Sony | RDR-GX7 | Sony RDR-GX7 Gebruiksaanwijzing

3-085-095-61(2)
DVD Recorder
Gebruiksaanwijzing
RDR-GX7
© 2003 Sony Corporation
WAARSCHUWING
Voorzorgsmaatregelen
• Haal de discs uit de recorder wanneer u
deze verplaatst. Als u dit niet doet,
kunnen de discs worden beschadigd.
Opname
Stel het apparaat niet bloot aan regen of
vocht om brand of elektrische schokken
te voorkomen.
Open de behuizing niet om elektrische
schokken te voorkomen. Laat het
apparaat alleen nakijken door bevoegde
servicetechnici.
Het netsnoer mag alleen door bevoegde
servicetechnici worden vervangen.
Dit apparaat is geklasseerd als CLASS 1
LASER product. Het label met de
vermelding CLASS 1 LASER
PRODUCT bevindt zich aan de
achterkant van het apparaat.
LET OP
De optische instrumenten in dit apparaat
kunnen oogletsel veroorzaken. De
laserstraal van deze DVD-recorder is
schadelijk voor de ogen, dus u mag de
behuizing niet openen.
Laat het apparaat alleen nakijken door
bevoegde servicetechnici.
DANGER
VISIBLE AND INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN.
AVOID DIRECT EXPOSURE TO BEAM.
ATTENTION
RAYONNEMENT VISIBLE ET INVISIBLE EN CAS D’OUVERTURE.
EXPOSITION DANGERUSE AU FAISCEAU.
VORSICHT
SICHTBARE UND UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG, WENN ABDECKUNG GEÖFFNET.
NICHT DEM STRAHL AUSSETZEN.
ADVARSEL
SYNLIG OG USYNLIG LASERSTRÅLING VED ÅBNING.
UNDGÅ UDSÆTTELSE FOR STRÅLING.
ADVARSEL
SYNLIG OG USYNLIG LASERSTRÅLING NÅR DEKSEL ÅPNES.
UNNGÅ EKSPONERING FOR STRÅLEN.
VARNING
SYNLIG OCH OSYNLIG LASERSTRÅLNING NÄR DENNA DEL ÄR ÖPPNAD.
STRÅLEN ÄR FARLIG.
VARO!
NÄKYVÄÄ JA NÄKYMÄTÖN AVATTAESSA OLET ALTTIINA LASERSÄTEILYLLE.
ÄLÄ KATSO SÄTEESEN.
Dit label vindt u op het beschermhulsel
tegen laserstralen in de behuizing.
Voorzorgsmaatregelen
• Dit apparaat werkt op 220 – 240 V AC,
50/60 Hz. Controleer of het voltage van
het apparaat overeenkomt met de
plaatselijke netspanning.
• Plaats geen met vloeistof gevulde
voorwerpen, zoals een vaas, op het
apparaat om elektrische schokken of
brand te voorkomen.
SHOWVIEW is een handelsmerk van
Gemstar Development Corporation. Het
SHOWVIEW systeem wordt gefabriceerd
onder licentie van Gemstar
Development Corporation.
Gooi de batterij niet weg maar
lever deze in als klein chemisch
afval (KCA).
2
WAARSCHUWING
Deze apparatuur is getest en voldoet aan
de beperkingen in de EMC-richtlijn voor
het gebruik van een aansluitsnoer van
minder dan 3 meter.
Veiligheid
• Opnamen worden niet vergoed als er
niet wordt opgenomen of weergegeven
wegens een storing van de recorder,
problemen met de discs, enzovoort.
• Maak eerst proefopnamen voordat u
echt begint met opnemen.
Volumeregeling
Als een voorwerp of vloeistof in de kast
terechtkomt, moet u de recorder
ontkoppelen en laten nakijken door
bevoegde servicetechnici voordat u het
apparaat verder gebruikt.
Zet het volume niet hoger bij het
beluisteren van een zeer stille passage of
een onbespeeld gedeelte. Als u dit toch
doet, kunnen de luidsprekers worden
beschadigd wanneer er plots een
piekwaarde wordt bereikt.
Spanningsbronnen
Reiniging
• De recorder blijft onder (net)spanning
staan zolang de stekker in het
stopcontact zit, ook al is de recorder
zelf uitgeschakeld.
• Als u de recorder langere tijd niet wilt
gebruiken, moet u de stekker van de
recorder uit het stopcontact halen. Trek
altijd aan de stekker zelf en nooit aan
het netsnoer.
Reinig de behuizing, het voorpaneel en
de bedieningselementen met een zachte
doek die lichtjes is bevochtigd met een
mild zeepsopje. Gebruik geen
schuursponsje, schuurpoeder of
oplosmiddelen, zoals alcohol of benzine.
Plaatsing
• Installeer de recorder op een goed
geventileerde plaats om te voorkomen
dat deze te warm wordt.
• Plaats de recorder niet op een zachte
ondergrond, zoals een tapijt, waardoor
de ventilatieopeningen kunnen worden
afgesloten.
• Plaats de recorder niet in een gesloten
ruimte, zoals een boekenrek.
• Plaats de recorder niet in de buurt van
warmtebronnen of op een plaats waar
deze is blootgesteld aan direct zonlicht,
overmatige hoeveelheden stof of
mechanische schokken.
• Zet de recorder niet schuin neer. Het
apparaat is ontworpen voor gebruik in
een horizontale stand.
• Houd de recorder en de discs uit de
buurt van apparatuur waarin een
krachtige magneet wordt gebruikt,
zoals een magnetron of grote
luidspreker.
• Plaats geen zware voorwerpen op de
recorder.
Werking
• Als u de recorder direct van een koude
naar een warme omgeving verplaatst of
als de recorder in een zeer vochtige
omgeving wordt geplaatst, kan vocht
condenseren op de lenzen van de
recorder. Als dit het geval is, kan de
werking van de recorder worden
verstoord. Verwijder in dit geval de
disc en laat de recorder ongeveer een
half uur aan staan tot alle vocht is
verdampt.
Discs reinigen
Gebruik geen in de handel verkrijgbare
reinigingsdisc. Dergelijke discs kunnen
defecten veroorzaken.
Auteursrechten
• Televisieprogramma’s, films,
videobanden, discs en ander
beeldmateriaal kunnen beschermd zijn
door auteursrechten. Het zonder
toestemming opnemen van dergelijk
materiaal kan in strijd zijn met deze
auteursrechten. Het gebruik van deze
recorder met televisie-uitzendingen via
de kabel vereist wellicht ook
toestemming van de aanbieder van
kabeltelevisie en/of de eigenaar van het
programma.
• Dit product is voorzien van
copyrightbeveiligingstechnologie die
wordt beschermd door bepaalde
Amerikaanse patenten en andere
intellectuele eigendomsrechten van
Macrovision Corporation en anderen.
Het gebruik van deze
copyrightbeveiligingstechnologie
moet zijn goedgekeurd door
Macrovision Corporation en is bedoeld
voor gebruik in huis en beperkte kring
tenzij Macrovision Corporation
hiervoor uitdrukkelijk toestemming
heeft verleend. Aanpassing of
demontage is verboden.
Kopieerbeveiligingsfunctie
De recorder heeft een
kopieerbeveiligingsfunctie waardoor
programma’s die worden ontvangen via
een externe tuner (niet bijgeleverd)
kopieerbeveiligingssignalen
(kopieerbeveiligingsfunctie) kunnen
bevatten en daardoor wellicht niet
kunnen worden opgenomen, afhankelijk
van het type signaal.
Muziekdiscs die zijn
gecodeerd met
copyrightbeveiligingstechnologieën
Dit product is ontworpen om discs af te
spelen die conformeren aan de CD-norm
(Compact Disc).
Recentelijk worden door bepaalde
platenmaatschappijen discs op de markt
gebracht die zijn gecodeerd met
copyrightbeveiligingstechnologieën.
Sommige van deze discs conformeren
niet aan de CD-norm en kunnen wellicht
niet worden afgespeeld op dit apparaat.
• Gebruik geen oplosmiddelen, zoals
benzine, thinner en in de handel
verkrijgbare reinigingsmiddelen, of
antistatische sprays voor
grammofoonplaten.
• Gebruik de volgende discs niet:
– Een disc met een speciale vorm (zoals
een kaart of hart).
– Een disc met een label of sticker.
– Een disc met kleefmiddel van plakband
of stickers.
BELANGRIJK
Let op: Deze recorder kan voor
onbepaalde duur een stilstaand
videobeeld of instelscherm op het
televisiescherm tonen. Als u dit beeld
lange tijd op het televisiescherm laat
staan, bestaat het gevaar dat het
televisiescherm onherstelbaar wordt
beschadigd. Plasmaschermen en
projectietelevisies zijn met name
gevoelig hiervoor.
Met alle vragen over of eventuele
problemen met de recorder kunt u terecht
bij de dichtstbijzijnde Sony-handelaar.
Opmerkingen over discs
• Neem de disc vast aan de rand om deze
schoon te houden. Raak het oppervlak
niet aan. De disc kan defect raken door
stof, vingerafdrukken of krassen.
• Stel een disc niet bloot aan direct
zonlicht of warmtebronnen, zoals
heteluchtkanalen, en laat deze niet
achter in een auto die in de volle zon
geparkeerd staat en waarin de
temperatuur sterk kan oplopen.
• Berg discs na gebruik weer op in de
hoesjes.
• Reinig de disc met een zachte doek.
Veeg de disc van binnen naar buiten
schoon.
Voorzorgsmaatregelen
3
Alle titels op de disc wissen (Erase All)........ 35
Een disc opnieuw formatteren (Format)....... 36
Inhoudsopgave
Afspelen
Voordat u afspeelt ................................... 37
WAARSCHUWING ......................................2
Voorzorgsmaatregelen ..............................2
Opmerkingen over discs ................................ 3
Kenmerken .................................................6
Opnemen .......................................................
Afspelen .........................................................
Een disc bewerken.........................................
DV Edit ...........................................................
6
6
6
7
Over deze gebruiksaanwijzing .................7
Algemene procedures voor
DVD-recorders ......................................8
Onderdelen en bedieningselementen ....11
Voorpaneel ...................................................11
Afstandsbediening ........................................12
Uitleesvenster op het voorpaneel................. 14
Achterpaneel ................................................14
Overzicht bij vensters .............................15
System Menu (systeemmenu) .....................
Title List (titellijst)..........................................
Tool ..............................................................
Submenu......................................................
Werken met de vensters ..............................
Lijst met opties van het Tool menu en het
submenu.................................................
Discinformatie weergeven (Disc Info) ..........
Tekens invoeren...........................................
15
15
16
16
16
17
18
18
Opnemen/Opnemen met timer
Vóór het opnemen ...................................20
Opneembare discs .......................................
Informatie over opname-indelingen..............
Opnamemodus.............................................
Niet-opneembare beelden............................
Beschikbare discruimte controleren
(Disc Info) ..............................................
20
21
21
21
21
Televisieprogramma’s opnemen ............23
De Quick Timer functie gebruiken................
Stereoprogramma’s en tweetalige
programma’s opnemen ..........................
De discstatus controleren tijdens de
opname ..................................................
Hoofdstukken in een titel maken ..................
25
25
25
25
Opnemen met timers ...............................26
De timer handmatig instellen (Standard)...... 26
Timerinstellingen controleren/wijzigen/
annuleren (Timer List) ............................ 28
Televisieprogramma’s opnemen met het
ShowView-systeem ................................ 29
De beeldkwaliteit en het beeldformaat van
de opname aanpassen .......................31
Opnemen van externe apparatuur met een
timer (Synchro Rec) ............................32
Discs voorzien van een label, beveiligen en
finaliseren ............................................33
Een disc van een label voorzien
(Disc Name) ........................................... 33
Een disc beveiligen (Protect Disc) ............... 34
Een disc finaliseren (Finalize) ...................... 34
4
Inhoudsopgave
Afspeelbare discs......................................... 37
Discs afspelen ......................................... 38
Het DVD-menu gebruiken ............................ 39
Basishandelingen/De weergavesnelheid
wijzigen................................................... 40
Een opgenomen titel op een disc
selecteren ........................................... 41
Een titel/hoofdstuk/track zoeken ........... 43
Weergave-informatie en speelduur
controleren ......................................... 44
Afspeelduur controleren via het uitleesvenster
op het voorpaneel................................... 45
Het geluid selecteren .............................. 46
De indeling van het audiosignaal
controleren ............................................. 47
TV Virtual Surround Settings (TVS) ...... 47
Hoeken wijzigen ...................................... 48
Ondertitels weergeven ........................... 49
De beeldweergave en het
geluid regelen .................................... 49
De beeldkwaliteit regelen ............................. 49
De geluidskwaliteit regelen .......................... 50
DVD bewerken
Vóór het bewerken .................................. 51
Disctype, opname-indeling en type titel
controleren ............................................. 51
Bewerkingsopties voor DVD+RW,
DVD-R, DVD-RW (Video-modus)........... 51
Bewerkingsopties voor DVD-RW
(VR-modus) ............................................ 52
Basisbewerkingen .................................. 53
Titel van een label voorzien (Title Name).....
Titel beveiligen (Protect) ..............................
Een titel wissen (Erase) ...............................
Meerdere titels wissen (Erase Titles) ...........
Wissen van een deel van een titel
(A-B Erase).............................................
Hoofdstukken handmatig maken..................
53
53
54
54
55
56
Geavanceerd bewerken
(Playlist Edit) ...................................... 56
Een Playlisttitel maken van andere titels......
Een Playlisttitel verplaatsen (Move) .............
Een afspeellijsttitel splitsen (Divide).............
Meerdere Playlisttitels combineren
(Combine)..............................................
Extra bewerkingsfuncties voor
Playlisttitels.............................................
56
59
59
60
60
Een digitale videocamera of een
ander apparaat aansluiten
Vóór het opnemen/bewerken ................. 61
Voorbereidingen voor het opnemen via de DV
IN aansluiting ......................................... 61
Beschikbare DV Dubbing functies ........ 63
Een complete band met DV/Digital8indeling opnemen
(ONE TOUCH DUB) ............................ 64
Programmabewerking
(Program Edit) .................................... 64
Geavanceerde programmabewerking
(Advanced Program Edit) .................. 67
Het “programma” in de DV Edit List
opnieuw bewerken ............................. 69
Een kopie maken van de bewerkte inhoud
(Copy Dubbing) .................................. 72
Opnemen van apparatuur die is
aangesloten via de LINE IN
aansluitingen ...................................... 73
Andere apparatuur aansluiten op de LINE 2 IN
of LINE 4 IN aansluitingen ..................... 73
Opnemen vanaf aangesloten apparatuur.... 74
Instellingen en afstellingen
Informatie over de structuur van de
instelschermen ................................... 75
Instelschermen gebruiken ..................... 76
Basisinstellingen (Settings) ................... 77
Video-instellingen ................................... 78
Audio-instellingen ................................... 80
Functie-instellingen (Features) .............. 81
Optie-instellingen (Options) ................... 84
Easy Setup
(Standaardwaarden voor de recorder
herstellen) ........................................... 85
Aanvullende informatie
Problemen oplossen ............................... 86
Zelfdiagnosefunctie (Wanneer er letters/
cijfers verschijnen in het
uitleesvenster) .................................... 90
Technische gegevens ............................. 91
Informatie over i.LINK ............................. 92
Informatie over de naam “i.LINK” ................
i.LINK baud rate ..........................................
i.LINK functies op deze recorder .................
Vereiste i.LINK kabel...................................
92
92
92
92
Verklarende woordenlijst ....................... 93
Taalcodelijst ............................................ 94
Index ......................................................... 95
Overzicht van DVD-disctypen ...Achterflap
Inhoudsopgave
5
Kenmerken
Afspelen
Eenvoudig afspelen met het Title List menu
(pagina 41)
Met deze recorder kunt u DVD’s of CD’s afspelen, op DVD-R’s,
DVD-RW’s of DVD+RW’s opnemen en met de verschillende
bewerkingsfuncties kunt u programma’s en andere beelden
bewerken die u opneemt.
Alle titels die u op de disc hebt opgenomen, worden door de
recorder weergegeven in de lijst “Title List”. Wanneer u een titel
in het Title List menu selecteert, kunt u gemakkelijk het afspelen
starten of de disc bewerken. Met de recorder kunt u zelfs de
inhoud van de titel weergeven met miniatuurbeelden.
Title List
Opnemen
-RW.VR
Sort
Geschikt voor verschillende soorten RW’s
(pagina 20)
De recorder is geschikt voor herschrijfbare disctypen (DVD-RW
en DVD+RW) en voor het beschrijfbare disctype (DVD-R). U
kunt deze beschikbare disctypen voor verschillende taken
gebruiken, zoals het opnemen van programma’s en het maken
van persoonlijke videobibliotheken. Deze discs kunnen op
verschillende DVD-apparaten worden afgespeeld.
TITLE LIST
ORIGINAL
1
AAB
My Movies
13:00-14:00
Date
Mon 5. 9 13:00 (1H00M)
Number
2
Title
DEF
20:00-21:00
Wed 17. 9 20:00 (1H00M)
3
AAB
9:00-9:30
Thu 25. 9 9:00 (0H30M)
4
GHI
20:00-20:30
Thu 25. 9 20:00 (0H30M)
1.5/4.7GB
AAB
SP
DEF
SLP
AAB
EP
GHI
SLP
TV Virtual Surround Settings, “TVS”
(pagina 47)
Als u alleen de stereoluidsprekers van de televisie gebruikt, kan
de recorder een dynamisch surround-sound produceren via de
meerkanaals audiosignalen van de DVD-Video-software. U kunt
kiezen uit vier surround-modi.
Een disc bewerken
DVD-RW
DVD+RW
DVD-R
Verschillende functies voor opnemen/opnemen
met timers (pagina 20)
Naast de gebruikelijke functies voor opnemen, zoals Timer
Recording, ShowView, PDC/VPS, kunt u met Synchro Rec
synchroon opnemen met een set-top box of vergelijkbaar
apparaat. Nadat u op de Rec toets hebt gedrukt, zoekt de recorder
automatisch naar beschikbare lege ruimte op de disc. U hoeft
zelf niet te zoeken. Een dergelijke functie is alleen mogelijk met
een DVD-recorder.
Aanpassingen voor het opnemen en afspelen
van beelden (pagina 31, 49)
Met de recorder kunt u de beeldkwaliteit van invoerbronnen
aanpassen, zoals een videorecorder. Daarna kunt u deze
opnemen op een DVD. Als u bijvoorbeeld een kopie van uw
videobanden wilt maken, kunt u de beeldkwaliteit van de
opname aanpassen om de kwaliteit van de banden te
compenseren. Verschillende aanpassingen voor de
beeldkwaliteit zijn ook beschikbaar voor software voor het
afspelen van DVD-Video.
Programmatitels automatisch een naam geven
met teletekst* (pagina 81)
Als u programma’s opneemt met deze recorder, neemt de
recorder automatisch de labelinformatie voor de programma’s
over van de teletekstservice en slaat deze op als de titelnaam. Als
er geen teletekstservice beschikbaar is of u de titelnaam wilt
wijzigen, kunt u de titel handmatig invoeren. Titels zijn handig
bij het zoeken naar een titel op een disc of om de naam van de
titel te controleren die nu wordt afgespeeld.
* niet beschikbaar in bepaalde gebieden
6
Kenmerken
Playlist bewerken (alleen voor DVD-RW’s in
VR-modus) (pagina 56)
Wanneer u een Playlist maakt, kunt u niet alleen de opgenomen
originele titel bewerken, maar ook geavanceerde
bewerkingsfuncties uitvoeren. U kunt meerdere Playlisttitels
maken, aangezien een Playlist niet veel discruimte in beslag
neemt. U kunt een Playlist zo vaak als u wilt bewerken,
aangezien de originele titel niet wordt gewijzigd.
Functie voor hoofdstukmarkeringen (pagina 56)
Voor DVD-RW’s in VR-modus kunt u handmatig
hoofdstukmarkeringen invoegen om een titel in hoofdstukken te
verdelen, zodat u snel bepaalde scènes kunt vinden voor het
afspelen of bewerken. Voor andere disctypen en opnameindelingen maakt de recorder automatisch
hoofdstukmarkeringen op gegeven intervallen tijdens het
opnemen.
Functie voor snel zoeken (pagina 40)
De afstandsbediening beschikt over een instelknop voor de
hoofdbewerkingen van de recorder. Als u de instelknop met uw
duim beweegt, kunt u vooruit en achteruit zoeken of op
verschillende snelheden afspelen. Zo kunt u gemakkelijk scènes
vinden, wat vooral handig is bij afspelen en bewerken.
Zoeken
Instelknop
Vertraagde
weergave
DV Edit
Er is slechts één i.LINK-kabel vereist om de inhoud van een
digitale videocamera over te brengen naar de DVD-recorder. U
kunt gemakkelijk kopiëren en bewerken, aangezien de digitale
videocamera kan worden bediend met de recorder.
Bediening
Kopiëren
Over deze
gebruiksaanwijzing
In deze gebruiksaanwijzing staan de bedieningselementen op de
afstandsbediening beschreven. U kunt ook de
bedieningselementen op de recorder gebruiken als deze dezelfde
of soortgelijke namen hebben als die op de afstandsbediening.
In deze gebruiksaanwijzing vindt u de volgende symbolen:
Symbool
Betekenis
Functies beschikbaar voor DVD VIDEO’s
of DVD+R’s
Functies beschikbaar voor DVD-RW’s die
zijn geformatteerd in VR-modus op deze
recorder
Functie voor kopiëren in één stap (pagina 64)
Functies beschikbaar voor DVD-RW’s die
zijn geformatteerd in Video-modus op
deze recorder
Eén druk op de ONE TOUCH DUB toets is voldoende om de
procedure te voltooien. De recorder bedient de digitale
videocamera van begin tot eind: van het afspelen van een band
met DV/Digital8-indeling tot het stoppen en terugspoelen. De
volledige inhoud van de band wordt gekopieerd naar een DVD.
Functies beschikbaar voor DVD+RW’s
Functies beschikbaar voor DVD-R’s
Functies beschikbaar voor muziek-CD’s of
CD-R’s/CD-RW’s met muziek-CD-indeling
Programmabewerking (pagina 64)
Met deze functie kunt u scènes selecteren op een band met
DV/Digital8-indeling en deze opslaan op beschrijfbare DVD’s
(inclusief DVD-R’s die niet herschrijfbaar zijn). De digitale
videocamera wordt door de recorder bediend om de inhoud van
de band met DV/Digital8-indeling op de disc op te nemen (zoals
is geprogrammeerd). De recorder onthoudt de geselecteerde
scènes en slaat deze informatie op als een programma. U kunt
een programma op elk moment openen en aanvullende kopieën
van het programma maken op DVD’s.
Opmerkingen
• De afbeeldingen in de weergavevensters die in deze handleiding
worden gebruikt, kunnen verschillen van de afbeeldingen die worden
weergegeven op het televisiescherm.
• De uitleg over discs in deze handleiding heeft betrekking op discs die
met deze recorder zijn gemaakt. De uitleg is niet van toepassing op
discs die zijn gemaakt met andere recorders en die op deze recorder
worden afgespeeld.
Geavanceerde programmabewerking
(pagina 67)
Met deze functie kunt u de willekeurige toegangsmogelijkheden
van een DVD volledig benutten voor een snelle en flexibele
bewerking.
De recorder kopieert de volledige inhoud van een band met de
DV/Digital8-indeling naar een DVD-RW in VR-modus. Hierbij
wordt de inhoud automatisch gesplitst in hoofdstukken. De
hoofdstukken worden weergegeven als scènes in een scènelijst
waar u de scènes naar eigen inzicht kunt verwijderen of opnieuw
rangschikken. De recorder onthoudt de geselecteerde scènes en
slaat deze informatie op als programma. U kunt een programma
op elk moment openen en aanvullende kopieën van het
programma maken op een DVD.
Automatisch hoofdstukken van scènes maken
(alleen voor DVD-RW’s in VR-modus)
(pagina 64, 67)
De recorder plaatst tijdens het kopiëren van een band met
DV/Digital8-indeling naar een DVD-RW automatisch
hoofdstukmarkeringen op alle punten waar u met opnemen op de
digitale videocamera bent begonnen. Hierdoor kunt u snel de
scènes vinden tijdens het afspelen en bewerken.
Over deze gebruiksaanwijzing
7
Algemene procedures voor
DVD-recorders
“Wat kan ik verwachten van DVD-opnamen?” is een
logische vraag voor iedereen die onbekend is met
DVD-opnamen. In dit gedeelte worden de algemene
procedures voor het opnemen met DVD beschreven.
Stap 1: Het disctype selecteren
Beschrijfbare DVD’s worden per type verkocht in
tegenstelling tot videobanden die worden
verkocht per tijdsduur, zoals 60 of 120 minuten.
Selecteer het disctype aan de hand van het
overzicht op de achterkaft. Elk type heeft andere
kenmerken.
Deze recorder kan opnemen op de volgende
disctypen.
Als u herhaaldelijk op dezelfde disc wilt
opnemen of als u de disc na de opname wilt
bewerken, selecteert u het herschrijfbare disctype
DVD-RW of DVD+RW.
Als u opnamen zonder wijzigingen wilt opslaan,
kunt u een niet-herschrijfbare DVD-R kiezen.
Opmerking
Behalve dat sommige discs herschrijfbaar zijn en andere
niet, zijn er ook andere verschillen.
Zie “Overzicht van DVD-disctypen” op de achterkaft om
de disc te selecteren die het beste bij uw behoeften past.
Stap 2: De disc formatteren voor opname
Plaats de disc in de recorder. De recorder, in
tegenstelling tot een videorecorder, begint
automatisch met formatteren wanneer een
ongebruikte disc wordt geplaatst. Dit is nodig om
de disc gereed te maken voor opname.
Bij gebruik van DVD-R’s
Bij gebruik van DVD-RW’s
Opmerkingen
• U kunt niet twee indelingen combineren op één DVD-RW.
• U kunt de indeling van een DVD-RW wijzigen in een
andere indeling. De inhoud van de disc gaat echter
verloren als u deze opnieuw formatteert.
• Niet alle discs kunnen worden afgespeeld op andere
DVD-apparatuur.
Dit disctype kan worden geformatteerd in DVD
Video-indeling (Video-modus) of DVD Video
Recording-indeling (VR-modus). Discs in Videomodus kunnen op verschillende DVD-apparaten
worden afgespeeld. Met disc in VR-modus kunt u
meer bewerkingen uitvoeren.
Bij gebruik van DVD+RW’s
Deze discs worden geformatteerd in DVD+RW
Video-indeling. Dit disctype kan worden afgespeeld
op verschillende andere DVD-apparaten.
8
Algemene procedures voor DVD-recorders
Deze discs worden geformatteerd in DVDVideo-indeling. Dit disctype kan worden
afgespeeld op verschillende andere DVDapparaten.
Wanneer het formatteren is voltooid, kunt u
op de disc gaan opnemen.
Stap 3: Digitaal opnemen
Neem een programma op. Als u de timer gebruikt,
vindt u, net zoals op gewone videorecorders,
bekende en gemakkelijke functies, zoals
ShowView/VIDEO Plus+ en PDC/VPS. U kunt
ook de inhoud van aangesloten videoapparatuur,
zoals een digitale videocamera, kopiëren en
bewerken.
SMARTLINK
i.LINK (DV)
Stap 4: De opgenomen inhoud afspelen
U kunt de titel die u wilt afspelen, selecteren in
een weergegeven menu en direct beginnen met
afspelen. Opgenomen inhoud is toegankelijker op
een disc dan op een videoband. De procedure is
eenvoudig en u hoeft, in tegenstelling tot gewone
videorecorders, niet terug te spoelen!
Een opgenomen disc bevat titels en elke titel
bevat hoofdstukken
Beginpunt
van opname
Titel 1
Stoppen/
Starten
Eindpunt
van opname
Titel 2
Wat zijn titels en hoofdstukken?
DVD-inhoud bestaat uit gedeelten die titels
worden genoemd en kleinere subgedeelten die
hoofdstukken worden genoemd.
Op deze recorder wordt een titel gemaakt tussen
het begin en het einde van een opname.
Hoofdstukken worden automatisch gemaakt op
opgegeven intervallen of kunnen handmatig
worden gemaakt (alleen bij DVD-RW’s in VRmodus).
Hoofdstukken
Hoofdstukmarkeringen
Hoofdstukken
Hoofdstukmarkeringen
Ga naar de volgende pagina.
,wordt vervolgd
Algemene procedures voor DVD-recorders
9
Stap 5: De opgenomen disc bewerken
U kunt discs gemakkelijker bewerken dan
gewone videobanden. De recorder biedt
verschillende bewerkingsfuncties die alleen
beschikbaar zijn voor DVD’s.
Snel en gemakkelijk bewerkingen in het
weergegeven menu uitvoeren
U hoeft alleen titels en scènes in de weergegeven
menu’s te selecteren om bewerkingen uit te
voeren.
Beveiliging van afzonderlijke titels
Bij gewone videorecorders kunt u de gehele
videoband beveiligen tegen wissen en aanpassen
van de opnamen. Met deze recorder kunt u
opgenomen titels afzonderlijk beveiligen
(behalve titels in de Playlist).
Bewerken en opslaan op één discPlaylist bewerken (alleen voor DVD-RW’s in
VR-modus)
Als u een gewone videoband wilt bewerken
zonder de oorspronkelijke opname te
beïnvloeden, moet u een andere videorecorder
aansluiten, de hoofdband kopiëren met de twee
videorecorders en een extra videoband en
vervolgens de gekopieerde videoband bewerken.
Met deze recorder kunt u een Playlist
(afspeelgegevens) op dezelfde disc maken en de
Playlist bewerken zonder de oorspronkelijke
opnamen te wijzigen. Een Playlist neemt niet
veel discruimte in beslag en u hebt slechts één
recorder en één disc nodig.
Voorbeeld: u hebt een aantal voetbalwedstrijden
op een DVD-RW in VR-modus opgenomen. U
wilt de oorspronkelijke opname bewaren, maar
ook een samenvatting met alle doelpunten
maken. In dit geval kunt u de doelpunten
selecteren om een Playlist te maken zonder de
oorspronkelijke opnamen te wijzigen.
Origineel
Playlist
U hebt nu een eigen DVD!
Afspelen op andere DVD-apparatuur
Als u de DVD wilt afspelen op andere
apparatuur, moet u de DVD wellicht finaliseren.
Als dit het geval is, moet u de bewerkingen en
opnamen eerst voltooien en vervolgens de disc
finaliseren.
Bij gebruik van DVD-RW’s (VR-modus)
Hoewel finaliseren meestal niet nodig is als u de
disc afspeelt op apparatuur die compatibel is met
VR-modus, moet een disc voor sommige
apparatuur wel zijn gefinaliseerd. Na het
finaliseren kunt u nog steeds de inhoud van de
disc wijzigen en nieuwe inhoud opnemen.
Bij gebruik van DVD+RW’s
De recorder finaliseert een disc automatisch
voordat deze wordt uitgeworpen. Hierna kunt nog
steeds de inhoud van de disc wijzigen of nieuwe
inhoud opnemen.
10
Algemene procedures voor DVD-recorders
Bij gebruik van DVD-RW’s (Video-modus)
De disc moet eerst worden gefinaliseerd als u de
disc wilt afspelen op andere apparatuur dan
deze recorder. Nadat de disc is gefinaliseerd
kunt u de inhoud niet meer wijzigen of nieuwe
inhoud opnemen. Als u opnieuw op de disc wilt
opnemen, moet u de disc eerst opnieuw
formatteren. (Alle bestaande inhoud gaat
verloren wanneer u de disc formatteert.)
Bij gebruik van DVD-R’s
U moet de disc finaliseren als u deze wilt
afspelen op andere apparatuur dan deze
recorder. Nadat de disc is gefinaliseerd kunt u
de inhoud niet meer wijzigen of nieuwe inhoud
opnemen.
Onderdelen en bedieningselementen
Raadpleeg de pagina’s tussen haakjes voor meer informatie.
Voorpaneel
De toetsen op de recorder hebben
dezelfde functie als de toetsen op de
afstandsbediening als deze dezelfde of
soortgelijke namen hebben.
Open het
paneel.
A @/1 (aan/wacht) toets/
aanduiding (23)
Schakelt de recorder in en uit.
Brandt groen als de stroom is
ingeschakeld.
K X REC PAUSE toets/
aanduiding (24)
Onderbreekt het opnemen.
S SYSTEM MENU toets (15)
Geeft het System Menu weer
op het televisiescherm.
L x REC STOP toets (24)
Stopt het opnemen.
B Uitleesvenster op het
voorpaneel (14, 45)
Geeft de weergavestatus, titel/
hoofdstuk/tijd, enzovoort weer.
M TIMER REC aanduiding (26)
Gaat branden als opnemen met
timer is ingesteld.
T ONE TOUCH DUB toets (64)
Neemt de inhoud van een band
met DV/Digital8-indeling op
met één druk op de toets.
C Disclade (23)
Wordt geopend zodat u een disc
kunt plaatsen.
D
(afstandsbedieningssensor)
Ontvangt het
afstandsbedieningssignaal.
E Disctype-aanduidingen
Gaan branden om het disc-/
indelingstype van de huidige
disc aan te geven.
F A (openen/sluiten) toets (23)
Opent of sluit de disclade.
G H (weergave) toets/
aanduiding (38)
Speelt een disc af.
H X (pauze) toets/aanduiding
(40)
Onderbreekt het afspelen van
een disc.
SYNCHRO REC aanduiding (32)
Brandt wanneer de Synchro
Rec functie is ingeschakeld.
FINALIZED aanduiding (34)
Brandt als een geplaatste disc is
gefinaliseerd.
SMARTLINK aanduiding
Brandt wanneer een
SMARTLINK apparaat, zoals
een televisie, is ingeschakeld.
N ZOOM +/– toetsen (15)
Schakelt tussen de informatie
die in het Title List menu wordt
weergegeven.
O CURSOR MODE toets (16)
Schakelt tussen de cursor/
paginamodus in de Title List,
enzovoort.
P TOOL toets (16)
Geeft het Tool menu weer.
I x (stop) toets (38)
Stopt het afspelen van een disc.
Q </M/m/,/ENTER toets (16)
Selecteert items of instellingen.
J z REC toets/aanduiding (23)
Start het opnemen.
R RETURN toets (16)
Gaat terug naar het vorige
geselecteerde venster,
enzovoort.
U REC MODE toets (23)
Selecteert de opnamemodus.
V ./> (vorige/volgende)
toetsen (40)
Gaat naar de volgende titel, het
volgende hoofdstuk, de
volgende track of naar de
vorige titel, het vorige
hoofdstuk, de vorige track.
W PROGRAM +/– toetsen (23)
Selecteert de programmapositie
of lijningang.
X TITLE LIST toets (15, 41, 53)
Geeft het Title List menu weer
op het televisiescherm.
Y INPUT SELECT toets (23, 61,
74)
Selecteert apparatuur die op de
lijningangen is aangesloten.
Z LINE 2 IN (S VIDEO/VIDEO/
AUDIO L/R) aansluitingen (73)
Sluit externe apparatuur aan.
wj
DV IN aansluiting (61)
Sluit digitale apparatuur met
een DV aansluiting aan.
,wordt vervolgd
Onderdelen en bedieningselementen
11
Afstandsbediening
De toetsen op de afstandsbediening hebben dezelfde functie als
de toetsen op de recorder als deze dezelfde of soortgelijke namen
hebben. Toetsen met een oranje stip ernaast kunnen worden
gebruikt voor de televisie als de TV/DVD-schakelaar op TV
staat.
A TV/DVD schakelaar
Schakelt tussen televisie en DVD op de
afstandsbediening.
B Z (openen/sluiten) toets (23)
Opent of sluit de disclade. Het duurt enkele seconden
voordat de disclade wordt geopend nadat u een disc
hebt opgenomen of bewerkt.
C Cijfertoetsen (23, 29)
Selecteren een nummer, zoals een
programmanummer of een titelnummer.
Cijfertoets 5 is voorzien van een voelstip.*
D CLEAR /-/-- (tientallen) toets (29)
CLEAR: annuleert een ingevoerd nummer wanneer
deze toets met deze recorder wordt gebruikt.
-/-- (tientallen): wordt gebruikt om getallen hoger
dan 9 in te voeren als u deze gebruikt voor de
televisie (raadpleeg “Televisie of AV-versterker
(receiver) bedienen” in de afzonderlijke brochure
“Aansluitingen en instellingen”).
E
(ondertitel) toets (49)
Wijzigt de ondertiteling tijdens het afspelen van een
disc.
F
(audio) toets (46)
Wijzigt het geluid tijdens het afspelen van een disc.
De toets is voorzien van een voelstip.*
G [TIMER] toets (26, 29)
Geeft het Timer Programming menu weer op het
televisiescherm.
H TOP MENU toets (39)
Geeft het menu van de disc weer op het
televisiescherm.
I DISPLAY toets (25, 44)
Geeft informatie over de disc of de weergave-/
opnamestatus weer op het televisiescherm.
J TIME/TEXT toets (45)
Geeft de tijdinformatie van de disc weer.
K SYSTEM MENU toets (15)
Geeft het System Menu weer op het televisiescherm.
Schuif het
deksel.
L TITLE LIST toets (15, 41, 53)
Geeft het Title List menu weer op het
televisiescherm.
M CURSOR MODE toets (16)
Schakelt tussen de cursor/paginamodus in de Title
List, enzovoort.
N RETURN O toets (16)
Gaat terug naar het vorige geselecteerde venster,
enzovoort.
O . (vorige) toets (40)
Gaat terug naar het vorige hoofdstuk, de vorige track
of titel.
P m / M (zoeken) instelknop (40)
Zoekt snel vooruit of spoelt een scène terug (tijdens
het afspelen van een disc) of speelt een disc vertraagd
of beeld voor beeld af (in de pauzemodus).
12
Onderdelen en bedieningselementen
Q H (weergave) toets (38)
Speelt een disc af.
De toets is voorzien van een voelstip.*
eh > (volgende) toets (40)
Gaat naar het volgende hoofdstuk, de volgende track
of titel.
R X (pauze) toets (40)
Onderbreekt het afspelen van een disc.
ej x (stop) toets (38)
Stopt het afspelen van een disc.
S z REC toets (23)
Start het opnemen.
ek x REC STOP toets (24)
Stopt het opnemen.
T REC MODE toets (23)
Selecteert de opnamemodus.
el X REC PAUSE toets (24)
Onderbreekt het opnemen.
U INPUT SELECT toets (23, 61, 74)
Selecteert apparatuur die op de lijningangen is
aangesloten.
r; CHAPTER MARK/ERASE toetsen (56)
Plaatst/wist een hoofdstukmarkering in de
opgenomen titel.
V SYNCHRO REC toets (32)
Synchroniseert de recorder en de timeropname die is
ingesteld op de aangesloten externe apparatuur.
ra SUR (surround) toets (47)
Selecteert de surround-modus.
2 (volume) +/– toetsen
rs COMMAND MODE schakelaar (DVD 1,2,3)
Schakelt tussen de opdrachtstanden van deze
recorder. Zet de schakelaar in dezelfde opdrachtstand
als is ingesteld in het Options instelscherm
(pagina 84). (Raadpleeg “Afstandsbediening
voorbereiden” in de afzonderlijke brochure
“Aansluitingen en instellingen”.)
Regelt het volume van de televisie of AV-versterker
(receiver).
* Gebruik de voelstip als richtpunt wanneer u de recorder bedient.
W [/1 (aan/wacht) toets (23)
Schakelt de recorder in en uit.
X PROG (programma) +/– toetsen (23)
Selecteert de programmapositie of lijningang.
Y
Z SET toets (18)
Wordt gebruikt om het cijfer in te voeren dat met de
cijfertoetsen is geselecteerd 3.
wj t (televisie/video) toets
Wijzigt de invoerbron van de televisie.
wk
(hoek) toets (48)
Wijzigt de hoeken bij het afspelen van een DVD
VIDEO.
wl
(breedbeeld) toets
Wijzigt de breedbeeldinstellingen van de televisie
(raadpleeg “Televisie of AV-versterker (receiver)
bedienen” in de afzonderlijke brochure
“Aansluitingen en instellingen”).
e; MENU toets (39)
Geeft het menu van de disc weer op het
televisiescherm.
ea TV/DVD toets (24)
Schakelt tussen de televisie en de recorder als
invoerbron als de televisie is aangesloten op de LINE
1-TV aansluiting. Raadpleeg “Televisie of AVversterker (receiver) bedienen” in de afzonderlijke
brochure “Aansluitingen en instellingen” voor meer
informatie.
es REPLAY toets (40)
Speelt de huidige scène opnieuw af.
ed TOOL toets (16)
Geeft het Tool menu weer.
ef ZOOM +/– toetsen (15)
Schakelt tussen de informatie die in het Title List
menu wordt weergegeven.
eg </M/m/,/(ENTER) toets (16)
Selecteert items of instellingen.
,wordt vervolgd
Onderdelen en bedieningselementen
13
Uitleesvenster op het voorpaneel
A Aanduiding van de
opdrachtstand (84)
Geeft de geselecteerde
opdrachtstand op de
afstandsbediening aan.
(Raadpleeg
“Afstandsbediening
voorbereiden” in de
afzonderlijke brochure
“Aansluitingen en
instellingen”.)
B NTSC aanduiding
Brandt wanneer de recorder het
signaal in NTSC-indeling
uitvoert.
C ANGLE aanduiding (48)
Brandt wanneer u de hoek kunt
wijzigen.
