Sony | RDR-GX380 | Sony RDR-GX380 Gebruiksaanwijzing

3-876-078-61
DVD Recorder
Bedieningshandleiding
Ga voor nuttige wenken, tips en informatie over producten en diensten
van Sony naar: www.sony-europe.com/myproduct.
RDR-GX380
© 2008 Sony Corporation
WAARSCHUWING
Stel dit apparaat niet bloot aan regen
of vocht om brand- en schokgevaar
zoveel mogelijk te voorkomen.
Maak de kast niet open om
schokgevaar te vermijden. Laat
reparaties over aan gespecialiseerde
technici,
Stel batterijen en op batterijen
werkende apparaten niet bloot aan
grote hitte zoals zonlicht, vuur en
dergelijke.
Dit apparaat is geregistreerd als
LASERPRODUCT van KLASSE 1.
De label met de vermelding als
CLASS 1 LASER PRODUCT
bevindt zich op de achterzijde van het
apparaat.
LET OP
Het gebruik van optische instrumenten
bij dit apparaat verhoogt de kans op
oogletsel.
De laserstraal van deze DVD-recorder
is schadelijk voor de ogen. Maak de
kast van het toestel dus niet open.
Laat reparaties over aan
gespecialiseerde technici,
CAUTION
CLASS 3B VISIBLE AND INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN.
AVOID EXPOSURE TO THE BEAM.
ADVARSEL
KLASSE 3B SYNLIG OG USYNLIG LASERSTRÅLING VED ÅBNING.
UNDGÅ UDSAETTELSE FOR STRÅLING.
ADVARSEL
KLASSE 3B SYNLIG OG USYNLIG LASERSTRÅLING NÅR DEKSEL ÅPENS.
UNNGÅ EKSPONERING FOR STRÅLEN.
VARNING
KLASS 3B SYNLIG OCH OSYNLIG LASERSTRÅLNING NÄR DENNA DEL ÄR
ÖPPNAD. STRÅLEN ÄR FARLIG.
VARO
AVATTAESSA OLET ALTTIINA LUOKAN 3B NÄKYVÄÄ JA NÄKYMÄTÖNTÄ
LASERSÄTEILYLLE VARO ALTISTUMISTA SÄTEELLE.
VORSICHT
SICHTBARE UND UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG KLASSE 3B, WENN
ABDECKUNG GEÖFFNET. NICHT DEM STRAHL AUSSETZEN.
Deze label is op de beveiligde
laserbehuizing in de kast aangebracht.
2
Voorzorgsmaatregelen
• Dit apparaat werkt op 220-240 V
wisselstroom, netfrequentie 50/60
Hz. Controleer of de werkspanning
van het apparaat overeenkomt met
de plaatselijke netspanning.
• Plaats om brand- en schokgevaar
te voorkomen geen met vloeistof
gevulde voorwerpen zoals vazen op
het apparaat.
• Installeer het apparaat zó dat de
netvoedingskabel (het elektrische
snoer) bij problemen onmiddellijk
uit het stopcontact kan worden
getrokken.
Wegdoen van oude
elektrische en elektronische
apparaten (geldt voor
de Europese Unie
en andere Europese
staten met gescheiden
inzamelsystemen).
Dit symbool op het product of op de
verpakking ervan wijst erop dat het
product niet als huishoudelijk afval
mag worden behandeld.
Het moet worden ingeleverd bij een
officieel aangewezen inzameladres
voor de recycling van elektrische en
elektronische apparatuur.
Door eraan mee te werken dat het
product op de juiste manier wordt
verwijderd, helpt u mogelijke
negatieve gevolgen voor het milieu en
onze gezondheid door een verkeerde
afvalverwerking te voorkomen.
Het recyclen van grondstoffen helpt
onze natuurlijke hulpbronnen in stand
te houden.
Neem voor meer informatie over het
hergebruik van dit product contact op
met de gemeentelijke instanties van
uw woonplaats, de ophaaldienst voor
huishoudelijk afval of de winkel waar
u het product hebt gekocht.
Wegdoen van gebruikte
batterijen (geldt voor
de Europese Unie
en andere Europese
staten met gescheiden
inzamelsystemen).
Dit symbool op de batterij of op de
verpakking ervan wijst erop dat de bij
dit product geleverde batterij(en) niet
als huishoudelijk afval mag / mogen
worden behandeld.
Door eraan mee te werken dat deze
batterijen op de juiste manier worden
verwijderd, helpt u de mogelijke
negatieve gevolgen voor het milieu
en onze gezondheid als gevolg van
een verkeerde afvalverwerking
te voorkomen. Het recyclen van
grondstoffen helpt onze natuurlijke
hulpbronnen te bewaren.
Bij producten die uit het oogpunt van
veiligheid, prestaties of data-integriteit
een permanente verbinding met een
ingebouwde batterij vereisen, moet
de batterij door een gespecialiseerde
servicetechnicus worden vervangen.
Om te bereiken dat de batterij op de
juiste wijze wordt verwerkt, moet
het product aan het einde van zijn
levenscyclus worden ingeleverd bij
een officieel daarvoor aangewezen
inzameladres voor het recyclen
van elektrische en elektronische
apparatuur.
Zie voor alle andere batterijen het
gedeelte over het veilig verwijderen
van batterijen uit het product. Lever
de batterijen in bij een officieel
inzameladres voor de recycling van
gebruikte batterijen.
Neem voor meer informatie over
het hergebruik van dit product of
deze batterijen contact op met de
gemeentelijke instanties van uw
woonplaats, de ophaaldienst voor
huishoudelijk afval of de winkel waar
u het product hebt gekocht.
De producent van
dit product is Sony
Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku, Tokio, 1080075 Japan. De officiële
vertegenwoordiger voor
elektromagnetische
compatibiliteit en
productveiligheid is Sony
Deutschland GmbH,
Hedelfinger Straße 61,
70327 Stuttgart, Duitsland.
Zie voor vragen over
service en garantie de
afzonderlijke documentatie
over deze onderwerpen.
Voorzorgsmaatregelen
Veiligheid
Wanneer een massief voorwerp
of vloeistof in de kast is
terechtgekomen, trek dan de stekker
van de recorder uit het stopcontact
en laat de recorder nakijken door een
gespecialiseerde servicetechnicus
voordat u de recorder weer gebruikt.
Elektrische voeding
• De recorder is niet van de
elektrische voeding (het lichtnet)
losgekoppeld zolang hij op een
stopcontact is aangesloten, ook als
de recorder zelf is uitgeschakeld.
• Als u van plan bent de recorder
lange tijd niet te gebruiken, trek
dan de netvoedingskabel van de
recorder uit het stopcontact. Trek
nooit aan de netvoedingskabel
zelf maar altijd aan de stekker
om de kabel uit het stopcontact te
verwijderen.
Waar neerzetten
• Plaats de recorder ergens waar
voldoende ventilatie is zodat de
warmte niet in de recorder blijft
hangen.
• Plaats de recorder niet op een
zacht oppervlak zoals een tapijt
waardoor de ventilatieopeningen
worden geblokkeerd.
• Plaats de recorder niet op een
afgesloten plaats zoals een
boekenplank of iets dergelijks.
• Plaats de recorder niet in de buurt
van warmtebronnen of in de zon,
niet in een stoffige omgeving
en evenmin op een schokkende
ondergrond.
• Zet de recorder niet schuin. Het
toestel is ontworpen om alleen in
horizontale stand te werken.
• Houd de recorder en discs uit de
buurt van apparaten met sterke
magneten zoals magnetronovens
en grote luidsprekerboxen.
• Plaats geen zware voorwerpen op
de recorder.
• Plaats om brand- en schokgevaar
te voorkomen geen met vloeistof
gevulde voorwerpen zoals vazen
op het apparaat.
•,zie vervolg
3
Opnemen
Maak een proefopname voordat u
de werkelijke opname maakt.
Compensatie voor mislukte
opnamen
Sony is niet aansprakelijk en biedt
geen compensatie voor mislukte
opnamen of vergelijkbare verliezen,
waaronder begrepen niet gemaakte
opnamen door onder meer defecten
van de recorder of wanneer het
opgenomen materiaal verloren gaat
of beschadigd wordt door een defect
van of reparaties aan de recorder.
Sony zal onder geen beding het
opgenomen materiaal herstellen,
terugnemen of kopiëren.
Auteursrechten
• Televisieprogramma’s, films,
videobanden, discs en materiaal
op andere informatiedragers
kunnen auteursrechtelijk
beschermd zijn. Het ongeoorloofd
opnemen van zulk materiaal kan
in strijd zijn met de voorzieningen
van de wetgeving op het
auteursrecht. Bovendien kan voor
het gebruik van deze recorder bij
kabeltelevisie-uitzendingen de
toestemming nodig zijn van de
kabeltelevisie-uitzendorganisatie
en/of de eigenaar van het
programma.
• Opnameapparatuur mag
uitsluitend worden gebruikt voor
wettig geoorloofd kopiëren.
Wij adviseren u zorgvuldig te
controleren wat onder wettig
geoorloofd kopiëren wordt
verstaan in het land waarin u
een kopie maakt. Het kopiëren
van auteursrechtelijk beschermd
materiaal zoals films of muziek
is wettelijk verboden tenzij bij
uitzondering wettelijk toegestaan
of met de instemming van de
houder van het auteursrecht.
4
• Dit product bevat copyrightbeveiligingstechnologie
die beschermd wordt door
Amerikaanse patenten en
andere rechten op intellectuele
eigendom. Het gebruik van deze
copyrightbeveiliging moet door
Macrovision worden toegestaan.
Deze beveiliging is uitsluitend
bedoeld voor huiselijke en andere
weergavetoepassingen tenzij door
Macrovision anders toegestaan.
Terugconstrueren en demonteren
is verboden.
Copyguard-functie
Omdat de recorder van een
copyguard-functie is voorzien,
kunnen via een externe
tuner (niet meegeleverd)
ontvangen programma’s
kopieerbeveiligingssignalen
(copyguard-functie) bevatten die
afhankelijk van het type signaal als
zodanig niet opneembaar zijn.
BELANGRIJK BERICHT
Opgelet: Deze recorder
heeft de mogelijkheid om
stilstaande videobeelden
(foto’s) en televisiebeelden
continu stilstaand op het
beeldscherm van uw TV
weer te geven.
Als een stilstaand videobeeld
of televisiebeeld langdurig
op een beeldscherm wordt
weergegeven, kan dit
blijvend worden beschadigd.
Plasmabeeldschermen
en projectietelevisie zijn
hiervoor bijzonder gevoelig.
Ga naar uw Sony dealer als u
vragen hebt over of problemen met
uw recorder.
Informatie over deze
handleiding
• In deze handleiding wordt
het woord “disc” gebruikt als
algemene verwijzing naar DVD’s
en CD’s, tenzij door de tekst of
de illustraties iets anders wordt
bedoeld.
• Iconen als DVD die boven elke
toelichting worden afgebeeld,
geven aan welk type media voor
de betreffende functie geschikt
zijn. Zie voor meer informatie
“Opneembare en afspeelbare
discs” op pagina 80.
• Instructies in deze handleiding
beschrijven de bedieningstoetsen
van de afstandsbediening. U
kunt ook de bedieningstoetsen
op de recorder zelf gebruiken als
deze dezelfde of vergelijkbare
namen hebben als die op de
afstandsbediening.
• De afbeeldingen van de
instelschermen die in deze
handleiding worden gebruikt
kunnen afwijken van het beeld op
uw tv-scherm.
• De toelichtingen betreffende
DVD’s in deze handleiding
hebben betrekking op DVD’s die
op deze recorder zijn gemaakt.
De toelichtingen gelden niet voor
DVD’s die met andere recorders
zijn opgenomen en die op deze
recorder worden afgespeeld.
Inhoud
WAARSCHUWING .................................................................................................................2
Voorzorgsmaatregelen ...........................................................................................................3
Onderdelen en bedieningselementen . .......................................................................... 7
Aansluiten en instellen................................................................ 11
De recorder aansluiten ............................................................................................... 11
Stap 1: De antennekabel aansluiten . ......................................................................... 12
Stap 2: De videokabels / HDMI-videokabel aansluiten . ............................................. 13
Stap 3: De audiokabels / HDMI-kabel aansluiten ....................................................... 16
Stap 4: De netvoedingskabel (het netsnoer) aansluiten . ........................................... 17
Stap 5: De afstandsbediening voorbereiden............................................................... 18
Stap 6: Begininstellingen............................................................................................. 20
Een VCR of soortgelijk apparaat aansluiten................................................................ 22
Een satelliettuner of digitale tuner aansluiten.............................................................. 24
Een Pay-TV/Canal Plus-decoder aansluiten............................................................... 25
Een USB-apparaat aansluiten..................................................................................... 26
Bediening ............................................................................... 27
Het SYSTEEM MENU gebruiken................................................................................ 27
Een disc plaatsen en formatteren . ............................................................................. 28
Een programma op een disc opnemen ...................................................................... 29
Het opgenomen TV-programma weergeven (Titellist) . .............................................. 30
De afspeelinformatie en afspeeltijd controleren ......................................................... 32
De naam van het opgenomen programma wijzigen (titels invoeren) ......................... 33
Een disc een label geven en beveiligen ..................................................................... 34
Een DVD op andere apparaten afspelen (finaliseren) . .............................................. 35
Opnemen................................................................................. 37
Voordat u gaat opnemen .....................................................................................................37
Timeropnamen . ...................................................................................................................38
Timerinstellingen controleren / aanpassen / annuleren (Timerlijst) .....................................40
Opnemen zonder de timer ...................................................................................................41
Opnemen vanaf aangesloten apparatuur ............................................................................44
Afspelen.................................................................................. 45
Afspelen ...............................................................................................................................45
Een titel / hoofdstuk / track e.d. zoeken ...............................................................................50
Muziek-CD’s en MP3-audiotracks afspelen .........................................................................51
JPEG-beeldbestanden afspelen ..........................................................................................53
Wissen en bewerken................................................................... 54
Bewerken voorbereiden .......................................................................................................55
Titels wissen en bewerken . .................................................................................................56
Titels per hoofdstuk bewerken .............................................................................................58
Een Playlist bewerken .........................................................................................................60
•,zie vervolg
5
DV kopiëren.............................................................................. 62
DV kopiëren voorbereiden . ........................................................................................ 62
Een Digital Video-camera op de DV IN-ingang aansluiten . ....................................... 62
Kopiëren vanaf een DV / Digital8-band naar een DVD .............................................. 63
Instellen en aanpassen................................................................ 65
De instelschermen gebruiken ..................................................................................... 65
Kanalen en tijd instellen (Algemeen) .......................................................................... 66
Taalinstellingen . ......................................................................................................... 69
Geluidsinstellingen ..................................................................................................... 69
Kinderbeveiliging (Vergrendelen) ............................................................................... 71
Opname-instellingen (Video) ...................................................................................... 72
Disc-instellingen ......................................................................................................... 73
De recorder terugzetten (fabrieksinstelling) . .............................................................. 74
Aanvullende informatie ............................................................... 75
Problemen oplossen . ................................................................................................. 75
Opneembare en afspeelbare discs . ........................................................................... 80
Afspeelbare discs ....................................................................................................... 82
Taalcodelijst . .............................................................................................................. 84
Regiocodelijst ............................................................................................................. 84
Informatie over deze recorder .................................................................................... 85
Informatie over MP3-audiotracks, JPEG-beeldbestanden, DivX-videobestanden
en i.LINK ............................................................................................................... 86
Technische gegevens . ............................................................................................... 87
Index . ........................................................................................................................ 89
6
Onderdelen en bedieningselementen
Zie voor meer informatie de paginanummers tussen haakjes.
Afstandsbediening
GDISPLAY (32)
Toont de afspeel- of disc-informatie.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
H./> (vorige/volgende) (47, 52)
c/C
(direct opnieuw
afspelen / direct vooruit / stilstaand
beeld) (47)
m
(47)
/
M (zoeken / vertragen)
H (afspelen) (45, 51, 53)
X (pauze) (47, 52, 53)
x (stop) (45, 51, 53)
De H toets is voorzien van een voelstip*.
Iz REC (41)
x REC STOP (38, 41)
CHAPTER MARK (59)
Maakt hoofdstukken binnen een titel.
REC MODE (29, 37, 41)
Selecteert een opnamemodus.
JTV [/1 (in/uitschakelen /
wachtstand) (18)
TV t (invoer selecteren) (18)
A[/1 (in/uitschakelen / wachtstand)
(20)
Schakelt de recorder in of uit.
BPROG (programma) +/– (29)
De + toets is voorzien van een voelstip*.
CINPUT (invoer selecteren) (44)
Selecteert een invoerbron.
DCLEAR (40)
ETV/DVD (18)
Schakelt tussen TV-modus en DVD-modus.
FSYSTEM MENU (27)
TOP MENU (45)/TITLE LIST (30)
TV 2 (geluidsvolume) +/– (18)
TV PROG (programma) +/– (18)
De + toets is voorzien van een voelstip*.
KSEARCH (50)
Toont het zoekvenster voor markeerpunten.
LMARKER (50)
Markeert het gewenste punt tijdens afspelen.
MENU (45)
Toont het discmenu.
</M/m/,/ENTER (20)
Selecteert een gewenst onderwerp.
O RETURN (20)
TIMER (38)
•,zie vervolg
7
MSUBTITLE (47)
Selecteert een ondertiteltaal.
ANGLE (47)
Wijzigt opnamestandpunten of draait een
beeld tijdens een diapresentatie.
PLAY MODE (49, 52)
ZOOM (48)
Beelden tijdens afspelen of pauzemodus in-/
uitzoomen.
NAUDIO (47)
De AUDIO-toets is voorzien van een
voelstip*.
OCijfertoetsen (50)
De toets van nummer 5 is voorzien van een
voelstip*.
PZ (openen/sluiten) (28)
Opent of sluit de disclade.
* Gebruik de voelstip als richtpunt wanneer u de speler
bedient.
8
Voorpaneel
A[/1 (in/uitschakelen / wachtstand)
(20)
Schakelt de recorder in of uit.
BDisclade (28)
CInformatiescherm voorpaneel
Toont de huidige status van de recorder.
REC: Geeft aan dat de recorder bezig is met
opnemen.
TV: Geeft aan dat de recorder in de TVafstemmodus is.
PM: Geeft namiddag aan.
: Geeft aan dat de recorder bezig is met
een geprogrammeerde opname of dat een
opname wordt geprogrammeerd.
: Toont de huidige status van de
recorder (tijd, programmanummer e.d.).
D
(sensor afstandsbediening) (18)
EZ (openen/sluiten) (28)
Opent of sluit de disclade.
Gx (afspelen) (45, 51, 53)
Hz REC (41)
IPROGRAM +/– (29)
De + toets is voorzien van een voelstip*.
JRESOLUTION (14)
De beste resolutie voor uw TV kiezen.
K
DV IN aansluiting (62)
Op deze ingang kunt u een DV-camcorder
aansluiten.
L
USB-aansluiting (type A) (26)
Hierop kunt u een USB-apparaat aansluiten.
MLINE 2-ingangen (VIDEO/L (MONO)
AUDIO R) aansluitingen (23)
Hierop kunt u een VCR of vergelijkbaar
opnameapparaat aansluiten.
*Gebruik de voelstip als richtpunt wanneer u de speler
bedient.
FN (afspelen) (45, 51, 53)
De N-toets is voorzien van een voelstip*.
•,zie vervolg
9
Achterpaneel
AAC IN (Aansluiting netvoeding) (17)
BCOMPONENT VIDEO OUT (Y, PB/CB,
PR/CR) aansluitingen (13)
CLINE 3/DECODER-aansluiting (22,
24)
DAERIAL IN/OUT (Antenne)aansluitingen (12)
10
EHDMI OUT (hogedefinitiemultimedia-interface) uitgang (13)
FLINE 1-TV-aansluiting (13)
GAUDIO OUT (L/R)-aansluitingen (16)
HDIGITAL OUT (COAXIAL)aansluiting (16)
Aansluiten en instellen
De recorder aansluiten
bOpmerkingen
• Zie “Technische gegevens” op pagina 87 voor een overzicht van de meegeleverde toebehoren.
• Zet de kabels goed vast om hinderlijke ruis te voorkomen.
• Lees de handleidingen die bij de aan te sluiten componenten worden geleverd.
• U kunt deze recorder niet aansluiten op een TV die geen SCART-aansluiting of video-ingang heeft.
• Trek de stekker van elke component uit het stopcontact voor u de componenten aansluit.
Aansluiten en instellen
Volg stap 1 t/m 5 om de recorder aan te sluiten en stap 6 om de begininstellingen voor de recorder in
te voeren (pagina 20). Sluit de netvoedingskabel (het netsnoer) niet aan tot u toe bent aan stap 4: De
netvoedingskabel (het netsnoer) aansluiten (pagina 17).
11
Stap 1: De antennekabel aansluiten
Sluit de antennekabel als volgt aan:
TV
naar AERIAL IN
naar AERIAL
OUT
naar antenne-ingang
Antennekabel
(bijgeleverd)
DVD-recorder
Signaalstroom
1 Ontkoppel de antennekabel van de TV en sluit hem aan op de antenne-ingang (AERIAL IN)
op het achterpaneel van de recorder.
2 Sluit de antenne-uitgang (AERIAL OUT) van de recorder met de bijgeleverde antennekabel
aan op de antenne-ingang van de TV.
12
Stap 2: De videokabels / HDMI-videokabel aansluiten
Selecteer een van de volgende patronen, A t/m C, volgens de ingang op de TV, projector of
audiocomponent zoals een AV-versterker (receiver). Hierdoor kunt u beelden weergeven.
Aansluiten en instellen
A
TV
SCART-kabel (niet bijgeleverd)
naar LINE 1-TV
DVD-recorder
(groen)
(blauw)
(rood)
naar HDMI OUT
naar COMPONENT
VIDEO OUT
Component
Videokabel (niet
bijgeleverd)
(groen)
(blauw)
HDMI-kabel (niet
bijgeleverd)
(rood)
B
C
TV, projector of audiocomponent
TV, projector of
audiocomponent
: Signaalstroom
•,zie vervolg
13
A SCART-ingang
De HDMI OUT-aansluiting gebruiken
Gebruik een SCART-kabel die geschikt is voor
het gekozen signaal wanneer u [Uitgangstype
Video] in het menu [Algemeen] (pagina 68)
instelt op [RGB].
1
Ga als volgt te werk. De HDMI OUT-aansluiting
en de HDMI-stekker kunnen door ondeskundig
gebruik worden beschadigd.
B Component Video-ingangen (Y, PB/CB,
PR/CR)
U gaat van een natuurgetrouwe kleurweergave en
beelden van hoge kwaliteit genieten.
Als uw TV geschikt is voor de nietgeïnterlinieerde (“progressive”) 576pvideomodus, gebruik dan deze aansluiting en stel
de RESOLUTION-toets op het voorpaneel in op
“576p (ON)” (pagina 9). Stel de [Uitgangstype
Video] in het menu [Algemeen] vervolgens in op
[YPbPr] om niet-geïnterlinieerde videosignalen
uit te sturen (pagina 68).
C HDMI-ingang
Gebruik een officiële HDMI-kabel (niet
bijgeleverd) om via de HDMI OUT-aansluiting
te genieten van digitaal beeld en geluid van hoge
kwaliteit. Terwijl u naar het beeld kijkt, stelt u
vervolgens de video-uitgangsresolutie in door
de RESOLUTION-toets op de recorder in te
drukken. Telkens wanneer u op deze toets drukt,
verandert de indicator op het scherm op het
frontpaneel.
576i t 576p t 720p
R
r
1080p T
1080i
Schakel de recorder in om de signalen van de
aangesloten settopbox-receiver te bekijken
wanneer de settopbox-receiver alleen met een
SCART-kabel op de recorder is aangesloten.
Pas de HDMI OUT-aansluiting aan de
achterzijde van de recorder en de HDMIstekker voorzichtig op elkaar door hun vorm te
vergelijken.
Houd de stekker niet ondersteboven of schuin.
MI
T
OU
HD
MI
Stekker ondersteboven
2
T
OU
HD
Stekker niet recht
Bevestig de HDMI-stekker recht in de HDMI
OUT-aansluiting.
U mag de HDMI-stekker niet verbuigen of hard
aandrukken.
MI
T
OU
HD
bOpmerkingen
• Maak de HDMI-kabel altijd los voordat u de recorder
verplaatst.
• Druk niet te hard op de wand van de kast als u de
recorder op de kast plaatst terwijl de HDMI-kabel
is aangesloten. Hierdoor kunt u de HDMI OUTaansluiting of de HDMI-kabel beschadigen.
• Pas op dat u de HDMI-stekker niet verbuigt als u hem
in de HDMI OUT-aansluiting bevestigt of daaruit
verwijdert om beschadiging van de stekker en de
aansluiting te voorkomen.
Breedbeeldopnamen afspelen
Sommige opgenomen beelden passen niet op uw
TV-scherm. Zie pagina 68 voor het aanpassen
van het beeldformaat.
Op een VCR aansluiten
Sluit de VCR aan op de LINE 3/DECODERaansluiting van de recorder (pagina 22).
14
bOpmerkingen
Aansluiten en instellen
• Sluit nooit meer dan één type videokabel tussen de
recorder en de TV tegelijk aan.
• Maak de verbindingen A en C nooit tegelijk.
• Niet alle hogedefinitie-TV-apparaten zijn volledig
compatibel met dit product en kunnen in dat
geval een vervormd beeld weergeven. Als de nietgeïnterlinieerde (progressive scan) 625-videomodus
problemen oplevert, schakel de aansluiting dan over
naar “Standard Definition”-uitgang. Neem contact
op met onze klantenservice als u vragen hebt over de
compatibiliteit van onze TV met dit model 625p DVDrecorder.
• Wanneer u de recorder via de scart-aansluiting op uw
TV aansluit, wordt de recorder zodra u deze inschakalt
automatisch als invoerbron van de TV aangewezen.
Druk indien nodig op de afstandsbediening op de
TV t-knop om de TV weer als invoerbron in te
schakelen.
• U kunt de HDMI OUT-aansluiting (aansluiting C)
niet aansluiten op DVI-aansluitingen die niet aan
HDCP voldoen (zoals DVI-aansluitingen op PCmonitoren).
• Wanneer uw TV progressieve videosignalen
accepteert, sturen de COMPONENT VIDEOUITGANGEN progressieve video van 576 lijnen
uit, zelfs als u met de RESOLUTION 720p, 1080i of
1080p kiest.
• Wanneer u een verbinding maakt met de HDMIUITGANG met een uitgangsresolutie van 720p, 1080i
of 1080p wordt de beeldverhouding automatisch
op 16:9 (breedbeeld) ingesteld. Om het beeld in de
verhouding 4:3 (standaardbeeld) te zien, moet u de
RESOLUTION van de recorder indrukken, kiest u
een uitgangsresolutie van 576i of 576p en stelt u de
beeldverhouding van de aangesloten TV in op 4:3.
*Deze DVD-recorder bevat High-Definition Multimedia
Interface (HDMI™) technologie.
Het woord HDMI, het HDMI-logo en High-Definition
Multimedia Interface zijn handelsmerken of
gedeponeerde handelsmerken van HDMI Licensing
LLC.
15
Stap 3: De audiokabels / HDMI-kabel aansluiten
Selecteer een van de volgende patronen, A of B, volgens de ingang op de TV-monitor, projector of
audiocomponent zoals een AV-versterker (receiver). Hierdoor kunt u naar geluid luisteren.
[Luidsprekerboxen]
[Luidsprekerboxen]
Achter (L)
Achter (R)
Audiocomponent met
decoder
Front (L)
A
Front (R)
Midden
Subwoofer
naar coaxiale/digitale HDMI-ingang
of
Coaxiale digitale
kabel (niet bijgeleverd)
HDMI-kabel (niet
bijgeleverd)
naar DIGITAL OUT (Coaxiaal)
naar HDMI OUT
PCM/DTS/
MPEG/
DOLBY DIGITAL
COAXIAL
HDMI OUT
DIGITAL OUT
DVD-recorder
naar AUDIO OUT (L/R)
INPUT
L
(wit)
(rood)
B
AUDIO
R
(wit)
Audiokabel (niet
bijgeleverd)
(rood)
TV, projector of
audiocomponent
: Signaalstroom
16
A Digitale audio-ingang
B Audio L/R (links/rechts)-ingangen
Gebruik deze aansluiting als uw audiocomponent
een Dolby*1 Digital-, DTS*2- of MPEGaudiodecoder en een digitale ingang heeft. U
kunt genieten van Dolby Digital (5.1 kan.), DTS
(5.1 kan.) en MPEG audio (5.1 kan.) surround
effecten.
