Sony | DVP-NS400D | Sony DVP-NS400D Gebruiksaanwijzing

3-067-120-81(1)
CD/DVD Player
Gebruiksaanwijzing
DVP-NS400D
© 2001 Sony Corporation
WAARSCHUWING
Stel het toestel niet bloot aan
regen noch vocht om brand of
elektrocutie te voorkomen.
Open de behuizing niet om
elektrocutie te voorkomen. Laat
het toestel alleen nakijken door
bevoegd vakpersoneel.
Het netsnoer mag alleen door
bevoegd vakpersoneel worden
vervangen.
Dit toestel is geklasseerd als CLASS
1 LASER product. Het label met
vermelding van CLASS 1 LASER
PRODUCT bevindt zich op de
achterkant van het toestel.
OPGELET
De optische instrumenten in dit
toestel kunnen oogletsels
veroorzaken. De laserstraal van deze
CD/DVD-speler is schadelijk voor de
ogen en bijgevolg mag u de
behuizing niet proberen te openen.
Laat het toestel alleen nakijken door
bevoegd vakpersoneel.
Voorzorgsmaatregelen
Veiligheid
• Dit toestel werkt op 220 – 240 V
AC, 50/60 Hz. Kijk of dit voltage
overeenstemt met de plaatselijke
netspanning.
• In het geval er vloeistof of een
voorwerp in de behuizing
terechtkomt, moet u de stekker uit
het stopcontact trekken en het
apparaat eerst door een deskundige
laten nakijken, alvorens het weer in
gebruik te nemen.
• Het toestel blijft onder
(net)spanning staan zolang de
stekker in het stopcontact zit, ook al
is het toestel zelf uitgeschakeld.
• Trek de stekker uit het stopcontact
als u denkt het apparaat geruime
tijd niet te gebruiken. Om de
aansluiting op het stopcontact te
verbreken, moet u uitsluitend de
stekker vastnemen. Trek nooit aan
het snoer zelf.
2
Welkom!
Installatie
• Kies een plaats waar een
ongehinderde luchtdoorstroming
mogelijk is, om oververhitting van
vitale onderdelen te voorkomen.
• Zet het apparaat niet op een zacht
of wollig oppervlak (een kleedje of
deken), of tegen gordijnen,
waardoor de ventilatie-openingen
geblokkeerd kunnen worden.
• Installeer het apparaat niet in de
buurt van warmtebronnen zoals
radiatoren of heteluchtblazers of op
een plaats waar het is blootgesteld
aan directe zonnestraling,
overmatig stof of mechanische
schokken.
• Zet het apparaat niet schuin. Het
apparaat is ontworpen voor gebruik
in horizontale stand.
• Houd zowel het apparaat als discs
uit de buurt van apparatuur waarin
een krachtige magneet gebruikt
wordt, zoals een grote luidspreker
of magnetronoven.
• Plaats geen zware voorwerpen op
het toestel.
• Als het apparaat van een koude
naar een warme omgeving wordt
gebracht kan er vocht binnenin de
CD/DVD-speler condenseren,
hetgeen schade aan de lenzen tot
gevolg kan hebben. Wacht daarom
bij het voor de eerste maal
installeren van het apparaat, of
wanneer u dit van een koude naar
een warme omgeving verplaatst
ongeveer 30 minuten voor u het in
gebruik neemt.
Gooi de batterij niet
weg, maar lever
hem in als KCA.
Dank u voor aankoop van deze Sony
CD/DVD-speler. Voor u de speler in
gebruik neemt, moet u deze
gebruiksaanwijzing aandachtig
lezen en bewaren zodat u ze later nog
kunt raadplegen.
Volumeregeling
Voorzorgsmaatregelen
Veiligheid
• Opgelet - De optische instrumenten in dit toestel
kunnen oogletsels veroorzaken.
• Indien er een voorwerp of vloeistof in de
behuizing terechtkomt, moet u de stekker uit het
stopcontact trekken en het toestel laten nakijken
door een deskundige alvorens het weer in gebruik
te nemen.
Spanningsbronnen
• Het toestel blijft onder (net)spanning staan
zolang de stekker in het stopcontact zit, ook al is
het toestel zelf uitgeschakeld.
• Trek de stekker uit het stopcontact indien u van
plan bent het toestel gedurende lange tijd niet te
gebruiken. Trek altijd aan de stekker zelf en nooit
aan het netsnoer.
• Het netsnoer mag alleen worden vervangen in
een erkende vakhandel.
Plaatsing
• Installeer het toestel op een goed geventileerde
plaats om te voorkomen dat het te sterk opwarmt.
• Plaats het toestel niet op een zachte ondergrond
zoals bijvoorbeeld een tapijt waardoor de
ventilatiegaten onderaan kunnen worden
afgesloten.
• Installeer het toestel niet in de buurt van
warmtebronnen of op een plaats waar het is
blootgesteld aan directe zonnestraling, overmatig
stof of mechanische schokken.
Zet het volume niet hoger bij het beluisteren van
een zeer stille passage of een onbespeeld gedeelte.
Als u dat toch doet, kunnen de luidsprekers worden
beschadigd wanneer er plots een piekwaarde wordt
bereikt.
Reiniging
Reinig de behuizing, het voorpaneel en de
bedieningselementen met een zachte doek die
lichtjes is bevochtigd met een mild zeepsopje.
Gebruik geen schuursponsje, schuurpoeder noch
solventen zoals alcohol of benzine.
Met alle vragen over eventuele problemen met uw
toestel kunt u steeds terecht bij uw dichtstbijzijnde
Sony handelaar.
Discs reinigen
Gebruik geen in de handel verkrijgbare CD/DVDreinigingsdisc. Die kan defecten veroorzaken.
BELANGRIJK
Opgelet : Dit toestel kan voor onbepaalde duur
een stilstaand videobeeld of instelscherm op
het TV-scherm tonen. Als u dat beeld lange tijd
op het TV-scherm laat staan, bestaat het gevaar
dat uw televisiescherm onherstelbaar wordt
beschadigd. Vooral projectietelevisies zijn hier
gevoelig voor.
Werking
• Indien het toestel direct van een koude in een
warme of een zeer vochtige ruimte wordt
gebracht, kan er condensvorming optreden op de
lenzen in het toestel. In dat geval kan de werking
van het toestel zijn verstoord. Verwijder in dat
geval de disc en laat het toestel ongeveer een half
uur aan staan tot alle vocht is verdampt.
• Haal de discs uit de speler wanneer u die
verplaatst. Indien u dat niet doet, kunnen discs
beschadigd worden.
3
Inhoudsopgave
WAARSCHUWING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Welkom! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Voorzorgsmaatregelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Betreffende deze gebruiksaanwijzing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Met deze speler kunnen de volgende discs worden afgespeeld . . . . . . . . . . . . 6
Opmerkingen betreffende discs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Onderdelen en bedieningselementen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Bedieningsmenuweergave (Magic Pad) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Aan de slag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Snelle kennismaking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Stap 1: Uitpakken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Stap 2: De batterijen in de afstandsbediening plaatsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Stap 3: TV-aansluitingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Stap 4: Een disc afspelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Aansluitingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
De speler aansluiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Stap 1: Videokabels aansluiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Stap 2: Audiokabels aansluiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Stap 3: Het netsnoer aansluiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Stap 4: Snel lnstelling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Discs afspelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Discs afspelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
De weergave hervatten vanaf het punt waar u de disc hebt gestopt
(Resume Play) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Gebruik van het DVD menu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
VIDEO CD’s met PBC-functies afspelen (PBC-weergave) . . . . . . . . . . . . . . . 39
Diverse weergavemogelijkheden (Programme Play, Shuffle Play, Repeat Play,
A-B Repeat Play) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Een scène zoeken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Zoeken naar een bepaald punt op een disc (Search, Scan, Slow-motion play,
Freeze Frame) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Een titel/hoofdstuk/track/index/scène zoeken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Een bepaalde scène afspelen (BEKIJK) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
4
Disc-informatie controleren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Speelduur en resterende speelduur controleren via het uitleesvenster op het
voorpaneel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Speelduur en resterende speelduur controleren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Weergave-informatie controleren (GEAVANCEERD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Geluidsregeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Het geluid regelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
SURROUND Mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Filmweergave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Hoeken wijzigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ondertitels weergeven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
De beeldkwaliteit regelen (BNR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
De weergave verbeteren (DIGITAL VIDEO ENHANCER) . . . . . . . . . . . . . . .
62
63
64
65
Diverse bijkomende functies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Discs vergrendelen (EIGEN KINDERBEVEILIGING,
KINDERBEVEILIGING) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Pieptoon (bevestigingsgeluid) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Uw TV of AV-versterker (receiver) bedienen met de meegeleverde
afstandsbediening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Instellingen en afstellingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Gebruik van het instelscherm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
De taal voor schermweergave en geluid kiezen (TAALKEUZE) . . . . . . . . . .
Beeldinstellingen (SCHERMINSTELLING) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Individuele instellingen (INDIVIDUELE INSTELLING) . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Geluidsinstellingen (AUDIO INSTELLING) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Luidsprekerinstellingen (LUIDSPREKER) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
73
74
75
77
79
82
Aanvullende informatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Verhelpen van storingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zelfdiagnosefunctie (Wanneer er letters/cijfers verschijnen in het
uitleesvenster) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Verklarende woordenlijst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Technische gegevens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Taalcodelijst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lijst van instelpunten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Index . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
86
89
89
92
93
94
97
5
Betreffende deze
gebruiksaanwijzing
• In deze gebruiksaanwijzing staan de
bedieningselementen op de
afstandsbediening beschreven. Ook de
bedieningselementen op de speler kunnen
worden gebruikt indien ze dezelfde of
soortgelijke namen hebben als die op de
afstandsbediening.
• In deze gebruiksaanwijzing vindt u de
volgende symbolen:
Symbool
Betekenis
Symbool
Betekenis
Geeft functies
voor DVD
video’s aan
Geeft functies
voor CD’s aan
Geeft functies
voor VIDEO
CD’s aan
Meer handige
functies
Op de achterkant van het toestel staat een
regiocode vermeld die ook op de DVD moet
vermeld staan om met dit toestel te kunnen
worden afgespeeld.
DVD’s met label ALL kunnen ook met dit
toestel worden afgespeeld.
Indien u een andere DVD probeert af te
spelen, verschijnt het bericht “Weergave van
deze disc niet toegestaan wegens
regiobeperkingen.” op het scherm. Het is
mogelijk dat op sommige DVD’s waarop
geen regiocode staat vermeld, toch niet
kunnen worden afgespeeld.
X
z
Disc-formaat
DVD VIDEO
VIDEO CD
Audio CD
Het “DVD VIDEO” logo is een handelsmerk.
Regiocode
MODEL NO.
DVP–XXXX
CD/DVD PLAYER
AC 00V 00Hz
NO.
00W
SONY CORPORATION
Met deze speler kunnen
de volgende discs worden
afgespeeld
6
Regiocode
MADE IN JAPAN
0-000-000-00
Voorbeeld van discs die niet kunnen
worden afgespeeld met het toestel
Het toestel kan de volgende discs niet
afspelen:
• CD-ROM’s (met inbegrip van PHOTO
CD’s)
• Alle CD-R’s behalve dan muziek en VCD
CD-R’s.
• Datasecties van CD-Extra’s
• DVD-ROM’s
• DVD Audio discs
• HD-laag van SACD’s
Het toestel kan ook de volgende discs niet
afspelen:
• Een DVD met een andere regiocode (pagina
89).
• Een disc met een speciale vorm (b.v., kaart,
hart).
• Een disc waarop papier of stickers zijn
gekleefd.
• Een disc met resten kleefmiddel van
kleefband of stickers.
Opmerking
Merk op dat sommige CD-R’s of CD-RW’s niet met
deze DVD/CD-speler kunnen worden afgespeeld
afhankelijk van de opnamekwaliteit, de staat van de
disc of de karakteristieken van de opnameapparatuur.
Ook een disc die niet correct werd gefinaliseerd, wordt
niet afgespeeld. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van
de opnameapparatuur voor meer informatie.
Opmerking betreffende de weergave
van DVD’s en VIDEO CD’s
Sommige weergavefuncties van DVD’s en
VIDEO CD’s kunnen opzettelijk door
software-producenten zijn vastgelegd. Dit
apparaat speelt DVD’s en VIDEO CD’s af
volgens de inhoud van de disc zodat bepaalde
weergavefuncties niet beschikbaar kunnen
zijn. Raadpleeg daarom de instructies die bij
DVD’s of VIDEO CD’s worden geleverd.
Auteursrechten
Dit product is voorzien van copyrightbeveiligingstechnologie die op haar beurt is
beschermd door sommige Amerikaanse
patenten en andere intellectuele
eigendomsrechten van Macrovision
Corporation en anderen. Het gebruik van
deze copyright-beveiligingstechnologie moet
zijn goedgekeurd door Macrovision
Corporation, en is bedoeld voor gebruik in
huis en beperkte kring tenzij Macrovision
Corporation hiervoor uitdrukkelijk
toestemming heeft verleend. Aanpassing of
demontage is verboden.
Opmerkingen betreffende
discs
Behandeling van discs
• Neem de disc vast aan de rand om ze proper
te houden. Raak het oppervlak niet aan.
• Stel een disc niet bloot aan directe
zonnestraling of warmtebronnen zoals
bijvoorbeeld heteluchtkanalen of in een
auto die in de volle zon geparkeerd staat en
waarin de temperatuur sterk kan oplopen.
• Berg discs na gebruik weer op in de houder.
Reiniging
• Maak een disc voor het afspelen altijd
schoon met een doek.
Wrijf van binnen naar buiten toe.
• Gebruik geen solventen zoals benzine,
thinner en in de handel verkrijgbare
reinigingsmiddelen of antistatische sprays
voor grammofoonplaten.
7
Onderdelen en bedieningselementen
Meer details vindt u op de pagina’s tussen haakjes.
Voorpaneel
A POWER (wachtstand) schakelaar/
indicator (35)
2 MULTICHANNEL (multikanaal)
indicator
Licht op wanneer:
- een disc wordt afgespeeld met meer
dan drie kanalen Dolby Digital of
MPEG audiosignalen
- er geen disc is ingebracht
3 BNR (Block Noise Reduction)
(blokruisonderdrukking) toets/indicator
(64)
4 SURROUND toets/indicator (57)
5 Disc-lade (35)
6 A (openen/sluiten) toets (35)
7 ./> (vorige/volgende) toetsen
(37)
8 C/X/x/c/ ENTER (invoer) toetsen (29)
9 TITLE (titel) toets (38)
q; DVD MENU toets (38)
8
qa
qs
qd
qf
qg
qh
qj
O RETURN (terug) toets (39)
DISPLAY (schermdisplay) toets (12)
x (stop) toets (35)
X (pauze) toets (37, 70)
H (weergave) toets (35)
Uitleesvenster op het voorpaneel (9)
(afstandsbedieningssensor) (15)
Uitleesvenster op het voorpaneel
Bij het afspelen van een DVD
Disc-type
Weergavestatus Licht op wanneer de speler een NTSC signaal produceert
Huidig hoofdstuk (50)
DVD
NTSC
MPEG PGM SHUFFLE
DTS ANGLE REPEAT1
Digital A-B
Huidig audiosignaal
(56)
TITLE
CHAP
HOUR
SEC
MIN
Speelduur (50)
Huidige
Huidige titel (50)
weergavestand
(40)
Licht op wanneer u de hoek
wijzigt (62)
Bij het afspelen van een VIDEO CD (PBC)
Disc-type Weergavestatus Licht op wanneer de speler een NTSC signaal produceert
NTSC
VIDEO CD
CD
MIN
SEC
A-B PBC
Huidige
weergavestand (40)
Huidige scène (50)
Speelduur (50)
Licht op bij weergave van een VIDEO CD met PBC (39)
Bij het afspelen van een CD of VIDEO CD (zonder PBC)
Weergavestatus
VIDEO CD
CD
Disc-type
Licht op wanneer de speler een NTSC signaal produceert
NTSC
MPEG PGM SHUFFLE
REPEAT1
A-B
Huidige
weergavestand
(40)
TRACK
INDEX
Huidige track en
index (50)
MIN
SEC
Speelduur (50)
wordt vervolgd
9
Achterpaneel
DIGITAL OUT
LINE 1 (RGB)-TV
LINE 2
COAXIAL OPTICAL
REAR CENTER
L
LINE OUT
R-AUDIO-L
S VIDEO OUT
VIDEO
1 DIGITAL OUT (COAXIAL) (digitale
coaxiaal uitgang) aansluiting (24, 26, 27)
2 DIGITAL OUT (OPTICAL) (optisch
digitale uitgang) aansluiting (24, 26, 27)
3 LINE 1 (RGB)-TV (lijn-1 (RGB)televisie) aansluiting (16, 19)
4 LINE 2 (lijn-2) aansluiting (16, 19)
10
5.1CH OUTPUT
FRONT
PCM/DTS/MPEG/
DOLBY DIGITAL
R
WOOFER
5 5.1CH OUTPUT (5.1CH uitgang)
aansluitingen (24)
6 S VIDEO OUT (S video uitgang)
aansluiting (19)
7 LINE OUT (VIDEO) (lijn video uitgang)
aansluiting (19)
8 LINE OUT L/R (AUDIO) (lijn geluids
uitgang links/rechts) aansluitingen (23,
26, 27)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
A
B
C
D
5
6
7
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
wj
wk
wl
e;
Z (openen/sluiten) toets (35)
Cijfertoetsen
CLEAR (wissen) toets (40)
(hoek) toets (62)
(geluid) toets (55)
PROGRAM (programmeren) toets (40)
SHUFFLE toets (42)
./> (vorige/volgende) toetsen
(37)
c / C (zoeken/stap) toetsen (46)
H (weergave) toets (35)
TITLE (titel) toets (38)
DISPLAY (schermdisplay) toets (40)
TV ]/1 (televisie aan/wachtstand) toets
(71)
]/1 (aan/wachtstand) toets (35)
(wide mode) toets (71)
t (TV/VIDEO) toets (71)
2 (volume) +/– toets (71)
ENTER (invoer) toets
(ondertitel) toets (63)
BNR (Block Noise Reduction)
(blokruisonderdrukking) toets (64)
REPEAT (herhalen) toets (43)
TIME/TEXT (tijd/tekst) toets (50)
TV/DVD (televise/DVD) toets (71)
/ y (scan/traag) toetsen (46)
X (pauze) toets (37)
x (stop) toets (35)
DVD MENU toets (38)
C/X/x/c toetsen (29)
ENTER (invoer) toets
O RETURN (terug) toets (39)
y
Afstandsbediening
11
Bedieningsmenuweergave (Magic Pad)
Kies de functie die u wilt gebruiken via het bedieningsmenu. Het Control Menu scherm verschijnt
wanneer de DISPLAY toets wordt ingedrukt. Meer details vindt u op de pagina tussen haakjes.
Bedieningsmenu
Totale aantal opgenomen titels of tracks
Totale aantal opgenomen hoofdstukken of indexen
Huidig titelnummer (VIDEO CD/
Weergavestatus
CD: tracknummer)
(NWeergave, XPauze, xStop, enz.)
Huidig hoofdstuknummer
(VIDEO CD/CD:
12(27)
Type disc dat wordt
Indexnummer)
18(34)
DVD
afgespeeld
T
1:32:55
Speelduur
Pictogram van gekozen
bedieningsmenupunt
Bedieningsmenupunten
Functienaam van
gekozen
bedieningsmenupunt
Huidige instelling
UIT
UIT
1: ENGELS
2: FRANS
3: SPAANS
ONDERTITELING
Kiezen:
Opties
ENTER
Annuleren: RETURN
Melding
Lijst van bedieningsmenupunten
TITEL (alleen DVD) (pagina
47)/SCENE (alleen VIDEO CD bij PBCweergave) (pagina 47)/MUZIEKSTUK
(alleen VIDEO CD) (pagina 47)
Om de titel (DVD), scène (VIDEO CD bij
PBC-weergave) of track (VIDEO CD) te
kiezen voor weergave.
HOOFDSTUK (alleen DVD)
(pagina 47)/INDEX (alleen VIDEO CD)
(pagina 47)
Om het hoofdstuk (DVD) of de index (VIDEO
CD) te kiezen voor weergave.
MUZIEKSTUK (alleen CD)
(pagina 47)
Om de track (CD) te kiezen voor weergave.
INDEX (alleen CD) (pagina 47) Om de index (CD) te kiezen voor weergave.
12
TIJD/TEKST (pagina 50)
Verstreken en resterende speelduur
controleren.
Tijdcode voor het zoeken naar beeld en muziek
invoeren.
Toont DVD- of CD-tekst.
GELUID (pagina 55)
Om de geluidsinstelling te wijzigen.
ONDERTITELING (alleen
DVD) (pagina 63)
Ondertitels weergeven.
Om de taal van de ondertitels te wijzigen.
HOEK (alleen DVD) (pagina
Om de hoek te wijzigen.
SURROUND (pagina 57)
Om de surroundfuncties te kiezen.
62)
GEAVANCEERD (alleen DVD)
(pagina 53)
Toont de informatie (bit rate en laag) op de
disc tijdens het afspelen van een DVD.
EIGEN KINDERBEVEILIGING
(pagina 66)
Om weergavebeperkingen in te stellen.
INSTELLING (pagina 73)
SNEL Instelling (pagina 29)
Gebruik Quick Setup om de taal voor het
bedieningsmenu, de vorm van het TV-scherm,
het geluid en de aangesloten luidsprekers te
kiezen.
VOLLEDIG instelling
Behalve de Snel Instelling kunt u ook beeld- en
geluidskwaliteit, kinderbeveiliging en diverse
andere instellingen verrichten.
HERSTELLEN
Om de instellingen van “INSTELLING” terug
te stellen.
PROGRAMMEREN (pagina
Om de weergavevolgorde van titels,
hoofdstukken of tracks op een DVD te kiezen.
SHUFFLE (pagina 42)
Om titels, hoofdstukken of tracks af te spelen
in willekeurige volgorde.
HERHALEN (pagina 43)
Om de hele disc (alle titels/alle tracks)
herhaaldelijk of één titel/hoofdstuk/track
herhaaldelijk af te spelen.
A-B HERHALEN (pagina 44)
Duidt de stukken aan die u herhaaldelijk wilt
afspelen.
BNR (pagina 64)
Om de beeldkwaliteit te verbeteren door
“blokruis” of mozaïekpatronen op het TVscherm te onderdrukken.
40)
DIGITAL VIDEO ENHANCER
(pagina 65)
Accentueert de beeldranden voor een scherper
beeld.
