Sony | DVP-NC600 | Sony DVP-NC600 Gebruiksaanwijzing

3-067-827-71(2)
CD/DVD Player
Gebruiksaanwijzing
DVP-NC600
© 2001 Sony Corporation
WAARSCHUWING
Stel het toestel niet bloot aan
regen noch vocht om brand of
elektrocutie te voorkomen.
Open de behuizing niet om
elektrocutie te voorkomen. Laat
het toestel alleen nakijken door
bevoegd vakpersoneel.
Het netsnoer mag alleen door
bevoegd vakpersoneel worden
vervangen.
Dit toestel is geklasseerd als CLASS
1 LASER product. Het label met
vermelding van CLASS 1 LASER
PRODUCT bevindt zich op de
achterkant van het toestel.
OPGELET
De optische instrumenten in dit
toestel kunnen oogletsels
veroorzaken. De laserstraal van deze
speler is schadelijk voor de ogen en
bijgevolg mag u de behuizing niet
proberen te openen. Laat het toestel
alleen nakijken door bevoegd
vakpersoneel. Op de zijkant van de
speler bevindt zich de volgende
waarschuwingssticker.
Voorzorgsmaatregelen
Veiligheid
• Dit toestel werkt op 220 – 240 V
AC, 50/60 Hz. Kijk of dit voltage
overeenstemt met de plaatselijke
netspanning.
• In het geval er vloeistof of een
voorwerp in de behuizing
terechtkomt, moet u de stekker uit
het stopcontact trekken en het
apparaat eerst door een deskundige
laten nakijken, alvorens het weer in
gebruik te nemen.
2
Welkom!
• Het toestel blijft onder
(net)spanning staan zolang de
stekker in het stopcontact zit, ook al
is het toestel zelf uitgeschakeld.
• Trek de stekker uit het stopcontact
als u denkt het apparaat geruime
tijd niet te gebruiken. Om de
aansluiting op het stopcontact te
verbreken, moet u uitsluitend de
stekker vastnemen. Trek nooit aan
het snoer zelf.
Installatie
• Kies een plaats waar een
ongehinderde luchtdoorstroming
mogelijk is, om oververhitting van
vitale onderdelen te voorkomen.
• Zet het apparaat niet op een zacht
of wollig oppervlak (een kleedje of
deken), of tegen gordijnen,
waardoor de ventilatie-openingen
geblokkeerd kunnen worden.
• Installeer het apparaat niet in de
buurt van warmtebronnen zoals
radiatoren of heteluchtblazers of op
een plaats waar het is blootgesteld
aan directe zonnestraling,
overmatig stof of mechanische
schokken.
• Zet het apparaat niet schuin. Het
apparaat is ontworpen voor gebruik
in horizontale stand.
• Houd zowel het apparaat als discs
uit de buurt van apparatuur waarin
een krachtige magneet gebruikt
wordt, zoals een grote luidspreker
of magnetronoven.
• Plaats geen zware voorwerpen op
het toestel.
• Als het apparaat van een koude
naar een warme omgeving wordt
gebracht kan er vocht binnenin de
CD/DVD-speler condenseren,
hetgeen schade aan de lenzen tot
gevolg kan hebben. Wacht daarom
bij het voor de eerste maal
installeren van het apparaat, of
wanneer u dit van een koude naar
een warme omgeving verplaatst
ongeveer 30 minuten voor u het in
gebruik neemt.
Gooi de batyterij niet
weg, maar lever hem
in ais KCA.
Dank u voor aankoop van deze Sony
CD/DVD Player.
Voor u de speler in gebruik neemt,
moet u deze gebruiksaanwijzing
aandachtig lezen en bewaren zodat u
ze later nog kunt raadplegen.
Voorzorgsmaatregelen
Als u dat toch doet, kunnen de luidsprekers
worden beschadigd wanneer er plotseling een
piekwaarde wordt bereikt.
Veiligheid
Reinigen
• Opgelet – De optische instrumenten in dit
apparaat kunnen oogletsel veroorzaken.
• Indien er een voorwerp of vloeistof in de
behuizing terechtkomt, moet u de stekker uit het
stopcontact trekken en het apparaat laten
nakijken door een deskundige, voordat u het
weer in gebruik neemt.
Reinig de behuizing, het voorpaneel en de
bedieningselementen met een zachte doek die licht
is bevochtigd met een mild zeepsopje. Gebruik
geen schuursponsje, schuurpoeder of
oplosmiddelen zoals alcohol of benzine.
Met alle vragen over eventuele problemen met uw
speler kunt u altijd terecht bij de dichtstbijzijnde
Sony-dealer.
Spanningsbronnen
• Het apparaat blijft onder spanning staan zolang
de stekker in het stopcontact zit, ook al is het
apparaat zelf uitgeschakeld.
• Trek de stekker uit het stopcontact indien u van
plan bent de speler gedurende lange tijd niet te
gebruiken. Trek altijd aan de stekker zelf en
nooit aan het netsnoer.
• Als het netsnoer moet worden vervangen, laat dit
dan doen in een erkende vakhandel.
Plaatsing
• Installeer de speler op een goed geventileerde
plaats, om te voorkomen dat het te sterk
opwarmt.
• Plaats het apparaat niet op een zachte
ondergrond zoals een tapijt, waardoor de
ventilatiegaten onderaan kunnen worden
afgesloten.
• Installeer het apparaat niet in de buurt van
warmtebronnen of op een plaats waar het is
blootgesteld aan directe zonnestraling,
overmatig stof of mechanische schokken.
Discs reinigen
Gebruik niet de in de handel verkrijgbare
CD/DVD-reinigingsdiscs. Deze kunnen defecten
veroorzaken.
BELANGRIJK
Opgelet: Deze speler kan voor onbepaalde tijd
een stilstaand videobeeld of schermdisplay op
het tv-scherm tonen. Als u dat beeld lange tijd
op het tv-scherm laat staan, bestaat het gevaar
dat uw tv-scherm onherstelbaar wordt
beschadigd. Vooral projectietelevisies zijn hier
gevoelig voor.
De speler vervoeren
Voordat u de speler verplaatst, dient u ervoor te
zorgen dat het interne mechaniek weer wordt
ingesteld op de oorspronkelijk positie. Volg
hiertoe onderstaande procedure.
1
2
Werking
• Indien de speler direct van een koude in een
warme of een zeer vochtige ruimte wordt
gebracht, kan er condensvorming optreden op de
lenzen in de speler. In dat geval kan de werking
van de speler zijn verstoord. Verwijder in dat
geval de disc en laat de speler ongeveer een half
uur aanstaan totdat alle vocht is verdampt.
• Haal de discs uit de speler wanneer u het
apparaat verplaatst. Als u dat niet doet, kunnen
de discs beschadigd raken.
3
Verwijder alle discs uit de disclade.
Druk op A om de disclade te sluiten.
Controleer of “NO DISC” in het
uitleesvenster van het voorpaneel verschijnt.
Wacht 10 seconden en druk daarna op ?/1 op
de afstandsbediening, en vervolgens op
POWER op de speler zelf.
De speler is dan veilig uitgeschakeld.
Volumeregeling
Zet het volume niet hoger bij het beluisteren van
een zeer stille passage of een geluidloos gedeelte.
3
Inhoud
WAARSCHUWING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Welkom! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Voorzorgsmaatregelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Over deze gebruiksaanwijzing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Met deze speler kunnen de volgende discs worden afgespeeld . . . . . . . . . . . . 6
Opmerkingen over de discs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Onderdelen en bedieningselementen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Uitleesvensters op het schermdisplay (Statusbalk, Bedieningsbalk, Bedieningsmenu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Aan de slag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Snelle kennismaking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Stap 1: Uitpakken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Stap 2: De batterijen in de afstandsbediening plaatsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Stap 3: Tv-aansluitingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Stap 4: Een disc afspelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Aansluitingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
De speler aansluiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Stap 1: De videokabels aansluiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Stap 2: De audiokabels aansluiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Stap 3: Het netsnoer aansluiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Stap 4: De snelle instelling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Discs afspelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Discs afspelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Het afspelen hervatten vanaf het punt waar u de disc hebt gestopt (Afspelen hervatten) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Het DVD-menu gebruiken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
VIDEO CD’s met PBC-functies afspelen (PBC-afspelen) . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Diverse afspeelfuncties (Geprogrammeerd afspelen, Shuffle-afspelen, Herhaald
afspelen) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Een scène zoeken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Een bepaald punt op een disc zoeken (Versneld, Vertraagd afspelen) . . . . . 44
Een hoofdstuk of een track kiezen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Informatie over een disc bekijken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
4
De speelduur en de resterende speelduur controleren via het uitleesvenster van
het voorpaneel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
De speelduur en de resterende speelduur controleren . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Geluidsregeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Het geluid regelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
TV Virtual Surround-instellingen (TVS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Films bekijken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Hoeken wijzigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Ondertitels weergeven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
De beeldkwaliteit regelen (BNR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Extra functies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Discs vergrendelen (Eigen kinderbeveiliging, Kinderbeveiliging) . . . . . . . . . . 55
Pieptoon (Bevestigingsgeluid) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Uw tv of AV-versterker (receiver) bedienen met de meegeleverde afstandsbediening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Instellingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Het Instelscherm gebruiken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
De taal voor het schermdisplay en geluid kiezen (TAALKEUZE) . . . . . . . . .
Tv-scherminstellingen
(SCHERMINSTELLING) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Individuele instellingen
(INDIVIDUELE INSTELLING) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Geluidsinstellingen (AUDIO INSTELLING) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
63
64
65
67
68
Aanvullende informatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Verhelpen van storingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Zelfdiagnosefunctie (Wanneer er letters/cijfers in het uitleesvenster verschijnen)
74
Verklarende woordenlijst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Technische gegevens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Taalcodelijst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Lijst met items van het Instelscherm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
5
Over deze
gebruiksaanwijzing
• De instructies in deze gebruiksaanwijzing
hebben betrekking op de bedieningselementen op de afstandsbediening. Maar
ook de bedieningselementen op de speler
kunnen worden gebruikt indien ze dezelfde
of soortgelijke namen hebben als die op de
afstandsbediening.
• In deze gebruiksaanwijzing vindt u
onderstaande symbolen:
Symbool
Betekenis
Symbool
Betekenis
Functies die
beschikbaar
zijn in de
DVDvideostand
Functies die
beschikbaar
zijn in de
Audio-CDstand
Functies die
beschikbaar
zijn in de
VIDEO CDstand
Meer handige
functies
z
Met deze speler kunnen
de volgende discs worden
afgespeeld
Discformaat
DVD VIDEO
VIDEO CD
Audio-CD
Het “DVD VIDEO”-logo is een handelsmerk.
6
Regiocode
Op de achterkant van het apparaat staat een
regiocode vermeld. Op dit apparaat kunnen
alleen DVD’s worden afgespeeld die zijn
voorzien van deze regiocode.
Ook DVD’s met het label
kunnen met
deze speler worden afgespeeld.
Indien u een andere DVD probeert af te
spelen, verschijnt op het tv-scherm het
bericht “Weergave van deze disc niet
toegestaan wegens regiobeperkingen.” Op
sommige DVD’s staat geen regiocode
vermeld, terwijl ze toch niet kunnen worden
afgespeeld wegens regiobeperkingen.
ALL
X
Regiocode
MODEL NO.
DVP–XXXX
CD/DVD PLAYER
AC 00V 00Hz
NO.
00W
SONY CORPORATION
MADE IN JAPAN
0-000-000-00
Voorbeelden van discs die niet op
deze speler kunnen worden
afgespeeld
De speler kan de volgende discs niet
afspelen:
• CD-ROM’s (inclusief PHOTO CD’s)
• Alle CD-R’s, behalve CD-R’s in audio- en
VCD-formaat
• Datasecties van CD-Extra’s
• DVD-ROM’s
• DVD-audiodiscs
• HD-laag van SACD’s
Ook de volgende discs kunnen niet op deze
speler worden afgespeeld:
• Een DVD met een andere regiocode
(pagina 75).
• Een disc met een speciale vorm (b.v.
kaartvormig of hartvormig).
• Een disc waarop papier of stickers zijn
geplakt.
• Een disc met lijmresten van plakband of
stickers.
Opmerking
Sommige CD-R’s of CD-RW’s kunnen niet op deze
speler worden afgespeeld vanwege gebrekkige
opnamekwaliteit of de fysieke toestand van de disc, of
vanwege de eigenschappen van het apparaat waarmee
de opname is gemaakt.
Verder kan de disc niet worden afgespeeld als deze
niet correct is afgesloten. Raadpleeg voor meer
informatie de gebruiksaanwijzing van het
opnameapparaat.
Opmerkingen over de
discs
Omgaan met discs
• Pak de disc vast bij de rand om hem schoon
te houden. Raak het oppervlak niet aan.
Opmerking over het afspelen van
DVD’s en VIDEO CD’s.
Sommige afspeelfuncties van DVD’s en
VIDEO CD’s kunnen opzettelijk door
softwareproducenten zijn vastgelegd. Dit
apparaat speelt DVD’s en VIDEO CD’s af
volgens de inhoud zoals deze door de
softwareproducenten is vastgelegd. Daardoor
zijn mogelijkerwijs niet alle afspeelfuncties
beschikbaar. Raadpleeg daarom ook de
aanwijzingen die met de DVD’s of VIDEO
CD’s worden meegeleverd.
Auteursrechten
Dit product is voorzien van een copyrightbeveiligingstechnologie die wordt
beschermd door bepaalde Amerikaanse
patenten en andere intellectuele
eigendomsrechten die in bezit zijn van
Macrovision Corporation en anderen.
Het gebruik van deze copyrightbeveiligingstechnologie moet zijn
goedgekeurd door Macrovision Corporation,
en is bedoeld voor gebruik in huis en in
beperkte kring, tenzij Macrovision
Corporation uitdrukkelijk toestemming heeft
verleend voor gebruik daarbuiten. Verder is
het verboden deze technologie aan te passen
of na te bouwen.
• Stel een disc niet bloot aan directe
zonnestraling of aan warmtebronnen zoals
heteluchtkanalen en laat een disc niet liggen
in een auto die in de volle zon staat, want de
temperatuur in de auto kan dan sterk
oplopen.
• Berg de discs na gebruik weer op in de
houder.
Reinigen
• Maak een disc vóór het afspelen altijd
schoon met een doek.
Veeg van binnen naar buiten.
• Gebruik geen oplosmiddelen zoals benzine,
verdunners, in de handel verkrijgbare
reinigingsmiddelen of antistatische sprays
voor grammofoonplaten.
7
Onderdelen en bedieningselementen
Meer details vindt u op de pagina’s die tussen haakjes zijn vermeld.
Voorpaneel
1
wd ws
2
3
wa w; ql qk
A POWER (aan/uit) schakelaar/indicator
(33)
B DISC SELECT 1 - 5 (disckeuze 1 - 5)
toetsen/indicatoren (35)
C
(afstandsbedieningssensor) (14)
D Uitleesvenster voorpaneel (9)
E H (afspelen) toets (33)
F X (pauze) toets (35)(60)
G x (stop) toets (33)
H ./> (vorige/volgende) toetsen
(35)
I A (openen/sluiten) toets (33)
J C/X/x/c/ENTER (invoer) toetsen (28)
K DISPLAY (schermdisplay) toets (12)
L DISC SKIP (volgende disc) toets (33)
M EXCHANGE (disc wisselen) toets (35)
N O RETURN (terug) toets (38)
8
4
5 6 7
qj
8
qh qg qf
O
P
Q
R
S
T
U
9 q;
qd qs qa
DVD MENU (DVD-menu) toets (38)
TITLE (titel) toets (37)
Disclade (33)
LOAD (geplaatst) toets (35)
ONE/ALL (één/alle) toets (39)
REPEAT (herhalen) toets (43)
SHUFFLE (willekeurige volgorde) toets
(42)
V BNR (Block Noise Reduction –
onderdrukking blokruis) toets/indicator
(54)
W SURROUND toets/indicator (50)
Uitleesvenster voorpaneel
Bij het afspelen van een DVD
Afspeelstatus
Huidig hoofdstuk
Licht op wanneer u de hoek
kunt wijzigen (53)
ALLE DISCS-stand (39)
Disctype
Licht op wanneer de speler een
NTSC-signaal produceert
Huidige disc
Huidige titel
Huidig
audiosignaal (49)
Speelduur (46)
Huidige afspeelstand (39)
Bij het afspelen van een VIDEO CD (PBC)
Licht op wanneer de speler een NTSC-signaal produceert
Afspeelstatus
Disctype
ALLE DISCS-stand (39)
Huidige scène
Speelduur (46)
Huidige disc
Bij het afspelen van een CD of VIDEO CD (zonder PBC)
Afspeelstatus
Licht op wanneer de speler een NTSC-signaal produceert
ALLE DISCS-stand (39)
Disctype
Huidige disc
Huidige track
Speelduur (46)
Huidige index
Huidige afspeelstand
(40)
9
Achterpaneel
12
COAXIAL OPTICAL
PCM/DTS/MPEG/
DOLBY DIGITAL
3
4 56
R – AUDIO – L
VIDEO
LINE OUT
S VIDEO
OUT
DIGITAL OUT
LINE(RGB) – TV
A DIGITAL OUT (COAXIAL) (coaxiale
digitale uitgang) aansluiting (22, 24, 26)
B DIGITAL OUT (OPTICAL) (optische
digitale uitgang) aansluiting (22, 24, 26)
C T LINE (RGB)-TV (RGB-lijnuitgang
tv) aansluiting (15, 17)
D LINE OUT L/R (AUDIO) (L/Raudiolijnuitgangen) aansluitingen (21,
22, 24)
10
E LINE OUT (VIDEO) (video-lijnuitgang)
aansluiting (17)
F S VIDEO OUT (S VIDEO-lijnuitgang)
aansluiting (21)
1
qj
2
qk
3
4
5
6
7
8
9
q;
qa
qs
qd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ql
w;
wa
0
ws
wd
wf
wg
wh
wj
wk
wl
e;
qf
qg
ea
qh
A DISC SKIP (volgende disc) toets (33)
B Z (openen/sluiten) toets (33)
C Nummertoetsen en ENTER (invoer)
toets
D CLEAR (wissen) toets (41)
E
(hoek) toets (53)
F
(geluid) toets (49)
G PROGRAM (programmeren) toets (40)
H SHUFFLE (willekeurige volgorde) toets
(42)
I BNR (Block Noise Reduction –
onderdrukking blokruis) toets (54 )
J SURROUND toets (50)
K ./> (vorige/volgende) toetsen
(35)
L H (afspelen) toets (33)
M TITLE (titel) toets (37)
N C/X/x/c toetsen (28)
O ENTER (invoer) toets (28)
P DISPLAY (schermdisplay) toets (63)
Q TV ?/1 (televisie aan/wachtstand) toets
(61)
R ?/1 (aan/wachtstand) toets (33)
S
(breedbeeldstand) toets (61)
T t (televisie/video) toets (61)
U 2 +/– (volume) toetsen (61)
V
(ondertitels) toets (53)
W REPEAT (herhalen) toets (43)
X ONE/ALL DISCS (één/alle discs) toets
(39)
Y TV/DVD (televisie/dvd) toets (61)
Z TIME/TEXT (tijd/tekst) toets (46)
wj
/ y (scan/traag) toetsen (35)
wk x (stop) toets (35)
wl X (pauze) toets (35)
e; DVD MENU (DVD-menu) toets (38)
ea O RETURN (terug) toets (38)
y
Afstandsbediening
11
Uitleesvensters op het schermdisplay (Statusbalk,
Bedieningsbalk, Bedieningsmenu)
Hieronder worden de drie soorten tv-uitleesvensters waarmee deze speler werkt, uitgelegd:
Statusbalk, Bedieningsbalk en Bedieningsmenu
Statusbalk
Hiermee wordt de huidige afspeelstatus weergegeven.
