Sony | BDP-S280 | Sony BDP-S280 S280 Blu-ray Disc™/DVD player Gebruiksaanwijzing

F:\SD0004_A1L\05NL-BDPS280A1L\00COV-BDPS280A1L\NL_010COV.fm
master page=Right
4-261-854-41(1)
De software van deze speler kan in de toekomst worden bijgewerkt. Voor informatie over
eventueel beschikbare updates, gaat u naar: http://support.sony-europe.com/
z
Meer nuttige hints, tips en informatie over Sony producten en services zijn te vinden
op: www.sony-europe.com/myproduct/
Gebruiksaanwijzing
Blu-ray Disc™ / DVD Player
BDP-S280
4-261-854-41(1)
Printed in Malaysia
© 2011 Sony Corporation
BDP-S280
4-261-854-41(1)
F:\SD0004_A1L\05NL-BDPS280A1L\05NLBDPS280A1L\NL_020WAR.fm
master page=left
specdef20090918
WAARSCHUWING
Om het risico op brand of elektrocutie te verminderen,
mag u het toestel niet blootstellen aan regen of vocht.
Om elektrocutie te vermijden, mag u de behuizing niet
openmaken. Laat onderhoudswerken uitsluitend
uitvoeren door gekwalificeerde personen.
Het netsnoer mag alleen worden vervangen door een
vakbekwame reparateur.
Batterijen of apparaten met geïnstalleerde batterijen
mogen niet aan overmatige hitte worden blootgesteld
zoals zon, brand en dergelijke.
OPGELET
Als optische instrumenten in combinatie met dit
product worden gebruikt, wordt het risico voor de ogen
groter. De laserstraal die in deze Blu-ray Disc/DVDspeler wordt gebruikt, is schadelijk voor de ogen;
probeer de behuizing niet uit elkaar te nemen.
Laat onderhoudswerken uitsluitend uitvoeren door
gekwalificeerde personen.
Deze sticker bevindt zich op de laserafscherming in de
behuizing.
Dit toestel is geclassificeerd als een laserproduct van
klasse 1. De bijbehorende productidentificatie
bevindtzich aan de buitenzijde achteraan het toestel.
Verwijdering van oude elektrische en
elektronische apparaten (Toepasbaar in
de Europese Unie en andere Europese
landen met gescheiden
inzamelingssystemen)
Het symbool op het product of op de verpakking wijst
erop dat dit product niet als huishoudelijk afval mag
worden behandeld. Het moet echter naar een plaats
worden gebracht waar elektrische en elektronische
apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit
product op de correcte manier wordt verwerkt,
voorkomt u voor mens en milieu negatieve gevolgen
die zich zouden kunnen voordoen in geval van
verkeerde afvalbehandeling. De recycling van
materialen draagt bij tot het vrijwaren van natuurlijke
bronnen. Voor meer details in verband met het recyclen
van dit product, neemt u contact op met de
gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast
met de verwijdering van huishoudafval of de winkel
waar u het product hebt gekocht.
Verwijdering van oude batterijen (in de
Europese Unie en andere Europese
landen met afzonderlijke
inzamelingssystemen)
Dit symbool op de batterij of verpakking wijst erop dat
de meegeleverde batterij van dit product niet als
huishoudelijk afval behandeld mag worden.
Op sommige batterijen kan dit symbool voorkomen in
combinatie met een chemisch symbool. De chemische
symbolen voor kwik (Hg) of lood (Pb) worden
toegevoegd als de batterij meer dan 0,0005 % kwik of
0,004 % lood bevat.
Door deze batterijen op juiste wijze af te voeren,
voorkomt u voor mens en milieu negatieve gevolgen
die zich zouden kunnen voordoen in geval van
verkeerde afvalbehandeling. Het recycleren van
materialen draagt bij tot het vrijwaren van natuurlijke
bronnen.
In het geval dat de producten om redenen van
veiligheid, prestaties dan wel in verband met dataintegriteit een permanente verbinding met batterij
vereisen, dient deze batterij enkel door gekwalificeerd
servicepersoneel vervangen te worden.
Om ervoor te zorgen dat de batterij op een juiste wijze
zal worden behandeld, dient het product aan het eind
van zijn levenscyclus overhandigd te worden aan het
desbetreffende inzamelingspunt voor de recyclage van
elektrisch en elektronisch materiaal.
2
BDP-S280
4-261-854-41(1)
F:\SD0004_A1L\05NL-BDPS280A1L\05NLBDPS280A1L\NL_020WAR.fm
Voor alle andere batterijen verwijzen we u naar het
gedeelte over hoe de batterij veilig uit het product te
verwijderen. Overhandig de batterij bij het
desbetreffende inzamelingspunt voor de recyclage van
batterijen.
Voor meer details in verband met het recyclen van dit
product of batterij, neemt u contact op met de
gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast
met de verwijdering van huishoudafval of de winkel
waar u het product hebt gekocht.
De fabricant van dit product is Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. De
geauthoriseerde vertegenwoordiging voor EMC en
produkt veiligheid is Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Duitsland.
Voor service- of garantiezaken verwijzen wij u graag
naar de addressen in de afzonderlijke service/garantie
documenten.
Voorzorgsmaatregelen
• Dit toestel werkt op 220–240V wisselstroom,
50/60Hz. Ga na of de bedrijfsspanning van het toestel
overeenkomt met uw netspanning.
• Om gevaar voor brand of elektrocutie te vermijden,
mag u geen voorwerpen op het toestel plaatsen die
met vloeistoffen gevuld zijn, zoals een vaas.
• Stel dit systeem zodanig op, dat de stekker van het
netsnoer onmiddellijk uit het stopcontact kan worden
getrokken in geval van problemen.
Voorzorgsmaatregelen
Na te zijn getest is gebleken dat dit apparaat voldoet
aan de eisen die gesteld worden in de EMC-richtlijn
voor het gebruik van een aansluitkabel korter dan 3
meter.
Opstelling
• Gebruik de speler op een plaats met voldoende
ventilatie, zodat de geproduceerde warmte kan
worden afgevoerd.
• Plaats de speler niet op een zachte ondergrond
zoals een tapijt, want hierdoor kunnen de
ventilatiegaten afgedekt raken.
• Stel het toestel niet op in een afgesloten ruimte,
zoals een boekenplank of iets dergelijks.
• Plaats de speler niet dicht bij warmtebronnen en
stel het toestel niet bloot aan direct zonlicht, veel
stof of mechanische schokken.
• Stel het toestel niet op buitenshuis, in voertuigen,
schepen of op andere vaartuigen.
• Als u de speler direct van een koude naar een
warme omgeving verplaatst of in een zeer
vochtige ruimte plaatst, kan er vocht condenseren
op de lenzen binnenin de speler. Als dit het geval
is, kan de werking van de speler worden
verstoord. Verwijder de disc en laat de speler
ongeveer een half uur aan staan tot alle vocht is
verdampt.
master page=right
specdef20090918
• Plaats het toestel niet schuin. Het toestel kan
enkel in horizontale positie werken.
• Deze speler moet worden opgesteld en bediend
met inachtneming van een minimumafstand van
minstens 20 cm of meer tussen de speler en
iemands lichaam (exclusief de ledematen:
handen, polsen, voeten en enkels).
• Plaats geen zware of wankele voorwerpen op het
apparaat.
• Plaats geen voorwerpen, anders dan discs, op de
disclade. Als u dit toch doet, kan het apparaat of
het voorwerp worden beschadigd.
• Haal de disc eruit wanneer u de speler verplaatst.
Als u dit niet doet, kunnen de discs worden
beschadigd.
• Koppel het netsnoer en alle andere kabels los van
de speler wanneer u de speler verplaatst.
Stroomnet
• De speler blijft verbonden met het stroomnet
(netvoeding) zolang de stekker in het stopcontact
zit, ook als de speler zelf is uitgeschakeld.
• Trek de stekker van het netsnoer uit het
stopcontact wanneer u de speler gedurende een
lange tijd niet gaat gebruiken. Neem daartoe de
stekker zelf vast; trek nooit aan het snoer.
• Om te voorkomen dat het netsnoer beschadigd
wordt, moet u op volgende punten letten. Gebruik
geen beschadigd netsnoer want dit kan anders
brand of een elektrische schok veroorzaken.
– Klem het netsnoer niet af tussen het apparaat en
de muur, plank, enz.
– Plaats geen zwaar voorwerp op het netsnoer en
trek niet aan het snoer zelf.
Volumeregeling
Zet het volume niet hoger bij het beluisteren van
een zeer stille passage of een gedeelte zonder
geluidssignalen. Als u dit toch doet, kunnen uw
oren en de luidsprekers worden beschadigd
wanneer een fragment met een piekniveau wordt
weergegeven.
Reiniging
Reinig de behuizing, het voorpaneel en de
bedieningselementen met een zachte doek. Gebruik
geen schuursponsje, schuurpoeder of
oplosmiddelen, zoals alcohol of benzine.
Discs reinigen, reinigingsmiddelen voor
discs/lenzen
Gebruik geen reinigingsdiscs of disc-/lensreinigers
(inclusief vloeistof of spray). Hierdoor kan het
apparaat worden beschadigd.
Het vervangen van onderdelen
Indien deze speler wordt hersteld, kunnen
vervangen onderdelen worden verzameld voor
hergebruik of voor recyclage.
,Wordt vervolgd
BDP-S280
4-261-854-41(1)
3
F:\SD0004_A1L\05NL-BDPS280A1L\05NLBDPS280A1L\NL_020WAR.fm
Over aansluiten op de HDMI OUTaansluiting
Houd rekening met het volgende, aangezien een
onjuiste behandeling kan leiden tot beschadiging
van de HDMI OUT-aansluiting en de stekker.
• Lijn de HDMI-stekker en de HDMI OUTaansluiting aan de achterkant van de speler
voorzichtig uit, door hun vormen te controleren.
Zorg ervoor dat de stekker niet ondersteboven of
schuin is.
• Koppel de HDMI-kabel los wanneer u de speler
verplaatst.
• Houd de HDMI-stekker recht bij het aansluiten of
loskoppelen van de HDMI-kabel. U mag de
HDMI-stekker, wanneer u deze in de HDMI
OUT-aansluiting steekt, niet verdraaien of er
grote kracht op uitoefenen.