BEKIJK (alleen DVD/VIDEO
CD) (pagina 48)
Deelt het scherm op in 9 subbeelden om snel
een bepaalde scène te vinden.
wordt vervolgd
13
z Bij elke druk op DISPLAY verandert het bedieningsmenuscherm als volgt:
, Bedieningsmenuscherm 1
m
Bedieningsmenuscherm 2
(Alle punten behalve de drie eerste punten bovenaan worden veranderd in andere punten.)
m
GEAVANCEERD scherm (verschijnt wanneer u een andere instelling kiest dan “UIT.” zie pagina 53.)
m
Bedieningsmenuscherm uit
Control Menu display 1 kan alleen tijdens CD-weergave worden getoond. De bedieningsmenupunten hangen af van
de disc.
t
wanneer u een ander item dan “UIT”
kiest. (alleen “SURROUND,” “PROGRAMMEREN,” “SHUFFLE,” “HERHALEN,” “A-B HERHALEN,”
“BNR,” “DIGITAL VIDEO ENHANCER”). De “HOEK” indicator licht alleen groen op wanneer hoeken
kunnen worden gewijzigd.
z De Control Menu pictogramindicator licht groen op
14
Aan de slag
Snelle kennismaking
Een snelle kennismaking in dit hoofdstuk verschaft u voldoende informatie om de speler meteen
te laten werken. Om gebruik te maken van de surroundfuncties van deze speler, zie
“Aansluitingen” op pagina 19.
Aan de slag
Opmerking
U kunt deze speler niet aansluiten op een TV die niet is voorzien van een SCART (EURO AV) of video-ingang.
Zorg ervoor dat alle componenten zijn uitgeschakeld alvorens aansluitingen te verrichten.
Stap 1: Uitpakken
Controleer of het volgende is meegeleverd:
• Audio/video-kabel (pinstekker × 3 y pinstekker × 3) (1)
• Afstandsbediening RMT-D128P (1)
• R6 (AA) batterijen (2)
Stap 2: De batterijen in de afstandsbediening plaatsen
Dit toestel kan worden bediend met de meegeleverde afstandsbediening. Plaats twee R6 (AA)
batterijen in de batterijhouder en hou daarbij rekening met de 3 en # aanduidingen. Richt de
afstandsbediening op de afstandsbedieningssensor
op de speler.
Opmerkingen
• Laat de afstandsbediening niet achter op een zeer warme of vochtige plaats.
• Zorg ervoor dat er niets in de behuizing van de afstandsbediening terechtkomt, vooral bij het vervangen van de
batterijen.
• Stel de afstandsbedieningssensor niet bloot aan directe zonnestraling of felle verlichting. Hierdoor kan de werking
worden verstoord.
• Indien u de afstandsbediening gedurende lange tijd niet zult gebruiken, verwijder dan de batterijen om mogelijke
schade door batterijlekkage en corrosie te voorkomen.
15
Stap 3: TV-aansluitingen
Sluit een SCART (EURO AV) kabel (niet meegeleverd) en netsnoer aan in de volgorde (1~3)
zoals hieronder aangegeven. Sluit de SCART (EURO AV) kabel aan op LINE 1 (RGB)-TV op
de speler. Sluit altijd het netsnoer aan als laatste.
CD/DVD-speler
DIGITAL OUT
LINE 1 (RGB)-TV
LINE 2
5.1CH OUTPUT
FRONT
PCM/DTS/MPEG/
DOLBY DIGITAL
REAR CENTER
L
COAXIAL OPTICAL
LINE OUT
R-AUDIO-L
S VIDEO OUT
VIDEO
R
WOOFER
2 netsnoer
LINE 1 (RGB)-TV
LINE 2
naar T LINE1
(RGB)-TV
naar t
LINE2
Videorecorder
naar SCART (EURO AV)
uitgang
1 SCART (Euro AV) kabel
(niet meegeleverd)
TV
3 netsnoer
naar SCART (EURO AV) ingang
Aansluiting op een TV met 4:3 scherm
Bij sommige discs past het beeld niet op het TV-scherm.
Zie pagina 75 om de breedte/hoogte-verhouding te wijzigen.
16
Indien uw TV geen SCART (EURO AV) aansluiting heeft
Zie B in “Stap 1: Videokabels aansluiten” (pagina 19).
Indien u aansluit op een videorecorder
Sluit uw videorecorder aan op LINE 2 op de speler. De videorecorder kan alleen het signaal van
de TV opnemen.
Aan de slag
17
Stap 4: Een disc afspelen
1 Zet de TV aan.
2 Zet de ingangskeuzeschakelaar van de TV op de spelerstand.
Met de weergavekant omlaag
3 Druk op POWER op de speler.
4 Druk op A op de speler om de disc-lade te openen.
5 Plaats een disc in de disc-lade met het label naar boven.
6 Druk op H.
De disc-lade sluit en de speler begint de disc af te spelen.
Na Stap 6
Bij sommige discs verschijnt er een menu op het TV-scherm. Indien dat het geval is, kies dan het
gewenste item in het menu en speel de DVD (pagina 38) of VIDEO CD disc (pagina 39) af.
De weergave stoppen
Druk op x.
De disc verwijderen
Druk op A.
De speler afzetten
Druk op ]/1 op de afstandsbediening. De speler bevindt zich in de wachtstand en de
stroomindicator licht rood op. Druk op POWER op de speler om volledig af te zetten.
18
Aansluitingen
De speler aansluiten
Volg Stap 1 tot 4 om de speler aan te sluiten en in te stellen.
Alvorens te beginnen, zet u eerst het toestel af, controleert u of alle toebehoren zijn meegeleverd
en plaatst u de batterijen in de afstandsbediening (pagina 15).
Opmerkingen
Aansluitingen
• Sluit de kabels stevig aan om ongewenste ruis te voorkomen.
• Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de aan te sluiten componenten.
Stap 1: Videokabels aansluiten
Sluit deze speler met behulp van een videokabel aan op uw TV-monitor, projector of AVversterker (receiver). Kies een patroon van A tot C, afhankelijk van de ingang op uw TVmonitor, projector of AV-versterker (receiver).
A
Sluit de
videorecorder aan
TV
Videorecorder
SCART (EURO AV)-kabel (niet
meegeleverd)
DIGITAL OUT
LINE 1 (RGB)-TV
LINE 2
CD/DVD-speler
5.1CH OUTPUT
FRONT
PCM/DTS/MPEG/
DOLBY DIGITAL
REAR CENTER
L
LINE OUT
COAXIAL OPTICAL
R-AUDIO-L
S VIDEO OUT
VIDEO
R
WOOFER
(geel)
INPUT
(geel)
VIDEO
INPUT
S VIDEO
L
AUDIO
R
B
TV, projector of AVversterker (receiver)
l: Signaalverloop
Audio-/videokabel
(meegeleverd)
S VIDEO-kabel
(niet meegeleverd)
TV, projector of AVversterker (receiver)
C
wordt vervolgd
19
A Indien u aansluit op een SCART (EURO AV) ingang
Sluit de SCART (EURO AV)-kabel (niet meegeleverd) aan. Sluit de stekkers stevig aan om
gebrom en ruis te voorkomen. Indien u gebruik maakt van de SCART (EURO AV)-kabel,
controleer dan of de TV compatibel is met S VIDEO of RGB-signalen. Raadpleeg de
gebruiksaanwijzing van de aan te sluiten TV. Wanneer u “LINE” onder “INDIVIDUELE
INSTELLING” in het instelscherm (pagina 77) op “S VIDEO” of “RGB” zet, moet u de juiste
SCART (EURO AV)-kabel gebruiken.
B Indien u aansluit op een video-ingang
Steek de gele stekker van de audio/video-kabel (meegeleverd) in de gele (video) aansluitingen.
Het beeld is dan van standaardkwaliteit.
Geel (Video)
Geel (Video)
Wit (L)
Wit (L)
Rood (R)
Rood (R)
Verbind de rode en witte stekkers met de audio-aansluitingen (pagina 19).
C Indien u aansluit op een S-VIDEO-ingang
Sluit de S VIDEO-kabel (niet meegeleverd) aan. Het beeld is van hoge kwaliteit.
Indien u aansluit op een videorecorder
Sluit de speler aan op uw videorecorder via LINE 2. De videorecorder kan alleen het signaal van
de TV opnemen.
Opmerkingen
• Sluit de speler niet aan op de videorecorder zodat de signalen van de speler via de videorecorder naar de TV worden
gestuurd. Het televisiebeeld is dan mogelijk niet scherp.
Videorecorder
CD/DVD-speler
TV
Direct aansluiten
• Indien u met deze speler geen beelden kunt bekijken van een videorecorder die is aangesloten op een TV met RGB
componentaansluitingen, moet u
op uw TV instellen op t (Audio/Video). Wanneer u
(RGB) kiest,
kan de TV geen signalen ontvangen van de videorecorder.
20
• Indien u de SmartLink-functie van de videorecorder wilt gebruiken, moet u de videorecorder verbinden met de
SmartLink-aansluiting van uw TV en de speler via een andere aansluiting met de TV.
• Het is mogelijk dat de SmartLink-functie niet correct werkt als uw videorecorder op uw TV is aangesloten via de
SCART (EURO AV) aansluitingen op de speler.
• Wanneer u de speler via SCART (EURO AV) aansluit op uw TV, wordt de ingangsbron van de TV automatisch
ingesteld op de speler wanneer u de weergave start of op een andere toets dan POWER op de speler of ]/1 de
afstandsbediening indrukt. Druk in dat geval op TV/DVD op de afstandsbediening om de ingang weer op TV te
zetten.
Aansluitingen
Bij het afspelen van een disc opgenomen met het NTSC-kleurensysteem, voert de speler het
videosignaal of het instelmenu enz. uit in het NTSC-kleurensysteem en kan het beeld
eventueel niet verschijnen op PAL-televisies. Open dan de disc-lade en verwijder de disc.
21
Stap 2: Audiokabels aansluiten
Raadpleeg de onderstaande tabel om na te gaan welke aansluiting het best bij uw systeem past.
De gebruikte aansluitingen en componenten zijn bepalend voor de surroundeffecten.
Kies een aansluiting
Kies één van de volgende aansluitingen,
Aansluiting
A
tot
D
.
Aan te sluiten componenten
A
(pagina 23)
• TV (stereo)
B
(pagina 24)
• AV-versterker (receiver) met 5.1-kanaalsingangen
• 4 luidsprekers
(L en R voor, L en R achter)
• 6 luidsprekers
(L en R voor, midden, L en R achter, subwoofer)
B
(pagina 24)
• AV-versterker (receiver) met Dolby* Digital, MPEG audio of DTS** decoder
en digitale ingang
• 6 luidsprekers
(L en R voor, midden, L en R achter, subwoofer)
C
(pagina 26)
• Stereo versterker (receiver)
(met alleen L en R audio-ingangen of met een digitale ingang)
• 2 luidsprekers
(L voor en R voor)
C
(pagina 26)
• MD deck/DAT deck
D
(pagina 27)
• AV-versterker (receiver) met Dolby Surround (Pro Logic) decoder
(met alleen L en R audio-ingangen of met een digitale ingang)
• 3 luidsprekers
(L voor en R voor, en achter (mono))
• 6 luidsprekers
(L en R voor, midden, L en R achter, subwoofer)
* Vervaardigd in licentie van Dolby Laboratories. “Dolby”, “Pro Logic” en het dubbel D-symbool zijn
handelsmerken van Dolby Laboratories. Vertrouwelijk ongepubliceerd materiaal. ©1992-1997 Dolby
Laboratories. Alle rechten voorbehouden.
** “DTS” is een handelsmerk van Digital Theater Systems, Inc.
22
Aansluiting op uw TV
A
Bij deze aansluiting wordt het geluid weergegeven via de luidsprekers van uw TV. Wanneer u de
SCART (EURO AV)-kabel gebruikt in “Stap 1: Videokabels aansluiten A” (pagina 19), hoeft u
geen audiokabels aan te sluiten op uw TV.
xAanbevolen surround sound-effecten voor deze aansluiting
•TVS DYNAMISCH (pagina 57)
•TVS BREED (pagina 57)
Aansluitingen
CD/DVD-speler
DIGITAL OUT
LINE 1 (RGB)-TV
LINE 2
5.1CH OUTPUT
FRONT
PCM/DTS/MPEG/
DOLBY DIGITAL
REAR CENTER
L
LINE OUT
COAXIAL OPTICAL
R-AUDIO-L
S VIDEO OUT
VIDEO
R
WOOFER
A
LINE OUT
(geel)
(geel)
(wit)
(wit)
TV
R-AUDIO-L
VIDEO
(rood)
(rood)
Audio-/videokabel
(meegeleverd)
l: Signaalverloop
Naar audio-ingang
De gele stekker dient voor videosignalen (pagina 19).
23
B Aansluiting op een AV-versterker (met 5.1-kanaalsingangen of een digitale
ingang) en 4 tot 6 luidsprekers
Gebruik B-1 indien uw AV-versterker (receiver) is uitgerust met 5.1-kanaalsingangen.
Indien u de Dolby Digital, MPEG audio of DTS decoderfunctie van uw AV-versterker (receiver)
wilt gebruiken via de digitale aansluiting, gebruik dan B-2 met de volgende aansluitingen zodat
u bij u thuis kunt genieten van een meer realistische geluidsweergave.
: Aansluiting op 5.1-kanaalsingangen
U kunt genieten van 5.1 ch Surround Sound met behulp van de ingebouwde Dolby Digital
decoder van deze speler. Dolby Surround (Pro Logic) of surroundgeluid is ook beschikbaar via
diverse SURROUND modes (pagina 57).
B-1
xAanbevolen surround sound-effecten voor deze aansluiting
Wanneer er 6 luidsprekers zijn aangesloten.
•Dolby Digital (5.1ch) (pagina 89)
(Zet “SURROUND” op “UIT”.)
B-2 : Digitale aansluiting
Met deze aansluiting kunt u de Dolby digital, MPEG audio of DTS decoder functie van uw AVversterker (receiver) gebruiken. De SURROUND-geluidseffecten van de speler zijn dan niet
beschikbaar.
xAanbevolen surround sound-effecten wanneer uw versterker (receiver) op deze manier is
aangesloten
•Dolby Digital (5.1ch) (pagina 89)
•DTS (5.1ch) (pagina 89)
•MPEG audio (5.1ch) (pagina 89)
Opmerking
Na het aansluiten moet u “DOLBY DIGITAL” op “DOLBY DIGITAL” zetten (pagina 31). Indien uw AV-versterker
(receiver) is uitgerust met een DTS decoder, moet u “DTS” op “AAN” zetten (pagina 31). Indien uw AV-versterker
(receiver) is uitgerust met een MPEG decoder, moet u “MPEG” op “MPEG” zetten (pagina 80). Als u dat niet doet,
komt er geen of een hard geluid uit de luidsprekers.
24
CD/DVD-speler
DIGITAL OUT
LINE 1 (RGB)-TV
LINE 2
5.1CH OUTPUT
FRONT
PCM/DTS/MPEG/
DOLBY DIGITAL
REAR CENTER
L
LINE OUT
COAXIAL OPTICAL
R-AUDIO-L
S VIDEO OUT
VIDEO
R
WOOFER
B-2
B-1
FRONT
PCM/DTS/MPEG/
DOLBY DIGITAL
Aansluitingen
5.1CH OUTPUT
DIGITAL OUT
REAR CENTER
L
COAXIAL OPTICAL
Optisch digitale kabel
(niet meegeleverd)
Verwijder eerst het
aansluitingsdopje
of
R
WOOFER
Stereo audiokabel
(niet meegeleverd)
of
Digitale coaxkabel
(niet meegeleverd)
Mono audiokabel
(niet meegeleverd)
naar coax- of optisch
digitale ingang
naar audio-ingang
[Luidsprekers]
[Luidsprekers]
AV-versterker (receiver) met
5.1-kanaalsingangen en/of een decoder
Midden
Subwoofer
Voor (R)
Voor (L)
Achter
(L)
Achter
(R)
l: Signaalverloop
z De surround sound-effecten versterken:
• Gebruik krachtige luidsprekers.
• Gebruik voor-, achter- en middenluidsprekers van hetzelfde kaliber.
• Plaats een subwoofer tussen de linker en rechter voorluidsprekers.
• Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de receiver (versterker) voor een correcte opstelling van de luidsprekers.
25
C Aansluiting op een stereo versterker (receiver) en 2 luidsprekers/
Aansluiting op een MD deck of DAT deck
Bij deze aansluiting wordt het geluid weergegeven via de 2 voorluidsprekers die zijn aangesloten
op uw stereo versterker (receiver). Gebruik C-1 indien uw versterker (receiver) alleen L en R
audio-ingangen heeft. Gebruik C-2 indien de versterker (receiver) is uitgerust met een digitale
ingang. Gebruik C-2 bij aansluiting op een MD deck of DAT deck. In dit geval kunt u de speler
ook rechtstreeks aansluiten op het MD deck of DAT deck.
xAanbevolen surround effecten alleen voor de
•TVS STANDAARD (pagina 57)
aansluiting
C-1
z Voor aansluiting C-1 kunt u de meegeleverde audio/video-kabel gebruiken in plaats van een aparte
audiokabel.
z Zorg ervoor dat uw luisterpositie zich precies tussen de luidsprekers in bevindt voor een optimaal surround
sound-effect.
CD/DVD-speler
DIGITAL OUT
LINE 1 (RGB)-TV
LINE 2
5.1CH OUTPUT
FRONT
PCM/DTS/MPEG/
DOLBY DIGITAL
COAXIAL OPTICAL
REAR CENTER
L
LINE OUT
R-AUDIO-L
S VIDEO OUT
VIDEO
R
WOOFER
C-2
C-1
DIGITAL OUT
PCM/DTS/MPEG/
DOLBY DIGITAL
Digitale coaxkabel
(niet meegeleverd)
Stereo audiokabel
(niet meegeleverd)
LINE OUT
COAXIAL OPTICAL
(rood)
of
Optisch digitale kabel
(niet meegeleverd)
Verwijder eerst het
aansluitingsdopje
naar coax- of optisch
digitale ingang
[Luidsprekers]
(wit)
R-AUDIO-L
VIDEO
of
(wit)
(rood)
naar audio-ingang
Stereo versterker (receiver)
Voor
(L)
Voor
(R)
l: Signaalverloop
26
MD deck/DAT deck
D Aansluiting op een AV-versterker (receiver) met Dolby Surround (Pro-Logic)
decoder en 3 tot 6 luidsprekers
xAanbevolen surround sound-effecten wanneer uw versterker (receiver) op deze manier is
aangesloten
•Dolby Surround (Pro Logic) (pagina 89)
Aansluitingen
Met deze aansluiting kunt u genieten van surround-effecten via de Pro-Logic decoder van uw
versterker (receiver). Zie pagina 24 indien u beschikt over een AV-versterker (receiver) met
Dolby Digital, MPEG audio of DTS decoder.
Dolby Surround-effecten zijn alleen mogelijk bij weergave van Dolby Surround audio of
meerkanaals audio (Dolby Digital) discs.
Pro-Logic werkt met minimaal 3 luidsprekers (voor R en L, en achter (mono)). Met 6 luidsprekers
(R en L voor, midden, R en L achter en subwoofer) zijn de surround-effecten sterker.
Gebruik D-1 indien uw versterker (receiver) alleen R en L audio-ingangen heeft. Gebruik D-2
indien uw versterker (receiver) is uitgerust met een digitale ingang.
z Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de versterker (receiver) voor een correcte opstelling van de luidsprekers.
wordt vervolgd
27
CD/DVD-speler
DIGITAL OUT
LINE 1 (RGB)-TV
LINE 2
5.1CH OUTPUT
FRONT
PCM/DTS/MPEG/
DOLBY DIGITAL
REAR CENTER
L
LINE OUT
COAXIAL OPTICAL
R-AUDIO-L
S VIDEO OUT
VIDEO
R
D-2
DIGITAL OUT
PCM/DTS/MPEG/
DOLBY DIGITAL
Digitale
coaxkabel (niet
meegeleverd)
WOOFER
D-1
Stereo
audiokabel (niet
meegeleverd)
(wit)
LINE OUT
COAXIAL OPTICAL
R-AUDIO-L
(rood)
of
Optisch digitale kabel
(niet meegeleverd)
Verwijder eerst het
aansluitingsdopje
naar coax- of optisch digitale ingang
VIDEO
of
(wit)
(rood)
naar audio-ingang
[Luidsprekers]
[Luidsprekers]
Dolby Surround versterker (receiver)
Achter
(L)
Voor
(L)
Achter
(R)
Subwoofer
Midden
Achter*
(mono)
l: Signaalverloop
∗Wanneer u 6 luidsprekers aansluit, moet u de mono luidspreker achteraan vervangen door een
middenluidspreker, 2 achterluidsprekers en een subwoofer.
28
Voor
(R)
Stap 3: Het netsnoer aansluiten
Steek de stekker van de speler en de TV (netsnoer) in een stopcontact.
Sluit het netsnoer van uw speler niet aan op de “geschakelde” voedingsaansluiting van een
versterker (receiver). Wanneer u uw versterker of receiver afzet, kan de menu-instelling van de
speler, zoals bijvoorbeeld het weergavegeheugen, verloren gaan.
Volg de onderstaande procedure voor een minimale basisinstelling van de speler. Druk op >
om een stap over te slaan. Druk op . om terug te keren naar de vorige stap.
Aansluitingen
Stap 4: Snel lnstelling
]/1
ENTER
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
./>
POWER
./> X/x
X/x
ENTER
1 Zet de TV aan.
2 Zet de ingangskeuzeschakelaar van de TV op de speler zodat u beelden van de
speler kunt bekijken.
3 Druk op POWER op de speler en op ]/1 op de afstandsbediening.
“Press [ENTER] to run QUICK SETUP” verschijnt op het scherm. Wanneer dit bericht niet
verschijnt, kies dan “SNEL” onder “INSTELLING” in het bedienings menu (pagina 73) om
Snel Instelling te draaien.
4 Druk op ENTER zonder dat er een disc is ingebracht.
Het instelscherm voor het kiezen van de taal die wordt gebruikt voor schermweergave,
verschijnt.
LANGUAGE SETUP
OSD:
DVD MENU:
AUDIO:
SUBTITLE:
ENGLISH
ENGLISH
FRANÇAIS
DEUTSCH
ITALIANO
ESPAÑOL
NEDERLANDS
DANSK
SVENSKA
wordt vervolgd
29
5 Druk op X/x om een taal te kiezen.
De speler gebruikt de taal die hier is gekozen voor de weergave van het DVD-menu en de
ondertitels.
6 Druk op ENTER.
Het instelscherm voor de breedte/hoogte-verhouding van de aangesloten TV verschijnt.
SCHERMINSTELLING
16:9
TV TYPE:
16:9
SCHERMBEVEILIGING:
4:3 LETTER BOX
ACHTERGROND:
4:3 PAN&SCAN
7 Druk op X/x om een item te kiezen.
TV-type
U kiest
Pagina
Een breedbeeldtelevisie of een gewone 4:3 TV 16:9
met breedbeeldstand
75
4:3 standaard TV
75
4:3 LETTER BOX of 4:3
PAN&SCAN
8 Druk op ENTER.
Het instelscherm voor het kiezen van het type videosignaaluitvoer via LINE 1 (RGB)-TV
verschijnt.