De Statusbalk verschijnt wanneer de DISPLAY-toets tijdens het afspelen wordt ingedrukt.
De cijfers tussen haakjes verwijzen naar pagina’s waar u informatie over het betreffende item
vindt.
Hoofdstuknummer van de
DVD of het indexnummer
van de VIDEO CD of de
Afspeelstatus
CD (75).
(NAfspelen, XPauze,
Type disc dat
xStop enz.).
wordt afgespeeld.
Huidige discnummer
3:DVD T41 – 8
Titelnummer van
de DVD of het
tracknummer van
de VIDEO CD of
de CD (75).
T 0:08:41
Speelduur of
resterende duur
(46).
(Alleen bij het afspelen van DVD’s)
DOLBY DIGITAL 3/2.1
Formaat van het huidige
audiosignaal (49).
Licht groen op tijdens willekeurige-afspelen (42).
Discstand (39)
Licht groen op tijdens
geprogrammeerd
afspelen (40).
12
Eenheid die wordt
herhaald.
HOOFDSTUK
Licht groen op tijdens
herhaald afspelen (43).
Voorbeeld met herhaald
afspelen.
Bedieningsbalk
De Bedieningsbalk verschijnt wanneer een afspeelfunctie wordt gekozen via een functietoets op
de afstandsbediening.
Afspeelfunctiesymbool.
2(7)
Licht groen op wanneer
een afspeelfunctie
wordt gekozen.
Gekozen item of eenheid.
Voorbeeld wanneer
(hoek) op de
afstandsbediening
wordt ingedrukt.
Bedieningsmenu
Het Bedieningsmenu verschijnt wanneer de DISPLAY-toets wordt ingedrukt terwijl de speler in
de stopstand staat.
De cijfers tussen haakjes verwijst de pagina waar u informatie over het betreffende item vindt.
INSTELLING (63)
• Kies SNEL om het minimum aan basisinstellingen te verrichten om de
speler te kunnen gebruiken.
• Kies VOLLEDIG voor volledige instelling.
• Kies HERSTELLEN om de standaardinstellingen te herstellen.
SNEL
Licht groen op tijdens
geprogrammeerd
afspelen.
EIGEN
KINDERBEVEILIGING
(55)
• Stel dit in om het
afspelen van bepaalde
discs te bewaken.
PROGRAMMEREN (40)
• Hiermee kunt u titels,
hoofdstukken of tracks in een
bepaalde volgorde afspelen.
13
Aan de slag
Snelle kennismaking
Een snelle kennismaking in dit hoofdstuk verschaft u voldoende informatie om meteen de speler
aan de slag te gaan. Zie “Aansluitingen” op pagina 17 als u gebruik wilt maken van de
surroundfuncties van deze speler.
Opmerking
U kunt deze speler niet aansluiten op een tv die niet is voorzien van een SCART (EURO AV)- of video-ingang.
Zorg ervoor dat alle componenten zijn uitgeschakeld voordat u deze gaat aansluiten.
Stap 1: Uitpakken
Controleer of het volgende is meegeleverd:
• Audio-/videokabel (pinstekker K 3 y pinstekker K 3) (1)
• Afstandsbediening RMT-D130P (1)
• R6-batterijen (AA-formaat) (2)
Stap 2: De batterijen in de afstandsbediening plaatsen
Dit apparaat kan worden bediend met de meegeleverde afstandsbediening. Plaats twee R6batterijen (AA-formaat) in de batterijhouder. Houd daarbij rekening met de 3- en #markeringen op de batterijen en in de houder. Richt de afstandsbediening op de
afstandsbedieningssensor
op de speler.
Opmerkingen
• Laat de afstandsbediening niet achter op een zeer warme of vochtige plaats.
• Zorg ervoor dat er niets in de behuizing van de afstandsbediening terechtkomt, vooral bij het vervangen van de
batterijen.
• Stel de afstandsbedieningssensor niet bloot aan directe zonnestraling of felle verlichting. Hierdoor kan de werking
worden verstoord.
• Indien u de afstandsbediening gedurende lange tijd niet gebruikt, verwijder dan de batterijen om mogelijke schade
door batterijlekkage en corrosie te voorkomen.
14
Stap 3: Tv-aansluitingen
Sluit een SCART (EURO AV)-kabel (niet meegeleverd) en het netsnoer aan in de volgorde
(1~3) zoals hieronder is aangegeven. Sluit het netsnoer altijd als laatste aan.
Aan de slag
naar de SCART
(EURO AV)-ingang
1 SCART (EURO AV)kabel (niet meegeleverd)
Tv
naar T LINE (RGB)-TV
LINE(RGB) – TV
CD/DVD-speler
2 Stroombron
COAXIAL OPTICAL
R – AUDIO – L
VIDEO
LINE OUT
PCM/DTS/MPEG/
DOLBY DIGITAL
S VIDEO
OUT
DIGITAL OUT
LINE(RGB)
– TV
l: Signaalrichting
3 Stroombron
Aansluiting op een gewone tv met 4:3-scherm
Bij sommige discs past het beeld niet op het tv-scherm.
Zie pagina 65 voor het wijzigen van het beeldschermformaat.
Als uw tv niet is voorzien van een SCART (EURO AV)-aansluiting
Zie B “Stap 1: De videokabels aansluiten” (pagina 17).
15
Stap 4: Een disc afspelen
A Zet de tv aan.
B Zet de ingangskeuzeschakelaar van de tv op de stand voor de speler.
3
6
4
Nummer disccompartiment
Met de weergavezijde naar beneden
C Druk op POWER op de speler.
D Druk op A op de speler om de disclade te openen.
E Plaats een disc in de disclade met de weergavezijde naar beneden.
F Druk op H.
De disclade sluit en de speler begint de disc af te spelen.
Na stap 6
Bij sommige discs verschijnt er een menu op het tv-scherm. Als dat het geval is, kies dan het
gewenste item uit het menu en speel de DVD-disc (pagina 37) of de VIDEO CD-disc (pagina 38)
af.
Het afspelen stoppen
Druk op x.
De disc verwijderen
Druk op A.
De speler uitzetten
Druk op ?/1 op de afstandsbediening. De speler bevindt zich in de wachtstand en de voedingsindicator licht rood op. Druk op POWER op de speler om deze helemaal uit te zetten.
16
Aansluitingen
De speler aansluiten
Volg stap 1 t/m 4 om de speler aan te sluiten en in te stellen.
Alvorens te beginnen, zet u eerst het apparaat uit en controleert u of alle toebehoren zijn
meegeleverd en plaatst u de batterijen in de afstandsbediening (pagina 14).
Aansluitingen
Opmerkingen
• Sluit de kabels stevig aan om ongewenste ruis te voorkomen.
• Raadpleeg de gebruiksaanwijzingen van de aan te sluiten componenten.
Stap 1: De videokabels aansluiten
Sluit deze speler met behulp van een videokabel aan op uw tv-toestel, tv-projector of AVversterker (receiver). Kies een van de aansluitpatronen A t/m C, afhankelijk van de ingang op
uw tv-toestel, tv-projector of AV-versterker (receiver).
A
S VIDEO-kabel (niet
meegeleverd)
LINE (RGB)-TV
C
INPUT
S VIDEO
SCART (EURO
AV)-kabel (niet
meegeleverd)
Tv
Tv, projector, AVversterker (receiver)
CD/DVD-speler
COAXIAL OPTICAL
PCM/DTS/MPEG/
DOLBY DIGITAL
R – AUDIO – L
VIDEO
LINE OUT
S VIDEO
OUT
DIGITAL OUT
LINE(RGB) – TV
(geel)
INPUT
VIDEO
(geel)
L
AUDIO
Audio-/videokabel (meegeleverd)
R
Tv, projector, AVversterker (receiver)
B
l: Signaalrichting
17
A Als u aansluit op een SCART (EURO AV)-ingang
Sluit de SCART (EURO AV)-kabel (niet meegeleverd) aan. Sluit de stekkers stevig aan om brom
en ruis te voorkomen. Als u een aansluiting maakt met behulp van de SCART (EURO AV)-kabel,
controleer dan of de tv compatibel is met S VIDEO- of RGB-signalen. Raadpleeg de
gebruiksaanwijzing van de tv die u aansluit.
Ook wanneer u “LINE” onder “INDIVIDUELE INSTELLING” in het Instelscherm (pagina 67)
op “S VIDEO” of “RGB” zet, moet u een SCART (EURO AV)-kabel gebruiken die met het
betreffende signaal overeenkomt.
B Als u aansluit op een video-ingang
Steek de gele stekkers van de audio-/videokabel (meegeleverd) in de gele (video) aansluitingen.
Het beeld is dan van standaardkwaliteit.
Geel (video)
Geel (video)
Wit (L)
Wit (L)
Rood (R)
Rood (R)
Verbind de rode en witte stekkers met de audioaansluitingen (pagina 20).
18
C Als u aansluit op een S VIDEO-ingang
Sluit de S VIDEO-kabel (niet meegeleverd) aan. Het beeld is dan van hoge kwaliteit.
Opmerkingen
• Sluit uw speler niet aan op een videorecorder. Wanneer de signalen van de speler via een videorecorder lopen,
krijgt u mogelijk geen helder beeld op het tv-scherm.
Videorecorder
CD/DVD-speler
Tv
Rechtstreeks
aansluiten.
• Als u de speler via de SCART (EURO AV)-aansluiting op de tv aansluit, gaat de tv meteen over naar het signaal
van de speler, zodra deze begint met afspelen of als u op een willekeurige toets van de speler drukt, behalve
POWER op de speler en ?/1 op de afstandsbediening. Als u tv wilt kijken, druk dan op TV/DVD op de
afstandsbediening om terug te keren naar het tv-signaal.
Bij het afspelen van een disc die is opgenomen met het NTSC-kleurensysteem, voert de speler het videosignaal of
het instelmenu enz. uit in het NTSC-kleurensysteem en kan het beeld eventueel niet verschijnen op PAL-televisies.
Open dan de disclade en verwijder de disc.
19
Stap 2: De audiokabels aansluiten
Raadpleeg onderstaande tabel om na te gaan welke aansluiting het best bij uw systeem past. De
gebruikte aansluitingen en componenten zijn bepalend voor de surroundeffecten.
Kies een aansluiting.
Kies een van de aansluitingen
Aansluiting
A
t/m
D
die hieronder staan vermeld.
Aan te sluiten componenten
A
(pagina 21)
• Tv (stereo)
B
(pagina 22)
• Stereoversterker (receiver)
(met alleen L- en R-ingangen of met een digitale ingang)
• 2 luidsprekers
(L en R voor)
B
(pagina 22)
• MD-deck/DAT-deck
C
(pagina 24)
• AV-versterker (receiver) met een Dolby* Surround (Pro Logic)-decoder
(met alleen L- en R-ingangen of met een digitale ingang)
• 3 luidsprekers
(L en R voor, en achter (mono))
• 6 luidsprekers
(L en R voor, midden, L en R achter, subwoofer)
D
(pagina 26)
• AV-versterker (receiver) met een Dolby Digital-, MPEG-audio- of DTS**decoder, en een digitale ingang
• 6 luidsprekers
(L en R voor, midden, L en R achter, subwoofer)
* Vervaardigd in licentie van Dolby Laboratories. “Dolby”, “Pro Logic” en het dubbele D-symbool zijn
handelsmerken van Dolby Laboratories. Vertrouwelijk ongepubliceerd materiaal. ©1992-1997 Dolby
Laboratories. Alle rechten voorbehouden.
** “DTS” is een gedeponeerd handelsmerk van Digital Theater Systems, Inc.
20
A
Aansluiting op uw tv
Bij deze aansluiting wordt het geluid weergegeven via de luidsprekers van uw tv. Als u in A van
“Stap 1: De videokabels aansluiten” (pagina 20) de SCART (EURO AV)-kabel gebruikt, hoeft u
geen audiokabels op uw tv aan te sluiten.
xAanbevolen surround-geluidseffecten voor deze aansluiting.
• TVS DYNAMISCH (pagina 50)
• TVS BREED (pagina 50)
CD/DVD-speler
COAXIAL OPTICAL
R – AUDIO – L
VIDEO
LINE OUT
PCM/DTS/MPEG/
DOLBY DIGITAL
S VIDEO
OUT
DIGITAL OUT
LINE(RGB) – TV
A
R – AUDIO – L
(geel)
(geel)
(wit)
(wit)
Tv
VIDEO
LINE OUT
(rood)
(rood)
Audio-/videokabel
(meegeleverd)
naar audio-ingang
l: Signaalrichting
De gele stekker is voor videosignalen (pagina 17).
21
B Aansluiting op een stereoversterker (receiver) en twee luidsprekers/
Aansluiting op een MD-deck of DAT-deck
Bij deze aansluiting wordt het geluid weergegeven via de twee voorluidsprekers die zijn
aangesloten op uw stereoversterker (receiver). Als de stereoversterker (receiver) alleen L- en Ringangen heeft, kunt u B-1 gebruiken. Gebruik B-2 als de versterker (receiver) is uitgerust met
een digitale ingang. Gebruik B-2 bij aansluiting op een MD-deck of DAT-deck. In dit geval
kunt u de speler rechtstreeks aansluiten op het MD-deck of DAT-deck, zonder gebruik te maken
van uw stereoversterker (receiver).
xAanbevolen surround-effecten, alleen voor de
• TVS STANDAARD (pagina 50)
B-1
-aansluiting.
z Voor de B-1 -aansluiting kunt u de meegeleverde audio-/videokabel gebruiken in plaats van een aparte
audiokabel.
z Voor een optimaal surround-geluidseffect kunt u het beste zorgen voor een luisterpositie die zich precies tussen
de luidsprekers bevindt.
Opmerking
Wanneer u tijdens het afspelen van een disc een TVS-effect kiest, komt er geen geluid uit de luidsprekers met de
B-2 -aansluiting.
22
CD/DVD-speler
COAXIAL OPTICAL
R – AUDIO – L
VIDEO
LINE OUT
PCM/DTS/MPEG/
DOLBY DIGITAL
S VIDEO
OUT
DIGITAL OUT
LINE(RGB) – TV
B-2
COAXIAL OPTICAL
Optische digitale kabel
(niet meegeleverd)
Verwijder voor het
aansluiten het kapje van
de aansluiting.
R – AUDIO – L
of
PCM/DTS/MPEG/
DOLBY DIGITAL
DIGITAL OUT
Coaxiale digitale kabel
(niet meegeleverd)
B-1
Stereoaudiokabel
(niet meegeleverd)
(wit)
of
(wit)
naar de coaxiale of optische
digitale ingang
VIDEO
(rood)
LINE OUT
(rood)
naar audio-ingang
[Luidsprekers]
Stereoversterker (receiver)
Voor
(L)
Voor
(R)
MD-deck/DAT-deck
l: Signaalrichting
23
C Aansluiting op een versterker (receiver) met een Dolby Surround (Pro Logic)decoder en 3 tot 6 luidsprekers
Met deze aansluiting kunt u genieten van de surround-effecten via de Pro Logic-decoder van uw
versterker (receiver). Zie pagina 26 als u beschikt over een AV-versterker (receiver) met een
Dolby Digital-, MPEG-audio- of DTS-decoder.
Dolby Surround-effecten zijn alleen mogelijk als u Dolby Surround-audiodiscs of meerkanaalsaudiodiscs (Dolby Digital) afspeelt.
Pro Logic werkt met minimaal 3 luidsprekers (R en L voor, en achter (mono)). Met 6 luidsprekers
(R en L voor, midden, R en L achter en subwoofer) zijn de surround-effecten sterker.
Gebruik C-1 indien uw versterker (receiver) alleen R- en L-ingangen heeft. Gebruik C-2 als
de versterker (receiver) is uitgerust met een digitale ingang.
xAanbevolen surround-effecten wanneer uw versterker (receiver) op deze manier is
aangesloten.
• Dolby Surround (Pro Logic) (pagina 70)
z Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de versterker (receiver) voor een correcte opstelling van de luidsprekers.
24
CD/DVD-speler
COAXIAL OPTICAL
R – AUDIO – L
VIDEO
S VIDEO
OUT
LINE OUT
PCM/DTS/MPEG/
DOLBY DIGITAL
DIGITAL OUT
LINE(RGB) – TV
C-2
COAXIAL OPTICAL
Optische digitale kabel
(niet meegeleverd)
Verwijder voor het
aansluiten het kapje van
de aansluiting.
C-1
Stereoaudiokabel
(niet meegeleverd)
(wit)
R – AUDIO – L
of
VIDEO
of
PCM/DTS/MPEG/
DOLBY DIGITAL
(rood)
DIGITAL OUT
Coaxiale digitale kabel
(niet meegeleverd)
(wit)
naar de coaxiale of
optische digitale ingang
LINE OUT
(rood)
naar audio-ingang
[Luidsprekers]
[Luidsprekers]
Dolby Surround-versterker (receiver)
Achter
(L)
Voor
(L)
Achter
(R)
Subwoofer
Midden
Voor
(R)
Achter*
(mono)
l: Signaalrichting
* Als u 6 luidsprekers aansluit, moet u de mono-achterluidspreker vervangen door een middenluidspreker, twee
achterluidsprekers en een subwoofer.
25
D Aansluiting op een AV-versterker (receiver) met een digitale ingang,
voorzien van een Dolby Digital-, MPEG-audio- of DTS-decoder, en 6 luidsprekers
Met deze aansluiting kunt u de Dolby Digital-, MPEG-audio- of DTS-decoderfunctie van uw AVversterker (receiver) gebruiken. De TVS-geluidseffecten van de speler zijn dan niet beschikbaar.
xAanbevolen surround-effecten wanneer uw versterker (receiver) op deze manier is
aangesloten.
