Sony | RDR-HX825 | Sony RDR-HX825 Gebruiksaanwijzing

2-886-040-41(1)
DVD Recorder
Gebruiksaanwijzing
Meer nuttige hints, tips en informatie over Sony produkten en services
zijn te vinden op: www.sony-europe.com/myproduct
RDR-HX825
© 2006 Sony Corporation
Voorzorgsmaatregelen
WAARSCHUWING
Om de kans op brand of elektrische
schokken te verkleinen, mag u het
apparaat niet blootstellen aan regen
of vocht.
Om elektrocutie te vermijden, mag
u de behuizing niet openmaken.
Laat onderhoudswerken
uitsluitend uitvoeren door
gekwalificeerde personen.
Het netsnoer mag alleen worden
vervangen door een
gekwalificeerde reparateur.
Dit toestel is geclassificeerd als
een laserproduct van klasse 1. De
bijbehorende productidentificatie
bevindt zich op de beschermende
behuizing van de laser binnenin de
behuizing van het apparaat.
OPGELET
Als optische instrumenten in
combinatie met dit product worden
gebruikt, wordt het risico voor de
ogen groter. De laserstraal die in
deze dvd-recorder wordt gebruikt,
is schadelijk voor de ogen; probeer
de kast niet uit elkaar te nemen.
Laat onderhoudswerken
uitsluitend uitvoeren door
gekwalificeerde personen.
Deze sticker bevindt zich op de
laserafscherming in de behuizing.
2
• Dit toestel werkt met 220 – 240
V wisselstroom, 50/60 Hz. Ga na
of de bedrijfsspanning van het
toestel overeenkomt met uw
netspanning.
• Om gevaar voor brand of
elektrocutie te vermijden, mag u
geen voorwerpen op het toestel
plaatsen die met vloeistoffen
gevuld zijn, zoals een vaas.
• Stel dit systeem zodanig op dat
de stekker van het netsnoer
onmiddellijk uit het stopcontact
in de muur kan worden
getrokken in geval van
problemen.
GUIDE Plus+, SHOWVIEW,
G-LINK zijn (1) geregistreerde
merknamen of merknamen van, (2)
geproduceerd onder licentie van en
(3) onderwerp van verscheidene
internationale patenten en
patentapplicaties beheerd door, of
in licentie van, Gemstar-TV Guide
International, Inc. en/of haar
gerelateerde filialen.
GEMSTAR-TV GUIDE
INTERNATIONAL, INC. EN/OF
HAAR GERELATEERDE
FILIALEN ZIJN OP GEEN
ENKELE MANIER
AANSPRAKELIJK VOOR DE
CORRECTHEID VAN DE
INFORMATIE IN HET
PROGRAMMASCHEMA
VOORZIEN DOOR HET GUIDE
PLUS+ SYSTEEM. IN GEEN
GEVAL ZAL GEMSTAR-TV
GUIDE INTERNATIONAL, INC.
EN/OF HAAR GERELATEERDE
FILIALEN AANSPRAKELIJK
GESTELD KUNNEN WORDEN
VOOR WINSTVERLIES,
ZAKENVERLIES, OF
INDIRECTE, SPECIALE OF
DAARUITVOLGENDE
SCHADE IN RELATIE TOT DE
VOORZIENING OF GEBRUIK
VAN IEDERE INFORMATIE,
MATERIAAL, OF DIENSTEN
VAN HET GUIDE PLUS+
SYSTEEM.
Gooi de batterij
niet weg maar
lever deze in als
klein chemisch
afval (KCA).
Verwijdering van oude
elektrische en
elektronische apparaten
(Toepasbaar in de
Europese Unie en andere
Europese landen met
gescheiden
ophaalsystemen)
Het symbool op het product of op
de verpakking wijst erop dat dit
product niet als huishoudelijk afval
mag worden behandeld. Het moet
echter naar een plaats worden
gebracht waar elektrische en
elektronische apparatuur wordt
gerecycled. Als u ervoor zorgt dat
dit product op de correcte manier
wordt verwijderd, voorkomt u voor
mens en milieu negatieve gevolgen
die zich zouden kunnen voordoen
in geval van verkeerde
afvalbehandeling. De recycling
van materialen draagt bij tot het
vrijwaren van natuurlijke bronnen.
Voor meer details in verband met
het recyclen van dit product, neemt
u contact op met de gemeentelijke
instanties, het bedrijf of de dienst
belast met de verwijdering van
huishoudafval of de winkel waar u
het product hebt gekocht.
Voorzorgsmaatregelen
Uit tests is gebleken dat dit
toestel voldoet aan de limieten
vermeld in de EMC-richtlijn als
een verbindingskabel van
minder dan 3 meter lengte wordt
gebruikt.
Veiligheid
Als er een voorwerp of vloeistof
in de kast terechtkomt, dient u de
stekker uit het stopcontact te
halen en de recorder te laten
controleren door gekwalificeerd
personeel, voor u het toestel
verder gebruikt.
Harde schijf
De harde schijf heeft een hoge
opslagdensiteit, waardoor
opnames van lange duur
mogelijk zijn en de gegevens
snel toegankelijk zijn. Een harde
schijf kan echter gemakkelijk
beschadigd raken door
schokken, trillingen of stof en ze
moet op een veilige afstand van
magneten worden gehouden.
Om geen belangrijke gegevens
te verliezen, dient u rekening te
houden met volgende
voorzorgsmaatregelen.
• Stel de recorder niet bloot aan
sterke schokken.
• Gebruik de recorder niet op
een plaats die blootstaat aan
mechanische trillingen of
onstabiel is.
• Plaats de recorder niet op een
warme ondergrond, zoals een
videorecorder of versterker
(receiver).
• Gebruik de recorder niet op
een plaats met grote
temperatuurschommelingen
(temperatuurgradiënt minder
dan 10 °C/uur).
• Verplaats de recorder niet
terwijl het netsnoer
aangesloten is.
• Maak het netsnoer niet los
terwijl het toestel ingeschakeld
is.
• Wanneer u het netsnoer wilt
losmaken, schakelt u eerst het
apparaat uit en controleert u
dat de vaste schijf niet meer
werkt (de klok wordt
gedurende minstens 30
seconden afgebeeld in de
display op het voorpaneel en
het opnemen of kopiëren is
gestopt).
• Wacht één minuut nadat u de
stekker uit het stopcontact
heeft getrokken voor u de
recorder verplaatst.
• Probeer niet zelf de harde
schijf te vervangen of te
upgraden omdat hierdoor een
storing kan worden
veroorzaakt.
Als een storing optreedt in de
harde schijf, kunnen verloren
gegevens niet worden
teruggehaald. De harde schijf is
slechts een tijdelijke
opslagruimte.
De harde schijf herstellen
• De inhoud van de harde schijf
kan worden gecontroleerd in
geval van een reparatie of
inspectie naar aanleiding van
een storing of defect. Sony zal
echter de inhoud niet kopiëren
of opslaan.
• Als de harde schijf moet
worden geformatteerd of
vervangen, wordt dit gedaan al
naar gelang Sony goeddunkt.
De volledige inhoud van de
harde schijf zal worden gewist,
inclusief inhoud in strijd met
het auteursrecht.
Stroomnet
• De recorder blijft verbonden
met het stroomnet
(netvoeding) zolang de stekker
in het stopcontact zit, ook als
de recorder zelf is
uitgeschakeld.
• Als u de recorder gedurende
lange tijd niet wenst te
gebruiken, dient u de stekker
uit het stopcontact te halen.
Neem daartoe de stekker zelf
vast; trek nooit aan het snoer.
Opstelling
• Gebruik de recorder op een
plaats met voldoende
ventilatie, zodat de
geproduceerde warmte kan
worden afgevoerd.
• Plaats de recorder niet op een
zachte ondergrond zoals een
tapijt, want hierdoor kunnen
de ventilatiegaten afgedekt
raken.
• Plaats de recorder niet in een
beperkte ruimte, zoals een
boekenkast.
• Plaats de recorder niet dicht bij
warmtebronnen en stel het
toestel niet bloot aan direct
zonlicht, veel stof of
mechanische schokken.
• Plaats de recorder niet schuin.
Het toestel kan alleen in
horizontale positie werken.
• Houd de recorder en de discs
op een veilige afstand van
toestellen met sterke
magneten, zoals magnetrons,
of grote luidsprekers.
• Plaats geen zware voorwerpen
op de recorder.
Opnemen
Maak een proefopname voor u
de eigenlijke opname uitvoert.
Betreffende
schadevergoedingen bij
verlies van opnames
Sony kan niet aansprakelijk
gesteld worden en zal geen
schadevergoeding uitbetalen bij
enig verlies van opnames of
aanverwant verlies, met inbegrip
van opnames die mislukt zijn als
gevolg van een defect aan de
recorder, of bij verlies of
beschadiging van het
opgenomen materiaal als gevolg
van een defect aan de recorder of
de reparatie daarvan. Sony zal in
geen enkel geval de opgenomen
inhoud herstellen, terugwinnen
of kopiëren.
,wordt vervolgd
3
Auteursrechten
• Tv-programma's, films,
videocassettes, discs en andere
materialen kunnen
onderworpen zijn aan het
auteursrecht. Het zonder
toestemming opnemen van
dergelijke materialen kan een
inbreuk betekenen op de
auteursrechten. Als u deze
recorder gebruikt in
combinatie met kabel-tvuitzendingen, heeft u soms ook
de toestemming nodig van de
eigenaar van de kabel-tvzender en/of het programma.
• Dit product maakt gebruik van
copyrightbeschermingtechnologie en
valt onder patent- en andere
intellectueeleigendomsrechten
in de VS. Het gebruik van deze
copyrightbeschermingstechnologie moet zijn
goedgekeurd door
Macrovision en is uitsluitend
bedoeld voor privé-gebruik en
ander beperkt
weergavegebruik, behalve
indien anderszins
goedgekeurd door
Macrovision. Reverse
engineering en demontage zijn
niet toegestaan.
Kopieerbeveiliging
De recorder beschikt over een
kopieerbeveiliging.
Programma's die via een externe
tuner (niet bijgeleverd) worden
ontvangen, kunnen signalen
voor de kopieerbeveiliging
bevatten, waardoor die
programma's, afhankelijk van
het soort signaal, eventueel niet
kunnen worden opgenomen.
4
BELANGRIJKE
OPMERKING
Opgelet: Deze recorder kan
een stilstaand videobeeld of
een ander stilstaand beeld
onbeperkt op uw tv-scherm
weergeven. Als u dergelijke
beelden gedurende lange tijd
op uw tv-toestel weergeeft,
kan het tv-scherm
onherstelbaar beschadigd
raken. Dit geldt met name
voor plasmaschermen en
projectie-tv's.
Als u vragen heeft over of
problemen heeft met uw
recorder, kunt u contact
opnemen met Sony.
Deze handleiding
• In deze handleiding wordt de
interne harde schijf de "HDD"
genoemd, terwijl "disc" wordt
gebruikt voor de vaste schijf,
DVD's of CD's, tenzij anders
aangegeven in de tekst of in de
illustraties.
• Pictogrammen, zoals DVD ,
die boven elke informatie
afgebeeld worden, geven aan
welke media bruikbaar zijn
met de betreffende functie.
• Voor de instructies in deze
handleiding worden de
bedieningselementen op de
afstandsbediening gebruikt. U
kunt ook de
bedieningselementen op de
recorder gebruiken als ze
dezelfde of een gelijkaardige
naam hebben als de
bedieningselementen op de
afstandsbediening.
• De schermafbeeldingen in
deze handleiding komen niet
noodzakelijk overeen met de
schermafbeeldingen op uw tv.
• In deze handleiding geldt de
informatie over DVD's
uitsluitend voor DVD's die
met deze recorder werden
gemaakt. De informatie geldt
niet voor DVD's die met
andere recorders werden
gemaakt en op deze recorder
worden weergegeven.
Inhoudspgave
WAARSCHUWING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Voorzorgsmaatregelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Overzicht van disctypes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Opneembare en afspeelbare discs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Afspeelbare discs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Aansluitingen en instellingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
De recorder aansluiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Stap 1: De antennekabel en set-top-boxcontroller aansluiten . . . . . . . . . . . 13
De regelfunctie van de set-top-boxreceiver gebruiken . . . . . . . . . . . . . . 14
A: Een set-top-boxreceiver aansluiten met een antennekabel of een
antennekabel en SCART kabel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
B: Een set-top-boxreceiver aansluiten met alleen een
SCART kabel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
C: Alleen de antennekabel aansluiten (geen set-top-boxreceiver) . . . . . 17
Stap 2: Videokabels/HDMI kabels aansluiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Betreffende SMARTLINK (alleen voor SCART aansluitingen) . . . . . . . . 19
Stap 3: Audiokabels aansluiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Stap 4: Netsnoer aansluiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Stap 5: De afstandsbediening klaarmaken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Televisies bedienen met de afstandsbediening. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Als u een Sony DVD-speler of meer dan één
Sony DVD-recorder hebt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Programmaposities van de recorder veranderen met behulp van de
afstandsbediening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Stap 6: Snelinstelling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
De set-top-boxreceiver instellen voor het GUIDE Plus+® systeem. . . . . 27
Een videorecorder of andere apparatuur aansluiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Aansluiten op de LINE 3/DECODER aansluiting. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Aansluiten op de LINE 2 IN aansluitingen op het voorpaneel . . . . . . . . . 30
Een analoge decoder van PAY-TV/Canal Plus aansluiten . . . . . . . . . . . . . . 31
Decoder aansluiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Analoge programmaposities van PAY-TV/Canal Plus instellen . . . . . . . 32
,wordt vervolgd
5
Acht basisbedieningen — Een kennismaking met uw DVD-recorder
1. Een disc plaatsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
2. Een programma opnemen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
De discstatus controleren tijdens de opname . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
3. Het opgenomen programma afspelen (titellijst) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
4. De speelduur en afspeelinformatie afbeelden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Resterende discruimte controleren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
5. De naam van een opgenomen programma veranderen . . . . . . . . . . . . . 40
6. Een disc benoemen en beveiligen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Een disc benoemen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Een disc beveiligen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
7. Een disc afspelen op andere DVD-apparatuur (Finaliseren) . . . . . . . . . . 43
Finaliseren van de disc met behulp van de
Z (openen/sluiten) toets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Finaliseren van de disc met behulp van het scherm
"Discinformatie bekijken". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Het finaliseren van een disc ongedaan maken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
8. Een disc opnieuw formatteren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
GUIDE Plus+ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46
Inleiding in het GUIDE Plus+ systeem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
De gemeenschappelijke elementen kennen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Problemen oplossen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Televisie kijken met behulp van het GUIDE Plus+ systeem . . . . . . . . . . . . 48
Een programma zoeken met behulp van het GUIDE Plus+ systeem . . . . . 49
Een lijst met uw favoriete programma-informatie maken (Mijn TV) . . . . . . . 50
Een profiel aanmaken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Een programma van Mijn TV selecteren en bekijken . . . . . . . . . . . . . . . 51
Veranderingen aanbrengen in het GUIDE Plus+ systeem . . . . . . . . . . . . . . 52
De basisinstellingen van het GUIDE Plus+ systeem veranderen . . . . . . 52
Het GUIDE Plus+ hostkanaal zoeken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Het GUIDE Plus+ hostkanaal handmatig veranderen. . . . . . . . . . . . . . . 53
Programmaposities controleren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Programmaposities verbergen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
6
Timeropname . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55
Vóór het opnemen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Opnamestand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Stereoprogramma's en tweetalige programma's opnemen . . . . . . . . . . . 56
Niet-opneembare beelden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Timeropname (GUIDE Plus+/ShowView/Handmatig) . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Eentoetsopname (GUIDE Plus+) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Televisieprogramma's opnemen met het ShowView-systeem . . . . . . . . 58
De timer handmatig instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Gebruik van Quick Timer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
De beeldkwaliteit en het beeldformaat van de opname aanpassen . . . . 61
Hoofdstukken in een titel maken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
De timerinstellingen controleren/veranderen/annuleren . . . . . . . . . . . . . . . . 62
De timerinstellingen veranderen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
De timerinstellingen annuleren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Opnemen vanaf aangesloten apparatuur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Opnemen vanaf aangesloten apparatuur met een timer
(synchro-opname) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Opnemen vanaf aangesloten apparatuur zonder een timer . . . . . . . . . . 66
Afspelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .67
Discs afspelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Weergavemogelijkheden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
De beeldkwaliteit regelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
De vertraging tussen het beeld en geluid instellen (AV-SYNC) . . . . . . . 71
Een televisie-uitzending pauzeren (TV Pauze/Pauze Live TV) . . . . . . . . 71
Een programma dat wordt opgenomen bekijken vanaf het begin
(Chasing playback) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Een vorige opname bekijken terwijl een andere wordt opgenomen
(gelijktijdige opname en weergave) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Een titel/hoofdstuk/track, enz. zoeken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
MP3 audio tracks, JPEG-beeldbestanden of
DivX®-videobestanden afspelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Betreffende MP3 audio tracks, JPEG-beeldbestanden en
DivX-videobestanden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
MP3 audio tracks, JPEG-beeldbestanden of DivX-videobestanden
die door de recorder kunnen worden afgespeeld . . . . . . . . . . . . . . . 76
Over de afspeelvolgorde van albums, tracks en bestanden . . . . . . . . . . 77
Wissen en bewerken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .78
Vóór het bewerken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Een titel wissen en bewerken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Meerdere titels wissen (Titels wissen). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Hiermee kunt u een deel van de titel wissen (A-B wissen) . . . . . . . . . . . 80
Een titel splitsen (Titel splitsen) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Hoofdstukken handmatig maken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Een playlist maken en bewerken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Een playlist-titel verplaatsen (Volgorde wijzig.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Meerdere playlist-titels samenvoegen (Titels samenvoegen) . . . . . . . . . 85
Een playlist-titel splitsen (Titel splitsen). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
,wordt vervolgd
7
Kopiëren (HDD y DVD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .86
Vóór het kopiëren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Betreffende "Kopieerstand". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Kopiëren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
Eén titel kopiëren (Titel kopiëren) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
Meerdere titels kopiëren (Gesel. titels kopiëren). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
DV Kopiëren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .92
Vóór het DV kopiëren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
Voorbereiding voor DV-kopiëren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
Een DV tape volledig opnemen (Kopiëren) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
Programmamontage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
Instellingen en afstellingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .98
Antenne-ontvangst en taalinstellingen (Basis) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
Zenderinstelling. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
Zenders sorteren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Automatische programma benaming (TV-gidspagina) . . . . . . . . . . . . . 101
Klok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
OSD (Schermweergavetekst) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
Video-instellingen (Video) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
Audio-instellingen (Audio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
Opname-instellingen (Opnemen) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
Discinstellingen (DVD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
Afstandsbedieningsinstellingen/Fabrieksinstellingen (Overige) . . . . . . . . . 112
Snelinstelling (Standaardwaarden voor de recorder herstellen) . . . . . . . . 113
Aanvullende informatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
Problemen oplossen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
Zelfdiagnosefunctie
(Wanneer er letters/cijfers verschijnen in de display) . . . . . . . . . . . . . . 122
Opmerkingen bij deze recorder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
Technische gegevens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
Betreft i.LINK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
Onderdelen en bedieningselementen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
Taalcodelijst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
Regiocode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
Index . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
8
Overzicht van disctypes
Opneembare en afspeelbare discs
Pictogram
gebruikt in
deze
gebruiksaanwijzing
Formatteren
(nieuwe discs)
Compatibiliteit met andere
DVD-spelers (finaliseren)
HDD
Formatteren
niet nodig
De inhoud van de harde
schijf naar een DVD
kopiëren om op een andere
DVD-speler af te spelen
+RW
Automatisch
geformatteerd
in de +VRmodus
(DVD+RW
VIDEO)
Afspeelbaar op spelers
compatibel met DVD+RW
(automatisch gefinaliseerd)
VRmodus
-RWVR
Formatteer in
de VR-modus
(pagina 34)
Alleen afspeelbaar op spelers
compatibel met de VR-modus
(finaliseren niet nodig)
Videomodus
-RWVideo
Formatteer in de Afspeelbaar op de meeste
DVD-spelers (finaliseren is
Video-modus
(pagina 34)
nodig) (pagina 43)
Type
Disclogo
Harde schijf
(intern)
DVD+RW
DVDRW
Automatisch
geformatteerd
in de +VRmodus
(DVD+R
VIDEO)
Afspeelbaar op de meeste
DVD-spelers (finaliseren is
nodig) (pagina 43)
-RVR
Formatteer in
de VR-modus
(pagina 34)*1
Het formatteren
wordt
uitgevoerd met
behulp van het
scherm
"Discinformatie
bekijken".
Alleen afspeelbaar op DVDR op spelers compatibel met
de VR-modus (finaliserenis
nodig) (pagina 43)
-RVideo
Automatisch
geformatteerd
in de Videomodus
Afspeelbaar op de meeste
DVD-spelers (finaliseren is
nodig) (pagina 43)
DVD+R
+R
DVD+R DL
VRmodus
DVD-R
Videomodus
,wordt vervolgd
9
Geschikte disctypen (per augustus 2006)
• 8x-speed of tragere DVD+RW's
• 6x-speed of tragere DVD-RW's (Ver.1.1,
Ver.1.2 met CPRM*2)
• 16x-speed of tragere DVD+R's
• 16x-speed of tragere DVD-R's (Ver.2.0,
Ver.2.1 met CPRM*2)
• 8x-speed of tragere DVD+R DL (Double
Layer) discs
"DVD+RW", "DVD-RW", "DVD+R", "DVD+R
DL" en "DVD-R" zijn handelsmerken.
*1
Wanneer een niet-geformatteerde DVD-R in
deze recorder wordt geplaatst, wordt deze
automatisch in de Video-modus geformatteerd.
Als u een nieuwe DVD-R in de VR-modus wilt
formatteren, gebruikt u het scherm
"Discinformatie bekijken" (pagina 34).
*2 CPRM (Content Protection for Recordable
Media) is een codeertechnologie die de
auteursrechten van beelden beschermt.
Niet-opneembare discs
• 8-cm discs
• DVD-R DL (Dual Layer) discs
• DVD-RAM's
10
Afspeelbare discs
Type
Disclogo
Pictogram
gebruikt in
deze
gebruiksaanwijzing
Kenmerken
DVD VIDEO
DVD
Discs, zoals films die kunnen worden
gekocht of gehuurd
Deze recorder herkent tevens DVDRAM's en DVD-R Dual Layer (Videomodus) discs als DVD Videocompatibele discs. Als de DVD-RAM
een verwijderbare cartridge heeft, haalt
u de cartridge eruit voordat u deze
afspeelt.
VIDEO CD
VCD
VIDEO CD's of CD-R's/CD-RW's in
VIDEO CD/Super VIDEO CDindeling
CD
Muziek-CD's of CD-R's/CD-RW's in
muziek-CD-indeling
CD
DATA DVD
—
DATA CD
—
8-cm DVD+RW/
DVD-RW/DVD-R
DATA DVD
DVD+RW's/DVD+R's/DVD-RW's/
DVD-R's/DVD-ROM's waarop JPEGbeeldbestanden of DivXvideobestanden staan
DATA CD
CD-ROM's/CD-R's/CD-RW's waarop
MP3 audio tracks, JPEGbeeldbestanden of DivXvideobestanden staan
—
—
"DVD VIDEO" en "CD" zijn handelsmerken.
DivX, DivX Certified en daaraan verbonden logo's
zijn handelsmerken van DivX, Inc. en worden
onder licentie gebruikt.
DivX® is een compressietechniek voor
videobestanden en is ontwikkeld door DivX, Inc.
Niet-afspeelbare discs
• PHOTO CD's
• CD-ROM's/CD-R's/CD-RW's die zijn
opgenomen in een ander formaat dan die
vermeld in bovenstaande tabel.
• Datasecties van CD-Extra's
8-cm DVD+RW, DVD-RW en DVD-R
opgenomen met een DVD-videocamera
(Stilstaande beelden opgenomen met
een DVD-videocamera kunnen niet
worden afgespeeld.)
• DVD-ROM's/DVD+RW's/DVD-RW's/
DVD+R's/DVD-R's die geen DVD Video,
DivX-video- of JPEG-beeld bestanden
bevatten.
• DVD Audio discs
• DVD-RAM's met alleen een cartridge en/of
DVD-RAM's waarop geen DVD Video staat.
• HD-laag van Super Audio CD's
• Een DVD VIDEO met een andere
regiocode (pagina 12).
• DVD's die werden opgenomen op een andere
recorder en niet goed werden gefinaliseerd.
,wordt vervolgd
11
Maximaal opneembaar aantal titels
Disc
Aantal titels*
HDD
300
DVD-RW/DVD-R
99
DVD+RW/DVD+R
49
DVD+R DL
49
Onlangs hebben platenmaatschappijen
muziekdiscs op de markt gebracht die zijn
gecodeerd met copyrightbeveiligingstechnologieën. Houd er rekening
mee dat sommige van deze discs niet voldoen
aan de CD-norm en wellicht niet met dit
product kunnen worden afgespeeld.
Bericht over DualDiscs
* De maximale lengte van iedere titel is acht uur.
Opmerking betreffende de weergave van
DVD VIDEO's/VIDEO CD's
Sommige afspeelfuncties van DVD
VIDEO's/VIDEO CD's kunnen opzettelijk
door software-producenten zijn vastgelegd.
Deze recorder speelt DVD VIDEO's en
VIDEO CD's af volgens de inhoud van de
disc zoals ontworpen door de software
producenten, zodat bepaalde
weergavefuncties niet beschikbaar kunnen
zijn. Raadpleeg daarom de instructies die bij
DVD VIDEO's/VIDEO CD's worden
geleverd.
Regiocode (alleen DVD VIDEO)
Op de achterkant van de recorder staat een
regiocode vermeld die ook op de DVD
VIDEO's (alleen afspelen) moet staan om
met dit apparaat te kunnen worden
afgespeeld. Dit systeem is bedoeld ter
bescherming van de auteursrechten.
DVD VIDEO's met het label ALL kunnen
ook met deze recorder worden afgespeeld.
Als u probeert een andere DVD VIDEO af te
spelen, verschijnt het bericht "Weergave
onmogelijk door gebiedcode." op het
televisiescherm. Afhankelijk van de DVD
VIDEO is het mogelijk dat geen regiocode is
aangegeven, ondanks dat de weergave van de
DVD VIDEO onderhevig is aan
regiobeperkingen.
Regiocode
Muziekdiscs die zijn gecodeerd met
copyrightbeveilgingstechnologieën
Dit product is ontworpen voor het afspelen
van discs die voldoen aan de CD-norm
(Compact Disc).
12
Een DualDisc is een tweezijdige disc, waarop
aan de ene kant DVD-materiaal is
opgenomen en aan de andere kant digitaal
audiomateriaal.
Echter, aangezien de kant met het
audiomateriaal niet voldoet aan de Compact
Disc (CD)-norm, wordt een juiste weergave
op dit apparaat niet gegarandeerd.
b Opmerkingen
• Merk op dat sommige DVD+RW's/DVD+R's,
DVD-RW's/DVD-R's, DVD-RAM's of CDRW's/CD-R's niet met deze recorder kunnen
worden afgespeeld afhankelijk van de
opnamekwaliteit, de staat van de disc of de
karakteristieken van de opnameapparatuur en van
de gebruikte software. Ook een disc die niet
correct werd gefinaliseerd, wordt niet afgespeeld.
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de
opnameapparatuur voor meer informatie.
• De VR-modus en Video-modus kunnen niet
samen op dezelfde DVD-RW worden gebruikt.
Als u de indeling van de disc wilt wijzigen, moet
u de disc opnieuw formatteren (pagina 45). De
inhoud van de disc wordt gewist nadat deze
opnieuw is geformatteerd.
• De vereiste opnameduur kan niet worden
ingekort, zelfs niet bij high-speed discs.
• U kunt het beste discs gebruiken waarbij "Voor
Video" op de verpakking staat.
• U kunt geen nieuwe opnamen toevoegen aan
DVD+R's, DVD-R's of DVD-RW's (Videomodus) met opnamen die zijn gemaakt met
andere DVD-apparatuur.
• In bepaalde gevallen kunt u geen nieuwe
opnamen toevoegen aan DVD+RW's met
opnamen die zijn gemaakt met andere DVDapparatuur. Als u een nieuwe opname toevoegt,
wordt het DVD-menu herschreven.
• U kunt géén opnamen bewerken op DVD+RW's,
DVD-RW's (Video-modus), DVD+R's of DVDR's die gemaakt zijn met andere DVD-apparatuur.
• Als de disc computergegevens bevat die niet
worden herkend door deze recorder, worden de
gegevens mogelijk gewist.
• Het is mogelijk dat u niet kunt opnemen op
sommige opneembare discs, afhankelijk van de
disc.
Aansluitingen en instellingen
De recorder aansluiten
b Opmerkingen
•
•
•
•
Zie "Technische gegevens" (pagina 124) voor een lijst van meegeleverde accessoires.
Sluit de kabels stevig aan om ongewenste ruis te voorkomen.
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing die geleverd wordt met de aan te sluiten componenten.
U kunt deze recorder niet aansluiten op een televisie die niet is voorzien van een SCART aansluiting of
video-ingang.
• Zorg ervoor het netsnoer van elk netsnoer losgekoppeld is voordat u de aansluitingen uitvoert.
Aansluitingen en instellingen
Volg stap 1 tot 6 om de recorder aan te sluiten en in te stellen. Sluit het netsnoer pas aan bij
"Stap 4: Netsnoer aansluiten" op pagina 22.
Stap 1: De antennekabel en set-top-boxcontroller
aansluiten
Kies een van de volgende antenne-aansluitmethoden. Stel bij aansluitmethode A of B "Lijn3
Ingang" bij "Scart-instelling" op het "Video" instelscherm (pagina 105) NIET in op "Decoder".
U heeft
Aansluitmethode
Set-top-boxreceiver met een antenne-uitgang (of antenne-uitgang en
SCART uitgang)
A (pagina 15)
Set-top-boxreceiver met alleen een SCART uitgang
B (pagina 16)
Geen set-top-boxreceiver
C (pagina 17)
Als de set-top-boxreceiver RGB-signalen kan uitvoeren
Deze recorder accepteert RGB-signalen. Als de set-top-boxreceiver RGB-signalen kan
uitvoeren, sluit u de TV SCART aansluiting van de set-top-boxreceiver aan op de LINE 3/
DECODER aansluiting en stelt u "Lijn3 Ingang" bij "Scart-instelling" op het "Video"
instelscherm in op "Video/RGB" (pagina 105). Houd er rekening mee dat de SMARTLINK
functie niet beschikbaar is bij deze aansluiting en instelling. Als u de SMARTLINK functie wilt
gebruiken met een compatibele set-top-boxreceiver, raadpleegt u de gebruiksaanwijzing van de
set-top-boxreceiver.
Als u de synchro-opnamefunctie wilt gebruiken
Voor de synchro-opnamefunctie is een SCART aansluiting tussen de set-top-boxreceiver en de
recorder noodzakelijk. Zie "Opnemen vanaf aangesloten apparatuur met een timer (synchroopname)" op pagina 64.
Stel "Lijn3 Ingang" bij "Scart-instelling" op het "Video" instelscherm (pagina 105) in
overeenkomstig de technische gegevens op uw set-top-boxreceiver. Raadpleeg voor meer
informatie de gebruiksaanwijzing van de set-top-boxreceiver.
,wordt vervolgd
13
De regelfunctie van de set-top-boxreceiver gebruiken
De regelfunctie van de set-top-boxreceiver kan worden gebruikt bij de aansluitmethoden A en
B. Hiermee kan de recorder een set-top-boxreceiver aansturen via de meegeleverde set-topboxcontroller. De recorder regelt de programmaposities op de set-top-boxreceiver voor
timeropnamen. U kunt ook de afstandsbediening van de recorder gebruiken om de
programmaposities te veranderen op de set-top-boxreceiver, mits de set-top-boxreceiver en de
recorder zijn ingeschakeld.
Om de regelfunctie van de set-top-boxreceiver te kunnen gebruiken, moet u de set-topboxcontroller aansluiten (pagina 26). Nadat u de regelfunctie van de set-top-boxreceiver hebt
ingesteld, controleert u of de recorder de set-top-boxreceiver goed kan regelen (pagina 27).
b Opmerkingen
• Als uw antenne een platte kabel heeft (300 ohm tweedraadskabel), sluit u de antenne aan op de recorder
met behulp van een externe antenneconnector (niet meegeleverd).
• Als u afzonderlijke kabels hebt voor AERIAL antennes, sluit u de antenne aan op de recorder met behulp
van een AERIAL UHF/VHF frequentiebandmenger (niet meegeleverd).
• De synchro-opnamefunctie werkt niet bij alle tuners. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de tuner voor
meer informatie.
• Als u het netsnoer van de recorder loskoppelt, kunt u de signalen van de aangesloten set-top-boxreceiver
niet op de televisie bekijken.
14
A: Een set-top-boxreceiver aansluiten met een antennekabel of een
antennekabel en SCART kabel
Plaats de set-top-boxcontroller in de
buurt van de afstandsbedieningssensor
op de set-top-boxreceiver.
Muur
Set-topboxcontroller
(pagina 13)
Set-topboxreceiver
Aansluitingen en instellingen
Met deze aansluitmethode kunt u iedere programmapositie op de set-top-boxreceiver opnemen.
Om kabelprogramma's te kunnen bekijken, moet de programmapositie op de recorder
overeenkomen met de antenne-uitgangsprogrammapositie op de kabelbox.
ANT IN
TO TV
SCART kabel*
(niet meegeleverd)
Antennekabel
(meegeleverd)
naar AERIAL IN
naar G-LINK
DVD-recorder
naar AERIAL OUT
TV
naar antenne-ingang
: Signaalverloop
* Alleen aansluiten als uw set-top-boxreceiver een SCART aansluiting heeft.
,wordt vervolgd
15
.
B: Een set-top-boxreceiver aansluiten met alleen een SCART kabel
Met deze aansluitmethode kunt u iedere programmapositie op de set-top-boxreceiver opnemen.
Zorg ervoor dat de set-top-boxreceiver aan staat.
Om kabel- of satellietprogramma's te kunnen bekijken, moet de programmapositie op de
recorder overeenkomen met de ingangsaansluiting waarop de set-top-boxreceiver is
aangesloten (i LINE 3/DECODER).
Plaats de set-top-boxcontroller
in de buurt van de
afstandsbedieningssensor op
de set-top-boxreceiver.
Set-topboxcontroller
(pagina 13)
ANT IN
Set-topboxreceiver
Muur
Antennekabel
(meegeleverd)
TO TV
naar SCART uitgang
naar antenne-ingang
SCART kabel
(niet meegeleverd)
TV
naar i LINE 3/DECODER
naar G-LINK
DVD-recorder
: Signaalverloop
16
C: Alleen de antennekabel aansluiten (geen set-top-boxreceiver)
Muur
Aansluitingen en instellingen
Gebruik deze aansluitmethode als u zonder een kabelbox naar een kabelprogrammapositie wilt
kijken. Gebruik deze aansluitmethode ook als u alleen maar een antenne aansluit.
Met deze aansluitmethode kunt u iedere programmapositie opnemen door de programmapositie
te selecteren op de recorder.
naar AERIAL IN
DVD-recorder
naar AERIAL OUT
TV
naar antenne-ingang
Antennekabel (meegeleverd)
: Signaalverloop
17
Stap 2: Videokabels/HDMI kabels aansluiten
Selecteer één van de patronen A tot en met E, afhankelijk van de ingang op de televisie,
projector of AV-versterker (ontvanger). Als u dit doet, kunt u beelden bekijken.
B
D
COMPONENT
VIDEO IN
INPUT
Audio/videokabel (niet
meegeleverd)
VIDEO
Componentvideokabel (niet
meegeleverd)
Y
PB/CB
L
(groen)
(blauw)
PR/CR
AUDIO
(rood)
R
Televisie, projector of
AV-versterker
(ontvanger)
Televisie, projector
of AV-versterker
(ontvanger)
(geel)
naar COMPONENT
VIDEO OUT
(groen)
(blauw)
(rood)
naar LINE 2 OUT (VIDEO)
naar HDMI OUT
DVD-recorder
naar i LINE 1 – TV
naar LINE 2 OUT
(S VIDEO)
HDMI kabel (niet
meegeleverd)
E
SCART kabel
(niet meegeleverd)
C
HDMI IN
Televisie, projector of
AV-versterker
(ontvanger)
: Signaalverloop
18
S-videokabel
(niet meegeleverd)
A
S VIDEO
INPUT
Televisie, projector of
AV-versterker (ontvanger)
TV
b Opmerkingen
Als u "Snelinstelling - Lijn1 Uitgang" instelt
op "S Video" of "RGB" (pagina 26), moet u
een SCART-kabel gebruiken die voldoet aan
het gekozen signaal.
• Verbind de recorder en de televisie niet met meer
dan één soort videokabel tegelijk.
• Wanneer u de recorder via de SCART
aansluitingen op de televisie aansluit, wordt de
ingangsbron voor de televisie automatisch
ingesteld op de recorder wanneer u het afspelen
start. Druk indien nodig op TV t om de ingang
weer op TV te zetten.
• Voor de juiste SMARTLINK aansluiting hebt u
een SCART kabel nodig met 21 pinnen.
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de televisie
voor deze aansluiting.
• Als u deze recorder aansluit op een televisie met
SMARTLINK, stelt u "Snelinstelling - Lijn1
Uitgang" in op "Video".
• U kunt de HDMI OUT aansluiting
(aansluitingspatroon E) niet aansluiten op DVI
aansluitingen die niet voldoen aan HDCP (bijv.
DVI aansluitingen op computermonitors).
B Video-ingang
Het beeld is dan van standaardkwaliteit.
C S VIDEO ingang
Het beeld is dan van hoge kwaliteit.
D Componentvideo-ingangen (Y, PB/CB,
PR/CR)
U kunt genieten van beelden met een zeer
nauwkeurige kleurweergave en uitstekende
beeldkwaliteit.
Indien uw TV progressieve 525p/625p
signalen kan verwerken, moet u deze
aansluiting gebruiken en stelt u "Component
Out" op het "Video" instelscherm in op
"Aan" (pagina 104). Stel vervolgens
"Progressieve uitvoer" in op "Aan" op het
"Video" instelscherm om progressieve
videosignalen te zenden. Voor details, zie
"Progressieve uitvoer" op pagina 104.
E HDMI ingang
Gebruik een gecertificeerde HDMI kabel
(niet meegeleverd) om te kunnen genieten
van digitaal beeld en geluid van hoge
kwaliteit via de HDMI OUT aansluiting.
Bij breedbeeldweergave
Sommige opgenomen beelden passen
mogelijk niet op uw TV-scherm. zie
pagina 103 als u het beeldformaat wilt
veranderen.
Aansluitingen en instellingen
A SCART ingang
* Deze DVD recorder maakt gebruik van HighDefinition Multimedia Interface (HDMI™)
technologie.
HDMI, het HDMI logo en High-Definition
Multimedia Interface zijn handelsmerken of
gedeponeerde handelsmerken van HDMI
Licensing LLC.
Betreffende SMARTLINK
(alleen voor SCART
aansluitingen)
Als de aangesloten televisie (of ander
aangesloten apparaat, zoals een set-top box)
voldoet aan SMARTLINK, NexTView
Link*3, MEGALOGIC*1, EASYLINK*2,
CINEMALINK*2, Q-Link*3, EURO VIEW
LINK*4 of T-V LINK*5, kunt u de volgende
SMARTLINK functies gebruiken.
Indien u aansluit op een videorecorder
Sluit de videorecorder aan op de LINE 3/
DECODER aansluiting op de recorder
(pagina 29).
Voor opnemen
• TV Direct-opname
U kunt de programma's die u op de televisie
aan het bekijken bent, gemakkelijk
opnemen (pagina 35).
• Eéntoets-EPG
U kunt de recorder en de televisie
inschakelen, de televisie instellen op de
programmapositie van de recorder, en het
"beginscherm" van het GUIDE Plus+
systeem afbeelden met een enkele druk op
de TV GUIDE toets.
,wordt vervolgd
19
Voor afspelen
• Eéntoetsweergave
U kunt de recorder en de televisie
inschakelen, de ingangsbron voor de
televisie instellen op de recorder en het
afspelen starten met één druk op de H
(afspelen) toets (pagina 68).
• Eéntoetsmenu
U kunt de recorder en de televisie
inschakelen, de televisie instellen op de
programmapositie van de recorder en het
titellijstmenu weergeven met één druk op
de TITLE LIST toets (pagina 68).
Voor instellen
• Downloaden van voorinstellingen
U kunt de tunervoorinstellingen
downloaden van uw televisie naar deze
recorder en zo de recorder instellen volgens
die gegevens in "Snelinstelling". Hiermee
wordt de "Snelinstelling" procedure sterk
vereenvoudigd.
• Automatische uitschakeling
De recorder wordt automatisch
uitgeschakeld als de recorder niet wordt
gebruikt nadat u de televisie hebt
uitgeschakeld.
• NexTView Downloaden
U kunt de timer eenvoudig instellen met de
functie NexTView Download op de
televisie.
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de
televisie.
*1
*2
*3
*4
*5
"MEGALOGIC" is een gedeponeerd
handelsmerk van Grundig Corporation.
"EASYLINK" en "CINEMALINK" zijn
handelsmerken van Philips Corporation.
"Q-Link" en "NexTView Link" zijn
handelsmerken van Panasonic Corporation.
"EURO VIEW LINK" is een handelsmerk van
Toshiba Corporation.