INDIVIDUELE INSTELLING
LINE:
AUTO WEERGAVE:
DIMMER:
PAUZESTAND:
KINDERBEVEILIGING
TOESTANDGEHEUGEN:
MUZIEKSTUKKEUZE:
VIDEO
VIDEO
S VIDEO
RGB
AAN
UIT
9 Druk op X/x om een item te kiezen.
30
Signaaltype
U kiest
Pagina
Videosignalen
VIDEO
77
S Videosignalen
S VIDEO
77
RGB-signalen
RGB
77
q; Druk op ENTER.
Het instelscherm voor het kiezen van het soort aansluiting voor uw versterker (receiver)
verschijnt.
Is deze speler aangesloten op een
versterker (receiver)? Kies het
gebruikte type aansluiting.
JA
LINE OUTPUT L/R (AUDIO)
DIGITAL OUTPUT
5.1CH OUTPUT
NEE
Aansluitingen
qa Druk op X/x om een item te kiezen en druk vervolgens op ENTER.
• Wanneer “NEE” of “LINE OUTPUT L/R (AUDIO)” wordt gekozen, wordt Snel
Instelling voltooid en zijn de aansluitingen verricht.
• Wanneer “DIGITAL OUTPUT” wordt gekozen, verschijnt het instelscherm voor
“DOLBY DIGITAL”.
• Wanneer “5.1CH OUTPUT” wordt gekozen, verschijnt het instelscherm voor
“LUIDSPREKER”.
Wanneer DIGITAL OUTPUT wordt gekozen
1
Druk op X/x om een item te kiezen.
Kies het item dat past bij de audioverbinding die u op pagina 24 tot 27 hebt gekozen (
tot D ).
B
AUDIO INSTELLING
UIT
AUDIO VERZWAKKER:
AUDIO DRC:
STANDAARD
CENTER EQ.:
NORMAAL
DOWN MIX:
DOLBY SURROUND
DIGITALE UITGANG:
AAN
D-PCM
DOLBY DIGITAL:
D-PCM
MPEG:
DOLBY DIGITAL
DTS:
48kHz/96kHz PCM:
48kHz/16bit
Audiokabelverbinding
C-2
D-2
B-2
2
U kiest
Pagina
D-PCM
80
DOLBY DIGITAL (alleen indien de
versterker (receiver) is uitgerust met
een Dolby Digital decoder)
80
Druk op ENTER.
DTS is gekozen.
AUDIO INSTELLING
AUDIO VERZWAKKER:
UIT
AUDIO DRC:
STANDAARD
CENTER EQ.:
NORMAAL
DOWN MIX:
DOLBY SURROUND
DIGITALE UITGANG:
AAN
D-PCM
DOLBY DIGITAL:
MPEG:
PCM
DTS:
UIT
48kHz/96kHz PCM:
UIT
AAN
wordt vervolgd
31
3
Druk op X/x om een item te kiezen.
Kies het item dat past bij de audioverbinding die u op pagina 24 tot 27 hebt gekozen (
tot D ).
Audiokabelverbinding
C-2
D-2
B-2
4
U kiest
Pagina
UIT
80
AAN (alleen indien de versterker
(receiver)
is voorzien van een DTS decoder)
80
B
Druk op ENTER.
De Snel Instelling is voltooid. Alle aansluitingen en instellingen zijn verricht.
Indien uw AV-versterker (receiver) is uitgerust met een MPEG audio decoder, moet u
“MPEG” op “MPEG” zetten (pagina 80).
Wanneer 5.1 CH OUTPUT is gekozen
1
Druk op X/x om het formaat van de middenluidspreker te kiezen.
Kies “GEEN” wanneer geen middenluidspreker is aangesloten. Zie pagina 82 voor elke
keuzemogelijkheid.
LUIDSPREKER
GROOTTE:
AFSTAND:
BALANS:
NIVEAU:
UIT
TEST TOON:
VOOR:
MIDDEN:
ACHTER:
SUBWOOFER:
T
2
t
th
GROOT
GEEN
GEEN
GROOT
KLEIN
ENTER
Druk op ENTER.
Het instelscherm voor het kiezen van de grootte van de achterluidspreker verschijnt.
LUIDSPREKER
GROOTTE:
AFSTAND:
BALANS:
NIVEAU:
UIT
TEST TOON:
VOOR:
MIDDEN:
ACHTER:
SUBWOOFER:
To set, press
3
32
GROOT
GROOT
GEEN
GEEN
GROOT(ACHTER)
, then ENTER .
Druk op X/x om de grootte te kiezen.
Kies “GEEN” wanneer geen achterluidspreker is aangesloten.
“OPZIJ” en “ACHTER” duidt op uw luisterpositie ten opzichte van de luidsprekers.
Zie pagina 82 voor elke keuzemogelijkheid.
4
Druk op ENTER.
Het instelscherm voor het kiezen of er al dan niet een subwoofer is aangesloten, verschijnt.
5
Druk op X/x om een item te kiezen.
6
Druk op ENTER.
Snel Instelling is voltooid. Alle aansluitingen en instellingen zijn verricht.
Aansluitingen
LUIDSPREKER
GROOTTE:
AFSTAND:
BALANS:
NIVEAU:
UIT
TEST TOON:
GROOT
VOOR:
GROOT
MIDDEN:
ACHTER:
GROOT(ACHTER)
SUBWOOFER:
GEEN
GEEN
JA
Opmerking
Snel Instelling kan alleen direct worden gestart wanneer u het voor de eerste keer gebruikt.
Om Snel Instelling een tweede keer te gebruiken, kiest u “SNEL” onder “INSTELLING” in het Control Menu
(pagina 73).
Surround sound-effecten
Om te genieten van de surround sound-effecten met deze speler of uw versterker (receiver),
moeten de volgende items zijn ingesteld zoals hieronder beschreven voor de audioverbinding die
u op pagina 24 tot 27 hebt gekozen ( B tot D ). Dit zijn de standaardinstellingen die niet
hoeven te worden gewijzigd wanneer u de speler voor het eerst aansluit. Zie pagina 73 voor het
gebruik van het instelscherm.
Audio-aansluiting (pagina 24 tot 27)
A
Er zijn geen bijkomende instellingen vereist.
wordt vervolgd
33
B-1
Item
U kiest
Pagina
AFSTAND
BALANS
NIVEAU
Kies volgens de aangesloten
luidsprekers
82
• Indien het geluid ook is vervormd bij laag volume, zet dan “AUDIO VERZWAKKER” op “AAN”
(pagina 79).
• Indien “VERSTERKT” of “ZACHT” is gekozen onder “CENTER EQ.”, is stemgeluid
duidelijker (pagina 79).
B-2
C-2
D-2
Item
U kiest
Pagina
DOWN MIX
DOLBY SURROUND
79
DIGITALE UITGANG
AAN
79
• Stel “48 kHz/96 kHz PCM” alleen in op “96 kHz/24 bit” bij aansluiting van een versterker
(receiver) die werkt met een bemonsteringsfrequentie van 96 kHz. (pagina 80)
C-1
D-1
Item
U kiest
Pagina
DOWN MIX
DOLBY SURROUND
79
• Indien het geluid ook is vervormd bij laag volume, zet dan “AUDIO VERZWAKKER” op “AAN”
(pagina 79).
34
Discs afspelen
4
Discs afspelen
Druk op A op de speler en leg een
disc op de disc-lade.
De speler schakelt automatisch aan en
de voedingsindicator licht groen op.
Afhankelijk van de DVD of VIDEO CD
kunnen sommige functies verschillend of
onbeschikbaar zijn.
Raadpleeg de instructies die bij de disc zijn
geleverd.
Met de weergavekant omlaag
H
A
x
Voedingsindicator
5
Druk op H.
De disc-lade gaat dicht en de speler start
de weergave (Continuous Play). Regel
het volume op de TV of de versterker
(receiver).
Discs afspelen
POWER
]/1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Na Stap 5
Bij sommige discs verschijnt er een menu op
het TV-scherm. Voor interactieve weergave
volgt u de instructies op het menuscherm.
DVD (pagina 38), VIDEO CD (pagina 39).
0
(geluid)
H
1
2
x
Zet de TV aan.
Zet de ingangskeuzeschakelaar
van de TV op de speler.
Bij gebruik van een versterker
(receiver)
Zet de versterker (receiver) aan en kies
het juiste kanaal zodat u het geluid van
deze speler kunt beluisteren.
3
De speler aanzetten
Druk op POWER op de speler. De speler
schakelt over naar de wachtstand en de
voedingsindicator licht rood op. Druk op ]/1
op de afstandsbediening. De speler schakelt
aan en de voedingsindicator licht groen op. In
de wachtstand schakelt de speler ook aan
door op A op de speler of door op H te
drukken.
Druk op POWER op de speler.
De speler schakelt over naar de
wachtstand en de voedingsindicator
licht rood op.
wordt vervolgd
35
De speler afzetten
Druk op ]/1 op de afstandsbediening. De
speler schakelt over naar de wachtstand en de
voedingsindicator licht rood op. Druk op
POWER op de speler om hem volledig af te
zetten. Schakel de speler niet uit tijdens het
afspelen van een disc door op de POWER
schakelaar te drukken. Hierdoor kunnen de
menu-instellingen immers worden gewist.
Om de speler af te zetten, drukt u eerst op x
om de weergave te stoppen en vervolgens op
]/1 op de afstandsbediening.
Opmerkingen bij de weergave van
DTS geluidssporen op een CD
• Bij het afspelen van DTS CD’s wordt
overmatige ruis geproduceerd via de
analoge stereo aansluitingen. Om eventuele
beschadiging van het audiosysteem te
voorkomen, dient de gebruiker de nodige
voorzorgsmaatregelen te nemen wanneer
de analoge stereo aansluitingen van de
speler zijn verbonden met een versterker.
Voor DTS Digital Surround™ weergave
moet een externe 5.1-kanaals decoder
worden verbonden met de digitale
aansluitingen van de speler.
• Zet het geluid op “STEREO” met de
(geluid) toets op de afstandsbediening om
DTS geluidssporen op een CD (pagina 55)
te beluisteren.
• Speel geen DTS geluidssporen af zonder de
speler eerst aan te sluiten op een
audiocomponent met ingebouwde DTS
decoder. De speler voert het DTS signaal uit
via de DIGITAL OUT (OPTICAL en
COAXIAL) aansluitingen, ook al staat
“DTS” onder “AUDIO INSTELLING” in
het instelscherm op “UIT” (pagina 79),
waardoor uw gehoor of de luidsprekers
kunnen worden beschadigd.
36
Opmerkingen bij de weergave van
DVD’s met DTS geluidsspoor
• DTS audiosignalen worden alleen
uitgevoerd via de DIGITAL OUT
(OPTICAL en COAXIAL) aansluitingen.
• Wanneer u de speler aansluit op
geluidsapparatuur zonder DTS decoder,
mag u “DTS” onder “AUDIO
INSTELLING” niet op “AAN” zetten
(pagina 80). Er kan een luid geluid worden
geproduceerd, waardoor uw gehoor of de
luidsprekers kunnen worden beschadigd.
• Bij het afspelen van een DVD met DTS
geluidssporen zet u “DTS” onder “AUDIO
INSTELLING” op “AAN” (pagina 79).
Opmerking
Indien de speler of de afstandsbediening langer dan 30
minuten niet worden bediend terwijl geen disc wordt
afgespeeld, schakelt de speler automatisch over naar
de wachtstand (Auto Power Off functie).
Bijkomende handelingen
De weergave hervatten
vanaf het punt waar u de
disc hebt gestopt (Resume
Z
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Play)
0
./>
X
H
x
Handeling
Te stoppen
Druk op x
Te pauzeren
Druk op X
De weergave te
hervatten na pauzeren
Druk op X of H
H
x
Discs afspelen
Om
De speler memoriseert het punt waar u de
disc hebt x en “RESUME” verschijnt in het
uitleesvenster op het frontpaneel. Resume
Play blijft beschikbaar zolang de disc-lade
niet wordt geopend, zelfs al wordt de speler
in de wachtstand gebracht door op ]/1 te
drukken.
Tijdens continu
Druk op >
weergave naar het
volgende hoofdstuk, de
volgende track of scène
te gaan
Tijdens continu
Druk op .
weergave naar het
vorige hoofdstuk, de
vorige track of scène te
gaan
De weergave te
stoppen en de disc te
verwijderen
1
Druk op Z
Druk tijdens het afspelen van een
disc op x om de weergave te
stoppen.
“RESUME” verschijnt in het
uitleesvenster op het frontpaneel en u
kunt de disc herstarten vanaf het punt
waar u ze hebt gestopt.
Als “RESUME” niet verschijnt, is
Resume Play niet beschikbaar.
2
Druk op H.
De speler start de weergave vanaf het
punt waar u de disc in Stap 1 hebt
gestopt.
z Om de weergave te starten vanaf het begin van de
disc drukt u tweemaal op x en vervolgens op H.
wordt vervolgd
37
Opmerkingen
• De weergave kan vanaf een ander punt worden
hervat afhankelijk van waar u de disc hebt gestopt.
• Het punt waar u de weergave hebt gestopt wordt
gewist wanneer:
— u het toestel uitschakelt door op POWER op de
speler te drukken.
— u verandert van weergavestand.
— u de instellingen op het instelscherm wijzigt.
Gebruik van het DVD menu
Sommige discs hebben een “titelmenu” of
een “DVD menu”. Bij sommige DVD’s heet
dat gewoon een “menu” of “titel”.
Gebruik van het titelmenu
Een DVD is opgesplitst in lange stukken
beeld of muziek die “titels” worden
genoemd. Bij het afspelen van een DVD die
verscheidene titels bevat, kunt u titels kiezen
via het titelmenu.
Cijfertoetsen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
TITLE
C/X/x/c
ENTER
1
Druk op TITLE.
Het titelmenu verschijnt op het TVscherm.
De inhoud van het menu varieert van disc
tot disc.
2
Druk op C/X/x/c of de cijfertoetsen om
de titel te kiezen die u wilt afspelen.
3
Druk op ENTER.
De speler begint de gekozen titel af te
spelen.
z U kunt ook het titelmenu laten verschijnen door op
TITLE op de speler te drukken.
38
Gebruik van het DVD menu
Bij sommige DVD’s kan de disc-inhoud
worden geselecteerd via een menu. Zo kunt u
de taal voor de ondertitels, de taal voor het
geluid, enz. kiezen.
Cijfertoetsen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
VIDEO CD’s met PBCfuncties afspelen (PBCweergave)
0
DVD MENU
C/X/x/c
ENTER
Cijfertoetsen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
Discs afspelen
PBC-weergave (Playback Control) biedt de
mogelijkheid van eenvoudige interactieve
handelingen, zoekfuncties en dergelijke.
Met PBC-weergave kunt u VIDEO CD’s
interactief afspelen door de instructies in het
menu op het TV-scherm te volgen.
./>
H
1
Druk op DVD MENU.
Het DVD menu verschijnt op het TVscherm. De inhoud van het menu varieert
van disc tot disc.
2
Druk op C/X/x/c of de cijfertoetsen om
het item te kiezen dat u wilt wijzigen.
3
Herhaal Stap 2 om andere items te
wijzigen.
4
x
X/x
ENTER
ORETURN
1
Start de weergave van een VIDEO
CD met PBC-functies.
Het menu voor uw keuze verschijnt.
2
Druk op ENTER.
z U kunt ook het DVD menu laten verschijnen door
op DVD MENU op de speler te drukken.
3
4
Kies het gewenste itemnummer
door op X/x of cijfertoetsen te
drukken.
Druk op ENTER.
Volg de instructies op het
menuscherm voor interactieve
handelingen.
Afhankelijk van de VIDEO CD kan de
procedure verschillen; raadpleeg de
gebruiksaanwijzing die bij de disc
wordt geleverd.
wordt vervolgd
39
Terugkeren naar het menuscherm
Druk op O RETURN.
z Om de PBC-weergave te stoppen met de speler in
de stopstand, drukt u op ./> of de cijfertoetsen
en vervolgens op H of ENTER. “Weergave zonder
PBC” verschijnt op het TV-scherm en continu
weergave begint. Er kunnen geen stilstaande beelden
zoals bijvoorbeeld een menuscherm worden getoond.
Om terug te keren naar PBC-weergave drukt u
tweemaal op x en vervolgens op H.
Opmerking
Afhankelijk van de VIDEO CD kan in de
gebruiksaanwijzing die bij de disc wordt geleverd
“Druk op ENTER” in Stap 3 zijn vervangen door
“Druk op SELECT”. Druk in dat geval op H.
Diverse
weergavemogelijkheden
(Programme Play, Shuffle Play, Repeat
Play, A-B Repeat Play)
Er is keuze uit de volgende weergavestanden:
• Programme Play (pagina 40)
• Shuffle Play (pagina 42)
• Repeat Play (pagina 43)
• A-B Repeat Play (pagina 44)
Opmerkingen
• De weergavestand wordt geannuleerd wanneer:
— u de disc-lade opent.
— de speler overschakelt naar de wachtstand door
op ]/1 op de afstandsbediening te drukken.
— u het toestel uitschakelt door op POWER op de
speler te drukken
• Bij het afspelen van een VIDEO CD met PBC, moet
u eerst PBC-weergave stoppen alvorens u een
weergavestand kunt kiezen (behalve wanneer u A-B
Repeat Play instelt voor bewegende beelden).
Uw eigen programma samenstellen
(Programme Play)
U kunt zelf de volgorde bepalen waarin de
titels, hoofdstukken of tracks op de disc
worden afgespeeld en zo uw eigen
programma samenstellen. U kunt maximum
99 titels, hoofdstukken en tracks
programmeren.
Cijfertoetsen
CLEAR
SHUFFLE
PROGRAM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
REPEAT
H
X/x/c
ENTER
DISPLAY
40
1
2
Druk tweemaal op DISPLAY (eenmaal bij
het afspelen van een CD).
Het Control Menu verschijnt.
Druk op X/x om
(PROGRAMMEREN) te kiezen en druk op
ENTER.
De opties voor PROGRAMMEREN
verschijnen.
DVD
T
––
01
02
03
04
05
Druk op c.
De cursor gaat naar de titel of track (in dit
geval “01”).
PROGRAMMEREN
ALLES WISSEN
1. TITEL – –
2. TITEL – –
3. TITEL – –
4. TITEL – –
5. TITEL – –
6. TITEL – –
7. TITEL – –
C
++
01
02
03
04
05
06
Druk vervolgens op X/x of de
cijfertoetsen om “03” onder “C” te kiezen
en druk op ENTER.
PROGRAMMEREN
ALLES WISSEN
1. TITEL 0 2 – 0 3
2. TITEL – –
3. TITEL – –
4. TITEL – –
5. TITEL – –
6. TITEL – –
7. TITEL – –
T
––
01
02
03
04
05
Gekozen titel en hoofdstuk
Tracks of titels opgenomen op een disc
4
T
––
01
02
03
04
05
Discs afspelen
“MUZIEKSTUK” verschijnt bij het
afspelen van een VIDEO CD of CD.
ALLES WISSEN
1. TITEL
2. TITEL – –
3. TITEL – –
4. TITEL – –
5. TITEL – –
6. TITEL – –
7. TITEL – –
xBij het afspelen van een DVD
Kies bijvoorbeeld hoofdstuk “03” van
titel “02”.
Druk op X/x of de cijfertoetsen om “02”
te kiezen onder “T” en druk vervolgens
op ENTER.
ALLES WISSEN
1. TITEL – –
2. TITEL – –
3. TITEL – –
4. TITEL – –
5. TITEL – –
6. TITEL – –
7. TITEL – –
Druk op X/x om “INSTEL t” te kiezen
en druk op ENTER.
Het programmeerscherm verschijnt.
PROGRAMMEREN
Kies een titel, hoofdstuk of track om te
programmeren.
PROGRAMMEREN
12(27)
18(34)
T
1:32:55
UIT
UIT
INSTEL.
AAN
3
5
T
C
––
01
02
03
04
05
++
01
02
03
04
05
06
xBij het afspelen van een VIDEO
CD of CD
Kies bijvoorbeeld track “02”.
Druk op X/x of de cijfertoetsen om “02”
te kiezen onder “T” en druk vervolgens
op ENTER.
Gekozen track
0:15:30
T
PROGRAMMEREN
ALLES WISSEN
1. MUZIEKSTUK
2. MUZIEKSTUK
3. MUZIEKSTUK
4. MUZIEKSTUK
5. MUZIEKSTUK
6. MUZIEKSTUK
7. MUZIEKSTUK
02
––
––
––
––
––
––
––
01
02
03
04
05
Totale duur van de geprogrammeerde tracks
Hoofdstukken opgenomen op een disc
wordt vervolgd
41
6
7
Herhaal stap 4 en 5 om andere titels,
hoofdstukken of tracks te
programmeren.
De geprogrammeerde titels,
hoofdstukken en tracks worden getoond
in de gekozen volgorde.
Druk op H om Programme Play te
starten.
Geprogrammeerde weergave start.
Na afloop van het programma kunt u
hetzelfde programma opnieuw starten
door op H te drukken.
z U kunt “PROGRAMMEREN” direct kiezen door
op PROGRAM te drukken.
Opmerking
Het getoonde aantal titel, hoofdstukken of tracks komt
overeen met het aantal titels, hoofdstukken of tracks
die op een disc zijn opgenomen.
Weergave in willekeurige volgorde
(Shuffle Play)
U kunt de speler titels of tracks laten
“schudden” en afspelen in willekeurige
volgorde. De afspeelvolgorde kan worden
gewijzigd door nogmaals te “schudden”.
7
Terugkeren naar normale weergave
Druk op CLEAR of kies “UIT” in Stap 3.
Om hetzelfde programma opnieuw te spelen
kiest u “AAN” in Step 3 en drukt u
vervolgens op H.
CLEAR
8
9
0
SHUFFLE
H
X/x
ENTER
Het Control Menu afzetten
Druk herhaaldelijk op DISPLAY tot het
Control Menu is afgezet.
DISPLAY
Programma veranderen
1
2
Kies in Stap 4 het programmanummer
van de titel, het hoofdstuk of de track die
u wilt wijzigen met X/x of de
cijfertoetsen en druk op c.
Volg Stap 5 voor verdere
programmering.
De programmavolgorde annuleren
Om alle titels, hoofdstukken of tracks in de
geprogrammeerde volgorde te annuleren,
drukt u op X en kiest u “ALLES WISSEN” in
Stap 4. Om het gekozen programma te
annuleren, kiest u het programma met behulp
van X/x in stap 4, drukt u op CLEAR of kiest
u “--” in Stap 5, en druk vervolgens op
ENTER.
z Tijdens Program Play kunt u de geprogrammeerde
titels weergeven met Repeat Play of Shuffle Play.
Druk op REPEAT of SHUFFLE op de
afstandsbediening, of zet “HERHALEN” of
“SHUFFLE” in het bedieningsmenuscherm aan.
42
1
Druk tijdens de weergave tweemaal op
DISPLAY (eenmaal bij het afspelen van
een CD).
Het Control Menu verschijnt.
2
Druk op X/x om
(SHUFFLE) te
kiezen en druk op ENTER.
De opties voor SHUFFLE verschijnen.