D PLAYLIST aanduiding (16)
Brandt wanneer de afspeellijst
is geselecteerd.
E STEREO/BILINGUAL
aanduidingen (25)
Brandt wanneer er een
stereoprogramma/tweetalig
programma wordt ontvangen.
F NICAM aanduiding (25)
Brandt wanneer er een NICAM
signaal wordt ontvangen.
G TV aanduiding
Gaat branden als op de TV/
DVD toets op de
afstandsbediening wordt
gedrukt en de signalen van de
antenne rechtstreeks naar de
televisie worden verzonden.
(raadpleeg “Televisie of AVversterker (receiver) bedienen”
in de afzonderlijke brochure
“Aansluitingen en
instellingen”).
H Geeft het volgende weer (45):
• Speelduur/resterende
speelduur
• Huidige titel/track en huidig
hoofdstuk/indexnummer
• Opnametijd
• Klok
• Programmapositie
• TV Direct Rec aanduiding
(24): “TV” verschijnt in de
laatste twee tekens aan de
rechterkant.
I Audiosignaalaanduidingen
(47)
Branden wanneer Dolby
Digital of DTS geluidssporen
worden afgespeeld.
z Tip
U kunt het uitleesvenster op het voorpaneel uitschakelen door “Dimmer” in te stellen op “Off” in het Options instelscherm (pagina 84).
Achterpaneel
Raadpleeg de afzonderlijke brochure
“Aansluitingen en instellingen” voor
meer informatie over de aansluitingen.
AERIAL
LINE 1 - TV
LINE 3/DECODER
IN
Y
~
AC IN
COAXIAL
LINE 4 IN
OUT
R-AUDIO-L
VIDEO
LINE 2 OUT
S VIDEO
R-AUDIO-L
VIDEO
S VIDEO
CB
OPTICAL
CR
DIGITAL OUT
PCM/DTS/MPEG/
DOLBY DIGITAL
A AERIAL IN/OUT aansluitingen
Sluit de antennekabels aan.
B LINE 1 -TV aansluiting
Sluit de televisie aan met een
SCART (EURO AV) kabel.
C LINE 3/DECODER aansluiting
(32)
Sluit de externe apparatuur,
zoals een videorecorder of
decoder, aan met een SCART
(EURO AV) kabel.
14
Onderdelen en bedieningselementen
COMPONENT
VIDEO OUT
D AC IN uitgang
Sluit het netsnoer aan.
E COMPONENT VIDEO OUT
(Y, CB, CR) aansluitingen
Sluit apparatuur met
component video-ingangen
aan.
F LINE 2 OUT (S VIDEO/VIDEO/
AUDIO L/R) aansluitingen
Sluit de ingang van externe
apparatuur aan met een audio-/
videokabel of een S VIDEO
kabel.
G LINE 4 IN (S VIDEO/VIDEO/
AUDIO L/R) aansluitingen (73)
Sluit de uitgang van externe
apparatuur aan met een
audio-/videokabel of een
S VIDEO kabel.
H DIGITAL OUT (COAXIAL/
OPTICAL) aansluitingen
Sluit een versterker (receiver)
met een digitale ingang aan.
Overzicht bij vensters
De recorder beschikt voor de meeste bewerkingen over de
volgende vier venstertypen: System Menu, Title List, Tool en
submenu.
De recorder heeft ook een Disc Information venster voor het
controleren van de status van een geplaatste disc en een
schermtoetsenbord waarmee u een titel of een disc van een label
kunt voorzien.
Cijfertoetsen, SET
4 DV EDIT:
Activeert de DV Edit functie waarmee u de
inhoud van een band met DV/Digital8-indeling
kunt opnemen en bewerken (pagina 64).
5 SETUP:
Opent het instelscherm waarin u
voorkeursinstellingen voor de recorder kunt
opgeven (pagina 76).
Title List (titellijst)
De recorder gebruikt lijsten voor bepaalde bewerkingen. Het
Title List menu wordt het meest gebruikt.
Het Title List menu verschijnt als u op TITLE LIST drukt of als
u “TITLE LIST” in het System Menu selecteert. In de lijst
worden alle titels op de disc weergegeven.
Druk op ZOOM+ om de lijst gedetailleerder (zoomen) weer te
geven. Druk op ZOOM– om terug te keren naar de vorige
weergave.
Standaardtitellijst
TITLE LIST
TOOL
SYSTEM MENU
CURSOR MODE
-RW.VR
TITLE LIST
My Movies
ORIGINAL
1.5/4.7GB
1
AAB
13:00-14:00
15. 9
Date
2
DEF
20:00-21:00
17. 9
Number
3
AAB
9:00- 9:30
25. 9
4
GHI
20:00-20:30
25. 9
5
DEF
20:00-20:30
15.10
6
L3
21:00-21:30
19.10
7
L3
21:00-21:30
26.10
8
GHI
10:00-10:30
28.10
Sort
Title
ZOOM +/–
RETURN
</M/m/,,
ENTER
“Ingezoomde” titellijst
System Menu (systeemmenu)
Het System Menu verschijnt als u op SYSTEM MENU drukt en
biedt toegang tot de belangrijkste functies van de recorder.
-RW.VR
Sort
TITLE LIST
ORIGINAL
1
AAB
My Movies
13:00-14:00
Date
Mon 5. 9 13:00 (1H00M)
Number
2
Title
DEF
20:00-21:00
Wed 17. 9 20:00 (1H00M)
3
AAB
9:00-9:30
Thu 25. 9 9:00 (0H30M)
4
GHI
20:00-20:30
Thu 25. 9 20:00 (0H30M)
SYSTEM
MENU
TITLE LIST
1.5/4.7GB
AAB
SP
DEF
SLP
AAB
EP
GHI
SLP
DVD Recorder
Dual RW
Compatible
Plays/erases/edits recorded titles.
TIMER
TIMER LIST
DV EDIT
1 Sorteertoetsen:
Bepaalt de sorteervolgorde van de titels
(pagina 42).
SETUP
2 Zoomaanduiding:
Geeft de huidige zoomstatus weer (pagina 42).
1 TITLE LIST:
Opent het Title List menu waarin de titels die zijn
opgenomen op de disc worden weergegeven
(pagina 41, 53).
2 TIMER:
Geeft u de mogelijkheid een nieuwe instelling
voor timeropname op te geven (pagina 26).
3 TIMER LIST:
Opent het Timer List menu waarin u
timerinstellingen kunt controleren, wijzigen en
annuleren (pagina 28).
3 Discnaam (pagina 33)
4 Discruimte (resterend/totaal)
5 Titelinformatie:
Geeft het titelnummer, de titelnaam en de
opnamedatum weer (pagina 42).
6 Schuifbalk:
Verschijnt wanneer niet alle titels in de lijst
passen. Druk op M/m om de verborgen titels weer
te geven.
7 Miniatuur van de titel (pagina 42)
,wordt vervolgd
Overzicht bij vensters
15
Voorbeeld 2: U drukt op TOOL terwijl een DVD wordt
afgespeeld.
Opmerkingen
• De Title List verschijnt niet wanneer u DVD VIDEO’s, CD’s, CD-R’s
of CD-RW’s afspeelt.
• De Title List verschijnt wellicht niet voor dics die zijn gemaakt met
andere DVD-recorders.
• Voor dit model staat 1 GB gelijk aan 1 miljard bytes.
Close
Opties voor de
disc of het beeld
Stop
Title Search
Chapter Search
Time Search
TOOL
De typen Title List menu’s
De weergave van het Title List menu verschilt, afhankelijk van
het type disc en de opname-indeling.
◆Voor DVD+RW’s, DVD-R’s, DVD-RW’s (Video-modus):
Het Title List menu verschijnt en geeft de titels op de disc weer.
◆Voor DVD-RW’s (VR-modus):
Het Title List (Original) of Title List (Playlist) menu verschijnt
met de originele titels of de Playlisttitels op de disc. De
“PLAYLIST” aanduiding gaat branden in het uitleesvenster op
het voorpaneel als het Title List (Playlist) menu wordt
geselecteerd.
Het Title List menu voor een DVD-RW (VRmodus) omzetten
De recorder geeft de lijst met originele titels of de lijst met
Playlisttitels weer. Voer de onderstaande procedure uit.
1
Submenu
Het submenu verschijnt als u een item in het weergegeven
lijstmenu selecteert en op ENTER drukt. In het submenu staan
alleen opties die van toepassing zijn op het geselecteerde item.
Voorbeeld: Het Title List menu
-RW.VR
TITLE LIST
My Movies
ORIGINAL
1
AAB
13:00-14:00
Date
2
DEF
20:00-21:00
Number
3
AAB
9:00- 9:30
4
GHI
20:00-20:30
Sort
1.5/4.7GB
Opties voor het
geselecteerde
item
Close
15. 9
Play
Title
17. 9
Play From Start
Erase25. 9
Protect
25. 9
Druk op TITLE LIST.
Het Title List menu verschijnt.
5
DEF
20:00-20:30
6
L3
21:00-21:30
2
7
L3
21:00-21:30
26.10
Druk op TOOL.
Het Tool menu verschijnt.
8
GHI
10:00-10:30
28.10
3
Druk op M/m om “Original” of “Playlist” te
selecteren, afhankelijk van welke wordt
weergegeven, en druk op ENTER.
De weergave schakelt over naar het geselecteerde
Title List menu.
Title Name
15.10
Set Thumbnail
Per pagina door de lijst bladeren
(Paginamodus)
Druk op CURSOR MODE als de lijstweergave is ingeschakeld.
De weergave gaat over naar de paginamodus. Als u op M/m
drukt, wordt de volgende/vorige pagina met titels weergegeven.
Druk nogmaals op CURSOR MODE om terug te keren naar de
cursormodus.
Opmerkingen
• Als u de lijstweergave uitschakelt, wordt de paginamodus geannuleerd.
• Wanneer alle titels op de disc op één pagina passen, kunt u de
paginamodus niet selecteren.
19.10
A-B Erase
Werken met de vensters
In grote lijnen is de recorder erg eenvoudig te bedienen. Over het
algemeen worden opdrachten in het menu weergegeven en kunt
u deze selecteren door op </M/m/, en ENTER te drukken.
Als u de standaardprocedure eenmaal kent, is het niet moeilijk
om de recorder te bedienen.
a Druk op SYSTEM MENU.
Het System Menu verschijnt met opties voor de
belangrijkste functies.
b Druk op M/m om een functie te selecteren en
druk op ENTER.
Het venster voor de geselecteerde functie verschijnt.
Voorbeeld: U hebt “TITLE LIST” geselecteerd.
Tool
-RW.VR
Als u op TOOL drukt, verschijnt het Tool menu met opties die
van toepassing zijn op de gehele disc of recorder.
-RW.VR
Opties voor de
disc of het menu
TITLE LIST
Close
Sort
DatePlaylist
My Movies
AAB
13:00-14:00
15. 9
2
DEF
20:00-21:00
17. 9
AAB
9:00- 9:30
25. 9
3
Create Playlist
4
GHI
20:00-20:30
25. 9
Disc Info
5
DEF
20:00-20:30
15.10
6
L3
21:00-21:30
19.10
7
L3
21:00-21:30
26.10
8
GHI
10:00-10:30
28.10
TOOL
My Movies
1.5/4.7GB
13:00-14:00
15. 9
Date
2
DEF
20:00-21:00
17. 9
Number
3
AAB
9:00- 9:30
25. 9
4
GHI
20:00-20:30
25. 9
5
DEF
20:00-20:30
15.10
6
L3
21:00-21:30
19.10
7
L3
21:00-21:30
26.10
8
GHI
10:00-10:30
28.10
1.5/4.7GB
1
Number
Erase Titles
Title
ORIGINAL
ORIGINAL
AAB
Title
Voorbeeld 1: U drukt op TOOL terwijl het Title List menu is
ingeschakeld.
TITLE LIST
1
Sort
◆ Het Tool menu
Met het Tool menu geeft u opties voor de gehele disc
weer.
A Druk op TOOL.
Het Tool menu verschijnt.
B Druk op M/m om een optie te selecteren en
druk op ENTER.
16
Overzicht bij vensters
◆ Het submenu gebruiken
In het submenu staan opties voor een bepaalde titel.
A Druk op M/m om een titel in de lijst te
selecteren en druk op ENTER.
Het submenu verschijnt.
B Druk op M/m om een optie te selecteren en
druk op ENTER.
c Druk herhaaldelijk op RETURN om de
lijstweergave uit te schakelen.
Play From Start
Afspelen vanaf het begin van een titel of
track (pagina 41)
Playlist
Het Title List (Playlist) menu weergeven
(pagina 16)
Protect
Beveiliging inschakelen voor de titel die
wordt afgespeeld zodat deze niet kan
worden gewist of bewerkt (pagina 53)
Rec Mode
Adjust
De Rec Mode Adjust functie in- of
uitschakelen (pagina 27)
Rec Settings
Opname-instellingen aanpassen
(pagina 31)
Rec Stop
Opname stoppen (pagina 24)
Record
De opname wordt gestart (pagina 23)
Reset Resume
Opnieuw afspelen vanaf het begin van
de disc (pagina 41)
Set Thumbnail
Een scène selecteren voor de Title List
miniatuur (pagina 42)
Stop
Weergeven/kopiëren stoppen
(pagina 39, 64)
Time Search
Zoeken op speelduur (pagina 43)
Terugkeren naar het vorige venster
Druk op RETURN.
Lijst met opties van het Tool menu en
het submenu
De opties verschillen, afhankelijk van het disctype en de status
van de recorder. Alleen de opties die in een bepaalde situatie
beschikbaar zijn, worden in de menu’s weergegeven. Raadpleeg
de pagina’s tussen haakjes voor meer informatie.
◆Tool
A-B Erase
Een deel wissen van de titel die wordt
afgespeeld (pagina 55)
Timer
De opnametimer instellen (pagina 26)
Audio Settings
Instellingen voor de afspeelkwaliteit van
audio aanpassen (pagina 50)
Title Name
De naam wijzigen van de titel die wordt
afgespeeld (pagina 53)
Chapter
Search
Zoeken naar een hoofdstuk op
hoofdstuknummer (pagina 43)
Title Search
Zoeken naar een titel op titelnummer
(pagina 43)
Close
Het Tool menu uitschakelen
Track Search
Combine
Meerdere titels combineren (pagina 60)
Zoeken naar een track op tracknummer
(pagina 43)
Create Playlist
Een titel voor een Playlist maken
(pagina 56)
Video Settings
Instellingen voor de beeldkwaliteit bij
het afspelen aanpassen (pagina 49)
Disc Info
De discinformatie weergeven
(pagina 18)
Disc Map
Beschikbare discruimte weergeven
(pagina 22)
A-B Erase
Een deel van een geselecteerde titel
wissen (pagina 55)
Divide
De titel die wordt afgespeeld, splitsen
(pagina 59)
Capture
DV Audio Input
Het audioingangssignaal voor de DV
aansluiting selecteren (pagina 61)
Scènes verzamelen van de geselecteerde
originele titel of andere Playlisttitels om
een nieuwe Playlist te maken
(pagina 56)
Erase
De titel die wordt afgespeeld, wissen
(pagina 54)
Capture All
Een volledige titel als scène kopiëren
(pagina 56)
Erase Titles
Meerdere titels in één keer wissen
(pagina 54)
Change IN
De oorspronkelijke waarde van het IN
punt herstellen (pagina 56)
Extend Rec
De opnameduur tijdens een
timeropname verlengen (pagina 27)
Change OUT
De oorspronkelijke waarde van het OUT
punt herstellen (pagina 56)
Line Audio
Input
Het audioingangssignaal voor de LINE
IN aansluitingen selecteren (pagina 74)
Check Overlap
De overlappende timerinstellingen
controleren (pagina 28)
Original
Het Title List (Original) menu
weergeven (pagina 16)
Check Scenes
Alle verzamelde scènes weergeven
(pagina 56)
PDC/VPS
Scan On/Off
De functie voor zoeken naar PDC/VPS
kanalen in- of uitschakelen (pagina 27)
Close
Het submenu uitschakelen
Divide
Play
Het afspelen starten (pagina 38)
De geselecteerde titel splitsen
(pagina 59)
◆Submenu
,wordt vervolgd
Overzicht bij vensters
17
DV Dubbing
Kopiëren starten (pagina 72)
Edit
Het Scene List menu weergeven
(pagina 69)
Erase
De geselecteerde titel wissen/de
timerinstellingen annuleren/de
geselecteerde scène wissen/de selectie
van een scène annuleren/een programma
uit de DV Edit lijst verwijderen
Extend Rec
De opnameduur verlengen (pagina 27)
Make a Playlist
Een Playlisttitel op de disc maken uit de
DV Edit lijst in de recorder (pagina 69)
Modify
De timerinstelling wijzigen (pagina 28)
Move
De volgorde van scènes wijzigen
(pagina 56)/de volgorde van titels in de
Playlist wijzigen (pagina 59)
Play
Het afspelen starten (pagina 41)
Play From Start
Afspelen vanaf het begin van de
geselecteerde titel (pagina 41)
Preview
Een voorbeeld weergeven van de
geselecteerde scènes (pagina 56)
Protect
Beveiliging instellen voor de
geselecteerde titel (pagina 53)
Rec Stop
Opname stoppen (pagina 24)
Rename
De programmanaam wijzigen (DV Edit)
(pagina 73)
Set Thumbnail
Een scène selecteren voor de Title List
miniatuur (pagina 42)
Title Name
De naam van de geselecteerde titel
wijzigen (pagina 53)
Discinformatie weergeven (Disc Info)
U kunt de status van een geplaatste disc controleren.
a Druk op TOOL als de disc in de recorder is
geplaatst.
Voorbeeld: DVD-RW (VR-modus)
Disc Information
Close
DiscName Movie
Media
DVD-RW
Title no.
Original 3 / Playlist 2
Format
Disc Name
VR
Protect Disc
Protected Not Protected
Finalize
Date
Erase All
15. 9. 2003 ~ 28. 10. 2003
HQ : 0H30M
Remainder LP : 1H30M
HSP : 0H45M
EP : 2H00M
SP : 1H00M
SLP : 3H00M
2. 3 / 4. 7GB
Format
1 Disc Name (Discnaam)
2 Media:
Disctype
3 Format:
Opname-indeling (alleen DVD-RW)
4 Title no.:
Totaalaantal titels
5 Protected:
Geeft aan of beveiliging is ingesteld (alleen
DVD-RW in VR-modus)
6 Date:
De datums waarop de oudste en de meest recente
titels zijn opgenomen
7 Continuous Rem. Time/Remainder:
• De langste voortdurende opnameduur in elke
opnamemodus
• Discruimtebalk
• Resterende discruimte/totale discruimte (bij
benadering)
8 Toetsen voor discinstellingen
• Disc Name: de disc van een label voorzien
(pagina 33)
• Protect Disc: de disc beveiligen (alleen DVD-RW in
VR-modus) (pagina 34)
• Finalize: de disc finaliseren/een DVD-menu maken
(pagina 34)
• Unfinalize: het finaliseren van de disc ongedaan
maken als deze al is gefinaliseerd (alleen DVD-RW
in VR-modus) (pagina 35)
• Erase All: alle titels op de disc wissen (pagina 35)
• Format: de disc opnieuw formatteren (pagina 36)
Het Tool menu verschijnt.
b Druk op M/m om “Disc Info” te selecteren en
druk op ENTER.
Het Disc Information venster verschijnt.
De items op het venster verschillen per disctype of
opname-indeling.
Tekens invoeren
U kunt een titel, een disc, een programma of een kanaal voorzien
van een label door tekens in te voeren. U kunt maximaal 64
tekens invoeren voor een titel-/disc-/programmanaam, maar het
aantal tekens dat daadwerkelijk wordt weergegeven in menu’s
als het Title List menu, verschilt. Voer de onderstaande
procedure uit als het invoervenster voor tekens verschijnt.
a Druk op </M/m/, om de cursor naar de
rechterkant van het scherm te verplaatsen,
selecteer “A” (hoofdletters), “a” (kleine
letters) of “Symbol” en druk op ENTER.
De tekens van het geselecteerde type worden
weergegeven.
18
Overzicht bij vensters
C Druk op </M/m/, om het teken te
selecteren dat u wilt invoegen en druk op
ENTER.
Voorbeeld: De titelnaam invoeren
Input Title Name
AAB
13:00-14:00
◆ Alle tekens wissen
Druk op </M/m/, om “Clear All” te selecteren en
druk op ENTER.
"A"
1
-
1
2 A B C
.
,
2
3 D E
3
F
4 G H
I
4
5 J
L
5
K
6 M N O 6
Back
7 P Q R S
Clear All 8 T U V
8
9 W X Y
Z
Space
0
"a"
7
Symbol
9
Cancel
0
Finish
d Druk op </M/m/, om “Finish” te
selecteren en druk op ENTER.
Selecteer “Cancel” om de instelling te annuleren.
b Druk op </M/m/, om een teken te
selecteren dat u wilt invoeren en druk op
ENTER.
Het geselecteerde teken verschijnt boven aan het
venster.
De cijfertoetsen gebruiken
U kunt ook tekens invoeren met de cijfertoetsen.
1
Druk in stap 2 hiervoor herhaaldelijk op een
cijfertoets om het teken te selecteren dat u wilt
invoeren.
Voorbeeld:
Druk één keer op cijfertoets 3 om de letter “D” in te
voeren.
Druk drie keer op cijfertoets 3 om de letter “F” in te
voeren.
2
3
Selecteer het volgende teken of druk op SET.
4
Druk op </M/m/, om “Finish” te selecteren en
druk op ENTER.
Input Title Name
K
"A"
-
1
2 A B C
2
3 D E
3
1
.
,
F
4 G H
I
4
5 J
L
5
K
6 M N O 6
Back
7 P Q R S
Clear All 8 T U V
8
9 W X Y
Z
Space
0
"a"
7
Symbol
9
Cancel
0
Finish
Als u een letter met een accent wilt invoeren,
selecteert u een accent gevolgd door de letter.
Voorbeeld: Selecteer “ ´ ” en vervolgens “a” om “á”
in te voeren.
Herhaal stap 1 en 2 om alle tekens voor de naam
in te voeren.
Voer een spatie tussen twee tekens in door “Space”
te selecteren.
c Herhaal stap 1 en 2 om alle tekens voor de
naam in te voeren.
Input Title Name
Kids
"A"
-
1
2 A B C
2
3 D E
3
1
.
,
F
4 G H
I
4
5 J
L
5
K
6 M N O 6
Back
7 P Q R S
Clear All 8 T U V
8
9 W X Y
Z
Space
0
0
"a"
7
Symbol
9
Cancel
Finish
◆ Tekens wissen
A Druk op </M/m/, om de cursor naar de
invoerrij te verplaatsen.
B Druk op </, om de cursor te verplaatsen
naar de rechterkant van het teken dat u wilt
wissen.
C Druk op </M/m/, om “Back” te selecteren
en druk op ENTER.
◆ Tekens invoegen
A Druk op </M/m/, om de cursor naar de
invoerrij te verplaatsen.
B Druk op </, om de cursor te verplaatsen
naar de rechterkant van het punt waar u een
teken wilt invoegen.
Overzicht bij vensters
19
Vóór het opnemen
Opnemen/
Opnemen met
timer
In dit gedeelte worden de basisbeginselen
van DVD-opnamen en de beschikbare
methoden voor het instellen van de timer
weergegeven.
Met deze recorder kunt u op verschillende discs opnemen. Lees
voordat u gaat opnemen de volgende aanwijzingen en selecteer
het disctype aan de hand van uw behoeften.
Opneembare discs
Met deze recorder kunt u op de volgende discs opnemen.
◆Disctype
DVD-RW*1
Versie 1.1
Versie 1.1 met CPRM*2
DVD+RW*1
DVD-R*1
Versie 2.0
*1 “DVD-RW”, “DVD+RW” en “DVD-R” zijn handelsmerken.
*2 CPRM (Content Protection for Recordable Media) is een
codeertechnologie die de auteursrechten van beelden beschermt.
DVD-RW’s en DVD+RW’s zijn herschrijfbaar. DVD-R’s zijn
niet herschrijfbaar.
Met de recorder kunt u op de volgende discs niet opnemen:
• 8-cm discs
• DVD+R
• DVD-RW (Versie 1.0)
• DVD-RAM
• CD-R/CD-RW
Opmerkingen
• Vóór het opnemen . . . . . . . . . . . . . . pagina 20
• Televisieprogramma’s opnemen
. . . . . . . . . . . . . . pagina 23
• Opnemen met timers
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pagina 26
• De beeldkwaliteit en het beeldformaat van de
opname aanpassen
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pagina 31
• Opnemen van externe apparatuur met een timer
(Synchro Rec)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pagina 32
• Discs voorzien van een label, beveiligen en
finaliseren
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pagina 33
20
Vóór het opnemen
• De volgende disctypen met hoge snelheid kunt u gebruiken voor de
opnamen: DVD-RW’s (revisie 1.0) (maximumsnelheid 2×), DVD-R’s
(revisie 1.0) (maximumsnelheid 4×) of DVD+RW’s
(maximumsnelheid 4×). Houd er rekening mee dat discs met hoge
snelheid niet met hogere snelheden worden opgenomen. U kunt niet
opnemen op de disc als deze niet geschikt is voor 1× snelheid.
• Gebruik een disc met CPRM om Copy-Once-televisieprogramma’s op
te nemen (pagina 21).
• U kunt het beste discs gebruiken waarbij “Voor video” op de
verpakking staat.
• U kunt geen nieuwe opnamen toevoegen aan DVD-R’s en DVD-RW’s
(Video-modus) met opnamen die zijn gemaakt met andere DVDrecorders.
• In bepaalde gevallen kunt u geen nieuwe opnamen toevoegen aan
DVD+RW’s met opnamen die zijn gemaakt met andere DVDrecorders. Als u een nieuwe opname toevoegt, wordt het DVD menu
herschreven. Als de disc computergegevens bevat die niet worden
herkend door deze recorder, worden de gegevens gewist.
Informatie over opname-indelingen
Verschillen tussen de disctypen
Zie de pagina’s tussen haakjes voor meer informatie.
Disctype
Niet-opneembare beelden
Beelden met kopieerbeveiliging kunnen niet worden opgenomen
met deze recorder.
Wanneer de recorder een kopieerbeveiligingssignaal ontvangt
tijdens de opname, stopt de recorder met opnemen en verschijnt
er een bericht op het televisiescherm.
Kenmerken
– Neemt slechts één geluidsspoor op van een
tweetalig programma (pagina 25, 84)
– Maakt automatisch hoofdstukken op
gegeven intervallen (pagina 81)
– Eenvoudig bewerkingen (titels wissen/
titelnaam wijzigen) (pagina 53)
– Neemt tweetalige programma’s op
(pagina 25)
– Maakt hoofdstukken handmatig of
automatisch (pagina 56)
– Verschillende bewerkingsopties gebruiken
met een gemaakte Playlist (pagina 56)
– Neemt Copy-Once-programma’s op als de
disc is voorzien van CPRM
Informatie over beelden met
kopieerbeveiligingssignalen
Uitzendingen met kopieerbeveiligingssignalen kunnen een van
de volgende drie signaaltypen bevatten: Copy-Free, Copy-Once
en Copy-Never. Met de recorder wordt de opname beperkt aan
de hand van het kopieerbeveiligingssignaal zoals hieronder
wordt aangegeven.
Als u een Copy-Once-programma wilt opnemen, gebruikt u een
DVD-RW met CPRM in VR-modus.
◆Beschikbare opname-opties
CopyFree
CopyOnce
CopyNever
a
—
—
DVD-RW (Versie
1.1 met CPRM)
VR-modus:
Video-modus:
a
a
a*
—
—
—
DVD+RW
a
—
—
DVD-R (Versie 2.0)
a
—
—
DVD-RW (Versie
1.1)
Opmerkingen
• Als u een opgenomen disc wilt afspelen op andere DVD-apparatuur,
moet u de disc finaliseren. Voor meer informatie over finaliseren zie
pagina 34.
• U kunt niet twee indelingen combineren op één DVD-RW. Als u de
indeling van de disc wilt wijzigen, moet u de disc opnieuw formatteren
(pagina 36). De inhoud van de disc wordt gewist nadat deze opnieuw
is geformatteerd.
Opnamemodus
Opnemen/Opnemen met timer
Als u een ongebruikte disc plaatst, begint de recorder
automatisch met formatteren. Beschikbare functies kunnen
verschillen per disctype, dus selecteer de disc die het beste past
bij uw behoeften aan de hand van het onderstaande overzicht.
U kunt de indeling instellen voor ongebruikte DVD-RW’s in het
Options instelscherm. Als “Format Disc” is ingesteld op “VR” of
“Video” (pagina 84), begint de recorder met formatteren in de
geselecteerde modus zonder een vraag ter bevestiging. Selecteer
“Selectable” als u de modus wilt selecteren elke keer dat u een
ongebruikte DVD-RW plaatst.
Opmerkingen
• De opnametijden zijn een schatting en de werkelijke tijden kunnen
verschillen.
• De onderstaande situaties kunnen leiden tot kleine fouten in de
opnameduur.
– Programma’s met slechte ontvangst of een programma of videobron
met slechte beeldkwaliteit opnemen.
– Op een disc opnemen die al is bewerkt.
– Alleen een stilstaand beeld of alleen geluid opnemen.
* De opgenomen disc kan alleen worden afgespeeld op CPRMcompatibele apparatuur.
Terwijl de recorder is gestopt, kunt u een van de zes
opnamemodi selecteren door herhaaldelijk op REC MODE te
drukken voor de gewenste opnameduur en beeldkwaliteit. De
beeldkwaliteit verbetert over het algemeen als de opnametijd
vermindert.
Opnamemodus
Opnameduur (minuten)
HQ
60
HSP
90
SP (Standaardmodus)
120
LP
180
EP
240
SLP
360
Beschikbare discruimte controleren
(Disc Info)
Als u opneemt op een gebruikte disc, moet u controleren of er
voldoende discruimte is voor de opnamen. Bij DVD-RW’s of
DVD+RW’s kunt u discruimte vrijmaken door titels te wissen.
a Druk op TOOL als de disc in de recorder is
geplaatst.
Het Tool menu verschijnt.
b Druk op M/m om “Disc Info” te selecteren en
druk op ENTER.
Het Disc Information venster verschijnt.
De items in het venster verschillen per disctype of
opname-indeling. De aanduiding voor de resterende
discruimte is een schatting en de werkelijke
beschikbare ruimte kan verschillen.
,wordt vervolgd
Vóór het opnemen
21
Voorbeeld: DVD-RW (VR-modus)
Disc Information
Close
DiscName Movie
Type en indeling
van disc
Media
DVD-RW
Title no.
Original 3 / Playlist 2
Format
Disc Name
VR
Protect Disc
Finalize
Protected Not Protected
Date
Erase All
15. 9. 2003 ~ 28. 10. 2003
HQ : 0H30M
Remainder LP : 1H30M
HSP : 0H45M
EP : 2H00M
SP : 1H00M
SLP : 3H00M
2. 3 / 4. 7GB
Discruimtebalk
Maximaal beschikbare,
doorlopende opnameduur
voor elke opnamemodus
(bij benadering)
◆Discruimte controleren of vrijmaken
Alleen voor DVD-RW’s (Video-modus) en DVD+RW’s kunt u
de vrije discruimte en de titellocatie controleren en ook de titels
wissen met het Disc Map venster (zie hieronder).
Format
Resterende/totale
discruimte (bij
benadering)
z Tip
U kunt alle disctitels behalve de beveiligde titels in één keer wissen
(pagina 35).
Opmerkingen
• Wanneer u titels wist, kan de titelvolgorde worden gewijzigd
afhankelijk van het disctype of de discindeling.
• Als u hebt gefinaliseerd, kunt u geen opnamen meer maken op een
DVD-RW (Video-modus) of DVD-R.
Discruimte vrijmaken met het Disc Map venster
(alleen DVD-RW in Video-modus, DVD+RW)
◆Hoe programma’s worden opgenomen op de disc
Een nieuw programma wordt alleen op het laatste gedeelte [a]
opgenomen. Controleer of de resterende discruimte groot
genoeg is voor de opnamen.
Met het wissen van “B” wordt er geen ruimte vrijgemaakt
a
A
B
C
Nieuwe opname
U kunt geen discruimte vrijmaken op een DVD-R. Als u een titel
wist, wordt alleen de titelnaam verborgen in het Title List menu.
De gewiste titels nemen nog steeds ruimte op de disc in beslag.
Met het Disc Map venster in het Tool menu kunt u de discstatus
controleren en titels op de disc wissen.
1
Druk op TITLE LIST als de disc in de recorder is
geplaatst.
2
3
Druk op TOOL.
Druk op M/m om “Disc Map” te selecteren en
druk vervolgens op ENTER.
Het Disc Map venster verschijnt.
◆ Vrije discruimte controleren
Druk op </, om een vrije ruimte te selecteren.
De resterende ruimte en de langste opnameduur in
elke opnamemodus verschijnen.
Disc Map
◆Hoe programma’s worden opgenomen op de disc
Een programma wordt opgenomen op de vrije discruimte [a].
Controleer of de resterende discruimte groot genoeg is voor de
opnamen.
Empty
HQ[ 0H30M]
LP [ 1H30M]
B
C
a
a
A
C
Nieuwe opname
Nieuwe opname
Erase
A Druk op </, om de titel te selecteren die u
wilt wissen en druk op ENTER.
De titel wordt geselecteerd.
Disc Map
◆Discruimte vrijmaken
U kunt geen discruimte vrijmaken door titels te wissen. De
oorspronkelijke titel voor een Playlist kan niet worden gewist.
Als u een titel wilt wissen, zie pagina 54.
Als u meerdere titels wilt wissen, zie pagina 54.
2 DEF 20:00- 21:00
Wed 17.9 20:00( 1H00M)
Geselecteerde
titel
Met het wissen van “B” en “C” wordt meer ruimte vrijgemaakt
A
B
C
D
a
D
A
Nieuwe opname
22
Vóór het opnemen
Cancel
◆ Discruimte vrijmaken door een titel te wissen
met het Disc Map venster
(wordt vervolgd)
◆Hoe programma’s worden opgenomen op de disc
De recorder zoekt naar het grootste gedeelte met vrije ruimte [a]
en neemt hier op. Controleer of er doorlopend voldoende vrije
ruimte is voor de opnamen. Als dit niet het geval is, stopt de
opname.
SP[ 1H00M]
2.3GB
SLP[ 3H00M]
Geselecteerde
vrije ruimte
Met het wissen van “B” wordt meer ruimte vrijgemaakt
A
HSP[ 0H45M]
EP[ 2H00M]
Erase
SP 0.6GB
Cancel
Als u de selectie wilt annuleren, drukt u nogmaals
op ENTER.
Herhaal stap 1 om meerdere titels te wissen.
B Druk op m om “Erase” te selecteren en druk
vervolgens op ENTER.
Er verschijnt een vraag ter bevestiging.
C Druk op </, om “OK” te selecteren.
Alle geselecteerde titels worden gewist waardoor
er discruimte wordt vrijgemaakt. Als u de selectie
wilt wijzigen, selecteert u “Change”.
D Druk herhaaldelijk op RETURN om het Title
List menu uit te schakelen.
Opmerking
U kunt een titel niet wissen tijdens het afspelen of opnemen.
Televisieprogramma’s
opnemen
Voordat u begint…
Z
"/1
Opnemen/Opnemen met timer
• Controleer of er voldoende discruimte beschikbaar is voor de
opname (pagina 21).
• Wanneer u een tweetalig programma opneemt op een
DVD+RW, DVD-R of DVD-RW (Video-modus), kunt u niet
beide geluidssporen opnemen. Selecteer het geluidsspoor
(hoofd of sub) met het Options instelscherm (pagina 84).
• Pas, indien nodig, de beeldkwaliteit en het beeldformaat van
de opname aan.(pagina 31).
PROG +/–
Cijfertoetsen, -/--
DISPLAY
TIME/TEXT
TV/DVD
</M/m/,,
ENTER
X REC PAUSE
z REC
x REC STOP
REC MODE
INPUT SELECT
a Druk op }/1.
De recorder wordt ingeschakeld en de
stroomaanduiding op het voorpaneel gaat groen
branden.
b Schakel de televisie in en stel de
ingangskeuzeschakelaar van uw televisie zo
in dat het signaal van de recorder op het
televisiescherm verschijnt.
◆ Bij gebruik van een versterker (receiver)
Zet de versterker (receiver) aan en kies het juiste
kanaal zodat u het geluid van de recorder kunt
beluisteren.
c Druk op Z en plaats een opneembare disc in
de disclade.
,wordt vervolgd
Televisieprogramma’s opnemen
23
Informatie over de teletekstfunctie
Met de opnamekant omlaag
d Druk nogmaals op Z om de disclade te
sluiten.
Wacht totdat “LOAD” verdwijnt uit het
uitleesvenster op het voorpaneel.
Als u een ongebruikte DVD gebruikt, wordt het
formatteren automatisch gestart.
Als u een ongebruikte DVD-RW gebruikt, selecteert
u de opname-indeling VR of Video.
e Druk op PROG +/– om de programmapositie
of de invoerbron die u wilt opnemen, te
selecteren.
f Druk herhaaldelijk op REC MODE om de
opnamemodus te selecteren.
Wanneer u op de toets drukt, wordt het venster op het
televisiescherm als volgt gewijzigd:
HQ
HSP
SP
LP
EP
SLP
Voor meer informatie over de opnamemodus, zie
pagina 21.
g Druk op z REC.
Het opnemen wordt gestart.
De opname gaat door totdat u de opname stopt of
totdat de disc vol is.
Het opnemen stoppen
Druk op x REC STOP. Het duurt enkele seconden voordat de
opname wordt gestopt.
Een opname onderbreken
Druk op X REC PAUSE. Als u weer wilt opnemen, drukt u
opnieuw op de toets.
Een ander televisieprogramma bekijken tijdens
de opname
Als de televisie is aangesloten op de LINE 1-TV aansluiting,
moet u de televisie instellen op de televisie-ingang met de TV/
DVD-toets. Selecteer vervolgens het programma dat u wilt
bekijken.
Als de televisie is aangesloten op de LINE 2 OUT of
COMPONENT VIDEO OUT aansluiting, moet u de televisie
instellen op de televisie-ingang met de t (televisie/video)
toets. Raadpleeg “Televisie of AV-versterker (receiver)
bedienen” in de afzonderlijke brochure “Aansluitingen en
instellingen”.
24
Televisieprogramma’s opnemen
Bepaalde uitzendsystemen bieden een teletekstservice* waarin
volledige programma’s met de gegevens (titel, datum, kanaal,
begintijd van opname, enzovoort) per dag worden opgeslagen.
Als u een programma opneemt, neemt de recorder de
programmanaam automatisch over van de teletekstpagina’s en
slaat deze op als de titelnaam. Zie “TV Guide page” voor meer
informatie (pagina 81).
De teletekstinformatie verschijnt niet op het televisiescherm. Als
u de teletekstinformatie wilt weergeven op het televisiescherm,
drukt u op TV/DVD op de afstandsbediening om de ingangsbron
in te stellen op de televisie.
* niet beschikbaar in bepaalde gebieden
z Tips
• U kunt de opname ook starten en stoppen met het Tool menu. Druk op
TOOL, selecteer “Record” of “Rec Stop” en druk vervolgens op
ENTER.
• U kunt de opname ook stoppen vanuit het Title List menu. Selecteer de
titel die u op dit moment opneemt en druk op ENTER. Selecteer
vervolgens “Rec Stop” in het submenu.
• Als u geen televisie kijkt tijdens de opname, kunt u de televisie
uitschakelen. Gebruikt u een decoder, dan houdt u deze ingeschakeld.
• Als u een programmapositie wilt selecteren, kunt u ook de cijfertoetsen
gebruiken in stap 5 hierboven.
• Als u opneemt van apparatuur die is aangesloten op de ingang van de
recorder, kunt u ook de INPUT SELECT toets gebruiken om “L1”,
“L2”, “L3”, “L4” of “DV” te selecteren in stap 5. Zie “Opnemen vanaf
aangesloten apparatuur” (pagina 74) voor meer informatie.
• U kunt de opnamemodus ook selecteren met het Tool menu
(pagina 31).
Opmerkingen
• Als u op z REC hebt gedrukt, kan het even duren voordat de opname
wordt gestart.
• U kunt de opnamemodus niet wijzigen tijdens de opname of de
opnamepauze.
• Als er een stroomstoring is, kan het programma dat u opneemt, worden
gewist.
• U kunt geen PAY-TV/Canal Plus-programma bekijken tijdens het
opnemen van een ander PAY-TV/Canal Plus-programma.
Het programma opnemen dat u op de televisie
bekijkt (TV Direct Rec) (alleen voor SCART
aansluitingen)
Als u de SMARTLINK verbinding gebruikt, kunt u gemakkelijk
het programma opnemen dat u op de televisie bekijkt.
Druk op z REC als een disc in de recorder is
geplaatst.
De recorder wordt automatisch ingeschakeld en neemt het
programma op dat u op de televisie bekijkt. “TV”
verschijnt in het uitleesvenster op het voorpaneel.
Als u deze functie wilt uitschakelen, stelt u “TV Direct
Rec” in op “Off” in het Features instelscherm (pagina 81).
Opmerkingen
• U kunt programma’s die u bekijkt, niet opnemen met deze methode als
de recorder in de volgende modi staat: pauze, tuner preset, Easy Setup,
afspelen en opnemen. U kunt ook niet opnemen op een beveiligde disc.