"T-V LINK" is een handelsmerk van JVC
Corporation.
z Tip
SMARTLINK werkt ook met televisies of andere
apparatuur met EPG Timer Control, EPG Title
Download en Now Recording functies. Raadpleeg
de gebruiksaanwijzing van de televisie of andere
apparatuur voor meer informatie.
20
b Opmerkingen
• De SMARTLINK functies zijn alleen
beschikbaar wanneer "Video" is geselecteerd bij
"Lijn1 Uitgang".
• Het apparaat moet zijn ingeschakeld om alle
SMARTLINK functies, behalve
ééntoetsweergave, ééntoetsmenu en ééntoetsEPG, te kunnen gebruiken.
• Niet alle televisies reageren op de bovenstaande
functies.
Stap 3: Audiokabels aansluiten
Selecteer een van de patronen A of B, afhankelijk van de ingang op de televisie, projector of
AV-versterker (ontvanger). Als u dit doet, kunt u geluid beluisteren.
[Luidsprekers]
Achter (R)
AV-versterker
(ontvanger) met een
decoder
Voor (L)
Voor (R)
Midden
Subwoofer
of
HDMI kabel
(niet
meegeleverd)
A
of
naar digitale ingang
(coax of optisch/HDMI)
Aansluitingen en instellingen
[Luidsprekers]
Achter (L)
Optisch digitale kabel
(niet meegeleverd)
Digitale coaxkabel
(niet meegeleverd)
naar DIGITAL OUT (COAXIAL of OPTICAL)
naar HDMI OUT
DVD-recorder
naar LINE 2 OUT
(R-AUDIO-L)
Audio/videokabel (niet
meegeleverd)
(wit)
INPUT
B
VIDEO
(geel)
L
(rood)
(wit)
AUDIO
R
(geel)*
(rood)
: Signaalverloop
Televisie, projector
of AV-versterker
(ontvanger)
* De gele stekker wordt gebruikt voor videosignalen (pagina 18).
A Digitale audio-ingang
B Audio L/R-ingangen
Gebruik deze aansluiting als de AVversterker (ontvanger) een Dolby*1 Digital,
DTS*2 of MPEG audio decoder en een
digitale ingang heeft. U kunt genieten van
Dolby Digital (5.1ch), DTS (5.1ch) en MPEG
audio (5.1ch) surroundeffecten.
Met deze aansluiting worden de twee
luidsprekers van uw TV of stereo versterker
(ontvanger) gebruikt voor geluidsweergave.
,wordt vervolgd
21
z Tip
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing die geleverd
wordt met de aangesloten componenten voor een
correcte opstelling van de luidsprekers.
b Opmerkingen
• Sluit niet tegelijkertijd de audio-uitgangen van de
televisie aan op de LINE IN (R-AUDIO-L)
aansluitingen. Hierdoor produceren de
luidsprekers van de TV ongewenste ruis.
• Bij aansluitingspatroon B mag u de LINE IN (RAUDIO-L) en LINE 2 OUT (R-AUDIO-L)
aansluitingen niet gelijktijdig aansluiten op de
audio-uitgangen van uw televisie. Hierdoor
produceren de luidsprekers van de TV
ongewenste ruis.
• Bij aansluitingspatroon A, nadat u de verbinding
tot stand heeft gebracht, maakt u de juiste
instellingen bij "Snelinstelling Audioverbinding" (pagina 26). Als u dit niet doet,
komt er geen of een hard geluid uit de
luidsprekers.
• Wanneer u de recorder aansluit op een AVversterker (ontvanger) met behulp van een HDMI
kabel, gebruikt u een van de volgende methoden:
– Sluit de AV-versterker (ontvanger) aan op de
televisie met behulp van de HDMI kabel.
– Sluit de recorder aan op de televisie met behulp
van een videokabel anders dan een HDMI kabel
(componentvideokabel, S VIDEO-kabel of
audio/video-kabel).
*1
Gefabriceerd onder licentie van Dolby
Laboratories.
"Dolby" en het symbool double-D zijn
handelsmerken van Dolby Laboratories.
*2 "DTS" en "DTS Digital Out" zijn
handelsmerken van Digital Theater Systems,
Inc.
22
Stap 4: Netsnoer
aansluiten
Sluit het meegeleverde netsnoer aan op de
AC IN ingang van de recorder. Stop de
netsnoeren van de recorder en van de
televisie in het stopcontact. Als u het netsnoer
hebt aangesloten, moet u even wachten
voordat u de recorder bedient. U kunt
de recorder bedienen als de display op het
voorpaneel gaat branden en de recorder
overschakelt naar de stand-bystand.
Als u extra apparatuur aansluit op deze
recorder (pagina 29), moet u het netsnoer pas
aansluiten als alle andere aansluitingen zijn
voltooid.
1
naar AC IN
2
naar een stopcontact
Stap 5: De
afstandsbediening
klaarmaken
U kunt de afstandsbediening ook laten
werken met uw TV.
b Opmerkingen
• Afhankelijk van het aangesloten apparaat, kan het
onmogelijk zijn uw televisie te bedienen met
enkele of alle onderstaande toetsen.
• Als u een nieuw codenummer invoert, wordt het
oude codenummer gewist.
Aansluitingen en instellingen
U kunt de recorder bedienen met de
meegeleverde afstandsbediening. Plaats twee
R6-batterijen (AA-formaat) in de
batterijhouder door de 3 en # zijden van de
batterijen te laten samenvallen met de
markeringen in de houder. Als u de
afstandsbediening gebruikt, richt u deze op
de afstandsbedieningssensor
op de
recorder.
Televisies bedienen met de
afstandsbediening
Cijfertoetsen
TV/DVD
b Opmerkingen
• Wanneer de meegeleverde afstandsbediening de
werking van een andere Sony-DVD recorder of
-speler verstoort, wijzigt u het
afstandsbedieningsnummer voor deze recorder
(pagina 24).
• Gebruik de batterijen op de juiste manier om
lekken en corrosie te voorkomen. Raak lekkende
vloeistof niet aan met de blote hand. Houd
rekening met het volgende:
– Gebruik geen nieuwe batterij samen met een
oude batterij en gebruik geen batterijen van
verschillende merken samen.
– Probeer de batterijen niet op te laden.
– Verwijder de batterijen als u de
afstandsbediening gedurende lange tijd niet zult
gebruiken.
– Indien de batterijen lekken, wrijf dan de
batterijhouder schoon en plaats nieuwe
batterijen.
• Stel de afstandsbedieningssensor (aangeduid met
op het voorpaneel) niet bloot aan fel licht
zoals directe zonnestraling of een
belichtingsapparaat. De recorder kan dan
mogelijk niet reageren op de afstandsbediening.
• Wanneer u de batterijen van de afstandsbediening
vervangt, kunnen het codenummer en de
bedieningsstand worden teruggesteld op de
standaardinstellingen. Stel het juiste codenummer
en de bedieningsstand opnieuw in.
TV 2 +/–
TV [/1
TV t
TV PROG
+/–
1
Houd de TV [/1 toets, onderaan de
afstandsbediening, ingedrukt.
Druk niet op de [/1 toets, bovenaan de
afstandsbediening.
2
Terwijl u de TV [/1 toets ingedrukt
houdt, voert u de merkcode van uw
televisie in met behulp van de
cijfertoetsen.
Bijvoorbeeld, om "09" in te voeren, drukt
u op "0" en daarna op "9". Nadat u het
laatste cijfer ingevoerd hebt, laat u de TV
[/1 toets los.
,wordt vervolgd
23
Codenummers van bedienbare TV's
Als er meer dan één codenummer is
vermeld, voert u deze één voor één in tot
u het juiste codenummer voor de
televisie hebt gevonden.
Fabrikant
Codenummer
Sony
01
(standaardinstelling)
Hitachi
24
JVC
33
Panasonic
17, 49
Philips
06, 08
Samsung
71
Sanyo
25
Thomson
43
Toshiba
38
Als u een Sony DVD-speler of
meer dan één Sony DVDrecorder hebt
Als de bijgeleverde afstandsbediening de
werking van uw andere Sony DVD-recorder
of -speler stoort, stelt u voor deze recorder en
de bijgeleverde afstandsbediening, na het
voltooien van de "Stap 6: Snelinstelling", een
ander nummer voor de bedieningsmodus in
dan voor de andere Sony DVD-recorder of
speler.
De standaard ingestelde bedieningsmodus
voor deze recorder en de meegeleverde
afstandsbediening is DVD3.
Cijfertoetsen
De afstandsbediening werkt als volgt:
Toetsen
Handeling
TV [/1
Hiermee kunt u de
televisie in- of
uitschakelen
TV 2 (volume)
+/–
Hiermee kunt u het
volume van de
televisie regelen
TV PROG +/–
Hiermee kunt u de
programmapositie op
de televisie
selecteren
TV t
Hiermee kunt u de
invoerbron van de
televisie wijzigen
De TV/DVD-toets bedienen (alleen voor
SCART aansluitingen)
Met de TV/DVD-toets kunt u schakelen
tussen de recorder en de laatste ingangsbron
die op de televisie is geselecteerd. Richt de
afstandsbediening op de recorder wanneer u
deze toets gebruikt.
Wanneer u de recorder via de SCART
aansluitingen op de televisie aansluit, wordt
de ingangsbron voor de televisie automatisch
ingesteld op de recorder wanneer u het
afspelen start. Als u een andere bron wilt
bekijken, drukt u op de TV/DVD-toets om de
ingangsbron voor de televisie te wijzigen.
24
SYSTEM
MENU
M/m,
ENTER
1
Controleer of de "Snelinstelling"
(pagina 26) voltooid is. Als de
"Snelinstelling" nog niet voltooid is,
moet u eerst de "Snelinstelling"
uitvoeren.
2
Druk op SYSTEM MENU.
Het systeemmenu verschijnt.
3
Kies "INSTELLING" en druk op ENTER.
4
Kies "Overige" en druk op ENTER.
De bedieningsstand van de recorder
controleren
Druk op x op de recorder terwijl de recorder
is uitgeschakeld. De bedieningsmodus van de
recorder verschijnt op de display van het
voorpaneel.
Kies "Bedieningsstand" en druk op
ENTER.
Programmaposities van de
recorder veranderen met
behulp van de
afstandsbediening
6
Kies een bedieningsstand (DVD1,
DVD2 of DVD3) en druk op ENTER.
7
Stel de bedieningsstand van de
afstandsbediening zodanig in dat deze
overeenkomt met de bedieningsstand
van de recorder die u hierboven hebt
geselecteerd.
Voer onderstaande stappen uit om de
bedieningsstand in te stellen op de
afstandsbediening.
1 Houd ENTER ingedrukt.
2 Terwijl u ENTER ingedrukt houdt,
voert u het codenummer van de
bedieningsstand in met behulp van de
cijfertoetsen.
Aansluitingen en instellingen
5
Als de bedieningsstand van de recorder niet
veranderd is, moet de bedieningsstand van
de afstandsbediening ingesteld worden op
de standaardinstelling van DVD3. Als de
bedieningsstand van de afstandsbediening is
veranderd naar DVD1 of DVD2, is
bediening van deze recorder niet mogelijk.
U kunt de programmaposities van de recorder
veranderen met behulp van de cijfertoetsen.
Cijfertoetsen
ENTER
Bedieningsstand Codenummer
DVD1
cijfertoets 1
DVD2
cijfertoets 2
DVD3
cijfertoets 3
Voorbeeld: voor kanaal 50
Druk op "5" en "0", en druk daarna op
ENTER.
3 Houd zowel de cijfertoets als de
ENTER-toets tegelijkertijd
gedurende langer dan drie seconden
ingedrukt.
25
Stap 6: Snelinstelling
Maak de basisinstellingen door de
aanwijzingen op het scherm in
"Snelinstelling" te volgen.
Wees voorzichtig de kabels niet los te
koppelen of de "Snelinstelling" functie te
verlaten tijdens deze procedure.
[/1
Cijfertoetsen
TV GUIDE
</M/m/,,
ENTER
O RETURN
TV [/1
1
Schakel de recorder en de televisie in.
Stel vervolgens de ingangsbronkeuze
van de televisie zo in dat het signaal
van de recorder op het
televisiescherm verschijnt.
Een bericht over de basisinstellingen
verschijnt.
• Als dit bericht niet verschijnt, selecteert
u "Snelinstelling" bij "INSTELLING"
in het systeemmenu (pagina 113).
2
Druk op ENTER.
Volg de aanwijzingen op het scherm en
maak de volgende instellingen.
Snelinstelling - OSD
Kies een taal voor de weergavevensters.
Snelinstelling - Tunersysteem
Kies uw land/regio of taal.
De programmapositie wordt ingesteld
volgens het geselecteerde land/regio.
Om de kanaalvolgorde handmatig in te
stellen, zie pagina 98.
• Als u in een Franstalig land woont dat
niet op het scherm wordt weergegeven,
selecteert u "ELSE - English".
Snelinstelling - Postcode
Voer uw postcode in met behulp van de
cijfertoetsen of </M/m/,, en druk
daarna op ENTER.
Om een cijfer te wissen, verplaatst u de
cursor naar het cijfer en drukt u op
O RETURN.
Merk op dat de mogelijkheid voor het
invoeren van uw postcode alleen wordt
afgebeeld als u in de bovenstaande stap
één van de volgende tunersystemen hebt
geselecteerd:
UK, B, NL, D, E, I, CH, A.
Snelinstelling - Klok
De recorder zoekt automatisch een
kloksignaal. Als geen kloksignaal wordt
gevonden, stelt u de klok handmatig in
met </M/m/, en drukt u daarna op
ENTER.
Snelinstelling - TV type (pagina 103)
Als u een breedbeeldtelevisie hebt,
selecteert u "16:9". Als u een
conventionele televisie hebt, selecteert u
"4:3 Letter Box" (verkleinen op maat) of
"4:3 Pan Scan" (vergroten op maat). Dit
bepaalt hoe een "breed beeld" op uw
televisie wordt weergegeven.
Snelinstelling - Component Out
Als u de COMPONENT VIDEO OUT
aansluiting gebruikt, selecteert u "Aan".
Snelinstelling - Lijn3 Ingang
Als u van plan bent een decoder, zoals
een analoge decoder van PAY-TV/Canal
Plus, aan te sluiten op de LINE 3/
DECODER aansluiting, selecteert u "Ja".
26
Snelinstelling - Audioverbinding
Als u een AV-versterker (ontvanger)
hebt aangesloten met behulp van een
digitale optische of coaxiale kabel, kies
dan "Ja : DIGITAL OUT" en stelt u het
digitale uitgangssignaal in (pagina 106).
3
De set-top-boxreceiver
instellen voor het GUIDE
Plus+® systeem
Voer de onderstaande stappen uit om uw settop-boxreceiver in te stellen voor het GUIDE
Plus+ systeem. Merk op dat de Taal voor de
schermweergavetekst, de Klok, het Land en
de Postcode allemaal zijn ingesteld voor het
GUIDE Plus+ systeem nadat de snelinstelling
klaar is.
1
Druk op TV GUIDE.
Het "beginscherm" van het GUIDE
Plus+ systeem wordt afgebeeld.
2
Selecteer "Installatie" op de menubalk
met M/,, en druk daarna op ENTER.
Het GUIDE Plus+ instelmenu wordt
afgebeeld.
Druk op ENTER als "Beëindigen"
verschijnt.
3
Kies "Basisinstellingen" met behulp
van M/m en druk daarna op ENTER.
"Snelinstelling" is klaar.
4
Kies "Externe Ontvanger 1" en druk op
ENTER.
Om Guide Plus+ systeemgegevens te
kunnen ontvangen, moet uw recorder
uit staan wanneer deze niet wordt
gebruikt. Als uw recorder is
aangesloten op een set-topboxreceiver, zorgt u ervoor dat de settop-boxreceiver aan blijft staan. Na
het maken van de basisinstellingen,
kan het nog 24 uur duren voordat de
TV-programmagids wordt
ontvangen.
Terugkeren naar de vorige stap
Druk op O RETURN.
z Tips
• Als de AV-versterker (ontvanger) een decoder
voor MPEG audio heeft, stelt u "MPEG" in op
"MPEG" (pagina 106).
• Als u "Snelinstelling" nogmaals wilt uitvoeren,
kiest u "Snelinstelling" bij "INSTELLING" in het
systeemmenu (pagina 113).
Aansluitingen en instellingen
Snelinstelling - Lijn1 Uitgang
Om videosignalen uit te voeren,
selecteert u "Video".
Om S-videosignalen uit te voeren,
selecteert u "S Video".
Om RGB-signalen uit te voeren,
selecteert u "RGB".
Selecteer "Video" om de SMARTLINK
functie te gebruiken (pagina 19).
• Als u "Snelinstelling - Component Out"
instelt op "Aan", kunt u niet "RGB"
selecteren.
• Als u "Snelinstelling - Lijn3 Ingang"
instelt op "Ja", kunt u niet "S Video"
selecteren.
U kunt ook "Externe Ontvanger 2" of
"Externe Ontvanger 3" selecteren als u
extra set-top-boxreceivers hebt
aangesloten.
5
Druk op ENTER om "Verder" te
selecteren.
6
Selecteer het type set-top-boxreceiver
met M/m, en druk daarna ENTER.
7
Selecteer de provider met M/m, en
druk daarna ENTER.
8
Selecteer de fabrikant van uw receiver
met M/m, en druk op ENTER.
Als u "Andere providers" selecteert, kunt
u de fabrikant van uw receiver kiezen op
een lijst van alle beschikbare fabrikanten.
Als de fabrikant van uw receiver niet op
de lijst staat, selecteert u "???".
De lijst met receiverfabrikanten wordt
automatisch bijgewerkt, zodat uw
receiver later wel beschikbaar kan zijn.
Selecteer de receiverfabrikant zodra deze
beschikbaar is. Tot dat moment, gebruik
"???".
,wordt vervolgd
27
9
Selecteer de aansluiting die u
gebruikte voor uw set-top-boxreceiver
met M/m, en druk daarna op ENTER.
Als de set-top-boxreceiver is aangesloten
op de recorder volgens aansluitmethode
A of C, selecteert u "Antenne". Als de
set-top-boxreceiver is aangesloten op de
recorder volgens aansluitmethode B,
selecteert u "Lijn3".
Een mededeling op het scherm vraagt om
bevestiging.
De set-top-boxcontroller op de set-topboxreceiver bevestigen
Nadat u hebt gecontroleerd dat de set-topboxcontroller uw set-top-boxreceiver goed
regelt, zet u deze op zijn plaats vast.
1
Haal het rugvel van het dubbelzijdig
plakband af.
2
Bevestig de set-top-boxcontroller
zodanig dat deze zich recht boven de
afstandsbedieningssensor van de set-topboxreceiver bevindt.
10 Druk op ENTER om "Verder" te
selecteren.
Het Video-venster verspringt naar de
opgegeven programmapositie.
11 Kies "JA" met behulp van M/m en druk
daarna op ENTER.
Een mededeling op het scherm vraagt om
bevestiging.
Als het Video-venster niet naar de
opgegeven programmapositie verspringt,
selecteert u "NEE" en drukt u op ENTER
totdat het Video-venster naar de
opgegeven programmapositie verspringt.
Als het niet lukt de set-top-boxreceiver te
bedienen met de recorder
Controleer de aansluiting en positie van de
set-top-boxcontroller (pagina 15).
Als de set-top-boxreceiver nog steeds niet
werkt met deze recorder, raadpleegt u de
gebruiksaanwijzing van de set-topboxreceiver en neemt u contact op met uw
kabelbedrijf of satellietsignaalprovider om te
zien of zij u van een compatibele set-topboxreceiver kunnen voorzien.
b Opmerkingen
• De lijst met externe ontvanger die door het
GUIDE Plus+ systeem kunnen worden geregeld,
wordt voortdurend bijgewerkt en wordt
verzonden via de gegevenssignalen van het
GUIDE Plus+ systeem. Sinds het moment waarop
uw recorder werd gefabriceerd en het moment
waarop u uw recorder voor het eerst installeert,
kunnen nieuwe codes van externe ontvanger zijn
toegevoegd.
• Als de externe ontvanger nog steeds niet op de
lijst staat of niet goed wordt geregeld door de
recorder, neemt u contact op met de
klantenservice om de fabrikant en het
modelnummer van uw externe ontvanger op te
geven.
28
Een videorecorder of andere apparatuur aansluiten
Aansluiten op de LINE 3/DECODER aansluiting
Sluit een videorecorder of een soortgelijk opnameapparaat aan op LINE 3/DECODER
aansluiting van deze recorder.
Aansluitingen en instellingen
Trek eerst de stekker van de recorder uit het stopcontact alvorens een videorecorder of een
soortgelijk opnameapparaat aan te sluiten op de LINE IN aansluitingen van deze recorder.
Maak gebruik van de DV IN aansluiting op het voorpaneel indien de apparatuur is uitgerust met
een DV uitgang (i.LINK aansluiting) (pagina 92).
Raadpleeg ook de gebruiksaanwijzing van de aangesloten apparatuur.
Om op te nemen met deze recorder, zie "Opnemen vanaf aangesloten apparatuur zonder een
timer" op pagina 66.
TV
Videorecorder
SCART kabel (niet meegeleverd)
naar i LINE 3/DECODER
naar SCART
ingang
naar i LINE 1 – TV
DVD-recorder
b Opmerkingen
• Beelden met kopieerbeveiligingssignalen waarmee kopiëren wordt verhinderd, kunnen niet worden
opgenomen.
• Wanneer de recordersignalen via een videorecorder naar de televisie worden verzonden, krijgt u mogelijk
geen helder beeld op het televisiescherm.
DVD-recorder
Videorecorder
TV
Sluit de videorecorder aan op de DVD-recorder en uw televisie in de onderstaande volgorde. Bekijk
videocassettes via een tweede lijningang op uw TV.
Lijningang 1
Videorecorder
DVD-recorder
TV
Lijningang 2
• SMARTLINK functies zijn niet beschikbaar voor apparaten die zijn aangesloten via de LINE 3/
DECODER aansluiting van de DVD-recorder.
• Wanneer u op een videorecorder opneemt vanaf deze DVD-recorder, moet u de ingangsbron niet
overschakelen naar TV door op de TV/DVD-toets te drukken op de afstandsbediening.
• Als u het netsnoer van de recorder loskoppelt, kunt u mogelijk de signalen van de aangesloten
videorecorder niet bekijken.
,wordt vervolgd
29
Aansluiten op de LINE 2 IN aansluitingen op het voorpaneel
Sluit een videorecorder of soortgelijk opnameapparaat aan op de LINE 2 IN aansluitingen van
deze recorder. Wanneer de apparatuur is voorzien van een S-video-aansluiting, kunt u een Svideokabel gebruiken in plaats van een audio/video-kabel.
Videorecorder, enzovoort.
OUTPUT
S VIDEO
VIDEO
AUDIO
L
S-videokabel
(niet meegeleverd)
R
Audio/video-kabel
(niet meegeleverd)
naar LINE 2 IN
DVD-recorder
: Signaalverloop
z Tip
Als de aangesloten apparatuur alleen monogeluid uitvoert, sluit u deze alleen aan op de L(MONO) en
VIDEO ingangen op het voorpaneel van de recorder. Sluit niet aan op de R-ingang.
b Opmerkingen
• Sluit de gele LINE IN (VIDEO) aansluiting niet aan als u een S-videokabel gebruikt.
• Sluit de uitgang van deze recorder niet aan op de ingang van een ander apparaat als de uitgang van dat
andere apparaat is aangesloten op de ingang van deze recorder. Het gevolg kan zijn dat de apparatuur gaat
rondzingen.
• Verbind de recorder en de televisie niet met meer dan één soort videokabel tegelijk.
30
Een analoge decoder van PAY-TV/Canal Plus
aansluiten
Decoder aansluiten
Antennekabel
(meegeleverd)
Analoge decoder van
PAY-TV/Canal Plus
TV
Aansluitingen en instellingen
U kunt via de analoge decoder van PAY-TV/Canal Plus programma's bekijken en opnemen als
u een decoder (niet meegeleverd) aansluit op de recorder. Koppel het netsnoer van de recorder
los van het stopcontact als u de decoder aansluit. Merk op dat wanneer u "Lijn3 Ingang" instelt
op "Decoder" in stap 5 van "Analoge programmaposities van PAY-TV/Canal Plus instellen"
(pagina 32), u "L3" niet kunt selecteren omdat Lijn 3 gereserveerd wordt voor de decoder.
naar AERIAL IN
naar SCART ingang
SCART kabel
(niet meegeleverd)
SCART kabel
(niet meegeleverd)
naar AERIAL OUT
naar i LINE 1 – TV
naar i LINE 3/DECODER
DVD-recorder
,wordt vervolgd
31
Analoge programmaposities
van PAY-TV/Canal Plus
instellen
Om analoge programma's van PAY-TV/
Canal Plus te bekijken of op te nemen, stelt u
de recorder in op het ontvangen van de
programmaposities met behulp van het
weergave venster.
Voer alle onderstaande stappen uit om de
programmaposities juist in te stellen.
4
Kies "Scart-instelling" en druk op
ENTER.
5
Druk op M/m om "Video" of "RGB" te
selecteren bij "Lijn1 Uitgang", om
"Decoder" te selecteren bij "Lijn3
Ingang" en om "Video" te selecteren
bij "Lijn3 Uitgang", en druk op ENTER.
Het "Video" instelscherm verschijnt
weer.
Cijfertoetsen
SYSTEM
MENU
6
Druk op O RETURN om de cursor
terug te plaatsen in de linkerkolom.
7
Kies "Basis" en druk op ENTER.
</M/m/,,
ENTER
O RETURN
1
Druk op SYSTEM MENU.
Het systeemmenu verschijnt.
32
2
Kies "INSTELLING" en druk op ENTER.
8
Kies "Zenderinstelling" en druk op
ENTER.
3
Kies "Video" en druk op ENTER.
9
Druk op M/m om de gewenste
programmapositie te selecteren en
druk daarna op ENTER.
10 Kies "Systeem" met behulp van </
,.
televisiesysteem BG, DK, I, of L te
selecteren.
Als u uitzendingen in Frankrijk wilt
ontvangen, selecteert u "L".
12 Kies "Kanaal" met behulp van </,.
Aansluitingen en instellingen
11 Druk op M/m om een beschikbaar
13 Selecteer de analoge
programmaposities van PAY-TV/Canal
Plus met behulp van M/m of de
cijfertoetsen.
14 Kies "PAY-TV/CANAL+" met behulp
van </,.
15 Kies "Aan" met behulp van M/m en
druk daarna op ENTER.
Terugkeren naar de vorige stap
Druk op O RETURN.
b Opmerking
Als u het netsnoer van de recorder loskoppelt, kunt
u mogelijk de signalen van de aangesloten decoder
niet bekijken.
33
Acht basisbedieningen
— Een kennismaking met uw DVD-recorder
1. Een disc plaatsen
+RW
-RVideo
-RWVR -RWVideo
DVD
VCD
+R
-RVR
CD
DATA DVD
DATA CD
Z (openen/
sluiten)
1
2
DVD
Druk op DVD.
Druk op Z (openen/sluiten) en plaats
een disc in de disclade.
Met de opname-/afspeelkant omlaag gericht
3
Druk op Z (openen/sluiten) om de
disclade te sluiten.
Wacht totdat "LOAD" uitgaat op de
display op het voorpaneel.
Lege DVD's worden automatisch
geformatteerd.
• Voor DVD-RW's
DVD-RW's worden geformatteerd met
de opname-indeling (VR-modus of
Video-modus) zoals ingesteld in
"DVD-RW formatteren" in het "DVD"
instelmenu.
34
• Voor DVD-R's
DVD-R's worden automatisch
geformatteerd in de Video-modus. Om
een ongebruikte DVD-R in de VRmodus te formatteren, moet u gebruik
maken van het scherm "Discinformatie
bekijken" (pagina 45) voordat u een
opname maakt.
Als de disc op deze recorder kan worden
opgenomen, kunt u de disc handmatig
opnieuw formatteren om een lege disc te
verkrijgen (pagina 45).
4
2. Een programma
opnemen
HDD
+RW
-RVR
-RVideo
-RWVR -RWVideo
Het opnemen wordt gestart.
Het opnemen stopt automatisch na acht
uur ononderbroken opnemen of nadat de
harde schijf of DVD vol is geraakt.
+R
Het opnemen stoppen
DVD
PROG +/–
TV/DVD
Druk op x REC STOP.
Denk eraan dat het enkele seconden kan
duren voordat de recorder stopt met
opnemen.
Het gehele programma opnemen
(programma opnemen)
Druk op OPTIONS om "Zender opnemen" te
selecteren. Het programma waarnaar u op dit
moment kijkt, wordt opgenomen. Het
opnemen stopt automatisch wanneer het
programma afgelopen is.
Een ander televisieprogramma bekijken
tijdens de opname
OPTIONS
DISPLAY
z REC
x REC
STOP
REC MODE
TV t
Als de televisie is aangesloten op de i
LINE 1 – TV aansluiting, moet u de televisie
instellen op de televisie-ingang met de TV/
DVD toets. Selecteer het programma dat u
wilt bekijken. Als de televisie is aangesloten
op de LINE 2 OUT of COMPONENT
VIDEO OUT aansluitingen, moet u de
televisie instellen op de televisie-ingang met
de TV t-toets (pagina 23).
Acht basisbedieningen — Een kennismaking met uw DVD-recorder
Dit hoofdstuk beschrijft de basisbedieningen
voor het opnemen van een huidig
televisieprogramma op de harde schijf
(HDD) of op een disc (DVD). Voor een
beschrijving van het maken van een
timeropname, zie pagina 55.
HDD
Druk op z REC.
TV Direct-opname
1
Druk op HDD of DVD.
Als u wilt opnemen op een DVD, plaatst
u een opneembare DVD.
2
Druk op PROG +/– om de
programmapositie of de invoerbron
die u wilt opnemen te selecteren.
3
Druk herhaaldelijk op REC MODE om
de opnamestand te selecteren.
Elke keer wanneer u op de toets drukt,
wordt de display op het televisiescherm
als volgt gewijzigd:
Als u de SMARTLINK aansluiting gebruikt
en "TV Direct-opname" is ingesteld op "Aan"
(pagina 110), kunt u gemakkelijk het
programma opnemen waar u op de televisie
naar kijkt.
Als de televisie en de recorder zijn
ingeschakeld, drukt u op z REC. De
recorder begint met het opnemen waar u op
de televisie naar kijkt.
b Opmerking
Als "TV" in de display op het voorpaneel
verschijnt, mag u de televisie niet uitschakelen of
de programmapositie van de televisie niet wijzigen
tijdens "TV Direct-opname". Om de functie uit te
schakelen, stelt u "TV Direct-opname" in op "Uit"
op het "Opnemen" instelscherm (pagina 110).
Zie pagina 55 voor meer informatie over
de opnamemodus.
,wordt vervolgd
35
Informatie over de teletekstfunctie
Sommige omroepsystemen garanderen een
teletekstservice*, waarin elke dag volledige
programma's met de gegevens (titel, datum,
kanaal, begintijd van opname, enzovoort)
worden opgeslagen. Als u een programma
opneemt, neemt de recorder de programmanaam
automatisch over van de teletekstpagina's en slaat
deze op als de titelnaam. Voor meer informatie
zie "Automatische programma benaming (TVgidspagina)" op pagina 101.
De teletekstinformatie verschijnt niet op het
televisiescherm. Als u de teletekstinformatie
wilt weergeven op het televisiescherm, drukt
u op TV/DVD op de afstandsbediening om de
ingangsbron in te stellen op de televisie
(pagina 23).
3. Het opgenomen
programma afspelen
(titellijst)
HDD
+RW
-RVR
-RVideo
-RWVR -RWVideo
+R
Als u een opgenomen titel wilt afspelen,
selecteert u de titel op de Titellijst.
HDD
DVD
* niet beschikbaar in bepaalde gebieden
b Opmerkingen
• Als u op z REC hebt gedrukt, kan het even duren
voor de opname wordt gestart.
• U kunt de opnamestand niet wijzigen tijdens de
opname.
• Als er een stroomstoring is, kan het programma
dat u opneemt, worden gewist.
• U kunt geen PAY-TV/Canal Plus programma
bekijken tijdens het opnemen van een ander
PAY-TV/Canal Plus programma.
• Om de TV Direct-opname functie te kunnen
gebruiken, moet de klok van de recorder eerst
juist worden ingesteld.
De discstatus controleren
tijdens de opname
TITLE LIST
</M/m/,,
ENTER
OPTIONS
/
mc
1
De opnamegegevens verschijnen.
A Type of indeling van disc
B Opnamestatus
C Opnamestand
D Opnameduur
Druk op DISPLAY om het scherm uit te
schakelen.
36
Druk op HDD of DVD.
Als u DVD kiest, plaatst u een DVD (zie
"1. Een disc plaatsen" op pagina 34).
Het afspelen begint automatisch,
afhankelijk van de disc.
U kunt de opnamegegevens, zoals de
opnametijd of het disctype, controleren.
Druk op DISPLAY tijdens het opnemen.
CM
x
2
Druk op TITLE LIST.
Om de uitgebreide titellijst af te beelden,
drukt u op OPTIONS, kiest u "Lijst
afbeelden" en drukt u op ENTER.
Titellijst met miniaturen
(Voorbeeld: DVD+RW)
E Miniatuur van de titel:
De stilstaande beelden voor iedere titel
verschijnen.
3
Kies een titel en druk op ENTER.
m
Uitgebreide titellijst
Submenu
4
A Disctype:
Toont het mediatype, vaste schijf of
DVD.
Het titeltype (origineel of playlist) van de
titels op de vaste schijf of een DVD-RW/
DVD-R (VR-modus), wordt ook
afgebeeld.
B Discruimte (resterend/totaal)
C Titelinformatie:
Geeft het titelnummer, de titelnaam en de
opnamedatum weer. De titelgrootte
wordt getoond in de miniatuur-titellijst.
z (rood): Geeft aan dat de titel
momenteel wordt opgenomen.
: Geeft aan dat de titel momenteel
wordt gekopieerd.
: Geeft aan dat een titel is beveiligd.
"NEW": Geeft aan dat de titel nieuw
wordt opgenomen (niet weergegeven)
(alleen de vaste schijf).
: Geeft titels aan waarop het "CopyOnce" kopieerbeveiligingssignaal staat
(alleen de vaste schijf) (pagina 88).
Kies "Weergave" en druk op ENTER.
De weergave begint vanaf de gekozen
titel.
De weergave stoppen
Druk op x (stoppen).
Per pagina door de lijst bladeren
(Paginafunctie)
Acht basisbedieningen — Een kennismaking met uw DVD-recorder
Het submenu verschijnt.
In het submenu staan alleen opties die
van toepassing zijn op het geselecteerde
item. De weergegeven opties verschillen
afhankelijk van het model, de situatie en
het disctype.
Druk op
/
als de lijstweergave is
ingeschakeld. Als u op
/
drukt, wordt
de volgende/vorige pagina met titels
weergegeven.
Betreffende de titellijst voor HDD/DVDRW's/DVD-R's (VR-modus)
U kunt de titellijst omschakelen naar
Origineel of Playlist.
Terwijl het titellijstmenu is ingeschakeld,
drukt u op </,.
D Schuifbalk:
Verschijnt wanneer niet alle titels in de
lijst passen. Druk op M/m om de
verborgen titels weer te geven.
,wordt vervolgd
37
De titelvolgorde wijzigen (Sorteren)
5
Druk op ENTER als dit de gewenste
scène is.
Als dit niet de gewenste scène is, drukt u
op c/C om de scène te selecteren die
u als miniatuurbeeld wilt instellen, en
drukt u daarna op ENTER.
Een mededeling op het scherm vraagt om
bevestiging.
• Als u de miniatuur wilt veranderen,
drukt u op M.
6
Kies "OK" en druk op ENTER.
De scène wordt ingesteld als miniatuur
voor de titel.
Terwijl het titellijstmenu is ingeschakeld,
drukt u op OPTIONS om "Titels sorteren" te
selecteren. Druk op M/m om het item te
selecteren en druk op ENTER.
Volgorde
Sorteermethode
Op datum
Op volgorde van datum
waarop de titels zijn
opgenomen. De titel die het
meest recent is opgenomen,
staat bovenaan.
Op titel
In alfabetische volgorde.
Op nummer
Op volgorde van opgenomen
titelnummer.
Verborg. titel Op volgorde van datum
(alleen de vaste waarop de titels zijn
schijf)
opgenomen. De titel die het
meest recent is opgenomen en
nog niet is afgespeeld, wordt
bovenaan de lijst vermeld.
Titels op de playlist worden
niet weergegeven.
De miniatuur van een titel wijzigen
(Miniatuur) (alleen HDD/DVD-RW/DVD-R
in VR-modus)
U kunt naar eigen voorkeur een scène
selecteren voor een miniatuur in het
titellijstmenu.
38
1
Druk op TITLE LIST.
Druk zonodig op </, om de Titellijst
om te schakelen.
2
Kies een titel en druk op ENTER.
Het submenu verschijnt.
3
Kies "Miniatuur inst." en druk op
ENTER.
Het scherm voor het instellen de
miniatuur verschijnt en de titel wordt
afgespeeld.
4
Terwijl u naar het beeld kijkt dat wordt
afgespeeld, drukt u op m/M om de
scène te selecteren die u wilt instellen als
miniatuur en drukt u op ENTER.
De recorder komt in de
weergavepauzestand.
De titellijst uitschakelen
Druk op TITLE LIST.
z Tips
• Na een opname wordt automatisch de eerste
scène van de opname (de titel) ingesteld als
miniatuur bij de titel.
• U kunt "TITELLIJST" selecteren op het
systeemmenu.
b Opmerkingen
• Het is mogelijk dat bij DVD's die op andere
DVD-recorders zijn gemaakt, de titelnamen niet
verschijnen.
• Het duurt enkele seconden voordat de miniaturen
worden weergegeven.
• Na het monteren kan een titelminiatuur zijn
veranderd in de eerste scène van de opname
(titel).
• Na het kopiëren is het oorspronkelijke
titelminiatuurbeeld verdwenen.
B Beschikbare functies voor DVD
VIDEO's (
hoek/
audio/
ondertiteling, enz.), of
afspeelgegevens voor DATA DVD's
en DATA CD's
4. De speelduur en
afspeelinformatie
afbeelden
+RW
-RVR
-RVideo
-RWVR -RWVideo
DVD
VCD
+R
CD
DATA DVD DATA CD
C De huidige geselecteerde functie of
geluidsinstelling (wordt alleen tijdelijk
weergegeven)
Voorbeeld: Dolby Digital 5.1 ch
Achter (L/R)
U kunt de speelduur van de huidige titel,
hoofdstuk, track, of disc controleren. U kunt
ook de discnaam controleren die is
opgeslagen op de DVD/CD.
Voor (L/R) +
Midden
LFE (Lage
Frequentie Effect)
D De momenteel geselecteerde hoek
E Disctype*1/indeling disc (pagina 9)
ENTER
F Titeltype (verschijnt alleen voor
Playlists)
OPTIONS
G Weergavestand
H Opnamestand (pagina 55)
DISPLAY
Druk op DISPLAY.
De displays verschillen per disctype of
afspeelstatus.
I Weergavestatusbalk*2
J Titelnummer (pagina 73)
(Toont of het tracknummer, het
scènenummer of het bestandsnummer
bij CD's, VIDEO CD's, DATA DVD's
of DATA CD's.)
Acht basisbedieningen — Een kennismaking met uw DVD-recorder
HDD
K De albumnaam verschijnt bij DATA
DVD's of DATA CD's.
L Speelduur
*1
Beeldt Super VIDEO CD's af als "SVCD",
beeldt DATA CD's af als "CD" en beeldt DATA
DVD's af als "DVD".
*2 Verschijnt niet voor VIDEO CD's, DATA
DVD's en DATA CD's.
A Titelnummer/-naam
(Toont het tracknummer, de
tracknaam, het scènenummer of de
bestandsnaam bij CD's, VIDEO CD's,
DATA DVD's of DATA CD's.)
,wordt vervolgd
39
z Tips
• Als "DTS" bij "Audioverbinding" is ingesteld op
"Uit" op het "Audio" instelscherm, zal de optie
voor het selecteren van de DTS track niet op het
scherm verschijnen, zelfs niet als op de disc DTS
tracks staan (pagina 106).
• Als "Auto Display" op het "Video" instelscherm
(pagina 105) is ingesteld op "Aan"
(standaardinstelling), zal de informatie
automatisch verschijnen wanneer de recorder
wordt bediend.
b Opmerking
De speelduur van MP3 audio tracks kan mogelijk
niet juist worden weergegeven.
Resterende discruimte
controleren
5. De naam van een
opgenomen programma
veranderen
HDD
+RW
-RVR
-RVideo
-RWVR -RWVideo
+R
U kunt een DVD, een titel of een programma
benoemen door tekens in te voeren. U kunt
maximaal 64 tekens invoeren voor een titelof discnaam, maar het aantal tekens dat
daadwerkelijk wordt weergegeven in menu's
zoals het titellijstmenu, verschilt.
Onderstaande stappen beschrijven hoe u de
naam van het opgenomen programma kunt
veranderen.
U kunt de resterende discruimte controleren
met behulp van het scherm "Discinformatie
bekijken".
1
Plaats een disc.
Cijfertoetsen
Zie "1. Een disc plaatsen" op pagina 34.
2
Druk op OPTIONS om "Disc Info" te
selecteren en druk op ENTER.
Het scherm "Discinformatie bekijken"
verschijnt. De beschikbare instellingen
hangen af van het type disc.
Voorbeeld: De geplaatste disc is een
DVD+RW.
INPUT
SELECT
TITLE LIST
</M/m/,,
ENTER
1
2
Druk op TITLE LIST.
Kies een titel en druk op ENTER.
Het submenu verschijnt.