Deze aansluiting gebruikt voor de
geluidsweergave de twee luidsprekers van uw TV
of audiocomponent.
z Tip
Zie voor de juiste plaats van de luidsprekerboxen de
handleiding die bij de aangesloten componenten is
geleverd.
bOpmerkingen
–U sluit de audiocomponent met de HDMI-kabel op de
TV aan, ofwel
–U sluit de recorder met een Component Video-kabel op
de TV aan.
*1 Gefabriceerd onder licentie van Dolby Laboratories.
Dolby en het symbool double-D zijn handelsmerken
van Dolby Laboratories.
*2 Geproduceerd onder licentie van VS-patentnummer
5.451.942 en andere patenten verkregen en in
aanvraag in de VS en andere landen. DTS Digital Out
zijn een gedeponeerde handelsmerken, en de DTSlogo’s en het DTS-symbool zijn handelsmerken van
DTS, Inc.
© 1996-2007 DTS, Inc. Alle rechten voorbehouden.
Stap 4: De
netvoedingskabel (het
netsnoer) aansluiten
Sluit de bijgeleverde netvoedingskabel (het
netsnoer) aan op de AC IN (Netvoeding in)aansluiting van de recorder. Bevestig vervolgens
de netvoedingskabels (de netsnoeren) van de
recorder en de TV in een stopcontact. Nadat
u de netvoedingskabel (het netsnoer) hebt
aangesloten moet u even wachten voordat
u de recorder inschakelt. U kunt de
recorder inschakelen zodra het instelscherm
op het voorpaneel oplicht en de recorder in de
wachtstand staat.
Als u meer apparaten op deze recorder
aansluit (pagina 22), mag u de stekker van de
netvoedingskabel (het netsnoer) pas nadat u
alle apparaten op elkaar hebt aangesloten in een
stopcontact steken.
Aansluiten en instellen
• Sluit de audio-uitgangen van de TV’s niet gelijktijdig
aan op de LINE 2 IN (R-AUDIO-L)-ingangen.
Hierdoor ontstaat hinderlijke ruis die van de
luidsprekers van de TV’s afkomstig is.
• Sluit bij aansluitschema B niet tegelijk de LINE 2
IN R-AUDIO-L) en AUDIO OUT (L/R)-uitgangen
aan. Hierdoor ontstaat hinderlijke ruis die van de
luidsprekers van de TV’s afkomstig is.
• Maak bij het aansluitschema A, nadat u de verbinding
hebt gemaakt, de toepasselijke instellingen in de
[Audio]-configuratie (pagina 69). Anders komt er geen
geluid óf een hard stoorgeluid uit de luidsprekers.
• U kunt de recorder als volgt met een HDMI-kabel op
een audiocomponent aansluiten:
~AC IN
1
naar AC IN
2
naar stopcontact
17
Stap 5: De
afstandsbediening
voorbereiden
U kunt de recorder bedienen met de bijgeleverde
afstandsbediening. Plaats twee R6 (type AA)
batterijen in de batterijhouder waarbij u de 3 en
de # zijden van de batterijen laat samenvallen
met de markeringen in de batterijhouder. Richt de
afstandsbediening op de afstandsbedieningsensor
op de recorder als u deze op afstand wilt
bedienen.
TV-toestellen met de
afstandsbediening bedienen
U kunt het signaal van de afstandsbediening
speciaal op uw TV instellen.
bOpmerkingen
• Bij een aantal aangesloten apparaten kunt u de TV niet
met sommige of alle onderstaande toetsen bedienen.
• Als u een nieuwe code invoert, wordt de eerder
ingevoerde code gewist.
Cijfertoetsen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
TV/DVD
DISPLAY
bOpmerkingen
• Als de bijgeleverde afstandsbediening interferentie
opwekt bij een andere Sony DVD-recorder of DVDspeler, wijzig dan het nummer van de opdrachtmodus
voor deze recorder (pagina 19).
• Gebruik de batterijen op de juiste manier om eventuele
lekken en corrosie te voorkomen. Als een batterij lekt,
raak de vloeistof dan niet met blote handen aan. Doe
als volgt:
–Gebruik geen nieuwe batterij samen met een oude
batterij of batterijen van verschillende producenten.
–Probeer niet de batterijen op te laden.
–Als u de afstandsbediening lange tijd niet gebruikt,
verwijder dan de batterijen uit de afstandsbediening.
–Wanneer een of meer batterijen gaan lekken, veeg dan
alle vloeistof uit de batterijhouder en doe er nieuwe
batterijen in.
• Stel de sensor van de afstandsbediening ( op het
voorpaneel) niet bloot aan sterk licht zoals direct
zonlicht of een andere lichtbron. Dit kan de oorzaak
zijn dat de recorder niet meer op de afstandsbediening
reageert.
• Wanneer u de batterijen van de afstandsbediening
vervangt is het mogelijk dat het codenummer en de
opdrachtmodus naar de standaardinstelling worden
teruggezet. In dat geval moet u de toepasselijke code
en de opdrachtmodus opnieuw instellen.
18
TV 2 +/–
TV [/1
TV t
TV PROG
+/–
1 Houd de toets TV [/1 onderaan op de
afstandsbediening ingedrukt.
Druk niet op de [/1 toets bovenaan op de
afstandsbediening.
2 Terwijl u de toets TV [/1 ingedrukt houdt,
voert u met de cijfertoetsen de merkcode
van de TV in.
Om bijvoorbeeld “09” in te voeren, drukt u
eerst op de “0” en daarna op de “9”. Nadat u
het laatste cijfer hebt ingevoerd, laat u de
TV [/1 toets los.
Codenummers van bedienbare TV’s
Als er meer dan één codenummer is vermeld,
voert u deze één voor één in tot u het juiste
codenummer voor uw TV hebt gevonden.
Codenummer
Sony
01 (standaard)
Hitachi
24
JVC
33
LG/Goldstar
76
Panasonic
17, 49
Philips
06, 08, 72
Samsung
71
Sharp
29
Toshiba
38
De afstandsbediening doet het volgende:
Toetsen
Bedieningsfuncties
TV [/1
De TV in- of
uitschakelen.
TV 2
(geluidsvolume) +/–
Het geluidsvolume
van de TV regelen.
TV PROG +/–
Hiermee selecteert u
de programmapositie
op uw TV.
TV t (ingang
kiezen)
Als de bijgeleverde afstandsbediening
storing veroorzaakt op een andere Sony DVD
recorder of speler, moet u na voltooiing van
“Stap 6: Begininstellingen” het nummer van
de opdrachtmodus voor deze recorder en de
bijgeleverde afstandsbediening op een ander
nummer instellen dan dat van de andere Sony
DVD-recorder of DVD-speler: De standaardinstelling voor de opdrachtmodus
van deze recorder en de bijgeleverde
afstandsbediening is “3”.
De afstandsbediening werkt niet als u
voor de recorder en de afstandsbediening
andere opdrachtmodi instelt. Stel dezelfde
opdrachtmodus in.
x
PROGRAM +/-
Cijfertoetsen
Op een andere
invoerbron van de TV
overschakelen.
De TV/DVD-toets bedienen (alleen voor
SCART-aansluitingen)
Met de TV/DVD-toets kunt u van de TV-modus
naar de DVD-modus overschakelen en terug.
Druk in de stopmodus, of wanneer geen menu op
het televisiescherm te zien is, op de TV/DVDtoets. Wanneer u deze toets gebruikt, richt u de
afstandsbediening op de recorder.
TV-modus: schakel over naar deze modus wanneer
u hoofdzakelijk de tuner van de TV gebruikt.
Wanneer u het afspelen start, wordt de recorder
automatisch als invoerbron voor de TV ingesteld.
DVD-modus: schakel over naar deze modus
wanneer u hoofdzakelijk de tuner van de recorder
gebruikt.
Druk op DISPLAY om de momenteel
geselecteerde modus te controleren (pagina 32).
Aansluiten en instellen
Merk
Als u een Sony DVD-speler of meer
dan één Sony DVD-recorder hebt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
</M/m/,,
ENTER
1 Schakel de recorder uit.
2 Druk op de recorder op x tot het woord
“codE” op het scherm op het frontpaneel
verschijnt.
•,zie vervolg
19
3 Druk op de recorder op PROGRAM +/– om
de opdrachtmodus te selecteren (1, 2 of
3).
De gekozen opdrachtmodus verschijnt op het
scherm op het frontpaneel.
4 Druk ruim drie seconden lang gelijktijdig
Stap 6: Begininstellingen
Voer de basisinstellingen in volgens de instructies
op het beeldscherm in “Begininstellingen”..
Pas op dat u tijdens deze procedure de kabels niet
losmaakt of de functie “Begininstellingen” afsluit.
op de ENTER-toets en op de cijfertoets
1, 2 of 3 van de afstandsbediening,
afhankelijk van de opdrachtmodus die u in
stap 3 hebt gekozen.
[/1
Programmaposities
van de recorder met de
afstandsbediening wijzigen
Programmaposities van de recorder kunt u met de
cijfertoetsen wijzigen.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
</M/m/,,
ENTER
O RETURN
Voorbeeld: voor kanaal 50
Druk op “5”, “0” en vervolgens op ENTER.
TV [/1
1 Schakel de recorder en de TV in. Stel
vervolgens de bronkeuzeschakelaar van
de TV zo in dat het signaal van de recorder
op de TV verschijnt.
Het instelscherm voor [TAAL] verschijnt.
2 Selecteer met M/m een taal voor de
instelschermen en druk op ENTER.
3 Controleer de antenneaansluiting volgens
het scherm en druk op ENTER.
20
4 Selecteer [Start] en druk tegelijk op
ENTER.
5 Selecteer [Automatisch] en druk op
Aansluiten en instellen
De functie kanalen automatisch instellen
(Automatische programmering) wordt gestart.
Selecteer [Annuleren] en druk op ENTER om
de automatische programmering te annuleren.
Zie pagina 67 voor het met de hand instellen
van de programmaposities.
Wanneer de kanalen automatisch instellen is
voltooid, verschijnt het instelscherm [Klok
instellen].
ENTER.
De functie voor automatische tijdinstelling is
niet beschikbaar op Russische modellen.
Zie pagina 67 voor het handmatig instellen
van de juiste tijd.
6 Wanneer u met de begininstellingen klaar
bent, selecteert u [Sluiten] en drukt u op
ENTER.
Naar de vorige stap teruggaan
Druk op O RETURN of <, afhankelijk van het
instelscherm.
z Tip
Als u “Begininstellingen” nogmaals wilt uitvoeren,
selecteer dan de betreffende instelonderwerpen in het
instellingenmenu (pagina 65).
21
Een VCR of soortgelijk apparaat aansluiten
Maak de netvoedingskabel (het netsnoer) van de recorder los van het stopcontact en sluit vervolgens
een VCR of soortgelijk apparaat aan op de LINE IN (lijn-in) aansluitingen van deze recorder.
Gebruik de DV IN-aansluiting op het voorpaneel als de apparatuur van een DV-uitgang (i.LINKaansluiting) is voorzien (pagina 62).
Zie ook de handleiding die bij het aangesloten apparaat is geleverd.
Zie voor het opnemen met deze recorder “Opnemen vanaf aangesloten apparatuur” (pagina 44).
Aansluiten op de LINE 3/DECODER-aansluiting
Sluit een VCR of een soortgelijk opnameapparaat aan op de LINE 3/DECODER-aansluiting van deze
recorder.
VCR
TV
SCART-kabel
(niet bijgeleverd)
naar SCART-ingang
naar LINE 3/
DECODER
naar LINE 1-TV
DVD-recorder
bOpmerkingen
• Beelden die kopieerbeveiligingssignalen bevatten die kopiëren verhinderen kunnen niet worden opgenomen.
• Als u de recordersignalen via de VCR leidt, ontvangt u waarschijnlijk geen helder beeld op uw beeldscherm.
DVD-recorder
VCR
TV
Sluit de VCR in de hieronder aangegeven volgorde op de DVD-recorder en de TV aan. Wij adviseren u videobanden via
een tweede lijningang op uw TV bekijken.
Lijningang 1
VCR
DVD-recorder
TV
Lijningang 2
• Wanneer u vanaf deze DVD-recorder op een VCR opneemt, schakel de invoerbron dan niet over naar TV door de TV/DVDtoets op de afstandsbediening in te drukken.
• Om de beelden van de aangesloten VCR of een soortgelijk apparaat via de recorder te bekijken terwijl de recorder in de
wachtstand staat, moet u in het menu [Algemeen] de functie [Energiezuinige modus] Uit (standaardinstelling) (pagina 68).
• Als u de netvoedingskabel (het netsnoer) van de recorder afkoppelt, kunt u de signalen van de aangesloten VCR niet
weergeven.
22
Aansluiten op de LINE 2 IN
Sluit een VCR of vergelijkbaar opnameapparaat aan op de LINE 2 IN van deze recorder
VCR, e.d.
OUTPUT
Aansluiten en instellen
VIDEO
AUDIO
L
R
AV-kabel (niet
bijgeleverd)
naar LINE 2 IN
DVD-recorder
: Signaalstroom
z Tip
Als de aangesloten apparatuur alleen monogeluid produceert, gebruik dan audiokabels die het monogeluid naar de linker en
rechter kanalen sturen.
bOpmerkingen
• Sluit de signaaluitgang van deze recorder niet aan op de signaalingang van een ander apparaat terwijl de signaaluitgang van
het andere apparaat is aangesloten op de signaalingang van deze recorder. Dit kan ruis (rondzingen) veroorzaken.
• Sluit nooit meer dan één type videokabel tussen de recorder en de TV tegelijk aan.
23
Een satelliettuner of digitale tuner aansluiten
Met behulp van de LINE 3/DECODER-aansluiting kunt u een satelliettuner of digitale tuner op deze
recorder aansluiten. Trek de netvoedingskabel (het netsnoer) van de recorder uit het stopcontact voordat
u de tuner aansluit.
TV
naar SCART-ingang
Satelliettuner,
CanalSat e.d.
naar LINE 3/
DECODER
SCART-kabel
(niet bijgeleverd)
naar
LINE 1-TV
DVD-recorder
z Tip
U hoeft de recorder niet in te schakelen om de signalen van de aangesloten tuner op uw TV weer te geven.
bOpmerkingen
• Als u een B Sky B-tuner gebruikt, sluit dan de VCR SCART-aansluiting van de tuner aan op de LINE 3/DECODERaansluiting.
• Als u de netvoedingskabel (het netsnoer) van de recorder losmaakt, kunt u de signalen van de aangesloten tuner niet
weergeven.
24
Een PAY-TV/Canal Plus-decoder aansluiten
TV
Antennekabel (bijgeleverd)
naar AERIAL IN
Aansluiten en instellen
U kunt PAY-TV/Canal Plus-programma’s bekijken en opnemen als u een decoder (niet bijgeleverd)
aansluit. Trek de netvoedingskabel (het netsnoer) van de recorder uit het stopcontact voordat u de
decoder aansluit.
Op het instelscherm kunt u de recorder instellen voor de ontvangst van de kanalen waarmee u PAYTV/Canal Plus-programma’s kunt bekijken en opnemen. Zie “[Handmatig afstemmen]” in het menu
[Algemeen] (pagina 66).
naar SCART-ingang
PAY-TV/
Canal Plus-decoder
SCART-kabel
(niet bijgeleverd)
SCART-kabel
(niet bijgeleverd)
naar LINE 3/
DECODER
naar
LINE 1-TV
naar AERIAL
OUT (TO TV)
DVD-recorder
z Tip
U hoeft de recorder niet in te schakelen om de signalen van de aangesloten tuner op uw TV weer te geven.
bOpmerkingen
• Om PAY-TV/Canal Plus-programma’s via de LINE 1-TV-aansluiting te bekijken of op te nemen, moet u [LINE 3 Ingang]
in het menu [Algemeen] instellen op [Decoder] (pagina 68).
• Als u de netvoedingskabel (het netsnoer) van de recorder losmaakt, kunt u de signalen van de aangesloten decoder niet
weergeven.
• Om de programma’s van de aangesloten externe decoder (analoge PAYTV/Canal Plus-decoder) te bekijken terwijl
de recorder in stand-by is geschakeld, moet u “Energiezuinige modus” in de algemene instellingen [General] uit
(standaardinstelling). Zie hiervoor pagina 68.
25
Een USB-apparaat aansluiten
Op de USB-aansluiting van de recorder kunt u een USB-apparaat aansluiten om MP3-audiotracks,
JPEG-beeldbestanden en DivX-videobestanden af te spelen. Zie voordat u een USB-apparaat aansluit
de handleiding die bij het apparaat is geleverd.
Zie “Afspelen uit het USB-geheugen” op pagina 46 voor meer informatie over het op de recorder
aangesloten USB-geheugen.
DVD-recorder
naar USB-aansluiting
USB-geheugen
bOpmerking
• Deze recorder ondersteunt alleen USB-geheugens met
FAT16- of FAT32-indeling.
• Een USB-geheugen dat de installatie van extra
programma’s vereist wanneer u het op een PC aansluit,
wordt niet ondersteund.
• Deze recorder is compatibel met USB-geheugens die
USB 1.1 ondersteunen.
• Sommige USB-apparaten werken niet bij deze
recorder.
26
SYSTEEM MENU
Bediening
Het SYSTEEM MENU
gebruiken
3
5
6
7
8
9
Video (DivX)
Setup
Foto
0
SYSTEM
MENU
</M/m/,,
ENTER
[Media] (pagina 45)
Toont de inhoud van een disc of USB-geheugen.
[Video (Titel)]: Toont het Titellijst.
[Video (DivX)]: Toont een overzicht van de
films Filmlijst een DATA-DVD of in een USBgeheugen.
[Foto]: Toont het Fotoalbum op DATA DVD,
DATA CD of in het USB-geheugen.
[Muziek] (Muziek): Hiermee roept u de
Muziekjukebox op die op een DATA-DVD,
een DATA-CD of in het USB-geheugen is
opgeslagen.
Bediening
2
4
Video (Titel)
Timer Opname
Muziek
Wanneer u op SYSTEM MENU drukt, verschijnt
het SYSTEEM MENU waarmee u de functies
van de recorder kunt openen.
Druk op M/m en ENTER om een optie te
selecteren.
Selecteer eventueel een sub-optie en druk op
ENTER.
1
Media
U kunt DivX-videobestanden, JPEGbeeldbestanden en MP3-audiotracks op een
DVD-CD / DATA-DVD of in een USB-geheugen
selecteren.
Selecteer een bestandstype en druk op ENTER.
Selecteer vervolgens een mediumtype, [DISC] of
[USB].
[Timer opnamen] (pagina 38)
Toont de Timerlijst.
Wordt gebruikt om een nieuwe timeropname voor
een disc in te stellen en om timeropnamen die u
programmeert te wijzigen of te annuleren.
[Setup] (pagina 65)
Toont het instelmenu waarmee u de recorder
volgens uw eigen voorkeur kunt configureren.
27
Een disc plaatsen en
formatteren
+RW
-RWVR -RWVideo
+R
-R
Wanneer u de eerste maal een disc in de recorder
plaatst, vraagt de recorder u deze disc te
formatteren. Volg de onderstaande stappen om de
disc te formatteren. U kunt ook een DVD+RW of
DVD-RW opnieuw formatteren om een blanco
disc te maken.
Z
[/1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
6 Selecteer [OK] en druk tegelijk op ENTER.
De recorder start met het formatteren van
de disc. Het instelscherm toont de ongeveer
benodigde tijd.
•Bij een DVD-RW formatteert de recorder
automatisch in de Videomodus. Zie hierna
“Een disc opnieuw formatteren” om in de VRmodus te formatteren.
z Tip
Bij een geformatteerde disc kunt u de disc gebruiken
nadat “REAd” (Lezen) in de bovenstaande stap 5 van
het scherm op het voorpaneel is verdwenen.
Een disc opnieuw formatteren
+RW
-RWVR -RWVideo
Om een blanco disc te creëren kunt u de volledige
inhoud van een disc wissen. Om een nieuwe
DVD-RW in VR-modus te formatteren, moet u
de disc opnieuw formatteren.
0
SYSTEM
MENU
</M/m/,,
ENTER
1 Leg een disc in de disclade.
2 Druk op SYSTEM MENU om het SYSTEEM
MENU te openen.
1 Schakel de TV in.
2 Druk op &/1.
3 Selecteer [Setup] en druk op ENTER.
3 Stel de bronkeuzeschakelaar van de TV zo
4 Selecteer [Disc] en druk op ENTER.
5 Selecteer [DVD formatteren] en druk op
De recorder wordt ingeschakeld.
in dat het signaal van de recorder op de
TV verschijnt.
Het instelscherm verschijnt.
ENTER.
4 Druk op Z (openen/sluiten) en leg een
DVD formatteren
disc in de disclade.
Start
Voltooien
Voer discnaam in
Disc beveiligen
PBC
DivX
De kant van de disc met de label moet omhoog wijzen.
5 Druk op Z (openen / sluiten) om de
disclade te sluiten.
Nadat “REAd” (Lezen) van het scherm op het
voorpaneel is verdwenen, vraagt het scherm
om bevestiging.
•Bij een DVD-R zorgt de recorder zelf voor de
juiste formattering.
28
6 Selecteer [Start] en druk tegelijk op
ENTER.
Het instelscherm vraagt om bevestiging.
•Selecteer voor DVD-RW-discs een
opnameformaat (VR-modus of Videomodus)
en druk op ENTER.
7 Selecteer [OK] en druk op ENTER.
Het formatteren wordt gestart.
op z REC.
Een programma op een disc 4 Druk
De opname start en de tekst “REC” verschijnt
in rood op het scherm op het voorpaneel.
opnemen
Het opnemen gaat door tot u de opname stopt
+RW
-RWVR -RWVideo
+R
-R
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Het opnemen stoppen
Druk op x REC STOP (Opname stoppen). Het
duurt soms even voordat de opname stopt.
z Tip
Deze recorder kan op verschillende discs opnemen.
Selecteer het type disc dat u wilt gebruiken (pagina 80).
Bediening
Dit hoofdstuk beschrijft hoe u een TVprogramma terwijl u TV-kijkt eenvoudig op een
disc kunt opnemen.
Zie pagina 37 voor meer informatie over
opnemen.
of tot de disc vol is.
PROG +/-
0
x REC STOP
z REC
REC MODE
1 Leg een disc in de disclade.
Zie “Een disc plaatsen en formatteren”
(pagina 28) voor meer informatie over het
inleggen en formatteren van een disc.
2 Druk op PROG +/– om de
programmapositie te selecteren die u wilt
opnemen.
3 Druk herhaald op REC MODE om de
opnamestand te selecteren.
Elke keer wanneer u op de toets drukt,
verandert de weergave op het beeldscherm
als volgt:
HQ
SP
LP
EP
ULP
Zie pagina 37 voor meer informatie over de
opnamestand.
29
ATiteltype (alleen bij DVD-RW (VRmodus)):
Het opgenomen TVprogramma weergeven
(Titellist)
+RW
-RWVR -RWVideo
+R
Toont het titeltype, origineel of Playlist.
BDiscnaam (pagina 34)
Toont het disctype.
CDiscspatiebalk/resterende tijd:
-R
De titels van de programma’s die u op een disc
hebt opgenomen worden in de Titellijst vermeld.
Hierin vindt u ook informatie over de disc,
waaronder de discnaam, de resterende tijd e.d.
Ga te werk zoals hieronder aangegeven om het
opgenomen programma af te spelen.
U kunt titels uit de Titellijst ook afzonderlijk
bewerken (zie pagina 55).
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Druk herhaald op REC MODE om de
resterende tijd in elke van de opnamemodi
weer te geven.
DMiniatuurafbeelding van de titel:
Druk op </, om de vorige/volgende titel
te selecteren. Als er meer dan zes titels zijn
vermeld, drukt u op M/m om de titels op de
vorige/volgende pagina’s rij voor rij te tonen.
ETitelinformatie:
Toont de titelnaam, opnamedatum en
opnametijd.
Druk op DISPLAY om uitgebreide informatie
over een geselecteerde titel weer te geven
(niet beschikbaar voor een Playlist-titel).
0
3 Selecteer een titel en druk op ENTER.
TITLE LIST
</M/m/,,
ENTER
DISPLAY
O RETURN
Het submenu verschijnt met opties voor
de geselecteerde titel. De getoonde opties
verschillen afhankelijk van de situatie en het
disctype.
Titellijst Origineel
1/7
DVD-VR
x
REC MODE
2uur 45min
SP Resterend
Title 1
07/12
Title 2
0:45:00 09/12
Title 3
1:00:00 10/12
0:15:00
Title 4
13/12
Title 5
0:10:00 16/12
Title 6
0:10:00 19/12
0:25:00
Afspelen
Zoek
Wissen
1 Leg een disc in de disclade.
2 Druk op TITLE LIST.
Bewerken
Weerg. Lijst
Opties voor de geselecteerde titel
Het Titellijstmenu met de inhoud van de disc
verschijnt.
Voorbeeld: Titellijst (Origineel) op een DVDRW (VR-modus).
Titellijst Origineel
1/7
DVD-VR
2uur 45min
SP Resterend
30
Title 1
07/12
Title 2
0:45:00 09/12
Title 3
1:00:00 10/12
0:15:00
Title 4
13/12
Title 5
0:10:00 16/12
Title 6
0:10:00 19/12
0:25:00
•Druk op O RETURN als u het submenu wilt
uitschakelen en een andere titel wilt kiezen.
4 Selecteer [Afspelen] en druk op ENTER.
Het afspelen start vanaf de titel die u op de
disc hebt geselecteerd.
•Selecteer [Alles tonen] om een titel inclusief
de verborgen hoofdstukken op een DVD+RW
/ DVD+R af te spelen. Zie pagina 59 voor
meer informatie over verborgen hoofdstukken.
De Titellijst van DVD-RW-discs (VR-modus)
Naar de Titellijst teruggaan
Door herhaald op TITLE LIST te drukken krijgt
u afwisselend “Origineel” of “Playlist” van de
Titellijst te zien.
Zie voor meer informatie: “Playlist-titels
bewerken” (pagina 54).
Selecteer een hoofdstuk en druk op ENTER.
Selecteer [Titellijst] in het submenu en druk op
ENTER.
Een bepaald punt van de titel opzoeken
Afspelen stoppen
bOpmerkingen
• Het is mogelijk dat de Titellijst niet verschijnt bij discs
die op andere DVD-recorders zijn gemaakt.
• Letters die niet kunnen worden weergegeven,
verschijnen als beschadigde tekens.
• Titelminiatuurbeelden worden alleen op deze recorder
weergegeven.
• Het kan een paar seconden duren voordat de
miniatuurbeelden verschijnen.
Bediening
Selecteer [Zoek] en druk in stap 4 op ENTER.
Selecteer [Tijd] en druk op ENTER.
Terwijl u de preview bekijkt, drukt u op </,
om het beginpunt te selecteren. Met elke druk op
de toets gaat het beginpunt één minuut vooruit
of achteruit (of vijf minuten als u deze toets
ingedrukt houdt). Druk vervolgens op ENTER.
z Tip
Na een opname wordt de eerste scène van de opname
(de titel) automatisch als miniatuurbeeld ingesteld.
Druk op x.
De Titellijst uitschakelen
Druk op O RETURN.
Hoofdstukken overzicht
+RW
-RWVR -RWVideo
+R
-R
Wanneer u in het submenu in [Zoek] het
onderwerp [Hoofdstuk] selecteert om een
titel op te zoeken, verschijnt het menu van de
Hoofdstukken overzicht waarin de inhoud van de
titels als hoofdstukken is weergegeven.