• Schakel de televisie niet uit en wijzig de programmapositie van de
televisie niet tijdens TV Direct Rec.
De Quick Timer functie gebruiken
U kunt door op de z REC toets te drukken de recorder instellen
om op te nemen in stappen van 30 minuten.
Druk herhaaldelijk op z REC om de tijdsduur in
te stellen.
Als u op deze toets drukt, gaat de tijd vooruit in stappen van
30 minuten. De maximale tijdsduur is zes uur.
1:00
5:30
6:00
U kunt de opnamegegevens, zoals de opnametijd of het disctype,
controleren.
a Druk twee keer op DISPLAY tijdens het
opnemen.
De opnamegegevens verschijnen.
(normale opname)
DVD-RW
VIDEO
De teller wordt per minuut verminderd tot 0:00, waarna de
opname wordt gestopt (stroom wordt niet uitgeschakeld). Zelfs
als u de recorder uitschakelt tijdens het opnemen, blijft de
recorder opnemen totdat de tijdteller is afgelopen.
Quick Timer annuleren
Druk herhaaldelijk op z REC totdat de teller in het
uitleesvenster op het voorpaneel verschijnt. De recorder keert
terug naar de normale opnamemodus.
Stereoprogramma’s en tweetalige
programma’s opnemen
SP
1:23:45
1 Type of indeling van disc
2 Opnamestatus
3 Opnamemodus
4 Opnametijd
b Druk op DISPLAY om het venster uit te
schakelen.
Opnemen/Opnemen met timer
0:30
De discstatus controleren tijdens de
opname
Hoofdstukken in een titel maken
De recorder ontvangt stereoprogramma’s en tweetalige
programma’s gebaseerd op het ZWEITON systeem of het
NICAM systeem en neemt deze op.
Op een DVD-RW (VR-modus) kunnen hoofd- en subgeluiden
worden opgenomen. U kunt tijdens het afspelen van de disc
schakelen tussen hoofd en sub.
Op een DVD+RW, DVD-R of DVD-RW (Video-modus) kunt u
maar één geluidsspoor (hoofd of sub) tegelijkertijd opnemen.
Selecteer het geluidsspoor met het Setup Display voordat u met
de opname begint. Stel “Bilingual Recording” in op “Main”
(standaard) of “Sub” in het Options instelscherm (pagina 84).
Een opname (een titel) kan door de recorder automatisch worden
gesplitst in hoofdstukken door hoofdstukmarkeringen toe te
voegen op intervallen van 6 of 15 minuten tijdens het opnemen.
Selecteer het interval “6Min” (standaard) of “15Min” van “Auto
Chapter” in het Features instelscherm (pagina 81).
◆ZWEITON (Duits stereo) systeem
Wanneer een stereo of tweetalig ZWEITON programma wordt
ontvangen, verschijnt “STEREO” of “BILINGUAL” in het
uitleesvenster op het voorpaneel.
• Als “Auto Chapter” is ingesteld op “Off” in het Features instelscherm,
worden hoofdstukken niet automatisch gemaakt.
• Als er geen hoofdstukmarkeringen meer kunnen worden toegevoegd,
kunt u wellicht geen extra opnamen maken of de disc bewerken.
z Tip
U kunt handmatig titels maken als u DVD-RW’s (VR-modus) afspeelt.
Zie (pagina 56) voor meer informatie.
Opmerkingen
◆NICAM systeem
Wanneer een stereo of tweetalig NICAM programma wordt
ontvangen, verschijnt “NICAM” in het uitleesvenster op het
voorpaneel.
Als u een NICAM programma opneemt, moet u “Audio” of
“Channel Setting” in het Settings instelscherm instellen op
“NICAM” (standaard). Als het geluid niet helder is bij het
luisteren naar NICAM uitzendingen, stelt u “Audio” in op
“Standard” (raadpleeg “Kanalen handmatig instellen” in de
afzonderlijke brochure “Aansluitingen en instellingen”).
z Tip
U kunt het geluid (hoofd of sub) selecteren tijdens het opnemen van
tweetalige programma’s met de
(audio) toets. Dit heeft geen invloed
op het opgenomen geluid.
Televisieprogramma’s opnemen
25
Opnemen met timers
c Druk op Z en plaats een opneembare disc in
de disclade.
d Druk nogmaals op Z om de disclade te
sluiten.
U kunt de timer vooraf instellen voor maximaal acht
programma’s voor één maand.
Er zijn twee instelmethodes: de handmatige instelling en
ShowView-instelling.
• Standard: stel de datum, de tijd en de programmapositie van het
programma handmatig in.
• ShowView: voer het ShowView-codenummer voor elk
televisieprogramma in (pagina 29).
Voordat u begint…
• Controleer of er voldoende discruimte beschikbaar is voor de
opname (pagina 21).
• Wanneer u een tweetalig programma opneemt op een
DVD+RW, DVD-R of DVD-RW (Video-modus), kunt u niet
beide geluidssporen opnemen. Selecteer het geluidsspoor
(hoofd of sub) met het Options instelscherm (pagina 84).
• Pas, indien nodig, de beeldkwaliteit en het beeldformaat van
de opname aan.(pagina 31).
De timer handmatig instellen (Standard)
Z
"/1
RETURN
Timer - Standard
Set the timer manually.
Date
Start
Stop
Today
:
:
Prog.
PDC
Mode VPS
Cancel
ShowView
Als het programmeringsmenu voor de timer
(ShowView) verschijnt, drukt u op < om het
venster te wisselen.
f Stel de volgende items in met </M/m/,.
A Druk op M/m om de datum in te stellen en
druk op ,.
Als u op M/m drukt, wordt het item als volgt
gewijzigd.
B Druk op M/m om de begintijd in te stellen en
druk op ,.
</M/m/,,
ENTER
C Druk op M/m om de eindtijd in te stellen en
druk op ,.
a Druk op }/1.
b Schakel de televisie in en stel de
ingangskeuzeschakelaar van uw televisie zo
in dat het signaal van de recorder op het
televisiescherm verschijnt.
◆ Bij gebruik van een versterker (receiver)
Zet de versterker (receiver) aan en kies het juiste
kanaal zodat u het geluid van de recorder kunt
beluisteren.
Opnemen met timers
Het programmeringsmenu voor de timer (Standard)
verschijnt.
TOOL
x REC STOP
26
e Druk op [TIMER].
Today (vandaag) y Tomorrow (morgen) y
…… y Tue 28.10 (1 maand later) y Sun
(elke zondag) y …… y Sat (elke zaterdag)
y Mon-Fri (maandag t/m vrijdag) y Mon-Sat
(maandag t/m zaterdag) y Sun-Sat (zondag
t/m zaterdag) y Today
[TIMER]
SYSTEM MENU
Wacht totdat “LOAD” verdwijnt uit het
uitleesvenster op het voorpaneel.
Als u een ongebruikte DVD gebruikt, wordt het
formatteren automatisch gestart.
Als u een ongebruikte DVD-RW gebruikt, selecteert
u de opname-indeling VR of Video.
D Druk op M/m om de programmapositie in te
stellen en druk op ,.
Als u de timer instelt voor het opnemen vanaf
aangesloten apparatuur, selecteert u “Line 1”,
“Line 2”, “Line 3” of “Line 4”.
E Druk op M/m om de opnamemodus te
selecteren (HQ, HSP, SP, LP, EP of SLP) en
druk vervolgens op ,.
F Druk op M/m om de PDC/VPS functie in te
stellen op “On” of “Off”.
Zie “Informatie over de PDC/VPS functie”
hieronder voor meer informatie.
Timer - Standard
OK
Set the timer manually.
Date
Start
Stop
Tomorrow 20 : 00 20 : 30
ShowView
Prog.
AAB
PDC
Mode VPS
SP
On
Cancel
◆ Als u zich hebt vergist
Druk op </, om het item te selecteren dat u wilt
wijzigen.
op het televisiescherm. Als u naar de televisie wilt kijken,
schakelt u over naar de tuner van de televisie of schakelt u de
functie voor zoeken naar PDC/VPS kanalen in.
◆ Afsluiten zonder de huidige instelling op te slaan
Druk op </M/m/, om “Cancel” te selecteren en
druk op ENTER.
◆ De functie voor zoeken naar PDC/VPS kanalen uitschakelenn
g Druk op </M/m/, om “OK” te selecteren
en druk op ENTER.
h Druk op RETURN om de Timer List uit te
schakelen of druk op [TIMER] en herhaal de
procedure vanaf stap 5 om extra
timerinstellingen in te voeren.
U hoeft de recorder, in tegenstelling tot een
videorecorder, niet uit te schakelen voordat het
opnemen met de timer begint.
De opname stoppen tijdens het opnemen met
de timer
Druk op x REC STOP.
Het opnemen met de timer bevestigen,
wijzigen of annuleren
Zie “Timerinstellingen controleren/wijzigen/annuleren (Timer
List)”.(pagina 28)
z Tips
• Als u tot en met de volgende dag wilt opnemen, hoeft u de begintijd
niet te wijzigen en voert u de eindtijd in. De datum wordt automatisch
gewijzigd in de volgende dag.
• U kunt het programmeringsmenu voor de timer ook weergeven door:
– “TIMER” te selecteren in het System Menu;
– “Timer” te selecteren in het Tool menu als het Timer List menu
wordt weergegeven (pagina 17).
• U kunt de recorder ook gebruiken als de recorder standby staat voor de
opname. Er verschijnt vijf minuten voordat de timer begint met
opnemen, een bericht op het televisiescherm om u te helpen herinneren
aan de timerinstelling.
Opmerkingen
• Als “The disc is full or nearly full” op het scherm verschijnt, wijzigt u
de disc of maakt u ruimte vrij voor de opnamen (alleen DVD-RW/
DVD+RW).
• Controleer of de klok juist is ingesteld voordat u het opnemen met
timers instelt. Als u dit niet doet, kunt u niet opnemen met de timer.
Als u een satellietprogramma wilt opnemen, schakelt u de
satelliettuner in en selecteert u het satellietprogramma dat u wilt
opnemen. Houd de satelliettuner ingeschakeld totdat de opnamen met
de recorder zijn voltooid. Als u apparatuur aansluit met een
timerfunctie, kunt u de Synchro Rec functie gebruiken (pagina 32).
Informatie over de PDC/VPS functie
PDC/VPS signalen worden verzonden met
televisieprogramma’s bij bepaalde uitzendsystemen. Deze
signalen zorgen ervoor dat de opnamen met de timer worden
gemaakt ook als uitzendingen te vroeg of te laat beginnen of
worden onderbroken.
Stel “PDC/VPS” in op “On” in stap 6 hierboven om de PDC/
VPS functie te gebruiken.
Als u deze functie inschakelt, begint de recorder te zoeken naar
het kanaal voordat het opnemen met de timer begint. Als u naar
de televisie kijkt en het scannen begint, verschijnt er een bericht
B Druk op M/m om “PDC/VPS Scan Off” te
selecteren.
Als u wilt controleren of de PDC/VPS functie juist werkt,
schakelt u de recorder uit voordat het opnemen met de timer
begint. Hiermee wordt de PDC/VPS functie voor zoeken naar
kanalen automatisch opnieuw ingeschakeld terwijl de recorder
uitgeschakeld blijft.
Opmerkingen
• Het kan zijn dat het begin niet wordt opgenomen met de PDC/VPS
functie.
• Selecteer “PDC/VPS Scan Off” als u een band met de DV/Digital8indeling kopieert of bewerkt. Wanneer dit is voltooid, selecteert u
“PDC/VPS Scan On” zodat de opnamen met de timer worden gemaakt.
Het programmeringsmenu voor de timer
automatisch weergeven met één toets
(Eéntoetstimer) (alleen voor SCART
aansluitingen)
Opnemen/Opnemen met timer
Het Timer List menu verschijnt. De TIMER REC
aanduiding gaat branden in het uitleesvenster op het
voorpaneel en de recorder is gereed voor het
opnemen met de timer.
A Druk op TOOL.
Als u de SMART LINK verbinding gebruikt, kunt u het
programmeringsmenu eenvoudig weergeven door op de [TIMER]
toets te drukken.
Druk op [TIMER] als een disc in de recorder is
geplaatst.
De televisie en de recorder worden ingeschakeld en de televisieingang wordt overgeschakeld naar de recorder. Het Timer
Programming menu verschijnt.
Opmerking
Als u deze functie gebruikt, moet de televisie ingeschakeld zijn of in de
standby-modus staan.
Rec Mode Adjust
Als er niet voldoende discruimte beschikbaar is voor de
opnamen, wordt de opnamemodus waarmee het programma kan
worden opgenomen, automatisch geselecteerd door de recorder.
Deze functie is normaal ingeschakeld.
◆De functie uitschakelen
A Druk op TOOL als de Timer List wordt
weergegeven.
B Druk op M/m om “Rec Mode Adjust” te selecteren
en druk op ENTER.
C Druk op </, om “Off” te selecteren en druk op
ENTER.
Opmerking
Deze functie werkt alleen bij timeropnamen en als de PDC/VPS functie
is uitgeschakeld.
Deze functie werkt niet met Quick Timer of Synchro Rec.
De opnameduur verlengen
U kunt de opnameduur verlengen tijdens het opnemen.
1
Druk op TOOL tijdens het opnemen.
,wordt vervolgd
Opnemen met timers
27
2
Druk op M/m om “Extend Rec” te selecteren en
druk op ENTER.
Het volgende venster verschijnt.
◆De eindtijd van een opname valt samen met de begintijd van
een andere opname
Na het beëindigen van de eerste opname kan een vertraging
optreden voordat de tweede opname begint.
Extend Rec. Time
7:00
OK
Set the timer extend function.
8:00
9:00
10:00
Timerinstelling A
Cancel
Sun 28.9 10:00-11:30 AAB
SP
Timerinstelling B
Extend Time
Off
Opmerking
3
Druk op M/m om de tijdsduur te selecteren en
druk op ENTER.
U kunt de tijdsduur instellen in stappen van 10
minuten tot maximaal 60 minuten.
4
Druk op </M/m/, om “OK” te selecteren en
druk op ENTER.
z Tip
Als “PDC/VPS” is ingesteld op “On” voor een of meer opnamen met de
timer, kan de begintijd van de opname worden aangepast als de
uitzending later of eerder begint.
Timerinstellingen controleren/
wijzigen/annuleren (Timer List)
U kunt de opnameduur ook verlengen met “Extend Rec” in het submenu
van de Timer List.
U kunt timerinstellingen controleren, wijzigen en annuleren met
het Timer List menu.
Opmerking
U kunt de opnameduur niet verlengen als “PDC/VPS” is ingesteld op
“On”.
Het System Menu verschijnt.
Overlappende timerinstellingen
Het volgende venster verschijnt.
b Druk op M/m om “TIMER LIST” te
selecteren en druk op ENTER.
Timer
These timer settings overlap. Do you want to save this setting?
Wed 29.10
21:00-22:00
AAB
SP
Wed 29.10
20:30-21:00
DEF
SP
a Druk op SYSTEM MENU.
Het Timer List menu verschijnt.
TIMER LIST
OK
Cancel
Druk op </, om “OK” te selecteren en druk vervolgens op
ENTER om de instelling op te slaan.
Selecteer “Cancel” om de instelling te annuleren of te wijzigen.
Als het Timer List menu verschijnt, wijzigt of annuleert u de
instelling (pagina 28).
◆Overlappende timerinstellingen
Het programma dat het eerst begint, heeft voorrang. Het tweede
programma begint pas met opnemen nadat het eerste programma
is afgelopen.
7:00
8:00
9:00
10:00
AAB
Wed 29.10 20:30-21:30 SP
DEF
Wed 29.10 21:00-22:00 SLP
GHI
Thu 30.10 16:00-17:00 SLP
DEF
PDC
VPS
PDC
VPS
1 Discnaam
Als u een discnaam wilt invoeren, zie “Een disc van
een label voorzien (Disc Name)”. (pagina 33)
2 Timerinformatie:
Weergave van opnamedatum, -tijd, -modus,
enzovoort.
• ❐ duidt de overlappende instelling aan.
• a (rood) duidt de instelling aan van de huidige
opname.
• z (grijs) duidt aan dat de instelling niet kan worden
opgenomen in de geselecteerde opnamemodus.
Timerinstelling A
Timerinstelling B
wordt afgekapt
◆De opnamen beginnen op hetzelfde moment
Het programma dat het laatst is ingesteld, krijgt voorrang. In dit
voorbeeld is timer B ingesteld ná timer A zodat het eerste deel
van de timerinstelling A niet zal worden opgenomen.
7:00
Timerinstelling A
Timerinstelling B
28
Sports
-RW VR
Mon-Sat 22:00-22:15 SP
Opnemen met timers
8:00
9:00
10:00
c Druk op M/m om de instelling die u wilt
controleren/wijzigen/annuleren, te selecteren
en druk vervolgens op ENTER.
Het submenu verschijnt.
d Druk op M/m om een van de volgende items
te selecteren.
• Modify
• Erase
• Check Overlap
◆ De instelling wijzigen
A Selecteer “Modify” en druk op ENTER.
Het aanpassingsvenster verschijnt.
Televisieprogramma’s opnemen met
het ShowView-systeem
Modify
OK
Modify the timer setting.
Date
Start
Mon-Sat
Stop
Prog.
22 : 00 22 : 15
AAB
PDC
Mode VPS
SP
Cancel
Off
C Druk op </M/m/, om “OK” te selecteren en
druk op ENTER.
◆ De instelling wissen
Z
"/1
Cijfertoetsen
CLEAR
SET
A Selecteer “Erase” en druk op ENTER.
Er verschijnt een vraag ter bevestiging.
[TIMER]
Opnemen/Opnemen met timer
B Druk op </M/m/, om het item te selecteren
en de instelling te wijzigen.
Druk op </M/m/, om “Cancel” te selecteren
en druk op ENTER of RETURN om de wijziging
ongedaan te maken.
Herhaal stap 2 als u nog een instelling wilt
wijzigen.
Het ShowView-systeem is een functie die het opgeven van
instellingen voor opnamen met de timer vereenvoudigt. U typt
eenvoudigweg het ShowView-nummer dat wordt vermeld in het
omroepblad. De datum, de tijd en de programmapositie van het
programma worden automatisch ingesteld.
Controleer of het kanaal juist is ingesteld bij “Channel Setting”
in het Settings instelscherm (pagina 77).
Erase
Are you sure you want to erase
this timer setting?
RETURN
Mon-Sat 22:00-22:15
OK
AAB
SP
</M/m/,,
ENTER
Cancel
x REC STOP
Als u de instelling niet wilt wissen, selecteert u
“Cancel” en drukt u op ENTER of RETURN.
B Druk op </, om “OK” te selecteren en
druk op ENTER.
◆ Overlappende instellingen controleren
A Selecteer “Check Overlap” en druk op
ENTER.
Het venster voor het bevestigen van
overlappende instellingen verschijnt.
Check Overlap
These timer settings overlap.
Wed 29.10
21:00-22:00
AAB
Wed 29.10
21:30-22:30
DEF
Close
B Selecteer “Close”.
Als u de instelling wilt wijzigen of annuleren,
drukt u op RETURN om terug te keren naar het
Timer List menu en herhaalt u stap 3 en d
hiervoor.
e Druk op RETURN om de Timer List uit te
schakelen.
a Druk op }/1.
b Schakel de televisie in en stel de
ingangskeuzeschakelaar van uw televisie zo
in dat het signaal van de recorder op het
televisiescherm verschijnt.
◆ Bij gebruik van een versterker (receiver)
Zet de versterker (receiver) aan en kies het juiste
kanaal zodat u het geluid van de recorder kunt
beluisteren.
c Druk op Z en plaats een opneembare disc in
de disclade.
d Druk nogmaals op Z om de disclade te
sluiten.
Wacht totdat “LOAD” verdwijnt uit het
uitleesvenster op het voorpaneel.
Als u een ongebruikte DVD gebruikt, wordt het
formatteren automatisch gestart.
Als u een ongebruikte DVD-RW gebruikt, selecteert
u de opname-indeling VR of Video.
e Druk op [TIMER].
z Tip
Tijdens het opnemen kunt u timerinstellingen voor de huidige opname
niet wijzigen, maar u kunt wel de opnameduur verlengen (pagina 28).
Het programmeringsmenu voor de timer
(ShowView) verschijnt.
,wordt vervolgd
Opnemen met timers
29
Het opnemen met de timer bevestigen,
wijzigen of annuleren
Timer - ShowView
Set the timer by entering the timer code.
ShowView No.
Cancel
Zie “Timerinstellingen controleren/wijzigen/annuleren (Timer
List)”. (pagina 28)
Standard
Als het programmeringsmenu voor de timer
(Standard) verschijnt, drukt u op < om het venster
te wisselen.
f Druk op de cijfertoetsen om het ShowViewnummer in te voeren en druk vervolgens op
SET.
◆ Als u zich hebt vergist
Druk op CLEAR en voer het juiste nummer in.
◆ De instelling annuleren
Druk op M/m om “Cancel” te selecteren en druk op
ENTER.
g Druk op M/m om “OK” te selecteren en druk
op ENTER.
De datum, begin- en eindtijd, programmapositie of
zendernaam, opnamemodus en PDC/VPS instelling
worden weergegeven. Voor meer informatie over de
PDC/VPS functie zie pagina 27.
Timer - ShowView
Is the follwing timer setting correct? To modify,
adjust each item or re-enter the timer code.
Date
Start
Stop
Mon 28.6 10 : 00 11 : 30
Prog.
AAB
OK
Cancel
PDC
Mode VPS
HQ
Off
Change
◆ Als u de instelling wilt wijzigen
A Druk op </, om het item te selecteren dat u
wilt wijzigen.
B Druk op M/m om de instelling te wijzigen.
Selecteer “Cancel” om de instelling annuleren.
Selecteer “Change” om het ShowView-nummer
opnieuw op te geven.
h Druk op </M/m/, om “OK” te selecteren
en druk op ENTER.
De TIMER REC aanduiding gaat branden in het
uitleesvenster op het voorpaneel en de recorder is
gereed voor het opnemen met de timer.
i Druk op RETURN om het venster uit te
schakelen.
Schakel de aangesloten apparatuur niet uit als u wilt
opnemen van een decoder of een andere bron.
De opname stoppen tijdens het opnemen met
de timer
Druk op x REC STOP.
Als de timerinstellingen elkaar overlappen
Zie pagina 28.
30
Opnemen met timers
z Tips
• De Rec Mode Adjust functie werkt ook bij deze methode met
timerinstellingen (pagina 27).
• U kunt de opnameduur verlengen tijdens het opnemen (pagina 27).
• U kunt het programmeringsmenu voor de timer ook weergeven door:
– “TIMER” te selecteren in het System Menu;
– “Timer” te selecteren in het Tool menu als het Timer List menu
wordt weergegeven (pagina 17).
Opmerkingen
• Controleer of de klok juist is ingesteld voordat u het opnemen met
timers instelt. Als u dit niet doet, kunt u niet opnemen met de timer.
• U kunt de recorder ook gebruiken als de recorder standby staat voor
een opname. Er verschijnt vijf minuten voordat de timer begint met
opnemen, een bericht op het televisiescherm om u te helpen herinneren
aan de timerinstelling.
◆ Rec Mode
De opnamemodus en de beeldkwaliteit selecteren
voor de gewenste opnametijd. Zie “Opnamemodus”
(pagina 21) voor meer informatie.
De beeldkwaliteit en het
beeldformaat van de
opname aanpassen
• HQ
• HSP
• SP (standaard)
• LP
• EP
• SLP
◆ Rec Screen Size
Het beeldformaat van het op te nemen programma
instellen
• 4:3 (standaard): het beeldformaat wordt ingesteld op
4:3.
• 16:9: het beeldformaat wordt ingesteld op 16:9
(breedbeeld).
Deze functie werkt met DVD-R’s en DVD-RW’s
(Video-modus) als de opnamemodus is ingesteld op
HQ, HSP of SP. Voor alle andere opnamestanden is
het schermformaat vastgesteld op “4:3”.
Bij DVD-RW’s (VR-modus) wordt het werkelijke
beeldformaat opgenomen ongeacht de instelling. Als
er bijvoorbeeld een beeld met het formaat 16:9 wordt
ontvangen, wordt het beeld met 16:9 opgenomen op
de disc, zelfs als “Rec Screen Size” is ingesteld op
“4:3”.
Voor DVD+RW’s is het schermformaat vastgesteld
op “4:3”.
TOOL
</M/m/,,
ENTER
RETURN
a Druk op TOOL voordat de opname begint.
Het Tool menu verschijnt.
b Druk op M/m om “Rec Settings” te selecteren
en druk op ENTER.
Rec. Settings
Select the item you want to change.
SP
Rec Screen Size :
4:3
Rec NR :
1
op ENTER.
Een hogere waarde heeft een groter effect. De
standaardinstelling is onderstreept.
Rec Video Equalizer
c Druk op M/m om het item te selecteren dat u
wilt aanpassen en druk op ENTER.
Het aanpassingsvenster verschijnt.
Voorbeeld: Rec NR
Rec NR
2
◆ Rec Video Equalizer
Het beeld gedetailleerder aanpassen.
Druk op M/m om het item te selecteren dat u wilt
aanpassen en druk op ENTER.
d Kies een instelling met </M/m/, en druk
Rec Mode :
1
◆ Rec NR (ruisvermindering)
De ruis in het videosignaal verminderen.
• Contrast: regelt het contrast.
• Brightness: regelt de algemene helderheid.
• Color: maakt de kleuren donkerder of lichter.
Het volgende venster verschijnt.
Off
Opnemen/Opnemen met timer
U kunt de beeldkwaliteit en het beeldformaat van de opname
aanpassen.
Items
Instellingen
Rec NR
Off 1 ~ 3
Rec Video Equalizer
Contrast
–3 ~ 0 ~ 3
Brightness
–3 ~ 0 ~ 3
Color
–3 ~ 0 ~ 3
3
e Herhaal stap 3 en 4 om andere items aan te
passen.
f Druk op RETURN om het venster uit te
schakelen.
Opmerking
Deze aanpassingen zijn van toepassing op de recorder en kunnen niet
worden opgeslagen voor afzonderlijke titels.
De beeldkwaliteit en het beeldformaat van de opname aanpassen
31
Opnemen van externe
apparatuur met een timer
(Synchro Rec)
U kunt de recorder zo instellen dat programma’s van aangesloten
apparatuur met een timerfunctie (bijvoorbeeld een sateliettuner)
automatisch worden opgenomen. Sluit het apparaat aan op de
LINE 3/DECODER aansluiting op de recorder (raadpleeg de
afzonderlijke brochure “Aansluitingen en instellingen”).
Als de aangesloten apparatuur wordt ingeschakeld, begint de
recorder met het opnemen van een programma via de LINE 3/
DECODER aansluiting.
d Druk nogmaals op Z om de disclade te
sluiten.
Wacht totdat “LOAD” verdwijnt uit het
uitleesvenster op het voorpaneel.
Als u een ongebruikte DVD gebruikt, wordt het
formatteren automatisch gestart.
Als u een ongebruikte DVD-RW gebruikt, selecteert
u de opname-indeling VR of Video.
e Selecteer de audio-lijningang als u een
tweetalig programma opneemt.
A Druk op TOOL.
B Druk op M/m om “Line Audio Input” te
selecteren en druk op ENTER.
C Druk op M/m om “Bilingual” te selecteren en
druk op ENTER.
Voordat u begint…
• Controleer of er voldoende discruimte beschikbaar is voor de
opname (pagina 21).
• Wanneer u een tweetalig programma opneemt op een
DVD+RW, DVD-R of DVD-RW (Video-modus), kunt u niet
beide geluidssporen opnemen. Selecteer het geluidsspoor
(hoofd of sub) met het Options instelscherm (pagina 84).
• Pas, indien nodig, de beeldkwaliteit en het beeldformaat van
de opname aan.(pagina 31).
Z
"/1
f Druk herhaaldelijk op REC MODE om de
opnamemodus te selecteren (HQ, HSP, SP,
LP, EP of SLP).
g Stel de timer op het aangesloten apparaat in
op de tijd van het programma dat u wilt
opnemen en schakel het apparaat uit.
h Druk op SYNCHRO REC.
De SYNCHRO REC aanduiding gaat branden in het
uitleesvenster op het voorpaneel. De recorder is
gereed voor Synchro-Recording.
De recorder begint automatisch met opnemen op het
moment dat een signaal wordt ontvangen van het
aangesloten apparaat. De recorder stopt met opnemen
als de aangesloten apparatuur wordt uitgeschakeld.
TOOL
</M/m/,,
ENTER
Het opnemen stoppen
Druk op x REC STOP.
Synchro Rec annuleren
x REC STOP
Druk op SYNCHRO REC. De SYNCHRO REC aanduiding gaat
uit.
REC MODE
SYNCHRO REC
Opmerkingen
a Druk op }/1.
b Schakel de televisie in en stel de
ingangskeuzeschakelaar van uw televisie zo
in dat het signaal van de recorder op het
televisiescherm verschijnt.
◆ Bij gebruik van een versterker (receiver)
Zet de versterker (receiver) aan en kies het juiste
kanaal zodat u het geluid van de recorder kunt
beluisteren.
c Druk op Z en plaats een opneembare disc in
• De Synchro Rec functie werkt niet bij alle tuners. Raadpleeg de
gebruiksaanwijzing van de tuner voor meer informatie.
• Terwijl Synchro-Recording wordt uitgevoerd, kunnen andere functies,
zoals gewoon opnemen, niet worden uitgevoerd.
• Als u de aangesloten apparatuur wilt gebruiken terwijl de recorder
standby staat voor Synchro-Recording, annuleert u SynchroRecording door op SYNCHRO REC te drukken. U moet de
aangesloten apparatuur uitschakelen en op SYNCHRO REC drukken
om Synchro-Recording opnieuw in te stellen voordat het opnemen met
de timer begint.
• De recorder begint alleen met opnemen nadat het videosignaal van het
aangesloten apparaat is waargenomen. Het begin van het programma
wordt wellicht niet opgenomen, ongeacht of de recorder is
ingeschakeld.
• Programma’s met een Copy-Never kopieerbeveiligingssignaal kunnen
niet worden opgenomen. Als u een programma wilt opnemen met een
Copy-Once signaal, gebruikt u een DVD-RW (Versie 1.1 met CPRM)
in VR-modus voor het opnemen. Zie “Niet-opneembare beelden”
(pagina 21) voor meer informatie.
de disclade.
32
Opnemen van externe apparatuur met een timer (Synchro Rec)
• Gebruik de functies voor het bedienen van de videorecorder op het
aangesloten apparaat niet als u de Synchro Rec functie gebruikt.
• U kunt de Synchro Rec functie niet gebruiken met een decoder.
Als de timerinstellingen voor SynchroRecording en een andere timeropname elkaar
overlappen
7:00
8:00
9:00
In het Disc Info venster kunt u discs voorzien van een label,
beveiligen en finaliseren. U kunt zelfs de volledige disc wissen,
met uitzondering van beveiligde titels. In dit gedeelte worden de
instellingen uitgelegd die van toepassing zijn op de hele schijf.
10:00
Eerste programma
Tweede programma
wordt afgekapt
TOOL
Opnemen/Opnemen met timer
Het programma dat het eerst begint, heeft voorrang, ongeacht of
het programma een Synchro Rec-programma is. Het tweede
programma begint pas met opnemen nadat het eerste programma
is afgelopen.
Discs voorzien van een
label, beveiligen en
finaliseren
</M/m/,,
ENTER
RETURN
Een disc van een label voorzien (Disc
Name)
Voor de naam van een disc kunt u maximaal 64 tekens invoeren.
(het aantal tekens dat daadwerkelijk wordt weergegeven,
verschilt) De discnaam wordt bijvoorbeeld weergegeven in de
Title List.
a Druk op TOOL met de disc in de recorder.
Het Tool menu verschijnt.
b Druk op M/m om “Disc Info” te selecteren en
druk op ENTER.
Het Disc Information venster verschijnt.
Voorbeeld: De geplaatste disc is een DVD-RW
(VR-modus).
Disc Information
Close
DiscName
Media
DVD-RW
Title no.
Original 3 / Playlist 2
Format
Disc Name
VR
Protect Disc
Protected Not Protected
Finalize
Date
Erase All
15. 9. 2003 ~ 28. 10. 2003
HQ : 0H30M
Remainder LP : 1H30M
HSP : 0H45M
EP : 2H00M
SP : 1H00M
SLP : 3H00M
2. 3 / 4. 7GB
Format
,wordt vervolgd
Discs voorzien van een label, beveiligen en finaliseren
33
c Druk op M/m om “Disc Name” te selecteren
en druk op ENTER.
Protect Disc
Select the protection status for this disc.
Het venster voor het opgeven van een discnaam
verschijnt.
Input Disc Name
"A"
-
1
2 A B C
2
3 D E
F
3
4 G H
I
4
5 J
L
5
1
.
,
K
6 M N O 6
Back
7 P Q R S
Clear All 8 T U V
8
9 W X Y
Z
Space
0
0
Protect
d Druk op </, om “Protect” te selecteren en
druk op ENTER.
Het Disc Information venster wordt opnieuw
weergegeven.
"a"
7
Symbol
9
Cancel
Finish
d Voer een naam in volgens de instructies op
pagina 18.
Het Disc Information venster verschijnt met de
nieuwe naam.
e Druk op RETURN om het venster uit te
schakelen.
De discbeveiliging uitschakelen
1
Herhaal stap 1 tot en met 3 hiervoor.
Het venster voor het instellen van discbeveiliging
verschijnt.
2
Druk op </, om “Don’t Protect” te selecteren.
Het Disc Information venster wordt opnieuw
weergegeven.
3
Druk op RETURN om het venster uit te
schakelen.
Disc Information
Close
DiscName Movie
Media
DVD-RW
Title no.
Original 3 / Playlist 2
Format
Disc Name
VR
Don't Protect
Protect Disc
e Druk op RETURN om het venster uit te
schakelen.
Een disc finaliseren (Finalize)
Opmerking
De discnaam verschijnt niet als de disc op een andere recorder wordt
afgespeeld.
Een disc beveiligen (Protect Disc)
U kunt een volledige disc beveiligen. Zie pagina 53 voor het
beveiligen van afzonderlijke titels.
Deze beveiliging is alleen effectief tegen onopzettelijk gegeven
opdrachten voor wijzigen of wissen.
a Druk op TOOL als de disc in de recorder is
geplaatst.
Het Tool menu verschijnt.
b Druk op M/m om “Disc Info” te selecteren en
druk op ENTER.
Het Disc Information venster verschijnt.
Disc Information
Close
DiscName Movie
Media
DVD-RW
Title no.
Original 3 / Playlist 2
Format
Disc Name
VR
Protect Disc
Protected Not Protected
Finalize
Date
Erase All
15. 9. 2003 ~ 28. 10. 2003
HQ : 0H30M
Remainder LP : 1H30M
HSP : 0H45M
EP : 2H00M
SP : 1H00M
SLP : 3H00M
2. 3 / 4. 7GB
Format
c Druk op M/m om “Protect Disc” te selecteren
en druk op ENTER.
Het venster voor het instellen van discbeveiliging
verschijnt.
34
Discs voorzien van een label, beveiligen en finaliseren
Finaliseren is noodzakelijk als u discs die u met deze recorder
hebt opgenomen, wilt afspelen op andere DVD-apparatuur.
Controleer de verschillen tussen de disctypen voordat u begint
met finaliseren.
Als u een DVD-RW (Video-modus), een DVD+RW of een
DVD-R finaliseert, wordt automatisch een DVD-menu gemaakt
dat op andere DVD-apparatuur kan worden weergegeven.
Als u een gefinaliseerde disc in de recorder plaatst, gaat de
FINALIZED aanduiding in het uitleesvenster op het voorpaneel
branden.
Verschillen tussen de disctypen
Finaliseren is niet nodig voor het afspelen van
een disc op apparatuur die compatibel is met de
VR-indeling.
Afhankelijk van de DVD-apparatuur, of als de
opnameduur kort is, moet u de disc misschien
finaliseren. U kunt de inhoud van de disc
wijzigen en nieuwe inhoud opnemen, ook na het
finaliseren.
Finaliseren is nodig als u de disc afspeelt op
andere apparatuur dan deze recorder. Na het
finaliseren kunt u de inhoud van de disc niet
meer bewerken en geen nieuwe inhoud op de
disc opnemen. Als u opnieuw op de disc wilt
opnemen, moet u de disc eerst opnieuw
formatteren (pagina 36). Dat betekent wel dat
alle bestaande inhoud op de disc wordt gewist.
Finaliseren is nodig als u de disc afspeelt op
andere apparatuur dan deze recorder. U kunt na
het finaliseren de inhoud van de disc niet
bewerken en geen nieuwe inhoud opnemen.
a Druk op TOOL als de disc in de recorder is
geplaatst.
Het Tool menu verschijnt.
Als u geen inhoud kunt opnemen of bewerken met een DVDRW (VR-modus) die met andere DVD-apparatuur is
gefinaliseerd (er wordt dan een bericht weergegeven), maakt u
het finaliseren van de disc ongedaan.
Selecteer “Unfinalize” in stap 3 hierboven.
z Tip
U hoeft een disc niet opnieuw te finaliseren als deze eenmaal met deze
recorder is gefinaliseerd.
Opmerkingen
• Zelfs als een disc gefinaliseerd is, kunt u deze soms niet afspelen omdat
de disc, de opname of de DVD-apparatuur in slechte staat verkeert.
• De recorder kan wellicht discs die met een andere recorder zijn
opgenomen, niet finaliseren.
Alle titels op de disc wissen (Erase All)
U kunt alle disctitels, behalve de beveiligde titels, in één keer
wissen.
De discnaam en de opname-indeling blijven hierbij hetzelfde.
Opnemen/Opnemen met timer
Finaliseren is niet nodig omdat DVD+RW’s
automatisch worden gefinaliseerd als deze uit
de recorder worden verwijderd. Bij bepaalde
DVD-apparatuur of als de opnameduur kort is,
moet u de disc wellicht wel finaliseren met de
onderstaande procedure. U kunt de inhoud van
de disc wijzigen en nieuwe inhoud opnemen,
ook na het finaliseren.
Het finaliseren van een disc ongedaan maken
a Druk op TOOL als de disc in de recorder is
geplaatst.
Het Tool menu verschijnt.
b Druk op M/m om “Disc Info” te selecteren en
druk op ENTER.
Het Disc Information venster verschijnt.
Disc Information
b Druk op M/m om “Disc Info” te selecteren en
druk op ENTER.
Het Disc Information venster verschijnt.
Disc Information
Close
DiscName Movie
Media
DVD-RW
Title no.
Original 3 / Playlist 2
Format
Disc Name
VR
Protect Disc
Protected Not Protected
Finalize
Date
Erase All
15. 9. 2003 ~ 28. 10. 2003
HQ : 0H30M
Remainder LP : 1H30M
HSP : 0H45M
EP : 2H00M
Close
SP : 1H00M
SLP : 3H00M
2. 3 / 4. 7GB
Format
DiscName Movie
Media
DVD-RW
Title no.
Original 3 / Playlist 2
Format
Disc Name
VR
Protect Disc
Finalize
Protected Not Protected
Date
Erase All
15. 9. 2003 ~ 28. 10. 2003
HQ : 0H30M
Remainder LP : 1H30M
HSP : 0H45M
EP : 2H00M
SP : 1H00M
SLP : 3H00M
2. 3 / 4. 7GB
Format
c Druk op M/m om “Finalize” te selecteren en
druk op ENTER.
In het venster wordt de tijd weergegeven die bij
benadering nodig is voor het finaliseren. Bovendien
wordt de vraag gesteld of u wilt doorgaan.
Finalize
About xx min is needed for finalizing this disc.
Cannot cancel finalizing during transaction.
Do you want to finalize?
c Druk op M/m om “Erase All” te selecteren en
druk op ENTER.
Er verschijnt een vraag ter bevestiging.
Als er beveiligde titels op de disc staan, wordt
daarvan een overzicht gegeven.
Erase All Titles
Do you want to erase all the titles?
OK
Cancel
d Druk op </, om “OK” te selecteren en
druk op ENTER.
De titels worden gewist.
OK
Cancel
d Druk op </, om “OK” te selecteren en
druk op ENTER.
De recorder begint met het finaliseren van de disc.
,wordt vervolgd
Discs voorzien van een label, beveiligen en finaliseren
35
Een disc opnieuw formatteren (Format)
Als u opnieuw formatteert, kunt u de opname-indeling van een
DVD-RW wijzigen of opnieuw opnemen op een DVD-RW
(Video-modus) die is gefinaliseerd. Controleer of er geen
belangrijke inhoud meer op de disc staat, want alle inhoud gaat
verloren. Formatteer DVD+RW’s opnieuw als u een lege disc
wilt maken.
a Druk op TOOL als de disc in de recorder is
geplaatst.
Het Tool menu verschijnt.
b Druk op M/m om “Disc Info” te selecteren en
druk op ENTER.
Het Disc Information venster verschijnt.
Disc Information
Close
DiscName Movie
Media
DVD-RW
Title no.
Original 3 / Playlist 2
Format
Disc Name
VR
Protect Disc
Protected Not Protected
Finalize
Date
Erase All
15. 9. 2003 ~ 28. 10. 2003
HQ : 0H30M
Remainder LP : 1H30M
HSP : 0H45M
EP : 2H00M
SP : 1H00M
SLP : 3H00M
2. 3 / 4. 7GB
Format
c Druk op M/m om “Format” te selecteren en
druk op ENTER.