"Rest" (bij benadering)
• De resterende opname tijd in iedere
opnamestand
• Discruimtebalk
• Resterende discruimte/totale
discruimte
z Tip
Om de discruimte te vergroten, zie "Discruimte vrij
maken" (pagina 79).
40
3
Kies "Titelnaam" en druk op ENTER.
Het invoerscherm voor tekens verschijnt.
4
Druk op </M/m/, om de cursor
naar rechts te verplaatsen in het
scherm en selecteer "A"
(hoofdletters), "a" (kleine letters) of
"Symbool" en druk op ENTER.
De tekens van het geselecteerde type
worden weergegeven.
5
Druk op </M/m/, om het teken te
selecteren dat u wilt invoegen en druk
op ENTER.
Het geselecteerde teken verschijnt boven
aan het scherm.
Voorbeeld: Titelnaam invoeren
6
Herhaal stap 4 en 5 om meer tekens in
te voeren.
Invoerrij
U kunt ook tekens invoeren met de
cijfertoetsen. Gebruik het nummer naast elke
rij met leestekens die op het televisiescherm
afgebeeld worden.
1
Druk in stap 5 hierboven herhaaldelijk op
een cijfertoets om een teken te kiezen.
Voorbeeld:
Druk één keer op cijfertoets 3 om de
letter "D" in te voeren.
Druk drie keer op cijfertoets 3 om de
letter "F" in te voeren.
2
Druk op ENTER en kies het volgende
teken.
3
Kies "Voltooi." en druk op ENTER.
z Tip
U kunt wisselen tussen "A" (hoofdletters), "a"
(kleine letters) of "Symbool" door op INPUT
SELECT te drukken.
Acht basisbedieningen — Een kennismaking met uw DVD-recorder
Het soort tekens verandert afhankelijk
van de taal die u hebt ingesteld in
"Snelinstelling". In sommige talen
kunnen accenten worden gebruikt.
Als u een letter met een accent wilt
invoeren, selecteert u een accent gevolgd
door de letter.
Voorbeeld: Kies " ` " en vervolgens "a"
om "à" in te voeren.
Selecteer "Spatie" om een spatie in te
voegen.
De cijfertoetsen gebruiken
Indien u een teken wilt wissen, verplaats
de cursor rechts van het teken dat u wilt
wissen. Kies "Terug" en druk op
ENTER.
Indien u een teken wilt invoegen,
verplaats de cursor rechts van het punt
waar u een teken wilt invoegen. Kies het
teken en druk op ENTER.
Kies "Wis alles" en druk op ENTER om
alle tekens te wissen.
7
Kies "Voltooi." en druk op ENTER.
Selecteer "Annul." om de
naamsverandering te annuleren.
41
6. Een disc benoemen en
beveiligen
Via het scherm "Discinformatie bekijken"
kunt u opties kiezen die voor de hele disc
gelden.
b Opmerking
Voor de naam van een DVD kunt u maximaal 64
tekens invoeren. De discnaam verschijnt niet als de
disc op andere DVD-apparatuur wordt afgespeeld.
Een disc beveiligen
-RWVR
1
-RVR
Plaats een disc.
Zie "1. Een disc plaatsen" op pagina 34.
2
Druk op OPTIONS om "Disc Info" te
selecteren en druk op ENTER.
Het scherm "Discinformatie bekijken"
verschijnt. De beschikbare instellingen
hangen af van het type disc.
Voorbeeld: De geplaatste disc is een
DVD-RW (VR-modus).
</M/m/,,
ENTER
OPTIONS
Een disc benoemen
+RW
-RWVR -RWVideo
+R
-RVR
A
-RVideo
1
Plaats een disc.
Zie "1. Een disc plaatsen" op pagina 34.
2
Druk op OPTIONS om "Disc Info" te
selecteren en druk op ENTER.
Het scherm "Discinformatie bekijken"
verschijnt. De beschikbare instellingen
hangen af van het type disc.
Voorbeeld: De geplaatste disc is een
DVD+RW.
"Aan"/"Uit": Geeft aan of de
beveiliging is ingesteld (alleen
DVD-RW/DVD-R in VR-modus)
B "Disc beveil."
3
4
Kies "Disc beveil." en druk op ENTER.
Kies "Beveiligd" en druk op ENTER.
De beveiliging opheffen
Selecteer "Onbeveiligd" in stap 4.
z Tip
U kunt de beveiliging per titel instellen (pagina 79).
3
Kies "Discnaam" en druk op ENTER.
Voer de discnaam in op het scherm
"Discnaam invoeren" (pagina 40).
42
-RVR
7. Een disc afspelen op
andere DVD-apparatuur
(Finaliseren)
+RW
-RWVR -RWVideo
+R
-RVR
-RVideo
Finaliseren is noodzakelijk als u discs die u
met deze recorder heeft opgenomen, wilt
afspelen op andere DVD-apparatuur.
Als u een DVD+RW, een DVD-RW (Videomodus), een DVD+R of een DVD-R (Videomodus) finaliseert, wordt automatisch een
DVD-menu gemaakt dat op andere DVDapparatuur kan worden weergegeven.
Controleer de verschillen tussen de disctypes
voordat u begint met finaliseren.
-RVideo
Finaliseren is nodig als u de disc
afspeelt op andere apparatuur dan
deze recorder.
Na het finaliseren kunt u niet meer
op de disc opnemen of deze
bewerken.
Z (openen/
sluiten)
Verschillen tussen de disctypes
+RW
-RWVR
-RWVideo
Discs worden automatisch
gefinaliseerd wanneer ze uit de
recorder worden gehaald.
Afhankelijk van de DVDapparatuur, of als de opnameduur
kort is, moet u de disc misschien
finaliseren. U kunt de inhoud van
de disc wijzigen en nieuwe inhoud
opnemen, ook na het finaliseren.
Finaliseren is niet nodig voor het
afspelen van een disc op apparatuur
die compatibel is met de VRindeling.
De disc moet mogelijk worden
gefinaliseerd, ook al is de andere
DVD-apparatuur VR-compatibel,
vooral bij korte opnames. U kunt de
inhoud van de disc wijzigen en
nieuwe inhoud opnemen, ook na
het finaliseren.
Finaliseren is nodig als u de disc
afspeelt op andere apparatuur dan
deze recorder.
Na het finaliseren kunt u niet meer
op de disc opnemen of deze
bewerken. Als u nogmaals op de
disc wilt opnemen, moet u het
finaliseren eerst ongedaan maken
(pagina 44) of de disc opnieuw
formatteren (pagina 45). Als u de
disc opnieuw formatteert, zal de
hele inhoud worden gewist.
</M/m/,,
ENTER
OPTIONS
Acht basisbedieningen — Een kennismaking met uw DVD-recorder
+R
Finaliseren is nodig. De disc kan
alleen worden afgespeeld op
apparatuur die de DVD-R VRmodus ondersteunt.
Na het finaliseren kunt u met deze
recorder de inhoud van de disc niet
meer bewerken of een nieuwe
inhoud opnemen.
Finaliseren van de disc met
behulp van de Z (openen/
sluiten) toets
1
Maak een opname.
Zie "2. Een programma opnemen" op
pagina 35.
2
Druk op Z (openen/sluiten).
In de display wordt de tijd weergegeven
die bij benadering nodig is voor het
finaliseren. Bovendien wordt de vraag
gesteld of u wilt doorgaan.
De recorder begint de DVD+RW's
automatisch te finaliseren. Nadat het
finaliseren voltooid is wordt de disc
automatisch uitgeworpen.
,wordt vervolgd
43
3
Kies "OK" en druk op ENTER.
De recorder begint met het finaliseren
van de disc.
Nadat het finaliseren voltooid is wordt de
disc automatisch uitgeworpen.
Het finaliseren van een disc
ongedaan maken
-RWVR -RWVideo
Voor DVD-RW's (Video-modus)
Finaliseren van de disc met
behulp van het scherm
"Discinformatie bekijken"
1
Plaats een disc.
Van DVD-RW's (Video-modus) die zijn
gefinaliseerd om verder opnemen en
bewerken onmogelijk te maken, moet eerst
het finaliseren ongedaan worden gemaakt om
verder opnemen en bewerken weer mogelijk
te maken.
Zie "1. Een disc plaatsen" op pagina 34.
2
Druk op OPTIONS om "Disc Info" te
selecteren en druk op ENTER.
Het scherm "Discinformatie bekijken"
verschijnt.
3
Kies "Finaliseren" en druk op ENTER.
In de display wordt de tijd weergegeven
die bij benadering nodig is voor het
finaliseren. Bovendien wordt de vraag
gesteld of u wilt doorgaan.
(Voorbeeld: DVD+RW)
Voor DVD-RW's (VR-modus)
Als het opnemen en bewerken van een DVDRW (VR-modus), die is gefinaliseerd op
andere DVD-apparatuur, niet mogelijk is
moet u het finaliseren van de disc ongedaan
maken.
b Opmerking
De recorder kan het finaliseren van DVD-RW's
(Video-modus) niet ongedaan maken indien deze
werden gefinaliseerd op een andere recorder.
1
Plaats een disc.
Zie "1. Een disc plaatsen" op pagina 34.
2
Druk op OPTIONS om "Disc Info" te
selecteren en druk op ENTER.
Het scherm "Discinformatie bekijken"
verschijnt.
3
4
Kies "OK" en druk op ENTER.
De recorder begint met het finaliseren
van de disc.
z Tip
U kunt controleren of een disc al dan niet is
gefinaliseerd. Indien u in stap 3 hierboven
"Finaliseren" niet kunt kiezen, is de disc reeds
gefinaliseerd.
b Opmerkingen
• Zelfs als een disc gefinaliseerd is, kunt u deze
soms niet afspelen afhankelijk van de staat van de
disc, de opname of de DVD-apparatuur.
• De recorder kan mogelijk discs die met een
andere recorder zijn opgenomen, niet finaliseren.
44
Kies "Definalis." en druk op ENTER.
De recorder begint het finaliseren
ongedaan te maken.
Het ongedaan maken van het finaliseren
duurt enkele minuten.
8. Een disc opnieuw
formatteren
+RW
-RWVR -RWVideo
Kies "OK" en druk op ENTER.
Voor DVD-R's (Video-modus) waarmee
nog geen opname is gemaakt en voor
DVD-RW's, selecteer "VR" of "Video"
en druk daarna op ENTER.
De hele inhoud van de disc wordt gewist.
z Tip
Door opnieuw te formatteren kunt u de opnameindeling van een DVD-RW wijzigen, of verder
gaan met opnemen op een DVD-RW die al is
gefinaliseerd.
b Opmerking
Voor dit model staat 1 GB ("gigabyte") gelijk aan 1
miljard bytes. Hoe hoger het cijfer, hoe groter de
discruimte.
</M/m/,,
ENTER
OPTIONS
1
Plaats een disc.
Acht basisbedieningen — Een kennismaking met uw DVD-recorder
Nieuwe discs worden automatisch
geformatteerd nadat ze zijn geplaatst. Indien
nodig kunt u een DVD+RW of DVD-RW
handmatig opnieuw formatteren om een lege
disc te maken. Voor een DVD-RW kunt u
naar wens een opname-indeling (VR-modus
of Video-modus) selecteren (pagina 78).
4
Zie "1. Een disc plaatsen" op pagina 34.
2
Druk op OPTIONS om "Disc Info" te
selecteren en druk op ENTER.
Voorbeeld: De geplaatste disc is een
DVD+RW.
3
Kies "Formatt." en druk op ENTER.
45
GUIDE Plus+
Inleiding in het GUIDE
Plus+ systeem
De gemeenschappelijke
elementen kennen
Druk op TV GUIDE.
Het "beginscherm" van het GUIDE Plus+
systeem wordt afgebeeld.
Het GUIDE Plus+® systeem is een gratis,
interactieve programmagids. Het beeldt de
programma's van maximaal zeven dagen af
met onder andere de programmanaam,
advertenties en zendinformatie. GUIDE
Plus+ gegevens voor de programmagids
worden uitgezonden door uw plaatselijke
hostkanaal en worden ontvangen via uw
antenne, set-top-boxreceiver of
kabelaansluiting in de muur.
Kijk op www.europe.guideplus.com voor een
volledige lijst van alle Europese hostkanalen.
Hieronder volgen slechts enkele manieren
waarop u het GUIDE Plus+ systeem kunt
gebruiken.
– Naar een programma zoeken door ze per
categorie te groeperen (zoals films of sport)
of met behulp van de trefwoord-zoekfunctie
(pagina 50).
– Wanneer u het gezochte programma hebt
gevonden, gebruikt u het GUIDE Plus+
systeem om de timer in te stellen op opname
(pagina 57).
– U kunt het systeem instellen om uw
favoriete programma's weer te geven aan de
hand van de voorwaarden die u instelt, zoals
de categorie en het trefwoord (pagina 50).
Voor meer informatie, zie "Televisie kijken
met behulp van het GUIDE Plus+ systeem"
(pagina 48).
46
A Videobeeld: Hier ziet u het programma
waarnaar u keek toen u op TV GUIDE
drukte.
B Bedieningsbalk: Wanneer op de toets
met dezelfde kleur op de
afstandsbediening wordt gedrukt,
wordt de functie op de bedieningsbalk
uitgevoerd. De functies op de
bedieningsbalk verschillen per scherm.
C Informatieveld: Beeldt informatie af
over het geselecteerde programma als
het "beginscherm" wordt afgebeeld.
De inhoud verschilt afhankelijk van
het afgebeelde scherm.
D Menubalk: Druk op de blauwe toets
("Home") en druk daarna op M om de
cursor naar de menubalk te
verplaatsen. Selecteer vervolgens een
van de volgende functies met </,,
en druk daarna op ENTER.
"Rooster": Beeldt de programma's af
voor de huidige tijdperiode en de
volgende zeven dagen.
"Zoeken": Zoekt naar titels in een
categorie of op trefwoord (pagina 49).
De afgebeelde categorie hangt af van
de programmagegevens die de
recorder heeft ontvangen. Film, Sport
en Kinderen zijn voorbeelden van
mogelijke categorieën.
E "Home"-positie: Als u op de blauwe
toets ("Home") drukt, keert de cursor
terug naar de laatste programmapositie
op de "Rooster".
F Blokschema: Beeldt de
programmatitels en -categorieën af:
groen (sport), paars (films), blauw
(kinderen), groenblauw (overige).
G Zenderlogo: Beeldt het logo van de
zender af.
H Tijdperiode: Geeft de huidig gekozen
tijdperiode aan. Gebruik </, om
een andere tijdperiode te selecteren.
Problemen oplossen
Als u moeilijkheden ondervindt bij het
afbeelden van de programmagids, controleert
u het volgende:
• Uw land/regio en postcode moeten juist
worden ingesteld (pagina 26).
• De klok moet op de juiste tijd zijn ingesteld.
Als de klok niet is ingesteld, stelt u deze
handmatig in (pagina 102).
• Deze recorder downloadt de GUIDE Plus+
gegevens meerdere keren per dag terwijl de
recorder is uitgeschakeld (in de standbystand staat). Schakel de recorder uit
wanneer u deze niet gebruikt
(bijvoorbeeld's nachts). Na het maken van
de basisinstellingen (pagina 26), kan het tot
24 uur duren eerdat de recorder de
programmagids begint te ontvangen. Het
kan maximaal een dag duren eerdat alle
TV-programmagidsgegevens voor de
volgende zeven dagen zijn ontvangen.
• Als de programmagidsgegevens na een dag
wachten nog niet ontvangen zijn,
controleert u het volgende:
– "Snelinstelling" (pagina 26) is klaar.
– Het hostkanaal is niet uitgeschakeld (zie
"Programmaposities verbergen" op
pagina 54).
– De timer is niet ingesteld.
Als u, na controle van het bovenstaande, de
programmagidsgegevens nog steeds niet
kunt ontvangen, moet u het hostkanaal
opzoeken op de volgende website en het
hostkanaal handmatig instellen (pagina 53):
www.europe.guideplus.com
• Als het hostkanaal is veranderd of verplaatst,
kunnen de programma-gidsgegevens niet
worden ontvangen. In dat geval volgt u de
stappen in zie "Het GUIDE Plus+ hostkanaal
zoeken" (pagina 53) om de instelling van het
hostkanaal bij te werken.
• Als u hebt aangesloten volgens
aansluitmethode zie "B: Een set-topboxreceiver aansluiten met alleen een
SCART kabel" (pagina 16) en geen
antennekabel hebt aangesloten tussen de
set-top-boxreceiver en de recorder, moet u
volgende handelingen uitvoeren:
– Schakel de set-top-boxreceiver in.
– Sluit de set-top-boxcontroller aan.
– Volg de stappen in zie "Het GUIDE Plus+
hostkanaal handmatig veranderen"
(pagina 53) om het hostkanaal handmatig
in te stellen. Zorg ervoor dat de set-topboxreceiver (tuner) is ingesteld als
ingangsbron.
GUIDE Plus+
"Mijn TV": Stelt het profiel in van uw
favoriete programma's (pagina 50).
"Schema": Beeldt de lijst met
timeropnamen af (pagina 62).
"Info": Beeldt informatie af, indien
beschikbaar.
"Editor": Stelt u in staat de
kanaalvolgorde en kanaalweergave te
bewerken (pagina 54).
"Installatie": Stelt u in staat de taal, het
land/gebied, de postcode, de
ingangsbron en het hostkanaal te
veranderen.
b Opmerkingen
• De programmapositie van de set-top-boxreceiver
kan plotseling veranderen, zelfs als de recorder is
uitgeschakeld. Dit komt doordat de set-topboxcontroller de programmapositie heeft
veranderd om de GUIDE Plus+ gegevens te
ontvangen.
• De recorder wordt geïnitialiseerd als u
"Fabrieksinstellingen" instelt op "Alle". Het
GUIDE Plus+ systeem wordt teruggesteld als u
de volgende instellingen verandert:
– Land/gebied-instelling van "Snelinstelling"
– "Land" van "Installatie" - "Basisinstellingen"
op de menubalk
– Postcode-instelling van "Snelinstelling"
– "Postcode" van "Installatie" "Basisinstellingen" op de menubalk
Merk op dat het GUIDE Plus+ systeem ook wordt
teruggesteld als u de instellingen van het
hostkanaal verandert of als u
"Fabrieksinstellingen" instelt op "Basis".
47
Televisie kijken met
behulp van het GUIDE
Plus+ systeem
Snel een programmapositie selecteren
met behulp van het zenderlogo
1
Druk op TV GUIDE.
Het "beginscherm" van het GUIDE
Plus+ systeem wordt afgebeeld.
2
Druk op de gele toets ("Zenders").
3
Selecteer het zenderlogo met </M/m/
,, en druk daarna op ENTER.
Het scherm keert terug naar "Rooster" en
het programma dat op dat moment door
de geselecteerde zender wordt
uitgezonden, wordt geselecteerd.
4
Selecteer een programma met </,, en
druk daarna op ENTER.
Gekleurde
toetsen
TV GUIDE
</M/m/,,
ENTER
DAY –
PAGE
DAY +
/
1
Druk op TV GUIDE.
Het "beginscherm" van het GUIDE
Plus+ systeem wordt afgebeeld.
Het video-venster ontgrendelen
2
Selecteer een programma met </M/
m/,, en druk daarna op ENTER.
Het GUIDE Plus+ systeem gaat uit en de
programmapositie verandert naar het
geselecteerde programma.
Het video-venster is vergrendeld zodat de
programmapositie niet verandert wanneer u
de cursor over andere titels beweegt.
Selecteer op "Rooster" het logo van de
programmapositie die vergrendeld is en druk
op de rode toets ("Vrijgeven"). " "verandert
naar " " en het videobeeld wordt
ontgrendeld. Om het videobeeld te
vergrendelen, selecteert u het logo van de
programmapositie die u wilt vergrendelen en
drukt u op de rode toets ("Vastzetten").
Terugkeren naar "Home"
Druk op de blauwe toets ("Home").
De cursor keert terug naar de beginpositie op
het "Rooster".
Een programma instellen op timeropname
Zie "Eentoetsopname (GUIDE Plus+)"
(pagina 57).
Het GUIDE Plus+ systeem verlaten
Druk op TV GUIDE.
48
z Tips
/
toetsen om de
• Druk op de PAGE
programmalijst een pagina tegelijk door te
draaien.
• Druk op de DAY +/– toetsen om de
programmalijst een dag tegelijk door te draaien.
Een programma zoeken
met behulp van het
GUIDE Plus+ systeem
GUIDE Plus+
b Opmerkingen
• Het Video-venster is vergrendeld tijdens het
opnemen en de vergrendelingsindicator wordt
afgebeeld in het Video-venster. U kunt tijdens het
opnemen het Video-venster niet ontgrendelen.
• Als u naar programma's kijkt via een set-top box,
is het mogelijk dat het Video-venster niet even
snel verandert als u de cursor verplaatst. In dat
geval vergrendelt u het Video-venster
(pagina 48).
• De schermbeveiliging wordt afgebeeld als
gedurende tien minuten op geen enkele toets is
gedrukt.
Gekleurde
toetsen
</M/m/,,
ENTER
1
Selecteer "Zoeken" op de menubalk en
druk daarna op ENTER.
2
Selecteer een categorie met </,,
en druk daarna op ENTER.
Om een programma te zoeken op
trefwoord, selecteert u "Mijn Keuze". U
kunt zoeken naar alle programma's
waarbij het trefwoord voorkomt in de
titel en het informatieveld. Als geen
trefwoorden worden afgebeeld, voert u
het trefwoord in. Zie "Een nieuw
trefwoord invoeren" hieronder.
3
Selecteer een subcategorie met M/m,
en druk daarna op ENTER.
De programma's die aan de voorwaarden
voldoen worden in een lijst afgebeeld.
De subcategorieën verschillen
afhankelijk van het land/gebied.
,wordt vervolgd
49
4
Selecteer een programma met M/m,
en druk daarna op ENTER.
Een nieuw trefwoord invoeren
1
Selecteer "Zoeken" op de menubalk en
druk daarna op ENTER.
2
Kies "Mijn Keuze" met behulp van </
,.
3
Druk op de gele toets ("Toevoegen").
Het invoerscherm voor tekens verschijnt.
Een lijst met uw favoriete
programma-informatie
maken (Mijn TV)
U kunt een profiel aanmaken met daarin een
lijst met uw favoriete programma-informatie.
Gekleurde
toetsen
</M/m/,,
ENTER
4
Selecteer een teken op het toetsenbord
met </M/m/,, en druk daarna op
ENTER.
Als u wilt omschakelen tussen
hoofdletters, kleine letters en tekens met
accenten, drukt u herhaaldelijk op de gele
toets ("Toetsenbord").
Om het invoeren van een nieuw
trefwoord te annuleren, drukt u op de
rode toets ("Terug").
5
Herhaal stap 4 om het trefwoord in te
voeren.
6
Druk op de groene toets ("Opslaan").
Het ingevoerde trefwoord is
geregistreerd.
Om het trefwoord te wissen, selecteert u
het trefwoord dat u wilt wissen en drukt
u op de rode toets ("Wissen").
Om het trefwoord te veranderen,
selecteert u het trefwoord dat u wilt
veranderen en drukt u op de groene toets
("Bewerken").
Een programma instellen op timeropname
Zie "Eentoetsopname (GUIDE Plus+)"
(pagina 57).
z Tip
Als twee of meer trefwoorden zijn geregistreerd bij
"Mijn Keuze", kunt u "Alle" selecteren.
50
Een profiel aanmaken
1
2
Selecteer "Mijn TV" op de menubalk.
Druk op de gele toets ("Profiel").
3
Selecteer "Zenders", "Categorie" of
"Kernwoord", en druk daarna op de
gele toets ("Toevoegen").
4
1
Selecteer "Mijn TV" op de menubalk
en druk daarna op ENTER.
De programma's die voldoen aan de
voorwaarden van het profiel worden
afgebeeld.
2
Selecteer een programma met </M/
m/,, en druk daarna op ENTER.
GUIDE Plus+
"Zenders": Selecteer een
programmapositie met </M/m/,, en
druk daarna op ENTER. Om meer
programmaposities toe te voegen, drukt u
op de gele toets ("Toevoegen"). U kunt
maximaal 16 programmaposities op de
lijst registreren.
Om een registratie te annuleren,
selecteert u de programmapositie en
drukt u op de rode toets ("Wissen").
"Categorie": Selecteer de categorie met
</M/m/,, en druk daarna op ENTER.
Om meer categorieën toe te voegen,
drukt u op de gele toets ("Toevoegen"). U
kunt maximaal 4 categorieën registreren.
Om een registratie te annuleren,
selecteert u de categorie en drukt u op de
rode toets ("Wissen").
"Kernwoord": Voer een trefwoord in. Zie
"Een nieuw trefwoord invoeren" op
pagina 50. Om meer trefwoorden toe te
voegen, drukt u op de gele toets
("Toevoegen"). U kunt maximaal 16
trefwoorden registreren.
Om een registratie te annuleren,
selecteert u het trefwoord en drukt u op
de rode toets ("Wissen").
Een programma van Mijn TV
selecteren en bekijken
Een programma instellen op timeropname
Zie "Eentoetsopname (GUIDE Plus+)"
(pagina 57).
Druk op ENTER.
De profielinstellingen veranderen
1
2
3
Selecteer "Mijn TV" op de menubalk.
Druk op de gele toets ("Profiel").
Herhaal vanaf bovenstaande stap 3.
51
Veranderingen
aanbrengen in het GUIDE
Plus+ systeem
3
Kies "Basisinstellingen" met behulp
van M/m en druk daarna op ENTER.
4
Selecteer een item met M/m, en druk
daarna op ENTER.
5
Selecteer een instelling met M/m, en
druk daarna op ENTER.
Cijfertoetsen
Gekleurde
toetsen
TV GUIDE
</M/m/,,
ENTER
"Taal": Selecteer een taal voor de
schermweergavetekst met M/m.
"Land": Selecteer uw land/gebied met M/
m.
Wanneer u het GUIDE Plus+ systeem
verlaat nadat u uw land/gebied hebt
veranderd, wordt het scherm
"Snelinstelling" afgebeeld. Volg de
instructies voor zie "Stap 6:
Snelinstelling" (pagina 26) vanaf stap 2.
"Postcode": Voer uw postcode in met
</M/m/,. Als "Land" is ingesteld op
"Andere", kunt u geen postcode invoeren
en zal het GUIDE Plus+ systeem niet
zoeken naar een hostkanaal.
"Externe Ontvanger 1"/"Externe
Ontvanger 2"/"Externe Ontvanger 3":
Als een set-top-boxreceiver is
aangesloten op de recorder, stelt u deze in
op het GUIDE Plus+ systeem. Zie "De
set-top-boxreceiver instellen voor het
GUIDE Plus+® systeem" op pagina 27.
De basisinstellingen van het
GUIDE Plus+ systeem
veranderen
Door het voltooien van de snelinstelling
(pagina 26) zijn alle noodzakelijke
instellingen uitgevoerd. Voer onderstaande
stappen uit, als u veranderingen wilt
aanbrengen in de huidige instellingen. Merk
op dat, na verandering van de land/gebiedinstelling, de snelinstelling opnieuw zal
opstarten na het afsluiten van het GUIDE
Plus+ systeem.
1
Druk op TV GUIDE.
Het GUIDE Plus+ systeem wordt
afgebeeld.
2
Selecteer "Installatie" op de
menubalk.
Het GUIDE Plus+ instelmenu wordt
afgebeeld.
6
Druk op TV GUIDE om het GUIDE Plus+
systeem te verlaten.
De instellingen van het GUIDE Plus+
systeem annuleren
Druk op de rode toets ("Terug").
Terugkeren naar "Home"
Druk op de blauwe toets ("Home").
De cursor keert terug naar de beginpositie op
het "Rooster".
52
b Opmerking
U kunt "Snelinstelling - Tunersysteem" bij
"Snelinstelling" of "OSD" op het "Basis"
instelscherm niet instellen op een land/gebied of
taal dat niet wordt ondersteund door het GUIDE
Plus+ systeem.
Het hostkanaal is standaard ingesteld op
"Automatisch", zodat verandering van het
hostkanaal niet nodig is. Echter, als het
hostkanaal is veranderd of verplaatst, moet u
de instelling van het hostkanaal bijwerken.
Als u hebt aangesloten volgens methode "B:
Een set-top-boxreceiver aansluiten met
alleen een SCART kabel" (pagina 16), zie
"Het GUIDE Plus+ hostkanaal handmatig
veranderen" op pagina 53.
1
1
Selecteer "Installatie" op de
menubalk.
Druk op TV GUIDE.
Het GUIDE Plus+ systeem wordt
afgebeeld.
2
Selecteer "Installatie" op de
menubalk.
Het GUIDE Plus+ instelmenu wordt
afgebeeld.
3
Kies "Installatie Host Channel" met
behulp van M/m en druk daarna op
ENTER.
4
Druk tweemaal op de gele toets
("Wijzigen").
Druk op TV GUIDE.
Het GUIDE Plus+ systeem wordt
afgebeeld.
2
Als u hebt aangesloten volgens methode B
(pagina 16) en u de programmagidsgegevens
vanaf uw set-top-boxreceiver wilt ontvangen,
zoekt u naar het hostkanaal op de volgende
website en stelt u het hostkanaal in op uw
gebied door onderstaande stappen te volgen:
www.europe.guideplus.com
GUIDE Plus+
Het GUIDE Plus+ hostkanaal
zoeken
Het GUIDE Plus+ hostkanaal
handmatig veranderen
"Manueel" wordt afgebeeld.
Het GUIDE Plus+ instelmenu wordt
afgebeeld.
3
Kies "Installatie Host Channel" met
behulp van M/m en druk daarna op
ENTER.
4
5
Druk op de gele toets ("Reset").
6
Wacht een dag totdat de
programmagidsgegevens kunnen
worden ontvangen.
Druk op [/1 om de recorder uit te
schakelen.
Als de programmagidsgegevens niet zijn
ontvangen nadat u een dag gewacht hebt,
zoekt u naar het hostkanaal op de
volgende website en stelt u het
hostkanaal handmatig in (zie "Het
GUIDE Plus+ hostkanaal handmatig
veranderen" (pagina 53)).
www.europe.guideplus.com
5
6
Kies "Bron" met behulp van ,.
7
8
Kies "Zendernr." met behulp van ,.
9
Druk op de groene toets ("Opslaan").
Druk herhaaldelijk op de gele toets
("Bron") om de ingangsbron te
selecteren.
Voer het programmapositienummer in
met behulp van de cijfertoetsen.
Een mededeling op het scherm vraagt om
bevestiging.
,wordt vervolgd
53
10 Kies "Bevestigen" met behulp van </ 2
,, en druk op ENTER.
3
Het scherm keert terug naar het GUIDE
Plus+ instelmenu.
11 Wacht een dag om de
4
programmagidsgegevens te
ontvangen.
Terugkeren naar "Home"
Druk op de blauwe toets ("Home").
De cursor keert terug naar de beginpositie op
het "Rooster".
De GUIDE Plus+ systeem informatie
controleren
1
2
Druk op TV GUIDE.
3
Kies "GUIDE Plus+ Systeem
Informatie" met behulp van M/m en druk
daarna op ENTER.
Selecteer "Installatie" op de menubalk en
druk daarna op ENTER.
Programmaposities
controleren
Controleer of de nummers van de
programmaposities overeenkomen met de
nummers van de programmaposities zoals
ingesteld in "Zenderinstelling".
Zie "Zenderinstelling" van zie "Instellingen
en afstellingen" (pagina 98) als u de
kanaalinstelling of zendernaam wilt
veranderen.
1
Druk op , om de cursor naar de
rechterkolom te verplaatsen.
Selecteer de programmapositie die u
wilt controleren met M/m.
Om de ingangsbron te veranderen, drukt
u op de rode toets ("Bron").
Om de programmapositie te veranderen,
zie "Zenderinstelling" op pagina 98.
De instellingen annuleren
Druk op de rode toets ("Terug").
Druk op ENTER.
b Opmerking
Om een programmapositie die zowel door de settop-boxreceiver als door de recorder kan worden
ontvangen, via de recorder te ontvangen, moet u de
ingangsbron in stap 4 veranderen.
Programmaposities verbergen
U kunt eventueel programmaposities, die niet
gebruikt worden of een ongewenst kanaal
bevatten, verbergen.
Als u bijvoorbeeld de set-top-boxreceiver
gebruikt om programmagegevens te
ontvangen (aansluitmethode B, pagina 16),
worden alle ontvangbare programmaposities
afgebeeld. Met behulp van deze functie kunt
u ongewenste programmaposities verbergen.
1
Selecteer "Editor" op de menubalk en
druk daarna op ENTER.
2
Selecteer in de linkerkolom de
programmapositie die u wilt
verbergen of afbeelden met M/m.
3
Druk op de rode toets ("Aan/Uit").
Een uitgeschakelde programmapositie
wordt grijs.
Om een verborgen programmapositie af
te beelden, drukt u nogmaals op de rode
toets ("Aan/Uit").
Selecteer "Editor" op de menubalk.
b Opmerkingen
• Het opnemen van een programmapositie is niet
mogelijk als deze niet is ingesteld in
"Zenderinstelling" van "Instellingen en
afstellingen", zelfs niet als deze is ingesteld op
"Aan" in de "Editor" op de menubalk.
• Als u de set-top-boxreceiver gebruikt om
programma's te ontvangen (aansluitmethode B,
pagina 16) en hetzelfde programma met zowel de
set-top box als de recorder kan ontvangen,
verandert u "Bron" zodat het programma met de
tuner van de recorder wordt ontvangen.
54
Timeropname
Vóór het opnemen
Voordat u begint op te nemen…
z Tip
Timergestuurde opnamen worden gemaakt
ongeacht of de recorder is ingeschakeld of
uitgeschakeld. De recorder kan worden
uitgeschakeld zonder de opname te beïnvloeden,
zelfs nadat die al is gestart.
b Opmerking
Om een opgenomen disc af te spelen op andere
DVD-apparatuur, moet u de disc finaliseren
(pagina 43).
Opnamestand
Net als de standaard ×3 opnamestand bij
videorecorders, kunt u de gewenste
opnamestand kiezen met de REC MODEtoets.
Een opnamestand met een hogere
beeldkwaliteit levert een mooiere opname op,
maar de toegenomen bestandsgrootte zorgt
voor een kortere opnameduur.
Omgekeerd levert een opnamestand met een
lagere beeldkwaliteit een langere
opnameduur op, maar door de kleinere
bestandsgrootte ziet het beeld er grover uit.
Om de HQ+ opnamestand te selecteren, stelt
u "HQ-instelling" bij "HDD-opnameinstellingen" in op "HQ+" op het "Opnemen"
instelscherm (pagina 109). "HQ+" neemt
beelden op de vaste schijf op in een hogere
kwaliteit dan HQ. Merk op dat HQ+ wordt
afgebeeld als HQ in de display op het
voorpaneel en in de schermweergavetekst.
Opnamestand
Opnameduur (bij
benadering) (uren)
HDD
DVD*
HQ+ (hoge kwaliteit) 20
–
HQ
R
32
1
HSP
R
46
1 uur en
30 min.
SP (Standaardstand)
LSP
61
2
r
77
2 uur en
30 min.
ESP
r
93
3
LP
r
124
4
EP
r
187
6
SLP (lange
opnameduur)
249
8
Timeropname
• Controleer of er voldoende discruimte
beschikbaar is voor de opname (pagina 40).
Bij de vaste schijf, DVD+RW's en DVDRW's kunt u discruimte vrijmaken door
titels te wissen (pagina 79).
• Pas, indien nodig, de beeldkwaliteit en het
beeldformaat van de opname aan
(pagina 61).
Druk herhaaldelijk op REC MODE om de
opnamestand te selecteren.
* De opnameduur van een DVD+R DL (Double
Layer) is als volgt:
HQ: 1 uur en 48 minuten
HSP: 2 uur en 42 minuten
SP: 3 uur en 37 minuten
LSP: 4 uur en 31 minuten
ESP: 5 uur en 25 minuten
LP: 7 uur en 14 minuten
EP: 10 uur en 51 minuten
SLP: 14 uur en 28 minuten
b Opmerkingen
• De maximale ononderbroken opnameduur voor
een enkele titel is acht uur.
• De onderstaande situaties kunnen leiden tot
kleine fouten in de opnameduur.
– Een programma dat slecht wordt ontvangen of
een programma of videobron met slechte
beeldkwaliteit opnemen
– Opnemen op een disc die al is bewerkt
– Alleen stilstaande beelden of geluid opnemen
,wordt vervolgd
55
Stereoprogramma's en
tweetalige programma's
opnemen
De recorder ontvangt automatisch
stereoprogramma's en tweetalige programma's
gebaseerd op het ZWEITON systeem of het
NICAM systeem en neemt deze op.
U kunt zowel het hoofdgeluid als het subgeluid
op de vaste schijf of een DVD-RW (VR-modus)
of DVD-R (VR-modus) opnemen. Tijdens
weergave van een disc kunt u wisselen tussen
hoofdgeluid en subgeluid. Voor de HDD kunt u
de audio track kiezen voor u de opname
uitvoert. Selecteer "Hoofd", "Sub" of
"Hoofd+Sub" als instelling voor "Tweetalige
opname" bij "HDD-opname-instellingen" op
het "Opnemen" instelscherm (pagina 109).
Op een DVD+RW, DVD-RW (Videomodus), DVD+R of DVD-R (Video-modus)
kunt u maar één geluidsspoor (hoofd of sub)
tegelijkertijd opnemen. Selecteer de audio
track met het instelscherm voordat u met de
opname begint. Stel "Tweetalige opname" bij
"DVD-opname-instellingen" op het
"Opnemen" instelscherm (pagina 109) in op
"Hoofd" (standaardinstelling) of "Sub".
ZWEITON (Duits stereo) systeem
Als een stereoprogramma wordt ontvangen,
verschijnt "Stereo".
Als een tweetalig ZWEITON programma
wordt ontvangen, verschijnt "Hoofd", "Sub"
of "Hoofd/Sub".
NICAM systeem
Wanneer een stereo of tweetalig NICAM
programma wordt ontvangen, verschijnt
"NICAM" in de display op het voorpaneel.
Als u een NICAM programma wilt opnemen,
zorgt u ervoor dat "Audio" bij
"Zenderinstelling" op het "Basis" instelscherm
is ingesteld op "NICAM" (standaardinstelling).
Als het geluid niet helder is bij het luisteren
naar NICAM uitzendingen, stelt u "Audio" in
op "Standaard" (zie "Zenderinstelling" op
pagina 98).
z Tip
U kunt het geluid (hoofd of sub) selecteren tijdens
het opnemen van tweetalige programma's met de
AUDIO toets. Dit heeft geen invloed op het
opgenomen geluid.
56
Niet-opneembare beelden
Beelden met kopieerbeveiliging kunnen niet
worden opgenomen met deze recorder.
Wanneer de recorder een
kopieerbeveiligingssignaal ontvangt, blijft
hij werken maar wordt alleen een leeg grijs
scherm opgenomen.
Kopieerbeveiligingssignalen
Copy-Free
Opneembare discs
HDD
+RW
-RWVR
-RWVideo
+R
-RVR
-RVideo
Copy-Once
HDD
-RWVR (CPRM*)
-RVR
Copy-Never
(CPRM*)
Geen (een leeg scherm
wordt opgenomen)
* De opgenomen disc kan alleen worden
afgespeeld op CPRM-compatibele apparatuur
(pagina 9).
Timeropname (GUIDE
Plus+/ShowView/
Handmatig)
HDD
+RW
-RVR
-RVideo
-RWVR -RWVideo
1
Druk op TV GUIDE.
2
Selecteer een programma met </M/
m/,.
+R
b Opmerkingen
• Als de recorder is aangesloten op een set-topboxreceiver en u wilt opnemen met het GUIDE
Plus+ systeem, schakelt u de set-top-boxreceiver
in en sluit u de set-top-boxcontroller aan.
• Bedien de set-top-boxreceiver niet net voor of
tijdens een timeropname. Dit kan het nauwkeurig
opnemen van het programma hinderen.
Eentoetsopname (GUIDE Plus+)
U kunt het GUIDE Plus+ systeem gebruiken
om de timer maximaal zeven dagen van
tevoren in te stellen om een programma op te
nemen.
Gekleurde
toetsen
TV GUIDE
</M/m/,
x REC
STOP
Om naar een programma te zoeken op
categorie of trefwoord, selecteert u
"Zoeken" op de menubalk. Zie "Een
programma zoeken met behulp van het
GUIDE Plus+ systeem" op pagina 49
voor meer informatie over het zoeken
naar een programma.
U kunt een programma zoeken uit "Mijn
TV".
3
Timeropname
Er zijn drie manieren om de timer in te stellen
binnen het GUIDE Plus+ systeem:
Eentoetsopname, ShowView en de timer
handmatig instellen.
Druk op de rode toets ("Opnemen").
Het ingestelde programma en de
tijdperiode veranderen van kleur en de
recorder is klaar om met het opnemen te
beginnen. Als u opneemt via een set-topboxreceiver, moet deze zijn
ingeschakeld.
U hoeft de recorder, in tegenstelling tot
een videorecorder, niet uit te schakelen
voordat het opnemen met de timer
begint.
• Opnemen op een DVD
Zie "De timerinstellingen controleren/
veranderen/annuleren" op pagina 62.
• Meer gedetailleerde timerinstellingen
maken
Zie "De timerinstellingen controleren/
veranderen/annuleren" op pagina 62.
Het opnemen met een timer bevestigen,
wijzigen of annuleren
Zie "De timerinstellingen controleren/
veranderen/annuleren" op pagina 62.
,wordt vervolgd
57
De opname stoppen tijdens het opnemen
met de timer
Druk op x REC STOP.
