Selecteer een beeldbestand en druk op
ENTER.
DVD afspelen
U kunt JPEG-beeldbestanden op DATA CD's of
DATA DVD's afspelen.
Het geselecteerde beeldbestand wordt op het
volledige scherm weergegeven.
Als u het vorige of volgende beeld wilt
weergeven, drukt u op ./>.
Nadat u een DATA CD/DATA DVD met
MP3-audiotracks en JPEG-beeldbestanden
heeft geplaatst, verschijnt het scherm met het
keuzemenu voor het mediumtype. Wanneer u
"Mix" selecteert, kunt u een diavoorstelling
met geluid weergeven (pagina 48).
De volgende menupictogrammen worden
bovenaan het scherm weergegeven.
: terugkeren naar het scherm "Foto".
: de diavoorstelling starten (pagina 48).
: het beeld roteren (pagina 47).
: inzoomen op het beeld (pagina 48).
Druk op TOOLS als u de menupictogrammen
wilt weergeven/verbergen.
10:10
Muziek
Druk op ENTER. :
Foto
Mix
Muziekmenu voor deze disc.
Een diavoorstelling weergeven
1
Druk op </, om de optie "
" te
selecteren en druk vervolgens op ENTER.
Het menu "Snelheid van diavoorstelling"
verschijnt.
"
": Langzaam
"
": Normaal
"
": Snel
2
Druk op </, om de gewenste
weergavesnelheid te selecteren en druk
vervolgens op ENTER.
De diavoorstelling start met het beeldbestand
dat u heeft geselecteerd. Als u de weergave
wilt stopzetten, drukt u op x.
Als u een DATA CD/DATA DVD met
uitsluitend JPEG-beeldbestanden heeft
geplaatst, verschijnt het scherm "Foto". Ga
naar stap 4.
3
Kies "Foto" en druk op ENTER.
Het venster "Foto" verschijnt.
Het geselecteerde beeld roteren
Druk op </, om de optie "
" te selecteren
en druk vervolgens op ENTER.
Telkens wanneer u op ENTER drukt, wordt het
beeld rechtsom met 90° gedraaid.
,wordt vervolgd
47
3
Inzoomen op een beeld
Druk op </, om de optie "
" te selecteren en
druk vervolgens op ENTER.
Telkens wanneer u op ENTER drukt, wordt de
vergrotingsfactor als volgt gewijzigd:
2× t 4× t 2× t normaal
Terugkeren naar het vorige venster
Druk op O RETURN.
Kies "Mix" en druk op ENTER.
Het venster "Muziek" verschijnt.
4
5
Selecteer een album en druk op ENTER.
Selecteer een track en druk op ENTER.
De weergave start vanaf de geselecteerde
track. Er verschijnt een vraag ter bevestiging.
6
Kies "Ja" en druk op ENTER.
Het venster "Foto" verschijnt.
Overschakelen tussen MP3-audiotracks en
JPEG-beeldbestanden
Druk op x en druk vervolgens op TOP MENU.
7
Selecteer de map die u wilt bekijken en
druk op ENTER.
8
Druk op H om de diavoorstelling te
starten.
z Tip
U kunt de diavoorstelling ook starten door in stap 5
hierboven op H te drukken.
9
Opmerkingen
• U kunt de toetsen M/m/</, niet gebruiken om het
beeld op het scherm te verplaatsen wanneer de
zoomfunctie is ingeschakeld.
• De diavoorstelling kan slechts in één richting worden
afgespeeld.
• Tijdens een diavoorstelling kunt u de beelden niet
roteren en ook de zoomfunctie is dan niet beschikbaar.
• Als u in het scherm voor het roteren van het beeld
" selecteert, worden de beelden in het
de optie "
scherm "Foto" niet gedraaid.
Een diavoorstelling met geluid
weergeven
Wanneer een disc zowel MP3-audiotracks als
JPEG-beeldbestanden bevat, kunt u een
diavoorstelling met geluid weergeven.
1
Druk op DVD om de bediening van de DVDrecorder te activeren.
2
Plaats een DATA CD/DATA DVD die zowel
MP3-audiotracks als JPEGbeeldbestanden bevat.
Het scherm om een mediumtype te selecteren
verschijnt.
10:10
Muziek
Druk op ENTER. :
Foto
Mix
48
Het menu "Snelheid van diavoorstelling"
verschijnt.
Muziekmenu voor deze disc.
Druk op </, om de gewenste snelheid
van de diavoorstelling te selecteren en
druk op ENTER.
De diavoorstelling start met geluid.
De diavoorstelling stoppen
Druk op x.
z Tips
• Wanneer u JPEG-beelden weergeeft, kunt u ook het
schermmenu gebruiken. Voor details, zie "JPEGbeeldbestanden afspelen" (pagina 47).
• De diavoorstelling wordt herhaaldelijk afgespeeld tot
het afspelen van de MP3 stopt.
• Om een diavoorstelling met geluid te herhalen,
selecteert u eerst "Nee" in stap 6 hierboven en drukt u
herhaaldelijk op REPEAT (pagina 46). Ga dan
opnieuw verder met stap 5.
Over MP3-audiotracks en JPEGbeeldbestanden
Opmerking
De recorder kan mogelijk sommige DATA CD's of
DATA DVD's aangemaakt in het Packet Write-formaat
niet afspelen.
MP3-audiotracks of JPEG-beeldbestanden die
de recorder kan weergeven
De recorder kan de volgende tracks en bestanden
weergeven:
– MP3 (MPEG1 Audio Layer 3)-audiotracks.
– MP3-audiotracks met de extensie ".MP3".
– JPEG-beeldbestanden met de extensie ".JPEG" of
".JPG".
z Tips
• Wanneer u nummers (01, 02, 03, enz.) voor de
bestandsnamen plaatst, worden de bestanden in die
volgorde weergegeven.
• De weergave van een disc met een ingewikkelde
boomstructuur start minder snel en bijgevolg is het
aanbevolen om albums met niet meer dan twee
submappen aan te maken.
DVD afspelen
MP3 is audiocompressietechnologie die
beantwoordt aan de ISO/IEC MPEG-normen.
JPEG is beeldcompressietechnologie.
U kunt DATA CD's (CD-ROM's/CD-R's/CDRW's) of DATA DVD's (DVD-ROM's/
DVD+RW's/DVD-RW's/DVD+R's/DVD-R's)
opgenomen in MP3- (MPEG1 Audio Layer 3) en
JPEG-formaat weergeven.
Deze recorder geeft enkel DATA CD's met een
logische indeling conform ISO9660 Level 1/Level
2 of Joliet-formaat en DATA DVD's in de indeling
Universal Disk Format (UDF) weer.
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de
discapparatuur en de opnamesoftware (niet
meegeleverd) voor meer informatie over het
opnameformaat.
Opmerkingen
• Afhankelijk van de bestandsindeling kunnen bepaalde
DATA CD's of DATA DVD's niet op deze recorder
worden afgespeeld.
• Het toestel kan slechts één sessie van een DATA DVD
met meerdere sessies afspelen.
• Voor album- of tracknamen kunnen alleen letters uit
het alfabet en cijfers worden gebruikt. Andere tekens
worden weergegeven als een sterretje.
• De recorder zal gegevens met de extensie ".MP3"
afspelen, ook al zijn ze niet opgeslagen in de MP3indeling. Bij het afspelen van dergelijke gegevens kan
het volume hoog oplopen waardoor uw
luidsprekersysteem kan worden beschadigd.
• De recorder is niet compatibel met audiotracks in
MP3PRO-indeling.
• De recorder kan binnen één album maximaal 499 MP3audiobestanden herkennen. Afhankelijk van het
opnameapparaat waarmee de disc is opgenomen en de
staat van de disc is het mogelijk dat de recorder
bepaalde discs niet kan lezen.
• De recorder kan MP3-audiotracks afspelen die zijn
opgenomen met de volgende
bemonsteringsfrequenties: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz.
• ID3-tags kunnen niet worden getoond.
• Als u de extensie ".JPG" of ".JPEG" toewijst aan
gegevensbestanden die niet in de JPEG-indeling zijn
opgeslagen, verschijnt op het scherm een bericht dat
deze bestandsindeling niet wordt ondersteund.
• Afhankelijk van de disc, de grootte van de
beeldbestanden of het totale aantal beeldbestanden is
het mogelijk dat het even duurt voordat de eerste
beelden worden weergegeven.
• De recorder kan in één enkele map maximaal 999
JPEG-beeldbestanden herkennen. Afhankelijk van het
opnameapparaat waarmee de disc is opgenomen en de
staat van de disc is het mogelijk dat de recorder
bepaalde discs niet kan lezen.
• JPEG-beeldbestanden met progressieve compressie en
compressie zonder verlies worden niet ondersteund.
• De afmetingen van de beelden die de recorder kan
weergeven, zijn beperkt tot een breedte van 32 - 7.680
pixels en een hoogte van 32 - 8.192 pixels.
• JPEG-beeldbestanden volgens het DCF*beeldbestandsformaat worden niet ondersteund.
* "Design rule for Camera File system":
Beeldstandaarden voor digitale camera's gereguleerd
door JEITA (Japan Electronics and Information
Technology Industries Association).
49
DivX®-videobestanden
afspelen
10:10
Muziek
Druk op ENTER. :
Foto
Muziekmenu voor deze disc.
Mix
DATA CD DATA DVD
DivX
U kunt DivX-videobestanden op DATA CD's
(CD-ROM's/CD-R's/CD-RW's) of DATA DVD's
(DVD-ROM's/DVD+RW's/DVD+R's/DVDRW's/DVD-R's) afspelen.
z Tip
Om een disc met MP3-audiotracks of JPEGbeeldbestanden af te spelen, zie "MP3-audiotracks en
JPEG-beeldbestanden afspelen" (pagina 46).
Als u een DATA CD/DATA DVD met
uitsluitend DivX-videobestanden heeft
geplaatst, verschijnt het scherm "DivX". Ga
naar stap 4.
3
Selecteer "DivX" en druk op ENTER.
Het venster "DivX" verschijnt.
4
Selecteer een album en druk op ENTER.
DivX
DVD
10:10
Album
Bestand
Stop 00:00:00
DivX_001
0/15
Vorige directory
DivX file01.avi
DivX file02.avi
DivX file03.avi
DivX file04.avi
TOP MENU
M/m/</,,
ENTER
O RETURN
H
DivX file05.avi
5
Selecteer een bestand en druk op ENTER.
De weergave begint.
Voor meer informatie over weergaveopties,
zie pagina 38.
x
X
REPEAT
1
2
Druk op DVD om de bediening van de DVDrecorder te activeren.
Plaats een DATA CD/DATA DVD in de
disclade.
Nadat u een DATA CD/DATA DVD met
MP3-audiotracks, JPEG-beeldbestanden of
DivX-videobestanden heeft geplaatst,
verschijnt het scherm met het keuzemenu
voor het mediumtype.
50
De weergave stoppen
Druk op x.
Op het venster wordt opnieuw de DivXvideobestandslijst weergegeven.
De weergave onderbreken
Druk op X.
Als u het afspelen wilt hervatten, drukt u op H of
X.
Herhaald weergeven
Druk tijdens het afspelen herhaaldelijk op
REPEAT.
"Uit": geen herhaalde weergave.
"Bestand": de huidige track wordt herhaald.
"Album": alle tracks in het huidige album worden
herhaald.
"A-B (A-B Herhalen)": een specifiek gedeelte
wordt herhaald (pagina 42).
Terugkeren naar het vorige venster
Druk op O RETURN.
Terugkeren naar het scherm met het
keuzemenu voor het mediumtype
Druk tweemaal op x en druk vervolgens op TOP
MENU.
DivX-videobestanden
DivX® is een compressietechnologie voor
videobestanden, ontwikkeld door DivXNetworks,
Inc.
Dit product is een officieel DivX® Certifiedproduct.
U kunt DivX-videobestanden op DATA CD's
(CD-ROM's/CD-R's/CD-RW's) of DATA DVD's
(DVD-ROM's/DVD+RW's/DVD+R's/DVDRW's/DVD-R's) weergeven. Om de bestanden
door het toestel te laten herkennen, moeten de
discs echter zijn opgenomen conform ISO9660
Level 1/Level 2 of Joliet-formaat en moeten
DATA DVD's zijn opgenomen in de indeling
Universal Disk Format (UDF).
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de
discapparatuur en de opnamesoftware (niet
meegeleverd) voor meer informatie over het
opnameformaat.
De registratiecode voor de recorder
controleren
DVD afspelen
z Tips
• Sommige DivX-videobestanden hebben een
menufunctie om te zoeken op een hoofdstuk, geluidsen ondertitelingsinstellingen te veranderen, enz. Volg
de instructies in het menu wanneer een menu op het tvscherm verschijnt. Afhankelijk van het videobestand
kunnen menuopties en acties verschillen.
• U kunt in het TOOLS-menu de opties voor het afspelen
wijzigen, zoals de ondertiteling, de audio-indeling, enz
(pagina 11).
Opmerkingen
• Afhankelijk van de bestandsindeling kunnen bepaalde
DATA CD's of DATA DVD's niet op deze recorder
worden afgespeeld.
• Het toestel kan slechts één sessie van een DATA DVD
met meerdere sessies afspelen.
• Voor album- of bestandsnamen kunnen alleen letters
uit het alfabet en cijfers worden gebruikt. Andere
tekens worden weergegeven als een sterretje.
• De recorder kan DivX-videobestanden met de extensie
".AVI" of ".DIVX" afspelen. De recorder zal geen
bestanden afspelen die geen DivX-video bevatten,
zelfs als ze de extensie ".AVI" of ".DIVX" bevatten.
• De recorder kan mogelijk geen DivX-videobestand
afspelen wanneer het bestand gecombineerd is voor
twee of meer DivX-videobestanden.
• De recorder kan geen DivX-videobestand afspelen dat
groter is dan 720 (breedte) × 576 (hoogte)/2 GB.
• Afhankelijk van de disc kan de normale weergave
mogelijk niet mogelijk zijn. Bijvoorbeeld, het beeld
kan onduidelijk zijn, de weergave kan niet vloeiend
lijken, het geluid kan weggelaten zijn, enzovoort.
• Weergave van DivX-videobestanden die langer zijn
dan tien uur is niet gegarandeerd.
• De recorder kan mogelijk sommige DATA CD's of
DATA DVD's aangemaakt in het Packet Write-formaat
niet afspelen.
• Afhankelijk van de disc is het mogelijk dat het even
duurt voordat de eerste beelden worden weergegeven.
• Bij sommige DivX-videobestanden kan het beeld
onderbroken of onscherp zijn. Maak in dat geval een
bestand met een lagere bitsnelheid aan. Indien het
geluid nog altijd is gestoord, dan is MP3 de aanbevolen
audio-indeling. Deze recorder is evenwel niet
compatibel met de indeling WMA (Windows Media
Audio).
• Bij sommige DivX-videobestanden kan het geluid
mogelijk niet samenvallen met het beeld.
• De recorder herkent maximaal 1.499 bestanden op één
disc. Merk op dat de afspeelvolgorde mogelijk niet van
toepassing is, afhankelijk van de software waarmee het
DivX-videobestand is aangemaakt of indien er meer
dan 500 albums zijn en elk album meer dan 499
DivX-videobestanden bevat.
Selecteer "DivX-registratiecode" in het
instelscherm "Features" (pagina 118).
Voor meer informatie, ga naar
http://www.divx.com/vod op het internet.
z Tips
• Wanneer u nummers (01, 02, 03, enz.) voor de
bestandsnamen plaatst, worden de bestanden in die
volgorde weergegeven.
• De weergave van een disc met een ingewikkelde
boomstructuur start minder snel en bijgevolg is het
aanbevolen om albums met niet meer dan twee
submappen aan te maken.
51
D Resterende discruimte (in de stopstand)
Resterende speelduur van de huidige titel
(tijdens afspelen*1)
De speelduur en
afspeelinformatie
weergeven
+RW
DVD
-RWVR -RWVideo
VCD
CD
E Programmapositie of ingangsbron*2
F Datum en tijd
-RVR
+R
-RVideo
DATA CD DATA DVD
U kunt de informatie over de disc controleren,
zoals de speelduur, de opnamemodus en de
resterende ruimte op de disc.
*1
Verschijnt ook in de stopstand wanneer Resume Play
is ingeschakeld (pagina 42).
*2 Titeltype (origineel of afspeellijst) voor DVD-RW's
(VR-stand)/DVD-R's (VR-stand).
Informatie weergeven op de display
op het voorpaneel
U kunt de informatie op de display op het
voorpaneel weergeven.
Druk herhaaldelijk op TIME/TEXT.
De vensters verschillen afhankelijk van het
disctype of de afspeelstatus.
DISPLAY
TIME/TEXT
Voorbeeld: Bij het afspelen van een DVD
Speelduur van de huidige titel
Huidig titelnummer en huidig
hoofdstuknummer
Druk op DISPLAY.
Het informatievenster verschijnt.
Wanneer u op de toets drukt, wordt het venster als
volgt gewijzigd:
Informatie over de disc en videocassette/datum en tijd
Klok
m
Alleen discinformatie
m
Voorbeeld: Wanneer het afspelen van een DVD is
stopgezet
Geen weergave
Klok
Weergave
Stop
0:05:30
0:30:00
HQ
SP
Res 00:25
Res 01:30
Origineel
Prog.1
m
Huidig titel- en hoofdstuknummer
m
Resterende discruimte
m
Programmapositie of ingangsbron
Din 02 mei. 2006
10:10
Voorbeeld: Bij het afspelen van een CD
Speelduur van de huidige track
◆ DVD
A Afspeelstatus
B Speelduur
Klok
C Opnamemodus
52
m
Huidig tracknummer
m
Opnamemodus en opnameduur
DVD opnemen
Vóór het opnemen
De opnameduur in de onderstaande tabel geldt
slechts bij benadering voor een opnameduur op
een enkele DVD (4,7 GB).
Opnamemodus
Opnameduur bij
benadering
(minuten)
HQ (High quality)
60
Voordat u begint op te nemen…
• Met deze recorder kunt u op verschillende
disctypes opnemen. Kies het meest geschikte
disctype (pagina 32).
• Controleer of er voldoende discruimte
beschikbaar is voor de opname (pagina 52). Bij
DVD+RW's of DVD-RW's kunt u discruimte
vrijmaken door titels te wissen (pagina 66).
Opmerkingen
• Timergestuurde opnamen zijn niet mogelijk als de
recorder is ingeschakeld (pagina 57). De recorder
wordt automatisch uitgeschakeld als de opname is
voltooid.
• Deze recorder neemt op met een snelheid van ×1.
• De tuner van deze recorder wordt zowel voor de DVDrecorder als voor de videorecorder gebruikt. U kunt op
hetzelfde tijdstip geen verschillende programma's op
een DVD en op een videocassette opnemen.
Opnamemodus
Net als de SP- of LP-opnamemodus van een
videorecorder, heeft ook deze recorder acht
verschillende opnamestanden.
Kies een opnamemodus op basis van de
beschikbare tijd en de gewenste beeldkwaliteit.
Kies bijvoorbeeld de "HQ" (High Quality)-modus
wanneer de beeldkwaliteit primeert. Wanneer u zo
lang mogelijk wilt kunnen opnemen, dan kiest u
beter voor "SLP".
R
90
120
LSP
r
150
ESP
r
180
LP
r
240
EP
r
360
SLP (Lange duur)
480
z Tip
De opnameduur bij benadering voor DVD+R DL
(Double Layer)-discs is als volgt:
HQ: 1 uur 48 minuten
HSP: 2 uur 42 minuten
SP: 3 uur 37 minuten
LSP: 4 uur 31 minuten
ESP: 5 uur 25 minuten
LP: 7 uur 14 minuten
EP: 10 uur 51 minuten
SLP: 14 uur 28 minuten
DVD opnemen
z Tip
Als u op andere apparatuur een disc wilt afspelen die met
deze recorder is opgenomen, moet u de disc finaliseren
(pagina 102).
HSP
SP (Standaardmodus)
Opmerking
De onderstaande situaties kunnen leiden tot kleine fouten
in de opnameduur.
– Een programma dat slecht wordt ontvangen of een
programma of videobron met slechte beeldkwaliteit
opnemen.
– Opnemen op een disc die al is bewerkt.
– Alleen stilstaande beelden of geluid opnemen.
Druk herhaaldelijk op REC MODE om de
opnamemodus te selecteren.
Ik wil de beste
beeldkwaliteit, dus kies ik
voor HQ.
,wordt vervolgd
53
Stereoprogramma's en tweetalige
programma's opnemen
De recorder ontvangt automatisch
stereoprogramma's en tweetalige programma's
gebaseerd op het ZWEITON-systeem of het
NICAM-systeem en neemt deze op.
Op een DVD-RW (VR-stand) en een DVD-R
(VR-stand) kunnen hoofd- en subgeluiden worden
opgenomen. Tijdens het afspelen van de disc kunt
u op de toets
(audio) drukken om over te
schakelen tussen hoofd- en subgeluid.
Op een DVD+RW, DVD-RW (Video-stand),
DVD+R of DVD-R (Video-stand) kunt u maar één
geluidsspoor (hoofd- of subgeluid) tegelijkertijd
opnemen. Selecteer in het scherm "Instelling" het
geluidsspoor voordat u met de opname begint. Stel
in het instelscherm "Features" de optie "DVD
tweetalige opn" in op "Hoofd" (standaard) of
"Sub" (pagina 118).
Beelden met kopieerbeveiliging kunnen niet
worden opgenomen met deze recorder. Als een
kopieerbeveiligingssignaal wordt ontvangen,
stopt de recorder met opnemen.
Kopieerbeveiliging
signalen
Copy-Free
Opneembare discs
+RW
+R
Copy-Once
-RWVR -RWVideo
-RVR
-RVideo
-RWVR
Ver. 1.1 met CPRM*
Ver. 1.2 met CPRM*
-RVR
Ver. 2.0 met CPRM*
Ver. 2.1 met CPRM*
Copy-Never
Geen
ZWEITON (Duits stereo)-systeem
* De opgenomen disc kan alleen worden afgespeeld op
CPRM-compatibele apparatuur (pagina 32).
Wanneer een stereo- of tweetalig ZWEITONprogramma wordt ontvangen, verschijnt
"STEREO" op de display op het voorpaneel.
Een nieuwe disc formatteren
NICAM-systeem
Wanneer een stereo- of tweetalig NICAMprogramma wordt ontvangen, verschijnen
"STEREO" en "NICAM" op de display op het
voorpaneel.
Als u een NICAM-programma wilt opnemen,
moet u in het instelscherm "Voorkeurzenders
instellen" de optie "Handmatig instellen" –
"Tuneraudio" instellen op "NICAM" (standaard)
(pagina 109). Als het geluid niet helder is bij het
luisteren naar NICAM-uitzendingen, stelt u de
optie in op "Standaard".
z Tip
U kunt het geluid (hoofd of sub) selecteren tijdens het
opnemen van tweetalige programma's met de
(audio)-toets. Dit heeft geen invloed op het opgenomen
geluid.
54
Niet-opneembare beelden
Nieuwe, ongeformatteerde discs worden
automatisch geformatteerd wanneer ze voor de
eerste keer in de recorder worden geplaatst.
Voor DVD-RW's/DVD-R's kunt u het meest
geschikte opnameformaat (VR-stand of Videostand) kiezen (pagina 32).
• Lege DVD-RW's worden automatisch
geformatteerd volgens de optie die in het
instelscherm "Features" voor "DVD-RW
formatteren" is gekozen (pagina 117).
• Lege DVD-R's worden automatisch in de Videostand geformatteerd. Om te formatteren in de
VR-stand verandert u het opnameformaat in het
scherm "Disc plaatsen" (pagina 77).
Opmerkingen
• De VR-stand en Video-stand kunnen niet samen op
dezelfde DVD-RW of DVD-R worden gebruikt.
• U kunt het opnameformaat van DVD-RW's veranderen
door ze te formatteren (pagina 77).
• U kunt het opnameformaat op gebruikte DVD-R's niet
veranderen.
• De recorder neemt op nieuwe DVD-R's op in de Videostand tenzij u de discs eerst formatteert in de VRmodus.
Opnemen op een DVD
zonder timer
+RW
-RWVR -RWVideo
+R
-RVR
-RVideo
4
Druk herhaaldelijk op PROG +/– of op
INPUT SELECT om de programmapositie of
de ingangsbron die u wilt opnemen, te
selecteren.
5
Druk herhaaldelijk op REC MODE om de
opnamemodus te selecteren.
Het venster op het televisiescherm wordt dan
als volgt gewijzigd:
Z
DVD
VIDEO
PROG +/–
DISPLAY
INPUT
SELECT
HQ
HSP
SP
LSP
SLP
EP
LP
ESP
6
Druk op z REC.
Het opnemen wordt gestart.
De opname gaat door tot u de opname stopt of
tot de disc vol is.
DVD opnemen
Voor meer informatie over de opnamemodus,
zie pagina 53.
H
x
X
z REC
REC MODE
Het opnemen stoppen
Druk op x.
Het duurt enkele seconden voordat de opname
wordt gestopt.
Een opname onderbreken
1
Druk op DVD om de bediening van de DVDrecorder te activeren.
2
Druk op Z (openen/sluiten) en plaats een
opneembare disc in de disclade.
Opnamekant omlaag
3
Druk op Z om de disclade te sluiten.
Wacht tot "LOAD" op de display op het
voorpaneel verdwijnt.
Lege discs worden automatisch
geformatteerd. Voor het opnameformaat van
DVD-RW/DVD-R's (VR-stand of Videostand), zie "Een nieuwe disc formatteren" op
pagina 54.
Druk op X.
Als u weer wilt opnemen, drukt u opnieuw op X.
Een videocassette bekijken tijdens het
opnemen
Druk op VIDEO om de bediening van de
videorecorder te activeren, plaats de videocassette
en druk vervolgens op H.
z Tips
• Als u op andere apparatuur een disc wilt afspelen die
met deze recorder is opgenomen, moet u de disc
finaliseren (pagina 102).
• U kunt de cijfertoetsen gebruiken om een
programmapositie te selecteren. Voer het nummer van
de programmapositie in en druk vervolgens op
ENTER.
• U kunt met de toets INPUT SELECT een videobron
van de LINE-connectoren selecteren.
• U kunt tijdens de opname de televisie uitschakelen. Als
u een decoder gebruikt, moet deze ingeschakeld
blijven.
,wordt vervolgd
55
Opmerkingen
• Het opnemen begint niet onmiddellijk nadat u op de
z REC-toets heeft gedrukt.
• U kunt tijdens de opname of de opnamepauze de
opnamemodus niet wijzigen.
• Als er een stroomstoring is, kan het programma dat u
opneemt, worden gewist.
• U kunt tijdens de opname de programmapositie of de
ingangsbron niet wijzigen.
• U kunt geen PAY-TV/Canal +-programma bekijken
tijdens het opnemen van een ander PAY-TV/Canal +programma.
Opnemen met de Quick Timerfunctie (Opnemen met de
Eéntoetstimer)
De discstatus controleren tijdens de
opname
U kunt de opnamegegevens, zoals de opnametijd
of het disctype, controleren.
Druk tijdens het opnemen op DISPLAY.
Het informatievenster verschijnt.
Druk herhaaldelijk op de toets om telkens andere
informatie in het venster weer te geven
(pagina 52).
Opnemen
0:00:03
HQ
Res 00:59
Prog. 1
U kunt de recorder instellen om telkens
30 minuten op te nemen.
1
Druk op DVD om de bediening van de
DVD-recorder te activeren.
2
Druk herhaaldelijk op z REC om de
tijdsduur in te stellen.
Telkens wanneer u op deze toets drukt, neemt
de opnameduur toe in stappen van
30 seconden, tot maximaal acht uur*.
0:30
1:00
7:30
8:00
(Normale
opname)
De indicatielampjes "c" en "OTR" gaan
branden en de resterende opnameduur
verschijnt op de display op het voorpaneel.
Als de teller op "0:00" staat, stopt de recorder
met opnemen en wordt het toestel
uitgeschakeld.
* 12 uur 30 minuten voor DVD+R DL (Double Layer)discs.
Quick Timer annuleren
Druk herhaaldelijk op z REC tot de teller op de
display op het voorpaneel verschijnt. De recorder
keert terug naar de normale opnamemodus.
Het opnemen stoppen
Druk tweemaal op x.
Het duurt enkele seconden voordat de opname
wordt gestopt.
56
A Disctype
B Opnamestatus
C Opnameduur
D Opnamemodus
E Resterende discruimte
F Programmapositie of ingangsbron
z Tip
U kunt de informatie ook op de display op het voorpaneel
weergeven. Druk herhaaldelijk op de toets TIME/TEXT
om telkens andere informatie op de display weer te
geven. Houd er rekening mee dat u de TIME/TEXT-toets
niet kunt gebruiken tijdens het opnemen met de
Eéntoetstimer.
Hoofdstukken in een titel maken
Een opname (een titel) wordt door de recorder
automatisch gesplitst in hoofdstukken door tijdens
het opnemen hoofdstukmarkeringen toe te voegen
op intervallen van 5 of 15 minuten. Selecteer het
interval "5 Min" (standaard) of "15 Min" bij
"DVD Auto Hoofdstuk" in het instelscherm
"Features" (pagina 117).
Als u de titels niet in hoofdstukken wilt opsplitsen,
selecteert u "Uit".
z Tip
U kunt handmatig hoofdstukken maken terwijl u
DVD+RW's, DVD-RW's of DVD-R's (VR-stand)
afspeelt (pagina 69).
Timergestuurde opname op
DVD (Standaard/ShowView)
+RW
-RWVR -RWVideo
+R
-RVR
2
-RVideo
Opnamekant omlaag
3
Druk op Z om de disclade te sluiten.
Wacht tot "LOAD" op de display op het
voorpaneel verdwijnt.
Lege discs worden automatisch
geformatteerd. Voor het opnameformaat van
DVD-RW/DVD-R's (VR-stand of Videostand), zie "Een nieuwe disc formatteren" op
pagina 54.
4
Druk op TIMER.
Timer - Standaard
nr. Media
nr.01
Opmerking
01
De recorder moet in de wachtstand (stand-by) zijn gezet,
anders wordt de timeropname niet uitgevoerd.
De timer handmatig instellen
(Standaard)
Datum Start
10:10
Stop
Prog.
Stand PDC
/VPS Bew.
DVD
15/04
09:00
10:00
Prog. 1
02 Media
DVD
30/04
Datum
09:15
Start
09:45
Stop
Prog.
2
SPStandUitPDC
Prog.
--:-10 : 10
03
--DVD
--/-Vandaag
04
---
--/--
05
---
--/--
06
---
--/-ShowView
DVD opnemen
U kunt voor de DVD- en videorecorder maximaal
12 programma's voor timergestuurde opnamen
instellen, maximaal één maand van tevoren.
Bedenk dat de maximale ononderbroken
opnameduur voor een enkele titel 12 uur is. Na
deze periode worden de beelden niet meer
opgenomen.
De timer kan op twee manieren worden ingesteld:
de standaardmethode en de ShowView-methode.
• Standaard: de datum, de tijd en de
programmapositie van het programma
handmatig instellen.
• ShowView: het ShowView-codenummer
invoeren dat is vastgelegd voor elk
televisieprogramma (pagina 59).
Z
DVD
Druk op Z (openen/sluiten) en plaats een
opneembare disc in de disclade.
SP
Uit
/VPS
--:-10 : 15
------Prog. 1
SP
Uit
--:--
--:--
----
---
--
--:--
--:--
----
---
--
--:--
--:--
----
---
--
• Als het Timer (ShowView)-menu
verschijnt, drukt u op < om het venster
over te schakelen naar "Standaard".
)/1
5
Kies een item met </, en stel het in
met M/m.
A "Media": kies "DVD".
SYSTEM
MENU
TIMER
M/m/</,,
ENTER
x
1
Druk op DVD om de bediening van de DVDrecorder te activeren.
B "Datum": hiermee stelt u de datum in
met M.
Als u hetzelfde programma elke dag
opnieuw of telkens op dezelfde weekdag
wilt opnemen, drukt u op m.