12(27)
18(34)
T
1:32:55
UIT
UIT
TITEL
HOOFDSTUK
DVD
3
Druk op X/x om een item te kiezen.
xBij het afspelen van een DVD
(Programme Play staat op UIT)
• TITEL: titels worden geschud en in
willekeurige volgorde afgespeeld.
• HOOFDSTUK: hoofdstukken
worden geschud en in willekeurige
volgorde afgespeeld.
Herhaalde weergave (Repeat Play)
U kunt alle titels/tracks op een disc of één
titel/hoofdstuk/track herhaaldelijk afspelen.
U kunt Shuffle en Program Play combineren.
CLEAR
SHUFFLE te drukken.
Opmerking
Wanneer “HOOFDSTUK” is gekozen kunnen
maximum 200 hoofdstukken op een disc in
willekeurige volgorde worden afgespeeld.
9
0
DISPLAY
1
Druk tijdens de weergave tweemaal op
DISPLAY (eenmaal bij het afspelen van
een CD).
Het Control Menu verschijnt.
2
Kies
(HERHALEN) met X/x en
druk op ENTER.
De opties voor HERHALEN verschijnen.
12(27)
18(34)
T
1:32:55
DVD
UIT
UIT
DISC
TITEL
HOOFDSTUK
Het Control Menu afzetten
Druk herhaaldelijk op DISPLAY tot het
Control Menu is afgezet.
z U kunt “SHUFFLE” direct kiezen door op
8
X/x
ENTER
Terugkeren naar normale weergave
Druk op CLEAR of kies “UIT” in Stap 3.
de stopstand. Kies “SHUFFLE” en druk op H.
Shuffle Play start.
6
7
H
Druk op ENTER.
z Shuffle Play kan worden ingesteld met de speler in
3
5
Discs afspelen
4
2
4
REPEAT
xBij het afspelen van een VIDEO
CD of CD (Programme Play staat
op UIT)
• MUZIEKSTUK: tracks worden
geschud en in willekeurige volgorde
afgespeeld.
xBij het afspelen van een VIDEO
CD of CD (Programme Play aan
staat)
• AAN: titels of tracks gekozen voor
Programme Play worden geschud en
in willekeurige volgorde afgespeeld.
1
3
Druk op X/x om een item te kiezen.
xBij het afspelen van een DVD
(Programme Play en Shuffle Play
staat op UIT)
• DISC: alle titels worden herhaald.
• TITEL: huidige titel wordt herhaald.
• HOOFDSTUK: huidig hoofdstuk
wordt herhaald.
wordt vervolgd
43
xBij het afspelen van een VIDEO
CD of CD (Programme Play en
Shuffle Play staat op UIT)
• DISC: alle tracks op een disc worden
herhaald.
• MUZIEKSTUK: huidige track wordt
herhaald.
1
Druk tijdens de weergave tweemaal op
DISPLAY (eenmaal bij het afspelen van
een CD).
Het Control Menu verschijnt.
2
Druk op X/x om
(A-B
HERHALEN) te kiezen en druk op ENTER.
De opties voor A-B HERHALEN
verschijnen.
xWanneer Program Play of
Shuffle Play AAN staat
• AAN: Programme Play of Shuffle
Play wordt herhaald.
4
12(27)
18(34)
T
1:32:55
DVD
Druk op ENTER.
UIT
INSTEL.
UIT
Terugkeren naar normale weergave
Druk op CLEAR of kies “UIT” in Stap 3.
Het Control Menu afzetten
Druk herhaaldelijk op DISPLAY tot het
Control Menu is afgezet.
3
Druk op X/x om “INSTEL. t” te kiezen
en druk op ENTER.
Het A-B HERHALEN instelscherm
verschijnt.
z Repeat Play kan worden ingesteld met de speler in
de stopstand. Kies “HERHALEN” en druk op H.
Repeat Play start.
A-B HERHALEN
z U kunt HERHALEN direct kiezen door op
Stel punt A in met
REPEAT te drukken.
Een bepaald gedeelte herhalen (A-B
Repeat Play)
U kunt een bepaald gedeelte van een titel,
hoofdstuk of track herhaaldelijk afspelen. (Dit
is nuttig om bijvoorbeeld tekst uit het hoofd te
leren.)
7
CLEAR
8
4
ENTER .
Druk op ENTER wanneer u tijdens het
afspelen het beginpunt (punt A) vindt
van het gedeelte dat herhaaldelijk moet
worden afgespeeld.
Het beginpunt (punt A) is ingesteld.
9
0
A-B HERHALEN
Stel punt B in met
X/x
ENTER
DISPLAY
44
ENTER
.
HOOFDSTUK TIJD
A: 18 – 1 : 32 : 55
5
Druk nogmaals op ENTER wanneer het
eindpunt (punt B) is bereikt.
De instelpunten verschijnen op het
scherm en het gedeelte wordt herhaald.
Tijdens A-B Repeat Play verschijnt “AB” in het uitleesvenster op het
frontpaneel.
12(27)
18(34)
T
1 : 34 : 30
DVD
HOOFDSTUK TIJD
A: 18 – 1 : 32 : 55
B: 18 – 1 : 34 : 30
Terugkeren naar normale weergave
Druk op CLEAR of kies “UIT” in stap 3.
Discs afspelen
AAN
Het Control Menu afzetten
Druk herhaaldelijk op DISPLAY tot het
Control Menu is afgezet.
Opmerkingen
• U kunt A-B Repeat Play slechts instellen voor één
bepaald gedeelte.
• Als A-B Repeat Play wordt ingesteld, worden de
instellingen voor Shuffle Play, Repeat Play en
Program Play geannuleerd.
45
Een scène zoeken
Bij elke druk op
of y verandert de
scan-weergavesnelheid. Er zijn drie
snelheden beschikbaar. Bij elke druk op de
toets verandert de indicatie als volgt:
y
Zoeken naar een bepaald
punt op een disc (Search,
Scan, Slow-motion play, Freeze Frame)
U kunt snel een bepaald punt op een disc
zoeken met beeld of vertraagde weergave.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Weergaverichting
×2B (alleen DVD/CD) t 1M t 2M
Tegenovergestelde richting
×2b (alleen DVD) t 1m t 2m
De ×2B/×2b weergavesnelheid bedraagt
ongeveer het dubbele van de normale
snelheid. De 2M/2m weergavesnelheid
is sneller dan 1M/1m.
0
Vertraagde weergave (Slow-motion)
y
∗ De 1M/1m weergavesnelheid is dezelfde als de
scan-weergavesnelheid in de onderstaande
beschrijving.
Weergaverichting
2y y 1y
Tegenovergestelde richting (alleen DVD)
2
y1
De 2y/2
1y/1 .
weergavesnelheid is trager dan
y
Hou tijdens de weergave C ingedrukt
om een punt te zoeken in de weergaverichting
met snelheid 1M* of hou c ingedrukt
om een punt te in omgekeerde richting met
snelheid 1m*. Om terug te keren naar de
normale weergavesnelheid laat u de toets los
wanneer u het gewenste punt hebt gevonden.
y
Een punt zoeken (Search)
y
Opmerking
Bij sommige DVD/VIDEO CD’s zijn bepaalde van de
beschreven handelingen niet mogelijk.
Deze functie werkt alleen met DVD’s en
VIDEO CD’s. Druk op
of y met de
speler in de pauzestand. Druk op H om
terug te keren naar de normale snelheid.
Bij elke druk op
of y verandert de
vertraagde weergavesnelheid. Er zijn twee
snelheden beschikbaar. Bij elke druk op de
toets verandert de indicatie als volgt:
y
/
y
C
H
y
/
y
c
Beeld-per-beeld weergave
Snel een bepaald punt zoeken door
een disc snel vooruit of achteruit af
te spelen (Scan)
Druk op
of y tijdens het afspelen
van een disc. Wanneer u het gewenste punt
hebt gevonden, drukt u nogmaals op H om
terug te keren naar normale snelheid.
y
46
Deze functie werkt alleen met DVD’s en
VIDEO CD’s. Druk met de speler in de
pauzestand op C om naar het volgende
beeld te gaan. Druk op c om naar het
vorige beeld te gaan (alleen DVD). Druk op
H om terug te keren naar normale
weergave.
xBij het afspelen van een VIDEO
CD tijdens PBC-weergave
(SCENE)
Een titel/hoofdstuk/track/
index/scène zoeken
xBij het afspelen van een CD
(MUZIEKSTUK) of
(INDEX).
U kunt een titel op hoofdstuk zoeken op een
DVD en een track, index of scène op een
VIDEO CD of CD. Aan titels en tracks op de
disc zijn unieke nummers toegekend, zodat u
ze kunt kiezen door het betreffende nummer
in te voeren. U kunt ook een scène zoeken
aan de hand van de tijdcode. (TIJD
ZOEKEN)
CLEAR
2
3
4
5
6
7
8
9
12(27)
18(34)
T
1:32:55
DVD
0
Gekozen rij
X/x
ENTER
3
Druk op ENTER.
“** (**)” verandert in “-- (**)”.
DISPLAY
12(27)
– –(34)
T
1:32:55
1
Een scène zoeken
Cijfertoetsen
1
Voorbeeld: wanneer u
(HOOFDSTUK) kiest
“**(**)” licht op (** verwijst naar een
nummer).
Het cijfer tussen haakjes geeft het totale
aantal titels, hoofdstukken, tracks,
indexen of scènes aan.
DVD
Druk op DISPLAY.
Het Control Menu verschijnt.
2
Druk op X/x om de zoekmethode te
kiezen.
4
xBij het afspelen van een DVD
(TITEL),
(HOOFDSTUK) of
(TIJD/
TEKST)
TIJD/TEKST voor TIJD ZOEKEN (zie
hieronder).
xBij het afspelen van een VIDEO
CD
(MUZIEKSTUK) of
(INDEX).
Druk op X/x of de cijfertoetsen om
het nummer van een titel,
hoofdstuk, track, index of scène te
kiezen die u wilt zoeken.
Als u zich hebt vergist
Annuleer het cijfer door op CLEAR te
drukken en kies vervolgens een ander
cijfer.
5
Druk op ENTER.
De speler start de weergave vanaf het
gekozen cijfer.
wordt vervolgd
47
Het Control Menu afzetten
Blijf op DISPLAY drukken tot het Control
Menu is afgezet.
Een bepaalde scène
afspelen (BEKIJK)
Een scène zoeken aan de hand van de
tijdcode (TIJD ZOEKEN) (alleen DVD)
1
2
3
Kies
(TIJD/TEKST) in stap 2.
“T **:**:**” (speelduur van de huidige
titel) wordt gekozen.
Druk op ENTER.
“T **:**:**” verandert in “T --:--:--”.
Voer de tijdcode in met behulp van de
cijfertoetsen, en druk vervolgens op
ENTER.
Om bijvoorbeeld te zoeken naar de scène
na 2 uur, 10 minuten en 20 seconden,
voert u gewoon “2:10:20” in.
Het Control Menu afzetten
Druk herhaaldelijk DISPLAY tot het Control
Menu is afgezet.
z U kunt de eerste scène van titels, hoofdstukken of
tracks op de disc laten verschijnen op een scherm dat
in 9 scènes is verdeeld. U kunt de weergave direct
starten door een scène te kiezen. Zie pagina 48 voor
meer details.
U kunt het scherm opsplitsen in 9
subschermen om snel de gewenste scène te
vinden.
X
C/X/x/c
DISPLAY
1
ENTER
O RETURN
Druk tweemaal op DISPLAY tijdens
de weergave.
Het Control Menu verschijnt.
2
Druk op X/x om
(BEKIJK)
te kiezen en druk op ENTER.
De opties voor BEKIJK verschijnen.
Opmerking
12(27)
18(34)
T
1:32:55
Titels, hoofdstukken of tracks verschijnen met
hetzelfde nummer als op de disc.
DVD
STROBO-WEERGAVE
BEKIJK TITEL
BEKIJK HFST
BEKIJK HOEK
STROBO-WEERGAVE
3
Druk op X/x om een item te
kiezen.
In de volgende hoofdstukken vindt u
meer uitleg over elk van deze
instellingen.
• STROBO-WEERGAVE
• BEKIJK TITEL (alleen voor DVD)
• BEKIJK HFST (alleen voor DVD)
• BEKIJK MUZIEKSTUK (alleen voor
VIDEO CD)
• BEKIJK HOEK (alleen voor DVD)
48
4
xBij het afspelen van een DVD
Druk op ENTER.
Terugkeren naar normale weergave
Druk op O RETURN.
Het Control Menu afzetten
Druk herhaaldelijk op DISPLAY tot het
Control Menu is afgezet.
Opmerkingen
• Bij sommige discs kunt u niet alle functies kiezen.
• Bij gebruik van deze functie is het geluid
onderdrukt.
Kies “BEKIJK TITEL” of “BEKIJK HFST”.
xBij het afspelen van een VIDEO CD
Kies “BEKIJK MUZIEKSTUK”.
De beginscènes van titels, hoofdstukken of
tracks verschijnen.
De weergave starten vanaf de
gekozen scène
Kies de scène met C/X/x/c en druk op
ENTER. De weergave start vanaf de gekozen
scène.
Een track opslitsen in 9 delen
(STROBO-WEERGAVE)
U kunt 9 opeenvolgende bewegende beelden
tonen op het scherm. Wanneer u op X drukt,
staan de bewegende beelden stil.
Kies “STROBO-WEERGAVE” in stap 3 en
druk vervolgens op ENTER in stap 4.
Titel en hoofdstuk scannen
U kunt het scherm opsplitsen in 9
subschermen en de eerste scène van titels,
hoofdstukken of tracks tonen. U kunt de
weergave ook starten vanaf een bepaalde
titel, hoofdstuk of track.
Kies het gewenste punt in stap 3 en druk op
ENTER in stap 4.
zijn, verschijnt V onderaan rechts. Om extra titels,
hoofdstukken of tracks te tonen, kiest u de scène
onderaan rechts (positie 9) en drukt u op x. Om terug
te keren naar de vorige scène, kiest u de scène
bovenaan links (positie 1) en drukt u op X.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Een scène zoeken
z Indien er meer dan 9 titels, hoofdstukken of tracks
Verschillende hoeken tegelijkertijd
tonen
Indien er diverse hoeken (meervoudige
hoeken) voor een scène zijn opgenomen op
een DVD, kunt u alle hoeken op eenzelfde
scherm tonen en continu weergave vanuit een
bepaalde hoek starten. Voor hoekweergave is
het scherm in 9 gedeeld.
Kies “BEKIJK HOEK” in stap 3 en druk
vervolgens op ENTER in stap 4.
Terugkeren naar normale weergave
Druk op O RETURN.
49
Disc-informatie controleren
Bij het afspelen van een DVD
Speelduur en resterende
speelduur controleren via
het uitleesvenster op het
voorpaneel
Speelduur en nummer van de huidige titel
TITLE
CHAP
CHAP
HOUR
2
3
4
5
6
7
8
9
SEC
MIN
SEC
MIN
SEC
MIN
SEC
Speelduur en nummer
van het huidige hoofdstuk
CHAP
HOUR
Resterende speelduur
van het huidige hoofdstuk
CHAP
1
MIN
Resterende speelduur van de huidige titel
TITLE
U kunt informatie over de disc, zoals de
resterende speelduur, het totale aantal titels
op een DVD of tracks op een CD of VIDEO
CD controleren via het uitleesvenster op het
voorpaneel (pagina 9).
HOUR
HOUR
Tekst
0
TIME/TEXT
Bij het afspelen van een VIDEO CD
(zonder PBC-functies) of CD
Speelduur en huidig tracknummer
TRACK
Druk op TIME/TEXT.
INDEX
MIN
SEC
MIN
SEC
MIN
SEC
Resterende speelduur
van de huidige track
Bij elke druk op TIME/TEXT tijdens het
afspelen van de disc, verandert de indicatie
zoals de onderstaande tabel laat zien.
TRACK
INDEX
Speelduur van de disc
Resterende speelduur van de disc
MIN
SEC
Tekst
z Bij het afspelen van VIDEO CD’s met PBCfuncties verschijnt het scènenummer en de speelduur.
50
z De speelduur en de resterende speelduur van
hoofdstuk, titel, track, scène of disc verschijnen ook
op uw TV-scherm. Zie “Speelduur en resterende
speelduur controleren” hieronder voor meer
informatie over de manier waarop deze informatie
moet worden geïnterpreteerd.
Opmerking
Bij sommige discs en weergavestanden kan de
bovenvermelde disc-informatie niet verschijnen.
Speelduur en resterende
speelduur controleren
U kunt de speelduur en de resterende
speelduur van de huidige titel, hoofdstuk of
track en de totale of resterende speelduur van
de disc controleren. U kunt ook de DVD/CDtekst op de disc controleren.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
DISPLAY
1
Disc-informatie controleren
TIME/TEXT
Druk op DISPLAY tijdens de
weergave.
Het Control Menu verschijnt.
Titel- of tracknummer
12(27)
18(34)
T
1:32:55
DVD
Disc-type
Tijdinformatie
wordt vervolgd
51
2
Druk herhaaldelijk op TIME/TEXT
om de tijd te wijzigen.
De indicatie en het soort tijd dat u kunt
wijzigen hangen af van de disc die u
afspeelt.
xBij het afspelen van een DVD
• T **:**:**
Speelduur van de huidige titel
• T–**:**:**
Resterende speelduur van de
huidige titel
• C **:**:**
Speelduur van het huidige
hoofdstuk
• C–**:**:**
Resterende speelduur van het huidige
hoofdstuk
xBij weergave van een VIDEO
CD (met PBC-functies)
• **:**
Speelduur van de huidige scène
xBij het afspelen van een VIDEO
CD (zonder PBC-functie) of CD
• T **:**
Speelduur van het huidige track
• T–**:**
Resterende speelduur van het
huidige track
• D **:**
Speelduur van de huidige disc
• D–**:**
Resterende speelduur van de
huidige disc
Het Control Menu afzetten
Druk herhaaldelijk op DISPLAY tot het
Control Menu is afgezet.
52
DVD/CD-tekst controleren
Druk in stap 3 herhaaldelijk op TIME/TEXT
om de tekst te tonen die op de DVD/CD is
opgenomen. De DVD/CD-tekst verschijnt
alleen wanneer de tekst op de disc staat. U
kunt de tekst niet wijzigen.
TIJD/TEKST:
BRAHMS SYMPHONY NO – 4
DVD/CD-tekst
z Indien de DVD/CD-tekst niet op één regel past,
kunt u de hele tekst bekijken door hem over het
uitleesvenster op het voorpaneel te laten rollen.
z U kunt “tijd en tekst” kiezen door op TIME/TEXT
te drukken.
Opmerkingen
• Alleen letters van het alfabet kunnen worden
getoond.
• De speler kan alleen het eerste niveau van DVD/CDtekst zoals disc-naam of titel tonen.
Weergave-informatie
controleren (GEAVANCEERD)
4
Druk op ENTER.
Het GEAVANCEERD venster sluiten
Kies “UIT” in stap 3.
U kunt informatie zoals bit rate of de disclaag die wordt afgespeeld controleren.
Tijdens het afspelen van een disc wordt de bit
rate van het weergavebeeld altijd bij
benadering aangegeven in Mbps (megabit
per seconde) en audio in Kbps (kilobit per
seconde).
Het Control Menu afzetten
Druk herhaaldelijk op DISPLAY tot het
Control Menu is afgezet.
Weergave van elk item
X/x
ENTER
DISPLAY
BIT RATE
BIT RATE
0
1
Druk op DISPLAY tijdens de
weergave.
Het Control Menu verschijnt.
5
Druk op X/x om
(GEAVANCEERD) te kiezen en druk
vervolgens op ENTER.
De opties voor GEAVANCEERD
verschijnen.
12(27)
18(34)
T
1:32:55
DVD
Audio
Mbps
Video
10
Bij het afspelen van MPEG
audiogeluidssporen
BIT RATE
0
2
384kbps
0
5
kbps
1000
Audio
Mbps
Video
10
Disc-informatie controleren
Door herhaaldelijk op de DISPLAY toets te
drukken, kunt u “BIT RATE” of “LAAG”
laten verschijnen, afhankelijk van wat bij
“GEAVANCEERD” werd gekozen.
Bit rate staat voor het aantal video-/
audiogegevens per seconde op een disc; hoe
hoger de bit rate, hoe groter het aantal
gegevens. Hoe hoger de bit rate, hoe meer
gegevens. Dit betekent echter niet
noodzakelijk dat de beeldkwaliteit dan beter
is.
LAAG
BIT RATE
UIT
BIT RATE
LAAG
3
Verschijnt bij een tweelagige DVD
BIT RATE
384 kbps
0
5
10
Mbps
Druk op X/x om items te kiezen.
Zie “Weergave van elk item” voor meer
informatie over elk item.
• BIT RATE: toont de bit rate.
• LAAG: toont laag en uitleespunt.
wordt vervolgd
53
Geeft aan waar de disc speelt.
Bij een tweelagige DVD geeft de speler aan
welke laag wordt gelezen (“Layer 0” of
“Layer 1”).
Voor details betreffende de lagen, zie pagina
90 (DVD).
54
Geluidsregeling
Het geluid regelen
12(27)
18(34)
T
1:32:55
1: ENGELS
1: ENGELS
2: ENGELS
3: FRANS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
L
C
R
LFE
LS
3
RS
Druk op X/x om het gewenste
audiosignaal te kiezen.
xBij het afspelen van een DVD
De taalkeuze hangt af van de DVD.
De 4 cijfers die verschijnen, stellen de
taalcode voor. Kies de taalcode uit de
lijst op pagina 93. Als dezelfde taal
twee of meer keer verschijnt, wordt de
DVD opgenomen in meervoudig
audioformaat.
xBij het afspelen van een VIDEO
CD of CD
De standaard instelling is onderstreept.
• STEREO: standaard stereo geluid
• 1/L: geluid van het linker kanaal
(mono)
• 2/R: geluid van het rechter kanaal
(mono)
4
0
PROGRAM FORMAT
DOLBY DIGITAL 3/2.1
Geluidsregeling
Bij DVD’s met meertalige geluidssporen
kunt u de taal kiezen waarin de DVD wordt
afgespeeld.
Wanneer de DVD is opgenomen in
verschillende audioformaten (PCM, Dolby
Digital, MPEG audio of DTS) kunt u het
audioformaat kiezen bij het afspelen van een
DVD.
Bij stereo CD’s of VIDEO CD’s kunt u het
geluid van het rechter of linker kanaal kiezen
en het geluid van het gekozen kanaal
beluisteren via de rechter en de linker
luidspreker. (Het stereo effect gaat dan wel
verloren.) Bij een disc met een liedje
bijvoorbeeld kan het stemgeluid via het
rechter kanaal en de muziek via het linker
kanaal worden weergegeven. Als u dan
alleen de muziek wilt horen, kunt u het linker
kanaal kiezen en het geluid via beide
luidsprekers beluisteren.
DVD
Druk op ENTER.
(geluid)
X/x
ENTER
DISPLAY
1
Druk op DISPLAY tijdens de
weergave.
Het Control Menu verschijnt.