Wanneer u een hoofdstuk selecteert en op
ENTER drukt, verschijnt het submenu waarin
u afzonderlijke hoofdstukken kunt afspelen en
bewerken.
Hoofdstukken overzicht Origineel
Title 1
07/12/2008 Ma 0:45:00
1/5
AUTO
ATitelinformatie
BMiniatuurbeeld van een hoofdstuk
Druk op </, om het vorige/volgende
hoofdstuk weer te geven. Als er meer dan
zes hoofdstukken worden vermeld, drukt u
op M/m om de hoofdstukken op de vorige/
volgende pagina’s rij voor rij te tonen.
31
De afspeelinformatie en
afspeeltijd controleren
+RW
-RWVR -RWVideo
+R
-R
DVD
De instelling veranderen of selecteren
Druk tweemaal op DISPLAY.
Zie de paginanummers tussen haakjes voor meer
informatie over het betreffende onderwerp.
Voorbeeld: bij het afspelen van een DVD
VCD
U kunt de op het beeldscherm weergegeven
afspeelinformatie en resterende tijd controleren
door herhaald op DISPLAY te drukken. De
weergegeven onderwerpen verschillen afhankelijk
van het disctype en de afspeelstatus.
DVD
1/1
DVD
1/23
0:00:30
D5.1CH
1.ENG
1 ENG
1/1
Normaal
TITEL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Druk op DISPLAY om verschillende
afspeelinformatie-onderwerpen op het
beeldscherm weer te geven.
(TITEL): Huidig titel- (of track-)nummer /
totaal aantal titels (of tracks) (pagina 50).
(Hoofdstukken): Huidig hoofdstuknummer /
totaal aantal hoofdstukken (pagina 50).
(Tijd): Verstreken speeltijd (pagina 50).
(Audio): Geselecteerde gesproken
taal (alleen DVD-VIDEO) of geselecteerd
geluidskanaal (pagina 47).
(Subtitel): Geselecteerde subtitel (pagina 47).
(Camera): Geselecteerde opnamehoek / totaal
aantal opnamehoeken (pagina 47).
(Geluid): Geselecteerde geluidsmodus.
Selecteer [3D SUR.] om van virtuele surroundsound te genieten die door de linker en rechter
frontluidsprekerboxen wordt geproduceerd.
Voorbeeld: bij het afspelen van een DVD
bOpmerkingen
0
</M/m/,,
ENTER
DISPLAY
DVD
0:00:01 / 0:45:00
Titel
:1/1
Hoofdstuk : 1 / 23
AVerstreken speeltijd / resterende tijd
BHuidig titel- en hoofdstuknummer / totaal
aantal titels en hoofdstukken
bOpmerkingen
Wanneer u een titel met een langere speelduur dan 12
uur op een andere DVD-speler afspeelt, is het niet zeker
dat de tijd correct wordt aangegeven.
32
• Als tien seconden lang geen toetsen worden
ingedrukt, wordt de weergave van afspeelinformatie
uitgeschakeld.
• Het is mogelijk dat de speeltijd van MP3-audiotracks
niet juist wordt weergegeven.
• Als u een Playlist-titel aanmaakt die langer is dan
“19:59:59,” wordt de teller op het voorpaneel
teruggezet naar “10:00:00” en start het tellen opnieuw.
Opmerkingen over het surroundeffect
• Bij sommige discs werkt deze functie niet,
• Wanneer u deze functie inschakelt, moet u de
surroundinstellingen van de aangesloten TV of
versterker (receiver) uitschakelen.
• De beste plaats om te luisteren is tussen en op gelijke
afstand van de luidsprekerboxen. De luidsprekerboxen
moeten in een identieke omgeving staan.
• Deze functie werkt niet als u via de DIGITAL OUT
(COAXIAL)/HDMI OUT-aansluiting met een
versterker verbinding maakt.
De naam van een
opgenomen programma
wijzigen (titels invoeren)
+RW
-RWVR -RWVideo
+R
-R
Cijfertoetsen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
TITLE LIST
Het instelscherm voor het invoeren van tekens
verschijnt.
Invoerregel
Tekensoortvak
Taal
Engels/Latijn hoofdletter
1
2
3
4
5
6
7
8
9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Ruimte
Wissen
0
Bediening
De op een disc opgenomen titels worden
standaard achtereenvolgens ([Titel 1], [Titel 2],
...) benoemd.
Met behulp van het instelscherm voor het
invoeren van tekens dat ook bij het opnieuw
benoemen van een disc of een station verschijnt,
kunt u titels een nieuwe naam geven.
U kunt tot 21 tekens invoeren voor een titel of
een discnaam en 5 tekens voor een stationsnaam,
maar het werkelijke aantal tekens dat in menu’s
zoals de Titellijst wordt weergegeven is
verschillend.
4 Selecteer [Titel] en druk op ENTER.
OK Annuleren
Toetsen instellen
Tekenpalet
•Druk op </, om u door de insteltoetsen
te verplaatsen. Druk op M/m om u door de
insteltoetsen, het tekenpalet en het tekenvak op
het instelscherm te verplaatsen.
•Selecteer [b] of [B] en druk op ENTER om de
cursor op de invoerregel naar links of rechts te
verplaatsen.
•Om een teken te wissen plaatst u de cursor
rechts van het teken op de invoerregel.
Selecteer [Wissen] en druk op ENTER.
5 Ga naar het tekensoortvak en druk op
</, om een tekensoort te selecteren.
</M/m/,,
ENTER
U kunt kiezen uit [Engels/Latijn hoofdletter],
[Engels/Latijn kleine letter] of [Symbool].
Het tekenpalet verandert in overeenstemming
met de tekensoort die u hebt gekozen.
6 Ga naar het tekenpalet, druk op
1 Druk op TITLE LIST om de Titellijst te
openen.
Zie pagina 30 voor meer informatie over de
Titellijst.
2 Selecteer een titel en druk op ENTER.
Het submenu verschijnt.
•Bij DVD-RW-disks (videomodus) en DVDR-disks selecteert u [Titel] en drukt u op
ENTER. Het venster voor het invoeren van
tekens in stap 4 verschijnt. Volg stap 4 t/m 8
hieronder.
3 Selecteer [Bewerken] en druk op ENTER.
</M/m/, om het teken te selecteren
en druk op ENTER.
Het geselecteerde teken verschijnt op de
invoerregel.
A
Taal
Engels/Latijn hoofdletter
1
2
3
4
5
6
7
8
9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Ruimte
Wissen
0
OK Annuleren
Er verschijnen opties voor het bewerken van
de geselecteerde titel.
•,zie vervolg
33
•Om letters met accenttekens in te voeren
selecteert u de letter gevolgd door het
betreffende accent.
Voorbeeld: Selecteer “a” en vervolgens “ ` ”
om “à” in te voeren.
•Om een spatie in te voeren selecteert u
[Ruimte] en vervolgens drukt u op ENTER.
•Om een teken in te voeren plaatst u de cursor
rechts van de positie waar u het teken wilt
invoeren. Selecteer het teken in het tekenpalet
en druk op ENTER.
Een disc een label geven
en beveiligen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
7 Herhaal stap 5 en 6 om de overige tekens
SYSTEM
MENU
in te voeren.
</M/m/,,
ENTER
ABC
Taal
Engels/Latijn hoofdletter
1
2
3
4
5
6
7
8
9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Ruimte
Wissen
0
OK Annuleren
•Als u naar de Titellijst wilt teruggaan zonder
de titel een nieuwe naam te geven, selecteert u
[Annuleren] en drukt u op ENTER.
8 Selecteer [OK] en druk op ENTER.
De cijfertoetsen gebruiken
Voor het invoeren van tekens kunt u ook de
cijfertoetsen gebruiken.
1
Selecteer de regel met het teken dat u wilt
invoeren en druk op een cijfertoets.
Voorbeeld: “MT” invoeren
Selecteer de regel met de letters “K, L, M, N, O,
P, Q, R, S, T”.
Druk op de toets met het cijfer 3 en vervolgens
op de toets met het cijfer 0.
2
Selecteer [OK] en druk op ENTER.
Een disc een label geven
+RW
-RWVR -RWVideo
+R
-R
Een disc krijgt automatisch een label als zijn
disctype. U kunt de discnaam veranderen (tot 21
tekens).
1 Leg een disc in de disclade.
2 Druk op SYSTEM MENU om het SYSTEEM
MENU te openen.
3 Selecteer [Setup] en druk op ENTER.
Het instelscherm verschijnt.
4 Selecteer [Disc] en druk op ,.
5 Selecteer [Voer discnaam in] en druk op
,.
DVD formatteren
Voltooien
Voer discnaam in
Disc beveiligen
PBC
DivX
34
Bewerken
6 Selecteer [Bewerken] en druk op ENTER.
Het instelscherm voor het invoeren van
tekens verschijnt. Zie pagina 33 voor het
invoeren van tekens.
bOpmerkingen
Een disc beveiligen
-RWVR
U kunt alle titels op een disc beveiligen tegen per
ongeluk opnemen, bewerken en wissen.
1 Leg een disc in de disclade.
2 Druk op SYSTEM MENU om het SYSTEEM
MENU te openen.
3 Selecteer [Setup] en druk op ENTER.
+RW
-RWVR -RWVideo
Verschillen tussen disctypen
+RW
Discs worden automatisch
gefinaliseerd als ze uit de recorder
worden genomen. In bepaalde
gevallen moet u een disc finaliseren
voor bepaalde DVD-apparatuur of
wanneer de opnametijd kort is. Ook
na het finaliseren kunt u de disc
bewerken of opnemen.
-RWVR
Finaliseren is altijd noodzakelijk
wanneer u een disc op andere
apparatuur dan deze recorder afspeelt.
Alleen afspeelbaar op met de VRmodus compatibele spelers. Na
finaliseren kunt u de disc niet meer
bewerken of erop opnemen. Als u de
disc opnieuw wilt bewerken of erop
wilt opnemen, moet u de finalisering
ongedaan maken.
-RWVideo
Finaliseren is altijd noodzakelijk
wanneer u een disc op andere
apparatuur dan deze recorder afspeelt.
Na finaliseren kunt u de disc niet meer
bewerken of erop opnemen. Als u de
disc opnieuw wilt bewerken of erop
wilt opnemen, moet u de finalisering
ongedaan maken.
+R
Finaliseren is altijd noodzakelijk
wanneer u een disc op andere
apparatuur dan deze recorder afspeelt.
Na finaliseren kunt u de disc niet meer
bewerken of erop opnemen.
4 Selecteer [Disc] en druk op ,.
5 Selecteer [Disc beveiligen] en druk op
,.
Voltooien
Voer discnaam in
Disc beveiligen
Uit
PBC
Aan
DivX
6 Selecteer [Aan] en druk op ENTER.
De beveiliging annuleren
Herhaal de bovenstaande stappen maar selecteer
in stap 6 [Uit] en druk op ENTER.
z Tip
U kunt de beveiliging ook voor afzonderlijke titels
instellen (pagina 57).
-R
Finaliseren is noodzakelijk wanneer u met deze
recorder opgenomen discs op andere DVDapparatuur wilt afspelen.
Wanneer u een DVD+RW, DVD-RW
(Videomodus), DVD+R of DVD-R finaliseert,
wordt automatisch een DVD-menu aangemaakt
dat op andere DVD-apparatuur kan worden
weergegeven.
Controleer voordat u een disc finaliseert de
verschillen tussen de verschillende disctypen in
het volgende overzicht.
Het instelscherm verschijnt.
DVD formatteren
+R
Bediening
Geef de disc een label voordat u de disc finaliseert.
Nadat een disc is gefinaliseerd kunt u de discnaam niet
meer veranderen.
Een DVD op andere
apparaten afspelen
(finaliseren)
-R
•,zie vervolg
35
1
2
3
4
5
6
7
8
9
z Tip
U kunt controleren of de disc wel of niet is gefinaliseerd.
Als het niet mogelijk is in de bovenstaande stap
6 de optie [Voltooien] te selecteren, is de disc al
gefinaliseerd.
bOpmerkingen
0
SYSTEM
MENU
</M/m/,,
ENTER
1 Leg een disc in de disclade.
2 Druk op SYSTEM MENU om het SYSTEEM
MENU te openen.
3 Selecteer [Setup] en druk op ENTER.
Het instelscherm verschijnt.
4 Selecteer [Disc] en druk op ,.
5 Selecteer [Voltooien] en druk op ,.
DVD formatteren
Voltooien
Voltooien
Voer discnaam in
Ongedaan maken
Disc beveiligen
PBC
DivX
6 Selecteer [Voltooien] en druk op ENTER.
Het instelscherm vraagt om bevestiging.
7 Selecteer [OK] en druk op ENTER.
De recorder start met het finaliseren van de
disc.
De geschatte resterende tijd voor het
finaliseren verschijnt op het scherm.
Sommige discs vereisen meer tijd dan de
aangegeven tijd.
8 Wanneer [OK] verschijnt, drukt u op
ENTER.
Een DVD-RW definaliseren
Als u een gefinaliseerde DVD-RW niet meer kunt
bewerken of opnemen (er verschijnt een bericht),
kunt u de finalisering ongedaan maken door in
de bovenstaande stap 6 [Ongedaan maken] te
selecteren.
36
• De tijd die het finaliseren vraagt, is afhankelijk van het
disctype, de opnametijd en het aantal titels dat op de
disc is opgenomen.
• Afhankelijk van de conditie van de disc, de opname
en de DVD-apparatuur is het mogelijk dat u sommige
discs, zelfs al zijn ze gefinaliseerd, niet kunt afspelen.
• Het is mogelijk dat de recorder een op een andere
recorder opgenomen disc niet kan finaliseren.
• Op sommige DVD-spelers kunnen discs met een korte
opnametijd niet worden afgespeeld.
Opnemen
Voordat u gaat opnemen
Voordat u begint op te nemen...
z Tips
• Op DVD+RW- en DVD+R-discs kunt u maximaal 49
titels opnemen. Andere opneembare discs zijn geschikt
voor 99 titels.
• Wanneer u een DVD+RW-disc gebruikt, kunt u een
eerder opgenomen titel overschrijven (pagina 43).
Opnamestand
Deze recorder beschikt over verschillende
opnamestanden, vergelijkbaar met de SP- en LPopnamestanden van VCR.
Selecteer een opnamestand in overeenstemming
met de tijd en de beeldkwaliteit die u nodig hebt.
Als bijvoorbeeld de optie “Beeldkwaliteit” voor u
het belangrijkste is, selecteer dan de High Quality
(HQ)-modus. Als u de voorkeur geeft aan een
lange speelduur is de Ultra Long Play (ULP)modus voor u een optie.
Om van de ene naar de andere opnamestand
over te schakelen, drukt u herhaald op REC
MODE.
De opnametijden in de volgende tabel zijn een
benadering.
Opnamestand
Opnametijd
(minuten)
HQ (High quality)
60
SP (Standaardmodus)
R
120
LP
r
240
EP
360
ULP (Extra lang)
840
bOpmerkingen
• De aangegeven resterende opnametijd is een schatting
en de werkelijke tijd kan hiervan afwijken.
• Bij opnemen in de ULP-stand is de maximale
ononderbroken opnametijd 720 minuten.
Stereoprogramma’s en tweetalige
programma’s opnemen
Deze recorder kan stereoprogramma’s en
tweetalige programma’s ontvangen en opnemen
die op het op het ZWEITON- of het NICAMsysteem zijn gebaseerd.
Druk voor DVD-RW’s (Videomodus) / DVDR’s herhaald op AUDIO om voordat u gaat
opnemen het audiokanaal te kiezen (Hoofd+Sub,
Hoofd of Sub). Het geselecteerde kanaal wordt
op het beeldscherm weergegeven en op de
opname toegepast. Bij DVD+RW’s / DVD-RW’s
(VR-modus) / DVD+R’s wordt “Hoofd+Sub”
automatisch geselecteerd. Tijdens een opname
kunt u geen ander audiokanaal kiezen.
Opnemen
•Deze recorder kan op verschillende discs opnemen.
Selecteer het type disc dat u wilt gebruiken (pagina
80).
•Controleer de voor de disc beschikbare opnametijd
is met behulp van de Titellijst (pagina 30). Om
discruimte vrij te maken kunt u bij DVD+RWdiscs en DVD-RW-discs titels wissen (pagina 54).
of van een programma of videobron met een matige
beeldkwaliteit.
–Opnemen op een disc die al is bewerkt.
–Alleen stilstaand beeld of alleen geluid opnemen.
ZWEITON (Duits stereo)-systeem
Bij de ontvangst van een stereo- of tweetalig,
op ZWEITON gebaseerd programma verschijnt
de tekst [STEREO] of [TWEETALIG] op uw
beeldscherm.
NICAM-systeem
Bij de ontvangst van een stereo- of tweetalig, op
NICAM gebaseerd programma verschijnt de tekst
[N] (NICAM) op uw beeldscherm.
Om een NICAM-programma op te nemen moet
u de opties [NICAM/Standaard] of [Handmatig
afstemmen] in het menu [Algemeen] op [Aan]
(standaard) instellen. Als het geluid bij het
beluisteren van NICAM-uitzendingen niet
helder is, moet u [NICAM/Standaard] op [Uit]
instellen. Zie voor meer informatie “[Handmatig
afstemmen]” op pagina 66.)
z Tip
Tijdens het afspelen op andere DVD-apparatuur kunt
u bij tweetalige programma’s meestal niet heen en
weer schakelen tussen het geluid van het hoofd- en
het subkanaal. Selecteer voordat u een opname start
“Hoofd” of “Sub” als u een DVD-RW (Videomodus) /
DVD-R op andere DVD-apparatuur wilt afspelen.
• De onderstaande omstandigheden kunnen een kleine
afwijking van de opnametijd veroorzaken.
–Opnemen van een programma met een slechte ontvangst
•,zie vervolg
37
Niet-opneembare beelden
Beelden met kopieerbeveiliging kunnen niet op
deze recorder worden opgenomen. Wanneer de
recorder een kopieerbeveiligingssignaal ontvangt,
stopt de recorder met opnemen.
Kopieerbeveiligingssignalen
Copy-Free (Onbeperkt
kopiëren)
Opneembare discs
+RW
+R
-RWVR -RWVideo
-R
Timeropnamen
+RW
-RWVR -RWVideo
bOpmerkingen
Tijdens opnemen kunt u geen andere timeropnamen
programmeren.
Z
[/1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
Geen
*De opgenomen disc kan alleen worden afgespeeld op
apparatuur die met CPRM compatibel is.
-R
U kunt de timer programmeren voor totaal 16
televisieprogramma’s tot één maand vooruit.
Copy-Once (Eenmalig -RWVR
kopiëren)
Ver.1.1, Ver.1.2 met
CPRM*
Copy-Never
(Kopiëren niet
mogelijk)
+R
TIMER
O RETURN
</M/m/,,
ENTER
bOpmerkingen
Ook als u een scène wist die een
kopieerbeveiligingssignaal bevat, blijven de
opnamebeperkingen op de betreffende titel van
toepassing.
x REC STOP
1 Druk op Z (openen/sluiten) en leg een
opneembare disc in de disclade.
De kant van de disc met de label moet omhoog wijzen.
2 Druk op Z (openen / sluiten) om de
disclade te sluiten.
Wacht tot de tekst “REAd” (Lezen) van het
scherm op het voorpaneel is verdwenen.
Zie “Een disc plaatsen en formatteren”
(pagina 28) voor meer informatie over het
inleggen en formatteren van een disc.
3 Druk op TIMER.
De Timerlijst verschijnt.
38
4 Selecteer [NIEUW] en druk op ENTER.
Het menu voor timeropnamen verschijnt.
Timer opname
100 min vrij
PR
Datum
Start
Stop
Instelling
12
12/10 Zo
19:20
19:50
SP
5 Druk op </, om een onderwerp
te selecteren en druk op M/m om de
instelling aan te passen.
Zet de ingangskeuzeschakelaar van uw tv in
de gewenste stand en controleer deze op het
beeldscherm.
Druk op x REC STOP (Opname stoppen). Druk
op ENTER voordat het bevestigingsbericht
verdwijnt. Het kan een paar seconden duren
voordat de recorder met opnemen stopt.
Opnamestand aanpassen
Als voor een opname onvoldoende discruimte
beschikbaar is, selecteert de recorder automatisch
de opnamestand die het hele programma kan
opnemen. Om deze functie te gebruiken selecteert
u [AT] als opnamestand.
Overlappende timerinstellingen
Bij overlappende timerinstellingen verschijnt
[Dubbele datum] in de Timerlijst. Zie voor meer
informatie “Overlappende timerinstellingen”
(pagina 40).
•Als u een fout maakt, selecteert u het
onderwerp en past u de instelling aan.
Timeropnamen bevestigen, wijzigen en annuleren
De Timerlijst verschijnt tegelijk met de door
u ingevoerde instelling.
z Tips
U kunt het opgenomen programma afspelen door de
programmatitel in het Titellijstmenu te selecteren.
6 Druk op ENTER.
Timerlijst
PR
Datum
Start
Duur
Instelling
Controleren
SP
Opname. OK
1/2
NIEUW
12
12/10 Zo
19:20
30min
Selecteer [NIEUW] en druk op ENTER
om een volgende timerprogrammering in te
voeren. Herhaal de stappen 5 en 6.
7 Druk op O RETURN om de Timerlijst te
sluiten.
Op het scherm op het voorpaneel licht nu
“ ” op en de recorder is klaar om met
opnemen te beginnen.
U hoeft de recorder niet uit te schakelen
voordat de timeropname start.
•Om een satellietprogramma op te nemen
schakelt u de satelliettuner in en kiest u het
satellietprogramma dat u wilt opnemen. De
satelliettuner moet ingeschakeld blijven tot de
recorder klaar is met opnemen.
Opnemen
[PR]: Hiermee selecteert u de
programmapositie of de invoerbron.
[Datum]: Hiermee stelt u de datum in tot één
maand vooruit.
[Start]: Hiermee stelt u de starttijd in.
[Stop]: Hiermee stelt u de stoptijd in.
[Instelling]: Hiermee selecteert u de
opnamestand (pagina 37). Als u [AT]
selecteert, kunt u de functie “Opnamestand
aanpassen” gebruiken. Zie “Opnamestand
aanpassen” op pagina 39.
Het opnemen tijdens een timeropname stoppen
Zie “Timerinstellingen controleren, aanpassen en
annuleren (Timerlijst)” (pagina 40).
bOpmerkingen
• Controleer of de klok op de juiste tijd is ingesteld
voordat u een timeropname programmeert. Is dat niet
het geval dan kunt u geen timeropname maken.
• Zelfs als de timer voor hetzelfde dagelijkse of
wekelijkse programma is geprogrammeerd, kan
een timeropname niet worden gemaakt als deze een
programma dat voorrang heeft overlapt. Bij een
overlappende instelling verschijnt [Dubbele datum]
in de Timerlijst. Controleer de volgorde van voorrang
van de instellingen (pagina 40).
• Zelfs nadat u de timer hebt geprogrammeerd, kan
de recorder geen timeropnamen maken tijdens het
opnemen van een programma dat voorrang heeft.
• De functie “Opnamestand aanpassen” werkt alleen
bij timeropnamen. Deze functie werkt niet bij Quick
Timer (pagina 42).
• Als “ ” op het scherm op het voorpaneel knippert,
controleer dan of een opneembare disc correct is
ingelegd en of de beschikbare opnametijd op de disc
voldoende is.
39
Timerinstellingen
controleren, aanpassen en
annuleren (Timerlijst)
+RW
-RWVR -RWVideo
+R
-R
Met behulp van het menu van de Timerlijst kunt
u de timerinstellingen controleren, aanpassen en
annuleren.
2 Selecteer een timerinstelling en druk op
ENTER.
Het menu voor timeropnamen in stap 4 van
“Timeropnamen” (pagina 38) verschijnt.
De programmapositie, de datum, de starten stoptijden en de opnamestand voor de
geselecteerde timerinstelling verschijnen.
3 Druk op </, om een onderwerp
te selecteren en druk op M/m om de
instelling aan te passen.
•Druk op TIMER als u wilt teruggaan naar de
Timerlijst zonder aanpassingen te maken.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
4 Druk op ENTER.
0
CLEAR
De informatie voor de geselecteerde
timerinstelling wordt bijgewerkt.
TIMER
Timerinstellingen annuleren
</M/m/,,
ENTER
O RETURN
1 Selecteer na de bovenstaande stap 1 een
timerinstelling en druk op CLEAR.
Het instelscherm vraagt om bevestiging.
2 Selecteer [OK] en druk op ENTER.
De geselecteerde timerinstelling wordt nu
gewist uit de Timerlijst.
Timerinstellingen aanpassen
•Als u de wisactie wilt annuleren, selecteert u
[Annuleren] en drukt u in stap 2 op ENTER.
De Timerlijst kan tot 16 timerinstellingen
bevatten. U kunt een timerinstelling selecteren en
wijzigen voordat de opname start.
1 Druk herhaald op TIMER om de Timerlijst
te openen.
Er volgt een overzicht van alle
timerinstellingen. U kunt nu informatie
zoals de opnamedatum, de opnametijd, de
opnamestand e.d. controleren.
Timerlijst
PR
Datum
Start
Duur
Instelling
Controleren
1/2
De Timerlijst uitschakelen
Druk op O RETURN.
Overlappende timerinstellingen
Als een timerinstelling een andere timerinstelling
overlapt (d.w.z. in de Timerlijst verschijnt
[Dubbele datum]) heeft het programma dat het
eerste start voorrang en start het opnemen van
het tweede programma pas nadat het eerste
programma is afgelopen.
7:00
12
12/10 Zo
19:20
30min
SP
Opname. OK
12
13/10 Ma
20:00
30min
SP
Dubbele datum
10
13/10 Ma
20:15
15min
SP
Dubbele datum
•[Opname OK] geeft aan dat de timeropname
wordt gemaakt zoals hij is geprogrammeerd.
Als de timerinstellingen elkaar overlappen
verschijnt [Dubbele datum].
40
8:00
9:00
10:00
A
NIEUW
wordt niet
opgenomen
B
uWanneer de opnamen op dezelfde tijd starten
Het programma dat het eerst is geprogrammeerd
heeft voorrang. In dit voorbeeld is de
timerinstelling A na B geprogrammeerd
en daarom wordt het eerste gedeelte van
timerinstelling A niet opgenomen.
7:00
8:00
9:00
Opnemen zonder de timer
+RW
-RWVR -RWVideo
10:00
A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
B
PROG +/INPUT
TV/DVD
9:00
TITLE LIST
Opnemen
8:00
-R
0
uWanneer de eindtijd van de ene opname en de
starttijd van een andere opname samenvallen
Het is mogelijk dat de tweede opname wordt
vertraagd nadat de eerste opname is voltooid.
7:00
+R
</M/m/,,
ENTER
DISPLAY
10:00
A
X PAUSE
B
z REC
x REC STOP
REC MODE
bOpmerkingen
• Tijdens het opnemen kunt u de timerinstelling van de
huidige opname niet veranderen.
• Zelfs nadat u de timer hebt geprogrammeerd, kan de
recorder geen timeropnamen opmaken tijdens het
opnemen van een programma dat voorrang heeft.
• Zelfs als de timer voor hetzelfde dagelijkse of
wekelijkse programma is geprogrammeerd, kan
een timeropname niet worden gemaakt als deze een
programma dat voorrang heeft overlapt. Bij een
overlappende instelling verschijnt [Dubbele datum]
in de Timerlijst. Controleer de volgorde van voorrang
van de instellingen.
TV T
(ingang
kiezen)
1 Leg een opneembare disc in de recorder.
2 Druk op PROG +/- of INPUT om de
programmapositie of de invoerbron te
selecteren die u wilt opnemen.
3 Druk herhaald op REC MODE om de
opnamestand te selecteren.
Elke keer wanneer u op de toets drukt,
verandert de weergave op het beeldscherm
als volgt:
HQ
SP
LP
EP
ULP
Zie pagina 37 voor meer informatie over de
opnamestand.
4 Druk op z REC.
De opname start en de tekst “REC” verschijnt
in rood op het scherm op het voorpaneel.
Het opnemen gaat door tot u de opname stopt
of tot de disc vol is.