Het item wordt als volgt gewijzigd:
Vandaag y Zon~Zat (zondag tot
zaterdag) y Maa~Zat (maandag tot
zaterdag) y Maa~Vri (maandag tot
vrijdag) y Zon (elke zondag) y Maa
(elke maandag) y … y Zat (elke
zaterdag) y 1 maand later y … y
Vandaag
C "Start": hiermee stelt u de starttijd in.
,wordt vervolgd
57
D "Stop": hiermee stelt u de eindtijd in.
Als de timerinstellingen elkaar overlappen
E "Prog.": hiermee selecteert u de
programmapositie of ingangsbron.
Het programma dat het eerst begint, heeft
voorrang. Het tweede programma begint pas met
opnemen nadat het eerste programma is
afgelopen.
Als de programma's op hetzelfde tijdstip
beginnen, heeft het programma dat in het menu op
de eerste plaats staat voorrang. Als de eindtijd van
een geprogrammeerde opname en de begintijd van
een andere timerinstelling dezelfde zijn, zal de
opname van het programma dat het laatst start iets
later beginnen.
F "Stand": hiermee selecteert u de
opnamemodus (pagina 53).
Als u de functie "Opnamestand regelen"
(pagina 58) wilt gebruiken, selecteert u
"AUTO".
G "PDC/VPS": hiermee stelt u de PDC/
VPS-functie in. Zie "De PDC/VPSfunctie" (pagina 58).
7:00
• Indien u zich heeft vergist, selecteert u het
desbetreffende item en wijzigt u de
instelling.
6
8:00
9:00
10:00
9:00
10:00
Programma 1
Programma 2
Druk op ENTER.
Het timerlijstmenu (pagina 62) verschijnt.
Als de timerinstellingen elkaar overlappen,
verschijnt een bericht op het scherm. Als u een
timergestuurde opname wilt wijzigen of
annuleren, kiest u in het timerlijstmenu de
optie "Bew." (pagina 62).
wordt afgekapt
7:00
8:00
Programma 1
Programma 2
7
Druk op SYSTEM MENU om het menu uit te
schakelen.
8
Druk op )/1 (aan/wachtstand) om de
recorder uit te schakelen.
Het opnemen met de timer wijzigen of
annuleren
Het indicatielampje c op de display op het
voorpaneel gaat branden en de recorder is
klaar voor het opnemen met de timer.
Als het indicatielampje c op de display op
het voorpaneel brandt, moet u controleren of
een opneembare disc in de lade is geplaatst en
of deze voldoende discruimte voor de opname
bevat.
Zie "Timerinstellingen voor de DVD wijzigen of
annuleren (Timerlijst)" op pagina 62.
wordt afgekapt
De functie "Opnamestand regelen" gebruiken
Als de resterende discruimte niet volstaat voor de
huidige opname, zal de recorder automatisch de
opnamestand aanpassen. Selecteer voor "Stand"
de optie "AUTO" wanneer u de timer instelt.
De PDC/VPS-functie
Het opnemen stoppen
Druk tweemaal op x.
Het duurt enkele seconden voordat de opname
wordt gestopt.
Bij bepaalde uitzendsystemen worden samen met
televisieprogramma's PDC/VPS-signalen
verzonden. Deze signalen zorgen ervoor dat de
opnamen met de timer worden gemaakt, zelfs als
de uitzendingen te vroeg of te laat beginnen of
worden onderbroken.
◆Gebruik van de PDC/VPS-functie
Zet "PDC/VPS" op "Aan" in stap 5 hierboven.
De recorder begint te zoeken naar het kanaal
voordat het opnemen met de timer begint.
58
Opmerkingen
• Als u een satellietprogramma wilt opnemen, schakelt u
de satelliettuner in en selecteert u het
satellietprogramma dat u wilt opnemen. Houd de
satelliettuner ingeschakeld totdat de opnamen met de
recorder zijn voltooid. Als u apparatuur met een
timerfunctie aansluit, kunt u de Synchroopnamefunctie gebruiken (pagina 61).
• Zelfs als alles correct is ingesteld, is het mogelijk dat
het programma niet wordt opgenomen als de recorder
bezig is met een andere opname of als een andere
timerinstelling hiermee samenvalt en deze voorrang
heeft.
• Voordat het opnemen met de timer begint, zal op de
display op het voorpaneel de melding "TIMER REC"
knipperen.
• De recorder wordt automatisch uitgeschakeld als de
timergestuurde opname is voltooid.
• Met deze recorder kunt u geen programma's met het
"Copy-Never"-kopieerbeveiligingssignaal opnemen.
De opname wordt in dat geval na enkele seconden
gestopt.
• Het is mogelijk dat het begin van een programma niet
wordt opgenomen met de PDC/VPS-functie.
Televisieprogramma's opnemen met
het ShowView-systeem
Het ShowView-systeem is een functie die het
opgeven van instellingen voor timergestuurde
opname vereenvoudigt. U geeft gewoon het
ShowView-nummer op dat in de televisiegids
wordt vermeld. De datum, het tijdstip en de
programmapositie van het programma worden
automatisch ingesteld.
Controleer of de kanalen in het instelscherm
"Voorkeurzenders instellen" correct zijn ingesteld
(pagina 109).
)/1
DVD
Cijfertoetsen
CLEAR
TIMER
SYSTEM MENU
M/m/</,,
ENTER
x
1
Druk op DVD om de bediening van de
DVD-recorder te activeren.
2
3
Plaats een opneembare disc in de lade.
DVD opnemen
z Tips
• U kunt het opgenomen programma afspelen door de
programmatitel te kiezen in het titellijstmenu
(pagina 43).
• Nadat u de timer heeft ingesteld, kunt u de recorder
blijven gebruiken. Druk op )/1 om de recorder in te
schakelen. Schakel de recorder uit om opnieuw de
opnamewachtstand te activeren voordat de
timergestuurde opname begint.
• Als de begintijd en de programmapositie of de
ingangsbron waarvan moet worden opgenomen
dezelfde zijn, maar de instelling "Media" verschillend
is, wordt het programma op zowel de DVD-disc als de
VHS-videocassette opgenomen.
• U kunt het menu voor timerprogrammering ook
inschakelen via het systeemmenu. Druk op SYSTEM
MENU om de optie "Timer" te selecteren en kies
"Timer - Standaard".
Druk op TIMER.
Timer – ShowView
10:10
Titellijst
Timer
ShowView-codenummer instellen. [0-9]
Monteren
Kopiëren
Disc plaatsen
Standaard
Instelling
• Als het Timer (Standaard)-menu verschijnt,
drukt u op < om het venster over te
schakelen naar "ShowView".
4
Druk op de cijfertoetsen om het ShowViewnummer in te voeren.
• Als u zich heeft vergist, drukt u op CLEAR
en voert u het juiste nummer in.
5
Druk op ENTER.
De datum, start- en stoptijd,
programmapositie, opnamestand, PDC/VPSinstelling (pagina 58), enz. verschijnen.
,wordt vervolgd
59
Timer - Standaard
10:10
Stand PDC
/VPS Bew.
nr. Media
nr.01
Datum Start
Stop
Prog.
01
DVD
04/15
09:00
10:00
PR 1
02Media
DVD
04/30
Datum
09:15
Start
09:45
Stop
PDC
PR
2
SPStandOff
Prog.
--:-09 : 00
03
--DVD
--/-15/04
04
---
--/--
05
---
--/--
06
---
--/-ShowView
SP
Off
/VPS
--:-10 : 00
-------Prog. 1
SP
Uit
--:--
--:--
----
---
---
--:--
--:--
----
---
---
--:--
--:--
----
---
---
• Om de instelling te wijzigen, drukt u op </
, om het item te selecteren en op M/m om
de instelling te wijzigen.
6
Selecteer voor "Media" de optie "DVD" en
druk vervolgens op ENTER.
Het timerlijstmenu (pagina 62) verschijnt.
Als de timerinstellingen elkaar overlappen,
verschijnt een bericht op het scherm. Als u een
timergestuurde opname wilt wijzigen of
annuleren, kiest u in het timerlijstmenu de
optie "Bew." (pagina 62).
7
Druk op SYSTEM MENU om het menu uit te
schakelen.
8
Druk op )/1 (aan/wachtstand) om de
recorder uit te schakelen.
Het indicatielampje c op de display op het
voorpaneel gaat branden en de recorder is
klaar voor het opnemen met de timer.
Als het indicatielampje c op de display op
het voorpaneel brandt, moet u controleren of
een opneembare disc in de lade is geplaatst en
of deze voldoende discruimte voor de opname
bevat.
Het opnemen stoppen
Druk tweemaal op x.
Het duurt enkele seconden voordat de opname
wordt gestopt.
Als de timerinstellingen elkaar overlappen
Zie pagina 58.
Het opnemen met de timer wijzigen of
annuleren
Zie "Timerinstellingen voor de DVD wijzigen of
annuleren (Timerlijst)" op pagina 62.
60
z Tips
• U kunt het opgenomen programma afspelen door de
programmatitel te kiezen in het titellijstmenu.
• Nadat u de timer heeft ingesteld, kunt u de recorder
blijven gebruiken. Druk op )/1 om de recorder in te
schakelen. Schakel de recorder uit om opnieuw de
opnamewachtstand te activeren voordat de
timergestuurde opname begint.
• Als de begintijd en de programmapositie of de
ingangsbron waarvan moet worden opgenomen
dezelfde zijn, maar de instelling "Media" verschillend
is, wordt het programma op zowel de DVD-disc als de
VHS-videocassette opgenomen.
• U kunt het menu voor timerprogrammering ook
inschakelen via het systeemmenu. Druk op SYSTEM
MENU om de optie "Timer" te selecteren en kies
"Timer - ShowView".
Opmerkingen
• Als u een satellietprogramma wilt opnemen, schakelt u
de satelliettuner in en selecteert u het
satellietprogramma dat u wilt opnemen. Houd de
satelliettuner ingeschakeld totdat de opnamen met de
recorder zijn voltooid. Als u apparatuur met een
timerfunctie aansluit, kunt u de Synchroopnamefunctie gebruiken (pagina 61).
• Zelfs als alles correct is ingesteld, is het mogelijk dat
het programma niet wordt opgenomen als de recorder
bezig is met een andere opname of als een andere
timerinstelling hiermee samenvalt en deze voorrang
heeft.
• Voordat het opnemen met de timer begint, zal op de
display op het voorpaneel de melding "TIMER REC"
knipperen.
• De recorder wordt automatisch uitgeschakeld als de
timergestuurde opname is voltooid.
• Met deze recorder kunt u geen programma's met het
"Copy-Never"-kopieerbeveiligingssignaal opnemen.
De opname wordt in dat geval na enkele seconden
gestopt.
• Het is mogelijk dat het begin van een programma niet
wordt opgenomen met de PDC/VPS-functie.
Opnemen vanaf
aangesloten apparatuur
met een timer (Synchroopname)
+RW
-RWVR -RWVideo
+R
-RVR
4
Het venster op het televisiescherm wordt dan
als volgt gewijzigd:
-RVideo
HQ
HSP
SP
LSP
SLP
EP
LP
ESP
Voor meer informatie over de opnamemodus,
zie pagina 53.
5
Druk op SYSTEM MENU met de recorder in
de stopstand.
6
7
Kies "Instelling" en druk op ENTER.
Kies "Features" en druk op ENTER.
Het instelscherm "Features" verschijnt.
8
Selecteer "Synchro-opname" en druk op
ENTER.
DVD opnemen
U kunt de recorder zo instellen dat programma's
van aangesloten apparatuur met een timerfunctie
(bijvoorbeeld een satelliettuner) automatisch
worden opgenomen. Sluit de apparatuur aan op de
LINE 3/DECODER-connector op de achterzijde
van de recorder (pagina 29).
Als de aangesloten apparatuur wordt
ingeschakeld, begint de recorder met het opnemen
van een programma via de LINE 3/DECODERaansluiting.
Druk herhaaldelijk op REC MODE om de
opnamemodus te selecteren.
9 Selecteer "naar DVD" en druk op ENTER.
10 Druk op SYSTEM MENU om het menu uit te
DVD
schakelen.
11 Stel de timer op het aangesloten apparaat
in op het tijdstip wanneer u wilt opnemen
en schakel het apparaat uit.
12 Druk op SYNCHRO REC.
SYSTEM
MENU
M/m/</,,
ENTER
x
REC MODE
SYNCHRO
REC
Het indicatielampje SYNCHRO REC op de
display op het voorpaneel gaat branden en de
recorder is gereed voor het opnemen met de
Synchro-opnamefunctie.
De recorder zal beginnen opnemen wanneer
van de aangesloten apparatuur een signaal
wordt ontvangen. Wanneer de aangesloten
apparatuur wordt uitgeschakeld, stopt de
opname en wordt de recorder uitgeschakeld.
Het opnemen stoppen
1
Druk op DVD om de bediening van de DVDrecorder te activeren.
Druk tweemaal op x.
2
3
Plaats een opneembare disc in de lade.
Druk op SYNCHRO REC voordat het toestel
begint op te nemen. Het indicatielampje
SYNCHRO REC op de recorder gaat uit.
Als u tijdens een Synchro-opname op SYNCHRO
REC drukt, stopt de opname, gaat het
indicatielampje SYNCHRO REC uit en wordt de
recorder uitgeschakeld.
Kies de audiolijningang.
Stel in het "Audio"-instelscherm de optie
"Line Audio Input" in op "Stereo" of
"Tweetalige" (pagina 116).
De Synchro-opnamefunctie annuleren
,wordt vervolgd
61
Als de timerinstellingen voor een synchroopname en een andere timeropname elkaar
overlappen
Het programma dat het eerst begint, heeft
prioriteit, ongeacht of het programma een
Synchro-opnameprogramma is. De recorder
begint het tweede programma op te nemen
ongeveer tien seconden nadat het eerste
programma is afgelopen. Als de eindtijd van een
geprogrammeerde opname en de begintijd van een
andere timerinstelling dezelfde zijn, zal de
opname van het programma dat het laatst start iets
later beginnen.
7:00
8:00
9:00
Timerinstellingen voor de
DVD wijzigen of annuleren
(Timerlijst)
+RW
-RWVR -RWVideo
-RVR
+R
-RVideo
U kunt timerinstellingen wijzigen en annuleren
met het timerlijstmenu.
10:00
Programma 1
Programma 2
wordt afgekapt
SYSTEM
MENU
M/m/</,,
ENTER
Opmerkingen
• De recorder begint alleen met opnemen nadat het
videosignaal van het aangesloten apparaat is
gedetecteerd en ontvangen. Het begin van het
programma wordt wellicht niet opgenomen, ongeacht
of de recorder is in- of uitgeschakeld.
• Als u de aangesloten apparatuur wilt gebruiken terwijl
de Synchro-opnamefunctie in stand-by staat, moet u de
stand-bymodus annuleren door op SYNCHRO REC te
drukken. Als u opnieuw wilt overschakelen naar de
stand-bymodus, moet u voordat de Synchroopnamefunctie begint op te nemen ervoor zorgen dat de
apparatuur is uitgeschakeld en drukt u vervolgens op
SYNCHRO REC.
• De Synchro-opnamefunctie werkt niet bij een aantal
tuners. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de tuner
voor meer informatie.
• Tijdens de stand-bymodus van de Synchro-opname zal
de automatische klokinstelfunctie niet werken
(pagina 111).
• Nadat een opname is beëindigd, schakelt de recorder
terug naar de stand-bymodus van de Synchroopnamefunctie tot het indicatielampje SYNCHRO
REC uit gaat.
• Als de Synchro-opname begint terwijl de recorder nog
is ingeschakeld, zal de recorder na de opname worden
uitgeschakeld.
• Met deze recorder kunt u geen programma's met het
"Copy-Never"-kopieerbeveiligingssignaal opnemen.
De opname wordt in dat geval na enkele seconden
gestopt.
62
O RETURN
1
Druk op SYSTEM MENU.
Het systeemmenu verschijnt.
2
3
Selecteer "Timer" en druk op ENTER.
Kies "Timerlijst" en druk op ENTER.
Timerlijst
10:10
Stop
Prog.
Stand PDC
/VPS Bew.
nr. Media
Datum Start
01
DVD
15/04
09:00
10:00
Prog. 1
SP
Uit
02
DVD
30/04
09:15
09:45
Prog. 2
SP
Uit
03
---
--/--
--:--
--:--
----
---
--
04
---
--/--
--:--
--:--
----
---
--
05
---
--/--
--:--
--:--
----
---
--
06
---
--/--
--:--
--:--
----
---
--
De timerinformatie toont de opnamedatum,
tijd, modus, enzovoort.
Als er meer dan zes timerinstellingen zijn,
drukt u op m om de volgende pagina weer te
geven.
4
Kies de timerinstelling die u wilt wijzigen
of annuleren en druk op ENTER.
Het submenu verschijnt.
Timerlijst
5
10:10
Prog.
Stand PDC
/VPS Bew.
nr. Media
Datum
Start
Stop
01
DVD
15/04
09:00
10:00
Prog. 1
SP
Bew.
Aus
02
DVD
30/04
09:15
09:45
Prog. 2
SP
Wissen
Aus
03
---
--/--
--:--
--:--
----
---
--
04
---
--/--
--:--
--:--
----
---
--
05
---
--/--
--:--
--:--
----
---
--
06
---
--/--
--:--
--:--
----
---
--
Opmerkingen
• Zelfs als alles correct is ingesteld, is het mogelijk dat
het programma niet wordt opgenomen als de recorder
bezig is met een andere opname of als een andere
timerinstelling hiermee samenvalt en deze voorrang
heeft. Voor meer informatie over de opnamevoorrang,
zie pagina 58.
• U kunt de timerinstellingen niet wijzigen voor een
opname die de recorder op dat ogenblik maakt.
• In de Timerlijst worden de timerinstellingen van zowel
de DVD-recorder als de videorecorder weergegeven.
Kies een optie en druk op ENTER.
Timer - Standaard
nr. Media
nr.01
01
Datum Start
10:10
Stop
Prog.
Stand PDC
/VPS Bew.
DVD
04/15
09:00
10:00
PR 1
02Media
DVD
04/30
Datum
09:15
Start
09:45
Stop
PDC
PR
2
SPStandOff
Prog.
--:-09 : 00
03
--DVD
--/-15/04
04
---
--/--
05
---
--/--
06
---
--/-ShowView
SP
DVD opnemen
"Bew.": Om de timerinstelling te wijzigen.
Kies een item met </, en stel het in met
M/m. Druk op ENTER.
Off
/VPS
--:-10 : 00
-------Prog. 1
SP
Uit
--:--
--:--
----
---
---
--:--
--:--
----
---
---
--:--
--:--
----
---
---
"Wissen": Om de timerinstelling te wissen.
Kies "OK" en druk op ENTER als om een
bevestiging wordt gevraagd.
Timerlijst
10:10
Stop
Datum Start
01
DVD
15/04
09:00
10:00
Prog. 1
SP
Uit
02
DVD
30/04
09:15
09:45
Prog. 2
SP
Uit
03
---
--/--
----
---
--
04
---
--/--
----
---
--
Wilt u "nr.01" wissen?
--:--
--:--
--:--
--:--
Annuleren
OK
6
Prog.
Stand PDC
/VPS Bew.
nr. Media
05
---
--/--
--:--
--:--
----
---
--
06
---
--/--
--:--
--:--
----
---
--
Druk op SYSTEM MENU om de Timerlijst
uit te schakelen.
Als er nog andere timerinstellingen zijn
opgegeven, schakelt u de recorder uit om
opnieuw de opnamewachtstand te activeren.
Terugkeren naar het vorige venster
Druk op O RETURN.
63
Opnemen vanaf
aangesloten apparatuur
zonder een timer
3
Druk herhaaldelijk op INPUT SELECT om
een ingangsbron te selecteren aan de hand
van de gemaakte aansluiting.
De display op het voorpaneel wordt als volgt
gewijzigd:
Programmapositie
+RW
-RWVR -RWVideo
+R
-RVR
LINE1
LINE2
DV
LINE3
-RVideo
U kunt opnemen van een aangesloten
videorecorder of dergelijke. Voor meer informatie
over de aansluitingen, zie "Een andere
videorecorder of ander apparaat aansluiten" op
pagina 27.
Maak gebruik van de DV IN-aansluiting op het
voorpaneel indien de apparatuur is uitgerust met
een DV-uitgang (i.LINK-aansluiting).
Als u wilt opnemen van een digitale camcorder die
aangesloten is op de DV IN-aansluiting, zie
pagina 104.
4
Druk herhaaldelijk op REC MODE om de
opnamemodus te selecteren.
Het venster op het televisiescherm wordt dan
als volgt gewijzigd:
HQ
HSP
SP
LSP
SLP
EP
LP
ESP
Voor meer informatie over de opnamemodus,
zie pagina 53.
5
Kies de audiolijningang.
Stel in het "Audio"-instelscherm de optie
"Line Audio Input" in op "Stereo" of
"Tweetalige" (pagina 116).
DVD
6
Plaats de bronband in het aangesloten
apparaat en zet dat apparaat in de
pauzemodus voor afspelen.
7
Druk tegelijkertijd op z REC op deze
recorder en de pauze- of afspeeltoets op de
aangesloten apparatuur.
INPUT
SELECT
Het opnemen wordt gestart.
Druk op deze recorder op x als u het
opnemen wilt stoppen.
x
z REC
REC MODE
64
1
Druk op DVD om de bediening van de DVDrecorder te activeren.
2
Plaats een opneembare disc in de lade.
Opmerkingen
• Het is mogelijk dat het beeld van een videogame niet
helder wordt opgenomen.
• Met deze recorder kunt u geen programma's met het
"Copy-Never"-kopieerbeveiligingssignaal opnemen.
De opname wordt in dat geval na enkele seconden
gestopt.
• Tijdens de opname of de pauzestand voor de opname
kunt u de opnamemodus niet wijzigen.
• U kunt tijdens de opname de programmapositie of de
ingangsbron niet wijzigen.
Bewerkingsopties voor DVD+RW's
(VR-stand)/DVD+R's (VR-stand)
DVD-montage
Vóór het bewerken
Deze recorder biedt verschillende
bewerkingsmogelijkheden voor diverse disctypes.
Controleer vóór het bewerken het disctype en
selecteer de optie die beschikbaar is voor uw disc
(pagina 32).
Opmerkingen
Bewerkingsopties voor DVD+RW's/
DVD-RW's (Video-stand)/DVD+R's/
DVD-R's (Video-stand)
+RW
-RWVideo
+R
-RVideo
U kunt eenvoudige bewerkingen uitvoeren.
Aangezien titels in de Video-stand daadwerkelijk
opnamen op de disc zijn, kunt u bewerkingen niet
ongedaan maken. Bewerkingsfuncties
beschikbaar voor titels in de Video-stand:
– De naam van een titel wijzigen (pagina 70).
– Een titel wissen (pagina 66).
– Beveiliging instellen tegen wissen (uitsluitend
voor DVD+RW's) (pagina 66).
– Een deel van een titel wissen (A-B wissen)
(uitsluitend voor DVD+RW's) (pagina 68).
– Een titel opsplitsen (uitsluitend voor
DVD+RW's) (pagina 68).
Opmerkingen
• Als de disc eenmaal is gefinaliseerd, kunt u de disc niet
meer bewerken en er niets meer op opnemen (met
uitzondering van DVD+RW's).
• Wis overbodige titels wanneer een bericht verschijnt
met de melding dat de discinformatie vol is.
-RVR
U beschikt over geavanceerde
bewerkingsfuncties. Er zijn om te beginnen twee
opties voor een DVD-RW (VR-stand) en DVD-R
(VR-stand): u kunt de oorspronkelijk opname die
"Origineel" wordt genoemd, of de
afspeelinformatie die voor dat origineel is gemaakt
en die "Playlist" wordt genoemd, bewerken.
Omdat de opties wezenlijk van elkaar verschillen
en elk hun eigen voordelen bieden, kunt u beter
eerst het onderstaande doorlezen en de optie
selecteren die het meest voldoet aan uw wensen.
Originele titels bewerken
Bewerkingen die u in de oorspronkelijke titel
maakt, zijn definitief. Als u een onbewerkte versie
van de opname wilt bewaren, kunt u beter een
afspeellijst maken en die bewerken (zie
hieronder). Bewerkingsfuncties beschikbaar voor
originele titels:
– De naam van een titel wijzigen (pagina 70).
– Een titel wissen (pagina 66).
– Een hoofdstuk wissen (pagina 67).
– Beveiliging instellen tegen wissen (pagina 66).
– Een deel van een titel wissen (A-B wissen)
(pagina 68).
– Een titel opsplitsen (pagina 68).
DVD-montage
• De bewerkte inhoud kan verloren gaan als u de disc
verwijdert of als tijdens de bewerking een timeropname
wordt gestart.
• U kunt geen opnamen bewerken op DVD-RW's
(Video-stand), DVD+R's of DVD-R's (Video-stand)
die zijn gemaakt met andere DVD-apparatuur.
-RWVR
Titels in een afspeellijst aanmaken en
bewerken
Een afspeellijst is een groep titels die is gemaakt
op basis van de originele titel voor
bewerkingsdoeleinden. Als u een afspeellijst
maakt, wordt alleen de informatie die nodig is
voor het afspelen, bijvoorbeeld de volgorde
waarin titels worden afgespeeld, opgeslagen op de
disc. Doordat de originele titels ongewijzigd
blijven, kunnen de titels in de afspeellijst opnieuw
worden bewerkt.
Als u een originele titel wist die in een afspeellijst
wordt gebruikt, wordt ook de afspeellijst gewist.
Voorbeeld: u heeft de laatste paar wedstrijden van
een voetbaltoernooi opgenomen op een DVD-RW
(VR-stand). U wilt een samenvatting maken met
alle doelpunten en andere hoogtepunten, maar u
wilt ook de oorspronkelijke opname handhaven.
,wordt vervolgd
65
Een titel bewerken
+RW
In dit geval kunt u de belangrijkste scènes
compileren tot een afspeellijsttitel. U kunt zelfs de
volgorde van de scènes binnen de afspeellijsttitel
wijzigen. Zie "Een afspeellijst bewerken" op
pagina 72.
Geavanceerde bewerkingsfuncties voor titels in
een afspeellijst:
– De naam van een titel wijzigen (pagina 70).
– Een titel wissen (pagina 66).
– Een hoofdstuk wissen (pagina 67).
– Een deel van een titel wissen (A-B wissen)
(pagina 68).
– Een scène in een afspeellijst bewerken
(pagina 72).
– Een titel opsplitsen (pagina 68).
– Titels samenvoegen (pagina 73).
z Tip
U kunt de titellijst omschakelen naar origineel of
Afspeellijst. Terwijl het Titellijstmenu is geactiveerd,
drukt u herhaaldelijk op ORIGINAL/PLAYLIST.
Opmerkingen
• U kunt de titels in een afspeellijst niet beveiligen.
• Wis overbodige titels wanneer een bericht verschijnt
met de melding dat de discinformatie vol is.
• Als de disc eenmaal is gefinaliseerd, kunt u de titels in
de afspeellijst op de disc niet meer aanmaken of
bewerken.
+R
-RWVR -RWVideo
-RVR
In dit gedeelte worden de basisfuncties voor
bewerken uitgelegd. Houd er rekening mee dat de
bewerking onomkeerbaar is. Maak een
afspeellijsttitel als u een DVD-RW (VR-stand) of
DVD-R (VR-stand) wilt bewerken zonder
wijzigingen aan te brengen in de originele
opnamen (pagina 71).
DVD
ORIGINAL/
PLAYLIST
TITLE LIST
M/m/</,,
ENTER
O RETURN
./>
H
x
X
1
Druk op DVD om de bediening van de DVDrecorder te activeren.
2
Druk op TITLE LIST.
Wanneer u een DVD-RW (VR-stand) of
DVD-R (VR-stand) bewerkt, drukt u indien
nodig op ORIGINAL/PLAYLIST om over te
schakelen naar de "Titellijst (Origineel)".
Titellijst (Origineel)
1/4
nr.
10:10
Titel
Lengte
Bew.
01 Prog. 1
01:29:03 >
02 Prog. 2
00:31:23 >
03 Prog. 4
01:59:00 >
04 Prog. 3
00:58:56 >
T Prog. 1
02.mei.2006
08:00
3
Kies een titel en druk op ENTER.
Het submenu verschijnt.
66
-RVideo
4
Kies een optie en druk op ENTER.
Een hoofdstuk wissen (Hfdstk
wissen)
-RWVR
-RVR
U kunt een hoofdstuk in een titel selecteren en
wissen. Houd er rekening mee dat het wissen van
hoofdstukken in originele titels niet ongedaan kan
worden gemaakt.
1
Druk op TITLE LIST.
Druk op ORIGINAL/PLAYLIST om indien
nodig over te schakelen naar de "Titellijst
(Origineel)".
2
Kies een titel en druk op ENTER.
Het submenu verschijnt.
3
Kies "Hfdstk wissen" en druk op ENTER.
Het scherm voor het wissen van hoofdstukken
verschijnt.
*1
Uitsluitend voor DVD-RW's (VR-stand) en
DVD-R's (VR-stand)
*2 Uitsluitend voor DVD+RW's, DVD-RW's (VRstand) en DVD-R's (VR-stand)
Hfdstk wissen (Origineel)
10:10
Hoofdstuk 01/03
DVD-montage
U kunt kiezen uit de volgende opties:
"Titel wissen": Wist de geselecteerde titel.
Kies "OK" ter bevestiging.
"Hfdstk wissen"*1: Hiermee kunt u een
hoofdstuk in de titel selecteren en wissen (zie
verder).
"Beveiligen"*2: De titel beveiligen tegen
wissen. Kies de optie "Aan" als het scherm
"Beveiliging" verschijnt. Het symbool " "
verschijnt als de titel beveiligd is. Als u de
beveiliging wilt opheffen, kiest u "Uit". Het
symbool " " verandert dan in " ".
"Titelnaam": Hiermee kunt u de naam van de
titel wijzigen (pagina 70).
"A-B wissen"*2: Wist een deel van een titel
(pagina 68).
"Titel splitsen"*2: Een titel opsplitsen in twee
titels (pagina 68).
Titelnr.01
Control.
Wissen
01
Ruimte op de disc vrijmaken
Titel, hoofdstukken of scènes wissen:
– maakt discruimte op een DVD-RW (VR-stand)
vrij.
– maakt uitsluitend discruimte vrij op een
DVD+RW/DVD-RW (Video-stand) wanneer u
de laatste titel of hoofdstuk wist.
– kan geen discruimte vrijmaken op een DVD+R/
DVD+R DL/DVD-R.
02
00:00:10
03
Wijzigen
00:04:20
Verpl.
Toevoeg.
Kopiëren
4
Selecteer het hoofdstuk dat u wilt wissen
en druk op ENTER.
De knop "Control." is geactiveerd. Als u een
voorbeeld van het hoofdstuk wilt bekijken,
drukt u op ENTER. Wanneer het afspelen
voltooid is of wanneer u op O RETURN
drukt, wordt het scherm "Hfdstk wissen
(Origineel)" opnieuw weergegeven.
z Tip
U kunt de naam van een disc ook wijzigen (pagina 77).
Opmerkingen
• Bij het bewerken van een DVD-RW (Video-stand),
DVD+R of DVD-R moeten alle bewerkingen zijn
voltooid voor de disc wordt gefinaliseerd. U kunt geen
gefinaliseerde disc bewerken.
• Beveiligde titels of hoofdstukken in een beveiligde titel
kunt u niet wissen.
• Als u een originele titel wist die in een afspeellijst
wordt gebruikt, wordt ook de afspeellijst gewist.
00:00:34
5
Selecteer "Wissen" en druk op ENTER.
Er verschijnt een vraag ter bevestiging.
6
Kies "OK" en druk op ENTER.
Het geselecteerde hoofdstuk is nu uit de titel
verwijderd.
Als u andere hoofdstukken wilt wissen, voert
u de instructies uit vanaf stap 4.
z Tip
U kunt ook hoofdstukken uit een afspeellijsttitel wissen
(pagina 72).
,wordt vervolgd
67
5
Opmerking
Als u een originele titel wist die in een afspeellijst wordt
gebruikt, wordt ook de afspeellijst gewist.