Denk eraan dat het enkele seconden kan
duren voordat de recorder stopt met
opnemen, en dat u het opnemen niet kunt
stoppen binnen de eerste minuut nadat het
begonnen is.
De opnamekwaliteit instellen
Zie stap 3 van "De beeldkwaliteit en het
beeldformaat van de opname aanpassen" op
pagina 61.
b Opmerkingen
• Als een melding op de display verschijnt die zegt
dat de disc vol is, verwisselt u de disc of maakt u
ruimte vrij voor de opname (alleen de vaste schijf/
DVD+RW/DVD-RW) (pagina 80).
• De meest recente, door u handmatig
geselecteerde, opnamestand wordt de
standaardopnamestand voor timeropnamen met
behulp van het GUIDE Plus+ systeem.
• U kunt de opnamekwaliteit (vaste schijf of DVD)
niet instellen nadat het opnemen is begonnen.
• Het kan zijn dat het begin niet wordt opgenomen
met de PDC/VPS functie.
• U kunt de opnameduur niet verlengen als "PDC/
VPS" is ingesteld op "Aan" (pagina 63).
Opnamestand wijzigen
Als er niet voldoende discruimte beschikbaar
is voor de opname, wordt de opnamestand
waarmee het hele programma kan worden
opgenomen, automatisch geselecteerd door
de recorder. Stel "Opnamestand wijzigen" bij
"Timerinstellingen" op het "Opnemen"
instelmenu (pagina 109) in op "Aan".
Automatisch titel wissen (alleen de vaste
schijf)
Als er onvoldoende vrije ruimte is voor een
timeropname, wist de recorder automatisch
de oudste titels op de vaste schijf.
De oudste weergegeven titel wordt gewist.
Stel "Automatisch titel wissen" bij
"Timerinstellingen" op het "Opnemen"
instelmenu (pagina 109) in op "Aan".
Beveiligde titels worden niet gewist.
Als de timerinstellingen elkaar
overlappen
Als een of meerdere timerinstellingen elkaar
overlappen, wordt een melding afgebeeld.
Om de timerinstellingen te veranderen, zie
"De timerinstellingen controleren/
veranderen/annuleren" op pagina 62.
Televisieprogramma's
opnemen met het ShowViewsysteem
Het ShowView-systeem is een functie die het
opgeven van instellingen voor timeropname
vereenvoudigt. U geeft gewoon het
ShowView-codenummer op dat in de
televisiegids wordt vermeld. De datum, tijd
en programmapositie van dat programma
worden automatisch ingesteld.
Controleer of de programmaposities juist zijn
ingesteld in "Zenderinstelling" op het "Basis"
instelscherm (pagina 98).
Cijfertoetsen
Gekleurde
toetsen
SCHEDULE
</,,
ENTER
z Tip
Als u opneemt op de vaste schijf of een DVD-RW
(VR-modus) in de opnamestand SP of lager, en een
2x-speed of snellere disc is, kunt u de titel afspelen
terwijl deze wordt opgenomen door de
programmatitel te selecteren op de titellijst
(pagina 72).
x REC
STOP
1
58
Druk met uitgeschakeld GUIDE Plus+
systeem op SCHEDULE.
2
Druk op de rode toets ("ShowView").
Automatisch titel wissen (alleen de vaste
schijf)
Als er onvoldoende vrije ruimte is voor een
timeropname, wist de recorder automatisch
de oudste titels op de vaste schijf.
De oudste weergegeven titel wordt gewist.
Stel "Automatisch titel wissen" bij
"Timerinstellingen" op het "Opnemen"
instelmenu (pagina 109) in op "Aan".
Beveiligde titels worden niet gewist.
Voer het ShowView-nummer in met
behulp van de cijfertoetsen.
De timer handmatig instellen
• Als u zich hebt vergist, drukt u op <
en voert u het juiste nummer in.
4
Timeropname
3
Druk op ENTER.
De instellingen van de datum, start- en
stoptijd, programmapositie, enz.
verschijnen.
De recorder is gereed om met de opname
te beginnen.
• Opnemen op een DVD
Zie "De timerinstellingen controleren/
veranderen/annuleren" op pagina 62.
• Meer gedetailleerde timerinstellingen
maken
Zie "De timerinstellingen controleren/
veranderen/annuleren" op pagina 62.
Cijfertoetsen
Gekleurde
toetsen
SCHEDULE
</M/m/,,
ENTER
z REC
x REC
STOP
Het opnemen met een timer bevestigen,
wijzigen of annuleren
Zie "De timerinstellingen controleren/
veranderen/annuleren" op pagina 62.
1
Druk met uitgeschakeld GUIDE Plus+
systeem op SCHEDULE.
De opname stoppen tijdens het opnemen
met de timer
2
Druk op de groene toets ("Manueel").
3
Stel de datum in met behulp van de
cijfertoetsen en </M/m/,. Druk
daarna op de groene toets
("Volgende").
Druk op x REC STOP.
Denk eraan dat het enkele seconden kan
duren voordat de recorder stopt met
opnemen.
Opnamestand wijzigen
Als er niet voldoende discruimte beschikbaar
is voor de opname, wordt de opnamestand
waarmee het hele programma kan worden
opgenomen, automatisch geselecteerd door
de recorder. Stel "Opnamestand wijzigen" bij
"Timerinstellingen" op het "Opnemen"
instelmenu (pagina 109) in op "Aan".
,wordt vervolgd
59
4
Stel de begintijd in met behulp van de
cijfertoetsen en </M/m/,. Druk
daarna op de groene toets ("Volgende").
5
Stel de eindtijd in met behulp van de
cijfertoetsen en </M/m/,. Druk
daarna op de groene toets
("Volgende").
6
Selecteer de ingangsbron met behulp
van M/m en selecteer de
programmapositie met behulp van de
cijfertoetsen of M/m.
U kunt de programmapositie ook
selecteren met behulp van de gele toets
("Zenders").
7
Druk op de groene toets ("Volgende").
Het invoerscherm voor tekens verschijnt.
Om de titelnaam te veranderen, selecteert
u een teken op het toetsenbord met </
M/m/,, en drukt u daarna op ENTER.
Om te wisselen tussen hoofdletters,
kleine letters en accentletters, drukt u op
de gele toets ("Toetsenbord").
8
Druk op de groene toets ("Opslaan").
De instellingen van de datum, start- en
stoptijd, programmapositie, enz.
verschijnen.
De recorder is gereed om met de opname
te beginnen.
Het opnemen met een timer bevestigen,
wijzigen of annuleren
Als er onvoldoende vrije ruimte is voor een
timeropname, wist de recorder automatisch
de oudste titels op de vaste schijf.
Stel "Automatisch titel wissen" op het
"Opnemen" instelscherm in op "Aan"
(pagina 109). De oudste weergegeven titel
wordt gewist. Beveiligde titels worden niet
gewist.
Als de timerinstellingen elkaar
overlappen
Als een of meerdere timerinstellingen elkaar
overlappen, wordt een melding afgebeeld.
Om de timerinstellingen te veranderen, zie
"De timerinstellingen controleren/
veranderen/annuleren" op pagina 62.
Gebruik van Quick Timer
U kunt de recorder instellen om telkens
30 minuten op te nemen.
Druk herhaaldelijk op z REC om de
tijdsduur in te stellen.
Als u op deze toets drukt, neemt de tijd toe in
stappen van 30 minuten. De maximale
tijdsduur is zes uur.
(normale opname)
Druk op x REC STOP.
Denk eraan dat het enkele seconden kan
duren voordat de recorder stopt met
opnemen.
De tijdteller vermindert per minuut tot 0:00
waarna de opname wordt gestopt (de recorder
wordt niet uitgeschakeld). Zelfs als u de
recorder uitschakelt tijdens het opnemen,
blijft de recorder opnemen totdat de tijdteller
is afgelopen.
Merk op dat de Quick Timer functie niet
werkt wanneer "TV Direct-opname" in het
"Opnemen" instelmenu is ingesteld op "Aan"
(pagina 110).
Opnamestand wijzigen
Quick Timer annuleren
Als er niet voldoende discruimte beschikbaar
is voor de opname, wordt de opnamestand
waarmee het hele programma kan worden
opgenomen, automatisch geselecteerd door
de recorder. Stel "Opnamestand wijzigen" op
het "Opnemen" instelscherm in op "Aan"
(pagina 109).
Druk herhaaldelijk op z REC tot de teller in
de display op het voorpaneel verschijnt. De
recorder keert terug naar de normale
opnamestand.
Zie "De timerinstellingen controleren/
veranderen/annuleren" op pagina 62.
De opname stoppen tijdens het opnemen
met de timer
60
Automatisch titel wissen (alleen de vaste
schijf)
"HDD-opnamebeeldform."/"DVDopnamebeeldform.":
Stelt het beeldformaat van het op te
nemen programma in.
• 4 : 3 (standaardinstelling): het
beeldformaat wordt ingesteld op 4:3.
• 16 : 9: Het beeldformaat wordt
ingesteld op 16:9 (breedbeeldfunctie).
• Auto (alleen de vaste schijf): Stelt het
werkelijke beeldformaat automatisch
in.
De beeldkwaliteit en het
beeldformaat van de opname
aanpassen
U kunt de beeldkwaliteit en het beeldformaat
van de opname aanpassen.
</M/m/,,
ENTER
OPTIONS
1
Druk voordat het opnemen begint op
OPTIONS om "Opname-instellingen"
te selecteren en druk op ENTER.
Timeropname
"DVD-opnamebeeldform." werkt met
DVD-RW's/DVD-R's (Video-modus) als
de opnamestand is ingesteld op HQ,
HSP, SP, LSP, of ESP. Voor alle andere
opnamestanden is het beeldformaat
vastgesteld op "4 : 3".
Bij DVD-R's/DVD-RW's (VR-modus)
wordt het actuele beeldformaat
opgenomen ongeacht de instelling.
Bijvoorbeeld, als een beeld met het
formaat 16:9 wordt ontvangen, neemt de
disc het beeld op als 16:9, zelfs als
"DVD-opnamebeeldform." is ingesteld
op "4 : 3".
Voor DVD+RW's/DVD+R's is het
beeldformaat vastgesteld op "4 : 3".
"Opnamenr" (ruisvermindering):
Vermindert de ruis in het videosignaal.
2
"Opn.-Video Equalizer": Past het beeld
gedetailleerder aan.
Druk op M/m om het item te selecteren
dat u wilt aanpassen en druk op ENTER.
• Contrast: Regelt het contrast.
• Helderheid: Regelt de algemene
helderheid.
• Kleur: Maakt de kleuren donkerder of
lichter.
Kies het item dat u wilt regelen en
druk op ENTER.
Het instelscherm verschijnt.
3
Voorbeeld: Opname-NR
Pas de instelling aan met </M/m/
,, en druk op ENTER.
"Opnamestand":
Selecteert de opnamemodus voor de
gewenste opnametijd en beeldkwaliteit.
Voor meer informatie, zie
"Opnamestand" op pagina 55.
De standaardinstelling is onderstreept.
"Opname-NR": (zwak) Uit 1 ~ 2 ~ 3
(sterk)
"Opname-Video Equalizer":
• Contrast: (zwak) –3 ~ 0 ~ 3 (sterk)
• Helderheid: (donker) –3 ~ 0 ~ 3
(licht)
• Kleur: (licht) –3 ~ 0 ~ 3 (donker)
Herhaal de stappen 2 en 3 om andere
items aan te passen.
,wordt vervolgd
61
b Opmerkingen
• Wanneer een programma twee beeldformaten
bevat, wordt het gekozen beeldformaat
opgenomen. Wanneer het 16:9 signaal echter niet
als 16:9 kan worden opgenomen, wordt het
opgenomen als 4:3.
• Wanneer een beeld met het formaat 16:9 wordt
afgespeeld dat is opgenomen als 4:3, ligt het
beeldformaat vast op 4:3 Letterbox ongeacht de
instelling van "TV Type" op het "Video"
instelscherm (pagina 103).
• Bij gebruik van "Opnamenr" kan het beeld op het
scherm naijlen.
• "Opn.-Video Equalizer" heeft geen invloed op de
invoer van de DV IN aansluiting en werkt niet
met RGB-signalen.
Hoofdstukken in een titel
maken
De recorder kan automatisch een opname
(een titel) splitsen in hoofdstukken door
tijdens het opnemen hoofdstukmarkeringen
met intervallen van ongeveer 6 minuten in te
voegen. Om deze functie uit te schakelen,
stelt u "Auto hoofdstuk" op het "Opnemen"
instelscherm (pagina 110) in op "Uit".
Bij het opnemen op de vaste schijf, een DVDR (VR-modus) of een DVD-RW (VRmodus) kunt u hoofdstukmarkeringen
handmatig invoegen en wissen (pagina 82).
b Opmerking
Bij het kopiëren (pagina 86) worden de
hoofdstukmarkeringen uit het bronmateriaal niet
opgenomen in de gekopieerde titel.
De timerinstellingen
controleren/veranderen/
annuleren
HDD
+RW
-RVR
-RVideo
-RWVR -RWVideo
+R
U kunt de timerinstellingen veranderen of
annuleren met behulp van de SCHEDULE
lijst.
Cijfertoetsen
Gekleurde
toetsen
TV GUIDE
SCHEDULE
</M/m/,
OPTIONS
De timerinstellingen
veranderen
1
Druk met uitgeschakeld GUIDE Plus+
systeem op SCHEDULE.
De SCHEDULE lijst wordt afgebeeld.
2
62
Selecteer de timerinstelling die u wilt
veranderen met M/m.
3
Druk op de groene toets ("Bewerken").
z Tip
U kunt de opnameduur ook verlengen tijdens het
opnemen door op OPTIONS te drukken en
"Opnametijd verlengen" te selecteren.
b Opmerking
De nieuwe instellingen treden in werking als u het
GUIDE Plus+ systeem verlaat.
Informatie over de PDC/VPS functie
In de linkerkolom selecteert u een
item met de rode toets ("Terug") of de
groene toets ("Volgende"), en maakt u
de instelling met behulp van de
cijfertoetsen of </M/m/,.
U kunt de datum, begintijd, eindtijd,
programmapositie en ingangsbron
veranderen.
De cursor wordt naar de rechterkolom
verplaatst.
5
Druk herhaaldelijk op de toets met
dezelfde kleur om tussen de
instellingen te verspringen.
• Rode toets ("Media"): Stelt de
opnamebestemming in op de vaste
schijf of een DVD.
• Groene toets ("Frequentie"): Selecteert
het opnameschema. Het item wordt als
volgt gewijzigd:
1x t Dag. t Maa-Vri (maandag tot
vrijdag) t Maa-Zat (maandag tot
zaterdag) t Zon (elke zondag) t ......
t Zat (elke zaterdag) t 1x
• Gele toets ("Opname stand"):
Selecteert de opnamestand (pagina 55).
6
Druk op , zodat "Tijd verlengen"
wordt afgebeeld.
7
Druk herhaaldelijk op de gele toets
("Tijd verlengen") om de tijdsduur te
selecteren of om de PDC/VPS-functie
in te stellen.
Gebruik van de PDC/VPS functie
Selecteer "VPS/PDC" in stap 7 hierboven.
Als u deze functie inschakelt, begint de
recorder te zoeken naar het kanaal voordat
het opnemen met de timer begint. Als u naar
de televisie kijkt en het scannen begint,
verschijnt er een bericht op het
televisiescherm. Als u naar de televisie wilt
kijken, schakelt u over naar de tuner van de
televisie of schakelt u de functie voor zoeken
naar PDC/VPS kanalen uit.
Merk op dat als u de PDC/VPSkanaalzoekfunctie uitschakelt, de
timeropname niet zal beginnen.
Timeropname
4
PDC/VPS signalen worden verzonden met
televisieprogramma's bij bepaalde
uitzendsystemen. Deze signalen zorgen
ervoor dat de opnamen met de timer worden
gemaakt, zelfs als uitzendingen te vroeg of te
laat beginnen of worden onderbroken.
De PDC/VPS kanaalzoekfunctie tijdelijk
uitschakelen
Druk op OPTIONS en kies "PDC/VPS Scan
uit".
Als u wilt controleren of de PDC/VPS functie
juist werkt, schakelt u de recorder uit voordat
het opnemen met de timer begint. Hiermee
wordt de PDC/VPS functie voor zoeken naar
kanalen automatisch opnieuw ingeschakeld
terwijl de recorder uitgeschakeld blijft.
Het item wordt als volgt gewijzigd:
+0 Minuten t +10 Minuten t
+30 Minuten t +60 Minuten t VPS/
PDC t +0 Minuten
Zie "Informatie over de PDC/VPS
functie" hieronder.
,wordt vervolgd
63
De timerinstellingen annuleren
1
Druk met uitgeschakeld GUIDE Plus+
systeem op SCHEDULE.
De SCHEDULE lijst wordt afgebeeld.
2
Selecteer de timerinstelling die u wilt
annuleren met M/m.
3
Druk op de rode toets ("Wissen").
Opnemen vanaf
aangesloten apparatuur
HDD
+RW
-RVR
-RVideo
HDD
De SCHEDULE lijst verlaten
-RWVR -RWVideo
+R
DVD
INPUT
SELECT
Druk op TV GUIDE of SCHEDULE.
Als de timerinstellingen elkaar
overlappen
Het programma dat het eerst begint, heeft
prioriteit. Het tweede programma begint pas
met opnemen nadat het eerste programma is
afgelopen.
</M/m/,,
ENTER
OPTIONS
z REC
x REC
STOP
wordt niet opgenomen
De opnamen beginnen op hetzelfde
moment
Het programma dat het laatst is ingesteld,
heeft prioriteit. In dit voorbeeld is timer B
ingesteld ná timer A zodat het eerste deel van
de timerinstelling A niet zal worden
opgenomen.
De eindtijd van een opname valt samen
met de begintijd van een andere opname
Na het beëindigen van de eerste opname kan
een vertraging optreden voordat de tweede
opname begint.
Opnemen vanaf aangesloten
apparatuur met een timer
(synchro-opname)
U kunt de recorder zo instellen dat
programma's van aangesloten apparatuur met
een timerfunctie (bijvoorbeeld een
sateliettuner) automatisch worden
opgenomen. Sluit de apparatuur aan op de
LINE 3/DECODER aansluiting van de
recorder (pagina 29).
Als de aangesloten apparatuur wordt
ingeschakeld, begint de recorder met het
opnemen van een programma via de LINE 3/
DECODER aansluiting.
1
b Opmerking
Als "PDC/VPS" is ingesteld op "Aan" voor een of
meer opnamen met timer, kunnen de begintijden
van de opname veranderen als de uitzending later of
eerder begint.
64
REC MODE
cz
SYNCHRO
REC
Voor de opname kiest u HDD of DVD.
Als u DVD kiest, plaatst u een
opneembare DVD (zie "1. Een disc
plaatsen" op pagina 34).
2
Stel "Synchro-opname" op het
"Opnemen" instelscherm (pagina 110)
in op "Opnemen naar HDD" of
"Opnemen naar DVD".
3
Druk herhaaldelijk op INPUT SELECT
om "L3" te selecteren.
4
Kies het gewenste audiosignaal als u
een tweetalig programma opneemt op
de HDD of DVD-RW's/DVD-R's (VRmodus).
5
Druk herhaaldelijk op REC MODE om
de opnamestand te selecteren.
Zie pagina 55 voor informatie over de
opnamemodus.
6
Stel de timer op het aangesloten
apparaat in op de tijd van het
programma dat u wilt opnemen en
schakel het apparaat uit.
7
Druk op c z SYNCHRO REC.
De SYNCHRO REC indicator gaat
branden in de display op het voorpaneel.
De recorder is gereed voor synchroopname.
De recorder begint automatisch met
opnemen op het moment dat een signaal
wordt ontvangen van het aangesloten
apparaat. De recorder stopt met opnemen
als de aangesloten apparatuur wordt
uitgeschakeld.
• De recorder begint pas met opnemen nadat deze
een speciaal regelsignaal heeft ontvangen vanaf
de aangesloten apparatuur. Het begin van het
programma wordt wellicht niet opgenomen,
ongeacht of de recorder is ingeschakeld of
uitgeschakeld.
• Tijdens het uitvoeren van een synchro-opname
kunnen andere functies, zoals gewoon opnemen,
niet worden uitgevoerd.
• Als u de aangesloten apparatuur wilt gebruiken
terwijl de recorder in de stand-bystand staat voor
synchro-opname, annuleert u synchro-opname
door op c z SYNCHRO REC te drukken. U
moet de aangesloten apparatuur uitschakelen en
op c z SYNCHRO REC drukken om synchroopname opnieuw in te stellen voordat het
opnemen met de timer begint.
• De synchro-opnamefunctie werkt niet wanneer
"Lijn3 Ingang" van "Scart-instelling" in de
"Video" instelscherm is ingesteld op "Decoder"
(pagina 105).
• De synchro-opnamefunctie werkt niet bij alle
tuners. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de
tuner voor meer informatie.
• Met de recorder in de synchro-opnamestandbystand werkt de automatische klokinstelfunctie
(pagina 102) niet.
• Om de synchro-opnamefunctie te kunnen
gebruiken, moet de klok van de recorder eerst
juist worden ingesteld.
Timeropname
Druk op OPTIONS om "Lijnaudioingang" te selecteren en druk op ENTER.
Selecteer vervolgens "Hoofd/Sub" en
druk op ENTER.
Voor meer details over tweetalige
opnames, zie pagina 56.
b Opmerkingen
Als de timerinstellingen voor synchroopname en een andere timeropname
elkaar overlappen
Het programma dat het eerst begint, heeft
prioriteit, ongeacht of het programma een
synchro-opnameprogramma is. Het tweede
programma begint pas met opnemen nadat
het eerste programma is afgelopen.
Eerste
programma
Het opnemen stoppen
Druk op x REC STOP of c z SYNCHRO
REC.
Tweede
programma
wordt niet opgenomen
Synchro-opname annuleren
Druk op c z SYNCHRO REC.
De SYNCHRO REC indicator op de recorder
schakelt uit.
,wordt vervolgd
65
Opnemen vanaf aangesloten
apparatuur zonder een timer
U kunt opnemen van een aangesloten
videorecorder of dergelijke. Voor de
aansluiting van een videorecorder of
soortgelijk apparaat, zie "Een videorecorder
of andere apparatuur aansluiten" op
pagina 29. Maak gebruik van de DV IN
aansluiting op het voorpaneel indien de
apparatuur is uitgerust met een DV uitgang
(i.LINK aansluiting).
1
Druk op HDD of DVD.
Als u DVD kiest, plaatst u een
opneembare DVD (zie "1. Een disc
plaatsen" op pagina 34).
2
Druk op INPUT SELECT om een
ingangsbron te selecteren aan de
hand van de gemaakte aansluiting.
De display op het voorpaneel wordt als
volgt gewijzigd:
Programmapositie
3
Kies het gewenste audiosignaal als u
een tweetalig programma opneemt op
de HDD of DVD-RW's/DVD-R's (VRmodus).
Druk op OPTIONS om "Lijnaudioingang" te selecteren en druk op ENTER.
Selecteer vervolgens "Hoofd/Sub" en
druk op ENTER.
Voor meer details over tweetalige
opnames, zie pagina 56.
4
Druk herhaaldelijk op REC MODE om
de opnamestand te selecteren.
Zie pagina 55 voor informatie over de
opnamemodus.
5
Plaats de bronband in het aangesloten
apparaat en zet dat apparaat in de
weergavepauzestand.
6
Druk op z REC.
Het opnemen wordt gestart.
66
7
Druk op de pauze-/weergavetoets op
de aangesloten apparatuur om de
weergavepauzestand te beëindigen.
De aangesloten apparatuur begint met de
weergave en de beelden worden
opgenomen met deze recorder.
Druk op x REC STOP als u het
opnemen op deze recorder wilt stoppen.
Bij aansluiting van een digitale
videocamera met DV IN aansluiting
Zie "DV Kopiëren" op pagina 92 voor een
beschrijving van het opnemen via de DV IN
aansluiting.
z Tip
U kunt de instellingen voor de opname aanpassen
voordat u begint met opnemen. Zie "De
beeldkwaliteit en het beeldformaat van de opname
aanpassen" op pagina 61.
b Opmerkingen
• Als u het beeld van een videogame opneemt, is
het mogelijk dat het scherm niet helder is.
• Programma's met een Copy-Never
kopieerbeveiligingssignaal kunnen niet worden
opgenomen. De recorder blijft werken maar
neemt een leeg scherm op.
3
Het submenu verschijnt.
Afspelen
4
+RW
-RVR
-RVideo
-RWVR -RWVideo
DVD
VCD
+R
CD
DATA DVD DATA CD
HDD
DVD
Z (openen/
sluiten)
SUBTITLE
</M/m/,,
ENTER
OPTIONS
/
H
X
Bij het afspelen van een DVD VIDEO of een
gefinaliseerde DVD+RW, DVD-RW (Video
modus), DVD+R of DVD-R (Video modus),
kunt u het discmenu tonen door op TOP
MENU of MENU te drukken.
Bij het afspelen van VIDEO CD's met PBCfuncties
TITLE LIST
.
Gebruik van het DVD Menu
>
x
Met PBC (Playback Control) kunt u VIDEO
CD's interactief afspelen door de instructies
in het menu op het TV-scherm te volgen.
Het menu verschijnt wanneer u een VIDEO
CD met PBC-functies begint af te spelen.
Kies een item met behulp van de cijfertoetsen
en druk op ENTER. Volg dan de instructies
in het menu (druk op H wanneer "Druk op
SELECT" verschijnt).
De PBC-functie van Super VIDEO CD's
werkt niet met deze recorder. Super VIDEO
CD's worden alleen continu afgespeeld.
Afspelen
Cijfertoetsen
AUDIO
TOP MENU
MENU
Kies "Weergave" en druk op ENTER.
De weergave begint vanaf de gekozen
titel.
Discs afspelen
HDD
Kies een titel en druk op ENTER.
De opnamehoek veranderen
1
Druk op HDD of DVD.
• Als u DVD kiest, plaatst u een disc (zie
"1. Een disc plaatsen" op pagina 34).
• Druk op H wanneer u een DVD
VIDEO, VIDEO CD, CD, DATA DVD
of DATA CD hebt ingebracht. De
weergave begint.
2
Druk op TITLE LIST.
Voor verdere informatie over de
Titellijst, zie "3. Het opgenomen
programma afspelen (titellijst)" op
pagina 36.
Voorbeeld: DVD+RW
Indien een scène vanuit verschillende hoeken
is opgenomen op de disc, verschijnt "
" in
de display op het voorpaneel. Druk tijdens het
afspelen op OPTIONS om "Hoek
veranderen" te selecteren en druk op ENTER.
De weergave stoppen
Druk op x.
Versneld afspelen met geluid (Audioscan)
Als u tijdens het afspelen van een titel die op
de harde schijf is opgenomen op M drukt,
kunt u versneld afspelen met behoud van
dialoog en geluid ("x1.3" verschijnt).
Er wordt geen geluid afgespeeld als u twee
keer of vaker op M drukt om de
afspeelsnelheid te veranderen.
,wordt vervolgd
67
Het afspelen hervatten vanaf het punt
waar u bent gestopt (Resume Play)
Wanneer u nogmaals op H drukt nadat u de
weergave hebt gestopt, wordt de weergave
hervat vanaf het punt waarin u op x hebt
gedrukt.
Om de weergave te hervatten vanaf het begin,
drukt u op OPTIONS, kiest u "Afspelen
begin" en drukt u op ENTER. Het afspelen
begint automatisch vanaf het begin van de
titel/track/scène.
Het punt waar u het afspelen hebt stopgezet,
wordt gewist als:
– u de disclade opent (behalve voor de vaste
schijf).
– u een andere titel weergeeft (behalve voor
de vaste schijf).
– u het titellijstmenu omschakelt naar
Origineel of Playlist (alleen de vaste schijf/
DVD-RW's/DVD-R's in VR-modus).
– u de titel monteert na het stoppen van de
weergave.
– u de instellingen op de recorder wijzigt.
– u de recorder uitschakelt (alleen VIDEO
CD/CD/DATA DVD/DATA CD).
– u een opname maakt (behalve voor de vaste
schijf/DVD-RW's/DVD-R's in VR-modus).
– u de stekker uit het stopcontact trekt.
b Opmerking
U kunt het afspelen niet hervatten tijdens TV Pauze.
DVD's met kinderbeveiliging afspelen
Bij het afspelen van een DVD met
kinderbeveiliging verschijnt de melding
"Wilt u tijdelijk de kinderbeveiliging
omschakelen naar * ?" op uw TV-scherm.
1
Kies "OK" en druk op ENTER.
De display voor het invoeren van het
wachtwoord verschijnt.
2
Voer uw viercijferige wachtwoord in met
de cijfertoetsen.
3
Druk op ENTER om "OK" te selecteren.
Het afspelen wordt gestart.
Om het wachtwoord te registreren of te
wijzigen, zie "Kinderbeveiliging (alleen
DVD VIDEO)" op pagina 110.
68
De disclade vergrendelen (Kinderslot)
De disclade kan worden vergrendeld zodat
kinderen deze niet kunnen openen.
Houd bij het inschakelen van de recorder x
ingedrukt totdat "LOCKED" verschijnt in de
display op het voorpaneel. De Z (openen/
sluiten) toets werkt niet wanneer het
kinderslot is geactiveerd.
Om de disclade te ontgrendelen, houdt u bij
het inschakelen van de recorder x ingedrukt
totdat "UNLOCKED" verschijnt in de
display op het voorpaneel.
Eéntoetsweergave
Met SMARTLINK kan de weergave
makkelijk worden gestart.
Druk op H. De recorder en uw televisie
worden automatisch ingeschakeld en de
televisie-ingang wordt overgeschakeld naar
de recorder. Het afspelen start automatisch.
Eéntoetsmenu
Met SMARTLINK kunt u makkelijk de
titellijst tonen.
Druk op TITLE LIST. De recorder en uw
televisie worden automatisch ingeschakeld
en de televisie-ingang wordt overgeschakeld
naar de recorder. De titellijst verschijnt.
z Tips
• U kunt ook de H toets gebruiken in stap 3
(pagina 67) om de weergave te starten.
• Zelfs als u "Fabrieksinstellingen" kiest op het
"Overige" instelscherm (pagina 113) blijft het
kinderslot ingesteld.
Weergavemogelijkheden
Om de positie van de onderstaande toetsen te controleren, raadpleegt u de afbeelding op
pagina 67.
Voor de bediening van MP3, JPEG en DivX, zie "MP3 audio tracks, JPEG-beeldbestanden of
DivX®-videobestanden afspelen" op pagina 74.
Toetsen
Handeling
AUDIO
Door hier herhaaldelijk op te drukken in de normale
weergavestand, kiest u één van de opgenomen audio tracks op de
disc.
HDD -RWVR
-RVR
DVD
CD
VCD
DVD : Kiest de taal.
HDD -RWVR
SUBTITLE
-RVR : Kiest het hoofd- of subgeluid.
: Kiest stereo of mono audio tracks.
Door hier herhaaldelijk op te drukken, kiest u een taal voor de
ondertiteling.
DVD
/
(direct opnieuw
afspelen/direct vooruitspoelen)
+RW
-RWVR
-RWVideo
+R
-RVR
-RVideo
DVD
HDD
CD
. (vorige)/> (volgende)
(snel achteruit/vooruit)
Afspelen
VCD
De scène wordt opnieuw gespoeld/kort snel vooruit gespoeld.
Gaat terug naar het begin van de vorige/volgende titel,
hoofdstuk, scène of track.
Op de harde schijf kunt u niet naar het begin van de vorige/
volgende titel gaan.
Spoelt de disc snel achteruit/vooruit tijdens de weergave.
De zoeksnelheid wordt als volgt gewijzigd:
snel achteruit snel vooruit
m1 T t 1M*1
m2 T T t t 2M
m3*2 T T T t t t 3M*2
Snel vooruit/achteruit afspelen gaat door zolang u de toets
ingedrukt houdt.
*1
Als u tijdens het afspelen van een titel die op de harde schijf is
opgenomen eenmaal op M drukt, kunt u versneld afspelen met
behoud van geluid ("x1.3" verschijnt).
*2 m3 en 3M werken alleen met HDD en DVD's.
(vertraagde, stilstaande
weergave)
HDD
+RW
-RWVideo
+R
-RVideo
DVD
-RWVR
Speelt in vertraagd tempo af wanneer deze toets langer dan een
seconde wordt ingedrukt in de pauzestand.
Door kort in te drukken in de pauzestand wordt beeld voor beeld
afgespeeld.
-RVR
VCD *
* Alleen weergaverichting
X (pauze)
Onderbreekt het afspelen.
Druk op H om de normale weergave te hervatten.
,wordt vervolgd
69
b Opmerkingen
• De opnamehoek en ondertiteling kunnen niet
worden veranderd voor titels opgenomen op deze
recorder.
• Een diavoorstelling die met een DVDvideocamera is opgenomen kan alleen
weergegeven worden. Andere afspeelfuncties,
zoals snel vooruitspoelen, zijn niet beschikbaar.
2
Het instelscherm verschijnt.
"FNR" (frameruisvermindering):
Vermindert de ruis in het
helderheidsgedeelte van het
videosignaal.
"BNR" (blokruisvermindering):
Vermindert "blokruis" of
mozaïekpatronen in het beeld.
"MNR" (muggenruisvermindering):
Vermindert de vage storing die optreedt
rond de omtrek van beelden. De
ruisverminderingseffecten worden
automatisch ingesteld binnen ieder
instelbereik overeenkomstig de
videobitsnelheid en andere factoren.
"Scherpte":
Verscherpt de contouren van de beelden.
"PB Video Equalizer" (Weergave video
equalizer):
Past het beeld gedetailleerder aan.
Kies een item en druk op ENTER.
• Contrast: regelt het contrast.
• Helderheid: regelt de algemene
helderheid.
• Kleur: maakt de kleuren donkerder of
lichter.
• Tint: verandert de kleurbalans.
Opmerkingen over het afspelen van DTS
soundtracks op een CD
• Bij het afspelen van DTS-gecodeerde CD's, zal
buitensporige ruis hoorbaar zijn uit de LINE1-TV/
LINE 3/DECODER/LINE 2 OUT (R-AUDIO-L)
aansluitingen. Om mogelijke beschadiging van het
audiosysteem te voorkomen, moet de gebruiker
afdoende maatregelen nemen wanneer de LINE1TV/LINE 3/DECODER/LINE 2 OUT (R-AUDIOL) aansluitingen van de recorder zijn aangesloten op
een versterkingssysteem. Als u wilt genieten van
weergave met DTS Digital Surround™, moet een
externe DTS-decoder worden aangesloten op de
DIGITAL OUT-aansluiting van de recorder.
• Stel het geluid in op "Stereo" met de AUDIO toets
om DTS audio track op een CD af te spelen
(pagina 69).
Opmerkingen bij het afspelen van DVD's
met DTS audio track
DTS audiosignalen worden alleen uitgevoerd via de
DIGITAL OUT (COAXIAL of OPTICAL)
aansluiting.
Als u een DVD met DTS sound tracks afspeelt, stelt
u "DTS" in op "Aan" op het "Audio" instelscherm
(pagina 106).
De beeldkwaliteit regelen
HDD
+RW
-RVR
-RVideo
+R
VCD DATA DVD *
-RWVR -RWVideo
DVD
DATA CD *
* Alleen DivX-videobestanden
1
Druk tijdens het afspelen op OPTIONS
om "Video-instellingen" te selecteren
en druk op ENTER.
Kies een item en druk op ENTER.
3
Druk op </, om de instelling te
wijzigen en druk op ENTER.
De standaardinstellingen zijn
onderstreept.
"FNR": (zwak) Uit 1
2 3 (sterk)
"BNR": (zwak) Uit 1
2 3 (sterk)
"MNR": (zwak) Uit 1
2 3 (sterk)
"Scherpte"*: (zwak) Uit 1
2 3
(sterk)
"PB Video Equalizer":
• Contrast: (zwak) –3 ~ 0 ~ 3 (sterk)
• Helderheid: (donker) –3 ~ 0 ~ 3
(licht)
• Kleur: (licht) –3 ~ 0 ~ 3 (donker)
• Tint: (rood) –3 ~ 0 ~ 3 (groen)
Herhaal de stappen 2 en 3 om andere
items aan te passen.
* "1" verzacht de contouren van de beelden.
"2" verscherpt de contouren en "3"
verscherpt ze meer dan "2".
70
b Opmerkingen
• Als de omtrek van beelden op uw beeldscherm
wazig worden, stelt u "BNR" en/of "MNR" in op
"Uit".
• Bij sommige discs of scènes is het
bovengenoemde BNR-, MNR-, of FNR-effect
minder duidelijk. Bovendien werken deze
functies mogelijk niet bij sommige
schermformaten.
• Met de "Scherpte"-functie kan ruis in de titel beter
zichtbaar worden. In dit geval is het aan te bevelen
om de BNR-functie te combineren met de
"Scherpte"-functie. Indien het beeld dan nog niet
beter is, zet u het "Scherpte"-niveau op "Uit".
Een televisie-uitzending
pauzeren (TV Pauze/Pauze Live
TV)
U kunt de huidige televisie-uitzending
pauzeren en op een later tijdstip het
programma afkijken. Dit is handig wanneer u
tijdens het televisiekijken onverwachts een
telefoontje of bezoek krijgt.
1
HDD
+RW
-RVR
-RVideo
-RWVR -RWVideo
DVD
Het beeld pauzeert. U kunt het beeld
maximaal drie uur pauzeren.
Afspelen
De vertraging tussen het beeld
en geluid instellen (AV-SYNC)
Tijdens het kijken naar een televisieuitzending met deze recorder drukt u
op X.
+R
VCD DATA DVD
DATA CD
1
Druk tijdens het afspelen op OPTIONS
om "Audio-instellingen" te selecteren
en druk op ENTER.
2
Kies "AV-SYNC" en druk op ENTER.
"AV-SYNC":
Wanneer de video vertraagd is, zorgt
deze functie ervoor dat de audio ook
vertraagd wordt (0 t/m 120
milliseconden) zodat deze weer
synchroon loopt met de video. Hogere
waarden betekenen een langere,
geluidsvertraging bij synchronisatie met
het beeld. Bij het kopiëren naar een
videorecorder of andere videoopnameapparatuur, moet u niet vergeten
deze instelling terug te zetten op 0 ms
(standaardinstelling).
3
Druk op </, om de instelling te
wijzigen en druk op ENTER.
TV pauze
2
Druk nogmaals op X of H om het
programma te hervatten.
b Opmerkingen
• Gepauzeerde titels worden niet op de harde schijf
opgeslagen.
• Deze functie wordt geannuleerd wanneer:
– u op x (stoppen) drukt.
– u op PROG +/– drukt.
– u op DVD drukt.
– u op Z (openen/sluiten) drukt.
– u op TITLE LIST drukt.
– u op INPUT SELECT drukt.
– u de recorder uitschakelt.
– een timeropname of synchro-opname begint.
– de PDC/VPS functie is ingesteld op "Aan" en
het kanaal zoeken wordt gestart.
– DV-kopiëren of normaal kopiëren wordt
gestart.
• Het kan een minuut of langer duren om het
afspelen van een gepauzeerd programma te
hervatten.
• Zelfs als u het opgenomen programma snel
vooruit spoelt, zal er altijd een tijdsverschil zijn
van ongeveer één minuut of meer tussen het
opgenomen programma en de huidige televisieuitzending.
,wordt vervolgd
71
Een programma dat wordt
opgenomen bekijken vanaf het
begin (Chasing playback)
HDD
-RWVR
Met "Chasing playback" kunt u het
opgenomen gedeelte van een programma
bekijken terwijl het nog wordt opgenomen. U
hoeft niet te wachten tot de opname is
voltooid.
Druk tijdens het opnemen op OPTIONS om
"Chasing playback" te selecteren en druk
daarna op ENTER.
De weergave start vanaf het begin van het
programma dat wordt opgenomen.
Wanneer u snel vooruit speelt tot het punt
waar u opneemt, schakelt Chasing Playback
weer over naar normale weergave.
b Opmerkingen
• Voor DVD-RW's (VR-modus) werkt deze functie
niet terwijl u als volgt opneemt:
– op een 1x-speed DVD-RW.
– in de HQ of HSP opnamestand.
• Het DVD-beeld op uw TV-scherm blijft enkele
seconden stilstaan wanneer u de opname snel
vooruit/snel achteruit spoelt of de opname direct
opnieuw speelt/direct vooruitspoelt.
• "Chasing playback" kan worden gebruikt vanaf
één minuut nadat het opnemen is begonnen.
• Zelfs als u het opgenomen programma snel
vooruit spoelt, zal er altijd een tijdsverschil zijn
van ongeveer één minuut of meer tussen het
opgenomen programma en de huidige televisieuitzending.
Een vorige opname bekijken
terwijl een andere wordt
opgenomen (gelijktijdige
opname en weergave)
HDD
+RW
-RVR
-RVideo
-RWVR -RWVideo
DVD
VCD
+R
CD
DATA DVD DATA CD
Met "Gelijktijdige opname en weergave"
kunt u een voordien opgenomen programma
bekijken terwijl u andere programma's
opneemt. De weergave gaat door, ook al is de
opname timergestuurd. Gebruik deze functie
als volgt:
• Tijdens opnemen op de vaste schijf:
Speel een andere titel op de vaste schijf af.
Bekijk een voordien opgenomen
programma op een DVD door op DVD te
drukken.
• Tijdens het opnemen op een DVD:
Speel een eerder opgenomen programma op
de vaste schijf af door op HDD te drukken.