Er verschijnt een vraag ter bevestiging.
d Druk op </, om “OK” te selecteren en
druk op ENTER.
◆ Als u een DVD-RW plaatst en “Format Disc” in
het Options instelscherm instelt op “Selectable”
In het venster wordt u gevraagd een opname-indeling
te selecteren.
Format
Select the recording format.
VR
Video
Druk op </, om “VR” of “Video” te selecteren
en druk op ENTER.
De recorder begint met het formatteren van de disc.
Opmerkingen
• Zelfs als u beveiliging hebt ingesteld voor een titel, wordt alle inhoud
gewist bij het formatteren van een disc.
• Een beveiligde disc kan niet opnieuw worden geformatteerd (alleen
voor DVD-RW’s in VR-modus).
36
Discs voorzien van een label, beveiligen en finaliseren
Voordat u afspeelt
Afspelen
Lees de volgende informatie voordat u een disc afspeelt.
Afspeelbare discs
Deze recorder kan de volgende discs met het formaat 12 en 8 cm
afspelen.
◆Disctypen
DVD VIDEO*
Afspelen
In dit gedeelte worden de basisbeginselen
van het afspelen beschreven zoals
afspeelbare disctypen en de algemene
instellingen die voor het afspelen nodig
zijn.
DVD-RW*
Versie 1.0
Versie 1.1
Versie 1.1 met CPRM
DVD+RW*
DVD-R*
DVD+R*
Muziek-CD
• Voordat u afspeelt . . . . . . . . . . . . . . pagina 37
• Discs afspelen
. . . . . . . . . . . . . . pagina 38
• Een opgenomen titel op een disc selecteren
CD-R/CD-RW
(alleen
muziek-CD-indeling)
* “DVD VIDEO”, “DVD-RW”, “DVD+R” “DVD+RW” en “DVD-R”
zijn handelsmerken.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pagina 41
• Een titel/hoofdstuk/track zoeken
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pagina 43
• Weergave-informatie en speelduur controleren
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pagina 44
• Het geluid selecteren
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pagina 46
• TV Virtual Surround Settings (TVS)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pagina 47
• Hoeken wijzigen
• Ondertitels weergeven
. . . . . . . . . pagina 48
Regiocode (alleen DVD VIDEO)
Op de achterkant van het apparaat staat een regiocode vermeld
die ook op de DVD VIDEO discs (alleen weergave) moet
vermeld staan om met dit apparaat te kunnen worden afgespeeld.
Dit systeem is bedoeld ter bescherming van de auteursrechten.
DVD VIDEO’s met het label
worden afgespeeld.
ALL
kunnen ook met deze recorder
Als u probeert een andere DVD VIDEO af te spelen, verschijnt
het bericht “Playback prohibited by region code.” op het
televisiescherm. Het is mogelijk dat sommige DVD VIDEO’s
waarop geen regiocode staat vermeld, toch niet kunnen worden
afgespeeld.
. . . . . pagina 49
X
Regiocode
RDR–XXXX
00V 00Hz
• De beeldweergave en het geluid regelen
00W
NO.
0-000-000-00
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pagina 49
,wordt vervolgd
Voordat u afspeelt
37
Discs die niet op deze recorder kunnen worden
afgespeeld
De recorder kan de volgende discs niet afspelen:
• Alle CD-ROM’s (waaronder PHOTO CD’s)
• CD-R’s/CD-RW’s die niet zijn opgenomen in de muziek-CDindeling
• Datasecties van CD-Extra’s
• VIDEO CD’s
• Super VCD’s
• DVD-ROM’s
• DVD Audio discs
• DVD-RAM’s
• HD-laag van Super Audio CD’s
• Een DVD VIDEO met een andere regiocode (pagina 37)
Discs afspelen
Afhankelijk van de disc kunnen sommige functies verschillend
zijn of onderhevig zijn aan restricties. Raadpleeg de
gebruiksaanwijzing die bij de disc is geleverd.
Opmerkingen over het afspelen van DTS
geluidssporen op een CD
• Bij het afspelen van DTS-CD’s wordt overmatige ruis
geproduceerd via de analoge stereo-aansluitingen. Om
eventuele beschadiging van het audiosysteem te voorkomen,
dient de gebruiker de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen
wanneer de analoge stereo-aansluitingen van de recorder zijn
verbonden met een versterker. Voor DTS Digital Surround™
weergave moet een externe 5.1-kanaals decoder worden
verbonden met de digitale aansluitingen van de recorder.
• Stel het geluid in op “Stereo” met de
(audio) toets op de
afstandsbediening om DTS geluidssporen op een CD af te
spelen (pagina 46).
• Speel geen DTS geluidssporen af zonder de recorder eerst aan
te sluiten op een audiocomponent met ingebouwde DTS
decoder. De recorder voert het DTS signaal uit via de
DIGITAL OUT (COAXIAL of OPTICAL) aansluiting, ook al
staat “DTS” op “Off” in het Audio instelscherm (pagina 81),
waardoor uw gehoor of de luidsprekers kunnen worden
beschadigd.
Opmerkingen bij de weergave van DVD’s met
DTS geluidsspoor
• DTS audiosignalen worden alleen uitgevoerd via de DIGITAL
OUT (COAXIAL of OPTICAL) aansluiting.
• Bij het afspelen van een DVD met DTS geluidssporen zet u
“DTS” op “On” in het Audio instelscherm (pagina 81).
• Zet “DTS” niet op “On” in het Audio instelscherm (pagina 81)
als u de recorder aansluit op audioapparatuur zonder
ingebouwde DTS decoder. Er kan een luid geluid worden
geproduceerd, waardoor uw gehoor of de luidsprekers kunnen
worden beschadigd.
Opmerkingen
• De volgende disctypen met hoge snelheid kunnen worden afgespeeld
op deze recorder: DVD-RW’s (revisie 1.0) (maximumsnelheid 2×),
DVD-R’s (revisie 1.0) (maximumsnelheid 4×) of DVD+RW’s/
DVD+R’s (maximumsnelheid 4×).
• DVD-RW/-R’s, DVD+RW’s/+R’s en CD-RW/-R’s die op een ander
opnameapparaat zijn opgenomen, kunnen pas op deze recorder worden
afgespeeld als ze correct zijn gefinaliseerd. Sommige discs kunnen niet
worden afgespeeld vanwege inferieure opnamekwaliteit, een slechte
fysieke staat van de disc of de karakteristieken van de
opnameapparatuur en de gebruikte software voor het opnemen.
Z
"/1
Cijfertoetsen,
SET
TOP MENU
MENU
</M/m/,,
ENTER
H
x
a Druk op }/1.
De recorder wordt ingeschakeld en de
stroomaanduiding gaat groen branden.
b Schakel de televisie in en stel de
ingangskeuzeschakelaar van uw televisie zo
in dat het signaal van de recorder op het
televisiescherm verschijnt.
◆ Bij gebruik van een versterker
Zet de versterker (receiver) aan en kies het juiste
kanaal zodat u het geluid van de recorder kunt
beluisteren.
c Druk nogmaals op Z om de disclade te openen.
d Plaats een disc in de disclade.
Met de weergavekant omlaag
e Druk nogmaals op Z om de disclade te
sluiten.
Wacht tot “LOAD” verdwijnt uit het uitleesvenster
op het voorpaneel.
38
Discs afspelen
◆ Bij het afspelen van een DVD-RW/DVD+RW/
DVD-R
U kunt de titel selecteren in het Title List menu. Zie
“Een opgenomen titel op een disc selecteren”
(pagina 41).
◆ Als een menu op het televisiescherm verschijnt
Zie “Het DVD-menu gebruiken” hieronder.
f Druk op H.
De weergave wordt gestart.
Het DVD-menu gebruiken
Bij het afspelen van een DVD VIDEO die verscheidene titels
bevat, kunt u titels kiezen met de TOP MENU of MENU toets.
Bij het afspelen van een DVD VIDEO waarop items, zoals de
taal van de ondertitels en het geluid, kunnen worden
geselecteerd, kunt u deze selecteren met de MENU toets.
a Druk op TOP MENU of MENU.
Het volume wijzigen
Regel het volume van de televisie of de versterker (receiver).
Druk op x.
b Druk op </M/m/, of de cijfertoetsen om
het item te selecteren dat u wilt afspelen of
wijzigen.
De recorder uitschakelen
c Druk op ENTER.
Het afspelen stoppen
Afspelen
Het discmenu verschijnt op het televisiescherm.
De inhoud van het menu varieert van disc tot disc.
Druk op @/1.
z Tip
z Tip
U kunt het afspelen ook starten en stoppen met het Tool menu.
Het afspelen automatisch starten met één toets
(Eéntoetsweergave) (alleen voor SCART
aansluitingen)
Als u een gefinaliseerde DVD-R, DVD+RW of DVD-RW (Videomodus) afspeelt, kunt u het menu weergeven met de TOP MENU of
MENU toets. Zie “Een disc finaliseren (Finalize)” (pagina 34) voor
meer informatie over finaliseren en DVD-menu’s.
Als u de SMARTLINK verbinding gebruikt, kunt u de recorder
en de televisie inschakelen, de ingangsbron voor de televisie
instellen op de recorder en het afspelen starten met één toets.
Druk op H als een disc in de recorder is geplaatst.
De televisie en de recorder worden ingeschakeld en de televisieingang wordt overgeschakeld naar de recorder. Het afspelen start
automatisch.
Opmerking
Als u deze functie gebruikt, moet de televisie ingeschakeld zijn of in de
standby-modus staan.
Een DVD VIDEO afspelen waarvoor
kinderbeveiliging is ingesteld
Als het bericht “Do you want to temporarily change parental
control to *?” verschijnt, gaat u als volgt te werk.
1
Druk op </, om “OK” te selecteren en druk op
ENTER.
Het venster voor het invoeren van het wachtwoord
verschijnt.
Parental Control
Enter your password.
Cancel
Password
2
Voer uw viercijferige wachtwoord in met de
cijfertoetsen.
De cursor wordt verplaatst naar “OK”.
3
Druk op ENTER om “OK” te selecteren.
De weergave wordt gestart.
Zie “Parental Control (alleen DVD VIDEO)” (pagina 82) voor
meer informatie over het registreren of wijzigen van het
wachtwoord.
,wordt vervolgd
Discs afspelen
39
Basishandelingen/De
weergavesnelheid wijzigen
Z
REPLAY
TOOL
m
/
M (Zoeken)
</M/m/,, ENTER
./>
x
Instelknop
X
H
Actie
Handeling
Discs
Pauzeren
Druk op X. Druk op X of H om de weergave te hervatten.
Alle discs
Het begin van een titel/
hoofdstuk/track zoeken
Druk op > of . tijdens de weergave.
• > : gaat naar het volgende hoofdstuk, de volgende track of titel.
• . : gaat terug naar het begin van het vorige hoofdstuk, de vorige
titel of track.
Bij DVD-RW’s (VR-modus) kunt u handmatig hoofdstukmarkeringen
toevoegen (pagina 56).
Alle discs
De weergave stoppen en
de disc verwijderen
Druk op Z.
Alle discs
De vorige scène
opnieuw afspelen
Druk op REPLAY.
Deze functie is handig om een scène of dialoog die u hebt gemist, te
herhalen.
Snel vooruit/snel
achteruit (zoeken)
Terwijl u een disc afspeelt, drukt u de instelknop kort naar links of naar
rechts. Wanneer u op de instelknop drukt, wordt de zoeksnelheid als
volgt gewijzigd:
snel achteruit m
FR1 T
FR2 T T
FR3* T T T
snel vooruit
M
t FF1
t t FF2
t t t FF3*
Druk op H om de normale snelheid te herstellen.
Als u de instelknop naar links of rechts ingedrukt houdt, gaat het snel
vooruit of snel achteruit spoelen door met de geselecteerde snelheid tot
u de instelknop loslaat. De werkelijke snelheid kan verschillen,
afhankelijk van de disc of de opnamemodus.
* Muziek-CD’s kunnen niet worden afgespeeld bij FR3/FF3.
40
Beeld voor beeld
weergave (Vertraagde
weergave)
Duw de m / M instelknop langer dan één seconde naar links of
rechts als de recorder in de pauzestand staat.
Druk op H om de normale snelheid te herstellen.
Eén beeld per keer
weergave (Freeze
Frame)
Duw kort de m / M instelknop naar links of rechts als de
recorder in de pauzestand staat.
Druk op H om de normale snelheid te herstellen.
Discs afspelen
Alle discs
De weergave hervatten vanaf het punt waar u
de disc hebt gestopt (Resume Play)
Als u een disc stopt, onthoudt de recorder het punt waar u op x
hebt gedrukt.
• Voor DVD’s:
De Resume Play functie werkt zo lang u de disclade niet opent
(u mag wel de recorder uitzetten).
• Voor CD’s:
De Resume Play functie werkt zo lang u de recorder niet uitzet
en de disclade niet opent.
Druk tijdens het afspelen van een disc op x om de
weergave te stoppen.
“RESUME” verschijnt in het uitleesvenster op het
voorpaneel.
Als “RESUME” niet verschijnt, is de Resume Play
functie niet beschikbaar.
2
Druk op H.
De recorder start de weergave vanaf het punt waar u
de disc in stap 1 hebt gestopt.
In het Title List menu worden alle op de disc opgenomen titels
weergegeven. U kunt daaruit de titel selecteren die u wilt
afspelen. Zie ook pagina 15 voor meer informatie.
◆Afspelen vanaf het begin van de disc
Stel het hervatpunt opnieuw in met het Tool menu.
Druk op TOOL en vervolgens op M/m om “Reset Resume” te
selecteren en druk op ENTER.
◆Afspelen vanaf het begin van de titel
U kunt het begin van een titel/track zoeken met het Tool menu.
Druk op TOOL en vervolgens op M/m om “Play From Start” te
selecteren en druk op ENTER. Het afspelen begint automatisch
vanaf het begin van de titel.
Afspelen
1
Een opgenomen titel op een
disc selecteren
TITLE LIST
SYSTEM MENU
</M/m/,,
ENTER
ZOOM +/–
CURSOR MODE
RETURN
m/M
H
X
Opmerkingen
• Afhankelijk van de disc, wordt het afspelen wellicht niet hervat vanaf
het punt waar u het afspelen hebt gestopt.
• Afhankelijk van waar u het afspelen hebt stopgezet, hervat de recorder
het afspelen misschien niet op exact hetzelfde punt.
• Het punt waar u het afspelen hebt stopgezet, wordt gewist als:
– u de disclade opent.
– u een andere titel afspeelt.
– u schakelt tussen de Title List menu’s (Original of Playlist).
– u de disc bewerkt, bijvoorbeeld door een titel te wissen.
– u de instellingen op de recorder wijzigt.
– u de recorder uitschakelt (alleen CD).
– u een opname maakt (behalve voor DVD-RW’s in VR-modus).
a Plaats een disc en druk op TITLE LIST.
Het Title List menu verschijnt.
Selecteer voor een DVD-RW (VR-modus)
“Original” of “Playlist” met het Tool menu
(pagina 16).
-RW.VR
TITLE LIST
ORIGINAL
My Movies
1.5/4.7GB
1
AAB
13:00-14:00
15. 9
Date
2
DEF
20:00-21:00
17. 9
Number
3
AAB
9:00- 9:30
25. 9
4
GHI
20:00-20:30
25. 9
5
DEF
20:00-20:30
15.10
6
L3
21:00-21:30
19.10
7
L3
21:00-21:30
26.10
8
GHI
10:00-10:30
28.10
Sort
Title
b Druk op M/m om de titel te selecteren en druk
op ENTER.
Het submenu verschijnt.
c Druk op M/m om “Play” te selecteren en druk
op ENTER.
Het afspelen begint automatisch vanaf de
geselecteerde titel.
z Tips
• U kunt het Title List menu ook weergeven vanuit het System Menu.
Druk op SYSTEM MENU, selecteer “TITLE LIST” en druk daarna op
ENTER (pagina 15).
,wordt vervolgd
Een opgenomen titel op een disc selecteren
41
• U kunt de paginamodus selecteren door te drukken op CURSOR
MODE (pagina 16). In de paginamodus kunt u een andere pagina van
de Title List opvragen met M/m.
• U kunt ook de H toets gebruiken om het afspelen te starten.
• Als u de titelnaam wilt wijzigen, zie “Titel van een label voorzien
(Title Name)”. (pagina 53). Als het programma teletekstsignalen
bevat, verschijnt de titelnaam automatisch in de Title List.
De Title List automatisch weergeven met één
toets (Eéntoetsmenu) (alleen voor SCART
aansluitingen)
Als u de SMART LINK verbinding gebruikt, kunt u het Title
List menu eenvoudig weergeven door op de TITLE LIST toets
te drukken.
De titelvolgorde wijzigen (Sort)
Druk op TITLE LIST als een disc in de recorder is
geplaatst.
U kunt de titels sorteren op datum, nummer en titel.
1
Druk op < terwijl het Title List menu is
ingeschakeld.
De sorteertoetsen worden geselecteerd.
TITLE LIST
-RW.VR
AAB
13:00-14:00
15. 9
Date
2
DEF
20:00-21:00
17. 9
Number
3
AAB
9:00- 9:30
25. 9
4
GHI
20:00-20:30
25. 9
5
DEF
20:00-20:30
15.10
6
L3
21:00-21:30
19.10
7
L3
21:00-21:30
26.10
8
GHI
10:00-10:30
28.10
Title
2
Opmerking
1.5/4.7GB
1
Sort
Sorteertoetsen
My Movies
ORIGINAL
De televisie en de recorder worden ingeschakeld en de televisieingang wordt overgeschakeld naar de recorder.
Het Title List menu verschijnt.
Druk op M/m om datum, nummer of titel te
selecteren en druk op ENTER.
De titels worden in de geselecteerde volgorde
geplaatst.
Volgorde
Sorteermethode
Date
op volgorde van datum (waarop de
titels zijn opgenomen). De titel die het
meest recent is opgenomen, staat
bovenaan.
Number
op volgorde van opgenomen
titelnummer.
Title
op alfabetische volgorde.
Als u deze functie gebruikt, moet de televisie ingeschakeld zijn of in de
standby-modus staan.
Een andere miniatuur kiezen bij een titel
(Thumbnail) (alleen DVD-RW in VR-modus)
U kunt naar eigen voorkeur een scène selecteren voor een
miniatuur in een ingezoomd Title List menu.
1
Druk op TITLE LIST als een disc in de recorder
is geplaatst.
Het Title List menu verschijnt.
2
Druk op M/m om een titel in de lijst te selecteren
waarvoor u een andere miniatuur wilt gebruiken,
en druk op ENTER.
Het submenu verschijnt.
3
Druk op M/m om “Set Thumbnail” te selecteren
en druk op ENTER.
Het venster voor het opgeven van een miniatuur
verschijnt.
De geselecteerde titel wordt op de achtergrond
afgespeeld.
De lijst gedetailleerder weergeven (Zoomen)
Druk op ZOOM+ terwijl het Title List menu is ingeschakeld om
gedetailleerde informatie over een titel weer te geven.
Druk op ZOOM– om terug te keren naar het normale Title List
menu.
Set Thumbnail
1 AAB 13:00-14:00
Voorbeeld: DVD-RW (VR-modus)
-RW.VR
Sort
TITLE LIST
ORIGINAL
1
AAB
My Movies
13:00-14:00
Date
Mon 5. 9 13:00 (1H00M)
Number
2
Title
DEF
20:00-21:00
Wed 17. 9 20:00 (1H00M)
3
AAB
9:00-9:30
Thu 25. 9 9:00 (0H30M)
4
GHI
20:00-20:30
Thu 25. 9 20:00 (0H30M)
1.5/4.7GB
0:00:45
AAB
SP
DEF
SLP
4
AAB
EP
GHI
SLP
1 Miniatuur van de titel
2 Titelinformatie:
Het titelnummer, de titelnaam, de opnamedatum/
-tijd, de programmapositie en de opnamemodus
weergeven*.
Terwijl u naar het beeld kijkt dat wordt
afgespeeld, drukt u op H, X of m/M om de
scène te selecteren die u wilt instellen als
miniatuur. Vervolgens drukt u op ENTER.
Het afspelen wordt onderbroken bij de geselecteerde
scène en u wordt om bevestiging gevraagd.
Set Thumbnail
Do you want to set this point as a Thumbnail?
OK
Change
Cancel
• geeft aan dat de titel beveiligd is.
• a (rood) geeft aan dat de titel wordt opgenomen.
Als u de selectie wilt wijzigen, selecteert u “Change”.
* De weergegeven opnamemodus is de modus die is geselecteerd bij het
opnemen van het programma op deze recorder.
42
Een opgenomen titel op een disc selecteren
5
Druk op </, om “OK” te selecteren en druk op
ENTER.
De scène wordt ingesteld als miniatuur voor de titel.
6
Druk op RETURN om het venster uit te
schakelen.
z Tip
Na een opname wordt automatisch de eerste scène van de opname (de
titel) ingesteld als miniatuur bij de titel.
Opmerkingen
Een titel/hoofdstuk/track
zoeken
• Titelminiaturen worden alleen op deze recorder weergegeven.
• Het duurt enkele seconden voor de miniatuur wordt weergegeven.
Afspelen
U kunt op een DVD zoeken op titel en hoofdstuk en op een CD
op track. Aangezien titels en tracks unieke nummers krijgen
toegewezen op een disc, kunt u een titel/hoofdstuk/track
selecteren door het nummer ervan op te geven. U kunt echter ook
naar een scène zoeken met behulp van de tijdcode.
Cijfertoetsen,
SET
CLEAR
TOOL
M/m, ENTER
RETURN
a Druk op TOOL tijdens de weergave.
Het Tool menu verschijnt.
b Druk op M/m om een zoekmethode te
selecteren en druk op ENTER.
• Title Search (voor DVD’s)
• Chapter Search (voor DVD’s)
• Track Search (voor CD’s)
• Time Search (voor DVD’s): zoeken naar een startpunt
door de tijdcode in te voeren.
Het venster voor het opgeven van het nummer
verschijnt.
Voorbeeld: Title Search
Title : -- (21)
Het cijfer tussen haakjes geeft het totale aantal titels,
tracks, enzovoort aan.
,wordt vervolgd
Een titel/hoofdstuk/track zoeken
43
c Druk op de cijfertoetsen om het nummer te
selecteren van de titel, het hoofdstuk, de
track, de tijdcode, enzovoort.
Voorbeeld: Time Search
Typ “21020” om een scène te zoeken op 2 uur, 10
minuten en 20 seconden.
Weergave-informatie en
speelduur controleren
◆ Als u zich hebt vergist
Annuleer het cijfer door op CLEAR te drukken en
kies vervolgens een ander cijfer.
d Druk op SET.
Het afspelen begint automatisch vanaf de
geselecteerde titel/track/scène of het geselecteerde
hoofdstuk.
U kunt de speelduur en resterende speelduur van de huidige titel
of track of het huidige hoofdstuk controleren. U kunt ook de
discnaam controleren die bij het opnemen is opgeslagen op de
disc.
Zoeken annuleren
Druk op RETURN.
Opmerkingen
• Op een DVD-RW (VR-modus) kunt u met Time Search niet zoeken
naar een stilstaand beeld.
• Als u een nummer invoert dat niet bestaat, wordt de huidige selectie
niet gewijzigd.
TIME/TEXT
DISPLAY
Druk herhaaldelijk op DISPLAY.
Wanneer u op de toets drukt, wordt het venster als volgt
gewijzigd:
Titel-/trackinformatie (Venster 1)
m
Weergavemodus/speelduurinformatie (Venster 2)
m
(Venster uit)
De vensters verschillen per disctype of opname-indeling.
◆ Venster 1
Voorbeeld: Bij het afspelen van een DVD VIDEO
Title 1
1 : English DolbyDigital 2/0
1 Titel/tracknummer/naam
2 Beschikbare discfuncties (hoek/audio/
ondertitel, enzovoort)
3 De huidige geselecteerde functie of
geluidsinstelling (wordt tijdelijk weergegeven)
44
Weergave-informatie en speelduur controleren
◆ Venster 2
Voorbeeld: Bij het afspelen van een DVD-RW (VR-modus)
Original
DVD-RW
VR
SP
T1
0:00:45
1 Type of indeling van disc (pagina 20)
2 Type titel (Original of Playlist) (pagina 16)
3 Weergavemodus
Afspeelduur controleren via het
uitleesvenster op het voorpaneel
Weergave- of tijdinformatie en tekst kunnen behalve op het
televisiescherm ook worden gecontroleerd via het uitleesvenster
op het voorpaneel.
Druk herhaaldelijk op TIME/TEXT.
Wanneer u op de toets drukt, wordt de informatie als volgt
gewijzigd:
◆Bij het afspelen van een DVD
Speelduur van de titel en huidig titel-/hoofdstuknummer
Afspelen
4 Opnamemodus* (pagina 21)
5 Statusbalk bij weergave
6 Titelnummer (pagina 41)
Resterende speelduur van de huidige titel
7 Speelduur
* De weergegeven opnamemodus is de modus die is geselecteerd bij het
opnemen van het programma op deze recorder.
Speelduur en nummer van het huidige hoofdstuk
De resterende tijd controleren
Druk herhaaldelijk op TIME/TEXT terwijl het hiervoor
beschreven venster 2 wordt weergegeven.
Wanneer u op de toets drukt, wordt het venster als volgt
gewijzigd.
◆Bij het afspelen van een DVD
• Speelduur van de huidige titel (uren: minuten: seconden)
• Resterende speelduur van de huidige titel
• Speelduur van het huidige hoofdstuk
• Resterende speelduur van het huidige hoofdstuk
• Discnaam (alleen DVD-RW/DVD+RW/DVD-R)
◆Bij het afspelen van een CD
• Speelduur van de huidige track (minuten: seconden)
• Resterende speelduur van de huidige track
• Speelduur van de huidige disc
• Resterende speelduur van de huidige disc
• Discnaam
Resterende speelduur van het huidige hoofdstuk
Discnaam
◆Bij het afspelen van een CD
Speelduur van de track en huidig track-/indexnummer
De discnaam controleren (behalve DVD VIDEO)
Druk herhaaldelijk op TIME/TEXT terwijl het venster 2 wordt
weergegeven.
De tekst verschijnt alleen als tekst is opgenomen op een CD of
als u de naam van de disc opgeeft. Zie “Een disc van een label
voorzien (Disc Name)” (pagina 33) als u een DVD-RW/
DVD+RW/DVD-R van een label wilt voorzien.
Movies
DVD-RW
VR
SP
T2
Resterende speelduur van de huidige track
Speelduur van de disc
Tekst, discnaam
0:00:45
Resterende speelduur van de disc
z Tip
Als “Auto Display” is ingesteld op “On” (standaard) in het Options
instelscherm (pagina 84), verschijnt weergave-informatie automatisch
gedurende enige seconden nadat het afspelen is begonnen.
Discnaam
z Tip
Lange tekst die niet op één regel past, rolt in het uitleesvenster op het
voorpaneel.
,wordt vervolgd
Weergave-informatie en speelduur controleren
45
Opmerkingen
• Bij sommige discs verschijnt de tekst niet.
• De recorder kan alleen het eerste niveau van CD-tekst, zoals de
discnaam, weergeven.
• De letters en symbolen die niet kunnen worden weergegeven, worden
vervangen door een “*”.
Het geluid selecteren
Bij het afspelen van een DVD VIDEO die is opgenomen in
verschillende audio-indelingen (PCM, Dolby Digital, MPEG
audio of DTS), kunt u de audio-indeling selecteren. Bij een
meertalige DVD VIDEO kunt u ook de taal wijzigen.
Bij CD’s kunt u het geluid van het rechter- of linkerkanaal
kiezen en het geluid van het geselecteerde kanaal beluisteren via
de rechter- en de linkerluidsprekers. Bij een disc met een liedje
bijvoorbeeld kan het stemgeluid via het rechterkanaal en de
muziek via het linkerkanaal worden weergegeven. Als u dan
alleen de muziek wilt horen, kunt u het linkerkanaal kiezen en
het geluid via beide luidsprekers beluisteren.
DISPLAY
Druk herhaaldelijk op
optie te kiezen.
(audio) om een audio-
Het volgende venster verschijnt.
Voorbeeld: DVD VIDEO
1 : English DolbyDigital 2/0
◆Bij het afspelen van een DVD VIDEO
De taalkeuze hangt af van de DVD VIDEO.
Als vier cijfers worden weergegeven, duiden deze een taalcode
aan. Zie “Taalcodelijst” op pagina 94 voor een overzicht van de
taalcodes. Als dezelfde taal twee of meer malen wordt
weergegeven, is de DVD VIDEO opgenomen in meerdere
audio-indelingen.
◆Bij het afspelen van een DVD-RW (VR-modus)
De typen geluidssporen die op een disc zijn opgenomen,
verschijnen. De standaardinstelling is onderstreept.
Voorbeeld:
• 1: Main (hoofdgeluid)
• 1: Sub (subgeluid)
• 1: Main/Sub (hoofdgeluid en subgeluid)
46
Het geluid selecteren
◆Bij het afspelen van een CD
De standaardinstelling is onderstreept.
• Stereo: standaardstereogeluid
• 1/L: geluid van het linkerkanaal (mono)
• 2/R: geluid van het rechterkanaal (mono)
TV Virtual Surround
Settings (TVS)
Opmerkingen
• Bij sommige discs kunt u de audio-indeling niet wijzigen.
• Bij het afspelen van een DVD-RW in VR-modus: Als u de recorder
hebt aangesloten op een AV-versterker (receiver) met de DIGITAL
OUT (COAXIAL of OPTICAL) aansluiting en u wilt schakelen tussen
de geluidssporen, stelt u “Dolby Digital” in het Audio instelscherm in
op “D-PCM”.
Bij het afspelen van een DVD kunt u de indeling van het huidige
audiosignaal controleren (Dolby Digital, MPEG audio, DTS,
PCM, enzovoort).
Afspelen
De indeling van het audiosignaal
controleren
Wanneer u een stereotelevisie of twee voorluidsprekers aansluit,
biedt TVS (TV Virtual Surround) u de mogelijkheid van
surround sound-effecten door met behulp van een geluidsbeeld
virtuele achterluidsprekers te creëren op basis van het geluid van
de voorluidsprekers (L: links, R: rechts) zonder dat er werkelijk
achterluidsprekers zijn aangesloten. Als de speler is ingesteld
om het signaal via de DIGITAL OUT (OPTICAL of COAXIAL)
aansluiting uit te voeren, is het surround-effect alleen hoorbaar
als “DOLBY DIGITAL” is ingesteld op “D-PCM”.
TVS is ontwikkeld door Sony om surround-sound te produceren
in huis met behulp van niet meer dan een stereotelevisie.
Druk op DISPLAY.
Het volgende venster verschijnt.
Voorbeeld: Dolby Digital 5.1 ch
Achter (L/R)
SUR
1 : English DolbyDigital 3/2.1
Voor (L/R)
+ Midden
LFE (Low Frequency
Effect)
◆Audiosignalen
Audiosignalen die zijn opgenomen op een disc, bevatten de
volgende geluidselementen (kanalen). Elk kanaal wordt
uitgevoerd naar een afzonderlijke luidspreker.
• Voor (L)
• Voor (R)
• Midden
• Achter (L)
• Achter (R)
• Achter (Mono) Dit signaal is een Dolby Surround Sound
signaal of het mono-achtersignaal van Dolby Digital geluid.
• LFE (Low Frequency Effect) signaal
Opmerking
Als “DTS” op “Off” staat in het Audio instelscherm, kunnen geen DTS
tracks worden geselecteerd via het venster, ook al bevat de disc DTS
tracks (pagina 81).
Druk tijdens het afspelen herhaaldelijk op SUR
om een TVS-geluidsmodus te selecteren.
Hieronder vindt u meer uitleg over elk van deze instellingen.
• Off
• Dynamic
• Wide
• Night
• Standard
TV Virtual Surround modi
◆Dynamic
Creëert een set virtuele achterluidsprekers op basis van het
geluid van de voorluidsprekers (L, R) zoals hieronder getoond.
Deze instelling is effectief wanneer de linker- en
rechtervoorluidsprekers dicht bij elkaar staan, zoals bij
ingebouwde luidsprekers van een stereotelevisie.
TV
,wordt vervolgd
TV Virtual Surround Settings (TVS)
47
◆Wide
Creëert vijf sets virtuele achterluidsprekers op basis van het
geluid van de voorluidsprekers (L, R) zoals hieronder getoond.
Deze instelling is effectief wanneer de linker- en
rechtervoorluidsprekers dicht bij elkaar staan, zoals bij
ingebouwde luidsprekers van een stereotelevisie.
Hoeken wijzigen
TV
Als een scène vanuit verschillende hoeken is opgenomen op een
DVD VIDEO, verschijnt “ANGLE” in het uitleesvenster op het
voorpaneel. Dit betekent dat u de kijkhoek kunt wijzigen.
◆Night
Luide geluiden, zoals explosies, worden gedempt maar zachte
geluiden worden niet beïnvloed. Dit is handig wanneer u een
dialoog en de surround sound-effecten van “Wide” met laag
volume wilt horen.
◆Standard
Creëert drie sets virtuele achterluidsprekers op basis van het
geluid van de voorluidsprekers (L, R) zoals hieronder getoond.
Dit werkt alleen met twee afzonderlijke voorluidsprekers.
L
R
Druk herhaaldelijk op
selecteren.
(hoek) om een hoek te
De scène wordt vanuit de geselecteerde hoek getoond.
Angle 1(3)
L: Voorluidspreker (links)
R: Voorluidspreker (rechts)
: Virtuele luidspreker
De instelling annuleren
Selecteer “Off”.
z Tip
U kunt de TVS-modus kiezen via het Tool menu (pagina 50).
Opmerkingen
• Wanneer het weergavesignaal geen signaal voor de achterluidsprekers
bevat, kunnen de geluidseffecten moeilijk hoorbaar zijn.
• Wanneer u een surround-modus selecteert, moet u de surround-functie
van de aangesloten televisie of versterker (receiver) uitschakelen.
• Zorg ervoor dat de luisterpositie zich op precies dezelfde afstand van
en tussen beide luidsprekers in bevindt en dat deze beide in een
soortgelijke omgeving zijn opgesteld.
• Niet alle discs reageren op dezelfde manier op de instelling “Night”.
• U kunt de TVS-modus niet gebruiken voor discs die op deze recorder
zijn opgenomen.
• Als u de DIGITAL OUT (OPTICAL of COAXIAL) aansluiting
gebruikt om naar MPEG audiosignalen te luisteren en “MPEG” instelt
op “MPEG” in het Audio instelscherm, produceren de luidsprekers
geen geluid als u een van de TVS-modi selecteert.
48
Hoeken wijzigen
Opmerkingen
• Bij bepaalde DVD VIDEO’s kunt u de hoeken niet wijzigen, ook al
zijn er meervoudige hoeken opgenomen.
• U kunt geen hoeken wijzigen als u een disc afspeelt die op deze
recorder is opgenomen.
Ondertitels weergeven
De beeldweergave en het
geluid regelen
U kunt het video-/audiosignaal van de recorder aanpassen aan de
gewenste beeld- en geluidskwaliteit.
Bij discs waarop ondertitels zijn opgenomen, kunt u de taal voor
de ondertitels wijzigen of de ondertitels tijdens het afspelen
weergeven of verbergen.
Afspelen
TOOL
</M/m/,,
ENTER
RETURN
Druk tijdens het afspelen herhaaldelijk op
(ondertitel) om een instelling te selecteren.
1 : English
De taalkeuze hangt af van de DVD VIDEO.
Als vier cijfers worden weergegeven, duiden deze een taalcode
aan. zie “Taalcodelijst” (pagina 94) voor een overzicht van de
taalcodes.
De ondertitels uitschakelen
Selecteer “Off”.
Opmerkingen
De beeldkwaliteit regelen
a Druk op TOOL tijdens de weergave.
Het Tool menu verschijnt.
b Druk op M/m om “Video Settings” te
selecteren en druk op ENTER.
Het volgende venster verschijnt.
Video Settings
Select the item you want to change.
• Bij bepaalde DVD VIDEO’s kunt u de taal voor de ondertitels niet
wijzigen, ook al zijn er meertalige ondertitels op opgenomen. Mogelijk
kunt u deze ook niet uitschakelen.
• U kunt geen instellingen voor ondertitels wijzigen als u een disc
afspeelt die op deze recorder is opgenomen.
Y NR :
2
C NR :
2
BNR :
2
DVE :
Off
PB Video Equalizer
c Druk op M/m om het item te selecteren dat u
wilt aanpassen en druk op ENTER.
Het aanpassingsvenster verschijnt.
Voorbeeld: Y NR
Y NR
Off
1
2
3
◆ Y NR (ruisvermindering helderheid)
Vermindert de ruis in het helderheidsgedeelte van het
videosignaal.
◆ C NR (ruisvermindering kleur)
Vermindert de ruis in het kleurgedeelte van het
videosignaal.
,wordt vervolgd
Ondertitels weergeven
49
◆ BNR (blokruisvermindering)
Vermindert “blokruis” of mozaïekpatronen in het
beeld.
De geluidskwaliteit regelen
◆ DVE (digital video enhancer)
Verscherpt de contouren van de beelden.
◆ PB Video Equalizer (Weergave video equalizer)
Past het beeld gedetailleerder aan.
Druk op M/m om het item te selecteren dat u wilt
aanpassen en druk op ENTER.
• Contrast: regelt het contrast.
• Brightness: regelt de algemene helderheid.
• Color: maakt de kleuren donkerder of lichter.
• Hue: wijzigt de kleurenbalans.
d Druk op </, om de instelling te wijzigen
en druk op ENTER.
a Druk op TOOL.
Het Tool menu verschijnt.
b Druk op M/m om “Audio Settings” te
selecteren en druk op ENTER.
Het volgende venster verschijnt.
Audio Settings
Select the item you want to change.
Surround :
Off
Audio Filter :
Sharp
Een hogere waarde heeft een groter effect.
Standaardinstellingen zijn onderstreept.
c Druk op M/m om het item te selecteren en
druk op ENTER.
Items
Instellingen
Y NR
Off
1
2
3
C NR
Off
1
2
3
BNR
Off
1
2
3
DVE
Off
1
2
3
Voorbeeld: Surround (TVS)
Surround (TVS)
Select a surround effect.
Off
Dynamic
PB Video Equalizer
Wide
Contrast
–3 ~ 0 ~ 3
Brightness
–3 ~ 0 ~ 3
Color
–3 ~ 0 ~ 3
Hue
–3 ~ 0 ~ 3
Night
Standard
e Herhaal stap 3 en 4 om andere items aan te
passen.
f Druk op RETURN om het display uit te
schakelen.
Opmerkingen
• Zet “BNR” op “Off” wanneer de randen van het beeld op het
televisiescherm minder scherp zijn.
• Bij sommige discs of scènes is het effect van BNR minder duidelijk.
Deze functie werkt niet bij sommige schermformaten.
• Bij het afspelen van een disc die is opgenomen in de opnamemodus
SLP, heeft de instelling BNR minder effect.
◆ Surround (alleen DVD VIDEO)
Selecteer hiermee een van de surround-modi. Zie
“TV Virtual Surround Settings (TVS)” (pagina 47)
voor meer informatie.
• Off (standaard)
• Dynamic
• Wide
• Night
• Standard
◆ Audio Filter (alle discs)
Selecteert het digitale filter om ruis boven 22,05 kHz
(Fs* 44,1 kHz), 24 kHz (Fs 48 kHz) of 48 kHz (Fs
boven 96 kHz) te onderdrukken.
• Sharp (standaard): Geeft een ruim frequentiebereik en
een ruimtelijk gevoel.
• Slow: Voor een vloeiend en warm geluid.
* Bemonsteringsfrequentie van het audiosignaal
Deze functie beïnvloedt het uitgangssignaal van de
volgende aansluitingen: LINE 1 TV, LINE 3/
DECODER en LINE 2 OUT (AUDIO L/R).
d Druk op </M/m/, om een optie te
selecteren en druk op ENTER.
e Druk op RETURN om het venster uit te
schakelen.
Opmerking
Het effect van het geluidsfilter is afhankelijk van de disc en de omgeving.
50
De beeldweergave en het geluid regelen
Vóór het bewerken
DVD bewerken
Dit gedeelte is een inleiding in de
basisbeginselen van het bewerken van
DVD-opnamen en beschrijft de functies
voor het bewerken van opnamen op een
disc.
Deze recorder biedt verschillende bewerkingsopties. Lees
voordat u gaat bewerken het onderstaande om te zien wat er voor
uw disc beschikbaar is.
De bewerkte inhoud kan verloren gaan als u de disc verwijdert
of als een timeropname wordt gestart tijdens de bewerking.
Druk op TITLE LIST en controleer het disctype en de opnameindeling boven in het Title List menu. Als de disc is opgenomen
in VR-modus, controleert u ook het type titel, origineel of
Playlist. Als u per ongeluk een originele titel bewerkt in plaats
van een Playlisttitels, is dat onomkeerbaar. Het is niet mogelijk
de gewiste titel terug te halen of de oorspronkelijke staat van een
bewerkte titel te herstellen.
DVD bewerken
Disctype, opname-indeling en type
titel controleren
Bewerkingsopties voor DVD+RW,
DVD-R, DVD-RW (Video-modus)
U kunt eenvoudige bewerkingen uitvoeren. Aangezien titels in
de Video-modus daadwerkelijk opnamen op de disc zijn, kunt u
bewerkingen niet ongedaan maken.