• Dolby Digital (5.1-kan.) (pagina 70)
• DTS (5.1-kan.) (pagina 70)
• MPEG-audio (5.1-kan.) (pagina 70)
z Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de versterker (receiver) voor een correcte opstelling van de luidsprekers
om de surround-geluidseffecten te optimaliseren.
Opmerking
Na het aansluiten moet u “DOLBY DIGITAL” op “DOLBY DIGITAL” zetten (pagina 30). Als uw AV-versterker
(receiver) is uitgerust met een DTS-decoder, moet u “DTS” op “AAN” zetten (pagina 30). Als uw AV-versterker
(receiver) is uitgerust met een MPEG-audio-decoder, moet u “MPEG” op “MPEG” zetten (pagina 70). Als u dat niet
doet, komt er geen geluid of hard lawaai uit de luidsprekers.
26
CD/DVD-speler
COAXIAL OPTICAL
R – AUDIO – L
VIDEO
LINE OUT
PCM/DTS/MPEG/
DOLBY DIGITAL
S VIDEO
OUT
DIGITAL OUT
LINE(RGB) – TV
D
Verwijder voor het aansluiten
het kapje van de aansluiting.
COAXIAL OPTICAL
PCM/DTS/MPEG/
DOLBY DIGITAL
DIGITAL OUT
of
Coaxiale digitale kabel
(niet meegeleverd)
naar coaxiale digitale ingang
Optische digitale kabel
(niet meegeleverd)
naar optische digitale ingang
[Luidsprekers]
[Luidsprekers]
AV-versterker (receiver) met een decoder
Achter
(L)
Subwoofer
Achter
(R)
Voor
(L)
Midden
Voor
(R)
l: Signaalrichting
27
Stap 3: Het netsnoer aansluiten
Steek de stekkers van de DVD-speler en de tv in een stopcontact.
Sluit het netsnoer van de speler niet aan op een “geschakelde” voedingsaansluiting van een
versterker (receiver). Anders kunnen de instellingen van de speler verloren gaan als u de
versterker (receiver) uitzet.
Stap 4: De snelle instelling
Volg de onderstaande procedure voor een minimale basisinstelling van de speler. Druk op >
om een instelling over te slaan en op . om terug te keren naar de vorige instelling.
?/1
POWER
./> ENTER
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
./>
X/x
X/x
ENTER
A Zet de tv aan.
B Zet de ingangskeuzeschakelaar van de tv op de stand voor de speler.
C Druk op POWER op de speler en druk op ?/1 op de afstandsbediening.
“Press [ENTER] to run QUICK SETUP.” verschijnt onderaan op het scherm. Wanneer dit
bericht niet verschijnt, kies dan “SNEL” onder INSTELLING in het Bedieningsmenu (pagina
14) om de snelle instelling te activeren.
D Druk op ENTER zonder dat er een disc is geplaatst.
Nu verschijnt het Instelscherm voor de taalkeuze op het schermdisplay.
LANGUAGE SETUP
OSD:
DVD MENU:
AUDIO:
SUBTITLE:
28
ENGLISH
ENGLISH
FRANÇAIS
DEUTSCH
ITALIANO
ESPAÑOL
NEDERLANDS
DANSK
SVENSKA
E Druk op X/x om een taal te kiezen.
De speler gebruikt de hier geselecteerde taal zowel in het DVD-menu als bij de ondertitels.
F Druk op ENTER.
Het Instelscherm voor het beeldschermformaat van de aangesloten tv verschijnt.
SCHERMINSTELLING
16:9
TV TYPE:
16:9
SCHERMBEVEILIGING:
4:3 LETTER BOX
ACHTERGROND:
4:3 PAN&SCAN
G Druk op X/x om het item te kiezen.
Tv-type
Kies dan
Pagina
Een breedbeeld-tv of een 4:3-standaard-tv
met breedbeeldstand
16:9
65
4:3-standaard-tv
4:3 LETTER BOX of 4:3
PAN&SCAN
65
H Druk op ENTER.
Nu verschijnt het Instelscherm voor het kiezen van het type video-uitgangssignaal van de
LINE (RGB)-TV-aansluiting.
INDIVIDUELE INSTELLING
VIDEO
LINE:
Is deze
speler aangesloten op een VIDEO
AUTO
WEERGAVE:
versterker (receiver)? Kies het S VIDEO
DIMMER:
gebruikte type aansluiting.
RGB
PAUZESTAND:
KINDERBEVEILIGING
JA
LINE OUTPUT L/R (AUDIO)
UIT
MUZIEKSTUKKEUZE:
DIGITAL OUTPUT
NEE
I Druk op X/x om het item te kiezen.
Signaaltype
Kies dan
Pagina
Videosignalen
VIDEO
67
S-VIDEO-signalen
S VIDEO
67
RGB-signalen
RGB
67
wordt vervolgd ,
29
J Druk op ENTER.
Het Instelscherm voor het kiezen van het type aansluiting voor uw versterker (receiver)
verschijnt.
Is deze speler aangesloten op een
versterker (receiver)? Kies het
gebruikte type aansluiting.
JA
LINE OUTPUT L/R (AUDIO)
DIGITAL OUTPUT
NEE
K Druk op X/x om het item te kiezen. Druk vervolgens op ENTER.
• Wanneer “NEE” of “LINE OUTPUT L/R (AUDIO)” wordt gekozen, wordt de snelle
instelling voltooid en zijn de aansluitingen gereed.
• Wanneer “DIGITAL OUTPUT” wordt gekozen, verschijnt het Instelscherm voor “DOLBY
DIGITAL”. Ga verder met stap qs.
L Druk op X/x om het item te kiezen.
Kies het item dat overeenkomt met de audioverbinding die u op pagina 22 t/m 26 (
t/m D ) hebt gekozen.
AUDIO INSTELLING
UIT
AUDIO VERZWAKKER:
AUDIO DRC:
STANDAARD
DOWN MIX:
DOLBY SURROUND
DIGITALE UITGANG:
AAN
D-PCM
DOLBY DIGITAL:
D-PCM
MPEG:
DOLBY DIGITAL
DTS:
Type audiokabelverbinding
B-2
C-2
D
Kies dan
Pagina
D-PCM
70
DOLBY DIGITAL (alleen indien
de versterker/receiver is uitgerust
met een Dolby Digital-decoder)
70
M Druk op ENTER.
DTS is geselecteerd.
AUDIO INSTELLING
AUDIO VERZWAKKER:
UIT
AUDIO DRC:
STANDAARD
DOWN MIX:
DOLBY SURROUND
DIGITALE UITGANG:
AAN
D-PCM
DOLBY DIGITAL:
MPEG:
PCM
DTS:
UIT
UIT
AAN
30
B
N Druk op X/x om het item te kiezen.
Kies het item dat overeenkomt met de audioverbinding die u op pagina 22 t/m 26 (
t/m D ) hebt gekozen.
Type audiokabelverbinding
B-2
C-2
D
A
Kies dan
B
Pagina
UIT
70
AAN (alleen als de versterker/
receiver is uitgerust met een DTSdecoder)
70
O Druk op ENTER.
De snelle instelling is voltooid. Alle aansluitingen en instellingen zijn gereed. Als uw
AV-versterker (receiver) is uitgerust met een MPEG-audio-decoder, moet u “MPEG” op
“MPEG” zetten (pagina 70).
Opmerking
De functie voor de snelle instelling kan alleen rechtstreeks worden gestart als u deze voor het eerst gebruikt.
Als u deze functie een volgende keer wilt gebruiken, kiest u “SNEL” onder INSTELLING in het Bedieningsmenu
(pagina 63).
31
Surround-geluidseffecten
Om de surround-geluidsfunctie van deze speler of uw versterker (receiver) te benutten, moeten
de onderstaande instellingen zijn verricht voor de audioverbindingen die u op pagina 22 t/m 26
( B t/m D ) hebt gekozen. Dit zijn de standaardinstellingen die niet hoeven te worden
gewijzigd wanneer u de speler voor het eerst aansluit. Zie pagina 63 voor het gebruik van het
Instelscherm.
Audioverbindingen (pagina 21 t/m 26)
A
Er zijn geen nadere instellingen vereist.
B-1
C-1
Item
Kies dan
Pagina
DOWN MIX
DOLBY SURROUND
68
• Indien het geluid ook bij laag volume wordt vervormd, zet dan “AUDIO VERZWAKKER” op
“AAN” (pagina 68).
B-2
32
C-2
D
Item
Kies dan
Pagina
DOWN MIX
DOLBY SURROUND
68
DIGITALE UITGANG
AAN
68
Discs afspelen
4 Druk op A op de speler en leg een
Discs afspelen
disc op de disclade.
Afhankelijk van de DVD of VIDEO CD
kunnen sommige functies afwijken of
onbeschikbaar zijn.
POWER
H
Voedingsindicator
x
A
DISC SKIP
DISC SKIP
?/1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Nummer
disccompartiment
5 Druk op H.
De disclade gaat dicht en de speler begint
met afspelen (Onafgebroken afspelen).
Regel het volume via de tv of de
versterker (receiver).
0
(geluid)
H
Met de weergavezijde
naar beneden
Discs afspelen
Raadpleeg de instructies die bij de disc zijn
meegeleverd.
De speler gaat automatisch aan en de
voedingsindicator licht groen op.
Druk op DISC SKIP als u nog meer discs
wilt plaatsen. Plaats de discs in de
volgorde waarin u ze wilt afspelen.
Telkens als u op DISC SKIP drukt, draait
de disclade zodanig dat u de disc in een
leeg compartiment kunt plaatsen. De
speler begint af te spelen vanaf de disc
die het laatst op de lade is geplaatst.
x
1 Zet de tv aan.
2 Zet de ingangskeuzeschakelaar van
de tv op de spelerstand.
Bij gebruik van een versterker (receiver)
Zet de versterker (receiver) aan en kies
het juiste kanaal.
3 Druk op POWER op de speler.
De speler schakelt over naar de
wachtstand en de voedingsindicator licht
rood op.
Na stap 5
Bij sommige discs verschijnt er een menu op
het tv-scherm. Voor interactief afspelen volgt
u de instructies op het menuscherm. DVD
(pagina 37), VIDEO CD (pagina 38).
De speler aanzetten
Druk op POWER op de speler. De speler
schakelt over naar de wachtstand en de
voedingsindicator licht rood op. Druk op
?/1 op de afstandsbediening. De speler gaat
aan en de voedingsindicator licht groen op. In
de wachtstand kunt u de speler ook aanzetten
door op A op de speler te drukken of op H
op de afstandsbediening.
33
De speler uitzetten
Druk op ?/1 op de afstandsbediening. De
speler schakelt over naar de wachtstand en de
voedingsindicator licht rood op. Druk op
POWER op de speler om hem volledig uit te
zetten. Schakel de speler tijdens het afspelen
van een disc niet uit via POWER. Als u dat
toch doet, kunnen de menu-instellingen
worden gewist. Als u de speler uitzet, druk
dan eerst op x om het afspelen te stoppen en
vervolgens op ?/1 op de afstandsbediening.
Opmerkingen bij de weergave van
DTS-geluid op een CD
• Bij het afspelen van DTS-CD’s wordt via
de analoge stereo-uitgangen overmatige
ruis geproduceerd. Om mogelijke
beschadiging van het audiosysteem te
voorkomen, dient de gebruiker de nodige
voorzorgsmaatregelen te nemen wanneer
de analoge stereo-uitgangen van de speler
zijn aangesloten op een versterker. Voor
DTS Digital Surround™-weergave moet
een externe 5.1-kanaalsdecoder worden
aangesloten op de digitale uitgangen van de
speler.
• Stel het geluid in op “STEREO” met behulp
van de
-toets (geluid) als u DTSgeluidssporen van een CD afspeelt
(pagina 49).
• Speel geen tracks met DTS-geluid af zonder
de speler eerst aan te sluiten op een
audiocomponent met ingebouwde DTSdecoder.
De speler voert het DTS-signaal uit via de
DIGITAL OUT (COAXIAL of
OPTICAL)-aansluitingen, ook al staat
“DTS” onder “AUDIO INSTELLING” op
het Instelscherm op “UIT” (pagina 70).
Hierdoor kunnen uw gehoor of de
luidsprekers worden beschadigd.
34
Opmerkingen bij het afspelen van
DVD’s met DTS-geluidssporen
• DTS-signalen worden alleen uitgevoerd via
de DIGITAL OUT (COAXIAL of
OPTICAL)-aansluiting.
• Wanneer u de speler aansluit op
geluidsapparatuur zonder DTS-decoder,
mag u “DTS” in “AUDIO INSTELLING”
niet op “AAN” zetten (pagina 70). De
luidsprekers kunnen dan een luid geluid
produceren, waardoor uw gehoor of de
luidsprekers kunnen worden beschadigd.
• Bij het afspelen van een DVD met DTSgeluid zet u “DTS” onder “AUDIO
INSTELLING” op “AAN” (pagina 70).
Opmerking
Indien de speler of de afstandsbediening langer dan
30 minuten niet worden bediend terwijl geen disc
wordt afgespeeld, schakelt de speler automatisch over
naar de wachtstand (Automatische uitschakelfunctie).
Extra bedieningsmogelijkheden
Om dit te doen
Verricht u deze
handeling
Het afspelen stoppen
en de disc verwijderen
Druk op Z
Controleren of er zich
een disc in het
compartiment bevindt
Druk op LOAD op de
speler.
De DISC SELECTindicator van elk
compartiment (1 - 5)
dat een disc bevat, licht
op.
(
DISC SELECT 1 - 5
H
./>
x
X
DISC SKIP
Z
DISC SKIP
1
2
3
4
5
6
7
8
9
DISC SELECT-indicator voor een leeg compartiment.
0
Opmerking
./>
x
H
z Voordat u de discs plaatst, brandt wellicht een
Discs afspelen
LOAD
Als u de speler uitschakelt door op POWER op de
speler te drukken, wordt de informatie over de geladen
discs op de beginwaarde ingesteld.
X
Discs vervangen tijdens het afspelen
van een disc (EXCHANGE)
Om dit te doen
Verricht u deze
handeling
Een disc kiezen
Druk op DISC
SELECT 1 - 5 op de
speler
Stoppen
Druk op x
Pauzeren
Druk op X
Het afspelen hervatten
na pauzeren
Druk op X of H
Naar de volgende disc
gaan
Druk op DISC SKIP
Tijdens onafgebroken Druk op >
afspelen naar het
volgende hoofdstuk, de
volgende track of
volgende scène gaan
Tijdens onafgebroken
afspelen naar het
vorige hoofdstuk, de
vorige track of vorige
scène gaan
Druk op .
Het is mogelijk om de disclade te openen om
te controleren welke discs nog worden
afgepeeld of om discs te vervangen, zonder
dat daarbij het afspelen van de huidige disc
wordt onderbroken.
EXCHANGE
DISC SKIP
1
Druk op EXCHANGE.
De disclade wordt geopend en er
verschijnen twee disccompartimenten.
Ook al speelt de speler op dat moment
een disc af, het afspelen wordt niet
onderbroken.
2
Vervang de discs die zich in de
compartimenten bevinden, door andere.
wordt vervolgd ,
35
3
Druk op DISC SKIP.
De disclade wordt geopend en er
verschijnen twee andere
disccompartimenten.
4
Vervang de discs die zich in de
compartimenten bevinden, door nieuwe.
5
Druk op EXCHANGE.
De disclade gaat dicht.
z Als de disclade is geopend, gebeurt er het
volgende:
– Als de huidige disc gereed is met afspelen, stopt de
speler met afspelen. Als de speler speelt in de
herhaalstand EEN DISC, wordt de huidige disc
nogmaals afgespeeld.
– Als de speler speelt in de shuffle-stand ALLE
DISCS (pagina 39), worden alleen de
titels/tracks/hoofdstukken van de huidige disc in
willekeurige volgorde afgespeeld.
– Als de speler geprogrammeerd afspeelt (pagina
40), worden alleen de titels/tracks/hoofdstukken
van de huidige disc afgespeeld.
Het afspelen hervatten
vanaf het punt waar u de
disc hebt gestopt (Afspelen
hervatten)
Als u de disc stopt, onthoudt de speler het
punt waar u op x hebt gedrukt en
“RESUME” verschijnt in het uitleesvenster
van het voorpaneel. De functie Afspelen
hervatten blijft beschikbaar zolang de
disclade niet wordt geopend, zelfs al wordt de
speler in de wachtstand gebracht door op
?/1 op de afstandsbediening te drukken.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
H
x
Opmerking
Druk in stap 5 niet aan de disclade om deze te sluiten,
want dan kunt u de speler beschadigen.
1 Druk tijdens het afspelen van een
disc op x om het afspelen te
stoppen.
“RESUME” verschijnt in het
uitleesvenster van het voorpaneel en u
kunt de disc opnieuw starten vanaf het
punt waar u deze hebt gestopt.
Als “RESUME” niet verschijnt, is
Afspelen hervatten niet beschikbaar.
2 Druk op H.
De speler start met afspelen vanaf het
punt waar u de disc in stap 1 hebt gestopt.
z Als u wilt afspelen vanaf het begin van de disc,
druk dan twee maal op x en vervolgens op H.
36
Opmerkingen
Het DVD-menu gebruiken
Sommige discs hebben een “titelmenu” of
een “DVD-menu”. Bij sommige DVD’s heet
dat gewoon een “menu” of “titel”.
Het titelmenu gebruiken
Een DVD is opgesplitst in lange stukken
beeld of muziek die “titels” worden
genoemd. Bij het afspelen van een DVD die
verscheidene titels bevat, kunt u titels kiezen
via het titelmenu.
Cijfertoetsen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
Discs afspelen
• Het afspelen kan vanaf een iets ander punt worden
hervat, afhankelijk van waar u de disc hebt gestopt.
• Het punt waar u het afspelen hebt gestopt, wordt in
de volgende gevallen niet onthouden:
– U schakelt de speler uit door op POWER op te
drukken.
– U wijzigt de afspeelstand.
– U wijzigt de instellingen op het Instelscherm.
– U laadt discgegevens door op LOAD op de speler
te drukken.
ENTER
TITLE
C/X/x/c
ENTER
1
Druk op TITLE.
Het titelmenu verschijnt op het tvscherm.
De inhoud van het menu varieert van disc
tot disc.
2
Druk op C/X/x/c of op de cijfertoetsen
om de titel te kiezen die u wilt afspelen.
3
Druk op ENTER.
De speler begint de gekozen titel af te
spelen.
37
z U kunt de titel ook weergeven door op TITLE op
VIDEO CD’s met PBCfuncties afspelen (PBC-
de speler te drukken.