•,zie vervolg
41
Het opnemen stoppen
De Quick Timer controleren
Druk op x REC STOP (Opname stoppen). Het
duurt soms even voordat de opname stopt.
Druk tijdens het opnemen op z REC. De
resterende opnametijd en andere opnameinformatie (programmapositie, opnamestand e.d.)
verschijnt even op het beeldscherm.
Het opnemen pauzeren
Druk op X PAUSE. Druk nogmaals op deze toets
om het opnemen weer te starten.
Tijdens opnemen een ander TV-programma
bekijken
Als de TV op de LINE 1-TV-aansluiting is
aangesloten, stel de TV dan met de
TV/DVD-toets in op de TV-ingang en selecteer
het programma dat u wilt bekijken. Als uw tv
is aangesloten op de COMPONENT VIDEOuitgangen, stel de tv dan met de TV t-knop in
op het gewenste tv-ingangssignaal en kies het
programma dat u wilt zien (pagina 18).
z Tip
Als u tijdens een opname geen TV wilt kijken, kunt u de
TV uitschakelen. Als u een decoder gebruikt, moet deze
ingeschakeld blijven.
bOpmerkingen
• Nadat u op z REC hebt gedrukt, kan het even duren
voordat de opname start.
• Tijdens een opname of een opnamepauze kunt u de
opnamestand niet aanpassen.
• Als zich een stroomstoring voordoet terwijl de recorder
een programma opneemt, wordt dit programma gewist.
• U kunt geen PAY-TV/Canal Plus- programma bekijken
terwijl de recorder een ander PAY-TV/Canal Plus opneemt.
De Quick Timer annuleren of stoppen
Om de recorder naar de normale opnamestand
terug te zetten drukt u tijdens een opname
tweemaal op z REC. [Doorgaan] verschijnt even
op het beeldscherm.
Druk op x REC STOP om de opname te stoppen.
Het duurt soms even voordat de opname stopt.
De Quick Timer verlengen
Druk tijdens een opname herhaald op z REC.
Nadat de recorder naar de normale opnamestand
is teruggegaan, wordt de opnametijd met 10
minuten verlengd (tot de capaciteit van de disc is
opgebruikt).
De status tijdens een opname
controleren
U kunt de opname-informatie zoals de opnametijd
en de opnamestand e.d. controleren.
Druk tijdens een opname op DISPLAY.
De opname-informatie verschijnt op het
beeldscherm.
00:19:55
Doorgaan
DVD
De Quick Timer-functie gebruiken
U kunt de recorder instellen voor het opnemen
van opeenvolgende tijdblokken van 10 minuten.
Druk herhaald op z REC om de tijdsduur in te
stellen.
Het opnemen start na de eerste druk op de toets.
De Quick Timer start nadat u de tweede maal op
de toets hebt gedrukt. Met elke volgende druk
op de toets wordt de opnametijd met 10 minuten
verlengd zolang er op de disc ruimte beschikbaar
is.
Doorgaan
10M
20M
30M
De resterende opnametijd verschijnt even op het
beeldscherm.
De tijdteller op het scherm op het voorpaneel
loopt terug tot 0:00 (of wanneer de disc vol is)
en vervolgens stopt de recorder met opnemen (de
voeding wordt uitgeschakeld).
42
Inv. : PR12
SP
1H40M Vrij
MONO
12/10/2008
19 : 20
AVerstreken opnametijd
BGeluidskanaal
COpnamestand
DOpnamestatusbalk
EProgrammapositie of invoerbron
FJuiste tijd/datum
GOp de disc beschikbare opnametijd
Druk op DISPLAY om de weergave te sluiten.
Hoofdstukken in een titel maken
De recorder kan een opname (een titel) automatisch
in hoofdstukken verdelen door tijdens een opname
om de 5 of 10 minuten een hoofdstukmarkering in
te voegen. Selecteer een tijdsinterval, [5 minuten]
of [10 minuten], voor [Auto Periode] op het
[Video] instelscherm (pagina 72).
• Een beveiligde titel kan niet worden overschreven
(pagina 57).
• Als de geselecteerde titel korter is dan de nieuwe
opname of korter dan tien seconden, overschrijft de
recorder automatisch de volgende titel in de Titellijst.
Als u niet wilt dat een titel wordt overschreven, kunt u
deze beveiligen (pagina 57).
Opnemen
z Tips
•U kunt hoofdstukken handmatig invoegen bij het
afspelen van een DVD+RW-, DVD-RW- (VR-modus)
of DVD+R-disc (pagina 59).
•Wanneer u opnamen maakt in de ULP-stand wordt
elke 10 minuten een hoofdstukmarkering ingevoegd.
bOpmerkingen
Een opgenomen titel overschrijven
+RW
U kunt de Titellijst gebruiken om een nieuwe
opname over een eerder op de disc opgenomen
titel te maken. Zie pagina 30 voor meer
informatie over de Titellijst.
1 Leg een DVD+RW-disc in de recorder.
2 Druk op PROG +/– of INPUT om een
programmapositie of een invoerbron te
selecteren.
3 Druk op TITLE LIST om de Titellijst te openen.
4 Druk op </M/m/, om de titel te kiezen
die u wilt overschrijven.
5 Druk op z REC.
De opname start.
Het opnemen stoppen
Druk op x REC STOP (Opname stoppen). Het
duurt soms even voordat de opname stopt.
z Tip
Al u een titel van een DVD+RW-disk verwijdert,
verschijnt deze in het Titellijst als [Wissen]. Hierdoor
wordt de beschikbare tijd echter niet verlengd. De
beschikbare tijd wordt alleen verlengd wanneer u de
laatste titel verwijdert. In het Titellijst kunt u de optie
[Wissen] selecteren en een nieuwe opname maken over
de bestaande heen (pagina 56).
43
Opnemen vanaf
aangesloten apparatuur
+RW
-RWVR -RWVideo
+R
-R
U kunt van een aangesloten VCR of soortgelijk
apparaat opnemen. Zie als u dat wilt “Een VCR
of soortgelijk apparaat aansluiten” (pagina 22).
Als het aan te sluiten apparaat een DV-uitgang
(i.LINK-stekker) heeft, sluit deze dan aan op
de DV IN-aansluiting op het voorpaneel van de
recorder.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
INPUT
REC MODE
1 Leg een opneembare disc in de recorder.
2 Druk op INPUT om een invoerbron te
selecteren die overeenstemt met het
apparaat dat u hebt aangesloten.
Het scherm op het voorpaneel verandert als
volgt:
L1
L2
L3
3 Druk herhaald op REC MODE om de
opnamestand te selecteren.
De opnamestand verandert als volgt:
HQ
44
SP
LP
5 Druk gelijktijdig op deze recorder op
z REC en op de pauze- of afspeeltoets
van de aangesloten videorecorder.
De opname start.
Om de opname te stoppen drukt u op deze
recorder op x REC STOP.
Als u een digitale videocamera met een DV
IN-ingang aansluit
bOpmerkingen
• Bij het opnemen van beelden van een videogame is het
beeldscherm mogelijk niet helder.
• Programma’s die van een Copy-Never
kopieerbeveiliging zijn voorzien, kunnen niet worden
opgenomen. In dat geval stopt de recorder automatisch
na enige seconden.
z REC
x REC STOP
dV
bronmateriaal in de aangesloten
videorecorder en stel deze op
afspeelpauze in.
Zie “DV kopiëren” (pagina 62) voor uitleg over
opnemen via een DV IN-ingang.
0
Programmapositie
4 Plaats de videocassette met het
EP
ULP
Voorbeeld: DVD-RW (VR-modus)
Afspelen
Titellijst Origineel
Afspelen
+RW
1/7
DVD-VR
2uur 45min
SP Resterend
-RWVR -RWVideo
+R
-R
Title 1
07/12
Title 2
0:45:00 09/12
Title 3
1:00:00 10/12
0:15:00
Title 4
13/12
Title 5
0:10:00 16/12
Title 6
0:10:00 19/12
0:25:00
DVD
VCD DATA DVD DATA CD
Zie pagina 46 voor het afspelen van bestanden uit
het aangesloten USB-geheugen. Zie pagina 51 en
53 voor het afspelen van MP3-audiobestanden of
JPEG-beeldbestanden.
Het submenu verschijnt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Het afspelen start vanaf de titel die u op de
disc hebt geselecteerd.
0
SYSTEM
MENU
TOP MENU/
TITLE LIST
MENU
</M/m/,,
ENTER
H
x
1 Druk op Z (openen/sluiten) en leg een
disc in de disclade.
z Tips
• U kunt het afspelen ook starten met de H-knop.
Het afspelen start automatisch, afhankelijk van de disc.
• Om een titel op een DVD+RW / DVD+R inclusief
verborgen hoofdstukken af te spelen, selecteert u de
optie [Alles tonen] in stap 5. Zie pagina 59 voor meer
informatie over verborgen hoofdstukken.
Een hoofdstuk in het hoofdstukkenoverzicht
selecteren (alleen DVD+RW, DVD-RW, DVD+R
en DVD-R)
1
Selecteer in de bovengenoemde stap 5 de optie
[Zoek] in het submenu en druk op ,.
2
Selecteer [Hoofdstuk] en druk op ENTER.
De Hoofdstukken overzicht van de geselecteerde
titel verschijnt.
Zie pagina 31 voor meer informatie over de
Hoofdstukken overzicht.
Selecteer het hoofdstuk dat u wilt afspelen en
druk op ENTER.
Het submenu verschijnt.
3
Afspeelkant naar beneden
2 Druk op Z (openen / sluiten) om de
disclade te sluiten.
Wanneer u een DVD VIDEO-disc of VIDEO
CD hebt geplaatst, is het mogelijk dat het
discmenu verschijnt.
Selecteer de titel of het hoofdstuk dat u wilt
afspelen met </M/m/, enz. voor DVDdiscs; cijfertoetsen voor VIDEO CD’s.
3 Druk op TITLE LIST.
Zie voor meer informatie over de Titellijst
“Het opgenomen TV-programma weergeven
(Titellijst)” (pagina 30).
Afspelen
5 Selecteer [Afspelen] en druk op ENTER.
Z
Cijfertoetsen
4 Selecteer een titel en druk op ENTER.
4
Selecteer [Afspelen] en druk op ENTER.
Het afspelen start vanaf het geselecteerde
hoofdstuk.
Het menu van de DVD-disc gebruiken
Wanneer u een DVD VIDEO-disc of een
gefinaliseerde DVD+RW-, DVD-RW(Videomodus), DVD+R- of DVD–R-disc
afspeelt, kunt u het menu van de disc weergeven
door op TOP MENU of MENU te drukken.
VIDEO CD’s met PBC-functies afspelen
Met behulp van PBC (Playback Control) kunt u
VIDEO CD’s met behulp van een menu op uw
beeldscherm interactief afspelen.
•,zie vervolg
45
Het menu verschijnt wanneer u het afspelen van
een VIDEO CD met PBC-functies start.
Selecteer met behulp van de cijfertoetsen een
onderwerp en druk op ENTER. Volg nu de
aanwijzingen in het menu op (druk op H
wanneer “Druk op SELECT” verschijnt).
z Tip
Om een disc af te spelen zonder gebruikmaking van
de PBC-functies zet u de optie [PBC] in het [Disc]
instellingsscherm (pagina 73) op [Uit]. VIDEO
CD’s worden uitsluitend in de continu-afspeelmodus
afgespeeld.
bOpmerkingen
Bij een Super VCD kunt u de functie [PBC] in het [Disc]
instellingsscherm (pagina 73) op [Uit].
DivX-videobestanden afspelen
Wanneer u een DATA-CD / DATA-DVD met
DivX-videobestanden in de recorder plaatst,
verschijnt het Filmlijst. Selecteer een bestand en
druk op ENTER,
Selecteer [Afspelen] in het submenu en druk op
ENTER. Zie pagina 86 voor meer informatie over
DivX-videobestanden.
z Tips
• Als het Fotoalbum of de Muziekjukebox verschijnen,
drukt u herhaald op TITLE LIST om van het ene naar
het andere overzicht over te schakelen.
• Als u op O RETURN drukt, stopt het afspelen en
verdwijnt het lijstmenu. Druk op TITLE LIST om het
lijstmenu opnieuw te openen.
Afspelen stoppen
Druk op x.
Het afspelen hervatten vanaf het punt waar u
de disc hebt gestopt (Afspelen hervatten)
De recorder onthoudt het punt waar u de disc
hebt gestopt, ook als u de disc verwijdert of de
recorder uitschakelt.
Druk eenmaal op x om het afspelen te stoppen.
Wanneer u de disc later weer afspeelt, hervat de
recorder het afspelen vanaf het punt waar u de
disc hebt gestopt. Om de disc vanaf het begin af
te spelen drukt u tweemaal op x.
Het afspelen start vanaf het begin van de titel, de
track of de scène.
Het punt waar u het afspelen hebt gestopt wordt
gewist wanneer:
–u de disclade opent.
–de recorder uitschakelt.
–u een andere titel afspeelt.
–u de Titellijst overschakelt naar Origineel of
46
Playlist.
–u de titel bewerkt nadat u het afspelen hebt gestopt.
–u de instellingen van de recorder verandert.
–u een opname maakt.
–u de netvoedingskabel (het netsnoer) losmaakt.
z Tip
Bij DVD-VIDEO-disks slaat de recorder het stoppunt
ook op als u de disklade opent of de recorder uitschakelt.
DVD-discs met kinderbeveiliging
(“Kinderbeveiliging”) afspelen
Als u een DVD-disc met kinderbeveiliging afspeelt,
verschijnen het bericht [Afspelen beperkt door
Kinderbeveiliging] en het instelscherm voor het
invoeren van uw wachtwoord op het beeldscherm.
Voer uw wachtwoord van vier cijfers met de
cijfertoetsen in. De recorder start het afspelen.
Zie “Kinderbeveiliging (Vergrendelen)” voor
het registreren of wijzigen van het wachtwoord
(pagina 71).
Afspelen uit het USB-geheugen
U kunt DivX-videobestanden, JPEGbeeldbestanden en MP3-audiotracks uit het
aangesloten USB-geheugen afspelen.
1 Bevestig
een USB-geheugen in de USBpoort op het frontpaneel (pagina 26).
2 Druk op SYSTEM MENU om het SYSTEEM
MENU te openen.
3 Selecteer [Media] en druk op ENTER.
4 Selecteer [Video (DivX)], [Foto], of
[Muziek] en druk op ENTER.
5 Selecteer [USB] en druk op ENTER.
De Filmlijst, Fotoalbum of de
Muziekjukebox worden nu weergegeven.
6 Selecteer een track of bestand en druk op
ENTER.
7 Selecteer [Afspelen] voor films en muziek
ofwel [Schermvullend] voor foto’s en druk
op ENTER.
Zie pagina 51 en 53 voor meer informatie
over de Muziekjukebox en de Fotoalbum.
bOpmerking
Verwijder het USB-geheugen niet uit de recorder als
deze in werking is. Stop het afspelen en schakel eerst
het lijstmenu uit.
Afspeelopties
Z
AUDIO
SUBTITLE
ANGLE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
CLEAR
ZOOM
PLAY MODE
</M/m/,,
ENTER
./>
m
/
M
X
Afspelen
c/C
H
x
Toetsen
Bedieningsfuncties
Discs
Z (openen / sluiten)
Afspelen stoppen en disclade openen.
Alle discs
X (pauzeren)
Afspelen stoppen.
Alle discs
. (vorige) /
> (volgende)
Hiermee gaat u naar het begin van de huidige of de
volgende titel, hoofdstuk, scène of track.
Alle discs
Door herhaald indrukken tijdens afspelen de disc snel
achteruit/vooruit verplaatsen.
De zoeksnelheid verandert als volgt:
Snel vooruit
M 1 t M 2 t M 3 t M 4*1 t M 5*1*2
Snel achteruit
n (achteruit afspelen) t m 1 t m 2 t
m 3 t m 4*1 t m 5*1*2
Alle discs
(snel achteruit /
snel vooruit)
*1niet beschikbaar voor
VIDEO CD’s.
*2niet beschikbaar voor
DivX-videobestanden.
•,zie vervolg
47
Toetsen
(vertraagd)
(direct herhaald
afspelen / direct
vooruitgaan)
(stilstaand beeld)
AUDIO
Bedieningsfuncties
Discs
Door herhaald indrukken in pauzestand: vertraagd
afspelen.
De afspeelsnelheid verandert als volgt:
vertraagd vooruit
1t
2t
3t
4*3
vertraagd achteruit*3
1t
2t
3t
4
Door indrukken tijdens afspelen: scène opnieuw
afspelen / scène kortstondig snel vooruit verplaatsen.
Als u in de pauzestand op deze knop drukt, kunt u
beeld voor beeld weergeven (niet beschikbaar bij
DVD+R DL-discs).
Door herhaald indrukken: audiotrack op de disc
selecteren.
-RWVR -RWVideo
+RW
+R
-R
VCD
DVD
*3niet beschikbaar voor
VIDEO-CD’s.
-RWVR -RWVideo
+RW
-R
DVD
DATA DVD DATA CD
+R
-RWVR -RWVideo
+RW
-R
DVD
DATA DVD DATA CD
+R
Alle discs
DVD DATA DVD DATA CD : Taal selecteren.
+RW
-RWVR -RWVideo
+R
-R
VCD :
Een van de audiotracks op de disc selecteren.
SUBTITLE
Door indrukken: ondertiteltaal selecteren.
DVD DATA DVD DATA CD
ANGLE
Door herhaald indrukken: opnamestandpunt
selecteren.
“
” verschijnt kort bij de scène wanneer u een
ander opnamestandpunt kiest.
Als meerdere opnamestandpunten van de scène op
de disc zijn opgenomen. “
” op het scherm op het
voorpaneel.
DVD
Druk op H om normaal afspelen te hervatten.
bOpmerkingen
• Als “ ” verschijnt is de bedieningsfunctie niet op de
disc beschikbaar.
• Bij het afspelen van discs die met deze recorder
zijn opgenomen, kunnen de opnamestandpunten en
ondertitels niet worden gewijzigd.
• Bij een Super VCD kunt u audiotrack 2 niet selecteren
als deze op de disc is opgenomen.
• De functie voor het kiezen van camerastandpunten is
bij DivX-videobestanden niet beschikbaar.
• Als DivX-ondertitels niet goed worden weergegeven
drukt u op X wanneer de ondertitel verschijnt. Druk
vervolgens ongeveer drie seconden op SUBTITLE om
het taalcodemenu weer te geven. Druk op </, om
de taalcode te wijzigen tot de ondertitel foutloos wordt
weergegeven. Druk op H om met afspelen door te
gaan.
48
Een videobeeld vergroten (zoomen)
Druk tijdens afspelen of in de pauzestand
herhaald op ZOOM.
De vergrotingsfactor verandert als volgt:
×1 t ×2 t ×4
R
2
Met </M/m/, kunt u het beeld verplaatsen.
Door op CLEAR te drukken gaat u naar normaal
afspelen terug.
bOpmerkingen
• Bij sommige discs werkt de zoomfunctie niet.
• De zoomfunctie is niet beschikbaar voor VIDEO-CD’s
en DivX-videobestanden.
Herhaald afspelen
bOpmerkingen
• Bij een VIDEO CD met PBC-functie zet u [PBC] op
[Uit] in het [Disc] instellingsscherm (pagina 73).
• Als u tijdens Repeat Play (Afspelen herhalen) op
x of
(direct opnieuw afspelen) drukt, wordt de
opdracht Afspelen herhalen geannuleerd.
• De optie Afspelen herhalen is niet beschikbaar voor
DivX-videobestanden.
• Bij het afspelen van met DTS gecodeerde CD’s kan
via de LINE 1-TV-, LINE 3/DECODER- en AUDIO
OUT (L/R)-aansluitingen een hard stoorgeluid
hoorbaar zijn.
Om mogelijke beschadiging van het audiosysteem te
voorkomen moet u de juiste voorzorgsmaatregelen
nemen wanneer u de LINE 1-TV-, LINE 3/
DECODER- of AUDIO OUT (L/R)-uitgangen van de
recorder op een versterkerinstallatie aansluit.
Om van DTS Digital Surround™ weergave te genieten
moet u een extern DTS decoderingssysteem op de
DIGITAL OUT (COAXIAL)-uitgang van de recorder
aansluiten.
• Stel het geluid met de AUDIO-toets in op “Stereo”
wanneer u met DTS gecodeerde opnamen van een CD
afspeelt (pagina 48).
Opmerkingen over het afspelen van DVD-discs
met DTS-gecodeerd geluidsspoor
Afspelen
Druk herhaald op PLAY MODE om een
onderwerp te selecteren dat herhaald moet
worden.
[Hoofdstuk]: herhaalt het huidige hoofdstuk.
(alleen DVD)
[Titel]: herhaalt de huidige titel. (alleen DVD)
[Track]: herhaalt de huidige track. (alleen VIDEO
CD)
[Alle]: herhaalt alle tracks op de disc (alleen
DVD-RW (VR-modus)/VIDEO CD).
[Uit]: herhaald afspelen niet mogelijk.
Opmerking over het afspelen van een CD met
DTS-geluidssporen
DTS-audiosignalen worden alleen uitgestuurd via de
DIGITAL OUT (COAXIAL)-aansluiting.
Om een DVD-disc met DTS-audiosignaal af te spelen,
moet u in het [Audio] instellingsscherm de [DTS Uit] op
[Aan] zetten (pagina 69).
Een bepaald fragment herhaald weergeven
(A-B herhalen)
U kunt een bepaald fragment van een titel,
hoofdstuk of track herhaald afspelen.
1
Druk tijdens afspelen bij het begin van het
fragment dat u wilt herhalen (punt A) op PLAY
MODE.
2
Druk bij het eindpunt van het fragment (punt B)
op ENTER.
Op het beeldscherm verschijnt [A-].
Op het beeldscherm verschijnt [A-B] en de
recorder begint dit fragment te herhalen.
Om naar normaal afspelen terug te gaan drukt
u herhaald op PLAY MODE en selecteert u
[Uit].
bOpmerkingen
• Bij sommige Super VCD’s werkt de functie A-B
Herhaald afspelen niet goed.
• De optie A-B Afspelen herhalen is niet beschikbaar
voor DivX-videobestanden.
49
Als u een verkeerd nummer hebt ingevoerd,
drukt u op </, om het nummer te
selecteren dat u wilt annuleren. Voer
vervolgens het juiste nummer in.
Een titel / hoofdstuk / track
e.d. zoeken
+RW
-RWVR -RWVideo
+R
-R
DVD
De recorder start het afspelen vanaf het
geselecteerde nummer of de scène.
VCD DATA DVD DATA CD
U kunt het afspelen starten vanaf een nauwkeurig
door u gekozen plaats in een titel of hoofdstuk.
cijfertoetsen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
Een favoriete scène markeren
CLEAR
MARKER
O RETURN
z Tip
Met de Titellijst (pagina 31) kunt u naar een bepaald
punt in de titel zoeken.
</M/m/,,
ENTER
DISPLAY
SEARCH
1 Druk tijdens het afspelen tweemaal op
DISPLAY.
U kunt de recorder bepaalde fragmenten van de
disc in een geheugen laten opslaan en deze direct
afspelen wanneer u maar wilt. Zo kunt u tot zes
gemarkeerde fragmenten vastleggen.
Een scène markeren
Druk tijdens afspelen op MARKER wanneer u
een scène vindt die u wilt markeren.
Het nummer van het markeerpunt verschijnt op
het beeldscherm.
Een gemarkeerde scène opzoeken
1
Druk op SEARCH.
Het zoekvenster voor markeerpunten verschijnt.
Zoek merk
DVD
1/1
DVD
1/23
0:00:30
D5.1CH
1.ENG
1 ENG
1/1
Normaal
TITEL
2 Selecteer een zoekonderwerp en druk op
2
ENTER.
•Titel (bij DVD-discs)
•Hoofdstuk (bij DVD-disks m.u.v. DivXvideobestanden)
•Track (bij VIDEO CD’s met uitgeschakelde
PBC-functie)
•Tijd: zoekt naar het beginpunt van de ingevoerde
tijdcode (niet beschikbaar bij DVD+R DL-disks)
3 Druk op de cijfertoetsen om het nummer
te selecteren van de titel, het hoofdstuk,
de tijdcode e.d. die u zoekt.
50
Bijvoorbeeld: Op tijd zoeken
Om een scène op 2 uur, 10 minuten en 20
seconden te vinden voert u “21020” in en
vervolgens drukt u op ENTER.
Druk op </M/m/, om de gewenste scène te
selecteren en druk vervolgens op ENTER.
Het afspelen begint bij de geselecteerde door
u gemarkeerde scène.
3
Druk op O RETURN om het zoekvenster te
sluiten.
Markeerpunten wissen
1
Druk op SEARCH om het zoekvenster voor
markeerpunten te openen.
2
Druk op </M/m/, om de gemarkeerde scène
te selecteren en druk op CLEAR.
Het display verzoekt om bevestiging.
3
4
Selecteer [OK] en druk op ENTER.
Druk op O RETURN om het zoekvenster te
sluiten.
3 Selecteer [Open] en druk op ENTER.
Muziek-CD’s en MP3audiotracks afspelen
CD
De tracklijst verschijnt.
Selecteer [ ] en druk op ENTER om terug
te gaan naar de albumlijst.
4 Selecteer een track en druk op ENTER.
DATA DVD DATA CD
Het submenu verschijnt.
De recorder is geschikt voor het afspelen van
muziek-CD’s en MP3-audiotracks op DATACD’s / DATA-DVD’s en uit een USB-geheugen.
Zie pagina 86 voor meer informatie over MP3audiotracks.
Zie pagina 46 voor meer informatie over het
afspelen van een USB-geheugen.
2
3
4
5
6
7
8
9
0
TITLE LIST
</M/m/,,
ENTER
O RETURN
H
x
1 Leg een disc in de disclade.
Het display van de Muziekjukebox verschijnt
op het beeldscherm.
Voorbeeld: DATA CD’s
Muziekjukebox
CD
Basis
9 Totaal
ROCK BEST HIT
KARAOKE
00:00:00
STEREO
MY FAVOURITE SONG
R&B
JAZZ
CLASSIC
SALSA OF CUBA
BOSSA NOVA
0001.mps
•Als het Fotoalbum of het Filmlijst verschijnt,
drukt u meerdere malen op TITLE LIST om
naar een ander overzicht over te schakelen.
•Sommige CD’s starten het afspelen
automatisch vanaf het begin. Ga naar stap 4 als
u een track selecteert.
• Selecteer de track en druk op H om tracks af
te spelen die op deze laag zijn vastgelegd.
2 Selecteer een album en druk op ENTER.
Het submenu verschijnt.
Het afspelen start vanaf de geselecteerde track.
•Als u [Random] selecteert, kunt u de tracks op
de discs in willekeurige volgorde afspelen.
Afspelen stoppen
Druk op x.
Wanneer u het afspelen de volgende keer start,
hervat de recorder het afspelen op het punt waar u
de track hebt gestopt.
Druk tweemaal op x om het afspelen bij het
begin van de disc / track te starten.
Afspelen
1
5 Selecteer [Afspelen] en druk op ENTER.
z Tips
• Bij CD’s kunt u het tracknummer ook selecteren door
in stap 4 hierboven op de cijfertoetsen te drukken.
• Druk op M/m om naar de vorige / volgende pagina van
de lijst te gaan.
• Als u op O RETURN drukt, stopt het afspelen en
verdwijnt het lijstmenu. Druk op TITLE LIST om het
lijstmenu opnieuw te openen.
• Druk op DISPLAY om gedetailleerde informatie over
de geselecteerde track te tonen.
Opmerking over het afspelen van een CD met
DTS-geluidssporen
• Bij het afspelen van met DTS gecodeerde CD’s kan via
de LINE 1-TV-, LINE 3/DECODER- en AUDIO OUT
(L/R)-aansluitingen een hard stoorgeluid hoorbaar zijn.
Om mogelijke beschadiging van het audiosysteem te
voorkomen moet u de juiste voorzorgsmaatregelen
nemen wanneer u de LINE 1-TV-, LINE 3/
DECODER- of AUDIO OUT ( L/R)-uitgangen van de
recorder op een versterkerinstallatie aansluit.