• Tijdens het opnemen op een DVD-RW
(VR-modus)*1:
Speel een andere titel op dezelfde DVDRW (VR-modus) disc.*2
*1
De functie Gelijktijdige opname en weergave
werkt niet als u in volgende omstandigheden
opneemt:
– op een 1x-speed DVD-RW.
– in de HQ of HSP opnamestand.
*2 Er kan beeldruis optreden afhankelijk van de
staat van de opname, of als een titel die
opgenomen is in de HQ of HSP opnamestand,
wordt bekeken. Het beeld blijft enkele seconden
stilstaan wanneer u de opname snel achteruit/
vooruit spoelt of bij direct opnieuw afspelen/
direct vooruitspoelen.
U kunt ook een DVD VIDEO, VIDEO CD,
Super VIDEO CD, CD, DATA DVD of
DATA CD weergeven terwijl u op de vaste
schijf opneemt.
Voorbeeld: Bekijk een andere titel op de
HDD terwijl u op de HDD opneemt.
72
1
Tijdens de opname drukt u op TITLE
LIST om de HDD titellijst op te roepen.
2
Kies de titel die u wilt afspelen en druk
daarna op ENTER.
3
Kies "Weergave" in het submenu en druk
op ENTER.
De weergave begint vanaf de gekozen
titel.
Voorbeeld: Een DVD bekijken terwijl u op
de HDD opneemt.
1
Tijdens de opname drukt u op DVD en
plaatst u de DVD in de recorder.
Druk op TITLE LIST om de DVD
titellijst op te roepen.
3
Kies de titel die u wilt afspelen en druk
daarna op ENTER.
4
Kies "Weergave" in het submenu en druk
op ENTER.
De weergave begint vanaf de gekozen
titel.
b Opmerking
HDD
+RW
-RVR
-RVideo
-RWVR -RWVideo
DVD
VCD
+R
CD
DATA DVD DATA CD
U kunt een disc doorzoeken op titel,
hoofdstuk, scène of track. Aan titels en tracks
zijn unieke nummers toegekend, zodat u ze
kunt kiezen door het betreffende nummer in
te voeren. U kunt ook een scène zoeken aan
de hand van de tijdcode.
Afspelen
2
Een titel/hoofdstuk/
track, enz. zoeken
Cijfertoetsen
U kunt geen DVD, DivX-video of VIDEO CD
afspelen die is opgenomen in het NTSCkleursysteem tijdens het opnemen op de vaste
schijf. Zorg ervoor dat bij het afspelen van een
DivX-video of VIDEO CD "Kleursysteem" is
ingesteld op "PAL" op het "Video" instelscherm
(pagina 105).
ENTER
OPTIONS
1
Druk tijdens het afspelen op OPTIONS
om de zoekmethode te selecteren en
druk daarna op ENTER.
"Titel zoeken" (voor DVD's)
"Hoofdstuk zoeken" (voor de vaste
schijf/DVD's)
"Track zoeken" (voor CD's/DATA CD's)
"Zoeken" (voor VIDEO CD's)
"Album zoeken" (voor DATA DVD's/
DATA CD's)
"Tijd zoeken" (voor de vaste schijf/
DVD's/DATA DVD's*/DATA CD's*):
Zoeken naar een beginpunt door de
tijdcode in te voeren.
* Alleen DivX-videobestanden
"Bestand zoeken" (voor DATA DVD's/
DATA CD's)
,wordt vervolgd
73
De display voor het opgeven van het
nummer verschijnt.
Voorbeeld: Titel zoeken
Het cijfer tussen haakjes geeft het totale
aantal titels, tracks, enzovoort aan.
2
Druk op de cijfertoetsen om het
nummer te selecteren van de titel, het
hoofdstuk, de track, de tijdscode,
enzovoort.
Voorbeeld: Tijd zoeken
Typ "21020" om een scène te zoeken op
2 uur, 10 minuten en 20 seconden.
Als u een fout maakt kiest u een ander
cijfer.
3
MP3 audio tracks, JPEGbeeldbestanden of
DivX®-videobestanden
afspelen
DATA DVD DATA CD
U kunt MP3 audio tracks, JPEGbeeldbestanden en DivX-videobestanden op
DATA CD's (CD-ROM's/CD-R's/CD-RW's)
of JPEG-beeldbestanden en DivXvideobestanden op DATA DVD's (DVDROM's/DVD+RW's/DVD+R's/DVD-RW's/
DVD-R's) afspelen.
Druk op ENTER.
Het toestel start de weergave vanaf het
gekozen cijfer.
AUDIO
SUBTITLE
b Opmerking
"Titel zoeken" is niet mogelijk voor de HDD.
/
.
m
H
1
</M/m/,,
ENTER
OPTIONS
>
x
X
Plaats een disc.
Zie "1. Een disc plaatsen" op pagina 34.
74
2
Druk op H.
De weergave of diavoorstelling stoppen
Druk op x.
De weergave of diavoorstelling pauzeren
Druk op X.
De MP3 audio track of het DivXvideobestand vanaf het begin weergeven
Druk op OPTIONS om "Afspelen begin" te
selecteren en druk op ENTER.
Een MP3 audio track of een DivXvideobestand snel vooruit/snel achteruit
spoelen
Druk op m/M tijdens het afspelen.
Naar de volgende of vorige MP3 audio
track, JPEG-beeldbestand of DivXvideobestand gaan
Druk op . of > tijdens het afspelen.
Als u herhaaldelijk op . of > drukt,
gaat u naar het volgende of vorige album.
(Behalve voor JPEG-beeldbestanden)
Een DivX-videobestand afspelen in
Vertraagde weergave of frame-voor-frame
(alleen in de afspeelrichting)
Het registratienummer van deze recorder
afbeelden
Kies "Registratiecode" op het "Overige"
instelscherm in (pagina 112).
Een beeld roteren
Druk terwijl het JPEG-beeld wordt
weergegeven op OPTIONS en kies
"Rechtsom draaien" of "Linksom draaien" en
druk op ENTER.
z Tips
• Druk op AUDIO om te schakelen tussen stereo en
mono audio tracks tijdens het afspelen van MP3
audio tracks.
• U kunt de audio track wisselen tijdens het
afspelen van MP3 of MPEG audio of DivXvideobestanden met behulp van de AUDIO-toets.
• U kunt tijdens de weergave van DivXvideobestanden ondertitels zichtbaar maken met
de SUBTITLE-toets.
• U kunt een JPEG-beeld roteren met behulp van de
</,-toetsen terwijl het beeld wordt
weergegeven.
Afspelen
Op MP3 discs begint het afspelen vanaf
de eerste MP3 audio track op de disc.
In geval van JPEG-bestanden begint de
diavoorstelling van de foto's op de disc.
Voor DivX-videobestanden begint de
weergave vanaf het eerste DivXvideobestand op de disc.
Als er MP3 audio tracks, JPEGbeeldbestanden en DivX-videobestanden
op de disc staan, worden alleen de DivXvideobestanden afgespeeld wanneer u op
H drukt.
Als er MP3 audio tracks en JPEGbeeldbestanden op de disc staan, worden
alleen de JPEG-beeldbestanden
afgespeeld wanneer u op H drukt.
b Opmerkingen
• Sommige JPEG-bestanden, met name bestanden
van drie miljoen pixels of meer, zorgen voor een
langer interval van de diavoorstelling.
• Geroteerde JPEG-beelden worden niet
opgeslagen wanneer u overschakelt naar een
andere map.
• Beelden groter dan 720 × 480 zullen worden
teruggebracht tot 720 × 480 wanneer ze worden
weergegeven.
• De volgende beelden kunnen niet worden
weergegeven:
– progressieve JPEG-beeldbestanden
– JPEG-beeldbestanden met grijswaarden
– 4:1:1 JPEG-beeldbestanden
• Wanneer u een beschadigd bestand of een bestand
dat niet voldoet aan de afspeelvoorwaarden
probeert af te spelen, verschijnt
maar de
recorder kan het bestand niet afspelen.
• Weergave van een DivX-videobestand groter dan
720 (breedte) × 576 (hoogte)/4 GB is niet
mogelijk met deze recorder.
Druk in de pauzestand op y/C.
Naar het volgende of vorige album gaan
(Behalve voor DivX-videobestanden)
Druk op
/
diavoorstelling.
tijdens de weergave of
,wordt vervolgd
75
Betreffende MP3 audio tracks,
JPEG-beeldbestanden en DivXvideobestanden
MP3 is een audiocompressietechnologie die
beantwoordt aan bepaalde ISO/MPEGvoorschriften. JPEG is een
beeldcompressietechnologie.
U kunt audio tracks met de MP3 (MPEG1
Audio Layer 3) indeling en JPEGbeeldbestanden op DATA CD's (CD-ROM's/
CD-R's/CD-RW's) of JPEG-beeldbestanden
op DATA DVD's (DVD-ROM's/
DVD+RW's/DVD+R's/DVD-RW's/DVDR's) afspelen.
DATA CD's en DATA DVD's moeten zijn
opgenomen conform ISO9660 Level 1, Level
2 of Joliet formaat want anders herkent de
recorder de DivX-videobestanden en JPEGbeeldbestanden niet.
Om de MP3 tracks door de recorder te laten
herkennen, moeten DATA CD's zijn
opgenomen conform ISO9660 Level 1, Level
2 of Joliet formaat. DivX® is een
compressietechniek voor videobestanden en
ontwikkeld door DivX, Inc. Dit product is
een officieel DivX® Certified product. U kunt
DATA CD's en DATA DVD's, die DivXvideobestanden bevatten, afspelen.
U kunt ook discs afspelen die zijn
opgenomen in Multi-sessie/Border.
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het
DVD-station en de opnamesoftware (niet
meegeleverd) voor meer informatie over het
opnameformaat.
Opmerking over Multi-sessie-/
Borderdiscs
Als audio tracks en beelden in de muziekCD-indeling of video-CD-indeling zijn
opgenomen in de eerste sessie/border, zal
alleen de eerste sessie/border worden
afgespeeld.
b Opmerking
De recorder kan mogelijk bepaalde DATA CD's/
DATA DVD's aangemaakt in het Packet Writeformaat niet afspelen.
76
MP3 audio tracks, JPEGbeeldbestanden of DivXvideobestanden die door de
recorder kunnen worden
afgespeeld
De recorder kan de volgende tracks en
bestanden afspelen:
– MP3 audio tracks met de extensie ".mp3".
– JPEG-beeldbestanden met de extensie
".jpeg" of ".jpg".
– JPEG-beeldbestanden die voldoen aan de
DCF*-beeldbestandsindeling.
– DivX-videobestanden met de extensie
".avi" of ".divx".
* "Design rule for Camera File system"
(ontwerpregels voor bestandsystemen op
camera's): Beeldnormen voor digitale camera's
bewaakt door JEITA (Japan Electronics and
Information Technology Industries Association).
b Opmerkingen
• De recorder kan gegevens afspelen met de
extensie ".mp3", ".jpeg", ".jpg", ".avi" of ".divx",
ook al zijn ze niet van MP3-, JPEG- of DivXformaat. Bij het afspelen van dergelijke gegevens
kan het volume hoog oplopen waardoor uw
luidsprekersysteem kan worden beschadigd.
• De recorder is niet compatibel met audio-tracks
van mp3PRO-formaat.
• Als een DivX-videobestand is samengesteld uit
twee of meerdere DivX-videobestanden, is het
mogelijk dat de recorder dit bestand niet kan
weergeven.
• Afhankelijk van de disc is normale weergave
eventueel niet mogelijk. Zo kan bijvoorbeeld de
beeldweergave donker zijn, de weergave niet
vloeiend, de geluidsweergave haperen,
enzovoort.
• Afhankelijk van de disc kan het een tijdje duren
voordat de weergave begint.
• Sommige bestanden kunnen niet worden
afgespeeld.
Over de afspeelvolgorde van
albums, tracks en bestanden
Albums worden in de onderstaande volgorde
afgespeeld:
Structuur van de discinhoud
Boom 1 Boom 2 Boom 3 Boom 4 Boom 5
z Tips
• Als u nummers (01, 02, 03, enz.) toevoegt
vooraan de tracknaam/bestandsnaam wanneer u
de tracks/bestanden op een disc opslaat, zullen de
tracks/bestanden in die volgorde worden
afgespeeld.
• De weergave van een disc met een ingewikkelde
boomstructuur start minder snel en bijgevolg is
het aanbevolen om albums met niet meer dan
twee bomen aan te maken.
b Opmerkingen
ROOT
Album
Afspelen
• De afspeelvolgorde kan verschillen van wat
hierboven staat afgebeeld, afhankelijk van de
software die wordt gebruikt voor het aanmaken
van de DATA DVD/DATA CD.
• Niet meer dan in totaal 999 individuele mappen
kunnen worden afgespeeld. (Mappen die geen
JPEG/MP3/DivX bestanden bevatten worden ook
meegeteld.)
• Maximaal 999 mappen en 9999 bestanden
kunnen worden weergegeven. (Andere bestanden
dan JPEG/MP3/DivX bestanden en mappen die
geen JPEG/MP3/DivX bestanden bevatten
worden ook meegeteld.)
• Maximaal 999 mappen en bestanden kunnen
worden herkend in een enkele map. (Mappen die
geen JPEG/MP3/DivX bestanden bevatten
worden ook meegeteld.)
• Het verdergaan naar een volgend of ander album
kan enige tijd duren.
• Deze recorder ondersteunt MP3-audiooverdrachtsnelheden tot maximaal 320 kbps.
MP3-audiotrack/JPEGbeeldbestand/DivXvideobestand
Wanneer u een DATA CD/DATA DVD
inbrengt en op H drukt, worden de
genummerde tracks (of bestanden) in
volgorde van 1 tot 7 afgespeeld. Voor
JPEG-beeldbestanden, druk op
om naar
het volgende album te gaan. (Bijvoorbeeld,
als u van 1 naar 2 wilt gaan.) Sub-albums/
tracks (of bestanden) in een gekozen album
hebben voorrang op het volgende album in
dezelfde boom. (Voorbeeld: C bevat D en
dus wordt 4 afgespeeld voor 5.)
77
Wissen en bewerken
Vóór het bewerken
Deze recorder biedt verschillende
bewerkingsmogelijkheden voor diverse
disctypen.
b Opmerkingen
• De bewerkte inhoud kan verloren gaan als u de
disc verwijdert of als een timeropname wordt
gestart tijdens de bewerking.
• DVD's gemaakt op DVD-videocamera's kunnen
niet met deze recorder worden bewerkt.
• Als een bericht verschijnt dat aangeeft dat de
besturingsinformatie van de disc vol is, wist of
bewerkt u overbodige titels.
• Bij het bewerken van een DVD+R of DVD-R
moeten alle bewerkingen zijn voltooid voor de
disc wordt gefinaliseerd. U kunt geen
gefinaliseerde disc bewerken.
HDD
Bewerkingsfuncties
+RW
-RVR
-RWVideo
+R
Originele
titel
Playlist
titel
Originele
titel
Playlist
titel
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Titel beveiligen (pagina 79) Ja
Ja
Ja
Nee
Ja
Titelnaam (pagina 79)
Ja
Ja
Ja
Ja
Wissen (pagina 79)
Ja
-RVideo
A-B wissen (pagina 80)
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja*
Titels wissen (pagina 80)
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Titel splitsen (pagina 81)
Ja
Ja
Nee
Ja
Nee
Miniatuur inst. (pagina 79) Ja
Ja
Ja
Ja
Nee
Hoofdstukmarkering
(pagina 82)
Ja
Ja
Ja
Ja
Nee
Een playlist maken en
bewerken (pagina 82)
Ja
Ja
Ja
Ja
Nee
Volgorde wijzig.
(pagina 84)
Nee
Nee
Nee
Ja
Nee
Titels samenvoegen
(pagina 85)
Nee
Ja
Nee
Ja
Nee
* alleen DVD+RW
78
-RWVR
Discruimte vrij maken
Om discruimte vrij te maken op een
DVD+RW of DVD-RW (Video-modus),
wist u de titel met het hoogste nummer in de
titellijst.
Hoogste titelnummer
Een titel wissen en
bewerken
HDD
+RW
-RVR
-RVideo
-RWVR -RWVideo
+R
In dit gedeelte worden de basisfuncties voor
bewerken uitgelegd. Merk op dat de
bewerking onomkeerbaar is. Als u de harde
schijf of DVD-RW's/DVD-R's (VR-modus)
wilt bewerken zonder de originele opnamen
te veranderen, maakt u een playlist-titel
(pagina 82).
CHAPTER
MARK
Omschakelen tussen de playlist en de
oorspronkelijke titellijst
U kunt de playlist-titels weergeven in de
titellijst (Playlist) of de originele titels in de
titellijst (Origineel). Om de twee titellijsten
om te schakelen, drukt u op </,, als een
titellijstmenu wordt weergegeven. Een
playlist maken en bewerken, zie pagina 82.
O RETURN
.
mc
CHAPTER
MARK
ERASE
TITLE LIST
Wissen en bewerken
Bij de HDD en DVD-RW's (VR-modus) kunt
u elke titel wissen.
Bij DVD-R's en DVD+R's wordt de
beschikbare discruimte niet groter, ook al
wist u titels.
Zie "Een titel wissen en bewerken" op
pagina 79 of "Meerdere titels wissen (Titels
wissen)" op pagina 80.
</M/m/,,
ENTER
OPTIONS
>
CM
X
1
Druk op TITLE LIST.
Voor titels op de vaste schijf of DVDRW's/DVD-R's in de VR-modus, drukt u
op </, om zonodig van titellijst te
wisselen.
2
Kies een titel en druk op ENTER.
Het submenu verschijnt.
3
Kies een optie en druk op ENTER.
De titel kan als volgt worden bewerkt.
"Wissen": Wist de gekozen titel. Kies
"OK" ter bevestiging.
"Titel beveiligen": Hiermee kunt u een
titel beveiligen. " " verschijnt naast de
beveiligde titel.
"Titelnaam": Hiermee kan een titelnaam
worden (her)ingevoerd (pagina 40).
,wordt vervolgd
79
"A-B wissen": Hiermee kunt u een deel
van de titel wissen (pagina 80).
"Titel splitsen": Splitst één titel in twee
titels (pagina 81).
"Miniatuur inst.": Verandert het
miniatuurbeeld van de titel in de titellijst
(pagina 38).
"Playlist maken": Voegt de volledige
titel als één scène aan de playlist-titel toe
(pagina 84).
z Tips
• U kunt meerdere titels in één keer wissen
(pagina 80).
• U kunt automatisch titels wissen die al zijn
afgespeeld (pagina 109).
• U kunt DVD's (her)benoemen (pagina 42).
b Opmerking
DVD-RW/DVD-R (VR-modus) playlist-titels
kunnen niet worden beschermd.
Meerdere titels wissen (Titels
wissen)
HDD
+RW
-RVR
-RVideo
-RWVR -RWVideo
+R
U kunt meer dan één titel tegelijkertijd
selecteren en wissen via het OPTIONS menu.
1
Druk op TITLE LIST.
Voor titels op de vaste schijf of DVDRW's/DVD-R's in de VR-modus, drukt u
op </, om zonodig van titellijst te
wisselen.
2
Druk op OPTIONS om "Titels wissen"
te selecteren en druk op ENTER.
De display voor het selecteren van te
wissen titels verschijnt.
3
Kies een titel en druk op ENTER.
In het selectievakje naast de
geselecteerde titel wordt een vinkje
geplaatst.
• Als u het vinkje weer wilt verwijderen,
drukt u nogmaals op ENTER.
• Als u alle vinkjes weer wilt
verwijderen, selecteert u "Herstellen".
4
Herhaal stap 3 voor alle titels die u
wilt verwijderen.
5
Kies na het kiezen van de titels "OK"
en druk op ENTER.
De lijst van te wissen titels verschijnt ter
bevestiging.
• Kies "Wijzigen" om de selectie te
wijzigen en herhaal de procedure vanaf
stap 3.
6
Kies "OK" en druk op ENTER.
De titels worden gewist.
Alle titels op de disc wissen
U kunt de vaste schijf, DVD+RW of DVDRW opnieuw formatteren om de vaste schijf
of disc leeg te maken.
Als u de vaste schijf wilt formatteren, zie
"Formatteren" op pagina 113.
Als u een DVD+RW of DVD-RW disc wilt
formatteren, zie "8. Een disc opnieuw
formatteren" op pagina 45.
Hiermee kunt u een deel van
de titel wissen (A-B wissen)
HDD
+RW
-RWVR
-RVR
U kunt een deel (scène) van een titel
selecteren en wissen. Merk op dat het wissen
van scènes in een titel niet ongedaan kan
worden gemaakt.
1
Kies "Een titel wissen en bewerken" in
stap 2 van "A-B wissen" en druk op
ENTER.
De display voor het instellen van punt A
verschijnt. De titel wordt afgespeeld.
80
• Om terug te keren naar het begin van de
titel, drukt u op X en op ..
b Opmerkingen
• Beelden of geluid kunnen tijdelijk worden
onderbroken op het punt waar u een gedeelte van
een titel wist.
• U kunt geen gedeelten wissen die korter zijn dan
vijf seconden.
• Bij DVD+RW's kan het gewiste deel iets
afwijken van de gekozen punten.
Een titel splitsen (Titel
splitsen)
Afspeelpunt
2
Kies punt A door op m/M te drukken
en druk daarna op ENTER.
Druk op ENTER als punt A correct is.
Als het punt A niet correct is moet u met
c/C het punt A kiezen en druk
daarna op ENTER. De display voor het
instellen van punt B verschijnt.
1
Kies punt B door op m/M te drukken
en druk daarna op ENTER.
De recorder komt in de
weergavepauzestand.
5
Druk op ENTER als punt B correct is.
* Alleen playlist-titels op een DVD-RW/DVD-R
(VR-modus) kunnen worden gesplitst.
Druk op TITLE LIST.
Druk zonodig op </, om de Titellijst
om te schakelen.
2
Kies een titel en druk op ENTER.
Het submenu verschijnt.
3
Als het punt B niet correct is moet u met
c/C het punt B kiezen en druk
daarna op ENTER. Een mededeling op
het scherm vraagt om bevestiging.
• Om punt A terug te stellen, drukt u op M
of O RETURN en gaat u naar stap 2.
• Om punt B terug te stellen, drukt u op
M en herhaalt u stap 4.
• Als u een voorbeeld van de titel zonder
de te wissen scènes wilt bekijken,
selecteert u "Voorbeeld" (behalve voor
DVD+RW's).
6
*
Wissen en bewerken
4
-RVR
Als u een lange titel wilt kopiëren naar een
disc, maar de beeldkwaliteit niet wilt
verlagen, splitst u de titel in twee kortere
titels. Vergeet niet dat het splitsen van een
titel niet ongedaan kan worden gemaakt.
De recorder komt in de
weergavepauzestand.
3
HDD -RWVR *
Kies "Titel splitsen" en druk op
ENTER.
Het scherm voor het instellen van het
splitsingspunt wordt afgebeeld en het
afspelen van de titel begint.
• Om terug te keren naar het begin van de
titel, drukt u op X en op ..
Kies "OK" en druk op ENTER.
De scène wordt gewist. De display voor
het instellen van punt A verschijnt.
• Om door te gaan, gaat u naar stap 2.
• Om af te sluiten, kiest u "Sluiten".
4
Kies het splitsingspunt door op m/
M te drukken en druk op ENTER.
De recorder komt in de
weergavepauzestand.
z Tip
Na het wissen van de scène wordt een
hoofdstukmarkering aangebracht. De
hoofdstukmarkering deelt de titel op in
verschillende hoofdstukken.
,wordt vervolgd
81
5
Druk op ENTER als het splitsingspunt
correct is.
Als het splitsingspunt niet correct is moet
u met c/C het splitsingspunt kiezen
en druk daarna op ENTER. Een
mededeling op het scherm vraagt om
bevestiging.
• Als u het splitsingspunt wilt wijzigen,
drukt u op M.
6
Kies "OK" en druk op ENTER.
Een playlist maken en
bewerken
HDD -RWVR
-RVR
Het bewerken van een playlist biedt u de
mogelijkheid om te (her) bewerken zonder de
opnames te veranderen. U kunt maximaal 97
playlist-titels aanmaken.
De title wordt in tweeën gesplitst.
z Tip
Nadat een titel is gesplitst wordt de naam van de
titel vóór de splitsing gebruikt als titelnaam voor
zowel het eerste tweede gedeelte.
Voorbeeld: U hebt de laatste paar wedstrijden
van een voetbaltoernooi opgenomen op een
DVD-RW/DVD-R (VR-modus). U wilt een
samenvatting maken met alle goals en andere
hoogtepunten, maar u wilt ook de
oorspronkelijke opname handhaven.
Origineel
Hoofdstukken handmatig maken
HDD
-RWVR
-RVR
U kunt een hoofdstukmarkering handmatig
invoegen op elk gewenst punt tijdens het
afspelen of opnemen.
Druk op CHAPTER MARK tijdens het
afspelen op het punt waar u de titel wilt
splitsen in hoofdstukken.
Als u op de toets drukt, verschijnt
"Markering ..." op het scherm en worden de
scènes links en rechts van het teken
hoofdstukken.
Playlist
In dit geval kunt u belangrijke scènes
compileren tot een playlist-titel. U kunt zelfs
de volgorde van de scènes in de titellijst
wijzigen.
De playlist-titel roept gegevens op van de
originele titels voor weergave. Als u originele
titels gebruikt voor een playlist, kunt u die
originele titels niet meer bewerken of wissen.
Hoofdstukmarkeringen wissen
U kunt twee hoofdstukken combineren door
de hoofdstukmarkering te wissen tijdens het
afspelen.
Druk op ./> om een
hoofdstuknummer te zoeken en druk op
CHAPTER MARK ERASE tijdens de
weergave van het hoofdstuk met de
hoofdstukmarkering die u wilt wissen.
Het huidige hoofdstuk wordt samengevoegd
met het vorige hoofdstuk.
b Opmerkingen
• Tijdens kopiëren worden alle hoofdstukmarkeringen
die u heeft ingevoerd, gewist.
• Om een hoofdstukmarkering tijdens het opnemen
handmatig in te voegen, stelt u "Auto hoofdstuk"
in het "Opnemen" instelscherm in op "Uit"
(pagina 110).
82
b Opmerking
Playlist-titels die titels bevatten die zijn opgenomen
met het kopieerbeveiligingssignaal "Copy-Once",
kunnen niet worden gekopieerd of verplaatst
(pagina 88).
1
Druk op TITLE LIST.
7
Als de titellijst (Origineel) wordt
afgebeeld drukt u op <.
2
Druk op OPTIONS om "Maak een
playlist" te selecteren en druk op
ENTER.
Kies het OUT-punt door op m/M te
drukken en druk daarna op ENTER.
De recorder komt in de
weergavepauzestand.
8
Druk op ENTER als het OUT-punt
correct is.
Als het OUT-punt niet correct is moet u
met c/C het OUT-punt kiezen en
druk daarna op ENTER.
De geselecteerde scène wordt
toegevoegd aan de scènelijst.
• Om meer scènes toe te voegen, gaat u
naar stap 5.
9
Kies "Kiezen" en druk op ENTER.
4
Kies de titel die u wilt opnemen in de
playlist-titel en druk op ENTER.
Wissen en bewerken
3
Na het toevoegen van de scènes, druk
op m.
De display voor het instellen van het
startpunt (IN) verschijnt. De titel wordt
afgespeeld.
• Om terug te keren naar het begin van de
titel, drukt u op X en op ..
A Totale duur van de geselecteerde
scène
B Totaal aantal scènes
C Geselecteerde scène
10 Selecteer de scène die u opnieuw wilt
bewerken en druk op ENTER.
5
Kies het IN-punt door op m/M te
drukken en druk daarna op ENTER.
De recorder komt in de
weergavepauzestand.
6
Druk op ENTER als het IN-punt correct
is.
Als het IN-punt niet correct is moet u met
c/C het IN-punt kiezen en druk
daarna op ENTER.
De display voor het instellen van het
eindpunt (OUT) verschijnt.
Het submenu verschijnt.
"Verplaatsen": Verandert de
scènevolgorde met behulp van </, en
druk op ENTER.
"Wissen": Wist de scène. Kies "OK" als
om bevestiging wordt gevraagd.
• Om meer scènes toe te voegen, drukt u
op M en gaat u naar stap 5.
• Om meer scènes van een andere titel
toe te voegen, selecteert u "Kiezen" en
gaat u naar stap 4.
• Om een voorbeeld van alle opgenomen
scènes in de weergegeven volgorde te
bekijken, selecteert u "Voorbeeld".
,wordt vervolgd
83
11 Selecteer na het bewerken van de
scènelijst "OK" en druk op ENTER.
De titel van de gemaakte playlist wordt
toegevoegd aan de titellijst (playlist). De
naam van de eerste scènetitel wordt
gebruikt als de titelnaam.
z Tip
Bij het maken van een playlist-titel worden de
punten IN en OUT hoofdstukmarkeringen en wordt
elke scène een hoofdstuk.
b Opmerking
Mogelijk wordt het beeld in de pauzemodus gezet
wanneer de bewerkte scène wordt afgespeeld.
Een playlist-titel verplaatsen
(Volgorde wijzig.)
-RWVR
-RVR
U kunt de volgorde van playlist-titels in de
titellijst (Playlist) wijzigen.
1
Druk op TITLE LIST.
Als de titellijst (Origineel) wordt
afgebeeld drukt u op <.
2
Druk op OPTIONS om "Volgorde
wijzig." te selecteren en druk op
ENTER.
3
Selecteer de titel die u wilt
verplaatsen en druk op ENTER.
4
Kies een nieuwe locatie voor de titel
door op M/m te drukken en druk
daarna op ENTER.
De volledige titel als één scène aan de
playlist-titel toegevoegen (Playlist
maken)
1
Druk op TITLE LIST. Als de titellijst
(Playlist) wordt afgebeeld drukt u op ,.
2
Kies een titel en druk op ENTER.
Het submenu verschijnt.
3
Kies "Playlist maken" en druk op
ENTER.
De geselecteerde titel wordt aan de
titellijst (Playlist) toegevoegd.
De titelnaam is hetzelfde als de titelnaam
van het origineel.
De playlist-titel afspelen
84
1
Druk op TITLE LIST. Als de titellijst
(Origineel) wordt afgebeeld drukt u op
<.
2
Kies een titel en druk op ENTER.
Het submenu verschijnt.
3
Kies "Weergave" en druk op ENTER.
De titel wordt naar de nieuwe locatie
verplaatst.
• Als u nog meer titels wilt verplaatsen
gaat u naar stap 3.
• Om af te sluiten, kiest u "Sluiten" en
druk op ENTER.
Meerdere playlist-titels
samenvoegen (Titels
samenvoegen)
HDD -RWVR
1
-RVR
Druk op TITLE LIST.
Als het titellijstmenu (Origineel) wordt
afgebeeld drukt u op <.
2
Druk op OPTIONS om "Titels
samenvoegen" te selecteren en druk
op ENTER.
Het venster voor het selecteren van titels
verschijnt.
Kies een titel en druk op ENTER.
Er verschijnt een nummer dat de
volgorde aangeeft waarin u de titel hebt
geselecteerd.
Als u de selectie wilt annuleren, drukt u
nogmaals op ENTER.
4
b Opmerking
Als het aantal hoofdstukken in de titel dat u wilt
samenvoegen hoger is dan het maximum, worden
de hoofdstukken aan het eind gecombineerd in een
enkel hoofdstuk.
Een playlist-titel splitsen (Titel
splitsen)
HDD -RWVR
-RVR
U kunt een playlist-titel splitsen. Voor de
bediening, zie pagina 81.
Wissen en bewerken
3
z Tip
Nadat de titels zijn samengevoegd wordt de naam
van de eerste titel voor de samenvoeging gebruikt
als de titelnaam.
Herhaal stap 3 om alle titels die u wilt
samenvoegen te selecteren.
Als u alle selecties wilt annuleren,
selecteert u "Herstellen".
5
Kies "OK" en druk op ENTER.
De lijst van samen te voegen titels
verschijnt.
Kies "Wijzigen" om de selectie te
wijzigen en herhaal de procedure vanaf
stap 3.
6
Kies "OK" en druk op ENTER.
De titels worden samengevoegd.
85
Kopiëren (HDD y DVD)
Vóór het kopiëren
HDD
+RW
-RVR
-RVideo
-RWVR -RWVideo
+R
In dit hoofdstuk staat "kopiëren" voor het
"kopiëren van een opgenomen titel op de
interne harde schijf (HDD) naar een andere
disc, of vice versa". U kunt één titel tegelijk
kopiëren (Titel kopiëren – zie "Eén titel
kopiëren (Titel kopiëren)" op pagina 89) of
verschillende titels tegelijk kopiëren
(Meerdere titels kopiëren – zie "Meerdere
titels kopiëren (Gesel. titels kopiëren)" op
pagina 90).
Voor u begint, leest u de volgende
voorzorgsmaatregelen, die voor beide
kopieermethoden van toepassing zijn.
Als u wilt opnemen vanaf een digitale
videocamera aangesloten op de DV IN
aansluiting, zie "DV Kopiëren" op pagina 92.
Als u wenst op te nemen van een apparaat dat
aangesloten is op de LINE IN aansluitingen,
zie "Opnemen vanaf aangesloten apparatuur
zonder een timer" op pagina 66.
Voordat u begint…
• U kunt niet zowel het hoofdgeluid als het
subgeluid op een DVD+RW, DVD-RW
(Video-modus), DVD+R of DVD-R
(Video-modus) opnemen. Voor tweetalige
programma's stelt u "Tweetalige opname"
bij "DVD-opname-instellingen" in op
"Hoofd" (standaardinstelling) of "Sub" op
het "Opnemen" instelscherm (pagina 109).
• De hoofdstukmarkeringen uit het
bronmateriaal worden niet opgenomen in de
gekopieerde titel. Als "Auto hoofdstuk" is
ingesteld op "Aan" in het "Opnemen"
instelscherm (pagina 110), worden
hoofdstukmarkeringen automatisch ingevoegd
met intervallen van ongeveer 6 minuten.
z Tips
• Wanneer u een playlist-titel kopieert, wordt deze
opgenomen als een originele titel.
• Als u kopieert van een DVD naar de HDD,
worden het oorspronkelijk opgenomen
beeldformaat en het oorspronkelijk opgenomen
geluidstype behouden.
86
b Opmerkingen
• U kunt niet opnemen tijdens het kopiëren.
• Om een gekopieerde disc af te spelen op andere
DVD-apparatuur, moet u de disc finaliseren
(pagina 43).
• U kunt niet kopiëren vanaf DVD VIDEO's naar
de HDD.
• Miniaturen die u heeft ingesteld voor de origineel
opgenomen titel (pagina 38), blijven niet
behouden in de gekopieerde titel.
• Bij het kopiëren op een DVD+R DL kan de video
een moment worden onderbroken op het punt
waar de lagen in elkaar overgaan.
Betreffende "Kopieerstand"
Op deze recorder wordt de opnamemodus
voor kopiëren aangegeven als
"Kopieerstand". Er zijn drie
kopieermethoden beschikbaar: High-speed
Dubbing, Original Dubbing, en Rec Mode
Conversion Dubbing. Lees het volgende en
kies overeenkomstig de gewenste tijd,
discruimte en beeldkwaliteit.
Kopiëren bij hoge snelheid (High-speed
Dubbing)
HDD , +RW / -RWVR / -RWVideo /
/ -RVR / -RVideo
+R
Hiermee kunt u informatie op de HDD
kopiëren naar een high-speed DVD (8xspeed DVD+RW's/6x-speed DVD-RW's/
16x-speed DVD+R's/16x-speed DVD-R's of
tragere versies van elk disctype), zonder de
opnamemodus te wijzigen.
Stel "Kopieerstand" in op "Snel" in de
stappen van "Eén titel kopiëren (Titel
kopiëren)" (pagina 89) of "Meerdere titels
kopiëren (Gesel. titels kopiëren)"
(pagina 90).
Bij het kopiëren van meerdere titels kunt u
"Snel" selecteren als zich onder de
geselecteerde titels een of meerdere titels
bevinden die op hoge snelheid kunnen
worden gekopieerd. Echter, titels die niet op
hoge snelheid kunnen worden gekopieerd,
worden in de oorspronkelijke kopieerstand
gekopieerd.
De minimaal vereiste tijd is als volgt (bij
benadering).
Benodigde tijdsduur voor kopiëren op hoge
snelheid vanaf de harde schijf naar een DVD
(van een programma van 60 minuten)*1
Snel6x
heid*2
Opnamestand
Highspeed
DVDRW
6x
8x
8x
2,4x
Highspeed
DVD+
RW
High- High- DVD+R
speed speed (Double
DVD-R DVD+R Layer)
ong.
ong.
ong.
ong.
ong.
10 min. 10 min. 8 min. 8 min. 25 min.
HSP
ong.
ong.
ong.
ong.
ong.
6 min. 6 min. 5 min. 5 min. 16 min.
40 sec. 40 sec.
40 sec.
SP
ong.
ong.
ong.
ong.
ong.
5 min. 5 min. 3 min. 3 min. 12 min.
45 sec. 45 sec. 30 sec.
LSP
ong.
ong.
ong.
ong.
ong.
4 min. 4 min. 3 min. 3 min. 10 min.
ESP
ong.
ong.
ong.
ong.
ong.
3 min. 3 min. 2 min. 2 min. 8 min.
20 sec. 20 sec. 30 sec. 30 sec. 20 sec.
LP
ong.
ong.
ong.
ong.
ong.
2 min. 2 min. 2 min. 2 min. 6 min.
30 sec. 30 sec.
15 sec.
EP
ong.
ong.
ong.
ong.
ong.
1 min. 60
1 min. 60
60
40 sec. min.*3 15 sec. min.*3 min.*3
SLP
ong.
ong.
ong.
ong.
ong.
1 min. 60
56 sec. 60
60
15 sec. min.*3
min.*3 min.*3
*1
De waarden in de bovenstaande tabel zijn alleen
bedoeld als richtlijn. De werkelijke tijdsduur
voor het kopiëren omvat tevens de benodigde
tijd voor het aanmaken van de
besturingsinformatie van de disc en andere
gegevens.
*2 Dit is de maximale opnamesnelheid van deze
recorder. De opnamesnelheid kan niet hoger zijn
dan de waarde aangegeven in de bovenstaande
tabel, zelfs niet als u een disc gebruikt die
compatibel is met hogere opnamesnelheden.
Bovendien kan het, afhankelijk van de toestand
van de disc, voor de recorder onmogelijk zijn op
te nemen op de maximale opnamesnelheid
aangegeven in de tabel.
*3 Kopiëren bij hoge snelheid is niet beschikbaar
voor het kopiëren van titels opgenomen in de EP
of SLP opnamestand op DVD+RW's en
DVD+R's.
• Kopiëren met hoge snelheid is niet mogelijk voor
de volgende titels:
– Titels opgenomen in HQ+.
– Titels die zowel het hoofd- als subgeluid
bevatten (behalve DVD-RW's/DVD-R's (VRmodus)).
– Titels opgenomen in een gemengd
beeldformaat (4:3 en 16:9 enz.) (behalve DVDRW's/DVD-R's (VR-modus)).
– Kopiëren van DVD naar vaste schijf
– Een titel met beeldverhouding 16:9 kopiëren
van de vaste schijf naar een DVD+RW/DVD+R
– Als u een titel kopieert met een
beeldverhouding van 16:9 die is opgenomen in
de LP, EP of SLP opnamestand op een DVDRW of DVD-R in de Video-modus.
• Bij het kopiëren op een DVD-RW (Videomodus)/DVD+RW/DVD+R/DVD-R (Videomodus), kunnen de overgangen die bij het
bewerken ontstaan, hoorbaar zijn op de disc. Als
u een titel bewerkt, gebruikt u de kopieerstand
Original Dubbing of Rec Mode Conversion
Dubbing. Hierdoor worden de overgangen
onhoorbaar.
Kopiëren volgens origineel
HDD n +RW / -RWVR / -RWVideo /
/ -RVR / -RVideo
+R
Met de kopieerstand Original Dubbing kunt u
soepel kopiëren doordat de hoorbare
overgangen veroorzaakt door bewerkingen,
worden onderdrukt. In dit geval wordt de
opnamestand ingesteld op dezelfde
opnamestand waarin de brontitel werd
opgenomen.
Om "Kopieerstand" in te stellen op
"Original", moet u uw keuze maken op het
"Gesel. titels kopiëren" scherm (pagina 90).
Merk op dat u niet "Original" kunt selecteren
als u de kopieermethode gebruikt zoals
beschreven in "Eén titel kopiëren (Titel
kopiëren)" (pagina 89).
Kopiëren (HDD y DVD)
HQ
b Opmerkingen
b Opmerking
Als de opnamemethode van de kopieerbrontitel niet
bekend is bij het kopiëren van een DVD naar de
vaste schijf, wordt "Kopieerstand" automatisch
ingesteld op "SP" op het "Gesel. titels kopiëren"
scherm (pagina 90).
,wordt vervolgd
87
Hiermee kunt u kopiëren van de harde schijf
naar een DVD of vice versa, in een
kopieermodus die verschillend is van de
originele opnames. Als u bijvoorbeeld een
HQ titel (groot gegevensvolume) in SP
modus kopieert, kunt u het gegevensvolume
verkleinen, zodat u meer titels op minder
ruimte kunt opslaan.
Kies een andere stand dan de originele
opname onder "Kopieerstand" bij "Eén titel
kopiëren (Titel kopiëren)" (pagina 89) of zie
"Meerdere titels kopiëren (Gesel. titels
kopiëren)" (pagina 90). Bij het kopiëren van
meerdere titels, worden alle geselecteerde
titels opgenomen in dezelfde opnamestand.
z Tip
Door te kopiëren in dezelfde opnamestand als de
brontitel, worden de overgangen tussen de scènes
"gladgestreken".
b Opmerkingen
• Voor een titel met gemengd beeldformaat (16:9
of 4:3):
– Als u van de vaste schijf naar DVD-RW's/
DVD-R's (Video-modus) kopieert, wordt het
beeldformaat bepaald door de instelling in
"DVD-opnamebeeldform." (pagina 61).