Het DVD-menu gebruiken
afspelen)
Bij sommige DVD’s kan de discinhoud via
een menu worden geselecteerd. Als u
dergelijke DVD’s afspeelt, kunt u de taal
voor de ondertitels en de taal voor het geluid
enz. kiezen.
Cijfertoetsen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
ENTER
Met PBC-functies (Playback Control) kunt
eenvoudige interactieve bewerkingen,
zoekfuncties en andere functies uitvoeren.
Met PBC-afspelen kunt u VIDEO CD’s
interactief afspelen via het menu op het tvscherm.
Cijfertoetsen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
DVD MENU
C/X/x/c
ENTER
./>
H
x
X/x
ENTER
O RETURN
ENTER
1
2
Druk op DVD MENU.
Het DVD-menu verschijnt op het tvscherm. De inhoud van het menu varieert
van disc tot disc.
Druk op C/X/x/c of op de cijfertoetsen
om het item te kiezen dat u wilt wijzigen.
3
Herhaal stap 2 om andere items te
wijzigen.
4
Druk op ENTER.
z U kunt het DVD-menu ook weergeven door op
DVD MENU op de speler te drukken.
1 Start het afspelen van een VIDEO CD
met PBC-functies.
Het menu waarmee u uw keuzes kunt
instellen, verschijnt.
2 Kies het gewenste itemnummer
door op X/x te drukken of op de
cijfertoetsen.
3 Druk op ENTER.
4 Volg de instructies op het
menuscherm voor interactieve
handelingen.
Afhankelijk van de VIDEO CD kan de
procedure verschillen; raadpleeg de
gebruiksaanwijzing die bij de disc wordt
meegeleverd.
38
Terugkeren naar het menu
Druk op O RETURN.
Opmerking
Afhankelijk van de VIDEO CD kan in de
gebruiksaanwijzing die bij de disc wordt geleverd,
“Druk op ENTER” in stap 3 zijn vervangen door
“Druk op SELECT”. Druk in dat geval op H.
(Geprogrammeerd afspelen, Shuffleafspelen, Herhaald afspelen)
U kunt de volgende afspeelstanden instellen:
• Geprogrammeerd afspelen (pagina 39)
• Shuffle-afspelen (pagina 42)
• Herhaald afspelen (pagina 43)
Opmerkingen
• In de volgende gevallen wordt het programma
geannuleerd:
– Als u de disclade opent.
– Als u de speler overschakelt naar de wachtstand
door op ?/1 op de afstandsbediening te drukken.
– Als u de speler uitschakelt door op POWER op het
apparaat te drukken.
• Als u een VIDEO CD afspeelt met PBC, moet u
PBC-afspelen eerst annuleren voordat u een
afspeelstand kunt instellen.
Discs afspelen
z Als u wilt afspelen zonder PBC, druk dan op
./> of op de cijfertoetsen terwijl de speler is
gestopt om een track te kiezen. Druk vervolgens op
H of op ENTER.
“Weergave zonder PBC.” verschijnt op het tv-scherm
en de speler begint onafgebroken af te spelen. Er
kunnen geen stilstaande beelden zoals een menu
worden afgespeeld.
Om terug te keren naar PBC-afspelen drukt u twee
maal op x en vervolgens op H.
Diverse afspeelfuncties
De discstand kiezen (Eén disc of Alle
discs)
U kunt één disc of alle geplaatste discs
afspelen. Voordat u Geprogrammeerd
afspelen, Shuffle-afspelen of Herhaald
afspelen instelt, moet u kiezen of u deze
afspeelstand wilt toepassen of één disc of op
alle discs.
0
ONE/ALL
DISCS
Druk op ONE/ALL DISCS op de
afstandsbediening of op ONE/ALL op de
speler om
(EEN DISC-stand) of
(ALLE DISCS-stand) te kiezen.
39
Uw eigen programma samenstellen
(Geprogrammeerd afspelen)
3
U kunt zelf de volgorde bepalen waarin de
discs, titels, hoofdstukken of tracks op de
discs worden afgespeeld en zo uw eigen
programma samenstellen. U kunt maximaal
99 titels, hoofdstukken en tracks
programmeren. Als u de ALLE DISCS-stand
kiest, kunt een programma kiezen voor alle
discs die in de speler zijn geplaatst.
PROGRAMMEREN
–:–––
ALLES WISSEN
1. – – – –
2. – – – –
3. – – – –
4. – – – –
5. – – – –
6. – – – –
4
Cijfertoetsen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
CLEAR
0
Druk op X/x om “INSTEL.t” te kiezen
en druk op ENTER.
Het programmeerscherm verschijnt.
ENTER
Druk op c.
Nu is de speler gereed voor het instellen
van de eerste disc voor het programma.
PROGRAMMEREN
–:–––
PROGRAM
ALLES WISSEN
1. – – – –
2. – – – –
3. – – – –
4. – – – –
5. – – – –
6. – – – –
H
X/x/c
T
++
T
++
DISPLAY
ENTER
5
1
2
Druk op DISPLAY terwijl de speler zich in
de stopstand bevindt.
Het Bedieningsmenu wordt
weergegeven.
Druk op X/x om
(PROGRAMMEREN) te kiezen en druk op
ENTER.
UIT
UIT
INSTEL.
AAN
Selecteer de disc die u wilt
programmeren met behulp van de
cijfertoetsen of via X/x. Druk
vervolgens op ENTER.
De cursor gaat naar de titel of de track (in
dit geval “01”).
Disctype
Tracks of titels
opgenomen op een disc
PROGRAMMEREN
3 : DVD
T
C
ALLES WISSEN
1. – – – –
2. – – – –
3. – – – –
4. – – – –
5. – – – –
6. – – – –
++
01
02
03
04
05
06
++
01
02
03
04
05
06
Hoofdstukken opgenomen op een disc
“?” verschijnt zolang de speler nog geen
disc heeft afgespeeld.
40
6
Kies een titel, hoofdstuk of track om te
programmeren.
xTijdens het afspelen van een DVD
Kies bijvoorbeeld hoofdstuk “03” van
titel “02”.
Druk op X/x of op de cijfertoetsen om
“02” te kiezen onder “T” en druk
vervolgens op ENTER.
T
C
ALLES WISSEN
1. – – – –
2. – – – –
3. – – – –
4. – – – –
5. – – – –
6. – – – –
++
01
02
03
04
05
06
++
01
02
03
04
05
06
Druk daarna op X/x of op de
cijfertoetsen om “03” te kiezen onder
“C” en druk vervolgens op ENTER.
PROGRAMMEREN
–:–––
ALLES WISSEN
1. 3DVD-T02-C03
2. – – – –
3. – – – –
4. – – – –
5. – – – –
6. – – – –
Herhaal stap 4 t/m 6 om andere discs,
titels, hoofdstukken of tracks te
programmeren.
De geprogrammeerde discs, titels,
hoofdstukken en tracks worden getoond
in de gekozen volgorde.
8
Druk op H om Geprogrammeerd
afspelen te starten.
Geprogrammeerd afspelen begint.
Na afloop van het programma kunt u
hetzelfde programma nogmaals afspelen
door op H te drukken.
Terugkeren naar normaal afspelen
Druk op CLEAR of kies “UIT” in stap 3.
Om hetzelfde programma nogmaals af te
spelen kiest u in stap 3 “AAN” en drukt u
vervolgens op H.
Discs afspelen
PROGRAMMEREN
3 : DVD
7
T
++
Het Bedieningsmenu uitschakelen
Blijf op DISPLAY drukken tot het
Bedieningsmenu is uitgeschakeld.
Het programma wijzigen
Kies in stap 4 met X/x of met de
cijfertoetsen het programmanummer van
de disc, de titel, het hoofdstuk of de track
waar u een wijziging wilt aanbrengen en
druk op c.
1
Gekozen disc, titel en hoofdstuk
xTijdens het afspelen van een VIDEO
CD of CD
Kies bijvoorbeeld track “02”.
Druk op X/x of op de cijfertoetsen om
“02” te kiezen onder “T” en druk
vervolgens op ENTER.
PROGRAMMEREN
–:–––
ALLES WISSEN
1. 3DVD-T02-C03
2. 2VCD-T02
3. – – – –
4. – – – –
5. – – – –
6. – – – –
0:15:30
T
++
Gekozen disc en track
2
Volg stap 5 voor het wijzigen van het
programma.
De geprogrammeerde volgorde
annuleren
Om alle titels, hoofdstukken of tracks in de
geprogrammeerde volgorde te annuleren,
drukt u in stap 6 op X en kiest u “ALLES
WISSEN”. Om het gekozen programma te
annuleren, kiest u in stap 6 het programma
met behulp van X/x en drukt u vervolgens
op CLEAR.
z U kunt geprogrammeerde discs, titels,
hoofdstukken of tracks herhaaldelijk of willekeurig
afspelen door tijdens geprogrammeerd afspelen op
REPEAT of SHUFFLE te drukken.
41
z U kunt “PROGRAMMEREN” rechtstreeks kiezen
door op PROGRAM te drukken.
Opmerking
Het getoonde aantal titels, hoofdstukken of tracks
komt overeen met het aantal titels, hoofdstukken of
tracks die op een disc zijn opgenomen.
Afspelen in willekeurige volgorde
(Shuffle-afspelen)
U kunt de speler discs, titels, hoofdstukken of
tracks laten “schudden” en vervolgens
afspelen in willekeurige volgorde. De
afspeelvolgorde kan worden gewijzigd door
nogmaals te “schudden”. Als u de ALLE
DISCS-stand kiest (pagina 39), kunt een
programma kiezen voor alle discs die in de
speler zijn geplaatst.
4
5
6
7
8
9
CLEAR
0
SHUFFLE
• TITEL: Titels worden geschud en in
willekeurige volgorde afgespeeld.
• HOOFDSTUK: Hoofdstukken
worden geschud en in willekeurige
volgorde afgespeeld.
x Bij het afspelen van een VIDEO CD of
een CD (Geprogrammeerd afspelen
staat op UIT)
• DISC*: Discs worden geschud en in
willekeurige volgorde afgespeeld.
• MUZIEKSTUK: Tracks worden
geschud en in willekeurige volgorde
afgespeeld.
*Verschijnt alleen als u de ALLE DISCSstand kiest.
xAls u een VIDEO CD, CD of DVD
afspeelt (Geprogrammeerd afspelen
staat op AAN)
• AAN: Titels of tracks gekozen voor
Geprogrammeerd afspelen worden
geschud en in willekeurige volgorde
afgespeeld.
H
Terugkeren naar normaal afspelen
Druk op CLEAR of kies “UIT” in stap 2.
z U kunt de speler ook in de stopstand laten
“schudden”. Druk op H nadat u op SHUFFLE hebt
gedrukt om het item te kiezen dat u wilt instellen.
Shuffle-afspelen gaat nu van start.
1
Opmerking
Druk tijdens het afspelen op SHUFFLE.
De Bedieningsbalk verschijnt.
TITEL
2
42
Druk herhaaldelijk op SHUFFLE om het
item te kiezen dat u wilt instellen.
xBij het afspelen van een DVD
(Geprogrammeerd afspelen staat op
UIT)
• DISC*: Discs worden geschud en in
willekeurige volgorde afgespeeld.
Wanneer “HOOFDSTUK” is gekozen kunnen
maximaal 96 hoofdstukken op een disc in willekeurige
volgorde worden afgespeeld.
Herhaald afspelen
CLEAR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
xWanneer Geprogrammeerd afspelen
of Shuffle-afspelen aanstaat
• AAN: Geprogrammeerd afspelen of
Shuffle-afspelen wordt herhaald.
REPEAT
Terugkeren naar normaal afspelen
Druk op CLEAR of kies “UIT” in stap 2.
H
Discs afspelen
U kunt alle discs, of alle titels of tracks op een
disc, of één titel/hoofdstuk/track herhaaldelijk
afspelen.
U kunt de standen Shuffle- en
Geprogrammeerd afspelen combineren. Als
u de ALLE DISCS-stand kiest (pagina 39),
kunt alle discs die in de speler zijn geplaatst,
herhaald afspelen.
xBij het afspelen van een VIDEO CD of
een CD (Geprogrammeerd afspelen en
Shuffle-afspelen staan op UIT)
• DISC: Herhaalt in de EEN DISCstand alle tracks op de disc. Als u
ALLE DISCS kiest worden de tracks
van alle discs afgespeeld.
• MUZIEKSTUK: De huidige track
wordt herhaald.
z U kunt de speler ook in de stopstand laten
“herhalen”. Druk op H nadat u op REPEAT hebt
gedrukt om het item te kiezen dat u wilt instellen.
Herhaald afspelen gaat nu van start.
1
Druk tijdens het afspelen op REPEAT.
De Bedieningsbalk verschijnt.
HOOFDSTUK
2
Druk herhaaldelijk op REPEAT om het
item te kiezen dat u wilt instellen.
xBij het afspelen van een DVD
(Geprogrammeerd afspelen en Shuffleafspelen staan op UIT)
• DISC: Herhaalt in de EEN DISCstand alle titels op de disc. Als u
ALLE DISCS kiest worden de titels
van alle discs afgespeeld.
• TITEL: De huidige titel op de disc
wordt herhaald.
• HOOFDSTUK: Het huidige
hoofdstuk wordt herhaald.
43
Een scène zoeken
afspelen)
U kunt snel een bepaald punt op een disc
zoeken terwijl u naar het beeld of de
vertraagde weergave kijkt.
4
5
6
7
8
9
0
/
y
y
H
Tegenovergestelde richting
x2b (alleen DVD) t 1m t 2m
De afspeelsnelheid x2B/x2b is ongeveer het
dubbele van de normale snelheid. De
afspeelsnelheid 2M/2m is sneller dan
1M/1m.
Beeld voor beeld kijken (Vertraagd
afspelen)
Deze functie werkt alleen met DVD’s en
VIDEO CD’s. Druk op
of y als de
speler zich in de pauzestand bevindt. Druk op
H om terug te keren naar de normale
snelheid.
Elke keer als u tijdens het vertraagd afspelen
op
of y drukt, verandert de
afspeelsnelheid. Er zijn twee snelheden
beschikbaar. Elke keer als u op deze toets
drukt, verandert de indicatie als volgt:
y
Een bepaald punt op een
disc zoeken (Versneld, Vertraagd
y
Bij sommige DVD’s/VIDEO CD’s zijn bepaalde
handelingen die hier worden beschreven, niet
mogelijk.
Afspeelrichting
2y y 1y
Tegenovergestelde richting (alleen DVD)
2
y1
y
y
y
Afspeelrichting
x2B (alleen DVD/CD) t 1M t 2M
44
y
Druk tijdens het afspelen van een disc op
of y. Wanneer u het gewenste punt
hebt gevonden, drukt u nogmaals op H om
terug te keren naar de normale
afspeelsnelheid.
Elke keer als u tijdens het versneld afspelen
op
of y drukt, verandert de
afspeelsnelheid. Er zijn drie snelheden
beschikbaar. Elke keer als u op deze toets
drukt, verandert de indicatie als volgt:
De afspeelsnelheid 2y/2
1y/1 .
y
Snel een bepaald punt zoeken door
een disc snel voor- of achteruit af te
spelen (Versneld afspelen)
y
Opmerking
is trager dan
Een hoofdstuk of een track
kiezen
U kunt rechtstreeks een hoofdstuk of een
track kiezen door het hoofdstuknummer of
door het tracknummer in te voeren.
2
3
4
5
6
7
8
9
0
2 Druk op ENTER.
De speler start het afspelen vanaf het
gekozen hoofdstuk of de gekozen track.
Cijfertoetsen
ENTER
ENTER
Een scène zoeken
1
Als u zich hebt vergist
Annuleer het cijfer door op CLEAR te
drukken en kies vervolgens een ander
cijfer.
1 Voer tijdens het afspelen het
hoofdstuknummer of het
tracknummer in met behulp van de
cijfertoetsen.
Als u bijvoorbeeld hoofdstuk 12 wilt
kiezen, druk dan eerst op 1 en daarna
op 2.
12(30)
xTijdens het afspelen van een DVD
(HOOFDSTUK)
xTijdens het afspelen van een VIDEO
CD (zonder PBC-functies)
(MUZIEKSTUK)
xTijdens het afspelen van een CD
(MUZIEKSTUK)
45
Informatie over een disc bekijken
Tijdens het afspelen van een DVD
De speelduur en de
resterende speelduur
controleren via het
uitleesvenster van het
voorpaneel
U kunt informatie over de disc, zoals de
resterende speelduur, het totale aantal titels
op een DVD, of tracks op een CD of VIDEO
CD, controleren via het uitleesvenster van het
voorpaneel (pagina 9).
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Speelduur en nummer van de huidige disc, de
huidige titel en het huidige hoofdstuk
Resterende
speelduur van de huidige titel
Speelduur en
nummer van het huidige hoofdstuk
Resterende
speelduur van het huidige hoofdstuk
Tekst
0
TIME/TEXT
Tijdens het afspelen van een VIDEO
CD (zonder PBC-functies) of CD
Speelduur en nummer van de huidige disc en
track, en het huidige indexnummer
Resterende
speelduur van de huidige track
Druk op TIME/TEXT.
Elke keer als u tijdens het afspelen van de
disc op TIME/TEXT drukt, verandert het
uitleesvenster zoals in onderstaande
schema’s wordt aangegeven.
Speelduur van de disc
Resterende speelduur van de disc
Tekst
z Als u VIDEO CD’s met PBC-functies afspeelt,
worden het scènenummer en de speelduur
weergegeven.
46
z De speelduur en de resterende speelduur van het
huidige hoofdstuk of de huidige titel, track, scène of
disc verschijnen ook op het tv-scherm. Zie “De
speelduur en de resterende speelduur controleren”
hieronder voor meer informatie over de manier
waarop deze gegevens moet worden geïnterpreteerd.
De speelduur en de
resterende speelduur
controleren
Opmerking
Bij sommige discs en afspeelstanden wordt
bovenvermelde discinformatie niet weergegeven.
U kunt de speelduur en de resterende
speelduur van de huidige titel of track, het
huidige hoofdstuk en de totale of resterende
speelduur van de disc controleren. U kunt
ook de DVD/CD-tekst op de disc
controleren.
2
3
4
5
6
7
8
9
0
TIME/TEXT
DISPLAY
Informatie over een disc bekijken
1
1 Druk tijdens het afspelen één maal
op DISPLAY.
De Statusbalk verschijnt.
Titel- of tracknummer
3:DVD T41 – 8
Discnummer
en -type
T 1:01:57
Tijdinformatie
wordt vervolgd ,
47
2 Druk herhaaldelijk op TIME/TEXT om
de tijdinformatie te wijzigen.