2
Het Control Menu afzetten
Druk herhaaldelijk op DISPLAY tot het
Control Menu is afgezet.
z U kunt GELUID direct kiezen door op
te
drukken. Bij elke druk op de toets verandert het item.
Opmerkingen
• Bij discs zonder meervoudig audioformaat kan het
geluid niet worden gewijzigd.
• Tijdens het afspelen van een DVD kan het geluid
automatisch veranderen.
Druk op X/x om
(GELUID)
te kiezen en druk op ENTER.
De opties voor GELUID verschijnen.
55
De audio-informatie van de disc
tonen
Voorbeelden:
• PCM (stereo)
PROGRAM FORMAT
PCM 48kHz 24bit
Als u “GELUID” kiest, verschijnen de
weergavekanalen op het scherm.
In Dolby Digital kunnen verscheidene
signalen, van mono tot 5.1-kanaalssignalen
worden opgenomen op een DVD. Het aantal
opgenomen kanalen hangt af van de DVD.
Huidig audioformaat*
12(27)
18(34)
T
1:32:55
1: ENGELS
• Dolby Surround
PROGRAM FORMAT
DOLBY DIGITAL 2/0
DOLBY SURROUND
L
C
R
DVD
PROGRAM FORMAT
DOLBY DIGITAL 3/2.1
L
C
R
LFE
LS
S
RS
Huidig programmaformaat**
* “PCM”, “MPEG”, “DTS” of “DOLBY
DIGITAL” verschijnt.
Bij “DOLBY DIGITAL” verschijnen de
kanalen in de spelende track als volgt:
• Dolby Digital 5.1ch
Wanneer een LFE-signaalcomponent wordt
uitgevoerd, is “LFE” omrand met een volle
lijn. Wanneer geen LFE-signaalcomponent
wordt uitgevoerd, is “LFE” omrand met een
stippellijn.
Voor Dolby Digital 5.1ch
geluidscomponent:
PROGRAM FORMAT
DOLBY DIGITAL 3/2.1
Achtercomponent 2
L
C
R
LFE
LS
DOLBY DIGITAL 3 / 2 . 1
Voorcomponent 2 +
Middencomponent 1
LEF (Low Frequency
Effect) component 1
**De letters in het programmaformaatscherm
staan voor de volgende geluidscomponent:
L : Voor (links)
R : Voor (rechts)
C : Midden
LS : Achter (links)
RS : Achter (rechts)
S : Achter (mono): De
achtercomponent van het Dolby
Surround stereo signaal en het
Dolby Digital signaal.
LFE :LFE (Low Frequency Effect)
RS
• MPEG
PROGRAM FORMAT
MPEG 2/2
L
R
LS
RS
• DTS
“LFE” is altijd omrand met een volle lijn,
ongeacht welke LFE-signaalcomponent
wordt uitgevoerd.
PROGRAM FORMAT
DTS 3/2.1
L
C
R
LFE
LS
56
RS
Opmerkingen
• Wanneer het signaal achtersignaalcomponenten
zoals LS, RS of S bevat, is het Surround effect
sterker (pagina 57).
• Indien “DTS” onder “AUDIO INSTELLING”
(pagina 79) op “UIT” staat, kunnen geen DTS tracks
worden gekozen via het scherm, ook al bevat de disc
DTS tracks.
SURROUND Mode
Surround sound is mogelijk bij het afspelen
van Dolby Digital, MPEG audio DVD’s, ook
al beschikt u maar over 2 of 4 luidsprekers.
Kies de surround mode die het best bij uw
luidsprekeropstelling past.
X/x
ENTER
DISPLAY
Druk op DISPLAY tijdens de
weergave.
Het Control Menu verschijnt.
2
Druk op X/x om
(SURROUND) te kiezen en druk
vervolgens op ENTER.
Geluidsregeling
1
De opties voor SURROUND
verschijnen.
12(27)
18(34)
T
1:32:55
DVD
UIT
UIT
TVS DYNAMISCH
TVS BREED
wordt vervolgd
57
3
Druk op X/x om een SURROUND
geluid te kiezen.
Op de volgende pagina vindt u meer
uitleg over elk van deze instellingen.
Voor 2 luidsprekers
•TVS DYNAMISCH
•TVS BREED
•TVS NACHT
•TVS STANDAARD
Voor 4 (of meer) luidsprekers
Indien u “GEEN” kiest voor
“ACHTER” bij “LUIDSPREKER”
(pagina 96), kunt u deze standen niet
kiezen.
•NORMAL SURROUND
•ENHANCED SURROUND
•VIRTUAL REAR SHIFT
•VIRTUAL MULTI REAR
•VIRTUAL MULTI DIMENSION
4
TVS (TV Virtual Surround) DYNAMISCH
Maakt gebruik van driedimensionale
geluidsbewerking om virtuele
achterluidsprekers te creëren op basis van het
geluid afkomstig van de voorluidsprekers (L,
R) zonder dat er effectief achterluidsprekers
moeten worden geïnstalleerd. (hieronder
afgebeeld) Het sound imaging effect is duidelijk
merkbaar en elk element van het geluidsspoor is
duidelijk hoorbaar.
Deze instelling is aangewezen wanneer de
linker en rechter voorluidsprekers dicht bij
elkaar staan, zoals bij ingebouwde
luidsprekers of een stereo TV.
TV
Druk op ENTER.
SURROUND annuleren
Kies “UIT” in Stap 3.
Het Control Menu afzetten
Druk herhaaldelijk op DISPLAY tot het
Control Menu is afgezet.
Voor 2 luidsprekers
Wanneer u slechts 2 voorluidsprekers
aansluit, biedt TVS (TV Virtual Surround) u
de mogelijkheid van surround sound-effecten
door met behulp van driedimensionale
geluidsbewerking virtuele achterluidsprekers
te creëren op basis van het geluid van de
voorluidsprekers (L: links, R: rechts) zonder
dat er effectief achterluidsprekers zijn
aangesloten. Kies één van de volgende
standen:
Indien de speler is ingesteld om het signaal uit
te voeren via de DIGITAL OUT (OPTICAL
58
of COAXIAL) aansluiting, is het surround
effect alleen hoorbaar wanneer u “DOLBY
DIGITAL” onder “AUDIO INSTELLING”
op “D-PCM” zet (pagina 80).
TVS (TV Virtual Surround) BREED
Maakt gebruik van driedimensionale
geluidsbewerking om virtuele
achterluidsprekers te creëren op basis van het
geluid afkomstig van de voorluidsprekers (L,
R) zonder dat er effectief achterluidsprekers
moeten worden geïnstalleerd. De virtuele
luidsprekers worden gereproduceerd zoals
hieronder afgebeeld. Dit geeft het geluid een
ruimtelijk effect dat de luisteraar omringt.
Deze instelling is aangewezen wanneer de
linker en rechter voorluidsprekers dicht bij
elkaar staan, zoals bij ingebouwde
luidsprekers of een stereo TV.
TV
TVS (TV Virtual Surround) NACHT
Luide geluiden zoals explosies worden gedempt
maar stille geluiden blijven onaangeroerd. Deze
instelling is handig wanneer u anderen niet wilt
storen maar toch de dialogen wilt horen en
genieten van surround sound-effecten van TVS
BREED.
TVS (TV Virtual Surround) STANDAARD
Maakt gebruik van driedimensionale
geluidsbewerking om virtuele
achterluidsprekers te creëren op basis van het
geluid afkomstig van de voorluidsprekers (L,
R) zonder dat er effectief achterluidsprekers
moeten worden geïnstalleerd. De virtuele
luidsprekers worden gereproduceerd zoals
hieronder afgebeeld. Gebruik deze instelling
wanneer u TVS wilt gebruiken in combinatie
met 2 aparte luidsprekers, met behoud van de
geluidskwaliteit.
U kunt genieten van de volgende surroundeffecten met 2 voorluidsprekers en 2
achterluidsprekers.
Sluit de speler aan op de receiver via B-1
(pagina 24).
U kunt genieten van Dolby Surround (Pro
Logic) geluid of Digital Cinema Sound (DCS).
DCS maakt gebruik van driedimensionale
geluidsbewerking om het geluid van de
achterluidsprekers weg van de effectieve
luidsprekerpositie te schuiven of creëert
volledige sets virtuele achterluidsprekers op
basis van een set effectieve achterluidsprekers.
“VIRTUAL REAR SHIFT”, “VIRTUAL
MULTI REAR” en “VIRTUAL MULTI
DIMENSION” maken gebruik van deze
technologie.
NORMAL SURROUND
R
Software met 2-kanaals audiosignalen wordt
gedecodeerd met Dolby Surround (Pro
Logic) om een ruimtelijk effect te verkrijgen.
De achterluidsprekers produceren identiek
monogeluid. Bij gebruik van een
middenluidspreker produceert Dolby
Surround (Pro Logic) ook aangepast geluid
voor de middenluidspreker.
L : Voorluidspreker (links)
R : Voorluidspreker (rechts)
: Virtuele luidspreker
L
LS
Geluidsregeling
L
Voor 4 (of meer) luidsprekers
R
RS
ENHANCED SURROUND
Geeft een groter gevoel van présence bij
weergave van een Dolby Surround (Pro
Logic) bron met monosignaal via het
achterkanaal. Produceert een stereoachtig
effect via de achterkanalen.
wordt vervolgd
59
VIRTUAL REAR SHIFT
VIRTUAL MULTI REAR
Maakt gebruik van driedimensionale
geluidsbewerking om het geluid van de
achterluidsprekers weg van de effectieve
luidsprekerpositie te schuiven.
De virtuele luidsprekers worden
gereproduceerd zoals hieronder afgebeeld.
Het effect hangt af van de “ACHTER” of
“OPZIJ” instelling van de achterluidsprekers
(pagina 82).
Maakt gebruik van driedimensionale
geluidsbewerking om een stel virtuele
luidsprekers te creëren op basis van één
effectief paar achterluidsprekers. De virtuele
luidsprekers worden gereproduceerd zoals
hieronder afgebeeld. De positie van de
virtuele achterluidsprekers verschilt volgens
de “ACHTER” of “OPZIJ” instelling van de
achterluidsprekers (pagina 82).
ACHTER
ACHTER
L
R
LS
L
RS
LS
OPZIJ
RS
OPZIJ
L
LS
60
R
R
L
RS
LS
R
RS
VIRTUAL MULTI DIMENSION
Opmerkingen
Maakt het gebruik van driedimensionale
geluidsbewerking om op basis van een enkel stel
achterluidsprekers een hele reeks virtuele
achterluidsprekers te creëren die hoger zijn
geplaatst dan de luisteraar.
Deze stand creëert vijf sets virtuele
luidsprekers rond de luisteraar in een
horizontale hoek van ongeveer 30°. Het
effect hangt af van de “ACHTER” of
“OPZIJ” instelling van de achterluidsprekers
(pagina 82).
ACHTER
L
R
RS
L
LS
R
RS
Geluidsregeling
LS
OPZIJ
• Voor multikanaalsaudio via de 5.1CH OUTPUT
aansluitingen moeten positie en afstand van elke
luidspreker correct worden ingesteld. Zie pagina 82
voor details omtrent de luidsprekerinstelling.
• Als u een item kiest, valt het geluid tijdelijk weg.
• Wanneer het weergavesignaal geen signaal voor de
achterluidsprekers bevat (pagina 56), kunnen
surround-effecten moeilijk hoorbaar zijn.
• Wanneer u “TVS DYNAMISCH”, “TVS BREED”,
“TVS NACHT” of “TVS STANDAARD” kiest,
produceert de speler geen geluid via de
middenluidspreker.
• Wanneer u een SURROUND mode kiest, moet u de
surround-functie van de aangesloten TV of
versterker (receiver) afzetten.
• Wanneer de speler is ingesteld om het signaal uit te
voeren via DIGITAL OUT (OPTICAL of
COAXIAL), is het surround-effect niet hoorbaar bij
het afspelen van een CD.
• Zorg ervoor dat de luisterpositie zich op precies
dezelfde afstand van en tussen beide luidsprekers in
bevindt, en dat ze beide in een soortgelijke
omgeving zijn opgesteld.
Zoniet is het TVS effect mogelijk minder goed
merkbaar.
• TVS NIGHT werkt alleen met Dolby Digital en
MPEG audiodiscs. Niet alle discs reageren evenwel
op dezelfde manier op de TVS NACHT functie.
• Indien u gebruik maakt van DIGITAL OUT
(COAXIAL of OPTICAL) en “DOLBY DIGITAL”
onder “AUDIO INSTELLING” op “DOLBY
DIGITAL” en “MPEG” op “MPEG” zet,
produceren uw luidsprekers wel geluid maar zonder
TVS effect.
L: Voorluidspreker (links)
R : Voorluidspreker (rechts)
LS :Achterluidspreker (links)
RS :Achterluidspreker (rechts)
: Virtuele luidspreker
z U kunt SURROUND direct kiezen door op
SURROUND op de speler te drukken. Wanneer u een
andere instelling kiest dan “UIT”, licht de indicatie op
de speler op.
61
Filmweergave
3
Hoeken wijzigen
Druk op c of ENTER.
Het hoeknummer verandert in “-”.
Indien een scène vanuit verschillende hoeken
is opgenomen op de DVD, verschijnt
“ANGLE” in het uitleesvenster op het
voorpaneel. Dit betekent dat u de kijkhoek
kunt wijzigen.
Bij een scène met een rijdende trein kunt u
bijvoorbeeld een beeld tonen van voor de
trein, vanuit het linker venster of vanuit het
rechter venster terwijl de trein verder rijdt.
12(27)
18(34)
T
1:32:55
–
4
DVD
(9)
Kies het hoeknummer met behulp
van de cijfertoetsen of X/x en druk
vervolgens op ENTER.
De hoek wordt gewijzigd.
Cijfertoetsen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
(hoek)
X/x
ENTER
DISPLAY
1
Druk op DISPLAY tijdens de
weergave.
Druk op X/x om
te kiezen.
1(9)
62
z U kunt alle opgenomen hoeken op eenzelfde
(HOEK)
DVD
Opmerking
Bij sommige DVD’s kunt u de hoeken niet wijzigen,
ook al zijn er meervoudige hoeken op opgenomen.
Het hoeknummer verandert verschijnt.
Het cijfer tussen haakjes geeft het totale
aantal hoeken aan.
12(27)
18(34)
T
1:32:55
z U kunt de hoek direct kiezen door op
te
drukken. Bij elke druk op de toets verandert de hoek.
scherm tonen en continu weergave direct starten met
een bepaalde hoek. Voor hoekweergave is het scherm
in 9 gedeeld. Voor details, zie zie pagina 48.
Het Control Menu verschijnt.
2
Het Control Menu afzetten
Druk op DISPLAY tot het Control Menu is
afgezet.
Ondertitels weergeven
Bij discs waarop ondertitels zijn opgenomen,
kunt u die ondertitels tijdens het afspelen laten
verschijnen of doen verdwijnen. Bij discs
waarop meertalige ondertitels zijn opgenomen,
kunt u de taal van de ondertitels tijdens het
afspelen veranderen en naar believen aan- en
uitzetten. Zo kunt u bijvoorbeeld de taal kiezen
die u wilt leren en de ondertitels aanzetten voor
een beter begrip.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
3
Druk op X/x om een taal te kiezen.
De taalkeuze hangt af van de DVD.
De 4 cijfers die verschijnen, stellen de
taalcode voor. Kies de taalcode uit de
lijst op pagina 93.
4
Druk op ENTER.
De ONDERTITELING-instelling
wijzigen
Kies “UIT” in Stap 3.
Het Control Menu afzetten
Druk op DISPLAY tot het Control Menu is
afgezet.
z U kunt ONDERTITELING direct kiezen door op
0
te drukken. Bij elke druk op de toets verandert het
item.
X/x
ENTER
Bij sommige DVD’s kunt u de ondertitels niet
wijzigen, ook al zijn er meertalige ondertitels op
opgenomen.
Opmerking
DISPLAY
1
Filmweergave
(ondertiteling)
Druk op DISPLAY tijdens de
weergave.
Het Control Menu verschijnt.
2
Druk op X/x om
(ONDERTITELING) te kiezen en
druk op ENTER.
De opties voor ONDERTITELING
verschijnen.
12(27)
18(34)
T
1:32:55
DVD
UIT
UIT
1: ENGELS
2: FRANS
3: SPAANS
63
De beeldkwaliteit regelen
3
(BNR)
De Block Noise Reduction (BNR) functie
regelt de beeldkwaliteit door “blokruis” of
mozaïekpatronen op uw TV-scherm te
onderdrukken.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Druk op X/x om een niveau te
kiezen
Samen met de waarde verminderen ook
de mozaïekpatronen op uw TV-scherm.
• 1: beperkt “blokruis”.
• 2: beperkt “blokruis” meer dan 1.
• 3: beperkt “blokruis” meer dan 2.
4
Druk op ENTER.
De disc speelt met de gekozen
instelling.
0
BNR
X/x
ENTER
De BNR-instelling wijzigen
Kies “UIT” in Stap 3.
Het Control Menu afzetten
Druk op DISPLAY tot het Control Menu is
afgezet.
DISPLAY
z BNR kan worden ingesteld met de speler in de
1
stopstand.
Druk tweemaal op DISPLAY tijdens
de weergave.
Het Control Menu verschijnt.
2
Druk op X/x om
(BNR) te
kiezen en druk op ENTER.
De opties voor BNR verschijnen.
12(27)
18(34)
T
1:32:55
UIT
1
2
3
UIT
64
DVD
z U kunt BNR direct kiezen door op BNR op de
speler te drukken. Bij elke druk op de toets verandert
het item. Wanneer u een andere instelling kiest dan
“UIT”, licht de indicatie op de speler op.
Opmerkingen
• Zet BNR op “UIT” wanneer de randen van het beeld
op het scherm minder scherp zijn.
• Bij sommige discs of scènes is het BNR-effect
minder duidelijk.
• 2: verscherpt de randen meer dan 1.
• 3: verscherpt de randen meer dan 2.
• ZACHT: verzacht de randen (alleen
DVD)
De weergave verbeteren
(DIGITAL VIDEO ENHANCER)
4
De Digital Video Enhancer functie maakt het
beeld helderder en scherper door de randen
beter zichtbaar te maken op uw TV-scherm.
Met deze functie kunt u de beeldranden ook
minder scherp maken.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Druk op ENTER.
De disc speelt met de gekozen
instelling.
De DIGITAL VIDEO ENHANCER
instelling annuleren
Kies “UIT” in Stap 3.
Het Control Menu afzetten
Druk herhaaldelijk op DISPLAY tot het
Control Menu is afgezet.
0
z DIGITAL VIDEO ENHANCER kan worden
ingesteld met de speler in de stopstand.
DISPLAY
1
Druk tweemaal op DISPLAY tijdens de
weergave.
Opmerking
Bij sommige DVD/VIDEO CD discs of scènes kan
beeldruis duidelijker zichtbaar worden. Verlaag in dat
geval het Digital Video Enhancer niveau.
Filmweergave
X/x
ENTER
Het Control Menu verschijnt.
2
Druk op X/x om
(DIGITAL
VIDEO ENHANCER) te kiezen en
druk op ENTER.
De opties voor DIGITAL VIDEO
ENHANCER verschijnen.
12(27)
18(34)
T
1:32:55
UIT
1
2
3
ZACHT
UIT
3
DVD
Druk op X/x om een niveau te
kiezen
Hoe hoger de waarde, hoe scherper de
beeldranden op uw TV-scherm.
• 1: verscherpt de randen.
65
Diverse bijkomende functies
Discs vergrendelen (EIGEN
2
Druk op DISPLAY met de speler in de
stopstand.
Het Control Menu verschijnt.
3
Druk op X/x om
(EIGEN
KINDERBEVEILIGING) te kiezen en druk
vervolgens op ENTER.
“EIGEN KINDERBEVEILIGING”
wordt geselecteerd.
KINDERBEVEILIGING,
KINDERBEVEILIGING)
De weergave van discs kan op twee manieren
worden beperkt.
• Eigen kinderbeveiliging
U kunt de weergave zo beperken dat de
speler bepaalde discs niet kan afspelen.
• Kinderbeveiliging
Voor de weergave van sommige DVD’s
kan bijvoorbeeld een leeftijdsbeperking
worden ingesteld.
Kinderbeveiliging en eigen
kinderbeveiliging werken met eenzelfde
wachtwoord.
Eigen kinderbeveiliging
Een wachtwoord voor eigen
kinderbeveiliging kan voor maximum 50
discs worden ingesteld. Vanaf de 51e disc
wordt de eerste disc gewist.
12(27)
18(34)
T
1:32:55
DVD
UIT
AAN
WACHTWOORD
4
Druk op X/x om “AAN t” te kiezen en
druk op ENTER.
xAls u geen wachtwoord hebt
ingevoerd
Het scherm voor het registreren van een
nieuw wachtwoord verschijnt.
EIGEN KINDERBEVEILIGING
Cijfertoetsen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Voer een nieuw 4-cijferig
wachtwoord in en druk vervolgens
op ENTER .
0
x
C/X/x
ENTER
DISPLAY
1
66
O RETURN
Plaats de disc die u wilt vergrendelen.
Druk tijdens het afspelen van een disc op
x om de weergave te stoppen.
Voer een 4-cijferig wachtwoord in met
behulp van de cijfertoetsen, en druk
vervolgens op ENTER.
Het wachtwoord-bevestigingsscherm
verschijnt.
xAls u al een wachtwoord hebt
geregistreerd
Het wachtwoord-invoerscherm
verschijnt.
Wachtwoord wijzigen
1
EIGEN KINDERBEVEILIGING
Geef het wachtwoord in, druk
daarna op ENTER .
2
3
5
Voer uw 4-cijferig wachtwoord
(opnieuw) in met behulp van de
cijfertoetsen, en druk vervolgens op
ENTER.
“Eigen kinderbeveiliging staat aan.”
verschijnt en het Control Menu keert
terug.
Indien u zich vergist bij het invoeren
van uw wachtwoord
“Druk op C voor u ENTER indrukt en
voer het juiste nummer in.
4
Een disc afspelen waarvoor Eigen
Kinderbeveiliging is ingesteld
1
Eigen kinderbeveiliging afzetten
1
2
Kies “UIT t” in Stap 4 en druk
vervolgens op ENTER.
Voer uw 4-cijferig wachtwoord in met
behulp van de cijfertoetsen, en druk
vervolgens op ENTER.
Plaats de disc waarvoor Eigen
Kinderbeveiliging is ingesteld.
Het EIGEN KINDERBEVEILIGING
scherm verschijnt.
EIGEN KINDERBEVEILIGING
Eigen kinderbeveiliging staat al aan.
Voor weergave voer uw wachtwoord
in en druk op ENTER .
2
Voer uw 4-cijferig wachtwoord in met
behulp van de cijfertoetsen, en druk
vervolgens op ENTER.
De speler is klaar voor weergave.
Diverse bijkomende functies
Als u zich hebt vergist
Druk op O RETURN en begin dan opnieuw
vanaf Stap 3.
Het Control Menu afzetten
Druk op O RETURN en hou vervolgens
DISPLAY ingedrukt tot het Control Menu
verdwijnt.