Title List menu voor DVD+RW/DVD-R/
DVD-RW (Video-modus)
Disctype/
Opnameindeling
-RW.Video
My Movies
TITLE LIST
1.5/4.7GB
1
AAB
13:00-14:00
15. 9
Date
2
DEF
20:00-21:00
17. 9
Number
3
AAB
9:00- 9:30
25. 9
4
GHI
20:00-20:30
25. 9
5
DEF
20:00-20:30
15.10
6
L3
21:00-21:30
19.10
7
L3
21:00-21:30
26.10
8
GHI
10:00-10:30
28.10
Sort
Title
Functies voor basisbewerkingen beschikbaar voor titels in de
Video-modus:
– Beveiliging instellen tegen wissen (pagina 53).
– Titels voorzien van een label (pagina 53).
– Een titel wissen (pagina 54).
– Meerdere titels wissen (pagina 54)
Opmerkingen
• Als de disc eenmaal is gefinaliseerd, kunt u de disc niet meer bewerken
en er niets meer op opnemen (behalve voor DVD-RW’s in VR-modus
en DVD+RW’s).
• U kunt geen Playlist (zie hieronder) maken op een DVD-RW (Videomodus), DVD+RW of DVD-R.
• Vóór het bewerken . . . . . . . . . . . . . . pagina 51
• Basisbewerkingen
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pagina 53
• Geavanceerd bewerken (Playlist Edit)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pagina 56
,wordt vervolgd
Vóór het bewerken
51
Bewerkingsopties voor DVD-RW
(VR-modus)
Er zijn twee opties voor een DVD-RW (VR-modus): u kunt de
oorspronkelijk opname die “Original” wordt genoemd of de
weergave-informatie die voor dat origineel is gemaakt en die
“Playlist” wordt genoemd bewerken. Omdat ze wezenlijk van
elkaar verschillen en elk hun eigen voordelen bieden, kunt u
beter eerst het onderstaande doorlezen en die optie selecteren die
het meest voldoet aan uw wensen.
“Original” bewerken
Basisfuncties voor het bewerken van originele titels:
– Titels voorzien van een label (pagina 53).
– Beveiliging instellen tegen wissen (pagina 53).
– Een titel wissen (pagina 54).
– Meerdere titels wissen (pagina 54)
– Een deel van een titel wissen (A-B Erase) (pagina 55).
Alle bewerkingen die u in de oorspronkelijke titel maakt, zijn
definitief. Als u een onbewerkte versie van de opname wilt
bewaren, kunt u beter een Playlist maken en die bewerken (zie
hieronder).
Het Title List (Original) menu geeft alle originele titels op de disc weer.
Disctype/
Opname-indeling
-RW.VR
TITLE LIST
Type titel
ORIGINAL
My Movies
1.5/4.7GB
1
AAB
13:00-14:00
15. 9
Date
2
DEF
20:00-21:00
17. 9
Number
3
AAB
9:00- 9:30
25. 9
4
GHI
20:00-20:30
25. 9
5
DEF
20:00-20:30
15.10
6
L3
21:00-21:30
19.10
7
L3
21:00-21:30
26.10
8
GHI
10:00-10:30
28.10
Sort
Title
Opmerking
Originele titels zijn de bron voor de Playlist. Als u een originele titel
gebruikt voor een Playlist, kunt u die originele titel niet meer wissen.
“Playlist” bewerken
Een Playlist is een groep met Playlisttitels die is gemaakt van de
originele titel om te kunnen worden bewerkt. Als u een Playlist
maakt, wordt alleen de informatie die nodig is voor het afspelen,
bijvoorbeeld de volgorde waarin titels worden afgespeeld,
opgeslagen op de disc.
Voorbeeld: u hebt de laatste paar wedstrijden van een
voetbaltoernooi opgenomen op een DVD-RW (VR-modus). U
wilt een samenvatting maken met alle goals en andere
hoogtepunten, maar u wilt ook de oorspronkelijke opname
handhaven.
Maak in dat geval een verzameling van de scènes met de
hoogtepunten en leg daarvoor weergave-informatie vast (een
Playlisttitel). U kunt zelfs de volgorde van de scènes aanpassen
in de Playlisttitel.
Het voorgaande is niet meer dan een voorbeeld. Experimenteer
met de verschillende functies voor het bewerken van de Playlist
of gebruik ze samen met een bewerking van de oorspronkelijke
opname. Ontwikkel uw eigen bewerkingsmethoden voor
Playlists en originele titels.
52
Vóór het bewerken
Het Title List (Playlist) menu geeft alle afspeellijsttitels weer op de
disc.
Disctype/
Opname-indeling
-RW.VR
Sort
Date
TITLE LIST
Type titel
PLAYLIST
My Movies
1.5/4.7GB
1
AAB
13:00-14:00
15. 9
2
DEF
20:00-21:00
17. 9
Number
Title
Geavanceerde functies voor het bewerken van Playlists:
– Titels voorzien van een label (pagina 53).
– Een titel wissen (pagina 54).
– Meerdere titels wissen (pagina 54)
– Een deel van een titel wissen (A-B Erase) (pagina 55).
– Een Playlisttitel maken van geselecteerde titels en scènes
(pagina 56).
– De volgorde van titels wijzigen (pagina 59).
– Een titel splitsen in meerdere titels (pagina 59).
– Meerdere titels combineren tot één titel (pagina 60).
b Druk op M/m om de titel te selecteren en druk
op ENTER.
Basisbewerkingen
Het submenu verschijnt.
c Druk op M/m om “Title Name” te selecteren
en druk op ENTER.
In dit gedeelte worden de basisfuncties voor bewerken uitgelegd.
Houd er rekening mee dat u deze bewerkingen niet ongedaan
kunt maken.
Maak een Playlist als u een DVD-RW (VR-modus) wilt
bewerken zonder wijzigingen aan te brengen in de originele
opnamen (pagina 56).
Het venster voor het opgeven van een titelnaam
verschijnt.
Voor het invoeren van tekens, zie pagina 18.
Input Title Name
AAB
13:00-14:00
"A"
Opmerkingen
.
1
-
1
2 A B C
2
3 D E
3
F
4 G H
I
4
5 J
L
5
K
6 M N O 6
Back
7 P Q R S
Clear All 8 T U V
8
9 W X Y
Z
Space
0
"a"
7
Symbol
9
Cancel
0
Finish
d Als u de titelnaam hebt ingevoerd, drukt u op
</M/m/, om “Finish” te selecteren.
DVD bewerken
• Als “No new data can be added to this disc” op het scherm verschijnt,
moet u ongewenste titels verwijderen vóór het bewerken.
• Voor DVD-R en DVD-RW (Video-modus):
Voer alle bewerkingen uit voordat u de disc finaliseert. U kunt een
gefinaliseerde disc niet bewerken.
• Voor oorspronkelijke titels op DVD-RW (VR-modus):
Originele titels zijn een bron voor afgeleide Playlists. Als u een
originele titel gebruikt voor een Playlist, kunt u die originele titel niet
meer wissen of bewerken.
,
Er verschijnt een nieuw Title List menu met de titel
van de ingevoerde naam.
TITLE LIST
TOOL
</M/m/,,
ENTER
./>
m/M
H
X
CHAPTER MARK
CHAPTER ERASE
Titel beveiligen (Protect)
U kunt een titel beveiligen, zodat deze niet kan worden gewist.
a Druk op TITLE LIST.
Het Title List menu verschijnt. Als u een DVD-RW
(VR-modus) gebruikt, drukt u op TOOL en selecteert
u “Original” in het Tool menu.
-RW.VR
TITLE LIST
13:00-14:00
15. 9
Date
2
DEF
20:00-21:00
17. 9
Number
3
AAB
9:00- 9:30
25. 9
4
GHI
20:00-20:30
25. 9
5
DEF
20:00-20:30
15.10
6
L3
21:00-21:30
19.10
7
L3
21:00-21:30
26.10
8
GHI
10:00-10:30
28.10
Title
Voor een naam kunt u maximaal 64 tekens invoeren. De
titelnaam verschijnt in het Title List menu.
a Druk op TITLE LIST.
Het Title List menu verschijnt. Als u een DVD-RW
(VR-modus) gebruikt, drukt u op TOOL en selecteert
u “Original” of “Playlist” in het Tool menu om
desgewenst de Title List te wijzigen.
b Druk op M/m om de titel te selecteren en druk
op ENTER.
Het submenu verschijnt.
c Druk op M/m om “Protect” te selecteren en
druk op ENTER.
Het volgende venster verschijnt.
Protect
Select the protection status for this title.
1
-RW.VR
TITLE LIST
ORIGINAL
My Movies
AAB
13:00-14:00
15. 9
Date
2
DEF
20:00-21:00
17. 9
Number
3
AAB
9:00- 9:30
25. 9
4
GHI
20:00-20:30
25. 9
5
DEF
20:00-20:30
15.10
6
L3
21:00-21:30
19.10
7
L3
21:00-21:30
26.10
8
GHI
10:00-10:30
28.10
Title
AAB
13:00-14:00
Mon 15. 9
1.5/4.7GB
1
Sort
1.5/4.7GB
AAB
Sort
Titel van een label voorzien (Title
Name)
My Movies
ORIGINAL
1
On
Off
d Druk op </, om “On” te selecteren en
druk op ENTER.
De beveiliging is ingesteld.
,wordt vervolgd
Basisbewerkingen
53
De beveiliging annuleren
1
2
3
Selecteer de titel die u in stap 2 hebt beveiligd.
Druk op M/m om “Protect” te selecteren en druk
op ENTER.
Druk op </, om “Off” te selecteren en druk op
ENTER.
Wis eerst de Playlisttitel als u de oorspronkelijke titel
wilt wissen. Wis daarna de oorspronkelijke titel.
z Tip
Als u een DVD-RW (Video-modus) of DVD+RW gebruikt, kunt u een
titel wissen met Disc Map (pagina 22).
Meerdere titels wissen (Erase Titles)
De hele disc beveiligen
Zie pagina 34.
Opmerking
U kunt meer dan twee titels tegelijkertijd wissen met het Tool
menu.
U kunt geen Playlisttitels beveiligen.
◆Voor DVD-R:
Houd er rekening mee dat het wissen van titels op een DVD-R
geen extra discruimte oplevert.
Een titel wissen (Erase)
U kunt titels afzonderlijk wissen met het submenu.
◆Voor DVD-R:
Houd er rekening mee dat het wissen van titels op een DVD-R
geen extra discruimte oplevert.
◆Voor DVD-RW (VR-modus):
Houd er rekening mee dat u een oorspronkelijke titel niet kunt
wissen als van die titel een afspeellijsttitel is afgeleid.
a Druk op TITLE LIST.
TITLE LIST
ORIGINAL
My Movies
1
AAB
13:00-14:00
15. 9
2
DEF
20:00-21:00
17. 9
Number
3
AAB
9:00- 9:30
25. 9
4
GHI
20:00-20:30
25. 9
5
DEF
20:00-20:30
15.10
6
L3
21:00-21:30
19.10
7
L3
21:00-21:30
26.10
8
GHI
10:00-10:30
28.10
Title
b Druk op M/m om de titel te selecteren die u
wilt wissen en druk op ENTER.
Het submenu verschijnt.
c Druk op M/m om “Erase” te selecteren en
druk op ENTER.
Er verschijnt een vraag ter bevestiging.
d Druk op </, om “OK” te selecteren en
druk op ENTER.
De titel wordt gewist.
◆ Als de geselecteerde titel beveiligd is
• Druk op , om “Change” te selecteren, zodat u verder
kunt gaan met de procedure.
Het venster voor beveiliging verschijnt. Druk op
</, om “Off” te selecteren en druk op ENTER.
• Druk op </, om “Close” te selecteren teneinde de
procedure te annuleren en druk vervolgens op ENTER.
◆ Als naar de geselecteerde titel wordt verwezen
in een Playlist
Selecteer “Close”, aangezien het niet mogelijk is een
oorspronkelijke titel te wissen waarnaar wordt
verwezen in een Playlist.
54
Basisbewerkingen
Het Title List menu verschijnt. Als u een DVD-RW
(VR-modus) gebruikt, drukt u op TOOL en selecteert
u “Original” of “Playlist” in het Tool menu om
desgewenst de Title List te wijzigen.
TITLE LIST
ORIGINAL
My Movies
1.5/4.7GB
1
AAB
13:00-14:00
15. 9
Date
2
DEF
20:00-21:00
17. 9
Number
3
AAB
9:00- 9:30
25. 9
4
GHI
20:00-20:30
25. 9
5
DEF
20:00-20:30
15.10
6
L3
21:00-21:30
19.10
7
L3
21:00-21:30
26.10
8
GHI
10:00-10:30
28.10
Sort
Title
1.5/4.7GB
Date
Sort
a Druk op TITLE LIST.
-RW.VR
Het Title List menu verschijnt. Als u een DVD-RW
(VR-modus) gebruikt, drukt u op TOOL en selecteert
u “Original” of “Playlist” in het Tool menu om
desgewenst de Title List te wijzigen.
-RW.VR
◆Voor DVD-RW (VR-modus):
Houd er rekening mee dat u een oorspronkelijke titel niet kunt
wissen als van die titel een Playlisttitel is afgeleid.
b Druk op TOOL.
Het Tool menu verschijnt.
c Druk op M/m om “Erase Titles” te selecteren
en druk op ENTER.
Het venster voor het selecteren van te wissen titels
verschijnt.
Erase Titles
Select the titles to erase.
1
AAB
13:00-14:00
15. 9
2
DEF
20:00-21:00
17. 9
3
AAB
9:00- 9:30
25. 9
4
GHI
20:00-20:30
25. 9
5
DEF
20:00-20:30
15.10
Cancel
d Druk op M/m om de titel te selecteren en druk
op ENTER.
In het selectievakje naast de geselecteerde titel wordt
een vinkje geplaatst.
Als u het vinkje weer wilt verwijderen, drukt u
nogmaals op ENTER.
Erase Titles
Select the titles to erase.
OK
1
AAB
13:00-14:00
15. 9
2
DEF
20:00-21:00
17. 9
3
AAB
9:00- 9:30
25. 9
4
GHI
20:00-20:30
25. 9
5
DEF
20:00-20:30
15.10
Cancel
List
Reset All
Selecteer “List” om alle titels weer te geven die
worden gewist.
Als u alle vinkjes weer wilt verwijderen, selecteert u
“Reset All”.
e Herhaal stap 4 voor alle titels die u wilt
verwijderen.
◆ Als de geselecteerde titel beveiligd is
Er verschijnt een vraag ter bevestiging.
◆ Als naar de geselecteerde titel wordt verwezen
in een afspeellijst
Selecteer “Close”, aangezien het niet mogelijk is een
oorspronkelijke titel te wissen waarnaar wordt
verwezen in een Playlist.
Wis eerst de Playlisttitel als u de originele titel wilt
wissen. Wis daarna de originele titel.
f Druk op </, om “OK” te selecteren en
druk op ENTER.
Er verschijnt een vraag ter bevestiging.
Als u wilt terugkeren naar het venster met de
geselecteerde titels, selecteert u “View All”.
g Druk op </, om “OK” te selecteren en
druk op ENTER.
z Tip
Als u een DVD-RW (Video-modus) of DVD+RW gebruikt, kunt u een
titel wissen met Disc Map (pagina 22).
Wissen van een deel van een titel
(A-B Erase)
U kunt een deel van een titel wissen met het submenu.
◆Voor originele titels op DVD-RW (VR-modus):
Houd er rekening mee dat u een originele titel niet kunt wissen
als van die titel een afspeellijsttitel is afgeleid.
Het submenu verschijnt.
c Druk op M/m om “A-B Erase” te selecteren
en druk op ENTER.
Het venster voor het instellen van punt A verschijnt.
De geselecteerde titel wordt op de achtergrond
afgespeeld. De schuifregelaar geeft steeds het punt
aan dat wordt afgespeeld.
A-B Erase (Set point A)
2 DEF 20:00-21:00
DVD bewerken
• Druk op , om “Change” te selecteren, zodat u verder
kunt gaan met de procedure.
Het venster voor beveiliging verschijnt. Druk op
</, om “Off” te selecteren en druk op ENTER.
• Druk op </, om “Close” te selecteren teneinde de
procedure te annuleren en druk vervolgens op ENTER.
b Druk op M/m om de titel te selecteren en druk
op ENTER.
A 0:12:34
B – :– –:– –
Afspeelpunt
◆ Als de geselecteerde titel beveiligd is
Er verschijnt een vraag ter bevestiging.
• Druk op </, om “Change” te selecteren zodat u
verder kunt gaan met de procedure.
Het venster voor beveiliging verschijnt. Druk op
</, om “Off” te selecteren en druk op ENTER.
• Druk op </, om “Close” te selecteren om de
procedure te annuleren en druk vervolgens op ENTER.
◆ Als naar de geselecteerde titel wordt verwezen
in een Playlist
Selecteer “Close” omdat het niet mogelijk is een
originele titel te wissen waarnaar wordt verwezen in
een Playlist.
Wis eerst de playlisttitel als u een deel van de
originele titel wilt wissen. Wis daarna het deel van de
originele titel.
d Terwijl u naar het beeld kijkt dat wordt
afgespeeld, stelt u punt A in met H, X en
m/M en drukt u op ENTER.
Het venster voor het instellen van punt B verschijnt
en de titel wordt afgespeeld op de achtergrond.
A-B Erase (Set point B)
2 DEF 20:00-21:00
a Druk op TITLE LIST.
Het Title List menu verschijnt. Als u een DVD-RW
(VR-modus) gebruikt, drukt u op TOOL en selecteert
u “Original” of “Playlist” in het Tool menu om
desgewenst de Title List te wijzigen.
-RW.VR
TITLE LIST
ORIGINAL
My Movies
1.5/4.7GB
1
AAB
13:00-14:00
15. 9
Date
2
DEF
20:00-21:00
17. 9
Number
3
AAB
9:00- 9:30
25. 9
4
GHI
20:00-20:30
25. 9
5
DEF
20:00-20:30
15.10
6
L3
21:00-21:30
19.10
7
L3
21:00-21:30
26.10
8
GHI
10:00-10:30
28.10
Sort
Title
A 0:12:34
B 0:23:45
A
e Terwijl u naar het beeld kijkt dat wordt
afgespeeld, stelt u punt B in met H, X en
m/M en drukt u op ENTER.
Er verschijnt een vraag ter bevestiging.
A-B Erase
Erase the scene
between A 0:12:34 and B 0:23:45?
OK
Cancel
Preview
Change A
Change B
,wordt vervolgd
Basisbewerkingen
55
Selecteer “Preview” als u een voorbeeld wilt
bekijken.
Selecteer “Change A” of “Change B” als u de
instelling voor het A of het B punt wilt wijzigen.
f Druk op </M/m/, om “OK” te selecteren
en druk op ENTER.
De scène wordt gewist en in het venster wordt de
vraag gesteld of u nog een scène wilt wissen.
Selecteer “Yes” en herhaal de bovenstaande
procedure om door te gaan.
g Druk op </, om “No” te selecteren en
druk vervolgens op ENTER om te stoppen.
Het Title List menu verschijnt opnieuw.
Geavanceerd bewerken
(Playlist Edit)
In dit gedeelte wordt uitgelegd hoe u een Playlist maakt. Daarna
worden de beschikbare bewerkingsfuncties voor de gemaakte
Playlist behandeld.
U kunt Playlisttitels maken van scènes die geselecteerde
originele titels zijn, maar ook van andere Playlisttitels.
Omdat bewerkingen van de Playlist geen gevolgen hebben voor
de originele titel, kunt u die bewerkingen net zo vaak uitvoeren
als u maar wilt.
Ga als volgt te werk om een Playlisttitel te maken.
1.Selecteer een titel of titels voor het bewerken
Opmerkingen
• Beelden of geluid kunnen tijdelijk worden onderbroken op het punt
waar u een gedeelte van een titel wist.
• U kunt geen delen wissen die korter zijn dan vijf seconden.
m
2.“Capture” meerdere scènes vast uit de geselecteerde titels
m
3.Bevestig de scènes in de Scene List
Hoofdstukken handmatig maken
m
4.Bewerk de scènes in de Scene List zo nodig
U kunt een hoofdstukmarkering handmatig invoegen op elk
gewenst punt.
m
5.Verbind de scènes om een “Playlist”-titel te maken
Druk op CHAPTER MARK tijdens de weergave
op het punt waar u de titel wilt splitsen in
hoofdstukken.
Als u op de toets drukt, verschijnt “Marking…” op het scherm
en worden de scènes links en rechts van het teken hoofdstukken.
Marking...
TITLE LIST
TOOL
Hoofdstukmarkeringen wissen
</M/m/,,
ENTER
m/M
U kunt twee hoofdstukken combineren door een
hoofdstukmarkering te wissen tijdens het afspelen.
1
2
Druk op . of > om naar een
hoofdstuknummer te zoeken.
Druk op CHAPTER ERASE tijdens het
weergeven van het hoofdstuk dat u wilt wissen.
Het huidige hoofdstuk dat wordt weergegeven, wordt
gecombineerd met het vorige hoofdstuk.
Opmerkingen
• Het afspelen wordt wellicht tijdelijk gestopt als een
hoofdstukmarkering wordt toegevoegd.
• Er wordt een bericht weergegeven als er geen hoofdstukmarkeringen
meer kunnen worden toegevoegd. In dit geval kunt u wellicht niet
opnemen op de disc of de disc bewerken.
X
H
Een Playlisttitel maken van andere
titels
Verzamel scènes uit originele titels of andere Playlisttitels om
een nieuwe Playlisttitel te maken. U kunt de volgorde van de
scènes veranderen en de scènes zelf bewerken.
a Druk op TITLE LIST.
Het Title List (Original) menu of het Title List
(Playlist) menu verschijnt.
Voorbeeld: Het Title List (Original) menu.
56
Geavanceerd bewerken (Playlist Edit)
-RW.VR
TITLE LIST
My Movies
ORIGINAL
1.5/4.7GB
1
AAB
13:00-14:00
15. 9
Date
2
DEF
20:00-21:00
17. 9
Number
3
AAB
9:00- 9:30
25. 9
4
GHI
20:00-20:30
25. 9
5
DEF
20:00-20:30
15.10
6
L3
21:00-21:30
19.10
7
L3
21:00-21:30
26.10
8
GHI
10:00-10:30
28.10
Sort
Title
b Druk op TOOL.
g Druk op M/m om een van de titels te
selecteren en druk op ENTER.
Het submenu verschijnt.
◆ De hele titel als één scène aan de Playlisttitel
toevoegen
Selecteer “Capture All” en ga naar stap 14.
h Druk op M/m om “Capture” te selecteren en
druk op ENTER.
Het venster voor het instellen van het startpunt (IN)
verschijnt. De geselecteerde titel wordt op de
achtergrond afgespeeld.
Het Tool menu verschijnt.
Capture (Set IN point)
2 DEF 20:00-21:00
DVD bewerken
c Druk op M/m om “Create Playlist” te
selecteren en druk op ENTER.
Het venster voor het selecteren van titels verschijnt.
Create Playlist
Select the titles you want to capture.
Original
Cancel
1
AAB
13:00-14:00
15. 9
2
DEF
20:00-21:00
17. 9
3
AAB
9:00- 9:30
25. 9
4
GHI
0:00-20:30
25. 9
5
DEF
20:00-20:30
15.10
6
L3
21:00-21:30
19.10
Select All
d Druk op M/m om de titel die u wilt opnemen
in de Playlisttitel te selecteren en druk op
ENTER.
In het selectievakje naast de geselecteerde titel wordt
een vinkje geplaatst.
Als u het vinkje weer wilt verwijderen, drukt u
nogmaals op ENTER.
IN0:10:26
OUT- : - - : - -
i Terwijl u naar het beeld kijkt dat wordt
afgespeeld, selecteert u het begin van de scène
met H, X en m/M en drukt u op
ENTER.
Het venster voor het instellen van het eindpunt
(OUT) verschijnt en de titel wordt afgespeeld op de
achtergrond.
Capture (Set OUT point)
2 DEF 20:00-21:00
Create Playlist
Select the titles you want to capture.
OK
Original
Cancel
1
AAB
13:00-14:00
15. 9
2
DEF
20:00-21:00
17. 9
3
AAB
9:00- 9:30
25. 9
4
GHI
0:00-20:30
25. 9
5
DEF
20:00-20:30
15.10
6
L3
21:00-21:30
19.10
Reset All
Als u alle titels wilt toevoegen, selecteert u “Select
All”.
e Herhaal stap 4 om nog meer titels toe te
voegen.
Druk op m om naar een volgende pagina te gaan.
Als u alle vinkjes weer wilt verwijderen, selecteert u
“Reset All”.
f Druk op </, om “OK” te selecteren en
druk op ENTER.
De lijst met geselecteerde titels verschijnt.
Create Playlist - Selected Titles
Select a title to start capturing.
1
AAB
13:00-14:00
15. 9
0
2
DEF
20:00-21:00
17. 9
0
IN0:10:26
OUT0:23:45
IN
Select All
Cancel
Add Title
j Terwijl u naar het beeld kijkt dat wordt
afgespeeld, selecteert u het eindpunt van de
scène met H, X en m/M en drukt u op
ENTER.
Er verschijnt een vraag ter bevestiging.
Capture
Do you want to capture the scene
between IN 0:10:26 and OUT 0:23:45?
OK
Cancel
Preview
Change IN
Change OUT
Selecteer “Preview” als u een voorbeeld wilt
bekijken.
Selecteer “Change IN” of “Change OUT” als u de
instelling voor het IN of het OUT punt wilt wijzigen.
k Druk op </, om “OK” te selecteren en
druk op ENTER.
Het geselecteerde fragment wordt als scène
vastgelegd en in het venster wordt de vraag gesteld of
u wilt doorgaan met het vastleggen van scènes.
Selecteer “Add Title” om een andere titel toe te
voegen.
,wordt vervolgd
Geavanceerd bewerken (Playlist Edit)
57
Move
Capture
Do you want to select another scene?
More
No More
DEF
1
DEF
2
l Druk op </, om een optie in het venster te
selecteren en druk op ENTER.
Als u een scène uit dezelfde titel wilt vastleggen,
selecteert u “More” en herhaalt u de bovenstaande
procedure.
Als u een scène uit een andere titel wilt vastleggen,
selecteert u “New Title” en herhaalt u de
bovenstaande procedure.
m Als u wilt stoppen, drukt u op </, en
selecteert u “No More” en drukt u vervolgens
op ENTER.
De lijst met de geselecteerde titels verschijnt
opnieuw.
◆ De vastgelegde scènes in een titel controleren
A Druk op M/m om een titel in de lijst met
geselecteerde titels te selecteren en druk op
ENTER.
Het submenu verschijnt.
B Druk op M/m om “Check Scenes” te selecteren
en druk op ENTER.
De miniaturen van de vastgelegde scènes in de
titel verschijnen.
1
-1
Cancel
Where do you want to move this scene to?
New Title
Check Scenes
20:00-21:00
0:10:26 - 0:23:45
2 DEF 20:00-21:00
2
20:00-21:00
-2
0:25:00 - 0:45:08
C Druk op M/m om een invoegpunt te selecteren
en druk op ENTER.
De scène wordt verplaatst naar de nieuwe positie
en het Scene List menu verschijnt opnieuw.
◆ De scène wissen (Erase)
A Druk op M/m om de scène te selecteren die u
wilt wissen en druk op ENTER.
Het submenu verschijnt.
B Druk op M/m om “Erase” te selecteren en
druk op ENTER.
C Als er een vraag ter bevestiging verschijnt,
drukt u op </, om “OK” te selecteren en
vervolgens drukt u op ENTER.
◆ De inhoud van scènes wijzigen (Change IN/
Change OUT)
A Druk op M/m om de scène te selecteren die u
wilt wijzigen en druk op ENTER.
Het submenu verschijnt.
B Druk op M/m om “Change IN” te selecteren en
druk vervolgens op ENTER.
Het venster voor het instellen van het punt IN
verschijnt.
Close
Capture (Set IN point)
2 DEF 20:00-21:00
n Drukt u op </M/m/, om “Scene List” te
selecteren en drukt u op ENTER.
Het Scene List menu verschijnt met alle
geselecteerde scènes.
Totale tijdsduur van de
geselecteerde scène
Scene List
Total 0:33:28
DEF
1
20:00-21:00
Scenes 2
OK
-1
0:10:26 - 0:23:45
DEF
2
Totaalaantal scènes
20:00-21:00
C Herhaal stap 9 tot en met 14.
Als u het punt OUT opnieuw wilt instellen,
selecteert u “Change OUT” en herhaalt u de stap
10 tot en met 14.
Het Scene List menu verschijnt opnieuw.
Quit
-2
0:25:00 - 0:45:08
Add
Preview
◆ De volgorde van scènes wijzigen (Move)
A Druk op M/m om de scène die u wilt
verplaatsen, te selecteren en druk op ENTER.
Het submenu verschijnt.
B Druk op M/m om “Move” te selecteren en druk
op ENTER.
Het venster voor het selecteren van het
invoegpunt verschijnt.
58
IN0:10:26
OUT0:23:45
Geavanceerd bewerken (Playlist Edit)
◆ Een andere scène toevoegen
Druk op </M/m/, om “Add” te selecteren en
druk vervolgens op ENTER. Herhaal de
bovenstaande procedure.
◆ Een voorbeeld van de hele afspeellijsttitel
bekijken
Druk op </M/m/, om “Preview” te selecteren en
druk op ENTER. De vastgelegde scènes worden in
de weergegeven volgorde afgespeeld. Als het
afspelen is voltooid, verschijnt het Scene List menu
opnieuw.
o Druk op </, om “OK” te selecteren en
druk op ENTER.
De scènes worden verbonden tot een nieuwe
Playlisttitel en het venster voor het opgeven van een
titelnaam verschijnt.
◆ Een nieuwe naam invoeren
Selecteer “Enter” en volg de instructies op
pagina 18.
◆ De standaardnaam gebruiken
Druk op </, om “OK” te selecteren en druk op
ENTER.
Er verschijnt een nieuw Title List menu met de titel
met de ingevoerde naam.
Een afspeellijsttitel splitsen (Divide)
U kunt een afspeellijsttitel splitsen in twee afspeellijsttitels. Als
een afspeellijsttitel bijvoorbeeld twee voetbalwedstrijden bevat,
kunt u de titel splitsen na de eerste wedstrijd.
a Druk op TITLE LIST.
Het Title List menu verschijnt. Als het Title List
(Original) menu verschijnt, drukt u op TOOL en
selecteert u “Playlist” in het Tool menu.
Bij het maken van een Playlisttitel worden de punten “IN” en “OUT”
hoofdstukmarkeringen en wordt elke scène een hoofdstuk.
TITLE LIST
Sort
Date
My Movies
PLAYLIST
1.5/4.7GB
1
AAB
13:00-14:00
15. 9
2
DEF
20:00-21:00
17. 9
DVD bewerken
-RW.VR
z Tip
Number
Title
Opmerkingen
• Mogelijk wordt het beeld in de pauzestand gezet als het afspelen van
de bewerkte scène is voltooid.
• U kunt de IN en OUT punten vastleggen, verplaatsen of wijzigen voor
maximaal 50 scènes per titel.
b Druk op M/m om de titel te selecteren en druk
op ENTER.
Het submenu verschijnt.
Een Playlisttitel verplaatsen (Move)
U kunt de volgorde van Playlisttitels in de Title List (Playlist)
wijzigen.
a Druk op TITLE LIST.
Het Title List menu verschijnt.
Als het Title List (Original) menu verschijnt, drukt u
op TOOL en selecteert u “Playlist” in het Tool menu.
-RW.VR
Sort
Date
TITLE LIST
PLAYLIST
My Movies
c Druk op M/m om “Divide” te selecteren en
druk op ENTER.
Het venster voor het instellen van het splitsingspunt
verschijnt.
De geselecteerde titel wordt op de achtergrond
afgespeeld.
Divide
1 ABC 13:00-14:00
1.5/4.7GB
1
AAB
13:00-14:00
15. 9
2
DEF
20:00-21:00
17. 9
Number
0:12:34
Title
d Terwijl u naar het beeld kijkt, verplaatst u
het afspeelpunt met H, X en m/M.
b Druk op < om de sorteertoetsen te
selecteren.
c Druk op M/m om “Number” te selecteren en
druk op ENTER.
e Druk op ENTER op het punt waar u de titel
wilt splitsen.
Er verschijnt een vraag ter bevestiging.
Divide
Do you want to divide this title at this point?
d Druk op M/m om de titel te selecteren die u
wilt verplaatsen en druk op ENTER.
OK
Change
Cancel
Het submenu verschijnt.
e Druk op M/m om “Move” te selecteren en
druk op ENTER.
Het venster voor het verplaatsen van titels verschijnt.
f Druk op M/m om een functie te selecteren en
druk op ENTER.
Als u het splitsingspunt wilt wijzigen, selecteert u
“Change”.
f Druk op </, om “OK” te selecteren en
druk op ENTER.
In het venster verschijnt een vraag of u een nieuwe
naam wilt opgeven.
De titel wordt verplaatst naar de nieuwe positie en
het nieuwe Title List (Playlist) menu verschijnt.
,wordt vervolgd
Geavanceerd bewerken (Playlist Edit)
59
◆ Een nieuwe naam invoeren
Selecteer “Yes” en volg de instructies op pagina 18.
◆ Dezelfde naam gebruiken
Selecteer “No”.
De titel wordt gesplitst en het Title List menu
verschijnt met de twee gesplitste titels.
Meerdere Playlisttitels combineren
(Combine)
e Herhaal stap 4 voor alle titels die u wilt
combineren.
Selecteer “List” om de titels weer te geven die
worden samengevoegd.
Als u alle selecties weer wilt annuleren, selecteert u
“Reset All”.
f Druk op , om “OK” te selecteren en druk
op ENTER.
Er verschijnt een vraag ter bevestiging.
Combine
Combine the titles in the following order.
U kunt nieuwe inhoud toevoegen aan een bestaande Playlisttitel
door de titel te combineren met andere Playlisttitels.
1
1
AAB
13:00-14:00
15. 9
2
3
AAB
13:00-14:00
28. 9
3
4
AAB
13:00-14:00
5.10
a Druk op TITLE LIST.
Het Title List menu verschijnt.
Als het Title List (Original) menu verschijnt, drukt u
op TOOL en selecteert u “Playlist” in het Tool menu.
-RW.VR
TITLE LIST
PLAYLIST
1
AAB
Date
2
Number
3
4
Sort
Title
My Movies 1.5 / 4.7GB
13:00-14:00
15. 9
DEF
20:00-21:00
17. 9
AAB
13:00-14:00
28. 9
AAB
13:00-14:00
5. 10
Het Tool menu verschijnt.
c Druk op M/m om “Combine” te selecteren en
druk op ENTER.
Het venster voor het selecteren van titels verschijnt.
Combine
Select the titles to combine.
AAB
13:00-14:00
15. 9
2
DEF
20:00-21:00
17. 9
3
AAB
13:00-14:00
28. 9
4
AAB
13:00-14:00
5. 10
Change
Als u de selectie wilt wijzigen, selecteert u
“Change”.
g Druk op </, om “OK” te selecteren en
druk op ENTER.
Het venster voor het selecteren van een titelnaam uit
de geselecteerde titels verschijnt.
Selecteer “Enter Text” en volg de instructies op
pagina 18 als u een nieuwe naam wilt opgeven.
h Druk op M/m om een naam te selecteren en
druk op ENTER.
b Druk op TOOL.
1
OK
De titels worden gecombineerd en het Title List
menu verschijnt opnieuw.
Extra bewerkingsfuncties voor
Playlisttitels
Cancel
d Druk op M/m om de titel te selecteren en druk
op ENTER.
Naast de geselecteerde titel verschijnt een nummer
om aan te geven in welke volgorde u titels selecteert.
Combine
U kunt voor Playlists ook nog de volgende bewerkingen
uitvoeren.
– Een Playlisttitel voorzien van een label (pagina 53).
– Een Playlisttitel wissen (pagina 54).
– Meerdere Playlisttitels wissen (pagina 54).
– Een deel van een Playlisttitel wissen (A-B Erase) (pagina 55).
– Hoofdstukken in een titel maken (pagina 56).
Als u deze bewerkingen wilt uitvoeren, drukt u op
TITLE LIST * en volgt u de aanwijzingen die voor deze functies
worden gegeven bij “Basisbewerkingen” (pagina 53).
Select the titles to combine.
1 1
AAB
13:00-14:00
15. 9
2
DEF
20:00-21:00
17. 9
3
AAB
13:00-14:00
28. 9
4
AAB
13:00-14:00
5. 10
Cancel
Reset All
* Als het Title List (Original) menu verschijnt, drukt u op TOOL en
selecteert u “Playlist” in het Tool menu.
Opmerking
Het wissen van Playlisttitels levert geen vrije discruimte op.
Als u de selectie ongedaan wilt maken, drukt u op
M/m om de cursor naar de geselecteerde titel te
verplaatsen en drukt u op ENTER.
60
Geavanceerd bewerken (Playlist Edit)
Vóór het opnemen/
bewerken
U kunt opnemen van aangesloten
apparatuur, bijvoorbeeld van een digitale
videocamera.
De recorder heeft een DV IN aansluiting voor de invoer van
digitale signalen en LINE aansluitingen voor de invoer en
uitvoer van analoge signalen.
De DV IN aansluiting op deze recorder is i.LINK-compatibel. U
kunt andere apparatuur met een i.LINK (DV) aansluiting
aansluiten, maar dan alleen voor invoer. Als u signalen van de
recorder wilt uitvoeren, gebruikt u de LINE aansluitingen. Voor
meer informatie zie “Informatie over i.LINK” (pagina 92).
Als u van plan bent de disc na het aanvankelijke kopiëren verder
te bewerken, moet u de DV IN aansluiting gebruiken en op een
DVD-RW in VR-modus opnemen.
◆Als u opneemt via de DV IN aansluiting
Zie “Voorbereidingen voor het opnemen via de DV IN
aansluiting” hieronder.
◆Als u opneemt via de LINE IN aansluiting
Zie “Opnemen van apparatuur die is aangesloten via de LINE
IN aansluitingen” (pagina 73).
Voorbereidingen voor het opnemen via
de DV IN aansluiting
U kunt een digitale videocamera aansluiten op de DV IN
aansluiting van de recorder voor het opnemen of bewerken van
materiaal op een band met DV/Digital8-indeling. De bediening is
vloeiend omdat de recorder de band snel vooruit- en terugspoelt.
U hoeft de digitale videocamera niet te bedienen. Ga als volgt te
werk als u de DV-Bewerkingsfuncties van deze recorder wilt
gebruiken.
Raadpleeg ook de gebruiksaanwijzing bij de digitale
videocamera voordat u de camera aansluit.
Opmerkingen
• Vóór het opnemen/bewerken . . . . . . pagina 61
• Beschikbare DV Dubbing functies
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pagina 63
• Een complete band met DV/Digital8-indeling
opnemen (ONE TOUCH DUB)
. . . . . . . pagina 64
• De DV IN aansluiting op deze recorder is alleen geschikt als ingang.
• Via de DV IN aansluiting van deze recorder kunnen alleen signalen
met DVC-SD-indeling worden ingevoerd. Sluit geen digitale
videocamera met MICRO MV-indeling aan, zelfs niet als die over een
i.LINK aansluiting beschikt.
• U kunt wellicht beperkt opnemen als de afbeeldingen op de band
copyrightbeveiligingssignalen bevatten.
• Schakel de functie voor zoeken naar PDC/VPS kanalen uit bij het
kopiëren of bijwerken (pagina 27).
Een digitale videocamera of een ander apparaat aansluiten
Een digitale
videocamera
of een ander
apparaat
aansluiten
• Programmabewerking (Program Edit)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pagina 64
• Geavanceerde programmabewerking (Advanced
Program Edit)
. . . . . . . . . pagina 67
• Het “programma” in de DV Edit List opnieuw
bewerken
. . . . . . . . . . . . pagina 69
• Een kopie maken van de bewerkte inhoud (Copy
Dubbing)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pagina 72
• Opnemen van apparatuur die is aangesloten via
de LINE IN aansluitingen
. . . . . . . . . . . . . . pagina 73
,wordt vervolgd
Vóór het opnemen/bewerken
61
Aansluitingen
DVD recorder
Als u een nieuwe DVD gebruikt, wordt het
formatteren automatisch gestart. Gebruikt u een
nieuwe DVD-RW, dan selecteert u de opnameindeling (VR of Video).
d Plaats de bronband met DV/Digital8-indeling
in de digitale videocamera.
Naar DV IN
De recorder kan alleen opnemen of bewerken als op
de digitale videocamera de videoweergavemodus is
ingeschakeld.
e Druk herhaaldelijk op INPUT SELECT op
de afstandsbediening om “DV” te selecteren.
i.LINK kable
(niet bijgeleverd)
Het uitleesvenster op het voorpaneel wordt als volgt
gewijzigd.
Programmapositie
L1
L2
L3
L4
DV
DV uitvoer
f Druk herhaaldelijk op REC MODE op de
afstandsbediening om de opnamemodus te
selecteren.
Digital videocamera
De opnamemodus wordt als volgt gewijzigd:
HQ
: Signaalverloop
HSP
SP
LP
EP
SLP
g Selecteer de audio-ingang voor de digitale
videocamera met het Tool menu.
Z
A Druk op TOOL.
B Druk op M/m om “DV Audio Input” te
selecteren en druk op ENTER.