– Bij het kopiëren vanaf de vaste schijf naar een
DVD-RW/DVD-R (Video-modus) in de LP-,
EP- of SLP-opnamestand, is de
beeldverhouding altijd 4:3.
– Als u kopieert van HDD naar DVD+RW of
DVD+R, is het beeldformaat altijd 4:3.
• De beeldkwaliteit verbetert niet, ook niet als u een
titel converteert naar een opnamemodus met een
betere beeldkwaliteit.
Kopieerbeperking
U kunt geen bewegende beelden en andere
DVD VIDEO's kopiëren naar de vaste schijf.
Bovendien, bij het kopiëren vanaf een DVD
naar de harde schijf, wordt een grijs, leeg
scherm opgenomen voor scènes die een
kopieerbeveiligingssignaal bevatten.
Kopieerbeveiligingssignalen
Copy-Free
(Geen
kopieerbeveiligingssignaal)
Copy-Once
Kopiëren
HDD
HDD
,
+RW
-RWVR
,
Kopiëren met opnamestand-omzetting
HDD n +RW / -RWVR / -RWVideo /
/ -RVR / -RVideo
+R
-RWVideo
+R
-RVR
-RVideo
,
-RWVR
-RVR
*
*
* Alleen CPRM-compatibele DVD-RW's/DVDR's (VR-modus)
CPRM (Content Protection for Recordable
Media) is een codeertechnologie die de
auteursrechten van beelden beschermt.
Verplaatsen
HDD , -RWVR /
-RVR
Titels waarop het "Copy-Once"
kopieerbeveiligingssignaal staat kunnen
alleen vanaf de vaste schijf naar een DVDRW/DVD-R (VR-modus)* worden
verplaatst (nadat de titel is verplaatst, wordt
de originele titel in de HDD gewist). De
functie "Verplaatsen" wordt uitgevoerd
volgens dezelfde procedure als kopiëren
(pagina 89). Titels waarop het "Copy-Once"
kopieerbeveiligingssignaal staat, worden
aangegeven met
.
b Opmerkingen
• De volgende titels op de harde schijf kunnen niet
worden verplaatst.
– Beveiligde titels
– Playlist-titels
– Originele titels met verwijzing vanaf de playlist
• Als het kopiëren (verplaatsen) tussentijds wordt
gestopt, wordt geen deel van de titel verplaatst
naar de kopieerbestemming. Merk echter op dat
hierdoor op DVD+R's/DVD-R's de beschikbare
discruimte wordt verkleind.
• Zelfs als u een scène wist die een
kopieerbeveiligingssignaal bevat, blijven de
opnamebeperkingen voor die titel van kracht.
* Alleen CPRM-compatibele DVD-RW's/DVDR's (VR-modus).
88
6
7
Kopiëren
HDD
+RW
-RVR
-RVideo
-RWVR -RWVideo
+R
Plaats de DVD in het toestel waarnaar
of waarvan u wenst te kopiëren.
2
Druk op HDD of DVD om de bron te
selecteren.
3
Druk op TITLE LIST.
Druk zonodig op </, om de Titellijst
om te schakelen.
4
Kies een titel en druk op ENTER.
* Alleen van de vaste schijf naar een DVD.
Verschijnt als kopiëren bij hoge snelheid
mogelijk is voor de titel (pagina 86).
5
Kies "Kopiëren" en druk op ENTER.
Het scherm voor het kiezen van de
kopieerstand verschijnt.
Als een titel met
(pagina 88) is
geselecteerd op de titellijst, wordt een
bevestigingsscherm afgebeeld.
Om te "Verplaatsen" selecteert u "OK".
8
Kies "Start" en druk op ENTER.
De resterende kopieerduur wordt
afgebeeld op de display van het
voorpaneel.
De kopieerstamd automatisch aanpassen
Als er niet voldoende beschikbare ruimte op
de bestemmingsdisc is, kiest de recorder
automatisch een kopieerstand met een lagere
beeldkwaliteit aan de hand van de
beschikbare ruimte. Als er onvoldoende
ruimte is op de disc in de geselecteerde
kopieerstand, verschijnt het volgende scherm
na stap 8.
Kopiëren (HDD y DVD)
Het submenu verschijnt.
Kies een kopieerstand met behulp van
M/m.
Snel*
Eén titel kopiëren (Titel kopiëren)
1
Kies "Kopieerstand".
Selecteer "OK" en ga naar stap 8.
Kies "Annuleren" om handmatig een andere
kopieerstand te kiezen en ga naar stap 7.
A Grootte van de titel (bij
benadering)
Deze wordt in rood afgebeeld
wanneer de grootte de beschikbare
ruimte op het
kopieerbestemmingsmedium
overschrijdt.
B Kopieerrichting
C Beschikbare ruimte op de
bestemmingsdisc (bij benadering)
D Informatie over de te kopiëren titel
E Kopieerstand en resterende ruimte
na kopiëren (bij benadering)
Kopiëren stoppen
Druk op OPTIONS om "Kopiëren stoppen"
te selecteren en druk op ENTER. Kies "OK"
als om bevestiging wordt gevraagd en druk
op ENTER.
Als het kopiëren (verplaatsen) tussentijds
wordt gestopt, wordt geen enkel deel van de
titel verplaatst naar de kopieerbestemming.
Merk echter op dat hierdoor op DVD+R's/
DVD-R's de beschikbare discruimte wordt
verkleind.
z Tip
U kunt de recorder uitschakelen tijdens het
kopiëren. Het kopiëren gaat door, ook al is de
recorder uitgeschakeld.
,wordt vervolgd
89
E
Meerdere titels kopiëren
(Gesel. titels kopiëren)
Maximaal 30 geselecteerde titels kunnen
tegelijkertijd worden gekopieerd.
1
Plaats de DVD in het toestel waarnaar
of waarvan u wenst te kopiëren.
2
Druk op HDD of DVD om de bron te
selecteren.
3
Druk op TITLE LIST.
F Volgorde van kopiëren
6
Herhaal stap 5 voor alle titels die u
wilt kopiëren.
7
Kies "OK" en druk op ENTER.
Het scherm voor het kiezen van de
kopieerstand verschijnt.
Druk zonodig op </, om de Titellijst
om te schakelen.
4
5
Druk op OPTIONS om "Gesel. titels
kopiëren" te selecteren en druk op
ENTER.
8
Kies een kopieerstand met behulp van
M/m.
Snel*
Kies de titels in de volgorde waarin u
ze wenst te kopiëren en druk op
ENTER.
De titels worden in de geselecteerde
volgorde genummerd.
• Als u de selectie wilt annuleren, drukt u
nogmaals op ENTER.
• Als u alle selecties wilt annuleren,
selecteert u "Herstellen".
: Geeft titels aan waarop het
"Copy-Once"
kopieerbeveiligingssignaal staat
(pagina 88). Als u een titel kiest
met behulp van
, vraagt het
display om bevestiging. Om te
"Verplaatsen" selecteert u "OK".
Original
* Alleen van de vaste schijf naar een DVD.
Wordt afgebeeld indien beschikbaar voor de
titel (pagina 86).
9
Kies "Start" en druk op ENTER.
De resterende kopieerduur wordt
afgebeeld op de display van het
voorpaneel.
De kopieerstamd automatisch aanpassen
A Totale omvang van de
geselecteerde titels
Deze wordt in rood afgebeeld
wanneer de grootte de beschikbare
ruimte op het
kopieerbestemmingsmedium
overschrijdt.
Als er niet voldoende beschikbare ruimte op
de bestemmingsdisc is, kiest de recorder
automatisch een kopieerstand met een lagere
beeldkwaliteit aan de hand van de
beschikbare ruimte. Dezelfde kopieerstand
wordt ingesteld voor alle titels. Als er
onvoldoende discruimte is voor de gekozen
kopieermodus, wordt de volgende display
afgebeeld na stap 9 van "Meerdere titels
kopiëren (Gesel. titels kopiëren)" op
pagina 90.
B Kopieerrichting
C Beschikbare ruimte op de
bestemmingsdisc (bij benadering)
D "PL": Geeft de Playlist-titel aan.
90
Selecteer "OK" en ga naar stap 9.
Kies "Annuleren" om handmatig een andere
kopieerstand te kiezen en ga naar stap 8.
Kopiëren stoppen
Druk op OPTIONS om "Kopiëren stoppen"
te selecteren en druk op ENTER. Kies "OK"
als om bevestiging wordt gevraagd en druk
op ENTER.
Als het kopiëren (verplaatsen) tussentijds
wordt gestopt, wordt geen enkel deel van de
titel verplaatst naar de kopieerbestemming.
Merk echter op dat hierdoor op DVD+R's/
DVD-R's de beschikbare discruimte wordt
verkleind.
z Tip
U kunt de recorder uitschakelen tijdens het
kopiëren. Het kopiëren gaat door, ook al is de
recorder uitgeschakeld.
Kopiëren (HDD y DVD)
91
DV Kopiëren
Vóór het DV kopiëren
In dit hoofdstuk staat uitgelegd hoe u met een
digitale videocamera kunt kopiëren via de
DV IN aansluiting op het voorpaneel. Als u
wenst te kopiëren via de LINE IN
aansluitingen, zie "Opnemen vanaf
aangesloten apparatuur zonder een timer" op
pagina 66.
De DV IN aansluiting van deze recorder
voldoet aan de i.LINK norm.
Volg de instructies onder "Voorbereiding
voor DV-kopiëren", en ga dan naar het
hoofdstuk over kopiëren. Voor meer
informatie over i.LINK, zie "Betreft i.LINK"
op pagina 125.
b Opmerkingen
• U kunt niet opnemen tijdens het DV-kopiëren.
• De DV IN aansluiting is alleen als ingang
bedoeld. Deze kan geen signalen uitvoeren.
• U kunt de DV IN aansluiting niet gebruiken als:
– signaalinvoer naar de DV IN-aansluiting op het
voorpaneel of bediening van de recorder, kan
niet correct worden uitgevoerd bij gebruik van
een digitale videocamera (zie "Betreft i.LINK"
op pagina 125). Sluit de camcorder aan op
LINE IN en volg de instructies onder
"Opnemen vanaf aangesloten apparatuur
zonder een timer" op pagina 66.
– het ingangssignaal niet van het type DVC-SD
is. Sluit geen digitale videocamera van MICRO
MV formaat aan, ook al is deze voorzien van
een i.LINK aansluiting.
– de beelden op de cassette bevatten kopieerbeveiligingssingnalen, die opnemen beperken.
• Om de disc af te spelen op andere DVDapparatuur moet deze eerst worden gefinaliseerd
(pagina 43).
Aansluitingen
DVD-recorder
Voorbereiding voor DVkopiëren
U kunt een digitale videocamera aansluiten
op de DV IN aansluiting op de recorder om
op te nemen of te bewerken vanaf een DV/
Digital8 tape. De bediening is heel eenvoudig
want de recorder spoelt de cassette
automatisch vooruit en achteruit – u hoeft de
digitale videocamera niet eens te bedienen.
Doe het volgende om de "DV montage"
functies van deze recorder te gebruiken.
Raadpleeg ook de gebruiksaanwijzing van de
digitale videocamera voor het aansluiten.
naar DV IN
i.LINK kabel (niet
meegeleverd)
DV uitgang
z Tip
Als u van plan bent een disc te bewerken nadat u
erop hebt gekopieerd, gebruikt u de DV IN
aansluiting en neemt u op een DVD-RW/DVD-R
(VR-modus) of de vaste schijf op.
Digitale videocamera
: Signaalverloop
1
Druk op HDD of DVD om de
opnamebestemming te selecteren.
Als u DVD kiest, plaatst u een disc (zie
"1. Een disc plaatsen" op pagina 34).
92
2
Plaats de bron DV/Digital8 tape in uw
digitale videocamera.
Om met de recorder op te nemen of te
bewerken, moet de digitale videocamera
zijn ingesteld op videoweergave.
3
Druk herhaaldelijk op INPUT SELECT
op de afstandsbediening om "DV" te
selecteren.
De display op het voorpaneel wordt als
volgt gewijzigd:
Programmapositie
4
Druk herhaaldelijk op REC MODE op
de afstandsbediening om de
opnamestand te selecteren.
De opnamestand wordt als volgt
gewijzigd:
5
Druk op OPTIONS op de
afstandsbediening om "DV Audio
Input" te selecteren en druk
vervolgens op ENTER. Kies dan de
instelling voor de audio-ingang.
"Stereo1" (standaard): Neemt alleen het
originele geluid op. Kies dit normaal
voor het kopiëren van een DV tape.
"Mix": Stereo 1 en 2 worden opgenomen.
"Stereo2": Alleen bijkomend geluid
wordt opgenomen.
Selecteer "Mix" of "Stereo2" alleen
wanneer een tweede geluidskanaal werd
toegevoegd bij de opname met uw
digitale camcorder.
U bent nu klaar om het kopiëren te
starten. Selecteer één van de
kopieermethoden op de volgende
pagina's.
6
b Opmerkingen
• Op de recorder kan niet meer dan één digitaal
video apparaat worden aangesloten.
• De recorder kan niet worden bediend met een
ander toestel of een andere recorder van hetzelfde
model.
• Datum, tijdstip noch inhoud van het
cassettegeheugen kunnen op de disc worden
opgeslagen.
• Als u opneemt vanaf een DV/Digital8 tape die is
opgenomen met meerdere geluidssporen, zoals
een tape met meerdere bemonsteringsfrequenties
(48 kHz, 44,1 kHz of 32 kHz), zal geen geluid of
een onnatuurlijk geluid worden voortgebracht bij
het afspelen van het bemonsteringsfrequentieschakelpunt op de disc.
• Om de instelling "Auto hoofdstuk" (pagina 94,
95) van deze recorder te kunnen gebruiken, moet
de klok van uw digitale videocamera juist zijn
ingesteld voordat u begint te filmen.
• Het opgenomen beeld kan tijdelijk verslechteren
of de begin- en eindpunten van een titel kunnen
verschillen van wat u hebt ingesteld, als voor de
originele DV/Digital8-geformatteerde tape de
onderstaande situatie geldt. In dat geval, zie
"Opnemen vanaf aangesloten apparatuur zonder
een timer" (pagina 66).
– Er zit een blanco spatie in de opname op de
tape.
– De tijdcode van de tape is niet op volgorde.
– Als het beeldformaat of de opnamestand op de
band die gekopieerd wordt, verandert.
DV Kopiëren
zie pagina 55 voor informatie over de
opnamemodus.
z Tip
U kunt de recorder uitschakelen tijdens het
kopiëren. Het kopiëren gaat door, ook al is de
recorder uitgeschakeld.
Stel de beeldkwaliteit en het
beeldformaat van het kopiëren in.
Druk voordat het kopiëren begint op
OPTIONS om "Opname-instellingen" te
kiezen en verander de opnameinstellingen (pagina 61).
93
Een DV tape volledig
opnemen (Kopiëren)
HDD
+RW
-RVR
-RVideo
-RWVR -RWVideo
+R
U kunt de hele inhoud van een DV/Digital8
tape opnemen op een disc met een enkele
druk op de ONE-TOUCH DUB toets op de
recorder. De recorder bedient de digitale
videocamera tijdens het hele opnameproces
en voltooid de opname.
Hoe hoofdstukken worden aangemaakt
De inhoud gekopieerd naar de harde schijf of
DVD wordt een enkele titel. Als "Auto
hoofdstuk" op het "Opnemen" instelscherm is
ingesteld op "Aan", is deze titel
onderverdeeld in hoofdstukken. Bij het
kopiëren naar de vaste schijf of een DVDRW/DVD-R (VR-modus), wordt iedere
opnamesessie op de band een afzonderlijk
hoofdstuk op de vaste schijf of disc. Bij
overige discs verdeelt de recorder de titel in
hoofdstukken met een interval van ongeveer
6 minuten.
Volg stap 1 tot 6 van "Voorbereiding voor
DV-kopiëren" op pagina 92 en druk op
ONE-TOUCH DUB op de recorder.
De recorder spoelt de tape terug en begint de
inhoud van de tape op te nemen.
Na de opname spoelt de recorder de tape in de
digitale videocamera terug.
Stoppen tijdens het opnemen
Druk op x REC STOP.
Denk eraan dat het enkele seconden kan
duren voordat de recorder stopt met
opnemen.
94
z Tips
• Als u "Disc finaliseren" bij "Kopiëren" instelt op
"Auto" op het "DVD" instelscherm (pagina 112),
zal de opgenomen disc (behalve een DVD-RW
(VR modus)) automatisch worden gefinaliseerd
nadat het opnemen klaar is.
• U kunt een voordien opgenomen titel op de harde
schijf weergeven terwijl kopiëren met één toets
bezig is.
b Opmerkingen
• Wanneer een blanco spatie tussen de opnames op
de tape langer duurt dan vijf minuten, stopt
kopiëren met één toets automatisch.
• De recorder neemt een blanco spatie van vijf
minuten op voor hij stopt met kopiëren. Druk op
x REC STOP om de blanco opname te stoppen.
Programmamontage
HDD
+RW
-RVR
-RVideo
-RWVR -RWVideo
2
Kies "DV MONTAGE" en druk op
ENTER.
Op het scherm wordt de vraag afgebeeld
of u wilt beginnen met het selecteren van
scènes.
+R
U kunt scènes selecteren op een DV/Digital8
tape en de geselecteerde scènes automatisch
opnemen op de harde schijf of een DVD.
Om deze functie te gebruiken, gaat u als volgt
te werk:
Sluit uw digitale videocamera aan en maak
alles klaar voor opname
• Wanneer u vooraf een programma hebt
opgeslagen, verschijnt de vraag of u
een bestaand programma wilt
bewerken of een nieuw programma wilt
aanmaken. Om het bewerken van het
huidige programma te hervatten,
selecteert u "Opgesl geg." en gaat u
naar stap 9.
m
Kopieer de
geselecteerde scènes
Nadat u de scènes hebt geselecteerd, zal de
recorder automatisch de tape snel vooruit en
achteruit spoelen en de scènes opnemen op de
harde schijf of DVD.
Hoe hoofdstukken worden aangemaakt
De inhoud gekopieerd naar de harde schijf of
DVD wordt een enkele titel. Als "Auto
hoofdstuk" op het "Opnemen" instelscherm is
ingesteld op "Aan", is deze titel
onderverdeeld in hoofdstukken. Als u het
kopieert naar de vaste schijf of een DVDRW/DVD-R (VR-modus), wordt iedere
opnamesessie op de tape en iedere gekozen
scène een apart hoofdstuk op de disc. Op
andere discs deelt de recorder de titel op in
hoofdstukken met een interval van ongeveer
6 minuten.
1
Voeg stap 1 tot 6 van "Voorbereiding
voor DV-kopiëren" op pagina 92 en
druk op SYSTEM MENU.
3
Kies "Start" en druk op ENTER.
Het scherm voor het instellen van het INpunt (begin van de scène) verschijnt.
Het afspelen van de scène begint.
4
DV Kopiëren
Kies en bewerk de scènes die u wilt
kopiëren
Spoel de tape vooruit en achteruit met de
afstandsbediening van de recorder om de
scènes te selecteren. De geselecteerde scènes
worden nu nog niet naar de disc gekopieerd.
De recorder onthoudt alleen de IN en OUT
punten van de scènes die u hebt geselecteerd
om te kopiëren. U kunt tevens de scènes
wissen of de volgorde ervan veranderen.
m
Kies het IN-punt door op m/M te
drukken en druk daarna op ENTER.
De recorder komt in de
weergavepauzestand.
5
Druk op ENTER als het IN-punt correct
is.
Als het IN-punt niet correct is moet u met
c/C het IN-punt kiezen en druk
daarna op ENTER.
De display voor het instellen van het
OUT-punt (einde scène) verschijnt.
6
Kies het OUT-punt door op m/M te
drukken en druk daarna op ENTER.
De recorder komt in de
weergavepauzestand.
,wordt vervolgd
95
7
Druk op ENTER als het OUT-punt
correct is.
Als het OUT-punt niet correct is moet u
met c/C het OUT-punt kiezen en
druk daarna op ENTER.
De gekozen scène is toegevoegd aan het
scène-informatieblok.
• Om meer scènes toe te voegen, gaat u
naar stap 4.
8
10 Selecteer na het bewerken van de
scènelijst "OK" en druk op ENTER.
Het scherm voor het opgeven van de
titelnaam verschijnt. Selecteer "Enter" en
volg de instructies op pagina 40 als u een
nieuwe naam wilt opgeven.
Na het toevoegen-van de scènes, druk
op m.
De scènelijst wordt afgebeeld.
11 Kies "OK" en druk op ENTER.
De titelnaam ligt vast en een mededeling
op het scherm vraagt of u wilt beginnen
met opnemen.
Kies "Media" als u het discmedium wenst
te veranderen en druk op M/m. Kies
"Kopieerstand" als u de kopieerstand
wenst te veranderen en druk op M/m.
A Totale duur van de scène
B Totaal aantal scènes
Vereiste discruimte nodig voor het kopiëren.
Deze wordt in rood afgebeeld wanneer de
grootte de beschikbare ruimte op het
kopieerbestemmingsmedium overschrijdt.
C Scène-informatieblok
9
Kies het scène-informatieblok dat u
wilt bewerken met behulp van </,,
en druk daarna op ENTER.
Het submenu verschijnt.
"Verplaatsen": Verandert de
scènevolgorde met behulp van </, en
druk op ENTER.
"Wissen": Wist de scène. Kies "OK" als
om bevestiging wordt gevraagd.
"Voorbeeld": De geselecteerde scène
wordt afgespeeld.
• Om meer scènes toe te voegen, drukt u
op M en gaat u naar stap 4.
12 Kies "Start" en druk op ENTER.
De recorder begint de tape op te nemen
zoals geprogrammeerd.
Stoppen tijdens het opnemen
Druk op x REC STOP.
Denk eraan dat het enkele seconden kan
duren voordat de recorder stopt met
opnemen.
96
De kopieerstand automatisch aanpassen
Als er niet voldoende beschikbare ruimte op
de bestemmingsdisc is, kiest de recorder
automatisch een kopieerstand met een lagere
beeldkwaliteit aan de hand van de
beschikbare ruimte. Dezelfde kopieerstand
wordt ingesteld voor alle titels. Als er
onvoldoende discruimte is voor de gekozen
kopieerstand, wordt het volgende scherm
afgebeeld na stap 12.
b Opmerkingen
• Als u het begin van de tape instelt als IN punt en
het einde als het OUT punt, kunnen de IN en OUT
punten enigszins verschuiven tijdens het
kopiëren.
• Scènes die korter zijn dan een seconde kunnen
niet worden ingesteld.
DV Kopiëren
Selecteer "OK" en ga naar stap 12.
Als u de kopieerstand niet wilt veranderen,
kiest u "Annuleren". Merk echter op dat het
kopiëren zal eindigen voordat de titel is
afgelopen.
97
1
Selecteer "Zenderinstelling" bij "Basis"
en druk op ENTER.
2
Druk op M/m om de programmapositie te
selecteren en druk daarna op ENTER.
3
Kies het onderdeel dat u wilt veranderen
met </, en verander de instelling met
M/m en druk daarna op ENTER.
4
Herhaal deze procedure vanaf stap 2 om
een andere programmapositie in te
stellen.
Instellingen en afstellingen
Antenne-ontvangst en
taalinstellingen (Basis)
Het "Basis" instelscherm helpt u bij het
maken van de instellingen voor de tuner, klok
en programmapositie van de recorder.
1
Druk op SYSTEM MENU met de
recorder in de stopstand.
2
3
Kies "INSTELLING" en druk op ENTER.
Kies "Basis" en druk op ENTER.
Het "Basis" instelscherm wordt
afgebeeld met de volgende onderdelen.
De standaardinstellingen zijn
onderstreept.
Om de display uit te schakelen, drukt u
herhaaldelijk op SYSTEM MENU.
Zenderinstelling
U kunt de programmaposities handmatig
instellen.
Als bepaalde programmaposities niet kunnen
worden ingesteld met de functie
"Snelinstelling", kunt u deze handmatig
instellen.
Als er geen geluid is of het beeld is vervormd,
is het mogelijk dat het verkeerde
tunersysteem is ingesteld tijdens de
"Snelinstelling". Voer de volgende procedure
uit om het juiste tunersysteem handmatig in
te stellen.
98
Systeem
Kies een beschikbaar televisiesysteem
(pagina 99).
BG
Selecteer dit systeem in
West-Europese landen,
behalve in de landen die bij
"Beschikbare kanalen" op
pagina 99 zijn vermeld.
DK
Selecteer dit systeem in OostEuropese landen.
I
Selecteer dit systeem in
Groot-Brittannië en Ierland.
L
Selecteer dit systeem in
Frankrijk.
Kanaal
AFT
Druk herhaaldelijk op M/m tot de gewenste
kanaal wordt weergegeven.
De programmaposities worden gescand in de
volgorde die in de onderstaande tabel wordt
aangegeven.
• Als u het nummer van de gewenste
programmapositie weet, drukt u op de
cijfertoetsen. Druk voor programmapositie
5 bijvoorbeeld eerst op "0" en vervolgens
op "5".
• Als u een programmapositie wilt
uitschakelen, voert u "00 " in. De
uitgeschakelde programmaposities worden
overgeslagen wanneer u op PROG +/–
drukt.
• Selecteer een kabel- of satellietprogrammapositie door op M/m te drukken
totdat de gewenste programmapositie wordt
weergegeven.
Kies "Aan" om AFT aan te zetten.
Naam
Schakelt de Auto Fine
Tuning-functie aan.
Selecteer normaal deze
instelling.
Uit
Maakt handmatig aanpassen
van het beeld mogelijk.
• Indien de Auto Fine Tuning-functie niet
naar behoren werkt, kies dan "Uit" en druk
op , . Druk dan op M/m om een helderder
beeld te verkrijgen en druk op <.
Beschikbare kanalen
Televisiesysteem Kanalen
BG (West-Europese E2 – E12 VHF
landen, behalve de
landen die hieronder Italië A – H VHF
zijn aangegeven)
E21 – E69 UHF
S1 – S20 CATV
S21 – S41 HYPER
S01 – S05 CATV
DK (Oost-Europese
landen)
R1 – R12 VHF
R21 – R69 UHF
S1 – S20 CATV
S21 – S41 HYPER
S01 – S05 CATV
I (Groot-Brittannië/
Ierland)
Ierland A – J VHF
Zuid-Afrika 4 – 13 VHF
Instellingen en afstellingen
U kunt een zendernaam wijzigen of een
nieuwe zendernaam invoeren (maximaal 5
tekens). De recorder moet de
programmapositiegegevens (zoals
SMARTLINK gegevens) kunnen ontvangen
om de zendernamen automatisch te kunnen
weergeven.
Aan
B21 – B69 UHF
Om tekens in te voeren, zie pagina 40.
S1 – S20 CATV
PAY-TV/CANAL+
S21 – S41 HYPER
Stelt de PAY-TV/Canal + kanalen in.
Voor details, zie pagina 32.
L* (Frankrijk)
Audio
Kies "NICAM" of "Standaard".
NICAM
Standaard
S01 – S05 CATV
Selecteer normaal deze
instelling.
Selecteer deze instelling als
het geluid van NICAM
uitzendingen niet helder is.
F2 – F10 VHF
F21 – F69 UHF
B – Q CATV
S21 – S41 HYPER
* Als u uitzendingen in Frankrijk wilt ontvangen,
selecteert u "L".
,wordt vervolgd
99
Afstemmen op de Franse CATV-kanalen
Deze recorder kan de CATV-kanalen B t/m Q
en de HYPER frequentiekanalen S21 t/m S41
scannen. In het menu Kanaalinstelling
worden de kanalen aangegeven als S1 t/m
S44. Bijvoorbeeld, kanaal B wordt aangeduid
met Kanaalinstellingnummer S1 en kanaal Q
wordt aangeduid met
Kanaalinstellingnummer S23 (zie
onderstaande tabel). Als het CATV-kanaal
dat u wilt instellen wordt aangegeven met
zijn frequentie (bijv. 152,75 MHz),
raadpleegt u de onderstaande tabel om het
bijbehorende kanaalnummer te zoeken.
Bijbehorende
kanaal
B
100
Bijbehorende
kanaal
S24
S27
323,25–331,25
S25
S28
331,25–339,25
S26
S29
339,25–347,25
S27
S30
347,25–355,25
S28
S31
355,25–363,25
S29
S32
363,25–371,25
S30
S33
371,25–379,25
S31
S34
379,25–387,25
S32
S35
387,25–395,25
S33
S36
395,25–403,25
116,75–124,75
S34
S37
403,25–411,25
S38
411,25–419,25
KanaalinOntvangbaar
stellings- frequentiebereik
nummer
(MHz)
S1
KanaalinOntvangbaar
stellings- frequentiebereik
nummer
(MHz)
C
S2
124,75–132,75
S35
D
S3
132,75–140,75
S36
S39
419,25–427,25
S40
427,25–435,25
D
S4
140,75–148,75
S37
E
S5
148,75–156,75
S38
S41
435,25–443,25
S42
443,25–451,25
F
S6
156,75–164,75
S39
F
S7
164,75–172,75
S40
S43
451,25–459,25
S41
S44
459,25–467,25
G
S8
172,75–180,75
H
S9
180,75–188,75
H
S10
188,75–196,75
I
S11
196,75–204,75
J
S12
204,75–212,75
J
S13
212,75–220,75
K
S14
220,75–228,75
L
S15
228,75–236,75
L
S16
236,75–244,75
M
S17
244,75–252,75
N
S18
252,75–260,75
N
S19
260,75–268,75
O
S20
268,75–276,75
P
S21
276,75–284,75
P
S22
284,75–292,75
Q
S23
292,75–300,75
S21
S24
299,25–307,25
S22
S25
307,25–315,25
S23
S26
315,25–323,25
Zenders sorteren
Nadat de programmaposities ingesteld zijn
kunt u de volgorde van elke
programmapositie in de weergave lijst
wijzigen.
1
Selecteer "Zenders sorteren" bij "Basis"
en druk op ENTER.
2
Druk op M/m om de rij te selecteren met
de programmapositie die u wilt
verplaatsen en druk daarna op ENTER.
• Druk herhaaldelijk op M/m om andere
pagina's weer te geven voor
programmaposities 4 tot en met 99.
3
Druk op M/m totdat de geselecteerde
programmapositieregel wordt verplaatst
naar de gewenste programmapositie.
De geselecteerde programmapositie
wordt bij de nieuwe programmapositie
ingevoegd.
4
Druk op ENTER om de instelling te
bevestigen.
5
Als u de programmapositie van een
andere zender wilt wijzigen, herhaalt u
de procedure vanaf stap 2.
2
Selecteer de programmapositie waarvoor
u de pagina-instelling voor de TV-gids
wilt opgeven of wijzigen door op PROG
+/– of de cijfertoetsen te drukken.
• De paginanummers van de TV-gids
(bijvoorbeeld: P301) verschijnen
automatisch als de recorder deze detecteert.
• Als er geen paginanummers worden
gedetecteerd (P000), moet u het juiste
paginanummer voor de TV-gids
handmatig ingeven.
Automatische programma
benaming (TV-gidspagina)
3
Kies het TV-gidspaginanummer dat u
wilt wijzigen en druk op ENTER.
4
Druk op de cijfertoetsen of op </M/m/
, om het paginanummer voor de TVgids in te voeren en druk op ENTER om
de invoer te bevestigen.
• Als u zich hebt vergist voert u het juiste
nummer in.
• Om terug te gaan naar de
oorspronkelijke instelling drukt u op
O RETURN.
5
Herhaal de stappen 3 en 4 als u nog een
paginanummer voor de TV-gids wilt
wijzigen of opgeven.
* Niet beschikbaar in bepaalde gebieden.
1
Selecteer "TV-gidspagina" bij "Basis" en
druk op ENTER.
Het TV-gidspaginamenu verschijnt.
Instellingen en afstellingen
Sommige omroepsystemen bieden een
teletekstservice*, waarin elke dag volledige
programma's met hun gegevens (titel, datum,
kanaal, begintijd van opname, enzovoort)
worden opgeslagen. Een TV-gidspagina
komt overeen met één dag van de week. Als
u een programma opneemt, neemt de
recorder de programmanaam automatisch
over van de teletekstpagina's en slaat deze op
als de titelnaam. De paginanummers van de
TV-gids zijn volledig afhankelijk van de
uitzending en zijn aan verandering
onderhevig. In dit geval moet u mogelijk die
paginanummers van de TV-gids handmatig
instellen in het TV-gidspaginamenu.
z Tip
Als u teletekstinformatie op het televisiescherm
wilt bekijken tijdens een uitzending, moet u
overschakelen naar de tuner van de televisie door
op TV/DVD te drukken.
,wordt vervolgd
101
b Opmerkingen
• Geef in stap 4 hierboven "000" op als u het
paginanummer van de TV-gids niet wilt
gebruiken om automatisch labels toe te wijzen.
De recorder slaat dan een standaardtitelnaam op
(programmapositie, begintijd-eindtijd).
• Raadpleeg de teletekstinformatie op de televisie
voor informatie over het paginanummer van de
TV-gids met programmatitels en de begintijden.
• Als de televisiegids op teletekst een pagina heeft
waarop altijd de programma's voor de huidige dag
staan, geeft u dat paginanummer op voor alle
dagen.
• Als u meer dan drie minuten voordat het
programma gepland is om te beginnen, begint met
opnemen, is het mogelijk dat onjuiste informatie
over het label wordt overgedragen.
• Houd er rekening mee dat deze functie bij
programmauitzendingen van sommige zenders
niet correct werkt.
• Als het uitzendsysteem de teletekstinformatie
bijwerkt op het moment dat de opname begint, is
het mogelijk dat het label met de titel niet
overeenkomt met het opgenomen programma. In
dit geval moet u mogelijk handmatig de juiste titel
opgeven (pagina 40).
Klok
z Tip
Als u "Autom. inst." instelt op "Aan", wordt de
Auto Clock Set functie ingeschakeld wanneer de
recorder wordt uitgeschakeld.
b Opmerking
Met de recorder in de synchro-opnamestandbymodus werkt de automatische klokinstelfunctie
niet.
De klok handmatig instellen
Als met de functie voor automatische
klokinstel de klok niet juist is ingesteld voor
uw gebied, moet u een andere zender voor de
Auto Clock Set functie proberen of de klok
handmatig instellen.
1
Selecteer "Klok" bij "Basis" en druk op
ENTER.
2
Kies "Autom. inst." en druk op ENTER.
3
4
Kies "Uit" en druk op ENTER.
5
Druk op M/m om de dag in te stellen en
druk op ,.
Stel achtereenvolgens de maand, het jaar,
de uren en de minuten in. Druk op </
, om het item te selecteren dat u wilt
instellen en druk op M/m om de nummers
in te stellen. De dag van de week wordt
automatisch ingesteld.
Kies "Huidige tijd" en druk op ENTER.
Autom. inst. (Auto Clock Set)
De Auto Clock Set functie wordt ingeschakeld
wanneer een programmapositie in uw lokale
gebied een tijdsignaal uitzendt.
1
Selecteer "Klok" bij "Basis" en druk op
ENTER.
2
Kies "Autom. inst." en druk op ENTER.
3
4
Kies "Aan" en druk op ,.
Druk herhaaldelijk op M/m tot de
programmapositie van de zender met een
tijdsignaal verschijnt en druk op ENTER.
Om nummers te wijzigen, druk op <
om terug te keren naar het item dat moet
worden gewijzigd, en op M/m.
6
• Als de recorder geen tijdsignaal van
een zender ontvangt, keert "Autom.
inst." automatisch terug naar "Uit" en
verschijnt het menu voor het handmatig
instellen van de klok op het scherm.
102
Druk op ENTER om de klok te starten.
OSD (Schermweergavetekst)
De taal voor het weergavevenster selecteren.
Video-instellingen (Video)
4:3 Pan
Scan
Met Video-instellingen worden beeldaspecten
zoals grootte en kleur geregeld.
Kies de instellingen die horen bij de op de
DVD aangesloten televisie, tuner of decoder.
1
Druk op SYSTEM MENU met de
recorder in de stopstand.
2
3
Kies "INSTELLING" en druk op ENTER.
Kies "Video" en druk op ENTER.
Selecteer deze instelling
wanneer u een televisie met
een 4:3-scherm aansluit. Geeft
automatisch een breed beeld
weer op het volledige scherm
waarbij het overtollige
gedeelte wordt bijgesneden.
16 : 9
4:3 Letter Box
Het "Video" instelscherm wordt afgebeeld
met de volgende onderdelen. De
standaardinstellingen zijn onderstreept.
4:3 Pan Scan
b Opmerking
Bij sommige discs kan "4:3 Letter Box" automatisch
worden geselecteerd in plaats van "4:3 Pan Scan" en
omgekeerd.
TV Type
Stelt het beeldformaat in voor het afspelen
van een titel opgenomen vanaf video met het
formaat 16:9 (pagina 61) of een DVD-video
met het formaat 16:9.
Kies het formaat van het weergavebeeld
overeenkomstig het type televisie dat is
aangesloten (breedbeeldtelevisie of
conventionele 4:3 televisie).
16 : 9
4:3 Letter
Box
Selecteer deze instelling wanneer
u een breedbeeldtelevisie of een
televisie met breedbeeldfunctie
aansluit.
Selecteer deze instelling wanneer
u een televisie met een 4:3scherm aansluit. Geeft een breed
beeld weer met zwarte stroken
aan de bovenkant en onderkant
van het scherm.
Selecteer het type videosignalen dat via de
HDMI OUT aansluiting wordt uitgevoerd. Als
u "Auto" (standaardinstelling) selecteert, voert
de recorder videosignalen uit met de hoogste
resolutie die uw televisie accepteert. Als het
beeld niet scherp, onnatuurlijk of teleurstellend
is, probeert u een andere instelling die beter
geschikt is voor de disc en uw televisie,
projector, enz. Raadpleeg voor verdere
informatie tevens de gebruiksaanwijzing die bij
uw televisie, projector, enz., werd geleverd.
Auto
Instellingen en afstellingen
HDMI-resolutie
Video-uitvoer
Selecteer normaal deze
instelling.
1920×1080i Voert 1920×1080i
videosignalen uit.
1280×720p
Voert 1280×720p
videosignalen uit.
720×480/
576p
Voert 720×480/576p
videosignalen uit.
b Opmerking
Zelfs als een andere instelling dan "Auto" is
geselecteerd en de aangesloten televisie de
bijbehorende resolutie niet accepteert, past de
recorder automatisch de videosignalen aan zodat ze
geschikt zijn voor de televisie.
,wordt vervolgd
103
4:3 Output
Deze instelling is alleen effectief wanneer u
"TV Type" bij "Video-uitvoer" instelt op
"16 : 9" op het "Video" instelscherm.
Kies deze instelling wanneer u wilt kijken
naar een 4:3 beeldverhouding. Als u de
beeldverhouding op uw televisie kunt
veranderen, verandert u de instelling op uw
televisie en niet op deze recorder.
Merk op dat deze instelling alleen werkt voor
een HDMI-aansluiting.
1
Kies "Progressieve uitvoer" en druk op
ENTER.
2
Kies "Aan" en druk op ENTER.
Een mededeling op het scherm vraagt om
bevestiging.
Breed
Selecteer deze instelling als u
de beeldverhouding op uw
televisie kunt veranderen.
3
Kies "Start" en druk op ENTER.
De video schakelt gedurende 5 seconden
over naar een progressief signaal.
Normaal
Selecteer deze instelling als u
de beeldverhouding op uw
televisie niet kunt
veranderen. Geeft een video
met beeldverhouding 4:3
onveranderd weer.
4
Als het videosignaal er goed uitziet kiest
u "Ja" en drukt u daarna op ENTER.
Als het beeld is vervormd kiest u "Nee"
en drukt daarna op ENTER.
Televisie met beeldverhouding 16:9
Component Out
Hiermee bepaalt u of de videosignalen
worden uitgevoerd via de COMPONENT
VIDEO OUT aansluitingen.
Aan
Voert de
componentvideosignalen uit.
Kies deze stand als u
progressieve signalen wenst
te bekijken.
Uit
Voert geen signalen uit.
b Opmerkingen
• Als u "Lijn1 Uitgang" bij "Scart-instelling" instelt
op "RGB", kunt u "Component Out" niet instellen
op "Aan".
• Als u de recorder aansluit op een monitor of
projector via alleen de COMPONENT VIDEO
OUT aansluitingen, kiest u niet "Uit ". Als u in dat
geval "Uit " zou kiezen, is het mogelijk dat het
beeld niet wordt weergegeven.
104
Progressieve uitvoer
Indien uw TV progressive 525p/625p
signalen kan verwerken, stel "Progressieve
uitvoer" in op "Aan". U kunt genieten van
beelden met een zeer nauwkeurige
kleurweergave en uitstekende beeldkwaliteit.
Progressive Mode
DVD software kan in twee types worden
ingedeeld: film-software en video-software.
Video-software is afgeleid van de TV en
beeldt beelden af met 25 beelden/50 velden
(30 beelden/60 velden) per seconde. Filmsoftware is vergelijkbaar met weergave in de
bioscoop, met 24 beelden per seconde.
Sommige DVD software bevat zowel videoals filmcomponenten.
Om deze beelden natuurlijk op het TVscherm te laten verschijnen in de
progressieve stand (50 of 60 beelden per
seconde), moet het progressievevideosignaal worden omgezet naar het type
DVD-software dat u bekijkt.