Om van DTS Digital Surround™ weergave te genieten
moet u een extern DTS-decoderingssysteem op de
DIGITAL OUT (COAXIAL)-uitgang van de recorder
aansluiten.
• Stel het geluid met de AUDIO-toets in op “Stereo”
wanneer u met DTS gecodeerde opnamen van een CD
afspeelt (pagina 51).
Opmerkingen over het afspelen van DVD-discs
met DTS-gecodeerd geluidsspoor
DTS-audiosignalen worden alleen uitgestuurd via de
DIGITAL OUT (COAXIAL)-aansluiting.
Om een DVD-disc met DTS-audiosignaal af te spelen,
moet u in het [Audio] instellingsscherm de [DTS Uit] op
[Aan] zetten (pagina 69).
•,zie vervolg
51
Herhaald afspelen
Afspeelopties
Z
AUDIO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
PLAY MODE
Druk herhaald op PLAY MODE om een
onderwerp te selecteren dat herhaald moet
worden.
[Track]: herhaalt de huidige track.
[Map]: herhaalt de huidige map (alleen DATACD / DATA-DVD).
[Alle]: alle tracks op de discs herhalen. (alleen
bij CD’s)
[Uit]: herhaald afspelen niet mogelijk.
Een bepaald fragment herhaald weergeven
(A-B herhalen)
./>
U kunt een bepaald gedeelte van een track
herhaald afspelen. (alleen bij CD’s)
H
1
m/M
X
Druk tijdens afspelen bij het begin van het
fragment dat u wilt herhalen (punt A) op PLAY
MODE.
Op het beeldscherm van de TV verschijnt
[A-].
2
Toetsen
Bedieningsfuncties
Z (openen /
sluiten)
Afspelen stoppen en disclade
openen.
X (pauzeren)
Afspelen stoppen.
./>
(vorige /
volgende)
Gaat naar het begin van de
huidige of de volgende track.
m/M
(snel
achteruit /
snel vooruit)
(niet
beschikbaar
voor DATA
CD’s/DATA
DVD’s)
Door herhaald indrukken tijdens
afspelen de disc snel achteruit/
vooruit verplaatsen.
De zoeksnelheid verandert als
volgt:
snel vooruit
MtM1tM2
Snel achteruit
mtm1tm2
AUDIO
Door herhaald hierop te drukken
kunt u de audiotracks op de disc
selecteren.
Druk op H om normaal afspelen te hervatten.
52
Druk op ENTER wanneer u het eindpunt van het
fragment (punt B) bereikt.
[A-B] verschijnt en de recorder start met het
herhalen van dit fragment. Om naar normaal
afspelen terug te gaan drukt u herhaald op
PLAY MODE en selecteert u [Uit].
JPEG-beeldbestanden
afspelen
DATA DVD DATA CD
U kunt JPEG-beeldbestanden op DATA-CD’s/
DATA-DVD’s en uit een USB-geheugen
afspelen. Zie pagina 86 voor meer informatie over
JPEG-beeldbestanden.
Zie pagina 46 voor meer informatie over het
afspelen van een USB-geheugen.
2
3
4
5
6
7
8
9
5 Selecteer [Full Screen] en druk op ENTER.
Het geselecteerde beeld wordt schermvullend
weergegeven.
Een beeld roteren
Druk tijdens het weergeven van het beeld op M/m
Bij elke druk op de toets roteert het beeld 90°
naar links of naar rechts.
Druk op ./> of </,.
Naar het lijstmenu teruggaan
Druk op x.
TITLE LIST
</M/m/,,
ENTER
./>
H
x
X
Het submenu verschijnt.
Selecteer [Diashow] en druk op ENTER om
een diapresentatie te starten.
Het vorige of volgende beeld weergeven
0
O RETURN
weergeven en druk op ENTER.
Afspelen
1
4 Selecteer het bestand dat u wilt
1 Leg een disc in de disclade.
De Fotoalbum verschijnt op het beeldscherm.
Fotoalbum
/
CD
•Als het Muziekjukebox of het Filmlijst
verschijnt, drukt u meerdere malen op TITLE
LIST om naar een ander overzicht over te
schakelen.
•Selecteer het bestand en druk op H om een foto
weer te geven die op deze laag is opgenomen.
2 Selecteer een map en druk op ENTER.
Het submenu verschijnt.
3 Selecteer [Open] en druk op ENTER.
De bestandslijst verschijnt.Selecteer [ ]
en druk op ENTER om terug te gaan naar de
mappenlijst.
z Tips
• Druk op M/m om naar de vorige / volgende pagina van
de lijst te gaan.
• Druk herhaald op O RETURN om het lijstmenu
te sluiten. Druk op TITLE LIST om het lijstmenu
opnieuw te openen.
• Druk op ENTER of DISPLAY om de knoppengids
onderin het scherm in of uit te schakelen.
Een diapresentatie geven
1 Selecteer na stap 4 van “JPEG-beeldbestanden
afspelen” (pagina 53) de optie [Diashow] en
druk vervolgens op ENTER.
Er verschijnt een voorgrondmenu.
[Onderwerp] – [Alle] (vaste instelling):
Speelt alle fotobestanden op de disc.
[Snelheid]: Door op </, te drukken kiest
u uit [Normaal], [Snel] of [Langzaam].
Diashow
Onderwerp
Snelheid
Start
Alle
Normaal
Annuleren
2 Selecteer [Start] en druk op ENTER.
Het geselecteerde beeldbestand wordt nu als
diapresentatie weergegeven.
•Druk op X om het afspelen te pauzeren.
•Druk op x of O RETURN om de diapresentatie
te stoppen en terug te gaan naar het lijstmenu.
53
Wissen en bewerken
Bewerken voorbereiden
Deze recorder biedt een aantal bewerkingsopties
voor verschillende disc- en titeltypen. Evalueer
deze typen voordat u met bewerken begint en
selecteer een van de beschikbare opties.
bOpmerkingen
• U kunt bewerkt materiaal verliezen als u de disc
tijdens het bewerken uit de recorder neemt.
• Voltooi het bewerken en opnemen voordat u de disc
finaliseert. Op een gefinaliseerde disc kunt u niet meer
opnemen of bewerkingen uitvoeren.
• Als de mededeling verschijnt dat de
besturingsinformatie van de disc vol is, moet u een
aantal overbodige titels wissen.
Titels in Videomodus en originele
titels bewerken
+RW
-RWVR -RWVideo
+R
-R
Bij titels in Videomodus op DVD+RW-, DVDRW- (Video modus), DVD+R- en DVD–Rdiscs evenals originele titels op DVD–RW(VR-modus) discs, bewerkt de recorder de
werkelijke opnamen op de disc. U kunt deze
bewerkingen niet ongedaan maken en dus gaat
het oorspronkelijke materiaal verloren.
z Tip
Wanneer u een DVD-RW-(VR-modus) disc gebruikt,
kunt u het oorspronkelijke materiaal behouden door een
Playlist te bewerken (zie Bewerkingen van Playlist-titels
hierna).
Discruimte vrijmaken (alleen op DVD+RW-,
DVD–RW- (VR-modus) en DVD–RW(Videomodus) discs)
U kunt ruimte op de disc vrijmaken door titels
in Videomodus of originele titels te wissen.
Het effect is wisselend en afhankelijk van het
type disc en de locatie van de titel, zoals hierna
vermeld.
Disctype
Discruimte vrijmaken
DVD+RW
Wis de laatste titel op de disc.
U kunt ook andere titels dan de
laatste wissen en overschrijven
doch de display geeft de toename
van de capaciteit niet aan. Gewiste
titels worden als gewist vermeld
in het Titellijstmenu.
DVD-RW
(VR-modus)
Wis originele titels op een
willekeurige plaats op de disc.
DVD-RW
(Videomodus)
Wis de laatste titel op de disc.
DVD+R/
DVD-R
U kunt de disc-capaciteit niet
vergroten omdat deze discs niet
beschrijfbaar zijn.
bOpmerking
Bij DVD+RW-discs en DVD–RW-discs (VR-modus)
wordt de beschikbare capaciteit op de disc niet altijd
correct weergegeven. De recorder toont alleen de
capaciteit die na de laatste titel op de disc beschikbaar is.
Playlist-titels bewerken
-RWVR
Bij DVD-RW-discs (VR-modus) kunt u een
Playlist bewerken met behoud van de originele
titels (werkelijke opnamen op de disc). Een
Playlist is een groep Playlist-titels die voor
bewerkingsdoeleinden van de originele titels
zijn afgeleid. Wanneer u een Playlist aanmaakt,
wordt alleen de besturingsinformatie die voor
het afspelen nodig is – zoals de afspeelvolgorde
– op de disc opgeslagen. Omdat de originele
titels onaangetast blijven, kunnen Playlist-titels
opnieuw worden bewerkt.
Voorbeeld: U hebt de laatste wedstrijden van
een voetbaltoernooi op een DVD-RW-disc (VRmodus) opgenomen. U wilt een samenvatting met
de doelpuntscènes en andere hoogtepunten maken
maar u wilt ook de oorspronkelijke opname intact
laten.
54
Titels wissen en bewerken
In een dergelijk geval kunt u een titel of
hoofdstuk selecteren en een Playlist-titel
aanmaken. U kunt zelfs de volgorde van de
scènes in de Playlist-titel aanpassen (pagina 61).
Dit hoofdstuk legt de belangrijkste
bewerkingsfuncties uit voor titels in Videomodus,
originele titels en Playlist-titels.
Bewerkingen van titels in de Videomodus en
originele titels zijn onomkeerbaar omdat de
werkelijke opnamen op de disc worden bewerkt.
Als u een DVD-RW-titel (VR-modus) wilt
bewerken met behoud van het oorspronkelijke
materiaal, moet u een Playlist maken en bewerken
(pagina 60).
z Tip
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
TITLE LIST
Overzicht van bewerkingsopties
U kiest uit de volgende opties waarbij u de tussen
haakjes vermelde pagina’s kunt raadplegen. De
titel- en disctypen waarop de optie van toepassing
is, zijn bij elke vermelding aangegeven.
–Een titel een nieuwe naam geven (pagina 56).
–Een titel wissen (pagina 56).
–Een titelfragment wissen (A-B wissen) (pagina 56).
–Een titel beveiligen (pagina 57).
–Een titel verdelen (pagina 57).
–Een titel verbergen (pagina 58).
–Een hoofdstuk wissen (pagina 59).
–Hoofdstukken samenvoegen (pagina 59).
–Een hoofdstuk verbergen (pagina 59).
–Hoofdstukken handmatig maken (pagina 59).
–Een Playlist-titel maken (pagina 60).
–Materiaal aan een bestaande Playlist-titel
toevoegen (pagina 61).
–Hoofdstukken in een Playlist-titel herschikken
(pagina 61).
bOpmerking
Wanneer u een titel voor een bewerking selecteert, moet
u altijd rekening houden met de hierboven aangegeven
verschillen tussen bewerkingen van de Videomodus /
originele titel en bewerkingen van Playlist-titels.
</M/m/,,
ENTER
Wissen en bewerken
Bij DVD-RW-discs (VR-modus) kunt u de
Playlist-titels op de disc in de Titellijst (Playlist)
weergeven of de originele titels in de Titellijst
(origineel). Door herhaald op TITLE LIST te
drukken, kunt u van het ene Titellijstmenu naar
het andere overschakelen.
H
m/M
x
X
bOpmerking
Als u een oorspronkelijke titel bewerkt nadat u een
Playlist-titel hebt aangemaakt, kunnen de bewerkingen
van invloed zijn op de hiervan afgeleide Playlist-titel.
1 Druk op TITLE LIST om de Titellijst te
openen.
Het Titellijstmenu verschijnt en toont de
inhoud van de disc.
Bij het bewerken van een DVD-RW-disc
(VR-modus) kunt u als het nodig is, door
herhaald op TITLE LIST te drukken, van
de Titellijst (Origineel) naar de Titellijst
(Playlist) overschakelen en terug.
Voorbeeld: Titellijst (Origineel)
Titellijst Origineel
1/7
DVD-VR
2uur 45min
SP Resterend
Title 1
07/12
Title 2
0:45:00 09/12
Title 3
1:00:00 10/12
0:15:00
Title 4
13/12
Title 5
0:10:00 16/12
Title 6
0:10:00 19/12
0:25:00
•,zie vervolg
55
2 Selecteer een titel en druk op ENTER.
Het submenu verschijnt met de opties die
voor de geselecteerde titel beschikbar zijn.
[Zoek]: Toont de zoekopties.
[Hoofdstuk]: Toont de Hoofdstukken
overzicht voor afspelen en bewerken
(pagina 58).
[Wissen]: Wist de titel (pagina 56). Zie
pagina 54 voor de gevolgen voor de disccapaciteit.
[Beveiliging]: Beveiligt de titel tegen wissen
en veranderingen (pagina 57).
[Bewerken]: Toont de volgende opties.
[Titel]: Hiermee kunt u de titel van een label
voorzien (pagina 56).
[Verdelen]: Verdeelt een titel in twee delen
(pagina 57).
[A-B Wissen]: Wist een fragment van de
titel (pagina 56).
[Verstoppen/Show] (Verbergen/tonen):
Verbergt de titel of toont de verborgen titel
(pagina 58).
[Weerg. Lijst]: Hiermee kunt u een nieuwe
Playlist-titel maken of materiaal aan een
bestaande Playlist-titel toevoegen (zie “Een
Playlist bewerken” op pagina 60).
3 Selecteer een bewerkingsoptie en druk op
ENTER.
De geselecteerde optie wordt op de titel
toegepast. Zie voor de procedure de tussen
haakjes vermelde pagina’s.
Een titel een nieuwe naam geven
+RW
-RWVR -RWVideo
+R
-R
1 Selecteer [Bewerken] in stap 3 of “Titels
z Tip
U kunt DVD-discs een label geven of een DVD-label
wijzigen (pagina 34).
Een titel wissen
+RW
-RWVR -RWVideo
2 Selecteer [Titel] en druk op ENTER.
Het instelscherm voor het invoeren van
tekens verschijnt.
Volg de uitleg van “De naam van een
opgenomen programma (Titelinvoer)
wijzigen” (pagina 33).
56
-R
1 Selecteer [Wissen] in stap 3 of “Titels
wissen en bewerken” (pagina 56) en druk
op ENTER.
Het instelscherm vraagt om bevestiging.
2 Selecteer [OK] en druk op ENTER.
De titel wordt gewist.
z Tips
• Wanneer u alle titels wilt wissen moet u de disc
opnieuw formatteren (pagina 28).
• Nadat u een titel op een DVD+RW-disc hebt gewist,
wordt de titelnaam in het Titellijstmenu als gewist
weergegeven.
U kunt de opname als u wilt overdoen (pagina 43).
Een titelfragment wissen (A-B
wissen)
-RWVR
1 Selecteer [Bewerken] in stap 3 of “Titels
wissen en bewerken” (pagina 56) en druk
op ENTER.
2 Selecteer [A-B wissen] en druk op ENTER.
Het volgende scherm verschijnt.
Bewerken
A-B wissen
wissen en bewerken” (pagina 56) en druk
op ENTER.
Bij DVD-RW-disks (videomodus) en DVDR-disks selecteert u [Titel] in stap 1.
+R
Title 1
07/12 0:45:00
Startpunt
Eindpunt
Annuleren
OK
00:00:00
Huidig afspeelpunt
3 Druk op H en vervolgens op x, X en
m/M om de scène op te zoeken die u
wilt wissen.
4 Druk bij het begin van de scène die u wilt
wissen (punt A) op ENTER.
Miniatuur van punt A
Title 1
07/12 0:45:00
(A)
Startpunt
Eindpunt
Annuleren
OK
00:15:00
00:15:00
5 Druk op H en vervolgens op x, X en
m/M om de scène op te zoeken die u
wilt wissen.
+R
-RWVR
op ENTER.
De titel wordt beveiligd en in het Titellijstmenu
verschijnt [ ].
Om de beveiliging ongedaan te maken herhaalt
u de bovenstaande stappen en selecteert u
[Onbeveiligd].
Een titel verdelen
+RW
1 Selecteer [Bewerken] in stap 3 of “Titels
wissen en bewerken” (pagina 56) en druk
op ENTER.
Bewerken
2 Selecteer [Verdelen] en druk op ENTER.
Title 1
07/12 0:45:00
(A)
00:15:00
(B)
00:15:20
Het instelscherm voor het instellen van het
verdeelpunt verschijnt.
Bewerken
Startpunt
Eindpunt
Cancel
OK
00:15:20
Verdelen
Title 2
07/12 0:45:00
Miniatuur van punt B
Om een ander punt A of punt B in te voeren
selecteert u [Annuleren] en herhaalt u de
bewerking vanaf stap 3.
7 Selecteer [OK] en druk op ENTER.
Het instelscherm vraagt om bevestiging.
Als u de scène niet wilt wissen selecteert u
[Annuleren] en drukt u op ENTER.
8 Selecteer [OK] en druk op ENTER.
De scène wordt gewist.
bOpmerkingen
Wissen en bewerken
6 Druk bij het einde van de scène (punt B)
A-B wissen
+RW
Select [Beveiliging] in stap 3 van “Titels
wissen en bewerken” en druk op ENTER.
Bewerken
A-B wissen
Een titel beveiligen
• De beelden of het geluid kunnen even worden
onderbroken op het punt waar u de scène wist.
• Secties van drie minuten en korter kunt u niet wissen.
• Het gewiste fragment kan enigszins afwijken van de
punten die u hebt geselecteerd.
• Op het A-B Wissen wordt geen hoofdstukmarkering
aangebracht.
#01
Verdelen
Annuleren
OK
00:00:04
00:00:00
Huidig afspeelpunt
3 Druk op H en vervolgens op x, X en
m/M om de scène op te zoeken die u
wilt verdelen.
4 Druk bij het eerste verdeelpunt op ENTER.
Het eerste punt wordt ingesteld.
Om een ander punt aan te geven selecteert
u [Annuleren] en herhaalt u de bewerking
vanaf stap 3.
5 Druk op H en druk vervolgens op x, X
en m/M om het punt op te zoeken dat
u wilt wissen.
6 Druk bij het tweede verdeelpunt op
ENTER.
Het tweede punt wordt ingesteld.
•,zie vervolg
57
7 Selecteer [OK] in het submenu en druk op
ENTER.
De titel wordt in twee delen verdeeld. Zie
pagina 56 als u de titel een nieuwe naam wilt
geven.
Selecteer [Annuleren] in het submenu en druk
op ENTER als u de titel niet wilt verdelen.
Titels per hoofdstuk
bewerken
U kunt een titel uitgebreid bewerken met behulp
van het Hoofdstukken overzicht menu dat de
titelinhoud per hoofdstuk weergeeft.
Een titel verbergen
+RW
U kunt titels tijdens het afspelen overslaan zonder
ze van de disk te verwijderen.
1 Selecteer [Bewerken] in stap 3 van Titels
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
TITLE LIST
wissen en bewerken en druk op ENTER.
</M/m/,,
ENTER
2 Selecteer [Verstoppen] en druk op ENTER.
De titel wordt in het menu voor
titeloverzichten grijs weergegeven.
Verborgen titels tonen
Herhaal de bovenstaande stappen en selecteer
[Show].
CHAPTER
MARK
1 Druk op TITLE LIST om de Titellijst te
openen.
Bij het bewerken van een DVD-RW-disc
(VR-modus) kunt u als het nodig is, door
herhaald op TITLE LIST te drukken van
de Titellijst (Origineel) naar de Titellijst
(Playlist) overschakelen en terug.
2 Selecteer een titel en druk op ENTER.
Het submenu verschijnt.
3 Selecteer [Zoek] en druk op ENTER.
4 Selecteer [Hoofdstuk] en druk op ENTER.
Het hoofdstuklenlijstmenu verschijnt
met materiaal van de geselecteerde titel
(weergegeven als hoofdstukken).
Voorbeeld: Hoofdstukken overzicht
(Origineel)
Hoofdstukken overzicht
Origineel
Title 1
07/12/2008 Zo 0:45:00
58
1/5
AUTO
5 Selecteer een hoofdstuk en druk op
ENTER.
6 Selecteer een bewerkingsoptie en druk op
ENTER.
De geselecteerde optie wordt op het
hoofdstuk toegepast. Zie voor de procedure
de tussen haakjes vermelde pagina’s.
Een hoofdstuk wissen
-RWVR
1 Selecteer [Wissen] in stap 6 van “Titels
per hoofdstuk bewerken” en druk op
ENTER.
Het instelscherm vraagt om bevestiging.
2 Selecteer [OK] en druk op ENTER.
Het hoofdstuk wordt gewist.
Hoofdstukken samenvoegen
+RW
-RWVR
+R
Selecteer [Samenvoegen] in stap 6 van
“Titels per hoofdstuk bewerken” en druk op
ENTER.
In het hoofdstukkenoverzicht wordt het
geselecteerde hoofdstuk met het volgende
hoofdstuk gecombineerd.
Als het volgende hoofdstuk op de DVD+RW of
DVD+R verborgen is, moet u het hoofdstuk vóór het
samenvoegen in de Titellijst zichtbaar maken. Zie “Een
hoofdstuk verbergen” (pagina 59).
Een hoofdstuk verbergen
+RW
+R
U kunt het afspelen van hoofdstukken overslaan
zonder ze van de disc te wissen.
Selecteer [Verstoppen] in stap 6 van “Titels
per hoofdstuk bewerken” en druk op ENTER.
Het hoofdstuk wordt in het Hoofdstukken
overzicht menu grijs weergegeven.
De titel afspelen zonder verborgen
hoofdstukken over te slaan
Selecteer een titel in de Titellijst en druk op
ENTER. Selecteer [Alles tonen] in het submenu
en druk op ENTER.
Wissen en bewerken
Het submenu verschijnt met de opties die
voor het geselecteerde hoofdstuk beschikbar
zijn.
[Titel]: Naar het Titellijstmenu teruggaan (zie
“Titels wissen en bewerken” op pagina 55).
[Wissen]: Het hoofdstuk wissen (pagina 59).
[Samenvoegen]: Twee hoofdstukken tot één
hoofdstuk samenvoegen (pagina 59).
[Verstoppen/Tonen]: Hoofdstuk verbergen /
Verborgen hoofdstuk tonen (pagina 59).
[Bewegen]: Met deze optie kunt u de
volgorde van de hoofdstukken in de Playlisttitel wijzigen (zie “Hoofdstukken in een
Playlist-titel herschikken” op pagina 61).
[Weerg. Lijst]: Een nieuwe Playlist-titel
maken of materiaal aan een bestaande
Playlist-titel toevoegen (zie “Een Playlist
bewerken” op pagina 60).
bOpmerking
Verborgen hoofdstukken tonen
Herhaal de bovenstaande stappen en selecteer
[Show].
bOpmerkingen
• Beelden en geluid kunnen even worden onderbroken
op het punt waar u het hoofdstuk verbergt.
• Op andere Sony DVD-apparatuur worden verborgen
hoofdstukken afgespeeld zonder dat ze worden
overgeslagen.
Hoofdstukken handmatig maken
+RW
-RWVR
+R
U kunt hoofdstukken in een titel aangeven door
op de gewenste punten hoofdstukmarkeringen aan
te brengen.
Druk tijdens afspelen of opnemen op
CHAPTER MARK daar waar u de titel in
hoofdstukken wilt verdelen.
Het volgende instelscherm wordt op het
verdeelpunt geopend. Het titelmateriaal
vóór en na deze scène wordt in afzonderlijke
hoofdstukken verdeeld.
•,zie vervolg
59
Een Playlist bewerken
Hoofdstuk
z Tips
• U kunt twee hoofdstukken tot één hoofdstuk
samenvoegen (pagina 59).
• Titels worden tijdens een opname automatisch in
hoofdstukken verdeeld als u in [Video] instellingen de
optie [Auto Periode] activeert (pagina 72).
bOpmerking
Als de mededeling verschijnt dat u geen
hoofdstukmarkeringen meer kunt toevoegen, kunt u niet
geen opname maken en geen bewerkingen uitvoeren.
-RWVR
Met de optie “Playlist bewerken” kunt u
bewerkingen en aanpassingen van bewerkingen
uitvoeren zonder de bestaande opnamen te
veranderen.
Hier worden de bewerkingsopties uitgelegd die
alleen voor Playlist-titels beschikbaar zijn. De
bewerkingsopties die hiervoor zijn uitgelegd kunt
u ook gebruiken als dat als zodanig vermeld is.
bOpmerkingen
• Als u een oorspronkelijke titel bewerkt nadat u een
Playlist-titel hebt aangemaakt, kunnen de resultaten
van invloed zijn op de hiervan afgeleide Playlist-titel.
• Het beeld kan tot stilstand komen wanneer een
bewerkte scène wordt afgespeeld.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
TITLE LIST
</M/m/,,
ENTER
Een Playlist-titel maken
1 Druk op TITLE LIST om de Titellijst
(Origineel) te openen.
Druk nogmaals op TITLE LIST als de
Titellijst (Playlist) verschijnt.
2 Selecteer een titel en druk op ENTER.
Het submenu verschijnt.
[Zoek]: Toont de zoekopties.
[Hoofdstukken]: Toont de Hoofdstukken
overzicht (origineel). Wanneer u een
oorspronkelijk hoofdstuk als Playlist-titel
wilt toevoegen, selecteert u dit en drukt u
op ENTER.
Nadat de Hoofdstukken overzicht
(Origineel) is verschenen, selecteert u
het hoofdstuk en drukt u op ENTER. Ga
vervolgens naar stap 3.
60
[Weerg. Lijst]: Hiermee kunt u een nieuwe
Playlist-titel maken of materiaal aan een
bestaande Playlist-titel toevoegen.
3 Selecteer [Weerg. Lijst] en druk op
ENTER.
4 Selecteer [Nieuwe Playlist] en druk op
ENTER.
De titel of het hoofdstuk wordt als nieuwe
Playlist-titel aan de Playlist toegevoegd.
Om meer Playlist-titels te maken drukt
u op TITLE LIST en herhaalt u de
bovengenoemde stappen.
Materiaal aan een bestaande
Playlist-titel toevoegen
Hoofdstukken in een Playlist-titel
herschikken
U kunt de hoofdstukken in een Playlist-titel
verplaatsen om een andere afspeelvolgorde te
scheppen.
1 Druk op TITLE LIST om de Titellijst
(Playlist) te openen.
Druk nogmaals op TITLE LIST als de
Titellijst (Origineel) verschijnt.
2 Selecteer een titel en druk op ENTER.
Het submenu verschijnt.
ENTER.
1 Selecteer een titel of hoofdstuk in stap 2
Het Hoofdstukken overzicht menu verschijnt
met de inhoud van de titel.
van “Een Playlist-titel maken” (pagina
60).
Hoofdstukken overzicht
2 Selecteer [Weerg. Lijst] en druk op
Playlist
Title 1
07/12/2008 Zo 0:45:00
1/5
AUTO
Wissen en bewerken
3 Selecteer [Zoek] en druk op ENTER.
4 Selecteer [Hoofdstukken] en druk op
ENTER.
De titelnamen van de Playlist op de disc
verschijnen (indien aanwezig).
Kies een playlist
Nieuwe playlist
Title 1
5 Selecteer een hoofdstuk en druk op
ENTER.
Title 2
Het submenu verschijnt.
4 Selecteer een Playlist-titel en druk op
ENTER.
6 Selecteer [Bewegen] en druk op ENTER.
7 Selecteer een nieuwe locatie in de
Hoofdstukken overzicht en druk op ENTER.
De inhoud van originele titels en
hoofdstukken die u in stap 1 hebt
geselecteerd, wordt aan de Playlist-titel
toegevoegd.
Zie pagina 56 als u de titel een nieuwe naam
wilt geven.
.
Het hoofdstuk wordt naar de nieuwe locatie
verplaatst.
Herhaal de bovengenoemde stappen om meer
veranderingen in de scènevolgorde aan te
brengen.
Zie pagina 56 als u de titel een nieuwe naam
wilt geven.
bOpmerking
Het beeld of het geluid kan even worden onderbroken
op het punt waar de hoofdstukken van plaats wisselen.