Een deel van een titel wissen
(A-B Wissen)
+RW
-RWVR
Kies een titel en druk op ENTER.
7
A-B wissen
10:10
Titelnr.01
Start
Start 00:00:00
Titelnr.01
Einde 00:00:00
02.mei.2006 08:00
Einde
Wissen
00:00:07
T
De scène is nu gewist.
Voer de instructies opnieuw uit vanaf stap 4
om verder te gaan. Kies "Beëindig" en druk op
ENTER als u klaar bent.
z Tips
• Na het wissen van de scène wordt een
hoofdstukmarkering aangebracht. De
hoofdstukmarkering deelt de titel op in verschillende
hoofdstukken.
• U kunt ook delen (scènes) uit een afspeellijsttitel
wissen (pagina 72).
Druk op het beginpunt van het deel dat u
wilt wissen (punt A) op ENTER.
A-B wissen
Opmerkingen
• De beelden of het geluid kunnen tijdelijk worden
onderbroken op het punt waar u een gedeelte van een
titel wist.
• U kunt geen gedeelten wissen die korter zijn dan vijf
seconden.
• Het is mogelijk dat de begin- en eindpunten van een
titel niet precies overeenkomen met de punten die u
heeft ingesteld.
• Als u een originele titel wist die in een afspeellijst
wordt gebruikt, wordt ook de afspeellijst gewist.
Beëindig
U kunt de toetsen H,
,
./>, x en X gebruiken om het
beginpunt te zoeken.
De knop "Einde" is geactiveerd.
10:10
Titelnr.01
Een titel opsplitsen in twee titels
(Titel splitsen)
+RW
Start 00:00:10
1
Titelnr.01
02.mei.2006 08:00
Einde 00:00:00
Einde
Beëindig
-RVR
Druk op TITLE LIST.
Wanneer u een DVD-RW (VR-stand) of
DVD-R (VR-stand) bewerkt, drukt u indien
nodig op ORIGINAL/PLAYLIST om over te
schakelen naar de "Titellijst (Origineel)".
Wissen
00:00:10
T
-RWVR
U kunt een titel opsplitsen in twee titels. Houd er
rekening mee dat het splitsen van de originele
titels niet ongedaan kan worden gemaakt.
Start
68
Kies "OK" en druk op ENTER.
Kies "A-B wissen" en druk op ENTER.
Het venster voor het instellen van de punten A
en B verschijnt.
De knop "Start" is geactiveerd.
4
Druk op ENTER.
Druk op TITLE LIST.
Het submenu verschijnt.
3
6
Er verschijnt een vraag ter bevestiging.
Wanneer u een DVD-RW (VR-stand) of
DVD-R (VR-stand) bewerkt, drukt u indien
nodig op ORIGINAL/PLAYLIST om over te
schakelen naar de "Titellijst (Origineel)".
2
De knop "Wissen" is geactiveerd.
Als u het begin- of eindpunt opnieuw wilt
instellen, kiest u "Start" of "Einde" en voert u
de instructies opnieuw uit vanaf stap 4 of 5.
-RVR
U kunt een deel (scène) van een titel selecteren en
wissen. Houd er rekening mee dat het wissen van
scènes in originele titels niet ongedaan kan worden
gemaakt.
1
Druk op het eindpunt van het deel dat u wilt
wissen (punt B) op ENTER.
2
Kies een titel en druk op ENTER.
Het submenu verschijnt.
3
Selecteer "Titel splitsen" en druk op
ENTER.
Het venster voor het instellen van het
splitsingspunt verschijnt.
De knop "Punt" is geactiveerd.
Titel splitsen (Origineel)
10:10
z Tip
U kunt ook een titel in een afspeellijst splitsen
(pagina 72).
Handmatig hoofdstukken maken
+RW
-RWVR
-RVR
Titelnr.01
Punt
Start 00:00:00
U kunt handmatig een hoofdstukmarkering
invoegen op elk gewenst punt tijdens het afspelen.
Splitsen
CHAPTER
MARK ERASE
CHAPTER
MARK
00:00:07
T
Titelnr.01
Einde 00:00:00
02.mei.2006 08:00
4
Druk op ENTER op het punt waar u de titel
wilt splitsen.
DVD-montage
U kunt de toetsen H,
,
./>, x en X gebruiken om het
beginpunt te zoeken.
De knop "Splitsen" is geactiveerd.
Titel splitsen (Origineel)
10:10
Titelnr.01
Punt
Start 00:00:00
Splitsen
00:00:10
T
Titelnr.01
02.mei.2006 08:00
5
Einde 00:00:10
Druk op ENTER.
Druk op CHAPTER MARK op het punt waar u de
titel in hoofdstukken wilt splitsen.
Telkens wanneer u op deze toets drukt, verschijnt
"Markeren..." op het scherm en worden de scènes
voor en na het markeringsteken afzonderlijke
hoofdstukken.
VR
Markeren...
Er verschijnt een vraag ter bevestiging.
Als u een ander splitsingspunt wilt instellen,
kiest u "Nee" en drukt u op ENTER; daarna
voert u de instructies vanaf stap 4 uit.
6
Kies "Ja" en druk op ENTER.
In het venster verschijnt een vraag of u de
naam van de titel wilt wijzigen.
Als u dezelfde naam wilt gebruiken als
daarvoor, kiest u "Nee" en drukt u op ENTER
om te beëindigen.
7
Kies "Ja" en druk op ENTER.
Het venster "Titelnaam" verschijnt.
8
Volg de stappen 5 tot en met 7 van "De
naam van een titel wijzigen" (pagina 70)
om de naam te wijzigen.
De gesplitste titel verschijnt nu met een
nieuwe naam in de Titellijst.
Hoofdstukmarkeringen wissen
U kunt twee hoofdstukken combineren door
tijdens het afspelen de hoofdstukmarkering te
wissen.
Druk tijdens het afspelen op de toets CHAPTER
MARK ERASE.
Het huidige hoofdstuk wordt samengevoegd met
het vorige hoofdstuk.
Opmerkingen
• Wanneer een bericht verschijnt met de melding dat er
geen hoofdstukmarkeringen meer kunnen worden
toegevoegd, kan er mogelijk niet worden opgenomen
of bewerkt.
• U kunt geen hoofdstukmarkeringen toevoegen of
wissen als de titel of disc beveiligd is.
69
Het venster "Titelnaam" verschijnt.
De naam van een titel
wijzigen
+RW
-RWVR -RWVideo
+R
-RVR
Cursor
-RVideo
A
B
F
G H
C D
E
a
b
c
d
e
1
2
3
4
5
J
f
g
h
i
j
6
7
8
9
K
L
0
M N O
k
l
m
n
o
-
_
+
=
.
@ #
$
U
&
)
I
S
T
p
q
r
s
t
~ !
V W X
Y
u
v
w
x
y
%
P Q R
Z
Instelknoppen
5
^
(
z
Positie terug
Spatie
Verwijder
Wissen
Beëindig
Alfanumerieke tekens
Selecteer het teken dat u wilt invoeren met
de toetsen M/m/</, en druk vervolgens
op ENTER.
Het door u geselecteerde teken verschijnt nu
in de invoerrij.
U kunt alleen de tekens en symbolen invoeren
die op het scherm worden weergegeven.
DVD
• Als u de positie van de cursor wilt wijzigen,
selecteert u de invoegrij met M en drukt u op
</,.
• Als u een teken wilt wissen, selecteert u één
van de volgende instelknoppen en drukt u
vervolgens op ENTER.
"Positie terug": hiermee wist u het teken dat
links van de cursor staat.
"Verwijder": hiermee wist u het teken dat op
de positie van de cursor staat.
"Wissen": hiermee wist u alle tekens van de
invoerrij.
• Als u een spatie wilt invoeren, verplaatst u
de cursor naar de gewenste positie, selecteert
u "Spatie" en drukt u vervolgens op ENTER.
• Als u een teken wilt invoeren, verplaatst u de
cursor naar de gewenste positie, selecteert u
het teken dat u wilt invoegen en drukt u
vervolgens op ENTER.
ORIGINAL/
PLAYLIST
TITLE LIST
M/m/</,,
ENTER
O RETURN
1
Druk op DVD om de bediening van de DVDrecorder te activeren.
2
Druk op TITLE LIST.
Wanneer u een DVD-RW (VR-stand) of
DVD-R (VR-stand) bewerkt, drukt u indien
nodig op ORIGINAL/PLAYLIST om over te
schakelen naar de "Titellijst (Origineel)".
Kies een titel en druk op ENTER.
Het submenu verschijnt.
4
10:10
K_
U kunt een titelnaam van maximaal 32 tekens
invoeren. Omdat het aantal tekens dat kan worden
weergegeven beperkt is, is het mogelijk dat de
namen in menu's zoals de Titellijst anders op het
scherm verschijnen. Voer de onderstaande
procedure uit als het invoervenster voor tekens
verschijnt.
3
Invoerrij
Titelnaam
Selecteer "Titelnaam" en druk op ENTER.
6
Herhaal stap 5 om meer tekens in te
voeren.
Als u wilt terugkeren naar de Titellijst zonder
de naam van de titel te wijzigen, drukt u op
O RETURN.
7
Selecteer "Beëindig" en druk op ENTER.
z Tip
U kunt de naam van een disc ook wijzigen (pagina 77).
Volg de stappen 5 tot en met 7 hierboven wanneer het
scherm "Disc naam" wordt weergegeven.
70
Titellijst (Origineel)
Een afspeellijst maken
Druk op ENTER.
Timer
-RWVR
-RVR
Monteren
Met afspeellijsttitels kunt u bewerkingen
uitvoeren zonder dat u de originele opnamen
wijzigt (zie "Bewerkingsopties voor DVD+RW's
(VR-stand)/DVD+R's (VR-stand)" op pagina 65).
U kunt een afspeellijsttitel maken door maximaal
99 delen (scènes) van originele titels samen te
voegen.
10:10
Titellijst
Titelmenu voor DVD-titellijst.
Kopiëren
Disc plaatsen
Instelling
3
Selecteer "Monteren" en druk op ENTER.
Bewerken
Opmerkingen
• Als u een originele titel wist die in een afspeellijst
wordt gebruikt, wordt ook de afspeellijst gewist.
• Als de disc eenmaal is gefinaliseerd, kunt u de titels in
de afspeellijst op de disc niet meer aanmaken.
10:10
Titellijst
Playlist maken
Timer
Playlist bewerken
Monteren
Kopiëren
DVD
4
ORIGINAL/
PLAYLIST
SYSTEM
MENU
Kies "Playlist maken" en druk op ENTER.
DVD-montage
Disc plaatsen
Instelling
Het venster voor het maken van een
afspeellijst verschijnt.
De knop "Start" is geactiveerd.
Playlist maken
TITLE LIST
M/m/</,,
ENTER
10:10
Scènenr.01
Start
./>
Einde
Start 00:00:00
H
Maken
00:00:07
T
x
5
Druk op DVD om de bediening van de DVDrecorder te activeren.
2
Druk op SYSTEM MENU met de recorder in
de stopstand.
Einde 00:00:00
--.---.---- --:--
X
1
Playlistnr.01
Beëindig
Druk op het beginpunt op ENTER.
U kunt de toetsen H,
,
./>, x en X gebruiken om het
beginpunt te zoeken.
De knop "Einde" is geactiveerd.
Playlist maken
10:10
Scènenr.01
Start
Start 00:00:10
Einde
Einde 00:00:00
Beëindig
Maken
00:00:10
T
Playlistnr.01
--.---.---- --:--
,wordt vervolgd
71
6
Druk op het eindpunt op ENTER.
De knop "Maken" is geactiveerd.
Als u het begin- of eindpunt opnieuw wilt
instellen, kiest u "Start" of "Einde" en voert u
de instructies opnieuw uit vanaf stap 5 of 6.
7
Druk op ENTER.
Het door u geselecteerde deel wordt als een
scène vastgelegd. Voer de instructies opnieuw
uit vanaf stap 5 om verder te gaan.
8
Een afspeellijst bewerken
-RWVR
-RVR
U kunt de titels of scènes in de titels van een
afspeellijst bewerken zonder wijzigingen aan te
brengen in de oorspronkelijke opnamen.
Selecteer "Beëindig" wanneer u klaar bent
met het vastleggen van scènes en druk op
ENTER.
DVD
Een afspeellijsttitel afspelen
1
2
Druk op TITLE LIST.
3
Selecteer een afspeellijsttitel en druk op
ENTER.
SYSTEM
MENU
Druk op ORIGINAL/PLAYLIST om over te
schakelen naar de titellijst "Playlist".
M/m/</,,
ENTER
O RETURN
./>
H
Het submenu verschijnt.
4
x
X
Selecteer "Weergave" en druk op ENTER.
z Tip
Bij het maken van een afspeellijsttitel worden de beginen eindpunten hoofdstukmarkeringen en wordt elke
scène een hoofdstuk.
Opmerkingen
1
Druk op DVD om de bediening van de DVDrecorder te activeren.
2
Druk op SYSTEM MENU met de recorder in
de stopstand.
• Mogelijk wordt het beeld in de pauzemodus gezet
wanneer een bewerkte scène wordt afgespeeld.
• Het is mogelijk dat de begin- en eindpunten in een titel
niet precies overeenkomen met de punten die u heeft
ingesteld.
Titellijst (Origineel)
10:10
Titellijst
Druk op ENTER.
Timer
Monteren
Titelmenu voor DVD-titellijst.
Kopiëren
Disc plaatsen
Instelling
3
Selecteer "Monteren" en druk op ENTER.
Bewerken
Titellijst
Playlist maken
Timer
Playlist bewerken
Monteren
Kopiëren
Disc plaatsen
Instelling
72
10:10
4
Kies "Playlist bewerken" en druk op
ENTER.
"Control.": Met deze optie kunt u een
voorbeeld van een scène bekijken. Als u op
ENTER drukt, wordt de geselecteerde scène
afgespeeld. Wanneer het afspelen voltooid is
of wanneer u op O RETURN drukt,
verschijnt het venster "Scène bew." opnieuw.
"Wissen": Hiermee wist u de geselecteerde
scène (pagina 74).
"Wijzigen": Hiermee kunt u het begin- en
eindpunt van een scène wijzigen (pagina 74).
"Verpl.": Met deze optie kunt u de volgorde
van de scènes veranderen (pagina 75).
"Toevoeg.": Hiermee kunt u andere scènes
vóór een geselecteerde scène invoegen
(pagina 75).
"Kopiëren": Met deze optie kunt u een scène
kopiëren (pagina 76).
De titellijst "Playlist" verschijnt op het
scherm.
Playlist
10:10
1/2
nr.
Titel
Lengte
Bew.
01 Prog. 1
00:05:04 >
02 Prog. 2
00:00:51 >
T Prog. 1
02.mei.2006
03:25
5
Selecteer een afspeellijsttitel en druk op
ENTER.
Het submenu verschijnt.
7
Kies een optie en druk op ENTER.
U kunt voor de bewerkingen kiezen uit de
volgende opties. Zie de pagina's tussen
haakjes voor meer gedetailleerde informatie.
Terugkeren naar het vorige venster
"Titel wissen": Wist de geselecteerde titel.
Kies "OK" ter bevestiging.
"Hfdstk wissen": Hiermee kunt u
hoofdstukken in de titel van de Afspeellijst
selecteren en wissen (pagina 68).
"Titelnaam": Hiermee kunt u de naam van de
titel wijzigen (pagina 70).
"A-B wissen": Hiermee kunt u scènes in de
titel van de Afspeellijst selecteren en wissen
(pagina 68).
"Scène bew.": Hiermee kunt u scènes in de
titel van de Afspeellijst opnieuw bewerken.
Ga naar stap 7.
"Titel splitsen": Hiermee splitst u de titel op
het gewenste punt in twee nieuwe titels
(pagina 68).
"Titels samenv.": Hiermee kunt u twee
bestaande titels samenvoegen tot één titel
(pagina 73).
Druk op SYSTEM MENU.
Kies "Scène bew." en druk op ENTER.
Druk op O RETURN.
Het venster uitschakelen
z Tip
Tijdens het afspelen van scènes kunt u de functie
"Afspelen hervatten" niet gebruiken.
Opmerking
Als de disc eenmaal is gefinaliseerd, kunt u de titels in de
afspeellijst op de disc niet meer bewerken.
Twee titels samenvoegen tot één
titel (Titels samenv.)
-RWVR
10:10
Scènenr.01/03
Playlistnr.01
Control.
Wissen
01
00:00:34
02
00:00:10
03
00:04:20
Wijzigen
-RVR
U kunt een titel in een afspeellijst selecteren en
deze samenvoegen met een andere titel in de
afspeellijst.
1
Het venster voor het bewerken van scènes
verschijnt.
Scène bew.
DVD-montage
6
Voer de stappen 1 tot en met 5 van "Een
afspeellijst bewerken" (pagina 72) uit om
een titel in de afspeellijst te selecteren.
Het submenu verschijnt.
2
Selecteer de optie "Titels samenv." en druk
vervolgens op ENTER.
Hieronder is ook de volgende titel
geselecteerd.
Verpl.
Toevoeg.
Kopiëren
,wordt vervolgd
73
Playlist
1/4
10:10
nr.
Titel
01 Prog. 1
Lengte
2
Selecteer de scène die u wilt wissen en
druk op ENTER.
3
Selecteer "Wissen" en druk op ENTER.
Bew.
00:05:04 >
02 Prog. 3
00:00:51 >
03 Prog. 2
01:59:00 >
04 Prog. 4
00:58:56 >
T Prog. 1
Er verschijnt een vraag ter bevestiging.
4
De geselecteerde scène is nu gewist.
Als u andere scènes wilt wissen, voert u de
instructies opnieuw uit vanaf stap 2.
02.mei.2006
03:25
3
Selecteer een titel in de afspeellijst
waarmee de geselecteerde titel moet
worden samengevoegd.
Playlist
1/4
10:10
nr.
Titel
01 Prog. 1
Lengte
Bew.
00:05:04 >
02 Prog. 3
00:00:51 >
03 Prog. 2
01:59:00 >
04 Prog. 4
00:58:56 >
T Prog. 2
02.mei.2006
11:30
4
Kies "OK" en druk op ENTER.
Een scène wijzigen (Wijzigen)
-RWVR
-RVR
U kunt het begin- en eindpunt van de geselecteerde
scène wijzigen.
1
Voer de stappen 1 tot en met 7 van "Een
afspeellijst bewerken" (pagina 72) uit.
Het scherm "Scène bew." verschijnt.
2
Selecteer de scène die u wilt wijzigen en
druk op ENTER.
3
Selecteer "Wijzigen" en druk op ENTER.
Druk op ENTER.
De knop "Start" is geactiveerd.
Er verschijnt een vraag ter bevestiging.
5
Wijzigen
Scènenr.01
In het venster verschijnt een vraag of u de
naam van de titel wilt wijzigen.
Als u dezelfde naam wilt gebruiken als
daarvoor, kiest u "Nee" en drukt u op ENTER
om te beëindigen.
6
Start
De twee afspeellijsttitels zijn nu
samengevoegd tot één titel in de afspeellijst en
bovendien is hieraan een nieuwe naam
toegekend.
Wijzigen
00:00:07
T
Kies "Ja" en druk op ENTER.
Volg de stappen 5 tot en met 7 van "De
naam van een titel wijzigen" (pagina 70)
om de naam te wijzigen.
Einde
Start 00:00:00
Playlistnr. 01
Einde 00:00:00
02.mei.2006 03:25
Het venster "Titelnaam" verschijnt.
7
10:10
Kies "Ja" en druk op ENTER.
4
Annuleren
Druk op het beginpunt op ENTER.
U kunt de toetsen H,
,
./>, x en X gebruiken om het
beginpunt te zoeken.
De knop "Einde" is geactiveerd.
Wijzigen
10:10
Scènenr.01
Een scène wissen (Wissen)
-RWVR
U kunt een geselecteerde scène wissen.
1
Voer de stappen 1 tot en met 7 van "Een
afspeellijst bewerken" (pagina 72) uit.
Het scherm "Scène bew." verschijnt.
74
Start
-RVR
Start 00:00:10
00:00:10
T
Playlistnr. 01
02.mei.2006
03:25
Einde
Wijzigen
Einde 00:00:00
Annuleren
5
Druk op het eindpunt op ENTER.
4
De knop "Wijzigen" is geactiveerd.
Als u het begin- of eindpunt opnieuw wilt
instellen, kiest u "Start" of "Einde" en voert u
de instructies opnieuw uit vanaf stap 4 of 5.
6
Selecteer een nieuwe locatie met de
toetsen </, en druk vervolgens op
ENTER.
De geselecteerde scène wordt dan naar de
nieuwe locatie verplaatst.
Als u andere scènes wilt verplaatsen, voert u
de instructies opnieuw uit vanaf stap 2.
Druk op ENTER.
Het scherm "Scène bew." wordt opnieuw
weergegeven.
Het door u opnieuw geselecteerde deel wordt
als een scène vastgelegd.
Als u andere scènes wilt wijzigen, voert u de
instructies opnieuw uit vanaf stap 2.
Scène bew.
10:10
Scènenr. 03/03
Playlistnr.01
Control.
Wissen
01
00:00:34
02
00:04:20
03
Wijzigen
00:00:10
Verpl.
Toevoeg.
Kopiëren
De wijzigingen annuleren
Selecteer "Annuleren" en druk op ENTER.
-RWVR
-RVR
U kunt vóór de geselecteerde scène een scène
invoegen.
Een scène verplaatsen
(Verplaatsen)
-RWVR
Een scène toevoegen (Toevoegen)
DVD-montage
Opmerking
Het is mogelijk dat de begin- en eindpunten van een
scène niet precies overeenkomen met de punten die u
heeft ingesteld.
1
-RVR
Voer de stappen 1 tot en met 7 van "Een
playlist bewerken" (pagina 72) uit.
Het scherm "Scène bew." verschijnt.
U kunt de volgorde van de scènes binnen de
afspeellijsttitel wijzigen.
1
2
Voer de stappen 1 tot en met 7 van "Een
afspeellijst bewerken" (pagina 72) uit.
Het scherm "Scène bew." verschijnt.
2
Selecteer de scène die u wilt verplaatsen
en druk op ENTER.
3
Selecteer "Verpl." en druk op ENTER.
Scène bew.
Selecteer de locatie waar u wilt toevoegen
en druk op ENTER.
Een nieuwe scène zal vóór de geselecteerde
scène toegevoegd worden.
3
Kies "Toevoeg." en druk op ENTER.
De knop "Start" is geactiveerd.
Toevoegen
10:10
Scènenr.01
10:10
Scènenr. 02/03
Start
Playlistnr.01
Start 00:00:00
Einde
Control.
Wissen
01
00:00:34
02
00:00:10
03
00:04:20
Wijzigen
Verpl.
Toevoeg.
00:00:07
T
Playlistnr. 01
02.mei.2006 03:25
Einde 00:00:00
Annuleren
Toevoeg.
Kopiëren
,wordt vervolgd
75
4
Druk op het beginpunt op ENTER.
U kunt de toetsen H,
,
./>, x en X gebruiken om het
beginpunt te zoeken.
De knop "Einde" is geactiveerd.
Toevoegen
10:10
Playlistnr. 01
02.mei.2006
5
03:25
Einde 00:00:00
U kunt een geselecteerde scène kopiëren en
toevoegen.
Start
Voer de stappen 1 tot en met 7 van "Een
afspeellijst bewerken" (pagina 72) uit.
Einde
Het scherm "Scène bew." verschijnt.
Toevoeg.
00:00:10
T
2
Selecteer de scène die u wilt kopiëren en
druk op ENTER.
3
Selecteer "Kopiëren" en druk op ENTER.
Annuleren
Druk op het eindpunt op ENTER.
Scène bew.
De knop "Toevoeg." is geactiveerd.
Als u het begin- of eindpunt opnieuw wilt
instellen, kiest u "Start" of "Einde" en voert u
de instructies opnieuw uit vanaf stap 4 of 5.
6
-RVR
-RWVR
1
Scènenr.01
Start 00:00:10
Een scène kopiëren (Kopiëren)
10:10
Scènenr. 02/03
Playlistnr.01
Control.
Wissen
01
00:00:34
02
00:00:10
03
00:04:20
Wijzigen
Verpl.
Druk op ENTER.
Het scherm "Scène bew." wordt opnieuw
weergegeven.
Het geselecteerde deel is nu vóór de
geselecteerde scène in stap 2 ingevoegd.
Als u andere scènes wilt toevoegen, voert u de
instructies opnieuw uit vanaf stap 2.
Het toevoegen annuleren
Selecteer "Annuleren" en druk op ENTER.
Toevoeg.
Kopiëren
4
Selecteer een locatie om te kopiëren met
de toetsen </, en druk vervolgens op
ENTER.
De scène is gekopieerd naar de geselecteerde
locatie.
Als u andere scènes wilt kopiëren, voert u de
instructies opnieuw uit vanaf stap 2.
Opmerking
Het is mogelijk dat de begin- en eindpunten van een
scène niet precies overeenkomen met de punten die u
heeft ingesteld.
Scène bew.
10:10
Scènenr. 01/04
Playlistnr.01
Control.
Wissen
01
00:00:10
02
00:00:34
03
00:00:10
Wijzigen
Verpl.
Toevoeg.
Kopiëren
04
76
00:04:20
Een disc formatteren/
benoemen/beveiligen
+RW
-RWVR -RWVideo
+R
-RVideo
-RVR
In het scherm "Disc plaatsen" kunt u de
discinformatie controleren of de naam van de disc
wijzigen. Afhankelijk van het disctype dat u
gebruikt, kunt u de disc ook formatteren en de
beveiliging instellen.
DVD
M/m/</,,
ENTER
O RETURN
1
Druk op DVD om de bediening van de DVDrecorder te activeren.
2
Druk op SYSTEM MENU met de recorder in
de stopstand.
3
Kies "Disc plaatsen" en druk op ENTER.
Het venster "Disc plaatsen" verschijnt.
Disc plaatsen
10:10
Titellijst
Disc naam
Timer
Disc beveiligen
: Niet beveiligd
Disc format
: VR-stand
Disc finaliseren
: Gedefinaliseerd
Monteren
Kopiëren
Disc plaatsen
:
D "Disc finaliseren": Met deze optie
finaliseert u een disc. Zie pagina 102
voor meer informatie.
E "Disc-informatie": Hiermee geeft u de
volgende gegevens over de disc weer.
• Discnaam
• Disctype (en opnameformaat voor een
DVD-RW (VR-stand)/DVD-R (VRstand))
• Totaal aantal titels
• Beveiligingsinstelling
• De oudste en meest recente
opnamedatum
• De totale beschikbare opnametijd voor
elke opnamemodus.
Disc-informatie
10:10
Disc-informatie
Disc naam
Disc 1
Alle titels wissen
Media
DVD-RW
Titel nr.
Origineel 6 / Playlist 1
Beveiligd
Niet beveiligd
Datum
5.04.2006 ~ 30.04.2006
resterend
HQ : 0H 57M
LSP : 2H 23M
EP : 5H 46M
Instelling
4
C "Disc format" (alleen voor
DVD+RW's/DVD-RW's/DVD-R's):
Hiermee wordt de volledige inhoud van
de disc gewist, met inbegrip van
beveiligde titels, zodat de disc leeg
wordt gemaakt (behalve voor DVDR's).
Voor DVD-RW's kiest u de opnameindeling ("VR-stand" of "Video-st.")
die u wilt gebruiken.
Om lege DVD-R's in de VR-stand te
formatteren selecteert u "VR-stand" en
dan "OK".
Kies een optie en druk op ENTER.
A "Disc naam": Hiermee kunt u de naam
van een disc wijzigen. Voor meer
informatie over hoe u tekens kunt
invoeren, zie pagina 70.
DVD-montage
SYSTEM
MENU
B "Disc beveiligen" (alleen DVD+RW's/
DVD-RW's (in VR-stand)/DVD-R's (in
VR-stand)): Als u de optie "Beveiligd"
selecteert, schakelt u voor alle titels op
de disc de beveiliging in. Als u de
beveiliging wilt opheffen, kiest u de
optie "Niet beveiligd".
formaat
HSP : 1H 26M
ESP : 2H 52M
SLP : 7H 40M
VR-stand
SP : 1H 55M
LP : 3H 50M
4.4/4.7GB
,wordt vervolgd
77
F "Alle titels wissen" (DVD+RW's/
DVD-RW's/DVD-R's (VR-stand)):
Hiermee wist u alle titels op de disc
(behalve de beveiligde titels). Kies
"OK" ter bevestiging.
Op DVD-RW's (VR-stand)/DVD-R's
(VR-stand) zullen de afspeellijsten die
beveiligde titels bevatten ook worden
gewist.
Terugkeren naar het vorige venster
Druk op O RETURN.
z Tips
• U kunt bepaalde titels beveiligen (pagina 66).
• Als u opnieuw formatteert, kunt u de opname-indeling
van een DVD-RW wijzigen of opnieuw opnemen op
een DVD-RW (Video-stand) die is gefinaliseerd.
Opmerkingen
• U kunt aan een disc een naam van maximaal 32 tekens
toewijzen; het is echter mogelijk dat deze naam niet op
andere DVD-apparatuur wordt weergegeven.
• U kunt een lege DVD-R (Video-stand) geen label
geven. Label de disc na de eerste opname op de disc.
• De VR-stand en Video-stand kunnen niet samen op
dezelfde DVD-RW of DVD-R worden gebruikt.
• U kunt het opnameformaat op gebruikte DVD-R's niet
veranderen.
• De recorder neemt op nieuwe DVD-R's op in de Videostand tenzij u de discs eerst formatteert in de VR-modus
(pagina 54).
78
Het toestel uitschakelen terwijl de cassette
wordt teruggespoeld (Uitschakelen tijdens
terugspoelen)
Video afspelen
Druk op "/1 terwijl de videocassette wordt
teruggespoeld. De stroom wordt uitgeschakeld,
maar het toestel blijft de videocassette
terugspoelen tot dit volledig is gebeurd.
Afspelen
De tijdteller gebruiken
Z
"/1
VIDEO
TRACKING +/–
CLEAR
Druk op CLEAR op het punt waar u later naar wilt
terugkeren. De teller op de display op het
voorpaneel wordt terug ingesteld op "0:00:00".
Als u automatisch wilt zoeken naar het tijdstip
0:00:00, zie pagina 82.
Als u de teller op het televisiescherm wilt
weergeven, drukt u op DISPLAY.
DISPLAY
Opmerkingen
x
1
Druk op VIDEO om de bediening van de
videorecorder te activeren.
2
Plaats een videocassette in het toestel.
Als u een videocassette plaatst waarvan het
beveiligingslipje is verwijderd, wordt de
videocassette automatisch afgespeeld.
3
Druk op H (afspelen).
Op de display op het voorpaneel wordt de
speelduur weergegeven.
Wanneer het einde van de videocassette is
bereikt, wordt de cassette automatisch
teruggespoeld.
Video afspelen
H
• Tijdens het afspelen detecteert de videorecorder
automatisch welk opnamesysteem en welke
opnamemodus voor de videocassette is gebruikt,
namelijk SP (Standard Play) of LP (Long Play).
Opnamen die met de EP (Extended Play)-modus op
andere videorecorders zijn gemaakt, worden
afgespeeld maar dezelfde beeldkwaliteit kan niet
worden gegarandeerd.
• Wanneer u een videocassette in het toestel plaatst,
wordt de teller opnieuw ingesteld op "0:00:00".
• De teller stopt met tellen wanneer op de videocassette
een gedeelte wordt afgespeeld dat geen opgenomen
beelden bevat.
• Als u een videocassette plaatst waarvan het
beveiligingslipje is verwijderd en de cassette niet
automatisch wordt afgespeeld, moet u in het
instelscherm "Features" de optie
"Videorecorderfunctie" – "Autom. weergeven"
instellen op "Aan" (pagina 117).
• Als u tijdens het afspelen van een disc overschakelt
naar de videorecorder, wordt het afspelen van de DVD
stopgezet.
• Als u een videocassette van het type NTSC-systeem
afspeelt in de LP- of EP-modus, wordt het geluid als
monogeluid weergegeven.