BELANGRIJKE OPMERKING
Opgelet: Deze speler kan een stilstaand
videobeeld of een ander stilstaand beeld
onbeperkt op uw tv-scherm weergeven. Als u
dergelijke beelden gedurende lange tijd op uw
tv-toestel weergeeft, kan het tv-scherm
onherstelbaar beschadigd raken. Dit geldt met
name voor plasmaschermen en projectie-tv's.
Als u vragen hebt over uw speler of problemen hebt
met het toestel, neem dan contact op met de
dichtstbijzijnde Sony-dealer.
Kopieerbeveiliging
Houd wel rekening met de geavanceerde
inhoudbeveiligingssystemen die zowel bij de Bluray Disc™ als de DVD-media worden gebruikt.
Deze systemen genaamd AACS (Advanced Access
Content System) en CSS (Content Scramble
System) kunnen enkele beperkingen hebben ten
aanzien van het afspelen, de analoge uitgang en
andere vergelijkbare functies. De bediening van dit
product en de opgelegde beperkingen kunnen
afhankelijk van de aankoopdatum variëren, daar het
besturingsorgaan van de AACS haar
beperkingsvoorschriften na aankoop van het
product kan aanvullen of wijzigen.
master page=left
specdef20090918
Auteursrechten en handelsmerken
• "AVCHD" en het "AVCHD" logo zijn
handelsmerken van Panasonic Corporation en
Sony Corporation.
• Java, het logo van het koffiekopje en alle
handelsmerken die op Java zijn gebaseerd, zijn
handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken
van Sun Microsystems, Inc. in de VS of andere
landen.
•
, "XMB" en "xross media bar" zijn
handelsmerken van Sony Corporation en Sony
Computer Entertainment Inc.
• Dit product is uitgerust met High-Definition
Multimedia Interface (HDMI™)-technologie.
HDMI, het HDMI-logo en High Definition
Multimedia Interface zijn handelsmerken of
gedeponeerde handelsmerken van HDMI
Licensing LLC in de VS en andere landen.
• "Blu-ray Disc" is een handelsmerk.
• De logo's "Blu-ray Disc", "DVD+RW", "DVDRW", "DVD+R", "DVD-R", "DVD VIDEO" en
"CD" zijn handelsmerken.
• "BD-LIVE", het "BD-LIVE"-logo en
"BONUSVIEW" zijn handelsmerken van Blu-ray
Disc Association.
• "x.v.Colour" en het "x.v.Colour"-logo zijn
handelsmerken van Sony Corporation.
• "BRAVIA" is een handelsmerk van Sony
Corporation.
• "PhotoTV HD" en het "PhotoTV HD"-logo zijn
handelsmerken van Sony Corporation.
• MPEG Layer-3 audio-codeertechnologie en patenten gebruikt onder licentie van Fraunhofer
IIS en Thomson.
• Windows Media is een gedeponeerd handelsmerk
of een handelsmerk van Microsoft Corporation in
de Verenigde Staten en/of andere landen.
Dit product wordt beschermd door bepaalde
intellectueel-eigendomsrechten van Microsoft
Corporation. Het gebruik of de distributie van
dergelijke technologie buiten dit product is
verboden zonder een licentie van Microsoft of
een erkende dochteronderneming van Microsoft.
• Alle andere handelsmerken zijn handelsmerken
van hun respectievelijke eigenaren.
• De namen van andere systemen en producten zijn
over het algemeen handelsmerken en
gedeponeerde handelsmerken van de fabrikanten.
™- en ®-merktekens worden in dit document niet
weergegeven.
4
BDP-S280
4-261-854-41(1)
F:\SD0004_A1L\05NL-BDPS280A1L\05NLBDPS280A1L\NL_010COVTOC.fm
master page=right
specdef20090918
Inhoudsopgave
WAARSCHUWING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Voorzorgsmaatregelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Gids voor onderdelen en bedieningselementen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Aansluitingen en instellingen
Stap 1: De speler aansluiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Stap 2: Snelinstelling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Netwerkaansluiting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Weergave
Een disc weergeven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Weergeven vanaf een USB-apparaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Weergeven via een netwerk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Beschikbare opties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Instellingen en aanpassingen
De instelschermen gebruiken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
[Netwerk-update] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
[Scherminstellingen] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
[Audio-instellingen] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
[BD/DVD-instellingen] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
[Kinderbeveiliging] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
[Systeeminstellingen] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
[Netwerkinstellingen] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
[Snelinstelling] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
[Terugstellen] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Aanvullende informatie
Problemen oplossen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Technische gegevens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Index . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
5
BDP-S280
4-261-854-41(1)
F:\SD0004_A1L\05NL-BDPS280A1L\05NLBDPS280A1L\NL_030PAR.fm
master page=left
specdef20090918
Gids voor onderdelen en bedieningselementen
Voorpaneel
z
De toets N is voorzien van een voelstip. Gebruik de voelstippen als referentiepunt bij de bediening van de
speler.
A Disclade
F Z (openen/sluiten)
B Afstandsbedieningsensor
G [/1 (aan/stand-by)
Hiermee wordt de speler ingeschakeld of
in de stand-by-stand gezet.
C Display op het voorpaneel
N, X: Brandt tijdens weergave of
pauze.
: Brandt wanneer de herhaalfunctie is
ingeschakeld.
: Brandt tijdens uitvoer van 720p/
1080i/1080p videosignalen.
D x (stop)
E N (weergave)
De disclade vergrendelen (Kinderslot)
U kunt de disclade vergrendelen om te
voorkomen dat deze per ongeluk geopend
wordt.
Terwijl de speler is ingeschakeld, houdt u N
op de speler gedurende langer dan 10
seconden ingedrukt. De disclade wordt
vergrendeld of ontgrendeld.
Achterpaneel
A LINE OUT (R-AUDIO-L)aansluitingen
B LINE OUT (VIDEO)-aansluiting
C HDMI OUT-aansluiting
D LAN (100)-aansluiting
E
(USB)-aansluiting
F DIGITAL OUT (COAXIAL)aansluiting
G COMPONENT VIDEO OUT
(Y, PB, PR)-aansluitingen
6
BDP-S280
4-261-854-41(1)
F:\SD0004_A1L\05NL-BDPS280A1L\05NLBDPS280A1L\NL_030PAR.fm
Afstandsbediening
De beschikbare functies van de
afstandsbediening verschillen afhankelijk
van de disc of de situatie.
master page=right
specdef20090918
A Z (openen/sluiten)
Hiermee wordt de disclade geopend of
gesloten.
-TV- t (TV-ingangsbronkeuze)
Hiermee wordt tussen de televisie en
andere ingangsbronnen gewisseld.
-TV- [/1 (TV aan/stand-by)
Hiermee wordt de televisie ingeschakeld
of in de stand-by-stand gezet.
[/1 (aan/stand-by)
Hiermee wordt de speler ingeschakeld of
in de stand-by-stand gezet.
B Cijfertoetsen (0 - 9)
Hiermee worden titel/
hoofdstuknummers, enz. ingevoerd.
2 (volume) +/–
Hiermee wordt het geluidsvolume van de
televisie gewijzigd.
AUDIO (bladzijde 18)
Hiermee wordt het taalspoor op BDROM's/DVD VIDEO's geselecteerd, als
deze zijn opgenomen met meertalige
geluidssporen.
Hiermee wordt het geluidsspoor van een
CD geselecteerd.
SUBTITLE (bladzijde 18)
Hiermee wordt de ondertiteling op BDROM's/DVD VIDEO's geselecteerd, als
deze zijn opgenomen met meertalige
ondertitels.
(demping)
Schakel het geluid tijdelijk uit.
C Kleurtoetsen (rood/groen/geel/
blauw)
Sneltoetsen voor interactieve functies.
z
Cijfertoets 5 en AUDIO, 2 +, en N-toestsen zijn
voorzien van een voelstip. Gebruik de voelstippen
als referentiepunt bij de bediening van de speler.
D TOP MENU
Hiermee wordt het hoofdmenu van BD's
of DVD's geopend of gesloten.
POP UP/MENU
Hiermee wordt het pop-upmenu van BDROM's of het discmenu van de DVD's
geopend of gesloten.
OPTIONS (bladzijde 14)
Hiermee wordt het optiemenu, waaruit
een keuze gemaakt kan worden, op het
scherm afgebeeld.
,Wordt vervolgd
BDP-S280
4-261-854-41(1)
7
F:\SD0004_A1L\05NL-BDPS280A1L\05NLBDPS280A1L\NL_030PAR.fm
master page=left
specdef20090918
HOME
x (stop)
Hiermee wordt het hoofdmenu van de
speler geopend.
Beeld de wallpaper af indien hierop
gedrukt wordt op het categoriepictogram
van het hoofdmenu.
Stopt de weergave en onthoudt het punt
waarop is gestopt (hervattingspunt).
Het hervattingspunt voor een titel/track is
het laatste punt dat u hebt weergegeven,
of de laatste weergegeven foto in een
fotomap.
RETURN
Hiermee wordt teruggekeerd naar het
vorige scherm.
</M/m/,
Hiermee wordt de markering verplaatst
om een weergegeven onderdeel te
selecteren.
Centrale toets (ENTER)
Hiermee wordt toegang verleend tot het
geselecteerde onderdeel.
E ./> (vorige/volgende)
Hiermee wordt het vorige/volgende
hoofdstuk, de vorige/volgende track of
het vorige/volgende bestand
geselecteerd.
DISPLAY (bladzijde 12)
Hiermee wordt de discinformatie op het
scherm weergegeven.
Het hoofdmenu afbeelden
Het hoofdmenu wordt afgebeeld wanneer u
op HOME drukt. Kies een categorie met
</,. Selecteer een onderdeel met de
toetsten M/m en druk op ENTER.
Onderdeel
Categorie
X (pauze)
Hiermee wordt de weergave
onderbroken of hervat.
m/M (achteruitspoelen/
vooruitspoelen)
• Als u op deze toets drukt tijdens het
weergeven, wordt de disc achteruit-/
vooruitgespoeld. Iedere keer wanneer u
tijdens het weergeven van video's op de
toets drukt, verandert de zoeksnelheid.