De indicatie en het soort tijd dat u kunt
wijzigen, hangen af van de disc die u
afspeelt.
xTijdens het afspelen van een DVD
:
:
•T
Speelduur van de huidige titel
:
:
• T–
Resterende speelduur van de huidige
titel
•C
:
:
Speelduur van het huidige hoofdstuk
:
:
• C–
Resterende speelduur van het huidige
hoofdstuk
** ** **
** ** **
** ** **
** ** **
xTijdens het afspelen van een VIDEO
CD (met PBC-functies)
:
•
Speelduur van de huidige scène
** **
xTijdens het afspelen van een VIDEO
CD (zonder PBC-functies) of een CD
:
•T
Speelduur van de huidige track
• T–
:
Resterende speelduur van de huidige
track
•D
:
Speelduur van de huidige disc
• D–
:
Resterende speelduur van de huidige
disc
** **
** **
** **
** **
De Statusbalk uitschakelen
Druk herhaaldelijk op DISPLAY totdat de
Statusbalk is uitgeschakeld.
De DVD/CD-tekst controleren
Druk in stap 2 herhaaldelijk op TIME/TEXT
om de tekst te tonen die op de DVD/CD is
opgenomen.
De DVD/
CD-tekst
48
BRAHMS SYMPHONY
z Als de DVD/CD-tekst niet op één regel past, kunt
u de hele tekst bekijken door hem over het
uitleesvenster van het voorpaneel te laten scrollen.
z U kunt de tijd en tekst rechtstreeks kiezen door op
TIME/TEXT te drukken.
Opmerkingen
• Alleen letters van het alfabet kunnen worden
weergegeven.
• De speler kan alleen het eerste niveau van DVD/CDteksten zoals de discnaam of de titel weergeven.
Geluidsregeling
Het geluid regelen
4
5
6
7
8
9
0
(geluid)
(geluid)
om het gewenste audiosignaal te
kiezen.
xTijdens het afspelen van een DVD
De talen waaruit u kunt kiezen hangt af
van de DVD.
De 4 cijfers die verschijnen, stellen de
taalcode voor. Kies de taalcode uit de lijst
op pagina 78. Als dezelfde taal meerdere
keren verschijnt, is de DVD opgenomen
in meervoudig audioformaat.
xTijdens het afspelen van een VIDEO
CD of een CD
De standaardinstellingen zijn
onderstreept.
• STEREO: Het standaardstereogeluid
• 1/L: Het geluid van het linkerkanaal
(mono)
• 2/R: Het geluid van het rechterkanaal
(mono)
Geluidsregeling
Bij DVD’s met meertalige geluidssporen
kunt u de taal kiezen waarin de DVD wordt
afgespeeld.
Wanneer de DVD is opgenomen in
verschillende audioformaten (PCM, Dolby
Digital, MPEG-audio of DTS), kunt u het
audioformaat voor het afspelen van de DVD
kiezen.
Bij stereo-CD’s of -VIDEO CD’s kunt u het
geluid van het rechter- of linkerkanaal kiezen
en het geluid van het gekozen kanaal
beluisteren via de rechter- en de
linkerluidspreker tezamen. (Het stereoeffect
gaat dan wel verloren.) Bij een disc met een
liedje bijvoorbeeld kan het stemgeluid via het
rechterkanaal en de muziek via het
linkerkanaal worden weergegeven. Als u dan
alleen de muziek wilt horen, kunt u het
linkerkanaal kiezen en het geluid via beide
luidsprekers beluisteren.
2 Druk herhaaldelijk op
Opmerkingen
• Bij discs zonder meervoudig audioformaat kan het
geluid niet worden gewijzigd.
• Tijdens het afspelen van een DVD kan het geluid
automatisch worden gewijzigd.
Het audiosignaalformaat
controleren
DISPLAY
Als u tijdens het afspelen twee maal op
DISPLAY drukt, verschijnt het formaat van
het huidige audiosignaal (Dolby Digital,
MPEG-audio, DTS, PCM enz.) zoals
hieronder wordt getoond.
1 Druk op
(geluid) tijdens het
afspelen.
De Bedieningsbalk wordt weergegeven.
Het cijfer tussen haakjes geeft het totale
aantal beschikbare audiosignalen aan.
1(4):ENGELS
Voorbeeld
• Dolby Digital 5.1-kan.
Achter (L/R)
DOLBY DIGITAL
Voor (L/R)
+ midden
3 / 2 .1
LFE (Lage FrequentieEffect)
49
• Dolby Digital 3-kan.
DOLBY DIGITAL
2/1
TV Virtual Surroundinstellingen (TVS)
Voor (L/R) Achter
(mono)
• PCM (stereo)
Bemonsteringsfrequentie
PCM 96kHz 24bit
Gekwantificeerde bitsnelheid
Over audiosignalen
De audiosignalen die op een disc zijn
opgenomen, bevatten onderstaande
geluidselementen (kanalen). Elk kanaal
wordt uitgevoerd via een aparte luidspreker.
• Voor (L)
• Voor (R)
• Midden
• Achter (L)
• Achter (R)
• Achter (mono): Dolby Surround-signalen
of Dolby Digital-achtersignalen (mono)
• LFE-signaal (Lage Frequentie-Effect)
Als u een stereo-tv of 2 voorluidsprekers
aansluit, kunt u via de functie TV Virtual
Surround surround-geluidseffecten
verkrijgen. Op basis van het geluid van de
voorluidsprekers, worden dan via
geluidsbewerking virtuele achterluidsprekers
gecreëerd (L: links, R: rechts) zonder dat er
daadwerkelijk achterluidsprekers zijn
aangesloten.
Deze functie werkt alleen via de LINE OUT
L/R (AUDIO)- en LINE (RGB)-TVaansluitingen. Als u tijdens het afspelen van
een DVD een van de TVS-instellingen kiest,
voert de speler de volgende signalen niet uit
via de DIGITAL OUT (COAXIAL of
OPTICAL)-aansluiting:
• Dolby Digital-signalen (wanneer u
“DOLBY DIGITAL” onder “AUDIO
INSTELLING” instelt op “D-PCM”)
(pagina 69)
• MPEG-audiosignalen
0
Opmerking
Als “DTS” in “AUDIO INSTELLING” is ingesteld op
“UIT”, verschijnt de keuzeoptie DTS-track niet op het
scherm, ook al bevat de disc DTS-tracks (pagina 70).
SURROUND
1 Druk tijdens het afspelen op
SURROUND.
De Bedieningsbalk wordt weergegeven.
TVS DYNAMISCH
50
2 Druk herhaaldelijk op SURROUND
om een van de TVS-effecten (TV
Virtual Surround) te kiezen.
Raadpleeg de uitleg die voor elk item
wordt gegeven.
• TVS DYNAMISCH
• TVS BREED
• TVS NACHT
• TVS STANDAARD
De TVS-instelling laten terugkeren
naar de oorspronkelijke stand
Kies “UIT” in stap 2.
TVS (TV Virtual Surround) BREED
Deze functie maakt gebruik van
geluidsbewerking om virtuele achterluidsprekers te creëren op basis van het geluid
van de voorluidsprekers (L, R) zonder dat er
daadwerkelijk achterluidsprekers worden
gebruikt. De virtuele luidsprekers worden
gereproduceerd zoals hieronder wordt
afgebeeld. Dit geeft het geluid een ruimtelijk
effect waarmee de luisteraar wordt omringd.
Deze instelling gebruikt u wanneer de linkeren rechtervoorluidsprekers dicht bij elkaar
staan, zoals bij ingebouwde luidsprekers van
een stereo-tv.
TV
TVS (TV Virtual Surround) DYNAMISCH
TVS (TV Virtual Surround) NACHT
Harde geluiden zoals explosies worden
gedempt, maar zachtere geluiden blijven
intact. Deze instelling is handig wanneer u
anderen niet wilt storen maar toch de dialogen
wilt kunnen horen en genieten van de
surround-geluidseffecten van TVS BREED.
Geluidsregeling
Deze functie maakt gebruik van geluidsbewerking om virtuele achterluidsprekers te
creëren op basis van het geluid van de
voorluidsprekers (L, R) zonder dat er
daadwerkelijk achterluidsprekers worden
gebruikt. De virtuele luidsprekers worden
gereproduceerd zoals hieronder wordt
afgebeeld. Het effect van de geluidsbewerking is duidelijk en geeft duidelijk elk
element van het geluidsspoor weer.
Deze instelling gebruikt u wanneer de linkeren rechtervoorluidsprekers dicht bij elkaar
staan, zoals bij ingebouwde luidsprekers van
een stereo-tv.
TV
51
TVS (TV Virtual Surround) STANDAARD
Deze functie maakt gebruik van
geluidsbewerking om virtuele achterluidsprekers te creëren op basis van het geluid
van de voorluidsprekers (L, R) zonder dat er
daadwerkelijk achterluidsprekers worden
gebruikt. De virtuele luidsprekers worden
gereproduceerd zoals hieronder wordt
afgebeeld. Gebruik deze instelling als u
gebruik wilt maken van TVS via 2
afzonderlijke luidsprekers, terwijl u de
geluidskwaliteit wilt behouden.
L
R
L: Voorluidspreker links
R: Voorluidspreker rechts
: Virtuele luidsprekers
z U kunt de TVS-instelling ook wijzigen door op
SURROUND op de speler te drukken. Als u een
andere TVS-instelling kiest dan “UIT”, licht de
indicator op de speler op.
Opmerkingen
• Als u een effect kiest, valt het geluid tijdelijk weg.
• Wanneer het afspeelsignaal geen signaal voor de
achterluidsprekers bevat (pagina 49), kunnen
surround-effecten moeilijk hoorbaar zijn.
• Wanneer u een van de TVS-instellingen kiest, moet
u de surround-functie van de aangesloten tv of
versterker (receiver) uitschakelen.
• Zorg dat uw luisterpositie zich tussen de
luidsprekers bevindt, op gelijke afstand van elke
luidspreker, en dat de luidsprekers correct zijn
opgesteld. Anders kan het TVS-effect teniet worden
gedaan.
• TVS NACHT werkt alleen met Dolby Digital- en
MPEG-audio-discs. Niet alle discs reageren echter
op dezelfde manier op de TVS NACHT-functie.
• Als u gebruikmaakt van de DIGITAL OUT
(COAXIAL of OPTICAL)-aansluiting, komt het
geluid zonder TVS-effect uit de luidsprekers.
52
Films bekijken
Hoeken wijzigen
Als er een scène vanuit meerdere hoeken op
de DVD is opgenomen, verschijnt “ANGLE”
in het uitleesvenster van het voorpaneel. Dit
betekent dat u de hoek van waaruit u de scène
bekijkt kunt wijzigen.
Bij een scène met een rijdende trein kunt u
bijvoorbeeld een beeld tonen van de
voorzijde van de trein, vanuit het
linkervenster of vanuit het rechtervenster,
zonder dat de voortgang van de trein wordt
onderbroken.
Bij DVD’s waarop ondertitels zijn
opgenomen, kunt u de ondertitels tijdens het
afspelen op ieder gewenst moment aan- of
uitzetten. Bij discs waarop meertalige
ondertitels zijn opgenomen, kunt u de taal
van de ondertitels tijdens het afspelen
wijzigen en op ieder gewenst moment aan- of
uitzetten. Zo kunt u bijvoorbeeld de taal
kiezen die u wilt leren en de ondertitels
aanzetten voor een beter begrip.
1
2
3
1
2
3
4
5
6
4
5
6
7
8
9
7
8
9
0
(hoek)
Ondertitels weergeven
0
(ondertitels)
Films bekijken
1 Druk tijdens het afspelen op
(hoek).
De Bedieningsbalk wordt weergegeven.
Het cijfer tussen haakjes geeft het totale
aantal hoeken aan dat beschikbaar is.
1 Druk tijdens het afspelen op
(ondertitels).
De Bedieningsbalk wordt weergegeven.
Het cijfer tussen haakjes geeft het totale
aantal beschikbare ondertitels aan.
1(8):ENGELS
1(7)
2 Druk herhaaldelijk op
(hoek) om
het hoeknummer te kiezen.
De scène wordt vanuit de gekozen hoek
getoond.
Opmerking
2 Druk herhaaldelijk op
(ondertitels) om de taal te kiezen.
De talen waaruit u kunt kiezen hangt af
van de DVD.
De 4 cijfers die worden weergegeven,
stellen de taalcode voor. Kies de taalcode
uit de lijst op pagina 78.
Bij sommige DVD’s kunt u de hoeken niet wijzigen,
ook al zijn er meerdere hoeken opgenomen.
53
De ondertitels uitzetten
Kies “UIT” in stap 2.
Opmerking
Bij sommige DVD’s kunt u de ondertitels niet
wijzigen, ook al zijn er meertalige ondertitels
opgenomen.
De beeldkwaliteit regelen
(BNR)
De BNR-functie (Block Noise Reduction)
regelt de beeldkwaliteit door “blokruis” of
mozaïekachtige patronen op uw tv-scherm te
onderdrukken.
BNR
1 Druk tijdens het afspelen op BNR.
De Bedieningsbalk wordt weergegeven.
1
2 Druk herhaaldelijk op BNR om een
niveau te kiezen.
Samen met de waarde verminderen ook
de mozaïekachtige patronen op uw tvscherm.
• 1: beperkt de “blokruis”.
• 2: beperkt de “blokruis” meer dan 1.
• 3: beperkt de “blokruis” meer dan 2.
De BNR-instelling terugzetten op de
oorspronkelijke waarde
Kies “UIT” in stap 2.
z U kunt de BNR-waarde ook wijzigen door op
BNR op de speler te drukken. Als u een andere
instelling kiest dan “UIT”, licht de indicator op de
speler op.
Opmerkingen
• Zet “BNR” op “UIT” wanneer de randen van het
beeld op het scherm minder scherp zijn.
• Bij sommige discs of scènes is het BNR-effect
minder duidelijk.
54
Extra functies
Discs vergrendelen (Eigen
3
kinderbeveiliging, Kinderbeveiliging)
Het afspelen van discs kan op twee manieren
worden beperkt.
• Eigen kinderbeveiliging
U kunt het afspelen zo beperken dat de
speler bepaalde discs niet kan afspelen.
• Kinderbeveiliging
Voor het afspelen van sommige DVD’s kan
bijvoorbeeld een leeftijdsbeperking worden
ingesteld.
Kinderbeveiliging en Eigen kinderbeveiliging werken met hetzelfde
wachtwoord.
Eigen kinderbeveiliging
UIT
AAN
WACHTWOORD
4
Druk op X/x om “AAN t” te kiezen en
druk op ENTER.
xAls u nog geen wachtwoord hebt
ingevoerd
Het uitleesvenster voor het registreren
van een nieuw wachtwoord verschijnt.
EIGEN KINDERBEVEILIGING
Voer een nieuw 4-cijferig
wachtwoord in en druk vervolgens
op ENTER .
Cijfertoetsen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
ENTER
x
C/X/x/c
DISPLAY
O RETURN
ENTER
1
2
Plaats de disc die u wilt vergrendelen.
Druk tijdens het afspelen van een disc op
x om het afspelen te stoppen.
Druk op DISPLAY terwijl de speler zich in
de stopstand bevindt.
Het Bedieningsmenu wordt
weergegeven.
Extra functies
Een wachtwoord voor Eigen kinderbeveiliging kan voor maximaal 50 discs
worden ingesteld. Vanaf de 51-ste disc wordt
de instelling van de eerste disc geannuleerd.
Druk op X/x om
(EIGEN
KINDERBEVEILIGING) te kiezen en druk
vervolgens op ENTER.
“EIGEN KINDERBEVEILIGING” is
geselecteerd.
Voer met behulp van de cijfertoetsen een
4-cijferig wachtwoord in en druk
vervolgens op ENTER.
Het uitleesvenster voor het bevestigen
van het wachtwoord verschijnt.
xAls u al een wachtwoord hebt
opgegeven
Het uitleesvenster voor het invoeren van
het wachtwoord verschijnt.
EIGEN KINDERBEVEILIGING
Geef het wachtwoord in, druk
daarna op ENTER .
wordt vervolgd ,
55
5
Voer met behulp van de cijfertoetsen
(nogmaals) het 4-cijferig wachtwoord in
en druk vervolgens op ENTER.
“Eigen kinderbeveiliging staat aan.”
verschijnt en het Bedieningsscherm
wordt weer weergegeven.
Een disc afspelen waarvoor Eigen
kinderbeveiliging is ingesteld
1
Als u zich vergist tijdens het invoeren
van uw wachtwoord
Druk op C en voer het juiste nummer in,
voordat u op ENTER drukt.
Als u zich hebt vergist
Druk op O RETURN en begin weer vanaf
stap 3.
Het Bedieningsmenu uitschakelen
Druk op O RETURN en druk herhaaldelijk
op DISPLAY totdat het Bedieningsmenu is
uitgeschakeld.
Eigen kinderbeveiliging uitschakelen
Kies “UIT t” in stap 4 en druk
vervolgens op ENTER.
1
2
Voer met behulp van de cijfertoetsen uw
4-cijferig wachtwoord in en druk
vervolgens op ENTER.
Het wachtwoord wijzigen
Druk in stap 4 op X/x om
“WACHTWOORD t” te kiezen en
druk vervolgens op ENTER.
Het uitleesvenster voor het invoeren van
het wachtwoord verschijnt.
1
2
3
4
56
Voer met behulp van de cijfertoetsen uw
4-cijferig wachtwoord in en druk
vervolgens op ENTER.
Voer met behulp van de cijfertoetsen een
nieuw 4-cijferig wachtwoord in en druk
vervolgens op ENTER.
Voer met behulp van de cijfertoetsen
nogmaals uw 4-cijferig wachtwoord in
om deze te bevestigen, en druk
vervolgens op ENTER.
Plaats de disc waarvoor Eigen
kinderbeveiliging is ingesteld
Het scherm EIGEN
KINDERBEVEILIGING verschijnt.
EIGEN KINDERBEVEILIGING
Eigen kinderbeveiliging staat al aan.
Voor weergave voer uw wachtwoord
in en druk op ENTER .
2
Voer met behulp van de cijfertoetsen uw
4-cijferig wachtwoord in en druk
vervolgens op ENTER.
De speler is gereed om af te spelen.
z Als u uw wachtwoord bent vergeten, voer dan met
behulp van de cijfertoetsen het 6-cijferige getal
“199703” in wanneer het scherm EIGEN
KINDERBEVEILIGING om uw wachtwoord vraagt
en druk vervolgens op ENTER. U wordt gevraagd een
nieuw 4-cijferig wachtwoord in te voeren.
Afspelen door kinderen beperken
(Kinderbeveiliging)
5
Voor het afspelen van sommige DVD’s kan
een beperking voor bijvoorbeeld leeftijd
worden ingesteld. Dat kan met de functie
“Kinderbeveiliging”.