U kunt het uitgevoerde progressieve 525p/
625p videosignaal nauwkeurig bijstellen door
"Progressieve uitvoer" op "Aan" te zetten.
Merk op dat er een met progressieve
videosignalen compatibele TV dient te zijn
aangesloten via COMPONENT VIDEO
OUT (pagina 18).
Auto
Detecteert automatisch het
softwaretype (Film of Video)
en selecteert de juiste
conversiestand. Selecteer
normaal deze instelling.
Video
Stelt de conversiemodus vast
in voor Video-software.
b Opmerking
Als beeldruis optreedt nadat u de recorder hebt
ingesteld op progressief formaat, houdt u x
ingedrukt en drukt u op PROGRAM – (min) op het
apparaat.
Scart-instelling
Hiermee stelt u het type ingangs-/
uitgangssignaal in van de SCART
aansluitingen aan de achterzijde van de
recorder. Selecteer een optie voor elk van de
onderstaande items overeenkomstig de
combinatie van aansluitingen en methodes
die u gaat gebruiken.
Lijn1 Uitgang
Hiermee selecteert u een
videouitgangssignaal voor de LINE 1 – TV
aansluiting.
RGB
Voert RGB-signalen uit.
Video
Voert videosignalen uit.
S Video
Voert S-videosignalen uit.
Lijn3 Uitgang
Hiermee selecteert u een
videouitgangssignaal voor de LINE 3/
DECODER aansluiting.
Video
Voert videosignalen uit.
S Video
Voert S-videosignalen uit.
Pauzestand (alleen de vaste schijf/DVD's)
Hiermee selecteert u de beeldkwaliteit in de
pauzestand.
Auto
Er verschijnt een trillingsvrij
beeld met bewegende
elementen. Selecteer normaal
deze instelling.
Frame
Er verschijnt een beeld met
hoge resolutie zonder
bewegende elementen.
Kleursysteem
Lijn3 Ingang
Hiermee selecteert u een videoingangssignaal voor de LINE 3/DECODER
aansluiting. Het beeld is niet scherp als deze
instelling niet overeenkomt met het soort
video-ingangssignaal.
Video/
RGB
Voert videosignalen of RGBsignalen in.
Decoder
Selecteer dit wanneer u een
analoge decoder van PAYTV/Canal Plus aansluit. Als u
een kabeldecoder/
satellietontvanger zoals
CanalSat aansluit, mag u deze
optie niet kiezen.
S Video
Voert S-videosignalen in.
PAL
Speelt een disc af met het
PAL kleursysteem.
NTSC
Speelt een disc af met het
NTSC kleursysteem.
Auto Display
Aan
Geeft automatisch informatie
weer op het scherm als de
recorder wordt ingeschakeld,
enzovoort.
Uit
Geeft alleen informatie weer
als op DISPLAY wordt
gedrukt.
Instellingen en afstellingen
b Opmerkingen
• Als de televisie niet compatibel is met S-video- of
RGB-signalen, wordt geen beeld weergegeven
met de geselecteerde methode op het
televisiescherm, zelfs niet wanneer u "S Video"
of "RGB" selecteert. Raadpleeg de
gebruiksaanwijzing van de televisie.
• Als "Component Out" hierboven is ingesteld op
"Aan", kunt u "RGB" niet selecteren.
• SMARTLINK is alleen beschikbaar als "Video"
is geselecteerd.
Bepaalt het kleursysteem bij het afspelen van
een VIDEO CD (incl. Super VIDEO CD's)/
DivX videobestanden.
Schermbeveiliging
Als u de recorder gedurende 10 minuten niet
gebruikt terwijl er informatie op het TVscherm staat, bijvoorbeeld het systeemmenu,
verschijnt de schermbeveiliging. De
schermbeveiliging voorkomt dat het scherm
wordt beschadigd (spookbeelden).
Aan
Zet de schermbeveiliging
aan.
Uit
Zet de schermbeveiliging uit.
105
Audioverbinding
Audio-instellingen
(Audio)
Met de "Audio" instelling kunt u het geluid
instellen overeenkomstig de condities van het
afspelen en de aansluitingen.
1
Druk op SYSTEM MENU met de
recorder in de stopstand.
2
3
Kies "INSTELLING" en druk op ENTER.
Kies "Audio" en druk op ENTER.
Het "Audio" instelscherm wordt
afgebeeld met de volgende onderdelen.
De standaardinstellingen zijn
onderstreept.
Audio ATT (dempen)
Als het weergavegeluid is vervormd, stelt u
dit item in op "Aan". De recorder verlaagt het
geluidsniveau.
Deze functie beïnvloedt het uitgangssignaal
van de volgende aansluitingen:
– LINE 2 OUT R-AUDIO-L aansluitingen
– LINE 1 – TV aansluiting
– LINE 3/DECODER aansluiting
106
Aan
Kies deze stand wanneer het
weergavegeluid van de
luidsprekers is vervormd.
Uit
Selecteer normaal deze
instelling.
Met de volgende instellingen regelt u de
uitvoer van audiosignalen wanneer u een
component aansluit zoals een versterker
(ontvanger) met digitale ingang.
Voor verdere informatie over het aansluiten,
zie "Stap 3: Audiokabels aansluiten" op
pagina 21.
Selecteer "Dolby Digital", "MPEG", "DTS",
"48kHz/96kHz PCM" en "Audio(HDMI)"
nadat u "Digital Out" hebt ingesteld op
"Aan".
Wanneer u een component aansluit die het
gekozen audiosignaal niet accepteert, hoort u
mogelijk geen geluid of produceren de
luidsprekers een hard geluid. Dit kan van
invloed zijn op uw gehoor of kan de
luidsprekers beschadigen.
1
Selecteer "Audioverbinding" bij "Audio"
en druk op ENTER.
2
Kies "Digital Out" en druk op ENTER.
3
4
Aan
Selecteer normaal deze
instelling.
Uit
De invloed van de
digitale schakeling op de
analoge schakeling is
minimaal.
Kies "Aan" en druk op ENTER.
Stel het digitale uitgangssignaal in.
• Dolby Digital (alleen de vaste schijf/
DVD's)
Hiermee kiest u het Dolby Digital signaal.
D-PCM
Dolby
Digital
Selecteer deze instelling
wanneer de recorder is
aangesloten op een
audiocomponent zonder
ingebouwde Dolby Digital
decoder. De surroundeffecten
van de uitgangssignalen
worden bepaald door de
"Downmix" instelling op het
"Audio" instelscherm.
Selecteer deze instelling
wanneer de recorder is
aangesloten op een
audiocomponent met
ingebouwde Dolby Digital
decoder.
b Opmerking
Als de HDMI OUT aansluiting wordt aangesloten
op apparatuur die niet compatibel is met DOLBY
DIGITAL signalen, worden automatisch "D-PCM"
signalen uitgevoerd, zelfs als u "Dolby Digital"
selecteert.
PCM
Selecteer deze instelling
wanneer de recorder is
aangesloten op een
audiocomponent zonder
ingebouwde MPEG decoder.
Als u MPEG audio tracks
afspeelt, voert de recorder
stereosignalen uit via de
DIGITAL OUT (COAXIAL
of OPTICAL) aansluiting.
MPEG
Selecteer deze instelling
wanneer de recorder is
aangesloten op een
audiocomponent met
ingebouwde MPEG decoder.
b Opmerking
Als de HDMI OUT aansluiting wordt aangesloten
op apparatuur die niet compatibel is met MPEG
audio signalen, worden automatisch "PCM"
signalen uitgevoerd, zelfs als u "MPEG" selecteert.
Aan
Selecteer deze instelling
wanneer de recorder is
aangesloten op een
audiocomponent met
ingebouwde DTS decoder.
Uit
Selecteer deze instelling
wanneer de recorder is
aangesloten op een
audiocomponent zonder
ingebouwde DTS decoder.
b Opmerking
Als HDMI wordt uitgevoerd naar apparatuur die
niet compatibel is met DTS signalen, worden de
signalen niet uitgevoerd, ongeacht de instelling van
"DTS".
• 48kHz/96kHz PCM (alleen DVDVIDEO's)
Hiermee selecteert u de
bemonsteringsfrequentie van het
audiosignaal.
48kHz/
16bit
Het audiosignaal van DVD
VIDEO's wordt omgezet naar
48 kHz/16 bit en uitgevoerd.
96kHz/
24bit
Alle signalen van 96 kHz/
24 bit worden zonder
omzetting uitgevoerd. Echter,
de signalen worden
uitgevoerd op 48 kHz/16 bit
als er een
kopieerbeveiligingssignaal
aanwezig is.
Instellingen en afstellingen
• MPEG (alleen DVD-VIDEO's)
Hiermee kiest u het MPEG audiosignaal.
• DTS (alleen DVD-VIDEO's)
Hiermee selecteert u of DTS signalen worden
uitgevoerd of niet.
b Opmerkingen
• "48kHz/96kHz PCM" instelling heeft geen
invloed wanneer audiosignalen worden
uitgevoerd via de LINE 2 OUT (R-AUDIO-L)
aansluitingen of LINE 1 – TV/LINE 3/
DECODER aansluitingen. Als de
bemonsteringsfrequentie 96 kHz is, worden de
signalen gewoon omgezet in analoge signalen en
uitgevoerd.
• Als de HDMI OUT aansluiting wordt aangesloten
op apparatuur die niet compatibel is met 96 kHz
signalen, wordt automatisch 48 kHz PCM
uitgevoerd, zelfs als u "96kHz/24bit" selecteert.
,wordt vervolgd
107
• Audio(HDMI)
Selecteert het type audiosignalen dat via de
HDMI OUT aansluiting wordt uitgevoerd.
Auto
Selecteer normaal deze
instelling. Voert het optimale
audiosignaal uit dat kan
worden ontvangen door de
televisie, gebaseerd op de
instelling van "Digital Out"
(pagina 106).
PCM
Zet Dolby Digital of 96 kHz
PCM signalen om in 48 kHz/
16 bit PCM.
b Opmerkingen
• Luid geruis (of geen geluid) wordt uitgevoerd als
u de recorder aansluit op een televisie die niet
compatibel is met DOLBY DIGITAL/DTS
signalen terwijl "Auto" is geselecteerd. In dat
geval selecteert u "PCM".
• Stel "Digital Out" in op "Aan" wanneer
gecomprimeerde audiosignalen worden
uitgevoerd naar een HDMI compatibele televisie.
Audio DRC (Dynamic Range Control)
(alleen DVD's)
Hiermee kunt u, bij weergave van een DVD
die voldoet aan de "Audio DRC" -norm, het
dynamische bereik (verhouding tussen het
laagst mogelijke en het hoogst mogelijke
geluidsniveau) instellen. Deze functie
beïnvloedt het uitgangssignaal van de
volgende aansluitingen:
– LINE 2 OUT R-AUDIO-L aansluitingen
– LINE 1 – TV aansluiting
– LINE 3/DECODER aansluiting
– DIGITAL OUT (COAXIAL of
OPTICAL)/HDMI OUT aansluiting alleen
wanneer "Dolby Digital" is ingesteld op
"D-PCM" (pagina 106).
108
Standaard
Selecteer normaal deze
instelling.
TV-stand
Zorgt voor een helder
geluid van lage tonen, ook
bij laag volume.
Breedband
Geeft u het gevoel van een
live optreden.
Downmix (alleen DVD)
Mengt tot twee kanalen bij het afspelen van
een DVD met achtergeluidselementen
(kanalen) of die is opgenomen in Dolby
Digital indeling. Voor meer informatie
omtrent de achtersignaalcomponenten, zie
"4. De speelduur en afspeelinformatie
afbeelden" op pagina 39. Deze functie
beïnvloedt het uitgangssignaal van de
volgende aansluitingen:
– LINE 2 OUT R-AUDIO-L aansluitingen
– LINE 1 – TV aansluiting
– LINE 3/DECODER aansluiting
– DIGITAL OUT (COAXIAL of
OPTICAL)/HDMI OUT aansluiting
wanneer "Dolby Digital" is ingesteld op
"D-PCM" (pagina 106).
Dolby
Surround
Selecteer normaal deze
instelling.
Meerkanaals audiosignalen
worden uitgevoerd naar twee
kanalen voor het genieten van
surroundgeluid.
Normaal
Meerkanaals audiosignalen
worden gemengd tot twee
kanalen voor het afspelen met
een stereogeluid.
Opname-instellingen
(Opnemen)
Op het "Opnemen" instelscherm kunt u
opname-instellingen maken.
1
Druk op SYSTEM MENU met de
recorder in de stopstand.
2
3
Kies "INSTELLING" en druk op ENTER.
Kies "Opnemen" en druk op ENTER.
Het "Opnemen" instelscherm wordt
afgebeeld met de volgende onderdelen.
De standaardinstellingen zijn
onderstreept.
HQ-instelling
Selecteert de HQ stand die werd gebruikt
voor de opname op de vaste schijf
(pagina 55).
HQ+
Neemt met een hogere
kwaliteit op (ca. 15 Mbps).
HQ
Neemt in de standaard HQ
modus op.
DVD-opname-instellingen
Tweetalige opname (voor alle
opneembare discs behalve DVD-RW's/DVDR's in VR-modus)
Hiermee selecteert u het geluid voor de
opname op de disc. Deze instelling is
overbodig als u opneemt op een DVD-RW's/
DVD-R's (VR-modus) waarop zowel het
hoofd- als het subgeluid wordt opgenomen.
Hoofd
Neemt het hoofdgeluid van
het tweetalige programma op.
Sub
Neemt het subgeluid van het
tweetalige programma op.
Opnamestand wijzigen
HDD-opname-instellingen
Aan
De opnamemodus wordt
automatisch aangepast zodat
het hele programma
opgenomen kan worden
(pagina 58).
Uit
Zet de functie uit.
Tweetalige opname
Selecteert het geluid dat op de vaste schijf
wordt opgenomen.
Hoofd
Neemt het hoofdgeluid van
het tweetalige programma
op.
Sub
Neemt het subgeluid van het
tweetalige programma op.
Hoofd+Sub
Neemt het hoofdgeluid en
subgeluid van het tweetalige
programma op.
Instellingen en afstellingen
Timerinstellingen
Automatisch titel wissen (alleen de vaste
schijf)
Aan
Wist automatisch oude titels
opgenomen op de vaste
schijf (pagina 58).
Uit
Zet de functie uit.
b Opmerking
Als u de opnamestand verandert terwijl u kopieert
vanaf een DVD naar de vaste schijf, wordt het
geluid dat op de bron (DVD) is opgenomen
toegepast, ongeacht deze instelling.
,wordt vervolgd
109
TV Direct-opname (alleen HDD/DVD+RW/
DVD-RW/DVD+R/DVD-R)
Selecteert of de opname direct begint met de
SMARTLINK functie (pagina 35). Deze
instelling is alleen effectief wanneer u de
recorder aansluit op uw televisie met behulp
van de SCART aansluitingen.
Aan
U kunt gemakkelijk het
programma opnemen
waarnaar u op de televisie
kijkt.
Uit
Hiermee schakelt u de TV
Direct-opname functie uit.
Discinstellingen (DVD)
Op het "DVD" instelscherm kunt u de
kinderbeveiliging, taal en andere DVDgerelateerde instellingen instellen.
1
Druk op SYSTEM MENU met de
recorder in de stopstand.
2
3
Kies "INSTELLING" en druk op ENTER.
Het "DVD" instelscherm wordt
afgebeeld met de volgende onderdelen.
De standaardinstellingen zijn
onderstreept.
Synchro-opname
Selecteert de bestemming van de opname
voor synchro-opname (pagina 64).
Opnemen
naar HDD
Neemt op de vaste schijf op.
Opnemen
naar DVD
Neemt op DVD's op.
Kies "DVD" en druk op ENTER.
Auto hoofdstuk
Hiermee selecteert u of een opname (titel)
automatisch wordt onderverdeeld in
hoofdstukken tijdens het opnemen of
kopiëren.
Aan
De recorder voegt
hoofdstukmarkeringen in met
een interval van ongeveer 6
minuten.
Uit
Er worden geen
hoofdstukmarkeringen
geplaatst.
b Opmerkingen
• Het werkelijke interval van de
hoofdstukmarkeringen kan verschillen
afhankelijk van de informatie op de video die
wordt opgenomen.
• Hoofdstukmarkeringen worden automatisch
ingevoegd op het punt waar de opnamen starten
op de tape wanneer "Auto hoofdstuk" is ingesteld
op "Aan" tijdens het DV-kopiëren naar de vaste
schijf of een DVD-RW/DVD-R (VR-modus).
110
Kinderbeveiliging (alleen DVD VIDEO)
Het afspelen van bepaalde DVD VIDEO's
kan worden beperkt, bijvoorbeeld door het
instellen van een leeftijdsbeperking. Scènes
kunnen worden vergrendeld of vervangen
door andere scènes.
1
Selecteer "Kinderbeveiliging" bij
"DVD" en druk op ENTER.
• Het wachtwoordregistratiescherm
verschijnt indien u geen wachtwoord
hebt ingevoerd.
• Het wachtwoordinvoerscherm
verschijnt indien u al een wachtwoord
hebt geregistreerd.
2
5
Hoe lager de waarde, hoe strenger de
beperking.
Discs met een hogere waarde dan het
ingestelde niveau, zullen niet worden
afgespeeld.
Voer het viercijferige wachtwoord in met
de cijfertoetsen, selecteer vervolgens
"OK" en druk op ENTER.
6
3
Kies "Standaard" en druk op ENTER.
De items die kunnen worden
geselecteerd voor "Standaard"
verschijnen.
Kies "Niveau" en druk op ENTER.
De items die kunnen worden
geselecteerd voor "Niveau" verschijnen.
Kies het niveau en druk op ENTER.
De kinderbeveiliging is ingesteld.
b Opmerkingen
4
Kies een geografisch gebied als
weergavebeperking en druk op ENTER.
Het gebied wordt geselecteerd.
• Als u "Overige" selecteert, voert u met
de cijfertoetsen een regiocode in uit de
tabel (pagina 130). Selecteer
vervolgens "OK" en druk op ENTER.
• Als u het wachtwoord bent vergeten, moet u dit
terugstellen door "Kinderbeveiliging" te
selecteren bij "Fabrieksinstellingen" op het
"Overige" instelscherm (pagina 113).
• Bij het afspelen van discs zonder
kinderbeveiligingsfunctie kan het afspelen niet
worden beperkt met deze recorder.
• Bij sommige discs moet u mogelijk het
kinderbeveiligingsniveau wijzigen. Voer dan uw
wachtwoord in en wijzig het niveau.
Instellingen en afstellingen
Om de kinderbeveiliging voor de disc uit
te schakelen, zet u "Niveau" op "Uit" in
stap 6.
Om het wachtwoord te wijzigen, kiest u
"Wachtwoord" in stap 3 en drukt u op
ENTER. Wanneer het
wachtwoordregistratiescherm verschijnt,
voert u een nieuw viercijferig
wachtwoord in met de cijfertoetsen,
waarna u "OK" selecteert en op ENTER
drukt.
Taal (alleen DVD VIDEO)
DVD Menu
De taal van het DVD-menu selecteren.
Audio
De taal voor de audio track selecteren.
Als u "Origineel" selecteert, wordt de taal
geselecteerd die op de disc prioriteit heeft.
,wordt vervolgd
111
Ondertiteling
Selecteert de taal voor de ondertiteling die is
opgenomen op de disc.
Wanneer u "Audio Volgen" selecteert, wordt
de taal voor de ondertiteling gewijzigd aan de
hand van de taal die u voor de audio track
hebt geselecteerd.
z Tip
Als u "Overige" bij "DVD Menu", "Ondertiteling"
of "Audio" selecteert, selecteert u een taalcode uit
de "Taalcodelijst" op pagina 130 en voert u deze in
met de cijfertoetsen.
b Opmerking
Wanneer u onder "DVD Menu", "Ondertiteling" of
"Audio" een taal kiest die niet op de DVD VIDEO
staat, wordt automatisch een van de opgenomen
talen gekozen.
DVD-RW formatteren (alleen DVD-RW)
Afstandsbedieningsinstellingen/Fabrieksinstellingen
(Overige)
In het "Overige" instelscherm kunt u overige
bedieningsinstellingen maken.
1
Druk op SYSTEM MENU met de
recorder in de stopstand.
2
3
Kies "INSTELLING" en druk op ENTER.
Kies "Overige" en druk op ENTER.
Het "Overige" instelscherm wordt
afgebeeld met de volgende onderdelen.
De standaardinstellingen zijn
onderstreept.
De recorder begint automatisch te
formatteren in VR- of Video-modus,
afhankelijk van wat is geselecteerd, wanneer
een nieuwe ongeformatteerde DVD-RW is
ingebracht.
VR
Formatteert de disc
automatisch in de VR-modus.
Video
Formatteert de disc
automatisch in de Videomodus.
Kopiëren
Toont de volgende opties voor de functie
kopiëren met één toets.
Disc finaliseren (voor alle opneembare
discs behalve DVD-RW in VR-modus)
Bepaalt of de disc al dan niet automatisch
moet worden gefinaliseerd na kopiëren met
één toets (pagina 94).
Auto
Finaliseert de disc
automatisch na kopiëren met
één toets.
Manueel
Maakt handmatig finaliseren
van de disc mogelijk.
Dimmer
Hiermee regelt u de verlichting van de
display op het voorpaneel.
Normaal
Heldere verlichting.
Stroombesparing
Zwakke verlichting.
Schakelt de verlichting
uit wanneer het toestel
uit staat.
Bedieningsstand
Hiermee wijzigt u de bedieningsfunctie van
de recorder als aan andere DVD-apparatuur
dezelfde bedieningsstand is toegewezen.
Voor details, zie "Als u een Sony DVDspeler of meer dan één Sony DVD-recorder
hebt" op pagina 24.
Registratiecode
Hiermee kunt u het registratienummer van
DivX-videobestanden voor deze recorder
afbeelden.
Voor meer informatie bezoek http://
www.divx.com/vod op het Internet.
112
Fabrieksinstellingen
Hiermee kunt u de instellingen per groep
selecteren en daarvoor vervolgens de
standaardinstellingen herstellen. Houd er
rekening mee dat alle bestaande instellingen
verloren zullen gaan.
1
Selecteer "Fabrieksinstellingen" bij
"Overige" en druk op , of ENTER.
De display voor het selecteren van de
groep met instellingen verschijnt.
2
Selecteer de groep instellingen die u wilt
terugstellen op de standaardinstellingen
uit "Basis", "Video", "Audio",
"Opnemen", "DVD", "Overige",
"Kinderbeveiliging" en "Alle" en druk op
, of ENTER.
3
Kies "Start" en druk op ENTER.
De standaardwaarden van de
geselecteerde instellingen worden
hersteld.
4
Druk op ENTER als "Beëindigen"
verschijnt.
Snelinstelling
(Standaardwaarden voor
de recorder herstellen)
Selecteer dit om de "Snelinstelling"
procedure te volgen.
1
Druk op SYSTEM MENU met de
recorder in de stopstand.
2
3
Kies "INSTELLING" en druk op ENTER.
4
5
Kies "Start".
Kies "Snelinstelling" en druk op
ENTER.
Formatteren
Volg de instructies voor
"Snelinstelling" (pagina 26) vanaf
stap 2.
Instellingen en afstellingen
U kunt alle titels die op de vaste schijf zijn
opgenomen wissen.
113
Er verschijnt beeldruis.
Aanvullende informatie
Problemen oplossen
Als u problemen ondervindt bij het gebruik
van deze recorder, probeert u deze eerst zelf
op te lossen aan de hand van de onderstaande
lijst. Als het probleem daarmee niet is
opgelost, raadpleegt u de dichtstbijzijnde
Sony-handelaar.
Voeding
De recorder wordt niet ingeschakeld.
, Controleer of het netsnoer goed is
aangesloten.
Beeld
Er is geen beeld.
, Sluit alle kabels nogmaals goed aan.
, De aansluitkabels zijn beschadigd.
, Controleer de aansluiting op de televisie
(pagina 13).
, Stel de ingangsbronkeuze van de televisie
zo in (bijvoorbeeld op "VCR") dat het
signaal van de recorder op het
televisiescherm verschijnt.
, Controleer of "Scart-instelling" op het
"Video" instelscherm is ingesteld op het
toepasselijke item dat overeenkomt met uw
systeem (pagina 105).
, Als u de recorder aansluit op de televisie
met behulp van alleen de COMPONENT
VIDEO OUT aansluitingen, stelt u
"Component Out" bij "Video-uitvoer" op
het "Video" instelscherm in op "Aan"
(pagina 104).
, Deze recorder kan geen NTSC-signalen
opnemen.
, Tijdens het afspelen van een dubbellaags e
DVD, kunnen de video en audio een
moment worden onderbroken op het punt
waar de lagen in elkaar overgaan.
114
, Als het videosignaal van de recorder via de
videorecorder naar de televisie wordt
verzonden of wanneer de recorder is
aangesloten op een gecombineerde tv/
videorecorder, kan de kopieerbeveiliging
van sommige DVD-programma's de
beeldkwaliteit beïnvloeden. Als u nog altijd
problemen hebt wanneer de recorder
rechtstreeks is aangesloten op de televisie,
probeert u de recorder aan te sluiten op de S
VIDEO ingang van de televisie.
, U hebt de recorder ingesteld op progressief
formaat terwijl uw TV geen progressief
signaal kan verwerken. In dit geval houdt u
de x toets ingedrukt en drukt u op
PROGRAM – (min) op het apparaat.
, Wanneer u de recorder instelt op
progressief formaat, kan het beeld zijn
beïnvloed, ook al is de TV compatibel met
progressieve signalen (525p/625p). In dit
geval houdt u de x toets ingedrukt en drukt
u op PROGRAM – (min) op het apparaat en
de recorder is ingesteld op normaal
(interlace) formaat.
, U geeft een DVD weer die werd
opgenomen in een kleursysteem dat niet
geschikt is voor uw TV.
, De op de vaste schijf opgenomen beelden
kumen ruis voorkomen; dit is te wijten aan
de karakteristieken van de vaste schijf en is
geen defect.
, Tijdens het afspelen van een dubbellaags
DVD, kunnen de video en audio een
moment worden onderbroken op het punt
waar de lagen in elkaar overgaan.
Er is geen beeld of beeldruis verschijnt bij
aansluiting op de DV IN-aansluiting.
, Probeer het volgende: 1Schakel de
recorder uit en vervolgens weer aan.
2Schakel het aangesloten apparaat uit en
vervolgens weer aan. 3Koppel de i.LINKkabel los en sluit deze vervolgens weer aan.
Er is geen beeld of beeldruis verschijnt bij
aansluiting op de HDMI OUT-aansluiting.
De ontvangst van het televisieprogramma
is niet schermvullend.
, Probeer het volgende: 1Schakel de
recorder uit en vervolgens weer aan.
2Schakel de aangelosten apparatuur uit en
vervolgens weer aan. 3Koppel de HDMIkabel los en sluit deze vervolgens weer aan.
, Als de HDMI OUT aansluiting wordt
gebruikt voor video-uitvoer, kan het
probleem worden opgelost door de
instelling "HDMI-resolutie" bij "Videouitvoer" op het "Video" instelmenu te
veranderen (pagina 103). Sluit de televisie
en de recorder op elkaar aan met behulp van
een andere video-aansluiting dan de HDMI
OUT aansluiting, en schakel de
ingangsbron van de televisie om naar de
aangesloten video-ingang zodat u de
beeldschermmenu's kunt zien. Verander de
instelling "HDMI-resolutie" bij "Videouitvoer" op het "Video" instelmenu en
schakel de ingangsbron van de televisie
terug naar HDMI. Als het beeld nog steeds
niet wordt weergegeven, herhaalt u deze
stappen en probeert u andere instellingen.
, De recorder is aangesloten op een
ingangsapparaat dat niet voldoet aan HDCP
(pagina 18).
, Afhankelijk van de instellingcombinatie
van "TV Type" en "4:3 Output" kan de rand
van het beeld eraf gesneden worden of
kunnen er zwarte balken afgebeeld worden,
of kunnen de linker- en rechterkanten van
het beeld flikkeren. In dat geval verandert u
de instellingen op uw televisie en niet op
deze recorder.
, Stel het kanaal handmatig in op
"Zenderinstelling" op het "Basis"
instelscherm (pagina 98).
, Selecteer de juiste bron met de INPUT
SELECT toets of selecteer een kanaal of
TV-programma met de PROG +/– toetsen.
, Bij het aansluiten van DVI-apparatuur,
kunnen 720×480/576p videosignalen
worden uitgevoerd, zelfs wanneer een
andere instelling dan 720×480/576p is
geselecteerd.
, Wanneer de DVI-apparatuur en een HDCPcompatibel computerbeeldscherm is
aangesloten, worden alleen 720×480/576p
videosignalen uitgevoerd.
, Richt de televisieantenne opnieuw.
, Pas het beeld aan (raadpleeg de
gebruiksaanwijzing van de televisie).
, Plaats de recorder en de televisie verder uit
elkaar.
, Plaats de televisie en gebundelde
antennekabels verder uit elkaar.
, De antennekabel is aangesloten op de
AERIAL OUT aansluiting van de recorder.
Sluit de kabel aan op de AERIAL IN
aansluiting.
Televisiekanalen kunnen niet worden
gewijzigd.
, Het kanaal is uitgeschakeld (pagina 99).
, Er is een timergestuurde opname gestart
waardoor de kanalen zijn gewijzigd.
Het beeld van apparatuur die is
aangesloten op de ingang van de recorder
verschijnt niet op het scherm.
, Selecteer "L1" in de display op het
voorpaneel door op PROG +/– of INPUT
SELECT te drukken als de apparatuur is
aangesloten op de LINE 1 – TV aansluiting.
Selecteer "L2" in de display op het
voorpaneel door op PROG +/– of INPUT
SELECT te drukken als de apparatuur is
aangesloten op de LINE 2 IN aansluitingen.
Selecteer "L3" in de display op het
voorpaneel door op PROG +/– of INPUT
SELECT te drukken als de apparatuur is
aangesloten op de LINE 3/DECODER
aansluiting.
Selecteer "DV" in de display op het
voorpaneel door op INPUT SELECT te
drukken als de apparatuur is aangesloten op
de DV IN aansluiting (veelal bij een digitale
camcorder).
,wordt vervolgd
Aanvullende informatie
Afhankelijk van de aangesloten
apparatuur, is het mogelijk dat de
videosignalen van de geselecteerde
HDMI-resolutie niet worden uitgevoerd.
Het beeld van televisieprogramma's is
vervormd.
115
De beeldweergave of het
televisieprogramma van apparatuur die is
aangesloten op de recorder, is vervormd.
, Als het beeld van een DVD-speler, een
videorecorder of een tuner via de
videorecorder naar de televisie wordt
verzonden, kan de kopieerbeveiliging van
sommige programma's de beeldkwaliteit
beïnvloeden. Koppel het bewuste
afspeelapparaat los en sluit het rechtstreeks
aan op de televisie.
Het beeld vult het scherm niet.
, Stel "TV Type" bij "Video-uitvoer" op het
"Video" instelscherm in overeenkomstig
het beeldschermformaat van uw televisie
(pagina 103).
Het beeld vult niet het hele scherm
ondanks dat het beeldformaat is ingesteld
voor "TV Type" bij "Video-uitvoer" op het
"Video" instelscherm.
, Het beeldformaat van de titel ligt vast.
Het beeld is zwart/wit.
, Controleer of "Lijn1 Uitgang" bij "Scartinstelling" op het "Video" instelscherm is
ingesteld op het toepasselijke item dat
overeenkomt met uw systeem (pagina 105).
, Als u een SCART kabel gebruikt, controleert
u of de kabel een 21-pins kabel is.
GUIDE Plus+ systeem
Het GUIDE Plus+ systeem wordt niet
afgebeeld.
, 1Zelfs als u "Snelinstelling" uitvoert,
wordt de TV-programmagids niet afgebeeld
totdat de recorder de GUIDE Plus+
gegevens ontvangt. 2Schakel de recorder
uit maar trek de stekker niet uit het
stopcontact. 3Wacht 24 uur. Het kan
enkele dagen duren voordat de recorder de
GUIDE Plus+ gegevens voor alle
programmaposities heeft ontvangen. Als de
recorder de GUIDE Plus+ gegevens niet
binnen 24 uur heeft ontvangen, stelt u het
hostkanaal handmatig in (pagina 53).
, Het land/gebied of de postcode is onjuist.
Stel uw land/gebied en postcode juist in
(pagina 52).
116
, De hostkanaalinstellingen voor uw set-topboxreceiver zijn niet juist.
Stel het hostkanaal handmatig in
(pagina 53).
, Als de recorder is aangesloten op een set-topboxreceiver, moet de set-top-boxreceiver zi\jn
ingeschakeld om de GUIDE Plus+ gegevens
te kunnen ontvangen.
, Regionummers die niet kunnen worden
ontvangen met het GUIDE Plus+ systeem
zijn ingesteld. Selecteer "Snelinstelling" bij
"INSTELLING" in het systeemmenu en
volg de aanwijzingen op het scherm om de
instellingen opnieuw te maken (pagina 26).
, De "Time Lock" functie van uw kabelbox is
in werking getreden. Schakel deze functie uit.
, Als het hostkanaal is veranderd of
verplaatst, kunnen de
programmagidsgegevens niet worden
ontvangen. In dat geval volgt u de stappen
in "Het GUIDE Plus+ hostkanaal zoeken"
(pagina 53) om de instelling van het
hostkanaal bij te werken. Als het probleem
blijft bestaan nadat u een dag hebt gewacht,
zoekt u naar het hostkanaal op de volgende
website en stelt u het hostkanaal handmatig
in (pagina 53).
www.europe.guideplus.com
Het programmapositienummer in de
programmagids komt niet overeen met de
zender.
, Er kan meer dan één kanaalvolgorde zijn
voor uw gebied. Om de kanaalvolgorde te
veranderen, selecteert u "Editor" op de
menubalk van het GUIDE Plus+ systeem
(pagina 54).
De programmagids van sommige
programmaposities ontbreekt.
, Het is mogelijk dat de
programmagidsgegevens niet bijgewerkt zijn.
Schakel de recorder uit en laat de recorder de
programmagidsgegevens ontvangen.
, Sommige zenders verzorgen slechts twee
dagen aan gegevens. Zie de volgende
website voor meer informatie:
www.europe.guideplus.com
, Niet alle GUIDE Plus+ gegevens konden
worden ontvangen wegens slechte ontvangst.
De programmagids is niet bijgewerkt.
Het geluid bevat ruis.
, De recorder werd gebruikt gedurende de
tijdperiode waarin gepland was de GUIDE
Plus+ gegevens te downloaden.
, Niet alle GUIDE Plus+ gegevens konden
worden ontvangen wegens slechte
ontvangst.
, Tijdens het afspelen van een CD met DTS
audiotracks, is er storing vanaf de LINE 2
OUT R-AUDIO-L aansluitingen, de LINE
1 – TV aansluiting of de LINE 3/
DECODER aansluiting (pagina 70).
Het volume is te laag.
Geluid
Geen geluid.
Er wordt geen geluid uitgevoerd via de
HDMI OUT aansluiting.
, Probeer het volgende: 1Schakel de
recorder uit en vervolgens weer aan.
2Schakel de aangesloten apparatuur uit en
vervolgens weer aan. 3Koppel de HDMIkabel los en sluit deze vervolgens weer aan.
, De HDMI OUT aansluiting is aangesloten
op een DVI apparaat (DVI aansluitingen
accepteren geen audiosignalen).
, De apparatuur aangesloten op de HDMI
OUT aansluiting voldoet niet aan het
audiosignaalformaat. In dat geval stelt u
"Audio(HDMI)" bij "Audioverbinding" in
op "PCM" op het "Audio" instelscherm
(pagina 108).
Een andere audio track kan niet worden
opgenomen of weergegeven.
, Bij het opnemen vanaf aangesloten
apparatuur zet u "Lijnaudio-ingang" in het
OPTIONS menu op "Hoofd/Sub"
(pagina 66).
, Meertalige (hoofd en sub) tracks kunnen
niet worden opgenomen op DVD+RW's,
DVD-RW's (Video-modus), DVD+R's of
DVD-R's (Video-modus). Om de taal op te
nemen, stelt u "Tweetalige opname" bij
"DVD-opname-instellingen" op het
"Opnemen" instelscherm in op "Hoofd" of
"Sub" alvorens op te nemen (pagina 109).
Maak de opname op DVD-RW's/DVD-R's
(VR-modus) als u zowel het hoofdgeluid als
het subgeluid wilt opnemen.
, Iedere andere disc dan de harde schijf of een
DVD-RW's/DVD-R's (VR-modus) kan niet
worden gebruikt om zowel het hoofd- als
het subgeluid op te nemen. Om op de vaste
schijf op te nemen, stelt u "Tweetalige
opname" bij "HDD-opname-instellingen"
op het "Opnemen" instelscherm in op
"Hoofd+Sub" (pagina 109).
, Als u een AV-versterker hebt aangesloten
op de DIGITAL OUT (COAXIAL of
OPTICAL) aansluiting, en de audiotracks
van de vaste schijf/DVD-RW's/DVD-R's
(VR-modus) tijdens het weergeven wilt
veranderen, stelt u "Dolby Digital" bij
"Audioverbinding" op het "Audio"
instelscherm in op "D-PCM" (pagina 106).
Aanvullende informatie
, Sluit alle kabels opnieuw goed aan.
, De aansluitkabel is beschadigd.
, De instelling voor de ingangsbron op de
versterker of de versterkeraansluiting is niet
correct.
, De recorder spoelt snel achteruit of vooruit,
speelt vertraagd af, of staat in de
pauzestand.
, Als het audiosignaal niet via de DIGITAL
OUT (COAXIAL of OPTICAL)/HDMI
OUT aansluitingen wordt uitgevoerd, moet
u de "Audioverbinding" instellingen op het
"Audio" instelscherm controleren
(pagina 106).
, De recorder ondersteunt alleen MP3 audio
en MPEG audio voor DivXvideobestanden. Druk op AUDIO en kies
MP3 audio of MPEG audio.
, Het volume is te laag bij sommige DVD's.
Het geluidsvolume kan beter worden als u
"Audio DRC" op het "Audio" instelscherm
instelt op "TV-stand" (pagina 108).
, Stel "Audio ATT" op het "Audio"
instelscherm in op "Uit" (pagina 106).
Het geluid is vervormd.
, Stel "Audio ATT" op het "Audio"
instelscherm in op "Aan" (pagina 106).
,wordt vervolgd
117
Afspelen
De recorder speelt geen enkel disctype af
(behalve HDD).
, De disc is omgekeerd geplaatst. Plaats de
disc in de disclade met het label naar boven.
, De disc is niet correct geplaatst.
, Er is vocht gecondenseerd in de recorder. In
dit geval, als de recorder ingeschakeld is
laat u deze aan staan (als de recorder
uitgeschakeld is, laat u deze uit staan)
gedurende ongeveer een uur totdat het
vocht is verdampt.
, Als de disc is opgenomen op een andere
recorder en niet werd gefinaliseerd
(pagina 43), kan de recorder de disc niet
afspelen.
De recorder start de weergave niet vanaf
het begin.
, Resume Play is ingeschakeld (pagina 68).
, U heeft een DVD geplaatst waarvan het
titelmenu of het DVD-menu automatisch op
het televisiescherm verschijnt na het
plaatsen van de disc. Start de weergave via
het menu.
De taal voor de ondertiteling kan niet
worden gewijzigd of uitgeschakeld.
, Er zijn geen meertalige ondertitels
opgenomen op de DVD VIDEO.
, De taal voor de ondertitels kan niet worden
gewijzigd op de DVD VIDEO.
, Probeer de ondertitels te wijzigen met het
menu van de DVD VIDEO.
, De ondertitels van titels die met deze
recorder zijn opgenomen, kunnen niet
worden gewijzigd.
De hoeken kunnen niet worden gewijzigd.
, Er zijn geen meervoudige hoeken
opgenomen op de DVD VIDEO.
, U probeert de hoeken te wijzigen terwijl
"
" niet wordt afgebeeld in het display
op het voorpaneel (pagina 67).
, Hoeken kunnen niet worden gewijzigd op
de DVD VIDEO.
, Probeer de hoek te wijzigen met het menu
van de DVD VIDEO.
, De hoeken van titels die met deze recorder
zijn opgenomen, kunnen niet worden
gewijzigd.
, De opnamehoek kan niet worden veranderd
tijdens vertraagd afspelen of terwijl het
afspelen is gepauzeerd.
Het afspelen wordt automatisch gestart.
, De DVD VIDEO is voorzien van een
automatische afspeelfunctie.
Het afspelen stopt automatisch.
, Bij het afspelen van een DVD met een
automatisch pauzesignaal stopt het afspelen
bij het auto-pauzesignaal.
Sommige functies, zoals stoppen, Zoeken
of Vertraagde weergave, werken niet.
, Voor sommige DVD's zijn bepaalde
bovenstaande functies niet beschikbaar.
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing bij de
disc.
De taal voor het geluid kan niet worden
gewijzigd.
, Er zijn geen meertalige tracks opgenomen
op de DVD.
, De taal voor het geluid van een DVD
VIDEO kan niet worden gewijzigd.
, Probeer de taal te wijzigen met het menu
van de DVD VIDEO.
118
Weergave van DivX-videobestanden is
niet mogelijk.
, Het bestand is geen DivX-bestand.
, Het bestand heeft een andere extensie dan
".avi" of ".divx".
, De DATA CD (DivX-video)/DATA DVD
(DivX-video) is niet opgenomen in een
DivX-indeling conform ISO9660 Level 1,
Level 2 of Joliet.