• Geeft weer in slow motion indien
ingedrukt gehouden gedurende langer
dan één seconde in de pauzefunctie.
• Geeft één frame tegelijk weer, indien
kort ingedrukt in de pauzefunctie.
[Instellen]: Hiermee kunt u de
instellingen van de speler instellen.
[Foto]: Hiermee kunt u foto's weergeven.
[Muziek]: Hiermee kunt u muziek
weergeven.
[Video]: Hiermee kunt u video's
weergeven.
[Netwerk]: Hiermee kunt u
netwerkonderdelen weergeven.
N (weergave)
Hiermee wordt de weergave gestart of
herstart.
(favorieten) (bladzijde 14)
Geeft de internetcontent weer die aan de
favorietenlijst is toegevoegd. U kunt
maximaal 18 van uw favoriete
internetcontentprogramma's opslaan.
8
BDP-S280
4-261-854-41(1)
F:\SD0004_A1L\05NL-BDPS280A1L\05NLBDPS280A1L\NL_040BAS.fm
master page=right
specdef20090918
Aansluitingen en instellingen
Stap 1: De speler aansluiten
Aansluitingen en instellingen
Sluit het netsnoer pas aan nadat alle aansluitingen gemaakt zijn.
Voor meegeleverde accessoires, zie "Bijgeleverde toebehoren" (bladzijde 24).
Aansluiten op uw televisie
Selecteer één van de volgende aansluitmethoden aan de hand van de ingangsaansluitingen op
uw televisie.
Kies bij het aansluiten de stekker van dezelfde kleur als de aansluiting.
HDMI-kabel (niet bijgeleverd)
Hoge
kwaliteit
Audio-videokabel
(niet bijgeleverd)
Componentvideokabel*
(niet bijgeleverd)
Audio-videokabel
(niet bijgeleverd)
Standaardkwaliteit
*
De beveiligde content op BD-ROM's wordt via de COMPONENT VIDEO OUT-aansluiting uitgestuurd
op een resolutie van 480i/576i (bladzijde 4).
,Wordt vervolgd
BDP-S280
4-261-854-41(1)
9
F:\SD0004_A1L\05NL-BDPS280A1L\05NLBDPS280A1L\NL_040BAS.fm
master page=left
specdef20090918
b
Sluit de speler niet aan via een videorecorder. Videosignalen die door een videorecorder wordt gelust,
kunnen worden gehinderd door auteursrechtenbeschermingstechnologie zodat het beeld vervormd op de
televisie wordt weergegeven.
Aansluiten op uw AV-versterker (receiver)
Selecteer één van de volgende aansluitmethoden aan de hand van de ingangsaansluitingen op
uw AV-versterker (receiver). Als u A of B selecteert, maakt u de toepasselijke instellingen op
het [Audio-instellingen] (bladzijde 17).
HDMI-kabel (niet bijgeleverd)
HDMI-kabel
(niet bijgeleverd)
t Stel [BD Audio MIX-instelling] (bladzijde 17).
Coaxiale digitale audiokabel
(niet bijgeleverd)
t Stel [Dolby Digital*1] (bladzijde 17)
en [DTS*2] (bladzijde 17).
Audio-videokabel (niet bijgeleverd)
*1
Gefabriceerd onder licentie van Dolby
Laboratories.
Dolby, Pro Logic en het symbool double-D zijn
handelsmerken van Dolby Laboratories.
*2
Geproduceerd onder licentie van
VS-patentnummers 5.451.942; 5.956.674;
5.974.380; 5.978.762; 6.226.616; 6.487.535;
7.212.872; 7.333.929; 7.392.195; 7.272.567 en
andere patenten verkregen en in aanvraag in de
VS en andere landen. DTS en het logo zijn
gedeponeerde handelsmerken en DTS-HD,
DTS-HD Master Audio en DTS-logo's zijn
handelsmerken van DTS, Inc. Bij het product is
de software inbegrepen. © DTS, Inc. Alle
rechten voorbehouden.
10
BDP-S280
4-261-854-41(1)
F:\SD0004_A1L\05NL-BDPS280A1L\05NLBDPS280A1L\NL_040BAS.fm
Stap 2: Snelinstelling
Wanneer u de speler voor het eerst
inschakelt
1
Netwerkaansluiting
Bedraad instellen
Gebruik een LAN-kabel om aan te sluiten op
de LAN (100)-aansluiting van de speler.
Plaats twee R6-batterijen (AAformaat) in de batterijhouder door de
3 en #-zijden van de batterijen te
laten samenvallen met de
markeringen in de houder.
LAN-kabel
(niet bijgeleverd)
Breedbandrouter ADSL-modem/
Kabelmodem
Internet
Aansluitingen en instellingen
Wacht even tot de speler wordt
ingeschakeld en [Snelinstelling] start.
master page=right
specdef20090918
z
Wij adviseren u een afgeschermde interfacekabel
(LAN-kabel), normaal of gekruist, te gebruiken.
De netwerkinstellingen gebruiken
2
Sluit de speler aan op het
elektriciteitsnet.
naar een stopcontact
3
Druk op [/1 om de speler in te
schakelen.
Selecteer [Netwerkinstellingen], vervolgens
[Internetinstellingen], daarna [Bedraad
instellen] (bladzijde 19), en volg ten slotte de
aanwijzingen op het scherm om het instellen
te voltooien.
Draadloos USB instellen
Schakel de speler uit, sluit daarna de
USB-adapter voor draadloos LAN aan
(UWA-BR100 pas verkrijgbaar vanaf
oktober 2010) op de USB-aansluiting op de
aansluiting van de speler.
b
Het is mogelijk dat de USB-adapter voor draadloos
LAN niet verkrijgbaar is in bepaalde landen en
gebieden.
USB-adapter voor draadloos LAN
4
Schakel de televisie in en stel de
ingangsbronkeuze van uw televisie zo
in dat het signaal van de speler op het
televisiescherm wordt weergegeven.
5
Voer [Snelinstelling] uit.
Volg de aanwijzingen op het scherm om
de basisinstellingen te maken met behulp
van </M/m/, en ENTER op de
afstandsbediening.
</M/m/,
ENTER
LAN-kabel (niet bijgeleverd)
DraadloosLAN-router
ADSL-modem/ Internet
Kabelmodem
De netwerkinstellingen gebruiken
Selecteer [Netwerkinstellingen], vervolgens
[Internetinstellingen], daarna [Draadloos
USB instellen] (bladzijde 19), en volg ten
slotte de aanwijzingen op het scherm om het
instellen te voltooien.
BDP-S280
4-261-854-41(1)
11
F:\SD0004_A1L\05NL-BDPS280A1L\05NLBDPS280A1L\NL_050PLY.fm
3
Weergave
Een disc weergeven
Zie "Discs geschikt voor weergave"
(bladzijde 25) voor de discs die kunnen
worden weergegeven.
1
Stel de ingangskeuzeschakelaar van
de televisie zo in, dat het signaal van
de speler op het televisiescherm
verschijnt.
2
Druk op Z en plaats een disc op de
disclade.
master page=left
specdef20090918
Plaats de BD-ROM met BONUSVIEW/
BD-LIVE.
De bediening kan, afhankelijk van de
disc, verschillen. Raadpleeg de
gebruiksaanwijzing die bij de disc werd
geleverd.
z
Om data te wissen van het USB-geheugen, selecteert
u [BD-gegevens wissen] in de categorie
[Video], en drukt u op ENTER. Alle gegevens
opgeslagen in de map buda worden gewist.
De weergave-informatie
afbeelden
U kunt de weergave-informatie, enz.,
controleren door op DISPLAY te drukken.
De informatie verschilt afhankelijk van het
disctype en de toestand van de speler.
Voorbeeld: bij weergave van een BD-ROM
Afspeelkant omlaag
3
Druk op Z om de disclade te sluiten.
Afspelen start.
Als de weergave niet automatisch begint,
selecteert u
in de categorie
[Video],
[Muziek], of
[Foto], en
drukt u daarna op ENTER.
BONUSVIEW/BD-LIVE bekijken
Op sommige BD-ROM's met het "BDLIVE"- logo* staat bonusmateriaal en andere
data die kunnen worden gedownload voor
extra kijkplezier.
*
1
Sluit een USB-geheugen aan op de
USB-aansluiting op het achterpaneel
van de speler (bladzijde 6).
Gebruik als lokale opslag een USBgeheugen van 1 GB of groter.
2
12
Bereid voor op BD-LIVE (BD-LIVE
alleen).
• Sluit de speler aan op een netwerk
(bladzijde 11).
• Stel [BD-internetverbinding] in op
[Toestaan] (bladzijde 18).
A Resolutie uitgangssignaal/
Videobeeldfrequentie
B Titelnummer of -naam
C De huidig geselecteerde
audioinstelling
D Beschikbare functies
(
camerahoek,
ondertiteling)
audio,
E Weergave-informatie
Geeft de weergavefunctie, de
weergavestatusbalk, het disctype, de
videocodec, de overdrachtsnelheid, het
herhalingstype, de verstreken tijd en de
totale weergavetijd weer.
F Hoofdstuknummer
G De huidige geselecteerde camerahoek
BDP-S280
4-261-854-41(1)
F:\SD0004_A1L\05NL-BDPS280A1L\05NLBDPS280A1L\NL_050PLY.fm
Weergeven vanaf een
USB-apparaat
1
Sluit het USB-apparaat aan op de
USB-aansluiting van de speler.
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing die bij
het USB-apparaat werd geleverd
alvorens aan te sluiten.
3
Selecteer op het hoofdmenu
[Video],
[Muziek], of
met behulp van </,.
Sluit de speler aan op een netwerk
(bladzijde 11).
2
3
Selecteer op het hoofdmenu
[Video],
[Muziek], of
met behulp van </,.
[Foto]
Selecteer het pictogram van een
internetcontentprovider met behulp
van M/m, en druk daarna op ENTER.
Als geen internetcontentlijst is
verkregen, wordt het pictogram 'niet
aanwezig' of het pictogram 'nieuw'
afgebeeld.
Het bedieningspaneel gebruiken
Het bedieningspaneel wordt afgebeeld zodra
de weergave van het videobestand begint. De
afgebeelde onderdelen kunnen verschillen
afhankelijk van de internetcontentprovider.