Druk in Stap 4 op X/x om
“WACHTWOORD t” te kiezen en
druk vervolgens op ENTER.
Het wachtwoord-bevestigingsscherm
verschijnt.
Voer uw 4-cijferig wachtwoord in met
behulp van de cijfertoetsen en druk op
ENTER.
Voer een nieuw 4-cijferig wachtwoord in
met behulp van de cijfertoetsen, en druk
vervolgens op ENTER.
Om uw wachtwoord te bevestigen, voert
u het nogmaals in met de cijfertoetsen en
drukt u vervolgens op ENTER.
z Indien u uw wachtwoord bent vergeten, voer dan
het cijfer “199703” in met de cijfertoetsen wanneer het
KINDERBEVEILIGING scherm uw wachtwoord
vraagt en druk vervolgens op ENTER. U wordt
gevraagd een nieuw 4-cijferig wachtwoord in te
voeren.
67
Weergave door kinderen beperken
(kinderbeveiliging)
5
Voor de weergave van sommige DVD’s kan
bijvoorbeeld een leeftijdsbeperking worden
ingesteld. Dat kan met de functie
“Kinderbeveiliging”.
Een beperkte scène wordt niet afgespeeld of
wordt vervangen door een andere scène.
Druk op X/x om “KINDERBEVEILIGING
t” te kiezen en druk vervolgens op
ENTER.
xAls u nog geen wachtwoord hebt
ingevoerd
Het scherm voor het registreren van een
nieuw wachtwoord verschijnt.
INDIVIDUELE INSTELLING
Cijfertoetsen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
KINDERBEVEILIGING
Voer een nieuw 4-cijferig
wachtwoord in en druk vervolgens
op ENTER .
0
Voer een 4-cijferig wachtwoord in met
behulp van de cijfertoetsen, en druk
vervolgens op ENTER.
Het wachtwoord-bevestigingsscherm
verschijnt.
H
X/x
ENTER
DISPLAY
1
O RETURN
Druk op DISPLAY met de speler in de
stopstand.
Het Control Menu verschijnt.
2
Druk op X/x om
(INSTELLING)
te kiezen en druk op ENTER.
3
Druk om X/x om “VOLLEDIG” te kiezen
en druk op ENTER.
Het instelscherm verschijnt.
4
Druk op X/x om “INDIVIDUELE
INSTELLING” te kiezen en druk op
ENTER.
“INDIVIDUELE INSTELLING”
verschijnt.
INDIVIDUELE INSTELLING
LINE:
AUTO WEERGAVE:
DIMMER:
PAUZESTAND:
KINDERBEVEILIGING
TOESTANDGEHEUGEN:
MUZIEKSTUKKEUZE:
68
xAls u al een wachtwoord hebt
geregistreerd
Het wachtwoord-invoerscherm
verschijnt.
INDIVIDUELE INSTELLING
KINDERBEVEILIGING
Geef het wachtwood in, druk
daarna op ENTER .
6
Voer uw wachtwoord (opnieuw) in met
behulp van de cijfertoetsen, en druk
vervolgens op ENTER.
Het scherm voor het instellen van het
weergavebeperkingsniveau en het
wijzigen van het wachtwoord verschijnt.
INDIVIDUELE INSTELLING
VIDEO
UIT
LICHT
AUTO
AAN
UIT
KINDERBEVEILIGING
NIVEAU:
STANDAARD:
WACHTWOORD WIJZIGEN
UIT
USA
7
Druk op X/x om “STANDAARD” te
kiezen en druk op ENTER.
De gekozen items voor “STANDAARD”
verschijnen.
INDIVIDUELE INSTELLING
KINDERBEVEILIGING
NIVEAU:
STANDAARD:
WACHTWOORD WIJZIGEN
8
9
UIT
USA
USA
ANDERE
Druk op X/x om een geografisch gebied
als beperking te kiezen en druk
vervolgens op ENTER.
Het gebied wordt gekozen.
Wanneer u “ANDERE t” kiest, voer
dan de standaardcode in de tabel op de
volgende pagina 69 in met behulp van de
cijfertoetsen.
INDIVIDUELE INSTELLING
KINDERBEVEILIGING
NIVEAU:
STANDAARD:
WACHTWOORD WIJZIGEN
UIT
UIT
8:
7:
6:
5:
Het schermdisplay afzetten
Druk herhaaldelijk op DISPLAY tot het
instelscherm is afgezet.
De kinderbeveiligingsfunctie
uitschakelen en de DVD afspelen
nadat u uw wachtwoord hebt
ingevoerd.
Zet “NIVEAU” in Stap 10 op “UIT”.
Wachtwoord wijzigen
1
2
Een disc afspelen waarvoor
Kinderbeveiliging is ingesteld
1
Breng de disc in en druk op H.
Het KINDERBEVEILIGING scherm
verschijnt.
2
Voer uw 4-cijferig wachtwoord in met
behulp van de cijfertoetsen, en druk
vervolgens op ENTER.
De weergave start.
NC17
R
10 Kies het gewenste niveau met X/x, en
druk vervolgens op ENTER.
Kinderbeveiliging is ingesteld.
Kies in Stap 7 “WACHTWOORD
WIJZIGEN t” met x en druk
vervolgens op ENTER.
Het wachtwoord-bevestigingsscherm
verschijnt.
Volg Stap 6 om een nieuw wachtwoord
in te voeren.
Diverse bijkomende functies
Druk op ENTER.
De gekozen items voor “NIVEAU”
verschijnen.
Als u zich hebt vergist
Druk op O RETURN om terug te keren naar
het vorige scherm.
INDIVIDUELE INSTELLING
KINDERBEVEILIGING
4:
NIVEAU:
STANDAARD:
WACHTWOORD WIJZIGEN
PG13
USA
Hoe lager de waarde, hoe strenger de
beperking.
z Wanneer u uw wachtwoord bent vergeten,
verwijder dan de disc en herhaal stap 1 tot 5 van
“Weergave door kinderen beperken.” Wanneer u
wordt gevraagd uw wachtwoord in te voeren, voert u
“199703” in met de cijfertoetsen en drukt u vervolgens
op ENTER. U wordt gevraagd een nieuw 4-cijferig
wachtwoord in te voeren. Nadat u in stap 6 een nieuw
4-cijferig wachtwoord hebt ingevoerd, moet u de disc
weer in de speler plaatsen en op H drukken. Voer uw
nieuw wachtwoord in wanneer het
KINDERBEVEILIGING scherm verschijnt.
wordt vervolgd
69
Opmerkingen
• Bij het afspelen van DVD’s zonder
kinderbeveiligingsfunctie kan de weergave niet
worden beperkt met deze speler.
• Bij sommige DVD’s kan u worden gevraagd het
kinderbeveiligingsniveau te wijzigen. Voer dan uw
wachtwoord in en wijzig het niveau. Wanneer
Resume Play wordt gestopt, wordt het originele
niveau hersteld.
Regiocode
De speler produceert een pieptoon wanneer
de volgende handelingen worden verricht.
De bevestigingsgeluidsfunctie staat normaal
af.
Handeling
Standaard
Codenummer
Argentinië
2044
Australië
Pieptoon (bevestigingsgeluid)
2047
Standaard
Codenummer
Korea
Maleisië
2304
2363
België
2057
Mexico
2362
Brazilië
2070
Nederland
2376
Canada
2079
Nieuw-Zeeland
2390
Chili
2090
Noorwegen
2379
China
2092
Oostenrijk
2046
Denemarken
2115
Pakistan
2427
Duitsland
2109
Portugal
2436
Filippijnen
2424
Rusland
2489
Finland
2165
Singapore
2501
Frankrijk
2174
Spanje
2149
Hong Kong`
2219
Taiwan
2543
India
2248
Thailand
2528
Indonesië
2238
Verenigd Koninkrijk
2184
Italië
2254
Zweden
2499
Japan
2276
Zwitserland
2086
Pieptoon
De speler wordt aangezet
Eén pieptoon
De speler wordt afgezet
Twee pieptonen
H wordt ingedrukt
Eén pieptoon
X wordt ingedrukt
Twee pieptonen
De weergave stopt
Eén lange pieptoon
Bediening onmogelijk
Drie pieptonen
Het bevestigingsgeluid instellen
A
POWER
Voedingsindicator
X
]/1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
70
1
Druk op POWER op de speler en
vervolgens op
]/1 op de afstandsbediening.
De voedingsindicator licht groen op.
Druk op A als er een disc in de speler zit
en verwijder de disc. Druk dan nogmaals
op A om de disc-lade te sluiten.
2
Hou X op de speler langer dan twee
seconden ingedrukt.
U hoort een pieptoon en de
bevestigingsgeluidsfunctie staat aan.
De bevestigingsgeluidsfunctie
uitschakelen
Hou terwijl er geen disc in de speler zit X op
de speler langer dan twee seconden ingedrukt.
U hoort twee pieptonen en de
bevestigingsgeluidsfunctie schakelt uit.
Uw TV of AV-versterker
(receiver) bedienen met
de meegeleverde
afstandsbediening
Door het afstandsbedieningssignaal te
regelen, kunt u uw TV of AV-versterker
(receiver) bedienen met de meegeleverde
afstandsbediening.
Bij aansluiting op een AV-versterker
(receiver) kunt u het volume regelen met de
meegeleverde afstandsbediening.
Opmerkingen
TV’s bedienen met de
afstandsbediening
TV [/1
Cijfertoetsen*
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
t
2 +/–
TV/DVD
Diverse bijkomende functies
• Afhankelijk van de aangesloten apparatuur is het
mogelijk dat u uw TV of AV-versterker (receiver)
niet bedienen of sommige van de hieronder
vermelde toetsen niet kunt gebruiken.
• Wanneer u een nieuw codenummer invoert, wordt
het oude codenummer gewist.
• Wanneer u de batterijen van de afstandsbediening
vervangt, wordt het codenummer automatisch
teruggesteld. Voer dan opnieuw het juiste
codenummer in.
Hou TV ]/1 ingedrukt en voer de merkcode
van uw TV (zie tabel) in met behulp van de
cijfertoetsen. Laat dan TV ]/1 los.
wordt vervolgd
71
Codenummers van bedienbare TV’s
Als er meer dan één codenummer is vermeld,
voer ze dan één voor één in tot u het juiste
codenummer hebt gevonden.
AV-versterkers (receivers) bedienen
met de afstandsbediening
TV ]/1
Merk
Codenummer
Sony (standaard)
01
Grundig
11
Hitachi
24
Loewe
45
Nokia
15, 16, 69
Panasonic
17, 49
Philips
06, 07, 08
Saba
12, 13
Samsung
22, 23
Sanyo
25
Sharp
29
Telefunken
36
Thomson
43
Toshiba
38
De TV bedienen
U kunt uw TV bedienen met de onderstaande
toetsen.
Druk op
Om
TV ]/1
De TV aan of uit te zetten
2 (volume) +/–
Het volume van de TV te regelen
(wide mode)
Over te schakelen naar of van de
breedbeeldstand van een Sony
breedbeeld-TV
t (TV/VIDEO)
De ingang van de TV over te
schakelen tussen de TV en andere
bronnen
TV/DVD**
De ingang van de TV over te
schakelen tussen TV en speler
∗ Gebruik de cijfertoetsen alleen om het codenummer
van bedienbare TV’s in te voeren.
∗∗ Indien u de speler aansluit op de TV via SCART
(EURO AV) wordt de ingangsbron voor de TV
automatisch ingesteld op de speler wanneer u de
weergave start of een toets indrukt, met
uitzondering van ]/1. Druk in dit geval op TV/
DVD om de ingang weer in te stellen op TV.
72
Cijfertoetsen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2 +/–
0
Hou TV ]/1 ingedrukt en voer de merkcode
van uw AV receiver (zie tabel) in met behulp
van de cijfertoetsen. Laat dan TV ]/1 los.
Codenummers van bedienbare AVversterkers (receivers)
Indien er meer dan één codenummer is
vermeld, voer die dan in tot u het
codenummer vindt dat werkt met uw AVversterker (receiver).
Merk
Codenummer
Sony
91, 89
Denon
84, 85, 86
Kenwood
92, 93
Onkyo
81, 82, 83
Pioneer
99
Sansui
87
Technics
97, 98
Yamaha
94, 95, 96
De AV-versterker (receiver) bedienen
U kunt het volume van de AV-versterker
(receiver) regelen met 2 +/–.
Instellingen en afstellingen
TAALKEUZE
SCHERMDISPL.:
DVD MENU:
GELUID:
ONDERTITELING:
Gebruik van het
instelscherm
Via het instelscherm kunt u diverse beeld- en
geluidsinstellingen verrichten. U kunt ook
een taal kiezen voor bijvoorbeeld de
ondertitels en het instelscherm. Zie pagina 74
voor meer details omtrent het gebruik van het
scherm. Voor een algemene lijst van
instelpunten, zie pagina 94.
4
Gebruik van het instelscherm
NEDERLANDS
NEDERLANDS
ORIGINEEL
NEDERLANDS
Druk op X/x om het item te kiezen uit de
lijst: “TAALKEUZE”,
“SCHERMINSTELLING”, “INDIVIDUELE
INSTELLING” “AUDIO INSTELLING” en
“LUIDSPREKER”. Druk vervolgens op
ENTER.
Het gekozen item verschijnt.
Voorbeeld: “SCHERMINSTELLING”
Gekozen item
X/x
ENTER
DISPLAY
1
Druk op DISPLAY met de speler in de
stopstand.
Het Control Menu verschijnt.
Druk op X/x om
(INSTELLING)
te kiezen en druk op ENTER.
De opties voor INSTELLING
verschijnen.
( 47 )
:
:
DVD
SNEL
VOLLEDIG
HERSTELLEN
SNEL
3
5
SCHERMINSTELLING
TV TYPE:
SCHERMBEVEILIGING:
ACHTERGROND:
16:9
AAN
HOESBEELD
Kies het hoofditem met X/x, en druk
vervolgens op ENTER.
De opties voor het gekozen item
verschijnen.
Voorbeeld: “TV TYPE”
SCHERMINSTELLING
16:9
TV TYPE:
16:9
SCHERMBEVEILIGING:
4:3 LETTER BOX
ACHTERGROND:
4:3 PAN&SCAN
Instellingen en afstellingen
2
Instelitem
Opties
Druk op X/x om “VOLLEDIG” te kiezen
en druk op ENTER.
Het instelscherm verschijnt.
wordt vervolgd
73
6
Kies een instelling met X/x, en druk
vervolgens op ENTER.
De instelling wordt gekozen en beëindigd.
Voorbeeld: “4:3 PAN&SCAN”
De taal voor
schermweergave en
geluid kiezen (TAALKEUZE)
Gekozen instelling
SCHERMINSTELLING
4:3 PAN&SCAN
TV TYPE:
AAN
SCHERMBEVEILIGING:
ACHTERGROND:
HOESBEELD
Met “TAALKEUZE” kunt u de taal instellen
voor schermweergave of geluid.
Kies “TAALKEUZE” in het instelscherm.
Zie “Gebruik van het instelscherm” (pagina
73) voor meer details omtrent het gebruik van
het scherm.
Het instelscherm afzetten
Druk herhaaldelijk op DISPLAY tot het
instelscherm is afgezet.
z Wanneer u “SNEL” kiest in Stap 3, schakelt u over
naar Snel Instelling (pagina 29). Volg de Snel
Instelling procedure vanaf Stap 5 om basisafstellingen
te verrichten.
z Wanneer u “HERSTELLEN” kiest in stap 3, kunt
u alle “INSTELLING” items op pagina 94 tot 96
(behalve “KINDERBEVEILIGING”) in de
standaardinstelling brengen. Nadat u
“HERSTELLEN” hebt gekozen en op ENTER hebt
gedrukt, kiest u “JA” om de instellingen terug te
stellen (dit duurt enkele seconden) of “NEE” en drukt
u op ENTER om terug te keren naar het Control Menu.
Druk niet op POWER of ]/1 bij het terugstellen van
de speler.
TAALKEUZE
SCHERMDISPL.:
DVD MENU:
GELUID:
ONDERTITELING:
NEDERLANDS
NEDERLANDS
ORIGINEEL
NEDERLANDS
xSCHERMDISPL. (schermdisplay)
De taal voor het schermdisplay kiezen.
Kies de taal uit de lijst.
xDVD MENU (alleen DVD)
U kunt de gewenste taal kiezen uit het DVD
menu.
xGELUID (alleen DVD)
De taal van het geluid kiezen.
Kies de taal uit de lijst.
Als u “ORIGINEEL” kiest, wordt de taal op
de disc gekozen die voorrang krijgt.
xONDERTITELING (alleen DVD)
De taal van de ondertitels kiezen.
Kies de taal uit de lijst.
Wanneer u “ALS GELUID” kiest, verandert
de taal voor de ondertiteling mee met de taal
van het geluid.
74
z Wanneer u “ANDERE t” kiest in “DVD
MENU”, “ONDERTITELING” en “GELUID”, kies
en voer dan de taalcode uit de lijst in met behulp van
de cijfertoetsen (pagina 93).
Nadat u een keuze hebt gemaakt, verschijnt de
taalcode (4 cijfers) wanneer u de volgende keer
“ANDERE t” kiest.
Opmerking
Als u een taal kiest die niet is opgenomen op de DVD,
wordt één van de opgenomen talen automatisch
gekozen, behalve “SCHERMDISPL.”.
Beeldinstellingen
(SCHERMINSTELLING)
Kies de instellingen volgens de aangesloten
TV.
Kies “SCHERMINSTELLING” in het
instelscherm. Zie “Gebruik van het
instelscherm” (pagina 73) voor meer details
omtrent het gebruik van het scherm.
Standaard instellingen zijn onderstreept.
SCHERMINSTELLING
TV TYPE:
SCHERMBEVEILIGING:
ACHTERGROND:
16:9
AAN
HOESBEELD
xTV TYPE (alleen DVD)
Om de breedte/hoogte-verhouding van de
aangesloten TV te kiezen (4:3 of breedbeeld).
Kies dit wanneer u een
breedbeeldtelevisie of een
televisie met breedbeeldfunctie
aansluit.
4:3
LETTER
BOX
Kies dit wanneer u een TV met
4:3 scherm aansluit. Toont een
breedbeeld met zwarte stroken
bovenaan en onderaan het
scherm.
4:3
Kies dit wanneer u een TV met
PAN&SCAN 4:3 scherm aansluit. Toont
automatisch het breedbeeld op
het volledige scherm en snijdt
het overtollige gedeelte af.
Instellingen en afstellingen
16:9
wordt vervolgd
75
xACHTERGROND
Om de achtergrondkleur van het TV-scherm
in de stopstand of bij het afspelen van een CD
te kiezen.
16:9
4:3 LETTER BOX
4:3 PAN&SCAN
Opmerking
Bij sommige DVD’s kan “4:3 LETTER BOX”
automatisch worden gekozen in plaats van “4:3
PAN&SCAN” en omgekeerd.
xSCHERMBEVEILIGING
Als u de schermbeveiliging aanschakelt,
verschijnt het schermbeveiligingsbeeld
wanneer u het toestel gedurende 15 minuten
in de pauze- of stopstand laat of wanneer u
een CD langer dan 15 minuten afspeelt. De
schermbeveiliging voorkomt dat het scherm
wordt beschadigd (spookbeelden). Druk
op H om de schermbeveiliging af te zetten.
76
AAN
Om de schermbeveiliging aan te
zetten.
UIT
Om de schermbeveiliging af te
zetten.
HOESBEELD Het hoesbeeld (stilstaand beeld)
verschijnt alleen op de
achtergrond wanneer het is
opgenomen op de disc (CDEXTRA enz.). Als er geen
hoesbeeld op de disc staat,
verschijnt het “GRAFISCH”
beeld.
GRAFISCH
Op de achtergrond verschijnt een
beeld dat vooraf in de speler is
opgeslagen.
BLAUW
Blauwe achtergrond.
ZWART
Zwarte achtergrond.
Individuele instellingen
UIT
“TIMER”, “DEMO1” of “DEMO2”
wordt niet gebruikt om de weergave
te starten.
TIMER
begint te spelen wanneer de
speler wordt aangeschakeld. De
speler kan te allen tijde worden
aangeschakeld wanneer hij is
aangesloten op een timer (niet
meegeleverd). Stel de timer in
met de speler in de wachtstand
(de voedingsindicator licht rood
op).
DEMO1
Demonstratie 1 begint
automatisch te spelen.
DEMO2
Demonstratie 2 begint
automatisch te spelen.
(INDIVIDUELE INSTELLING)
Hiermee kunnen kinderbeveiliging en andere
instellingen worden verricht.
Kies “INDIVIDUELE INSTELLING” in het
instelscherm. Zie “Gebruik van het
instelscherm” (pagina 73) voor meer details
omtrent het gebruik van het scherm.
Standaard instellingen zijn onderstreept.
INDIVIDUELE INSTELLING
LINE:
AUTO WEERGAVE:
DIMMER:
PAUZESTAND:
KINDERBEVEILIGING
TOESTANDGEHEUGEN:
MUZIEKSTUKKEUZE:
VIDEO
UIT
LICHT
AUTO
AAN
UIT
xLINE
Om de methode te kiezen voor de uitvoer van
videosignalen via de LINE 1 (RGB)-TV
aansluitingen achteraan op de speler.
Voert videosignalen uit.
S VIDEO
Voert S video-signalen uit.
RGB
Voert RGB-signalen uit.
LICHT
Laat het uitleesvenster op het
voorpaneel oplichten.
DONKER
Laat het uitleesvenster op het
voorpaneel minder oplichten.
UIT
Om de verlichting van het
uitleesvenster op het voorpaneel uit
te schakelen.
xPAUZESTAND (alleen DVD)
Om het beeld in de pauzestand te kiezen.
Opmerkingen
• Als uw TV niet compatibel is met S video of RGBsignalen, verschijnt er geen beeld op het TV-scherm,
ook al kiest u “S VIDEO” of “RGB”. Raadpleeg de
gebruiksaanwijzing van uw TV.
• Als uw TV alleen is voorzien van een SCART
(EURO AV) aansluiting, mag u “S VIDEO” niet
kiezen.
xAUTO WEERGAVE
Kiest Auto Weergave wanneer u de speler
aanschakelt.
AUTO
Er verschijnt een trillingsvrij
beeld met bewegende elementen.
Kies normaal deze instelling.
BEELD
Er verschijnt een
hogeresolutiebeeld zonder
bewegende elementen.
Instellingen en afstellingen
VIDEO
xDIMMER
Om de verlichting van het uitleesvenster op
het voorpaneel te regelen.
xKINDERBEVEILIGING t (alleen
DVD)
Om een wachtwoord en
weergavebeperkingsniveau in te stellen voor
het afspelen van DVD’s met
weergavebeperking voor kinderen. Voor
details, zie “Weergave door kinderen
beperken (kinderbeveiliging)” (pagina 68).
wordt vervolgd
77
xTOESTANDGEHEUGEN
De speler kan ONDERTITELING en andere
instellingen voor elke disc afzonderlijk
opslaan, met een maximum van 50 discs
(weergavegeheugen).