TOOL
M/m, ENTER
REC MODE
INPUT SELECT
C Druk op M/m om het item te selecteren en druk
op ENTER.
• ST (stereo)1 (standaard)
• Mix (zowel stereo 1 als stereo 2)
• ST (stereo)2
U kunt beginnen met opnemen.
z Tips
• U kunt de beeldkwaliteit voor de opname aanpassen. Zie “De
beeldkwaliteit en het beeldformaat van de opname aanpassen”
(pagina 31).
• Als u van plan bent het “programma” opnieuw te bewerken
(pagina 69), plaatst u een DVD-RW en formatteert u deze in VRmodus.
Opmerkingen
a Schakel de televisie en de recorder in en stel
de televisie in op het aangesloten kanaal
(“VIDEO”, enzovoort).
b Druk op Z en plaats een opneembare disc in
de disclade.
Controleer of de disc voldoende vrije ruimte heeft
om de inhoud van de band op te nemen.
c Druk nogmaals op Z om de disclade te
sluiten.
Wacht totdat “LOAD” verdwijnt uit het
uitleesvenster op het voorpaneel.
62
Vóór het opnemen/bewerken
• U kunt niet meer dan één digitaal videoapparaat aansluiten op de
recorder.
• Sommige digitale videoapparaten reageren niet op de
afstandsbediening.
• U kunt de recorder niet bedienen via een ander apparaat of een andere
recorder van hetzelfde model.
• U kunt geen gegevens, tijd of inhoud uit het geheugen van de band
opnemen op de disc.
• Als u opneemt van een band met DV/Digital8-indeling waarvan het
geluidsspoor is opgenomen met meerdere bemonsteringsfrequenties
(48 kHz, 44,1 kHz of 32 kHz), wordt er geen geluid weergegeven als
het overschakelingspunt op de disc wordt afgespeeld.
• Als u de Auto Chaptering functie van deze recorder wilt gebruiken,
moet u vóór de opname de klok op de digitale camera juist instellen.
• Het opgenomen beeld kan tijdelijk worden beïnvloed als het
beeldformaat van het bronbeeld wordt gewijzigd of als er niets is
opgenomen op de band.
Beschikbare DV Dubbing
functies
Informatie over “programma’s”
DV EDIT LIST
DV11.10.2002 13:30 - 12.11.2002 16:46 1H12M
5.6
DV11.12.2002 12:00 - 11.12.2002 19:05 1H16M 10.6
DV24.12.2002 11:34 - 25.12.2002 13:18 1H24M 18.6
1 Discmarkering
2 Programmanaam
3 Totale speelduur
4 Datum van bewerking of opname
◆Informatie over de “Scene List”
De inhoud van de programma’s wordt opgeslagen in de “Scene
List”. In de lijst wordt een miniatuur van elke scène
weergegeven en de lengte van de scène. U kunt scènes
toevoegen of verwijderen of de volgorde wijzigen. U kunt voor
elk programma 50 scènes maken.
Total 1:23:30 Scenes 20
SCENE LIST
1
0:00:30-0:00:52
Duration 0:00:22
2
0:01:40-0:06:23
Duration 0:06:43
3
0:07:07-0:10:51
Duration 0:03:44
4
0:11:40-0:16:19
Duration 0:04:39
OK
Quit
Add
1 Miniatuur
2 Tijdinformatie
3 Totale duur van het programma
4 Totaalaantal scènes
Een digitale videocamera of een ander apparaat aansluiten
◆One Touch Dub (pagina 64)
Neemt de volledige inhoud van een band met DV/Digital8indeling op een disc naar keuze op met één druk op de ONE
TOUCH DUB toets.
◆Program Edit (pagina 64)
Maakt het selecteren van scènes op een band met DV/Digital8indeling mogelijk en neemt die geselecteerde scènes vervolgens
op op een disc naar keuze. Wanneer u de scènes selecteert, maakt
u een “programma” (zie hieronder), dat vervolgens wordt
gebruikt om de geselecteerde scènes te kopiëren naar een disc.
Voordat u de scènes kopieert, kunt u de volgorde aanpassen en
andere wijzigingen aanbrengen met de “Scene List” (zie
hieronder).
◆Advanced Program Edit (pagina 67)
Maakt het snel selecteren van scènes op een band met DV/
Digital8-indeling mogelijk door eerst de volledige inhoud van de
band over te nemen op een DVD-RW in VR-modus. U kunt
vervolgens gemakkelijk een “programma” maken (zie
hieronder). Als u de volledige inhoud van de band eerst naar een
disc kopieert, worden de begin- en eindpunten op de band
automatisch scènes (u kunt ook handmatig scènes selecteren).
Deze scènes worden weergegeven in een “Scene List” (zie
hieronder). U kunt scènes verwijderen, opnieuw rangschikken of
nieuwe scènes selecteren om een “programma” te maken. Als
het “programma” is voltooid, kunt u hiermee de scènes naar een
disc naar keuze in de “DV Edit List” kopiëren (zie hieronder).
U kunt ook automatisch een afspeellijst maken van de bewerkte
scènes en deze opslaan op de DVD-RW (VR-modus) die u hebt
gebruikt om de volledige inhoud van de band op op te nemen.
◆Het “programma” in de DV Edit List opnieuw be werken
(alleen DVD-RW in VR-modus) (pagina 69)
Hiermee kunt u het “programma” (zie hieronder) selecteren dat
u hebt gemaakt met de functies One Touch Dub of Advanced
Program Edit in de “DV Edit List” (zie hieronder) en verdere
aanpassingen maken voordat u de inhoud kopieert naar een disc.
U kunt scènes verwijderen, nieuwe scènes maken of de volgorde
van bestaande scènes wijzigen.
◆Copy Dubbing (pagina 72)
Hiermee kunt u de “programma’s” (zie hieronder) in de “DV
Edit List” (zie hieronder) kopiëren naar een disc naar keuze. Als
u kopieën maakt, hebt u de originele banden met DV/Digital8indeling nodig waarmee het “programma” is gemaakt.
◆Informatie over de “DV Edit List”
De “DV Edit List” bevat de “programma’s”. Als u het
programma opnieuw bewerkt, wordt het bewerkte programma
opgeslagen in de DV Edit List. Het originele programma gaat
echter verloren. U kunt maximaal 20 programma's opslaan in de
DV Edit List.
Opmerking
Gooi de banden niet weg of maak er geen nieuw opnamen op nadat u een
kopie hebt gemaakt. U hebt deze banden later nodig om extra
wijzigingen of kopieën te maken.
“Programma’s” worden automatisch gemaakt als u de functies
One Touch Dub, Program Edit of Advanced Program Edit
uitvoert. Deze programma’s worden opgeslagen in de “DV Edit
List” (zie hieronder) en bevatten bewerkingsgegevens, zoals
welke scènes zijn geselecteerd, verplaatst of verwijderd.
Programma’s zijn handig als u kopieën wilt maken van de
bewerkte inhoud omdat u dezelfde scènes niet nogmaals op de
band hoeft te selecteren. U hoeft slechts het programma te
selecteren. U kunt het programma ook opnieuw bewerken om
verschillende versies van het originele programma te maken. De
programma’s bevatten alleen de begin- en eindpunten van de
scènes en niet de werkelijke scènes. U hebt dus de originele
banden met DV/Digital8-indeling nodig om een programma
naar een disc te kopiëren.
Beschikbare DV Dubbing functies
63
Een complete band met DV/
Digital8-indeling opnemen
(ONE TOUCH DUB)
U kunt de volledige inhoud van een band met DV/Digital8indeling opnemen op een disc met één druk op de ONE TOUCH
DUB toets. De recorder bedient de digitale videocamera
gedurende het hele proces en voltooit de opname.
Programmabewerking
(Program Edit)
U kunt scènes selecteren op een band met DV/Digital8-indeling
en die geselecteerde scènes vervolgens automatisch opnemen op
een disc naar keuze.
Voorbeeld voor DVD-RW’s (VR-modus)
Voorbeeld voor alle disctypen
a
a
a
a
c
b
b
b
b
b
Als u een DVD-RW (VR-modus) gebruikt, worden
hoofdstukmarkeringen [b] aangebracht bij het begin van
opnamen op de band [a].
Op andere discs worden hoofdstukmarkeringen aangebracht met
een interval van 6 of 15 minuten, afhankelijk van de instelling in
“Auto Chapter” in het Features instelscherm (pagina 81).
Volg stap 1 tot en met 7 van “Voorbereidingen
voor het opnemen via de DV IN aansluiting”
(pagina 61) en druk dan op ONE TOUCH DUB
op het voorpaneel van de recorder.
De recorder spoelt de band terug en begint met het opnemen van
de bandgegevens.
Als het opnemen is voltooid, spoelt de recorder de band in de
digitale videocamera terug. Daarna wordt de recorder
uitgeschakeld.
Het opnemen stoppen
Druk op x REC STOP.
z Tips
• Datum en tijdstip van de opname met de digitale videocamera worden
als programmanaam opgenomen in de lijst DV Edit (pagina 69)
(bijvoorbeeld: DV11.10.2002 13:30 – 12.10.2002 16:46).
• Als u “Finalize Disc” instelt op “Auto” in het Features instelscherm
(pagina 83), wordt de opgenomen disc na het opnemen automatisch
gefinaliseerd.
Als u een DVD-RW (VR-modus) gebruikt, worden
hoofdstukmarkeringen [b] aangebracht bij het begin van
opnamen op de band [a]. Bij de IN punten van de geselecteerde
scènes worden ook hoofdstukmarkeringen aangebracht [c].
Op andere discs worden hoofdstukmarkeringen aangebracht met
een interval van 6 of 15 minuten, afhankelijk van de instelling in
“Auto Chapter” in het Features instelscherm (pagina 81).
Gebruik de functie op de volgende manier:
De digitale videocamera aansluiten en de opname voorbereiden
m
De scènes die u wilt kopiëren, selecteren en bewerken
Gebruik de afstandsbediening van de recorder om de band snel
vooruit of terug te spoelen om de scènes te selecteren. Daarbij
worden de scènes nog niet daadwerkelijk naar de disc
gekopieerd. De recorder onthoudt alleen de IN en OUT punten
van de scènes die u selecteert voor het kopiëren. U kunt de
volgorde van de scènes helemaal opnieuw instellen, wissen en
wijzigen.
m
De geselecteerde scènes naar een disc kopiëren
Nadat u de scènes hebt geselecteerd, spoelt de recorder
automatisch de band snel vooruit en terug om de scènes op te
nemen op een disc naar keuze.
Opmerkingen
• De recorder start One Touch Dub niet als u “Add to Edit List” hebt
ingesteld op “On” (standaard) in het Features instelscherm (pagina 84)
en er al twintig programma’s op de recorder staan. In dit geval hoort u
een pieptoon en gaat het uitleesvenster op het voorpaneel branden.
Verwijder overbodige programma’s uit de lijst in het menu DV Edit
(pagina 69) en voer de voorgaande stappen opnieuw uit.
• Als een leeg gedeelte op de band langer duurt dan vijf minuten, stopt
One Touch Dub automatisch.
• Bij sommige digitale videocamera’s werkt deze functie niet. Volg in
dat geval de instructies in “Opnemen van apparatuur die is
aangesloten via de LINE IN aansluitingen” (pagina 73).
• Een One Touch Dub opname wordt alleen aan de lijst DV Edit
toegevoegd als “Add to Edit List” in het Features instelscherm is
ingesteld op “On” (standaard) (pagina 84).
64
c
Een complete band met DV/Digital8-indeling opnemen (ONE TOUCH DUB)
Select scene(Set IN point)
IN 0:00:30
OUT – :– –:– –
SYSTEM MENU
</M/m/,,
ENTER
m/M
RETURN
H
f Terwijl u naar het beeld kijkt dat wordt
afgespeeld, drukt u op m of M om het IN
punt te zoeken en drukt u op ENTER.
Het venster voor het instellen van het OUT punt (het
einde van de scène op de band) verschijnt. De scène
wordt op de achtergrond afgespeeld vanaf het IN
punt.
Select scene(Set OUT point)
a Volg stap 1 tot en met 7 van “Voorbereidingen
voor het opnemen via de DV IN aansluiting”
(pagina 61) en druk dan op SYSTEM MENU.
b Druk op M/m om “DV Edit” te selecteren en
druk op ENTER.
Het menu DV Edit verschijnt.
g Terwijl u naar het beeld kijkt dat wordt
afgespeeld, drukt u op m of M om het
OUT punt te zoeken en drukt u op ENTER.
U wordt gevraagd of u de geselecteerde scène wilt
toevoegen aan het Scene List menu.
DV EDIT
Program Edit
IN 0:00:30
OUT 0:00:52
Select only the scenes you want to copy
from the DV tape.
Scenes Selection
Do you want to capture the scene
between IN 0:00:30 and OUT 0:00:52?
Advanced Program Edit
OK
Cancel
Preview
Change IN
DV Edit List
c Druk op M/m om “Program Edit” te
selecteren en druk op ENTER.
U wordt gevraagd of u wilt beginnen met selecteren
van scènes.
Change OUT
Selecteer “Preview” als u een voorbeeld van de scène
wilt bekijken.
Selecteer “Change IN” of “Change OUT” als u de
instelling voor het IN of het OUT punt wilt wijzigen.
Herhaal vanaf stap 5.
Een digitale videocamera of een ander apparaat aansluiten
x REC STOP
Scenes Selection
h Druk op </M/m/, om “OK” te selecteren
en druk op ENTER.
Do you want to select a scene?
Start
Cancel
◆ Als u eerder een programma hebt opgeslagen
U wordt gevraagd of u een bestaand programma wilt
bewerken of een nieuw programma wilt maken. Als
u verder wilt gaan met het bewerken van het
bestaande programma, selecteert u “Saved Data”.
d Druk op </, om “Start” te selecteren en
druk op ENTER.
Het venster voor het instellen van het IN punt (het
begin van de scène op de band) verschijnt.
e Druk op H om de weergave te starten van
de band in de digitale videocamera.
De scène wordt op de achtergrond afgespeeld.
Een nieuw Scene List menu verschijnt met de
geselecteerde scène.
SCENE LIST
1
0:00:30-0:00:52
Duration 0:00:22
Total 0:00:22 Scenes 1
OK
Quit
Add
i Druk op </M/m/, om “Add” te selecteren
en druk op ENTER. Herhaal vervolgens stap
5 tot en met 9 om alle scènes te selecteren die
u wilt toevoegen.
U kunt maximaal 50 scènes toevoegen aan een titel.
,wordt vervolgd
Programmabewerking (Program Edit)
65
Total 1:23:30 Scenes 20
SCENE LIST
0:00:30-0:00:52
Duration 0:00:22
1
2
0:01:40-0:06:23
Duration 0:06:43
3
0:07:07-0:10:51
Duration 0:03:44
4
0:11:40-0:16:19
Duration 0:04:39
OK
Quit
Add
k Als u de standaardnaam wilt gebruiken,
drukt u op </, om “OK” te selecteren en
drukt u vervolgens op ENTER.
De standaardtitelnaam wordt vastgelegd en u wordt
gevraagd of u wilt beginnen met opnemen. Als u de
opnamemodus wilt wijzigen, drukt u op </, om
de cursor te verplaatsen en drukt u vervolgens op
M/m om de modus te selecteren.
DV Dubbing
Als u de Scene List wilt bewerken, drukt u op
</M/m/, om een scène te selecteren en
vervolgens op ENTER. Als het submenu verschijnt,
selecteert u de bewerkingsoptie die u voor de scène
wilt uitvoeren.
◆ De scène wissen
A Druk op M/m om “Erase” te selecteren en
druk op ENTER.
B Als er een vraag ter bevestiging verschijnt,
drukt u op </, om “OK” te selecteren en
vervolgens drukt u op ENTER.
◆ De scène verplaatsen
A Druk op M/m om “Move” te selecteren en druk
op ENTER.
Het venster voor het selecteren van het
invoegpunt voor de scène verschijnt.
B Druk op M/m om het invoegpunt te selecteren
en druk op ENTER.
De scène wordt naar het geselecteerde punt
verplaatst.
◆ Een nieuw begin- of eindpunt opgeven voor de
scène
Druk op M/m om “Change IN” of “Change OUT” te
selecteren en druk op ENTER.
◆ Een voorbeeld van de scène bekijken
Druk op M/m om “Preview” te selecteren en druk
vervolgens op ENTER.
Als u wilt annuleren, drukt u op </M/m/, om
“Quit” in het Scene List menu te selecteren en drukt
u op ENTER.
j Als u klaar bent met het bewerken van de
Scene List, drukt u op </M/m/, om “OK”
te selecteren en drukt u vervolgens op
ENTER.
Het venster voor het opgeven van een titelnaam
verschijnt.
Title Name
Enter the title name.
DV11.10.2002 13:30 - 12.11.2002 16:46
OK
Enter
Selecteer “Enter” en volg de instructies op pagina 18
als u een nieuwe naam wilt opgeven.
66
Programmabewerking (Program Edit)
Change the recording mode if necessary.
Select "Start" to start dubbing.
SP
Start
Cancel
l Druk op </, om “Start” te selecteren en
druk op ENTER.
Het programma.
Als u de opname wilt stoppen, drukt u op x REC
STOP.
m Druk op ENTER om “Close” te selecteren als
het opnemen is voltooid.
Het menu DV Edit wordt opnieuw weergegeven.
n Druk herhaaldelijk op RETURN om het
venster uit te schakelen.
Opmerkingen
• Als de tijdcode van de band niet chronologisch is of als er lege
gedeelten op de band staan tussen de opnamen, is het mogelijk dat de
disc niet volgens het programma wordt opgenomen. Volg in dat geval
de instructies in “Opnemen van apparatuur die is aangesloten via de
LINE IN aansluitingen” (pagina 73).
• De begin- en het eindpunten van een programma kunnen afwijken van
wat u hebt ingesteld als een van de volgende omstandigheden van
toepassing is op de bronband met DV/Digital8-indeling:
– De opnamemodus is gewijzigd tijdens het opnemen.
– In het opgenomen gedeelte van de band bevindt zich een leeg deel.
• Als u het begin van de band instelt als IN punt en het einde van de band
als OUT punt, kunnen de IN en OUT punten enigszins verschillen
tijdens het kopiëren.
• U kunt geen scène instellen die korter is dan één seconde.
• Bij sommige digitale videocamera’s werkt deze functie niet. Volg in
dat geval de instructies in “Opnemen van apparatuur die is
aangesloten via de LINE IN aansluitingen” (pagina 73).
Geavanceerde
programmabewerking
(Advanced Program Edit)
U kunt een band met DV/Digital8-indeling snel bewerken als u
de volledige inhoud eerst kopieert naar een DVD-RW
(VR-modus) en daarna de scènes die u nodig hebt, selecteert op
de disc. Nadat u de scènes hebt geselecteerd, kunt u die op een
andere disc opnemen. Eventueel kunt u ook een Playlisttitel met
de geselecteerde scènes maken op de DVD-RW (VR-modus).
a
SYSTEM MENU
</M/m/,,
ENTER
m/M
RETURN
a
c
c
DVD-RW
(VR)
Nieuwe disc
b
b
a Volg stap 1 tot en met 7 van “Voorbereidingen
voor het opnemen via de DV IN aansluiting”
(pagina 61) en druk dan op SYSTEM MENU.
Plaats een DVD-RW (VR-modus) in de recorder.
Controleer of de disc voldoende vrije ruimte heeft
om de inhoud van de band op te nemen.
b
Als u kopieert naar een DVD-RW (VR-modus), worden
hoofdstukmarkeringen [b] aangebracht bij het begin van
opnamen op de band [a]. Bij de IN punten van de geselecteerde
scènes worden ook hoofdstukmarkeringen aangebracht [c].
b Druk op M/m om “DV EDIT” te selecteren en
druk op ENTER.
Het menu DV Edit verschijnt.
DV EDIT
Gebruik de functie op de volgende manier:
Select only the scenes you want to copy
from the DV tape.
Program Edit
De digitale videocamera aansluiten en de opname voorbereiden
Advanced Program Edit
m
De volledige inhoud van de band met DV/Digital8-indeling
op een DVD-RW (VR-modus) opnemen
m
De scènes die u wilt kopiëren, selecteren en bewerken
Omdat een disc veel toegankelijker is dan een band, selecteert u
de scènes op de DVD-RW. U hoeft dan de band niet snel vooruit
en terug te spoelen zoals is beschreven bij
“Programmabewerking (Program Edit)” (pagina 64). U kunt
de volgorde van de scènes helemaal opnieuw instellen, wissen en
wijzigen.
m
De scènes naar een andere disc kopiëren
Nadat u de scènes hebt geselecteerd, kunt u deze kopiëren naar
een andere disc. Of u kunt een Playlist van de geselecteerde
scènes maken.
DV Edit List
c Druk op M/m om “Advanced Program Edit”
te selecteren en druk op ENTER.
Een digitale videocamera of een ander apparaat aansluiten
x REC STOP
U wordt gevraagd of u wilt beginnen met opnemen.
DV Dubbing
Change the recording mode if necessary.
Select "Start" to start dubbing.
SP
Start
Cancel
Als u de opnamemodus wilt wijzigen, drukt u op
</, om de cursor te verplaatsen en drukt u
vervolgens op M/m om de modus te selecteren.
d Druk op </, om “Start” te selecteren en
druk op ENTER.
De recorder begint met het opnemen van de inhoud
van de band.
Als u de opname wilt stoppen, drukt u op x REC
STOP.
Als het opnemen is voltooid, wordt u gevraagd of u
automatisch of handmatig scènes wilt maken in het
gegenereerde programma of het bewerken wilt
beëindigen.
,wordt vervolgd
Geavanceerde programmabewerking (Advanced Program Edit)
67
e Als u de Scene List wilt bewerken, drukt u op
</M/m/, om een scène in het Scene List
menu te selecteren en drukt u op ENTER.
Edit
Select the method for dividing scenes.
DV11.10.2002 13:30 - 12.11.2002
Auto
Manual
Chapter 2
Cancel
Als het submenu verschijnt, selecteert u de
bewerkingsoptie die u voor de scène wilt uitvoeren.
◆ De scène wissen
◆ Automatisch scènes maken
Druk op </, om “Auto” te selecteren en druk op
ENTER.
De recorder verdeelt het gemaakte programma in
scènes en het Scene List menu verschijnt.
◆ Handmatig scènes maken
A Druk op </, om “Manual” te selecteren en
druk vervolgens op ENTER.
Het venster voor het instellen van het punt IN
verschijnt. De scène wordt op de achtergrond
afgespeeld.
B Terwijl u naar het beeld kijkt dat wordt
afgespeeld, drukt u op m of M om het IN
punt te zoeken en drukt u op ENTER.
Daarmee stelt u het IN punt in, waarna het venster
voor het instellen van het OUT punt (het einde
van de scène) verschijnt.
C Terwijl u naar het beeld kijkt dat wordt
afgespeeld, drukt u op m of M om het OUT
punt te zoeken en drukt u op ENTER.
Daarmee stelt u het OUT punt in, waarna u wordt
gevraagd of u de geselecteerde scène wilt
toevoegen aan het Scene List menu.
Scenes Selection
Do you want to capture the scene
between IN 0:00:30 and OUT 0:00:52?
OK
Cancel
Preview
Change IN
Change OUT
• Selecteer “Preview” als u een voorbeeld van de
scène wilt bekijken.
• Selecteer “Change IN” of “Change OUT” als u
de instelling voor het IN of het OUT punt wilt
wijzigen.
D Druk op </M/m/, om “OK” te selecteren en
druk op ENTER.
Een nieuw Scene List menu verschijnt met de
geselecteerde scène.
E Druk op </M/m/, om “Add” te selecteren
en druk vervolgens op ENTER.
Het venster voor het selecteren van het
invoegpunt voor de scène verschijnt.
F Druk op M/m om het invoegpunt in de Scene
List te selecteren en druk op ENTER.
Het venster voor het instellen van het IN punt (het
begin van de scène) verschijnt.
G Herhaal stap 2 tot en met 6 om alle scènes
vast te leggen die u aan de Scene List wilt
toevoegen.
U kunt maximaal 50 scènes toevoegen.
◆ Het bewerken beëindigen
Druk op </, om “Cancel” te selecteren en druk
op ENTER.
68
Geavanceerde programmabewerking (Advanced Program Edit)
A Druk op M/m om “Erase” te selecteren en
druk op ENTER.
B Als er een vraag ter bevestiging verschijnt,
drukt u op </, om “OK” te selecteren en
vervolgens drukt u op ENTER.
◆ De scène verplaatsen
A Druk op M/m om “Move” te selecteren en druk
op ENTER.
Het venster voor het selecteren van het
invoegpunt voor de scène verschijnt.
B Druk op M/m om het invoegpunt te selecteren
en druk op ENTER.
De scène wordt naar het geselecteerde punt
verplaatst.
◆ Een nieuw begin- of eindpunt opgeven voor de
scène
Druk op M/m om “Change IN” of “Change OUT” te
selecteren en druk op ENTER.
◆ Een voorbeeld van de scène bekijken
Druk op M/m om “Preview” te selecteren en druk op
ENTER.
Als u wilt annuleren, drukt u op </M/m/, om
“Quit” in het Scene List menu te selecteren en drukt
u op ENTER.
f Als u klaar bent met het maken van de Scene
List, drukt u op </M/m/, om “OK” te
selecteren en drukt u vervolgens op ENTER.
Het bewerkte programma wordt opgeslagen en u
wordt gevraagd of u een Playlisttitel wilt maken.
Als u “No” kiest, keert u terug naar het menu DV
Edit. Ga naar stap 9.
g Druk op </, om “Yes” te selecteren en
druk op ENTER.
Het venster voor het opgeven van een
Playlisttitelnaam verschijnt.
Selecteer “Enter” en volg de instructies op pagina 18
als u een nieuwe naam wilt opgeven.
h Als u de standaardnaam wilt gebruiken,
drukt u op </, om “OK” te selecteren en
drukt u vervolgens op ENTER.
Op dezelfde disc wordt een Playlisttitel van de
standaardtitelnaam gemaakt en het menu DV Edit
verschijnt weer.
U hebt nu een disc waarop zowel de volledige inhoud
van de band met DV/Digital8-inhoud staat als een
Playlist met de geselecteerde scènes.
Als u de Playlisttitel wilt bewerken, zie
“Geavanceerd bewerken (Playlist Edit)”
(pagina 56).
i De geselecteerde scènes naar een disc
kopiëren.
Maak kopieën van de geselecteerde scènes op een
disc naar keuze. Ga naar stap 3 van “Een kopie maken
van de bewerkte inhoud (Copy Dubbing)” (pagina 72).
Het “programma” in de DV
Edit List opnieuw bewerken
Opmerkingen
Steeds als u een band met DV/Digital8-indeling kopieert,
worden de begin- en eindpunten van de geselecteerde scènes
(samen het “programma”) opgeslagen in een DV Edit List. U
kunt extra wijzigingen maken in deze “programma’s” als deze
zijn gemaakt met de functies One Touch Dub of Advanced
Program Edit op een DVD-RW (VR-modus). U kunt de
volgorde van de scènes herstellen, wissen of wijzigen en het
opnieuw bewerkte programma kopiëren naar een disc naar
keuze.
Gebruik de functie op de volgende manier:
Sluit de digitale videocamera aan en bereid de opname voor
Gebruik de originele band met DV/Digital8-indeling en de
DVD-RW (VR-modus) die overeenkomen met het programma
in de lijst DV Edit.
m
Een programma in de lijst DV Edit selecteren
m
Het programma in de lijst DV Edit bewerken
m
De geselecteerde scènes naar een disc kopiëren
De recorder zal automatisch de band snel vooruitspoelen en
terugspoelen om de scènes op te nemen op een disc naar keuze.
Een digitale videocamera of een ander apparaat aansluiten
• Als de tijdcode van de band niet chronologisch is of als er lege
gedeelten op de band staan tussen de opnamen, is het mogelijk dat de
disc niet volgens het programma wordt opgenomen. Volg in dat geval
de instructies in “Opnemen van apparatuur die is aangesloten via de
LINE IN aansluitingen” (pagina 73).
• U kunt geen scène instellen die korter is dan één seconde.
• Het begin- en het eindpunt van een programma kunnen afwijken van
wat u hebt ingesteld als een van de volgende omstandigheden van
toepassing is op de bronband met DV/Digital8-indeling:
– De opnamemodus is gewijzigd tijdens het opnemen.
– In het opgenomen gedeelte bevindt zich een leeg deel.
• Bij sommige digitale videocamera’s werkt deze functie niet. Volg in
dat geval de instructies in “Opnemen van apparatuur die is
aangesloten via de LINE IN aansluitingen” (pagina 73).
SYSTEM MENU
</M/m/,,
ENTER
m/M
a Volg stap 1 tot en met 4 van “Voorbereidingen
voor het opnemen via de DV IN aansluiting”
(pagina 61) en druk dan op SYSTEM MENU.
Gebruik de originele band met DV/Digital8-indeling
en de DVD-RW (VR-modus) die overeenkomen met
het programma in de lijst DV Edit.
,wordt vervolgd
Het “programma” in de DV Edit List opnieuw bewerken
69
b Druk op M/m om “DV EDIT” te selecteren en
druk op ENTER.
Het menu DV Edit verschijnt.
DV EDIT
Select only the scenes you want to copy
from the DV tape.
Program Edit
Advanced Program Edit
DV Edit List
c Druk op M/m om “DV Edit List” te selecteren
en druk op ENTER.
De lijst in het menu DV Edit verschijnt.
Er verschijnt een markering naast het programma dat
hoort bij de geplaatste disc. U kunt alleen
programma’s met een discmarkering bewerken.
DV EDIT LIST
DV11.10.2002 13:30 - 12.11.2002 16:46 1H12M
5.6
C Terwijl u naar het beeld kijkt dat wordt
afgespeeld, drukt u op m of M om het IN
punt te zoeken en drukt u op ENTER.
Daarmee stelt u het IN punt in, waarna het venster
voor het instellen van het OUT punt (het einde
van de scène) verschijnt.
D Terwijl u naar het beeld kijkt dat wordt
afgespeeld, drukt u op m of M om het
OUT punt te zoeken en drukt u op ENTER.
Daarmee stelt u het OUT punt in, waarna u wordt
gevraagd of u de geselecteerde scène wilt
toevoegen aan het Scene List menu.
Scenes Selection
Do you want to capture the scene
between IN 0:00:30 and OUT 0:00:52?
OK
Cancel
Preview
Change IN
Change OUT
• Selecteer “Preview” als u een voorbeeld van de
scène wilt bekijken.
• Selecteer “Change IN” of “Change OUT” als u
de instelling voor het IN of het OUT punt wilt
wijzigen.
E Druk op </M/m/, om “OK” te selecteren en
druk op ENTER.
Een nieuw Scene List menu verschijnt met de
geselecteerde scène. Herhaal stap 1 als u nog
een scène wilt toevoegen.
1 Discmarkering
2 Programmanaam
3 Totale speelduur
4 Datum van bewerking of opname
d Druk op M/m om het programma te
selecteren dat u wilt bewerken en druk op
ENTER.
Het submenu verschijnt.
e Druk op M/m om “Edit” te selecteren en druk
op ENTER.
Het Scene List menu verschijnt met alle scènes van
het programma.
Totale duur van het programma
Totaalaantal scènes
◆ Als u een programma zonder scènes selecteert
U wordt gevraagd of u in het geselecteerde
programma scènes wilt genereren.
Als u automatisch scènes wilt genereren, drukt u op
</, om “Auto” te selecteren en drukt u
vervolgens op ENTER.
Scènes worden gegenereerd en een nieuw Scene List
menu verschijnt.
Als u de scènes handmatig wilt vastleggen, selecteert
u “Manual” en drukt u op ENTER. Het venster voor
het toevoegen van een scène verschijnt. Herhaal stap
3 tot en met 5 hierboven. U kunt maximaal 50
scènes toevoegen.
f Druk op M/m om de scène te selecteren die u
wilt bewerken en druk op ENTER.
Het submenu verschijnt.
SCENE LIST
Total 1:23:30 Scenes 20
OK
0:00:30-0:00:52
Duration 0:00:22
2
0:01:40-0:06:23
Duration 0:06:43
3
0:07:07-0:10:51
Duration 0:03:44
◆ De scène wissen
4
0:11:40-0:16:19
Duration 0:04:39
A Druk op M/m om “Erase” te selecteren en
druk op ENTER.
Quit
Add
◆ Een nieuwe scène aan de Scene List toevoegen
A Druk op </M/m/, om “Add” te selecteren
en druk vervolgens op ENTER.
Het venster voor het selecteren van het
invoegpunt voor de scène verschijnt.
B Druk op M/m om het invoegpunt in de Scene
List te selecteren en druk op ENTER.
Het venster voor het instellen van het IN punt (het
begin van de scène) verschijnt.
70
g Druk op M/m om de bewerkingsoptie te
selecteren die u wilt toepassen op de scène en
druk op ENTER.
1
Het “programma” in de DV Edit List opnieuw bewerken
B Als er een vraag ter bevestiging verschijnt,
drukt u op </, om “OK” te selecteren en
vervolgens drukt u op ENTER.
◆ De scène verplaatsen
A Druk op M/m om “Move” te selecteren en druk
op ENTER.
Het venster voor het selecteren van het
invoegpunt voor de scène verschijnt.
B Druk op M/m om het invoegpunt te selecteren
en druk op ENTER.
De scène wordt naar het geselecteerde punt
verplaatst.
2
◆ Een nieuw begin- of eindpunt opgeven voor de
scène
Druk op M/m om “Change IN” of “Change OUT” te
selecteren en druk op ENTER.
Als u een programma hebt bewerkt, kunt u een Playlisttitel van
het bewerkte programma maken. De Playlist wordt gemaakt op
de geplaatste DVD-RW’s (VR-modus).
◆ Een voorbeeld van de scène bekijken
Druk op M/m om “Preview” te selecteren en druk op
ENTER.
Een Playlisttitel van het programma maken
Als de lijst DV Edit wordt weergegeven, drukt u
op M/m om het programma te selecteren en drukt
u vervolgens op ENTER.
2
Druk op M/m om “Make a Playlist” te selecteren
in het submenu en druk op ENTER.
Het venster voor het opgeven van een
Playlisttitelnaam verschijnt.
Selecteer “Enter” en volg de instructies op
pagina 18 als u een nieuwe naam wilt opgeven.
3
Als u de standaardnaam wilt gebruiken, drukt u
op </, om “OK” te selecteren en drukt u
vervolgens op ENTER.
U wordt gevraagd of u een Playlisttitel wilt maken.
Als u “No” kiest, wordt het bewerkte programma
opgeslagen en keert u terug naar de lijst DV Edit. Het
oorspronkelijke programma wordt herschreven.
Als u de geselecteerde scènes wilt kopiëren naar een
disc, gaat u naar stap 4 van “Een kopie maken van de
bewerkte inhoud (Copy Dubbing)” (pagina 72).
Opmerkingen
• U kunt geen scène instellen die korter is dan één seconde.
• Een One Touch Dub opname wordt alleen aan de lijst DV Edit
toegevoegd als “Add to Edit List” in het Features instelscherm is
ingesteld op “On” (pagina 84).
i Druk op </, om “Yes” te selecteren en
druk op ENTER.
Het venster voor het opgeven van een
Playlisttitelnaam verschijnt.
Selecteer “Enter” en volg de instructies op pagina 18
als u een nieuwe naam wilt opgeven.
j Als u de standaardnaam wilt gebruiken,
drukt u op </, om “OK” te selecteren en
drukt u vervolgens op ENTER.
Op dezelfde disc wordt een Playlisttitel van de
standaardtitelnaam gemaakt en de lijst DV Edit
verschijnt weer.
U hebt nu een disc waarop zowel de volledige inhoud
van de band met DV/Digital8-inhoud staat als een
Playlist met de geselecteerde scènes.
Als u de Playlisttitel wilt bewerken, zie
“Geavanceerd bewerken (Playlist Edit)”
(pagina 56).
Een digitale videocamera of een ander apparaat aansluiten
1
Als u wilt annuleren, drukt u op </M/m/, om
“Quit” in het Scene List menu te selecteren en drukt
u op ENTER.
h Als u klaar bent met het bewerken van de
Scene List, drukt u op </M/m/, om “OK”
te selecteren en vervolgens op ENTER.
Druk op M/m om “Preview” te selecteren in het
submenu en druk op ENTER.
k De geselecteerde scènes naar een disc
kopiëren.
Maak kopieën van de geselecteerde scènes op een
disc naar keuze. Ga naar stap 4 van “Een kopie
maken van de bewerkte inhoud (Copy Dubbing)”
(pagina 72).
Een voorbeeld van een programma bekijken
Nadat u een programma hebt bewerkt, kunt u een voorbeeld van
de gemaakte wijzigingen bekijken.
1
Als de lijst DV Edit wordt weergegeven, drukt u
op M/m om het programma te selecteren en drukt
u vervolgens op ENTER.
Het “programma” in de DV Edit List opnieuw bewerken
71
Een kopie maken van de
bewerkte inhoud
(Copy Dubbing)
b Druk op M/m om “DV EDIT” te selecteren en
druk op ENTER.
Het menu DV Edit verschijnt.
c Druk op M/m om “DV Edit List” te selecteren
en druk op ENTER.
De lijst in het menu DV Edit verschijnt.
U kunt kopieën van de programma’s in de lijst DV Edit maken.
Steeds als u een band met DV/Digital8-indeling kopieert,
worden de begin- en eindpunten van de geselecteerde scènes
(samen het “program”) opgeslagen in een lijst DV Edit. U kunt
een programma in de lijst DV Edit selecteren en die gegevens
gebruiken om dezelfde inhoud te kopiëren naar een andere disc
naar keuze.
DV EDIT LIST
DV11.10.2002 13:30 - 12.11.2002 16:46 1H12M
Gebruik de functie op de volgende manier:
1 Discmarkering
De digitale videocamera aansluiten en de opname voorbereiden
2 Programmanaam
Gebruik de originele band met DV/Digital8-indeling die
overeenkomt met het programma in de lijst DV Edit.
5.6
3 Totale speelduur
4 Datum van bewerking of opname
m
Een programma in de lijst DV Edit selecteren
m
De geselecteerde scènes naar een disc kopiëren
De recorder zal automatisch de band snel vooruitspoelen en
terugspoelen om de scènes op te nemen op een disc naar keuze.
Als u een DVD-RW (VR-modus) gebruikt, worden
hoofdstukmarkeringen ingevoegd aan het begin van elke scène
waar de opname start op de band. Op andere discs worden
hoofdstukmarkeringen aangebracht met een interval van 6 of 15
minuten, afhankelijk van de instelling in “Auto Chapter” in het
Features instelscherm (pagina 81).
d Druk op M/m om het programma te
selecteren dat u wilt opnemen op een disc en
druk op ENTER.
Het submenu verschijnt.
e Druk op M/m om “DV Dubbing” te selecteren
en druk op ENTER.
Het venster voor het opgeven van de titelnaam
verschijnt.
Title Name
Enter the title name.
DV11.10.2002 13:30 - 12.11.2002 16:46
OK
Enter
Selecteer “Enter” en volg de instructies op pagina 18
als u een nieuwe naam wilt opgeven.
f Als u de standaardnaam wilt gebruiken,
drukt u op </, om “OK” te selecteren en
drukt u vervolgens op ENTER.
SYSTEM MENU
RETURN
</M/m/,,
ENTER
De standaardtitelnaam wordt vastgelegd en u wordt
gevraagd of u wilt beginnen met opnemen. Als u de
opnamemodus wilt wijzigen, drukt u op </, om
de cursor te verplaatsen en drukt u vervolgens op
M/m om de modus te selecteren.
DV Dubbing
x REC STOP
Change the recording mode if necessary.
Select "Start" to start dubbing.
SP
a Volg stap 1 tot en met 7 van “Voorbereidingen
voor het opnemen via de DV IN aansluiting”
(pagina 61) en druk dan op SYSTEM MENU.
Gebruik de originele band met DV/Digital8-indeling
die overeenkomt met het programma in de lijst DV
Edit.
72
Een kopie maken van de bewerkte inhoud (Copy Dubbing)
Start
Cancel
g Druk op </, om “Start” te selecteren en
druk op ENTER.
De recorder begint met het opnemen van de inhoud
van de band volgens het programma.
Druk op x REC STOP als u tijdens het opnemen wilt
stoppen.
h Druk op ENTER om “Close” te selecteren als
het opnemen is voltooid.
Het DV Edit menu verschijnt opnieuw.
i Druk herhaaldelijk op RETURN om het
venster uit te schakelen.
Opnemen van apparatuur
die is aangesloten via de
LINE IN aansluitingen
Een programmanaam wijzigen
Druk, terwijl de lijst DV Edit wordt weergegeven,
op M/m om de programmanaam te selecteren die
u wilt wijzigen en druk op ENTER.
2
Druk op M/m om “Rename” te selecteren in het
submenu en druk op ENTER.
Het venster voor het opgeven van de
programmanaam verschijnt.
3
Voer een naam in volgens de instructies op
pagina 18.
Een programma wissen
1
Druk, terwijl de lijst DV Edit wordt weergegeven,
op M/m om het programma te selecteren dat u wilt
wissen en druk op ENTER.
2
Druk op M/m om “Erase” te selecteren in het
submenu en druk op ENTER.
3
Druk op </, om “OK” te selecteren en druk op
ENTER.
z Tips
• U kunt een voorbeeld van de scènes in de programmatitel bekijken als
u in stap 5 “Preview” selecteert.