• Voor gelijktijdig gebruik van de videorecorder en de
DVD-recorder, zie pagina 9.
De weergave stoppen
Druk op x (stoppen).
De videocassette uitwerpen
Druk op Z (uitwerpen).
,wordt vervolgd
79
Het beeld regelen (sporing)
U kunt de beeldtracking handmatig aanpassen als
de opnamekwaliteit zo laag is dat de automatische
trackingfunctie van de videorecorder deze niet kan
verbeteren (tijdens de automatische beeldtracking
verschijnt een trackingmeter op het scherm).
Druk op TRACKING +/–.
De trackingmeter verschijnt op het scherm.
Druk herhaaldelijk op TRACKING +/– tot de
beeldvervorming zo goed mogelijk is verholpen.
Sporing
Trackingmeter
De automatische beeldtracking opnieuw
inschakelen
Houd op de recorder de toetsen TRACKING + en
TRACKING – tegelijkertijd ingedrukt gedurende
meer dan tien seconden. U kunt ook de
videocassette uitwerpen en opnieuw in het toestel
plaatsen voor hetzelfde resultaat.
80
Weergavemogelijkheden
/
.
>
H
X
(snel achteruit/
snel vooruit)
Handeling
• Als u tijdens de stopstand hierop drukt, wordt de videocassette snel terug of vooruit
gespoeld.
Als u tijdens het snel achteruit of vooruit spoelen de toets ingedrukt houdt, worden
de beelden op het scherm weergegeven.
• Als u tijdens het afspelen kort op deze toets drukt, worden de beelden met een hoge
snelheid afgespeeld.
Als u tijdens het afspelen deze toets ingedrukt houdt, blijft het toestel de beelden met
een hoge snelheid afspelen tot u de toets loslaat.
Video afspelen
Toets
Als u in de pauzestand op deze toets drukt, worden de beelden vertraagd afgespeeld.
(langzaam)
(vooruit)
• Telkens wanneer u in de pauzestand op deze toets drukt, wordt het volgende beeld
weergegeven.
• Als u tijdens het afspelen op deze toets drukt, wordt de huidige scène 30 seconden
snel vooruit gespoeld.*1
(achteruit)
Als u tijdens het afspelen op deze toets drukt, wordt de vorige scène opnieuw
afgespeeld.*2
./>
(vorige/
volgende)
Druk tijdens het afspelen op deze toetsen. De afspeelsnelheid verandert telkens
wanneer u op de toets drukt:
–×7 y –×5 y –×3 y PAUZE y LANGZAAM y WEERGAVE y ×2 y
×3 y ×5 y ×7
X (pauze)
Hiermee onderbreekt u het afspelen.
Als u het afspelen onderbreekt en er verstrijken meer dan vijf minuten, wordt
automatisch verder afgespeeld.
*1
U kunt maximaal vier maal op deze toets drukken
om twee minuten snel vooruit te spoelen.
*2
Gedurende 10 seconden in de SP- of LP-modus/
gedurende 15 seconden in de EP-modus.
Druk op H om de normale weergave te
hervatten.
,wordt vervolgd
81
Opmerkingen
• Tijdens het afspelen met een andere snelheid dan de
normale snelheid wordt het geluid uitgeschakeld.
• Het is mogelijk dat tijdens het achteruit afspelen met
een hoge snelheid beeldruis op het scherm verschijnt.
Zoeken met de
verschillende functies
De videorecorder plaatst automatisch een
markering met een indexsignaal op de
videocassette op de positie waar elke opname
wordt gestart.
Zo kunt u met de verschillende zoekfuncties
makkelijk een bepaalde positie terugvinden.
Opmerking
Wanneer u een opname op een DVD maakt, kunt u de
zoekfuncties van de videorecorder niet gebruiken.
VIDEO
CLEAR
M/m/</,,
ENTER
TOOLS
H
1
Druk op VIDEO om de bediening van de
videorecorder te activeren.
2
3
Druk op TOOLS.
Kies een zoekmethode in het TOOLS-menu
en druk op ENTER.
Ga naar nul
Einde zoeken
Voorwaarts introscannen
Achterwaarts introscannen
Verpl.
ENTER Enter
"Ga naar nul": Hiermee zoekt u naar de positie
0:00:00 van de teller van de videocassette.
82
Als u de teller opnieuw op 0:00:00 wilt
instellen, drukt u op CLEAR.
Ga naar nul
0:00:00
"Einde zoeken": Hiermee zoekt u naar het
begin van een deel zonder opgenomen
beelden. Als geen deel zonder opgenomen
beelden wordt gevonden, loopt de
videocassette tot aan het einde.
De speelduur en
afspeelinformatie
weergeven
U kunt op het televisiescherm de
afspeelinformatie controleren, zoals de verstreken
en resterende speelduur, de opnamemodus,
enzovoort.
Einde zoeken
0:00:13
"Voorwaarts introscannen"/"Achterwaarts
introscannen": Hiermee wordt gezocht naar
een indexmarkering en worden de beelden
vanaf deze positie ongeveer vijf seconden
afgespeeld.
Druk op H (afspelen) om het programma te
bekijken. Als u niet op H drukt, zoekt de
videorecorder automatisch verder naar de
volgende indexmarkering of tot het einde van
de videotape is bereikt.
TIME/TEXT
Video afspelen
DISPLAY
Druk tijdens het afspelen op DISPLAY.
Het informatievenster verschijnt.
Wanneer u op de toets drukt, wordt het venster als
volgt gewijzigd:
Informatie over de videocassette en disc/datum en tijd
m
Alleen informatie over de videocassette
Scannen en afspelen
–0:00:01
Opmerkingen
• Het is mogelijk dat de videorecorder het einde van een
deel zonder opgenomen beelden niet vindt, afhankelijk
van de lengte van dat deel.
• Er wordt geen markering met een indexsignaal
aangebracht als u tijdens een opname op de pauze-toets
drukt en vervolgens verdergaat met het opnemen van
hetzelfde programma. Als u alsnog een markering met
een indexsignaal wilt aanbrengen, drukt u op x of
wijzigt u de programmapositie nadat u tijdens de
opname op de pauze-toets heeft gedrukt.
m
Geen weergave
Stop
Weergave
0:05:30
0:30:00
HQ
SP
Res 00:25
Res 01:30
Prog. 1
Prog. 1
Din 02 mei. 2006
10:10
A Afspeelstatus
B Tijdteller (verstreken tijd)
C Opnamemodus
D Resterende duur van de videocassette
E Programmapositie of ingangsbron
,wordt vervolgd
83
F Datum en tijd
Informatie weergeven op de display
op het voorpaneel
Het geluid selecteren
tijdens het afspelen
U kunt de informatie op de display op het
voorpaneel weergeven.
Druk herhaaldelijk op TIME/TEXT.
Afhankelijk van de status worden andere
schermen weergegeven.
Voorbeeld: Bij het afspelen van een videocassette
Verstreken tijd
Resterende duur van de videocassette
Klok
Voorbeeld: Wanneer een videocassette in de
stopstand staat
Klok
m
Verstreken tijd
m
Resterende duur van de videocassette
m
Programmapositie of ingangsbron
Druk tijdens het afspelen herhaaldelijk op
(audio).
Voor het
volgende
geluid
Scherm
Display op het
voorpaneel
Stereo
Hifi
STEREO
Linkerkanaal
Links
STEREO
Rechterkanaal
Rechts
STEREO
Linker- en
rechterkanaal
gemengd
Mix
STEREO
Monogeluid
op het normale
geluidsspoor
Mono
STEREO*
* Op de display op het voorpaneel gaat geen
indicatielampje branden wanneer u een videocassette
zonder hifi-geluidsopname afspeelt.
84
Hoe het geluid op een videocassette wordt
opgenomen
De videorecorder neemt het geluid op twee
afzonderlijke geluidssporen op. Hifi-geluid wordt
samen met de beelden op het hoofdspoor
opgenomen. Monogeluid wordt opgenomen op
het normale geluidsspoor op de rand van de
magneetband.
Normaal
geluidsspoor
Monogeluid
Hifigeluidsspoor
(hoofdspoor)
Stereogeluid
(linker- en rechterkanaal)
Opmerkingen
Video afspelen
• Als u een videocassette met stereogeluid wilt afspelen,
moet u de A/V-aansluitingen gebruiken.
• Wanneer u een videocassette afspeelt die in mono is
opgenomen, wordt het geluid altijd als monogeluid
weergegeven, ongeacht de instelling die voor
(audio) is gekozen.
85
Maximale opnameduur
Video opnemen
Vóór het opnemen
Voordat u begint op te nemen…
• Deze videorecorder neemt beelden op in VHSformaat.
• Controleer of de videocassette voldoende
opnametijd bevat (pagina 83).
Opmerkingen
• Timergestuurde opnamen zijn niet mogelijk als de
recorder is ingeschakeld (pagina 89). De recorder
wordt automatisch uitgeschakeld als de opname is
voltooid.
• De tuner van deze recorder wordt zowel voor de DVDrecorder als voor de videorecorder gebruikt. U kunt op
hetzelfde tijdstip geen verschillende programma's op
een DVD en op een videocassette opnemen.
• Deze recorder heeft een kopieerbeveiligingsfunctie.
Programma's met een "Copy-Never"kopieerbeveiligingssignaal kunnen niet op correcte
wijze op de videorecorder worden opgenomen.
Een opname beveiligen
Om te vermijden dat een opname per ongeluk
wordt gewist, moet u het beveiligingslipje
afbreken zoals in de illustratie is weergegeven.
Als u opnieuw op de videocassette wilt opnemen,
moet u op de opening van het beveiligingslipje een
strook plakband aanbrengen.
Lengte van
cassette
SP
LP
E180
3 uur
6 uur
E240
4 uur
8 uur
E260
4 uur 20 min.
8 uur 40 min.
E300
5 uur
10 uur
Opmerkingen
• Videocassettes die met deze videorecorder zijn
opgenomen in de LP (×2)-modus kunt u niet afspelen
op een videoapparaat dat alleen opnamen in de SPmodus kan afspelen.
• Het is mogelijk dat de beelden ruis vertonen wanneer u
een videocassette die met deze videorecorder in de LPmodus is opgenomen, afspeelt op een ander
videoapparaat dat beelden in de LP-modus kan
weergeven.
Stereoprogramma's en tweetalige
programma's opnemen
De recorder ontvangt automatisch
stereoprogramma's en tweetalige programma's
gebaseerd op het ZWEITON-systeem of het
NICAM-systeem en neemt deze op.
U kunt tijdens het afspelen van een tape schakelen
tussen hoofd- en subgeluid (pagina 84).
ZWEITON (Duits stereo)-systeem
Wanneer een stereo- of tweetalig ZWEITONprogramma wordt ontvangen, verschijnt
"STEREO" op de display op het voorpaneel.
NICAM-systeem
Beveiligingslipje
Opnamemodus
Voor de opnamemodus (snelheid van de
videocassette) kunt u kiezen uit "LP" (Long Play)
of "SP" (Standard Play). De "LP"-modus biedt u
een opnametijd die twee keer zo lang is als in de
"SP"-modus. De "SP"-modus biedt echter een
betere beeld- en geluidskwaliteit.
Wanneer een stereo- of tweetalig NICAMprogramma wordt ontvangen, verschijnen
"STEREO" en "NICAM" op de display op het
voorpaneel.
Als u een NICAM-programma wilt opnemen,
moet u in het instelscherm "Voorkeurzenders
instellen" de optie "Handmatig instellen" –
"Tuneraudio" instellen op "NICAM" (standaard)
(pagina 109). Als het geluid niet helder is bij het
luisteren naar NICAM-uitzendingen, stelt u de
optie in op "Standaard".
z Tip
U kunt het geluid (hoofd of sub) selecteren tijdens het
opnemen van tweetalige programma's met de
(audio)-toets. Dit heeft geen invloed op het opgenomen
geluid.
86
Het opnemen stoppen
Video opnemen zonder
timer
Druk op x.
Een opname onderbreken
Druk op X.
Als u weer wilt opnemen, drukt u opnieuw op X.
Als u het opnemen onderbreekt en er verstrijken
meer dan vijf minuten, wordt de opname
automatisch gestopt.
DVD
DISPLAY
VIDEO
Een DVD bekijken tijdens het opnemen
PROG +/–
Druk op DVD om de bediening van de DVDrecorder te activeren, plaats een disc en druk
vervolgens op H.
INPUT
SELECT
H
x
Opmerkingen
1
Druk op VIDEO om de bediening van de
videorecorder te activeren.
2
Plaats een videocassette waarvan het
beveiligingslipje niet is afgebroken.
3
Druk herhaaldelijk op PROG +/– of op
INPUT SELECT om de programmapositie of
de ingangsbron die u wilt opnemen, te
selecteren.
4
Druk herhaaldelijk op REC MODE om de
opnamemodus "SP" of "LP" te selecteren.
Video opnemen
X
z REC
REC MODE
z Tips
• U kunt de cijfertoetsen gebruiken om een
programmapositie te selecteren. Voer het nummer van
de programmapositie in en druk vervolgens op
ENTER.
• U kunt met de toets INPUT SELECT een videobron
van de LINE-connector selecteren.
• De informatie over de videocassette die op het
televisiescherm verschijnt, wordt niet op de cassette
opgenomen.
• U kunt tijdens de opname de televisie uitschakelen. Als
u een decoder gebruikt, moet deze ingeschakeld
blijven.
• U kunt tijdens het opnemen de opnamemodus, de
programmapositie of de ingangsbron niet wijzigen.
• Als u een videocassette plaatst waarvan het
beveiligingslipje is verwijderd, wordt de cassette
uitgeworpen wanneer u op z REC drukt.
• U kunt geen PAY-TV/Canal +-programma bekijken
tijdens het opnemen van een ander PAY-TV/Canal +programma.
Voor meer informatie over de opnamemodus,
zie pagina 86.
5
Druk op z REC.
Op de display op het voorpaneel verschijnt
"REC" en de videorecorder begint op te
nemen.
,wordt vervolgd
87
Opnemen met de Quick Timerfunctie (Opnemen met de
Eéntoetstimer)
U kunt de recorder instellen om telkens
30 minuten op te nemen.
1
Druk op VIDEO om de bediening van de
videorecorder te activeren.
2
Druk herhaaldelijk op z REC om de
tijdsduur in te stellen.
De resterende opnameduur van de
videocassette controleren
U kunt de informatie over de opname controleren,
zoals de opnamemodus of de resterende
opnameduur van de videocassette, enzovoort.
Druk tijdens het opnemen op DISPLAY.
Het informatievenster verschijnt.
Druk herhaaldelijk op de toets om telkens andere
informatie in het venster weer te geven
(pagina 83).
Telkens wanneer u op deze toets drukt,
verhoogt u de opnameduur met 30 minuten tot
maximaal zes uur.
0:30
1:00
5:30
6:00
Opnemen
0:30:00
(Normale
opname)
SP
Res 01:30
Prog. 1
De indicatielampjes "c" en "OTR" gaan
branden en de resterende opnameduur
verschijnt op de display op het voorpaneel.
Als de teller op "0:00" staat, stopt de recorder
met opnemen en wordt het toestel
uitgeschakeld.
A Opnamestatus
B Tijdteller
C Opnamemodus
D Resterende duur van de videocassette
Quick Timer annuleren
Druk herhaaldelijk op z REC tot de teller op de
display op het voorpaneel verschijnt. De recorder
keert terug naar de normale opnamemodus.
Het opnemen stoppen
Druk tweemaal op x.
E Huidige programmapositie
Als u de resterende opnameduur van de
videocassette wilt controleren, moet in het
instelscherm "Features" de optie
"Videorecorderfunctie" – "Lengte van cassette"
correct zijn ingesteld (pagina 117).
z Tip
U kunt de informatie ook op de display op het voorpaneel
weergeven. Druk herhaaldelijk op de toets TIME/TEXT
om telkens andere informatie op de display weer te
geven. Houd er rekening mee dat u de TIME/TEXT-toets
niet kunt gebruiken tijdens het opnemen met de
Eéntoetstimer.
Opmerkingen
• Het is mogelijk dat de resterende opnameduur van de
videocassette niet correct wordt weergegeven voor
cassettes met een korte opnameduur, zoals E-20 of
E-30, of voor videocassettes waarop in de EP-modus is
opgenomen.
• Nadat u op DISPLAY heeft gedrukt, kan het tot één
minuut duren voordat de resterende opnameduur van
de videocassette wordt weergegeven.
88
Timergestuurde videoopname (Standaard/
ShowView)
U kunt voor de DVD- en videorecorder maximaal
12 programma's voor timergestuurde opnamen
instellen, maximaal één maand van tevoren.
De timer kan op twee manieren worden ingesteld:
de standaardmethode en de ShowView-methode.
• Standaard: de datum, de tijd en de
programmapositie van het programma
handmatig instellen.
• ShowView: het ShowView-codenummer
invoeren dat is vastgelegd voor elk
televisieprogramma (pagina 91).
2
Plaats een videocassette waarvan het
beveiligingslipje niet is afgebroken.
3
Druk op TIMER.
Timer - Standaard
Datum Start
01
DVD
15/04
09:00
10:00
Stop
Prog.
Prog. 1
02 Media
DVD
30/04
Datum
09:15
Start
09:45
Stop
Prog.
2
SPStandUitPDC
Prog.
--:-10 : 10
SP
Uit
/VPS
03
--VCR
--/-Vandaag
--:-10 : 15
------Prog. 1
SP
Uit
04
---
--/--
--:--
--:--
----
---
--
05
---
--/--
--:--
--:--
----
---
--
06
---
--/-ShowView
--:--
--:--
----
---
--
4
Kies een item met </, en stel het in
met M/m.
A "Media": kies "VCR".
B "Datum": hiermee stelt u de datum in
met M.
)/1
VIDEO
SYSTEM
MENU
TIMER
M/m/</,,
ENTER
Video opnemen
De timer handmatig instellen
(Standaard)
nr. Media
nr.01
• Als het Timer (ShowView)-menu
verschijnt, drukt u op < om het venster
over te schakelen naar "Standaard".
Opmerking
De recorder moet in de wachtstand (stand-by) zijn gezet,
anders wordt de timeropname niet uitgevoerd.
10:10
Stand PDC
/VPS Bew.
Als u hetzelfde programma elke dag
opnieuw of telkens op dezelfde weekdag
wilt opnemen, drukt u op m.
Het item wordt als volgt gewijzigd:
Vandaag y Zon~Zat (zondag tot
zaterdag) y Maa~Zat (maandag tot
zaterdag) y Maa~Vri (maandag tot
vrijdag) y Zon (elke zondag) y Maa
(elke maandag) y … y Zat (elke
zaterdag) y 1 maand later y … y
Vandaag
C "Start": hiermee stelt u de starttijd in.
D "Stop": hiermee stelt u de eindtijd in.
x
1
Druk op VIDEO om de bediening van de
videorecorder te activeren.
E "Prog.": hiermee selecteert u de
programmapositie of ingangsbron.
F "Stand": hiermee selecteert u de
opnamemodus: "SP" of "LP". Als u de
functie "Opnamestand regelen"
(pagina 90) wilt gebruiken, selecteert u
"AUTO".
,wordt vervolgd
89
G "PDC/VPS": hiermee stelt u de PDC/
VPS-functie in. Zie "De PDC/VPSfunctie" (pagina 90).
• Indien u zich heeft vergist, selecteert u het
desbetreffende item en wijzigt u de
instelling.
5
7:00
6
Druk op SYSTEM MENU om het menu uit te
schakelen.
7
Druk op )/1 (aan/wachtstand) om de
recorder uit te schakelen.
Het indicatielampje c op de display op het
voorpaneel gaat branden en de recorder is
klaar voor het opnemen met de timer.
Als het indicatielampje c op de display op
het voorpaneel knippert, moet u controleren of
u een videocassette heeft geplaatst waarvan
het beveiligingslipje niet is afgebroken.
Het opnemen stoppen
Druk tweemaal op x.
Als de timerinstellingen elkaar overlappen
Het programma dat het eerst begint, heeft
voorrang. Het tweede programma begint pas met
opnemen nadat het eerste programma is
afgelopen. Als de programma's op hetzelfde
tijdstip beginnen, heeft het programma dat in het
menu op de eerste plaats staat voorrang. Als de
eindtijd van een geprogrammeerde opname en de
begintijd van een andere timerinstelling dezelfde
zijn, zal de opname van het programma dat het
laatst start iets later beginnen.
9:00
10:00
9:00
10:00
Programma 2
wordt afgekapt
Druk op ENTER.
Het timerlijstmenu (pagina 94) verschijnt.
Als de timerinstellingen elkaar overlappen,
verschijnt een bericht op het scherm. Als u een
timergestuurde opname wilt wijzigen of
annuleren, kiest u in het timerlijstmenu de
optie "Bew." (pagina 94).
8:00
Programma 1
7:00
8:00
Programma 1
Programma 2
wordt afgekapt
Het opnemen met de timer wijzigen of
annuleren
Zie "Timerinstellingen voor de videorecorder
wijzigen of annuleren (Timerlijst)" op pagina 94.
De functie "Opnamestand regelen" gebruiken
Als de resterende opnametijd van de videocassette
niet volstaat voor de huidige opname, verandert de
videorecorder automatisch de opnamemodus van
SP in LP.
Wanneer u de timer instelt, kiest u voor "Stand" de
optie "AUTO" en controleert u of de instelling
"Lengte van cassette" correct is voor de
videocassette die u heeft geplaatst
("Videorecorderfunctie" - "Lengte van cassette" in
het instelscherm "Features" (pagina 117)).
Houd er rekening mee dat het beeld enige
beeldruis kan vertonen wanneer de opnamemodus
wordt gewijzigd. Als u dezelfde opnamemodus
wilt blijven gebruiken, kiest u voor "Stand" de
optie "SP" of "LP".
De PDC/VPS-functie
Bij bepaalde uitzendsystemen worden samen met
televisieprogramma's PDC/VPS-signalen
verzonden. Deze signalen zorgen ervoor dat de
opnamen met de timer worden gemaakt, zelfs als
de uitzendingen te vroeg of te laat beginnen of
worden onderbroken.
◆Gebruik van de PDC/VPS-functie
Zet "PDC/VPS" op "Aan" in stap 4 hierboven.
De recorder begint te zoeken naar het kanaal
voordat het opnemen met de timer begint.
90
z Tips
• Nadat u de timer heeft ingesteld, kunt u de recorder
blijven gebruiken. Druk op )/1 om de recorder in te
schakelen. Schakel de recorder uit om opnieuw de
opnamewachtstand te activeren voordat de
timergestuurde opname begint.
• Als de begintijd en de programmapositie of de
ingangsbron waarvan moet worden opgenomen
dezelfde zijn, maar de instelling "Media" verschillend
is, wordt het programma op zowel de DVD-disc als de
VHS-videocassette opgenomen.
• U kunt het menu voor timerprogrammering ook
inschakelen via het systeemmenu. Druk op SYSTEM
MENU om de optie "Timer" te selecteren en kies
"Timer - Standaard".
Televisieprogramma's opnemen met
het ShowView-systeem
Het ShowView-systeem is een functie die het
opgeven van instellingen voor timergestuurde
opname vereenvoudigt. U geeft gewoon het
ShowView-nummer op dat in de televisiegids
wordt vermeld. De datum, het tijdstip en de
programmapositie van het programma worden
automatisch ingesteld.
Controleer of de kanalen in het instelscherm
"Voorkeurzenders instellen" correct zijn ingesteld
(pagina 109).
Opmerkingen
)/1
VIDEO
Cijfertoetsen
CLEAR
SYSTEM
MENU
TIMER
M/m/</,,
ENTER
Video opnemen
• Als u een satellietprogramma wilt opnemen, schakelt u
de satelliettuner in en selecteert u het
satellietprogramma dat u wilt opnemen. Houd de
satelliettuner ingeschakeld totdat de opnamen met de
recorder zijn voltooid. Als u apparatuur met een
timerfunctie aansluit, kunt u de Synchroopnamefunctie gebruiken (pagina 93).
• Zelfs als alles correct is ingesteld, is het mogelijk dat
het programma niet wordt opgenomen als de recorder
bezig is met een andere opname of als een andere
timerinstelling hiermee samenvalt en deze voorrang
heeft.
• U kunt geen opnamen maken op een videocassette
waarvan het beveiligingslipje is verwijderd.
• Voordat het opnemen met de timer begint, zal op de
display op het voorpaneel de melding "TIMER REC"
knipperen.
• De recorder wordt automatisch uitgeschakeld als de
timergestuurde opname is voltooid.
• Het is mogelijk dat het begin van een programma niet
wordt opgenomen met de PDC/VPS-functie.
x
1
Druk op VIDEO om de bediening van de
videorecorder te activeren.
2
Plaats een videocassette waarvan het
beveiligingslipje niet is afgebroken.
3
Druk op TIMER.
Timer – ShowView
10:10
Titellijst
Timer
ShowView-codenummer instellen. [0-9]
Monteren
Kopiëren
Disc plaatsen
Standaard
Instelling
• Als het Timer (Standaard)-menu verschijnt,
drukt u op < om het venster over te
schakelen naar "ShowView".
,wordt vervolgd
91
4
5
Druk op de cijfertoetsen om het ShowViewnummer in te voeren.
Het opnemen met de timer wijzigen of
annuleren
• Als u zich heeft vergist, drukt u op CLEAR
en voert u het juiste nummer in.
Zie "Timerinstellingen voor de videorecorder
wijzigen of annuleren (Timerlijst)" op pagina 94.
Druk op ENTER.
De datum, start- en stoptijd,
programmapositie, opnamestand, PDC/VPSinstelling (pagina 90), enz. verschijnen.
Timer – Standaard
10:10
Stand PDC
/VPS Bew.
nr. Media
nr.01
Datum Start
01
VCR
04/15
09:00
10:00
Prog. 1
02Media
VCR
04/30
Datum
09:15
Start
09:45
Stop
PDC
Prog.
2
SPStandOff
Prog.
--:-09 : 00
Stop
Prog.
SP
Off
/VPS
03
--VCR
--/-15/04
--:-10 : 00
-------Prog. 1
SP
Uit
04
---
--/--
--:--
--:--
----
---
---
05
---
--/--
--:--
--:--
----
---
---
06
---
--/-ShowView
--:--
--:--
----
---
---
• Om de instelling te wijzigen, drukt u op
</, om het item te selecteren en op M/m
om de instelling te wijzigen.
Druk op CLEAR om het ShowView-nummer
opnieuw in te voeren.
6
Selecteer voor "Media" de optie "VCR" en
druk vervolgens op ENTER.
Het timerlijstmenu (pagina 94) verschijnt.
Als de timerinstellingen elkaar overlappen,
verschijnt een bericht op het scherm. Als u een
timergestuurde opname wilt wijzigen of
annuleren, kiest u in het timerlijstmenu de
optie "Bew." (pagina 94).
7
Druk op SYSTEM MENU om het menu uit te
schakelen.
8
Druk op )/1 (aan/wachtstand) om de
recorder uit te schakelen.
Het indicatielampje c op de display op het
voorpaneel gaat branden en de recorder is
klaar voor het opnemen met de timer.
Als het indicatielampje c op de display op
het voorpaneel knippert, moet u controleren of
u een videocassette heeft geplaatst waarvan
het beveiligingslipje niet is afgebroken.
Het opnemen stoppen
Druk tweemaal op x.
Als de timerinstellingen elkaar overlappen
Zie pagina 90.
92
z Tips
• Nadat u de timer heeft ingesteld, kunt u de recorder
blijven gebruiken. Druk op )/1 om de recorder in te
schakelen. Schakel de recorder uit om opnieuw de
opnamewachtstand te activeren voordat de
timergestuurde opname begint.
• Als de begintijd en de programmapositie of de
ingangsbron waarvan moet worden opgenomen
dezelfde zijn, maar de instelling "Media" verschillend
is, wordt het programma op zowel de DVD-disc als de
VHS-videocassette opgenomen.
• U kunt het menu voor timerprogrammering ook
inschakelen via het systeemmenu. Druk op SYSTEM
MENU om de optie "Timer" te selecteren en kies
"Timer - ShowView".
Opmerkingen
• Als u een satellietprogramma wilt opnemen, schakelt u
de satelliettuner in en selecteert u het
satellietprogramma dat u wilt opnemen. Houd de
satelliettuner ingeschakeld totdat de opnamen met de
recorder zijn voltooid. Als u apparatuur met een
timerfunctie aansluit, kunt u de Synchroopnamefunctie gebruiken.
• Zelfs als alles correct is ingesteld, is het mogelijk dat
het programma niet wordt opgenomen als de recorder
bezig is met een andere opname of als een andere
timerinstelling hiermee samenvalt en deze voorrang
heeft.
• Voordat het opnemen met de timer begint, zal op de
display op het voorpaneel de melding "TIMER REC"
knipperen.
• De recorder wordt automatisch uitgeschakeld als de
timergestuurde opname is voltooid.
Opnemen vanaf
aangesloten apparatuur
met een timer (Synchroopname)
U kunt de recorder zo instellen dat programma's
van aangesloten apparatuur met een timerfunctie
(bijvoorbeeld een satelliettuner) automatisch
worden opgenomen. Sluit de apparatuur aan op de
LINE 3/DECODER-connector op de achterzijde
van de recorder (pagina 29).
Als de aangesloten apparatuur wordt
ingeschakeld, begint de recorder met het opnemen
van een programma via de LINE 3/DECODERaansluiting.
Kies "Features" en druk op ENTER.
Het instelscherm "Features" verschijnt.
7
Selecteer "Synchro-opname" en druk op
ENTER.
8
9
Selecteer "naar VIDEO" en druk op ENTER.
Druk op SYSTEM MENU om het menu uit te
schakelen.
10 Stel de timer op het aangesloten apparaat
in op de tijd van het programma dat u wilt
opnemen en schakel het apparaat uit.
11 Druk op SYNCHRO REC.
Het indicatielampje SYNCHRO REC op de
display op het voorpaneel gaat branden en de
recorder is gereed voor het opnemen met de
Synchro-opnamefunctie.
De recorder zal beginnen opnemen wanneer
van de aangesloten apparatuur een signaal
wordt ontvangen. Wanneer de aangesloten
apparatuur wordt uitgeschakeld, stopt de
opname en wordt de recorder uitgeschakeld.
Het opnemen stoppen
Druk tweemaal op x.
De Synchro-opnamefunctie annuleren
SYSTEM
MENU
M/m/</,,
ENTER
x
REC MODE
SYNCHRO
REC
1
Druk op VIDEO om de bediening van de
videorecorder te activeren.
2
Plaats een videocassette waarvan het
beveiligingslipje niet is afgebroken.
3
Druk herhaaldelijk op REC MODE om de
opnamemodus "SP" of "LP" te selecteren.
4
Druk op SYSTEM MENU met de recorder in
de stopstand.
5
Kies "Instelling" en druk op ENTER.
Video opnemen
VIDEO
6
Druk op SYNCHRO REC voordat het toestel
begint op te nemen. Het indicatielampje
SYNCHRO REC op de recorder gaat uit.
Als u tijdens een Synchro-opname op SYNCHRO
REC drukt, stopt de opname, gaat het
indicatielampje SYNCHRO REC uit en wordt de
recorder uitgeschakeld.
Als de timerinstellingen voor een synchroopname en een andere timeropname elkaar
overlappen
Het programma dat het eerst begint, heeft
prioriteit, ongeacht of het programma een
Synchro-opnameprogramma is. De recorder
begint het tweede programma op te nemen
ongeveer tien seconden nadat het eerste
programma is afgelopen. Als de eindtijd van een
geprogrammeerde opname en de begintijd van een
andere timerinstelling dezelfde zijn, zal de
opname van het programma dat het laatst start iets
later beginnen.
,wordt vervolgd
93
7:00
8:00
9:00
10:00
Programma 1
Programma 2
Timerinstellingen voor de
videorecorder wijzigen of
annuleren (Timerlijst)
wordt afgekapt
U kunt timerinstellingen wijzigen en annuleren
met het timerlijstmenu.
Opmerkingen
• De recorder begint alleen met opnemen nadat het
videosignaal van het aangesloten apparaat is
gedetecteerd en ontvangen. Het begin van het
programma wordt wellicht niet opgenomen, ongeacht
of de recorder is in- of uitgeschakeld.