, Het DivX-videobestand heeft een
beeldformaat groter dan 720 (breedte) ×
576 (hoogte).
De MP3 audio track kan niet worden
afgespeeld.
, De MP3 audio track is niet van een formaat
dat compatibel is met de recorder
(pagina 74).
De JPEG-beeldbestanden worden niet
afgespeeld.
, De JPEG-beeldbestanden zijn niet
opgenomen in een indeling die de recorder
kan afspelen (pagina 74).
, Progressieve JPEG-beelden kunnen niet
worden afgespeeld.
TV Pauze werkt niet.
, U neemt op de harde schijf op of de harde
schijf is vol.
Opnemen/Timergestuurde
opname/Bewerken
De programmapositie kan niet worden
veranderd vanaf de programmapositie die
u opneemt.
, De verschillende timerinstellingen
overlappen elkaar (pagina 64).
, Er is geen DVD in de recorder geplaatst.
, Er is onvoldoende discruimte beschikbaar
voor opname.
, De set-top box werd uitgeschakeld.
, De set-top-boxcontroller werd niet goed
aangesloten (pagina 13).
, De instellingen van "Installatie" op de
menubalk zijn veranderd (pagina 52).
, De recorder was bezig met kopiëren (vaste
schijfyDVD).
, De recorder was bezig met DV kopiëren.
Het opnemen stopt niet onmiddellijk
nadat op de x REC STOP toets is gedrukt.
, De recorder heeft enkele seconden nodig
om discgegevens in te voeren voordat het
opnemen kan worden gestopt.
, Stel de invoerbron van de televisie in op
"TV".
Het opnemen stopt niet als u op x drukt.
Het opnemen begint niet onmiddellijk
nadat op de z REC toets is gedrukt.
De opname met de timer is niet voltooid of
is niet bij het begin begonnen.
, Bedien de recorder alleen nadat "LOAD",
"FORMAT" of "INFOWRITE" verdwenen
is in de display op het voorpaneel.
, Tijdens de opname is een stroomstoring
opgetreden. Als de storing wordt verholpen
binnen de tijdsduur van een opname met de
timer, hervat de recorder het opnemen.
Als de stroomstoring langer duurt dan een
uur, moet u de klok opnieuw instellen
(pagina 102).
, De verschillende timerinstellingen
overlappen elkaar (pagina 64).
, Er is niet genoeg discruimte.
, De PDC/VPS functie is actief.
, Tijdens de opname is een stroomstoring
opgetreden.
, De interne klok van de recorder is stil
blijven staan als gevolg van een
stroomstoring die langer dan 1 uur heeft
geduurd. Stel de klok opnieuw in
(pagina 102).
, Het kanaal is uitgeschakeld nadat de
opname met de timer is ingesteld. Zie
"Zenderinstelling" op pagina 98.
, De programmapositie werd verborgen
nadat de timeropname werd ingesteld. (Zie
"Veranderingen aanbrengen in het GUIDE
Plus+ systeem" op pagina 52.)
, Trek de stekker uit het stopcontact en steek
deze weer in het stopcontact.
, "PDC/VPS Scan uit" werd geselecteerd in
het OPTIONS menu (pagina 63).
, Het programma bevat
kopieerbeveiligingssignalen die het
kopiëren beperken.
Aanvullende informatie
Hoewel u de timer juist hebt ingesteld, is
er niets opgenomen.
, Druk op x REC STOP.
Eerder opgenomen inhoud is gewist.
, Gegevens die niet op deze recorder kunnen
worden afgespeeld, maar met een computer
op de DVD zijn opgenomen, worden gewist
van de disc nadat de disc is geplaatst.
, "Automatisch titel wissen" bij
"Timerinstellingen" op het "Opnemen"
instelscherm is ingesteld op "Aan"
(pagina 109).
,wordt vervolgd
119
De PDC/VPS functie werkt niet.
, Controleer of de klok en de datum juist zijn
ingesteld.
, Controleer of u de juiste PDC/VPS tijd hebt
ingesteld (er kan een drukfout staan in de
televisiegids). Als de uitzending die u wilt
opnemen, niet de juiste PDC/VPS
informatie verzendt, begint de recorder niet
met opnemen.
, Als de ontvangst slecht is, kan het PDC/
VPS signaal zijn gewijzigd, waardoor de
recorder niet opneemt.
, "PDC/VPS Scan uit" is geselecteerd
(pagina 63).
, Het is mogelijk dat de PDC/VPS functie
niet werkt als het GUIDE Plus+ hostkanaal
niet volledig is ingesteld.
, De PDC/VPS functie werkt niet terwijl de
GUIDE Plus+ gegevens worden
gedownload.
Opnemen vanaf de apparatuur
met een timer
Hoewel u de synchro-opnamefunctie juist
hebt ingesteld, is er niets opgenomen.
, U hebt de aangesloten apparatuur niet
uitgeschakeld. Schakel de aangesloten
apparatuur uit en zet de recorder in de
stand-bymodus voor de synchroopnamefunctie (pagina 64).
, De recorder bevindt zich niet in de synchroopnamestand-bymodus. Druk op
c z SYNCHRO REC om de recorder in de
opnamestand-bymodus te brengen.
Controleer of de SYNCHRO REC indicator
oplicht op het voorpaneel (pagina 64).
, De apparatuur is niet aangesloten op de
LINE 3/DECODER-aansluiting van de
recorder.
, De recorder is aangesloten op de TV
uitgang van de aangesloten apparatuur.
Synchro-opname wordt niet voltooid.
, De timerinstelling voor de aangesloten
apparatuur overlapt met de timerinstelling
van de recorder (pagina 65).
, Tijdens de opname is een stroomstoring
opgetreden.
120
De recorder begint automatisch met
opnemen op het moment dat de
satellietontvanger wordt ingeschakeld.
, De synchro-opnamefunctie is geactiveerd.
Schakel de satellietontvanger uit en
annuleer de synchro-opnamefunctie
(pagina 64).
Kopiëren
U kopieerde een titel, maar de titel werd
niet afgebeeld op de titellijst van de vaste
schijf.
, De titel bevatte een
kopieerbeveiligingssignaal, waardoor deze
werd verplaatst (pagina 88).
Kopiëren op hoge snelheid werkt niet.
, De titel kan niet op hoge snelheid worden
gekopieerd (pagina 87). Zelfs als A-B
wissen wordt uitgevoerd, zodat een titel niet
meerdere beeldformaten bevat, wordt deze
nog steeds behandeld als een titel met
meerdere beeldformaten.
Weergave
De klok is gestopt.
, Stel de klok opnieuw in (pagina 102).
, De klok is stil blijven staan als gevolg van
een stroomstoring die langer heeft geduurd
dan 1 uur. Stel de klok opnieuw in
(pagina 102).
De TIMER REC indicator knippert.
, Er is onvoldoende ruimte beschikbaar op de
disc.
, Plaats een opneembare disc in de recorder.
, De geplaatste DVD is beveiligd (pagina 42).
De indicator voor de opnamestand is
onjuist.
, Als het opnemen of kopiëren korter dan tien
minuten duurt, of als een beeld met zeer
weinig beweging gedurende langer dan tien
minuten wordt weergegeven, is het
mogelijk dat de opnamestand niet correct
wordt weergegeven. Merk op dat het
opnemen of kopiëren zelf wel correct is
uitgevoerd in de gekozen stand.
, Na het afspelen van titels opgenomen in de
EP en SLP opnamestanden, kan de indicatie
van de opnamestand veranderen afhankelijk
van het opgenomen programma.
De klok verschijnt niet in de display op het
voorpaneel als de recorder uitgeschakeld
is.
, "Dimmer" op het "Overige" instelscherm is
ingesteld op "Stroombesparing"
(pagina 112).
Er verschijnen vijf cijfers of letters in de
display op het voorpaneel.
, De zelfdiagnosefunctie werd geactiveerd
(zie tabel op pagina 122).
De disclade wordt niet geopend als u op
de Z (openen/sluiten) toets drukt.
, Het duurt enkele seconden voordat de
disclade wordt geopend nadat u een DVD
hebt opgenomen of bewerkt. De reden
hiervoor is dat de recorder gegevens
toevoegt aan de disc.
Afstandsbediening
De afstandsbediening werkt niet.
Overige
De recorder werkt niet correct.
, Herstart de recorder. Houd [/1 op de
recorder langer dan tien seconden ingedrukt
tot "WELCOME" verschijnt in de display
op het voorpaneel.
, Indien de werking van de recorder is
verstoord door statische elektriciteit enz.,
schakel de recorder uit en wacht tot de klok
weer verschijnt in de display op het
voorpaneel. Trek dan de stekker uit het
stopcontact, laat de recorder een tijdje
uitgeschakeld en steek vervolgens de
stekker opnieuw in.
, De disclade is vergrendeld. Annuleer het
kinderslot (pagina 68).
De disclade gaat niet open en "TRAY
LOCKED " verschijnt in de display op het
voorpaneel.
, Neem contact op met uw Sony-handelaar of
een plaatselijk erkend Sonyservicecentrum.
De disclade wordt niet geopend en u kunt
de disc niet verwijderen als u op de Z
(openen/sluiten) toets drukt.
, Schakel de recorder uit. Wacht tot de klok
verschijnt in de display op het voorpaneel
en trek dan de stekker eruit. (Als de recorder
niet uitgeschakeld wordt of als de klok niet
verschijnt in de display op het voorpaneel,
moet u toch de stekker uit het stopcontact
trekken.) Sluit hem opnieuw aan terwijl u A
op de recorder ingedrukt houdt, en laat de
toets los wanneer de disclade open gaat.
Houd dan [/1 op de recorder ongeveer tien
seconden lang ingedrukt tot "WELCOME"
verschijnt in de display op het voorpaneel.
Aanvullende informatie
, De batterijen zijn leeg.
, De afstand tussen de afstandsbediening en
de recorder is te groot.
, De standaardwaarde voor de code van de
fabrikant van de afstandsbediening is
hersteld bij het vervangen van de batterijen.
Stel de code opnieuw in (pagina 23).
, De afstandsbediening is niet op de
afstandsbedieningssensor van de recorder
gericht.
, Voor de recorder en de afstandsbediening
zijn verschillende bedieningsstanden
gekozen. Stel voor beid dezelfde
bedieningsstand in (pagina 24). De
standaard ingestelde bedieningsmodus voor
deze recorder en de meegeleverde
afstandsbediening is DVD3.
, Druk op x (stoppen) op het apparaat terwijl
de recorder uitgeschakeld is om de huidige
bedieningsstand te controleren.
De disclade gaat niet open en "LOCKED"
verschijnt in de display op het voorpaneel.
"RECOVERY" verschijnt in de display op
het voorpaneel.
, De herstelfunctie van de recorder is
geactiveerd bij het inschakelen van de
recorder, omdat de stroom is uitgeschakeld
of is onderbroken tijdens het opnemen. Laat
de recorder ingeschakeld staan totdat
"RECOVERY" verdwijnt in de display op
het voorpaneel.
,wordt vervolgd
121
"HDD ERROR" verschijnt in de display op
het voorpaneel.
, Er heeft zich een probleem voorgedaan met
de harde schijf. Houd [/1 op de recorder
gedurende tien seconden ingedrukt totdat
"WELCOME" in de display op het
voorpaneel wordt afgebeeld. Als u het
probleem hiermee niet kunt oplossen,
formatteert u de vaste schijf van de recorder
door de HDD-toets van de recorder langer
dan tien seconden ingedrukt te houden, tot
"FORMAT" verschijnt in de display op het
voorpaneel. Merk op dat de volledige
inhoud van de vaste schijf wordt gewist. Als
het probleem daarmee niet is opgelost,
raadpleegt u de dichtstbijzijnde Sonyhandelaar.
"FAN ERROR" verschijnt in de display op
het voorpaneel.
Zelfdiagnosefunctie
(Wanneer er letters/
cijfers verschijnen in de
display)
Als de zelfdiagnosefunctie is geactiveerd om
te voorkomen dat de werking van de recorder
wordt verstoord, verschijnt er een
servicecode van vijf tekens (bijvoorbeeld C
13 00) met een combinatie van een letter en
vier cijfers in de display. Raadpleeg in dit
geval de onderstaande tabel.
Eerste drie
Oorzaak en/of oplossing
tekens van de
servicecode
C 13
Er is een probleem in de harde
schijf.
, Neem contact op met de
dichtstbijzijnde Sonyhandelaar of plaatselijk
erkend servicecentrum.
De DVD is vuil.
, Reinig de disc met een
zachte doek.
C 31
De DVD/CD is niet correct
geplaatst.
, Plaats de disc correct.
, Controleer of de ventilatiegleuf aan de
achterkant van de recorder niet is
geblokkeerd. Trek vervolgens onmiddellijk
de stekker uit het stopcontact. Laat de
recorder een tijdje uitgeschakeld, steek dan
de stekker weer in het stopcontact en druk
op [/1 op de recorder.
Mechanisch geluid hoorbaar terwijl de
recorder is uitgeschakeld.
, Wanneer de recorder de klok voor de Auto
Clock Set-functie instelt,
programmaposities zoekt voor de PDC/
VPS-functies, of de EPG-gegevens
bijwerkt, kunnen werkingsgeluiden (zoals
van de ingebouwde ventilator) hoorbaar
zijn, zelfs al is de recorder uitgeschakeld.
Dat is normaal en duidt niet op een storing.
122
E XX
De zelfdiagnosefunctie van de
(xx is een cijfer) recorder is uitgevoerd om een
defect te voorkomen.
, Neem contact op met de
Sony-handelaar of een
erkend Sonyservicecentrum en
vermeld de vijfcijferige
servicecode.
Voorbeeld: E 61 10
Opmerkingen bij discs
Opmerkingen bij deze
recorder
• Neem de disc vast aan de rand om deze
schoon te houden. Raak het oppervlak niet
aan. De disc kan defect raken door stof,
vingerafdrukken of krassen.
Werking
• Als u de recorder direct van een koude naar
een warme omgeving verplaatst of als de
recorder in een zeer vochtige omgeving
wordt geplaatst, kan vocht condenseren op
de lenzen van de recorder. Als dit het geval
is, kan de werking van de recorder worden
verstoord. In dit geval, als de recorder
ingeschakeld is laat u deze aan staan (als de
recorder uitgeschakeld is, laat u deze uit
staan) gedurende ongeveer een uur totdat
het vocht is verdampt.
• Wanneer u de recorder verplaatst, haalt u
alle discs eruit en oefent u geen schokken of
trillingen uit op de vaste schijf. Als u dat
niet doet, kan de disc of de vaste schijf
worden beschadigd (pagina 3).
Volumeregeling
Reiniging
Reinig de behuizing, het voorpaneel en de
bedieningselementen met een zachte doek die
lichtjes is bevochtigd met een mild
zeepsopje. Gebruik geen schuursponsje,
schuurpoeder of oplosmiddelen, zoals
alcohol of benzine.
Over het reinigen van discs en disc-/
lensreinigingsmiddelen
• Gebruik geen oplosmiddelen, zoals
benzine, thinner en in de handel
verkrijgbare reinigingsmiddelen, of
antistatische sprays voor
grammofoonplaten.
• Gebruik de volgende discs niet:
– Een disc met een speciale vorm (zoals een
kaart of hart).
– Een disc met een label of sticker.
– Een disc met kleefmiddel van plakband of
stickers.
Onderdelen vervangen
In het geval dit apparaat gerepareerd moet
worden, kunnen de vervangen onderdelen
worden ingezameld voor hergebruik of
recycling.
Aanvullende informatie
Zet het volume niet hoger bij het beluisteren
van een zeer stille passage of een onbespeeld
gedeelte. Als u dit toch doet, kunnen de
luidsprekers worden beschadigd wanneer er
een piekwaarde wordt bereikt.
• Stel een disc niet bloot aan direct zonlicht of
warmtebronnen, zoals heteluchtkanalen, en
laat deze niet achter in een auto die in de
volle zon geparkeerd staat en waarin de
temperatuur sterk kan oplopen.
• Berg discs na gebruik weer op in de hoesjes.
• Reinig de disc met een zachte doek. Veeg
de disc van binnen naar buiten schoon.
Gebruik geen reinigingsdiscs of disc-/
lensreinigingsmiddelen (inclusief nat- of
spraytypen). Deze kunnen leiden tot een
storing in de recorder.
123
Technische gegevens
Systeem
Laser: Halfgeleiderlaser
Kanalen:
PAL/SECAM (B/G, D/K, I, L)
VHF: E2 tot E12, R1 tot R12, F2 tot
F10, Italië A tot H, Ierland A tot J,
Zuid-Afrika 4 tot 13
UHF: E21 tot E69, R21 tot R69, B21
tot B69, F21 tot F69
CATV: S01 tot S05, S1 tot S20,
Frankrijk B tot Q
HYPER: S21 tot S41
Het bovenstaande overzicht van kanalen
geeft slechts aan welke kanalen binnen dit
bereik kunnen worden ontvangen. Het biedt
geen garantie dat het signaal ook onder alle
omstandigheden ontvangen kan worden.
Voor meer informatie, zie "Beschikbare
kanalen" (page 99).
Video-ontvangst:
Frequentiesynthesizersysteem
Audio-ontvangst: Gescheiden
draaggolfsysteem
Antenne-uitgang: 75-ohm
asymmetrische antenneaansluiting
Timer: Klok: Kwartsvergrendeld/
Timerindicatie: 24-urencyclus
(digitaal)/Noodvoedingsduur: 1 uur
Indeling voor video-opname: MPEG2, MPEG-1
Indeling voor audio-opname/
toepasselijke bitsnelheid: Dolby
Digital 2 ch
256 kbps/128 kbps (EP- en SLPinstelling)
124
Ingangen en uitgangen
LINE 2 OUT
(AUDIO): Phono-aansluiting/2 Vrms/
10 kohm
(VIDEO): Phono-aansluiting/1,0 Vp-p
(S VIDEO): 4-pins mini DIN/Y: 1,0 Vp-p,
C: 0,3 Vp-p (PAL)
LINE 2 IN
(AUDIO): Phono-aansluiting/2 Vrms/
meer dan 22 kohm
(VIDEO): Phono-aansluiting/1,0 Vp-p
(S VIDEO): 4-pins mini DIN/Y: 1,0 Vp-p,
C: 0,3 Vp-p (PAL)
LINE 1 – TV: 21-pins
CVBS IN/OUT
S-Video/RGB OUT (upstream)
LINE 3/DECODER: 21-pins
CVBS IN/OUT
S-Video/RGB IN
S-Video OUT (downstream)
Decoder
DV IN: 4-pins/i.LINK S100
DIGITAL OUT (OPTICAL):
Optische uitgang/–18 dBm
(golflengte: 660 nm)
DIGITAL OUT (COAXIAL): Phonoaansluiting/0,5 Vp-p/75 ohm
COMPONENT VIDEO OUT (Y, PB/CB,
PR/CR):
Phono-aansluiting/Y: 1,0 Vp-p,
PB/CB: 0,7 Vp-p, PR/CR: 0,7 Vp-p
G-LINK: mini-aansluiting
HDMI OUT: HDMI 19-pin
standaardstekker
Algemeen
Voeding: 220-240 V wisselstroom,
50/60 Hz
Stroomverbruik: 46 W
Afmetingen (ong.):
430 × 73 × 328 mm (breedte/hoogte/
diepte) incl. uitstekende onderdelen
Capaciteit van de harde schijf:
160 GB
Gewicht (ong.): 4,7 kg
Werkingstemperatuur: 5ºC tot 35ºC
Vochtigheidsgraad bij werking: 25%
tot 80%
Meegeleverd toebehoren:
Netsnoer (1)
Antennekabel (1)
Afstandsbediening (1)
Set-top-boxcontroller (1)
R6 (AA-formaat) batterijen (2)
Wijzigingen in ontwerp en technische
gegevens voorbehouden zonder
voorafgaande kennisgeving.
Compatibel kleursystemen
Deze recorder gebruikt het PALkleursysteem voor het opnemen en het PALof het NTSC-kleursysteem voor het afspelen.
De signalen van het SECAM-kleursysteem
kunnen wel worden ontvangen en
opgenomen, maar alleen worden afgespeeld
in het PAL-kleursysteem. Opname van
videobronnen gebaseerd op andere
kleursystemen kan niet worden
gegarandeerd.
Betreft i.LINK
De DV IN aansluiting op deze recorder is
compatibel met i.LINK voor digitale
videocamera's. Hieronder volgt een
beschrijving van het i.LINK aansluitsysteem
en de mogelijkheden ervan.
Wat is i.LINK?
b Opmerking
Doorgaans kunt u slechts een enkel apparaat via de
i.LINK kabel (DV-aansluitkabel) op deze recorder
aansluiten. Voor nadere bijzonderheden over het
aansluiten van i.LINK-compatibele apparatuur met
twee of meer i.LINK aansluitingen (DVaansluitingen) raadpleegt u de bijgeleverde
handleiding van de aan te sluiten apparatuur.
Aanvullende informatie
i.LINK is de naam voor een digitale seriële
interface voor de overdracht van digitale
video, digitale audio en andere gegevens in
twee richtingen tussen apparaten die beide
beschikken over een i.LINK aansluitbus;
tevens is deze aansluiting geschikt voor de
bediening van andere apparatuur.
Voor de i.LINK aansluiting tussen twee
geschikte apparaten volstaat een enkele
i.LINK kabel. Hiermee is de
gegevensoverdracht en bediening mogelijk
van allerlei digitale audio/video-apparatuur.
Als er twee of meer i.LINK compatibel
apparaten indirect zijn doorverbonden met
deze recorder, kunt u naast de
gegevensoverdracht ook de andere
doorverbonden apparaten bedienen.
Houd er rekening mee dat de werking soms
kan verschillen afhankelijk van de
eigenschappen en specificaties van de
verbonden apparatuur, zodat niet altijd tussen
alle apparaten bediening en
gegevensoverdracht mogelijk is.
Uitleg over naam "i.LINK"
i.LINK is een door SONY voorgestelde naam
voor de technisch als IEEE 1394 bekende
aansluiting, als zodanig erkend als
handelsmerk door diverse internationale
ondernemingen en instanties.
IEEE 1394 is een internationale norm,
vastgesteld door het Institute of Electrical
and Electronics Engineers.
,wordt vervolgd
125
i.LINK overdrachtsnelheid
De maximale overdrachtsnelheid van i.LINK
kan verschillen per apparaat. Er zijn drie
maximale snelheden vastgesteld:
S100 (ong. 100 Mbps*)
S200 (ong. 200 Mbps)
S400 (ong. 400 Mbps)
De overdrachtsnelheid staat onder
"Technische gegevens" in de handleiding van
de betreffende apparatuur. Bovendien staat
op sommige apparaten de overdrachtsnelheid
ook vermeld bij de i.LINK aansluitbus.
Voor apparatuur waarbij de maximale
overdrachtsnelheid niet apart staat vermeld,
inclusief dit apparaat, geldt gewoonlijk de
"S100" snelheid.
Wanneer dit apparaat wordt aangesloten op
apparatuur met een afwijkende
overdrachtsnelheid, kan de feitelijke snelheid
verschillen van de aangegeven snelheid.
* Wat is Mbps?
Mbps staat voor megabit per seconde, dat wil
zeggen de hoeveelheid gegevens die in een
seconde kan worden verzonden of ontvangen.
Een overdrachtsnelheid van 100 Mbps
bijvoorbeeld betekent dat u in één seconde 100
megabit gegevens kunt verzenden.
i.LINK functies van deze
recorder
Voor meer informatie omtrent het kopiëren
wanneer de recorder is verbonden met andere
videoapparatuur met DV-aansluitingen, zie
pagina 92.
De DV-aansluiting van deze recorder kan
alleen DVC-SD signalen invoeren. Hij kan
geen signalen uitvoeren. De DV-aansluiting
is niet geschikt voor MICRO MV signalen
van apparatuur zoals een MICRO MV
digitale videocamera met i.LINK aansluiting.
Voor verdere voorzorgsmaatreglen, zie de
opmerkingen op pagina 92.
Nadere voorzorgsmaatregelen bij het
aansluiten van andere apparatuur vindt u
tevens in de gebruiksaanwijzing van de aan te
sluiten apparatuur.
126
Vereiste i.LINK aansluitkabel
Gebruik de Sony i.LINK 4-pins naar 4-pins
kabel (voor het DV kopiëren).
i.LINK en
zijn handelsmerken.
Onderdelen en bedieningselementen
Zie de pagina's tussen haakjes voor meer informatie.
Afstandsbediening
I MENU/Groene toets (67)
J TV/DVD toets (23)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
K TOP MENU/Rode toets (67)
L CHAPTER MARK/Gele toets (82)
CHAPTER MARK ERASE/Blauwe
toets (82)
M SYSTEM MENU toets (95, 98)
TITLE LIST toets (36, 67, 79)
TV GUIDE toets (46)
N INFO (informatie) toets (46)
O SCHEDULE toets (58)
P </M/m/,/ENTER toets (26)
Q O RETURN toets (79)
R OPTIONS toets (45)
S PAGE
/
toetsen (36, 74)
U mc / CM (zoeken/
vertraagde/stilstaande weergave)
toetsen (69)
A HDD toets (35)
DVD toets (34)
B [/1 (aan/stand-by) toets (26)
C Z (openen/sluiten) toets (34)
D PROG (programma) +/– toetsen (35)
De + toets is voorzien van een voelstip*.
E Cijfertoetsen (58, 73)
Cijfertoets 5 is voorzien van een
voelstip*.
F INPUT SELECT toets (66, 92)
G AUDIO toets (69)
De AUDIO toets is voorzien van een
voelstip*.
H SUBTITLE toets (69)
V H (afspelen) toets (67)
X (pauze) toets (69)
x (stoppen) toets (67)
Aanvullende informatie
T ./> (vorige/volgende)/
DAY +/– toetsen (69)
De H toets is voorzien van een voelstip*.
W DISPLAY toets (39)
X z REC toets (35)
x REC STOP toets (35)
c z SYNCHRO REC toets (64)
REC MODE toets (35)
Y TV 2 (volume) +/– toetsen (23)
Z TV [/1 (aan/stand-by) toets (23)
wj TV PROG (programma) +/– toetsen (23)
De + toets is voorzien van een voelstip*.
wk TV t toets (23)
* Gebruik de voelstip als referentie wanneer u de
recorder bedient.
,wordt vervolgd
127
Voorpaneel
A [/1 (aan/stand-by) toets (26)
B Display op het voorpaneel (129)
K HDD toets/indicator (35)
DVD toets/indicator (34)
C Disclade (34)
L
D A (openen/sluiten) toets (34)
M ONE-TOUCH DUB toets (94)
E TIMER REC indicator (57)
SYNCHRO REC indicator (64)
N PROGRAM +/– toetsen (35)
F H (afspelen) toets (67)
G x (stoppen) toets (67)
H
(afstandsbedieningssensor) (23)
I z REC toets (35)
J x REC STOP toets (35)
128
DV IN aansluiting (92)
De + toets is voorzien van een voelstip*.
O INPUT SELECT toets (64, 92)
P REC MODE toets (35)
Q LINE 2 IN (S VIDEO/VIDEO/
L(MONO) AUDIO R) aansluitingen
(30)
* Gebruik de voelstip als referentie wanneer u de
recorder bedient.
Display op het voorpaneel
HDD
DVD
SMARTLINK
DVD NICAM
VCD TV
A HDD/DVD indicators
Beeldt de gekozen media en de
afspeel-/opnamestatus af.
• Klok
• Programmapositie
• TV Direct Rec indicator (35):
"TV" verschijnt als laatste twee tekens
aan de rechterkant.
B Kopieerrichtingsindicator
C SMARTLINK indicator (19)
E NICAM indicator (56)
D Toont het volgende:
F TV indicator (35)
• Speelduur
• Huidige titel/track en huidig hoofdstuk/
indexnummer
• Opnameduur/opnamestand
G Disctype*
H
(hoek) indicator (67)
* Toont DATA CD's als "CD".
Achterpaneel
Aanvullende informatie
A AERIAL IN/OUT aansluitingen (13)
F LINE 3/DECODER aansluiting (16)
B HDMI OUT (High-Definition
Multimedia Interface uitgangs-)
aansluiting (18, 21)
G AC IN aansluiting (22)
C LINE 2 OUT (R-AUDIO-L/VIDEO)
aansluitingen (18, 21)
D LINE 2 OUT (S VIDEO) aansluiting
(18)
H LINE 1 – TV aansluiting (18)
I DIGITAL OUT (COAXIAL/
OPTICAL) aansluiting (21)
J G-LINK aansluiting (13)
E COMPONENT VIDEO OUT
(Y, PB/CB, PR/CR) aansluitingen (18)
129
Taalcodelijst
Voor details, zie pagina 111.
Taalspelling conform ISO 639: 1988 (E/F) norm.
Code Taal
Code Taal
Code Taal
Code Taal
1027
1028
1032
1039
1044
1045
1051
1052
1053
1057
1059
1060
1061
1066
1183
1186
1194
1196
1203
1209
1217
1226
1229
1233
1235
1239
1245
1248
1253
1254
1257
1261
1269
1283
1287
1297
1298
1299
1300
1301
1305
1307
1311
1313
1326
1327
1332
1334
1347
1349
1350
1352
1353
1356
1357
1358
1363
1365
1369
1376
1379
1393
1403
1408
1417
1428
1435
1507
1508
1509
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1521
1525
1527
1528
1529
1531
1532
1534
1535
1538
1539
1540
1543
1557
1564
1572
1581
1587
1613
1632
1665
1684
1697
1067
1070
1079
1093
1097
1103
1105
1109
1130
1142
1144
1145
1149
1150
1151
1157
1165
1166
1171
1174
1181
Afar
Abkhazian
Afrikaans
Amharic
Arabic
Assamese
Aymara
Azerbaijani
Bashkir
Byelorussian
Bulgarian
Bihari
Bislama
Bengali;
Bangla
Tibetan
Breton
Catalan
Corsican
Czech
Welsh
Danish
German
Bhutani
Greek
English
Esperanto
Spanish
Estonian
Basque
Persian
Finnish
Fiji
Faroese
French
Frisian
Irish
Scots Gaelic
Galician
Guarani
Gujarati
Hausa
Hindi
Croatian
Hungarian
Armenian
Interlingua
Interlingue
Inupiak
Indonesian
Icelandic
Italian
Hebrew
Japanese
Yiddish
Javanese
Georgian
Kazakh
Greenlandic
Cambodian
Kannada
Korean
Kashmiri
Kurdish
Kirghiz
Latin
Lingala
Laothian
Lithuanian
Latvian;
Lettish
1345 Malagasy
1436
1463
1481
1482
1483
1489
1491
1495
1498
1501
1502
1503
1505
1506
Maori
Macedonian
Malayalam
Mongolian
Moldavian
Marathi
Malay
Maltese
Burmese
Nauru
Nepali
Dutch
Norwegian
Occitan
(Afan)Oromo
Oriya
Punjabi
Polish
Pashto;
Pushto
Portuguese
Quechua
RhaetoRomance
Kirundi
Romanian
Russian
Kinyarwanda
Sanskrit
Sindhi
Sangho
SerboCroatian
Singhalese
Slovak
Slovenian
Samoan
Shona
Somali
Albanian
Serbian
Siswati
Sesotho
Sundanese
Swedish
Swahili
Tamil
Telugu
Tajik
Thai
Tigrinya
Turkmen
Tagalog
Setswana
Tonga
Turkish
Tsonga
Tatar
Twi
Ukrainian
Urdu
Uzbek
Vietnamese
Volap k
Wolof
Xhosa
Yoruba
Chinese
Zulu
Niet
1703 gespecificeerd
Regiocode
Voor details, zie pagina 110.
130
Code Regio
Code Regio
Code Regio
Code Regio
2044
2047
2046
2057
2070
2079
2090
2092
2115
2165
2174
2109
2248
2238
2254
2276
2304
2363
2362 Mexico
2376 Nederland
2390 NieuwZeeland
2379 Noorwegen
2427 Pakistan
2424 Filippijnen
2436 Portugal
2489 Rusland
2501 Singapore
2149
2499
2086
2528
2184
Argentinië
Australië
Oostenrijk
België
Brazilië
Canada
Chili
China
Denemarken
Finland
Frankrijk
Duitsland
India
Indonesië
Italië
Japan
Korea
Maleisië
Spanje
Zweden
Zwitserland
Thailand
Verenigd
Koninkrijk
Index
De tekst tussen
aanhalingstekens verschijnt
op het instelscherm.
Cijfers
16:9 26, 103
4:3 Letter Box 26, 103
4:3 Pan Scan 26, 103
"48kHz/96kHz PCM" 107
A
Aanpassen
opnamebeeld 61
weergavebeeld 70
weergavegeluid 71
Aansluiten
de antennekabel 13
de audiokabels 21
de set-topboxcontroller 13
de videokabels 18
"A-B wissen" 80
Achterpaneel 129
Afspeelbare discs 11
Afspelen 11, 67
afspelen hervatten 68
audio scan 67
direct opnieuw
afspelen 69
direct vooruitspoelen
69
DivX-videobestanden
74
JPEG-beeldbestanden
74
MP3 audio tracks 74
snel achteruit 69
snel vooruit 69
stilstaande weergave
69
vertraagde weergave
69
"Afspelen begin" 68, 75
Afspelen hervatten 68
Afstandsbediening
23, 127
"AFT" 99
Album 39, 77
"Album zoeken" 73
Alle titels wissen 80
Antenne 13
AUDIO 69
"Audio" 106, 111
"Audio ATT" 106
"Audio DRC" 108
"Audio-instellingen" 71
Audiokabel 21
Audioscan 67
"Audioverbinding" 27,
106
Auto Clock Set 102
"Auto Display" 105
"Auto hoofdstuk" 110
"Autom. inst." 102
"Automatisch titel wissen"
58, 59, 60, 109
"AV-SYNC" 71
B
"Basis" 98
Batterijen 23
"Bedieningsstand" 25, 112
Beeldformaat 61
Beeldkwaliteit 61, 70
Behandeling van discs 123
Benoemen 42
"Bestand zoeken" 73
Beveiligen
disc 42
titel 79
Bewerken 78, 82
DV montage 92
"BNR" 70
C
Canal Plus 31
CD 11
CHAPTER MARK 82
CHAPTER MARK
ERASE 82
Chasing Playback 72
Cijfertoetsen 41, 59
Component Out 26, 104
COMPONENT VIDEO
OUT 18
"Contrast" 61, 70
Copy-Free 56
Copy-Never 56
Copy-Once 56
CPRM 10
D
DATA CD 11
De timerinstellingen
controleren/veranderen/
annuleren 62
"Decoder" 32
"Definalis." 44
"Digital Out" 106
Digitale videocamera 92
"Dimmer" 112
"Disc beveil." 42
"Disc finaliseren" 112
"Disc Info" 40, 42, 45
Discinstellingen 42, 45, 110
Discruimte 40, 79
Disctypes 9, 78
Display op het voorpaneel
129
DivX-videobestanden 74
Dolby Digital 21, 107
"Downmix" 108
DTS 107
"DV Audio Input" 93
DV IN 92
DV Kopiëren 92
Kopiëren 94, 112
Programmamontage
95
"DV MONTAGE" 95
"DVD" 110
"DVD Menu" 111
DVD VIDEO 11
DVD+R 9, 78
DVD+RW 9, 78
"DVDopnamebeeldform." 61
"DVD-opnameinstellingen" 109
DVD-R 9, 78
DVD-RAM 11
DVD-RW 9, 78
"DVD-RW formatteren"
112
,wordt vervolgd
131
E
I
M
"Editor" 47
Eéntoets-EPG 19
Eéntoetsmenu 20, 68
Eéntoetsweergave 20, 68
i.LINK 125
"Info" 47
INPUT SELECT 66, 93
"Installatie" 47
F
J
"Fabrieksinstellingen" 113
"Finaliseren" 44
Finaliseren 43
"FNR" 70
"Formatt." 45
"Formatteren" 113
Formatteren 45
JPEG-beeldbestanden 74
"Maak een playlist" 83
MENU 67
Menu
DVD-menu 67
Hoofdmenu 67
"Mijn TV" 47
"Miniatuur inst." 80
Miniatuurbeeld 38
"Mix" 93
"MNR" 70
MP3 audio tracks 74
MPEG 107
G
GB 45
Gelijktijdige opname en
weergave 72
Geschikte discs 9, 11
GUIDE Plus+ systeem
46, 57
GUIDE Plus+ systeem
instellen 27
H
"HDDopnamebeeldform." 61
"HDD-opnameinstellingen" 109
HDMI
"Audio(HDMI)" 108
"HDMI-resolutie"
103
HDMI OUT 18, 21
"Helderheid" 61, 70
Het finaliseren ongedaan
maken 44
Hoek 67
"Hoek veranderen" 67
"Hoofd/Sub" 65, 66
Hoofdgeluid 56, 109
Hoofdstuk 62, 82
"Hoofdstuk zoeken" 73
Hoofdstukken maken 82
Hoofdstuknummer 82
"HQ-instelling" 109
"Huidige tijd" 102
132
K
Kabelbox 15
"Kanaal" 99
Kinderbeveiliging 68, 110
Kinderslot 68
"Kleur" 61, 70
"Kleursysteem" 105
Kleursystemen 125
Klok 26, 102
Klok handmatig instellen
102
Kopieerbeveiligingssignal
en 56
"Kopieerstand" 86, 96
Kopiëren 94, 112
"Kopieerstand" 86
Kopiëren bij hoge
snelheid 86
Kopiëren met
opnamestandomzetting 88
Kopiëren volgens
origineel 87
L
"Lijn1 Uitgang" 105
"Lijn3 Ingang" 105
"Lijn3 Uitgang" 105
"Lijnaudio-ingang" 65, 66
LINE 2 IN 30
LINE 3/DECODER 29
N
"Naam" 99
Netsnoer 22
NICAM 56, 99
O
Onderdelen en
bedieningselementen 127
"Ondertiteling" 112
"Opn.-Video Equalizer"
61
Opnameduur 55
"Opname-instellingen" 61
"Opnamenr" 61
"Opnamestand" 61
"Opnamestand wijzigen"
58, 59, 60, 109
Opneembare discs 9
"Opnemen" 109
Opnemen 55
Beeld aanpassen 61
opnameduur 36, 55
opname-indeling 9
opnamestand 36, 55
tijdens het bekijken
van een ander
programma 35
Origineel 37, 78
"OSD" 26, 102
"Overige" 112
Overzicht van disctypes 9
P
Paginafunctie 37
Pauze Live TV 71
"Pauzestand" 105
PAY-TV 31
"PAY-TV/CANAL+" 99
"PB Video Equalizer"
(Weergave video
equalizer) 70
PBC 67
PDC 63
Playlist 37, 78, 82
"Playlist maken" 84
Postcode 26
Problemen oplossen 114
Programma opnemen 35
Programmamontage 95
"Progressieve uitvoer" 104
"Progressive Mode" 104
Q
Quick Timer 60
R
REC 35
REC STOP 35, 94
Regiocode 12, 130
"Registratiecode" 112
"RGB" 27, 105
"Rooster" 46
S
S VIDEO 19
"S Video" 27, 105
Satellietontvanger 16
"Scart-instelling" 105
Scènelijst 83
SCHEDULE 58, 59, 62,
64
"Schema" 47
"Schermbeveiliging" 105
"Scherpte" 70
Set-top-boxcontroller
13, 28
ShowView 58
SMARTLINK 19
Snelinstelling 26, 113
Sorteren 38
Standaardwaarden voor de
recorder herstellen 113
"Stereo1" 93
"Stereo2" 93
Stilstaande weergave 69
Subgeluid 56, 109
SUBTITLE 69
Super VIDEO CD 11
Synchro-opname 64
"Systeem" 98
T
"Taal" 111
Tekens invoeren 40
Teletekst 36, 101
Televisies bedienen met de
afstandsbediening 23
Televisiesysteem 98
"Tijd verlengen" 63
"Tijd zoeken" 73
"Timerinstellingen" 109
Timeropname
"Automatisch titel
wissen" 58, 59,
60
controleren/wijzigen/
annuleren 62
GUIDE Plus+
systeem 57
handmatige instelling
59
"Opnamestand
wijzigen" 58,
59, 60
ShowView 58
Synchro-opname 64
"Tint" 70
Titel 39
"Titel beveiligen" 79
"Titel splitsen" 81
"Titel zoeken" 73
Titellijst 36, 67
Miniatuur 38
Sorteren 38
"Titelnaam" 79
Titelnummer 39
"Titels samenvoegen" 85
"Titels wissen" 80
TITLE LIST 67
TOP MENU 67
"Track zoeken" 73
Tunersysteem 26
"TV Direct-opname" 19,
35, 110
TV GUIDE 46
TV Pauze 71
TV t 23, 35
"TV Type" 26, 103
TV/DVD 24, 35
"TV-gidspagina" 101
"Tweetalige opname" 109
Tweetalige opname 56
V
"Verplaatsen" 83, 96
Vertraagde weergave 69
"Video" 27, 103, 105
VIDEO CD 11
Video-ingang 19
"Video-instellingen" 70
Videokabel 18
Video-modus 9
"Video-uitvoer" 103
"Volgorde wijzig." 84
"Voorbeeld" 83, 96
Voorpaneel 128
VPS 63
VR-modus 9
W
Weergavestand 39
Weergavestatusbalk 39
"Wissen" 79, 83, 96
Z
"Zenderinstelling" 98
"Zenders sorteren" 100
"Zoeken" 46, 73
Zoeken
audio scan 67
begin van een titel/
hoofdstuk/track
zoeken 69
snel achteruit/vooruit
69
ZWEITON 56
133
134
135
Gedrukt op 70% of hoger kringlooppapier.
*I-2886040411*
Sony Corporation Printed in Hungary
Download PDF

advertising