• Als u een DVD-RW (VR-modus) gebruikt, worden
hoofdstukmarkeringen ingevoegd aan het begin van elke scène waar de
opname start op de band. Op andere discs worden
hoofdstukmarkeringen aangebracht met een interval van 6 of 15
minuten, afhankelijk van de instelling in “Auto Chapter” in het
Features instelscherm (pagina 81).
U kunt andere apparatuur (bijvoorbeeld een videorecorder of een
videocamera) aansluiten en de audio- en videosignalen van die
apparatuur uitvoeren naar de recorder voor opname. Gebruik de
DV IN aansluiting op het voorpaneel als de apparatuur een DV
uitgang (i.LINK aansluiting) heeft (pagina 62).
Raadpleeg ook de gebruiksaanwijzing bij de aangesloten
apparatuur.
◆Als u de DV Edit functies niet kunt gebruiken
Als de digitale videocamera een DV aansluiting heeft, maar u de
DV Edit functies niet kunt gebruiken, volgt u de procedure bij
“Opnemen vanaf aangesloten apparatuur” hieronder en gaat u
als volgt te werk:
– Sluit de digitale videocamera aan op de DV IN aansluiting op het
voorpaneel.
– Selecteer “DV” in stap 4 hieronder.
– Selecteer “Stereo1”, “Mix” of “Stereo2” in “DV Audio Input” in stap
6 hieronder.
Andere apparatuur aansluiten op de
LINE 2 IN of LINE 4 IN aansluitingen
U kunt het opgenomen beeld controleren met behulp van een
televisie die is aangesloten op de opnameapparatuur.
Videorecorder, enzovoort.
OUTPUT
VIDEO
S VIDEO
AUDIO
L
R
Opmerkingen
• Finaliseer de disc als u die op andere DVD-apparatuur wilt afspelen
(pagina 34).
• Een One Touch Dub opname wordt alleen aan de lijst DV Edit
toegevoegd als “Add to Edit List” in het Features instelscherm is
ingesteld op “On” (pagina 84).
• Kopiëren werkt wellicht niet als u gedeelten hebt bewerkt die geen
opnamen bevatten.
• Bij sommige digitale videocamera’s werkt deze functie niet. Volg in
dat geval de instructies in “Opnemen van apparatuur die is
aangesloten via de LINE IN aansluitingen” (pagina 73).
S VIDEO
kabel (niet
bijgeleverd)
Audio-/videokabel
(niet bijgeleverd)
Een digitale videocamera of een ander apparaat aansluiten
1
DVD-recorder (voorzijde)
naar LINE 2 IN
(achterzijde)
AERIAL
LINE 1 - TV
LINE 3/DECODER
IN
Y
~
AC IN
COAXIAL
LINE 4 IN
OUT
R-AUDIO-L
VIDEO
LINE 2 OUT
S VIDEO
R-AUDIO-L
VIDEO
S VIDEO
CB
OPTICAL
CR
DIGITAL OUT
COMPONENT
VIDEO OUT
PCM/DTS/MPEG/
DOLBY DIGITAL
naar LINE 4 IN
Videorecorder,
enzovoort.
: Signaalverloop
,wordt vervolgd
Opnemen van apparatuur die is aangesloten via de LINE IN aansluitingen
73
z Tip
Gebruik audiokabels die monogeluid verdelen over het rechter- en het
linkerkanaal als de aangesloten apparatuur alleen monogeluid uitvoert
(niet bijgeleverd).
e Druk herhaaldelijk op REC MODE om de
opnamemodus te selecteren.
De opnamemodus wordt als volgt gewijzigd:
HQ
Opmerkingen
• Sluit de gele LINE IN (VIDEO) aansluiting niet aan als u een S VIDEO
kabel gebruikt (niet bijgeleverd).
• Verbind de uitgang van deze recorder niet met de ingang van een ander
apparaat als de uitgang van dat andere apparaat is verbonden met de
ingang van deze recorder. Het gevolg kan zijn dat de apparatuur gaat
rondzingen.
• Beelden met kopieerbeveiligingssignalen waarmee kopiëren wordt
verhinderd, kunnen niet worden opgenomen.
HSP
SP
LP
EP
SLP
f Selecteer de audio-ingang met het Tool
menu.
A Druk op TOOL.
B Druk op M/m om “Line Audio Input” te
selecteren en druk op ENTER.
C Druk op M/m om het item te selecteren en druk
op ENTER.
• Stereo (standaard)
• Bilingual*
Opnemen vanaf aangesloten
apparatuur
* Wanneer u een tweetalig programma opneemt op een
DVD+RW, DVD-R of DVD-RW (Video-modus) kunt u het
geluidsspoor “Main” of “Sub” selecteren in “Bilingual
Recording” in het Options instelscherm (pagina 84).
Z
g Druk op X REC PAUSE om deze recorder in
de pauzestand voor opname te zetten.
h Plaats de bronband in het aangesloten
apparaat en zet dat apparaat in de
pauzestand voor weergave.
TOOL
M/m, ENTER
i Druk tegelijkertijd op X REC PAUSE op
deze recorder en op de pauze- of
weergavetoets op de aangesloten apparatuur.
Het opnemen wordt gestart.
X REC PAUSE
x REC STOP
REC MODE
j Druk op x REC STOP als u het opnemen op
deze recorder wilt stoppen.
INPUT SELECT
a Schakel de televisie en de recorder in en stel
de televisie in op het aangesloten kanaal
(“VIDEO”, enzovoort).
b Druk op Z en plaats een opneembare disc in
de disclade.
z Tip
U kunt de beeldkwaliteit voor de opname aanpassen voordat u begint
met opnemen. Zie “De beeldkwaliteit en het beeldformaat van de
opname aanpassen” (pagina 31).
Opmerking
Als u het beeld van een videospel opneemt, is het mogelijk dat het
scherm niet helder is.
c Druk nogmaals op Z om de disclade te
sluiten.
Wacht totdat “LOAD” verdwijnt uit het
uitleesvenster op het voorpaneel.
d Druk op INPUT SELECT om een
ingangsbron te selecteren aan de hand van de
aansluiting.
Het uitleesvenster op het voorpaneel wordt als volgt
gewijzigd.
Programmapositie
74
L1
L2
L3
L4
DV
Opnemen van apparatuur die is aangesloten via de LINE IN aansluitingen
Instellingen
en
afstellingen
Informatie over de
structuur van de
instelschermen
In de instelschermen kunt u items als beeld en geluid aanpassen,
maar ook de taal voor de ondertiteling selecteren.
System Menu
DVD Recorder
Dual RW
Compatible
SYSTEM
MENU
TITLE LIST
Plays/erases/edits recorded titles.
TIMER
TIMER LIST
DV EDIT
SETUP
m
Selecteer “SETUP”
Instelschermen
1. “Settings”
(pagina 77)
SETUP
Settings
Channel Setting
Video
Channel List
Audio
Clock
Features
Language
Options
Easy Setup
SETUP
Settings
TV Type :
16 : 9
Video
Pause Mode :
Auto
Audio
Component Out :
Off
Features
Scart Setting
Options
Line4 input :
2. “Video”
(pagina 78)
Video
Easy Setup
SETUP
Settings
Audio ATT :
Off
Video
Audio DRC :
Standard
Audio
Downmix :
Dolby Surround
Digital Out :
On
Features
Options
Easy Setup
Dolby Digital
D-PCM
MPEG :
PCM
DTS :
Off
SETUP
Settings
TV Direct Rec :
On
Video
Auto Chapter :
6 Min
Audio
TV Guide Page
Features
Options
Instellingen en afstellingen
Met behulp van de instelschermen kunt u de
recorder helemaal aan uw eigen wensen
aanpassen.
In dit gedeelte worden alle instelschermen
beschreven en vervolgens wordt uitgelegd
hoe u de instelschermen kunt gebruiken.
(“Instelschermen gebruiken”)
3. “Audio”
(pagina 80)
4. “Features”
(pagina 81)
Parental Control
One Touch Dubbing
Easy Setup
SETUP
• Informatie over de structuur van de
instelschermen . . . . . . . . . . . . . . pagina 75
Settings
Selectable
Video
Bilingual Recording : Main
Audio
Dimmer :
Bright
Auto Display :
On
Command Mode :
DVD3
Features
Options
• Instelschermen gebruiken . . . . . . . . pagina 76
Format Disc :
5. “Options”
(pagina 84)
Factory Setup
Easy Setup
• Basisinstellingen (Settings) . . . . . . . pagina 77
• Video-instellingen . . . . . . . . . . . . . . pagina 78
• Audio-instellingen . . . . . . . . . . . . . . pagina 80
SETUP
Settings
Easy Setup
6. “Easy Setup”
(pagina 85)
Video
• Functie-instellingen (Features) . . . . . pagina 81
Audio
Features
Options
• Optie-instellingen (Options) . . . . . . . pagina 84
Easy Setup
• Easy Setup (Standaardwaarden voor de
recorder herstellen) . . . . . . . . . . . pagina 85
Informatie over de structuur van de instelschermen
75
Instelschermen gebruiken
c Druk op M/m om “Settings”, “Video”,
“Audio”, “Features”, “Options” of “Easy
Setup” te selecteren en druk vervolgens op
ENTER.
Het geselecteerde instelscherm verschijnt.
Voorbeeld: “Video”
U kunt de instelschermen op de volgende manier gebruiken.
SETUP
Opmerking
Settings
Weergave-instellingen die op de disc zijn opgeslagen, hebben voorrang
op de instellingen via het instelscherm. Mogelijk zijn niet alle
beschreven functies beschikbaar.
TV Type :
16 : 9
Video
Pause Mode :
Auto
Audio
Component Out :
Off
Features
Scart Setting
Options
Line4 input :
Video
Easy Setup
d Druk op M/m om het item te selecteren dat u
wilt aanpassen en druk op ENTER.
De opties voor het item verschijnen.
Voorbeeld: “TV Type”
SETUP
SYSTEM MENU
Settings
</M/m/,,
ENTER
RETURN
TV Type :
16 : 99
Video
Pause Mode :
Auto
4
:3
Letter Box
Audio
Component Out :
Off
4
:3
Pan Scan
Features
Scart Setting
Options
Line4 Input :
Video
Easy Setup
a Druk op SYSTEM MENU als de recorder is
gestopt.
Het System Menu verschijnt.
Bij sommige items verschijnt een dialoogvenster
voor het opgeven van gedetailleerde instellingen.
Voorbeeld: Het volgende dialoogvenster verschijnt
als u “Parental Control” in het Features instelscherm
selecteert.
Features - Parental Control
DVD Recorder
Dual RW
Compatible
SYSTEM
MENU
Enter your password.
TITLE LIST
Plays/erases/edits recorded titles.
OK
TIMER
Cancel
TIMER LIST
DV EDIT
SETUP
b Druk op M/m om “SETUP” te selecteren en
druk op ENTER.
Het instelscherm verschijnt.
Zie in dat geval “Parental Control” bij “Features
Settings” (pagina 82).
e Druk op M/m om een optie te selecteren en
druk op ENTER.
SETUP
Settings
Channel Setting
Video
Channel List
Audio
Clock
Features
Language
De insteloptie verschijnt naast het instelitem.
Voorbeeld: het instellen van “4:3 Letter Box”
SETUP
Options
Settings
Easy Setup
TV Type :
4 : 3 Letter Box
Video
Pause Mode :
Auto
Audio
Component Out :
Off
Features
Scart Setting
Options
Line4 input :
Video
Easy Setup
Het venster uitschakelen
Druk herhaaldelijk op SYSTEM MENU.
76
Instelschermen gebruiken
◆PAY-TV/CANAL+
Basisinstellingen
(Settings)
Met het Settings instelscherm kunt u de basisinstellingen voor de
recorder opgeven. Omdat u deze instellingen al hebt opgegeven
bij het instellen van de recorder, verwijzen we u naar
“Geavanceerde aansluitingen en instellingen” in de
afzonderlijke brochure “Aansluitingen en instellingen” als u
hulp nodig hebt bij aanpassen van de onderstaande items.
Selecteer “Settings” in het instelscherm. Zie “Instelschermen
gebruiken” (pagina 76) als u het scherm wilt gebruiken.
Standaardinstellingen zijn onderstreept.
SETUP
Settings
Channel Setting
Channel List
Clock
Features
Selecteer deze instelling bij programmaposities
voor PAY TV of Canal Plus.
Off
Selecteer normaal deze instelling.
◆Audio
Het geluid voor de programmapositie selecteren.
NICAM
Selecteer normaal deze instelling.
Standard
Selecteer deze instelling als het geluid van
NICAM uitzendingen niet helder is.
◆AFT
De Auto Fine Tuning functie in- of uitschakelen.
On
Selecteer normaal deze instelling.
Off
Maakt handmatig aanpassen van het beeld
mogelijk. Selecteer deze instelling als de Auto
Fine Tuning functie niet goed werkt.
Language
Options
Easy Setup
Channel List
De volgorde van programma’s wijzigen.
Settings - Channel List
Channel Setting
De inhoud vastleggen voor elk van de programmaposities. Druk
op PROG +/– om een programmapositie te selecteren waarvoor
u instellingen wilt opgeven en geef dan indien nodig instellingen
op voor de volgende items.
Settings - Channel Setting
System :
BG
Normal / CATV:
Normal
Channel Set :
C3
Station Name :
AAB
Pay - TV / CANAL+ :
Off
Audio :
NICAM
Prog
Channel
1
C3
AAB
2
C5
FGH
3
C12
4
C16
5
C24
Name
Instellingen en afstellingen
Video
Audio
On
Prog. 1
Clock
◆Auto Adjust
On
De Auto Clock Set functie wordt ingeschakeld
als een zender in uw gebied een tijdsignaal
uitzendt. Het programmanummer dat het
tijdsignaal uitzendt, wordt ingesteld.
Off
De Auto Clock Set functie uitschakelen. Als de
functie is uitgeschakeld, kunt u de klok
handmatig instellen. (Raadpleeg “De klok
handmatig instellen” in de afzonderlijke
brochure “Aansluitingen en instellingen”.)
◆System
Het televisiesysteem selecteren.
BG
Selecteer dit systeem in West-Europese landen,
behalve in de landen die hieronder worden
aangegeven.
DK
Selecteer dit systeem in Oost-Europese landen.
I
Selecteer dit systeem in Groot-Brittannië en Ierland.
L
Selecteer dit systeem in Frankrijk.
◆Present Time
De huidige datum en tijd weergeven.
U kunt de huidige tijd en datum invoeren wanneer “Auto Adjust”
is ingesteld op “Off”.
◆Normal/CATV
Language
Normal
Selecteer normaal deze instelling.
CATV
Selecteer deze instelling bij programmaposities
voor kabeltelevisie.
◆Channel Set
Het kanaalnummer instellen.
◆Station Name
De zendernaam invoeren of opnieuw invoeren.
◆OSD (weergavevenster)
De taal voor het weergavevenster selecteren.
◆DVD Menu
De taal van het DVD-menu selecteren.
◆Audio
De taal voor het geluidsspoor selecteren.
Als u “Original” selecteert, wordt de taal geselecteerd die op de
disc voorrang krijgt.
,wordt vervolgd
Basisinstellingen (Settings)
77
◆Subtitle
De taal selecteren van de ondertitels die zijn opgenomen op de
disc.
Wanneer u “Audio Follow” selecteert, wordt de taal voor de
ondertiteling gewijzigd aan de hand van de taal die u voor het
geluidsspoor hebt geselecteerd.
z Tip
Als u “Others” in “DVD Menu”, “Subtitle” of “Audio” selecteert, moet
u met de cijfertoetsen een taalcode selecteren en invoeren uit
“Taalcodelijst” (pagina 94).
Opmerking
Video-instellingen
Kies de instellingen die horen bij de aan te sluiten televisie, tuner
of decoder.
Selecteer “Video” in het instelscherm. Zie “Instelschermen
gebruiken” (pagina 76) als u het scherm wilt gebruiken.
Standaardinstellingen zijn onderstreept.
Wanneer u onder “DVD Menu”, “Subtitle” of “Audio” een taal kiest die
niet op de DVD VIDEO staat, wordt automatisch een van de opgenomen
talen gekozen.
SETUP
Settings
TV Type :
16 : 9
Video
Pause Mode :
Auto
Audio
Component Out :
Off
Features
Scart Setting
Options
Line4 input :
Video
Easy Setup
TV Type
Hiermee kiest u de breedte-/hoogteverhouding van de
aangesloten televisie (4:3 of breedbeeld).
16:9
Selecteer deze instelling wanneer u een
breedbeeldtelevisie of een televisie met
breedbeeldfunctie aansluit.
4:3 Letter Box
Selecteer deze instelling wanneer u een
televisie met een 4:3 scherm aansluit.
Geeft een breed beeld weer met zwarte
stroken aan de bovenkant en onderkant
van het scherm.
4:3 Pan Scan
Selecteer deze instelling wanneer u een
televisie met een 4:3 scherm aansluit.
Geeft automatisch een breed beeld
weer op het volledige scherm waarbij
het overtollige gedeelte wordt
bijgesneden.
16:9
4:3 Letter Box
4:3 Pan Scan
Opmerking
Bij sommige discs kan “4:3 Letter Box” automatisch worden
geselecteerd in plaats van “4:3 Pan Scan” en omgekeerd.
78
Video-instellingen
Pause Mode (alleen DVDs)
Hiermee selecteert u het beeld in de pauzestand.
Auto
Frame
Er verschijnt een trillingsvrij beeld met bewegende
elementen. Selecteer normaal deze instelling.
Er verschijnt een beeld met hoge resolutie zonder
bewegende elementen.
◆Line3 Output
Hiermee selecteert u een video-uitgangssignaal voor de LINE 3/
DECODER aansluiting.
Video
Voert videosignalen uit.
S Video
Voert S videosignalen uit.
Component Out
Line4 Input
Hiermee bepaalt u of de videosignalen worden uitgevoerd via de
COMPONENT VIDEO OUT aansluitingen.
Hiermee selecteert u een methode voor het invoeren van
videosignalen voor de LINE 4 IN aansluiting aan de achterzijde
van de recorder.
On
Voert de component videosignalen uit.
Off
Voert geen signalen uit.
Video
Voert videosignalen in.
S Video
Voert S videosignalen in.
Opmerkingen
Instellingen en afstellingen
• Als u “Line1 Output” instelt op “RGB”, kunt u “Component Out” niet
instellen op “On”.
• Selecteer “Off” niet als u de recorder uitsluitend aansluit op een
monitor of projector via de COMPONENT VIDEO OUT aansluiting.
Als u in dat geval wel “Off” selecteert, verschijnt er mogelijk geen
beeld.
Scart Setting
Hiermee kiest u het type ingangs-/uitgangssignaal van de
SCART (EURO AV) aansluiting aan de achterzijde van de
recorder. Selecteer een optie voor elk van de onderstaande items
overeenkomstig de combinatie van aansluitingen en typen die u
gaat gebruiken.
◆Line1 Output
Hiermee selecteert u een methode voor het uitvoeren van
videosignalen voor de LINE 1-TV aansluiting.
Video
Voert videosignalen uit.
S Video
Voert S videosignalen uit.
RGB
Voert RGB-signalen uit.
Opmerkingen
• Als uw televisie niet compatibel is met S video- of RGB-signalen,
verschijnt er geen beeld op het televisiescherm, ook al kiest u “S
Video” of “RGB”. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw televisie.
• Als “Component Out” hierboven is ingesteld op “On”, kunt u “RGB”
niet selecteren.
• SMARTLINK is alleen beschikbaar als “Video” is geselecteerd.
◆Line3 Input
Hiermee selecteert u een video-ingangssignaal voor de LINE 3/
DECODER aansluiting.
Video/RGB
Voert videosignalen of RGB-signalen
in.
S Video
Voert S videosignalen in.
Decoder
Selecteer deze instelling als u een
PAY-TV/Canal Plus-decoder aansluit.
Video-instellingen
79
Audio-instellingen
– DIGITAL OUT (OPTICAL of COAXIAL) aansluiting
wanneer “Dolby Digital” is ingesteld op “D-PCM”
(pagina 80).
– LINE 3/DECODER aansluiting
Dolby Surround
Selecteer normaal deze instelling.
Meerkanaals audiosignalen worden
uitgevoerd naar twee kanalen voor het
genieten van surround-sound.
Normal
Meerkanaals audiosignalen worden
gemengd tot twee kanalen voor
afspelen met een stereogeluid.
In het Audio instelscherm kunt u het geluid instellen op basis van
de weergave en de aansluitingen.
Selecteer “Audio” in het instelscherm. Zie “Instelschermen
gebruiken” (pagina 76) als u het scherm wilt gebruiken.
Standaardinstellingen zijn onderstreept.
Digital Out
SETUP
Settings
Audio ATT :
Off
Video
Audio DRC :
Standard
Audio
Downmix :
Dolby Surround
Digital Out :
On
Features
Options
Easy Setup
Dolby Digital
D-PCM
MPEG :
PCM
DTS :
Off
Hiermee selecteert u of audiosignalen worden uitgevoerd via de
DIGITAL OUT (OPTICAL of COAXIAL) aansluitingen.
On
Selecteer normaal deze instelling. Zie “Digitaal
uitgangssignaal instellen” voor meer instellingen
als u “On” selecteert.
Off
De invloed van de digitale schakeling op de analoge
schakeling is minimaal.
Audio ATT (attenuation)
Zet dit item op “On” wanneer het weergavegeluid is vervormd.
De recorder verlaagt het uitgangsniveau.
Deze functie beïnvloedt het uitgangssignaal van de volgende
aansluitingen:
– LINE 2 OUT AUDIO L/R aansluitingen
– LINE 1 -TV aansluiting
– LINE 3/DECODER aansluiting
On
Selecteer deze instelling wanneer het
weergavegeluid van de ingebouwde
televisieluidsprekers is vervormd.
Off
Selecteer normaal deze instelling.
◆Digitaal uitgangssignaal instellen
Met de volgende instellingen regelt u de uitvoer van
audiosignalen wanneer u een component aansluit zoals een
versterker (receiver) of MD-deck met digitale ingang.
Raadpleeg “Audiokabels aansluiten” in de afzonderlijke
brochure “Aansluitingen en instellingen” voor meer informatie
over aansluitingen.
Selecteer “Dolby Digital,” “MPEG” en “DTS” nadat u “Digital
Out” hebt ingesteld op “On”.
SETUP
Settings
Audio DRC (Dynamic Range Control) (alleen
DVD’s)
Zorgt voor een helder geluid bij weergave met laag volume van
een DVD met “Audio DRC” functie. Deze functie beïnvloedt het
uitgangssignaal van de volgende aansluitingen:
– LINE 2 OUT AUDIO L/R aansluitingen
– LINE 1 -TV aansluiting
– DIGITAL OUT (OPTICAL of COAXIAL) aansluiting alleen
wanneer “Dolby Digital” is ingesteld op “D-PCM”
(pagina 80).
– LINE 3/DECODER aansluiting
Standard
Selecteer normaal deze instelling.
TV Mode
Zorgt voor een helder geluid van lage
tonen, ook bij laag volume.
Wide Range
Geeft u het gevoel van een live
optreden.
80
Audio-instellingen
Off
Audio DRC :
Standard
Audio
Downmix :
Dolby Surround
Digital Out :
On
Features
Options
Easy Setup
Dolby Digital
D-PCM
MPEG :
PCM
DTS :
Off
Wanneer u een component aansluit die het gekozen audiosignaal
niet accepteert, hoort u mogelijk geen geluid of produceren de
luidsprekers een hard geluid waardoor uw gehoor of de
luidsprekers kunnen worden beschadigd.
Dolby Digital (alleen DVD)
Hiermee kiest u het Dolby Digital signaal.
D-PCM
Kies deze instelling wanneer de recorder is
aangesloten op een audiocomponent zonder
ingebouwde Dolby Digital decoder. U kunt
bepalen of de signalen compatibel zijn met
Dolby Surround (Pro Logic) door het item
“Downmix” in het Audio instelscherm
(pagina 80).
Dolby
Digital
Kies deze instelling wanneer de recorder is
aangesloten op een audiocomponent met
ingebouwde Dolby Digital decoder.
Downmix (alleen DVD’s)
Mengt tot twee kanalen bij het afspelen van een DVD met
achtergeluidselementen (kanalen) of die is opgenomen in Dolby
Digital indeling. Zie “De indeling van het audiosignaal
controleren” (pagina 47) voor meer informatie over
achtersignaalcomponenten. Deze functie beïnvloedt het
uitgangssignaal van de volgende aansluitingen:
– LINE 2 OUT AUDIO L/R aansluitingen
– LINE 1 -TV aansluiting
Audio ATT :
Video
MPEG (alleen DVD VIDEO)
Hiermee kiest u het MPEG audiosignaal.
PCM
MPEG
Kies deze instelling wanneer de recorder is
aangesloten op een audiocomponent zonder
ingebouwde MPEG decoder. Bij weergave van
MPEG geluidssporen voert de recorder
stereosignalen uit via de DIGITAL OUT
(OPTICAL of COAXIAL) aansluiting.
Kies deze instelling wanneer de recorder is
aangesloten op een audiocomponent met
ingebouwde MPEG decoder.
Functie-instellingen
(Features)
Het Features instelscherm biedt toegang tot de volgende
functies.
TV Direct Rec (alleen DVD-RW/DVD+RW/DVD-R)
On
Als u de SMARTLINK verbinding gebruikt,
kunt u gemakkelijk het programma opnemen
dat u op de televisie bekijkt.
Off
Hiermee zet u de TV Direct Rec functie uit.
DTS (alleen DVD VIDEO)
Hiermee selecteert u of DTS signalen worden uitgevoerd.
On
Kies deze instelling wanneer de recorder is
aangesloten op een audiocomponent zonder
ingebouwde DTS decoder.
Opmerking
Indien u de DIGITAL OUT (OPTICAL of COAXIAL) aansluiting kiest
om naar MPEG audiosignalen te luisteren en “MPEG” instelt op
“MPEG” in het Audio instelscherm, produceren de luidsprekers geen
geluid als u één van de TVS-modi kiest.
Auto Chapter
Verdeelt een opname (een titel) automatisch in hoofdstukken
door op vaste punten hoofdstukmarkeringen te plaatsen. De
markeringen worden tijdens de opname geplaatst.
Off
Er worden geen hoofdstukmarkeringen
geplaatst.
6Min
Voegt hoofdstukmarkeringen in met
intervallen van ongeveer 6 minuten.
15Min
Voegt hoofdstukmarkeringen in met
intervallen van ongeveer 15 minuten.
Opmerkingen
Instellingen en afstellingen
Off
Kies deze instelling wanneer de recorder is
aangesloten op een audiocomponent met
ingebouwde DTS decoder.
• Afhankelijk van het formaat van de opname die wordt gemaakt, kan
het werkelijke interval verschillen van het interval dat is geselecteerd
in “Auto Chapter”. Het geselecteerde interval moet alleen worden
gezien als een indicatie voor het maken van hoofdstukken.
• Deze functie is niet beschikbaar als u DVD-RW’s in VR-modus
gebruikt met de DV Edit functie. Hoofdstukmarkeringen worden
automatisch aangebracht bij het begin van de opnamen op de band
( pagina 64, 67).
TV Guide Page
Sommige uitzendsystemen bieden een teletekstservice* waarin
complete programma’s met de gegevens (titel, datum, kanaal,
begintijd van opname, enzovoort) elke dag worden opgeslagen.
Een pagina van de TV guide komt overeen met een weekdag. Als
u een programma opneemt, neemt de recorder de
programmanaam automatisch over van de teletekstpagina's en
slaat deze op als de titelnaam. De paginanummers van de TV
guide zijn afhankelijk van de uitzending en kunnen worden
veranderd. In dat geval moet u wellicht die paginanummers van
de TV guide handmatig instellen in het TV Guide Page menu.
* Niet beschikbaar in bepaalde gebieden.
1
Volg stap 1 tot en met 3 van “Instelschermen
gebruiken” (pagina 76) om “Features” te kiezen in
het instelscherm.
2
Druk op M/m om “TV Guide Page” te selecteren
en druk op , of ENTER.
Het TV Guide Page menu verschijnt.
3
Selecteer de programmapositie waarvoor u de
paginainstelling voor de TV guide wilt opgeven of
wijzigen.
• De paginanummers van de TV guide verschijnen
automatisch als de recorder ze detecteert (bijvoorbeeld:
P301).
,wordt vervolgd
Functie-instellingen (Features)
81
Features-TV Guide Page
Sun
P 301
Mon
P 302
Tue
P 303
Wed
P 304
Thu
P 305
Fri
P 306
Sat
P 307
Prog. 4
• Als de recorder ze niet detecteert (P000), moet u de
juiste paginanummers voor de TV guide handmatig
opgeven.
Features-TV Guide Page
4
6
7
Volg stap 1 tot en met 3 van “Instelschermen
gebruiken” (pagina 76) om “Features” te kiezen in
het instelscherm.
2
Druk op M/m om “Parental Control “ te
selecteren en druk op ENTER.
◆Als u nog geen wachtwoord hebt ingevoerd
Het scherm voor het registreren van een nieuw wachtwoord
verschijnt.
Features - Parental Control
Enter a new password.
Prog. 4
Sun
P 000
Mon
P 000
OK
Tue
P 000
Cancel
Wed
P 000
Thu
P 000
Fri
P 000
Sat
P 000
Druk op M/m om het paginanummer van de TV
guide dat u wilt wijzigen, te selecteren en druk op
ENTER.
Features-TV Guide Page
5
1
Sun
PP 000
0 0
Mon
P 000
Tue
P 000
Wed
P 000
Thu
P 000
Fri
P 000
Sat
P 000
◆Als u al een wachtwoord hebt geregistreerd
Het wachtwoordinvoerscherm verschijnt.
Features - Parental Control
Prog. 4
Enter your password.
0
Druk op de cijfertoetsen om een paginanummer
voor de TV guide in te voeren en druk op ENTER
om de invoer te bevestigen.
Als u zich hebt vergist, drukt u op CLEAR en voert
u het juiste nummer in.
OK
Cancel
3
Features - Parental Control
Herhaal de stappen 4 en 5 als u nog een
paginanummer voor de TV guide wilt wijzigen of
opgeven.
Druk herhaaldelijk op SYSTEM MENU om het
venster uit te schakelen.
Level :
Off
Standard :
USA
Password
4
z Tip
Als u teletekstinformatie op het televisiescherm wilt bekijken tijdens een
uitzending, moet u overschakelen naar de tuner van de televisie door op
t te drukken.
Druk op M/m om “Standard” te selecteren en
druk op , of ENTER.
De gekozen items voor “Standard” verschijnen.
Features - Parental Control
Opmerkingen
• Geef bij stap 5 “000” op als u het paginanummer van de TV guide niet
wilt gebruiken om automatisch labels toe te wijzen. De recorder zal
dan een standaardtitelnaam opslaan (programmapositie, begintijd eindtijd)
• Raadpleeg de teletekstinformatie op uw televisie voor informatie over
het paginanummer van de TV guide met programmatitels en de
begintijden.
• Als de Teletext TV guide een pagina heeft waarop altijd de
programma’s voor de huidige dag staan, geeft u dat paginanummer op
voor alle dagen.
• Als u meer dan drie minuten voordat het programma gepland is om te
beginnen, begint met opnemen, is het mogelijk dat de verkeerde info
voor het label wordt overgedragen.
• Houd er rekening mee dat deze functie bij programmauitzendingen van
sommige zenders niet correct werkt.
• Als het uitzendsysteem de teletekstinformatie bijwerkt op het moment
dat de opname begint, is het mogelijk dat het label met de titel niet
overeen komt met het opgenomen programma. In dat geval moet u
wellicht handmatig de juiste titel invoeren (pagina 53).
Voer het viercijferige wachtwoord in met de
cijfertoetsen, selecteer vervolgens “OK” en druk
op ENTER.
Level :
Off
Standard :
Others
USA
Password
Others
5
Druk op M/m om een geografisch gebied als
beperking te selecteren en druk op ENTER.
Het gebied wordt gekozen.
Wanneer u “Others” kiest, voert u met de
cijfertoetsen een regiocode uit de tabel op pagina 83
in. Selecteer vervolgens “OK” en druk op ENTER.
6
Druk op M/m om “Level” te selecteren en druk op
ENTER.
De gekozen items voor “Level” verschijnen.
Features - Parental Control
Level :
Off
Off
Standard :
Others
8
Password
7
6
5
4
Parental Control (alleen DVD VIDEO)
Voor de weergave van sommige DVD VIDEO’s kan
bijvoorbeeld een leeftijdsbeperking worden ingesteld. Scènes
kunnen zijn vergrendeld of vervangen door andere scènes.
82
Functie-instellingen (Features)
7
Kies het gewenste niveau met M/m en druk
vervolgens op ENTER.
Kinderbeveiliging is ingesteld.
Hoe lager de waarde, hoe strenger de beperking.
◆Regiocode
Standaard
Codenummer
Argentinië
2044
Australië
2047
België
2057
Brazilië
2070
A Selecteer “Password” in stap 4 en druk op ENTER.
Het scherm voor het registreren van een wachtwoord
verschijnt.
Canada
2079
B Voer een nieuw viercijferig wachtwoord in met de
cijfertoetsen, selecteer vervolgens “OK” en druk
op ENTER.
◆De instelling voor kinderbeveiliging voor de disc wissen
Geef in stap 7 de instelling “Off” op voor “Level”.
◆Het wachtwoord wijzigen
Opmerkingen
2090
China
2092
Denemarken
2115
Duitsland
2109
Filippijnen
2424
Finland
2165
Frankrijk
2174
India
2248
Indonesië
2238
Italië
2254
Japan
2276
Korea
2304
Maleisië
2363
Mexico
2362
Nederland
2376
Nieuw-Zeeland
2390
Noorwegen
2379
Oostenrijk
2046
Pakistan
2427
Portugal
2436
Rusland
2489
Singapore
2501
Spanje
2149
Thailand
2528
Verenigd Koninkrijk
2184
Zweden
2499
Zwitserland
2086
Instellingen en afstellingen
• Als u het wachtwoord vergeet, moet u de standaardinstelling
herstellen door “Parental Control” te selecteren in “Factory Setup” in
het Options instelscherm (pagina 85).
• Bij het afspelen van discs zonder kinderbeveiligingsfunctie kan de
weergave niet worden beperkt met deze recorder.
• Bij sommige discs moet u mogelijk het kinderbeveiligingsniveau
wijzigen. Voer dan uw wachtwoord in en wijzig het niveau. Wanneer
Resume Play wordt gestopt, wordt het vorige niveau hersteld.
Chili
One Touch Dubbing
Geeft het volgende weer:
◆Finalize Disc
Hiermee geeft u op of de disc automatisch moet worden
gefinaliseerd na One Touch Dub (pagina 64).
Auto
Finaliseert de disc automatisch na One
Touch Dub.
Manual
Maakt handmatig finaliseren van de disc
mogelijk.
,wordt vervolgd
Functie-instellingen (Features)
83
◆Add to Edit List
Hiermee genereert u automatisch een programma in de lijst DV
Edit tijdens uitvoering van de One Touch Dub functie op banden
met DV/Digital8-indeling. U kunt het gemaakte programma
gebruiken voor verdere bewerkingen. Zie pagina 64 voor meer
informatie.
On
Off
Hiermee genereert u automatisch een
programma tijdens uitvoering van de One
Touch Dub functie op banden met DV/
Digital8-indeling.
Er wordt geen programma gegenereerd.
Optie-instellingen
(Options)
In het Options instelscherm kunt u diverse instellingen opgeven.
Selecteer “Options” in het instelscherm. Zie “Instelschermen
gebruiken” (pagina 76) als u het scherm wilt gebruiken.
Standaardinstellingen zijn onderstreept.
Format Disc (alleen DVD-RW)
Hiermee selecteert u de opname-indeling bij het formatteren van
een DVD-RW.
VR
De disc wordt automatisch in VRmodus geformatteerd.
Video
De disc wordt automatisch in Videomodus geformatteerd.
Selectable
Maakt het selecteren van een indeling
mogelijk voordat met formatteren
wordt begonnen.
Bilingual Recording (voor alle opneembare
discs behalve DVD-RW in VR-modus)
Hiermee selecteert u het geluid voor de opname op de disc. Deze
instelling is overbodig als u opneemt op een DVD-RW (VRmodus) waarop zowel het hoofd- als het subgeluid wordt
opgenomen.
Main
Het hoofdgeluid voor het tweetalige
programma opnemen.
Sub
Het subgeluid voor het tweetalige programma
opnemen.
Dimmer
Hiermee regelt u de verlichting van het uitleesvenster op het
voorpaneel.
Bright
Heldere verlichting.
Dark
Zwakke verlichting.
Off
Verlichting uit.
Auto Display
On
Geeft automatisch informatie weer op het
scherm als de recorder wordt ingeschakeld,
enzovoort.
Off
Geeft alleen informatie weer als op DISPLAY
wordt gedrukt.
Command Mode
Hiermee wijzigt u de opdrachtstand van de recorder als aan
andere DVD-apparatuur dezelfde opdrachtstand is toegewezen.
Vergeet niet om de Command Mode schakelaar op de
afstandsbediening in dezelfde stand te zetten. Raadpleeg
“Afstandsbediening voorbereiden” in de afzonderlijke brochure
“Aansluitingen en instellingen” voor meer informatie.
84
Optie-instellingen (Options)
DVD1
Selecteer deze instelling als de
standaardopdrachtstand een conflict oplevert
met andere DVD-apparatuur.
DVD2
Selecteer deze instelling als de
standaardopdrachtstand een conflict oplevert
met andere DVD-apparatuur.
DVD3
De standaardopdrachtstand van de recorder.
Factory Setup
Hiermee kunt u de instellingen per groep selecteren en daarvoor
vervolgens de standaardinstellingen herstellen. Houd er
rekening mee dat alle bestaande instellingen verloren zullen
gaan.
1
2
Volg stap 1 tot en met 3 van “Instelschermen
gebruiken” (pagina 76) om “Options” te kiezen in
het instelscherm.
3
Druk op M/m om de groep te selecteren waarvan
u de standaardwaarden wilt herstellen in
“Settings”, “Video”, “Audio”, “Features”,
“Options”, “Parental Control” en “All” en druk
dan op , of ENTER.
Het dialoogvenster verschijnt.
4
Druk op </, om “Start” te selecteren en druk
op ENTER.
De standaardwaarden van de geselecteerde
instellingen worden hersteld.
5
Druk op ENTER als “Finish” verschijnt.
Selecteer deze instelling om Easy Setup opnieuw te starten voor
basisinstellingen.
Selecteer “Easy Setup” in het instelscherm. Zie “Instelschermen
gebruiken” (pagina 76) als u het scherm wilt gebruiken.
Easy Setup
1
Volg stap 1 tot en met 3 van “Instelschermen
gebruiken” (pagina 76) om “Easy Setup” te kiezen
in het instelscherm.
2
3
Druk op ENTER.
4
Volg de uitleg voor Easy Setup vanaf stap 5 in de
afzonderlijke brochure “Aansluitingen en
instellingen”.
Druk op </, om “Start” te selecteren en druk
op ENTER.
Easy Setup (Standaardwaarden voor de recorder herstellen)
Instellingen en afstellingen
Druk op M/m om “Factory Setup” te selecteren en
druk op , of ENTER.
Het scherm voor het selecteren van de groep met
instellingen verschijnt.
Easy Setup
(Standaardwaarden voor de
recorder herstellen)
85
Problemen oplossen
Aanvullende
informatie
Indien u problemen ondervindt bij het gebruik van deze recorder,
probeert u deze eerst zelf op de lossen aan de hand van de
onderstaande lijst. Als het probleem daarmee niet is opgelost,
raadpleegt u de dichtstbijzijnde Sony handelaar.
Voeding
De recorder wordt niet ingeschakeld.
, Controleer of het netsnoer goed is aangesloten.
Beeld
Er is geen beeld.
, Sluit de kabel goed aan.
, De verbindingskabels zijn beschadigd.
, Het instelscherm verschijnt. Druk op RETURN om het
display uit te schakelen.
, Controleer de aansluiting op de televisie. (Raadpleeg de
aparte brochure “Aansluitingen en instellingen”.)
, Controleer of “Scart Setting” in het Video instelscherm is
ingesteld op het voor uw systeem juiste item (pagina 79).
, Stel de ingangskeuzeschakelaar van uw televisie zo in
(bijvoorbeeld op “VCR”) dat het signaal van de recorder op
het televisiescherm verschijnt.
, Zet “Component Out” niet op “On” in het Video
instelscherm (pagina 79) als u de recorder alleen aansluit op
uw televisie via de COMPONENT VIDEO OUT
aansluiting.
Er verschijnt beeldruis.
, De disc is vuil of vervormd.
, Als het videosignaal van de recorder via uw videorecorder
naar uw televisie moet gaan of wanneer de recorder is
aangesloten op een gecombineerde TV/VIDEO, kan de
kopieerbeveiliging van sommige DVD-programma’s de
beeldkwaliteit beïnvloeden. Indien u nog altijd problemen
hebt wanneer de recorder rechtstreeks is aangesloten op uw
televisie, probeert u de recorder aan te sluiten op de
S VIDEO ingang van uw televisie.
, U speelt een disc af die is opgenomen met een ander
kleurensysteem dan wordt gebruikt door uw televisie.