Om opnieuw af te beelden, drukt u op
DISPLAY.
USB-apparaat
2
Bereid voor op BRAVIA-internetvideo.
Weergave
U kunt video-/muziek-/fotobestanden
weergeven die op het aangesloten USBapparaat staan.
Zie "Bestandstypen die kunnen worden
weergegeven" (bladzijde 25) voor de USBapparaten die kunnen worden weergegeven.
1
master page=right
specdef20090918
[Foto]
Selecteer
[USB-apparaat] met
behulp van M/m, en druk daarna op
ENTER.
Weergeven via een
netwerk
Streaming BRAVIAinternetvideo
Dient als gateway voor het leveren van de
geselecteerde internetcontent en een heel
scala aan on-demand entertainment
rechtstreeks naar uw speler.
A Bedieningsknoppen
Druk op </M/m/, of ENTER voor
de weergavebedieningen.
B Weergavestatusbalk
Statusbalk, cursor die de huidige
positie aangeeft, weergaveduur, totale
duur van de video
C Netwerkconditie
geeft de signaalsterkte voor de
draadloze verbinding weer.
geeft een vaste verbinding weer.
D Netwerkoverdrachtssnelheid
E De naam van het volgende
videobestand
F De naam van het huidige geselecteerde
videobestand
z
Sommige internetcontent vereist registratie via een
computer, voordat u deze content kunt afspelen.
13
BDP-S280
4-261-854-41(1)
F:\SD0004_A1L\05NL-BDPS280A1L\05NLBDPS280A1L\NL_050PLY.fm
Beschikbare opties
Diverse instellingen en weergavebedieningen
zijn mogelijk door op OPTIONS te drukken.
De beschikbare onderdelen kunnen,
afhankelijk van de toestand, verschillen.
master page=left
specdef20090918
Onderdelen
Details
[Hoofdstuk
zoeken]
Zoekt naar een hoofdstuk
en start de weergave vanaf
het begin.
[Hoek]
Hiermee wordt
overgeschakeld naar andere
kijkhoeken op BD-ROM's/
DVD VIDEO's, als deze
zijn opgenomen met
meerdere kijkhoeken.
Gemeenschappelijke opties
Onderdelen
Details
[Herhaalinstelling]
Stelt de herhaalde
weergavefunctie in.
[Lijst met
favorieten]
Beeldt de favorietenlijst af.
[Weergeven/
Stoppen]
Start of stopt de weergave.
Onderdelen
Details
[Weerg. v/a
begin]
Speelt het onderdeel af vanaf
het begin.
[BGM
diavoorst.
toev.]
[Toev. aan
favorieten]
Voegt de internetcontent toe
aan de favorietenlijst.
Registreert
muziekbestanden in het
USB-geheugen als
achtergrondmuziek (BGM)
van een diavoorstelling.
[Verwijderen
uit favorieten]
Verwijdert de
internetcontent van de
favorietenlijst.
Alleen
[Video]
Onderdelen
Details
[A/V-SYNC]
Verandert het verschil
tussen beeld en geluid door
de geluidsuitvoer te
vertragen in verhouding tot
de beelduitvoer (0 tot 120
milliseconden).
[Videoinstellingen]
• [Beeldkwaliteitsfunctie]:
Selecteert de
beeldinstellingen op
grond van verschillende
omgevingslichtsituaties.
• [BNR]: Vermindert de
mozaïekachtige blokruis
in het beeld.
• [MNR]: Vermindert de
geringe ruis rondom de
buitenlijnen van het beeld
(muggenruis).
[Ruisverminde- Stelt de beeldkwaliteit van
ring IP-content] internetcontent af.
Alleen
Alleen
[Muziek]
[Foto]
Onderdelen
Details
[Snelh.
diavoorst.]
Hiermee wordt de snelheid
van de diavoorstelling
veranderd.
[Diavoorst.
effect]
Stelt het effect in voor
diavoorstellingen.
[BGM
diavoorst.]
• [Uit]: Schakelt de functie
uit.
• [Mijn Muziek van USB]:
Stelt de muziekbestanden
in die zijn geregistreerd in
[BGM diavoorst. toev.].
Als geen
muziekbestanden zijn
geregistreerd, wordt [(niet
geregistreerd)] afgebeeld.
• [Weergvn. muziek-cd]:
Stelt de tracks in CD-DA's
in.
[Diavoorstelling]
Geeft een diavoorstelling
weer.
[Pauze]
Pauzeert het afspelen.
[Linksom
draaien]
Roteert de foto 90 graden
linksom.
[Hoofdmenu]
Beeldt het hoofdmenu van
de BD of DVD af.
[Rechts
draaien]
Hiermee wordt de foto 90
graden rechtsom gedraaid.
[Menu/Popupmenu]
Beeldt het pop-upmenu van
de BD-ROM of het menu
van de DVD af.
[Titel zoeken]
Zoekt naar een titel op de
BD-ROM/DVD VIDEO en
start de weergave vanaf het
begin.
14
BDP-S280
4-261-854-41(1)
F:\SD0004_A1L\05NL-BDPS280A1L\05NLBDPS280A1L\NL_060ADJ.fm
Pictogram
Instellingen en aanpassingen
master page=right
specdef20090918
Uitleg
De instelschermen
gebruiken
[Netwerkinstellingen]
(bladzijde 19)
Maakt gedetailleerde
instellingen voor het internet en
netwerk.
Selecteer
[Instellen] uit het hoofdmenu,
als u de instellingen van de speler moet
wijzigen.
De standaardinstellingen zijn onderstreept.
[Snelinstelling]
(bladzijde 20)
Hiermee wordt de snelinstelling
opnieuw opgestart om de
basisinstellingen te maken.
Selecteer op het hoofdmenu
[Instellen] met behulp van </,.
2
Selecteer het pictogram van de
instellingencategorie met M/m, en
druk daarna op ENTER.
Pictogram
Uitleg
[Terugstellen]
(bladzijde 20)
Hiermee worden de instellingen
van de speler teruggesteld naar
de fabriekswaarden.
[Netwerk-update]
[Netwerk-update]
(bladzijde 15)
Hiermee wordt de software van
de speler bijgewerkt.
Selecteer [OK] om de software van de speler
bij te werken via het netwerk.
[Scherminstellingen]
(bladzijde 16)
Hiermee worden de
videoinstellingen in
overeenstemming met de
aansluitingen gemaakt.
z
• Wij adviseren ongeveer iedere 2 maanden een
netwerkupdate uit te voeren.
• Voor informatie over de updatefuncties, gaat u
naar de volgende website:
http://support.sony-europe.com/
Instellingen en aanpassingen
1
[Audio-instellingen]
(bladzijde 17)
Hiermee worden de
audioinstellingen in
overeenstemming met de
aansluitingen gemaakt.
[BD/DVD-instellingen]
(bladzijde 18)
Hiermee worden gedetailleerde
instellingen voor de BD/DVDweergave gemaakt.
[Kinderbeveiliging]
(bladzijde 18)
Maakt gedetailleerde
instellingen voor de
kinderbeveiligingsfunctie.
[Systeeminstellingen]
(bladzijde 19)
Hiermee worden de instellingen
met betrekking tot de speler
gemaakt.
15
BDP-S280
4-261-854-41(1)
F:\SD0004_A1L\05NL-BDPS280A1L\05NLBDPS280A1L\NL_060ADJ.fm
[Scherminstellingen]
x [Type televisie]
[16:9]: Selecteer dit bij aansluiten van een
breedbeeldtelevisie of een televisie met
breedbeeldfunctie.
[4:3]: Selecteer dit bij aansluiten van een
televisie met een 4:3beeldschermverhouding zonder
breedbeeldfunctie.
x [Schermformaat]
[Origineel]: Selecteer dit bij aansluiten van
een televisie met breedbeeldfunctie. Geeft
een 4:3-beeld in 16:9beeldschermverhouding weer, zelfs op een
breedbeeldtelevisie.
[Vaste beeldverhdng]: Verandert het
beeldformaat om, met de originele
beeldverhouding, op het schermformaat
passend te maken.
x [DVD-beeldverhouding]
[Horizontale banden]: Geeft een breed beeld
weer met zwarte randen aan de boven- en
onderkant.
[Zijkanten afsnijden]: Geeft een beeld over
de volledige hoogte van het scherm weer,
met bijgesneden zijkanten.
x [Bioscoop-conversiefunctie]
[Auto]: Dit is gewoonlijk uw keuze. De
speler zal automatisch detecteren of
materiaal gebaseerd is op video of film en
schakelt de toepasselijke videoconversiemethode in.
[Video]: De conversiemethode, geschikt
voor materiaal gebaseerd op video, zal altijd
toegepast worden, ongeacht het materiaal.
master page=left
specdef20090918
x [Uitgevoerd videoformaat]
[HDMI]: Selecteer normaliter dit
[Automatisch].
Selecteer [Oorspronkelijke resolutie] om de
resolutie uit te voeren die op de disc is
opgenomen. Als de resolutie lager is dan de
SD-resolutie, wordt deze opgeschaald naar
de SD-resolutie.
[Componentvideo]: Selecteer de resolutie
die geschikt is voor uw televisie.
[Video]: Stelt automatisch de laagste
resolutie in.
z
• Wanneer bij aansluiten tegelijkertijd de HDMI
OUT-aansluiting en andere video-uitgangen
gebruikt worden, selecteert u
[Componentvideo].
• Als geen beeld wordt weergegeven wanneer u de
[HDMI] of [Componentvideo]-resolutie instelt,
probeert u een andere resolutie-instelling.
• Als u een product aansluit via de COMPONENT
VIDEO OUT-aansluiting en [Componentvideo]
hebt geselecteerd, is het afspelen van BD-ROM
beveiligde content alleen ondersteund door een
uitgangsresolutie van 480i/576i (bladzijde 4).
x [BD/DVD-ROM 1080/24p-uitvoer]
[Auto]: Hiermee worden 1920 × 1080p/
24 Hz-videosignalen uitgevoerd en alleen bij
aansluiten van een 1080/24p-compatibele
televisie via de HDMI OUT-aansluiting.
[Uit]: Selecteer dit als de televisie niet
compatibel is met 1080/24p videosignalen.
x [YCbCr/RGB (HDMI)]
[Auto]: Detecteert automatisch het type van
de aangesloten televisie en schakelt de
toepasselijke instelling van het kleurtype in.