Zet het weergavegeheugen aan of uit.
AAN
De instellingen worden in het
geheugen opgeslagen wanneer u de
disc uitwerpt.
UIT
De instellingen worden niet
opgeslagen in het geheugen.
De volgende instellingen worden door de
Weergavegeheugenfunctie in het geheugen
opgeslagen.
— GELUID (pagina 55)*
— BNR (pagina 64)
— DIGITAL VIDEO ENHANCER (pagina
65)
— ONDERTITELING (pagina 63)*
— SURROUND (pagina 57)
∗ alleen DVD
Opmerkingen
• Er kunnen instellingen voor maximum 50 discs
worden opgeslagen in het geheugen. Wanneer u de
instelling van de 51e disc opslaat, wordt de instelling
van de eerste disc gewist.
• Bij sommige DVD’s heeft de informatie die op de
disc is opgeslagen voorrang op de
weergavegeheugeninstellingen en werkt de functie
niet.
• Zet de speler tijdens de weergave niet af door op
POWER op de speler te drukken. Hierdoor kunnen
de instellingen immers worden gewist. Om de speler
af te zetten, drukt u eerst op x om de weergave te
stoppen en vervolgens op ]/1 op de
afstandsbediening. Nadat de werkingsindicator rood
oplicht en de speler overschakelt naar de
wachtstand, drukt u op POWER op de speler.
xMUZIEKSTUKKEUZE (alleen DVD)
Geeft het geluidsspoor met het grootste
aantal kanalen voorrang bij het afspelen van
een DVD met verschillende geluidsformaten
(PCM, MPEG audio, DTS of Dolby Digital).
78
UIT
Geen voorrang toegekend.
AUTO
Voorrang toegekend.
Opmerkingen
• Wanneer u het item instelt op “AUTO” kan de taal
veranderen. De instelling “MUZIEKSTUKKEUZE”
heeft een hogere prioriteit dan de “GELUID”
instellingen onder “TAALKEUZE” (pagina 74).
• Wanneer u “DTS” op “UIT” zet (pagina 80) wordt
het DTS geluidsspoor niet afgespeeld, ook al zet u
“MUZIEKSTUKKEUZE” op “AUTO”.
• Als PCM, DTS, MPEG audio en Dolby Digital
geluidssporen evenveel kanalen hebben, kiest het
systeem PCM, DTS, Dolby Digital en MPEG
geluidssporen in deze volgorde.
• Bij sommige DVD’s kan de voorrang vooraf zijn
bepaald. In dat geval kunt u geen voorrang geven
aan het DTS, Dolby Digital of MPEG audio formaat
door “AUTO” te kiezen.
Geluidsinstellingen (AUDIO
INSTELLING)
Met “AUDIO INSTELLING” kunt u het
geluid instellen afhankelijk van de weergave
en de aansluitingen.
Kies “AUDIO INSTELLING” in het
instelscherm. Voor details omtrent het
gebruik van het scherm, zie “Gebruik van het
instelscherm” (pagina 73).
Standaard instellingen zijn onderstreept.
AUDIO INSTELLING
AUDIO VERZWAKKER:
UIT
AUDIO DRC:
STANDAARD
CENTER EQ.:
NORMAAL
DOWN MIX:
DOLBY SURROUND
DIGITALE UITGANG:
AAN
D-PCM
DOLBY DIGITAL:
MPEG:
PCM
DTS:
UIT
48kHz/96kHz PCM:
48kHz/16bit
UIT
AAN
om de audio verzwakker uit te
schakelen.
Kies normaal deze instelling.
verlaagt het uitgangsniveau zodat er
geen vervorming optreedt.
Kies deze stand wanneer het
weergavegeluid van de ingebouwde
TV-luidsprekers is vervormd.
STANDAARD Kies normaal deze instelling.
TV
Zorgt voor een helder geluid,
ook bij laag volume. Dit is
vooral aanbevolen wanneer u
het geluid beluistert via de
luidsprekers van de TV.
BREEDBAND Geeft u het gevoel van een live
optreden. Met
kwaliteitsluidsprekers is de
weergave nog beter.
xCENTER EQ. (equalizer)
Maakt dialoog beter verstaanbaar. Deze
functie stuurt het uitgangssignaal naar de
middenluidspreker die is aangesloten op
5.1CH OUTPUT.
NORMAAL
Dialoog wordt weergegeven
zoals ze werd opgenomen.
VERSTERKT Alleen dialoog wordt versterkt.
ZACHT
Maakt het geluid zachter door
frequenties boven 8kHz af te
ronden. Kies dit wanneer
dialogen schril klinken.
Instellingen en afstellingen
xAUDIO VERZWAKKER
(verzwakken)
Zet dit item op “AAN” wanneer het
weergavegeluid is vervormd. De speler
verlaagt het uitgangsniveau.
Deze functie beïnvloedt het uitgangssignaal
van de volgende aansluitingen:
— LINE OUT L/R (AUDIO) aansluitingen
— LINE 1 (RGB)-TV aansluiting
— 5.1CH OUTPUT aansluitingen
xAUDIO DRC (Dynamic Range Control)
(alleen DVD)
Zorgt voor een helder geluid bij weergave
met laag volume van een DVD met AUDIO
DRC functie. Deze functie beïnvloedt het
uitgangssignaal van de volgende
aansluitingen:
— LINE OUT L/R (AUDIO) aansluitingen
— 5.1CH OUTPUT aansluitingen
— DIGITAL OUT (COAXIAL of
OPTICAL) alleen wanneer “DOLBY
DIGITAL” is ingesteld op “D-PCM” en
“MPEG” op “PCM” (pagina 80).
wordt vervolgd
79
xDOWN MIX (alleen DVD)
Verandert de mengmethoden bij weergave
van een DVD waarop
achtersignaalcomponenten zoals LS, RS of S
zijn opgenomen in Dolby Digital formaat.
Zie “Het geluid regelen” (pagina 55) voor
meer details omtrent
achtersignaalcomponenten. Deze functie
beïnvloedt het uitgangssignaal van de
volgende aansluitingen:
— LINE OUT L/R (AUDIO) aansluitingen
— DIGITAL OUT (OPTICAL of
COAXICAL) aansluiting wanneer
“DOLBY DIGITAL” is ingesteld op “DPCM” (pagina 80).
DOLBY
SURROUND
Kies dit als de speler is
aangesloten op een
audiocomponent die
compatibel is met Dolby
Surround (Pro Logic) . De
uitgangssignalen die het Dolby
Surround effect weergeven,
worden tot 2 kanalen gemengd.
NORMAAL
Kies dit als de speler is
aangesloten op een
audiocomponent die niet
compatibel is met Dolby
Surround (Pro Logic) . Alle
uitgangssignalen worden tot 2
kanalen gemengd zonder
Dolby Surround (Pro Logic)
effect.
xDIGITALE UITGANG
Kies dit wanneer signalen worden uitgevoerd
via DIGITAL OUT (OPTICAL of
COAXIAL).
80
AAN
Kies normaal deze instelling. Wanneer u
“AAN” kiest, stel dan “DOLBY
DIGITAL”, “MPEG”, “DTS”, “48kHz/
96kHz PCM.” in. Zie “Digitaal
uitgangssignaal instellen” voor meer
details.
UIT
Als de speler het audiosignaal niet
uitvoert via DIGITAL OUT (OPTICAL
of COAXIAL), is de invloed van het
digitale circuit op het analoge circuit
minimaal.
Digitaal uitgangssignaal instellen
Om de methoden te kiezen voor het uitvoeren
van audiosignalen wanneer de volgende
component met een optische of digitale
coaxkabel wordt aangesloten via DIGITAL
OUT (OPTICAL of COAXIAL).
— Versterker (receiver) met digitale ingang
— Versterker (receiver) met ingebouwde
DTS, MPEG audio of DOLBY DIGITAL
decoder
— MD deck/DAT deck
Voor aansluitingsdetails zie pagina 22.
Kies “DOLBY DIGITAL”, “MPEG”, “DTS”
en “48kHz/96kHz PCM” nadat u
“DIGITALE UITGANG” op “AAN” hebt
gezet.
AUDIO INSTELLING
UIT
AUDIO VERZWAKKER:
AUDIO DRC:
STANDAARD
CENTER EQ.:
NORMAAL
DOWN MIX:
DOLBY SURROUND
DIGITALE UITGANG:
AAN
D-PCM
DOLBY DIGITAL:
MPEG:
PCM
DTS:
UIT
48kHz/96kHz PCM:
48kHz/16bit
xDOLBY DIGITAL
Kies dit wanneer Dolby Digital signalen
worden uitgevoerd via DIGITAL OUT
(OPTICAL of COAXIAL).
D-PCM
Kies dit wanneer de speler is
aangesloten op een
audiocomponent zonder
ingebouwde Dolby Digital
decoder. U kunt bepalen of de
signalen al dan niet compatibel
zijn met Dolby Surround (Pro
Logic) via “DOWN MIX” onder
“AUDIO INSTELLING” (pagina
79).
DOLBY
DIGITAL
Kies dit wanneer de speler is
aangesloten op een
audiocomponent met
ingebouwde Dolby Digital
decoder.
Stel dit niet in wanneer de speler
is aangesloten op een
audiocomponent zonder
ingebouwde Dolby Digital
decoder. Indien u dat toch doet,
kunnen de luidsprekers bij het
afspelen van een Dolby Digital
geluidsspoor een hard (of geen)
geluid produceren, waardoor uw
gehoor of de luidsprekers
kunnen worden beschadigd.
xDTS
Kies dit wanneer DTS-signalen worden
uitgevoerd via DIGITAL OUT (OPTICAL
en COAXIAL).
UIT
Kies dit wanneer de speler is
aangesloten op een
audiocomponent zonder
ingebouwde DTS decoder. Merk
evenwel op dat de DTS signalen
op een CD ook worden
uitgevoerd als “UIT” is gekozen.
AAN
Kies dit wanneer de speler is
aangesloten op een
audiocomponent met
ingebouwde DTS decoder.
Stel dit niet in wanneer de speler
is aangesloten op een
audiocomponent zonder
ingebouwde DTS decoder.
Indien u dat toch doet, kunnen de
luidsprekers bij het afspelen van
een Dolby Digital geluidsspoor
een hard (of geen) geluid
produceren, waardoor uw
gehoor of de luidsprekers
kunnen worden beschadigd.
xMPEG
Kies dit om MPEG signalen uit te voeren via
DIGITAL OUT (OPTICAL of COAXIAL).
PCM
Kies dit wanneer de speler is
aangesloten op een
audiocomponent met
ingebouwde MPEG decoder.
Stel dit niet in wanneer de speler
is aangesloten op een
audiocomponent zonder
ingebouwde MPEG decoder.
Indien u dat toch doet, kunnen de
luidsprekers bij het afspelen van
een MPEG audiogeluidsspoor
een hard geluid produceren,
waardoor uw gehoor of de
luidsprekers kunnen worden
beschadigd.
x48kHz/96kHz PCM (alleen DVD)
Om de bemonsteringsfrequentie te kiezen
van de audiosignalen die worden uitgevoerd
via DIGITAL OUT (OPTICAL of
COAXIAL).
48kHz/16bit
De audiosignalen van DVD’s
worden altijd omgezet naar
48kHz/16 bit.
96kHz/24bit
Alle signalen, met inbegrip van
96kHz/24bit worden uitgevoerd
in het originele formaat. Indien
het signaal echter is versleuteld
ter bescherming van het
auteursrecht, wordt het alleen
uitgevoerd als 48 kHz/16 bit.
Stel dit niet in wanneer een
receiver (versterker) op de speler
is aangesloten die geen 96 kHz
kan verwerken. Indien u dat toch
doet, kunnen de luidsprekers een
hard geluid produceren.
Instellingen en afstellingen
MPEG
Kies dit wanneer de speler is
aangesloten op een
audiocomponent zonder
ingebouwde MPEG decoder. Bij
weergave van MPEG
geluidssporen voert de speler
stereo signalen uit via DIGITAL
OUT (OPTICAL of
COAXIAL).
wordt vervolgd
81
Opmerkingen
• Zelfs indien u “48kHz/96kHz PCM” onder “AUDIO
INSTELLING” op “96kHz/24bit” zet, wordt de
bemonsteringsfrequentie omgezet in 48kHz/16bit
wanneer een SURROUND mode (pagina 57) wordt
gekozen.
• De analoge audiosignalen van de LINE OUT L/R
(AUDIO) aansluitingen worden niet door deze
instelling beïnvloed en behouden hun origineel
bemonsteringsfrequentieniveau.
Luidsprekerinstellingen
(LUIDSPREKER)
Voor een optimaal surround-geluid, moet u
het formaat van de aangesloten luidsprekers
en hun afstand tot uw luisterpositie instellen.
Schakel vervolgens luidsprekervolume en –
balans gelijk aan de hand van de testtoon.
Deze instelling werkt bij aansluiting van een
luidspreker via 5.1 CH OUTPUT (pagina
24).
Kies “LUIDSPREKER” in het instelscherm.
Voor details, zie “Gebruik van het
instelscherm” (pagina 73).
Standaard instellingen zijn onderstreept.
LUIDSPREKER
GROOTTE:
AFSTAND:
BALANS:
NIVEAU:
UIT
TEST TOON:
GROOT
VOOR:
GROOT
MIDDEN:
GROOT(ACHTER)
ACHTER:
SUBWOOFER:
JA
Terugkeren naar de standaard
instelling
Kies het item en druk op CLEAR.
xGROOTTE
Om het formaat van de aangesloten luidsprekers te
kiezen.
• VOOR
GROOT
Kies normaal deze instelling.
KLEIN
Kies dit wanneer het geluid kraakt of
surround sound-effecten moeilijk
hoorbaar zijn. Dit activeert de Dolby
Digital bass-omleidingscircuits en
produceert de lage frequenties voor
de voorluidspreker via de subwoofer.
• MIDDEN
82
GEEN
Kies dit wanneer u geen
middenluidspreker aansluit.
GROOT
Kies normaal deze instelling.
KLEIN
Kies dit wanneer het geluid kraakt of
surround sound-effecten moeilijk
hoorbaar zijn. Dit activeert de Dolby
Digital bass-omleidingscircuits en
produceert de lage frequenties voor
de middenluidspreker via andere
luidsprekers.
• ACHTER
GEEN
Kies dit wanneer u geen
achterluidsprekers aansluit.
GROOT
(ACHTER/OPZIJ): Kies normaal
deze instelling. Kies de instelling
volgens de positie van de
achterluidspreker*.
KLEIN
(ACHTER/OPZIJ): Kies dit
wanneer het geluid kraakt of
surround sound-effecten moeilijk
hoorbaar zijn.
Kies de instelling volgens de positie
van de achterluidspreker*.
Dit activeert de Dolby Digital bassomleidingscircuits en produceert de
lage frequenties voor de
achterluidspreker via andere
luidsprekers.
Deze instelling heeft alleen een invloed op de
“VIRTUAL REAR SHIFT”, “VIRTUAL MULTI
REAR” en “VIRTUAL MULTI DIMENSION”
mode (pagina 57).
GEEN
Kies dit wanneer u geen subwoofer
aansluit. Dit activeert de Dolby Digital
bass-omleidingscircuits en produceert
de LFE-signalen van de
voorluidsprekers indien het
voorluidsprekerformaat is ingesteld op
“GROOT”.
JA
Indien een subwoofer is aangesloten,
kies dan dit om het LFE (low frequency
effect) kanaal van de subwoofer uit te
voeren. Als u de andere
luidsprekerinstellingen op “KLEIN”
zet, compenseert de subwoofer de
ontbrekende basfrequenties van de
luidsprekers.
Opmerkingen
• De kantelfrequentie van de subwoofer is ingesteld
op 120 kHz.
• Indien uw luidsprekers te klein zijn om lage
frequenties weer te geven, zet dan alle
luidsprekerinstellingen op “KLEIN” en gebruik een
subwoofer voor de weergave van lage frequenties.
• Ook wanneer er minder dan 6 luidsprekers zijn
aangesloten, stuurt de speler de
audiosignaalcomponent naar de voorluidsprekers.
xAFSTAND
De standaard afstand voor de luidsprekers ten
opzichte van de luisterpositie staat hieronder
afgebeeld.
3.6m
3.6m
3.0m
3.6m
Instellingen en afstellingen
∗ Achterluidsprekerpositie (ACHTER/OPZIJ)
Geef nauwkeurig de positie van de
achterluidsprekers op om te genieten van het
SURROUND effect.
•Kies “OPZIJ” indien de positie van de
achterluidsprekers overeenkomt met A.
•Kies “ACHTER” indien de positie van de
achterluidsprekers overeenkomt met B.
• SUBWOOFER
3.0m
90
45
20
Verander de waarde via het instelscherm
wanneer u de luidsprekers verplaatst. De
standaard instellingen zijn vermeld tussen
wordt vervolgd
83
haakjes.
VOOR
(3,6 m)
De afstand van de
voorluidsprekers tot de
luisterpositie kan in stappen van
0,2 meter worden ingesteld van 1
tot 15 meter.
MIDDEN
(3,6 m)
De afstand van de
middenluidspreker kan in
stappen van 0,2 meter worden
ingesteld tot 0,6 meter achter de
voorluidsprekers of 1,6 meter
naar voren, dichter bij de
luisterpositie.
ACHTER
(3 m)
De afstand van de
achterluidsprekers kan in
stappen van 0,2 meter van de
voorluidsprekers tot 5 meter
dichter bij de luisterpositie
worden ingesteld.
Opmerkingen
• Als de voor- of achterluidsprekers niet even ver van
de luisterpositie af staan, stel dan de afstand van de
dichtste luidspreker in.
• Plaats de achterluidsprekers niet verder van de
luisterpositie dan de voorluidsprekers.
xBALANS
U kunt de balans tussen linker en rechter
luidsprekers als volgt regelen. Zorg ervoor
dat “TEST TOON” op “AAN” staat.
De standaard instellingen zijn vermeld tussen
haakjes.
84
VOOR
(0 dB)
Regelt de balans tussen de linker
en rechter voorluidspreker (–6
dB [L] tot +6 dB [R], in stappen
van 0,5 dB).
ACHTER
(0 dB)
Regelt de balans tussen de linker
en rechter achterluidspreker (–6
dB [L] tot +6 dB [R], in stappen
van 0,5 dB).
xNIVEAU
U kunt het niveau van elke luidspreker
regelen. Zorg ervoor dat “TEST TOON” op
“AAN” staat.
De standaard instellingen zijn vermeld tussen
haakjes.
MIDDEN
(0 dB)
Regelt het niveau van de
middenluidspreker (–6 dB tot
+6 dB, in stappen van 0,5 dB)
ACHTER
(0 dB)
Regelt het niveau van de
achterluidsprekers (–6 dB tot +6
dB, in stappen van 0,5 dB)
SUBWOOFER
(0 dB)
Regelt het niveau van de
subwoofer (–10 dB tot +10 dB, in
stappen van 0,5 dB)
Het volume van alle luidsprekers
tegelijk regelen
Gebruik de volumeregeling van de versterker
(receiver).
xTEST TOON
De luidsprekers produceren een testtoon. Doe
dit wanneer u gebruik maakt van de 5.1CH
OUTPUT aansluitingen en regel “BALANS”
en “NIVEAU”.
UIT
De luidsprekers produceren geen
testtoon.
AAN
Bij het regelen van balans of
niveau produceert elke luidspreker
achtereenvolgens de testtoon.
Wanneer u een
“LUIDSPREKER” item kiest,
produceren de linker en rechter
luidsprekers tegelijk een testtoon.
Luidsprekervolume en –niveau regelen
1
Kies na de weergave “LUIDSPREKER” in
het instelscherm.
2
Kies “TEST TOON” en zet “TEST TOON”
op “AAN”.
Elke luidspreker produceert
achtereenvolgens de testtoon.
3
Kies vanuit uw luisterpositie “BALANS”
of “NIVEAU” en stel de waarde van
“BALANS” in met C/c en “NIVEAU” met
X/x.
Zowel de linker als de rechter
luidsprekers produceren een testtoon.
4
Kies “TEST TOON” en zet “TEST TOON”
op “UIT” om de testtoon af te zetten.
Opmerking
Bij het verrichten van de luidsprekerinstellingen, valt
het geluid tijdelijk weg.
Instellingen en afstellingen
85
Aanvullende informatie
Verhelpen van storingen
Indien u problemen ondervindt bij het
gebruik van dit toestel, probeer die dan eerst
zelf op de lossen aan de hand van de
onderstaande lijst. Als het probleem daarmee
niet is opgelost, raadpleeg dan de
dichtstbijzijnde Sony handelaar.
Het beeld vult niet volledig het
scherm, ook al is de breedte/hoogteverhouding onder “TV TYPE” bij
“SCHERMINSTELLING” op het
instelscherm ingesteld.
, De breedte/hoogte-verhouding ligt vast op de
DVD.
Het beeld is zwart/wit.
Voeding
Het toestel schakelt niet aan.
, Controleer of het netsnoer goed is aangesloten.
Beeld
Geen beeld.
, De verbindingskabels zijn niet goed
aangesloten.
, De verbindingskabels zijn beschadigd.
, De speler is niet op de juiste TV-ingang
aangesloten (pagina 19).
, De video-ingang van de TV is niet ingesteld
om beelden met de speler te bekijken.
, Zet “LINE” onder “INDIVIDUELE
INSTELLING” in het instelscherm op het
juiste item (pagina 77).
Het beeld vertoont ruis.
, De disc is vuil of vervormd.
, Als het videosignaal van uw speler via uw
videorecorder naar uw TV moet gaan, kan de
kopieerbeveiliging van sommige DVDprogramma’s de beeldkwaliteit beïnvloeden.
Indien u nog altijd problemen hebt wanneer de
speler rechtstreeks is aangesloten op uw TV,
probeer dan de speler eens aan te sluiten op de
S-video-ingang van uw TV (pagina 19).
86
, Zet “LINE” onder “INDIVIDUELE
INSTELLING” in het instelscherm op het
juiste item volgens uw TV (pagina 77).
, Bij sommige TV’s is het beeld zwart/wit bij
het afspelen van een disc opgenomen met het
NTSC-kleursysteem.
Geluid
Geen geluid.
, De verbindingskabel is niet goed aangesloten.
, De verbindingskabel is beschadigd.
, De speler is aangesloten op de verkeerde
ingang van de versterker (receiver) (pagina 24,
26, 27).
, De versterker (receiver) ingang is niet
gewijzigd, zodat u naar de speler kunt
luisteren.
, Het toestel staat in de pauzestand of in de
vertraagde weergave-stand.
, Het toestel staat in de snel vooruit- of snel
achteruit-stand.
, Als het AUDIO signaal niet via DIGITAL
OUT (OPTICAL of COAXIAL) gaat, moet u
de audio instellingen controleren (pagina 79).
Het geluid is gestoord.
, De disc is vuil of vervormd.
, Bij weergave van een CD met DTS
geluidssporen is ruis hoorbaar via de LINE
OUT L/R (AUDIO) aansluitingen (pagina
36).
Het geluid is vervormd.