• Problemen oplossen . . . . . . . . . . . . . pagina 86
• Zelfdiagnosefunctie (Wanneer er letters/cijfers
verschijnen in het uitleesvenster)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pagina 90
• Technische gegevens . . . . . . . . . . . . pagina 91
• Informatie over i.LINK. . . . . . . . . . . . pagina 92
• Verklarende woordenlijst . . . . . . . . . pagina 93
• Taalcodelijst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pagina 94
86
Problemen oplossen
De ontvangst van het televisieprogramma is
niet schermvullend.
, Stel het kanaal handmatig in bij “Channel Setting” in het
Settings instelscherm. (Raadpleeg de aparte brochure
“Aansluitingen en instellingen”.)
, Kies de juiste bron met de INPUT SELECT toets of kies een
programmapositie van een televisieprogramma met de
PROG +/– toetsen.
Het beeld van televisieprogramma’s is
vervormd.
, Richt de televisieantenne opnieuw.
, Het beeld regelen (Raadpleeg de aparte brochure
“Aansluitingen en instellingen”.)
, Plaats de recorder en de televisie verder uit elkaar.
, Plaats de televisie en gebundelde antennekabels verder uit
elkaar.
Televisiekanalen kunnen niet worden
gewijzigd.
, Stel de ingangskeuzeschakelaar op TV.
, Sluit de antennekabel juist aan. (Raadpleeg de aparte
brochure “Aansluitingen en instellingen”.)
Het beeld van apparatuur die is aangesloten op
de ingang van de recorder is niet
schermvullend.
De beeldweergave of het televisieprogramma
van apparatuur die is aangesloten op de
recorder is vervormd.
, Als het beeld van een DVD-speler, een videorecorder of een
tuner via uw videorecorder naar uw televisie moet gaan, kan
de kopieerbeveiliging van sommige programma’s de
beeldkwaliteit beïnvloeden. Koppel het bewuste
weergaveapparaat los en sluit het rechtstreeks aan op de
televisie.
Het beeld is niet schermvullend, ook niet als de
hoogte-/breedteverhouding is ingesteld op “TV
TYPE” in het Video instelscherm.
, De breedte-/hoogteverhouding ligt vast op de DVD.
Het beeld is zwart/wit.
, Controleer of “Line1 Output” van “Scart Setting” in het
Video instelscherm is ingesteld op het voor uw systeem
juiste item (pagina 79).
, Als u een SCART (EURO AV) kabel gebruikt, controleert u
of de kabel een 21-pins kabel is.
Geen geluid.
, De disc is vuil of vervormd.
, Sluit alle kabels opnieuw goed aan.
, De verbindingskabel is beschadigd.
, Controleer de aansluitingen op de ingangen van de
versterker.
, De instelling voor ingangsbron op de versterker is niet
correct.
, De recorder staat in de pauzestand of in de vertraagde
weergavestand.
, De recorder staat in de stand voor snel vooruit of snel
achteruit.
, Als het audiosignaal niet via DIGITAL OUT (OPTICAL of
COAXIAL) gaat, moet u de instellingen in het Audio
instelscherm controleren (pagina 80).
Het geluid is vervormd.
, Zet “Audio ATT” in het Audio instelscherm op “On”
(pagina 80).
Het geluid bevat ruis.
, De disc is vuil of vervormd.
, Bij weergave van een CD met DTS geluidssporen is ruis
hoorbaar via de LINE 2 OUT AUDIO L/R aansluiting, de
LINE 1-TV aansluiting of de LINE 3/DECODER
aansluiting. (Raadpleeg de aparte brochure “Aansluitingen
en instellingen”.)
Het volume is te laag.
Aanvullende informatie
, Selecteer “L1” in het uitleesvenster op het voorpaneel door
op PROG +/– of INPUT SELECT te drukken als de
apparatuur is aangesloten op de LINE 1-TV aansluiting.
Selecteer “L2” in het uitleesvenster op het voorpaneel door
op PROG +/– of INPUT SELECT te drukken als de
apparatuur is aangesloten op de LINE 2 IN aansluiting.
Selecteer “L3” in het uitleesvenster op het voorpaneel door
op PROG +/– of INPUT SELECT te drukken als de
apparatuur is aangesloten op de LINE 3/DECODER
aansluiting.
Selecteer “L4” in het uitleesvenster op het voorpaneel door
op PROG +/– of INPUT SELECT te drukken als de
apparatuur is aangesloten op de LINE 4 IN aansluiting.
Selecteer “DV” in het uitleesvenster op het voorpaneel door
op PROG +/– of INPUT SELECT te drukken als de
apparatuur is aangesloten op de DV IN aansluiting (deze
wordt meestal gebruikt voor digitale videocamera’s).
Geluid
, Het volume is te laag bij sommige DVD’s.
U kunt het volume verhogen door “Audio DRC” in het
Audio instelscherm in te stellen op “TV Mode” (pagina 80).
, Zet “Audio ATT” in het Audio instelscherm op “Off”
(pagina 80).
De taal voor het geluid kan niet worden
gewijzigd.
, U kunt geen meertalige geluidssporen (hoofd en sub)
opnemen op een DVD-RW (Video-modus), DVD+RW of
DVD-R. Selecteer “Main” of “Sub” bij “Bilingual
Recording” in het Options instelscherm voordat u begint met
opnemen als u een taal wilt opnemen (pagina 84). Maak de
opname op een DVD-RW (VR-modus) als u zowel het
hoofdgeluid als het subgeluid wilt opnemen.
Afspelen
De disc wordt niet afgespeeld.
, Er is geen disc in de speler geplaatst.
, Er is een lege disc in de speler geplaatst.
, De disc is omgekeerd geplaatst.
Plaats de disc in de disclade met het label naar boven.
, De disc is niet correct geplaatst.
, De recorder kan sommige discs niet afspelen (zoals een CDROM) (pagina 38).
, De regiocode op de DVD VIDEO komt niet overeen met die
op de recorder (pagina 37).
,wordt vervolgd
Problemen oplossen
87
, Er is condensvorming opgetreden in de recorder. Verwijder
de disc en laat de recorder ongeveer een half uur aan staan
tot alle vocht is verdampt (pagina 2).
, Als de disc is opgenomen op een andere recorder, kan de
recorder de disc alleen afspelen als die is gefinaliseerd
(pagina 34).
De disc wordt niet afgespeeld vanaf het begin.
, Resume play functie is geactiveerd (pagina 41). Als u stopt,
selecteert u “Reset Resume” in het Tool menu en drukt u op
ENTER.
, U hebt een disc geplaatst waarvan het Title menu of het
DVD menu automatisch op het televisiescherm verschijnt na
het plaatsen van de disc.
De disc wordt automatisch afgespeeld.
, De DVD VIDEO is voorzien van een automatische
weergavefunctie.
De weergave stopt automatisch.
, Bij het afspelen van discs met een automatisch pauzesignaal
stopt de weergave bij het auto-pauzesignaal.
Sommige functies, zoals Stop, Search of Slowmotion Play werken niet.
, Voor sommige discs zijn bepaalde bovenstaande functies
niet beschikbaar. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing bij de
disc.
De taal voor het geluid kan niet worden
gewijzigd.
, Er zijn geen meertalige geluidssporen opgenomen op de
DVD VIDEO, DVD-R, DVD+R, DVD+RW of DVD-RW
die wordt afgespeeld.
, De taal voor het geluid van een DVD VIDEO kan niet
worden gewijzigd.
, Probeer de taal te wijzigen met het menu van de DVD
VIDEO.
De taal voor de ondertiteling kan niet worden
gewijzigd of uitgeschakeld.
, Er zijn geen meertalige ondertitels opgenomen op de DVD
VIDEO.
, De taal voor de ondertitels kan niet worden gewijzigd op de
DVD VIDEO.
, Probeer de ondertitel te wijzigen met het menu van de DVD
VIDEO.
De hoeken kunnen niet worden gewijzigd.
, Er zijn geen meervoudige hoeken opgenomen op de DVD
VIDEO.
, U probeert de hoeken te wijzigen terwijl “ANGLE” niet op
het televisiescherm verschijnt (pagina 48).
, Hoeken kunnen niet worden gewijzigd op de DVD VIDEO.
, Probeer de hoek te wijzigen met het menu van de DVD
VIDEO.
88
Problemen oplossen
Opnemen/Opnemen met timer/
Bewerken
De programmapositie kan niet worden
gewijzigd van het kanaal waarop u opneemt.
, Stel de invoerbron van de televisie in op “TV”.
Het opnemen begint niet meteen nadat u op de
z REC toets drukt.
, U hebt een niet eerder gebruikte DVD-RW geplaatst. De
recorder heeft even tijd nodig om een DVD-RW (VRmodus) automatisch te formatteren.
Hoewel u de timer juist hebt ingesteld, is er
niets opgenomen.
, Tijdens de opname is een stroomstoring opgetreden.
, De interne klok van de recorder is stil blijven staan als
gevolg van een stroomstoring die langer dan 1 uur heeft
geduurd. (Raadpleeg “Klok instellen” in de afzonderlijke
brochure “Aansluitingen en instellingen”.)
, Het kanaal is uitgeschakeld nadat de opname met de timer is
ingesteld. (Raadpleeg “Programmaposities wijzigen of
uitschakelen” in de afzonderlijke brochure, “Aansluitingen
en instellingen”.)
, Trek de stekker uit het stopcontact en steek deze opnieuw
weer in het stopcontact.
, “PDC/VPS Scan Off” is geselecteerd in het Tool menu
(pagina 27).
, Het programma bevat kopieerbeveiligingssignalen die het
kopiëren beperken.
Het opnemen stopt niet direct nadat u op de
x REC STOP toets hebt gedrukt
, De recorder heeft enkele seconden nodig om discgegevens
in te voeren voordat het opnemen kan worden gestopt.
Het opnemen stopt niet als u op x drukt.
, Druk op x REC STOP.
De opname met de timer is niet compleet of is
niet bij het begin begonnen.
, Tijdens de opname is een stroomstoring opgetreden. Als de
storing wordt verholpen binnen de tijdsduur van een opname
met de timer, hervat de recorder het opnemen.
Als de stroomstoring langer duurt dan een uur, moet u de
klok opnieuw instellen. (Raadpleeg “Klok instellen” in de
afzonderlijke brochure “Aansluitingen en instellingen”.)
, De verschillende instellingen voor de timer overlappen
elkaar (pagina 28).
, Er is niet genoeg discruimte.
, De PDC/VPS functie is actief.
Eerder opgenomen inhoud is gewist.
, Gegevens die op een DVD zijn opgenomen met een
computer, worden gewist van de disc als de disc wordt
geplaatst.
De PDC/VPS functie werkt niet.
, Controleer of de klok en de datum juist zijn ingesteld.
, Controleer of u de juiste VPS/PDC tijd hebt ingesteld (er kan
een drukfout staan in de televisiegids). Als de uitzending die
u wilt opnemen niet de juiste VPS/PDC informatie verzendt,
zal de recorder niet beginnen met opnemen.
, Als de ontvangst slecht is, kan het VPS/PDC signaal zijn
gewijzigd, waardoor de recorder niet opneemt.
, De “PDC/VPS Scan” functie is ingesteld op “Off”
(pagina 27).
Opnemen vanaf de apparatuur met een
timer
Hoewel u de Synchro-Rec functie juist hebt
ingesteld, is er niets opgenomen.
Synchro-Recording wordt niet voltooid.
, De timerinstelling voor de aangesloten apparatuur overlapt
met de timerinstelling van de recorder. (pagina 33).
, Tijdens de opname is een stroomstoring opgetreden.
De recorder begint automatisch met opnemen
op het moment dat de tuner wordt
ingeschakeld.
, De Synchro-Rec functie is geactiveerd. Schakel de tuner en
vervolgens de Synchro-Rec functie uit. (Zie “Opnemen van
externe apparatuur met een timer (Synchro Rec)” op
pagina 32.)
Uitleesvenster
De klok is gestopt.
, Stel de klok opnieuw in. (Raadpleeg “Klok instellen” in de
afzonderlijke brochure “Aansluitingen en instellingen”).
, De klok is stil blijven staan als gevolg van een stroomstoring
die langer heeft geduurd dan 1 uur. Stel de klok opnieuw in.
(Raadpleeg “Klok instellen” in de afzonderlijke brochure
“Aansluitingen en instellingen”).
De TIMER REC aanduiding knippert.
, Er is niet genoeg ruimte op de disc of de disc bevat meer dan
99 titels. Plaats een opneembare disc en schakel de recorder
uit.
, Er is geen opneembare disc in de recorder geplaatst.
, Als u een opname maakt van minder dan 3 minuten, kan de
aanduiding voor de opnamemodus die wordt weergegeven
tijdens het afspelen wellicht niet overeenkomen met de
opnamemodus die u hebt geselecteerd tijdens het opnemen.
De werkelijke opnamemodus komen altijd overeen met de
geselecteerde modus en niet met de aanduiding tijdens de
weergave.
Afstandsbediening
De afstandsbediening werkt niet.
, De batterijen zijn leeg. (Raadpleeg de aparte brochure
“Aansluitingen en instellingen”.)
, Er bevinden zich obstakels tussen de afstandsbediening en
de recorder.
, De afstand tussen de afstandsbediening en de recorder is te
groot.
, Er zitten geen batterijen in de afstandsbediening.
(Raadpleeg de aparte brochure “Aansluitingen en
instellingen”.)
, De standaardwaarde voor de code van de fabrikant van de
afstandsbediening is hersteld bij het vervangen van de
batterijen. Stel de code opnieuw in. (Raadpleeg “Televisie of
AV-versterker (receiver) bedienen” in de aparte brochure
“Aansluitingen en instellingen”.)
, Schakel de recorder in.
, De afstandsbediening is niet op de afstandsbedieningssensor
van de recorder gericht.
, Voor de recorder en de afstandsbediening zijn verschillende
opdrachtstanden ingesteld. Geef beide dezelfde
opdrachtstand. (Raadpleeg “Afstandsbediening
voorbereiden” in de afzonderlijke brochure “Aansluitingen
en instellingen”.)
, De TV/DVD schakelaar staat op TV. (Raadpleeg “Televisie
of AV-versterker (receiver) bedienen” in de aparte brochure
“Aansluitingen en instellingen”.)
Aanvullende informatie
, U hebt de aangesloten apparatuur niet uitgeschakeld.
Schakel de aangesloten apparatuur uit en zet de recorder in
de standby-modus voor de Synchro-Rec functie.
, De recorder is aangesloten op de TV uitgang van de
aangesloten apparatuur.
De aanduiding voor de opnamemodus is
onjuist.
Andere Sony apparatuur reageert op de
afstandsbediening.
, Voor het andere apparaat en de recorder is dezelfde
opdrachtstand ingesteld. Stel een andere opdrachtstand in
voor de recorder. (Raadpleeg de aparte brochure
“Aansluitingen en instellingen”.)
Overig
De speler werkt niet correct.
, Wanneer de speler door bijvoorbeeld statische elektriciteit
niet goed functioneert, trekt u de stekker uit het stopcontact
en sluit u de stekker opnieuw aan.
Er verschijnt niets in het uitleesvenster op het
voorpaneel.
, “Dimmer” in het Options instelscherm is ingesteld op “Off”
(pagina 84).
,wordt vervolgd
Problemen oplossen
89
Er verschijnen 5 cijfers of letters in het
uitleesvenster.
, De zelfdiagnosefunctie is geactiveerd (zie de tabel op
pagina 90).
De disclade wordt niet geopend als u op de Z
(openen/sluiten) toets drukt.
, Het kan enkele seconden duren voordat de disclade wordt
geopend nadat u een disc hebt opgenomen of bewerkt. Dit is
het geval omdat de recorder discgegevens toevoegt aan de
disc.
“RECOVERY” verschijnt in het uitleesvenster
op het voorpaneel.
, De herstelfunctie van de recorder is geactiveerd bij het
inschakelen van de recorder omdat de stroom is
uitgeschakeld of is onderbroken tijdens het opnemen. Laat
de recorder ingeschakeld totdat “RECOVERY” verdwijnt
uit het uitleesvenster op het voorpaneel.
90
Zelfdiagnosefunctie (Wanneer
er letters/cijfers verschijnen
in het uitleesvenster)
Als de zelfdiagnosefunctie is geactiveerd om te voorkomen dat de
werking van de recorder wordt verstoord, knippert een servicecode
van vijf tekens (bijvoorbeeld C 13 50) met een combinatie van een
letter en vier cijfers in het uitleesvenster. Raadpleeg dan de
onderstaande tabel.
Eerste drie tekens
van de servicecode
Oorzaak en/of oplossing
C 13
De disc is vuil.
, Reinig de disc met een zachte doek
(pagina 3).
C 31
De disc is niet correct geplaatst.
, Plaats de disc correct.
E XX
(xx is een cijfer)
De zelfdiagnosefunctie van de recorder is
uitgevoerd om een defect te voorkomen.
, Neem contact op met uw Sony dealer of
een erkende Sony werkplaats en vermeld
de vijfcijferige servicecode.
Voorbeeld: E 61 10
Zelfdiagnosefunctie (Wanneer er letters/cijfers verschijnen in het uitleesvenster)
Technische
gegevens
Systeem
Laser
Halfgeleiderlaser
Kanalen
PAL/SECAM (B/G, D/K, I, L)
VHF: E2 tot E12, R1 tot R12, F1 tot
F10, Italië A tot H, Ierland A tot J,
Zuid-Afrika 4 tot 13
UHF: E21 tot E69, R21 tot R69, B21
tot B69, F21 tot F69
CATV: S01 tot S05, S1 tot S20,
Frankrijk B tot Q
HYPER: S21 tot S41
Video-ontvangst:
frequentiesynthesizersysteem
Audio-ontvangst: gescheiden
draaggolfsysteem
Antenne-uitgang
75-ohm asymmetrische
antenneaansluiting
Timer:
Klok: quartzgestuurd
Tijdsweergave: 24-uurs klok
(digitaal)
Reservevoeding: 1 uur
Indeling voor video-opname
MPEG Video
Indeling voor audio-opname/
toepasselijke bit rate
Dolby Digital/2 ch, 256 kbps
Audiokarakteristieken (weergave)
Frequentiebereik
DVD (PCM 96 kHz): 4 Hz tot
44 kHz (±1,0 dB)/DVD (PCM
48 kHz): 4 Hz tot 22 kHz (±0,5 dB)/
CD: 4 Hz tot 20 kHz (±0,5 dB)
Signaal/ruis-verhouding (S/R)
DVD: 115 dB (alleen LINE 2 OUT
(AUDIO L/R) aansluitingen)
Harmonische vervorming
DVD: 0,002 %
Dynamiek
DVD: 110 dB/CD: 100 dB
Snelheidsfluctuaties
DVD: Minder dan gedetecteerde
waarde (±0,001% W PEAK)
Frequentiebereik
DVD (Dolby Digital 48 kHz):
10 Hz-20 kHz (±1,0 dB)
Signaal/ruis-verhouding
DVD: 96 dB
Harmonische vervorming
DVD: 0,004 %
Dynamiek
DVD: 96 dB
De signalen zijn gemeten van de LINE 2
OUT (AUDIO L/R) aansluitingen. Als u
PCM geluidssporen afspeelt met een
bemonsteringsfrequentie van 96 kHz,
worden de uitgangssignalen van de
DIGITAL OUT (OPTICAL of
COAXIAL) aansluiting geconverteerd
naar een bemonsteringsfrequentie van
48 kHz.
Ingangen en uitgangen
LINE 2 OUT
(AUDIO)
Phono-aansluiting
Uitgangsniveau: 2 Vrms
Belastingsimpedantie: 10 kilohm
(VIDEO)
Phono-aansluiting
Uitgangsniveau: 1,0 Vp-p
(S VIDEO)
4-pins mini DIN
Uitgangsniveau: Y: 1,0 Vp-p,
C: 0,3 Vp-p (PAL)
LINE 4 IN
(AUDIO)
Phono-aansluiting
Ingangsniveau: 2 Vrms
Ingangsimpedantie:
meer dan 22 kilohm
(VIDEO)
Phono-aansluiting
Ingangsniveau: 1,0 Vp-p
(S VIDEO)
4-pins mini DIN
Ingangsniveau: Y: 1,0 Vp-p,
C: 0,3 Vp-p (PAL)
LINE 2 IN
(AUDIO)
Phono-aansluiting
Ingangsniveau: 2 Vrms
Ingangsimpedantie:
meer dan 22 kilohm
(VIDEO)
Phono-aansluiting
Ingangsniveau: 1,0 Vp-p
(S VIDEO)
4-pins mini DIN
Ingangsniveau: Y: 1,0 Vp-p,
C: 0,3 Vp-p (PAL)
LINE 1 -TV
21-pins
CVBS IN/OUT
S-Video/RGB OUT (bovenstrooms)
LINE 3/DECODER
21-pins
CVBS IN/OUT
S-Video/RGB IN
S-Video OUT (benedenstrooms)
Decoder
DV IN
4-pins
i.LINK S100
DIGITAL OUT (OPTICAL)
Optische uitgang
Uitgangsniveau: –18 dBm
(golflengte: 660 nm)
DIGITAL OUT (COAXIAL)
Phono-aansluiting
Uitgangsniveau: 0,5 Vp-p
Belastingsimpedantie: 75 ohm
COMPONENT VIDEO OUT
(Y, CB, CR)
Phono-aansluiting
Uitgangsniveau: Y: 1,0 Vp-p/CB, CR:
0,7 Vp-p
Algemeen
Voeding
220-240 V AC, 50/60 Hz
Stroomverbruik:
47 W
Afmetingen (ong.)
430 × 89 × 381 mm (breedte/hoogte/
diepte) incl. uitstekende onderdelen
Gewicht (ong.)
5,7 kg
Werkingstemperatuur
5 °C tot 35 °C
Vochtigheidsgraad bij werking
25 % tot 80 %
Bijgeleverde accessoires
Audio-/videokabel (1)
Netsnoer (1)
Antennekabel (1)
Afstandsbediening (1)
R6 (AA-formaat) batterijen (2)
Aanvullende informatie
Het bovenstaande overzicht van kanalen
geeft slechts aan welke kanalen binnen
dit bereik kunnen worden ontvangen.
Het biedt geen garantie dat het signaal
ook onder alle omstandigheden
ontvangen kan worden.
Audiokarakteristieken (opname/
weergave)
Compatibele kleursystemen
Deze recorder gebruikt het PALkleurensysteem voor het opnemen en het
PAL- of het NTSC-kleurensysteem voor
het afspelen. De signalen van het
SECAM-kleurensysteem kunnen wel
worden ontvangen en opgenomen, maar
alleen worden afgespeeld in het
PAL-kleurensysteem. Opname van
videobronnen gebaseerd op andere
kleurensystemen kan niet worden
gegarandeerd.
Wijzigingen in ontwerp en technische
gegevens voorbehouden zonder
voorafgaande kennisgeving.
Technische gegevens
91
Informatie over i.LINK
De DV IN aansluiting op deze recorder is i.LINK-compatibel. In
dit gedeelte wordt de i.LINK-standaard samen met zijn functies
beschreven.
Wat is i.LINK?
i.LINK is een digitale seriële interface voor het uitwisselen van
digitale video, digitale audio en andere data in twee richtingen
tussen apparatuur met een i.LINK aansluiting, en voor het
bedienen van andere apparatuur.
i.LINK-compatibele apparaten kunnen worden aangesloten met
een enkele i.LINK kabel. Mogelijke toepassingen zijn
bewerkingen en gegevensoverdracht met diverse digitale AVapparatuur. Als twee of meer i.LINK-compatibele apparaten op
deze recorder zijn aangesloten in een daisy chain, kunt u niet
alleen met de apparaten waarop de recorder is aangesloten,
functies uitvoeren en gegevens overdragen, maar ook met andere
apparaten die op de rechtstreeks aangesloten apparaten zijn
aangesloten.
De bediening kan echter verschillen, afhankelijk van de
eigenschappen en specificaties van de apparatuur die wordt
aangesloten, terwijl bovendien sommige functies niet
beschikbaar zijn en er geen gegevens kunnen worden
overgedragen voor bepaalde aangesloten apparaten.
Opmerking
Doorgaans kan slechts één apparaat op deze recorder worden
aangesloten met de i.LINK kabel (DV verbindingskabel). Raadpleeg de
handleiding van de apparatuur die u wilt aansluiten als u deze recorder
aansluit op i.LINK-compatibele apparatuur met twee of meer i.LINK
aansluitingen (DV aansluitingen).
Informatie over de naam “i.LINK”
i.LINK is een wat gemakkelijker te gebruiken term voor IEEE
1394 data transport bus, voorgesteld door SONY en als
handelsmerk goedgekeurd door veel bedrijven.
IEEE 1394 is een internationale standaard, ontwikkeld door het
Institute of Electrical and Electronics Engineers.
i.LINK baud rate
De maximale baud rate van i.LINK varieert afhankelijk van de
apparatuur. Er zijn drie maximum baud rates gedefinieerd:
S100 (ong. 100 Mbps*)
S200 (ong. 200 Mbps)
S400 (ong. 400 Mbps)
De baud rate wordt in de handleiding van apparaten vermeld bij
de “Specificaties”. Op sommige apparaten wordt de baud rate
ook aangegeven bij de i.LINK aansluiting.
De maximum baud rate voor apparatuur waarop de baud rate niet
is aangegeven, zoals ook dit apparaat, is “S100”.
Als apparaten worden aangesloten met verschillende maximum
baud rates, kan de werkelijke baud rate verschillen van de
aangegeven baud rate.
92
Informatie over i.LINK
* Wat is Mbps?
Mbps staat voor megabits per seconde, de hoeveelheid gegevens die
per seconde kan worden verzonden of ontvangen. Een baud rate van
bijvoorbeeld 100 Mbps wil zeggen dat in één seconde 100 megabits
aan gegevens kunnen worden overgedragen.
i.LINK functies op deze recorder
Voor meer informatie over het kopiëren als de recorder is
aangesloten op andere video-apparatuur met DV aansluitingen
zie pagina 61.
De DV aansluiting op deze recorder is alleen geschikt als ingang
voor DVC-SD signalen. De aansluiting kan geen signalen
uitvoeren. De DV aansluiting accepteert geen MICRO MV
signalen van apparaten als een MICRO MV digitale video
camera met een i.LINK aansluiting.
Zie de opmerkingen op pagina 61 voor verdere
voorzorgsmaatregelen.
Raadpleeg ook de documentatie bij de aan te sluiten apparatuur
voor meer informatie over de te nemen voorzorgsmaatregelen
als u apparaten op deze recorder wilt aansluiten.
Vereiste i.LINK kabel
Gebruik de Sony i.LINK 4-pin-to-4-pin kabel (bij DV dubbing).
i.LINK en
zijn handelsmerken.
Verklarende
woordenlijst
CPRM (pagina 20)
CPRM (Content Protection for
Recordable Media) is een
codeertechnologie die de auteursrechten
van beelden beschermt.
Dolby Digital (pagina 80)
Dolby Surround (Pro Logic)
(pagina 80)
Audiosignaalverwerkingstechnologie
door Dolby Laboratories ontwikkeld
voor surround sound. Wanneer het
ingangssignaal een surround-component
bevat, voert Pro Logic voor-, midden- en
achtersignalen uit. Het achterkanaal is
mono.
DTS (pagina 81)
Digitale audiocompressietechnologie
ontwikkeld door Digital Theater
Systems, Inc. Deze technologie is
compatibel met 5.1-kanaals surround
sound. Het achterkanaal is stereo en er is
ook een apart subwooferkanaal. DTS
produceert hetzelfde geluid van digitale
kwaliteit via 5.1 kanalen.
De kanaalscheiding is uitstekend
doordat de gegevens van alle kanalen
afzonderlijk zijn opgenomen en digitaal
worden verwerkt.
DVD VIDEO (pagina 37)
Een disc die tot 8 uur beeld kan bevatten,
met eenzelfde diameter als de CD.
De gegevenscapaciteit van een
enkelzijdige DVD met één laag is 4,7
GB (Giga Byte), hetgeen 7 keer meer is
dan die van een CD. De
gegevenscapaciteit van een enkelzijdige
DVD met twee lagen is 8,5 GB, van een
dubbelzijdige DVD met één laag 9,4 GB
en van een dubbelzijdige DVD met twee
lagen 17 GB.
Titel (pagina 43)
Het langste deel van een beeld of
muziekstuk op een DVD, een film,
enzovoort, op videosoftware of een heel
album voor audiosoftware.
Track (pagina 43)
Een deel van een muziekstuk op een CD
(duur van een liedje).
DVD-R (pagina 20)
Een DVD-R is een opneembare disc van
hetzelfde formaat als een DVD VIDEO.
Op een DVD-R kan slechts één maal
worden opgenomen, de inhoud heeft
dezelfde indeling als een DVD VIDEO.
Aanvullende informatie
Digitale audiocompressietechnologie
ontwikkeld door Dolby Laboratories.
Deze technologie is compatibel met
meerkanaals surround-sound. Het
achterkanaal is stereo en er is een
afzonderlijk subwooferkanaal. Dolby
Digital produceert hetzelfde digitale
kwaliteitsgeluid via afzonderlijke
kanalen als “Dolby Digital” theatre
surround-soundsystemen. De
kanaalscheiding is uitstekend doordat de
gegevens van alle kanalen afzonderlijk
zijn opgenomen en digitaal worden
verwerkt.
De beeldgegevens hebben de indeling
MPEG 2, een van de wereldwijde
normen inzake digitale
compressietechnologie. De
beeldgegevens worden gecomprimeerd
tot ongeveer 1/40e (gemiddeld) van de
oorspronkelijke grootte. De DVD maakt
ook gebruik van variabele
codeertechnologie die de toe te kennen
gegevens aanpast volgens de
beeldstatus. Audio-informatie is
opgenomen met een multikanaalssysteem, zoals Dolby Digital,
zodat de geluidsweergave levensechter
is.
Een DVD biedt ook tal van
geavanceerde mogelijkheden zoals
meervoudige hoeken, meervoudige talen
en kinderbeveiliging.
DVD-RW (pagina 20)
Een DVD-RW is een opneembare en
herschrijfbare disc van hetzelfde formaat
als een DVD VIDEO. Een DVD-RW
kan worden opgenomen in twee
verschillende standen: VR-modus en
Video-modus Een DVD die is
opgenomen in de Video-modus, heeft
dezelfde indeling als een DVD VIDEO,
terwijl de inhoud van een disc die is
opgenomen in de VR-modus (Video
Recording) kan worden
geprogrammeerd en bewerkt.
DVD+RW (pagina 20)
Een DVD+RW (plus RW) is een
opneembare en herschrijfbare disc. De
indeling die voor DVD+RW wordt
gebruikt, is vergelijkbaar met DVD
VIDEO.
Hoofdstuk (pagina 43)
Delen van een beeld of een muziekstuk
die korter zijn dan titels. Een titel bestaat
uit verscheidene hoofdstukken.
Sommige discs bevatten geen
hoofdstukken.
Index (pagina 45)
Een indexgetal waarmee een track in
delen wordt opgesplitst, zodat het
zoeken naar een bepaald punt op een CD
eenvoudiger wordt. Sommige discs
bevatten geen index.
MPEG Audio (pagina 81)
Internationaal coderingssysteem voor
het comprimeren van digitale
audiosignalen goedgekeurd door ISO/
IEC. MPEG 2, dat met DVD’s wordt
gebruikt, is compatibel met 7.1-kanaals
surround.
Verklarende woordenlijst
93
Taalcodelijst
Voor meer informatie zie pagina’s 46,
49, 77.
Taalspelling conform ISO 639: 1988
(E/F).
Taal
Code
Taal
1233
Armenian
1501
Sangho
1235
Interlingua
1502
Serbo-Croatian
1239
Interlingue
1503
Singhalese
1245
Inupiak
1505
Slovak
1248
Indonesian
1506
Slovenian
1253
Icelandic
1507
Samoan
1254
Italian
1508
Shona
1257
Hebrew
1509
Somali
Japanese
1511
Albanian
Code
Taal
1261
1027
Afar
1269
Yiddish
1512
Serbian
1028
Abkhazian
1283
Javanese
1513
Siswati
1032
Afrikaans
1287
Georgian
1514
Sesotho
1039
Amharic
1297
Kazakh
1515
Sundanese
1044
Arabic
1298
Greenlandic
1516
Swedish
1045
Assamese
1299
Cambodian
1517
Swahili
1051
Aymara
1300
Kannada
1521
Tamil
1052
Azerbaijani
1301
Korean
1525
Telugu
1053
Bashkir
1305
Kashmiri
1527
Tajik
1057
Byelorussian
1307
Kurdish
1528
Thai
1059
Bulgarian
1311
Kirghiz
1529
Tigrinya
1060
Bihari
1313
Latin
1531
Turkmen
1061
Bislama
1326
Lingala
1532
Tagalog
1066
Bengali; Bangla
1327
Laothian
1534
Setswana
1067
Tibetan
1332
Lithuanian
1535
Tonga
1070
Breton
1334
Latvian; Lettish
1538
Turkish
1079
Catalan
1345
Malagasy
1539
Tsonga
1093
Corsican
1347
Maori
1540
Tatar
1097
Czech
1349
Macedonian
1543
Twi
1103
Welsh
1350
Malayalam
1557
Ukrainian
1105
Danish
1352
Mongolian
1564
Urdu
1109
German
1353
Moldavian
1572
Uzbek
1130
Bhutani
1356
Marathi
1581
Vietnamese
1142
Greek
1357
Malay
1587
Volapük
1144
English
1358
Maltese
1613
Wolof
1145
Esperanto
1363
Burmese
1632
Xhosa
1149
Spanish
1365
Nauru
1665
Yoruba
1150
Estonian
1369
Nepali
1684
Chinese
1151
Basque
1376
Dutch
1697
Zulu
1157
Persian
1379
Norwegian
1165
Finnish
1393
Occitan
1703
Niet vermeld
1166
Fiji
1403
(Afan)Oromo
1171
Faroese
1408
Oriya
1174
French
1417
Punjabi
1181
Frisian
1428
Polish
1183
Irish
1435
Pashto; Pushto
1186
Scots Gaelic
1436
Portuguese
1194
Galician
1463
Quechua
1196
Guarani
1481
Rhaeto-Romance
1203
Gujarati
1482
Kirundi
1209
Hausa
1483
Romanian
1217
Hindi
1489
Russian
1226
Croatian
1491
Kinyarwanda
Hungarian
1495
Sanskrit
1498
Sindhi
1229
94
Code
Taalcodelijst
Index
Woorden tussen aanhalingstekens
worden weergegeven in de
weergavevensters.
Cijfers
16:9 78
4:3 Letter Box 78
4:3 Pan Scan 78
A
E
“Easy Setup” 85
F
“Factory Setup” 85
Finaliseren 34
“Finalize Disc” 83
“Format Disc” 84
Formatteren 36
G
Geschikte discs 20, 37
H
C
“CATV” 77
CD 37
“Channel List” 77
“Channel Setting” 77
“Clock” 77
“Command Mode” 84
“Component Out” 79
Copy Dubbing 72
Copy-Free 21
Copy-Never 21
Copy-Once 21
CPRM 20
D
“Digital Out” 80
Digitale videocamera 61
“Dimmer” 84
Disc Info 18, 21
NICAM 25, 77
O
Ondertitel 49, 78
One Touch Dub 64, 83
One Touch Menu 42
One Touch Play 39
One Touch Timer 27
Opnemen 20
Beeld aanpassen 31
Opname-indeling 21
Opnamemodus 21
Opneembare discs 20
Tijdens het bekijken van een ander
programma 24
Opnemen met timers
Controleren/wijzigen/annuleren 28
Handmatige instelling 26
Rec Mode Adjust 27
ShowView-systeem 29
Synchro Rec 32
Original 16, 52
“OSD” 77
P
Paginamodus 16
Parental Control 82
“Pause Mode” 79
“PAY TV/CANAL +” 77
PCM 46
PDC 27
Playlist 16, 52
“Present Time” 77
Pro Logic 93
Problemen oplossen 86
Program Edit 64
Hoek 48
Hoofdstuk 25, 93
Hoofdstukmarkering 56
Q
I
R
i.LINK 92
Index 93
Instelknop 40
Instelscherm 76
Rec Mode Adjust 27
Regiocode 37, 83
Resume Play 41
B
Behandeling van discs 3
Beveiliging
Disc 34
Titel 53
Bewerken 51
DV Edit 61
Playlist Edit 56
“Bilingual Recording” 84
N
K
Kleursystemen 91
Kopieerbeveiligingssignalen 21
Kopiëren 61
Copy Dubbing 72
One Touch Dub 64, 83
Program Edit 64
Aanvullende informatie
Aanpassen
Beeldkwaliteit 31
Beeldweergave/geluid 49
“Add to Edit List” 83
Advanced Program Edit 67
Afspelen 37
Afspeelbare discs 37
Freeze Frame 40
Opgenomen titel selecteren 41
Opnieuw afspelen 40
Resume Play 41
Snel vooruit/snel achteruit 40
Vertraagde weergave 40
“AFT” 77
“Audio” 77
Audio 46
“Audio ATT” 80
“Audio DRC” 80
“Audio Filter” 50
“Auto Adjust” 77
“Auto Chapter” 81
“Auto Display” 84
Disc Map 22
Discnaam 33
Discruimte 21
Display
Instelscherm 76
Uitleesvenster op het voorpaneel
14, 45
Weergavevenster 15
Dolby Digital 46, 80, 93
“Downmix” 80
DTS 46, 81, 93
DV Edit lijst 69
Erase 73
Opnieuw bewerken 70
Playlist maken 71
Preview 71
Rename 73
“DVD Menu” 77
DVD VIDEO 37, 93
DVD+RW 20, 93
DVD-R 20, 93
DVD-RW 20, 93
Quick Timer 25
S
“Scart Setting” 79
ShowView 29
“Station Name” 77
Submenu 16
Surround 47
Synchro Rec 32
“System” 77
System Menu 15
L
“Language” 77
“Line1 Output” 79
“Line3 Input” 79
“Line3 Output” 79
“Line4 Input” 79
M
Menu
DVD-menu 39
Top menu 39
MPEG 46, 81, 93
T
Timer List 28
Titel 93
Title List 15, 41, 56
Tool menu 16
Track 93
TV Direct Rec 24, 81
“TV Guide Page” 81
“TV Type” 78
TVS (TV Virtual Surround) 47
Tweetalige programma’s 25
,wordt vervolgd
Index
95
U
Uitleesvenster op het voorpaneel 14, 45
V
Video-modus 51
VPS 27
VR-modus (Video Recording) 21, 52
W
Weergavevenster
Instelscherm 76
Submenu 16
System Menu 15
Tool menu 16
Z
Zoeken
Begin van een titel/hoofdstuk/track
zoeken 40
Snel vooruit/snel achteruit 40
Zoekmodus 43
Zoomen 42
ZWEITON 25
96
Index
Overzicht van DVDdisctypen
: Meest geschikt.
: Kan worden gebruikt.
: Sommige functies zijn beperkt.
: Kan niet worden gebruikt.
Zie het volgende gedeelte als u een disc (DVD-R, DVD+RW of
DVD-RW) en een opname-indeling (VR-modus of Videomodus voor DVD-RW discs) wilt selecteren. Op elke disc kan
maximaal zes uur worden opgenomen.
U wilt…
Televisieprogramma’s opnemen
Opnieuw gebruiken door ongewenste inhoud te verwijderen
Opgenomen inhoud bewerken
Bewerken of opnemen vanaf de aangesloten apparatuur
Discs kopiëren voor distributie
*1
Afspelen op andere DVD-apparatuur
*1
Kenmerken
Opnemen
Herschrijfbaar?
Ja
Ja
Ja
Nee
Hoofdstukken maken op vastgestelde intervallen (automatisch)
Ja
Ja
Ja
Ja
Beide geluiden (hoofd/sub) opnemen van een tweetalig programma
Ja
Nee
Nee
Nee
Beelden met het formaat 16:9 opnemen
Ja
Ja
Nee
Ja
Copy-Once-programma’s opnemen
Ja
Nee
Nee
Nee
De basisfuncties voor bewerken uitvoeren
Ja
Ja
Ja
Ja
Hoofdstukken maken op elke gewenste plaats (handmatig)
Ja
Nee
Nee
Nee
Geavanceerde bewerkingsfunctie uitvoeren (Playlist)
Ja
Nee
Nee
Nee
One Touch Dub
Ja
Ja
Ja
Ja
Program Edit
Ja
Ja
Ja
Ja
Advanced Program Edit
Ja
Ja
Automatisch hoofdstukken van scènes maken
Ja
Nee
*2
*2
Bewerken
*3
DV-bewerking
*4
Ja
*4
Nee
Ja
*4
Nee
Compatibiliteit met andere DVD-apparatuur
Finaliseren vereist?
Nee *5
Ja
Een Title Menu (DVD Menu) genereren
Nee
Ja
*1 DVD-RW’s (VR-modus) kunnen alleen worden afgespeeld op DVDapparatuur die geschikt is voor VR.
*2 Alleen als de opnamemodus SP, HSP of HQ is en “Rec Screen Size” is
ingesteld op 16:9.
*3 Met het wissen van titels wordt er geen discruimte vrijgemaakt.
*4 U hebt een andere lege DVD-RW nodig.
*5 Voor bepaalde DVD-apparatuur is finaliseren vereist.
Gedrukt op 100% kringlooppapier met
VOC (vluchtige organische verbinding)vrije inkt op basis van plantaardige olie.
Sony Corporation
Nee *5
Ja
Ja
Ja
Opmerking
Zie de uitleg in de handleiding voor informatie over de bovenstaande
functies en de bijbehorende beperkingen.
Download PDF

advertising