[YCbCr (4:2:2)]: Voor uitvoer van YCbCr
4:2:2-videosignalen.
[YCbCr (4:4:4)]: Voor uitvoer van YCbCr
4:4:4-videosignalen.
[RGB]: Voert RGB-videosignalen uit.
x [HDMI-uitvoer met diepe kleuren]
[Auto]: Dit is gewoonlijk uw keuze.
[16 bit], [12 bit], [10 bit]: Voert 16bit/12bit/
10bit-videosignalen uit wanneer de
aangesloten televisie compatibel is met Deep
Colour.
[Uit]: Selecteer dit als het beeld onstabiel is
of de kleuren onnatuurlijk lijken.
16
BDP-S280
4-261-854-41(1)
F:\SD0004_A1L\05NL-BDPS280A1L\05NLBDPS280A1L\NL_060ADJ.fm
master page=right
specdef20090918
x [DTS Neo:6]
[Auto]: Dit is gewoonlijk uw keuze. Beelden
met dynamiek worden zonder wazigheid
afgebeeld.
[Frame]: Voor weergave van stilstaande
beelden met een hoge resolutie.
[Cinema]: Stuurt via de HDMI OUTaansluiting een gesimuleerd
meerkanaalsgeluid van 2 kanaalbronnen uit,
overeenkomstig de mogelijkheid van het
aangesloten apparaat bij gebruik van de
functie DTS Neo:6 Cinema.
[Music]: Stuurt via de HDMI OUTaansluiting een gesimuleerd
meerkanaalsgeluid van 2 kanaalbronnen uit,
overeenkomstig de mogelijkheid van het
aangesloten apparaat bij gebruik van de
functie DTS Neo:6 Music.
[Uit]: Stuurt via de HDMI OUT-aansluiting
geluid uit met het originele aantal kanalen.
[Audio-instellingen]
x [Audio (HDMI)]
[Auto]: Dit is gewoonlijk uw keuze. Voor
uitvoer van audiosignalen in
overeenstemming met de toestand van het
aangesloten HDMI-apparaat.
[PCM]: Voert PCM-signalen uit via de
HDMI OUT-aansluiting.
x [BD Audio MIX-instelling]
[Aan]: Voert audio uit die is verkregen door
de interactieve en secundaire audio te
mengen met de primaire audio.
[Uit]: Voor uitvoer van alleen het primaire
geluidskanaal. Selecteer dit om HDaudiosignalen uit te voeren naar een AVversterker (receiver).
x [Dolby Digital]
[PCM downmixen]: Converteert voor
uitvoer van lineaire PCM-signalen. Selecteer
dit bij aansluiten op een apparaat zonder
ingebouwde Dolby Digital-decoder.
[Dolby Digital]: Selecteer dit bij aansluiten
op een apparaat met ingebouwde Dolby
Digital-decoder.
x [Audio DRC]
[Auto]: Voor weergave met het dynamische
bereik zoals bepaald door de disc (alleen
BD-ROM). Andere discs worden
weergegeven op het [Aan]-niveau.
[Aan]: Voert weergave uit op een standaard
compressieniveau.
[Uit]: Geen geluidscompressie. Het geluid
wordt dynamischer weegegeven.
Instellingen en aanpassingen
x [Pauzestand]
x [Downmix]
[Surround]: Voert audiosignalen uit met
surroundeffecten. Selecteer dit als een
audioapparaat is aangesloten dat Dolby
Surround (Pro Logic) of DTS Neo:6
ondersteunt.
[Stereo]: Voert audiosignalen uit zonder
surroundeffecten. Selecteer dit als een
audioapparaat is aangesloten dat Dolby
Surround (Pro Logic) of DTS Neo:6 niet
ondersteunt.
x [DTS]
[PCM downmixen]: Converteert voor
uitvoer van lineaire PCM-signalen. Selecteer
dit bij aansluiten op een apparaat zonder
ingebouwde DTS-decoder.
[DTS]: Selecteer dit bij aansluiten op een
apparaat met ingebouwde DTS-decoder.
17
BDP-S280
4-261-854-41(1)
F:\SD0004_A1L\05NL-BDPS280A1L\05NLBDPS280A1L\NL_060ADJ.fm
[BD/DVDinstellingen]
master page=left
specdef20090918
[Kinderbeveiliging]
x [Wachtwoord]
Hiermee kiest u de standaardtaal voor de
menu's van BD-ROM's/DVD VIDEO's.
Wanneer u [Selecteer taalcode] selecteert,
verschijnt een invoerscherm voor de
taalcode. Voer de code van uw taal in zoals
vermeld op de "Taalcodelijst"
(bladzijde 27).
Hiermee kunt u het wachtwoord voor de
kinderbeveiligingsfunctie instellen en
wijzigen. Een wachtwoord stelt u in staat een
beperking in te stellen voor het weergeven
van video vanaf een BD-ROM of DVD
VIDEO, en het internet. U kunt zo nodig de
kinderslotniveaus voor BD-ROM's, DVDVIDEO's en internetvideo's verschillend
instellen.
x [Audio]
x [Regiocode van kinderbeveiliging]
Hiermee kiest u de standaardtaal voor het
geluid van BD-ROM's/DVD VIDEO's.
Wanneer u [Origineel] selecteert, wordt de
voorkeurstaal op de disc gekozen.
Wanneer u [Selecteer taalcode] selecteert,
verschijnt een invoerscherm voor de
taalcode. Voer de code van uw taal in zoals
vermeld op de "Taalcodelijst"
(bladzijde 27).
De weergave van sommige BD-ROM's,
DVD VIDEO's of internetvideo kan beperkt
zijn afhankelijk van het geografische gebied.
Scènes kunnen worden geblokkeerd of
vervangen door andere scènes. Volg de
aanwijzingen op het scherm en voer uw
wachtwoord van vier cijfers in.
x [BD/DVD-menu]
x [Ondertiteling]
Hiermee kiest u de standaardtaal voor de
ondertitels van BD-ROM's of DVD
VIDEO's.
Wanneer u [Selecteer taalcode] selecteert,
verschijnt een invoerscherm voor de
taalcode. Voer de code van uw taal in zoals
vermeld op de "Taalcodelijst"
(bladzijde 27).
x [Weergavelaag van BD-hybridedisc]
[BD]: Geeft de BD-laag weer.
[DVD/CD]: Geeft de DVD- of CD-laag
weer.
x [BD-internetverbinding]
[Toestaan]: Dit is gewoonlijk uw keuze.
[Niet toestaan]: Verbiedt een
internetverbinding.
x [Kinderbeveiliging voor BD]
Weergave van sommige BD-ROM's kan
beperkt worden in overeenstemming met de
leeftijd van de gebruikers. Scènes kunnen
worden geblokkeerd of vervangen door
andere scènes. Volg de aanwijzingen op het
scherm en voer uw wachtwoord van vier
cijfers in.
x [Kinderbeveiliging voor DVD]
Het is mogelijk om de weergave van
sommige DVD VIDEO's te beperken in
overeenstemming met de leeftijd van de
gebruikers. Scènes kunnen worden
geblokkeerd of vervangen door andere
scènes. Volg de aanwijzingen op het scherm
en voer uw wachtwoord van vier cijfers in.
x [Internetvideo-kinderbeveiliging]
De weergave van sommige internetvideo's
kan worden beperkt aan de hand van de
leeftijd van de gebruiker. Scènes kunnen
worden geblokkeerd of vervangen door
andere scènes. Volg de aanwijzingen op het
scherm en voer uw wachtwoord van vier
cijfers in.
x [Internetvideo niet-geclassificeerd]
[Toestaan]: Staat weergave toe van nietgeclassificeerde internetvideo's.
[Blokkeren]: Blokkeert de weergave van
niet-geclassificeerde internetvideo's.
18
BDP-S280
4-261-854-41(1)
F:\SD0004_A1L\05NL-BDPS280A1L\05NLBDPS280A1L\NL_060ADJ.fm
[Systeeminstellingen]
x [Weergaveschermtekst]
Hiermee kunt u de taal voor de
weergavevensters van de speler selecteren.
x [Dimmer]
x [Controle voor HDMI]
[Aan]: De volgende BRAVIA Sync-functies
zijn beschikbaar:
–Eéntoetsweergave
–Systeem uitschakelen
–Automatische taalinstelling
[Uit]: Schakelt de functie uit.
z
Voor details zie de gebruiksaanwijzing die bij de
televisie of componenten is geleverd.
x [HDMI: Gekop. a. tv-uit]
[Aan]: Schakelt automatisch de speler en de
HDMI-compatibele componenten uit als de
aangesloten televisie in de stand-bystand
wordt gezet (BRAVIA Sync.)
[Uit]: Schakelt de functie uit.
x [Snel starten]
[Aan]: Hiermee wordt de opstarttijd na het
inschakelen van de speler verkort.
[Uit]: Verlaagt het energieverbruik tijdens
stand-by.
x [Automatische standby]
x [Schermbeveiliging]
[Aan]: Schakelt de
schermbeveiligingsfunctie in. Het
schermbeveiligingsbeeld wordt afgebeeld
nadat u gedurende 10 minuten of langer de
speler niet hebt bediend terwijl een
beeldschermaanduiding wordt afgebeeld.
[Uit]: Schakelt de functie uit.
x [Bericht over software-update]
[Aan]: Hiermee wordt de speler ingesteld om
u te informeren over een nieuwere
softwareversie (bladzijde 15).
[Uit]: Schakelt de functie uit.
x [Systeeminformatie]
Hiermee wordt informatie over de
softwareversie van de speler en het MACadres afgebeeld.
[Netwerkinstellingen]
x [Internetinstellingen]
Breng van tevoren een verbinding tot stand
tussen de speler en het netwerk. Zie voor
verdere informatie "Netwerkaansluiting"
(bladzijde 11).
[Netwerkstatus afbeelden]: Geeft de huidige
netwerkstatus aan.
[Bedraad instellen]: Selecteer dit wanneer de
speler rechtstreeks met een LAN-kabel is
aangesloten op een breedbandrouter.
[Draadloos USB instellen]: Selecteer dit
wanneer u een USB-adapter voor draadloos
LAN gebruikt.