• Als u de aangesloten apparatuur wilt gebruiken terwijl
de Synchro-opnamefunctie in stand-by staat, moet u de
stand-bymodus annuleren door op SYNCHRO REC te
drukken. Als u opnieuw wilt overschakelen naar de
stand-bymodus, moet u voordat de Synchroopnamefunctie begint op te nemen ervoor zorgen dat de
apparatuur is uitgeschakeld en drukt u vervolgens op
SYNCHRO REC.
• De Synchro-opnamefunctie werkt niet bij een aantal
tuners. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de tuner
voor meer informatie.
• Tijdens de stand-bymodus van de Synchro-opname zal
de automatische klokinstelfunctie (pagina 111) niet
werken.
• Nadat een opname is beëindigd, schakelt de recorder
terug naar de stand-bymodus van de Synchroopnamefunctie tot het indicatielampje SYNCHRO
REC uit gaat.
• U kunt geen opnamen maken op een videocassette
waarvan het beveiligingslipje is verwijderd.
• Als de Synchro-opname begint terwijl de recorder nog
is ingeschakeld, zal de recorder na de opname worden
uitgeschakeld.
SYSTEM
MENU
M/m/</,,
ENTER
O RETURN
1
Druk op SYSTEM MENU.
Het systeemmenu verschijnt.
2
3
Selecteer "Timer" en druk op ENTER.
Kies "Timerlijst" en druk op ENTER.
Timerlijst
10:10
Stop
Prog.
Stand PDC
/VPS Bew.
nr. Media
Datum Start
01
VCR
15/04
09:00
10:00
Prog. 1
SP
Uit
02
VCR
30/04
09:15
09:45
Prog. 2
SP
Uit
03
---
--/--
--:--
--:--
----
---
--
04
---
--/--
--:--
--:--
----
---
--
05
---
--/--
--:--
--:--
----
---
--
06
---
--/--
--:--
--:--
----
---
--
De timerinformatie toont de opnamedatum,
tijd, modus, enzovoort.
Als er meer dan zes timerinstellingen zijn,
drukt u op m om de volgende pagina weer te
geven.
94
4
Kies de timerinstelling die u wilt wijzigen
of annuleren en druk op ENTER.
Het submenu verschijnt.
Timerlijst
5
10:10
Stop
Prog.
Stand PDC
/VPS Bew.
nr. Media
Datum Start
01
VCR
15/04
09:00
10:00
Prog. 1
SP
Bew.
Uit
02
VCR
30/04
09:15
09:45
Prog. 2
SP
Wissen
Uit
03
---
--/--
--:--
--:--
----
---
--
04
---
--/--
--:--
--:--
----
---
--
05
---
--/--
--:--
--:--
----
---
--
06
---
--/--
--:--
--:--
----
---
--
Opmerkingen
• Zelfs als alles correct is ingesteld, is het mogelijk dat
het programma niet wordt opgenomen als de recorder
bezig is met een andere opname of als een andere
timerinstelling hiermee samenvalt en deze voorrang
heeft. Voor meer informatie over de opnamevoorrang,
zie pagina 90.
• U kunt de timerinstellingen niet wijzigen voor een
opname die de recorder op dat ogenblik maakt.
• In de Timerlijst worden de timerinstellingen van zowel
de DVD-recorder als de videorecorder weergegeven.
Kies een optie en druk op ENTER.
"Bew.": Om de timerinstelling te wijzigen.
Kies een item met </, en stel het in met
M/m. Druk op ENTER.
Timer – Standaard
nr. Media
nr.01
01
Datum Start
10:10
Stop
Prog.
Stand PDC
/VPS Bew.
VCR
04/15
09:00
10:00
Prog. 1
02Media
VCR
04/30
Datum
09:15
Start
09:45
Stop
PDC
Prog.
2
SPStandOff
Prog.
--:-09 : 00
--VCR
--/-15/04
04
---
--/--
05
---
--/--
06
---
--/-ShowView
Off
/VPS
--:-10 : 00
-------Prog. 1
SP
Uit
--:--
--:--
----
---
---
--:--
--:--
----
---
---
--:--
--:--
----
---
---
"Wissen": Om de timerinstelling te wissen.
Kies "OK" en druk op ENTER als om een
bevestiging wordt gevraagd.
Timerlijst
10:10
Stop
Prog.
Stand PDC
/VPS Bew.
nr. Media
Datum Start
01
DVD
15/04
09:00
10:00
Prog. 1
SP
Uit
02
DVD
30/04
09:15
09:45
Prog. 2
SP
Uit
03
---
--/--
----
---
--
04
---
--/--
----
---
--
Wilt u "nr. 01" wissen?
--:--
--:--
--:--
--:--
Annuleren
OK
6
Video opnemen
03
SP
05
---
--/--
--:--
--:--
----
---
--
06
---
--/--
--:--
--:--
----
---
--
Druk op SYSTEM MENU om de Timerlijst
uit te schakelen.
Als er nog andere timerinstellingen zijn
opgegeven, schakelt u de recorder uit om
opnieuw de opnamewachtstand te activeren.
Terugkeren naar het vorige venster
Druk op O RETURN.
95
Opnemen vanaf
aangesloten apparatuur
zonder een timer
U kunt opnemen van een aangesloten
videorecorder of dergelijke. Voor meer informatie
over de aansluitingen, zie "Een andere
videorecorder of ander apparaat aansluiten" op
pagina 27.
VIDEO
INPUT
SELECT
x
z REC
REC MODE
1
Druk op VIDEO om de bediening van de
videorecorder te activeren.
2
Plaats een videocassette waarvan het
beveiligingslipje niet is afgebroken.
3
Druk herhaaldelijk op INPUT SELECT om
een ingangsbron te selecteren aan de hand
van de gemaakte aansluiting.
De display op het voorpaneel wordt als volgt
gewijzigd:
Programma
positie
LINE1
LINE2
LINE3
4
96
Druk herhaaldelijk op REC MODE om de
opnamemodus "SP" of "LP" te selecteren.
5
Plaats de bronband in het aangesloten
apparaat en zet dat apparaat in de
pauzemodus voor afspelen.
6
Druk tegelijkertijd op z REC op deze
recorder en de pauze- of afspeeltoets op de
aangesloten apparatuur.
Het opnemen wordt gestart.
Druk op deze recorder op x als u het
opnemen wilt stoppen.
Opmerkingen
• Het is mogelijk dat het beeld van een videogame niet
helder wordt opgenomen.
• U kunt geen opnamen maken op een videocassette
waarvan het beveiligingslipje is verwijderd.
• Tijdens de opname of de pauzestand voor de opname
kunt u de opnamemodus niet wijzigen.
• U kunt tijdens het opnemen de opnamemodus, de
programmapositie of de ingangsbron niet wijzigen.
1
Kopiëren (VIDEOCASSETTE y DVD)
Kopiëren van een VHSvideocassette naar een
DVD
+RW
-RWVR -RWVideo
+R
-RVR
-RVideo
Druk herhaaldelijk op REC MODE om de
opnamemodus te selecteren (zie pagina 53).
2
Plaats de VHS-brontape in de
videorecorder.
3
Druk op VIDEO om de bediening van de
videorecorder te activeren.
4
Begin de VHS-videocassette af te spelen
en druk vervolgens op x (stoppen) of op
X (pauze) op de positie vanaf waar u wilt
beginnen te kopiëren.
U kunt een VHS-videocassette makkelijk
opnemen (kopiëren) op een DVD-disc. Voordat u
de kopie maakt, moet u de vereiste instellingen
voor het geluid op de videorecorder opgeven.
◆Hoe titels en hoofdstukken worden aangemaakt
De recorder maakt voor elke opname op de VHSvideocassette automatisch een onderverdeling in
titels in de volgorde waarin deze op een disc zijn
gekopieerd. Deze titels worden dan verder
onderverdeeld in hoofdstukken van 5 of 15
minuten, afhankelijk van de instelling van "DVD
Auto Hoofdstuk" in het instelscherm "Features"
(pagina 117).
Om het geluid van de videorecorder te
selecteren, drukt u tijdens het afspelen op
(audio) (zie pagina 84).
5
Druk op de recorder op T VIDEO.
Het kopiëren wordt gestart.
Het kopiëren stoppen
Druk op x.
Het is mogelijk dat het enkele seconden duurt
voordat het kopiëren wordt gestopt.
Discs die met deze recorder zijn opgenomen,
afspelen op andere DVD-apparatuur
Zorg ervoor dat de disc is gefinaliseerd (zie
pagina 102).
Kopiëren met het schermmenu
SYSTEM
MENU
M/m/</,,
ENTER
1
Druk na stap 4 hierboven op SYSTEM
MENU.
2
Kies in het systeemmenu de optie "Kopiëren"
en druk vervolgens op ENTER.
3
Kies "Eenvoudig kopiëren" en druk op
ENTER.
H
X
Kopiëren
x
REC MODE
10:10
Titellijst
Eenvoudig kopiëren
Timer
Geprogrammeerd kopiëren DVD
Monteren
Kopiëren (VIDEOCASSETTE y DVD)
VIDEO
DVD
Druk op DVD en plaats een opneembare
disc in de lade.
VIDEO --> DVD
--> VIDEO
DV kopiëren
Kopiëren
Disc plaatsen
TVIDEO
4
Kies "VIDEO t DVD" en druk op ENTER.
Er verschijnt een vraag ter bevestiging.
5
Kies "Ja" en druk op ENTER.
Het kopiëren wordt gestart.
,wordt vervolgd
97
z Tips
• Als op het einde van de gekopieerde disc een zwart
scherm (geen signaal) wordt weergegeven, wijst dit
niet op een storing. Dit zwart scherm wordt opgenomen
als er een tijdsverschil optreedt tussen de disc en de
videocassette op het ogenblik dat de opname wordt
gestopt.
• Wanneer u een VHS-videocassette naar een DVD
kopieert, is het mogelijk dat de teller van de
videorecorder een klein verschil met de DVDopnametijd weergeeft.
• Tijdens het kopiëren hoort u het geluid van de
videocassette die wordt afgespeeld.
Opmerkingen
• U kunt niet kopiëren in de volgende situaties:
– als u een niet-opneembare DVD gebruikt.
– als u videosoftware met kopieerbeveiligingsfuncties
gebruikt.
• Het kopiëren wordt gestopt wanneer:
– het einde van de VHS-videocassette is bereikt en de
recorder stopt.
– de videorecorder of de DVD-recorder wordt gestopt.
– de resterende opnametijd op de disc verstreken is.
• Tijdens het kopiëren worden het systeemmenu, het
TOOLS-menu en het informatiescherm niet
weergegeven.
• Auteursrechten
– Opnamen die u maakt van VHS-videocassettes en
ander materiaal waarop een auteursrecht rust, zijn
uitsluitend toegelaten voor persoonlijk plezier en elk
ander gebruik zonder de vereiste toestemming is
verboden volgens de wetgeving op de auteursrechten.
– Het zonder toestemming bewerken van materiaal
waarop een auteursrecht rust is eveneens verboden
volgens de wetgeving op de auteursrechten.
Kopiëren van een DVD naar
een VHS-videocassette
+RW
-RWVR -RWVideo
+R
-RVR
-RVideo
DVD
U kunt een DVD-titel opnemen (kopiëren) op een
VHS-videocassette. Houd er rekening mee dat
wanneer u software met een kopieerbeveiliging
naar een videocassette kopieert, het mogelijk is dat
de beelden storingen vertonen wanneer u de
videocassette afspeelt.
U kunt ook eerst titels of scènes selecteren en deze
allemaal tegelijk kopiëren. Zie "Geselecteerde
titels en scènes kopiëren (Kopiëren
programmeren)" op pagina 99.
Voordat u begint te kopiëren, moet u de vereiste
instellingen voor het geluid op de DVD-recorder
opgeven.
DVD
VIDEO
SYSTEM
MENU
TOP MENU
TITLE LIST
M/m/</,,
ENTER
O RETURN
./>
H
x
X
REC MODE
DVDt
98
1
Druk op VIDEO en plaats een VHSvideocassette waarvan het
beveiligingslipje niet is afgebroken.
Druk herhaaldelijk op REC MODE om de
opnamemodus "SP" of "LP" te selecteren.
2
3
Plaats een brondisc in de lade.
4
Druk op TOP MENU of op TITLE LIST om
een titel te selecteren.
5
Begin de DVD af te spelen en druk
vervolgens op x (stoppen) of op X (pauze)
op de positie vanaf waar u wilt beginnen te
kopiëren.
Druk op DVD om de bediening van de DVDrecorder te activeren.
Als u het geluid, de taal of ondertiteling van de
DVD wilt selecteren, drukt u tijdens het
afspelen op
(audio) of
(ondertiteling) (zie pagina 38).
6
Druk op de recorder op DVD t.
Het kopiëren wordt gestart.
Druk op x.
Het is mogelijk dat het enkele seconden duurt
voordat het kopiëren wordt gestopt.
Kopiëren met het schermmenu
1
Druk na stap 5 hierboven op SYSTEM
MENU.
2
Kies in het systeemmenu de optie "Kopiëren"
en druk vervolgens op ENTER.
3
Kies "Eenvoudig kopiëren" en druk op
ENTER.
Kopiëren
10:10
Titellijst
Eenvoudig kopiëren
Timer
Geprogrammeerd kopiëren DVD
Monteren
VIDEO --> DVD
--> VIDEO
DV kopiëren
z Tips
• De helderheid van het beeld dat wordt afgespeeld, kan
verschillen van het normale beeld bij het afspelen van
de DVD.
• De afspeeltijd van de DVD kan enigszins verschillen
van de waarde die de teller voor de VHS-videocassette
weergeeft.
• Het geluid dat wordt afgespeeld (hoofdgeluid,
subgeluid, enz.) is het geluid dat is gekopieerd.
Opmerkingen
• U kunt niet kopiëren wanneer in het instelscherm
"Video" de optie "Progressive" is ingesteld op "Aan"
(pagina 113).
• Het kopiëren wordt gestopt wanneer:
– de DVD wordt afgespeeld tot aan het einde en de
recorder stopt.
– de DVD-recorder of de videorecorder wordt gestopt.
– de resterende opnametijd op de videocassette
verstreken is.
• Tijdens het kopiëren worden het systeemmenu, het
TOOLS-menu en het informatiescherm niet
weergegeven.
• Auteursrechten
– Opnamen die u maakt van DVD's en ander materiaal
waarop een auteursrecht rust, zijn uitsluitend
toegelaten voor persoonlijk plezier en elk ander
gebruik zonder de vereiste toestemming is verboden
volgens de wetgeving op de auteursrechten.
– Het zonder toestemming bewerken van materiaal
waarop een auteursrecht rust is eveneens verboden
volgens de wetgeving op de auteursrechten.
Geselecteerde titels en scènes
kopiëren (Kopiëren programmeren)
U kunt titels of scènes op een DVD selecteren en
deze inhoud tegelijk naar een VHS-videocassette
kopiëren.
1
Kopiëren
Kies "DVD t VIDEO" en druk op ENTER.
Er verschijnt een vraag ter bevestiging.
5
Kies "Ja" en druk op ENTER.
Het kopiëren wordt gestart.
Als het menu van de disc op het scherm
verschijnt wanneer het afspelen van de DVD
voltooid is, drukt u op x om het kopiëren te
Druk op VIDEO en plaats een VHSvideocassette waarvan het
beveiligingslipje niet is afgebroken.
Druk herhaaldelijk op REC MODE om de
opnamemodus "SP" of "LP" te selecteren.
Disc plaatsen
4
Kopiëren (VIDEOCASSETTE y DVD)
Het kopiëren stoppen
stoppen. Anders wordt het menu van de disc
opgenomen tot aan het einde van de
videocassette.
2
Druk op DVD en plaats een brondisc in de
lade.
Als u het geluid, de taal of ondertiteling van de
DVD wilt selecteren, drukt u tijdens het
afspelen op
(audio) of
(ondertiteling) (zie pagina 38).
,wordt vervolgd
99
3
Druk op SYSTEM MENU.
Als u een scène wilt selecteren om deze te
kopiëren, gaat u naar stap 8.
Het systeemmenu verschijnt.
4
Kies "Kopiëren" en druk op ENTER.
Kopiëren
Eenvoudig kopiëren
Timer
Geprogrammeerd kopiëren
Kies "Scène kopiëren" en druk op ENTER.
Het venster voor het instellen van een scène
verschijnt.
De knop "Start" is geactiveerd.
10:10
Titellijst
Monteren
8
DV kopiëren
Scène kopiëren
10:10
Scènenr.01
Kopiëren
Disc plaatsen
Start
Instelling
Einde
Start 00:00:00
Maken
00:00:07
5
T
Kies "Geprogrammeerd kopiëren" en druk
op ENTER.
Geprogrammeerd kopiëren
Titellijst
Kopieerlijst maken
Timer
Geprogrammeerde kopieerlijst
10:10
Kopieerlijstnr. 01
Einde 00:00:00
--.---.---- --:--
9
Beëindig
Druk op het beginpunt op ENTER.
U kunt de toetsen H,
,
./>, x en X gebruiken om het
beginpunt te zoeken.
De knop "Einde" is geactiveerd.
Monteren
Kopiëren
Scène kopiëren
Disc plaatsen
10:10
Scènenr.01
Instelling
Start
6
Kies "Kopieerlijst maken" en druk op
ENTER.
Als u eerder de functie "Geprogrammeerd
kopiëren" heeft uitgevoerd, verschijnt een
scherm ter bevestiging. Als u wilt verdergaan,
kiest u "Ja" en drukt u op ENTER.
Het venster voor het selecteren van titels
verschijnt.
Kopieerlijst maken
1/2
10:10
nr.
Titel
Lengte
Bew.
01 Prog. 1
00:05:04 >
02 Prog. 2
00:00:51 >
T Prog. 1
02.mei.2006
08:00
7
Selecteer de titel die u wilt kopiëren en
druk vervolgens op ENTER.
Het submenu verschijnt.
Als u de volledige titel wilt kopiëren, kiest u
"Titel kopiëren" en drukt u op ENTER. De
Geprogrammeerde kopieerlijst verschijnt en
hierin is de geselecteerde titel weergegeven.
Ga naar stap 13.
100
Start 00:00:10
Einde
Einde 00:00:00
Beëindig
Maken
00:00:10
T
Kopieerlijstnr. 01
--.---.---- --:--
10 Druk op het eindpunt op ENTER.
De knop "Maken" is geactiveerd.
Als u het begin- of eindpunt opnieuw wilt
instellen, kiest u "Start" of "Einde" en voert u
de instructies opnieuw uit vanaf stap 9 of 10.
11 Druk op ENTER.
Voer de instructies opnieuw uit vanaf stap 9
om verder te gaan.
12 Selecteer "Beëindig" en druk op ENTER.
De Geprogrammeerde kopieerlijst verschijnt
en hierin is de geselecteerde scène
weergegeven.
Geprogrammeerde kopieerlijst
nr.
Titel
01 Prog. 1
10:10
Lengte
Bew.
00:05:04 >
Toevoeg.
Wissen
T Prog. 1
02.mei.2006
03:25
Control.
Kopiëren
13 Kies indien nodig een optie en druk op
ENTER.
"Toevoeg.": Met deze optie kunt u andere
titels of scènes toevoegen. Voer de instructies
opnieuw uit vanaf stap 7.
"Wissen": Hiermee kunt u de geselecteerde
titel of scène annuleren. Kies "OK" en druk op
ENTER als om een bevestiging wordt
gevraagd.
"Control.": Hiermee kunt u de geselecteerde
titel of scène afspelen. Wanneer het afspelen
voltooid is of wanneer u op O RETURN
drukt, wordt het scherm "Geprogrammeerde
kopieerlijst" opnieuw weergegeven.
14 Kies "Kopiëren" en druk op ENTER.
Het kopiëren wordt gestart.
Het kopiëren stoppen
Druk op x.
Het is mogelijk dat het enkele seconden duurt
voordat het kopiëren wordt gestopt.
z Tips
• De helderheid van het videobeeld dat wordt afgespeeld,
kan verschillen van het normale beeld bij het afspelen
van de DVD.
• De afspeeltijd van de DVD kan enigszins verschillen
van de waarde die de teller voor de VHS-videocassette
weergeeft.
• Het geluid dat wordt afgespeeld (hoofdgeluid,
subgeluid, enz.) is het geluid dat is gekopieerd.
Kopiëren (VIDEOCASSETTE y DVD)
Als u het kopiëren wilt annuleren, drukt u op
O RETURN.
Opmerkingen
• U kunt niet kopiëren wanneer in het instelscherm
"Video" de optie "Progressive" is ingesteld op "Aan".
• Het kopiëren wordt gestopt wanneer:
– de DVD wordt afgespeeld tot aan het einde en de
recorder stopt.
– de DVD-recorder of de videorecorder wordt gestopt.
– de resterende opnametijd op de videocassette
verstreken is.
• Tijdens het kopiëren worden het systeemmenu, het
TOOLS-menu en het informatiescherm niet
weergegeven.
• Auteursrechten
– Opnamen die u maakt van DVD's en ander materiaal
waarop een auteursrecht rust, zijn uitsluitend
toegelaten voor persoonlijk plezier en elk ander
gebruik zonder de vereiste toestemming is verboden
volgens de wetgeving op de auteursrechten.
– Het zonder toestemming bewerken van materiaal
waarop een auteursrecht rust is eveneens verboden
volgens de wetgeving op de auteursrechten.
• Als de disc wordt uitgeworpen, wordt de
Geprogrammeerde kopieerlijst gewist.
101
Een disc finaliseren
(Klaarmaken voor weergave
met andere apparatuur)
+RW
-RWVR -RWVideo
+R
-RVR
-RWVideo
Finaliseren is nodig als u de disc wilt
afspelen op andere apparatuur dan deze
recorder. Na het finaliseren kunt u de
inhoud van de disc niet meer bewerken
en geen nieuwe inhoud op de disc
opnemen. Als u opnieuw op de disc wilt
opnemen of de inhoud wilt bewerken,
moet u het finaliseren ongedaan maken
of de disc opnieuw formatteren
(pagina 77). Merk echter op dat wanneer
u een disc opnieuw formatteert alle
opgenomen inhoud wordt gewist.
-RVR
Finaliseren is nodig als u de disc wilt
afspelen op andere apparatuur dan deze
recorder. De gefinaliseerde discs kunnen
afgespeeld worden op andere VRcompatibele spelers. U kunt na het
finaliseren de inhoud van de disc niet
meer bewerken en geen nieuwe inhoud
opnemen.
+R
Finaliseren is nodig als u de disc wilt
afspelen op andere apparatuur dan deze
recorder. U kunt na het finaliseren de
inhoud van de disc niet meer bewerken
en geen nieuwe inhoud opnemen.
-RVideo
Finaliseren is noodzakelijk als u discs die u met
deze recorder heeft opgenomen, wilt afspelen op
andere DVD-apparatuur.
Als u een DVD+RW/DVD-RW (Video-stand)/
DVD+R/DVD-R (Video-stand) finaliseert, wordt
automatisch een DVD-menu gemaakt dat op
andere DVD-apparatuur kan worden
weergegeven.
Controleer de verschillen tussen de disctypes
voordat u begint met finaliseren.
Verschillen tussen de disctypes
+RW
Discs worden automatisch gefinaliseerd
wanneer ze uit de recorder worden
gehaald. Als u opnieuw op de disc wilt
opnemen, moet u de disc eerst opnieuw
formatteren (pagina 77). Merk echter op
dat wanneer u een disc opnieuw
formatteert alle opgenomen inhoud
wordt gewist.
-RWVR
Finaliseren is niet nodig voor het afspelen
van een disc op apparatuur die compatibel
is met de VR-indeling.
De disc moet mogelijk worden
gefinaliseerd, ook al is de andere DVDapparatuur VR-compatibel, vooral bij
korte opnames. Na het finaliseren kunt u
de inhoud van de disc niet meer
bewerken en geen nieuwe inhoud op de
disc opnemen. Als u opnieuw op de disc
wilt opnemen of de inhoud wilt
bewerken, moet u het finaliseren
ongedaan maken of de disc opnieuw
formatteren (pagina 77). Merk echter op
dat wanneer u een disc opnieuw
formatteert alle opgenomen inhoud
wordt gewist.
-RVideo
DVD
SYSTEM
MENU
M/m/</,,
ENTER
1
Druk op DVD om de bediening van de DVDrecorder te activeren.
2
3
Plaats een disc in de lade.
Druk op SYSTEM MENU met de recorder in
de stopstand.
Het systeemmenu verschijnt.
102
4
Kies "Disc plaatsen" en druk op ENTER.
Het venster "Disc plaatsen" verschijnt.
Disc plaatsen
10:10
Titellijst
Disc naam
Timer
Disc beveiligen
: Niet beveiligd
Disc format
: VR-stand
Disc finaliseren
: Gedefinaliseerd
Monteren
Kopiëren
Disc plaatsen
:
Disc-informatie
Alle titels wissen
Instelling
5
• Als u de discinformatie wilt controleren, kiest u in het
scherm "Disc plaatsen" de optie "Disc-informatie" en
drukt u op ENTER. Zie pagina 77 voor meer
gedetailleerde informatie.
Opmerkingen
• Zelfs als een disc gefinaliseerd is, is het soms mogelijk
dat u deze niet kunt afspelen omdat de disc, de opname
of de DVD-apparatuur in slechte staat verkeert.
• Het is mogelijk dat de recorder een disc die met een
andere recorder is opgenomen, niet kan finaliseren.
Kies "Disc finaliseren" en druk op ENTER.
Er verschijnt een vraag ter bevestiging.
Wilt u de disc finaliseren?
Finaliseren
6
Definalis.
Selecteer "Finaliseren" en druk op ENTER.
Opnieuw verschijnt er een scherm met een
vraag ter bevestiging.
OK
7
Annuleren
Kies "OK" en druk op ENTER.
De recorder begint met het finaliseren van de
disc.
Het venster uitschakelen
Kopiëren (VIDEOCASSETTE y DVD)
De disc zal worden gefinaliseerd.
Wilt u verder gaan?
Druk op SYSTEM MENU.
Finaliseren van een DVD-RW ongedaan maken
Als u geen inhoud kunt opnemen of bewerken op
een DVD-RW die is gefinaliseerd, maakt u het
finaliseren van de disc ongedaan door in stap 6
hierboven "Definalis." te kiezen.
z Tips
• U kunt controleren of een disc al dan niet is
gefinaliseerd. Indien u in stap 6 hierboven de optie
"Finaliseren" niet kunt kiezen, is de disc reeds
gefinaliseerd.
103
Een DV-tape kopiëren (DV t DVD)
Vóór DV kopiëren
In dit hoofdstuk staat uitgelegd hoe u met een
digitale camcorder kunt kopiëren via de DV INaansluiting op het voorpaneel. Als u wenst te
kopiëren via de LINE 2 IN-aansluitingen, zie
"Opnemen vanaf aangesloten apparatuur zonder
een timer" op pagina 64.
Opnemen via de DV IN-aansluiting
De DV IN-aansluiting van deze recorder
beantwoordt aan de i.LINK-norm. U kunt dit
toestel verbinden met andere apparatuur met een
i.LINK (DV)-aansluiting en digitale signalen
opnemen.
Volg de instructies in "Een digitale videocamera
aansluiten op de DV IN-connector" en ga dan naar
het hoofdstuk over kopiëren.
Voor meer informatie over i.LINK, zie
"Betreffende de i.LINK-aansluiting" op
pagina 132.
z Tip
Voor extra bewerkingen op een disc na het kopiëren,
gebruikt u de DV IN-aansluiting en neemt u op op een
DVD-RW (VR-stand) of DVD-R (VR-stand). Merk op
dat het wissen van ongewenste scènes geen discruimte
vrijmaakt voor DVD-R's (VR-stand).
Een digitale videocamera
aansluiten op de DV INconnector
U kunt een digitale camcorder aansluiten op de
DV IN-connector op de recorder als u beelden wilt
opnemen of bewerken vanaf een DV-tape.
De bediening is heel eenvoudig want de DVDrecorder spoelt de cassette automatisch vooruit en
achteruit – u hoeft de digitale camcorder niet eens
te bedienen. Doe het volgende om de "DV
MONTAGE"-functies van deze recorder te
gebruiken.
Raadpleeg ook de gebruiksaanwijzing van de
digitale camcorder voor het aansluiten.
Aansluitingen
VCR-DVD-recorder
DV IN
naar DV IN
i.LINK-kabel (niet
meegeleverd)
Opmerkingen
• De DV IN-aansluiting is alleen als ingang bedoeld. Ze
kan geen signalen uitvoeren.
• U kunt de DV IN-aansluiting gebruiken wanneer:
– uw digitale camcorder niet werkt met deze recorder.
Sluit de camcorder aan op de LINE 2 IN-connectoren
en volg de instructies onder "Opnemen vanaf
aangesloten apparatuur zonder een timer" op
pagina 64.
– het ingangssignaal niet van het type DVC-SD is. Sluit
geen MICROMV-camcorder aan, ook al is die
voorzien van een i.LINK-aansluiting.
– de beelden op de cassette zijn beveiligd en dus niet
kunnen worden opgenomen.
104
naar DV-uitgang
Digitale videocamera
: Signaalverloop
Kopiëren van een DV-tape
naar een DVD
+RW
-RWVR -RWVideo
+R
-RVR
2
Druk op Z (openen/sluiten) en plaats een
opneembare disc in de disclade.
-RVideo
U kunt een DV-tape op een disc opnemen. De
digitale videocamera wordt daarbij automatisch
door de recorder bediend. U kunt het schermmenu
gebruiken om de DV-tape snel vooruit en achteruit
te spoelen, beelden vertraagd af te spelen en de
tape te stoppen om de gewenste scènes te
selecteren.
Als u de volledige inhoud van een DV-tape wilt
kopiëren (DV kopiëren met één toets), zie
pagina 107.
◆Hoe titels en hoofdstukken worden aangemaakt
De gekopieerde inhoud op de disc wordt een titel,
die vervolgens wordt onderverdeeld in
hoofdstukken met telkens een duur van 5 of 15
minuten, afhankelijk van de instelling voor "DVD
Auto Hoofdstuk" die in het instelscherm
"Features" is opgegeven (pagina 117).
Z
DVD
Opnamekant omlaag
3
Wacht tot "LOAD" op de display op het
voorpaneel verdwijnt.
Lege discs worden automatisch
geformatteerd. Voor het opnameformaat van
DVD-RW/DVD-R's (VR-stand of Videostand), zie "Een nieuwe disc formatteren" op
pagina 54.
4
Plaats de DV-brontape in uw digitale
camcorder.
Om met de recorder op te nemen of te
bewerken, moet de digitale camcorder zijn
ingesteld op videoweergave.
Druk herhaaldelijk op INPUT SELECT om
"DV" te kiezen.
6
Druk herhaaldelijk op REC MODE om de
opnamemodus te selecteren.
Voor meer informatie over de opnamemodus,
zie pagina 53.
INPUT
SELECT
7
M/m/</,,
ENTER
8
Druk op SYSTEM MENU met de recorder in
de stopstand.
Het systeemmenu verschijnt.
O RETURN
Kies "Instelling" en druk op ENTER.
Het scherm "Instelling" verschijnt.
9
Selecteer "Audio" en druk op ENTER.
Audio
REC MODE
Digital Out
: Aan
Timer
Downmix
: Dolby Surround
Audio DRC
: Standaard
Scanaudio
: Aan
DV Audio Input
: Stereo 1
Line Audio Input
: Stereo
Monteren
Kopiëren
Disc plaatsen
1
Druk op DVD om de bediening van de DVDrecorder te activeren.
10:10
Titellijst
Een DV-tape kopiëren (DV t DVD)
5
PROG +/–
SYSTEM
MENU
Druk op Z om de disclade te sluiten.
Instelling
,wordt vervolgd
105
10 Selecteer "DV Audio Input" en druk op
ENTER.
ENTER.