Een scène waarvoor een beperking geldt,
wordt niet afgespeeld of wordt vervangen
door een andere scène.
Cijfertoetsen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
xAls u nog geen wachtwoord hebt
ingevoerd
Het uitleesvenster voor het registreren
van een nieuw wachtwoord verschijnt.
INDIVIDUELE INSTELLING
KINDERBEVEILIGING
Voer een nieuw 4-cijferig
wachtwoord in en druk vervolgens
op ENTER .
ENTER
Voer met behulp van de cijfertoetsen een
4-cijferig wachtwoord in en druk
vervolgens op ENTER.
Het uitleesvenster voor het bevestigen
van het wachtwoord verschijnt.
H
X/x/c
DISPLAY
INDIVIDUELE INSTELLING
Druk op DISPLAY terwijl de speler zich in
de stopstand bevindt.
2
Druk op X/x om
(INSTELLING) te
kiezen en druk vervolgens op ENTER.
Het Bedieningsmenu wordt
weergegeven.
3
Druk op X/x om “VOLLEDIG” te kiezen
en druk vervolgens op ENTER.
Het Instelscherm verschijnt.
4
Druk op X/x om “INDIVIDUELE
INSTELLING” te kiezen en druk
vervolgens op ENTER.
“INDIVIDUELE INSTELLING” wordt
weergegeven.
INDIVIDUELE INSTELLING
LINE:
AUTO WEERGAVE:
DIMMER:
PAUZESTAND:
KINDERBEVEILIGING
MUZIEKSTUKKEUZE:
KINDERBEVEILIGING
Geef het wachtwoord in, druk
daarna op ENTER .
6
Extra functies
xAls u al een wachtwoord hebt
opgegeven
Het uitleesvenster voor het invoeren van
het wachtwoord verschijnt.
O RETURN
ENTER
1
Druk op X/x om “KINDERBEVEILIGING
t” te kiezen en druk op ENTER.
Voer met behulp van de cijfertoetsen
(nogmaals) het wachtwoord in en druk
vervolgens op ENTER.
Het scherm voor het instellen van het
beperkingsniveau en het wijzigen van het
wachtwoord verschijnt.
INDIVIDUELE INSTELLING
KINDERBEVEILIGING
NIVEAU:
STANDAARD:
WACHTWOORD WIJZIGEN
UIT
USA
VIDEO
UIT
LICHT
AUTO
UIT
wordt vervolgd ,
57
7
Druk op X/x om “STANDAARD” te
kiezen en druk vervolgens op ENTER.
De items voor “STANDAARD”
verschijnen.
INDIVIDUELE INSTELLING
KINDERBEVEILIGING
NIVEAU:
STANDAARD:
WACHTWOORD WIJZIGEN
8
9
UIT
USA
USA
ANDERE
Druk op X/x om een geografisch gebied
als beperking te kiezen en druk
vervolgens op ENTER.
Het gebied is gekozen.
Wanneer u “ANDERE t” kiest, voer
dan met behulp van de cijfertoetsen de
standaardcode in op basis van de tabel op
pagina 59.
Druk op ENTER.
De items voor “NIVEAU” verschijnen.
INDIVIDUELE INSTELLING
KINDERBEVEILIGING
NIVEAU:
STANDAARD:
WACHTWOORD WIJZIGEN
UIT
UIT
8:
7:
6:
5:
NC17
R
10 Kies het gewenste niveau met X/x en
druk vervolgens op ENTER.
De Kinderbeveiliging is nu ingesteld.
INDIVIDUELE INSTELLING
KINDERBEVEILIGING
4:
NIVEAU:
STANDAARD:
WACHTWOORD WIJZIGEN
PG13
USA
Hoe lager de waarde, hoe strenger de
beperking.
58
Als u zich hebt vergist
Druk op O RETURN om terug te keren naar
het vorige scherm.
Het Bedieningsmenu uitschakelen
Druk herhaaldelijk op DISPLAY totdat het
Bedieningsmenu is uitgeschakeld.
De functie “Kinderbeveiliging”
uitschakelen en de DVD afspelen
nadat u uw wachtwoord hebt
ingevoerd
Zet “NIVEAU” in stap 10 op “UIT”.
Het wachtwoord wijzigen
Kies “WACHTWOORD WIJZIGEN
t” in stap 7 met behulp van x en druk
vervolgens op ENTER.
Het uitleesvenster voor het invoeren van
het wachtwoord verschijnt.
1
2
Volg stap 6 om een nieuw wachtwoord in
te voeren.
Een disc afspelen waarvoor
Kinderbeveiliging is ingesteld
1
Plaats de disc en druk op H.
De Bedieningsbalk verschijnt.
WACHTWOORD
2
Voer met behulp van de cijfertoetsen uw
4-cijferig wachtwoord in en druk
vervolgens op ENTER.
Het afspelen begint.
z Als u uw wachtwoord bent vergeten, verwijder
Opmerking
Standaard
Code
Standaard
Argentinië
2044
Maleisië
2363
Australië
2047
Mexico
2362
België
2057
Nederland
2376
Brazilië
2070
2390
Canada
2079
NieuwZeeland
Chili
2090
Noorwegen
2379
China
2092
Oostenrijk
2046
Pakistan
2427
Portugal
2436
2489
Denemarken 2115
Duitsland
2109
Code
Filippijnen
2424
Rusland
Finland
2165
Singapore
2501
Spanje
2149
Frankrijk
2174
Hong Kong
2219
Taiwan
2543
India
2248
Thailand
2528
Indonesië
2238
Verenigd
Koninkrijk
2184
Italië
2254
Zweden
2499
Japan
2276
Zwitserland
2086
Korea
2304
Extra functies
dan de disc en herhaal stap 1 t/m 5 van “Afspelen door
kinderen beperken”. Als u wordt gevraagd uw
wachtwoord in te voeren, voer dan “199703” in met
behulp van de cijfertoetsen en druk vervolgens op
ENTER. U wordt gevraagd een nieuw 4-cijferig
wachtwoord in te voeren. Als u in stap 6 een nieuw
4-cijferig wachtwoord hebt ingevoerd, plaatst u de
disc opnieuw in de speler en drukt u op H. Als de
Bedieningsbalk verschijnt, voert u uw nieuwe
wachtwoord in.
Regiocode
Bij DVD’s zonder kinderbeveiligingsfunctie kan het
afspelen niet worden beperkt met deze speler.
59
2
Pieptoon (Bevestigingsgeluid)
Bij de volgende handelingen produceert de
speler een pieptoon.
De functie Bevestigingsgeluid is standaard
uitgeschakeld.
Handeling
Geluid
De speler wordt ingeschakeld Eén pieptoon
De speler wordt uitgeschakeld Twee pieptonen
H wordt ingedrukt
Eén pieptoon
X wordt ingedrukt
Twee pieptonen
Afspelen is gestopt
Eén lange
pieptoon
Bedieningsfout
Drie pieptonen
Het Bevestigingsgeluid instellen
POWER
Voedingsindicator
X
A
?/1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
60
Druk op POWER op de speler en druk
vervolgens op ?/1 op de
afstandsbediening.
De voedingsindicator licht groen op.
Druk op A als er een disc in de speler zit
en verwijder de disc. Druk vervolgens
nogmaals op A om de disclade te sluiten.
Druk op X op de speler en houd deze
toets ten minste twee seconden
ingedrukt.
U hoort één pieptoon en de functie
Bevestigingsgeluid is ingeschakeld.
De functie Bevestigingsgeluid
uitschakelen
Druk op X op de speler terwijl er geen disc in
de speler zit, en houd deze toets ten minste
twee seconden ingedrukt. U hoort twee
pieptonen en de functie Bevestigingsgeluid
wordt uitgeschakeld.
Uw tv of AV-versterker
(receiver) bedienen met
de meegeleverde
afstandsbediening
Als het signaal van de afstandsbediening juist
is ingesteld, kunt u uw tv of AV-versterker
(receiver) bedienen met de meegeleverde
afstandsbediening.
Als u de speler aansluit op een AV-versterker
(receiver), kunt u met de meegeleverde
afstandsbediening het volume regelen.
Opmerkingen
Merk
Code
Sony (standaard)
01
Grundig
11
Hitachi
24
Loewe
45
Nokia
15, 16, 69
Panasonic
17, 49
Philips
06, 07, 08
Saba
12, 13
Samsung
22, 23
Sanyo
25
Sharp
29
Telefunken
36
Thomson
43
Toshiba
38
De tv bedienen
U kunt uw tv bedienen met de onderstaande
toetsen.
Tv’s bedienen met de
afstandsbediening
TV ?/1
Als u drukt op Kunt u
TV ?/1
Cijfertoetsen**
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
t
2 +/–
TV/DVD*
1
Houd TV ?/1 ingedrukt en voer met de
cijfertoetsen de merkcode voor uw tvtoestel in (zie tabel).
2
Laat TV ?/1 los.
Extra functies
• Afhankelijk van de aangesloten apparatuur kunt u
uw tv of AV-versterker (receiver) niet bedienen met
de hieronder vermelde toetsen.
• Als u een nieuwe code invoert, wordt de eerder
ingevoerde code gewist.
• Als u de batterijen van de afstandsbediening
vervangt, kan de code weer op de standaardwaarde
worden teruggezet. Voer in dat geval de door u
gewenste code opnieuw in.
Codes van tv’s die bediend kunnen
worden
Als er meer dan één code wordt vermeld,
probeer ze dan een voor een totdat u de code
hebt gevonden die hoort bij uw tv.
De tv in- en uitschakelen
2 (volume) +/– Het volume van de tv regelen
(breed)
Overschakelen naar of van de
breedbeeldstand van een
breedbeeld-tv
t (TV/
VIDEO)
De signaalinvoer voor de tv
schakelen tussen de tv en
andere bronnen
TV/DVD*
De signaalinvoer voor de tv
schakelen tussen de tv en de
speler
* Als u de speler op de tv aansluit via de SCART
(EURO AV)-aansluiting, wordt het invoersignaal
voor de tv automatisch ingesteld op de speler zodra
u hierop gaat afspelen of zodra u een toets op de
speler indrukt, met uitzondering van ?/1. Druk in
dat geval op TV/DVD om terug te keren naar het tvsignaal.
**Gebruik de cijfertoetsen alleen om de codes in te
voeren van tv’s die door deze afstandsbediening
kunnen worden bediend.
61
AV-versterkers (receivers) bedienen
met de afstandsbediening
TV ?/1
Cijfertoetsen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
2 +/–
1
Houd TV ?/1 ingedrukt en voer met de
cijfertoetsen de merkcode voor uw AVversterker (receiver) in (zie tabel).
2
Laat TV ?/1 los.
Codes van AV-versterkers (receivers)
die bediend kunnen worden
Als er meer dan één code wordt vermeld,
probeer ze dan een voor een totdat u de code
hebt gevonden die hoort bij uw AVversterker (receiver).
Merk
Code
Sony
91, 89
Denon
84, 85, 86
Kenwood
92, 93
Onkyo
81, 82, 83
Pioneer
99
Sansui
87
Technics
97, 98
Yamaha
94, 95, 96
De AV-versterker (receiver) bedienen
U kunt het volume de AV-versterker
(receiver) wijzigen met 2 +/–.
62
Instellingen
3
Het Instelscherm
gebruiken
Via het Instelscherm kunt u diverse
instellingen regelen voor onder andere beeld
en geluid. Ook kunt u een taal kiezen voor
bijvoorbeeld de ondertitels en het
Instelscherm. Zie pagina 64 t/m 70 voor
informatie over elk item van het
Instelscherm. Zie pagina 79 voor een
totaaloverzicht van de items van het
Instelscherm.
TAALKEUZE
SCHERMDISPL.:
DVD MENU:
GELUID:
ONDERTITELING:
4
Het Instelscherm gebruiken
7
8
Druk op X/x om “VOLLEDIG” te kiezen
en druk op ENTER.
Het Instelscherm verschijnt.
9
0
NEDERLANDS
NEDERLANDS
ORIGINEEL
NEDERLANDS
Druk op X/x om het instelitem uit de
lijst te kiezen: “TAALKEUZE”,
“SCHERMINSTELLING”, “INDIVIDUELE
INSTELLING” of “AUDIO INSTELLING”.
Druk vervolgens op ENTER.
Het gekozen instelitem verschijnt.
Voorbeeld: SCHERMINSTELLING
SCHERMINSTELLING
TV TYPE:
SCHERMBEVEILIGING:
ACHTERGROND:
16:9
AAN
HOESBEELD
X/x
ENTER
Instelitems
5
1
2
Druk op DISPLAY op de afstandsbediening als de speler zich in de
stopstand bevindt.
Het Bedieningsmenu verschijnt.
Druk op X/x om
(INSTELLING) te
kiezen en druk op ENTER.
De opties voor “INSTELLING” worden
weergegeven.
Kies met X/x een item en druk
vervolgens op ENTER.
De opties voor het gekozen item worden
weergegeven.
Voorbeeld: TV TYPE
Instellingen
Gekozen item
DISPLAY
SCHERMINSTELLING
16:9
TV TYPE:
16:9
SCHERMBEVEILIGING:
4:3 LETTER BOX
ACHTERGROND:
4:3 PAN&SCAN
Opties
SNEL
SNEL
VOLLEDIG
HERSTELLEN
wordt vervolgd ,
63
6
Kies met X/x een instelling en druk
vervolgens op ENTER.
Het item is gekozen en de instelling is
voltooid.
Voorbeeld: 4:3 PAN&SCAN
SCHERMINSTELLING
TV TYPE:
4:3 PAN&SCAN
AAN
SCHERMBEVEILIGING:
ACHTERGROND:
HOESBEELD
Gekozen
instelling
Het Instelscherm uitschakelen
Druk herhaaldelijk op DISPLAY tot het
Instelscherm is uitgeschakeld.
z Als u “SNEL” kiest in stap 3, gaat u naar de snelle
De taal voor het
schermdisplay en geluid
kiezen (TAALKEUZE)
Met “TAALKEUZE” kunt u de taal instellen
voor het schermdisplay en het geluid.
Kies “TAALKEUZE” in het Instelscherm.
Voor meer informatie over het gebruik van
het scherm, zie “Het Instelscherm gebruiken”
(pagina 63).
TAALKEUZE
SCHERMDISPL.:
DVD MENU:
GELUID:
ONDERTITELING:
NEDERLANDS
NEDERLANDS
ORIGINEEL
NEDERLANDS
instelling (pagina 28 ).
Volg de procedure bij de uitleg van de snelle instelling
vanaf stap 5 om de basisinstellingen in te stellen.
z Wanneer u “HERSTELLEN” kiest in stap 3, kunt
u alle items van “INSTELLING” op pagina 79 t/m 80
(behalve “KINDERBEVEILIGING”) terugbrengen
naar de standaardwaarden. Nadat u “HERSTELLEN”
hebt gekozen en op ENTER hebt gedrukt, kiest u “JA”
en drukt u op ENTER om de instellingen te herstellen
(dit duurt enkele seconden), of u kiest “NEE”
en drukt op ENTER om terug te keren naar het
Bedieningsmenu. Druk niet op POWER of ?/1 als u
de standaardinstellingen van de speler herstelt.
xSCHERMDISPL. (Schermdisplay)
Hiermee kiest u de taal voor het
schermdisplay.
Kies de taal uit de weergegeven lijst.
xDVD MENU (alleen DVD)
U kunt de gewenste taal voor het DVD-menu
kiezen.
xGELUID (alleen DVD)
Hiermee kiest u de taal van het geluid.
Kies de taal uit de weergegeven lijst.
Als u “ORIGINEEL” kiest, wordt de
originele taal van de disc geselecteerd.
xONDERTITELING (alleen DVD)
Hiermee kiest u de taal van de ondertitels op
de DVD.
Kies de taal uit de weergegeven lijst.
Wanneer u “ALS GELUID” kiest, verandert
de taal voor de ondertiteling mee met de taal
die u voor het geluid hebt gekozen.
64
z Als u “ANDERE t” kiest in “DVD MENU”,
“ONDERTITELING” of “GELUID”, voer dan met
behulp van de cijfertoetsen de taalcode in uit de lijst
(pagina 78).
Nadat u een keuze hebt gemaakt, wordt de taalcode
(4 cijfers) weergegeven als u een volgende keer
“ANDERE t” kiest.
Opmerking
Als u een taal kiest die niet op de DVD is opgenomen,
wordt automatisch een van de talen gekozen die wel
op de DVD staat (dit geldt niet voor
“SCHERMDISPL.”).
Tv-scherminstellingen
(SCHERMINSTELLING)
Kies de instellingen die passen bij de tv die u
aansluit.
Kies “SCHERMINSTELLING” in het
Instelscherm. Voor meer informatie over het
gebruik van het Instelscherm, zie “Het
Instelscherm gebruiken” (pagina 63).
De standaardinstellingen zijn onderstreept.
SCHERMINSTELLING
TV TYPE:
SCHERMBEVEILIGING:
ACHTERGROND:
16:9
AAN
HOESBEELD
16:9
Kies dit als u een
breedbeeldtelevisie of een
televisie met
breedbeeldstand aansluit.
4:3 LETTER
BOX
Kies dit als u een tv met 4:3scherm aansluit. Er wordt
een breedbeeld getoond met
zwarte stroken bovenaan en
onderaan het scherm.
4:3
PAN&SCAN
Kies dit als u een tv met 4:3scherm aansluit. Er wordt
automatisch een breedbeeld
op het volledige scherm
getoond en het overtollige
gedeelte wordt afgesneden.
Instellingen
x TV TYPE (alleen DVD)
Hiermee kiest u het beeldschermformaat van
de aangesloten tv (4:3 of breedbeeld).
wordt vervolgd ,
65
xACHTERGROND
Om de achtergrondkleur van het tv-scherm in
de stopstand of bij het afspelen van een CD te
kiezen.
16:9
4:3 LETTER BOX
4:3 PAN&SCAN
HOESBEELD Het hoesbeeld (stilstaand
beeld) verschijnt alleen op de
achtergrond als deze is
opgenomen op de disc (CDEXTRA enz.). Als er geen
hoesbeeld op de disc staat,
verschijnt het “GRAFISCH”beeld.
GRAFISCH
Op de achtergrond verschijnt
een beeld dat vooraf in de
speler is opgeslagen.
BLAUW
De achtergrondkleur is blauw.
ZWART
De achtergrondkleur is zwart.
Opmerking
Bij sommige DVD’s wordt automatisch “4:3 LETTER
BOX” gekozen in plaats van “4:3 PAN&SCAN” of
omgekeerd.
xSCHERMBEVEILIGING
Als u de schermbeveiliging inschakelt,
verschijnt het beeld van de schermbeveiliging als de speler gedurende 15
minuten in de pauze- of stopstand staat of als
u langer dan 15 minuten een CD afspeelt. De
schermbeveiliging voorkomt dat het scherm
wordt beschadigd (spookbeelden). Druk op
H om de schermbeveiliging uit te
schakelen.