[Aan]: Hiermee wordt de functie
[Automatische standby] ingeschakeld. Keert
automatisch terug naar de stand-by-stand als
30 minuten lang op geen enkele toets op de
speler of afstandsbediening wordt gedrukt
[Uit]: Schakelt de functie uit.
z
Voor meer informatie, controleert u de volgende
website en raadpleegt u de veelgestelde vragen
(FAQ):
http://support.sony-europe.com/
x [Automatische weergave]
U kunt de netwerkdiagnose uitvoeren om te
controleren of de verbinding met het netwerk
op de juiste wijze tot stand is gebracht.
[Aan]: Bij wijziging van de te bekijken titels,
beeldfuncties, audiosignalen, enz., wordt op
het scherm automatisch informatie daarover
afgebeeld.
[Uit]: Laat de informatie alleen maar zien na
een druk op DISPLAY.
Instellingen en aanpassingen
[Helder]: Veel verlichting.
[Donker]: Weinig verlichting.
[Uit]: Tijdens weergave wordt de verlichting
uitgeschakeld. Indien geen weergave weinig
verlichting.
master page=right
specdef20090918
x [Diagnose van netwerkverbinding]
19
BDP-S280
4-261-854-41(1)
F:\SD0004_A1L\05NL-BDPS280A1L\05NLBDPS280A1L\NL_060ADJ.fm
master page=left
specdef20090918
[Snelinstelling]
Voert [Snelinstelling] uit om de
basisinstellingen te maken. Volg de
aanwijzingen op het scherm.
[Terugstellen]
x [Terugstellen op de
fabrieksinstellingen]
U kunt de instellingen van de speler per
groep naar keuze terugstellen naar de
fabriekswaarden. Alle instellingen binnen de
groep worden dan teruggesteld.
x [Persoonlijke informatie initialiseren]
U kunt uw persoonlijke informatie wissen
die in de speler is opgeslagen.
20
BDP-S280
4-261-854-41(1)
F:\SD0004_A1L\05NL-BDPS280A1L\05NLBDPS280A1L\NL_070ADD.fm
Aanvullende informatie
Problemen oplossen
Als u de volgende problemen ondervindt bij
het gebruik van deze speler, probeert u deze
eerst zelf op te lossen aan de hand van de
onderstaande lijst. Als het probleem daarmee
niet is opgelost, raadpleegt u de
dichtstbijzijnde Sony-dealer.
Beeld
, Controleer of de aangesloten kabels wel
goed zijn aangesloten (bladzijde 9).
, Stel de ingangsbronkeuze van uw televisie
zo in dat het signaal van de speler wordt
afgebeeld.
, Stel de video-uitgangsresolutie terug op de
laagste resolutie door gedurende langer dan
10 seconden op x op de speler te drukken.
, In het geval van een HDMI-verbinding,
probeert u het volgende: 1Schakel de
speler uit en opnieuw in. 2Schakel het
aangesloten apparaat uit en opnieuw in.
3Koppel de HDMI-kabel los en sluit deze
weer aan.
, De HDMI OUT-aansluiting is aangesloten
op een DVI-apparaat dat de
kopieerbeveiligingstechnologie niet
ondersteunt.
, In het geval van een HDMI-verbinding,
controleert u de [Uitgevoerd videoformaat]instellingen op het [Scherminstellingen]instelscherm (bladzijde 16).
, Als de analoge signalen ook worden
uitgevoerd, stelt u [BD/DVD-ROM 1080/
24p-uitvoer] in op [Uit] op het
[Scherminstellingen]-instelscherm
(bladzijde 16).
, In het geval van een BD-ROM, controleert
u de [BD/DVD-ROM 1080/24p-uitvoer]instelling op het [Scherminstellingen]instelscherm (bladzijde 16).
Bij aansluiten op de HDMI OUTaansluiting verandert de taal van de
schermaanduidingen automatisch.
, Wanneer [Controle voor HDMI] is
ingesteld op [Aan] (bladzijde 19), verandert
de taal van de schermaanduidingen
automatisch in overeenstemming met de
taalinstelling van de aangesloten televisie
(als u de instelling op de televisie wijzigt,
enz.).
Geluid
Er is geen geluid, of het geluid wordt niet
juist uitgevoerd.
, Controleer of de aangesloten kabels wel
goed zijn aangesloten (bladzijde 9).
, Stel de ingangsbronkeuze van uw
AV-versterker (receiver) zo in dat de
audiosignalen van de speler worden
uitgevoerd door uw AV-versterker
(receiver).
, Als het audiosignaal niet via de DIGITAL
OUT (COAXIAL)/HDMI OUT-aansluiting
gaat, moet u de audioinstellingen
controleren (bladzijde 17).
, In het geval van een HDMI-verbinding,
probeert u het volgende: 1Schakel de
speler uit en opnieuw in. 2Schakel het
aangesloten apparaat uit en opnieuw in.
3Koppel de HDMI-kabel los en sluit hem
vervolgens opnieuw aan.
, In het geval van een HDMI-verbinding, als
de speler via een AV-versterker (receiver)
is aangesloten op een televisie, sluit u de
HDMI-kabel rechtstreeks aan op de
televisie. Raadpleeg ook de
gebruiksaanwijzing die bij de AVversterker (receiver) werd geleverd.
, De HDMI OUT-aansluiting is aangesloten
op een DVI-apparaat (DVI-aansluitingen
accepteren geen geluidssignalen).
, Het apparaat dat aangesloten is op de HDMI
OUT-aansluiting ondersteunt geen
audioformaat van de speler. Controleer de
audio-instellingen (bladzijde 17).
,Wordt vervolgd
BDP-S280
4-261-854-41(1)
Aanvullende informatie
Er is geen beeld, of het beeld wordt niet
juist uitgevoerd.
master page=right
specdef20090918
21
F:\SD0004_A1L\05NL-BDPS280A1L\05NLBDPS280A1L\NL_070ADD.fm
De HD-audio (Dolby Digital Plus, Dolby
TrueHD, DTS-HD High Resolution Audio,
en DTS-HD Master Audio) wordt niet
uitgestuurd door de bitstream.
, Stel [BD Audio MIX-instelling] in op [Uit],
bij de instellingen van [Audio-instellingen]
(bladzijde 17).
, Controleer of de aangesloten AV-versterker
(receiver) elk HD Audio-formaat
ondersteund.
De interactieve audio wordt niet
uitgevoerd.
, Stel [BD Audio MIX-instelling] in op
[Aan], bij de instellingen van [Audioinstellingen] (bladzijde 17).
Disc
master page=left
specdef20090918
BRAVIA-internetvideo
Het beeld en/of geluid is slecht, en/of
bepaalde programma's verliezen details,
met name in snelbewegende of donkere
scènes.
, Het beeld en/of geluid kunnen slecht zijn
afhankelijk van de
internetcontentproviders.
, Het beeld en/of geluid kan worden
verbeterd door een snellere
internetverbinding. Wij adviseren een
internetverbinding van ten minste 2,5 Mbps
voor standard-definitionvideo (10 Mbps
voor high-definitionvideo).
, Niet alle video's bevatten geluid.
Het beeld is klein.
, Druk op M om in te zoomen.
De disc wordt niet weergegeven.
, De disc is vuil of krom.
, De disc is omgekeerd geplaatst. Plaats de
disc in de disclade met de afspeelzijde
omlaag gericht.
, De disc is van een formaat dat niet kan
worden weergegeven door deze speler
(bladzijde 25).
, De speler kan een opgenomen disc, die niet
correct is afgesloten, niet weergeven.
, De regiocode van de BD of DVD komt niet
overeen met die van de speler.
USB-apparaat
De speler herkent een USB-apparaat niet
dat is aangesloten op de speler.
, Zorg ervoor dat het USB-apparaat stevig is
aangesloten op de USB-aansluiting.
, Controleer of het USB-apparaat of een
kabel is beschadigd.
, Controleer of het USB-apparaat is
ingeschakeld.
, Als het USB-apparaat is aangesloten via
een USB-hub, sluit u het USB-apparaat
rechtstreeks aan op de speler.
Netwerkverbinding
De speler kan geen verbinding maken met
het netwerk.
, Controleer de netwerkverbinding
(bladzijde 11) en de netwerkinstellingen
(bladzijde 19).
Na het inschakelen van de speler wordt de
melding [Op het netwerk is een nieuwe
softwareversie gevonden. Voer een
versie-update uit onder "Netwerkupdate".] op het scherm afgebeeld.
, Zie [Netwerk-update] (bladzijde 15) voor
het bijwerken van de speler met een
nieuwere softwareversie.
Controle voor HDMI (BRAVIA
Sync)
De [Controle voor HDMI]-functie werkt
niet (BRAVIA Sync).
, Controleer of [Controle voor HDMI] is
ingesteld op [Aan] (bladzijde 19).
, Nadat u de HDMI-verbinding hebt
veranderd, schakelt u de speler uit en weer
in.
, Na een stroomstoring, stel [Controle voor
HDMI] in op [Uit], stel daarna [Controle
voor HDMI] in op [Aan] (bladzijde 19).
22
BDP-S280
4-261-854-41(1)
F:\SD0004_A1L\05NL-BDPS280A1L\05NLBDPS280A1L\NL_070ADD.fm
De System Power-Off-functie werkt niet
(BRAVIA Sync).
, Controleer of [Controle voor HDMI] en
[HDMI: Gekop. a. tv-uit] ingesteld zijn op
[Aan] (bladzijde 19).
Overig
De weergave begint niet vanaf het begin
van het materiaal.
, Druk op OPTIONS en selecteer [Weerg. v/
a begin].
De weergave begint niet vanaf het
hervattingspunt waar u de laatste keer
bent gestopt met weergeven.
, Het hervattingspunt kan, afhankelijk van de
disc, uit het geheugen worden gewist
wanneer
– u de disclade opent.
– u het USB-apparaat loskoppelt.
– u ander materiaal weergeeft.
– u de speler uitschakelt.
De disclade opent niet en "LOCKED" of
"TLK ON" wordt afgebeeld op de display
op het voorpaneel.