Audio
10:10
Titellijst
Digital Out
: Aan
Timer
Downmix
: Dolby Surround
Audio DRC
: Standaard
Scanaudio
: Aan
DV Audio Input
: Stereo
1 1
Stereo
Line Audio Input
: Stereo
Stereo 2
Monteren
Kopiëren
Disc plaatsen
Het volgende venster verschijnt.
DV-cassettefun.
Mix
Instelling
"Stereo 1": Alleen het originele geluid wordt
opgenomen. Doorgaans kiest u deze optie
voor het kopiëren van een DV-tape.
"Stereo 2": Alleen het bijkomende geluid
wordt opgenomen.
"Mix": Zowel het originele als het bijkomende
geluid wordt opgenomen.
Selecteer "Stereo 2" of "Mix" wanneer een
tweede geluidskanaal is toegevoegd bij de
opname met uw digitale camcorder.
Voor meer gedetailleerde informatie, zie
pagina 116.
11 Kies een optie en druk op ENTER.
12 Druk tweemaal op O RETURN.
13 Kies "Kopiëren" en druk op ENTER.
Kopiëren
Titellijst
Eenvoudig kopiëren
Timer
Geprogrammeerd kopiëren
Monteren
15 Kies "DV eenvoudig kopiëren" en druk op
10:10
Als op het scherm "DV" of "DVcamerafunct." verschijnt in plaats van "DVcassettefun.", moet u controleren of de digitale
videocamera op correcte wijze is aangesloten
en is ingeschakeld, en of deze functie voor het
kopiëren wel is ingeschakeld.
16 Zoek het beginpunt op de tape vanaf waar
u wilt kopiëren en druk op de stop- of
pauze-toets om het afspelen te
onderbreken.
Druk op </, om op het televisiescherm
m, x, X, y, H of M te selecteren en
druk vervolgens op ENTER om het beginpunt
te zoeken, en druk op x of op X om het
afspelen te stoppen of te onderbreken.
17 Druk op , om z op het televisiescherm
te selecteren en druk vervolgens op
ENTER.
Het kopiëren wordt gestart.
Het opnemen stoppen
DV kopiëren
Kopiëren
Disc plaatsen
14 Kies "DV kopiëren" en druk op ENTER.
Selecteer x op het televisiescherm en druk
vervolgens op ENTER.
Het duurt enkele seconden voordat de opname
wordt gestopt.
Titellijst
DV eenvoudig kopiëren
De weergave op het scherm voor DV kopiëren
uitschakelen
Timer
DV kopiëren met één toets
Druk op INPUT SELECT of op PROG +/–.
DV kopiëren
Monteren
Kopiëren
Disc plaatsen
10:10
z Tip
Als op het televisiescherm "DV-camerafunct."
verschijnt, kunt u de toets z op het televisiescherm
gebruiken om het beeld van de camera rechtstreeks op de
recorder op te nemen.
Opmerkingen
• Om de disc af te spelen met andere DVD-apparatuur,
moet ze worden gefinaliseerd (pagina 102).
• Op de recorder kan niet meer dan één digitaal videoapparaat worden aangesloten.
106
• De datum, het tijdstip of de inhoud van een DVcassettegeheugen kunt u niet op de disc opnemen.
• Bij opname van een DV-tape met een geluidsspoor dat
met meervoudige bemonsteringsfrequenties (48 kHz,
44,1 kHz of 32 kHz) is opgenomen, wordt geen of
onnatuurlijk geluid geproduceerd bij weergave van het
bemonsteringsfrequentie-omschakelpunt op de disc.
• Het opnamebeeld kan tijdelijk zijn gestoord wanneer de
beeldgrootte van het bronbeeld verandert of wanneer er
niets op de tape is opgenomen.
• Het is mogelijk dat er ruis weerklinkt wanneer u de
geluidsbemonsteringsmodus omschakelt (48 kHz/16
bits t 32 kHz/12 bits).
Een volledige DV-tape kopiëren naar
een DVD (DV kopiëren met één toets)
+RW
-RWVR -RWVideo
+R
-R
U kunt een volledige DV-tape opnemen op een
disc naar keuze met één enkele druk op de "ONE
TOUCH DUBBING"-toets. De recorder bedient
de digitale camcorder tijdens het hele
opnameproces.
1
Volg de stappen 1 tot 11 van "Kopiëren van
een DV-tape naar een DVD" (pagina 105),
en druk op SYSTEM MENU om het scherm
uit te schakelen.
2
Druk op ONE TOUCH DUBBING.
De recorder spoelt de tape in de digitale
camcorder terug en begint de beelden van de
DV-tape vanaf het begin op te nemen.
Wanneer het afspelen van de tape wordt
beëindigd, stopt de "One Touch Dubbing"functie automatisch.
Het opnemen stoppen
Druk op x.
Het duurt enkele seconden voordat de opname
wordt gestopt.
z Tip
U kunt de functie "One Touch Dubbing" (DV kopiëren
met één toets) ook via het systeemmenu gebruiken. Kies
"Kopiëren" en selecteer vervolgens de optie "DV
kopiëren met één toets". Volg de instructies die op het
televisiescherm verschijnen.
Een DV-tape kopiëren (DV t DVD)
ONE-TOUCH DUBBING
x
ONE TOUCH
DUBBING
107
2
Kies "Instelling" en druk op ENTER.
No Disc
Instellingen en afstellingen
Instelschermen gebruiken
Instelling
10:10
Titellijst
Voorkeurzenders instellen
Timer
Klok instellen
Monteren
Video
Audio
In de instelschermen kunt u items als beeld en
geluid aanpassen, maar ook de taal voor de
ondertiteling selecteren.
U kunt de instelschermen op de volgende manier
gebruiken.
Kopiëren
3
Opmerking
Afspeelinstellingen die op de disc zijn opgeslagen,
hebben voorrang op de instellingen via het instelscherm.
Mogelijk zijn niet alle beschreven functies beschikbaar.
Features
Disc plaatsen
Opties
Instelling
Snelinstelling
Selecteer "Voorkeurzenders instellen",
"Klok instellen", "Video", "Audio",
"Features", "Opties" of "Snelinstelling" en
druk op ENTER.
Het geselecteerde instelscherm verschijnt.
Voorbeeld: het instelscherm "Video"
Video
10:10
Titellijst
TV Type
: 4:3 Letter Box
Timer
Beeldregeling
: Standaard
Lijn1 Uitgang
: Video
Component Out
: Uit
Progressive
: Uit
Monteren
Kopiëren
Disc plaatsen
SYSTEM
MENU
Instelling
M/m/</,,
ENTER
O RETURN
4
Kies het item dat u wilt instellen en druk op
ENTER.
De opties voor het item verschijnen.
Voorbeeld: "TV Type"
1
Druk op SYSTEM MENU met de recorder in
de stopstand.
Titellijst (Origineel)
Monteren
Kopiëren
Disc plaatsen
Instelling
108
Druk op ENTER.
Titelmenu voor DVD-titellijst.
10:10
TV Type
Timer
Beeldregeling
Monteren
Titellijst
Timer
10:10
Video
Titellijst
Kopiëren
Disc plaatsen
Instelling
Component Out
: 4:3 Letter Box
16:9
: Standaard
4:3 Letter Box
: Video
4:3 Pan Scan
: Uit
Progressive
: Uit
Lijn1 Uitgang
Bij sommige items verschijnt een
dialoogvenster waarin u aanvullende
instellingen moet opgeven.
Voorbeeld: Wanneer u in het instelscherm
"Opties" de optie "Kinderslot" selecteert.
Wachtwoord instellen
10:10
Instelling voor de antenneontvangst
(Voorkeurzenders instellen)
Titellijst
Timer
In het instelscherm "Voorkeurzenders instellen"
kunt u de tunerinstellingen voor de recorder
opgeven.
Selecteer in het instelscherm "Instelling" de optie
"Voorkeurzenders instellen".
Wachtwoord instellen
Monteren
Kopiëren
Disc plaatsen
Instelling
Voorkeurzenders instellen
5
10:10
Titellijst
Automatisch voorkeurzenders instellen
Kies een optie en druk op ENTER.
Timer
Handmatig instellen
De momenteel gekozen optie verschijnt naast
het instelitem.
Voorbeeld: Wanneer de optie "16:9" is
ingesteld.
Monteren
Video
TV Type
: 16:9
Timer
Beeldregeling
: Standaard
Lijn1 Uitgang
: Video
Component Out
: Uit
Progressive
: Uit
Kopiëren
Kopiëren
Disc plaatsen
Instelling
10:10
Titellijst
Monteren
Kanaallijst
Opmerking
U kunt de kanalen niet instellen voor een aangesloten
decoder.
Disc plaatsen
Instelling
Hiermee worden de kanalen die u kunt ontvangen
automatisch ingesteld.
Alle kanalen die kunnen worden ontvangen,
worden in numerieke volgorde ingesteld.
Druk op O RETURN.
1
Kies "Automatisch voorkeurzenders
instellen" en druk op ENTER.
Het venster uitschakelen
2
Selecteer uw land en druk op ENTER.
Druk op SYSTEM MENU.
Voorkeurzenders instellen
Titellijst
10:10
Zoekt naar kanalen die ontvangen kunnen worden.
Timer
Instellingen en afstellingen
Terugkeren naar het vorige venster
Automatisch voorkeurzenders instellen
35%
Monteren
Scannen… Even geduld.
Kopiëren
Disc plaatsen
Stop
Instelling
,wordt vervolgd
109
Handmatig instellen
Hiermee kunt u de kanalen handmatig
voorinstellen of uitschakelen.
Als bepaalde kanalen niet kunnen worden
ingesteld met de functie "Automatisch
voorkeurzenders instellen" of "Snelinstelling",
kunt u deze handmatig instellen.
1
Kies "Handmatig instellen" en druk op
ENTER.
Het venster voor het handmatig instellen
verschijnt.
Voorbeeld
Handmatig instellen
2
Systeem
L/L'
Programma
01
Kanaal
002
AFT
Aan
Pay TV/Canal+
Uit
Tuneraudio
NICAM
Zendernaam
AAC
Selecteer een optie en druk op ENTER.
◆Beelden handmatig aanpassen
Stel in het scherm voor de handmatige instelling
de optie "AFT" in op "Uit". Wanneer de
fijnafstembalk verschijnt, druk dan op </, om
een helderder beeld te bekomen en druk
vervolgens op ENTER.
Fijnafstemmen
◆De naam van een zender wijzigen
Voor de zendernaam kunt u maximaal vier tekens
invoeren. Selecteer "Zendernaam" in het scherm
voor de handmatige instelling.
Druk op M/m om een teken te kiezen.
Telkens wanneer u op M drukt, verandert het teken
als volgt: A t B... t Z t 0 t 1... t 9 t tA
Druk op , om het volgende teken in te stellen.
Als u een teken wilt wijzigen, drukt u op < om
het teken terug in te stellen. Als u alle tekens heeft
ingesteld, drukt u op ENTER.
Kanaallijst
"Systeem": Hiermee selecteert u een
beschikbaar tv-systeem (uitsluitend voor
Franse modellen).
"Programma": Druk herhaaldelijk op M/m om
voor het kanaal de programmapositie (1 tot en
met 80) te kiezen en druk vervolgens op
ENTER.
"Kanaal": Druk op M/m om het
kanaalnummer (002 tot en met 255) te
selecteren en druk vervolgens op ENTER.
"AFT": Hiermee kunt u het kanaal fijner
afstemmen voor een duidelijker en helder
beeld. Als het beeld niet helder is, kiest u
"Uit" en drukt u op ENTER. Zie "Beelden
handmatig aanpassen" (pagina 110).
"Pay TV/Canal+": Als u PAY-TV/Canal
Plus-kanalen wilt bekijken of opnemen, kiest
u "Aan" en drukt u op ENTER.
"Tuneraudio": Hiermee stelt u de kanalen
voor de NICAM-programma's in. De normale
instelling is "NICAM". Als het geluid van
NICAM-programma's niet duidelijk is, kiest u
"Standaard" en drukt u op ENTER.
"Zendernaam": Hiermee kunt u de naam van
de zender wijzigen. Zie "De naam van een
zender wijzigen" (pagina 110).
110
Na het instellen van de kanalen kunt u de
programmaposities wijzigen of uitschakelen. De
uitgeschakelde programmaposities worden
overgeslagen wanneer u op PROG +/– drukt.
1
Kies "Kanaallijst" en druk op ENTER.
Op het scherm verschijnt de lijst van alle
vooraf ingestelde kanalen.
Kanaallijst
Prog.
2
10:10
Ch
Naam
DEC
1
002
AAC
Uit
2
005
AAB
Aan
3
011
DDE
Uit
4
012
FGH
Uit
5
061
PQR
Aan
6
128
QQR
Uit
Druk op M/m om de rij te selecteren met de
programmapositie die u wilt wijzigen of
uitschakelen.
Druk op ENTER en ga naar stap 3 om te
wijzigen.
Druk op CLEAR en ga naar stap 5 om uit te
schakelen.
Als er meer dan zes programmaposities zijn,
drukt u herhaaldelijk op M/m om de volgende
pagina weer te geven.
3
Druk op M/m tot de geselecteerde kanaalrij op
de gewenste programmapositie staat.
Kanaallijst
Prog.
10:10
Ch
Naam
DEC
1
102
AAC
Uit
2
005
AAB
Aan
3
011
DDE
Uit
4
002
AAC
Uit
5
061
PQR
Aan
6
128
QQR
Uit
Klokinstelling (Klok
instellen)
In het instelscherm "Klok instellen" kunt u de
klokinstellingen voor de recorder opgeven.
Selecteer in het instelscherm "Instelling" de optie
"Klok instellen".
Klok instellen
4
5
Druk op ENTER.
Het geselecteerde kanaal wordt op de nieuwe
programmapositie ingevoegd.
10:10
Titellijst
Autom. inst.
: Aan
Timer
Huidige tijd
: Zon 21. 5. 2006 10:10
Monteren
Kopiëren
Als u de programmapositie van een andere
zender wilt wijzigen of uitschakelen, herhaalt
u de procedure vanaf stap 2.
Disc plaatsen
Instelling
Opmerking
Selecteer de juiste programmapositie die u wilt
uitschakelen. Als u per ongeluk een programmapositie
uitschakelt, moet u dat kanaal handmatig herstellen.
Autom. inst.
Hiermee wordt de functie voor de automatische
instelling van de klok ingeschakeld als een zender in
uw regio een tijdsignaal uitzendt.
De functie voor de automatische instelling van de
klok is ingeschakeld wanneer de recorder is
uitgeschakeld.
Opmerking
De functie voor de automatische instelling van de klok
werkt niet wanneer u opneemt.
Huidige tijd
Als de functie voor de automatische klokinstelling
de tijd voor uw regio niet correct instelt, moet u de
klok handmatig instellen.
1
Instellingen en afstellingen
Als de recorder geen tijdsignaal van een zender
ontvangt, wordt "Autom. inst." automatisch
ingesteld op "Uit" en verschijnt het venster voor
het handmatig instellen van de klok op het scherm.
Zie "Huidige tijd" hieronder.
Kies "Huidige tijd" en druk op ENTER.
Klok instellen
Titellijst
Timer
Monteren
10:10
Stel de tijd en datum in.
Dag Maand Jaar
21
05
2006
Zon
Kopiëren
Uur
Disc plaatsen
Min
10 : 10
Instelling
,wordt vervolgd
111
2
3
Druk op M/m om de dag in te stellen en druk
vervolgens op ,.
Stel achtereenvolgens de maand, het jaar, de
uren en de minuten in. Druk op </, om het
item te selecteren dat u wilt instellen en druk
vervolgens op M/m om het item in te stellen.
De dag van de week wordt automatisch
ingesteld.
Druk op ENTER om de klok te starten.
Video-instellingen (Video)
In het instelscherm "Video" kunt u bepaalde
beeldaspecten aanpassen, zoals de grootte en de
kleur.
Kies de instellingen die horen bij het type televisie
of tuner dat op de recorder is aangesloten.
Selecteer in het instelscherm "Instelling" de optie
"Video".
De standaardinstellingen zijn onderstreept.
Video
10:10
Titellijst
TV Type
: 4:3 Letter Box
Timer
Beeldregeling
: Standaard
Lijn1 Uitgang
: Video
Component Out
: Uit
Progressive
: Uit
Monteren
Kopiëren
Disc plaatsen
Instelling
TV Type
Hiermee selecteert u de breedte/hoogteverhouding van de aangesloten televisie (4:3 als
standaardformaat of breedbeeld).
112
16:9
Selecteer deze instelling wanneer
u een breedbeeldtelevisie of een
televisie met breedbeeldfunctie
aansluit.
4:3 Letter
Box
Selecteer deze instelling wanneer
u een televisie met een 4:3scherm aansluit. Geeft een breed
beeld weer met zwarte stroken
aan de bovenkant en onderkant
van het scherm.
4:3 Pan
Scan
Selecteer deze instelling wanneer
u een televisie met een 4:3scherm aansluit. Geeft
automatisch een breed beeld weer
op het volledige scherm waarbij
het overtollige gedeelte wordt
bijgesneden.
z Tip
Wanneer u naar een film kijkt, is het aanbevolen de
instelling "Bioscoop 1" of "Bioscoop 2" te gebruiken.
16:9
Lijn 1 Uitgang
4:3 Letter Box
Hiermee selecteert u een methode voor het
uitvoeren van videosignalen voor de i LINE 1TV-aansluiting.
4:3 Pan Scan
Video
Voert videosignalen uit.
RGB
Voert RGB-signalen uit.
Opmerking
U kunt de optie "RGB" niet selecteren als de optie
"Component Out" hieronder is ingesteld op "Aan".
Opmerking
Bij sommige discs kan "4:3 Letter Box" automatisch
worden geselecteerd in plaats van "4:3 Pan Scan" en
omgekeerd.
Beeldregeling
Component Out
Hiermee bepaalt u of de videosignalen worden
uitgevoerd via de COMPONENT VIDEO OUTaansluitingen.
U kunt het videosignaal aanpassen dat door de
recorder wordt uitgezonden om de gewenste
beeldkwaliteit in te stellen. Kies de instelling die
het beste past bij het programma dat u op het
televisiescherm bekijkt.
Dynamisch 1
Hiermee wordt een scherp,
dynamisch beeld gegenereerd
door het beeldcontrast en de
kleurintensiteit te verhogen.
Hiermee wordt een
dynamischer beeld gegenereerd
dan bij "Dynamisch 1" door het
beeldcontrast en de
kleurintensiteit nog meer te
verhogen.
Standaard
Hiermee wordt een
standaardbeeld weergegeven
(de functie is uitgeschakeld).
Bioscoop 1
De witte kleuren worden
helderder en de zwarte kleuren
voller en bovendien is het
kleurcontrast groter.
Voert de
componentvideosignalen uit.
Kies deze optie als u progressieve
signalen wilt weergeven.
Uit
Voert geen signalen uit.
Opmerkingen
• Als u voor "Lijn 1 Uitgang" de optie "RGB" heeft
gekozen, kunt u "Component Out" niet instellen op
"Aan".
• Als u de recorder uitsluitend aansluit op een monitor of
projector via de COMPONENT VIDEO OUTaansluiting, mag u de optie "Uit" niet selecteren omdat
anders geen beelden worden getoond.
Progressive
Bioscoop 2
De details in de donkere zones
worden duidelijker doordat het
zwartniveau wordt verhoogd.
Persoonlijk
Hiermee kunt u de instellingen
"Contrast", "Helderheid",
"Kleur" en "Tint" zelf instellen
met de toetsen M/m/</,.
Indien uw tv beeldsignalen in "progressive"formaat (525p/625p) kan verwerken, kunt u
genieten van beelden met een zeer nauwkeurige
kleurweergave en uitstekende beeldkwaliteit.
1
2
Instellingen en afstellingen
Dynamisch 2
Aan
Kies "Progressive" en druk op ENTER.
Selecteer "Aan" en druk op ENTER.
,wordt vervolgd
113
Video
10:10
Scannen uitgangssignaal
TitellijstProgressief
: 4:3 Letter Box
TV Type
Audio-instellingen (Audio)
1) Contr. of TV compatibel is met Prog. Scan.
: Standaard
Timer 2) SluitBeeldregeling
aan op componentvideo-uitgangsaansluitingen.
(rode/groene/blauwe-aansluitingen).
: Video
Lijn1 Uitgang
Monteren
3) Kies [OK] om het videosignaal te testen.
: Uit
Component Out
4) Als het videosignaal OK lijkt,
Kopiëren
is deProgressive
videoaansluiting klaar. :
Uit
In het instelscherm "Audio" kunt u het geluid
instellen op basis van de afspeelomstandigheden
en de aansluitingen.
Disc plaatsen
OK
Annuleren
Instelling
3
4
Selecteer in het instelscherm "Instelling" de optie
"Audio".
De standaardinstellingen zijn onderstreept.
Volg de instructies die op het televisiescherm
verschijnen.
1) Controleer of uw tv compatibel is met Prog.
Scan.
2) Sluit aan op componentvideouitgangsaansluitingen. (rode/groene/
blauwe-aansluitingen).
Zie "Als uw televisie is uitgerust met
component video-ingangen" op pagina 16.
3) Kies [OK] om het videosignaal te testen.
4) Als het videosignaal OK lijkt, is de
videoaansluiting klaar.
Kies "OK" en druk op ENTER.
Het PROGRESSIVE-indicatielampje op de
recorder gaat branden.
Als het beeld vervormd is, drukt u op
O RETURN.
Controleer de aansluitingen (pagina 16).
z Tip
Als u de instelling voor "Progressive" wilt annuleren,
kiest u "Uit" in stap 2 hierboven. Of druk op DVD om de
bediening van de DVD-recorder te activeren en houd
X PAUSE op de recorder gedurende vijf seconden of
langer ingedrukt.
Audio
10:10
Titellijst
Digital Out
: Aan
Timer
Downmix
: Dolby Surround
Audio DRC
: Standaard
Scanaudio
: Aan
DV Audio Input
: Stereo 1
Line Audio Input
: Stereo
Monteren
Kopiëren
Disc plaatsen
Instelling
Digital Out
Bepaalt of audiosignalen worden uitgevoerd via
de DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL of
COAXIAL)-aansluiting.
Aan
Doorgaans selecteert u deze
instelling. Druk op ENTER
en selecteer "Dolby Digital",
"DTS" of "MPEG" voor de
volgende instellingen (zie
hieronder).
Uit
De invloed van de digitale
schakeling op de analoge
schakeling is minimaal.
Opmerking
Als u progressieve signalen instelt wanneer u de recorder
op een televisie aansluit die geen progressieve signalen
kan verwerken, zal de beeldkwaliteit minder goed zijn. In
dat geval moet u de optie "Progressive" instellen op
"Uit".
Met de volgende instellingen regelt u de
uitvoermethode van de audiosignalen wanneer u
een component aansluit zoals een versterker
(receiver) met een digitale ingang.
Voor meer informatie over de aansluitingen, zie
"Stap 4: Uw AV-versterker (receiver) aansluiten"
op pagina 17.
Digital Out
Dolby Digital
: D-PCM
Timer
DTS
: Uit
MPEG
: PCM
Monteren
Kopiëren
Disc plaatsen
Instelling
114
10:10
Titellijst
◆MPEG (alleen voor DVD VIDEO's)
Hiermee kiest u het MPEG-audiosignaal.
Opmerking
Wanneer u een component aansluit die het gekozen
audiosignaal niet accepteert, hoort u mogelijk geen
geluid of produceren de luidsprekers een hard geluid. Dit
kan gevaarlijk zijn voor uw gehoor of de luidsprekers
beschadigen.
PCM
Selecteer deze instelling
wanneer de recorder is
aangesloten op een
audiocomponent zonder
ingebouwde MPEGdecoder. Als u tracks met
MPEG-geluidssporen
afspeelt, voert de recorder
stereosignalen uit via de
DIGITAL AUDIO OUT
(OPTICAL of COAXIAL)aansluiting.
MPEG
Selecteer deze instelling
wanneer de recorder is
aangesloten op een
audiocomponent met
ingebouwde MPEGdecoder.
◆Dolby Digital (alleen voor DVD's)
Hiermee kiest u het Dolby Digital-signaal.
D-PCM
Dolby
Digital
Selecteer deze instelling
wanneer de recorder is
aangesloten op een
audiocomponent zonder
ingebouwde Dolby Digitaldecoder. U kunt bepalen of
de signalen al dan niet
compatibel zijn met Dolby
Surround door in het
instelscherm "Audio" de
optie "Downmix" aan te
passen (pagina 115).
Selecteer deze instelling
wanneer de recorder is
aangesloten op een
audiocomponent met
ingebouwde Dolby Digitaldecoder.
◆DTS (alleen voor DVD VIDEO's)
Hiermee selecteert u of DTS-signalen worden
uitgevoerd.
Selecteer deze instelling
wanneer de recorder is
aangesloten op een
audiocomponent met
ingebouwde DTS-decoder.
Uit
Selecteer deze instelling
wanneer de recorder is
aangesloten op een
audiocomponent zonder
ingebouwde DTS-decoder.
Mengt het geluid tot twee kanalen bij het afspelen
van een DVD met achtergeluidselementen
(kanalen) of die is opgenomen in Dolby Digitalindeling. Voor meer gedetailleerde informatie
over de achtersignaalcomponenten, zie "A
Aansluiting op audio L/R-connectoren" op
pagina 18. Deze functie beïnvloedt het
uitgangssignaal van de volgende aansluitingen:
– LINE 2 OUT (AUDIO L/R)-, AUDIO OUT L/
R-aansluitingen
– LINE 1-TV-aansluiting
– DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL of
COAXIAL)-aansluitingen, alleen als "Dolby
Digital" is ingesteld op "D-PCM".
Dolby
Surround
Doorgaans selecteert u deze
instelling.
Meerkanaals audiosignalen
worden uitgevoerd naar twee
kanalen voor een optimale
beleving van surroundgeluid.
Normaal
Meerkanaals audiosignalen
worden gemengd tot twee
kanalen voor het afspelen
met stereogeluid.
,wordt vervolgd
Instellingen en afstellingen
Aan
Downmix (alleen voor DVD's)
115
Audio DRC (Dynamic Range Control) (alleen
voor DVD's)
Zorgt voor een helder geluid bij weergave met
laag volume van een DVD met "Audio DRC"functie. Deze functie beïnvloedt het
uitgangssignaal van de volgende aansluitingen:
– LINE 2 OUT (AUDIO L/R)-, AUDIO OUT L/
R-aansluitingen
– LINE 1-TV-aansluiting
– DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL of
COAXIAL)-aansluitingen, alleen als "Dolby
Digital" is ingesteld op "D-PCM".
Standaard
Doorgaans selecteert u deze
instelling.
TV-stand
Maakt lage geluiden helder
zelfs bij weergave met laag
volume.
Breedband
Geeft u het gevoel van een
live optreden.
Scanaudio (alleen voor DVD's)
Aan
Uit
Hiermee worden de
audiosignalen hoorbaar
weergegeven tijdens het snel
vooruit spoelen (FF1) van
een DVD-disc met Dolby
Digital-geluidssporen. Voor
details, zie pagina 41.
Schakelt de functie uit.
Tijdens het snel vooruit
spoelen (FF1) wordt het
geluid uitgeschakeld.
Opmerking
Tijdens de Scanaudio-functie zal het geluid worden
onderbroken.
DV Audio Input
116
Stereo 1
Alleen het originele geluid
wordt opgenomen.
Doorgaans kiest u deze optie
voor het kopiëren van een
DV-tape.
Stereo 2
Alleen bijkomend geluid
wordt opgenomen.
Mix
Zowel het originele als het
bijkomende geluid wordt
opgenomen.
Opmerking
Selecteer "Stereo 2" of "Mix" wanneer een tweede
geluidskanaal is toegevoegd bij de opname met uw
digitale camcorder.
Line Audio Input
Als u vanaf apparatuur die is aangesloten op de
LINE-ingangsaansluiting opneemt op een
DVD-RW met deze recorder, selecteert u hier de
geluidsingang.
Voor meer gedetailleerde informatie over het
opnemen van tweetalige programma's, zie pagina
54.
Stereo
Alleen het stereogeluid
wordt opgenomen.
Selecteer deze instelling
voor discs anders dan DVDRW's (Video-stand)/DVDR's (Video-stand)
Tweetalige
De twee verschillende
geluidssporen worden op
DVD-RW's (Video-stand)/
DVD-R's (Video-stand)
opgenomen. Bij het
afspelen van de disc kan een
van de geluidssporen
worden gekozen.
z Tip
Op andere discs dan DVD-RW's (VR-stand)/DVD-R's
(VR-stand) wordt het geluid opgenomen dat u op de
aangesloten apparatuur selecteert.
DVD-RW formatteren (alleen voor DVD-RW's)
Opname- en
videorecorderinstellingen
(Features)
In het instelscherm "Features" kunt u de
opnameduur van de videocassette en de
instellingen voor het automatisch afspelen en
automatisch herhalen opgeven.
Selecteer in het instelscherm "Instelling" de optie
"Features".
De standaardinstellingen zijn onderstreept.
Features
10:10
Titellijst
DVD Auto Hoofdstuk : 5 Min
Timer
DVD-RW formatteren : VR
Monteren
Disc plaatsen
VR
De disc wordt automatisch in VRstand geformatteerd.
Video
De disc wordt automatisch in
Video-stand geformatteerd.
Videorecorderfunctie
Druk op ENTER en selecteer "Lengte van
cassette", "Autom. weergeven", "Autom.
herhalen" of "Kleursysteem".
◆Lengte van cassette
E180
Voor E180-cassettes of cassettes
met een kortere duur.
E240
Voor E240-cassettes.
E260
Voor E260-cassettes.
E300
Voor E300-cassettes of cassettes
met een langere duur.
Videorecorderfunctie
Synchro-opname
Kopiëren
Hier geeft u het formaat aan voor een ongebruikte
DVD-RW wanneer deze voor het eerst in de lade
wordt geplaatst.
: naar DVD
DVD tweetalige opn : Hoofd
DivX-registratiecode
Instelling
◆Autom. weergeven
DVD Auto Hoofdstuk
Uit
Er worden geen
hoofdstukmarkeringen
ingevoegd.
5 Min
Voegt
hoofdstukmarkeringen in
met intervallen van ongeveer
5 minuten.
15 Min
Aan
Als u een videocassette plaatst
waarvan het beveiligingslipje is
verwijderd, wordt de
videocassette automatisch
afgespeeld.
Uit
Schakelt de functie uit. U moet
dan op H (afspelen) drukken
om de videocassette af te spelen,
zelfs wanneer u een videocassette
plaatst waarvan het
beveiligingslipje is verwijderd.
◆Autom. herhalen
Aan
Met deze optie wordt een
videocassette telkens opnieuw
afgespeeld. De videorecorder
spoelt de cassette terug tot aan het
begin en speelt de cassette
automatisch opnieuw af.
Uit
Schakelt de functie uit.
Voegt
hoofdstukmarkeringen in
met intervallen van ongeveer
15 minuten.
Opmerking
Instellingen en afstellingen
Verdeelt een opname (een titel) automatisch in
hoofdstukken door op vaste punten
hoofdstukmarkeringen in te voegen. De
markeringen worden aangebracht tijdens het
opnemen.
De precieze intervallen kunnen, afhankelijk van de duur
van de opname, enigszins verschillen. De gekozen
instelling moet eerder worden beschouwd als een
hoofdstukmarkering die bij benadering op het interval
wordt ingevoegd.
,wordt vervolgd
117
◆Kleursysteem
Auto
Hiermee wordt automatisch het
kleursysteem bepaald. Doorgaans
selecteert u deze instelling. Als er
tijdens het afspelen strepen
verschijnen, moet u het
kleursysteem selecteren waarmee
de videocassette is opgenomen
(zie hieronder).
PAL
Voor een videocassette die in het
PAL-kleursysteem is
opgenomen.
SECAM
Voor een videocassette die in het
SECAM-kleursysteem is
opgenomen (uitsluitend voor
Franse modellen).
MESECAM
Voor een videocassette die in het
MESECAM-kleursysteem is
opgenomen (uitsluitend voor
Franse modellen).
B/W
Voor een videocassette die in
zwart/wit is opgenomen.
NT4.43
Wanneer u op een tv die voor
meerdere systemen geschikt is,
een videocassette afspeelt die in
het NTSC-systeem is
opgenomen.