61
DV kopiëren
DV kopiëren voorbereiden
Dit onderdeel bevat informatie over het kopiëren
met een digitale videocamera via de DV INaansluiting op het voorpaneel. Zie “Opnemen
vanaf aangesloten apparatuur” (pagina 44) als
u wilt kopiëren met behulp van de LINE INaansluitingen.
Opnemen vanaf de DV IN-aansluiting
De DV IN-aansluiting van deze recorder
voldoet aan de i.LINK-norm. U kunt alle andere
apparaten aansluiten die een i.LINK (DV)aansluiting hebben en digitale signalen opnemen.
Volg de aanwijzingen in “Een Digital
Videocamera op de DV-ingang aansluiten” en
lees dan verder het onderdeel over kopiëren. Zie
voor meer informatie over i.LINK “Meer weten
over i.LINK” (pagina 87).
z Tip
Als u na het maken van de eerste kopie meer
bewerkingen op een disc wilt uitvoeren, gebruik dan de
DV IN-aansluiting en een DVD-RW (VR-modus) voor
de opname.
Een Digital Video-camera op
de DV IN-ingang aansluiten
U kunt een digitale videocamera op de DV
IN-ingang van de recorder aansluiten voor het
opnemen of bewerken van materiaal afkomstig
van een DV/Digital8-band. De bediening is
eenvoudig omdat de band door de recorder snel
vooruit en terug wordt gespoeld – u hoeft de
digitale videocamera niet te bedienen. U kunt de
“DV Edit”-functies van de recorder als volgt gaan
gebruiken.
Zie voordat u de aansluiting maakt ook de
handleiding die bij de digitale videocamera is
geleverd.
bOpmerkingen
• De DV IN-aansluiting is alleen als ingang geschikt. Er
wordt geen signaal afgegeven.
• U kunt de DV IN-aansluiting niet gebruiken als:
–uw digitale videocamera niet voor deze recorder
geschikt is. Sluit de camera aan op de LINE INaansluiting en volg de aanwijzingen in “Opnemen vanaf
aangesloten apparatuur” (pagina 44).
–het invoersignaal geen DVC-SD-indeling heeft. Sluit
geen digitale videocamera aan die volgens de MICRO
MV-norm werkt, ook al heeft deze camera een i.LINKaansluiting.
–de beelden op de band kopieerbeveiligingssignalen
bevatten die het maken van opnamen verhinderen.
• Als u de disc op andere DVD-apparaten wilt afspelen,
moet u de disc finaliseren (pagina 35).
• De recorder ondersteunt de HDV-modus niet.
Aansluitconfiguratie
DVD-recorder
naar DV IN
i.LINK kabel
(niet bijgeleverd)
DV-uitgang
Digitale videocamera
: Signaalstroom
62
2 Druk op Z (openen / sluiten) om de
Kopiëren van een DV /
disclade te sluiten.
Wacht tot de tekst “REAd” (Lezen) van het
Digital8-band naar een DVD
scherm op het voorpaneel is verdwenen.
+RW
-RWVR -RWVideo
+R
-R
U kunt van een DV / Digital8-band afkomstig
materiaal op een disc opnemen. Met behulp van
de afstandsbediening van de recorder kunt u de
band snel vooruit- en achteruitspoelen en stoppen
om een scène op de band te selecteren.
uHoofdstukken maken
Het gekopieerde materiaal wordt één titel en
de titel wordt in hoofdstukken onderverdeeld.
De recorder verdeelt de titel in hoofdstukken
volgens de instelling in de [Video] instellingen
(tijdblokken van 5 of 10 minuten óf zonder
onderverdeling) (pagina 72).
Zie “Een disc plaatsen en formatteren”
(pagina 28) voor meer informatie over het
inleggen en formatteren van een disc.
3 Plaats de DV / Digital8-brontape in de
digitale videocamera.
Schakel de digitale videocamera in en
activeer de video-afspeelmodus. Daardoor
kan de recorder opnemen en bewerkingen
uitvoeren.
4 Druk op de afstandsbediening herhaald op
INPUT om “dV” te selecteren.
De geselecteerde ingang verandert als volgt:
Programmapositie
L1
L2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
L3
dV
INPUT
5 Druk op de afstandsbediening herhaald
DV kopiëren
Z
op REC MODE om de opnamestand te
selecteren.
0
SYSTEM
MENU
De opnamestand verandert als volgt:
</M/m/,,
ENTER
HQ
SP
LP
EP
ULP
O RETURN
H
m/M
z REC
x REC STOP
X
REC MODE
Zie pagina 37 voor meer informatie over de
opnamestanden.
6 Druk op SYSTEM MENU om het SYSTEEM
MENU te openen.
7 Selecteer [Setup] en druk op ENTER.
Het instelscherm verschijnt.
8 Selecteer
1 Druk op Z (openen/sluiten) en leg een
opneembare disc in de disclade.
Controleer of de disc voldoende vrije ruimte
bevat om de inhoud van de band op te nemen.
op ,.
[Video] instellingen en druk
9 Selecteer [DV-ingang] en druk op ,.
Disc Opnamemodus
DV Ingang
Stereo 1
LINE 3 Ingang
Stereo 2
Auto Periode
De kant van de disc met de label moet omhoog wijzen.
[Stereo 1] (standaard): Neemt alleen het
originele geluid op. Deze optie wordt meestal
•,zie vervolg
63
gekozen voor het kopiëren van een volgens
DV geformatteerde band.
[Stereo 2]: Hiermee kunt u uitsluitend extra
geluidsopnamen maken. Deze mogelijkheid
moet u alleen kiezen als u tijdens het
opnemen met een digitale videocamera een
tweede geluidskanaal hebt toegevoegd.
10Selecteer een optie en druk op ENTER.
11Druk op O RETURN om het instelscherm
te sluiten.
12Druk op H om de DV / Digital8 formatband te starten.
Het afgespeelde beeld verschijnt op het
beeldscherm.
13Terwijl u naar het beeldscherm kijkt, zoekt
u met een druk op m/M naar het punt
waarop u de opname wilt starten.
14Zodra u het gewenste punt hebt gevonden
drukt u op X.
15Druk op z REC.
Het afspelen start op het geselecteerde punt
en de recorder start met opnemen.
Het opnemen stoppen
Druk op x REC STOP (Opname stoppen). Het
kan een paar seconden duren voordat de recorder
met opnemen stopt.
bOpmerkingen
• Als u de disc op andere DVD-apparaten wilt afspelen,
moet u de disc finaliseren (pagina 35).
• U kunt niet meer dan één digital video-apparaat op de
recorder aansluiten.
• U kunt de recorder niet bedienen met een ander
apparaat of een andere recorder van hetzelfde model.
• U kunt de datum, de tijd of de inhoud van het
cassettegeheugen niet op de disc opnemen.
• Wanneer u met behulp van de DV IN-aansluiting
vanaf een DV / Digital8 format-band kopieert, start de
recorder met opnemen ongeveer vijf seconden nadat
de band met afspelen is gestart.
• Als u een DV/Digital8-band kopieert die via de DVIn-aansluiting van een PC is bewerkt, wordt al het
geluid dat u op het Stereo 2-spoor opneemt alleen als
ruis opgenomen.
• Als u opneemt van een DV / Digital8 formatband met een geluidsspoor dat met meerdere
bemonsteringsfrequenties (48, 44,1 of 32 kHz) is
opgenomen, wordt geen geluid of een onnatuurlijk
geluid weergegeven bij het afspelen van het
overnamepunt van de bemonsteringsfrequentie op de
64
disc.
• Het opgenomen beeld kan korte tijd worden gestoord
bij het wisselen van het beeldformaat van het
bronbeeld of als er niets op de band staat.
• Bij het overschakelen van de
audiobemonsteringsmodus (bijvoorbeeld 48 kHz / 16
bit naar 32 kHz / 12 bit) kan ruis optreden.
• Het beeld en het geluid kunnen wegvallen tijdens het
opnemen van de start- resp. stoppunten op de band.
• Als op de band een onbeschreven ruimte van een
seconde of langer voorkomt, wordt het kopiëren van
DV automatisch beëindigd.
Instellingen en aanpassingen
De instelschermen
gebruiken
3 Druk op M/m om de optie te selecteren die
u wilt instellen en druk vervolgens op ,.
Automatisch Zoeken
Nederlands
Handmatig afstemmen
Start
Klok instellen
TV-type
Met behulp van de instelschermen kunt u
onderwerpen als beeld en geluid aanpassen
evenals een taal voor de ondertitels selecteren.
Het instelscherm bestaat uit verscheidene niveaus
voor het instellen van opties. Met een druk op ,
kiest u het volgende niveau. Met een druk op <
kiest u een vorig niveau.
bOpmerking
Afspeelinstellingen die op de disc zijn opgeslagen,
hebben voorrang boven de instellingen van het
instelscherm en het is mogelijk dat niet alle beschreven
functies beschikbaar zijn.
LINE 3 Ingang
Uitgangstype Video
Energiezuinige modus
FabriekInstelling
4 Druk op M/m om het onderwerp te
selecteren dat u wilt instellen en druk
vervolgens op ,.
De voor het onderwerp beschikbare opties
verschijnen.
Voorbeeld: [TV-type]
Automatisch Zoeken
Handmatig afstemmen
2
3
4
5
6
7
8
9
Klok instellen
0
TV-type
4:3 Brievenbus
LINE 3 Ingang
4:3 Pan Scan
Uitgangstype Video
16:9
Energiezuinige modus
FabriekInstelling
SYSTEM
MENU
</M/m/,,
ENTER
O RETURN
5 Druk op M/m om het onderwerp te
selecteren dat u wilt instellen en druk ter
bevestiging op ENTER.
Instellen en aanpassen
1
Sommige onderwerpen vereisen meer
instellingen.
1 Druk op SYSTEM MENU om het SYSTEEM
MENU te openen.
2 Selecteer [Setup] en druk op ENTER.
Het instelscherm verschijnt.
Automatisch Zoeken
Handmatig afstemmen
Klok instellen
TV-type
4:3 Brievenbus
LINE 3 Ingang
4:3 Pan Scan
Uitgangstype Video
16:9
Energiezuinige modus
FabriekInstelling
Automatisch Zoeken
Handmatig afstemmen
Klok instellen
TV-type
LINE 3 Ingang
Uitgangstype Video
Het instelscherm sluiten
Druk op O RETURN.
Energiezuinige modus
FabriekInstelling
Instelopties:
[Algemeen], [Taal], [Geluid],
[Vergrendelen], [Video], [Disc]
65
Kanalen en tijd instellen
(Algemeen)
2
De instelling [Algemeen] helpt u bij het instellen
van de kanalen, de klok en andere functies van de
recorder.
Selecteer op het instelscherm de optie
[Algemeen]. Zie voor het gebruik van dit scherm
“De instelschermen gebruiken” (pagina 65).
De standaardinstellingen zijn onderstreept.
Automatisch Zoeken
Handmatig afstemmen
Selecteer [Setup] en druk tegelijk op ENTER.
Het kanalenlijstmenu verschijnt.
PR-01
3
NICAM
Start
Klok instellen
PR-01
Uitgangstype Video
Energiezuinige modus
FabriekInstelling
4
[Automatisch Zoeken]
Hierdoor worden alle te ontvangen kanalen
automatisch geprogrammeerd.
Selecteer uw land. Selecteer vervolgens [Start] en
druk op ENTER.
[Handmatig afstemmen]
Hiermee kunt u kanalen handmatig
programmeren.
Als bepaalde kanalen niet met de functie voor
Automatisch Zoeken zijn vastgelegd, kunt u ze
met de hand programmeren.
Als er geen geluid hoorbaar is of het beeld
vervormd is, is tijdens [Automatisch Zoeken]
waarschijnlijk het verkeerde afstemsysteem
geprogrammeerd. U kunt het juiste afstemsysteem
als volgt instellen.
1
Selecteer [Handmatig afstemmen] en druk op
,.
Automatisch Zoeken
Handmatig afstemmen
Klok instellen
TV-type
LINE 3 Ingang
Uitgangstype Video
Energiezuinige modus
FabriekInstelling
66
NICAM
Handmatig afstemmen
Naam
Bewegen
Wissen
Decoder Aan/Uit
Nicam/Standaard
LINE 3 Ingang
Instellen
Ch.
C 12
C 23
C7
C 27
C 17
C 33
C 34
C 47
C 10
Fijn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Station
AWB1
AWB2
DTV
CH2
LHTV
CSN
PTGLE
PSG
TV2
Druk op M/m om de programmapositie te
selecteren die u wilt instellen en druk op
ENTER.
Nederland
TV-type
PR
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
PR
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
Ch.
C 12
C 23
C7
C 27
C 17
C 33
C 34
C 47
C 10
Fijn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Station
AWB1
AWB2
DTV
CH2
LHTV
CSN
PTGLE
PSG
TV2
Selecteer een optie in het submenu en druk op
ENTER.
[Handmatig afstemmen] Stelt het kanaal
handmatig in. Zie “Kanalen handmatig
instellen” op pagina 67.
[Naam]: Wijzigt de stationsnaam.
Het instelscherm voor het invoeren van
tekens verschijnt.
Zie pagina 33 voor het invoeren van tekens.
[Bewegen]: Sorteert de programmaposities
op de kanalenlijst. Druk op M/m om de
geselecteerde programmapositie naar een
andere locatie te verplaatsen.
[Wissen]: Wist een programmapositie die u
niet nodig hebt.
[Decoder aan/uit]: Stelt de kanalen voor
de decoder in. U hebt deze instelling nodig
om PAY-TV/Canal Plus-programma’s te
bekijken of op te nemen.
Druk op ENTER om [Decoder] in het scherm
op te roepen. Druk nogmaals op ENTER om
de instelling te sluiten.
Druk nogmaals op ENTER om de instelling
te sluiten.
[NICAM/Standaard]: Stelt de kanalen voor
uitzendingen volgens de NICAM-norm
in. Meestal verschijnt de verlichte tekst
[NICAM] op het scherm. Als het geluid van
de NICAM-uitzending niet helder is, druk
dan op ENTER waardoor de tekst [NICAM]
verdwijnt.
bOpmerking
Let erop dat u de programmapositie die u wilt
uitschakelen nauwkeurig selecteert. Als u per ongeluk
de verkeerde programmapositie uitschakelt, moet u het
betreffende kanaal handmatig instellen.
uKanalen handmatig instellen
Wanneer u in de bovengenoemde stap 4 de optie
[Handmatig afstemmen] selecteert, verschijnt het
scherm voor het instellen van kanalen.
1
Druk op </, om het onderwerp te selecteren
en druk op M/m om de instelling aan te passen.
[PR] geeft de geselecteerde programmapositie
aan.
PR
Zoek
01
Ch.
Fijn
C2
0
TV-systeem
Kanaaldekking
PALkleurensysteem
PAL-I (GrootBrittannië en
Ierland)
Ierland A - J VHF
Zuid-Afrika 4 - 11, 13 VHF
B21 - B69 UHF
S1 - S20 CATV
S21 - S41 HYPER
S01 - S05 CATV
SECAMkleurensysteem
SECAM-L
(Frankrijk)
F2 - F10 VHF
F21 - F69 UHF
B - Q CATV
S21 - S41 HYPER
OK
[Klok instellen]
u[Automatisch] (niet beschikbaar op
2
Russische modellen)
Schakelt de automatische tijdweergavefunctie in
wanneer een programmapositie van een lokaal
station in uw omgeving een tijdsignaal uitzendt.
1
Automatisch Zoeken
Handmatig afstemmen
uTe ontvangen kanalen
TV-systeem
Kanaaldekking
PAL-kleurensysteem.
PAL BG (WestEuropa m.u.v.
hieronder vermelde
landen)
E2 - E12 VHF
Italia A - H VHF
E21 - E69 UHF
S1 - S20 CATV
S21 - S41 HYPER
S01 - S05 CATV
PAL-kleurensysteem
PAL DK (OostEuropa)
R1 - R12 VHF
Klok instellen
Automatisch
TV-type
Handmatig
LINE 3 Ingang
Selecteer [OK] en druk op ENTER.
De instelling wordt opgeslagen en het scherm
keert terug naar de kanalenlijst.
Om andere kanalen te programmeren gaat u
verder vanaf stap 3 van het instellen van de
kanalenlijst (pagina 66).
Selecteer [Klok instellen] en druk op ,.
Uitgangstype Video
2
Datum
12 /
Energiezuinige modus
Jaar
2008
FabriekInstelling
Tijd
12 :
00
Selecteer [Automatisch] en druk op ENTER.
z Tip
Door [Automatisch] te selecteren activeert u de
automatische tijdweergavefunctie, ook als de recorder
uitgeschakeld is.
u[Handmatig]
Als de automatische tijdweergavefunctie de klok
voor uw regio niet correct heeft ingesteld, moet u
de klok met de hand instellen.
1
Selecteer [Klok instellen] en druk op ,.
Automatisch Zoeken
Handmatig afstemmen
Klok instellen
Automatisch
R21 - R69 UHF
TV-type
Handmatig
S1 - S20 CATV
Uitgangstype Video
S21 - S41 HYPER
4
Instellen en aanpassen
[Zoek]: Zoekt automatisch naar een kanaal.
Het zoeken stopt wanneer de recorder op een
kanaal heeft afgestemd.
[Ch.]: Wijzigt het kanaalnummer.
[Fijn]: Fijnafstemmen op een kanaal om een
helderder beeld te bereiken.
[PAL/SECAM]: Dit verschijnt alleen bij
bepaalde modellen. Recorderbezitters in
Frankrijk moeten bij een slechte ontvangst de
kanalen van PAL naar SECAM overschakelen.
LINE 3 Ingang
Datum
12 /
Energiezuinige modus
Jaar
2008
FabriekInstelling
Tijd
12 :
4
00
S01 - S05 CATV
•,zie vervolg
67
2
3
4
Selecteer [Handmatig] en druk op ENTER.
Druk op M/m om de dag in te stellen en druk op
,.
Stel achtereenvolgens de maand, het jaar, het
uur en de minuten in. Druk op </, om het
onderwerp dat u wilt instellen te selecteren
en druk vervolgens op M/m om de getallen in
te stellen.
Om de getallen te wijzigen drukt u op < om
terug te gaan naar het onderwerp dat u wilt
wijzigen en druk vervolgens op M/m.
Om de klok te starten drukt u op ENTER.
[TV-type]
Selecteert de beeldverhouding van de aangesloten
TV (standaard 4:3 of breedbeeld).
Selecteer deze optie wanneer u een
[ 4:3
Brievenbus ] TV met een 4:3-scherm aansluit.
Toont een breed beeld met donkere
banden aan de bovenkant en de
onderkant van het scherm.
[ 4:3 Pan
Scan ]
[ 16:9 ]
Selecteer deze optie wanneer u een
TV met een 4:3-scherm aansluit.
Toont een schermvullend breed
beeld maar snijdt de delen af die
niet op het scherm passen.
Selecteer deze optie wanneer u een
breedbeeldtelevisie of een TV met
een breedbeeldmodus aansluit.
[4:3 Brievenbus]
[4:3 Pan Scan]
[16:9]
bOpmerkingen
•Afhankelijk van de disc is het mogelijk dat
automatisch [4:3 Brievenbus] wordt geselecteerd in
plaats van [4:3 Pan Scan] en omgekeerd.
• Wanneer u een verbinding maakt met de HDMI
OUT met een uitgangsresolutie van 720p, 1080i of
1080p wordt de beeldverhouding automatisch op 16:9
(breedbeeld) ingesteld.
68
[LINE 3 Ingang]
Stelt de LINE 3 / DECODER-aansluiting in op de
invoer van gecodeerde videosignalen.
[ Decoder ]
Selecteer deze optie wanneer
u een PAY-TV- of Canal Plusdecoder aansluit.
[ Ander
apparaat ]
Selecteer deze optie wanneer u
andere apparaten aansluit dan
de bovengenoemde decoder
(bijvoorbeeld een VCR).
[Videoudgangsformat]
Selecteer deze optie in overeenstemming met uw
televisieaansluiting.
[ RGB ]
Selecteer deze optie wanneer u
de recorder via de LINE 1-TVaansluting aansluit.
[ YPbPr ]
Selecteer deze optie wanneer u de
recorder via de COMPONENT
VIDEO OUT-uitgangen aansluit.
[Energiezuinige modus]
Hiermee kunt u het scherm op het voorpaneel
sluiten wanneer de recorder uitgeschakeld is
[ Uit ]
Het scherm op het voorpaneel
blijft geopend.
[ Aan ]
Het scherm op het voorpaneel
wordt gesloten.
[Fabrieksinstelling]
Hiermee zet u de recorder terug naar de
standaard-fabrieksinstellingen. Zie pagina 74
voor de procedures.
De instellingen van het Kinderbeveiliging in het
configuratiemenu [Set] blijven ongewijzigd.
Taalinstellingen
Geluidsinstellingen
Met de [Taal] instelling kunt u een taal (mits
beschikbaar) selecteren voor het scherm van de
recorder en voor discs.
Met de insteloptie [Audio] kunt u het geluid
aanpassen bij de afspeel- en aansluitcondities.
Selecteer [Taal] op het instelscherm. Zie voor
het gebruik van dit scherm “De instelschermen
gebruiken” (pagina 65).
De standaardinstellingen zijn onderstreept.
Menu weergave
English
Menu
Nederlands
Selecteer op het instelscherm de optie
[Audio]. Zie voor het gebruik van dit scherm
“De instelschermen gebruiken” (pagina 65). De
standaardinstellingen zijn onderstreept.
Dolby Digital -> PCM
DTS Uit
Dolby Digital
MPEG Uitgang
96 kHz PCM Uitgang
Audio
Ondertiteling
Dolby Digital Uit
Audio DRC
Français
Vocal
Deutsch
Magyar
Italiano
Polski
[Menu weergave]
[Menu] (alleen DVD VIDEO)
De taal voor het DVD-menu kiezen.
[Audio] (alleen DVD VIDEO)
Hiermee selecteert u het Dolby Digitalsignaaltype).
[ Dolby
Digital t
PCM ]
Selecteer deze optie wanneer
u de recorder aansluit op
een audiocomponent zonder
ingebouwde Dolby Digitaldecoder.
[ Dolby
Digital ]
Selecteer deze optie wanneer
u de recorder aansluit op een
audiocomponent met ingebouwde
Dolby Digital-decoder.
De taal van het geluidsspoor kiezen.
[Ondertiteling] (alleen DVD VIDEO)
De taal van de op de disc opgeslagen ondertitels
kiezen.
[ Origineel ]
De voorrangtaal op de disc kiezen.
[ Overig ]
Het scherm voor het invoeren
van een taalcode verschijnt.
Druk op de cijfertoetsen om
een viercijferige code uit de
“Taalcodelijst” (pagina 84) in te
voeren en druk op ENTER.
[ Uit ]
Schakelt de ondertitels uit.
bOpmerking
Als u in [Menu], [Ondertiteling] of [Audio] een taal
selecteert die niet op de DVD VIDEO is opgenomen,
wordt automatisch een van de opgenomen talen
geselecteerd.
Instellen en aanpassen
Schakelt over naar een andere schermtaal.
[Dolby Digital Uit] (alleen DVD-discs)
bOpmerking
Hierdoor wordt het uitgangssignaal van de DIGITAL
OUT (COAXIAL)/HDMI OUT-aansluitingen
gewijzigd.
Als u de HDMI-uitgang verbindt met apparatuur die niet
voor Dolby Digital-signalen geschikt is, selecteer dan
[Dolby Digital t PCM].
[DTS Uit] (alleen DVD VIDEO)
Keuzemogelijkheid voor het wel of niet uitsturen
van DTS-signalen
[ Uit ]
Selecteer deze optie wanneer
u de recorder aansluit op
een audiocomponent zonder
ingebouwde DTS-decoder.
[ Aan ]
Selecteer deze optie wanneer
u de recorder aansluit op een
audiocomponent met ingebouwde
DTS-decoder.
•,zie vervolg
69
bOpmerking
Hierdoor wordt het uitgangssignaal van de DIGITAL
OUT (COAXIAL)/HDMI OUT-aansluitingen
gewijzigd.
Als u de HDMI-uitgang verbindt met apparatuur die niet
voor DTS-signalen geschikt is, selecteer dan [Uit].
[MPEG-uitgang] (alleen DVD VIDEO)
Hiermee selecteert het type MPEG-audiosignaal.
[ MPEG
t PCM ]
[ MPEG ]
Selecteer deze optie wanneer
u de recorder aansluit op
een audiocomponent zonder
ingebouwde MPEG-decoder.
Als u MPEG-geluidssporen
afspeelt, stuurt de recorder
stereosignalen uit.
Selecteer deze optie wanneer
u de recorder aansluit op een
audiocomponent met ingebouwde
MPEG-decoder.
– LINE 1-TV aansluiting
– LINE 3/DECODER aansluiting
– DIGITAL OUT (COAXIAL)/HDMI OUTaansluiting, echter alleen wanneer [Dolby Digital
Uit] wordt vervangen door [Dolby Digital t
PCM] (pagina 69).
[ Uit ]
Standaardinstelling.
[ Aan ]
Zorgt voor een heldere
lagetonenweergave, zelfs bij laag
volume.
[Vocal] (alleen Karaoke DVD)
Mengt karaokekanalen met normale
stereoweergave.
Deze functie is alleen van toepassing op
meerkanaals karaoke-DVD-discs.
[ Uit ]
Karaokekanalen worden niet met
normale stereokanalen gemengd.
U kunt de voorzangstem van
een meerkanaals DVD-disc
uitschakelen.
[ Aan ]
Standaardinstelling.
bOpmerking
Hierdoor wordt het uitgangssignaal van de DIGITAL
OUT (COAXIAL)/HDMI OUT-aansluitingen
gewijzigd.
Als u de HDMI-uitgang verbindt met apparatuur die
niet voor mpeg-audiosignalen geschikt is, selecteer dan
[MPEG t PCM].
[96 kHz PCM-uitgang] (alleen DVD VIDEO)
Hiermee selecteert u de bemonsteringsfrequentie
van het audiosignaal.
[ 96kHz t
48kHz ]
De audiosignalen van DVD
VIDEO-discs worden altijd naar
48 kHz/16 bit geconverteerd.
[ 96kHz ]
Alle signaaltypen inclusief
96 kHz/24 bit worden met
hun oorspronkelijke indeling
uitgestuurd.
bOpmerking
Hierdoor wordt het uitgangssignaal van de DIGITAL
OUT (COAXIAL)/HDMI OUT-aansluitingen
gewijzigd.
Als u de HDMI-uitgang verbindt met apparatuur die niet
voor 96 kHz-signalen geschikt is, selecteer dan [96kHz
t 48kHz].
[Audio DRC] (Dynamic Range Control) (alleen
Dolby Digital DVD-discs)
Zorgt bij het afspelen van een DVD-disc die aan
[Audio DRC] voldoet ervoor dat het geluid ook
bij laag volume helder blijft. Hierdoor wordt het
uitgangssignaal van de volgende aansluitingen
beïnvloed:
–AUDIO OUT (L/R) aansluitingen
70
Voer met de cijferknoppen een een wachtwoord
van vier cijfers in. Voer het wachtwoord ter
bevestiging nogmaals in.
Kinderbeveiliging
(Vergrendelen)
Het wachtwoord is opgeslagen.
Het afspelen van bepaalde DVD VIDEO-discs
kan worden beperkt in overeenstemming met
een vooraf instelbare norm, zoals de leeftijd van
de kijkers. Deze optie biedt de mogelijkheid
bepaalde scènes te blokkeren of door andere
scènes te vervangen.
Selecteer op het instelscherm de optie
[Vergrendelen]. Zie voor het gebruik van dit scherm
“De instelschermen gebruiken” (pagina 65).
[Kinderbeveiliging]
•Als u een fout maakt, druk dan herhaald op <
om de cijfers een voor een te wissen en voer
het juiste wachtwoord in.
2
[Wissen]: Hierdoor wordt het wachtwoord
gewist. Voer het geregistreerde wachtwoord
in.
3
4
5
Hiermee selecteert u het beveiligingsniveau.
1
Selecteer [Kinderbeveiliging] en druk op ,.