, Zet “AUDIO VERZWAKKER” onder
“AUDIO INSTELLING” op “AAN” (pagina
79).
Het surround effect is moeilijk
hoorbaar bij weergave van een Dolby
Digital of MPEG geluidsspoor.
, Er is condensvorming opgetreden in het
toestel. Verwijder de disc en laat het toestel
ongeveer een half uur aan staan. Zet het toestel
weer aan alvorens de disc af te spelen (pagina
3).
De disc begint niet te spelen vanaf het
begin.
Alleen de middenluidspreker werkt.
, Programme Play, Shuffle Play, Repeat Play of
A-B Repeat Play werd gekozen (pagina 40).
Druk op CLEAR om deze functies te
annuleren alvorens een disc af te spelen.
, Resume Play werd geselecteerd.
Druk in de stopstand op x op de speler of de
afstandsbediening en start de weergave van
een DVD (pagina 37).
, Het titel-, DVD- of PBC-menu verschijnt
automatisch op het TV-scherm.
, Bij sommige discs weerklinkt het geluid alleen
uit de middenluidspreker.
, Zet “SURROUND” op “UIT” in het
bedieningsmenuscherm. (pagina 57)
De speler begint de disc automatisch
af te spelen.
, Controleer de luidsprekeraansluitingen en –
instelling (pagina 24, 32, 79)
, Bij sommige DVD’s omvat het
uitgangssignaal niet alle 5.1 kanalen. Het kan
mono of stereo zijn, ook al is het geluidsspoor
opgenomen in Dolby Digital of MPEG audio.
Handeling
De afstandsbediening werkt niet.
De disc speelt niet.
, Er zit geen disc in het toestel.
, De disc zit omgekeerd.
Plaats de disc correct met de weergavekant
naar onderen op de disc-lade.
, De disc zit scheef.
, Het toestel kan geen CD-ROM’s, enz.
afspelen (pagina 6).
, De regiocode op de DVD komt niet overeen
met die op de speler.
De weergave stopt automatisch.
, Sommige discs zijn voorzien van een
automatische pauzeerfunctie. Bij het afspelen
van een dergelijke disc stopt de speler de
weergave bij het automatisch pauzeersignaal.
Sommige functies zoals Stop, Search,
Slow-motion Play, Repeat Play,
Shuffle Play of Programme Play
werken niet.
Aanvullende informatie
, Er bevinden zich obstakels tussen
afstandsbediening en speler.
, De afstand tussen afstandsbediening en speler
is te groot.
, De afstandsbediening is niet op de
afstandsbedieningssensor op het toestel
gericht.
, De batterijen in de afstandsbediening zijn
bijna leeg.
, De DVD is voorzien van een automatische
weergavefunctie.
, “AUTO WEERGAVE” onder
“INDIVIDUELE INSTELLING” staat op
“TIMER” (pagina 77).
, Bij sommige discs zijn bepaalde handelingen
niet mogelijk. Raadpleeg de
gebruiksaanwijzing van de disc.
wordt vervolgd
87
De berichten verschijnen niet in de
gewenste taal op het scherm.
Er verschijnt niets in het
uitleesvenster op het voorpaneel.
, Kies de taal voor het schermdisplay in het
instelscherm “SCHERMDISPL.” onder
“TAALKEUZE” (pagina 74).
, “DIMMER” onder “INDIVIDUELE
INSTELLING” staat op “UIT”. Zet
“DIMMER” op “LICHT” of “DONKER”
(pagina 77).
De taal voor het geluid kan niet
worden gewijzigd.
, Er zijn geen meertalige geluidssporen
opgenomen op de DVD.
, De taal voor het geluid van een DVD kan niet
worden gewijzigd.
De taal voor de ondertiteling kan niet
worden gewijzigd.
, Er zijn geen meertalige ondertitels opgenomen
op de DVD.
, De taal voor de ondertitels kan niet worden
gewijzigd op de DVD.
De ondertiteling kan niet worden
afgezet.
, Bij sommige DVD’s kan de ondertiteling niet
worden afgezet.
De hoeken kunnen niet worden
gewijzigd.
, Er zijn geen meervoudige hoeken opgenomen
op de DVD. De hoek kan worden gewijzigd
wanneer de “ANGLE” indicator groen oplicht
in het uitleesvenster op het voorpaneel (pagina
9).
, Hoeken veranderen kan niet met de DVD.
De speler werkt niet zoals het hoort.
, De werking van de speler kan zijn verstoord
door statische elektriciteit, enz. Druk op
POWER op de speler om hem uit en weer aan
te schakelen.
88
Er verschijnen 5 cijfers of letters op
het scherm en in het uitleesvenster.
, De zelfdiagnosefunctie werd geactiveerd.
(Raadpleeg de tabel op pagina 89.)
De disc-lade gaat niet open en
“LOCKED” verschijnt in het
uitleesvenster op het voorpaneel.
, Neem contact op met uw Sony handelaar of een
plaatselijke erkende Sony onderhoudsdienst.
Zelfdiagnosefunctie
Verklarende woordenlijst
(Wanneer er letters/cijfers verschijnen
in het uitleesvenster)
Als de zelfdiagnosefunctie werd geactiveerd
om te voorkomen dat de werking wordt
verstoord, knippert een servicecode van vijf
tekens (b.v. C 13 00) met een combinatie van
letters en cijfers op het scherm en in het
uitleesvenster. Raadpleeg dan de
onderstaande tabel.
C:13:00
Eerste drie
tekens
Oorzaak en/of oplossing
C 13
De disc is vuil.
, Reinig de disc met een
zachte doek (pagina 7).
C 31
De disc is niet correct
ingebracht.
, Breng de disc correct in.
Door Sony ontwikkelde technologie om thuis
met 4 of meer luidsprekers te genieten van
surround sound. Dit systeem simuleert het
geluid van een montagestudio in plaats van
een gewone concertzaal, zodat u bij u thuis
kunt genieten van surround sound zoals in de
bioscoop.
Dolby Digital (pagina 24, 79)
Digitale audiocompressietechnologie
ontwikkeld door Dolby Laboratories. Deze
technologie is compatibel met 5.1-channel
surround sound. Het achterkanaal is stereo en
er is ook een apart subwooferkanaal. Dolby
Digital produceert hetzelfde digitale
kwaliteitsgeluid via 5.1 kanalen als Dolby
Digital cinema audiosystemen. De
kanaalscheiding is uitstekend doordat de
gegevens van alle kanalen afzonderlijk zijn
opgenomen en digitaal worden verwerkt.
Dolby Surround (Pro Logic) (pagina 27)
Audiosignaalverwerkingstechnologie door
Dolby Laboratories ontwikkeld voor
surround sound. Wanneer het ingangssignaal
een surround component bevat, voert Pro
Logic voor-, midden- en achtersignalen uit.
Het achterkanaal is mono.
DTS (pagina 24, 79)
Digitale audiocompressietechnologie
ontwikkeld door Digital Theater Systems,
Inc.. Deze technologie is compatibel met 5.1kanaals surround sound. Het achterkanaal is
stereo en er is ook een apart
subwooferkanaal. DTS produceert hetzelfde
digitale kwaliteitsgeluid via 5.1 kanalen.
De kanaalscheiding is uitstekend doordat de
gegevens van alle kanalen afzonderlijk zijn
opgenomen en digitaal worden verwerkt.
Aanvullende informatie
E XX
De zelfdiagnosefunctie van de
(xx is een cijfer) speler heeft gewerkt om een
defect te voorkomen.
, Neem contact op met uw
Sony dealer of een erkende
Sony werkplaats en
vermeld de 5-cijferige
servicecode.
Voorbeeld: E 61 10
Digital Cinema Sound (DCS) (pagina 59)
wordt vervolgd
89
DVD (pagina 6)
MPEG audio (pagina 24, 80)
Een disc die tot 8 uur beeld kan bevatten, met
eenzelfde diameter als de CD.
De datacapaciteit van een éénlagige en
enkelzijdige DVD is 4,7 GB (Giga Byte), wat
7 keer meer is dan die van een CD. De
datacapaciteit van een tweelagige en
dubbelzijdige DVD is 8,5 GB, van een
éénlagige en dubbelzijdige DVD 9,4 GB en
van een tweelagige en dubbelzijdige DVD 17
GB.
De beeldgegevens zijn van het MPEG 2
formaat, één van de wereldwijde normen
inzake digitale compressietechnologie. De
beeldgegevens worden gecomprimeerd tot
ongeveer 1/40e (gemiddeld) van de
oorspronkelijke grootte. De DVD maakt ook
gebruik van variabele codeertechnologie die
de toe te kennen gegevens aanpast volgens de
beeldstatus. Audiogegevens worden
opgenomen in Dolby Digital en PCM, voor
een meer natuurgetrouwe weergave.
Een DVD biedt ook tal van geavanceerde
mogelijkheden zoals meervoudige hoeken,
meervoudige talen en kinderbeveiliging.
Internationaal codeersysteem voor het
comprimeren van digitale audiosignalen
goedgekeurd door ISO/IEC. MPEG 1 is
compatibel met maximum 2-kanaals stereo.
MPEG 2, dat met DVD’s wordt gebruikt, is
compatibel met 7.1-kanaals surround.
Hoofdstuk (pagina 9)
Titel (pagina 9)
Delen van een beeld of een track die korter
zijn dan titels. Een titel bestaat uit
verscheidene hoofdstukken. Sommige discs
bevatten geen hoofdstukken.
Het langste deel van een beeld of track op een
DVD; bijvoorbeeld een film voor een stuk
beeld op video software of een album voor
een stuk muziek op audio software.
Index (CD)/Video Index (VIDEO CD) (pagina
9)
Track (pagina 9)
Een getal waarmee een track wordt
opgesplitst zodat u makkelijk een bepaald
punt op een VIDEO CD of een CD kunt
vinden. Sommige discs bevatten geen index.
Kinderbeveiliging (pagina 66)
Een functie van een DVD waarmee de
weergave van de disc kan worden beperkt
volgens de leeftijd van de gebruiker en het
beperkingsniveau in elk land. De beperking
verschilt van disc tot disc; wanneer ze is
geactiveerd, is weergave helemaal verboden,
worden gewelddadige scènes overgeslagen
of vervangen door andere scènes, enzovoort.
90
Regiocode (pagina 6)
Dit systeem is bedoeld ter bescherming van
de auteursrechten. Aan elke DVD-speler en
DVD wordt een regiocode toegekend
volgens het verkoopgebied. Elke regiocode
staat vermeld op de speler en de discverpakking. De speler kan discs afspelen
waarvan de regiocode overeenkomt met zijn
regiocode. De speler kan ook discs afspelen
met het merkteken “ ”. Ook wanneer er
geen regiocode vermeld is op de DVD kan de
regiobeperking worden geactiveerd.
ALL
Scène (pagina 9)
Op een VIDEO CD met PBC-functies zijn de
menuschermen, bewegende beelden en
stilstaande beelden opgesplitst in “scènes”.
Delen van een beeld of een track op een
VIDEO CD of een CD (lengte van een song).
TV Virtual Surround (TVS) (pagina 57)
Technologie die door Sony werd ontwikkeld
om thuis surround-geluid te produceren met
alleen maar een stereo TV. Door gebruik te
maken van de geluidskarakteristieken van uw
TV brengt deze technologie opwindend
surround-geluid in huis door alleen maar
gebruik te maken van de ingebouwde
luidsprekers van uw stereo TV. Er is ook
keuze uit diverse TVS-standen. Zo maakt
TVS BREED slechts gebruik van twee
luidsprekers om virtueel geluid te produceren
dat de indruk geeft door verscheidene
luidsprekers te zijn omringd.
Aanvullende informatie
91
Technische gegevens
Systeem
Laser
Signaalformaat
Halfgeleiderlaser
PAL/(NTSC)
Audiokarakteristieken
Frequentiebereik
DVD (PCM 96 kHz): 2 Hz tot 44 kHz (±1,0 dB)
DVD (PCM 48 kHz): 2 Hz tot 22 kHz (±0,5 dB)
CD : 2 Hz tot 20 kHz (±0,5 dB)
Signaal/ruis-verhouding (S/R-verhouding)
115 dB alleen (LINE OUT L/R (AUDIO) aansluitingen)
Harmonische vervorming
0,003 %
Dynamiek
DVD: 103 dB
CD : 99 dB
Wow en flutter
Minder dan gedetecteerde waarde (±0,001% W PEAK)
Uitgangen
Aansluiting
Aansluitingstype
Maximum
uitgangsniveau
Belastingsimpedantie
LINE OUT L/R (AUDIO)
Phono-aansluiting
2 Vrms (50 kohm)
Meer dan 10 kohm
DIGITAL OUT (OPTICAL)
Optische uitgang
–18 dBm
Golflengte: 660 nm
DIGITAL OUT (COAXIAL) Phono-aansluiting
0,5 Vp-p
75 ohm
LINE OUT (VIDEO)
Phono-aansluiting
1,0 Vp-p
75 ohm, negatieve sync
S VIDEO OUT
4-pin mini DIN
Y: 1,0 Vp-p
C: 0,3 Vp-p (PAL)
0,286 Vp-p (NTSC)
75 ohm, negatieve sync
75 ohm
5.1CH OUTPUT
Phono-aansluiting
2 Vrms (50 kohm)
Meer dan 10 kohm
Algemeen
Voeding
Stroomverbruik
Afmetingen (ong.)
Gewicht (ong.)
Werkingstemperatuur
Vochtigheidsgraad bij werking
220 – 240 V AC, 50/60 Hz
14 W
430 × 74 × 256 mm (breedte/hoogte/diepte) incl. uitstekende onderdelen
2,7 kg
5°C tot 35°C
25 % tot 80 %
Meegeleverde toebehoren
Zie pagina 15.
Wijzigingen in ontwerp en technische gegevens voorbehouden zonder voorafgaande kennisgeving.
92
Taalcodelijst
Voor details, zie pagina 55, 63, 74.
Taalspelling conform ISO 639: 1988 (E/F).
Code Taal
Code Taal
Code Taal
1027
1028
1032
1039
1044
1045
1051
1052
1053
1057
1059
1060
1061
1066
1183
1186
1194
1196
1203
1209
1217
1226
1229
1233
1235
1239
1245
1248
1253
1254
1257
1261
1269
1283
1287
1297
1298
1299
1300
1301
1305
1307
1311
1313
1326
1327
1332
1334
1345
1347
1349
1350
1352
1353
1356
1357
1358
1363
1365
1369
1376
1379
1393
1403
1408
1417
1428
1435
1436
1463
1481
1507
1508
1509
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1521
1525
1527
1528
1529
1531
1532
1534
1535
1538
1539
1540
1543
1557
1564
1572
1581
1587
1613
1632
1665
1684
1697
1067
1070
1079
1093
1097
1103
1105
1109
1130
1142
1144
1145
1149
1150
1151
1157
1165
1166
1171
1174
1181
Afar
Abkhazian
Afrikaans
Amharic
Arabic
Assamese
Aymara
Azerbaijani
Bashkir
Byelorussian
Bulgarian
Bihari
Bislama
Bengali;
Bangla
Tibetan
Breton
Catalan
Corsican
Czech
Welsh
Danish
German
Bhutani
Greek
English
Esperanto
Spanish
Estonian
Basque
Persian
Finnish
Fiji
Faroese
French
Frisian
Irish
Scots Gaelic
Galician
Guarani
Gujarati
Hausa
Hindi
Croatian
Hungarian
Armenian
Interlingua
Interlingue
Inupiak
Indonesian
Icelandic
Italian
Hebrew
Japanese
Yiddish
Javanese
Georgian
Kazakh
Greenlandic
Cambodian
Kannada
Korean
Kashmiri
Kurdish
Kirghiz
Latin
Lingala
Laothian
Lithuanian
Latvian; Lettish
Malagasy
1482
1483
1489
1491
1495
1498
1501
1502
1503
1505
1506
Maori
Macedonian
Malayalam
Mongolian
Moldavian
Marathi
Malay
Maltese
Burmese
Nauru
Nepali
Dutch
Norwegian
Occitan
(Afan)Oromo
Oriya
Punjabi
Polish
Pashto; Pushto
Portuguese
Quechua
RhaetoRomance
Kirundi
Romanian
Russian
Kinyarwanda
Sanskrit
Sindhi
Sangho
Serbo-Croatian
Singhalese
Slovak
Slovenian
Samoan
Shona
Somali
Albanian
Serbian
Siswati
Sesotho
Sundanese
Swedish
Swahili
Tamil
Telugu
Tajik
Thai
Tigrinya
Turkmen
Tagalog
Setswana
Tonga
Turkish
Tsonga
Tatar
Twi
Ukrainian
Urdu
Uzbek
Vietnamese
Volapük
Wolof
Xhosa
Yoruba
Chinese
Zulu
1703 Niet
gespecifieerd
Aanvullende informatie
Code Taal
93
Lijst van instelpunten
Standaard instellingen zijn onderstreept.
TAALKEUZE (pagina 74)
SCHERMDISPL.
ENGLISH
FRANÇAIS
DEUTSCH
ITALIANO
ESPAÑOL
NEDERLANDS
DANSK
SVENSKA
SUOMI
NORSK
PORTUGUÊS
DVD MENU
ENGLISH
FRANÇAIS
DEUTSCH
ITALIANO
ESPAÑOL
NEDERLANDS
DANSK
SVENSKA
SUOMI
NORSK
PORTUGUÊS
PYCCKИЙ
CHINESE
JAPANESE
ANDERE t
GELUID
ORIGINEEL
(Alle andere selecties zijn dezelfde als de DVD MENU.)
ONDERTITELING
ALS GELUID
(Alle andere selecties zijn dezelfde als de DVD MENU.)
SCHERMINSTELLING (pagina 75)
94
TV TYPE
16:9
4:3 LETTER BOX
4:3 PAN&SCAN
SCHERMBEVEILIGING
AAN
UIT
ACHTERGROND
HOESBEELD
GRAFISCH
BLAUW
ZWART
INDIVIDUELE INSTELLING (pagina 77)
LINE
VIDEO
S VIDEO
RGB
AUTO WEERGAVE
UIT
TIMER
DEMO1
DEMO2
DIMMER
LICHT
DONKER
UIT
PAUZESTAND
AUTO
BEELD
KINDERBEVEILIGING t
TOESTANDGEHEUGEN
AAN
UIT
MUZIEKSTUKKEUZE
UIT
AUTO
AUDIO INSTELLING (pagina 79)
UIT
AAN
AUDIO DRC
STANDAARD
TV
BREEDBAND
CENTER EQ.
NORMAAL
VERSTERKT
ZACHT
DOWN MIX
DOLBY SURROUND
NORMAAL
DIGITALE UITGANG
AAN
DOLBY
DIGITAL
D-PCM
DOLBY DIGITAL
MPEG
PCM
MPEG
DTS
UIT
AAN
48kHz/96kHz
PCM
48kHz/16bit
96kHz/24bit
Aanvullende informatie
AUDIO VERZWAKKER
UIT
wordt vervolgd
95
LUIDSPREKER (pagina 82)
GROOTTE
VOOR
GROOT
KLEIN
MIDDEN
GEEN
GROOT
KLEIN
ACHTER
GEEN
GROOT (ACHTER)
GROOT (OPZIJ)
KLEIN (ACHTER)
KLEIN (OPZIJ)
SUBWOOFER
GEEN
JA
AFSTAND
VOOR
(Afstand van luidsprekers
MIDDEN
tot luisterpositie)
BALANS
NIVEAU
TEST TOON
96
1m ~ 15m
0m ~ 15,6m
(De afstand varieert volgens de voorluidspreker.)
ACHTER
0m ~ 15,0m
(De afstand varieert volgens de voorluidspreker.)
VOOR
– 6dB ~ + 6dB
ACHTER
– 6dB ~ + 6dB
MIDDEN
– 6dB ~ + 6dB
ACHTER
– 6dB ~ + 6dB
SUBWOOFER
– 10dB ~ + 10dB
UIT
AAN
Index
Numerics
E
P
16:9 75
4:3 LETTER BOX 75
4:3 PAN&SCAN 75
48kHz/96kHz PCM 81
5.1 Channel Suround 24
EIGEN
KINDERBEVEILIGING 66
PAUZESTAND 77
PBC-functies 39
PBC-weergave 39
PRO LOGIC 27, 80
Programme Play 40
PROGRAMMEREN 40
A
Aansluiting 19
A-B HERHALEN 44
ACHTERGROND 76
AFSTAND 83
Afstandsbediening 15, 71
AUDIO DRC 79
AUDIO INSTELLING 79
AUDIO VERZWAKKER 79
AUTO WEERGAVE 77
B
BALANS 84
Batterijen 15
Bedieningsmenu 12
Behandeling van discs 7
BEKIJK 48
BEKIJK HFST 48
BEKIJK HOEK 48
BEKIJK TITEL 48
BNR 64
G
GEAVANCEERD 53
GELUID 55, 74
Geschikte discs 6
GROOTTE 82
Resume Play 37
H
HERHALEN 43
HERSTELLEN 74
HOEK 62
HOOFDSTUK 47
Hoofdstuk 90
I
INDEX 47
Index 47, 90
INDIVIDUELE INSTELLING
77
INSTELLING 73
Instelscherm 73
K
KINDERBEVEILIGING 66
C
L
CD 35
CENTER EQ. 79
Continuous Play
CD/VIDEO CD
DVD 35
LINE 77
LUIDSPREKER 82
Luidsprekers aansluiten 22
D
DCS (Digital Cinema Sound)
59, 89
DIGITAL VIDEO
ENHANCER 65
Digitale ingang 80
DIGITALE UITGANG 80
DIMMER 77
DOLBY DIGITAL 27, 57, 80
DOWN MIX 80
DTS 27, 57, 89
DVD 35, 90
DVD MENU 94
DVD menu 38
R
M
MPEG 90
MUZIEKSTUK 12, 47
MUZIEKSTUKKEUZE 78
N
NIVEAU 84
O
ONDERTITELING 63, 74
S
S Video-uitgang 19
SCENE 12, 47
Scène 47
SCHERMBEVEILIGING 76
SCHERMDISPL. 94
Schermdisplay
Bedieningsmenu 12
Instelscherm 73
SCHERMINSTELLING 75
SHUFFLE 42
Shuffle Play 42
SNEL 74
Snel achteruit 46
Snel Instelling 29, 73
Snel vooruit 46
STROBO-WEERGAVE 49
SURROUND 57
T
TAALKEUZE 74
TEST TOON 84
TIJD/TEKST 47, 50, 51
TITEL 12, 47
Titel 90
Titelmenu 38
TOESTANDGEHEUGEN 78
Track 90
TV TYPE 75
TVS (TV Virtual Surround) 58
U
Uitleesvenster
Bedieningsmenu 12
Uitleesvenster op het
voorpaneel 9
Uitleesvenster op het
voorpaneel 9
wordt vervolgd
97
V
Verhelpen van storingen 86
Vertraagde weergave (Slow-motion) 46
VIDEO CD 35
VOLLEDIG 73
Z
Zoeken
met beeld 46
naar een specifiek punt 46
98
Sony Corporation
Download PDF

advertising