66
AAN
Om de schermbeveiliging aan te
zetten.
UIT
Om de schermbeveiliging uit te
zetten.
xAUTO WEERGAVE
Met de instelling Auto Weergave kiest u wat
er automatisch wordt afgespeeld bij het
inschakelen van de speler.
Individuele instellingen
(INDIVIDUELE INSTELLING)
Hiermee kunnen Kinderbeveiliging en
andere instellingen worden ingesteld.
UIT
“TIMER”, “DEMO1” of “DEMO2”
wordt niet gebruikt om het afspelen
te starten.
TIMER
Begint te spelen als de speler wordt
ingeschakeld. De speler kan te allen
tijde worden ingeschakeld als deze
is aangesloten op een timer (niet
meegeleverd). Stel de timer in met
de speler in de wachtstand (de
voedingsindicator licht rood op).
DEMO1
De eerste demonstratie begint
automatisch te spelen.
DEMO2
De tweede demonstratie begint
automatisch te spelen.
Kies “INDIVIDUELE INSTELLING” in het
Instelscherm. Voor meer informatie over het
gebruik van het Instelscherm, zie “Het
Instelscherm gebruiken” (pagina 63).
De standaardinstellingen zijn onderstreept.
INDIVIDUELE INSTELLING
LINE:
AUTO WEERGAVE:
DIMMER:
PAUZESTAND:
KINDERBEVEILIGING
MUZIEKSTUKKEUZE:
VIDEO
UIT
LICHT
AUTO
UIT
VIDEO
Voert de videosignalen uit.
S VIDEO Voert de S VIDEO-signalen uit.
RGB
LICHT
Maakt het uitleesvenster van het
voorpaneel helder.
DONKER Maakt het uitleesvenster van het
voorpaneel donker.
UIT
Schakelt de verlichting van het uitleesvenster van het voorpaneel uit.
Voert de RGB-signalen uit.
Opmerkingen
• Als uw tv niet compatibel is met S VIDEO- of RGBsignalen, verschijnt er geen beeld op het tv-scherm,
ook al kiest u “S VIDEO” of “RGB”. Raadpleeg de
gebruiksaanwijzing van uw tv.
• Als uw tv alleen is voorzien van één SCART (EURO
AV)-aansluiting, mag u “S VIDEO” niet kiezen.
Instellingen
xLINE
Om de methode te kiezen voor de uitvoer van
videosignalen via de LINE (RGB)-TVaansluiting op het achterpaneel van de speler.
xDIMMER
Hiermee regelt u de verlichting van het
uitleesvenster van het voorpaneel.
xPAUZESTAND (alleen DVD)
Hiermee selecteert u het beeld voor de
pauzestand.
AUTO
Er verschijnt een trillingsvrij beeld
met bewegende elementen. Kies
normaal deze instelling.
BEELD
Er verschijnt een hogeresolutiebeeld zonder bewegende elementen.
xKINDERBEVEILIGING t (alleen
DVD)
Hiermee stelt u een wachtwoord en een
beperkingsniveau in voor het afspelen van
DVD’s met een afspeelbeperking voor
kinderen. Zie voor meer informatie
“Afspelen door kinderen beperken
(Kinderbeveiliging)” (pagina 57).
67
xMUZIEKSTUKKEUZE (alleen DVD)
Geeft het geluidsspoor met het grootste
aantal kanalen voorrang bij het afspelen van
een DVD met verschillende geluidsformaten
(PCM, MPEG-audio, DTS of Dolby Digital).
UIT
Geen voorrang toegekend.
AUTO
Voorrang toegekend.
Opmerkingen
• Wanneer u het item instelt op “AUTO”, kan de taal
worden gewijzigd. De instelling
“MUZIEKSTUKKEUZE” heeft een hogere
prioriteit dan de “GELUID”-instellingen bij
“TAALKEUZE” (pagina 64).
• Als u “DTS” op “UIT” zet (pagina 70) wordt het
DTS-geluidsspoor niet afgespeeld, ook al zet u
“MUZIEKSTUKKEUZE” op “AUTO”.
• Als de geluidssporen PCM, DTS, MPEG-audio en
Dolby Digital evenveel kanalen hebben, kiest de
speler de geluidssporen PCM, DTS, Dolby Digital
en MPEG-audio in deze volgorde.
• Bij sommige DVD’s kan de voorrang vooraf zijn
bepaald. In dat geval kunt u geen voorrang geven
aan het formaat DTS, Dolby Digital of MPEG-audio
door “AUTO” te kiezen.
68
Geluidsinstellingen (AUDIO
INSTELLING)
Met “AUDIO INSTELLING” kunt u het
geluid instellen afhankelijk van de
afspeelstand en de aansluitingen.
Kies “AUDIO INSTELLING” in het
Instelscherm. Voor meer informatie over het
gebruik van het Instelscherm, zie “Het
Instelscherm gebruiken” (pagina 63).
De standaardinstellingen zijn onderstreept.
AUDIO INSTELLING
AUDIO VERZWAKKER:
UIT
AUDIO DRC:
STANDAARD
DOWN MIX:
DOLBY SURROUND
DIGITALE UITGANG:
AAN
D-PCM
DOLBY DIGITAL:
MPEG:
PCM
DTS:
UIT
xAUDIO VERZWAKKER (verzwakken)
Zet dit item op “AAN” als de
geluidsweergave tijdens het afspelen is
vervormd. De speler verlaagt het
uitgangsniveau.
Deze functie beïnvloedt het uitgangssignaal
van de volgende aansluitingen:
– LINE OUT L/R (AUDIO)-aansluitingen
– LINE (RGB)-TV-aansluiting
UIT
Om de audioverzwakker uit te
schakelen.
Kies normaal deze instelling.
AAN
Verlaagt het uitgangsniveau zodat er
geen vervorming optreedt.
Kies deze stand als de geluidsweergave
van de luidsprekers wordt vervormd.
xAUDIO DRC (Dynamic Range
Control) (alleen DVD)
Zorgt voor een helder geluid bij het afspelen
van een DVD op een laag volume, als de
DVD is voorzien van de AUDIO DRCfunctie. Deze functie beïnvloedt het
uitgangssignaal van de volgende
aansluitingen:
– LINE OUT L/R (AUDIO)-aansluitingen
– DIGITAL OUT (COAXIAL of
OPTICAL)-aansluiting, alleen als
“DOLBY DIGITAL” onder “DIGITALE
UITGANG” is ingesteld op “D-PCM” en
“MPEG” is ingesteld op “PCM” (pagina
70).
STANDAARD Kies normaal deze instelling.
TV
Zorgt voor een helder geluid,
ook bij laag volume. Deze
instelling wordt vooral
aanbevolen wanneer u het
geluid beluistert via de
luidsprekers van de tv.
BREEDBAND Geeft u het gevoel van een live
optreden. Met
kwaliteitsluidsprekers is de
weergave nog beter.
AAN Kies normaal deze instelling. Wanneer u
“AAN” kiest, stel dan “DOLBY
DIGITAL”, “MPEG” en “DTS” in. Zie
“Het digitale uitgangssignaal instellen”
voor meer informatie.
UIT
De speler voert de audiosignalen niet uit
via de DIGITAL OUT (COAXIAL of
OPTICAL)-aansluiting. Het digitale
systeem heeft slechts minimale invloed
op het analoge systeem.
Instellingen
xDOWN MIX (alleen DVD)
Verandert de mengmethoden bij het afspelen
van een DVD waarop achtersignaalcomponenten zoals LS, RS of S zijn
opgenomen in Dolby Digital-formaat. Zie
“Het geluid regelen” (pagina 49) voor meer
informatie over achtersignaalcomponenten.
Deze functie beïnvloedt het uitgangssignaal
van de volgende aansluitingen:
– LINE OUT L/R (AUDIO)-aansluitingen
– DIGITAL OUT (COAXIAL of
OPTICAL)-aansluiting als “DOLBY
DIGITAL” onder “DIGITALE
UITGANG” is ingesteld op “D-PCM”
(pagina 70).
xDIGITALE UITGANG
Hiermee worden de audiosignalen uitgevoerd
via de DIGITAL OUT (COAXIAL of
OPTICAL)-aansluiting.
DOLBY
Kies dit als de speler is
SURROUND aangesloten op een
audiocomponent die compatibel
is met Dolby Surround (Pro
Logic). De uitgangssignalen die
verantwoordelijk zijn voor het
Dolby Surround-effect, worden
tot 2 kanalen gemengd.
NORMAAL
Kies dit als de speler is
aangesloten op een audiocomponent die niet compatibel
is met Dolby Surround (Pro
Logic). Alle uitgangssignalen
worden gemengd tot 2 kanalen
zonder het Dolby Surroundeffect (Pro Logic).
69
Het digitale uitgangssignaal instellen
Hiermee kiest u de methoden voor het
uitvoeren van audiosignalen wanneer de
volgende component met een coaxiale of
optische digitale kabel wordt aangesloten via
de DIGITAL OUT (COAXIAL of
OPTICAL)-aansluiting.
– Versterker (receiver) met digitale ingang
– Versterker (receiver) met ingebouwde
DTS-, MPEG-audio- of DOLBY
DIGITAL-decoder
– MD- of DAT-deck
Zie pagina 20 voor informatie over de
aansluitingen.
Kies “DOLBY DIGITAL”, “MPEG” en
“DTS” nadat u “DIGITALE UITGANG” op
“AAN” hebt gezet.
AUDIO INSTELLING
UIT
AUDIO VERZWAKKER:
AUDIO DRC:
STANDAARD
DOWN MIX:
DOLBY SURROUND
DIGITALE UITGANG:
AAN
D-PCM
DOLBY DIGITAL:
MPEG:
PCM
DTS:
UIT
xDOLBY DIGITAL
Hiermee worden de Dolby Digital-signalen
uitgevoerd via de DIGITAL OUT
(COAXIAL of OPTICAL)-aansluiting.
D-PCM
Kies dit wanneer de speler is
aangesloten op een audiocomponent
zonder ingebouwde Dolby Digitaldecoder. U kunt bepalen of de
signalen al dan niet compatibel zijn
met Dolby Surround (Pro Logic) via
het item “DOWN MIX” onder
“AUDIO INSTELLING” (pagina
69).
DOLBY Kies dit wanneer de speler is aangeDIGITAL sloten op een audiocomponent met
ingebouwde Dolby Digital-decoder.
Stel dit niet in als de speler is
aangesloten op een audiocomponent
zonder ingebouwde Dolby Digitaldecoder. Als u dat toch doet, kunnen
de luidsprekers bij het afspelen van
een Dolby Digital-geluidsspoor een
hard (of geen) geluid produceren,
waardoor uw gehoor of de luidsprekers kunnen worden beschadigd.
70
xMPEG
Hiermee worden de MPEG-signalen
uitgevoerd via de DIGITAL OUT
(COAXIAL of OPTICAL)-aansluiting.
PCM
Kies dit wanneer de speler is
aangesloten op een audiocomponent
zonder ingebouwde MPEG-decoder.
Bij weergave van MPEGgeluidssporen voert de speler
stereosignalen uit via de DIGITAL
OUT (COAXIAL of OPTICAL)aansluiting.
MPEG
Kies dit wanneer de speler is
aangesloten op een audiocomponent
met ingebouwde MPEG-decoder. Stel
dit niet in wanneer de speler is
aangesloten op een audiocomponent
zonder ingebouwde MPEG-decoder.
Als u dat toch doet, kunnen de
luidsprekers bij het afspelen van een
MPEG-geluidsspoor een hard (of
geen) geluid produceren, waardoor uw
gehoor of de luidsprekers kunnen
worden beschadigd.
xDTS
Hiermee worden de DTS-signalen uitgevoerd
via de DIGITAL OUT (COAXIAL of
OPTICAL)-aansluiting.
UIT
Kies dit wanneer de speler is aangesloten
op een audiocomponent zonder
ingebouwde DTS-decoder. Denk eraan
dat de DTS-signalen op een CD toch
worden uitgevoerd, ook als “UIT” is
gekozen.
AAN Kies dit wanneer de speler is aangesloten
op een audiocomponent met ingebouwde
DTS-decoder.
Stel dit niet in wanneer de speler is
aangesloten op een audiocomponent
zonder ingebouwde DTS-decoder. Als u
dat toch doet, kunnen de luidsprekers bij
het afspelen van een DTS-geluidsspoor
een hard (of geen) geluid produceren,
waardoor uw gehoor of de luidsprekers
kunnen worden beschadigd.
Opmerking
Als u tijdens het afspelen van een DVD een van de
TVS-instellingen kiest, voert de speler de volgende
signalen niet uit via de DIGITAL OUT (COAXIAL of
OPTICAL)-aansluiting:
• Dolby Digital-signalen (als u “DOLBY DIGITAL”
onder “AUDIO INSTELLING” op “D-PCM” zet)
• MPEG-audiosignalen
Instellingen
71
Aanvullende informatie
Verhelpen van storingen
Als u problemen ondervindt bij het gebruik
van dit apparaat, probeer die dan eerst zelf op
de lossen aan de hand van onderstaande lijst.
Als het probleem daarmee niet is opgelost,
raadpleeg dan de dichtstbijzijnde Sonydealer.
Voeding
Het apparaat kan niet worden
ingeschakeld.
, Controleer of het netsnoer goed is aangesloten.
Beeld
Het beeld is zwart-wit.
, Stel “LINE” onder “INDIVIDUELE
INSTELLING” in het Instelscherm in op het
item dat overeenkomt met uw tv (pagina 67).
, Bij sommige tv’s wordt het beeld in zwart-wit
op het tv-scherm weergegeven als u een disc
afspeelt die is opgenomen in het NTSCkleurensysteem.
Het beeld vult het scherm niet
volledig, ook al is het beeldschermformaat onder “TV TYPE” bij
“SCHERMINSTELLING” op het
Instelscherm ingesteld.
, Het beeldschermformaat ligt vast op de DVD.
Geluid
Geen beeld.
Geen geluid.
, De verbindingskabels zijn niet goed
aangesloten.
, De verbindingskabels zijn beschadigd.
, De speler is niet op de juiste tv-ingang
aangesloten (pagina 17).
, De video-ingang van de tv is niet ingesteld om
beelden van de speler te bekijken.
, Stel “LINE” onder “INDIVIDUELE
INSTELLING” in het Instelscherm in op het
item dat overeenkomt met uw systeem (pagina
67).
, De verbindingskabel is niet goed aangesloten.
, De verbindingskabel is beschadigd.
, De speler is aangesloten op de verkeerde
ingang van de versterker (receiver) (pagina 22,
24, 26).
, De ingang van de versterker (receiver) is niet
gewijzigd, zodat u niet naar de speler kunt
luisteren.
, De speler staat in de pauzestand of in de
vertraagde afspeelstand.
, De speler staat in de stand voor snel voor- of
achteruitspelen.
, Als het audiosignaal niet binnenkomt via de
DIGITAL OUT (COAXIAL of OPTICAL)aansluiting, controleer dan de
geluidsinstellingen (pagina 68).
Het beeld vertoont ruis.
, De disc is vuil of defect.
, Als het videosignaal van de speler via een
videorecorder naar de tv gaat, kan de
kopieerbeveiliging van sommige DVDprogramma’s de beeldkwaliteit beïnvloeden.
Als u nog steeds problemen ondervindt,
hoewel de speler rechtstreeks is aangesloten
op uw tv, probeer de speler dan aan te sluiten
op de S VIDEO-ingang van uw tv (pagina 17).
Het geluid is gestoord.
, De disc is vuil of defect.
, Bij het afspelen van een CD met DTSgeluidssporen via de LINE OUT L/R
(AUDIO)-aansluitingen, is ruis hoorbaar
(pagina 34).
Het geluid is vervormd.
, Stel “AUDIO VERZWAKKER” onder
“AUDIO INSTELLING” in op “AAN”
(pagina 68).
72
Handeling
De afstandsbediening werkt niet.
, Er bevinden zich obstakels tussen
afstandsbediening en speler.
, De afstand tussen afstandsbediening en speler
is te groot.
, De afstandsbediening is niet op de
afstandsbedieningssensor van het apparaat
gericht.
, De batterijen in de afstandsbediening zijn
bijna leeg.
De disc speelt niet.
, Er zit geen disc in het apparaat.
, De disc is ondersteboven geplaatst.
Plaats de disc met de weergavezijde naar
onderen op de disclade.
, De disc zit scheef.
, De speler kan geen CD-ROM’s e.d. afspelen
(pagina 6).
, De regiocode op de DVD komt niet overeen
met die op de speler.
, Er is condensvorming opgetreden in de speler.
Verwijder de disc en laat de speler ongeveer
een half uur aanstaan. Zet de speler weer aan
voordat u de disc afspeelt (pagina 3).
, Er is gekozen voor Geprogrammeerd, Shuffleof Herhaald afspelen (pagina 39).
Druk op CLEAR om deze functies te
annuleren voordat u een disc afspeelt.
, Afspelen hervatten is geselecteerd.
Druk op x op de speler of op de
afstandsbediening terwijl de speler is gestopt,
en begin met afspelen (pagina 36).
, Het titel-, DVD- of PBC-menu verschijnt
automatisch op het tv-scherm.
De speler begint de disc automatisch
af te spelen.
, De DVD is voorzien van een automatische
afspeelfunctie.
, “AUTO WEERGAVE” in “INDIVIDUELE
INSTELLING” is ingesteld op “TIMER”
(pagina 67).
, Sommige discs zijn voorzien van een
automatisch pauzeersignaal. Bij het afspelen
van zulke discs stopt de speler met afspelen bij
het automatische pauzeersignaal.
Sommige functies zoals stoppen,
Versneld en Vertraagd afspelen,
Herhaald afspelen, Shuffle-afspelen of
Geprogrammeerd afspelen werken
niet.
, Bij sommige discs zijn niet alle
bedieningsmogelijkheden die hierboven zijn
genoemd, beschikbaar. Raadpleeg de
gebruiksaanwijzing van de disc.
De meldingen verschijnen niet in de
gewenste taal op het scherm.
, Kies de taal voor het schermdisplay in het
Instelscherm bij “SCHERMDISPL.” onder
“TAALKEUZE” (pagina 64).
De taal voor het geluid kan niet
worden gewijzigd.
, Er zijn geen meertalige geluidssporen op de
afgespeelde DVD opgenomen.
, De taal voor het geluid kan bij deze DVD niet
worden gewijzigd.
De taal voor de ondertiteling kan niet
worden gewijzigd.
, Er zijn geen meertalige ondertitels op de DVD
opgenomen.
, De taal voor de ondertitels kan bij deze DVD
niet worden gewijzigd.