Kinderbeveiliging
Uit
Instellen wachtwoord
Niveau 8
Landcode
Niveau 7
Niveau 5
Niveau 4
Niveau 3
Niveau 2
Niveau 1
Het scherm vraagt naar uw wachtwoord.
2
Voer met de cijfertoetsen een viercijferig
wachtwoord in.
3
Selecteer het beveiligingsniveau en druk op ENTER.
Hoe lager het niveau des te strenger de beperking.
Als u [Uit] selecteert, wordt de
kinderbeveiligingsfunctie niet ingeschakeld.
[Instellen wachtwoord]
Hiermee wijzigt of annuleert u het wachtwoord
voor de kinderbeveiligingsfunctie.
1
Selecteer [Instellen wachtwoord] en druk op ,.
Als u nog geen wachtwoord hebt ingevoerd,
verschijnt het scherm voor het invoeren van
een nieuw wachtwoord.
Kinderbeveiliging
Wijzigen
Instellen wachtwoord
Delete
Nieuwe
Wachtwoord
Landcode
Voer het geregistreerde wachtwoord in.
Voer een nieuw viercijferig wachtwoord in.
Voer het wachtwoord ter bevestiging nogmaals
in.
z Tip
Als u uw wachtwoord bent vergeten moet u het
wachtwoord wissen en een nieuw wachtwoord
registreren.
Druk op SYSTEM MENU en selecteer [Setup] om het
instelscherm te openen. Voer met de cijferknoppen
het nummer 210499 (zes cijfers) in. Selecteer [OK] en
druk op ENTER. Het geregistreerde wachtwoord wordt
verwijderd.
[Landcode]
Selecteert een code voor een geografisch gebied
als beveiligingsniveau voor afspelen. Zie
“Landcodelijst” (pagina 84).
1
2
Selecteer [Landcode] en druk op ,.
3
Druk op M/m om het eerste teken van het gebied
in te voeren en druk op ,.
4
Instellen en aanpassen
Niveau 6
Om het wachtwoord te wijzigen drukt u op
ENTER terwijl [Wijzigen] geselecteerd is.
Voer met de cijfertoetsen een viercijferig
wachtwoord in en druk op ENTER.
Druk op M/m om het tweede teken in te voeren
en druk op ENTER.
bOpmerkingen
• Wanneer u discs afspeelt die niet van de
kinderbeveiligingsfunctie zijn voorzien, kan het
afspelen ervan op deze recorder niet worden beperkt.
• Afhankelijk van de disc, kunt u tijdens het
afspelen ervan het verzoek krijgen het niveau van
de kinderbeveiliging aan te passen. Voer in dat
geval uw wachtwoord in en pas vervolgens het
beveiligingsniveau aan.
71
Opname-instellingen
(Video)
Met behulp van de insteloptie [Video] kunt u de
kwaliteit en de grootte van het opgenomen beeld
aanpassen.
Selecteer
[Video] op het instelscherm.
Zie voor het gebruik van dit scherm “De
instelschermen gebruiken” (pagina 65). De
standaardinstellingen zijn onderstreept.
Disc Opnamemodus
HQ
DV Ingang
SP
LINE 3 Ingang
LP
Auto Periode
EP
ULP
[Disc Opnamemodus]
Hiermee selecteert u een van de volgende
opnamemodi:
HQ, SP, LP, EP en ULP (in volgorde van
beeldkwaliteit).
[DV-ingang]
Selecteert het stereogeluidsspoor wanneer u
opneemt van een digitale videocamera die
aangesloten is op de DV IN-aansluiting op het
voorpaneel van de recorder.
72
[ Stereo 1 ]
Neemt het geluid van de
oorspronkelijke opname op. Deze
optie wordt meestal gekozen
voor het kopiëren van een DV /
Digital8 format-band.
[ Stereo 2 ]:
Neemt uitsluitend extra geluid
op dat over een camerageluidsopname wordt gedubd.
[LINE 3 Ingang]
Selecteert een methode voor het invoeren van
videosignalen voor de LINE 3/DECODERaansluiting. Het beeld wordt niet helder als deze
instelling niet overeenstemt met het type videoingangssignaal.
[ Automatisch ] Het video-ingangssignaal volgt
automatisch het ontvangen
videosignaal.
[ Composiet ]
Invoer van composietvideosignalen.
[ RGB ]
Invoer van RGB-signalen.
[ S-Video ]
Invoer van S-Video-signalen.
[Auto Periode]
Verdeelt een opname (titel) automatisch in
hoofdstukken door met een bepaalde interval
hoofdstukmarkeringen in te voegen. Deze
markeringen worden tijdens de opname ingelast.
[ Geen
markering ]
Er worden geen
hoofdstukmarkeringen ingelast.
[ 5 minuten ]
Stelt een interval van 5 minuten
in.
[ 10 minuten ] Stelt een interval van 10 minuten
in.
bOpmerking
Afhankelijk van de grootte van de opname die wordt
gemaakt, is de werkelijke intervaltijd afhankelijk van
de intervaltijd die in [Auto Periode] is geselecteerd. Bij
het opnemen in de ULP-stand wordt de tijdsinterval op
10 minuten ingesteld. De geselecteerde intervaltijd mag
alleen als benadering worden gebruikt voor het maken
van hoofdstukken.
[DivX]
Disc-instellingen
Het [Disc]-instelscherm bevat met discs verwante
onderwerpen als disc-beveiliging en disc-labels.
Selecteer
[Disc] op het instelscherm. Zie voor
het gebruik van dit scherm “De instelschermen
gebruiken” (pagina 65).
De standaardinstellingen zijn onderstreept.
DVD formatteren
Toont de DivX® VOD (Video On Demand)
registratiecode van deze recorder. Deze is vereist
voor het huren en kopen van video op de website
van de DivX® VOD Service (www.divx.com/
vod).
Voer de registratiecode in en druk vervolgens op
ENTER.
Start
Voltooien
Voer discnaam in
Disc beveiligen
PBC
DivX
[DVD formatteren]
[Voltooien]
Door finaliseren worden discs afspeelbaar op
andere DVD-apparaten. Zie voor meer informatie
pagina 35.
Instellen en aanpassen
U kunt een DVD+RW-disc of DVD-RWdisc handmatig opnieuw formatteren om een
onbeschreven disc te maken. Zie voor meer
informatie pagina 28.
[Voer discnaam in]
Met deze optie kunt u de opgenomen discs een
naam of een nieuwe naam geven om ze op het
scherm herkenbaar te maken (pagina 33).
[Disc beveiligen]
Met deze optie kunt u op discs vastgelegde
opnamen beveiligen tegen wissen en
veranderingen (pagina 35).
[PBC] (Playback Control)
Schakelt de PBC-functie tijdens het afspelen van
VIDEO CD’s in of uit.
[ Uit ]
De PBC-functie is niet
geactiveerd. VIDEO CD’s met
PBC worden op dezelfde wijze
afgespeeld als audio-CD’s.
[ Aan ]
De PBC-functie wordt geactiveerd
bij het afspelen van VIDEO CD’s
met PBC.
73
De recorder terugzetten
(fabriekinstelling)
Met deze optie kunt u de recorder naar al zijn
standaardinstellingen terugzetten. De instellingen
van het vergrendelen in het configuratiemenu
[Vergrendelen] blijven ongewijzigd.
1 Druk op SYSTEM MENU om het SYSTEEM
MENU te openen.
2 Selecteer [Setup] en druk op ENTER.
3 Selecteer [Algemeen] en druk op ,.
4 Selecteer [FabriekInstelling] en druk op
,.
Automatisch Zoeken
Handmatig afstemmen
Klok instellen
TV-type
LINE 3 Ingang
Uitgangstype Video
Energiezuinige modus
FabriekInstelling
Set
5 Selecteer [Set] en druk tegelijk op ENTER.
Het scherm vraagt om bevestiging.
6 Selecteer [OK] en druk op ENTER.
De initiële configuratie start (zie pagina 20).
74
Aanvullende informatie
Problemen oplossen
Als u bij het gebruik van deze recorder een van
de volgende problemen tegenkomt, probeer dit
dan eerst zelf met behulp van deze handleiding op
te lossen voordat u een reparatie aanvraagt. Als u
het probleem niet zelf kunt oplossen, bel dan de
dichtstbijzijnde Sony dealer.
Voeding
De recorder wordt niet ingeschakeld.
, Controleer of de netvoedingskabel (het netsnoer)
goed is aangesloten.
Beeld
Er is geen beeld.
Het beeld van het televisieprogramma vult
niet het hele scherm.
, Stel het kanaal met de optie [Handmatig
afstemmen] op het instelscherm [Algemeen]
(pagina 66) met de hand in.
, Selecteer de juiste bron met de INPUTtoets of selecteer het door u gewenste TVprogrammakanaal met de PROG +/- toetsen.
De beelden van televisieprogramma’s zijn
vervormd.
, Stel de televisieantenne opnieuw in.
, Stel het beeld in (zie de handleiding van de TV).
, Plaats de recorder en de TV verder uiteen.
, Plaats de TV en samengebonden antennekabels
verder uiteen.
, De antennekabel is aangesloten op de AERIAL
OUT-aansluiting van de recorder. Sluit de kabel
op de AERIAL IN-aansluiting aan.
Aanvullende informatie
, Sluit alle kabels nogmaals goed aan.
, Een of meer aansluitkabels zijn beschadigd.
, Controleer de aansluiting op uw TV (pagina 12).
, Stel de bronkeuzeschakelaar van uw TV (zoals
“VCR” en “AV1”) zo in dat het signaal van de
recorder op het beeldscherm verschijnt.
, Als u de recorder op uw TV aansluit via
de LINE1-TV-aansluiting, moet u de optie
[Videoudgangsformat] op het instelscherm
[Algemeen] instellen op [RGB] (pagina 68).
, Als u de recorder alleen via de COMPONENT
VIDEO OUT-bussen op uw TV aansluit,
gebruik dan de LINE 1-TV-bus en stel
[Videoudgangsformat] in het instellingsmenu
[Algemeen] in op [YPbPr] (pagina 68).
, Wanneer u het [Videoudgangsformat] op het
instelscherm [Algemeen] instelt op [YPbPr]
(pagina 68), worden de signalen alleen naar de
COMPONENT VIDEO OUT-aansluitingen
gestuurd.
, De recorder kan geen NTSC-signalen opnemen.
, U hebt de recorder ingesteld op het
“Progressive”-formaat hoewel uw TV geen
progressive-signalen kan verwerken. Verwijder
in dat geval de disc uit de disclade en sluit de
lade. Druk vervolgens op de recorder op de toets
RESOLUTION (Oplossend vermogen) om een
geschikt signaal in te schakelen.
, Ook als uw TV geschikt is voor signalen in
progressive-indeling (525p/625p), kan het
beeld worden gestoord als u de recorder op de
progressive-indeling instelt. Verwijder in dat
geval de disc uit de disclade en sluit de lade.
Druk vervolgens op de recorder op de toets
RESOLUTION (Resolutie) om een geschikt
signaal in te schakelen.
, U speelt een disc af die opgenomen is met een
kleurensysteem dat niet bij uw TV past.
Ik kan niet op een ander televisieprogramma
overschakelen.
, Het programmakanaal is defect (pagina 66).
, Er is een timeropname gestart waardoor de
programmakanalen zijn veranderd.
Op het beeldscherm is beeldruis te zien.
, Als het videosignaal van de recorder via uw
VCR naar het televisiebeeldscherm wordt
verstuurd of wanneer de recorder is aangesloten
op een gecombineerde TV/videorecorder, kan
de kopieerbeveiliging van sommige DVDprogramma’s de beeldkwaliteit beïnvloeden.
•,zie vervolg
75
Het beeld van een apparaat dat is aangesloten
op de ingang van de recorder verschijnt niet
op het scherm.
, Als het apparaat op de LINE 1-TV–
aansluiting is aangesloten, selecteert u in het
informatievenster op het voorpaneel met een
druk op de INPUT-toets de optie “L1”.
Als het apparaat op de LINE 2-TV–
aansluiting is aangesloten, selecteert u in het
informatiescherm op het voorpaneel met een
druk op de INPUT-toets de optie “L2”.
Als het apparaat op de LINE 3 / DECODER–
aansluiting is aangesloten, selecteert u in het
informatievenster op het voorpaneel met een
druk op de INPUT-toets de optie “L3”.
Als het apparaat op de DV IN-aansluiting
is aangesloten (dit meestal bij digital
videocamera’s het geval), selecteert u in het
informatievenster op het voorpaneel met een
druk op de INPUT-toets de optie “dV”.
De beelden van opgenomen materiaal of van
televisieprogramma’s van via de recorder
aangesloten apparaten zijn vervormd.
, Als het beeldsignaal van een DVD-speler,
VCR of tuner de recorder passeert voordat het
de TV bereikt, bestaat de mogelijkheid dat
het kopieerbeveiligingssignaal in sommige
programma’s de beeldkwaliteit aantast.
Ontkoppel de betreffende afspeelapparatuur en
sluit deze rechtstreeks op de TV aan.
Het beeld vult niet het hele scherm.
, Stel op het instelscherm [Algemeen] de optie
[TV-type] in volgens het beeldschermformaat
van de TV (pagina 68).
Het beeld vult niet het hele scherm hoewel de
beeldschermverhouding op het instelscherm
[Algemeen] met de optie [TV-type] correct is
ingesteld.
, De titel heeft een vaste beeldschermverhouding
die u niet kunt aanpassen.
Het beeld verschijnt in zwart/wit.
, Als u een SCART-kabel gebruikt, zorg er dan
voor het een volledig bedrade (21-polige)
SCART-kabel is.
76
Geluid
Er is geen geluid.
, Sluit alle kabels nogmaals goed aan.
, De aansluitkabel is mogelijk beschadigd.
, De instelling van de invoerbron op de
audiocomponent of de aansluiting naar de
audiocomponent is niet goed.
, De recorder staat in de stand voor achteruit
afspelen, snel vooruit afspelen, vertraagd
afspelen of in de pauzestand.
, Als het audiosignaal niet via de DIGITAL OUT
(COAXIAL)/HDMI OUT-aansluitingen loopt,
controleer dan instellingen van de optie [Audio]
(pagina 69).
Het geluid bevat ruis.
, Bij het afspelen van een CD met DTSgeluidssporen, kan ruis worden veroorzaakt door
de AUDIO OUT (L/R)-aansluitingen, de LINE
1-TV-aansluiting of de LINE 3/DECODERaansluiting (pagina 49).
Opgenomen of afgespeeld geluid wordt niet in
stereo weergegeven.
, De TV is niet geschikt voor
stereogeluidsweergave.
, Het programma wordt niet in stereo
uitgezonden.
, De AV-uitgangen van de recorder zijn niet op de
AV-ingangen van de TV aangesloten.
Het geluidsvolume is laag.
, Sommige DVD-discs zijn met een laag
geluidsvolume opgenomen. Het geluidsvolume
kan soms worden verbeterd door de optie
[Audio DRC] op het [Audio] instelscherm naar
[Aan] over te schakelen (pagina 69).
Ik kan het alternatieve audiospoor niet
opnemen of afspelen.
, Als u een ander geluidskanaal dan “Hoofd+Sub”
selecteert, kunt u het geluid van het “Hoofd”en het “Sub’-kanaal niet tegelijk op DVD-RW
(Videomodus) / DVD-R-discs opnemen.
Controleer het geselecteerde audiokanaal
voordat u een opname start.
, Als u een AV-versterker op de DIGITAL OUT
(COAXIAL)-aansluiting hebt aangesloten en het
audiospoor tijdens het afspelen wilt veranderen,
moet u niet de optie [Dolby Digital Uit] op het
[Audio] instelscherm maar de optie [Dolby
Digital naar PCM] selecteren (pagina 71).
Afspelen
De recorder speelt geen enkel type disc af.
, De disc is ondersteboven ingelegd. Leg de disc
met de afspeelkant naar beneden en de label
naar boven in de disclade.
, De disc is niet goed in de disclade gelegd.
, In de recorder heeft zich vochtcondens afgezet.
Laat de recorder in dat geval ingeschakeld staan
(of uitgeschakeld als hij niet ingeschakeld is) en
wacht ongeveer een uur tot de vochtcondens is
verdampt.
, Als de disc op een andere recorder is
opgenomen maar niet gefinaliseerd (pagina 35),
kan de recorder de disc niet afspelen.
, Annuleer de kinderbeveiliging of wijzig het
niveau ervan (pagina 71).
De recorder start het afspelen niet bij het
begin.
De recorder start het afspelen automatisch.
, DVD VIDEO-discs zijn van een automatische
afspeelfunctie voorzien.
Het afspelen stopt automatisch.
, Als de DVD-disc een automatisch pauzesignaal
heeft, stopt de recorder bij het automatische
pauzesignaal met afspelen.
Sommige functies zoals stoppen, zoeken en
slowmotion werken niet.
, Bij sommige DVD-discs zijn een of meer van de
bovengenoemde functies niet beschikbaar. Zie
de handleiding die bij de disc is geleverd.
De taal van het geluidsspoor kan niet worden
gewijzigd.
, Op de disc zijn geen meertalige geluidssporen
opgenomen.
, De DVD VIDEO-disc staat de keuze van een
ander geluidspoor niet toe.
, Probeer een andere taal te kiezen met behulp
van het menu van de DVD VIDEO-disc.
, Op de DVD VIDEO-disc zijn geen meertalige
ondertitels opgenomen.
, De DVD VIDEO-disc staat het veranderen van
de ondertitels niet toe.
, Probeer een andere ondertiteltaal te kiezen met
behulp van het menu van de DVD VIDEO-disc.
, De ondertitels van titels die met deze recorder
zijn opgenomen kunnen niet worden gewijzigd.
U kunt geen andere opnamestandpunten
kiezen.
, Op de momenteel afgespeelde DVD VIDEOdisc zijn geen scènes met verschillende
opnamestandpunten opgenomen.
, U probeert een ander opnamestandpunt te kiezen
zonder dat “
” op het televisiescherm wordt
weergegeven (pagina 47).
, De DVD VIDEO-disc staat het kiezen van
andere opnamestandpunten niet toe.
, Probeer een ander opnamestandpunt te kiezen
met behulp van het menu van de DVD VIDEOdisc.
, De opnamestandpunten van titels die met deze
recorder zijn opgenomen kunnen niet worden
gewijzigd.
Het afspelen van MP3-audiotracks, JPEGbeeldbestanden en DivX-videobestanden is
niet mogelijk.
, De MP3-audiotracks, JPEG-beeldbestanden
en DivX-videobestanden zijn niet opgenomen
in een formaat dat deze recorder kan afspelen
(pagina 82).
Aanvullende informatie
, De functie “Herhaald afspelen” is geactiveerd
(pagina 46).
, U hebt een disc in de recorder gelegd waarvan
het titelmenu of het DVD-menu automatisch op
het televisiescherm verschijnt wanneer de disc
voor het eerst in de recorder wordt geplaatst.
Gebruik het menu om het afspelen te starten.
U kunt de taal van de ondertiteling niet
veranderen of uitschakelen.
Opnemen / timeropnamen /
bewerken
U kunt de programmapositie niet wijzigen
vanuit het programma dat u opneemt.
, Stel de invoerbron van de TV in op “TV”.
Een opname start niet onmiddellijk nadat u op
z REC hebt gedrukt.
, U kunt de recorder alleen bedienen nadat de
tekst “REAd” van het scherm op het voorpaneel
is verdwenen.
•,zie vervolg
77
Er is niets opgenomen hoewel u de timer
correct hebt ingesteld.
, Tijdens de opname is een stroomstoring
opgetreden.
, De ingebouwde klok van de recorder is door een
stroomstoring gestopt. Stel de klok opnieuw in
(pagina 67).
, Het programmakanaal is gestoord nadat u
de timeropname hebt geprogrammeerd. Zie
“Kanalen en tijd instellen (algemeen)” (pagina
66)
, Trek de netvoedingskabel uit het stopcontact en
sluit deze opnieuw aan.
, Het programma bevat een
kopieerbeveiligingssignaal dat kopiëren
onmogelijk maakt.
, De timerinstelling is door een andere
timerinstelling overschreven (pagina 40).
, Er is geen DVD-disc in de recorder aanwezig.
, Er is niet genoeg vrije discruimte voor de
opname.
, De disc is beveiligd (DVD-RW (VR-modus))
(pagina 35).
, De recorder was bezig met het kopiëren van DV
(pagina 62).
De opname stopt niet onmiddellijk nadat u op
x REC STOP hebt gedrukt.
, De recorder heeft een paar seconden nodig
voor het invoeren van disc-data voordat hij met
opnemen kan stoppen.
Er kunnen aanwijzingen op het televisiescherm
verschijnen nadat u op x REC STOP hebt
gedrukt. Volg in dat geval de aanwijzingen op
het scherm op.
De timeropname is niet volledig of niet bij het
begin gestart.
, Vóór of tijdens de opname is een stroomstoring
opgetreden. Stel de klok opnieuw in (pagina 67).
, De timerinstelling is door een andere
timerinstelling overschreven (pagina 40).
, Er was niet voldoende vrije ruimte op de disc.
Eerder opgenomen materiaal is gewist.
, Op deze recorder niet-afspeelbare maar met een
PC op een DVD-disc opgenomen data worden
van de disc gewist zodra de disc in de recorder
wordt geplaatst.
78
Weergave
De klok is gestopt.
, Stel de klok opnieuw in (pagina 67).
, De klok is door een stroomstoring gestopt. Stel
de klok opnieuw in (pagina 67).
De “ ”-indicator knippert.
, Er is niet genoeg vrije ruimte op de disc
beschikbaar.
, Leg een opneembare disc in de recorder.
De opnamestand wordt onjuist aangegeven.
, Bij korter dan drie minuten opnemen of
kopiëren kan de aanduiding van de opnamestand
afwijken van de werkelijke stand. De feitelijke
opname wordt correct in de geselecteerde
opnamestand gemaakt.
Afstandsbediening
De afstandsbediening werkt niet.
, De batterijen zijn bijna uitgeput.
, De afstandsbediening is te ver van de recorder
verwijderd.
, Er bevindt zich een obstakel tussen de
afstandsbediening en de recorder.
, Bij het vervangen van de batterijen is de code
van de afstandsbediening naar de standaardfabriekscode teruggezet.
Stel de code opnieuw in (pagina 19).
, Schakel de recorder in.
, De afstandsbediening is niet op de
afstandssensor van de recorder gericht.
, Voor de recorder is een andere opdrachtmodus
dan voor de afstandsbediening ingesteld. Stel
voor beide dezelfde opdrachtmodus in (pagina
19). De standaard-opdrachtmodus voor deze
recorder en de bijgeleverde afstandsbediening
is “3 (Standaardinstelling)”. U kunt de
momenteel ingestelde opdrachtmodus op het
scherm op het voorpaneel controleren (pagina
19).
Ook andere Sony apparaten reageren op de
afstandsbediening.
, Voor deze apparaten en de recorder
is momenteel waarschijnlijk dezelfde
opdrachtmodus ingesteld. Stel een andere
opdrachtmodus voor de recorder in (pagina 19).
Overige problemen
De recorder kan het USB-geheugen dat op de
recorder is aangesloten niet detecteren.
, Zorg ervoor dat het USB-geheugen goed op de
recorder is aangesloten (pagina 26).
, Controleer of het USB-geheugen mogelijk
beschadigd is.
De recorder werkt niet goed.
, Start de recorder opnieuw. Houd ?/1 op de
recorder langer dan vijf seconden ingedrukt tot
de recorder zichzelf uitschakelt. Als er nog een
disc in de recorder zit, druk dan op Z (openen /
sluiten) en verwijder de disc.
, Wanneer de recorder door statische elektrische
e.d. niet goed werkt, schakel de recorder dan
uit en wacht tot de klok op het scherm op het
voorpaneel verschijnt. Ontkoppel de recorder
vervolgens van het stopcontact en sluit hem na
enige tijd weer aan.
De disclade gaat niet open nadat u op Z
(openen / sluiten) hebt gedrukt.
Ofschoon de recorder uitgeschakeld is, komt
een mechanisch geluid uit de recorder.
Aanvullende informatie
, Het kan een paar seconden duren voordat de
disclade open gaat nadat u een DVD hebt
opgenomen of bewerkt.
Dit komt doordat de recorder disc-data op de
disc moet schrijven.
, Wanneer de recorder bijvoorbeeld de klok zelf
instelt of de ingebouwde ventilator laat draaien,
is ook als de stroom uitgeschakeld is soms enig
geluid te horen. Dit wijst niet op een defect.
79
Opneembare en afspeelbare discs
Type
Disc logo
Icoon in deze Formatteren
handleiding (nieuwe discs)
DVD+RW
+RW
DVD-RW
VR-modus
-RWVR
Videomodus
-RWVideo
DVD+R
+R
DVD-R
Videomodus
-R
80
Automatische
formattering
in +VR-modus
(DVD+RW
VIDEO)
Compatibiliteit met
andere DVD-spelers
(finaliseren)
Afspeelbaar op met
DVD+RW compatibele
spelers (finaliseren
vereist) (pagina 35)
Formattering in
Uitsluitend afspeelbaar
VR-modus (pagina op met de VR-modus
28)
compatibele spelers
(finaliseren vereist)
(pagina 35)
Formattering
in Videomodus
(pagina 28)
Afspeelbaar op de meeste
DVD-spelers (finaliseren
vereist) (pagina 35)
Automatische
formattering
in +VR-modus
(DVD+R VIDEO)
Afspeelbaar op de meeste
DVD-spelers (finaliseren
vereist) (pagina 35)
Automatische
formattering in
Videomodus
Afspeelbaar op de meeste
DVD-spelers (finaliseren
vereist) (pagina 35)
Te gebruiken discversies (vanaf mei 2008)
•8x-speed of tragere DVD+RW-discs
• 6x-speed of tragere DVD-RW-discs (Ver.1.1,
Ver.1.2 met CPRM*)
• 16x-speed of tragere DVD+R-discs
• 16x-speed of tragere DVD-R-discs (Ver.2.0,
Ver.2.1 met CPRM*)
“DVD+RW”, “DVD-RW”, “DVD+R” en “DVD-R” zijn
handelsmerken.
*CPRM (Content Protection for Recordable Media)
is coderingstechnologie ter bescherming van het
auteursrecht (“copyright”) op beelden.
Discs die niet opneembaar zijn
•DVD-R DL (Tweelaags)/+R DL (Dubbellaags)
discs
•DVD-RAM-discs
•8 cm-disks
Maximum aantal op te nemen titels
Disc
Aantal titels
DVD-RW/DVD-R
99
DVD+RW/DVD+R
49
• Het is niet mogelijk VR-modus en Videomodus op
dezelfde DVD-RW-disc toe te passen. Om de indeling
van een disc te wijzigen moet u de disc opnieuw
formatteren (pagina 28). Bij opnieuw formatteren
wordt de inhoud van de disc volledig gewist.
• Het is niet mogelijk de opnametijd te verkorten, ook
niet bij high-speed-discs.
• Sony adviseert het gebruik van discs waarbij de tekst
“For Video” op de verpakking is afgedrukt.
• U kunt geen nieuwe opnamen toevoegen aan
DVD+R-, DVD-R- of DVD-RW-discs (Video mode)
die opnamen bevatten die met andere DVD-apparatuur
zijn gemaakt.
• In bepaalde gevallen kunt u geen nieuwe opnamen
toevoegen aan DVD+RW-discs die opnamen bevatten
die op andere DVD-apparatuur zijn gemaakt. Bij het
toevoegen van een nieuwe opname herschrijft deze
recorder het DVD-menu.
• U kunt geen opnamen toevoegen aan DVD+RW-,
DVD-RW- (Videomodus), DVD+R- en DVD-R-discs
die op andere DVD-apparatuur zijn gemaakt.
• Als de disc PC-data bevat die deze recorder niet
herkent, worden deze data gewist.
• Afhankelijk van de disc kunt u op sommige
opneembare discs geen opnamen maken, bewerken of
kopiëren.
• Plaats geen niet-opneembare of niet-afspeelbare discs
in deze recorder. Hierdoor kan de recorder defect
raken.
Aanvullende informatie
bOpmerkingen
81
Afpeelbare discs
Type
Disc logo
Icoon
in deze
handleiding
Kenmerken
DVD VIDEO
DVD
Discs met films die te koop of te huur zijn.