NTPB
Wanneer u op een PAL-tv een
videocassette afspeelt die in het
NTSC-systeem is opgenomen.
Synchro-opname
118
naar DVD
Hiermee stelt u de recorder zo in
dat programma's van aangesloten
apparatuur met een timerfunctie
(bijvoorbeeld een satelliettuner)
automatisch op een DVD-disc
worden opgenomen.
naar
VIDEO
Hiermee stelt u de recorder zo in
dat programma's van aangesloten
apparatuur met een timerfunctie
(bijvoorbeeld een satelliettuner)
automatisch op een VHSvideocassette worden
opgenomen.
DVD tweetalige opname (voor alle
opneembare discs behalve DVD-RW's/
DVD-R's in VR-stand)
Hiermee selecteert u het geluid dat op de disc moet
worden opgenomen. Deze instelling is overbodig
als u opneemt op een DVD-RW (VR-stand)/
DVD-R (VR-stand) waarop zowel het hoofd- als
het subgeluid wordt opgenomen.
Hoofd
Voor tweetalige
programma's wordt het
hoofdgeluid opgenomen.
Sub
Voor tweetalige
programma's wordt het
subgeluid opgenomen.
DivX-registratiecode
Toont de DivX-registratiecode voor deze
recorder.
Voor meer informatie, ga naar
http://www.divx.com/vod op het internet.
Taal- en
kinderslotinstellingen/
Fabrieksinstellingen
(Opties)
In het instelscherm "Opties" kunt u andere
gebruiksinstellingen opgeven.
Selecteer in het instelscherm "Instelling" de optie
"Opties".
De standaardinstellingen zijn onderstreept.
No Disc
Opties
Taal
Timer
Kinderslot
Het afspelen van bepaalde DVD VIDEO's kan
worden beperkt, bijvoorbeeld door het instellen
van een vooraf bepaald niveau, zoals een
leeftijdsbeperking. Scènes kunnen worden
vergrendeld of vervangen door andere scènes.
1
Selecteer "Kinderslot" en druk op ENTER.
• Het wachtwoordregistratiescherm verschijnt
indien u geen wachtwoord heeft ingevoerd.
Voer uw wachtwoord van 4 cijfers met de
cijfertoetsen in.
Wachtwoord instellen
Display op voorpaneel : Auto
Bedieningsstand
Kopiëren
Kinderslot (alleen voor DVD VIDEO's)
10:10
Titellijst
Monteren
Opmerking
Wanneer u voor "Discmenu", "Ondertitel" of "Audio"
een taal kiest die niet op de DVD VIDEO is opgenomen,
wordt automatisch een van de opgenomen talen
geselecteerd.
: DVD 3
10:10
Titellijst
Fabrieksinstelling
Timer
Wachtwoord instellen
Disc plaatsen
Monteren
Instelling
Kopiëren
Disc plaatsen
Instelling
Taal
◆On Screen Display (On Screen Display Weergavevenster)
Hiermee selecteert u de taal voor het
weergavevenster.
Het venster voor het bevestigen van het
wachtwoord verschijnt.
Voer opnieuw uw wachtwoord in.
• Het wachtwoordinvoerscherm verschijnt
indien u al een wachtwoord heeft
geregistreerd.
Voer uw wachtwoord van 4 cijfers met de
cijfertoetsen in.
◆Audio (alleen voor DVD VIDEO's)
Hiermee selecteert u de taal van het geluidsspoor.
Als u "Origineel" selecteert, wordt de taal gekozen
die op de disc voorrang krijgt.
Voer het wachtwoord in
◆Ondertitel (alleen voor DVD VIDEO's)
Hiermee selecteert u de taal voor de ondertiteling
die is opgenomen op de disc.
Wanneer u "Auto" selecteert, wordt de taal voor
de ondertiteling gewijzigd aan de hand van de taal
die u voor het geluidsspoor heeft geselecteerd. Zie
pagina 139 voor een beschrijving van de
afkortingen van de talen.
z Tip
Als u voor "Discmenu", "Audio" of "Ondertitel" de optie
"Overig" selecteert, kunt u kiezen uit de 18 aanvullende
talen. Druk op M/m om de gewenste taal te selecteren en
druk op ENTER.
10:10
Titellijst
Timer
Instellingen en afstellingen
◆Discmenu (alleen voor DVD VIDEO's)
Hiermee selecteert u de taal van het DVD-menu.
Voer het wachtwoord in.
Monteren
Kopiëren
Disc plaatsen
Instelling
2
Kies "Beveiligingsniveau" en druk op
ENTER.
De gekozen items voor "Beveiligingsniveau"
verschijnen.
,wordt vervolgd
119
Kinderslot
Uit
10:10
Titellijst
Beveiligingsniveau
Timer
Wachtwoord veranderen
: On:UitLevel 8 (Adults)
Niveau8 (volwas.)
Niveau7
Monteren
Niveau6
Niveau5
Kopiëren
Niveau4
Disc plaatsen
Niveau3
Instelling
Niveau2
Hoe lager de waarde, hoe strenger de
beperking.
3
Kies het niveau en druk op ENTER.
De kinderbeveiliging is ingesteld.
Om de kinderbeveiliging voor de disc uit te
schakelen, stelt u in stap 3 de optie
"Beveiligingsniveau" in op "Uit".
Als u het wachtwoord wilt wijzigen, kiest u in stap
2 de optie "Wachtwoord veranderen" en drukt u op
ENTER. Wanneer het
wachtwoordregistratiescherm verschijnt, voert u
een nieuw wachtwoord van vier cijfers met de
cijfertoetsen in.
Opmerkingen
• Als u uw wachtwoord vergeten bent, kiest u in het
instelscherm "Opties" de optie "Fabrieksinstelling".
• Het afspelen van discs zonder de functie
"Kinderbeveiliging" kan op deze recorder niet worden
gelimiteerd of beperkt.
• Bij sommige discs is het mogelijk dat u het
kinderbeveiligingsniveau moet wijzigen terwijl u de
disc afspeelt. Voer in dat geval uw wachtwoord in en
wijzig het niveau.
Display op voorpaneel
Hiermee regelt u de verlichting van de display op
het voorpaneel.
120
De verlichting van de
display wordt uitgeschakeld
wanneer het toestel is
uitgeschakeld. De display
blijft verlicht wanneer het
toestel is ingeschakeld.
Auto
Hiermee wordt de display
zwak verlicht wanneer het
toestel is uitgeschakeld.
Helder
De display blijft sterk
verlicht, ook als het toestel is
uitgeschakeld.
Dimmer
De display wordt zwak
verlicht, ongeacht of het
toestel is in- of
uitgeschakeld.
Bedieningsstand
Hiermee wijzigt u de bedieningsstand van deze
recorder als aan andere DVD-apparatuur dezelfde
bedieningsstand is toegewezen. Vergeet niet om
de COMMAND MODE-schakelaar op de
afstandsbediening in dezelfde modus te zetten.
Voor details, zie "Als u een Sony-DVD-player of
meer dan één Sony-DVD-recorder heeft" op
pagina 25.
DVD 1
DVD 2
Kies de instelling die
overeenstemt met de andere
DVD-apparatuur.
DVD 3
De
standaardbedieningsstand
van deze recorder.
Fabrieksinstelling
Hiermee kunt u de configuratie-instellingen
ongedaan maken en opnieuw de
standaardinstellingen inschakelen. Houd er
rekening mee dat alle bestaande instellingen
verloren zullen gaan.
1
2
Kies "Fabrieksinstelling" en druk op ENTER.
3
Druk op ENTER als "Finish" verschijnt.
Het toestel wordt automatisch uit- en opnieuw
ingeschakeld, en de standaardwaarden van de
fabrieksinstellingen zijn opnieuw ingesteld.
Als het scherm "Snelinstelling" verschijnt,
volgt u de instructies voor Snelinstelling
(pagina 22) vanaf stap 4.
Selecteer "Start" en druk op ENTER.
De standaardwaarden van de geselecteerde
instellingen worden opnieuw ingesteld.
Snelinstelling
(Standaardwaarden voor
de recorder herstellen)
Selecteer deze optie om het programma
Snelinstelling te starten.
1
Selecteer in het instelscherm "instelling"
de optie "Snelinstelling".
Snelinstelling
10:10
Volg de gids om de begininstellingen te maken.
Controleer voordat u
begint of u alle aansluitingen hebt gemaakt.
Start
2
3
Annuleren
Selecteer "Start" en druk op ENTER.
Volg de instructies voor Snelinstelling
(pagina 22) vanaf stap 4.
Instellingen en afstellingen
121
Aanvullende informatie
Problemen oplossen
Als u problemen ondervindt bij het gebruik van
deze recorder, probeert u deze eerst zelf op te
lossen aan de hand van de onderstaande lijst. Als
het probleem daarmee niet is opgelost, raadpleegt
u de dichtstbijzijnde Sony-dealer.
Voeding
De recorder wordt niet ingeschakeld.
, Controleer of het netsnoer goed is aangesloten.
Beeld
Er is geen beeld.
, Sluit alle kabels goed aan.
, De aansluitkabels zijn beschadigd.
, Controleer de aansluiting op de televisie
(pagina 13).
, Stel de ingangskeuzeschakelaar van de televisie
zo in (bijvoorbeeld op "VIDEO") dat het signaal
van de recorder op het televisiescherm
verschijnt.
, Als u de recorder alleen via de COMPONENT
VIDEO OUT-aansluitingen op de televisie
aansluit, stelt u in het instelscherm "Video" de
optie "Component Out" in op "Aan"
(pagina 113).
, Met deze recorder kunt u geen NTSC-signalen
opnemen.
Er verschijnt beeldruis.
, Controleer de aansluiting op de televisie
(pagina 13) en stel de ingangskeuzeschakelaar
van de televisie zo in dat het signaal van de
recorder op het televisiescherm verschijnt.
, Als het videosignaal van de recorder via de
videorecorder naar de televisie wordt verzonden
of wanneer de recorder is aangesloten op een
gecombineerde TV/VIDEO, kan de
kopieerbeveiliging van sommige DVDprogramma's de beeldkwaliteit beïnvloeden. Als
u nog altijd problemen heeft wanneer de recorder
rechtstreeks is aangesloten op de televisie,
probeert u de recorder aan te sluiten op de
S VIDEO-ingang van de televisie.
122
, U heeft de recorder ingesteld op "progressive"formaat (het indicatielampje "PROGRESSIVE"
brandt) terwijl uw TV geen "progressive"signaal kan verwerken. In dat geval moet u in het
instelscherm "Video" de optie "Progressive"
instellen op "Uit" (pagina 113).
, Wanneer u de recorder instelt op "progressive"formaat, kan het beeld hierdoor worden
beïnvloed, ook al is de televisie compatibel met
"progressive"-signalen (525p/625p). In dat geval
moet u in het instelscherm "Video" de optie
"Progressive" instellen op "Uit" (pagina 113).
, U speelt een disc af die is opgenomen met een
ander kleursysteem dan door de televisie wordt
gebruikt.
De ontvangst van het televisieprogramma is
niet schermvullend.
, Stel het kanaal handmatig in het instelscherm
"Voorkeurzenders instellen" in (pagina 109).
, Selecteer de juiste bron met de INPUT SELECTtoets of selecteer een programmapositie van een
televisieprogramma met de "PROG +/–"-toetsen.
Het beeld van televisieprogramma's is
vervormd.
, Richt de televisieantenne opnieuw.
, Regel het beeld (raadpleeg de
gebruiksaanwijzing van de televisie).
, Controleer of in het instelscherm
"Voorkeurzenders instellen" de optie "Systeem"
(TV-systeem) correct is ingesteld (pagina 110)
(uitsluitend voor Franse modellen).
, Plaats de recorder en de televisie verder uit
elkaar.
, Plaats de televisie en gebundelde antennekabels
verder uit elkaar.
De programmaposities van de televisie
kunnen niet worden gewijzigd.
, De programmapositie is uitgeschakeld
(pagina 110).
, Er is een timergestuurde opname gestart
waardoor de programmapositie is gewijzigd.
Het beeld van apparatuur die is aangesloten
op de ingang van de recorder, wordt niet op het
scherm weergegeven.
, Als de apparatuur is aangesloten op de LINE 1TV-aansluiting, selecteert u "LINE1" op de
display op het voorpaneel door op INPUT
SELECT te drukken.
Als de apparatuur is aangesloten op de LINE 2
IN-aansluitingen, selecteert u "LINE2" op de
display op het voorpaneel door op INPUT
SELECT te drukken.
Als de apparatuur is aangesloten op de LINE 3/
DECODER-aansluiting, selecteert u "LINE3" op
de display op het voorpaneel door op INPUT
SELECT te drukken.
Als de apparatuur is aangesloten op de DV INaansluiting (dit is doorgaans het geval bij het
aansluiten van een digitale camcorder), selecteert
u "DV" op de display op het voorpaneel door op
INPUT SELECT te drukken.
De beeldweergave of het televisieprogramma
van de apparatuur die is aangesloten op de
recorder, is vervormd.
, Als het beeld van een DVD-speler, een
videorecorder of een tuner via de videorecorder
naar de televisie wordt verzonden, kan de
kopieerbeveiliging van sommige programma's
de beeldkwaliteit beïnvloeden. Koppel het
bewuste afspeelapparaat los en sluit het
rechtstreeks aan op de televisie.
Het beeld vult het scherm niet.
, Stel in het instelscherm "Video" de optie "TV
Type" in volgens de breedte/hoogte-verhouding
van uw tv (pagina 112).
Het beeld is niet schermvullend, ook niet als in
het instelscherm "Video" voor "TV Type" de
breedte/hoogte-verhouding is ingesteld.
Geluid
Geen geluid.
, Sluit alle kabels opnieuw goed aan.
, De aansluitkabel is beschadigd.
, De instelling voor de ingangsbron op de
versterker of de versterkeraansluiting is niet
correct.
, De recorder staat in snel vooruit-, snel terug-,
vertraagde weergave- of pauzestand.
, Als het audiosignaal niet via de DIGITAL
AUDIO OUT (OPTICAL of COAXIAL)aansluitingen gaat, moet u in het instelscherm
"Audio" de instellingen controleren
(pagina 114).
, Tijdens het afspelen van een CD met DTSaudiotracks is er ruis hoorbaar via de LINE 2
OUT (AUDIO L/R)-aansluitingen, de AUDIO
OUT L/R-aansluitingen of de LINE 1-TVaansluiting (pagina 41).
Het volume is te laag.
, Het volume is te laag bij sommige DVD's.
U kunt het volume verhogen door in het
instelscherm "Audio" de optie "Audio DRC" in
te stellen op "Breedband" (pagina 116).
Een andere audiotrack kan niet worden
opgenomen of afgespeeld.
, Bij het opnemen vanaf aangesloten apparatuur
moet u in het instelscherm "Audio" de optie
"Line Audio Input" instellen op "Tweetalige"
(pagina 116).
, Meertalige tracks (hoofd en sub) kunnen niet
worden opgenomen op DVD+RW's, DVD-RW's
(Video-stand), DVD+R's of DVD-R's.
Als u de taal wilt opnemen, moet u in het
instelscherm "Features" de optie "DVD
tweetalige opn" instellen op "Hoofd" of "Sub"
voordat u opneemt (pagina 118).
Maak de opname op een DVD-RW (VR-stand)
of DVD-R (VR-stand) als u zowel het
hoofdgeluid als het subgeluid wilt opnemen.
, Indien een AV-versterker is aangesloten op de
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL of
COAXIAL)-aansluiting en u tijdens de weergave
de audiotrack van een DVD-RW (VR-stand)/
DVD-R (VR-stand) wilt wijzigen, moet u in het
instelscherm "Audio" de optie "Digital Out" –
"Dolby Digital" instellen op "D-PCM"
(pagina 114).
DVD afspelen
De disc wordt niet afgespeeld.
, De disc is omgekeerd geplaatst. Plaats de disc in
de disclade met het label naar boven.
, De disc is niet correct geplaatst.
, Er is vocht gecondenseerd in de recorder.
Verwijder de disc en laat de recorder ongeveer
een half uur aan staan tot alle vocht is verdampt.
, Als de disc is opgenomen op een andere
recorder, kan de recorder de disc niet afspelen als
deze niet is gefinaliseerd (pagina 102).
,wordt vervolgd
Aanvullende informatie
, De breedte/hoogte-verhouding ligt vast op de
DVD.
Het geluid bevat ruis.
123
De disc wordt niet afgespeeld vanaf het begin.
, Afspelen hervatten is ingeschakeld (pagina 42).
, U heeft een disc geplaatst waarvan het titelmenu
of het DVD-menu automatisch op het
televisiescherm verschijnt nadat de disc in de
disclade is geplaatst. Start de weergave via het
menu.
De disc wordt automatisch afgespeeld.
, De DVD VIDEO is voorzien van een
automatische afspeelfunctie.
Het afspelen stopt automatisch.
, Bij het afspelen van discs met een automatisch
pauzesignaal stopt de weergave bij het autopauzesignaal.
Sommige functies, zoals stoppen, zoeken of
vertraagde weergave, werken niet.
, Voor sommige discs zijn bepaalde bovenstaande
functies niet beschikbaar. Raadpleeg de
gebruiksaanwijzing bij de disc.
, Terwijl de recorder bezig is met het laden van de
discinformatie, werken de functies voor het
afspelen niet.
De taal voor het geluid kan niet worden
gewijzigd.
, Er zijn geen meertalige tracks opgenomen op de
disc.
, De taal voor het geluid van een DVD VIDEO kan
niet worden gewijzigd.
, Probeer de taal te wijzigen via het menu van de
DVD VIDEO.
De taal voor de ondertiteling kan niet worden
gewijzigd of uitgeschakeld.
, Er zijn geen meertalige ondertitels opgenomen
op de DVD VIDEO.
, De taal voor de ondertitels kan niet worden
gewijzigd op de DVD VIDEO.
, Probeer de taal van de ondertiteling te wijzigen
via het menu van de DVD VIDEO.
, De ondertitels van titels die met deze recorder
zijn opgenomen, kunnen niet worden gewijzigd.
De hoeken kunnen niet worden gewijzigd.
, Er zijn geen meervoudige hoeken opgenomen op
de DVD VIDEO.
, U probeert de hoeken te wijzigen terwijl "
"
niet op de display op het voorpaneel verschijnt
(pagina 38).
124
, Hoeken kunnen niet worden gewijzigd op de
DVD VIDEO.
, Probeer de hoek te wijzigen via het menu van de
DVD VIDEO.
, De hoeken van titels die met deze recorder zijn
opgenomen, kunnen niet worden gewijzigd.
Een MP3-audiotrack kan niet worden
afgespeeld.
, De DATA CD is niet opgenomen in het MP3formaat conform ISO9660 Level 1/Level 2.
, De MP3-audiotrack is niet voorzien van de
extensie ".MP3".
, De gegevens zijn niet opgeslagen in MP3indeling, ondanks de extensie ".MP3".
, De gegevens zijn niet geschikt voor MPEG1
Audio Layer 3.
, De recorder kan geen audiotracks met MP3PROindeling afspelen.
, Wanneer u een disc met JPEG-bestanden of
DivX-bestanden afspeelt, is "Muziek" niet
geselecteerd (pagina 46).
Een JPEG-beeldbestand kan niet worden
afgespeeld.
, De DATA CD is niet opgenomen in het JPEGformaat conform ISO9660 Level 1/Level 2.
, Het JPEG-beeldbestand heeft niet de extensie
".JPG" of ".JPEG".
, De gegevens zijn niet opgeslagen in JPEGindeling, ondanks de extensie ".JPG" of ".JPEG".
, De lengte of breedte van het beeldbestand is
meer dan 4.720 punten.
, Wanneer u een disc met MP3-tracks of DivXbestanden afspeelt, is "Foto" niet geselecteerd
(pagina 47).
Het DivX-videobestand kan niet worden
afgespeeld.
, Het bestand is niet aangemaakt in DivX-formaat.
, Dit bestand heeft een andere extensie dan ".AVI"
of ".DIVX."
, De DATA CD/DATA DVD is niet aangemaakt
in een DivX-formaat conform ISO9660 Level 1/
Level 2 of Joliet/UDF.
, Het DivX-videobestand is groter dan
720 (breedte) × 576 (hoogte)/2 GB.
, Het DivX-videobestand is langer dan tien uur.
, De gegevens zijn niet geformatteerd in DivXformaat hoewel ze de extensie ".AVI" of
".DIVX" hebben, of ze zijn in DivX-formaat,
maar zijn niet conform een DivX Certifiedprofiel.
, Wanneer u een disc met MP3-tracks of JPEGbestanden afspeelt, is "DivX" niet geselecteerd
(pagina 50).
De naam van de titel/track/bestand wordt niet
correct weergegeven.
, Voor bepaalde discs kan de recorder alleen
alfanumerieke tekens op het scherm weergeven.
Andere tekens worden weergegeven als
sterretjes.
DVD opnemen/opnemen met timer/
bewerken
De programmapositie van het kanaal dat u
opneemt, kan niet worden gewijzigd.
, Stel de ingangsbron van de televisie in op "TV".
Het opnemen begint niet onmiddellijk nadat u
op de z REC-toets heeft gedrukt.
, Bedien de recorder pas nadat "LOAD",
"FORMAT" of "INF WRITE" is verdwenen op
de display op het voorpaneel.
Hoewel u de timer juist heeft ingesteld, is er
niets opgenomen.
, De recorder heeft enkele seconden nodig om
discgegevens in te voeren voordat het opnemen
kan worden gestopt.
De opname met de timer is niet voltooid of is
niet bij het begin begonnen.
, Tijdens de opname is een stroomstoring
opgetreden.
, De interne klok van de recorder is gestopt
wegens een stroomstoring. De klok wordt
automatisch ingesteld door PDC/VPS
(pagina 111) maar wordt weergegeven als
"--:--" of is niet correct ingesteld wanneer het
PDC/VPS-signaal niet wordt ontvangen. Stel de
klok opnieuw in (pagina 111).
, Het programma dat het eerst begint, heeft
voorrang. Het tweede programma begint pas met
opnemen nadat het eerste programma is
afgelopen. Als de programma's op hetzelfde
tijdstip beginnen, heeft het programma dat in het
menu op de eerste plaats staat voorrang
(pagina 58).
, Er is onvoldoende discruimte beschikbaar voor
de opname.
Het indicatielampje c knippert nadat de
timergestuurde opname is ingesteld.
, Plaats een opneembare disc in de lade
(pagina 32).
, Plaats een disc met voldoende ruimte voor de
opname.
, De disc bevat 99 of meer titels, waardoor niet
verder kan worden opgenomen.
, De disc is beveiligd (pagina 77).
Het indicatielampje SYNCHRO REC knippert
nadat de synchro-opname is ingesteld.
, Plaats een opneembare disc in de lade
(pagina 32).
, Plaats een disc met voldoende ruimte voor de
opname.
, De disc bevat 99 of meer titels, waardoor niet
verder kan worden opgenomen.
, De disc is beveiligd (pagina 77).
,wordt vervolgd
Aanvullende informatie
, De recorder was reeds ingeschakeld op het
begintijdstip van de timergestuurde opname. U
moet de recorder in de wachtstand (stand-by)
zetten voordat het opnemen met de timer begint.
, Tijdens de opname is een stroomstoring
opgetreden.
, Trek de stekker uit het stopcontact en steek deze
opnieuw in het stopcontact.
, Het programma bevat
kopieerbeveiligingssignalen die het kopiëren
beperken.
, Het programma dat het eerst begint, heeft
voorrang. Het tweede programma begint pas met
opnemen nadat het eerste programma is
afgelopen. Als de programma's op hetzelfde
tijdstip beginnen, heeft het programma dat in het
menu op de eerste plaats staat voorrang
(pagina 58).
, Er is geen DVD in de recorder geplaatst.
, Er is onvoldoende discruimte beschikbaar voor
de opname.
Het opnemen stopt niet onmiddellijk nadat u
op de toets x (stoppen) heeft gedrukt.
125
Eerder opgenomen inhoud is gewist.
, Gegevens die op een DVD zijn opgenomen met
een computer, worden van de disc gewist als de
disc wordt geplaatst.
Video opnemen
De programmapositie waarvan u opneemt, kan
niet worden gewijzigd.
, Stel de ingangsbron van de televisie in op "TV".
Video afspelen
De beelden die worden afgespeeld,
verschijnen niet op het televisiescherm.
, Controleer of de televisie is afgestemd op het kanaal
dat voor de videorecorder is voorbehouden. Als u
een monitor gebruikt, moet u de videoingang
selecteren.
Het beeld is niet scherp.
, Pas de beeldtracking aan met de toetsen
TRACKING +/–.
, Stel in het instelscherm "Features" de optie
"Kleursysteem" correct in volgens het
kleursysteem waarin de videocassette is
opgenomen (pagina 118).
, De videokoppen zijn vuil (zie pagina 129).
Reinig de videokoppen met een Sonyvideokopreinigingscassette. Als u niet
onmiddellijk over een Sony-reinigingscassette in
uw omgeving kunt beschikken, kunt u de koppen
laten reinigen bij uw plaatselijke Sony-dealer
(tegen een standaardkostprijs). Gebruik geen in
de handel verkrijgbare reinigingscassette op
basis van een vloeistof; de videokoppen kunnen
hierdoor beschadigd raken.
, Het is mogelijk dat de videokoppen moeten
worden vervangen. Neem contact op met uw
plaatselijke Sony-dealer voor meer informatie.
, De videocassette is stuk.
Het beeld begint tijdens het zoeken verticaal te
rollen.
, Pas de verticale positieregeling op uw televisie
of monitor aan.
Op het televisiescherm wordt geen tvprogramma weergegeven.
, Controleer of de televisie is afgestemd op het
kanaal dat voor de videorecorder is voorbehouden.
Als u een monitor gebruikt, moet u hiervoor de
videoingang selecteren.
, Selecteer de juiste bron met de toetsen PROG +/–
of INPUT SELECT. Selecteer een
programmapositienummer wanneer u een tvprogramma opneemt en selecteer "LINE1",
"LINE2" of "LINE3" wanneer u vanaf andere
aangesloten apparatuur opneemt.
De ontvangst op de televisie is slecht.
, Richt de televisieantenne opnieuw.
De videocassette begint af te spelen zodra
deze in het toestel wordt geplaatst.
, Het beveiligingslipje is verwijderd. Als u op deze
videocassette wilt opnemen, moet u deze
opening met plakband overplakken.
De videocassette wordt uitgeworpen wanneer
op z REC wordt gedrukt.
, Controleer of het beveiligingslipje niet is
verwijderd.
Er gebeurt niets als op z REC wordt gedrukt.
, Controleer of het einde van de videocassette niet
is bereikt.
Timergestuurde video-opname
De timer werkt niet.
Het beeld heeft geen geluid.
, De videocassette is stuk.
, Controleer de aansluiting van de audiokabels.
Er kan geen videocassette in het toestel
worden geplaatst.
, Controleer of er reeds een videocassette in de
cassettehouder zit.
126
, Controleer of de klok is ingesteld.
, Controleer of een videocassette in het toestel is
geplaatst.
, Controleer of het beveiligingslipje niet is
verwijderd.
, Controleer of het einde van de videocassette niet
is bereikt.
, Controleer of voor de timergestuurde opname
een programma is ingesteld.
, Controleer of de opgegeven timerinstellingen
niet verstreken zijn.
, Controleer of de decoder is ingeschakeld.
, Op de display op het voorpaneel verschijnt
"- -:- -" als de recorder meer dan een minuut geen
netstroom ontvangt. Stel de klok en de timer
opnieuw in.
, Schakel het toestel uit en trek het netsnoer uit het
stopcontact.
, De recorder was reeds ingeschakeld op het
begintijdstip van de timergestuurde opname. U
moet de recorder in de wachtstand (stand-by)
zetten voordat het opnemen met de timer begint.
, Het programma dat het eerst begint, heeft
voorrang. Het tweede programma begint pas met
opnemen nadat het eerste programma is
afgelopen. Als de programma's op hetzelfde
tijdstip beginnen, heeft het programma dat in het
menu op de eerste plaats staat voorrang
(pagina 90).
Het indicatielampje c knippert nadat de
timergestuurde opname is ingesteld.
, Controleer of het beveiligingslipje niet is
verwijderd.
Het indicatielampje SYNCHRO REC knippert
nadat de synchro-opname is ingesteld.
, Controleer of het beveiligingslipje niet is
verwijderd.
Scherm
De menu's of schermen worden niet op het tvscherm weergegeven.
Op de display op het voorpaneel verschijnt
"- -:- -".
De afstandsbediening werkt niet.
, De batterijen zijn leeg.
, De afstand tussen de afstandsbediening en de
recorder is te groot.
, De standaardwaarde voor de code van de
fabrikant van de afstandsbediening is opnieuw
ingesteld bij het vervangen van de batterijen. Stel
de code opnieuw in (pagina 20).
, Schakel de recorder in.
, De afstandsbediening is niet op de
afstandsbedieningssensor van de recorder
gericht.
, Voor de recorder en de afstandsbediening zijn
verschillende bedieningsstanden gekozen. Kies
dezelfde bedieningsstand (pagina 25).
, Schuif de TV/DVD·VIDEO-schakelaar naar
DVD·VIDEO (pagina 20).
Andere Sony-apparatuur reageert op de
afstandsbediening.
, Voor de beide Sony-DVD-apparaten is dezelfde
bedieningsstand gekozen. Kies een andere
bedieningsstand voor de recorder (pagina 25).
Overige
De speler werkt niet correct.
, Herstart de recorder. Houd op de recorder de
toets "/1 langer dan tien seconden ingedrukt tot
op de display op het voorpaneel "SONY DVD"
verschijnt.
, Indien de werking van de recorder is verstoord
door statische elektriciteit, enz., schakel het
toestel dan uit en wacht tot de klok weer op de
display op het voorpaneel verschijnt. Trek dan de
stekker uit, laat de recorder een tijdje
uitgeschakeld en steek daarna de stekker
opnieuw in.
, Stel de klok opnieuw in (pagina 111).
Het indicatielampje c knippert.
, Er is onvoldoende ruimte beschikbaar op de disc.
, Plaats een opneembare disc of een videocassette
waarvan het beveiligingslipje niet is verwijderd
in de recorder.
Aanvullende informatie
, Terwijl de recorder bezig is met het laden van de
discinformatie, worden het systeemmenu, het
TOOLS-menu of informatievensters niet op het
tv-scherm weergegeven.
Afstandsbediening
De disclade wordt niet geopend als u op de
Z (openen/sluiten)-toets drukt.
, Het kan enkele seconden duren voordat de
disclade wordt geopend nadat u een disc heeft
opgenomen of bewerkt. Dit is het geval omdat de
recorder discgegevens toevoegt aan de disc.
,wordt vervolgd
127
Op de display op het voorpaneel verschijnt
"CAN NOT RECORD BECAUSE OF HIGH TEMP.".
, Controleer of de ventilatiegleuf achteraan de
recorder niet is geblokkeerd. Schakel dan de
recorder uit, wacht tot de klok op de display op
het voorpaneel verschijnt en trek de stekker uit
het stopcontact. Laat de recorder een tijdje
uitgeschakeld, steek dan de stekker weer in het
stopcontact en druk op de recorder op "/1.
Op de display op het voorpaneel verschijnt
"CHILD LOCK".
, De recorder is vergrendeld. Schakel de
kinderbeveiliging uit (pagina 42).
Opmerkingen bij deze
recorder
Volumeregeling
Zet het volume niet hoger bij het beluisteren van
een zeer stille passage of een gedeelte zonder
geluidssignalen. Als u dit toch doet, kunnen de
luidsprekers worden beschadigd wanneer er plots
een piekwaarde wordt bereikt.
Reiniging
Reinig de behuizing, het voorpaneel en de
bedieningselementen met een zachte doek die
lichtjes is bevochtigd met een mild zeepsopje.
Gebruik geen schuursponsje, schuurpoeder of
oplosmiddelen, zoals alcohol of benzine.
Discs reinigen, reinigingsmiddelen voor discs/
lenzen
Gebruik geen reinigingsdisc of
reinigingsmiddel voor discs/lenzen (inclusief
vloeistoffen of sprays). Hierdoor kan het
apparaat worden beschadigd.