Aanvullende informatie
De disc begint niet te spelen vanaf het
begin.
Het afspelen stopt automatisch.
De ondertiteling kan niet worden
uitgeschakeld.
, Bij sommige DVD’s kan de ondertiteling niet
worden uitgeschakeld.
73
De hoeken kunnen niet worden
gewijzigd.
, Er zijn geen meervoudige hoeken opgenomen
op de DVD. De hoek kan worden gewijzigd
als de “ANGLE”-indicator in het
uitleesvenster van het voorpaneel oplicht
(pagina 9).
, Het is bij deze DVD niet mogelijk om van
hoek te veranderen.
De speler werkt niet zoals het hoort.
, De werking van de speler kan zijn verstoord
door bijvoorbeeld statische elektriciteit. Druk
in dat geval op POWER op de speler om hem
uit en weer in te schakelen.
Zelfdiagnosefunctie
(Wanneer er letters/cijfers in het
uitleesvenster verschijnen)
Als de zelfdiagnosefunctie is geactiveerd om
te voorkomen dat de werking van de speler
wordt verstoord, knippert een servicecode
van vijf tekens (b.v. C 13 00) met een
combinatie van één letter en vijf cijfers op het
tv-scherm en in het uitleesvenster van het
voorpaneel. Raadpleeg in dat geval
onderstaande tabel.
C:13:00
Er verschijnt niets in het
uitleesvenster van het voorpaneel.
, “DIMMER” onder “INDIVIDUELE
INSTELLING” is ingesteld op “UIT”. Zet
“DIMMER” op “LICHT” of “DONKER”
(pagina 67).
Er verschijnen 5 cijfers of letters op
het scherm en in het uitleesvenster
van het voorpaneel.
, De zelfdiagnosefunctie is geactiveerd.
(Raadpleeg de tabel op pagina 74.)
De disclade gaat niet open en
“LOCKED” verschijnt in het
uitleesvenster van het voorpaneel.
, Neem contact op met uw Sony-dealer of met
een plaatselijke, erkende Sonyonderhoudsdienst.
74
Eerste drie
tekens
Oorzaak en/of oplossing
C 13
De disc is vuil.
, Reinig de disc met een
zachte doek (pagina 7).
C 31
De disc is niet correct
ingebracht.
, Plaats de disc op de juiste
wijze.
E XX (xx is
een getal)
De zelfdiagnosefunctie van de
speler is uitgevoerd om een
defect te voorkomen.
, Neem contact op met de
dichtstbijzijnde Sony-dealer
of met een erkende Sonyonderhoudsdienst en
vermeld de 5 tekens van de
servicecode.
Voorbeeld: E 61 10
Verklarende woordenlijst
Dolby Digital (pagina 20, 70)
Digitale audiocompressietechnologie
ontwikkeld door Dolby Laboratories. Deze
technologie is compatibel met 5.1-kanaalssurround-geluid. In dit formaat is het
achterkanaal in stereo en er is tevens een
apart subwooferkanaal. Dolby Digital
produceert hetzelfde digitale kwaliteitsgeluid
via de 5.1-kanalen als de Dolby Digital
cinema-audiosystemen. De kanaalscheiding
is uitstekend doordat de gegevens van alle
kanalen afzonderlijk zijn opgenomen en de
vervorming is minimaal doordat de gegevens
van ieder kanaal digitaal worden verwerkt.
Dolby Surround (Pro Logic) (pagina 70)
Een audiosignaalverwerkingstechnologie
van Dolby Laboratories voor surroundgeluid. Wanneer het ingangssignaal een
surround-component bevat, voert Pro Logic
voor-, midden- en achtersignalen uit. Het
achterkanaal is mono.
DTS (pagina 20, 70)
DVD (pagina 6)
Een disc die maximaal 8 uur aan bewegende
beelden kan bevatten, met dezelfde diameter
als een CD.
Hoofdstuk (pagina 9)
Delen van een beeld of een muziekstuk die
korter zijn dan titels. Een titel bestaat uit
meerdere hoofdstukken. Sommige discs
bevatten geen hoofdstukken.
Index (CD)/Video-index (VIDEO CD)
(pagina 9)
Een getal waarmee een track wordt
opgesplitst zodat u makkelijk een bepaald
punt op een VIDEO CD of een CD kunt
vinden. Sommige discs bevatten geen index.
Kinderbeveiliging (pagina 55)
Een functie van een DVD waarmee het
afspelen van de disc kan worden beperkt op
basis van de leeftijd van de gebruiker en het
beperkingsniveau in elk land. De beperking
verschilt van disc tot disc. Wanneer de
beperking is geactiveerd of wanneer het
afspelen geheel is verboden, worden
gewelddadige scènes overgeslagen of
vervangen door andere scènes, enzovoort.
Aanvullende informatie
Digitale audiocompressietechnologie
ontwikkeld door Digital Theater Systems,
Inc. Deze technologie is compatibel met 5.1kanaals-surround-geluid. In dit formaat is het
achterkanaal in stereo en er is tevens een
apart subwooferkanaal. DTS produceert
hetzelfde digitale kwaliteitsgeluid via de
gescheiden 5.1-kanalen.
De kanaalscheiding is uitstekend doordat de
gegevens van alle kanalen afzonderlijk zijn
opgenomen en de vervorming is minimaal
doordat de gegevens van ieder kanaal digitaal
worden verwerkt.
De datacapaciteit van een éénlagige en
enkelzijdige DVD is 4,7 GB (Gigabyte), wat
7 keer meer is dan die van een CD. De
datacapaciteit van een tweelagige
enkelzijdige DVD is 8,5 GB, van een
éénlagige dubbelzijdige DVD 9,4 GB en van
een tweelagige dubbelzijdige DVD 17 GB.
De beeldgegevens zijn van het MPEG 2formaat, een van de wereldwijd
geaccepteerde normen voor digitale
compressietechnologie. De beeldgegevens
worden gecomprimeerd tot ongeveer 1/40-ste
deel (gemiddeld) van de oorspronkelijke
grootte. De DVD maakt daarnaast gebruik
van een variabele coderingstechnologie die
de toe te kennen gegevens aanpast aan de
beeldstatus. De audiogegevens worden
opgenomen in Dolby Digital en PCM, voor
een meer natuurgetrouwe geluidsweergave.
Verder biedt een DVD tal van geavanceerde
mogelijkheden zoals meervoudige hoeken,
meervoudige talen en kinderbeveiliging.
wordt vervolgd ,
75
MPEG-audio (pagina 26, 70)
Internationale coderingsstandaard voor het
comprimeren van digitale audiosignalen,
goedgekeurd door ISO/IEC. MPEG 1 is
compatibel met maximaal 2-kanaalsstereo.
MPEG 2, dat bij DVD’s wordt gebruikt, is
compatibel met maximaal 7.1-kanaalssurround.
Regiocode (pagina 6)
Dit systeem is bedoeld ter bescherming van
auteursrechten. Aan elke DVD-speler en
DVD wordt een regiocode toegekend die
overeenkomt met het verkoopgebied. Elke
regiocode staat vermeld op de speler en de
discverpakking. De speler kan discs afspelen
met een overeenkomstige regiocode. De
speler kan tevens discs afspelen die zijn
voorzien van het
-symbool. Zelfs wanneer
er geen regiocode is vermeld op de DVD, kan
de regiobeperking worden geactiveerd.
ALL
Scène (pagina 9)
Op een VIDEO CD met PBC-functies
(afspeelfuncties) zijn de menuschermen,
bewegende beelden en stilstaande beelden
opgesplitst in “scènes”.
Titel (pagina 9)
Het langste deel van een beeld of muziekstuk
op een DVD, bijvoorbeeld een complete film
bij videosoftware of een compleet album bij
audiosoftware.
Track (pagina 9)
Delen van een beeld of een muziekstuk op
een VIDEO CD of een CD (de lengte van een
muziekstuk).
TV Virtual Surround (TVS) (pagina 50)
76
Een technologie die door Sony is ontwikkeld
om thuis surround-geluid te kunnen
reproduceren op een gewone stereo-tv. Door
gebruik te maken van de
geluidskarakteristieken van uw tv, brengt
deze technologie de sensatie van surroundgeluid bij u in huis door alleen maar gebruik
te maken van de ingebouwde luidsprekers
van uw stereo-tv. Er zijn diverse TVS-
standen beschikbaar. Zo maakt TVS BREED
slechts gebruik van twee luidsprekers om een
virtuele geluidsomgeving te produceren die u
de indruk geeft dat u door meerdere
luidsprekers bent omringd.
Technische gegevens
Systeem
Laser
Signaalformaat
Halfgeleiderlaser
PAL/(NTSC)
Audiokarakteristieken
Frequentiebereik
DVD (PCM 96 kHz): 2 Hz tot 44 kHz (±1,0 dB)
DVD (PCM 48 kHz): 2 Hz tot 22 kHz (±0,5 dB)
CD: 2 Hz tot 20 kHz (±0,5 dB)
Signaal/ruis-verhouding (S/R-verhouding) 115 dB (alleen LINE OUT L/R (AUDIO)-aansluitingen)
Harmonische vervorming
0,003%
Dynamisch bereik
DVD: 103 dB
CD: 99 dB
Wow en flutter
Minder dan de meetbare waarde (±0,001% W PIEK)
De signalen van de LINE OUT L/R (AUDIO)-aansluitingen zijn gemeten. Bij de weergave van PCM-geluidssporen
met een bemonsteringsfrequentie van 96 kHz, worden de uitgangssignalen van de DIGITAL OUT (COAXIAL en
OPTICAL)-aansluitingen omgezet naar een bemonsteringsfrequentie van 48 kHz.
Uitgangen
Aansluitingstype
Maximaal
uitgangsniveau
Belastingsimpedantie
DIGITAL OUT
(OPTICAL)
Optische uitgang
-18 dBm
Golflengte 660 nm
DIGITAL OUT
(COAXIAL)
Aansluiting
hoofdtelefoon
0,5 Vp-p
75 ohm afgesloten
LINE OUT L/R
(AUDIO)
Aansluiting
hoofdtelefoon
2 Vrms (50 kilo-ohm)
Meer dan 10 kilo-ohm
LINE OUT (VIDEO)
Aansluiting
hoofdtelefoon
1,0 Vp-p
75 ohm, negatieve synchr.
S VIDEO OUT
4-pinsmini-DIN
Luminantiesignaal:
1,0 Vp-p
Kleursignaal:
0,3 Vp-p (PAL)
0,286 Vp-p (NTSC)
75 ohm, negatieve synchr.
75 ohm afgesloten
Algemeen
Voeding
Stroomverbruik
Afmetingen (ongeveer)
Gewicht (ongeveer)
Bedrijfstemperatuur
Luchtvochtigheid
Aanvullende informatie
Aansluiting
220-240 V wisselstroom, 50/60 Hz
15 W
430 × 108 × 411 mm (breedte/hoogte/diepte) incl. uitstekende delen
5,4 kg
5°C tot 35°C
25% tot 80%
Meegeleverde toebehoren
Zie pagina 14.
Wijzigingen in ontwerp en technische gegevens voorbehouden zonder voorafgaande kennisgeving.
77
Taalcodelijst
Zie pagina 49, 53 en 64 voor meer informatie.
Taalspelling conform ISO 639: 1988 (E/F).
Code
Taal
Code
Taal
Code
Taal
Code
Taal
1027
1028
1032
1039
1044
1045
1051
1052
1053
1057
Afar
Abkhazian
Afrikaans
Amharic
Arabic
Assamese
Aymara
Azerbaijani
Bashkir
Byelorussian
Bulgarian
Bihari
Bislama
Bengali;
Bangla
Tibetan
Breton
Catalan
Corsican
Czech
Welsh
Danish
German
Bhutani
Greek
English
Esperanto
Spanish
Estonian
Basque
Persian
Finnish
Fiji
Faroese
French
Frisian
1183
1186
Irish
Scots
Gaelic
Galician
Guarani
Gujarati
Hausa
Hindi
Croatian
Hungarian
Armenian
Interlingua
Interlingue
Inupiak
Indonesian
Icelandic
Italian
Hebrew
Japanese
Yiddish
Javanese
Georgian
Kazakh
Greenlandic
Cambodian
Kannada
Korean
Kashmiri
Kurdish
Kirghiz
Latin
Lingala
Laothian
Lithuanian
Latvian;
Lettish
Malagasy
1347
1349
Maori
Macedonian
Malayalam
Mongolian
Moldavian
Marathi
Malay
Maltese
Burmese
Nauru
Nepali
Dutch
Norwegian
Occitan
(Afan)
Oromo
Oriya
Punjabi
Polish
Pashto;
Pushto
Portuguese
Quechua
RhaetoRomance
Kirundi
Romanian
Russian
Kinyarwanda
Sanskrit
Sindhi
Sangho
SerboCroatian
Singhalese
Slovak
Slovenian
1507
1508
1509
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1521
1525
1527
1528
1529
1531
1532
1534
1535
1538
1539
1540
1543
1557
1564
1572
1581
Samoan
Shona
Somali
Albanian
Serbian
Siswati
Sesotho
Sundanese
Swedish
Swahili
Tamil
Telugu
Tajik
Thai
Tigrinya
Turkmen
Tagalog
Setswana
Tonga
Turkish
Tsonga
Tatar
Twi
Ukrainian
Urdu
Uzbek
Vietnamese
Volapük
Wolof
Xhosa
Yoruba
Chinese
Zulu
1059
1060
1061
1066
1067
1070
1079
1093
1097
1103
1105
1109
1130
1142
1144
1145
1149
1150
1151
1157
1165
1166
1171
1174
1181
78
1194
1196
1203
1209
1217
1226
1229
1233
1235
1239
1245
1248
1253
1254
1257
1261
1269
1283
1287
1297
1298
1299
1300
1301
1305
1307
1311
1313
1326
1327
1332
1334
1345
1350
1352
1353
1356
1357
1358
1363
1365
1369
1376
1379
1393
1403
1408
1417
1428
1435
1436
1463
1481
1482
1483
1489
1491
1495
1498
1501
1502
1503
1505
1506
1587
1613
1632
1665
1684
1697
1703
Niet
bepaald
Lijst met items van het Instelscherm
De standaardinstellingen zijn onderstreept.
TAALKEUZE (pagina 64)
SCHERMDISPL.
ENGLISH
FRANÇAIS
DEUTSCH
ITALIANO
ESPAÑOL
NEDERLANDS
DANSK
SVENSKA
SUOMI
NORSK
PORTUGUÊS
DVD MENU
ENGLISH
FRANÇAIS
DEUTSCH
ITALIANO
ESPAÑOL
NEDERLANDS
DANSK
SVENSKA
SUOMI
NORSK
PORTUGUÊS
GELUID
ORIGINEEL
(De overige items komen overeen met de talen van DVD MENU.)
ONDERTITELING
ALS GELUID
(De overige items komen overeen met de talen van DVD MENU.)
SCHERMINSTELLING (pagina 65)
TV TYPE
16:9
4:3 LETTER BOX
4:3 PAN&SCAN
SCHERMBEVEILIGING
AAN
UIT
ACHTERGROND
HOESBEELD
GRAFISCH
BLAUW
ZWART
Aanvullende informatie
CHINESE
JAPANESE
ANDERE t
79
INDIVIDUELE INSTELLING (pagina 67)
LINE
VIDEO
S VIDEO
RGB
AUTO WEERGAVE
UIT
TIMER
DEMO1
DEMO2
DIMMER
LICHT
DONKER
UIT
PAUZESTAND
AUTO
BEELD
KINDERBEVEILIGING ,
MUZIEKSTUKKEUZE
UIT
AUTO
AUDIO INSTELLING (pagina 68)
AUDIO VERZWAKKER
UIT
AAN
AUDIO DRC
STANDAARD
TV
BREEDBAND
DOWN MIX
DOLBY SURROUND
NORMAAL
DIGITALE UITGANG
AAN
UIT
80
DOLBY DIGITAL D-PCM
DOLBY DIGITAL
MPEG
PCM
MPEG
DTS
UIT
AAN
Register
Cijfers
16:9 65
4:3 LETTER BOX 65
4:3 PAN&SCAN 65
5.1-kanaals-surround 26
A
Aansluitingen 17
ACHTERGROND 66
Afspelen hervatten 36
Afstandsbediening 14, 61
AUDIO DRC 68
AUDIO INSTELLING 68
AUDIO VERZWAKKER 68
AUTO WEERGAVE 67
HERHALEN 43
HERSTELLEN 64
HOEK 53
HOOFDSTUK 45
Hoofdstuk 75
I
Index 75
INDIVIDUELE INSTELLING
67
Instelscherm 63
K
KINDERBEVEILIGING 57,
67
B
L
Batterijen 14
Bedieningsbalk 13
Bedieningsmenu 13
BNR 54
Bruikbare discs 6
LINE 67
Luidsprekers
aansluiten 22
C
CD 33
D
DIGITALE UITGANG 69
Digitale uitgang 22, 69
DIMMER 67
DOLBY DIGITAL 24, 49, 70
DOWN MIX 69
DTS 26, 49, 70
DVD 33, 75
DVD MENU 64
DVD-menu 38
M
MPEG 26, 49, 70
MUZIEKSTUKKEUZE 68
Uitleesvenster
Instelscherm 63
uitleesvenster Bedieningsmenu 13
uitleesvenster voorpaneel 9
Uitleesvenster voorpaneel 9
Verbindingen 17
Vertraagd afspelen 44
VIDEO CD 33
VOLLEDIG 63
P
PAUZESTAND 67
PBC-afspelen 38
PROGRAMMEREN 40
S VIDEO-uitgang 17
Scène 76
SCHERMBEVEILIGING 66
SCHERMDISPL. 64
Schermdisplay
Instelscherm 63
uitleesvenster Bedieningsmenu 13
SCHERMINSTELLING 65
SHUFFLE 42
Shuffle-afspelen 42
Herhaald afspelen 43
U
V
S
H
TAALKEUZE 64
TIME/TEXT 46
Titel 76
Titelmenu 37
TRACK 45
Track 76
TV TYPE 65
TVS (TV Virtual Surround) 50
Omgaan met discs 7
Onafgebroken afspelen
CD/VIDEO CD/DVD 33
ONDERTITELING 64
Ondertitels 53
EEN/ALLE DISCS 39
EIGEN
KINDERBEVEILIGING
55
GELUID 49, 64
Geprogrammeerd afspelen 40
T
O
E
G
SNEL 64
Snel achteruit 44
Snel vooruit 44
Snelle instelling 28
Statusbalk 12
Storingen verhelpen 72
SURROUND 50
Z
Zoeken
bepaald punt terwijl u naar
het tv-scherm kijkt 44
81
Sony Corporation
Download PDF

advertising