Deze recorder accepteert ook
DVD-RAM*-discs evenals met DVD
Video compatibele discs.
VIDEO CD
VCD
VIDEO CD’s of CD-R’s/CD-RW’s in
VIDEO CD/Super VIDEO CD-indeling
CD
Muziek-CD’s of CD-R’s/CD-RW’s in
muziek-CD-indeling
CD
DATA DVD
–
DATA DVD
DVD+RW’s/DVD+R’s/DVD-RAM’s*
die MP3-audiotracks of DivXvideobestanden bevatten
DVD-RW’s/DVD-R’s/DVD-ROM’s die
MP3-audiotracks, JPEG-beeldbestanden
of DivX-videobestanden bevatten
DATA CD
–
DATA CD
CD-ROM’s/CD-R’s/CD-RW’s die ofwel
MP3-audiotracks, JPEG-beeldbestanden
of DivX-videobestanden bevatten
CD-ROM’s/CD-R’s/CD-RW’s die ofwel MP3-audiotracks, JPEG-beeldbestanden of DivX-videobestanden bevatten
“DVD VIDEO” en “CD” zijn handelsmerken.
DivX, DivX Certified en de daaraan gekoppelde logo’s
zijn handelsmerken van DivX, Inc. die onder licentie
worden gebruikt.
DivX® is een compressietechnologie voor
videobestanden die ontwikkeld is door DivX, Inc.
*Als de DVD-RAM voorzien is van een afneembare
cassette moet deze vóór het afspelen worden
verwijderd.
Op deze recorder niet-afspeelbare discs
•PHOTO CD’s
•CD-ROM’s/CD-R’s/CD-RW’s die opgenomen
zijn in een indeling die afwijkt van de in de
bovenstaande tabel vermelde indelingstypen.
•Datasecties van CD-Extra-discs
• BD’s (Blu-ray Discs)
•HD DVD’s
•Discs die opgenomen zijn met een met AVCHD
compatibele DVD-videocamera
•DVD-ROM’s/DVD+RW’s/DVD-RW’s/
DVD+R’s/DVD-R’s die geen DVD Video, DivX
video, JPEG-beeldbestanden of MP3-audiotracks
82
bevatten.
•DVD-audiodiscs
•DVD-RAM-discs in cassette
•HD-laag op Super Audio CD’s
•DVD VIDEO-discs met een afwijkende regiocode
(pagina 82).
•DVD-discs die op een andere recorder zijn
opgenomen en niet gefinaliseerd.
Opmerking over de weergave van DVD VIDEOdiscs en VIDEO CD’s
Sommige afspeelfuncties van DVD VIDEOdiscs en VIDEO CD’s kunnen doelbewust
door de betreffende softwareontwikkelaars zijn
ingesteld. Omdat deze recorder DVD VIDEOdiscs en VIDEO CD’s afspeelt volgens de
disc-inhoud die door de softwareontwikkelaars
is ontworpen, bestaat de mogelijkheid dat een
aantal afspeelfuncties niet beschikbaar zijn. Zie
daarom de handleiding die bij de VIDEO-discs en
VIDEO CD’s is geleverd.
Regiocode (alleen DVD VIDEO)
Deze recorder speelt uitsluitend DVD VIDEOdiscs (alleen weergave) die voorzien zijn
van een regiocode die ook op de achterzijde
van deze recorder is vermeld. Dit systeem
wordt gebruikt voor de bescherming van het
auteursrecht. DVD VIDEO-disc die van het
ALL label zijn voorzien, kunnen ook op deze
recorder worden afgespeeld.
Als u probeert andere DVD VIDEO-discs af
te spelen, verschijnt op het televisiescherm het
bericht “Playback prohibited by region code”
(Afspelen wegens ongeldige regiocode niet
toegestaan). Op sommige DVD VIDEO-discs is
geen regiocode vermeld ofschoon het afspelen
van de DVD VIDEO-disc wegens een ongeldige
regiocode niet is toegestaan.
Regiocode
Muziekdiscs met kopieerbeveiliging
Informatie over DualDiscs
Aanvullende informatie
Deze recorder is ontwikkeld voor de weergave
van discs die voldoen aan de Compact Disc
(CD)-norm.
Een aantal platenmaatschappijen brengt
muziekdiscs op de markt die gecodeerd zijn met
copyright-beveiligingstechnologieën. Sommige
van deze CD’s voldoen niet aan de CD-norm en
kunnen niet op deze recorder worden afgespeeld.
Een DualDisc is een tweezijdige disc waarbij aan
één zijde DVD-materiaal is opgenomen en aan de
andere zijde digitaal audiomateriaal.
Omdat de zijde met het audiomateriaal niet aan
de Compact Disc (CD)-norm voldoet, kan de
weergave ervan op deze recorder niet worden
gegarandeerd.
bOpmerkingen
• Sommige DVD+RW’s/DVD+R’s, DVD-RW’s/DVDR’s, DVD-RAM’s en CD-RW’s/CD-R’s kunnen
op deze recorder niet worden afgespeeld wegens
de kwaliteit van de opname of de fysieke conditie
van de disc of wegens de eigenschappen van de
opnameapparatuur en de gebruikte software. Discs
die niet op de juiste wijze zijn gefinaliseerd kunnen
niet worden afgespeeld. Zie voor meer informatie de
handleiding van de betreffende opnameapparatuur.
• Als de disc PC-data bevat die deze recorder niet
herkent, worden deze data gewist.
• Plaats geen niet-opneembare of niet-afspeelbare discs
in deze recorder. Hierdoor kan de recorder defect
raken.
83
Taalcodelijst
Zie voor meer informatie pagina 69.
De spelling van de talen voldoet aan de ISO 639: 1988 (E/F) norm.
Taal Code
Abchazisch
Afar (Hamitisch)
Afrikaans
Albanees
Amhaars
Arabisch
Armeens
Assamees
Aymará
Azeri
Basjkiers
Baskisch
Bengaals
Bhutani
Bihari
Bretoens
Bulgaars
Birmaans
Belarussisch
Chinees
Kroatisch
Tsjechisch
Deens
Nederlands
Engels
Esperanto
Estisch
Faeröers
Fijisch
Fins
Frans
Fries
6566
6565
6570
8381
6577
6582
7289
6583
6588
6590
6665
6985
6678
6890
6672
6682
6671
7789
6669
9072
7282
6783
6865
7876
6978
6979
6984
7079
7074
7073
7082
7089
Taal Code
Galicisch
7176
Georgisch
7565
Duits
6869
Grieks
6976
Groenlands (Inuktitut)7576
Guaraní
7178
Gujarati
7185
Hausa
7265
Hebreeuws
7387
Hindi
7273
Hongaars
7285
IJslands
7383
Indonesisch
7378
Interlingua
7365
Iers-Gaëlisch
7165
Italiaans
7384
Javaans
7487
Kannada
7578
Kasjmiri
7583
Kazachs
7575
Kirgizisch
7589
Koreaans
7579
Koerdisch
7585
Laotiaans
7679
Latijn
7665
Lets
7686
Lingala
7678
Litouws
7684
Macedonisch
7775
Malagasi
7771
Maleis
7783
Malayalam
7776
Maori
7773
Taal Code
Marathi
Moldavisch
Mongools
Nauruaans
Nepalees
Noors
Oriya
Punjabi
Pasjto
Farsi
Pools
Portugees
Quechua
Reto-Romaans
Roemeens
Russisch
Samoaans
Sanskriet
Schots-Gaëlisch
Servisch
Servokroatisch
Shona
Sindhi
Singalees
Slowaaks
Sloveens
Spaans
Soendanees
Swahili
Zweeds
Tagalog
Tadzjiek
Tamil
7782
7779
7778
7865
7869
7879
7982
8065
8083
7065
8076
8084
8185
8277
8279
8285
8377
8365
7168
8382
8372
8378
8368
8373
8375
8376
6983
8385
8387
8386
8476
8471
8465
Taal Code
Telugu
Thai
Tonga
Turks
Turkmeens
Twi
Oekraïens
Urdu
Oezbeeks
Viëtnamees
Volapük
Gaëlisch
Wolof
Xhosa
Yiddish
Yoruba
Zoeloe
8469
8472
8479
8482
8575
8487
8587
8582
8590
8673
8679
6789
8779
8872
7473
8979
9085
Regiocodelijst
Zie voor meer informatie pagina 71.
84
Code Regio
Code Regio
Code Regio
Code Regio
AF
AN
AR
AT
AU
BE
BO
BR
BT
BY
CA
CG
CH
CL
CN
CO
CR
CY
CZ
DE
DK
EC
EG
ES
ET
FI
FJ
FR
GB
GL
GR
HK
HR
HU
ID
IE
IL
IN
IT
JM
JP
KE
KH
KR
KW
LK
LU
LY
MA
MC
MN
MV
MX
MY
NG
NL
NO
NP
NZ
OM
PA
PE
PH
PK
PL
PT
PY
RO
RU
SA
SE
SG
SI
SK
SN
SV
TH
TR
TW
UA
UG
US
UY
UZ
VN
ZA
ZW
Afghanistan
Nederlandse
Antillen
Argentinië
Oostenrijk
Australië
België / Belgique
Bolivia
Brazilië
Bhutan
Belarus
(Wit-Rusland)
Canada
Congo
Zwitserland
Chili
China
Colombia
Costa Rica
Cyprus
Tsjechische
Republiek
Duitsland
Denemarken
Ecuador
Egypte
Spanje
Ethiopië
Finland
Fiji
Frankrijk
Groot-Brittannié
Groenland
Griekenland
Hong Kong
Kroatië
Hongarije
Indonesië
Ierland
Israël
India
Italië
Jamaica
Japan
Kenya
Cambodja
Zuid-Korea
Kuweit
Sri Lanka
Luxemburg
Libië
Marokko
Monaco
Mongolië
Maldiven
Mexico
Maleisië
Nigeria
Nederland
Noorwegen
Nepal
Nieuw-Zeeland
Oman
Panama
Peru
Filippijnen
Pakistan
Polen
Portugal
Paraguay
Roemenië
Russische
Federatie
Saoedi-Arabië
Zweden
Singapore
Slovenië
Slovaakse
Republiek
Senegal
El Salvador
Thailand
Turkije
Taiwan
Oekraïne
Oeganda
Verenigde Staten
Uruguay
Oezbekistan
Viëtnam
Zuid-Afrika
Zimbabwe
Informatie over deze
recorder
Discs behandelen
•Pak een disc altijd bij de rand vast, dan blijft
hij schoon. Raak het oppervlak van de disc niet
aan. Stof, vingerafdrukken en krassen op de disc
kunnen de werking verstoren.
Bediening
•Als de recorder rechtstreeks van een koude naar
een warme ruimte wordt overgebracht of in een
bedompte kamer wordt neergezet, kan vocht op de
lenzen in de recorder neerslaan. Onder dergelijke
omstandigheden kan de recorder niet goed werken.
Laat de recorder in dat geval ingeschakeld staan
(of uitgeschakeld als hij niet ingeschakeld is) en
wacht ongeveer een uur tot de vochtcondens is
verdampt.
•Om beschadiging van de disc te voorkomen moet
u deze uit de recorder verwijderen voordat u de
recorder verplaatst.
Het volume regelen
Reinigen
Reinig de kast, het bedieningspaneel en de
toetsen met een zachte doek die u met een mild
sopje licht bevochtigt. Gebruik geen schuurspons,
schuurpoeder of oplosmiddelen als alcohol of
benzeen.
Discs reinigen, disc/lens cleaners
Gebruik geen reinigingsdiscs en ook geen
disc- of lenscleaners (ook geen vloeistoffen of
spuitbussen dus). Deze kunnen de recorder
ernstig beschadigen.
•Gebruik geen oplosmiddelen als benzeen, thinner,
in de winkel verkrijgbare reinigingsmiddelen of
antistatische spray die voor vinyl LP’s bedoeld is.
•Gebruik de volgende discs niet:
–Discs met een vreemde vorm (hartjes, kaarten
e.d.).
–Discs waarop een etiket of sticker is geplakt.
–Discs waarop plakband of stickerlijm zit.
Aanvullende informatie
Zet de geluidsvolumeregeling niet hoger bij
het beluisteren van fragmenten met een laag
geluidsniveau of zonder audiosignaal. Bij een
te hoog ingestelde volumeregeling worden de
luidsprekers beschadigd wanneer plotseling een
fragment met krachtige geluidspieken wordt
weergegeven.
•Stel discs niet bloot aan rechtstreeks zonlicht
en warmtebronnen als verwarmingskanalen en
radiatoren. Laat discs nooit achter in een auto die
in de volle zon staat omdat de temperatuur in de
auto enorm kan oplopen.
•Doe een disc nadat u hem hebt afgespeeld in het
doosje terug.
•Maak discs schoon met een zachte reinigingsdoek.
Wrijf de disc voorzichtig vanuit het midden
schoon.
Onderdelen vervangen
Wanneer de recorder gerepareerd moet worden,
kunnen de vervangen onderdelen worden
ingezameld voor recycling of hergebruik.
85
Informatie over MP3audiotracks, JPEGbeeldbestanden, DiVXvideobestanden en i.LINK
MP3-audiotracks, JPEGbeeldbestanden en DivXvideobestanden
MP3 is een audiocompressietechnologie die aan
bepaalde ISO/MPEG-richtlijnen voldoet. JPEG is
een beeldcompressietechnologie.
U kunt audiotracks in MP3 (MPEG1 Audio Layer
3)-indeling op DATA CD’s (CD-ROM’s/CD-R’s/
CD-RW’s) of DATA DVD’s (DVD-ROM’s/
DVD-RW’s/DVD-R’s/DVD+RW’s/DVD+R’s/
DVD-RAM’s) en JPEG beeldbestanden op
DATA CD’s (CD-ROM’s/CD-R’s/CD-RW’s) of
DATA DVD’s (DVD-ROM’s/DVD-RW’s/DVDR’s) weergeven.
DivX® is een compressietechnologie voor
videobestanden die ontwikkeld is door DivX, Inc.
Deze recorder is een door DivX® officieel erkend
product. U kunt de volgende media weergeven:
DATA CD’s (CD-ROM’s/CD-R’s/CD-RW’s)
en DATA DVD’s (DVD-ROM’s/DVD+RW’s/
DVD+R’s/DVD-RW’s/DVD-R’s/DVD-RAM’s)
die DivX videobestanden bevatten.
DATA DVD-disks moeten worden opgenomen
met ISO9660 Niveau 1- of Niveau 2-indeling
zodat de recorder MP3-tracks, JPEGbeeldbestanden en DivX-videobestanden kan
herkennen.
DATA CD’s moeten zijn opgenomen volgens
ISO9660 niveau 1, niveau 2 of Joliet waardoor de
recorder de MP3-tracks, JPEG-beeldbestanden en
de DivX-videobestanden kan herkennen.
U kunt ook discs afspelen die met MultiSession/
Border-techniek zijn opgenomen.
Zie voor meer informatie over de opname-indeling
de handleiding die bij de discstations en de
opnamesoftware (niet meegeleverd) is geleverd.
Multisession/Border-discs
Als audiotracks en beeldbestanden in MuziekCD-Indeling of Video CD-indeling in de eerste
sessie/border worden opgenomen, wordt alleen de
eerste sessie/border afgespeeld.
86
MP3-audiotracks, JPEGbeeldbestanden en DivX
videobestanden die de recorder
kan afspelen
De recorder kan de volgende sporen (“tracks”) en
bestanden afspelen:
–MP3-audiotracks met de extensie “.mp3”
–JPEG-beeldbestanden met de extensie “.jpeg” of
“.jpg”
–DivX-videobestanden met de extensie “.avi” of
“.divx”
z Tip
Omdat een disc met veel structuurbomen meer tijd nodig
heeft om met afspelen te starten, adviseren wij u albums
met niet meer dan twee structuurbomen te maken.
bOpmerkingen
• De recorder speelt alle data met de extensie “.mp3”,
“.jpeg”, “.jpg”, “.avi” en “.divx” – zelfs als deze niet
zijn opgenomen in MP3-, JPEG of DivX-indeling. Het
afspelen van deze data veroorzaakt een krachtige ruis
die uw luidsprekerboxen kan beschadigen.
• Afhankelijk van het disctype is normaal afspelen
doorgaans niet mogelijk. Het beeld is bijvoorbeeld
niet scherp, het afspelen verloopt niet gelijkmatig, het
geluid wordt met onderbrekingen weergegeven en
meer van dergelijke effecten kunnen optreden.
• Afhankelijk van het disctype wordt het afspelen met
vertraging gestart.
• Sommige bestanden kunnen niet worden afgespeeld.
• Wat MP3-bestanden en DivX-videobestanden betreft,
kan de recorder tot 650 albums en bestanden afspelen.
• Wat JPEG-beeldbestanden betreft, kan de recorder
per keer op een DATA-CD / DATA-DVD of het
aangesloten USB-apparaat tot 650 albums en
bestanden laden. Om niet geladen albums weer te
geven moet u ze opnieuw laden.
• Bij DivX-videobestanden kan de recorder
videobestanden van maximaal 30 beelden per seconde
afspelen.
• Ondertitelbestanden voor DivX-videobestanden
ondersteunen de extensies “.smi, ”“.srt, ” “.sub” en
“.txt. ”
• Doorgaan naar het volgende of een ander album neemt
enige tijd in beslag.
• Het beeldformaat dat kan worden weergegeven is
beperkt. De volgende beeldformaten kunnen worden
weergegeven: 6.000 pixels breed en 4.499 pixels hoog
(minder dan 4 MB).
• Deze recorder ondersteunt MP3-audiotracks die
opgenomen zijn met een bemonsteringsfrequentie van
32, 44,1 en 48 kHz.
• Alleen MP3-audiotracks tot een grootte van 1 GB
kunnen worden afgespeeld.
• De recorder is niet compatibel met audiotracks in
mp3PRO-indeling.
• De recorder is niet geschikt voor het afspelen van
DivX-videobestanden die groter zijn dan 720 (breedte)
x 576 (hoogte) / 4 GB.
• De recorder kan geen DivX-videobestanden afspelen
die uit twee of meer DivX-videobestanden zijn
opgebouwd.
• DivX DRM wordt door de recorder niet ondersteund.
Informatie over i.LINK
bOpmerking
Meestal kan slechts één apparaat met de i.LINKkabel (DV-aansluitkabel) op deze recorder worden
aangesloten. Raadpleeg de handleiding van de aan te
sluiten apparatuur wanneer u deze recorder aansluit
op met i.LINK compatibele apparatuur die met twee
of meer i.LINK-aansluitingen (DV-aansluitingen) is
uitgerust.
i.LINK en
zijn handelsmerken.
Systeem
Laser: halfgeleiderlaser
Kanaaldekking:
PAL (B/G, D/K, I)/SECAM (L)
VHF: E2 tot E12, R1 tot R12, F2 tot F10,
Italië A tot H, Ierland A tot J, Zuid-Afrika
4 tot 11, 13
UHF: E21 tot E69, R21 tot R69, B21 tot
B69, F21 tot F69
CATV: S01 tot S05, S1 tot S20, Frankrijk
B tot Q
HYPER: S21 tot S41
De bovengenoemde kanaaldekking geeft slechts
aan welke kanalen binnen deze gebieden kunnen
worden ontvangen. Deze biedt geen garantie dat
de signalen onder alle omstandigheden kunnen
worden ontvangen. De ontvangstmogelijkheden
verschillen per land en per regio.
Video-ontvangst:
Frequentiesynthesizersysteem
Audio-ontvangst: Gescheiden
draaggolfsysteem
Antenne-uitgang: 75 ohmige asymmetrische
antennebus
Timer: Klok: Quartz-locked / timerindicatie:
24-uurs cyclus (digitaal)
Indeling voor video-opname: MPEG-2
Indeling voor audio-opname /
toepasselijke bitsnelheid: Dolby Digital
2 kanalen
256 Kbps (in HQ- en SP-modus), 192 Kbps
(in LP- en EP-modus), 96 Kbps (in ULPmodus)
Aanvullende informatie
De DV IN-aansluiting van deze recorder voldoet
aan de i.LINK-norm voor digitale videocamera’s.
i.LINK is een handelsmerk en een beter bekende
benaming van de door SONY voorgestelde IEEE
1394 data transport bus die door tal van bedrijven
wordt ondersteund.
IEEE 1394 is een internationale norm die door het
Institute of Electrical en Electronics Engineers is
gestandaardiseerd.
Zie pagina 62 voor meer informatie over kopiëren
wanneer deze recorder is aangesloten op andere
videoapparatuur die met DV-aansluitingen is
uitgerust.
De DV IN-aansluiting van deze recorder
accepteert alleen DVC-SD-signalen. Deze
uitgang kan geen signalen afgeven. De DV INaansluiting accepteert geen MICRO MV-signalen
van apparatuur als een MICRO MV digitale
videocamera met een i.LINK-aansluiting.
Zie voor verdere voorzorgsmaatregelen de
opmerkingen op pagina 62.
Zie voor meer informatie en
voorzorgsmaatregelen bij het aansluiten van deze
recorder tevens de handleidingen van de aan te
sluiten apparatuur.
Technische gegevens
Ingangen en uitgangen
AUDIO OUT: Phono-aansluiting/2 Vrms/600
ohm
LINE 2 IN
(AUDIO): Phono-aansluiting / 2 Vrms / meer dan
47 Kohm
(VIDEO): Phono-aansluiting / 1,0 Vp-p
LINE 1-TV: 21-polig
CVBS IN/UIT
RGB UIT (upstream)
•,zie vervolg
87
LINE 3/DECODER: 21-polig
CVBS IN/UIT
S-Video/RGB IN
Decoder
DV IN: 4-polig/i.LINK S100
DIGITAL OUT (COAXIAL): Phono-aansluiting
/ 0,5 Vp-p / 75 ohm
COMPONENT VIDEO OUT
(Y, PB/CB, PR/CR):
Phono-aansluiting / Y: 1,0 Vp-p,
PB/CB: 0,7 Vp-p, PR/CR: 0,7 Vp-p
HDMI OUT: HDMI™ connector
USB: USB-aansluiting type A
Algemeen
Voeding: 220-240 V AC 50/60 Hz
Opgenomen vermogen: 20 W
Afmetingen (plm.):
430 × 53 × 258 mm (b x h x d)
incl. uitstekende delen
Gewicht (plm.): 2,6 kg
Bedrijfstemperatuur: 5 ºC tot 35 ºC
Luchtvochtigheid: 25% tot 80%
Bijgeleverde toebehoren:
Netvoedingskabel (1)
Antennekabel (1)
Afstandsbediening (1)
R6 (type AA) batterijen (2)
De specificaties en de uitvoering kunnen zonder
voorafgaande mededeling worden gewijzigd.
88
Index
Woorden tussen haakjes
verschijnen in instelschermen.
Getallen
[16:9] 68
[4:3 Brievenbus] 68
[4:3 Pan Scan] 68
[96 kHz 48 kHz] 70
[96 kHz PCM-uitgang] 70
[96 kHz] 70
A
Aansluiten van:
antennekabel 12
audiokabels 16
HDMI-kabel 13, 16
USB-apparaat 26
videokabels 13
A-B herhalen 49
[A-B wissen] 56
Achterpaneel 10
Afspeelbare discs 80, 82
Afspelen 45, 47, 51, 80, 82
A-B herhalen 49
Afspelen herhalen 49, 52
Afspelen hervatten 46
direct herhalen 48
direct vooruitgaan 48
snel achteruit 47, 52
snel vooruit 47, 52
Vertraagd afspelen 48
Afspelen herhalen 49, 52
Afspelen hervatten 46
Afstandsbediening 7, 18
Afstandsbediening televisies
18
Album 51
[Alles tonen] 30, 45, 59
Antenne 12
Audio 48, 69
[Audio DRC] 70
Audio ingang 16
Audiokabel 16
[Auto Periode] 43, 72
[Automatisch Zoeken] 66
B
Batterijen 18
Beeldschermweergave
Instelscherm 65
Submenu 30
Begininstellingen 20
Bestand 53
[Beveiliging] 57
[Bewegen] 61, 66
Bewerken 54
[Bewerken] 35, 56
Bladwijzer 50
C
Canal Plus 25
CD 82
Cijfertoetsen 34, 50
COMPONENT VIDEO OUT
14
Copy-Free 38
Copy-Never 38
Copy-Once 38
CPRM 81
D
DATA CD 82
DATA DVD 82
[Decoder aan/uit] 66
Diashow 53
DIGITAL OUT (COAXIAL)
16
Digitale videocamera 62
[Disc beveiligen] 35
[Disc Opnamemodus] 72
Discbehandeling 85
Discruimte 54
Disctypen 80, 82
DISPLAY 32
DivX 81
Dolby Digital 16, 69
[Dolby Digital t PCM] 69
DTS 16, 69
DV IN 62
DV kopiëren 62
[DVD formatteren] 28
DVD VIDEO 82
DVD+R 80
DVD+RW 80
DVD-R 80
DVD-RAM 82
DVD-RW 54, 80
[DV-ingang] 63, 72
F
[FabriekInstelling] 74
[Fijn] 67
G
Geschikte discs 80, 82
H
[Handmatig afstemmen] 66
HDMI OUT 14, 16
HDMI-kabel 13, 16
Hoofdstuk 43, 59
Hoofdstukken maken 59
Hoofdstukken overzicht 31,
45, 58, 61
I
i.LINK 86
INPUT 44, 63
[Instellen wachtwoord] 71
Instelscherm 65
J
JPEG-beeldbestanden 53
K
Kanalenlijst 66
Kinderbeveiliging 46, 71
[Klok instellen] 67
Kopieerbeveiligingssignalen
38
L
LINE 1-TV 13
LINE 2 IN 23
[LINE 3 Ingang] 68
LINE 3/DECODER 22, 24,
25
•,zie vervolg
89
M
Map 53
Menu
DVD-menu 45
Topmenu 45
MENU 45
MP3-audiotracks 51
MPEG 16, 70
[MPEG t PCM] 70
N
[Naam] 66
Netvoedingskabel 17
NICAM 37, 66
O
Onderdelen en
bedieningselementen 7
Ondertitel 48, 69
[Ongedaan maken] 36
Opdrachtmodus 19
Opnamestand aanpassen 39
Opnamestandpunt 48
Opneembare discs 80
Opnemen 29, 37, 41, 44, 72
opname-indeling 80
opnamestand 37, 72
opnametijd 37
Overschrijven van
opgenomen titel 43
tijdens kijken naar ander
programma 42
Origineel 30, 54
OSD taal 69
P
PAY-TV 25
PBC (Playback Control) 46
Playlist 30, 54, 60
Problemen oplossen 75
Progressive modus 68
Q
Quick Timer 42
90
R
REC 29, 41
REC MODE 37
Recorder terugzetten 74
Regiocode 71, 84
Regiocode 83
S
[Samenvoegen] 59
[Show] 58, 59
[Stereo 1] 72
[Stereo 2] 72
Submenu 30
Super VIDEO CD 82
Surround 32
SYSTEEM MENU 27
T
Tekens invoeren 33
Timerlijst 40
Timeropname
controleren / wijzigen /
annuleren 40
Opnamestand aanpassen
39
Titellijst 40
Titel 30, 45
Titellijst 30, 45, 55
[Titelnaam] 33, 56
Track 50
TV t 18
TV/DVD 19, 42
[TV-type] 68
Tweetalige opnamen 37
V
[Verdelen] 57
[Verstoppen] 58, 59
VIDEO CD 46, 82
Videokabel 13
Videomodus 80
[Vocal] 70
[Voer discnaam in] 34
[Voltooien] 36
Voorpaneel 9
VR-modus 80
W
Weergave
Instelscherm 65
[Wissen] 56, 59, 66
Z
[Zoek] 31
Zoeken
begin van titel /
hoofdstuk / track
47, 52
snel achteruit 47, 52
snel vooruit 47, 52
Zoomen 48
ZWEITON 38
Gedrukt met VOC (vluchtige
organische verdinding)-vrije inkt op
basis van plantaardige olie.
Sony Corporation
Printed in Indonesia
Download PDF

advertising