, Wanneer de aanduiding "LOCKED"
verschijnt is de speler vergrendeld. Om de
kinderbeveiliging uit te schakelen, houdt u
op de speler N ingedrukt totdat
"UNLOCK" wordt afgebeeld op de display
op het voorpaneel (bladzijde 6).
, Wanneer de aanduiding "TLK ON"
verschijnt, moet u contact opnemen met uw
dichtstbijzijnde Sony-dealer of uw erkende,
plaatselijke Sony-servicecentrum.
De disclade gaat niet open en u kunt de
disc niet verwijderen, zelfs niet na
drukken op de Z-toets.
, Probeer het volgende: 1Schakel de speler
uit en maak het netsnoer los. 2Steek de
stekker weer in het stopcontact, terwijl u de
Z-toets op de speler ingedrukt houdt.
3Houd de Z-oets ingedrukt totdat de
disclade open gaat. 4Verwijder de disc.
5Wanneer "OPEN" wordt afgebeeld op de
display op het voorpaneel, houdt u [/1 op
de speler gedurende langer dan 10 seconden
ingedrukt tot de speler wordt uitgeschakeld.
Aanvullende informatie
, Controleer het volgende en raadpleeg de
instructiehandleiding die bij de component
werd geleverd.
– de aangesloten component is compatibel
met de [Controle voor HDMI]-functie.
– de instelling van de [Controle voor
HDMI]-functie van de aangesloten
component is correct.
, Als u de speler aansluit op een televisie via
een AV-versterker (receiver),
– als de AV-versterker (receiver) niet
compatibel is met de [Controle voor
HDMI]-functie, is het mogelijk dat u niet
in staat bent de televisie te bedienen
vanaf de speler.
– als u de HDMI-verbinding hebt
veranderd, als u het netsnoer hebt
losgekoppeld en weer aangesloten, of
nadat een stroomstoring is opgetreden,
probeert u het volgende: 1Stel de
ingangsbronkeuzeschakelaar van de AVversterker (receiver) zo in dat het signaal
van de speler op het televisiescherm
verschijnt. 2Stel [Controle voor HDMI]
in op [Uit] en stel daarna [Controle voor
HDMI] in op [Aan] (bladzijde 19).
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing die bij
de AV-versterker (receiver) werd
geleverd.
master page=right
specdef20090918
"Exxxx" of "TEM ERR" wordt afgebeeld op
de display op het voorpaneel.
, Als "Exxxx" wordt afgebeeld, neemt u
contact op met uw dichtstbijzijnde Sonydealer of plaatselijke, erkende Sonyservicedienst, en geeft u ze de foutcode.
, Als "TEM ERR" wordt afgebeeld, gebruik
de speler op een plaats met voldoende
ventilatie, zodat de geproduceerde warmte
kan worden afgevoerd.
De speler reageert op geen enkele toets.
, Condens aan de binnenkant van de speler
(bladzijde 3).
, Houd [/1 op de speler langer dan 10
seconden ingedrukt totdat de speler naar de
standbystand schakelt.
Als de speler nog steeds op geen enkele
toets reageert, moet u de stekker uit het
stopcontact halen en daarna er weer in
steken.
23
BDP-S280
4-261-854-41(1)
F:\SD0004_A1L\05NL-BDPS280A1L\05NLBDPS280A1L\NL_070ADD.fm
Technische gegevens
Systeem
Laser: Halfgeleiderlaser
Ingangen en uitgangen
(Naam aansluiting:
type aansluiting/uitgangsniveau/
belastingsimpedantie)
LINE OUT R-AUDIO-L:
Tulpaansluiting/2 Vrms/10 kilohm
DIGITAL OUT (COAXIAL):
Tulpaansluiting/0,5 Vp-p/75 ohm
HDMI OUT:
HDMI-standaardaansluiting, 19-pens
COMPONENT VIDEO OUT (Y, PB, PR):
Tulpaansluiting/Y: 1,0 Vp-p/
PB, PR: 0,7 Vp-p/75 ohm
LINE OUT VIDEO:
Tulpaansluiting/1,0 Vp-p/75 ohm
LAN (100):
100BASE-TX-poort
USB:
USB-aansluiting van Type A (voor het
aansluiten van een USB-geheugen,
geheugenkaartlezer, digitale fotocamera of
digitale videocamera)
master page=left
specdef20090918
Opmerkingen over de discs
• Neem de disc vast aan de rand om deze
schoon te houden. Raak het oppervlak niet
aan.
Stof, vingerafdrukken of krassen op de disc
kunnen storingen veroorzaken.
• Stel een disc niet bloot aan direct zonlicht of
warmtebronnen, zoals heteluchtkanalen, en
laat deze niet achter in een auto die in de
volle zon geparkeerd staat en waarin de
temperatuur sterk kan oplopen.
• Berg discs na gebruik weer op in de hoesjes.
• Reinig de disc met een zachte doek. Veeg
de disc van het middengat naar de
buitenrand schoon.
Algemeen
Voeding:
220–240V wisselstroom, 50/60Hz
Stroomverbruik:
16 W
Afmetingen (ong.):
430 mm × 199 mm × 36 mm
(breedte/diepte/hoogte) incl. uitstekende
onderdelen
Gewicht (ong.):
1,6 kg
Bedrijfstemperatuur:
5 ºC tot 35 ºC
Bedrijfsvochtigheid:
25 % tot 80 %
Bijgeleverde toebehoren
• Afstandsbediening (1)
• R6-batterijen (AA-formaat) (2)
Wijzigingen in technische gegevens en
ontwerp voorbehouden zonder voorafgaande
kennisgeving.
• Gebruik geen oplosmiddelen, zoals
benzine, thinner en in de handel
verkrijgbare reinigingsmiddelen voor discs/
lenzen, of antistatische sprays voor
grammofoonplaten.
• Als u een disclabel hebt afgedrukt, moet u
het label eerst laten drogen, voordat u de
disc weergeeft.
• Gebruik volgende discs niet.
– Een lensreinigingsdisc.
– Een disc met een speciale vorm (zoals een
kaart of hart).
– Een disc met etiket of stickers erop.
– Een disc met lijm van plakband of stickers
erop.
• U mag de weergavekant van een disc niet
polijsten om krassen op het oppervlak te
verwijderen.
24
BDP-S280
4-261-854-41(1)
F:\SD0004_A1L\05NL-BDPS280A1L\05NLBDPS280A1L\NL_070ADD.fm
Discs geschikt voor weergave
Blu-ray
Disc*1
BD-ROM
BD-R*2/BD-RE*2
DVD*3
DVD-ROM
DVD-R/DVD-RW
DVD+R/DVD+RW
CD*3
CD-DA (Muziek-CD)
CD-ROM
CD-R/CD-RW
*1
*3
De speler kan volgende discs niet
weergeven
•
•
•
•
•
•
•
•
•
BD's met cartridge
BDXL's
DVD-RAM's
HD-DVD's
DVD Audio-discs
PHOTO CD's
Datagedeelte van CD-extra's
VCD's/Super VCD's
Kant met het audiomateriaal op DualDiscs
Opmerking over discs
Dit product is ontworpen voor het afspelen
van discs die voldoen aan de CD-norm
(Compact Disc). DualDiscs en sommige
muziekdiscs die gecodeerd zijn met
auteursrechtenbeschermingstechnologie
voldoen niet aan de Compact Disc (CD)standaard, zodat deze discs mogelijk niet
kunnen worden weergegeven op dit apparaat.
Opmerking over de weergavefuncties van
BD's/DVD's
Sommige weergavefuncties van BD's/DVD's
kunnen opzettelijk door softwareproducenten
zijn vastgelegd. Deze speler speelt BD's/
DVD's af volgens de inhoud van de disc die
door de softwareproducenten is bepaald,
zodat sommige weergavefuncties niet
beschikbaar kunnen zijn.
Opmerking over tweelaags BD's/DVD's
Het weergegeven beeld en geluid kan tijdelijk
onderbroken worden bij de overgang tussen
de lagen.
Regiocode (alleen BD-ROM/DVD VIDEO)
Op de achterkant van uw apparaat is een
regiocode afgedrukt en uw speler kan alleen
BD-ROM's/DVD VIDEO's weergeven
waarop deze regiocode of ALL wordt
vermeld.
Regiocode
Aanvullende informatie
*2
Omdat de specificaties van Blu-ray Disc nieuw
zijn en evolueren, kunnen sommige discs niet
worden afgespeeld, afhankelijk van het disctype
en de versie.
De uitvoer van het geluid verschilt afhankelijk
van de bron, de uitgang en de geselecteerde
audio-instellingen.
BD-RE: Ver.2.1
BD-R: Ver.1.1, 1.2, 1.3 inclusief type BD-R met
organisch pigment (LTH-type)
Een BD-R die op een computer is opgenomen,
kan niet worden weergegeven als postscripts zijn
opgenomen.
Een CD of DVD kan niet worden weergegeven
als deze niet op de juiste wijze is gefinaliseerd.
Voor meer informatie, raadpleegt u de
gebruiksaanwijzing die bij het opnameapparaat
werd geleverd.
master page=right
specdef20090918
Bestandstypen die kunnen
worden weergegeven
Video
Bestandsformaat
Extensies
*1
MPEG-1 Video/PS
MPEG-2 Video/PS,
TS*1
".mpg", ".mpeg",
".m2ts", ".mts"
MPEG-4 AVC*1
".mkv", ".mp4",
".m4v", ".m2ts",
".mts"
WMV9*1
".wmv", ".asf"
AVCHD
*2
Xvid
".avi"
Muziek
Bestandsformaat
Extensies
MP3 (MPEG-1 Audio
Layer III)
".mp3"
AAC*1*3
".m4a"
WMA9-standaard
LPCM
*1*3
".wma"
".wav"
,Wordt vervolgd
BDP-S280
4-261-854-41(1)
25
F:\SD0004_A1L\05NL-BDPS280A1L\05NLBDPS280A1L\NL_070ADD.fm
Foto
Bestandsformaat
Extensies
JPEG
".jpg", ".jpeg"
*1
*2
*3
De speler geeft geen gecodeerde bestanden,
zoals DRM, weer.
De speler geeft AVCHD-geformatteerde
bestanden weer die zijn opgenomen op een
digitale videocamera, enz. De AVCHDgeformatteerde disc wordt niet weergegeven als
deze niet correct is afgesloten.