Het vervangen van onderdelen
Indien dit toestel wordt hersteld, kunnen
vervangen onderdelen worden verzameld voor
hergebruik of voor recyclage.
Opmerkingen bij discs
• Neem de disc vast aan de rand om deze schoon
te houden. Raak het oppervlak niet aan. De disc
kan defect raken door stof, vingerafdrukken of
krassen.
• Stel een disc niet bloot aan direct zonlicht of
warmtebronnen, zoals heteluchtkanalen, en laat
deze niet achter in een auto die in de volle zon
geparkeerd staat en waarin de temperatuur sterk
kan oplopen.
• Berg discs na gebruik weer op in de hoesjes.
128
• Reinig de disc met een zachte doek. Veeg de disc
van binnen naar buiten schoon.
• Gebruik geen oplosmiddelen, zoals benzine,
thinner en in de handel verkrijgbare
reinigingsmiddelen voor discs/lenzen, of
antistatische sprays voor grammofoonplaten.
• Gebruik de volgende discs niet.
– Een disc met een speciale vorm (zoals een
kaart of hart).
– Een disc met een label of sticker.
– Een disc met kleefmiddel van plakband of
stickers.
Symptomen veroorzaakt door vuile
videokoppen
eerste fase
van vervuiling
eindfase
Aanvullende informatie
Wanneer de videokoppen vuil zijn, moet u de
videokoppen reinigen met een Sonyvideokopreinigingscassette. Als u niet
onmiddellijk over een Sony-reinigingscassette in
uw omgeving kunt beschikken, kunt u de koppen
laten reinigen bij uw plaatselijke Sony-dealer
(tegen een standaardkostprijs). Gebruik geen in de
handel verkrijgbare reinigingscassette op basis
van een vloeistof; de videokoppen kunnen
hierdoor beschadigd raken.
129
Technische gegevens
Systeem
[DVD-recorder]
Laser
Halfgeleiderlaser
Indeling voor audio-opname
Dolby Digital
Indeling voor video-opname
MPEG-video
[Videorecorder]
Formaat
VHS PAL standaard
Systeem voor video-opname
Draaikoppen, spiraalvormig FMscansysteem
Videokoppen
Vier koppen met dubbele azimut
Snelheid van de videocassette
SP: PAL 23,39 mm/s
LP: PAL 11,70 mm/s
EP: NTSC 11,12 mm/s,
uitsluitend bij afspelen
Maximale opname-/afspeelduur
10 uur in LP-modus (voor E300-cassette)
Terugspoeltijd
Ong. 1 min. (voor E180-cassette)
[Tunergedeelte]
Kanalen
PAL (B/G, D/K)
VHF: E2 tot E12, in Italië kanalen A tot H
UHF: E21 tot E69
CATV: S01 tot S05, S1 tot S41
HYPER: S21 tot S41
SECAM (L) (uitsluitend voor Franse
modellen)
VHF: F2 tot F10
UHF: F21 tot F69
CATV: B tot Q
HYPER: S21 tot S41
Het bovenstaande overzicht van kanalen geeft
slechts aan welke kanalen binnen dit bereik
kunnen worden ontvangen. Het biedt geen
garantie dat het signaal ook onder alle
omstandigheden ontvangen kan worden.
130
Antenne-uitgang
75-ohm asymmetrische antenneaansluiting
[Timergedeelte]
Klok
kwartsvergrendeld
Timerindicatie
24-urencyclus
Timerinstelling
12 programma's in totaal (max.)
Ingangen en uitgangen
LINE 2 IN
VIDEO IN, Phono-aansluiting (1)
Ingangssignaal: 1 Vp-p, 75 ohm,
asymmetrisch, negatieve synch.
AUDIO IN, Phono-aansluitingen (2)
Ingangsniveau: 327 mVrms
Ingangsimpedantie: meer dan 47 kohm
S VIDEO, 4-pins, mini-DIN-aansluiting (1)
Y: 1,0 Vp-p, asymmetrisch, negatieve
synch.
C: 0,286 Vp-p, belastingsimpedantie
75 ohm
LINE OUT
VIDEO OUT, Phono-aansluiting (1)
Uitgangssignaal: 1 Vp-p, 75 ohm,
asymmetrisch, negatieve synch.
AUDIO OUT, Phono-aansluitingen (2)
Standaard vermogen: 327 mVrms
Belastingsimpedantie: 47 kohm
Uitgangsimpedantie: minder dan 10 kohm
LINE 1-TV
21-pins
CVBS IN/OUT
RGB OUT (upstream)
LINE 3/DECODER
21-pins
CVBS IN/OUT
RGB IN (downstream)
Decoder
DV IN
4-pins/i.LINK S100
DIGITAL AUDIO OUT
OPTICAL, optische uitgangsconnector
–18 dBm (golflengte: 660 nm)
COAXIAL, Phono-aansluiting
Uitgangssignaal: 0,5 Vp-p, 75 ohm
COMPONENT VIDEO OUT (Y, PB/CB, PR/
CR)
Phono-aansluiting
Y: 1,0 Vp-p, PB/CB, PR/CR: 0,7 Vp-p,
75 ohm
S VIDEO OUT
4-pins, mini-DIN-aansluiting
Y: 1,0 Vp-p, asymmetrisch, negatieve
synch.
C: 0,286 Vp-p, belastingsimpedantie
75 ohm
Algemeen
Voeding
[Videorecorder]
Deze recorder gebruikt het PAL-kleursysteem en
(uitsluitend voor Franse modellen) het SECAMkleursysteem voor het opnemen en het PALkleursysteem en (uitsluitend voor Franse
modellen) het SECAM-kleursysteem voor het
afspelen.
Op de Franse modellen van deze recorder kunt u
videobanden die zijn opgenomen met het
MESECAM-kleursysteem afspelen op een
televisie of een kleurenmonitor die ondersteuning
biedt voor het SECAM-kleursysteem.
Opname van videobronnen gebaseerd op andere
kleursystemen kan niet worden gegarandeerd.
220-240 V wisselstroom, 50 Hz
Stroomverbruik
36 W
Noodstroom
Duur noodstroom: 0 min.
Werkingstemperatuur
5°C tot 35°C
Opslagtemperatuur
–20°C tot 60°C
Vochtigheidsgraad bij werking
25% tot 80%
Afmetingen met inbegrip van uitstekende
onderdelen en bedieningselementen
(b/h/d)
Ong. 430 × 82 × 334 mm
Gewicht
Ong. 4,9 kg
Meegeleverde toebehoren
Wijzigingen in ontwerp en technische gegevens
voorbehouden zonder voorafgaande
kennisgeving.
Aanvullende informatie
Afstandsbediening (1)
R6-batterijen (AA-formaat) (2)
Antennekabel (1)
Audio-/videokabel (1)
SCART-kabel (1) (meegeleverd met Franse
modellen)
Compatibele kleursystemen
[DVD-recorder]
Deze recorder gebruikt het PAL-kleursysteem
voor het opnemen en het PAL- of het NTSCkleursysteem voor het afspelen.
De signalen van het SECAM-kleursysteem
kunnen wel worden ontvangen en opgenomen,
maar alleen worden afgespeeld in het PALkleursysteem.
131
Betreffende de i.LINKaansluiting
De DV IN-aansluiting van deze recorder is een
voor het i.LINK-systeem geschikte DV INaansluiting. Hieronder volgt een beschrijving van
het i.LINK-aansluitsysteem en de mogelijkheden
ervan.
Wat is i.LINK?
i.LINK is de naam voor een digitale seriële
interface voor de overdracht van digitale video,
digitale audio en andere gegevens in twee
richtingen tussen apparaten die beide beschikken
over een i.LINK-aansluitbus; tevens is deze
aansluiting geschikt voor de bediening van andere
apparatuur.
Met i.LINK compatibele apparaten kunnen
worden aangesloten met een enkele i.LINK-kabel.
Hiermee is de gegevensoverdracht en bediening
mogelijk van allerlei digitale audio/videoapparatuur. Als er twee of meer i.LINKcompatibele apparaten indirect zijn
doorverbonden met deze recorder, kunt u naast de
gegevensoverdracht ook de andere doorverbonden
apparaten bedienen.
Overigens kan de werking wel eens verschillen,
afhankelijk van de eigenschappen van de
verbonden apparatuur, zodat niet altijd tussen alle
apparaten gegevensoverdracht mogelijk is.
Opmerking
Doorgaans kunt u een enkel apparaat via de i.LINKkabel (DV-aansluitkabel) op deze recorder aansluiten.
Voor nadere bijzonderheden over het aansluiten van
i.LINK-compatibele apparatuur met twee of meer
i.LINK-aansluitingen (DV-aansluitingen) raadpleegt u
de bijgeleverde handleiding.
Betreffende de naam "i.LINK"
i.LINK is een door SONY voorgestelde naam
voor de technisch als IEEE 1394 bekende
aansluiting, als zodanig erkend als handelsmerk
door diverse internationale ondernemingen en
instanties.
IEEE 1394 is een internationale norm, vastgesteld
door het Institute of Electrical and Electronic
Engineers.
i.LINK-overdrachtsnelheid
De maximale overdrachtsnelheid van i.LINK kan
verschillen per apparaat. Er zijn drie maximale
snelheden vastgesteld:
S100 (ong. 100 Mbps*)
S200 (ong. 200 Mbps)
S400 (ong. 400 Mbps)
De baudrate staat onder "Technische gegevens" in
de handleiding van de betreffende apparatuur.
Bovendien staat op sommige apparaten de
overdrachtsnelheid ook vermeld bij de i.LINKaansluitbus.
Voor apparatuur waarbij de maximale
overdrachtsnelheid niet apart staat vermeld,
inclusief dit apparaat, geldt gewoonlijk de "S100"snelheid.
Wanneer dit apparaat wordt aangesloten op
apparatuur met een afwijkende
overdrachtsnelheid, kan de feitelijke snelheid
verschillen van de aangegeven snelheid.
* Wat is Mbps?
Mbps staat voor megabit per seconde, dat wil zeggen
de hoeveelheid gegevens die in een seconde kan
worden verzonden of ontvangen. Een baudrate van
100 Mbps bijvoorbeeld betekent dat u in één seconde
100 megabit gegevens kunt verzenden.
i.LINK-functies van deze recorder
Voor details omtrent het kopiëren wanneer de
camcorder is verbonden met andere
videoapparatuur met DV-aansluitingen, zie
pagina 104.
De DV-aansluiting van deze recorder kan alleen
DVC-SD-signalen ontvangen. De aansluiting kan
geen signalen uitvoeren. De DV-aansluiting is niet
geschikt voor MICROMV-signalen van
apparatuur zoals een digitale MICROMVcamcorder met i.LINK-aansluiting.
Voor meer informatie, zie de opmerkingen op
pagina 104.
Nadere voorzorgsmaatregelen bij het aansluiten
van andere apparatuur vindt u tevens in de
gebruiksaanwijzing van de aan te sluiten
apparatuur.
Vereiste i.LINK-aansluitkabel
Gebruik de Sony i.LINK 4-pins naar 4-pins kabel
(voor DV kopiëren).
i.LINK en
132
zijn handelsmerken.
Onderdelen en bedieningselementen
Zie de pagina's tussen haakjes voor meer informatie.
Voorpaneel
De toetsen op de recorder hebben dezelfde functie als de toetsen op de afstandsbediening als deze
dezelfde of soortgelijke namen hebben.
Open de
klep
A "/1 (aan/wachtstand)-toets (22)
B Disclade (37, 55)
J SELECT DVD/VIDEO-toetsen (37, 55, 79,
87)
C A (openen/sluiten)-toets (38, 55)
K
D DVD t-toets (98)
T VIDEO-toets (97)
L Display op het voorpaneel (52, 84)
E Videocassettegedeelte (79, 87)
N Indicatielampje SYNCHRO REC (61, 93)
F A (uitwerpen)-toets (79)
O PROGRAM/TRACKING +/– toetsen* (55,
80, 87)
G z REC (opname)-toets (55, 87)
(afstandsbedieningssensor) (19)
M Indicatielampje PROGRESSIVE (16, 113)
P ONE TOUCH DUBBING-toets (107)
I H (afspelen)-toets (37, 79)
R LINE 2 IN (S VIDEO/t (video)/o
(audio) L/R)-aansluitingen (27)
X (pauze)-toets (38, 55, 81, 87)
x (stoppen)-toets (37, 55, 79, 87)
Q DV IN-aansluiting (104)
* De toetsen PROGRAM + zijn voorzien van een
voelstip. Gebruik de voelstip als richtpunt.
,wordt vervolgd
Aanvullende informatie
H m/M (terugspoelen/snel vooruit
spoelen)-toetsen (41)
133
Afstandsbediening
Voor DVD-bediening
Toetsen waarnaast een oranje stip wordt
weergegeven, kunnen voor de televisie worden
gebruikt als de TV/DVD·VIDEO-schakelaar op
TV is gezet.
A TV/DVD·VIDEO-schakelaar (20)
B Z (openen/sluiten)-toets (37, 55)
C DVD-toets (37, 55)
D Cijfertoetsen*1 (20, 59)
SET-toets*2
E CLEAR / -/-- (tientallen)-toets (20, 45)
F
(audio)-toets (38)*1
(ondertiteling)-toets (38)
G ORIGINAL/PLAYLIST-toets (43, 66)
H DISPLAY-toets (52)
TIME/TEXT-toets (52)
I TOP MENU-toets (37)
J M/m/</,/ENTER-toets (22)
K O RETURN-toets (22)
L . (vorige)/> (volgende)toetsen (38)
Mm
/
M (zoeken)-toetsen (38)
N ZOOM-toetsen (38)
O z REC (opname)-toets (55)
P REC MODE-toets (55, 105)
Q SYNCHRO REC-toets (61)
R
(hoek)-toets (38)
S REPEAT-toets (38)
T MARKER-toets (45)
Schuif het
deksel open
U SEARCH-toets (45)
*1
De cijfertoets 5 en de
-toets zijn voorzien van
een voelstip. Gebruik de voelstip als richtpunt.
*2 De SET-toets werkt niet op dit model.
134
ws ?/1 (aan/wachtstand)-toets (22)
wd PROG (programma) +/– toetsen* (20, 55)
wf 2 (volume) +/– toetsen (20)
wg t TV/VIDEO-toets (20)
wh INPUT SELECT-toets (55, 64, 105)
wj SUR (surround)-toets (38)
wk SYSTEM MENU-toets (10)
TITLE LIST-toets (43, 66)
TIMER-toets (57)
wl MENU-toets (37)
e; TOOLS-toets (11, 44)
ea
(achteruit)/
(vooruit)-toetsen (38)
es H (afspelen)-toets* (37)
ed x (stoppen)-toets (37, 55)
ef X (pauze)-toets (38, 55)
eg CHAPTER MARK/CHAPTER MARK
ERASE-toetsen (69)
eh
(breedbeeld)-toets (20)
ej ONE TOUCH DUBBING-toets (107)
ek COMMAND MODE-schakelaar (DVD 1,
2, 3) (25)
* De toetsen PROG + en H zijn voorzien van een
voelstip. Gebruik de voelstip als richtpunt.
Aanvullende informatie
Schuif het
deksel open
,wordt vervolgd
135
Voor videorecorderbediening
A TV/DVD·VIDEO-schakelaar (20)
B Z (uitwerpen)-toets (79)
C Cijfertoetsen (20, 91)*1
SET-toets*2
D CLEAR / -/-- (tientallen)-toets (20, 79)
E
(audio)-toets*1 (84)
F DISPLAY-toets (83)
TIME/TEXT-toets (84)
G SYSTEM MENU-toets (10)
H O RETURN-toets (22)
I . (vorige)/> (volgende)toetsen (81)
J
(zoeken)-toetsen (81)
K z REC (opname)-toets (87)
L REC MODE-toets (87)
M SYNCHRO REC-toets (93)
N ?/1 (aan/wachtstand)-toets (22)
O VIDEO-toets (79, 87)
P PROG (programma)/TRACKING +/–
toetsen*1 (20, 80, 87)
Q 2 (volume) +/– toetsen (20)
R t TV/VIDEO-toets (20)
S INPUT SELECT-toets (87, 96)
T TIMER-toets (89)
U M/m/</,/ENTER-toets (22)
V TOOLS-toets (82)
W
Schuif het
deksel open
(opnieuw afspelen)/
toetsen (81)
(vooruit)-
X H (afspelen)-toets*1 (79)
Y x (stoppen)-toets (79, 87)
Z X (pauze)-toets (81, 87)
wj
(breedbeeld)-toets (20)
wk COMMAND MODE-schakelaar (DVD 1,
2, 3) (25)
*1
De cijfertoets 5 en de toetsen
, PROG + en H
zijn voorzien van een voelstip. Gebruik de voelstip als
richtpunt.
*2 De SET-toets werkt niet op dit model.
136
Display op het voorpaneel
DVD
RW VR VCD
TV STEREO
VIDEO
A Weergave-/opnamestatus van DVD
I Timer-indicatielampje (57, 89)
B Disctype/opname-indeling
J Toont het volgende (52, 84):
• Speelduur/resterende speelduur
• Huidige titel/track en huidig hoofdstuk/
indexnummer
• Opnameduur/opnamestand
• Klok
• Programmapositie
C Audiosignaal-indicatoren
D TV-indicatielampje (20)
E STEREO-indicatielampje (54)
F NICAM-indicatielampje (54)
G Weergave-/opnamestatus van VIDEO
K
H Videocassette-indicatielampje
L Disc-indicatielampje
(hoek)-indicatielampje (38)
Achterpaneel
A i LINE 3/DECODER-connector (29)
F DIGITAL AUDIO OUT (COAXIAL)aansluiting (17)
C AERIAL IN/OUT-aansluitingen (13)
G i LINE 1-TV-aansluiting (15)
D LINE 2 OUT (VIDEO/AUDIO L/R)aansluitingen (14, 16)
H DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)aansluiting (17)
E COMPONENT VIDEO OUT (Y, PB/CB,
PR/CR)-aansluitingen (16)
I S VIDEO OUT-connector (14)
Aanvullende informatie
B AUDIO OUT L/R-connectoren (17)
137
Verklarende woordenlijst
Titels die effectief zijn opgenomen op een DVDRW (VR-stand) of DVD-R (VR-stand). Een
afspeellijst laat de originele titels intact en bevat
alleen informatie om de weergave te regelen. Een
afspeellijsttitel neemt zeer weinig discruimte in
beslag.
Een DVD-RW is een opneembare en
herschrijfbare disc van hetzelfde formaat als een
DVD VIDEO. Een DVD-RW kan worden
opgenomen in twee verschillende modi: VR-stand
en Video-stand. Een DVD die is opgenomen in de
Video-stand, heeft dezelfde indeling als een DVD
VIDEO, terwijl de inhoud van een disc die is
opgenomen in de VR-stand (Video Recording),
kan worden geprogrammeerd en bewerkt.
DivX® (pagina 50)
DVD+R (pagina 32)
Digitale videotechnologie gemaakt door
DivXNetworks, Inc. Video's gecodeerd met
DivX-technologie hebben de beste kwaliteit met
een vrij kleine bestandsgrootte.
Een DVD+R (lees "plus R") is een opneembare
disc van hetzelfde formaat als een DVD VIDEO.
Op een DVD+R kan slechts één keer worden
opgenomen en de inhoud heeft dezelfde indeling
als een DVD VIDEO.
Afspeellijst (pagina 65)
Dolby Digital (pagina 114)
Digitale audiocompressietechnologie ontwikkeld
door Dolby Laboratories. Deze technologie is
compatibel met meerkanaals surround-geluid. Het
achterkanaal is stereo en er is een afzonderlijk
subwooferkanaal. Dolby Digital produceert
hetzelfde digitale kwaliteitsgeluid via
afzonderlijke kanalen als "Dolby Digital" theatre
surround-soundsystemen. De kanaalscheiding is
uitstekend doordat de gegevens van alle kanalen
afzonderlijk zijn opgenomen en digitaal worden
verwerkt.
DVD-R (pagina 32)
Een DVD-R is een opneembare disc van hetzelfde
formaat als een DVD VIDEO. De inhoud kan
slechts één keer opgenmen worden op een DVDR. De DVD-R heeft twee verschillende standen:
VR-stand en Video-stand. Een DVD die is
opgenomen in de Video-stand, heeft dezelfde
indeling als een DVD VIDEO, terwijl de inhoud
van een disc die is opgenomen in de VR-stand
(Video Recording), kan worden geprogrammeerd
en bewerkt.
DTS (pagina 114)
DVD VIDEO (pagina 35)
Digitale audiocompressietechnologie ontwikkeld
door Digital Theater Systems, Inc. Deze
technologie is compatibel met meerkanaals
surround-geluid. Het achterkanaal is stereo en er is
een afzonderlijk subwooferkanaal. DTS
produceert hetzelfde geluid van digitale kwaliteit
via afzonderlijke kanalen.
De kanaalscheiding is uitstekend doordat de
gegevens van alle kanalen afzonderlijk zijn
opgenomen en digitaal worden verwerkt.
Een disc die tot 8 uur beeld kan bevatten, met
dezelfde diameter als een CD.
De gegevenscapaciteit van een enkelzijdige DVD
met één laag is 4,7 GB (gigabyte). Dit is 7 keer
meer dan de capaciteit van een CD. De
datacapaciteit van een tweelagige en enkelzijdige
DVD is 8,5 GB, van een éénlagige en
dubbelzijdige DVD 9,4 GB en van een tweelagige
en dubbelzijdige DVD 17 GB.
De beeldgegevens zijn van het MPEG 2-formaat,
één van de wereldwijde normen inzake digitale
compressietechnologie. De beeldgegevens
worden gecomprimeerd tot ongeveer 1/40e
(gemiddeld) van de oorspronkelijke grootte. De
DVD maakt ook gebruik van variabele
codeertechnologie die de toe te kennen gegevens
aanpast volgens de beeldstatus. Audioinformatie
wordt opgenomen met een meerkanaals systeem,
zoals Dolby Digital, zodat de geluidsweergave
levensechter is.
DVD+RW (pagina 32)
Een DVD+RW (lees "plus RW") is een
opneembare en herschrijfbare disc. De indeling
die voor DVD+RW wordt gebruikt, is
vergelijkbaar met DVD VIDEO.
138
DVD-RW (pagina 32)
Een DVD biedt ook tal van geavanceerde
mogelijkheden zoals meervoudige hoeken,
meervoudige talen en kinderbeveiliging.
DVD-audio/Taal voor
ondertiteling
Hoofdstuk (pagina 44)
Delen van een beeld of een muziekstuk die korter
zijn dan titels. Een titel bestaat uit verscheidene
hoofdstukken. Sommige discs bevatten geen
hoofdstukken.
Interlace-formaat
Het interlace-formaat toont beeldlijnen om
beurten als een "veld" en is de norm voor de
weergave van beelden op televisieschermen. De
even velden tonen de even beeldlijnen en de
oneven velden de oneven beeldlijnen.
Kopieerbeveiligingssignalen (pagina 54)
Ter bescherming van eigenaars van
auteursrechten enz. Bepaalde software of tvprogramma's bevatten dergelijke signalen en
kunnen niet met deze recorder worden
opgenomen.
Origineel (pagina 65)
Titels die effectief zijn opgenomen op een DVDRW (VR-stand) of DVD-R (VR-stand). Door
originele titels te wissen, komt er discruimte vrij
op DVD-RW's.
Progressive-formaat (pagina 113)
ARA
Arabisch
ITA
Italiaans
BUL
Bulgaars
IWR
Hebreeuws
CHI
Chinees
JPN
Japans
CRO
Kroatisch
KOR
Koreaans
CZE
Tsjechisch
MAL
Malay
DAN
Deens
NLD
Nederlands
DEU
Duits
NOR
Noors
ENG
Engels
POL
Pools
ESP
Spaans
POR
Portugees
FIN
Fins
RUS
Russisch
FRA
Frans
SVE
Zweeds
GRE
Grieks
THA
Thais
HUN
Hongaars
TUR
Turks
IDN
Indonesisch
VIE
Vietnamees
IND
Hindi
ZAF
Afrikaans
ISL
IJslands
Aanvullende informatie
Vergeleken met het Interlace-formaat dat
beeldlijnen (velden) om beurten toont om een
frame samen te stellen, toont het "Progressive"formaat het hele beeld als één enkel frame. Dit
betekent dat met het "Progressive"-formaat 60
frames per seconde kunnen worden getoond in
plaats van 30 frames/60 velden met het Interlaceformaat. De algemene beeldkwaliteit is hoger en
stilstaande beelden, tekst en horizontale lijnen
ogen scherper.
Wanneer u een DVD VIDEO afspeelt, wordt de
taal van de geselecteerde audiotrack of
ondertiteling als volgt afgekort. Zie pagina 119
voor meer informatie over hoe u de audiotrack of
ondertiteling kunt wijzigen.
Titel (pagina 44)
Het langste deel van een beeld of muziekstuk op
een DVD, een film, enzovoort, op videosoftware
of een heel album voor audiosoftware.
Track (pagina 44)
Een deel van een muziekstuk op een CD (duur van
een liedje).
139
Index
Cijfers
16:9 23, 112
Batterijen 19
"Bedieningsstand" 26, 120
"Beeldregeling" 113
Behandeling van discs 128
"Beveiligen" 67
Beveiligingslipje 86
"Bew." 63, 95
Bladwijzer 45
4:3 Letter Box 23, 112
4:3 Pan Scan 23, 112
C
De tekst tussen
aanhalingstekens verschijnt
op de display of het scherm.
A
Aansluiten
op uw televisie 14
van de antennekabel 13
van de audiokabels 17
A-B Herhalen 42
"A-B Wissen" 68
Achterpaneel 137
Afkortingen van de talen 139
Afspeelbare discs 35
Afspeellijst 44, 65, 71, 138
Afspelen 37, 79
Afspelen hervatten 42
DivX-videobestanden 50
Herhaalde weergave 40
JPEG-beeldbestanden 47
Langzame weergave 40,
81
MP3-audiotracks 46
Afspelen hervatten 42
Afstandsbediening 19, 134
Album 46, 50
"Alle titels wissen" 78
Antenne 13
"Audio" 119
Audio 38
"Audio" (instelscherm) 114
"Audio DRC" 116
"Autom. herhalen" 117
"Autom. inst." 111
"Autom. weergeven" 117
"Automatisch
voorkeurzenders instellen"
109
Automatische klokinstelling
111
140
B
Canal + 30
CHAPTER MARK 69
CHAPTER MARK ERASE
69
Cijfertoetsen 20, 44, 59, 91
"Component Out" 113
COMPONENT VIDEO OUT
16
Copy-Free 54
Copy-Never 54
Copy-Once 54
CPRM 32, 54
D
DATA CD 35, 46, 50
DATA DVD 35, 46, 50
De videokoppen reinigen 129
"Definalis." 103
Diavoorstelling 47, 48
DIGITAL AUDIO OUT 17
"Digital Out" 114
Digitale camcorder 104
"Disc beveiligen" 77
"Disc finaliseren" 77, 103
"Disc formatteren" 77
"Disc naam" 77
"Disc plaatsen" 77, 103
"Disc-informatie" 77
"Discmenu" 119
Discs reinigen 128
Disctypes 32
Display op het voorpaneel 137
"Display op voorpaneel" 120
DivX 4, 50
DivX-registratiecode 118
Dolby Digital 24, 115, 138
"Downmix" 115
DTS 24, 41, 115, 138
"DV Audio Input" 106, 116
DV IN 104
"DV kopiëren" 106
"DVD Auto Hoofdstuk" 117
"DVD tweetalige opn" 118
DVD VIDEO 35, 138
DVD+R 32, 138
DVD+R DL 32
DVD+RW 32, 138
DVD-R 32, 138
DVD-RW 32, 138
"DVD-RW formatteren" 117
E
EP-modus 79
F
"Fabrieksinstelling" 120
"Features" (instelscherm) 117
Formatteren 54, 77
H
"Handmatig instellen" 110
Handmatige klokinstelling
111
Hoek 38
Hoofdstuk 44, 139
Hoofdstukken maken 56, 69
"Huidige tijd" 111
I
i.LINK 104, 132
INPUT SELECT 64, 96, 105
Instellingen 108
Instelscherm 108
Interlace-formaat 139
J
JPEG-beeldbestanden 47
K
Kanaallijst 110
Kinderbeveiliging 42
"Kinderslot" 119
Kinderslot 42
Kleursystemen 118, 131
Klok 23
"Klok instellen"
(instelscherm) 111
Kopieerbeveiliging 54, 139
"Kopiëren" 76, 97, 99
Kopiëren programmeren 99
L
"Lengte van cassette" 117
"Lijn 1 Uitgang" 113
LINE 1-TV 15
LINE 2 IN 27
LINE 3/DECODER 29
"Line Audio Input" 61, 64,
116
LP-modus 86
P
PAY-TV 30
PBC 41
PDC 58, 90
"Playlist bewerken" 73
"Playlist maken" 71
Problemen oplossen 122
"Progressive" 113
Progressive-formaat 139
Q
Quick Timer 56, 88
R
MARKER 45
Menu
Hoofdmenu 37
MENU 37
MP3-audiotracks 46
MPEG 115
REC 55, 87
REC MODE 55, 87
Regiocode 36
REPEAT 40
Resterende discruimte 52, 56
Resterende duur van de
videocassette 83, 88
"RGB" 24, 113
Roteren 47
N
S
Netsnoer 19
NICAM 54, 86
Niet-opneembare beelden 54
S VIDEO 14
"Scanaudio" 41, 116
Scherm
display op het
voorpaneel 137
Instelscherm 108
Submenu 11
Systeemmenu 10
TOOLS-menu 11
"Scène bew." 73
SEARCH 45
ShowView 59, 91
Snel achteruit 39, 81
Snel vooruit 39, 81
Snelheid van de videocassette
86
Snelinstelling 22, 121
SP-modus 86
Sporing 80
Standaardwaarden herstellen
121
Submenu 11
Surround 39
M
O
"On Screen Display"-taal 22,
119
Ondertiteling 38, 119
One Touch Dubbing (DV
kopiëren met één toets) 107
Opnameduur 53, 56, 86
Opnamemodus 53
Opnemen 53, 86
opname-indeling 32
opnamemodus 53
opneembare discs 32
snelheid van de
videocassette 86
"Opties" (instelscherm) 119
ORIGINAL/PLAYLIST 44,
66
Origineel 44, 65, 139
Synchro-opname 61, 93, 118
Systeemmenu 10
T
"Taal" 119
Tekens invoeren 70
Televisies bedienen met de
afstandsbediening 20
Teller 79
TIME/TEXT 52, 84
TIMER 57, 89
Timergestuurde opname 57,
89
Handmatige instelling
57, 89
ShowView 59, 91
wijzigen/annuleren 62,
94
Timerinstellingen wijzigen/
annuleren (Timerlijst) 62, 94
Timerlijst 62, 94
Titel 44, 139
"Titel splitsen" 69
Titellijst 43, 66
"Titelnaam" 67, 73
"Titels samenv." 73
"Toevoeg." 75
TOOLS 11
TOP MENU 37
Track 44, 139
"TV Type" 112
TV/DVD·VIDEO-schakelaar
20
TV/VIDEO 20
Tweetalige opname 54, 86
V
"Verpl." 75
"Video" 24, 113
"Video" (instelscherm) 112
VIDEO CD 35
"Videorecorderfunctie" 117
Video-stand 32
Voorkeurzenders instellen 23
"Voorkeurzenders instellen"
(instelscherm) 109
Voorpaneel 133
VPS 58, 90
VR-stand 32
,wordt vervolgd
141
W
"Wijzigen" 74
"Wissen" 63, 67, 74, 95
Wissen
A-B wissen 68
alle titels 78
hoofdstukken 67
titels 67
Z
Zoeken
"Einde zoeken" 83
"Ga naar nul" 82
"Hoofdstuk" 44
"Titel" 44
"Track" 44
Introscan 83
Tijd zoeken 44
ZOOM 39
Zoomen 48
ZWEITON 54, 86
142
Sony Corporation Printed in Indonesia
AK68-00977A
Download PDF