De speler geeft geen gecodeerde bestanden,
zoals Lossless, weer.
b
• Sommige bestanden zullen niet worden
afgespeeld, dit is afhankelijk van het formaat, de
codering of de opname-omstandigheden.
• Sommige bestanden die op een computer zijn
bewerkt, kunnen mogelijk niet worden
weergegeven.
• De speler kan de volgende bestanden of mappen
op een BD, DVD, CD of USB-apparaat
herkennen:
– mappen tot op het 5e niveau
– maximaal 500 bestanden in een enkele niveau
• Het is mogelijk dat sommige USB-apparaten niet
werken met deze speler.
• De speler kan Mass Storage Class (MSC)apparaten (zoals flash-geheugens of een vaste
schijf), klasse Still Image Capture Device
(SICD)-apparaten herkennen.
• Om verminking van gegevens of beschadiging
van het USB-geheugen of de USB-apparaten te
voorkomen, schakelt u de speler uit voordat u een
USB-geheugen of USB-apparaat aansluit of
loskoppelt.
• De speler geeft geen videobestanden met een
hoge overdrachtsnelheid op een DATA CD weer.
Wij adviseren dergelijke bestanden weer te geven
met behulp van een DATA DVD.
master page=left
specdef20090918
Over de beveiliging van het
draadloos LAN
Aangezien de communicatie in de draadloosLAN-functie tot stand komt via radiogolven,
is het draadloze signaal gevoelig voor
onderscheppen. Om draadloze communicatie
te beschermen, is deze speler uitgerust met
diverse beveiligingsfuncties. Zorg ervoor de
beveiligingsinstellingen correct te
configureren in overeenstemming met uw
netwerkomgeving.
Geen beveiliging
Ondanks dat u gemakkelijk instellingen kunt
maken, kan iedereen draadloze
communicatie onderscheppen of inbreken in
uw draadloos netwerk, zelfs zonder enig
geavanceerd gereedschap. Onthoud goed dat
de kans bestaat op onbevoegde toegang en
het onderscheppen van gegevens.
WEP
WEP biedt beveiliging van communicaties
door te voorkomen dat buitenstaanders
communicaties kunnen onderscheppen of in
kunnen breken in uw draadloze netwerk.
WEP is een terugwaarts compatibele
beveiligingstechnologie die het mogelijk
maakt om oudere apparaten die niet
compatibel zijn met TKIP/AES, aan te
sluiten.
WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (TKIP)
TKIP is een beveiligingstechnologie die
ontwikkeld is om de tekortkomingen van
WEP te ondervangen. TKIP biedt een hoger
beveiligingsniveau dan WEP.
WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES)
AES is een beveiligingstechnologie die
gebruikmaakt van een geavanceerde
beveiligingsmethode die anders is dan die
van WEP en TKIP.
AES biedt een hoger beveiligingsniveau dan
WEP of TKIP.
26
BDP-S280
4-261-854-41(1)
F:\SD0004_A1L\05NL-BDPS280A1L\05NLBDPS280A1L\NL_070ADD.fm
Codenummers van bedienbare
televisies
Houd -TV- [/1 ingedrukt en voer met de
cijfertoetsen de fabrikantcode van de
televisie in.
Als er meer dan één codenummer is vermeld,
voert u deze één voor één in, tot u het juiste
codenummer voor de televisie heeft
gevonden.
Codenummer
Sony
01 (standaard)
Hitachi
24
LG/Goldstar
76
Loewe
45
Panasonic
17, 49
Philips
06, 08, 72
Samsung
71
Sharp
29
Toshiba
38
Taalcodelijst
Zie voor verdere informatie [BD/DVDinstellingen] (bladzijde 18).
De spelling van de talen is conform de
ISO-norm 639:1988 (E/F).
Code Taal
1027
1028
1032
1039
1044
1045
1051
1052
1053
1057
1059
1060
1061
1066
1067
1070
1079
1093
1097
1103
1105
1109
1130
1142
1144
1145
1149
1150
1151
1157
1165
1166
1171
1174
1181
1183
1186
1194
1196
1203
1209
1217
1226
1229
1233
1235
1239
1245
1248
1253
1254
1257
Afar
Abkhazian
Afrikaans
Amharic
Arabic
Assamese
Aymara
Azerbaijani
Bashkir
Byelorussian
Bulgarian
Bihari
Bislama
Bengali
Tibetan
Breton
Catalan
Corsican
Czech
Welsh
Danish
German
Bhutani;
Dzongkha
Greek
English
Esperanto
Spanish
Estonian
Basque
Persian
Finnish
Fiji
Faroese
French
Frisian
Irish
Scots Gaelic
Galician
Guarani
Gujarati
Hausa
Hindi
Croatian
Hungarian
Armenian
Interlingua
Interlingue
Inupiak
Indonesian
Icelandic
Italian
Hebrew
1261
1269
1283
1287
1297
1298
1299
1300
1301
1305
1307
1311
1313
1326
1327
1332
1334
1345
1347
1349
1350
1352
1353
1356
1357
1358
1363
1365
1369
1376
1379
1393
1403
1408
1417
1428
1435
1436
1463
1481
1482
1483
1489
1491
1495
1498
1501
Japanese
Yiddish
Javanese
Georgian
Kazakh
Greenlandic;
Kalaallisut
Cambodian;
Khmer
Kannada
Korean
Kashmiri
Kurdish
Kirghiz
Latin
Lingala
Laothian; Lao
Lithuanian
Latvian
Malagasy
Maori
Macedonian
Malayalam
Mongolian
Moldavian
Marathi
Malay
Malese;
Maltese
Burmese
Nauru
Nepali
Dutch
Norwegian
Occitan
Oromo
Oriya
Punjabi;
Panjabi
Polish
Pashto; Pushto
Portuguese
Quechua
RhaetoRomance
Kirundi; Rundi
Romanian
Russian
Kinyarwanda
Sanskrit
Sindhi
Sangho;
Sango
,Wordt vervolgd
BDP-S280
4-261-854-41(1)
Aanvullende informatie
Fabrikant
master page=right
specdef20090918
27
F:\SD0004_A1L\05NL-BDPS280A1L\05NLBDPS280A1L\NL_070ADD.fm
master page=left
specdef20090918
Code Taal
1502 Serbo1531
Croatian
1532
1503 Singhalese;
1534
Sinhalese
1505 Slovak
1535
1506 Slovenian
1507 Samoan
1538
1508 Shona
1539
1509 Somali
1540
1511 Albanian
1543
1512 Serbian
1557
1513 Siswati; Swati 1564
1514 Sesotho;
1572
Sotho southern1581
1515 Sundanese
1587
1516 Swedish
1613
1517 Swahili
1632
1521 Tamil
1665
1525 Telugu
1684
1527 Tajik
1697
1528 Thai
1703
1529 Tigrinya
Turkmen
Tagalog
Setswana;
Tswana
Tonga; Tonga
islands
Turkish
Tsonga
Tatar
Twi
Ukrainian
Urdu
Uzbek
Vietnamese
Volapük
Wolof
Xhosa
Yoruba
Chinese
Zulu
Niet
opgegeven
Kinderbeveiliging/regiocode
Zie voor verdere informatie [Regiocode van
kinderbeveiliging] (bladzijde 18).
Code Land
2044,
2047,
2046,
2057,
2070,
2090,
2092,
2093,
2115,
2165,
2174,
2109,
2200,
2219,
2248,
2238,
2239,
2254,
2276,
2304,
Argentinië
Australië
Oostenrijk
België
Brazilië
Chili
China
Colombia
Denemarken
Finland
Frankrijk
Duitsland
Griekenland
Hongkong
India
Indonesië
Ierland
Italië
Japan
Korea
2333,
2363,
2362,
2376,
2390,
2379,
2427,
2424,
2428,
2436,
2489,
2501,
2149,
2499,
2086,
2543,
2528,
2184,
Luxemburg
Maleisië
Mexico
Nederlands
Nieuw-Zeeland
Noorwegen
Pakistan
Filippijnen
Polen
Portugal
Rusland
Singapore
Spanje
Zweden
Zwiterland
Taiwan
Thailand
Verenigd
Koninkrijk
28
BDP-S280
4-261-854-41(1)
F:\SD0004_A1L\05NL-BDPS280A1L\05NLBDPS280A1L\NL_010COVIX.fm
Index
Symbolen
(favorieten) 8
A
Aansluiting
AV-versterker
(receiver) 10
Netwerk 11
Televisie 9
Afstandsbediening 7
AUDIO 7
Audio-instellingen 17
Automatische standby 19
Automatische
taalinstelling 19
master page=right
specdef20090918
H
T
HDMI 16, 17
HDMI: Gekop. a. tv-uit
19, 23
Hervatten 8, 23
HOME 8
Hoofdmenu 15
Terugstellen 20
Terugstellen, van de speler
20
TOP MENU 7
Type televisie 16
I
Instellen 15
Internetcontent 8, 13
K
Kinderbeveiliging 18
Kinderslot 6, 23
Kleurtoetsen 7
M
MAC-adres 19
U
Update 15
USB 13
W
Weergave-informatie 12
Weergaveschermtekst 19
WEP 26
WPA2-PSK (AES) 26
WPA2-PSK (TKIP) 26
WPA-PSK (AES) 26
WPA-PSK (TKIP) 26
B
BD/DVD-instellingen 18
BD-LIVE 12
BD-R 25
BD-RE 25
Bitstream 22
Blu-ray Disc 25
BONUSVIEW 12
BRAVIA Sync 22
BRAVIA-internetvideo 13
C
Controle voor HDMI 19,
22
D
Deep Colour 16
Dimmer 19
Discs geschikt voor
weergave 25
DISPLAY 8
Dolby Digital 17
DTS 17
E
N
Netwerkinstellingen 19
Netwerk-update 15
O
OPTIONS 7
P
POP UP/MENU 7
Problemen oplossen 21
R
Regiocode 25
Ruisvermindering IPcontent 14
S
Scherminstellingen 16
Snel starten 19
Snelinstelling 11, 20
Software-update 15, 19
SUBTITLE 7
Systeem uitschakelen 19
Systeeminstellingen 19
Eéntoetsweergave 19
29
BDP-S280
4-261-854-41(1)
Download PDF

advertising